ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 81

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. március 28.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2017/594 határozata (2017. március 21.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről

1

 

 

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2017/595 rendelete (2017. március 27.) az (EU) 2017/127 rendelet bizonyos halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról

6

 

*

A Bizottság (EU) 2017/596 végrehajtási rendelete (2017. március 15.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (West Wales Coracle Caught Sewin [OFJ])

14

 

*

A Bizottság (EU) 2017/597 végrehajtási rendelete (2017. március 15.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Estepa [OEM])

15

 

 

A Bizottság (EU) 2017/598 végrehajtási rendelete (2017. március 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

16

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/599 határozata (2017. március 22.) az Uniós polgárságot az európaiaknak: A jus soli és jus sanguinis ellenére egyesülve a sokféleségben elnevezésű javasolt polgári kezdeményezésről (az értesítés a C(2017) 2001. számú dokumentummal történt)

18

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

28.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/1


A TANÁCS (EU) 2017/594 HATÁROZATA

(2017. március 21.)

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

A Tanács 2010. június 9-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás (2) (a továbbiakban: a megállapodás) módosítása céljából tárgyalásokat kezdeményezzen az Üzbég Köztársasággal annak érdekében, hogy az egyéb árucikkekkel folytatott kereskedelemre alkalmazandó elveket hivatalosan kiterjesszék a textiltermékek kereskedelmére is. A tárgyalások sikeresen lezárultak, és a felek 2010. július 1-jén parafálták a megállapodást módosító jegyzőkönyvet, amely elhagyja a 16. cikket és az arra történő valamennyi utalást.

(2)

A tárgyalások keretében a felek megállapodtak abban, hogy elhagynak egy 1998-ban hatályát vesztett technikai jellegű rendelkezést, valamint az erre hivatkozó megfelelő mellékletet.

(3)

A 2011/250/EU tanácsi határozattal (3) összhangban az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) 2011. április 7-én aláírták.

(4)

A jegyzőkönyvet meg kell kötni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyvet a Tanács az Unió nevében jóváhagyja (4).

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke az Európai Unió nevében megteszi a jegyzőkönyv 2. cikkében előírt értesítést.

3. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. SCICLUNA


(1)  Az egyetértés dátuma: 2016. 12. 14.

(2)  HL L 229., 1999.8.31., 3. o.

(3)  HL L 106., 2011. 4.27., 1. o.

(4)  A jegyzőkönyv hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi.


28.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/3


JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ

egyrészről,

valamint AZ ÜZBÉG KÖZTÁRSASÁG,

másrészről,

a jegyzőkönyv alkalmazásában a továbbiakban: a Felek,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás 1999. július 1-jén hatályba lépett.

(2)

A Felek tárgyalásokat folytattak annak érdekében, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás egyéb árucikkekkel folytatott kereskedelemre alkalmazandó elveit hivatalosan kiterjesszék a textiltermékek kereskedelmére is.

(3)

A partnerségi és együttműködési megállapodás megfelelő módosításait el kell fogadni,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás a következőképpen módosul:

1.

A 8. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

2.

A 11. cikkben a 16. cikkre történő hivatkozást el kell hagyni.

3.

A 16. cikket el kell hagyni.

4.

A megállapodás I. mellékletét el kell hagyni.

2. cikk

Ez a jegyzőkönyv az azt követő hónap első napján lép hatályba, hogy az Európai Unió, illetve Üzbegisztán értesítették egymást a jegyzőkönyv elfogadásához szükséges belső eljárásaik lezárásáról, ezen időpontok közül a későbbi irányadó.

3. cikk

A jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás szerves részét képezi.

4. cikk

Ez a jegyzőkönyv a felek valamennyi hivatalos nyelvén két-két példányban, azaz angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és üzbég nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Ташкент на седми април две хиляди и единадесета година.

Hecho en Tashkent a los siete días del mes de abril del año dos mil once.

V Taškentu dne sedmého dubna dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Tashkent, den syvende april to tusind og elleve.

Geschehen zu Taschkent am siebten April zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aprillikuu seitsmendal päeval Taškentis.

Έγινε στην Τασκένδη, στις εφτά Απριλίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Tashkent on the seventh day of April in the year two thousand and eleven.

Fait à Tachkent, le sept avril deux mille onze.

Fatto a Tashkent, addì sette aprile duemilaundici.

Taškentā, divi tūkstoši vienpadsmitā gada septītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų balandžio septintą dieną Taškente.

Kelt Taskentben, a kettőezer-tizenegyedik év április havának hetedik napján.

Magħmul f'Taxkent fis-seba' jum ta' April fis-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Tasjkent, de zevende april tweeduizend elf.

Sporządzono w Taszkencie dnia siódmego kwietnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Tachkent, aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze.

Întocmit la Tașkent la șapte aprilie două mii unsprezece.

V Taškente dňa siedmeho apríla dvetisícjedenásť.

V Taškentu, sedmega aprila dva tisoč enajst.

Tehty Tashkentissa seitsemäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Tasjkent den sjunde april år tjugohundraelva.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Узбекистан

Por la República de Uzbekistán

Za Uzbeckou republiku

For Republikken Usbekistan

Für die Republik Usbekistan

Usbekistani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν

For the Republic of Uzbekistan

Pour la République d'Ouzbékistan

Per la Repubblica dell'Uzbekistan

Uzbekistānas Republikas vārdā –

Uzbekistano Respublikos vardu

Üzbegisztán részéről

Għar-Repubblika ta' l-Uzbekistan

Voor de Republiek Oezbekistan

W imieniu Republiki Uzbekistanu

Pela República do Usbequistão

Pentru Republica Uzbekistan

Za Uzbeckú republiku

Za Republiko Uzbekistan

Uzbekistanin tasavallan puolesta

På republiken uzbekistans vägnar

Image

Image


RENDELETEK

28.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/6


A TANÁCS (EU) 2017/595 RENDELETE

(2017. március 27.)

az (EU) 2017/127 rendelet bizonyos halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/127 tanácsi rendelet (1) 2017-re meghatározza bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeket.

(2)

Az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság (IATTC) 2017. február 7–10-i kilencvenegyedik éves (rendkívüli) ülésén intézkedéseket fogadott el a sárgaúszójú tonhalnak, a nagyszemű tonhalnak és a bonitónak az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászatára vonatkozóan. Az említett intézkedéseket végre kell hajtani az uniós jogban.

(3)

Az előző évekre vonatkozó halászati lehetőségekről szóló tanácsi rendeletek 0 tonnában állapították meg a tüskéscápa teljes kifogható mennyiségét az Atlanti-óceánnak a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) által kijelölt területén. Ezért a tüskéscápa halászatának tilalmát az említett területre kell korlátozni, a fogások elkerülésére irányuló programok jelenleg érvényben lévő kivételének fenntartása mellett.

(4)

2016. évi éves ülésén az Indiai-óceáni Tonhalbizottság fogási korlátokat fogadott el a sárgaúszójú tonhalra (Thunnus albacares) vonatkozóan. Mivel ezek a fogási korlátok közvetlen hatással vannak az Unió erszényes kerítőhálós flottájának tevékenységére, az említett intézkedéseket végre kell hajtani az uniós jogban.

(5)

Az ICES felülvizsgálta a VIIa ICES-területen élő foltostőkehal-állomány tekintetében 2017-re vonatkozóan kiadott szakvéleményét. Mivel ez az állomány a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik, valamint összhangban az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 16. cikkével, a halászati lehetőségek a kifogható mennyiség növelése révén figyelembe veszik azt, hogy a korábban visszadobott mennyiségeket már ki kell rakodni. Ezért a legfrissebb tudományos szakvélemény figyelembevétele érdekében indokolt felülvizsgálni az Ír-tengerben élő foltostőkehal-állományra vonatkozó teljes kifogható mennyiséget.

(6)

Az (EU) 2017/127 rendeletben a homoki angolna teljes kifogható mennyisége nullában került megállapításra. A homoki angolna rövid élettartamú faj. A homoki angolnára vonatkozó tudományos szakvélemény február második felében válik elérhetővé, noha a faj halászata már áprilisban megkezdődik. Az e fajra vonatkozó fogási korlátokat módosítani kell, összhangban az ICES által 2017. február 23-án kibocsátott legfrissebb tudományos szakvéleménnyel.

(7)

A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) tudományos szakvéleménye alátámasztja egy kisebb mértékű kereskedelmi többletkvóta bevezetését a halászhajók arra való ösztönzése érdekében, hogy vegyenek részt a VIIa ICES-körzetben a közönséges tőkehalra vonatkozó tudományos programban. Az említett tudományos program végrehajtására egyedi feltételek mellett, az említett területen kvótával rendelkező tagállamok egyetértése esetén kerülhetne sor. E többletkvótát kizárólag a tudományos program időtartamára lehet megadni, és az nem sértheti az adott állományra vonatkozóan rögzített viszonylagos stabilitást.

(8)

Az ICES megerősítette, hogy az ICES IV-alterület és IIa-körzet uniós vizein a közönséges lepényhalra és érdes lepényhalra vonatkozó teljes kifogható mennyiségnek nem volt állományvédő hatása. A rögzített teljes kifogható mennyiséget nem használták ki teljesen és lehetséges, hogy más intézkedések nagyobb hatást gyakorolnának az állomány biológiai állapotára. Ezért célszerű eltörölni az ICES IV-alterület és IIa-körzet uniós vizein a közönséges lepényhalra és érdes lepényhalra vonatkozó teljes kifogható mennyiséget és az említett állományokkal való gazdálkodást más állományvédő intézkedésekkel kell biztosítani.

(9)

A Grönlanddal fennálló halászati kapcsolatokra vonatkozó megállapodásban (3) és jegyzőkönyvben biztosított eljárással összhangban a vegyes bizottság megállapította a grönlandi vizeken élő kapelánra vonatkozó 2017-es halászati lehetőségeket. Ezért ezeket a halászati lehetőségeket bele kell foglalni e rendeletbe.

(10)

2017. január 18. és 22. között megtartott ötödik éves ülésén a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezet (SPRFMO) teljes kifogható mennyiséget határozott meg a chilei fattyúmakréla vonatkozásában. Ezt az intézkedést végre kell hajtani az uniós jogban.

(11)

A fogások pontos bejelentésének lehetővé tétele érdekében indokolt egyes jelentéstételi kódokat módosítani és egyes hivatkozásokat kiigazítani.

(12)

Az (EU) 2017/127 rendeletben előírt fogási korlátok 2017. január 1-jétől alkalmazandók. Ezért indokolt előírni, hogy e rendelet fogási korlátokra vonatkozó rendelkezései is az említett naptól legyenek alkalmazandók. Az ilyen visszamenőleges alkalmazás nem sérti a jogbiztonságnak és a jogszerű elvárások védelmének az elvét, mivel a vonatkozó halászati lehetőségek még nincsenek kimerítve.

(13)

Az (EU) 2017/127 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/127 rendelet módosításai

Az (EU) 2017/127 rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 12. cikk (1) bekezdésének v) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„v)

tüskéscápa (Squalus acanthias) az ICES II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX és X alterület uniós vizein, az IA. mellékletben szereplő, a fogások elkerülésére irányuló programok kivételével;”;

2.

a 22. cikk után a következő cikk kerül beillesztésre:

„22a. cikk

Fogási korlátok

Az erszényes kerítőhálóval halászó uniós hajók által kifogott sárgaúszójú tonhal mennyisége nem haladhatja meg az IK. mellékletben meghatározott fogási korlátokat.”;

3.

a 27. cikkben a (2) bekezdés után a következő bekezdés kerül beillesztésre:

„(2a)   A tagállamok betiltják a halászatot a lobogójuk alatt közlekedő, halcsoportosulást előidéző eszközt használó erszényes kerítőhálós hajók számára, ha azok kimerítették az adott halászatra megállapított fogási korlátot.”;

4.

a 41. cikk (1) bekezdésének p) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„p)

tüskéscápa (Squalus acanthias) az ICES II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX és X alterület uniós vizein;”;

5.

az IA., IB., ID., IE., IJ. és IID. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ABELA


(1)  A Tanács (EU) 2017/127 rendelete (2017. január 20.) egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2017. évre történő meghatározásáról (HL L 24., 2017.1.28., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(3)  Halászati partnerségi megállapodás egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya között (HL L 172., 2007.6.30., 4. o.) és jegyzőkönyv az említett megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (HL L 305., 2015.11.21., 3. o.).


MELLÉKLET

1.

Az (EU) 2017/127 rendelet IA. melléklete a következőképpen módosul:

a)

az „E rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.” mondat helyébe az IA. melléklet teljes szövegében az

„E rendelet 11. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.” szöveg lép;

b)

a homoki angolnáknak a IIa, IIIa és IV övezet uniós vizein folytatott halászatára vonatkozó halászati lehetőségeket ismertető táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Faj:

Homoki angolna és a kapcsolódó járulékos fogások

Ammodytes spp.

Övezet:

A IIa, IIIa és IV övezet uniós vizei (1)

Dánia

458 552  (2)

 

 

Egyesült Királyság

10 024  (2)

 

 

Németország

701 (2)

 

 

Svédország

16 838  (2)

 

 

Unió

486 115

 

 

TAC

486 115

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

c)

a közönséges tőkehalnak a VIIa övezetben folytatott halászatára vonatkozó halászati lehetőségeket ismertető táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

VIIa övezet

(COD/07A.)

Belgium

2 (3)  (4)

 

 

Franciaország

5 (3)  (4)

 

 

Írország

97 (3)  (4)

 

 

Hollandia

0 (3)  (4)

 

 

Egyesült Királyság

42 (3)  (4)

 

 

Unió

146 (3)  (4)

 

 

TAC

146 (3)  (4)

 

Analitikai TAC

d)

a IIa és IV övezet uniós vizein a közönséges lepényhal és az érdes lepényhal halászatára vonatkozó halászati lehetőségeket rögzítő táblázatot törölni kell;

e)

a foltos tőkehalnak a VIIa övezetben folytatott halászatára vonatkozó halászati lehetőségeket ismertető táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

VIIa övezet

(HAD/07A.)

Belgium

42

 

 

Franciaország

189

 

 

Írország

1 132

 

 

Egyesült Királyság

1 252

 

 

Unió

2 615

 

 

TAC

2 615

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.”

f)

a sávos tőkehalnak a IX és a X övezetben, illetve a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott halászatára vonatkozó halászati lehetőségeket rögzítő táblázatnak a (2) lábjegyzetébe be kell illeszteni a „(POL/93411P)” jelentéstételi kódot;

g)

a fekete tőkehalnak a IIIa és a IV övezetben, illetve a IIa övezet uniós vizein folytatott halászatára vonatkozó halászati lehetőségeket rögzítő táblázatban a „(POK/2A3A4.)” jelentéstételi kód helyébe a „(POK/2C3A4)” kód lép;

h)

a rájaalakúaknak a VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizein folytatott halászatára vonatkozó halászati lehetőségeket ismertető táblázat (3) lábjegyzetében az „(RJE/7FG)” jelentéstételi kód helyébe az „(RJE/7FG.)” jelentéstételi kód lép;

i)

a rájaalakúaknak a VIId övezet uniós vizein folytatott halászatára vonatkozó halászati lehetőségeket ismertető táblázat (1) és (2) lábjegyzetének a helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/07D.), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/07D.), a foltos rája (Raja montagui) (RJM/07D.) és a csíkos rája (Raja microocellata) (RJE/07D.) fogásait külön kell bejelenteni.

(2)

Különleges feltétel: ennek legfeljebb 5 %-a halászható a VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizein (SRX/*67AKD). A kakukkrája (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), a tüskés rája (Raja clavata) (RJC/*67AKD), a kurtafarkú rája (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) és a foltos rája (Raja montagui) (RJM/*67AKD) fogásait külön kell bejelenteni. Ez a különleges feltétel nem vonatkozik a csíkos rájára (Raja microocellata) és a cifra rájára (Raja undulata).”;

j)

a IIIa és IV övezetben, valamint a IIa, IIIb, IIIc övezet és a 22–32. alkörzet uniós vizein folytatott makrélahalászatra vonatkozó halászati lehetőségeket ismertető táblázat (3) lábjegyzete helyébe a következő szöveg lép:

„(3)

Különleges feltétel: Beleértve a IIa és IVa övezet norvég vizein (MAC/*2A4AN) halászható következő mennyiséget (tonna):328

A norvég vizeken e különleges feltétel mellett folytatott halászatkor a közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a sávos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és a fekete tőkehal járulékos fogásait bele kell számítani az e fajokra megállapított kvótákba.”.

2.

Az (EU) 2017/127 rendelet IB. mellékletében az V és XIV övezet grönlandi vizein folytatott kapelánhalászatra vonatkozó halászati lehetőségeket ismertető táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Faj:

Kapelán

Mallotus villosus

Övezet:

Az V és XIV övezet grönlandi vizei

(CAP/514GRN)

Dánia

0

 

 

Németország

0

 

 

Svédország

0

 

 

Egyesült Királyság

0

 

 

Összes tagállam

0 (5)

 

 

Unió

0 (6)

 

 

Norvégia

4 389  (6)

 

 

TAC

Nem releváns

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

3.

Az (EU) 2017/127 rendelet ID. melléklete a következőképpen módosul:

a)

a vitorláshalnak az Atlanti-óceánon a ny. h. 45°-tól keletre folytatott halászatára vonatkozó halászati lehetőségeket ismertető táblázatban az „(SAIL/AE45W)” jelentéstételi kód helyébe az „(SAI/AE45W)” jelentéstételi kód lép;

b)

a vitorláshalnak az Atlanti-óceánon a ny. h. 45°-tól nyugatra folytatott halászatára vonatkozó halászati lehetőségeket ismertető táblázatban az „(SAIL/AW45W)” jelentéstételi kód helyébe az „(SAI/AW45W)” jelentéstételi kód lép;

c)

a kardhalnak a Földközi-tengeren folytatott halászatára vonatkozó halászati lehetőségeket ismertető táblázatban az „(SWO/M)” jelentéstételi kód helyébe az „(SWO/MED)” jelentéstételi kód lép.

4.

Az (EU) 2017/127 rendelet IE. mellékletében a gránátoshalaknak a FAO 48.3 antarktiszi vizeken folytatott halászatára vonatkozó halászati lehetőségeket ismertető táblázatában az „(SRX/F483.)” jelentéstételi kód helyébe a „(GRV/F483.)” jelentéstételi kód lép.

5.

Az (EU) 2017/127 rendelet IJ. mellékletében a chilei fattyúmakrélának az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászatára vonatkozó halászati lehetőségeket ismertető táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Faj:

Chilei fattyúmakréla

Trachurus murphyi

Övezet:

Az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó terület

(CJM/SPRFMO)

Németország

7 573,92

 

 

Hollandia

8 209,35

 

 

Litvánia

5 270,13

 

 

Lengyelország

9 061,6

 

 

Unió

30 115

 

 

TAC

Nem releváns

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.”

6.

Az (EU) 2017/127 rendelet IID. melléklete és annak 1. függeléke helyébe a következő szöveg lép:

IID. MELLÉKLET

AZ ICES IIa ÉS IIIa KÖRZETBEN ÉS AZ ICES IV ALTERÜLETEN LÉVŐ HOMOKIANGOLNA-GAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK

Az ICES IIa és IIIa körzetben és az ICES IV alterületen folytatott homokiangolna-halászat vonatkozásában az IA. mellékletben megállapított halászati lehetőségek kezelése tekintetében azok az állománygazdálkodási területek, amelyekben a meghatározott fogási korlátok vannak érvényben, az alábbiak szerint és e melléklet függelékében kerülnek meghatározásra:

Homokiangolna-gazdálkodási terület

ICES statisztikai négyszögek

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 and 48 G0

4

38–40 E7–E9 and 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

A IID. melléklet 1. függeléke

HOMOKIANGOLNA-GAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK

Image
”.

(1)  Kivéve az egyesült királysági alapvonalaktól számított hat tengeri mérföldön belüli vizeket Shetlandnél, a Fair-szigetnél és Foulánál.

(2)  A kirakodási kötelezettséget nem érintve a közönséges lepényhal, a vékonybajszú tőkehal és a makréla járulékos fogásait be lehet számítani a kvóta 2 %-áig (OT1/*2A3A4). Amennyiben valamely tagállam alkalmazza ezt a rendelkezést az ebben a halászatban járulékosan kifogott fajok tekintetében, az adott tagállam nem alkalmazhat fajok közötti rugalmassági rendelkezést az érintett fajok járulékos fogásait illetően.

Különleges feltétel:

A fent említett kvóták határértékein belül, az alábbiakat meg nem haladó mennyiségek foghatók ki a következő homokiangolna-gazdálkodási területeken, a IID. mellékletben meghatározottak szerint:

Övezet

:

A homokiangolna-gazdálkodási területek uniós vizei

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Dánia

241 443

165 965

0

50 979

0

165

0

Egyesült Királyság

5 278

3 628

0

1 114

0

4

0

Németország

369

254

0

78

0

0

0

Svédország

8 866

6 094

0

1 872

0

6

0

Unió

255 956

175 941

0

54 043

0

175

0

Összesen

255 956

175 941

0

54 043

0

175

0”

(3)  Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(4)  Az e TAC keretében megjelölt mennyiségen túl a VIIa övezetben közönségestőkehal-kvótával rendelkező tagállamok közös megegyezéssel úgy határozhatnak, hogy összesen 10 tonna többletkvótát juttatnak egy vagy több olyan halászhajónak, amely(ek) részt vesz(nek) a HTMGB által értékelt, az érintett állományra (COD/*07A.) vonatkozó jobb minőségű tudományos adatok gyűjtését szolgáló irányított, tudományos célú halászatban. Az érintett tagállamok bármely kirakodási engedély kiállítását megelőzően értesítést küldenek a Bizottság részére a programban részt vevő hajó(k) nevéről.”

(5)  Dánia, Németország, Svédország és az Egyesült Királyság az „Összes tagállam” megjelölésű kvótát csak akkor veheti igénybe, ha saját kvótáját már kimerítette. Azok a tagállamok azonban, amelyek az uniós kvóta több mint 10 %-ával rendelkeznek, egyáltalán nem vehetik igénybe az „Összes tagállam” megjelölésű kvótát.

(6)  A 2016. június 20-tól2017. április 30-ig terjedő halászati időszakban.”


28.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/596 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. március 15.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (West Wales Coracle Caught Sewin [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) az Egyesült Királyság kérelmét a „West Wales Coracle Caught Sewin” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a „West Wales Coracle Caught Sewin” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „West Wales Coracle Caught Sewin” (OFJ) elnevezés bejegyzésre kerül.

Az első albekezdésben említett elnevezés a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) XI. mellékletének 1.7. osztályába (Friss hal, puhatestűek és rákfélék, valamint ezekből készült termékek) tartozó terméket jelöl.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 15-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 455., 2016.12.6., 11. o.

(3)  A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).


28.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/597 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. március 15.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Estepa [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Spanyolország kérelmét, amely a 900/2010/EU bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Estepa” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítási kérelmet az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3).

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az „Estepa” (OEM) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 15-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 900/2010/EU végrehajtási rendelete (2010. október 8.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Estepa (OEM)] (HL L 266., 2010.10.9., 52. o.).

(3)  HL C 453., 2016.12.3., 14. o.


28.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/16


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/598 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. március 27.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 27-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

főigazgató

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

EG

145,6

IL

288,6

MA

108,8

SN

213,0

TR

106,9

ZA

81,7

ZZ

157,4

0707 00 05

TR

180,4

ZZ

180,4

0709 93 10

MA

45,5

TR

149,9

ZZ

97,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,8

IL

83,4

MA

49,7

TN

48,4

TR

72,5

ZA

99,3

ZZ

66,9

0805 50 10

AR

45,3

EG

72,0

TR

71,4

ZZ

62,9

0808 10 80

CL

108,0

CN

142,3

US

128,4

ZA

114,1

ZZ

123,2

0808 30 90

AR

117,1

CL

135,0

CN

88,1

MA

115,2

TR

148,9

ZA

116,3

ZZ

120,1


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

28.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/18


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/599 HATÁROZATA

(2017. március 22.)

az „Uniós polgárságot az európaiaknak: A jus soli és jus sanguinis ellenére egyesülve a sokféleségben” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezésről

(az értesítés a C(2017) 2001. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári kezdeményezésről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Az „Uniós polgárságot az európaiaknak: A jus soli és jus sanguinis ellenére egyesülve a sokféleségben” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezés tárgya az alábbiakra utal: „Az uniós polgárság jellege és célja, elsősorban az állampolgársággal kapcsolatban. A tagállam Unióból való kilépése és annak hatása. Az uniós jog által biztosított állampolgári jogok”.

(2)

Az uniós polgárság kiegészíti és nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot. Az uniós polgárság előfeltétele, hogy a polgár valamely tagállam állampolgárságával rendelkezzen. Valamely személy uniós polgársága ezért annak függvénye, hogy legalább az egyik állam, amelynek a szóban forgó személy állampolgára, uniós tagsággal rendelkezzen.

(3)

Ezt az uniós tagállambeli állampolgárság és az európai uniós állampolgárság közötti kapcsolatot a Szerződésekkel hozták létre. A Szerződésekben nincs olyan jogalap, amely felhatalmazná az uniós intézményeket arra, hogy a Szerződések végrehajtása céljából olyan uniós jogi aktust fogadjanak el, amelynek célja, hogy uniós polgárságot biztosítson az Unió valamely tagállamának állampolgárságával nem rendelkező személyeknek.

(4)

Mindazonáltal a Szerződések végrehajtása céljából elfogadhatók uniós jogi aktusok valamely tagállamban legálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok jogai terén, ideértve a szabad mozgásra és az EU más tagállamaiban való tartózkodás szabadságára irányadó feltételeket is. Ilyen jogi aktus ennélfogva az uniós állampolgársággal kapcsolatos jogokhoz hasonló jogokat ruházhat egy olyan tagállam polgáraira, amely az EUSZ 50. cikkének megfelelően kilépett az Unióból.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) megerősíti az uniós polgárság intézményét, és tovább fokozza az Unió demokratikus működését többek között azáltal, hogy kimondja, minden polgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen az Unió demokratikus életében az európai polgári kezdeményezés révén.

(6)

E célból a polgári kezdeményezésre alkalmazandó eljárásoknak és feltételeknek világosnak, egyszerűnek, felhasználóbarátnak és a polgári kezdeményezés jellegével arányosnak kell lenniük annak érdekében, hogy bátorítsák a polgárok részvételét és elérhetőbbé tegyék az Uniót.

(7)

Ezen okokból helyénvaló fontolóra venni, hogy a javasolt polgári kezdeményezés – amennyiben célja a Szerződések végrehajtásához egy uniós jogi aktusra irányuló javaslat a valamely tagállamban legálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok jogai terén, ideértve a szabad mozgásra és az EU más tagállamaiban való tartózkodás szabadságára irányadó feltételeket is, továbbá különösen az uniós állampolgársággal kapcsolatos jogokhoz hasonló jogoknak egy olyan tagállam polgáraira történő ruházása, amely az EUSZ 50. cikkének megfelelően kilépett az Unióból –, nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához a rendelet 4. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelően uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be.

(8)

Az „Uniós polgárságot az európaiaknak: A jus soli és a jus sanguinis ellenére egyesülve a sokféleségben” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezést ezért nyilvántartásba kell venni. E javasolt polgári kezdeményezéshez támogató nyilatkozatokat kell gyűjteni, amennyiben célja a Szerződések végrehajtásához egy uniós jogi aktusra irányuló javaslat a valamely tagállamban legálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok jogai terén, ideértve a szabad mozgásra és az EU más tagállamaiban való tartózkodás szabadságára irányadó feltételeket is, továbbá különösen az uniós állampolgársággal kapcsolatos jogokhoz hasonló jogoknak egy olyan tagállam polgáraira történő ruházása, amely az EUSZ 50. cikkének megfelelően kilépett az Unióból,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az „Uniós polgárságot az európaiaknak: A jus soli és jus sanguinis ellenére egyesülve a sokféleségben” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezés ezúton nyilvántartásba vételre kerül.

(2)   E javasolt polgári kezdeményezéshez támogató nyilatkozatok gyűjthetők azon felismerés alapján, hogy annak célja egy uniós jogi aktusra irányuló javaslat, amely biztosítaná, hogy valamely tagállamnak az EUSZ 50. cikkének megfelelően történő kilépését követően a szóban forgó ország állampolgárai továbbra is részesülhetnek az uniós tagság során őket megillető jogokhoz hasonló jogokból.

2. cikk

Ez a határozat 2017. március 27-én lép hatályba.

3. cikk

E határozat címzettjei az „Uniós polgárságot az európaiaknak: A jus soli és jus sanguinis ellenére egyesülve a sokféleségben” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezés szervezői (a polgári bizottság tagjai), akiket kapcsolattartóként [a személyes adatok törlésre kerültek a szervezőkkel folytatott megbeszélést követően].

Kelt Brüsszelben, 2017. március 22-én.

a Bizottság részéről

Frans TIMMERMANS

alelnök


(1)  HL L 65., 2011.3.11., 1. o.