ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 31

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. február 4.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2017/192 határozata (2016. november 8.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról

1

 

 

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/193 végrehajtási rendelete (2017. február 3.) az erősen patogén madárinfluenza kapcsán a 2007/777/EK határozat II. mellékletének és a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének egyes áruk Unióba történő behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékének az Ukrajnára vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról ( 1 )

13

 

*

A Bizottság (EU) 2017/194 végrehajtási rendelete (2017. február 3.) a Lactobacillus diolivorans DSM 32074 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

18

 

*

A Bizottság (EU) 2017/195 végrehajtási rendelete (2017. február 3.) a Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendeletének a Bizottság 686/2012/EU végrehajtási rendelete mellékletének B. részében felsorolt számos hatóanyag jóváhagyási időtartama kiterjesztésének tekintetében történő módosításáról (AIR IV megújítási program) ( 1 )

21

 

 

A Bizottság (EU) 2017/196 végrehajtási rendelete (2017. február 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

25

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/197 végrehajtási határozata (2017. február 2.) az (EU) 2016/1138 bizottsági végrehajtási határozatnak a halászattal kapcsolatos információk cseréjére vonatkozó UN/CEFACT szabványok használata kapcsán megállapított egyes határidők tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2017) 457. számú dokumentummal történt)

27

 

*

A Bizottság (EU) 2017/198 végrehajtási határozata (2017. február 2.) a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto Unióba való behurcolásának és Unión belüli terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedésekről (az értesítés a C(2017) 460. számú dokumentummal történt)

29

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

4.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/1


A TANÁCS (EU) 2017/192 HATÁROZATA

(2016. november 8.)

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 217. cikkére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával és 218. cikke (8) bekezdésének második albekezdésével,

tekintettel a Horvát Köztársaság csatlakozási okmányára és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

A Tanács 2014/122/EU határozata (2) értelmében 2016. március 4-én aláírták az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyvet, feltételezve annak egy későbbi időpontban történő elfogadását.

(2)

A jegyzőkönyvet az Európai Unió és tagállamai nevében meg kell kötni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyvet (3) a Tanács az Európai Unió és tagállamai nevében jóváhagyja.

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli a jegyzőkönyv 6. cikkében előírt értesítésnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megtételére jogosult személyt annak kifejezésére, hogy az Európai Unió és tagállamai ezt a jegyzőkönyvet magukra nézve kötelezőnek ismerik el (4).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. KAŽIMÍR


(1)  2016. szeptember 14-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg)..

(2)  A Tanács 2014/122/EU határozata (2014. február 11.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról (HL L 69., 2014.3.8., 2. o.).

(3)  A jegyzőkönyv szövege itt található: (HL L 31., 2017.2.4., 3. o.).

(4)  A Tanács Főtitkársága gondoskodik a jegyzőkönyv hatálybalépése napjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről.


4.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/3


Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról

szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló

JEGYZŐKÖNYV

AZ EURÓPAI UNIÓ

és

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG, és

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: „a tagállamok”,

egyrészről,

továbbá

A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG,

a továbbiakban: „Svájc”,

másrészről,

a továbbiakban: a „Szerződő Felek”,

TEKINTETTEL az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21-i megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás), amely 2002. június 1-jén lépett hatályba,

TEKINTETTEL az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21-i megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló, 2004. október 26-i jegyzőkönyvre (a továbbiakban: a 2004. évi jegyzőkönyv), amely 2006. április 1-jén lépett hatályba;

TEKINTETTEL az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21-i megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló, 2008. május 27-i jegyzőkönyvre (a továbbiakban: a 2008. évi jegyzőkönyv), amely 2009. június 1-jén lépett hatályba,

TEKINTETTEL arra, hogy a Horvát Köztársaság 2013. július 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz,

MIVEL a Horvát Köztársaságnak a megállapodás szerződő felévé kell válnia,

MEGÁLLAPODTAK A KÖVETKEZŐ RENDELKEZÉSEKBEN:

1. cikk

(1)   A Horvát Köztársaság a megállapodás szerződő felévé válik.

(2)   E jegyzőkönyv hatálybalépésétől kezdődően a megállapodás rendelkezései Horvátország tekintetében – az e jegyzőkönyvben megállapított feltételeknek megfelelően – a megállapodás jelenlegi Szerződő Feleivel azonos módon kötelezőek.

2. cikk

A megállapodás fő szövegrészét, valamint annak I. mellékletét a következőképpen kell módosítani:

a)

A Szerződő Felek jegyzéke Horvátországgal egészül ki, az Európai Unióval és tagállamaival együtt.

b)

A megállapodás 10. cikkében az (1c), (2c), (3c), (4d), (4e) és (5c) bekezdést be kell illeszteni a megfelelő (1b), (2b), (3b), (4c) és (5b) bekezdés után:

„(1c)   A Horvát Köztársaságnak a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított második év végéig Svájc mennyiségi korlátozást tarthat fenn a Horvát Köztársaság olyan állampolgárai tekintetében, akik Svájcban munkavállalók vagy önálló vállalkozók, a következő két tartózkodási kategóriához való hozzáférés vonatkozásában: négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb tartózkodás, valamint egy évnek megfelelő vagy azt meghaladó időtartamra szóló tartózkodás. A négy hónapnál rövidebb tartózkodásra nem tarthatók fenn mennyiségi korlátozások.

A fent említett átmeneti időszak vége előtt Svájc jelentése alapján a vegyes bizottság felülvizsgálja a Horvátország állampolgárai vonatkozásában alkalmazott átmeneti időszak működését. A felülvizsgálat befejezésekor, de legkésőbb a fent említett időszak végén Svájc értesíti a vegyes bizottságot arról, hogy továbbra is alkalmaz-e mennyiségi korlátozásokat a Svájcban alkalmazott munkavállalókra. Svájc a fent említett jegyzőkönyv hatálybalépése után öt éven keresztül továbbra is alkalmazhat ilyen jellegű intézkedéseket. Ilyen értesítés hiányában az átmeneti időszak az első albekezdésben meghatározott kétéves időszak végén jár le.

Az e bekezdésben meghatározott átmeneti időszak végén a Horvátország állampolgárai vonatkozásában alkalmazott valamennyi mennyiségi korlátozást el kell törölni. Horvátország ugyanilyen időszakokra ugyanilyen mennyiségi korlátozásokat vezethet be a svájci állampolgárok vonatkozásában.”;

„(2c)   Svájc és Horvátország a valamely másik Szerződő Félnek a saját területén alkalmazott munkavállalói vonatkozásában a Horvát Köztársaságnak a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított második év végéig fenntarthatja a szervezett munkaerőpiacon jelen lévő munkavállalók elsőbbségére és a másik Szerződő Fél állampolgáraira vonatkozó díjazási és munkafeltételek szabályozását. Ugyanilyen ellenőrzések tarthatók fenn a megállapodás 5. cikkének (1) bekezdésében említett következő négy ágazatban szolgáltatást nyújtó személyek vonatkozásában: kertészet; építőipar, ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is; biztonsági tevékenységek; ipari takarítás, tisztítás (NACE-kódok (1) 01.41; 45.1-től 4-ig; 74.60; valamint 74.70). Az (1c), (2c), (3c) és (4d) bekezdésben említett átmeneti időszakok alatt Svájc a munkavállalási jogosultság tekintetében előnyben részesíti a horvát állampolgár munkavállalókat az olyan munkavállalókkal szemben, akik nem EU- és nem EFTA-országok állampolgárai. A szervezett munkaerőpiacon jelen lévő munkavállalók elsőbbségének ellenőrzését nem kell alkalmazni a Szerződő Felek közötti, a szolgáltatások nyújtásáról szóló külön megállapodás által liberalizált szolgáltatókra (beleértve a közbeszerzések bizonyos szempontjairól szóló megállapodást is, amennyiben az kiterjed a szolgáltatások nyújtására). Ebben az időszakban a képesítési követelmények a négy hónapnál rövidebb időre szóló tartózkodási engedélyek vonatkozásában fenntarthatók (2), csakúgy, mint a megállapodás 5. cikkének (1) bekezdésében említett, a fenti négy ágazatban szolgáltatást nyújtó személyek vonatkozásában.

A Horvát Köztársaságnak a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított két éven belül a vegyes bizottság az átmeneti intézkedéseket végrehajtó Szerződő Felek mindegyike által készített jelentés alapján áttekinti az e bekezdésben foglalt átmeneti intézkedések működését. A felülvizsgálat befejeztével, és legkésőbb a fent említett jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított két év után az a Szerződő Fél, amely végrehajtotta az e bekezdésben foglalt átmeneti intézkedéseket, és értesítette a vegyes bizottságot arról, hogy továbbra is szándékában áll ilyen átmeneti intézkedéseket alkalmazni, azokat a fent említett jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított ötödik év végéig továbbra is alkalmazhatja. Ilyen értesítés hiányában az átmeneti időszak az első albekezdésben meghatározott kétéves időszak végén jár le.

Az e bekezdésben meghatározott átmeneti időszak végén az e bekezdésben említett valamennyi korlátozást meg kell szüntetni.”

„(3c)   A Horvát Köztársaságnak a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésétől az (1c) bekezdésben említett időszak végéig Svájc – a harmadik országokra vonatkozó teljes kvótáján belül – Horvátország olyan állampolgárai vonatkozásában, akik Svájcban munkavállalók vagy önálló vállalkozók, évente (pro rata temporis) minimális számú új tartózkodási engedélyt (3) tesz hozzáférhetővé a következő ütemezésnek megfelelően:

Határidő

Az egy évre, vagy azt meghaladó időtartamra szóló engedélyek száma

A négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb időtartamra szóló engedélyek száma

Első év

54

543

Második év

78

748

Harmadik év

103

953

Negyedik év

133

1 158

Ötödik év

250

2 000

(3d)   Amennyiben Svájc és/vagy Horvátország az (1c), (2c) és (3c) bekezdésben meghatározott intézkedéseket alkalmaz a területén foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában, és munkaerőpiacán súlyos zavar alakul ki, vagy ennek kialakulása fenyeget, ezekről a körülményekről az (1c) bekezdésben meghatározott időszak vége előtt értesíti a vegyes bizottságot.

A vegyes bizottság eldönti, hogy az értesítést küldő állam továbbra is alkalmazhatja-e az átmeneti intézkedéseket az értesítés alapján. A vegyes bizottság kedvező véleménye esetén, az értesítést küldő állam továbbra is alkalmazhatja az (1c), (2c) és (3c) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a területén foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában a fent említett jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított hét év végéig. Ebben az esetben az (1c) bekezdésben említett tartózkodási engedélyek száma évente:

Határidő

Az egy évre, vagy azt meghaladó időtartamra szóló engedélyek száma

A négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb időtartamra szóló engedélyek száma

Hatodik év

260

2 100

Hetedik év

300

2 300 .”;

„(4d)   Az (1c) és (3d) bekezdésben meghatározott időszak végén, illetve a Horvát Köztársaságnak a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított tíz éven keresztül a következő rendelkezések alkalmazandóak: Amennyiben egy adott évben Horvátország munkavállalói és önálló vállalkozói számára az (1c) bekezdésben említett tartózkodási kategóriák egyikében kiadott új engedélyek száma több mint 10 %-kal meghaladja a referenciaévet megelőző három év átlagát, akkor Svájc, az alkalmazás évére vonatkozóan, egyoldalúan korlátozhatja az alkalmazást megelőző három év átlagának 5 %-kal megnövelt mértékében Horvátország munkavállalóinak és önálló vállalkozóinak az egy évre, vagy azt meghaladó időtartamra szóló, valamint az alkalmazást megelőző három év átlagának 10 %-kal megnövelt mértékében a négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb időtartamra szóló új tartózkodási engedélyek számát. Az alkalmazás évét követő évben az engedélyek száma ugyanezen módon korlátozható.

Az előző albekezdéstől eltérően, a következő rendelkezések alkalmazandóak a hatodik és hetedik referenciaév végén: Amennyiben egy adott évben Horvátország munkavállalói és önálló vállalkozói számára az (1c) bekezdésben említett tartózkodási kategóriák egyikében kiadott új engedélyek száma több mint 10 %-kal meghaladja a referenciaévet megelőző év átlagát, akkor Svájc, az alkalmazás évére vonatkozóan, egyoldalúan korlátozhatja az alkalmazást megelőző három év átlagának 5 %-kal megnövelt mértékében Horvátország munkavállalóinak és önálló vállalkozóinak az egy évre, vagy azt meghaladó időtartamra szóló, valamint az alkalmazást megelőző három év átlagának 10 %-kal megnövelt mértékében a négy hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb időtartamra szóló új tartózkodási engedélyek számát. Az alkalmazás évét követő évben az engedélyek száma ugyanezen módon korlátozható.

(4e)   A (4d) bekezdés alkalmazásában:

(1)

A „referenciaév” kifejezés egy adott évet jelent, amelyet annak a hónapnak az első napjától kell számítani, amelyben a jegyzőkönyv hatályba lép;

(2)

Az „alkalmazás éve” kifejezés a referenciaévet követő évre vonatkozik.”;

„(5c)   Az (1c), (2c), (3c) és (4d) bekezdés átmeneti rendelkezéseit, különösen a (2c) bekezdésnek a szervezett munkaerőpiacon jelen lévő munkavállalók elsőbbségét, valamint a díjazási és munkafeltételek szabályozását érintő átmeneti rendelkezéseit nem kell alkalmazni a fenti bekezdésekben említett, a Horvát Köztársaságnak a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésekor a Szerződő Felek területén gazdasági tevékenység folytatására jogosult munkavállalókra és önálló vállalkozókra vonatkozóan. Az ilyen személyek élvezik különösen a foglalkozás szabad megválasztásához és a földrajzi mobilitáshoz fűződő jogot.

Az egy évnél rövidebb időre szóló tartózkodási engedéllyel rendelkezők jogosultak engedélyük megújíttatására; velük szemben nem lehet a kvóta kimerülésére hivatkozni. Az egy évre vagy azt meghaladó időtartamra szóló tartózkodási engedéllyel rendelkezők jogosultak engedélyük automatikus meghosszabbítására. A fent említett jegyzőkönyv hatálybalépésétől kezdve az ilyen munkavállalók vagy önálló vállalkozók élvezik az e megállapodás alapvető rendelkezéseivel, és különösen a 7. cikkel a letelepedett személyeknek biztosított szabad mozgáshoz való joghoz kapcsolódó jogokat.”.

c)

A megállapodáshoz csatolt I. melléklet 27. cikkének (2) bekezdésében a 10. cikk (2), (2a), (2b), (4a), (4b) és (4c) bekezdésére való hivatkozás helyébe a 10. cikk (2b), (2c), (4c) és (4d) bekezdésére való hivatkozás lép.”

3. cikk

A megállapodás I. mellékletének 25. cikkétől eltérve, az e jegyzőkönyv 1. mellékletének átmeneti időszakait kell alkalmazni.

4. cikk

A megállapodás II., és III. melléklete e jegyzőkönyv 2. és 3. mellékletének megfelelően módosul.

5. cikk

(1)   E jegyzőkönyv 1., 2. és 3. melléklete a jegyzőkönyv szerves részét képezi.

(2)   E jegyzőkönyv a 2004. évi és a 2008. évi jegyzőkönyvvel együtt a megállapodás szerves részét képezi.

6. cikk

(1)   Az Európai Unió Tanácsa – az Európai Unió tagállamainak nevében – és Svájc e jegyzőkönyvet saját eljárásaikkal összhangban kötelesek megerősíteni vagy jóváhagyni.

(2)   A Szerződő Felek értesítik egymást ezen eljárások befejezéséről.

7. cikk

E jegyzőkönyv a megerősítéséről vagy jóváhagyásáról szóló utolsó értesítést követő első hónap első napján lép hatályba.

8. cikk

E jegyzőkönyv a megállapodással megegyező időtartamra és ugyanazon részletes szabályoknak megfelelően marad hatályban.

9. cikk

(1)   E jegyzőkönyv, valamint az ahhoz csatolt nyilatkozatok két eredeti példányban, angol, bolgár, horvát, cseh, észt, dán, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készültek, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

(2)   A megállapodás – valamennyi mellékletet, jegyzőkönyvet és záróokmányt is beleértve – horvát nyelvi változatai egyaránt hitelesek. A megállapodás horvát nyelven készült hiteles szövegét a megállapodás 14. cikke alapján létrehozott vegyes bizottság hagyja jóvá.

Съставено в Брюксел на четвърти март през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne čtvrtého března dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjerde marts to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am vierten März zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fourth day of March in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le quatre mars deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada ceturtajā martā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo ketvirtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának negyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fir-raba’ jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, vier maart tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia czwartego marca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em quatro de março de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la patru martie două mii șaisprezece.

V Bruseli štvrtého marca dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne četrtega marca leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den fjärde mars år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  NACE: A Tanács 1990. október 9-i 3037/90/EGK rendelete az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról (HL L 293., 1990.10.24., 1. o.).

(2)  A munkavállalók a (3c) albekezdésben említett kvóták szerint négy hónapnál rövidebb időre szóló tartózkodási engedélyt is igényelhetnek.

(3)  Ezeket az engedélyeket a megállapodás 10. cikkében említett kvótákon felül kell megadni, amely kvótákat a megállapodás aláírásának időpontjában (1999. június 21.) tagállami állampolgárságú, vagy az e megállapodáshoz csatolt 2004. évi és 2008. évi jegyzőkönyvek révén szerződő féllé vált tagállamok állampolgárságával rendelkező munkavállalók és önálló vállalkozók részére tartják fenn. Ezeket az engedélyeket a Svájc és az új tagállamok között már fennálló kétoldalú gyakornokcsere-megállapodások alapján megadott engedélyeken felül kell megadni.


1. MELLÉKLET

A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÁSÁRLÁSRA VONATKOZÓ ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK

A Horvátország e jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított hét éven keresztül fenntarthatja a jogszabályaiban foglalt, a mezőgazdasági földterületnek a svájci állampolgárok, illetve Svájc jogszabályai szerint létrehozott jogi személyek által történő megszerzésére vonatkozó szabályokat. A svájci állampolgárok a mezőgazdasági földterület szerzése vonatkozásában nem részesíthetők kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amilyenben e jegyzőkönyv aláírása napján részesültek, illetve nem vonatkozhatnak rájuk szigorúbb korlátozások, mint azon országok állampolgáraira, amelyek nem szerződő felei a megállapodásnak, vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásnak.

Svájc azon állampolgárai, akik önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kívánnak letelepedni és tartózkodni Horvátországban, nem tartoznak az előző fenti bekezdés rendelkezéseinek hatálya alá, és rájuk nem alkalmazható más eljárás, mint amelyet Horvátország saját állampolgáraira kell alkalmazni.

E jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított harmadik évben a fenti átmeneti rendelkezések általános felülvizsgálatára kerül sor. A vegyes bizottság az első bekezdésben megjelölt átmeneti időszak lerövidítéséről vagy lezárásáról határozhat.

Ha elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arra nézve, hogy az átmeneti időszak lejártával Horvátországban a mezőgazdasági földterületek piacának súlyos zavara alakul ki, vagy ennek kialakulása fenyeget, Horvátország ezekről a körülményekről az első bekezdés meghatározott hétéves átmeneti időszak vége előtt értesíti a vegyes bizottságot. Ebben az esetben Horvátország a jegyzőkönyv hatálybalépését követően további tíz évig alkalmazhatja az első bekezdésben ismertetett intézkedéseket. Ez a meghosszabbítás különösen érintett, kiválasztott földrajzi területekre korlátozható.


2. MELLÉKLET

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. szakasz (Hivatkozott jogi aktusok) 1. pontjában a következő jogi aktus kerül beillesztésre:

A Tanács 2013. május 13-i 517/2013/EU rendelete (HL L 158., 2013.6.10., 1. o.) az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a társasági jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság, az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika, a közlekedéspolitika, az energia, az adózás, a statisztika, a transzeurópai hálózatok, az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a jogérvényesülés, szabadság és biztonság, a környezetvédelem, a vámunió, a külkapcsolatok, a kül-, biztonság- és védelempolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról.

2.

A jegyzőkönyv II. mellékletének a munkanélküliségi biztosításra vonatkozó szakasza (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket e jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított hetedik év végéig kell alkalmazni a Horvát Köztársaság állampolgárai vonatkozásában.


3. MELLÉKLET

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött, a személyek szabad mozgásáról szóló egyezmény III. melléklete a következőképpen módosul:

 

Az 1a. pont a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

A Horvát Köztársaság csatlakozási okmánya (HL L 112., 2012.4.24., 10. o.), III. melléklet (A Horvát Köztársaság csatlakozási okmányának 15. cikkében említett lista: az intézmények által elfogadott jogi aktusok kiigazítása – (HL L 112., 2012.4.24., 41. o.),

A 2005/36/EK irányelv 23. cikke (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A 43b. cikk sérelme nélkül minden tagállam elismeri azokat a tagállami állampolgárok birtokában lévő, általános orvosi és szakorvosi szakmai tevékenység megkezdésére feljogosító, továbbá általános ápolói, fogorvosi, fogszakorvosi, állatorvosi, szülésznői, gyógyszerészi és építészmérnöki előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratokat, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést,

a)

Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt, és

b)

Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt

kezdték meg, amennyiben a fent említett tagállamok hatóságai tanúsítják, hogy az előírt képesítés megszerzését tanúsító, kérdéses okirat – az általános orvosi és szakorvosi, általános ápolói, fogorvosi, fogszakorvosi, állatorvosi, szülésznői és gyógyszerészi szakmai tevékenység gyakorlásának megkezdése tekintetében a 45. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységek vonatkozásában, az építészmérnöki szakmai tevékenység gyakorlásának megkezdése tekintetében a 48. cikkben említett tevékenységek vonatkozásában, valamint az e tevékenységek gyakorlása tekintetében – területükön jogilag ugyanúgy érvényes, mint az általuk kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat, illetve, az építészmérnökök tekintetében a VI. melléklet 6. pontjában e tagállamokra vonatkozóan megjelölt, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat.

Az ilyen tanúsítványhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kibocsátott igazolást, amely szerint ezek a személyek a kérdéses tevékenységet területükön az igazolás keltét megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolták.”

A 2005/36/EK irányelv a következő 43b. cikkel egészül ki:

„A szülészettel kapcsolatos szerzett jogok nem alkalmazandók a 2013. július 1-je előtt Horvátországban szerzett következő képesítésekre: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (szülészeti-nőgyógyászati főápoló), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (szülészeti-nőgyógyászati ápoló), viša medicinska sestra primaljskog smjera (szülésznői diplomával rendelkező főápoló), medicinska sestra primaljskog smjera (szülésznői diplomával rendelkező ápoló), ginekološko-opstetrička primalja (szülészeti-nőgyógyászati szülésznő) és primalja (szülésznő).”

A Tanács 2013. május 13-i 2013/25/EU irányelve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról (HL L 158., 2013.6.10, 368. o.), Melléklet A. rész

 

A 2a. pont a következő francia bekezdéssel egészül ki:

A Tanács 2013. május 13-i 2013/25/EU irányelve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról (HL L 158., 2013.6.10, 368. o.), Melléklet B. rész (1).

 

A 3a. pont a következő francia bekezdéssel egészül ki:

A Tanács 2013. május 13-i 2013/25/EU irányelve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról (HL L 158., 2013.6.10, 368. o.), Melléklet B. rész (2).

 

A 5a. pont a következő francia bekezdéssel egészül ki:

A Tanács 2013. május 13-i 2013/25/EU irányelve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról (HL L 158., 2013.6.10, 368. o.), Melléklet C. rész.


SVÁJC NYILATKOZATA AZ ALÁÍRÁS IDŐPONTJÁTÓL KEZDŐDŐ AUTONÓM INTÉZKEDÉSEKRŐL

Svájc – nemzeti jogszabályai alapján – munkaerőpiacán a Horvát Köztársaság állampolgárai számára az e jegyzőkönyvben található átmeneti szabályok hatálybalépését megelőzően ideiglenesen lehetővé teszi a munkavállalást. Ennek érdekében Svájc a jegyzőkönyv aláírásának időpontjától – a megállapodás 10. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint – külön kvótákat nyit meg mind a rövid, mind a hosszú távú munkavállalási engedélyek tekintetében a Horvát Köztársaság állampolgárai javára. A kvóta évente 50 hosszú távú és 450 rövid távú engedélyre terjed ki. Ezenfelül évente 1 000 rövid távú engedéllyel rendelkező munkavállaló négy hónapnál rövidebb tartózkodását engedélyezi.


RENDELETEK

4.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/193 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. február 3.)

az erősen patogén madárinfluenza kapcsán a 2007/777/EK határozat II. mellékletének és a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének egyes áruk Unióba történő behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékének az Ukrajnára vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke bevezető mondatára, 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére és 8. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 2009. november 30-i 2009/158/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 23. cikke (1) bekezdésére, 24. cikke (2) bekezdésére, 25. cikke (2) bekezdésére és 28. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007/777/EK bizottsági határozat (3) előírja a határozat II. mellékletének 4. részében meghatározott kezelések egyikének alávetett bizonyos húskészítmény-szállítmányok, valamint a kezelt gyomor-, hólyag- és bélszállítmányok Unióba történő behozatalára, valamint az Unión át történő szállítására és az Unióban való tárolására vonatkozó állat- és közegészségügyi szabályokat.

(2)

A 2007/777/EK határozat II. mellékletének 2. része meghatározza azon harmadik országok vagy részeik jegyzékét, ahonnan hústermékek, valamint kezelt gyomor, hólyag és belek szállítmányainak Unióba történő behozatala engedélyezett, feltéve, hogy az említett áruk megfelelnek az említett jegyzékben hivatkozott kezelésnek. Azokban az esetekben, amikor ezeket a harmadik országokat a jegyzékbe történő felvétel céljából régiókba sorolták, a régiókba sorolt területeket az említett melléklet 1. része tartalmazza.

(3)

A 2007/777/EK határozat II. mellékletének 4. része meghatározza az e melléklet 2. részében említett kezeléseket, mindegyikükhöz kódot rendelve. Az említett rész a kezelés szigorúságának csökkenő sorrendjében nem specifikus „A” kezelést és specifikus „B”–„F” kezeléseket határoz meg.

(4)

A 798/2008/EK bizottsági rendelet (4) megállapítja azokat a követelményeket, amelyeket a baromfinak és a baromfitermékeknek az Unióba történő behozatalával és az Unió területén való átszállításával összefüggésben – az átszállítás ideje alatti tárolást is ideértve – az állat-egészségügyi bizonyítványok tekintetében alkalmazni kell. A rendelet előírja, hogy az áruk kizárólag abban az esetben hozhatók be az Unióba, illetve szállíthatók át az Unió területén, ha a rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázat 1. és 3. oszlopában felsorolt harmadik országokból, területekről, övezetekből, illetve területi egységekből érkeznek.

(5)

Az állat-egészségügyi bizonyítványokra vonatkozóan a 798/2008/EK rendeletben meghatározott követelmények figyelembe veszik, hogy szükség van-e különös feltételek meghatározására az említett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek állat-egészségügyi státusa alapján, adott esetben beleértve a különféle baromfibetegségekhez kapcsolódó mintavételt és ellenőrzést. E különös feltételeket, valamint az áruk Unióba való behozatalának és az Unió területén való átszállításának kíséréséhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványmintákat az említett rendelet I. mellékletének 2. része tartalmazza. A 798/2008/EK rendelet megállapítja továbbá, hogy a harmadik országok, területek, övezetek, illetve területi egységek milyen feltételek mellett tekinthetők magas patogenitású vírustörzsek okozta madárinfluenzától (a továbbiakban: HPAI) mentesnek.

(6)

Ukrajna a 2007/777/EK határozat II. mellékletének 2. részében olyan harmadik országként van feltüntetve, amelynek egész területéről engedélyezett a baromfiból, tenyésztett szárnyasvadból, tenyésztett laposmellű futómadarakból és vadon élő szárnyasvadakból származó, nem specifikus „A” kezelésnek alávetett húskészítmények, kezelt gyomor, hólyag és belek Unióba történő behozatala.

(7)

Ezen túlmenően Ukrajna a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében olyan harmadik országként van feltüntetve, amelynek egész területéről engedélyezett a baromfi és baromfitermékek Unióba való behozatala és az Unió területén való átszállítása.

(8)

Ukrajna 2016. november 30-án megerősítette, hogy a H5N8 altípusba tartozó HPAI jelen van területén, amelyet ezért többé nem lehet a betegségtől mentesnek tekinteni. Ezért Ukrajna állat-egészségügyi hatóságai a továbbiakban nem tudnak állat-egészségügyi bizonyítványt kiállítani az Unióba irányuló exportra szánt baromfi és baromfitermékek szállítmányaihoz.

(9)

A későbbiekben, 2017. január 4-én Ukrajna megerősítette, hogy a H7N8 altípusba tartozó HPAI két másik régió gazdaságaiban is jelen van az ország területén. Ukrajna állat-egészségügyi hatóságai megerősítették, hogy a HPAI megfékezésére és terjedésének korlátozására az érintett állományok felszámolását is elrendelték.

(10)

Ukrajna információkat nyújtott be a területén tapasztalható járványügyi helyzetről és a HPAI további terjedésének megelőzése érdekében hozott intézkedésekről, amelyeket a Bizottság megvizsgált. E vizsgálat, valamint az Ukrajna által nyújtott garanciák alapján helyénvaló azt a következtetést levonni, hogy a baromfi- és baromfitermék-szállítmányok Unióba való behozatalát érintő korlátozásoknak a HPAI által érintett azon területekre való leszűkítése – amelyek esetében Ukrajna állat-egészségügyi hatóságai a jelenlegi HPAI-kitörések következtében korlátozásokat vezettek be – elegendő lehet a baromfi- és baromfitermék- szállítmányok Unióba történő behozatalához kapcsolódó kockázatok elleni védekezéshez.

(11)

Ezen túlmenően, a HPAI vírus Unióba történő behurcolásának megelőzése érdekében az Ukrajna HPAI által érintett területéről való baromfiból, tenyésztett vadszárnyasból és vadon élő szárnyasvadból származó húskészítményeket, kezelt gyomrot, hólyagot és beleket, – amelyek esetében Ukrajna állat-egészségügyi hatóságai a jelenlegi HPAI-kitörések következtében korlátozásokat vezettek be – legalább a 2007/777/EK határozat II. mellékletének 4. részében meghatározott „D-kezelésnek” kell alávetni.

(12)

A 798/2008/EK rendeletet és a 2007/777/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/777/EK határozat II. mellékletének 1. és 2. része e rendelet I. melléklete szerint módosul.

2. cikk

A 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. része e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 343., 2009.12.22., 74. o.

(3)  A Bizottság 2007/777/EK határozata (2007. november 29.) a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2007.11.30., 49. o.).

(4)  A Bizottság 798/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról (HL L 226., 2008.8.23., 1. o.).


I. MELLÉKLET

1.

A 2007/777/EK határozat II. mellékletének 1. része a következő, Ukrajnára vonatkozó új bejegyzéssel egészül ki az Oroszországra és az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzések között:

Ország

Terület

A terület leírása

ISO-kód

Verzió

„Ukrajna

UA

01/2016

Az egész ország

UA-1

01/2016

Ukrajna esetében az egész ország, az UA-2 terület kivételével

UA-2

01/2016

Ukrajnának a 798/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének 1. részében szereplő táblázat 3. oszlopának az UA-2 kódhoz tartozó területei, az említett táblázat 6A. és 6B. oszlopában szereplő dátumok alkalmazása mellett.”

2.

A 2007/777/EK határozat II. mellékletének 2. részében az Ukrajnára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

ISO-kód

Származási ország vagy országrész

1.

Háziasított szarvasmarhafélék

2.

Tenyésztett hasított körmű vadak (sertésfélék kivételével)

Háziasított juhfélék/kecskefélék

1.

Háziasított sertésfélék

2.

Tenyésztett hasított körmű vadak (sertésfélék)

Háziasított egypatás állatok

1.

Baromfi

2.

Tenyésztett vadszárnyas (laposmellű futómadár kivételével)

Tenyésztett laposmellű futómadarak

Házi nyúl és tenyésztett nyúlfélék

Hasított körmű, vadon élő állatok (sertésfélék kivételével)

Vaddisznó

Vadon élő egypatás állatok

Vadon élő nyúlfélék (üregi és mezei nyúl)

Szárnyas vadak

Vadon élő emlősállatok (patás állatok, egypatás állatok és nyúlfélék kivételével)

„UA

Ukrajna UA

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

Ukrajna UA-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Ukrajna UA-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX”


II. MELLÉKLET

A 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében az Ukrajnára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

A harmadik ország vagy terület ISO-kódja és neve

A harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység kódja

A harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység leírása

Állat-egészségügyi bizonyítvány

Egyedi feltételek

Egyedi feltételek

Madárinfluenzára vonatkozó felügyelet státusa

Madárinfluenza elleni vakcinázási státus

Szalmonella-ellenőrzés státusa (6)

Minta (Minták)

További garanciák

Záró dátum (1)

Nyitó dátum (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6 B

7

8

9

„UA – Ukrajna

UA-0

Az egész ország

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Ukrajna egész területe, az UA-2 terület kivételével

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Ukrajna alábbi területei:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Herszoni terület (régió)

WGM

 

P2

2016.11.30.

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2016.11.30.

 

 

 

 

UA-2.2

Odesszai terület (régió)

WGM

 

P2

2017.1.4.

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2017.1.4.

 

 

 

 

UA-2.3

Csernyivci terület (régió)

WGM

 

P2

2017.1.4.

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

2017.1.4.”

 

 

 

 


4.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/18


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/194 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. február 3.)

a Lactobacillus diolivorans DSM 32074 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be a Lactobacillus diolivorans DSM 32074 készítmény engedélyezésére vonatkozóan. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó Lactobacillus diolivorans DSM 32074 készítmény valamennyi állatfaj takarmányának adalékanyagaként történő engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2016. július 12-i véleményében (2) megállapította, hogy a Lactobacillus diolivorans DSM 32074 készítmény a javasolt felhasználási feltételek mellett nincs káros hatással sem az állati és emberi egészségre, sem a környezetre. Az adalékanyagot azonban úgy kell tekinteni, mint amely potenciálisan légzőszervi szenzibilizáló lehet. A Hatóság továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a kérdéses készítmény javíthatja a könnyen, mérsékelten nehezen vagy nehezen silózható alapanyagból készített szilázs előállításának hatékonyságát. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges rendelkezni a forgalomba hozatal utáni nyomon követésre vonatkozó egyedi előírásokról. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagokra alkalmazott analitikai módszerekről szóló jelentést.

(5)

A Lactobacillus diolivorans DSM 32074 készítmény értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal 2016; 14(9):4556.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg adalékanyag friss anyagban

Technológiai adalékanyagok: szilázs-adalékanyagok.

1k20752

Lactobacillus diolivorans

DSM 32074

Az adalékanyag összetétele

Lactobacillus diolivorans DSM 32074 készítmény, amely legalább 3 × 1011 CFU/g adalékanyagot tartalmaz.

A hatóanyag jellemzése

Életképes Lactobacillus diolivorans sejtek DSM 32074.

Analitikai módszer  (1)

Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezkenéses módszer MRS-agar alkalmazásával (EN 15787).

A takarmány-adalékanyag azonosítása: pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket.

2.

Az adalékanyag minimális tartalma más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1 × 108 CFU/kg friss anyagban.

3.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a használatból adódó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal kell használni.

2027. február 24.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


4.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/21


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/195 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. február 3.)

a Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendeletének a Bizottság 686/2012/EU végrehajtási rendelete mellékletének B. részében felsorolt számos hatóanyag jóváhagyási időtartama kiterjesztésének tekintetében történő módosításáról (AIR IV megújítási program)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének A. része meghatározza az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagokat. Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének B. része meghatározza az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagokat.

(2)

A 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (3) megfelelően kérelmeket nyújtottak be az e rendeletben foglalt hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására. Ezen anyagok jóváhagyása azonban a kérelmező által nem befolyásolható okokból azelőtt lejárhat, minthogy jóváhagyásuk meghosszabbításáról döntés születne. Ezért jóváhagyási időtartamaikat az 1107/2009/EK rendelet 17. cikke értelmében meg kell hosszabbítani.

(3)

Tekintettel azon nagyszámú hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránti kérelmek értékeléséhez szükséges időre és erőforrásokra, melyek jóváhagyása 2019 és 2021 között jár le, a Bizottság C(2016)6104 végrehajtási határozata (4) az 1107/2009/EK rendelet 18. cikke alapján létrehozott egy munkaprogramot, amely csoportosítja a hasonló hatóanyagokat, és az emberek és állatok egészségét, valamint a környezetet érintő biztonsági megfontolásokon alapuló prioritásokat határoz meg.

(4)

A feltételezett alacsony kockázatú anyagokat a Bizottság C(2016)6104 végrehajtási határozatával összhangban előnyben kell részesíteni. Ezen anyagok jóváhagyását ezért a lehető legrövidebb időtartammal kell meghosszabbítani. Figyelembe véve a felelősség és a munka az előadókként és társelőadókként közreműködő tagállamok közti megosztását, valamint az értékeléshez és döntéshozatalhoz szükséges rendelkezésre álló erőforrásokat, az alábbi hatóanyagok esetében ez az időtartam egy év kell, hogy legyen: alumínium-ammónium-szulfát, alumínium-szilikát, vérliszt, kalcium-karbonát, szén-dioxid, teafakivonat, zsírsavak desztillációs maradéka, C7–C20 zsírsavak, fokhagymakivonat, gibberellinsav, gibberellin, hidrolizált fehérjék, vas-szulfát, kovaföld (diatomaföld), feketebors-kivonat maradéka, növényi olajok/repceolaj, kálium-hidrogén-karbonát, kvarchomok, halolaj, állati vagy növényi eredetű szagriasztók/birkafaggyú, állati vagy növényi eredetű szagriasztók/tallolaj, állati vagy növényi eredetű szagriasztók/tallolajszurok, nátrium-alumínium-szilikát, egyenes láncú lepkeferomonok és karbamid.

(5)

Azon hatóanyagok esetében, melyek nem tartoznak a Bizottság C(2016)6104 végrehajtási határozata szerint előnyben részesített kategóriákba, a jóváhagyási időtartamot két vagy három évvel kell meghosszabbítani, figyelembe véve a jelenlegi lejárati időpontot, azt, hogy a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerint a hatóanyagokra vonatkozó kiegészítő dokumentációt a jóváhagyás lejárta előtt legalább harminc hónappal kell benyújtani, a felelősség és a munka az előadókként és társelőadókként közreműködő tagállamok közti egyenletes megosztását, valamint az értékeléshez és döntéshozatalhoz szükséges rendelkezésre álló erőforrásokat. Ezért helyénvaló a következő anyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása két évvel: bifentrin, cimoxanil és metazaklór, a következő anyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása pedig három évvel: 2,5-diklór-benzoesav-metil-észter, ecetsav, aklonifen, alumínium-foszfid, kalcium-karbid, kalcium-foszfid, denatónium-benzoát, dodemorf, etilén, imidakloprid, magnézium-foszfid, metamitron, növényi olajak/citronellaolaj, növényi olajak/szegfűszegolaj, növényi olajok/fodormentaolaj, piretrinek és szulkotrion.

(6)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikke első bekezdésének céljára, azokban az esetekben, amikor az e rendelet mellékletében meghatározott adott lejárati időpont előtt legkésőbb 30 hónappal nem nyújtanak be a 844/2012/EU végrehajtási rendeletnek megfelelő kiegészítő dokumentációt, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy az ez utáni legkorábbi időpontot határozza meg.

(7)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikkének első bekezdésében foglalt célra, azokban az esetekben, amikor a Bizottság olyan rendeletet fogad el, amelynek értelmében az e rendelet mellékletében említett valamely hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra, mivel a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy azon rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg, amelynek értelmében a hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra – attól függően, melyik időpont a későbbi. Azokban az esetekben, amikor a Bizottság az e rendelet mellékletében említett valamely hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó rendeletet fogad el, arra törekszik, hogy – a körülményeknek megfelelően – a lehető legkorábbi alkalmazási időpontot tűzze ki.

(8)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25 ) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(3)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).

(4)  A Bizottság végrehajtási határozata (2016. szeptember 28.) a 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben lejáró hatóanyag-jóváhagyások meghosszabbítása iránti kérelmek értékelésére vonatkozó munkaprogramnak az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti létrehozásáról (HL C 357., 2016.9.29., 9. o.).


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:

(A)

az A. rész a következőképpen módosul:

(1)

A 215. sor („Aklonifen”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. július 31.” lép.

(2)

A 216. sor („Imidakloprid”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. július 31.” lép.

(3)

A 217. sor („Metazaklór”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2021. július 31.” lép.

(4)

A 218. sor („Ecetsav”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. augusztus 31.” lép.

(5)

A 219. sor („Alumínium-ammónium-szulfát”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(6)

A 220. sor („Alumínium-szilikát”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(7)

A 222. sor („Vérliszt”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(8)

A 223. sor („Kalcium-karbid”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. augusztus 31.” lép.

(9)

A 224. sor („Kalcium-karbonát”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(10)

A 225. sor („Szén-dioxid”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(11)

A 226. sor („Denatónium-benzoát”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. augusztus 31.” lép.

(12)

A 227. sor („Etilén”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. augusztus 31.” lép.

(13)

A 228. sor („Teafakivonat”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(14)

A 229. sor („Zsírsavak desztillációs maradéka”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(15)

A 230. sor („C7–C20 zsírsavak”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(16)

A 231. sor („Fokhagymakivonat”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(17)

A 232. sor („Gibberellinsav”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(18)

A 233. sor („Gibberellin”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(19)

A 234. sor („Hidrolizált fehérjék”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(20)

A 235. sor („Vas-szulfát”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(21)

A 236. sor („Kovaföld [diatomaföld]”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(22)

A 239. sor („Feketebors-kivonat maradéka”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(23)

A 240. sor („Növényi olajak/Citronellaolaj”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. augusztus 31.” lép.

(24)

A 241. sor („Növényi olajak/Szegfűszegolaj”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. augusztus 31.” lép.

(25)

A 242. sor („Növényi olajok/repceolaj”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(26)

A 243. sor („Növényi olajok/Fodormentaolaj”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. augusztus 31.” lép.

(27)

A 244. sor („Kálium-hidrogén-karbonát”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(28)

A 246. sor („Piretrinek”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. augusztus 31.” lép.

(29)

A 247. sor („Kvarchomok”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(30)

A 248. sor („Halolaj”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(31)

A 249. sor („Állati vagy növényi eredetű szagriasztók/birkafaggyú”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(32)

A 250. sor („Állati vagy növényi eredetű szagriasztók/tallolaj”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(33)

A 251. sor („Állati vagy növényi eredetű szagriasztók/tallolajszurok”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(34)

A 253. sor („Nátrium-alumínium-szilikát”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(35)

A 255. sor („Egyenes láncú lepkeferomonok”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(36)

A 257. sor („Karbamid”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2020. augusztus 31.” lép.

(37)

A 260. sor („Alumínium-foszfid”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. augusztus 31.” lép.

(38)

A 261. sor („Kalcium-foszfid”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. augusztus 31.” lép.

(39)

A 262. sor („Magnézium-foszfid”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. augusztus 31.” lép.

(40)

A 263. sor („Cimoxanil”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2021. augusztus 31.” lép.

(41)

A 264. sor („Dodemorf”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. augusztus 31.” lép.

(42)

A 265. sor („2,5-Diklór-benzoesav-metil-észter”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. augusztus 31.” lép.

(43)

A 266. sor („Metamitron”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. augusztus 31.” lép.

(44)

A 267. sor („Szulkotrion”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2022. augusztus 31.” lép.

(B)

A B. részben, a 23. sor („Bifentrin”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2021. július 31.” lép.


4.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/25


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/196 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. február 3.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 3-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

főigazgató

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

116,2

TN

311,6

TR

163,3

ZZ

197,0

0707 00 05

MA

80,2

TR

187,3

ZZ

133,8

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

130,8

TR

256,7

ZZ

193,8

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

40,0

IL

72,3

MA

46,6

TN

53,7

TR

73,5

ZZ

57,2

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

90,8

IL

130,5

JM

112,4

MA

88,3

TR

83,9

ZZ

101,2

0805 22 00

IL

139,7

MA

91,9

ZZ

115,8

0805 50 10

EG

85,5

TR

93,8

ZZ

89,7

0808 10 80

CN

139,4

US

205,0

ZZ

172,2

0808 30 90

CL

81,7

CN

112,5

TR

154,0

ZA

99,6

ZZ

112,0


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

4.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/27


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/197 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. február 2.)

az (EU) 2016/1138 bizottsági végrehajtási határozatnak a halászattal kapcsolatos információk cseréjére vonatkozó UN/CEFACT szabványok használata kapcsán megállapított egyes határidők tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2017) 457. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 111. és 116. cikkére,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. április 8-i 404/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 146j. cikkére,

mivel:

(1)

A 404/2011/EU rendelet 146f. cikkével összhangban a lobogó szerinti tagállamok rendszereinek képesnek kell lenniük a műholdas hajómegfigyelési rendszer keretében üzeneteket küldeni és választ adni a rendszer adatai iránti kérésekre az Egyesült Nemzetek Szervezete által létrehozott, a kereskedelem elősegítésével és elektronikus üzletvitellel foglalkozó központ, az UN/CEFACT szabványa használatával.

(2)

A 404/2011/EU rendelet 146d. cikke úgy rendelkezik, hogy az üzeneteket, ideértve a műholdas hajómegfigyelési rendszer üzeneteit is, a Bizottság által a tagállamok rendelkezésére bocsátott, a halászati adatok cseréjére szolgáló elektronikus hálózat szállítási rétege segítségével kell továbbítani.

(3)

Az (EU) 2016/1138 bizottsági végrehajtási határozat (3) határidőket ír elő a halászattal kapcsolatos információk cseréjére vonatkozó UN/CEFACT szabványok használata kapcsán.

(4)

A szállítási réteg hálózatának kialakítása négy hónapos késedelmet szenvedett, a tagállamoknak pedig elegendő időre van szükségük annak telepítése és tesztelése érdekében.

(5)

Ezért helyénvaló kitolni egyes, az UN/CEFACT szabványok használata kapcsán az (EU) 2016/1138 végrehajtási határozatban előírt határidőket.

(6)

Az (EU) 2016/1138 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A műholdas hajómegfigyelési rendszer adatainak cseréje

Az (EU) 2016/1138 végrehajtási határozat 1. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

(1)   2017. február 1-jétől a 404/2011/EU rendelet 146f. cikkében említett műholdas hajómegfigyelési rendszer adatainak közléséhez alkalmazott formátum és a vonatkozó végrehajtási dokumentumok az UN/CEFACT P 1000-7. szabványban foglaltak szerint módosulnak: a Hajók helyzetmeghatározása doménmeghatározást közzéteszik az Európai Bizottság halászati weboldalának Master Data Register oldalán.

(2)   A lobogó szerinti tagállamok rendszereinek 2018. július 1-jétől képeseknek kell lenniük arra, hogy a 404/2011/EU végrehajtási rendelet 146f. cikkének (3) bekezdésében említett műholdas hajómegfigyelési rendszer adatai iránti kérésekre az e cikk (1) bekezdése értelmében módosított formátumban válaszoljanak.”

2. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 2-án.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 112., 2011.4.30., 1. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2016/1138 végrehajtási határozata (2016. július 11.) a halászattal kapcsolatos információkra vonatkozó UN/CEFACT szabványon alapuló formátumok módosításáról (HL L 188., 2016.7.13., 26. o.).


4.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/29


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/198 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. február 2.)

a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto Unióba való behurcolásának és Unión belüli terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedésekről

(az értesítés a C(2017) 460. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik mondatára,

mivel:

(1)

A 2012/756/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) intézkedéseket ír elő a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (a továbbiakban: a meghatározott szervezet), a kivinövényeket megtámadó bakteriális fekély Unióba való behurcolásának és Unión belüli terjedésének megakadályozása érdekében. Az említett végrehajtási határozat 2016. március 31-ig volt hatályban.

(2)

A meghatározott szervezettel összefüggésben jelenleg fennálló növényegészségügyi kockázat miatt több tagállam kérte, hogy a 2012/756/EU végrehajtási határozat intézkedései továbbra is alkalmazandók maradjanak. Ezért az említett végrehajtási határozat intézkedéseivel megegyező intézkedéseket kell elfogadni a harmadik országokból származó Actinidia Lindl. (a továbbiakban: a meghatározott növények) Unióba való behozatalára és Unión belüli szállítására vonatkozóan.

(3)

Továbbá a 2012/756/EU végrehajtási határozat alkalmazása során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy bizonyos területeken a meghatározott szervezet terjedésének megelőzésére szemrevételezés helyett a meghatározott növények elpusztítása vagy egyéni vizsgálata is megfelelő intézkedés lehet, valamint, hogy az említett intézkedések a meghatározott szervezet megjelenése esetén hasonlóan hatékony válaszlépést jelentenek, ezért az Unióból vagy harmadik országokból származó meghatározott növények esetében lehetővé kell tenni alkalmazásukat. A tapasztalatok továbbá azt is mutatják, hogy a határozat célkitűzéseinek megvalósulásához a károsítómentes termőhely vagy termőterület körül 500 méteres sugarú övezet helyett elegendő 100 méteres sugarú, a külső környezettől elszigetelt és védett, a meghatározott szervezetet hatékonyan kizáró övezet.

(4)

A tagállamoknak az e határozatnak való megfelelés érdekében szükség esetén módosítaniuk kell jogszabályaikat.

(5)

Ezt a határozatot 2020. március 31-ig kell alkalmazni annak érdekében, hogy elegendő idő jusson a helyzet értékelésének nyomon követésére.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto károsítóra vonatkozó tilalom

A Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (a továbbiakban: a meghatározott szervezet) Unióba történő behurcolása, illetve Unión belüli terjesztése tilos.

2. cikk

Az Actinidia Lindl. Unióba történő behozatala

A harmadik országokból származó Actinidia Lindl. élő virágpora és ültetésre szánt növényei – vetőmagok kivételével – (a továbbiakban: meghatározott növények) csak akkor hozhatók be az Unióba, ha teljesítik az I. mellékletben meghatározott, behozatalra vonatkozó különleges követelményeket.

3. cikk

A meghatározott növények Unión belüli szállítása

A meghatározott növények csak akkor szállíthatók az Unión belül, ha megfelelnek a II. mellékletben meghatározott követelményeknek.

4. cikk

Felderítések és értesítések a meghatározott szervezetről

(1)   A tagállamok hivatalos éves felderítéseket végeznek a meghatározott szervezetnek a meghatározott növényekben való jelenlétére vonatkozóan.

A tagállamok a felderítéseket követő minden év január 31-ig értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot az említett felderítések eredményeiről.

(2)   Amennyiben egy vállalkozó feltételezi vagy tudomására jut, hogy a meghatározott szervezet jelen van az ellenőrzése alatt álló növényekben, növényi termékekben vagy egyéb anyagokban egy olyan területen, ahol az adott szervezet jelenléte korábban nem volt ismeretes, köteles haladéktalanul tájékoztatni az illetékes hivatalos szervet annak érdekében, hogy az meghozhassa a megfelelő intézkedéseket. A vállalkozó adott esetben köteles azonnali óvintézkedéseket is hozni a meghatározott szervezet megtelepedésének és elterjedésének megakadályozására.

5. cikk

Megfelelés

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az e határozatnak való megfelelés érdekében hozott intézkedésekről.

6. cikk

Alkalmazás

Ezt a határozatot 2020. március 31-ig kell alkalmazni.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 2-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  A Bizottság 2012/756/EU végrehajtási határozata (2012. december 5.) a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto Unióba való behurcolásának és Unión belüli terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedésekről (HL L 335., 2012.12.7., 49. o.).


I. MELLÉKLET

Az Unióba történő behozatalra vonatkozó, a 2. cikkben említett különleges követelmények

I. SZAKASZ

Növényegészségügyi bizonyítvány

1.

A harmadik országokból származó meghatározott növényeket növényegészségügyi bizonyítvány (a továbbiakban: bizonyítvány) kíséri a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. pontjának első albekezdésében említettek szerint, amely a „Kiegészítő nyilatkozat” rovatban tartalmazza a 2. és a 3. pontban meghatározott információt.

2.

A bizonyítványnak az alábbi pontok egyikének teljesülésére vonatkozó információt kell tartalmaznia:

a)

A meghatározott növényeket egész életciklusuk alatt olyan országban nevelték, amelyről ismert, hogy ott a meghatározott szervezet nem fordul elő.

b)

A meghatározott növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete (NPPO) a meghatározott szervezet tekintetében a FAO 4. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának (ISPM) (1) megfelelően károsítómentesnek ismert el.

c)

A meghatározott növényeket olyan termőhelyen vagy termőterületen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szervezet (NPPO) a meghatározott szervezet tekintetében a FAO 10. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának (ISPM) (2) megfelelően károsítómentesnek ismert el. A meghatározott növényeket a külső környezettől elszigetelt és védett, a meghatározott szervezetet hatékonyan kizáró termesztőberendezésben nevelték. A meghatározott növényeket ezen a termőhelyen vagy termőterületen hatóságilag ellenőrizték az exportot megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a fertőzés tüneteinek felderítésére legalkalmasabb két időpontban, és a meghatározott növényeket a meghatározott szervezettől mentesnek találták.

A termőhelyet vagy termőterületet egy legalább 100 m sugarú olyan övezet veszi körül, ahol teljesül az alábbi feltételek egyike:

i.

a meghatározott növényeket hatóságilag ellenőrizték az exportot megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a fertőzés tüneteinek felderítésére legalkalmasabb két időpontban, és az ellenőrzés során talált, fertőzés tüneteit mutató minden meghatározott növényt azonnal megsemmisítettek;

ii.

minden meghatározott növényt azonnal megsemmisítettek;

iii.

minden meghatározott növényt rendszeresen megvizsgáltak a legalkalmasabb időpontokban, és a meghatározott szervezettől mentesnek találtak.

d)

A meghatározott növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szervezet (NPPO) a meghatározott szervezet tekintetében a FAO 10. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának (ISPM) megfelelően károsítómentesnek ismert el. A meghatározott növényeket ezen a helyen hatóságilag ellenőrizték, mintát vettek belőlük és megvizsgálták őket az exportot megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a legalkalmasabb két időpontban, és a meghatározott növényeket a meghatározott szervezettől mentesnek találták.

A termőhelyet egy legalább 4 500 m sugarú olyan övezet veszi körül, ahol teljesül az alábbi feltételek egyike:

i.

hivatalos ellenőrzéseket, mintavételt és vizsgálatokat végeztek ebben az övezetben az exportot megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a legalkalmasabb két időpontban. A hivatalos ellenőrzések, a mintavétel és a vizsgálatok nem mutatták ki a meghatározott szervezet jelenlétét;

ii.

a termőhely körüli 500 m-es sugarú övezeten belül minden meghatározott növényt azonnal megsemmisítettek;

iii.

a termőhely körüli 500 m-es sugarú övezeten belül minden meghatározott növényt rendszeresen megvizsgáltak a legalkalmasabb időpontokban, és a meghatározott szervezettől mentesnek találtak.

A ii. és a iii. alpont esetében az ettől az övezettől 500 és 4 500 m közötti távolságban található meghatározott növényeket vagy megsemmisítették vagy megvizsgálták olyan mintavételi eljárással, amely 99 %-os megbízhatósággal garantálja, hogy a meghatározott növényekben a meghatározott szervezet előfordulása 0,1 % alatti.

3.

Ahol a 2. pont c) vagy d) pontjában meghatározott információ rendelkezésre áll, a bizonyítvány ezenfelül az alábbi pontok egyikének teljesülésére vonatkozó információt tartalmaz:

a)

a meghatározott növények közvetlenül a 2. a), b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelően nevelt anyanövényektől származnak;

b)

a meghatározott növények közvetlenül olyan anyanövényektől származnak, amelyeket a meghatározott szervezettől való mentességük igazolása érdekében előzetes egyedi vizsgálatnak vetettek alá;

c)

a meghatározott növényeket olyan mintavételi eljárás szerint vizsgálták, amely 99 %-os megbízhatósággal igazolja, hogy a meghatározott szervezet jelenléte a meghatározott növényekben 0,1 % alatt van.

4.

Ahol a 2. b) pontban meghatározott információ rendelkezésre áll, a károsítómentes terület nevét a bizonyítvány „Származási hely” rovatában fel kell tüntetni.

II. SZAKASZ

Ellenőrzés

Az I. szakasznak megfelelően növényegészségügyi bizonyítvánnyal kísért, az Unióba behozott meghatározott növényeket szigorúan ellenőrzik, és adott esetben a 2004/103/EK bizottsági irányelvnek (3) megfelelően a beléptetés helyén vagy a rendeltetési helyen vizsgálják a meghatározott szervezet jelenlétét.

Amennyiben a meghatározott növényeket az Unióba egy, a tagállami rendeltetési helytől eltérő tagállam hozza be, a beléptető tagállam felelős hivatalos szerve értesíti a rendeltetési hely szerinti tagállam felelős hivatalos szervét.


(1)  A károsítómentes területek kialakítására vonatkozó követelmények. FAO 2016, 4. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabvány (ISPM) (1995), Róma, IPPC.

(2)  A károsítómentes termőterületek és termőhelyek létesítésének követelményei. FAO 2016, 10. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabvány (ISPM) (1999), Róma, IPPC.

(3)  A Bizottság 2004/103/EK irányelve (2004. október 7.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növényegészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények meghatározásáról (HL L 313., 2004.10.12., 16. o.).


II. MELLÉKLET

Az Unión belül történő szállításra vonatkozó, a 3. cikkben említett követelmények

1.

Az Unióból származó meghatározott növények Unión belüli mozgása csak abban az esetben megengedett, ha a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek (1) megfelelően elkészített és kibocsátott növényútlevél kíséri azokat, és ha teljesítik a 2. pontban meghatározott követelményeket.

2.

A meghatározott növényeknek teljesíteniük kell a következő pontok egyikét:

a)

a meghatározott növényeket egész életciklusuk alatt olyan tagállamban nevelték, amelyről ismert, hogy ott a meghatározott szervezet nem fordul elő;

b)

a meghatározott növényeket egész életciklusuk alatt a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése h) pontjának megfelelően a meghatározott szervezet tekintetében elismert védett övezetben termesztették;

c)

a meghatározott növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet az adott tagállam felelős hivatalos szerve (NPPO) a meghatározott szervezet tekintetében a FAO 4. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának (ISPM) (2) megfelelően károsítómentesnek ismert el;

d)

A meghatározott növényeket olyan termőhelyen vagy termőterületen termesztették, amelyet a származási tagállam felelős hivatalos szerve a meghatározott szervezet tekintetében a FAO 10. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának (ISPM) (3) megfelelően károsítómentesnek ismert el. A meghatározott növényeket a külső környezettől elszigetelt és védett, a meghatározott szervezetet hatékonyan kizáró termesztőberendezésben nevelték. A meghatározott növényeket ezen a termőhelyen vagy termőterületen hatóságilag ellenőrizték a szállítást megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a fertőzés tüneteinek felderítésére legalkalmasabb két időpontban, és a meghatározott növényeket a meghatározott szervezettől mentesnek találták.

A termőhelyet vagy termőterületet egy legalább 100 m sugarú olyan övezet veszi körül, ahol teljesül az alábbi feltételek egyike:

i.

a meghatározott növényeket hatóságilag ellenőrizték a szállítást megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a fertőzés tüneteinek felderítésére legalkalmasabb két időpontban, és az ellenőrzés során talált, fertőzés tüneteit mutató minden növényt azonnal megsemmisítettek;

ii.

minden meghatározott növényt azonnal megsemmisítettek;

iii.

minden meghatározott növényt rendszeresen megvizsgáltak a legalkalmasabb időpontokban, és a meghatározott szervezettől mentesnek találtak.

e)

A meghatározott növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a származási tagállam felelős hivatalos szerve a meghatározott szervezet tekintetében a FAO 10. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának (ISPM) megfelelően károsítómentesnek ismert el. A meghatározott növényeket azon a helyen hatóságilag ellenőrizték, mintát vettek belőlük és megvizsgálták őket a szállítást megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a legalkalmasabb két időpontban, és a meghatározott növényeket a meghatározott szervezettől mentesnek találták.

A termőhelyet egy legalább 500 m sugarú olyan övezet (a továbbiakban: a környező övezet) veszi körül, ahol teljesül az alábbi feltételek egyike:

i.

hivatalos ellenőrzéseket, mintavételt és vizsgálatokat végeztek a környező övezetben a szállítást megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a legalkalmasabb két időpontban. A hivatalos ellenőrzések, a mintavétel és a vizsgálatok nem mutatták ki a meghatározott szervezet jelenlétét;

ii.

a környező övezetben minden meghatározott növényt azonnal megsemmisítettek;

iii.

a környező övezetben minden meghatározott növényt rendszeresen megvizsgáltak a legalkalmasabb időpontokban, és a meghatározott szervezettől mentesnek találtak.

A környező övezetet egy legalább 4 km sugarú olyan övezet veszi körül, ahol teljesül az alábbi feltételek egyike:

i.

miután az egész övezetben hatósági ellenőrzéseket, mintavételt és vizsgálatokat végeztek a szállítást megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül a fertőzés tüneteinek felderítésére legalkalmasabb két időpontban, felszámolási intézkedéseket hoztak minden olyan esetben, amikor a meghatározott növényeken kimutatták a meghatározott szervezetet. Ezek az intézkedések a fertőzött meghatározott növények azonnali megsemmisítéséből álltak;

ii.

az övezetben minden meghatározott növényt azonnal megsemmisítettek;

iii.

az övezetben minden meghatározott növényt megvizsgáltak olyan mintavételi eljárással, amely 99 %-os megbízhatósággal garantálja, hogy a meghatározott növényeken a meghatározott szervezet előfordulása 0,1 % alatti.

3.

Ahol a 2. d) vagy e) pontban meghatározott feltételek teljesülnek, a meghatározott növényeknek ezenfelül teljesíteniük kell az alábbi követelmények egyikét:

a)

a meghatározott növények közvetlenül a 2. a), b), c) vagy d) pontban meghatározott feltételeknek megfelelően nevelt anyanövényektől származnak;

b)

a meghatározott növények közvetlenül olyan anyanövényektől származnak, amelyeket a meghatározott szervezettől való mentességük igazolása érdekében előzetes egyedi vizsgálatnak vetettek alá;

c)

a meghatározott növényeket olyan mintavételi eljárás szerint vizsgálták, amely 99 %-os megbízhatósággal igazolja, hogy a meghatározott szervezet jelenléte a meghatározott növényekben 0,1 % alatt van.

4.

Az Unióba harmadik országokból az I. melléklet szerint behozott meghatározott növények szállítása az Unión belül csak akkor lehetséges, ha az 1. pontban említett növényútlevél kíséri őket.


(1)  A Bizottság 92/105/EGK irányelve (1992. december 3.) egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról (HL L 4., 1993.1.8., 22. o.).

(2)  A károsítómentes területek kialakítására vonatkozó követelmények. FAO 2016, 4. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabvány (ISPM) (1995), Róma, IPPC.

(3)  A károsítómentes termőterületek és termőhelyek létesítésének követelményei. FAO 2016, 10. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabvány (ISPM) (1999), Róma, IPPC.