ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 28

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. február 2.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/172 rendelete (2017. február 1.) a 142/2011/EU rendeletnek az állati melléktermékek biogázzá vagy komposzttá történő átalakítására vonatkozó paraméterek, valamint a kedvtelésből tartott állatok eledelének behozatalára és a feldolgozott trágya kivitelére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2017/173 végrehajtási rendelete (2017. február 1.) az 1292/2008/EK rendeletnek és a 887/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 és az Enterococcus faecium CECT 4515 kapcsán megadott engedély jogosultja nevének módosítása érdekében történő módosításáról ( 1 )

5

 

 

A Bizottság (EU) 2017/174 végrehajtási rendelete (2017. február 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/175 határozata (2017. január 25.) a turisztikai szálláshelyek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok (az értesítés a C(2017) 299. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

9

 

*

A Bizottság (EU) 2017/176 határozata (2017. január 25.) a fa-, a parafa- és a bambuszalapú padlóburkoló anyagok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2017) 303. számú dokumentummal történik)  ( 1 )

44

 

*

A Bizottság (EU) 2017/177 végrehajtási határozata (2017. január 31.) a Borostyán árufuvarozási folyosó létrehozásáról szóló közös javaslatnak a 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének való megfeleléséről (az értesítés a C(2017) 141. számú dokumentummal történt)

69

 

*

A Bizottság (EU) 2017/178 végrehajtási határozata (2017. január 31.) az Északi-tengeri–balti vasúti teherszállítási folyosó bővítésében érintett tagállamok által benyújtott együttes javaslatnak a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének való megfelelőségéről szóló (EU) 2015/1111 végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2017) 142. számú dokumentummal történt)

71

 

*

A Bizottság (EU) 2017/179 végrehajtási határozata (2017. február 1.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (5) bekezdése értelmében az együttműködési csoport működéséhez szükséges eljárásrend megállapításáról

73

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/172 RENDELETE

(2017. február 1.)

a 142/2011/EU rendeletnek az állati melléktermékek biogázzá vagy komposzttá történő átalakítására vonatkozó paraméterek, valamint a kedvtelésből tartott állatok eledelének behozatalára és a feldolgozott trágya kivitelére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (állati melléktermékekről szóló rendelet), és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésének c) pontjára, 27. cikkének g) pontjára, 41. cikkének (3) bekezdésére és 43. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 142/2011/EU bizottsági rendelet (2) rögzíti az 1069/2009/EK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat, többek között az állati melléktermékek biogázzá vagy komposzttá történő átalakítására vonatkozó paramétereket, valamint a kedvtelésből tartott állatoknak szánt importált eledel forgalomba hozatalának feltételeit és a 2. kategóriába sorolt anyagok kivitelére vonatkozó szabályokat.

(2)

A 142/2011/EU rendelet V. melléklete rögzíti az állati melléktermékek biogázzá vagy komposzttá történő átalakítására vonatkozó előírásokat. Az V. melléklet III. fejezete 2. szakasza 3. pontjának b) alpontja szerint az illetékes hatóság bizonyos körülmények fennállása esetén engedélyezheti a III. fejezetben megadottaktól eltérő egyedi követelmények alkalmazását.

(3)

Ebben az esetben azonban indokolt, hogy az emésztési maradványokat és a komposztot csak azokban a tagállamokban lehessen forgalomba hozni, ahol az alternatív átalakítási paramétereket engedélyezték. Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság kellő rugalmassággal tudja szabályozni a 142/2011/EU rendelet V. melléklete III. fejezete 2. szakaszának 3. pontjában említett biogáz- vagy komposztálóüzemeket, indokolt kivonni a III. melléklet 3. szakaszának 2. pontjában foglalt előírások hatálya alól azokat az emésztési maradványokat és komposztokat, amelyekre vonatkozóan a tagállam már engedélyezte alternatív átalakítási paraméterek alkalmazását. A 142/2011/EU rendelet V. mellékletét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(4)

A tagállamok csak a jóváhagyott harmadik országokból származó állati melléktermékek és a belőlük származó termékek behozatalát engedélyezhetik. A tagállamok engedélyezhetik halászati melléktermékekből származó, kedvtelésből tartott állatoknak szánt nyers eledel behozatalát abban az esetben, ha az olyan halászati melléktermékekből származik, amelyeket a 2006/766/EK bizottsági határozat (3) II. mellékletében szereplő, az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek behozatala tekintetében engedélyezett nem uniós származási országok valamelyikében állítottak elő. A halászati melléktermékekből származó, kedvtelésből tartott állatoknak szánt feldolgozott eledel behozatala esetében ez a feltétel nem teljesül. Ezért a halászati melléktermékekből származó, kedvtelésből tartott állatoknak szánt feldolgozott eledel behozatalára szigorúbb feltételek vonatkoznak, mint a halászati melléktermékekből származó, kedvtelésből tartott állatoknak szánt nyers eledel behozatalára. Indokolt engedélyezni az olyan, halászati melléktermékekből származó, kedvtelésből tartott állatoknak szánt feldolgozott eledel behozatalát, amelyet a halászati melléktermékekből származó, kedvtelésből tartott állatoknak szánt nyers eledel behozatala tekintetében engedélyezett nem uniós származási országok valamelyikében állítottak elő. A 142/2011/EU rendelet XIV. melléklete II. fejezetének 1. szakaszában található 2. táblázatot ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az elégetésre vagy hulladéklerakóban történő elhelyezésre szánt feldolgozott trágya kivitele tilos. Az 1069/2009/EK rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban azonban a biogáz- vagy komposztálóüzemben való felhasználásra szánt említett anyag kivitele megengedett, feltéve, hogy a rendeltetési ország a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállama. Annak érdekében, hogy lehetőség legyen a feldolgozott trágya és a kizárólag feldolgozott trágyát tartalmazó szerves talajjavító szerek kivitelére, indokolt olyan szabályokat hozni, melyek szerint az ilyen termékeket nem elégetés, hulladéklerakóban történő elhelyezés, illetve biogáz- vagy komposztálóüzemekben való felhasználás céljából ki lehet vinni olyan országokba, amelyek nem tagjai az OECD-nek. Ezeknek a szabályoknak olyan követelményeket kell tartalmazniuk, amelyek legalább egyenértékűek a feldolgozott trágya és a kizárólag feldolgozott trágyát tartalmazó szerves talajjavító szerek forgalomba hozatalára vonatkozó követelményekkel. A 142/2011/EU rendelet XIV. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 142/2011/EU rendelet 25. cikke az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A XIV. melléklet V. fejezetében meghatározott szabályokat az ott említett származtatott termékeknek az Unióból történő kivitelére kell alkalmazni.”

2. cikk

A 142/2011/EU rendelet V. és XIV. melléklete az e rendelethez tartozó melléklet szövegének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 300., 2009.11.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011. február 25-i 142/2011/EU rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2006. november 6-i 2006/766/EK határozata a kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok, tengeri haslábúak és halászati termékek behozatalára feljogosított harmadik országok és területek jegyzékének létrehozásáról (HL L 320., 2006.11.18., 53. o.).


MELLÉKLET

A 142/2011/EU rendelet V. és XIV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az V. melléklet III. fejezete 3. szakaszának 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

A 2. szakasz 3. pontjának b) alpontjában említettek kivételével az olyan emésztési maradványokat és komposztot, amelyek nem felelnek meg az e szakaszban meghatározott követelményeknek, újra átalakításnak vagy komposztálásnak kell alávetni, illetve a Salmonella esetében azokat az illetékes hatóság utasításainak megfelelően kell kezelni vagy ártalmatlanítani.”

2.

A XIV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A II. fejezet 1. szakaszában található 2. táblázat 12. sorának helyébe a következő szöveg lép:

„12

Kedvtelésből tartott állatok eledele, beleértve a műcsontot

a)

Kedvtelésből tartott állatok feldolgozott eledele és műcsontok esetében: A 35. cikk a) pontjának i. és ii. alpontjában említett anyagok.

b)

Kedvtelésből tartott állatok nyers eledele esetében: A 35. cikk a) pontjának iii. alpontjában említett anyagok.

A kedvtelésből tartott állatok eledelét és a műcsontot a XIII. melléklet II. fejezetével összhangban kellett előállítani.

a)

Kedvtelésből tartott állatok nyers eledele esetében:

A 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében, vagy a 798/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt azon harmadik országok, ahonnan a tagállamok engedélyezik az ugyanazon állatfajból származó friss hús behozatalát, amennyiben kizárólag a csontos hús engedélyezett.

Halból származó anyagok esetében a 2006/766/EK határozat II. mellékletében felsorolt harmadik országok.

b)

Műcsont és kedvtelésből tartott állatok eledele a nyers eledel kivételével:

A 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében felsorolt harmadik országok, valamint az alábbi országok:

 

(JP) Japán

 

(EC) Ecuador

 

(LK) Srí Lanka

 

(TW) Tajvan

Halból származó anyagokból előállított, kedvtelésből tartott állatoknak szánt feldolgozott eledel esetében a 2006/766/EK határozat II. mellékletében felsorolt harmadik országok.

a)

Kedvtelésből tartott állatok konzervált eledele esetében: XV. melléklet, 3(A) fejezet.

b)

Kedvtelésből tartott állatok feldolgozott eledele esetében, kivéve a konzervált eledelt: XV. melléklet, 3(B) fejezet.

c)

Műcsont esetében: XV. melléklet, 3(C) fejezet.

d)

Kedvtelésből tartott állatok nyers eledele esetében: XV. melléklet, 3(D) fejezet.”

b)

a melléklet a következő V. fejezettel egészül ki:

„V. FEJEZET

EGYES SZÁRMAZTATOTT TERMÉKEK KIVITELÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A lent felsorolt származtatott termékek kivitelére vonatkozó szabályok a 25. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint:

 

Származtatott termékek

A kivitelre vonatkozó szabályok

1

Feldolgozott trágya és szerves talajjavító szerek, komposzt és biogázzá történő átalakításból származó emésztési maradványok, melyek a feldolgozott trágyán kívül nem tartalmaznak más állati mellékterméket vagy származtatott terméket

A feldolgozott trágyának és azoknak a szerves talajjavító szereknek, komposztnak és biogázzá történő átalakításból származó emésztési maradványoknak, melyek a feldolgozott trágyán kívül nem tartalmaznak más állati mellékterméket vagy származtatott terméket, meg kell felelniük legalább a XI. melléklet I. fejezete 2. szakaszának a), b), d) és e) pontjában meghatározott feltételeknek.”


2.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/173 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. február 1.)

az 1292/2008/EK rendeletnek és a 887/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 és az Enterococcus faecium CECT 4515 kapcsán megadott engedély jogosultja nevének módosítása érdekében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Norel S.A. az 1831/2003/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdésével összhangban olyan kérelmet nyújtott be, amelyben az 1292/2008/EK rendeletben (2) és a 887/2011/EU végrehajtási rendeletben (3) megadott engedélyek jogosultja nevének módosítását kéri.

(2)

A kérelmező állítása szerint az Evonik Nutrition & Care GmbH 2016. július 4-i hatállyal megszerezte a Norel S.A.-tól a Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 és az Enterococcus faecium CECT 4515 takarmány-adalékanyagok forgalmazási jogát. A kérelmező megfelelő adatokkal támasztotta alá kérelmét.

(3)

Az engedély jogosultjának javasolt módosítása kizárólag adminisztratív jellegű, és nem vonja maga után az érintett adalékanyagok újbóli értékelését. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság értesítést kapott a kérelemről.

(4)

Annak érdekében, hogy az Evonik Nutrition & Care GmbH gyakorolhassa forgalmazási jogait, a szóban forgó engedélyek feltételeit meg kell változtatni.

(5)

Az 1292/2008/EK rendeletet és a 887/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

(6)

Mivel biztonsági okok nem indokolják az 1292/2008/EK rendelet és a 887/2011/EU végrehajtási rendelet módosításának azonnali alkalmazását, ezért indokolt átmeneti időszakot biztosítani a már meglévő készletek felhasználására.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1292/2008/EK rendelet módosítása

Az 1292/2008/EK rendelet mellékletének második oszlopában a „Norel S.A.” kifejezés helyébe az „Evonik Nutrition & Care GmbH” kifejezés lép.

2. cikk

A 887/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

A 887/2011/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

a)

a címben a „Norel S.A.” kifejezés helyébe az „Evonik Nutrition & Care GmbH” kifejezés lép;

b)

a melléklet második oszlopában a „Norel S.A.” kifejezés helyébe az „Evonik Nutrition & Care GmbH” kifejezés lép.

3. cikk

Átmeneti intézkedések

A szóban forgó adalékanyagokból meglévő, az e rendelet hatálybalépésének napja előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelő készletek azok kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Bizottság 1292/2008/EK rendelete (2008. december 18.) a Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol és Ecobiol plus) takarmányadalékként való engedélyezéséről (HL L 340., 2008.12.19., 36. o.).

(3)  A Bizottság 887/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 5.) az Enterococcus faecium CECT 4515 készítmény brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Norel S.A.) (HL L 229., 2011.9.6., 7. o.).


2.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/174 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. február 1.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 1-jén.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

főigazgató

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

299,8

MA

122,9

TR

153,5

ZZ

192,1

0707 00 05

MA

48,2

TR

192,3

ZZ

120,3

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

172,1

TR

261,6

ZZ

216,9

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

44,2

MA

45,8

TN

52,9

TR

72,7

ZZ

53,9

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

97,9

IL

143,2

JM

112,4

MA

88,2

TR

83,6

ZZ

105,1

0805 22 00

IL

139,8

MA

83,3

ZZ

111,6

0805 50 10

EG

85,5

TR

85,8

ZZ

85,7

0808 10 80

US

186,4

ZZ

186,4

0808 30 90

CL

81,7

CN

101,0

TR

154,0

ZA

98,4

ZZ

108,8


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

2.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/175 HATÁROZATA

(2017. január 25.)

a turisztikai szálláshelyek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok

(az értesítés a C(2017) 299. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 66/2010/EK rendelet értelmében azok a szolgáltatások érdemesek az uniós ökocímkére, amelyek teljes életciklusuk alatt csak kismértékben károsítják a környezetet.

(2)

A 66/2010/EK rendelet értelmében az uniós ökocímke odaítélésének konkrét kritériumait termékcsoportonként kell megállapítani.

(3)

A 2009/564/EK (2) és a 2009/578/EK bizottsági határozat (3) a kempingszolgáltatások, illetve a turistaszállás-szolgáltatások vonatkozásában megállapítja a 2016. december 31-ig hatályos ökológiai kritériumokat, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket.

(4)

A kempingszolgáltatások és a turistaszállás-szolgáltatások termékcsoportot észszerű összevonni a „turisztikai szálláshely” termékcsoportba annak érdekében, hogy az jobban tükrözze a két termékcsoport közös jellemzőit, a két termékcsoport tekintetében követett közös megközelítés révén szinergiákat lehessen elérni, és biztosítani lehessen a kritériumok kezelésének maximális hatékonyságát.

(5)

A felülvizsgált kritériumok célja előmozdítani a megújuló energiaforrások felhasználását, az energia- és vízmegtakarítást, a hulladékmennyiség csökkentését és a helyi környezet fejlesztését. E termékcsoport innovációs ciklusát figyelembe véve a felülvizsgált kritériumoknak, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek az e határozatról szóló értesítés dátumától számítva öt évig célszerű érvényben maradniuk.

(6)

A termékcsoportnak megfelelő kód az uniós ökocímkék nyilvántartási számának szerves része. Ahhoz, hogy az illetékes testületek uniós ökocímke-nyilvántartási számot tudjanak adni az uniós ökocímke-kritériumoknak megfelelő turisztikai szálláshelyeknek, a szóban forgó termékcsoporthoz kódszámot kell hozzárendelni.

(7)

Ezért a 2009/564/EK és a 2009/578/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(8)

Azon kérelmezők számára, amelyeknek turistaszállás-szolgáltatása vagy kempingszolgáltatása a 2009/564/EK vagy a 2009/578/EK határozatban megállapított kritériumok alapján elnyerte a kempingszolgáltatásoknak és turistaszállás-szolgáltatásoknak odaítélt uniós ökocímkét, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani annak érdekében, hogy elegendő idejük legyen módosítani a terméküket, hogy az megfeleljen a felülvizsgált kritériumok követelményeinek. A kérelmezők számára elegendő ideig azt is lehetővé kell tenni, hogy a 2009/564/EK és a 2009/578/EK határozatban megállapított ökológiai kritériumok alapján nyújtsák be kérelmüket.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A „turisztikai szálláshely” termékcsoport magában foglalja a turistaszállás-szolgáltatásokat és a kempingszolgáltatásokat, valamint a turisztikai szálláshely szolgáltatójának irányítása keretében nyújtott következő kiegészítő szolgáltatásokat:

1.

vendéglátás;

2.

szabadidős vagy fitneszlétesítmények;

3.

zöld területek;

4.

egyedi események, például üzleti konferenciák, ülések vagy képzések megtartására alkalmas helyiségek;

5.

a kempinget igénybe vevő turisták, az utazók és a hosszabb ideig ott tartózkodó szállóvendégek számára kollektív használatra rendelkezésre álló szaniterhelyiségek, mosókonyhák, konyhák és információs központok.

(2)   A közlekedési szolgáltatások és szabadidős utak nem tartoznak a „turisztikai szálláshely” termékcsoportba.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1.   „turistaszállás-szolgáltatás”: turisták, utazók és hosszabb ideig ott tartózkodó szállóvendégek számára legalább egy ággyal felszerelt szobákban éjszakai szálláslehetőség, valamint saját vagy közös szaniterhelyiségek díj ellenében történő biztosítása.

2.   „kempingszolgáltatás”: turisták, utazók és hosszabb ideig ott tartózkodó szállóvendégek számára különböző szerkezetek (sátrak, lakókocsik, mobilházak, lakóautók, bungalók vagy apartmanok) elhelyezéséhez felszerelt sátorhelyek, valamint saját vagy közös szaniterhelyiségek díj ellenében történő biztosítása;

3.   „vendéglátás”: reggeli vagy egyéb étkezések biztosítása;

4.   „szabadidős vagy fitneszlétesítmények”: a vendégek vagy külső látogatók vagy mindkét csoport számára hozzáférhető szaunák, úszómedencék, sportlétesítmények és wellness-központ;

5.   „zöld területek”: turisták, utazók és hosszabb ideig ott tartózkodó szállóvendégek előtt nyitva álló parkok, kertek vagy más szabadtéri területek.

3. cikk

Egy turisztikai szálláshelynek abban az esetben lehet odaítélni a 66/2010/EK rendelet szerinti uniós ökocímkét, ha az az e határozat 1. cikkében meghatározott „turisztikai szálláshely” termékcsoportba tartozik, és megfelel valamennyi alábbi követelménynek, valamint az e határozat mellékletében megállapított kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek:

a)

megfelel az e határozat mellékletének A. szakaszában meghatározott minden egyes kritériumnak;

b)

az e határozat mellékletének B. szakaszában meghatározottak közül elegendő számú kritériumnak megfelel ahhoz, hogy elérje a 4. és 5. cikknek megfelelően előírt pontszámot.

4. cikk

(1)   A 3. cikk b) pontjának alkalmazásában a turistaszállás-szolgáltatásnak legalább 20 pontot kell elérnie.

(2)   Az (1) bekezdésnek megfelelően előírt minimális pontszámot a következők az itt megadott mértékben növelik meg:

a)

3 ponttal, amennyiben a turistaszállás-szolgáltatás vezetése vagy tulajdonosa vendéglátást biztosít;

b)

3 ponttal, amennyiben a turistaszállás-szolgáltatás vezetése vagy tulajdonosa zöld területeket bocsát a vendégek rendelkezésére;

c)

3 ponttal, amennyiben a turistaszállás-szolgáltatás vezetése vagy tulajdonosa szabadidős vagy fitneszlétesítményeket biztosít, illetve 5 ponttal, amennyiben a szóban forgó szabadidős vagy fitneszlétesítmények külső látogatók által igénybe vehető wellness-központban találhatók.

5. cikk

(1)   A 3. cikk b) pontjának alkalmazásában a kempingszolgáltatásnak legalább 20 pontot vagy – amennyiben kollektív szolgáltatásokat nyújt – 24 pontot kell elérnie.

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított minimumkövetelményt a következők az itt megadott mértékben növelik meg:

a)

3 ponttal, amennyiben a kempingszolgáltatás vezetése vagy tulajdonosa vendéglátást biztosít;

b)

3 ponttal, amennyiben a kempingszolgáltatás vezetése vagy tulajdonosa zöld területeket bocsát a vendégek rendelkezésére;

c)

3 ponttal, amennyiben a kempingszolgáltatás vezetése vagy tulajdonosa szabadidős vagy fitneszlétesítményeket biztosít, illetve 5 ponttal, amennyiben a szóban forgó szabadidős vagy fitneszlétesítmények külső látogatók által igénybe vehető wellness-központban találhatók.

6. cikk

A „turisztikai szálláshely” termékcsoportra vonatkozó uniós ökocímke kritériumai, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények az e határozatról szóló értesítés dátumától számított öt évig érvényesek.

7. cikk

A „turisztikai szálláshely” termékcsoporthoz adminisztratív célból rendelt kódszám: „051”.

8. cikk

A 2009/564/EK és a 2009/578/EK határozat hatályát veszti.

9. cikk

A 8. cikk rendelkezéseitől eltérve a „turistaszállás-szolgáltatás” termékcsoportba, illetve a „kempingszolgáltatás” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozatról szóló értesítés dátumától számított két hónapon belül benyújtott, uniós ökocímke iránti kérelmek alapulhatnak akár a 2009/578/EK határozatban, illetve a 2009/564/EK határozatban, akár az e határozatban megállapított kritériumokon.

A 2009/564/EK határozatban vagy a 2009/578/EK határozatban megállapított kritériumok alapján odaítélt uniós ökocímkék az e határozatról szóló értesítés dátumától számított 20 hónapig használhatók.

10. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. január 25-én.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 2009. július 9-i 2009/564/EK határozata kempingszolgáltatásokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról (HL L 196., 2009.7.28., 36. o.).

(3)  A Bizottság 2009. július 9-i 2009/578/EK határozata a turistaszállás-szolgáltatásra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról (HL L 198., 2009.7.30., 57. o.).


MELLÉKLET

KERETRENDSZER

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

Az uniós ökocímke turisztikai szálláshelyek részére történő odaítélésére vonatkozó kritériumok

Kötelező kritériumok

Általános irányítási kritériumok

1. kritérium

A környezetközpontú irányítási rendszer alapjai

2. kritérium

A személyzet képzése

3. kritérium

A vendégek tájékoztatása

4. kritérium

Általános karbantartás

5. kritérium

A fogyasztás nyomon követése

Energiával kapcsolatos kritériumok

6. kritérium

Energiahatékony helyiségfűtő és vízmelegítő berendezések

7. kritérium

Energiahatékony légkondicionáló berendezések és levegőalapú hőszivattyúk

8. kritérium

Energiahatékony világítás

9. kritérium

Hőszabályozás

10. kritérium

A fűtés, szellőztetés és légkondicionálás, valamint a világítás automatikus kikapcsolása

11. kritérium

Kültéri fűtő és légkondicionáló berendezések

12. kritérium

Megújuló energiaforrásból származó villamos energia beszerzése

13. kritérium

Szén és fűtőolajok

Vízzel kapcsolatos kritériumok

14. kritérium

Víztakarékos szerelvények: Fürdőszobai csaptelepek és zuhanyfejek

15. kritérium

Víztakarékos szerelvények: WC-k és vizeldék

16. kritérium

A mosnivaló mennyiségének csökkentése a törölközők és ágyneműk többszöri használata révén

Hulladékkal és szennyvízzel kapcsolatos kritériumok

17. kritérium

Hulladékkeletkezés megelőzése: Az étkeztetés által termelt hulladék csökkentésére szolgáló terv

18. kritérium

Hulladékkeletkezés megelőzése: Egyszer használatos cikkek

19. kritérium

A hulladék szelektív gyűjtése és újrafeldolgozásra küldése

Egyéb kritériumok

20. kritérium

Dohányzási tilalom a közös használatú területeken

21. kritérium

A környezetvédelmi szempontból kedvezőbb közlekedési eszközök népszerűsítése

22. kritérium

Az uniós ökocímkén feltüntetett információk

Választható kritériumok

Általános irányítási kritériumok

23. kritérium

A turisztikai szálláshely EMAS-bejegyzése, ISO-tanúsítása (maximum 5 pont)

24. kritérium

A szállítók EMAS-bejegyzése vagy ISO-tanúsítása (maximum 5 pont)

25. kritérium

Ökocímkés szolgáltatások (maximum 4 pont)

26. kritérium

Környezetvédelmi és szociális ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás és oktatás (maximum 2 pont)

27. kritérium

A fogyasztás nyomon követése: Az egyes berendezések/tevékenységek energia- és vízfogyasztását mérő készülékek használata (maximum 2 pont)

Energiával kapcsolatos kritériumok

28. kritérium

Energiahatékony helyiségfűtő és vízmelegítő berendezések (maximum 3 pont)

29. kritérium

Energiahatékony légkondicionáló berendezések és levegőalapú hőszivattyúk (maximum 3,5 pont)

30. kritérium

Levegőalapú hőszivattyúk 100 kW hőteljesítményig (3 pont)

31. kritérium

Energiahatékony háztartási készülékek és világítás (maximum 4 pont)

32. kritérium

Hővisszanyerés (maximum 3 pont)

33. kritérium

Hőfokszabályozás és ablakszigetelés (maximum 4 pont)

34. kritérium

A készülékek/berendezések automatikus kikapcsolása (maximum 4,5 pont)

35. kritérium

Távfűtés/távhűtés és kapcsolt energiatermelés felhasználásával üzemelő hűtés (maximum 4 pont)

36. kritérium

Közelségérzékelővel felszerelt elektromos kézszárítók (1 pont)

37. kritérium

A helyiségfűtő berendezések kibocsátásai (1,5 pont)

38. kritérium

Megújuló energiaforrásból származó villamos energia beszerzése (maximum 4 pont)

39. kritérium

Megújuló energiaforrásból történő saját, helyszíni villamos áram-termelés (maximum 5 pont)

40. kritérium

Megújuló energiaforrásokból származó fűtőenergia (maximum 3,5 pont)

41. kritérium

Úszómedence fűtése (maximum 1,5 pont)

Vízzel kapcsolatos kritériumok

42. kritérium

Víztakarékos szerelvények: Fürdőszobai csaptelepek és zuhanyfejek (maximum 4 pont)

43. kritérium

Víztakarékos szerelvények: WC-k és vizeldék (maximum 4,5 pont)

44. kritérium

Mosogatógép vízfogyasztása (2,5 pont)

45. kritérium

Mosógép vízfogyasztása (3 pont)

46. kritérium

A vízkeménység megjelölése (maximum 1,5 pont)

47. kritérium

Optimalizált úszómedence-kezelés (maximum 2,5 pont)

48. kritérium

Az esővíz és a szürkevíz hasznosítása (maximum 3 pont)

49. kritérium

Hatékony öntözés (1,5 pont)

50. kritérium

Kültéri növénytelepítésre felhasznált őshonos fajok és idegenhonos nem inváziós fajok (maximum 2 pont)

Hulladékkal és szennyvízzel kapcsolatos kritériumok

51. kritérium

Papírtermékek (maximum 2 pont)

52. kritérium

Tartós fogyasztási cikkek (maximum 4 pont)

53. kritérium

Italok biztosítása (2 pont)

54. kritérium

A mosó- és tisztítószerek, valamint piperecikkek beszerzése (maximum 2 pont)

55. kritérium

A tisztítószerek felhasználásának minimálisra csökkentése (1,5 pont)

56. kritérium

Jegesedésgátlás (1 pont)

57. kritérium

Használt textíliák és bútorok (maximum 2 pont)

58. kritérium

Komposztálás (maximum 2 pont)

59. kritérium

Szennyvíztisztítás (maximum 3 pont)

Egyéb kritériumok

60. kritérium

A szobákban való dohányzás tilalma (1 pont)

61. kritérium

Szociális politika (maximum 2 pont)

62. kritérium

Karbantartó járművek (1 pont)

63. kritérium

Környezetvédelmi szempontból kedvezőbb közlekedési eszközök kínálata (maximum 2,5 pont)

64. kritérium

Burkolat nélküli felületek (1 pont)

65. kritérium

Helyi és biotermékek (maximum 4 pont)

66. kritérium

A növényvédő szerek használatának kerülése (2 pont)

67. kritérium

További környezetvédelmi és szociális intézkedések (maximum 3 pont)

Értékelés és ellenőrzés

A konkrét értékelési és ellenőrzési követelmények az A. és B. szakaszban meghatározott egyes kritériumok alatt vannak feltüntetve.

Amennyiben a kérelmezőnek a kritériumoknak való megfelelés igazolására nyilatkozatokat, dokumentációkat, elemzéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy egyéb bizonyítékot kell benyújtania, azok származhatnak a kérelmezőtől vagy adott esetben annak beszállítójától (beszállítóitól) stb.

Az illetékes testületeknek előnyben kell részesíteniük a vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumokra vonatkozó harmonizált szabvány szerint akkreditált szervezetek által kiállított tanúsítványokat és a termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó harmonizált szabvány szerint akkreditált szervezetek által végzett ellenőrzéseket. Az akkreditálást a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) rendelkezéseinek megfelelően kell elvégezni.

Az Unió környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerének (2) (EMAS) keretében benyújtott környezetvédelmi nyilatkozatokból származó információkat az előző bekezdésben említett tanúsítványokkal egyenértékű bizonyítási eszköznek kell tekinteni.

Adott esetben az egyes kritériumoknál feltüntetett vizsgálati módszerektől eltérő módszerek is használhatók, ha azok egyenértékűségét a kérelmet elbíráló illetékes testület elfogadja.

Az illetékes testületek adott esetben a fentieket igazoló dokumentációt kérhetnek, továbbá független ellenőrzéseket is végezhetnek.

Az illetékes testületek az uniós ökocímke-használati engedély odaítélése előtt helyszíni ellenőrzést végeznek, és azon időszak alatt, amelyre az ökocímkét odaítélték, rendszeres időközönként további helyszíni ellenőrző látogatásokat tehetnek.

Az uniós ökocímke odaítélésének előfeltétele, hogy a szolgáltatások megfeleljenek azon ország(ok) valamennyi vonatkozó jogi követelményének, amely(ek)ben a „turisztikai szálláshely” található. Különösen a következőket kell garantálni:

1.

Az építmény megfelel az energiahatékonyságra és a hőszigetelésre, a vízforrásokra, vízkezelésre és szennyvíz-ártalmatlanításra (ideértve a kémiai WC-ket), a hulladékgyűjtésre és -ártalmatlanításra, a felszerelések karbantartására és szervizelésére, valamint a biztonsági és egészségügyi előírásokra vonatkozó uniós, nemzeti és helyi törvényeknek és rendeleteknek, továbbá a tájkép és a biodiverzitás megóvásával kapcsolatos vonatkozó területi törvényeknek és rendeleteknek.

2.

A pályázó működő és a nemzeti és/vagy helyi törvények előírásainak megfelelően bejegyzett vállalkozás, amely a személyzetét jogszerűen foglalkoztatja, és a társadalombiztosítással kapcsolatos kötelezettségeit teljesíti. Ehhez az alkalmazottaknak a nemzeti jognak megfelelő írásbeli munkaszerződéssel kell rendelkezniük, legalább a kollektív szerződésekben megállapított nemzeti vagy regionális minimálbérben kell részesülniük (kollektív szerződés hiányában az alkalmazottaknak legalább a nemzeti vagy regionális minimálbért biztosítani kell), a munkaidejüket pedig a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell megállapítani.

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szolgáltatása megfelel ezeknek a kritériumoknak, és ezt a nyilatkozatát független ellenőrzéssel vagy – a nemzeti adatvédelmi jogszabályok sérelme nélkül – igazoló dokumentumokkal (pl. építési engedély, szaktechnikusok nyilatkozatai, amelyekben kifejtik, hogy az épület fent említett szempontjaira vonatkozó nemzeti jogszabályok és helyi szabályok miként teljesülnek, az írásbeli szociálpolitikai megállapodás másolata, a szerződések másolatai, igazolás a munkavállalók nemzeti biztosítási rendszerben való nyilvántartásba vételéről, a helyi önkormányzat munkaügyi felügyeletének/ügynökségének hivatalos dokumentációjában/nyilvántartásában rögzített alkalmazottak nevéről és számáról) alá kell támasztania, továbbá a helyszíni ellenőrző látogatások során véletlenszerű közvetlen elbeszélgetésre is sor kerülhet a munkavállalókkal.

A. SZAKASZ

A 3. CIKK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT KRITÉRIUMOK

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁS

1. kritérium   A környezetközpontú irányítási rendszer alapjai

A turisztikai szálláshelynek a következő eljárások végrehajtásával meg kell teremtenie a környezetközpontú irányítási rendszer alapjait:

környezeti politika, amely meghatározza a szállás szempontjából releváns, az energiával, a vízzel és a hulladékkal összefüggő legfontosabb környezeti tényezőket,

részletes cselekvési program, amely a meghatározott környezeti tényezőkkel összefüggésben megállapítja a környezeti teljesítmény-célokat, amelyeket ezen uniós ökocímke-határozat követelményeit figyelembe véve legalább kétévente meg kell határozni.

A környezeti politikában meghatározott azon környezeti tényezők esetében, amelyekre az uniós ökocímke nem tér ki, a célokat lehetőleg az idegenforgalmi ágazatban alkalmazandó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatról szóló referenciadokumentum (3) (EMAS) által megállapított környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek alapján kell kitűzni,

belső értékelési eljárás, amely lehetővé teszi, hogy legalább évente ellenőrizzék a szervezet teljesítményét a cselekvési programban meghatározott célok tekintetében, és szükség esetén korrekciós intézkedéseket hozzanak.

Az előző bekezdésben említett eljárásokra vonatkozó információkat a vendégek és a személyzet rendelkezésére kell bocsátani.

A belső értékelési eljárás keretében és – szükség esetén – a cselekvési programban ki kell értékelni a vendégektől a 3. kritériumban említett kérdőív kitöltésével összegyűjtött észrevételeket és visszajelzéseket.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a következőket:

a környezeti politika egy példánya,

a cselekvési program, valamint

az értékelő jelentés, amelyet a kérelem benyújtását követően két éven belül, majd azt követően a naprakész változatát kétévente az illetékes testület rendelkezésére kell bocsátani.

Az EMAS alapján bejegyzett vagy az ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítással rendelkező kérelmezőket úgy kell tekinteni, hogy teljesítik a kritériumokat. Ebben az esetben az ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítványt vagy az EMAS-bejegyzést kell bizonyítékként benyújtani. Az ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítvány esetében egy, a cselekvési programban meghatározott célok tekintetében nyújtott teljesítményeket összefoglaló jelentést kell csatolni a kérelemhez.

2. kritérium   A személyzet képzése

a)

A turisztikai szálláshelynek tájékoztatást és képzést kell nyújtania a személyzete (köztük a külső alvállalkozói személyzete) számára, ezen belül írásos szabályzatot vagy kézikönyveket kell rendelkezésükre bocsátania, hogy biztosítsa a környezetvédelmi intézkedések végrehajtását, és felhívja a figyelmet az ezen uniós ökocímke kötelező és választható kritériumainak megfelelő környezettudatos magatartás fontosságára. A személyzetnek nyújtott képzésbe különösen a következőket kell belefoglalni:

i.

a turisztikai szálláshely környezeti politikája és cselekvési terve, valamint a turisztikai szálláshelyek uniós ökocímkéjére vonatkozó ismeretek;

ii.

a világítással, a légkondicionálóval és a fűtési rendszerrel kapcsolatban végrehajtandó energiatakarékossági intézkedések, amikor a személyzet elhagyja a helyiséget, vagy kinyitják az ablakokat;

iii.

a szivárgások ellenőrzésével, az öntözéssel, az ágynemű és a törülközők cseréjének gyakoriságával és a medence szűrőjének tisztításával kapcsolatban végrehajtandó víztakarékossági intézkedések;

iv.

a takarításhoz, mosogatáshoz, fertőtlenítéshez és mosáshoz használt vegyipari termékek, valamint az egyéb különleges tisztítószerek (például a medence szűrőjének tisztítására szolgáló vegyszerek) minimalizálására szolgáló intézkedések; ezeket a vegyi anyagokat csak ott szabad alkalmazni, ahol szükséges; továbbá ha rendelkezésre áll információ az adagolásról, akkor a fent említett termékek felhasználására vonatkozóan a csomagoláson feltüntetett vagy a gyártó által ajánlott határértékeket kell betartani;

v.

a különféle eldobásra kerülő tárgyakkal és hulladékelhelyezési kategóriákkal kapcsolatos hulladékcsökkentő és szétválogatási intézkedések;

vi.

a személyzet rendelkezésére álló, környezetvédelmi szempontból kedvezőbb közlekedési eszközök;

vii.

azok a releváns információk, amelyeket a személyzetnek a 3. kritériumnak megfelelően a vendégek rendelkezésére kell bocsátania.

b)

A személyzet valamennyi új tagja számára a munkába állástól számított négy héten belül megfelelő képzést, a személyzet többi tagja számára pedig legalább évente egy alkalommal naprakész tájékoztatást kell nyújtani a fent említett szempontokról.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a képzési program részleteit, tartalmát, valamint egy jelentést arról, hogy a személyzet mely tagjai mikor és milyen képzésen vettek részt. A személyzeti képzések dátumát és típusát fel kell jegyezni annak bizonyítékául, hogy a naprakész tájékoztatást adó képzésre sor került.

3. kritérium   A vendégek tájékoztatása

a)

A turisztikai szálláshelynek a vendégek számára is tájékoztatást kell nyújtania, hogy biztosítsa a környezetvédelmi intézkedések végrehajtását, és felhívja a figyelmet az ezen uniós ökocímke kötelező és választható kritériumainak megfelelő környezettudatos magatartásra. A szóban forgó tájékoztatást kérdés, illetve kérés nélkül, szóban vagy írásban, a recepción vagy a szobában kell a vendégeknek adni, és a tájékoztatásnak ki kell térnie a következőkre:

i.

a turisztikai szálláshely környezeti politikája, valamint a turisztikai szálláshelyek uniós ökocímkéjére vonatkozó ismeretek;

ii.

a világítással, a légkondicionálóval és a fűtési rendszerrel kapcsolatban végrehajtandó energiatakarékossági intézkedések, amikor a vendégek elhagyják a helyiséget, vagy kinyitják az ablakokat;

iii.

a szivárgások ellenőrzésével, valamint az ágynemű és a törülközők cseréjének gyakoriságával kapcsolatos víztakarékossági intézkedések;

iv.

az egyszer használatos cikkekkel kapcsolatos hulladékcsökkentési és -válogatási eljárások, hulladékelhelyezési kategóriák, a szennyvízbe nem dobható tárgyak. Emellett a reggeliztető helyiségben és az étkezőben plakátot vagy egyéb tájékoztató anyagot kell kihelyezni, amely az élelmiszerhulladék-képződés csökkentésére vonatkozóan ad tanácsot;

v.

a vendégek rendelkezésére álló, környezetvédelmi szempontból kedvezőbb közlekedési eszközök;

vi.

a turisztikai szálláshelynek információt kell biztosítania a vendégeknek a helyi idegenforgalmi látványosságokról, idegenvezetőkről, éttermekről, piacokról és kézműves központokról.

b)

A vendégektől az interneten keresztül vagy a helyszínen kérdőívben meg kell kérdezni a véleményüket a turisztikai szálláshelynek az a) pontban felsorolt általános környezeti szempontjairól, valamint a turisztikai szálláshely létesítményeivel és szolgáltatásaival való általános elégedettségükről. Egyértelmű eljárást kell bevezetni az ügyfelek észrevételeinek, panaszainak és az ezekre adott válaszoknak, valamint a meghozott korrekciós intézkedéseknek a rögzítésére.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a vendégeknek biztosított tájékoztató másolatát. A kérelmezőnek meg kell adnia, hogy milyen eljárásokat vezetett be az információk és a kérdőívek szétosztására és összegyűjtésére, valamint a visszajelzések figyelembevételére.

4. kritérium   Általános karbantartás

A készülékek/berendezések tervszerű megelőző karbantartását legalább évente vagy – a jogszabályoknak vagy a gyártó utasításainak megfelelően – gyakrabban végre kell hajtani. A karbantartásnak magában kell foglalnia legalább a szálláshely területén található energetikai berendezések (pl. a fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések, a hűtő rendszerek stb.) és a vízvezeték és tartozékai (pl. a csővezetékek szerelvényei, az öntözőrendszerek stb.) esetleges szivárgásainak ellenőrzését és a megfelelő működés biztosítását.

Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) hatálya alá tartozó, hűtőközeggel működő berendezéseket a következők szerint kell ellenőrizni és karbantartani:

a)

a legalább 5 tonna, de kevesebb mint 50 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó berendezéseket legalább 12 havonta, illetve amennyiben szivárgásészlelő rendszert szereltek fel, legalább 24 havonta;

b)

a legalább 50 tonna, de kevesebb mint 500 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó berendezéseket legalább hathavonta, illetve amennyiben szivárgásészlelő rendszert szereltek fel, legalább 12 havonta;

c)

a legalább 500 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó berendezéseket legalább háromhavonta, illetve amennyiben szivárgásészlelő rendszert szereltek fel, legalább hathavonta.

Valamennyi karbantartási tevékenységet külön karbantartási nyilvántartásban kell rögzíteni, megadva a vízellátó berendezésekből szivárgó víz hozzávetőleges mennyiségét.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a karbantartási program rövid leírását, a karbantartást végző személyek vagy cégek adatait, valamint a karbantartási nyilvántartást.

5. kritérium   A fogyasztás nyomon követése

A turisztikai szálláshelynek kidolgozott eljárásokkal kell rendelkeznie legalább a következő tényezőkre vonatkozó adatok havonta vagy legalább évente történő gyűjtéséhez és ellenőrzéséhez:

a)

fajlagos energiafelhasználás (kWh/vendégéjszaka és/vagy kWh/m2 (beltéri terület)/év);

b)

a megújuló forrásokból helyben termelt energia aránya a végső energiafogyasztáson belül (%);

c)

vízfogyasztás vendégéjszakánként (liter/vendégéjszaka), beleértve az öntözésre felhasznált vizet (ha van ilyen) és minden egyéb, vízfogyasztással járó tevékenységet;

d)

a vendégéjszakánként keletkező hulladék mennyisége (kg/vendégéjszaka). Az élelmiszer-hulladék alakulását elkülönítve kell kimutatni (5);

e)

a takarításhoz, mosogatáshoz, mosáshoz és fertőtlenítéshez használt vegyipari termékekből, valamint az egyéb különleges tisztítószerekből (például a medence szűrőjének tisztítására szolgáló vegyszerekből) felhasznált mennyiség (kg vagy liter/vendégéjszaka), megadva, hogy azok felhasználásra kész vagy hígítatlan állapotban vannak;

f)

ebből az ezen uniós ökocímke-határozatban szereplő vonatkozó választható kritériumoknak megfelelően használt, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékek százaléka (%).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell az adatgyűjtési és nyomonkövetési eljárások leírását. A turisztikai szálláshelynek be kell nyújtania egy rövid összefoglaló jelentést a fent említett fogyasztási paraméterekre vonatkozó adatokról, valamint az 1. kritériumnál említett belső értékelő jelentést, amelyet a kérelem benyújtását követően két éven belül, majd azt követően kétévente az illetékes testület rendelkezésére kell bocsátani.

ENERGIA

6. kritérium   Energiahatékony helyiségfűtő és vízmelegítő berendezések

a)

Az uniós ökocímke-használati engedély érvényessége alatt beépített melegvíz-üzemű helyiségfűtő berendezéseknek:

i.

a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) meghatározása szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő egységeknek kell lenniük, vagy

ii.

a 2014/314/EU bizottsági határozat (7) szerint kiszámított, a következő táblázatban szereplő értékeknek megfelelő szezonális helyiségfűtési hatásfokkal és/vagy üvegházhatásúgáz- (ÜHG-)kibocsátási határértékekkel kell rendelkezniük:

Melegvíz-üzemű helyiségfűtő berendezéstípus

Hatékonysági mutató

Valamennyi helyiségfűtő berendezés, kivéve a szilárdbiomassza-üzemű fűtőkazánokat és a hőszivattyús fűtőberendezéseket

Minimális szezonális helyiségfűtési hatásfok

s) ≥ 98 %

Szilárdbiomassza-üzemű fűtőkazánok

Minimális szezonális helyiségfűtési hatásfok

s) ≥ 79 %

Hőszivattyús fűtőberendezések (az olyan hőszivattyúk tekintetében, amelyek hűtőközegének globális felmelegedési potenciálja (GWP) ≤ 2 000 , két lehetőség létezik, a 2. lehetőség kötelező az olyan hőszivattyúk tekintetében, amelyek hűtőközegének globális felmelegedési potenciálja (GWP) ≤ 2 000 )

1. lehetőségMinimális szezonális helyiségfűtési hatásfok/a hűtőközeg GWP-értéke

ηs ≥ 107 %/[0–500]

ηs ≥ 110 %/[500–1 000 ]

ηs ≥ 120 %/[1 000 –2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

2. lehetőségAz ÜHG-kibocsátás határértékei

150 g CO2-egyenérték/kWh hőteljesítmény

b)

Az uniós ökocímke-használati engedély érvényessége alatt beépített helyi helyiségfűtő berendezéseknek meg kell felelniük az (EU) 2015/1185 bizottsági rendeletben (8) vagy az (EU) 2015/1188 bizottsági rendeletben (9) a minimális szezonális helyiségfűtési hatásfokra vonatkozóan meghatározott előírásnak.

c)

Az uniós ökocímke-használati engedély érvényessége alatt beépített vízmelegítő berendezéseknek legalább a következő energiahatékonysági mutatókkal kell rendelkezniük:

Vízmelegítő-típus

Energiahatékonysági mutató

Minden olyan vízmelegítő, amelynek névleges terhelési profilja ≤ S

A energiahatékonysági osztály (b)

Minden olyan vízmelegítő, a hőszivattyús vízmelegítők kivételével, amelynek névleges terhelési profilja > S és ≤ XXL

A energiahatékonysági osztály (b)

Olyan hőszivattyús vízmelegítők, amelyeknek a névleges terhelési profilja > S és ≤ XXL

A+ energiahatékonysági osztály (b)

Minden olyan vízmelegítő, amelynek névleges terhelési profilja > XXL (3XL és 4XL)

A vízmelegítés energiahatékonysága ≥ 131 % (c)

d)

A meglévő kapcsolt energiatermelő egységeknek meg kell felelniük a nagy hatásfokra vonatkozóan a 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) III. mellékletében, vagy ha 2012. december 4. után építették be őket, a 2012/27/EU irányelv II. mellékletében megállapított meghatározásnak.

e)

A 92/42/EGK tanácsi irányelvben (11) meghatározottak szerinti, folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő, meglévő melegvízkazánoknak meg kell felelniük az említett irányelvben megállapított, legalább három csillagnak megfelelő hatásfok-szabványoknak. A 92/42/EGK irányelv hatálya alól kizárt kazánok hatásfokának meg kell felelnie a gyártó utasításainak és a hatásfokkal kapcsolatos nemzeti és helyi jogszabályoknak, de e meglévő kazánok esetében (a biomasszával működő kazánok kivételével) 88 %-nál alacsonyabb hatásfok nem elfogadható.

Értékelés és ellenőrzés

Az a, b) és c) pont szerinti követelmények esetében az engedély jogosultjának tájékoztatnia kell az illetékes testületet új berendezéseknek az uniós ökocímke-használati engedély érvényessége alatt történő beépítéséről, be kell nyújtania a helyiségfűtő vagy vízmelegítő berendezés gyártójától vagy a berendezés beszereléséért, forgalomba hozataláért vagy karbantartásáért felelős szaktechnikusoktól származó műszaki előírást, és meg kell adnia, hogy az előírt hatékonyság miként teljesül. Az uniós ökocímkével rendelkező melegvíz-üzemű fűtőberendezéseket úgy kell tekinteni, hogy kielégítik az a) pont ii. alpontjának követelményeit. Az a)–e) pontokban felsorolt követelmények valamelyikét kielégítő más, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek e kritérium megfelelő pontjának. Uniós ökocímkével rendelkező melegvíz-üzemű fűtőberendezések használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, amely tanúsítja, hogy azt a 2014/314/EU határozat alapján ítélték oda. Amennyiben más, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket használnak, a kérelmezőnek be kell nyújtania az I. típusú címke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, és meg kell adnia, hogy az ISO I. típusba tartozó címke mely követelményei felelnek meg az a)–e) pontban felsorolt követelményeknek. A d) és e) pont szerinti követelmények esetében a kérelmezőnek be kell nyújtania a helyiségfűtő vagy vízmelegítő berendezés gyártójától vagy a berendezés beszereléséért, forgalomba hozataláért vagy karbantartásáért felelős szaktechnikusoktól származó műszaki előírást, és meg kell adnia, hogy az előírt hatékonyság miként teljesül.

7. kritérium   Energiahatékony légkondicionáló berendezések és levegőalapú hőszivattyúk

Az uniós ökocímke-használati engedély érvényessége alatt beépített háztartási légkondicionáló és levegőalapú hőszivattyú berendezéseknek legalább a következő, a 626/2011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (12) meghatározott energiahatékonysági osztályba kell tartozniuk:

Típus

Energiahatékonysági osztály (hűtés/fűtés)

Monosplit (osztott készülék egy beltéri egységgel) < 3 kW

A+++/A+++

Monosplit 3–4 kW

A+++/A+++

Monosplit 4–5 kW

A+++/A++

Monosplit 5–6 kW

A+++/A+++

Monosplit 6–7 kW

A++/A+

Monosplit 7–8 kW

A++/A+

Monosplit > 8 kW

A++/A++

Multi-split (osztott készülék több beltéri egységgel)

A++/A+

Megjegyzés: Ez a kritérium vonatkozik a villamosenergia-hálózatról üzemelő legfeljebb 12 kW mért hűtő-, vagy ha a termék hűtési funkcióval nem rendelkezik, fűtőteljesítményű légkondicionáló és levegőalapú hőszivattyú berendezésekre. Ez a kritérium nem vonatkozik a nem villamos energiával működő készülékekre és azokra a készülékekre, amelyek kondenzátor- vagy elpárologtató oldala (vagy mindkettő) nem a levegőt használja hőátadó közegként.

Értékelés és ellenőrzés

Az engedély jogosultjának tájékoztatnia kell az illetékes testületet a fent említett berendezéseknek az uniós ökocímke-használati engedély érvényessége alatt történő beépítéséről, be kell nyújtania a légkondicionáló rendszer gyártójától vagy a rendszer beszereléséért, forgalomba hozataláért vagy karbantartásáért felelős szaktechnikusoktól származó műszaki előírást, és meg kell adnia, hogy az előírt hatékonyság miként teljesül.

8. kritérium   Energiahatékony világítás

a)

Az uniós ökocímke odaítélésekor:

i.

a turisztikai szálláshelyen az összes fényforrás legalább 40 %-ának a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (13) VI. melléklete szerinti A energiahatékonysági osztályba kell tartoznia;

ii.

az összes olyan fényforrás legalább 50 %-ának, amely olyan helyen található, ahol a világítást naponta valószínűleg több mint öt órára felkapcsolják, a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet VI. melléklete szerinti A energiahatékonysági osztályba kell tartoznia.

b)

Legfeljebb 2 évvel az uniós ökocímke odaítélése után:

i.

a turisztikai szálláshelyen az összes fényforrás legalább 80 %-ának a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet VI. melléklete szerinti A energiahatékonysági osztályba kell tartoznia;

ii.

az összes olyan fényforrás 100 %-ának, amely olyan helyen található, ahol a világítást naponta valószínűleg több mint öt órára felkapcsolják, a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet VI. melléklete szerinti A energiahatékonysági osztályba kell tartoznia.

Megjegyzés: A százalékok az energiatakarékos fényforrás befogadására alkalmas lámpatestek számához viszonyítva vannak megállapítva. A célértékek nem vonatkoznak azokra a világítótestekre, amelyek fizikai jellemzőik alapján nem használhatók energiatakarékos fényforrásokkal.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek írásos jelentéseket kell benyújtania az illetékes testületnek, amelyben megadja az energiatakarékos fényforrás befogadására alkalmas lámpák és lámpatestek számát, az üzemidőt órában és a legalább a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet VI. melléklete szerinti A energiahatékonysági osztályba tartozó energiahatékony lámpák és lámpatestek számát. A jelentéseknek továbbá magyarázatot kell tartalmazniuk arra vonatkozóan, hogy miért nem lehet kicserélni azokat a lámpákat és lámpatesteket, amelyek fizikai jellemzőik alapján nem alkalmasak energiatakarékos fényforrás befogadására. Két jelentést kell benyújtani: az elsőt a kérelem benyújtásakor, a másodikat pedig az ökocímke odaítélésétől számított legfeljebb 2 éven belül.

Az energiatakarékos fényforrások alkalmazását lehetetlenné tevő fizikai jellemzők a következők lehetnek: olyan díszvilágítás, amely különleges lámpákat és lámpatesteket igényel; szabályozható fényerejű világítás; olyan helyzetek, amelyekben energiatakarékos világítás nem áll rendelkezésre. Ilyen esetben bizonyítani kell, hogy miért nem alkalmazhatók energiatakarékos lámpák és lámpatestek. Ez történhet például a beépített világítótestről készült fényképpel.

9. kritérium   Hőszabályozás

A hőmérsékletnek minden közös használatú területen (például az éttermekben, a társalgókban és a konferenciatermekben) egyénileg szabályozhatónak kell lennie az alábbiakban meghatározott tartomány(ok)on belül.

i.

A nyári időszakban, hűtési üzemmódban a közös használatú területek hőmérsékletét legalább 22 °C-ra kell beállítani (± 2 °C a vendégek kérésére).

ii.

A téli időszakban, fűtési üzemmódban a közös használatú területek hőmérsékletét legfeljebb 22 °C-ra kell beállítani (± 2 °C a vendégek kérésére).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a dokumentációt a hőszabályozó rendszerekről vagy a meghatározott hőmérsékleti tartományok beállítása érdekében követett eljárásokról.

10. kritérium   A fűtés, szellőztetés és légkondicionálás, valamint a világítás automatikus kikapcsolása

a)

Az uniós ökocímke-használati engedély érvényessége alatt beépített fűtő, szellőztető és légkondicionáló rendszereket/berendezéseket automatikus kikapcsolóval kell ellátni, amelyek az ablakok kinyitása esetén, illetve akkor lépnek működésbe, amikor a vendégek elhagyják a helyiséget.

b)

Az uniós ökocímke-használati engedély érvényessége alatt épített és/vagy felújított bérelhető szálláshelyeken/szobákba olyan automatikus rendszereket (pl. érzékelők, centralizált kulcs/kártya stb.) kell beépíteni, amelyek minden világítást kikapcsolnak, ha a vendégek elhagyják a szobát.

Megjegyzés: A kis szálláshelyek (legfeljebb 5 szobával) mentesülnek ez alól.

Értékelés és ellenőrzés

Az engedély jogosultjának tájékoztatnia kell az illetékes testületet a fűtést, szellőztetést és légkondicionálást, valamint a világítást automatikusan kikapcsoló rendszereknek vagy berendezéseknek az uniós ökocímke-használati engedély érvényessége alatt történő beépítéséről, és be kell nyújtania az e rendszerek/berendezések beszereléséért vagy karbantartásáért felelős szaktechnikusoktól származó műszaki előírást.

11. kritérium   Kültéri fűtő és légkondicionáló berendezések

A turisztikai szálláshelyen nem használhatnak kültéri fűtő vagy légkondicionáló berendezéseket.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium. Ezt a helyszíni ellenőrző látogatások során ellenőrizni kell.

12. kritérium   Megújuló energiaforrásból származó villamos energia beszerzése

a)

Amennyiben a szálláshely helyén 1–4 olyan szolgáltató van, amely egyedi zöld díjszabással kínál olyan szolgáltatást, amelyben a szolgáltatott villamos energia 50 %-a megújuló energiaforrásból származik vagy függetlenített származási garanciával rendelkezik:

A turisztikai szálláshelynek a felhasznált villamos energia legalább 50 %-át a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (14) meghatározása szerinti megújuló energiaforrásokból származó villamos energia formájában kell beszereznie. E célból:

a turisztikai szálláshelynek lehetőleg egyedi villamosenergia-díjszabásra szóló szerződést kell kötnie, amelynek keretében a szolgáltatott villamos energia legalább 50 %-át megújuló energiaforrásokból állítják elő. Ez a követelmény akkor teljesül, ha a szolgáltató nyilatkozata szerint az általa értékesített összes áram energiahordozó-összetételében a megújuló energiaforrásból származó energiahordozók aránya legalább 50 %, vagy a szolgáltató nyilatkozata szerint azon termék energiahordozó-összetételében, amelyre a szerződés szerinti díjszabás szól, a megújuló energiaforrásból származó energiahordozók aránya legalább 50 %;

vagy

alternatív megoldásként a megújuló energiaforrásból származó energiahordozók arányára vonatkozó legalább 50 %-os arányt a 2009/28/EK irányelv 2. cikkének j) pontja szerinti származási garanciák függetlenített vásárlásával is teljesíteni lehet [a garanciákkal az Európai energetikai tanúsítványok rendszerének (European Energy Certificate System, EECS) működési elvei és szabályzata szerint kereskednek]. Ezen alternatív megoldás esetében a következő követelményeknek kell teljesülniük:

i.

Mind az exportáló, mind az importáló ország nemzeti szabályozása rendelkezik a Kibocsátó Szervezetek Szövetsége (Association of Issuing Bodies, AIB) által az EECS működési elvei és szabályzata szerint akkreditált domén-protokollokról a kétszeres beszámítás elkerülése érdekében arra az esetre, ha a fogyasztó származási garanciák függetlenített vásárlása mellett dönt.

ii.

A függetlenített vásárlás keretében megvásárolt származási garanciák mennyisége megfelel a kérelmező ugyanezen időszak alatti villamosenergia-fogyasztásának.

b)

Amennyiben a szálláshely helyén legalább 5 olyan szolgáltató van, amely egyedi tarifával 100 %-ban megújuló energiaforrásból származó villamos energiát kínál, a turisztikai szálláshelynek a villamosenergia-fogyasztásának 100 %-át megújuló energiaforrásokból származó villamos energia formájában kell beszereznie egyedi zöld díjszabás keretében. Ez a követelmény akkor teljesül, ha a szolgáltató nyilatkozata szerint az általa értékesített összes energiahordozó összetételében a megújuló energiaforrásból származó energiahordozók aránya 100 %, vagy a szolgáltató nyilatkozata szerint azon termék energiahordozó-összetételében, amelyre a szerződés szerinti díjszabás szól, a megújuló energiaforrásból származó energiahordozók aránya 100 %;

Megjegyzés: Az olyan szálláshelyek, amelyek sem az a), sem a b) pontban említett esetbe nem tartoznak, mentesülnek jelen követelmény teljesítése alól. Csak azok a szolgáltatók számítanak bele az a) és a b) pontokban említett szolgáltatók minimális számába, amelyek biztosítják a turisztikai szálláshely által igényelt áramerősséget és feszültséget.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek be kell nyújtania a villamos energia/származási garancia szolgáltatójának (szolgáltatóinak) nyilatkozatát (vagy a vele/velük kötött szerződést), amely megadja a megújuló energiaforrás(ok) fajtáit, a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia százalékos arányát és a szálláshely helyén zöld díjszabást és zöld villamos energiát biztosító szolgáltatók felsorolását. Ezen túlmenően az a) pontban említett függetlenített vásárlást igénybe vevő kérelmezők esetében be kell nyújtani a származási garanciák kibocsátója által adott, az a) pontban említett fenti feltételeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatokat.

Azoknak a kérelmezőknek, amelyek számára nem elérhető olyan szolgáltató, amely a fent leírt villamosenergia-díjat vagy származási garanciát kínálná a szálláshely helyén, dokumentumokkal kell igazolniuk a zöld díjszabást és függetlenített származási garanciákat kínáló szolgáltatók nem elérhető voltát.

A 2009/28/EK irányelv 2. cikkének a) pontja szerint a megújuló energiaforrásból előállított energia a nem fosszilis megújuló energiaforrásokból származó energia: szél-, nap-, légtermikus, geotermikus, hidrotermikus, valamint az óceánból nyert energia, vízenergia, biomassza, hulladéklerakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok és biogázok energiája.

13. kritérium   Szén és fűtőolajok

Energiaforrásként sem 0,1 %-nál magasabb kéntartalmú fűtőolajokat, sem szenet nem lehet használni.

Megjegyzés: Ez a kritérium csak az olyan turisztikai szálláshelyekre vonatkozik, amelyek önálló fűtőrendszerrel rendelkeznek.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és meg kell adnia a felhasznált energiaforrások fajtáját. Ezt a helyszíni ellenőrző látogatások során ellenőrizni kell.

VÍZ

14. kritérium   Víztakarékos szerelvények: Fürdőszobai csaptelepek és zuhanyfejek

A fürdőszobai csaptelepek és zuhanyfejek térfogatáramára vonatkozó helyi vagy nemzeti szabályzatok sérelme nélkül a fürdőszobai csaptelepek és zuhanyfejek átlagos térfogatárama nem haladhatja meg a 8,5 liter/perc értéket.

Megjegyzés: a kádcsaptelepek, esőzuhanyfejek és a masszázs-zuhanyfejek kivételt képeznek.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a vonatkozó dokumentációt, amely magyarázatot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg e kritériumnak (pl. áramlásmérő vagy egy kis vödör és egy óra használata). Az uniós ökocímkével rendelkező egészségügyi szerelvényeket és a fent említett követelményeket kielégítő egyéb, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek e kritériumnak. Uniós ökocímkével rendelkező egészségügyi szerelvények használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, amely tanúsítja, hogy azt a 2013/250/EU bizottsági határozat (15) alapján ítélték oda. Amennyiben más, az I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket használnak, a kérelmezőnek be kell nyújtania az ISO I. típusú címke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, és meg kell adnia, hogy az ISO I. típusba tartozó címke mely követelményei hasonlóak a fent említett követelményekhez.

15. kritérium   Víztakarékos szerelvények: WC-k és vizeldék

A vízöblítéses WC-kre és vizeldékre vonatkozó helyi vagy nemzeti szabályzatok sérelme nélkül

a)

a szálláshelyen egyetlen vizelde esetében sem megengedett a folyamatos öblítés;

b)

az uniós ökocímke-használati engedély érvényessége alatt beépített WC-k tényleges öblítési vízigénye legfeljebb 4,5 l lehet.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek részletes magyarázatot kell adnia arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg ennek a kritériumnak, és mellékelnie kell a megfelelő igazoló dokumentációt. A b) pont szerinti követelmény esetében az engedély jogosultjának tájékoztatnia kell az illetékes testületet új WC-knek az uniós ökocímke-használati engedély érvényessége alatt történő beépítéséről, és be kell nyújtania a megfelelő igazoló dokumentációt. Az uniós ökocímkével rendelkező vízöblítéses WC-ket és vizeldéket és a fent említett követelményeket kielégítő egyéb, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott WC-ket és vizeldéket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek e kritériumnak. Uniós ökocímkével rendelkező WC-k és vizeldék használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, amely tanúsítja, hogy azt a 2013/641/EU bizottsági határozat (16) alapján ítélték oda. Amennyiben más, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket használnak, a kérelmezőnek be kell nyújtania az I. típusú címke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, és meg kell adnia, hogy az ISO I. típusba tartozó címke mely követelményei hasonlóak a fent említett követelményekhez.

16. kritérium   A mosnivaló mennyiségének csökkentése a törölközők és ágyneműk többszöri használata révén

A turisztikai szálláshelynek az ágyneműt és a törülközőket alapértelmezetten a környezetvédelmi cselekvési programjában meghatározott gyakorisággal kell cserélnie, amelynek a napi gyakoriságnál ritkábbnak kell lennie, hacsak a törvény vagy nemzeti szabályok vagy olyan független tanúsítási rendszer, amelyben a szálláshely részt vesz, elő nem írja a napi gyakoriságot. Gyakoribb cserére csak a vendégek kifejezett kérésére kerülhet sor.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a megfelelő dokumentációt a turisztikai szálláshely vagy harmadik fél általi tanúsítás vagy a törvény vagy a nemzeti szabályozások által megállapított gyakoriságról.

HULLADÉK ÉS SZENNYVÍZ

17. kritérium   Hulladékkeletkezés megelőzése: az étkeztetés által termelt hulladék csökkentésére szolgáló terv

A vendéglátásra vonatkozó helyi vagy nemzeti szabályzatok sérelme nélkül,

a)

a csomagolási hulladék csökkentése céljából: a vendéglátás során nem használhatók az egyadagos kiszerelésű nem romlandó élelmiszerek (például kávé, cukor, kakaópor (kivéve a teafiltereket));

b)

a csomagolási és az élelmiszer-hulladék szezontól függő egyensúlyban tartása céljából: a turisztikai szálláshelynek valamennyi romlandó élelmiszer (pl. joghurt, lekvár, méz, felvágottak, cukrászsütemények) esetében úgy kell megoldania a tálalást, hogy minimálisra csökkentse mind az élelmiszer-, mind a csomagolási hulladékot. Ennek elérése érdekében a turisztikai szálláshelynek a cselekvési programhoz (1. kritérium) kapcsolódó, dokumentált eljárást kell követnie, amely meghatározza, hogy miként optimalizálja az élelmiszer- és a csomagolási hulladék arányát a vendégek száma alapján.

E kritérium alól mentességet élveznek a következők: a turisztikai szálláshely kezelésében lévő boltok és árusító automaták, valamint a szobákba bekészített egyadagos cukor és kávé, azzal a feltétellel, hogy az e célra használt termékek méltányos kereskedelemből származó és/vagy tanúsított ökológiai termékek, a használt kávékapszulákat pedig (ha vannak ilyenek) visszajuttatják a gyártónak újrafeldolgozásra.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell az élelmiszer- és a csomagolási hulladék minimálisra csökkentésére szolgáló írásos eljárást. Minden olyan jogszabályt meg kell adni, amely előírja az egyadagos kiszerelésű termékek használatát. Adott esetben be kell nyújtani a mentességekhez előírt feltételek teljesítését igazoló dokumentációkat (pl. a kávékapszulák gyártójának visszavételi nyilatkozata, címke az ökológiai és/vagy méltányos kereskedelemből származó termékek csomagolásáról). Ezt a helyszíni ellenőrző látogatások során ellenőrizni kell.

Romlandó élelmiszer az olyan élelmiszer, amely megromolhat vagy megsemmisülhet, általában például minimális mértékben feldolgozott vagy más módon nem tartósított élelmiszer, és amelyet a romlásának és minőségromlásának lassítása érdekében hűtve kell tárolni (Codex Alimentarius).

18. kritérium   Hulladékkeletkezés megelőzése: Egyszer használatos cikkek

a)

A szobákba nem lehet egyszer használatos piperecikkeket (zuhanyzósapka, kefék, körömreszelők, samponok, szappanok stb.) bekészíteni a vendégek számára, hacsak nem a vendégek kérik, vagy jogszabály írja elő, vagy olyan független minősítő/tanúsító rendszer vagy annak a szállodaláncnak a minőségpolitikája szerinti előírt követelmény, amelynek a turisztikai szálláshely a tagja.

b)

A vendégszobákban és az étteremben/bárban nem lehet egyszer használatos cikkeket (edényeket, evőeszközöket és vizeskancsókat) a vendégek rendelkezésére bocsátani, hacsak a kérelmezőnek nincs megállapodása az ilyen cikkek újrafelhasználását végző vállalkozással.

c)

A szobákban nem lehet egyszer használatos törülközőket és lepedőket használni (a harántlepedő kivételt képez).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a vonatkozó dokumentációt, amely magyarázatot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a kritérium hogyan teljesül. Minden olyan jogszabályt és független minősítő/tanúsító rendszert meg kell adni, amely előírja az egyszer használatos cikkek használatát. Ezt a helyszíni ellenőrző látogatások során ellenőrizni kell.

19. kritérium   A hulladék szelektív gyűjtése és újrafeldolgozásra küldése

a)

A hulladékok szelektív gyűjtésére vonatkozó helyi vagy nemzeti szabályzatok sérelme nélkül megfelelő konténereket kell a vendégek rendelkezésére bocsátani a szobákban és/vagy minden emeleten és/vagy a turisztikai szálláshely egy központi pontján, szelektív hulladékgyűjtés céljából.

b)

A turisztikai szálláshelynek a hulladékot a helyi hulladékgazdálkodási létesítmények által előírt vagy javasolt kategóriák szerint kell szétválogatnia, különös tekintettel a piperecikkekre és a veszélyes hulladékokra, pl. tonerekre, tintákra, hűtő- és elektromos berendezésekre, elemekre és akkumulátorokra, energiatakarékos villanykörtékre, gyógyszerekre és zsírokra/olajokra.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a helyi hatóságok által elfogadott különböző hulladékkategóriák megjelölését és/vagy a hulladék-újrafeldolgozó telepekkel kötött vonatkozó szerződéseket. Ezt a helyszíni ellenőrző látogatások során ellenőrizni kell.

EGYÉB KRITÉRIUMOK

20. kritérium   Dohányzási tilalom a közös használatú területeken és a szobákban

a)

A beltéri közös használatú területeken mindenhol meg kell tiltani a dohányzást.

b)

A vendégszobák vagy bérelhető szálláshelyek legalább 80 %-ában (a legközelebbi egész számra kerekítve) meg kell tiltani a dohányzást.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell az igazoló dokumentumokat, például fényképeket a turisztikai szálláshelyen elhelyezett jelzésekről. A kérelmezőnek meg kell adnia a vendégszobák számát, valamint azt, hogy ezek közül melyekben tilos dohányozni.

21. kritérium   A környezetvédelmi szempontból kedvezőbb közlekedési eszközök népszerűsítése

A szálláshely weboldalán (ha van ilyen) és a helyszínen tájékoztatást kell adni a vendégeknek és a személyzetnek a következőkről:

a)

részletes ismertetés arról, hogyan lehet helyben rendelkezésre álló, környezetvédelmi szempontból kedvezőbb közlekedési eszközökkel (tömegközlekedéssel, kerékpárral stb.) megtekinteni azt a várost/falut, amelyben a turisztikai szálláshely található;

b)

részletes ismertetés arról, hogyan lehet helyben rendelkezésre álló, környezetvédelmi szempontból kedvezőbb közlekedési eszközökkel megközelíteni/elhagyni azt a várost/falut, amelyben a turisztikai szálláshely található;

c)

olyan különleges ajánlatok vagy közlekedési vállalatokkal kötött megállapodások (amennyiben vannak), amelyeket a turisztikai szálláshely a vendégeknek és a személyzetnek kínálhat (például transzferszolgáltatás, kollektív busz a személyzetnek, elektromos autók stb.).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a pl. a honlapokon, brosúrákban stb. rendelkezésre álló tájékoztató anyagok másolatait.

22. kritérium   Az uniós ökocímkén feltüntetett információk

A választható, szövegmezős címkének a következő szöveget kell tartalmaznia:

„Ez a szálloda/panzió/turisztikai szálláshely intézkedéseivel tevékenyen hozzájárul a környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséhez azáltal, hogy

ösztönzi a megújuló energiaforrások igénybevételét,

takarékoskodik az energiával és a vízzel,

és csökkenti a hulladékot.”

A választható szövegmezős címke használatával kapcsolatban a következő internetcímen található „Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo” („Iránymutatás az uniós ökocímke logójának használatához”) című, angol nyelvű dokumentum szolgál információkkal:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és ki kell fejtenie, hogy min kívánják feltüntetni ezt a logót.

B. SZAKASZ

A 3. CIKK b) PONTJÁBAN EMLÍTETT KRITÉRIUMOK

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁS

23. kritérium   A turisztikai szálláshely EMAS-bejegyzése, ISO-tanúsítása (maximum 5 pont)

A turisztikai szálláshelynek szerepelnie kell az Unió környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerének (EMAS) nyilvántartásában (5 pont) vagy az ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal (3 pont) vagy az ISO 50001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal (2 pont) kell rendelkeznie.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek megfelelő bizonyítékot kell benyújtania az EMAS-bejegyzésről vagy az ISO szabvány szerinti tanúsítás(ok)ról.

24. kritérium   A szállítók EMAS-bejegyzése vagy ISO-tanúsítása (maximum 5 pont)

A turisztikai szálláshely fő beszállítói vagy szolgáltatói közül legalább kettőnek helyinek kell lennie, és szerepelnie kell az EMAS nyilvántartásában (5 pont) vagy az ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal (2 pont) vagy az ISO 50001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal (1,5 pont) kell rendelkeznie.

E kritérium alkalmazásában helyi szolgáltató a turisztikai szálláshely 160 km-es sugarú körzetén belül található szállító.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek megfelelő bizonyítékot kell benyújtania a fő beszállítói közül legalább kettőnek az EMAS-bejegyzéséről vagy ISO szabvány(ok) szerinti tanúsításáról.

25. kritérium   Ökocímkés szolgáltatások (maximum 4 pont)

Minden alvállalkozásba adott mosást és/vagy tisztítást ISO I. típusba tartozó címkével tanúsított szolgáltató végez (minden egyes szolgáltatásért 2 pont, összesen maximum 4 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek megfelelő bizonyítékot kell benyújtania a mosást és/vagy tisztítást végző alvállalkozói ISO I. típusú tanúsításáról.

26. kritérium   Környezetvédelmi és szociális ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás és oktatás (maximum 2 pont)

a)

A turisztikai szálláshelynek környezetvédelmi tájékoztató és oktató kiadványokat kell biztosítania a vendégek számára a helyi biodiverzitás-, táj- és természetmegőrző intézkedésekről (1 pont).

b)

A vendégek szórakoztatásának környezetvédelmi oktató elemeket is kell tartalmaznia (pl. könyvek, animációk, rendezvények) (1 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek részletes magyarázatot kell adnia arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg ennek a kritériumnak, és mellékelnie kell a megfelelő igazoló dokumentációt.

27. kritérium   A fogyasztás nyomon követése: Az egyes berendezések/tevékenységek energia- és vízfogyasztását mérő készülékek használata (maximum 2 pont)

A turisztikai szálláshely területén energia- és vízfogyasztásmérőket kell felszerelni annak érdekében, hogy adatokat lehessen gyűjteni a különböző tevékenységek és/vagy gépek, például a következő kategóriák fogyasztásáról (minden egyes kategóriáért 1 pont, összesen maximum 2 pont):

a)

szobák,

b)

sátorhelyek,

c)

mosodai szolgáltatás,

d)

konyhai szolgáltatás,

e)

meghatározott gépek (például hűtők, mosógépek).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek részletes magyarázatot kell adnia arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg e kritériumnak, és mellékelnie kell egy térképet, amely a fogyasztásmérők helyét mutatja.

ENERGIA

28. kritérium   Energiahatékony helyiségfűtő és vízmelegítő berendezések (maximum 3 pont)

A turisztikai szálláshelynek rendelkeznie kell legalább:

a)

egy olyan melegvízüzemű helyiségfűtő berendezéssel, amely megfelel a 6. kritérium a) pontjának (1 pont);

b)

egy, legalább az (EU) 2015/1186 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (17) meghatározott A energiahatékonysági osztályba tartozó helyi helyiségfűtő berendezéssel (1 pont);

c)

egy, a 6. kritérium c) pontjának megfelelő vízmelegítő berendezéssel (1 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek be kell nyújtania a helyiségfűtő vagy vízmelegítő berendezés gyártójától vagy a berendezés beszereléséért, forgalomba hozataláért vagy karbantartásáért felelős szaktechnikusoktól származó műszaki előírást, és meg kell adnia, hogy a 6. kritérium a), b) és c) pontjában előírt hatékonyság miként teljesül. Az uniós ökocímkével rendelkező melegvízüzemű fűtőberendezéseket úgy kell tekinteni, hogy kielégítik a 6. kritérium a) pontja ii. alpontjának követelményeit. A 6. kritérium a), b) és c) pontjában említett követelmények valamelyikét kielégítő más, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek e kritériumnak. Uniós ökocímkével rendelkező melegvíz-üzemű fűtőberendezések használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, amely tanúsítja, hogy azt a 2014/314/EU határozat alapján ítélték oda. Amennyiben más, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket használnak, a kérelmezőnek be kell nyújtania az I. típusú címke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, és meg kell adnia, hogy az ISO I. típusba tartozó címke mely követelményei felelnek meg az a), a b) és a c) pontban felsorolt követelményeknek.

29. kritérium   Energiahatékony légkondicionáló berendezések és levegőalapú hőszivattyúk (maximum 3,5 pont)

A turisztikai szállásnak teljesítenie kell az alábbi küszöbértékek egyikét:

a)

a háztartási légkondicionáló berendezések vagy levegőalapú hőszivattyú berendezések 50 %-ának (a legközelebbi egész számra kerekítve) az energiahatékonysága legalább 15 %-kal magasabb, mint a 7. kritériumban megállapított küszöbérték (1,5 pont);

b)

a háztartási légkondicionáló berendezések vagy levegőalapú hőszivattyú berendezések 50 %-ának (a legközelebbi egész számra kerekítve) az energiahatékonysága legalább 30 %-kal magasabb, mint a 7. kritériumban megállapított küszöbérték (3,5 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek be kell nyújtania a légkondicionáló rendszer gyártójától vagy a berendezés beszereléséért, forgalomba hozataláért vagy karbantartásáért felelős szaktechnikusoktól származó műszaki előírást, és meg kell adnia, hogy az előírt hatékonyság miként teljesül.

30. kritérium   Levegőalapú hőszivattyúk 100 kW hőteljesítményig (3 pont)

A turisztikai szálláshelynek rendelkeznie kell legalább egy olyan levegőalapú hőszivattyú berendezéssel, amely megfelel a 7. kritériumnak (adott esetben; lásd a 7. kritériumra vonatkozó megjegyzést) és amelynek odaítélték az uniós ökocímkét a 2007/742/EK bizottsági határozattal (18) összhangban, vagy más, az ISO I. típusba tartozó címkét.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek be kell nyújtania a levegőalapú hőszivattyú berendezés gyártójától vagy a berendezés beszereléséért, forgalomba hozataláért vagy karbantartásáért felelős szaktechnikusoktól származó műszaki előírást, és meg kell adnia, hogy az (adott esetben) előírt hatékonyság miként teljesül. Uniós ökocímkével rendelkező hőszivattyúk használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, amely tanúsítja, hogy azt a 2007/742/EK határozat alapján ítélték oda. Amennyiben más, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket használnak, a kérelmezőnek be kell nyújtania az I. típusú címke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát.

31. kritérium   Energiahatékony háztartási készülékek és világítás (maximum 4 pont)

A turisztikai szálláshelynek energiahatékony berendezésekkel kell rendelkeznie a következő kategóriákban (a következő kategóriák mindegyikéért 0,5 vagy 1 pont, összesen maximum 4 pont):

a)

olyan háztartási hűtőkészülékek, amelyeknek legalább 50 %-a (0,5 pont) vagy 90 %-a (1 pont) (a legközelebbi egész számra kerekítve) az 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (19) IX. mellékletében meghatározott, energiafogyasztást jelző uniós címke szerint az A++ vagy annál jobb energiahatékonysági osztályba tartozik;

b)

olyan elektromos háztartási sütők, amelyeknek legalább 50 %-a (0,5 pont) vagy 90 %-a (1 pont) (a legközelebbi egész számra kerekítve) a 65/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (20) I. mellékletében meghatározott, energiafogyasztást jelző uniós címke szerint az A++ vagy annál jobb energiahatékonysági osztályba tartozik;

c)

olyan háztartási mosogatógépek, amelyeknek legalább 50 %-a (0,5 pont) vagy 90 %-a (1 pont) (a legközelebbi egész számra kerekítve) az 1059/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (21) VI. mellékletében meghatározott, energiafogyasztást jelző uniós címke szerint az A++ vagy annál jobb energiahatékonysági osztályba tartozik;

d)

olyan háztartási mosógépek, amelyeknek legalább 50 %-a (0,5 pont) vagy 90 %-a (1 pont) (a legközelebbi egész számra kerekítve) az 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (22) VI. mellékletében meghatározott, energiafogyasztást jelző uniós címke szerint az A++ vagy annál jobb energiahatékonysági osztályba tartozik;

e)

olyan irodai berendezések, amelyeknek legalább 50 %-a (0,5 pont) vagy 90 %-a (1 pont) (a legközelebbi egész számra kerekítve) az (EU) 2015/1402 bizottsági határozatban (23) említett megállapodás alapján, számítógépek esetében az Energy Star v6.1, a 2014/202/EU bizottsági határozatban (24) említett megállapodás alapján pedig, kijelzők esetében az Energy Star v6.0, képalkotó berendezések esetében az Energy Star v2.0, szünetmentes tápegységek esetében az Energy Star v1.0 és/vagy vállalati kiszolgálók esetében az Energy Star v2.0 szerinti ENERGY STAR minősítéssel rendelkezik.

f)

olyan háztartási szárítógépek, amelyeknek legalább 50 %-a (0,5 pont) vagy 90 %-a (1 pont) (a legközelebbi egész számra kerekítve) a 392/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (25) VI. mellékletében meghatározott, energiafogyasztást jelző uniós címke szerint az A++ vagy annál jobb energiahatékonysági osztályba tartozik;

g)

olyan háztartási porszívók, amelyeknek legalább 50 %-a (0,5 pont) vagy 90 %-a (1 pont) (a legközelebbi egész számra kerekítve) a 665/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (26) I. mellékletében meghatározott, energiafogyasztást jelző uniós címke szerint az A++ vagy annál jobb energiahatékonysági osztályba tartozik;

h)

olyan lámpák és lámpatestek, amelyeknek legalább 50 %-a (0,5 pont) vagy 90 %-a (1 pont) a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet VI. mellékletében meghatározott energiahatékonysági osztályok közül legalább az A++ osztályba tartozik.

Megjegyzés: Ez a kritérium nem vonatkozik azokra a készülékekre és fényforrásokra, amelyeknek nem tartoznak az egyes kategóriák esetében említett rendelet hatálya alá (pl. ipari készülékek).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek olyan dokumentációt kell benyújtania, amely megadja a megfelelő kategóriákba tartozó összes készülék energiahatékonysági osztályát (az e) kategória esetében az Energy Star tanúsítványt).

32. kritérium   Hővisszanyerés (maximum 3 pont)

A turisztikai szálláshelynek egy (1,5 pont) vagy két (3 pont) hővisszanyerő rendszerrel kell rendelkeznie a következő kategóriák közül: hűtőrendszerek, ventilátorok, mosógépek, mosogatógépek, úszómedencék és a higiénés helyiségek szennyvize.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a hővisszanyerő rendszerekre vonatkozó dokumentációt (pl. a beépített hővisszanyerő rendszerek tervének másolata, technikus által készített leírás stb.).

33. kritérium   Hőfokszabályozás és ablakszigetelés (maximum 4 pont)

a)

A hőmérsékletnek minden vendégszobában a vendégek által szabályozhatónak kell lennie. A hőszabályozó rendszernek lehetővé kell tennie a következő megjelölt tartományon belüli egyéni szabályozást (2 pont):

i.

a nyári időszakban, hűtési üzemmódban a szobák hőmérsékletét 22 °C-ra vagy annál magasabb értékre kell beállítani;

ii.

a téli időszakban, fűtési üzemmódban a szobák hőmérsékletét 22 °C-ra vagy annál alacsonyabb értékre kell beállítani.

b)

a fűtött és/vagy légkondicionált szobákban és a közös használatú területeken az ablakok 90 %-át legalább kettős üvegezéssel vagy azzal egyenértékű megoldással kell szigetelni (2 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a megfelelő dokumentációt a hőszabályozó rendszerekről vagy a meghatározott hőmérsékleti tartományok beállítása érdekében követett eljárásokról, illetve fényképeket az ablakokról. A többszörös üvegezéssel egyenértékű ablakszigetelés alkalmazása esetén szakértői nyilatkozatot kell benyújtani.

34. kritérium   A készülékek/berendezések automatikus kikapcsolása (maximum 4,5 pont)

a)

A turisztikai szálláshely vendégszobáinak 90 %-ában (a legközelebbi egész számra kerekítve) a beépített fűtő, szellőztető és légkondicionáló rendszereket olyan automatikus kikapcsolóval kell ellátni, amely az ablakok kinyitása esetén, illetve akkor lép működésbe, amikor a vendégek elhagyják a szobát (1,5 pont);

b)

a turisztikai szálláshely vendégszobáinak 90 %-át (a legközelebbi egész számra kerekítve) olyan automatikus rendszerrel kell ellátni, amely lekapcsolja a világítást, amikor a vendégek elhagyják a szobát (1,5 pont);

c)

a nem biztonsági célt betöltő külső lámpák 90 %-ának (a legközelebbi egész számra kerekítve) meghatározott idő elteltével automatikusan le kell kapcsolniuk, vagy közelségérzékelő révén kell bekapcsolniuk (1,5 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek be kell nyújtania az e készülékek/berendezések beszereléséért vagy karbantartásáért felelős szaktechnikusoktól származó műszaki előírásokat.

35. kritérium   Távfűtés/távhűtés és kapcsolt energiatermelés felhasználásával üzemelő hűtés (maximum 4 pont)

a)

A turisztikai szálláshely fűtését és/vagy hűtését hatékony távfűtési, illetve távhűtési rendszerrel kell biztosítani. Az uniós ökocímke alkalmazásában ennek meghatározása a következő: olyan távfűtési vagy távhűtési rendszer, amely – a 2012/27/EU irányelv meghatározása szerint – legalább 50 %-ban megújuló energia, 50 %-ban hulladékhő, 75 %-ban kapcsolt energiatermelésből származó hő vagy 50 %-ban ilyen energiák és hők kombinációjának felhasználásával működik (2 pont).

b)

A turisztikai szálláshelyek hűtését a 2012/27/EU irányelvnek megfelelő nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő egységnek kell biztosítania (2 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a távfűtési rendszer és/vagy a kapcsolt energiatermelés felhasználásával üzemelő hűtési rendszer dokumentációját.

36. kritérium   Közelségérzékelővel felszerelt elektromos kézszárítók (1 pont)

Valamennyi elektromos kézszárítónak rendelkeznie kell közelségérzékelővel vagy az ISO I. típusba tartozó címkével.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek megfelelő igazolásokat kell benyújtania arról, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg e kritériumnak. Amennyiben az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket használnak, a kérelmezőnek be kell nyújtania az I. típusú címke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát.

37. kritérium   A helyiségfűtő berendezések kibocsátásai (1,5 pont)

A turisztikai szálláshelyen használt helyiségfűtő berendezések esetében az égési folyamatban keletkező gáz nitrogén-oxid-tartalma (NOx-tartalma) nem haladhatja meg az alábbi táblázatban megadott, következő jogszabályokkal összhangban kiszámított értékeket:

a)

a gáznemű és a folyékony tüzelőanyaggal működő, melegvízüzemű helyiségfűtő berendezések esetében a 813/2013/EU bizottsági rendelet (27);

b)

a szilárd tüzelőanyaggal működő, melegvízüzemű helyiségfűtő berendezések esetében az (EU) 2015/1189 bizottsági rendelet (28);

c)

a gáznemű és a folyékony tüzelőanyaggal működő egyedi helyiségfűtő berendezések esetében az (EU) 2015/1188 bizottsági rendelet;

d)

a szilárd tüzelőanyaggal működő egyedi helyiségfűtő berendezések esetében az (EU) 2015/1185 bizottsági rendelet.

A hőfejlesztő berendezés technológiája

Az NOx-kibocsátás határértéke

Gázüzemű fűtőberendezések

Belső égésű motorral felszerelt melegvízüzemű fűtőberendezések: 240 mg/kWh égéshőből számított energiabevitel

Külső égési folyamatot alkalmazó melegvízüzemű és egyedi helyiségfűtő berendezések: 56 mg/kWh égéshőből számított energiabevitel

Folyékony tüzelésű fűtőberendezések

Belső égésű motorral felszerelt melegvízüzemű fűtőberendezések: 420 mg/kWh égéshőből számított energiabevitel

Külső égési folyamatot alkalmazó melegvízüzemű és egyedi helyiségfűtő berendezések: 120 mg/kWh égéshőből számított energiabevitel

Szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezések

Melegvízüzemű helyiségfűtő berendezések: 200 mg/Nm3 10 % O2 mellett

Egyedi helyiségfűtő berendezések: 200 mg/Nm3 13 % O2 mellett

A turisztikai szálláshelyen használt szilárd tüzelésű kazánok és szilárd tüzelőanyaggal működő egyedi helyiségfűtő berendezések esetében az égési folyamatban keletkező gáz szilárd halmazállapotú szennyező anyag-tartalma (PM-tartalma) nem haladhatja meg az (EU) 2015/1189 rendeletben és az (EU) 2015/1185 rendeletben meghatározott határértékeket.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek be kell nyújtania a helyiségfűtő berendezések gyártójától vagy a berendezések beszereléséért, forgalomba hozataláért vagy karbantartásáért felelős szaktechnikusoktól származó műszaki előírást, és meg kell adnia, hogy az előírt hatékonyság miként teljesül. Az uniós ökocímkével rendelkező melegvízüzemű fűtőberendezéseket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek a kritériumnak. A fent említett követelményeket kielégítő egyéb, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek e kritériumnak. Uniós ökocímkével rendelkező melegvíz-üzemű fűtőberendezések használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, amely tanúsítja, hogy azt a 2014/314/EU határozat alapján ítélték oda. Amennyiben más, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket használnak, a kérelmezőnek be kell nyújtania az I. típusú címke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, és meg kell adnia, hogy az ISO I. típusba tartozó címke mely követelményei felelnek meg a fent említett követelményeknek.

38. kritérium   Megújuló energiaforrásból származó villamos energia beszerzése (maximum 4 pont)

a)

A turisztikai szálláshelynek egyedi villamosenergia-díjszabású szolgáltatásra szóló szerződést kell kötnie, amelynek keretében a szolgáltatott villamos energia 100 %-át a 2009/28/EK irányelv meghatározása szerinti megújuló energiaforrásokból állítják elő (a szolgáltató által értékesített összes áram energiahordozó-összetételében a megújuló energiaforrásból származó energiahordozók aránya vagy azon termék energiahordozó-összetételében, amelyre a szerződés szerinti díjszabás szól, a megújuló energiaforrásból származó energiahordozók aránya 100 % (3 pont), és az áram zöld áram címkével/tanúsítvánnyal rendelkezik (4 pont).

b)

Alternatív megoldásként a villamos energia 100 %-ának környezetvédelmi villamosenergia-címke által tanúsított, megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiából történő beszerzésére vonatkozó előírást a 2009/28/EK irányelv 2. cikkének j) pontja szerinti származási garanciák függetlenített vásárlásával is teljesíteni lehet (3 pont).

E kritérium alkalmazásában a környezetvédelmi villamosenergia-címkének meg kell felelnie a következő feltételeknek:

1.

A minőséget tanúsító címkéhez kapcsolódó előírás(ok)at független szervezet (harmadik fél) ellenőrzi.

2.

A beszerzett tanúsított villamos energia az előző két évben megvalósított új, a villamos energiát megújuló energiaforrásokból előállító erőművi kapacitásból származik, vagy a beszerzett tanúsított villamos energia ellenértékének egy részét új, megújuló energiaforrásokon alapuló áramfejlesztési kapacitásokba való beruházás ösztönzésére fordítják.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek be kell nyújtania a villamos energia szolgáltatójának (szolgáltatóinak) nyilatkozatát (vagy a vele/velük kötött szerződést), amely megadja a megújuló energiaforrás(ok) fajtáit, a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia százalékos arányát, és adott esetben kijelenti, hogy a vásárolt villamos energia 100 %-a tanúsítással vagy harmadik fél által tanúsított környezetvédelmi címkével rendelkezik. Ezen túlmenően a b) pont esetében be kell nyújtani a származási garanciák kibocsátója által adott, a 12. kritérium a) pontjában említett feltételeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatokat.

39. kritérium   Megújuló energiaforrásból történő saját, helyszíni villamos áram-termelés (maximum 5 pont)

A turisztikai szálláshelynek a helyszínen a 2009/28/EK irányelv 2. cikkének a) pontja szerinti megújuló energiaforrásból villamos energiát kell előállítania. Az áramtermelés történhet fotovoltaikus rendszerrel (napelem), helyi vízerőművel, geotermikus, helyi biomasszát felhasználó vagy szélerőművel, amelynek termelése eléri:

a)

a teljes éves villamosenergia-fogyasztás legalább 10 %-át (1 pont);

b)

a teljes éves villamosenergia-fogyasztás legalább 20 %-át (3 pont);

c)

a teljes éves villamosenergia-fogyasztás legalább 50 %-át (5 pont).

E kritérium alkalmazásában a helyi biomassza a turisztikai szálláshely 160 km-es sugarú körzetén belül található forrásból származó biomassza.

Abban az esetben, ha a megújuló energiaforrásokból megvalósított saját termelés következtében származási garanciák kibocsátására kerül sor, a saját termelést csak akkor lehet figyelembe venni, ha a származási garanciák nem kerülnek a piacra, hanem a helyi fogyasztás fedezése érdekében érvénytelenítésre kerülnek.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a fotovoltaikus rendszerre, a víz-, a geotermikus, a biomassza- vagy a szélerőműre vonatkozó dokumentációt és a rendszer tényleges teljesítményére vonatkozó adatokat. Helyi biomassza felhasználása esetén a kérelmezőnek bizonyítékot (pl. biomassza-szállítási szerződést) kell benyújtania arról, hogy rendelkezésre áll helyi biomassza. Ezenkívül vízerőmű alkalmazása esetén a kérelmezőnek a hatályos nemzeti törvényeknek és szabályzatoknak megfelelő érvényes engedélyt vagy koncessziót kell benyújtania. A saját termelésnek a kérelem benyújtását megelőző év összes fogyasztásán belüli százalékos arányára vonatkozó számítás felhasználható az e kritériumnak való megfelelés igazolására.

40. kritérium   Megújuló energiaforrásokból származó fűtőenergia (maximum 3,5 pont)

a)

A szobák hűtésére vagy fűtésére (1,5 pont) és/vagy a higiénés helyiségekben használt víz melegítésére (1 pont) felhasznált összes energia legalább 70 %-ának a 2009/28/EK irányelv 2. cikkének a) pontja szerinti megújuló energiaforrásokból kell származnia.

b)

A szobák hűtésére vagy fűtésére (2 pont) és/vagy a higiénés helyiségekben használt víz melegítésére (1,5 pont) felhasznált összes energia 100 %-ának a 2009/28/EK irányelv 2. cikkének a) pontja szerinti megújuló energiaforrásokból kell származnia.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell az energiafogyasztásra vonatkozó adatokat, valamint dokumentációt arról, hogy ennek az energiának legalább 70 %-a vagy 100 %-a megújuló energiaforrásokból származik.

41. kritérium   Úszómedence fűtése (maximum 1,5 pont)

a)

Az úszómedence vizének fűtésére felhasznált összes energia legalább 50 %-ának a 2009/28/EK irányelv 2. cikkének a) pontja szerinti megújuló energiaforrásokból kell származnia (1 pont).

b)

Az úszómedence vizének fűtésére felhasznált összes energia legalább 95 %-ának a 2009/28/EK irányelv 2. cikkének a) pontja szerinti megújuló energiaforrásokból kell származnia (1,5 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell az adatokat az úszómedence vizének fűtése során felhasznált energiáról, valamint a dokumentációt arról, hogy a felhasznált energiamennyiség hányadrésze származik megújuló energiaforrásokból.

VÍZ

42. kritérium   Víztakarékos szerelvények: Fürdőszobai csaptelepek és zuhanyfejek (maximum 4 pont)

a)

A zuhanyfejek átlagos térfogatárama nem haladhatja meg a 7 liter/perc értéket, míg a fürdőszobai csaptelepek (a kádcsaptelepeket kivéve) átlagos térfogatárama nem haladhatja meg a 6 liter/perc értéket (2 pont).

b)

A fürdőszobai csaptelepek és zuhanyfejek legalább 50 %-ának (a legközelebbi egész számra kerekítve) a 2013/250/EU határozat szerinti uniós ökocímkével vagy más, az ISO I. típusba tartozó címkével kell rendelkeznie (2 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a vonatkozó dokumentációt, amely magyarázatot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg e kritériumnak (pl. áramlásmérő vagy egy kis vödör és egy óra használata). Az uniós ökocímkével rendelkező egészségügyi szerelvényeket és a fent említett követelményeket kielégítő egyéb, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek e kritériumnak. Uniós ökocímkével rendelkező egészségügyi szerelvények használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, amely tanúsítja, hogy azt a 2013/250/EU határozat alapján ítélték oda. Amennyiben más, az I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket használnak, a kérelmezőnek be kell nyújtania az ISO I. típusú címke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát.

43. kritérium   Víztakarékos szerelvények: WC-k és vizeldék (maximum 4,5 pont)

a)

Az összes vizeldében víz nélküli rendszert kell használni (1,5 pont).

b)

A vizeldék legalább 50 %-ának (a legközelebbi egész számra kerekítve) a 2013/641/EU határozat szerinti uniós ökocímkével vagy más, az ISO I. típusba tartozó címkével kell rendelkeznie (1,5 pont).

c)

A WC-k legalább 50 %-ának (a legközelebbi egész számra kerekítve) a 2013/641/EU határozat szerinti uniós ökocímkével vagy más, az ISO I. típusba tartozó címkével kell rendelkeznie (1,5 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek részletes magyarázatot kell adnia arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg ennek a kritériumnak, és mellékelnie kell a megfelelő igazoló dokumentációt. Az uniós ökocímkével rendelkező vízöblítéses WC-ket és vizeldéket és a fent említett követelményeket kielégítő egyéb, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek e kritériumnak. Uniós ökocímkével rendelkező vízöblítéses WC-k és vizeldék használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, amely tanúsítja, hogy azt a 2013/641/EU határozat alapján ítélték oda. Amennyiben más, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket használnak, a kérelmezőnek be kell nyújtania az I. típusú címke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát.

44. kritérium   Mosogatógép vízfogyasztása (2,5 pont)

A mosogatógépeknek a normál mosogatási ciklust alapul véve, az EN 50242 szabvány szerint mért vízfogyasztása legfeljebb a következő táblázatban meghatározott határérték lehet:

Termékalcsoport

Vízfogyasztás (Wt)

[liter/ciklus]

15 terítékes háztartási mosogatógép

10

14 terítékes háztartási mosogatógép

10

13 terítékes háztartási mosogatógép

10

12 terítékes háztartási mosogatógép

9

9 terítékes háztartási mosogatógép

9

6 terítékes háztartási mosogatógép

7

4 terítékes háztartási mosogatógép

9,5

Megjegyzés: Ez a kritérium kizárólag az 1016/2010/EU bizottsági rendelet (29) hatálya alá tartozó háztartási mosogatógépekre vonatkozik.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek be kell nyújtania a mosogatógépek gyártójától vagy a berendezések beszereléséért, forgalomba hozataláért vagy karbantartásáért felelős szaktechnikusoktól származó műszaki előírást. Amennyiben kizárólag az éves fogyasztás van megadva, azt kell feltételezni, hogy évente összesen 280 normál mosogatási ciklusra kerül sor.

45. kritérium   Mosógép vízfogyasztása (3 pont)

A turisztikai szálláshelyen a vendégek és a személyzet által vagy a turisztikai szálláshelynek mosodai szolgáltatást nyújtó szolgáltató által használt mosógépeknek meg kell felelniük a következő követelmények legalább egyikének:

a)

a háztartási mosógépeknek a normál mosási ciklust alapul véve (pamutmosás 60 °C-on), az EN 60456 szabvány szerint mért vízfogyasztása legfeljebb a következő táblázatban meghatározott határérték lehet:

Termékalcsoport

Vízfogyasztás: [liter/ciklus]

3 kg előírt kapacitású háztartási mosógépek

39

3,5 kg előírt kapacitású háztartási mosógépek

39

4,5 kg előírt kapacitású háztartási mosógépek

40

5 kg előírt kapacitású háztartási mosógépek

39

6 kg előírt kapacitású háztartási mosógépek

37

7 kg előírt kapacitású háztartási mosógépek

43

8 kg előírt kapacitású háztartási mosógépek

56

b)

a kereskedelmi vagy ipari mosógépek átlagos vízfogyasztása ≤ 7 l a mosott ruha 1 kg-jára vetítve.

Megjegyzés: Az a) pont kizárólag az 1015/2010/EU bizottsági rendelet (30) hatálya alá tartozó háztartási mosogatógépekre vonatkozik.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek be kell nyújtania a mosógépek gyártójától vagy a berendezések beszereléséért, forgalomba hozataláért vagy karbantartásáért felelős szaktechnikusoktól származó műszaki előírást. Amennyiben kizárólag az éves fogyasztás van megadva, az a) pontnak való megfelelés igazolása céljából azt kell feltételezni, hogy évente összesen 220 normál mosási ciklusra kerül sor.

46. kritérium   A vízkeménység megjelölése (maximum 1,5 pont)

A kérelmezőnek a következő követelmények legalább egyikének meg kell felelnie:

a)

A szaniter helyiségek/mosógépek/mosogatógépek közelében magyarázó szöveget kell kihelyezni a helyi víz keménységével kapcsolatban, hogy a vendégek és a személyzet tagjai jobban tudják használni a mosó- és tisztítószereket (0,5 pont).

b)

A turisztikai szálláshely területén a vendégek és a személyzet által használt mosógépekhez/mosogatógépekhez automatikus adagolórendszert kell használni, amely a vízkeménységnek megfelelően optimalizálja a mosó- és tisztítószerek használatát (1,5 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a vendégek tájékoztatását bemutató lényeges dokumentumokat vagy az alkalmazott automatikus adagolórendszerekre vonatkozó információkat.

47. kritérium   Optimalizált úszómedence-kezelés (maximum 2,5 pont)

a)

A fűtött úszómedencéket és külső masszázsmedencéket éjszaka le kell fedni. A nem fűtött, feltöltött úszómedencéket és külső masszázsmedencéket a párolgás csökkentése érdekében le kell fedni, ha egy napnál tovább használaton kívül vannak (1 pont).

b)

Az úszómedencéknek és külső masszázsmedencéknek olyan automatikus rendszerrel kell rendelkezniük, amely optimalizált adagolással biztosítja a klórfelhasználás legjobb hatásfokát, vagy kiegészítő fertőtlenítési módszereket alkalmaz, mint például az ózonkezelés és az UV-kezelés (0,5 pont), vagy olyan természetes jellegű rendszer, amely az előírt szintű higiéniának megfelelő víztisztítás érdekében természetes növényi alapú szűrőrendszereket foglal magában.(1,5 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek részletes magyarázatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg ennek a kritériumnak, és mellékelnie kell a megfelelő igazoló dokumentációt (pl. a tetőket/takarókat, az automatikus adagolórendszereket vagy a medence típusát bemutató fényképek, dokumentáció az automatikus adagolórendszerek használatáról).

48. kritérium   Az esővíz és a szürkevíz hasznosítása (maximum 3 pont)

A szálláshelynek nem tisztálkodási célra, valamint nem ivóvíz céljára használnia kell a szálláshelyen a következő alternatív vízforrásokat:

i.

a mosásból és/vagy zuhanyzókból és/vagy mosogatókból származó, összegyűjtött kifolyó víz vagy más néven szürkevíz (1 pont);

ii.

a tetőről lefolyó esővíz (1 pont);

iii.

a fűtő, szellőztető és légkondicionáló rendszerek kondenzvize (1 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek részletes magyarázatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg ennek a kritériumnak, és fényképeket kell mellékelnie az alternatív vízelosztó rendszerekről, valamint megfelelő biztosítékokat arra nézve, hogy a tisztálkodási- és ivóvíz-ellátást teljes mértékben elkülönítik.

49. kritérium   Hatékony öntözés (1,5 pont)

A kérelmezőnek a következő követelmények legalább egyikének meg kell felelnie:

a)

A turisztikai szálláshelynek dokumentált eljárással kell rendelkeznie a külső területek/növények öntözésére, ezen belül adatokkal arról, hogy az öntözési időket hogyan optimalizálták, és a vízfogyasztást hogyan csökkentették a minimumra. Ez jelentheti például azt, hogy a külső területeket nem öntözik (1,5 pont).

b)

A turisztikai szálláshelynek olyan automata rendszert kell használnia, amely a külső területek/növények vonatkozásában optimalizálja az öntözési időket és a vízfogyasztást (1,5 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek részletes magyarázatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg ennek a kritériumnak, és megfelelő igazoló dokumentációt kell mellékelnie, például a az öntözőrendszer/öntözési eljárás részleletes dokumentációját vagy fényképeket az automata öntözőrendszerekről.

50. kritérium   Kültéri növénytelepítésre felhasznált őshonos fajok és idegenhonos nem inváziós fajok (maximum 2 pont)

Az uniós ökocímke érvényességi ideje alatt a külső területek növényzetének, beleértve a vízi növényzetet, őshonos fajokból és/vagy idegenhonos nem inváziós fajokból kell állnia:

i.

az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok nincsenek jelen (egyéb idegenhonos inváziós fajok előfordulhatnak) (0,5 pont),

ii.

kizárólag idegenhonos nem inváziós fajok vannak jelen (1 pont),

iii.

őshonos fajok és/vagy idegenhonos nem inváziós fajok vannak jelen (1,5 pont),

iv.

kizárólag őshonos fajok vannak jelen (2 pont).

Ezen uniós ökocímke alkalmazásában az őshonos faj olyan növényfaj, amely természetesen előfordul az országban.

Ezen uniós ökocímke alkalmazásában a nem inváziós faj olyan növényfaj, amely nem fordul elő természetesen az országban, és amely esetében nincs bizonyíték arra, hogy könnyen szaporodna, megtelepedne és terjedne, vagy hogy negatív hatást gyakorolna az őshonos biodiverzitásra.

Kültéri növénytelepítésre nem használható az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (31) 3. cikkének (3) bekezdése értelmében vett, az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós faj.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek részletes magyarázatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg ennek a kritériumnak, és mellékelnie kell egy szakértő által kiállított megfelelő igazoló dokumentációt.

HULLADÉK ÉS SZENNYVÍZ

51. kritérium   Papírtermékek (maximum 2 pont)

Az alábbi papírtermékekből felhasznált mennyiség 90 %-ának uniós ökocímkével vagy más, az ISO I. típusba tartozó címkével kell rendelkeznie (a következő kategóriák mindegyikéért 0,5 pont, összesen maximum 2 pont):

a)

toalett- (WC-)papír;

b)

egészségügyi és háztartási papír;

c)

irodai papír;

d)

nyomtatott papír;

e)

feldolgozott papír (pl. borítékok).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek olyan adatokat és dokumentációt (többek között releváns számlákat) kell benyújtania, amelyek megadják a felhasznált ilyen termékek mennyiségét és az ökocímkével rendelkező termékek mennyiségét. Uniós ökocímkével rendelkező termékek használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, amely tanúsítja, hogy azt értelemszerűen a 2014/256/EU bizottsági határozat (32) vagy a 2012/481/EU bizottsági határozat (33) vagy a 2011/333/EU bizottsági határozat (34) vagy a 2009/568/EK bizottsági határozat (35) alapján ítélték oda. Amennyiben más, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket használnak, a kérelmezőnek be kell nyújtania az I. típusú címke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát.

52. kritérium   Tartós fogyasztási cikkek (maximum 4 pont)

A turisztikai szálláshelyen megtalálható következő tartós termék kategóriák közül legalább egynél a termékek legalább 40 %-ának (a legközelebbi egész számra kerekítve) uniós ökocímkével vagy más, az ISO I. típusba tartozó címkével kell rendelkeznie (a kategóriák mindegyikéért 1 pont, összesen maximum 4 pont):

a)

ágynemű, törülközők és asztalterítők,

b)

számítógépek,

c)

televíziók,

d)

matracok,

e)

fabútorok,

f)

porszívók,

g)

padlóburkolatok,

h)

képalkotó berendezések.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek adatokat és dokumentációt kell benyújtania, amelyek megadják a tulajdonában lévő ilyen termékek mennyiségét és az ökocímkével rendelkező termékek mennyiségét. Uniós ökocímkével rendelkező termékek használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, amely tanúsítja, hogy azt értelemszerűen a 2014/350/EU bizottsági határozat (36) vagy a 2009/300/EK bizottsági határozat (37) vagy a 2014/391/EU bizottsági határozat (38) vagy a 2010/18/EK bizottsági határozat (39) vagy a 2016/1332/EU bizottsági határozat (40) vagy a 2009/607/EK bizottsági határozat (41) alapján ítélték oda. Amennyiben más, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket használnak, a kérelmezőnek be kell nyújtania az I. típusú címke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát.

53. kritérium   Italok biztosítása (2 pont)

Amennyiben a turisztikai szálláshely tulajdonába vagy közvetlen irányítása alá tartozó területeken italokat forgalmaznak (pl. bárban/étteremben, üzletekben és árusító automatákból), az italok legalább 50 %-át (1 pont) vagy 70 %-át (2 pont) visszaváltható/újratölthető tárolóedényben kell forgalmazni.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek részletes magyarázatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg ennek a kritériumnak, és adott esetben mellékelnie kell a megfelelő igazoló dokumentációt.

54. kritérium   A mosó- és tisztítószerek, valamint piperecikkek beszerzése (maximum 2 pont)

A turisztikai szálláshelyen használt mosó- és tisztítószerek, valamint piperecikkek következő kategóriái közül legalább egy esetében a beszerzett termékek – volumen vagy tömeg szerint számított – legalább 80 %-ának uniós ökocímkével vagy más, az ISO I. típusba tartozó címkével kell rendelkeznie (a kategóriák mindegyikéért 0,5 pont, összesen maximum 2 pont):

a)

kézi mosogatószerek,

b)

mosogatógéphez való mosogatószerek,

c)

mosószerek,

d)

általános tisztítószerek,

e)

fürdőszobai tisztítószerek,

f)

szappanok és samponok,

g)

hajkondicionáló.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek adatokat és dokumentációt kell benyújtania, amelyek megadják a tulajdonában lévő ilyen termékek mennyiségét és az ökocímkével rendelkező termékek mennyiségét. Uniós ökocímkével rendelkező termékek használata esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, amely tanúsítja, hogy azt értelemszerűen a 2011/382/EU bizottsági határozat (42) vagy a 2011/263/EU bizottsági határozat (43) vagy a 2011/264/EU bizottsági határozat (44) vagy a 2011/383/EU bizottsági határozat (45) vagy a 2014/893/EU bizottsági határozat (46) alapján ítélték oda. Amennyiben más, az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott termékeket használnak, a kérelmezőnek be kell nyújtania az I. típusú címke tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát.

55. kritérium   A tisztítószerek felhasználásának minimálisra csökkentése (1,5 pont)

A turisztikai szálláshelynek pontosan kidolgozott eljárásokkal kell rendelkeznie a tisztítószerek hatékony felhasználására, mint például a mikroszálas termékek vagy más, hasonló hatású takarító termékek használata és vízzel való tisztítás vagy más, hasonló hatású tisztítási eljárások. E kritérium teljesítéséhez minden takarítást a tisztítószerek hatékony használatán alapuló módszerrel kell végezni, kivéve, ha jogszabály vagy a higiéniai vagy az egészségi és biztonsági gyakorlat mást ír elő.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek részletes magyarázatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg ennek a kritériumnak, és adott esetben mellékelnie kell a megfelelő igazoló dokumentációt (pl. az eljárások másolata, a használt termékek műszaki adatai).

56. kritérium   Jegesedésgátlás (1 pont)

Amennyiben szükséges az utak jegesedésgátlása, és azt a szálláshely szolgáltatója végzi, jég vagy hó esetén mechanikai eszközöket, homokot/kavicsot vagy az ISO I. típusba tartozó címkével rendelkező jégtelenítőt kell használni a turisztikai szálláshely útjainak biztonságossá tételére.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek részletes magyarázatot kell adnia arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg ennek a kritériumnak, és mellékelnie kell a megfelelő igazoló dokumentációt. Amennyiben az ISO I. típusba tartozó címkével ellátott jégtelenítőt használnak, a kérelmezőnek be kell nyújtania a termék címkéje tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát.

57. kritérium   Használt textíliák és bútorok (maximum 2 pont)

A turisztikai szálláshelynek eljárással kell rendelkeznie a következőkre:

a)

minden olyan bútort és textíliát érintő adományozás, amely a turisztikai szálláshelyen már elérte hasznos élettartama végét, de még mindig használható. A végfelhasználók többek között alkalmazottak, valamint olyan karitatív és egyéb szervezetek lehetnek, amelyek összegyűjtik és újraelosztják a tárgyakat (1 pont).

b)

minden újrafelhasznált/használt bútort érintő beszerzési tevékenység. A szállítók olyan használtcikk-piacok vagy más szövetkezetek/egyesületek lehetnek, amelyek használt cikkek értékesítését vagy újraelosztását végzik (1 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek részletes magyarázatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg ennek a kritériumnak, és megfelelő igazoló dokumentációt kell mellékelnie, például az eljárás leírását, beleértve a végfelhasználó elérhetőségét, nyugtákat és a korábban használt vagy odaadományozott árukra vonatkozó nyilvántartást stb.

58. kritérium   Komposztálás (maximum 2 pont)

A turisztikai szálláshelynek elkülönítve kell gyűjtenie a következő hulladékkategóriák közül legalább egyet, és biztosítania kell, hogy a hulladékot a helyi önkormányzat előírásainak megfelelően komposztálják vagy használják fel biogáz termelésére (pl. a helyi önkormányzat, a turisztikai szálláshelyen belül vagy magánvállalkozás bevonásával) (minden egyes kategóriáért 1 pont, összesen maximum 2 pont):

a)

udvari hulladék,

b)

vendéglátó-ipari élelmiszer-hulladék,

c)

biológiailag lebontható termékek (például kukoricaalapú anyagokból készült egyszer használatos cikkek),

d)

a vendégek által a szobában/szálláshelyen termelt biológiailag lebomló hulladék.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek részletes magyarázatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg ennek a kritériumnak, és adott esetben mellékelnie kell a megfelelő igazoló dokumentációt.

59. kritérium   Szennyvíztisztítás (maximum 3 pont)

a)

Ha a turisztikai szálláshely autómosási lehetőséget kínál, az autómosást kizárólag olyan, speciális felszereléssel ellátott területeken szabad engedélyezni, amelyek alkalmasak a felhasznált víz és tisztítószerek összegyűjtésére és a szennyvízcsatornába való elvezetésére (1 pont).

b)

Amennyiben a szennyvizet nem lehetséges központi tisztítás céljából elvezetni, a helyi szennyvíztisztításnak magában kell foglalnia az előtisztítást (szitaszűrő, szűrőrács, kiegyenlítés és ülepítés) és a biológiai tisztítást, amelynek eredményeként 95 %-nál nagyobb mértékben csökken a BOI (biokémiai oxigénigény), a 90 %-nál nagyobb mértékű nitrifikációt, ezt követően pedig a keletkező fölösiszapot (más helyszínen) anaerob lebontással kell kezelni (2 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a megfelelő igazoló dokumentációt (pl. az a) követelmény esetében fényképeket, a b) követelmény esetében pedig a szennyvízrendszer gyártója által vagy az annak beszereléséért, értékesítéséért vagy karbantartásáért felelős szaktechnikus által készített műszaki előírásokat).

EGYÉB KRITÉRIUMOK

60. kritérium   A szobákban való dohányzás tilalma (1 pont)

A vendégszobákban vagy bérelhető szálláshelyeken meg kell tiltani a dohányzást.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell az igazoló dokumentumokat, például fényképeket a szobákban vagy bérelhető szálláshelyeken elhelyezett jelzésekről.

61. kritérium   Szociális politika (maximum 2 pont)

A turisztikai szálláshelynek írásos szociális politikai szabályzattal kell rendelkeznie annak biztosítása érdekében, hogy a személyzet a következő szociális juttatások közül legalább egyben részesüljön (a juttatások mindegyikéért 0,5 pont, összesen maximum 2 pont):

a)

tanulmányi szabadság,

b)

ingyenes étkezés vagy étkezési utalványok,

c)

ingyenes egyenruha és munkaruha,

d)

a termékek/szolgáltatások kedvezményes áron történő megvásárlásának/igénybevételének lehetősége a turisztikai szálláshelyen,

e)

támogatott fenntartható közlekedési rendszer,

f)

lakásvásárlási hitelhez nyújtott garancia.

Az írásos szociális politikai szabályzatot évente frissíteni kell, és arról tájékoztatni kell a személyzetet. A személyzetnek a tájékoztató ülésen alá kell írni a szabályzatot. A dokumentumnak a személyzet minden tagja számára elérhetőnek kell lennie a recepción.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek be kell nyújtania az írásos szociálpolitikai szabályzat egy, a személyzet által szabályszerűen aláírt példányát és egy nyilatkozatot arról, hogy a fenti követelmények teljesülnek. Ezenkívül az illetékes testület igazoló dokumentumokat kérhet és/vagy a helyszíni ellenőrző látogatások során véletlenszerű elbeszélgetéseket folytathat közvetlenül a munkavállalókkal.

62. kritérium   Karbantartó járművek (1 pont)

A turisztikai szálláshely karbantartása során nem használható belső égésű motorral rendelkező jármű (1 pont).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek magyarázatot kell adnia arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg ennek a kritériumnak, és mellékelnie kell a megfelelő igazoló dokumentációt.

63. kritérium   Környezetvédelmi szempontból kedvezőbb közlekedési eszközök kínálata (maximum 2,5 pont)

a)

A turisztikai szálláshelynek a következő, környezetvédelmi szempontból kedvezőbb közlekedési eszközök közül legalább egyet a vendégek rendelkezésére kell bocsátania (mindegyikért 1 pont, összesen maximum 2 pont):

i.

elektromos járművek a vendégeknek nyújtott transzferszolgáltatás vagy a vendégek szabadidős tevékenységei céljára;

ii.

az elektromos járművek feltöltésére szolgáló csatlakozók (töltőállomások);

iii.

legalább 1 kerékpár minden 5 sátorhely vagy bérelhető szálláshely vagy szoba után.

b)

A turisztikai szálláshelynek aktív partnerséget kell fenntartania elektromos járműveket vagy kerékpárokat biztosító vállalkozásokkal (0,5 pont). Az „aktív partnerség”: megállapodás a turisztikai szálláshely és az elektromos járműveket vagy kerékpárokat kölcsönző vállalkozás között. A helyszínen tájékoztatást kell közzétenni az aktív partnerségről. Amennyiben a kölcsönző vállalkozás a szálláshely helyszínén nem rendelkezik telephellyel, néhány gyakorlati intézkedést meg kell hozni (pl. a kerékpárkölcsönző vállalkozás kiszállíthat kerékpárokat a turisztikai szálláshelyre).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek magyarázatot kell adnia arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg ennek a kritériumnak, és mellékelnie kell a megfelelő igazoló dokumentációt, valamint minden olyan információt, amelyet a vendégek számára biztosítani kell.

64. kritérium   Burkolat nélküli felületek (1 pont)

A turisztikai szálláshely kezelésében lévő szabadtéri terület legalább 90 %-át nem boríthatja aszfalt/cement, illetve egyéb olyan burkolóanyag, amely akadályozza a talaj megfelelő víz- és levegőáteresztését.

Amennyiben az esővizet és a szürkevizet összegyűjtik, a fel nem használt esővizet és szürkevizet kezelni kell, és a talajba kell ereszteni.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek magyarázatot kell adnia arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan felel meg ennek a kritériumnak, és mellékelnie kell a megfelelő igazoló dokumentációt.

65. kritérium   Helyi és biotermékek (maximum 4 pont)

a)

Minden étkezéskor (beleértve a reggelit is) legalább két helyi beszerzésű és – a friss gyümölcsök és zöldségek esetében – idényterméket kell felszolgálni (1 pont).

b)

A turisztikai szálláshelynek az áruk és szolgáltatások tekintetében tudatosan a helyi szállítókat és szolgáltatókat kell választania (1 pont).

c)

A szálláshely-szolgáltató által a napi ételkészítés során felhasznált vagy értékesített termékek közül legalább 2 terméknek (1 pont) vagy 4 terméknek (2 pont) a 834/2007/EK tanácsi rendelet (47) szerinti ökológiai gazdálkodási módszerekkel előállított terméknek kell lennie.

E kritérium alkalmazásában „helyi” az, ami a turisztikai szálláshely 160 km-es sugarú körzetén belül található.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell a megfelelő igazoló dokumentációt. Biotermékek felhasználása esetén a kérelmezőnek be kell nyújtania a termék tanúsítványának vagy a csomagoláson feltüntetett címkének a másolatát, amely tanúsítja, hogy azt a 834/2007/EK rendelet alapján ítélték oda. Néhány országban az éttermeknek és szállodáknak lehetőségük van arra, hogy megszerezzék egyes címkézési rendszerek tanúsítványát arról, hogy kizárólag biotermékeket használnak. Amennyiben a turisztikai szálláshely megszerezte egy ilyen típusú rendszer tanúsítványát, ez az információ benyújtható annak bizonyítására, hogy ez a kritérium teljesül.

66. kritérium   A növényvédő szerek használatának kerülése (2 pont)

A turisztikai szálláshely kezelésében lévő szabadtéri területeket növényvédő szerek használata nélkül kell gondozni.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek részletes magyarázatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a turisztikai szálláshely hogyan tartja távol a károsítókat és gondozza a szabadéri területeket. Ezt a helyszíni ellenőrző látogatások során ellenőrizni kell.

67. kritérium   További környezetvédelmi és szociális intézkedések (maximum 3 pont)

A turisztikai szálláshely vezetőségének az e szakaszban vagy az A. szakaszban kritériumként előírtakon kívül további intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy a turisztikai szálláshely még jobb környezetvédelmi vagy szociális teljesítményt nyújtson.

a)

További környezeti intézkedések (külön-külön maximum 0,5 pont, összesen maximum 2 pont)

és/vagy

b)

További szociális intézkedések (külön-külön maximum 0,5 pont, összesen maximum 1 pont)

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, és mellékelnie kell minden olyan további intézkedés részletes leírását (beleértve az intézkedésekkel járó környezetvédelmi és társadalmi előnyök dokumentálását), amelynek a figyelembevételét kéri.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 342., 2009.12.22., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2016/611 határozata (2016. április 15.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK rendelet értelmében az idegenforgalmi ágazatban alkalmazandó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatot, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciaértékeket megállapító referenciadokumentumról (HL L 104., 2016.4.20., 27. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 195. o.).

(5)  Abban az esetben, ha van vendéglátás, és a helyi hulladékgazdálkodási létesítmények lehetővé teszik a szerves hulladék szelektív gyűjtését.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.).

(7)  A Bizottság 2014/314/EU határozata (2014. május 28.) a melegvíz-üzemű fűtőberendezések uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (HL L 164., 2014.6.3., 83. o.).

(8)  A Bizottság (EU) 2015/1185 rendelete (2015. április 24.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 193., 2015.7.21., 1. o.).

(9)  A Bizottság (EU) 2015/1188 rendelete (2015. április 28.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 193., 2015.7.21., 76. o.).

(b)  A 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet(1) II. mellékletében szereplő meghatározás szerint

(c)  A 814/2013/EU bizottsági rendelet(2) VI. mellékletében szereplő meghatározás szerint.

(1)

A Bizottság 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. február 18.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 239., 2013.9.6., 83. o.).

(2)

A Bizottság 814/2013/EU rendelete (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 239., 2013.9.6., 162. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve (2004. február 11.) a hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról (HL L 52., 2004.2.21., 50. o.).

(11)  A Tanács 92/42/EGK irányelve (1992. május 21.) a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről (HL L 167., 1992.6.22., 17. o.).

(12)  A Bizottság 626/2011/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2011. május 4.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a légkondicionáló berendezések energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 178., 2011.7.6., 1. o.).

(13)  A Bizottság 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. július 12.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a lámpák és a lámpatestek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 258., 2012.9.26., 1. o.).

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).

(15)  A Bizottság 2013/250/EU határozata (2013. május 21.) az egészségügyi szerelvények (csaptelepek és zuhanyok) uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 145., 2013.5.31., 6. o.).

(16)  A Bizottság 2013/641/EU határozata (2013. november 7.) a vízöblítéses WC-k és vizeldék uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 299., 2013.11.9., 38. o.).

(17)  A Bizottság (EU) 2015/1186 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. április 24.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyedi helyiségfűtő berendezések energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 193., 2015.7.21., 20. o.).

(18)  A Bizottság 2007/742/EK határozata (2007. november 9.) a villamos meghajtású, gázmotoros vagy gázabszorpciós hőszivattyúkra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 301., 2007.11.20., 14. o.).

(19)  A Bizottság 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2010. szeptember 28.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőkészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2010.11.30., 17. o.).

(20)  A Bizottság 65/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. október 1.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási sütők és páraelszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 29., 2014.1.31., 1. o.).

(21)  A Bizottság 1059/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2010. szeptember 28.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2010.11.30., 1. o.).

(22)  A Bizottság 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2010. szeptember 28.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2010.11.30., 47. o.).

(23)  A Bizottság (EU) 2015/1402 határozata (2015. július 15.) az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás szerinti irányítási testületek által meghozandó, a megállapodás C. mellékletében a számítógépekre vonatkozóan meghatározott előírások felülvizsgálatáról szóló határozattal kapcsolatos európai uniós álláspont meghatározásáról (HL L 217., 2015.8.18., 9. o.).

(24)  A Bizottság 2014/202/EU határozata (2014. március 20.) az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás szerinti irányítási testületek által meghozandó, a kiszolgáló számítógépek és szünetmentes tápegységek előírásainak a megállapodás C. mellékletéhez történő hozzáadásáról, valamint a C. melléklet kijelzőkre és képalkotó berendezésekre vonatkozó előírásainak felülvizsgálatáról szóló határozattal kapcsolatos uniós álláspont meghatározásáról (HL L 114., 2014.4.16., 68. o.).

(25)  A Bizottság 392/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. március 1.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 123., 2012.5.9., 1. o.).

(26)  A Bizottság 665/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. május 3.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a porszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 192., 2013.7.13., 1. o.).

(27)  A Bizottság 813/2013/EU rendelete (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 239., 2013.9.6., 136. o.).

(28)  A Bizottság (EU) 2015/1189 rendelete (2015. április 28.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű kazánok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 193., 2015.7.21., 100. o.).

(29)  A Bizottság 1016/2010/EU rendelete (2010. november 10.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 293., 2010.11.11., 31. o.).

(30)  A Bizottság 1015/2010/EU rendelete (2010. november 10.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 293., 2010.11.11., 21. o.).

(31)  Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 2014.11.4., 35. o.).

(32)  A Bizottság 2014/256/EU határozata (2014. május 2.) a feldolgozott papírtermékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 135., 2014.5.8., 24. o.).

(33)  A Bizottság 2012/481/EU határozata (2012. augusztus 16.) a nyomtatott papír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 223., 2012.8.21., 55. o.).

(34)  A Bizottság 2011/333/EU határozata (2011. június 7.) a másolópapírra és a grafikai célra szánt papírra vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 149., 2011.6.8., 12. o.).

(35)  A Bizottság 2009/568/EK határozata (2009. július 9.) az egészségügyi és háztartási papírtermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról (HL L 197., 2009.7.29., 87. o.).

(36)  A Bizottság 2014/350/EU határozata (2014. június 5.) a textiltermékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 174., 2014.6.13., 45. o.).

(37)  A Bizottság 2009/300/EK határozata (2009. március 12.) a televíziókészülékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 82., 2009.3.28., 3. o.).

(38)  A Bizottság 2014/391/EU határozata (2014. június 23.) az ágybetétek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok meghatározásáról (HL L 184., 2014.6.25., 18. o.).

(39)  A Bizottság 2010/18/EK határozata (2009. november 26.) a fa padlóburkolatok közösségi ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 8., 2010.1.13., 32. o.).

(40)  A Bizottság (EU) 2016/1332 határozata (2016. július 28.) a bútorok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 210., 2016.8.4., 100. o.).

(41)  A Bizottság 2009/607/EK határozata (2009. július 9.) a kemény burkolatok közösségi ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 208., 2009.8.12., 21. o.).

(42)  A Bizottság 2011/382/EU határozata (2011. június 24.) a kézi mosogatószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 169., 2011.6.29., 40. o.).

(43)  A Bizottság 2011/263/EU határozata (2011. április 28.) a gépi mosogatószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 111., 2011.4.30., 22. o.).

(44)  A Bizottság 2011/264/EU határozata (2011. április 28.) a mosószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 111., 2011.4.30., 34. o.).

(45)  A Bizottság 2011/383/EU határozata (2011. június 28.) az általános tisztítószerek és a szaniterhelyiségek tisztításához használt tisztítószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 169., 2011.6.29., 52. o.).

(46)  A Bizottság 2014/893/EU határozata (2014. december 9.) a leöblítendő kozmetikai termékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 354., 2014.12.11., 47. o.).

(47)  A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).


2.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/44


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/176 HATÁROZATA

(2017. január 25.)

a fa-, a parafa- és a bambuszalapú padlóburkoló anyagok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról

(az értesítés a C(2017) 303. számú dokumentummal történik)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 66/2010/EK rendelet értelmében uniós ökocímkére érdemesek azok a termékek, amelyek teljes életciklusukat tekintve csak kismértékben károsítják a környezetet.

(2)

A 66/2010/EK rendelet értelmében az uniós ökocímke odaítélésének konkrét kritériumait termékcsoportonként kell megállapítani.

(3)

A 2010/18/EK bizottsági határozat (2) megállapítja a fa padlóburkolatok vonatkozásában 2016. december 31-ig hatályos ökológiai kritériumokat és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket.

(4)

A fa-, a parafa- és a bambuszalapú padlóburkoló anyagok piaci kínálatának és e termékek legkorszerűbb változatainak jobb figyelembevétele érdekében, valamint az elmúlt években folytatott innovációt is figyelembe véve indokolt a termékcsoport elnevezésének és hatókörének módosítása és egy felülvizsgált uniós ökocímke-kritériumrendszer megállapítása.

(5)

A felülvizsgált uniós ökocímke-kritériumok célja az életciklus-elemzés alapján fenntarthatóbb módon előállított anyagok használata, az energia és a veszélyes vegyületek felhasználásának, a veszélyes maradványanyagok szintjének és a padlóburkoló anyagok beltéri légszennyezéshez való hozzájárulásának korlátozása, valamint a tartós és kiváló minőségű termékek előállításának ösztönzése. A termékcsoport innovációs ciklusát figyelembe véve a felülvizsgált kritériumoknak, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek e határozat közlésének napjától számítva hat évig kell érvényben maradniuk.

(6)

A termékcsoporthoz rendelt kód az uniós ökocímke nyilvántartási számának szerves részét képezi. Ahhoz, hogy az illetékes szervek az uniós ökocímke-kritériumoknak megfelelően a fa-, a parafa- és a bambuszalapú padlóburkoló anyagokhoz hozzárendelhessék az uniós ökocímke nyilvántartási számát, a termékcsoporthoz kódszámot kell rendelni.

(7)

Mindezek miatt a 2010/18/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(8)

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a termékeknek a felülvizsgált kritériumokhoz való hozzáigazítására, átmeneti időszakot kell biztosítani azon gyártók számára, amelyek termékei korábban a 2010/18/EK határozatban előírt kritériumok alapján megkapták a fa padlóburkolatokra vonatkozó uniós ökocímkét. Lehetővé kell továbbá tenni, hogy a gyártóknak elegendő idejük legyen a 2010/18/EK határozatban meghatározott ökológiai kritériumok alapján kérelmet benyújtani.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „fa-, parafa- és bambuszalapú padlóburkoló anyagok” termékcsoport azokat a beltéri padlóburkoló anyagokat – köztük fa padlóburkolatokat, rétegelt padlóburkolatokat, parafa padlóburkoló anyagokat és bambusz padlóburkolatokat – foglalja magában, amelyek a késztermék több mint 80 tömegszázalékában fából, faalapú anyagból, parafából, parafaalapú anyagból, bambuszból és bambuszalapú anyagból vagy rostból készülnek, és egyetlen alkotó rétegükben sem tartalmaznak szintetikus szálakat.

A termékcsoport nem tartalmazza a falburkoló anyagokat, a kültéri használatra szánt burkolóanyagokat, a tartószerkezeti funkciót betöltő burkolóanyagokat, valamint a kiegyenlítő rétegeket.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1.   „fa padlóburkolat”: faelemeknek – például előre összeszerelt pallóknak vagy parkettaelemeknek – a padló járófelületét adó együttese;

2.   „parafa padlóburkoló anyag”: kötőanyaggal kevert parafazúzalékból készített, majd tartósított, vagy több rétegnyi, ragasztó felhasználásával egymáshoz préselhető és bevonattal való felhasználásra szánt préselt vagy furnérozott parafából készített padlóburkoló anyag;

3.   „bevonat”: a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 2. cikkének 8. pontja értelmében vett készítmény;

4.   „bambusz padlóburkoló anyag”: tömör bambuszdarabokból vagy préselt bambuszból kötőanyaggal készített padlóburkoló anyag;

5.   „rétegelt padlóburkolat”: olyan merev padlóburkoló anyag egy vagy több, hőre keményedő aminoplaszt gyantával (általában melaminnal) átitatott rostos anyagú vékony lapból (általában papírlapból) álló felületi réteggel, amelyet valamilyen hordozó rétegre préselnek vagy sajtolnak, majd általában formatartást biztosító réteggel látnak el;

6.   „kevéssé illékony szerves vegyület (SVOC)”: minden olyan szerves vegyület, amely 5 % fenil-polisziloxánnal és 95 % metil-polisziloxánnal bevont kapilláris oszlopban az n-hexadekán és az n-dokozán által meghatározott retenciós tartományban (utóbbit beleértve, előbbit nem beleértve) eluálódik;

7.   „R érték”: az összes Ri érték összege, ahol Ri a Ci/LCIi aránnyal egyezik meg, Ci az i jelű vegyület tömegkoncentrációja a kamra levegőjében, és LCIi az i jelű vegyületnek a „Városi levegő, beltéri környezet és emberi expozíció” című együttműködésen alapuló európai fellépés (4) keretében készített jelentésekben meghatározott LCI értéke (releváns legalacsonyabb koncentrációja);

8.   „vegyi anyag”: az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 3. cikkének 1. pontja értelmében vett anyag;

9.   „keverék”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 2. pontja értelmében vett keverék;

10.   „biocid termék”: az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett biocid termék;

11.   „anyagvédő szer”: az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 8. terméktípusba (faanyagvédő szerek) tartozó termék, ideértve a parafa és a bambusz tartósítására használt termékeket is;

12.   „hatóanyag”: az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett hatóanyag;

13.   „újrafeldolgozott anyag”: az ISO 14021 szabvány meghatározása alapján olyan anyag, amelyet hasznosított/újrahasznosított anyagból gyártási folyamat során újra feldolgoztak, és végtermékké, vagy egy termékbe belefoglalandó összetevővé alakítottak, nem beleértve a fakitermelési és a fűrészmalmi műveletek során keletkezett fahulladékot, faforgácsot és farostot;

14.   „faalapú anyag”: olyan anyag, amelyet farostokból, faforgácsból vagy fából gyártottak a lehetséges különböző, esetleg magas hőmérséklet, nyomás és ragasztógyanták vagy ragasztóanyagok használatával járó eljárások egyikével. A faalapú anyagok közé tartozik: a kemény rostlemez, a farostlemez, a közepes és a nagy sűrűségű farostlemez, a forgácslemez, az irányított forgácselrendezésű lemez (OSB), a rétegelt lemez, valamint a tömörfa lap. Ez az anyag a padlóburkoló anyag gyártása során kopásálló réteggel vonható be;

15.   „parafaalapú anyag”: olyan anyag, amelyet parafarostokból, parafaforgácsból vagy parafából gyártottak a lehetséges különböző, esetleg magas hőmérséklet, nyomás és ragasztógyanták vagy ragasztóanyagok használatával járó eljárások egyikével;

16.   „bambuszalapú anyag”: olyan anyag, amelyet bambuszrostokból, bambuszforgácsból vagy bambuszból gyártottak a lehetséges különböző, esetleg magas hőmérséklet, nyomás és ragasztógyanták vagy ragasztóanyagok használatával járó eljárások egyikével;

17.   „szintetikus szálak”: mindenfajta polimer szál;

18.   „megújuló energia”: a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) 2. cikkének a) pontja értelmében vett megújuló energiaforrásból előállított energia;

19.   „származási garancia”: a 2009/28/EK irányelv 2. cikkének j) pontja értelmében vett származási garancia.

3. cikk

Egy termék abban az esetben látható el a 66/2010/EK rendelet szerinti uniós ökocímkével, ha az e határozat 1. cikkében meghatározott „fa-, parafa- és bambuszalapú padlóburkoló anyagok” termékcsoportba tartozik, és teljesíti az e határozat mellékletében megállapított uniós ökocímke-kritériumokat és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket.

4. cikk

A „fa-, parafa- és bambuszalapú padlóburkoló anyagok” termékcsoport uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények az e határozat közlésének napjától számított hat évig érvényesek.

5. cikk

A „fa-, parafa- és bambuszalapú padlóburkoló anyagok” termékcsoporthoz adminisztratív célból rendelt kódszám: „035”.

6. cikk

A 2010/18/EK határozat hatályát veszti.

7. cikk

A 6. cikktől eltérően a „fa padlóburkolatok” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat közlésének napjától számított két hónapon belül benyújtott uniós ökocímke-kérelmek a 2010/18/EK határozatban és az e határozatban megállapított kritériumokkal összhangban egyaránt benyújthatók.

A 2010/18/EK határozatban megállapított kritériumok alapján odaítélt uniós ökocímkék e határozat közlésének napjától számítva 12 hónapig érvényesek.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. január 25-én.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 2009. november 26-i 2010/18/EK határozata a fa padlóburkolatok közösségi ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 8., 2010.1.13., 32. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/42/EK irányelve a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról (HL L 143., 2004.4.30., 87. o.).

(4)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. május 22-i 528/2012/EU rendelete a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).


MELLÉKLET

KERETSZABÁLYOK

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

A fa-, a parafa- és a bambuszalapú padlóburkoló anyagok uniós ökocímkéje odaítélésének kritériumai:

1. kritérium

Termékleírás

2. kritérium

Fa-, parafa- és bambuszalapú anyagok

3. kritérium

A veszélyes vegyi anyagokra és keverékekre vonatkozó általános követelmények

4. kritérium

A vegyi anyagokra vonatkozó különös követelmények

5. kritérium

A gyártási folyamat során elfogyasztott energiamennyiség

6. kritérium

A padlóburkoló anyagok VOC-kibocsátása

7. kritérium

A padlóburkoló anyagok és az alaplemezek formaldehidkibocsátása

8. kritérium

Használatra való alkalmasság

9. kritérium

Javíthatóság és kiterjesztett termékjótállás

10. kritérium

A fogyasztók tájékoztatása

11. kritérium

Az uniós ökocímkén feltüntetendő információk

I. függelék

Iránymutatás a felhasznált VOC-mennyiség számításához

II. függelék

Iránymutatás a gyártási folyamat során elfogyasztott energiamennyiség számításához

III. függelék

Szabványok jegyzéke

ÉRTÉKELÉS ÉS ELLENŐRZÉS

A konkrét értékelési és ellenőrzési követelmények kritériumonként vannak megadva.

Ha a kérelmezőnek a kritériumok teljesítésével kapcsolatban nyilatkozatokat, dokumentációt, elemzéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy más igazolást kell bemutatnia, akkor ezek az adott esetnek megfelelően a kérelmezőtől vagy a beszállítójától (beszállítóitól) stb. származhatnak.

Az illetékes szerveknek elsősorban a vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumokra vonatkozó harmonizált szabvány szerint akkreditált szervezetek által kiállított tanúsítványokat és a termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó harmonizált szabvány szerint akkreditált szervezetek által végzett ellenőrzéseket kell elismerniük. Az akkreditációt a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1) foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni.

Eseti alapon az egyes kritériumokra vonatkozóan megadott vizsgálati módszerektől eltérő módszerek is alkalmazhatók, amennyiben egyenértékűségüket a kérelmet elbíráló illetékes testület elfogadja.

Szükség esetén az illetékes testületek további igazoló dokumentumokat kérhetnek, független ellenőrzéseket végezhetnek, és helyszíni látogatásokat tehetnek.

Az uniós ökocímke odaítélésének előfeltétele, hogy a termék megfeleljen azon ország(ok) valamennyi alkalmazandó jogi követelményének, amely(ek)ben a terméket forgalomba kívánják hozni. A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék megfelel ennek a követelménynek.

Amennyiben a beszállító nem kívánja a keveréket alkotó vegyi anyagokat a kérelmező előtt felfedni, ezek az információk közvetlenül a beszállító illetékes szervének is megküldhetők.

1. kritérium –   Termékleírás

Az illetékes szerv részére át kell adni a padlóburkoló anyag műszaki leírását olyan rajzokkal kiegészítve, amelyek bemutatják a kész padlóburkoló anyagot alkotó elemeket vagy anyagokat és a késztermék méreteit, valamint a gyártási folyamat leírását. A leírás mellett meg kell adni a termék anyagjegyzékét, amelynek tartalmaznia kell a termék teljes tömegét, valamint azt, hogy az hogyan oszlik meg a különböző felhasznált anyagok között.

Igazolni kell, hogy a termék az 1. cikkben meghatározott termékcsoportba tartozik.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek be kell nyújtania az illetékes szervhez egy megfelelési nyilatkozatot, amelyet az alábbi, a padlóburkoló anyagra vonatkozó információkkal kell alátámasztania:

márkanév/kereskedelmi név, (2)

a termék leírása, benne olyan műszaki rajzok, amelyek bemutatják a késztermékhez felhasznált alkotóelemeket és anyagokat,

anyagjegyzék: a nyersanyagok, a vegyi anyagok vagy keverékek tömegének százalékos aránya a késztermékben, ideértve adott esetben az adalékanyagokat és a felületkezelést is,

a termék valamennyi alkotóelemének (3) felsorolása az egyes alkotóelemek tömegének megjelölésével,

a gyártási folyamat leírása. A nyersanyagok és a vegyi anyagok beszállítói vonatkozásában meg kell adni azok hivatalos nevét, gyártási telephelyét, kapcsolattartási adatait, valamint azoknak a gyártási lépéseknek a megnevezését, amelyeket végeznek vagy amelyekbe tevékenységük illeszkedik.

E kritérium teljesítésének igazolására elfogadható a termékadatlap, a környezetvédelmi terméknyilatkozat vagy más egyenértékű dokumentum, amennyiben tartalmazza a felsorolt információkat.

2. kritérium –   Fa-, parafa- és bambuszalapú anyagok

Ezt a kritériumot azokra a fa-, faalapú, parafa-, parafaalapú, bambusz- vagy bambuszalapú anyagokra kell alkalmazni, amelyek tömege meghaladja a késztermék tömegének 1 %-át.

A fa-, a faalapú, a parafa-, a parafaalapú, a bambusz- és a bambuszalapú anyagok nem eredhetnek géntechnológiával módosított szervezetekből, és rendelkezniük kell független harmadik fél ellenőrzésén alapuló rendszer, például a Forest Stewardship Council (FSC), a Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) vagy más egyenértékű rendszer keretében a felügyeleti lánc ellenőrzéséről kiadott tanúsítvánnyal.

A frissen kitermelt fa, parafa és bambusz vonatkozásában a fenntartható erdőgazdálkodás követelményeinek teljesülését minden esetben független harmadik fél ellenőrzésén alapuló rendszer, például az FSC, a PEFC vagy más egyenértékű rendszer keretében kiadott tanúsítványnak kell igazolnia.

Amennyiben a tanúsítási rendszer lehetővé teszi a nem tanúsított anyagoknak a tanúsított és/vagy újrafeldolgozott anyagokkal való összekeverését egy terméken vagy gyártósoron belül, a fa, a parafa és/vagy a bambusz legalább 70 %-ának tanúsított, fenntartható módon frissen kitermelt anyagnak és/vagy újrafeldolgozott anyagnak kell lennie.

A nem tanúsított anyagokat olyan rendszerrel kell ellenőrizni, amely garanciát biztosít arra, hogy az anyagok jogszerű forrásból származzanak, és teljesítsék a tanúsítási rendszer nem tanúsított anyagokkal kapcsolatos minden egyéb követelményét.

Az erdőgazdálkodási és/vagy a felügyeleti lánc ellenőrzéséről kiadott tanúsítványokat kibocsátó tanúsító szerveknek rendelkezniük kell a tanúsítási rendszer akkreditációjával vagy elismerésével.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek független szerv által végzett ellenőrzés alapján a felügyeleti lánc ellenőrzéséről kiadott gyártói tanúsítvánnyal (tanúsítványokkal) alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szervnek a termékben vagy a gyártósoron felhasznált összes fa-, faalapú, parafa-, parafaalapú, bambusz- vagy bambuszalapú anyagról, és igazolnia kell, hogy a frissen kitermelt anyagok nem géntechnológiával módosított szervezetekből származnak. A kérelmezőnek auditált könyvelési dokumentumokkal kell igazolnia, hogy az anyag legalább 70 %-a olyan, a fenntartható erdőgazdálkodás elvei szerint kezelt erdőkből vagy területekről és/vagy újrafeldolgozott forrásokból származik, amelyek teljesítik a felügyeleti lánc ellenőrzésének érintett rendszere keretében meghatározott követelményeket. Az FSC-t és a PEFC-t, valamint a velük egyenértékű rendszereket el kell fogadni független harmadik fél általi ellenőrzésen alapuló rendszerként.

Amennyiben a termék vagy a gyártósor nem tanúsított anyagot is tartalmaz, igazolni kell, hogy a nem tanúsított frissen kitermelt anyag aránya a termékben nem haladja meg a 30 %-ot, valamint hogy a nem tanúsított anyagokat olyan rendszer keretében ellenőrzik, amely garanciát biztosít arra, hogy az anyagok jogszerű forrásból származzanak, és teljesítsék a tanúsítási rendszer nem tanúsított anyagokkal kapcsolatos minden egyéb követelményét.

3. kritérium –   A veszélyes vegyi anyagokra és keverékekre vonatkozó általános követelmények

A 3.a. és a 3.b. pontnak megfelelően korlátozni kell a termékben és annak minden egyes alkotóelemében való jelenlétét azoknak a vegyi anyagoknak, amelyek az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerint különös aggodalomra okot adó anyagként azonosításra kerültek,, valamint amelyek teljesítik az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (4) (CLP-rendelet) az e határozat 3.1. táblázatában felsorolt veszélyekre való tekintettel történő osztályba sorolásra, címkézésre és csomagolásra vonatkozó kritériumait. Az e kritériumnak való megfelelés céljából a különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistája és a CLP-rendelet szerinti veszélyességi osztályok a 3.1. táblázatban a veszélyes tulajdonságaik alapján vannak csoportosítva.

3.1. táblázat

A korlátozott veszélyek csoportjai

1. veszélycsoport: különös aggodalomra okot adó anyagok és a CLP-rendelet szerinti kategóriák

Az 1. csoportba tartozó vegyi anyagokat azonosító veszélyek:

a különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáján szereplő anyagok

1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén és/vagy reprodukciót károsító: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

2. veszélycsoport: a CLP-rendelet szerinti kategóriák

A 2. csoportba tartozó vegyi anyagokat azonosító veszélyek:

2. kategóriájú rákkeltő, mutagén és/vagy reprodukciót károsító: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362

1. kategóriájú vízi toxicitás: H400, H410

1. és 2. kategóriájú akut toxicitás: H300, H310, H330, H304

1. kategóriájú aspirációs toxicitás: H304

1. kategóriájú célszervi toxicitás: H370, H372

1. kategóriájú bőrszenzibilizáló: H317

3. veszélycsoport: a CLP-rendelet szerinti kategóriák

A 3. csoportba tartozó vegyi anyagokat azonosító veszélyek:

2., 3. és 4. kategóriájú vízi toxicitás: H411, H412, H413

3. kategóriájú akut toxicitás: H301, H311, H331, EUH070

2. kategóriájú célszervi toxicitás: H371, H373

3.a.   A különös aggodalomra okot adó anyagok korlátozása

A termék és annak bármely alkotóeleme nem tartalmazhat különös aggodalomra okot adó anyagokat 0,10 % (tömegszázalék) koncentrációnál nagyobb mértékben.

E követelménytől nem szabad eltérni egyetlen olyan, a jelöltlistán szereplő különös aggodalomra okot adó anyag esetében sem, amely a termékben vagy annak bármely alkotóelemében 0,10 %-nál (tömegszázalék) nagyobb koncentrációban van jelen.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmező nyilatkozatot készít arra vonatkozóan, hogy a termék és a termékben felhasznált alkotóelemek a meghatározott koncentrációs határértéken felül nem tartalmaznak különös aggodalomra okot adó anyagokat. A nyilatkozatot az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által közzétett jelöltlista mindenkori legújabb változata (5) alapján kell elkészíteni.

3.b.   A padlóburkoló anyagokban felhasznált, a CLP-rendelet alapján osztályba sorolt vegyi anyagok vagy keverékek korlátozása

A padlóburkoló anyag gyártója vagy a beszállítói által a nyersanyagok előkészítése, valamint a padlóburkoló anyag gyártása, összeszerelése vagy egyéb kezelése során felhasznált vegyi anyagok és keverékek egyike sem lehet olyan, amelyet a 3.1. táblázatban felsorolt CLP-veszélyek bármelyike alá be kell sorolni. Ez a korlátozás a ragasztókra, a festékekre, az alapozókra, a lakkokra, a pácokra, a gyantákra, a biocid termékekre, a töltőanyagokra, a viaszokra, az olajokra, a hézagkitöltő anyagokra, a színezékekre és a tömítőanyagokra is vonatkozik.

Korlátozás alá eső vegyi anyag azonban felhasználható, ha az alábbi feltételek közül legalább az egyik teljesül:

a korlátozás alá eső felhasznált vegyi anyag vagy keverék tömege mind a padlóburkoló anyag, mind annak bármely alkotóeleme teljes tömegének kevesebb mint 0,10 %-át teszi ki,

a korlátozás alá eső vegyi anyag vagy keverék jellemzői a feldolgozás hatására úgy módosulnak (például megszűnik biológiai hasznosíthatóságuk, vagy kémiai reakción esnek át), hogy az adott vegyi anyag vagy keverék esetében korábban azonosított CLP-veszély megszűnik, és a korlátozás alá eső vegyi anyagok szabad maradékai mind a padlóburkoló anyag, mind annak bármely alkotóeleme teljes tömegének kevesebb mint 0,10 %-át teszik ki.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek és/vagy a beszállítóinak megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk az illetékes szervhez a 3.b. pontban foglalt kritériumok teljesüléséről, adott esetben mellékelve hozzájuk a felhasznált vegyi anyagok és keverékek olyan jegyzékét, amely tartalmazza azok veszélyességi besorolását vagy annak hiányát, hozzáadott mennyiségüket, és szükség esetén arra vonatkozó nyilatkozatokat, hogy a vegyi anyagok vagy keverékek jellemzői a feldolgozás hatására módosulnak-e úgy, hogy a korlátozást megalapozó CLP-veszély megszűnik. Ez utóbbi esetben meg kell adni a korlátozás alá eső vegyi anyagok szabad maradékainak mennyiségét.

Az egyes vegyi anyagok veszélyességi besorolásához, illetve annak hiányához kapcsolódóan a következő adatokat kell megadni:

i.

a vegyi anyagnak a Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat (CAS) (6) vagy az Európai Közösség (EK) (7) által adott száma vagy egyéb jegyzékszáma (keverékek esetében akkor, ha rendelkezésre áll);

ii.

a vegyi anyag vagy keverék azon fizikai formája és állapota, amelyben felhasználásra kerül;

iii.

a CLP-rendelet szerinti harmonizált veszélyességi besorolások;

iv.

az ECHA-nak a REACH keretében regisztrált vegyi anyagokat tartalmazó adatbázisában (8) tett önkéntes besorolási bejegyzések (ha harmonizált besorolás nem áll rendelkezésre);

v.

a keverékek besorolása az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott kritériumok szerint.

A REACH keretében regisztrált vegyi anyagok adatbázisában tett önkéntes besorolási bejegyzések figyelembevételekor a közös beadványon alapuló bejegyzéseket kell előnyben részesíteni.

Ha a besorolás „adathiányos” vagy „nem meggyőző” megjegyzéssel szerepel a REACH keretében regisztrált vegyi anyagok adatbázisában, vagy a vegyi anyag még nem került regisztrálásra a REACH-rendszerben, az 1907/2006/EK rendelet VII. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelően olyan toxikológiai adatokat kell benyújtani, amelyek elegendőek az 1272/2008/EK rendelet I. melléklete és az ECHA vonatkozó iránymutatása szerinti meggyőző önkéntes besoroláshoz. Ha az adatbázis bejegyzése „adathiányos” vagy „nem meggyőző”, az önkéntes besorolást ellenőrizni kell. Erre a célra a következő információforrások fogadhatók el:

i.

az ECHA együttműködő szabályozó ügynökségei, (9) tagállami szabályozó szervezetek vagy kormányközi szervezetek által végzett toxikológiai vizsgálatok és veszélyértékelések;

ii.

az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének megfelelően hiánytalanul kitöltött biztonsági adatlap;

iii.

hivatásos toxikológus által készített, dokumentumokkal alátámasztott szakvélemény, amelynek a szakirodalmon és a rendelkezésre álló vizsgálati adatokon kell alapulnia, és megállapításait szükség esetén független laboratóriumok által az ECHA által jóváhagyott módszerek alkalmazásával végzett új vizsgálatok eredményeinek kell alátámasztania;

iv.

a globálisan harmonizált rendszer (GHS) vagy a CLP-rendelet veszélyességi osztályozási rendszere szerinti veszélyértékeléseket végző, akkreditált megfelelőségértékelő szervezet által kibocsátott, adott esetben szakértői véleményen alapuló tanúsítás.

Az 1907/2006/EK rendelet XI. melléklete értelmében a vegyi anyagok veszélyes tulajdonságaira vonatkozó adatok nemcsak vizsgálatok útján szerezhetők be, hanem például olyan alternatív módszerek alkalmazásával is, mint az in vitro módszerek, a mennyiségi szerkezet-aktivitás összefüggést leíró modellek, a csoportosításos módszer vagy a kereszthivatkozásos megközelítés.

4. kritérium –   A vegyi anyagokra vonatkozó különös követelmények

4.a.   Szennyező anyagok az újrafeldolgozott fában, parafában és bambuszban

A kész padlóburkoló anyagok gyártásához felhasznált újrafeldolgozott rostot vagy forgácsot az European Panel Federation (EPF) szervezetnek az újrafeldolgozott fa szállítási feltételeire vonatkozó szabványa (10) vagy azonos vagy szigorúbb határértékeket előíró más egyenértékű szabvány szerint meg kell vizsgálni, és meg kell felelnie a 4.1. táblázatban felsorolt szennyező anyag-határértékeknek.

4.1. táblázat

Az újrafeldolgozott fában, parafában és bambuszban és ezek rostjaiban vagy forgácsában előforduló szennyező anyagok határértékei (mg/kg újrafeldolgozott szárazanyag)

Szennyező anyag

Határérték

Szennyező anyag

Határérték

Arzén (As)

25

Higany (Hg)

25

Kadmium (Cd)

50

Fluor (F)

100

Króm (Cr)

25

Klór (Cl)

1 000

Réz (Cu)

40

Pentaklór-fenol (PCP)

5

Ólom (Pb)

90

Kátrányolajak (benzo(a)pirén)

0,5

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek az alábbiakat kell benyújtania az illetékes szerv részére:

az adott esetnek megfelelően a padlóburkoló anyag gyártójának vagy beszállítójának nyilatkozata arról, hogy a padlóburkoló anyagban újrafeldolgozott fát, parafát, bambuszt és ezek rostját vagy forgácsát nem használtak fel, vagy

az adott esetnek megfelelően a padlóburkoló anyag gyártójának vagy beszállítójának nyilatkozata arról, hogy mindennemű felhasznált újrafeldolgozott fán, parafán, bambuszon és ezek rostjain vagy forgácsain az újrafeldolgozott fa szállítási feltételeire vonatkozó 2002. évi EPF-szabványnak vagy azonos vagy szigorúbb határértékeket előíró más egyenértékű szabványnak megfelelően reprezentatív vizsgálatokat hajtottak végre, valamint olyan, a nyilatkozatot alátámasztó vizsgálati jegyzőkönyvek, amelyek igazolják, hogy az újrafeldolgozott anyagból vett minták megfelelnek a 4.1. táblázatban előírt határértékeknek.

4.b.   Biocid termékek

A padlóburkoló anyagok fa-, parafa és/vagy bambuszrészeit tilos biocid termékkel kezelni.

A vízalapú keverékek, például ragasztóanyagok vagy lakkok tartályos tárolás közbeni tartósítására nem alkalmazhatók a következő hatóanyagok:

klórmetil-izotiazolinon és metil-izotiazolinon 3:1 arányú keveréke (CMIT/MIT, CAS-szám: 55965-84-9) 15 ppm feletti koncentrációban,

metil-izotiazolinon 200 ppm feletti koncentrációban,

más izotiazolinon 500 ppm feletti koncentrációban.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére arról, hogy biocid termékek nem kerültek felhasználásra, illetve adott esetben a vízalapú keverékek beszállítóitól származó biztonsági adatlappal alátámasztva arról, hogy milyen hatóanyagok kerültek felhasználásra a vízalapú keverékek tartályos tárolás közbeni tartósítására.

4.c.   Nehézfémek a festékekben, az alapozókban és a lakkokban

A fa-, a faalapú, parafa, a parafaalapú, a bambusz- és a bambuszalapú anyagokon alkalmazott festékek, alapozók és lakkok tartályban készre kiszerelt készítményei nem tartalmazhatnak kadmiumon, ólmon, hat vegyértékű krómon, higanyon, arzénen és szelénen alapuló vegyi anyagokat fémenként 0,010 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban.

Értékelés és ellenőrzés

Az adott esetnek megfelelően a kérelmezőnek vagy beszállítójának nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére a kritérium teljesüléséről, és be kell nyújtania a felhasznált festékeknek, alapozóknak és lakkoknak a beszállítóik által kiállított biztonsági adatlapjait.

4.d.   VOC-tartalom a felületkezelő termékekben

A fa-, a faalapú, a parafa, a parafaalapú, a bambusz- és a bambuszalapú anyagokon alkalmazott felületkezelő termékeknek az alábbi feltételek valamelyikének meg kell felelniük:

teljes VOC-tartalmuk legfeljebb 5 tömegszázalék (a tartályban készre kiszerelt termékben);

teljes VOC-tartalmuk 5 tömegszázaléknál nagyobb, és kezelt felületegységre vetítve igazoltan 10 g/m2-nél kisebb mennyiségben kerülnek felhasználásra.

Ez a kritérium a nedves állapotban lévő felületkezelő termékek kémiai összetételén belüli teljes VOC-tartalomra vonatkozik. Ha a terméket az alkalmazás előtt hígítani kell, a számítást a hígított termék VOC-tartalmára vonatkozóan kell elvégezni.

E kritérium alkalmazásában „VOC” alatt a 2004/42/EK irányelv 2. cikkének 5. pontja értelmében vett illékony szerves vegyületet kell érteni.

Ez a kritérium nem vonatkozik a gyártási folyamat során végzett javításokra (például csomók, repedések, horpadások stb. esetében) alkalmazott keverékekre.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére a kritérium teljesüléséről, és ehhez mellékelnie kell a fa-, a faalapú, a parafa, a parafaalapú, a bambusz- és/vagy a bambuszalapú anyagokon alkalmazott felületkezelő termékek vagy keverékek biztonsági adatlapját. Ha a biztonsági adatlap szerint az alkalmazott felületkezelő anyagok vagy keverékek VOC-tartalma 5 tömegszázalék vagy annál kisebb, további ellenőrzésre nincs szükség.

Amennyiben a biztonsági adatlapon nem szerepel a VOC-tartalomra vonatkozó információ, a VOC-tartalmat a felületkezelő keverékben lévő vegyi anyagok jegyzékéből kell kiszámítani. Az egyes VOC-összetevők koncentrációját tömegszázalékban kell megadni.

Másik lehetőségként abban az esetben, ha a VOC-tartalom az 5 tömegszázalékot meghaladja, a kérelmezőnek olyan számítást kell mellékelnie, amely az I. függelékben található iránymutatásnak megfelelően bizonyítja, hogy a padlóburkoló anyag kezelt felületén négyzetméterenként alkalmazott tényleges VOC-mennyiség 10 g/m2-nél kisebb.

4.e.   VOC-tartalom más használt vegyi anyagokban és keverékekben

A VOC-tartalom nem lehet:

3 tömegszázaléknál nagyobb a padlóburkoló anyagok gyártása során felhasznált, tartályban készre kiszerelt ragasztókban és gyantákban;

1 tömegszázaléknál nagyobb a padlóburkoló anyagok gyártása során felhasznált, tartályban készre kiszerelt ragasztónak és gyantának, valamint felületkezelő terméknek (4.d. kritérium) nem minősülő más vegyi anyagokban.

A padlóburkoló anyagok gyártása során felhasznált folyékony aminoplaszt gyanták szabadformaldehid-tartalma nem haladhatja meg a 0,2 tömegszázalékot.

Ez a kritérium a nedves állapotban lévő vegyi anyagok kémiai összetételén belüli teljes VOC-tartalomra vonatkozik. Ha a keveréket az alkalmazás előtt hígítani kell, a számítást a hígított termék tartalmára vonatkozóan kell elvégezni.

E kritérium alkalmazásában „VOC” alatt a 2004/42/EK irányelv 2. cikkének 5. pontja értelmében vett illékony szerves vegyületet kell érteni.

Ez a kritérium nem vonatkozik a gyártási folyamat során végzett javításokra (például csomók, repedések, horpadások stb. esetében) alkalmazott keverékekre.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére a kritérium teljesüléséről, és ehhez mellékelnie kell a felhasznált tartályban készre kiszerelt ragasztók, gyanták és más vegyi anyagok biztonsági adatlapját vagy más olyan egyenértékű dokumentációt, amely alátámasztja a megfelelőségi nyilatkozatot, továbbá egy mennyiségeket és CAS-számokat is tartalmazó, mindenre kiterjedő keverési utasítást.

Ha a biztonsági adatlap szerint a felhasznált tartályban készre kiszerelt ragasztó és gyanta VOC-tartalma 3 tömegszázaléknál kisebb, illetve más felhasznált vegyi anyag esetében a VOC-tartalom 1 tömegszázaléknál kisebb, további ellenőrzésre nincs szükség.

Amennyiben a biztonsági adatlapon nem szerepel a VOC-tartalomra vonatkozó információ, a VOC-tartalmat a vegyi anyagok jegyzékéből kell kiszámítani. Az egyes VOC-összetevők koncentrációját tömegszázalékban kell megadni.

A kérelmezőnek olyan vizsgálati jegyzőkönyveket is be kell nyújtania, melyek igazolják, hogy a folyékony aminoplaszt gyanták szabadformaldehid-tartalma az EN 1243 szabványnak megfelelően nem haladja meg a 0,2 tömegszázalékot.

4.f.   Lágyítószerek

A ragasztók, a gyanták és a felületkezelő anyagok és keverékek nem tartalmazhatnak olyan ftalát lágyítószereket, amelyek az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének hatálya alá tartoznak. A ftalátok jelenléte hiányának azt kell tekinteni, ha a korlátozás hatálya alá tartozó ftalátok együttesen a ragasztó, gyanta vagy felületkezelő anyag vagy keverék össztömegének kevesebb mint 0,10 %-át adják (1 000 mg/kg).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek az egyik alábbi dokumentumot kell benyújtania az illetékes szerv részére:

olyan, a kritériumra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat a beszállítótól vagy a padlóburkoló anyag gyártójától, amely igazolja, hogy nem használtak fel ftalát lágyítószereket, vagy

olyan, a kritériumra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat a beszállítótól vagy a padlóburkoló anyag gyártójától, amely igazolja, hogy a ragasztóban, gyantában vagy felületkezelő anyagban vagy keverékben felhasználtak ftalát lágyítószereket, de az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelő ftalátok közül egyiket sem használták fel. Megfelelő nyilatkozat hiányában az ISO 8214-6 szabványnak megfelelően meg kell vizsgálni a ftalátoknak a ragasztókban, gyantákban vagy felületkezelő anyagokban vagy keverékekben való jelenlétét.

4.g.   Halogénezett szerves vegyületek

A padlóburkoló anyagok gyártása során felhasznált vegyi anyagokban nem megengedett a halogénezett szerves vegyületek jelenléte (például kötőanyagként, ragasztóként, bevonatként stb.).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére, és ehhez mellékelnie kell a vegyi anyagok gyártójának nyilatkozatát arról, hogy nem használt fel halogénezett szerves vegyületeket. Emellett be kell nyújtani a vegyi anyagok biztonsági adatlapját.

4.h.   Lángkésleltető anyagok

A padlóburkoló anyagok gyártása során felhasznált vegyi anyagokban nem megengedett a lángkésleltető anyagok jelenléte.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére, és ehhez mellékelnie kell a vegyi anyagok gyártójának nyilatkozatát arról, hogy nem használt fel lángkésleltető anyagokat. Emellett be kell nyújtani a vegyi anyagok biztonsági adatlapját.

4.i.   Aziridin és poliaziridin

A padlóburkoló anyagok gyártása során (például felületkezelésre, bevonatként stb.) felhasznált vegyi anyagokban nem megengedett az aziridin és a poliaziridin jelenléte.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére, és ehhez mellékelnie kell a vegyi anyagok gyártójának nyilatkozatát arról, hogy nem használt fel aziridint és poliaziridint. Emellett be kell nyújtani a vegyi anyagok biztonsági adatlapját.

5. kritérium –   A gyártási folyamat során elfogyasztott energiamennyiség

A padlóburkoló anyagok gyártása során elfogyasztott energia éves átlagos mennyiségét az 5.1. táblázatban és a II. függelékében meghatározott módon kell kiszámítani, és nagyobbnak kell lennie az alábbi határértékeknél (E pontszám):

Termék

E pontszám

Tömörfa padlóburkoló anyagok

> 11,0

Többrétegű fa padlóburkoló anyagok

Furnérozott fa padlóburkoló anyagok

Parafa padlóburkoló anyagok és parafa burkolólapokból készült padlóburkolatok

Bambusz padlóburkoló anyagok

Rétegelt padlóburkoló anyagok

> 8,0


5.1. táblázat

Az E pontszám számítása

Képlet

 

Környezeti paraméterek

Maximális követelmény

Formula

A

A megújuló energia aránya a teljes éves energiafogyasztásban

%

B

Éves vásárolt villamos energia

kWh/m2

15 kWh/m2

C

Éves tüzelőanyag-fogyasztás

kWh/m2

35 kWh/m2

 

A fentiekben A a megújuló energiaforrásokból származó és a teljes energiamennyiség hányadosa.

Az A hányados számlálóját a következő mennyiségek összege adja: a megújuló energiaforrásból származó vásárolt tüzelőanyag mennyisége és a szabványos érték szorzata; a helyszínen megújuló energiaforrásból, nem tüzelőanyaggal termelt hő mennyisége; a helyszínen megújuló energiaforrásból, nem tüzelőanyaggal termelt villamos energia mennyiségének 2,5-szerese; valamint a megújuló energiaforrásból származó vásárolt villamos energia mennyiségének 2,5-szerese.

Az A hányados nevezőjét a következő mennyiségek összege adja: a megújuló energiaforrásból származó vásárolt tüzelőanyag mennyisége és a szabványos érték szorzata; a nem megújuló energiaforrásból származó vásárolt tüzelőanyag mennyisége és a szabványos érték szorzata; a helyszínen megújuló energiaforrásból, nem tüzelőanyaggal termelt hő mennyisége; a helyszínen megújuló energiaforrásból, nem tüzelőanyaggal termelt villamos energia mennyiségének 2,5-szere; a megújuló energiaforrásból származó vásárolt villamos energia mennyiségének 2,5-szerese; valamint a nem megújuló energiaforrásból származó vásárolt villamos energia mennyiségének 2,5-szerese.

 

B az éves vásárolt villamos energia mennyisége, amely a külső beszállítóktól vásárolt villamosenergia-mennyiségek összegét jelenti. Ha a vásárolt villamos energia megújuló energiaforrásból származik, az értéket 0,8-del meg kell szorozni.

 

C az éves tüzelőanyag-fogyasztás, amely a vásárolt és a padlóburkolatok gyártásakor melléktermékként keletkező, a helyszínen energiatermelésre felhasznált teljes tüzelőanyag-mennyiséget jelenti.

 

Az E pontszám a legyártott padlóburkolat egy négyzetméterére vonatkozik, és a padlóburkolat gyártása során közvetlenül felhasznált energia mennyiségét jellemzi. A mennyiség a közvetett energiafogyasztást nem veszi figyelembe.

Az alábbi táblázat indikatív jegyzéket tartalmaz azokról a tevékenységekről, amelyeket figyelembe kell venni, illetve nem kell figyelembe venni az elfogyasztott energia mennyiségének számításában. A tevékenységek a nyers faanyagnak (farönköknek), a parafának és a bambusznak a gyártó vagy beszállítója létesítményeibe való beérkezésétől a gyártási folyamat végéig terjednek.

Termék

A villamosenergia- és a tüzelőanyag-fogyasztás figyelembevételének feltételei (indikatív jegyzék)

Figyelembe kell venni

Nem kell figyelembe venni

Tömörfa padlóburkolatok

szárítás, csiszolás és fűrészelés

méretre vágás és szélezés

simítás

bevonatkészítés

csomagolás

egyéb, a gyártás folyamán szükséges tevékenység

lakkok vagy más, tartályban készre kiszerelt készítmények gyártása

a minőség-ellenőrzés során felhasznált energia

közvetett energiafogyasztás (pl. fűtés, világítás, üzemen belüli szállítás stb.)

Többrétegű fa padlóburkolatok

szárítás, csiszolás és fűrészelés

méretre vágás és szélezés

simítás

sajtolás

bevonatkészítés

csomagolás

egyéb, a gyártás folyamán szükséges tevékenység

Parafa padlóburkoló anyagok és parafa burkolólapokból készült padlóburkoló anyagok

szárítás, csiszolás és fűrészelés

méretre vágás és szélezés

simítás

sajtolás

az alaplemez gyártása, ha szükséges

bevonatkészítés

csomagolás

egyéb, a gyártás folyamán szükséges tevékenység

Bambusz padlóburkoló anyagok

Rétegelt padlóburkolatok

az alaplemez gyártása

a dekorpapír, a felfekvő réteg és a formatartást biztosító réteg impregnálása

sajtolás

méretre szabás

csomagolás

egyéb, a gyártás folyamán szükséges tevékenység

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a következőkről, és igazolnia kell a következőket:

a külső beszállítótól évente átlagosan vásárolt villamos energia típusa és mennyisége. Megújuló energiaforrásból származó villamos energia vásárlása esetén be kell mutatni a 2009/28/EK irányelvnek megfelelő származási garanciákat. Ha a 2009/28/EK irányelv a padlóburkoló anyag gyártási helye szerinti országban nem alkalmazandó, ezzel egyenértékű igazolás szükséges,

a padlóburkoló anyagok gyártásához felhasznált tüzelőanyag(ok) típusa és mennyisége olyan szerződések, számlák vagy ezekkel egyenértékű dokumentumok segítségével, amelyeken szerepel a dátum, a kiszállított/megvásárolt mennyiség és a tüzelőanyag adatai (pl. fizikai-kémiai tulajdonságok, fűtőérték stb.). Nyilatkozni kell arról, hogy a felhasznált tüzelőanyagok közül melyek származnak a 2009/28/EK irányelvvel összhangban megújuló energiaforrásból,

az E pontszám számítása során figyelembe vett gyártási lépésekben felhasznált energia mennyisége igazoló dokumentumokkal együtt (például energiafogyasztás-mérések a gyártás különböző szakaszaiban, a berendezések termékadatlap szerinti energiafogyasztása stb.),

az értékesített energia típusa és mennyisége. A számításoknak figyelembe kell venniük az értékesített energia előállításához felhasznált tüzelőanyagok – amennyiben vannak – típusát és mennyiségét, az energia előállításának időpontját vagy időszakát és az értékesítés időpontját,

a padlóburkolat éves szinten átlagosan legyártott mennyisége (m2).

E kritérium teljesülésének igazolására felhasználhatók az energiafogyasztás, a tüzelőanyag-vásárlás és az energiatermelés igazolására szolgáló, valamint a padlóburkolat gyártásának nemzeti hatóságok felé történő igazolására felhasznált dokumentumok.

6. kritérium –   A padlóburkoló anyagok VOC-kibocsátása

A padlóburkoló anyagok VOC-kibocsátása nem lépheti túl a 6.1. táblázatban felsorolt, a CEN/TS 16516 vizsgálati előírásnak megfelelően, vizsgálókamrában mért kibocsátásértékeket. A vizsgálatra beküldött minták csomagolásának és szállításának, valamint kezelésének és kondicionálásának meg kell felelnie a CEN/TS 16516 műszaki előírásban leírt eljárásoknak.

6.1. táblázat

Kibocsátási követelmények

Termék

Kibocsátási követelmény

Vegyület

Határérték mg/légköbméter (d) szellőztethető vizsgálókamrában végzett 28 napos tárolás után (lásd CEN/TS 16516)

Tömörfa padlóburkolat

Többrétegű fa padlóburkolat

Furnérozott fa padlóburkoló anyag

Összes VOC, leszámítva az ecetsavat

(CAS 64-19-7)

< 0,3

Parafa padlóburkoló anyag

Bambusz padlóburkoló anyag

Összes VOC

Rétegelt padlóburkolat

Összes VOC

< 0,16

Minden padlóburkoló anyag

Összes SVOC

< 0,1

Tömörfa padlóburkolat

Többrétegű fa padlóburkolat

Furnérozott fa padlóburkoló anyag

R érték a releváns legalacsonyabb koncentrációval (LCI) rendelkező vegyi anyagok („LCI-anyagok”) esetében, az ecetsav kivételével (CAS 64-19-7)

≤ 1

Parafa padlóburkoló anyag

Bambusz padlóburkoló anyag

Rétegelt padlóburkolat

LCI-anyagok R értéke

≤ 1

Minden padlóburkolat

Karcinogén vegyi anyagok

< 0 001

E kritérium alkalmazásában „VOC” alatt mindazokat az illékony szerves vegyületeket kell érteni, amelyek a gázkromatográf oszlopban az n-hexántól az n-hexadekánig terjedő tartományban (mindkettőt beleértve) eluálódnak, és amelyek forráspontja körülbelül 68 °C és 287 °C közé esik abban az esetben, ha a mérést 5 % fenil-polisziloxánnal és 95 % metil-polisziloxánnal bevont kapilláris oszloppal végezték.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére, és mellékelnie kell hozzá a CEN/TS 16516 műszaki előírás szerinti vagy más egyenértékű módszerrel elvégzett kamravizsgálatok olyan vizsgálati jegyzőkönyveit, amelyek igazolják a 6.1. táblázatban szereplő határértékek teljesülését. A vizsgálati jegyzőkönyveknek tartalmazniuk kell:

az alkalmazott vizsgálati módszert,

a vizsgálati eredményeket és a szükséges számításokat a 6.1. táblázatban szereplő határértékek feltüntetésével.

Ha a 28. napra meghatározott kamrai koncentrációs határértékek a mintának a kamrában történő elhelyezésétől számított 3 nap elteltével vagy a 3 és a 27 nap közötti bármilyen más időszakon belül teljesülnek, a követelményeknek való megfelelés megállapítható, és a vizsgálat idő előtt leállítható.

Az uniós ökocímke iránti kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül előállított vizsgálati adatok érvényesnek tekinthetők a termékek tekintetében abban az esetben, ha az alkalmazott gyártási folyamatban vagy a vegyi összetételben nem történt olyan változás, amelyről feltételezhető, hogy megnövelte a késztermék VOC-kibocsátását.

A megfelelés igazolható olyan releváns beltéri klímacímke-rendszerek keretében kiadott érvényes tanúsítványokkal is, amelyek teljesítik e kritérium követelményeit, amennyiben az illetékes szerv egyenértékűnek nyilvánította őket a fentiekben leírtakkal.

7. kritérium –   A padlóburkoló anyagok és az alaplemezek formaldehidkibocsátása

A formaldehidalapú alaplemezek, ragasztók, gyanták és végkikészítő szerek felhasználásával gyártott padlóburkoló anyagoknak, valamint – használat esetén – a formaldehidalapú ragasztók vagy gyanták felhasználásával előállított kezeletlen alaplemezeknek teljesíteniük kell az alábbi feltételek valamelyikét:

a formaldehidkibocsátás kisebb azon küszöbérték 50 %-ánál, amely alapján az EN 13986+A1 szabvány (amely minden padlóburkoló anyagra és nem MDF/nem HDF alaplemezre vonatkozik) B mellékletében meghatározottak szerint E1 besorolást kaphatnak,

a kezeletlen MDF/HDF alaplemezek esetében a formaldehidkibocsátás kisebb az EN 13986+A1 szabvány B melléklete szerinti E1 besorolás küszöbértékének 65 %-ánál,

a formaldehidkibocsátás kisebb a California Air Resources Board (CARB) Phase II vagy a japán F-3 csillagos vagy F-4 csillagos szabványban meghatározott határértékeknél.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére e kritérium teljesüléséről. A kis formaldehidkibocsátású padlóburkoló anyagok és alaplemezek értékelése és ellenőrzése eltérő attól függően, hogy melyik tanúsítási rendszer hatálya alá tartoznak. Az egyes rendszerek esetében az ellenőrzés céljára benyújtandó dokumentációt a 7.1. táblázat ismerteti.

7.1. táblázat

A kis formaldehidkibocsátású padlóburkoló anyagok ellenőrzése céljára benyújtandó dokumentáció

Tanúsítási rendszer

Értékelés és ellenőrzés

E1

(az EN 13986+A1 szabvány B melléklete szerint)

A gyártó és – az adott esetnek megfelelően – az alaplemez beszállítójának nyilatkozata arról, hogy a padlóburkoló anyag és a kezeletlen nem MDF/nem HDF alaplemez megfelel az EN 13986+A1 szabvány B mellékletében meghatározott E1 kibocsátási határértékek (11) 50 %-ának, illetőleg – a kezeletlen MDF/HDF alaplemezek esetében – az EN 13986+A1 szabvány B mellékletében meghatározott E1 kibocsátási határértékek 65 %-ának; ezt a nyilatkozatot az EN 120, az EN 717-2 vagy az EN 717-1 szabvány szerint vagy más egyenértékű módszer alkalmazásával elkészített vizsgálati jegyzőkönyvekkel kell alátámasztani.

CARB Phase II határértékek

A gyártónak és – az adott esetnek megfelelően – az alaplemez beszállítójának az ASTM E1333 vagy az ASTM D6007 szabvány szerint elvégzett vizsgálatok eredményeivel alátámasztott nyilatkozata, amely szerint a padlóburkoló anyag megfelel a California Composite Wood Products Regulation 93120 (12) szerinti Phase II formaldehidkibocsátási határértékeknek.

A padlóburkoló anyag és – az adott esetnek megfelelően – az alaplemez a Regulation 93120 3. e) szakasza szerint megjelölhető, a következő információk feltüntetésével: a gyártó neve, a termék gyártási száma vagy a gyártott tétel száma, valamint a harmadik fél tanúsító szervnek a CARB által kiadott száma (ez a rész nem kötelező, ha a terméket Kalifornián kívül értékesítik, vagy ha formaldehid hozzáadása nélkül vagy bizonyos ultraalacsony kibocsátású formaldehidalapú gyanták felhasználásával készült).

F-3 vagy F-4 csillagos határértékek

A gyártónak és – az adott esetnek megfelelően – az alaplemez beszállítójának nyilatkozata a JIS A 5905 szabványban (farostlemez) vagy a JIS A 5908:2003 szabványban (forgácslemez és rétegelt lemez) meghatározott formaldehidkibocsátási határértékeknek való megfelelésről, amelyet a JIS A 1460 szabvány szerinti exszikkátoros módszer alapján elkészített vizsgálati jegyzőkönyvekkel kell alátámasztani.

8. kritérium –   Használatra való alkalmasság

Kizárólag a konkrét padlóburkolat-típushoz kapcsolódó követelményeknek kell teljesülniük.

A padlóburkoló anyagokat a 8.1. táblázatban szereplő szabványok és jelzések mindenkori legújabb változata szerint kell vizsgálni és osztályozni.

8.1. táblázat

A padlóburkoló anyagok vizsgálati és besorolási szabványai

Padlóburkolat

Vizsgálati módszer

Besorolás

Furnérozott fa padlóburkoló anyag (13)

EN 1534 – A felületi keménység meghatározása

EN 13329 – Vastagságváltozás megduzzadás következtében

Megfelelő módszer az ütésállóság vizsgálatára (14)

Megfelelő módszer a kopásállóság vizsgálatára (14)

ISO 24334 – Rögzítési szilárdság

EN ISO 10874 (1)

Gyári lakkozású tömörfa és többrétegű fa padlóburkolat

A fedőréteg vastagsága

A felszíni réteg felületi keménysége (2)

EN 685 (2) CTBA

Gyárilag olajozott bevonat nélküli tömörfa és bevonat nélküli többrétegű fa padlóburkolat

Parafa burkolólapokból készült padlóburkoló anyag

EN 12104

EN ISO 10874

Parafa padlóburkoló anyag

EN 660-1 – Kopásállósági csoport

EN 425 – Görgős szék

EN 425 – Bútorláb mozgatásának szimulálása

ISO 24343-1 – Maradó benyomódás

Bambusz padlóburkoló anyag

EN 1534 – A felületi keménység meghatározása

EN 13696 – A fedőréteg vagy kopásálló réteg vastagsága

Rétegelt padlóburkolat

EN 13329

EN 14978

EN 15468

EN ISO 10874

A padlóburkoló anyagoknak legalább az alábbiakat teljesíteniük kell:

Padlózat

Határértékek

Furnérozott fa padlóburkoló anyag

a 23. használati osztálynak megfelelő szint a magáncélú használatra szánt padlóburkolatok esetében

a 32. használati osztálynak megfelelő szint a kereskedelmi célú használatra szánt padlóburkolatok esetében

Gyári lakkozású tömörfa és többrétegű fa padlóburkolat

a 23. használati osztálynak megfelelő szint a magáncélú és a kereskedelmi célú használatra szánt padlóburkolatok esetében

Gyárilag olajozott bevonat nélküli tömörfa és bevonat nélküli többrétegű fa padlóburkolat

Parafa burkolólapokból készült padlóburkoló anyag

a 23. használati osztálynak megfelelő szint a magáncélú használatra szánt padlóburkolatok esetében

a 32. használati osztálynak megfelelő szint a kereskedelmi célú használatra szánt padlóburkolatok esetében

Parafa padlóburkoló anyag

Bambusz padlóburkoló anyag

egyensúlyi nedvességtartalom: 8 % 20 °C-on és 50 % relatív páratartalom mellett

felületi keménység:

≥ 4 kg/mm2 egyszerű és oldalán préselt padlóburkoló anyagok esetében

≥ 9,5 kg/mm2 nagy sűrűségű padlóburkoló anyagok esetében

Rétegelt padlóburkolat

a 23. használati osztálynak megfelelő szint a magáncélú használatra szánt padlóburkolatok esetében

a 32. használati osztálynak megfelelő szint a kereskedelmi célú használatra szánt padlóburkolatok esetében

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére e kritérium teljesüléséről. A nyilatkozatot olyan vizsgálati jegyzőkönyvekkel kell alátámasztani, amelyek megjelölik:

a padlóburkolat típusát,

az alkalmazott vizsgálati módszert (módszereket),

a vizsgálati eredményeket és a padlóburkolat besorolását az eredmények és a vonatkozó szabványok alapján, ha alkalmazandó.

Ha a padlóburkoló anyag vizsgálata a fentiekben ismertetettektől eltérő vizsgálati módszerrel történt, az akkor fogadható el, ha a vizsgálati módszerek az illetékes szerv megítélése szerint összehasonlíthatók a fentiekkel.

9. kritérium –   Javíthatóság és kiterjesztett termékjótállás

Kizárólag a konkrét padlóburkolat-típushoz kapcsolódó követelményeknek kell teljesülniük.

Az elhasználódott részek javításának és cseréjének lehetővé tétele érdekében a padlóburkoló anyagnak az alábbi követelményeket kell teljesítenie:

Javíthatóság: Az információkat a fogyasztói tájékoztatóban vagy a gyártó internetes honlapján kell a felhasználók és a szakemberek számára hozzáférhetővé tenni.

a)

A javítást is szem előtt tartó tervezés és javítási dokumentum: A le nem ragasztott padlóburkoló anyagok esetében a padlóburkolatot a javítás, az újrahasználat és az újrafeldolgozás megkönnyítése érdekében szétszerelhető módon kell megtervezni. A szétszereléshez és a sérült alkotóelemek cseréjéhez egyszerű, képekkel illusztrált utasításokat kell biztosítani. A szétszerelés és a csere során végzett műveleteknek hétköznapi és alapvető kéziszerszámokkal is elvégezhetőnek kell lenniük. Tájékoztatást/ajánlásokat kell megfogalmazni arról, hogy az esetleges javítás esetére érdemes pótelemeket tárolni a padlóburkoló anyagból.

Kiterjesztett termékjótállás.

b)

A kérelmezőnek további költségek nélkül legalább öt év jótállást kell biztosítania, amely a termék leszállításának napjától érvényes. A jótállást a gyártóra és az értékesítőre a nemzeti jog alapján háruló jogi kötelezettségek sérelme nélkül kell biztosítani.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére e kritérium teljesüléséről, és ehhez a következő dokumentumokat kell mellékelnie:

a javítási dokumentum vagy bármely más olyan anyag egy példányát, amelyben a javítást is szem előtt tartó tervezéssel összefüggő információk megtalálhatók,

a fogyasztói tájékoztató dokumentációban biztosított kiterjesztett termékjótállás e kritériumban előírt minimumkövetelményeket teljesítő feltételeit ismertető jótállási jegy egy példánya.

10. kritérium –   A fogyasztók tájékoztatása

A terméket úgy kell értékesíteni, hogy a csomagoláson vagy a termékhez mellékelt más dokumentációban szerepeljen a fogyasztóknak szánt tájékoztatás. Kizárólag a konkrét padlóburkolat-típushoz kapcsolódó követelményeknek kell teljesülniük.

A következő szempontokra vonatkozó utasításokat olvashatóan, annak az országnak a nyelvén kell megadni, amelyben a terméket forgalomba hozzák, és/vagy ezeknek az utasításoknak grafikai megjelenítést vagy ikonokat kell tartalmazniuk:

információ arról az alcsoportról, amelyhez a termék tartozik (tömörfa vagy többrétegű fa padlóburkolat, parafa padlóburkolat, parafa burkolólapokból készült padlóburkolat, bambusz padlóburkolat, rétegelt padlóburkolat stb.), a késztermékben lévő fa, parafa vagy bambusz mennyisége tömegszázalékban kifejezve, valamint annak megjelölése, hogy szükség van-e felületkezelésre a felhasználás helyén.

Beépítési ajánlások: A beépítés helyes módszereivel kapcsolatban minden információt meg kell adni:

hacsak lehetséges, az úsztatott kialakítás ajánlott. Említést kell tenni az alátétréteg lefektetéséhez szükséges előkészületekről és a szükséges kiegészítő anyagokról,

ha a lehetséges hosszabb élettartam miatt a leragasztott kialakítás ajánlott, javasolni kell egy I. típusú ökocímkével tanúsított ragasztóanyagot vagy az EMICODE EC1-nek megfelelő kis kibocsátású ragasztóanyagot vagy más egyenértékű anyagot,

a 9. a) kritériumon belül minden egyes követelményhez képekkel illusztrált beépítési és szétszerelési utasítást kell mellékelni (ha alkalmazandó).

Ajánlások a bevonat nélküli padlóburkoló anyagok és az olajozást igénylő padlóburkolatok felületkezeléséhez:

a szükséges bevonat (pl. olaj vagy lakk) típusára és mennyiségére vonatkozó információk a kívánt tartósság eléréséhez,

a 2004/42/EK irányelvvel összhangban a padlóburkolatok kis kibocsátású bevonattal történő kezelésére vonatkozó információk,

információ arról, hogy felújítással (például csiszolással és felületkezeléssel) hogyan növelhető a padlóburkolat élettartama.

Ajánlások a termék felhasználására, tisztítására és karbantartására vonatkozóan:

ha alkalmazandó, releváns, típusfüggő információkat kell adni a padlóburkoló anyag mindennapos tisztításához, és ennek keretében említést kell tenni az I. típusú ökocímkével ellátott tisztítószerekre,

karbantartási utasításokat kell adni, ideértve a karbantartáshoz, valamint a felújításhoz vagy az intenzív tisztításhoz szükséges termékeket is. Amennyiben lehetséges, a karbantartáshoz I. típusú ökocímkével ellátott termékeket kell ajánlani,

egyértelmű tájékoztatást kell adni a padlóburkolat felhasználási területeiről, és nyilatkozni kell arról, hogy a termék teljesíti a rá vonatkozó, a 8. kritériummal összefüggésben említett EN szabványokban foglalt követelményeket.

Javíthatósági információk:

a 9. a) kritérium követelményeinek megfelelően egyértelmű ajánlást kell megfogalmazni a pótelemek tárolásáról,

a 9. b) kritérium követelményeinek megfelelően tájékoztatást kell adni a termékjótállás feltételeiről.

A termék élettartamának végére vonatkozó információk:

A fogyasztó számára részletesen ismertetni kell – környezeti hatásaik szerint sorba rendezve – a termék legjobb ártalmatlanítási módjait (például újrahasználat, újrafeldolgozás, energia-visszanyerés stb.).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére a kritérium teljesüléséről, és ehhez csatolnia kell a termékhez mellékelt fogyasztói tájékoztató dokumentumok egy-egy példányát. A csatolt dokumentumoknak az adott esetnek megfelelően az adott kritériumban felsorolt valamennyi követelmény teljesüléséről tanúskodniuk kell.

11. kritérium –   Az uniós ökocímkén feltüntetendő információk

A logónak láthatónak és jól olvashatónak kell lennie. Az uniós ökocímke nyilvántartási/engedélyezési számát jól olvashatóan és jól látható módon kell jelölni a terméken.

A választható szövegmezős címkének a következő szöveget kell tartalmaznia:

Fenntartható erdőgazdálkodásból származó fa, parafa vagy bambusz

Kisebb energiafogyasztás a gyártás során

Kis kibocsátású termék

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére a kritérium teljesüléséről, és ehhez másolatban csatolnia kell az uniós ökocímkén feltüntetendő információkat.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

(2)  Kereskedelmi név minden olyan név, amely alatt a vegyi anyagot az Unió piacán forgalmazzák.

(3)  Az „alkotóelem” kifejezés a padlóburkoló anyagot alkotó összes olyan réteget jelenti, amelynek anyaga, alakja vagy formája konkrét funkciót tölt be. Ilyen egyebek mellett a kopásnak vagy karcolásnak ellenálló réteg, a mintázatot adó vagy furnérréteg, az aljzatként szolgáló vagy stabilitást biztosító réteg, valamint a formatartást biztosító réteg.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(5)  ECHA, A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezési célú jelöltlistája, http://www.echa.europa.eu/hu/web/guest/candidate-list-table

(6)  CAS-nyilvántartás: https://www.cas.org/content/chemical-substances

(7)  EK-jegyzék: http://echa.europa.eu/hu/information-on-chemicals/ec-inventory

(8)  A REACH keretében regisztrált vegyi anyagokat tartalmazó ECHA-adatbázis: http://www.echa.europa.eu/hu/information-on-chemicals/registered-substances

(9)  ECHA, Együttműködés más szabályozó ügynökségekkel, http://echa.europa.eu/hu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(10)  „EPF-szabvány: Az újrafeldolgozott fa szállítási feltételei”, 2002. október, elérhető: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

(d)  A kamravizsgálatot 28 nappal a felületkezelés befejezése után kell elvégezni. Addig a vizsgálandó terméket lezárt csomagolásban kell tartani a gyártás helyszínén, és így kell a vizsgálólaboratóriumba szállítani.

(11)  A követelmények a H = 6,5 % nedvességtartalmú padlóburkoló anyagokra vonatkoznak.

(12)  Regulation 93120: „A lebegő mérgező anyagok ellenőrzését célzó intézkedés a kompozit fatermékek formaldehidkibocsátásának csökkentése érdekében”, California Code of Regulations.

(13)  A furnérozott fa padlóburkoló anyag olyan merev padlóburkoló anyag, amely falemezből készült hordozólemezből áll, és amelyet furnérozott felületi réteggel, valamint esetleg formatartást biztosító réteggel látnak el.

(14)  A megfelelés vizsgálatára irányuló méréseket és számításokat olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell végezni, amelyek követik az általánosan korszerűként elfogadott mérési és számítási módszertant, ideértve az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokat is. Igazodni kell továbbá a Kritériumok felhasználói kézikönyvében található műszaki fogalommeghatározásokhoz, feltételekhez és paraméterekhez is.

(1)  Meg kell adni az alkalmazott kopásállósági vizsgálati módszert, valamint – az adott esetnek megfelelően – a fedőréteg vastagságát is.

(2)  A fafajok keménység szerinti osztályozása, valamint az EN 685 szabvány szerinti igénybevételi osztályok, a kopásálló fedőréteg vastagsága és a fafajok közötti korrelációk a CTBA „Revetements Interiors Parquet 71.01.” című dokumentumában találhatók.

I. FÜGGELÉK

Iránymutatás a felhasznált VOC-mennyiség számításához

A kritérium a nedves állapotú felületkezelő termék kémiai összetételén belüli teljes VOC-tartalomra vonatkozik. Ha a terméket használat előtt hígítani kellett, a számítást a hígított termék VOC-tartalmára vonatkozóan kell elvégezni.

Ez a módszer a felület-négyzetméterenként felhasznált mennyiségek meghatározásán alapul. A módszer a szervesoldószer-tartalmat az alkalmazott felületkezelés mennyiségének százalékában szolgáltatja.

A felhasznált VOC-mennyiséget a következő képlet adja:

Formula

A képlet a következő mennyiségeket tartalmazza:

a felületkezelő termék mennyisége: a rendszerbe bevitt felületkezelő termékek mennyiségét bevonatonként, g/m2-ben kell megadni,

a felületkezelő termékek relatív VOC-tartalma: a koncentrációt tömegszázalékban kell megadni,

a felületkezelés hatékonysága, amely az alkalmazás módszerétől függ. A hatékonyságot a 4.2. táblázat a felületkezeléssel foglalkozó iparág legkorszerűbbnek tartott módszerei szerint adja meg,

a felvitt bevonatokat összegezni kell.

4.2. táblázat

A felületkezelés hatékonysága

Felületkezelés

Hatékonyság (%)

Felületkezelés

Hatékonyság (%)

Automata permetszóró eszköz újrahasznosítás nélkül

50

Bevonóhenger

95

Automata permetszóró eszköz újrahasznosítással

70

Takaróbevonat

95

Elektrosztatikus permetszóró eszköz

65

Vákuumos bevonat

95

Permetszóró kúp/tárcsa

80

 

 

II. FÜGGELÉK

Iránymutatás a gyártási folyamat során elfogyasztott energiamennyiség számításához

A padlóburkolat gyártása során a burkolat egy négyzetméterére vetítve elfogyasztott energiamennyiséget a három legutóbbi év éves értékeinek számtani közepe adja. Amennyiben a vállalat nem rendelkezik ezekkel az adatokkal, az illetékes szervek értékelik az egyenértékű adatok elfogadhatóságát.

Amennyiben a gyártó energiatöbblettel rendelkezik, amelyet villamos, gőz- vagy hőenergia formájában értékesít, az értékesített mennyiséget levonhatja az elfogyasztott tüzelőanyagok mennyiségéből. A számításban csak a padlóburkoló anyag gyártása során ténylegesen felhasznált tüzelőanyagokat kell figyelembe venni.

Az elfogyasztott energiamennyiséget kWh/m2-ben kell megadni, de a számítások végezhetők MJ/m2-rel is (1 kWh = 3,6 MJ).

A tüzelőanyagok energiatartalmát az 5.2. táblázat alapján kell meghatározni. Amennyiben a helyszínen elektromos energiát is állítanak elő, a tüzelőanyag-fogyasztás számítása a következő módszerekkel történhet:

a tényleges éves tüzelőanyag-fogyasztás alapján,

a helyszínen előállított villamos energia elfogyasztott mennyiségének 2,5-szereseként, ha az előállítás nem éghető megújuló energiaforrásból történik.

Az energiafogyasztás-értékeket a tüzelőanyagokra vonatkozó szabványos értékek alapján kell kiszámítani. A különböző tüzelőanyagok energiatartalmát az 5.2. táblázat tartalmazza.

5.2. táblázat

Szabványos tüzelőanyag-értékek  (1)

Tüzelőanyag

MJ/kg

Tüzelőanyag

MJ/kg

Benzin

44,0

Pellet (7 tömeg%)

16,8

Dízelolaj

 

Tőzeg

7,8–13,8

Cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG)

45,2

Szalma (15 tömeg%)

 

Eo1 olaj

42,3

Biogáz

 

Eo5 olaj

44,0

Faforgács (25 tömeg%)

13,8

Földgáz

47,2

Fahulladék

 

Erőművi szén

28,5

GJ/tonna egy MJ/kg-nak felel meg.

A faforgács energiatartalma a víztartalom függvénye. A víznek a fából való elpárologtatásához energia szükséges. Ez az energia csökkenti a faforgács fűtőértékét. Az energiatartalom számítása a következőképpen történik:

Formula

A 21,422-es szorzó a víz párolgáshője (2442 MJ/kg), 19,0 pedig a száraz fa energiatartalma (19,0 MJ/kg). Ha a kérelmező rendelkezik laboratóriumi vizsgálati eredményekkel a tüzelőanyag fűtőértékére vonatkozóan, az illetékes szervek fontolóra vehetik ennek a fűtőértéknek a figyelembevételét az energiatartalom számításában.


(1)  Ezeket az értékeket az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.) IV. melléklete tartalmazza

A „(tömeg %)” jelölés a tüzelőanyag víztartalmának tömegszázalékát jelenti, a mennyiséget az alábbi képletben f betű jelöli. Eltérő megjelölés hiányában f = 0 tömeg %, és a hamutartalom átlagos.

III. FÜGGELÉK

Szabványok és egyéb műszaki előírások jegyzéke

III.1. táblázat

Szabványok és egyéb műszaki előírások jegyzéke

Szabvány

Cím

A padlóburkoló anyag fogalmának meghatározása

EN 12466

Rugalmas padlóburkoló anyagok. Szakkifejezések

EN 13329

Rétegelt padlóburkoló anyagok. Előírások, követelmények és vizsgálati módszerek

ISO 14021

Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások (II. típusú környezeti címkézés)

Illékony szerves vegyületek kibocsátása

CEN/TS 16516

Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése. A beltéri levegőbe való kibocsátás meghatározása

EN 717-1

Fa alapanyagú lemezek. A formaldehidkibocsátás meghatározása. Vizsgálókamrás módszer

EN 717-2

Fa alapanyagú lemezek. A formaldehidkibocsátás meghatározása. Gázanalízis módszer

EN 120

Fa alapanyagú lemezek. A formaldehidtartalom meghatározása. Perforátor módszer

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/

Nyersanyagok

EPF

EPF-szabvány: Az újrafeldolgozott fa szállítási feltételei, 2002. október. http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

EN 1243

Ragasztóanyagok. A szabadformaldehid-tartalom meghatározása amino- és amido-formaldehid-kondenzátumok formájában

ISO 8214-6

Gyermekjátékszerek biztonsága. 6. rész: Egyes ftalát-észterek a gyermekjátékszerekben és gyermekeknek szánt termékekben

Használatra való alkalmasság

EN 425

Rugalmas és rétegelt padlóburkoló anyagok. Görgős székes vizsgálat

EN 660-1

Rugalmas padlóburkoló anyagok. A kopásállóság vizsgálata. Stuttgart-vizsgálat

EN 685

Rugalmas, textil és rétegelt padlóburkoló anyagok. Osztályba sorolás

EN 1534

Fa padló- és parkettaburkolatok. A felületi keménység meghatározása (Brinell-módszer). Vizsgálati módszerek

EN ISO 10874

Rugalmas, textil és rétegelt padlóburkoló anyagok. Osztályba sorolás

EN 12104

Rugalmas padlóburkoló anyagok. Parafa padlólapok. Előírás

EN 13329

Rétegelt padlóburkoló anyagok. Előírások, követelmények és vizsgálati módszerek

EN 13696

Fa padlóburkolatok. A rugalmasság, a kopásállóság és az ütésállóság meghatározási módszerei

EN 14978

Rétegelt padlóburkoló anyagok. Elektronsugárral edzett akrilalapú felületi rétegű elemek. Előírások, követelmények és vizsgálati módszerek

EN 15468

Rétegelt padlóburkoló anyagok. Közvetlenül nyomtatott, műgyanta felületi rétegű elemek. Előírások, követelmények és vizsgálati módszerek

ISO 24343-1

Rugalmas és rétegelt padlóburkoló anyagok. A benyomódás és a maradó benyomódás meghatározása. 1. rész: Maradó benyomódás


2.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/69


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/177 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. január 31.)

a „Borostyán” árufuvarozási folyosó létrehozásáról szóló közös javaslatnak a 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének való megfeleléséről

(az értesítés a C(2017) 141. számú dokumentummal történt)

(Csak a lengyel, a magyar, a szlovák és a szlovén nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló, 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 913/2010/EU rendelet 5. cikkének (5) bekezdésének megfelelően Magyarország, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság vasúti közlekedésért felelős minisztériumai 2016. április 7-én szándéknyilatkozatot juttattak el a Bizottsághoz. A szándéknyilatkozat tartalmazta a „Borostyán” árufuvarozási folyosónak az említett négy ország területén való létrehozásáról szóló javaslatot.

(2)

A Bizottság a 913/2010/EU rendelet 5. cikke (6) bekezdésének megfelelően megvizsgálta a javaslatot, és úgy véli, hogy az megfelel a rendelet 5. cikkének az alábbi okokból.

(3)

A javaslatban figyelembe vették a rendelet 4. cikkében előírt kritériumokat. A javasolt több mint három tagállam területén áthaladó árufuvarozási folyosó megkönnyíti az összeköttetést a Szlovén Köztársaságban lévő adriai-tengeri kikötők, valamint a Magyarország és a Szlovák Köztársaság területén a Duna mentén lévő belvízi kikötők között. Javítja továbbá az érintett tagállamokban a nagyobb intermodális vasúti-közúti terminálokkal való összeköttetést és közvetlen árufuvarozási útvonalat biztosít az Alpoktól keletre. Elősegítheti a vasúti forgalmat Szerbiával és potenciálisan javíthatja az EU keleti határán, valamint az Európát és Ázsiát összekötő szárazföldi útvonalhálózaton áthaladó vasúti forgalmat is.

(4)

Ezen túlmenően, a „Borostyán” árufuvarozási folyosót támogató piaci tanulmányok azt mutatják, hogy a javasolt útvonalon fennáll a forgalomra vonatkozó igény, beleértve a Koper tengeri kikötője és a hátország közötti, Nyugat-Magyarországon áthaladó forgalmat, valamint a Lengyelország, Szlovákia és Magyarország keleti régiója közötti forgalmat. A tanulmányok a modális váltás és a folyosón átmenő forgalom növekedésének lehetőségét mutatják.

(5)

Az érintett pályahálózat-működtetők teljes támogatásukról biztosították a vasúti árufuvarozási folyosó tervét és a szándéknyilatkozat szerint a potenciális kérelmezők kifejezték érdeklődésüket a folyosó használata iránt.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 913/2010/EU rendelet 21. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „Borostyán” árufuvarozási folyosó létrehozásáról szóló, 2016. április 7-én érkezett szándéknyilatkozat, amelyet Magyarország, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság vasúti közlekedésért felelős minisztériumai küldtek a Bizottság részére, és amely a Koper – Ljubljana –/Zalaszentiván – Sopron/Csorna –/(magyar-szerb határ) – Kelebia – Budapest –/– Komárom – Leopoldov/Rajka – Pozsony – Žilina – Katowice/Krakkó – Varsó/Łuków – Terespol – (lengyel-belorusz határ) útvonalat javasolja a „Borostyán” árufuvarozási folyosó fő útvonalaként, megfelel a 913/2010/EU rendelet 5. cikkének.

2. cikk

Ennek a határozatnak Magyarország, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. január 31-én.

a Bizottság részéről

Violeta BULC

a Bizottság tagja


(1)  HL L 276., 2010.10.20., 22. o.


2.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/71


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/178 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. január 31.)

az Északi-tengeri–balti vasúti teherszállítási folyosó bővítésében érintett tagállamok által benyújtott együttes javaslatnak a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének való megfelelőségéről szóló (EU) 2015/1111 végrehajtási határozat módosításáról

(az értesítés a C(2017) 142. számú dokumentummal történt)

(Csak a cseh, a francia, a holland, a lengyel, a litván és a német nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló, 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke (5) bekezdésének megfelelően Belgium, a Cseh Köztársaság, Németország, Litvánia, Hollandia és Lengyelország vasúti közlekedésért felelős minisztériumai 2014. április 27-én egy szándéknyilatkozatot küldtek a Bizottságnak. A szándéknyilatkozat egy olyan javaslatot tartalmazott, amely az Északi-tengeri–balti vasúti teherszállítási folyosót kiterjesztené a Cseh Köztársaságra és a Dél-Lengyelországra egészen a lengyel-ukrán határig.

(2)

A Bizottság a 913/2010/EU rendelet 5. cikke (6) bekezdésének megfelelően megvizsgálta a javaslatot, majd elfogadta a javaslatnak az említett rendelet 5. cikkének való megfelelőségéről szóló (EU) 2015/1111 bizottsági végrehajtási határozatot (2).

(3)

A 2014. április 27-i keltezésű szándéknyilatkozatban az állt, hogy a vasúti teherszállítási folyosónak a Katowice és Medyka közötti kiterjesztése csak 2020-ban válik üzemképessé. Azonban az (EU) 2015/1111 végrehajtási határozat szintén rendelkezik erről a kiterjesztésről, és a 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (7) bekezdése szerint a teherszállítási folyosót a tagállamoknak legkésőbb két évvel a bizottsági határozat közzétételét követően létre kell hozniuk. Ennek alapján a teherszállítási folyosó Medykáig tartó kiterjesztését legkésőbb 2017. július 7-ig üzembe kellene helyezni; ez nem felel meg a tagállamok szándéknyilatkozatában kifejezett szándéknak. Az (EU) 2015/1111 végrehajtási határozatot ezért módosítani kell oly módon, hogy törölni kell az Északi-tengeri–balti vasúti teherszállítási folyosó Medykáig való kiterjesztésére vonatkozó hivatkozást.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 913/2010/EU rendelet 21. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2015/1111 végrehajtási határozat 1. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Az Északi-tengeri–balti vasúti teherszállítási folyosónak a Cseh Köztársaságra és a Dél-Lengyelországra való kiterjesztéséről szóló, 2014. április 27-i keltezésű szándéknyilatkozat, amelyet Belgium, a Cseh Köztársaság, Németország, Litvánia, Hollandia és Lengyelország vasúti közlekedésért felelős minisztériumai küldtek a Bizottságnak, és amelyben a Wilhelmshaven/Bremerhaven/Hamburg/Amszterdam/Rotterdam/Antwerpen–Aachen–Hannover/Berlin–Varsó–Terespol (lengyel-belarusz határ)/Kaunas–Riga–Tallinn/Falkenberg–Prága/Wroclaw–Katowice útvonalat javasolják az Északi-tengeri–balti folyosó fő útvonalának, összhangban van a 913/2010/EU rendelet 5. cikkével.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Holland Királyság és a Lengyel Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2017. január 31-én.

a Bizottság részéről

Violeta BULC

a Bizottság tagja


(1)  HL L 276., 2010.10.20., 22. o.

(2)  A Bizottság 2015. július 7-i (EU) 2015/1111 végrehajtási határozata az Északi-tengeri-balti vasúti teherszállítási folyosó bővítésében érintett tagállamok által benyújtott együttes javaslatnak a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének való megfelelőségéről (HL L 181., 2015.7.9., 82. o.)


2.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/73


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/179 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. február 1.)

a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (5) bekezdése értelmében az együttműködési csoport működéséhez szükséges eljárásrend megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tagállamok közötti stratégiai együttműködés, valamint a hálózati és információs rendszerek biztonságához kapcsolódó információk, tapasztalatok és bevált gyakorlatok megosztása elengedhetetlen ahhoz, hogy hatékonyan reagálhassunk a kihívásra, melyet az említett rendszerek biztonságát érintő incidensek és kockázatok jelentenek Unió-szerte.

(2)

A tagállamok közötti stratégiai együttműködés és információcsere támogatása és megkönnyítése, valamint a tagállamok közötti bizalom megteremtése érdekében az (EU) 2016/1148 irányelv 11. cikke létrehoz egy együttműködési csoportot, amely a tagállamok, a Bizottság és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség képviselőiből áll.

(3)

Az (EU) 2016/1148 irányelv 11. cikke értelmében az együttműködési csoportnak kétéves munkaprogramok keretében kell végeznie a feladatait, és az első munkaprogramot 2018. február 9-ig kell összeállítani. Az együttműködési csoport feladatai közé tartozik, hogy stratégiai iránymutatást nyújtson a számítógép-biztonsági eseményekre reagáló csoportok hálózata által végzett tevékenységekhez, valamint információkat cseréljen, megossza a bevált gyakorlatokat, és megvitassa a tagállamok képességeit és felkészültségét. Az együttműködési csoportnak továbbá 2018. augusztus 9-ig, azt követően pedig másfél évente jelentést kell készítenie, amelyben értékeli az említett cikk értelmében folytatott stratégiai együttműködés során szerzett tapasztalatokat.

(4)

Az (EU) 2016/1148 irányelv 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a 2017. február 9. és a 2018. november 9. közötti időszaktól, továbbá annak céljából, hogy a tagállamokat segítse az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplőkre irányuló azonosítási eljárás során a következetes megközelítés alkalmazásában, az együttműködési csoportnak meg kell vitatnia azon nemzeti intézkedések eljárásait, tartalmát és típusát, amelyek lehetővé teszik egy meghatározott ágazatban alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők azonosítását. Az együttműködési csoportnak valamely tagállam kérésére meg kell továbbá vitatnia az adott tagállam azon konkrét nemzeti intézkedéseinek a tervezetét, amelyek a valamely meghatározott ágazatban alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők azonosítására vonatkoznak.

(5)

Az (EU) 2016/1148 irányelv 14. cikkének (7) bekezdése szerint az együttműködési csoport keretében közösen eljáró illetékes hatóságok iránymutatásokat dolgozhatnak ki és fogadhatnak el azon körülményekre vonatkozóan, amelyek fennállása esetén az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplőknek a biztonsági eseményeket be kell jelenteniük, beleértve a biztonsági esemény hatása jelentőségének meghatározását lehetővé tevő paramétereket is.

(6)

Az (EU) 2016/1148 irányelv 11. cikkének (2) bekezdése értelmében az együttműködési csoport titkárságát a Bizottság biztosítja. A Bizottságnak az e határozatnak megfelelően létrehozott alcsoportok számára is titkársági támogatást kell nyújtania.

(7)

Az együttműködési csoport elnökének az Európai Unió Tanácsának elnökségét betöltő tagállam képviselőjének kell lennie. Az elnököt a feladatai ellátásában azon tagállamok képviselőinek kell segíteniük, amelyek előzőleg betöltötték, illetve következőnek betöltik az Európai Unió Tanácsának elnökségét. Az elnök határozhatja meg, hogy mely feladatai kapcsán igényel ilyen segítséget. Amennyiben a Tanács elnökségét ellátó tagállam tartózkodna a csoport elnöki tisztének betöltésétől, a csoport tagjainak kétharmados többségével pótelnököt kell választani.

(8)

Az elnök munkáját az inkluzivitás, a részvétel, a sokféleség tiszteletben tartása és a konszenzuskeresés elvének kell vezérelnie. Ez azt jelenti, hogy az együttműködési csoport elnökének elő kell segítenie valamennyi tag részvételét, lehetővé kell tennie sokféle vélemény és álláspont kifejezését, és olyan megoldások keresésére kell törekednie, amelyek a lehető legszélesebb körű támogatást élvezik az együttműködési csoporton belül.

(9)

Az (EU) 2016/1148 irányelv 11. cikkének (2) bekezdése értelmében az együttműködési csoport szükség esetén meghívhatja az érdekeltek képviselőit az üléseire. Annak biztosítása érdekében, hogy a csatlakozó országok már a csatlakozás napjától megfeleljenek az (EU) 2016/1148 irányelv követelményeinek, indokolt, hogy az ilyen országok képviselői a csatlakozási szerződés aláírásának napjától meghívást kapjanak az együttműködési csoport üléseire. Az érdekeltek képviselőinek vagy szakértőknek az együttműködési csoport üléseire vagy az ülések bizonyos részeire való meghívásáról az elnöknek kell döntenie, kivéve, ha a csoport – a tagok egyszerű többségével – ellenzi az érintett képviselő vagy szakértő részvételét az ülésen, illetve az ülés egy részén.

(10)

Az (EU) 2016/1148 irányelv 13. cikke értelmében az Unió az EUMSZ 218. cikkével összhangban nemzetközi megállapodásokat köthet harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel, ezáltal lehetővé téve és megszervezve az együttműködési csoport egyes tevékenységeiben való részvételüket.

(11)

A hatékony működés érdekében az együttműködési csoport számára lehetővé kell tenni, hogy alcsoportokat hozzon létre.

(12)

Az egyszerűsítés érdekében az együttműködési csoportnak részletesebb eljárási szabályzatot kell elfogadnia, amely kitér többek között a dokumentumok terjesztésének szabályaira, az írásbeli eljárásra és az ülések összefoglaló jegyzőkönyvének elkészítésére.

(13)

A csoport megbeszélései főszabály szerint nem lehetnek nyilvánosak, mivel a nyilvánosság negatív hatást gyakorolhatna a tagok közötti bizalomépítésre, tekintettel arra, hogy a tárgyalt kérdések gyakran a közbiztonsághoz kapcsolódnak. A csoport ugyanakkor az elnökkel egyetértésben dönthet úgy, hogy bizonyos tárgykörök esetében nyilvánossá teszi a megbeszélését, és elősegíti a megfelelő dokumentumok közzétételét.

(14)

Annak érdekében, hogy a csoport az (EU) 2016/1148 irányelv 24. cikkének (1) bekezdésében említett naptól kezdve zökkenőmentesen működhessen, ennek a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie.

(15)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2016/1148 irányelv 22. cikkével létrehozott hálózati és információs rendszerek biztonsági bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Célkitűzés

Ez a határozat megállapítja az (EU) 2016/1148 irányelv 11. cikkével létrehozott együttműködési csoport (a továbbiakban: csoport) működéséhez szükséges eljárásrendet.

2. cikk

A csoport elnöke

(1)   A csoport elnöke annak a tagállamnak a képviselője, amely betölti az Európai Unió Tanácsa elnökségét. Az elnököt a feladatai ellátásában azon tagállamok képviselői segítik, amelyek előzőleg betöltötték, illetve következőnek betöltik az Európai Unió Tanácsa elnökségét.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve és az Európai Unió Tanácsának elnökségét ellátó tagállam képviselőjének kérésére abban az esetben, ha az említett tagállam tartózkodna a csoport elnöki tisztének betöltésétől, a csoport a tagjainak kétharmados többségével úgy határozhat, hogy mindaddig, amíg a következő elnök az (1) bekezdésnek megfelelően át nem veszi a tisztséget, pótelnököt választ a tagállamok közül.

3. cikk

Az ülés összehívása

(1)   A csoport ülését az elnök hívja össze saját kezdeményezésére vagy a tagok egyszerű többségének kérésére. Az elnök a csoport munkaprogramját is figyelembe véve elkészíti a hivatali ideje alatt tartott ülések előzetes menetrendjét.

(2)   A csoport üléseire főszabály szerint a Bizottság épületeiben kerül sor.

4. cikk

Munkamódszerek

A csoport fizikai vagy virtuális formában tartott ülések és írásbeli eljárás kombinációja útján végzi a munkáját.

5. cikk

Napirend

(1)   Az elnök a titkárság segítségével összeállítja a napirendet, és megküldi azt a csoport tagjai számára.

(2)   A napirendet a csoport az ülés kezdetén elfogadja.

6. cikk

Szavazási szabályok és a csoport tagjai által képviselt álláspontok

(1)   Ha ez a határozat másként nem rendelkezik, a csoport konszenzussal hozza meg a döntéseit.

(2)   Szavazás esetén az ellenszavazatot leadó vagy tartózkodó tagoknak joguk van ahhoz, hogy az álláspontjuk indokainak összefoglalását csatolják a szavazás tárgyát képező dokumentumhoz.

(3)   A csoport a tagjai kétharmados többségével fogadja el a munkaprogramját.

7. cikk

Harmadik felek és szakértők

(1)   A csatlakozó országok képviselői a csatlakozási szerződés aláírásának időpontjától meghívást kapnak a csoport ülésein való részvételre.

(2)   Az elnök saját kezdeményezésére vagy a csoport valamely tagjának kérésére meghívhatja az érdekeltek képviselőit vagy meghívhat szakértőket a csoport üléseire vagy egy ülés bizonyos részére. A csoport tagjai azonban egyszerű többséggel elutasíthatják az ilyen részvételt.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben említett, harmadik feleket vagy érdekelteket képviselő személyek, illetve szakértők nem lehetnek jelen a csoport szavazásán, és abban nem vehetnek részt.

8. cikk

Alcsoportok létrehozása

(1)   A csoport alcsoportokat hozhat létre a munkájához kapcsolódó egyes kérdések megvizsgálása céljából.

(2)   Az alcsoportok feladatait a csoport határozza meg. Az alcsoport a csoportnak tesz jelentést, és megszűnik, miután teljesítette a megbízatását.

(3)   A Bizottság titkársági támogatást nyújt az (1) bekezdésben említett alcsoportoknak.

(4)   A 10. cikkben említett, a dokumentumokhoz való hozzáférésre és a titoktartásra vonatkozó szabályok, a 11. cikkben említett, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok, valamint a 12. cikkben említett, az ülések költségeire vonatkozó szabályok alkalmazandók az alcsoportokra is.

9. cikk

Eljárási szabályzat

(1)   A csoport a tagjai kétharmados többségével elfogadja az eljárási szabályzatát.

(2)   Az elnök a csoport valamely tagjának kérésére vagy saját kezdeményezésére javasolhatja az eljárási szabályzat módosítását.

10. cikk

Dokumentumokhoz való hozzáférés, titoktartás

(1)   A csoportnak címzett, a csoport munkájára vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kéréseket a Bizottság az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően kezeli.

(2)   A csoport megbeszélései nem nyilvánosak. Az elnökkel egyetértésben a csoport dönthet úgy, hogy bizonyos tárgykörök esetében nyilvánossá teszi a megbeszéléseit.

(3)   A csoport tagjaihoz, a harmadik felek képviselőihez és a szakértőkhöz eljuttatott dokumentumok nem tehetők közzé, kivéve, ha a dokumentumokhoz az (1) bekezdés alapján engedélyezik a hozzáférést, vagy ha a Bizottság más módon közzétette azokat.

(4)   A csoporthoz beérkező vagy a csoport által létrehozott vagy kezelt ilyen információkra alkalmazni kell az (EU, Euratom) 2015/443 bizottsági határozatban (3) és az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozatban (4) megállapított, az EU-minősített adatok védelmére vonatkozó bizottsági biztonsági szabályokat A csoport által kezelt, üzleti titoktartási kötelezettség alá tartozó információkat megfelelő védelemben kell részesíteni.

(5)   A csoport tagjai, a harmadik felek képviselői és a szakértők kötelesek tiszteletben tartani az e cikkben előírt titoktartási kötelezettségeket. Az elnök gondoskodik róla, hogy a harmadik felek képviselői és a szakértők tudomást szerezzenek a rájuk vonatkozó titoktartási követelményekről.

11. cikk

A személyes adatok védelme

A csoport a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően kezeli a személyes adatokat.

12. cikk

Az ülések költségei

(1)   A Bizottság nem nyújt ellentételezést a csoport tevékenységeiben részt vevő személyek szolgálataiért.

(2)   A csoport ülésein részt vevők utazási költségeit a Bizottság megtérítheti. A térítés a Bizottságon belül alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően, az éves forrásfelosztási eljárás keretében a Bizottság szolgálataihoz rendelt, rendelkezésre álló előirányzatok erejéig történik.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 194., 2016.7.19., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

(3)  A Bizottság (EU, Euratom) 2015/443 határozata (2015. március 13.) a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

(4)  A Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozata (2015. március 13.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról(HL L 8., 2001.1.12., 1 o.).