ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 6

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. január 11.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Tájékoztatás az Európai Unió és a Kolumbiai Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás hatálybalépéséről

1

 

*

A Tanács (EU) 2017/43 határozata (2016. december 12.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás által létrehozott kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottságban a közbeszerzés területén történő szabályozásközelítésről szóló XXI-A.–XXI-P. mellékletek aktualizálásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

2

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/44 végrehajtási rendelete (2017. január 10.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

36

 

 

A Bizottság (EU) 2017/45 végrehajtási rendelete (2017. január 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

38

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU, Euratom) 2017/46 határozata (2017. január 10.) az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról

40

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

11.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/1


Tájékoztatás az Európai Unió és a Kolumbiai Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás hatálybalépéséről

Az Európai Unió és a Kolumbiai Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás 2016. december 1-jén fog hatályba lépni, azt követően, hogy a megállapodás 8. cikkének (1) bekezdésében előírt eljárást 2016. október 19-ig lefolytatták.


11.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/2


A TANÁCS (EU) 2017/43 HATÁROZATA

(2016. december 12.)

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás által létrehozott kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottságban a közbeszerzés területén történő szabályozásközelítésről szóló XXI-A.–XXI-P. mellékletek aktualizálásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás (1) (a továbbiakban: a megállapodás) 486. cikke rendelkezik a megállapodás Unió által megállapított egyes részeinek ideiglenes alkalmazásáról.

(2)

A 2014/668/EU tanácsi határozat (2) 1. cikke meghatározza a megállapodás ideiglenesen alkalmazandó rendelkezéseit, melyek között szerepelnek a közbeszerzésről szóló rendelkezések és a megállapodás XXI. melléklete is. Az említett rendelkezéseket 2016. január 1-jétől kell ideiglenesen alkalmazni.

(3)

A megállapodás 153. cikke értelmében Ukrajnának biztosítania kell, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályai a megállapodás XXI. mellékletében foglalt ütemezéssel összhangban fokozatosan a kapcsolódó uniós vívmányokkal összeegyeztethetővé váljanak.

(4)

A megállapodás XXI. mellékletében felsorolt uniós jogi aktusok közül többet módosítottak vagy hatályon kívül helyeztek a megállapodás 2012. március 30-i parafálása óta.

(5)

A megállapodás 149. cikke értelmében a megállapodás XXI-P. mellékletében a közbeszerzési szerződésekre vonatkozóan megállapított értékhatárokat a megállapodás hatálybalépésének évét követő első páros évtől kezdődően rendszeresen felülvizsgálják.

(6)

Indokolt továbbá bizonyos határidők módosítása révén figyelembe venni az Ukrajna által a jogszabályok uniós vívmányokhoz való közelítése terén elért eredményeket.

(7)

Ennélfogva frissíteni kell a XXI. mellékletet, hogy átvezessék abba a benne foglalt uniós vívmányokkal kapcsolatos változásokat, és felülvizsgálják a megállapodás XXI-P. mellékletében a közbeszerzési szerződésekre vonatkozóan megállapított értékhatárokat.

(8)

A megállapodás 149. cikke értelmében a megállapodás XXI-P. mellékletében megállapított értékhatárok felülvizsgálatát a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottság határozatával kell elfogadni.

(9)

A megállapodás 463. cikkének (3) bekezdése értelmében a Társulási Tanács rendelkezik hatáskörrel a megállapodás mellékleteinek naprakésszé tételére vagy módosítására vonatkozóan.

(10)

A Társulási Tanács 3/2014. sz. határozatának (3) 1. cikke a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottságot ruházza fel a kereskedelemmel kapcsolatos mellékletek frissítésére vagy módosítására vonatkozó hatáskörrel, ideértve a IV. cím (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) 8. fejezetéhez (Közbeszerzés) kapcsolódó XXI. mellékletet is.

(11)

Ezért indokolt meghatározni az Unió által képviselendő álláspontot a megállapodás XXI. mellékletének frissítésével kapcsolatban, amelyet a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottságnak kell elfogadnia.

(12)

A megállapodás 152. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy Ukrajna a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok végrehajtására vonatkozóan egy átfogó, időbeli és fontosabb állomásokat megjelölő ütemtervet nyújt be a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottsághoz, amelynek a jogszabályok közelítésére és az intézményi kapacitásépítésre irányuló valamennyi reformot tartalmaznia kell. Ennek az ütemtervnek meg kell felelnie az e megállapodás XXI-A. mellékletében megállapított szakaszoknak és időbeli ütemterveknek.

(13)

A 152. cikk (3) bekezdése szerint a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottság kedvező véleménynyilvánítását követően ez az ütemterv a végrehajtási folyamat, vagyis a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok uniós vívmányokhoz való közelítése referenciadokumentumának tekintendő.

(14)

Ezért indokolt meghatározni az Unió által képviselendő álláspontot az átfogó ütemtervre vonatkozó kedvező véleménnyel kapcsolatban, amelyet a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottságnak kell elfogadnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) 465. cikkével létrehozott kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottságban a társulási megállapodás XXI. mellékletének frissítésével kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontnak az említett bizottság e határozathoz csatolt határozattervezetén kell alapulnia.

(2)   Az Uniót a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottságban képviselő személyek az Európai UnióTanácsának további határozata nélkül elfogadhatnak kisebb technikai jellegű módosításokat a határozattervezethez.

2. cikk

A megállapodás 465. cikkével létrehozott kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottságban az átfogó ütemtervre vonatkozó kedvező véleménnyel kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspontnak az említett bizottságnak az 1. cikk (1) bekezdésében hivatkozott határozattervezetén kell alapulnia.

3. cikk

A kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottság határozatait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni azok elfogadása után.

4. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 161., 2014.5.29., 3. o.

(2)  A Tanács 2014/688/EU határozata (2014. június 23.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásnak a megállapodás III. címe (a harmadik országoknak a másik fél területén jogszerűen, munkavállalóként foglalkoztatott állampolgáraival kapcsolatos bánásmódra vonatkozó rendelkezések kivételével), valamint IV., V., VI. és VII. címe és a vonatkozó mellékletek és jegyzőkönyvek tekintetében az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 278., 2014.9.20., 1. o.).

(3)  Az EU–Ukrajna Társulási Tanács 3/2014. sz. határozata (2014. december 15.) a Társulási Tanács egyes hatásköreinek a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottságra történő átruházásáról [2015/980] (HL L 158., 2015.6.24., 4. o.).


TERVEZET

A KERESKEDELMI FORMÁCIÓBAN ÜLÉSEZŐ EU–UKRAJNA TÁRSULÁSI BIZOTTSÁG 1/2016 HATÁROZATA

(…)

a társulási megállapodás XXI. mellékletének aktualizálásáról, valamint a közbeszerzésre vonatkozó átfogó ütemtervvel kapcsolatos kedvező véleménynyilvánításról

A KERESKEDELMI FORMÁCIÓBAN ÜLÉSEZŐ TÁRSULÁSI BIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti aláírt társulási megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 149., 153. és 463. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás 486. cikke szerint a megállapodás egyes részeit – köztük a közbeszerzésről szóló rendelkezéseket – 2016. január 1-jei kezdettel ideiglenesen alkalmazzák.

(2)

A megállapodás 149. cikke értelmében a XXI-P. mellékletben foglalt közbeszerzési szerződésekre vonatkozó értékhatárokat a megállapodás 465. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerint a megállapodás hatálybalépését követő első páros évtől kezdődően rendszeresen felül kell vizsgálni, és e felülvizsgálatot a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottság határozatával kell elfogadni.

(3)

A megállapodás 153. cikke értelmében Ukrajnának biztosítania kell, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályai a megállapodás XXI. mellékletében foglalt ütemezéssel összhangban fokozatosan a kapcsolódó uniós vívmányokkal összeegyeztethetővé váljanak.

(4)

A megállapodás XXI. mellékletében felsorolt uniós jogi aktusok közül többet a megállapodás 2012. március 30-i parafálása óta átdolgoztak vagy hatályon kívül helyeztek és új uniós jogi aktussal váltottak fel. Az Unió az alábbi jogi aktusokat fogadta el és arról értesítette Ukrajnát:

a)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2)

b)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (3)

c)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (4)

(5)

A fent említett irányelvek módosították a XXI-P. mellékletben szereplő közbeszerzési szerződésekre vonatkozó értékhatárokat, melyeket ezt követően az (EU) 2015/2170 (5), az (EU) 2015/2171 (6), illetve az (EU) 2015/2172 (7) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosított.

(6)

A megállapodás 463. cikkének (3) bekezdése értelmében a Társulási Tanács rendelkezik hatáskörrel a megállapodás mellékleteinek naprakésszé tételére vagy módosítására vonatkozóan.

(7)

A megállapodás 149., 153. és 463. cikkével összhangban naprakésszé kell tenni a megállapodás XXI. mellékletét az abban felsorolt uniós vívmányok kapcsán bekövetkezett változások átvezetése érdekében.

(8)

A közbeszerzésekről szóló új uniós vívmányok új szerkezetet kaptak. Helyénvaló tehát ezt az új szerkezetet a XXI. mellékletbe is átvezetni. Az egyértelműség érdekében a XXI. mellékletet teljes mértékben aktualizálni kell, és helyébe az e határozat függelékében meghatározott melléklet szövege lép. Ezenkívül indokolt figyelembe venni az Ukrajna által a jogszabályok uniós vívmányokhoz való közelítése terén elért eredményeket.

(9)

A megállapodás 465. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Társulási Tanács bármely jogkörét átruházhatja a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottságra, beleértve a kötelező érvényű döntések meghozatalára vonatkozó jogkört.

(10)

Az EU–Ukrajna Társulási Tanács felhatalmazta a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottságot a 2014. december 15-i 3/2014. sz. határozatában (8), hogy aktualizáljon és módosítson egyes kereskedelmi vonatkozású mellékleteket.

(11)

A megállapodás 152. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy Ukrajna a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok végrehajtására vonatkozóan egy átfogó, időbeli és fontosabb állomásokat megjelölő ütemtervet nyújt be a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottsághoz, amelynek a jogszabályoknak az uniós vívmányokhoz való közelítésére irányuló valamennyi reformot tartalmaznia kell.

(12)

A 152. cikk (3) bekezdése szerint a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottság kedvező véleménynyilvánítását követően ez az ütemterv a végrehajtási folyamat, nevezetesen a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok uniós vívmányokhoz való közelítése referenciadokumentumának tekintendő.

(13)

Ezért indokolt, hogy a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottság kedvező véleményt nyilvánítson az átfogó ütemtervről,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás XXI. mellékletének helyébe a melléklet naprakész verziója lép, melyet csatoltak e határozathoz.

2. cikk

A kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottság kedvező véleményt nyilvánít az átfogó ütemtervről, melyet az ukrán kormány 2016. február 24-én az ukrán minisztertanács 2016. február 24-i (175-p. sz.) rendeletével hagyott jóvá.

3. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt …,

a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottság részéről

az elnök


(1)  HL L 161., 2014.5.29., 3. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2015/2170 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. november 24.) a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (HL L 307., 2015.11.25., 5. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2015/2171 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. november 24.) a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (HL L 307., 2015.11.25., 7. o.)

(7)  A Bizottság (EU) 2015/2172 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. november 24.) a 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (HL L 307., 2015.11.25., 9. o.).

(8)  Az EU–Ukrajna Társulási Tanács 3/2014. sz. határozata (2014. december 15.) a Társulási Tanács egyes hatásköreinek a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottságra történő átruházásáról [2015/980] (HL L 158., 2015.6.24., 4. o.).

A 8. FEJEZET XXI-A. MELLÉKLETE

AZ INTÉZMÉNYI REFORM, A JOGSZABÁLY-KÖZELÍTÉS ÉS A PIACRA JUTÁS INDIKATÍV ÜTEMEZÉSE

Szakasz

 

Indikatív ütemterv

Ukrajna részéről az EU számára biztosított piacra jutás

Az EU részéről Ukrajna számára biztosított piacra jutás

 

1

A megállapodás 150. cikke (2) bekezdésének és 151. cikkének végrehajtása

Megegyezés az e megállapodás 152. cikkében meghatározott reformstratégiáról

A megállapodás hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül

Beszerzések a központi kormányzati szervek számára

Beszerzések a központi kormányzati szervek számára

 

2

A 2014/24/EU irányelv és a 89/665/EGK irányelv alapvető elemeinek jogszabály-közelítése és végrehajtása

A megállapodás hatálybalépésétől számított 3 éven belül

Beszerzések állami, regionális és helyi hatóságok és közjogi intézmények számára

Beszerzések állami, regionális és helyi hatóságok és közjogi intézmények számára

XXI-B. és XXI-C. melléklet

3

A 2014/25/EU és a 92/13/EGK irányelv alapvető elemeinek közelítése és végrehajtása

A megállapodás hatálybalépésétől számított 4 éven belül

Beszerzések a közüzemi ágazat valamennyi ajánlatkérője számára

Beszerzések valamennyi ajánlatkérő számára

XXI-D. és XXI-E. melléklet

4

A 2014/24/EU irányelv egyéb elemeinek közelítése és végrehajtása A 2014/23/EU irányelv közelítése és végrehajtása

A megállapodás hatálybalépésétől számított 6 éven belül

Szolgáltatásnyújtásra, építési beruházásra és koncessziókra vonatkozó szerződések valamennyi ajánlatkérő hatóság számára

Szolgáltatásnyújtásra, építési beruházásra és koncessziókra vonatkozó szerződések valamennyi ajánlatkérő hatóság számára

XXI-F., XXI-G. és XXI-H. melléklet

5

A 2014/25/EU irányelv egyéb elemeinek közelítése és végrehajtása

A megállapodás hatálybalépésétől számított 8 éven belül

Szolgáltatásnyújtásra és építési beruházásra vonatkozó szerződések a közüzemi ágazat valamennyi ajánlatkérője számára

Szolgáltatásnyújtásra és építési beruházásra vonatkozó szerződések a közüzemi ágazat valamennyi ajánlatkérője számára

XXI-I. és XXI-J. melléklet

A 8. FEJEZET XXI-B. MELLÉKLETE

a közbeszerzésről szóló, 2014. február 26-i

2014/24/EU IRÁNYELV ALAPVETŐ ELEMEI

(2. szakasz)

I. CÍM

Hatály, fogalommeghatározások és általános elvek

I. FEJEZET

Hatály és fogalommeghatározások

1. szakasz

Tárgy és fogalommeghatározások

1. cikk

Tárgy és hatály: (1), (2), (5) és (6) bekezdés

2. cikk

Fogalommeghatározások: (1) bekezdés, 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 22., 23. és 24. pont

3. cikk

Vegyes beszerzés

2. szakasz

Értékhatárok

4. cikk

Értékhatárok

5. cikk

A közbeszerzések becsült értékének kiszámítására szolgáló módszerek

3. szakasz

Kizárások

7. cikk

Szerződések a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban

8. cikk

Különös kizárások az elektronikus kommunikáció terén

9. cikk

Nemzetközi szabályok alapján odaítélt közbeszerzési szerződések és megszervezett tervpályázatok

10. cikk

Különös kizárások a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében

11. cikk

Kizárólagos jog alapján odaítélt, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések

12. cikk

A közszférába tartozó szervezetek közötti közbeszerzési szerződések

4. szakasz

Különleges helyzetek

1. alszakasz

Támogatott szerződések és kutatási-fejlesztési szolgáltatások

13. cikk

Az ajánlatkérő szervek által támogatott szerződések

14. cikk

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások

2. alszakasz

Védelmi vagy biztonsági vonatkozású közbeszerzés

15. cikk

Védelem és biztonság

16. cikk

Védelmi vagy biztonsági vonatkozású vegyes közbeszerzések

17. cikk

Nemzetközi szabályok szerint lefolytatott, védelmi vagy biztonsági vonatkozású közbeszerzési szerződések és tervpályázatok

II. FEJEZET

Általános szabályok

18. cikk

A közbeszerzés alapelvei

19. cikk

Gazdasági szereplők

21. cikk

Titoktartás

22. cikk

A kommunikációra vonatkozó szabályok: (2)–(6) bekezdés

23. cikk

Nómenklatúrák

24. cikk

Összeférhetetlenség

II. CÍM

A közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályok

I. FEJEZET

Eljárások

26. cikk

Az eljárások megválasztása: (1), (2) bekezdés, a (4), (5) és (6) bekezdés első alternatívája

27. cikk

Nyílt eljárások

28. cikk

Meghívásos eljárások

29. cikk

Tárgyalásos eljárás

32. cikk

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása

III. FEJEZET

Az eljárás menete

1. szakasz

Előkészítés

40. cikk

Előzetes piaci konzultációk

41. cikk

Részvételre jelentkezők vagy ajánlattevők előzetes részvétele

42. cikk

Műszaki leírás

43. cikk

Jelölés

44. cikk

Vizsgálati jelentések, tanúsítás és egyéb bizonyítási eszközök: (1) és (2) bekezdés

45. cikk

Változatok

46. cikk

A szerződések részekre bontása

47. cikk

A határidők megállapítása

2. szakasz

Közzététel és átláthatóság

48. cikk

Előzetes tájékoztatók

49. cikk

A szerződésről szóló hirdetmények

50. cikk

Tájékoztató a szerződés odaítéléséről: (1) és (4) bekezdés

51. cikk

A tájékoztatók és hirdetmények közzétételének formája és módja: az (1) bekezdés első albekezdése, az (5) bekezdés első albekezdése

53. cikk

A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetősége

54. cikk

Jelentkezési felhívások

55. cikk

A részvételre jelentkezők és az ajánlattevők tájékoztatása

3. szakasz

A résztvevők kiválasztása és a szerződések odaítélése

56. cikk

Általános elvek

1. alszakasz

A minőségi kiválasztás kritériumai

57. cikk

Kizárási okok

58. cikk

Kiválasztási szempontok

59. cikk

Egységes európai közbeszerzési dokumentum: (1) bekezdés értelemszerűen, (4) bekezdés;

60. cikk

Bizonyítási eszközök

62. cikk

Minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványok: (1) és (2) bekezdés

63. cikk

Más szervezetek kapacitásainak igénybevétele

2. alszakasz

A részvételre jelentkezők, az ajánlatok és a megoldások számának csökkentése

65. cikk

A részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

66. cikk

Az ajánlatok és a megoldások számának csökkentése

3. alszakasz

A szerződés odaítélése

67. cikk

A szerződés odaítélésének szempontjai

68. cikk

Az életciklusköltségek meghatározása: (1) és (2) bekezdés

69. cikk

Kirívóan alacsony összegű ajánlatok: (1)–(4) bekezdés

IV. FEJEZET

A szerződés teljesítése

70. cikk

Szerződésteljesítési feltételek

71. cikk

Alvállalkozás

72. cikk

A szerződések módosítása azok időtartama alatt

73. cikk

A szerződés felmondása

III. CÍM

Különös közbeszerzési szabályok

I. FEJEZET

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások

74. cikk

Szerződések odaítélése szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások esetében

75. cikk

Tájékoztatók és hirdetmények közzététele

76. cikk

A szerződések odaítélésének elvei

MELLÉKLETEK

II. MELLÉKLET

A 2. CIKK (1) BEKEZDÉSE 6. PONTJÁNAK A) ALPONTJÁBAN EMLÍTETT TEVÉKENYSÉGEK JEGYZÉKE

III. MELLÉKLET

A 4. CIKK b) PONTJÁBAN EMLÍTETT TERMÉKEK JEGYZÉKE A VÉDELEM TERÜLETÉN MŰKÖDŐ AJÁNLATKÉRŐ SZERVEK ÁLTAL ODAÍTÉLT SZERZŐDÉSEK TEKINTETÉBEN

IV. MELLÉKLET

AZ AJÁNLATOK, RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK, VALAMINT A TERVPÁLYÁZATRA BENYÚJTOTT TERVEK ÉS PROJEKTEK ELEKTRONIKUS ÁTVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖKRE ÉS KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

V. MELLÉKLET

A HIRDETMÉNYEKBEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

A. rész:

AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ FELHASZNÁLÓI OLDALON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNYBEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

B. rész:

AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓBAN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK (a 48. cikkben említettek szerint)

C. rész:

A HIRDETMÉNYEKBEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK (a 49. cikkben említettek szerint)

D rész:

A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓBAN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK (az 50. cikkben említettek szerint)

G. rész:

A SZERZŐDÉS TARTAMA ALATTI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYBEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK (a 72. cikk (1) bekezdésében említettek szerint)

H. rész:

A SZOCIÁLIS ÉS EGYÉB MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK ESETÉBEN AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ HIRDETMÉNYBEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK (a 75. cikk (1) bekezdésében említettek szerint)

I. rész:

A SZOCIÁLIS ÉS EGYÉB MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK ESETÉBEN AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓBAN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK (a 75. cikk (1) bekezdésében említettek szerint)

J. rész:

A SZOCIÁLIS ÉS EGYÉB MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK ESETÉBEN A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓBAN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK (a 75. cikk (2) bekezdésében említettek szerint)

VII. MELLÉKLET

EGYES MŰSZAKI LEÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA

IX. MELLÉKLET

AZ AJÁNLATTÉTELRE VAGY A PÁRBESZÉDBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ FELHÍVÁSOK, VALAMINT A SZÁNDÉK MEGERŐSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ, AZ 54. CIKKBEN EMLÍTETT FELHÍVÁSOK TARTALMA

X. MELLÉKLET

A 18. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT NEMZETKÖZI SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK JEGYZÉKE

XII. MELLÉKLET

A KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZONYÍTÁSI ESZKÖZÖK

XIV. MELLÉKLET

A 74. CIKKBEN EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

A 8. FEJEZET XXI-C. MELLÉKLETE

A 89/665/EGK IRÁNYELV ALAPVETŐ ELEMEI

a Tanács 1989. december 21-i 89/665/EGK irányelve az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról,

melyet a következők módosítottak: az Európai Parlament és a Tanács 2007. december 11-i 2007/66/EK irányelve a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről.

(2. szakasz)

1. cikk

A jogorvoslati eljárások alkalmazási köre és rendelkezésre állása

2. cikk

A jogorvoslati eljárásokra vonatkozó előírások

2a. cikk

Szerződéskötési tilalmi időszak

2b. cikk

Eltérések a szerződéskötési tilalmi időszaktól

A 2b. cikk első bekezdésének b) pontja

2c. cikk

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje

2d. cikk

Érvénytelenség

az (1) bekezdés b) pontja

(2) és (3) bekezdés

2e. cikk

Ezen irányelv megsértése és alternatív szankciók

2f. cikk

Határidők

A 8. FEJEZET XXI-D. MELLÉKLETE

a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló, 2016. február 26-i

2014/25/EU IRÁNYELV ALAPVETŐ ELEMEI

(3. szakasz)

I. CÍM

Hatály, fogalommeghatározások és általános elvek

I. FEJEZET

Tárgy és fogalommeghatározások

1. cikk

Tárgy és hatály: (1), (2), (5) és (6) bekezdés

2. cikk

Fogalommeghatározások: 1–9., 13–16. és 18–20. pont

3. cikk

Ajánlatkérő szervek ((1) és (4) bekezdés)

4. cikk

Közszolgáltató ajánlatkérők (1)–(3) bekezdés

5. cikk

Ugyanazon tevékenységre kiterjedő vegyes beszerzések

6. cikk

Több tevékenységre kiterjedő beszerzés

II. FEJEZET

Tevékenységek

7. cikk

Közös rendelkezések

8. cikk

Gáz és hőenergia

9. cikk

Villamos energia

10. cikk

Víz

11. cikk

Közlekedési szolgáltatások

12. cikk

Kikötők és repülőterek

13. cikk

Postai szolgáltatások

14. cikk

Kőolaj és földgáz kitermelése, valamint szén vagy más szilárd tüzelőanyag feltárása vagy kitermelése

III. FEJEZET

Anyagi hatály

1. szakasz

Értékhatárok

15. cikk

Értékhatárok

16. cikk

A beszerzések tervezett értékének kiszámítására szolgáló módszerek (1)–(4) és (7)–(14) bekezdés

2. szakasz

Kizárt szerződések és tervpályázatok: Különös rendelkezések a védelmi vagy biztonsági vonatkozású beszerzések tekintetében

1. alszakasz:

Valamennyi közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó kizárások, valamint a vízügyi és energiaipari ágazatra vonatkozó különleges kizárások

18. cikk

Harmadik személyek részére történő viszonteladás vagy bérbeadás céljából odaítélt szerződések: (1) bekezdés

19. cikk

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó tevékenység folytatásától eltérő célra vagy ilyen tevékenység harmadik országban történő folytatására odaítélt beszerzések és szervezett tervpályázatok: (1) bekezdés

20. cikk

Nemzetközi szabályok szerint odaítélt szerződések és szervezett tervpályázatok

21. cikk

Különös kizárások a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében

22. cikk

Kizárólagos jog alapján odaítélt, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések

23. cikk

Bizonyos közszolgáltató ajánlatkérők által víz vásárlására és energiatermelés céljából történő energia- vagy tüzelőanyag-ellátásra kötött szerződések

2. alszakasz

Védelmi és biztonsági vonatkozású beszerzés

24. cikk

Védelem és biztonság

25. cikk

Ugyanazon tevékenységre vonatkozó, védelmi vagy biztonsági vonatkozású vegyes beszerzés

26. cikk

Több tevékenységre kiterjedő, védelmi vagy biztonsági vonatkozású beszerzés

27. cikk

Nemzetközi szabályok szerint odaítélt, illetve szervezett, védelmi vagy biztonsági vonatkozású szerződések és tervpályázatok

3. alszakasz

Különleges kapcsolatok (együttműködés, kapcsolt vállalkozások és közös vállalatok)

28. cikk

Az ajánlatkérő szervek közötti szerződések

29. cikk

Kapcsolt vállalkozásnak odaítélt szerződések

30. cikk

Közös vállalatnak vagy közös vállalatban tagsággal rendelkező ajánlatkérőnek odaítélt szerződések

4. alszakasz

Különleges helyzetek

32. cikk

Kutatás-fejlesztési szolgáltatások

IV. FEJEZET

Általános elvek

36. cikk

A beszerzés alapelvei

37. cikk

Gazdasági szereplők

39. cikk

Titoktartás

40. cikk

A kommunikációra vonatkozó szabályok

41. cikk

Nómenklatúrák

42. cikk

Összeférhetetlenség

II. CÍM

A szerződésekre vonatkozó szabályok

I. FEJEZET

Eljárások

44. cikk

Az eljárások megválasztása: (1), (2) és (4) bekezdés

45. cikk

Nyílt eljárások

46. cikk

Meghívásos eljárások

47. cikk

Felhívással induló tárgyalásos eljárás

50. cikk

Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása: a)–i) pont

III. FEJEZET

Az eljárás menete

1. szakasz

Előkészítés

58. cikk

Előzetes piaci konzultációk

59. cikk

Részvételre jelentkezők vagy ajánlattevők előzetes részvétele

60. cikk

Műszaki leírás

61. cikk

Jelölések

62. cikk

Vizsgálati jelentések, tanúsítás és egyéb bizonyítási eszközök

63. cikk

Műszaki leírások közlése

64. cikk

Változatok

65. cikk

A szerződések részekre bontása

66. cikk

A határidők megállapítása

2. szakasz

Közzététel és átláthatóság

67. cikk

Időszakos előzetes tájékoztató

68. cikk

A minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmények

69. cikk

A szerződésről szóló hirdetmények

70. cikk

Tájékoztató a szerződés odaítéléséről: (1), (3) és (4) bekezdés

71. cikk

A tájékoztatók és hirdetmények közzétételének formája és módja: (1) bekezdés, az (5) bekezdés első albekezdése

73. cikk

A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetősége

74. cikk

A jelentkezőknek szóló felhívások

75. cikk

A minősítést kérelmezők, a részvételre jelentkezők és az ajánlattevők tájékoztatása

3. szakasz

A résztvevők kiválasztása és a szerződések odaítélése

76. cikk

Általános elvek

1. alszakasz

Minősítés és minőségi kiválasztás

78. cikk

A minőségi kiválasztás kritériumai

79. cikk

Más szervezetek kapacitásainak igénybevétele (2) bekezdés

80. cikk

A 2014/24/EU irányelv szerinti kizárási okok és kiválasztási szempontok alkalmazása

81. cikk

Minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványok: (1) és (2) bekezdés

2. alszakasz

A szerződés odaítélése

82. cikk

A szerződés odaítélésének szempontjai

83. cikk

Az életciklusköltségek meghatározása: (1) és (2) bekezdés

84. cikk

Kirívóan alacsony összegű ajánlatok: (1)–(4) bekezdés

IV. FEJEZET

A szerződés teljesítése

87. cikk

Szerződésteljesítési feltételek

88. cikk

Alvállalkozás

89. cikk

A szerződések módosítása azok időtartama alatt

90. cikk

A szerződés felmondása

III. CÍM

Különös közbeszerzési rendszerek

I. FEJEZET

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások

91. cikk

A szerződés odaítélése a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások esetében

92. cikk

Tájékoztatók és hirdetmények közzététele

93. cikk

A szerződések odaítélésének elvei

MELLÉKLETEK

I. MELLÉKLET

A 2. cikk 2. pontjának a) alpontjában említett tevékenységek jegyzéke

V. MELLÉKLET

Az ajánlatok, részvételi jelentkezések, minősítés iránti kérelmek, valamint pályázatra benyújtott tervek és projektek elektronikus átvételéhez szükséges eszközökre vonatkozó követelmények

VI. MELLÉKLET A. része

Az időszakos előzetes tájékoztatóban feltüntetendő információk (67. cikk)

VI. MELLÉKLET B. része

A nem eljárás megindító felhívásként alkalmazott időszakos előzetes tájékoztató felhasználói oldalon történő közzétételéről szóló értesítésben feltüntetendő információk (67. cikk (1) bekezdése)

VIII. MELLÉKLET

Egyes műszaki leírások meghatározása

IX. MELLÉKLET

A közzététel jellemzői

X. MELLÉKLET

A minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetményben feltüntetendő információk (44. cikk (4) bekezdés b) pontja és 68. cikk)

XI. MELLÉKLET

A szerződési hirdetményben feltüntetendő információk (69. cikk)

XII. MELLÉKLET

A szerződés odaítéléséről szóló tájékoztatóban feltüntetendő információk (70. cikk)

XIII. MELLÉKET

A 74. cikkben említett, ajánlattételre, párbeszédben vagy tárgyalásban való részvételre, illetve a szándék megerősítésére vonatkozó felhívás tartalma

XIV. MELLÉKLET

A 36. cikk (2) bekezdésében említett nemzetközi szociális és környezetvédelmi egyezmények jegyzéke

XVI. MELLÉKLET

A szerződés tartama alatti szerződésmódosításokról szóló hirdetményben feltüntetendő információk (a 89. cikk (1) bekezdése)

XVII. MELLÉKLET

A 91. cikkben említett szolgáltatások

XVIII. MELLÉKLET

A szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szerződésekre vonatkozó tájékoztatókban és hirdetményekben feltüntetendő információk (92. cikk)

A 8. FEJEZET XXI-E. MELLÉKLETE

a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i

92/13/EGK TANÁCSI IRÁNYELV ALAPVETŐ ELEMEI

amelyet a 2007/66/EK irányelv és a 2014/23/EU irányelv módosított

(3. szakasz)

1. cikk

A jogorvoslati eljárások alkalmazási köre és rendelkezésre állása

2. cikk

A jogorvoslati eljárásokra vonatkozó előírások

2a. cikk

Szerződéskötési moratórium

2b. cikk

Eltérések a szerződéskötési tilalmi időszaktól

A 2b. cikk első bekezdésének b) pontja

2c. cikk

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje

2d. cikk

Érvénytelenség

(1) bekezdés b) pont, (2) és (3) bekezdés

2e. cikk

Ezen irányelv megsértése és alternatív szankciók

2f. cikk

Határidők

A 8. FEJEZET XXI-F. MELLÉKLETE

I.   A 2014/24/EU IRÁNYELV EGYÉB NEM KÖTELEZŐ ELEMEI

(4. szakasz)

A 2014/24/EU irányelv jelen mellékletben feltüntetett elemeinek harmonizálása nem kötelező, de ajánlott. Ukrajna ezeket az elemeket a XXI-B. mellékletben szereplő időszakon belül harmonizálhatja.

I. CÍM

Hatály, fogalommeghatározások és általános elvek

I. FEJEZET

Hatály és fogalommeghatározások

1. szakasz

Tárgy és fogalommeghatározások

2. cikk

Fogalommeghatározások ((1) bekezdés 14. és 16. pont)

20. cikk

Fenntartott szerződések

II. CÍM

A közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályok

II. FEJEZET

Az elektronikus és az összetett beszerzés technikái és eszközei

37. cikk

Központosított beszerzési tevékenységek és központi beszerző szervek

III. FEJEZET

Az eljárás menete

3. szakasz

A résztvevők kiválasztása és a szerződések odaítélése

64. cikk

Az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke és a közjogi vagy magánjogi szervezetek által végzett tanúsítás

III. CÍM

Különös közbeszerzési szabályok

I. FEJEZET

77. cikk

Fenntartott szerződések bizonyos szolgáltatások esetében
II.   A 2014/23/EU IRÁNYELV NEM KÖTELEZŐ ELEMEI

(4. szakasz)

A 2014/23/EU irányelv jelen mellékletben feltüntetett elemeinek harmonizálása nem kötelező, de ajánlott. Ukrajna ezeket az elemeket a XXI-B. mellékletben szereplő időszakon belül harmonizálhatja.

I. CÍM

Tárgy, hatály, elvek és fogalommeghatározások

I. FEJEZET

Hatály, általános elvek és fogalommeghatározások

IV. szakasz

Különleges helyzetek

24. cikk

Fenntartott koncessziók

A 8. FEJEZET XXI-G. MELLÉKLETE

I.   A 2014/24/EU IRÁNYELV EGYÉB KÖTELEZŐ ELEMEI

(4. szakasz)

I. CÍM

Hatály, fogalommeghatározások és általános elvek

I. FEJEZET

Hatály és fogalommeghatározások

1. szakasz

Tárgy és fogalommeghatározások

2. cikk

Fogalommeghatározások ((1) bekezdés 21. pont)

22. cikk

A kommunikációra vonatkozó szabályok: (1) bekezdés

II. CÍM

A közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályok

I. FEJEZET

Eljárások

26. cikk

Az eljárások megválasztása: (3) bekezdés, a (4) bekezdés második alternatívája

30. cikk

Versenypárbeszéd

31. cikk

Innovációs partnerség

II. FEJEZET

Az elektronikus és az összetett beszerzés technikái és eszközei

33. cikk

Keretmegállapodások

34. cikk

Dinamikus beszerzési rendszerek

35. cikk

Elektronikus árlejtés

36. cikk

Elektronikus katalógusok

38. cikk

Eseti közös beszerzés

III. FEJEZET

Az eljárás menete

2. szakasz

Közzététel és átláthatóság

50. cikk

Tájékoztató a szerződés odaítéléséről: (2) és (3) bekezdés

III. CÍM

Különös közbeszerzési szabályok

II. FEJEZET

A tervpályázatokra vonatkozó szabályok

78. cikk

Hatály

79. cikk

Hirdetmények

80. cikk

A tervpályázatok megszervezésének és a résztvevők kiválasztásának szabályai

81. cikk

A bírálóbizottság összetétele

82. cikk

A bírálóbizottság döntései

MELLÉKLETEK

V. MELLÉKLET

A HIRDETMÉNYEKBEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

E. rész:

A TERVPÁLYÁZATI HIRDETMÉNYBEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK (a 79. cikk (1) bekezdésében említettek szerint)

F. rész:

A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNYBEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK (a 79. cikk (2) bekezdésében említettek szerint)

VI. MELLÉKLET

AZ ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓBAN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK (35. CIKK (4) BEKEZDÉS)
II.   A 2014/23/EU IRÁNYELV KÖTELEZŐ ELEMEI

(4. szakasz)

I. CÍM

Tárgy, hatály, elvek és fogalommeghatározások

I. FEJEZET

Hatály, általános elvek és fogalommeghatározások

I. szakasz

Tárgy, hatály, általános elvek, fogalommeghatározások és értékhatárok

1. cikk

Tárgy és hatály: (1), (2) és (4) bekezdés

2. cikk

A hatóságok igazgatási szabadságának elve

3. cikk

Az egyenlő bánásmód, a megkülönböztetésmentesség és az átláthatóság elve

4. cikk

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások meghatározásának szabadsága

5. cikk

Fogalommeghatározások

6. cikk

Ajánlatkérő szervek: (1) és (4) bekezdés

7. cikk

Közszolgáltató ajánlatkérők

8. cikk

A koncessziók becsült értékének kiszámítására szolgáló módszerek és értékhatár

II. szakasz

Kizárások

10. cikk

Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők által odaítélt koncessziókra alkalmazandó kizárások

11. cikk

Különös kizárások az elektronikus hírközlés terén

12. cikk

Különleges kizárások a vízügy területén

13. cikk

Kapcsolt vállalkozásnak odaítélt koncessziók

14. cikk

Közös vállalkozásnak vagy közös vállalkozásban tagsággal rendelkező közszolgáltató ajánlatkérőnek odaítélt koncessziók

17. cikk

A közszférába tartozó jogi személyek közötti koncesszióba adás

III. szakasz

Általános rendelkezések

18. cikk

A koncesszió időtartama

19. cikk

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások

20. cikk

Vegyes szerződések

21. cikk

Védelmi vagy biztonsági vonatkozású vegyes közbeszerzési szerződések

22. cikk

A II. mellékletben felsorolt tevékenységekre és egyéb tevékenységekre egyaránt kiterjedő szerződések

23. cikk

A II. mellékletben említett tevékenységeket és egyúttal védelmi vagy biztonsági vonatkozású tevékenységeket is magukban foglaló koncessziók

25. cikk

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások

II. FEJEZET

Általános elvek

26. cikk

Gazdasági szereplők

27. cikk

Nómenklatúra

28. cikk

Titoktartás

29. cikk

A kommunikációra vonatkozó szabályok

II. CÍM

A koncesszió odaítélésének szabályai: Általános elvek és eljárási garanciák

I. FEJEZET

Általános elvek

30. cikk

Általános elvek: (1), (2) és (3) bekezdés

31. cikk

A koncessziós eljárást megindító hirdetmény

32. cikk

A koncesszió odaítéléséről szóló tájékoztató

33. cikk

A tájékoztatók és hirdetmények közzétételének formája és módja: az (1) bekezdés első albekezdése

34. cikk

A koncessziós dokumentáció elektronikus elérhetősége

35. cikk

A korrupció elleni küzdelem és az összeférhetetlenség megelőzése

II. FEJEZET

Eljárási garanciák

36. cikk

Műszaki és funkcionális követelmények

37. cikk

Eljárási garanciák

38. cikk

A részvételre jelentkezők kiválasztása és minőségi értékelése

39. cikk

A koncesszióra való részvételi jelentkezések és koncessziós ajánlatok beérkezésének határideje

40. cikk

A részvételre jelentkezőknek és az ajánlattevőknek nyújtott információ

41. cikk

Odaítélési szempontok

III. CÍM

A koncesszió teljesítési szabályai

42. cikk

Alvállalkozás

43. cikk

A szerződések módosítása azok időtartama alatt

44. cikk

A koncesszió felmondása

45. cikk

Monitoring és jelentéstétel

MELLÉKLETEK

I. MELLÉKLET

AZ 5. CIKK 7. PONTJÁBAN EMLÍTETT TEVÉKENYSÉGEK JEGYZÉKE

II. MELLÉKLET

A 7. CIKKBEN EMLÍTETT KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

III. MELLÉKLET

A 7. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJÁBAN EMLÍTETT UNIÓS JOGI AKTUSOK JEGYZÉKE

IV. MELLÉKLET

A 19. CIKKBEN EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

V. MELLÉKLET

A 31. CIKKBEN EMLÍTETT KONCESSZIÓS HIRDETMÉNYBEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

VI. MELLÉKLET

A 31. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGYÉB MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KONCESSZIÓK ESETÉBEN AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓBAN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

VII. MELLÉKLET

A 32. CIKKBEN EMLÍTETT, A KONCESSZIÓ ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓBAN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

VIII. MELLÉKLET

A 32. CIKKBEN EMLÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGYÉB MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA IRÁNYULÓ KONCESSZIÓKRA VONATKOZÓ, A KONCESSZIÓ ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓKBAN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

IX. MELLÉKLET

A KÖZZÉTÉTEL JELLEMZŐI

X. MELLÉKLET

A 30. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT NEMZETKÖZI SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK JEGYZÉKE

XI. MELLÉKLET

A KONCESSZIÓ IDŐTARTAMÁN BELÜL TÖRTÉNŐ, 43. CIKK SZERINTI MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYBEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

A 8. FEJEZET XXI-H. MELLÉKLETE

A 89/665/EGK IRÁNYELV EGYÉB ELEMEI,

amelyet a 2007/66/EK irányelv és a 2014/23/EU irányelv módosított

(4. szakasz)

2b. cikk

Eltérések a szerződéskötési tilalmi időszaktól

A 2b. cikk első bekezdésének c) pontja

2d. cikk

Érvénytelenség

A 2d. cikk első bekezdésének c) pontja

(5) bekezdés

A 8. FEJEZET XXI-I. MELLÉKLETE

(5. szakasz)

I.   A 2014/25/EU IRÁNYELV EGYÉB KÖTELEZŐ ELEMEI

I. CÍM

Hatály, fogalommeghatározások és általános elvek

I. FEJEZET

Tárgy és fogalommeghatározások

2. cikk

Fogalommeghatározások: 17. pont

III. FEJEZET

Anyagi hatály

1. szakasz

Értékhatárok

16. cikk

A beszerzések tervezett értékének kiszámítására szolgáló módszerek (5) és (6) bekezdés

II. CÍM

A szerződésekre vonatkozó szabályok

I. FEJEZET

Eljárások

44. cikk

Az eljárások megválasztása: (3) bekezdés

48. cikk

Versenypárbeszéd

49. cikk

Innovációs partnerség

50. cikk

Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása: j) pont

II. FEJEZET

Az elektronikus és az összetett beszerzés technikái és eszközei

51. cikk

Keretmegállapodások

52. cikk

Dinamikus beszerzési rendszerek

53. cikk

Elektronikus árlejtés

54. cikk

Elektronikus katalógusok

56. cikk

Eseti közös beszerzés

III. FEJEZET

Az eljárás menete

2. szakasz

Közzététel és átláthatóság

70. cikk

Tájékoztató a szerződés odaítéléséről: (2) bekezdés

3. szakasz

A résztvevők kiválasztása és a szerződések odaítélése

1. alszakasz

Minősítés és minőségi kiválasztás

77. cikk

Minősítési rendszerek

79. cikk

Más szervezetek kapacitásainak igénybevétele (1) bekezdés

III. CÍM

Különös közbeszerzési rendszerek

II. FEJEZET

A tervpályázatokra vonatkozó szabályok

95. cikk

Hatály

96. cikk

Tájékoztatók és hirdetmények

97. cikk

A tervpályázatok megszervezésének szabályai, a résztvevők és a bírálóbizottság kiválasztása

98. cikk

A bírálóbizottság döntései

MELLÉKLETEK

VII. MELLÉKLET

Elektronikus árlejtés esetén a közbeszerzési dokumentumokban feltüntetendő információk (53. cikk (4) bekezdése)

XIX. MELLÉKLET

A tervpályázati hirdetményben feltüntetendő információk (a 96. cikk (1) bekezdése)

XX. MELLÉKLET

A tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban feltüntetendő információk (a 96. cikk (1) bekezdése)

II.   A 2014/25/EU IRÁNYELV EGYÉB NEM KÖTELEZŐ ELEMEI

A 2014/25/EU irányelv jelen mellékletben feltüntetett további elemeinek harmonizálása nem kötelező, de ajánlott. Ukrajna ezeket az elemeket a XXI-B. mellékletben szereplő időszakon belül harmonizálhatja.

I. CÍM

Hatály, fogalommeghatározások és általános elvek

I. FEJEZET

Tárgy és fogalommeghatározások

2. cikk

Fogalommeghatározások: 10–12. pont

IV. FEJEZET

Általános elvek

38. cikk

Fenntartott szerződések

II. CÍM

A szerződésekre vonatkozó szabályok

I. FEJEZET

Eljárások

55. cikk

Központosított beszerzési tevékenységek és központi beszerző szervek

III. CÍM

Különös közbeszerzési rendszerek

I. FEJEZET

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások

94. cikk

Fenntartott szerződések bizonyos szolgáltatások esetében

A 8. FEJEZET XXI-J. MELLÉKLETE

A 92/13/EGK IRÁNYELV EGYÉB ELEMEI,

amelyet a 2007/66/EK irányelv és a 2014/23/EU irányelv módosított

(5. szakasz)

2b. cikk

Eltérések a szerződéskötési tilalmi időszaktól

A 2b. cikk első bekezdésének c) pontja

2d. cikk

Érvénytelenség

A 2d. cikk (1) bekezdésének c) pontja

(5) bekezdés

A 8. FEJEZET XXI-K. MELLÉKLETE

I.   A 2014/24/EU IRÁNYELV JOGSZABÁLY-KÖZELÍTÉSI ELJÁRÁS HATÁLYÁN KÍVÜL ESŐ RENDELKEZÉSEI

A 2014/24/EU irányelv jelen mellékletben szereplő elemei nem képezik a jogszabály-közelítési folyamat tárgyát.

I. CÍM

Hatály, fogalommeghatározások és általános elvek

I. FEJEZET

Hatály és fogalommeghatározások

1. szakasz

Tárgy és fogalommeghatározások

1. cikk

Tárgy és hatály: (3) és (4) bekezdés

2. cikk

Fogalommeghatározások: (2) bekezdés

2. szakasz

Értékhatárok

6. cikk

Az értékhatároknak és a központi kormányzati szervek listájának a felülvizsgálata

II. CÍM

A közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályok

I. FEJEZET

Eljárások

25. cikk

A közbeszerzésről szóló megállapodással és az egyéb nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos feltételek

II. FEJEZET

Az elektronikus és az összetett beszerzés technikái és eszközei

39. cikk

Különböző tagállamok ajánlatkérő szerveinek részvételével zajló beszerzések

III. FEJEZET

Az eljárás menete

1. szakasz

Előkészítés

44. cikk

Vizsgálati jelentések, tanúsítás és egyéb bizonyítási eszközök: (3) bekezdés

2. szakasz

Közzététel és átláthatóság

51. cikk

A tájékoztatók és hirdetmények közzétételének formája és módja: az (1) bekezdés második albekezdése, (2), (3), (4) bekezdés, az (5) bekezdés második albekezdése, (6) bekezdés

52. cikk

Nemzeti szintű közzététel

3. szakasz

A résztvevők kiválasztása és a szerződések odaítélése

61. cikk

Online közbeszerzési dokumentumkereső (e-Certis)

62. cikk

Minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványok: (3) bekezdés

68. cikk

Az életciklusköltségek meghatározása: (3) bekezdés

69. cikk

Kirívóan alacsony összegű ajánlatok: (5) bekezdés

IV. CÍM

Irányítás

83. cikk

Végrehajtás

84. cikk

A szerződések odaítélési eljárásaira vonatkozó egyedi jelentések

85. cikk

Nemzeti jelentéstétel és statisztikai adatok

86. cikk

Közigazgatási együttműködés

V. CÍM

Felhatalmazás, végrehajtási hatáskörök és záró rendelkezések

87. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

88. cikk

Sürgősségi eljárás

89. cikk

Bizottsági eljárásrend

90. cikk

Átültetés és átmeneti rendelkezések

91. cikk

Hatályon kívül helyezés

92. cikk

Felülvizsgálat

93. cikk

Hatálybalépés

94. cikk

Címzettek

MELLÉKLETEK

I. MELLÉKLET

KÖZPONTI KORMÁNYZATI SZERVEK

VIII. MELLÉKLET

A KÖZZÉTÉTEL JELLEMZŐI

XI. MELLÉKLET

NYILVÁNTARTÁSOK

XIII. MELLÉKET

A 68. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT UNIÓS JOGI AKTUSOK JEGYZÉKE

XV. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

II.   A 2014/23/EU IRÁNYELV JOGSZABÁLY-KÖZELÍTÉSI ELJÁRÁS HATÁLYÁN KÍVÜL ESŐ RENDELKEZÉSEI

A 2014/23/EU irányelv jelen mellékletben szereplő elemei nem képezik a jogszabály-közelítési folyamat tárgyát.

I. CÍM

Tárgy, hatály, elvek és fogalommeghatározások

I. FEJEZET

Hatály, általános elvek és fogalommeghatározások

I. szakasz

Tárgy, hatály, általános elvek, fogalommeghatározások és értékhatárok

1. cikk

Tárgy és hatály: (3) bekezdés

6. cikk

Ajánlatkérő szervek: (2) és (3) bekezdés

9. cikk

Az értékhatár felülvizsgálata

II. szakasz

Kizárások

15. cikk

Tájékoztató közzététele a közszolgáltató ajánlatkérő által

16. cikk

Versenynek közvetlenül kitett tevékenységek kizárása

II. CÍM

A koncesszió odaítélésének szabályai: Általános elvek és eljárási garanciák

I. FEJEZET

Általános elvek

30. cikk

Általános elvek: (4) bekezdés

33. cikk

A tájékoztatók és hirdetmények közzétételének formája és módja: az (1) bekezdés második albekezdése, (2), (3) és (4) bekezdés

IV. CÍM

A 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelv módosításai

46. cikk

A 89/665/EGK irányelv módosításai

47. cikk

A 92/13/EGK irányelv módosításai

V. CÍM

Felhatalmazás, végrehajtási hatáskörök és záró rendelkezések

48. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

49. cikk

Sürgősségi eljárás

50. cikk

Bizottsági eljárásrend

51. cikk

Átültetés

52. cikk

Átmeneti rendelkezések

53. cikk

Monitoring és jelentéstétel

54. cikk

Hatálybalépés

55. cikk

Címzettek

A 8. FEJEZET XXI-L. MELLÉKLETE

A 2014/25/EU IRÁNYELV JOGSZABÁLY-KÖZELÍTÉSI ELJÁRÁS HATÁLYÁN KÍVÜL ESŐ RENDELKEZÉSEI

A jelen mellékletben szereplő elemek nem képezik a jogszabály-közelítési folyamat tárgyát.

I. CÍM

Hatály, fogalommeghatározások és általános elvek

I. FEJEZET

Tárgy és fogalommeghatározások

1. cikk

Tárgy és hatály: (3) és (4) bekezdés

3. cikk

Ajánlatkérő szervek: (2) és (3) bekezdés

4. cikk

Közszolgáltató ajánlatkérők (4) bekezdés

III. FEJEZET

Anyagi hatály

1. szakasz

Értékhatárok

17. cikk

Az értékhatárok felülvizsgálata

2. szakasz

Kizárt szerződések és tervpályázatok: Különös rendelkezések a védelmi vagy biztonsági vonatkozású beszerzések tekintetében

1. alszakasz

Valamennyi közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó kizárások, valamint a vízügyi és energiaipari ágazatra vonatkozó különleges kizárások

18. cikk

Harmadik személyek részére történő viszonteladás vagy bérbeadás céljából odaítélt szerződések: (2) bekezdés

19. cikk

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó tevékenység folytatásától eltérő célra vagy ilyen tevékenység harmadik országban történő folytatására odaítélt beszerzések és szervezett tervpályázatok: (2) bekezdés

3. alszakasz

Különleges kapcsolatok (együttműködés, kapcsolt vállalkozások és közös vállalatok)

31. cikk

Információk bejelentése

4. alszakasz

Különleges helyzetek

33. cikk

Különleges szabályozás hatálya alá tartozó szerződések

5. alszakasz

A versenynek közvetlenül kitett tevékenységek és a rájuk vonatkozó eljárási szabályok

34. cikk

A versenynek közvetlenül kitett tevékenységek

35. cikk

Eljárás annak megállapítására, hogy a 34. cikk alkalmazandó-e

II. CÍM

A szerződésekre vonatkozó szabályok

I. FEJEZET

Eljárások

43. cikk

A közbeszerzésről szóló megállapodással és az egyéb nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos feltételek

II. FEJEZET

Az elektronikus és az összetett beszerzés technikái és eszközei

57. cikk

Különböző tagállamok közszolgáltató ajánlatkérőinek részvételével zajló beszerzések

III. FEJEZET

Az eljárás menete

2. szakasz

Közzététel és átláthatóság

71. cikk

A tájékoztatók és hirdetmények közzétételének formája és módja: (2), (3), (4) bekezdés, az (5) bekezdés második albekezdése, (6) bekezdés

72. cikk

Nemzeti szintű közzététel

3. szakasz

A résztvevők kiválasztása és a szerződések odaítélése

81. cikk

Minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványok: (3) bekezdés

83. cikk

Az életciklusköltségek meghatározása: (3) bekezdés

4. szakasz

Harmadik országból származó termékekre vonatkozó ajánlatok és az ezen országokkal fennálló kapcsolatok

85. cikk

Harmadik országokból származó termékekre vonatkozó ajánlatok

86. cikk

Harmadik országokkal építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések tekintetében fennálló kapcsolatok

IV. CÍM

Irányítás

99. cikk

Végrehajtás

100. cikk

A szerződések odaítélésére irányuló eljárásokra vonatkozó egyedi jelentések

101. cikk

Nemzeti jelentéstétel és statisztikai információ

102. cikk

Közigazgatási együttműködés

V. CÍM

Felhatalmazás, végrehajtási hatáskörök és záró rendelkezések

103. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

104. cikk

Sürgősségi eljárás

105. cikk

Bizottsági eljárás

106. cikk

Átültetés és átmeneti rendelkezések

107. cikk

Hatályon kívül helyezés

108. cikk

Felülvizsgálat

109. cikk

Hatálybalépés

110. cikk

Címzettek

MELLÉKLETEK

II. MELLÉKLET

A 4. cikk (3) bekezdésében említett uniós jogi aktusok jegyzéke

III. MELLÉKLET

A 34. cikk (3) bekezdésében említett uniós jogi aktusok jegyzéke

IV. MELLÉKLET

A 35. cikkben említett végrehajtási jogi aktus elfogadására vonatkozó határidők

XV. MELLÉKLET

A 83. cikk (3) bekezdésében említett uniós jogi aktusok jegyzéke

A 8. FEJEZET XXI-M. MELLÉKLETE

A 2007/66/EK IRÁNYELV ÉS A 2014/23/EU IRÁNYELV ÁLTAL MÓDOSÍTOTT 89/665/EGK IRÁNYELV JOGSZABÁLY-KÖZELÍTÉSI ELJÁRÁS HATÁLYÁN KÍVÜL ESŐ RENDELKEZÉSEI

A jelen mellékletben szereplő elemek nem képezik a jogszabály-közelítési folyamat tárgyát.

2b. cikk

Eltérések a szerződéskötési tilalmi időszaktól

A 2b. cikk első bekezdésének a) pontja

2d. cikk

Érvénytelenség

A 2d. cikk (1) bekezdésének a) pontja

(4) bekezdés

3. cikk

Korrekciós mechanizmus

3a. cikk

Az önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény tartalma

3b. cikk

A bizottság eljárása

4. cikk

Végrehajtás

4a. cikk

Felülvizsgálat

A 8. FEJEZET XXI-N. MELLÉKLETE

A 2007/66/EK IRÁNYELV ÉS A 2014/23/EU IRÁNYELV ÁLTAL MÓDOSÍTOTT 92/13/EGK IRÁNYELV JOGSZABÁLY-KÖZELÍTÉSI ELJÁRÁS HATÁLYÁN KÍVÜL ESŐ RENDELKEZÉSEI

A jelen mellékletben szereplő elemek nem képezik a jogszabály-közelítési folyamat tárgyát.

2b. cikk

Eltérések a szerződéskötési tilalmi időszaktól

A 2b. cikk (1) bekezdésének a) pontja

2d. cikk

Érvénytelenség

A 2d. cikk első bekezdésének a) pontja

(4) bekezdés

3a. cikk

Az önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény tartalma

3b. cikk

A bizottság eljárása

8. cikk

Korrekciós mechanizmus

12. cikk

Végrehajtás

12a. cikk

Felülvizsgálat

A 8. FEJEZET XXI-O. MELLÉKLETE

UKRAJNA: AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLETEK INDIKATÍV JEGYZÉKE

1.

Képzés a közbeszerzésben érintett kormányzati szervek ukrajnai köztisztviselői számára – Ukrajnában és uniós országokban;

2.

Képzés a közbeszerzésben részt venni kívánó szállítók számára;

3.

A bevált gyakorlatokkal és a szabályozási előírásokkal kapcsolatos információk és tapasztalatok cseréje a közbeszerzés területén;

4.

A közbeszerzési weboldal funkcióinak fejlesztése és közbeszerzés-nyomonkövetési rendszer felállítása;

5.

A közbeszerzés területén a modern elektronikus technológiák alkalmazásával kapcsolatos konzultációk és módszertani segítség az Uniós fél részéről;

6.

A közbeszerzés valamennyi területére vonatkozó koherens politika biztosításával megbízott szervek megerősítése, valamint az ajánlatkérő szervek döntéseinek független és pártatlan megítélése (felülvizsgálata). (vö.: a megállapodás 150. cikkének (2) bekezdése)

A 8. FEJEZET XXI-P. MELLÉKLETE

ÉRTÉKHATÁROK

1.

A megállapodás 149. cikkének (3) bekezdésében említett értékhatárok mindkét Fél esetében a következők:

a)

135 000 EUR a központi kormányzati hatóságok által odaítélt árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések és az ilyen hatóságok által odaítélt tervpályázatok tekintetében;

b)

209 000 EUR az a) pont hatályán kívül eső, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések tekintetében;

c)

5 225 000 EUR az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések tekintetében;

d)

5 225 000 EUR az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések tekintetében a közüzemi ágazatban;

e)

5 225 000 EUR a koncessziók tekintetében;

f)

418 000 EUR az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló beszerzési szerződések tekintetében a közüzemi ágazatban;

g)

750 000 EUR a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló közszolgáltatási szerződések tekintetében;

h)

1 000 000 EUR a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések tekintetében a közüzemi ágazatban.

2.

Az (1) bekezdésben említett EUR értékhatárokat ki kell igazítani e megállapodás hatálybalépésének időpontjában az uniós irányelvek szerint alkalmazandó értékhatároknak megfelelően.


RENDELETEK

11.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/36


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/44 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. január 10.)

az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól és a 2465/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. július 7-i 1210/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1210/2003/EK rendelet III. melléklete felsorolja azon állami intézményeket, vállalkozásokat és szervezeteket, valamint a korábbi iraki kormány azon természetes és jogi személyeit, intézményeit és szervezeteit, amelyekre az említett rendelet értelmében a 2003. május 22-én Irakon kívül található pénzkészletek és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2016. december 28-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága úgy határozott, hogy 2 bejegyzést töröl az azon személyek és szervezetek listájáról, amelyek vonatkozásában a pénzkészletek és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell.

(3)

Az 1210/2003/EK rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1210/2003/EK rendelet III. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. január 10-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat megbízott vezetője


(1)  HL L 169., 2003.7.8., 6. o.


MELLÉKLET

Az 1210/2003/EK tanácsi rendelet III. mellékletében az alábbi bejegyzéseket el kell hagyni:

„78.

MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Cím: Bagdad, Irak.

115.

STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (alias a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES, b) KIMADIA), Cím: Mansour City, P.O. Box 6138, Bagdad, Irak.”


11.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/38


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/45 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. január 10.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. január 10-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

főigazgató

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

261,0

MA

110,4

SN

204,0

TR

102,4

ZZ

169,5

0707 00 05

MA

85,5

TR

213,8

ZZ

149,7

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

238,8

TR

213,8

ZZ

226,3

0805 10 20

EG

42,5

IL

126,4

MA

55,6

TR

71,5

ZZ

74,0

0805 20 10

IL

166,4

MA

85,6

ZZ

126,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

136,2

JM

125,6

TR

96,4

ZZ

119,4

0805 50 10

TR

71,8

ZZ

71,8

0808 10 80

CN

144,5

US

105,5

ZZ

125,0

0808 30 90

CL

282,6

CN

99,5

TR

133,1

ZZ

171,7


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

11.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 6/40


A BIZOTTSÁG (EU, Euratom) 2017/46 HATÁROZATA

(2017. január 10.)

az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 249. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

Az Európai Bizottság működéséhez nélkülözhetetlenek a bizottsági kommunikációs és információs rendszerek, az informatikai biztonsági incidensek pedig súlyos következményekkel járhatnak a Bizottság és harmadik felek, így magánszemélyek, vállalkozások és a tagállamok tevékenységeire nézve egyaránt.

(2)

A bizottsági kommunikációs és információs rendszerek és a bennük feldolgozott információk titkosságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását számos fenyegetés veszélyezteti. Fenyegetést jelentenek többek között a balesetek, a meghibásodások, a szándékos támadások és a természeti jelenségek, amelyeket ezért működési kockázatnak kell tekinteni.

(3)

A kommunikációs és információs rendszereket ezért az őket fenyegető kockázatok felmerülésének valószínűségével, azok hatásával és jellegével arányos mértékű védelemben kell részesíteni.

(4)

Az Európai Bizottságnál az informatikai biztonság érdekében gondoskodni kell arról, hogy a bizottsági kommunikációs és információs rendszerek megvédjék az általuk feldolgozott adatokat, és a szükséges módon, a szükséges időben, a jogszerű felhasználók ellenőrzése alatt működjenek.

(5)

A Bizottság informatikai biztonsági politikáját a biztonságra vonatkozó többi bizottsági politikával összhangban kell végrehajtani.

(6)

A Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság Biztonsági Igazgatósága felel általánosságban a Bizottságon belüli biztonságért, a Bizottság biztonságért felelős tagjának felügyelete és felelőssége alatt.

(7)

A Bizottságnak az uniós hálózat- és információbiztonsági politikai kezdeményezések és jogszabályok, az ágazati szabványok és a bevált gyakorlatok figyelembevételével kell kialakítania megközelítését úgy, hogy eleget tegyen minden vonatkozó jogszabálynak, és lehetővé tegye az átjárhatóságot és az összeegyeztethetőséget.

(8)

A megfelelő intézkedéseket a Bizottság kommunikációs és információs rendszerekért felelős szervezeti egységeinek kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk, a kommunikációs és információs rendszerek védelmére irányuló informatikai biztonsági intézkedéseket pedig azok hatékonysága és eredményessége érdekében össze kell hangolni a Bizottságon belül.

(9)

Az informatikai biztonsággal összefüggésben az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó összes szabály és eljárás alkalmazásának, így az informatikai biztonsági incidensek kezelésének is arányosnak kell lennie a Bizottságot és annak személyzetét fenyegető veszélyekkel, összhangban kell lennie a személyes adatok uniós intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1) foglalt elvekkel, valamint a szakmai titoktartás EUMSZ 339. cikkében meghatározott elvének figyelembevételével kell történnie.

(10)

Az EU-minősített adatok, a nem minősített érzékeny adatok és a nem minősített adatok feldolgozásához használt kommunikációs és információs rendszerekre vonatkozó politikáknak és szabályoknak teljes mértékben összhangban kell lenniük az (EU, Euratom) 2015/443 (2) és az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozat (3) rendelkezéseivel.

(11)

A Bizottságnak felül kell vizsgálnia és aktualizálnia kell az általa használt kommunikációs és információs rendszerek biztonságára vonatkozó rendelkezéseket.

(12)

A C(2006) 3602 bizottsági határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A rendelet tárgya és hatálya

1.   Ez a határozat az Európai Bizottság által vagy nevében tulajdonolt, beszerzett, kezelt és üzemeltetett összes kommunikációs és információs rendszerre, valamint e rendszerek Bizottság általi mindennemű felhasználására vonatkozik.

2.   Ez a határozat a kommunikációs és információs rendszerek biztonságával kapcsolatos alapelveket, célkitűzéseket, szervezetet és feladatokat határozza meg különösen azoknak a bizottsági szervezeti egységeknek a számára, amelyek ilyen rendszereket tulajdonolnak, beszereznek, kezelnek vagy üzemeltetnek, ideértve a belső informatikai szolgáltató által biztosított kommunikációs és információs rendszereket is. Amennyiben valamely kommunikációs és információs rendszert az Európai Bizottsággal kötött kétoldalú megállapodás vagy szerződés alapján külső fél szolgáltatja, tulajdonolja, kezeli vagy üzemelteti, akkor az ilyen megállapodás vagy szerződés feltételeinek összhangban kell lenniük e határozattal.

3.   Ez a határozat minden bizottsági szervezeti egységre és végrehajtó ügynökségre vonatkozik. Amennyiben valamely bizottsági kommunikációs és információs rendszert az Európai Bizottsággal kötött kétoldalú megállapodás alapján más szervek és intézmények használják, akkor az ilyen megállapodás feltételeinek összhangban kell lenniük e határozattal.

4.   A személyzet egyes csoportjaira vonatkozó konkrét utalások ellenére, ezen határozat a Bizottság tagjaira, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (a továbbiakban: alkalmazási feltételek) (4) hatálya alá tartozó bizottsági személyzetre, a Bizottsághoz kirendelt nemzeti szakértőkre (5), a külső szolgáltatókra és azok személyzetére, a gyakornokokra és a jelen határozat értelmében kommunikációs és információs rendszerhez hozzáféréssel rendelkező bármely személyre vonatkozik.

5.   Ez a határozat az Európai Csalás Elleni Hivatalra (OLAF) is vonatkozik, amennyiben összeegyeztethető az uniós jogszabályokkal és az 1999/352/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozattal (6). Az e határozatban előírt rendelkezések, így az utasítások, az ellenőrzések, a vizsgálatok és más, azokkal egyenértékű intézkedések hatálya esetlegesen nem terjedhet ki az OLAF kommunikációs és információs rendszereire, ha az nem összeegyeztethető az OLAF vizsgálati feladatkörének függetlenségével, illetve az e feladatkör ellátása során az OLAF tudomására jutott információk titkosságának megőrzésével.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

(1)   „elszámoltathatóság”: tettekért, döntésekért és teljesítményért való felelősségre vonhatóság;

(2)   „CERT-EU”: az uniós intézmények és ügynökségek hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító csoportja. Feladata, hogy támogatást nyújtson az uniós intézményeknek abban, hogy megvédjék magukat az informatikai eszközeik sértetlenségét fenyegető és az EU érdekeit sértő szándékos és rosszindulatú támadásokkal szemben. A CERT-EU tevékenységeinek köre a megelőzésre, az észlelésre, a válaszintézkedésekre és a helyreállításra terjed ki;

(3)   „a Bizottság szervezeti egysége”: bármely bizottsági főigazgatóság vagy szolgálat vagy a Bizottság bármely tagjának kabinetje;

(4)   „a Bizottság Biztonsági Hatósága”: az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozatban meghatározott szerepkör;

(5)   „kommunikációs és információs rendszer”: az elektronikus formában történő információkezelést lehetővé tevő rendszer, ideértve a működéséhez szükséges valamennyi eszközt, valamint az infrastruktúrát, a szervezetet, a személyzetet és az információs forrásokat. Ez a fogalommeghatározás az üzleti alkalmazásokat, a megosztott informatikai szolgáltatásokat, a kiszervezett rendszereket és a végfelhasználói eszközöket is magában foglalja;

(6)   „szervezetirányító tanács”: működési és igazgatási ügyekben a legmagasabb szintű szervezetirányítási ellenőrzést gyakorolja a Bizottságon belül;

(7)   „adatbirtokos”: a kommunikációs és információs rendszer által kezelt konkrét adatkészlet védelméért és felhasználásáért felelős személy;

(8)   „adatkészlet”: a Bizottság meghatározott működési folyamatának vagy tevékenységének céljára szolgáló információk együttese;

(9)   „vészhelyzeti eljárás”: sürgős esetekben a Bizottság működésére gyakorolt súlyos hatások elkerülése érdekében végrehajtandó válaszintézkedésekhez előre meghatározott módszerek és feladatok összessége;

(10)   „információbiztonsági politika”: a meghatározott, végrehajtott és ellenőrzött, illetve meghatározandó, végrehajtandó és ellenőrzendő információbiztonsági célkitűzések összessége. Többek között az (EU, Euratom) 2015/444 és az (EU, Euratom) 2015/443 határozat tartozik ide;

(11)   „információbiztonsági irányítóbizottság”: a szervezetirányító tanácsot az informatikai biztonsággal kapcsolatos feladatainak ellátásában támogató irányító szerv;

(12)   „belső informatikai szolgáltató”: megosztott informatikai szolgáltatásokat nyújtó bizottsági szervezeti egység;

(13)   „informatikai biztonság” vagy „a kommunikációs és információs rendszerek biztonsága”: a kommunikációs és információs rendszerek és az általuk feldolgozott adatkészletek titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának megőrzése;

(14)   „informatikai biztonsági iránymutatások”: ajánlott, de nem kötelező intézkedések, amelyek előmozdítják az informatikai biztonsági előírások teljesítésének támogatását, vagy vonatkozó szabványok hiányában alapul vehetők;

(15)   „informatikai biztonsági incidens”: olyan esemény, amely valamely kommunikációs és információs rendszer titkosságát, sértetlenségét vagy rendelkezésre állását veszélyezteti;

(16)   „informatikai biztonsági intézkedés”: az informatikai biztonsági kockázatok csökkentésére irányuló műszaki vagy szervezeti intézkedés;

(17)   „informatikai biztonsági igény”: a titkosság, a sértetlenség és a rendelkezésre állás adott információra vagy informatikai rendszerre vonatkozó szintjének pontos és egyértelmű meghatározása a szükséges mértékű védelem megállapítása céljából;

(18)   „informatikai biztonsági célkitűzés”: meghatározott fenyegetésekkel szembeni fellépés, illetve meghatározott szervezeti biztonsági követelmények vagy előfeltételek teljesítése iránti szándék kifejezése;

(19)   „informatikai biztonsági terv”: a kommunikációs és információs rendszerek informatikai biztonsági igényeinek kielégítéséhez szükséges informatikai biztonsági intézkedések dokumentációja;

(20)   „informatikai biztonsági politika”: a meghatározott, végrehajtott és ellenőrzött, illetve meghatározandó, végrehajtandó és ellenőrzendő informatikai biztonsági célkitűzések összessége. E határozat és annak végrehajtási szabályai tartoznak ide;

(21)   „informatikai biztonsági követelmény”: előzetesen meghatározott folyamat keretében hivatalosan megfogalmazott informatikai biztonsági igény;

(22)   „informatikai biztonsági kockázat”: informatikai biztonsági fenyegetés által kommunikációs és információs rendszeren sebezhetőség kihasználásával kiváltható hatás. Ennek megfelelően az informatikai biztonsági kockázat a következő két tényezővel jellemezhető: 1. bizonytalanság, vagyis informatikai biztonsági fenyegetés által előidézett nemkívánatos esemény bekövetkezésének valószínűsége, valamint 2. hatás, vagyis az ilyen nemkívánatos esemény esetleges következményei a kommunikációs és információs rendszerre nézve;

(23)   „informatikai biztonsági előírások”: az informatikai biztonsági politika végrehajtását és támogatását elősegítő konkrét, kötelező erejű informatikai biztonsági rendelkezések;

(24)   „informatikai biztonsági stratégia”: a Bizottság célkitűzéseinek elérése érdekében meghatározandó, végrehajtandó és ellenőrizendő projektek és tevékenységek összessége;

(25)   „informatikai biztonsági fenyegetés”: olyan tényező, amely a kommunikációs és információs rendszerben esetlegesen károsodást eredményező nemkívánatos eseményhez vezethet. E fenyegetések lehetnek véletlenszerűek vagy szándékosak, és azokat fenyegető elemek, potenciális célpontok és támadási módszerek jellemezik;

(26)   „helyi informatikai biztonsági tisztviselő”: egy adott bizottsági szervezeti egységen belül az informatikai biztonsági kapcsolattartásért felelős tisztviselő;

(27)   „személyes adat”, „személyes adatok feldolgozása”, „adatkezelő” és „személyesadat-nyilvántartó rendszer”: jelentésük megegyezik a 45/2001/EK rendeletben és különösen annak 2. cikkében foglaltakkal;

(28)   „információk feldolgozása”: a kommunikációs és információs rendszerek adatkészletekkel kapcsolatos összes funkciója, így információk létrehozása, módosítása, megjelenítése, tárolása, átvitele, törlése és archiválása. A kommunikációs és információs rendszer az információk feldolgozását a felhasználóknak funkciók, más kommunikációs és információs rendszereknek pedig informatikai szolgáltatások formájában kínálhatja;

(29)   „szakmai titoktartás”: az EUMSZ 339. cikkében foglaltak szerinti szakmai titoktartási kötelezettség alá eső üzleti adatok, különösen a vállalkozásokra, az ezek üzleti kapcsolataira vagy költségösszetevőire vonatkozó információk védelme;

(30)   „felelős”: az elvárt eredmény elérése érdekében eljárni és döntéseket hozni köteles;

(31)   „a Bizottságon belüli biztonság”: a személyek, eszközök és információk biztonsága a Bizottságbon belül, különösen a személyek testi épsége és az eszközök fizikai sértetlensége, az információk és a kommunikációs és információs rendszerek sértetlensége, titkossága és rendelkezésre állása, valamint a Bizottság tevékenységeinek zavartalansága;

(32)   „megosztott informatikai szolgáltatás”: kommunikációs és információs rendszer által információk feldolgozásakor másik kommunikációs és információs rendszereknek nyújtott szolgáltatás;

(33)   „rendszerfelelős”: kommunikációs és információs rendszer beszerzéséért, fejlesztéséért, integrálásáért, módosításáért, üzemeltetéséért, karbantartásáért és üzemen kívül helyezéséért általánosan felelős személy;

(34)   „felhasználó”: a kommunikációs és információs rendszer által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő, Bizottságon belüli vagy kívüli személy.

3. cikk

A Bizottságon belüli informatikai biztonságra vonatkozó alapelvek

1.   A Bizottságon belüli informatikai biztonság a jogszerűség, átláthatóság, arányosság és elszámoltathatóság alapelveire épül.

2.   Az informatikai biztonsági szempontokat már a bizottsági kommunikációs és információs rendszerek tervezésének és kiépítésének elején figyelembe kell venni. Ennek érdekében az Informatikai Főigazgatóságot és a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóságot is be kell vonni a hatáskörükbe tartozó ügyekbe.

3.   A hatékony informatikai védelem az alábbi tényezők megfelelő szintjét biztosítja:

a)

hitelesség: annak garanciája, hogy az információ valódi és jóhiszemű forrásokból származik;

b)

rendelkezésre állás: az engedéllyel rendelkező szervezet kérelemére megvalósuló hozzáférhetőség és felhasználhatóság;

c)

titkosság: annak garanciája, hogy az információ nem hozzáférhető illetéktelen személy, szervezet vagy folyamat részére;

d)

sértetlenség: az eszközök és információk pontosságának és teljességének védelme;

e)

letagadhatatlanság: egy cselekmény vagy esemény megtörténtének bizonyíthatósága annak érdekében, hogy ezt a cselekedetet vagy eseményt később ne lehessen letagadni;

f)

a személyes adatok védelme: a személyes adatok tekintetében megfelelő biztosítékok nyújtása a 45/2001/EK rendelettel teljes összhangban;

g)

szakmai titoktartás: az EUMSZ 339. cikkében foglaltak szerint szakmai titoktartási kötelezettség alá eső adatok, különösen a vállalkozásokra, az ezek üzleti kapcsolataira vagy költségösszetevőire vonatkozó információk védelme.

4.   Az informatikai biztonság kockázatkezelési eljáráson alapul. Ezen eljárás keretében az informatikai biztonsági kockázatok szintjét kell megállapítani, és az e kockázatok elfogadható költségek mellett megfelelő szintre való csökkentését szolgáló biztonsági intézkedéseket kell meghatározni.

5.   Minden kommunikációs és információs rendszert azonosítani kell, rendszerfelelőshöz kell rendelni, és leltárba kell venni.

6.   Mindegyik kommunikációs és információs rendszer biztonsági követelményeit az adott rendszer és az általa feldolgozott információk biztonsági igényei alapján kell megállapítani. A másik kommunikációs és információs rendszernek szolgáltatást nyújtó kommunikációs és információs rendszer kialakítható úgy, hogy meghatározott szintű biztonsági igényeket támogasson.

7.   Az informatikai biztonsági terveknek és az informatikai biztonsági intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a kommunikációs és információs rendszer biztonsági igényeivel.

Az ezekhez az alapelvekhez és tevékenységekhez kapcsolódó eljárások részleteit végrehajtási szabályokban kell meghatározni.

2. FEJEZET

SZERVEZET ÉS FELELŐSSÉGI KÖRÖK

4. cikk

Szervezetirányító tanács

A szervezetirányító tanács általános felelősséget vállal a Bizottságon belüli teljes körű informatikai biztonsági irányításért.

5. cikk

Információbiztonsági irányítóbizottság

1.   Az információbiztonsági irányítóbizottság elnöki tisztét a Bizottságon belüli informatikai biztonsági irányításért felelős főtitkárhelyettes tölti be. Tagjai a Bizottság szervezeti egységein belüli üzleti, technológiai és biztonsági érdekeket képviselik, és az Informatikai Főigazgatóságból, a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóságból, valamint a Költségvetési Főigazgatóságból, továbbá kétévente, rotációs rendszerben négy másik olyan szervezeti egységből kerülnek ki, ahol az informatikai biztonság a tevékenységek szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. A tagság felső vezetőkből áll.

2.   Az információbiztonsági irányítóbizottság támogatja a szervezetirányító tanácsot az informatikai biztonsággal kapcsolatos feladatainak ellátásában. Az információbiztonsági irányítóbizottság operatív felelősséget vállal a Bizottságon belüli teljes körű informatikai biztonsági irányításért.

3.   Az információbiztonsági irányítóbizottság elfogadás céljából ajánlást tesz a Bizottságnak a bizottsági informatikai biztonsági politikára.

4.   Az információbiztonsági irányítóbizottság megvizsgálja az irányítási ügyeket és az informatikai biztonsággal kapcsolatos problémákat, így a súlyos informatikai biztonsági incidenseket is, és kétévente jelentést nyújt be róluk a szervezetirányító tanácsnak.

5.   Az információbiztonsági irányítóbizottság figyelemmel kíséri és felülvizsgálja e határozat általános végrehajtását, és erről jelentést készít a szervezetirányító tanácsnak.

6.   Az információbiztonsági irányítóbizottság az Informatikai Főigazgatóság javaslatára felülvizsgálja, jóváhagyja és figyelemmel kíséri a folyamatosan megújuló informatikai biztonsági stratégia végrehajtását, és erről jelentést tesz a szervezetirányító tanácsnak.

7.   Az információbiztonsági irányítóbizottság figyelemmel kíséri, értékeli és ellenőrzi az információkockázat-kezelési környezetet, és szükség esetén jogosult fejlesztés céljából hivatalos követelményeket megfogalmazni.

Az e feladatokhoz és tevékenységekhez kapcsolódó eljárások részleteit végrehajtási szabályokban kell meghatározni.

6. cikk

A Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság

A Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság feladatai az informatikai biztonsággal összefüggésben a következők:

(1)

biztosítja az informatikai biztonsági politika és a bizottsági információbiztonsági politika összhangját;

(2)

létrehozza a titkosítási technológiák kommunikációs és információs rendszerek által végzett tároláshoz és kommunikációhoz való felhasználásának engedélyezésére vonatkozó keretet;

(3)

tájékoztatja az Informatikai Főigazgatóságot a konkrét fenyegetésekről, amelyek jelentős hatással lehetnek a kommunikációs és információs rendszerek és az általuk feldolgozott adatkészletek biztonságára;

(4)

informatikai biztonsági ellenőrzéseket végez annak felmérése céljából, hogy a bizottsági kommunikációs és információs rendszerek megfelelnek-e a biztonsági politikában foglaltaknak, az ellenőrzések eredményéről pedig jelentésben számol be az információbiztonsági irányítóbizottságnak;

(5)

meghatározza a bizottsági kommunikációs és információs rendszerekhez külső hálózatokból való hozzáférés engedélyezésének keretét és a kapcsolódó, megfelelő biztonsági szabályokat, valamint az Informatikai Főigazgatósággal szorosan együttműködve kidolgozza a vonatkozó informatikai biztonsági előírásokat és iránymutatásokat;

(6)

a kommunikációs és információs rendszerek kiszervezésére vonatkozó alapelveket és szabályokat javasol az információk biztonsága feletti megfelelő ellenőrzés fenntartása érdekében;

(7)

a 6. cikkel összefüggésben az Informatikai Főigazgatósággal szorosan együttműködve kidolgozza a vonatkozó informatikai biztonsági előírásokat és iránymutatásokat.

Az e feladatokhoz és tevékenységekhez kapcsolódó eljárások részleteit végrehajtási szabályokban kell meghatározni.

7. cikk

Az Informatikai Főigazgatóság

Az Informatikai Főigazgatóság feladatai a Bizottság általános informatikai biztonságával összefüggésben a következők:

(1)

a 6. cikkben foglalt kivételektől eltekintve a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatósággal szorosan együttműködve informatikai biztonsági előírásokat és iránymutatásokat dolgoz ki az informatikai biztonsági politika és a bizottsági információbiztonsági politika közötti összhang biztosítása érdekében, és ezeket az információbiztonsági irányítóbizottság elé terjeszti;

(2)

értékeli az összes bizottsági szervezeti egység informatikai biztonsági kockázatkezelési módszereit, eljárásait és eredményeit, és erről rendszeresen jelentést tesz az információbiztonsági irányítóbizottságnak;

(3)

folyamatosan megújuló informatikai biztonsági stratégiát javasol, amelyet az információbiztonsági irányítóbizottságnak kell felülvizsgálnia és jóváhagynia, a szervezetirányító tanácsnak pedig elfogadnia, továbbá az informatikai biztonsági stratégia végrehajtására irányuló projektek és tevékenységek tervezését is magában foglaló programra tesz javaslatot;

(4)

figyelemmel kíséri a bizottsági informatikai biztonsági stratégia végrehajtását, és erről rendszeresen jelentésben számol be az információbiztonsági irányítóbizottságnak;

(5)

figyelemmel kíséri az informatikai biztonsági kockázatokat és a kommunikációs és információs rendszereken belül végrehajtott informatikai biztonsági intézkedéseket, és erről rendszeresen jelentést nyújt be az információbiztonsági irányítóbizottságnak;

(6)

rendszeresen jelentést tesz az információbiztonsági irányítóbizottságnak e határozat általános végrehajtásáról és betartásáról;

(7)

a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatósággal folytatott egyeztetést követően felkéri a rendszerfelelősöket, hogy tegyenek konkrét informatikai biztonsági intézkedéseket a bizottsági kommunikációs és információs rendszereket érintő informatikai biztonsági kockázatok csökkentése érdekében;

(8)

gondoskodik arról, hogy megfelelő jegyzék álljon a rendszerfelelősök és az adatbirtokosok rendelkezésére az Informatikai Főigazgatóság informatikai biztonsági szolgáltatásairól ahhoz, hogy teljesítsék informatikai biztonsági feladataikat, és betartsák az informatikai biztonsági politikában és előírásokban foglaltakat;

(9)

kellő dokumentációt biztosít a rendszer- és az adatbirtokosok számára, és szükség szerint egyeztet velük az informatikai szolgáltatásaik esetében végrehajtott informatikai biztonsági intézkedésekről, hogy megkönnyítse az informatikai biztonsági politikában foglaltak betartását, és támogassa a rendszerfelelősöket az informatikai kockázatkezelésben;

(10)

rendszeres üléseket szervez a helyi informatikai biztonsági tisztviselők hálózata számára, és támogatja a helyi informatikai biztonsági tisztviselőket feladataik ellátásában;

(11)

a bizottsági szervezeti egységekkel együttműködve meghatározza az informatikai biztonsággal kapcsolatos képzési szükségleteket, és koordinálja a vonatkozó képzési programokat, továbbá a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatósággal együttműködve az informatikai biztonságra vonatkozó figyelemfelkeltő kampányokat szervez és koordinál;

(12)

gondoskodik arról, hogy a rendszerfelelősök, az adatbirtokosok és a bizottsági szervezeti egységeken belül informatikai biztonsági feladatokkal rendelkező egyéb tisztviselők megismerjék az informatikai biztonsági politikát;

(13)

tájékoztatja a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóságot azokról a konkrét informatikai biztonsági fenyegetésekről, incidensekről és a rendszerfelelősök által bejelentett, a bizottsági informatikai biztonsági politika alóli kivételekről, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak a Bizottságon belüli biztonságra;

(14)

belső informatikai szolgáltatói szerepkörére figyelemmel jegyzéket ad át a Bizottságnak a meghatározott szintű biztonságot nyújtó megosztott informatikai szolgáltatásokról. Ehhez az informatikai biztonsági kockázatok módszeres értékelésére, kezelésére és figyelemmel kísérésére van szükség, hogy végrehajthatók legyenek a meghatározott biztonsági szint elérésére irányuló biztonsági intézkedések.

A kapcsolódó eljárásokat és a feladatokat végrehajtási szabályokban kell részletesebben meghatározni.

8. cikk

A Bizottság szervezeti egységei

Mindegyik bizottsági szervezeti egység vezetője a következő, informatikai biztonsággal kapcsolatos feladatokat látja el a saját szervezeti egységén belül:

(1)

mindegyik kommunikációs és információs rendszerhez hivatalosan kijelöl a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak közül egy rendszerfelelőst, aki az adott kommunikációs és információs rendszer informatikai biztonságáért felel, az egyes kommunikációs és információs rendszerek által kezelt adatkészletek tekintetében pedig hivatalosan kijelöl egy adatbirtokost, akinek ugyanannál az igazgatási egységnél kell dolgoznia, amely a 45/2001/EK rendelet hatálya alá tartozó adatkészletek tekintetében az adatkezelő;

(2)

hivatalosan kijelöl egy helyi informatikai biztonsági tisztviselőt, aki a rendszerfelelőstől és az adatbirtokostól függetlenül látja el feladatait. Egy helyi informatikai biztonsági tisztviselő egy vagy több bizottsági szervezeti egység számára is kijelölhető;

(3)

gondoskodik arról, hogy a szükséges informatikai biztonsági kockázatértékelések és informatikai biztonsági tervek elkészüljenek és teljesüljenek;

(4)

gondoskodik arról, hogy rendszeresen készüljenek összefoglaló jelentések az Informatikai Főigazgatóság számára az informatikai biztonsági kockázatokról és intézkedésekről;

(5)

az Informatikai Főigazgatóság támogatásával gondoskodik arról, hogy megfelelő folyamatok, eljárások és megoldások álljanak rendelkezésre a szervezeti egység kommunikációs és információs rendszereit érintő informatikai biztonsági incidensek hatékony észleléséhez, bejelentéséhez és elhárításához;

(6)

informatikai biztonsági vészhelyzet esetén vészhelyzeti eljárást indít;

(7)

végső felelősséget visel az informatikai biztonságért, ideértve a rendszerfelelős és az adatbirtokos feladatait is;

(8)

felel a szervezeti egység kommunikációs és információs rendszereit és adatkészleteit érintő kockázatokért;

(9)

megkísérli rendezni az adatbirtokosok és a rendszerfelelősök közötti nézetkülönbségeket, és amennyiben ez nem sikerül, az információbiztonsági irányítóbizottság elé terjeszti az ügyet rendezésre;

(10)

gondoskodik az informatikai biztonsági tervek és az informatikai biztonsági intézkedések végrehajtásáról, és a kockázatok megfelelő kezeléséről.

Az e feladatokhoz és tevékenységekhez kapcsolódó eljárások részleteit végrehajtási szabályokban kell meghatározni.

9. cikk

Rendszerfelelősök

1.   A rendszerfelelős a kommunikációs és információs rendszer informatikai biztonságáért felel, és a bizottsági szervezeti egység vezetőjének tartozik beszámolási kötelezettséggel.

2.   Az informatikai biztonsággal összefüggésben a következő feladatokat látja el:

a)

gondoskodik arról, hogy a kommunikációs és információs rendszer eleget tegyen az informatikai biztonsági politikában foglaltaknak;

b)

gondoskodik a kommunikációs és információs rendszer pontos leltárba vételéről;

c)

az adatbirtokosokkal együttműködve és az Informatikai Főigazgatósággal egyeztetve felméri az informatikai biztonsági kockázatokat, és meghatározza az informatikai biztonsági igényeket az egyes kommunikációs és információs rendszerek esetében;

d)

biztonsági tervet dolgoz ki, amely adott esetben tartalmazza a felmért kockázatok részleteit és a szükséges kiegészítő biztonsági intézkedéseket;

e)

az azonosított informatikai biztonsági kockázatokkal arányosan végrehajtja a kellő informatikai biztonsági intézkedéseket, és követi az információbiztonsági irányítóbizottság által elfogadott ajánlásokat;

f)

feltárja a más kommunikációs és információs rendszerektől vagy megosztott informatikai szolgáltatásoktól való esetleges függést, és szükség esetén biztonsági intézkedéseket hajt végre az e kommunikációs és információs rendszerek vagy megosztott informatikai szolgáltatások esetében javasolt biztonsági szintek alapján;

g)

kezeli és figyelemmel kíséri az informatikai biztonsági kockázatokat;

h)

rendszeresen jelentést tesz a bizottsági szervezeti egység vezetőjének a kommunikációs és információs rendszer informatikai biztonsági kockázati profiljáról, az Informatikai Főigazgatóságnak pedig a vonatkozó kockázatokról, kockázatkezelési tevékenységekről és végrehajtott biztonsági intézkedésekről;

i)

informatikai biztonsági vonatkozású ügyekben egyeztet az érintett bizottsági szervezeti egység(ek) helyi informatikai biztonsági tisztviselőjével;

j)

utasításokat ad a felhasználóknak a kommunikációs és információs rendszer és a kapcsolódó adatok felhasználásáról, valamint a felhasználók kommunikációs és információs rendszerrel kapcsolatos feladatairól;

k)

engedélyt kér a kriptográfiai hatóságként eljáró Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóságtól minden olyan kommunikációs és információs rendszerre, amely titkosítási technológiát használ;

l)

előzetesen egyeztet a Bizottság Biztonsági Hatóságával minden olyan rendszerről, amely EU-minősített adatokat dolgoz fel;

m)

gondoskodik a visszafejtő kulcsok biztonsági másolatainak letéti őrzéséről. A titkosított adatok kizárólag a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság által meghatározott keret szerint engedélyezett esetben alakíthatók vissza.

n)

teljesíti a személyes adatok védelmével és az adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó adatvédelmi szabályok alkalmazásával kapcsolatosan az illetékes adatkezelő(k)től kapott utasításokat;

o)

tájékoztatja az Informatikai Főigazgatóságot a bizottsági informatikai biztonsági politika alóli kivételekről, azok megfelelő indoklásával együtt;

p)

jelenti az adatbirtokos és a rendszerfelelős közötti feloldhatatlan nézetkülönbségeket a bizottsági szervezeti egység vezetőjének, az informatikai biztonsági incidensekről pedig azok súlyosságához mérten időben értesíti az érintetteket a 15. cikkben foglaltak szerint;

q)

kiszervezett rendszerek esetében gondoskodik arról, hogy a kiszervezési szerződések megfelelő informatikai biztonsági rendelkezéseket tartalmazzanak, valamint hogy a kiszervezett kommunikációs és információs rendszerben bekövetkező informatikai biztonsági incidenseket a 15. cikknek megfelelően bejelentsék;

r)

megosztott informatikai szolgáltatásokat nyújtó kommunikációs és információs rendszer esetében gondoskodik arról, hogy a meghatározott biztonsági szintet közöljék, egyértelműen dokumentálják, és az adott kommunikációs és információs rendszerben való eléréséhez szükséges biztonsági intézkedéseket végrehajtsák.

3.   A rendszerfelelősök informatikai biztonsági feladataikat részben vagy egészben formálisan átruházhatják, de kommunikációs és információs rendszerük informatikai biztonságáért változatlanul ők viselik a felelősséget.

Az e feladatokhoz és tevékenységekhez kapcsolódó eljárások részleteit végrehajtási szabályokban kell meghatározni.

10. cikk

Adatbirtokosok

1.   Az adatbirtokos felelősséggel tartozik a bizottsági szervezeti egység felé egy meghatározott adatkészlet informatikai biztonságáért, és az adatkészlet titkossága, sértetlensége és rendelkezésre állása tekintetében elszámoltatható.

2.   Az adatkészlettel összefüggésben az adatbirtokos a következő feladatokat látja el:

a)

biztosítja, hogy a felelősségi körébe tartozó összes adatkészlet az (EU, Euratom) 2015/443 és az (EU, Euratom) 2015/444 határozat szerint megfelelően minősített legyen;

b)

meghatározza az információbiztonsági igényeket, és ezekről tájékoztatja az érintett rendszerfelelősöket;

c)

közreműködik a kommunikációs és információs rendszer kockázatértékelésében;

d)

jelenti az adatbirtokos és a rendszerfelelős közötti feloldhatatlan nézetkülönbségeket a bizottsági szervezeti egység vezetőjének;

e)

a 15. cikkben foglaltak szerint bejelenti az informatikai biztonsági incidenseket.

3.   Az adatbirtokosok informatikai biztonsági feladataikat részben vagy egészben formálisan átruházhatják, de az e cikkben meghatározott felelősségi körük változatlanul fennáll.

Az e feladatokhoz és tevékenységekhez kapcsolódó eljárások részleteit végrehajtási szabályokban kell meghatározni.

11. cikk

Helyi informatikai biztonsági tisztviselők

A helyi informatikai biztonsági tisztviselő az informatikai biztonsággal összefüggésben a következő feladatokat látja el:

a)

proaktívan azonosítja a rendszerfelelősöket, az adatbirtokosokat és a bizottsági szervezeti egységeken belül informatikai biztonsági feladatokkal rendelkező egyéb tisztviselőket, és tájékoztatja őket az informatikai biztonsági politikáról;

b)

a bizottsági szervezeti egység(ek)en belül az informatikai biztonságot érintő kérdésekben kapcsolatot tart az Informatikai Főigazgatósággal a helyi informatikai biztonsági tisztviselők hálózatának tagjaként;

c)

részt vesz a helyi informatikai biztonsági tisztviselők rendszeres ülésein;

d)

folyamatosan fenntartja és felügyeli az információbiztonsági kockázatkezelési folyamatot, valamint az információs rendszerek biztonsági terveinek kidolgozását és végrehajtását;

e)

az informatikai biztonsággal kapcsolatos kérdésekben tanácsot ad az adatbirtokosoknak, a rendszerfelelősöknek és a bizottsági szervezeti egységek vezetőinek;

f)

együttműködik az Informatikai Főigazgatósággal a bevált informatikai biztonsági gyakorlatok terjesztésében, és javaslatot tesz konkrét figyelemfelkeltő és képzési programokra;

g)

jelentést tesz az informatikai biztonságról, valamint meghatározza a hiányosságokat és a fejlesztési lehetőségeket a bizottsági szervezeti egység(ek) vezetője számára.

Az e feladatokhoz és tevékenységekhez kapcsolódó eljárások részleteit végrehajtási szabályokban kell meghatározni.

12. cikk

Felhasználók

1.   Az informatikai biztonsággal összefüggésben a felhasználónak a következő feladatai vannak:

a)

eleget tesz az informatikai biztonsági politikában foglaltaknak és a rendszerfelelős által az egyes kommunikációs és információs rendszerek használatáról adott utasításoknak;

b)

a 15. cikkben foglaltak szerint bejelenti az informatikai biztonsági incidenseket.

2.   A bizottsági kommunikációs és információs rendszereknek az informatikai biztonsági politikával vagy a rendszerfelelős által adott utasításokkal ellentétes használata fegyelmi eljárást vonhat maga után.

Az e feladatokhoz és tevékenységekhez kapcsolódó eljárások részleteit végrehajtási szabályokban kell meghatározni.

3. FEJEZET

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

13. cikk

E határozat végrehajtása

1.   A 6. cikkben említett végrehajtási szabályok, valamint a kapcsolódó előírások és iránymutatások elfogadása a Bizottság biztonsági ügyekért felelős tagja által felhatalmazási eljárás keretében hozott határozattal történik.

2.   Az e határozattal összefüggő minden egyéb végrehajtási szabály, valamint a kapcsolódó informatikai biztonsági előírások és iránymutatások elfogadása a Bizottság informatikáért felelős tagja által felhatalmazási eljárás keretében hozott határozattal történik.

3.   A fenti (1) és (2) bekezdésben említett végrehajtási szabályokat, előírásokat és irányelveket azok elfogadása előtt az információbiztonsági irányítóbizottságnak jóvá kell hagynia.

14. cikk

Betartási kötelezettség

1.   Az informatikai biztonsági politikában és előírásokban foglalt rendelkezések betartása kötelező.

2.   Az informatikai biztonsági politika és előírások be nem tartása a Szerződésekkel, a személyzeti szabályzattal és az alkalmazási feltételekkel összhangban fegyelmi eljárást, szerződéses szankciókat, illetve a nemzeti jogszabályok és előírások értelmében jogi lépéseket vonhat maga után.

3.   Az Informatikai Főigazgatóságot az informatikai biztonsági politika alóli összes kivételről értesíteni kell.

4.   Amennyiben az információbiztonsági irányítóbizottság úgy határoz, hogy a Bizottság valamely kommunikációs és információs rendszerét tartós, elfogadhatatlan kockázat fenyegeti, akkor az Informatikai Főigazgatóság a rendszerfelelőssel együttműködve kockázatcsökkentő intézkedéseket javasol az információbiztonsági irányítóbizottságnak elfogadásra. Ilyen intézkedés lehet egyebek mellett a fokozott megfigyelés és jelentés, a szolgáltatáskorlátozás és a kapcsolat bontása.

5.   Az információbiztonsági irányítóbizottság szükség esetén előírhatja a jóváhagyott kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtását. Az információbiztonsági irányítóbizottság ajánlhatja közigazgatási vizsgálat indítását a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság főigazgatójának. Az Informatikai Főigazgatóság minden olyan helyzetet jelent az információbiztonsági irányítóbizottságnak, amikor kockázatcsökkentő intézkedéseket írtak elő.

Az e feladatokhoz és tevékenységekhez kapcsolódó eljárások részleteit végrehajtási szabályokban kell meghatározni.

15. cikk

Az informatikai biztonsági incidensek kezelése

1.   Az Informatikai Főigazgatóság feladata, hogy a Bizottságon belül biztosítsa az informatikai biztonsági incidensekkel szembeni operatív válaszintézkedés képességét.

2.   Az informatikai biztonsági incidensekkel szembeni válaszintézkedésekben közreműködő érdekelt félként a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság:

a)

jogosult betekinteni az incidensek nyilvántartásának kivonatába, kérésre pedig a teljes nyilvántartásba;

b)

részt vesz az informatikai biztonsági incidensekkel foglalkozó válságkezelő csoportokban és az informatikai biztonsági vészhelyzeti eljárásokban;

c)

ápolja a kapcsolatokat a bűnüldöző és a hírszerző szolgálatokkal;

d)

a kiberbiztonságra vonatkozó igazságügyi szakértői elemzést végez az (EU, Euratom) 2015/443 rendelet 11. cikke szerint;

e)

határoz arról, hogy szükséges-e hivatalos vizsgálatot indítani;

f)

tájékoztatja az Informatikai Főigazgatóságot a más kommunikációs és információs rendszereket esetlegesen veszélyeztető informatikai biztonsági incidensekről.

3.   Az Informatikai Főigazgatóságnak és a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóságnak rendszeresen egyeztetnie kell egymással információcsere és a biztonsági incidensek – különösen a hivatalos vizsgálatot igénylő informatikai biztonsági incidensek – kezelésének összehangolása céljából.

4.   Az európai intézmények, szervek és hivatalok számítógépes vészhelyzeteket elhárító csoportjának (CERT-EU) incidensekkel kapcsolatos koordinációs szolgáltatásai szükség esetén igénybe vehetők az incidenskezelési eljárás támogatása és az ismeretek más, esetlegesen érintett uniós intézményekkel és hivatalokkal való megosztása érdekében.

5.   Az informatikai biztonsági incidensekben érintett rendszerfelelősök feladatai a következők:

a)

minden jelentős, különösen az adatok titkosságának megsértésével járó informatikai biztonsági incidensről haladéktalanul értesítik szervezeti egységük vezetőjét, az Informatikai Főigazgatóságot, a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóságot, a helyi informatikai biztonsági tisztviselőt és adott esetben az adatbirtokost;

b)

az incidensek bejelentésével, a válaszintézkedésekkel és a helyreállítással összefüggésben együttműködnek az illetékes bizottsági hatóságokkal, és követik azok utasításait.

6.   A felhasználóknak minden tényleges vagy feltételezett informatikai biztonsági incidenst a lehető leghamarabb jelenteniük kell az illetékes informatikai ügyfélszolgálatnak.

7.   Az adatbirtokosoknak minden tényleges vagy feltételezett informatikai biztonsági incidenst a lehető leghamarabb jelenteniük kell az illetékes, informatikai biztonsági incidenseket elhárító csoportnak.

8.   Az Informatikai Főigazgatóság feladata, hogy más közreműködő érdekeltek támogatásával kezelje a nem kiszervezett bizottsági kommunikációs és információs rendszerekkel összefüggésben felmerülő informatikai biztonsági incidenseket.

9.   Az Informatikai Főigazgatóságnak az érintett bizottsági szervezeti egységeket, az illetékes helyi informatikai biztonsági tisztviselőket és adott esetben, a szükséges mértékig a CERT-EU-t kell tájékoztatnia az informatikai biztonsági incidensekről.

10.   Az Informatikai Főigazgatóság rendszeresen jelentést készít az információbiztonsági irányítóbizottságnak a bizottsági kommunikációs és információs rendszereket érintő súlyos informatikai biztonsági incidensekről.

11.   Az illetékes helyi informatikai biztonsági tisztviselőnek kérésre betekintést kell engedni a bizottsági szervezeti egység kommunikációs és információs rendszerét érintő informatikai biztonsági incidensekre vonatkozó nyilvántartásba.

12.   Súlyos informatikai biztonsági incidens bekövetkeztekor az Informatikai Főigazgatóság a válsághelyzetek kezelése tekintetében kapcsolattartóként szolgálva összehangolja az informatikai biztonsági incidensekkel foglalkozó válságkezelő csoportok tevékenységeit.

13.   Vészhelyzet esetén az Informatikai Főigazgatóság főigazgatója határozhat úgy, hogy informatikai biztonsági vészhelyzeti eljárást indít. Az Informatikai Főigazgatóságnak vészhelyzeti eljárásokat kell kidolgoznia, és jóváhagyás céljából az információbiztonsági irányítóbizottság elé terjesztenie.

14.   Az Informatikai Főigazgatóságnak jelentést kell készítenie az információbiztonsági irányítóbizottság és az érintett bizottsági szervezeti egységek vezetői számára a vészhelyzeti eljárások végrehajtásáról.

Az e feladatokhoz és tevékenységekhez kapcsolódó eljárások részleteit végrehajtási szabályokban kell meghatározni.

4. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. cikk

Átláthatóság

Ezt a határozatot az Európai Bizottság személyzetének és a határozat hatálya alá tartozó minden személynek a tudomására kell hozni, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

17. cikk

Más jogi aktusokkal való kapcsolat

E határozat rendelkezései nem érintik az (EU, Euratom) 2015/443 határozatot, az (EU, Euratom) 2015/444 határozatot, a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet, az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (7), a 2002/47/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozatot (8), a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletet (9) és az 1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozatot.

18. cikk

Hatályon kívül helyezés és átmeneti intézkedések

A 2006. augusztus 16-i C(2006) 3602 határozat hatályát veszti.

Amennyiben nem ellentétesek e határozat rendelkezéseivel, a C(2006) 3602 határozat 10. cikke alapján elfogadott végrehajtási szabályok és informatikai biztonsági előírások mindaddig hatályban maradnak, amíg az e határozat 13. cikke alapján elfogadandó végrehajtási szabályok és előírások a helyükbe nem lépnek. A C(2006) 3602 határozat 10. cikkére történő bármilyen hivatkozást e rendelet 13. cikkére történő hivatkozásként kell értelmezni.

19. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. január 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(2)  A Bizottság 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/443 határozata a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

(3)  A Bizottság 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/444 határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).

(4)  A Tanács 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete tartalmazza (Személyzeti Szabályzat) (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2008. november 12-i határozata a Bizottság szolgálataihoz kirendelt nemzeti szakértőkre és szakmai továbbképzésen részt vevő nemzeti szakértőkre vonatkozó alkalmazási feltételekről (C(2008) 6866 final).

(6)  A Bizottság 1999. április 28-i 1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozata az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról (az értesítés a SEC(1999) 802. számú dokumentummal történt) (HL L 136., 1999.5.31., 20. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

(8)  A Bizottság 2002. január 23-i 2002/47/EK, ESZAK, Euratom határozata eljárási szabályzatának módosításáról (az értesítés a C(2002)99. számú dokumentummal történt) (HL L 21., 2002.1.24., 23. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom rendelete az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).