ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 1

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. január 4.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/1 végrehajtási rendelete (2017. január 3.) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről szóló 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a vízi járművek azonosítására szolgáló eljárásokról ( 1 )

1

 

 

A Bizottság (EU) 2017/2 végrehajtási rendelete (2017. január 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

4.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 1/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. január 3.)

a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről szóló 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a vízi járművek azonosítására szolgáló eljárásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az 2013. november 20-i, a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013/53/EU Európai Parlament és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 49. cikke (1) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

A vízi járművek azonosítására szolgáló, a 2013/53/EU irányelv által előírt kódrendszer jobb végrehajtásának biztosítása, a tagállamok közötti együttműködés segítése és az átláthatóság növelése érdekében minimumszabályokat kell megállapítani a gyártó egyedi kódjának kiadására és kezelésére szolgáló eljárások tekintetében.

(2)

Helyénvaló úgy rendelkezni, hogy minden egyes tagállam felelős a gyártó egyedi kódját kiadó nemzeti hatóság vagy nemzeti szerv kijelöléséért, amely hatóság vagy szerv az elsődleges kapcsolattartó pont lesz a gyártók kódjának kiadását és kezelését illetően.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2013/53/EU irányelv 50. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott kedvtelési célú vízi járművek irányelve bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a vízi járművek azonosításának szabályait, különösen a gyártói kódok kiadására és kezelésére vonatkozó szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„nemzeti szervezet” az egyes tagállamok nemzeti hatósága által a gyártó egyedi kódjának kiadására kijelölt szervezet;

b)

„a gyártó letelepedési helye szerinti ország” az az ország, amelyben jogi személy esetében a gyártó bejegyzett székhelye, természetes személy esetében a gyártó állandó lakcíme található;

c)

„nemzeti nyilvántartás” az egyes tagállamok azon nyilvántartása, amelyben a területükön letelepedett gyártókra vonatkozóan bejegyzik a gyártó egyedi kódját;

d)

„harmadik ország nyilvántartása” a Bizottság együttműködési platformjának nyilvántartása, amelyben a harmadik országban letelepedett gyártókra vonatkozóan bejegyzik a gyártó egyedi kódját;

e)

„tagállamok nyilvántartása” a Bizottság együttműködési platformján a nemzeti nyilvántartások gyűjteménye;

f)

„bejelentett szervezetek nyilvántartása” a Bizottság együttműködési platformján az a nyilvántartás, amelyben a megépítést követő értékelés azonosító kódját bejegyzik.

2. FEJEZET

A VÍZI JÁRMŰVEK AZONOSÍTÓ SZÁMÁNAK ÖSSZETÉTELE

3. cikk

A vízi jármű azonosító száma

(1)   A vízi jármű azonosító száma a következő elemekből áll, a következő sorrendben:

a)

a gyártó országkódja, amely jelzi a gyártó letelepedési helyét;

b)

a gyártónak valamely tagállam nemzeti hatósága által kiadott egyedi kódja; jóllehet az egyik tagállam nemzeti hatósága vagy nemzeti szervezete által egy gyártó egyedi kódjaként létrehozott karakterkombinációt egy másik tagállam nemzeti hatósága vagy nemzeti szervezete is létrehozhatja, a gyártó országkódja megkülönböztető elem;

c)

a gyártó által a vízi jármű azonosítására adott egyedi sorozatszám, amelyet az adott gyártó csak egyszer használhat; jóllehet ugyanazon karakterkombinációt egy másik gyártó is használhatja, a megkülönböztető elem a gyártó egyedi kódjával és a gyártó országkódjával való kombináció;

d)

gyártási év és hónap;

e)

modellév, amely az adott vízi jármű tervezett forgalomba hozatalának éve.

(2)   A vízi jármű azonosító számának meg kell felelnie a 2013/53/EU irányelv I. melléklete 2.1. pontja második bekezdésében foglaltaknak.

3. FEJEZET

A GYÁRTÓ EGYEDI SZÁMÁNAK KIADÁSA ÉS KEZELÉSE

4. cikk

A gyártó egyedi számának kiadása

(1)   A gyártó egyedi számát a tagállam nemzeti hatósága vagy nemzeti szervezete adja ki a 6. vagy a 7. cikk értelmében, a gyártó vagy a gyártó meghatalmazott képviselője kérelmére.

(2)   A gyártó egyedi kódját valamely tagállam nemzeti hatósága vagy nemzeti szervezete kizárólag egyszer hozhatja létre és adhatja ki. Minden egyes gyártó kizárólag egy egyedi kóddal rendelkezhet az uniós piacon való használat céljára.

5. cikk

A gyártó egyedi kódját kiadó nemzeti hatóság

(1)   Minden tagállamnak ki kell jelölnie a gyártó egyedi kódjának kiadásáért felelős nemzeti hatóságot vagy nemzeti szervezetet.

(2)   Minden tagállamnak értesítenie kell a Bizottságot arról, hogy mely nemzeti hatóság vagy nemzeti szervezet hatáskörébe tartozik a gyártó egyedi kódjának kiadása.

6. cikk

A gyártó egyedi kódjának Uniós tagállamban letelepedett gyártó számára való kiadására szolgáló eljárás

(1)   Mielőtt az uniós piacon vízi járművet hoz forgalomba, a gyártónak a gyártó egyedi kódjának kiadására vonatkozó kérelmet kell benyújtania a letelepedési helye szerinti tagállam nemzeti hatóságához vagy nemzeti szervezetéhez, a kérelmet befogadó hatóság által könnyen érthető és e hatóság által meghatározott nyelven.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a kérelmet befogadó hatóság által könnyen érthető és e hatóság által meghatározott nyelven azon dokumentum másolatát, amely bizonyítja, hogy a gyártó a tagállamában van letelepedve.

(3)   A nemzeti hatóság vagy nemzeti szervezet a kérelem ellenőrzése után kiadja a gyártó egyedi kódját, a 4. cikknek megfelelően.

(4)   Minden tagállam biztosítja, hogy a gyártó egyedi kódját bejegyzi a nemzeti nyilvántartásába. Ezt az adatot minden tagállam számára hozzáférhetővé kell tenni a tagállamok nyilvántartásában.

7. cikk

A gyártó egyedi kódjának harmadik országban letelepedett gyártó számára való kiadására szolgáló eljárás

(1)   Mielőtt az uniós piacon vízi járművet hoz forgalomba, a harmadik országban letelepedett gyártónak vagy e gyártó meghatalmazott képviselőjének a gyártó egyedi kódjának kiadására vonatkozó kérelmet kell benyújtania azon tagállam nemzeti hatóságához vagy nemzeti szervezetéhez, amelynek a területén a gyártó a vízi járművet forgalomba kívánja hozni, a kérelmet befogadó hatóság által könnyen érthető és e hatóság által meghatározott nyelven. A kérelmet csak egy tagállamban kell benyújtani.

(2)   Az 1. bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a kérelmet befogadó hatóság által könnyen érthető és e hatóság által meghatározott nyelven azon dokumentum másolatát, amely bizonyítja, hogy a gyártó az adott országban van letelepedve.

(3)   A gyártó kérelmének befogadása után a tagállam nemzeti hatósága vagy nemzeti szervezete a harmadik ország nyilvántartásában a rendelkezésre álló kódkombináció ellenőrzésével meggyőződik arról, hogy a gyártó egyetlen tagállamban sem nyújtott be előzőleg kérelmet.

(4)   A 3. bekezdésben leírt ellenőrzés után a tagállam nemzeti hatósága vagy nemzeti szervezete felveszi a gyártó nevét és címét a harmadik országok nyilvántartásába, ami jelzi, hogy a tagállam megkezdi a gyártó egyedi kódjának kiadását.

(5)   A nemzeti hatóság vagy nemzeti szervezet, miután ellenőrizte a kérelmet, kiadja a gyártónak a gyártó egyedi kódját, a 4. cikknek megfelelően. A gyártó egyedi kódját csak egyszer, egyetlen tagállam hatósága adhatja ki a harmadik országban letelepedett gyártónak.

(6)   A gyártó egyedi kódjának a harmadik országban letelepedett gyártó számára való kiadásakor a nemzeti hatóságnak vagy nemzeti szervnek be kell jegyeztetnie azt a harmadik ország nyilvántartásába.

8. cikk

Eljárás a megépítést követő értékelés esetében

(1)   A 2013/53/EU irányelv 19. és 23. cikke értelmében vett megépítést követő értékelés esetében, amikor a bejelentett szervezet a saját felelősségére elhelyezi a vízi jármű azonosító számát, a gyártó egyedi kódját a megépítést követő értékelés azonosító száma jelzi, és azt a bejelentett szervezet letelepedési helye szerinti tagállam nemzeti hatósága adja ki.

(2)   A megépítést követő értékelés azonosító számának kiadásakor a bejelentett szervezetnek be kell jegyeztetnie azt a bejelentett szervezetek nyilvántartásába.

9. cikk

Díjak

A tagállamok a gyártó egyedi kódjának kiadására alkalmazandó díjakra vonatkozó szabályokat állapíthatnak meg.

4. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. január 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2013.12.28., 90. o.


4.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 1/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. január 3.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. január 3-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

főigazgató

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

97,0

TR

118,4

ZZ

107,7

0707 00 05

TR

164,3

ZZ

164,3

0709 91 00

EG

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

MA

123,3

TR

180,7

ZZ

152,0

0805 10 20

TR

73,6

ZZ

73,6

0805 20 10

MA

68,9

ZZ

68,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

160,4

TR

69,9

ZZ

115,2

0805 50 10

TR

78,9

ZZ

78,9


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.