ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 308

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. november 16.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2016/1995 határozata (2016. november 11.) az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2016/1996 végrehajtási rendelete (2016. november 15.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

3

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1997 végrehajtási rendelete (2016. november 15.) a 808/2014/EU végrehajtási rendeletnek a vidékfejlesztési programok tekintetében és a harmadik országok állampolgárainak integrációját célzó támogatási intézkedések monitoringja tekintetében történő módosításáról, valamint a rendelet helyesbítéséről

5

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1998 végrehajtási rendelete (2016. november 15.) a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó dömpingellenes és szubvencióellenes eljárásokkal kapcsolatban a végleges intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásának megerősítéséről szóló 2013/707/EU végrehajtási határozattal elfogadott kötelezettségvállalás elfogadásának öt exportáló gyártó tekintetében történő visszavonásáról

8

 

 

A Bizottság (EU) 2016/1999 végrehajtási rendelete (2016. november 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

18

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKPB) 2016/2000 végrehajtási határozata (2016. november 15.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

20

 

*

A Tanács (KKBP) 2016/2001 határozata (2016. november 15.) a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia keretében a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által ellenőrizendő, alacsony dúsítású uránt tartalmazó üzemanyagbank létrehozásához és annak biztonságos kezeléséhez nyújtandó uniós hozzájárulásról

22

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2002 végrehajtási határozata (2016. november 8.) a 91/68/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének, a 2010/470/EU bizottsági határozat III. mellékletének és a 2010/472/EU bizottsági határozat II. mellékletének a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok, valamint a juh- és kecskeféléktől származó sperma Unión belüli kereskedelme és az Unióba történő behozatalára irányadó, az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 7026. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

29

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2003 határozata (2016. november 14.) a 2009/300/EK, a 2011/263/EU, a 2011/264/EU, a 2011/382/EU, a 2011/383/EU, a 2012/720/EU és a 2012/721/EU határozatnak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 7218. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

59

 

*

A Bizottság (EU) 2016/2004 végrehajtási határozata (2016. november 14.) az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagára vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától való eltérésről szóló 2013/780/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2016) 7181. számú dokumentummal történt)

62

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

16.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/1


A TANÁCS (EU) 2016/1995 HATÁROZATA

(2016. november 11.)

az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben a 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2013. július 15-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy a Horvát Köztársaságnak az Unióhoz való csatlakozása során az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja értelmében tárgyalásokat kezdjen a Kereskedelmi Világszervezet bizonyos egyéb tagjaival.

(2)

A Bizottság a tárgyalásokat a Tanács által elfogadott tárgyalási irányelveket követve folytatta le.

(3)

E tárgyalások lezárultak, és az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2016. július 12-én parafálták.

(4)

A megállapodást alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak (a továbbiakban: megállapodás) az Európai Unió nevében való aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel a megállapodás megkötésére (1).

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. ŽIGA


(1)  A megállapodás szövegét a megkötéséről szóló határozattal együtt hirdetik ki.


RENDELETEK

16.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/3


A TANÁCS (EU) 2016/1996 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. november 15.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. január 18-án elfogadta a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendeletet.

(2)

Két szervezetet törölni kell a 36/2012/EU rendelet II. mellékletének B. szakaszában szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó szervezetek jegyzékéből.

(3)

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. KORČOK


(1)  HL L 16., 2012.1.19., 1. o.


MELLÉKLET

I.

Az alábbi szervezeteket, valamint a hozzájuk tartozó bejegyzéseket törölni kell a 36/2012/EU rendelet II. mellékletének B. szakaszában foglalt jegyzékből:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1997 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. november 15.)

a 808/2014/EU végrehajtási rendeletnek a vidékfejlesztési programok tekintetében és a harmadik országok állampolgárainak integrációját célzó támogatási intézkedések monitoringja tekintetében történő módosításáról, valamint a rendelet helyesbítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikkére, 66. cikke (5) bekezdésére, 67. cikkére és 75. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 808/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) 4. cikkének (2) bekezdése meghatározza a vidékfejlesztési programok azon módosításainak maximális számát, amelyeket a tagállamok benyújthatnak a Bizottságnak. A tapasztalok alapján fel kell emelni a programmódosítások maximális számát annak érdekében, hogy a tagállamok korlátozott számú további módosításokat terjeszthessenek elő a programozási időszakban. Egyértelművé kell tenni, hogy mely esetekben nem alkalmazandó a programok módosításainak maximális száma, és e számba indokolt bevonni a bizonyos sürgősségi intézkedések elfogadására vagy a jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területeknek az 1305/2013/EU rendelet 32. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett új meghatározására vonatkozó módosításokat is.

(2)

A vidékfejlesztési programok sikere nemcsak a megfelelő irányításon és a teljes körű végrehajtáson múlik, hanem az olyan új kihívásokhoz és változó körülményekhez történő alkalmazkodásra való készségen is, mint amilyen a migrációs válság. Valamennyi meglévő intervenciós mechanizmus megfelelő koordinálásának biztosítása érdekében a harmadik országok állampolgárainak integrációját célzó intézkedésekre vonatkozó EMVA-támogatást uniós szinten nyomon kell követni.

(3)

A 808/2014/EU végrehajtási rendelet III. melléklete 2. részének 1. pontjából tévedésből kimaradt a LEADER-logó. Ezt pótolni kell. A IV. melléklet 1. pontjában a kedvezőtlen helyzetű területekre való hivatkozást javítani kell. A hivatkozást a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területekre való hivatkozásnak kell felváltania.

(4)

A 808/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 808/2014/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az 1305/2013/EU rendelet 11. cikke a) pontjának i. alpontja szerinti programmódosítás a programozási időszak során legfeljebb háromszor javasolható.

Az összes többi módosítástípus tekintetében együttesen érvényes, hogy:

a)

egyszeri módosítási javaslat nyújtható be naptári évenként és programonként, kivéve 2023-ban, amikor több javaslat is előterjeszthető azon módosítások tekintetében, amelyek kizárólag a finanszírozási terv kiigazítását érintik, ideértve a mutatókat tartalmazó terv ebből következő bármely változását is;

b)

a programozási időszak során három további módosítási javaslat nyújtható be programonként.

A módosítások első és második albekezdésben említett maximális száma nem alkalmazandó:

a)

ha az illetékes nemzeti közigazgatási szerv által hivatalosan természeti katasztrófának, katasztrófaeseménynek vagy kedvezőtlen éghajlati jelenségnek minősített esemény miatt, illetve a tagállam vagy a régió társadalmi-gazdasági feltételeinek jelentős és hirtelen megváltozása – többek között a migrációból vagy a menekültek befogadásából fakadó jelentős és hirtelen demográfiai változások – miatt sürgősségi intézkedésekre van szükség;

b)

ha az uniós jogi keret változása miatt módosításra van szükség;

c)

az 1303/2013/EU rendelet 21. cikkében említett eredményességi felülvizsgálatot követően;

d)

az 1305/2013/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdése h) pontjának i. alpontja szerinti, az egyes évekre tervezett teljes EMVA-hozzájárulásban bekövetkezett olyan változás esetén, amely a szóban forgó rendelet 58. cikkének (7) bekezdésében említett, tagállamonkénti éves bontásokkal kapcsolatos változások következménye; a javasolt módosítások magukban foglalhatnak kapcsolódó változásokat az intézkedések leírásában;

e)

az 1303/2013/EU rendelet 37. cikke szerinti pénzügyi eszközök bevezetését érintő változások esetében; vagy

f)

az 1305/2013/EU rendelet 32. cikke (5) bekezdésének b) pontja szerinti új meghatározás bevezetését érintő változások esetében.”

2.

Az 5. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az illetékes nemzeti közigazgatási szerv által hivatalosan természeti katasztrófának, katasztrófaeseménynek vagy kedvezőtlen éghajlati jelenségnek minősített esemény miatt, illetve a tagállam vagy a régió társadalmi-gazdasági feltételeinek jelentős és hirtelen megváltozása – többek között a migrációból vagy a menekültek befogadásából fakadó jelentős és hirtelen demográfiai változások – miatt szükséges sürgősségi intézkedések esetének, a jogi keretet érintő változások esetének vagy az 1303/2013/EU rendelet 21. cikkében említett eredményességi felülvizsgálatból eredő változások esetének kivételével a nemzeti keretszabályozás (2) bekezdésben említett módosításaira vonatkozó kéréseket csak naptári évenként egyszer, április 1-je előtt lehet benyújtani. A 4. cikk (2) bekezdésének második albekezdésétől eltérve, a programokat érintő, az említett felülvizsgálatból fakadó változtatások a szóban forgó albekezdéssel összhangban benyújtott módosítási javaslaton túlmenően is végrehajthatók.”

3.

A 14. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Azon művelettípusok tekintetében, amelyek hozzájárulhatnak az 1305/2013/EU rendelet 5. cikke első bekezdése (2) pontjának a) alpontja, 5. cikke első bekezdése (5) pontjának a)–d) pontja, valamint 5. cikke első bekezdése (6) pontjának a) alpontja szerinti kiemelt területekhez, vagy amelyek elősegíthetik harmadik országok állampolgárainak integrációját, az 1305/2013/EU rendelet 70. cikkében említett műveletek elektronikus formában történő rögzítésekor zászlóval (zászlókkal) meg kell jelölni azokat az eseteket, amelyeknél a művelet valamely eleme az említett kiemelt területek közül egyhez vagy többhöz hozzájárul, illetve az említett célt elősegíti.”

4.

A III., a IV. és a VII. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 487. o.

(2)  A Bizottság 2014. július 17-i 808/2014/EU végrehajtási rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 18. o.).


MELLÉKLET

A 808/2014/EU végrehajtási rendelet III., a IV. és a VII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A III. melléklet 2. részének 1. pontjában a b) alpont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A LEADER-programok által finanszírozott tevékenységek és intézkedések esetében a LEADER-logó:

Image

2.

A IV. melléklet 1. pontjában a C32. mutatóra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„C32.

Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek”

3.

A VII. melléklet 1. pontjának b) alpontjában a C. táblázatra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„—

C. táblázat: Az eredmények és intézkedések területtípusok, nemek és/vagy életkor szerinti, valamint harmadik országok állampolgárainak integrációját elősegítő műveletek szerinti bontása.”


16.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1998 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. november 15.)

a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó dömpingellenes és szubvencióellenes eljárásokkal kapcsolatban a végleges intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásának megerősítéséről szóló 2013/707/EU végrehajtási határozattal elfogadott kötelezettségvállalás elfogadásának öt exportáló gyártó tekintetében történő visszavonásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: dömpingellenes alaprendelet) és különösen annak 8. cikkére,

tekintettel az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) (a továbbiakban: szubvencióellenes alaprendelet) és különösen annak 13. cikkére,

tájékoztatva a tagállamokat,

mivel:

A.   KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS EGYÉB MEGLÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(1)

Az 513/2013/EU rendelettel (3) az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) ideiglenes dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: Kína) származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok (a továbbiakban: modulok) és alapvető részeik (azaz elemek és lemezek) Európai Unióba (a továbbiakban: Unió) irányuló behozatalára.

(2)

Az exportáló gyártók egy csoportja azzal bízta meg a Kínai Gép- és Elektronikus Termék Export-import Kereskedelmi Kamarát (továbbiakban: CCCME), hogy a nevükben nyújtson be árra vonatkozó kötelezettségvállalást a Bizottsághoz, mely kérésnek a CCCME eleget is tett. Az árra vonatkozó kötelezettségvállalás feltételeiből egyértelműen kitűnik, hogy az egyes exportáló gyártók árra vonatkozó egyedi kötelezettségvállalásainak összevonásáról van szó, amelyeket az adminisztráció egyszerűsítése miatt a CCCME koordinál.

(3)

A Bizottság a 2013/423/EU határozattal (4) elfogadta ezt az árra vonatkozó kötelezettségvállalást az ideiglenes dömpingellenes vám tekintetében. Az ideiglenes dömpingellenes vámmal kapcsolatos kötelezettségvállalás elfogadása nyomán szükségessé vált technikai jellegű módosítások végrehajtása érdekében a Bizottság a 748/2013/EU rendelettel (5) módosította az 513/2013/EU rendeletet.

(4)

Az 1238/2013/EU végrehajtási rendelettel (6) a Tanács végleges dömpingellenes vámot vetett ki a Kínából származó vagy ott feladott modulok és elemek (a továbbiakban: érintett termékek) Unióba irányuló behozatalára. Az 1239/2013/EU végrehajtási rendelettel (7) a Tanács végleges kiegyenlítő vámot is kivetett az érintett termékek Unióba irányuló behozatalára.

(5)

Az exportáló gyártók egy csoportja (a továbbiakban: az exportáló gyártók) és a CCCME által az árra vonatkozóan felajánlott kötelezettségvállalás módosított változatával kapcsolatos értesítést követően a Bizottság a 2013/707/EU végrehajtási határozattal (8) megerősítette az árra vonatkozó módosított kötelezettségvállalás (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) elfogadását a végleges intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében. A határozat melléklete felsorolja azokat az exportáló gyártókat, amelyek tekintetében a kötelezettségvállalást elfogadták. Ezek közé tartoznak a következő vállalatok is:

a)

a Wuxi Suntech Power Co. Ltd, a Suntech Power Co. Ltd, a Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, a Luoyang Suntech Power Co. Ltd, a Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd és a Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd az Unióban működő, velük kapcsolatban álló vállalatokkal együtt (együttes TARIC-kiegészítő kód: B796) (a továbbiakban: Wuxi Suntech);

b)

a Jinko Solar Co. Ltd, a Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, a ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD és a ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD az Unióban működő, velük kapcsolatban álló vállalatokkal együtt (együttes TARIC-kiegészítő kód: B845) (a továbbiakban: Jinko Solar);

c)

a Risen Energy Co., Ltd az Unióban működő, vele kapcsolatban álló vállalattal együtt (együttes TARIC-kiegészítő kód: B868) (a továbbiakban: Risen Energy);

d)

a JingAo Solar Co. Ltd, a Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, a JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, a Hefei JA Solar Technology Co. Ltd és a Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd az Unióban működő, velük kapcsolatban álló vállalattal együtt (együttes TARIC-kiegészítő kód: B794) (a továbbiakban: JA Solar); valamint

e)

a Sumec Hardware & Tools Co. Ltd és a Phono Solar Technology Co. Ltd az Unióban működő, velük kapcsolatban álló vállalatokkal együtt (együttes TARIC-kiegészítő kód: B866) (a továbbiakban: Sumec).

(6)

A 2014/657/EU végrehajtási határozattal (9) a Bizottság elfogadta az exportáló gyártók és a CCCME által a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó érintett termékekre, azaz a Kínából származó vagy ott feladott, jelenleg az ex 8541 40 90 KN-kód (TARIC-kódok: 8541409021, 8541409029, 8541409031 és 8541409039) alá tartozó, az exportáló gyártók által előállított modulokra és elemekre (a továbbiakban: a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó termék) vonatkozó kötelezettségvállalás végrehajtásához kapcsolódó pontosításokra irányulóan megfogalmazott javaslatot. A (4) preambulumbekezdésben említett dömpingellenes és kiegyenlítő vámok a kötelezettségvállalással együtt a továbbiakban együttesen: intézkedések.

(7)

Az (EU) 2015/866 végrehajtási rendelettel (10) a Bizottság három exportáló gyártó tekintetében visszavonta a kötelezettségvállalás elfogadását.

(8)

Az (EU) 2015/1403 végrehajtási rendelettel (11) a Bizottság egy további exportáló gyártó tekintetében visszavonta a kötelezettségvállalás elfogadását.

(9)

Az (EU) 2015/2018 végrehajtási rendelettel (12) a Bizottság két exportáló gyártó tekintetében visszavonta a kötelezettségvállalás elfogadását.

(10)

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában2015. december 5-én közzétett, az eljárás megindításáról szóló értesítéssel (13) megindította a dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatát.

(11)

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában2015. december 5-én közzétett, az eljárás megindításáról szóló értesítéssel (14) megindította a kiegyenlítő intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatát.

(12)

A Bizottság emellett az Európai Unió Hivatalos Lapjában2015. december 5-én közzétett, az eljárás megindításáról szóló értesítéssel (15) megindította a dömpingellenes és a kiegyenlítő intézkedések részleges időközi felülvizsgálatát.

(13)

Az (EU) 2016/115 végrehajtási rendelettel (16) a Bizottság egy további exportáló gyártó tekintetében visszavonta a kötelezettségvállalás elfogadását.

(14)

Az (EU) 2016/185 végrehajtási rendelettel (17) a Bizottság kiterjesztette az 1238/2013/EU rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott érintett termékek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámot a Malajziában és Tajvanon feladott – függetlenül attól, hogy az árut Malajziából és Tajvanról származóként jelentették-e be vagy sem – érintett termékek behozatalára.

(15)

Az (EU) 2016/184 végrehajtási rendelettel (18) a Bizottság kiterjesztette az 1239/2013/EU rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott érintett termékek behozatalára kivetett végleges kiegyenlítő vámot a Malajziában és Tajvanon feladott – függetlenül attól, hogy az árut Malajziából és Tajvanról származóként jelentették-e be vagy sem – érintett termékek behozatalára.

(16)

Az (EU) 2016/1045 végrehajtási rendelettel (19) a Bizottság egy további exportáló gyártó tekintetében visszavonta a kötelezettségvállalás elfogadását.

(17)

Az (EU) 2016/1382 végrehajtási rendelettel (20) a Bizottság öt további exportáló gyártó tekintetében visszavonta a kötelezettségvállalás elfogadását.

(18)

Az (EU) 2016/1402 végrehajtási rendelettel (21) a Bizottság három további exportáló gyártó tekintetében visszavonta a kötelezettségvállalás elfogadását.

B.   A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FELTÉTELEI ÉS ÖNKÉNTES VISSZAVONÁSOK

(19)

A kötelezettségvállalás értelmében bármely exportáló gyártó az alkalmazás ideje alatt bármikor önkéntesen visszavonhatja kötelezettségvállalását.

(20)

A Wuxi Suntech 2016 augusztusában arról értesítette a Bizottságot, hogy vissza kívánja vonni kötelezettségvállalását.

(21)

A Jinko Solar, a Risen Energy, a JA Solar és a Sumec 2016 szeptemberében arról értesítette a Bizottságot, hogy szintén vissza kívánja vonni kötelezettségvállalását.

C.   A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ELFOGADÁSÁNAK VISSZAVONÁSA ÉS VÉGLEGES VÁMOK KIVETÉSE

(22)

Ezért a Bizottság a dömpingellenes alaprendelet 8. cikkének (9) bekezdése és a szubvencióellenes alaprendelet 13. cikkének (9) bekezdés alapján, továbbá a kötelezettségvállalás feltételeivel összhangban arra a következtetésre jutott, hogy a Wuxi Suntech, a Jinko Solar, a Risen Energy, a JA Solar és a Sumec által felajánlott kötelezettségvállalás elfogadását vissza kell vonni.

(23)

Ennek megfelelően a dömpingellenes alaprendelet 8. cikkének (9) bekezdése és a szubvencióellenes alaprendelet 13. cikkének (9) bekezdése értelmében az 1238/2013/EU végrehajtási rendelet 1. cikkével kivetett végleges dömpingellenes vám és az 1239/2013/EU végrehajtási rendelet 1. cikkével kivetett végleges kiegyenlítő vám e rendelet hatálybalépésének napjától automatikusan alkalmazandó a Wuxi Suntech (TARIC-kiegészítő kód: B796), a Jinko Solar (TARIC-kiegészítő kód: B845), a Risen Energy (TARIC-kiegészítő kód: B868), a JA Solar (TARIC-kiegészítő kód: B794) és a Sumec (TARIC-kiegészítő kód: B866) által gyártott érintett termék Kínából származó vagy ott feladott behozatalára.

(24)

Tájékoztatási célból az e rendelet mellékletében szereplő táblázat felsorolja azon exportáló gyártókat, amelyek tekintetében a kötelezettségvállalásnak a 2013/707/EU végrehajtási határozat általi elfogadása nem módosul,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság az alábbi vállalatok tekintetében:

a)

a Wuxi Suntech Power Co. Ltd, a Suntech Power Co. Ltd, a Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, a Luoyang Suntech Power Co. Ltd, a Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd és a Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd az Unióban működő, velük kapcsolatban álló vállalatokkal együtt (együttes TARIC-kiegészítő kód: B796) (Wuxi Suntech);

b)

a Jinko Solar Co. Ltd, a Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, a ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD és a ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD a Kínában és az Unióban működő, velük kapcsolatban álló vállalatokkal együtt (együttes TARIC-kiegészítő kód: B845) (Jinko Solar);

c)

a Risen Energy Co., Ltd az Unióban működő, vele kapcsolatban álló vállalattal együtt (együttes TARIC-kiegészítő kód: B868) (Risen Energy);

d)

a JingAo Solar Co. Ltd, a Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, a JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, a Hefei JA Solar Technology Co. Ltd és a Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd az Unióban működő, velük kapcsolatban álló vállalattal együtt (együttes TARIC-kiegészítő kód: B794) (JA Solar); valamint

e)

a Sumec Hardware & Tools Co. Ltd és a Phono Solar Technology Co. Ltd az Unióban működő, velük kapcsolatban álló vállalatokkal együtt (együttes TARIC-kiegészítő kód: B866) (Sumec),

visszavonja a kötelezettségvállalás elfogadását.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 176., 2016.6.30., 21. o.

(2)  HL L 176., 2016.6.30., 55. o.

(3)  HL L 152., 2013.6.5., 5. o.

(4)  HL L 209., 2013.8.3., 26. o.

(5)  HL L 209., 2013.8.3., 1. o.

(6)  HL L 325., 2013.12.5., 1. o.

(7)  HL L 325., 2013.12.5., 66. o.

(8)  HL L 325., 2013.12.5., 214. o.

(9)  HL L 270., 2014.9.11., 6. o.

(10)  HL L 139., 2015.6.5., 30. o.

(11)  HL L 218., 2015.8.19., 1. o.

(12)  HL L 295., 2015.11.12., 23. o.

(13)  HL C 405., 2015.12.5., 8. o.

(14)  HL C 405., 2015.12.5., 20. o.

(15)  HL C 405., 2015.12.5., 33. o.

(16)  HL L 23., 2016.1.29., 47. o.

(17)  HL L 37., 2016.2.12., 76. o.

(18)  HL L 37., 2016.2.12., 56. o.

(19)  HL L 170., 2016.6.29., 5. o.

(20)  HL L 222., 2016.8.17., 10. o.

(21)  HL L 228., 2016.8.23., 16. o.


MELLÉKLET

A vállalatok listája

A vállalat neve

TARIC-kiegészítő kód

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Shuzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co. Ltd

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


16.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/18


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1999 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. november 15.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 15-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

92,9

ZZ

92,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 93 10

MA

105,4

TR

102,4

ZZ

103,9

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

67,3

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

83,0

ZZ

73,4

0806 10 10

BR

293,4

IN

166,9

PE

319,6

TR

136,7

US

353,3

ZA

345,1

ZZ

269,2

0808 10 80

CL

174,1

NZ

139,2

ZA

122,8

ZZ

145,4

0808 30 90

CN

44,3

TR

168,6

ZZ

106,5


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

16.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/20


A TANÁCS (KKPB) 2016/2000 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. november 15.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. május 31-én elfogadta a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozatot.

(2)

Két szervezetet törölni kell a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének B. szakaszában szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó szervezetek jegyzékéből.

(3)

A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/255/KKBP határozat I. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. KORČOK


(1)  HL L 147., 2013.6.1., 14. o.


MELLÉKLET

I.

Az alábbi szervezeteket, valamint a hozzájuk tartozó bejegyzéseket törölni kell a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének B. szakaszában foglalt jegyzékből:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/22


A TANÁCS (KKBP) 2016/2001 HATÁROZATA

(2016. november 15.)

a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia keretében a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által ellenőrizendő, alacsony dúsítású uránt tartalmazó üzemanyagbank létrehozásához és annak biztonságos kezeléséhez nyújtandó uniós hozzájárulásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2003. december 12-én elfogadta a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiát (a továbbiakban: a stratégia), amelynek III. fejezete tartalmazza az Unióban és harmadik országokban egyaránt meghozandó, az elterjedés elleni küzdelemre irányuló intézkedések listáját.

(2)

Az Unió aktívan dolgozik e stratégia végrehajtásán és érvényt szerez a III. fejezetében felsorolt intézkedéseknek, mégpedig elsősorban azáltal, hogy pénzügyi forrásokat szabadít fel a multilaterális intézmények – köztük a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) – által irányított egyedi projektek támogatására.

(3)

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) 4. cikke előírja, hogy a Szerződés részeseinek elidegeníthetetlen joga van arra, hogy megkülönböztetés nélkül és a Szerződés 1–2. cikkével összhangban fejlesszék a nukleáris energia békés célú kutatását, termelését és felhasználását. Rendelkezik továbbá arról, hogy a Szerződés összes részese kötelezi magát arra, hogy egyenként vagy más államokkal vagy nemzetközi szervezetekkel közösen hozzájárul „a nukleáris energia békés célú felhasználásának továbbfejlesztéséhez, különösen a Szerződésben részes olyan államok területén, amelyek nem rendelkeznek nukleáris fegyverrel, kellő figyelemmel a világ fejlődő területeinek szükségleteire”.

(4)

A nukleáris üzemanyagciklus multilaterális megközelítései a nemzeti nukleáris üzemanyagciklusok létrehozásával szemben olyan alternatívát nyújtanak a nukleáris energia békés célú felhasználásához folyamodni szándékozó országok számára, amely révén elkerülhetők a proliferációs kockázatok.

(5)

A NAÜ alapokmányának III. cikke értelmében a NAÜ jogosult bármilyen műveletet végrehajtani – beleértve nukleáris üzemanyag, szolgáltatások és berendezések beszerzését, valamint saját létesítmények és erőművek létrehozását – annak érdekében, hogy elősegítse a nukleáris energia békés célú gyakorlati felhasználását.

(6)

A nukleáris fenyegetést megelőző kezdeményezés (Nuclear Threat Initiative, NTI) – egy független nem kormányzati szervezet, amelynek székhelye az Egyesült Államokban található – 50 000 000 USD összegű támogatást ajánlott fel a NAÜ részére, hogy az segítsen létrehozni egy, a NAÜ tulajdonában álló és általa kezelt készletet alacsony dúsítású uránból, azzal a feltétellel, hogy az Ügynökségnek – többek között a NAÜ más tagállamai és egyéb támogatók által nyújtott támogatások formájában – össze kell tudnia gyűjteni további 100 000 000 USD összegű támogatást, és létre kell hoznia egy nukleárisüzemanyag-tartalékot.

(7)

A Tanács 2008. december 8-án következtetéseket fogadott el, amelyekben támogatta a NAÜ ellenőrzése alatt működtetendő nukleárisüzemanyag-bank létrehozását és biztonságos kezelését. A következtetésekben az is szerepelt, hogy az Unió a tervek szerint 25 000 000 EUR-ig terjedő összeggel járul hozzá a projekthez, amint a bank működésének feltételeit és szabályait meghatározták, és a NAÜ Kormányzótanácsa jóváhagyta azokat. Az Európai Bizottság már rendelkezésre bocsátott 20 000 000 EUR-t alacsony dúsítású urán beszerzése céljából.

(8)

A NAÜ Kormányzótanácsa 2010. december 3-án elfogadta az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank létrehozását jóváhagyó GOV/2010/70 sz. határozatot, és kijelentette, hogy az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank működését kizárólag költségvetésen kívüli hozzájárulásokból fogják finanszírozni.

(9)

„Az ellátás biztosítása: Alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank létrehozása a tagállamok alacsony dúsítású uránnal való ellátása céljából” című GOV/2010/67 sz. határozat 15. pontja előírja, hogy az Ügynökség a birtokosa az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbankban lévő alacsony dúsítású uránnak, ez utóbbi annak ellenőrzése alatt áll és hivatalosan annak jogos tulajdonát képezi. Az Ügynökség felel a birtokában lévő anyagok tárolásáért és védelméért, és ennek érdekében minden befogadói megállapodásban biztosítania kell az alacsony dúsítású urán védelmét a következőkkel szemben: természetes vagy más veszélyek, illetéktelen eltávolítás vagy eltérítés, károsodás vagy megsemmisülés – a szabotázst is beleértve –, valamint erőszakos eltulajdonítás. Az Ügynökségnek ezenkívül minden befogadói megállapodásban biztosítania kell a NAÜ biztosítékainak alkalmazását a az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbankban lévő alacsony dúsítású urán tekintetében, valamint a biztonsági előírásoknak és intézkedéseknek, illetve a fizikai védelmi intézkedéseknek a fogadó állam vagy államok általi alkalmazását. A GOV/2010/67 sz. határozat 16. pontja előírja továbbá, hogy az Ügynökségnek – a Kormányzótanács jóváhagyásával – valamennyi fogadó állammal a NAÜ jelenlegi székhely-megállapodásához hasonló befogadói megállapodást kell kötnie, amelynek rendelkeznie kell a tároló létesítmény biztonságáról, védelméről és a megfelelő felelősségbiztosítási fedezetéről, és amelynek biztosítania kell az Ügynökség számára az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank független üzemeltetéséhez szükséges kiváltságokat és mentességeket, beleértve az alacsony dúsítású uránnak az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbankba történő beviteléhez és az onnan történő kiviteléhez való jogot, az Ügynökség által az alapokmánynak és a befogadói megállapodás(ok)nak megfelelően meghatározottak szerint. Szükség esetén továbbá garantált áthaladást biztosító megállapodásokat is kell kötni a fogadó állammal szomszédos államokkal.

(10)

Az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank legfeljebb 60 darab 30B típusú, szabványos kereskedelmi alacsony dúsítású urán-hexafluoridot tartalmazó tartályból fog állni. Az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbanknak a NAÜ alacsony dúsítású uránt tartalmazó tároló létesítménye ad majd helyet, üzemeltetéséről az Ulba kohászati üzem fog gondoskodni, szabályozását pedig a Kazah Köztársaság nukleáris és energiaügyi felügyelettel és ellenőrzéssel foglalkozó bizottsága látja majd el.

(11)

Már megkötötték a NAÜ és a fogadó állam, Kazahsztán közötti alapvető jogi keretet megteremtő megállapodást. Az Oroszországi Föderációval aláírásra került a tranzitmegállapodás, amelyet a NAÜ Kormányzótanácsa jóváhagyott (GOV/2015/36). Befejeződött a NAÜ alacsony dúsítású uránt tartalmazó új tároló létesítményének megtervezése, és a NAÜ megállapította, hogy az eleget tesz a NAÜ biztonsági előírásaiban és védelmi útmutatásaiban szereplő alkalmazandó rendelkezéseknek. Elkészült a NAÜ alacsony dúsítású uránt tartalmazó új tároló létesítményének részletes költségtervezete, és megtörtént annak független hitelesítése. Véglegesítésre került a NAÜ és a létesítmény üzemeltetője közötti partnerségi megállapodás, amely meghatározza a NAÜ alacsony dúsítású uránt tartalmazó tároló létesítményének a megépítésére vonatkozó együttműködés feltételeit. A NAÜ keretében jelenleg az alacsony dúsítású urán beszerzésének előkészítése zajlik, és folyik az ehhez szükséges tevékenységek megtervezése.

(12)

A NAÜ főigazgatója által készített naprakésszé tett jelentésben (GOV/INF/2016/8, „Az ellátás biztosítása: Alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank létrehozása a tagállamok alacsony dúsítású uránnal való ellátása céljából”) ismertetett projekt- és pénzügyi terv szerint az alacsony dúsítású uránnal kapcsolatos projekt teljes költsége várhatóan 118 863 000 EUR lesz,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia egyes elemeinek azonnali és gyakorlati végrehajtása céljából az Unió hozzájárul a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (a továbbiakban: „a NAÜ” vagy „az Ügynökség”) által ellenőrizendő, alacsony dúsítású uránt tartalmazó üzemanyagbank létrehozásához és annak biztonságos kezeléséhez, csökkentendő a nukleáris üzemanyagciklushoz kapcsolódó érzékeny technológiák elterjedése által okozott egyre növekvő proliferációs kockázatokat. Az Unió intézkedéseket hoz az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank támogatására, amely alacsony dúsítású uránból képzett tartalék formájában jön létre, a következő célokból:

a)

biztosítsa az egyes országok számára, hogy élhessenek a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 4. cikke szerinti jogukkal, elkerülve ugyanakkor a proliferációs kockázatokat, és

b)

végső esetben alkalmazandó mechanizmusként szolgáljon, és – annak torzítása nélkül – támogassa a kereskedelmi piacot abban az esetben, ha valamely NAÜ-tagállamban kereskedelmi eszközökkel helyre nem állítható zavar lép fel az alacsony dúsítású uránnal való ellátásban, és az adott NAÜ-tagállam megfelel a jogosultsági követelményeknek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett célok megvalósítása érdekében az Unió oly módon támogatja a NAÜ által ellenőrizendő, alacsony dúsítású uránt tartalmazó üzemanyagbank létrehozását és annak biztonságos kezelését, hogy biztonsági vonatkozású tevékenységeket finanszíroz – ideértve a fizikai védelmet, a szállítást és az őrzést –, és hozzájárulást nyújt az alacsony dúsítású uránt tartalmazó üzemanyagbank biztonságos kezeléséhez. A projekt a nukleáris energia békés célú felhasználásához folyamodni szándékozó országok javára kerül végrehajtásra.

A projekt részletes leírása a mellékletben található.

2. cikk

(1)   E határozat végrehajtásáért az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (főképviselő) felel.

(2)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projekt technikai végrehajtásáról a NAÜ gondoskodik. A NAÜ ezt a feladatot a főképviselő ellenőrzése mellett végzi. A főképviselő ebből a célból megköti a szükséges megállapodásokat a NAÜ-vel.

3. cikk

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységek végrehajtását szolgáló pénzügyi referenciaösszeg 4 362 200 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadásokat az Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)   A Bizottság felügyeli az (1) bekezdésben említett kiadások megfelelő kezelését. Ebből a célból a Bizottság finanszírozási megállapodást köt a NAÜ-vel. A megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy a NAÜ-nek – a hozzájárulás nagyságának megfelelően – biztosítania kell az uniós hozzájárulás láthatóságát.

(4)   A Bizottság törekszik arra, hogy e határozat hatálybalépését követően minél hamarabb megkösse a (3) bekezdésben említett finanszírozási megállapodást. Az ennek során felmerülő nehézségekről és a finanszírozási megállapodás megkötésének időpontjáról tájékoztatja a Tanácsot.

4. cikk

(1)   A főképviselő a NAÜ által készített rendszeres beszámolók alapján jelentést tesz a Tanácsnak e határozat végrehajtásáról. Az említett NAÜ beszámolók szolgálnak alapul a Tanács által végzendő értékeléshez.

(2)   A Bizottság tájékoztatást nyújt az 1. cikk (2) bekezdésében említett projekt végrehajtásának pénzügyi vonatkozásairól.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ez a határozat 60 hónappal a 3. cikk (3) bekezdésében említett finanszírozási megállapodás megkötésének időpontját követően hatályát veszti. Hat hónappal a hatálybalépését követően veszti azonban hatályát abban az esetben, ha ezen időpontig nem kerül sor finanszírozási megállapodás megkötésére.

6. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. KORČOK


MELLÉKLET

A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia keretében a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által ellenőrizendő, alacsony dúsítású uránt tartalmazó üzemanyagbank létrehozásához és annak biztonságos kezeléséhez nyújtandó uniós hozzájárulás

I.   BEVEZETÉS

Háttér

A NAÜ Kormányzótanácsa 2010 decemberében megbízta az Ügynökség főigazgatóját, hogy kezdje meg az alacsony dúsítású uránt tartalmazó üzemanyagbank létrehozását, a főigazgató pedig benyújtotta a létesítés és a biztonságos üzemeltetés részletes koncepcióját.

A NAÜ 2011. december 20-án visszaigazolta Kazahsztán NAÜ mellett működő állandó képviseletének, hogy a Kazahsztán által az Ügynökségnek küldött szándéknyilatkozatban foglalt információk alapján és a GOV/INF/2011/7 dokumentumban előírt követelményekre figyelemmel az Ulba kohászati üzem (UMP) alkalmas az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank befogadására.

A NAÜ 2011 és 2016 között több missziót szervezett Kazahsztánba, hogy felmérje az UMP létesítményeit és értékelje a nemzeti szabályozási keretet, és ezáltal megbizonyosodjon róla, hogy az alacsony dúsítású uránt tartalmazó üzemanyagbank képes lesz megfelelni a NAÜ biztonsági előírásaiban és védelmi útmutatásaiban szereplő alkalmazandó rendelkezéseknek. A vizsgálatok a létesítmény biztonságára, a szeizmikus biztonságra, a veszélyhelyzeti készültségre és reagálásra, a szállítás biztonságára és védelmére, valamint a fizikai védelemre irányultak.

A NAÜ és Kazahsztán 2015. augusztus 27-én aláírta a befogadói megállapodást. E megállapodás értelmében Kazahsztán lett az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank fogadó országa. A megállapodás egyúttal biztosítja a jogi keretet Kazahsztán számára ahhoz, hogy az üzemanyagbankot a kazah jogszabályoknak és rendeleteknek, továbbá a NAÜ biztonsági előírásaiban és védelmi útmutatásaiban szereplő alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően irányítsák és szabályozzák.

A NAÜ és az UMP 2015. augusztus 27-én létesítményüzemeltetési megállapodást írt alá. E megállapodás értelmében az UMP lett az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank létesítési helye. A megállapodás egyúttal biztosítja a jogi keretet az UMP számára ahhoz, hogy az üzemanyagbankot az engedélyének, a nemzeti szabályozási keretnek, továbbá a NAÜ biztonsági előírásaiban és védelmi útmutatásaiban szereplő alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően működtesse és irányítsa.

Ezen túlmenően a NAÜ és a kazah energiaügyi minisztérium technikai megállapodást írt alá az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbanknak a Kazahsztánban történő létesítése céljából végrehajtandó konkrét intézkedésekről (a továbbiakban: technikai megállapodás). A technikai megállapodás értelmében mindkét fél gondoskodik arról, hogy rendelkezésre álljanak az az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank időben történő létrehozása érdekében végzendő tevékenységeihez szükséges erőforrások, ideértve a NAÜ biztonsági előírásaiban és védelmi útmutatásaiban szereplő alkalmazandó rendelkezések betartásához szükséges tevékenységeket. A technikai megállapodásnak megfelelően a felek létrehoztak egy közös koordinációs bizottságot a technikai megállapodás végrehajtásának megkönnyítése érdekében, továbbá jóváhagyták a konkrét tevékenységek tervét, hogy biztosítsák az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbanknak a NAÜ biztonsági előírásaiban és védelmi útmutatásaiban szereplő alkalmazandó rendelkezésekkel összhangban történő létesítését és üzemeltetését. A technikai megállapodás előírja, hogy a tevékenységeket a jogi megállapodások aláírásától számított két éven belül, illetve 2017 szeptemberéig le kell zárni.

Az UMP 2015 novemberében megkezdte az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbankot majd befogadó új tároló létesítmény tervezését. A NAÜ küldöttsége 2016. február 29. és március 4. között az UMP-be látogatott, hogy ellenőrizze a tervezés előrehaladását. A NAÜ küldöttség megvizsgálta, hogy a NAÜ biztonsági előírásaiban és védelmi útmutatásaiban szereplő alkalmazandó rendelkezéseket kellően figyelembe vették-e a tervezési folyamat során. A NAÜ küldöttség vizsgálata öt technikai területre összpontosított: épületszerkezet, a biztonság elemzése, sugárvédelem, veszélyhelyzeti készültség és reagálás, valamint nukleáris biztonság. A javasolt tervezet és az alátámasztó dokumentáció átvizsgálása alapján az az általános megállapítás született, hogy a tervezet megfelelő intézkedéseket ír elő a nukleáris biztonság garantálására és a védelmi útmutatások betartására.

Miután a tervezés lezárult és a NAÜ elvégezte annak ellenőrzését, a NAÜ és az UMP 2016 májusában partnerségi megállapodást írt alá. E megállapodás tartalmazza a NAÜ tároló létesítmény létrehozásának technikai és pénzügyi feltételeit, és ezzel az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank létesítése fontos mérföldkőhöz érkezett.

A Kormányzótanács a 2016. májusi GOV/INF/2016/8 jelentésében kiemelte a már elért jelentős eredményeket. Ez egyúttal az első alapvető átfogó projekt- és pénzügyi tervet is jelenti.

A Kormányzótanács GOV/2010/67 dokumentuma felhatalmazta a NAÜ főigazgatóját az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank létrehozására, és előírta, hogy a létesítés és az üzemeltetés költségeit (a humán erőforrás költségeit is) kizárólag költségvetésen kívüli, önkéntes hozzájárulásokból kell fedezni, a NAÜ rendes költségvetésére gyakorolt hatás nélkül. Ezért az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank projekt keretében visszatérítik a NAÜ különböző részlegeinek a technikai hozzájárulás és támogatás költségét, amelyet szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások révén a projektszakértők és egyéb szakemberek kapnak. 2016 márciusában véglegesítették és elfogadták ezeket a megállapodásokat, amelyek meghatározzák, hogy az egyes részlegek milyen szolgáltatásokat nyújtanak a projekt számára a projektterv (és a konkrét tevékenységek terve) végrehajtásához, valamint tartalmazzák az egyes részlegek által nyújtott támogatási szint költségeit.

2016. április 1-jei adatok szerint több tagállam, a Bizottság, a nukleáris fenyegetést megelőző kezdeményezés és a Nukleáris Anyagok Szállításának Világintézete (WNTI) összesen mintegy 124 900 000 USD és 25 000 000 EUR támogatást ígért, ebből a NAÜ az említett időpontig 124 900 000 USD és 20 000 000 EUR hozzájárulást kapott meg. Pénzügyi hozzájárulást nyújtott a nukleáris fenyegetést megelőző kezdeményezés (50 000 000 USD), az USA (50 000 000 USD), az Egyesült Arab Emírségek (10 000 000 USD), Norvégia (5 000 000 USD), Kuvait (10 000 000 USD), a WNTI (10 000 EUR) és Kazahsztán (400 000 USD). A Bizottság 20 000 000 EUR-t adományozott alacsony dúsítású urán vásárlására az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank részére, és további legfeljebb 5 000 000 EUR-t irányozott elő biztonsági fejlesztések céljára. A biztonsági fejlesztésekre szánt összeg (legfeljebb 5 000 000 EUR) e melléklet tárgyát képezi.

Az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank létesítésének következő fontos lépései:

a)

a NAÜ tároló létesítmény véglegesítése, beleértve az építkezés befejezését; annak megerősítése, hogy az épület és a berendezések megfelelnek a terveknek, valamint az alkalmazandó biztonsági és védelmi rendelkezéseknek;

b)

tartálykezelési programról szóló megállapodás az UMP-vel a tartályok hosszú távú biztonságának és védelmének, valamint szállításra való alkalmasságuknak a biztosítása érdekében;

c)

a létesítmény átadása;

d)

az alacsony dúsítású urán beszerzése és elszállítása a tároló létesítménybe;

e)

a működés megkezdése.

A projekt céljai

Hozzájárulás az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank létesítéséhez és biztonságos üzemeltetéséhez, különösen a magas szintű biztonság és védelem garantálásával a szállítás és a tárolás során, a NAÜ biztonsági előírásaival és védelmi útmutatásaival összhangban.

Előnyök

A projekt a következő előnyökkel jár:

a)

a nukleáris üzemanyaggal való ellátás biztosításának javítása biztonságos és védett módon; valamint

b)

segítségnyújtás a NAÜ részére az alacsony dúsítású urán biztonságos és védett szállításának biztosítása terén, a beszerzéstől az ellátásig, valamint az alacsony dúsítású uránt tartalmazó üzemanyagbankban való tárolás során.

II.   A TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE

Az alacsony dúsítású uránt tartalmazó üzemanyagbank

Az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank egyrészt a nagyjából 90 tonna alacsony dúsítású uránból álló fizikai készletet – ez egy korszerű könnyűvizes reaktor villamosenergia-termeléshez szükséges kezdeti üzemanyag-adagjának megfelelő egyszeri mennyiség (és körülbelül három utántöltésnek felel meg) –, másrészt pedig a kapcsolódó szolgáltatásokat és berendezéseket foglalja magában. A készlet a NAÜ tulajdona. Az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank az alacsony dúsítású uránnak egy kedvezményezett ország számára való felszabadítására vonatkozó, megkülönböztetéstől mentes feltételeknek megfelelően működik. Az említett feltételek maradéktalanul megfelelnek a NAÜ alapokmányában foglaltaknak, és azokat a NAÜ Kormányzótanácsa jóváhagyta. Az alacsony dúsítású uránt használó nukleáris létesítményeknek a NAÜ-val kötött biztosítéki megállapodás tárgyát kell képezniük, és maradéktalanul meg kell felelniük az ezen megállapodásban foglaltaknak.

Uniós támogatás

Az Unió különböző eszközökön keresztül kiegészítő támogatást nyújt az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbanknak. A Stabilitási Eszközből az Unió 2011-ben már 20 000 000 EUR összegű pénzügyi hozzájárulást nyújtott az alacsony dúsítású urán beszerzéséhez.

Ez a határozat elősegíti az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank védett és biztonságos üzemeltetését és irányítását. A NAÜ által előírt vonatkozó tevékenységek, amelyekhez e határozat pénzügyi hozzájárulást biztosít, a következők lehetnek:

(1)   A 90 tonnányi alacsony dúsítású urán tárolását lehetővé tévő létesítmény biztonságos létrehozásának támogatása

Ez a pont a projekttervben foglalt tevékenységek végrehajtásának költségeire vonatkozik, ideértve a konkrét tevékenységek 2017. évre szóló tervét, és a 2018-ban esedékes nyomonkövetési tevékenységeket. A konkrét tevékenységekre vonatkozó terv – amelyet a NAÜ, az UMP és a Kazahsztán nukleáris és energiaügyi felügyelettel és ellenőrzéssel foglalkozó bizottsága közösen hagyott jóvá – egy lista, amely ismerteti, hogy mely tevékenységek végrehajtására van szükség a létesítmények, berendezések, eljárások és gyakorlatok korszerűsítéséhez annak érdekében, hogy az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank létesítése, üzemeltetése és védelme, és az üzemanyag tárolása a NAÜ biztonsági előírásaiban és védelmi útmutatásaiban szereplő alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően történjen. A tevékenységeket több, 2012 és 2016 között lefolytatott értékelés alapján állapították meg. Az Ügynökség egy 2016 januárjában lefolytatott missziója azonosított néhány olyan külső berendezést, amelyre a jövőben szükség lesz ahhoz, hogy a tároló létesítmény a NAÜ veszélyhelyzeti készültségre és reagálásra vonatkozó előírásainak megfelelően működhessen.

A tevékenységek közé a következők tartoznak: a védett és biztonságos üzemeltetésre, a veszélyhelyzeti készültség és reagálás és a sugárvédelem szempontjából szükséges berendezés beszerzésére, valamint a kapcsolódó képzésre vonatkozó eljárások kidolgozása; az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank szempontjából releváns biztonsági témákkal (pl. a nukleáris biztonsági kultúrával) kapcsolatos műhelymunka folytatása; a létesítményben folytatott vészhelyzeti gyakorlatok megfigyelése; az üzembe helyezést megelőzően annak nyomon követése és értékelése, hogy a korszerűsítés megfelel-e a NAÜ vonatkozó biztonsági előírásainak és védelmi útmutatásainak.

A NAÜ alacsony dúsítású uránt tartalmazó tároló létesítményben az alacsony dúsítású urán csak abban az esetben kerül elhelyezésre, ha a NAÜ meggyőződött arról, hogy az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbankot a NAÜ vonatkozó biztonsági előírásainak és védelmi útmutatásainak megfelelően hozták létre, és az megfelel az említett előírások és útmutatások alkalmazandó rendelkezéseinek. A NAÜ ezért a tervek szerint 2017 nyarán missziót küld a helyszínre, hogy megállapíthassa, hogy a befejezett épület és annak kulcsfontosságú felszerelése megfelel-e a tervezési célnak, és hogy az alkalmazandó védelmi és biztonsági előírásoknak való megfeleléshez szükséges teljes infrastruktúra rendelkezésre áll-e.

Az elkövetkező két év során a költségvetés tartalmazza a projektterv és a konkrét tevékenységekre vonatkozó terv tervezésével, végrehajtásával, támogatásával és a vonatkozó jelentéstétellel kapcsolatos költségeket, ideértve a NAÜ emberi erőforrásaival kapcsolatos költségek fedezésére szolgáló összegeket is, hogy az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbankra vonatkozó projekt megbízatásával összhangban ne legyen szükség a rendes költségvetési források felhasználására.

(2)   A 90 tonnányi alacsony dúsítású urán biztonságos szállítása

A 90 tonnányi alacsony dúsítású uránt az eladó/eladók létesítményéből/létesítményeiből szállítják majd a kazahsztáni Oskemenben található Ulba kohászati üzembe, az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbankot befogadó létesítménybe. A különböző joghatóság alá tartozó területeken keresztüli szállítás során meg kell felelni a dokumentációra, biztosításra, tranzitengedélyre és megjelölésre vonatkozó összes követelménynek, ideértve az államok által a fizikai védelemre vonatkozóan megállapított, a NAÜ égisze alatt kidolgozott vonatkozó egyezményekben és ajánlásokban foglalt követelményeket, valamint a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet biztonsági követelményeit is. Az alacsony dúsítású urán szállításával kapcsolatos költségek az uránt eladó fél földrajzi elhelyezkedésétől, az eladó és a kazahsztáni Ulba kohászati üzem (UMP) közötti tengeri és szárazföldi szállítási távolságtól, továbbá a szállítás lebonyolításához szükséges kikötők és határátlépések számától függnek. A költségek magukban foglalják a következőket: a műszaki jellemzők megállapítása a NAÜ tisztviselőivel és külső szakértők bevonásával; a szállítás megtervezése és felügyelete; biztosítás; a fokozottan biztonságos szállításra alkalmas tengeri hajó bérlése; konzultáció a szállítási útvonal biztonsági kockázatainak értékelése és tervezése céljából, őrizet biztosítása a tengeri szállítás alatt, a kikötőkben és a tranzithelyszíneken.

(3)   A 90 tonnányi alacsony dúsítású urán hosszú távú tárolása

Az alacsony dúsítású uránt a kazahsztáni Oskemenben található UMP területén lévő, erre a célra létesített tároló létesítményben tárolják majd be. Az uránt 30B típusú tartályokban fogják tárolni. A NAÜ nevében a létesítmény üzemeltetője felel az alacsony dúsítású urán tárolásáért és védelméért, a NAÜ biztonsági előírásait és védelmi útmutatásait betartva. Ez a feladat magában foglalja a 30B típusú, az alacsony dúsítású urán fizikailag védett és biztonságos tárolását lehetővé tévő tartályok megvásárlását. A biztonsági tanulmányok szerint ezek a tartályok 50 éven keresztüli biztonságos tárolásra alkalmasak. A biztonságosságon túl a tartályok általános kialakítása és falvastagságuk fizikai védelmet biztosítás a szabotázzsal és a lopással szemben is.

Az alacsony dúsítású urán hosszú távú tárolása során az egyik legfontosabb feladatot a tartályok ellenőrzése jelenti: rutinszerű vizsgálatokkal kell ellenőrizni, igazolni, és újból hitelesíteni, hogy a tárolásra használt 30B típusú tartályok megfelelnek-e az ISO 7195 szabványnak, és alkalmasak-e a tagállamokba való szállításra. Ehhez biztosítani kell, hogy a tartályok újbóli hitelesítését arra felhatalmazott felügyelők végezzék, és az UMP személyzetének segítenie kell a vonatkozó tesztek elvégzését.

Az alacsony dúsítású urán hosszú távú tárolása során ezen túlmenően a NAÜ rutinszerű és eseti nyomonkövetési tevékenységet folytat, többek között annak révén, hogy felülvizsgálja és hitelesíti az UMP-től kapott éves jelentéseket. Ez magában foglalja azt is, hogy a NAÜ és az UMP képviselői évente üléseznek az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbankkal kapcsolatos tevékenységek biztonságának felülvizsgálata céljából, és a NAÜ más jellegű missziókat is küld a helyszínre, hogy meggyőződjenek arról, hogy az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank továbbra is megfelel a biztonsági előírásaiban és védelmi útmutatásaiban foglalt releváns rendelkezéseknek.

Ez a pont egy ötéves időszakra vonatkozik.

III.   A VÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA

A projekt végrehajtásának becsült időtartama 60 hónap, ami a 3. cikkben említett finanszírozási megállapodás aláírásával veszi kezdetét.

IV.   KEDVEZMÉNYEZETTEK

Az e határozatban foglalt projekt kedvezményezettjei az alacsony dúsítású uránt tartalmazó NAÜ-üzemanyagbank szolgáltatásait igénybe vevő, támogatásra jogosult azon kedvezményezett államok, amelyek teljesítik a NAÜ Kormányzótanácsa által az alacsony dúsítású uránt tartalmazó üzemanyagbankhoz való hozzáférés tekintetében megállapított feltételeket.

V.   VÉGREHAJTÓ SZERV

A projekt technikai végrehajtása a NAÜ feladata, az Ügynökség ezt a feladatát a főképviselő felügyelete mellett látja el. A projektet közvetlenül a NAÜ személyzete hajtja végre, más nemzeti nukleáris hatóságok szakértőivel és a szerződő felekkel közösen. Szerződő felek esetén az áruk, építési beruházások vagy szolgáltatások e határozat keretében való, NAÜ általi beszerzését a Bizottság és a NAÜ között kötendő finanszírozási megállapodásban foglaltak szerint kell megvalósítani.

VI.   JELENTÉSTÉTEL

A végrehajtó szerv:

a)

rendszeresen jelentést készít a projekt végrehajtásáról;

b)

végső jelentést készít legkésőbb két hónappal a projekt végrehajtásának lezárását követően.

A jelentéseket a főképviselőnek kell benyújtani.


16.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/29


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2002 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. november 8.)

a 91/68/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének, a 2010/470/EU bizottsági határozat III. mellékletének és a 2010/472/EU bizottsági határozat II. mellékletének a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok, valamint a juh- és kecskeféléktől származó sperma Unión belüli kereskedelme és az Unióba történő behozatalára irányadó, az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2016) 7026. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/68/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermájuk, petesejtjeik és embrióik Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésének negyedik franciabekezdésére, 17. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 18. cikke (1) bekezdésének első franciabekezdésére, valamint 19. cikke bevezető mondatára és b) pontjára,

mivel:

(1)

A 91/68/EGK irányelv a juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmére irányadó állategészségügyi feltételekről rendelkezik. Az irányelv többek között előírja, hogy a juh- és kecskeféléket a rendeltetési helyükre történő szállítás során az E. mellékletben foglalt I., II., vagy III. mintának megfelelő egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie.

(2)

A 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szabályokat állapít meg a szarvasmarha-, juh- és kecskeféléknél előforduló fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE-k) megelőzése, az ellenük való védekezés és azok felszámolása tekintetében. Az említett rendelet VII. melléklete megállapítja a TSE-k ellen való védekezés és az azok felszámolása céljából alkalmazandó intézkedéseket. Az említett rendelet VIII. mellékletének A. fejezete emellett megállapítja többek között az élő állatok Unión belüli kereskedelmére irányadó feltételeket.

(3)

A 999/2001/EK rendeletet a közelmúltban módosította az (EU) 2016/1396 bizottsági rendelet (4). A módosítások többek között arról rendelkeznek, hogy azokat a juh- és kecskeféléket, amelyeket kizárólag a 92/65/EGK tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok között szállítanak, mentesíteni kell a 999/2001/EK rendelet VIII. melléklete A. fejezete A. szakaszának 4.1. pontja szerinti, a klasszikus súrlókórnak a gazdaságokban tartott tenyésztett állatok körében történő terjedését megakadályozni hivatott feltételek alól.

(4)

Az (EU) 2016/1396 rendelet továbbá speciális feltételeket vezet be a juh- és kecskefélék ritka fajtáiba tartozó azon egyedek Unión belüli kereskedelmére vonatkozóan, amelyek nem felelnek meg a 999/2001/EK rendelet VIII. melléklete A. fejezete A. szakaszának 4.1. pontja szerinti követelményeknek. E speciális feltételek azért kerültek bevezetésre, hogy a ritka fajták állományait illetően a beltenyésztés elkerülése és a genetikai sokféleség megőrzése érdekében lehetőség legyen az ilyen állatok tagállamok közötti rendszeres cseréjére.

(5)

A 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő II. és III. mintának megfelelő állategészségügyi bizonyítványokat ezért módosítani kell, hogy azok tükrözzék az (EU) 2016/1396 rendelettel módosított 999/2001/EK rendeletben szereplő, a juh- és kecskefélék ritka fajtáiba tartozó egyedek Unión belüli kereskedelmére, valamint a juh- és kecskefélék engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok közötti szállítására vonatkozó követelményeket.

(6)

Továbbá egyes tagállamok arról értesítették a Bizottságot, hogy problémákkal szembesültek azon adminisztratív kötelezettségek kapcsán, amelyek értelmében a 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő I., II. és III. mintának megfelelő állategészségügyi bizonyítványok I.31. pontjában olyan adatokat kell feltüntetni, mint például a szállítmányt alkotó állatok fajtája és mennyisége. A hatósági állatorvosokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentése érdekében a szóban forgó állategészségügyi bizonyítványok I.31. pontjából indokolt törölni a fajtára vonatkozó információt, mivel az a szállítmányhoz tartozó állatok egészségügyi státusa szempontjából nem releváns, továbbá az állatok számát, mivel az az I.20. pontban már feltüntetésre kerül, és az I.31. pontban mindenképpen meg kell adni minden egyes állat tekintetében egy hivatalos azonosító számot.

(7)

Továbbá a 91/68/EGK irányelv E. mellékletében szereplő II. és III. mintának megfelelő állategészségügyi bizonyítványok II.5. és II.6. pontjában az állatok egyedi azonosítását lehetővé tevő feltételek pontosabb feltüntetése érdekében a szóban forgó pontokban utalást kell szerepeltetni a 21/2004/EK tanácsi rendeletre (5).

(8)

A 91/68/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

A 92/65/EGK irányelv többek között a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok spermájának Unión belüli kereskedelmére és az Unióba történő behozatalára vonatkozó feltételeket állapít meg.

(10)

A 2010/470/EU bizottsági határozat (6) III. melléklete a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok spermáinak Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állategészségügyi bizonyítványmintákat határoz meg. A melléklet A. része meghatározza a 2010. augusztus 31-e után gyűjtött és a sperma származási helye szerinti, engedélyezett spermagyűjtő központból (állomásról) feladott spermaszállítmányok esetében alkalmazandó állategészségügyi bizonyítványmintát.

(11)

A 2010/472/EU bizottsági határozat (7) II. melléklete többek között a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok spermáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő behozatalára vonatkozó állategészségügyi bizonyítványmintákat határoz meg. A melléklet 2. részének A. szakasza meghatározza a sperma származási helye szerinti, engedélyezett spermagyűjtő központból (állomásról) feladott spermaszállítmányok esetében alkalmazandó állategészségügyi bizonyítványmintát.

(12)

A 999/2001/EK rendelet VIII. melléklete A. fejezete A. szakaszának 4.2. pontja meghatározza a juh- és kecskefélék spermájának Unión belüli kereskedelme során a súrlókór vonatkozásában betartandó feltételeket. A 999/2001/EK rendelet IX. mellékletének H. fejezete meghatározza a juh- és kecskefélék spermájának behozatala esetén a súrlókór vonatkozásában betartandó feltételeket.

(13)

Az (EU) 2016/1396 rendelet azon rendelkezések között, amelyek értelmében egy gazdaság a 999/2001/EK rendelet VIII. melléklete A. fejezete A. szakasza 1.2. és 1.3. pontjának megfelelően a klasszikus surlókór tekintetében elhanyagolható vagy ellenőrzött kockázatot jelentő gazdaságnak minősíthető, a spermagyűjtő központokra (állomásokra) vonatkozó speciális feltételeket vezet be, tekintettel arra, hogy a súrlókórnak a 92/65/EGK irányelv D. mellékletében megállapított feltételek szerint működtetett és felügyelt spermagyűjtő központokban (állomásokon) tartott hímivarú juh- és kecskefélék általi terjesztésének kockázata alacsony. A juh- és kecskefélék spermájának kereskedelmére és behozatalára vonatkozó, a 999/2001/EK rendelet VIII–IX. mellékletében meghatározott követelmények között szintén szerepel utalás az említett speciális feltételekre.

(14)

A 2010/470/EU határozat III. mellékletének A. részében meghatározott, a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok spermáit tartalmazó szállítmányok Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állategészségügyi bizonyítványmintákat, valamint a 2010/472/EU határozat II. melléklete 2. részének A. szakaszában meghatározott, a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok spermáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő behozatalára vonatkozó állategészségügyi bizonyítványmintákat ezért az (EU) 2016/1396 rendelettel módosított 999/2001/EK rendeletben megállapított követelmények figyelembevétele érdekében módosítani kell.

(15)

Továbbá az (EU) 2016/1396 rendelettel módosított 999/2001/EK rendelet IX. mellékletének H. fejezete értelmében a hús- és csontliszt fogalma tekintetében a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexe (8), nem pedig a 142/2011/EU bizottsági rendelet (9) I. mellékletének 27. pontja szerinti meghatározás használandó.

(16)

A 2010/472/EU határozat II. melléklete 2. részének A. szakaszában meghatározott, a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok spermáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő behozatalára vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminta II.4.10.4. pontját a 999/2001/EK rendelet IX. mellékletének H. fejezetében szereplő módosított követelmények figyelembevétele érdekében módosítani kell.

(17)

A 2010/470/EU és a 2010/472/EU határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(18)

Az (EU) 2016/1396 rendelet úgy rendelkezik, hogy a 999/2001/EK rendelet IX. mellékletét érintő, egyes áruk behozatalára vonatkozó módosítások 2017. július 1-jétől alkalmazandók. A juh- és kecskefélék spermáját tartalmazó szállítmányok Unióba történő behozatalában bekövetkező zavarok elkerülése érdekében az e határozattal bevezetett módosítások hatálybalépését megelőzően a 2010/472/EU határozatnak megfelelően kiállított bizonyítványok használatát egy átmeneti időszakra bizonyos feltételek mellett engedélyezni kell.

(19)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/68/EGK irányelv E. melléklete e határozat I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2010/470/EU határozat III. melléklete e határozat II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

A 2010/472/EU határozat II. melléklete e határozat III. mellékletének megfelelően módosul.

4. cikk

E határozat 3. cikkét 2017. július 1-jétől kell alkalmazni.

Egy 2017. december 31-ig tartó átmeneti időszakban továbbra is be lehet hozni az Unióba juh- és kecskefélék spermáját tartalmazó olyan szállítmányokat, amelyeket a 2010/472/EU határozat II. melléklete 2. részének A. szakaszában szereplő, az e határozattal bevezetett módosítások bevezetése előtti minta szerint kiadott állategészségügyi bizonyítvány kísér, feltéve, hogy a bizonyítványt legkésőbb 2017. november 30-án állították ki.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 8-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 46., 1991.2.19., 19. o.

(2)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 999/2001/EK rendelete (2001. május 22.) egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2016/1396 rendelete (2016. augusztus 18.) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes mellékleteinek módosításáról (HL L 225., 2016.8.19., 76. o.).

(5)  A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. december 17.) a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.).

(6)  A Bizottság 2010/470/EU határozata (2010. augusztus 26.) a ló-, juh- és kecskefélékhez tartozó állatok spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak, valamint a sertésfélékhez tartozó állatok petesejtjeinek és embrióinak Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminták meghatározásáról (HL L 228., 2010.8.31., 15. o.).

(7)  A Bizottság 2010/472/EU határozata (2010. augusztus 26.) a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak Unióba történő behozataláról (HL L 228., 2010.8.31., 74. o.).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  A Bizottság 2011. február 25-i 142/2011/EU rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A 91/68/EGK irányelv E. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„E. MELLÉKLET

I. MINTA

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

II. MINTA

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

III. MINTA

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép Image Szövege kép

II. MELLÉKLET

A 2010/470/EU határozat III. mellékletének A. része helyébe a következő szöveg lép:

„A. rész

IIIA. állategészségügyi bizonyítványminta a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok 2010. augusztus 31-ét követően a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően gyűjtött és a sperma származási helye szerinti, engedélyezett spermagyűjtő központból (állomásról) feladott spermáit tartalmazó szállítmányok Unión belüli kereskedelméhez

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép Image Szövege kép

III. MELLÉKLET

A 2010/472/EU határozat II. melléklete 2. része A. szakaszának helyébe a következő szöveg lép:

„A. szakasz

1. minta – Állategészségügyi bizonyítványminta a sperma származási helye szerinti, engedélyezett spermagyűjtő központból (állomásról) feladott spermaszállítmányokra

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép Image Szövege kép

16.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/59


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2003 HATÁROZATA

(2016. november 14.)

a 2009/300/EK, a 2011/263/EU, a 2011/264/EU, a 2011/382/EU, a 2011/383/EU, a 2012/720/EU és a 2012/721/EU határozatnak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról

(az értesítés a C(2016) 7218. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésének c) pontjára,

az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2009/300/EK bizottsági határozat (2)2016. december 31-én hatályát veszti.

(2)

A 2011/263/EU bizottsági határozat (3)2016. december 31-én hatályát veszti.

(3)

A 2011/264/EU bizottsági határozat (4)2016. december 31-én hatályát veszti.

(4)

A 2011/382/EU bizottsági határozat (5)2016. december 31-én hatályát veszti.

(5)

A 2011/383/EU bizottsági határozat (6)2016. december 31-én hatályát veszti.

(6)

A 2012/720/EU bizottsági határozat (7)2016. november 14-én hatályát veszti.

(7)

A 2012/721/EU bizottsági határozat (8)2016. november 14-én hatályát veszti.

(8)

Sor került a 2009/300/EK, a 2011/263/EU, a 2011/264/EU, a 2011/382/EU, a 2011/383/EU, a 2012/720/EU és a 2012/721/EU határozatban rögzített, jelenleg hatályos ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények értékelésére, amely megerősítette azok relevanciáját és megfelelőségét. Mivel az említett határozatokban megállapított ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények új felülvizsgálata még nem zárult le, indokolt ezen ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények érvényességének időtartamát 2017. december 31-ig meghosszabbítani. Ezért a 2009/300/EK, a 2011/263/EU, a 2011/264/EU, a 2011/382/EU, a 2011/383/EU, a 2012/720/EU és a 2012/721/EU határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikkében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/300/EK határozat 3. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

A »televíziók« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2017. december 31-ig érvényesek.”

2. cikk

A 2011/263/EU határozat 4. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A »gépi mosogatószerek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2017. december 31-ig érvényesek.”

3. cikk

A 2011/264/EU határozat 4. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A »mosószerek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2017. december 31-ig érvényesek.”

4. cikk

A 2011/382/EU határozat 4. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A »kézi mosogatószerek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2017. december 31-ig érvényesek.”

5. cikk

A 2011/383/EU határozat 4. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Az »általános tisztítószerek és a szaniterhelyiségek tisztításához használt tisztítószerek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2017. december 31-ig érvényesek.”

6. cikk

A 2012/720/EU határozat 3. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Az »automata mosogatógépekhez való, ipari és intézményi felhasználásra szánt mosogatószerek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2017. december 31-ig érvényesek.”

7. cikk

A 2012/721/EU határozat 3. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Az »ipari és intézményi felhasználásra szánt mosószerek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2017. december 31-ig érvényesek.”

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 14-én.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 2009. március 12-i 2009/300/EK határozata a televíziókra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 82., 2009.3.28., 3. o.).

(3)  A Bizottság 2011. április 28-i 2011/263/EU határozata a gépi mosogatószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 111., 2011.4.30., 22. o.).

(4)  A Bizottság 2011. április 28-i 2011/264/EU határozata a mosószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 111., 2011.4.30., 34. o.).

(5)  A Bizottság 2011. június 24-i 2011/382/EU határozata a kézi mosogatószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 169., 2011.6.29., 40. o.).

(6)  A Bizottság 2011. június 28-i 2011/383/EU határozata az általános tisztítószerek és a szaniterhelyiségek tisztításához használt tisztítószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 169., 2011.6.29., 52. o.).

(7)  A Bizottság 2012. november 14-i 2012/720/EU határozata az automata mosogatógépekhez való, ipari és intézményi felhasználásra szánt mosogatószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 326., 2012.11.24., 25. o.).

(8)  A Bizottság 2012. november 14-i 2012/721/EU határozata az ipari és intézményi felhasználásra szánt mosószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 326., 2012.11.24., 38. o.).


16.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/62


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2004 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. november 14.)

az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagára vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától való eltérésről szóló 2013/780/EU végrehajtási határozat módosításáról

(az értesítés a C(2016) 7181. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésének második franciabekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv védekezési intézkedéseket ír elő a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek harmadik országokból az Unióba történő behurcolásával kapcsolatban. A 2013/780/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) 1. cikke rendelkezik a 2000/29/EK irányelv szerinti védekezési intézkedésektől való eltérésről és felhatalmazza a tagállamokat, hogy 2016. november 30-ig engedélyezzék az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagának behozatalát akkor is, ha azt nem kíséri növény-egészségügyi bizonyítvány, feltéve, hogy a faanyag megfelel a végrehajtási határozat mellékletében meghatározott feltételeknek.

(2)

Az (EU) 2015/893 bizottsági végrehajtási határozat (3) megállapítja a Platanus L. és Acer spp. kéregmentes fűrészelt faanyagának harmadik országokból az Unióba történő behozatalára vonatkozó követelményeket. Az említett követelmények szükségesek az Unió területének az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) károsítótól való növény-egészségügyi védelme szempontjából, és semmilyen azoktól való eltérés nem tekinthető indokoltnak. Ezért az indokolt előírni, hogy az e fafajokból előállított kéregmentes fűrészelt faanyagra a továbbiakban nem legyen alkalmazandó a 2013/780/EU bizottsági végrehajtási határozatban előírt eltérés.

(3)

A tagállamok által a Bizottság részére rendszeres időközökben benyújtott információk fényében megállapítható, hogy a 2013/780/EU végrehajtási határozat mellékletében megállapított konkrét feltételek elégségesek a károsítók Unióba való behurcolásának megelőzéséhez. A tagállamoknak az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L. kéregmentes fűrészelt faanyaga tekintetében továbbra is alkalmazniuk kell az említett feltételeket. Az Egyesült Államok által rendelkezésre bocsátott műszaki adatok értékelése azt mutatja, hogy a 2013/780/EU végrehajtási határozat 2. cikkének (3) bekezdése szerinti mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó tanúsítási program hatékonyan működik.

(4)

Ezért az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L. kéregmentes fűrészelt faanyagra vonatkozó eltérés engedélyezését indokolt 2026. december 31-ig meghosszabbítani, hogy elkerülhető legyen az említett faanyag kereskedelmének bármilyen szükségtelen fennakadása.

(5)

A 2013/780/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/780/EU határozat módosítása

A 2013/780/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától eltérve, a tagállamok felhatalmazást kapnak arra, hogy engedélyezzék az USA-ból származó, a szóban forgó irányelv V. melléklete B. része I. szakaszának 6. pontjában megjelölt KN-kódok egyike alá tartozó és az ugyanott szereplő vonatkozó leírásnak megfelelő Quercus L. kéregmentes fűrészelt faanyagának behozatalát akkor is, ha azt nem kíséri növény-egészségügyi bizonyítvány, feltéve, hogy a faanyag megfelel az e határozat mellékletében meghatározott feltételeknek.”

2.

A 3. cikkben a „2016. november 30-án” időpont helyébe a „2026. december 31-én” időpont lép.

2. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 14-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  A Bizottság 2013/780/EU végrehajtási határozata (2013. december 18.) az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagára vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától való eltérésről (HL L 346., 2013.12.20., 61. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2015/893 végrehajtási határozata (2015. június 9.) az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli terjedésének megelőzésére irányuló intézkedésekről (HL L 146., 2015.6.11., 16. o.).