ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 300

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. november 8.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2016/1946 határozata (2016. március 15.) az Európai Unió és Grúzia közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről

1

 

 

Megállapodás Grúzia és az Európai Unió között a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1947 végrehajtási rendelete (2016. október 25.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Tome des Bauges [OEM])

8

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1948 végrehajtási rendelete (2016. november 7.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közvetlen kifizetésekre a 2016. naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány módosításáról és az (EU) 2016/1153 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

10

 

 

A Bizottság (EU) 2016/1949 végrehajtási rendelete (2016. november 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

12

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1950 végrehajtási határozata (2016. november 4.) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében bizonyos biocid hatóanyagok jóváhagyásának megtagadásáról ( 1 )

14

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az EK–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Stabilizációs és Társulási Tanács 2/2016 határozata (2016. szeptember 12.) Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a 168/2007/EK tanácsi rendelet 4. és 5. cikkében rögzített keretek között az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének munkájában megfigyelőként való részvételéről és annak feltételeiről, beleértve az Ügynökség által végrehajtott kezdeményezésekben való részvételt, az anyagi hozzájárulást és a személyzeti kérdéseket [2016/1951]

19

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

8.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/1


A TANÁCS (KKBP) 2016/1946 HATÁROZATA

(2016. március 15.)

az Európai Unió és Grúzia közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 37. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 218. cikke (5) bekezdésére és (6) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács a 2014. január 20-i ülésén úgy határozott, hogy felhatalmazza az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (a továbbiakban: a főképviselő) arra, hogy az Európai Unióról szóló szerződés37. cikke értelmében és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (3) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően tárgyalásokat kezdjen egy, az Európai Unió és Grúzia közötti adatbiztonsági megállapodás megkötéséről.

(2)

A felhatalmazást követően a főképviselő tárgyalásokat folytatott Grúziával a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodásról.

(3)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és Grúzia közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodást az Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS


8.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/3


FORDÍTÁS

MEGÁLLAPODÁS

Grúzia és az Európai Unió között a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról

Grúzia,

valamint

Az Európai Unió, a továbbiakban: az EU,

a továbbiakban együttesen: a Felek,

TEKINTETTEL ARRA, hogy a Felek közös célja saját biztonságuk valamennyi lehetséges módon történő erősítése;

TEKINTETTEL ARRA, hogy a Felek egyetértenek abban, hogy a biztonsági vonatkozású, közös érdekű kérdéseket illetően fejleszteniük kell az együttműködést;

TEKINTETTEL ARRA, hogy mindez szükségessé teszi a minősített adatoknak a Felek közötti folyamatos cseréjét;

FELISMERVE, hogy a teljes körű és hatékony együttműködéshez és konzultációhoz szükség lehet a Felek minősített adataihoz és az azokhoz kapcsolódó anyagokhoz való hozzáférésre, valamint ezek cseréjére;

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a minősített adatokhoz és az azokhoz kapcsolódó anyagokhoz való hozzáférés, valamint azok cseréje megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz szükségessé;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

(1)   Annak érdekében, hogy a mindkét fél biztonságának minden formában való megerősítésére irányuló célkitűzés megvalósulhasson, a Grúzia és az Európai Unió közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) a Felek által egymásnak bármilyen formában átadott, illetve kicserélt minősített adatokra és anyagokra vonatkozik.

(2)   A Felek kölcsönösen védik a másik féltől kapott minősített adatokat az adatvesztéssel és az engedély nélküli kiszolgáltatással szemben az itt megállapított feltételekkel, valamint a Felek saját jogszabályaival és szabályozásaival összhangban.

2. cikk

E megállapodás alkalmazásában a „minősített adat”

i.

az EU vonatkozásában: bármely adat vagy anyag,

ii.

Grúzia vonatkozásában: bármely adat vagy anyag, az államtitkot is beleértve,

bármely formában,

a)

amelyről bármelyik fél megállapítja, hogy védelmet igényel, mert elvesztése vagy engedély nélküli kiszolgáltatása különböző mértékben sértheti Grúziának vagy az EU-nak, illetve az EU egy vagy több tagállamának az érdekeit; valamint

b)

amelyen a biztonsági minősítés ténye a 7. cikknek megfelelően fel van tüntetve.

3. cikk

(1)   Az e megállapodás hatálya alá tartozó uniós intézmények és szervezetek: az Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: a Tanács), a Tanács Főtitkársága, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, az Európai Külügyi Szolgálat (a továbbiakban: EKSZ) és az Európai Bizottság.

(2)   Az említett uniós intézmények és szervezetek megoszthatják más uniós intézményekkel és szervezetekkel az e megállapodás keretében kapott minősített adatokat, amennyiben ebbe az átadó fél előzetesen írásban beleegyezik, és megfelelő biztosítékok léteznek arra vonatkozóan, hogy az átvevő szervezet az adatokat megfelelő védelemben fogja részesíteni.

4. cikk

Annak biztosítása érdekében, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó minősített adatok azonos szintű védelemben részesüljenek, mindkét fél gondoskodik a vonatkozó jogszabályaiban és szabályozásaiban meghatározott, és a 12. cikk alapján megállapítandó biztonsági szabályokban is tükröződő biztonsági alapelvekkel és minimumszabályokkal összhangban lévő, megfelelő biztonsági rendszerek és intézkedések meglétéről.

5. cikk

A Felek kötelesek:

a)

legalább az átadó fél által biztosított védelemnek megfelelő szintű védelemben részesíteni a részükre az e megállapodás keretében a másik fél által átadott vagy vele kicserélt minősített adatokat;

b)

biztosítani, hogy az e megállapodás keretében átadott vagy kicserélt minősített adatoknak az átadó fél által adott biztonsági minősítése megmaradjon, és hogy azokat az átadó fél előzetes írásbeli engedélye nélkül ne minősítsék vissza, illetve ne szüntessék meg azok minősítését. Az átvevő félnek a minősített adatokat a 7. cikkben meghatározottak szerint az egyenértékű biztonsági minősítésű adatokra vonatkozóan a saját biztonsági szabályzata által meghatározott rendelkezések szerint kell védenie;

c)

tartózkodni az ilyen minősített adatoknak a kibocsátó által meghatározott céltól, illetve az attól eltérő célra történő felhasználásától, amely célból az adatot átadták vagy kicserélték;

d)

tartózkodni az ilyen minősített adatok harmadik felek számára történő, az átadó fél előzetes írásbeli engedélye nélküli kiszolgáltatásától;

e)

megtagadni a minősített adatokhoz való hozzáférést azon személyektől, akik számára nem szükséges azok ismerete, illetve akik nem rendelkeznek az átvevő fél vonatkozó jogszabályai és szabályozásai szerinti biztonsági tanúsítvánnyal;

f)

gondoskodni az átadott minősített adatok kezelése és tárolása helyszínéül szolgáló létesítmények megfelelő biztonsági tanúsításáról; valamint

g)

gondoskodni arról, hogy a minősített adatokhoz hozzáféréssel rendelkező minden személy tájékoztatást kapjon az adatoknak a vonatkozó jogszabályok és szabályozások szerinti védelmével kapcsolatos felelősségéről.

6. cikk

(1)   Minősített adatokat csak a kibocsátói beleegyezés elvével összhangban lehet kiszolgáltatni, illetve átadni.

(2)   Az e megállapodás részes feleitől eltérő felek részére történő átadásról az átvevő fél a minősített adat kiszolgáltatásáról vagy átadásáról szóló eseti határozattal dönt, az átadó fél előzetes írásos belegyezésének függvényében, a kibocsátói beleegyezés elvének megfelelően.

(3)   Semmiféle általános átadás nem lehetséges, kivéve, ha a Felek egymás között a sajátos szükségleteik szempontjából releváns bizonyos adatkategóriákra vonatkozóan eljárásokat fogadnak el.

(4)   E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy minősített adatoknak a Felek közötti kötelező átadását írná elő.

(5)   Az e megállapodás hatálya alá tartozó minősített adatok csak az átadó fél előzetes írásbeli beleegyezésével bocsáthatók szerződéses megbízott vagy leendő szerződéses megbízott rendelkezésére. Az átadás előtt az átvevő félnek biztosítania kell, hogy az adott szerződéses megbízott vagy leendő szerződéses megbízott, illetve annak létesítményei alkalmasak a minősített adatok védelmére, valamint hogy megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

7. cikk

A Felek között átadott vagy kicserélt minősített adatok egyenértékű védelmének biztosítása érdekében a biztonsági minősítések az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

EU

Grúzia

TRES SECRET UE / EU TOP SECRET

Image

TOP SECRET

SECRET UE / EU SECRET

Image

SECRET

CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL

Image

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE / EU RESTRICTED

Image

RESTRICTED

8. cikk

(1)   A Felek biztosítják, hogy minden olyan személyt, akinek hivatalos feladatai ellátásához szüksége van az e megállapodás keretében átadott vagy kicserélt, Image(CONFIDENTIAL), illetve CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL vagy annál magasabb minősítési szintű adatokhoz való hozzáférésre, vagy akinek a feladatai és hatáskörei azt lehetővé tehetik, az ilyen adatokhoz való hozzáférés engedélyezését megelőzően – az adatok szükséges ismeretének az 5. cikk e) pontjában előírt követelményén túlmenően – megfelelő biztonsági ellenőrzésnek vessenek alá.

(2)   A biztonsági ellenőrzési eljárásokat úgy kell kidolgozni, hogy azok alapján – figyelemmel az ellenőrzött személy lojalitására, szavahihetőségére és megbízhatóságára – megállapítható legyen, hogy e személy számára engedélyezhető-e a minősített adatokhoz való hozzáférés.

9. cikk

A Felek kölcsönösen segítik egymást az e megállapodás hatálya alá tartozó minősített adatok biztonsága és a közös biztonsági érdekű kérdések vonatkozásában. A 12. cikkben említett hatóságoknak kölcsönös biztonsági konzultációkat kell folytatniuk és értékelési célú látogatásokat kell tenniük a felelősségi körükbe tartozó, a 12. cikk alapján létrehozandó biztonsági szabályok hatékonyságának felmérése céljából.

10. cikk

(1)   E megállapodás alkalmazásában:

a)

az EU vonatkozásában minden levelezést a Tanács vezető iktatási tisztviselőjének közvetítésével kell megküldeni, akinek – az e cikk (2) bekezdésében említett feltételek mellett – továbbítania kell azokat a tagállamok és a 3. cikkben említett intézmények és szervezetek részére;

b)

Grúzia vonatkozásában minden levelezést Grúziának az Európai Unió melletti képviseletén keresztül a grúziai nemzetbiztonsági szolgálat központi nyilvántartása számára kell küldeni.

(2)   Kivételes esetben az egyik féltől származó olyan levél, amely kizárólag e fél meghatározott illetékes tisztviselői, szervei vagy szolgálatai számára hozzáférhető, műveleti okokból a másik fél kifejezetten átvevőként megjelölt, meghatározott illetékes tisztviselői, szervei vagy szolgálatai számára is címezhető és kizárólagosan hozzáférhetővé tehető, figyelemmel azok hatásköreire, és a szükséges ismeret elvével összhangban. Az EU vonatkozásában az ilyen leveleket az adott esettől függően a Tanács vezető iktatási tisztviselőjén, az EKSZ vezető iktatási tisztviselőjén vagy az Európai Bizottság vezető iktatási tisztviselőjén keresztül kell továbbítani. Grúzia vonatkozásában az ilyen leveleket Grúziának az Európai Unió melletti képviselete közbeiktatásával a grúziai nemzetbiztonsági szolgálaton keresztül kell továbbítani.

11. cikk

E megállapodás végrehajtását a grúziai nemzetbiztonsági szolgálat vezetője, a Tanács főtitkára, az Európai Bizottság biztonsági kérdésekért felelős tagja, valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője felügyeli.

12. cikk

(1)   E megállapodás végrehajtása érdekében az alábbi illetékes biztonsági hatóságoknak szervezeti feletteseik felügyelete alatt és ezek nevében eljárva biztonsági szabályokat kell meghatározniuk, amelyek megállapítják az e megállapodás hatálya alá tartozó minősített adatok kölcsönös védelmére vonatkozó előírásokat:

egyrészről Grúzia nemzetbiztonsági szolgálata;

és másrészről

i.

a Tanács Főtitkárságának Biztonsági Hivatala;

ii.

az Európai Bizottság Biztonsági Igazgatósága (HR.DS igazgatóság); valamint

iii.

az EKSZ Biztonsági Osztálya.

(2)   Az e megállapodás hatálya alá tartozó minősített adatoknak a Felek közötti átadását vagy cseréjét megelőzően az (1) bekezdésben említett illetékes biztonsági hatóságoknak egyet kell érteniük abban, hogy az átvevő fél képes a minősített adatoknak az ugyanazon bekezdés alapján kidolgozandó biztonsági szabályoknak megfelelő védelmére.

13. cikk

(1)   A Felek valamelyikének a 12. cikkben említett illetékes hatósága köteles haladéktalanul tájékoztatni a másik fél illetékes hatóságát az ez utóbbi által átadott minősített adatok bizonyított, engedély nélküli kiszolgáltatásáról vagy annak gyanújáról, illetőleg az adatok elvesztéséről. Az illetékes hatóságnak – szükség esetén a másik fél segítségével – vizsgálatot kell végeznie, majd ennek eredményeiről jelentést kell tennie a másik fél részére.

(2)   A 12. cikkben említett hatóságoknak az ilyen esetekben követendő eljárásokat kell kialakítaniuk.

14. cikk

A Felek maguk viselik az e megállapodás végrehajtása során felmerült költségeiket.

15. cikk

E megállapodás egyetlen rendelkezése sem módosítja a Felek között meglévő megállapodásokat vagy egyezségeket, továbbá a Grúzia és az EU tagállamai közötti megállapodásokat. Ez a megállapodás nem zárja ki, hogy a Felek az e megállapodás hatálya alá tartozó adatok átadására vagy cseréjére vonatkozóan egyéb megállapodásokat kössenek, feltéve, hogy azok nem összeegyeztethetetlenek az e megállapodásban foglalt kötelezettségekkel.

16. cikk

A Felek között e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerült vitákat a Felek közötti tárgyalások útján kell rendezni. A tárgyalások során a Feleknek továbbra is teljesíteniük kell az e megállapodásból eredő valamennyi kötelezettségüket.

17. cikk

(1)   Ez a megállapodás a hatálybalépéséhez szükséges belső eljárások Felek általi lezárásáról küldött utolsó írásbeli értesítés diplomáciai úton való kézhezvételének napját követő első hónap első napján lép hatályba.

(2)   Mindkét fél értesíti a másik felet jogszabályainak és szabályozásainak minden olyan változásáról, amely hatással lehet az e megállapodásban említett minősített adatok védelmére.

(3)   Diplomáciai úton mindkét fél értesíti a másik felet a 10., 11. és 12. cikkében említett illetékes hatóságokat és/vagy tisztviselőket érintő változásokról.

(4)   A Felek kölcsönös megegyezéssel módosíthatják, illetve kiegészíthetik e megállapodást; e módosításokra és kiegészítésekre külön dokumentumok formájában kerül sor. Az ily módon kialakított módosítások és kiegészítések e megállapodás szerves részét képezik, és az (1) bekezdésnek megfelelően lépnek hatályba.

18. cikk

A megállapodást a Felek rendszeresen felülvizsgálják. A megállapodást bármelyik fél felmondhatja oly módon, hogy diplomáciai úton írásbeli értesítést küld a másik fél részére a megállapodás felmondásáról. Ebben az esetben a megállapodás az írásbeli értesítés kézhezvételét követő hat hónap elteltével megszűnik. A felmondás nem érinti a megállapodás alapján már felvállalt kötelezettségek betartását. Különösen, az e megállapodás alapján átadott vagy kicserélt valamennyi minősített adat tekintetében továbbra is biztosítani kell az e megállapodás rendelkezéseinek megfelelő védelmet.

FENTIEK HITELÉÜL a megállapodást a megfelelő meghatalmazással rendelkező alulírottak kézjegyükkel látták el.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év június havának huszonharmadik napján, két angol nyelvű példányban.

az Európai Unió részéről

Grúzia részéről


RENDELETEK

8.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1947 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. október 25.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Tome des Bauges [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Franciaország kérelmét, amely az 503/2007/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Tome des Bauges” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

2015. április 10-i levelükben a francia hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy az 1151/2012/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdése alapján egy 2019. december 31-ig tartó átmeneti időszakot engedélyeztek két olyan, Franciaország területén székhellyel rendelkező gazdasági szereplőnek, akik teljesítik az említett cikkben foglalt feltételeket. A nemzeti felszólalási eljárás során e gazdasági szereplők, akik a kérelem benyújtása előtt legalább öt évig folyamatosan, jogszerűen forgalmazták a „Tome des Bauges” terméket, kifogásolták az Abondance és Tarentaise fajtájú tejelő tehenek legkisebb százalékos arányának alkalmazására vonatkozó követelményt, jelezve, hogy időre van szükségük állatállományuk összetételének átalakításához. Az érintett gazdasági szereplők a következők: GAEC du Grand Colombier, Leyat, 73340 Aillon-le-Vieux, France; EARL Champtallon, le Mas Dessous, 73340 Aillon-le-Jeune, France (3).

(3)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet (4) az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(4)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Tome des Bauges” (OEM) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Az 1. cikk értelmében biztosított oltalom a Franciaország által az 1151/2012/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdése alapján engedélyezett átmeneti időszakban érvényes azokra a gazdasági szereplőkre, akik teljesítik az említett cikkben foglalt feltételeket.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 25-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 2007. május 8-i 503/2007/EK rendelete egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Pohořelický kapr (OEM) – Žatecký chmel (OEM) – Pomme du Limousin (OEM) – Tome des Bauges (OEM)] (HL L 119., 2007.5.9., 5. o.).

(3)  A 2015. március 26-i 2015-347 sz. rendelet, A Francia Köztársaság Hivatalos Lapja, 2015. március 28.

(4)  HL C 433., 2015.12.23., 4. o.


8.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1948 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. november 7.)

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közvetlen kifizetésekre a 2016. naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány módosításáról és az (EU) 2016/1153 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

a Mezőgazdasági Alapok Bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

A Bizottság 2016. március 22-én elfogadta az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2016-os naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot (2). Az Európai Parlament és a Tanács 2016. június 30-ig nem állapította meg a fenti kiigazítási arányt. Ezért az 1306/2013/EU tanácsi rendelet 26. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Bizottság az (EU) 2016/1153 végrehajtási rendeletben (3) meghatározta azt.

(2)

A Bizottságnak a 2017. évi költségvetés-tervezethez benyújtott 1. számú módosítási indítványában szereplő legújabb előrejelzések alapján indokolt módosítania a piaccal kapcsolatos kiadások és a közvetlen kifizetések összegére vonatkozó, a 2017. évi költségvetés-tervezet készítésekor alkalmazott pénzügyi kiigazítási arányt. A módosítási indítvány a pénzügyi fegyelem által megkívánt 450,5 millió EUR összeggel számolt az 1306/2013/EU rendelet 25. cikkében említett, a mezőgazdasági ágazatot érintő válságokra képzett tartalék vonatkozásában. Ezen új információk figyelembevétele érdekében a Bizottságnak módosítania kell a közvetlen kifizetések vonatkozásában az (EU) 2016/1153 végrehajtási rendeletben meghatározott kiigazítási arányt.

(3)

Általános szabályként az egy adott (N.) naptári évre közvetlen kifizetés iránti támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelők részére az N+1. pénzügyi éven belüli rögzített kifizetési időszakban kell folyósítani a kifizetést. A tagállamok azonban – bizonyos korlátokon belül – a szóban forgó kifizetési időszak lejárta után, késedelmesen is teljesíthetnek a mezőgazdasági termelők részére kifizetéseket. Az ilyen késedelmes kifizetések teljesítésére egy későbbi pénzügyi évben is sor kerülhet. Ha egy adott naptári évben pénzügyi fegyelmet kell alkalmazni, a kiigazítási arányt csak azokra a kifizetésekre szabad alkalmazni, amelyekre vonatkozóan a támogatási kérelmet abban a naptári évben nyújtották be, amelyre a pénzügyi fegyelmet alkalmazni kell. Ezért a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a kiigazítási arány csak azokra a kifizetésekre legyen alkalmazandó, amelyekre vonatkozóan a támogatási kérelmet abban a naptári évben nyújtották be, amelyre a pénzügyi fegyelmet alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a kifizetést mikor folyósítják a mezőgazdasági termelők részére.

(4)

Az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 8. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az 1306/2013/EU rendelet 26. cikkének megfelelően meghatározott, a közvetlen kifizetésekre vonatkozó kiigazítási arány csak az adott naptári évben a mezőgazdasági termelőknek nyújtandó olyan közvetlen kifizetésekre alkalmazandó, amelyek összege meghaladja a 2 000 EUR-t. Emellett az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közvetlen kifizetések fokozatos bevezetése következtében a kiigazítási arány Horvátország esetében csak 2022. január 1-jétől alkalmazandó. Az e rendeletben meghatározandó kiigazítási arányt ezért az említett tagállam mezőgazdasági termelőinek folyósított kifizetésekre nem kell alkalmazni.

(5)

Annak érdekében, hogy a módosított kiigazítási arány alkalmazandó legyen az 1306/2013/EU rendeletben a kifizetések mezőgazdasági termelők részére való teljesítésének megkezdésére előírt időponttól, ezt a rendeletet 2016. december 1-jétől kell alkalmazni.

(6)

A mezőgazdasági termelők 2016. naptári évre vonatkozó közvetlen kifizetés iránti kérelmei alapján nyújtandó valamennyi kifizetés összegét a módosított kiigazítási arány figyelembevételével kell megállapítani. Az egyértelműség érdekében az (EU) 2016/1153 végrehajtási rendeletet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek keretében a mezőgazdasági termelőknek a 2016-os naptári év tekintetében benyújtott támogatási kérelmek alapján nyújtandó, 2 000 EUR-t meghaladó összegű közvetlen kifizetések összegét – a kiigazítási aránynak az 1306/2013/EU rendelet 25. és 26. cikke és az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti rögzítése céljából – 1,353905 %-os kiigazítási arány alkalmazásával csökkenteni kell.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott csökkentés Horvátország esetében nem alkalmazandó.

2. cikk

Az (EU) 2016/1153 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

E rendeletet 2016. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  COM(2016) 159.

(3)  A Bizottság 2016. július 14-i (EU) 2016/1153 végrehajtási rendelete a közvetlen kifizetésekre alkalmazandó kiigazítási aránynak az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, a 2016-os naptári év vonatkozásában történő rögzítéséről (HL L 190., 2016.7.15., 76. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).


8.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1949 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. november 7.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 7-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

90,4

ZZ

90,4

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

142,6

ZZ

116,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

139,3

TR

73,0

ZZ

105,4

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

97,7

UY

38,4

ZA

65,7

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

305,3

IN

166,0

PE

346,7

TR

139,0

US

380,6

ZZ

267,5

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

139,2

ZA

69,9

ZZ

169,1

0808 30 90

CN

96,1

TR

166,9

ZZ

131,5


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

8.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1950 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. november 4.)

az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében bizonyos biocid hatóanyagok jóváhagyásának megtagadásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) II. mellékletének 2. része jegyzékbe foglalja azon, 2014. augusztus 4-én nem támogatott hatóanyag-/terméktípus-kombinációkat, amelyek kapcsán a rendelet 14. cikkének (3) bekezdése értelmében bárki jelentkezhet a résztvevő szerepének átvételére az említett rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül.

(2)

Bizonyos hatóanyag-/terméktípus-kombinációk kapcsán nem érkezett bejelentés, vagy ha érkezett is, azt elutasították az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 17. cikkének (4) vagy (5) bekezdése alapján.

(3)

Az említett rendelet 20. cikkével összhangban meg kell tagadni e hatóanyag-/terméktípus-kombinációk biocid termékekben való használata jóváhagyását.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság nem hagyja jóvá az e határozat mellékletében felsorolt hatóanyagoknak az ott feltüntetett terméktípusok tekintetében való használatát.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. augusztus 4-i 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról (HL L 294., 2014.10.10., 1. o.).


MELLÉKLET

Jóvá nem hagyott hatóanyag-/terméktípus-kombinációk:

az alábbi táblázatban felsorolt hatóanyag-/terméktípus-kombinációk, beleértve azok nanoagyag-formáit,

az 1062/2014/EU rendelet II. mellékletének 1. részében szereplő táblázatban felsorolt hatóanyag-/terméktípus-kombinációk nanoanyag-formái, kivéve az ott felsorolt nanoanyag-formákat valamint

a 2014. augusztus 4-én jóváhagyott hatóanyag-/terméktípus-kombinációk nanoanyag-formái, eltekintve azoktól, amelyeket kifejezetten jóváhagytak.

Bejegyzés száma az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletében

Anyag neve

Referens tagállam

EK-szám

CAS-szám

Terméktípus(ok)

1021

1,3-diklór-5,5-dimetil-hidantoin (a 152. bejegyzés szerint újrameghatározva)

NL

204-258-7

118-52-5

11

166

Cetalkónium-klorid (lásd a 948. bejegyzést)

IT

204-526-3

122-18-9

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

167

Benzil-dimetil(oktadecil)ammónium-klorid (lásd a 948. bejegyzést)

IT

204-527-9

122-19-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

213

Benzododecinium-klorid (lásd a 948. bejegyzést)

IT

205-351-5

139-07-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

214

Mirisztalkónium-klorid (lásd a 948. bejegyzést)

IT

205-352-0

139-08-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

331

Didecil-dimetil-ammónium-bromid (lásd a 949. bejegyzést)

IT

219-234-1

2390-68-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

384

Dimetil-dioktil-ammónium-klorid (lásd a 949. bejegyzést)

IT

226-901-0

5538-94-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

399

Benzil-dodecil-dimetil-ammónium-bromid (lásd a 948. bejegyzést)

IT

230-698-4

7281-04-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

418

Szilikon-dioxid – amorf

FR

231-545-4

7631-86-9

18

449

Réz-szulfát

FR

231-847-6

7758-98-7

2

554

p-[(dijódmetil)szulfonil]toluol

UK

243-468-3

20018-09-1

2

587

Decil-dimetil-oktil-ammónium-klorid (lásd a 949. bejegyzést)

IT

251-035-5

32426-11-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

601

Benzil-dimetil-oleil-ammónium-klorid (lásd a 948. bejegyzést)

IT

253-363-4

37139-99-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

615

3-fenoxibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát (permetrin)

IE

258-067-9

52645-53-1

9

637

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-kokoalkil-dimetil, kloridok (lásd a 948. bejegyzést)

IT

263-080-8

61789-71-7

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

638

Kvaterner ammóniumvegyületek, dikokoalkil-dimetil, kloridok (lásd a 949. bejegyzést)

IT

263-087-6

61789-77-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

639

Kvaterner ammóniumvegyületek, bisz(hidrogénezett faggyúalkil)dimetil, kloridok (lásd a 949. bejegyzést)

IT

263-090-2

61789-80-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

647

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-18-alkildimetil, kloridok (lásd a 948. bejegyzést)

IT

264-151-6

63449-41-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

668

Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C6-12-alkildimetil, kloridok (lásd a 949. bejegyzést)

IT

269-925-7

68391-06-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

670

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-16-alkildimetil, kloridok (lásd a 948. bejegyzést)

IT

270-324-7

68424-84-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

689

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C10-16-alkildimetil, kloridok (lásd a 948. bejegyzést)

IT

273-544-1

68989-00-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

692

Aminok, C10-16-alkil-dimetil, N-oxidok

PT

274-687-2

70592-80-2

2

697

Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-18-alkildimetil, kloridok (lásd a 949. bejegyzést)

IT

277-453-8

73398-64-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1000

Dihidrogén-bisz[monoperoxi-ftaláto(2-)-O1,OO1]magnezát(2-)hexahidrát

PL

279-013-0

14915-85-4

2

998

az Azadirachta indica magjából vízzel kinyert, majd szerves oldószerekkel tovább feldolgozott és az Azadirachta indica magjából hidegen préselt, szuperkritikus szén-dioxiddal kivont margózakivonattól eltérő margózakivonat

DE

283-644-7

84696-25-3

18

741

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-18-alkildimetil, bromidok (lásd a 948. bejegyzést)

IT

293-522-5

91080-29-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1020

1,3-diklór-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dion (a 777. bejegyzés szerint újramehatározva)

NL

401-570-7

89415-87-2

11

778

1-(4-klórfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentán-3-ol (Tebukonazol)

DK

403-640-2

107534-96-3

9

805

Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal (Perestane)

HU

432-790-1

Nem alkalmazandó

2

923

Alkil-benzil-dimetil-ammónium-klorid/Benzalkónium-klorid (lásd a 948. bejegyzést)

IT

Keverék

8001-54-5

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

949

Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil) (C6-C18 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok (DDAC)

IT

EINECS-listába tartozó anyagok keveréke

Nem alkalmazandó

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

950

Kvaterner ammóniumvegyületek (alkil-trimetil) (C8-C18 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok (TMAC)

IT

EINECS-listába tartozó anyagok keveréke

Nem alkalmazandó

8

948

Kvaterner ammóniumvegyületek (benzil-alkil-dimetil) (C8-C22 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy hidroxidok (BKC)

IT

EINECS-listába tartozó anyagok keveréke

Nem alkalmazandó

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

849

3-fenoxibenzil-(1R)-cisz,transz-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát (d-Fenotrin)

IE

Nem alkalmazandó

188023-86-1

18

1001

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok (a 671. bejegyzésben szereplőtől eltérő)

IT

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22

1002

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok (a 667. bejegyzésben szereplőtől eltérő)

IT

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1003

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok (a 725. bejegyzésben szereplőtől eltérő)

IT

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1005

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok (a 724. bejegyzésben szereplőtől eltérő)

IT

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1006

Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg/Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmú

SE

Nem alkalmazandó

398477-47-9

2, 7, 9

1009

Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok (a 673. bejegyzésben szereplőtő eltérő)

IT

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12

1011

Kvaterner ammóniumvegyületek, kokoalkil-trimetil, kloridok (a 635. bejegyzésben szereplőtől eltérő)

IT

Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

8

1012

Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink-komplex/Ezüst-cink-zeolit

SE

Nem alkalmazandó

130328-20-0

2, 7, 9

598

(±)-1-(.beta.-alliloxi-2,4-diklórfenil-etil)imidazol (Technikai tisztaságú imazalil)

DE

Növényvédőszer

73790-28-0

3


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

8.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/19


AZ EK–MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS 2/2016 HATÁROZATA

(2016. szeptember 12.)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a 168/2007/EK tanácsi rendelet 4. és 5. cikkében rögzített keretek között az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének munkájában megfigyelőként való részvételéről és annak feltételeiről, beleértve az Ügynökség által végrehajtott kezdeményezésekben való részvételt, az anyagi hozzájárulást és a személyzeti kérdéseket [2016/1951]

AZ EU–MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS,

tekintettel egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodásra (1),

tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2007 február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 28. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1997. decemberi luxembourgi Európai Tanács az uniós ügynökségekben való részvételt a csatlakozás előtti stratégia felgyorsításának egyik módszerévé tette. Az említett Európai Tanács következtetései kimondják, hogy azokat az „ügynökségeket, amelyekben a csatlakozni kívánó országok részt vehetnek, eseti alapon kell meghatározni”.

(2)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság osztja az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (a továbbiakban: az Ügynökség) céljait és célkitűzéseit, valamint egyetért feladatainak a 168/2007/EK rendeletbe foglalt terjedelmével és tartalmával.

(3)

Helyénvaló lehetővé tenni, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság megfigyelőként részt vehessen az Ügynökség munkájában, illetve lefektetni e részvétel feltételeit, beleértve az Ügynökség által végrehajtott kezdeményezésekben való részvételre, az anyagi hozzájárulásra és a személyzeti kérdésekre vonatkozó rendelkezéseket.

(4)

Helyénvaló továbbá, hogy az Ügynökség az uniós joghoz történő fokozatos felzárkózáshoz szükséges mértékben alapjogi kérdésekkel foglalkozzon Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, a 168/2007/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének hatályán belül.

(5)

Az Ügynökség igazgatója engedélyezheti Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság azon állampolgárai alkalmazását, akik nincsenek korlátozva állampolgári jogaikban, összhangban az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak, a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletben (3) meghatározott alkalmazási feltételei 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjával,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, mint tagjelölt ország megfigyelőként vesz részt Európai Unió Alapjogi Ügynökségében, amelyet az 168/2007/EK rendelet hozott létre.

2. cikk

(1)   Az Ügynökség az uniós joghoz való fokozatos felzárkózáshoz szükséges mértékben alapjogi kérdésekkel is foglalkozhat Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, a 168/2007/EK rendelet 3. cikk (1) bekezdésének hatályán belül.

(2)   E célból az Ügynökség jogosult lesz arra, hogy végrehajtsa a 168/2007/EK rendelet 4. és 5. cikkében meghatározott feladatokat Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban.

3. cikk

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság az e határozat mellékletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően pénzügyi hozzájárulást nyújt az Ügynökség 168/2007/EK rendelet 4. cikkében említett tevékenységeihez.

4. cikk

(1)   Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság megfigyelőnek, illetve helyettes megfigyelőnek jelöl ki olyan személyeket, akik megfelelnek a 168/2007/EK rendelet 12. cikk (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. E személyek az igazgatótanács munkájában a tagállamok által kijelölt tagokkal és helyetteseikkel azonos módon, de szavazati jog nélkül vehetnek részt.

(2)   Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kijelöl egy kormányzati tisztviselőt nemzeti összekötő tisztviselőnek a 168/2007/EK rendelet 8. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint.

(3)   E határozat hatálybalépésétől számított négy hónapon belül Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság tájékoztatja az Európai Bizottságot az (1) és (2) bekezdésben említett személyek nevéről, képzettségéről és elérhetőségéről.

5. cikk

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott vagy az Ügynökségtől származó adatok közzétehetők és a nyilvánosság számára hozzáférhetők, feltéve, hogy a bizalmas információk ugyanolyan adatvédelmi minősítésben részesülnek Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, mint amilyent az Unión belül részesülnek.

6. cikk

Az Ügynökség Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság belső jogának hatálya alá tartozó jogi személyek.

7. cikk

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 1–4., 5., 6., 10–13., 15., 17–18. cikkében szereplő kiváltságokkal és mentességekkel azonos kiváltságokat és mentességeket biztosít az Ügynökség és személyzete számára annak érdekében, hogy azok el tudják látni feladataikat.

8. cikk

A felek minden olyan általános vagy különös intézkedést megtesznek, amelyek az e határozatban rögzített kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek, és ezekről a Stabilizációs és Társulási Tanácsnál bejelentést tesznek.

9. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napját követő második hónap első napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 12-én.

a Stabilizációs és Társulási Tanács részéről

az elnök


(1)  HL L 84., 2004.3.20., 13. o.

(2)  HL L 53., 2007.2.22., 1. o.

(3)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o.


 

Image Image Image

MELLÉKLET

MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI ÜGYNÖKSÉGÉHEZ

1.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által az Európai Unió Alapjogi Ügynökségében (a továbbiakban: „Ügynökség”) a 2. pontban jelzett részvételért az Európai Unió általános költségvetésébe fizetendő pénzügyi hozzájárulás az Ügynökségben való részvétel összes költségét jelenti.

2.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság a következő módon nyújt pénzügyi hozzájárulást az Európai Unió általános költségvetéséhez:

1. év:

165 000  EUR

2. év:

170 000  EUR

3. év:

175 000  EUR

3.

A uniós támogatási programok keretében nyújtható lehetséges pénzügyi támogatásokról külön kell megállapodni, az adott uniós programnak megfelelően.

4.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hozzájárulását az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet (1) szerint kezelik.

5.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság képviselőinek és szakértőinek az Ügynökség tevékenységében vagy az Ügynökség munkaprogramjának végrehajtásával kapcsolatos üléseken történő részvételével kapcsolatban felmerülő utazási és tartózkodási költségeit az Ügynökség az Unió tagállamaira jelenleg hatályos eljárásokkal megegyező alapon és azoknak megfelelően téríti meg.

6.

E határozat hatálybalépése után és minden egyes azt követő év elején a Bizottság pénzügyi hozzájárulási felhívást küld Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a határozatban meghatározott, az Ügynökség számára teljesítendő hozzájárulásának megfelelően. Részvételének első naptári évére Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság a részvétel napjától az év végéig terjedő időszakra arányosan számított hozzájárulást fizet. A következő években a hozzájárulás fizetésére e határozat rendelkezései szerint kerül sor.

7.

Ez a hozzájárulás euróban értendő és a Bizottság euro bankszámlájára fizetendő.

8.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság a fizetési meghagyás alapján fizeti be hozzájárulását, legkésőbb a Bizottság fizetési meghagyásának kiküldésétől számított 30 napon belül.

9.

A hozzájárulás befizetésében bekövetkező bármilyen késedelem azt vonja maga után, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság a lejárat napjától fennmaradó kinnlevőségre kamatot fizet. A kamatláb megegyezik az Európai Központi Bank által a lejárat napján az euróban kifejezett műveleteiért alkalmazott – 1,5 százalékponttal megnövelt – kamatlábbal.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).