ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 255

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. szeptember 21.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2016/1686 rendelete (2016. szeptember 20.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni további korlátozó intézkedések bevezetéséről

1

 

*

A Tanács (EU) 2016/1687 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 20.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

12

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1688 rendelete (2016. szeptember 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének a bőrszenzibilizáció tekintetében történő módosításáról ( 1 )

14

 

 

A Bizottság (EU) 2016/1689 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

17

 

 

A Bizottság (EU) 2016/1690 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 20.) a sertéshúságazatra vonatkozóan a 442/2009/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében a 2017. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

19

 

 

A Bizottság (EU) 2016/1691 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 20.) az Amerikai Egyesült Államokból származó baromfihúsra vonatkozóan az 536/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingens keretében a 2017. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

21

 

 

A Bizottság (EU) 2016/1692 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 20.) a tojás- és tojásfehérje-ágazatra vonatkozóan az 539/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében a 2017. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

23

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2016/1693 határozata (2016. szeptember 20.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről, valamint a 2002/402/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

25

 

*

A Tanács (KKPB) 2016/1694 végrehajtási határozata (2016. szeptember 20.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat végrehajtásáról

33

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

21.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/1


A TANÁCS (EU) 2016/1686 RENDELETE

(2016. szeptember 20.)

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni további korlátozó intézkedések bevezetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről, valamint a 2002/402/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 20-i (KKBP) 2016/1693 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) az 1267 (1999) sz., az 1333 (2000) sz., az 1390 (2002) sz. és a 2253 (2015) sz. határozat elfogadása révén foglalkozott az al-Kaida és az ISIL (Dáis) által a nemzetközi békére és biztonságra jelentett fenyegetéssel.

(2)

E határozatok végrehajtása az uniós jogban az ISIL (Dáis) és az al-Kaida szervezetek tagjaival és a velük összeköttetésben álló egyéb személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2002/402/KKBP közös álláspont (2), és az ISIL-lel (Dáissal) és a 881/2002/EK tanácsi rendelet (3) révén történik.

(3)

A Tanács 2016. szeptember 20-án elfogadta a 2002/402/KKBP közös álláspontot hatályon kívül helyező és annak helyébe lépő (KKBP) 2016/1693 határozatot.

(4)

Mivel az említett határozat olyan további intézkedéseket tartalmaz, amelyeket a Tanács az ENSZ BT felhatalmazásának megfelelően az ISIL (Dáis) és az al-Kaida által jelentett nemzetközi terrorista veszély elleni további küzdelem érdekében állapított meg, a Tanács a vonatkozó feltételeknek megfelelő természetes és jogi személyeket, szervezeteket és szerveket célzó vagyonieszköz-befagyasztást vezetett be az ISIL (Dáis) és az al-Kaida által jelentett nemzetközi terrorista veszély elleni további küzdelem érdekében. Az intézkedések végrehajtásához – különösen a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – jogszabály szükséges.

(5)

E rendeletet különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert jogok és elvek, különösen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog, a tulajdonhoz való jog és a személyes adatok védelméhez való jog tiszteletben tartása mellett kell alkalmazni.

(6)

Tekintettel arra, hogy az ISIL (Dáis) és az al-Kaida konkrét fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra nézve, továbbá a (KKBP) 2016/1693 határozat melléklete módosítására és felülvizsgálatára irányuló eljárással való összhang biztosítása érdekében, az e rendelet I. mellékletében foglalt jegyzék módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia.

(7)

E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, akik és amelyek pénzeszközeit és gazdasági forrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A természetes személyek személyes adatainak e rendelet értelmében történő kezelésének összhangban kell lennie a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) és a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (5).

(8)

A Bizottságnak és a tagállamoknak értesíteniük kell egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló egyéb lényeges információkról.

(9)

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet rendelkezései megszegése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és biztosítaniuk kell azok végrehajtását. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)   „pénzeszközök”: a befektetett pénzügyi eszközök és a gazdasági előnyök minden fajtája, beleértve többek között a készpénzt, csekket, pénzkövetelést, váltót, fizetési megbízást és egyéb fizetési eszközt; pénzügyi intézményeknél vagy más szervezeteknél elhelyezett betéteket, számlaegyenlegeket, követeléseket és adóskötelezvényeket; nyilvánosan, illetve zárt körben forgalmazott értékpapírokat és adósságinstrumentumokat, beleértve a részvényeket és társasági részesedéseket, értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, kötvényeket, váltókat, opciós utalványokat, zálogleveleket, származtatott ügyleteket, vagyoni eszközök után járó kamatot, osztalékot, illetve egyéb bevételeket, illetve a vagyoni eszközökből származó vagy azokból képzett értéktöbbletet; hitelt, beszámítási jogot, kezességeket, teljesítési biztosítékokat, illetve egyéb pénzügyi kötelezettségeket; akkreditívet, hajóraklevelet, adásvételi szerződéseket; vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító dokumentumokban és az exportfinanszírozás bármilyen más eszközét;

b)   „gazdasági erőforrás”: bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások megszerzésére;

c)   „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

d)   „gazdasági erőforrások befagyasztása”: a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve – nem kizárólagosan – azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e)   „illetékes hatóságok”: a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon megadott illetékes hatóságai;

f)   „igény”: személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett bármely igény, akár bírósági eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i.

szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti igény;

ii.

kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti igény;

iii.

szerződés vagy ügylet tekintetében kártérítés iránti igény;

iv.

ellenkövetelés;

v.

bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön végrehajthatóvá való nyilvánításának eljárását.

2. cikk

(1)   Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez közvetlenül vagy közvetve vagy egy a megbízásukból vagy utasításuk szerint eljáró harmadik fél révén tartozó, tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2)   Nem bocsátható rendelkezésre – sem közvetlenül, sem közvetve – semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.

3. cikk

(1)   Az I. melléklet tartalmazza azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akiket vagy amelyeket a Tanács a (KKBP) 2016/1693 határozat 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően olyan személyekként, szervezetekként vagy szervenként azonosított, akik vagy amelyek:

a)

összeköttetésben állnak az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával vagy azok bármely sejtjével fiókszervezetével, illetve a belőlük kivált csoporttal vagy utódszervezettel, többek között az alábbiak révén:

i.

részt vesznek az ISIL (Dáis) és az al-Kaida vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek a finanszírozásában, vagy az említettekkel együttműködve, azok által, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában;

ii.

részt vesznek az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel együttműködve, azok által, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, elősegítésében, előkészítésében, illetve elkövetésében, továbbá az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel együttműködve, azok által, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára nyújtott terrorista kiképzésben vagy ilyen kiképzés nyújtásában, ideértve a fegyverek és robbanóeszközök használatára, valamint a terrorcselekmények elkövetéséhez használt egyéb módszerek és technológiák alkalmazására való kiképzést is;

iii.

részt vesznek az ISIL-lel (Dáissal), az al-Kaidával vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel folytatott kereskedelemben, különös tekintettel az olajra és olajtermékekre, a moduláris finomítókra és a kapcsolódó felszerelésekre, valamint az egyéb természeti erőforrásokra és a kulturális javakra irányuló kereskedelemre;

iv.

fegyvereket és hozzájuk kapcsolódó hadianyagot szolgáltatnak, adnak el vagy adnak át az ISIL-nek (Dáisnak), az al-Kaidának vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek;

b)

az Unió területén kívülre utaztak vagy ezt tervezik a következők céljából:

i.

terrorista cselekmények tervezése, előkészítése vagy elkövetése az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet megbízásából vagy javára, illetve ilyen cselekményekben való részvétel;

ii.

terrorista kiképzés nyújtása vagy abban való részvétel az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet megbízásából vagy javára; vagy

iii.

az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy ezek bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet egyéb módon történő támogatása;

c)

az Unió területére való beutazást terveznek a b) pontban említett célból, illetve azért, hogy részt vegyenek az ISIL-lel (Dáissal), az al-Kaidával vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel együttműködve, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekményekben vagy tevékenységekben;

d)

tagokat toboroznak az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet számára, vagy egyéb módon támogatják az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek a cselekményeit vagy tevékenységét, többek között az alábbiak révén:

i.

közvetlenül vagy közvetve bármilyen módon pénzeszközöket biztosítanak vagy gyűjtenek bizonyos személyek utazásának finanszírozásához a b) és c) pontban említett célból; megszervezik vagy más módon elősegítik bizonyos személyeknek a b) és c) pontban említett célból történő utazását;

ii.

más személyt felhívtak arra, hogy részt vegyen az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet által, azzal együttműködve, annak nevében, megbízásából vagy javára elkövetett cselekményekben vagy tevékenységekben;

e)

az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet által, azzal együttműködve, annak nevében, annak megbízásából vagy annak javára elkövetett cselekményeket vagy tevékenységeket nyilvánosan előidéznek vagy azokra felbujtanak, ideértve az ilyen viselkedés ösztönzését és dicsőítését is, amely terrorcselekmény esetleges elkövetésének veszélyét vonja maga után;

f)

az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet megbízásából vagy nevében az Unió területén kívül elkövetett súlyos emberi jogi jogsértés – például emberrablás, erőszakos közösülés és más szexuális erőszak, valamint házasságra vagy rabszolgaságra kényszerítés – elkövetésében vagy elrendelésében vesznek részt vagy bűnrészesként működnek közre.

(2)   Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

4. cikk

(1)   Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 2. és 9. cikkben említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2)   A Tanács közli a határozatát – beleértve a jegyzékbe vétel okait – az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be.

(3)   Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja a határozatát, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet, vagy szervet.

(4)   Az I. mellékletben szereplő jegyzéket rendszeres időközönként, de legalább tizenkét havonta felül kell vizsgálni.

5. cikk

A 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a)

az I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek és e természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérleti díj vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;

b)

kizárólag az ésszerű mértékű szakmai munkadíjak és a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási díjainak, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d)

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek.

6. cikk

A 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a)

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően hozott választott bírósági határozat, vagy az említett időpontban, azt megelőzően vagy azt követően az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, vagy az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b)

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítése érdekében történik, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül,

c)

a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja;

d)

a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

7. cikk

A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetés az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által megkötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, illetve amely ezen időpont előtt keletkezett, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a)

a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetésre használják fel; valamint

b)

a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését.

8. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az uniós pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek általi jóváírást a befagyasztott számlán, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekmények befagyasztására is sor kerül. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

9. cikk

Tilos:

a)

az I. mellékletben felsorolt bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére közvetlenül vagy közvetve technikai segítséget nyújtani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb olyan szolgáltatást nyújtani, amely katonai tevékenységekhez vagy a közös katonai listán (6) szereplő áruk vagy technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik, ideértve fegyvereket és lőszereket, a katonai járműveket és felszereléseket, a katonai jellegű felszereléseket, valamint ezek pótalkatrészeit;

b)

az I. mellékletben felsorolt bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységekkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen a fegyverek vagy azokhoz kapcsolódó hadianyagok eladásával, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások nyújtására irányuló támogatásokat, kölcsönöket, exporthitel-biztosítást, biztosítást és viszontbiztosítást.

10. cikk

(1)   A beszámolásra, a bizalmas adatkezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok, valamint a Szerződés 337. cikkében foglaltakat nem érintve, a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a)

minden, az e rendelet betartását elősegítő információt – például az I. mellékletben felsorolt bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv megbízásából vagy utasítása szerint eljáró személy tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló pénzeszközökkel és gazdasági erőforrással, vagy a 2. cikk rendelkezéseinek megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatban – azon tagállam illetékes hatóságai számára, ahol lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek, illetve tartózkodnak, illetve közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül haladéktalanul a Bizottság rendelkezésére bocsátanak;

b)

együttműködnek az illetékes hatóságokkal az említett információk ellenőrzése során.

(2)   Az e cikkel összhangban átadott és átvett információkat kizárólag azokra a célokra lehet felhasználni, amelyekre azokat átadták vagy átvették.

(3)   A közvetlenül a Bizottsághoz érkezett bármely további információt az érintett tagállam illetékes hatóságai rendelkezésére kell bocsátani.

11. cikk

(1)   Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az ebben a rendeletben meghatározott tilalmak megkerülése.

(2)   A tagállamok illetékes hatóságait, illetve közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül a Bizottságot értesíteni kell minden arra utaló információról, hogy az e rendeletben foglalt rendelkezéseket megkerülik, illetve megkerülték.

12. cikk

(1)   A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások 2. cikk szerinti befagyasztása, illetve rendelkezésre bocsátásának megtagadása jóhiszeműen, e rendeletnek megfelelőnek tekintett intézkedéssel történő végrehajtása miatt nem állapítható meg az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve igazgatóinak vagy alkalmazottainak felelőssége, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanságból történt.

(2)   Nem állapítható meg a természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelőssége cselekményük miatt, amennyiben nem tudták vagy észszerű okok alapján nem feltételezhették, hogy azzal megsértik e rendelet rendelkezéseit.

13. cikk

Nem teljesíthető semmiféle igény, beleértve a kártalanításra irányuló vagy egyéb hasonló jellegű igényt– mint például beszámítási igény vagy garanciaigény –, az e rendelet I. mellékletében felsorolt, vagy azokon keresztül vagy javára igényt érvényesítő személyek vagy szervezetek számára olyan szerződések vagy ügyletek tekintetében, amelyeknek a teljesítését közvetlenül vagy közvetve, részben vagy egészben érintették az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedések.

14. cikk

(1)   A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

a)

a 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint az 5., 6. és 7. cikk alapján nyújtott engedélyek;

b)

az e rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatos ügyek, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információk.

(2)   A tagállamok haladéktalanul értesítik egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet végrehajtását.

15. cikk

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. A megállapított szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

16. cikk

(1)   A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megadják a II. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt honlapjuk címének megváltozásáról.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot illetékes hatóságaikról – ideértve ezen hatóságok elérhetőségét is –, valamint értesítik a Bizottságot bármely későbbi változásról.

(3)   Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell használni.

17. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által nyújtott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

18. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a)

az Unió területén, a légterét is ideértve;

b)

a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c)

az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d)

bármely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létesített jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy kívül;

e)

a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

19. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

I. KORČOK


(1)  Lásd a Hivatalos Lap 25. oldalát.

(2)  A Tanács 2002/402/KKBP közös álláspontja (2002. május 27.) az ISIL (Dáis) és az al-Kaida szervezetek tagjaival és a velük összeköttetésben álló egyéb személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel (HL L 139., 2002.5.29., 4. o.).

(3)  A Tanács 881/2002/EK rendelete (2002. május 27.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 139., 2002.5.29., 9. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.). A 95/46/EK irányelvet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet [helyesen: irányelv] hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) váltja fel (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(6)  Legfrissebb változata: HL C 122., 2016.4.6., 1. o.


I. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke


II. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságokról szóló tájékoztatást tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


21.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/12


A TANÁCS (EU) 2016/1687 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. szeptember 20.)

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 204/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. január 18-i (EU) 2016/44 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2016. január 18-án elfogadta az (EU) 2016/44 rendeletet.

(2)

Egy személyt törölni kell a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes személyeknek az (EU) 2016/44 rendelet III. mellékletének A. szakaszában foglalt jegyzékéből.

(3)

Az (EU) 2016/44 rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/44 rendelet III. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

I. KORČOK


(1)  HL L 12., 2016.1.19., 1. o.


MELLÉKLET

Az alábbi személy nevét és a kapcsolódó bejegyzést törölni kell az (EU) 2016/44 rendelet III. mellékletének A. részében foglalt jegyzékből:

A.   Személyek

15.

Taher JUWADI ezredes


21.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1688 RENDELETE

(2016. szeptember 20.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének a bőrszenzibilizáció tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére és 131. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet követelményeket állapít meg az Unióban gyártott vagy oda behozott, önmagukban, keverékekben vagy árucikkekben előforduló anyagok regisztrálására vonatkozóan. A regisztrálóknak a regisztrálási követelmények teljesítéséhez meg kell adniuk az 1907/2006/EK rendeletben előírt megfelelő információkat.

(2)

Az 1907/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése értelmében az anyagok lényegi tulajdonságaira vonatkozó, a rendelet által megkövetelt információk megszerzését szolgáló vizsgálati módszereket rendszeresen felül kell vizsgálni és tovább kell fejleszteni a gerinces állatokon végzett kísérletek és az érintett állatok számának a csökkentése érdekében. Amennyiben megfelelő validált vizsgálati módszerek válnak elérhetővé, adott esetben módosítani kell a 440/2008/EK bizottsági rendeletet (2) és az 1907/2006/EK rendelet mellékleteit az állatkísérletek kiváltása, azok számának csökkentése vagy az állatkísérletek finomítása érdekében. Figyelembe kell venni a helyettesítésnek, a csökkentésnek és a tökéletesítésnek a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) lefektetett elvét.

(3)

Az 1907/2006/EK rendelet értelmében a szóban forgó rendelet VII. mellékletének 8.3. pontjában szereplő bőrszenzibilizációra vonatkozó információk megszerzése érdekében in vivo vizsgálatokat kell végezni.

(4)

Az elmúlt években jelentős tudományos eredményeket sikerült elérni a bőrszenzibilizációval kapcsolatos alternatív vizsgálati módszerek kidolgozása terén. Több, az állatkísérletek alternatíváival foglalkozó uniós referencialaboratórium (EURL ECVAM) által validált és/vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által nemzetközi szinten jóváhagyott in chemico/in vitro vizsgálati módszer létezik. Ezek a vizsgálati módszerek – amennyiben a vizsgálatra és az értékelésre vonatkozó integrált megközelítés (integrated approach to testing and assessment, IATA) keretében, megfelelő kombinációban alkalmazzák őket – lehetővé tehetik azoknak a megfelelő információknak a megszerzését, amelyek segítségével in vivo vizsgálat nélkül is megállapítható, hogy egy adott anyag okoz-e bőrszenzibilizációt vagy sem.

(5)

Az állatkísérletek számának csökkentése érdekében indokolt módosítani az 1907/2006/EK rendelet VII. mellékletének 8.3. pontját, hogy lehetővé váljon az alternatív vizsgálati módszerek felhasználása, amennyiben az említett megközelítéssel megszerezhetők a megfelelő információk és amennyiben a rendelkezésre álló vizsgálati módszerek alkalmazhatók a vizsgálni kívánt anyag vonatkozásában.

(6)

A jelenleg rendelkezésre álló, az OECD által elfogadott alternatív vizsgálati módszerek egy kedvezőtlen kimeneteli lehetőségen (adverse outcome pathway, AOP) alapulnak, amely a bőrszenzibilizáció kialakulásáról meglévő mechnaikai ismereteket írja le. E módszereket nem önmagukban, hanem más módszerekkel kombinálva kell alkalmazni. A bőrszenzibilizáció átfogó értékeléséhez tipikusan az AOP első három főbb eseményét elemző módszereket kell igénybe venni.

(7)

Bizonyos feltételek között azonban származtatható elegendő információt anélkül is, hogy a mindhárom főbb eseményre vonatkozóan külön-külön vizsgálati módszer kerülne alkalmazásra. Éppen ezért a regisztrálóknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy tudományosan megindokolják egyes, főbb események elemzésével összefüggő vizsgálatok elmaradását.

(8)

Az in vivo vizsgálatokhoz elsődlegesként megjelölt vizsgálati módszer a helyi nyirokcsomó-vizsgálat (LLNA), amely információval szolgál az anyag szenzibilizáló potenciáljának erősségéről. Az erős bőrszenzibilizálók azonosítása fontos az ilyen anyagok megfelelő osztályozásához és kockázatértékeléséhez. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy annak az információs követelménynek, amely lehetővé teszi annak értékelését, hogy egy anyagról feltételezhető-e erős szenzibilizáló hatás kiváltása, valamennyi adatra vonatkoznia kell, függetlenül attól, hogy azokat in vivo vagy in vitro módszerekkel állították-e elő.

(9)

Az állatkísérletek és a már elvégzett vizsgálatok megismétlésének elkerülése érdekében azonban az érvényes OECD vizsgálati iránymutatások vagy uniós vizsgálati módszerek alapján és a helyes laboratóriumi gyakorlatnak (4) megfelelően elvégzett meglévő in vivo bőrszenzibilizáló vizsgálatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek alkalmasak az egységesen előírt információs követelmény teljesítésére még akkor is, ha az ilyen vizsgálatok alapján szerzett információk nem elegendőek annak megállapításához, hogy egy anyagról feltételezhető-e erős szenzibilizáló hatás kiváltása.

(10)

Ezenkívül felül kell vizsgálni a VII. melléklet 8.3. pontjában foglalt egységesen előírt információs követelményeket és az eltérő alkalmazásra vonatkozóan ugyanott megállapított szabályokat a VI. és a XI. mellékletben, valamint a VII. melléklet bevezető részében a következők tekintetében megállapított szabályok felesleges megismétlésének kiküszöbölése érdekében: a rendelkezésre álló adatok felülvizsgálata, valamint a toxikológiai végpontra vonatkozó vizsgálatok mellőzése azokban az esetekben, amikor a rendelkezésre álló információk azt mutatják, hogy az anyag megfelel a szóban forgó toxikológiai végpontra vonatkozó besorolás kritériumainak; a szóban forgó felülvizsgálat további célja a bizonyos körülmények között tűzveszélyes anyagokra vonatkozó vizsgálatok mellőzésével kapcsolatos rendelkezések szándékolt jelentésének tisztázása. Az anyagok osztályozását érintő hivatkozásoknál az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi (5) rendeletben használt terminológiához való igazodás érdekében naprakésszé kell tenni az eltérő alkalmazásra vonatkozó szabályokat.

(11)

Indokolt előírni, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség – a tagállamokkal és az érdekelt felekkel együttműködve – az 1907/2006/EK rendelet alkalmazásában dolgozzon ki további iránymutatásokat tartalmazó dokumentumokat a vizsgálati módszerek alkalmazására és az egységesen előírt információs követelmények mellőzésének e rendelet által biztosított lehetőségeire vonatkozóan. Ennek során az Európai Vegyianyag-ügynökségnek teljes mértékben figyelembe kell vennie az OECD keretében és más irányadó tudományos és szakmai fórumokon végzett munkát.

(12)

A 1907/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet VII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. május 30-i 440/2008/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról (HL L 142., 2008.5.31., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 2010/63/EU irányelve a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről (HL L 276., 2010.10.20., 33. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 2004/10/EK irányelve a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél történő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 50., 2004.2.20., 44. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet VII. melléklet 8.3. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„8.3.   Bőrszenzibilizáció

Információk, amelyek lehetővé teszik:

annak megállapítását, hogy az anyag bőrszenzibilizáló-e, valamint annak értékelését, hogy az anyagról feltételezhető-e, hogy jelentős emberi szenzibilizáló hatás (1A kategória) kifejtésére képes, valamint

szükség esetén a kockázatelemzést.

A 8.3.1. és a 8.3.2. pont szerinti vizsgálato(ka)t nem kell elvégezni, ha:

az anyag besorolása szerint a »bőrkorrózió« veszélyességi osztályba (1. kategória) tartozik, vagy

az anyag erős sav (pH ≤ 2,0) vagy lúg (pH ≥ 11,5), vagy

az anyag szobahőmérsékleten, levegővel, vízzel vagy nedvességgel érintkezve öngyulladóvá válhat.

8.3.1.   Bőrszenzibilizáció – in vitro/in chemico vizsgálat

A 13. cikk (3) bekezdése alapján elismert olyan in vitro/in chemico vizsgálati módszer(ek) alapján szerzett információk, amely(ek) kiterjed(nek) a bőrszenzibilizáció valamennyi alábbi főbb eseményére:

a)

molekuláris kölcsönhatás bőrproteinekkel;

b)

keratinsejtek gyulladásos válaszreakciója;

c)

dendritikus sejtek aktiválása.

E vizsgálat(oka)t nem kell elvégezni, ha:

rendelkezésre áll egy, a 8.3.2. pont szerinti in vitro vizsgálat, vagy

a rendelkezésre álló in vitro/in chemico vizsgálati módszerek nem vonatkoznak az anyagra vagy nem alkalmasak a 8.3. pont szerinti osztályozáshoz vagy kockázatértékeléshez.

Ha az 1. oszlopban szereplő főbb események közül egyet vagy kettőt elemző vizsgálati módszer(ek) alapján szerzett információk már lehetővé teszik a 8.3. pont szerinti osztályozást és kockázatértékelést, más főbb esemény(eke)t elemző egyéb vizsgálatokat nem szükséges elvégezni.

8.3.2.   Bőrszenzibilizáció – in vivo vizsgálat

In vitro/in chemico vizsgálatot csak akkor kell végezni, ha a 8.3.1. pontban ismertetett vizsgálati módszerek nem alkalmazhatók vagy az e vizsgálatokból nyert eredmények nem alkalmasak a 8.3. pont szerinti osztályozáshoz vagy kockázatértékeléshez.

Az in vivo vizsgálatra az elsődleges módszer az egereken végzett helyi nyirokcsomó-vizsgálat (LLNA). Ettől eltérő vizsgálat kizárólag rendkívüli körülmények fennállása esetén alkalmazható. Eltérő in vivo vizsgálat alkalmazását meg kell indokolni.

Azokat a 2016. október 11-nél korábban elvégzett vagy megkezdett in vivo bőrszenzibilizáló vizsgálatokat, amelyek megfelelnek a 13. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében és a 13. cikk (4) bekezdésében megállapított követelményeknek, úgy kell tekinteni, mint amelyek alkalmasak ezen egységesen előírt információs követelmény teljesítésére.”


21.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1689 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. szeptember 20.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 20-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

178,6

ZZ

178,6

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

138,1

ZZ

138,1

0805 50 10

AR

104,4

CL

127,6

MA

81,7

TR

109,9

UY

121,8

ZA

96,9

ZZ

107,1

0806 10 10

EG

265,2

TR

131,0

ZZ

198,1

0808 10 80

AR

110,6

BR

97,9

CL

136,6

NZ

128,3

US

141,5

ZA

102,8

ZZ

119,6

0808 30 90

AR

168,5

CL

103,5

TR

134,3

ZA

157,8

ZZ

141,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,3

ZZ

130,3


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


21.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1690 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. szeptember 20.)

a sertéshúságazatra vonatkozóan a 442/2009/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében a 2017. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 188. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 442/2009/EK bizottsági rendelet (2) éves vámkontingenseket nyitott meg a sertéshús-ágazati termékek behozatalára vonatkozóan. Az említett rendelet I. mellékletének B. részében felsorolt kontingensek kezelése a kérelmek egyidejű vizsgálatának módszere szerint történik.

(2)

A 2016. szeptember 1. és 7. között a 2016. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló meghatározni azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és e mennyiségeket hozzá kell adni a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez.

(3)

Az intézkedés hatékonyságának biztosítása érdekében indokolt, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Azok a mennyiségek, amelyekre a 442/2009/EK rendelet alapján nem nyújtottak be behozataliengedély-kérelmet, és amelyeket ezért hozzá kell adni a 2017. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez, e rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 20-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2009. május 27-i 442/2009/EK rendelete a sertéshúságazatra vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 129., 2009.5.28., 13. o.).


MELLÉKLET

Tételszám

A 2017. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségek

(kg-ban)

09.4038

17 032 500

09.4170

2 461 000

09.4204

2 312 000


21.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/21


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1691 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. szeptember 20.)

az Amerikai Egyesült Államokból származó baromfihúsra vonatkozóan az 536/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingens keretében a 2017. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 188. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 536/2007/EK bizottsági rendelet (2) éves vámkontingenst nyitott meg az Amerikai Egyesült Államokból származó baromfihús-ágazati termékek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2016. szeptember 1. és 7. között a 2016. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló meghatározni azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és e mennyiségeket hozzá kell adni a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez.

(3)

Az intézkedés hatékonyságának biztosítása érdekében indokolt, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Azok a mennyiségek, amelyekre az 536/2007/EK rendelet alapján nem nyújtottak be behozataliengedély-kérelmet, és amelyeket ezért hozzá kell adni a 2017. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez, e rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 20-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2007. május 15-i 536/2007/EK rendelete az Amerikai Egyesült Államok részére a baromfihúsra vonatkozóan kiutalt vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 128., 2007.5.16., 6. o.).


MELLÉKLET

Tételszám

A 2017. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségek

(kg-ban)

09.4169

10 672 500


21.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1692 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. szeptember 20.)

a tojás- és tojásfehérje-ágazatra vonatkozóan az 539/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében a 2017. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 188. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 539/2007/EK bizottsági rendelet (2) éves vámkontingenseket nyitott meg a tojás- és tojásfehérje-ágazati termékek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2016. szeptember 1. és 7. között a 2016. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló meghatározni azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és e mennyiségeket hozzá kell adni a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez.

(3)

Az intézkedés hatékonyságának biztosítása érdekében indokolt, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Azok a mennyiségek, amelyekre az 539/2007/EK rendelet alapján nem nyújtottak be behozataliengedély-kérelmet, és amelyeket ezért hozzá kell adni a 2017. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez, e rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 20-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2007. május 15-i 539/2007/EK rendelete a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 128., 2007.5.16., 19. o.).


MELLÉKLET

Tételszám

A 2017. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségek

(kg-ban, héjastojás-egyenértékben)

09.4015

67 500 000

09.4401

2 739 810

09.4402

7 750 000


HATÁROZATOK

21.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/25


A TANÁCS (KKBP) 2016/1693 HATÁROZATA

(2016. szeptember 20.)

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről, valamint a 2002/402/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2001. október 19-én kijelentette, hogy világszerte kész fellépni a terrorizmus minden formájával szemben, és hogy folytatni fogja a nemzetközi közösségnek a terrorizmus valamennyi módja és formája elleni küzdelemre létrejött koalíciója megszilárdítására irányuló erőfeszítéseit.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: ENSZ BT) 2002. január 16-án elfogadta az 1390 (2002) sz. határozatot (a továbbiakban: az 1390 (2002) sz. ENSZ BT-határozat), amely az 1267 (1999) sz. és az 1333 (2000) sz. ENSZ BT-határozatokban előírt intézkedéseket kiterjesztette Oszáma Bin Ládenre, az al-Kaida szervezet tagjaira, valamint az 1267 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal létrehozott bizottság által jegyzékbe vett, velük összeköttetésben álló egyéb személyekre, csoportokra, vállalkozásokra és szervezetekre.

(3)

Az 1390 (2002) sz. ENSZ BT-határozat kiigazítja az 1267 (1999) sz. és 1333 (2000) sz. ENSZ BT-határozattal bevezetett, a pénzeszközök befagyasztásával, a vízumkiadási tilalommal, valamint a fegyverek szolgáltatására, eladására és átadására vonatkozó tilalomra, továbbá a katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadásra, segítségnyújtásra, illetve képzésre vonatkozó tilalommal kapcsolatos szankciók hatályát.

(4)

Az ENSZ BT az 1390 (2002) sz. ENSZ BT-határozatot az ENSZ Alapokmányának VII. fejezete alapján fogadta el, amelynek értelmében a Biztonsági Tanács minden olyan szükséges intézkedést meghozhat, amelyet a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához szükségesnek ítél.

(5)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa által a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemmel összefüggésben elfogadott ilyen intézkedések uniós jogba való átültetése a Tanács által az Unió közös kül- és biztonságpolitikája keretében elfogadott 2002/402/KKBP közös állásponttal (1), illetve a 881/2002/EK tanácsi rendelettel (2) történt.

(6)

Az ENSZ BT 2015. december 17-én elfogadta a 2253 (2015) sz. határozatot (a továbbiakban: a 2253 (2015) sz. ENSZ BT-határozat), amelyben az 1390 (2002) sz. ENSZ BT-határozattal előírt intézkedések hatályát kiterjesztette az Iraki és Levantei Iszlám Állammal (ISIL, más néven Dáis) összeköttetésben álló személyekre, csoportokra, vállalkozásokra és szervezetekre, valamint ismételten egyértelműen elítélte az ISIL-t (Dáist), az al-Kaidát, továbbá a velük összeköttetésben álló személyeket, csoportokat, vállalkozásokat és szervezeteket, amiért továbbra is számos olyan terrorcselekményt hajtanak végre, amelyek célja ártatlan polgári személyek és más áldozatok életének kioltása, anyagi javak megsemmisítése és a stabilitás jelentős aláásása.

(7)

Ezzel összefüggésben a 2253 (2015) sz. ENSZ BT-határozat újból hangsúlyozta, hogy a terrorizmus megfékezését támogató szankciók fontos eszközei a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának és helyreállításának, továbbá emlékeztetett arra, hogy az ISIL (Dáis) az al-Kaidából kivált csoport, valamint hogy az ENSZ jegyzékbe vesz minden, az ISIL-t (Dáist) vagy az al-Kaidát támogató személyt, csoportot, vállalkozást és szervezetet.

(8)

Az ISIL (Dáis) és az al-Kaida komoly veszélyt jelent a nemzetközi békére és biztonságra. Az Unió által az ISIL (Dáis) és az al-Kaida valamint a velük összeköttetésben álló személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni küzdelemmel összefüggésben elfogadott korlátozó intézkedések a Szerződés 21. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelően az Unió közös kül- és biztonságpolitikai céljai közé tartoznak.

(9)

Tekintettel az ISIL (Dáis) és az al-Kaida jelentette veszélyre, a Tanács számára lehetővé kell tenni, hogy – az e határozatban megállapított kritériumokkal összhangban – célzott korlátozó intézkedéseket vezessen be nemzetiségtől vagy állampolgárságtól függetlenül bármely olyan személlyel, illetve bármely olyan szervezettel szemben, aki vagy amely az ISIL (Dáis) és az al-Kaida megbízásából vagy javára elkövetett terrorcselekményért felelős.

(10)

E célzott intézkedések célja, hogy megakadályozzák az ISIL (Dáis) és az al-Kaida megbízásából vagy javára elkövetett cselekményeket.

(11)

Korlátozni kell az ISIL-nek (Dáisnak) és az al-Kaidának és a velük összeköttetésben álló – köztük a tagállami állampolgársággal rendelkező – személyeknek a tagállamok területére történő belépését, valamint azon történő átutazását. Nem érintve a tagállamoknak a nemzetbiztonság védelmére irányuló felelősségét, ezek a korlátozások nem akadályozhatják meg azt, hogy valamely tagállam jegyzékbe vett állampolgára az állampolgársága szerinti tagállamba történő visszatérése céljából átutazzon egy másik tagállam területén, és azt sem akadályozhatják meg, hogy valamely tagállam állampolgárának családtagjai ugyanezen okból átutazzanak egy másik tagállam területén.

(12)

Az 1373 (2001) sz. ENSZ BT-határozat úgy rendelkezik, hogy ha az ENSZ-tagállamok bizonyos személyekről vagy szervezetekről megállapítják, hogy terrorcselekményekben vesznek részt, kötelesek meghozni a szükséges intézkedéseket.

(13)

Ezzel egyidejűleg módosítani kell azokat az intézkedéseket, melyek az 1267 (1999) sz., 1390 (2002) sz. és 2253 (2015) sz. ENSZ BT-határozatot az uniós jogban végrehajtják, hogy azok tükrözzék az ENSZ BT vonatkozó határozatainak rendelkezéseit.

(14)

Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata értelmében, amikor a Tanács úgy határoz, hogy egy adott személy vagy szervezet nevét felveszi a mellékletben szereplő jegyzékbe, egyedi, különös és konkrét okokkal kell azt alátámasztania, továbbá az ilyen határozatnak kellően biztos ténybeli alappal kell rendelkeznie.

(15)

Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében a későbbi határozatokkal módosított 2002/402/KKBP közös álláspontban előírt korlátozó intézkedéseket egy új jogi eszközben egységes szerkezetbe kell foglalni azokkal a rendelkezésekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy a Tanács korlátozó intézkedéseket vezessen be személyekkel és szervezetekkel szemben.

(16)

A 2002/402/KKBP közös álláspontot ezért hatályon kívül kell helyezni, és e határozattal kell felváltani.

(17)

Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről és területén keresztül, illetve az azok lobogója alatt közlekedő vízi vagy légi járművek felhasználásával tilos az 1267 (1999) sz. ENSZ BT-határozat alapján létrehozott bizottság (a továbbiakban: a bizottság) által módosított 1267 (1999) sz., 1333 (2000) sz. és 2253 (2015) sz. ENSZ BT-határozatokban vagy a Tanács által jegyzékbe vett bármely személy, csoport, vállalkozás és szervezet, illetve a megbízásukból vagy utasításuk szerint eljáró személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek részére közvetlenül vagy közvetve fegyvereket és bárminemű ezekhez kapcsolódó hadianyagot szolgáltatni, eladni, átadni vagy exportálni – függetlenül attól, hogy ezek a tagállamok területéről származnak-e –, ideértve a fegyvereket és lőszereket, a katonai járműveket és felszereléseket, a katonai jellegű felszereléseket és a felsoroltak pótalkatrészeit.

(2)   Tilos:

a)

az (1) bekezdésben említett személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek részére közvetlenül vagy közvetve technikai segítséget nyújtani, brókertevékenységet folytatni, illetve olyan egyéb szolgáltatást nyújtani, amely katonai tevékenységekhez vagy fegyverek és bárminemű ezekhez kapcsolódó hadianyag rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik, ideértve a fegyvereket és lőszereket, a katonai járműveket és felszereléseket, a katonai jellegű felszereléseket, valamint ezek pótalkatrészeit;

b)

az (1) bekezdésben említett személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységekkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen azon támogatásokat, kölcsönöket, exporthitel-biztosítást, biztosítást és viszontbiztosítást, amelyek fegyverek és az azokhoz kapcsolódó hadianyagok eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét szolgálják, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások nyújtására irányulnak;

c)

tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása az a) vagy b) pontban említett tilalmak megkerülése.

2. cikk

(1)   A tagállamok megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy megakadályozzák az ENSZ BT által – az 1267 (1999) sz., az 1333 (2000) sz. és a 2253 (2015) sz. ENSZ BT-határozat alapján –, illetve a bizottság által jegyzékbe vett és utazási korlátozás hatálya tartozó olyan személyeknek a területükre történő belépését, valamint a területükön történő átutazását, akik:

a)

részt vesznek az al-Kaidával, az ISIL-lel (Dáissal), vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel együttműködve, azok által, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, elősegítésében, előkészítésében, illetve elkövetésében;

b)

fegyvereket és hozzájuk kapcsolódó hadianyagot szolgáltatnak, adnak el vagy adnak át az al-Kaidának, az ISIL-nek (Dáisnak), vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek;

c)

tagokat toboroznak az al-Kaida, az ISIL (Dáis) vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve a belőlük kivált bármely csoport vagy utódszervezet számára, vagy egyéb módon támogatják az al-Kaida, az ISIL (Dáis) vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek a cselekményeit vagy tevékenységét; vagy

d)

az al-Kaidával és az ISIL-lel (Dáissal) összeköttetésben álló személyek, csoportok, vállalkozások vagy szervezetek közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt állnak, vagy azokat egyéb módon támogatják, és szerepelnek az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával kapcsolatos szankciós jegyzéken.

(2)   A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozzák a mellékletben felsorolt olyan személyek területükre történő belépését vagy azon való átutazását, akik:

a)

összeköttetésben állnak az ISIL-lel (Dáissal) vagy az al-Kaidával, vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve a belőlük kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel, többek között az alábbiak révén:

i.

részt vesznek az ISIL (Dáis) és az al-Kaida, vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek a finanszírozásában, vagy az említettekkel együttműködve, azok által, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában;

ii.

részt vesznek az ISIL-lel (Dáissal) vagy az al-Kaidával, vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel együttműködve, azok által, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, elősegítésében, előkészítésében, illetve elkövetésében, továbbá az ezek által nyújtott terrorista kiképzésben vagy ilyen kiképzés nyújtásában, ideértve a fegyverek és robbanóeszközök használatára, valamint a terrorcselekmények elkövetéséhez használt egyéb módszerek és technológiák alkalmazására való kiképzést is;

iii.

részt vesznek az ISIL-lel (Dáissal), az al-Kaidával vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel folytatott kereskedelemben, különös tekintettel az olajra és olajtermékekre, a moduláris finomítókra és a kapcsolódó felszerelésekre, valamint az egyéb természeti erőforrásokra és a kulturális javakra irányuló kereskedelemre;

iv.

fegyvereket és hozzájuk kapcsolódó hadianyagot szolgáltatnak, értékesítenek vagy adnak át az ISIL-nek (Dáisnak), az al-Kaidának vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek;

b)

az Unió területén kívülre utaztak vagy ezt tervezik a következők céljából:

i.

terrorcselekmények tervezése, előkészítése vagy elkövetése az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet megbízásából vagy javára, illetve ilyen cselekményekben való részvétel;

ii.

terrorista kiképzés nyújtása vagy abban való részvétel az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet megbízásából vagy javára; vagy

iii.

az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy ezek bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet egyéb módon történő támogatása;

c)

az Unió területére való beutazást terveznek a b) pontban említett célból, illetve azért, hogy részt vegyenek az ISIL-lel (Dáissal), az al-Kaidával vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel együttműködve, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekményekben vagy tevékenységekben;

d)

tagokat toboroznak az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve a belőlük kivált bármely csoport vagy utódszervezet számára, vagy egyéb módon támogatják az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek a cselekményeit vagy tevékenységét, többek között az alábbiak révén:

i.

közvetlenül vagy közvetve bármilyen módon pénzeszközöket biztosítanak vagy gyűjtenek bizonyos személyek utazásának finanszírozásához a b) és c) pontban említett célból; megszervezik vagy más módon elősegítik bizonyos személyeknek a b) és c) pontban említett célból történő utazását;

ii.

más személyt felhívnak arra, hogy vegyen részt az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet által, azzal együttműködve, annak nevében, annak megbízásából vagy annak javára elkövetett cselekményekben vagy tevékenységekben;

e)

az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet által, azzal együttműködve, annak nevében, annak megbízásából vagy annak javára elkövetett cselekményeket vagy tevékenységeket nyilvánosan előidéznek vagy azokra felbujtanak, ideértve az ilyen viselkedés ösztönzését és dicsőítését is, amely terrorcselekmény esetleges elkövetésének veszélyét vonja maga után;

f)

az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet megbízásából vagy nevében az Unió területén kívül elkövetett súlyos emberi jogi jogsértés – például emberrablás, erőszakos közösülés és más szexuális erőszak, valamint házasságra vagy rabszolgaságra kényszerítés – elkövetésében vagy elrendelésében vesznek részt vagy bűnrészesként működnek közre.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépést.

(4)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben a beutazás vagy átutazás bírósági eljárás miatt szükséges, illetve amennyiben a bizottság megállapítja, hogy a beutazás vagy átutazás jogszerű.

(5)   A tagállamok mentességet adhatnak a (2) bekezdésben meghatározott intézkedések alól, ha:

a)

az utazás sürgős humanitárius szükséghelyzet fennállása miatt jogszerű;

b)

az utazásra bírósági eljárás céljából kerül sor; vagy

c)

az utazásra egy tagállamnak valamely nemzetközi szervezettel szemben fennálló kötelezettsége miatt kerül sor.

(6)   Az a tagállam, amely az (5) bekezdésben meghatározott mentességet kíván biztosítani, írásban értesíti erről a Tanácsot. Az (5) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az ellen a Tanács egy vagy több tagja – a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül – írásban kifogást emel. Amennyiben a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(7)   Amennyiben az (5) bekezdés értelmében egy tagállam engedélyezi a mellékletben felsorolt személyeknek a területére való belépését vagy az azon történő átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyekre korlátozódik.

3. cikk

(1)   Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt, egyéb pénzügyi eszközt és gazdasági erőforrást, amely az ENSZ BT által – az 1267 (1999) sz., az 1333 (2000) sz. vagy a 2253 (2015) sz. ENSZ BT-határozatnak megfelelően –, illetve a bizottság által az alábbiak miatt jegyzékbe vett és vagyoni eszközök befagyasztásának hatálya alatt álló személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek, közvetlen vagy közvetett tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll:

a)

részt vesznek az al-Kaidával, az ISIL-lel (Dáissal), vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel együttműködve, azok által, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, elősegítésében, előkészítésében, illetve elkövetésében;

b)

fegyvereket és hozzájuk kapcsolódó hadianyagot szolgáltatnak, értékesítenek vagy adnak át az al-Kaidának, az ISIL-nek (Dáisnak), vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek;

c)

tagokat toboroznak az al-Kaida, az ISIL (Dáis) vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve a belőlük kivált bármely csoport vagy utódszervezet számára,

vagy egyéb módon támogatják az al-Kaida, az ISIL (Dáis) vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek a cselekményeit vagy tevékenységét; vagy

d)

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával kapcsolatos szankciós jegyzékbe vett, az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával összeköttetésben álló személyek, csoportok, vállalkozások vagy szervezetek, vagy azok megbízásából vagy utasítása szerint eljáró harmadik felek közvetlen vagy közvetett tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak, vagy azokat egyéb módon támogatják.

(2)   Az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyek számára vagy javára sem közvetlenül, sem közvetve nem bocsátható rendelkezésre semmilyen pénzeszköz, egyéb pénzügyi eszköz vagy gazdasági erőforrás.

(3)   Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt, egyéb pénzügyi eszközt és gazdasági erőforrást, amely közvetve vagy közvetlenül olyan, a mellékletben felsorolt személyek, csoportok, vállalkozások vagy szervezetek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, akik, illetve amelyek:

a)

összeköttetésben állnak az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve a belőlük kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel, többek között az alábbiak révén:

i.

részt vesznek az ISIL (Dáis) és az al-Kaida, vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek a finanszírozásában, vagy az említettekkel együttműködve, azok által, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában;

ii.

részt vesznek az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel együttműködve, azok által, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, elősegítésében, előkészítésében, illetve elkövetésében, továbbá az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel együttműködve, azok által, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára nyújtott terrorista kiképzésben vagy ilyen kiképzés nyújtásában, ideértve a fegyverek és robbanóeszközök használatára, valamint a terrorcselekmények elkövetéséhez használt egyéb módszerek és technológiák alkalmazására való kiképzést is;

iii.

részt vesznek az ISIL-lel (Dáissal), az al-Kaidával vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel folytatott kereskedelemben, különös tekintettel az olajra és olajtermékekre, a moduláris finomítókra és a kapcsolódó felszerelésekre, valamint az egyéb természeti erőforrásokra és a kulturális javakra irányuló kereskedelemre;

iv.

fegyvereket és hozzájuk kapcsolódó hadianyagot szolgáltatnak, adnak el vagy adnak át az ISIL-nek (Dáisnak), az al-Kaidának vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek;

b)

az Unió területén kívülre utaznak vagy ezt tervezik a következők céljából:

i.

terrorcselekmények tervezése, előkészítése vagy elkövetése az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet megbízásából vagy javára, illetve ilyen cselekményekben való részvétel;

ii.

terrorista kiképzés nyújtása vagy abban való részvétel az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet megbízásából vagy javára; vagy

iii.

az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy ezek bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet egyéb módon történő támogatása;

c)

az Unió területére való beutazást terveznek a b) pontban említett célból, illetve azért, hogy részt vegyenek az ISIL-lel (Dáissal), az al-Kaidával vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel együttműködve, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekményekben vagy tevékenységekben;

d)

tagokat toboroznak az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve a belőlük kivált bármely csoport vagy utódszervezet számára, vagy egyéb módon támogatják az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek a cselekményeit vagy tevékenységét, többek között az alábbiak révén:

i.

közvetlenül vagy közvetve bármilyen módon pénzeszközöket biztosítanak vagy gyűjtenek bizonyos személyek utazásának finanszírozásához a b) és c) pontban említett célból; megszervezik vagy más módon elősegítik bizonyos személyeknek a b) és c) pontban említett célból történő utazását;

ii.

más személyt felhívnak arra, hogy vegyen részt az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet által, azzal együttműködve, annak nevében, annak megbízásából vagy annak javára elkövetett cselekményekben vagy tevékenységekben;

e)

az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet által, azzal együttműködve, annak nevében, annak megbízásából vagy annak javára elkövetett cselekményeket vagy tevékenységeket nyilvánosan előidéznek vagy azokra felbujtanak, ideértve az ilyen viselkedés ösztönzését és dicsőítését is, amely terrorcselekmény esetleges elkövetésének veszélyét vonja maga után;

f)

az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet megbízásából vagy nevében az Unió területén kívül elkövetett súlyos emberi jogi jogsértés – például emberrablás, erőszakos közösülés és más szexuális erőszak, valamint házasságra vagy rabszolgaságra kényszerítés – elkövetésében vagy elrendelésében vesznek részt vagy bűnrészesként működnek közre.

(4)   A (3) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyek számára vagy javára sem közvetlenül, sem közvetve nem bocsátható rendelkezésre semmilyen pénzeszköz, egyéb pénzügyi eszköz vagy gazdasági erőforrás.

(5)   Az (1), (2), (3) és a (4) bekezdéstől eltérve mentességet lehet adni mindazon pénzeszközök, egyéb pénzügyi eszközök és gazdasági erőforrások tekintetében, amelyek:

a)

alapvető kiadások fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérlet vagy jelzálog, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak költségeit;

b)

a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kizárólag az ésszerű mértékű szakmai munkadíjak és a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak; vagy

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök, egyéb pénzügyi eszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak a kiegyenlítésére szolgálnak a nemzeti jogszabályokkal összhangban.

A mentesség csak akkor adható meg, ha az érintett tagállam értesítette a bizottságot arról a szándékáról, hogy adott esetben hozzáférést kíván engedélyezni e pénzeszközökhöz, egyéb pénzügyi eszközökhöz és gazdasági erőforrásokhoz, és a bizottság az értesítéstől számított három munkanapon belül nem hozott elutasító határozatot.

(6)   Az (1), (2), (3) és a (4) bekezdéstől eltérve mentességet lehet adni továbbá mindazon pénzeszközök, egyéb pénzügyi eszközök és gazdasági erőforrások tekintetében, amelyek rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam illetékes hatósága adott esetben értesítette a bizottságot ennek megállapításáról és a bizottság azt jóváhagyta.

(7)   A (3) bekezdés nem zárja ki, hogy a jegyzékbe vett személy vagy szervezet a jegyzékbe vétele előtt szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) vagy a (3) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(8)   A (3) bekezdéstől eltérve az illetékes tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a)

a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások a (3) bekezdésben említett természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy szervnek a mellékletbe történő felvétele napját megelőzően hozott választott bírósági határozat, vagy az említett időpontot megelőzően, annak napján, vagy azt követően az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, vagy az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b)

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítése érdekében történik, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a határozat nem a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; és

d)

a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott engedélyekről.

(9)   A (2) és a (4) bekezdés nem alkalmazandó az (1) és a (3) bekezdésben említett személyek és szervezetek befagyasztott számláihoz hozzáadódó kifizetésekre, feltéve, hogy az ilyen kifizetések befagyasztásra kerülnek.

4. cikk

Nem teljesíthető semmiféle igény, beleértve a kártalanításra irányuló vagy egyéb hasonló jellegű igényt – mint például beszámítási igény vagy garanciaigény – az ENSZ által jegyzékbe vett vagy a mellékletben felsorolt személyek vagy szervezetek, illetve az ilyen személyeken vagy szervezeteken keresztül vagy a javára igényt érvényesítő személyek vagy szervezetek számára olyan szerződések vagy ügyletek tekintetében, amelyeknek a teljesítését közvetlenül vagy közvetve, részben vagy egészben érintették az 1267 (1999) sz., 1333 (2000) sz. és 2253 (2015) sz. ENSZ BT-határozat értelmében elrendelt intézkedések, beleértve az ENSZ BT vonatkozó határozatainak vagy az e határozatban elrendelt intézkedéseknek a végrehajtásával összhangban álló, az említett határozatok vagy intézkedések végrehajtása miatt szükséges, vagy azzal összefüggő, az Unió vagy valamely tagállam által hozott intézkedéseket is.

5. cikk

(1)   A Tanács valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján egyhangúlag állítja össze a mellékletben szereplő jegyzéket és fogadja el annak módosításait.

(2)   A Tanács az (1) bekezdésben említett döntését és a jegyzékbe vétel indokolását – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján – közli az érintett természetes vagy jogi személlyel, csoporttal, vállalkozással vagy szervezettel, lehetővé téve a természetes vagy jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet számára, hogy észrevételeket tegyen.

(3)   Amennyiben észrevételeket vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatát, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet.

(4)   Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy lényegi változás állt be egy adott, jegyzékbe vett személy vagy szervezet minősítését befolyásoló körülményekben, a Tanács az adott tagállam javaslata alapján minősített többséggel határozhat az érintett személy vagy szervezet nevének a mellékletben szereplő jegyzékből való törléséről.

6. cikk

(1)   E határozatot adott esetben felül kell vizsgálni, módosítani kell vagy hatályon kívül kell helyezni, különösen az ENSZ BT vagy a bizottság vonatkozó határozataira figyelemmel.

(2)   Az 2. cikk (2) bekezdésében, valamint a 3. cikk (3) és (4) bekezdésében említett intézkedéseket rendszeres időközönként, de legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

(3)   Amennyiben egy, a 2. cikk (2) bekezdése vagy a 3. cikk (3) és (4) bekezdése értelmében jegyzékbe vett személy vagy szervezet észrevételeket nyújt be, a Tanács az észrevételek fényében felülvizsgálja a jegyzékbe vételt, és ha az 5. cikk szerinti eljárás keretében megállapítja, hogy már nem teljesülnek az intézkedések alkalmazásának feltételei, az intézkedések hatályukat vesztik.

(4)   Új, érdemi bizonyítékon alapuló, valamely személynek vagy szervezetnek a mellékletből való törlésére irányuló kérelem esetén a Tanács további felülvizsgálatot folytat a (3) bekezdésnek megfelelően.

(5)   A 2. cikk (2) bekezdésében és a 3. cikk (3) és (4) bekezdésében említett intézkedéseket 2017. szeptember 23-ig kell alkalmazni.

7. cikk

A 2002/402/KKBP közös álláspont hatályát veszti, és azt felváltja ez a határozat.

8. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

I. KORČOK


(1)  A Tanács 2002/402/KKBP közös álláspontja (2002. május 27.) az ISIL (Dáis) és az al-Kaida szervezetek tagjaival és a velük összeköttetésben álló egyéb személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 139., 2002.5.29., 4. o.).

(2)  A Tanács 881/2002/EK rendelete (2002. május 27.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 139., 2002.5.29., 9. o.).


MELLÉKLET

A 2. és 3. cikkben említett személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzéke


21.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/33


A TANÁCS (KKPB) 2016/1694 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. szeptember 20.)

a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2011/137/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. július 31-i (KKBP) 2015/1333 tanácsi határozatra (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. július 31-én elfogadta a (KKBP) 2015/1333 határozatot.

(2)

A Tanács a (KKBP) 2015/1333 határozattal összhangban elvégezte a határozat II. és IV. mellékletében szereplő személyek és szervezetek jegyzékének teljes felülvizsgálatát.

(3)

Egy személyt törölni kell a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes személyeknek a (KKBP) 2015/1333 határozat II. és IV. melléklete A. részében foglalt jegyzékéből.

(4)

A (KKBP) 2015/1333 határozat II. és IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2015/1333 határozat II. és IV. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

I. KORČOK


(1)  HL L 206., 2015.8.1., 34. o.


MELLÉKLET

I.

Az alábbi személy nevét és a kapcsolódó bejegyzést törölni kell a (KKBP) 2015/1333 határozat II. mellékletének A. szakaszában foglalt jegyzékből:

A.   Személyek

15.

Taher JUWADI ezredes

II.

Az alábbi személy nevét és a kapcsolódó bejegyzést törölni kell a (KKBP) 2015/1333 határozat IV. mellékletének A. szakaszában foglalt jegyzékből:

A.   Személyek

15.

Taher JUWADI ezredes