ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 244

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. szeptember 13.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1638 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 6.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1639 rendelete (2016. szeptember 7.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIb–k, VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

3

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1640 rendelete (2016. szeptember 7.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott makrélahalászat tilalmáról

5

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1641 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 12.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 252. alkalommal történő módosításáról

7

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1642 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 12.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

9

 

 

A Bizottság (EU) 2016/1643 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

11

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

13.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1638 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. szeptember 6.)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet létrehozta az áruk nómenklatúráját (a továbbiakban: Kombinált Nómenklatúra vagy KN), amelyet az említett rendelet I. melléklete tartalmaz.

(2)

A Kombinált Nómenklatúra második részében a 15. árucsoporthoz tartozó 2. kiegészítő megjegyzésben szereplő szövegrész meghatározza azon, kizárólag az olajbogyó kezeléséből származó olajok jellemzőit, amelyeket a 1509 és 1510 alszám alá kell besorolni. E kiegészítő megjegyzés szövege a 2568/91/EGK bizottsági rendeleten (2) alapul, amely meghatározza az olíva- és olívapogácsa-olajok fizikai, kémiai és érzékszervekkel meghatározható jellemzőit, és módszereket ír elő ezeknek a jellemzőknek az értékeléséhez. Ezeket a módszereket és az olajok jellemzőire vonatkozó határértékeket – a vegyészeti szakértők véleményét figyelembe véve és a Nemzetközi Olívatanács (a továbbiakban: IOC) keretében végzett munka eredményeivel összhangban – rendszeresen aktualizálják.

(3)

A 2568/91/EGK rendelet többszöri módosításának eredményeképpen a Kombinált Nómenklatúra második részében a 15. árucsoporthoz tartozó 2. kiegészítő megjegyzés jelenlegi megfogalmazása már nincs összhangban a 2568/91/EGK rendelet aktuálisan alkalmazandó változatával, tehát annak megfelelően módosítani kell.

(4)

Annak elkerülése céljából, hogy a 15. árucsoporthoz tartozó 2. kiegészítő megjegyzést ismételten módosítani kelljen a 2568/91/EGK rendelettel való naprakész összhangja érdekében, helyénvaló a kiegészítő megjegyzést olyan új megfogalmazásban elfogadni, amely közvetlenül hivatkozik e rendelet releváns részeire.

(5)

Tekintve, hogy 2017. január 1-jétől a 15. árucsoport új KN-kódokkal egészül ki, ezen árucsoport 2. kiegészítő megjegyzése új szövegének, amely az említett új KN-kódokat tükrözi, 2017. január 1-jétől kell hatályba lépnie.

(6)

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra második részében a 15. árucsoporthoz tartozó 2. kiegészítő megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.

A.

A 1509 és 1510 alszám alá csak az olyan, kizárólag az olajbogyó kezeléséből származó olajok tartoznak, amelyek a zsírsav- és szterintartalom tekintetében a 2568/91/EGK bizottsági rendelet  (*) I. mellékletében meghatározott jellemzőkkel rendelkeznek. E jellemzők megléte az említett rendelet V. és X. mellékletében szereplő módszerekkel határozható meg.

Nem tartozik a 1509 és a 1510 vtsz. alá a vegyileg módosított olívaolaj (különösen az újraészterezett olívaolaj) és az olívaolaj más olajokkal alkotott keveréke. Az újraészterezett olívaolaj jelenléte a 2568/91/EGK rendelet VII. mellékletében szereplő módszer segítségével állapítható meg.

B.

A 1509 10 alszám alá csak az alábbi 1., 2. és 3. pontban meghatározott olívaolajok tartoznak, amelyeket kizárólag mechanikai vagy más fizikai úton nyertek az olajok módosulásához nem vezető körülmények között, és amelyek nem estek át más feldolgozáson, mint a mosás, ülepítés, centrifugálás vagy szűrés. Az oldószerrel, kémiai vagy biokémiai reagensek segítségével vagy újraészterezési eljárással kinyert olívaolajok, valamint az olívaolajok másfajta olajokkal alkotott bármilyen keverékei nem tartoznak ezen alszám alá.

1.

A 1509 10 10 alszám alkalmazásában a „lampante olívaolaj” az olyan olívaolajat jelenti, amely a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint a 3. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel rendelkezik.

2.

A 1509 10 20 alszám alkalmazásában az „extra szűz olívaolaj” az olyan olívaolajat jelenti, amely a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint az 1. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel rendelkezik.

3.

A 1509 10 80 alszám alá tartoznak azok az egyéb szűz olívaolajok, amelyek a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint a 2. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel rendelkeznek.

C.

A 1509 90 alszám alá tartozik a 1509 10 10, 1509 10 20 és/vagy 1509 10 80 alszám alá tartozó olívaolajok feldolgozásával nyert olívaolaj – szűz olívaolajjal keverve is –, amely a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint a 4. és 5. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel rendelkezik.

D.

A 1510 00 10 alszám alkalmazásában a „nyersolajok” olyan olajok, amelyek a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint a 6. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel rendelkeznek.

E.

A 1510 00 90 alszám alá a 1510 00 10 alszám alá tartozó olajok feldolgozásával nyert olajok – szűz olívaolajjal keverve is –, valamint az olyan olajok tartoznak, amelyek jellemzői nem felelnek meg az e kiegészítő megjegyzés B., C. és D. pontjában megadottaknak.

Az ezen alszám alá tartozó olajoknak rendelkezniük kell a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint a 7. és 8. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel.

2. cikk

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 6-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Stephen QUEST

adóügyi és vámuniós főigazgató


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  A Bizottság 1991. július 11-i 2568/91/EGK rendelete az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről (HL L 248., 1991.9.5., 1. o.).


13.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1639 RENDELETE

(2016. szeptember 7.)

a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIb–k, VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/72 tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2016. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2016-ra megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2016. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tartani, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 7-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

João AGUIAR MACHADO

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács 2016. január 22-i (EU) 2016/72 rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2016. évre történő meghatározásáról és az (EU) 2015/104 rendelet módosításáról (HL L 22., 2016.1.28., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

16/TQ72

Tagállam

Belgium

Állomány

HAD/7X7A34

Faj

Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)

Övezet

VIIb–k, VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

A tilalom bevezetésének napja

2016.7.2.


13.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1640 RENDELETE

(2016. szeptember 7.)

a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott makrélahalászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/72 tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2016. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2016-ra megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2016. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tartani, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 7-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

João AGUIAR MACHADO

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács 2016. január 22-i (EU) 2016/72 rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2016. évre történő meghatározásáról és az (EU) 2015/104 rendelet módosításáról (HL L 22., 2016.1.28., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

17/TQ72

Tagállam

Portugália

Állomány

MAC/8C3411

Faj

Makréla (Scomber scombrus)

Övezet

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

A tilalom bevezetésének napja

2016.7.1.


13.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1641 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. szeptember 12.)

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 252. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2016. szeptember 6-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) szankcióbizottsága úgy határozott, hogy egy bejegyzést módosít az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó listáján, akikre vagy amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 12-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat megbízott vezetője


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete „Természetes személyek” részében az alábbi bejegyzés: „Tarkhan Ismailovich Gaziev (más néven a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan). Születési ideje: 1965.11.11. Születési helye: Bugaroj falu, Itum-kalei járás, Csecsen Köztársaság, Oroszországi Föderáció. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2015. augusztusi tartózkodási hely); b) Irak (2015. augusztusi lehetséges alternatív tartózkodási hely). Állampolgársága: (nem vették nyilvántartásba az Oroszországi Föderáció állampolgáraként). Egyéb információ: az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.10.2.” helyébe a következő szöveg lép:

„Tarkhan Ismailovich Gaziev (eredeti írásmód: Тархан Исмаилович Газиев), (más néven a) Ramzan Oduev (eredeti írásmód: Рамзан Одуев), b) Tarkhan Isaevich Gaziev (eredeti írásmód: Тархан Исаевич Газиев), c) Husan Isaevich Gaziev (eredeti írásmód: Хусан Исаевич Газиев), d) Umar Sulimov (eredeti írásmód: Умар Сулимов), e) Wainakh (eredeti írásmód: Вайнах), f) Sever (eredeti írásmód: Север), g) Abu Bilal (eredeti írásmód: Абу-Билал), h) Abu Yasir (eredeti írásmód: Абу Ясир), i) Abu Asim (eredeti írásmód: Абу Ясим), j) Husan (eredeti írásmód: Хусан), k) Ab-Bilal, l) Abu-Naser). Születési ideje: 1965.11.11. Születési helye: Itum-Kale, Itum-kalei járás, Csecsen Köztársaság, Oroszországi Föderáció. Címe: a) Szíriai Arab Köztársaság (2015. augusztusi tartózkodási hely); b) Irak (2015. augusztusi lehetséges alternatív tartózkodási hely). Állampolgársága: Oroszországi Föderáció. Egyéb információ: az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.10.2.”


13.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1642 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. szeptember 12.)

az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól és a 2465/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. július 7-i 1210/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1210/2003/EK rendelet III. melléklete felsorolja azon állami intézményeket, vállalkozásokat és szervezeteket, valamint a korábbi iraki kormány azon természetes és jogi személyeit, intézményeit és szervezeteit, amelyekre annak a rendeletnek az értelmében a 2003. május 22-én Irakon kívül található pénzkészletek és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2016. szeptember 6-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága úgy határozott, hogy egy szervezetet töröl azon személyek és szervezetek listájáról, amelyek vonatkozásában a pénzkészletek és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell.

(3)

Az 1210/2003/EK rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1210/2003/EK rendelet III. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 12-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat megbízott vezetője


(1)  HL L 169., 2003.7.8., 6. o. A legutóbb a 131/2011/EU tanácsi rendelettel (HL L 41., 2011.2.15., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1210/2003/EK rendelet III. mellékletében a következő bejegyzést el kell hagyni:

„109.

SOUTH REFINERIES COMPANY. Cím: Basra, Irak.”


13.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1643 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. szeptember 12.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 12-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

171,2

ZZ

171,2

0707 00 05

TR

121,6

ZZ

121,6

0709 93 10

TR

134,3

ZZ

134,3

0805 50 10

AR

156,1

CL

135,8

EG

94,4

TR

130,1

UY

142,6

ZA

148,0

ZZ

134,5

0806 10 10

TR

127,4

ZZ

127,4

0808 10 80

AR

113,6

BR

102,8

CL

140,2

NZ

134,9

US

179,7

ZA

97,3

ZZ

128,1

0808 30 90

AR

93,2

CL

101,2

TR

137,7

ZA

121,7

ZZ

113,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

128,7

ZZ

128,7

0809 40 05

TR

216,0

ZZ

216,0


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.