ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 242

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. szeptember 9.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1611 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 7.) az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak a tagállamokba irányuló kiküldetéseire vonatkozó díjtáblázat felülvizsgálatáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. szeptember 8.) a tejtermelés csökkentéséhez nyújtott támogatásról

4

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1613 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. szeptember 8.) a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatásról

10

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1614 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. szeptember 8.) a tej- és tejtermékágazatban a sovány tejpor tekintetében a 2016. évi állami intervenciós időszak meghosszabbítása és a 2017. évi állami intervenciós időszak előrehozatala, valamint az (EU) 948/2014 végrehajtási rendelet értelmében nyújtható magántárolási támogatás tekintetében a 826/2008/EK rendelet, az e rendelet szerinti állami intervenció tekintetében pedig az 1272/2009/EU rendelet további alkalmazása érdekében az (EU) 2016/1238 felhatalmazáson alapuló rendelettől való eltérés formájában ideiglenes rendkívüli intézkedések megállapításáról

15

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1615 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 8.) a tej- és tejtermékágazatban a termelési tervekre vonatkozó megállapodások és határozatok engedélyezésére rendelkezésre álló időszak tekintetében az (EU) 2016/559 végrehajtási rendelet módosításáról

17

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1616 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 8.) a tej- és tejtermékágazatban a 2017-es igénylési évben a termeléstől függő önkéntes támogatási intézkedések esetleges felülvizsgálata kapcsán az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettől való eltérésről

19

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1617 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 8.) a közvetlen kifizetésekből és a területalapú, illetve állatokkal kapcsolatos vidékfejlesztési intézkedésekből folyósított előlegek szintje tekintetében az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől, valamint a közvetlen kifizetések tekintetében az említett rendelet 75. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől való, a 2016-os igénylési évet érintő eltérésről

22

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1618 rendelete (2016. szeptember 8.) a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek annak I. és IV. melléklete kiigazítása céljából történő módosításáról ( 1 )

24

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1619 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 8.) a 948/2014/EU végrehajtási rendeletnek a sovány tejporra vonatkozó magántárolási támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje tekintetében történő módosításáról

28

 

 

A Bizottság (EU) 2016/1620 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

30

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1621 határozata (2016. szeptember 7.) egy, az akkreditáló és engedélyező testületek számára az akkreditálás vagy engedélyezés helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban tevékenységet folytató környezetvédelmi hitelesítők által küldött értesítésekre vonatkozó iránymutatást tartalmazó dokumentum 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő elfogadásáról (az értesítés a C(2016) 5648. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

32

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

9.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 242/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1611 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. július 7.)

az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak a tagállamokba irányuló kiküldetéseire vonatkozó díjtáblázat felülvizsgálatáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatára és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekre (az 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (1)) és különösen a személyzeti szabályzat 112. cikkének (2) bekezdésére, valamint a személyzeti szabályzat VII. mellékletének 13. cikkére,

a személyzeti szabályzati bizottsággal folytatott konzultációt követően,

az Európai Unió intézményeinek és más szerveinek személyzeti képviselőivel folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Eurostat jelentést (2) nyújtott be a szállodák és vendéglátó-ipari szolgáltatások árainak alakulásáról.

(2)

Ebből a jelentésből kiderül, hogy felül kell vizsgálni a napidíjakat és a maximális szállásköltségeket a szállodák és vendéglátó-ipari szolgáltatások árai alakulásának figyelembevétele céljából.

(3)

A napidíjak és a maximális szállásköltség összegének felülvizsgálata összetett gazdasági és/vagy társadalmi helyzetek értékelésével jár, mely területen a jogalkotó széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik.

(4)

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a legutóbbi reformja hangsúlyozta, hogy különös erőfeszítésre van szükség minden egyes közigazgatás és annak minden egyes alkalmazottja részéről a hatékonyság növelése, valamint a változó európai gazdasági és szociális helyzethez való alkalmazkodás érdekében.

(5)

Horvátország 2013. július 1-jei csatlakozása miatt a Horvátországban kiküldetésben lévő tisztviselők és egyéb alkalmazottak költségtérítése a személyzeti szabályzat VII. melléklete 13. cikke (2) bekezdésének a) pontjában kifejtett szabályok hatálya alá kerül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 13. cikke (2) bekezdésének a) pontjában található kiküldetési díjtáblázat helyébe a következő táblázat lép:

Úticél

Maximális szállásköltség (szálloda)

Napidíj a kiküldetés idejére

Belgium

148

102

Bulgária

135

57

Cseh Köztársaság

124

70

Dánia

173

124

Németország

128

97

Észtország

105

80

Írország

159

108

Görögország

112

82

Spanyolország

128

88

Franciaország

180

102

Horvátország

110

75

Olaszország

148

98

Ciprus

140

88

Lettország

116

73

Litvánia

117

69

Luxemburg

148

98

Magyarország

120

64

Málta

138

88

Hollandia

166

103

Ausztria

132

102

Lengyelország

116

67

Portugália

101

83

Románia

136

62

Szlovénia

117

84

Szlovák Köztársaság

100

74

Finnország

142

113

Svédország

187

117

Egyesült Királyság

209

125

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o., a legutóbb az 1023/2013/EK, Euratom rendelettel (HL L 287., 2013.10.29., 15. o.) módosított rendelet.

(2)  BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM – Az Eurostat jelentése a kiküldetési költségek 2015. évi frissítéséről (napidíjak és maximális szállásköltségek) – Ref. Ares(2015)6009670 – 22/12/2015. Elérhető a következő címen: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z


9.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 242/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1612 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. szeptember 8.)

a tejtermelés csökkentéséhez nyújtott támogatásról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 219. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 228. cikkével

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 106. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tejágazat piacán zavarok jelentkeztek a kereslet és a kínálat globális egyensúlyának megbomlása miatt, ami részben betudható az Unióból származó mezőgazdasági termékek és élelmiszerek importjára vonatkozó, 2017 végéig meghosszabbított orosz tilalomnak.

(2)

2015-ben és 2016 első hónapjaiban enyhén emelkedett a tej és a tejtermékek iránti világpiaci kereslet, de a termelés ennél nagyobb mértékben bővült.

(3)

A világpiacon elérhető tejmennyiség 2015 folyamán egyre növekedett; az Unióban, az USA-ban és Új-Zélandon együttesen 4,5 millió tonnányi többlet keletkezett, ugyanakkor az Unió és e két harmadik ország összesített exportja mintegy 200 000 tonnával esett vissza.

(4)

2016 első négy hónapjában az EU, az USA és Új-Zéland tejtermelése mintegy 3,6 millió tonnával bővült, és ebből kevesebb mint 1 %-ot vett fel az export fokozódása.

(5)

A 2016. április 13-án kezdődő hat hónapos időszakra számos önkéntes megállapodás és határozat került jóváhagyásra a tej-és tejtermék-ágazat termelésének tervezésére vonatkozóan az elismert termelői szervezetek, ezek szövetségei és elismert szakmaközi szervezetek körében az (EU) 2016/559 bizottsági végrehajtási rendelet (3) értelmében, a tej-és tejtermék-ágazatbeli szövetkezetek és egyéb típusú termelői csoportok körében pedig az (EU) 2016/558 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) értelmében. Az említett időszakot a Bizottság (EU) 2016/1615 végrehajtási rendelete (5) meghosszabbította.

(6)

A vajra és a sovány tejporra vonatkozó állami intervenció és magántárolási támogatások formáját öltő piaci intervenciós eszközök 2014 szeptembere óta megszakítás nélkül rendelkezésre állnak.

(7)

Ezek az eszközök mérsékelték a válság hatásait és gátat szabtak a tejtermék-árak folyamatos romlásának, de világszinten továbbra is fennáll a piac egyensúlytalansága.

(8)

Annak érdekében, hogy a tej- és tejtermék-ágazat a jelenlegi nehéz piaci keretek között újra egyensúlyba kerüljön, és annak ismeretében, hogy a rendelkezésre álló piacelemzések szerint 2017 vége előtt nem várható számottevő visszaesés a termelt mennyiségekben, helyénvaló támogatást biztosítani azon uniós tejtermelők számára, akik önként vállalják tejtermelésük csökkentését.

(9)

Mivel az uniós tejtermelés túlnyomó részét a tehéntejszállítmányok teszik ki, és a közvetlen eladások, illetve más fajok tejei csak marginális szerephez jutnak benne, indokolt az említett támogatás nyújtásának lehetőségét a tehéntejtermelés csökkentésére korlátozni.

(10)

A tehéntejszállítmányok valós visszaszorítása érdekében a jogosultak körét azokra kell korlátozni, akik 2016 júliusában, vagyis a közelmúltban bizonyíthatóan foglalkoztak már tehéntej szállításával első felvásárlók részére.

(11)

Szintén a hatékonyságot szolgálja, hogy uniós támogatás ne legyen nyújtható a tehéntejszállítmányok 50 %-osnál nagyobb mértékű csökkentéséhez a megfelelő referencia-időszakhoz képest.

(12)

Az e rendeletben előírt támogatás az 1306/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti mezőgazdasági piacokat támogató intézkedésnek tekintendő.

(13)

E támogatás halmozható az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott más támogatásokkal.

(14)

Mivel a pénzügyi támogatás mértéke euróban kerül megállapításra, az egységes és egyidejű alkalmazás érdekében meg kell határozni az egyes tagállamok számára előirányzott támogatási összegeknek az eurót nem használó tagállamok nemzeti valutáira való átváltása dátumát. Vagyis indokolt az árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tényt meghatározni az 1306/2013/EU rendelet 106. cikkével összhangban. Tekintettel az említett cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett elvre és az (5) bekezdésének c) pontjában előírt feltételekre, célszerű, hogy az ügyleti tény e rendelet hatálybalépésének napja legyen.

(15)

A rendszer zökkenőmentes működése és az a cél, hogy a tehéntejszállítmányok támogatásban részesített csökkenése ne haladja meg a megállapított teljes mennyiséget, megkívánja az értesítések használatát a támogatás kérelmezése és a kifizetések kérelmezése kapcsán.

(16)

A rendszer lehető legnagyobb mértékű kihasználtsága érdekében számos kérelmezési időszakról kell gondoskodni, mindaddig, amíg a tehéntejszállítmányoknak a kérelmekben vállalt összesített csökkentése ki nem meríti a rendelkezésre álló költségvetést. A kérelmek kezelésének hatékonysága érdekében előnyben kell részesíteni az elektronikus úton történő benyújtást.

(17)

Annak érdekében, hogy a tehéntej tekintetében az egyes kérelmekben vállalt termeléscsökkentés kellően jelentős legyen, továbbá az adminisztratív teher arányossága érdekében rögzíteni kell a kérelmenként vállalható termeléscsökkentés minimális mennyiségét.

(18)

A kérelmeknek az Unión belüli egységes kezelése szükségessé teszi egy standard átváltási tényező meghatározását a liter és a kilogramm közötti átváltásra.

(19)

Ezenfelül a tagállamoknak nemcsak a kérelmek elfogadhatóságát kell ellenőrizniük, hanem azok megvalósíthatóságát is. Az olyan támogatási kérelem például, amely az első felvásárló részére több tej szállítását irányozza elő a csökkentési időszakban, mint amennyit a termelő a referencia-időszakban szállított, nem tekinthető megvalósíthatónak.

(20)

Abból a célból, hogy a kedvezményezettek minél hamarabb megkaphassák a támogatást, illetve hogy a termelés visszaszorítása mihamarabb megkezdődhessen, ennek a rendeletnek indokolt a közzétételét követő napon hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Uniós támogatás nyújtható azon jogosult kérelmezők részére, akik az e rendeletben meghatározott feltételek mellett egy három hónapos ún. csökkentési időszakra vállalják tehéntejszállítmányaik csökkentését az előző év ugyanazon időszakához, vagyis a referencia-időszakhoz képest.

Az uniós támogatás mértéke 14 EUR/100 kg tehéntej azon tehéntejmennyiség után, amely a referencia-időszakban szállított tehéntej és a csökkentési időszakban szállított tehéntej különbségéből adódik. Uniós támogatás összesen 150 000 000 EUR értéknek megfelelő mennyiségű tehéntejszállítmány-csökkentés erejéig nyújtható.

Az uniós támogatás jogosult kérelmezőnként a referencia-időszakban az első felvásárlók részére szállított tehéntejmennyiséghez képest legfeljebb 50 %-os mértékű csökkentéshez nyújtható.

(2)   E rendelet értelmében jogosult kérelmező minden olyan tejtermelő, aki 2016 júliusában már szállított tehéntejet első felvásárlók részére.

(3)   A Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Dániában, Horvátországban, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Svédországban az Egyesült Királyságban letelepedett jogosult kérelmezőknek e rendelet értelmében fizetendő támogatási összegek átváltása tekintetében a meghatározó ügyleti tény e rendelet hatálybalépésének napja.

(4)   Az e rendelet szerinti támogatás halmozható az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott más támogatásokkal.

2. cikk

(1)   A támogatást kérelmek alapján kell nyújtani.

A támogatási kérelmek mindegyike legalább 1 500 kg-os csökkentést vállal a szállított tehéntej mennyiségében.

Amennyiben a tehéntej mennyiségének csökkentését literben fejezik ki, az átváltási együttható 1,03 liter/kg.

(2)   A jogosult kérelmezők a telephelyük szerinti tagállamhoz a tagállam által megállapított módon nyújtják be a támogatás iránti kérelmüket. Gondoskodniuk kell arról, hogy a támogatás iránti kérelmet a tagállam a harmadik albekezdés szerinti beérkezési határidőkön belül megkapja.

A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a jogosult kérelmezők nevében elismert termelői szervezetek és szövetségek is nyújthatnak be támogatás iránti kérelmet. Ebben az esetben a tagállamnak kell gondoskodnia arról, hogy a támogatás összegét a jogosult kérelmezők hiánytalanul megkapják, ha az e rendeletben foglalt feltételekkel összhangban valóban csökkentették tehéntejszállítmányaik mennyiségét.

A hiánytalan kérelmek beérkezési határidői a következők:

a)

a 2016. októbert, novembert és decembert lefedő első csökkentési időszakra 2016. szeptember 21., 12:00 óra (brüsszeli idő szerint);

b)

a 2016. novembert és decembert, valamint 2017. januárt lefedő második csökkentési időszakra 2016. október 12., 12:00 óra (brüsszeli idő szerint);

c)

a 2016. decembert, valamint 2017. januárt és februárt lefedő harmadik csökkentési időszakra 2016. november 9., 12:00 óra (brüsszeli idő szerint);

d)

a 2017. januárt, februárt és márciust lefedő negyedik csökkentési időszakra 2016. december 7., 12:00 óra (brüsszeli idő szerint).

A kérelmezők e rendelet értelmében csak egy támogatási kérelmet nyújthatnak be. Amennyiben egy kérelmező több kérelmet nyújt be, egyik kérelme sem fogadható el. Mindazonáltal az első csökkentési időszak tekintetében támogatás iránti kérelmet benyújtó kérelmezők a negyedik csökkentési időszakra vonatkozóan újra nyújthatnak be kérelmet.

(3)   A támogatás iránti kérelmek elfogadhatóságának feltételei többek között a következők:

a)

az alábbi adatok megadása a tagállam által szolgáltatott formanyomtatványon:

i.

a jogosult kérelmező neve és címe;

ii.

a referencia-időszakban általa első felvásárlókhoz szállított tehéntej mennyisége;

iii.

a csökkentési időszakban általa első felvásárlókhoz szállítandó tehéntej mennyisége;

iv.

az a mennyiség, amellyel a kérelmező csökkenti tehéntejszállítmányait a támogatás igénybevételéhez – ez a mennyiség nem lehet több a ii. pontban említett mennyiség 50 %-ánál, de el kell érnie az 1 500 kg-ot;

b)

az a) pont ii. alpontjában említett összesített tehéntejmennyiség igazolása;

c)

arra vonatkozó bizonyíték, hogy a kérelmet olyan tejtermelő nyújtotta be, aki 2016 júliusában már végzett tehéntejszállítást első felvásárlók részére.

(4)   Nem fogadhatók el azon támogatás iránti kérelmek, amelyekben a tehéntejszállítmány tervezett csökkentése kevesebb, mint 1 500 kg.

Amennyiben egy támogatás iránti kérelem a tehéntejszállítmányokban a (3) bekezdés a) pontjának ii. alpontjában említett mennyiség több mint 50 %-ának megfelelő csökkentést irányoz elő, úgy kell tekinteni, mintha az említett mennyiség 50 %-át kitevő csökkentésre vonatkozna.

3. cikk

A kérelmek megvalósíthatóságának és elfogadhatóságának ellenőrzése után a tagállamok a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (6) megfelelően értesítik a Bizottságot a megvalósítható és elfogadható kérelmekről a 2. cikk (2) bekezdése szerinti releváns beérkezési határidőt követő harmadik munkanapon 16:00 óráig (brüsszeli idő szerint).

4. cikk

(1)   A 3. cikkben említett értesítés alapján a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat arról, hogy a kérelmezett mennyiségeket milyen mértékben lehet engedélyezni az 1. cikk (1) bekezdésében említett összmennyiség fényében.

A tagállamok a kérelmeknek a 2. cikk (2) bekezdése szerinti beérkezési határidejét követő hét munkanapon belül tájékoztatják a kérelmezőket az e cikk (2) bekezdésének tükrében megadható engedélyekről.

Engedélyt kell adni minden elfogadható és megvalósítható, a Bizottsághoz a 3. cikknek megfelelően bejelentett kérelem nyomán.

(2)   Amennyiben a 3. cikknek megfelelően bejelentett támogatás iránti kérelmekben megjelölt összesített mennyiség meghaladná az 1. cikk (1) bekezdésében említett összmennyiséget, a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el az 1308/2013/EU rendelet 229. cikkében említett eljárás figyelmen kívül hagyásával egy odaítélési együttható meghatározásáról, amelyet a tagállamok alkalmaznak a támogatás iránti kérelmekben megjelölt mennyiségekre.

Amennyiben az érintett csökkentési időszak vonatkozásában odaítélési együttható kerül meghatározásra, a 2. cikk (2) bekezdésében említett további csökkentési időszakokra vonatkozó kérelmeket el kell utasítani, és a további csökkentési időszakokra vonatkozóan nem nyújtható már be támogatás iránti kérelem.

Engedélyeket kell kiadni a támogatás iránti kérelmekben szereplő mennyiségekre az odaítélési együttható alkalmazásával.

5. cikk

(1)   A támogatást kifizetési kérelmek alapján kell kifizetni.

(2)   A 4. cikk szerinti engedéllyel rendelkező jogosult kérelmezők a telephelyük szerinti tagállamhoz a tagállam által megállapított módon nyújtják be a kifizetés iránti kérelmüket. A kifizetés iránti kérelmeket oly módon kell benyújtani, hogy azokat a tagállamok az érintett csökkentési időszak végét követő 45 napon belül megkapják.

A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a jogosult kérelmezők nevében elismert termelői szervezetek és szövetségek is nyújthatnak be kifizetés iránti kérelmet. Ebben az esetben a tagállamnak kell gondoskodnia arról, hogy a támogatás összegét a jogosult kérelmezők hiánytalanul megkapják, ha az e rendeletben foglalt feltételekkel összhangban valóban csökkentették tehéntejszállítmányaik mennyiségét.

(3)   A kifizetés iránti kérelmek elfogadhatóságának feltételei többek között a következők:

a)

az alábbi adatok megadása a tagállam által szolgáltatott formanyomtatványon:

i.

a jogosult kérelmező neve és címe;

ii.

a csökkentési időszakban általa az első felvásárlókhoz szállított tehéntej mennyisége;

iii.

a tehéntejszállítmányok valós csökkenése, mely után támogatás nyújtható – ez a mennyiség nem lehet több a kérelmező által a referencia-időszakban az első felvásárlókhoz szállított tehéntejmennyiség 50 %-ánál, és adott esetben nem lehet több, mint a 4. cikk (2) bekezdésében említett odaítélési együttható alkalmazásának eredménye;

b)

az a) pont ii. alpontjában említett összesített tehéntejmennyiség igazolása.

(4)   A támogatás kifizetése előtt a tagállamok az 1306/2013/EU rendelet 58. és 59. cikkével összhangban ellenőrzik, hogy az uniós támogatáshoz kapcsolódóan a tehéntejszállítmányok mennyisége valóban csökkent e rendelet feltételeinek megfelelően. A kifizetésre az adott csökkentési időszak végét követő 90 napon belül sor kerül, hacsak hivatali vizsgálat nem zajlik.

(5)   A támogatás összege minden jogosult kérelmező esetében a tehéntejszállítmányaiban elért, a (3) bekezdés a) pontjának iii. alpontja szerinti valós csökkenésnek megfelelően alakul.

Amennyiben a tehéntejszállítmányokban elért valós csökkenés meghaladja a 4. cikk alkalmazásából adódó mennyiséget, a támogatást ez utóbbi mennyiség, vagyis az engedélyezett mennyiség után kell fizetni. Amennyiben a tehéntejszállítmányokban elért valós csökkenés az engedélyezett mennyiség legalább 80 %-a, akkor a (3) bekezdés a) pontjának iii. alpontja szerinti mennyiség után kell támogatást fizetni, de csak az engedélyezett mennyiség erejéig. Amennyiben a tehéntejszállítmányokban elért valós csökkenés az engedélyezett mennyiség legalább 50 %-a, de nem haladja meg annak 80 %-át, a támogatás összegét 0,8 tizedes szorzó alkalmazásával kell megállapítani. Amennyiben a tehéntejszállítmányokban elért valós csökkenés legalább az engedélyezett mennyiség 20 %-a, de nem haladja meg annak 50 %-át, a támogatás összegét 0,5 tizedes szorzó alkalmazásával kell megállapítani. Amennyiben a tehéntejszállítmányokban elért valós csökkenés kevesebb, mint az engedélyezett mennyiség 20 %-a, nem fizethető támogatás.

(6)   Az e rendelet szerinti kifizetések kapcsán felmerült tagállami kiadások csak akkor jogosítanak uniós támogatásra, ha a tagállamok a támogatási összegeket legkésőbb 2017. szeptember 30-ig kifizetik.

6. cikk

A tagállamok 2017. március 8-án, április 5-én, május 3-án és június 7-én (brüsszeli idő szerint) 16:00 óráig értesítik a Bizottságot a 792/2009/EK rendelettel összhangban a hozzájuk beérkezett összes elfogadható kifizetés iránti kérelemről az első, a második, a harmadik és a negyedik csökkentési időszak kapcsán.

7. cikk

A tagállamok 2017. június 30-ig értesítik a Bizottságot a következőkről:

a)

a jogosult kérelmezők száma, valamint a hozzájuk beérkezett támogatás iránti és kifizetés iránti kérelmek alapján a tehéntejszállítmányok csökkenésének valós összmennyisége;

b)

a fizetendő uniós támogatás teljes összege.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(3)  A Bizottság 2016. április 11-i (EU) 2016/559 végrehajtási rendelete a tej- és tejtermékágazatban a termelési tervekre vonatkozó megállapodások és határozatok engedélyezéséről (HL L 96., 2016.4.12., 20. o.).

(4)  A Bizottság 2016. április 11-i (EU) 2016/558 felhatalmazáson alapuló rendelete a tej- és tejtermékágazatban működő szövetkezetek és más típusú termelői szervezetek keretében a termelési tervekre vonatkozóan létrejövő megállapodások és határozatok engedélyezéséről (HL L 96., 2016.4.12., 18. o.).

(5)  A Bizottság 2016. Szeptember 8-i (EU) 2016/1615 végrehajtási rendelete a tej- és tejtermékágazatban a termelési tervekre vonatkozó megállapodások és határozatok engedélyezésére rendelkezésre álló időszak tekintetében az (EU) 2016/559 végrehajtási rendelet módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 17. oldalát).

(6)  A Bizottság 2009. augusztus 31-i 792/2009/EK rendelete a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 228., 2009.9.1., 3. o.)


9.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 242/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1613 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. szeptember 8.)

a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatásról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 219. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 228. cikkével,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 106. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tejágazat piacán zavarok jelentkeztek a kereslet és a kínálat globális egyensúlyának megbomlása miatt, ami részben az Unióból származó mezőgazdasági termékek és élelmiszerek importjára vonatkozó, 2017 végéig meghosszabbított orosz tilalomnak tudható be.

(2)

2015-ben és 2016 első hónapjaiban enyhén emelkedett a tej és a tejtermékek iránti világpiaci kereslet, de a termelés ennél jóval nagyobb mértékben bővült.

(3)

A világpiacon elérhető tejmennyiség 2015 folyamán egyre növekedett; az Unióban, az USA-ban és Új-Zélandon együttesen 4,5 millió tonnányi többlet keletkezett, ugyanakkor az Unió és e két harmadik ország összesített exportja tejegyenértékben mintegy 200 000 tonnával esett vissza.

(4)

2016 első négy hónapjában az EU, az USA és Új-Zéland tejtermelése mintegy 3,6 millió tonnával bővült, és ebből kevesebb mint 1 %-ot vett fel az export fokozódása.

(5)

Ennek következtében a nyers tej ára tovább csökkent az Unióban, és valószínűleg a továbbiakban is érvényesül a leszorító hatás, amely fenntarthatatlan szintet érhet el a tejtermelők számára. 2016 májusában az Unióban az átlagos termelői tejárak 22 %-kal maradtak el a 2011–2015. évek májusi átlagáraitól.

(6)

Ezzel párhuzamosan a tagállamok között nőttek a tej árában mutatkozó különbségek. Ez a helyzet a kisebb gazdálkodókat különösen súlyosan érinti, ami a vidéki területeket társadalmi szempontból is sújtja.

(7)

Más állattenyésztési ágazatok, mindenekelőtt a sertéshús, a marha- és borjúhús, valamint a juh- és kecskehús ágazatai szintén piaci nehézségekkel néznek szembe. A sertéshús esetében a nehézségek elsősorban az egyes tagállamokban megjelent afrikai sertéspestishez kapcsolódóan a sertéshúsra bevezetett oroszországi embargóval függnek össze, a marha- és borjúhús vonatkozásában pedig a tejpiac zavarainak mellékhatásaként jelentkeznek.

(8)

A vajra és sovány tejporra vonatkozóan állami intervenció és magántárolási támogatás formájában nyújtott piaci intervenciós eszközök 2014 szeptembere óta megszakítás nélkül rendelkezésre állnak. Ezek az eszközök mérsékelték a válság hatásait, és gátat szabtak a tejtermékárak folyamatos romlásának, de a világszinten jelentkező aránytalanságokon nem változtattak.

(9)

Mivel az 1308/2013/EU rendelet keretében rendelkezésre álló szokásos intézkedések nem tűnnek elégségesnek, továbbá hogy feltartóztatható legyen az árak további csökkenése és a piaci zavarok súlyosbodása, fontos, hogy a piaci zavarok által érintett uniós tejtermelők, valamint a nyereséget és likviditást jelentősen gyengítő piaci zavarok által érintett egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodói támogatásban részesüljenek. A tagállamoknak ki kell választaniuk egy vagy több érintett ágazatot vagy ezek egy részét azon termelők és gazdálkodók támogatása érdekében, akiket a piaci zavarok a leginkább sújtanak.

(10)

A gazdálkodók ellenálló képességének növelése érdekében helyénvaló e támogatás igénybevételét fenntarthatóbb gazdálkodási módszerekhez kötni. Különös figyelmet kell fordítani a vidéki gazdaság gerincét adó kis gazdaságokra.

(11)

A jelenlegi válság enyhítése érdekében helyénvaló egyszeri pénzügyi támogatást nyújtani a tagállamoknak azon tejtermelők és/vagy egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodói támogatása céljából, akik a gazdasági fenntarthatóságot és a piac stabilizációját elősegítő tevékenységeket hajtanak végre.

(12)

Az egyes tagállamok számára biztosított pénzügyi támogatás összege az ágazatok fő jellemzőitől, többek között a termeléstől, a piaci áraktól és a kistermelők súlyától függ.

(13)

A tagállamok az intézkedéseket a következő, a gazdasági fenntarthatóságot és a piac stabilizációját elősegítő tevékenységek közül egy vagy több alapján tervezik meg: a termelés befagyasztása vagy csökkentése, kisüzemi gazdálkodás, külterjes termelés, környezet- és éghajlatbarát termelés, gazdálkodók közötti együttműködés, a minőség és a hozzáadott érték javítása, valamint hatékony gazdálkodási módszerekre vonatkozó képzés.

(14)

Figyelembe véve a tejtermelők és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodói konkrét – Unió-szerte különböző – helyzetét, a tagállamok kiválasztják a – különösen a piac stabilizálása és a gazdasági fenntarthatóság szempontjából – legmegfelelőbb intézkedéseket, és ismertetik a foganatosítandó konkrét intézkedéseket.

(15)

Mivel a tagállamoknak biztosított összeg a tejtermelők és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodói tényleges kárának csak részleges kompenzációjához elegendő, lehetővé kell tenni a tagállamoknak, hogy – ugyanazon objektív kritériumok alapján, megkülönböztetéstől mentes módon és elkerülve a verseny torzulását – további támogatást nyújtsanak az említett termelőknek.

(16)

Az e rendeletben rögzített támogatás az 1306/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti mezőgazdasági piacokat támogató intézkedésnek tekintendő.

(17)

Annak érdekében, hogy a tagállamok a támogatást a nehézségek kezeléséhez szükséges rugalmasság mellett oszthassák ki, lehetővé kell tenni a számukra, hogy azt az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott más támogatással halmozzák.

(18)

Mivel a pénzügyi támogatás mértéke euróban kerül megállapításra, az egységes és egyidejű alkalmazás érdekében meg kell határozni az egyes tagállamok számára előirányzott támogatási összegeknek az eurót nem használó tagállamok nemzeti valutáira való átváltása dátumát. Ezért az 1306/2013/EU rendelet 106. cikkével összhangban indokolt az árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tényt meghatározni. Tekintettel az említett cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett elvre és az (5) bekezdésének c) pontjában előírt feltételekre, célszerű, hogy az ügyleti tény e rendelet hatálybalépése legyen.

(19)

Költségvetési megfontolásokból az Unió csak az érintett tagállamoknak a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak pénzügyi támogatása keretében felmerülő azon költségeit fogja finanszírozni, amelyekre egy bizonyos határidőn belül sor kerül.

(20)

Az átláthatóság és a rendelkezésükre álló összeg megfelelő adminisztrációja érdekében a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a következőkről: a foganatosítandó konkrét intézkedések, az alkalmazott objektív kritériumok, a tejágazattól eltérő állattenyésztési ágazatok támogatásának indoka, a piaci torzulások elkerülése érdekében hozott intézkedések, az intézkedések tervezett hatása, valamint az elért hatás ellenőrzését szolgáló módszerek.

(21)

Annak érdekében, hogy a tejtermelők és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodói a lehető leghamarabb támogatásban részesülhessenek, a tagállamok számára lehetővé kell tenni e rendelet késedelem nélküli alkalmazását. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet a kihirdetését követő napon lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A tejtermelők, valamint a marha- és borjúhús-, sertéshús-, juhhús- és kecskehús-ágazat gazdálkodói („az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodói”) számára nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás céljára összesen 350 000 000 EUR-t kell a tagállamok rendelkezésére bocsátani.

A tagállamok a mellékletben meghatározott összegeket objektív kritériumok alapján és megkülönböztetéstől mentes módon használják fel, azzal a feltétellel, hogy a kifizetések nem vezetnek a verseny torzulásához.

A tagállamok által hozott intézkedések támogatják azokat a tejtermelőket és/vagy az egyéb állattenyésztési ágazatok azon gazdálkodóit, akik a gazdaságuk gazdasági fenntarthatóságát és a piac stabilizációját elősegítő alábbi tevékenységek közül egyet vagy többet megvalósítanak:

a)

az (EU) 2016/1612 (3) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben foglaltakat meghaladó mértékű termeléscsökkentés vagy a termelés növelésének elmaradása;

b)

háztáji gazdálkodás;

c)

külterjes termelési módszerek alkalmazása;

d)

környezet- és éghajlatbarát termelési módszerek alkalmazása;

e)

együttműködési projektek végrehajtása;

f)

olyan minőségrendszerek vagy -projektek végrehajtása, melyek célja a minőség és a hozzáadott érték növelése;

g)

képzés pénzügyi eszközökről és kockázatkezelési eszközökről.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben a kifizetések közvetlen kedvezményezettjei nem a tejtermelők vagy az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodói, a támogatás gazdasági előnyét teljes mértékben ők élvezzék.

Az e rendelet szerinti kifizetések kapcsán felmerült tagállami kiadások csak akkor jogosítanak uniós támogatásra, ha a tagállamok a támogatási összegeket legkésőbb 2017. szeptember 30-ig kifizetik.

(2)   Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Svédország esetében a mellékletben meghatározott összeg árfolyama tekintetében kijelölt ügyleti tény e rendelet hatálybalépésének napja.

(3)   Az e rendelet szerinti intézkedések halmozhatók az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott más támogatással.

2. cikk

A tagállamok a mellékletben szereplő összeg 100 %-ának erejéig – az 1. cikkben foglalt objektív kritériumok alapján, megkülönböztetéstől mentes módon és elkerülve a verseny torzulását – további támogatást nyújthatnak az 1. cikk értelmében hozott intézkedésekhez.

A tagállamok legkésőbb 2017. szeptember 30-ig kifizetik a további támogatásokat.

3. cikk

A tagállamok értesítik a Bizottságot a következőkről:

a)

haladéktalanul, de legkésőbb 2016. november 30-ig:

i.

a foganatosítandó konkrét intézkedésekről;

ii.

a támogatás megadására szolgáló módszerek meghatározásához használt objektív kritériumokról, valamint adott esetben a támogatásnak a tejágazattól eltérő állattenyésztési ágazatok esetében történő felhasználásának indokáról;

iii.

az intézkedések tervezett hatásáról a piac stabilizálását tekintve;

iv.

az annak ellenőrzése érdekében hozott intézkedésekről, hogy a tervezett hatás megvalósuljon;

v.

a verseny torzulását megakadályozó intézkedésekről;

vi.

a 2. cikk értelmében adott kiegészítő támogatás mértékéről.

b)

legkésőbb 2017. október 15-ig a kifizetett teljes összegről intézkedésenként, a kedvezményezettek számról és típusáról, valamint az intézkedés hatékonyságának értékeléséről.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(3)  A Bizottság 2016. szeptember 8-i (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló rendelete a tejtermelés csökkentéséhez nyújtott támogatásról (lásd e Hivatalos Lap 4. oldalát).


MELLÉKLET

Tagállam

EUR

Belgium

10 979 636

Bulgária

5 809 941

Cseh Köztársaság

10 346 106

Dánia

9 294 305

Németország

57 955 101

Észtország

8 081 123

Írország

11 086 327

Görögország

1 683 910

Spanyolország

14 665 678

Franciaország

49 900 853

Horvátország

1 517 133

Olaszország

20 942 300

Ciprus

297 165

Lettország

9 760 362

Litvánia

13 298 661

Luxemburg

560 115

Magyarország

9 543 566

Málta

100 092

Hollandia

22 952 419

Ausztria

5 863 491

Lengyelország

22 670 129

Portugália

3 988 059

Románia

10 896 083

Szlovénia

1 145 506

Szlovákia

2 062 803

Finnország

7 521 715

Svédország

6 881 425

Egyesült Királyság

30 195 996


9.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 242/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1614 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. szeptember 8.)

a tej- és tejtermékágazatban a sovány tejpor tekintetében a 2016. évi állami intervenciós időszak meghosszabbítása és a 2017. évi állami intervenciós időszak előrehozatala, valamint az (EU) 948/2014 végrehajtási rendelet értelmében nyújtható magántárolási támogatás tekintetében a 826/2008/EK rendelet, az e rendelet szerinti állami intervenció tekintetében pedig az 1272/2009/EU rendelet további alkalmazása érdekében az (EU) 2016/1238 felhatalmazáson alapuló rendelettől való eltérés formájában ideiglenes rendkívüli intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 219. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 228. cikkével,

mivel:

(1)

A tejágazat piacán zavarok jelentkeztek a kereslet és a kínálat egyensúlyának megbomlása miatt.

(2)

2016. januártól áprilisig az Unió soványtejpor-termelése a tejtermelésben bekövetkezett élénkülés következtében 18 %-kal nőtt, míg az exportok ugyanebben az időszakban 8 %-kal estek vissza. Az Unióban előállított összes sovány tejpornak hagyományosan 40–50 %-a kerül exportálásra.

(3)

Mindezekből kifolyólag a sovány tejpor ára folyamatosan csökken az Unióban.

(4)

Az 1308/2013/EU rendelet 12. cikkének d) pontja értelmében március 1-jétől szeptember 30-ig van lehetőség állami intervencióra a vaj és a sovány tejpor tekintetében. Az (EU) 2015/1549 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) értelmében 2016-ban január 1-jétől szeptember 30-ig van lehetőség állami intervencióra a sovány tejpor tekintetében.

(5)

Annak érdekében, hogy mielőbb alkalmazható legyen valamennyi lehetséges piaci intézkedés, továbbá megakadályozható legyen a sovány tejpor árának további csökkenése és a piaci zavarok súlyosbodása, fontos, hogy az állami intervenció lehetősége folyamatosan fennálljon a következő intervenciós időszak kezdetéig, azaz 2017. március 1-jéig.

(6)

Következésképpen helyénvaló a sovány tejpor tekintetében 2016. december 31-ig meghosszabbítani a 2016. évi intervenciós felvásárlási időszakot, a 2017. évi intervenciós felvásárlási időszak kezdetét pedig január 1-jében meghatározni.

(7)

Az intervenciós felvásárlási időszak 2016. szeptember 30-tól2016. december 31-ig tartó meghosszabbítása egybeesik az (EU) 2016/1238 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) és az (EU) 2016/1240 bizottsági végrehajtási rendelet (4) alkalmazásának idejével, melyek 2016. október 1-jével a 826/2008/EK (5) és az 1272/2009/EU bizottsági rendelet (6) helyébe lépnek. A folyamatosság és a jogbiztonság érdekében helyénvaló olyan eltérésről rendelkezni, melynek értelmében a 826/2008/EK rendelet továbbra is alkalmazandó a 948/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (7) értelmében benyújtott, magántárolási támogatás iránti kérelmekre, valamint az 1272/2009/EU rendelet továbbra is alkalmazandó az e rendelet értelmében benyújtott ajánlatok vagy pályázatok tekintetében.

(8)

Annak érdekében, hogy az e rendeletben előírt ideiglenes intézkedések azonnali hatást gyakoroljanak a piacra és hozzájáruljanak az árak stabilizálásához, ennek a rendeletnek a kihirdetése napját követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1308/2013/EU rendelettől való eltérés

Az 1308/2013/EU rendelet 12. cikkének d) pontjától eltérve a sovány tejporra vonatkozó 2016. évi állami intervenciós időszak 2016. december 31-ig meghosszabbodik.

Az 1308/2013/EU rendelet 12. cikkének d) pontjától eltérve 2017-ben január 1-jétől szeptember 30-ig van lehetőség állami intervencióra a sovány tejpor tekintetében.

2. cikk

Az (EU) 2016/1238 felhatalmazáson alapuló rendelettől való eltérés

Az (EU) 2016/1238 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. és 11. cikkétől eltérve a sovány tejpor magántárolási támogatása iránti, a 948/2014/EU végrehajtási rendelet értelmében 2017. március 1. előtt benyújtott kérelmek tekintetében továbbra is a 826/2008/EU rendelet alkalmazandó.

Az (EU) 2016/1238 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. és 11. cikkétől eltérve a sovány tejpor vonatkozásában az e rendelet 1. cikkének első bekezdése értelmében 2017. január 1. előtt benyújtott ajánlatok vagy pályázatok tekintetében továbbra is az 1272/2009/EU rendelet alkalmazandó.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2015. szeptember 17-i (EU) 2015/1549 felhatalmazáson alapuló rendelete a tej- és tejtermékágazatot érintő ideiglenes rendkívüli intézkedéseknek a vajra és a sovány tejporra vonatkozó 2015. évi állami intervenciós időszak meghosszabbítása és a vajra és a sovány tejporra vonatkozó 2016. évi állami intervenciós időszak előrehozatala formájában történő megállapításáról (HL L 242., 2015.9.18., 28. o.).

(3)  A Bizottság 2016. május 18-i (EU) 2016/1238 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 206., 2016.7.30., 15. o.).

(4)  A Bizottság 2016. május 18-i (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében történő alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról (HL L 206., 2016.7.30., 71. o.).

(5)  A Bizottság 2008. augusztus 20-i 826/2008/EK rendelete egyes mezőgazdasági termékek magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 223., 2008.8.21., 3. o.).

(6)  A Bizottság 2009. december 11-i 1272/2009/EU rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 349., 2009.12.29., 1. o.).

(7)  A Bizottság 2014. szeptember 4-i 948/2014/EU végrehajtási rendelete a sovány tejpor magántárolási rendszerének bevezetéséről és a magántárolási támogatás összegének előre történő megállapításáról (HL L 265., 2014.9.5., 18. o.).


9.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 242/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1615 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. szeptember 8.)

a tej- és tejtermékágazatban a termelési tervekre vonatkozó megállapodások és határozatok engedélyezésére rendelkezésre álló időszak tekintetében az (EU) 2016/559 végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 222. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A tej- és tejtermékágazatban kialakult nehéz helyzet orvoslása érdekében a Bizottság egy sor rendkívüli intézkedést fogadott el az 1308/2013/EU rendelet 219. cikke alapján, és ezeken felül lehetővé tette önkéntes megállapodások és határozatok kötését a tej-és tejtermékágazat termelésének tervezésére vonatkozóan a 2016. április 13-án kezdődő hat hónapos időszakra az elismert termelői szervezetek, ezek szövetségei és elismert szakmaközi szervezetek körében az (EU) 2016/559 bizottsági végrehajtási rendelet (2) értelmében, a tej-és tejtermék-ágazatbeli szövetkezetek és egyéb típusú termelői csoportok körében pedig az (EU) 2016/558 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) értelmében.

(2)

Közös megállapodásról vagy határozatról mindeddig nem számoltak be, mivel az ágazatnak időre van szüksége az új eszköz igénybevételéhez szükséges átszerveződéshez, miközben a tejágazat piacán továbbra is súlyos zavarok észlelhetők a kereslet és a kínálat globális egyensúlyának megbomlása miatt, ami részben betudható az Unióból származó mezőgazdasági termékek és élelmiszerek importjára vonatkozó, 2017 végéig meghosszabbított orosz tilalomnak.

(3)

A termelői tejárak 2015-ben 8 %-kal, 2016 első öt hónapjában pedig további 15 %-kal estek vissza. Az átlagos uniós tejár 2016 májusában 22 %-kal maradt el az utóbbi öt év átlagától. Az egyes tagállamok közötti különbségek mindeközben tovább nőttek, egyes uniós országok az uniós átlagtól 30 %-kal elmaradó árakról számolnak be. A rendelkezésre álló piacelemzések szerint 2017 vége előtt nem várható számottevő visszaesés a termelt mennyiségekben.

(4)

Annak érdekében, hogy a tej- és tejtermékágazat a jelenlegi nehéz piaci helyzetben újra egyensúlyba kerüljön, valamint a tejkvóták hatályvesztését követő kiigazítások támogatása érdekében helyénvaló további hat hónapos időtartamra engedélyezni az (EU) 2016/559 végrehajtási rendeletben és az (EU) 2016/558 felhatalmazáson alapuló rendeletben említett önkéntes megállapodások és határozatok kötését. Mivel a feltételeket, a mentességnek az 1308/2013/EU rendelet 222. cikkének (1) bekezdésében említett tárgyi és földrajzi hatályát, valamint a kapcsolódó értesítési kötelezettségeket már meghatározta az (EU) 2016/559 végrehajtási rendelet, helyénvaló azt módosítani.

(5)

Az (EU) 2016/559 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A súlyos piaci zavarokra tekintettel, valamint a folyamatosság és a jogbiztonság garantálása érdekében célszerű, hogy ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba lépjen.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/559 rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Az 1308/2013/EU rendelet 152. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. alpontjában és 209. cikkének (1) bekezdésében előírt rendelkezések sérelme nélkül a tej- és tejtermékágazatban az elismert termelői szervezetek, azok szövetségei és az elismert szakmaközi szervezetek számára engedélyezett, hogy:

a)

a 2016. április 13-án kezdődő vagy a 2016. október 13-án kezdődő hat hónapos időszakra a termelendő tej mennyiségének tervezésére vonatkozó önkéntes közös megállapodásokat kössenek és közös határozatokat hozzanak, melyek érvényessége 2016. október 12-én, illetve 2017. április 12-én ér véget; vagy

b)

a 2016. április 13-án kezdődő időszakra megkötött ilyen megállapodások és határozatok érvényességét meghosszabbítsák legfeljebb 2017. április 12-ig.”

2.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az 1. cikkben említett mindegyik hat hónapos időszak végétől számított legfeljebb 25 napon belül az érintett termelői szervezeteknek, szövetségeknek és szakmaközi szervezeteknek tájékoztatniuk kell az e cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságot a megállapodások vagy határozatok által ténylegesen érintett termelési mennyiségekről.”

b)

a (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az 1. cikkben említett mindegyik hat hónapos időszak végétől számított legfeljebb 30 napon belül áttekintést nyújtanak az adott időszak folyamán végrehajtott megállapodásokról és határozatokról.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2016. április 11-i (EU) 2016/559 végrehajtási rendelete a tej- és tejtermékágazatban a termelési tervekre vonatkozó megállapodások és határozatok engedélyezéséről (HL L 96., 2016.4.12., 20. o.).

(3)  A Bizottság 2016. április 11-i (EU) 2016/558 felhatalmazáson alapuló rendelete a tej- és tejtermékágazatban működő szövetkezetek és más típusú termelői szervezetek keretében a termelési tervekre vonatkozóan létrejövő megállapodások és határozatok engedélyezéséről (HL L 96., 2016.4.12., 18. o.).


9.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 242/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1616 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. szeptember 8.)

a tej- és tejtermékágazatban a 2017-es igénylési évben a termeléstől függő önkéntes támogatási intézkedések esetleges felülvizsgálata kapcsán az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 69. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1307/2013/EU rendelet 52. cikke értelmében a tagállamok egyes konkrét mezőgazdasági ágazatokban, illetve meghatározott gazdálkodási típusok esetén bizonyos feltételekkel termeléstől függő támogatást nyújthatnak a mezőgazdasági termelők részére, méghozzá az érintett ágazatokban vagy régiókban meglévő termelési szint fenntartásának ösztönzéséhez szükséges mértékben.

(2)

Tekintettel arra, hogy az Unióban a tej- és tejtermékágazat termelése viszonylag jelentős, és ennek megfelelően a tej- és tejtermékpiaci árak alacsonyak, valamint különösen arra, hogy a tejtermékek ágazata napjainkban mindezekből kifolyólag ideiglenes nehézségekkel néz szembe, helyénvaló lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy határozzanak a tej- és tejtermékágazatban alkalmazott, a termeléstől függő önkéntes támogatási intézkedéseik felülvizsgálatáról a 2017-es igénylési év kapcsán annak érdekében, hogy a termeléstől függő önkéntes támogatást továbbra is a 2016-ban figyelembe vett állatlétszám után fizethessék. Jóllehet tűnhet úgy, hogy az ilyen felülvizsgálat rövid távon veszélyezteti a termeléshez kötött önkéntes támogatás egyik célját, nevezetesen a termelés mindenkori szintjének fenntartását, hosszú távon éppenséggel segítheti a termeléshez kötött önkéntes támogatás céljainak elérését.

(3)

A kedvezményezettek napjainkban olyan komoly anyagi problémákkal küzdenek, amelyek indokolják az 1307/2013/EU rendelet 69. cikkének (1) bekezdése alkalmazását az említett rendelet IV. címe 1. fejezetétől való eltérés érdekében.

(4)

Abból a célból, hogy a Bizottság nyomon követhesse a szabályok helyes alkalmazását és a szóban forgó felülvizsgálat hatását, a tagállamoknak a felülvizsgálattal kapcsolatos határozatukról annak elfogadásától számított 14 napon belül indokolt értesíteniük a Bizottságot.

(5)

Annak érdekében, hogy a tej- és tejtermékágazat mihamarabb profitálhasson az e rendeletben előírt eltérésből, e rendeletnek a közzétételét követő napon hatályba kell lépnie, és a tagállamoknak a hatálybalépésétől számított 30 napon belül határozniuk kell az eltérés alkalmazásáról.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közvetlen kifizetésekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tej- és tejtermékágazati intézkedések felülvizsgálata

(1)   A 2017-es igénylési év tekintetében a tagállamok határozhatnak úgy, hogy felülvizsgálják az 1307/2013/EU rendelet 52. cikke alapján elfogadott, a tej- és tejtermékágazatra vonatkozó intézkedéseiket.

E felülvizsgálat a következőkből áll:

a)

rendelkezés arról, hogy az olyan termelő, aki az 1307/2013/EU rendelet 9. cikke és 10. cikkének (1) bekezdése szerinti kifizetésekre jogosult, a 2017-es igénylési évben az őt ugyanezen intézkedések keretében 2016-ban támogatásra jogosító állatlétszám alapján kapjon kifizetést; valamint

b)

nem kell alkalmazni a felülvizsgálat tárgyát képező intézkedések egyéb jogosultsági feltételeit.

Az első albekezdésben említett határozat felváltja a tej- és tejtermékágazati, termeléstől függő önkéntes támogatási intézkedések felülvizsgálatára vonatkozó, az 1307/2013/EU rendelet 53. cikkének (6) bekezdése értelmében hozott bármely korábbi határozatot.

(2)   A tagállamoknak a termeléstől függő felülvizsgált önkéntes támogatási intézkedések mindegyike kapcsán ki kell számítaniuk azt az egységre vetített összeget, amely a tej- és tejtermékágazati intézkedés finanszírozása vonatkozásában rögzített, a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) I. melléklete 3.i. pontjának megfelelően bejelentett összeg és az adott, a termeléstől függő önkéntes támogatási intézkedés keretében figyelembe vett teljes állatlétszám hányadosa.

Az első albekezdésben említett teljes állatlétszám a következőknek felel meg:

a)

a kifizetésekhez a 2016-os igénylési évben figyelembe vett állatok teljes száma; vagy

b)

a 2017-ben jogosulttá váló termelők esetében az a) pontban említett állatlétszám.

(3)   A termelők részére kifizetendő éves támogatás a (2) bekezdésnek megfelelően kiszámított egységre vetített összeg és a 2016-os igénylési évben a termelőt támogatásra jogosító állatlétszám szorzatának felel meg.

2. cikk

Határidő

Az 1. cikkben említett határozatot az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül meg kell hozni.

3. cikk

Értesítés

A tagállamok az 1. cikkben említett határozatukról annak meghozatalától számítva 14 napon belül értesítik a Bizottságot.

4. cikk

Hatálybelépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 608. o.

(2)  A Bizottság 2014. március 11-i 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról (HL L 181., 2014.6.20., 1. o.).


9.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 242/22


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1617 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. szeptember 8.)

a közvetlen kifizetésekből és a területalapú, illetve állatokkal kapcsolatos vidékfejlesztési intézkedésekből folyósított előlegek szintje tekintetében az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől, valamint a közvetlen kifizetések tekintetében az említett rendelet 75. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől való, a 2016-os igénylési évet érintő eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 75. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében a tagállamoknak október 16-tól november 30-ig lehetőségük van előleg fizetésére, melynek mértéke az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) szerinti közvetlen kifizetések esetében legfeljebb 50 %, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szerinti területalapú, illetve állatokkal kapcsolatos támogatási intézkedések esetében pedig legfeljebb 75 % lehet.

(2)

Az 1306/2013/EU rendelet 75. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az ugyanazon cikk (1) bekezdésben említett kifizetésekre – így a közvetlen kifizetésekre biztosított előlegek fizetésére is – csak a rendelet 74. cikke értelmében elvégzendő adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseket követően kerülhet sor. A vidékfejlesztés keretébe tartozó területalapú, illetve állatokkal kapcsolatos támogatási intézkedések esetében ugyanakkor az 1306/2013/EU rendelet 75. cikkének (2) bekezdése megengedi, hogy az előlegeket a tagállamok a rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti adminisztratív ellenőrzések befejezését követően kifizessék.

(3)

A tartósan kedvezőtlen gazdasági helyzet egyes mezőgazdasági ágazatokban és különösen a tejtermékek piacán még mindig súlyos pénzügyi nehézségeket és likviditási problémákat okoz a kedvezményezettek körében.

(4)

Ezenfelül a közvetlen kifizetések rendszerére és a vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozó új jogi keret alkalmazásának első évében tapasztalt nehézségek továbbra is felmerülnek egyes tagállamokban, késleltetve ezekben a kifizetések teljesítését a 2015-ös igénylési év kedvezményezettjei felé.

(5)

E kivételes körülmények együttes fennállása és a kedvezményezettek által következésképp tapasztalt anyagi nehézségek fényében szükséges könnyíteni a helyzeten az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől való eltérés révén, lehetővé téve, hogy a tagállamok nagyobb összegű előleget fizessenek a 2016-os igénylési év kedvezményezettjeinek.

(6)

A 2016-os igénylési évben a kérelmezési eljárás előkészítésére vonatkozó új követelmények miatt az egységes támogatási kérelmek, a támogatási és kifizetési kérelmek, valamint a támogatási jogosultságok kiosztása vagy értékének növelése iránti kérelmek adminisztrációja az alaptámogatási rendszer keretében késedelmet szenvedett. Ebből kifolyólag a szükséges ellenőrzésekre is vélhetően a szokásosnál később kerül sor.

(7)

Ezért indokolt eltérést biztosítani az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől, lehetővé téve, hogy a közvetlen kifizetésekből nyújtott előlegek a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) 28. és 29. cikke szerinti adminisztratív ellenőrzések elvégzését követően folyósíthatók legyenek. Egyúttal biztosítani kell, hogy az eltérés ne veszélyeztethesse a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást, és ne sérüljön a megfelelő szintű garanciák nyújtásának követelménye. Ennek megfelelően az eltéréssel élni kívánó tagállamok felelőssége meghozni minden olyan intézkedést, amely a túlfizetések elkerüléséhez szükséges, illetve a jogosulatlanul kifizetett összegek gyors és tényleges visszafizettetését szolgálja. Mindezek mellett az 1306/2013/EU rendelet 7. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett vezetőségi nyilatkozat hatályát ki kell terjeszteni az említett eltérés alkalmazására a 2017-es pénzügyi év tekintetében.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági Alapok Bizottságának, a közvetlen kifizetésekkel foglalkozó bizottságnak és a Vidékfejlesztési Bizottságnak a véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérve a 2016-os igénylési év tekintetében a tagállamok az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt közvetlen kifizetésekből legfeljebb 70 %-os mértékű, az 1306/2013/EU rendelet 67. cikkének (2) bekezdése szerinti vidékfejlesztési támogatásokból pedig legfeljebb 85 %-os mértékű előleget folyósíthatnak.

2. cikk

Az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a 2016-os igénylési év tekintetében a tagállamok az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt közvetlen kifizetésekből az 1306/2013/EU rendelet 74. cikke értelmében elvégzett adminisztratív ellenőrzések elvégzését követően folyósíthatnak előleget.

3. cikk

Az e rendelet 2. cikkét alkalmazó tagállamok az 1306/2013/EU rendelet 7. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett vezetőségi nyilatkozatba belefoglalják, hogy a 2017-es pénzügyi év tekintetében kizárták a kedvezményezettek részére történő túlfizetéseket, a jogosulatlanul kifizetett összegek pedig a szükséges információk ellenőrzését követően gyorsan és ténylegesen visszafizettetésre kerültek.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1305/2013/EU rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

(4)  A Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 69. o.).


9.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 242/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1618 RENDELETE

(2016. szeptember 8.)

a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek annak I. és IV. melléklete kiigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a műtrágyákról szóló, 2003. október 13-i 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (1) és (3) bekezdésére és 29. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/2003/EK rendelet 31. cikkének (2) bekezdése értelmében kérelmeket nyújtottak be több műtrágyának a rendelet I. mellékletébe való felvétele érdekében.

(2)

Az [S,S]-etilén-diamin-diszukcinsav (a továbbiakban: [S,S]-EDDS) mikroelemek szerves kelátképző reagense. A [S,S]-EDDS vaskelátját vashiány korrigálására és vashiányos levélsárgulás kezelésére alkalmazzák dísznövények és dekoratív gyeptőzeg esetében. Gyorsan lebomlik, így a talaj felső rétegéből a felszín alatti vízbe való kimosódással kapcsolatos aggályok minimálisak, továbbá teljes mértékben ásványosodik, és nem merül fel sem emlősökkel szembeni, sem pedig vízi toxicitás.

(3)

A heptaglükonsav mikroelemet tartalmazó műtrágyák szerves komplexképző reagense. A heptaglükonsav hatékony, biológiailag lebontható, nagy pH-tartományban mutat stabilitást, és vízoldékonysága nagyfokú. A heptaglükonsavat Spanyolországban évekkel ezelőtt engedélyezték, és használatával kapcsolatban nem érkezett bejelentés sem a környezetet, sem az emberi egészséget ért kárról.

(4)

Az [S,S]-EDDS és a heptaglükonsav gyártói a spanyol, illetve a német hatóságokon keresztül kérelmeket nyújtottak be a Bizottságnak annak érdekében, hogy ezek az anyagok bekerüljenek a 2003/2003/EK rendelet I. mellékletében az engedélyezett szerves kelátképző és komplexképző reagensek jegyzékébe, és így az [S,S]-EDDS és a heptaglükonsav Unió-szerte a gazdálkodók rendelkezésére állhasson. Az [S,S]-EDDS és a heptaglükonsav az e rendelet I. mellékletében meghatározottak szerint teljesíti a 2003/2003/EK rendelet 14. cikkében előírt követelményeket. Ezért fel kell venni őket az érintett rendelet I. mellékletében az engedélyezett szerves kelátképző és komplexképző reagensek jegyzékébe.

(5)

Mivel rendelkezésre állnak az [S,S]-EDDS és a heptaglükonsav meghatározását szolgáló módszerek, e módszereket a 2003/2003/EK rendelet IV. mellékletében a tagállamok által az érintett rendelet 29. cikkének értelmében végzett ellenőrzések megkönnyítése céljából meg kell határozni. A 11. módszert leíró alcímnek tükrözni kell azt a tényt, hogy a heptaglükonsav komplexképző reagens.

(6)

Az N-butilfoszfortio-triamid és az N-propilfoszfortio-triamid reagenskeverékét az 1257/2014/EU bizottsági rendelettel (2) vezették be a 2003/2003/EK rendelet I. mellékletébe. A legújabb kutatások szerint nem várható jelentős különbség az ammóniakibocsátás csökkentését tekintve, függetlenül attól, hogy a két anyag reagenskeveréke vagy egyszerű keveréke kerül-e felhasználásra. Ezért a bejegyzést módosítani kell annak érdekében, hogy e keverékek gyártói e két előállítási útvonal valamelyikét választhassák.

(7)

A 2003/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Annak biztosítása érdekében, hogy az [S,S]-EDDS-re vonatkozó, jelenleg validálás alatt álló analitikai módszert az Európai Szabványügyi Bizottság közzétegye, ésszerű időszakról kell rendelkezni az [S,S]-EDDS-nek a 2003/2003/EK rendelet I. mellékletébe történő felvételéig és a IV. mellékletben az e műtrágya típusra vonatkozó új analitikai módszer alkalmazásáig.

(9)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2003/2003/EK rendelet 32. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosítások

A 2003/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2.

A IV. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az I. melléklet 1. pontját és a II. melléklet 2. pontját ugyanakkor 2017. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 304., 2003.11.21., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. november 24-i 1257/2014/EU rendelete a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek annak I. és IV. melléklete kiigazítása céljából történő módosításáról (HL L 337., 2014.11.25., 53. o.).


I. MELLÉKLET

A 2003/2003/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az E.3.1. szakasz táblázata a következő bejegyzéssel egészül ki:

„12

[S,S]-etilén-diamin-diszukcinsav

[S,S]-EDDS

C10H16O8N2

20846-91-7”

2.

Az E.3.2. szakasz táblázata a következő bejegyzéssel egészül ki:

„2

Heptaglükonsav

HGA

C7H14O8

23351-51-1”

3.

Az F.2. szakasz táblázatának 3. bejegyzése helyébe a következő szöveg lép:

„3

N-butilfoszfortio-triamid (NBPT) és N-propilfoszfortio-triamid (NPPT) keveréke (arány: 3:1 (1))

Reagenskeverék:

EK-szám: 700-457-2

NBPT/NPPT keveréke:

 

NBPT: ELINCS-szám: 435-740-7

 

NPPT: CAS-szám: 916809-14-8

Legalább: 0,02

Legfeljebb: 0,3

 

 


(1)  Az NPPT részarányára megengedett tűrés: 20 %.”


II. MELLÉKLET

A 2003/2003/EK rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A B. szakaszban a „11. módszer” mellett a „Kelátképző anyagok” alcím helyébe a következő szöveg lép: „Kelátképző és komplexképző anyagok”.

2.

A B. szakasz a következő 11.9. módszerrel egészül ki:

„Az [S,S]-EDDS meghatározása

EN 13368-3 3. rész: Műtrágyák – Kelátképzők meghatározása műtrágyákban kromatográfiával: Az [S,S]-EDDS meghatározása ionkromatográfiával

Az elemzési módszer körvizsgálata megtörtént.”

3.

A B. szakasz a következő 11.10. módszerrel egészül ki:

„A heptaglükonsav meghatározása

EN 16847: Műtrágyák. Műtrágyák – Komplexképző anyagok meghatározása műtrágyákban – Heptaglükonsav meghatározása kromatográfiával

Az elemzési módszer körvizsgálata megtörtént.”


9.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 242/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1619 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. szeptember 8.)

a 948/2014/EU végrehajtási rendeletnek a sovány tejporra vonatkozó magántárolási támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (2) bekezdésére, 20. cikke c), f), l), m) és n) pontjára, valamint 223. cikke (3) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 62. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 948/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) a különösen nehéz piaci helyzetre való tekintettel – amelyet elsősorban az Oroszország által az Unióból származó tejtermékek behozatalára kivetett tilalom idézett elő – bevezette a sovány tejpor magántárolási rendszerét.

(2)

A szóban forgó magántárolási rendszer alkalmazási időszakát meghosszabbította az 1337/2014/EU (5), az (EU) 2015/303 (6), az (EU) 2015/1548 (7) és az (EU) 2016/224 (8) bizottsági végrehajtási rendelet. Ennek eredményeképpen a támogatás iránti kérelmeket 2016. szeptember 30-ig lehet benyújtani.

(3)

2016. június 29-én Oroszország 2017 végéig meghosszabbította az Unióból származó mezőgazdasági termékek és élelmiszerek importjára vonatkozó tilalmat.

(4)

2016. januártól áprilisig az Unió soványtejpor-termelése a tejtermelésben bekövetkezett élénkülés következtében 18 %-kal nőtt, míg az export ugyanebben az időszakban 8 %-kal visszaesett. Az Unióban előállított összes sovány tejpornak hagyományosan 40–50 %-a kerül exportálásra.

(5)

Ennek következtében az Unióban a sovány tejpor árát leszorító piaci nyomás továbbra sem enyhül.

(6)

A jelenlegi piaci helyzetre való tekintettel helyénvaló biztosítani a sovány tejporra vonatkozó magántárolási támogatási rendszer zavartalan rendelkezésre állását, és azt a 2017. évi intervenciós időszak kezdetéig, 2017. március 1-jéig meghosszabbítani.

(7)

Annak érdekében, hogy folyamatosan be lehessen nyújtani kérelmeket az említett rendszer keretében, e rendeletnek a kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 948/2014/EU rendelet 5. cikkében a „2016. szeptember 30.” dátum helyébe a „2017. február 28.” dátum lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 346., 2013.12.20., 12. o.

(3)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(4)  A Bizottság 2014. szeptember 4-i 948/2014/EU végrehajtási rendelete a sovány tejpor magántárolási rendszerének bevezetéséről és a magántárolási támogatás összegének előre történő megállapításáról (HL L 265., 2014.9.5., 18. o.).

(5)  A Bizottság 2014. december 16-i 1337/2014/EU végrehajtási rendelete a 947/2014/EU és a 948/2014/EU végrehajtási rendeletnek a vaj és a sovány tejpor magántárolási támogatása iránti kérelmek benyújtási határideje tekintetében történő módosításáról (HL L 360., 2014.12.17., 15. o.).

(6)  A Bizottság 2015. február 25-i (EU) 2015/303 végrehajtási rendelete a 947/2014/EU és a 948/2014/EU végrehajtási rendeletnek a vajra és a sovány tejporra vonatkozó magántárolási támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje tekintetében történő módosításáról (HL L 55., 2015.2.26., 4. o.).

(7)  A Bizottság 2015. szeptember 17-i (EU) 2015/1548 végrehajtási rendelete a 947/2014/EU és a 948/2014/EU végrehajtási rendeletnek a vajra és a sovány tejporra vonatkozó magántárolási támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje tekintetében történő módosításáról (HL L 242., 2015.9.18., 26. o.).

(8)  A Bizottság 2016. február 17-i (EU) 2016/224 végrehajtási rendelete a 947/2014/EU és a 948/2014/EU végrehajtási rendeletnek a vajra és a sovány tejporra vonatkozó magántárolási támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje tekintetében történő módosításáról (HL L 41., 2016.2.18., 8. o.).


9.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 242/30


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1620 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. szeptember 8.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

158,1

ZZ

158,1

0707 00 05

TR

132,9

ZZ

132,9

0709 93 10

TR

137,2

ZZ

137,2

0805 50 10

AR

172,7

CL

178,9

EG

94,4

TR

143,8

UY

143,7

ZA

159,0

ZZ

148,8

0806 10 10

TR

137,5

ZZ

137,5

0808 10 80

AR

110,7

BR

102,8

CL

125,4

CN

98,0

NZ

125,0

US

179,7

ZA

88,4

ZZ

118,6

0808 30 90

AR

93,2

CL

120,3

TR

142,8

ZA

115,3

ZZ

117,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

138,9

ZA

88,8

ZZ

113,9

0809 40 05

TR

216,0

ZZ

216,0


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

9.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 242/32


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1621 HATÁROZATA

(2016. szeptember 7.)

egy, az akkreditáló és engedélyező testületek számára az akkreditálás vagy engedélyezés helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban tevékenységet folytató környezetvédelmi hitelesítők által küldött értesítésekre vonatkozó iránymutatást tartalmazó dokumentum 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő elfogadásáról

(az értesítés a C(2016) 5648. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1221/2009/EK rendelet 30. cikkének (3) bekezdése lehetővé teszi az akkreditáló és engedélyező testületek fóruma számára, hogy az akkreditáló és engedélyező testületek hatáskörébe tartozó kérdésekben útmutatást dolgozzon ki a szóban forgó testületek által akkreditáló és engedélyező tevékenységük, valamint a környezetvédelmi hitelesítők felügyelete során alkalmazott eljárások harmonizálása érdekében.

(2)

Az 1221/2009/EK rendelet 24. cikkével összhangban a más tagállamban tevékenységet folytató környezetvédelmi hitelesítőknek értesíteniük kell tevékenységeikről az illetékes akkreditáló és engedélyező testületeket.

(3)

Az említett értesítési folyamat gyakorlati végrehajtása során kiderült, hogy az egyes akkreditáló és engedélyező testületek eltérően lépnek fel a kötelezettségeiket elmulasztó környezetvédelmi hitelesítőkkel szemben. Következésképpen az értesítési eljárások következetes alkalmazásának biztosítása érdekében további útmutatás szükséges abban az esetben, ha az egyik tagállamban akkreditált vagy engedélyezett környezetvédelmi hitelesítők egy másik tagállamban folytatnak hitelesítési és érvényesítési tevékenységeket.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 1221/2009/EK rendelet 49. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az akkreditáló és engedélyező testületek számára a környezetvédelmi hitelesítők által küldött értesítésekre vonatkozó iránymutatást tartalmazó, a mellékletben foglalt dokumentum az 1221/2009/EK rendelet alapján elfogadásra kerül.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 7-én.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 342., 2009.12.22., 1. o.


MELLÉKLET

Iránymutatást tartalmazó dokumentum az 1221/2009/EK rendelet alapján az akkreditálás vagy engedélyezés helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban tevékenységet folytató környezetvédelmi hitelesítők által az akkreditáló és engedélyező testületeknek küldött értesítésekhez

BEVEZETÉS

Ez az iránymutatást tartalmazó dokumentum harmonizálja az akkreditálás vagy engedélyezés helyétől eltérő tagállamban tevékenységet folytató környezetvédelmi hitelesítőkre vonatkozó értesítési eljárásokat.

1.   Az értesítés előtt figyelembe veendő kötelezettségek

1.1.   Az akkreditáló vagy engedélyező testület a más tagállamban akkreditált környezetvédelmi hitelesítők számára nyilvánosan elérhetővé és könnyen hozzáférhetővé teszi az értesítésre vonatkozó eljárásait. Az eljárásokra vonatkozó, nyilvánosan elérhető tájékoztatásnak továbbá meg kell határoznia az akkreditáló vagy engedélyező testület által az értesítésért és a felügyeletért felszámított díjakat, kivéve az utazási költségeket

1.2.   Az akkreditációt vagy engedélyezést végző akkreditáló vagy engedélyező testület feltételként szabja akkreditált vagy engedélyezett környezetvédelmi hitelesítői számára a 24. cikk (1) bekezdésében meghatározott értesítési eljárás követését, mielőtt az utóbbiak elkezdenék a hitelesítési vagy érvényesítési tevékenységeket egy nem az akkreditálás vagy engedélyezés helye szerinti tagállamban. Az akkreditáló vagy engedélyező testület az akkreditált vagy engedélyezett környezetvédelmi hitelesítőire vonatkozó felügyeleti tevékenységeinek keretein belül ellenőrzi azt is, hogy amennyiben a környezetvédelmi hitelesítő egy másik tagállamban folytatott tevékenységet, teljesültek-e az 1221/2009/EK rendeletben foglalt értesítési követelmények.

1.3.   Az akkreditáló vagy engedélyező testületnek javasolnia kell akkreditált vagy engedélyezett környezetvédelmi hitelesítőinek, hogy tájékoztassák ügyfélszervezeteiket arról, hogy az 1221/2009/EK rendelet 23. cikkének (6) bekezdése szerint lehetővé kell tenniük a felügyelet, és hogy ennek megtagadása a szervezet nyilvántartásba való bejegyzésének elutasítását eredményezheti.

2.   Az értesítés tartalma

2.1.   Az 1221/2009/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értesítési követelményeket akkor lehet teljesítettnek kell tekinteni, ha az összes alábbi információt benyújtották:

a)

az akkreditáció vagy engedély részletei, bizonyítékkal arról, hogy az akkreditáció vagy engedély még mindig érvényes, nem került felfüggesztésre vagy visszavonásra, és a hitelesítés vagy érvényesítés tárgyát képező szervezet konkrét tevékenységei szempontjából megfelelő;

b)

a csoport összetétele és szakértelme, különös tekintettel a környezetvédelmi jogi előírásoknak és a hitelesítés vagy érvényesítés helye szerinti tagállam hivatalos nyelvének ismeretére;

c)

szükség esetén a személyzetre vonatkozó adatok, például a hitelesítés tárgyát képező ágazat szempontjából releváns szakképesítésekre, képzésekre és szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok;

d)

a hitelesítés és érvényesítés helye és ideje (ideértve a környezetvédelmi hitelesítő látogatását a szervezetnél, és a látogatás előtti és utáni összes szakaszt) az 1221/2009/EK rendelet 25. cikkében foglaltak szerint;

e)

a hitelesítési vagy érvényesítési folyamat által érintett szervezet címe és elérhetőségei (ideértve a hitelesítés vagy érvényesítés hatálya alá tartozó telephelyeket és tevékenységeket), valamint az alkalmazottak száma.

A c) pontban említett, kiegészítő információkra vonatkozó kérelmeket a konkrét helyzetre való tekintettel indokolni kell, és a kérelmek nem sérthetik a környezetvédelmi hitelesítő jogát arra, hogy az akkreditálás vagy engedélyezés helyétől eltérő tagállamban nyújtson szolgáltatásokat.

2.2.   Ha az értesítés eleget tesz az 1221/2009/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésében foglalt értesítési követelményeknek, az akkreditáló vagy engedélyező testület köteles erről – az 1221/2009/EK rendelet 25. cikkében meghatározottak szerint – a hitelesítési és érvényesítési eljárások megkezdése előtt tájékoztatni a környezetvédelmi hitelesítőt. Az értesítést lehetőleg két héttel a hitelesítési vagy érvényesítési tevékenységek megkezdése előtt kell átadni. Ugyanekkor az akkreditáló vagy engedélyező testület értesíti a környezetvédelmi hitelesítőt a végrehajtani kívánt felügyeleti tevékenység hatályáról és tartalmáról, valamint a felügyeleti tevékenység során felmerülő költségekről.

2.3.   Ha az akkreditáló vagy engedélyező testület tudomást szerez arról, hogy értesítés nélküli hitelesítési vagy érvényesítési tevékenységeket terveznek végrehajtani, vagy már végre is hajtottak, az akkreditáló vagy engedélyező testület köteles a környezetvédelmi hitelesítőt emlékeztetni az 1221/2009/EK rendelet adott országra vonatkozó értesítési követelményeire (lásd 2.1. pont).

Amennyiben az 1221/2009/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésében említett információkat nem nyújtják be időben, vagy ha az értesítés nem tesz eleget a szóban forgó cikk szerinti értesítési követelményeknek, akkor ezen iránymutatást tartalmazó dokumentum 3.1. pontját kell alkalmazni.

2.4.   Mivel az értesítés kimenetele befolyásolhatja a hitelesítési és érvényesítési folyamatokat, az akkreditáló vagy engedélyező testületnek javasolnia kell a hitelesítőnek, hogy ügyfelét tájékoztassa az értesítés kimeneteléről.

3.   Az értesítési eljárás be nem tartásának következményei

3.1.   Ha az értesítés nem tesz eleget az 1221/2009/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítési követelményeknek, az akkreditáló vagy engedélyező testület a 3.1.1. és 3.1.4. pontokban foglalt eljárásokat követi.

3.1.1.   Ha az akkreditáció vagy engedély részleteiről, a szakértelemről, a hitelesítés és az érvényesítés helyéről és idejéről, a szervezet címéről és elérhetőségéről, a környezetvédelmi jogi előírások ismeretéről és a hitelesítés vagy érvényesítés helye szerinti tagállam hivatalos nyelvének ismeretéről, vagy adott esetben a csoport összetételéről szóló információkat nem biztosítják, vagy azokat nem időben biztosítják, akkor a környezetvédelmi hitelesítőt minél hamarabb értesíteni kell a hiányzó információról vagy az értesítési határidő megszegéséről.

3.1.2.   Ha az akkreditáló vagy engedélyező testület úgy ítéli meg, hogy a hiányzó információ nem zárja ki a környezetvédelmi hitelesítő kielégítő felügyeletét, akkor az akkreditáló vagy engedélyező testület az értesítést a felügyeleti tevékenységek végrehajtására kielégítőként kezeli, és később kéri fel a környezetvédelmi hitelesítőt a hiányzó adatok pótlására. A környezetvédelmi hitelesítőt erről a döntésről időben, a hitelesítési és érvényesítési folyamatok elindítása előtt kell értesíteni.

3.1.3.   Ha az akkreditáló vagy engedélyező testület úgy ítéli meg, hogy a hitelesítési vagy érvényesítési tevékenységek kielégítő felügyelete szempontjából alapvető információkat (például a hitelesítés és érvényesítés helye és ideje, a szervezet címe és elérhetősége, a környezetvédelmi hitelesítő akkreditációs vagy engedélyezési részletei, a csoport összetétele vagy szakértelme, különös tekintettel a környezetvédelmi jogi előírásokra és a hitelesítés vagy érvényesítés helye szerinti másik tagállam hivatalos nyelvének ismeretére) nem nyújtották be, az akkreditáló vagy engedélyező testületnek tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hitelesítőt arról, hogy az értesítést nem tekinti kielégítőnek, ebből fakadóan kielégítő felügyelet nem lehetséges, és amennyiben a hitelesítésre vagy érvényesítésre a hiányzó információk pótlása előtt kerülne sor, akkor az akkreditáló vagy engedélyező testület javasolni fogja az illetékes testületnek, hogy a szervezetet ne vegyék nyilvántartásba.

3.1.4.   Ha az akkreditáló vagy engedélyező testület úgy dönt, javasolni fogja az illetékes testületnek, hogy a szervezetet ne vegyék nyilvántartásba, azt közölnie kell a környezetvédelmi hitelesítővel, az akkreditációt vagy engedélyt adó akkreditáló vagy engedélyező testülettel, a szervezettel, és ha lehetséges, az illetékes testülettel.