ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 216

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. augusztus 11.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2016/1363 határozata (2016. június 24.) az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról

1

 

 

Megállapodás az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről

3

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság (EU) 2016/1364 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1365 végrehajtási határozata (2016. augusztus 9.) a 98/536/EK határozatnak a nemzeti referencialaboratóriumok jegyzéke tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 5053 számú dokumentummal történt)  ( 1 )

12

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1366 határozata (2016. augusztus 10.) a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben Észtország részvételének megerősítéséről

23

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1367 végrehajtási határozata (2016. augusztus 10.) az afrikai sertéspestis lengyelországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2016) 5278 számú dokumentummal történt)  ( 1 )

26

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Európai Közösség és a Monacói Hercegség közötti, a 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2016. július 12-i (EU) 2016/1177 tanácsi határozathoz ( HL L 195., 2016.7.20. )

29

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

11.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 216/1


A TANÁCS (EU) 2016/1363 HATÁROZATA

(2016. június 24.)

az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, összefüggésben annak 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 509/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) átsorolta a Marshall-szigeteki Köztársaságot az 539/2001/EK tanácsi rendelet (2) I. mellékletéből a II. mellékletébe.

(2)

A Marshall-szigeteki Köztársaságra tett utaláshoz lábjegyzet tartozik, amely szerint a vízumkötelezettség alóli mentességet az Európai Unióval kötendő vízummentességi megállapodás hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazni.

(3)

2014. október 9-én a Tanács határozatot fogadott el, amelyben felhatalmazta a Bizottságot a Marshall-szigeteki Köztársasággal való, az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) megkötésére irányuló tárgyalások megkezdésére.

(4)

A megállapodással kapcsolatos tárgyalások 2014. december 17-én kezdődtek, és a megállapodás levélváltás útján történő, a Marshall-szigeteki Köztársaság általi 2015. december 11-i és az Unió általi 2016. január 13-i parafálásával sikeresen lezárultak.

(5)

A megállapodást alá kell írni, és a megállapodáshoz csatolt nyilatkozatokat az Unió nevében jóvá kell hagyni. A megállapodást az aláírása napját követő naptól a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

(6)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozattal (3) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(7)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal (4) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

Az e határozathoz csatolt nyilatkozatokat a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

3. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

4. cikk

A megállapodást az aláírását követő naptól (5) kezdődően a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2016. június 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 509/2014/EU (2014. május 15.) rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 149., 2014.5.20., 67. o.).

(2)  A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (HL L 81., 2001.3.21., 1. o.).

(3)  A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).

(4)  A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

(5)  A megállapodás aláírásának napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


11.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 216/3


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió, és

A MARSHALL-SZIGETEKI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: a Marshall-szigetek,

a továbbiakban együtt: a Szerződő Felek,

ABBÓL A CÉLBÓL, hogy továbbfejlesszék a Szerződő Felek közötti baráti kapcsolatokat, valamint azzal az óhajjal, hogy vízummentes beutazás és rövid távú tartózkodás biztosításával megkönnyítsék az utazást polgáraik számára;

TEKINTETTEL a 2014. május 15-i 509/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre, amely többek között azzal módosította a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletet (1), hogy 19 harmadik országot – köztük a Marshall-szigeteket – átsorolt azon harmadik országok listájára, amelyek állampolgárai a tagállamokban való rövid távú tartózkodás esetén mentesülnek a vízumkötelezettség alól;

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy az 509/2014/EU rendelet 1. cikke kimondja, hogy a vízumkötelezettség alóli mentesség e 19 országra az Unió és az érintett ország között kötendő vízummentességi megállapodás hatálybalépésének időpontjától alkalmazandó;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megőrizzék minden uniós polgár egyenlő bánásmódban részesítésének elvét;

FIGYELEMMEL arra, hogy e megállapodás nem vonatkozik azon személyekre, akik rövid távú tartózkodásuk ideje alatt kereső tevékenységet kívánnak folytatni, ezért erre a kategóriára – a vízumkötelezettség vagy -mentesség és a munkavállalás tekintetében – továbbra is a vonatkozó uniós jogszabályok és a tagállamok vonatkozó nemzeti jogszabályai, valamint a Marshall-szigetek nemzeti jogszabályai alkalmazandók,

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyvre, valamint az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra nem alkalmazandók,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél

E megállapodás szerint az Unió polgárai és a Marshall-szigetek polgárai vízummentesen utazhatnak bármely 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig tartó, a másik Szerződő Fél területére történő utazás esetén.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)

„tagállam”: az Unió bármely tagállama, az Egyesült Királyság és Írország kivételével;

b)

„az Unió polgára” az a) pontban meghatározott tagállam állampolgára;

c)

„Marshall-szigetek állampolgára”: a Marshall-szigetek állampolgárságával rendelkező bármely személy;

d)

„schengeni térség”: az a) pontban meghatározott, a schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó tagállamok területéből álló, belső határok nélküli térség.

3. cikk

Hatály

(1)   Az Unió azon polgárai, akik egy tagállam által kiállított, érvényes magán-, diplomata-, szolgálati, hivatalos vagy különleges útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül beléphetnek a Marshall-szigetek területére és ott tartózkodhatnak a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott időtartam alatt.

A Marshall-szigetek azon polgárai, akik a Marshall-szigetek által kiállított, érvényes magán-, diplomata-, szolgálati, hivatalos vagy különleges útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül beléphetnek a tagállamok területére és ott tartózkodhatnak a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott időtartam alatt.

(2)   E cikk (1) bekezdése a kereső tevékenység folytatása céljából beutazó személyekre nem alkalmazandó.

A személyek e kategóriájára vonatkozóan az 539/2001/EK tanácsi rendelet (2) 4. cikke (3) bekezdésének értelmében minden tagállam egyénileg határozhat arról, hogy a Marshall-szigetek polgáraival szemben vízumkötelezettséget alkalmaz-e, vagy visszavonja azt.

A személyek e kategóriájára vonatkozóan a Marshall-szigetek minden egyes tagállam állampolgárai esetében egyénileg határozhat a vízumkötelezettségről vagy a vízummentességről nemzeti jogának megfelelően.

(3)   Az e megállapodás által biztosított vízummentesség a Szerződő Felek beutazásra és rövid távú tartózkodásra vonatkozó feltételekkel kapcsolatos jogszabályainak sérelme nélkül alkalmazandó. A tagállamok és a Marshall-szigetek fenntartják a jogot a beutazás vagy a rövid távú tartózkodás megtagadására, ha a szóban forgó feltételek közül egy vagy több nem teljesül.

(4)   A vízummentesség a Szerződő Felek határain való átkelésre használt közlekedési módra való tekintet nélkül érvényes.

(5)   Az e megállapodás által nem szabályozott kérdésekben az uniós jog, a tagállamok nemzeti joga, illetve a Marshall-szigetek nemzeti joga az irányadó.

4. cikk

A tartózkodás időtartama

(1)   Az Unió polgárai bármely 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak a Marshall-szigetek területén.

(2)   A Marshall-szigetek állampolgárai bármely 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak a schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó tagállamok területén. Ezen időtartam a schengeni vívmányokat még nem teljes körűen alkalmazó tagállamok területén történő tartózkodástól függetlenül számítandó.

A Marshall-szigetek állampolgárai bármely 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak minden egyes, a schengeni vívmányokat még nem teljes körűen alkalmazó tagállam területén, a schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó tagállamok területén való tartózkodásra számított időtartamtól függetlenül.

(3)   E megállapodás nem érinti a Marshall-szigetek, valamint a tagállamok azon lehetőségét, hogy a vonatkozó nemzeti joguknak és az uniós jognak megfelelően a tartózkodást 90 napot meghaladó időtartamra meghosszabbítsák.

5. cikk

Területi hatály

(1)   A Francia Köztársaság tekintetében e megállapodás csak a Francia Köztársaság európai területére vonatkozik.

(2)   A Holland Királyság tekintetében e megállapodás csak a Holland Királyság európai területére vonatkozik.

6. cikk

A megállapodás igazgatására felállított vegyes bizottság

(1)   A Szerződő Felek az Unió képviselőiből és a Marshall-szigetek képviselőiből álló szakértői vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság) hoznak létre. Az Uniót az Európai Bizottság képviseli.

(2)   A bizottság többek között az alábbi feladatokat látja el:

a)

felügyeli e megállapodás végrehajtását;

b)

javaslatot tesz e megállapodás módosítására vagy kiegészítésére;

c)

rendezi az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat.

(3)   A bizottság szükség szerint bármikor, a Szerződő Felek valamelyikének kérésére ülésezik.

(4)   A bizottság megállapítja eljárási szabályzatát.

7. cikk

E megállapodás kapcsolata a tagállamok és a Marshall-szigetek közötti meglévő kétoldalú vízummentességi megállapodásokkal

E megállapodás elsőbbséget élvez az egyes tagállamok és a Marshall-szigetek közötti bármely kétoldalú megállapodással vagy megegyezéssel szemben, amennyiben azok e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekre vonatkoznak.

8. cikk

Záró rendelkezések

(1)   E megállapodást a Szerződő Felek belső eljárásaikkal összhangban megerősítik vagy jóváhagyják; e megállapodás azon értesítés időpontját követő második hónap első napján lép hatályba, amely a Szerződő Felek által egymásnak küldött, az említett eljárások befejezéséről szóló értesítések közül a későbbi.

E megállapodás az aláírása napját követő naptól kezdve ideiglenesen alkalmazandó.

(2)   E megállapodást határozatlan időre jön létre, azzal, hogy az az (5) bekezdéssel összhangban felmondható.

(3)   Ez a megállapodás a Szerződő Felek írásbeli megállapodása útján módosítható. A módosítások azt követően lépnek hatályba, hogy a Szerződő Felek értesítették egymást az ehhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről.

(4)   E megállapodást részben vagy egészben bármelyik Szerződő Fél felfüggesztheti, különösen a közrenddel, a nemzetbiztonság védelmével, a közegészség védelmével vagy az illegális bevándorlással összefüggő okokból, vagy a vízumkötelezettség bármelyik Szerződő Fél általi újbóli bevezetésekor. A felfüggesztési határozatról legalább két hónappal annak tervezett hatálybalépése előtt értesíteni kell a másik Szerződő Felet. Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Szerződő Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Szerződő Felet, amennyiben a felfüggesztés okai megszűntek, valamint megszünteti a felfüggesztést.

(5)   E megállapodást bármelyik Szerződő Fél felmondhatja a másik Félhez intézett írásbeli értesítés útján. E megállapodás az ezt követő 90 nap elteltével hatályát veszti.

(6)   A Marshall-szigetek csakis az összes tagállammal szemben függesztheti fel vagy mondhatja fel e megállapodást.

(7)   Az Unió csakis az összes tagállamára vonatkozóan függesztheti fel vagy mondhatja fel e megállapodást.

Készült két-két eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Женева на двадесет и седми юни през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Ginebra el veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

V Ženevě dne dvacátého sedmého června dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Genève den syvogtyvende juni to tusind og seksten.

Geschehen zu Genf am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Genfis.

Έγινε στη Γενεύη στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Geneva on the twenty seventh day of June in the year two thousand and sixteen.

Fait à Genève, le vingt sept juin deux mille seize.

Sastavljeno u Ženevi dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Ginevra, addì ventisette giugno duemilasedici.

Ženēvā, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Ženevoje.

Kelt Genfben, a kétezer-tizenhatodik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul f'Ġinevra fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Genève, zevenentwintig juni tweeduizend zestien.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Genebra, em vinte e sete de junho de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Geneva, la douăzeci și șapte iunie două mii șaisprezece.

V Ženeve dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšestnásť.

V Ženevi, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Genève den tjugosjunde juni år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Маршалови острови

Por la República de las Islas Marshall

Za Republiku Marshallovy ostrovy

For Republikken Marshalløerne

Für die Republik Marshallinseln

Marshalli Saarte Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ

For the Republic of the Marshall Islands

Pour la République des Îles Marshall

Za Republiku Maršalove Otoke

Per la Repubblica delle Isole Marshall

Māršala salu vārdā –

Maršalo Salų Respublikos vardu

A Marshall-szigeteki Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Gżejjer Marshall

Voor de Republiek der Marshalleilanden

W imieniu Republiki Wysp Marshalla

Pela República das Ilhas Marshall

Pentru Republica Insulelor Marshall

Za Republiku Marshallových ostrovov

Za Republiko Marshallovi otoki

Marshallinsaarten tasavallan puolesta

För Republiken Marshallöarna

Image


(1)  HL L 149., 2014.5.20, 67. o.

(2)  A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (HL L 81., 2001.3.21., 1. o.).


EGYÜTTES NYILATKOZAT IZLANDRA, NORVÉGIÁRA, SVÁJCRA ÉS LIECHTENSTEINRE VONATKOZÓAN

A Szerződő Felek tudomásul veszik az Európai Unió, valamint Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein között fennálló szoros kapcsolatot, különös tekintettel az említett országoknak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez történő társulásáról szóló, 1999. május 18-i és 2004. október 26-i megállapodásra.

Ilyen körülmények között kívánatos, hogy egyfelől Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein, másfelől a Marshall-szigetek hatóságai a jelen megállapodás feltételeihez hasonló feltételekkel haladéktalanul kétoldalú megállapodásokat kössenek a rövid távú tartózkodásra vonatkozó vízumok alóli mentességről.


EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ E MEGÁLLAPODÁS 3. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT, KERESŐ TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA CÉLJÁBÓL UTAZÓ SZEMÉLYEK KATEGÓRIÁJÁNAK ÉRTELMEZÉSÉRŐL

Az egységes értelmezés biztosítása érdekében a Szerződő Felek megállapodnak, hogy e megállapodás alkalmazásában a kereső tevékenységet folytató személyek kategóriájába azon személyek tartoznak, akik a célból lépnek be a másik Szerződő Fél területére, hogy ott alkalmazottként vagy szolgáltatóként jövedelemszerző munkát vagy díjazással járó tevékenységet folytassanak.

E kategória nem terjed ki az alábbiakra:

üzletemberek, tehát üzleti célból utazó (de a másik Szerződő Fél országában alkalmazásban nem álló) személyek,

sportolók vagy művészek, akik alkalmi jelleggel folytatnak valamilyen tevékenységet,

újságírók, akiket a lakóhelyük szerinti ország médiája küldött ki, valamint

vállalaton belüli gyakornokok.

E nyilatkozat végrehajtását az e megállapodás 6. cikkében foglalt feladatkörén belül a vegyes bizottság felügyeli, és módosításokat javasolhat, ha a Szerződő Felek tapasztalatai alapján azt szükségesnek ítéli.


AZ E MEGÁLLAPODÁS 4. CIKKÉBEN RÖGZÍTETT, BÁRMELY 180 NAPOS IDŐSZAKON BELÜLI LEGFELJEBB 90 NAPOS IDŐTARTAM ÉRTELMEZÉSÉRŐL

A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy az e megállapodás 4. cikkében rögzített, bármely 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napos időtartam folyamatos tartózkodást vagy több egymást követő látogatást jelent, amelyek teljes időtartama bármely 180 napos időszakon belül nem haladja meg a 90 napot.

A „bármely” kifejezés folyamatosan aktualizált 180 napos referencia-időszak alkalmazására utal: a tartózkodás minden napján a megelőző 180 napos időszakra tekintenek vissza annak ellenőrzése céljából, hogy továbbra is teljesül-e a bármely 180 napos időszakon belüli 90 napra vonatkozó követelmény. Ez többek között azt jelenti, hogy egy megszakítás nélküli 90 napos távollét legfeljebb 90 napos újabb tartózkodást tesz lehetővé.


EGYÜTTES NYILATKOZAT A POLGÁROK VÍZUMMENTESSÉGI MEGÁLLAPODÁSRÓL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁSÁRÓL

Elismerve az átláthatóság jelentőségét az Európai Unió és a Marshall-szigetek polgárai számára, a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vízummentességi megállapodás tartalmáról és következményeiről, valamint a kapcsolódó kérdésekről – így például a beutazási feltételekről – teljes körű tájékoztatást biztosítanak.


RENDELETEK

11.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 216/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1364 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. augusztus 10.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. augusztus 10-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

163,3

ZZ

163,3

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,4

ZZ

136,4

0805 50 10

AR

177,4

CL

151,6

MA

101,7

TR

157,0

UY

164,1

ZA

166,8

ZZ

153,1

0806 10 10

EG

223,7

MA

178,5

TR

158,2

ZZ

186,8

0808 10 80

AR

117,0

BR

102,1

CL

107,9

CN

62,4

NZ

146,9

PE

106,8

US

167,6

UY

92,2

ZA

100,8

ZZ

111,5

0808 30 90

AR

220,2

CL

151,0

TR

151,5

ZA

123,3

ZZ

161,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

137,4

ZZ

137,4


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

11.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 216/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1365 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. augusztus 9.)

a 98/536/EK határozatnak a nemzeti referencialaboratóriumok jegyzéke tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2016) 5053 számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 96/23/EK irányelv intézkedéseket állapít meg az I. mellékletben felsorolt anyagok és szermaradványcsoportok megfigyelésére vonatkozóan.

(2)

A 96/23/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdése értelmében minden tagállam kijelöl legalább egy nemzeti referencialaboratóriumot, amely felelős az irányelvben meghatározott bizonyos feladatokért. Ugyanez a cikk rendelkezik arról is, hogy a Bizottságnak össze kell állítania e kijelölt laboratóriumok jegyzékét.

(3)

Jelenleg a 98/536/EK bizottsági határozat (2) melléklete tartalmazza a szermaradványok vizsgálatára kijelölt nemzeti referencialaboratóriumok jegyzékét.

(4)

Több tagállam tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy változtak a 98/536/EK határozat mellékletében jelenleg felsorolt egyes laboratóriumok által vizsgált szermaradványcsoportok. Az uniós jogszabályok egyértelműsége és következetessége érdekében ezért helyénvaló naprakésszé tenni a fenti határozat mellékletében szereplő nemzeti referencialaboratóriumok jegyzékét.

(5)

A 98/536/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani szükséges.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 98/536/EK határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

(2)  A Bizottság 1998. szeptember 3-i 98/536/EK határozata a szermaradványok vizsgálatára kijelölt nemzeti referencialaboratóriumok jegyzékének megállapításáról (HL L 251., 1998.9.11., 39. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

NEMZETI REFERENCIALABORATÓRIUMOK

Tagállam

Referencialaboratóriumok

Szermaradványcsoportok

Belgium

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) – CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 MELLE

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 MARLOIE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f és B3e

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/Institut scientifique de la Santé Publique

Rue J. Wytsman/J. Wytsmanstraat 14

1050 Brussel/Bruxelles

B2c, B3a (szerves klórvegyületeket tartalmazó rovarirtó szerek), B3b

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allée de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

B3a (nem dioxinjellegű PCB-k)

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allee de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de Voedselketen – FLVVT/Laboratoire fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – FLVVT

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3a (dioxinok és dioxinjellegű PCB-k)

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)/Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA)

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3c, B3d

Bulgária

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

ул. „Искърско шосе” 5

1528 София

(Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology, 5 Iskarsko shousse Str., 1528 Sofia)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f

Cseh Köztársaság

Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí veterinárních léčiv

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Hudcova 56 A

CZ-621 00 Brno

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů a PCB

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

CZ-165 03 Praha

B3a, B3b, B3f

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky

Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř

Kroměříž

Hulínská 2286

CZ-767 60 Kroměříž

B3c

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

B1, B2 (kivéve B2d), B3d, B3e

Dánia

National Food Institute

DTU Food

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Kémiai módszerek az A1, A2, A3, A4, A5, A6, B3 csoportok esetében

Danish Veterinary and Food Administration

Division of Residues

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

Kémiai módszerek a B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f csoportok esetében

Németország

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Postfach 110260

10832 Berlin

Valamennyi csoport

Észtország

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

Tartu 51006

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c és B3e

Terviseameti Tartu labor

Põllu 1A

Tartu 50303

B2c, B3a, B3b

Põllumajandusuuringute Keskus

Teaduse 4/6

Saku

Harjumaa 75501

B3d

Írország

State Laboratory

Young's Cross,

Celbridge,

Co Kildare

A1, A3, A4, A6 (nitromidazolok és klórpromazin) B2b (csak nitromidazolok), B2d, B2e, B2f (kortikoszteroidok), B3d

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A2, A5, A6, (kivéve klórpromazin, nitrofuránok és nitromidazolok), B1, B2f (csak karbadox), B3c (az akvakultúra-termékek kivételével)

Teagasc Food Research Centre, Teagasc

Ashtown

Dublin 15

A6 (nitrofuránok), B2a (anthelmintikumok, kivéve emamektin), B2b (kokcidiózis elleni szerek), B2c

Marine Institute

Rinville,

Oranmore

Galway

B2a (emamektin), B2f (teflubenzuron és diflubenzuron), B3c (csak akvakultúra-termékek), B3e (csak malachit zöld, leukomalachit zöld, brilliantzöld, kristályibolya, leuko-kristályibolya és bázisos kék–Victoria Blue)

Pesticide Control Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

B3a (szerves klórvegyületeket tartalmazó rovarirtó szerek és 7 PCB), B3b, B3f

Görögország

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών

Τέρμα Ομονοίας

621 10 Σέρρες

(Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma Omonias, 621 10 Serres)

A1, A3, A4, A6, (dapszon), B2f, (karbadox, olaquindox), B3a

Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Veterinary Centre of Athens

Department of Toxicology, Residues and Environmental Contaminants, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece)

A2, A5, A6, (klórpromazin, nitromidazolok), B1 (a méz kivételével), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, B3d, B3e

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης

Πέλαγος Αρκαδίας

22100 Τρίπολη

(Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis, Greece)

A6 (klóramfenikol és nitrofuránok), B2c

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων

Μ. Μπότσαρη 66

73100 Χανιά

(Veterinary Laboratory of Chania, Μ. Botsari 66, 73100 Chania, Greece)

B1 mézben

Spanyolország

Centro Nacional de Alimentación (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición)

Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 5,1

28220 Majadahonda (Madrid)

A1, A3, A4, A5, A6 (klóramfenikol, nitrofuránok és dapszon), B1, B2f (kortikoszteroidok, karbadox, olaquindox), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Camino del Jau s/n

18320 Santa Fe (Granada)

A2, A6 (nitromidazolok és klórpromazin), B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (a kortikoszteroidok, karbadox és olaquindox kivételével), B3f

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Calle Aguaron 13.

Carretera de La Coruña, km 10,700

28023 Madrid

B3c, B3f

Franciaország

LABERCA – ONIRIS

Atlanpôle – Site de la Chantrerie – BP 50707

44307 NANTES Cedex 3

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glükokortikoidok), B3a (PCB), B3f

ANSES – Laboratoire de Fougères

La Haute Marche – Javené

BP 90203

35302 Fougères

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (a glükokortikoidok kivételével), B3e

ANSES – Laboratoire de sécurité des aliments de Maisons-Alfort

23, avenue du Général de Gaulle

94706 Maisons-Alfort Cedex

B2c, B3a (kivéve PCB-k), B3b, B3c

SCL 35- Service commun des laboratoires de Rennes

26 r Antoine Joly

35000 RENNES

B3d

Horvátország

Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Valamennyi csoport

Olaszország

Istituto Superiore di Sanità

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Viale Regina Elena, 299

00161 Roma

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (a dioxinok és PCB-k kivérelével), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise „G. Caporale”

Via Campo Boario

64100 TERAMO

B3a (PCB-k, dioxinok és dioxinjellegű PCB-k)

Cyprus

Γενικό Χημείο του Κράτους

Υπουργείο Υγείας

Οδός Κίμωνος 44,

1451, Λευκωσία, Κύπρος

(General State Laboratory, Ministry of Health, Kimonos Street 44, 1451 Nicosia)

Valamennyi csoport (a takarmányok kivételével)

Αναλυτικά Εργαστήρια,

Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία

(Analytical Laboratories, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment Loukis Akritas Avenue, 1412, Nicosia)

Valamennyi csoport (csak takarmányok)

Lettország

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”

Lejupes iela 3

LV-1076 Rīga

Valamennyi csoport (A B3d akvakultúra kivételével)

Litvánia

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

J.Kairiūkščio 10,

LT – 08409 Vilnius

Valamennyi csoport

Luxemburg

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) – CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 MELLE

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 MARLOIE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratoire National de Santé

Rue Louis Rech, 1

L-3555 DUDELANGE

B3c

Magyarország

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium

Mester u. 81.

Magyarország

H-1095

Budapest 94

Pf. 1740

H-1465

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3a (csak dioxinok és PCB-k), B3c, B3d, B3e, B3f

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Budaörsi út 141-145

Magyarország

H-1118

Budapest

B2c, B3a (a dioxinok and PCB-k kivételével), B3b

Málta

Laboratorju Veterinarju Nazzjonali.

Direttorat ghar-regolazzjoni Veterinarja

Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Tibdil fil-Klima

Albertown, Marsa MRS1123

Malta

Valamennyi csoport

Hollandia

Wageningen UR

RIKILT Institute of food safety

Akkermaalsbos 2

Wageningen 6708WB

Valamennyi csoport

Ausztria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Wien

Abteilung Tierarzneimittel, Hormone und Kontaminanten (THKS)

Spargelfeldstraße 191

1220 Wien

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (kortikoidok, karbadox és olaquindox)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Innsbruck

Abteilung Pestizid- und Lebensmittelanalytik (PLMA)

Technikerstraße 70

6020 Innsbruck

B2c, B2f (amitráz), B3a (a dioxinok és PCB-k kivételével), B3b, B3f (neonikotinoidok)

Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lände 5

1090 Wien

B3a (dioxinok és PCB-k)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Geschäftsfeld Ernährungssicherheit

Institut für Tierernährung und Futtermittel

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3c

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Linz

Abteilung Kontaminantenanalytik (KONA)

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3d

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien

Henneberggasse 3

1030 Wien

B3e

Lengyelország

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy

Instytut Badawczy w Puławach

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

Valamennyi csoport

Portugália

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV)

Quinta do Marquês, Av. da Republica

2780-157 Oeiras

Valamennyi csoport (kivéve B3a dioxinok, B3c akvakultúra és B3d mikotoxinok a tejben)

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Rua Alfredo Magalhães Ramalho, 6

1495-006 Algés

B3c (akvakultúra)

ASAE – Laboratório de Físico – Química (LFQ)

Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, 22, Edifício F – 1.o andar

1649-038 Lisboa

B3a dioxinok, B3d mikotoxinok a tejben

Románia

Institute for Hygiene and Veterinary Public Health

Câmpul Moșilor nr. 5, sect. 2,

021201 Bucuresti

A1, A4, A6 (nitromidazolok, nitrofuránok), B1 (antibiotikumok), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (szerves klórvegyületeket tartalmazó rovarirtó szerek és nem dioxinjellegű PCB-k), B3b, B3c, B3d, B3e

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Surorile Martir Caceu nr. 4,

300858 Timisoara

A2, A5, B2d

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Sos. Mangaliei nr. 78,

900111 Constanta

A3, A6 (klóramfenikol)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Piata Marasti nr.1,

400609 Cluj-Napoca

A6 (dapszon), B1 (szulfonamidok)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Ilioarei nr 16E, sect. 3,

032125 Bucuresti

B3a (dioxinok)

Szlovénia

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

A1, A3, A4, A5, A6 (kivéve klóramfenikol a vizeletben és kloroform a vizeletben), B1, B2a (avermektinek), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (kivéve higany az akvakultúrában), B3d, B3e

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Prvomajska 1

2000 Maribor

A2, A6 (klóramfenikol a vizeletben és kloroform a vizeletben), B2a (benzimidazolok), B2c, B3a, B3b, B3c (higany az akvakultúrában)

Szlovákia

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Botanická 15

842 13 Bratislava

A1, A3, A4, A5, A6 (nitromidazolok), B2c, B2e, B3a, B3b

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav Košice

Hlinkova 1B

040 01 Košice

A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín

Jánoškova 1611/58

026 01 Dolný Kubín

A6 (klóramfenikol, nitrofuránok), B1, B2f, B3e

Finnország

Finnish Food Safety Authority Evira

Mustialankatu 3

00790 Helsinki

Valamennyi csoport

Svédország

Livsmedelsverket

Box 622

751 26 Uppsala

Valamennyi csoport

Egyesült Királyság

Agri-Food & Biosciences Institute

Veterinary Science Division

Stoney Road, –

Stormont

Belfast BT4 3SD

Észak-Írország

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofuránok, kivéve mézben, nitromidazolok), B2b, (nikarbazin), B2f

Fera Science Ltd

(FERA)

Sand Hutton

York

YO41 1LZ

A6 (klóramfenikol, nitrofuránok mézben, dapszon). B1, B2a, B2b (ionofórok)

LGC Ltd

Queens Road

Teddington

Middlesex TW11 OLY

A6 (klórpromazin), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e”


11.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 216/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1366 HATÁROZATA

(2016. augusztus 10.)

a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben Észtország részvételének megerősítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 328. cikke (1) bekezdésére, valamint 331. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, 2010. július 12-i 2010/405/EU tanácsi határozatra (1),

tekintettel a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló, 2010. december 20-i 1259/2010/EU tanácsi rendeletre (2),

tekintettel Észtország bejelentésére a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben való részvételi szándékáról,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. július 12-én úgy határozott, hogy engedélyezi a Belgium, Bulgária, Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Magyarország, Málta, Ausztria, Portugália, Románia és Szlovénia közötti megerősített együttműködést a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén.

(2)

A Tanács 2010. december 20-án elfogadta a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló 1259/2010/EU rendeletet.

(3)

A Bizottság 2012. november 21-én elfogadta a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben Litvánia részvételének megerősítéséről szóló 2012/714/EU határozatot (3).

(4)

A Bizottság 2014. január 27-én elfogadta a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben Görögország részvételének megerősítéséről szóló 2012/39/EU határozatot (4).

(5)

Észtország 2016. április 13-án kelt, és a Bizottsághoz 2016. április 18-án beérkezett és nyilvántartásba vett levelében bejelentette, hogy részt kíván venni a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben.

(6)

A Bizottság megállapítja, hogy sem a 2010/405/EU határozat, sem pedig az 1259/2010/EU rendelet nem köti semmilyen konkrét feltételhez a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben való részvételt, és Észtország részvétele minden bizonnyal fokozza majd e megerősített együttműködés előnyeit.

(7)

Ezért Észtországnak a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben történő részvételét meg kell erősíteni.

(8)

A Bizottságnak el kell fogadnia az 1259/2010/EU rendelet alkalmazása tekintetében szükséges, Észtországra vonatkozó átmeneti intézkedéseket.

(9)

Az 1259/2010/EU rendeletnek az azt követő napon kell hatályba lépnie Észtországban, amikor e határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetik,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Észtország részvétele a megerősített együttműködésben

(1)   Észtország részvétele a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott, a 2010/405/EU határozat által engedélyezett megerősített együttműködésben megerősítést nyer.

(2)   Az 1259/2010/EU rendelet e határozatnak megfelelően alkalmazandó Észtországra.

2. cikk

Az Észtország által nyújtandó tájékoztatás

Észtország 2017. május 11-ig közli a Bizottsággal esetleges nemzeti rendelkezéseit az alábbiakkal kapcsolatban:

a)

az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki előírások az 1259/2010/EU rendelet 7. cikke (2)–(4) bekezdésének megfelelően; és

b)

az alkalmazandó jog kijelölésének lehetősége az 1259/2010/EU rendelet 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően.

3. cikk

Észtországra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1)   Az 1259/2010/EU rendelet csak az 5. cikkében említett típusba tartozó azon megállapodások és jogi eljárások tekintetében alkalmazandó Észtországra, amelyek megkötésére, illetve megindítására 2018. február 11-ét követően került sor.

Azonban a 2018. február 11-ét megelőzően kötött, az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodás is érvényes Észtországban, ha megfelel az 1259/2010/EU rendelet 6. és 7. cikkének.

(2)   Az 1259/2010/EU rendelet Észtország tekintetében nem érinti azon részt vevő tagállam joga szerint kötött, az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodásokat, mely tagállam esetében a bírósághoz fordulás 2018. február 11-ét megelőzően történt.

4. cikk

Az 1259/2010/EU rendelet Észtországban történő hatálybalépése és alkalmazásának kezdete

Az 1259/2010/EU rendeletnek az azt követő napon kell hatályba lépnie Észtországban, amikor e határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetik,

Az 1259/2010/EU rendelet Észtországban 2018. február 11-től alkalmazandó.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. augusztus 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 189., 2010.7.22., 12. o.

(2)  HL L 343., 2010.12.29., 10. o.

(3)  HL L 323., 2012.11.22., 18. o.

(4)  HL L 23., 2014.1.28., 41. o.


11.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 216/26


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1367 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. augusztus 10.)

az afrikai sertéspestis lengyelországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről

(az értesítés a C(2016) 5278 számú dokumentummal történt)

(Csak a lengyel nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az afrikai sertéspestis a házisertéseket és a vaddisznókat sújtó fertőző vírusos betegség, amely súlyosan érintheti a sertéstenyésztés jövedelmezőségét, megzavarva az Unión belüli kereskedelmet és a harmadik országokba irányuló exportot.

(2)

Afrikai sertéspestis kitörése esetén fennáll a veszély, hogy a kórokozó más sertéstenyésztő gazdaságokra, illetve vaddisznókra is átterjed. Ennek következtében – az élő sertések vagy az azokból előállított termékek kereskedelme révén – átterjedhet egyik tagállamból a másikba, vagy harmadik országokba is.

(3)

A 2002/60/EK tanácsi irányelv (3) az Unió területén alkalmazandó minimumintézkedéseket határoz meg az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozóan. A 2002/60/EK irányelv 9. cikke előírja, hogy az említett betegség kitörése esetén védő- és megfigyelési körzeteket kell létrehozni, melyekben az irányelv 10. és 11. cikkében rögzített intézkedéseket kell alkalmazni.

(4)

Lengyelország tájékoztatta a Bizottságot az afrikai sertéspestissel kapcsolatosan a területén fennálló helyzetről, és a 2002/60/EK irányelv 9. cikke értelmében védő- és megfigyelési körzeteket hozott létre, melyekben az említett irányelv 10. és 11. cikkében említett intézkedések alkalmazandók.

(5)

Az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarását megelőzendő, valamint a harmadik országok által létrehozott indokolatlan kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében az érintett tagállammal együttműködve indokolt uniós szinten meghatározni a Lengyelország által az afrikai sertéspestis tekintetében kijelölt védő- és megfigyelési körzeteket.

(6)

Ennek megfelelően e határozat mellékletében fel kell tüntetni a Lengyelországban védő- és megfigyelési körzetként azonosított területeket.

(7)

Az intézkedések alkalmazását annyiban kell korlátozni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a járványügyi vizsgálat céljára, és felül lehessen vizsgálni a meghozott intézkedéseket.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Lengyelország gondoskodik arról, hogy a 2002/60/EK irányelv 9. cikkének megfelelően kialakított védő- és megfigyelési körzetek magukban foglalják legalább az e határozat mellékletében védő- és megfigyelési körzetekként felsorolt területeket.

2. cikk

Ezt a határozatot 2016. szeptember 30-ig kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Lengyel Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2016. augusztus 10-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  A Tanács 2002. június 27-i 2002/60/EK irányelve az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/199/EK irányelv módosításáról (HL L 192., 2002.7.20., 27. o.).


MELLÉKLET

Lengyelország

Az 1. cikkben említett területek

Védőkörzet

E védőkörzet külső határát a következők alkotják:

a)

keleten: Sanie Dąb falu északi határától a Sanie Dąb falutól Kołaki Koscielne faluig vezető út déli része a Dąb folyóval való találkozással együtt, majd délkeletre a Dąb folyó mentén, majd az erdő széle mentén Tybory-Olszewo falu nyugati határáig, majd a Tybory-Olszewo falutól Tybory-Kamianka faluig vezető út mentén, majd Tybory-Kamianka falu nyugati határa a Tybory-Kamianka falutól Jabłonka Kościelna faluig vezető útig, majd dél felé a Kamianka tavat a Jabłonka folyóval összekötő vízfolyásig, majd a vízfolyásnak a Jabłonka folyóval való találkozásáig, majd egyenes vonalban délre a 66-os útnak a Jabłonka Kościelna falutól Miodusy-Litwa faluig vezető úttal való találkozásáig;

b)

délen: a 66-os úton a Jabłonka folyónak a 66-os úttal való találkozásától nyugatra, majd Faszcze falu déli határa mentén a Jabłonka folyóig, majd a Jabłonka folyó mentén nyugatra Wdziękoń Pierwszy falu és Wdziękoń Drugi falu határáig, majd egyenes vonalban északra a 66-os útig, majd a 66-os úton nyugatra a vízfolyásnak a 66-os úttal Wdziękoń Pierwszy falu magasságában való találkozásáig;

c)

nyugaton: a vízfolyás mentén északra az erdő széléig, a grabówkai természetvédelmi körzet keleti határa mentén, majd a Grabówka falutól Wróble-Arciszewo faluig vezető úttól keletre az erdő széle;

d)

északon: egyenes vonalban a Dąb folyóig keletre Czarnowo Dąb falutól délre, majd keletre egyenes vonalban Sanie Dąb falu északi határáig, a Sanie Dąb falutól Kołaki Koscielne faluig vezető útig.

Megfigyelési körzet

E megfigyelési körzet külső határát a következők alkotják:

a)

keleten: Stare Niziołki falu magasságában Wysokomazowiecki és Zambrowski járás határától egyenes vonalban a Rokietnica folyóval Grodzkie Szczepanowięta és Nowe Grodzkie falvak közötti találkozásig, majd egyenes vonalban Wnory Wiechy faluig, majd délre az út mentén és keletre Chojane Piecki, Kalinowo-Solki, Kalinowo Czosnowo, Buczyno Mikosy falvak határa mentén Brzóski-Gromki faluig, majd egyenes vonalban délre a Brok folyóig, Brzóski-Falki falu keleti határáig, majd egyenes vonalban a 66-os útig, Włosty-Olszanka falu északi határáig, majd délre a 66-os úton az erdő széléig;

b)

délen: egyenes vonalban délnyugatra Dąbrowa-Zabłotne falu déli határa mentén Dąbrowa Wielka falu déli határáig, majd a Krzeczkowo Mianowskie falutól délre haladó egyenes vonalban nyugat felé Zaręby-Choromany falu magasságában Podlaskie régió határáig;

c)

nyugaton: Podlaskie régió határa mentén a 63-as útig, majd tovább Podlaskie régió határa és Srebrny Borek falu nyugati határa mentén a 8-as útig, Ostrożne falu nyugati határa mentén, majd északra Krajewo-Łętowo, Krajewo-Borowe és Krajewo-Ćwikły falu nyugati határán, majd egyenes vonalban Zbrzeżnica falu nyugati és északi határa mentén a 63-as útig, majd a 63-as úton északra Polki-Teklin falu szélességi fokáig;

d)

északon: egyenes vonalban keletre Polki-Teklin falut is beleértve a Zambrowski és Łomżyński járás közötti határig, a Kossaki-Nadbielne falu szélességi foka által meghatározott pontig, majd egyenes vonalban Kossaki-Nadbielne falutól délre és Kałęczyn-Walochy falu fölött, majd a 679-es útnak a Rutki-Kossaki faluból Kalinówka-Basie faluba vezető úttal való kereszteződéséig, majd Rutki-Kossaki falu déli határa mentén a 11 Listopada utcának az S8-as úttal való kereszteződéséig, majd egyenesen Górskie-Ponikły Stok falu fölött, valamint Modzele-Górki és Olszewo Przyborowo falu keleti határa Zambrowski és ysokomazowiecki járás határáig Stare Niziołki falu szélességi fokánál.


Helyesbítések

11.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 216/29


Helyesbítés az Európai Közösség és a Monacói Hercegség közötti, a 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2016. július 12-i (EU) 2016/1177 tanácsi határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 195., 2016. július 20. )

Az (EU) 2016/1177 rendelet kihirdetése semmisnek tekintendő.