ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 189

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. július 14.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1140 végrehajtási rendelete (2016. július 8.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelete (2016. július 13.) az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról

4

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1142 végrehajtási rendelete (2016. július 13.) a 2015. évben a 847/96/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján visszatartott egyes mennyiségeknek a 2016-os halászati kvótákhoz való hozzáadásáról

9

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1143 rendelete (2016. július 13.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról ( 1 )

40

 

 

A Bizottság (EU) 2016/1144 végrehajtási rendelete (2016. július 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

44

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1145 határozata (2016. július 6.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Belgium kérelme: EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

46

 

*

A Tanács (EU) 2016/1146 határozata (2016. június 27.) az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló megállapodással (Interbus-megállapodás) létrehozott vegyes bizottságban az 1/2016 határozattervezetre vonatkozóan az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról ( 1 )

48

 

*

A Tanács (EU, Euratom) 2016/1147 határozata (2016. július 12.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a Belga Királyság által javasolt egy tagja kinevezéséről

58

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

14.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 189/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1140 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. július 8.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 3. oszlopában feltüntetett indokok alapján a 2. oszlopban megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikke (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

A Vámkódexbizottság az elnöke által megállapított határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikke (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 8-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Stephen QUEST

adóügyi és vámuniós főigazgató


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

1.

A termék önmelegedő fájdalomenyhítő tapasz.

A tapasz ragadós anyagból készült, bőrre ragasztható (nyakra, csuklóra vagy vállra).

A termék a test formáját követő puha, szintetikus anyagból készült, és meghatározott számú korongot tartalmaz, amelyek a levegővel érintkezve hőt termelnek.

A korongok vasport, faszenet, sót és vizet tartalmaznak. A tapaszt tartalmazó egyes csomagok felnyitásakor a levegővel érintkezve exoterm reakció játszódik le.

3824 90 96

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1., 3. b) és 6. általános szabály, valamint a 3824 , a 3824 90 és a 3824 90 96 KN-kód szövege határozza meg.

A termékben lévő korongok az exoterm reakciónak köszönhetően hőforrásként működnek. Ez a terméket a 3824 vtsz. alá tartozó készítmények lényeges jellemzőivel ruházza fel.

A termék így nem tekinthető a 3005 vtsz. alá tartozó kötésnek és más hasonló cikknek.

Ezért a terméket a 3824 90 96 KN-kód alá kell besorolni.

2.

A termék önmelegedő fájdalomenyhítő öv.

Az öv nem ragadós anyagból készült, amelyet öntapadó szalag segítségével kell rögzíteni.

A termék a test formáját követő puha, szintetikus anyagból készült, és meghatározott számú korongot tartalmaz, amelyek a levegővel érintkezve hőt termelnek.

A korongok vasport, faszenet, sót és vizet tartalmaznak. Az övet tartalmazó egyes csomagok felnyitásakor a levegővel érintkezve exoterm reakció játszódik le.

3824 90 96

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1., 3. b) és 6. általános szabály, valamint a 3824 , a 3824 90 és a 3824 90 96 KN-kód szövege határozza meg.

A termékben lévő korongok az exoterm reakciónak köszönhetően hőforrásként működnek. Ez a terméket a 3824 vtsz. alá tartozó készítmények lényeges jellemzőivel ruházza fel.

Ezért a terméket a 3824 90 96 KN-kód alá kell besorolni.


14.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 189/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1141 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. július 13.)

az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1143/2014/EU rendelet előírja, hogy a Bizottság az említett rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított kritériumok alapján fogadja el az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékét (a továbbiakban: uniós jegyzék), a 4. cikk (6) bekezdésében foglalt feltételek betartása mellett, amelyek értelmében kellően figyelembe kell venni a végrehajtási költségeket, a fellépés elmaradásának a költségeit, a költséghatékonyságot, valamint a társadalmi-gazdasági szempontokat.

(2)

A Bizottság a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok és az 1143/2014/EU rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően elvégzett kockázatértékelés alapján megállapította, hogy a következő idegenhonos inváziós fajok esetében teljesül valamennyi, az említett rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében felsorolt kritérium: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén and St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

A Bizottság megállapította továbbá, hogy a felsorolt idegenhonos inváziós fajok esetében az 1143/2014/EU rendelet 4. cikke (6) bekezdésében foglalt összes feltétel tejesül. Egyes, a jegyzékben felsorolt fajok már megtelepedtek az Unió területén, sőt, egyes tagállamokban akár széles körben elterjedtek, és bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nincs lehetőség költséghatékony kiirtásukra. Ugyanakkor a szóban forgó fajokat célszerű felvenni az uniós jegyzékbe, mert esetükben is fennáll egyéb költséghatékony intézkedések lehetősége: az új területre történő behurcolásnak, illetve az Unió területén való további elterjedésének megelőzése; az ilyen fajok korai észlelésének és gyors kiirtásának elősegítése, ahol azok még nincsenek jelen vagy nem terjedtek el széles körben; az állományok érintett tagállamok egyedi körülményeinek megfelelő kezelése, egyebek mellett halászás, vadászás, csapdával való befogás, illetve bármely más típusú – fogyasztási vagy kiviteli célú – felhasználás útján, amennyiben e tevékenységekre nemzeti kezelési program keretében kerül sor.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az idegenhonos inváziós fajokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében foglalt jegyzék az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti kiinduló jegyzéke.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 317., 2014.11.4., 35. o.


MELLÉKLET

AZ UNIÓ SZÁMÁRA VESZÉLYT JELENTŐ IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK JEGYZÉKE

Faj

Élő példányok KN-kódja

Szaporodásra képes részek KN-kódja

Kapcsolódó áruk kategóriái

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (gyökeres dugvány és csemete)

ex 1209 99 99 (magok)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (magok)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Lysichiton americanus Hultén and St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

(5), (7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (keltetésre szánt, megtermékenyített halikra)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (keltetésre szánt, megtermékenyített halikra)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

Megjegyzések a táblázathoz:

i. oszlop: Faj

Ez az oszlop a faj tudományos elnevezését tartalmazza. Az egyenértékű kifejezések zárójelben szerepelnek.

ii. oszlop: Élő példányok KN-kódja.

Ebben az oszlopban a faj élő egyedeinek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódja (KN-kódja) szerepel. Az ebben az oszlopban szereplő KN-kódok alá tartozó árukon el kell végezni az 1143/2014/EU rendelet 15. cikke szerinti hatósági ellenőrzéseket.

A 2658/87/EGK rendelettel bevezetett KN a Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszeren (a továbbiakban: HR) alapul, amelyet a később a Vámigazgatások Világszervezetévé átalakult Vámegyüttműködési Tanács állapított meg, és a Brüsszelben 1983. június 14-én megkötött nemzetközi egyezmény vezetett be, amely utóbbit az Európai Gazdasági Közösség részéről a 87/369/EGK tanácsi határozat (1) (a továbbiakban: HR-egyezmény) hagyta jóvá. A KN átveszi a HR vámtarifaszámait és hat számjegyű vámtarifaalszámait, csak a hetedik és nyolcadik számjegy képez speciális KN-albontást.

Abban az esetben, ha a bármely négy, hat vagy nyolc számjegyű kód alá tartozó meghatározott termékeknek csak egy részét kell ellenőrzés alá vetni, a KN-ben azonban nem létezik a kód bontása, a kódot az ex szóval jelölik meg (pl: ex 0106 49 00, mivel a 0106 49 00 KN-kód egyéb rovarfajokat is jelöl, és nem csak a táblázatban megjelölt rovarfajokat).

iii. oszlop: Szaporodásra képes részek KN-kódja.

Ebben az oszlopban adott esetben az adott fajok szaporodásra képes részeinek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódja (KN-kódja) szerepel. Lásd még a ii. oszlophoz tartozó lábjegyzetet. Az ebben az oszlopban szereplő KN-kódok alá tartozó árukon el kell végezni az 1143/2014/EU rendelet 15. cikke szerinti hatósági ellenőrzéseket.

iv. oszlop: Kapcsolódó áruk kategóriái

Ebben az oszlopban adott esetben az adott idegenhonos inváziós fajhoz általában kapcsolódó áruk KN-kódja szerepel. Az ebben az oszlopban szereplő KN-kódok alá tartozó árukon nem kell elvégezni az 1143/2014/EU rendelet 15. cikke szerinti hatósági ellenőrzéseket. Lásd még a ii. oszlophoz tartozó lábjegyzetet. A iv. oszlopban feltüntetett számok az alábbi KN-kódokra vonatkoznak:

(1)

0301 11 00: Édesvízi díszhalak

(2)

0301 93 00: Ponty (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

(3)

0301 99 11: Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)

(4)

0301 99 18: Egyéb édesvízi halak

(5)

ex 0602: Termesztőközeggel ültetendő növények

(6)

1211 90 86: Egyéb növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer vagy rovarirtó szer, gombaölő szer vagy hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is

(7)

ex 2530 90 00: Talaj és termesztőközeg

(8)

4401: Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is

(9)

4403: Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is

(10)

ex 6914 90 00: Kertészeti célú kerámiaedények

(11)

ex 10. árucsoport: Gabonavetőmagok


(1)  HL L 198., 1987.7.20., 1. o.


14.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 189/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1142 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. július 13.)

a 2015. évben a 847/96/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján visszatartott egyes mennyiségeknek a 2016-os halászati kvótákhoz való hozzáadásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 847/96/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamok a számukra kiosztott kvóta alkalmazása szerinti év október 31-ig kérhetik a Bizottságot, hogy kvótájuk legfeljebb 10 %-át tartsa vissza a következő évre való átcsoportosítás céljából. A Bizottság a visszatartott mennyiséget hozzáadja a vonatkozó kvótához.

(2)

Az 1221/2014/EU (2), az 1367/2014/EU (3), az (EU) 2015/104 (4) és az (EU) 2015/106 tanácsi rendelet (5) bizonyos állományok tekintetében megállapítja a 2015. évi halászati kvótákat, valamint meghatározza, hogy mely állományok tartozhatnak a 847/96/EK rendeletben előírt intézkedések hatálya alá.

(3)

Az 1367/2014/EU, az (EU) 2015/2072 (6), az (EU) 2016/72 (7) és az (EU) 2016/73 tanácsi rendelet (8) megállapítja a 2016. évi halászati kvótákat bizonyos állományok tekintetében.

(4)

A 847/96/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján egyes tagállamok 2015. október 31. előtt kérték, hogy 2015-ös kvótájuk egy részét tartsák vissza és csoportosítsák át a következő évre. Az említett rendeletben megadott mennyiségi határokon belül a Bizottságnak a visszatartott mennyiséget indokolt hozzáadnia a 2016-os kvótákhoz.

(5)

Miután az Orosz Föderáció meghosszabbította és kiterjesztette az általa bizonyos halászati termékek Unióból származó importjára 2014-ben elrendelt tilalmat, az (EU) 2015/2072 rendelet módosította az (EU) 1221/2014 és az (EU) 2015/104 rendeletet. A módosítások értelmében bizonyos állományok 2015-ben fel nem használt kvótáinak nagyobb hányadát lehetett átcsoportosítani a 2016. évre. Amennyiben egy adott állomány vonatkozásában valamely tagállam élt ezzel a lehetőséggel, a szóban forgó állomány esetében nem alkalmazható más rugalmassági eszköz a fel nem használt halászati lehetőségek átcsoportosítására, ami az adott állományt így kizárja e rendelet hatálya alól.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1367/2014/EU, az (EU) 2015/2072, az (EU) 2016/72 és az (EU) 2016/73 rendeletben a 2016. évre megállapított halászati kvótákat az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően növelni kell.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

(2)  A Tanács 2014. november 10-i 1221/2014/EU rendelete a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2015. évre történő meghatározásáról, valamint a 43/2014/EU és az 1180/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 330., 2014.11.15., 16. o.).

(3)  A Tanács 2014. december 15-i 1367/2014/EU rendelete az uniós halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2015. és 2016. évre történő meghatározásáról (HL L 366., 2014.12.20., 1. o.).

(4)  A Tanács 2015. január 19-i (EU) 2015/104 rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2015. évre történő meghatározásáról, a 43/2014/EU rendelet módosításáról és a 779/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 22., 2015.1.28., 1. o.).

(5)  A Tanács 2015. január 19-i (EU) 2015/106 rendelete bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2015. évre történő meghatározásáról (HL L 19., 2015.1.24., 8. o.).

(6)  A Tanács 2015. november 17-i (EU) 2015/2072 rendelete a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2016. évre történő meghatározásáról, valamint az 1221/2014/EU és az (EU) 2015/104 rendelet módosításáról (HL L 302., 2015.11.19., 1. o.).

(7)  A Tanács 2016. január 22-i (EU) 2016/72 rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2016. évre történő meghatározásáról és az (EU) 2015/104 rendelet módosításáról (HL L 22., 2016.1.28., 1. o.).

(8)  A Tanács 2016. január 18-i (EU) 2016/73 rendelete a bizonyos fekete-tengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeknek a 2016. évre történő meghatározásáról (HL L 16., 2016.1.23., 1. o.).


MELLÉKLET

Országazonosító

Állományazonosító

Faj

Övezet megnevezése

2015. évi végleges kvóta (1) (tonnában)

2015. évi fogások (tonnában)

Különleges feltételek szerint ejtett 2015. évi fogások (tonnában)

Végleges kvóta %

Átcsoportosított mennyiség (tonnában)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

BE

ANF/07.

Ördöghalfélék

VII övezet

2 415,988

730,301

168,019

36,77

241,599

BE

ANF/2AC4-C

Ördöghalfélék

A IIa és IV övezet uniós vizei

198,638

192,782

/

97,05

5,586

BE

COD/07A.

Közönséges tőkehal

VIIa övezet

12,108

11,794

/

97,39

0,314

BE

COD/07D.

Közönséges tőkehal

VIId övezet

78,980

78,630

/

99,56

0,350

BE

COD/7XAD34

Közönséges tőkehal

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

156,537

120,605

/

77,04

15,654

BE

HAD/07A.

Foltos tőkehal

VIIa övezet

8,879

6,944

/

78,20

0,888

BE

HAD/2AC4.

Foltos tőkehal

IV övezet; a IIa övezet uniós vizei

196,800

44,654

/

22,69

19,680

BE

HAD/7X7A34

Foltos tőkehal

VIIb–k, VIII, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

118,450

118,182

/

99,77

0,268

BE

HKE/2AC4-C

Szürke tőkehal

A IIa és IV övezet uniós vizei

45,334

38,248

/

84,38

4,533

BE

HKE/571214

Szürke tőkehal

VI és VII övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

112,473

9,833

/

8,74

11,248

BE

HKE/8ABDE.

Szürke tőkehal

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet

16,530

6,975

/

42,20

1,653

BE

JAX/2A-14

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IVa övezet uniós vizei; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

5,000

0,791

/

15,82

0,500

BE

LEZ/07.

Rombuszhalak

VII övezet

712,281

240,456

1,941

34,03

71,228

BE

LEZ/2AC4-C

Rombuszhalak

A IIa és IV övezet uniós vizei

16,899

0,006

/

0,04

1,690

BE

LIN/04-C.

Északi menyhal

A IV övezet uniós vizei

23,249

11,140

/

47,91

2,325

BE

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

81,974

31,412

/

38,32

8,197

BE

MAC/2CX14-

Makréla

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a IIa, XII és XIV övezet nemzetközi vizei

18,250

14,070

/

77,10

1,825

BE

NEP/07.

Norvég homár

VII övezet

7,062

5,707

/

80,84

0,706

BE

NEP/2AC4-C

Norvég homár

A IIa és IV övezet uniós vizei

1 024,448

618,638

/

60,39

102,445

BE

NEP/8ABDE.

Norvég homár

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet

5,556

0,245

/

4,41

0,556

BE

PLE/07A.

Sima lepényhal

VIIa övezet

159,503

115,303

/

72,29

15,950

BE

PLE/2A3AX4

Sima lepényhal

IV övezet; a IIa övezet uniós vizei; a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

8 185,941

5 549,250

/

67,79

818,594

BE

PLE/7DE.

Sima lepényhal

VIId és VIIe övezet

1 862,952

1 709,611

/

91,77

153,341

BE

PLE/7FG.

Sima lepényhal

VIIf és VIIg övezet

225,730

185,273

/

82,08

22,573

BE

POK/2A34.

Fekete tőkehal

IIIa és IV övezet; a IIa, IIIb, IIIc és az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

6,600

6,327

/

95,86

0,273

BE

SOL/07D.

Közönséges nyelvhal

VIId övezet

1 175,574

1 047,742

/

89,13

117,558

BE

SOL/07E.

Közönséges nyelvhal

VIIe övezet

54,838

41,453

/

75,59

5,483

BE

SOL/7FG.

Közönséges nyelvhal

VIIf és VIIg övezet

693,052

662,287

/

95,56

30,765

BE

SOL/7HJK.

Közönséges nyelvhal

VIIh, VIIj és VIIk övezet

51,319

40,273

/

78,47

5,132

BE

SOL/8AB.

Közönséges nyelvhal

VIIIa és VIIIb övezet

306,615

301,977

/

98,49

4,638

BE

WHG/07A.

Vékonybajszú tőkehal

VIIa övezet

1,345

1,337

/

99,04

0,008

BE

WHG/7X7A-C

Vékonybajszú tőkehal

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj és VIIk övezet

301,706

273,271

/

90,57

28,435

DE

ANF/07.

Ördöghalfélék

VII övezet

382,793

346,486

/

90,52

36,307

DE

ANF/2AC4-C

Ördöghalfélék

A IIa és IV övezet uniós vizei

357,270

292,773

28,400

89,90

35,727

DE

ARU/1/2.

Aranylazac

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

26,673

0

/

0

2,667

DE

ARU/34-C

Aranylazac

A III és IV övezet uniós vizei

9,497

0

/

0

0,950

DE

ARU/567.

Aranylazac

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

1 185,004

1 066,094

/

89,97

118,500

DE

BLI/5B67-

Kék menyhal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

44,450

0

/

0

4,445

DE

BSF/56712-

Fekete abroncshal

Az V, VI, VII és XII övezet uniós és nemzetközi vizei

30,525

0

/

0

3,053

DE

COD/03AS.

Közönséges tőkehal

Kattegat

0,022

0,002

/

10,00

0,002

DE

GFB/1234-

Ezüstös tengericompó

Az I, II, III és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

10,999

0

/

0

1,100

DE

GFB/567-

Ezüstös tengericompó

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

7,110

0

/

0

0,711

DE

GHL/2A-C46

Grönlandi laposhal

A IIa és IV övezet uniós vizei; az Vb és VI övezet uniós és nemzetközi vizei

34,280

0,516

/

1,51

3,428

DE

HAD/2AC4.

Foltos tőkehal

IV övezet; a IIa övezet uniós vizei

661,220

139,065

458,029

90,30

64,126

DE

HAD/3A/BCD

Foltos tőkehal

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

129,536

104,953

/

81,02

12,954

DE

HAD/5BC6A.

Foltos tőkehal

Az Vb és VIa övezet uniós és nemzetközi vizei

6,518

0

/

0

0,652

DE

HAD/6B1214

Foltos tőkehal

A VIb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

7,340

0

/

0

0,734

DE

HER/1/2-

Hering

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

2 666,280

1 550,636

1 109,510

99,77

6,134

DE

HER/3D-R30

Hering

Az ICES 25–27, 28.2, 29 és 32 alkörzet uniós vizei

3 053,360

0

2 916,740

95,53

136,620

DE

HER/4AB.

Hering

A IV övezetnek az é. sz. 53° 30′-től északra fekvő uniós és norvég vizei

32 281,640

0

32 212,124

99,78

69,516

DE

HER/4CXB7D

Hering

IVc és VIId övezet

12 149,055

12 007,206

/

98,83

141,849

DE

HER/5B6ANB

Hering

Az Vb, VIb és VIaN övezet uniós és nemzetközi vizei

3 657,946

3 291,996

/

89,99

365,795

DE

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj és VIIk övezet

490,290

476,640

/

97,22

13,650

DE

HKE/2AC4-C

Szürke tőkehal

A IIa és IV övezet uniós vizei

194,913

178,492

/

91,58

16,421

DE

HKE/3A/BCD

Szürke tőkehal

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

6,300

4,379

/

69,51

0,630

DE

HKE/571214

Szürke tőkehal

VI és VII övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

79,600

72,210

0,118

90,86

7,272

DE

LEZ/2AC4-C

Rombuszhalak

A IIa és IV övezet uniós vizei

5,556

0,874

/

15,72

0,556

DE

LIN/04-C.

Északi menyhal

A IV övezet uniós vizei

40,042

17,137

/

42,80

4,004

DE

LIN/1/2.

Északi menyhal

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

8,489

0,187

/

2,20

0,849

DE

LIN/3A/BCD

Északi menyhal

IIIa övezet; a IIIb, IIIc és IIId övezet uniós vizei

5,142

0,848

/

16,50

0,514

DE

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

19,931

0,900

/

4,52

1,993

DE

MAC/2A34.

Makréla

IIIa és IV övezet; a IIa, IIIb, IIIc és az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

853,796

843,839

/

98,83

9,957

DE

MAC/2CX14-

Makréla

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a IIa, XII és XIV övezet nemzetközi vizei

28 497,340

18 993,897

7 398,684

92,61

2 104,759

DE

MAC/8C3411

Makréla

VIIIc, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

1 024,453

0

1 024,000

99,96

0,453

DE

NEP/2AC4-C

Norvég homár

A IIa és IV övezet uniós vizei

477,417

434,938

/

91,10

42,479

DE

NEP/3A/BCD

Norvég homár

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

12,225

0,374

/

3,06

1,223

DE

PLE/2A3AX4

Sima lepényhal

IV övezet; a IIa övezet uniós vizei; a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

8 133,500

5 149,705

22,017

63,59

813,350

DE

POK/2A34.

Fekete tőkehal

IIIa és IV övezet; a IIa, IIIb, IIIc és az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

8 165,160

7 953,845

/

97,41

211,315

DE

RNG/5B67-

Gránátoshal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

0,485

0

/

0

0,049

DE

RNG/8X14-

Gránátoshal

A VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

11,260

0

/

0

1,126

DE

RTX/8X14-

Gránátoshal és észak-atlanti gránátoshal

A VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

11,500

0

/

0

1,115

DE

SOL/24-C.

Közönséges nyelvhal

A II és IV övezet uniós vizei

811,697

764,542

/

94,19

47,155

DE

SOL/3A/BCD

Közönséges nyelvhal

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

8,524

6,504

/

76,34

0,852

DE

SPR/2AC4-C

Spratt és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IV övezet uniós vizei

4 130,000

3 704,849

/

89,71

413,000

DE

SPR/3BCD-C

Spratt

az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

10 528,800

0

10 290,983

97,74

237,817

DE

USK/04-C.

Norvég menyhal

A IV övezet uniós vizei

21,108

0,798

/

3,78

2,111

DE

USK/1214EI

Norvég menyhal

Az I, II és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

6,147

0

/

0

0,615

DE

USK/3A/BCD

Norvég menyhal

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

7,770

0,375

/

4,83

0,777

DE

USK/567EI.

Norvég menyhal

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

0,330

0

/

0

0,033

DE

WHB/1X14

Kék puhatőkehal

Az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

25 886,497

22 549,196

1 330,907

92,25

2 006,394

DE

WHG/56-14

Vékonybajszú tőkehal

VI övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

0,220

0

/

0

0,022

DK

ANF/2AC4-C

Ördöghalfélék

A IIa és IV övezet uniós vizei

287,066

252,920

/

88,10

28,707

DK

ARU/34-C

Aranylazac

A III és IV övezet uniós vizei

962,373

42,820

/

4,45

96,237

DK

ARU/567.

Aranylazac

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

83,855

0

/

0

8,386

DK

GHL/2A-C46

Grönlandi laposhal

A IIa és IV övezet uniós vizei; az Vb és VI övezet uniós és nemzetközi vizei

18,232

0

/

0

1,823

DK

HAD/2AC4.

Foltos tőkehal

IV övezet; a IIa övezet uniós vizei

1 883,230

267,290

1 174,580

76,56

188,323

DK

HAD/3A/BCD

Foltos tőkehal

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

2 177,810

1 061,540

/

48,74

217,781

DK

HER/1/2-

Hering

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

9 764,500

9 105,130

/

93,25

659,370

DK

HER/4AB.

Hering

A IV övezetnek az é. sz. 53° 30′-től északra fekvő uniós és norvég vizei

99 496,200

0

96 039,350

96,53

3 456,850

DK

HER/5B6ANB

Hering

Az Vb, VIb és VIaN övezet uniós és nemzetközi vizei

12,475

10,500

/

84,13

1,248

DK

HKE/2AC4-C

Szürke tőkehal

A IIa és IV övezet uniós vizei

2 295,716

1 690,080

/

73,62

229,572

DK

HKE/3A/BCD

Szürke tőkehal

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

852,968

334,490

/

39,21

85,297

DK

LEZ/2AC4-C

Rombuszhalak

A IIa és IV övezet uniós vizei

23,792

12,430

/

52,25

2,379

DK

LIN/04-C.

Északi menyhal

A IV övezet uniós vizei

246,243

98,230

/

39,89

24,624

DK

LIN/1/2.

Északi menyhal

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

8,889

0

/

0

0,889

DK

LIN/3A/BCD

Északi menyhal

IIIa övezet; a IIIb, IIIc és IIId övezet uniós vizei

65,633

58,750

/

89,52

6,563

DK

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

6,656

0

/

0

0,666

DK

MAC/2A34.

Makréla

IIIa és IV övezet; a IIa, IIIb, IIIc és az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

24 539,460

19 495,200

3 164,810

92,34

1 879,450

DK

MAC/2A4A-N.

Makréla

A IIa és IVa övezet norvég vizei

20 258,640

0

19 415,620

95,84

843,020

DK

MAC/2CX14-

Makréla

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a IIa, XII és XIV övezet nemzetközi vizei

4 853,780

4 832,430

/

99,56

21,350

DK

NEP/2AC4-C

Norvég homár

A IIa és IV övezet uniós vizei

1 024,451

391,670

/

38,23

102,446

DK

NEP/3A/BCD

Norvég homár

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

4 320,787

2 266,180

/

52,45

432,079

DK

PLE/2A3AX4

Sima lepényhal

IV övezet; a IIa övezet uniós vizei; a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

26 124,400

7 196,560

7 228,620

55,22

2 612,440

DK

POK/2A34.

Fekete tőkehal

IIIa és IV övezet; a IIa, IIIb, IIIc és az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

4 584,910

4 512,170

/

98,41

72,740

DK

POK/56-14

Fekete tőkehal

VI övezet; az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

0,530

0

/

0

0,053

DK

PRA/03A.

Norvég garnéla

IIIa övezet

2 638,670

2 471,560

/

93,67

167,110

DK

PRA/2AC4-C

Norvég garnéla

A IIa és IV övezet uniós vizei

2 025,106

27,570

/

1,36

202,511

DK

SOL/24-C.

Közönséges nyelvhal

A II és IV övezet uniós vizei

279,421

270,390

/

96,77

9,031

DK

SOL/3A/BCD

Közönséges nyelvhal

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

220,189

197,590

/

89,74

22,019

DK

SPR/2AC4-C

Spratt és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IV övezet uniós vizei

305 594,590

267 770,940

2 249,570

88,36

30 559,460

DK

SPR/3BCD-C

Spratt

az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

24 702,420

0

23 409,340

94,77

1 293,080

DK

USK/04-C.

Norvég menyhal

A IV övezet uniós vizei

71,099

2,320

/

3,26

7,110

DK

USK/3A/BCD

Norvég menyhal

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

16,663

0,800

/

4,80

1,666

DK

WHB/1X14

Kék puhatőkehal

Az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

44 371,700

44 193,240

0,970

99,60

177,490

EE

GHL/2A-C46

Grönlandi laposhal

A IIa és IV övezet uniós vizei; az Vb és VI övezet uniós és nemzetközi vizei

17,000

0

/

0

1,700

ES

ALF/3X14-

Tízujjú nyálkásfejűhalak

A III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

80,045

62,544

/

78,13

8,005

ES

ANF/07.

Ördöghalfélék

VII övezet

3 056,382

2 574,646

/

84,24

305,638

ES

ANF/8ABDE.

Ördöghalfélék

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet

1 499,055

905,019

/

60,37

149,906

ES

ANF/8C3411

Ördöghalfélék

VIIIc, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

2 334,477

1 875,797

/

80,35

233,448

ES

BLI/5B67-

Kék menyhal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

179,307

176,535

/

98,45

2,772

ES

BSF/56712-

Fekete abroncshal

Az V, VI, VII és XII övezet uniós és nemzetközi vizei

367,645

234,373

/

63,75

36,764

ES

BSF/8910-

Fekete abroncshal

A VIII, IX és X övezet uniós és nemzetközi vizei

30,050

0,110

/

0,37

3,004

ES

GFB/567-

Ezüstös tengericompó

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

909,563

712,406

64,573

85,42

90,956

ES

GFB/89-

Ezüstös tengericompó

A VIII és IX övezet uniós és nemzetközi vizei

241,452

216,307

/

89,59

24,145

ES

HAD/5BC6A.

Foltos tőkehal

Az Vb és VIa övezet uniós és nemzetközi vizei

10,436

9,436

/

90,38

1,000

ES

HAD/6B1214

Foltos tőkehal

A VIb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

0,033

0

/

0

0,003

ES

HKE/571214

Szürke tőkehal

VI és VII övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

17 452,743

15 707,382

/

90,00

1 745,274

ES

HKE/8ABDE.

Szürke tőkehal

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet

11 697,965

8 164,817

2 620,050

92,19

913,098

ES

HKE/8C3411

Szürke tőkehal

VIIIc, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

9 987,722

6 757,867

/

67,66

998,772

ES

JAX/08C.

Fattyúmakrélák

VIIIc övezet

13 670,101

8 340,903

/

61,02

1 367,010

ES

JAX/09.

Fattyúmakrélák

IX övezet

15 744,563

12 672,798

550,000

83,98

1 574,456

ES

LEZ/07.

Rombuszhalak

VII övezet

4 816,979

2 976,975

/

61,80

481,698

ES

LEZ/56-14

Rombuszhalak

az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; VI övezet; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

519,574

207,131

/

39,87

51,957

ES

LEZ/8ABDE.

Rombuszhalak

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet

809,351

503,369

 

62,19

80,936

ES

LEZ/8C3411

Rombuszhalak

VIIIc, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

1 427,988

902,038

/

63,17

142,799

ES

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

2 069,481

1 362,174

/

65,82

206,949

ES

MAC/8C3411

Makréla

VIIIc, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

35 479,891

32 439,662

833,183

93,78

2 207,046

ES

NEP/07.

Norvég homár

VII övezet

1 342,085

21,340

65,162

6,45

134,209

ES

NEP/08C.

Norvég homár

VIIIc övezet

55,187

23,454

/

42,50

5,519

ES

NEP/5BC6.

Norvég homár

VI övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei

32,472

0,125

/

0,38

3,247

ES

NEP/8ABDE.

Norvég homár

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet

131,212

0,700

/

0,53

13,121

ES

NEP/9/3411

Norvég homár

IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

54,287

41,760

/

76,92

5,429

ES

POK/56-14

Fekete tőkehal

VI övezet; az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

15,853

15,076

/

95,12

0,777

ES

RNG/5B67-

Gránátoshal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

219,859

25,217

/

11,47

21,986

ES

RNG/8X14-

Gránátoshal

A VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

3 006,688

1 599,788

249,291

61,50

300,669

ES

SBR/09-

Nagyszemű vörösdurbincs

A IX övezet uniós és nemzetközi vizei

362,225

69,449

23,520

25,67

36,223

ES

SBR/10-

Nagyszemű vörösdurbincs

A X övezet uniós és nemzetközi vizei

6,900

0

/

0

0,690

ES

SBR/678-

Nagyszemű vörösdurbincs

A VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizei

131,642

119,659

/

90,90

11,983

ES

USK/567EI.

Norvég menyhal

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

135,008

62,646

/

46,40

13,501

ES

WHB/1X14

Kék puhatőkehal

Az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

29,172

10,252

/

35,15

2,917

ES

WHB/8C3411

Kék puhatőkehal

VIIIc, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

41 576,200

23 911,534

/

57,51

4 157,620

ES

WHG/56-14

Vékonybajszú tőkehal

VI övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

1,111

0

/

0

0,111

FR

ALF/3X14-

Tízujjú nyálkásfejűhalak

A III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

20,112

8,705

/

43,29

2,011

FR

ANE/08.

Szardella

VIII övezet

4 197,909

3 426,374

/

81,62

419,791

FR

ANF/07.

Ördöghalfélék

VII övezet

19 452,345

14 613,268

/

75,12

1 945,235

FR

ANF/*8ABDE.

Ördöghalfélék

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet (különleges feltétel: ANF/07.)

1 987,500

0

/

0

198,750

FR

ANF/2AC4-C

Ördöghalfélék

A IIa és IV övezet uniós vizei

69,402

29,608

/

42,66

6,940

FR

ANF/*56-14

Ördöghalfélék

VI övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei (különleges feltétel: ANF/2AC4-C)

6,800

0

/

0

0,680

FR

ANF/8ABDE.

Ördöghalfélék

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet

8 447,176

6 612,463

/

78,28

844,718

FR

ANF/8C3411

Ördöghalfélék

VIIIc, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

57,695

26,752

/

46,36

5,770

FR

ARU/1/2.

Aranylazac

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

8,889

0

/

0

0,889

FR

ARU/34-C

Aranylazac

A III és IV övezet uniós vizei

7,778

0,125

/

1,61

0,778

FR

ARU/567.

Aranylazac

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

7,778

0

/

0

0,778

FR

BLI/5B67-

Kék menyhal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

3 807,796

1 074,031

/

28,21

380,780

FR

BSF/56712-

Fekete abroncshal

Az V, VI, VII és XII övezet uniós és nemzetközi vizei

3 414,371

2 141,654

/

62,72

341,437

FR

BSF/8910-

Fekete abroncshal

A VIII, IX és X övezet uniós és nemzetközi vizei

32,219

9,335

/

28,97

3,222

FR

COD/07A.

Közönséges tőkehal

VIIa övezet

1,216

0,024

/

1,97

0,122

FR

COD/07D.

Közönséges tőkehal

VIId övezet

1 568,144

1 100,414

/

70,17

156,814

FR

COD/7XAD34

Közönséges tőkehal

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

3 963,821

2 611,137

/

65,87

396,382

FR

GFB/1012-

Ezüstös tengericompó

A X és XII övezet uniós és nemzetközi vizei

11,000

0

0

0

1,100

FR

GFB/1234-

Ezüstös tengericompó

Az I, II, III és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

11,000

0,583

/

5,30

1,100

FR

GFB/567-

Ezüstös tengericompó

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

831,370

455,939

19,800

57,22

83,137

FR

GFB/*89-

Ezüstös tengericompó

A VIII és IX övezet uniós és nemzetközi vizei (különleges feltétel: GFB/567-)

34,160

19,800

/

57,96

3,416

FR

GFB/89-

Ezüstös tengericompó

A VIII és IX övezet uniós és nemzetközi vizei

19,660

17,652

/

89,79

1,966

FR

GFB/*567-

Ezüstös tengericompó

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei (különleges feltétel: GFB/89-)

1,440

0

/

0

0,144

FR

GHL/2A-C46

Grönlandi laposhal

A IIa és IV övezet uniós vizei; az Vb és VI övezet uniós és nemzetközi vizei

562,074

371,352

/

66,07

56,207

FR

HAD/07A.

Foltos tőkehal

VIIa övezet

49,459

7,082

/

14,32

4,946

FR

HAD/2AC4.

Foltos tőkehal

IV övezet; a IIa övezet uniós vizei

399,667

101,320

0,425

25,46

39,967

FR

HAD/5BC6A.

Foltos tőkehal

Az Vb és VIa övezet uniós és nemzetközi vizei

271,831

41,391

/

15,23

27,183

FR

HAD/6B1214

Foltos tőkehal

A VIb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

290,798

0

/

0

29,080

FR

HER/5B6ANB

Hering

Az Vb, VIb és VIaN övezet uniós és nemzetközi vizei

543,179

4,286

/

0,79

54,318

FR

HKE/2AC4-C

Szürke tőkehal

A IIa és IV övezet uniós vizei

1 288,128

1 111,281

/

86,27

128,813

FR

HKE/571214

Szürke tőkehal

VI és VII övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

23 698,094

20 957,357

/

88,43

2 369,810

FR

HKE/*8ABDE

Szürke tőkehal

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet (különleges feltétel: HKE/571214)

2 422,000

0

/

0

242,200

FR

HKE/8ABDE.

Szürke tőkehal

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet

25 065,690

17 449,437

2 999,979

81,58

2 506,569

FR

HKE/*57-14

Szürke tőkehal

VI és VII övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei (különleges feltétel: HKE/8C3411)

5 451,000

2 999,979

/

55,04

545,100

FR

HKE/8C3411

Szürke tőkehal

VIIIc, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

958,417

238,519

/

24,89

95,842

FR

JAX/08C.

Fattyúmakrélák

VIIIc övezet

243,811

0,541

/

0,22

24,381

FR

JAX/2A-14

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IVa övezet uniós vizei; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

8 988,320

3 699,217

191,000

43,28

898,832

FR

JAX/*07D

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

VIId övezet (különleges feltétel: JAX/2A-14)

467,050

191,000

/

40,89

46,705

FR

OTH/*07D

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

VIId övezet (különleges feltétel: JAX/*07D)

23,350

0

/

0

2,335

FR

JAX/*08C2

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

VIIIc övezet (különleges feltétel: JAX/2A-14)

1 040,500

0

/

0

104,050

FR

OTH/*08C2

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

VIIIc övezet (különleges feltétel: JAX/*08C2)

83,530

0

/

0

8,353

FR

JAX/*4BC7D

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

A IVb, IVc és VIId övezet uniós vizei (különleges feltétel: JAX/2A-14)

167,050

0

/

0

16,705

FR

OTH/*2A-14

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IVa övezet uniós vizei; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei (különleges feltétel: JAX/2A-14)

167,050

0

/

0

16,705

FR

LEZ/07.

Rombuszhalak

VII övezet

7 009,238

3 755,854

417,000

59,53

700,924

FR

LEZ/*8ABDE

Rombuszhalak

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet (különleges feltétel: LEZ/07.)

566,450

417,000

/

73,62

56,646

FR

LEZ/2AC4-C

Rombuszhalak

A IIa és IV övezet uniós vizei

37,752

7,958

/

21,08

3,775

FR

LEZ/56-14

Rombuszhalak

az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; VI övezet; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

2 027,156

139,847

/

6,90

202,716

FR

LEZ/8ABDE.

Rombuszhalak

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet

1 094,547

935,667

/

85,48

109,455

FR

LEZ/8C3411

Rombuszhalak

VIIIc, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

42,521

6,415

/

15,09

4,252

FR

LIN/04-C.

Északi menyhal

A IV övezet uniós vizei

163,513

125,725

/

76,89

16,351

FR

LIN/1/2.

Északi menyhal

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

9,289

4,711

/

50,71

0,929

FR

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

3 585,772

1 907,731

/

53,20

358,577

FR

MAC/8C3411

Makréla

VIIIc, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

354,371

20,788

/

5,87

35,437

FR

MAC/*08B.

Makréla

VIIIb övezet (különleges feltétel: MAC/8C3411)

22,000

0

/

0

2,200

FR

MAC/*8ABD.

Makréla

VIIIa, VIIIb és VIIId övezet (különleges feltétel: MAC/8C3411)

419,750

0

/

0

41,975

FR

NEP/07.

Norvég homár

VII övezet

5 608,456

374,278

/

6,67

560,846

FR

NEP/*07U16

Norvég homár

Az ICES VII alterület 16. funkcionális egysége (különleges feltétel: NEP/07.)

246,000

0

/

0

24,600

FR

NEP/08C.

Norvég homár

VIIIc övezet

12,346

0,784

/

6,35

1,235

FR

NEP/2AC4-C

Norvég homár

A IIa és IV övezet uniós vizei

29,708

0

/

0

2,971

FR

NEP/5BC6.

Norvég homár

VI övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei

128,877

0

/

0

12,888

FR

NEP/8ABDE.

Norvég homár

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet

4 195,455

3 613,834

/

86,14

419,546

FR

PLE/07A.

Sima lepényhal

VIIa övezet

13,600

0

/

0

1,360

FR

PLE/2A3AX4

Sima lepényhal

IV övezet; a IIa övezet uniós vizei; a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

1 574,200

223,068

/

14,17

157,420

FR

PLE/7DE.

Sima lepényhal

VIId és VIIe övezet

3 026,724

1 887,470

/

62,36

302,672

FR

PLE/7FG.

Sima lepényhal

VIIf és VIIg övezet

128,837

111,274

/

86,37

12,884

FR

POK/2A34.

Fekete tőkehal

IIIa és IV övezet; a IIa, IIIb, IIIc és az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

12 256,600

12 006,582

/

97,96

250,018

FR

POK/56-14

Fekete tőkehal

VI övezet; az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

3 660,740

3 581,178

/

97,83

79,562

FR

RTX/*5B67-

Észak-atlanti gránátoshal és gránátoshal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei (különleges feltétel: RTX/8X14-)

12,100

0

/

0

1,210

FR

RTX/5B67-

Észak-atlanti gránátoshal és gránátoshal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

3 302,000

0

399,490

12,10

330,200

FR

RNG/5B67-

Gránátoshal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

3 556,187

387,759

/

10,90

355,619

FR

RNG/8X14-

Gránátoshal

A VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

108,839

2,385

/

2,19

10,884

FR

RTX/8X14

Észak-atlanti gránátoshal és gránátoshal

A VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

121,000

0

/

0

12,100

FR

RTX/*8X14

Észak-atlanti gránátoshal és gránátoshal

A VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei (különleges feltétel: RTX/5B67-)

330,200

0

/

0

33,020

FR

SBR/678-

Nagyszemű vörösdurbincs

A VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizei

28,170

24,638

/

87,46

2,817

FR

SOL/07D.

Közönséges nyelvhal

VIId övezet

2 324,356

1 855,615

/

79,83

232,436

FR

SOL/07E.

Közönséges nyelvhal

VIIe övezet

315,384

243,281

/

77,14

31,538

FR

SOL/24-C.

Közönséges nyelvhal

A II és IV övezet uniós vizei

598,591

532,367

/

88,94

59,859

FR

SOL/7FG.

Közönséges nyelvhal

VIIf és VIIg övezet

37,985

23,825

/

62,71

3,799

FR

SOL/7HJK.

Közönséges nyelvhal

VIIh, VIIj és VIIk övezet

83,968

73,985

/

88,11

8,397

FR

SOL/8AB.

Közönséges nyelvhal

VIIIa és VIIIb övezet

3 499,000

3 465,440

/

99,04

33,560

FR

SPR/2AC4-C

Spratt és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IV övezet uniós vizei

3 829,000

0,202

/

0,01

382,900

FR

OTH/*2AC4C

Spratt és a kapcsolódó járulékos fogások

a IIa és IV övezet uniós vizei (különleges feltétel: SPR/2AC4-C)

78,580

0

/

0

7,858

FR

USK/04-C.

Norvég menyhal

A IV övezet uniós vizei

48,877

6,150

/

12,58

4,888

FR

USK/1214EI

Norvég menyhal

Az I, II és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

7,037

4,763

/

67,66

0,704

FR

USK/567EI.

Norvég menyhal

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

625,050

224,524

/

35,92

62,505

FR

WHB/1X14

Kék puhatőkehal

Az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

13 488,895

12 663,186

/

93,88

825,709

FR

WHG/07A.

Vékonybajszú tőkehal

VIIa övezet

2,133

0,105

/

4,93

0,213

FR

WHG/56-14

Vékonybajszú tőkehal

VI övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

21,290

0,017

/

0,08

2,129

FR

WHG/7X7A-C

Vékonybajszú tőkehal

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj és VIIk övezet

10 744,489

8 704,885

/

81,02

1 074,449

IE

ANF/07.

Ördöghalfélék

VII övezet

3 577,173

3 215,742

/

89,90

357,717

IE

ARU/34-C

Aranylazac

A III és IV övezet uniós vizei

7,078

0

/

0

0,708

IE

ARU/567.

Aranylazac

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

0,088

0

/

0

0,009

IE

BLI/5B67-

Kék menyhal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

14,602

0,084

/

0,58

1,460

IE

BSF/56712-

Fekete abroncshal

Az V, VI, VII és XII övezet uniós és nemzetközi vizei

11,301

0

/

0

1,130

IE

COD/7XAD34

Közönséges tőkehal

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

1 237,135

1 123,677

/

90,83

113,458

IE

GFB/567-

Ezüstös tengericompó

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

55,267

37,324

/

67,53

5,527

IE

GHL/2A-C46

Grönlandi laposhal

A IIa és IV övezet uniós vizei; az Vb és VI övezet uniós és nemzetközi vizei

18,100

0

/

0

1,810

IE

HAD/07A.

Foltos tőkehal

VIIa övezet

555,538

506,662

/

91,20

48,876

IE

HAD/5BC6A.

Foltos tőkehal

Az Vb és VIa övezet uniós és nemzetközi vizei

855,757

772,108

/

90,22

83,649

IE

HAD/6B1214

Foltos tőkehal

A VIb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

212,629

190,078

/

89,39

21,263

IE

HAD/7X7A34

Foltos tőkehal

VIIb–k, VIII, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

1 862,447

1 662,828

/

89,28

186,245

IE

HER/5B6ANB

Hering

Az Vb, VIb és VIaN övezet uniós és nemzetközi vizei

2 451,795

1 836,944

/

74,92

245,180

IE

HER/4AB.

Hering

A IV övezetnek az é. sz. 53° 30′-től északra fekvő uniós és norvég vizei

183,030

0

182,022

99,45

1,008

IE

HKE/571214

Szürke tőkehal

VI és VII övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

3 034,822

2 736,212

0,014

90,16

298,596

IE

LEZ/07.

Rombuszhalak

VII övezet

3 144,661

2 446,231

/

77,79

314,466

IE

LEZ/56-14

Rombuszhalak

az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; VI övezet; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

652,673

565,596

/

86,66

65,267

IE

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

604,225

511,950

/

84,73

60,423

IE

MAC/*4A-EN

Makréla

a IIa övezet uniós vizei; a IVa övezet uniós és norvég vizei (különleges feltétel: MAC/2CX14-)

53 847,000

34 167,243

/

63,45

5 384,700

IE

MAC/*2AN-

Makréla

A IIa övezet norvég vizei (különleges feltétel: MAC/2A34.)

7 254,000

0

/

0

725,400

IE

NEP/07.

Norvég homár

VII övezet

9 270,285

7 515,039

789,926

89,59

927,029

IE

NEP/*07U16

Norvég homár

Az ICES VII alterület 16. funkcionális egysége (különleges feltétel: NEP/07.)

863,699

789,926

/

91,46

73,773

IE

NEP/5BC6.

Norvég homár

VI övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei

215,171

77,101

/

35,83

21,517

IE

PLE/07A.

Sima lepényhal

VIIa övezet

753,878

244,473

/

32,43

75,388

IE

PLE/7FG.

Sima lepényhal

VIIf és VIIg övezet

61,396

60,064

/

97,82

1,332

IE

PLE/7HJK.

Sima lepényhal

VIIh, VIIj és VIIk övezet

28,095

24,940

/

88,75

2,810

IE

POK/56-14

Fekete tőkehal

VI övezet; az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

119,952

105,532

/

87,98

11,995

IE

RNG/5B67-

Gránátoshal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

250,177

0

/

0

25,018

IE

RNG/8X14-

Gránátoshal

A VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

4,457

0

/

0

0,446

IE

SOL/7HJK.

Közönséges nyelvhal

VIIh, VIIj és VIIk övezet

169,804

77,532

/

45,66

16,980

IE

USK/567EI.

Norvég menyhal

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

58,443

0,427

/

0,73

5,844

IE

WHB/1X14

Kék puhatőkehal

Az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

27 352,474

24 633,495

/

90,06

2 718,979

IE

WHG/07A.

Vékonybajszú tőkehal

VIIa övezet

49,890

49,079

/

98,37

0,811

IE

WHG/56-14

Vékonybajszú tőkehal

VI övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

102,759

94,035

/

91,51

8,724

IE

WHG/7X7A-C

Vékonybajszú tőkehal

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj és VIIk övezet

7 059,520

6 436,960

/

91,18

622,560

LT

HER/4AB.

Hering

A IV övezetnek az é. sz. 53° 30′-től északra fekvő uniós és norvég vizei

7,010

0

/

0

0,701

LT

JAX/2A-14

Fattyúmakrélák és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IVa övezet uniós vizei; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

8 335,53

6 210,250

/

74,50

833,553

NL

ANF/07.

Ördöghalfélék

VII övezet

1,032

0,585

/

56,80

0,103

NL

ANF/2AC4-C

Ördöghalfélék

A IIa és IV övezet uniós vizei

70,641

70,626

/

99,98

0,015

NL

ARU/1/2.

Aranylazac

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

21,107

0

/

0

2,111

NL

ARU/34-C

Aranylazac

A III és IV övezet uniós vizei

43,000

0

/

0

4,300

NL

ARU/567.

Aranylazac

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

3 269,121

2 058,133

/

62,96

326,912

NL

COD/07A.

Közönséges tőkehal

VIIa övezet

0,010

0

/

0

0,001

NL

COD/07D.

Közönséges tőkehal

VIId övezet

47,700

47,205

/

98,96

0,495

NL

COD/7XAD34

Közönséges tőkehal

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

6,326

3,811

/

60,21

0,633

NL

GFB/567-

Ezüstös tengericompó

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

5,390

0

/

0

0,539

NL

HAD/2AC4.

Foltos tőkehal

IV övezet; a IIa övezet uniós vizei

201,156

42,616

/

21,19

20,116

NL

HAD/3A/BCD

Foltos tőkehal

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

4,000

3,876

/

96,90

0,124

NL

HAD/7X7A34

Foltos tőkehal

VIIb–k, VIII, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

5,591

4,594

/

82,18

0,559

NL

HER/5B6ANB

Hering

Az Vb, VIb és VIaN övezet uniós és nemzetközi vizei

1 316,927

967,638

/

73,48

131,693

NL

HKE/571214

Szürke tőkehal

VI és VII övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

582,642

538,270

/

92,38

44,372

NL

HKE/8ABDE.

Szürke tőkehal

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet

32,848

9,216

/

28,05

3,285

NL

LEZ/2AC4-C

Rombuszhalak

A IIa és IV övezet uniós vizei

29,976

0,806

/

2,69

2,998

NL

LIN/04-C.

Északi menyhal

A IV övezet uniós vizei

5,556

0,054

/

0,97

0,556

NL

NEP/2AC4-C

Norvég homár

A IIa és IV övezet uniós vizei

6 161,893

1 113,543

/

18,07

616,189

NL

PLE/07A.

Sima lepényhal

VIIa övezet

4,901

0

/

0

0,490

NL

PLE/2A3AX4

Sima lepényhal

IV övezet; a IIa övezet uniós vizei; a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

60 095,988

30 661,328

/

51,02

6 009,599

NL

PRA/2AC4-C

Norvég garnéla

A IIa és IV övezet uniós vizei

52,190

0

/

0

5,219

NL

SOL/24-C.

Közönséges nyelvhal

A II és IV övezet uniós vizei

9 599,370

8 898,949

/

92,70

700,421

NL

SOL/3A/BCD

Közönséges nyelvhal

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

7,039

6,102

/

86,68

0,704

NL

SOL/7HJK.

Közönséges nyelvhal

VIIh, VIIj és VIIk övezet

53,690

0

/

0

5,369

NL

SPR/2AC4-C

Spratt és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IV övezet uniós vizei

3 478,000

2 345,438

/

67,44

347,800

NL

WHG/7X7A-C

Vékonybajszú tőkehal

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj és VIIk övezet

674,959

653,110

/

96,76

21,849

PT

ALF/3X14-

Tízujjú nyálkásfejűhalak

A III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

198,284

188,452

/

95,04

9,832

PT

ANF/8C3411

Ördöghalfélék

VIIIc, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

734,698

721,171

/

98,16

13,527

PT

BSF/8910-

Fekete abroncshal

A VIII, IX és X övezet uniós és nemzetközi vizei

4 032,747

2 408,722

/

59,73

403,275

PT

GFB/1012-

Ezüstös tengericompó

A X és XII övezet uniós és nemzetközi vizei

49,000

9,966

/

20,34

4,900

PT

GFB/89-

Ezüstös tengericompó

A VIII és IX övezet uniós és nemzetközi vizei

13,000

9,417

/

72,44

1,300

PT

HKE/8C3411

Szürke tőkehal

VIIIc, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

4 661,046

2 108,415

/

45,23

466,105

PT

JAX/08C.

Fattyúmakrélák

VIIIc övezet

203,073

0

/

0

20,307

PT

JAX/09.

Fattyúmakrélák

IX övezet

46 534,638

22 415,954

2 028,089

52,53

4 653,464

PT

LEZ/8C3411

Rombuszhalak

VIIIc, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

136,070

123,275

/

90,60

12,795

PT

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

6,600

0,016

/

0,24

0,660

PT

MAC/8C3411

Makréla

VIIIc, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

7 527,982

7 314,324

/

97,16

213,658

PT

NEP/9/3411

Norvég homár

IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

205,989

193,002

/

93,69

12,987

PT

SBR/09-

Nagyszemű vörösdurbincs

A IX övezet uniós és nemzetközi vizei

91,342

68,820

/

75,34

9,134

PT

SBR/10-

Nagyszemű vörösdurbincs

A X övezet uniós és nemzetközi vizei

779,680

676,724

/

86,80

77,968

PT

WHB/8C3411

Kék puhatőkehal

VIIIc, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

7 073,500

2 686,061

/

37,97

707,350

SE

ANF/2AC4-C

Ördöghalfélék

A IIa és IV övezet uniós vizei

9,700

0,194

/

2,00

0,970

SE

ARU/34-C

Aranylazac

A III és IV övezet uniós vizei

38,500

0

/

0

3,850

SE

COD/03AS.

Közönséges tőkehal

Kattegat

37,595

37,328

/

99,28

0,267

SE

HAD/2AC4.

Foltos tőkehal

IV övezet; a IIa övezet uniós vizei

180,785

21,724

/

12,02

18,079

SE

HAD/3A/BCD

Foltos tőkehal

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

239,000

203,130

/

84,99

23,900

SE

HKE/3A/BCD

Szürke tőkehal

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

235,784

46,886

/

19,89

23,578

SE

LIN/04-C.

Északi menyhal

A IV övezet uniós vizei

11,110

0,369

/

3,32

1,111

SE

LIN/3A/BCD

Északi menyhal

IIIa övezet; a IIIb, IIIc és IIId övezet uniós vizei

22,373

16,084

/

71,90

2,237

SE

NEP/3A/BCD

Norvég homár

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

1 545,384

1 133,976

/

73,38

154,538

SE

POK/2A34.

Fekete tőkehal

IIIa és IV övezet; a IIa, IIIb, IIIc és az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

279,562

278,630

/

99,67

0,932

SE

PRA/03A.

Norvég garnéla

IIIa övezet

1 426,000

1 392,622

/

97,66

33,378

SE

PRA/2AC4-C

Norvég garnéla

A IIa és IV övezet uniós vizei

81,313

0

/

0

8,131

SE

SOL/3A/BCD

Közönséges nyelvhal

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

10,559

9,755

/

92,38

0,804

SE

USK/04-C.

Norvég menyhal

A IV övezet uniós vizei

6,666

0,001

/

0,01

0,667

SE

USK/3A/BCD

Norvég menyhal

IIIa övezet; az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

7,770

0,618

/

7,95

0,777

SE

WHB/1X14

Kék puhatőkehal

Az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

80,297

57,981

/

72,21

8,030

UK

ALF/3X14-

Tízujjú nyálkásfejűhalak

A III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

1,011

0,719

/

71,19

0,101

UK

ANF/07.

Ördöghalfélék

VII övezet

7 601,887

6 780,642

98,411

90,49

722,834

UK

ANF/2AC4-C

Ördöghalfélék

A IIa és IV övezet uniós vizei

9 087,467

8 234,704

635,200

97,61

217,563

UK

ARU/1/2.

Aranylazac

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

43,336

0

/

0

4,334

UK

ARU/34-C

Aranylazac

A III és IV övezet uniós vizei

17,779

0

/

0

1,780

UK

ARU/567.

Aranylazac

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

242,957

0

/

0

24,296

UK

BLI/5B67-

Kék menyhal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

912,536

390,071

/

42,75

91,254

UK

BSF/56712-

Fekete abroncshal

Az V, VI, VII és XII övezet uniós és nemzetközi vizei

173,719

123,755

/

71,24

17,372

UK

COD/07A.

Közönséges tőkehal

VIIa övezet

51,104

49,966

/

97,78

1,138

UK

COD/07D.

Közönséges tőkehal

VIId övezet

168,986

161,195

/

95,39

7,791

UK

COD/7XAD34

Közönséges tőkehal

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

498,935

421,697

/

84,52

49,894

UK

GFB/567-

Ezüstös tengericompó

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

746,791

132,005

/

17,68

74,679

UK

GHL/2A-C46

Grönlandi laposhal

A IIa és IV övezet uniós vizei; az Vb és VI övezet uniós és nemzetközi vizei

908,660

332,770

/

36,62

90,866

UK

HAD/07A.

Foltos tőkehal

VIIa övezet

664,750

633,722

/

95,33

31,028

UK

HAD/2AC4.

Foltos tőkehal

IV övezet; a IIa övezet uniós vizei

30 976,993

19 762,682

6 060,639

83,36

3 097,699

UK

HAD/5BC6A.

Foltos tőkehal

Az Vb és VIa övezet uniós és nemzetközi vizei

3 384,700

3 051,780

/

90,16

332,920

UK

HAD/6B1214

Foltos tőkehal

A VIb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

2 103,678

2 052,097

/

97,55

51,581

UK

HAD/7X7A34

Foltos tőkehal

VIIb–k, VIII, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

800,672

760,991

/

95,04

39,681

UK

HER/07A/MM

Hering

VIIa övezet

4 917,910

4 869,639

/

99,02

48,271

UK

HER/4CXB7D

Hering

IVc és VIId övezet

5 398,940

3 162,609

1 987,500

95,39

248,831

UK

HER/5B6ANB

Hering

Az Vb, VIb és VIaN övezet uniós és nemzetközi vizei

16 909,773

15 264,671

/

90,27

1 645,102

UK

HKE/2AC4-C

Szürke tőkehal

A IIa és IV övezet uniós vizei

3 125,102

2 976,015

/

95,23

149,087

UK

HKE/571214

Szürke tőkehal

VI és VII övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

8 021,730

7 549,373

174,085

96,28

298,272

UK

LEZ/07.

Rombuszhalak

VII övezet

3 535,593

2 941,723

/

83,20

353,559

UK

LEZ/2AC4-C

Rombuszhalak

A IIa és IV övezet uniós vizei

2 198,536

1 167,590

/

53,11

219,854

UK

LEZ/56-14

Rombuszhalak

az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; VI övezet; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

1 374,593

650,406

/

47,32

137,459

UK

LIN/04-C.

Északi menyhal

A IV övezet uniós vizei

2 113,225

2 003,588

/

94,81

109,637

UK

LIN/1/2.

Északi menyhal

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

8,889

2,619

/

29,46

0,889

UK

LIN/3A/BCD

Északi menyhal

IIIa övezet; a IIIb, IIIc és IIId övezet uniós vizei

3,500

0

/

0

0,350

UK

LIN/6X14.

Északi menyhal

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

2 948,121

2 386,099

/

80,94

294,812

UK

MAC/2A34.

Makréla

IIIa és IV övezet; a IIa, IIIb, IIIc és az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

5 790,650

4 855,015

626,677

94,66

308,958

UK

NEP/07.

Norvég homár

VII övezet

7 710,480

6 975,602

110,324

91,90

624,554

UK

NEP/2AC4-C

Norvég homár

A IIa és IV övezet uniós vizei

10 872,999

6 946,185

/

63,88

1 087,299

UK

NEP/5BC6.

Norvég homár

VI övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei

15 522,285

11 723,639

/

75,53

1 552,228

UK

PLE/07A.

Sima lepényhal

VIIa övezet

306,196

79,642

/

26,01

30,619

UK

PLE/2A3AX4

Sima lepényhal

IV övezet; a IIa övezet uniós vizei; a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

25 936,280

16 430,762

846,762

66,62

2 593,628

UK

PLE/7DE.

Sima lepényhal

VIId és VIIe övezet

1 459,576

1 302,437

/

89,23

145,958

UK

PLE/7FG.

Sima lepényhal

VIIf és VIIg övezet

51,330

24,620

/

47,96

5,133

UK

PLE/7HJK.

Sima lepényhal

VIIh, VIIj és VIIk övezet

17,990

17,301

/

96,17

0,689

UK

POK/2A34.

Fekete tőkehal

IIIa és IV övezet; a IIa, IIIb, IIIc és az ICES 22–32 alkörzet uniós vizei

8 969,865

8 917,341

/

99,41

52,524

UK

POK/56-14

Fekete tőkehal

VI övezet; az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

3 391,658

3 285,930

/

96,88

105,728

UK

PRA/2AC4-C

Norvég garnéla

A IIa és IV övezet uniós vizei

566,107

1,104

/

0,20

56,611

UK

RNG/5B67-

Gránátoshal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

187,029

11,200

/

5,99

18,703

UK

SOL/07D.

Közönséges nyelvhal

VIId övezet

531,582

467,771

/

88,00

53,158

UK

SOL/07E.

Közönséges nyelvhal

VIIe övezet

508,287

491,200

/

96,64

17,087

UK

SOL/24-C.

Közönséges nyelvhal

A II és IV övezet uniós vizei

893,665

812,773

/

90,95

80,892

UK

SOL/7FG.

Közönséges nyelvhal

VIIf és VIIg övezet

118,413

105,064

/

88,73

11,841

UK

SOL/7HJK.

Közönséges nyelvhal

VIIh, VIIj és VIIk övezet

65,898

53,238

/

80,79

6,590

UK

SPR/2AC4-C

Spratt és a kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IV övezet uniós vizei

11 625,000

32,815

/

0,28

1 162,500

UK

USK/04-C.

Norvég menyhal

A IV övezet uniós vizei

106,653

46,756

/

43,84

10,665

UK

USK/1214EI

Norvég menyhal

Az I, II és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

6,029

1,247

/

20,68

0,603

UK

USK/567EI.

Norvég menyhal

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

194,048

70,848

/

36,51

19,405

UK

WHB/1X14

Kék puhatőkehal

Az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

34 275,325

31 777,690

/

92,71

2 497,635

UK

WHG/07A.

Vékonybajszú tőkehal

VIIa övezet

31,117

8,278

/

26,60

3,112

UK

WHG/56-14

Vékonybajszú tőkehal

VI övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

168,341

168,013

/

99,81

0,328

UK

WHG/7X7A-C

Vékonybajszú tőkehal

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj és VIIk övezet

1 277,150

1 202,530

/

94,16

74,620


(1)  A halászati lehetőségeket meghatározó vonatkozó rendeletek értelmében valamely tagállam számára az után rendelkezésre álló kvóták, hogy figyelembe vették a halászati lehetőségeknek az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.) 16. cikke (8) bekezdése szerinti cseréjét, a 847/96/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerinti kvótaátcsoportosításokat és/vagy a halászati lehetőségeknek az 1224/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.) 37. és 105. cikke szerinti újrakiosztását és csökkentését.


14.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 189/40


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1143 RENDELETE

(2016. július 13.)

a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A titán-dioxid használata az 1223/2009/EK rendelet értelmében mind színezékként, mind UV-szűrőként engedélyezett a rendelet IV. melléklete 143. bejegyzésének, illetve VI. melléklete 27. bejegyzésének megfelelően. Az 1223/2009/EK rendelet II–VI. mellékletéhez fűzött preambulum (3) pontja értelmében a nanoanyagok nem tartoznak az említett rendelet III–VI. mellékletében felsorolt anyagok közé, kivéve, ahol azokat kifejezetten megemlítik. A titán-dioxid (nano) anyag használata így jelenleg nincs szabályozva.

(2)

A fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (FBTB) 2013. július 22-i szakvéleménye szerint, amely 2014. április 22-én került felülvizsgálatra (2), a titán-dioxid (nano) használata napvédő készítményekben UV-szűrőként a szakvéleményben megadott jellemzők mellett 25 tömegszázalékos koncentrációig nem hordja magában a káros hatások kockázatát az emberi egészségre nézve, amennyiben azt ép, egészséges vagy akár napégett bőrön alkalmazzák. Ráadásul az FBTB szerint szisztémás expozíció hiányában a titán-dioxid (nano) a bőrön alkalmazott kozmetikai termék összetevőjeként nem jelenthet számottevő kockázatot a fogyasztókra nézve.

(3)

Az FBTB szakvéleményében megadott jellemzők az anyag fizikai-kémiai tulajdonságaira vonatkoznak (tisztaság, szerkezet és fizikai megjelenés, a darabszám szerinti részecskeméret-eloszlás, a méretarány, a térfogategységre vetített fajlagos felület és a fotokatalitikus aktivitás), illetve arra, hogy az anyagot bevonják-e bizonyos kémiai anyagokkal vagy sem. Ezeket a fizikai-kémiai jellemzőket és a bevonatra vonatkozó követelményeket az 1223/2009/EK rendeletben is szerepeltetni kell.

(4)

Az FBTB megállapította azt is, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a titán-dioxid (nano) spray-kben való használata nem minősíthető biztonságosnak. Az FBTB továbbá egy másik, 2014. szeptember 23-i véleményében (3) a nanoszerkezetű szénfekete (carbon black) CI 77266, a titán-dioxid és a cink-oxid tekintetében a permetadagolási megoldások/permetként kibocsátható termékek („sprayable application/products”) fogalmának pontosítása kapcsán kifejtette, hogy aggodalom csak azon spray-k kapcsán merül fel, amelyek a nanoszerkezetű titán-oxid belélegzésének lehetősége révén a fogyasztó tüdejét érő expozícióhoz vezethetnek.

(5)

Az FBTB fenti véleményei alapján az FBTB által megadott specifikációk szerinti titán-dioxid (nano) használatát indokolt engedélyezni kozmetikai termékekben UV-szűrőként legfeljebb 25 tömegszázalékos koncentrációban, eltekintve az olyan alkalmazásoktól, amelyek a belélegzés lehetősége miatt a végfelhasználó tüdejét érő expozícióhoz vezethetnek.

(6)

Az 1223/2009/EK rendelet VI. mellékletét a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében indokolt módosítani.

(7)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1223/2009/EK rendelet VI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 342., 2009.12.22., 59. o.

(2)  SCCS/1516/13, felülvizsgált változat: 2014. április 22., http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_136.pdf.

(3)  SCCS/1539/14., 2014. szeptember 23., felülvizsgált változat: 2015. június 25., http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf.


MELLÉKLET

Az 1223/2009/EK rendelet VI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 27. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

Az anyag azonosítása

Feltételek

 

Hivatkozási szám

Kémiai név/INN/XAN

Az összetevők glosszáriumában szereplő közhasználatú név

CAS-szám

EC-szám

A termék típusa, testrészek

Legnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítményben

Egyéb

Az alkalmazási feltételek és figyelmeztetések szövege

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„27.

Titán-dioxid (*)

Titán-dioxid

13463-67-7/

1317-70-0/

1317-80-2

236-675-5/

215-280-1/

215-282-2

 

25 % (**)

 

 

2.

A táblázat a következő 27a. bejegyzéssel egészül ki:

 

Az anyag azonosítása

Feltételek

 

Hivatkozási szám

Kémiai név/INN/XAN

Az összetevők glosszáriumában szereplő közhasználatú név

CAS-szám

EC-szám

A termék típusa, testrészek

Legnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítményben

Egyéb

Az alkalmazási feltételek és figyelmeztetések szövege

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„27a.

Titán-dioxid (***)

Titán-dioxid (nano)

13463-67-7/

1317-70-0/

1317-80-2

236-675-5/

215-280-1/

215-282-2

 

25 % (****)

Nem használható olyan alkalmazásokban, amelyek a belélegzés lehetősége miatt a végfelhasználó tüdejét érő expozícióhoz vezethetnek.

Csak a következő tulajdonságokkal rendelkező nanoanyagok alkalmazása engedélyezett:

tisztaság ≥ 99 %,

rutil formájában vagy rutil legfeljebb 5 % anatázzal, kristályos szerkezettel, ami fizikai megjelenését tekintve gömb, tű vagy lándzsa alakok klasztere;

a darabszám szerinti részecskeméret-eloszlás szerinti középátmérő ≥ 30 nm;

a méretarány 1–4,5 és a térfogategységre vetített fajlagos felület ≤ 460 m2/cm3;

Silica-, Hydrated Silica-, Alumina-, Aluminium Hydroxide-, Aluminium Stearate-, Stearic Acid-, Trimethoxycaprylylsilane-, Glycerin-, Dimethicone-, Hydrogen Dimethicone-, Simethicone-bevonattal;

fotokatalitikus aktivitás ≤ 10 % a megfelelő be nem vont vagy át nem itatott referencia-anyaghoz képest;

a késztermékben a nanorészecskék fotostabilok.

 


(*)  Színezőanyagként való felhasználásra, lásd a IV. melléklet 143. bejegyzését.

(**)  A titán-dioxid és a titán-dioxid (nano) együttes használata esetén a teljes mennyiség nem haladhatja meg a g) oszlopban megadott összeghatárt.”

(***)  A színezőanyagként való felhasználás vonatkozásában lásd a IV. melléklet 143. bejegyzését.

(****)  A titán-dioxid és a titán-dioxid (nano) együttes használata esetén a teljes mennyiség nem haladhatja meg a g) oszlopban megadott összeghatárt.”


14.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 189/44


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1144 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. július 13.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 13-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

158,0

ZZ

158,0

0709 93 10

TR

136,0

ZZ

136,0

0805 50 10

AR

137,5

BO

217,8

CL

148,0

TR

134,0

UY

192,8

ZA

185,3

ZZ

169,2

0808 10 80

AR

136,0

BR

92,6

CL

122,8

CN

102,6

NZ

146,4

US

157,2

ZA

105,0

ZZ

123,2

0808 30 90

AR

112,5

CL

122,0

NZ

154,1

ZA

109,9

ZZ

124,6

0809 10 00

TR

195,3

ZZ

195,3

0809 29 00

TR

284,0

ZZ

284,0


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

14.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 189/46


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1145 HATÁROZATA

(2016. július 6.)

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Belgium kérelme: EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (2) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal hozták létre, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)

Az EGAA éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (3) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR.

(3)

2015. december 17-én Belgium EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Revision 2. rendszer szerinti 28. ágazatban (Gép, gépi berendezés gyártása) a belgiumi Hainaut (BE32) NUTS 2 szintű régióban történt elbocsátásokat követően. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítette ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)

Belgium úgy határozott, hogy az 1309/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerinti, az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 300 fiatal (NEET-fiatalok) számára is biztosítja.

(5)

Az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban Belgium kérelme elfogadhatónak tekinthető, mivel az elbocsátások súlyos hatással járnak a foglalkoztatottságra, továbbá a helyi, regionális és nemzeti gazdaságra nézve.

(6)

Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Belgium által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 1 824 041 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(7)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 824 041 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2016. július 6-tól kell alkalmazni.

Kelt Strasbourgban, 2016. július 6-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

I. KORČOK


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).


14.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 189/48


A TANÁCS (EU) 2016/1146 HATÁROZATA

(2016. június 27.)

az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló megállapodással (Interbus-megállapodás) létrehozott vegyes bizottságban az 1/2016 határozattervezetre vonatkozóan az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 218. cikke (9) bekezdésével együttesen értelmezett 91. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló megállapodás (Interbus-megállapodás) (1) (a továbbiakban: a megállapodás) 2003. január 1-jén lépett hatályba.

(2)

A megállapodás 24. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében a vegyes bizottság módosíthatja vagy kiigazíthatja a megállapodás mellékleteiben szereplő ellenőrzési okmányokat és egyéb okmánymintákat. Az Unió jövőbeli intézkedéseinek beépítése céljából és a megállapodás 24. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében a vegyes bizottság módosíthatja vagy kiigazíthatja a megállapodásnak az autóbuszokra vonatkozó műszaki szabványokról szóló mellékleteit, valamint a közúti személyszállítókra alkalmazandó feltételekről szóló 1. mellékletét. A megállapodás 24. cikke (2) bekezdésének e) pontja értelmében a vegyes bizottság módosíthatja vagy kiigazíthatja a szociális rendelkezésekre vonatkozó előírásokat is. E célból a vegyes bizottságnak kell eljárnia, amennyiben a megállapodást hozzá kell igazítani a műszaki fejlődéshez és a jogalkotási fejleményekhez.

(3)

A megállapodásban szereplő uniós jogszabályok legutóbbi, a vegyes bizottság 1/2011 határozatával (2) bevezetett aktualizálása a 2009 végéig elfogadott uniós jogi aktusokat veszi figyelembe. Célszerűvé vált az azóta elfogadott új uniós intézkedések belefoglalása a megállapodásba.

(4)

A vegyes bizottság 1/2011 ajánlása (3) magában foglalja az autóbuszok közúti ellenőrzésekor használandó műszaki jelentést. Mivel az elavult, hatályon kívül kell helyezni.

(5)

Célszerű meghatározni a vegyes bizottság 1/2016 sz. határozattervezetére vonatkozóan az Európai Unió nevében képviselendő álláspontot.

(6)

Az Unió vegyes bizottságon belüli álláspontjának ezért a mellékelt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az autóbusszal végzett különjárati személyszállításról szóló megállapodás (Interbus-megállapodás) 23. cikke alapján létrehozott vegyes bizottságban az Európai Unió által képviselendő álláspontnak az e határozat mellékletében szereplő vegyes bizottsági határozattervezeten kell alapulnia.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2016. június 27-én.

a Tanács részéről

elnök

M. VAN DAM


(1)  HL L 321., 2002.11.26., 13. o.

(2)  Az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbus-megállapodással létrehozott vegyes bizottság 1/2011 sz. határozata (2011. november 11.) a bizottság eljárási szabályzatának elfogadásáról, valamint a megállapodás közúti fuvarozókra vonatkozó feltételekről szóló 1. mellékletének, a megállapodás autóbuszokra vonatkozó műszaki előírásokról szóló 2. mellékletének, és a megállapodás 8. cikkében említett szociális rendelkezésekre vonatkozó előírások kiigazításáról (2012/25/EU) (HL L 8., 2012.1.12., 38. o.).

(3)  Az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbus-megállapodással létrehozott vegyes bizottság 1/2011 ajánlása (2011. november 11.) a megállapodás 2. mellékletének 1. és 2. cikkében foglalt rendelkezések ellenőrzésének megkönnyítése érdekében az autóbuszokra vonatkozó műszaki jelentés használatáról (HL L 8., 2012.1.12., 46. o.).


MELLÉKLET

TERVEZET

AZ AUTÓBUSSZAL VÉGZETT NEMZETKÖZI KÜLÖNJÁRATI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSSAL (INTERBUS-MEGÁLLAPODÁS) LÉTREHOZOTT VEGYES BIZOTTSÁG 1/2016 HATÁROZATA

(…)

a megállapodás 8. cikkének, valamint 1., 2., 3., és 5. mellékletének kiigazításáról és az 1/2011 ajánlás hatályon kívül helyezéséről

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló megállapodásra (Interbus-megállapodás) (1) és különösen annak 24. cikkére,

mivel:

(1)

Az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló megállapodás (Interbus-megállapodás) (a továbbiakban: a megállapodás) 23. cikke a megállapodás igazgatásának megkönnyítése céljából vegyes bizottságot (a továbbiakban: a vegyes bizottság) hoz létre.

(2)

A megállapodás 24. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében a vegyes bizottság módosíthatja vagy kiigazíthatja a megállapodás mellékleteiben szereplő ellenőrzési okmányokat vagy egyéb okmánymintákat. Az Unió jövőbeli intézkedéseinek beépítése céljából, a megállapodás 24. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében a vegyes bizottság módosíthatja vagy kiigazíthatja a megállapodásnak az autóbuszokra vonatkozó műszaki szabványokról szóló mellékleteit, valamint a közúti személyszállítókra alkalmazandó feltételekről szóló 1. mellékletét. A megállapodás 24. cikke (2) bekezdésének e) pontja értelmében a vegyes bizottság módosíthatja vagy kiigazíthatja a szociális rendelkezésekre vonatkozó előírásokat is. E célból a vegyes bizottságnak kell eljárnia, amennyiben a megállapodást a műszaki fejlődés és a jogalkotási fejlemények figyelembevétele érdekében aktualizálni kell.

(3)

A megállapodásban szereplő uniós jogszabályok legutóbbi, a vegyes bizottság 1/2011 határozatával (2) bevezetett aktualizálása a 2009 végéig elfogadott uniós jogi aktusokat veszi figyelembe. Célszerűvé vált az azóta elfogadott új uniós intézkedések belefoglalása a megállapodásba.

(4)

A vegyes bizottság 1/2011 ajánlása (3) magában foglalja az autóbuszok közúti ellenőrzésekor használandó műszaki jelentést. Mivel az elavult, hatályon kívül kell helyezni.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodás 8. cikkében említett szociális rendelkezésekre vonatkozó előírások, a megállapodás 1. mellékletében foglalt, a közúti személyszállítási vállalkozókra vonatkozó feltételek, az autóbuszokra vonatkozó, a megállapodás 2. mellékletében foglalt műszaki előírások, a nem engedélyköteles különjáratok ellenőrzési okmányának a megállapodás 3. mellékletében foglalt mintája, a nem liberalizált különjáratok engedélyének a megállapodás 5. mellékletében foglalt mintája, valamint az Interbus feleknek az 1. melléklet 4. cikkével kapcsolatban megteendő nyilatkozatának modellje az e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően kiigazításra kerül.

2. cikk

A vegyes bizottság 1/2011 ajánlása hatályát veszti.

3. cikk

Ez a határozat …-én lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, …-án/-én.

a vegyes bizottság részéről

az elnök

a titkár


(1)  HL L 321., 2002.11.26., 13. o.

(2)  Az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbus-megállapodással létrehozott vegyes bizottság 1/2011 sz. határozata (2011. november 11.) a bizottság eljárási szabályzatának elfogadásáról, valamint a megállapodás közúti fuvarozókra vonatkozó feltételekről szóló 1. mellékletének, a megállapodás autóbuszokra vonatkozó műszaki előírásokról szóló 2. mellékletének, és a megállapodás 8. cikkében említett szociális rendelkezésekre vonatkozó előírások kiigazításáról (2012/25/EU) (HL L 8., 2012.1.12., 38. o.).

(3)  Az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbus-megállapodással létrehozott vegyes bizottság 1/2011 ajánlása (2011. november 11.) a megállapodás 2. mellékletének 1. és 2. cikkében foglalt rendelkezések ellenőrzésének megkönnyítése érdekében az autóbuszokra vonatkozó műszaki jelentés használatáról (HL L 8., 2012.1.12., 46. o.).

A melléklet melléklete

A szociális rendelkezésekről szóló 8. cikk, a közúti személyszállítókra vonatkozó feltételekről szóló 1. melléklet, az autóbuszokra vonatkozó műszaki előírásokról szóló 2. melléklet, a nem engedélyköteles különjáratok ellenőrzési okmányának mintájáról szóló 3. melléklet, a nem liberalizált különjáratok engedélyének mintájáról és a nyilatkozatmintáról szóló 5. melléklet, valamint az Interbus feleknek az 1. melléklet 4. cikkével kapcsolatban megteendő nyilatkozata modelljének kiigazítása (1)

1.

A megállapodás 8. cikkében az uniós jogi aktusok felsorolása a következőképpen módosul:

a)

a 3821/85/EGK tanácsi rendeletre való hivatkozás helyébe a következő lép:

„—

a legutóbb a 2014. október 30-i 1161/2014/EU bizottsági rendelettel (HL L 311., 2014.10.31., 19. o.) módosított, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletet (HL L 370., 1985.12.31., 8. o.), amely addig alkalmazandó, ameddig a 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.) alkalmazandóvá nem válik.

A 3821/85/EGK rendelet helyett az AETR-megállapodásban és jegyzőkönyveiben előírt egyenértékű szabályok is alkalmazhatók,”;

b)

a 8. cikk a következő uniós jogi aktussal egészül ki:

„—

a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.) attól az időponttól alkalmazandó, amikor az annak 46. cikkében említett végrehajtási jogi aktusok alkalmazandóvá válnak.

A 165/2014/EU rendelet helyett az AETR-megállapodásban és jegyzőkönyveiben előírt egyenértékű szabályok is alkalmazhatók.”.

2.

A megállapodás 1. mellékletében felsorolt uniós jogi aktusok helyébe az alábbi szöveg lép:

 

„A legutóbb a 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.) módosított, a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 102., 2006.4.11., 1. o.);

 

a legutóbb a 2013. május 13-i 517/2013/EU tanácsi rendelettel (HL L 158., 2013.6.10., 1. o.) módosított, a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.);

 

a legutóbb a 2013. május 13-i 517/2013/EU tanácsi rendelettel (HL L 158., 2013.6.10., 1. o.) módosított, az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 300., 2009.11.14., 88. o.);

 

az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-i 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 55., 2011.2.28., 1. o.), amennyiben az autóbusszal végzett különjárati személyszállításra vonatkozik.”.

3.

A megállapodás 2. melléklete a következőképpen módosul:

a)

az 1. cikk a következőképpen módosul:

i.

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálata:

a legutóbb a 2010. július 5-i 2010/48/EU bizottsági irányelvvel (HL L 173., 2010.7.8., 47. o.) módosított, a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló, 2009. május 6-i 2009/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 141., 2009.6.6., 12. o.), amely 2018. május 19-ig alkalmazandó;

a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 127., 2014.4.29., 51. o.), amely 2018. május 20-tól alkalmazandó;

a legutóbb a 2010. július 5-i 2010/47/EU bizottsági irányelvvel (HL L 173., 2010.7.8., 33. o.) módosított, a Közösség területén közlekedő haszongépjárművek közlekedésre alkalmasságának országúti műszaki ellenőrzéséről szóló, 2000. június 6-i 2000/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 203., 2000.8.10., 1. o.), amely 2018. május 19-ig alkalmazandó;

az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv(HL L 127., 2014.4.29., 134. o.), amely 2018. május 20-tól alkalmazandó;”;

ii.

a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

legnagyobb méretek és legnagyobb össztömegek:

a legutóbb a 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 115., 2015.5.6., 1. o.) módosított, a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló, 1996. július 25-i 96/53/EK tanácsi irányelv (HL L 235., 1996.9.17., 59. o.).

Az (EU) 2015/719 irányelv által bevezetett módosítások 2017. május 7-től alkalmazandók;

a legutóbb a 2015. február 3-i (EU) 2015/166 bizottsági rendelettel (HL L 28., 2015.2.4., 3. o.) módosított, a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.);

a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és azok pótkocsijainak tömegével és méreteivel kapcsolatos típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2012. december 12-i 1230/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 353., 2012.12.21., 31. o.);”;

iii.

a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

a közúti közlekedésben alkalmazott menetíró készülékek:

a legutóbb a 2014. október 30-i 1161/2014/EU bizottsági rendelettel (HL L 311., 2014.10.31., 19. o.) módosított, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet (HL L 370., 1985.12.31., 8. o.), amely addig alkalmazandó, ameddig a 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandóvá nem válik.

A 3821/85/EGK rendelet helyett az AETR-megállapodásban és jegyzőkönyveiben előírt egyenértékű szabályok is alkalmazhatók;

a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.) attól az időponttól alkalmazandó, amikor az annak 46. cikkében említett végrehajtási jogi aktusok alkalmazandóvá válnak.

A 165/2014/EU rendelet helyett az AETR-megállapodásban és jegyzőkönyveiben előírt egyenértékű szabályok is alkalmazhatók.”;

b)

a 2. cikk a következőképpen módosul:

i.

az első bekezdés és a táblázat közötti megnevezések és hivatkozások helyébe a következő lép:

„Kipufogógázok:

a legutóbb a 2012. május 29-i 459/2012/EU bizottsági rendelettel (HL L 142., 2012.6.1., 16. o.) módosított, a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.);

a legutóbb a 2014. január 31-i 133/2014/EU bizottsági rendelettel (HL L 47., 2014.2.18., 1. o.) módosított, a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. június 18-i 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 188., 2009.7.18., 1. o.);

Zajkibocsátás:

a legutóbb a 2013. május 13-i 2013/15/EU tanácsi irányelvvel (HL L 158., 2013.6.10., 172. o.) módosított, a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/157/EGK tanácsi irányelv (HL L 42., 1970.2.23., 16. o.), amely a 2014. április 16-i 540/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkére figyelemmel 2027. június 30-ig alkalmazandó;

a gépjárművek zajszintjéről és a csere-hangtompítórendszerekről, és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 70/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 540/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 158., 2014.5.27., 131. o.), amely 15. cikke értelmében 2016. július 1-től, 2019. július 1-től és 2027. július 1-től alkalmazandó;

Fékberendezések:

a legutóbb a 2015. február 3-i (EU) 2015/166 bizottsági rendelettel (HL L 28., 2015.2.4., 3. o.) módosított, a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.);

Gumiabroncsok:

a legutóbb a 2015. február 3-i (EU) 2015/166 bizottsági rendelettel (HL L 28., 2015.2.4., 3. o.) módosított, a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.);

Világító és fényjelző berendezések:

a legutóbb a 2015. február 3-i (EU) 2015/166 bizottsági rendelettel (HL L 28., 2015.2.4., 3. o.) módosított, a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.);

Tüzelőanyag-tartályok:

a legutóbb a 2015. február 3-i (EU) 2015/166 bizottsági rendelettel (HL L 28., 2015.2.4., 3. o.) módosított, a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.);

Visszapillantó tükrök:

a legutóbb a 2015. február 3-i (EU) 2015/166 bizottsági rendelettel (HL L 28., 2015.2.4., 3. o.) módosított, a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.);

Biztonsági övek – Beszerelés:

a legutóbb a 2015. február 3-i (EU) 2015/166 bizottsági rendelettel (HL L 28., 2015.2.4., 3. o.) módosított, a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.);

Biztonsági övek – A biztonsági övek rögzítési pontjai:

a legutóbb a 2015. február 3-i (EU) 2015/166 bizottsági rendelettel (HL L 28., 2015.2.4., 3. o.) módosított, a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.);

Ülések:

a legutóbb a 2015. február 3-i (EU) 2015/166 bizottsági rendelettel (HL L 28., 2015.2.4., 3. o.) módosított, a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.);

Utastér-kialakítás (tűzterjedés megakadályozása):

a legutóbb a 2015. február 3-i (EU) 2015/166 bizottsági rendelettel (HL L 28., 2015.2.4., 3. o.) módosított, a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.);

Utastér elrendezése (vészkijáratok, megközelíthetőségük, ülőhelyméretek, a felépítmény ellenálló képessége stb.):

a legutóbb a 2015. február 3-i (EU) 2015/166 bizottsági rendelettel (HL L 28., 2015.2.4., 3. o.) módosított, a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.);

Fejlett vészfékező rendszerek:

a legutóbb a 2015. február 3-i (EU) 2015/166 bizottsági rendelettel (HL L 28., 2015.2.4., 3. o.) módosított, a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.);

a legutóbb az (EU) 2015/562 bizottsági rendelettel (HL L 93., 2015.4.9., 35. o.) módosított, a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes gépjármű-kategóriákra a fejlett vészfékező rendszerek szempontjából vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. április 16-i 347/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 109., 2012.4.21., 1. o.);

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer:

a legutóbb a 2015. február 3-i (EU) 2015/166 bizottsági rendelettel (HL L 28., 2015.2.4., 3. o.) módosított, a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.);

a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek gépjárművekbe történő beépítésére vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. április 23-i 351/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 110., 2012.4.24., 18. o.).”;

ii.

a táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

„Megnevezés

ENSZ-EGB előírás

(a legutóbbi alkalmazandó változat)

Uniós jogi aktus

Kipufogógázok

49.

A legutóbb a 459/2012/EU rendelettel módosított 715/2007/EK rendelet.

A legutóbb a 133/2014/EU rendelettel módosított 595/2009/EK rendelet.

Zajkibocsátás

51.

A legutóbb a 2013/15/EU tanácsi irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelv, amely az 540/2014/EU rendelet 14. cikkére figyelemmel 2027. június 30-ig alkalmazandó;

az 540/2014/EU rendelet, amely 15. cikke értelmében 2016. július 1-től, 2019. július 1-től és 2027. július 1-től alkalmazandó.

Fékberendezések

13.

A legutóbb az (EU) 2015/166 rendelettel módosított 661/2009/EK rendelet.

Gumiabroncsok

54.

117.

A legutóbb az (EU) 2015/166 rendelettel módosított 661/2009/EK rendelet.

Világító és fényjelző berendezések

48.

A legutóbb az (EU) 2015/166 rendelettel módosított 661/2009/EK rendelet.

Tüzelőanyag-tartályok

34.

58.

A legutóbb az (EU) 2015/166 rendelettel módosított 661/2009/EK rendelet.

Visszapillantó tükrök

46.

A legutóbb az (EU) 2015/166 rendelettel módosított 661/2009/EK rendelet.

Biztonsági övek – Beszerelés

16.

A legutóbb az (EU) 2015/166 rendelettel módosított 661/2009/EK rendelet.

Biztonsági övek – A biztonsági övek rögzítési pontjai

14.

A legutóbb az (EU) 2015/166 rendelettel módosított 661/2009/EK rendelet.

Ülések

17.

A legutóbb az (EU) 2015/166 rendelettel módosított 661/2009/EK rendelet.

Utastér-kialakítás (tűzterjedés megakadályozása)

118.

A legutóbb az (EU) 2015/166 rendelettel módosított 661/2009/EK rendelet.

Utastér elrendezése (vészkijáratok, megközelíthetőségük, ülőhelyméretek, a felépítmény ellenálló képessége stb.)

66.

107.

A legutóbb az (EU) 2015/166 rendelettel módosított 661/2009/EK rendelet.

Fejlett vészfékező rendszer

131.

A legutóbb az (EU) 2015/166 rendelettel módosított 661/2009/EK rendelet.

A legutóbb az (EU) 2015/562 bizottsági rendelettel módosított 347/2012/EU bizottsági rendelet

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

130.

A legutóbb az (EU) 2015/166 rendelettel módosított 661/2009/EK rendelet.

A 351/2012/EU bizottsági rendelet.”

4.

A megállapodás 3. mellékletében a lábjegyzetek szövege helyébe a következő szövegrészek lépnek:

„Albánia (AL), Ausztria (A), Belgium (B), Bosznia-Hercegovina (BA), Bulgária (BG), Ciprus (CY), Cseh Köztársaság (CZ), Dánia (DK), Egyesült Királyság (UK), Észtország (EST), Finnország (FIN), Franciaország (F), Görögország (GR), Hollandia (NL), Horvátország (HR), Írország (IRL), Lengyelország (PL), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (L), Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (MK), Magyarország (H), Málta (MT), Moldovai Köztársaság (MD), Montenegró (ME), Németország (D), Olaszország (I), Portugália (P), Románia (RO), Spanyolország (E), Svédország (S), Szlovák Köztársaság (SK), Szlovénia (SLO), Törökország (TR), Ukrajna (UA), kiegészítendő.”.

5.

A megállapodás 5. mellékletében a lábjegyzet szövege helyébe a következő szövegrész lép

„Albánia (AL), Ausztria (A), Belgium (B), Bosznia-Hercegovina (BA), Bulgária (BG), Ciprus (CY), Cseh Köztársaság (CZ), Dánia (DK), Egyesült Királyság (UK), Észtország (EST), Finnország (FIN), Franciaország (F), Görögország (GR), Hollandia (NL), Horvátország (HR), Írország (IRL), Lengyelország (PL), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (L), Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (MK), Magyarország (H), Málta (MT), Moldovai Köztársaság (MD), Montenegró (ME), Németország (D), Olaszország (I), Portugália (P), Románia (RO), Spanyolország (E), Svédország (S), Szlovák Köztársaság (SK), Szlovénia (SLO), Törökország (TR), Ukrajna (UA), kiegészítendő.”.

6.

A 4. cikk és az 1. melléklet vonatkozásában az Interbus felek nyilatkozatának a mintája a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

„1.   A közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.) I. fejezetében megállapított három feltétel.”;

b)

a (2) bekezdés második albekezdését el kell hagyni.


(1)  A jogi aktusok kiigazítása az Európai Unió által 2015. december 31-ig elfogadott új intézkedéseket veszi figyelembe.


14.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 189/58


A TANÁCS (EU, Euratom) 2016/1147 HATÁROZATA

(2016. július 12.)

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a Belga Királyság által javasolt egy tagja kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 302. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel a belga kormány javaslatára,

tekintettel az Európai Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. szeptember 18-án és 2015. október 1-jén elfogadta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak a 2015. szeptember 21-től2020. szeptember 20-ig terjedő időtartamra történő kinevezéséről szóló (EU, Euratom) 2015/1600 (1), illetve (EU, Euratom) 2015/1790 (2) határozatot.

(2)

Rudi THOMAES hivatali idejének lejártát követően az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy tagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács Paul SOETE-t (Ancien Administrateur délégué d'AGORIA) a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2020. szeptember 20-ig az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjává nevezi ki.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. KAŽIMÍR


(1)  A Tanács 2015. szeptember 18-i (EU, Euratom) 2015/1600 határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak a 2015. szeptember 21-től2020. szeptember 20-ig terjedő időtartamra történő kinevezéséről (HL L 248., 2015.9.24., 53. o.).

(2)  A Tanács 2015. október 1-jei (EU, Euratom) 2015/1790 határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak a 2015. szeptember 21-től2020. szeptember 20-ig terjedő időtartamra történő kinevezéséről (HL L 260., 2015.10.7., 23. o.).