ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 182

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. július 7.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1093 végrehajtási rendelete (2016. július 6.) a didecil-metil-poli(oxietil)ammónium-propionátnak a 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1094 végrehajtási rendelete (2016. július 6.) a granulált réznek a 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról ( 1 )

4

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1095 végrehajtási rendelete (2016. július 6.) a cink-acetát-dihidrát, a vízmentes cink-klorid, a cink-oxid, a cink-szulfát-heptahidrát, a cink-szulfát-monohidrát, az aminosavak cink-kelátjának hidrátja, a fehérjehidrolizátumok cink-kelátja, a glicin-hidrát cink-kelátja (szilárd) és a glicin-hidrát cink-kelátja (folyékony) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről, valamint az 1334/2003/EK, a 479/2006/EK, a 335/2010/EU rendelet és a 991/2012/EU és a 636/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

7

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1096 végrehajtási rendelete (2016. július 6.) az 1251/2008/EK rendeletnek a salmonid alfavírus (SAV) tekintetében a 2010/221/EU határozattal jóváhagyott nemzeti intézkedések hatálya alá tartozó tagállamokba vagy azok egyes részeibe szánt, bizonyos halfajokból álló szállítmányok forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról ( 1 )

28

 

 

A Bizottság (EU) 2016/1097 végrehajtási rendelete (2016. július 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

37

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2016/1098 határozata (2016. július 4.) az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságában az AKCS–EU partnerségi megállapodás III. mellékletének felülvizsgálata tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

39

 

*

A Tanács (EU) 2016/1099 határozata (2016. július 5.) a tagállamok által az Európai Fejlesztési Alapba fizetendő, a 2016. évi második részletet is magában foglaló pénzügyi hozzájárulásról

44

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1100 végrehajtási határozata (2016. július 5.) a 2007/453/EK határozat mellékletének Costa Rica, Litvánia, Namíbia, Németország és Spanyolország BSE-státusának tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 4134. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

47

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1101 végrehajtási határozata (2016. július 5.) a 2004/558/EK határozat I. és II. mellékletének a németországi Rajna-vidék–Pfalz és Saar-vidék szövetségi tartományoknak, valamint Arnsberg, Detmold és Münster közigazgatási régióknak (Regierungsbezirke) a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisétől mentes státusa tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 4135. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

51

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1102 végrehajtási határozata (2016. július 5.) a tagállamok által az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló nemzeti programok jóváhagyásáról (az értesítés a C(2016) 4133. számú dokumentummal történt)

55

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Spanyolország által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján egy bizonyos típusú nagynyomású mosó forgalomba hozatalának megtiltásáról hozott intézkedésről szóló, 2016. február 8-i (EU) 2016/175 bizottsági végrehajtási határozathoz ( HL L 33., 2016.2.10. )

58

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

7.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1093 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. július 6.)

a didecil-metil-poli(oxietil)ammónium-propionátnak a 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) megállapítja azon létező hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a biocid termékekben való felhasználásuk jóváhagyásának lehetősége szempontjából értékelni kell. E jegyzékben szerepel a didecil-metil-poli(oxietil)ammónium-propionát is.

(2)

A 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 16. cikke (2) bekezdésének megfelelően sor került a didecil-metil-poli(oxietil)ammónium-propionátnak az említett irányelv V. melléklete szerinti – az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 8. terméktípusnak megfelelő – 8. terméktípusban (faanyagvédő szerek) való felhasználása tekintetében történő értékelésére.

(3)

Az értékelő illetékes hatóság minőségében eljárva Olaszország 2007. november 20-án benyújtotta a Bizottságnak az értékelő jelentéseket és kapcsolódó ajánlásait.

(4)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében a biocid termékekkel foglalkozó bizottság 2015. december 8-án megfogalmazta az Európai Vegyianyag-ügynökség véleményét, amelyben figyelembe vette az értékelő illetékes hatóság következtetéseit.

(5)

Az említett vélemény szerint a 8. terméktípusba tartozó, didecil-metil-poli(oxietil)ammónium-propionátot tartalmazó biocid termékek – a hatóanyag felhasználásával kapcsolatos bizonyos feltételek betartása esetén – várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében meghatározott követelményeknek.

(6)

Ezért helyénvaló jóváhagyni a didecil-metil-poli(oxietil)ammónium-propionátnak a 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben, az említett előírások és feltételek betartása mellett történő felhasználását.

(7)

Egy adott hatóanyag jóváhagyását megelőzően ésszerű időtartamot kell biztosítani arra, hogy az érdekelt felek megtehessék az új követelmények teljesítéséhez szükséges előkészítő intézkedéseket.

(8)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja, hogy a didecil-metil-poli(oxietil)ammónium-propionátot a 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben – a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett – hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. augusztus 4-i 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról (HL L 294., 2014.10.10., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasági foka (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek

Didecil-metil-poli(oxietil)ammónium-propionát

IUPAC-név:

alfa-[2-(didecil-metil-ammónium)etil]-.omega.-hidroxi-poli(oxi-1,2-etándiil) propionát

EK-szám: nincs hozzárendelve

CAS-szám: 94667-33-1

86,1 %(m/m) száraz tömeg

2018. január 1.

2027. december 31.

8.

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei a következők:

1.

A termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

2.

Az értékelt felhasználásokra vonatkozóan azonosított kockázatokra tekintettel a termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani a következőkre:

a)

az ipari és a foglalkozásszerű felhasználók;

b)

a felszín alatti vizek az időjárás hatásának gyakran kitett faanyag esetében

3.

A felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozóan azonosított kockázatokra tekintettel az engedélyezett termékek címkéjén és – ha van – biztonsági adatlapján fel kell tüntetni, hogy ipari és foglalkozásszerű alkalmazásának zárt helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú, gáttal védett helyen kell történnie, továbbá, hogy a frissen kezelt faanyagot a kezelést követően fedett helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú – vagy mindkét feltételnek megfelelő – helyen kell tárolni a talajba vagy vízbe történő közvetlen kijutás elkerülése érdekében, valamint, hogy a termék alkalmazása során keletkezett anyagveszteséget újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni.


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az 528/2012/EU rendelet 89. cikkének (1) bekezdése alapján végzett értékeléshez használt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.


7.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1094 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. július 6.)

a granulált réznek a 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 90. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

2013. augusztus 30-án a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 11. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelem érkezett Franciaországhoz a granulált réz hatóanyagnak az említett irányelv V. melléklete szerinti – az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 8. terméktípusnak megfelelő – 8. terméktípusban (faanyagvédőszerek) való felhasználás céljából az I. mellékletbe történő felvételéről.

(2)

Franciaország az 528/2012/EU rendelet 90. cikke (2) bekezdésével összhangban 2015. április 3-án benyújtotta az értékelő jelentést és a kapcsolódó ajánlásokat.

(3)

Az Európai Vegyianyag-ügynökség véleményét 2015. december 9-én a biocid termékekkel foglalkozó bizottság fogalmazta meg, amelyben figyelembe vette az értékelő illetékes hatóság következtetéseit.

(4)

Az említett vélemény szerint a 8. terméktípusba tartozó, granulált réz hatóanyagot tartalmazó biocid termékek – a felhasználásukkal kapcsolatos bizonyos előírások és feltételek betartása esetén – várhatóan megfelelnek az 528/2012/EU rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kritériumoknak.

(5)

Ezért helyénvaló jóváhagyni a granulált réznek a 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben, az említett előírások és feltételek betartása mellett történő felhasználását.

(6)

Egy adott hatóanyag jóváhagyását megelőzően ésszerű időtartamot kell biztosítani arra, hogy az érdekelt felek megtehessék az új követelmények teljesítéséhez szükséges előkészítő intézkedéseket.

(7)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja, hogy a granulált rezet a 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben – a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett – hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító szám

A hatóanyag minimális tisztasági foka (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek

Réz, granulált

IUPAC-név:

Réz

EK-szám: 231-159-6

CAS-szám: 7440-50-8

99 % (m/m)

2017. január 1.

2026. december 31.

8

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei a következők:

1.

A termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználáshoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

2.

Az értékelt felhasználásokra vonatkozóan azonosított kockázatokra tekintettel a termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani:

a)

az ipari és a foglalkozásszerű felhasználókra;

b)

a felszíni vizekre és üledékre, amennyiben a kezelt faanyag élettartama alatt közvetlen kibocsátás történik.

3.

A felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozóan azonosított kockázatokra tekintettel az engedélyezett termékek címkéjén és – ha van – biztonsági adatlapján fel kell tüntetni, hogy az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználást zárt helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú, gáttal védett helyen kell végezni, valamint a frissen kezelt faanyagot a kezelést követően fedett helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú – vagy mindkét feltételnek megfelelő – helyen kell tárolni a talajba vagy vízbe történő közvetlen kibocsátás elkerülése érdekében, valamint hogy a termék alkalmazása során keletkezett anyagveszteséget újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni.


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az 528/2012/EU rendelet 90. cikkének (2) bekezdése alapján végzett értékeléshez használt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.


7.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1095 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. július 6.)

a cink-acetát-dihidrát, a vízmentes cink-klorid, a cink-oxid, a cink-szulfát-heptahidrát, a cink-szulfát-monohidrát, az aminosavak cink-kelátjának hidrátja, a fehérjehidrolizátumok cink-kelátja, a glicin-hidrát cink-kelátja (szilárd) és a glicin-hidrát cink-kelátja (folyékony) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről, valamint az 1334/2003/EK, a 479/2006/EK, a 335/2010/EU rendelet és a 991/2012/EU és a 636/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke előírja a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését.

(2)

A cink-acetát-dihidrát, a cink-oxid, a cink-szulfát-heptahidrát, a cink-szulfát-monohidrát, az aminosavak cink-kelátjának hidrátja és a glicin-hidrát cink-kelátja cinkvegyületeket az 1334/2003/EK (3) és a 479/2006/EK bizottsági rendelet (4) engedélyezte határozatlan időre a 70/524/EGK irányelv alapján. E termékeket ezt követően – az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően – mint meglévő termékeket felvették a takarmány-adalékanyagok nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be a cink-acetát-dihidrát, a cink-oxid, a cink-szulfát-heptahidrát, a cink-szulfát-monohidrát, az aminosavak cink-kelátjának hidrátja és a glicin-hidrát cink-kelátja valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő újraértékelésére. Továbbá az említett rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be a vízmentes cink-klorid valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére. A kérelmezők az adalékanyagoknak a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába való besorolását kérték. A kérelmekhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2012. február 1-jei (5), 2012. március 8-i (6), 2012. május 23-i (7), 2012. november 15-i (8), 2013. szeptember 12-i (9) és 2015. március 12-i (10) véleményében megállapította, hogy – a javasolt felhasználási feltételek mellett – a cink-acetát-dihidrát, a vízmentes cink-klorid, a cink-oxid, a cink-szulfát-heptahidrát, a cink-szulfát-monohidrát, az aminosavak cink-kelátjának hidrátja és a glicin-hidrát cink-kelátja nincs káros hatással sem az állatok és az emberek egészségére, sem a környezetre, továbbá hogy a megfelelő védintézkedések mellett nem merülhetnek fel a felhasználókat érintő biztonsági problémák.

(5)

A környezeti hatások, különösen a cink felszíni vizekbe jutása és elszivárgása tekintetében a Hatóság 2014. április 8-i véleményében (11) javasolta a cink maximális mennyiségének jelentős csökkentését számos célfaj teljes értékű takarmányában. A Hatóság által javasolt cinktartalom-csökkentést azonban fokozatosan kell bevezetni, hogy az állatok élettani igényeinek különleges életszakaszokban is eleget lehessen tenni, valamint hogy a csökkentés ne legyen negatív hatással az állatok egészségére. A további csökkentések elérését szem előtt tartva a takarmányipari vállalkozókat és a kutatóintézeteket arra kell ösztönözni, hogy új tudományos adatokat gyűjtsenek a különböző állatfajok élettani igényeiről.

(6)

A Hatóság megállapította továbbá, hogy a cink-acetát-dihidrát, a vízmentes cink-klorid, a cink-oxid, a cink-szulfát-heptahidrát, a cink-szulfát-monohidrát, az aminosavak cink-kelátjának hidrátja és a glicin-hidrát cink-kelátja hatékony cinkforrásnak tekinthető. Az aminosavak cink-kelátjának kémiai jellemzőit figyelembe véve a Hatóság javasolja annak a következő két csoportra bontását: az aminosavak cink-kelátjának hidrátja és a fehérjehidrolizátumok cink-kelátja. A glicin-hidrát cink-kelátja továbbá két különböző formában került értékelésre, szilárd és folyékony halmazállapotban. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagokra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(7)

A cink-acetát-dihidrát, a vízmentes cink-klorid, a cink-oxid, a cink-szulfát-heptahidrát, a cink-szulfát-monohidrát, az aminosavak cink-kelátjának hidrátja, a fehérjehidrolizátumok cink-kelátja, a glicin-hidrát cink-kelátja (szilárd) és a glicin-hidrát cink-kelátja (folyadék) értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyagok felhasználását az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(8)

A cink-acetát-dihidrát, a cink-oxid, a cink-szulfát-heptahidrát, a cink-szulfát-monohidrát, az aminosavak cink-kelátjának hidrátja és a glicin-hidrát cink-kelátja cinkvegyületek e rendelet általi engedélyezése következtében az ezekre az anyagokra vonatkozó bejegyzések a 479/2006/EK és az 1334/2003/EK rendeletben elavultak, ezért azokat indokolt elhagyni.

(9)

A 335/2010/EU bizottsági rendelet (12), valamint a 991/2012/EU (13) és a 636/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (14) számos cinkvegyületet tápértékkel rendelkező adalékanyagként engedélyezett. A Hatóság 2014 április 8-i következtetéseinek figyelembevétele érdekében, amelyek egyben az összetett takarmányban felhasznált, e rendelet által engedélyezett adalékanyagok összes cinktartalmára vonatkozó rendelkezések tudományos alapját is képezik, és amelyek elsősorban a takarmány cinkkel történő kiegészítésének környezeti hatására vonatkoznak, célszerű a 335/2010/EU rendeletben, valamint a 991/2012/EU és a 636/2013/EU végrehajtási rendeletben előírt maximális cinktartalmat az e rendeletben foglalt, az összetett takarmányok cinktartalmára vonatkozó rendelkezésekhez igazítani. A 335/2010/EU bizottsági rendeletet, valamint a 991/2012/EU és a 636/2013/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Mivel biztonsági okok nem indokolják a cink-acetát-dihidrát, cink-oxid, cink-szulfát-heptahidrát, cink-szulfát-monohidrát, aminosavak cink-kelátjának hidrátja és glicin-hidrát cink-kelátja, valamint a 335/2010/EU rendelet, a 991/2012/EU és a 636/2013/EU végrehajtási rendelet által engedélyezett cinkvegyületek engedélyezési feltételeit érintő módosítások azonnali alkalmazását, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára arra, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „nyomelemek vegyületei” funkcionális csoportba tartozó anyagok takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Az 1334/2003/EK rendelet módosítása

Az 1334/2003/EK rendelet mellékletében az „E6 Cink-Zn” bejegyzésből a következő adalékanyagokat: „Cink-acetát-dihidrát”, „Cink-oxid”, „Cink-szulfát-heptahidrát”, „Cink-szulfát-monohidrát”, „Aminosavak cink-kelátja, hidrát” kémiai képletükkel, leírásukkal el kell hagyni.

3. cikk

A 479/2006/EK rendelet módosítása

A 479/2006/EK rendelet mellékletében az „E6” bejegyzésből a „Glicin-hidrát cink-kelátja” adalékanyagot el kell hagyni.

4. cikk

A 335/2010/EU rendelet módosítása

A 335/2010/EU rendelet mellékletében a „3b6.10” bejegyzés nyolcadik oszlopa helyébe a következő lép:

„Kutya, macska: 200 (összesen)

Lazacalakúak és borjúknál alkalmazott tejpótló: 180 (összesen)

Malacok, kocák, nyulak, valamint a lazacalakúakat kivéve az összes halfaj: 150 (összesen)

Egyéb fajok és kategóriák: 120 (összesen)”.

5. cikk

A 991/2012/EU végrehajtási rendelet módosítása

A 991/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletében a „3b609” bejegyzés nyolcadik oszlopa helyébe a következő lép:

„Kutya, macska: 200 (összesen)

Lazacalakúak és borjúknál alkalmazott tejpótló: 180 (összesen)

Malacok, kocák, nyulak, valamint a lazacalakúakat kivéve az összes halfaj: 150 (összesen)

Egyéb fajok és kategóriák: 120 (összesen)”.

6. cikk

A 636/2013/EU végrehajtási rendelet módosítása

A 636/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében a „3b611” bejegyzés nyolcadik oszlopa helyébe a következő lép:

„Kutya, macska: 200 (összesen)

Lazacalakúak és borjúknál alkalmazott tejpótló: 180 (összesen)

Malacok, kocák, nyulak, valamint a lazacalakúakat kivéve az összes halfaj: 150 (összesen)

Egyéb fajok és kategóriák: 120 (összesen)”.

7. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   A cink-acetát-dihidrát, cink-oxid, cink-szulfát-heptahidrát, cink-szulfát-monohidrát, aminosavak cink-kelátjának hidrátja és glicin-hidrát cink-kelátja, valamint a 335/2010/EU rendelet, a 991/2012/EU és a 636/2013/EU végrehajtási rendelet által engedélyezett cinkvegyületek és az ezeket tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2017. január 27. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2016. július 27. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.

(2)   Az (1) bekezdésben szereplő anyagokat tartalmazó takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, amelyeket 2017. július 27. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2016. július 27. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben e termékek célfajai élelmiszer-termelő állatok.

(3)   Az (1) bekezdésben szereplő anyagokat tartalmazó takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, amelyeket 2018. július 27. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2016. július 27. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben e termékek célfajai nem élelmiszer-termelő állatok.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Tanács 1970. november 23-i 70/524/EGK irányelve a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2003. július 25-i 1334/2003/EK rendelete a nyomelemek csoportjába tartozó számos takarmány-adalékanyag engedélyezési feltételeinek módosításáról (HL L 187., 2003.7.26., 11. o.)

(4)  A Bizottság 2006. március 23-i 479/2006/EK rendelete a nyomelemek összetevői csoportba tartozó egyes adalékanyagok engedélyezéséről (HL L 86., 2006.3.24. 4. o.).

(5)  EFSA Journal 2012;10(2):2572.

(6)  EFSA Journal 2012;10(3):2621.

(7)  EFSA Journal 2012;10(6):2734.

(8)  EFSA Journal 2012;10(11):2970.

(9)  EFSA Journal 2013;11(10):3369.

(10)  EFSA Journal 2015;13(4):4058.

(11)  EFSA Journal 2014;12(5):3668.

(12)  A Bizottság 2010. április 22-i 335/2010/EU rendelete a metionin-hidroxi-analóg cinkkelátjának valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (HL L 102., 2010.4.23., 22. o.).

(13)  A Bizottság 2012. október 25-i 991/2012/EU végrehajtási rendelete a cink-klorid-hidroxid-monohidrát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (HL L 297., 2012.10.26., 18. o.).

(14)  A Bizottság 2013. július 1-i 636/2013/EU végrehajtási rendelete metionin cinkkelátjának (1:2) valamennyi állatfaj takarmányának adalékanyagaként való engedélyezéséről (HL L 183., 2013.7.2., 3. o.).


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

Az elem (Zn) tartalma (mg/kg) a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: tápértékkel rendelkező adalékanyagok. Funkcionális csoport: nyomelemek vegyületei

3b601

Cink-acetát-dihidrát

Az adalékanyag összetétele

Cink-acetát-dihidrát, por formájában, legalább 29,6 %-os cinktartalommal.

A hatóanyag jellemzése:

Kémiai képlet: Zn(CH3COO)2 · 2H2O

CAS-szám: 5970-45-6

Analitikai módszerek  (1)

A takarmány-adalékanyag teljes cink-acetát-dihidrát-tartalmának mennyiségi meghatározása:

titrálás nátrium-edetáttal (Európai Gyógyszerkönyv Monográfia 1482).

A takarmány-adalékanyag és az előkeverékek teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

A takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverék teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

152/2009/EK bizottsági rendelet (2) – atomabszorpciós spektrometria (AAS), vagy

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

Minden állatfaj

Kutya, macska: 200 (összesen)

Lazacalakúak és borjúknál alkalmazott tejpótló: 180 (összesen)

Malacok, kocák, nyulak, valamint a lazacalakúakat kivéve az összes halféle: 150 (összesen)

Egyéb fajok és kategóriák: 120 (összesen)

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeveréket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2026. július 27.

3b602

Vízmentes cink-klorid

Az adalékanyag összetétele

Vízmentes cink-klorid, por formájában, legalább 46,1 %-os cinktartalommal

A hatóanyag jellemzése

Kémiai képlet: ZnCl2

CAS-szám: 7646-85-7

Analitikai módszerek  (1)

A takarmány-adalékanyag teljes vízmentes cink-klorid-tartalmának mennyiségi meghatározása:

titrálás nátrium-edetáttal (Európai Gyógyszerkönyv Monográfia 0110).

A takarmány-adalékanyag és az előkeverékek teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően,

ICP-AES CEN módszer (EN ISO 11885); előkeverékek esetében nem alkalmazható.

A takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverék teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

152/2009/EK rendelet – atomabszorpciós spektrometria (AAS), vagy

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

Minden állatfaj

Kutya, macska: 200 (összesen)

Lazacalakúak és borjúknál alkalmazott tejpótló: 180 (összesen)

Malacok, kocák, nyulak, valamint a lazacalakúakat kivéve az összes halféle: 150 (összesen)

Egyéb fajok és kategóriák: 120 (összesen)

1.

Az adalékanyag folyékony előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeveréket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2026. július 27.

3b603

Cink-oxid

Az adalékanyag összetétele

Cink-oxid, por formájában, legalább 72 %-os cinktartalommal

A hatóanyag jellemzése

Kémiai képlet: ZnO

CAS-szám: 1314-13-2

Analitikai módszerek  (1)

A takarmány-adalékanyag teljes cink-oxid-tartalmának mennyiségi meghatározása:

titrálás nátrium-edetáttal (Európai Gyógyszerkönyv Monográfia 0252).

A takarmány-adalékanyag és az előkeverékek teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

A takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverék teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

152/2009/EK rendelet – atomabszorpciós spektrometria (AAS), vagy

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

Minden állatfaj

Kutya, macska: 200 (összesen)

Lazacalakúak és borjúknál alkalmazott tejpótló: 180 (összesen)

Malacok, kocák, nyulak, valamint a lazacalakúakat kivéve az összes halféle: 150 (összesen)

Egyéb fajok és kategóriák: 120 (összesen)

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeveréket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2026. július 27.

3b604

Cink-szulfát heptahidrát

Az adalékanyag összetétele

Cink-szulfát-heptahidrát, por formájában, legalább 22 %-os cinktartalommal

A hatóanyag jellemzése

Kémiai képlet: ZnSO4 · 7H2O

CAS-szám: 7446-20-0

Analitikai módszerek  (1)

A takarmány-adalékanyag teljes cink-szulfát heptahidrát-tartalmának mennyiségi meghatározására:

titrálás nátrium-edetáttal (Európai Gyógyszerkönyv Monográfia 0111).

A takarmány-adalékanyag és az előkeverékek teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

A takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverék teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

152/2009/EK rendelet – atomabszorpciós spektrometria (AAS), vagy

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

Minden állatfaj

Kutya, macska: 200 (összesen)

Lazacalakúak és borjúknál alkalmazott tejpótló: 180 (összesen)

Malacok, kocák, nyulak, valamint a lazacalakúakat kivéve az összes halféle: 150 (összesen)

Egyéb fajok és kategóriák: 120 (összesen)

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeveréket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2026. július 27.

3b605

Cink-szulfát, monohidrát

Az adalékanyag összetétele

Cink-szulfát-monohidrát, por formájában, legalább 34 %-os cinktartalommal

A hatóanyag jellemzése

Kémiai képlet: ZnSO4 · H2O

CAS-szám: 7446-19-7

Analitikai módszerek  (1)

A takarmány-adalékanyag teljes cink-szulfát-monohidrát-tartalmának mennyiségi meghatározása:

titrálás nátrium-edetáttal (Európai Gyógyszerkönyv Monográfia 2159).

A takarmány-adalékanyag és az előkeverékek teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

A takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverék teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

152/2009/EK rendelet – atomabszorpciós spektrometria (AAS), vagy

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

Minden állatfaj

Kutya, macska: 200 (összesen)

Lazacalakúak és borjúknál alkalmazott tejpótló: 180 (összesen)

Malacok, kocák, nyulak, valamint a lazacalakúakat kivéve az összes halféle: 150 (összesen)

Egyéb fajok és kategóriák: 120 (összesen)

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeveréket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2026. július 27.

3b606

Aminosavak cink-kelátja, hidrát

Az adalékanyag összetétele

Cink-aminosav komplex, amelyben a cink és a szójafehérjéből származó aminosav koordinált kovalens kötéssel kelátot képez, por formájában, legalább 10 %-os cinktartalommal.

A hatóanyag jellemzése

Kémiai képlet: Zn(x)1–3 · nH2O, x = szójafehérje-hidrolizátumból származó bármely aminosav anionja.

Az 1 500 Da-t meghaladó súlyú molekulák legfeljebb 10 %-a.

Analitikai módszerek  (1)

A takarmány-adalékanyag aminosav-tartalmának mennyiségi meghatározása:

ioncserés kromatográfiás módszer, oszlopról való eluálódás utáni származékképzéssel UV- vagy fluorometriai detektálással: A 152/2009/EK rendelet III. mellékletének F. pontja.

A takarmány-adalékanyag és az előkeverékek teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

A takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverék teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

152/2009/EK rendelet – atomabszorpciós spektrometria (AAS), vagy

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

Minden állatfaj

Kutya, macska: 200 (összesen)

Lazacalakúak és borjúknál alkalmazott tejpótló: 180 (összesen)

Malacok, kocák, nyulak, valamint a lazacalakúakat kivéve az összes halféle: 150 (összesen)

Egyéb fajok és kategóriák: 120 (összesen)

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az aminosavak cink-kelátjának forgalmazása és készítmények adalékanyagaként való felhasználása megengedett.

3.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeveréket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2026. július 27.

3b612

Fehérjehidrolizátumok cink-kelátja

Az adalékanyag összetétele

Fehérjehidrolizátumok cink-kelátja, por formájában, legalább 10 %-os cinktartalommal.

Legalább 85 % keláttá alakult cinkkel.

A hatóanyag jellemzése

Kémiai képlet: Zn(x)1–3 · nH2O, x = szójafehérje-hidrolizátumból származó bármely aminosavat tartalmazó fehérjehidrolizátum anionja.

Analitikai módszerek  (1)

A takarmány-adalékanyagban található fehérjehidrolizátum-tartalom mennyiségi meghatározása:

ioncserés kromatográfiás módszer, oszlopról való eluálódás utáni származékképzéssel UV- vagy fluorometriai detektálással: A 152/2009/EK rendelet III. mellékletének F. pontja.

A takarmány-adalékanyagban található cinktartalom meghatározására:

Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópiát követő többváltozós regressziós módszer.

A takarmány-adalékanyag és az előkeverékek teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN/TS 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

A takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverék teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

152/2009/EK rendelet – atomabszorpciós spektrometria (AAS), vagy

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

Minden állatfaj

Kutya, macska: 200 (összesen)

Lazacalakúak és borjúknál alkalmazott tejpótló: 180 (összesen)

Malacok, kocák, nyulak, valamint a lazacalakúakat kivéve az összes halféle: 150 (összesen)

Egyéb fajok és kategóriák: 120 (összesen)

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az fehérjehidrolizátumok cink-kelátjának forgalmazása és készítmények adalékanyagaként való felhasználása megengedett.

3.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeveréket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2026. július 27.

3b607

Glicin-hidrát cinkkelátja (szilárd)

Az adalékanyag összetétele

Glicin-hidrát cink-kelátja, por formájában, legalább 15 %-os cinktartalommal.

Nedvességtartalom: legfeljebb 10 %.

A hatóanyag jellemzése

Kémiai képlet: Zn(x)1-3 · nH2O, x = a glicin anionja.

Analitikai módszerek  (1)

A takarmány-adalékanyagban található glicintartalom mennyiségi meghatározása:

ioncserés kromatográfiás módszer, oszlopról való eluálódás utáni származékképzéssel UV- vagy fluorometriai detektálással: A 152/2009/EK rendelet III. mellékletének F. pontja.

A takarmány-adalékanyag és az előkeverékek teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

A takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverék teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

152/2009/EK rendelet – atomabszorpciós spektrometria (AAS), vagy

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

Minden állatfaj

Kutya, macska: 200 (összesen)

Lazacalakúak és borjúknál alkalmazott tejpótló: 180 (összesen)

Malacok, kocák, nyulak, valamint a lazacalakúakat kivéve az összes halféle: 150 (összesen)

Egyéb fajok és kategóriák: 120 (összesen)

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeveréket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2026. július 27.

3b608

Glicin-hidrát cinkkelátja (folyékony)

Az adalékanyag összetétele

Folyékony glicin cink-kelátja, hidrát, legalább 7 %-os cinktartalommal.

A hatóanyag jellemzése

Kémiai képlet: Zn(x)1-3 · nH2O, x = a glicin anionja.

Analitikai módszerek  (1)

A takarmány-adalékanyagban található glicintartalom mennyiségi meghatározása:

ioncserés kromatográfiás módszer, oszlopról való eluálódás utáni származékképzéssel UV- vagy fluorometriai detektálással: A 152/2009/EK rendelet III. mellékletének F. pontja.

A takarmány-adalékanyag és az előkeverékek teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

A takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverék teljes cinktartalmának mennyiségi meghatározása:

152/2009/EK rendelet – atomabszorpciós spektrometria (AAS), vagy

EN 15510: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES), vagy

EN 15621: Induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

Minden állatfaj

Kutya, macska: 200 (összesen)

Lazacalakúak és borjúknál alkalmazott tejpótló: 180 (összesen)

Malacok, kocák, nyulak, valamint a lazacalakúakat kivéve az összes halféle: 150 (összesen)

Egyéb fajok és kategóriák: 120 (összesen)

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

A glicin (folyékony) cink-kelátjának forgalmazása és készítmények adalékanyagaként való felhasználása megengedett.

3.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeveréket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2026. július 27.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  A Bizottság 2009. január 27-i 152/2009/EK rendelete a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról (HL L 54., 2009.2.26., 1. o.).


7.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1096 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. július 6.)

az 1251/2008/EK rendeletnek a salmonid alfavírus (SAV) tekintetében a 2010/221/EU határozattal jóváhagyott nemzeti intézkedések hatálya alá tartozó tagállamokba vagy azok egyes részeibe szánt, bizonyos halfajokból álló szállítmányok forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 43. cikkére és 61. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1251/2008/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza a 2010/221/EU bizottsági határozattal (3) jóváhagyott nemzeti intézkedések hatálya alá tartozó tagállamokba, illetve azok egyes részeibe szánt tenyésztett víziállatok forgalomba hozatalára és behozatalára vonatkozó feltételeket és bizonyítványkiállítási követelményeket.

(2)

A 2010/221/EU határozat az annak I. és II. mellékletében felsorolt tagállamokat feljogosítja arra, hogy követelményeket állapítsanak meg a salmonid alfavírusra (SAV) fogékony halfajoknak az említett betegségtől mentesnek tekintett területeken vagy jóváhagyott felügyeleti program hatálya alá tartozó területeken történő forgalomba hozatalával és behozatalával kapcsolatban követelményeket állapítsanak meg. A tenyésztési célra, átmosó területekre, horgásztavakba, nyílt díszállattelepekre és állománypótlásra szánt, a salmonid alfavírusra (SAV) fogékony halfajok ilyen tagállamokba, illetve azok egyes részeibe érkező szállítmányainak a célterülettel megegyező egészségügyi minősítéssel rendelkező területekről kell származniuk, és azokat az említett követelményeknek való megfelelést igazoló állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie.

(3)

E követelmények betartásának biztosítása érdekében indokolt az 1251/2008/EK rendelet II. mellékletének A. részében található állat-egészségügyi bizonyítványmintába belefoglalni a SAV-ra vonatkozó hivatkozást.

(4)

Az 1251/2008/EK rendelet II. mellékletének C. része felsorolja a 2010/221/EU határozat szerint elfogadott nemzeti intézkedések hatálya alá tartozó betegségekre fogékony fajokat. Az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) által elfogadott Víziállat-egészségügyi Kódex és a víziállatok diagnosztikai vizsgálatairól szóló kézikönyv jelenleg a lazacot (Salmo salar), a szivárványos pisztrángot (Oncorynchus mykiss) és a sebes pisztrángot (Salmo trutta) sorolja a salmonid alfavírusra (SAV) fogékony fajok körébe. Az 1251/2008/EK rendelet hatályával kapcsolatos jogi egyértelműség érdekében az említett rendelet II. mellékletének C. részébe bele kell foglalni a SAV-ra és az e vírusra fogékony halfajokra vonatkozó hivatkozást.

(5)

Az 1251/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Indokolt elengedő időt biztosítani a tagállamok és a gazdasági ágazat számára ahhoz, hogy meghozhassák az ebben a rendeletben megállapított követelmények teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1251/2008/EK rendelet II. mellékletének A. és C. része helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A rendeletet 2016. október 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

(2)  A Bizottság 2008. december 12-i 1251/2008/EK rendelete a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára és közösségi behozatalára vonatkozó feltételek és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról és a kórokozó-átvivő fajok jegyzékének meghatározásáról (HL L 337., 2008.12.16., 41. o.).

(3)  A Bizottság 2010. április 15-i 2010/221/EU határozata a tenyésztett víziállatokban és a vadon élő víziállatokban előforduló egyes betegségek hatásának enyhítésére, a 2006/88/EK tanácsi irányelv 43. cikkével összhangban hozott nemzeti intézkedések jóváhagyásáról (HL L 98., 2010.4.20., 7. o.).


MELLÉKLET

Az 1251/2008/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. rész helyébe a következő szöveg lép:

„A. RÉSZ

A tenyésztési célra, átmosó területekre, horgásztavakba, nyílt díszállattelepekre és állománypótlásra szánt tenyésztett víziállatok forgalomba hozatalára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép Image Szövege kép

2.

A C. rész helyébe a következő szöveg lép:

„C. RÉSZ

A 2010/221/EU határozat szerint elfogadott nemzeti intézkedések hatálya alá tartozó betegségekre fogékony fajok jegyzéke

Betegség

Betegségre fogékony fajok

Pontyfélék tavaszi virémiája (SVC)

Pettyes busa (Aristichthys nobilis), ezüstkárász (Carassius auratus), kárász (Carassius carassius), amur (Ctenopharyngodon idellus), ponty és koi ponty (Cyprinus carpio), fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix), európai harcsa (Silurus glanis), valamint compó (Tinca tinca) és jász (Leuciscus idus)

Bakteriális vesebetegség (BKD)

Család: Salmonidae

Fertőző hasnyálmirigy-elhalás vírus (IPN)

Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss), pataki szajbling (Salvelinus fontinalis), sebes pisztráng (Salmo trutta), lazac (Salmo salar) és csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), valamint nagy maréna (Coregonus lavaretus)

Salmonid alfavírussal (SAV) való fertőződés

Lazac (Salmo salar), szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss), sebes pisztráng (Salmo trutta)

Gyrodactylus salarisszal való fertőződés

Lazac (Salmo salar), szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss), sarkvidéki szajbling (Salvelinus alpinus), észak-amerikai pataki szajbling (Salvelinus fontinalis), pénzes pér (Thymallus thymallus), észak-amerikai tavipisztráng (Salvelinus namaycush) és sebes pisztráng (Salmo trutta)

Ostreid herpeszvírus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Csendes-óceáni osztriga (Crassostrea gigas)”


7.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/37


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1097 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. július 6.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 6-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

136,2

ZZ

136,2

0709 93 10

TR

136,6

ZZ

136,6

0805 50 10

AR

153,4

BO

231,1

CL

185,5

UY

183,3

ZA

182,0

ZZ

187,1

0808 10 80

AR

180,7

BR

99,6

CL

126,6

CN

116,1

NZ

135,5

US

149,7

UY

67,7

ZA

110,8

ZZ

123,3

0808 30 90

AR

197,6

CL

125,3

CN

91,9

ZA

132,2

ZZ

136,8

0809 10 00

TR

209,4

ZZ

209,4

0809 29 00

TR

326,2

ZZ

326,2

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

126,8

ZZ

126,8

0809 40 05

TR

160,5

ZZ

160,5


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

7.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/39


A TANÁCS (EU) 2016/1098 HATÁROZATA

(2016. július 4.)

az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságában az AKCS–EU partnerségi megállapodás III. mellékletének felülvizsgálata tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 209. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapodásra (1),

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapodás (a továbbiakban: AKCS–EU partnerségi megállapodás) 100. cikke kimondja, hogy az AKCS–EU Miniszterek Tanácsa – az AKCS–EU Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Bizottság ajánlása alapján – átdolgozhatja, felülvizsgálhatja és/vagy módosíthatja a megállapodás Ia., Ib., II., III., IV. és VI. mellékletét.

(2)

Az AKCS–EU partnerségi megállapodás 15. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy az AKCS–EU Miniszterek Tanácsa hatásköreit átruházhatja az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságára.

(3)

Az AKCS–EU Miniszterek Tanácsa a 2014. június 19–20-án Kenyában, Nairobiban tartott 39. ülésén együttes nyilatkozatban megállapodott a Vállalkozásfejlesztési Központ (a továbbiakban: CDE) rendezett bezárásáról és az AKCS–EU partnerségi megállapodás III. mellékletének módosításáról, valamint arról, hogy e cél érdekében hatásköröket ruháznak az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságára ezen ügyek előmozdítása érdekében, a szükséges határozatok – így az említett III. melléklet módosításának – elfogadása céljából.

(4)

Az AKCS–EU partnerségi megállapodás III. mellékletét módosítani kell a CDE kizárólag felszámolási célú fennállását biztosító új jogi keret meghatározása érdekében.

(5)

Ezért az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságában az AKCS–EU partnerségi megállapodás III. mellékletének felülvizsgálata tekintetében az Unió által képviselendő álláspontnak a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságában az AKCS–EU partnerségi megállapodás III. mellékletének felülvizsgálata tekintetében az Unió által képviselendő álláspontnak az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának az e határozathoz csatolt határozattervezetén kell alapulnia.

(2)   A határozattervezet kisebb technikai jellegű módosításairól az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságában részt vevő uniós képviselők újabb tanácsi határozat nélkül is megállapodhatnak.

2. cikk

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának határozatát annak elfogadását követően az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. LAJČÁK


(1)  A Cotonouban 2000. június 23-án aláírt (HL L 317., 2000.12.15., 3. o.), a Luxembourgban 2005. június 25-én (HL L 209., 2005.8.11., 27. o.) és Ouagadougouban 2010. június 22-én (HL L 287., 2010.11.4., 3. o.) aláírt megállapodások által módosított megállapodás.


TERVEZET

AZ AKCS–EU NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGÁNAK 2016/… HATÁROZATA

(…)

az AKCS–EU partnerségi megállapodás III. mellékletének felülvizsgálatáról

AZ AKCS–EU NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapodásra (1) (a továbbiakban: AKCS–EU partnerségi megállapodás) és különösen annak 100. cikkére,

mivel:

(1)

Az AKCS–EU partnerségi megállapodás 100. cikke kimondja, hogy az AKCS–EU Miniszterek Tanácsa – az AKCS–EU Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Bizottság ajánlása alapján – átdolgozhatja, felülvizsgálhatja és/vagy módosíthatja a megállapodás Ia., Ib., II., III., IV. és VI. mellékletét.

(2)

Az AKCS–EU partnerségi megállapodás 15. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy az AKCS–EU Miniszterek Tanácsa hatásköreit átruházhatja az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságára.

(3)

Az AKCS–EU partnerségi megállapodás III. mellékletének 2. cikke a Vállalkozásfejlesztési Központra (a továbbiakban: CDE) vonatkozik. Az említett III. melléklet 2. cikke (6) bekezdésének a) pontja szerint a CDE felügyeleti hatósága az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága, amelynek feladata többek között az, hogy meghatározza a CDE eljárási szabályzatát (2) (a továbbiakban: CDE alapszabálya), amelyet az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága 8/2005 határozatával fogadott el. A III. melléklet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerint a CDE igazgatótanácsának felelősségi körébe tartozik többek között a CDE pénzügyi szabályzatának és személyzeti szabályzatának az elfogadása.

(4)

A CDE alapszabályának 1. cikke meghatározza a CDE jogi személyiségének elvét.

(5)

A CDE alapszabályának 9. és 10. cikke meghatározza a CDE igazgatótanácsának megbízatását és összetételét.

(6)

Az AKCS–EU Miniszterek Tanácsa a 2014. június 19–20-án Kenyában, Nairobiban tartott 39. ülésén együttes nyilatkozatban megállapodott a CDE rendezett bezárásáról és az AKCS–EU partnerségi megállapodás III. mellékletének módosításáról, valamint arról, hogy e cél érdekében hatásköröket ruháznak az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságára ezen ügyek előmozdítása érdekében, a szükséges határozatok – így az említett III. melléklet módosításának – elfogadása céljából.

(7)

A CDE lehető legjobb feltételekkel történő bezárásának biztosítása érdekében az AKCS–EU Miniszterek Tanácsának említett együttes nyilatkozata létrehozta az AKCS–EU közös munkacsoportot.

(8)

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága a 4/2014 határozatával (3) felhatalmazta a CDE igazgatótanácsát, hogy hozza meg a CDE bezárásának előkészítéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. A CDE igazgatótanácsa ezt követően egy vagyonfelügyelővel 2016. december 31-ig tartó szerződést írt alá.

(9)

A 4/2014 határozat 2. cikkének (3) bekezdésének megfelelően a bezárási terv 2016. december 31-ét irányozza elő a végelszámolás befejezésének határidejeként (a továbbiakban: bezárási szakasz). Miután a CDE igazgatótanácsa 2015. június 29–30-án jóváhagyta a végleges bezárási tervet, a CDE a bezárási szakaszába lépett.

(10)

A bezárási szakaszt a tervek szerint az úgynevezett passzív szakasz követi, amelyben a CDE kizárólag felszámolási célból áll fenn. A passzív szakasz, amely egy vagyonfelügyelő irányítása alatt áll majd, többek között olyan igazgatási feladatokat foglalhat magában, mint a CDE irattárának megőrzése, az igazgatási formaságokra való válaszadás vagy a bezárási szakasz során nem rendezett fennmaradó peres ügyek kezelése. A passzív szakasznak a bezárási szakaszt követő napon, azaz 2017. január 1-jén kell megkezdődnie. A passzív szakasz rendes esetben négy év elteltével vagy akkor ér véget, amikor a CDE valamennyi kötelezettségét rendezte és valamennyi eszközét értékesítette, a két időpont közül a korábbit alkalmazva.

(11)

A CDE számláit a CDE-nek az AKCS–EK Nagykövetek Bizottsága 5/2004 határozatával (4) elfogadott pénzügyi szabályzata 26. cikkének (1) bekezdése szerint a CDE pénzügyi kimutatásainak elkészítése érdekében a pénzügyi év végén kell lezárni. A jogszabályban előírt 2016. évi könyvvizsgálatot, amely a bezárási szakaszhoz kapcsolódik, ezért legkésőbb 2017. június 30-ig be kell fejezni.

(12)

Az AKCS–EU partnerségi megállapodás III. mellékletének módosításai a CDE-re való hivatkozások törlését érinti. A CDE új jogi keretét a passzív szakasz kezdetétől, azaz 2017. január 1-jétől ez a határozat képezi.

(13)

Az AKCS–EU partnerségi megállapodás 95. cikkének (1) bekezdése alapján a megállapodás 2020-ban hatályát veszti. A CDE működésére vonatkozó, a passzív szakaszban alkalmazandó irányítási szerkezeteket ezért meg kell határozni a 2020. február 29-ét követő időszakra is,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A CDE tevékenységeinek 2016. december 31-jével történő beszüntetésének figyelembevétele érdekében az AKCS–EU partnerségi megállapodás III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A III. melléklet címének helyébe a következő cím lép:

„Intézményi támogatás”.

2.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„Az együttműködés támogatja az intézményi mechanizmust a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés előmozdítása érdekében. Ebben az összefüggésben az együttműködés célja segíteni a Mezőgazdasági és Vidéki Együttműködés Technikai Központja (CTA) szerepének erősítését és fokozását az AKCS intézményi kapacitásának fejlesztésében – különös tekintettel az információkezelésre – annak érdekében, hogy a mezőgazdaság termelékenységének fokozása, a kereskedelmi alapokra helyezés, az élelmezésbiztonság és a vidékfejlesztés céljából javuljon a technológiákhoz való hozzáférés.”.

3.

A 2. cikket el kell hagyni.

4.

A 3. cikk számozása 2. cikkre változik.

2. cikk

(1)   A bezárási szakasz vége – azaz 2016. december 31. – előtt az Európai Bizottságnak vagyonfelügyelőt kell szerződtetnie a passzív szakasz végrehajtásának biztosítására 2017. január 1-től kezdődően egy négyéves időtartamra vagy addig az időpontig, amikor a CDE rendezi valamennyi kötelezettségét és értékesíti valamennyi eszközét, a két időpont közül a korábbit alkalmazva.

(2)   A vagyonfelügyelő felel a passzív szakasz végrehajtásáért. A passzív szakasz végrehajtásában tett előrelépésről a vagyonfelügyelőnek éves jelentéseket kell benyújtania az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságához.

3. cikk

(1)   A CDE alapszabálya, a CDE pénzügyi szabályzata és a CDE személyzeti szabályzata a bezárási szakasz végéig marad hatályban.

2017. január 1-jétől ez a határozat képezi a CDE új jogi keretét.

(2)   2017. január 1-jétől a CDE-nek az alapszabálya 1. cikkében meghatározott jogi személyisége kizárólag a CDE felszámolása céljából marad fenn.

(3)   A CDE igazgatótanácsa a CDE alapszabályának 9. és 10. cikkében meghatározottak szerint a passzív szakaszban is fennmarad mindaddig, amíg az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága a 4/2014 határozat 4. cikke alapján határozatot nem hoz a mentesítésre vonatkozó javaslatról.

A CDE igazgatótanácsának feladata a passzív szakasztól kezdve a bezárásról szóló jelentés jóváhagyására, a bezárási szakaszhoz kapcsolódó számlák elfogadására és a mentesítésre vonatkozó javaslatnak határozathozatal céljából az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságához való benyújtására korlátozódik. Az igazgatótanács 2017. január 1-jétől legfeljebb évente egyszer ülésezhet. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a CDE igazgatótanácsa írásbeli eljárás keretében határozatokat hozzon.

Amennyiben az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága másképp nem határoz, a mentesítés a mentesítésre vonatkozó javaslat benyújtásától számított három hónapon belül vagy – amennyiben utóbbi időpont a korábbi – 2017. december 31-én jóváhagyottnak tekintendő.

(4)   A passzív szakaszhoz kapcsolódó költségeket a 11. Európai Fejlesztési Alapból kell finanszírozni.

(5)   A CDE harmadik felekkel szembeni jogosultságaira, valamint harmadik felek CDE-vel szembeni jogosultságaira egy, 2017. január 1-jétől kezdődő hároméves elévülési időszak vonatkozik.

4. cikk

Az AKCS–EU közös munkacsoportnak a CDE bezárásával kapcsolatos megbízatása, amelyet az AKCS–EU Miniszterek Tanácsának 2014. június 19–20-i együttes nyilatkozata hozott létre, az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának a 4/2014 határozat 4. cikke szerinti, a mentesítési javaslatról hozott határozatával ér véget.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba az 1. cikk kivételével, amely 2017. január 1-jén lép hatályba.

Kelt …,

az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága nevében

az elnök


(1)  A Cotonouban 2000. június 23-án aláírt (HL L 317., 2000.12.15., 3. o.), a Luxembourgban 2005. június 25-én (HL L 209., 2005.8.11., 27. o.) és Ouagadougouban 2010. június 22-én (HL L 287., 2010.11.4., 3. o.) aláírt megállapodások által módosított megállapodás.

(2)  Az AKCS–EK Nagykövetek Bizottságának 8/2005 határozata (2005. július 20.) a Vállalkozásfejlesztési Központ alapszabályáról és eljárási szabályzatáról (HL L 66., 2006.3.8., 16. o.).

(3)  Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 4/2014 határozata (2014. október 23.) a Vállalkozásfejlesztési Központ (CDE) igazgatótanácsának adandó megbízatásról (HL L 330., 2014.11.15., 61. o.).

(4)  Az AKCS–EK Nagykövetek Bizottságának az 5/2004 határozata (2004. december 17.) a Vállalkozásfejlesztési Központ pénzügyi szabályzatáról (HL L 70., 2006.3.9., 52. o.).


7.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/44


A TANÁCS (EU) 2016/1099 HATÁROZATA

(2016. július 5.)

a tagállamok által az Európai Fejlesztési Alapba fizetendő, a 2016. évi második részletet is magában foglaló pénzügyi hozzájárulásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött és Cotonouban 2000. június 23-án aláírt partnerségi megállapodás (1) legutóbb módosított változatára (a továbbiakban: az AKCS–EU partnerségi megállapodás),

tekintettel az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodásra (2) (a továbbiakban: belső megállapodás) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a 11. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló, 2015. március 2-i (EU) 2015/323 tanácsi rendeletre (3) (a továbbiakban: a 11. EFA-ra alkalmazandó pénzügyi szabályzat) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 11. EFA-ra alkalmazandó pénzügyi szabályzat 21–24. cikkében meghatározott eljárás alapján a Bizottság 2016. június 15-ig javaslatot terjeszt elő, amelyben feltünteti a) a 2016. évre vonatkozó hozzájárulás második részletének összegét; valamint b) a 2016. évre vonatkozó hozzájárulásnak a felülvizsgált éves összegét, amennyiben az összeg eltér a tényleges igényektől.

(2)

Az Európai Beruházási Bank a 11. EFA-ra alkalmazandó pénzügyi szabályzat 52. cikkével összhangban 2016. április 28-án megküldte a Bizottságnak az általa kezelt eszközök kötelezettségvállalásaira és kifizetéseire vonatkozó aktualizált becsléseket.

(3)

A 11. EFA-ra alkalmazandó pénzügyi szabályzat 22. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a hozzájárulások lehívása során először a korábbi Európai Fejlesztési Alapokra (a továbbiakban: EFA-k) meghatározott összegeket kell felhasználni. Következésképpen a 10. EFA-ból kell pénzeszközöket lehívni.

(4)

A Tanács a Bizottság javaslata alapján 2015. november 24-én elfogadta határozatát, amely a 2016. évre szóló tagállami EFA-hozzájárulások éves összegét a Bizottság esetében 3 450 000 000 EUR-ban, az Európai Beruházási Bank esetében pedig 150 000 000 EUR-ban állapította meg.

(5)

A Tanács a 2013/759/EU tanácsi határozatával (4)2013. december 12-én elfogadta az áthidaló eszköz létrehozásáról szóló határozatot, mely az EFA tekintetében a 2014. január 1-je és a 11. Európai Fejlesztési Alap hatálybalépése közötti átmeneti igazgatási intézkedésekről rendelkezik,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat mellékletében található táblázat tartalmazza az Európai Fejlesztési Alaphoz történő, 2016. évre szóló hozzájárulások második részleteként az Európai Bizottságnak és az Európai Beruházási Banknak a tagállamok által fizetendő egyes összegeket.

E hozzájárulások befizetése kombinálható az áthidaló eszköz szerint lekötött források csökkentése keretében történő kiigazításokkal, azon kiigazítási terv alapján, amelyet a 2015. évi harmadik részlet elfogadásakor minden egyes tagállam a Bizottsághoz nyújt be.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. LAJČÁK


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(2)  HL L 210., 2013.8.6., 1. o.

(3)  HL L 58., 2015.3.3., 17. o.

(4)  A Tanács 2013/759/EU határozata (2013. december 12.) az EFA tekintetében a 2014. január 1-je és a 11. Európai Fejlesztési Alap hatálybalépése közötti átmeneti igazgatási intézkedésekről (HL L 335., 2013.12.14., 48. o.).


MELLÉKLET

TAGÁLLAM

10. EFA-ra vonatkozó kulcs %

2016. évi 2. részlet (EUR)

az EBB-nek fizetve 10. EFA

a Bizottságnak fizetve 10. EFA

Összesen

BELGIUM

3,53

3 530 000,00

35 300 000,00

38 830 000,00

BULGÁRIA

0,14

140 000,00

1 400 000,00

1 540 000,00

CSEH KÖZTÁRSASÁG

0,51

510 000,00

5 100 000,00

5 610 000,00

DÁNIA

2,00

2 000 000,00

20 000 000,00

22 000 000,00

NÉMETORSZÁG

20,50

20 500 000,00

205 000 000,00

225 500 000,00

ÉSZTORSZÁG

0,05

50 000,00

500 000,00

550 000,00

ÍRORSZÁG

0,91

910 000,00

9 100 000,00

10 010 000,00

GÖRÖGORSZÁG

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

SPANYOLORSZÁG

7,85

7 850 000,00

78 500 000,00

86 350 000,00

FRANCIAORSZÁG

19,55

19 550 000,00

195 500 000,00

215 050 000,00

OLASZORSZÁG

12,86

12 860 000,00

128 600 000,00

141 460 000,00

CIPRUS

0,09

90 000,00

900 000,00

990 000,00

LETTORSZÁG

0,07

70 000,00

700 000,00

770 000,00

LITVÁNIA

0,12

120 000,00

1 200 000,00

1 320 000,00

LUXEMBURG

0,27

270 000,00

2 700 000,00

2 970 000,00

MAGYARORSZÁG

0,55

550 000,00

5 500 000,00

6 050 000,00

MÁLTA

0,03

30 000,00

300 000,00

330 000,00

HOLLANDIA

4,85

4 850 000,00

48 500 000,00

53 350 000,00

AUSZTRIA

2,41

2 410 000,00

24 100 000,00

26 510 000,00

LENGYELORSZÁG

1,30

1 300 000,00

13 000 000,00

14 300 000,00

PORTUGÁLIA

1,15

1 150 000,00

11 500 000,00

12 650 000,00

ROMÁNIA

0,37

370 000,00

3 700 000,00

4 070 000,00

SZLOVÉNIA

0,18

180 000,00

1 800 000,00

1 980 000,00

SZLOVÁKIA

0,21

210 000,00

2 100 000,00

2 310 000,00

FINNORSZÁG

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

SVÉDORSZÁG

2,74

2 740 000,00

27 400 000,00

30 140 000,00

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

14,82

14 820 000,00

148 200 000,00

163 020 000,00

EU-27 ÖSSZESEN

100,00

100 000 000,00

1 000 000 000,00

1 100 000 000,00


7.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/47


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1100 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. július 5.)

a 2007/453/EK határozat mellékletének Costa Rica, Litvánia, Namíbia, Németország és Spanyolország BSE-státusának tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2016) 4134. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 999/2001/EK rendelet értelmében meg kell határozni a tagállamok vagy harmadik országok, illetve azok régióinak (a továbbiakban: országok és régiók) BSE-státusát a következő három kategória egyikébe történő besorolással: elhanyagolható, ellenőrzött vagy meghatározatlan BSE-kockázat.

(2)

A 2007/453/EK bizottsági határozat (2) melléklete a BSE-kockázatok függvényében határozza meg az országok és régiók BSE-státusát.

(3)

A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) vezető szerepet játszik az OIE-tagállamoknak és régióknak a Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexének (3) előírásai alapján történő, BSE-kockázat szerinti besorolásában.

(4)

2016. május 27-én az OIE küldötteinek Világközgyűlése „A tagországok BSE-kockázati státusának elismeréséről” címmel elfogadta 20. sz. határozatát (4). Az eddig felsorolt országok mellett, a határozat Costa Ricát, Litvániát, Namíbiát, Németországot és Spanyolországot is az elhanyagolható BSE-kockázatot jelentő országok közé sorolta.

(5)

Következésképpen a 2007/453/EK határozat mellékletében az országok és régiók listáját módosítani kell az említett országok elhanyagolható BSE-kockázatú kategóriába sorolása érdekében.

(6)

A 2007/453/EK határozat mellékletét tehát ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/453/EK határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 5-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o.

(2)  A Bizottság 2007. június 29-i 2007/453/EK határozata a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának meghatározásáról a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.).

(3)  http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/

(4)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2016_A20_RESO_BSE.pdf


MELLÉKLET

A 2007/453/EK határozat mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„MELLÉKLET

ORSZÁGOK ÉS RÉGIÓK LISTÁJA

A.   Elhanyagolható BSE-kockázatot jelentő országok vagy régiók

Tagállamok

Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Dánia

Németország

Észtország

Horvátország

Olaszország

Ciprus

Lettország

Litvánia

Luxemburg

Magyarország

Málta

Hollandia

Ausztria

Portugália

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Spanyolország

Finnország

Svédország

EFTA-országok

Izland

Liechtenstein

Norvégia

Svájc

Harmadik országok

Argentína

Ausztrália

Brazília

Chile

Kolumbia

Costa Rica

India

Izrael

Japán

Namíbia

Új-Zéland

Panama

Paraguay

Peru

Szingapúr

Egyesült Államok

Uruguay

B.   Ellenőrzött BSE-kockázatot jelentő országok vagy régiók

Tagállamok

Írország

Görögország

Franciaország

Lengyelország

Egyesült Királyság

Harmadik országok

Kanada

Mexikó

Nicaragua

Dél-Korea

Tajvan

C.   Meghatározatlan BSE-kockázatot jelentő országok vagy régiók

Az e melléklet A. vagy B. pontjában fel nem sorolt országok vagy régiók.”


7.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/51


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1101 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. július 5.)

a 2004/558/EK határozat I. és II. mellékletének a németországi Rajna-vidék–Pfalz és Saar-vidék szövetségi tartományoknak, valamint Arnsberg, Detmold és Münster közigazgatási régióknak („Regierungsbezirke”) a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisétől mentes státusa tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2016) 4135. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (2) és (3) bekezdésére és 10. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 64/432/EGK irányelv megállapítja a szarvasmarhafélék Unión belüli kereskedelmére vonatkozó szabályokat. Az említett irányelv 9. cikke előírja, hogy az a tagállam, amelyben kötelező országos ellenőrző program működik a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisére vonatkozóan, a Bizottság elé terjesztheti a programját jóváhagyás céljából. A 64/432/EGK irányelv 9. cikke rendelkezik ezenfelül az Unión belüli kereskedelemhez előírható további garanciák meghatározásáról is.

(2)

A 64/432/EGK irányelv 10. cikke előírja, hogy amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy területe vagy területének egy része mentes a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisétől, úgy azt jelentenie kell a Bizottságnak, a megfelelő dokumentációs anyagokat mellékelve. A cikk rendelkezik továbbá az Unión belüli kereskedelemhez előírható további garanciák meghatározásáról is.

(3)

A 2004/558/EK bizottsági határozat (2) jóváhagyja az I. mellékletében felsorolt tagállamok által az 1-es típusú marhaherpeszvírus (BHV1) felügyeletére és felszámolására benyújtott programokat az említett mellékletben felsorolt régiók tekintetében, amelyekre a 64/432/EGK irányelv 9. cikkének megfelelően további garanciák érvényesek. Ezenkívül a 2004/558/EK határozat II. melléklete felsorolja a BHV1-mentesnek minősülő tagállami régiókat, amelyekre a 64/432/EGK irányelv 10. cikkének megfelelően további garanciák érvényesek.

(4)

A németországi Hamburg, Észak-Rajna-Vesztfália, Rajna-vidék–Pfalz, Saar-vidék és Schleswig-Holstein szövetségi tartományok jelenleg fel vannak sorolva a 2004/558/EK határozat I. mellékletében.

(5)

Németország benyújtotta a Bizottságnak a Rajna-vidék–Pfalz és Saar-vidék szövetségi tartományok, valamint az Észak-Rajna Vesztfália tartománybeli Arnsberg, Detmold és Münster közigazgatási régiók BHV1-mentességét bizonyító dokumentációs anyagokat, valamint a 64/432/EGK irányelv 10. cikkének megfelelően megállapított, rájuk vonatkozó további garanciákat.

(6)

A Németország által benyújtott dokumentációs anyagok értékelését követően megállapítást nyert, hogy Rajna-vidék–Pfalz és Saar-vidék szövetségi tartományokat, valamint az Észak-Rajna Vesztfália tartománybeli Arnsberg, Detmold és Münster közigazgatási régiókat el kell hagyni a 2004/558/EK határozat I. mellékletéből és fel kell venni annak II. mellékletébe, valamint a 64/432/EGK irányelv 10. cikkének megfelelően megállapított további garanciák alkalmazását ki kell terjeszteni rájuk. Ezért a 2004/558/EK határozat I. és II. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

A 2004/558/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/558/EK határozat I. és II. melléklete helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 5-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

(2)  A Bizottság 2004. július 15-i 2004/558/EK határozata a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtásáról és az egyes tagállamok által benyújtott felszámolási programok jóváhagyásáról(HL L 249., 2004.7.23., 20. o.).


MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Tagállamok

A tagállamok azon régiói, amelyekre a 64/432/EGK irányelv 9. cikke szerint a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisére vonatkozóan további garanciák érvényesek

Belgium

Minden régió

Cseh Köztársaság

Minden régió

Németország

A következő szövetségi tartományok:

 

Hamburg

 

Schleswig-Holstein

Az alábbi közigazgatási régiók Észak-Rajna-Vesztfáliában:

 

Düsseldorf

 

Köln

Olaszország

Friuli-Venezia Giulia régió

Trento autonóm megye

II. MELLÉKLET

Tagállamok

A tagállamok azon régiói, amelyekre a 64/432/EGK irányelv 10. cikke szerint a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisére vonatkozóan további garanciák érvényesek

Dánia

Minden régió

Németország

A következő szövetségi tartományok:

 

Baden-Württemberg

 

Bajorország

 

Berlin

 

Brandenburg

 

Bréma

 

Hessen

 

Alsó-Szászország

 

Mecklenburg–Elő-Pomeránia

 

Rajna-vidék–Pfalz

 

Saar-vidék

 

Szászország

 

Szász-Anhalt

 

Türingia

Az alábbi közigazgatási régiók Észak-Rajna-Vesztfáliában

 

Arnsberg

 

Detmold

 

Münster

Olaszország

Valle d'Aosta régió

Bolzano autonóm tartomány

Ausztria

Minden régió

Finnország

Minden régió

Svédország

Minden régió


7.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/55


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1102 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. július 5.)

a tagállamok által az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján benyújtott, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló nemzeti programok jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2016) 4133. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke első bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet 55. cikkének megfelelően valamennyi tagállam benyújtotta a Bizottsághoz a méhészeti termékek termelésére és forgalmazására vonatkozó, a 2017-es, a 2018-as és a 2019-es méhészeti évre szóló hároméves nemzeti programját.

(2)

Mind a 28 program teljesíti az 1308/2013/EU rendeletben meghatározott célokat és tartalmazza az (EU) 2015/1368 bizottsági végrehajtási rendelet (2) 4. cikkében előírt információkat.

(3)

Az egyes nemzeti programokhoz nyújtott uniós hozzájárulás összegét az 1308/2013/EU rendelet 55. cikkének (2) bekezdése és az (EU) 2015/1366 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) 4. cikke, valamint 8. cikkének (2) bekezdése alapján kell meghatározni.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság által a méhészeti termékek termelésére és forgalmazására vonatkozóan benyújtott, a 2017-es, a 2018-as és a 2019-es méhészeti évre szóló nemzeti programokat a Bizottság jóváhagyja.

2. cikk

Az 1. cikkben említett nemzeti programokhoz nyújtott uniós hozzájárulás nem haladhatja meg a 2017-es, a 2018-as és a 2019-es méhészeti évre vonatkozóan a mellékletben megállapított maximális összegeket.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 5-én.

a Bizottság részéről

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2015. augusztus 6-i (EU) 2015/1368 végrehajtási rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban nyújtott támogatások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 211., 2015.8.8., 9. o.).

(3)  A Bizottság 2015. május 11-i (EU) 2015/1366 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban nyújtott támogatások tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 211., 2015.8.8., 3. o.).


MELLÉKLET

A nemzeti méhészeti programokhoz a 2017-es, a 2018-as és a 2019-es méhészeti évre nyújtott uniós hozzájárulás összege

(EUR)

 

2017-es méhészeti év

2018-as méhészeti év

2019-es méhészeti év

Belgium

249 313

249 313

249 313

Bulgária

1 216 533

1 216 534

1 216 533

Cseh Köztársaság

1 250 510

1 250 511

1 250 509

Dánia

174 202

174 202

174 202

Németország

1 645 049

1 645 050

1 645 048

Észtország

82 800

82 800

82 800

Írország

36 333

36 333

36 333

Görögország

3 632 500

3 632 500

3 632 500

Spanyolország

5 634 999

5 635 001

5 634 999

Franciaország

3 783 641

3 783 645

3 783 640

Horvátország

1 127 767

1 127 767

1 127 767

Olaszország

3 045 356

3 045 357

3 045 354

Ciprus

100 000

100 000

100 000

Lettország

193 810

193 810

193 810

Litvánia

324 090

324 090

324 090

Luxemburg

18 049

18 049

18 049

Magyarország

2 517 625

2 517 627

2 517 624

Málta

8 333

8 333

8 333

Hollandia

173 986

173 971

174 000

Ausztria

870 712

870 712

870 711

Lengyelország

2 961 910

2 961 911

2 961 908

Portugália

1 299 259

1 299 259

1 299 259

Románia

3 584 747

3 584 749

3 584 744

Szlovénia

382 814

382 814

382 814

Szlovákia

589 423

589 423

589 422

Finnország

115 637

115 637

115 637

Svédország

346 911

346 911

346 911

Egyesült Királyság

633 691

633 691

633 690

EU-28

36 000 000

36 000 000

36 000 000


Helyesbítések

7.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/58


Helyesbítés a Spanyolország által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján egy bizonyos típusú nagynyomású mosó forgalomba hozatalának megtiltásáról hozott intézkedésről szóló, 2016. február 8-i (EU) 2016/175 bizottsági végrehajtási határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 33., 2016. február 10. )

1.

A 12. oldalon, a (4) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„(4)

A gyártó által a nagynyomású mosóra kiállított EK-megfelelőségi nyilatkozat hivatkozott többek között az EN 60335-2-67:2009 harmonizált szabvány »Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2. rész-67: Kereskedelmi felhasználású padlóápoló és padlótisztító gépek követelményei (IEC 60335-2-67:2002 [Módosítva])+ A1:2005 [Módosítva])« című részére.”

helyesen:

„(4)

A gyártó által a nagynyomású mosóra kiállított EK-megfelelőségi nyilatkozat hivatkozott többek között az EN 60335-2-79:2009 »Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-79. rész: Nagynyomású tisztítógépek és gőzös tisztítógépek követelményei (IEC 60335-2-79:2002+A1:2004+A2:2007, módosítva)« harmonizált szabványra.”

2.

A 12. oldalon, az (5) preambulumbekezdés első, második és harmadik francia bekezdésében:

a következő szövegrész:

„EN 60335-2-67:2009”

helyesen:

„EN 60335-2-79:2009”.

3.

A 13. oldalon, a (8) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„EN 60335-2-67”

helyesen:

„EN 60335-2-79”.