ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 181

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. július 6.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1066 végrehajtási rendelete (2016. június 17.) a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a hitelintézetek és befektetési vállalkozások szanálási terveihez történő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó eljárásokra, egységes formanyomtatványokra és mintadokumentumokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról ( 1 )

1

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

6.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 181/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1066 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. június 17.)

a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a hitelintézetek és befektetési vállalkozások szanálási terveihez történő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó eljárásokra, egységes formanyomtatványokra és mintadokumentumokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A szanálási hatóságokra hárul az a feladat, hogy a 2014/59/EU irányelvben meghatározott követelményekkel és eljárással összhangban szanálási tervet dolgozzanak ki a hitelintézetek és befektetési vállalkozások (a továbbiakban: intézmények) számára, és ehhez felhatalmazást kaptak arra, hogy az intézményektől bekérjék a szükséges információkat. Az uniós anyaintézménynek be kell nyújtania a csoportszintű szanálási tervek elkészítéséhez szükséges információkat a csoportszintű szanálási hatóságnak, amelynek ezután továbbítania kell azokat a 2014/59/EU irányelv 13. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében felsorolt hatóságok számára, az ugyanott meghatározott eljárást követve.

(2)

A szükséges információknak az intézményektől való bekérésére szolgáló eljárást és a vonatkozó mintadokumentumok minimális körét úgy kell kidolgozni, hogy a szanálási hatóságok Unió-szerte következetes módon gyűjthessék össze az információkat, és hogy az eljárás és a mintadokumentumok megkönnyítsék az érintett hatóságok közötti információcserét.

(3)

A 2014/59/EU irányelv 11. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az intézmények kötelesek a szükséges mértékben együttműködni a szanálási hatóságokkal a szanálási tervek elkészítésében. Mindamellett eljárásokat kell kidolgozni az adatszolgáltatási követelmények megkettőzésének elkerülése érdekében. A 2014/59/EU irányelv ebben a tekintetben úgy rendelkezik, hogy az illetékes hatóságok kötelesek együttműködni a szanálási hatóságokkal. Ez az együttműködés azt jelenti, hogy az illetékes hatóság és a szanálási hatóság közösen ellenőrzi, hogy az illetékes hatóság – felügyeleti feladatainak ellátása kapcsán – korábban már részben vagy egészben megszerezte-e a szükséges információkat. Amennyiben az érintett információk rendelkezésre állnak, az illetékes hatóságnak helyénvaló azokat továbbítania.

(4)

A szanálási tervek átfogó tartalma tekintetében helyénvaló, hogy a mintadokumentumok minimális köre lefedje az egyes intézményekre vonatkozóan a szanálási hatóságnak szolgáltatandó információkat.

(5)

Ez a rendelet az Európai Bankhatóság (EBH) által a Bizottsághoz benyújtott végrehajtás-technikai standardokon alapul.

(6)

Az EBH nyilvános konzultációkat bonyolított le az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardokról, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A szanálási tervhez történő adatszolgáltatás

Az intézmények az e rendelet 2. cikkében meghatározott eljárást követve és adott esetben az e rendelet 3. cikkében említett mintadokumentumok felhasználásával teljesítik a szanálási hatóság felé a szanálási tervek elkészítéséhez és végrehajtásához szükséges, a 2014/59/EU irányelv 11. cikke szerinti adatszolgáltatást, beleértve az említett irányelv 13. cikke szerinti, a csoportszintű szanálási tervekhez történő adatszolgáltatást.

2. cikk

Eljárás

(1)   Annak érdekében, hogy a 2014/59/EU irányelv 11. cikkének (2) bekezdése értelmében ellenőrizze, hogy a szanálási terv kidolgozásához a szanálási hatóság által az intézménytől bekérendő információk már részben vagy egészben az illetékes hatóság rendelkezésére állnak-e, a szanálási hatóság először az érintett intézmény illetékes hatóságától kéri be a szükséges információkat.

(2)   Amennyiben a szükséges információk részben vagy egészben az illetékes hatóság rendelkezésére állnak, az mielőbb tájékoztatja erről a szanálási hatóságot.

(3)   Amennyiben az információ még nem áll az illetékes hatóság rendelkezésére, vagy ha az illetékes hatóság a szanálási hatóság számára – mindenekelőtt a csoportszintű szanálási tervek kidolgozási eljárásának céljára – nem kielégítő formátumban biztosítja az információkat, a szanálási hatóság közvetlenül az intézménytől kéri be a szükséges információkat.

(4)   Amennyiben a szanálási hatóság által a (3) bekezdéssel összhangban bekért információk a 3. cikkben meghatározott kategóriák egyikébe tartoznak, az intézmény az I–XII. mellékletben meghatározott, a XIII. mellékletben foglalt útmutató szerint kitöltött, vonatkozó mintadokumentumok benyújtása útján juttatja el az érintett információkat a szanálási hatóságnak.

(5)   Amennyiben a szanálási hatóság által bekért információk nem tartoznak a 3. cikkben meghatározott kategóriákba, az információkat a szanálási hatóság által kért formátumban kell benyújtani.

(6)   A szanálási hatóság által a (3) bekezdés szerint az intézményhez intézett információkérés:

a)

az információk nagyságrendjének és összetettségének figyelembevételével meghatározza, hogy az intézménynek mely határidőig kell benyújtania az információkat a szanálási hatóság számára;

b)

amennyiben a bekért információk a 3. cikkben meghatározott kategóriák egyikébe tartoznak, meghatározza, hogy az I–XII. mellékletben foglalt mintadokumentumok közül melyiken kell benyújtani az információkat a szanálási hatóság számára;

c)

amennyiben a bekért információk nem tartoznak a 3. cikkben meghatározott kategóriákba, illetve az I–XII. mellékletben foglalt mintadokumentumok egyike sem alkalmazható azokra, meghatározza, hogy milyen formátumban kell benyújtani az információkat a szanálási hatóság számára;

d)

meghatározza, hogy az I–XII. mellékletben foglalt, vonatkozó mintadokumentumot egyéni vagy csoportszinten kell kitölteni, és hogy annak hatóköre a XIII. mellékletben foglalt útmutató szerint helyi, az Unióra kiterjedő vagy globális szintű;

e)

tartalmazza a szanálási hatóság azon kapcsolatfelvételi adatait, amelyekre az információkat el kell juttatni.

3. cikk

A mintadokumentumokban megadandó információk minimális köre

A 2014/59/EU irányelv 11. cikke szerinti adatszolgáltatáshoz használandó mintadokumentumok minimális köre a következő kategóriákat fedi le:

(1)

szervezeti felépítés (I. melléklet);

(2)

irányítás és igazgatás (II. melléklet);

(3)

kritikus funkciók és fő üzletágak (III. melléklet);

(4)

kritikus partnerek (IV. melléklet – 1. szakasz: eszközök, 2. szakasz: kötelezettségek, 3. szakasz: jelentős fedezeti ügyletek);

(5)

strukturált kötelezettségek (V. melléklet);

(6)

nyújtott biztosíték (VI. melléklet);

(7)

mérlegen kívüli tételek (VII. melléklet);

(8)

fizetési, klíring- és elszámolási rendszerek (VIII. melléklet);

(9)

információs rendszerek (IX. melléklet – 1. szakasz: általános információk, 2. szakasz: hozzárendelések);

(10)

kapcsolódások (X. melléklet);

(11)

hatóságok (XI. melléklet);

(12)

a szanálás joghatásai (XII. melléklet).

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 190. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).


I. MELLÉKLET

Szervezeti felépítés

Jogalany

Közvetlen tulajdonos

Tőke

Szavazati jogok

Konszolidáló szervezet

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

010

020

030

040

050

060

070

080

X. holdingtársaság

110

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

A. bank (anyavállalat)

111

X. holdingtársaság

110

100  %

100  %

A. bank

111

B. bank (leányvállalat)

112

A. bank

111

80  %

60  %

A. bank

111

U. bank

156

B. bank

112

100  %

100  %

A. bank

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. MELLÉKLET

Irányítás és igazgatás

Jogalany

Telephely

Bejegyzés szerinti joghatóság

Engedélyező hatóság

Engedély típusa

A szanálási tervhez szükséges információk biztosításáért felelős irányító testület tagja

Felső vezető

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Név

Telefonszám

E-mail cím

Név

Beosztás

Szervezeti egység

Telefonszám

E-mail cím

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

A. bank

111

London

GB

BoE

Betétgyűjtés

David Jones

4 444 444

djones@banka.com

 

 

 

 

 

B. bank

112

Párizs

FR

ACP

Betétgyűjtés, vagyonkezelés

Paul Durand

33 333 333

pdurand@bankb.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III. MELLÉKLET

Kritikus funkciók és fő üzletágak

Kritikus funkciók

Fő üzletágak

Jogalany

Telephely

A telephelyhez tartozó irodák/fióktelepek száma

Jelentős eszközök

Jelentős kötelezettségek

A felső vezetés adatszolgáltatásért felelős tisztviselője

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Típus

Összeg

Pénznem

Típus

Összeg

Pénznem

Név

Beosztás

Szervezeti egység

Telefonszám

E-mail cím

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

Betétgyűjtés

Lakossági banki szolgáltatások

A. bank

111

Egyesült Királyság

87

 

 

 

betét

5,000

GBP

 

 

 

 

 

 

Lakossági banki szolgáltatások

A. bank

111

Írország

4

 

 

 

betét

200

EUR

 

 

 

 

 

 

Lakossági banki szolgáltatások

B. bank

112

Franciaország

112

 

 

 

betét

5,000

EUR

 

 

 

 

 

 

Elektronikus banki szolgáltatásokat kiszolgáló informatikai központ

C. jogalany

113

Spanyolország

1

 

 

 

n.a.

n/a

n.a.

 

 

 

 

 

Vagyonkezelés

 

A. bank

111

Egyesült Királyság

10

kezelt eszközállomány

1,000

GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. bank

114

Szlovákia

1

kezelt eszközállomány

100

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV. MELLÉKLET

1. SZAKASZ

Kritikus partnerek (eszközök)

Jogalany

Kritikus partner

Pénznem

Eredeti kitettség

Hitelkockázat-mérséklés

Értékelési korrekciók és tartalékok

Nettó kitettség

A CET1-mutatóra gyakorolt hatás

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

A. bank

111

Az Egyesült Királyság kormánya

789

GBP

200,000

0

0

200,000

200 bp

B. bank

112

W. bank

444

EUR

1,000,000

500,000

200,000

300,000

300 bp

A. bank

111

U. vállalat

650

EUR

500,000

0

400,000

100,000

100 bp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SZAKASZ

Kritikus partnerek (kötelezettségek)

Jogalany

Kritikus partner

Finanszírozás

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Típus

Összeg

Pénznem

010

020

030

040

050

060

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SZAKASZ

Kritikus partnerek (jelentős fedezeti ügyletek)

Jogalany

Kritikus partner

Jelentős fedezeti ügyletek (mérlegtételek)

Jelentős fedezeti ügyletek (mérlegen kívüli tételek)

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Típus

Összeg

Pénznem

Fedezeti ügylet célja

Típus

Összeg

Pénznem

Fedezeti ügylet célja

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V. MELLÉKLET

Kötelezettségek szerkezete

010

Jogalany neve

A. bank

020

Jogalany-azonosító

111

030

A kötelezettségekre irányadó jog

EGT

 

040

Dátum

12/31/2013


 

Partnerek

Kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumnak minősülő alárendelt adósság

Járulékos tőkeinstrumentumnak minősülő alárendelt adósság

Alárendelt adósság

Előresorolt fedezetlen adósság

Betét

Biztosítékkal fedezett adósság

A bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 44. cikkének (2) bekezdése értelmében kizárt egyéb kötelezettségek

Származtatott ügyletek

ÖSSZESEN

< 1 hónap

< 1 év

> 1 év

< 1 hónap

< 1 év

> 1 év

< 1 hónap

< 1 év

> 1 év

Összesen

ebből biztosítható betét

ebből biztosított betét

prudenciális nettósítás utáni kitettség

letéttel vagy más fedezettel nyújtott biztosíték levonása utáni kitettség

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

050

Természetes személyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055

ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Mikro-, kis- és középvállalkozások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

065

ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Nem pénzügyi nagyvállalatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Biztosítók és nyugdíjalapok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Egyéb pénzügyi vállalkozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Csoporton belüli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Kormányzat, központi bank és szupranacionális szervezetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Egyéb, máshova nem sorolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Leírható, illetve átalakítható kötelezettségek összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VI. MELLÉKLET

Nyújtott biztosíték

Jogalany

Biztosíték kibocsátója

Biztosíték típusa

Azonosító szám

Biztosíték birtokosa

Összeg

Pénznem

Joghatóság

Partner

Összeg

Pénznem

Joghatóság

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

A. bank

111

Az Egyesült Államok kormánya

278

Egyesült államokbeli államkötvények

 

L. bank

487

1 000

USD

US

B. bank

345

10 000

USD

US

A. bank

111

A. bank

997

Jelzáloghitelek

 

BoE

997

1 000

GBP

GB

C. bank

587

8 000

GBP

GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VII. MELLÉKLET

Mérlegen kívüli tételek

Jogalany

Mérlegen kívüli tétel

Partner

Összeg

Pénznem

Kritikus működési folyamatok

Fő üzletágak

Kiegészítő információk

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Összesen

Ebből rendelkezésre tartott

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

A. bank

111

hitelkeret

C. bank

113

10 000 000

10 000 000

GBP

 

 

2015 végén lejáró megállapodás

A. bank

111

hitelkeret

D. bank

114

–5,000,000

0

EUR

 

 

2015 végén lejáró megállapodás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIII. MELLÉKLET

Fizetési, klíring- és elszámolási rendszerek

Jogalany

Rendszer

Reprezentatív intézmény

Hozzárendelés a kritikus funkciókhoz

Hozzárendelés a fő üzletágakhoz

Tagsági követelmények

A szanálási eljárás hatása a tagságra vagy a reprezentatív intézménnyel kötött szerződésre

Helyettesíthetőség

Kiegészítő információk

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Rendszer típusa

Megnevezés

Részvétel módja

Azonosító kód

Jogalany neve

Azonosító kód

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

A. bank

111

Letéti

Clearstream

közvetett

 

W. bank

 

 

Értékpapír-kereskedelem

 

Tagság törölve

Euroclear

 

B. bank

112

Fizetési

TARGET

közvetlen

 

 

 

Fizetési

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IX. MELLÉKLET

1. SZAKASZ

Információs rendszerek (általános információk)

Rendszer

A szerződésben részes, csoporthoz tartozó vállalkozás

Szerződés típusa

Partner

Felelős személy

A szanálási eljárás hatása az információs rendszerekhez való hozzáférés folytonosságára

Azonosító

Típus

Leírás

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Név

Telefonszám

E-mail cím

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

A. rendszer

elektronikus banki szolgáltatás

 

A. bank

111

Licencia

A. jogalany

 

 

 

 

 

B. rendszer

hitel-jóváhagyás

 

A. bank

111

Licencia

B. jogalany

 

 

 

 

 

 

hitel-jóváhagyás

 

B. bank

112

Licencia

B. jogalany

 

 

 

 

 

C. rendszer

egyéb

 

C. bank

113

Megosztott szolgáltatások

C. jogalany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SZAKASZ

Információs rendszerek (hozzárendelések)

Rendszer

Felhasználó

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Kritikus funkció

Fő üzletág

010

020

030

040

050

A. rendszer

A. bank

111

Betétgyűjtés

Betétgyűjtés

A. rendszer

B. bank

112

Betétgyűjtés

Betétgyűjtés

B. rendszer

A. bank

111

Hitel

Lakossági szolgáltatások

B. rendszer

C. bank

113

Hitel

Vállalati banki szolgáltatások

C. rendszer

A. bank

111

Összes

Összes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


X. MELLÉKLET

Kapcsolódások

A. jogalany

B. jogalany

 

 

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Jogalany neve (2)

Jogalany-azonosító (2)

Kapcsolódás típusa

Leírás

010

020

030

040

050

060

A. bank

101

B. bank

102

Személyzet

Jogi munkatársak (40 egység)

A. bank

101

C. bank

103

Személyzet

Jogi munkatársak (40 egység)

B. bank

102

C. bank

103

Rendszerek

A C. bank által használt összes rendszert és informatikai struktúrát a B. bank is használja

A. bank

101

C. bank

103

Finanszírozási megállapodások

A C. bank finanszírozása az A. bankon keresztül történik

A. bank

101

D. jogalany

104

Személyzet

Jogi munkatársak (40 egység)

A. bank

101

B. bank

102

Finanszírozási megállapodások

A B. bank finanszírozása az A. bankon keresztül történik

C. bank

103

D. jogalany

104

Létesítmények

A C. bank és a D. jogalany székhelye azonos épületben található

A. bank

101

B. bank

102

Likviditási megállapodások

Az A. bank szükség esetén likviditást nyújt a B. banknak

D. jogalany

104

A. bank

101

Személyzet

Az A. bank összes informatikai munkatársa a D. jogalany alkalmazásában áll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XI. MELLÉKLET

Hatóságok

Jogalany

Felügyeleti hatóság(ok)

Szanálási hatóság

Betétbiztosítási hatóság

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

A hatóság neve

Telefonszám

E-mail cím

A hatóság neve

Telefonszám

E-mail cím

A hatóság neve

Telefonszám

E-mail cím

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

A. bank

111

Prudenciális szabályozásért felelős hatóság

 

 

Bank of England

 

 

Pénzügyi szolgáltatások garanciarendszere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XII. MELLÉKLET

A szanálás joghatásai

Jogalany

Harmadik fél

Szerződés típusa

Felmondás érinti-e a szanálási eszközt

Megjegyzések

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

Jogalany neve

Jogalany-azonosító

010

020

030

040

050

060

070

B. bank

112

Euronext NV

 

Tagság

I

A szanálás megnehezítheti a vagyonkezelési tevékenység értékesítését

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XIII. MELLÉKLET

Útmutató az I–XII. mellékletben található mintadokumentumokhoz

Általános útmutató

1.   FELÉPÍTÉS ÉS ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

1.1.   Felépítés

A keretrendszer 12 mintadokumentum-készletből áll, amelyek összesen 15 mintadokumentumot tartalmaznak a következők szerint:

1.

Szervezeti felépítés

2.

Irányítás és igazgatás

3.

Kritikus funkciók és fő üzletágak

4.

Kritikus partnerek (3 tábla)

5.

Kötelezettségek szerkezete

6.

Nyújtott biztosíték

7.

Mérlegen kívüli tételek

8.

Fizetési, klíring- és elszámolási rendszerek

9.

Információs rendszerek (2 tábla)

10.

Kapcsolódások

11.

Hatóságok

12.

A szanálás joghatásai

1.2.   Számviteli standardok

Az intézmények a pénzügyi beszámolóik készítéséhez használt számviteli keret alapján jelentik be a könyv szerinti értéket. Azok az intézmények, amelyeknek nem kell pénzügyi beszámolót készíteniük, saját számviteli keretüket használják.

E melléklet alkalmazásában az „IAS” és az „IFRS” rövidítés az 1606/2002/EK rendelet 2. cikkében meghatározott nemzetközi számviteli standardokra utal.

A mintadokumentumban a könyv szerinti bruttó értékeket kell feltüntetni, ha arról az útmutató másként nem rendelkezik.

1.3.   Számozási szabályok

A mintadokumentumok oszlopaira, soraira és celláira való hivatkozáskor az útmutató a következő általános jelölési szabályokat követi: {mintadokumentum; sor; oszlop}.

1.4.   Alkalmazás szintje

Az alkalmazás szintjét a közvetlenül vagy közvetve az intézményhez intézett információkéréssel egyidejűleg a szanálási hatóság határozza meg.

Az egyes mintadokumentumokhoz kapcsolódó útmutató

2.   I. MELLÉKLET – SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Ez a mintadokumentum a 2014/59/EU irányelv mellékletének B. szakaszában felsorolt alábbi tételeket tartalmazza:

(1) az intézmény szervezeti struktúrájának részletes leírása, az összes jogi személy listáját is beleértve;

(2) az egyes jogi személyek szavazati jogot biztosító, illetve nem biztosító részvényei közvetlen tulajdonosainak azonosítása és a részesedés százalékos aránya

Az egyes oszlopokra vonatkozó utasítások:

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

010–020

Jogalany

010

Jogalany neve

020

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

030–040

Közvetlen tulajdonos

030

Jogalany neve

A 010. oszlopban megnevezett jogalanyban közvetlen részesedéssel rendelkező és azt irányító jogalany neve.

040

Jogalany-azonosító

A 030. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

050

Tőke (%)

A 030. oszlopban megnevezett jogalany által a 010. oszlopban feltüntetett jogalany tőkéjében birtokolt részesedés százalékos aránya.

060

Szavazati jogok (%)

A 030. oszlopban megnevezett jogalany által a 010. oszlopban feltüntetett jogalany szavazati jogaiban birtokolt részesedés százalékos aránya.

070–080

Konszolidáló szervezet

070

Jogalany neve

A 010. oszlopban megnevezett jogalanyt az 575/2013/EU rendelet értelmében a legmagasabb szinten konszolidáló jogalany neve.

080

Jogalany-azonosító

A 070. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

3.   II. MELLÉKLET – IRÁNYÍTÁS ÉS IGAZGATÁS

Ez a mintadokumentum a 2014/59/EU irányelv mellékletének B. szakaszában felsorolt alábbi tételeket tartalmazza:

(3) az egyes jogi személyek telephelye, bejegyzése szerinti joghatósága, engedélyei és felső vezetése

Az egyes oszlopokra vonatkozó utasítások:

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

010–020

Jogalany

010

Jogalany neve

020

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

030

Telephely

Az a város, amelyben a 010. oszlopban megnevezett jogalany hivatalos székhelye található.

040

Bejegyzés szerinti joghatóság

Azon joghatóság ISO 3166 szerinti azonosítója, amelyben a 010. oszlopban megnevezett jogalanyt bejegyezték.

050

Engedélyező hatóság

A 010. oszlopban megnevezett intézmény banki vagy befektetési vállalkozási engedélyét kibocsátó hatóság neve.

060

Engedély típusa

070–090

A szanálási tervhez szükséges információknak a szanálási hatóság számára történő biztosításáért felelős irányító testület tagja

070

Név

Keresztnév, vezetéknév

080

Telefonszám

090

E-mail cím

100–140

Felső vezető

A jogalanynak a jogalany szanálásért felelős vezető tisztviselője.

100

Név

Keresztnév, vezetéknév

110

Beosztás

120

Szervezeti egység

130

Telefonszám

A 100. oszlopban megnevezett személy szervezeti egységének telefonszáma, valamint a személy közvetlen telefonszáma.

140

E-mail cím

A 100. oszlopban megnevezett személy szervezeti egységének e-mail címe, valamint a személy közvetlen e-mail címe.

4.   III. MELLÉKLET – KRITIKUS FUNKCIÓK ÉS FŐ ÜZLETÁGAK

Ez a mintadokumentum a 2014/59/EU irányelv mellékletének B. szakaszában felsorolt alábbi tételeket tartalmazza:

(4) az intézmény kritikus működési folyamatainak és fő üzletágainak felvázolása, beleértve az ezekhez a működési folyamatokhoz és üzletágakhoz kapcsolódó jelentősebb eszközportfóliókat és kötelezettségeket – jogi személyenkénti bontásban;

(17) az intézmény szanálási tervének elkészítéséhez szükséges információk biztosításáért felelős irányító testület tagja, valamint a különböző jogi személyekért, a kritikus működési folyamatokért és a fő üzletágakért felelős vezetők, amennyiben különböznek az említett vezető tisztségviselőtől

Az egyes oszlopokra vonatkozó utasítások:

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

010

Kritikus funkciók

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 35. pontja és (2) bekezdése szerint értelmezett kritikus funkciók.

020

Fő üzletágak

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 36. pontja és (2) bekezdése szerint értelmezett fő üzletágak.

030–040

Jogalany

030

Jogalany neve

040

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

050

Telephely

Az az ország, amelyben az üzletágak működnek.

060

A telephelyhez tartozó irodák/fióktelepek száma

070–090

Jelentős eszközök

070

Típus

080

Összeg

Milliós nagyságrendben kifejezve.

090

Pénznem

Az ISO 4217 szerint meghatározott pénznem.

100–120

Jelentős kötelezettségek

100

Típus

110

Összeg

Milliós nagyságrendben kifejezve.

120

Pénznem

Az ISO 4217 szerint meghatározott pénznem.

130–170

A felső vezetés adatszolgáltatásért felelős tisztviselője

130

Név

Keresztnév, vezetéknév

140

Beosztás

150

Szervezeti egység

160

Telefonszám

A 130. oszlopban megnevezett személy szervezeti egységének telefonszáma, valamint a személy közvetlen telefonszáma.

170

E-mail cím

A 130. oszlopban megnevezett személy szervezeti egységének e-mail címe, valamint a személy közvetlen e-mail címe.

5.   IV. MELLÉKLET, 1. SZAKASZ – KRITIKUS PARTNEREK (ESZKÖZÖK)

Ez a mintadokumentum a 2014/59/EU irányelv mellékletének B. szakaszában felsorolt alábbi tételeket tartalmazza:

(10) az intézmény legjelentősebb vagy legkritikusabb partnereinek azonosítása, valamint a legjelentősebb partnerek csődje által az intézmény pénzügyi helyzetére gyakorolt hatás elemzése

Az egyes oszlopokra vonatkozó utasítások:

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

010–020

Jogalany

010

Jogalany neve

020

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

030–040

Kritikus partner

A kritikusság fokát az érintett hatóság állapítja meg. A kritikus partnereket a vonatkozó ügyfélcsoport (kapcsolatban álló ügyfelek csoportja) szerint, illetve ha valamely ügyfél nem tartozik egyetlen ügyfélcsoporthoz sem, egyéni szinten kell bejelenteni. A szanálási hatóság egyéni szinten is kérhet információkat az ügyfélcsoportokról. A „kapcsolatban álló ügyfelek csoportja (ügyfélcsoport)” meghatározása az 575/2013/EU rendelet 4. cikkének 39. pontjában szerepel. Az e mintadokumentumban megadott információk kiegészítik a jelentős kitettségek kapcsán már bejelentett információkat.

030

Jogalany neve

040

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

050

Pénznem

Az ISO 4217 szerint meghatározott pénznem.

060

Eredeti kitettség

Az 575/2013/EU rendelet 24., 389., 390. és 392. cikke szerint értelmezett eredeti kitettség, amely megállapítása során a FINREP pénzügyi adatszolgáltatási keretben előírt módszert kell alkalmazni.

070

Hitelkockázat-mérséklés

Az 575/2013/EU rendelet 399. és 401–403. cikke szerint értelmezett hitelkockázat-mérséklés. Ezen adatszolgáltatás alkalmazásában a 4. cikk 57. pontjában meghatározott és a harmadik rész II. címének 3. és 4. fejezete szerint elismert hitelkockázat-mérséklési technikát az 575/2013/EU rendelet 401–403. cikkével összhangban kell alkalmazni.

080

Értékelési korrekciók és tartalékok

Az 575/2013/EU rendelet 34., 24. és 110–111. cikke szerint értelmezett értékelési korrekciók és tartalékok.

090

Nettó kitettség

090 = 060 – 070 – 080

100

A CET1-mutatóra gyakorolt hatás

A 030. oszlopban megadott partner nemteljesítésének hatása a 010. oszlopban megadott jogalany elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatójára. A CET1-mutatóra gyakorolt hatás kiszámításához javasolt képlet:

CET1 – ((CET1 – várható veszteség)/(RWA – várható veszteség)) = a CET1-mutatóra gyakorolt hatás.

Amennyiben a szanálási hatóság szerint összetettebb képlet alkalmazása helyénvaló, jogukban áll más képletet megadni.

6.   IV. MELLÉKLET, 2. SZAKASZ – KRITIKUS PARTNEREK (KÖTELEZETTSÉGEK)

Ez a mintadokumentum a 2014/59/EU irányelv mellékletének B. szakaszában felsorolt alábbi tételeket tartalmazza:

(10) az intézmény legjelentősebb vagy legkritikusabb partnereinek azonosítása, valamint a legjelentősebb partnerek csődje által az intézmény pénzügyi helyzetére gyakorolt hatás elemzése

Az egyes oszlopokra vonatkozó utasítások:

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

010–020

Jogalany

010

Jogalany neve

020

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

030–040

Kritikus partner

A kritikusság fokát az érintett hatóság állapítja meg. Az e mintadokumentumban megadott információk kiegészítik a jelentős kitettségek kapcsán már bejelentett információkat.

030

Jogalany neve

040

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

050–070

Finanszírozás

050

Típus

060

Összeg

A kötelezettség pénznemében kifejezett összeg.

070

Pénznem

Az ISO 4217 szerint meghatározott pénznem.

7.   IV. MELLÉKLET, 3. SZAKASZ – KRITIKUS PARTNEREK (JELENTŐS FEDEZETI ÜGYLETEK)

Ez a mintadokumentum a 2014/59/EU irányelv mellékletének B. szakaszában felsorolt alábbi tételeket tartalmazza:

(9) az intézmény jelentős fedezeti ügyletei, a jogi személyhez való hozzárendelést is beleértve

Az egyes oszlopokra vonatkozó utasítások:

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

010–020

Jogalany

010

Jogalany neve

020

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

030–040

Kritikus partner

A kritikus partnereket a vonatkozó ügyfélcsoport (kapcsolatban álló ügyfelek csoportja) szerint, illetve ha valamely ügyfél nem tartozik egyetlen ügyfélcsoporthoz sem, egyéni szinten kell bejelenteni. A szanálási hatóság egyéni szinten is kérhet információkat az ügyfélcsoportokról. A „kapcsolatban álló ügyfelek csoportja (ügyfélcsoport)” meghatározása az 575/2013/EU rendelet 4. cikkének 39. pontjában szerepel.

030

Jogalany neve

040

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

050–080

Jelentős fedezeti ügyletek (mérlegtételek)

050

Típus

A feltüntetett jelentős fedezeti ügyletek köre nem korlátozódhat a számviteli fedezeti ügyletekre.

060

Összeg

070

Pénznem

Az ISO 4217 szerint meghatározott pénznem.

080

Fedezeti ügylet célja

A fedezni kívánt kockázatok.

090–120

Jelentős fedezeti ügyletek (mérlegen kívüli tételek)

090

Típus

A feltüntetett jelentős fedezeti ügyletek köre nem korlátozódhat a számviteli fedezeti ügyletekre.

100

Összeg

110

Pénznem

Az ISO 4217 szerint meghatározott pénznem.

120

Fedezeti ügylet célja

A fedezni kívánt kockázatok.

8.   V. MELLÉKLET – KÖTELEZETTSÉGEK SZERKEZETE

Ez a mintadokumentum a 2014/59/EU irányelv mellékletének B. szakaszában felsorolt alábbi tételeket tartalmazza:

(5) az intézmény és összes jogi személyre kötelezettségeit alkotó elemek részletes leírása, legalább típusonként és összegenként elkülönítve a rövid és hosszú lejáratú tartozásokat, a biztosított, a biztosíték nélküli és az alárendelt kötelezettségeket;

(6) az intézmény említett kötelezettségei közül a leírható, illetve átalakítható kötelezettségek részletezése

Az egyes sorokra vonatkozó utasítások:

Sor

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

010

Jogalany neve

020

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

030

A kötelezettségekre irányadó jog

EGT vagy harmadik ország. A szanálási hatóságnak jogában áll megállapítani egy küszöbértéket, amelyen felül a harmadik országokat országonkénti bontásban kell megadni.

040

Dátum

050

Természetes személyek

055

Ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 71. pontja szerinti leírható, illetve átalakítható kötelezettségek összege.

060

Mikro-, kis- és középvállalkozások

065

Ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 71. pontja szerinti leírható, illetve átalakítható kötelezettségek összege.

070

Nem pénzügyi nagyvállalatok

075

Ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 71. pontja szerinti leírható, illetve átalakítható kötelezettségek összege.

080

Intézmények

A 2014/59/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 23. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerint.

085

Ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 71. pontja szerinti leírható, illetve átalakítható kötelezettségek összege.

Az intézmények 7 napnál rövidebb eredeti lejáratú alárendelt adósságait (050. oszlop) és előresorolt fedezetlen adósságait (080. oszlop) nem kell beleszámítani az „Ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség” című (085.) sorban megadott összegbe, mert a 2014/59/EU irányelv 44. cikkének (2) bekezdése szerint az ilyen kötelezettségek nem tartoznak a hitelezői feltőkésítés hatálya alá.

090

Biztosítók és nyugdíjalapok

Biztosítók, viszontbiztosítók és nyugdíjalapok

095

Ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 71. pontja szerinti leírható, illetve átalakítható kötelezettségek összege.

100

Egyéb pénzügyi vállalkozás

105

Ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 71. pontja szerinti leírható, illetve átalakítható kötelezettségek összege.

110

Csoporton belüli

Az azonos csoportba tartozó jogalanyokkal szembeni kitettségek. Ezeket a kitettségeket csak a kétszeres beszámítás elkerülése érdekében kell feltüntetni ebben a sorban (például az ugyanazon csoporthoz tartozó bankkal szembeni kitettségeket a 110. sorban, nem pedig a hitelintézetekre vonatkozó 080. sorban kell feltüntetni).

115

Ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 71. pontja szerinti leírható, illetve átalakítható kötelezettségek összege.

120

Kormányzat, központi bank és szupranacionális szervezetek

125

Ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 71. pontja szerinti leírható, illetve átalakítható kötelezettségek összege.

130

Egyéb, máshova nem sorolt

Amennyiben az értékpapír birtokosa nem azonosítható, csak az összegeket kell megadni.

135

Ebből leírható, illetve átalakítható kötelezettség

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 71. pontja szerinti leírható, illetve átalakítható kötelezettségek összege.

150

Összesen

160

Leírható, illetve átalakítható kötelezettségek összesen

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 71. pontja szerinti leírható, illetve átalakítható kötelezettségek teljes összege.

Az egyes oszlopokra vonatkozó utasítások:

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

010

Kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumnak minősülő alárendelt adósság

020–040

Járulékos tőkeinstrumentumnak minősülő alárendelt adósság

020

Hátralévő futamidő: kevesebb, mint egy hónap

030

Hátralévő futamidő: kevesebb, mint egy év

040

Hátralévő futamidő: több, mint egy év

050–070

Alárendelt adósság

050

Hátralévő futamidő: kevesebb, mint egy hónap

Alapvető vagy járulékos tőkeinstrumentumnak nem minősülő alárendelt adósság.

060

Hátralévő futamidő: kevesebb, mint egy év

Alapvető vagy járulékos tőkeinstrumentumnak nem minősülő alárendelt adósság.

070

Hátralévő futamidő: több, mint egy év

Alapvető vagy járulékos tőkeinstrumentumnak nem minősülő alárendelt adósság.

080–100

Előresorolt fedezetlen adósság

Beleértve a letéti jegyeket és a kereskedelmi értékpapírokat is.

080

Hátralévő futamidő: kevesebb, mint egy hónap

090

Hátralévő futamidő: kevesebb, mint egy év

100

Hátralévő futamidő: több, mint egy év

110–130

Betét

110

Összesen

120

Ebből biztosítható betét

130

Ebből biztosított betét

A 44. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint a hitelezői feltőkésítés hatálya alól kizárt tételek.

140

Biztosítékkal fedezett adósság

A 44. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint a hitelezői feltőkésítés hatálya alól kizárt tételek.

150

A bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 44. cikkének (2) bekezdése értelmében kizárt egyéb kötelezettségek

A 44. cikk (2) bekezdésének a)–d) és f)–g) pontja szerint a hitelezői feltőkésítés hatálya alól kizárt tételek.

160–170

Származtatott ügyletek

Kizárólag mérlegtételek. A mérlegen kívüli tételeket a VII. mellékletben kell feltüntetni.

160

Prudenciális nettósítás utáni kitettség

170

Letéttel vagy más fedezettel nyújtott biztosíték levonása utáni kitettség

180

Összesen

A 010–110. és a 140–160. oszlopok összege.

9.   VI. MELLÉKLET – NYÚJTOTT BIZTOSÍTÉK

Ez a mintadokumentum a 2014/59/EU irányelv mellékletének B. szakaszában felsorolt alábbi tételeket tartalmazza:

(7) azon eljárások azonosítása, amelyekkel megállapítható, hogy az intézmény kinek nyújtott biztosítékot, kinél van a biztosíték, és melyik a biztosíték helye szerinti joghatóság

Az egyes oszlopokra vonatkozó utasítások:

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

010–020

Jogalany

010

Jogalany neve

020

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

030–040

Biztosíték kibocsátója

030

Jogalany neve

040

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

050

Biztosíték típusa

Minden típusú fedezet ide tartozik, abban az esetben is, ha a kötelezettség mérlegen kívüli, illetve ha nincsen kötelezettség (például biztosítéki csereügyletek, nemteljesítési kockázati alapok).

060

Azonosító szám

ISIN-kód. Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre az ISIN-kód, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

070–080

Biztosíték birtokosa

070

Jogalany neve

080

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

090

Összeg

100

Pénznem

Az ISO 4217 szerint meghatározott pénznem.

110

Joghatóság

A biztosíték 070. oszlopban feltüntetett birtokosának joghatóságára irányadó jog (például a német jog).

120–130

Partner

120

Név

130

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

140

Összeg

150

Pénznem

Az ISO 4217 szerint meghatározott pénznem.

160

Joghatóság

A fedezeti szerződés joghatóságára irányadó jog.

10.   VII. MELLÉKLET – MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Ez a mintadokumentum a 2014/59/EU irányelv mellékletének B. szakaszában felsorolt alábbi tételeket tartalmazza:

(8) az intézmény és jogalanyai mérlegen kívüli kitettségeinek leírása, az adott jogi személy kritikus működési folyamatait és fő üzletágait is beleértve;

(21) […] a mérlegen kívüli tevékenységekre, a fedezeti stratégiákra […] vonatkozó információk

Az egyes oszlopokra vonatkozó utasítások:

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

010–020

Jogalany

010

Jogalany neve

020

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

030

Mérlegen kívüli tétel

A következő három kategória egyikébe sorolva: „garancia”, „hitelkeret”, „egyéb”. Ebben a mintadokumentumban mérlegtételek nem tüntethetők fel.

040–050

Partner

040

Jogalany neve

050

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

060–070

Összeg

060

Összesen

Névérték.

070

Ebből rendelkezésre tartott

Csak hitelkeret esetében kell kitölteni.

080

Pénznem

Az ISO 4217 szerint meghatározott pénznem.

090

Kritikus működési folyamatok

100

Fő üzletágak

110

Kiegészítő információk

11.   VIII. MELLÉKLET, 1. SZAKASZ – FIZETÉSI, KLÍRING- ÉS ELSZÁMOLÁSI RENDSZEREK

Ez a mintadokumentum a 2014/59/EU irányelv mellékletének B. szakaszában felsorolt alábbi tételeket tartalmazza:

(11) minden olyan rendszer, amelyen az intézmény jelentős számú vagy értékű kereskedést folytat, az intézmény jogi személyeinek, kritikus működési folyamataihoz és a fő üzletágakhoz való hozzárendelést is beleértve;

(12) minden fizetési, klíring- vagy elszámolási rendszer, amelynek az intézmény közvetlenül vagy közvetve a tagja – az intézmény jogi személyeihez, kritikus működési folyamataihoz és a fő üzletágakhoz való hozzárendelést is beleértve

Az egyes oszlopokra vonatkozó utasítások:

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

010–020

Jogalany

010

Jogalany neve

020

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

030–060

Rendszer

030

Rendszer típusa

A rendszereket a következő kategóriákba kell besorolni: „fizetési”, „elszámolási”, „értékpapír-elszámolási (klíring)”, „származtatottügylet-elszámolási (klíring)”, „letéti”, „CCP” (központi szerződő fél), „egyéb”. Ha egy rendszer több kategóriába tartozik, mindegyik vonatkozó kategóriát meg kell jelölni.

040

Megnevezés

050

Részvétel módja

Közvetett vagy közvetlen.

060

Azonosító kód

BIC-kód. Amennyiben nem áll rendelkezésre a BIC-kód, más azonosítót (például az intézmény kódját vagy a számlaszámot) kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

070–080

Reprezentatív intézmény

Csak közvetett hozzáférés esetén kell kitölteni.

070

Jogalany neve

080

Azonosító kód

090

Hozzárendelés a kritikus funkciókhoz

100

Hozzárendelés a fő üzletágakhoz

110

Tagsági követelmények

Az intézmény tagságának törlésével összefüggő kockázatok értékeléséhez szükséges minőségi és mennyiségi információk.

120

A szanálási eljárás hatása a tagságra vagy a reprezentatív intézménnyel kötött szerződésre

130

Helyettesíthetőség

Olyan más fizetésirendszer-szolgáltató neve, amely adott esetben helyettesíteni tudná a 040. oszlopban megjelölt fizetésirendszer-szolgáltatót.

140

Kiegészítő információk

12.   IX. MELLÉKLET, 1. MINTADOKUMENTUM – INFORMÁCIÓS RENDSZEREK (ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK)

Ez a mintadokumentum a 2014/59/EU irányelv mellékletének B. szakaszában felsorolt alábbi tételeket tartalmazza:

(13) a legfontosabb vezetői információs rendszerek részletes leltára és leírása, beleértve az intézmény által használt kockázatkezelési, számviteli, valamint pénzügyi és szabályozási beszámolási rendszereket – az intézmény jogi személyeihez, kritikus működési folyamataihoz és fő üzletágaihoz való hozzárendelést is beleértve;

(14) a 13. pontban meghatározott rendszerek tulajdonosainak azonosítása, a rendszerekhez kapcsolódó, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások, valamint a szoftverek és rendszerek vagy licenciák – az intézmény jogi személyeihez, kritikus működési folyamataihoz és fő üzletágaihoz hozzárendelve

Az egyes oszlopokra vonatkozó utasítások:

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

010–020

Rendszer

010

Azonosító

020

Típus

A következők közül kell kiválasztani: „kockázatkezelés”, „számvitel”, „pénzügyi beszámolás”, „szabályozási beszámolás” vagy „egyéb”.

030

Leírás

040–050

A szerződésben részes, csoporthoz tartozó vállalkozás

040

Jogalany neve

050

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

060

Szerződés típusa

Licencia, megosztott szolgáltatás vagy egyéb.

070–080

Partner

070

Jogalany neve

080

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

090–110

Felelős személy

090

Név

100

Telefonszám

110

E-mail cím

120

A szanálási eljárás hatása az információs rendszerekhez való hozzáférés folytonosságára

13.   IX. MELLÉKLET, 2. MINTADOKUMENTUM – INFORMÁCIÓS RENDSZEREK (HOZZÁRENDELÉSEK)

Ez a mintadokumentum a 2014/59/EU irányelv mellékletének B. szakaszában felsorolt alábbi tételeket tartalmazza:

(13) a legfontosabb vezetői információs rendszerek részletes leltára és leírása, beleértve az intézmény által használt kockázatkezelési, számviteli, valamint pénzügyi és szabályozási beszámolási rendszereket – az intézmény jogi személyeihez, kritikus működési folyamataihoz és fő üzletágaihoz való hozzárendelést is beleértve;

(14) a 13. pontban meghatározott rendszerek tulajdonosainak azonosítása, a rendszerekhez kapcsolódó, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások, valamint a szoftverek és rendszerek vagy licenciák – az intézmény jogi személyeihez, kritikus működési folyamataihoz és fő üzletágaihoz hozzárendelve

Az egyes oszlopokra vonatkozó utasítások:

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

010

Rendszer

020–050

Felhasználó

020

Jogalany neve

030

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

040

Kritikus funkciók

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 35. pontja és (2) bekezdése szerint értelmezett kritikus funkciók.

050

Fő üzletágak

A 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 36. pontja és (2) bekezdése szerint értelmezett fő üzletágak.

14.   X. MELLÉKLET – KAPCSOLÓDÁSOK

Ez a mintadokumentum a 2014/59/EU irányelv mellékletének B. szakaszában felsorolt alábbi tételeket tartalmazza:

(15) a jogi személyek azonosítása és felvázolása, valamint a különböző jogi személyek közötti kapcsolódások és kölcsönös függések, mint például:

közös vagy megosztott személyzet, létesítmények és rendszerek;

tőke-, finanszírozási, illetve likviditási megállapodások;

fennálló vagy függőben lévő hitelkitettségek;

keresztgarancia-megállapodások, kölcsönös biztosítéki megállapodások, nemteljesítéskor felmondásra jogosító rendelkezések és kapcsolt vállalkozások közötti kölcsönös nettósítási megállapodások;

kockázatátruházások és back-to-back kereskedési megállapodások; – szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

Az egyes oszlopokra vonatkozó utasítások:

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

010–020

A. jogalany

010

Jogalany neve

Nem lehet azonos a 030. oszlopban megadott névvel.

020

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Nem lehet azonos a 040. oszlopban megadott azonosítóval.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

030–040

B. jogalany

030

Jogalany neve

Nem lehet azonos a 010. oszlopban megadott névvel.

040

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Nem lehet azonos a 020. oszlopban megadott azonosítóval.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

050

Kapcsolódás típusa

A következő kategóriák közül kell választani:

Személyzet

Létesítmények

Rendszerek

Tőkemegállapodások

Finanszírozási megállapodások

Likviditási megállapodások

Hitelkitettségek

Keresztgarancia-megállapodások

Kölcsönös biztosítéki megállapodások

Nemteljesítéskor felmondásra jogosító rendelkezések

Kapcsolt vállalkozások közötti kölcsönös nettósítási megállapodások

Kockázatátruházások

Back-to-back kereskedési megállapodások

Szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

Egyéb

060

Leírás

A 010–050. oszlopok kitöltése esetén ezt az oszlopot is kötelező kitölteni.

15.   XI. MELLÉKLET – HATÓSÁGOK

Ez a mintadokumentum a 2014/59/EU irányelv mellékletének B. szakaszában felsorolt alábbi tételeket tartalmazza:

(16) az, hogy az egyes jogi személyek melyik illetékes és szanálási hatósághoz tartoznak;

(18) az intézménynél bevezetett azon intézkedések leírása, amelyek biztosítják, hogy szanálás esetén a szanálási hatóság által meghatározott, a szanálási eszközök és hatáskörök alkalmazásához szükséges összes információt a szanálási hatóság rendelkezésére bocsássák

Az egyes oszlopokra vonatkozó utasítások:

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

010–020

Jogalany

010

Név

020

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

Amennyiben valamely jogalany esetében nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító, más azonosítót kell megadni. A „nincs adat” válasz csak akkor tüntethető fel, ha semmilyen más formájú azonosító nem áll rendelkezésre.

030–050

Felügyeleti hatóság(ok)

030

A hatóság neve

040

Telefonszám

050

E-mail cím

060–080

Szanálási hatóság

060

A hatóság neve

070

Telefonszám

080

E-mail cím

090–110

Betétbiztosítási hatóság

090

A hatóság neve

100

Telefonszám

110

E-mail cím

16.   XII. MELLÉKLET – A SZANÁLÁS JOGHATÁSAI

Ez a mintadokumentum a 2014/59/EU irányelv mellékletének B. szakaszában felsorolt alábbi tételeket tartalmazza:

(19) az intézmények és jogi személyeik által harmadik felekkel kötött összes olyan megállapodás, amelynek esetében előfordulhat, hogy a hatóságok szanálási eszköz alkalmazására vonatkozó határozata a megállapodás felmondását okozhatja, továbbá információk arra vonatkozóan, hogy a felmondás következményei a szanálási eszköz alkalmazására is kihatással lehetnek-e

Az egyes oszlopokra vonatkozó utasítások:

Oszlop

Jogszabályi hivatkozások és útmutató

010–020

Jogalany

010

Jogalany neve

020

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

030–040

Harmadik fél

030

Jogalany neve

040

Jogalany-azonosító

A 010. oszlopban megnevezett jogalany 20 számjegyű alfanumerikus kódja. A jogalany-azonosító a bármely joghatóságban pénzügyi ügyletben részt vevő jogalanyok vagy egyéb szervezetek egyedi azonosítására szolgál.

050

Szerződés típusa

060

Felmondás érinti-e a szanálási eszközt

I (igen) vagy N (nem).

070

Megjegyzések