ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 173

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. június 30.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2016/1050 rendelete (2016. június 24.) az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 1388/2013/EU rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács (EU) 2016/1051 rendelete (2016. június 24.) az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1052 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. március 8.) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a részvény-visszavásárlási programokra és a stabilizációs intézkedésekre alkalmazandó feltételekre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

34

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1053 végrehajtási rendelete (2016. június 28.) az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

42

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1054 végrehajtási rendelete (2016. június 29.) a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1238/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet és a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 1239/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet módosításáról

44

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1055 végrehajtási rendelete (2016. június 29.) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a bennfentes információk megfelelő nyilvános közzétételére és a bennfentes információk nyilvános közzétételének késleltetésére alkalmazott technikai eszközökre vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról ( 1 )

47

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1056 végrehajtási rendelete (2016. június 29.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a glifozát hatóanyag jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

52

 

 

A Bizottság (EU) 2016/1057 végrehajtási rendelete (2016. június 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

55

 

 

A Bizottság (EU) 2016/1058 végrehajtási rendelete (2016. június 29.) a sovány tejpor állami intervenció keretében történő felvásárlására vonatkozóan az (EU) 2016/826 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás lezárásáról

57

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1059 végrehajtási határozata (2016. június 20.) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2016) 3753. számú dokumentummal történt)

59

 

*

A Bizottság (EU) 2016/1060 végrehajtási határozata (2016. június 29.) a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó dömpingellenes és szubvencióellenes eljárásokkal kapcsolatban a végleges intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásának megerősítéséről szóló 2013/707/EU végrehajtási határozat módosításáról

99

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/1061 iránymutatása (2016. május 26.) az euróra vonatkozó adatgyűjtésről és a 2. Készpénzinformációs Rendszerről szóló EKB/2008/8 iránymutatás módosításáról (EKB/2016/15)

102

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

30.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 173/1


A TANÁCS (EU) 2016/1050 RENDELETE

(2016. június 24.)

az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 1388/2013/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy egyes, az Unióban elégtelen mennyiségben előállított áruk tekintetében kielégítő és folyamatos ellátást lehessen biztosítani, és egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében elkerülhetőek legyenek a piaci zavarok, az 1388/2013/EU tanácsi rendelet (1) autonóm vámkontingenseket nyitott meg. Ezeken a vámkontingenseken belül a termékek csökkentett vagy nulla vámtétellel importálhatók az Unióba. Az ismertetett okok miatt 2016. július 1-jétől kezdődő hatállyal kilenc új termék megfelelő mennyiségére vonatkozóan nulla vámtételű vámkontingenst szükséges megnyitni.

(2)

Emellett egyes esetekben az Unió meglévő autonóm vámkontingensei kiigazításra szorulnak. Egy termék esetében módosítani kell az árumegnevezést annak egyértelműbbé tétele érdekében. Három másik termék esetében a gazdasági szereplők és az Unió érdekében emelni kell a kontingensmennyiséget.

(3)

Végezetül egy termék esetében az Unió vonatkozó autonóm vámkontingensét 2016. július 1-jei hatállyal meg kell szüntetni, mivel nem áll az Unió érdekében, hogy ezen az időponton túl biztosítsa a vámkontingenst.

(4)

Az 1388/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Mivel az e rendeletben előírt, az érintett termékekre vonatkozó vámkontingensekkel kapcsolatos módosításoknak 2016. július 1-jétől alkalmazandóknak kell lenniük, e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1388/2013/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

az 1388/2013/EU rendelet mellékletében szereplő táblázat az annak második oszlopában feltüntetett KN-kódok sorrendjét követve kiegészül az e rendelet I. mellékletében foglalt, 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 és 09.2695 tételszámú vámkontingensekre vonatkozó sorokkal;

2.

a 09.2637, a 09.2703, a 09.2683 és a 09.2659 tételszámú vámkontingensre vonatkozó sorok helyébe az e rendelet II. mellékletében szereplő sorok lépnek;

3.

a 09.2689 tételszámú vámkontingensre vonatkozó sort el kell hagyni;

4.

az (1) végjegyzet helyébe a mellékelt szöveg lép:

„(1)

A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.) 254. cikkével összhangban”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2016. június 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS


(1)  A Tanács 1388/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről, valamint a 7/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 319. o.).


I. MELLÉKLET

Tétel-szám

KN-kód

TARIC

Árumegnevezés

Kontingensidőszak

Kontingens-mennyiség

Kontingens vámtétele (%)

09.2691

ex 2914 70 00

45

1-(1-Klórciklopropil)etanon (CAS RN 63141-09-3)

7.1–12.31.

400 tonna

0 %

09.2692

ex 2914 70 00

55

2-Klór-1-(1-klórciklopropil)etanon (CAS RN 120983-72-4)

7.1–12.31.

1 200 tonna

0 %

09.2693

ex 2930 90 99

28

Flubendiamid (ISO) (CAS RN 272451-65-7)

7.1–12.31.

100 tonna

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekán-5-olid (CAS RN 705-86-2)

7.1–12.31.

2 430 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekán-5-olid (CAS RN 713-95-1)

7.1–12.31.

2 080 kg

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

C.I. Pigment Red 4 színezék (CAS RN 2814-77-9) és azon alapuló készítmények legalább 60 tömegszázalék C.I. Pigment Red 4 színezéktartalommal

7.1–12.31.

75 tonna

0 %

09.2699

ex 8526 91 20

ex 8527 29 00

80

10

Integrált audiomodul (IAM) digitális videokimenettel LCD érintőképernyős monitorhoz való csatlakozással, a MOST (Media Oriented Systems Transport) szabványú hálózaton keresztül csatlakoztatva és a „MOST High” protokollon keresztül továbbítva, a következőkkel is:

globális helymeghatározó rendszerhez (GPS) való vevőegység, egy giroszkóp és egy, a közlekedési üzenetküldő csatorna (TMC) vételére alkalmas tunert tartalmazó nyomtatott áramköri kártya (PCB),

egy többfajta térképet támogató merevlemez,

egy HD rádió,

egy hangfelismerő rendszer,

egy CD-és DVD-meghajtó,

továbbá:

Bluetooth, mp3 és USB csatlakozással,

legalább 10 V, de legfeljebb 16 V feszültséggel,

a 87. árucsoportba tartozó járművek gyártásához (1)

7.1–2016.12.31.

500 000 darab

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Tengelybilincsek, házak, villahidak és rögzítőelemek alumíniumötvözetből, motorkerékpárokhoz használatos

7.1–12.31.

500 000 darab

0 %

09.2695

ex 8714 10 90

40

Kormányzáscsillapító-dugattyúk az ISO P2054 szabvány szerint szinterezett acélból, motorkerékpárokhoz használatos

7.1–12.31.

1 000 000 darab

0 %


II. MELLÉKLET

Tétel-szám

KN-kód

TARIC

Árumegnevezés

Kontingensidőszak

Kontingensmennyiség

Kontingens vámtétele (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Kukoricacső (Zea Mays Saccharata) vágva is, legalább 10 mm, de legfeljebb 20 mm átmérővel, az élelmiszeripar termékeinek gyártásához, az egyszerű újracsomagoláson kívül további feldolgozásra (1) (2)

1.1–12.31.

550 tonna

0 % (3)

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanádium-oxidok és -hidroxidok, kizárólag ötvözetekben történő felhasználásra (1)

1.1–12.31.

20 000 tonna

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Kalcium-acetilacetonát (CAS RN 19372-44-2) tabletta formában stabilizátor-rendszerek gyártásához (1)

1.1–12.31.

150 tonna

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Nátrium-karbonáttal flux-kalcinált kovaföld

1.1–12.31.

35 000 tonna

0 %


30.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 173/5


A TANÁCS (EU) 2016/1051 RENDELETE

(2016. június 24.)

az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Uniónak érdekében áll, hogy a Közös Vámtarifában rögzített autonóm vámtételek teljesen felfüggesztésre kerüljenek 140 olyan termék esetében, amelyek jelenleg nem szerepelnek az 1387/2013/EU tanácsi rendelet (1) mellékletében.

(2)

Az 1387/2013/EU rendelet mellékletében jelenleg felsorolt termékek közül hat termék esetében az Uniónak már nem áll érdekében fenntartani a Közös Vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztését.

(3)

A termékekkel kapcsolatos technikai fejlődésre, a piacokon zajló gazdasági folyamatokra és a besorolás további vizsgálatára tekintettel, valamint bizonyos nyelvi kiigazítások végrehajtása céljából az 1387/2013/EU rendelet mellékletében jelenleg szereplő felfüggesztések közül 46 felfüggesztés tekintetében módosítani kell a vonatkozó feltételeket. A módosított feltételek az árumegnevezést, a besorolást, a vámtételeket, illetve a meghatározott célra történő felhasználásra vonatkozó követelményt érintő változásokhoz kapcsolódnak. Azokat a felfüggesztéseket, amelyek esetében módosításokra van szükség, el kell hagyni az 1387/2013/EU rendelet mellékletében lévő jegyzékből, a módosított felfüggesztéseket pedig be kell illeszteni az említett jegyzékbe.

(4)

Az egyértelműség érdekében indokolt elhagyni az 1387/2013/EU rendelet mellékletében szereplő azon végjegyzetet, amely az újonnan bevezetett intézkedések és az olyan intézkedések megjelölésére szolgál, amelynek módosultak a feltételei, és célszerű az e rendelettel módosított bejegyzéseket csillaggal megjelölni.

(5)

Az 1387/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Mivel az e rendeletben előírt, az érintett termékekre vonatkozó felfüggesztéseket érintő módosításoknak 2016. július 1-jétől alkalmazandóknak kell lenniük, e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie. Emellett a 7616991030 TARIC-kód alá besorolt felfüggesztéssel járó kedvezmények megfelelő biztosítása érdekében az újonnan beillesztett 8708999750 TARIC-kódot 2016. január 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1387/2013/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1387/2013/EU rendelet mellékletében szereplő táblázat az annak első oszlopában feltüntetett KN-kódok sorrendjét követve kiegészül az e rendelet I. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó sorokkal;

2.

Az e rendelet II. mellékletében szereplő KN- és TARIC-kódoknak megfelelő termékekre vonatkozó sorokat el kell hagyni;

3.

Az (1) végjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.) 254. cikkének megfelelően.”;

4.

Az (4) végjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

„(4)

Ezen vámfelfüggesztéssel érintett termékek behozatalának megfigyelését az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelete 55. és 56. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell megállapítani.”;

5.

A hetedik (7) végjegyzetet el kell hagyni;

6.

A szövegbe követlező, csilaggal jelölt végjegyzet kerül beillesztésre:

„*

Az 1344/2011/EU rendelet mellékletében meghatározott olyan termékre vonatkozó felfüggesztés, amelynek KN- vagy TARIC-kódját vagy árumegnevezését e rendelet módosítja.”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. július 1-jétől kell alkalmazni.

Az „ex 8708999750” TARIC-kódot azonban 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2016. június 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS


(1)  A Tanács 2013. december 17-i 1387/2013/EU rendelete az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1344/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 201. o.).


I. MELLÉKLET

KN-kód

TARIC

Árumegnevezés

Autonóm vámtétel

Kieg. mértékegység

A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő

ex 1512 19 10

10

Finomított pórsáfránymagolaj (Safloröl, CAS RN 8001-23-8):

a 3823 vtsz. alá tartozó konjugált linolsav, vagy

a 2916 vtsz. alá tartozó linolsav etil- vagy metil-észtereigyártásához (1)

0 %

2020.12.31.

*ex 2008 99 91

20

Kínai vízigesztenye (Eleocharis dulcis vagy Eleocharis tuberosa) hámozva, mosva, forrázva, hűtve és egyesével gyorsfagyasztva, az élelmiszeripar termékeinek gyártásához, az egyszerű újracsomagoláson kívül további feldolgozásra (1) (2)

0 % (3)

2020.12.31.

*ex 2009 89 99

96

Kókuszvíz

nem erjesztve,

alkohol vagy cukor hozzáadása nélkül, és

legalább 50 literes közvetlen csomagolásban (2)

0 %

2016.12.31.

*ex 2106 10 20

30

Készítmény, amely szójaprotein izolátum alapú, legalább 6,6 tömegszázalék, de legfeljebb 8,6 tömegszázalék kalcium-foszfát-tartalommal

0 %

2018.12.31.

*ex 2805 19 90

20

Lítiumfém, legalább 98,8 tömegszázalék tisztaságú (CAS RN 7439-93-2)

0 %

2017.12.31.

ex 2811 22 00

70

Amorf szilícium-dioxid (CAS RN 60676-86-0)

por formában,

legalább 99,7 tömegszázalék tisztaságú,

legalább 0,7, de legfeljebb 2,1 μm közepes szemcsemérettel,

ahol a részecskék 70 %-ának átmérője legfeljebb 3 μm

0 %

2020.12.31.

ex 2818 30 00

20

Alumínium-hidroxid (CAS RN 21645-51-2)

por formában,

legalább 99,5 tömegszázalék tisztaságú,

legalább 263 °C-os bomlásponttal,

4 μm (± 1 μm) részecskemérettel,

legfeljebb 0,06 tömegszázalék teljes Na2O-tartalommal

0 %

2020.12.31.

ex 2825 50 00

30

Réz(II)-oxid (CAS RN 1317-38-0) legfeljebb 100 nm részecskemérettel

0 %

2020.12.31.

*ex 2836 99 17

30

Cirkónium (IV) bázikus karbonát (CAS RN 57219-64-4 vagy 37356-18-6), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2018.12.31.

*ex 2903 39 29

10

1H-Perfluor-hexán (CAS RN 355-37-3)

0 %

2018.12.31.

ex 2906 29 00

40

2-Bróm-5-jód-benzén-metanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

2020.12.31.

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluor-fenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

2020.12.31.

ex 2908 19 00

50

4-Fluor-fenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

2020.12.31.

ex 2909 30 90

50

1-Etoxi-2,3-difluor-benzol (CAS RN 121219-07-6)

0 %

2020.12.31.

ex 2909 30 90

60

1-Butoxi-2,3-difluor-benzol (CAS RN 136239-66-2)

0 %

2020.12.31.

ex 2909 49 80

10

1-Propoxipropán-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

2020.12.31.

ex 2911 00 00

10

Etoxi-2,2-difluor-etanol (CAS RN 148992-43-2)

0 %

2020.12.31.

ex 2914 50 00

75

7-Hidroxi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalinon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

2020.12.31.

ex 2915 90 70

65

2-Etil-2-metil-vajsav (CAS RN 19889-37-3)

0 %

2020.12.31.

ex 2916 14 00

30

Allil-metakrilát (CAS RN 96-05-9) és izomerei, legalább 98 tömegszázalékos tisztaságú, amely legalább a következőket tartalmazza:

legalább 0,01 %, de legfeljebb 0,02 % allil-alkohol (CAS RN 107-18-6),

legalább 0,01 %, de legfeljebb 0,1 % metakrilsav (CAS RN 79-41-4), és

legalább 0,5 %, de legfeljebb 1 % 4-metoxifenol (CAS RN 150-76-5) (1)

0 %

2020.12.31.

*ex 2916 39 90

20

3,5-Diklór-benzoilklorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

2018.12.31.

ex 2916 39 90

41

4-Bróm-2,6-difluor-benzoil-klorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

2020.12.31.

ex 2916 39 90

51

3-Klór-2-fluor-benzoesav (CAS RN 161957-55-7)

0 %

2020.12.31.

ex 2916 39 90

61

2-Fenil-vajsav (CAS RN 90-27-7)

0 %

2020.12.31.

ex 2917 39 95

25

Naftalin-1,8-dikarboxil-anhidrid (CAS RN 81-84-5)

0 %

2020.12.31.

ex 2917 39 95

35

1-Metil-2-nitro-tereftalát (CAS RN 35092-89-8)

0 %

2020.12.31.

ex 2918 99 90

13

3-Metoxi-2-metil-benzoil-klorid (CAS RN 24487-91-0)

0 %

2020.12.31.

ex 2918 99 90

18

Etil-2-hidroxi-2-(4-fenoxifenil)propanoát (CAS RN 132584-17-9)

0 %

2020.12.31.

ex 2921 49 00

60

2,6-Diizopropil-anilin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

2020.12.31.

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimetil-amino)etoxi]-etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

2020.12.31.

*ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2020.12.31.

ex 2922 39 00

25

3-(Dimetil-amino)-1-(1-naftalinil)-1-propanon)hidroklorid (CAS RN 5409-58-5)

0 %

2020.12.31.

ex 2922 39 00

35

5-Klór-2-(metil-amino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

2020.12.31.

ex 2922 49 85

30

Nátrium-metil-amino-acetát (CAS RN 4316-73-8) vizes oldata, legalább 40 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2020.12.31.

ex 2924 29 98

61

(S)-1-Feniletilamin (S)-2-(((1R,2R)-2-allil-ciklopropoxi)karbonilamino)-3,3-dimetilbutanoát (CUS 0143288-8)

0 %

2020.12.31.

ex 2924 29 98

62

2-Klórbenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

2020.12.31.

ex 2924 29 98

64

N-(3′,4′-diklór-5-fluor[1,1′-bifenil]-2-il)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

2020.12.31.

ex 2926 90 95

14

Ciano-ecetsav (CAS RN 372-09-8)

0 %

2020.12.31.

ex 2926 90 95

17

Cipermetrin (ISO) és sztereoizomerei (CAS RN 52315-07-8), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2020.12.31.

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7), legalább 98 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2020.12.31.

ex 2930 90 99

19

N-(2-Metil-szulfinil-1,1-dimetil-etil)-N′-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluor-metil)etil]fenil}ftálamid (CAS RN 371771-07-2)

0 %

2020.12.31.

ex 2930 90 99

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2), legalább 94,5 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2020.12.31.

ex 2930 90 99

26

Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3), legalább 97,5 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2020.12.31.

ex 2931 90 80

60

4-Klór-2-fluor-3-metoxi-fenilboronsav (CAS RN 944129-07-1)

0 %

2020.12.31.

ex 2931 90 80

63

Klór-etenil-dimetil-szilán (CAS RN 1719-58-0)

0 %

2020.12.31.

ex 2931 90 80

65

Bisz(4-terc-butil-fenil)jodónium-hexafluor-foszfát (CAS RN 61358-25-6)

0 %

2020.12.31.

ex 2931 90 80

67

Dimetil-ón-dioleát (CAS RN 3865-34-7)

0 %

2020.12.31.

ex 2931 90 80

70

(4-Propil-fenil)bórsav (CAS RN 134150-01-9)

0 %

2020.12.31.

ex 2932 19 00

20

Tetrahidrofurán-borán (CAS RN 14044-65-6)

0 %

2020.12.31.

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetil-3,5,8-trioxa-biciklo[5,1,0]oktán (CAS RN 57280-22-5)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 21 00

55

1-Amino-hidantoin-hidroklorid (CAS RN 2827-56-7)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 29 90

65

(S)-terc-Butil 2-(5-bróm-1H-imidazol-2-il)pirrolidin-1-karboxilát (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 39 99

13

Metil-(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenil-etil]-2-azabiciklo[2.2.1]hept-5-én-3-karboxilát (CAS RN 130194-96-6)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 39 99

14

N,4-Dimetil-1-(fenil-metil)- 3-piperidin-amin-hidroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 39 99

16

Metil-(2S,5R)-5-[(benziloxi)amino]piperidin-2-karboxilát- dihidroklorid (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetil-piridin (CAS RN 591-22-0)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 39 99

19

Metil-nikotinát (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 39 99

23

2-Klór-3-ciano-piridin (CAS RN 6602-54-6)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hidrazinil-metil)fenil]-piridin-dihidroklorid (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 49 10

50

1-Ciklopropil-6,7,8-trifluor-1,4-dihidro-4-oxo-3-kinolinkarboxilsav (CAS RN 94695-52-0)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 59 95

18

1-Metil-3-fenil-piperazin (CAS RN 5271-27-2)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 59 95

21

N-(2-oxo-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 69 80

13

Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2020.12.31.

ex 2933 69 80

17

Benzo-guanamin (CAS RN 91-76-9)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 99 80

16

Piridát (ISO)(CAS RN 55512-33-9), legalább 90 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2020.12.31.

ex 2933 99 80

17

Karfentrazon-etil (ISO) (CAS RN 128639-02-1), legalább 93 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2020.12.31.

ex 2933 99 80

21

1-(Bisz(dimetil-amino)metilén)-1H-[1,2,3]triazol[4,5-b]piridinium-3-oxid-hexafluor-foszfát(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Metil 4-(3-(1,1-difluorbut-3-enil)-7-metoxikinoxalin-2-iloxi)-3-etilpirrolidin-2-karboxilát 4-metil-benzol-szulfonát (CUS 0143289-9)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluor-fenil)-1-(1-metil-etil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)

0 %

2020.12.31.

ex 2933 99 80

31

Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3), legalább 97 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2020.12.31.

ex 2934 99 90

36

Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2020.12.31.

ex 2934 99 90

38

Klomazon (ISO)(CAS RN 81777-89-1), legalább 96 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2020.12.31.

ex 2934 99 90

39

4-(Oxiran-2-ilmetoxi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)

0 %

2020.12.31.

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Klór-etil)-1-piperazinil]-dibenzo(b,f)(1,4)tiazepin (CAS RN 352232-17-8)

0 %

2020.12.31.

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolin-4-il)prop-2-én-1-on (CAS RN 5117-12-4)

0 %

2019.12.31.

ex 2934 99 90

44

Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1), legalább 92 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2020.12.31.

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-Amino-2-(difluormetil)-N-(1-metilciklopropilszulfonil) ciklopropán-karboxamid-hidroklorid (CUS 0143290-2) (5)

0 %

2020.12.31.

ex 2935 00 90

54

Propoxikarbazon-nátrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7), legalább 95 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2020.12.31.

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluén-szulfonil)-N′-(3-(p-toluén-szulfonil-oxi)fenil)karbamid CAS RN 232938-43-1)

0 %

2020.12.31.

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenil-karbamoil)amino]fenil}benzol-szulfonamid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

2020.12.31.

ex 2935 00 90

58

1-Metil-ciklopropán-1-szulfonamid (CAS RN 669008-26-8)

0 %

2020.12.31.

*ex 2935 00 90

59

Flazaszulfuron (ISO)(CAS RN 104040-78-0), legalább 94 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2020.12.31.

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Acacia mearnsii kivonat, ammónium-klorid és formaldehid reakcióterméke (CAS RN 85029-52-3)

0 %

2020.12.31.

ex 3204 17 00

16

C.I. Pigment Red 49:2 színezék (CAS RN 1103-39-5) és azon alapuló készítmények legalább 60 tömegszázalék C.I. Pigment Red 49:2 színezéktartalommal

0 %

2020.12.31.

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Fémezett film:

legalább nyolc réteg, legalább 99,8 % tisztaságú alumíniumból (CAS RN 7429-90-5),

alumíniumrétegenként legfeljebb 3.0-ás optikai sűrűséggel,

minden alumíniumréteget egy gyantaréteg választja el,

PET-hordozófilmen, és

legfeljebb 50 000 méter hosszú tekercsekben

0 %

2019.12.31.

ex 3507 90 90

20

Kreatin-amidino-hidroláz (CAS RN 37340-58-2)

0 %

2020.12.31.

*ex 3701 30 00

30

Az újságnyomtatásban használt dombornyomó lemez, amely elválasztórétegtől mentes, legalább 0,15 mm, de legfeljebb 0,8 mm vastag fotopolimer réteggel borított fémhordozóból áll, és teljes vastagsága legfeljebb 1 mm

0 %

2018.12.31.

ex 3802 10 00

10

Aktív szén és polietilén keveréke, por formában

0 %

2020.12.31.

ex 3808 92 30

10

Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) legalább 500 kg-os közvetlen csomagolásban behozva (2)

0 %

2020.12.31.

ex 3811 21 00

12

Diszpergálószer, amely:

poliizobutenil-borostyánkősav és pentaeritritol észtereit (CAS RN 103650-95-9),

35 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 55 tömegszázalék ásványolajokat, és

legfeljebb 0,05 tömegszázalék klórt tartalmaz,

kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához (1)

0 %

2020.12.31.

ex 3811 21 00

14

Diszpergálószer, amely:

polietilén-poliaminok poliizobutenil-borostyánkősav-anhidriddel (CAS RN 147880-09-9) képzett reakciótermékeiből nyert poliizobutén-szukcinimidet tartalmaz

több mint 35 tömegszázalék, de legfeljebb 55 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz,

legfeljebb 0,05 tömegszázalék klórtartalommal,

kevesebb mint 15 teljes bázisszámmal,

kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához (1)

0 %

2020.12.31.

ex 3811 21 00

16

Mosó- és tisztítószer, amely:

béta-amino-karbonil-alkil-fenol kalciumsóját (az alkil-fenol Mannich-reakción alapuló reakcióterméke),

több mint 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, és

több mint 120 teljes bázisszámmal,

kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához (1)

0 %

2020.12.31.

ex 3811 21 00

18

Mosó- és tisztítószer, amely:

hosszú láncú alkil-toluén-kalcium-szulfonátokat,

30 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 50 tömegszázalék ásványolajokat tartalmaz, és

több mint 310, de legfeljebb 340 teljes bázisszámmal,

kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához (1)

0 %

2020.12.31.

ex 3824 90 92

21

2-Klór-5-(klór-metil)-piridin (CAS RN 70258-18-3) oldata toluolban

0 %

2020.12.31.

ex 3824 90 92

22

Vizes oldat, amely:

legalább 38 tömegszázalék, de legfeljebb 42 tömegszázalék 2-(3-klór-5-(trifluor-metil)piridin-2-il)etán-amint (CAS RN 658066-44-5),

legalább 21 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék kénsavat (CAS RN 7664-93-9), és

legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 2,9 tömegszázalék metanolt (CAS RN 67-56-1) tartalmaz

0 %

2020.12.31.

ex 3824 90 92

23

Titán(IV) (CAS RN 109037-78-7) butil-foszfáttal képzett komplexei, etanolban és propán-2-olban oldva

0 %

2020.12.31.

*ex 3901 10 10

40

Lineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) por formában:

legfeljebb 5 tömegszázalék komonomerrel,

legalább 15 g/10 perc, de legfeljebb 60 g/10 perc folyásindexszel, és

legalább 0,922 g/cm3, de legfeljebb 0,928 g/cm3 sűrűséggel

0 %

m3

2018.12.31.

ex 3901 90 90

53

Etilén és akrilsav kopolimere (CAS RN 9010-77-9):

legalább 18,5 tömegszázalék, de legfeljebb 49,5 tömegszázalék akrilsav-tartalommal (ASTM D4094), és

legalább 14 g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg; ASTM D1238) folyásindexszel

0 %

m3

2020.12.31.

ex 3901 90 90

57

Oktén lineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE) labdacs (pellet) formában, rugalmas élelmiszercsomagoláshoz használatos filmek ko-extrudálásos feldolgozásához:

legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék okténtartalommal,

legalább 9,0, de legfeljebb 10,0 folyásindexszel (ASTM D1238 10.0/2.16 szerint),

legalább 0,4 g/10 perc, de legfeljebb 0,6 g/10 perc olvadási mutatóval (190 °C/2,16 kg),

legalább 0,909 g/cm3, de legfeljebb 0,913 g/cm3 sűrűséggel (ASTM D4703),

24,6 cm2 -enként legfeljebb 20 mm2 gélfelülettel; és

legfeljebb 240 ppm antioxidáns-szinttel

0 %

m3

2020.12.31.

ex 3901 90 90

63

Oktén lineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE), Ziegler-Natta katalizációs módszerrel előállítva, labdacs (pellet) formában:

több mint 10 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék kopolimerrel,

legalább 0,7 g/10 perc, de legfeljebb 0,9 g/10 perc folyásindexszel (MFR 190 °C/2,16 kg), és

legalább 0,911 g/cm3, de legfeljebb 0,913 g/cm3 sűrűséggel,

rugalmas élelmiszercsomagoláshoz használatos filmek ko-extrudálásos feldolgozásához (1)

0 %

m3

2020.12.31.

*ex 3901 90 90

65

Lineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) por formában:

több mint 5 tömegszázalék, de legfeljebb 8 tömegszázalék komonomerrel,

legalább 15 g/10 perc, de legfeljebb 60 g/10 perc folyásindexszel, és

legalább 0,922 g/cm3, de legfeljebb 0,928 g/cm3 sűrűséggel

0 %

m3

2018.12.31.

*ex 3901 90 90

67

Kizárólag etilénből és metakrilsav-monomerekből készült kopolimer, amelynek metakrilsav-tartalma legalább 11 tömegszázalék

0 %

2020.12.31.

ex 3903 90 90

46

Kopolimer granulátum formájában, amely:

74 tömegszázalék (± 4 tömegszázalék) sztirolt,

24 tömegszázalék (± 2 tömegszázalék) N-butil-akrilátot, és

legalább 0,01 tömegszázalék, de legfeljebb 2 tömegszázalék metakrilsavat tartalmaz

0 %

m3

2020.12.31.

ex 3903 90 90

70

Kopolimer granulátum formájában, amely:

75 tömegszázalék (± 7 tömegszázalék) sztirolt, és

25 tömegszázalék (± 7 tömegszázalék) metil-metakrilátot tartalmaz

0 %

m3

2020.12.31.

ex 3907 10 00

10

Trioxán-oxirán kopolimer és politetrafluor-etilén keveréke

0 %

2020.12.31.

ex 3907 10 00

20

Polioxi-metilén acetil végződésekkel, amely polidimetil-sziloxánt és tereftálsav-1,4-fenil-diamin-kopolimer szálakat tartalmaz

0 %

2020.12.31.

ex 3907 30 00

15

Epoxigyanta, halogénmentes,

több mint 2 tömegszázalék foszforral a szilárdanyag-tartalomra számítva, kémiailag kötve az epoxigyantában,

hidrolizálható klorid nélkül, vagy kevesebb mint 300 ppm hidrolizálható kloriddal, és

oldószertartalommal

nyomtatott áramkörök előállításához használatos prepreg lemezek vagy tekercsek gyártásához (1)

0 %

2020.12.31.

ex 3907 30 00

25

Epoxigyanta

legalább 21 tömegszázalék brómtartalommal,

hidrolizálható klorid nélkül, vagy kevesebb mint 500 ppm hidrolizálható kloriddal, és

oldószertartalommal

0 %

2020.12.31.

*ex 3907 40 00

35

α-Fenoxi-karbonil-ω-fenoxi-poli[oxi(2,6-dibróm-1,4-fenilén) izopropilidén-(3,5-dibróm-1,4-fenilén)oxikarbonil](CAS RN 94334-64-2)

0 %

2018.12.31.

ex 3910 00 00

15

Dimetil, metil(propil(polipropilén-oxid))sziloxán (CAS RN 68957-00-6), trimetilsziloxi-lezárással

0 %

2020.12.31.

ex 3919 10 80

63

Fényvisszaverő film, amely a következőkből áll:

egy akrilgyantaréteg adatok vagy másolatok, vagy meghatározott felhasználású hivatalos jelzések hamisítása, módosítása, vagy cseréje elleni lézer nyomatokkal,

egy akrilgyantaréteg beágyazott üveggyöngyökkel,

egy melamin-keresztkötésű anyaggal keményített akrilgyantaréteg,

egy fémréteg,

egy akril ragasztóréteg, és

egy lehúzható védőfilm

0 %

2020.12.31.

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Öntapadó fényvisszaverő lemez, szelvényezett/szeletelt darabokban is:

vízjellel is,

egyik oldalán ragasztóval felvitt rátétszalaggal bevonva is;

a fényvisszaverő lemez a következőkből áll:

egy akril- vagy vinilpolimer-réteg,

egy mikroprizmákat tartalmazó poli(metil-metakrilát) vagy polikarbonát réteg,

egy fémes réteg,

egy ragasztóréteg, és

egy lehúzható védőlemez,

egy további poliészterréteggel is

0 %

2018.12.31.

ex 3919 90 00

52

Fehér poliolefin-ragasztószalag, amely az alábbiakból áll:

egy legalább 8 μm, de legfeljebb 17 μm vastagságú, szintetikusgumi-alapú ragasztóréteg,

egy legalább 28 μm, de legfeljebb 40 μm vastagságú poliolefinréteg, és

egy kevesebb mint 1 μm vastagságú nem szilikonalapú védőréteg

0 %

2020.12.31.

*ex 3919 90 00

54

Poli(vinil-klorid) fólia, egyik oldalán polimerréteggel borítva, vagy ilyen borítás nélkül,

egy legalább 70 N/m – sugárzás hatására csökkenő vagy nem csökkenő – tapadószilárdságú akril ragasztóréteggel,

lehúzható védőfólia nélkül legalább 78 μm teljes vastagsággal, és

egy lehúzható védőfólia, lapított gömbökkel is, egyik oldalán dombornyomással

0 %

2019.12.31.

*ex 3920 20 29

60

Monoaxiális film legfeljebb 75 μm teljes vastagsággal, három vagy négy, polipropilén és polietilén keverékét tartalmazó réteggel és egy belső, akár titán-dioxid-tartalmú réteggel:

hosszirányú szakítószilárdsága legalább 120 MPa, de legfeljebb 270 MPa, és

keresztirányú szakítószilárdsága legalább 10 MPa, de legfeljebb 40 MPa,

az ASTM D882/ISO 527-3 tesztmódszer szerint mérve

0 %

2018.12.31.

*ex 3920 20 29

70

Monoaxiális film három, polipropilén és etilén-vinil-acetát-kopolimer keverékéből álló rétegből, és egy belső, akár titán-dioxid-tartalmú réteggel:

legalább 55 μm, de legfeljebb 97 μm vastagságú,

hosszirányú rugalmassági modulusa legalább 0,30 GPa, de legfeljebb 1,45 GPa, és

keresztirányú rugalmassági modulusa legalább 0,20 GPa, de legfeljebb 0,70 GPa

0 %

2019.12.31.

*ex 3920 99 59

65

Hideg vízben oldodó, vinil-alkohol kopolimerből készült fólia, amelynek vastagsága legalább 34 μm, de legfeljebb 90 μm, szakadási húzószilárdsága legalább 20 MPa, de legfeljebb 55 MPa és az anyag szakadási nyúlása legalább 250 %, de legfeljebb 900 %

0 %

2018.12.31.

ex 3921 19 00

40

Átlátszó, mikroporózus polietilén film akrilsavval beoltva, tekercsek formájában:

legalább 98 mm, de legfeljebb 170 mm szélességű,

legalább 15 μm, de legfeljebb 36 μm vastagságú,

lúgos telepek elválasztóinak gyártásához használatos

0 %

2020.12.31.

ex 3921 90 55

50

Üvegszál-erősítésű lemezek reaktív, halogénmentes epoxigyantából keményítő komponenssel, adalékanyagokkal és szervetlen töltőanyagokkal, kapszulázó félvezető rendszerekhez (1)

0 %

m2

2020.12.31.

ex 4016 93 00

20

Téglalap alakú tömítés vulkanizált gumiból (etilén-propilén-dién monomerekből), legfeljebb 0,25 mm megengedett anyagrátéttel az illesztésnél:

legalább 72 mm, de legfeljebb 825 mm hosszúságú,

legalább 18 mm, de legfeljebb 155 mm szélességű

0 %

2020.12.31.

ex 4104 41 51

10

Zebufélék vagy zebu-hibrid félék 2,6 m2 nagyságot meghaladó méretű crust bőre (kéregbőre) egy legalább 450 cm2, de legfeljebb 2 850  cm2 méretű púplyukkal, gépjárművek üléshuzat-alapanyagának gyártásához (1)

0 %

2020.12.31.

ex 5403 39 00

10

Monofil szál, biológiailag lebontható (EN 14995 szabvány), legfeljebb 33 dtex finomságú, legalább 98 tömegszázalék polilaktid(PLA)-tartalommal, az élelmiszeripar számára szűrő műanyagok gyártásához (1)

0 %

2020.12.31.

*ex 6804 21 00

20

Korongok:

fémötvözettel, kerámiaötvözettel vagy műanyagötvözettel agglomerált szintetikus gyémántokból,

a gyémántok folyamatos kibocsátása általi önélező hatással,

melyek alkalmasak félvezető szeletek csiszoló vágásához,

közepén lyukkal is,

hordozón is,

legfeljebb 377 g/darab tömeggel,

legfeljebb 206 mm külső átmérővel

0 %

p/st

2019.12.31.

*ex 6813 89 00

20

Dörzsanyag, kevesebb mint 20 mm vastagságú, nem szerelt, súrlódó alkatrészek gyártásához (1)

0 %

2018.12.31.

ex 7009 10 00

40

Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő, belső visszapillantó tükör, amely a következőkből áll:

egy tükörtartó,

egy műanyag foglalat,

egy integrált áramkör,

a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek gyártásához (1)

0 %

2020.12.31.

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 97

30

50

Alumínium motortartó konzol, az alábbi méretekkel:

magassága több mint 10 mm, de legfeljebb 200 mm

szélessége több mint 10 mm, de legfeljebb 200 mm

hosszúsága több mint 10 mm, de legfeljebb 200 mm

legalább két rögzítőfurattal felszerelt, az ENAC-46100 vagy ENAC-42100 (az EN:1706 szabvány alapján) készült alumíniumötvözetből, a következő tulajdonságokkal:

belső porozitás legfeljebb 1 mm,

külső porozitás legfeljebb 2 mm,

Rockwell-keménység legalább HRB 10

gépjárművekben a motorok felfüggesztési rendszereinek gyártásához használatos

0 %

p/st

2019.12.31.

ex 8108 20 00

40

Titánötvözet ingot:

legalább 17,8 cm magasságú, legalább 180 cm hosszúságú, és legalább 48,3 cm szélességű,

legalább 680 kg tömegű,

amely a következő ötvözőelemeket tartalmazza:

legalább 3 tömegszázalék, de legfeljebb 6 tömegszázalék alumínium,

legalább 2,5 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék ón,

legalább 2,5 tömegszázalék, de legfeljebb 4,5 tömegszázalék cirkónium,

legalább 0,2 tömegszázalék, de legfeljebb 1 tömegszázalék nióbium,

legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 1 tömegszázalék molibdén,

legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék szilícium

0 %

2020.12.31.

ex 8108 20 00

50

Titánötvözet ingot:

legalább 17,8 cm magasságú, legalább 180 cm hosszúságú, és legalább 48,3 cm szélességű,

legalább 680 kg tömegű,

amely a következő ötvözőelemeket tartalmazza:

legalább 3 tömegszázalék, de legfeljebb 7 tömegszázalék alumínium,

legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék ón,

legalább 3 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék cink,

legalább 4 tömegszázalék, de legfeljebb 8 tömegszázalék molibdén

0 %

2020.12.31.

ex 8108 20 00

60

Titánötvözet ingot:

legalább 63,5 cm átmérőjű, és legalább 450 cm hosszúságú,

legalább 6 350  kg tömegű,

amely a következő ötvözőelemeket tartalmazza:

legalább 5,5 tömegszázalék, de legfeljebb 6,7 tömegszázalék alumínium,

legalább 3,7 tömegszázalék, de legfeljebb 4,9 tömegszázalék vanádium

0 %

2020.12.31.

ex 8113 00 90

20

Téglatest alakú alumínium-szilícium-karbid (AlSiC) kompozit távtartó IGBT-modulok csomagolásához

0 %

2020.12.31.

ex 8302 20 00

20

Görgők:

legalább 21 mm, de legfeljebb 23 mm külső átmérővel,

csavarral együtt legalább 19 mm, de legfeljebb 23 mm szélességgel,

U alakú műanyag külső gyűrűvel,

a belső átmérőre szerelt, belső gyűrűként használt összeszerelő csavarral

0 %

p/st

2020.12.31.

*ex 8407 90 10

10

Négyütemű benzinmotorok legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalommal, a 8432 , 8433 , 8436 vagy 8508 alszám alá tartozó kertészeti felszerelések gyártásához (1)

0 %

2016.12.31.

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Négyütemű, négyhengeres, folyadékhűtéses, kompresszió-gyújtású motor, amelynek:

hengerűrtartalma legfeljebb 3 850  cm3, és

névleges teljesítménye legalább 15 kW, de legfeljebb 85 kW,

a 8427 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához (1)

0 %

2017.12.31.

ex 8415 90 00

30

Alumínium, ívhegesztett kivehető szárító szűrő egy csatlakozással, poliamid és kerámia betétekkel:

166 mm (+/– 1 mm) hosszúságú,

70 mm (+/– 1 mm) átmérőjű,

legalább 280 cm3 belső kapacitású,

legalább 17 g vízabszorpciójú, és

legfeljebb 0,9 mg/dm2 szennyeződést megengedő tisztasági szintű,

autók légkondicionáló rendszereiben használatos

0 %

p/st

2020.12.31.

ex 8415 90 00

40

Lángforrasztott alumíniumtömb extrudált, hajlított csatlakozó vezetékekkel, autók légkondicionáló rendszereiben használatos

0 %

p/st

2020.12.31.

ex 8415 90 00

50

Alumínium, ívhegesztett kivehető alumínium szárító szűrő poliamid és kerámia betétekkel:

291 mm (± 1 mm) hosszúságú,

32 mm (+/– 1 mm) átmérőjű,

legfeljebb 0,2 mm szemcsehosszúságú, legfeljebb 0,06 mm szemcseszélességű,

legfeljebb 0,06 mm átmérőjű szilárd részecskékkel,

autók légkondicionáló rendszereiben használatos

0 %

p/st

2020.12.31.

ex 8436 99 00

10

Alkatrész, amely:

egy egyfázisú váltóáramú (AC) motort,

egy fogaskerekes bolygóművet,

egy vágópengét tartalmaz

a következőkkel is:

egy kondenzátor,

egy menetes csappal szerelt alkatrész,

kerti aprítógépek gyártásához (1)

0 %

p/st

2020.12.31.

*ex 8479 89 97

15

Bioreaktor biogyógyszerészeti sejtkultúrákhoz:

316L típusú ausztenites rozsdamentes acél belső felületekkel,

50 liter, 500 liter, 3 000  liter, 5 000  liter, 10 000  liter vagy 15 000  liter működési-teljesítménnyel,

„clean-in-process” rendszerrel és/vagy külön tápoldat-tároló tartállyal kombinálva is

0 %

p/st

2019.12.31.

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Golyóscsapágyak:

legalább 3 mm belső átmérővel,

legfeljebb 100 mm külső átmérővel,

legfeljebb 40 mm szélességgel,

portalanítóval szerelve is,

motorok szíjhajtásos kormányrendszerei, elektromos szervokormányrendszerek vagy kormányművek gyártásához (1)

0 %

p/st

2019.12.31.

ex 8501 10 10

20

Szinkronmotor mosogatógéphez vízfolyásirányítási szerkezettel:

24 mm (+/– 0,3) tengely nélküli hosszúsággal,

49,3 mm (± 0,3) átmérővel,

legalább 220 V (AC), de legfeljebb 240 V (AC) névleges feszültséggel,

legalább 50 Hz, de legfeljebb 60 Hz névleges frekvenciával,

legfeljebb 4 W bemenő teljesítménnyel,

legalább 4 rpm, de legfeljebb 4,8 rpm forgási sebességgel,

legfeljebb 10 kgf/cm kimenő nyomatékkal

0 %

2020.12.31.

ex 8501 10 99

55

Elektromos turbófeltöltő-vezérlődoboz:

egyenáramú (DC) motor legalább 10 W, de legfeljebb 15 W kimeneti teljesítménnyel,

egy integrált sebességváltó mechanizmussal,

legalább 250N (húzó)erővel 160 °C-os megnövelt környezeti hőmérsékleten,

legalább 250N (húzó)erővel a lapátsor minden állásában,

legalább 15 mm, de legfeljebb 20 mm nagyságú hasznos lökettel,

fedélzeti diagnosztikai interfésszel is

0 %

2020.12.31.

ex 8501 10 99

57

Egyenáramú (DC) motor:

legfeljebb 6 500 rpm fordulatszámmal terhelés nélkül,

12,0 V (+/– 0,1) névleges feszültséggel

legalább – 40 °C, de legfeljebb + 165 °C hőmérséklettel,

közlőfogaskerékkel is,

motormeghajtó-csatlakozóval is

0 %

2020.12.31.

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Autóipari felhasználásra alkalmas kommutátor nélküli állandó gerjesztésű egyenáramú motor:

max. 4 000 rpm megadott fordulatszámmal,

legalább 400 W, de legfeljebb 1,3 kW teljesítménnyel (12 V feszültség mellett),

legalább 90 mm, de legfeljebb 150 mm peremátmérővel,

legfeljebb 190 mm hosszal, a tengely elejétől a külső végződésig mérve,

legfeljebb 150 mm hosszúságú házzal, a peremtől a külső végződésig mérve,

két részből álló (alap ház, amely az elektromos alkatrészeket tartalmazza, és perem legalább 2, legfeljebb 6 furattal) nyomásos öntéssel készített alumínium ház tömítéssel (horony egy O-tömítőgyűrűvel és zsírral)

egyszerű T-fog megoldással, egyszerű tekercseléssel, 12/8 topológiával készült sztátorral, és

felületi mágnesekkel

0 %

2020.12.31.

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Hajtómotor:

legalább 200 Nm, de legfeljebb 300 Nm kimenő forgatónyomatékkal,

legalább 50 kW, de legfeljebb 100 kW kimenő teljesítménnyel,

legfeljebb 12 500 rpm névleges fordulatszámmal,

elektromos meghajtású járművek gyártásához (1)

0 %

2019.12.31.

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Lapos rudak szamárium és kobalt ötvözetéből:

30,4 mm (± 0,05 mm) hosszúsággal,

12,5 mm (± 0,15 mm) szélességgel,

6,9 mm (± 0,05 mm) vastagsággal, vagy ferritekből áll és negyed karmantyú formában:

46 mm (± 0,75 mm) hosszúsággal

29,7 mm (± 0,2 mm) szélességgel,

mágnesezés után állandó mágnessé válnak, autóindítókban és elektromos autók vezetési hatótávolságát növelő eszközökben használatos

0 %

p/st

2020.12.31.

ex 8506 50 10

10

Hengeres lítium primer elemek:

legalább 14,0 mm, de legfeljebb 26,0 mm átmérővel,

legalább 25 mm, de legfeljebb 51 mm hosszúsággal,

legalább 1,5 V, de legfeljebb 3,6 V feszültséggel,

legalább 0,80 Ah, de legfeljebb 5,00 Ah kapacitással,

telemetriai és orvosi eszközök, elektronikus mérőműszerek vagy távirányítók gyártásához (1)

0 %

2020.12.31.

*ex 8507 10 20

30

Ólom-sav akkumulátorok vagy modulok:

legfeljebb 32 Ah névleges kapacitással,

legfeljebb 205 mm hosszúsággal,

legfeljebb 130 mm szélességgel, és

legfeljebb 190 mm magassággal,

a 8711 vtsz. alá tartozó árucikkek gyártásához (1)

0 %

2018.12.31.

*ex 8507 60 00

71

Lítium-ion újratölthető telep:

legalább 700 mm, de legfeljebb 2 820  mm hosszúsággal,

legalább 935 mm, de legfeljebb 1 660  mm szélességgel,

legalább 85 mm, de legfeljebb 700 mm magassággal,

legalább 280 kg, de legfeljebb 700 kg tömeggel,

legalább 130 kWh teljesítménnyel

0 %

2017.12.31.

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Nyomtatott áramköri kártya ház nélkül, legfeljebb 300 W kimenő teljesítményű motorral hajtott porszívó szívófejeinek meghajtására és vezérlésére

0 %

p/st

2020.12.31.

ex 8512 20 00

30

Világítómodul, amely legalább a következőket tartalmazza:

két LED,

a LED-ek kibocsátott fényét fókuszáló/szétszóró üveg vagy műanyag lencsék,

a LED-ek kibocsátott fényét irányító fényvisszaverők,

egy hőcserélővel ellátott alumínium foglalatban, egy működtető szerkezettel (rögzítő)konzolra szerelve

0 %

p/st

2020.12.31.

*ex 8512 20 00

40

Ködfényszóró galvanizált belső felülettel:

legalább három konzollal megerősített műanyag foglalatot,

legalább egy12 V-os izzót,

egy csatlakozót,

egy műanyag borítást tartalmaz,

csatlakozókábellel is,

a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (1)

0 %

p/st

2019.12.31.

ex 8512 30 90

20

Parkolásérzékelő rendszer piezomechanikus elven működő figyelmeztető hangjelzője egy műanyag foglalatban:

egy nyomtatott áramköri kártyát,

egy csatlakozót tartalmaz,

fém tartóban is,

a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos

0 %

p/st

2020.12.31.

ex 8518 90 00

60

Korong alakú felső lemez hangszóró mágneses rendszeréhez, teljes egészében lyukasztott, préselt és lemezelt acél középen lyukkal is, autók hangszórójához használatos

0 %

2020.12.31.

ex 8523 51 99

10

SD memóriakártya nem frissíthető telepített térképkészlettel, autók navigációs egységeibe történő beépítésre (1)

0 %

2020.12.31.

*ex 8525 80 19

70

Hosszúhullámú infravörös kamera (LWIR kamera) (az ISO/TS 16949 szerint):

a legalább 7,5 μm, de legfeljebb 17 μm hullámhossz tartományban való érzékenységgel,

maximum 640 × 512 pixel (képelem) felbontással,

legfeljebb 400 g tömeggel,

legfeljebb 70 mm × 86 mm × 82 mm mérettel,

házban is,

gépjárművekben való használatra engedélyezett csatlakozóval, és

a működési hőmérséklet teljes tartományában legfeljebb 20 %-os kimenőjel-eltéréssel

0 %

2019.12.31.

*ex 8529 90 92

35

LCD-modul:

legalább 14,5 cm, de legfeljebb 25,5 cm képernyő-átlómérettel,

LED háttérvilágítással,

EPROM-mal, mikroszabályozóval, időzítő szabályozóval, LIN bus meghajtó modullal és más aktív és passzív alkotóelemekkel ellátott nyomtatott áramköri kártyával,

nyolc csatlakozótűs tápcsatlakozóval és négy csatlakozótűs LVDS-interfésszel,

házban is,

a 87. árucsoportba tartozó gépjárművekbe történő állandó beépítésre vagy állandó felszerelésre (1)

0 %

2020.12.31.

*ex 8529 90 92

36

LCD-modul:

legalább 14,5 cm, de legfeljebb 20,3 cm képernyő-átlómérettel,

vagy érintőképernyő nélkül,

LED háttérvilágítással,

EEPROM-mal, mikroszabályozóval, LVDS-vevővel és más aktív és passzív alkotóelemekkel ellátott nyomtatott áramköri kártyával,

12 csatlakozótűs tápcsatlakozóval és CAN- és LVDS-interfészekkell,

házban, monitorral és más vezérlőfunkciókkal,

a 87. árucsoportba tartozó gépjárművekbe történő beszerelésre (1)

0 %

2020.12.31.

*ex 8529 90 92

55

OLED modulok egy vagy több TFT üveg- vagy műanyag cellából, szerves anyagot tartalmaznak, érintőképernyős funkcióval nem kombináltak és egy vagy több, kizárólag a pixel (képelem) címzésére szolgáló vezérlőelektronikát tartalmazó nyomtatott áramköri kártyával, televízió-készülékek és monitorok gyártásához (1)

0 %

p/st

2019.12.31.

ex 8529 90 92

85

Színes LCD-modul házban:

legalább 14,48 cm, de legfeljebb 26 cm képernyő-átlómérettel,

érintőképernyő nélkül,

háttérvilágítással és mikroszabályozóval,

CAN-szabályozóval, LVDS-interfésszel és CAN/áramforrás-csatlakozóval,

jelfeldolgozó modul nélkül,

kizárólag a pixel (képelem) címzésére szolgáló vezérlőelektronikával,

motorikus mechanizmus útján állítható kijelző képernyővel,

a 87. árucsoportba tartozó gépjárművekbe történő állandó beszerelésre (1)

0 %

p/st

2020.12.31.

*ex 8535 90 00

20

Szigetelőanyagból készült, lemez formátumú, nyomtatott áramköri kártya elektromos csatlakozásokkal és forrasztópontokkal LCD-modulok hátsó fényforrásainak gyártásához (1)

0 %

p/st

2018.12.31.

ex 8536 69 90

60

Elektromos csatlakozók és dugók legfeljebb 12,7 mm hosszúsággal, vagy legfeljebb 10,8 mm átmérővel, nagyothalló készülékek és beszédprocesszorok gyártásához (1)

0 %

p/st

2020.12.31.

ex 8536 90 85

20

Félvezető chip ház műanyag kivezetőkeret formájában, amely érintkező párnákkal felszerelt ólomkeretet tartalmaz, legfeljebb 1 000 V feszültséghez

0 %

p/st

2020.12.31.

ex 8536 90 85

30

Érintkezőszegecsek:

rézből,

ezüst-nikkel ötvözettel (AgNi10) vagy összesen 11,2 (± 1,0) tömegszázalék ón-oxidot és indium-oxidot tartalmazó ezüsttel lemezelve,

0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm) lemezvastagsággal

0 %

p/st

2020.12.31.

ex 8537 10 91

50

Biztosíték-vezérlőmodul műanyag házban tartókonzolokkal, amely a következőkből áll:

foglalatok biztosítékokkal is,

csatlakozónyílások,

beépített mikroprocesszort, mikrokapcsolót és relét tartalmazó nyomtatott áramköri kártya,

a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos

0 %

p/st

2020.12.31.

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Elektronikus vezérlőegységek az IPC-A-610E szabvány 2. osztályának megfelelően gyártva, legalább a következő tulajdonságokkal:

legalább 208 V, de legfeljebb 400 V váltóáramú bemeneti tápfeszültséggel,

24 V egyenáramú (DC) logikai bemeneti feszültséggel,

automatikus áramkör-megszakítóval,

főkapcsolóval,

belső vagy külső elektromos csatlakozókkal és kábelekkel,

legalább 281 × 180 × 75 mm, de legfeljebb 630 × 420 × 230 mm méretű házban,

újrahasznosító vagy válogató gépek gyártásához használatos

0 %

p/st

2018.12.31.

ex 8537 10 99

35

Elektronikus vezérlőegység memória nélkül 12 V feszültséghez járművek információcsere-rendszereihez (audio-, telefon-, navigációs-, kamera- és vezeték nélküli autószolgáltatások csatlakoztatásához), amely:

két csavarható gombot,

legalább 27 nyomógombot,

LED lámpákat,

vezérlőjelek LIN-buszokon keresztüli küldésére és fogadására szolgáló két integrált áramkört tartalmaz

0 %

p/st

2020.12.31.

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Belső antenna autó ajtózárrendszeréhez, amely a következőket foglalja magában:

egy antennamodul egy műanyag házban,

egy csatlakozóval ellátott csatlakozókábel,

legalább két rögzítőkonzol,

integrált áramkört, diódákat és tranzisztorokat tartalmazó PCB-vel is,

a 8703 . vtsz alá tartozó áruk gyártásához használatos

0 %

p/st

2020.12.31.

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Két csatlakozóval ellátott kéthuzalos hosszabbító kábel, amely legalább a következőket tartalmazza:

egy gumi kábelgyűrű,

egy műanyag kábelszigetelő,

egy fém rögzítőbilincs,

a 87. árucsoportba tartozó járművek sebességérzékelő-csatlakoztatása gyártásához használatos

0 %

p/st

2020.12.31.

ex 8544 42 90

70

Elektromos vezetékek:

legfeljebb 80 V feszültséggel,

legfeljebb 120 cm hosszúsággal,

csatlakozókkal felszerelve,

nagyothalló készülékek, tartozékkészletek és beszédprocesszorok gyártásához (1)

0 %

p/st

2020.12.31.

ex 8544 49 93

30

Elektromos vezetékek:

legfeljebb 80 V feszültséggel,

platina és irídium ötvözetéből,

poli(tetrafluor-etilén)nel bevonva

csatlakozók nélkül,

nagyothalló készülékek, implantátumok és beszédprocesszorok gyártásához (1)

0 %

m

2020.12.31.

*ex 8708 30 10

20

Motorrásegítéses fékműködtető berendezés:

13,5 V (± 0,5V) névleges feszültséggel, és

golyósorsós mechanizmussal a főfékhenger fékfolyadék-nyomásának szabályozására,

elektromos gépjárművek gyártásához (1)

0 %

p/st

2019.12.31.

ex 8708 40 50

10

Automatikus hidrodinamikus sebességváltó hidraulikus forgatónyomaték-átalakítóval, osztómű, kardántengely és első differenciálmű nélkül, a 87. árucsoportba tartozó gépjárművek gyártásához (1)

0 %

p/st

2020.12.31.

ex 8708 50 55

10

Gépjármű-főtengely oldaltengelye mindkét végén homokinetikus csuklóval a 8703 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához

0 %

p/st

2020.12.31.

ex 8708 91 99

30

Be-, illetve kimeneti légtartály alumíniumötvözetből, az EN AC 42100 számú szabvány szerint, a következő jellemzőkkel:

legfeljebb 0,1 mm-es izolációs felületi simasággal,

0,3 mg/tartály megengedett részecskemennyiséggel,

a pórusok között legalább 2 mm-es távolsággal,

legfeljebb 0,4 mm pórusszélességgel, és

legfeljebb 3 pórus 0,2 mm-t meghaladó mérettel,

autók hűtőrendszeréhez tartozó hőcserélőkben használatos

0 %

p/st

2020.12.31.

ex 8714 10 90

20

Fűtőtestek tartozékokkal való szerelvényezésre, motorkerékpárokban használatos (1)

0 %

p/st

2020.12.31.

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Mellső villa alumínium szárakkal kerékpárok gyártásához (1)

0 %

2018.12.31.

ex 8714 96 10

10

Pedálok kerékpárok gyártásához (1)

0 %

2020.12.31.

ex 8714 99 90

30

Nyeregtartók kerékpárok gyártásához (1)

0 %

p/st

2020.12.31.

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Lekerekített, organikus, vágatlan, látásjavító szemüveglencse, mindkét oldalán megmunkálva, lekerekítve:

legalább 4,9 cm, de legfeljebb 8,2 cm átmérővel,

legalább 0,5 cm, de legfeljebb 1,8 cm vastagsággal, sima felületen fekvő lencsén, a vízszintes síktól a lencse elülső felületének optikai közepéig mérve,

szemüvegbe történő beillesztés céljából való feldolgozásra használatos

1.45 %

2019.12.31.

*ex 9001 50 80

30

Lekerekített, organikus, vágatlan, látásjavító szemüveglencsék, az egyik oldalon megmunkálva:

legalább 5,9 cm, de legfeljebb 8,5 cm átmérővel,

legalább 1,2 cm, de legfeljebb 3,5 cm vastagsággal, sima felületen fekvő lencsén, a vízszintes síktól a lencse elülső felületének optikai közepéig mérve,

szemüvegbe történő beillesztés céljából való feldolgozásra használatos

0 %

2019.12.31.

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Infravörös lencsék motoros fókuszírozóval:

legalább 3 μm, de legfeljebb 5 μm hullámhossz használatával,

éles kép biztosításával 50 m és a végtelen között,

3° × 2,25°-ös és 9° × 6,75°-ös látómezőkkel,

legfeljebb 230 g tömeggel,

legfeljebb 88 mm hosszúsággal,

legfeljebb 46 mm átmérővel,

nem termalizált,

hőképkamerák, infravörös távcsövek és fegyverek irányzékainak gyártásához (1)

0 %

2020.12.31.

*ex 9025 80 40

50

Elektronikus félvezető szenzor, a következő tényezők közül legalább kettő mérésére:

légnyomás, hőmérséklet, (hőmérsékletkompenzációhoz is), páratartalom, vagy illékony szerves vegyületek,

áramvezető-kártyák automatizált nyomtatására vagy Bare Die technológiához alkalmas házban, amely:

egy vagy több monolitikus alkalmazás-specifikus integrált áramkört (ASIC),

egy vagy több félvezető technológiával gyártott mikro-elektromechanikus érzékelő alkotóelemet (MEMS) tartalmaz a félvezető anyagon háromdimenziós szerkezetben elhelyezett mechanikus alkotóelemekkel,

a 84–90. és a 95. árucsoportba tartozó termékekbe való beépítésre használatos

0 %

p/st

2019.12.31.

*ex 9031 80 38

15

Járművek kerékfordulatszámát mérő berendezés (félvezető keréksebesség érzékelő), amely az alábbiakból áll:

egy monolitikus integrált áramkör egy foglalatban, és

egy vagy több különálló SMD-kondenzátor az integrált áramkörhöz párhuzamosan csatlakoztatva,

integrált állandó mágnesekkel is,

impulzusgenerátor mozgásának észleléséhez

0 %

p/st

2018.12.31.

*ex 9031 80 38

25

Elektronikus félvezető szenzor gyorsulás és/vagy szögsebesség mérésére:

mágneses mező érzékelővel kombinálva is,

áramvezető-kártyák automatizált nyomtatására vagy Bare Die technológiához alkalmas házban, amely:

egy vagy több monolitikus alkalmazás-specifikus integrált áramkört (ASIC),

egy vagy több félvezető technológiával gyártott mikro-elektromechanikus érzékelő alkotóelemet (MEMS) tartalmaz a félvezető anyagon háromdimenziós szerkezetben elhelyezett mechanikus alkotóelemekkel,

integrált mikrokontrollerrel is,

a 84–90. és a 95. árucsoportba tartozó termékekbe való beépítésre használatos

0 %

p/st

2019.12.31.

*ex 9401 90 80

20

Oldalsó hossztartó, legalább 0,8 mm, de legfeljebb 3,0 mm vastagságú, dönthető (állítható) gépjárműülés gyártásához (1)

0 %

p/st

2018.12.31.

ex 9607 20 10

10

Csúszkák, keskeny szalagra rögzített húzózár fogak, fogak/végszemek és villámzárak más részei nem nemesfémből, húzózárak gyártásához (1)

0 %

2020.12.31.

ex 9607 20 90

10

Műanyag láncszemek keskeny szalagra rögzítve, húzózárak gyártásához (1)

0 %

2020.12.31.


II. MELLÉKLET

KN-kód

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 7616 99 10

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20


30.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 173/34


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1052 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. március 8.)

az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a részvény-visszavásárlási programokra és a stabilizációs intézkedésekre alkalmazandó feltételekre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (piaci visszaélésekről szóló rendelet) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A piaci visszaélésre vonatkozó tilalmak alóli mentesség csak akkor alkalmazható, ha a részvény-visszavásárlási programok keretében folytatott sajátrészvény-kereskedés, valamint az értékpapírok és a kapcsolódó eszközök stabilizációs célú kereskedése megfelel az 596/2014/EU rendeletben és az e rendeletben előírt követelményeknek és feltételeknek.

(2)

Jóllehet az 596/2014/EU rendelet lehetővé teszi a kapcsolódó eszközök révén végrehajtott stabilizációt, a részvény-visszavásárlási programokkal kapcsolatos ügyletekre vonatkozó mentességet a kibocsátó saját részvényeivel folytatott tényleges kereskedésre kell korlátozni, és az nem alkalmazható a származtatott pénzügyi termékekkel végzett ügyletekre.

(3)

Mivel az átláthatóság a piaci visszaélés megelőzésének egyik előfeltétele, fontos biztosítani, hogy a részvény-visszavásárlási programok keretében folytatott sajátrészvény-kereskedést és az értékpapírok stabilizációs célú kereskedését megelőzően, annak során és azt követően az erre kötelezettek megfelelő információkat hozzanak nyilvánosságra, illetve közöljenek az illetékes hatóságokkal.

(4)

A piaci visszaélések megakadályozása érdekében helyénvaló feltételeket megállapítani a részvény-visszavásárlási programok keretében folytatott sajátrészvény-kereskedés vételi árfolyama és megengedett napi volumene tekintetében. E feltételek megkerülésének megakadályozása érdekében a visszavásárlási ügyleteket olyan kereskedési helyszínen kell végrehajtani, amelyre bevezették a kibocsátó részvényeit, vagy amelyen kereskednek azokkal. Az árképzéshez hozzá nem járuló tárgyalásos ügyletek mindamellett abban az esetben alkalmazhatók részvény-visszavásárlási programokban – és részesülhetnek a mentességben –, ha az 596/2014/EU rendeletben és az e rendeletben említett minden feltétel teljesül.

(5)

A részvény-visszavásárlási programok keretében folytatott sajátrészvény-kereskedésre vonatkozó mentességgel való visszaélés megakadályozása érdekében e rendeletben korlátozásokat kell megállapítani a részvény-visszavásárlási programok során a kibocsátó által végrehajtható ügylettípusok és a sajátrészvény-kereskedés időzítése tekintetében. E korlátozásoknak meg kell akadályozniuk, hogy a kibocsátó a részvény-visszavásárlási program ideje alatt saját részvényeket adjon el, és figyelembe kell venniük a kibocsátóra vonatkozó esetleges ideiglenes kereskedési tilalmakat, valamint azt, hogy a kibocsátó jogosan késleltetheti bennfentes információk nyilvános közzétételét.

(6)

Az értékpapír-stabilizáció célja az, hogy első vagy másodlagos kibocsátás során korlátozott ideig árfolyamvédelmet nyújtson a kibocsátott értékpapíroknak abban az esetben, ha azok eladási nyomás alá kerülnek, ezáltal pedig csökkentse a rövid távra befektetők által keltett eladási nyomást, és rendezett piacot biztosítson az érintett értékpapírok számára. Ezáltal hozzájárul a befektetők és a kibocsátók pénzügyi piacokba vetett bizalmának növeléséhez. Következésképpen az értékpapírokat jelentős összegű kibocsátás keretében jegyző vagy megvásárló befektetők és a kibocsátók érdekében a részvénycsomagok kizárólagosan magántermészetű adásvétele nem tekintendő értékpapírok jelentős összegű kibocsátásának.

(7)

Egyes tagállamokban első nyilvános kibocsátás esetén engedélyezett a szabályozott piacon való hivatalos kereskedést megelőzően is kereskedni az érintett értékpapírokkal. Ezt szokásosan hivatalos kibocsátás előtti kereskedésnek („when issued trading”) nevezik. Ezért az értékpapír-stabilizációra vonatkozó mentesség alkalmazásában lehetővé kell tenni, hogy bizonyos átláthatósági és kereskedési feltételek betartása esetén a stabilizációs időszak a hivatalos kereskedés megkezdése előtt kezdődhessen.

(8)

A piac integritása megköveteli a stabilizációs intézkedések megfelelő nyilvánosságát. A stabilizációs intézkedések felügyeletének biztosítása céljából a stabilizációs ügyletekről az illetékes hatóságokat is értesíteni kell. A befektetők védelme, a piaci integritás megőrzése és a piaci visszaélések megakadályozása érdekében az is fontos, hogy az illetékes hatóságok felügyeleti tevékenységük végrehajtása keretében valamennyi stabilizációs ügyletről értesüljenek, függetlenül attól, hogy azokra kereskedési helyszínen vagy azon kívül kerül-e sor. Helyénvaló továbbá előre pontosítani a kibocsátók, az ajánlattevők vagy a stabilizációt végrehajtó szervezetek közötti, az alkalmazandó beszámolási és átláthatósági követelmények teljesítésével kapcsolatos feladatmegosztást. A feladatmegosztás során figyelembe kell venni, ki rendelkezik a releváns információkkal. A kijelölt szervezet feladatai közé kell tartozzon, hogy megválaszolja az érintett tagállamok illetékes hatóságai által megfogalmazott kéréseket. A befektetők és piaci szereplők könnyű hozzáférésének biztosítása érdekében a stabilizálandó értékpapírok első vagy másodlagos kibocsátásának megkezdését megelőzően a 809/2004/EK bizottsági rendelet (2) szerinti közzététel nem sértheti az e rendelet 6. cikke szerinti közzétételi követelményeket.

(9)

Megfelelő együttműködést kell megvalósítani a stabilizációt végző összes befektetési társaság és hitelintézet között. A stabilizáció során egy befektetési társaságnak vagy hitelintézetnek kell eljárnia központi tájékoztatóként valamennyi érintett tagállam illetékes hatóságának esetleges szabályozói beavatkozása esetén.

(10)

A stabilizációs tevékenység forrásellátása és fedezése céljából lehetővé kell tenni kiegészítő stabilizáció túljegyzési opció vagy greenshoe opció formájában való végrehajtását. Mindazonáltal meg kell állapítani a kiegészítő stabilizáció átláthatósága, végrehajtásának lehetséges módja és időtartama tekintetében betartandó feltételeket. Emellett külön figyelmet kell fordítani a túljegyzési opció valamely befektetési társaság vagy hitelintézet általi stabilizációs célú alkalmazására akkor, ha az a greenshoe opció által nem fedezett pozíciót eredményez.

(11)

Az esetleges zavarok elkerülése érdekében a stabilizációs tevékenységet a piaci feltételek és az értékpapír kibocsátási árfolyamának figyelembevételével kell végezni. A stabilizációs intézkedések eredményeként létrejött pozíciók felszámolását célzó ügyleteket az aktuális piaci feltételek figyelembevételével úgy kell végrehajtani, hogy azok a lehető legkisebb hatást gyakorolják a piacra. Mivel a stabilizáció célja az árfolyam támogatása, a stabilizációs vételek során beszerzett értékpapírok eladása, ideértve a további stabilizációs tevékenység megkönnyítése érdekében végzett eladásokat is, nem tekinthető az árfolyamot támogató műveletnek. Önmagukban sem ezek az eladások, sem a későbbi vételek nem tekintendők visszaélésszerűnek, jóllehet nem tartoznak az 596/2014/EU rendelet szerinti mentesség hatály alá.

(12)

Ez a rendelet az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(13)

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.

(14)

A pénzügyi piacok zavartalan működésének biztosítása érdekében e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, és az e rendeletben foglalt rendelkezéseket ugyanattól az időponttól fogva kell alkalmazni, mint az 596/2014/EU rendeletben foglalt rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)   „ütemterv szerinti visszavásárlási program”: olyan részvény-visszavásárlási program, amelyben a program közzétételének időpontjában meghatározzák a program időtartama alatt forgalmazandó részvénymennyiséget és a kereskedések időpontját;

b)   „megfelelő nyilvános közzététel”: az (EU) 2016/1055 bizottsági végrehajtási rendeletnek (4) megfelelően a nyilvánosság számára az információkhoz való gyors hozzáférést és az információk teljes körű, megfelelő és időben történő értékelését lehetővé tevő, és adott esetben a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) 21. cikkében említett, hivatalosan kijelölt rendszer szerinti közzététel;

c)   „ajánlattevő”: az értékpapírok korábbi birtokosa vagy az értékpapírokat kibocsátó szervezet;

d)   „allokáció”: az az eljárás vagy azok az eljárások, amelyek révén az értékpapírokat az azokat megelőzőleg jegyző vagy azokra megelőzőleg ajánlatot tevő befektetők között elosztják;

e)   „kiegészítő stabilizáció”: túljegyzési opció vagy greenshoe opció befektetési társaságok vagy hitelintézetek általi gyakorlása az értékpapírok jelentős összegű kibocsátásával összefüggésben, kizárólag a stabilizációs tevékenység elősegítése érdekében;

f)   „túljegyzési opció”: a szindikátusi megállapodás vagy szindikátusvezetési megállapodás azon záradéka, amely lehetővé teszi az eredetileg felkínáltnál nagyobb számú értékpapír jegyzésének vagy vételi ajánlatának elfogadását;

g)   „a meghirdetett mennyiségen felüli értékpapírok eredeti árfolyamon történő vásárlási opciója (greenshoe opció)”: a kibocsátó által a kibocsátásban részt vevő befektetési társaság(ok) vagy hitelintézet(ek) javára biztosított, a túljegyzés fedezésére szolgáló opció, melynek feltételei szerint az ilyen társaság(ok) vagy hitelintézet(ek) kibocsátási árfolyamon vásárolhatják fel az értékpapírok egy meghatározott mennyiségét az értékpapírok kibocsátását követő meghatározott időszakban.

II. FEJEZET

RÉSZVÉNY-VISSZAVÁSÁRLÁSI PROGRAMOK

2. cikk

Közzétételi és beszámolási kötelezettségek

(1)   Az 596/2014/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott mentesség csak abban az esetben alkalmazható, ha a kibocsátó a 2012/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) 21. cikke (1) bekezdésének megfelelően engedélyezett részvény-visszavásárlási program keretében történő kereskedés megkezdése előtt biztosítja a következő információk megfelelő nyilvános közzétételét:

a)

a program célja az 596/2014/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

b)

a programra előirányzott maximális pénzösszeg;

c)

a beszerzendő részvények maximális száma;

d)

az az időszak, amelyre a programot jóváhagyó engedély vonatkozik (a továbbiakban: a program időtartama).

A kibocsátó biztosítja a program és az első albekezdésnek megfelelően már közzétett információk későbbi módosításainak megfelelő közzétételét.

(2)   A kibocsátó kialakítja azokat az eljárásokat, amelyek lehetővé teszik számára az illetékes hatóság felé teljesítendő beszámolási kötelezettség teljesítését és a részvény-visszavásárlási programmal összefüggő minden ügylet, köztük az 596/2014/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében meghatározott információk nyilvántartását. A kibocsátó a részvény-visszavásárlási programmal kapcsolatos minden ügyletről az ilyen ügyletek lebonyolításának napját követő hetedik piaci kereskedési nap végéig részletes és aggregált formában beszámol minden egyes olyan kereskedési helyszín illetékes hatóságának, amelyre a részvényt bevezették, vagy amelyen a részvénnyel kereskednek. Az aggregált beszámolóban fel kell tüntetni az aggregált forgalmat és – napokra és kereskedési helyszínekre lebontva – a súlyozott átlagárat.

(3)   A kibocsátó az ügyletek lebonyolításának napját követő hetedik piaci kereskedési nap végéig megfelelő módon közzéteszi a (2) bekezdésben említett részvény-visszavásárlási programokkal kapcsolatos ügyletekre vonatkozó információkat. Közzéteszi emellett a weboldalán a nyilvánosságra hozott ügyleteket, és ezt az információt a megfelelő közzététel napjától számítva legalább öt évig elérhetővé teszi a nyilvánosság számára.

3. cikk

A kereskedés feltételei

(1)   Az 596/2014/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott mentesség csak abban az esetben alkalmazható, ha a részvény-visszavásárlási programokkal kapcsolatos ügyletek teljesítik a következő feltételeket:

a)

a kibocsátó a részvényeket olyan kereskedési helyszínen vásárolja vissza, amelyre a részvényt bevezették, vagy amelyen a részvénnyel kereskednek;

b)

a részvényekkel folyamatos kereskedést folytató kereskedési helyszínen beadott megbízások nem adhatók be az aukciós szakaszban, és az aukciós szakasz előtt beadott megbízások nem módosíthatók az aukciós szakaszban;

c)

a részvényekkel kizárólag aukciós kereskedést folytató kereskedési helyszínen beadott megbízásokat a kibocsátó az aukció során adja be és módosítja, feltéve, hogy az egyéb piaci szereplőknek elegendő idejük van reagálni a megbízásokra.

(2)   Az 596/2014/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott mentesség alkalmazásának feltételeként a részvény-visszavásárlási programok keretében lebonyolított ügyletek során a kibocsátók nem vásárolhatnak részvényeket a vétel kereskedési helyszínén kötött legutóbbi független ügylet árfolyama és a vétel kereskedési helyszínén aktuálisan érvényes legmagasabb, független vételi ajánlati árfolyam közül a magasabbat meghaladó árfolyamon, függetlenül attól, hogy a részvényeket egyéb kereskedési helyszíneken is forgalmazzák-e.

(3)   Az 596/2014/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott mentesség alkalmazásának feltételeként a részvény-visszavásárlási programok keretében lebonyolított ügyletek során a kibocsátók egyetlen kereskedési napon sem vásárolhatnak a részvényből a részvény a vásárlás kereskedési helyszíne tekintetében számított átlagos napi forgalmának 25 %-át meghaladó mennyiséget.

Az első albekezdés alkalmazásában az átlagos napi forgalom számításának alapja a következő időszakok valamelyike:

a)

a 2. cikk (1) bekezdésében előírt közzététel hónapját megelőző hónap; az így meghatározott forgalom mennyiségét meg kell adni a részvény-visszavásárlási programban, és az a program teljes időtartamára vonatkozik;

b)

a vásárlás napját megelőző 20 kereskedési nap, amely esetben a programban nem szerepel a mennyiség.

4. cikk

Kereskedési korlátozások

(1)   Az 596/2014/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott mentesség csak abban az esetben alkalmazható, ha a részvény-visszavásárlási programok során a kibocsátó nem folytatja a következő tevékenységeket:

a)

saját részvények eladása;

b)

kereskedés az 596/2014/EU rendelet 19. cikkének (11) bekezdésében említett tilalmi időszak alatt;

c)

kereskedés, amennyiben a kibocsátó úgy határozott, hogy az 596/2014/EU rendelet 17. cikke (4) vagy (5) bekezdésének megfelelően késlelteti a bennfentes információk közzétételét.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha:

a)

a kibocsátó ütemterv szerinti visszavásárlási programmal rendelkezik; vagy

b)

a visszavásárlási program vezető szervezője olyan befektetési társaság vagy hitelintézet, amely a kibocsátó részvényeivel kapcsolatos kereskedési döntéseit a vásárlások időzítését illetően a kibocsátótól függetlenül hozza meg.

(3)   Az (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazandó abban az esetben, ha a kibocsátó befektetési társaság vagy hitelintézet, és az illetékes hatóság által felügyelt megfelelő és hatékony belső intézkedéseket és eljárásokat alakított ki, vezetett be és alkalmaz a kibocsátóhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó bennfentes információkhoz hozzáférő személyek által a saját részvények kereskedésével kapcsolatos döntésekért felelős személyek számára történő jogellenes információközlés megakadályozása érdekében, amikor saját részvényeivel bármilyen ilyen döntés alapján kereskedik.

(4)   Az (1) bekezdés b) és c) pontja nem alkalmazandó abban az esetben, ha a kibocsátó befektetési társaság vagy hitelintézet, és az illetékes hatóság által felügyelt megfelelő és hatékony belső intézkedéseket és eljárásokat alakított ki, vezetett be és alkalmaz a kibocsátóhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó bennfentes információkhoz, többek között a részvény-visszavásárlási program keretében hozott részvényvásárlási döntésekhez hozzáférő személyek által a saját részvények ügyfelek nevében történő kereskedéséért felelős személyek számára történő jogellenes információközlés megakadályozása érdekében, amikor saját részvényeivel ilyen ügyfelek nevében kereskedik.

III. FEJEZET

STABILIZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK

5. cikk

A stabilizációs időszakra vonatkozó feltételek

(1)   A részvények és a részvényekkel egyenértékű értékpapírok vonatkozásában az 596/2014/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének a) pontjában említett korlátozott időtartam (a továbbiakban: stabilizációs időszak):

a)

első nyilvános kibocsátás formájában megvalósuló jelentős kibocsátás esetén azon a napon kezdődik, amikor az érintett kereskedési helyszínen megkezdődik az értékpapírok kereskedése, és legkésőbb az ettől számított 30. naptári napon ér véget;

b)

másodlagos kibocsátás formájában megvalósuló jelentős kibocsátás esetén az értékpapírok végleges árfolyama megfelelő közzétételének napján kezdődik, és legkésőbb az allokáció napjától számított 30. naptári napon ér véget.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában, amikor az első nyilvános kibocsátás olyan tagállamban történik, amely engedélyezi a kereskedést valamely kereskedési helyszínen történő forgalmazás megkezdése előtt, a stabilizációs időszak az értékpapírok végleges árfolyama megfelelő közzétételének napján kezdődik, és legkésőbb az ettől számított 30. naptári napon ér véget. Az ilyen kereskedést annak a kereskedési helyszínnek az alkalmazandó szabályai szerint kell végrehajtani, amelyre az értékpapírokat bevezetik, ideértve a közzétételre és a kereskedésről szóló beszámolásra vonatkozó szabályokat is.

(3)   A kötvények és az értékpapírosított adósság egyéb formái, köztük a részvényekre vagy részvényekkel egyenértékű értékpapírokra váltható vagy cserélhető értékpapírosított adósság vonatkozásában a stabilizációs időszak az értékpapírok kibocsátási feltételei megfelelő közzétételének a napján kezdődik, és a kibocsátásból származó jövedelem kibocsátóhoz való beérkezése napjától számított legfeljebb 30. naptári napon vagy – amennyiben ez korábban bekövetkezik – az érintett értékpapírok allokációjának napjától számított legfeljebb 60. naptári napon ér véget.

6. cikk

Közzétételi és beszámolási kötelezettségek

(1)   Az értékpapírok első vagy másodlagos kibocsátását megelőzően az (5) bekezdés szerint kijelölt személy biztosítja a következők megfelelő közzétételét:

a)

annak ténye, hogy stabilizációra nem feltétlenül kerül sor, és az bármikor megszűnhet;

b)

annak ténye, hogy a stabilizációs ügyletek célja az értékpapírok piaci árfolyamának védelme a stabilizációs időszak alatt;

c)

a stabilizációs időszak kezdete és vége;

d)

a stabilizációt végző szervezet megnevezése, kivéve, ha ez a közzététel időpontjában nem ismert, amely esetben az illető szervezet nevét a stabilizáció kezdete előtt megfelelően közzé kell tenni;

e)

túljegyzési opció vagy greenshoe opció lehetősége és az ezek által érintett értékpapírok maximális mennyisége, továbbá a greenshoe opció gyakorlásának lehetséges időtartama, valamint a túljegyzési lehetőség vagy a greenshoe opció gyakorlásának feltételei; valamint

f)

az esetleges stabilizáció helyszíne, adott esetben a kereskedési helyszín(ek) megnevezésével.

(2)   Az (5) bekezdés alapján kijelölt személyek a stabilizációs időszakban minden stabilizációs ügyletre vonatkozóan az ügyletek lebonyolításának napját követő hetedik piaci kereskedési nap végéig megfelelő módon közzéteszik a részletes információkat.

(3)   Az (5) bekezdés szerint kijelölt személy a stabilizációs időszak végétől számított egy héten belül biztosítja a következők megfelelő közzétételét:

a)

annak ténye, hogy történt-e stabilizáció vagy nem;

b)

a stabilizáció kezdetének napja;

c)

az a nap, amikor stabilizációra utoljára került sor;

d)

az az árfolyam-intervallum, amelyen belül stabilizációra került sor, minden olyan napra vonatkozóan, amelyen stabilizációs ügyletet végeztek;

e)

adott esetben azon kereskedési helyszín(ek) megnevezése, ahol stabilizációs ügyletre került sor.

(4)   Az 596/2014/EU rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében meghatározott értesítési követelmény teljesítése céljából a stabilizációt végző szervezetek – tekintet nélkül arra, hogy a kibocsátó vagy az ajánlattevő nevében járnak el vagy sem – az értékpapírokra és kapcsolódó eszközökre vonatkozó minden stabilizációs megbízásról vagy ügyletről a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 25. cikke (1) bekezdésének, valamint 26. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének megfelelően nyilvántartást vezetnek. A stabilizációt végző szervezetek – tekintet nélkül arra, hogy a kibocsátó vagy az ajánlattevő nevében járnak el vagy sem – az értékpapírokra és kapcsolódó eszközökre vonatkozó minden stabilizációs ügyletről értesítik:

a)

minden egyes olyan kereskedési helyszín illetékes hatóságát, amelyre a stabilizáció tárgyát képező értékpapírt bevezették, vagy amelyen azzal kereskednek;

b)

minden egyes olyan kereskedési helyszín illetékes hatóságát, amelyen kapcsolódó eszközöket érintő ügyletekre kerül sor az értékpapírok stabilizációja érdekében.

(5)   A kibocsátó, az ajánlattevő és a stabilizációt végrehajtó bármely szervezet, valamint a nevükben eljáró személyek központi tájékoztatót jelölnek ki maguk közül, amely a következőkért felel:

a)

az (1), (2) és (3) bekezdésben említett közzétételi követelmények betartása; valamint

b)

a (4) bekezdésben említett illetékes hatóságok kéréseinek kezelése.

7. cikk

Az árfolyamra vonatkozó feltételek

(1)   Részvények vagy részvényekkel egyenértékű más értékpapírok kibocsátása esetén az értékpapírok stabilizációja semmilyen körülmények között nem hajtható végre a kibocsátási árfolyam fölötti árfolyamon.

(2)   A részvényekre vagy részvényekkel egyenértékű értékpapírokra váltható vagy cserélhető értékpapírosított adósság kibocsátása esetén az ilyen adósságinstrumentumok stabilizációja semmilyen körülmények között nem végezhető el ezen instrumentumok az új kibocsátás végleges feltételei közzétételének időpontjában érvényes piaci árfolyama fölötti árfolyamon.

8. cikk

A kiegészítő stabilizáció feltételei

A kiegészítő stabilizáció során a 6. és 7. cikknek megfelelően kell eljárni, valamint be kell tartani a következő feltételeket:

a)

az értékpapírok túljegyzésére kizárólag a jegyzési időszakban és csak a kibocsátási árfolyamon kerülhet sor;

b)

a befektetési társaságnál vagy hitelintézetnél a túljegyzésből eredően keletkező, a greenshoe opció által nem fedezett pozíció nem haladhatja meg az eredeti kibocsátás 5 %-át;

c)

a greenshoe opciót a jogosultak csak akkor gyakorolhatják, ha az értékpapírokat túljegyezték;

d)

a greenshoe opció nem haladhatja meg az eredeti kibocsátás 15 %-át;

e)

a greenshoe opció időtartamának meg kell egyeznie az 5. cikkben meghatározott stabilizációs időszakkal;

f)

a greenshoe opció gyakorlásának tényét késedelem nélkül közzé kell tenni, a megfelelő részletekkel együtt, ideértve különösen az opció gyakorlásának időpontját és az érintett értékpapírok számát és jellegét.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. július 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 1. o.

(2)  A Bizottság 2004. április 29-i 809/2004/EK rendelete a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 149., 2004.4.30., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(4)  A Bizottság 2016. június 29-i (EU) 2016/1055 végrehajtási rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a bennfentes információk megfelelő nyilvános közzétételére és a bennfentes információk nyilvános közzétételének késleltetésére alkalmazott technikai eszközökre vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 47. oldalát.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-i 2004/109/EK irányelve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 390., 2004.12.31., 38. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012/30/EU irányelve (2012. október 25.) a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 54. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (HL L 315., 2012.11.14., 74. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 600/2014/EU rendelete pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).


30.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 173/42


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1053 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. június 28.)

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikke b) pontjára,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról és az 1216/2009/EK, valamint a 614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a baromfihús- és a tojáságazatra, valamint a tojásalbuminra vonatkozó kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásának részletes szabályait, és megállapította az érintett termékekre alkalmazandó irányadó árakat.

(2)

A baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló adatok rendszeresen végrehajtott ellenőrzéséből az derül ki, hogy az irányadó árakat bizonyos termékek behozatalának vonatkozásában a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevételével módosítani kell.

(3)

Az 1484/95/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt előírni, hogy e rendelet a kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 28-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 150., 2014.5.20., 1. o.

(3)  A Bizottság 1995. június 28-i 1484/95/EK rendelete a kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályoknak és az irányadó áraknak a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásalbumin tekintetében történő megállapításáról, valamint a 163/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 1995.6.29., 47. o.).


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikkben említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Származási hely (1)

0207 12 10

Tisztított és bontott, 70 %-os csirke, fagyasztva

122,1

0

AR

0207 12 90

Tisztított és bontott, 65 %-os csirke, fagyasztva

136,1

0

AR

162,5

0

BR

0207 14 10

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok darabolva, csont nélkül, fagyasztva

273,1

8

AR

177,5

41

BR

280,4

6

CL

224,4

23

TH

0207 27 10

Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva

341,3

0

BR

308,1

0

CL

0408 91 80

Tojás, héj nélkül, szárítva

390,3

0

AR

1602 32 11

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból készült termékek főzés nélkül

189,5

30

BR


(1)  A Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott országnómenklatúra szerint. A »ZZ« kód jelentése: »egyéb származási hely«.”


30.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 173/44


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1054 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. június 29.)

a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1238/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet és a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 1239/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére és 14. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére és 24. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1238/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel (3) a Tanács a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) Unióba érkező behozatalára vonatkozóan végleges dömpingellenes vámot vetett ki.

(2)

Az 1239/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel (4) a Tanács a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) Unióba érkező behozatalára végleges kiegyenlítő vámot vetett ki.

(3)

A B872 TARIC-kiegészítő kód alá tartozó Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd (a továbbiakban: az érintett vállalat), amelyre 41,3 %-os egyedi dömpingellenes vámtétel, valamint 6,4 %-os egyedi kiegyenlítő vámtétel alkalmazandó, arról értesítette a Bizottságot, hogy nevét GCL System Integration Technology Co., Ltd-re változtatta.

(4)

2014-ben az érintett vállalatot fizetésképtelennek nyilvánították. 2015 februárjában az érintett vállalatot a Jiangsu GCL Energy Co., Ltd vásárolta meg, amely a B850 TARIC-kiegészítő kód alá tartozó vállalatcsoport része.

(5)

Az érintett vállalat szerint nevének megváltoztatása nem érinti azon jogát, hogy a továbbiakban is igénybe vehesse a korábbiakban rá alkalmazott egyedi dömpingellenes és egyedi kiegyenlítő vámtételt.

(6)

Az akvizíció következményeként azonban az érintett vállalat nemcsak a nevét változtatta GCL System Integration Technology Co., Ltd-re, hanem a B850 TARIC-kiegészítő kód alá tartozó vállalatcsoport (5) részévé is vált.

(7)

Mind az érintett vállalatra, mind pedig a (4) preambulumbekezdésben említett vállalatcsoportra 41,3 %-os egyedi dömpingellenes vámtétel, valamint 6,4 %-os egyedi kiegyenlítő vámtétel alkalmazandó. A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a névváltoztatás semmilyen módon nem befolyásolja az 1238/2013/EU és az 1239/2013/EU végrehajtási rendelet megállapításait.

(8)

A Bizottság minden érdekelt felet tájékoztatott azokról a lényeges tényekről és szempontokról, amelyek alapján módosítani szándékozik az 1238/2013/EU és az 1239/2013/EU végrehajtási rendeletet. A felek számára meghatározott időszakot biztosítottak a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos észrevételeik benyújtásához. Egyetlen fél sem nyújtott be észrevételt.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1225/2009/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1238/2013/EU végrehajtási rendelet I. melléklete és az 1239/2013/EU végrehajtási rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  HL L 188., 2009.7.18., 93. o.

(3)  HL L 325., 2013.12.5., 1. o.

(4)  HL L 325., 2013.12.5., 66. o.

(5)  Nevezetesen Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd, Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System (Suzhou) Limited.


MELLÉKLET

Az 1238/2013/EU végrehajtási rendelet I. melléklete és az 1239/2013/EU végrehajtási rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A B850 TARIC-kiegészítő kódra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

GCL System Integration Technology Co. Ltd.

B850 ”

2.

A B872 TARIC-kiegészítő kódra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872 ”


30.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 173/47


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1055 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. június 29.)

az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a bennfentes információk megfelelő nyilvános közzétételére és a bennfentes információk nyilvános közzétételének késleltetésére alkalmazott technikai eszközökre vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (piaci visszaélésekről szóló rendelet) és különösen annak 17. cikke (10) bekezdésére,

mivel:

(1)

A befektetők védelme megköveteli, hogy a kibocsátók és a kibocsátási egységek piacának szereplői ténylegesen és időben nyilvánosan közzétegyék a bennfentes információkat. Annak garantálása érdekében, hogy a befektetők uniós szinten egyenlően férjenek hozzá a bennfentes információkhoz, a bennfentes információkat díjmentesen, egyidejűleg és a lehető leggyorsabban nyilvánosan közzé kell tenni a befektetők minden kategóriája körében az egész Unióban, valamint tájékoztatni kell róla a médiát, ami biztosítja a nyilvánosság körében a hatékony terjesztést.

(2)

Amennyiben a kibocsátási egységek piacának szereplői már az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) összhangban bennfentes információra vonatkozó egyenértékű közzétételi követelményeket teljesítenek, és amennyiben ugyanazt az információt nyilvánosan közzé kell tenniük az említett rendelet és az 596/2014/EU rendelet alapján, az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítettnek tekintendők, ha az információt a bennfentes információknak az 1227/2011/EU rendelet alkalmazásában való közzétételére szolgáló platform használatával teszik közzé, azzal a feltétellel, hogy a bennfentes információkról tájékoztatják a megfelelő médiát.

(3)

Fontos, hogy a bennfentes információk közzétételének késleltetésére alkalmazott technikai eszközök lehetővé tegyék a bennfentes információk közzétételének késleltetésére szolgáló eljárás fő információinak megőrzését, hogy a kibocsátók és a kibocsátási egységek piacának szereplői képesek legyenek teljesíteni az illetékes hatóságok értesítésére vonatkozó kötelezettségüket.

(4)

A bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó értesítést és ahol szükséges, annak magyarázatát, hogy hogyan teljesülnek a késleltetésre alkalmazandó feltételek, írásban kell az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátani, az ugyanezen illetékes hatóság által meghatározott biztonságos elektronikus eszközök használatával, biztosítva az információ tartalmának integritását és bizalmas jellegét, valamint a továbbítás gyorsaságát.

(5)

Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság azonosítani tudja a bennfentes információ közzétételének késleltetésében részt vevő érintett személyeket a kibocsátónál vagy a kibocsátási egységek piacának szereplőjénél, a késleltetésről szóló értesítésbe bele kell foglalni azon személy személyazonosságát, aki az értesítést tette, valamint a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó határozatért felelős személy vagy személyek személyazonosságát. Hasonlóképpen, az említett értesítésben a késleltetés időbeli szempontjait is fel kell tüntetni, hogy az illetékes hatóságok értékelni tudják, hogy teljesülnek-e az 596/2014/EU rendeletben a késleltetésre vonatkozóan meghatározott feltételek.

(6)

A hitelintézet vagy pénzügyi intézmény kibocsátónak a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése érdekében írásban tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot a bennfentes információ közzétételének késleltetésére irányuló szándékról, és tekintettel az ilyen információ érzékeny jellegére, valamint arra, hogy biztosítani kell tartalmának maximálisan bizalmas jellegét, az e célnak megfelelő biztonsági előírásokat indokolt alkalmazni.

(7)

Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.

(8)

A Bizottság 2016. május 25-én tájékoztatta az ESMA-t arról a szándékáról, hogy módosításokkal hagyja jóvá a végrehajtás-technikai standard tervezetét, annak figyelembevétele céljából, hogy az 1227/2011/EU rendelet közzétételi előírásai elegendőek annak biztosítására, hogy a kibocsátási egységek piacának szereplői ténylegesen, nyilvánosan és időben közzétegyék a bennfentes információkat, az 596/2014/EU rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében előírtak szerint. Az 1348/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) már kötelezi a kibocsátási egységek piacának szereplőit arra, hogy biztosítsanak webes hírcsatornát a weboldalon történő közzétételek tényleges és időben történő nyilvánosságra hozatala számára. Az ESMA 2016. június 16-i hivatalos véleményében megerősítette eredeti álláspontját, és nem nyújtott be újabb, a Bizottság javasolt módosításainak megfelelően módosított végrehajtás-technikai standardtervezetet. Mivel a kibocsátási egységek piacának szereplőire vonatkozó, az 1227/2011/EU rendelet szerinti közzétételi követelmények elegendőek lehetnek az 596/2014/EU rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében rögzített követelményeknek való megfelelés céljára, a végrehajtás-technikai standardok tervezetét az adatszolgáltatási követelmények megkettőzésének elkerülése érdekében módosítani kell.

(9)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.

(10)

A pénzügyi piacok zavartalan működésének biztosítása érdekében e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, és az e rendeletben foglalt rendelkezéseket ugyanattól az időponttól fogva kell alkalmazni, mint az 596/2014/EU rendeletben foglalt rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

„elektronikus eszközök”: az adatok feldolgozására (beleértve a digitális tömörítést), tárolására és továbbítására szolgáló elektronikus eszközök, amelyekben vezetékeket, rádiós és optikai technológiákat vagy bármely más elektromágneses eszközöket alkalmaznak.

II. FEJEZET

A BENNFENTES INFORMÁCIÓ MEGFELELŐ NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTELÉRE ALKALMAZOTT TECHNIKAI ESZKÖZÖK

2. cikk

A bennfentes információ nyilvános közzétételére alkalmazott eszközök

(1)   A kibocsátók és a kibocsátási egységek piacának szereplői a bennfentes információt olyan technikai eszközök alkalmazásával teszik közzé, amelyek biztosítják a következőket:

a)

a bennfentes információ terjesztése:

i.

megkülönböztetésmentesen, a lehető legszélesebb nyilvánosság körében;

ii.

díjmentesen;

iii.

az egész Unióban egyidejűleg történik.

b)

a bennfentes információt közvetlenül vagy harmadik félen keresztül közlik olyan médiával, amelytől a nyilvánosság indokoltan várhatja az információ hatékony terjesztésének biztosítását. Az információközlést olyan elektronikus eszközök használatával kell továbbítani, amelyek biztosítják, hogy az információ teljessége, integritása és bizalmas jellege fennmaradjon a továbbítás során, és az információközlésben egyértelműen meg kell jelölni a következőket:

i.

a közölt információ bennfentes információ;

ii.

a kibocsátó vagy a kibocsátási egységek piaca szereplőjének személyazonossága: teljes hivatalos név;

iii.

az értesítést tevő személy személyazonossága: utónév, vezetéknév, pozíció a kibocsátón vagy a kibocsátási egységek piacának szereplőjén belül;

iv.

a bennfentes információ tárgya;

v.

a média tájékoztatásának dátuma és időpontja.

A kibocsátóknak és a kibocsátási egységek piaca szereplőinek biztosítaniuk kell a teljességet, integritást és bizalmas jelleget a bennfentes információ közlésében fellépő hiba vagy zavar haladéktalan orvoslásával.

(2)   A kibocsátási egységek piacának azon szereplői, akiknek bennfentes információkat kell közzétenniük az 1227/2011/EU rendelet 4. cikkével összhangban, felhasználhatják az említett rendeletnek megfelelően a bennfentes információ közzététele céljából létrehozott technikai eszközöket a bennfentes információnak az 596/2014/EU rendelet 17. cikke (2) bekezdése szerinti közzétételéhez, feltéve, hogy a közzéteendő bennfentes információnak lényegében ugyanaz a tartalma, és a közzétételre alkalmazott technikai eszközök biztosítják, hogy a bennfentes információról tájékoztatást kapjon a megfelelő média.

3. cikk

Bennfentes információ weboldalon való közzététele

Az 596/2014/EU rendelet 17. cikkének (1) és (9) bekezdésében említett weboldalak megfelelnek a következő követelményeknek:

a)

lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a weboldalon közzétett bennfentes információhoz megkülönböztetésmentesen és díjmentesen hozzáférjenek;

b)

lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a bennfentes információt a weboldal egy könnyen azonosítható részén megtalálják;

c)

biztosítják, hogy a közzétett bennfentes információ egyértelműen megjelölje a közzététel dátumát és időpontját, valamint hogy az információk időrendi sorrendben szerepeljenek.

III. FEJEZET

A BENNFENTES INFORMÁCIÓ NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTELÉNEK KÉSLELTETÉSÉRE ALKALMAZOTT TECHNIKAI ESZKÖZÖK

4. cikk

A bennfentes információ késleltetett közzétételéről szóló értesítés és az írásbeli magyarázat

(1)   Az 596/2014/EU rendelet 17. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban a bennfentes információ nyilvános közzétételének késleltetése céljára a kibocsátóknak és a kibocsátási egységek piaca szereplőinek olyan technikai eszközöket kell alkalmazniuk, amelyek biztosítják a következő információk tartós adathordozón való rögzítését, hozzáférhetőségét és olvashatóságát:

a)

az a dátum és időpont, amikor:

i.

a bennfentes információ első alkalommal fennállt a kibocsátónál vagy a kibocsátási egységek piacának szereplőjénél;

ii.

a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó határozatot meghozták;

iii.

a kibocsátó vagy a kibocsátási egységek piacának szereplője valószínűsíthetően közzéteszi a bennfentes információt;

b)

a kibocsátón vagy a kibocsátási egységek piacának szereplőjén belüli, a következőkért felelős személyek személyazonossága:

i.

a közzététel késleltetésére vonatkozó határozat meghozatala, valamint a késleltetés kezdetére és valószínűsíthető végére vonatkozó döntés;

ii.

a késleltetés feltételei folyamatos ellenőrzésének biztosítása;

iii.

a bennfentes információ nyilvános közzétételére vonatkozó határozat meghozatala;

iv.

a késleltetésre vonatkozóan kért információknak és az írásbeli magyarázatnak az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátása;

c)

az 596/2014/EU rendelet 17. cikkének (4) bekezdésében említett feltételek első teljesítésének, valamint a teljesítésben a késleltetés időtartama alatt bekövetkező változásnak a bizonyítéka, többek között:

i.

a belsőleg és harmadik felek tekintetében kialakított információs korlátok, amelyek megakadályozzák, hogy más személy is hozzáférjen a bennfentes információhoz azokon kívül, akiknek erre a kibocsátónál vagy a kibocsátási egységek piacának szereplőjénél munkaviszonyuk, foglalkozásuk vagy feladataik szokásos teljesítése keretében szükségük van;

ii.

a bennfentes információ lehető leghamarabb történő közzétételére kialakított szabályok arra az esetre, ha a bizalmas kezelés a továbbiakban nem biztosított.

(2)   A kibocsátók és a kibocsátási egységek piacának szereplői írásbeli értesítés útján tájékoztatják az illetékes hatóságot a bennfentes információ közzétételének késleltetéséről, és az illetékes hatóság által meghatározott elektronikus eszközök használatával az illetékes hatóságon belüli, vagy általa kijelölt kapcsolattartó ponton keresztül rendelkezésre bocsátják a késleltetésre vonatkozó írásbeli magyarázatokat.

Az illetékes hatóságok weboldalukon közzéteszik az első albekezdésben említett, az illetékes hatóságon belüli vagy általa kijelölt kapcsolattartó pontot és az elektronikus eszközöket. Ezeknek az elektronikus eszközöknek biztosítaniuk kell, hogy az információ teljessége, integritása és bizalmas jellege fennmaradjon a továbbítás során.

(3)   A (2) bekezdésben említett elektronikai eszközök biztosítják, hogy a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó értesítés magában foglalja a következő információkat:

a)

a kibocsátó vagy a kibocsátási egységek piaca szereplőjének személyazonossága: teljes hivatalos név;

b)

az értesítést tevő személy személyazonossága: utónév, vezetéknév, pozíció a kibocsátón vagy a kibocsátási egységek piacának szereplőjén belül;

c)

az értesítést tevő személy elérhetősége: munkahelyi e-mail cím és telefonszám;

d)

a késleltetett közzététel tárgyát képező nyilvánosan közzétett bennfentes információ azonosítása: a közzétételi nyilatkozat címe; hivatkozási szám, amennyiben a bennfentes információ terjesztésére használt rendszer ilyet hozzárendel; a bennfentes információ nyilvános közzétételének dátuma és időpontja;

e)

a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó határozat dátuma és időpontja;

f)

a bennfentes információ nyilvános közzétételének késleltetésére vonatkozó határozatért felelős összes személy személyazonossága.

(4)   Amennyiben az 596/2014/EU rendelet 17. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó írásbeli magyarázatot csak az illetékes hatóság kérésére bocsátják rendelkezésre, az e cikk (2) bekezdésében említett elektronikus eszközöknek biztosítaniuk kell, hogy az ilyen írásbeli magyarázat tartalmazza az e cikk (3) bekezdésében említett információkat.

5. cikk

A bennfentes információ közzétételének késleltetésére irányuló szándékról szóló értesítés

(1)   Az 596/2014/EU rendelet 17. cikke (5) bekezdésének megfelelően a bennfentes információ nyilvános közzétételének a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzésére irányuló késleltetése céljából, a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény kibocsátónak egy az illetékes hatóságon belüli, vagy általa kijelölt kapcsolattartási ponton keresztül írásban értesítenie kell az illetékes hatóságot a bennfentes információ közzétételének késleltetésére irányuló szándékáról, biztosítva az információ teljességét, integritását és bizalmas jellegét.

Amennyiben a kibocsátó az első albekezdésben említett értesítést elektronikus úton továbbítja, az e rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett elektronikus eszközöket kell alkalmaznia.

(2)   Az illetékes hatóságnak az (1) bekezdés szerint rendelkezésre bocsátott információ alapján a közzététel késleltetésének jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozóan hozott határozatát írásban közölnie kell a kibocsátóval, biztosítva az információ teljességét, integritását és bizalmas jellegét.

(3)   A kibocsátó ahhoz, hogy tájékoztassa az illetékes hatóságot azon új információkról, amelyek befolyásolhatják az illetékes hatóságnak a bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó határozatát, ugyanazon technikai eszközöket kell használnia, amelyeket az (1) bekezdésben említett értesítésnek az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátásához alkalmazott.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. július 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1227/2011/EU rendelete a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2014. december 17-i 1348/2014/EU végrehajtási rendelete a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról (HL L 363., 2014.12.18., 121. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


30.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 173/52


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1056 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. június 29.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a glifozát hatóanyag jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének A. része meghatározza az 1107/2009/EK rendelet szerint jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagokat.

(2)

A glifozát hatóanyag jóváhagyása 2016. június 30-án lejár. Az 1141/2010/EU bizottsági rendelet (3) 4. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be az említett hatóanyagnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv (4) I. mellékletébe való felvétele megújítására.

(3)

Tekintettel arra, hogy az anyag értékelése és a jóváhagyás érvényességének meghosszabbításáról szóló határozat meghozatala a kérelmező által nem befolyásolható okokból késedelmet szenvedett, a hatóanyag jóváhagyásának érvényessége valószínűleg az annak meghosszabbításáról szóló határozat meghozatalát megelőzően lejár.

(4)

Miután a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség közzétette a glifozát karcinogén potenciáljára vonatkozó megállapításait, a Bizottság 2015. április 29-én megbízta az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (továbbiakban: a Hatóság), hogy vizsgálja felül a háttér-információkat és építse be az említett megállapításokat az állásfoglalásába. Az 1107/2009/EK rendelet szerinti értékelési eljárás keretében a Hatóság arra a megállapításra jutott, hogy a glifozát valószínűleg nem jelent karcinogén veszélyt az emberekre nézve, és a rendelkezésre álló bizonyítékok nem támasztják alá karcinogén potenciálja tekintetében az 1272/2008/EK európai és tanácsi rendelet (5) szerinti besorolását. Ezzel összefüggésben a Hatóság emlékeztetett arra, hogy az 1107/2009/EK rendelet szerinti értékelési eljárás keretében tett, osztályba sorolásra vonatkozó javaslatai nem tekinthetők az 1272/2008/EK rendelet szerinti harmonizált osztályozásra vonatkozó hivatalos javaslatoknak.

(5)

2015. július 22-én (6) a referens tagállam jelezte szándékát, hogy az 1272/2008/EK rendelet 37. cikkével összhangban dossziét nyújt be a glifozát harmonizált osztályozásával kapcsolatban – egyebek mellett a karcinogenitásra vonatkozó veszélyességi osztály tekintetében. 2016. március 17-én a referens tagállam benyújtotta ezt a dossziét az Európai Vegyianyag-ügynökségnek, amely véleményt ad az 1272/2008/EK rendelet 37. cikkének (4) bekezdésével összhangban.

(6)

A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség megállapításai és a Hatóságnak a glifozát lehetséges karcinogenitása tekintetében történő osztályozásra vonatkozó javaslata eltérnek egymástól. Ráadásul a glifozát harmonizált osztályozására vonatkozó eljárást már kezdeményezték. A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságában 2016. május 18-án és 19-én folytatott megbeszélések során több tagállam – kockázatkezelői szerepében – a glifozát esetében úgy ítélte meg, hogy indokolt beszerezni az Európai Vegyianyag-ügynökség kockázatértékelési bizottságának a glifozát karcinogenitására vonatkozó harmonizált osztályozással kapcsolatos véleményét a jóváhagyás érvényességének meghosszabbításáról szóló határozat meghozatala előtt, mert ez a vélemény jelentőséggel bírhat az 1107/2009/EK rendelet szerinti kritériumokon alapuló jóváhagyás szempontjából.

(7)

A harmonizált osztályozással kapcsolatos dosszié kiértékeléséhez szükséges időre tekintettel meg kell hosszabbítani a hatóanyag jóváhagyásának érvényességét az Európai Vegyianyag-ügynökség kockázatértékelési bizottsága által adott vélemény Bizottság általi kézhezvételének az időpontját követő hathónapos időszak végéig, de legkésőbb 2017. december 31-ig. Amint kézhez kapja a bizottság az Európai Vegyianyag-ügynökség kockázatértékelési bizottságának véleményét, a kézhezvétel dátumát közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(8)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikkének első bekezdésében foglalt célra, abban az esetben, ha a Bizottság, miután kézhez vette az Európai Vegyianyag-ügynökség kockázatértékelési bizottságának a véleményét, olyan rendeletet fogad el, amelynek értelmében a glifozát jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra, mivel a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, a Bizottság a lejárat időpontjaként azon rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg, amelynek értelmében a hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra – akkor is, ha az említett időpont korábbi, mint a jóváhagyás lejáratának időpontja.

(9)

Tekintettel a glifozátra vonatkozó jóváhagyás érvényességének meghosszabbítására az előző preambulumbekezdésekben foglaltak szerint, valamint a Hatóság által a polietoxilált faggyúamin koformuláns (CAS-szám: 61791-26-2) glifozáttartalmú növényvédelmi termékekben történő felhasználása tekintetében megfogalmazott aggályok fényében a Bizottság az 1107/2009/EK rendelet 21. cikkével összhangban a lehető leghamarabb kezdeményezni fogja a glifozát jóváhagyásának felülvizsgálatát.

(10)

A 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Tekintettel arra, hogy a glifozát jelenlegi jóváhagyásának érvényessége 2016. június 30-án lejár, ennek a rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

(12)

A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül. Mivel végrehajtási aktus elfogadására volt szükség, az elnök a végrehajtási aktus tervezetét további megvitatás céljából a fellebbviteli bizottság elé terjesztette. A fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében, a glifozátra vonatkozó 25. sor hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) a „2016. június 30” szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: „Hat hónappal az Európai Vegyianyag-ügynökség kockázatértékelési bizottsága által adott vélemény Bizottság általi kézhezvételének az időpontja után, de legkésőbb 2017. december 31-én”.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2010. december 7-i 1141/2010/EU rendelete hatóanyagok második csoportját illetően a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétel megújítási eljárásának meghatározásáról és ezen anyagok jegyzékének létrehozásáról (HL L 322., 2010.12.8., 10. o.).

(4)  A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(6)  Szándékok jegyzéke (ECHA). Online elérhető a következő címen: http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions.


30.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 173/55


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1057 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. június 29.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 29-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

135,4

ZZ

135,4

0709 93 10

TR

138,7

ZZ

138,7

0805 50 10

AR

160,3

CL

198,5

MA

174,9

UY

142,5

ZA

175,1

ZZ

170,3

0808 10 80

AR

118,3

BR

102,8

CL

128,2

CN

133,6

NZ

144,7

UY

71,6

ZA

106,7

ZZ

115,1

0809 10 00

TR

224,4

ZZ

224,4

0809 29 00

TR

347,0

ZZ

347,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

124,7

ZZ

124,7

0809 40 05

TR

148,6

ZZ

148,6


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


30.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 173/57


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1058 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. június 29.)

a sovány tejpor állami intervenció keretében történő felvásárlására vonatkozóan az (EU) 2016/826 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás lezárásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1370/2013/EU végrehajtási rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában a sovány tejpor állami intervenció keretében, rögzített áron történő felvásárlására vonatkozóan meghatározott 218 000 tonnás mennyiségi korlátozás túllépésére válaszul az (EU) 2016/826 bizottsági végrehajtási rendelet (2) sovány tejpor felvásárlására irányuló pályázati eljárást nyitott meg.

(2)

Az 1370/2013/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének az (EU) 2016/1042 tanácsi rendelettel (3) beillesztett második albekezdése 2016. június 30-tól kezdődően felemelte a 2016. év tekintetében a sovány tejpor rögzített áron való felvásárlására vonatkozó mennyiségi korlátozások értékét.

(3)

Ezért helyénvaló lezárni az (EU) 2016/826 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárást, valamint újraindítani és a mennyiségi korlátozás megemelt értékének eléréséig folytatni a sovány tejpor állami intervenció keretében, rögzített áron történő felvásárlását.

(4)

Tekintve, hogy az intervenciós hivataloknak e rendelet kihirdetését követően rövid időn belül értesíteniük kell az ajánlattevőket a pályázati eljárás lezárásáról, indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A pályázati eljárás lezárása

A Bizottság ezennel lezárja az (EU) 2016/826 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárást.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 29-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 346., 2013.12.20., 12. o.

(2)  A Bizottság 2016. május 25-i (EU) 2016/826 végrehajtási rendelete a sovány tejpor rögzített áron való intervenciós felvásárlásának a 2016. szeptember 30-ig tartó intervenciós időszak tekintetében történő lezárásáról és a felvásárlásra vonatkozó pályázati eljárás megnyitásáról (HL L 137., 2016.5.26., 19. o.).

(3)  A Tanács 2016. június 24-i (EU) 2016/1042 rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU rendeletnek a sovány tejpor rögzített áron való felvásárlására alkalmazandó mennyiségi korlátozások tekintetében történő módosításáról (HL L 170., 2016.6.29., 1. o.).


HATÁROZATOK

30.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 173/59


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1059 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. június 20.)

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról

(az értesítés a C(2016) 3753. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, a bolgár, a cseh, a dán, a francia, a holland, a lett, a litván, a német, az olasz, a portugál, a spanyol, a svéd és a szlovén nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikkére,

a Mezőgazdasági Alapok Bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1290/2005/EK tanácsi rendelet (2) 31. cikkével, valamint – 2015. január 1-jétől – az 1306/2013/EU rendelet 52. cikkével összhangban a Bizottság elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, az ellenőrzések eredményeit közli a tagállamokkal, a tagállamok észrevételeit tudomásul veszi, az érintett tagállamokkal való megállapodás céljából kétoldalú megbeszélést kezdeményez, valamint következtetéseit hivatalosan eljuttatja a tagállamokhoz.

(2)

A tagállamoknak lehetőségük volt arra, hogy egyeztetési eljárás indítását kérjék. Néhány esetben éltek ezzel a lehetőséggel, és a Bizottság megvizsgálta az ezen eljárások eredményeiről szóló jelentéseket.

(3)

Az 1306/2013/EU rendelet értelmében csak azok a mezőgazdasági kiadások finanszírozhatók, amelyek teljesítésére az uniós jognak megfelelően került sor.

(4)

Az elvégzett ellenőrzések, a kétoldalú megbeszélések eredményei és az egyeztetési eljárások alapján megállapítást nyert, hogy a tagállamok által bejelentett kiadások egy része nem felel meg ennek a feltételnek, ezért nem finanszírozható az EMGA-ból, illetve az EMVA-ból.

(5)

Meg kell jelölni azokat az összegeket, amelyek nem ismerhetők el az EMGA-ból, illetve az EMVA-ból fedezhető kiadásként. Ezek az összegek nem vonatkoznak azokra a kiadásokra, amelyek több mint 24 hónappal azt megelőzően merültek fel, hogy a Bizottság írásban értesítette a tagállamokat az ellenőrzések eredményeiről.

(6)

Az e határozat által érintett esetekben az uniós jognak való megfelelés hiánya miatt kizárandó összegekről szóló értékelést a Bizottság egy összefoglaló jelentés (3) keretében közölte a tagállamokkal.

(7)

Ez a határozat nem sérti azokat a pénzügyi következtetéseket, amelyeket a Bizottság az Európai Unió Bírósága által a 2016. április 1-jén még folyamatban lévő, e határozat tárgyát képező ügyekben hozott ítéletek nyomán vonhat le,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok akkreditált kifizető ügynökségeinek az EMGA vagy az EMVA terhére bejelentett kiadásaival összefüggő, a mellékletben szereplő összegeket ki kell zárni az európai uniós finanszírozásból.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 20-án.

a Bizottság részéről

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  A Tanács 2005. június 21-i 1290/2005/EK rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

(3)  D/1597464/2016-ANN2rev2-EN/FR és D/1597464/2016-ANN3rev1-Panache.


MELLÉKLET

Költségvetési jogcím: 05040206

Tagállam

Intézkedés

Pü. év

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

FR

Vidékfejlesztési orientáció, LEADER+ (RD-400)

2008

Visszatérítés a T-516/10. sz. ügyben hozott ítélet alapján

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

7 437 217,61

0,00

7 437 217,61

 

 

 

 

 

 FR összesen:

EUR

7 437 217,61

 0,00

7 437 217,61


Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

EUR

7 437 217,61

 0,00

7 437 217,61

Költségvetési jogcím: 05040501

Tagállam

Intézkedés

Pü. év

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

CZ

Vidékfejlesztés, EMVA, 1. tengely – Átalányalapú támogatással együtt járó intézkedések (2007–2013)

2011

Visszatérítés a T-32/16. sz. ügyben

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

151 171,36

0,00

151 171,36

 

Vidékfejlesztés, EMVA, 1. tengely – Átalányalapú támogatással együtt járó intézkedések (2007–2013)

2012

Visszatérítés a T-32/16. sz. ügyben

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

212 512,83

0,00

212 512,83

 

Vidékfejlesztés, EMVA, 1. tengely – Átalányalapú támogatással együtt járó intézkedések (2007–2013)

2013

Visszatérítés a T-32/16. sz. ügyben

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

220 615,06

0,00

220 615,06

 

 

 

 

 

 CZ összesen:

EUR

 584 299,25

 0,00

 584 299,25

Tagállam

Intézkedés

Pü. év

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

FR

Vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2011

Az állatok megszámolásának, majd az állatállomány-sűrűség értékelésének elmaradása a helyszíni ellenőrzések során – az állattenyészési támogatásra nem jogosító juhok és kecskék eltávolítása

BECSÜLT ARÁNY

– 0,48 %

EUR

1 071 009,19

– 8 925,08

1 079 934,27

 

Vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2012

Az állatok megszámolásának, majd az állatállomány-sűrűség értékelésének elmaradása a helyszíni ellenőrzések során – az állattenyészési támogatásra nem jogosító juhok és kecskék eltávolítása

BECSÜLT ARÁNY

– 0,48 %

EUR

1 386 002,35

– 11 430,02

1 397 432,37

 

Vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2013

Az állatok megszámolásának, majd az állatállomány-sűrűség értékelésének elmaradása a helyszíni ellenőrzések során – az állattenyészési támogatásra nem jogosító juhok és kecskék eltávolítása

BECSÜLT ARÁNY

– 0,48 %

EUR

1 383 793,19

– 11 531,61

1 395 324,80

 

Vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2008

Visszatérítés a T-259/13. sz. ügyben hozott ítélet alapján

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

706 623,78

0,00

706 623,78

 

Vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2009

Visszatérítés a T-259/13. sz. ügyben hozott ítélet alapján

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

167 468,29

0,00

167 468,29

 

 

 

 

 

 FR összesen:

EUR

4 714 896,80

– 31 886,71

4 746 783,51

Tagállam

Intézkedés

Pü. év

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

ES

Tanúsítás

2013

Véletlen hibák (EMVA nem-IIER) és EMGA ellenőrzési statisztikák A 48. ad-hoc támogatás esetében feltárt korrekció helyesbítése

EGYSZERI

 

EUR

2 195,93

0,00

2 195,93

 

Tanúsítás

2013

Ismert hibák (EMGA nem-IIER és EMVA nem-IIER) A 48. ad-hoc támogatás esetében feltárt korrekció helyesbítése

EGYSZERI

 

EUR

26 105,45

0,00

26 105,45

 

 

 

 

 

 ES összesen:

EUR

 28 301,38

 0,00

 28 301,38


Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

EUR

5 327 497,43

– 31 886,71

5 359 384,14

Költségvetési jogcím: 05070107

Tagállam

Intézkedés

Pü. év

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

SI

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

A T-667/14. sz. ügyben hozott ítélet alapján visszatérítés a T-12/16. sz. ügyben

EGYSZERI

 

EUR

42 615,90

0,00

42 615,90

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

A T-667/14. sz. ügyben hozott ítélet alapján visszatérítés a T-12/16. sz. ügyben

EGYSZERI

 

EUR

45 519,08

0,00

45 519,08

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2015

A T-667/14. sz. ügyben hozott ítélet alapján visszatérítés a T-12/16. sz. ügyben

EGYSZERI

 

EUR

34 211,94

0,00

34 211,94

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2010

Visszatérítés a T-667/14. sz. ügyben hozott ítélet alapján

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

85 780,08

2 203,29

83 576,79

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2011

Visszatérítés a T-667/14. sz. ügyben hozott ítélet alapján

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

115 956,46

0,00

115 956,46

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2012

Visszatérítés a T-667/14. sz. ügyben hozott ítélet alapján

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

131 269,23

0,00

131 269,23

 

 

 

 

 

SI összesen:

EUR

 455 352,69

 2 203,29

 453 149,40


Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

EUR

 455 352,69

 2 203,29

 453 149,40

Költségvetési jogcím: 6701

Tagállam

Intézkedés

Pü. év

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

BG

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

Hiányosságok a helyszíni ellenőrzésekben, valamint a szankciók és a kifizetések kiszámításában, 2012-es igénylési év

EGYSZERI

 

EUR

– 167 489,00

0,00

– 167 489,00

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

Hiányosságok a helyszíni ellenőrzésekben, valamint a szankciók és a kifizetések kiszámításában, 2012-es igénylési év

EGYSZERI

 

EUR

– 131,00

0,00

– 131,00

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

Hiányosságok a helyszíni ellenőrzésekben, valamint a szankciók és a kifizetések kiszámításában, 2013-es igénylési év

EGYSZERI

 

EUR

– 250 296,00

0,00

– 250 296,00

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2015

Hiányosságok a helyszíni ellenőrzésekben, valamint a szankciók és a kifizetések kiszámításában, 2014-es igénylési év

EGYSZERI

 

EUR

– 263 217,00

0,00

– 263 217,00

 

 

 

 

 

BG összesen:

EUR

– 681 133,00

 0,00

– 681 133,00

Tagállam

Intézkedés

Pü. év

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

CZ

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

2012-es igénylési év: Hiba a MePaR aktualizálási eljárásában, hiányosság a kockázatelemzésben, kiterjesztés vagy extrapoláció hiánya 3 % fölötti túligénylés esetén

EGYSZERI

 

EUR

– 112 441,28

0,00

– 112 441,28

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

2013-as igénylési év: Hiba a MePaR aktualizálási eljárásában, hiányosság a kockázatelemzésben, kiterjesztés vagy extrapoláció hiánya 3 % fölötti túligénylés esetén

EGYSZERI

 

EUR

– 164 086,21

0,00

– 164 086,21

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2015

2014-es igénylési év: Hiba a MePaR aktualizálási eljárásában, hiányosság a kockázatelemzésben, kiterjesztés vagy extrapoláció hiánya 3 % fölötti túligénylés esetén

EGYSZERI

 

EUR

– 185 990,34

0,00

– 185 990,34

 

Kölcsönös megfeleltetés

2011

A nyilvántartásba vételre és azonosításra vonatkozó követelmények nem megfelelő ellenőrzése, állattartó mezőgazdasági termelő, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 5 297 424,42

– 41,95

– 5 297 382,47

 

Kölcsönös megfeleltetés

2012

A nyilvántartásba vételre és azonosításra vonatkozó követelmények nem megfelelő ellenőrzése, állattartó mezőgazdasági termelő, 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 5 947 911,00

– 0,69

– 5 947 910,31

 

Kölcsönös megfeleltetés

2013

A nyilvántartásba vételre és azonosításra vonatkozó követelmények nem megfelelő ellenőrzése, állattartó mezőgazdasági termelő, 2012-es igénylési év

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 6 473 886,96

– 1 124,41

– 6 472 762,55

 

Kölcsönös megfeleltetés

2014

A nyilvántartásba vételre és azonosításra vonatkozó követelmények nem megfelelő ellenőrzése, állattartó mezőgazdasági termelő, 2013-es igénylési év

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 6 852 121,42

– 1 640,86

– 6 850 480,56

 

Bor – beruházások

2011

A helyszíni ellenőrzések nem megfelelő szintje

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 124 003,47

0,00

– 124 003,47

 

Bor – beruházások

2012

A helyszíni ellenőrzések nem megfelelő szintje

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 207 479,98

0,00

– 207 479,98

 

Bor – beruházások

2013

A helyszíni ellenőrzések nem megfelelő szintje

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 201 933,62

0,00

– 201 933,62

 

Bor – beruházások

2014

A helyszíni ellenőrzések nem megfelelő szintje

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 103 099,13

0,00

– 103 099,13

 

Kölcsönös megfeleltetés

2011

A jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó egyik követelmény meghatározásának elmulasztása, az 5. JFGK korlátozott hatókörű ellenőrzése, nem állattartó mezőgazdasági termelő, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 1 059 484,88

– 8,39

– 1 059 476,49

 

Kölcsönös megfeleltetés

2012

A jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó egyik követelmény meghatározásának elmulasztása, az 5. JFGK korlátozott hatókörű ellenőrzése, nem állattartó mezőgazdasági termelő, 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 1 189 582,20

– 0,14

– 1 189 582,06

 

Kölcsönös megfeleltetés

2013

A jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó egyik követelmény meghatározásának elmulasztása, az 5. JFGK korlátozott hatókörű ellenőrzése, nem állattartó mezőgazdasági termelő, 2012-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 1 294 777,39

– 224,88

– 1 294 552,51

 

Kölcsönös megfeleltetés

2014

A jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó egyik követelmény meghatározásának elmulasztása, az 5. JFGK korlátozott hatókörű ellenőrzése, nem állattartó mezőgazdasági termelő, 2013-as igénylési év

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 1 370 424,28

0,00

– 1 370 424,28

 

 

 

 

 

CZ összesen:

EUR

– 30 584 646,58

– 3 041,32

– 30 581 605,26

Tagállam

Intézkedés

Pü. év

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

DE

Tanúsítás

2013

Pénzügyi korrekció az előző évekre vonatkozóan megállapított, vissza nem téríttetett pénzügyi hibák miatt

EGYSZERI

 

EUR

– 46 753,71

0,00

– 46 753,71

 

Promóciós intézkedések

2010

A beszerzésre vonatkozó előírás be nem tartása

ÁTALÁNY

100,00 %

EUR

– 140 636,87

– 632,38

– 140 004,49

 

Promóciós intézkedések

2011

A beszerzésre vonatkozó előírás be nem tartása

ÁTALÁNY

100,00 %

EUR

– 331 758,14

– 168,23

– 331 589,91

 

Promóciós intézkedések

2012

A beszerzésre vonatkozó előírás be nem tartása

ÁTALÁNY

100,00 %

EUR

– 346 390,91

– 382,01

– 346 008,90

 

Promóciós intézkedések

2013

A beszerzésre vonatkozó előírás be nem tartása

ÁTALÁNY

100,00 %

EUR

– 67 459,69

– 33,69

– 67 426,00

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

Hiányosságok az ellenőrzési módszer hatékonyságában és a helyszíni ellenőrzések minőségében, 2012-es igénylési év

EGYSZERI

 

EUR

– 224 492,66

0,00

– 224 492,66

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

Hiányosságok az ellenőrzési módszer hatékonyságában és a helyszíni ellenőrzések minőségében, 2013-as igénylési év

EGYSZERI

 

EUR

– 186 360,48

0,00

– 186 360,48

 

 

 

 

 

DE összesen:

EUR

– 1 343 852,46

– 1 216,31

– 1 342 636,15

Tagállam

Intézkedés

Pü. év

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

ES

Szabálytalanságok

2013

Késedelmek a visszatéríttetési eljárás elindítása kapcsán, valamint gondatlanság az adósságok nyomon követése tekintetében

EGYSZERI

 

EUR

– 364 397,21

0,00

– 364 397,21

 

Tanúsítás

2011

Ismert hibák (EMGA nem-IIER és EMVA nem-IIER) A 48. ad-hoc támogatás esetében feltárt korrekció helyesbítése

EGYSZERI

 

EUR

3 523,35

0,00

3 523,35

 

Tanúsítás

2013

Ismert hibák (EMGA nem-IIER és EMVA nem-IIER) A 48. ad-hoc támogatás esetében feltárt korrekció helyesbítése

EGYSZERI

 

EUR

19 304,02

0,00

19 304,02

 

Kölcsönös megfeleltetés

2010

Hiányos utasítások az ellenőrzésekre vonatkozóan, az ellenőrzések hatókörének hiányosságai, 2009

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 115 116,22

– 3 067,03

– 112 049,19

 

Kölcsönös megfeleltetés

2011

Hiányos utasítások az ellenőrzésekre vonatkozóan, az ellenőrzések hatókörének hiányosságai, 2009

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 10 039,58

0,00

– 10 039,58

 

Kölcsönös megfeleltetés

2012

Hiányos utasítások az ellenőrzésekre vonatkozóan, az ellenőrzések hatókörének hiányosságai, 2009

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 202,56

0,00

– 202,56

 

Kölcsönös megfeleltetés

2011

Hiányos utasítások az ellenőrzésekre vonatkozóan, az ellenőrzések hatókörének hiányosságai, 2010

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 1 779 083,63

– 4 749,00

– 1 774 334,63

 

Kölcsönös megfeleltetés

2012

Hiányos utasítások az ellenőrzésekre vonatkozóan, az ellenőrzések hatókörének hiányosságai, 2010

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 1 466,85

0,00

– 1 466,85

 

Kölcsönös megfeleltetés

2013

Hiányos utasítások az ellenőrzésekre vonatkozóan, az ellenőrzések hatókörének hiányosságai, 2010

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 408,69

0,00

– 408,69

 

Kölcsönös megfeleltetés

2012

Hiányos utasítások az ellenőrzésekre vonatkozóan, az ellenőrzések hatókörének hiányosságai, 2011

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 1 796 132,37

– 8 320,41

– 1 787 811,96

 

Kölcsönös megfeleltetés

2013

Hiányos utasítások az ellenőrzésekre vonatkozóan, az ellenőrzések hatókörének hiányosságai, 2011

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 379,25

0,00

– 379,25

 

Kölcsönös megfeleltetés

2013

Hiányos utasítások az ellenőrzésekre vonatkozóan, az ellenőrzések hatókörének hiányosságai, 2012

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 921 486,77

0,00

– 921 486,77

 

Tanúsítás

2014

Az EMVA nem-IIER sokaság tételes vizsgálatának rendszerszintű hiányosságai alapján kiszámított ismert hiba

EGYSZERI

 

EUR

– 555 280,17

0,00

– 555 280,17

 

Tanúsítás

2014

Ismert hiba (EMGA nem-IIER) A pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazásának elmulasztása

EGYSZERI

 

EUR

– 84 578,54

0,00

– 84 578,54

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2010

A visszatéríttetés elmaradása, 2009-es igénylési év

EGYSZERI

 

EUR

– 1 797 657,81

0,00

– 1 797 657,81

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2011

A visszatéríttetés elmaradása, 2010-es igénylési év

EGYSZERI

 

EUR

– 2 476 822,58

0,00

– 2 476 822,58

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2012

A visszatéríttetés elmaradása, 2011-es igénylési év

EGYSZERI

 

EUR

– 2 041 501,02

0,00

– 2 041 501,02

 

Gyümölcs és zöldség – operatív programok

2010

Elismerés – kiszervezés: hiányosságok az ellenőrzésekben

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 146 583,54

– 17 707,29

– 128 876,25

 

Gyümölcs és zöldség – operatív programok

2011

Elismerés – kiszervezés: hiányosságok az ellenőrzésekben

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 173 015,89

– 20 900,32

– 152 115,57

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

Hiányosságok a helyszíni ellenőrzések minőségében, valamint a szankciók és a kifizetések kiszámításában (2012-es igénylési év)

EGYSZERI

 

EUR

– 237 956,45

0,00

– 237 956,45

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

Hiányosságok a helyszíni ellenőrzések minőségében, valamint a szankciók és a kifizetések kiszámításában (2012-es igénylési év)

EGYSZERI

 

EUR

– 35,09

0,00

– 35,09

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

Hiányosságok a helyszíni ellenőrzések minőségében (2013-as igénylési év)

EGYSZERI

 

EUR

– 5 437,95

0,00

– 5 437,95

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2010

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

0,41 %

EUR

– 36 254,13

0,00

– 36 254,13

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2010

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

1,27 %

EUR

– 491 140,74

0,00

– 491 140,74

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2010

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

1,87 %

EUR

– 5 206 315,05

0,00

– 5 206 315,05

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2010

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,45 %

EUR

– 525 444,92

0,00

– 525 444,92

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2010

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,71 %

EUR

– 193 701,07

0,00

– 193 701,07

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2010

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,84 %

EUR

– 3 385 206,63

0,00

– 3 385 206,63

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2010

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,97 %

EUR

– 274 558,17

0,00

– 274 558,17

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2010

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

3,03 %

EUR

– 6 425 414,59

0,00

– 6 425 414,59

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2010

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

3,32 %

EUR

– 264 285,02

0,00

– 264 285,02

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2010

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

3,53 %

EUR

– 370 297,50

0,00

– 370 297,50

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2010

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

4,34 %

EUR

– 5 810 700,42

0,00

– 5 810 700,42

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2011

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

1,59 %

EUR

– 140 897,44

0,00

– 140 897,44

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2011

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

3,58 %

EUR

– 12 557 181,35

0,00

– 12 557 181,35

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2011

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

3,80 %

EUR

– 1 604 161,19

0,00

– 1 604 161,19

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2011

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

4,46 %

EUR

– 7 281 180,73

0,00

– 7 281 180,73

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2011

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

4,99 %

EUR

– 521 889,14

0,00

– 521 889,14

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2011

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

5,86 %

EUR

– 14 705 686,08

0,00

– 14 705 686,08

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2011

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

6,40 %

EUR

– 754 883,66

0,00

– 754 883,66

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2011

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

6,52 %

EUR

– 1 465 916,24

0,00

– 1 465 916,24

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2011

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

7,68 %

EUR

– 1 054 399,87

0,00

– 1 054 399,87

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2011

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

8,60 %

EUR

– 898 074,78

0,00

– 898 074,78

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2011

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

10,04 %

EUR

– 17 872 503,33

0,00

– 17 872 503,33

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2012

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

1,53 %

EUR

– 129 372,04

0,00

– 129 372,04

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2012

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

3,52 %

EUR

– 1 670 394,11

0,00

– 1 670 394,11

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2012

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

3,61 %

EUR

– 12 569 567,63

0,00

– 12 569 567,63

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2012

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

4,40 %

EUR

– 457 993,13

0,00

– 457 993,13

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2012

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

4,41 %

EUR

– 6 222 534,74

0,00

– 6 222 534,74

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2012

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

5,47 %

EUR

– 14 047 831,11

0,00

– 14 047 831,11

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2012

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

6,42 %

EUR

– 1 460 940,66

0,00

– 1 460 940,66

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2012

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

7,67 %

EUR

– 1 039 427,27

0,00

– 1 039 427,27

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2012

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

8,71 %

EUR

– 896 518,36

0,00

– 896 518,36

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2012

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

8,84 %

EUR

– 1 073 434,31

0,00

– 1 073 434,31

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2012

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

10,06 %

EUR

– 18 587 226,24

0,00

– 18 587 226,24

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2012-es igénylési év

ÁTALÁNY

1,52 %

EUR

– 282 433,44

0,00

– 282 433,44

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2012-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,73 %

EUR

– 2 189 472,27

0,00

– 2 189 472,27

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2012-es igénylési év

ÁTALÁNY

3,47 %

EUR

– 436 427,69

0,00

– 436 427,69

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2012-es igénylési év

ÁTALÁNY

3,60 %

EUR

– 13 607 317,98

0,00

– 13 607 317,98

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2012-es igénylési év

ÁTALÁNY

4,34 %

EUR

– 6 859 547,08

0,00

– 6 859 547,08

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2012-es igénylési év

ÁTALÁNY

5,23 %

EUR

– 14 573 066,77

0,00

– 14 573 066,77

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2012-es igénylési év

ÁTALÁNY

5,67 %

EUR

– 1 481 797,81

0,00

– 1 481 797,81

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2012-es igénylési év

ÁTALÁNY

8,11 %

EUR

– 937 029,74

0,00

– 937 029,74

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2012-es igénylési év

ÁTALÁNY

8,35 %

EUR

– 1 152 945,89

0,00

– 1 152 945,89

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2012-es igénylési év

ÁTALÁNY

8,47 %

EUR

– 1 067 848,09

0,00

– 1 067 848,09

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2012-es igénylési év

ÁTALÁNY

10,09 %

EUR

– 18 550 881,56

0,00

– 18 550 881,56

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2013-as igénylési év

ÁTALÁNY

1,78 %

EUR

– 242 483,04

0,00

– 242 483,04

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2013-as igénylési év

ÁTALÁNY

2,43 %

EUR

– 1 440 419,43

0,00

– 1 440 419,43

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2013-as igénylési év

ÁTALÁNY

3,58 %

EUR

– 13 675 357,81

0,00

– 13 675 357,81

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2013-as igénylési év

ÁTALÁNY

3,67 %

EUR

– 244 557,73

0,00

– 244 557,73

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2013-as igénylési év

ÁTALÁNY

5,22 %

EUR

– 22 266 789,93

0,00

– 22 266 789,93

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2013-as igénylési év

ÁTALÁNY

5,62 %

EUR

– 1 460 452,24

0,00

– 1 460 452,24

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2013-as igénylési év

ÁTALÁNY

8,21 %

EUR

– 1 461 393,24

0,00

– 1 461 393,24

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2013-as igénylési év

ÁTALÁNY

8,22 %

EUR

– 967 202,28

0,00

– 967 202,28

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2013-as igénylési év

ÁTALÁNY

8,53 %

EUR

– 1 203 367,96

0,00

– 1 203 367,96

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2014

A MePaR hiányosságai (állandó legelő), 2013-as igénylési év

ÁTALÁNY

10,09 %

EUR

– 18 791 305,94

0,00

– 18 791 305,94

 

Gyümölcs és zöldség – operatív programok

2010

A termelői szervezetek elismerésével kapcsolatos hiányosságok – A forgalomba hozott termékek ellenőrzése – Kizárólagos értékesítés

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 149 704,70

– 18 084,33

– 131 620,37

 

Gyümölcs és zöldség – operatív programok

2011

A termelői szervezetek elismerésével kapcsolatos hiányosságok – A forgalomba hozott termékek ellenőrzése – Kizárólagos értékesítés

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 3 967,05

– 479,22

– 3 487,83

 

 

 

 

 

ES összesen:

EUR

– 275 525 856,12

– 73 307,60

– 275 452 548,52

Tagállam

Intézkedés

Pü. év

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

FR

Jogosultságok

2013

Kifizetések olyan mezőgazdasági termelők részére, akik objektív okokból nem tudtak magánjogi szerződéses kikötést aláírni, valamint kifizetések új mezőgazdasági termelőknek

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 822 428,05

0,00

– 822 428,05

 

Jogosultságok

2014

Kifizetések olyan mezőgazdasági termelők részére, akik objektív okokból nem tudtak magánjogi szerződéses kikötést aláírni, valamint kifizetések új mezőgazdasági termelőknek

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 1 382 331,15

0,00

– 1 382 331,15

 

Jogosultságok

2013

Szőlőültetvények kivágásához nyújtott kifizetés, 2012

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

 

Jogosultságok

2014

Szőlőültetvények kivágásához nyújtott kifizetés, 2012

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

 

Jogosultságok

2013

Kifizetések borjúhúsra

EGYSZERI

 

EUR

– 1 363 665,37

– 29 946,09

– 1 333 719,28

 

Jogosultságok

2014

Kifizetések borjúhúsra

EGYSZERI

 

EUR

– 1 363 665,37

0,00

– 1 363 665,37

 

Jogosultságok

2013

A lineáris csökkentés helytelen kiszámítása

EGYSZERI

 

EUR

– 89 489 899,24

– 1 965 198,18

– 87 524 701,06

 

Jogosultságok

2014

A lineáris csökkentés helytelen kiszámítása

EGYSZERI

 

EUR

– 98 131 085,38

0,00

– 98 131 085,38

 

 

 

 

 

FR összesen:

EUR

– 192 585 443,96

– 1 995 144,27

– 190 590 299,69

Tagállam

Intézkedés

Pü. év

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

GB

Kölcsönös megfeleltetés

2013

Tűréshatár alkalmazása a 7. JFGK és a 8. JFGK tekintetében, 2012-es igénylési év

EGYSZERI

 

EUR

– 216 342,93

0,00

– 216 342,93

 

Kölcsönös megfeleltetés

2014

Tűréshatár alkalmazása a 7. JFGK és a 8. JFGK tekintetében, 2013-as igénylési év

EGYSZERI

 

EUR

– 133 445,51

0,00

– 133 445,51

 

Kölcsönös megfeleltetés

2015

Tűréshatár alkalmazása a 7. JFGK és a 8. JFGK tekintetében, 2014-as igénylési év

EGYSZERI

 

EUR

– 125 894,15

0,00

– 125 894,15

 

Tanúsítás

2010

Visszakövetelés és a III. melléklet teljessége

EGYSZERI

 

EUR

– 373 689,17

0,00

– 373 689,17

 

Tanúsítás

2011

Visszakövetelés és a III. melléklet teljessége

EGYSZERI

 

EUR

– 388,00

0,00

– 388,00

 

Tanúsítás

2012

Visszakövetelés és a III. melléklet teljessége

EGYSZERI

 

EUR

– 3 394,82

0,00

– 3 394,82

 

Kölcsönös megfeleltetés

2011

A jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó 3. követelmény és a trágya- és növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelmények nem megfelelő ellenőrzése, a minimális ellenőrzési arány nem teljesítése a 8. JFGK esetében, a minta nem megfelelő mérete a 7. JFGK esetében, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 1 456 734,56

– 16 924,48

– 1 439 810,08

 

Kölcsönös megfeleltetés

2012

A jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó 3. követelmény és a trágya- és növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelmények nem megfelelő ellenőrzése, a minimális ellenőrzési arány nem teljesítése a 8. JFGK esetében, a minta nem megfelelő mérete a 7. JFGK esetében, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 9 246,99

8,89

– 9 255,88

 

Kölcsönös megfeleltetés

2013

A jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó 3. követelmény és a trágya- és növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelmények nem megfelelő ellenőrzése, a minimális ellenőrzési arány nem teljesítése a 8. JFGK esetében, a minta nem megfelelő mérete a 7. JFGK esetében, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 6 356,12

0,00

– 6 356,12