ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 153

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. június 10.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2016/907 rendelete (2016. június 9.) az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló 174/2005/EK rendelet és az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

 

*

A Bizottság (EU) 2016/908 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. február 26.) az elfogadott piaci gyakorlatok megállapításához szükséges kritériumokról, eljárásról és követelményekről, valamint az elfogadott piaci gyakorlatok fenntartásához, megszüntetéséhez vagy elfogadásuk feltételeinek módosításához szükséges követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok meghatározása tekintetében az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről ( 1 )

3

 

*

A Bizottság (EU) 2016/909 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. március 1.) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságokhoz benyújtandó értesítések tartalmára, valamint az értesítések listájának összeállítására, közzétételére és naprakészen tartására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

13

 

*

A Bizottság (EU) 2016/910 végrehajtási rendelete (2016. június 9.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról

23

 

*

A Bizottság (EU) 2016/911 végrehajtási rendelete (2016. június 9.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról szóló 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a csoporton belüli pénzügyi támogatási megállapodások feltételei közzétételének formájára és tartalmára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról ( 1 )

25

 

*

A Bizottság (EU) 2016/912 rendelete (2016. június 9.) az Európai Unió vasúti rendszeréhez tartozó vasúti alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 1303/2014/EU rendelet helyesbítéséről ( 1 )

28

 

 

A Bizottság (EU) 2016/913 végrehajtási rendelete (2016. június 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

29

 

 

A Bizottság (EU) 2016/914 végrehajtási rendelete (2016. június 9.) a sovány tejpornak az (EU) 2016/826 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott első egyedi pályázati felhíváshoz kapcsolódó maximális felvásárlási áráról

31

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2016/915 határozata (2016. május 30.) az ICAO testületei által kidolgozandó és a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások kérdésével foglalkozó egységes globális piaci alapú intézkedés 2020-tól történő végrehajtását célul tűző nemzetközi jogi eszközre tekintettel az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

32

 

*

A Tanács (EU) 2016/916 határozata (2016. június 6.) az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontról (02 03 01. költségvetési tétel)

35

 

*

A Tanács (KKBP) 2016/917 határozata (2016. június 9.) az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

38

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

10.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/1


A TANÁCS (EU) 2016/907 RENDELETE

(2016. június 9.)

az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló 174/2005/EK rendelet és az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. június 9-i (KKBP) 2016/917 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2016. április 28-án elfogadta a 2283 (2016) sz. ENSZ BT-határozatot, amely azonnali hatállyal megszüntetett minden Elefántcsontparttal szembeni ENSZ-szankciót.

(2)

2010. október 29-én a Tanács a hatályon kívül helyezte 2004/852/KKBP közös álláspontot (2).

(3)

2016. június 9-én a Tanács hatályon kívül helyezte a 2010/656/KKBP határozatot (3).

(3)

A 174/2005/EK (4) és az 560/2005/EK (5) tanácsi rendeleteteket hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 174/2005/EK rendelet és az 560/2005/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2016. június 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 38. oldalát.

(2)  A Tanács 2004/852/KKBP közös álláspontja (2004. december 13.) az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedésekről (OJ L 368., 2004.12.15., 50. o.)

(3)  A Tanács 2010/656/KKBP határozata (2010. október 29.) az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról (HL L 285., 2010.10.30., 28. o.).

(4)  A Tanács 174/2005/EK rendelete (2005. január 31.) az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről (HL L 29., 2005.2.2., 5. o.).

(5)  A Tanács 560/2005/EK rendelete (2005. április 12.) az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 95., 2005.4.14., 1. o.).


10.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/908 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. február 26.)

az elfogadott piaci gyakorlatok megállapításához szükséges kritériumokról, eljárásról és követelményekről, valamint az elfogadott piaci gyakorlatok fenntartásához, megszüntetéséhez vagy elfogadásuk feltételeinek módosításához szükséges követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok meghatározása tekintetében az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (piaci visszaélésekről szóló rendelet) és különösen annak 13. cikke (7) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A közös kritériumok, eljárások és követelmények meghatározásának hozzá kell járulnia az elfogadott piaci gyakorlatok terén alkalmazott egységes megoldások kialakulásához, egyértelműbbé kell tennie az e gyakorlatok engedélyezéséhez alapul szolgáló jogi kereteket, és elő kell mozdítania a piaci szereplők közötti méltányos és hatékony magatartásformákat. Ezenfelül a piacok rendezett működését és a piaci integritás megerősítését is elő kell segítenie.

(2)

Biztosítandó, hogy az elfogadott piaci gyakorlatok ne ássák alá az innovációt és a pénzügyi piacok további dinamikus fejlődését, az esetleg újszerű piaci gyakorlatokat eredményező új vagy kialakuló piaci trendeket az illetékes hatóságoknak nem célszerű automatikusan elfogadhatatlanként kezelniük. Az illetékes hatóságoknak ehelyett meg kell vizsgálniuk, hogy e piaci gyakorlatok megfelelnek-e az e rendeletben és az 596/2014/EU rendeletben megállapított követelményeknek.

(3)

Az elfogadott piaci gyakorlatokat oly módon kell végrehajtani, hogy az más piaci szereplők és más kapcsolódó piacok veszélyeztetése nélkül biztosítsa a piac integritását és a befektetők védelmét. Megfelelően figyelembe kell tehát venni az átláthatóságot és az elfogadott piaci gyakorlatnak minősítendő piaci gyakorlatokat szabályozó feltételeket. Annak értékelése során, hogy milyen szintű átláthatóságot biztosítanak a nyilvánosság és az illetékes hatóságok számára azok a piaci gyakorlatok, amelyeket elfogadott piaci gyakorlatként történő minősítésre javasolnak, az illetékes hatóságoknak tekintettel kell lenniük a javasolt elfogadott piaci gyakorlat végrehajtásának különböző szakaszaira. Következésképpen helyénvaló sajátos átláthatósági követelményeket megállapítani e szakaszok – nevezetesen az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtását megelőző szakasz, az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtásának szakasza és az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtásának beszüntetése – tekintetében.

(4)

Az illetékes hatóságok által elfogadott piaci gyakorlatnak minősíthető piaci gyakorlatok jellege és természete eltérő lehet. Valamely piaci gyakorlat elfogadott piaci gyakorlattá történő minősítése során az illetékes hatóságoknak értékelniük kell, milyen gyakorisággal szükséges megkövetelni a tájékoztatást a gyakorlatot végrehajtó személyektől, hogy e gyakoriság megfeleljen a szóban forgó piaci gyakorlat jellegének. A tájékoztatás gyakoriságának megállapítása során egyensúlyt kell teremteni egyfelől a nyilvánosság tájékoztatására és az illetékes hatóság folyamatos nyomonkövetési munkáját lehetővé tevő tájékoztatásra vonatkozó igény, másfelől az elfogadott piaci gyakorlatot végrehajtók rendszeres tájékoztatás okozta terheinek csökkentésére vonatkozó igény között. A kereskedési helyszíneken kívül is végrehajtható piaci gyakorlatok értékelése során emellett az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük, hogy megvalósul-e a piac számára biztosított jelentős mértékű átláthatóság követelménye.

(5)

Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell az általuk elfogadott piaci gyakorlatok megfelelő és gondos nyomon követését. Ennek érdekében meg kell követelni, hogy a piaci gyakorlatot végrehajtó személyek az illetékes hatóságok felügyeleti feladatainak és az 596/2014/EU rendeletben meghatározott végrehajtási intézkedéseinek elvégzését lehetővé tevő nyilvántartást vezessenek a végrehajtott ügyletekről és megbízásokról. Ugyancsak rendkívül fontos, hogy a piaci gyakorlat végrehajtásával kapcsolatos tevékenység elkülöníthető legyen az egyéb saját számlás vagy ügyfélmegbízás alapján teljesített kereskedési tevékenységektől. Ez megvalósítható külön számlák vezetésén keresztül.

(6)

Az elfogadott piaci gyakorlatot végrehajtó jogalany státusa külön tekintetbe veendő elem, különösen abban az esetben, ha az illető jogalany a piaci gyakorlat közvetlen kedvezményezettjével azonos, más személy nevében vagy számlájára cselekszik. Az illetékes hatóságoknak értékelniük kell, hogy a szóban forgó piaci gyakorlat elfogadása szempontjából releváns-e, hogy a piaci gyakorlatot felügyelt személy hajtja végre.

(7)

Az elfogadott piaci gyakorlatnak minősítendő piaci gyakorlat piaci likviditásra és hatékonyságra gyakorolt hatásának értékelése során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a piaci gyakorlat célját, például azt, hogy bizonyos körülmények között célja-e a piaci gyakorlatnak az illikvid pénzügyi eszközökkel való rendszeres kereskedés előmozdítása, a visszaélésszerű nyomásgyakorlás megakadályozása, az árjegyzés biztosítása abban az esetben, ha fennáll a kereskedési partnerek hiányának veszélye, vagy a műveletek rendezett végrehajtásának elősegítése abban az esetben, ha azokban domináns helyzetben lévő szereplő vesz részt. Az ár tekintetében e célok közé tartozhat a túlzott árfolyamrés és a pénzügyi eszköz korlátozott kereslete vagy kínálata okozta áringadozások csökkentése a piaci trend torzítása nélkül, átlátható árak biztosítása vagy az árak méltányos értékelésének megkönnyítése olyan piacokon, ahol a kereskedés nagy része a kereskedési helyszíneken kívül zajlik.

(8)

Ez a rendelet az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(9)

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.

(10)

A pénzügyi piacok zavartalan működésének biztosítása érdekében e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, és az e rendeletben foglalt rendelkezéseket ugyanattól az időponttól fogva kell alkalmazni, mint az 596/2014/EU rendeletben foglalt rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában „felügyelt személy” a következők bármelyike:

a)

a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) alapján engedélyezett befektetési vállalkozás;

b)

a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) alapján engedélyezett hitelintézet;

c)

a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 2. cikkének 8. pontjában meghatározott pénzügyi szerződő fél;

d)

az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) által meghatározott „hatáskörrel rendelkező pénzügyi hatóság” vagy „nemzeti szabályozó hatóság” által engedélyezett, szervezetileg szabályozott és felügyelt személy;

e)

az azonnali vagy származtatott árupiacokért felelős illetékes hatóságok, szabályozói testületek vagy ügynökségek által engedélyezett, szervezetileg szabályozott és felügyelt személy;

f)

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszerét létrehozó 2003/87/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (7) megfelelni köteles gazdasági szereplők.

II. FEJEZET

ELFOGADOTT PIACI GYAKORLATOK

1. SZAKASZ

Elfogadott piaci gyakorlat megállapítása

2. cikk

Általános követelmények

(1)   Piaci gyakorlat elfogadott piaci gyakorlatként történő elismerését megelőzően az illetékes hatóság:

a)

értékeli, hogy a piaci gyakorlat megfelel-e az 596/2014/EU rendelet 13. cikke (2) bekezdésében meghatározott és az e fejezet 2. szakaszában tovább részletezett feltételeknek;

b)

a piaci gyakorlat elfogadott piaci gyakorlatként történő elismerésének helyénvalóságáról konzultál a megfelelő testületekkel, ideértve legalább a kibocsátók, a befektetési vállalkozások, a hitelintézetek, a befektetők, a kibocsátáskereskedelmi piaci résztvevők, a multilaterális vagy szervezett kereskedési rendszert működtető piaci szereplők, a szabályozott piacot működtető szereplők képviselőit és más hatóságokat.

(2)   Valamely piaci gyakorlat elfogadott piaci gyakorlatként történő elismerését tervező illetékes hatóság e szándékáról a 3. szakaszban meghatározott eljárásnak megfelelően a mellékletben meghatározott sablon használatával értesíti az ESMA-t.

(3)   Piaci gyakorlatot az 596/2014/EU rendelet 13. cikkének megfelelően elfogadott piaci gyakorlatként elismerő illetékes hatóság a honlapján nyilvánosságra hozza a piaci gyakorlat elfogadott piaci gyakorlatként történő elismerésére vonatkozó határozatot és az elfogadott piaci gyakorlatnak a mellékletben meghatározott sablon szerinti leírását, mely tartalmazza a következő információkat:

a)

az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtására jogosult személyek típusainak leírása;

b)

az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtásából – annak közvetlen végrehajtása révén vagy az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtásával megbízott másik személy kijelölésén keresztül – hasznot húzni jogosult személyek típusainak vagy személyek csoportjának (a továbbiakban: kedvezményezett) leírása;

c)

az elfogadott piaci gyakorlat által érintett pénzügyi eszközök típusának leírása;

d)

annak feltüntetése, hogy az elfogadott piaci gyakorlatot meghatározott ideig lehet-e folytatni, továbbá a gyakorlat ideiglenes megszakításához, felfüggesztéséhez vagy megszüntetéséhez vezető helyzetek vagy körülmények leírása.

Az első albekezdés a) pontjában említett személyek felelősek az elfogadott piaci gyakorlattal kapcsolatos bármely kereskedési döntésért, ideértve a megbízások benyújtását, törlését vagy módosítását, az ügyletek végrehajtását és lezárását.

2. SZAKASZ

Elfogadott piaci gyakorlat megállapítása során figyelembe veendő feltételek meghatározása

3. cikk

Átláthatóság

(1)   Annak meghatározása során, hogy egy piaci gyakorlat elismerhető-e elfogadott piaci gyakorlatként, és hogy teljesíti-e az 596/2014/EU rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontjában megállapított feltételt, az illetékes hatóság megvizsgálja, hogy a piaci gyakorlat biztosítja-e a következő információk nyilvánosságát:

a)

azt megelőzően, hogy a piaci gyakorlatot elfogadott piaci gyakorlatként végrehajtják:

i.

a kedvezményezettek és a piaci gyakorlatot végrehajtó személyek neve és közülük annak a megjelölése, amely felelős az e bekezdés b) és c) pontjában meghatározott átláthatósági követelmények teljesítéséért;

ii.

az elfogadott piaci gyakorlat által érintett pénzügyi eszközök megnevezése;

iii.

az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtásának időtartama, valamint a gyakorlat ideiglenes megszakításához, felfüggesztéséhez vagy megszüntetéséhez vezető helyzetek vagy körülmények leírása;

iv.

az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtásának kereskedési helyszíne, valamint adott esetben az ügyletek kereskedési helyszínen kívüli végrehajtására vonatkozó lehetőség megjelölése;

v.

adott esetben hivatkozás az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtására előirányzott maximális készpénz- és pénzügyieszköz-mennyiségre;

b)

annak során, hogy a piaci gyakorlatot elfogadott piaci gyakorlatként végrehajtják:

i.

időszakos alapon az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtásával kapcsolatos kereskedési tevékenység részletes adatai, pl. a végrehajtott ügyletek száma, a kereskedési volumen, az ügyletek átlagos mérete, az átlagos árfolyamrés és a végrehajtott ügyletek árai;

ii.

az elfogadott piaci gyakorlattal kapcsolatban korábban közzétett információk változásai, ideértve a rendelkezésre álló készpénz- és pénzügyieszköz-erőforrások, az elfogadott piaci gyakorlatot végrehajtó személyek, valamint az elfogadott piaci gyakorlatot végrehajtó személyek és a kedvezményezett számlájára allokált készpénz vagy pénzügyi eszközök változását;

c)

akkor, amikor a piaci gyakorlatot az azt végrehajtó személy, a kedvezményezett vagy mindkettő kezdeményezésére megszűnnek elfogadott piaci gyakorlatként végrehajtani:

i.

az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtása megszűnésének ténye;

ii.

az elfogadott piaci gyakorlat volt végrehajtásának módja;

iii.

az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtása megszűnésének okai.

A b) pont i. alpontja alkalmazásában, amennyiben egyetlen kereskedési napon több ügyletre kerül sor, napi szinten aggregált adatokat is közzé lehet tenni az egyes információkategóriák vonatkozásában.

(2)   Annak meghatározása során, hogy egy piaci gyakorlat elismerhető-e elfogadott piaci gyakorlatként, és hogy teljesíti-e az 596/2014/EU rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontjában megállapított feltételt, az illetékes hatóság megvizsgálja, hogy biztosított-e a következő információk illetékes hatóság számára történő rendelkezésre bocsátása:

a)

azt megelőzően, hogy a piaci gyakorlatot elfogadott piaci gyakorlatként végrehajtják: az azonosított kedvezményezettek és az elfogadott piaci gyakorlatként elismert piaci gyakorlatot végrehajtó személyek közötti megállapodások vagy szerződések, amennyiben ilyen megállapodások vagy szerződések szükségesek a végrehajtáshoz;

b)

annak során, hogy a piaci gyakorlatot elfogadott piaci gyakorlatként végrehajtják: az illetékes hatóságnak címzett időszakos beszámoló a végrehajtott ügyletek részleteiről, valamint a kedvezményezett és az elfogadott piaci gyakorlatot végrehajtó személy közötti megállapodások vagy szerződések működéséről.

4. cikk

A piaci erők működésének, valamint a kínálat és a kereslet egymásra hatásának védelme

(1)   Annak meghatározása során, hogy egy piaci gyakorlat elismerhető-e elfogadott piaci gyakorlatként, és hogy teljesíti-e az 596/2014/EU rendelet 13. cikke (2) bekezdésének b) pontjában megállapított feltételt, az illetékes hatóság megvizsgálja, hogy a piaci gyakorlat korlátozza-e más piaci szereplők lehetőségét az ügyletekre való reagálásra. Az elfogadott piaci gyakorlatként elismert piaci gyakorlatot végrehajtó személyek típusainak vonatkozásában emellett az illetékes hatóság megvizsgálja legalább a következőket:

a)

felügyelt személyek-e;

b)

tagjai-e annak a kereskedési helyszínnek, ahol az elfogadott piaci gyakorlatot végrehajtják;

c)

olyan módon tartják-e nyilván a piaci gyakorlattal kapcsolatos megbízásokat és ügyleteket, amely lehetővé teszi azok könnyű megkülönböztetését más kereskedési tevékenységektől, például az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtásának elszámolására szolgáló külön számlák vezetése révén, mindenekelőtt annak igazolása céljából, hogy a megbízásokat egyesével, külön-külön tüntetik fel, több ügyfél megbízásainak összevonása nélkül;

d)

működtetnek-e olyan specifikus belső eljárásokat, amelyek lehetővé teszik:

i.

a piaci gyakorlathoz kapcsolódó tevékenységek közvetlen azonosítását;

ii.

a vonatkozó megbízások és ügyleti kimutatások illetékes hatóság számára történő bemutatását a hatóság kérésére;

e)

rendelkeznek-e az elfogadott piaci gyakorlat tekintetében megállapított feltételek mindenkori teljesítésének biztosításához és ellenőrzéséhez szükséges megfelelőségi és auditkapacitásokkal;

f)

megőrzik-e a c) pontban említett nyilvántartásokat legalább öt évig.

(2)   Az illetékes hatóság megvizsgálja, hogy mennyiben állapít meg a piaci gyakorlat egy olyan előzetes listát, amely a piaci gyakorlat elfogadott piaci gyakorlatként történő végrehajtásának kereskedési feltételeit szabályozza, és tartalmazza az árakra, mennyiségekre és pozíciókra vonatkozó korlátozásokat is.

(3)   Az illetékes hatóság értékeli, hogy a piaci gyakorlat és a végrehajtására vonatkozó megállapodás vagy szerződés:

a)

mennyiben teszi lehetővé az elfogadott piaci gyakorlatot végrehajtó személy számára, hogy a kedvezményezettől függetlenül, a kereskedés végrehajtásának módjára vonatkozó kedvezményezetti instrukciók, információk vagy befolyás nélkül cselekedjen;

b)

mennyiben teszi lehetővé a kedvezményezett és az elfogadott piaci gyakorlatot végrehajtó személy ügyfelei közötti összeférhetetlenség elkerülését.

5. cikk

A piaci likviditásra és hatékonyságra gyakorolt hatás

Annak meghatározása során, hogy egy piaci gyakorlat elismerhető-e elfogadott piaci gyakorlatként, és hogy teljesíti-e az 596/2014/EU rendelet 13. cikke (2) bekezdésének c) pontjában megállapított feltételt, az illetékes hatóság megvizsgálja a piaci gyakorlat legalább a következő elemekre gyakorolt hatását:

a)

kereskedési forgalom;

b)

megbízási könyvben szereplő megbízások száma (a piac mélysége);

c)

az ügyletek teljesítésének gyorsasága;

d)

kereskedési nap forgalommal súlyozott átlagára, napi záróár;

e)

vételi-eladási árfolyamrés, áringadozás, volatilitás;

f)

az ajánlatok vagy ügyletkötések rendszeressége.

6. cikk

A piac megfelelő működésére gyakorolt hatás

(1)   Annak meghatározása során, hogy egy piaci gyakorlat elismerhető-e elfogadott piaci gyakorlatként, és hogy teljesíti-e az 596/2014/EU rendelet 13. cikke (2) bekezdésének d) pontjában megállapított feltételt, az illetékes hatóság megvizsgálja a következőket:

a)

annak lehetősége, hogy a piaci gyakorlat befolyásolja a kereskedési helyszín árképzési folyamatait;

b)

mennyiben könnyítheti meg a piaci gyakorlat a megbízási könyvben feltüntetett árak és megbízások értékelését, valamint a piaci gyakorlat elfogadott piaci gyakorlatként történő végrehajtása céljából megvalósítandó ügyletek és beadandó megbízások megfelelnek-e az adott kereskedési helyszín kereskedési szabályainak;

c)

a 3. cikkben említett információk közzétételének módja, ideértve az érintett kereskedési helyszín weboldalán történő közzétételt és adott esetben azt, hogy egyidejűleg a kedvezményezettek weboldalán is közzéteszik-e az információkat;

d)

mennyiben állapítja meg a piaci gyakorlat azon helyzetek és körülmények előzetes listáját, amelyek indokolják a piaci gyakorlat elfogadott piaci gyakorlatként történő végrehajtásának ideiglenes felfüggesztését vagy korlátozását, egyebek között bizonyos kereskedési időszakokban vagy szakaszokban, például az aukciós szakaszban, felvásárláskor, első nyilvános kibocsátás esetében, tőkeemeléskor és másodlagos kibocsátáskor.

Az első albekezdés b) pontja alkalmazásában figyelembe kell venni azokat a piaci gyakorlatokat is, amelyek esetében a piac működtetője, a befektetési vállalkozás vagy a multilaterális vagy szervezett kereskedési rendszer működtetője valós időben követi nyomon az ügyleteket és a megbízásokat.

(2)   Az illetékes hatóság értékeli, hogy a piaci gyakorlat mennyiben teszi lehetővé:

a)

a végrehajtásához kapcsolódó megbízásoknak a kereskedési időszak nyitó vagy záró aukciós szakaszában történő beadását és végrehajtását;

b)

a végrehajtásához kapcsolódó megbízásoknak vagy ügyleteknek stabilizációs és visszavásárlási műveletek idején történő beadását vagy végrehajtását.

7. cikk

A kapcsolódó piacok integritására jelentett veszély

Annak meghatározása során, hogy egy piaci gyakorlat elismerhető-e elfogadott piaci gyakorlatként, és hogy teljesíti-e az 596/2014/EU rendelet 13. cikke (2) bekezdésének e) pontjában megállapított feltételt, az illetékes hatóság megvizsgálja a következőket:

a)

rendszeres időközönként beszámolnak-e az illetékes hatóságnak az elfogadott piaci gyakorlatként elismert piaci gyakorlat végrehajtásával kapcsolatos ügyletekről;

b)

arányosak és összemérhetők-e az elfogadott piaci gyakorlat céljával az annak végrehajtására előirányzott források (készpénz és pénzügyi eszközök);

c)

az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtása keretében nyújtott szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás jellege és szintje, valamint, hogy az ellenszolgáltatás előre meghatározott összeg-e; változó mértékű javasolt ellenszolgáltatás nem vezethet a piac integritását vagy rendezett működését veszélyeztető magatartáshoz, és az illetékes hatóság értékelése számára rendelkezésre kell állnia;

d)

az elfogadott piaci gyakorlatot végrehajtó személyek típusai biztosítják-e az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtására szolgáló eszközök megfelelő elkülönítését az esetleges ügyféleszközöktől vagy a végrehajtó saját eszközeitől, amennyiben ezt a vizsgált piac jellege célszerűvé teszi;

e)

világosan meg vannak-e határozva a kedvezményezettek és az elfogadott piaci gyakorlatot végrehajtó személyek feladatai, illetve adott esetben közös feladataik;

f)

az elfogadott piaci gyakorlatot végrehajtó személyek típusai kialakították-e azokat a szervezeti feltételeket és megfelelő belső konstrukciókat, amelyek biztosítják, hogy az elfogadott piaci gyakorlathoz kapcsolódó kereskedési döntéseket az adott személy más részlegeivel szemben bizalmasan és az ügyfélmegbízásoktól, portfóliókezeléstől és saját számlás megbízásoktól függetlenül kezeljék;

g)

kialakították-e a kedvezményezett és az elfogadott piaci gyakorlatot végrehajtó személy között a szükséges információk áramlását és a vonatkozó jogi vagy szerződéses kötelmek teljesítését biztosító, megfelelő beszámolási folyamatot.

8. cikk

A piaci gyakorlat vizsgálata

Annak meghatározása során, hogy egy piaci gyakorlat elismerhető-e elfogadott piaci gyakorlatként, és hogy teljesíti-e az 596/2014/EU rendelet 13. cikke (2) bekezdésének f) pontjában megállapított feltételt, az illetékes hatóság mindenekelőtt figyelembe veszi az általa ellenőrzött piacon végzett vizsgálatok azon eredményeit, amelyek megkérdőjelezhetik a megállapítandó elfogadott piaci gyakorlatot.

9. cikk

A piac szerkezeti sajátosságai

Az illetékes hatóság a kisbefektetők érintett piacon való részvételének az 596/2014/EU rendelet 13. cikke (2) bekezdésének g) pontja szerinti figyelembevétele során legalább a következőket értékeli:

a)

milyen hatást gyakorolhat a piaci gyakorlat a kisbefektetők érdekeire, amennyiben a piaci gyakorlat olyan piacokon forgalmazott pénzügyi eszközöket érint, amelyeken kisbefektetők is jelen vannak;

b)

növeli-e a piaci gyakorlat annak valószínűségét, hogy a kevésbé likvid pénzügyi eszközökkel kereskedő kisbefektetők – az általuk viselt kockázatok növelése nélkül – ügyleti partnereket találnak.

3. SZAKASZ

Eljárások

10. cikk

Értesítések elfogadott piaci gyakorlat tervezett megállapítása esetén

(1)   Az 596/2014/EU rendelet 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően az illetékes hatóság egy előre meghatározott, az illetékes hatóságok és az ESMA által összeállított és rendszeresen frissített kapcsolattartói lista használatával levélben vagy e-mail útján értesíti az ESMA-t és ezzel egyidejűleg a többi illetékes hatóságot az elfogadott piaci gyakorlat megállapítására irányuló szándékáról.

(2)   Az (1) bekezdésben említett értesítés a következőket tartalmazza:

a)

nyilatkozat az elfogadott piaci gyakorlat megállapítására irányuló szándékról, a megállapítás várható időpontjának feltüntetésével;

b)

az értesítést küldő illetékes hatóság neve és a hatóság kapcsolattartóinak elérhetősége (név, munkahelyi telefonszám és e-mail cím, beosztás);

c)

a piaci gyakorlat részletes bemutatása, mely tartalmazza a következőket:

i.

azok a pénzügyi eszközök és kereskedési helyszínek, amelyek tekintetében és ahol az elfogadott piaci gyakorlatot végrehajtják;

ii.

az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtására jogosult személyek típusai;

iii.

a kedvezményezettek típusa;

iv.

annak feltüntetése, hogy az elfogadott piaci gyakorlatot meghatározott ideig lehet-e folytatni, továbbá a gyakorlat ideiglenes megszakításához, felfüggesztéséhez vagy megszüntetéséhez vezető helyzetek vagy körülmények leírása;

d)

azon okok, amelyek miatt a gyakorlat az 596/2014/EU rendelet 12. cikke szerinti piaci manipulációnak minősülhet;

e)

az 596/2014/EU rendelet 13. cikke (2) bekezdésének megfelelően elvégzett értékelés részletei.

(3)   Az (1) bekezdésben említett értesítésnek tartalmaznia kell a javasolt piaci gyakorlat értékeléséről szóló, a mellékletben található sablon használatával elkészített táblázatot.

11. cikk

ESMA-vélemény

(1)   Az 596/2014/EU rendelet 13. cikkének (4) bekezdésében említett értesítés kézhezvételét követően és az említett bekezdés szerinti vélemény kibocsátását megelőzően az ESMA saját kezdeményezésére vagy bármely illetékes hatóság kérelmére indított eljárás keretében közli az illetékes hatósággal az értesítés tárgyát képező piaci gyakorlattal kapcsolatos esetleges előzetes észrevételeit, aggályait, eltérő véleményét vagy pontosítással kapcsolatos kéréseit. Az értesítést benyújtó illetékes hatóság pontosíthatja az értesítés tárgyát képező piaci gyakorlattal kapcsolatban az ESMA-nak benyújtott információkat.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett eljárás során olyan alapvető vagy jelentős változtatásra kerül sor, amely az értesítés tárgyát képező piaci gyakorlatot vagy az értesítést benyújtó illetékes hatóság által elvégzett értékelést alapjában vagy érdemben módosítja, az ESMA az értesítés tárgyát képező gyakorlattal kapcsolatos véleményezési eljárása megszűnik. Megfelelő esetben az illetékes hatóság az 596/2014/EU rendelet 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően új eljárást kezdeményez a módosított gyakorlat elfogadott piaci gyakorlatként történő elismerése érdekében.

4. SZAKASZ

Elfogadott piaci gyakorlat fenntartása, módosítása és megszüntetése

12. cikk

Elfogadott piaci gyakorlat felülvizsgálata

(1)   Az elfogadott piaci gyakorlatokat megállapító illetékes hatóságok rendszeresen – de legalább kétévente – értékelik, hogy továbbra is teljesülnek-e az elfogadott piaci gyakorlat megállapításának az 596/2014/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében és e fejezet 2. szakaszában meghatározott feltételei.

(2)   Az 596/2014/EU rendelet 13. cikkének (8) bekezdése szerinti rendszeres felülvizsgálattól függetlenül az (1) bekezdésben említett értékelést akkor is el kell végezni, amennyiben:

a)

szankciók kerülnek megállapításra egy elfogadott piaci gyakorlat tekintetében;

b)

a piaci környezetnek az említett rendelet 13. cikkének (8) bekezdésében említett jelentős változása miatt a továbbiakban nem teljesül az elfogadott piaci gyakorlat megállapításához szükséges feltételek bármelyike;

c)

az illetékes hatóság okkal feltételezi, hogy az elfogadott piaci gyakorlat kedvezményezettjei vagy az elfogadott piaci gyakorlatot végrehajtó személyek megsértik vagy megsértették az 596/2014/EU rendelet rendelkezéseit.

(3)   Amennyiben az értékelés eredménye szerint az elfogadott piaci gyakorlat a továbbiakban nem felel meg az illetékes hatóság eredeti értékelésében meghatározott, 2. szakasz szerinti feltételeknek, az illetékes hatóság javaslatot tesz az elfogadás feltételeinek módosítására vagy megszünteti az elfogadott piaci gyakorlatot, figyelembe véve a 13. cikkben meghatározott feltételeket.

(4)   Az illetékes hatóság értesíti az ESMA-t az értékelési folyamat eredményéről, ideértve azt is, amikor az elfogadott piaci gyakorlatot módosítás nélkül fenntartja.

(5)   Amennyiben az illetékes hatóság az elfogadott piaci gyakorlat megállapításához szükséges feltételek módosítására tesz javaslatot, úgy a 2. cikkben említett követelményeknek megfelelően jár el.

(6)   Amennyiben az illetékes hatóság úgy határoz, hogy az elfogadott piaci gyakorlatot meg kell szüntetni, határozatát a megszüntetés napjának feltüntetésével nyilvánosságra hozza, és egyidejűleg közli a többi illetékes hatósággal és az ESMA-val az elfogadott piaci gyakorlatok ESMA által az 596/2014/EU rendelet 13. cikkének (9) bekezdése szerint nyilvánosságra hozott listájának aktualizálása érdekében.

13. cikk

Elfogadott piaci gyakorlat módosításának vagy megszüntetésének feltételei

Elfogadott piaci gyakorlat megszüntetésének vagy elfogadott piaci gyakorlat megállapításához szükséges feltételek módosítására irányuló javaslattételnek a mérlegelése során az illetékes hatóság figyelembe veszi a következőket:

a)

milyen mértékben teljesítették a kedvezményezettek vagy az elfogadott piaci gyakorlatot végrehajtó személyek az adott elfogadott piaci gyakorlatra vonatkozó feltételeket;

b)

milyen mértékben járult hozzá a kedvezményezettek vagy az elfogadott piaci gyakorlatot végrehajtó személyek magatartása ahhoz, hogy az 596/2014/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek már nem teljesülnek;

c)

milyen mértékben nem használják a piaci szereplők az elfogadott piaci gyakorlatot egy bizonyos ideje;

d)

az adott piaci környezet az 596/2014/EU rendelet 13. cikkének (8) bekezdése szerinti jelentős változása eredményeként az elfogadott piaci gyakorlat megállapításának feltételei már nem teljesíthetők-e, vagy azokat nem szükséges-e teljesíteni, különös tekintettel a következőkre:

i.

megvalósíthatatlanná vált-e az elfogadott piaci gyakorlat célja;

ii.

sértheti-e az elfogadott piaci gyakorlat folytatása az illetékes hatóság által felügyelt piacok integritását vagy hatékonyságát;

e)

fennáll-e olyan helyzet, amely az elfogadott piaci gyakorlat saját általános szabályai alapján a gyakorlat megszüntetését okozza.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. július 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. február 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/36/EU irányelve a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1227/2011/EU rendelete a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).


MELLÉKLET

Az elfogadott piaci gyakorlat megállapításának szándékáról szóló értesítés sablonja

Az elfogadott piaci gyakorlat neve: [adja meg az elfogadott piaci gyakorlat nevét]

Az elfogadott piaci gyakorlat megállapításának javasolt kelte: [adja meg azt a dátumot, amelytől kezdődően az értesítést benyújtó illetékes hatóság meg kívánja állapítani az elfogadott piaci gyakorlatot]

Az elfogadott piaci gyakorlat bemutatása:

[ismertesse egyebek mellett a következőket: melyek azok a pénzügyi eszközök és kereskedési helyszínek, amelyek tekintetében és ahol az elfogadott piaci gyakorlatot végre fogják hajtani; melyek az elfogadott piaci gyakorlat végrehajtására jogosult személyek típusai; melyek a kedvezményezettek típusai; az elfogadott piaci gyakorlatot meghatározott ideig lehet-e folytatni, és melyek a gyakorlat ideiglenes megszakításához, felfüggesztéséhez vagy megszüntetéséhez vezető helyzetek vagy körülmények]

Mely okok miatt minősülhet a gyakorlat piaci manipulációnak:

[ismertesse az okokat]

ÉRTÉKELÉS

Figyelembe vett kritériumok listája

Az illetékes hatóság következtetése és indokolás

a)

A piac számára biztosított átláthatóság szintje

[ismertesse az e kritériumra vonatkozó indokolást]

b)

A piaci erők működésének, valamint a kínálat és a kereslet megfelelő egymásra hatásának védelme

[ismertesse az e kritériumra vonatkozó indokolást]

c)

A piaci likviditásra és hatékonyságra gyakorolt hatás

[ismertesse az e kritériumra vonatkozó indokolást]

d)

Az érintett piac kereskedési mechanizmusa és annak lehetősége, hogy a piaci szereplők a gyakorlat által eredményezett új piaci helyzetre megfelelően és időben reagáljanak.

[ismertesse az e kritériumra vonatkozó indokolást]

e)

Az érintett pénzügyi eszköz Unión belüli, szabályozott vagy nem szabályozott, közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó piacainak integritására jelentett veszély.

[ismertesse az e kritériumra vonatkozó indokolást]

f)

A piaci gyakorlat valamely illetékes hatóság vagy más hatóság általi vizsgálatának eredménye, különösen arra vonatkozóan, hogy az adott piaci gyakorlat megsértette-e a piaci visszaélés megelőzését célzó szabályokat és szabályzatokat, illetve valamely magatartási kódexet, függetlenül attól, hogy ez – közvetlenül vagy közvetve – a szóban forgó piacot vagy az Unión belüli kapcsolódó piacokat érinti.

[ismertesse az e kritériumra vonatkozó indokolást]

g)

Az érintett piac szerkezeti sajátosságai, többek között az, hogy szabályozott-e vagy sem, a kereskedés tárgyát képező pénzügyi eszközök típusa, valamint a piaci szereplők típusa, beleértve, hogy milyen mértékű a kisbefektetők részvétele az érintett piacon.

[ismertesse az e kritériumra vonatkozó indokolást]


10.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/909 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. március 1.)

az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságokhoz benyújtandó értesítések tartalmára, valamint az értesítések listájának összeállítására, közzétételére és naprakészen tartására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (piaci visszaélésekről szóló rendelet) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 27. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet a piacra bevezetett pénzügyi eszközök azonosító referenciaadatainak folyamatos benyújtását írja elő. Ezzel ellentétben az 596/2014/EU rendelet 4. cikke csak azt írja elő a kereskedési helyszínek számára, hogy egyszer értesítsék illetékes hatóságaikat azon pénzügyi eszköz adatairól, amelyre vonatkozóan bevezetés iránti kérelmet nyújtottak be, amelyet bevezettek, vagy amellyel kereskednek, valamint ezt követően egyszer arról, hogy a pénzügyi eszközt kivonják a forgalomból vagy a bevezetési engedély hatálya alól. Az 596/2014/EU rendelet és a fent említett felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek ezen eltérésére figyelemmel az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeket össze kell hangolni a fent említett felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségekkel, hogy csökkenjen az ilyen kötelezettségek által érintett gazdálkodó egységekre háruló adminisztratív teher.

(2)

Annak érdekében, hogy lehetséges legyen a pénzügyi eszközökre vonatkozó értesítések listájának eredményes és hatékony felhasználása, a kereskedési helyszíneknek teljes és pontos értesítést kell továbbítaniuk a pénzügyi eszközökről. Ugyanezen okokból az illetékes hatóságoknak teljesség és pontosság szempontjából ellenőrizniük kell a kereskedési helyszínektől kapott, pénzügyi eszközökre vonatkozó értesítéseket, és azonnal tájékoztatniuk kell őket az azonosított hiányosságokról vagy pontatlanságokról. Ugyanígy az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak (ESMA) is ellenőriznie és értékelnie kell teljesség és pontosság szempontjából az illetékes hatóságoktól kapott értesítéseket és azonnal értesítenie kell őket az azonosított hiányosságokról vagy pontatlanságokról.

(3)

A pénzügyi eszközökre vonatkozó értesítések listáját az ESMA-nak az adatok hatékony felhasználásának és cseréjének megkönnyítése érdekében elektronikus, géppel olvasható és letölthető formában kell közzétennie.

(4)

Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul. Az ESMA nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő, esetleges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.

(5)

A pénzügyi piacok zavartalan működésének biztosítása érdekében e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, és az e rendeletben foglalt rendelkezéseket ugyanattól az időponttól fogva kell alkalmazni, mint az 596/2014/EU rendeletben foglalt rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 596/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti, a pénzügyi eszközökre vonatkozó értesítés tartalmazza az e rendelet mellékletének 2. táblázatában említett, az érintett pénzügyi eszközökhöz tartozó összes adatot.

2. cikk

(1)   Az illetékes hatóságok automatizált folyamatok alkalmazásával ellenőrzik és értékelik, hogy az 596/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése értelmében kapott értesítések megfelelnek-e az e rendelet 1. cikke, valamint az (EU) 2016/378 bizottsági végrehajtási rendelet (4) 2. cikke szerinti követelményeknek.

(2)   A kereskedési helyszínek működtetőit automatizált folyamatok alkalmazásával, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni kell a kapott értesítések esetleges hiányosságairól és az értesítések benyújtására vonatkozóan az (EU) 2016/378 végrehajtási rendelet 1. cikkében meghatározott határidő be nem tartásáról.

(3)   Az illetékes hatóságok automatizált folyamatok alkalmazásával továbbítják a pénzügyi eszközökre vonatkozó teljes és pontos értesítéseket az ESMA-nak, az 1. cikknek megfelelően.

Az 596/2014/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően a pénzügyi eszközökre vonatkozó értesítések beérkezését követő napon az ESMA automatizált folyamatok alkalmazásával összevonja az egyes illetékes hatóságoktól kapott értesítéseket.

(4)   Az ESMA automatizált folyamatok alkalmazásával ellenőrzi és értékeli, hogy az illetékes hatóságoktól kapott értesítések teljesek és pontosak-e, és megfelelnek-e az (EU) 2016/378 végrehajtási rendelet mellékletének 3. táblázatában meghatározott alkalmazandó standardoknak és formátumoknak.

(5)   Az ESMA automatizált folyamatok alkalmazásával, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintett illetékes hatóságokat a továbbított értesítések esetleges hiányosságairól és az értesítések benyújtására vonatkozóan az (EU) 2016/378 végrehajtási rendelet 1. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő be nem tartásáról.

(6)   Az ESMA automatizált folyamatok alkalmazásával, elektronikus, letölthető és géppel olvasható formában közzéteszi az értesítések teljes listáját a weboldalán.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. július 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 600/20014/EU rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(4)  A Bizottság 2016. március 11-i (EU) 2016/378 végrehajtási rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságoknak benyújtandó értesítések időzítése, formátuma és formanyomtatványa tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (HL L 72, 2016.3.17., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 596/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti, pénzügyi eszközökre vonatkozó értesítések

1. táblázat

Az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolása a 2. táblázathoz (35–37. mező)

Alaptermék

Termék-alcsoport

További termék-alcsoport

„AGRI” – mezőgazdaság

„GROS” – gabonafélék és olajos magvak

„FWHT” – takarmánybúza

„SOYB” – szójabab

„CORN” – kukorica

„RPSD” – repcemag

„RICE” – rizs

„OTHR” – egyéb

„SOFT” – mezőgazdasági termékek (softs)

„CCOA” – kakaó

„ROBU” – robusta kávé

„WHSG” – fehér cukor

„BRWN” – nyerscukor

„OTHR” – egyéb

„POTA” – burgonya

 

„OOLI” – olívaolaj

„LAMP” – lampante

„DIRY” – tejtermék

 

„FRST” – erdészeti termékek

 

„SEAF” – tengeri eredetű élelmiszerek

 

„LSTK” – állatállomány

 

„GRIN” – gabona

„MWHT” – kenyérbúza

„NRGY” – energia

„ELEC” – villamos energia

„BSLD” – alaptermelés

„FITR” – pénzügyi kapacitásjog

„PKLD” – csúcsterhelés

„OFFP” – völgyidőszak

„OTHR” – egyéb

„NGAS” – földgáz

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – NBP

„NCGG” – NCG

„TTFG” – TTF

„OILP” – olaj

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – biodízel

„BRNT” – Brent

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – kanadai

„COND” – kondenzátum

„DSEL” – dízel

„DUBA” – Dubai

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – etanol

„FUEL” – tüzelőanyag

„FOIL” –tüzelőolaj

„GOIL” – gázolaj

„GSLN” – benzin

„HEAT” – fűtőolaj

„JTFL” – sugárhajtómű-tüzelőanyag

„KERO” – kerozin

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – nafta

„NGLO” – NGL

„TAPI” – Tapis

„URAL” – Ural

„WTIO” – WTI

„COAL” – szén

„INRG” – Inter Energy

„RNNG” – megújuló energia

„LGHT” – könnyű előpárlatok

„DIST” – desztillátumok

 

„ENVR” – környezeti

„EMIS” – kibocsátás

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – egyéb

„WTHR” – időjárás

„CRBR” – szénnel kapcsolatos

 

„FRGT” – teheráru-szállítás

„WETF” – nedves (wet)

„TNKR” – tartályhajó

„DRYF” – száraz

„DBCR” – száraz ömlesztett árut szállító hajó

„CSHP” – konténerszállító hajó

 

„FRTL” – műtrágya

„AMMO” – ammónia

„DAPH” – DAP (diammónium-foszfát)

„PTSH” – kálium-karbonát

„SLPH” – kén

„UREA” – karbamid

„UAAN” – UAN (karbamid és ammónium-nitrát)

 

„INDP” – ipari termékek

„CSTR” – építés

„MFTG” – gyártás

 

„METL” – fémek

„NPRM” – nem nemesfémek

„ALUM” – alumínium

„ALUA” – alumíniumötvözet

„CBLT” – kobalt

„COPR” – réz

„IRON” – vasérc

„LEAD” – ólom

„MOLY” – molibdén

„NASC” – NASAAC

„NICK” – nikkel

„STEL” – acél

„TINN” – ón

„ZINC” – cink

„OTHR” – egyéb

„PRME” – nemesfémek

„GOLD” – arany

„SLVR” – ezüst

„PTNM” – platina

„PLDM” – palládium

„OTHR” – egyéb

„MCEX” – Multi Commodity Exotic (multi-árualapú egzotikus)

 

 

„PAPR” – papír

„CBRD” – hullámlemez-alappapír

„NSPT” – újságnyomópapír

„PULP” – papírrost

„RCVP” – visszanyert papír

 

„POLY” – polipropilén

„PLST” – műanyag

 

„INFL” – infláció

 

 

„OEST” – hivatalos gazdasági statisztika

 

 

„OTHC” – egyéb C10, a 600/2014/EU rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. mellékletének 10.1. táblázatában az „egyéb C10 derivatívák” szakasz meghatározása szerint.

„DLVR” – szállításos

„NDLV” – elszámolásos

 

„OTHR” – egyéb

 

 


2. táblázat

Az 596/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerint az illetékes hatóságoknak benyújtandó értesítések tartalma

Szám

Mező

Bejelentendő tartalom

Általános mezők

1

Eszközazonosító kód

A pénzügyi eszköz azonosítására használt kód.

2

Az eszköz teljes neve

A pénzügyi eszköz teljes neve.

3

Eszközbesorolás

A pénzügyi eszköz besorolására használt taxonómia.

Teljes és pontos CFI-kódot kell megadni.

4

Árualapú származtatott termék indikátora

Annak megjelölése, hogy a pénzügyi eszköz az árualapú származtatott termékeknek a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 30. pontja szerinti meghatározása alá tartozik-e.

A kibocsátóra vonatkozó mezők

5

A kibocsátó vagy a kereskedési helyszín működtetőjének azonosítója

A kibocsátó vagy a kereskedési helyszín működtetőjének LEI-kódja.

A kereskedési helyszínre vonatkozó mezők

6

Kereskedési helyszín

A kereskedési helyszín vagy rendszeres internalizáló szegmensazonosító MIC-kódja, egyébként a működtetőazonosító MIC-kód.

7

A pénzügyi eszköz rövid elnevezése

A pénzügyi eszköz rövid elnevezése az ISO 18774 szabványnak megfelelően.

8

A kibocsátó piacra történő bevezetés iránti kérelme

A pénzügyi eszköz kibocsátója kérelmezte vagy jóváhagyta-e pénzügyi eszközeinek egy kereskedési helyszínre történő bevezetését vagy egy kereskedési helyszínen az azokkal való kereskedést.

9

A piacra történő bevezetés jóváhagyásának időpontja

Az a nap és időpont, amikor a kibocsátó jóváhagyta pénzügyi eszközeinek a kereskedési helyszínre történő bevezetését vagy az azokkal való kereskedést.

10

A piacra történő bevezetés kérelmezésének időpontja

A kereskedési helyszínre történő bevezetés iránti kérelem napja és időpontja.

11

A bevezetés időpontja vagy az első kereskedés időpontja

A kereskedési helyszínre történő bevezetés napja és időpontja, vagy az a nap és időpont, amikor a pénzügyi eszközzel első alkalommal kereskedtek, vagy amikor a kereskedési helyszín első alkalommal megbízást vagy jegyzést kapott.

12

A lezárás időpontja

Az a nap és időpont, amikor a pénzügyi eszközöket kivonják a forgalomból vagy a kereskedési helyszínre történő bevezetési engedély hatálya alól.

Amennyiben ez a nap és időpont nem ismert, a mezőt nem kell kitölteni.

A névleges értékre vonatkozó mezők

13

Névleges pénznem 1

Az a pénznem, amelyben a névérték denominált.

Származtatott kamat- vagy devizaügylet esetén ez az 1. oldal névleges pénzneme vagy a pár 1. pénzneme.

Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet egydevizás, ez a mögöttes swapügylet névleges pénzneme. Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet többdevizás, ez a swapügylet 1. oldalának névleges pénzneme.

Kötvényekre vagy az értékpapírosított adósság egyéb formáira vonatkozó mezők

14

Teljes kibocsátott névleges összeg

Teljes kibocsátott névleges összeg pénzben kifejezett értéke.

15

Lejárat időpontja

A jelentés tárgyát képező pénzügyi eszköz lejáratának időpontja.

A mező a meghatározott lejárattal rendelkező hitelviszonyt megtestesítő eszközökre alkalmazandó.

16

A névleges érték pénzneme

A hitelviszonyt megtestesítő eszközök névleges értékének pénzneme.

17

Névleges érték egységenként/minimális forgalmazott érték

Az egyes instrumentumok névleges értéke. Ha ez nem áll rendelkezésre, a minimális forgalmazott értéket kell megadni.

18

Rögzített kamatozás

Egy lejáratig tartott, hitelviszonyt megtestesítő eszköz hozamának rögzített rátája, százalékban kifejezve.

19

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének azonosítója

Amennyiben létezik ilyen azonosító.

20

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének neve

Amennyiben nincs azonosító, az index neve.

21

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének futamideje

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének futamideje. A futamidőt napokban, hetekben, hónapokban vagy években kell kifejezni.

22

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének bázispont-kamatkülönbözete

Az ár számításához használt index feletti vagy alatti bázispontok száma.

23

A kötvény szenioritása

Azonosítani kell a kötvény típusát: elsőhelyi adósság, mezzanine, alárendelt vagy hátrasorolt.

Származtatott termékekre és értékpapírosított származtatott termékekre vonatkozó mezők

24

Lejárat időpontja

A pénzügyi eszköz lejáratának időpontja. A mező csak a meghatározott lejárati időponttal rendelkező származtatott termékek esetében alkalmazandó.

25

Árszorzó

Az alaptermék egységeinek száma, amelyek egyetlen származtatott ügylethez tartoznak.

Egy indexalapú határidős ügylet vagy opciós ügylet esetében az indexpontonkénti összeg.

Különbözetre fogadás (spreadbet) esetén a különbözeti fogadás alapjául szolgáló alaptermék árának mozgása.

26

Alaptermék kódja

Az alaptermék ISIN-kódja.

Az ADR (amerikai letéti igazolás), GDR (globális letéti igazolás) és hasonló eszközök esetében az ezen eszközök alapjául szolgáló pénzügyi eszköz ISIN-kódja.

Átváltható kötvények esetében azon eszköz ISIN-kódja, amelyre a kötvény átváltható.

A származtatott termékek vagy egyéb alaptermékkel rendelkező eszközök esetében az alaptermék ISIN-kódja, ha az alapterméket kereskedési helyszínre bevezették, vagy ott kereskednek vele. Ha az alaptermék osztalékrészvény, akkor az alapul szolgáló osztalékra jogot adó kapcsolódó részvény eszközkódja.

Hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében a referenciakötelezettség ISIN-kódját kell megadni.

Ha az alaptermék egy index, és van ISIN-kódja, akkor ezen index ISIN-kódja.

Ha az alaptermék kosár, a kosár minden olyan alkotóelemének ISIN-kódját meg kell adni, amelyet kereskedési helyszínre bevezettek, vagy amellyel ott kereskednek. Ennek megfelelően a 26-os és 27-es mezőt annyiszor kell kitölteni, amennyiszer szükséges a kosárban lévő minden eszköz felsorolásához.

27

Mögöttes kibocsátó

Amennyiben az eszköz alapját egy kibocsátó, és nem egyetlen eszköz képezi, a kibocsátó LEI-kódja.

28

Alapul szolgáló index neve

Amennyiben az alapul szolgáló eszköz egy index, az index neve.

29

Alapul szolgáló index futamideje

Amennyiben az alapul szolgáló eszköz egy index, az index futamideje.

30

Opció típusa

Meg kell jelölni, hogy a származtatott ügylet vételi (egy adott alapeszköz megvásárlásának joga) vagy eladási (egy adott alapeszköz eladásának joga), vagy hogy a végrehajtás időpontjában nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási-e. Csereügyletre szóló opciók esetében a következőket kell jelölni:

„Eladási” (put), változóáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevő jogot szerez arra, hogy úgy lépjen be a csereügyletbe, hogy fix kamatot kap.

„Vételi” (call), fixáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevőnek joga van arra, hogy a csereügyletbe fix kamat fizetőjeként lépjen be.

Plafon és padló (cap és floor) opciók esetében a következőket kell jelölni:

„Eladási” padló (floor) esetében.

„Vételi” plafon (cap) esetében.

Ez a mező csak olyan származtatott termék esetén alkalmazandó, amelyek opciók vagy opciós utalványok.

31

Kötési árfolyam

Előre meghatározott ár, amelyen a tulajdonosnak értékesítenie vagy megvásárolnia kell az alapterméket, vagy annak megjelölése, hogy a végrehajtás időpontjában nem lehet meghatározni az árat.

Ez a mező csak olyan opciók és opciós utalványok esetében alkalmazandó, amelyeknél a kötési árfolyam meghatározható a végrehajtás időpontjában.

Ha az ár jelenleg nem áll rendelkezésre, hanem függőben van, akkor a „PNDG” értéket kell megadni.

Amennyiben a kötési árfolyam nem alkalmazandó, a mezőt nem kell kitölteni.

32

Kötési árfolyam pénzneme

A kötési árfolyam pénzneme.

33

Az opció gyakorlásának típusa

Annak megjelölése, hogy az opció kizárólag egy bizonyos időpontban (európai és ázsiai típusú opció), különböző előre meghatározott időpontokban (Bermuda-opció) vagy az ügylet lejártát megelőzően bármikor (amerikai típusú opció) lehívható.

Ez a mező csak opciókra, opciós utalványokra és jogosultságot létrehozó certifikátokra alkalmazandó.

34

Teljesítés típusa

Meg kell adni, hogy a pénzügyi eszköz elszámolása fizikai leszállítással vagy készpénzben történik-e.

Amennyiben a teljesítés típusát nem lehet meghatározni a végrehajtás időpontjában, akkor az „OPTL” értéket kell megadni.

Ez a mező csak a származtatott termékek esetén alkalmazandó.

Árualapú származtatott termékek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák

35

Alaptermék

A mögöttes eszközosztályra vonatkozó alaptermék az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatában meghatározottak szerint.

36

Termék-alcsoport

A mögöttes eszközosztályra vonatkozó termék-alcsoport az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatában meghatározottak szerint.

A mező előfeltétele alaptermék megléte.

37

További termék-alcsoport

A mögöttes eszközosztályra vonatkozó további termék-alcsoport az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatában meghatározottak szerint.

A mező előfeltétele termék-alcsoport megléte.

38

Ügylet típusa

A kereskedési helyszín által meghatározott ügylettípus.

39

Záróár típusa

A kereskedési helyszín által meghatározott záróár.

Származtatott kamatügyletek

E szakasz mezőit csak olyan eszközök esetében kell kitölteni, amelyeknek alapul szolgáló eszköze kamatlábtípusú nem pénzügyi eszköz.

40

Referencia-kamatláb

A referencia-kamatláb neve.

41

Kamatláb-ügylet futamideje

Ha az eszközosztály esetében kamatlábról van szó, ez a mező az ügylet futamidejét adja meg. A futamidőt napokban, hetekben, hónapokban vagy években kell kifejezni.

42

Névleges pénznem 2

Többdevizás vagy keresztdevizás csereügyletek esetében az a pénznem, amelyben az ügylet 2. oldala denominált.

Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet többdevizás, az a pénznem, amelyben a csereügylet 2. oldala denominált.

43

Az 1. oldal rögzített kamatlába

Az 1. oldal rögzített kamatlábának megjelölése, amennyiben alkalmazandó.

44

A 2. oldal rögzített kamatlába

A 2. oldal rögzített kamatlábának megjelölése, amennyiben alkalmazandó.

45

A 2. oldal változó kamatlába

A kamatláb megjelölése, amennyiben alkalmazandó.

46

Kamatláb-ügylet 2. oldalának futamideje

A kamatláb referencia-időszakának megjelölése, amelyet előre meghatározott időtartamokban egy piaci referencia-kamatláb alapján határoznak meg. A futamidőt napokban, hetekben, hónapokban vagy években kell kifejezni.

Származtatott devizaügyletek

E szakasz mezőit csak olyan eszközök esetében kell kitölteni, amelyeknek alapul szolgáló eszköze devizatípusú nem pénzügyi eszköz.

47

Névleges pénznem 2

A mezőben a pénznempár alapul szolgáló 2. pénznemét kell megadni (az első pénznemet a 13-as mezőben, a névleges pénznem 1-nél kell megadni).

48

Devizatípus

Az alapul szolgáló pénznem típusa.


10.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/910 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. június 9.)

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (3) bekezdésére és 38. cikke d) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1235/2008/EK bizottsági rendelet (2) IV. melléklete meghatározza azon illetékes ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékét, amelyek az egyenértékűség tekintetében harmadik országokban ellenőrzéseket végezhetnek és tanúsítványokat állíthatnak ki.

(2)

A 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdésével összhangban elismert több ellenőrző szerv elismerésének időtartama lejár 2016. június 30-án. A Bizottság által végrehajtott folyamatos felügyelet eredményei alapján az AsureQuality Limited, a Balkan Biocert Skopje, a Bio.inspecta AG, az IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, az Organic Control System és a TÜV Nord Integra ellenőrző szervek elismerésének időtartamát ki kell terjeszteni 2018. június 30-áig.

(3)

Az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében az AsureQuality Limited, a Balkan Biocert Skopje, a Bio.inspecta AG, az IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, az Organic Control System és a TÜV Nord Integra ellenőrző szervekre vonatkozó bejegyzések 5. pontjában a „2016. június 30.” dátum helyébe a „2018. június 30.” dátum lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. december 8-i 1235/2008/EK rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 334., 2008.12.12., 25. o.).


10.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/25


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/911 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. június 9.)

a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról szóló 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a csoporton belüli pénzügyi támogatási megállapodások feltételei közzétételének formájára és tartalmára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 26. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/59/EU irányelv III. fejezetének II. címe szabályokat ír elő azon csoporton belüli pénzügyi támogatási megállapodások tekintetében, amelyek célja pénzügyi támogatás nyújtása valamely Unión belüli anyaintézmény vagy az 1. cikk (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett vállalkozás és annak más tagállamokban vagy harmadik országokban található olyan leányvállalatai között, amelyek az anyavállalat összevont alapú felügyelete alá tartozó intézmények vagy pénzügyi vállalkozások, amennyiben a támogatásban részesülő vállalkozás megfelel a korai beavatkozás feltételeinek. E rendelkezés lehetővé teszi pénzeszközök átruházását abban az esetben, ha a csoporthoz tartozó vállalkozás nehéz helyzetbe kerül. A hitelezők és a befektetők számára a megalapozott befektetési döntéshozatalhoz elengedhetetlen, hogy átláthatóak legyenek az ilyen megállapodásokból eredő kockázatok és potenciális kötelezettségek, és egyértelműen meg lehessen állapítani, hogy a támogatási megállapodás mekkora esélyt biztosít a csoport gazdasági helyzetének helyreállítására. Ezért a megállapodást – a pénzügyi kimutatásokhoz hasonlóan – a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető formában kell közzétenni.

(2)

A csoporton belüli pénzügyi támogatási megállapodások nyilvánosságra hozandó általános feltételeinek tartalmazniuk kell a releváns információkat, azaz többek között a támogatás maximális összegét, a támogatás nyújtásáért fizetendő ellenérték kiszámításának elveit, a lejárati szerkezet általános ismertetését és a támogatásként nyújtott hitelek maximális futamidejét. A közzétételnek mindamellett meg kell felelnie az egyéb konkrét információk bizalmas jellegével kapcsolatos követelményeknek.

(3)

Ez a rendelet az Európai Bankhatóság által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.

(4)

Az Európai Bankhatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A közzététel formája

Minden egyes, a 2014/59/EU irányelv 19. cikke értelmében kötött csoporton belüli pénzügyi támogatási megállapodást aláíró intézmény e rendelet 2. cikkével összhangban a webhelyén, a nyilvánosság számára hozzáférhető formában közzéteszi az előírt információkat.

Amennyiben az intézmény közzéteszi a csoport pénzügyi kimutatásait, a megállapodási feltételek közzétételének a pénzügyi kimutatásokban szereplő nem számszerű információk közzététele tekintetében meghatározott formában kell történnie.

2. cikk

A közzéteendő feltételek

(1)   A nyilatkozatnak legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

a)

a csoporthoz tartozó, a csoporton belüli pénzügyi támogatási megállapodást aláíró vállalkozások neve;

b)

a lehetséges támogatási formák;

c)

hitel esetén annak feltüntetése, hogy milyen célokra használható fel a hitel formájában folyósított tőke;

d)

garancia esetében annak feltüntetése, hogy potenciálisan mely ügyletekre és mely harmadik felekre terjed ki a fedezet;

e)

a csoporton belüli pénzügyi támogatási megállapodás egyes felei tekintetében a csoporton belüli pénzügyi támogatás nyújtására való kötelezettség, illetve a csoporton belüli pénzügyi támogatásra való jogosultság kölcsönösségének mértéke; amennyiben a megállapodás nem teljes mértékben kölcsönös, az információknak különbséget kell tenniük a felek között aszerint, hogy azokra milyen különös megállapodási feltételek vonatkoznak;

f)

a csoporton belüli pénzügyi támogatás korlátai a pénzügyi támogatási megállapodásban előírt egyes támogatási formák esetében;

g)

a csoporton belüli pénzügyi támogatás nyújtásáért fizetendő ellenérték kiszámítási elvei és azok összefüggése a támogatás folyósításának pillanatában fennálló piaci viszonyokkal;

h)

a szenioritásnak, a lejárati szerkezetnek és a támogatásként nyújtott hitelek maximális futamidejének általános ismertetése;

i)

bármely egyéb visszafizetési kötelezettség általános ismertetése;

j)

a támogatásban részesülő és a támogatást nyújtó vállalkozásokkal kapcsolatos azon körülmények, illetve indikátorok általános ismertetése, amelyek kiváltják a támogatás kifizetését;

k)

a biztosítéki és letéti követelmények általános ismertetése.

A közzétételnek a csoporthoz tartozó érintett vállalkozásra vonatkozó információkat kell tartalmaznia, annyiban beleértve a csoporthoz tartozó más vállalkozásokra vonatkozó megállapodási feltételeket is, amennyiben azok hatással lehetnek a csoporthoz tartozó érintett vállalkozásra.

A nem alkalmazandó információknál a „nem alkalmazandó” kifejezést kell feltüntetni.

(2)   A közzétételt kísérő nyilatkozatban rögzíteni kell, hogy a pénzügyi támogatás nyújtása tekintetében a 2014/59/EU irányelv 23. cikkében előírt feltételek irányadók, valamint hogy a 2014/59/EU irányelv 25. cikke értelmében az illetékes hatóság megtilthatja vagy korlátozhatja a csoporton belüli pénzügyi támogatás nyújtását.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 190. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).


10.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/912 RENDELETE

(2016. június 9.)

az Európai Unió vasúti rendszeréhez tartozó vasúti alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 1303/2014/EU rendelet helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1303/2014/EU bizottsági rendelet (2) hibát tartalmaz, nevezetesen hogy a 7. cikk véletlenül került be a rendeletbe, holott abban nem kellene szerepelnie.

(2)

Az 1303/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően helyesbíteni kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 96/48/EK tanácsi irányelv (3) 21. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1303/2014/EU rendelet 7. cikkét el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 191., 2008.7.18., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. november 18-i 1303/2014/EU rendelete az Európai Unió vasúti rendszeréhez tartozó vasúti alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról (HL L 356., 2014.12.12., 394. o.).

(3)  A Tanács 1996. július 23-i 96/48/EK irányelve a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról (HL L 235., 1996.9.17., 6. o.).


10.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/29


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/913 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. június 9.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 9-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

259,4

MA

133,2

TR

69,0

ZZ

153,9

0709 93 10

TR

113,2

ZZ

113,2

0805 50 10

AR

171,0

IL

134,0

MA

106,8

TR

157,0

ZA

188,7

ZZ

151,5

0808 10 80

AR

127,6

BR

106,7

CL

130,1

CN

110,9

NZ

152,6

US

173,7

UY

107,2

ZA

119,2

ZZ

128,5

0809 10 00

TR

277,4

ZZ

277,4

0809 29 00

TR

508,7

US

888,6

ZZ

698,7


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


10.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/31


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/914 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. június 9.)

a sovány tejpornak az (EU) 2016/826 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott első egyedi pályázati felhíváshoz kapcsolódó maximális felvásárlási áráról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/826 bizottsági végrehajtási rendelet (2) az 1272/2009/EU bizottsági rendeletben (3) előírt feltételeknek megfelelően sovány tejpor felvásárlására irányuló pályázati eljárást nyitott meg a szeptember 30-ig tartó időszakra.

(2)

Az 1272/2009/EU rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Bizottság az egyedi pályázati felhívásokra benyújtott pályázatok alapján meghatározza a maximális felvásárlási árat.

(3)

Az első egyedi pályázati felhívásra beérkezett pályázatok alapján indokolt maximális felvásárlási árat meghatározni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/826 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott, sovány tejpor felvásárlására irányuló első egyedi pályázati felhívás tekintetében – amelyre vonatkozóan a pályázatok benyújtásának határideje 2016. június 7-én járt le, a maximális felvásárlási ár 169,80 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 9-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 346., 2013.12.20., 12. o.

(2)  A Bizottság 2016. május 25-i (EU) 2016/826 végrehajtási rendelete a sovány tejpor rögzített áron való intervenciós felvásárlásának a 2016. szeptember 30-ig tartó intervenciós időszak tekintetében történő lezárásáról és a felvásárlásra vonatkozó pályázati eljárás megnyitásáról (HL L 137., 2016.5.26., 19. o.).

(3)  A Bizottság 2009. december 11-i 1272/2009/EU rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 349., 2009.12.29., 1. o.).


HATÁROZATOK

10.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/32


A TANÁCS (EU) 2016/915 HATÁROZATA

(2016. május 30.)

az ICAO testületei által kidolgozandó és a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások kérdésével foglalkozó egységes globális piaci alapú intézkedés 2020-tól történő végrehajtását célul tűző nemzetközi jogi eszközre tekintettel az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A nemzetközi légi közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelenleg a globális kibocsátásoknak több mint 2 %-át teszi ki, de ez az arány exponenciálisan növekszik, és a 2050-ig terjedő előrejelzések szerint a nemzetközi légi közlekedési tevékenységekből származó ilyen kibocsátások a jelenlegi mennyiségek 200 %-át is elérhetik, ha nem változik a szabályozási környezet. A globális üvegházhatásúgáz-kibocsátást 2050-re legalább 50 %-kal az 1990. évi szint alá kell csökkenteni. A kibocsátáscsökkentési célok teljesítéséből valamennyi gazdasági ágazatnak ki kell vennie a részét, így a nemzetközi légi közlekedésnek is.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Feleinek 21. Konferenciája 2015 decemberében sikerrel zárult – elfogadásra került a párizsi megállapodás, melynek célja, hogy a globális hőmérséklet-emelkedés az iparosodás előtti hőmérsékletszinteket legfeljebb 2 °C-kal haladja meg, de lehetőleg jóval e mérték alatt maradjon, és folytatódjanak az arra irányuló erőfeszítések, hogy a hőmérséklet-emelkedés mértéke ne lépje túl az 1,5 °C-ot.

(3)

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetet (ICAO) a nemzetközi polgári repülésről szóló 1944. évi Chicagói Egyezmény hozta létre. Az Unió tagállamai az egyezmény szerződő felei és egyben tagjai az ICAO-nak, míg az Unió megfigyelői státusszal rendelkezik az ICAO bizonyos ülésein, köztük a háromévenként ismétlődő ICAO-közgyűlésen. Az Unió és tagállamai részes fele az 1997. évi Kiotói Jegyzőkönyvnek, amely arra kötelezi őket, hogy az ICAO-n keresztül a nemzetközi légi közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások korlátozására törekedjenek. Az 1600/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (1) a nemzetközi légi közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének érdekében konkrét intézkedések meghatározására és végrehajtására szólította fel az Uniót arra az esetre, ha az ICAO-n belül 2002-ig nem jönne létre megállapodás ilyen intézkedésekről.

(4)

Az ICAO-közgyűlés 33. ülésszakán (2001) határozat (2) született a nemzetközi légi közlekedéshez kapcsolódó nyílt kibocsátáskereskedelmi rendszer kialakítására vonatkozó fejlemények támogatásáról. Az ICAO Légiközlekedési Környezetvédelmi Bizottságának 2004. évi ajánlása nem támogatta az ICAO égisze alatt létrejövő új jogi eszközre alapuló, kifejezetten a légi közlekedésre vonatkozó kibocsátáskereskedelmi rendszer kidolgozásának folytatását. Az ICAO-közgyűlés 35. ülésszakán (2004) a nyílt kibocsátáskereskedelmi rendszer továbbfejlesztése és annak lehetővé tétele mellett tette le voksát, hogy az ICAO szerződő államok kibocsátáskereskedelmi rendszereiket kiterjeszthessék a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra is (3), de 36. ülésszakán (2007) már azt szorgalmazta, hogy az egyéb ICAO szerződő államokban székhellyel rendelkező légijármű-üzemeltetők kapjanak felmentést ez alól, kivéve, ha ezen államok között közös megállapodás született arról, hogy kibocsátáskereskedelmi rendszert vezessenek be egy másik ICAO szerződő állam légijármű-üzemeltetője vonatkozásában (4). Az Unió, tagállamai és a többi európai állam következetesen fenntartották maguknak azt a jogot, hogy megkülönböztetésmentes módon piaci alapú intézkedéseket alkalmazzanak valamennyi állam minden olyan légijármű-üzemeltetőjére, amely a területükre irányulóan, a területükről kiindulva vagy azon belül nyújt szolgáltatásokat, arra hivatkozva, hogy a Chicagói Egyezmény szerint a szerződő feleknek jogukban áll saját légi közlekedési jogukat a területükre irányulóan, területükről kiindulva vagy azon belül közlekedő valamennyi légi járműremegkülönböztetéstől mentesen (5) alkalmazni.

(5)

Tekintettel arra, hogy a nemzetközi légi közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások korlátozása jelentős hozzájárulás az általános kibocsátáscsökkentési kötelezettségekhez, az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 2008/101/EK irányelvet (6), amellyel módosította a 2003/87/EK irányelvet (7). A 2008/101/EK irányelv ötödik preambulumbekezdése szerint az Uniónak törekednie kell arra, hogy az idevágó globális megállapodás a légi közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentésére irányuló intézkedéseket is tartalmazzon, és ebben az esetben a Bizottságnak fontolóra kell vennie, hogy a légijármű-üzemeltetőkre vonatkozóan a 2003/87/EK irányelvnek milyen módosításai szükségesek.

(6)

A Bizottság az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „Párizsi Jegyzőkönyv – terv a globális éghajlatváltozás 2020 utáni kezelésére” című közleményében nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások eredményes szabályozása érdekében az ICAO-nak 2016 végéig intézkedéseket kell hoznia. Az ICAO-közgyűlés következő ülésére 2016-ban kerül sor; ekkor kell majd megállapodni arról a nemzetközi jogi eszközről, amelynek 2020-ra egy, a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra irányuló, egységes globális piaci alapú intézkedés végrehajtását kell eredményeznie.

(7)

Az ICAO-közgyűlés 38. ülésén (2013) az a határozat született, hogy az ICAO és szerződő államai az egyes ICAO szerződő államok megfelelő környezetvédelmi vagy légiközlekedésiszervezeteivel együtt tevékenykednek azon közös középtávú ambiciózus célkitűzés elérése érdekében, hogy a nemzetközi légi közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátások nettó mennyiségét 2020-tól globálisan változatlan szinten tartsák, továbbá hogy globális piaci alapú intézkedést dolgoznak ki a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások tekintetében, és az ICAO-közgyűlés 39. ülésén (2016) várható döntés előkészítése érdekében jelentést tesznek az ez irányú munka eredményéről. A nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások az előrejelzések szerint 2020-ra mintegy 70 %-kal meg fogják haladni a 2005-ös szintet (8), miközben az Unió és tagállamai következetesen azt szorgalmazták, hogy a nemzetközi légi közlekedésből származó üvegházhatású gázok 2020-ig szóló globális kibocsátáscsökkentési célértéke 10 % legyen a 2005-ös szintekhez viszonyítva. Az Unió számára azonban célravezetőnek tűnik annak támogatása is, hogy belátható időn belül globális piaci alapú intézkedést dolgozzanak ki annak érdekében, hogy a nemzetközi légi közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások 2020-as szintjüknél ne emelkedjenek tovább, fenntartva annak a lehetőségét, hogy a célértékeket idővel adott esetben felül lehessen vizsgálni.

(8)

Annak érdekében, hogy előrelépés történjen a 2016. évi ICAO-közgyűlésen a megfelelő nemzetközi jogi eszköz elfogadása terén, az Európai Parlament és a Tanács uniós jogalkotó a 421/2014/EU rendelet (9) értelmében úgy döntött, hogy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül található országok repülőtereire irányuló és onnan kiinduló légi járatok vonatkozásában átmenetileg teljesítettnek tekinti a 2003/87/EK irányelvben meghatározott követelményeket. E lépésével összefüggésben az Unió hangsúlyozta, hogy az EGT-államok területén található repülőterekre irányuló és onnan kiinduló légi járatok vonatkozásában éppúgy van mód jogi követelményeket alkalmazni, mint az e repülőterek közötti légi járatok származó kibocsátásokkal kapcsolatban.

(9)

A 421/2014/EU rendelet által módosított 2003/87/EK irányelv bizonyos kötelezettségeket határoz meg, amelyeket a Bizottságnak az ICAO-közgyűlés 39. ülésszakát (2016) követően kell teljesítenie. A Bizottság beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak azokról a lépésekről, amelyek egy globális piacalapú intézkedésről szóló nemzetközi megállapodás 2020-tól történő végrehajtására irányulnak, amely révén megkülönböztetésmentes módon csökkenthetők a nemzetközi légi közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások. Az említett jelentésben a Bizottság megfontolás tárgyává teszi és adott esetben az említett fejleményekre reagálva javaslatot tesz arra, hogy 2017. január 1-jétől milyen körben indokolt szabályozni az EGT-n kívüli országokban található repülőterekről kiinduló vagy oda irányuló tevékenységekből származó kibocsátásokat.

(10)

Helyénvaló meg határozni az ICAO testületei által kidolgozandó azon nemzetközi jogi eszközzel kapcsolatosan az Unió nevében képviselendő álláspontot, melynek eredményeként 2020-tól egységes globális piaci alapú intézkedés kerül végrehajtásra a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra vonatkozóan.

(11)

Az Unió az ICAO-ban tagsággal ugyan nem rendelkezik, megfigyelői státusa azonban lehetővé teszi, hogy a Bizottság az Unió álláspontját képviselve részt vehessen a vonatkozó ICAO testületek egyes tárgyalásain, ideértve a közgyűlést is.

(12)

Az uniós álláspontot jóval a következő ICAO-közgyűlés előtt el kell fogadni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az ICAO testületei által kidolgozandó és a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások kérdésével foglalkozó egységes globális piaci alapú intézkedés 2020-tól történő végrehajtását célul tűző nemzetközi jogi eszközre tekintettel az Európai Unió nevében képviselendő álláspontnak meg kell felelnie az e határozat mellékletében foglaltaknak.

Ezt az álláspontot az egységes globális piaci alapú intézkedésekről szóló tárgyalások során az Unió érdekében együttesen eljáró tagállamoknak kell képviselniük az ICAO testületeiben az Unió megfigyelői státusával összhangban a Bizottság támogatásával.

2. cikk

A Bizottság teljes körűen tájékoztatja a Tanács megfelelő szerveit az egységes globális piaci alapú intézkedéssel kapcsolatosan folyamatban lévő megbeszélésekről. Az uniós álláspont egységességének megőrzése, valamint a mellékletben foglalt feltételek megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekébent, a Bizottság – tekintettel az ICAO testületeiben lezajlott fejleményekre, különösen a 208. ülése során és azt követően -, amennyiben ez szükséges, továbbítja az eljárás során az érintett tanácsi szerveknek megfontolásra, illetve jóváhagyásra a részletes álláspontot meghatározó előkészítő dokumentumokat.

Figylembe véve az ICAO-ban történt előrelépést, az érintett tanácsi szervek folytatják az álláspontjaik kidolgozását, különös tekintettel az ICAO keretein belüli vonatkozó uniós jogalkotás jövőjére.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

M.J. VAN RIJN


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról (HL L 242., 2002.9.10., 1. o.).

(2)  A33-7 ICAO-határozat.

(3)  A35-5 ICAO-határozat.

(4)  Az A36-22 határozat L függeléke.

(5)  A 2007. évi ICAO-határozattal, a 2010. évi ICAO-határozattal, a Delhi Nyilatkozatot megerősítő 2012. évi ICAO-tanácsi határozattal, valamint a 2013. évi ICAO-határozattal szembeni fenntartásokat lásd: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/documentation_en.htm

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/101/EK irányelve (2008. november 19.) a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról (HL L 8., 2009.1.13., 3. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

(8)  Lásd az 1. lábjegyzetben említett 2013. évi ICAO-határozattal szembeni fenntartásokat.

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 421/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek egy egységes globális piacalapú intézkedés nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra való alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő végrehajtására tekintettel történő módosításáról (HL L 129., 2014.4.30., 1. o.).


10.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/35


A TANÁCS (EU) 2016/916 HATÁROZATA

(2016. június 6.)

az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontról (02 03 01. költségvetési tétel)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, összefüggésben 218. cikkének (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén lépett hatályba.

(2)

Az EGT-megállapodás 98. cikke alapján az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének (a továbbiakban: 31. jegyzőkönyv) módosításáról.

(3)

A 31. jegyzőkönyv rendelkezéseket és szabályokat tartalmaz egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésre vonatkozóan.

(4)

Helyénvaló folytatni az EGT-megállapodás Szerződő Felei közötti együttműködést az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépések terén az áruk és szolgáltatások egységes piacának működésével és fejlesztésével kapcsolatban.

(5)

A 31. jegyzőkönyvet ezért módosítani kell annak érdekében, hogy folytatni lehessen e kiterjesztett együttműködést 2015. december 31. után.

(6)

Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak ezért a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének javasolt módosításával kapcsolatban képviselendő álláspont az EGT Vegyes Bizottság e határozathoz csatolt határozattervezetén alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

H.G.J. KAMP


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG …/2016 HATÁROZATA

(…)

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

Helyénvaló folytatni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) Szerződő Felei közötti együttműködést az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépések terén a pénzügyi szolgáltatások egységes piacának működésével és fejlesztésével kapcsolatban.

(2)

Ezért módosítani kell az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét annak érdekében, hogy e kiterjesztett együttműködés 2016. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A szöveg az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyve 7. cikkének (11) bekezdése után az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(12)   2016. január 1-jétől az EFTA-államok részt vesznek az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében szereplő, következő költségvetési tételhez kapcsolódó uniós fellépésekben:

02.03.01. költségvetési tétel: „Az áruk és szolgáltatások belső piacának működése és fejlesztése».”.

2. cikk

Ez a határozat az azt követő napon lép hatályba, amikor az EGT-megállapodás103. cikkének (1) bekezdésében előírt utolsó bejelentést megtették (*).

Ezt a határozatot 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának az EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(*)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


10.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/38


A TANÁCS (KKBP) 2016/917 HATÁROZATA

(2016. június 9.)

az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2010. október 15-én elfogadta az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) 1946 (2010) sz. határozatát, amely megújította az Elefántcsontparttal szemben hozott intézkedéseket.

(2)

A Tanács 2010. október 29-én elfogadta az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP határozatot (1).

(3)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2016. április 28-án elfogadta a 2283 (2016) sz. ENSZ BT-határozatot, amely azonnali hatállyal megszüntetett minden Elefántcsontparttal szembeni ENSZ-szankciót.

(4)

Az ENSZ BT 2283 (2016) sz. határozatára, valamint a közelmúltbeli elefántcsontparti fejleményekre figyelemmel a Tanács úgy határozott, hogy szintén teljes mértékben megszünteti az Unió saját, további korlátozó intézkedéseit ezzel az országgal szemben.

(5)

A 2010/656/KKBP határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/656/KKBP határozat hatályát veszti.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2016. június 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

G.A. VAN DER STEUR


(1)  A Tanács 2010/656/KKBP határozata (2010. október 29.) az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról (HL L 285., 2010.10.30., 28. o.).