ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 116

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. április 30.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Tájékoztatás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

1

 

*

Tájékoztatás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépéséről

2

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/672 végrehajtási rendelete (2016. április 29.) a perecetsav létező hatóanyag 1., 2., 3., 4., 5. és 6. terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználásának jóváhagyásáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság (EU) 2016/673 végrehajtási rendelete (2016. április 29.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról ( 1 )

8

 

*

A Bizottság (EU) 2016/674 végrehajtási rendelete (2016. április 29.) az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek az egyes zöldségekre és gyümölcsökre kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

23

 

*

A Bizottság (EU) 2016/675 végrehajtási rendelete (2016. április 29.) az Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vámnak az 597/2009/EK tanácsi rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló (EU) 2015/1519 végrehajtási rendelet módosításáról

27

 

*

A Bizottság (EU) 2016/676 végrehajtási rendelete (2016. április 29.) az Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló (EU) 2015/1518 végrehajtási rendelet módosításáról

31

 

 

A Bizottság (EU) 2016/677 végrehajtási rendelete (2016. április 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

35

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/678 végrehajtási határozata (2016. április 29.) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (3) bekezdésének értelmében egy párnába töltött száraz levendulavirágokból álló, molyirtóként forgalomba hozott termékről ( 1 )

37

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Mali) szóló 2013/34/KKBP tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2016. március 23-i (KKBP) 2016/446 tanácsi határozatához ( HL L 78., 2016.3.24. )

39

 

*

Helyesbítés a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendelethez ( HL L 5., 2004.1.9. )

39

 

*

Helyesbítés az egyes harmadik országokból származó egyes vas- és acéltermékek behozatalára vonatkozó előzetes uniós felügyelet bevezetéséről szóló, 2016. április 28-i (EU) 2016/670 bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L 115., 2016.4.29. )

40

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

30.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/1


Tájékoztatás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

A 2015. december 21-én Asztanában aláírt, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás következő részeit – amennyiben uniós hatáskörbe tartozó kérdéseket érintenek – a megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozat (1) 3. cikke értelmében 2016. május 1-jétől kezdve ideiglenesen alkalmazni kell.

 

I. cím;

 

II. cím: 4., 5., 9. és 10. cikk;

 

III. cím (kivéve az 56. és az 58. cikket, valamint a 62. cikket, amennyiben utóbbi a szellemitulajdon-jogok büntetőjogi érvényesítésére vonatkozik, továbbá kivéve a 147. cikket).

A 141. cikk ideiglenes alkalmazása nem érinti a tagállamok nemzetközi jognak megfelelő, az alternatív szénhidrogénforrásokra vonatkozó szuverén jogait, ideértve az Egyesült Nemzetek Szervezete 1982. évi tengerjogi egyezményében foglalt jogaikat és kötelezettségeiket;

 

IV. cím: 5., 6. és 7. fejezet (kivéve a 210. cikk c) pontját és a 212. cikk b), f), g), h) és i) pontját), valamint a 12. és a 15. fejezet;

 

V. cím: 235. cikk és 238. cikk (kivéve a (2) és a (3) bekezdést);

 

VI. cím: 5. és 9. fejezet;

 

VII. cím;

 

VIII. cím (amennyiben az említett cím rendelkezéseinek kizárólagos célja a megállapodás ideiglenes alkalmazásának biztosítása);

 

IX. cím (kivéve a 218. cikk (7) bekezdését, amennyiben az említett cím rendelkezéseinek kizárólagos célja a megállapodás e cikkel összhangban történő ideiglenes alkalmazásának biztosítása);

 

I–VII. melléklet, valamint a vámügyekben történő kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló jegyzőkönyv.


(1)  HL L 29., 2016.2.4., 1. o.


30.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/2


Tájékoztatás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Az egyrészről az Európai Közösség és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv (1), amelynek jóváhagyó okiratát a felek 2014. július 23-án, illetve 2016. március 23-án helyezték letétbe, a 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően 2016. április 1-jén hatályba lépett.


(1)  HL L 373., 2014.12.31., 3. o.


RENDELETEK

30.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/672 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 29.)

a perecetsav létező hatóanyag 1., 2., 3., 4., 5. és 6. terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználásának jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) megállapítja azon létező hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a biocid termékekben való felhasználásuk jóváhagyásának lehetősége szempontjából értékelni kell. E jegyzék tartalmazza a perecetsavat.

(2)

A 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 16. cikke (2) bekezdésének megfelelően sor került a perecetsav adott irányelv V. mellékletében meghatározott 1. terméktípusban (humán-egészségügyi biocid termékek), 2. terméktípusban (magán- és közegészségügyi felhasználású fertőtlenítőszerek és egyéb biocid termékek), 3. terméktípusban (állat-egészségügyi biocid termékek), 4. terméktípusban (élelmiszer- és takarmányfertőtlenítő szerek), 5. terméktípusban (ivóvízfertőtlenítő-szerek) és 6. terméktípusban (tartósítószerek tartályban forgalomba hozott készítményekhez) való felhasználásának értékelésére, mely kategóriák az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 1., 2., 3., 4., 5., illetve 6. terméktípusnak felelnek meg.

(3)

Az értékelő illetékes hatóság minőségében eljárva Finnország 2013. január 16-án benyújtotta a Bizottságnak az értékelő jelentést és kapcsolódó ajánlásait.

(4)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a biocid termékekkel foglalkozó bizottság 2015. szeptember 30-án megfogalmazta az Európai Vegyianyag-ügynökség véleményeit, amelyekben figyelembe vette az értékelő illetékes hatóság következtetéseit.

(5)

Az említett vélemények szerint az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. terméktípusba tartozó, perecetsavat tartalmazó biocid termékek – a hatóanyag felhasználásával kapcsolatos bizonyos feltételek betartása esetén – várhatóan megfelelnek az 528/2012/EU rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeknek.

(6)

Ezért helyénvaló jóváhagyni a perecetsavnak az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. terméktípusba tartozó biocid termékekben, bizonyos előírások és feltételek betartása mellett történő felhasználását.

(7)

Ami a 4. terméktípusban való felhasználást illeti, az értékelés nem foglalkozott azzal az esettel, amikor az 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 1. cikkének (1) bekezdése szerinti, élelmiszerekkel rendeltetésszerűen közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak perecetsavat tartalmazó biocid termékeket tartalmaznak. Az ilyen anyagok esetében szükség lehet az említett rendelet 5. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett, élelmiszerekbe történő kioldódásra vonatkozó különös határértékek megállapítására. A jóváhagyás ezért nem terjedhet ki az ilyen használatra, kivéve, ha a Bizottság meghatározott ilyen határértékeket, vagy ha az említett rendelet alapján megállapította, hogy nincs szükség ilyen határértékekre.

(8)

A perecetsav ecetsavat és hidrogén-peroxidot tartalmazó vizes oldat. A robbanóanyag-prekurzorok előállításához felhasználható hidrogén-peroxid jelenléte miatt a 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (5) továbbra is alkalmazni kell a hidrogén-peroxidra.

(9)

Egy adott hatóanyag jóváhagyását megelőzően ésszerű időtartamot kell biztosítani arra, hogy az érdekelt felek megtehessék az új követelmények teljesítéséhez szükséges előkészítő intézkedéseket.

(10)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja, hogy a perecetsavat a 1., 2., 3., 4., 5. és 6. terméktípusba tartozó biocid termékekben – a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett – hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. augusztus 4-i 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról (HL L 294., 2014.10.10., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. október 27-i 1935/2004/EK rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2004.11.13., 4. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 98/2013/EU rendelete a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 39., 2013.2.9., 1. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító szám

A hatóanyag minimális tisztasági foka (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek

Perecetsav

IUPAC-név:

Peroxi-etánsav

EK-szám: 201-186-8

CAS-szám: 79-21-0

A specifikáció a perecetsav gyártásához felhasznált kiindulási anyagokon (hidrogén-peroxid és ecetsav) alapul.

A perecetsav ecetsavat és hidrogén-peroxidot tartalmazó vizes oldatban.

2017. október 1.

2027. szeptember 30.

1.

A termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei a következők:

(1)

A hidrogén-peroxid jelenléte miatt a biocid termékekre vonatkozó engedélyek nem sérthetik a 98/2013/EU rendelet rendelkezéseit.

(2)

A foglalkozásszerű felhasználók számára biztonságos munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározni.

2.

A termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei a következők:

(1)

A hidrogén-peroxid jelenléte miatt a biocid termékekre vonatkozó engedélyek nem sérthetik a 98/2013/EU rendelet rendelkezéseit.

(2)

A foglalkozásszerű felhasználók számára biztonságos munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározni. A termékeket megfelelő egyéni védőfelszereléssel kell használni, ha az expozíció mértéke más módon nem csökkenthető elfogadható szintre.

(3)

A felszíni vizek tekintetében azonosított kockázatokra figyelemmel a termékek csak abban az esetben engedélyezhetők szennyvíz-fertőtlenítésre, ha bizonyítható, hogy a kockázatok elfogadható szintre csökkenthetők.

3.

A termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei a következők:

(1)

A hidrogén-peroxid jelenléte miatt a biocid termékekre vonatkozó engedélyek nem sérthetik a 98/2013/EU rendelet rendelkezéseit.

(2)

A foglalkozásszerű felhasználók számára biztonságos munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározni. A termékeket megfelelő egyéni védőfelszereléssel kell használni, ha az expozíció mértéke más módon nem csökkenthető elfogadható szintre.

4.

A termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei a következők:

(1)

A hidrogén-peroxid jelenléte miatt a biocid termékekre vonatkozó engedélyek nem sérthetik a 98/2013/EU rendelet rendelkezéseit.

(2)

A foglalkozásszerű felhasználók számára biztonságos munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározni. A termékeket megfelelő egyéni védőfelszereléssel kell használni, ha az expozíció mértéke más módon nem csökkenthető elfogadható szintre.

(3)

Olyan anyagok és tárgyak, amelyek az 1935/2004/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerint rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülnek élelmiszerekkel, nem tartalmazhatják e termékeket, kivéve, ha a Bizottság egyedi határértékeket határoz meg a perecetsav élelmiszerekbe történő kioldódására, vagy az említett rendelet alapján megállapítja, hogy nincs szükség ilyen határértékek meghatározására.

5.

A termék értékelése során különleges figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei a következők:

(1)

A hidrogén-peroxid jelenléte miatt a biocid termékekre vonatkozó engedélyek nem sérthetik a 98/2013/EU rendelet rendelkezéseit.

(2)

A foglalkozásszerű felhasználók számára biztonságos munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározni. A termékeket megfelelő egyéni védőfelszereléssel kell használni, ha az expozíció mértéke más módon nem csökkenthető elfogadható szintre.

6.

A termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei a következők:

(1)

A hidrogén-peroxid jelenléte miatt a biocid termékekre vonatkozó engedélyek nem sérthetik a 98/2013/EU rendelet rendelkezéseit.

(2)

A foglalkozásszerű felhasználók számára biztonságos munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározni. A termékeket megfelelő egyéni védőfelszereléssel kell használni, ha az expozíció mértéke más módon nem csökkenthető elfogadható szintre.


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az 528/2012/EU rendelet 89. cikkének (1) bekezdése alapján végzett értékeléshez használt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.


30.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/673 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 29.)

az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére, 16. cikke (1) bekezdésére, 16. cikke (3) bekezdésének a) pontjára, 19. cikke (3) bekezdésére, 20. cikke (3) bekezdésére, 21. cikke (2) bekezdésére, 22. cikke (1) bekezdésére és 38. cikke a) pontjára,

mivel:

(1)

A tengeri moszatok és más algák a Szerződés I. mellékletében szereplő Brüsszeli Nómenklatúra 12. árucsoportjába tartoznak. A tengeri moszatok és más algák ezért a 834/2007/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdése első albekezdésének a) pontja alá tartozó mezőgazdasági termékek. Mivel a „mikroalgák” a „más algák” közé tartoznak, a mikroalgák is a 834/2007/EK rendelet hatálya alá tartoznak.

(2)

Mivel a 889/2008/EK bizottsági rendelet (2) eddig nem határozott meg részletes termelési szabályokat az élelmiszerként használandó mikroalgákra vonatkozóan, és mivel kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy milyen termelési szabályokat kell követniük a gazdasági szereplőknek az élelmiszerként használandó mikroalgák termesztése során, egyértelművé kell tenni a helyzetet, és részletes szabályokat kell meghatározni a szóban forgó termékekre vonatkozóan.

(3)

A mikroalgák termelése sok tekintetben hasonlít a tengeri moszatok termelésére, még akkor is, ha az előbbi nem tengerben történik. Ezenfelül ha a mikroalgákat tenyésztett víziállatok takarmányaként hasznosítják, akkor – a többsejtű tengeri algához vagy a fitoplanktonhoz hasonlóan – a 889/2008/EK bizottsági rendelet 6a. cikkével összhangban a tengeri moszat termelésére és begyűjtésére vonatkozó termelési szabályokat kell alkalmazni rájuk. Ezért helyénvaló nyilvánvalóvá tenni, hogy a tengeri moszatra vonatkozó termelési szabályok a mikroalgák élelmiszerként való továbbhasznosítás céljából történő termelésére is alkalmazandók.

(4)

A 889/2008/EK rendelet 25e. cikkének 3. bekezdésében és 25o. cikke 1. bekezdésének harmadik albekezdésében, a nem ökológiai módszerrel tenyésztett víziállatok ivadékainak és a kéthéjú kagylók nem ökológiai keltetőből származó ikráinak az ökológiai termelés során való használatára vonatkozó átmeneti intézkedések 2015. december 31-ig voltak érvényesek, amiből az következik, hogy az említett időponttól kezdődően az ökológiai termelésben használt valamennyi ivadéknak és kéthéjúkagyló-ikrának ökológiai termelésből kell származnia. Mivel úgy tűnik, hogy nem állnak rendelkezésre elegendő mennyiségben ökológiai termelésből származó ivadékok és kéthéjúkagyló-ikrák, az említett időtartamot egy évvel meg kell hosszabbítani, hogy a gazdasági szereplőknek legyen idejük elegendő mennyiségű ökológiai termelésből származó ivadékot és kéthéjúkagyló-ikrát előállítani.

(5)

A Bizottságnak a 889/2008/EK rendelet 29d. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2015. augusztus 1-je előtt felül kell vizsgálnia egyes borászati eljárásokat, folyamatokat és kezeléseket, mérlegelve a szóban forgó gyakorlatok fokozatos megszüntetését vagy további korlátozását.

(6)

A Bizottság felkérte a biogazdálkodással kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoportot (EGTOP), hogy értékelje az említett borászati eljárások, folyamatok és kezelések hatását az ökológiai bor egyes lényegi tulajdonságaira, valamint azt, hogy rendelkezésre állnak-e az azokat helyettesítő alternatív módszerek. Az EGTOP ajánlotta (3) e gyakorlatok további használatának engedélyezését az ökológiai borászatban, tekintettel arra, hogy jelenleg nem állnak rendelkezésre életképes alternatívák. Az EGTOP ajánlotta továbbá, hogy az említett módszereket bizonyos idő elteltével újra kell értékelni a jelenlegivel egyező célból – vagyis azok fokozatos megszüntetése vagy további korlátozása érdekében. Ezért a 2015. augusztus 1-jei határidőt három évvel meg kell hosszabbítani.

(7)

Az illetékes hatóságoknak lehetőségük van arra, hogy ideiglenes jelleggel engedélyezzenek az állattartási szabályok alóli kivételt abban az esetben, ha egyedi körülmények miatt a gazdasági szereplők nem tudnák folytatni vagy újrakezdeni az ökológiai termelést. Különösen az állatok egészségügyi vagy katasztrófahelyzet okozta nagy arányú pusztulása esetén engedélyezhetik az állomány megújítását vagy újbóli létrehozását nem ökológiai tartásból származó állatokkal, ha ökológiai tartású állatok nem állnak rendelkezésre. Egyértelművé kell tenni, hogy az említett esetben az állatállomány nem ökológiai tartásból származó állatokkal való bővítése kapcsán alkalmazandó átállási időszakot továbbra is be kell tartani.

(8)

Ezenkívül tekintettel arra, hogy az elmúlt években korlátozásra került annak lehetősége, hogy az ökológiai termelés során nem ökológiai módszerrel tenyésztett víziállatok ivadékait használják fel, helyénvaló hasonló kivételeket meghatozni a termelési szabályok alól a tenyésztett víziállatok nagy arányú pusztulása esetére is.

(9)

A 889/2008/EK rendelet II. melléklete sorolja fel az ökológiai termelésben való használatra engedélyezett termékeket a 834/2007/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének h) pontja és 16. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint. A szóban forgó termékek különböző kritériumok – többek között a felhasználás és az eredet – alapján 7 csoportba kerültek besorolásra. Hasznosnak tűnik egyszerűsíteni a táblázatot, és a besoroláshoz csak az eredet kritériumát használni.

(10)

A 889/2008/EK rendelet II. mellékletének táblázatában a jobb oldali oszlop tartalmazza a mellékletben felsorolt termékek – köztük mikroorganizmusok és anyagok – leírását, az összetételükre vonatkozó követelményeket és felhasználási feltételeiket. A szóban forgó termékek ökológiai termelésben való felhasználási feltételeinek és különösen a megfelelő felhasználási kategóriáknak (rovarölő, atkaölő vagy gombaölő szer stb.) ugyanakkor meg kell felelniük a hatóanyagok felhasználására vonatkozóan az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletében meghatározott feltételeknek. Ha az említett rendelet a felhasználást általában a mezőgazdaság szintjén korlátozza, akkor a felhasználás engedélye az ökológiai termelés esetében is korlátozott. Ezenkívül a tapasztalat azt mutatja, hogy a 889/2008/EK rendelet II. mellékletében felsorolt termékek felhasználásának feltételei igen gyakran megegyeznek az ökológiai gazdálkodás és a hagyományos gazdálkodás esetében, és valójában alig van a felhasználásra vonatkozó korlátozás.

(11)

A rendszert ezért egyszerűsíteni kell annak elkerülése érdekében, hogy a 889/2008/EK rendelet II. melléklete olyan felhasználásokat tartalmazzon, amelyek az 540/2011/EU végrehajtási rendelet alapján már nincsenek jóváhagyva. Ugyanakkor jelezni kell, hogy minden, az 540/2011/EU végrehajtási rendelet által általában a mezőgazdaságban jóváhagyott felhasználás automatikusan engedélyezett az ökológiai termelésben is, kivéve, ha külön fel van tüntetve, hogy egyes felhasználásokra szigorúbb korlátozások vonatkoznak.

(12)

A 834/2007/EK rendelet 16. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően a tagállamok egyes anyagokkal kapcsolatban engedélyezés, valamint a 889/2008/EK rendelet II. mellékletébe való felvétel céljából iratanyagokat nyújtottak be a többi tagállam és a Bizottság számára. Az iratokat az EGTOP és a Bizottság megvizsgálta.

(13)

Az EGTOP ajánlásaiban (5) többek között arra a következtetésre jutott, hogy a szén-dioxid, a kovaföld (diatomaföld), a zsírsavak és a kálium-bikarbonát anyagok megfelelnek az ökológiai termelésre vonatkozó célkitűzéseknek és elveknek. Ezért ezeket az anyagokat fel kell venni a 889/2008/EK rendelet II. mellékletébe. Ezenkívül annak érdekében, hogy a hatóanyagok megnevezése igazodjon az 540/2011/EU végrehajtási rendelethez, helyénvaló a zsírsav káliumsója (káliszappan) megnevezést zsírsavakra válatoztatni.

(14)

Az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 23. cikke szerint az egyszerű anyagok olyan anyagok, amelyek hasznosak növényvédő szerként, de amelyeket döntően nem erre a célra használnak. Sokukat már egyszerű anyagként való besorolásuk előtt hagyományosan használták az ökológiai gazdálkodásban. Ezek között számos növényi vagy állati eredetű élelmiszer van. Helyénvaló a szóban forgó egyszerű anyagok felhasználását engedélyezni az ökológiai gazdálkodásban, és ezért felvenni azokat a 889/2008/EK rendelet II. mellékletébe, amennyiben megfelelnek annak a két kritériumnak, hogy egyfelől a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 2. cikkében szereplő „élelmiszer” fogalommeghatározás hatálya alá tartoznak, másfelől pedig növényi vagy állati eredetűek.

(15)

A 889/2008/EK rendelet VI. melléklete sorolja fel az ökológiai termelésben való használatra engedélyezett takarmány-adalékanyagokat a 834/2007/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének d) pontja és 16. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerint.

(16)

Az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnél (8) alkalmazott megközelítéshez való igazodás érdekében máshogy kell megjeleníteni a VI. mellékletet. Nevezetesen a VI. melléklet táblázatának bal oldali oszlopában fel kell tüntetni az adalékanyag azonosító számát vagy a funkciós csoportot, valamint a „technológiai adalékanyagok” és a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” csoportjába történő besorolást összhangba kell hozni az 1831/2003/EK rendeletben használt besorolással. A 889/2008/EK rendelet VI. mellékletének 4. pontjában „az állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” csoportjába tartozó anyagok megnevezését is hozzá kell igazítani az 1831/2003/EK rendelet szóhasználatához.

(17)

A 834/2007/EK rendelet 16. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően a tagállamok egyes takarmány-adalékanyagokkal kapcsolatban engedélyezés, valamint a 889/2008/EK rendelet VI. mellékletébe való felvétel céljából iratanyagokat nyújtottak be a többi tagállam és a Bizottság számára. Az iratokat az EGTOP és a Bizottság megvizsgálta. Az EGTOP takarmányanyagokra és takarmány-adalékanyagokra vonatkozó ajánlásai (9) alapján a következő, az EGTOP által az ökológiai termelésre vonatkozó célkitűzéseknek és elveknek megfelelőnek ítélt anyagok felhasználását engedélyezni kell: szelénnel dúsított élesztő, diréz-klorid-trihidroxid (TBCC) és cink-klorid-hidroxid-monohidrát (TBZC).

(18)

A 131/2014/EU (10), az (EU) 2015/861 (11) és az (EU) 2015/1152 (12) bizottsági végrehajtási rendeletek által bevezetett módosítások alapján fel kell váltani a már nem létező„természetes eredetű, tokoferolban gazdag kivonatok”,„E2 Jód” és „E3 Kobalt” anyagokat a megfelelő kategóriába tartozó új anyagokkal. Ezenkívül ki kell javítani bizonyos pontatlanságokat a „d) Kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok” funkcionális csoportba tartozó bentonit-montmorillonit és klinoptilolit azonosító száma tekintetében.

(19)

A 889/2008/EK rendelet VIII. melléklete sorolja fel a feldolgozott ökológiai élelmiszerek, élesztők és élesztőtartalmú termékek termeléséhez használt eengedélyezett anyagokat a 834/2007/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 21. cikke szerint.

(20)

Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (13) való összhang érdekében módosítani kell a szilícium-dioxid-gél vagy kolloid oldat (E 551) különleges felhasználási feltételeit, valamint a bentonitra vonatkozó speciális tisztasági kritériumot. A kaolin (E 559) meglévő engedélyét vissza kell vonni, mivel az 1333/2008/EK rendelet az adalékanyag felhasználását 2014. január 31-ig engedélyezte.

(21)

A 834/2007/EK rendelet 21. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően a tagállamok egyes élelmiszer-adalékanyagokkal, technológiai segédanyagokkal és egyes egyéb anyagokkal kapcsolatban engedélyezés, valamint a 889/2008/EK rendelet VIII. mellékletébe való felvétel céljából iratanyagokat nyújtottak be a többi tagállam és a Bizottság számára. Az iratokat az EGTOP és a Bizottság megvizsgálta.

(22)

Az EGTOP élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó ajánlásai (14) alapján a következő, az EGTOP által az ökológiai termelésre vonatkozó célkitűzéseknek és elveknek megfelelőnek ítélt anyagok felhasználását engedélyezni kell: méhviasz (E 901), karnaubaviasz (E 903), gellángumi (E 418) és eritrit (E 968).

(23)

Ezenkívül a következő adalékanyagokra vonatkozó felhasználási feltételeket az EGTOP ajánlása alapján módosítani kell: kén-dioxid, kálium-metabiszulfit, tokoferolban gazdag kivonat, lecitinek, citromsav, nátrium-citrát, borkősav, glicerin, nátrium-karbonát, szilícium-dioxid-gél vagy kolloid oldat, valamint nátrium-hidroxid. Az ökológiai nyersanyagból előállított lecitin rendelkezésre áll ugyan a piacon, de az ökológiai élelmiszerfeldolgozó-iparban a legtöbb felhasználáshoz megfelelő minőségű lecitinre van szükség. Az ökológiai élelmiszer-termelés szempontjából megfelelő minőség pedig jelenleg nem áll elegendő mennyiségben rendelkezésre. Tekintettel az ökológiai élelmiszer-termelésben szükséges különböző minőségű ökológiai lecitin átmeneti hiányára, elő kell írni, hogy hároméves átmeneti időszak alatt a nem ökológiai nyersanyagból előállított lecitint fel lehet használni az ökológiai élelmiszerek termelése során.

(24)

Az EGTOP technológiai segédanyagokra vonatkozó ajánlásai alapján engedélyezni kell az ecetsav/ecet, a tiamin-hidroklorid, a diammónium-foszfát, a nátrium-karbonát és a farost anyagokat. A nátrium-karbonát, a citromsav, a nátrium-hidroxid, a növényi olajok, a bentonit, a méhviasz és a karnaubaviasz tekintetében módosítani kell a különleges feltételeket.

(25)

Az élesztő előállításához használt technológiai segédanyagok tekintetében elő kell írni, hogy a burgonyakeményítő és a növényi olajok csak akkor használhatók, ha ökológiai termelésből származnak, mivel az említett technológiai segédanyagok ökológiai formában is elegendő minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésre.

(26)

Végezetül a 889/2008/EK rendelet II., VI. és VIII. mellékletében már nem releváns utalni arra a rendeletre, amelynek alapján a termékek, illetve anyagok engedélyezése történt.

(27)

A 889/2008/EK rendeletet ezért mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(28)

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplőknek, az ellenőrző hatóságoknak és az ellenőrző szerveknek ésszerű idő álljon rendelkezésükre az ahhoz való igazodáshoz, hogy a tengeri moszatra vonatkozó részletes termelési szabályok a mikroalgák élelmiszerként való továbbhasznosítás céljából történő termesztésére is alkalmazandók, rendelkezni kell arról, hogy a 889/2008/EK rendelet 6a. cikkének módosítása e rendelet hatálybelépésétől számított 12 hónap elteltével alkalmazandó.

(29)

A folytonosság és a nem ökológiai módszerrel tenyésztett víziállat-ivadékok és a kéthéjú kagylók nem ökológiai keltetőből származó ikráinak használatára vonatkozó lehetőségnek a meghosszabbítása céljából a 889/2008/EK rendelet 25e. cikke (3) bekezdésének és 25o. cikke (1) bekezdésének módosítását visszamenőleges hatállyal 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

(30)

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők igazodni tudjanak a feldolgozott ökológiai élelmiszerek, élesztők és élesztőtartalmú termékek előállításához használt egyes termékekkel és anyagokkal kapcsolatban bevezetett módosításokhoz, rendelkezni kell arról, hogya 889/2008/EK rendelet VIII. mellékletének módosításai e rendelet hatálybelépésétől számított 6 hónap elteltével alkalmazandók.

(31)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 889/2008/EK rendelet módosítása

A 889/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 6a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6a. cikk

Hatály

E fejezet részletes termelési szabályokat határoz meg a tengeri moszatra vonatkozóan.

E fejezet alkalmazásában a »tengeri moszat« magában foglalja a többsejtű tengeri algát, a fitoplanktont és a mikroalgát is.”

2.

A 25e. cikk (3) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(3)   Nem ökológiai termelésből származó ivadékok esetében a gazdaságba behozott állatok aránya a következő: 2011. december 31-től 80 %, 2014. december 31-től 50 %, 2016. december 31-től 0 %.”

3.

A 25o. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Mindazonáltal a kéthéjú kagylók nem ökológiai keltetőből származó, az ökológiai egységekben való termelésbe bevezethető ikráinak maximális aránya 2011. december 31-től 80 %, 2014. december 31-től 50 % és 2016. december 31-től 0 % lehet.”

4.

A 29d. cikk (4) bekezdésében a „2015. augusztus 1.” dátum helyébe a „2018. augusztus 1.” dátum lép.

5.

A 47. cikk első albekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az állatok egészségügyi vagy katasztrófahelyzet okozta nagy arányú pusztulása esetén az állomány megújítását vagy újbóli létrehozását nem ökológiai tartásból származó állatokkal, ha ökológiai tartású állatok nem állnak rendelkezésre, azzal a feltétellel, hogy az adott átállási időszakot alkalmazzák a nem ökológiai tartásból származó állatok tekintetében;”;

b)

a cikk a következő f) ponttal egészül ki:

„f)

az állatok 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 57. cikke (1) bekezdésének a)–d) pontjában felsorolt körülmények okozta nagy arányú pusztulása esetén az állomány megújítását vagy újbóli létrehozását nem ökológiai tartásból származó állatokkal, ha ökológiai tartású állatok nem állnak rendelkezésre, azzal a feltétellel, hogy a tenyésztési ciklus időtartamának legalább az utolsó kétharmada az ökológiai tenyésztés szabályai szerint zajlik.

(*)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 508/2014/EU rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).”"

6.

A II. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép;

7.

A VI. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép;

8.

A VIII. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Az 1. cikk következő pontjai a rájuk vonatkozóan feltüntetett időponttól alkalmazandók:

a)

az 1. pontot 2017. május 7-től kell alkalmazni;

b)

a 2. és a 3. pontot 2016. január 1-jétől kell alkalmazni;

c)

a 8. pontot 2016. november 7-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK rendelete az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 250., 2008.9.18., 1. o.).

(3)  Végleges jelentés:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/

(4)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  Végleges jelentés:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK rendelete a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.).

(9)  Végleges jelentés:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf

(10)  A Bizottság 2014. február 11-i 131/2014/EU végrehajtási rendelete a kobalt(II)-acetát-tetrahidrát, a kobalt(II)-karbonát, a kobalt(II)-karbonát-hidroxid(2:3)monohidrát, a kobalt(II)-szulfát-heptahidrát és a bevont, granulált kobalt(II)-karbonát-hidroxid(2:3)monohidrát takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről szóló 601/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 41., 2014.2.12., 3. o.).

(11)  A Bizottság 2015. június 3-i (EU) 2015/861 végrehajtási rendelete a kálium-jodid, a vízmentes kalcium-jodát és a bevont, granulált vízmentes kalcium-jodát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (HL L 137., 2015.6.4., 1. o.).

(12)  A Bizottság 2015. július 14-i (EU) 2015/1152 végrehajtási rendelete a növényi olajokból származó tokoferolkivonatok, a (delta-tokoferolban gazdag) növényi olajokból származó, tokoferolban gazdag kivonatok és az alfa-tokoferol valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (HL L 187., 2015.7.15., 5. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1333/2008/EK rendelete az élelmiszer-adalékanyagokról (HL L 354., 2008.12.31., 16. o.).

(14)  Végleges jelentés:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf


I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Növényvédő szerek – az 5. cikk (1) bekezdésében említett termékek

A mellékletben felsorolt összes anyagnak meg kell felelnie legalább az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (1) mellékletében meghatározott felhasználási feltételeknek A ökológiai termelésben történő használatra vonatkozóan meghatározott szigorúbb felhasználási feltételeket az egyes táblázatok második oszlopa tartalmazza.

1.   Növényi vagy állati eredetű anyagok

Megnevezés

Leírás, az összetételre vonatkozó követelmények, felhasználási feltételek

Azadirachta indica fából (miatyánkcserje, olvasószemfa) kivont azadirachtin

 

Egyszerű anyagok

Csak az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) értelmében vett olyan egyszerű anyagok, amelyek a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 2. cikke szerinti „élelmiszer” fogalommeghatározás hatálya alá tartoznak, továbbá növényi vagy állati eredetűek.

Gyomirtó szerként nem használható, de kártevők és betegségek elleni védekezéshez alkalmazható szerek

Méhviasz

Kizárólag a metszés során, sebkezelő anyagként

Hidrolizált fehérjék, kivéve a zselatint

 

Laminarin

A moszatot vagy ökológiai termesztéssel kell előállítani a 6d. cikknek megfelelően, vagy fenntartható módon kell betakarítani a 6c. cikknek megfelelően.

Feromonok

Csak csapdákban és adagolókban.

Növényi olajak

A gyomirtó szeren kívül minden felhasználás engedélyezett.

Chrysanthemum cinerariaefoliumból kivont piretrinek

 

Piretroidok (kizárólag deltametrin vagy lambda-cihalotrin)

Csak megfelelő attraktánsokkal ellátott csapdákban; kizárólag Batrocera oleae és Ceratitis capitata (Wied.) ellen.

Quassia amara növényből kivont kvasszia

Csak rovarölő szerként, riasztószerként.

Állati vagy növényi eredetű szagriasztók/birkafaggyú

Kizárólag a növény nem ehető részein és olyan helyen, ahol a növényi anyagot nem nyelik le juhok vagy kecskék.

2.   Mikroorganizmusok vagy mikoroorganizmusok által előállított anyagok

Megnevezés

Leírás, az összetételre vonatkozó követelmények, felhasználási feltételek

Mikroorganizmusok

Nem GMO-eredetű.

Spinozad

 

3.   Az 1. és 2. szakaszban említettektől eltérő anyagok

Megnevezés

Leírás, az összetételre vonatkozó követelmények, felhasználási feltételek vagy korlátozások

Alumínium-szilikát (kaolin)

 

Kalcium-hidroxid

Gombaölő szerként való felhasználásra csak gyümölcsfák esetében, beleértve a faiskolákat, a Nectria galligena elleni védekezésre.

Szén-dioxid

 

Rézvegyületek a következő formákban: réz-hidroxid, réz-oxiklorid, rézoxid, bordeaux-i keverék és tribázikus rézszulfát

Évente maximum 6 kg réz hektáronként

Évelő növények esetén a tagállamok – az első bekezdéstől eltérve – rendelkezhetnek úgy, hogy a 6 kg réz határérték meghaladható egy adott évben, feltéve, hogy a szóban forgó évből és a négy megelőző évből álló ötéves időszakban az átlagos tényleges mennyiség nem haladja meg a 6 kg-ot.

Etilén

 

Zsírsavak

A gyomirtó szeren kívül minden felhasználás engedélyezett.

Vas-foszfát (vas (III)-ortofoszfát)

A termesztett növények között a talajfelszínre szórandó készítmények.”

Kovaföld (diatomaföld)

 

Mészkénlé (kalcium-poliszulfid)

 

Paraffinolaj

 

Kálium-hidrogén-karbonát (másképpen: kálium-bikarbonát)

 

Kvarchomok

 

Kén

 


(1)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).


II. MELLÉKLET

„VI. MELLÉKLET

A 22. cikk g) pontjában, a 24. cikk (2) bekezdésében és a 25 m. cikk (2) bekezdésében említett, takarmányozási célra használt takarmány-adalékanyagok

Az e mellékletben felsorolt takarmány-adalékanyagokat az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) szerint engedélyeztetni kell.

1.   TECHNOLÓGIAI ADALÉKANYAGOK

a)   Tartósítószerek

Azonosító szám vagy funkciós csoport

Anyag

Leírás, felhasználási feltételek

 

E 200

Szorbinsav

 

 

E 236

Hangyasav

 

 

E 237

Nátrium-formiát

 

 

E 260

Ecetsav

 

 

E 270

Tejsav

 

 

E 280

Propionsav

 

 

E 330

Citromsav

 

b)   Antioxidánsok

Azonosító szám vagy funkciós csoport

Anyag

Leírás, felhasználási feltételek

 

1b306(i)

Növényi olajokból származó tokoferolkivonatok

 

 

1b306(ii)

(Delta-tokoferolban gazdag) növényi olajokból származó, tokoferolban gazdag kivonatok

 

c)   Emulgeálószerek, stabilizátorok sűrítőanyagok és zselésítő anyagok

Azonosító szám vagy funkciós csoport

Anyag

Leírás, felhasználási feltételek

 

E 322

Lecitinek

Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai nyersanyagból állították elő.

Kizárólag tenyésztett víziállatok takarmányozására használható.

d)   Kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok

Azonosító szám vagy funkciós csoport

Anyag

Leírás, felhasználási feltételek

 

E 535

Nátrium-ferrocianid

Maximális adagolási arány: 20 mg/kg NaCl (ferrocianid-anionként számítva)

 

E 551b

Szilikagél

 

 

E 551c

Kovaföld (diatomaföld, tisztított)

 

 

1m558i

Bentonit

 

 

E 559

Azbesztet nem tartalmazó kaolinos agyagok

 

 

E 560

Sztearitok és klorit természetes keverékei

 

 

E 561

Vermikulit

 

 

E 562

Szepiolit

 

 

E 566

Nátrolit-fonolit

 

 

1g568

Üledékes eredetű klinoptilolit

 

 

E 599

Perlit

 

e)   Szilázs-adalékanyagok

Azonosító szám vagy funkciós csoport

Anyag

Leírás, felhasználási feltételek

1k

Enzimek és mikroorganizmusok

Kizárólag szilázskészítés céljára használható, abban az esetben, ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a megfelelő fermentációt.

2.   ÉRZÉKSZERVI TULAJDONSÁGOKAT JAVÍTÓ ADALÉKANYAGOK

Azonosító szám vagy funkciós csoport

Anyag

Leírás, felhasználási feltételek

2b

Aromaanyagok

Kizárólag mezőgazdasági termékekből nyert kivonatok.

3.   TÁPÉRTÉKKEL RENDELKEZŐ ADALÉKANYAGOK

a)   Vitaminok, provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatásuk van

Azonosító szám vagy funkciós csoport

Anyag

Leírás, felhasználási feltételek

3a

Vitaminok és provitaminok

– Mezőgazdasági termékekből származó vitaminok és provitaminok.

A szintetikus úton előállított vitaminok közül csak a mezőgazdasági termékekből nyert vitaminokkal azonosak használhatók együregű gyomrú állatok és tenyésztett víziállatok takarmányozásához.

A szintetikus úton előállított vitaminok közül kizárólag a mezőgazdasági termékekből nyert vitaminokkal azonos A-, D- és E-vitaminok használhatók kérődzők takarmányozásához; a tagállamoknak a használatot előzetesen engedélyezniük kell annak felmérése alapján, hogy az ökológiai tartású kérődzők a takarmányadagból milyen mértékben képesek hozzájutni az említett vitaminokból szükséges mennyiségekhez.

b)   Nyomelemek vegyületei

Azonosító szám vagy funkciós csoport

Anyag

Leírás, felhasználási feltételek

 

E1 Vas

Vas-oxid

Vas-karbonát

Vas-szulfát, heptahidrát

Vas-szulfát, monohidrát

 

 

3b201

Kálium-jodid

 

3b202

Kalcium-jódát, száraz

3b203

Bevont, granulált vízmentes kalcium-jodát

 

3b301

Kobalt(II)-acetát-tetrahidrát

 

3b302

Kobalt(II)-karbonát

3b303

Kobalt(II)-karbonát-hidroxid(2:3)monohidrát

3b304

Bevont, granulált kobalt(II)-karbonát

3b305

Kobalt(II)-szulfát-heptahidrát

 

E4 Réz

Bázikus réz-karbonát, monohidrát

Réz-oxid

Réz-szulfát, pentahidrát

 

3b409

Diréz-klorid-trihidroxid (TBCC)

 

E5 Mangán

Mangán-oxid

Mangán-szulfát, monohidrát

Mangán-karbonát

 

 

E6 Cink

Cink-oxid

Cink-szulfát, monohidrát

Cink-szulfát heptahidrát

 

3b609

Cink-klorid-hidroxid-monohidrát (TBZC)

 

E7 Molibdén

Nátrium-molibdát

 

 

E8 Szelén

Nátrium-szelenit

Nátrium-szelenát

 

3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b813 és 3b817

Szelénnel dúsított inaktivált élesztő

4.   AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN ALKALMAZOTT ADALÉKANYAGOK

Azonosító szám vagy funkciós csoport

Anyag

Leírás, felhasználási feltételek

4a, 4b, 4c és 4d

»Az állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok« kategóriába tartozó enzimek és mikroorganizmusok”

 


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK rendelete a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.).


III. MELLÉKLET

A 889/2008/EK rendelet VIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. szakasz címe alatti megjegyzést, a B. szakasz címe alatti megjegyzést, valamint az A. és B. szakasz táblázataiban az „Engedély” elnevezésű oszlopot el kell hagyni.

2.

Az A. szakasz a következőképpen módosul:

a)

a kén-dioxidra, kálium-metabiszulfitra, tokoferolban gazdag kivonatra, lecitinre, citromsavra, nátrium-citrátra, borkősavra, glicerinre, nátrium-karbonátra, szilícium-dioxidra és nátrium-hidroxidra vonatkozó sorok helyébe a következő sorok lépnek:

„E 220

Kén-dioxid

X

X (Csak mézsörhöz)

Hozzáadott cukrot tartalmazó vagy nem tartalmazó gyümölcsborokban (*) és mézsörben: 100 mg (**)

E 224

Kálium-metabiszulfit

X

X (Csak mézsörhöz)

Hozzáadott cukrot tartalmazó vagy nem tartalmazó gyümölcsborokban (*) és mézsörben: 100 mg (**)

E 306 (*)

Tokoferolban gazdag kivonat

X

X

Antioxidáns

E 322 (*)

Lecitinek

X

X

Tejtermékek (2)

Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai nyersanyagból állították elő (***)

E 330

Citromsav

X

X

 

E 331

Nátrium-citrát

X

X

 

E 334

Borkősav (L(+)–)

X

X (Csak mézsörhöz)

 

E 422

Glicerin

X

 

Növényi eredetű.

Növénykivonatokhoz és -aromákhoz

E 500

Nátrium-karbonát

X

X

 

E 551

Szilícium-dioxid-gél vagy kolloid oldat

X

X

Szárított por alakú fűszernövényekhez és fűszerekhez

Aromák és propolisz

E 524

Nátrium-hidroxid

X

 

A lúgossütemény felületének kezelése és savanyúság-szabályozás ökológiai aromákban

b)

A táblázat az alábbi sorokkal egészül ki a kódszámok sorrendjének megfelelően:

„E 418

Gellángumi

X

X

Csak nagy aciltartalmú formában

E 901

Méhviasz

X

 

Csak cukrásztermékek fényezőanyagaként.

Ökológiai méhészetből származó méhviasz

E 903

Karnaubaviasz

X

 

Csak cukrásztermékek fényezőanyagaként.

Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai nyersanyagból állították elő”

c)

a táblázat a következő sorral egészül ki:

„E 968

Eritrit

X

X

Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai termelésből származik, ioncserélő technológia használata nélkül”

3.

A B. szakasz a következőképpen módosul:

a)

A nátrium-karbonátra, a citromsavra, nátrium-hidroxidra, a növényi olajokra, a bentonitra, a méhviaszra és a karnaubaviaszra vonatkozó sorok helyébe a következő sorok lépnek:

„Nátrium-karbonát

X

X

 

Citromsav

X

X

 

Nátrium-hidroxid

X

 

Cukorgyártáshoz.

Olajkészítéshez az olívaolaj-termelés kivételével

Növényi olajok

X

X

Kenő, tapadásgátló vagy habzásgátló anyag.

Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai termelésből származnak

Bentonit

X

X

Kolloid anyag mézsörhöz (1)

Méhviasz

X

 

Tapadásgátló anyag.

Ökológiai méhészetből származó méhviasz

Karnaubaviasz

X

 

Tapadásgátló anyag.

Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai nyersanyagból állították elő”

b)

a kaolinra vonatkozó sort el kell hagyni;

c)

a táblázat a következő sorokkal egészül ki:

„Ecetsav/ecet

 

X

Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai termelésből származik.

Halfeldolgozáshoz, csak biotechnológiai forrásból, kivéve, ha GMO-ból állították elő

Tiamin hirdoklorid

X

X

Csak gyümölcsbor (többek között almabor, körtebor és mézsör) feldolgozásához való felhasználásra

Diammónium-foszfát

X

X

Csak gyümölcsbor (többek között almabor, körtebor és mézsör) feldolgozásához való felhasználásra

Farost

X

X

A faanyag csak tanúsítottan fenntartható módon kitermelt fából származhat.

A felhasznált fa nem tartalmazhat mérgező összetevőket (kivágás utáni kezelés, természetesen jelen levő vagy mikroorganizmusokból származó toxinok)”

4.

A C. szakaszban a burgonyakeményítőre és a növényi olajokra vonatkozó sorok helyébe a következő sorok lépnek:

„Burgonyakeményítő

X

X

Szűréshez

Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai termelésből származik

Növényi olajok

X

X

Kenő, tapadásgátló vagy habzásgátló anyag

Kizárólag abban az esetben, ha ökológiai termelésből származnak”


(*)  (Ebben az összefüggésben a »gyümölcsbor«: a szőlőn kívüli más gyümölcsből készített bor (többek között az almabor és a körtebor).

(**)  Minden forrásból elérhető maximális szintek, SO2 mg/l-ben kifejezve.

(***)  2019. január 1-jétől.”


30.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/674 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 29.)

az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek az egyes zöldségekre és gyümölcsökre kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

Az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) előírja a XVIII. mellékletében felsorolt termékek behozatalának felügyeletét. A felügyelet a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 308d. cikkében előírt szabályok szerint történik.

(2)

A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulóján megkötött mezőgazdasági megállapodás (4) 5. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában és a 2013., a 2014. és a 2015. évre vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján egyes zöldségek és gyümölcsök esetében 2016. május 1-jétől kezdődő hatállyal indokolt módosítani a kiegészítő vám küszöbszintjét.

(3)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. A könnyebb olvashatóság kedvéért indokolt az említett rendelet teljes XVIII. mellékletét új szöveggel helyettesíteni.

(4)

Tekintettel arra, hogy az intézkedés alkalmazását a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb meg kell kezdeni, indokolt előírni, hogy e rendelet a kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet XVIII. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2011. június 7-i 543/2011/EU végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról (HL L 157., 2011.6.15., 1. o.).

(3)  A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

(4)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.


MELLÉKLET

„XVIII. MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ BEHOZATALI VÁMOK: IV. CÍM, I. FEJEZET, 2. SZAKASZ

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok sérelme nélkül a termékek megnevezése csupán tájékoztató jellegűnek tekintendő. E melléklet alkalmazásában a kiegészítő vámok alkalmazási körét az e rendelet elfogadásának időpontjában érvényes KN-kódok alkalmazási köre határozza meg.

Tételszám

KN-kód

Árumegnevezés

Alkalmazási időszak

Küszöbszint (tonna)

78.0015

0702 00 00

Paradicsom

2016. október 1-jétől2017. május 31-ig

459 296

78.0020

2016. június 1-jétől2016. szeptember 30-ig

33 923

78.0065

0707 00 05

Uborka

2016. május 1-jétől2016. október 31-ig

20 972

78.0075

2016. november 1-jétől2017. április 30-ig

15 253

78.0085

0709 91 00

Articsóka

2015. november 1-jétől2016. június 30-ig

16 157

78.0100

0709 93 10

Cukkini

2016. január 1-jétől2016. december 31-ig

258 846

78.0110

0805 10 20

Narancs

2015. december 1-jétől2016. május 31-ig

713 508

78.0120

0805 20 10

Klementin

2015. november 1-jétől 2016. február végéig

267 618

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); wilking és hasonló citrushibridek

2015. november 1-jétől 2016. február végéig

105 541

78.0155

0805 50 10

Citrom

2016. június 1-jétől2016. december 31-ig

293 087

78.0160

2016. január 1-jétől2016. május 31-ig

65 269

78.0170

0806 10 10

Csemegeszőlő

2016. július 21-től2016. november 20-ig

70 580

78.0175

0808 10 80

Alma

2016. január 1-jétől2016. augusztus 31-ig

667 666

78.0180

2016. szeptember 1-jétől2016. december 31-ig

54 155

78.0220

0808 30 90

Körte

2016. január 1-jétől2016. április 30-ig

170 513

78.0235

2016. július 1-jétől2016. december 31-ig

118 018

78.0250

0809 10 00

Kajszibarack

2016. június 1-jétől2016. július 31-ig

4 939

78.0265

0809 29 00

Cseresznyefélék a meggy kivételével

2016. május 21-től2016. augusztus 10-ig

29 166

78.0270

0809 30

Őszibarack (beleértve a nektarint is)

2016. június 11-től2016. szeptember 30-ig

3 849

78.0280

0809 40 05

Szilva

2016. június 11-től2016. szeptember 30-ig

18 155 ”


30.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/27


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/675 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 29.)

az Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vámnak az 597/2009/EK tanácsi rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló (EU) 2015/1519 végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

A.   AZ ELJÁRÁS

1.   Hatályos intézkedések

(1)

A Tanács az 598/2009/EK rendelettel (2) végleges kiegyenlítő vámot vetett ki az Amerikai Egyesült Államokból származó, a (10) preambulumbekezdésben meghatározott biodízel behozatalára.

(2)

Kijátszásellenes vizsgálatot követően a Tanács a 443/2011/EU végrehajtási rendelettel (3) kiterjesztette az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára kivetett végleges kiegyenlítő vámot a Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy Kanadából származóként jelentették-e be (a továbbiakban: kiterjesztett intézkedések).

(3)

A Tanács a 391/2014/EU végrehajtási rendelettel (4) az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára kivetett és a Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy Kanadából származóként jelentették-e be – kiterjesztett szubvencióellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatát követően a kiterjesztett hatályos intézkedések módosítása nélkül szüntette meg a részleges időközi felülvizsgálatot.

(4)

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az alaprendelet 18. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a (EU) 2015/1519 végrehajtási rendelettel (5) végleges kiegyenlítő vámot vetett ki az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára (a továbbiakban: hatályos intézkedések).

B.   FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM

(5)

A Bizottsághoz az alaprendelet 19. cikke és 23. cikkének (6) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálat iránti kérelem (a továbbiakban: felülvizsgálati kérelem) érkezett.

(6)

A felülvizsgálati kérelmet a DSM Nutritional Products Canada Inc. kanadai exportáló gyártó (a továbbiakban: kérelmező) nyújtotta be, és az a kiterjesztett intézkedések alóli mentesség megszerzésének lehetőségére korlátozódik.

(7)

A felülvizsgálati kérelemben a kérelmező azt állította, hogy valódi gyártója a felülvizsgálat tárgyát képező terméknek, és képes legyártani a meglévő kiterjesztett intézkedések bevezetéséhez vezető, a (2) preambulumbekezdésben említett kijátszásellenes vizsgálat vizsgálati időszakának kezdete óta az általa az Unióba szállított teljes mennyiséget.

(8)

A kérelmező továbbá azt állította, hogy nem áll kapcsolatban egyetlen olyan exportáló gyártóval sem, amelyre a hatályos intézkedések vonatkoznak, és nem játssza ki a hatályos intézkedéseket.

C.   RÉSZLEGES IDŐKÖZI FELÜLVIZSGÁLAT MEGINDÍTÁSA

(9)

A Bizottság megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem elegendő meggyőző bizonyítékot tartalmazott az alaprendelet 19. cikke és 23. cikkének (6) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálat megindításához. Ezért a Bizottság 2015. május 19-én, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítés (6) (a továbbiakban: az eljárás megindításáról szóló értesítés) útján vizsgálatot indított.

D.   A FELÜLVIZSGÁLAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ TERMÉK

(10)

A felülvizsgálat tárgyát képező termék az Amerikai Egyesült Államokból származó, jelenleg az ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 és ex 3826 00 90 KN-kód alá besorolt, tiszta formában előforduló, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű, zsírsav-monoalkil-észterek és/vagy paraffingázolaj vagy a 20 tömegszázaléknál több, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű, zsírsav-monoalkil-észtert és/vagy paraffingázolajat tartalmazó keverék (közismert nevén „biodízel”) (a továbbiakban: a felülvizsgálat tárgyát képező termék vagy biodízel).

E.   VIZSGÁLATI IDŐSZAK

(11)

A jelenlegi vizsgálat referencia-időszaka a 2014. április 1. és 2015. március 31. közötti időszakot (a továbbiakban: referencia-időszak) ölelte fel. Adatgyűjtés történt továbbá a 2009. április 1-jétől a referencia-időszak végéig tartó időszakra vonatkozóan is.

F.   ÉRDEKELT FELEK

(12)

A Bizottság hivatalos értesítést küldött a kérelmezőnek és Kanada képviselőinek a részleges időközi felülvizsgálat megindításáról. Az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy írásban ismertessék álláspontjukat, és meghallgatást kérjenek az eljárás megindításáról szóló értesítésben megállapított határidőn belül. Csak a kérelmező jelentkezett. Meghallgatást senki sem kért.

(13)

A Bizottság kézhez kapta a kérelmező által kitöltött kérdőívet, amelyet a kérelmező kanadai telephelyén, a helyszínen ellenőriztek.

G.   A VIZSGÁLAT TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSAI

(14)

A kérelmezőt 1997-ben alapították Omega 3 táplálékkiegészítők gyártójaként.

(15)

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a kérelmező valódi gyártója a biodízelnek, amely alapvető tevékenységének, az Omega 3 halolaj-koncentrátumok előállításának folyamata során melléktermékként jön létre.

(16)

A vizsgálat megerősítette továbbá, hogy a kérelmező nem áll kapcsolatban az Amerikai Egyesült Államokban található egyetlen olyan biodízelgyártóval sem, amelyre intézkedések vonatkoznak.

(17)

A vizsgálat megerősítette ezenkívül azt is, hogy az uniós piacra exportált biodízelt ténylegesen a kérelmező gyártotta.

(18)

A vizsgálat továbbá nem tárt fel bizonyítékot arra nézve, hogy a kérelmező az Amerikai Egyesült Államokból vásárolt volna biodízelt, vagy az Egyesült Államokban előállított biodízelt szállított volna az Unióba.

(19)

A (14)–(18) preambulumbekezdésben foglalt ténymegállapítások fényében a Bizottság megállapította, hogy a kérelmező valódi gyártója a felülvizsgálat tárgyát képező terméknek, és ezért mentesíteni kell a kiterjesztett intézkedések alól.

(20)

Az érdekelt felek tájékoztatást kaptak a kérelmezőnek szóló mentesség megadására irányuló szándékról, és lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére. A Bizottsághoz nem jutott el olyan észrevétel, amely módosítaná a felülvizsgálat megszüntetésére irányuló döntését.

(21)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1225/2009/EK tanácsi rendelet (7) 15. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/1519 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott, a »minden más vállalatra« alkalmazandó végleges kiegyenlítő vámot kiterjesztik a Kanadában feladott – függetlenül attól, hogy azt Kanadából származóként jelentették-e be –, jelenleg az ex 1516 20 98 (TARIC-kód: 1516209821), ex 1518 00 91 (TARIC-kód: 1518009121), ex 1518 00 99 (TARIC-kód: 1518009921), ex 2710 19 43 (TARIC-kód: 2710194321), ex 2710 19 46 (TARIC-kód: 2710194621), ex 2710 19 47 (TARIC-kód: 2710194721), ex 2710 20 11 (TARIC-kód: 2710201121), ex 2710 20 15 (TARIC-kód: 2710201521), ex 2710 20 17 (TARIC-kód: 2710201721), ex 3824 90 92 (TARIC-kód: 3824909210), ex 3826 00 10 (TARIC-kódok: 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) és ex 3826 00 90 (TARIC-kód: 3826009011) KN-kód alá besorolt, tiszta formában előforduló, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű, zsírsav-monoalkil-észterek és/vagy paraffingázolaj vagy a 20 tömegszázaléknál több, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű, zsírsav-monoalkil-észtert és/vagy paraffingázolajat tartalmazó keverék (közismert nevén »biodízel«) Unióba irányuló behozatalára, mely intézkedés alól mentességet élveznek az alább felsorolt vállalatok által gyártott termékek:

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

A kiterjesztendő vám az 598/2009/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében a „minden egyéb vállalat” esetében meghatározott végleges kiegyenlítő vám, amelynek összege 237 EUR/tonna, nettó.

A keverékekre vonatkozó kiegyenlítő vámot a keverékben megtalálható, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű, zsírsav-monoalkil-észterek és paraffingázolaj (vagyis a biodízeltartalom) tömegszázalékos arányában kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 188., 2009.7.18., 93. o.

(2)  A Tanács 2009. július 7-i 598/2009/EK rendelete az Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és a behozatalra megállapított ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 179., 2009.7.10., 1. o.).

(3)  A Tanács 2011. május 5-i 443/2011/EU végrehajtási rendelete az 598/2009/EK rendelettel kivetett, az Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vámnak a Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy Kanadából származóként jelentették-e be – történő kiterjesztéséről, az 598/2009/EK rendelettel kivetett végleges kiegyenlítő vámnak az Egyesült Államokból származó, legfeljebb 20 tömegszázalék biodízelt tartalmazó keverékben előforduló biodízel behozatalára történő kiterjesztéséről, valamint a Szingapúrban feladott behozatalokra vonatkozó vizsgálat megszüntetéséről (HL L 122., 2011.5.11., 1. o.).

(4)  A Tanács 2014. április 14-i 391/2014/EU végrehajtási rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára kivetett és a Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy Kanadából származóként jelentették-e be – kiterjesztett szubvencióellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának lezárásáról (HL L 115., 2014.4.17., 14. o.).

(5)  A Bizottság 2015. szeptember 14-i (EU) 2015/1519 végrehajtási rendelete az Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vámnak az 597/2009/EK tanácsi rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről (HL L 239., 2015.9.15., 99. o.).

(6)  Értesítés az eredetileg az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára bevezetett, Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy azt Kanadából származóként jelentették-e be – kiterjesztve alkalmazandó szubvencióellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról (HL C 162., 2015.5.19., 9. o.).

(7)  A Tanács 2009. november 30-i 1225/2009/EK rendelete az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.).


30.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/31


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/676 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 29.)

az Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló (EU) 2015/1518 végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére és 13. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

A.   AZ ELJÁRÁS

1.   Hatályos intézkedések

(1)

A Tanács az 599/2009/EK rendelettel (2) végleges dömpingellenes vámot vetett ki az Amerikai Egyesült Államokból származó, a (10) preambulumbekezdésben meghatározott biodízel behozatalára.

(2)

Kijátszásellenes vizsgálatot követően a Tanács a 444/2011/EU végrehajtási rendelettel (3) kiterjesztette az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámot a Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy Kanadából származóként jelentették-e be (a továbbiakban: kiterjesztett intézkedések).

(3)

A Tanács a 392/2014/EU végrehajtási rendelettel (4) az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára kivetett és a Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy Kanadából származóként jelentették-e be – kiterjesztett dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatát követően a kiterjesztett hatályos intézkedések módosítása nélkül szüntette meg a részleges időközi felülvizsgálatot.

(4)

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az alaprendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően az (EU) 2015/1518 végrehajtási rendelettel (5) végleges dömpingellenes vámot vetett ki az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára (a továbbiakban: hatályos intézkedések).

B.   FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM

(5)

A Bizottsághoz az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése és 13. cikkének (4) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálat iránti kérelem (a továbbiakban: felülvizsgálati kérelem) érkezett.

(6)

A felülvizsgálati kérelmet a DSM Nutritional Products Canada Inc. kanadai exportáló gyártó (a továbbiakban: kérelmező) nyújtotta be, és az a kiterjesztett intézkedések alóli mentesség megszerzésének lehetőségére korlátozódik.

(7)

A felülvizsgálati kérelemben a kérelmező azt állította, hogy valódi gyártója a felülvizsgálat tárgyát képező terméknek, és képes legyártani a kiterjesztett intézkedések bevezetéséhez vezető kijátszásellenes vizsgálat vizsgálati időszakának kezdete óta az általa az Unióba szállított teljes mennyiséget.

(8)

A kérelmező továbbá azt állította, hogy nem áll kapcsolatban egyetlen olyan exportáló gyártóval sem, amelyre a hatályos intézkedések vonatkoznak, és nem játssza ki a hatályos intézkedéseket.

C.   RÉSZLEGES IDŐKÖZI FELÜLVIZSGÁLAT MEGINDÍTÁSA

(9)

A Bizottság megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem elegendő meggyőző bizonyítékot tartalmazott az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése és 13. cikkének (4) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálat megindításához. Ezért a Bizottság 2015. május 19-én, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítés (6) (a továbbiakban: az eljárás megindításáról szóló értesítés) útján vizsgálatot indított.

D.   A FELÜLVIZSGÁLAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ TERMÉK

(10)

A felülvizsgálat tárgyát képező termék az Amerikai Egyesült Államokból származó, jelenleg az ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 és ex 3826 00 90 KN-kód alá besorolt, tiszta formában előforduló, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű, zsírsav-monoalkil-észterek és/vagy paraffingázolaj vagy a 20 tömegszázaléknál több, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű, zsírsav-monoalkil-észtert és/vagy paraffingázolajat tartalmazó keverék (közismert nevén „biodízel”) (a továbbiakban: a felülvizsgálat tárgyát képező termék vagy biodízel).

E.   VIZSGÁLATI IDŐSZAK

(11)

A jelenlegi vizsgálat referencia-időszaka a 2014. április 1. és 2015. március 31. közötti időszakot (a továbbiakban: referencia-időszak) ölelte fel. Adatgyűjtés történt továbbá a 2009. április 1-jétől a referencia-időszak végéig tartó időszakra vonatkozóan is.

F.   ÉRDEKELT FELEK

(12)

A Bizottság hivatalos értesítést küldött a kérelmezőnek és Kanada képviselőinek a részleges időközi felülvizsgálat megindításáról. Az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy írásban ismertessék álláspontjukat, és meghallgatást kérjenek az eljárás megindításáról szóló értesítésben megállapított határidőn belül. Csak a kérelmező jelentkezett. Meghallgatást senki sem kért.

(13)

A Bizottság kézhez kapta a kérelmező által kitöltött kérdőívet, amelyet a kérelmező kanadai telephelyén, a helyszínen ellenőriztek.

G.   A VIZSGÁLAT TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSAI

(14)

A kérelmezőt 1997-ben alapították omega 3 táplálékkiegészítők gyártójaként.

(15)

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a kérelmező valódi gyártója a biodízelnek, amely alapvető tevékenységének, az omega 3 halolaj-koncentrátumok előállításának folyamata során melléktermékként jön létre.

(16)

A vizsgálat megerősítette továbbá, hogy a kérelmező nem áll kapcsolatban az Amerikai Egyesült Államokban található egyetlen olyan biodízelgyártóval sem, amelyre a hatályos intézkedések vonatkoznak.

(17)

A vizsgálat megerősítette ezenkívül azt is, hogy az uniós piacra exportált biodízelt ténylegesen a kérelmező gyártotta.

(18)

A vizsgálat továbbá nem tárt fel bizonyítékot arra nézve, hogy a kérelmező az Amerikai Egyesült Államokból vásárolt volna biodízelt, vagy az Egyesült Államokban előállított biodízelt szállított volna az Unióba.

(19)

A (14)–(18) preambulumbekezdésben foglalt ténymegállapítások fényében a Bizottság megállapította, hogy a kérelmező valódi gyártója a felülvizsgálat tárgyát képező terméknek, és ezért mentesíteni kell a kiterjesztett intézkedések alól.

(20)

Az érdekelt felek tájékoztatást kaptak a kérelmezőnek szóló mentesség megadására irányuló szándékról, és lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére. A Bizottsághoz nem jutott el olyan észrevétel, amely módosítaná a felülvizsgálat megszüntetésére irányuló döntését.

(21)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1225/2009/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/1518 végrehajtási rendelet 2. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott, a »minden más vállalatra« alkalmazandó végleges dömpingellenes vámot kiterjesztik a Kanadában feladott – függetlenül attól, hogy azt Kanadából származóként jelentették-e be –, jelenleg az ex 1516 20 98 (TARIC-kód: 1516209821), ex 1518 00 91 (TARIC-kód: 1518009121), ex 1518 00 99 (TARIC-kód: 1518009921), ex 2710 19 43 (TARIC-kód: 2710194321), ex 2710 19 46 (TARIC-kód: 2710194621), ex 2710 19 47 (TARIC-kód: 2710194721), ex 2710 20 11 (TARIC-kód: 2710201121), ex 2710 20 15 (TARIC-kód: 2710201521), ex 2710 20 17 (TARIC-kód: 2710201721), ex 3824 90 92 (TARIC-kód: 3824909210), ex 3826 00 10 (TARIC-kódok: 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) és ex 3826 00 90 (TARIC-kód: 3826009011) KN-kód alá besorolt, tiszta formában előforduló, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű, zsírsav-monoalkil-észterek és/vagy paraffingázolaj vagy a 20 tömegszázaléknál több, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű, zsírsav-monoalkil-észtert és/vagy paraffingázolajat tartalmazó keverék (közismert nevén »biodízel«) Unióba irányuló behozatalára, mely intézkedés alól mentességet élveznek az alább felsorolt vállalatok által gyártott termékek:

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

A kiterjesztendő vám az 1. cikk (2) bekezdésében a »minden más vállalat« esetében meghatározott végleges dömpingellenes vám, amelynek összege 172,2 EUR/tonna, nettó.

A keverékekre vonatkozó dömpingellenes vámot a keverékben megtalálható, szintézissel és/vagy hidrogénezéssel előállított, nem fosszilis eredetű, zsírsav-monoalkil-észterek és paraffingázolaj (vagyis a biodízeltartalom) tömegszázalékos arányában kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  A Tanács 2009. július 7-i 599/2009/EK rendelete az Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a behozatalra megállapított ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 179., 2009.7.10., 26. o.).

(3)  A Tanács 2011. május 5-i 444/2011/EU végrehajtási rendelete az 599/2009/EK rendelettel kivetett, az Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak a Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy Kanadából származóként jelentették-e be – történő kiterjesztéséről, az 599/2009/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak az Egyesült Államokból származó, legfeljebb 20 tömegszázalék biodízelt tartalmazó keverékben előforduló biodízel behozatalára történő kiterjesztéséről, valamint a Szingapúrban feladott behozatalokra vonatkozó vizsgálat megszüntetéséről (HL L 122., 2011.5.11., 12. o.).

(4)  A Tanács 2014. április 14-i 392/2014/EU végrehajtási rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára kivetett és a Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy Kanadából származóként jelentették-e be – kiterjesztett dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának lezárásáról (HL L 115., 2014.4.17., 17. o.).

(5)  A Bizottság 2015. szeptember 14-i (EU) 2015/1518 végrehajtási rendelete az Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről (HL L 239., 2015.9.15., 69. o.).

(6)  Értesítés az eredetileg az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára bevezetett, Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy azt Kanadából származóként jelentették-e be – kiterjesztve alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról (HL C 162., 2015.5.19., 13. o.).


30.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/35


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/677 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 29.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 29-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

262,4

MA

90,3

ZZ

176,4

0707 00 05

MA

83,2

TR

118,9

ZZ

101,1

0709 93 10

MA

95,4

TR

124,4

ZZ

109,9

0805 10 20

AR

115,8

EG

50,9

IL

84,9

MA

55,5

TR

39,9

ZZ

69,4

0805 50 10

MA

147,0

TR

130,3

ZA

143,4

ZZ

140,2

0808 10 80

AR

110,2

BR

102,8

CL

111,7

CN

150,1

NZ

138,0

US

225,1

ZA

97,2

ZZ

133,6

0808 30 90

AR

126,7

CL

122,8

CN

73,7

ZA

118,8

ZZ

110,5


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

30.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/37


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/678 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. április 29.)

az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (3) bekezdésének értelmében egy párnába töltött száraz levendulavirágokból álló, molyirtóként forgalomba hozott termékről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

2015. május 28-án Németország a Bizottság arra vonatkozó döntését kérte egy párnába töltött száraz levendulavirágokból álló, molyirtóként forgalomba hozott termékről, hogy az az említett rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti biocid termék vagy annak l) pontja szerinti kezelt árucikk-e.

(2)

Az egyezményes uniós útmutató (2) alapján a teljes élő vagy feldolgozatlan élettelen organizmusok (pl. élesztő, fagyasztva szárított baktériumok) vagy azok részei (pl. testrészek, vér, ágak, levelek, virágok stb.) az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) értelmében nem tekintendők anyagnak, keveréknek vagy árucikknek. A száraz levendulavirágok ennek megfelelően nem minősülnek az említett rendelet szerinti anyagoknak, keverékeknek vagy árucikkeknek, ezért nem tekinthetők sem az 528/2012/EU rendelet szerinti biocid terméknek, sem az abban meghatározott kezelt árucikknek.

(3)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A párnába töltött száraz levendulavirágokból álló, molyirtóként forgalomba hozott termék nem minősül sem az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti biocid terméknek, sem az említett rendelet l) pontja szerinti kezelt árucikknek.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  Útmutató az V. melléklethez (A bejelentési kötelezettség alóli mentességek), 19. old., mely a következő weboldalon érhető el: http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_hu.pdf

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).


Helyesbítések

30.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/39


Helyesbítés az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Mali) szóló 2013/34/KKBP tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2016. március 23-i (KKBP) 2016/446 tanácsi határozatához

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 78., 2016. március 24. )

A 75. oldalon, az 1. cikk 2. pontjában:

a következő szövegrész:

„(2)   Az EUTM Mali közös költségeinek fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg a 2016. május 19-től2018. május 18-ig terjedő időszakra 33 400 000 EUR. A referenciaösszegnek a (KKBP) 2015/528 tanácsi határozat (*) 25. cikke (1) bekezdésében említett százalékos aránya 60 % és a határozat 34. cikke (3) bekezdésében említett kötelezettségvállalás százalékos aránya 10 %.”,

helyesen:

„(2)   Az EUTM Mali közös költségeinek fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg a 2016. május 19-től2018. május 18-ig terjedő időszakra 33 400 000 EUR. A referenciaösszegnek a (KKBP) 2015/528 tanácsi határozat (*) 25. cikke (1) bekezdésében említett százalékos aránya 10 % és a határozat 34. cikke (3) bekezdésében említett kötelezettségvállalás százalékos aránya 60 %.”.


30.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/39


Helyesbítés a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 5., 2004. január 9. )

A 62. oldalon, a 16. cikkben a 64/432/EGK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének d) pontja vonatkozásában:

a következő szövegrész:

„A 64/432/EGK irányelv 3. cikke (2) bekezdése d) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„d)

a sertések esetében …”,

helyesen:

„A 64/432/EGK irányelv 3. cikke (2) bekezdése c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a sertések esetében …”.


30.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/40


Helyesbítés az egyes harmadik országokból származó egyes vas- és acéltermékek behozatalára vonatkozó előzetes uniós felügyelet bevezetéséről szóló, 2016. április 28-i (EU) 2016/670 bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 115., 2016. április 29. )

A 42. oldalon, az I. mellékletben, Az előzetes uniós felügyelet alá tartozó termékek listája című táblázatban:

a következő szövegrész:

„7318 16 19”,

helyesen:

„7318 16 91”.