ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 108

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. április 23.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/635 végrehajtási rendelete (2016. április 22.) a 2870/2000/EK rendelet mellékletének bizonyos, a szeszes italok elemzésére vonatkozó referencia-módszerek tekintetében történő módosításáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2016/636 végrehajtási rendelete (2016. április 22.) a Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraén-1-il-izobutirát hatóanyag jóváhagyásának az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti visszavonásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

22

 

*

A Bizottság (EU) 2016/637 rendelete (2016. április 22.) az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos aromaanyagok uniós listáról való törlése tekintetében történő módosításáról ( 1 )

24

 

*

A Bizottság (EU) 2016/638 végrehajtási rendelete (2016. április 22.) a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyag jóváhagyásának az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti visszavonásáról és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

28

 

 

A Bizottság (EU) 2016/639 végrehajtási rendelete (2016. április 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

30

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU, Euratom) 2016/640 határozata (2016. április 21.) a Számvevőszék öt tagjának kinevezéséről

32

 

*

A Tanács (EU, Euratom) 2016/641 határozata (2016. április 21.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a Németországi Szövetségi Köztársaság által javasolt egy tagja kinevezéséről

33

 

*

A Tanács (EU) 2016/642 határozata (2016. április 21.) a Régiók Bizottságának Románia által javasolt egy tagja és egy póttagja kinevezéséről

34

 

*

A Tanács (EU) 2016/643 határozata (2016. április 21.) a Régiók Bizottságának az Olasz Köztársaság által javasolt egy tagja kinevezéséről

35

 

*

A Bizottság (EU) 2016/644 határozata (2015. január 16.) a Ciprus által a Kofinoszi Központi Vágóhíd szerkezetátalakítására nyújtani tervezett SA 31855 (11/C, korábbi 503/10) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2015) 58. számú dokumentummal történt)

36

 

*

A Bizottság (EU) 2016/645 végrehajtási határozata (2016. április 22.) a bőrcsomósodáskór bulgáriai előfordulásával összefüggő egyes védintézkedésekről (az értesítés a C(2016) 3261. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

61

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

23.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/635 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 22.)

a 2870/2000/EK rendelet mellékletének bizonyos, a szeszes italok elemzésére vonatkozó referencia-módszerek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 28. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2870/2000/EK bizottsági rendelet (2) tartalmazza a szeszes italok elemzésére vonatkozó referencia-módszerek felsorolását és leírását. Az említett rendelet mellékletében felsorolt bizonyos módszerek, köztük a szeszes italok illósavtartalmának és összes cukortartalmának meghatározására vonatkozó módszerek leírása azonban még nem történt meg.

(2)

A szeszes italok illósavtartalmának és összcukortartalmának meghatározására vonatkozó módszerekkel kapcsolatban két nemzetközi validálási vizsgálatot végeztek nemzetközileg egyeztetett eljárások szerint; e vizsgálatok alapján az analitikai teljesítőképesség paraméterei elfogadhatónak bizonyultak. A vizsgálatokra az Európai Bizottságnak a IV. keretprogramhoz tartozó szabványos mérési és vizsgálati (SMT) programja keretében folytatott kutatási projekt részeként került sor. A szóban forgó módszerek leírását ezért fel kell venni a 2870/2000/EK rendelet mellékletébe.

(3)

A 110/2008/EK rendelet követelményeket állapít meg a fahordókban érlelt szeszes italok egyes kategóriáira vonatkozóan, és arról rendelkezik, hogy más szeszes italok is érlelhetők ilyen módon. A fából származó főbb vegyületek elemzése segítséget nyújthat annak meghatározásában, hogy egy minta megfelel-e a szeszes ital adott kategóriájára vonatkozó fogalommeghatározásnak. A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) OIV/OENO 382A/2009 határozatában elismerte az említett vegyületek meghatározásának analitikai módszerét. A módszer elismerése különböző szeszes italokra vonatkozó, nemzetközileg egyeztetett eljárások szerint végzett nemzetközi analitikai teljesítőképességi vizsgálat során kapott adatokon alapult. A szeszes italok elemzésére vonatkozó uniós referencia-módszerek 2870/2000/EK rendelet mellékletében található leírását ezért ki kell egészíteni e módszerrel és leírásával.

(4)

A 2870/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a szeszes italokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2870/2000/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 39., 2008.2.13., 16. o.

(2)  A Bizottság 2000. december 19-i 2870/2000/EK rendelete a szeszes italok elemzésére vonatkozó közösségi referencia-módszerek megállapításáról (HL L 333., 2000.12.29., 20. o.).


MELLÉKLET

A 2870/2000/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

a)

a III.3. és a VIII. pontból a „(p.m.)” szövegrészt el kell hagyni.

b)

a szöveg a következő ponttal egészül ki:

„X.

Fából származó vegyületek meghatározása: furfurol, 5-hidroxi-metil-furfurol, 5-metilfurfurol, vanillin, sziringaldehid, koniferaldehid, szinap-aldehid, galluszsav, ellágsav, vanillinsav, sziringinsav és szkopoletin.”

2.

A III. fejezet a következő résszel egészül ki:

„III.3.   SZESZES ITALOK ILLÓSAVTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

1.   Alkalmazási terület

A módszer validálása rum, borpárlat, törkölypárlat és gyümölcspárlat esetében 30 mg/l-től 641 mg/l-ig terjedő szinteken, laboratóriumok közötti körvizsgálat útján történt.

2.   Rendelkező hivatkozások

ISO 3696: 1987 Víz, analitikai laboratóriumi használatra. – Követelmények és vizsgálati módszerek.

3.   Fogalommeghatározások

3.1.   Az illósavtartalom számítása a kötött savtartalom teljes savtartalomból történő kivonásával történik.

3.2.   A teljes savtartalom a titrálható savak összessége.

3.3.   A kötött savtartalom a szeszes ital szárításig történő bepárlása utáni maradék savtartalma.

4.   A módszer elve

A teljes savtartalom és a kötött savtartalom meghatározása titrálás vagy potenciometria útján történik.

5.   Vegyszerek és anyagok

Az elemzés során, hacsak másképp nincs előírva, csak elismert analitikai minőségű vegyszerek és az ISO 3696:1987 szabványa szerinti legalább 3-as tisztasági fokozatú víz használható.

5.1.   0,01 M nátrium-hidroxid oldat (NaOH).

5.2.   Indikátorkeverék-oldat:

 

Mérjünk be 0,1 g indigókármint és 0,1 g fenolvöröst.

 

Oldjuk fel 40 ml vízben, és etanollal töltsük fel 100 ml-re.

6.   Készülékek és eszközök

Közvetett laboratóriumi módszerek alkalmazásánál használt eszközök, A osztályú mérőüvegek valamint a következők:

6.1.

Vízszivattyú

6.2.

Rotációs bepárló vagy ultrahangos fürdő

6.3.

Felszerelések potenciometrikus titráláshoz (opcionális)

7.   Mintavétel és minták

A mintákat elemzés előtt tároljuk szobahőmérsékleten.

8.   Eljárás

8.1.   Teljes savtartalom

8.1.1.   A minta előkészítése

A szeszes italt sugározzuk be ultrahanggal (ultrahangos beavatkozás) vagy keverjük két percig vákuumban, hogy – ha szükséges – eltávolítsuk a szén-dioxidot.

8.1.2.   Titrálás

Pipettával töltsünk 25 ml szeszes italt egy 500 ml-es Erlenmeyer-lombikba.

Adjunk hozzá körülbelül 200 ml (aznap frissen elkészített) hűtött forralt desztillált vizet és 2–6 csepp indikátorkeverék-oldatot (5.2.).

Titráljuk 0,01 M nátrium-hidroxid oldattal (5.1.) amíg a sárgászöld szín ibolyára változik színtelen szeszes italok esetében, illetve a sárgásbarna szín pirosasbarnára változik barna színű szeszes italok esetében.

A titrálás potenciometriával is végezhető, 7,5 pH-ig.

Legyen n1 ml a hozzáadott 0,01 M nátrium-hidroxid-oldat térfogata.

8.1.3.   Számítás

A szeszes ital milliekvivalens/l-ben kifejezett teljes savtartalma (TA) egyenlő 0,4 × n1-gyel.

A szeszes ital ecetsav mg/l-ben kifejezett teljes savtartalma (TA′) egyenlő 24 × n1-gyel.

8.2.   Kötött savtartalom

8.2.1.   A minta előkészítése

Végezzük el 25 ml szeszes ital bepárlását szárításig:

 

Pipettázzunk egy lapos fenekű, hengeres, 55 mm átmérőjű bepárlócsészébe 25 ml szeszes italt. A bepárlás első órájában a párologtató csészét a forrásban lévő vízfürdő fedelére helyezzük, úgy, hogy a folyadék ne legyen forrásban, mivel a kifröccsenés veszteséget okozhat.

 

A szárítást úgy fejezzük be, hogy a bepárlócsészét szárítószekrénybe helyezzük 105 °C-on 2 órára. A bepárlócsészét egy exszikkátorban hagyjuk lehűlni.

8.2.2.   Titrálás

Az (aznap frissen elkészített) hűtött forralt desztillált vízzel történt bepárlás utáni maradékot oldjuk fel, töltsük fel körülbelül 100 ml-re és adjunk hozzá 2–6 csepp indikátorkeverék-oldatot (5.2.).

Titráljuk 0,01 M nátrium-hidroxid oldattal (5.1.).

A titrálás potenciometriával is végezhető, 7,5 pH-ig.

Legyen n2 ml a hozzáadott 0,01 M nátrium-hidroxid-oldat térfogata.

8.2.3.   Számítás

A szeszes ital milliekvivalens/l-ben kifejezett kötött savtartalma (FA) egyenlő 0,4 × n2-vel.

A szeszes ital ecetsav mg/l-ben kifejezett kötött savtartalma (FA) egyenlő 24 × n2-vel.

9.   Az illósavtartalom számítása

9.1.   Kifejezés milliekvivalens/l-ben:

Legyen:

TA

=

teljes savtartalom milliekvivalens/l-ben

FA

=

kötött savtartalom milliekvivalens/l-ben

Az illósavtartalom, VA, milliekvivalens/l-ben egyenlő:

TA – FA

9.2.   Kifejezés ecetsav mg/l-ben:

Legyen:

TA′

=

teljes savtartalom ecetsav mg/l-ben

FA′

=

kötött savtartalom ecetsav mg/l-ben

Az illósavtartalom, VA, ecetsav mg/l-ben egyenlő:

TA′ – FA′

9.3.   Kifejezés ecetsav g/hl-ben 100 térfogat-százalékos tiszta alkoholra vonatkoztatva egyenlő:Formula

ahol „A” a szeszes ital térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalma.

10.   A módszer teljesítőképességi jellemzői (Pontosság)

10.1.   A körvizsgálatok statisztikai eredményei

A következő adatok egy olyan nemzetközi módszertani körvizsgálatból származnak, amelyet nemzetközileg egyeztetett eljárások szerint végeztek [1] [2].

A laboratóriumok közötti körvizsgálat éve:

2000

Laboratóriumok száma

18

Minták száma

6


Minták

A

B

C

D

E

F

Laboratóriumok száma a kiugró adatok eltávolítása után

16

18

18

14

18

18

Kiugró adatok száma (laboratóriumok)

2

 

 

4

 

 

Elfogadott eredmények száma

32

36

36

28

36

36

Középérték

Formula

[mg/L]

272*

241*

30

591*

641*

46

107

492

Az ismételhetőség szórása, sr [mg/L]

8,0

3,6

15,0

3,7

6,7

8,5

Az ismételhetőség relatív szórása, RSDr [%]

3,1

11,8

2,4

8,0

6,2

1,7

Az ismételhetőség határértéke, r [mg/L]

23

10

42

10

19

24

A reprodukálhatóság szórása, sR [mg/l]

8,5

8,4

25,0

4,55

13,4

24,4

A reprodukálhatóság relatív szórása, RSDR [%]

3,3

27,8

4,1

9,9

12,5

5,0

A reprodukálhatóság határértéke, R[mg/L]

24

23

70

13

38

68

Mintatípusok:

A

Szilvapárlat; osztott szint *

B

Rum I; kettős vakpróba

C

Rum II; osztott szint *

D

Slivovica; kettős vakpróba

E

Borpárlat; kettős vakpróba

F

Törkölypárlat; kettős vakpróba

[1]

»Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies«, Horwitz, W. (1995) Pure and Applied Chemistry 67, 332–343.

[2]

Horwitz, W. (1982) Analytical Chemistry 54, 67A–76A.”

3.

A melléklet a következő VIII. fejezettel egészül ki:

„VIII.   ÖSSZES CUKOR

1.   Alkalmazási terület

A szeszes italokban található (invertcukorban kifejezett) összes cukor meghatározására a HPLC–RI-módszer alkalmazandó, a tojást és tejterméket tartalmazó likőrök kivételével.

A módszer validálása a pastis, a desztillált anis, a cseresznyelikőr, a crème de (utána egy gyümölcs vagy a felhasznált nyersanyag nevével) és a crème de cassis esetében 10,86 g/l-től 509,7 g/l-ig terjedő szinteken, laboratóriumok közötti körvizsgálat útján történt. A műszer válaszának linearitását azonban a 2,5 g/l – 20,0 g/l koncentrációtartományban bizonyították.

Ez a módszer nem szolgál alacsony cukorszintek meghatározására.

2.   Rendelkező hivatkozások

ISO 3696:1987 Víz, analitikai laboratóriumi használatra – Követelmények és vizsgálati módszerek.

3.   Elv

Cukoroldatok nagy teljesítményű folyadék-kromatográfiás vizsgálata a glükóz-, fruktóz-, szacharóz-, maltóz- és laktózkoncentrációjuk meghatározása céljából.

Ez a módszer alkil-aminos állófázist és differenciál-refraktométeres kimutatást használ, és példaként van megadva. Állófázisként anioncserélő gyanta is használható.

4.   Vegyszerek és anyagok

4.1.   Glükóz (CAS 50-99-7), minimum 99 %-os tisztaságú.

4.2.   Fruktóz (CAS 57-48-7), minimum 99 %-os tisztaságú.

4.3.   Szacharóz (CAS 57-50-1), minimum 99 %-os tisztaságú.

4.4.   Laktóz (CAS 5965-66-2), minimum 99 %-os tisztaságú.

4.5.   Maltóz-monohidrát (CAS 6363-53-7), minimum 99 %-os tisztaságú.

4.6.   Tiszta acetonitril (CAS 75-05-8) HPLC-elemzésre.

4.7.   Desztillált vagy ásványmentesített, lehetőleg mikroszűrőn átengedett víz.

4.8.   Oldószerek (példa)

Az eluáló oldószer összetétele:

 

75 térfogategység acetonitril (4.6.),

 

25 térfogategység desztillált víz (4.7.).

Gázmentesítés előtt lassan, 5–10 percig engedjük át a héliumot.

Ha az alkalmazott víz nem esett át mikroszűrésen, akkor ajánlatos az oldószert legfeljebb 0,45 μm pórusméretű, szerves oldószerekhez használt szűrőn átszűrni.

4.9.   Abszolút etanol (CAS 64-17-5).

4.10.   Etanol-oldat (5 %, v/v).

4.11.   Standard törzsoldat elkészítése (20 g/l)

Mérjünk ki 2 g-ot minden vizsgálandó cukorból (4.1–4.5.), és töltsük át veszteség nélkül egy 100 ml-es mérőlombikba. (Megjegyzés: 2.11 g maltóz-monohidrát 2 g maltóznak fele meg).

Töltsük fel 100 ml-re 5 térfogat %-os alkohololdattal (4.10.), rázzuk fel, és tároljuk körülbelül + 4 °C-on. Készítsünk hetente egyszer új törzsoldatot.

4.12.   Standard munkaoldatok készítése (2,5, 5,0, 7,5, 10,0 és 20,0 g/l)

Hígítsuk fel a törzsoldatot, 20 g/l (4.11.), 5 térfogat %-os alkohololdattal (4.10.), hogy öt, 2,5, 5,0, 7,5, 10,0 és 20,0 g/l-es standard munkaoldatot kapjunk. Szűrjük át 0,45 μm vagy kisebb pórusméretű szűrőn (5.3.).

5.   Készülékek és eszközök

5.1.   Valamennyi cukor alapvonal-felbontására alkalmas HPLC-rendszer.

5.1.1.   Nagy teljesítményű folyadék-kromatográfia 10 μl-es hurokkal rendelkező hatjáratú injektálószeleppel, vagy bármilyen más, automatikus vagy kézi működtetésű eszköz a mikrovolumenek megbízható injektálására.

5.1.2.   Állandó vagy programozott áramlási sebesség elérését és fenntartását biztosító nagy pontosságú szivattyúrendszer.

5.1.3.   Differenciál-refraktométer.

5.1.4.   Számításra alkalmas integrátor vagy adatrögzítő, amelynek teljesítménye illeszkedik a rendszer többi részéhez.

5.1.5.   Előkolonna:

Az analitikai oszlophoz ajánlott megfelelő előkolonnát csatolni.

5.1.6.   Kolonna (példa):

Anyag:

rozsdamentes acél vagy üveg.

Belső átmérő:

2–5 mm.

Hosszúság:

100–250 mm (a kromatográfiás töltet részecskeméretétől függően), például 5 μm átmérőjű részecskék esetén 250 mm.

Állófázis:

szilikához kötött alkil-amin funkcionális csoportok, maximális részecskeméret: 5 μm.

5.1.7.   Kromatográfiás körülmények (példa):

 

Eluáló oldószer (4.8.), áramlási sebesség: 1 ml/perc.

 

Kimutatás: differenciál-refraktométer.

Annak érdekében, hogy a detektor tökéletesen stabil legyen, kapcsoljuk be néhány órával a használatát megelőzően. A referenciaküvettát fel kell tölteni az eluáló oldószerrel.

5.2.   0,1 mg pontosságú analitikai mérleg.

5.3.   Szűrés kis volumenekhez használatos 0,45 μm pórusméretű mikromembrános szűrővel.

6.   A minták tárolása

A beérkezést követően a mintákat elemzés előtt tároljuk szobahőmérsékleten.

7.   Eljárás

7.1.   A. RÉSZ: A minták előkészítése

7.1.1.   A mintát rázzuk fel.

7.1.2.   Szűrjük át a mintát egy 0,45 μm vagy kisebb pórusméretű szűrőn (5.3.).

7.2.   B. RÉSZ: HPLC

7.2.1.   Meghatározás

Injektáljunk 10 μl-t a standard oldatokból (4.12.) és a mintákból (7.1.2.). Az elemzést végezzük a megfelelő kromatográfiás feltételek – például a fent leírtak – mellett.

7.2.2.   Ha egy minta csúcsának nagyobb területe (vagy magassága), mint a legkoncentráltabb standardoldathoz tartozó csúcsé, akkor a mintát desztillált vízzel fel kell hígítani és az elemzést újra el kell végezni.

8.   Számítás

Hasonlítsuk össze a standard oldat és a szeszes ital esetében kapott két kromatogramot. Azonosítsuk az egyes csúcsokat a retenciós idejük alapján. Mérjük meg a területüket (vagy magasságukat) a koncentráció külső standard szerinti módszerrel történő kiszámításához. Vegyük figyelembe a minta bármely hígítását.

A végeredmény a glükóz, fruktóz, szacharóz, maltóz és laktóz összege invertcukorként, g/l-ben kifejezve.

Az invertcukor mennyiségét az összes monoszacharidtartalomnak és redukáló diszacharidtartalomnak, valamint a glükóz és a fruktóz szacharóztartalomból kiszámított sztöchiometrikus mennyiségének összeadásával kapjuk meg.

Invertcukor (g/l)

=

glükóz (g/l) + fruktóz (g/l) + maltóz (g/l) + laktóz (g/l) + (szacharóz (g/l) × 1,05)

1,05

=

(a fruktóz molekulasúlya + a glükóz molekulasúlya)/a szacharóz molekulasúlya

9.   A módszer teljesítőképességi jellemzői (Pontosság)

9.1.   A körvizsgálatok statisztikai eredményei

A következő adatok egy olyan nemzetközi módszertani körvizsgálatból származnak, amelyet nemzetközileg egyeztetett eljárások szerint végeztek [1] [2].

A laboratóriumok közötti körvizsgálat éve:

2000

Laboratóriumok száma

24

Minták száma

8

[1]

Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies Horwitz, W. (1995) Pure and Applied Chemistry 67, 332–343.

[2]

Horwitz, W. (1982) Analytical Chemistry 54, 67A–76A.

1. táblázat

Fruktóz, glükóz, maltóz

Kimutatandó anyag (analit)

Fruktóz

Glükóz

Maltóz

Minták (× 2)

Crème de Cassis

Standard (50 g/l)

Ánizsízesítésű szeszes ital

Crème de Cassis

Standard (50 g/l)

Ánizsízesítésű szeszes ital

Standard (10 g/l)

Középérték [g/l]

92,78

50,61

15,62

93,16

50,06

15,81

9,32

Laboratóriumok száma kiugró adatok nélkül

21

22

21

23

19

21

22

Az ismételhetőség szórása, sr [g/l]

2,34

2,12

0,43

3,47

1,01

0,48

0,54

Az ismételhetőség relatív szórása, RSDr [%]

2,53

4,2

2,76

3,72

2,03

3,02

5,77

Az ismételhetőség határértéke, r [g/l]

(r = 2,8 × sr)

6,56

5,95

1,21

9,71

2,84

1,34

1,51

A reprodukálhatóság szórása, sR [g/l]

7,72

3,13

0,84

9,99

2,7

0,88

1,4

A reprodukálhatóság relatív szórása, RSDR [%]

8,32

6,18

5,37

10,72

5,4

5,54

15,06

A reprodukálhatóság határértéke, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

21,62

8,76

2,35

27,97

7,57

2,45

3,93


2. táblázat

Szacharóz

Kimutatandó anyag (analit)

Szacharóz

Minták

Pastis

Ouzo

Cseresznyelikőr

Crème de Menthe

Crème de Cassis

Standard (100 g/l)

Középérték [g/l]

10,83

29,2

19,7 (*)

103,33

349,96

319,84

99,83

Laboratóriumok száma kiugró adatok nélkül

19

19

20

18

18

18

Az ismételhetőség szórása, sr [g/l]

0,09

0,75

2,17

5,99

4,31

1,25

Az ismételhetőség relatív szórása, RSDr [%]

0,81

3,07

2,1

1,71

1,35

1,25

Az ismételhetőség határértéke, r [g/l]

(r = 2,8 × sr)

0,25

2,1

6,07

16,76

12,06

3,49

A reprodukálhatóság szórása, sR [g/l]

0,79

0,92

4,18

9,94

16,11

4,63

A reprodukálhatóság relatív szórása, RSDR [%]

7,31

3,76

4,05

2,84

5,04

4,64

A reprodukálhatóság határértéke, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

2,22

2,57

11,7

27,84

45,12

12,97


3. táblázat

Összes cukor

(Megjegyzés: ezek az adatok az összes cukor, és nem az invertcukor fenti 8. pontban meghatározott kiszámítására vonatkoznak.)


Minták

Pastis

Ouzo

Ánizsízesítésű szeszes ital

Cseresznyelikőr

Crème de Menthe

Crème de Cassis

Standard (220 g/l)

Középérték [g/l]

10,86

29,2

19,7 (**)

31,59

103,33

349,73

509,69

218,78

Laboratóriumok száma kiugró adatok nélkül

20

19

20

20

18

18

19

Az ismételhetőség szórása, sr [g/l]

0,13

0,75

0,77

2,17

5,89

5,59

2,71

Az ismételhetőség relatív szórása, RSDr [%]

1,16

3,07

2,45

2,1

1,69

1,1

1,24

Az ismételhetőség határértéke, r [g/l]

(r = 2,8 × sr)

0,35

2,1

2,17

6,07

16,5

15,65

7,59

A reprodukálhatóság szórása, sR [g/l]

0,79

0,92

1,51

4,18

9,98

14,81

8,53

A reprodukálhatóság relatív szórása, RSDR [%]

7,25

3,76

4,79

4,04

2,85

2,91

3,9

A reprodukálhatóság határértéke, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

2,21

2,57

4,24

11,7

27,94

41,48

23,89

4.

A melléklet a következő, X. fejezettel egészül ki:

„X.   A FÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETKEZŐ VEGYÜLETEK NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FOLYADÉK-KROMATOGRÁFIÁVAL (HPLC) TÖRTÉNŐ MEGHATÁROZÁSA: FURFUROL, 5-HIDROXI-METIL-FURFUROL, 5-METILFURFUROL, VANILLIN, SZIRINGALDEHID, KONIFERALDEHID, SZINAP-ALDEHID, GALLUSZSAV, ELLÁGSAV, VANILLINSAV, SZIRINGINSAV ÉS SZKOPOLETIN

1.   Alkalmazási terület

A módszer a furfurol, 5-hidroxi-metil-furfurol, 5-metilfurfurol, vanillin, sziringaldehid, koniferaldehid, szinap-aldehid, galluszsav, ellágsav, vanillinsav, sziringinsav és szkopoletin nagy teljesítményű folyadék-kromatográfiával történő meghatározására vonatkozik.

2.   Rendelkező hivatkozások

A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal (OIV) közgyűlése által elfogadott és az OIV által OIV-MA-BS-16 R2009 számon közzétett elemzési módszer.

3.   Elv

Meghatározás nagy teljesítményű folyadék-kromatográfiával (HPLC), kimutatás ultraibolya spektrofotometriával több hullámhosszon és spektrofluorimetriával.

4.   Reagensek

A reagenseknek analitikai tisztaságúnak kell lennie. A felhasznált víznek desztillált víznek vagy azzal legalább egyenértékű tisztaságú víznek kell lennie. Ajánlatos 18,2 M Ω.cm ellenállású mikroszűrt vizet használni.

4.1.   96 térfogat %-os alkohol.

4.2.   HPLC-minőségű metanol („B” oldószer).

4.3.   0,5 térfogat %-ra hígított ecetsav („A” oldószer).

4.4.   Mozgófázis: (csak példaként szolgál)

„A” oldószer (0,5 %-os ecetsav) és „B” oldószer (tiszta metanol). Szűrjük át egy (0.45 μm pórusméretű) membránszűrőn. Gázmentesítsük ultrahangos fürdőben, ha szükséges.

4.5.   Standard anyagok: legalább 99 %-os tisztaságú furfurol, 5-hidroxi-metil-furfurol, 5-metilfurfurol, vanillin, sziringaldehid, koniferaldehid, szinap-aldehid, galluszsav, ellágsav, vanillinsav, sziringinsav és szkopoletin.

4.6.   Referenciaoldat: a standard anyagokat oldjuk fel 50 térfogat %-os vizes-alkoholos oldatban. A referenciaoldatban a végső koncentrációknak a következő nagyságrendűeknek kell lenniük:

furfurol: 5 mg/l; 5-hidroxi-metil-furfurol: 10 mg/l; 5-metilfurfurol 2 mg/l; vanillin: 5 mg/l; sziringaldehid: 10 mg/l; koniferaldehid: 5 mg/l; szinap-aldehid: 5 mg/l; galluszsav: 10 mg/l; ellágsav: 10 mg/l; vanillinsav: 5 mg/l; sziringinsav: 5 mg/l; szkopoletin: 0,5 mg/l.

5.   Készülékek

Szokásos laboratóriumi eszközök

5.1.   Bináris gradiens módban működő nagy teljesítményű folyadék-kromatográf, amely a következőkkel rendelkezik:

5.1.1.

Spektrofotometriás detektor, amely 260–340 nm hullámhossz mérésére képes. Ajánlott ugyanakkor változtatható hullámhosszú, diódasoros vagy hasonló detektorral dolgozni a csúcsok tisztaságának megerősítése érdekében.

5.1.2.

Spektrofluorometriás detektor – gerjesztési hullámhossz: 354 nm, kibocsátási hullámhossz: 446 nm (a szkopoletin meghatározásához; amely 313 nm-en is kimutatható spektrofotometriával).

5.1.3.

A vizsgálati mintából (például) 10 vagy 20 μl injektálásra alkalmas injekciós eszköz.

5.1.4.

Nagy teljesítményű folyadék-kromatográfiás kolonna, RP C18 típus, 5 μm maximális részecskeméret.

5.2.   Fecskendők HPLC-elemzéshez.

5.3.   Kis volumenek membránszűrésére szolgáló eszköz.

5.4.   Számításra alkalmas integrátor vagy adatrögzítő, amelynek teljesítménye illeszkedik a rendszer egészéhez, és amely több adatgyűjtő csatornával rendelkezik.

6.   Eljárás

6.1.   Az injektálandó oldat elkészítése

A referenciaoldatot és a szeszes italt szükség esetén szűrjük át egy legfeljebb 0.45 μm-es pórusméretű membránszűrőn.

6.2.   Kromatográfiás működési körülmények: az elemzést szobahőmérsékleten végezzük az 5.1. pontban leírt készülékkel, a mozgófázisban (4.4.) körülbelül 0,6 ml/perces áramlási sebességet használva az alábbi (csak példaként szolgáló) gradienst követve:

Időtartam: 0 perc 50 perc 70 perc 90 perc

„A” oldószer (víz-sav): 100 % 60 % 100 % 100 %

„B” oldószer (metanol): 0 % 40 % 0 % 0 %

Vegyük figyelembe, hogy ez a gradiens a koelúció elkerülése érdekében bizonyos esetekben módosítható.

6.3.   Meghatározás

6.3.1.   A standard anyagokat először külön, majd összekeverve injektáljuk.

A működési körülményeket alakítsuk úgy, hogy a csúcsok felbontási tényezői minden vegyület esetében legalább 1-gyel egyenlők legyenek.

6.3.2.   Injektáljuk a 6.1. pont szerint elkészített mintát.

6.3.3.   Mérjük meg a csúcsok területét a referenciaoldatban és a szeszes italban, és számítsuk ki a koncentrációkat.

7.   Az eredmények megadása

Minden összetevő koncentrációját mg/l-ben fejezzük ki.

8.   A módszer teljesítőképességi jellemzői (pontosság)

A következő adatok nemzetközileg egyeztetett eljárások szerint 2009-ben végzett, különféle szeszes italokra vonatkozó nemzetközi analitikai teljesítőképességi vizsgálatból származnak[1], [2].

8.1.   Furfurol

Kimutatandó anyag (analit)

Furfurol

Minták

Whisky

Borpárlat

Rum

Konyak 1.

Bourbon

Konyak 2.

Részt vevő laboratóriumok száma

15

15

15

15

15

15

Elfogadott eredmények száma (laboratóriumok)

14

12

13

14

13

13

Középérték [mg/l]

2,9

1,2

1,7

10,6

15,3

13,9

Az ismételhetőség szórása, sr [mg/l]

0,04

0,05

0,04

0,18

0,23

0,20

Az ismételhetőség relatív szórása, RSDr [%]

1,4

4,5

2,3

1,7

1,5

1,5

Az ismételhetőség határértéke, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,2

0,1

0,5

0,6

0,6

A reprodukálhatóság szórása, sR [mg/l]

0,24

0,18

0,09

1,4

0,49

0,69

A reprodukálhatóság relatív szórása, RSDR [%]

8

15

5

13

3

5

A reprodukálhatóság határértéke, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,7

0,5

0,3

3,8

1,4

1,9

8.2.   5-hidroxi-metil-furfurol

Kimutatandó anyag (analit)

5-hidroxi-metil-furfurol

Minták

Whisky

Borpárlat

Rum

Konyak 1.

Bourbon

Konyak 2.

Részt vevő laboratóriumok száma

16

16

16

16

16

16

Elfogadott eredmények száma (laboratóriumok)

14

14

14

14

14

14

Középérték [mg/l]

5,0

11,1

9,4

33,7

5,8

17,5

Az ismételhetőség szórása, sr [mg/l]

0,09

0,09

0,09

0,42

0,07

0,13

Az ismételhetőség relatív szórása, RSDr [%]

1,7

0,8

1,0

1,3

1,2

0,8

Az ismételhetőség határértéke, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,2

0,3

0,3

1,2

0,2

0,4

A reprodukálhatóság szórása, sR [mg/l]

0,39

1,01

0,50

4,5

0,4

1,6

A reprodukálhatóság relatív szórása, RSDR [%]

8

9

5

13

7

9

A reprodukálhatóság határértéke, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

1,1

2,8

1,4

12,5

1,1

4,6

8.3.   5-metilfurfurol

Kimutatandó anyag (analit)

5-metilfurfurol

Minták

Whisky

Borpárlat

Rum

Konyak 1.

Bourbon

Konyak 2.

Részt vevő laboratóriumok száma

11

11

11

11

11

11

Elfogadott eredmények száma (laboratóriumok)

11

11

8

11

10

11

Középérték [mg/l]

0,1

0,2

0,1

0,5

1,7

0,8

Az ismételhetőség szórása, sr [mg/l]

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,07

Az ismételhetőség relatív szórása, RSDr [%]

10,7

6,1

13,6

4,7

2,0

10,0

Az ismételhetőség határértéke, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

A reprodukálhatóság szórása, sR [mg/l]

0,03

0,04

0,03

0,18

0,20

0,26

A reprodukálhatóság relatív szórása, RSDR [%]

35

18

22

39

12

35

A reprodukálhatóság határértéke, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,1

0,1

0,1

0,5

0,6

0,7

8.4.   Vanillin

Kimutatandó anyag (analit)

Vanillin

Minták

Whisky

Borpárlat

Rum

Konyak 1.

Bourbon

Konyak 2.

Részt vevő laboratóriumok száma

16

15

16

16

16

16

Elfogadott eredmények száma (laboratóriumok)

16

15

16

16

16

16

Középérték [mg/l]

0,5

0,2

1,2

1,2

3,2

3,9

Az ismételhetőség szórása, sr [mg/l]

0,03

0,02

0,06

0,11

0,11

0,09

Az ismételhetőség relatív szórása, RSDr [%]

6,8

9,6

4,6

8,9

3,5

2,3

Az ismételhetőség határértéke, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

A reprodukálhatóság szórása, sR [mg/l]

0,09

0,06

0,18

0,27

0,41

0,62

A reprodukálhatóság relatív szórása, RSDR [%]

19

25

15

22

13

16

A reprodukálhatóság határértéke, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,3

0,2

0,5

0,8

1,2

1,7

8.5.   Sziringaldehid

Kimutatandó anyag (analit)

Sziringaldehid

Minták

Whisky

Borpárlat

Rum

Konyak 1.

Bourbon

Konyak 2.

Részt vevő laboratóriumok száma

16

15

16

16

16

16

Elfogadott eredmények száma (laboratóriumok)

13

13

13

12

14

13

Középérték [mg/l]

1,0

0,2

4,8

3,2

10,5

9,7

Az ismételhetőség szórása, sr [mg/l]

0,03

0,02

0,04

0,08

0,10

0,09

Az ismételhetőség relatív szórása, RSDr [%]

2,6

8,1

0,8

2,6

0,9

0,9

Az ismételhetőség határértéke, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

A reprodukálhatóság szórása, sR [mg/l]

0,08

0,07

0,23

0,19

0,39

0,43

A reprodukálhatóság relatív szórása, RSDR [%]

8

33

5

6

4

4

A reprodukálhatóság határértéke, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,2

0,7

0,5

1,1

1,2

8.6.   Koniferaldehid

Kimutatandó anyag (analit)

Koniferaldehid

Minták

Whisky

Borpárlat

Rum

Konyak 1.

Bourbon

Konyak 2.

Részt vevő laboratóriumok száma

13

12

13

12

13

13

Elfogadott eredmények száma (laboratóriumok)

12

12

13

12

13

13

Középérték [mg/l]

0,2

0,2

0,6

0,8

4,6

1,3

Az ismételhetőség szórása, sr [mg/l]

0,02

0,02

0,03

0,03

0,09

0,06

Az ismételhetőség relatív szórása, RSDr [%]

9,2

9,8

4,6

4,3

1,9

4,5

Az ismételhetőség határértéke, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,04

0,04

0,07

0,09

0,24

0,16

A reprodukálhatóság szórása, sR [mg/l]

0,04

0,04

0,11

0,18

0,38

0,25

A reprodukálhatóság relatív szórása, RSDR [%]

23

27

21

23

8

19

A reprodukálhatóság határértéke, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,1

0,1

0,3

0,5

1,1

0,7

8.7.   Szinap-aldehid

Kimutatandó anyag (analit)

Szinap-aldehid

Minták

Whisky

Borpárlat

Rum

Konyak 1.

Bourbon

Konyak 2.

Részt vevő laboratóriumok száma

14

14

14

14

15

14

Elfogadott eredmények száma (laboratóriumok)

14

13

12

13

13

12

Középérték [mg/l]

0,3

0,2

0,2

1,6

8,3

0,3

Az ismételhetőség szórása, sr [mg/l]

0,02

0,01

0,02

0,06

0,14

0,03

Az ismételhetőség relatív szórása, RSDr [%]

7,5

4,6

11,2

3,7

1,6

11,4

Az ismételhetőség határértéke, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,06

0,03

0,06

0,17

0,38

0,08

A reprodukálhatóság szórása, sR [mg/l]

0,09

0,05

0,08

0,20

0,81

0,18

A reprodukálhatóság relatív szórása, RSDR [%]

31

27

46

13

10

73

A reprodukálhatóság határértéke, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,2

0,2

0,6

2,3

0,5

8.8.   Galluszsav

Kimutatandó anyag (analit)

Galluszsav

Minta

Whisky

Borpárlat

Rum

Konyak 1

Bourbon

Konyak 2

Részt vevő laboratóriumok száma

16

15

16

16

16

16

Elfogadott eredmények száma (laboratóriumok)

15

14

16

16

16

16

Középérték [mg/l]

1,2

0,4

2,0

6,1

7,3

21,8

Az ismételhetőség szórása, sr [mg/l]

0,07

0,04

0,06

0,18

0,18

0,60

Az ismételhetőség relatív szórása, RSDr [%]

6,1

8,1

2,9

3,0

2,4

2,8

Az ismételhetőség határértéke, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,2

0,1

0,2

0,5

0,5

1,7

A reprodukálhatóság szórása, sR [mg/l]

0,43

0,20

0,62

3,3

2,2

7,7

A reprodukálhatóság relatív szórása, RSDR [%]

36

47

31

53

30

35

A reprodukálhatóság határértéke, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

1,2

0,6

1,7

9,1

6,2

21,7

8.9.   Ellágsav

Kimutatandó anyag (analit)

Ellágsav

Minták

Whisky

Borpárlat

Rum

Konyak 1.

Bourbon

Konyak 2.

Részt vevő laboratóriumok száma

7

7

7

7

7

7

Elfogadott eredmények száma (laboratóriumok)

7

7

7

7

7

6

Középérték [mg/l]

3,2

1,0

9,5

13

13

36

Az ismételhetőség szórása, sr [mg/l]

0,20

0,16

0,30

0,41

0,95

0,34

Az ismételhetőség relatív szórása, RSDr [%]

6,3

16

3,2

3,2

7,4

1,0

Az ismételhetőség határértéke, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,6

0,4

0,9

1,1

2,7

1,0

A reprodukálhatóság szórása, sR [mg/l]

1,41

0,42

4,0

5,0

4,9

14

A reprodukálhatóság relatív szórása, RSDR [%]

44

43

42

39

39

40

A reprodukálhatóság határértéke, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

4,0

1,2

11

14

14

40

8.10.   Vanillinsav

Kimutatandó anyag (analit)

Vanillinsav

Minták

Whisky

Borpárlat

Rum

Konyak 1.

Bourbon

Konyak 2.

Részt vevő laboratóriumok száma

15

15

15

15

15

15

Elfogadott eredmények száma (laboratóriumok)

12

11

14

14

15

14

Középérték [mg/l]

0,2

0,2

1,5

0,8

2,4

2,7

Az ismételhetőség szórása, sr [mg/l]

0,03

0,04

0,03

0,10

0,13

0,21

Az ismételhetőség relatív szórása, RSDr [%]

14,2

16,5

2,3

12,6

5,3

7,7

Az ismételhetőség határértéke, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,1

0,3

0,4

0,6

A reprodukálhatóság szórása, sR [mg/l]

0,06

0,05

0,51

0,2

1,22

0,70

A reprodukálhatóság relatív szórása, RSDR [%]

28

20

35

31

51

26

A reprodukálhatóság határértéke, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,1

1,4

0,7

3,4

2,0

8.11.   Sziringinsav

Kimutatandó anyag (analit)

sziringinsav

Minták

Whisky:

Borpárlat

Rum

Konyak 1.

Bourbon

Konyak 2.

Részt vevő laboratóriumok száma

16

15

16

16

16

16

Elfogadott eredmények száma (laboratóriumok)

16

15

15

15

16

15

Középérték [mg/l]

0,4

0,2

2,5

1,4

3,4

4,8

Az ismételhetőség szórása, sr [mg/l]

0,03

0,02

0,06

0,13

0,08

0,11

Az ismételhetőség relatív szórása, RSDr [%]

6,7

12,6

2,3

9,0

2,3

2,3

Az ismételhetőség határértéke, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,1

0,1

0,2

0,4

0,2

0,3

A reprodukálhatóság szórása, sR [mg/l]

0,08

0,05

0,29

0,26

0,43

0,67

A reprodukálhatóság relatív szórása, RSDR [%]

19

29

11

18

13

14

A reprodukálhatóság határértéke, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,2

0,1

0,8

0,7

1,2

1,9

8.12.   Szkopoletin

Kimutatandó anyag (analit)

Szkopoletin

Minták

Whisky

Borpárlat

Rum

Konyak 1.

Bourbon

Konyak 2.

Részt vevő laboratóriumok száma

10

10

10

10

10

10

Elfogadott eredmények száma (laboratóriumok)

9

8

9

8

8

8

Középérték [mg/l]

0,09

0,04

0,11

0,04

0,65

0,15

Az ismételhetőség szórása, sr [mg/l]

0,0024

0,0008

0,0018

0,0014

0,0054

0,0040

Az ismételhetőség relatív szórása, RSDr [%]

2,6

2,2

1,6

3,3

0,8

2,7

Az ismételhetőség határértéke, r [mg/l]

(r = 2,8 × sr)

0,007

0,002

0,005

0,004

0,015

0,011

A reprodukálhatóság szórása, sR [mg/l]

0,01

0,01

0,03

0,01

0,09

0,02

A reprodukálhatóság relatív szórása, RSDR [%]

15

16

23

17

15

15

A reprodukálhatóság határértéke, R [g/l]

(R = 2,8 × sR)

0,04

0,02

0,07

0,02

0,26

0,06

[1]

Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method- Performance Studies Horwitz, W. (1995) Pure and Applied Chemistry 67, 332–343

[2]

Horwitz, W. (1982) Analytical Chemistry 54, 67A–76A.”


(*)  osztott szint

(**)  osztott szint”


23.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/22


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/636 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 22.)

a Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraén-1-il-izobutirát hatóanyag jóváhagyásának az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti visszavonásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak a 21. cikke (3) bekezdésében említett második eshetőségre, valamint 78. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/127/EK bizottsági irányelv (2) értelmében a Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraén-1-il-izobutirát hatóanyagként felvételt nyert a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe. Az (EU) 2015/308 bizottsági végrehajtási rendelet (4) kötelezte a bejelentőt, hogy 2015. június 30-ig küldjön megerősítő információkat az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációjáról, valamint adjon tájékoztatást az esetleges releváns szennyeződésekről.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) mellékletének A. részében is fel vannak sorolva.

(3)

A bejelentő a megerősítő információkat nem küldte el az előírt 2015. június 30-i határidőig. A bejelentő, miután a Bizottság tájékoztatta a benyújtás elmaradásának következményeiről, nem jelezte, hogy szándékában állna az előírt megerősítő információkat elküldeni.

(4)

Következésképpen helyénvaló a Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraén-1-il-izobutirát jóváhagyását visszavonni.

(5)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A tagállamok számára időt kell biztosítani a Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraén-1-il-izobutirátot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek visszavonására.

(7)

Amennyiben a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében türelmi időt biztosítanak a Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraén-1-il-izobutirátot tartalmazó növényvédő szerek tekintetében, ezen időszak nem haladhatja meg a rendelet hatálybalépésétől számított tizennyolc hónapot.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A jóváhagyás visszavonása

A Bizottság visszavonja a Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraén-1-il-izobutirát jóváhagyását.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet A. részének 259. sorában szereplő Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraén-1-il-izobutirát törlendő.

3. cikk

Átmeneti intézkedések

A tagállamok 2016. november 13-ig visszavonják a Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraén-1-il-izobutirát hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket.

4. cikk

Türelmi idő

A tagállamok által az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és legkésőbb 2017. november 13-án le kell járnia.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. december 18-i 2008/127/EK irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelv egyes hatóanyagok felvétele céljából történő módosításáról (HL L 344., 2008.12.20., 89. o.).

(3)  A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2015. február 26-i (EU) 2015/308 végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraén-1-il-izobutirát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (HL L 56., 2015.2.27., 9. o.).

(5)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).


23.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/637 RENDELETE

(2016. április 22.)

az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos aromaanyagok uniós listáról való törlése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére és 25. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1334/2008/EK rendelet I. melléklete létrehozza az élelmiszerekben és azok felületén történő használatra engedélyezett aromaanyagok és alapanyagok uniós listáját, és meghatározza felhasználási feltételeiket.

(2)

A 872/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) elfogadta az aromaanyagok listáját, és e listát beillesztette az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének A. részébe.

(3)

A lista naprakésszé tétele az 1331/2008/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésben említett egységes eljárás révén, a Bizottság kezdeményezésére, vagy valamely tagállam vagy érintett fél kérelmére történhet.

(4)

Az aromaanyagok és alapanyagok uniós listája olyan anyagokat is tartalmaz, amelyekkel kapcsolatban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az értékelés elvégzéséhez további tudományos adatok benyújtását kérte az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének A. részében meghatározott határidőkig.

(5)

Az FGE.19. 2.2 kémiai alcsoportjához tartozó négy anyag esetében (2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-karboxaldehid [FL-szám: 05.121], mirtenil-formiát [FL-szám: 09.272], mirtenil-2-metil-butirát [FL-szám: 09.899] és mirtenil-3-metil-butirát [FL-szám: 09.900]) az uniós lista a kért további tudományos adatok benyújtásának határidejeként 2012. december 31-ét állapította meg. A kérelmező benyújtotta ezeket az adatokat.

(6)

Az említett kémiai csoporthoz tartozik a p-menta-1,8-dién-7-al (FL-szám: 05.117) is, amelyre, mint a csoportot reprezentáló anyagra a toxikológiai adatokat benyújtották.

(7)

A Hatóság értékelte a benyújtott adatokat, és 2015. június 24-i tudományos szakvéleményében (4) megállapította, hogy a p-menta-1,8-dién-7-al (FL-szám: 05.117) in vivo genotoxikus hatással rendelkezik, ezért aromaanyagként történő felhasználása biztonsági aggályokat vet fel. Az anyagot az (EU) 2015/1760 bizottsági rendelet (5) már törölte az uniós listáról.

(8)

Véleményben a Hatóság megállapította többek között, hogy a csoporthoz tartozó anyagokat reprezentáló p-menta-1,8-dién-7-al (FL-szám: 05.117) alapján ezen anyagok kapcsán biztonsági aggályok merülhetnek fel.

(9)

Ezért a 2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-karboxaldehidet (FL-szám: 05.121), a mirtenil-formiátot (FL-szám: 09.272), a mirtenil-2-metil-butirátot (FL-szám: 09.899) és a mirtenil-3-metil-butirátot (FL-szám: 09.900) törölni kell az uniós listáról.

(10)

A technikai indokok figyelembevétele mellett átmeneti időszakokat kell meghatározni a négy aromaanyag valamelyikét tartalmazó azon élelmiszerekre vonatkozóan, amelyek már e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba kerültek, vagy harmadik országokból úton voltak az Unióba.

(11)

Az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének A. részét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének A. része az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

(1)   Az e rendelet mellékletében felsorolt aromaanyagok egyikének hozzáadásával készült – és az aromakeverékektől eltérő – azon élelmiszerek, amelyeket e rendelet hatálybalépése előtt jogszerűen hoztak forgalomba, minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejük lejártáig továbbra is értékesíthetők.

(2)   Azok az Unió területére behozott, e rendelet mellékletében felsorolt aromaanyagok egyikének hozzáadásával készült – és az aromakeverékektől eltérő – élelmiszerek, amelyek esetében az importőr igazolni tudja, hogy már e rendelet hatálybalépése előtt feladták őket az adott harmadik országban és e rendelet hatálybalépésekor már úton voltak az Unióba, minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejük lejártáig továbbra is értékesíthetők.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 34. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  A Bizottság 2012. október 1-jei 872/2012/EU végrehajtási rendelete az aromaanyagoknak a 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt listája elfogadásáról, a listának az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletébe való beillesztéséről, valamint az 1565/2000/EK bizottsági rendelet és az 1999/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről. (HL L 267., 2012.10.2., 1. o.).

(4)  Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 208 Revision 1 (FGE.208Rev1): Consideration of genotoxicity data on representatives for 10 alicyclic aldehydes with the α,β-unsaturation in ring/side-chain and precursors from chemical subgroup 2.2 of FGE.19. EFSA Journal 2015;13(7):4173, 28. o. doi:10.2903/j.efsa.2015.4173. Online elérhető: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(5)  A Bizottság 2015. október 1-jei (EU) 2015/1760 rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a p-menta-1,8-dién-7-al aromaanyag uniós listáról való törlése tekintetében történő módosításáról (HL L 257., 2015.10.2., 27. o.).


MELLÉKLET

Az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének A. részében a következő bejegyzéseket el kell hagyni:

„05,121

2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-1-karboxaldehid

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

09.272

mirtenil-formiát

72928-52-0

983

10858

 

 

2

EFSA

09.899

mirtenil-2-metil-butirát

138530-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

09.900

mirtenil-3-metil-butirát

33900-84-4

 

 

 

 

2

EFSA”


23.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/638 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 22.)

a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyag jóváhagyásának az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti visszavonásáról és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen az annak 21. cikke (3) bekezdésében említett második eshetőségre és 78. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/127/EK bizottsági irányelv (2) értelmében a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyagként felvételt nyert a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe. Az (EU) 2015/418 bizottsági végrehajtási rendelet (4) kötelezte a bejelentőt, hogy 2015. június 30-ig küldjön további megerősítő információkat az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációjáról, valamint adjon tájékoztatást az esetleges szennyeződésekről.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) mellékletének A. részében fel vannak sorolva.

(3)

A bejelentő a megerősítő információt nem küldte el az előírt 2015. június 30-i határidőig. A Bizottságnak küldött, 2015. szeptember 10-i levelében megerősítette, hogy nem áll szándékában ilyen információkat benyújtani.

(4)

Következésképpen helyénvaló a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát jóváhagyását visszavonni.

(5)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A tagállamok számára időt kell biztosítani a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetátot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek visszavonására.

(7)

Amennyiben a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében türelmi időt biztosítanak a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetátot tartalmazó növényvédő szerek tekintetében, ezen időszak nem haladhatja meg az e rendelet hatálybalépésétől számított 18 hónapot.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Jóváhagyás visszavonása

A Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyag jóváhagyása visszavonásra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet A. részének 258. sorában szereplő Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát törlendő.

3. cikk

Átmeneti intézkedések

A tagállamok 2016. november 13-ig visszavonják a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyagú növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket.

4. cikk

Türelmi idő

A tagállamok által az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és legkésőbb 2017. november 13-án le kell járnia.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. december 18-i 2008/127/EK irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelv egyes hatóanyagok felvétele céljából történő módosításáról (HL L 344., 2008.12.20., 89. o.).

(3)  A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2015. március 12-i (EU) 2015/418 végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (HL L 68., 2015.3.13., 36. o.).

(5)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).


23.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/30


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/639 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 22.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 22-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

275,5

MA

97,8

TR

108,9

ZZ

160,7

0707 00 05

MA

81,5

TR

107,2

ZZ

94,4

0709 93 10

MA

99,6

TR

128,0

ZZ

113,8

0805 10 20

CR

66,6

EG

50,0

IL

79,4

MA

60,7

TR

39,9

ZZ

59,3

0805 50 10

MA

132,7

ZZ

132,7

0808 10 80

AR

86,1

BR

101,0

CL

115,8

CN

90,8

NZ

159,8

US

177,1

ZA

85,2

ZZ

116,5

0808 30 90

AR

128,4

CL

110,9

CN

90,6

ZA

109,5

ZZ

109,9


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

23.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/32


A TANÁCS (EU, Euratom) 2016/640 HATÁROZATA

(2016. április 21.)

a Számvevőszék öt tagjának kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 286. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság javaslataira,

tekintettel az Európai Parlament véleményeire (1),

mivel:

(1)

Jan KINŠT, Igors LUDBORŽS, Augustyn KUBIK, Milan Martin CVIKL és Ladislav BALKO megbízatása 2016. május 6-án lejár.

(2)

Ezért új tagokat kell kinevezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a 2016. május 7. és 2022. május 6. közötti időszakra a Számvevőszék tagjaivá a következő személyeket nevezi ki:

Jan GREGOR,

Mihails KOZLOVS,

Janusz WOJCIECHOWSKI,

Samo JEREB,

Ladislav BALKO.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2016. április 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

G.A. VAN DER STEUR


(1)  A 2016. április 13-i vélemények (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).


23.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/33


A TANÁCS (EU, Euratom) 2016/641 HATÁROZATA

(2016. április 21.)

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a Németországi Szövetségi Köztársaság által javasolt egy tagja kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 302. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel a német kormány javaslatára,

tekintettel az Európai Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

2015. szeptember 18-án és 2015. október 1-jén a Tanács elfogadta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak a 2015. szeptember 21-től2020. szeptember 20-ig terjedő időtartamra történő kinevezéséről szóló (EU, Euratom) 2015/1600 (1), illetve (EU, Euratom) 2015/1790 (2) határozatot.

(2)

Egbert BIERMANN hivatali idejének lejártát követően az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy tagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Dr. Norbert KLUGE, Leiter der Abteilung Mitbestimmungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung, a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2020. szeptember 20-ig az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjává nevezi ki.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2016. április 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

G.A. VAN DER STEUR


(1)  A Tanács (EU, Euratom) 2015/1600 határozata (2015. szeptember 18.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak a 2015. szeptember 21-től2020. szeptember 20-ig terjedő időtartamra történő kinevezéséről (HL L 248., 2015.9.24., 53. o.).

(2)  A Tanács (EU, Euratom) 2015/1790 határozata (2015. október 1.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak a 2015. szeptember 21-től2020. szeptember 20-ig terjedő időtartamra történő kinevezéséről (HL L 260., 2015.10.7., 23. o.).


23.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/34


A TANÁCS (EU) 2016/642 HATÁROZATA

(2016. április 21.)

a Régiók Bizottságának Románia által javasolt egy tagja és egy póttagja kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel a román kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. január 26-án, 2015. február 5-én, illetve 2015. június 23-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2), illetve (EU) 2015/994 (3) határozatot.

(2)

Mihai STEPANESCU hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett.

(3)

Robert Sorin NEGOIȚĂ-nak a Régiók Bizottsága tagjává történő kinevezését követően egy póttag helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2020. január 25-ig a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

a)

tagként:

Robert Sorin NEGOIȚĂ, primarul sectorului 3 al municipiului,

és

b)

póttagként:

Ovidiu Iulian PORTARIUC, primarul municipiului Botoșani, județul Botoșani.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2016. április 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

G.A. VAN DER STEUR


(1)  A Tanács 2015. január 26-i (EU) 2015/116 határozata a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 20., 2015.1.27., 42. o.).

(2)  A Tanács 2015. február 5-i (EU) 2015/190 határozata a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 31., 2015.2.7., 25. o.).

(3)  A Tanács 2015. június 23-i (EU) 2015/994 határozata a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 159., 2015.6.25., 70. o.).


23.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/35


A TANÁCS (EU) 2016/643 HATÁROZATA

(2016. április 21.)

a Régiók Bizottságának az Olasz Köztársaság által javasolt egy tagja kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel az olasz kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. január 26-án, 2015. február 5-én, illetve 2015. június 23-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2), illetve (EU) 2015/994 (3) határozatot.

(2)

A Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett, miután lejárt az a mandátum, amelynek alapján Mauro D'ATTIS-t (Consigliere comunale di Brindisi) tagnak javasolták,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2020. január 25-ig, a Régiók Bizottsága tagjává nevezi ki a következő személyt:

Sig. Mauro D'ATTIS, Assessore del Comune di Roccafiorita (ME) (mandátumváltozás).

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2016. április 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

G.A. VAN DER STEUR


(1)  A Tanács 2015. január 26-i (EU) 2015/116 határozata a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 20., 2015.1.27., 42. o.).

(2)  A Tanács 2015. február 5-i (EU) 2015/190 határozata a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 31., 2015.2.7., 25. o.).

(3)  A Tanács 2015. június 23-i (EU) 2015/994 határozata a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 159., 2015.6.25., 70. o.).


23.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/36


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/644 HATÁROZATA

(2015. január 16.)

a Ciprus által a Kofinoszi Központi Vágóhíd szerkezetátalakítására nyújtani tervezett SA 31855 (11/C, korábbi 503/10) számú állami támogatásról

(az értesítés a C(2015) 58. számú dokumentummal történt)

(Csak a görög nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 108. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

miután az említett rendelkezéseknek megfelelően felhívta az érdekelt feleket észrevételeik megtételére (1), és tekintettel a benyújtott észrevételekre,

mivel:

I.   ELJÁRÁS

(1)

2010. május 6-án a Bizottság megmentési támogatást hagyott jóvá a Kofinoszi Központi Vágóhíd részére 1,6 millió EUR összegű, állami kezességvállalású megmentési kölcsön formájában (2).

(2)

Ciprus 2010. november 3-án kelt levelében az Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke (3) bekezdésének alapján szerkezetátalakítási tervet jelentett be a Kofinoszi Központi Vágóhídra vonatkozóan.

(3)

A Bizottság 2010. december 7-én kelt levelében további információkat kért a ciprusi hatóságoktól, melyeket azok 2011. január 10-én rendelkezésre bocsátottak. A Bizottsághoz 2011. január 20-án panasz érkezett a Cypra Ltd („Cypra”) cégtől, a Kofinoszi Központi Vágóhíd egyik versenytársától.

(4)

A Bizottság 2011. február 7-i levelében felszólította a ciprusi hatóságokat, hogy tegyék meg észrevételeiket a panaszban megfogalmazott állításokkal kapcsolatban, továbbá kiegészítő adatokat kért a szerkezetátalakítási tervvel kapcsolatban. A ciprusi hatóságok 2011. március 4-én megtették észrevételeiket.

(5)

A Bizottság 2011. február 16-án további tájékoztatást kért a panaszostól. A Cypra 2011. március 2-án válaszolt a kérésre.

(6)

A Bizottság 2011. április 26-i levelében értesítette Ciprust, hogy a szerkezetátalakítási támogatásra vonatkozóan 2011. április 20-án az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról határozott. Arról is értesítette Ciprust, hogy vizsgálatot indít a kedvezményezettnek állítólagosan nyújtott egyes támogatások ügyében. Ezek a támogatások a következők voltak: i. folyamatos állami tolerancia az esedékes összegek fizetési késedelménél, ii. az Önkormányzati Szövetség által folyósított 512 850 EUR összegű hitel, iii. a kormányzati kezességvállalású kötvényekkel összefüggésben feltételezett támogatás és iv. a meglevő munkavállalók és a kapcsolódó nyugdíj-kötelezettségek önkormányzatok általi átvétele.

(7)

Az eljárást megindító bizottsági határozatot kihirdették az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3). A Bizottság felkérte az érdekelt feleket a támogatással kapcsolatos észrevételeik benyújtására.

(8)

2011. május 25-i levelükben a ciprusi hatóságok kérték az észrevételek megtételére nyitva álló határidő egy hónappal való meghosszabbítását. A Bizottság 2011. június 7-én kelt levelében biztosította a határidő meghosszabbítását.

(9)

A ciprusi hatóságok 2011. június 24-én kelt levelükben nyújtották be észrevételeiket a bizottsági határozattal kapcsolatban.

(10)

A Bizottsághoz az érdekelt felek, vagyis a Cypra, az A&A Sfagia Ltd., a Ciprusi Sertéstartók Szövetsége és egy negyedik – felvetésének bizalmas kezelését kérő – fél is benyújtották észrevételeiket. A Bizottság továbbította az érdekelt felek észrevételeit a ciprusi hatóságoknak, lehetőséget adva nekik a reagálásra; Ciprus 2011. november 8-án kelt levelében küldte meg észrevételeit.

(11)

2012. március 1-jei levelében a Bizottság további tájékoztatást kért, amit a ciprusi hatóságok 2012. március 30-án kelt levelükben küldtek meg.

(12)

2012. október 24-i levelében a Bizottság további pontosításokat és aktualizált információkat kért. A ciprusi hatóságok 2012. november 26-án adták meg válaszukat.

(13)

2013. május 14-én a ciprusi hatóságok további információkat és pontosításokat nyújtottak be.

II.   A TÁMOGATÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA

II.1.   CÍM

(14)

A bejelentés a Kofinoszi Központi Vágóhíd szerkezetátalakítási támogatására vonatkozott. A Bizottság vizsgálatának tárgyát azonban kiterjesztették a kedvezményezettnek állítólagosan nyújtott egyéb támogatásokra is.

II.2.   IDŐTARTAM ÉS KÖLTSÉGVETÉS

(15)

A ciprusi hatóságok szerint a szerkezetátalakítási támogatást csak a Bizottság általi jóváhagyás esetén kapná meg a kedvezményezett. A 2010. novemberi értesítés szerint a támogatás kezdeti összege 15 millió EUR volt. 2013. május 14-i beadványukban azonban a ciprusi hatóságok a megnövekedett szerkezetátalakítási költségek miatt már 17,8 millió EUR összegű támogatást jeleztek.

II.3.   KEDVEZMÉNYEZETT

(16)

A támogatás kedvezményezettje a Kofinoszi Központi Vágóhíd. A Kofinoszi Központi Vágóhidat 1981-ben közszolgáltatást végző vállalatként alapították Lefkózia, Lemeszosz és Larnaka közigazgatási kerületek egyes települései szükségleteinek ellátása céljából. A vonatkozó szabályozási rendszert 2003-ban liberalizálták a 2003. évi 26(I) sz. törvény (4) elfogadásával. Ez a törvény szabályozza a kofinoszihoz hasonló központi vágóhidak kialakítását, szervezetét és funkcióit. E törvény értelmében egy ellenük indított pert követően az ilyen szervezetek ingó és ingatlan vagyona nem képezheti normál végrehajtási vagy lefoglalási, illetve semmilyen egyéb eljárás tárgyát. 2010-ben (azaz a szerkezetátalakítási támogatás bejelentésének idején) a Kofinoszi Központi Vágóhíd ciprusi piaci részesedése körülbelül 30,7 % volt (5). 2012 novemberében a piaci részesedés 26,5 %-ra csökkent. A ciprusi hatóságok megerősítették, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében egy regionális támogatások szempontjából támogatott területen működik.

(17)

A ciprusi jog értelmében csak magánjogi vállalatok ellen kezdeményezhető csődeljárás, mivel a társasági törvény kapcsolódó rendelkezései magánjogi vállalatokra vonatkoznak. Ennek következtében úgy tűnik, hogy állami tulajdonú közműszolgáltató vállalatok nem képezhetik csődeljárás tárgyát.

(18)

A 2009 végén benyújtott pénzügyi kimutatások szerint a Kofinoszi Központi Vágóhídnak 19,4 millió EUR rövid lejáratú kötelezettsége és 28,6 millió EUR halmozott vesztesége volt. 2012 végén a rövid lejáratú kötelezettségek összege már 30 millió EUR felett járt, a halmozott veszteség pedig 40 millió EUR összegre nőtt.

(19)

A szerkezetátalakítási bejelentés idején a Kofinoszi Központi Vágóhídnak 110 munkavállalója volt; közülük 22 közalkalmazott, a többi pedig napszámos volt. A vállalat 2009. évi forgalma mintegy 5 millió EUR volt. 2012-ben a forgalom 3,6 millió EUR összegre esett vissza. Alacsony forgalma ellenére a vállalat a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló bizottsági ajánlás (6) szerint nem tekinthető kkv-nak, mivel (az ugyanezen ajánlás melléklete 3. cikkének (4) bekezdése szerinti) szavazati jogainak több mint 25 %-át ellenőrzi állami testület. A Kofinoszi Központi Vágóhíd teljes mértékben állami tulajdonú, és igazgatótanácsának minden tagját a résztvevő helyi önkormányzatok nevezik ki.

(20)

A Kofinoszi Központi Vágóhíd szerkezetátalakítási támogatására (N 60/10 sz. ügyre) vonatkozó 2010. május 6-i bizottsági határozatban foglaltak szerint a Kofinoszi Központi Vágóhíd azért kap megmentési kölcsönt, mert jelenlegi formájában már működésképtelen. A ciprusi hatóságok jelzése szerint a Kofinoszi Központi Vágóhíd pénzügyi helyzetét eredményező fő okot az a tény jelentette, hogy – versenytársaitól eltérően – a Kofinoszi Központi Vágóhíd állami tulajdonú közműszolgáltató vállalat. Ez (döntéshozatali és személyzeti) rugalmatlansághoz, továbbá magas bérköltségekhez és a vállalati kultúra hiányához vezetett. Ez – tekintettel a piaci liberalizációra és az új magánvágóhidak piaci megjelenésére – a Kofinoszi Központi Vágóhíd piaci részesedésének visszaesését, majd az adósságok felhalmozódását eredményezte.

(21)

Az N 60/10 sz. ügyre vonatkozó határozatában a Bizottság elismerte, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd egy nehéz helyzetben lévő vállalkozás. Ezt a megállapítást igazolják a vállalat 2006–2009. évi beszámolói is. A beszámolók szerint a vállalati bevételek főleg a magas bérköltségek miatt nem tudták fedezni a folyó kiadásokat. Ennek következtében a vállalat nem tudta fizetni a hiteltörlesztéseket és az egyéb kötelezettségeket. A Kofinoszi Központi Vágóhídnál a következő jelek utaltak a vállalkozás nehéz helyzetére: növekvő veszteségek, csökkenő forgalom, növekvő fölös kapacitás, lanyhuló pénzforgalom, növekvő adósságok, csökkenő nettó eszközérték. 2010. május 6-i határozatában a Bizottság azt is rögzítette, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd saját forrásaiból nem tud talpra állni, mivel saját pénzeszközei és vagyontárgyai gyorsan fogynak, piaci forrásokból pedig nem tud pénzeszközhöz jutni.

(22)

A Kofinoszi Központi Vágóhíd gazdasági fejlődésének negatív tendenciája azóta is tart. 2012-ben a forgalom 3,6 millió EUR összegre zuhant, miközben a halmozott veszteség és a negatív saját tőke csaknem elérte a 40 millió EUR szintet.

(23)

2011. december 31-én a Kofinoszi Központi Vágóhíd a ciprusi hitelügyi biztos felé 11 millió EUR halmozott lejárt adóssággal, a társadalombiztosítási és adóügyi hatóságok felé 8,7 millió EUR esedékes befizetéssel és 1,3 millió EUR összegű állat-egészségügyi kiadással tartozott.

II.4.   JOGALAP

(24)

A szerkezetátalakítási támogatás jogalapját a ciprusi minisztertanács 2010. november 2-án elfogadott 71.196 sz. határozata képezi.

II.5.   AZ INTÉZKEDÉS LEÍRÁSA

(25)

A kedvezményezettnek nyújtandó szerkezetátalakítási támogatás eredetileg bejelentett összege 15 millió EUR volt. Ez a szerkezetátalakítás 26,85 millió EUR-t kitevő teljes költségének 55,6 %-a volt. A fennmaradó 44,4 %-ot hozzájárulás formájában magának a Kofinoszi Központi Vágóhídnak kellett volna finanszíroznia (lásd alább: (26) preambulumbekezdés). 2013. május 14-i beadványukban azonban a ciprusi hatóságok jelezték, hogy időközben megnövekedtek a szerkezetátalakítási költségek, és emiatt a szerkezetátalakítási támogatást 17,772 millió EUR összegre kell emelni. A szerkezetátalakítási költségek ciprusi hatóságok szerinti bontása a következő:

Szerkezetátalakítási intézkedés

2010. novemberi költség (millió EUR)

2013. májusi költség (millió EUR)

Munkavállalói kompenzáció

3,5

3,340

Társadalombiztosítási adósságok rendezése

4,891

6,140

Adóügyi tartozások rendezése

2,361

3,646

Munkavállalói nyugdíjfizetések és más egyszeri személyzeti kifizetések

4,9

3,340

Hiteltörlesztések

11,1

13,306

Tanácsadási szolgáltatások

0,1

 

Összesen

26,852

29,772

(26)

A ciprusi hatóságok szerint a Kofinoszi Központi Vágóhíd a saját hozzájárulást egy 5 millió EUR összegű új hitel felvételéből és vagyonának 7 millió EUR összegű eladásából kívánta finanszírozni. Ily módon a kedvezményezett 12 millió EUR összegű saját hozzájárulása az aktualizált szerkezetátalakítási költségek 40,3 %-át tenné ki. A ciprusi hatóságok benyújtották a Kofinoszi Központi Vágóhíd ingatlanvagyonának 2013. áprilisi értékelését, amely szerint a vágóhídi ingatlanok (telek, épületek és haszonbérlet) becsült értéke 8,2 millió EUR. Az új hitel felvételét illetően azonban a ciprusi hatóságok azt jelezték 2013. május 14-i beadványukban, hogy az adott gazdasági környezetben kétségesnek tűnik egy ilyen hitel felvétele.

II.6.   SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TERV

(27)

A szerkezetátalakítási tervet 2010 októberében készítették el és a 2010. november 3-án benyújtott bejelentés részeként küldték meg a Bizottsághoz. A 2012. november 26-án kelt ciprusi válasz aktualizálta a vonatkozó pénzügyi előrejelzéseket és piaci adatokat. Az eredeti szerkezetátalakítási terv a következő részekből áll:

II.6.1.   Piaci elemzés

(28)

A szerkezetátalakítási tervnek ez a része a ciprusi vágóhidak működésének bemutatásával kezdődik. A magánvágóhidakat 2003-tól kezdték engedélyezni, tekintettel Ciprus közelgő uniós csatlakozására.

(29)

A terv ezután rátér a ciprusi hústermelési piac (termelés hústípusonként – sertéshús, marhahús, juh- és kecskehús, árak, minőség, foglalkoztatás, import/export, versenytársak) és húsfogyasztás (egy főre jutó fogyasztás, importált termékek fogyasztása, értékesítő helyek szerinti fogyasztás – hipermarketek/húsboltok/vendéglátóipar/húsfeldolgozó ágazatok, márkaépítés, húsminőség) bemutatására. A terv becsléseket ad az érintett piacok keresleti és kínálati viszonyainak jövőbeni alakulására vonatkozóan is.

(30)

A vágóhídi piacot illetően Cipruson 5 vállalat játszik aktív szerepet. A terv szerint 2010-ben a kedvezményezett piaci részesedése 31 % körül alakult. Húskategóriák szerinti bontásban a piaci részesedés a következő volt 2009-re és 2010 első nyolc hónapjára nézve:

(%)

Állatfaj

Juh/kecske

Szarvasmarha

Sertés

Összesen (7)

Év

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Cypra Ltd

20,39

22,37

63,34

70,40

50,79

56,79

Kofinoszi Központi Vágóhíd

34,24

30,53

100

100

27,26

21,96

34,84

30,72

Agioi Trimithias

18,97

17,15

4,74

2,46

6,71

4,26

A&A Slaughterhouses Ltd

14,52

18,37

4,66

5,18

5,87

6,62

Polis Chrysochous Önkormányzati Vágóhíd

11,89

11,58

1,73

1,61

(31)

A ciprusi hatóságok által 2012. november 26-án benyújtott tájékoztatásból az derül ki, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd piaci részesedése 2011-ben 29,3 %-ra és 2012-ben 26,5 %-ra csökkent. A Cypra piaci megjelenését követően marhavágási monopóliumát is elvesztette, bár ebben a szegmensben továbbra is 92 % feletti részesedése volt. A ciprusi vágóhídi piac összességében általános visszaesést mutat – 2010-ben stagnálás, 2011-ben 2 %-os csökkenés és 2012-ben további 3,8 %-os csökkenés jellemezte.

(32)

2012 végén a ciprusi piacon aktív öt vágóhíd napi vágási kapacitása a következők szerint alakult:

Szám

Vágóhíd megnevezése

Napi vágási kapacitás

Szarvasmarha

Sertés

Juh/kecske

1

Kofinoszi Központi Vágóhíd

200

3 040

960

2

Cypra Ltd

104

1 920

1 200

3

A + A Slaughterhouses Ltd

1 200

880

4

Agioi Trimithias

700

700

5

Polis Chrysochous Önkormányzati Vágóhíd

500

(33)

A bemutatott számadatokból valóban látszik, hogy az utóbbi néhány évben milyen nagyot esett a Kofinoszi Központi Vágóhíd piaci részesedése. 2005-ben a Kofinoszi Központi Vágóhíd piaci részesedése még 68 % volt. Ez az érték viszont 2008-ban már csak 41 %, 2012-ben pedig mindössze 26,5 % volt. Ennek oka főként a 2003. évi piaci liberalizációban és a magánvállalkozások azt követő megjelenésében keresendő.

(34)

A marhavágást illetően a szerkezetátalakítási terv azon a feltételezésen alapult, hogy legalább két jelenlegi versenytárs (Cypra és Ayioi Trimithias) szándékozik belépni a piacra. Emellett az érvek szerint egy másik vállalat (Marhatenyésztők Pánciprusi Szervezete) is be kíván lépni a piacra. Ez a szervezet ellenőrzik a ciprusi marhatenyésztési piac 75 %-át. A Cypra 2012-ben jelent meg ebben a szegmensben, de tudomása szerint az Agioi Trimithias és a Marhatenyésztők Pánciprusi Szervezete is tervezi belépését a marhavágási piacra.

II.6.2.   A kedvezményezett bemutatása

(35)

A Kofinoszi Központi Vágóhidat miniszteri rendelettel hozták létre közszolgáltatást végző vállalatként azért, hogy ellásson egyes ciprusi településeket, többek között nagyvárosokat is, amelyeknek vágóhidat kellett fenntartaniuk. Az igazgatótanácsnak 15 tagja van (6 polgármester, 5 önkormányzati tanácsos és 4 képviselő az Önkormányzati Szövetség részéről).

(36)

A fent jelzettek szerint a vállalat versenyhelyzete a 2003. évi piaci liberalizációt követően kezdett romlani. A ciprusi hatóságok szerint ennek a helyzetnek a kialakulásához az alábbi főbb tényezők járultak hozzá:

a)

a vállalat működése és igazgatótanácsának összetétele (önkormányzati tisztségviselők, akik más prioritásokra figyelnek és ily módon nem feltétlenül foglalkoznak a vállalati problémákkal);

b)

a kezdeti sajáttőkealap;

c)

a kihívások kezelésére vonatkozó stratégiai terv nélkül végrehajtott piaci liberalizáció;

d)

magas bérköltségek (felesleges munkavállalók, motivációhiány, alacsony termelékenység, rugalmatlanság a szerződések felmondása terén, a szolgáltatás-orientált kultúra hiánya stb.);

e)

alacsony termelékenység.

(37)

A vállalat vezetősége megpróbált rendezni néhányat a fenti problémák közül, és születtek is eredmények. A vállalat piaci részesedésének zsugorodása miatt azonban az évek során egyre nagyobbak lettek a veszteségek.

(38)

A tervben szerepel a Kofinoszi Központi Vágóhíd SWOT-elemzése (gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek). Az elemzés szerint az erősségek között található a jelentős termelési kapacitás, know-how és hagyomány, valamint az uniós előírásoknak való megfelelés. A gyengeségek között van a magas termelési költség, az egyetlen tevékenységtől való függőség, a szolgáltatás-orientált kultúra hiánya és az ügyfelek bizalmának elvesztése a vágási ütemtervek terén. Emellett a vállalat nem rugalmas a működést és a foglalkoztatást illetően. Ha a cég magánvállalatként – magánbefektetők részvételével – működne, akkor a vonatkozó döntéseket az igazgatótanács és a közgyűlés hozná meg. Ráadásul a vállalat munkavállalói közalkalmazotti státuszban vannak, így elbocsátásuk rendkívül nehéz és költséges folyamat.

(39)

A veszélyek között szerepel az új piaci szereplők megjelenése, a többi uniós tagállamból importált húsmennyiség növekedése az importált termékek alacsonyabb ára és jobb minősége miatt, ami a ciprusi vágások számának csökkenését eredményezné, a ciprusi állattenyésztés visszaesése és a termelési költségek magas szintje. A lehetőségek között a terv megemlíti a gyártósorok külső cégek részére történő bérbeadását, a vállalat pénzügyi helyzetének ingatlaneladással való javítását valamint a jelentős piaci szereplőkkel való együttműködést.

II.6.3.   Szerkezetátalakítási intézkedések

(40)

Eredetileg mintegy 27 millió EUR volt a vállalat teljes szerkezetátalakítási költsége. Az összeg 55.6 %-át az állam biztosította volna, míg a fennmaradó 44,4 %-ot (12 millió EUR) a vállalat önrésze jelentette volna. A fenti (25) preambulumbekezdésben foglaltak szerint azonban a ciprusi hatóságok 2013. május 14-i beadványukban jelezték, hogy időközben a szerkezetátalakítási költségek 29,8 millió EUR-ra nőttek, viszont a Kofinoszi Központi Vágóhíd hozzájárulása változatlan marad.

(41)

A Kofinoszi Központi Vágóhíd saját hozzájárulását a következő tételek adják: (i) ingatlaneladás (7 millió EUR), ami a ciprusi hatóságok szerint nem tartalmaz állami támogatási elemeket, mivel az árat piaci értéken számítja ki egy független értékbecslő, és (ii) új hitel felvétele 5 millió EUR összegben. A ciprusi hatóságok azonban 2013. május 14-i beadványukban azt is elismerték, hogy az adott gazdasági környezetben kétségesnek tűnik egy ilyen hitel felvétele.

(42)

A terv az alábbi szerkezetátalakítási intézkedéseket irányozza elő:

II.6.3.1.   Rugalmasság – A jogállás módosítása

(43)

A rugalmasság minden téren történő javítása érdekében a szerkezetátalakítási terv javasolja a Kofinoszi Központi Vágóhíd átalakítását egy magánjog hatálya alá tartozó vállalkozássá. A várakozások szerint ezzel javul majd a vállalat döntéshozatali rugalmassága. Ez a megoldás érdeklődést fog kiváltani a magánbefektetőkből is, akik így a vállalat részvényeseivé válhatnak. Emellett a munkavállalók státuszának módosulása megkönnyíti majd a dolgozók felvételét és elbocsátását is.

II.6.3.2.   A vállalati kötelezettségek csökkentése

(44)

A szerkezetátalakítási terv előirányozza a vállalati adósságok maradéktalan rendezését a társadalombiztosítási alap (2012 végén 6,14 millió EUR) és az adóhatóság (2012 végén 3,646 millió EUR) felé. Emellett a vállalat rendezi 13,306 millió EUR összegű lejárt hiteleit is (beleértve az 1,6 millió EUR összegben már jóváhagyott megmentési kölcsönt). A számítások szerint az intézkedés teljes költsége körülbelül 23,1 millió EUR. Emellett a ciprusi hatóságok 2013. május 14-i beadványukban megerősítették, hogy a szerkezetátalakítást követően fokozatosan történik majd a fennálló állat-egészségügyi kötelezettségek törlesztése.

II.6.3.3.   Személyi állomány

(45)

A terv szerint a közalkalmazotti státuszú munkavállalók átkerülnek az önkormányzatokhoz, a többieket pedig elbocsátják. Az új jogállású vállat azután új munkavállalókkal pótolja majd a régieket. Az új munkavállalók alkalmazása új bérezési és nyugdíj feltételek mellet történik majd. Szükség esetén a vállalat kiszervezési szolgáltatást is igénybe vehet. A terv szerint a vállalat szerkezetátalakítása után a személyi állományt 67 munkavállaló/dolgozó alkotja majd a mindössze 9 vezető mellett. A Kofinoszi Központi Vágóhíd összes vonatkozó intézkedésének költsége 6,68 millió EUR, ami a munkavállalói kompenzáció (3,34 millió EUR) és a nyugdíjjogosultságok kifizetése (3,34 millió EUR) között oszlik meg. A terv szerint a megvalósulás után a bérköltségek drasztikusan fognak csökkenni.

II.6.4.   Kompenzációs intézkedések

(46)

A terv az alábbi kompenzációs intézkedéseket irányozza elő:

a Kofinoszi Központi Vágóhíd kötelezi magát, hogy tevékenységeit három évig nem terjeszti ki a többi kapcsolódó piacra (húskereskedelem, hússzeletelő létesítmények létrehozása),

a Kofinoszi Központi Vágóhíd kötelezi magát, hogy három évig nem fejleszti sertésvágási technológiáját azzal, hogy széndioxidos sertéskábító vonalat vásárol,

a Kofinoszi Központi Vágóhíd kötelezi magát, hogy három évig semmilyen agresszív tevékenységet nem végez azért, hogy piaci részesedését a 2009. évi szintre emelje. Agresszív tevékenység alatt a ciprusi hatóságok a következőket értik: i. aktív hirdetési kampányok, ii. agresszív árcsökkentések, iii. a minőség javítását célzó technológiai fejlesztések, és iv. versenytársak átvétele.

(47)

A ciprusi hatóságok szerint a Kofinoszi Központi Vágóhíd kapacitásának csökkentése nem lehetséges. Ennek oka az, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd minden állatfajhoz csak egy gyártósorral rendelkezik. A ciprusi hatóságok azt állítják, hogy a vonatkozó berendezések kapacitáscsökkentési célú elidegenítése esetén a Kofinoszi Központi Vágóhíd kikerülne az adott piaci szegmensből.

II.7.   FELFÜGGESZTÉSI KÖTELEZETTSÉG

(48)

A ciprusi hatóságok szerint a szerkezetátalakítási támogatást csak a Bizottság általi jóváhagyás esetén kaphatja meg a kedvezményezett.

II.8.   ÉVES JELENTÉSEK

(49)

A ciprusi hatóságok vállalták, hogy rendszeresen részletes jelentést küldenek a szerkezetátalakítási terv végrehajtásáról.

III.   PANASZ

(50)

2011. január 20-án a Cypra – a Kofinoszi Központi Vágóhíd egyik versenytársa – panaszt nyújtott be. A magántulajdonú Cypra társaság 2006-ban kezdte meg működését a ciprusi vágóhídi piacon. A panasz benyújtásának idején a Cypra cégnek volt legnagyobb részesedése (71 %) a sertésvágási piacon, valamint a teljes ciprusi vágóhídi piacon (57 %).

(51)

A panasz szerint a kedvezményezett számos támogatást kapott a közelmúltban. Konkrétan azt állította, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd az alábbi támogatásokban részesült:

a)

folyamatos állami tolerancia formájában nyújtott állami támogatás a körülbelül 29 millió EUR nagyságú esedékes összegek fizetési késedelme pl. adóügyi és társadalombiztosítási kötelezettségek, hitelügyi biztosok által folyósított hitelek, vonatkozó kamatok és vágási díjak kapcsán. Állítása alátámasztására a panaszos benyújtotta a ciprusi állami támogatások biztosa által 2007. július 9-én kiadott, indokolással ellátott véleményt, ami 2007. július 20-án jelent meg a Ciprusi Köztársaság Hivatalos Közlönyében. A vélemény elismeri, hogy a ciprusi hatóságok – mivel elmulasztottak minden szükséges lépést megtenni a Kofinoszi Központi Vágóhíd tartozásainak behajtására – tulajdonképpen állami támogatást nyújtanak;

b)

a Kofinoszi Központi Vágóhíd telke építési és tervezési övezeti besorolásának mezőgazdaságiról ipari övezetre változtatása 2007 márciusában;

c)

512 850 EUR összegű hitel folyósítása az Önkormányzati Szövetség által 2007 decemberében;

d)

az Európai Bizottság által 2010 májusában jóváhagyott 1,6 millió EUR összegű megmentési támogatás, amit a panaszos szerint nem hagytak volna jóvá, ha Ciprus nem mulasztotta volna el lényeges tények, nevezetesen a korábban adott állami támogatások bejelentését.

(52)

A panasz következtetése szerint a szerkezetátalakítási támogatás nyújtása torzítja majd a versenyt, mivel a kedvezményezett az elmúlt évek során folyamatosan részesült állami támogatásokban a ciprusi állam részéről.

(53)

A Bizottság úgy vélte, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd telke építési és tervezési övezeti besorolásának megváltoztatása nem járt állami erőforrások átadásával, miközben a megmentési támogatás már a Bizottság vizsgálatának tárgyát képezte. A Bizottság ezért lehetőséget kínált a ciprusi hatóságoknak arra, hogy reagáljanak a fenti (51)(a) és (c) preambulumbekezdésben hivatkozott támogatások nyújtásával kapcsolatos állításokra.

(54)

2011. március 4-i válaszukban a ciprusi hatóságok nem adtak kielégítő tájékoztatást annak bemutatásához, hogy az esedékes összegek fizetési késedelme kapcsán tanúsított folyamatos tolerancia nem minősül állami támogatásnak. Az 512 850 EUR összegű hitel kapcsán a ciprusi hatóságok jelezték, hogy a ciprusi állami támogatások biztosának kedvezőtlen véleményét követően a Kofinoszi Központi Vágóhíd földtulajdon átruházásán keresztül kamatokkal együtt visszafizette a hitelt az Önkormányzati Szövetségnek.

IV.   A 2011. ÁPRILIS 20-i BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

(55)

2011. április 20-i határozatával a Bizottság az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról határozott. Ezen belül az a következtetés született, hogy a szerkezetátalakítási támogatást illetően a 107. cikk (1) bekezdésének minden feltétele prima facie teljesült. Az is megállapítást nyert, hogy voltak jelzések arra nézve, hogy egyéb támogatás nyújtása is történhetett az alábbi formákban: i. folyamatos állami tolerancia az esedékes összegek fizetési késedelménél, ii. az Önkormányzati Szövetség által folyósított 512 850 EUR összegű hitel, iii. a kormányzati kezességvállalású kötvényekkel összefüggésben feltételezett támogatás, és iv. a meglevő munkavállalók és a kapcsolódó nyugdíj-kötelezettségek önkormányzatok általi átvétele.

IV.1.   CIPRUS ÉSZREVÉTELEI A 2011. ÁPRILIS 20-i BIZOTTSÁGI HATÁROZATHOZ

(56)

A ciprusi hatóságok 2011. június 24-én kelt levelükben nyújtották be észrevételeiket a 2011. április 20-i bizottsági határozattal kapcsolatban. A ciprusi hatóságok érveit az alábbi pontok mutatják be.

IV.1.1.   Állami tolerancia az esedékes összegek fizetési késedelme kapcsán

(57)

Válaszukban a ciprusi hatóságok úgy érvelnek, hogy korábban már több állami hatóság – például az Adóhivatal és a Társadalombiztosítási Igazgatóság – is bírósági ítélettel kötelezte a Kofinoszi Központi Vágóhidat a hatóság felé fennálló tartozásainak törlesztésére. A 2003. évi 26(I) sz. törvény 18. cikke értelmében azonban egy ellenük indított pert követően az állami vágóhidak ingó és ingatlan vagyona nem képezheti normál végrehajtási vagy lefoglalási, illetve semmilyen egyéb eljárás tárgyát. A jelenlegi szabályozási rendszerben ezért a Kofinoszi Központi Vágóhíd ellen kiadott bírósági ítéletek nem hajthatók végre.

(58)

A további érvelés úgy szól, hogy tekintettel a Kofinoszi Központi Vágóhíd ellen kiadott bírósági határozatok végrehajtásának lehetetlenségére és tekintettel a zajló szerkezetátalakítási folyamatra, a hatóságok semmilyen további intézkedést nem tesznek a szerkezetátalakítási folyamat befejezéséig. További megjegyzés, hogy a kérdéses adósságok behajtására irányuló bármely más intézkedéssel semmilyen összeget nem lehetne behajtani. A ciprusi hatóságok arra a következtetésre jutnak, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd szerkezetátalakítási támogatásának nyújtását elrendelő döntésük bizonyítja a kormányzat szándékát a Kofinoszi Központi Vágóhíd részéről állami szervek felé fennálló tartozások rendezésére.

IV.1.2.   512 850 EUR összegű hitel folyósítása az Önkormányzati Szövetség által

(59)

A ciprusi hatóságok elismerik, hogy 2007 decemberében az Önkormányzati Szövetség 512 850 EUR összegű hitelt adott a Kofinoszi Központi Vágóhídnak. Egy panasz benyújtását követően a ciprusi állami támogatások biztosa úgy döntött, hogy az összeg folyósítása illegális működési támogatásnak tekintendő, ami az Európai Bizottságnak való előzetes bejelentés nélkül került folyósításra. A ciprusi hatóságok megjegyzik, hogy 2010. január 15-én a Kofinoszi Központi Vágóhíd 580 000 EUR értékű földtulajdon átruházásán keresztül kamatokkal együtt visszafizette az összeget az Önkormányzati Szövetségnek. Az ingatlan értékbecslését az állam hivatalos értékbecslőjének számító Földnyilvántartási és Földmérési Főosztály végezte. A ciprusi hatóságok állítása szerint a 67 150 EUR kamat az éves tőkésítést is figyelembe véve 6,12 %-os éves kamatnak felel meg. A ciprusi hatóságok szerint ez a kamat nem alacsonyabb, mint a kérdéses időszak során az ingatlanfedezetekhez használt piaci kamat.

IV.1.3.   Feltételezett új támogatás az állami kezességvállalású kötvényekkel összefüggésben

(60)

A ciprusi hatóságok emlékeztetnek arra, hogy a kérdéses kötvényeket állami kezességvállalás mellett bocsátották ki 1985-ben, majd egy parlament által elfogadott törvény alapján 1992-ben és 1999-ben újból kibocsátották. 2007. július 9-én Lefkózia regionális bírósága arra kötelezte az államot, mint kezességvállalót, hogy fizesse ki a tartozást az egyik kötvénytulajdonosnak. A Bíróság ítélete után a kormánynak kamatokkal együtt ki kellett fizetni a vonatkozó összegeket. Mivel az államnak nem volt ellenkövetelése a Kofinoszi Központi Vágóhíddal szemben, így nem került sor a követelések törlésére.

IV.1.4.   A munkavállalók áthelyezése önkormányzatokhoz

(61)

A munkavállalók önkormányzatokhoz való áthelyezése kapcsán a ciprusi hatóságok úgy érvelnek, hogy ez csupán 19 munkavállalót érint. E személyek nyugdíjjáruléka már bele van számítva a szerkezetátalakítási költségekbe, és a szerkezetátalakítási terv szerint 1,4 millió EUR összeget tenne ki. Munkavállalói szükséglete kielégítése címén 13 önkormányzat 15 személy átvételét vállalta a Kofinoszi Központi Vágóhíd 19 állandó alkalmazottja közül. Ez alapján a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium nem engedélyezné új vagy további munkahelyek létrehozását az érintett önkormányzatoknál.

(62)

A fentiek szerint megállapodás született arról, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd minden állandó alkalmazottja a Kofinoszi Központi Vágóhídnál érvényes beosztása és fizetése megtartásával kerül áthelyezésre. Emiatt az a megállapodás született, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd korábbi munkavállalóit átvevő önkormányzatok az új dolgozók esetében érvényes bértáblázat szerinti kezdőfizetést adják, az állam pedig fizeti a bérkülönbözetet. Az állam általi folyósítások az egyes munkavállalók áthelyezése és pályafutásának vége közötti időtartamra vonatkoznak. A Kofinoszi Központi Vágóhíd 15 munkavállalója esetén ennek becsült összege körülbelül 3,4 millió EUR. A ciprusi hatóságok szerint ez az összeg nem a Kofinoszi Központi Vágóhíd által viselendő kiadás, ezért az nem szerepel a szerkezetátalakítási költségek között. Hasonló helyzetben ez a szokásos gyakorlat. A ciprusi hatóságok arra a következetésre jutnak, hogy emiatt az intézkedés nem szelektív jellegű és ezért nem teljesíti az állami támogatás fennállásának egyik feltételét. A ciprusi hatóságok azonban azzal érvelnek, hogy még ha az összeg állami támogatásnak minősül is, akkor is a kedvezményezett érdekein túlmutató szociális jellegű támogatásnak számít. Ilyen támogatásoknál az iránymutatások a Bizottság pozitív megközelítését rögzítik.

IV.1.5.   A szerkezetátalakítási terv intézkedéseinek hatékonysága

(63)

A szerkezetátalakítási terv előrejelzését illetően – miszerint a vágóhídi piacnak mindhárom (legjobb, legrosszabb és középutas) forgatókönyv esetén 2 %-os növekedése lesz – a ciprusi hatóságok megjegyzik, hogy ekkora arányú volt 1998 és 2008 között a ciprusi vágóhídi piac átlagos éves növekedése. A Kofinoszi Központi Vágóhíd vezetése ugyanilyen előrejelzést adott a következő 5 éves időszakra. A növekedési ütem 0,5 %-os csökkenése a nyereség 500 000 EUR összegű csökkenését eredményezné a Kofinoszi Központi Vágóhídnál, de a kedvezményezett még így is nyereséges lenne a szerkezetátalakítási időszakot követően.

(64)

A munkavállalók önkormányzatokhoz való áthelyezése kapcsán a ciprusi hatóságok arra emlékeztetnek, hogy ez csupán 19 munkavállalót érintene és hogy a feleslegessé vált dolgozók többségét elbocsátják.

(65)

2011. április 20-i határozatában a Bizottság kételkedik abban, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhídnak sikerül valamilyen pénzintézettel hitelmegállapodást kötnie. A ciprusi hatóságok e tekintetben azt állítják, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd kereskedelmi bankoktól vett fel kölcsönöket, amelyeket rendesen és késedelem nélkül törleszt. Tekintettel a fent említett tényre – a hatályos törvény értelmében a Kofinoszi Központi Vágóhíd vagyona nem képezheti normál végrehajtási és lefoglalási eljárás tárgyát –, a bankoktól felvett kölcsönöket állami garanciák fedezik. A ciprusi hatóságok megjegyzik, hogy ez a helyzet változni fog a vállalat szerkezetátalakítása és jogállásának megváltozása után. A vállalat vagyonának – többek között a mintegy 7 millió EUR értékű ingatlanvagyonnak – köszönhetően a jövőben is lehetőség lesz piaci alapon történő hitelfelvételre. A ciprusi hatóságok jelzik, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd ingatlanvagyonának értékbecslését a Belügyminisztérium Földnyilvántartási és Földmérési Főosztálya végezte.

(66)

Végezetül a ciprusi hatóságok emlékeztetnek arra, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd problémáinak alapját a következő tények képezik: a) szerkezeti és működési rugalmasság hiánya, b) magas bérköltségek, és c) nagy adósságállomány. A szerkezetátalakítási terv azáltal képes a fenti okok megszüntetésére, hogy megváltoztatja a vállalat jogállását, csökkenti a bérköltségeket és mérsékli a vállalat adósságállományát.

IV.1.6.   A kompenzációs intézkedések hatékonysága

(67)

A kompenzációs intézkedések kapcsán a ciprusi hatóságok először emlékeztetnek azon aggályukra, miszerint a Cypra monopolhelyzetbe kerülhet a piacon. A ciprusi hatóságok szerint a ciprusi belügyminiszterhez, kereskedelmi miniszterhez és pénzügyminiszterhez intézett levelében a Cypra előadja, hogy a vállalatnak 71 %-os részesedése van a sertésvágási piacon, árai 20 %-kal magasabbak és vásárlóinak hűsége többek között azon a tényen alapul, hogy a vállalat jobb húsminőséget kínál. A ciprusi hatóságok szerint ez azt a tényt bizonyítja, hogy a Cypra uralkodó pozícióban van és hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd működésének megszűnése esetén az árak növekedni fognak. A ciprusi hatóságok megjegyzik, hogy bár a Cypra jelezte, hogy hat hónapon belül megjelenik a marhavágási piacon, ez mégsem történt meg. A ciprusi hatóságok azzal érvelnek továbbá, hogy a Cypra nem rendelkezik minden szükséges területrendezési és egyéb engedéllyel, így az adott határidőn belül nem valószínű megjelenése a marhavágási piacon. A ciprusi hatóságok birtokában lévő információk szerint semmilyen más vállalat nem tervezi megjelenését ebben a szegmensben.

(68)

A többletkapacitás kérdése kapcsán a ciprusi hatóságok megjegyzik, hogy a sertésvágási szegmens többletkapacitása 39 %, ami 32 %-kal nőtt azóta, hogy a Cypra 2006-ban megjelent a piacon; a juh- és kecskefélék vágási többletkapacitása 51 %, ami 17 %-kal nőtt a Cypra megjelenése óta. A ciprusi hatóságok szerint ez azt mutatja, hogy a piaci többletkapacitást a Cypra megjelenése idézte elő. A ciprusi hatóságok arra a következtetésre jutnak, hogy – tekintettel a Kofinoszi Központi Vágóhíd pénzügyi helyzetére – a Kofinoszi Központi Vágóhíd működésének bármilyen további korlátozása kedvezőtlenül befolyásolná a vállalat életképességét.

IV.2.   HARMADIK FELEK ÉSZREVÉTELEI

IV.2.1.   Egy panaszos észrevételei a 2011. április 20-i bizottsági határozathoz

(69)

A panaszos 2011. július 4-én kelt levelében nyújtotta be észrevételeit a 2011. április 20-i bizottsági határozattal kapcsolatban. Levelében a Cypra megismétli, hogy a Marhatenyésztők Pánciprusi Szervezete vágóhidat szándékozik létrehozni.

(70)

A kompenzációs intézkedések kapcsán a Cypra megjegyzi, hogy saját életképessége kerül veszélybe akkor, ha az A&A új vágóhídjának építése mellett zöld jelzést kap a szerkezetátalakítási támogatás és ha sertéstenyésztők kerülnek a Kofinoszi Központi Vágóhídhoz. Ennek oka az, hogy az általa vágott sertések száma így jelentősen csökkenni fog. A Cypra arra is emlékeztet, hogy nemrégiben komoly összegeket fektetett be a kapacitásbővítésbe. Hozzáteszi még, hogy a (sziget sertéstenyésztőinek 100 %-át képviselő) Ciprusi Sertéstartók Szövetsége be van vonva a szerkezetátalakítási folyamatba. Úgy tűnik, hogy a kormány részesedést kínál a szövetségnek a szerkezetátalakítást követően létrejövő új vállalatban. A Cypra szerint ez már önmagában is megszegése annak a kötelezettségvállalásnak, miszerint három évig semmilyen agresszív tevékenységre nem kerül sor a piaci részesedés növelése érdekében. A kapacitás terén elmondható, hogy a három vállalat (Cypra, A&A és Trimithias) heti 20 000 sertést meghaladó vágási kapacitással rendelkezik, miközben a vonatkozó termelés kb. 14 000 sertés.

(71)

A Cypra szerint a támogatás jóváhagyása előtt a ciprusi hatóságoknak bizonyítaniuk kellene, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd képes 5 millió EUR összegű hitel felvételére. Mindenesetre a panaszos szerint a legjobb megoldást a sertésvágó gyártósor leállítása jelenti. Emiatt nem keletkezne hiány a piacon, mivel a fennmaradó vállalatok fedezni tudják az ország szükségleteit. A Cypra utal a ciprusi kormány jelenlegi és korábbi tagjai és a Kofinoszi Központi Vágóhíd vezetése közötti állítólagos szoros kapcsolatra is, ami – folytatódása esetén – további méltánytalan hozzáállást jelentene a magánvágóhidakkal szemben.

(72)

A Kofinoszi Központi Vágóhíddal szembeni állami követelések kapcsán a Cypra azt állítja, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd által beszedett 900 000 EUR összegű állat-egészségügyi díj nem került vissza az államhoz. A személyzet áthelyezését illetően az állam úgy vállalta az áthelyezési költségek támogatását, hogy minden áthelyezett munkavállalónál kifizeti azt a különbözetet, amely egy (az önkormányzatokhoz) újonnan felvett munkavállaló kezdőfizetése és a dolgozók mostani fizetése között áll fenn. Ezenkívül az új vállalatnál maradó alkalmazottaknál – a szolgálati idő végéig – az állam finanszírozza majd az előző fizetés 40 %-át, az új vállalat pedig annak 60 %-át fogja fizetni.

(73)

A vállalat saját hozzájárulása kapcsán a Cypra azt állítja, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd ingatlanvagyonát a szabadpiacon kellene értékesíteni. A Cypra sejtése szerint a kérdéses ingatlan értéke – az állam által ugyanazon a területen egy másik cégnek (Sigan Management Limited) felszámított bérleti díj alapján – sokkal kisebb, mint a szerkezetátalakítási tervben jelzett érték. Az Önkormányzati Szövetség által nyújtott 512 850 EUR összegű hitel kapcsán a Cypra kételkedik a földtulajdon átruházásán keresztüli törlesztésben.

(74)

A panaszos végül azt javasolja, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd bármilyen jövőbeni szerkezetátalakítása esetén adják ideiglenes haszonbérbe a marhavágó gyártósort a Marhatenyésztők Pánciprusi Szervezetének, a juh- és kecskevágó gyártósort pedig az adott érdeklődőnek, továbbá állítsák le a sertésvágó gyártósort. Amikor megvalósul a Marhatenyésztők Pánciprusi Szervezetének saját vágóhídja, akkor be kell zárni a Kofinoszi Központi Vágóhidat, a kormánynak pedig harmadik fél részére kell értékesítenie az adott területet.

IV.2.2.   Más érdekelt felek észrevételei a 2011. április 20-i bizottsági határozathoz

(75)

Más érdekelt felek is észrevételeket nyújtottak be a 2011. április 20-i bizottsági határozattal kapcsolatban.

(76)

Az egyik versenytárs (A&A) fenntartja, hogy most fejezte be gyártóhelyének korszerűsítését és ennek köszönhetően jelenleg az ország sertésvágási szükségletének 35–40 %-át, juh- és kecskevágási szükségletének pedig 30 %-át képes kielégíteni. A vállalat érvelése szerint a Kofinoszi Központi Vágóhíd szerkezetátalakítási terve nem vette figyelembe a fejlesztéseket, ezen belül a versenytársak (pl. A&A's vagy Agioi Trimithias) gyártósorának korszerűsítését. Az érvelés szerint a kedvezményezett helyzete a szerkezetátalakítási tervben vázoltnál sokkal rosszabb, még a legrosszabb forgatókönyv figyelembe vétele mellett is. Ezenkívül az A&A azt állítja, hogy a ciprusi hatóságok érvelése – miszerint a Kofinoszi Központi Vágóhíd egyik gyártósorának leállítása esetén a Cypra monopolhelyzetbe kerülhet – nem helytálló, tekintettel az A&A és az Agioi Trimithias korszerűsített gyártósorára és kapacitására. Az A&A véleménye szerint a javasolt kompenzációs intézkedések nem fogadhatók el. Az egyetlen elfogadható kompenzációs intézkedést az jelentené, ha a Kofinoszi Központi Vágóhíd felhagyna a sertésvágási tevékenységgel. Ezzel egyidejűleg a Kofinoszi Központi Vágóhíd irányítását egy piaci tapasztalatokkal rendelkező vezetőségre kellene bízni, és csak néhány munkavállalót kellene a vállalatnál meghagyni a marhavágó és a juh- és kecskevágó gyártósor működtetéséhez.

(77)

Az egyik – felvetésének bizalmas kezelését kérő – fél azzal érvelt, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd megfelelően teljesíti a hulladékokra vonatkozó uniós irányelvek szerinti kötelezettségeit. Versenytársai azonban visszaélnek azzal, hogy a helyi hatóságok nem kielégítő módon hajtják végre és ellenőrzik a vonatkozó uniós irányelveket, ezzel pedig közvetlenül és közvetve tisztességtelen versenyt teremtenek a Kofinoszi Központi Vágóhíd számára, ami viszont egyik okozója a vállalat jelenlegi pénzügyi helyzetének, mert versenytársaitól eltérően a Kofinoszi Központi Vágóhíd díjat fizet hulladékainak a kezeléséért.

(78)

Az egyik fél – a Ciprusi Sertéstartók Szövetsége – aggályát fejezte ki „a sertésvágási szegmens meghatározó vállalatának agresszivitása”, azaz a Cypra kapcsán. Az érvelés szerint a Kofinoszi Központi Vágóhíd működésének leállása esetén a Cypra legalább a sertésvágási szegmensen belül monopolhelyzetbe kerülne. A további érvelés szerint nem valószínű a marhavágási szegmensbe való belépés. A Szövetség megjegyzi, hogy a sertéstenyésztők által nemrégiben létrehozott vállalat jelenleg az országos termelés 60 %-át ellenőrzi. Pillanatnyilag az ügyfél (hús kiskereskedő vagy nagykereskedő) választja meg a vágóhidat). A Szövetség szerint azonban a jövőben a vállalat életképességi szempontok alapján választhatja meg a vágóhidat pl. a saját állatainak vágására vonatkozó ajánlatok bekérése útján. Ezért – tekintettel a ciprusi piaci struktúrára – egyik vállalat életképességét sem lehet biztosra venni.

IV.3.   CIPRUS ÉSZREVÉTELEI A HARMADIK FELEK FELVETÉSEIRE

(79)

2011. november 8-i levelükben a ciprusi hatóságok megtették észrevételeiket a harmadik felek felvetéseivel kapcsolatban.

(80)

Az A&A észrevételeire a ciprusi hatóságok azzal reagálnak, hogy a szerkezetátalakítási tervet a kidolgozás időpontjában érvényes piaci helyzetre alapozták. A terv még az Agioi Trimithias és Cypra vágóhidak működését is figyelembe vette. A Kofinoszi Központi Vágóhíd úgy véli, hogy az A&A új létesítménye nem fogja jelentősen befolyásolni a piaci viszonyokat. Megjegyzésre kerül, hogy az A&A észrevételei azon a tényen alapulnak, hogy a társaságnak előnyére válna a Kofinoszi Központi Vágóhíd esetleges kivonulása a piacról. Ennek bekövetkezésekor azonban a Kofinoszi Központi Vágóhidat felszámolnák, eszközei pedig nem fedeznék az adósságokat. Ebben az esetben az állam veszi át a Kofinoszi Központi Vágóhíd kötelezettségeit, egy másik magánszektorbeli szereplő pedig újraindíthatja a vágóhidat. Másrészt viszont a szerkezetátalakítási terv lehetőséget ad a Kofinoszi Központi Vágóhídnak arra, hogy maga rendezze kötelezettségeit, és egyben magánbefektetők belépését is biztosítja. A kompenzációs intézkedések kapcsán a ciprusi hatóságok megjegyzik, hogy az A&A nem támasztja alá javaslatait, amelyek önkényesek, gazdaságilag ésszerűtlenek és semmiképp nem eredményeznék a vállalat életképességét. A ciprusi hatóságok további érvei szerint az A&A észrevételei azt a benyomást keltik, hogy nem volt gondos a szerkezetátalakítási terv kidolgozása. Úgy tűnik azonban, hogy az A&A figyelmen kívül hagyja a vonatkozó jogszabályok és a szerkezetátalakítási terv alapvető elemeit.

(81)

A Cypra észrevételeire a ciprusi hatóságok azzal érvelnek, hogy a monopólium kockázatát illetően jelenleg nem egyértelmű, hogy nyílnak-e majd új vágóhidak. A hatóságok mindenesetre olyan intézkedéseket szeretnének, amelyek biztosítják a Kofinoszi Központi Vágóhíd további működését és gátat vetnek a monopóliumok vagy oligopóliumok létrejöttének. A Kofinoszi Központi Vágóhíd szerkezetátalakítása ezt a célt szolgálja, különösen ha a Kofinoszi Központi Vágóhíd folytatja tevékenységét a sertésvágási szegmensen belül. A Cypra saját életképességére vonatkozó aggályai inkább az A&A vágóhíd újranyitásával és a Kofinoszi Központi Vágóhíd további működésével látszanak összefüggeni. A magánbefektetők kilétét illető aggályok kapcsán a ciprusi hatóságok megjegyzik, hogy valóban a Ciprusi Sertéstartók Szövetségének tagjai alkothatják a lehetséges befektetők egyikét. Ez azonban nem jelentené azt, hogy a részvétel egyik feltétele az lenne, hogy emelkedjen a Kofinoszi Központi Vágóhídon levágott sertések száma vagy hogy a sertéstenyésztők legyenek a Kofinoszi Központi Vágóhíd ügyfelei.

(82)

A ciprusi hatóságok visszautasítják és alaptalannak tartják a ciprusi kormány jelenlegi és korábbi tagjai és a Kofinoszi Központi Vágóhíd vezetése közötti szoros kapcsolatra vonatkozó állítást. Kijelentik, hogy az állat-egészségügyi díjak visszafizetése fokozatosan történik. A ciprusi hatóságok példaként azt említik, hogy 2008 és 2011 között a Kofinoszi Központi Vágóhíd 479 000 EUR összegű díjat fizetett. A Kofinoszi Központi Vágóhíd ingatlanvagyonának értékesítése kapcsán a ciprusi hatóságok kijelentik, hogy az ingatlan értékbecslését egy független értékbecslő (a Földnyilvántartási és Földmérési Főosztály) végezte és hogy a Cypra ezen állításai szintén alaptalanok. A ciprusi hatóságok benyújtották a Földnyilvántartási és Földmérési Főosztály egy levelét, ami megindokolja a Sigan Management Limited által fizetett bérleti díj és a Kofinoszi Központi Vágóhíd ingatlanbecslése közötti árkülönbözetet. Végezetül a ciprusi hatóságok kijelentik, hogy a Cypra javaslatai nem fogadhatók el. Az állam vagy a Kofinoszi Központi Vágóhíd felszámolója akkor is köteles és jogosult magánbefektetők vagy vállalkozások részére eladni vagy bérbe adni a Kofinoszi Központi Vágóhíd eszközeit, ha nem történik meg a Kofinoszi Központi Vágóhíd szerkezetátalakítása.

IV.4.   A CIPRUSI HATÓSÁGOK ÁLTAL BENYÚJTOTT TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

(83)

Kérésre a ciprusi hatóságok 2012. március 30-i és 2012. november 26-i levelükben további pontosításokat és aktualizált információkat nyújtottak be. 2013. május 14-én további elemekkel egészítették ki ezeket.

(84)

A Kofinoszi Központi Vágóhíd fennálló kötelezettségeinek bontását Ciprus 2012. március 30-i levelében adta meg, majd 2012. november 26-i levelében tovább pontosította e kötelezettségek jellegét és lejárati dátumát. A ciprusi hatóságok felhívták továbbá a Bizottság figyelmét arra tényre, hogy a 2003. évi 26(I) sz. törvény – amely szabályozza a Kofinoszi Központi Vágóhídhoz hasonló központi vágóhidak struktúráját, szervezetét és működést, továbbá amelynek értelmében egy ellenük indított pert követően az állami vágóhidak ingó és ingatlan vagyona nem képezheti normál végrehajtási vagy lefoglalási, illetve semmilyen egyéb eljárás tárgyát – pusztán felváltotta a vágóhidakról szóló 1981. évi 69. törvényt, amelynek 22. cikke ugyanezt a rendelkezést tartalmazta. A ciprusi hatóságok ezért annak megvizsgálására kérik a Bizottságot, hogy a 2003. évi törvény e rendelkezése milyen mértékben létező támogatás az adott csatlakozási szerződés értelmében, valamint utalnak a Bizottság által vizsgált hasonló esetre (E 12/2005 – Lengyelország – A Poczta Polska részére nyújtott korlátlan állami garancia) ahol a Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy egy 2003. évi törvény ugyan tartalmazza azt a törvényi rendelkezést, amely megakadályozza a kérdéses vállalkozás csődbukását, mégis létező támogatásról van szó, mivel a rendelkezés lényegi része egy 1934. évi törvényből származik.

(85)

A ciprusi hatóságok 2013. május 14-i beadványukban azt is megerősítették, hogy a szerkezetátalakítással rendezendő összegek névleges összegeket plusz késedelmi kamatokat jelentenek. Azt is megerősítették, hogy a szerkezetátalakítást követően a Kofinoszi Központi Vágóhíd fokozatosan törleszti majd a fennálló állat-egészségügyi tartozását.

(86)

A munkavállalók önkormányzatokhoz való áthelyezése kapcsán a ciprusi hatóságok 2012. március 30-i levelükben közölték, hogy a levél keltének napján nyolc munkavállalót már áthelyeztek a munkaerőhiányos önkormányzatok saját kérésére, mivel adott gazdasági körülmények között a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium nem engedélyezte új vagy további önkormányzati munkahelyek létrehozását. A szerkezetátalakítási terv összesen 15 munkavállaló áthelyezését irányozza elő és ennek a 15 személynek a nyugdíjjogosultságáról is rendelkezik. A tervek szerint ezeknél a munkavállalóknál az önkormányzatok fizetik az adott állás új dolgozóval való betöltésekor járó kezdőbért, az állam pedig kiegészíti ezt a munkavállalók tényleges fizetésének összegéig. A 15 munkavállaló fizetési különbözetének fedezéséhez a ciprusi hatóságok becslése szerint összesen 3 342 450 EUR szükséges az áthelyezés napjától a nyugdíjazás napjáig. A ciprusi hatóságok ugyanebben az összefüggésben azt hangsúlyozták, hogy a foglalkoztatás megszűnéséről szóló törvény (N.24/1976) alapján a magánvágóhidak esetén 15 munkavállaló elbocsátásának minimum költsége nyolc hét kötelező felmondási időszaknak felel meg. A ciprusi hatóságok szerint egy magánvágóhíd a munkavállalók elbocsátásakor nem köteles semmilyen egyéb kompenzációt fizetni, hacsak erre vonatkozóan nincsenek konkrét kollektív megállapodások a szakszervezetekkel. Ugyanezen hatóságok jelzése szerint úgy tűnik, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd fő versenytársa esetében nem létezik semmilyen kollektív szakszervezeti megállapodás.

(87)

A ciprusi hatóságok egy frissített üzleti tervet is benyújtottak a legutóbbi fejlemények és piaci adatok alapján. Benyújtották továbbá a tényleges szerkezetátalakítási költségek frissített bontását és azok finanszírozását, továbbá ebben az összefüggésben benyújtották a Kofinoszi Központi Vágóhíd ingatlanvagyonának 2013. április 24-i értékbecslését – ezt a Belügyminisztérium Földnyilvántartási és Földmérési Főosztálya készítette –, amely szerint a Kofinoszi Központi Vágóhídhoz tartozó telek és épületek becsült értéke 8,16 millió EUR.

(88)

Ugyanezen hatóságok 2013. május 14-i beadványukban azt is elismerték az új hitellel kapcsolatosan, hogy az adott gazdasági környezetben kétségesnek tűnik egy ilyen hitel felvétele.

V.   A TÁMOGATÁS VIZSGÁLATA

V.1.   AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZHATÓSÁGA

(89)

A Kofinoszi Központi Vágóhíd állatok, nevezetesen juhok/kecskék, sertések és marhák vágását végzi. A Tanács 1234/2007/EK rendeletének 180. cikke szerint (8) – amely a Kofinoszi Központi Vágóhíd szerkezetátalakítási támogatása bejelentésének idején volt hatályban – a marha- és borjúhús, a sertéshús, valamint a juh- és kecskehús előállítására és kereskedelmére a Szerződés 87., 88. és 89. cikke (jelenleg az EUMSZ 107., 108. és 109. cikke) alkalmazandó. Ezért a kérdéses intézkedéseket az állami támogatási szabályok fényében kell vizsgálni.

V.2.   TÁMOGATÁS MEGLÉTE

(90)

Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében tilos a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott minden olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.

(91)

A ciprusi állam által nyújtott szerkezetátalakítási támogatás szelektív előnyhöz juttatja a kedvezményezettet, mivel csak a Kofinoszi Központi Vágóhíd részesül támogatásban. A Bíróság ítélkezési gyakorlatával összhangban maga a tény, hogy egy vállalkozás versenyhelyzete a versenytárs vállalkozásokhoz képest megerősödik azáltal, hogy olyan gazdasági előnyben részesül, amelyet rendes körülmények között tevékenységéhez nem kapott volna meg, azt jelzi, hogy fennáll a verseny torzulásának veszélye (9). A Kofinoszi Központi Vágóhíd olyan piacon működik, ahol tagállamok közötti kereskedelem folyik, ezért a támogatás torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, mivel versenytársaihoz képest a Kofinoszi Központi Vágóhíd előnyhöz jut, és vágási céllal engedélyezett az állatok határon átnyúló szállítása. Emellett a ciprusi vágóhidakba külföldi befektetők is végezhetnek befektetéseket. Ezért a kérdéses intézkedés az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében nem minősül támogatásnak.

(92)

E határozat a szerkezetátalakítási támogatás mellett több egyéb olyan lehetséges támogatásra is vonatkozik, amelyekben a Kofinoszi Központi Vágóhíd részesült vagy részesülni fog. Ide tartozik i. a folyamatos állami tolerancia az esedékes összegek fizetési késedelménél, ii. az Önkormányzati Szövetség által folyósított 512 850 EUR összegű hitel, iii. a kormányzati kezességvállalású kötvényekkel összefüggésben feltételezett támogatás, és iv. a meglevő munkavállalók és a kapcsolódó nyugdíj-kötelezettségek önkormányzatok általi átvétele.

V.2.1.   Állami tolerancia az esedékes összegek fizetési késedelme kapcsán

(93)

A folyamatos állami tolerancia az esedékes összegek fizetési késedelménél normál esetben az állami támogatás EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti meghatározásához tartozna: a kialakult ítélkezési gyakorlat szerint állami támogatásnak tekinthető, ha az adósságbehajtás terén az állam kedvezményes elbánásban részesít egy vállalatot. Az európai uniós ítélkezési gyakorlat szerint (10) a tartozás állam, mint hitelező általi csökkentése, vagy a fennálló tartozás behajtásának állam általi elmulasztása akkor tekinthető támogatásnak, ha ugyanilyen vagy összehasonlítható körülmények között egy magánhitelező nem ugyanígy járt volna el. Ebben az esetben úgy tűnik, hogy a támogatás állami forrásokon keresztül történik, mivel az állam lemond arról a bevételről, amely a Kofinoszi Központi Vágóhíd adósságának törlesztéséből származna. A fenti (23) preambulumbekezdésben említetteknek megfelelően 2011. december 31-én a Kofinoszi Központi Vágóhíd a hitelügyi biztos felé 11 millió EUR halmozott lejárt adóssággal, a társadalombiztosítási és adóügyi hatóságok felé 8,7 millió EUR esedékes befizetéssel és 1,3 millió EUR összegű állat-egészségügyi kiadással tartozott. Emellett úgy tűnik, hogy az intézkedés szelektív előnyhöz juttatja a Kofinoszi Központi Vágóhidat, mivel csak ez a vállalkozás részesül benne. A versenytorzulás és a kereskedelemre gyakorolt hatás körülményére ugyanazok a szempontok érvényesek, mint a fenti (91) preambulumbekezdésben említettek. A Kofinoszi Központi Vágóhíd részéről esedékes összegek fizetési késedelménél tanúsított állami tolerancia tehát az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerint támogatásnak minősül.

V.2.2.   Az 512 850 EUR összegű hitel

(94)

Az Önkormányzati Szövetség által nyújtott 512 850 EUR összegű hitel kapcsán a ciprusi hatóságok jelezték, hogy az összeg folyósítása 2007 decemberében történt. A ciprusi állami támogatások biztosának kedvezőtlen véleményét követően 2010. január 15-én a Kofinoszi Központi Vágóhíd 580 000 EUR értékű földtulajdon átruházásán keresztül kamatokkal együtt visszafizette az összeget az Önkormányzati Szövetségnek. Az ingatlan értékbecslését az állam hivatalos értékbecslőjének számító Földnyilvántartási és Földmérési Főosztály végezte.

(95)

A ciprusi hatóságok állítása szerint a 67 150 EUR kamat az éves tőkésítést figyelembe véve 6,12 %-os éves kamatnak felel meg. A ciprusi hatóságok szerint ez a kamat nem alacsonyabb, mint a kérdéses időszak során az ingatlanfedezetekhez használt piaci kamat. A Bizottság megjegyzi, hogy a referencia-időszak során a ciprusi alapkamatok 4,99 % (2007. december) és 1,24 % (2010. január) között változnak. A referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapításának módjáról szóló korábbi bizottsági közlemény (11) értelmében a vonatkozó referencia-kamatláb meghatározásához 75 bázispontot kellett hozzáadni az alapkamatlábhoz. A referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló, 2008. július 1-jétől alkalmazandó új közlemény (12) értelmében átlagosan 220 bázispontos kamatfelárat kell hozzáadni (ami általános mértékű biztosítéknak és kielégítő hitelminősítésnek, illetve magas szintű biztosítéknak és gyenge hitelminősítésnek felel meg). A Kofinoszi Központi Vágóhíd által az Önkormányzati Szövetségnek fizetett 6,12 %-os éves kamat átlagosan meghaladta a 2007. december és 2010. január közötti időszakra vonatkozó referencia-kamatlábat. A Bizottság tehát az Önkormányzati Szövetség által a Kofinoszi Központi Vágóhídnak nyújtott 512 850 EUR összegű hitel tekintetében elvileg elfogadhatja azt, hogy minden esetleges állami támogatás visszafizetésre került az Önkormányzati Szövetség részére.

(96)

A fent említett referencia-kamatlábak azonban nem alkalmazhatók nehéz helyzetben lévő vállalkozásokra. A (21) preambulumbekezdésben már említettek szerint a Kofinoszi Központi Vágóhíd megmentési támogatását jóváhagyó határozatában a Bizottság elismerte, hogy az egy nehéz helyzetben lévő vállalkozás. Ez volt a ciprusi hatóságok további érve, mielőtt megtörtént a fenti határozat elfogadása, amit a vállalat 2006–2009. évi beszámolói is alátámasztanak. Ezt a megállapítást erősíti az a tény is, hogy a vállalat mulasztást követett el a kötvényei terén 2007 júliusában, ezért a ciprusi állam, mint kezes kénytelen volt közbelépni (lásd (60) preambulumbekezdés). Úgy tűnik, hogy 2007-ben a Kofinoszi Központi Vágóhídnál a nehéz helyzetben lévő vállalkozások szokásos jelei mutatkoztak, mint pl. növekvő veszteségek, csökkenő forgalom, fölös kapacitás, lanyhuló pénzforgalom és zuhanó nettó eszközérték, a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatás 11. pontjában foglaltaknak megfelelően (13). Mind a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapításának módjáról szóló korábbi bizottsági közlemény, mind a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló új bizottsági közlemény úgy rendelkezik, hogy a nehéz helyzetben lévő vállalkozások esetén legalább 400 bázispontos kockázati kamatfelárat kell alkalmazni. Mivel a Kofinoszi Központi Vágóhíd már 2007 decemberében megfelelt a nehéz helyzetben lévő vállalkozások közé soroláshoz szükséges feltételeknek, ezért az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül a ténylegesen kifizetett kamat és annak a kamatnak a különbözete, amelyet a 400 bázispontos kockázati kamatfelár figyelembe vételével kellett volna fizetnie.

V.2.3.   Állami kezességvállalású kötvények

(97)

1985-ben a Kofinoszi Központi Vágóhíd állami kezességvállalású kötvényeket bocsátott ki, majd azokat 1992-ben és 1999-ben újból kibocsátotta. Ciprus törvényt fogadott el erre vonatkozóan. Úgy tűnik tehát, hogy a támogatás nyújtására Ciprus uniós csatlakozása előtt került sor. Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének (jelenleg az EUMSZ 107. és 108. cikkének) a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (14) 2.1. pontja szerint a támogatás nyújtása a kezesség elvállalásának időpontjában, nem pedig a kezesség érvényesítésekor vagy a kezességvállalás feltételei alapján történő kifizetéskor történik. A Bizottság ezért elismeri, hogy a kezesség 2007. évi érvényesítésekor nem történt állami támogatás nyújtása.

V.2.4.   A személyzet áthelyezéséhez kapcsolódó támogatás

(98)

Végül – a szerkezetátalakítási tervben foglaltak szerint – a személyzet egy részét önkormányzatokhoz fogják áthelyezni. Amint azt a ciprusi hatóságok 2011. április 20-i levele kifejti, az önkormányzatokhoz áthelyezendő munkavállalók nyugdíjjogosultsága bele van számítva a szerkezetátalakítási költségekbe, és 1,4 millió EUR összeget tesz ki. A szerkezetátalakítási tervbe nem beleszámított szociális költségek az újonnan felvett önkormányzati alkalmazottaknak járó kezdőfizetés és az egyes munkavállalók által a Kofinoszi Központi Vágóhídnál keresett egykori fizetés különbözetére vonatkoznak. Ez az összeg a becslések szerint 3,4 millió EUR.

(99)

Állami támogatás minden olyan intézkedés, amely egy vállalkozás számára enyhíti a rendesen a vállalkozás költségvetésében szereplő terheket. Ide tartoznak a munkavállalói fizetésekhez kapcsolódó költségek is. A Bíróság ebben az összefüggésben úgy ítélte meg, hogy az a tény, hogy az állami intézkedések célja a többletköltségek ellentételezése, nem jelenthet alapot a támogatás fogalmából való kizárásukhoz (15).

(100)

A Bizottság ezért azon az állásponton van, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd javára nyújtott állami támogatásnak minősül az önkormányzatokhoz áthelyezendő munkavállalók bérkülönbözetére szánt 3,4 millió EUR.

V.3.   A TÁMOGATÁS ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE

(101)

Az állami támogatások EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti tiltása nem zárja ki egyes támogatási kategóriák összeegyeztethetőségét a belső piaccal, a jelzett cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt kivételek alapján.

(102)

Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti eltérések alkalmazásakor a Bizottság a belső piaccal összeegyeztethetőnek tarthatja az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatást, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben. Megjegyzendő azonban, hogy egy nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak nyújtott állami támogatás elvben csak a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatás (16) alapján nyilvánítható összeegyeztethetőnek, mivel egy nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak nyújtott támogatás normál esetben alkalmatlan az összeegyeztethetőség törvényi céljának elérésére addig, amíg a vállalkozás életképessége kétséges.

V.3.1.   Állami tolerancia az esedékes összegek fizetési késedelme kapcsán

(103)

Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014–2020 (17) (66) és (67) pontja szerint a támogatási intézkedéseknek valamilyen ösztönző elemet kell tartalmazniuk. Egy támogatásnak akkor van ösztönző hatása, ha oly módon változtatja meg valamely vállalkozás magatartását, hogy az érintett ágazat fejlődéséhez hozzájáruló olyan többlettevékenységekbe kezd, amelyeket támogatás nélkül nem, vagy csak korlátozott mértékben, esetleg másképpen végezne. A pusztán egy vállalkozás pénzügyi helyzetének javítására irányuló, de az ágazat fejlődéséhez semmilyen módon hozzá nem járuló állami támogatásokra vonatkozó egyoldalú intézkedések a belső piaccal összeegyeztethetetlen működési támogatásnak minősülnek.

(104)

A Kofinoszi Központi Vágóhíd részéről esedékes összegek fizetési késedelménél tanúsított folyamatos állami tolerancia nem kapcsolódott a kedvezményezettől elvárt semmilyen beruházáshoz, képzéshez, munkahelyteremtéshez vagy egyéb ellenszolgáltatáshoz. A támogatás egyszerűen arra irányult, hogy erősítse a kedvezményezett pénzügyi helyzetét. A Bizottság ezért úgy ítéli meg, hogy ez a támogatás működési támogatásnak minősül, ami nem összeegyeztethető a belső piaccal.

(105)

Ebben az esetben azt is meg kell vizsgálni, hogy ez az intézkedés létező támogatásnak minősül-e.

(106)

A ciprusi csatlakozási szerződés IV. melléklete 4. cikkének 4. pontja szerint a mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos tevékenységekre nyújtott, az új tagállamokban a csatlakozás időpontja előtt bevezetett és azt követően is alkalmazandó támogatási programok vagy egyedi támogatások az EK-Szerződés 88. cikke (1) bekezdésének (jelenleg az EUMSZ 108. cikke (1) bekezdésének) értelmében létező támogatásnak minősülnek, ha a támogatási intézkedésről a csatlakozás időpontját követő négy hónapon belül tájékoztatást kap a Bizottság. A 2004. május 1-jén megtörtént csatlakozását követően Ciprus által közölt és a Bizottság által közzétett lista (18) nem tartalmazott semmilyen, a Kofinoszi Központi Vágóhíd javára nyújtott állami támogatást. A kérdéses intézkedés tehát a csatlakozási szerződés IV. melléklete 4. cikkének 4. pontja értelmében nem tekinthető létező támogatásnak.

(107)

A szerkezetátalakítási terv azonban többek között javasolja a Kofinoszi Központi Vágóhíd átalakítását egy magánjog hatálya alá tartozó vállalkozássá. Ez az átalakítás megszünteti a Kofinoszi Központi Vágóhíd eddigi jogállását, így a jövőben a vállalat ellen is indítható majd normál csődeljárás.

(108)

A szerkezetátalakítási terv emellett előirányozza a vállalati adósságok maradéktalan rendezését a társadalombiztosítási alap és az adóhatóság felé, valamint a lejárt tartozások rendezését a hitelügyi biztos felé (lásd (44) preambulumbekezdés). Emellett a ciprusi hatóságok megerősítették, hogy a szerkezetátalakítást követően fokozatosan történik majd a fennálló állat-egészségügyi kötelezettségek törlesztése. Azzal érvelnek, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd szerkezetátalakítási támogatásának nyújtását elrendelő döntésük bizonyítja a kormányzat szándékát a Kofinoszi Központi Vágóhíd részéről állami szervek felé fennálló tartozások rendezésére.

(109)

Mivel egy nehéz helyzetben lévő vállalkozás – mint például a Kofinoszi Központi Vágóhíd – elvben csak jóváhagyott megmentési és szerkezetátalakítási terv alapján kaphat összeegyeztethető állami támogatást, a fennálló kötelezettségek kezelése közvetlenül a szerkezetátalakítási támogatás összeegyeztethetőségének értékelése keretében történik majd.

V.3.2.   Az 512 850 EUR összegű hitel

(110)

Amint azt a fenti (96) preambulumbekezdés jelezte, nem zárható ki egy további támogatási elem megléte az Önkormányzati Szövetség által folyósított és a Kofinoszi Központi Vágóhíd által még nem törlesztett 512 850 EUR összegű hitelhez kapcsolódóan. Egy ilyen további támogatás nem kapcsolódott volna a kedvezményezettől elvárt semmilyen beruházáshoz, képzéshez, munkahelyteremtéshez vagy egyéb ellenszolgáltatáshoz. A támogatás egyszerűen arra irányult volna, hogy erősítse a kedvezményezett pénzügyi helyzetét. Az ilyen támogatás ezért működési támogatásnak minősülne, ami nem összeegyeztethető a belső piaccal. Az ilyen további támogatási elem még törlesztendő lenne az Önkormányzati Szövetség felé és növelné a Kofinoszi Központi Vágóhíd fennálló kötelezettségeit; ezek rendezésének kezelése a szerkezetátalakítás keretében rendezendő adósság keretén belül történik majd (lásd fent (109) preambulumbekezdés).

V.3.3.   A személyzetnek nyújtott támogatás

(111)

A Bizottság mindig azt hangoztatja, hogy az ún. átállási költségek (azaz a piaci nyitást megelőzően tett olyan kötelezettségvállalások költségei, amelyek piaci versenyhelyzetben már nem teljesíthetők ugyanazon feltételek mellett) bizonyos körülmények között a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthetők.

(112)

Ebben az összefüggésben felismerte, hogy az erősen korlátozott versenyről a valódi uniós szintű versenyre való fokozatos áttérést elfogadható gazdasági körülmények között kell véghezvinni. Ezért több határozatban is elfogadta azt, hogy a tagállamok nyújtsanak állami támogatást annak érdekében, hogy mentesítsék a történelmi szereplőt „örökölt” kötelezettségeinek egy részétől. Döntéshozatali gyakorlata során a Bizottság arra jutott, hogy a mentesítést az ahhoz szükséges mértékűre kell korlátozni, hogy kiegyenlítődjön a történelmi szereplő által költségként viselt társadalmi kötelezettségek aránya a versenytársai által viselt társadalmi kötelezettségek arányához képest. (19)

(113)

A jelen ügyben az az álláspont, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd – közszolgálati jellegéből adódóan – strukturális hátrányban van versenytársaihoz képest, mivel a ciprusi vágóhídi piac liberalizálása előtti, a 2004-es ciprusi uniós csatlakozást megelőző időszakból eredő magas bérköltségeket kell viselnie (lásd (35) és (36) preambulumbekezdés).

(114)

2012. március 30-i válaszukban a ciprusi hatóságok azt hangsúlyozzák, hogy a foglalkoztatás megszűnéséről szóló törvény (N.24/1976) alapján a magánvágóhidak esetén a munkavállalók elbocsátásának minimum költsége nyolc hét kötelező felmondási időszaknak felel meg (lásd fent (86) preambulumbekezdés). A ciprusi hatóságok szerint egy magánvágóhíd a munkavállalók elbocsátásakor nem köteles semmilyen egyéb kompenzációt fizetni, hacsak erre vonatkozóan nincsenek konkrét kollektív megállapodások a szakszervezetekkel, ami – ugyanezen hatóságok szerint – a Kofinoszi Központi Vágóhíd fő versenytársa esetében nem áll fenn.

(115)

A Bizottság ezért azon az állásponton van, hogy az önkormányzatokhoz áthelyezendő munkavállalók bérkülönbözetére szánt 3,4 millió EUR a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető, de – mivel a Kofinoszi Központi Vágóhíd egy nehéz helyzetben lévő vállalkozás – azt Ciprusnak szerepeltetnie kellett volna az adott szerkezetátalakítási költségeknél. Az összeegyeztethetőség értékelése így közvetlenül a szerkezetátalakítási támogatás összeegyeztethetőségének értékelésekor történik majd.

V.3.4.   Szerkezetátalakítási támogatás

(116)

Annak értékeléséhez, hogy az adott támogatás összeegyeztethetőnek tekinthető-e az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján, a támogatást a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló vonatkozó iránymutatás feltételei szerint kell megvizsgálni.

(117)

2014. július 9-én a Bizottság új iránymutatást fogadott el a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról (20). Ezen új iránymutatás 136. pontja szerint a Bizottság a 2014. augusztus 1-jét megelőzően beérkezett bejelentéseket a bejelentés időpontjában hatályos feltételek alapján bírálja el.

(118)

A Kofinoszi Központi Vágóhíd javára nyújtott szerkezetátalakítási támogatás bejelentésének idején (2010. november 3.) a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás („Iránymutatás”) volt érvényben. Az adott támogatást ezért az ebben az iránymutatásban foglalt rendelkezések szerint kell megvizsgálni.

V.3.4.1.   A kedvezményezett támogathatósága

(119)

Először is meg kell vizsgálni, hogy a kedvezményezett az Iránymutatás 10. és 11. pontja szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozás-e. A ciprusi hatóságok az N 60/10 sz. ügy keretén belül már igazolták, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd egy nehéz helyzetben lévő vállalkozás, mivel mutatkoztak nála a nehéz helyzetben lévő vállalkozások szokásos jelei (mint pl. növekvő veszteségek, csökkenő forgalom, növekvő fölös kapacitás, lanyhuló pénzforgalom, növekvő adósság és zuhanó nettó eszközérték) és mivel képtelen saját erejéből, illetve a tulajdonosai/részvényesei vagy a hitelezők által biztosított források bevonásával talpra állni (lásd (21) preambulumbekezdés).A Kofinoszi Központi Vágóhíd gazdasági fejlődésének negatív tendenciája azóta is tart (lásd (22) és (23) preambulumbekezdés). A Kofinoszi Központi Vágóhíd tehát az Iránymutatás 11. pontja szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak tekinthető.

(120)

Az Iránymutatás 12. pontjának feltétele szintén teljesül, mivel a Kofinoszi Központi Vágóhíd nem újonnan létrejött vállalat, hiszen 1981-ben alapították. Végül a ciprusi hatóságok az N 60/10 sz. ügy keretén belül megerősítették, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd nem tartozik egy nagyobb üzleti csoporthoz.

(121)

Az Iránymutatás 5. fejezete konkrét rendelkezéseket tartalmaz a mezőgazdasági ágazatban nyújtott szerkezetátalakítási támogatásra vonatkozóan. E fejezet azonban nem terjed ki a mezőgazdasági termékeket feldolgozó és forgalomba hozó vállalkozások számára nyújtott támogatási intézkedésekre. Mivel a Kofinoszi Központi Vágóhíd egy mezőgazdasági termékeket feldolgozó és forgalomba hozó vállalkozás, nem érvényesek rá az Iránymutatás konkrét rendelkezései a mezőgazdasági ágazatban nyújtott szerkezetátalakítási támogatásra vonatkozóan.

V.3.4.2.   A hosszú távú életképesség helyreállítása

(122)

Az Iránymutatás 34. pontja értelmében a szerkezetátalakítási támogatás nyújtásának feltétele a szerkezetátalakítási terv végrehajtása, amelyet valamennyi egyedi támogatás esetén jóvá kell hagyatni a Bizottsággal. Az Iránymutatás 35. pontja értelmében a szerkezetátalakítási tervnek ésszerű időn belül helyre kell állítania a vállalkozás hosszú távú életképességét.

(123)

Jelen esetben Ciprus jóváhagyott egy szerkezetátalakítási tervet és arról a Bizottságot is értesítette a 2010. november 3-án benyújtott bejelentés részeként. Az Iránymutatás előírásainak megfelelően a terv átfogó és részletes piacfelmérést tartalmaz a ciprusi vágóhídi piacról. A Bizottság kérésére a ciprusi hatóságok a pénzügyi előrejelzéseket és piaci adatokat illetően 2012. november 26-án frissítést nyújtottak be az üzleti tervhez.

(124)

Az eredeti terv részletesen bemutatja a Kofinoszi Központi Vágóhíd életképességét befolyásoló problémákat. A fő okokat a Kofinoszi Központi Vágóhíd, mint állami vállalat rugalmasságának hiánya, a sok adósság és a személyzeti költségek jelentették. A fenti (43)–(45) preambulumbekezdésben leírt szerkezetátalakítási intézkedések (a vállalat jogállásának megváltoztatása, kötelezettségeinek mérséklése és dolgozói állományának csökkentése) hozzájárulhatnak a vállalat életképességének visszaállításához. Az eredeti szerkezetátalakítási terv a 2009-ben és 2010. első nyolc hónapjában elért eredményeken, valamint évi 2 %-os feltételezett piaci növekedésen alapult. A ciprusi hatóságok azzal érvelnek, hogy ekkora arányú volt 1998 és 2008 között a ciprusi vágóhídi piac átlagos éves növekedése, és hogy az eredeti szerkezetátalakítási tervben a Kofinoszi Központi Vágóhíd vezetése is ilyen előrejelzést adott az 5 éves tervezési időszakra (lásd (63) preambulumbekezdés). A vállalat fejlődési adatai és előrejelzései 2017-ig vannak feltüntetve.

(125)

Az alábbi táblázatokban láthatók az eredeti szerkezetátalakítási tervben a három (várható, legjobb és legrosszabb) forgatókönyvre jelzett és a ciprusi hatóságok által kiemelt pénzügyi eredmények (adatok ezer euróban megadva).

Várható forgatókönyv

Év

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Termelési költségek

3 029

3 006

3 083

3 121

3 196

3 255

3 403

Adminisztratív költségek

451

458

466

476

485

495

504

Működési bevételek

4 867

5 041

515

5 341

5 459

5 666

5 791

Nem működési összegek

3 277

– 1 494

– 1 167

– 1 178

– 1 123

– 962

– 893

Többlet

4 833

275

547

660

687

958

993

Legjobb forgatókönyv

Év

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Termelési költségek

3 369

3 343

3 429

3 470

3 555

3 620

3 686

Adminisztratív költségek

457

463

472

481

491

500

510

Működési bevételek

5 426

5 620

5 750

5 955

6 086

6 317

6 456

Nem működési összegek

3 277

– 1 494

– 1 164

– 1 161

– 1 087

– 925

– 855

Többlet

5 081

604

831

979

1 091

1 417

1 577

Legrosszabb forgatókönyv

Év

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Termelési költségek

2 734

2 710

2 781

2 813

2 881

2 932

2 986

Adminisztratív költségek

444

451

459

469

478

487

497

Működési bevételek

4 303

4 457

4 560

4 723

4 827

5 011

5 121

Nem működési összegek

3 277

– 1 494

– 1 279

– 1 332

– 1 322

– 1 205

– 182

Többlet

4 535

– 82

147

215

254

497

568

(126)

Mindhárom forgatókönyv esetén egyértelműen csökkennek a termelési, illetve az adminisztratív költségek (bár összegük még így is 4,5 millió EUR, illetve 1,5 millió EUR volt 2009-ben), ami 2009-től kezdve nettó nyereséget biztosítana a Kofinoszi Központi Vágóhídnak (kivéve a 2011. évi mintegy 80 000 EUR nagyságú nettó nyereséget a legrosszabb forgatókönyv esetén).

(127)

Az eredményeket azonban a Kofinoszi Központi Vágóhíd általános pénzügyi helyzetéhez képest és a várható pénzforgalommal összefüggésben kell vizsgálni. 2009 végére a halmozott veszteségek miatt a Kofinoszi Központi Vágóhídnak 28,6 milliós negatív sajáttőkéje keletkezett. A Kofinoszi Központi Vágóhídnál még az eredeti üzleti terv legjobb forgatókönyve esetén sem jött volna vissza a pozitív sajáttőkealap (2017-ben, az előrejelzési időszak végén még mindig 3 milliós negatív sajáttőke van jelezve). Emellett a várható forgatókönyv is negatív nettó pénzforgalmat jelez a 2012–2016 közötti időszakra. Ezzel összefüggésben megjegyzendő, hogy 2012-ig nincs tőkekiadás tervezve, majd ezt követően 2013-ra és 2014-re 200 000 EUR, a 2015–2017 közötti időszakra pedig 100 000 EUR van beállítva a költségvetésbe. Az értékcsökkenés tervezett szintje alapján – ami mindhárom forgatókönyvnél 595 000 EUR (2011) és 346 000 EUR (2017) között mozog – ez elővigyázatlanságnak tűnik.

(128)

2012 novemberében a Bizottság kérésére a ciprusi hatóságok frissített pénzügyi előrejelzéseket nyújtottak be a várható és a legrosszabb forgatókönyvhöz a 2013–2020 közötti időszakra. Mindkét forgatókönyv kiindulási pontját a Kofinoszi Központi Vágóhíd 2012. augusztus 31-i pénzügyi helyzete, dolgozóinak létszáma és fizetése, piacának nagysága és piaci részesedése jelenti. A ciprusi hatóságok szerint feltételezhető, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd visszatér majd az eredeti szerkezetátalakítási tervben (az adott forgatókönyvnél) használt piaci részesedéshez. E feltételezés alátámasztásához az a legfőbb érv, hogy sok ügyfél abbahagyta a Kofinoszi Központi Vágóhíddal való együttműködést – bár jelezték, hogy szeretnének együttműködni a Kofinoszi Központi Vágóhíddal –, mivel a vállalat további működése bizonytalan, az ügyfelek pedig egy biztos szolgáltatót keresnek állataik levágásához.

(129)

Az frissített üzleti terv az alábbi előrejelzéseket tartalmazza:

Frissített várható forgatókönyv

Év

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Termelési költségek

3 058

3 151

3 070

3 117

3 192

3 248

3 305

3 363

Adminisztratív költségek

604

470

468

478

486

496

504

514

Működési bevételek

4 472

4 495

4 495

4 596

4 762

4 868

5 053

5 164

Nem működési összegek

2 303

– 1 253

– 1 107

– 1 078

– 1 068

– 919

– 764

– 724

Többlet

3 568

76

305

374

432

610

867

950

Frissített legrosszabb forgatókönyv

Év

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Termelési költségek

2 981

3 015

2 918

2 938

2 993

3 027

3 072

3 123

Adminisztratív költségek

604

470

468

478

486

496

504

514

Működési bevételek

3 922

3 935

3 823

3 852

3 933

3 959

4 110

4 201

Nem működési összegek

2 303

– 1 291

– 1 207

– 1 240

– 1 307

– 1 243

– 1 185

– 1 251

Többlet

3 095

– 386

– 315

– 340

– 389

– 334

– 168

– 194

(130)

A nyereségessé válás későbbi időpontja miatt a frissített üzleti tervben még rosszabb a Kofinoszi Központi Vágóhíd sajáttőke helyzete; a frissített várható forgatókönyvnél az előrejelzési időszak végén (2020) még mindig kb. 10,4 millió EUR nagyságú a negatív sajáttőke, a 2015–2020 közötti időszakra pedig nincs pozitív nettó pénzforgalom.

(131)

A Bizottság megjegyzi, hogy az eredeti üzleti terv évi 2 %-os feltételezett piaci növekedésen alapult (lásd (124) preambulumbekezdés). A ciprusi hatóságok által 2012. november 26-án benyújtott tájékoztatásból az derül ki, hogy a ciprusi vágóhídi piac összességében általános visszaesést mutatott – 2010-ben stagnálás, 2011-ben 2 %-os csökkenés és 2012-ben további 3,8 %-os csökkenés jellemezte (lásd (31) preambulumbekezdés). Ezenkívül a Cypra időközben megjelent a marhavágási szegmensben, és általában véve növekedett a piaci többletkapacitás. Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy a frissített (2012 novemberében benyújtott) üzleti terv kapcsán a ciprusi hatóságok azt feltételezik, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd visszatér majd az eredeti szerkezetátalakítási tervben használt piaci részesedéshez (lásd fent (128) preambulumbekezdés).

(132)

A Bizottság ezért úgy véli, hogy – tekintettel a Kofinoszi Központi Vágóhíd gyenge általános pénzügyi helyzetére (még az eredeti üzleti terv legjobb forgatókönyve esetén is negatív sajáttőkealap a tervezési időszak végén, lásd fent (127) preambulumbekezdés) és a vállalat kedvezőtlen piaci feltételekkel kombinált szűkös pénzforgalmi helyzetére – az előirányzott szerkezetátalakítási terv nem fogja biztosítani a vállalat hosszú távú életképességének a visszaszerzését.

V.3.4.3.   A verseny indokolatlan torzulásának elkerülése

(133)

Az Iránymutatás 38. pontja értelmében kompenzációs intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a lehető legkisebbre lehessen csökkenteni a kereskedelmi feltételekre gyakorolt kedvezőtlen hatásokat, és hogy a pozitív hatások túlszárnyalják a kedvezőtleneket.

(134)

Az Iránymutatás 39. pontja szerint ezen intézkedések magukban foglalhatják az eszközök elidegenítését, a kapacitás vagy a piaci jelenlét csökkentését és az érintett piacokra való belépés akadályainak csökkentését. Ezek az intézkedések nem eredményezhetik a piaci szerkezet leromlásához, például azáltal, hogy közvetett módon monopólium, illetve kifejezetten oligopolisztikus helyzet kialakulásához vezetnek. Az Iránymutatás 40. pontja szerint az intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a támogatás torzító hatásaival, és különösen a vállalkozás méretével és a saját piacán vagy piacain meglévő relatív jelentőségével. Megjegyzendő, hogy az Iránymutatás 56. pontja szerint egy támogatott térségben lévő vállalat esetén kevésbé szigorúak lehetnek a szerkezetátalakítási támogatás feltételei a kompenzációs intézkedések végrehajtását illetően. A fent említetteknek megfelelően a Kofinoszi Központi Vágóhíd valóban egy EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatott térségben található.

(135)

A szerkezetátalakítási tervben javasolt kompenzációs intézkedések (a határozat (46) preambulumbekezdése) pusztán magatartásbeli jellegűek és nem tartalmazzák az eszközök elidegenítését, illetve a kapacitás vagy a piaci jelenlét csökkentését. A ciprusi hatóságok érvei ebben a tekintetben a következők:

(136)

A szerkezetátalakítási terv szerint a Kofinoszi Központi Vágóhíd európai piaci részesedése minimális, a ciprusi piaci részesedése pedig az elmúlt években folyamatosan zsugorodott. Ezt a többi piaci szereplő, közülük is leginkább a Cypra miatti erős verseny okozta. A Kofinoszi Központi Vágóhíd alacsony európai piaci részesedésére vonatkozó érvnek nincs jelentőséget. Bár vágási céllal engedélyezett az állatok határon átnyúló szállítása (lásd (91) preambulumbekezdés), úgy tűnik, hogy a ciprusi vágóhidak ügyfelei a gyakorlatban nem veszik igénybe a Cipruson kívüli vágóhidak szolgáltatásait. Emellett a Bizottság azon az állásponton van, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd részesedése a ciprusi vágóhídi piacon annak ellenére még mindig jelentős, hogy 68 %-ról (2005) előbb 31 %-ra (2010), majd 26,5 %-ra (2012) esett vissza (lásd (30)–(33) preambulumbekezdést).

(137)

Az eredeti terv érvelése szerint a Kofinoszi Központi Vágóhíd működésének leállása ezért súlyos piaci zavarokat és versenyproblémákat idézett volna elő. A többi piaci szereplő csökkent kapacitása miatt így a szezonális húskeresletet így valószínűleg nem lehetne kielégíteni. Ezenkívül – mivel a marhavágási piacon egyedül a Kofinoszi Központi Vágóhíd volt aktív – semmilyen más vállalkozás nem tudná ezt a szolgáltatást nyújtani. Azzal is érveltek, hogy a Cypra a sertésvágás terén csaknem monopol helyzetbe kerülne, a juh- és kecskevágás terén pedig nagyon magas piaci részesedéhez jutna. Végül – még ha voltak is jelei a piaci megjelenés tervezésének – a ciprusi hatóságok arra hivatkoztak, hogy a szerkezetátalakítás bejelentésének idején más vállalat nem volt aktív a marhavágási piacon. A frissebb adatokból azonban kiderült, hogy 2012 végére a Cypra tényleg megjelent a marhavágási piacon, ami 104 állat/nap további vágási kapacitást eredményezett a Kofinoszi Központi Vágóhídnál meglevő 200 állat/nap vágási kapacitáshoz képest (lásd (32) preambulumbekezdés).

(138)

A Bizottság ezért nem tudja elfogadni a ciprusi hatóságok érvelését. Lehetséges, hogy a támogatás hiányában a Kofinoszi Központi Vágóhíd fizetésképtelen lenne és hogy egy másik vállalat szerezné meg az eszközeit és folytatná a tevékenységet. A piac teljes kapacitása nem csökkenne és a Cypra nem kerülne csaknem monopol helyzetbe akkor sem, ha ez bekövetkezne. Ha a Kofinoszi Központi Vágóhíd eszközeit meg is szerezné a Cypra, úgy tűnik, hogy a sertésvágási és a marhavágási szegmensben egyaránt meglévő komoly vásárlóerő lehetetlenné, vagy legalábbis nagyon valószínűtlenné tenné egy szűk oligopolisztikus piac kialakulását és az árak emelkedését. A Ciprusi Sertéstartók Szövetsége például megjegyezte, hogy az általuk nemrégiben létrehozott vállalat az országos termelés 60 %-át ellenőrzi. A Szövetség azt is elismeri, hogy a jövőben ez a vállalat életképességi szempontok alapján fogja kiválasztani a vágóhidat. Ugyanez vonatkozik a marhatenyésztőkre is. Az ő szövetségük az országos termelés 75 %-át képviseli, így nehéz elképzelni, hogy a vágóhidak miként tudnának extra versenyképes árakat elérni.

(139)

Emellett az is világos, hogy többletkapacitástól szenved a piac. Beadványaikban ezt a ciprusi hatóságok is elismerik. A Kofinoszi Központi Vágóhíd piacról való kilépése nem okozna semmilyen hiányt a különböző vágóhídi szegmensekben.

(140)

A javasolt kompenzációs intézkedések kapcsán a terv úgy érvel, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd esetében egyszerűen nem lehetséges a termelési kapacitás elidegenítése vagy a piaci jelenlét csökkentése. A Kofinoszi Központi Vágóhíd egy kicsi vállalat, amelynek az állatvágáson kívül semmilyen más tevékenysége nincs. Gyártósora állatfajonként csak nagyon kis eltérést mutat. Minden vágástípust ugyanazok a dolgozók végeznek, miközben mindegyik gyártósor többféle szolgáltatást (pl. berakodás) is igénybe vesz. A felsorolt okok miatt a terv azzal érvel, hogy a kapacitás csökkentése esetén a Kofinoszi Központi Vágóhíd nem lenne életképes.

(141)

Az igaz, hogy a Bizottság el tudna fogadni korlátozott kompenzációs intézkedéseket, mivel a Kofinoszi Központi Vágóhíd támogatott térségben működik. Ezeknek azonban meg kellene felelniük a megmentési és szerkezetátalakítási iránymutatásoknak, magukban kellene foglalniuk az eszközök elidegenítését, a kapacitás vagy a piaci jelenlét csökkentését, valamint az érintett piacokra való belépés akadályainak csökkentését, és a Kofinoszi Központi Vágóhíd piaci jelenlétének csökkenését kellene eredményezniük a szerkezetátalakítás előtti helyzethez képest. A szükséges kompenzációs intézkedések pontos mértéke a piac szerkezetétől és a támogatás versenyre gyakorolt hatásától függ.

(142)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a ciprusi hatóságok nem nyújtottak be bizonyítékot a verseny indokolatlan torzulásának elkerülését illetően. A Bizottság ezért elégtelennek tartja a Ciprus által javasolt kompenzációs intézkedéseket.

V.3.4.4.   Minimumra korlátozott támogatás, tényleges, támogatástól mentes hozzájárulás

(143)

Az Iránymutatás (43. pontja) szerint a szerkezetátalakítási támogatás összegét és intenzitását szigorúan a vállalat, a részvényesek vagy a vállalatot magában foglaló üzleti csoport meglévő pénzügyi erőforrásainak ismeretében a szerkezetátalakítás lehetővé tételéhez feltétlenül szükséges minimumra kell korlátozni.

(144)

Az Iránymutatás 44. pontja értelmében a Bizottság általában legalább 50 %-os szerkezetátalakítási hozzájárulást tart megfelelőnek a nagyobb vállalatok (mint például a Kofinoszi Központi Vágóhíd) esetében. Az Iránymutatás 55. és 56. pontja szerint azonban egy támogatott térségben lévő vállalat esetén kevésbé szigorúak lehetnek a támogatás engedélyezési feltételei a kedvezményezett általi hozzájárulás nagyságát illetően.

(145)

Az eredeti szerkezetátalakítási terv szerint a Kofinoszi Központi Vágóhíd szerkezetátalakításának teljes költsége kb. 27 millió EUR-t tett ki, amiből az állam 15 millió EUR-t adott volna szerkezetátalakítási támogatásként, a fennmaradó 12 millió EUR pedig a Kofinoszi Központi Vágóhíd saját hozzájárulása finanszírozta volna (ingatlaneladás 7 millió EUR értékben és új hitel felvétele 5 millió EUR összegben). Az eredeti szerkezetátalakítási terv szerint a vállalat önrésze a teljes szerkezetátalakítási költség 44,4 %-át tette volna ki (lásd (25) és (26) preambulumbekezdés). A ciprusi hatóságok megerősítették, hogy a támogatás összege kizárólag a Kofinoszi Központi Vágóhíd kötelezettségeinek a kifizetésére szolgál majd. Az összeg tehát csakis a szerkezetátalakítási terv megvalósítására fog szolgálni, vagyis nem biztosít a vállalatnak olyan többletforrást, amelyet a szerkezetátalakítási folyamathoz nem kapcsolódó tevékenységekhez használhatnának fel.

(146)

2013. május 14-i beadványukban a ciprusi hatóságok jelezték, hogy időközben 29,8 millió EUR-ra emelkedtek a szerkezetátalakítási költségek. Ezenkívül – amint az a fenti (115) preambulumbekezdésből kiderült – az önkormányzatokhoz áthelyezendő munkavállalók 3,4 millió EUR összegű bérkülönbözetét szintén bele kell számítani a szerkezetátalakítási költségekbe, így azok végösszege 33,2 millió EUR lesz. A Kofinoszi Központi Vágóhíd hozzájárulása változatlan marad és így a megnövelt teljes szerkezetátalakítási költségek 36 %-át tenné ki. A fent említett beadványukban a ciprusi hatóságok azt is elismerték, hogy az adott gazdasági környezetben kétségesnek tűnik a tervezett hitel felvétele. Csak az ingatlaneladásból származó 7 millió EUR bevételt figyelembe véve a Kofinoszi Központi Vágóhíd saját hozzájárulásának mértéke csupán 21 % lenne, amit a Bizottság túlzottan alacsonynak tart még azon tény szem előtt tartásával is, hogy a kedvezményezett egy támogatott térségben található. (21)

V.3.4.5.   A terv teljes megvalósítása

(147)

A szerkezetátalakítási támogatás nyújtásának feltétele a szerkezetátalakítási terv végrehajtása. A ciprusi hatóságok tulajdonképpen megerősítették azt, hogy a szerkezetátalakítási terv előírt határidőn belüli végrehajtásának (részleges vagy teljes) elmaradása a támogatás nyújtásának törlését és a már folyósított összegek visszafizetési kötelezettségét eredményezné.

V.3.4.6.   Figyelemmel kísérés és értékelési jelentés

(148)

A ciprusi hatóságok vállalták, hogy évente jelentést küldenek az Iránymutatás 51. pontjában kért információk feltüntetésével.

V.3.4.7.   „Először és utoljára”

(149)

Az Iránymutatás szerint szerkezetátalakítási támogatás tíz évente csak egyszer nyújtható.

(150)

A megmentési támogatásról szóló határozat kapcsán a ciprusi hatóságok megerősítették, hogy a Kofinoszi Központi Vágóhíd korábban még nem kapott megmentési vagy szerkezetátalakítási támogatást.

V.3.5.   Megmentési támogatás

(151)

A megmentési támogatásról szóló határozat 28. pontja értelmében a ciprusi hatóságok vállalták, hogy – a megmentési célú intézkedés engedélyezésétől számított hat hónapon belül – a Bizottság elé kell terjesztenek egy szerkezetátalakítási vagy felszámolási tervet, illetve annak bizonyítékát, hogy megtörtént a kölcsön teljes visszafizetése és/vagy megszűnt a kezességvállalás (22). A Bizottság eddig nem kapott ilyen előterjesztést a ciprusi hatóságoktól.

VI.   KÖVETKEZTETÉS

(152)

A (132), (142) és (146) preambulumbekezdésben foglalt szempontok alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Ciprus által 2010. november 3-án bejelentett szerkezetátalakítási támogatás a belső piaccal nem összeegyeztethető.

(153)

A Bizottság azt kéri Ciprustól, hogy a 2010. május 6-i bizottsági határozattal a Kofinoszi Központi Vágóhíd részére jóváhagyott 1,6 millió EUR összegű megmentési támogatást illetően nyújtsa be a támogatás visszafizetésének bizonyítékát vagy a Kofinoszi Központi Vágóhíd felszámolási tervét, az Iránymutatás 27. pontja szerint.

(154)

A Bizottság utasítja Ciprust, hogy hajtson be minden olyan támogatást, amelyet a Kofinoszi Központi Vágóhíd eddig kapott az esedékes összegek fizetési késedelménél tanúsított állami tolerancia kapcsán az önkormányzatokhoz áthelyezett személyzettel összefüggésben, továbbá az Önkormányzati Szövetségnek az 512 850 EUR összegű kölcsön kapcsán esetlegesen még nem visszafizetett támogatást,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Ciprus által a Kofinoszi Központi Vágóhíd szerkezetátalakításához nyújtani tervezett állami támogatás nem összeegyeztethető a belső piaccal.

Ennek megfelelően ez a támogatás nem valósítható meg.

2. cikk

Ciprus az e határozatról szóló értesítést követő két hónapon belül tájékoztatja a Bizottságot az 1. cikknek való megfelelés érdekében meghozott intézkedésekről.

3. cikk

A 2010. május 6-i bizottsági határozattal a Kofinoszi Központi Vágóhíd részére jóváhagyott 1,6 millió EUR összegű megmentési támogatás, valamint az önkormányzatokhoz áthelyezett személyzethez és az 512 850 EUR összegű kölcsönhöz kapcsolódó esedékes összegek fizetési késedelménél tanúsított állami toleranciával összefüggő támogatás a belső piaccal nem összeegyeztethető állami támogatásnak minősül.

4. cikk

(1)   Ciprus behajtja a kedvezményezett Kofinoszi Központi Vágóhídtól a 3. cikkben említett támogatást.

(2)   A behajtandó támogatási összeg tartalmazza a támogatás rendelkezésre bocsátásától a tényleges behajtás időpontjáig esedékes kamatokat.

(3)   A kamatokat a 794/2004/EK bizottsági rendelet (23) V. fejezetének és a 794/2004/EK rendelet módosítására vonatkozó 271/2008/EK bizottsági rendeletnek (24) megfelelően, kamatos kamattal kell kiszámítani.

(4)   Ciprus e határozat elfogadásának időpontjától kezdve megszünteti az 3. cikkben említett támogatás valamennyi függőben lévő kifizetését.

5. cikk

(1)   A 3. cikkben említett támogatás behajtása azonnal és ténylegesen megtörténik.

(2)   Ciprus biztosítja e határozatnak az arról szóló értesítéstől számított négy hónapon belüli végrehajtását.

6. cikk

(1)   E határozat közlésétől számított két hónapon belül Ciprus benyújtja a Bizottságnak a következő információkat:

a)

a kedvezményezett által visszatérítendő teljes összeg (tőketartozás és kamatok);

b)

az e határozatnak való megfelelés érdekében már meghozott és tervezett intézkedések részletes bemutatása;

c)

olyan dokumentumok, amelyek igazolják, hogy elrendelték a támogatásnak a kedvezményezett általi visszafizetését.

(2)   Amíg a 3. cikkben említett támogatást teljes egészében vissza nem fizetik, Ciprus folyamatosan tájékoztatja a Bizottságot az e határozat végrehajtásának érdekében meghozott nemzeti intézkedések előrehaladásáról. A Bizottság egyszerű kérésére haladéktalanul benyújtja az e határozat teljesítésére vonatkozó, már meghozott és tervezett intézkedésekre vonatkozó információkat. Továbbá Ciprus részletes adatokat szolgáltat a kedvezményezett által már visszafizetett támogatási összegekről és kamatokról.

7. cikk

Ennek a határozatnak a Ciprusi Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2015. január 16-án.

a Bizottság részéről

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL C 165., 2011.6.7., 12. o.

(2)  A Bizottság 2010. május 6-i határozata a 60/10 sz. állami támogatás ügyében (HL C 233., 2010.8.28., 2. o.)

(3)  Lásd az 1. lábjegyzetet.

(4)  Hivatalos Közlöny I(I). melléklet, 3679. szám, 2003. január 31.

(5)  A friss hús előállításának és forgalomba hozatalának egészségügyi feltételeiről szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK tanácsi irányelv (HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.) 4(A). cikke szerinti számosállat-egységben számítva.

(6)  HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

(7)  A 64/433/EGK irányelv 4(A). cikke szerinti számosállat-egységben számolva.

Forrás: Állat-egészségügyi Főosztály, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és a Természeti Erőforrásokért Felelős Minisztérium

(8)  A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.)

(9)  A Bíróság 1980. szeptember 17-i ítélete a Philip Morris Holland BV kontra Európai Közösségek Bizottsága 730/79. sz. ügyben [1980] EBHT 2671, 11. pont.

(10)  Lásd például: CFI 152/99 sz. HAMSA/Bizottság ügy, EBHT 2001., II-3049, 156. és további pontok.

(11)  HL C 273., 1997.9.9., 3. o.

(12)  HL C 14., 2008.1.19., 6. o.

(13)  HL C 244., 2004.10.1., 2. o.

(14)  HL C 155., 2008.6.20., 10. o.

(15)  30/59. sz. ügy, Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg kontra Főhatóság [1961] EBHT 3, 29. és 30. pont; C-251/97. sz. ügy, Franciaország kontra Bizottság [1999] EBHT I-6639, 40., 46. és 47. pont; valamint C-71/09. P., C-73/09. P. és C-76/09. P. sz. egyesített ügyek, Comitato Venezia vuole vivere kontra Bizottság [2011] EBHT I-0000, 90–96. pont.

(16)  A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló 2004. évi iránymutatás a (117)–(118) preambulumbekezdésben foglaltak szerint alkalmazható.

(17)  HL C 204., 2014.7.1., 1. o.

(18)  A Bizottság közleménye – Állami támogatás – Az új tagállamokban a mezőgazdasági ágazatban tett létező állami támogatási intézkedések közzététele (HL C 147., 2005.6.17., 2. o.).

(19)  A Bizottság 2007. október 10-i 2008/204/EK határozata a Franciaország által a La Poste (Posta) által foglalkoztatott állami alkalmazottak nyugdíjának finanszírozási módjára vonatkozó reform tekintetében nyújtott Állami Támogatásokról (HL L 63., 2008.3.7., 16. o.).

(20)  HL C 249., 2014.7.31., 1. o.

(21)  Ha az Önkormányzati Szövetség által nyújtott kölcsön kapcsán további támogatási elem is felmerült volna (lásd (112) preambulumbekezdés), amit hozzá kellett volna adni a szerkezetátalakítási költségekhez, akkor a Kofinoszi Központi Vágóhíd saját hozzájárulása még kisebb lenne.

(22)  Vö. az 1. lábjegyzettel.

(23)  A Bizottság 2004. április 21-i 794/2004/EK rendelete az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról, (HL L 140., 2004.4.30., 1. o.).

(24)  A Bizottság 2008. január 30-i 271/2008/EK rendelete az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 82., 2008.3.25., 1. o.).


23.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 108/61


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/645 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. április 22.)

a bőrcsomósodáskór bulgáriai előfordulásával összefüggő egyes védintézkedésekről

(az értesítés a C(2016) 3261. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. december 17-i 92/119/EGK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (4) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bőrcsomósodáskór a szarvasmarhaféléket sújtó, elsősorban vektorok által terjesztett, a betegségre fogékony élő állatokat érintően súlyos veszteségeket okozó vírusos megbetegedés, amely elsősorban a betegségre fogékony élő állatok és a belőlük származó termékek mozgása és kereskedelme útján nagyon gyorsan tud terjedni. A bőrcsomósodáskórnak nincs közegészségügyi jelentősége, mivel a vírus az emberre nem fertőző.

(2)

A 92/119/EGK irányelv általános intézkedéseket határoz meg az egyes állatbetegségek, köztük a bőrcsomósodáskór elleni védekezés céljára. Idetartoznak a bőrcsomósodáskór valamely gazdaságban való megjelenésének gyanúja és megállapítása esetén végrehajtandó intézkedések. A végrehajtandó intézkedések közé tartozik a betegség megjelenésének helye körüli védő és megfigyelési körzetek kialakítása, valamint a betegség terjedésének megfékezését szolgáló más kiegészítő intézkedések. Ezen intézkedések közé tartozik a bőrcsomósodáskór megjelenése esetén történő sürgősségi vakcinázás.

(3)

A 92/119/EGK irányelv 14. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy amennyiben egy adott régióban a kérdéses járvány rendkívül súlyos, az érintett tagállamok által végrehajtandó kiegészítő intézkedéseket bizottsági eljárással kell elfogadni.

(4)

2016. április 12-én Bulgária a bőrcsomósodáskórnak Voden és Csernogorovo település egy-egy szarvasmarhatartó gazdaságában való megjelenése gyanújáról tájékoztatta a Bizottságot, mely települések Dél-Közép-Bulgáriában, a szomszédos országoktól körülbelül 80 km-re fekvő Haszkovo megyében találhatók, és Dimitrovgrad közigazgatási területéhez tartoznak. Bulgária a 2016. április 13-án tett bejelentésében megerősítette a bőrcsomósodáskór két megjelenését és a Sztara Zagora megyébe tartozó, szomszédos Vodenisarovo faluban való megjelenésének gyanújáról tájékoztatott. 2016. április 15-én Bulgária az állatbetegségnek a Sztara Zagora megyébe tartozó Bialo Pole, valamint a Haszkovo megyébe tartozó Radievo és Marijno falvakban észlelt további megjelenését erősítette meg.

(5)

Bulgária meghozta a 92/119/EGK irányelvben előírt intézkedéseket, azaz az irányelv 10. cikkének megfelelően védő- és megfigyelési körzeteket alakított ki a betegség megjelenésének helye körül, továbbá korlátozta a fogékony állatok szállítását a két érintett megyében, valamint – elővigyázatosságból – a velük szomszédos Burgasz, Jambol, Szliven, Kardzsali, Plovdiv, Pazardzsik, Szmoljan, Blagoevgrad, Kjusztendil, Pernik megyében, Szófia körzetben és Szófia városában. Az egész országban fokozott megfigyelést végeznek.

(6)

Mivel fennáll annak a kockázata, hogy a bőrcsomósodáskór Bulgária más területeire és más tagállamokra is továbbterjed, különösen az élő szarvasmarhafélékkel és azok szaporítóanyagával folytatott kereskedelem révén, az egyes kérődző vadak mozgását és a szarvasmarhafélékből származó egyes termékek forgalomba hozatalát ellenőrzés alatt kell tartani.

(7)

E határozatban a 92/119/EGK irányelv 2. cikke, a 64/432/EGK tanácsi irányelv (5) 2. cikke és a 92/65/EGK tanácsi irányelv (6) 2. cikke szerinti fogalommeghatározások érvényesek. Ugyanakkor néhány sajátos fogalmat e határozatban kell meghatározni.

(8)

Meg kell határozni, hogy melyek Bulgária területének azon részei, amelyek a bőrcsomósodáskórtól mentesnek minősülnek, és nem képezik sem a 92/119/EGK irányelv szerinti, sem az e határozat szerinti korlátozások tárgyát. Figyelemmel a betegség terjedési kockázatának szintjére, e határozat mellékletében meg kell határozni a korlátozás alá vont körzetet. A korlátozás alá vont körzet földrajzi határainak megállapításához figyelembe kell venni a fertőzött gazdasággal való lehetséges érintkezések és a vektorok lehetséges szerepének nyomon követése révén feltárt kockázatokat és eredményeket, valamint azt, hogy a gyakorlatban elégséges mértékben ellenőrizni lehet-e a fogékony fajokba tartozó állatok és az ilyen állatokból származó termékek mozgását. A korlátozás alá vont körzetnek magában kell foglalnia a 92/119/EGK irányelvvel összhangban létrehozott valamennyi védő- és megfigyelési körzetet is. A Bulgária által szolgáltatott információk alapján az e határozat mellékletében meghatározott, korlátozás alá vont körzetnek Haszkovo és Sztara Zagora megye teljes területére ki kell terjednie.

(9)

Elő kell írni bizonyos korlátozásokat a fogékony fajokba tartozó állatoknak és azok szaporítóanyagainak az e határozat mellékletében meghatározott, korlátozás alá vont körzetből való elszállítására, valamint korlátozni kell a korlátozás alá vont körzetből származó egyes állati eredetű termékek és állati melléktermékek forgalomba hozatalát is.

(10)

A bőrcsomósodáskór terjedési kockázatát illetően a különféle áruk más és más kockázati szinttel járnak. Amint azt az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) a bőrcsomósodáskórról szóló szakvéleményében (7) megállapította, az élő szarvasmarhafélék, valamint a fertőzött szarvasmarhafélék spermájának, kezeletlen nyersbőrének és irhájának mozgása az expozíció tekintetében nagyobb kockázattal jár, mint az egyéb termékeké, így pl. a szarvasmarhafélékből származó tej és tejtermékek, kezelt nyersbőr és irha vagy friss hús, előkészített hús és húskészítmények mozgása, melyeknek a betegség átvitelében betöltött esetleges szerepét nem támasztja alá tudományos vagy kísérleti úton nyert bizonyíték. Ebben a határozatban ezért kiegyensúlyozott és a kockázatokhoz mérten arányos intézkedéseket kell előírni.

(11)

A bőrcsomósodáskór továbbterjedésének megelőzése érdekében meg kell tiltani az élő szarvasmarhaféléknek a Bulgária e határozat mellékletében meghatározott, korlátozás alá vont körzetéből való elszállítását. Az EFSA bőrcsomósodáskórról szóló szakvéleménye és az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) szerint a vadon élő állatok, azaz bizonyos egzotikus kérődző vadak szerepet játszhatnak a bőrcsomósodáskór átvitelében, különösen Afrikában, ahol ez endémiás betegség. Ezért néhány megelőző intézkedést a kérődző vadak vonatkozásában is be kell vezetni. Uniós jogszabályokban meghatározott részletesebb szabályok hiányában az OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében (8) az ilyen mozgásokkal kapcsolatban megállapított megfelelő nemzetközi szabványokat kell alkalmazni erre a célra.

(12)

Mivel Bulgária felmentést kért az alól, hogy be kelljen tiltania a közvetlenül levágásra szánt szarvasmarhaféléknek a korlátozás alá vont körzetnek a védő- és megfigyelési körzeteken kívül eső részeiben található gazdaságokból történő elszállítását, és erről a felmentésről az OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexének 11.11.5. cikke is rendelkezik, bizonyos feltételek mellett indokolt engedélyezni az ilyen szállítmányok elszállítását.

(13)

Hasonlóképpen, nem lehet kizárni a bőrcsomósodáskórnak a szarvasmarhafélék spermája és embriói általi átvitelét sem. Ezért ezen árukkal kapcsolatban is be kell vezetni bizonyos védintézkedéseket. Uniós szabványok hiányában e tekintetben az EFSA bőrcsomósodáskórról szóló szakvéleményét és az OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexének idevágó ajánlásait kell követni.

(14)

Az EFSA bőrcsomósodáskórról szóló szakvéleménye szerint kísérleti úton bizonyított, hogy a bőrcsomósodáskór vírusa a spermával, természetes fedeztetés vagy mesterséges megtermékenyítés útján átvihető, és a vírust izolálták is a kísérleti úton megfertőzött bikák spermájából. A korlátozás alá vont körzetből származó szarvasmarhafélék spermájának gyűjtését és felhasználását meg kell tehát tiltani.

(15)

Az OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexének 4.7.14. cikke szerint a bőrcsomósodáskórt a Nemzetközi Embrióátültetési Társaság kézikönyvének megfelelően azon, 4. kategóriájú betegségek vagy kórokozók közé sorolták, amelyekkel kapcsolatban „az elvégzett vagy folyamatban lévő tanulmányok vagy arra utalnak, hogy egyelőre nem lehet megállapítani az átviteli kockázat szintjét, vagy pedig arra, hogy az embriótranszfer általi átvitel kockázata akkor sem elhanyagolható, ha az embriók kezelése a kinyerés és az átültetés között a kézikönyvnek megfelelően történt”. A korlátozás alá vont körzetből származó szarvasmarhafélék embrióinak kinyerését és felhasználását meg kell tehát tiltani.

(16)

A bőrcsomósodáskór vírusának friss húsból, előkészített húsból vagy húskészítményekből a fogékony fajokba tartozó állatokra történő átvitelét nem támasztja alá tudományos vagy kísérleti úton nyert bizonyíték. Noha az EFSA a bőrcsomósodáskórról szóló szakvéleményében jelezte, hogy a bőrcsomósodáskór vírusa a friss húsban meghatározatlan ideig képes a túlélésre, a kérődzőknek kérődzőkből származó fehérjékkel való takarmányozására vonatkozó uniós tilalomnak köszönhetően ki van zárva a bőrcsomósodáskór vírusa orális átvitelének egyébként is valószínűtlen lehetősége. A bőrcsomósodáskór terjedési kockázatát kiküszöbölendő, az e határozat mellékletében meghatározott, korlátozás alá vont körzetből származó szarvasmarhafélékből előállított friss hús, előkészített hús és húskészítmények forgalomba hozatalát célszerű csak abban az esetben engedélyezni, ha a friss húst olyan szarvasmarhaféléből nyerték, amelyet a korlátozás alá vont körzetnek a létrehozott védő- és megfigyelési körzeteken kívül eső részében található, betegségtől mentes gazdaságban tartottak. Az ilyen hús forgalomba hozatala csak Bulgária területén megengedett.

(17)

Ezenfelül bizonyos feltételek mellett lehetővé kell tenni a korlátozás alá vont körzeten kívül tartott és levágott állatokból származó friss hús, valamint az ilyen friss húsból származó előkészített hús és azon, a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) I. mellékletének 7.1. pontjában meghatározott húskészítmények és a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.9. pontjában meghatározott kezelt gyomor, hólyag és belek szállítását, amelyeket a 2007/777/EK bizottsági határozat (10) II. mellékletének 4. részében meghatározott kezelések egyikének alávetettek és a korlátozás alá vont körzetben a védő- és megfigyelési körzeten kívül található létesítményben állítottak elő.

(18)

A takarmányként használt kolosztrum, tej és tejtermékek fontos szerepet tölthetnek be a bőrcsomósodáskór terjedésében, különösen akkor, ha a kolosztrumot, a tejet és a tejtermékeket nem vetették alá megfelelő hőkezelésnek vagy savanyításnak a bőrcsomósodáskór vírusának inaktiválása érdekében.

(19)

Az EFSA az állatok tovább nem kezelt, kész tejtermékekkel történő takarmányozásának állat-egészségügyi kockázatáról szóló szakvéleményében (11) pontosabban leír néhány olyan módszert, amellyel csökkenteni lehet a bőrcsomósodáskór tej és tejtermékek révén történő terjedésének kockázatát. Ezért a korlátozás alá vont körzetben tartott állatoktól származó és emberi fogyasztásra szánt tej és tejtermékek szállítmányainak forgalomba hozatala és szállítása bizonyos feltételek mellett engedélyezhető.

(20)

A 142/2011/EU bizottsági rendelet (12) megállapítja az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) végrehajtására vonatkozó szabályokat, köztük az állati melléktermékek és a belőlük származó termékek biztonságos feldolgozását szabályozó követelményeket. A bőrcsomósodáskór terjedésének megelőzése érdekében meg kell tiltani a kezeletlen állati melléktermékek forgalomba hozatalát. Az e határozatban szereplő, a feldolgozott állati melléktermékekre vonatkozó hivatkozást a 142/2011/EU rendeletben megállapított állat-egészségügyi szabványokra való hivatkozásként kell érteni.

(21)

A bőrcsomósodáskór megjelenése esetén a 92/119/EGK irányelv 19. cikke lehetővé teszi a betegség elleni vakcinázást. Bulgária nem zárta ki a bőrcsomósodáskór elleni sürgősségi vakcinázást. A betegség vakcinázott állatokról és azokból származó termékekről való átterjedésének kockázata eltér attól a kockázattól, amelyet a vakcinázatlan és esetleg a betegség lappangó szakaszában lévő állatok jelentenek. Ezért feltételeket kell megállapítani a vakcinázott szarvasmarhafélék szállítására és az ilyen állatokból származó termékek forgalomba hozatalára vonatkozóan.

(22)

A bőrcsomósodáskórral kapcsolatos tudományos ismereteink hiányosak. A vakcinázott szarvasmarhafélék védettek ugyan a betegség klinikai tüneteitől, de nem feltétlenül védettek a megfertőződéstől, és nem minden vakcinázott állatnál alakul ki immunitás. Ezért lehetővé kell tenni, hogy a vakcinázás utáni, legalább 28 napos időszakot követően az ilyen állatokat azonnali levágásra egy Bulgária területén található vágóhídra küldjék.

(23)

A fentiekből következően a friss hús és az abból készült előkészített húsok, valamint a nem specifikus kezelésnek alávetett húskészítmények nem elhanyagolható kockázatot jelenthetnek a bőrcsomósodáskór terjedése tekintetében. Ezért indokolt a szarvasmarhaféléktől és a fogékony patás vadaktól származó friss hús és az abból készült előkészített húsok és húskészítmények forgalomba hozatalát Bulgária területére korlátozni, feltéve, hogy az ilyen árukat olyan külön jelöléssel látják el, amely nem ovális és nem téveszthető össze a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete I. szakaszának III. fejezetében a friss húsra vonatkozóan előírt állat-egészségügyi jelöléssel, valamint a 853/2004/EK rendelet (14) II. mellékletének I. szakaszában a szarvasmarhafélék húsából készült vagy azt tartalmazó előkészített húsra és hústermékekre vonatkozóan előírt azonosító jelöléssel.

(24)

A húskészítmények hermetikusan zárt tartályban végzett, hármas vagy annál nagyobb Fo érték eléréséig folytatott specifikus kezelése, valamint a tej és a tejtermékek 2003/85/EK tanácsi irányelv (15) IX. melléklete A. részének 1.1–1.5. pontjában leírt kezelése kellőképpen inaktiválja a bőrcsomósodáskór vírusát az emberi fogyasztásra szánt ilyen termékekben, így indokolt engedélyezni az ilyen tej és tejtermékek Bulgária egész területén és más tagállamokban történő forgalomba hozatalát, valamint harmadik országokba való szállítását.

(25)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a határozat megállapítja a bőrcsomósodáskór bulgáriai megjelenésével kapcsolatosan az érintett tagállamok által a 92/119/EGK irányelvvel összhangban meghozandó védelmi intézkedéseket, valamint kiegészítő intézkedéseket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a 64/432/EGK irányelv 2. cikkében, a 92/65/EGK irányelv 2. cikkében és a 92/119/EGK irányelv 2. cikkében foglalt fogalommeghatározások alkalmazandók.

Ezen túlmenően az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)   „szarvasmarhafélék”: a Bos taurus, a Bos indicus, a Bison bison és a Bubalus bubalis fajhoz tartozó patás állatok;

b)   „korlátozás alá vont körzet”: az e határozat mellékletében felsorolt tagállam területének az a része, amely magában foglalja azt a területet, amelyen a bőrcsomósodáskór megjelenését megerősítették, valamint minden a 92/119/EGK irányelv 10. cikkével összhangban létrehozott védő és megfigyelési körzetet;

c)   „fogságban élő kérődző vadak”: a párosujjú patások rendjén belül a kérődzők alrendjébe tartozó olyan állatok, amelyek fenotípusát nem érintette jelentősen az ember által végzett kiválasztás, viszont közvetlen emberi felügyelet és ellenőrzés alatt élnek, ideértve az állatkerti állatokat is;

d)   „kérődző vadak”: a párosujjú patások rendjén belül a kérődzők alrendjébe tartozó állatok, amelyek fenotípusát nem érintette az ember által végzett kiválasztás, és amelyek közvetlen emberi felügyelettől és ellenőrzéstől függetlenül élnek;

e)   „húskészítmény”: azon, a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.1. pontjában meghatározott húskészítmények és az ugyanazon melléklet 7.9. pontjában meghatározott kezelt gyomor, hólyag és belek, amelyeket alávetettek a 2007/777/EK határozat II. mellékletének 4. részében előírt kezelések egyikének.

3. cikk

Egyes állatok és a belőlük származó sperma és embriók forgalmának és szállításának, valamint bizonyos állati eredetű termékek és állati melléktermékek forgalomba hozatalának tilalma

(1)   Bulgária megtiltja a következő áruknak a korlátozás alá vont körzetből Bulgária más részeibe, más tagállamokba és harmadik országokba történő szállítását:

a)

élő szarvasmarhafélék és fogságban élő kérődző vadak;

b)

szarvasmarhafélék spermája, petesejtjei és embriói.

(2)   Bulgária megtiltja a korlátozás alá vont körzetben tartott, illetve elejtett szarvasmarhafélékből vagy kérődző vadakból származó következő áruknak a korlátozás alá vont körzeten kívül történő forgalomba hozatalát:

a)

friss hús, valamint az ilyen friss hús felhasználásával készült előkészített hús és húskészítmények;

b)

szarvasmarhafélékből származó kolosztrum, tej és tejtermékek;

c)

a 142/2011/EU rendelet I. mellékletének 28. és 29. pontja szerinti fogalommeghatározások alá tartózóktól eltérő friss nyersbőr és irha;

d)

feldolgozatlan állati melléktermékek, kivéve, ha azokat az illetékes hatóság felügyelete mellett valamely, az 1069/2009/EK rendeletnek megfelelően jóváhagyott, Bulgária területén található létesítményben történő ártalmatlanításra vagy feldolgozásra szánják és e célból ilyen létesítménybe továbbítják.

4. cikk

Mentesség a szarvasmarhafélék és a fogságban élő kérődző vadak közvetlenül levágásra történő szállítására, valamint az ilyen állatokból származó friss hús, előkészített hús és húskészítmények szállítására vonatkozó tilalom alól

(1)   A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt tilalomtól eltérve az illetékes hatóság engedélyezheti, hogy a szarvasmarhaféléket és a fogságban élő kérődző vadakat a korlátozás alá vont körzetben található gazdaságokból Bulgária más részeiben található vágóhidakra szállítsák, feltéve, hogy:

a)

az állatok születésük óta vagy az előző 28 nap során olyan gazdaságban tartózkodtak, amelyre vonatkozóan a szóban forgó időszakban nem jelentették hivatalosan a bőrcsomósodáskór előfordulását;

b)

az állatokat a berakodáskor klinikailag megvizsgálták, és azok a bőrcsomósodáskór egyetlen klinikai jelét sem mutatták;

c)

az állatokat közvetlenül, megállás és kirakodás nélkül szállítják azonnali levágásra;

d)

a vágóhidat az illetékes hatóság kijelöli e célra;

e)

az elszállításért felelős illetékes hatóság köteles előre tájékoztatni a vágóhíd illetékes hatóságát az állatok elküldése iránti szándékról, ez utóbbi hatóság pedig értesíti az elszállításért felelős illetékes hatóságot az állatok megérkezéséről;

f)

a vágóhídra való megérkezésükkor az állatokat a többi állattól elkülönítve tartják és vágják le, és a levágásra a megérkezéstől számított 36 órán belül sor kerül;

g)

a szállítani tervezett állatokat:

i.

nem vakcinázták bőrcsomósodáskór ellen, és olyan gazdaságokban tartották,

amelyekben nem került sor vakcinázásra, és amelyek a védő- és megfigyelési körzeteken kívül találhatók, vagy

amelyekben sor került vakcinázásra, és amelyek a védő- és megfigyelési körzeteken kívül találhatók, és az állomány vakcinázása óta eltelt egy legalább 7 napos várakozási időszak, vagy

amelyek a 92/119/EGK irányelv 13. cikke értelmében a betegség további előfordulásai miatt 30 napon túl fenntartott megfigyelési körzetben találhatók, vagy

ii.

legalább 28 nappal a szállítás napja előtt vakcinázták bőrcsomósodáskór ellen, és az állatok olyan gazdaságból származnak, amelyben legalább 28 nappal a tervezett szállítás napja előtt vakcinázták valamennyi fogékony állatot.

(2)   A szarvasmarhaféléknek és a fogságban élő kérődző vadaknak az (1) bekezdéssel összhangban történő szállítására csak akkor kerülhet sor, ha teljesülnek a következő feltételek:

a)

a szállítóeszközt a 9. cikkben foglaltak szerint megfelelően megtisztították és fertőtlenítették az ilyen állatok berakodása előtt és után;

b)

a szállítás előtt és alatt az állatok védve vannak a kórokozót átvivő rovaroktól.

(3)   Az illetékes hatóság köteles biztosítani, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett állatokból származó friss hús, előkészített hús és húskészítmények forgalomba hozatalára az 5., illetve a 6. cikkben előírt követelményeknek megfelelően kerüljön sor.

5. cikk

Mentesség a szarvasmarhafélékből és a kérődző vadakból származó friss hús és előkészített hús forgalomba hozatalára vonatkozó tilalom alól

(1)   A 3. cikk (2) bekezdésének a) és c) pontjában előírt tilalmaktól eltérve az illetékes hatóság engedélyezheti – a májon kívüli belsőségek kivételével – a friss húsnak és az abból készült előkészített húsnak, valamint a friss nyersbőrnek és irhának Bulgáriában, a korlátozás alá vont körzeten kívül történő forgalomba hozatalát, feltéve, hogy az olyan szarvasmarhafélékből és kérődző vadakból származik, amelyeket:

a)

a korlátozás alá vont körzet olyan gazdaságaiban tartottak, amelyekre nem vonatkoztak a 92/119/EGK irányelv szerinti korlátozások; vagy

b)

2016. április 13. előtt vágtak le vagy ejtettek el; vagy

c)

a 4. cikk (1) bekezdése említ.

(2)   Az illetékes hatóság csak akkor engedélyezheti a korlátozás alá vont körzeten kívül tartott és levágott szarvasmarhafélékből származó friss húst és az ilyen húsból készült előkészített húst tartalmazó szállítmányok más tagállamokba vagy harmadik országokba történő szállítását, ha az ilyen hús és előkészített hús az előállítása, tárolása és kezelése során nem került kapcsolatba olyan hússal és előkészített hússal, amely esetében a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében nem engedélyezett a más tagállamokba történő szállítás, és ha a más tagállamokba szánt szállítmányokat az 599/2004/EK bizottsági rendelet (16) mellékletében meghatározott minta szerinti hatósági egészségügyi bizonyítvány kíséri, amelynek II. részét a következő tanúsítás egészíti ki:

„A bőrcsomósodáskór bulgáriai előfordulásával összefüggő egyes védintézkedésekről szóló, 2016. április 22-i (EU) 2016/645 bizottsági végrehajtási határozatnak megfelelő friss hús vagy előkészített hús”.

6. cikk

Mentesség a szarvasmarhafélékből és a kérődző vadakból származó húsból készült vagy azt tartalmazó húskészítmények forgalomba hozatalára vonatkozó tilalom alól

(1)   A 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában előírt tilalomtól eltérve az illetékes hatóság engedélyezheti a korlátozás alá vont körzetben olyan szarvasmarhafélék és kérődző vadak friss húsából előállított húskészítmények forgalomba hozatalát, amely állatokat:

a)

a korlátozás alá vont körzet olyan gazdaságaiban tartottak, amelyekre nem vonatkoztak a 92/119/EGK irányelv szerinti korlátozások;

b)

2016. április 13. előtt vágtak le vagy ejtettek el; vagy

c)

a 4. cikk (1) bekezdése említ; vagy

d)

a korlátozás alá vont körzeten kívül tartottak és vágtak le.

(2)   Az illetékes hatóság engedélyezheti az (1) bekezdésben említett és az ugyanazon bekezdés a), b) vagy c) pontja szerinti feltételeknek megfelelő húskészítmények kizárólag Bulgária területén történő forgalomba hozatalát, azzal a feltétellel, hogy a húskészítményeket alávetették egy olyan nem specifikus kezelésnek, amely biztosítja, hogy a húskészítmények vágási felülete már nem mutatja a friss hús jellemzőit.

Az illetékes hatóság köteles biztosítani, hogy az első albekezdésben említett húskészítményeket ne szállítsák más tagállamokba vagy harmadik országokba.

(3)   Az illetékes hatóság csak akkor engedélyezheti az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett állatokból származó friss húsból készült húskészítményeket tartalmazó szállítmányok más tagállamokba vagy harmadik országokba történő szállítását, ha a húskészítményeket, a 2007/777/EK határozat II. melléklete 4. részének B. pontja szerint, hermetikusan zárt tartályban specifikus kezelésnek vetették alá hármas vagy annál nagyobb Fo érték eléréséig, és ha a más tagállamokba szánt szállítmányokat az 599/2004/EK rendelet mellékletében meghatározott minta szerinti hatósági egészségügyi bizonyítvány kíséri, amelynek II. részét a következő tanúsítvány egészíti ki:

„A bőrcsomósodáskór bulgáriai előfordulásával összefüggő egyes védintézkedésekről szóló, 2016. április 22-i (EU) 2016/645 bizottsági végrehajtási határozatnak megfelelő húskészítmény”.

(4)   Az illetékes hatóság csak akkor engedélyezheti az (1) bekezdés d) pontjában említett állatokból származó friss húsból készült húskészítményeket tartalmazó szállítmányok más tagállamokba vagy harmadik országokba történő szállítását, ha a húskészítményeket alávetették legalább egy olyan – a 2007/777/EK határozat II. melléklete 4. részének A. pontja szerinti – nem specifikus kezelésnek, amely biztosítja, hogy a húskészítmények vágási felülete már nem mutatja a friss hús jellemzőit, és ha a más tagállamokba szánt szállítmányokat az 599/2004/EK rendelet mellékletében meghatározott minta szerinti hatósági egészségügyi bizonyítvány kíséri, amelynek II. részét a következő tanúsítvány egészíti ki:

„A bőrcsomósodáskór bulgáriai előfordulásával összefüggő egyes védintézkedésekről szóló, 2016. április 22-i (EU) 2016/645 bizottsági végrehajtási határozatnak megfelelő húskészítmény”.

7. cikk

Mentesség a tej és a tejtermékek szállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó tilalom alól

(1)   A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában előírt tilalomtól eltérve az illetékes hatóság engedélyezheti a korlátozás alá vont körzetben található gazdaságokban tartott szarvasmarhafélék emberi fogyasztásra szánt tejének és az ilyen tejből készült tejtermékeknek a forgalomba hozatalát, feltéve, hogy a tejet és a tejtermékeket alávetették a 2003/85/EK irányelv IX. melléklete A. részének 1.1–1.5. pontjában ismertetett kezelések valamelyikének.

(2)   Az illetékes hatóság csak akkor engedélyezheti a korlátozás alá vont körzetben lévő gazdaságokban tartott szarvasmarhaféléktől származó tejet és az ilyen tejből készült tejtermékeket tartalmazó szállítmányok más tagállamokba vagy harmadik országokba történő szállítását, ha a tejet és a tejtermékeket emberi fogyasztásra szánják, azok átestek az e cikk (1) bekezdésében említett kezelésen, és ha a más tagállamokba szánt szállítmányokat az 599/2004/EK rendelet mellékletében meghatározott minta szerinti hatósági egészségügyi bizonyítvány kíséri, amelynek II. részét a következő tanúsítás egészíti ki:

„A bőrcsomósodáskór bulgáriai előfordulásával összefüggő egyes védintézkedésekről szóló, 2016. április 22-i (EU) 2016/645 bizottsági végrehajtási határozatnak megfelelő tej vagy tejtermék.”.

8. cikk

Az 5. cikk (1) bekezdése szerinti friss hús és előkészített hús és a 6. cikk (2) bekezdése szerinti húskészítmények külön jelölése

Bulgária biztosítja, hogy az 5. cikk (1) bekezdésében, illetve a 6. cikk (2) bekezdésében említett friss húst, előkészített húst és húskészítményeket külön állat-egészségügyi jelöléssel lássák el, amely nem ovális és nem téveszthető össze a következőkkel:

a)

a 854/2004/EK rendelet I. melléklete I. szakaszának III. fejezetében a friss húsra vonatkozóan előírt állat-egészségügyi jelölés;

b)

a 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakaszában a szarvasmarhafélék húsából készült vagy azt tartalmazó előkészített húsra és hústermékekre vonatkozóan előírt azonosító jelölés.

9. cikk

A szállítójárművekkel, a tisztítással és a fertőtlenítéssel kapcsolatos követelmények

(1)   Az illetékes hatóság köteles biztosítani, hogy minden olyan jármű esetében, amely érintkezésbe került fertőzésre fogékony fajokba tartozó állatokkal a korlátozás alá vont körzetben, és a szóban forgó körzetet el kívánja hagyni, a jármű üzemben tartója vagy vezetője egyértelmű bizonyítékkal támassza alá, hogy az említett állatokkal való legutolsó érintkezés óta a járművet megtisztították és fertőtlenítették, ami a bőrcsomósodáskórt okozó vírus inaktiválását eredményezte.

(2)   Az illetékes hatóságnak meg kell határoznia, hogy az állatszállító jármű üzemben tartójának vagy vezetőjének mely információkat kell benyújtania annak igazolására, hogy az előírt tisztítás és fertőtlenítés megtörtént.

10. cikk

Tájékoztatási követelmények

Bulgária a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága keretében tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a bőrcsomósodáskórra vonatkozóan a korlátozás alá vont körzetben folytatott megfigyelési tevékenység eredményeiről.

11. cikk

Alkalmazás

Ezt a határozatot 2016. december 31-ig kell alkalmazni.

12. cikk

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 22-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  HL L 62., 1993.3.15., 69. o.

(4)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(5)  A Tanács 1964. június 26-i 64/432/EGK irányelve a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról (HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.).

(6)  A Tanács 1992. július 13-i 92/65/EGK irányelve a 90/425/EGK irányelv A mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, sperma, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.).

(7)  EFSA Journal 2015;13(1):3986 (73 o.).

(8)  24. kiadás, 2015.

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

(10)  A Bizottság 2007. november 29-i 2007/777/EK határozata a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2007.11.30., 49. o.).

(11)  EFSA Journal (2006) 347, 1. o.

(12)  A Bizottság 2011. február 25-i 142/2011/EU rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 206. o.).

(15)  A Tanács 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK irányelve a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv módosításáról (HL L 306., 2003.11.22., 1. o.).

(16)  A Bizottság 2004. március 30-i 599/2004/EK rendelete az állatok és az állati eredetű termékek Közösségen belüli kereskedelmével kapcsolatos harmonizált bizonyítványminta és ellenőrzési jelentés elfogadásáról (HL L 94., 2004.3.31., 44. o.).


MELLÉKLET

A 2. CIKK MÁSODIK BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJA SZERINTI, KORLÁTOZÁS ALÁ VONT KÖRZET

Bulgária következő megyéi:

Haszkovo megye

Sztara Zagora megye