ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 103

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. április 19.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2016/590 határozata (2016. április 11.) az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2016/591 rendelete (2016. április 15.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU rendeletnek a vaj és a sovány tejpor rögzített áron való felvásárlására alkalmazandó mennyiségi korlátozások tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. március 1.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

5

 

*

A Bizottság (EU) 2016/593 végrehajtási rendelete (2016. április 5.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Olive de Nîmes [OEM])

12

 

*

A Bizottság (EU) 2016/594 végrehajtási rendelete (2016. április 18.) a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap élelmiszer és/vagy alapvető anyagi támogatást biztosító operatív programjainak végső kedvezményezettjeiről végzett strukturált felméréshez alkalmazott minta kialakításáról

13

 

 

A Bizottság (EU) 2016/595 végrehajtási rendelete (2016. április 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

22

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2016/596 határozata (2016. április 18.) az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

24

 

*

A Tanács (KKBP) 2016/597 határozata (2016. április 18.) az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

29

 

*

A Bizottság (EU) 2016/598 végrehajtási határozata (2016. április 14.) az Euphausia superba krillből származó lipidextraktumnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő kiterjesztett felhasználásának engedélyezéséről

34

 

*

A Bizottság (EU) 2016/599 végrehajtási határozata (2016. április 15.) az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében benyújtott felülvizsgált nemzeti tervekben vagy funkcionális légtérblokkokra vonatkozó tervekben foglalt bizonyos célok és a második referencia-időszakra meghatározott uniós szintű teljesítménycélok közötti összhangról (az értesítés a C(2016) 2140. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

37

 

*

A Bizottság (EU) 2016/600 végrehajtási határozata (2016. április 15.) a 2007/453/EK határozatnak a Románia BSE-státusa tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 2186. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

41

 

*

A Bizottság (EU) 2016/601 végrehajtási határozata (2016. április 15.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2016) 2187. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

43

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű kazánok, valamint a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. április 27-i (EU) 2015/1187 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez ( HL L 193., 2015.7.21. )

50

 

*

Helyesbítés a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. augusztus 6-i (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez ( HL L 314., 2015.12.1. )

55

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

19.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/1


A TANÁCS (EU) 2016/590 HATÁROZATA

(2016. április 11.)

az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCCC) részes feleinek 2015. november 30. és december 12. között Párizsban megrendezett 21. konferenciáján (COP 21) a részes felek elfogadták az éghajlatváltozás jelentette fenyegetésre adott határozottabb globális válaszra irányuló Párizsi Megállapodás szövegét. A Párizsi Megállapodás harminc nappal azt követően lép hatályba, hogy az UNFCCC legkevesebb 55 – és együttesen legalább a teljes becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás 55 %-áért felelős – részes fele letétbe helyezte a megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmányát. Az Unió és annak tagállamai az UNFCCC részes felei közé tartoznak.

(2)

A Párizsi Megállapodás egyebek mellett egy olyan hosszú távú célkitűzést is meghatároz, amelynek értelmében az iparosodás előtti szinthez viszonyított globális hőmérséklet-emelkedést jóval 2 °C fok alatt kell tartani, és törekedni kell arra, hogy az iparosodás előtti szinthez viszonyított globális hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C fokra korlátozódjon. E cél elérése érdekében a megállapodás részes felei egymást követő nemzeti hozzájárulásokat dolgoznak ki, tesznek közzé és tartanak fenn.

(3)

Az Unió és tagállamai 2015. március 6-án közzétették tervezett nemzeti hozzájárulásaikat, amelyek értelmében vállalják, hogy 2030-ra az 1990-es szinthez képest az Unión belül kötelező jelleggel legalább 40 %-kal csökkenik az üvegházhatású gázok kibocsátását, összhangban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretről szóló, 2014. október 23-i európai tanácsi következtetésekkel.

(4)

A megállapodást az UNFCCC részes felei 2016. április 22. és 2017. április 21. között írhatják alá az Egyesült Nemzetek New York-i székházában.

(5)

A megállapodás összhangban áll az EUMSZ 191. cikkében foglalt uniós környezetpolitikai célkitűzésekkel, nevezetesen a következőkkel: a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása; az emberi egészség védelme; valamint a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére és különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedések ösztönzése nemzetközi szinten.

(6)

E célkitűzések egy részét illetően az Unió már rendelkezik a megvalósításukat szolgáló jogszabályokkal. A megállapodás bizonyos rendelkezéseinek végrehajtása érdekében e hatályos uniós jogszabályok egy részét módosítani kell.

(7)

Ezért a megállapodást – feltételezve annak későbbi megkötését – az Unió nevében alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács felhatalmazást ad az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak (1) az Unió nevében történő aláírására.

A megállapodás szövege 2016. április 22-én – vagy ezt követően a lehető leghamarabb – New Yorkban kerül aláírásra.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2016. április 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

M.H.P. VAN DAM


(1)  A megállapodás szövegének kihirdetésére a megkötéséről szóló határozattal együtt kerül majd sor.


RENDELETEK

19.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/3


A TANÁCS (EU) 2016/591 RENDELETE

(2016. április 15.)

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU rendeletnek a vaj és a sovány tejpor rögzített áron való felvásárlására alkalmazandó mennyiségi korlátozások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A tej és a tejtermékek ágazatában hosszú ideje komoly piaci egyensúlyhiány áll fenn. A 2014. évhez viszonyítva 2015-ben világszinten összességében változatlan maradt a tej és tejtermékek behozatalára vonatkozó kereslet, ugyanakkor az Unióban és más fő exportáló régiókban jelentősen nőtt a termelés.

(2)

A tejkvóta lejártára készülve és a pozitív középtávú világpiaci előrejelzésekre tekintettel az Unióban beruházásokat valósítottak meg a tejtermelési kapacitás fejlesztésére, amely az uniós tejtermelés folyamatosan növekedését eredményezte. A feleslegként termelt tejmennyiséget olyan, hosszú távon raktározható termékekké dolgozzák fel, mint a vaj vagy a sovány tejpor.

(3)

Ennek következtében 2014-ben és 2015-ben az Unióban csökkent a vaj és a sovány tejpor ára, és ez utóbbi árai az állami intervenciós ár szintjére estek vissza. A vaj ára még az állami intervenciós ár fölött van, de leszorító hatásnak van kitéve.

(4)

Az 1370/2013/EU tanácsi rendelet (1) mennyiségi korlátozásokat állapít meg az ugyanazon rendelet szerinti rögzített áron való vaj- és soványtejpor-felvásárlásokra vonatkozóan. Az e korlátozásokat meghaladó mennyiségek tekintetében a felvásárlást pályázati eljárás útján kell lefolytatni a maximális felvásárlási ár meghatározása érdekében.

(5)

Annak érdekében, hogy az állami intervenciós mechanizmus zavartalanul rendelkezésre álljon a tej és a tejtermékek ágazatában fennálló piaci zavarok idején, az (EU) 2015/1549 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) rendkívüli intézkedésként január 1-jére előrehozta a vajra és a sovány tejporra vonatkozóan a 2016. évi állami intervenciós időszak kezdetét.

(6)

A 2016-ra az (EU) 2015/1549 felhatalmazáson alapuló rendelettel megnyitott kiegészítő állami intervenciós időszakban az 1370/2013/EU tanácsi rendelet által a sovány tejpor rögzített felvásárlási áron való felvásárlására vonatkozóan meghatározott mennyiségi korlátozással megállapított mennyiség felét elérték.

(7)

Annak érdekében, hogy a tej és a tejtermékek ágazata új egyensúlyra leljen a jelenlegi nehéz piaci helyzetben, és hogy fennmaradjon az állami intervenciós mechanizmusok hatékonyságába vetett bizalom, helyénvaló a 2016-os évre megnövelni a vaj és a sovány tejpor rögzített árú felvásárlására vonatkozó mennyiségi korlátozások révén megállapított mennyiségeket.

(8)

Abban az esetben, ha e rendelet hatálybalépése előtt pályázati eljárás alkalmazása lépne életbe, az említett eljárás során esetleg felvásárolt mennyiségeket nem kell figyelembe venni a vaj és sovány tejpor azon mennyiségének meghatározásakor, amelyre vonatkozóan sor kerülhet 2016-ban a rögzített áron való felvásárlásra.

(9)

Annak érdekében, hogy az e rendeletben előírt ideiglenes intézkedések azonnali hatást gyakoroljanak a piacra és hozzájáruljanak az árak stabilizálásához, ennek a rendeletnek a kihirdetése napját követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1370/2013/EU rendelet 3. cikkének (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdésben foglaltaktól eltérve, 2016-ban a vaj és a sovány tejpor rögzített áron való felvásárlására vonatkozó mennyiségi korlátozás a vaj esetében 100 000 tonna, a sovány tejpor esetében 218 000 ezer tonna. Azon mennyiségeket, amelyek felvásárlására 2016. április 19-én folyamatban lévő pályázati eljárás keretében került sor, az említett mennyiségi korlátozások szempontjából nem kell figyelembe venni”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS


(1)  A Tanács 1370/2013/EU rendelete (2013. december 16.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról (HL L 346., 2013.12.20., 12. o.).

(2)  A Bizottság (EU) 2015/1549 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. szeptember 17.) a tej- és tejtermékágazatot érintő ideiglenes rendkívüli intézkedéseknek a vajra és a sovány tejporra vonatkozó 2015. évi állami intervenciós időszak meghosszabbítása és a vajra és a sovány tejporra vonatkozó 2016. évi állami intervenciós időszak előrehozatala formájában történő megállapításáról (HL L 242., 2015.9.18., 28. o.).


19.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/592 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. március 1.)

a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) értesítést kapott a tőzsdén kívüli hitelderivatívák azon kategóriáiról, amelyek elszámolására valamely központi szerződő fél engedélyt kap. Az ESMA az említett kategóriák mindegyike tekintetében értékelte azokat a kritériumokat, amelyek alapvetőek annak meghatározásához, hogy ezeket a kategóriákat elszámolási kötelezettség alá kell-e vonni, ideértve az egységesítés szintjét, a nagyságrendet és likviditást, valamint az árazási információk rendelkezésre állását. Az ESMA a rendszerszintű kockázatok csökkentésének átfogó céljával meghatározta a tőzsdén kívüli hitelderivatívák azon kategóriáit, amelyeket a 648/2012/EU rendeletben meghatározott eljárással összhangban elszámolási kötelezettség alá kell vonni.

(2)

A futamidő a tőzsdén kívüli hitelderivatívák egyik közös és lényegi jellemzője. Ez annak a rögzített időpontnak felel meg, amikor a hitelderivatíva-szerződés lejár. A tőzsdén kívüli hitelderivatívák elszámolási kötelezettség alá vonandó kategóriáinak megállapításakor figyelembe kell venni ezt a sajátosságot.

(3)

A különböző szerződő feleknek eltérő időre van szükségük a tőzsdén kívüli hitelderivatívákra vonatkozó elszámolási kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges intézkedések megtételéhez. Az említett kötelezettség helyes és megfelelő időben történő végrehajtásához a szerződő feleket kategóriákba kell sorolni, hogy a kellően hasonló jellemzőkkel rendelkező szerződő felekre azonos időponttól kezdődően vonatkozzon az elszámolási kötelezettség.

(4)

Az első kategóriának az olyan pénzügyi és nem pénzügyi szerződő feleket kell tartalmaznia, amelyek e rendelet hatálybalépésének időpontjában legalább egy elszámolási kötelezettség alá tartozó tőzsdén kívüli hitelderivatívákra vonatkozó kategória tekintetében legalább egy releváns központi szerződő fél klíringtagjai, mivel ezeknek a feleknek már van tapasztalatuk az önkéntes elszámolás terén, és már legalább egy szóban forgó kategória tekintetében kialakították a kapcsolatot az említett központi szerződő felekkel. Az olyan nem pénzügyi szerződő feleket, amelyek klíringtagok, szintén az első kategóriába kell foglalni, mivel tapasztalataik és a központi elszámolásra való felkészültségük tekintetében összehasonlíthatók az ebbe a kategóriába sorolt pénzügyi szerződő felekkel.

(5)

A második és a harmadik kategóriába az első kategóriába nem tartozó pénzügyi szerződő feleket kell besorolni, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel összefüggő jogi és működési kapacitásuk szintje szerint elkülönítve őket. A pénzügyi szerződő felek jogi és működési kapacitásának szintje tekintetében a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel kapcsolatos tevékenységük mértéke alapján célszerű differenciálni, ezért a második és a harmadik kategória elkülönítéséhez a nem központilag elszámolt származtatott ügyletek aggregált hónap végi átlagos névleges összege alapján mennyiségi értékhatárt kell meghatározni. Az említett értékhatárt úgy kell megállapítani, hogy az megfelelő legyen a kisebb piaci szereplők elkülönítéséhez, ugyanakkor jelentős kockázati szintet öleljen fel a második kategória. Az értékhatárt – a szabályozási konvergencia erősítése és a felek megfelelési költségeinek korlátozása céljából – hozzá kell igazítani a nemzetközi szinten elfogadott, a nem központilag elszámolt származtatott ügyletekre vonatkozó letéti követelményekhez kapcsolódó értékhatárhoz is. Bár az értékhatár – a csoporton belüli esetleges megosztott kockázatokra tekintettel – általában csoportszinten alkalmazandó, azt a befektetési alapok esetében az említett nemzetközi standardokhoz hasonlóan az egyes alapokra vonatkozóan elkülönítve kell alkalmazni, mivel egy alap kötelezettségeit többnyire nem befolyásolják más alapok vagy alapkezelőik kötelezettségei. Így az értékhatárt elkülönítve kell alkalmazni az egyes alapokra, amennyiben az alap fizetésképtelensége vagy csődje esetén az egyes befektetési alapok teljesen elkülönített eszközhalmazt (pool) képeznek, amelyet nem fedez, garantál vagy támogat másik befektetési alap vagy maga az alapkezelő.

(6)

A 648/2012/EU rendelet pénzügyi szerződő felekre vonatkozó fogalommeghatározása nem terjed ki egyes alternatív befektetési alapokra (ABA), bár azok a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében a fogalom hatálya alá tartozó alternatív befektetési alapokéhoz hasonló működési kapacitással rendelkeznek. A nem pénzügyi szerződő félként besorolt alternatív befektetési alapokat ezért a szerződő felek ugyanazon kategóriájába kell besorolni, mint a pénzügyi szerződő félként besorolt alternatív befektetési alapokat.

(7)

A negyedik kategóriába kell foglalni a többi kategóriába be nem sorolt nem pénzügyi szerződő feleket, tekintettel arra, hogy a többi kategóriába sorolt szerződő felekhez képest a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre és a központi elszámolásra vonatkozó tapasztalatuk és működési kapacitásuk korlátozottabb.

(8)

Az első kategóriába tartozó szerződő felekre vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépési időpontjának megállapításakor figyelembe kell venni, hogy e feleknek esetleg még nem minden elszámolási kötelezettség hatálya alá tartozó kategória tekintetében állnak fenn kapcsolataik központi szerződő felekkel. Emellett az ebbe a kategóriába tartozó szerződő felek jelentik a nem klíringtag szerződő felek számára az elszámoláshoz való hozzáférést, így az ügyfélklíring és a közvetett ügyfélklíring az elszámolási kötelezettség hatálybalépése következtében várhatóan jelentősen megnő. Végül, az első kategóriához tartozó szerződő feleknél van a már elszámolt tőzsdén kívüli hitelderivatívák volumenének jelentős hányada, és az elszámolandó ügyletek nagyságrendje az e rendeletben meghatározott elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontjától jelentősen növekedni fog. Ezért az első kategóriához tartozó szerződő felek számára hathónapos ésszerű időtartamot kell megállapítani ahhoz, hogy fel tudjanak készülni a további kategóriák elszámolására, a megnövekedett ügyfélklíring és közvetett ügyfélklíring kezelésére, valamint az elszámolandó ügyletek megnövekedett nagyságrendjéhez való alkalmazkodásra. Továbbá, az első kategóriához tartozó szerződő felekre vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépési időpontjának meghatározásakor azt is figyelembe kell venni, hogy amikor e rendelet hatályba lép, már több központi szerződő fél végzi-e a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek egyazon kategóriájának elszámolását. Ugyanis amennyiben nagy számú szerződő fél egyetlen központi szerződő féllel kívánna egyidejűleg elszámolási kapcsolatokat kialakítani, akkor ez több időt venne igénybe ahhoz képest, mintha a szerződő felek több központi szerződő fél közül választhatnának. Ezért további három hónapos időszakot kell biztosítani az elszámolási kötelezettség rendezett végrehajtása számára.

(9)

A második és harmadik kategóriába tartozó szerződő felekre vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépési időpontjának megállapításakor figyelembe kell venni azt a tényt, hogy többségüknek – klíringtag ügyfeleként vagy közvetett ügyfeleként – lesz hozzáférése központi szerződő félhez. Ez a folyamat 12–18 hónapot vesz igénybe a szerződő felek jogi és működési kapacitásától, valamint attól függően, hogy mennyire vannak felkészülve a szerződések elszámolásához szükséges megállapodások létrehozására a klíringtagokkal. Továbbá, a második és harmadik kategóriához tartozó szerződő felekre vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépési időpontjának meghatározásakor azt is figyelembe kell venni, hogy amikor e rendelet hatályba lép, már több központi szerződő fél végzi-e a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek egyazon kategóriájának elszámolását. Ugyanis amennyiben nagy számú szerződő fél egyetlen központi szerződő féllel kívánna egyidejűleg elszámolási kapcsolatokat kialakítani, akkor ez több időt venne igénybe ahhoz képest, mintha a szerződő felek több központi szerződő fél közül választhatnának. Ezért további három hónapos időszakot kell biztosítani az elszámolási kötelezettség rendezett végrehajtása számára.

(10)

A negyedik kategóriába tartozó szerződő felekre vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépési időpontjának megállapításakor figyelembe kell venni jogi és működési kapacitásukat, valamint azt, hogy a többi kategóriához tartozó szerződő félhez képest korlátozottabb tapasztalatokkal rendelkeznek a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek és a központi elszámolás terén.

(11)

Egy harmadik országban székhellyel rendelkező szerződő fél és egy, az Unióban székhellyel rendelkező és ugyanahhoz a csoporthoz tartozó, ugyanazon konszolidált éves beszámolóba teljes körűen bevont, megfelelő központosított kockázatértékelési, -mérési és -ellenőrzési eljárások hatálya alá tartozó másik szerződő fél között létrejött tőzsdén kívüli származtatott ügyletek esetében az elszámolási kötelezettség alkalmazásának kezdetére későbbi időpontot kell meghatározni. A későbbi alkalmazásnak biztosítania kell, hogy az említett szerződésekre meghatározott időtartamig ne terjedjen ki az elszámolási kötelezettség hatálya, amennyiben nem került még sor a 648/2012/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti végrehajtási aktusok megalkotására az e rendelet mellékletében meghatározott tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre és az Unión kívüli szerződő fél székhelyét érintő joghatóságra vonatkozóan. Az illetékes hatóságok számára lehetővé kell tenni annak ellenőrzését, hogy a szóban forgó szerződéseket megkötő szerződő felek ugyanahhoz a csoporthoz tartoznak-e és teljesítik-e a 648/2012/EU rendeletben a csoporton belüli ügyletekre meghatározott egyéb feltételeket.

(12)

A nem pénzügyi szerződő felek között létrejött tőzsdén kívüli származtatott ügyletektől eltérően abban az esetben, ha a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó szerződések szerződő felei pénzügyi szerződő felek, a 648/2012/EU rendelet előírja az elszámolási kötelezettség alkalmazását azokra a szerződésekre, amelyeket az ESMA-hoz címzett, a központi szerződő feleknek a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek egy bizonyos kategóriájára vonatkozóan megadott engedélyről szóló értesítést követően, de a kötelezettség hatálybalépésének időpontját megelőzően kötöttek, feltéve, hogy e szerződéseknek a kötelezettség hatálybalépésének időpontjában hátralévő futamideje ezt indokolja. Az elszámolási kötelezettség e szerződésekre való érvényesítésének célja a 648/2012/EU rendelet egységes és következetes alkalmazásának biztosítása. Hozzá kell járulnia a pénzügyi stabilitáshoz és a rendszerszintű kockázat csökkentéséhez, valamint egy tőzsdén kívüli származtatott ügyletre vonatkozó kategória elszámolási kötelezettség alá vonása esetén egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania a piaci résztvevők számára. A minimális hátralévő futamidőt ezért úgy kell megállapítani, hogy az biztosítsa az említett célkitűzések megvalósítását.

(13)

A 648/2012/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerint elfogadott szabályozástechnikai standardok hatálybalépését megelőzően a szerződő felek nem látják előre, hogy az általuk megkötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletek elszámolási kötelezettség hatálya alá fognak-e tartozni abban az időpontban, amikor a kötelezettség hatályba lép. Ez a bizonytalanság jelentősen befolyásolja a piaci résztvevők azon képességét, hogy pontosan árazzák az általuk kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket, mivel a központilag és nem központilag elszámolt szerződésekre eltérő fedezeti szabályok vonatkoznak. Amennyiben az e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozóan előírt utólagos elszámolási kötelezettség független lenne az ügyletek a kötelezettség hatálybalépésének időpontjában hátralévő futamidejétől, ez korlátozná a szerződő felek képességét piaci kockázataik megfelelő fedezésére, és vagy befolyásolná a piac működését és a pénzügyi stabilitást, vagy megakadályozná őket abban, hogy szokásos tevékenységeiket gyakorolják, mivel az ügyleteket más megfelelő eszközökkel kellene fedezniük.

(14)

Emellett helyénvaló, hogy azon tőzsdén kívüli származtatott ügyletek, amelyeket e rendelet hatálybalépését követően, és az elszámolási kötelezettség alkalmazása előtt kötöttek, addig ne tartozzanak elszámolási kötelezettség alá, amíg ezen ügyletek szerződő felei nem tudják meghatározni azt, hogy az ügylet mely kategóriába tartozik és azt melyik központi szerződő fél számolhatja el, illetve hogy egy adott ügylet – beleértve csoporton belüli ügyleteiket is – esetében elszámolási kötelezettség hatálya alá tartoznak-e, és amíg nem tudják végrehajtani a szóban forgó ügyleteknek az elszámolási kötelezettség figyelembevételével történő megkötéséhez szükséges intézkedéseket. A piac megfelelő működésének és stabilitásának megőrzéséhez, valamint a szerződő felek közötti egyenlő versenyfeltételek biztosításához helyénvaló mérlegelni, hogy ezek a szerződések – hátralévő futamidejüktől függetlenül – ne tartozzanak elszámolási kötelezettség alá.

(15)

Indokolt, hogy az ESMA-hoz címzett, a központi szerződő feleknek a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek egy bizonyos kategóriájára vonatkozóan megadott engedélyről szóló értesítést követően, de az elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontját megelőzően kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletek ne tartozzanak elszámolási kötelezettség alá, ha nem érintik jelentős mértékben a rendszerszintű kockázatot, vagy ha e szerződések elszámolási kötelezettség alá vonása egyéb módon veszélyeztetheti a 648/2012/EU rendelet egységes és következetes alkalmazását. A hosszabb futamidejű tőzsdén kívüli hitelderivatívákhoz kapcsolódó partner-hitelkockázat hosszabb ideig érezteti hatását a piacon, mint a rövid hátralévő futamidejű tőzsdén kívüli hitelderivatívákhoz kapcsolódó partner-hitelkockázat. A rövid hátralévő futamidejű szerződések elszámolási kötelezettség alá vonása a kockázatenyhítés szintjéhez képest aránytalan terhet róna a szerződő felekre. Emellett a rövid hátralévő futamidejű tőzsdén kívüli hitelderivatívák a teljes piac viszonylag csekély hányadát jelentik, így ezekből az ügyletekből viszonylag kismértékű rendszerszintű kockázat keletkezik. A minimális hátralévő futamidőt ezért olyan szinten kell megállapítani, amely biztosítja, hogy a legfeljebb néhány hónapos hátralévő futamidejű szerződések ne kerüljenek elszámolási kötelezettség alá.

(16)

A harmadik kategóriába tartozó felek a teljes rendszerszintű kockázatnak viszonylag korlátozott részét képviselik, és az első és második kategóriába tartozó szerződő felekhez képest alacsonyabb szintű a jogi és működési kapacitásuk a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek lényeges elemeit, többek között az elszámolási kötelezettség alá vont és a kötelezettség hatálybalépése előtt megkötött tőzsdén kívüli hitelderivatívák árazását rövid időn belül ki kell igazítani, hogy magukban foglalják azt az elszámolást, amelyre csak több hónappal a szerződés megkötése után kerül sor. Az utólagos elszámolás folyamata az árazási modell szempontjából fontos kiigazításokkal jár, és módosítani kell a szóban forgó tőzsdén kívüli származtatott ügyletek dokumentációját is. A harmadik kategóriába tartozó szerződő felek csak igen korlátozottan tudják beilleszteni az utólagos elszámolást tőzsdén kívüli származtatott ügyleteikbe. Így az elszámolási kötelezettség hatálybalépése előtt kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletek elszámolási kötelezettség alá vonása korlátozhatja az említett szerződő felek képességét kockázataik megfelelő fedezésére, és vagy befolyásolná a piac működését és a pénzügyi stabilitást, vagy megakadályozná őket abban, hogy szokásos tevékenységeiket gyakorolják, mivel nem tudnák folytatni az ügyletek fedezését. Ezért indokolt, hogy az elszámolási kötelezettség ne vonatkozzon a harmadik kategóriába tartozó szerződő felek által az elszámolási kötelezettség hatálybalépése előtt kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre.

(17)

Emellett annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a csoporton belül kockázatkezelési folyamatok hatékonyságának korlátozása, ami aláásná a 648/2012/EU rendelet átfogó céljának elérését, mentesíthetők az elszámolás alól azok a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek, amelyeket ugyanazon csoporthoz tartozó szerződő felek kötöttek, feltéve, hogy egyes feltételek teljesülnek. Ezért indokolt, hogy az elszámolási kötelezettség ne vonatkozzon olyan csoporton belüli ügyletekre, amelyek teljesítenek bizonyos feltételeket és amelyeket az elszámolási kötelezettség hatálybalépése előtt kötöttek.

(18)

Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(19)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetről, elemezte az azzal összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét, és konzultált az Európai Rendszerkockázati Testülettel,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek elszámolási kötelezettség alá tartozó kategóriái

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek mellékletben meghatározott kategóriái elszámolási kötelezettség alá tartoznak.

2. cikk

A szerződő felek kategóriái

(1)   A 3. és a 4. cikk alkalmazásában az elszámolási kötelezettség hatálya alá tartozó szerződő feleket a következő kategóriákba kell sorolni:

a)

az 1. kategóriába azok a szerződő felek tartoznak, amelyek e rendelet hatálybalépésének időpontjában a 648/2012/EU rendelet 2. cikke (14) bekezdésének értelmében vett klíringtagok az e rendelet mellékletében meghatározott tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó legalább egy kategória tekintetében legalább egy olyan központi szerződő félben, amely e dátumot megelőzően legalább egy szóban forgó kategória elszámolására vonatkozóan engedéllyel vagy elismeréssel rendelkezik;

b)

a 2. kategória az 1. kategórián kívüli olyan szerződő feleket tartalmazza, amelyek olyan csoporthoz tartoznak, amely esetében a nem központilag elszámolt származtatott ügyletek fennálló bruttó névleges értékének aggregált hónap végi átlagos összege 2016. január, február és március esetében meghaladja a 8 milliárd EUR-t, és amelyek a következők lehetnek:

i.

pénzügyi szerződő felek;

ii.

a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott olyan alternatív befektetési alapok, amelyek nem pénzügyi szerződő felek;

c)

a 3. kategóriába tartoznak az 1. vagy a 2. kategóriába nem tartozó következő szerződő felek:

i.

pénzügyi szerződő felek;

ii.

a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott olyan alternatív befektetési alapok, amelyek nem pénzügyi szerződő felek;

d)

a 4. kategóriába tartoznak az 1., a 2. vagy a 3. kategórián kívüli nem pénzügyi szerződő felek.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett, fennálló bruttó névleges összeg csoportszintű aggregált hónap végi átlagának kiszámítása során figyelembe kell venni a csoport valamennyi nem központilag elszámolt származtatott termékét, beleértve a határidős devizaügyleteket, a csereügyleteket és a deviza-csereügyleteket.

(3)   Amennyiben a szerződő felek a 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott alternatív befektetési alapok vagy a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 1. cikke (2) bekezdésében meghatározott átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások, az (1) bekezdés b) pontjában említett 8 milliárd EUR összegű határérték egyedileg az alap szintjén alkalmazandó.

3. cikk

Az elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja

(1)   A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek mellékletben meghatározott kategóriái esetében az elszámolási kötelezettség a következő időpontban lép hatályba:

a)

2017. február 9. az 1. kategóriába tartozó szerződő felek esetében;

b)

2017. augusztus 9. a 2. kategóriába tartozó szerződő felek esetében;

c)

2018. február 9. a 3. kategóriába tartozó szerződő felek esetében;

d)

2019. május 9. a 4. kategóriába tartozó szerződő felek esetében.

Két különböző kategóriába tartozó szerződő fél között létrejött ügylet esetében a szóban forgó ügylethez kapcsolódó elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja a későbbi időpont.

(2)   Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjától eltérve a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek mellékletben meghatározott kategóriáihoz tartozó olyan szerződések tekintetében, amelyeket a 4. kategórián kívüli, ugyanazon csoporthoz tartozó szerződő felek kötöttek, és az egyik szerződő fél harmadik országban, a másik szerződő fél pedig az Unióban rendelkezik székhellyel, az elszámolási kötelezettség a következő időpontban lép hatályba:

a)

2019. május 9., abban az esetben, ha a releváns harmadik ország tekintetében nem fogadtak el a 648/2012/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti egyenértékűségi határozatot az említett rendelet 4. cikke alkalmazásában az e rendelet mellékletében meghatározott tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozóan; vagy

b)

abban az esetben, ha a releváns harmadik ország tekintetében elfogadtak a 648/2012/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti egyenértékűségi határozatot az említett rendelet 4. cikke alkalmazásában az e rendelet mellékletében meghatározott tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozóan, a következő időpontok közül a későbbi:

i.

a 648/2012/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerint az említett rendelet 4. cikke céljából az e rendelet mellékletében meghatározott tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozóan elfogadott egyenértékűségi határozat hatálybalépésének időpontját követő 60 nap;

ii.

az az időpont, amikor az (1) bekezdés szerinti elszámolási kötelezettség hatályba lép.

Ez az eltérés csak akkor alkalmazandó, ha a szerződő felek teljesítik a következő feltételeket:

a)

a harmadik országban letelepedett szerződő fél vagy pénzügyi vagy nem pénzügyi szerződő fél;

b)

az Unióban letelepedett szerződő fél:

i.

pénzügyi szerződő fél, nem pénzügyi szerződő fél, pénzügyi holdingtársaság, pénzügyi intézmény vagy megfelelő prudenciális követelmények hatálya alá tartozó kiegészítő szolgáltatásokat végző vállalkozás, és az a) pontban említett szerződő fél pénzügyi szerződő fél;

ii.

pénzügyi vagy nem pénzügyi szerződő fél és az a) pontban említett szerződő fél nem pénzügyi szerződő fél;

c)

mindkét szerződő fél a 648/2012/EU rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerinti egyazon konszolidált éves beszámolóba teljes körűen bevont;

d)

mindkét szerződő félre megfelelő központosított kockázatértékelési, -mérési és -ellenőrzési eljárások vonatkoznak;

e)

az Unióban letelepedett szerződő fél írásban értesítette illetékes hatóságát arról, hogy az a), b), c) és d) pontban meghatározott feltételek teljesülnek és az illetékes hatóság az értesítés kézhezvételét követő 30 naptári napon belül megerősítette a szóban forgó feltételek teljesítését.

4. cikk

Minimális hátralévő futamidő

(1)   Az 1. kategóriába tartozó pénzügyi szerződő felek esetében a 648/2012/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett minimális hátralévő futamidő az elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontjában:

a)

5 év és 3 hónap a 2016. október 9-ét megelőzően kötött vagy megújított olyan szerződések esetében, amelyek a melléklet 1. táblájában meghatározott kategóriákhoz tartoznak;

b)

6 hónap a 2016. október 9-én vagy azt követően kötött vagy megújított olyan szerződések esetében, amelyek a melléklet 1. táblájában meghatározott kategóriákhoz tartoznak.

(2)   A 2. kategóriába tartozó pénzügyi szerződő felek esetében a 648/2012/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett minimális hátralévő futamidő az elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontjában:

a)

5 év és 3 hónap a 2016. október 9-ét megelőzően kötött vagy megújított olyan szerződések esetében, amelyek a melléklet 1. táblájában meghatározott kategóriákhoz tartoznak;

b)

6 hónap a 2016. október 9-én vagy azt követően kötött vagy megújított olyan szerződések esetében, amelyek a melléklet 1. táblájában meghatározott kategóriákhoz tartoznak.

(3)   A 3. kategóriába tartozó pénzügyi szerződő felek és az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett, pénzügyi szerződő felek közötti ügyletek esetében a 648/2012/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett minimális hátralévő futamidő az elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontjában 5 év és 3 hónap.

(4)   Amennyiben különböző kategóriába tartozó vagy a 3. cikk (2) bekezdésében említett ügyletben részt vevő pénzügyi szerződő felek kötnek szerződést, az e cikk alkalmazásában figyelembe veendő minimális hátralévő futamidő az alkalmazandó hátralévő futamidők közül a hosszabb.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelve az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).


MELLÉKLET

Az elszámolási kötelezettség alá tartozó tőzsdén kívüli származtatott kamatügyletek kategóriái

Ügyletrészsorozat nélküli európai index CDS kategóriák

Azonosító

Típus

Altípus

Földrajzi zóna

Referenciaindex

Elszámolás pénzneme

Sorozat

Futamidő

B.1.1.

Index CDS

Ügyletrészsorozat nélküli index

Európa

iTraxx Europe Main

EUR

17-től kezdődően

5 év

B.1.2.

Index CDS

Ügyletrészsorozat nélküli index

Európa

iTraxx Europe Crossover

EUR

17-től kezdődően

5 év


19.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/593 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 5.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Olive de Nîmes [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Franciaország kérelmét, amely a 991/2010/EU bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Olive de Nîmes” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3).

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az „Olive de Nîmes” (OEM) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 5-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 2010. november 4-i 991/2010/EU rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Olive de Nîmes (OEM)] (HL L 288., 2010.11.5., 12. o.).

(3)  HL C 358., 2015.10.30., 11. o.


19.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/594 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 18.)

a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap élelmiszer és/vagy alapvető anyagi támogatást biztosító operatív programjainak végső kedvezményezettjeiről végzett strukturált felméréshez alkalmazott minta kialakításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (4) bekezdésére,

a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alappal foglalkozó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 223/2014/EU rendelet értelmében egy élelmiszert és/vagy alapvető anyagi támogatást biztosító operatív program (a továbbiakban: OP I) irányító hatósága 2017-ben és 2022-ben strukturált felmérést készít a végső kedvezményezettekről.

(2)

A végső kedvezményezettekről készített strukturált felmérés a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (a továbbiakban: FEAD) értékelésének egyik eszközéül szolgál. Ahhoz, hogy a felmérés minőségi eredményeket tudjon felmutatni és a FEAD értékelése szempontjából hasznosnak bizonyuljon, az adatok uniós szintű összesítését lehetővé tevő minta felállítására van szükség,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 223/2014/EU rendelet 17. cikkének (4) bekezdésében említett, a végső kedvezményezettekre vonatkozó strukturált felmérést a mellékletben meghatározott minta alapján kell elvégezni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 72., 2014.3.12., 1. o.


MELLÉKLET

A LEGINKÁBB RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ EURÓPAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ALAP (FEAD) – STRUKTURÁLT FELMÉRÉS – KÉRDŐÍV

A kérdező neve :

[a kérdező teljes neve. Ha több személy készíti az interjút, valamennyi kérdező nevét fel kell tüntetni]

Hely :

[a felmérés helyének pontos meghatározása]

Szervezet :

[a végső kedvezményezettnek segítséget nyújtó partnerszervezet neve]

Dátum :

[a felmérés időpontja (nn/hh/éééé]

Időpont (óra) :

[a felmérés pontos ideje (óó:pp)]

A.   A PARTNERSZERVEZETEK ÁLTAL A VÉGSŐ KEZDEMÉNYEZETTEK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KÖRE (1)

A.1.   Milyen típusú támogatást nyújtanak a FEAD által biztosított forrásokból a végső felhasználóknak és milyen gyakran?

 

Naponta

Hetente

Havonta

Egyéb

Élelmiszer-csomagok (2)

 

 

 

(részletezze)

Étkezések

 

 

 

(részletezze)

Gyermekeknek kiosztott javak

 

 

 

(részletezze)

Hajléktalanoknak kiosztott javak

 

 

 

(részletezze)

Egyéb (meghatározandó)

[adja meg ezek típusát]

[adja meg ezek típusát]

[adja meg ezek típusát]

[adja meg ezek típusát és gyakoriságát]


A.2.   A FEAD által nyújtott támogatás mellett milyen kísérő intézkedéseket biztosítanak a végső kedvezményezettek részére?

Az ételek elkészítésére és tárolására vonatkozó tanácsok, főzőtanfolyamok, az egészséges táplálkozást népszerűsítő oktatási tevékenységek vagy az élelmiszer-pazarlás csökkentését segítő tanácsok

 

A személyi higiéniára vonatkozó tanácsok

 

Az illetékes (pl. szociális vagy igazgatási) szolgálatokhoz való irányítás

 

Személyes tanácsadás és műhelymunkák (workshopok)

 

Pszichológiai és terápiás támogatás

 

A háztartási költségvetés kezelésére vonatkozó tanácsok

 

Egyéb (meghatározandó)

[Töltse ki a szövegdobozt]

Nincs kísérő intézkedés

 


A.3.   Biztosít-e a végső kedvezményezettek számára a partnerszervezet a FEAD által nem társfinanszírozott dologi támogatást?

Igen

Nem

 

 


A.3a.   Amennyiben a válasza „igen”, milyen támogatást nyújt a partnerszervezet a FEAD által biztosított segítségen kívül?

Élelmiszercsomagok

 

Étkezések

 

Gyermekeknek kiosztott javak

 

Hajléktalanoknak kiosztott javak

 

Más javak

[adja meg ezek típusát]

B.   A VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETTEKHEZ INTÉZETT KÉRDÉSEK

B.1.   Az ÖN neme?

Férfi

 

 


B.2.   Hány éves?

15 vagy annál kevesebb

16–24

25–49

50–64

65 év annál több

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 

 

 

 


B.3.   Ön gyermekét egyedül nevelő szülő?

Igen

Nem

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 


B.4.   Milyen típusú segítséget kapott éppen (vagy fog a válaszadás után kapni)

 

Igen

Nem

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

Élelmiszercsomagok

 

 

 

 

Étkezés

 

 

 

 

Babakelengye (alapvető cikkek)

 

 

 

 

Iskolatáska

 

 

 

 

Irodaszerek, munkafüzetek, tollak, festéshez szükséges kellékek vagy egyéb iskolai felszerelések (nem ruházati cikkek)

 

 

 

 

Sportfelszerelés (sportcipő, sporttrikó, fürdőruha stb.)

 

 

 

 

Ruházati cikkek (télikabát, cipő, iskolai egyenruha stb.)

 

 

 

 

Hálózsák/takaró

 

 

 

 

Konyhai felszerelés (fazekak, serpenyők, evőeszközök stb.)

 

 

 

 

Háztartási textíliák (törülközők, ágynemű stb.)

 

 

 

 

Tisztálkodási cikkek (elsősegélycsomag, szappan, fogkefe, eldobható borotva stb.)

 

 

 

 

Egyéb árukategóriák

[Töltse ki a szövegdobozt]


B.5.   Ki kapja ezt a segítséget?

Saját maga

Más, Önnel egy háztartásban élő személy

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 

Amennyiben a B.5. kérdésre „saját maga” a válasz, a B.6. kérdést nem kell kitölteni

B.6.   Önön kívül más személyek is részesülnek ebből a támogatásból? Amennyiben igen, hány ilyen személy van (magán kívül), milyen idősek és milyen neműek?

 

Férfi

5 éves vagy annál fiatalabb

 

 

6–15 éves

 

 

16–24 éves

 

 

25–49 éves

 

 

50–64 éves

 

 

65 év vagy annál idősebb

 

 

Nem kíván válaszolni

 

 

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 


B.7.   Ez az első alkalom, hogy eljött ide, hogy igénybe vegye ezt a segítséget?

Igen

Nem

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 

Amennyiben a B.7. kérdésre adott válasz „Igen”, „Nem kíván válaszolni” vagy „Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést”, a B.8. kérdést nem kell kitölteni.

B.8.   Milyen gyakran veszi igénybe ezt a segítséget?

Naponta

Hetente

Havonta

Egyéb

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 

 

 


B.9.   Tudja, hogy mikor lesz ismét szüksége erre a fajta segítségre?

Holnap

Egy héten belül

Egy hónapon belül

Egyéb

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 

 

 


B.10.   Okozott Önnek bármi nehézséget a segítségnyújtás igénybe vétele?

Igen

Nem

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 


B.10a.   Amennyiben az előző kérdésre a válasza „igen”, elmondaná, hogy mik voltak ezek a nehézségek?

A nemzeti, regionális vagy helyi irodától iratokat kellett beszereznie

 

Messziről kellett ideutaznia

 

Pszichológiai akadályozó tényezők

 

Egyéb (meghatározandó)

[Töltse ki a szövegdobozt]

Nem kíván válaszolni

 

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 


B.11.   A FEAD által biztosított segítség javított az Ön vagy az Önnel egy háztartásban élő személyek helyzetén?

Igen

Részben

Nem

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 

 


B.11a.   Amennyiben az előző kérdésre a válasza „nem” vagy „részben”, kifejtené, hogy miért nem, vagy miért csak részben?

Az élemiszerek/egyéb javak nem elegendő mennyisége

 

Az élemiszerek/egyéb javak nem elég gyakori osztása

 

Az élemiszerek/egyéb javak nem megfelelő minősége

 

Más segítségre lenne szüksége (kérjük, adja meg, hogy mi lenne ez)

[Töltse ki a szövegdobozt]

Nem kíván válaszolni

 

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 


B.12.   Egy évvel ezelőtt meg tudta venni Ön vagy bárki az Ön háztartásából az itt kapott élelmiszereket/javakat??

Igen

Nem

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 


B.13.   részesül-e Ön, illetve bárki az Ön háztartásából más szervezetektől segítségben?

Igen

Nem

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 


B.13a.   Amennyiben az előző kérdésre a válasza „igen”, elmondaná, hogy milyen típusú segítséget kapott más szervezetektől?

 

Igen

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

Élelmiszercsomagok

 

 

 

Étkezés

 

 

 

Babakelengye (alapvető cikkek)

 

 

 

Iskolatáska

 

 

 

Irodaszerek, munkafüzetek, tollak, festéshez szükséges kellékek vagy egyéb iskolai felszerelések (nem ruházati cikkek)

 

 

 

Sportfelszerelés (sportcipő, sporttrikó, fürdőruha stb.)

 

 

 

Ruházati cikkek (télikabát, cipő, iskolai egyenruha stb.)

 

 

 

Hálózsák/takaró

 

 

 

Konyhai felszerelés (fazekak, serpenyők, evőeszközök stb.)

 

 

 

Háztartási textíliák (törülközők, ágynemű stb.)

 

 

 

Tisztálkodási cikkek (elsősegélycsomag, szappan, fogkefe, eldobható borotva stb.)

 

 

 

Egyéb

[Töltse ki a szövegdobozt]


B.14.   részesült (most vagy korábban) e másik szervezet révén bármilyen tanácsadásban vagy iránymutatásban? Ha igen, elmondaná, hogy milyen jellegű tanácsot kapott?

Az étel elkészítésére és tárolására vonatkozó tanácsok, főzőtanfolyamok, az egészséges táplálkozást népszerűsítő oktatási tevékenységek vagy az élelmiszer-pazarlás csökkentését segítő tanácsok

 

A személyi higiéniára vonatkozó tanácsok

 

Az illetékes (pl. szociális vagy igazgatási) szolgálatokhoz való irányítás

 

Személyes tanácsadás és műhelymunkák (workshopok)

 

Pszichológiai és terápiás támogatás

 

A háztartási költségvetés kezelésére vonatkozó tanácsok

 

Egyéb (meghatározandó)

[Töltse ki a szövegdobozt]

Nem kíván válaszolni

 

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 


B.15.   Milyennek találta a kapott tanácsot, iránymutatást?

Nagyon hasznosnak

Viszonylag hasznosnak

Nem túl hasznosnak

Egyáltalán nem volt hasznos

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 

 

 


B.16.   Van munkaviszonyból származó jövedelme?

Igen

Nem

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 


B.17.   Van máshonnan származó jövedelme vagy kap más juttatást?

Igen

Nem

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 


B.18.   Van az Önnel egy háztartásban élő személyek közül valakinek munkaviszonyból származó jövedelme?

Igen

Nem

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 


B.19.   Van az Önnel egy háztartásban élő személyek közül valakinek máshonnan származó jövedelme vagy kap más juttatást?

Igen

Nem

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 


B.20.   Ön országunk állampolgára?

Igen

Nem

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 


B.21.   Ha az előző kérdésre a válasza „nem”, ön egy másik uniós ország állampolgára?

Igen

Nem

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 


B.22.   Ön menedékkérő vagy menekült?

Igen

Nem

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 


B.23.   Van lakhelye?

Igen

Nem

Nem kíván válaszolni

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 

 

 

 


B.23a.   Ha az előző kérdésre a válasza „igen”, elmondaná, hogy milyen típusú lakhelyen él?

Egyedül vagy a családjával saját vagy bérelt lakásban vagy házban

 

Barátokkal vagy másokkal együtt egy lakásban

 

Hosszú távon egy intézményben (idősek otthona, egyedülálló anyák otthona, menekültszálló)

 

Lakóotthonban

 

Romos házban vagy nyomornegyedben

 

Mobil lakásban/lakókocsiban

 

Menekülttáborban

 

Egyéb (meghatározandó)

[Töltse ki a szövegdobozt]

Nem kíván válaszolni

 

Nem tudja a választ vagy nem érti a kérdést

 


(1)  A kérdések az interjúk helyéül szolgáló elosztási pontokon biztosított segítségnyújtásra vonatkoznak.

(2)  Azt, hogy mi számít élelmiszercsomagnak, a partnerszervezetek/a művelet/az irányító hatóság szintjén külön-külön meg lehet határozni. A csomagoknak sem méretüket, sem tartalmukat illetően nem kell egységesnek lenniük.


19.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/22


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/595 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 18-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

279,2

MA

98,8

SN

175,5

TR

108,9

ZZ

165,6

0707 00 05

MA

80,7

TR

115,3

ZZ

98,0

0709 93 10

MA

99,6

TR

137,2

ZZ

118,4

0805 10 20

CR

66,6

EG

46,5

IL

77,6

MA

56,9

TR

38,9

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

107,0

BR

106,3

CL

120,8

CN

131,9

US

140,4

ZA

80,5

ZZ

114,5

0808 30 90

AR

104,9

CL

120,4

CN

77,1

ZA

111,1

ZZ

103,4


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

19.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/24


A TANÁCS (KKBP) 2016/596 HATÁROZATA

(2016. április 18.)

az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 33. cikkére és a 31. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. április 15-én elfogadta a Peter BURIAN-nak az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselőjévé (EUKK) történő kinevezéséről szóló (KKBP) 2015/598 határozatot (1). Az EUKK megbízatása 2016. április 30-án lejár.

(2)

Az EUKK megbízatását további 10 hónapra meg kell hosszabbítani.

(3)

Az EUKK megbízatását olyan helyzetben látja el, amely rosszabbodhat, és amely akadályozhatja az Unió külső tevékenységének tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések elérését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

A Tanács 2017. február 28-ig meghosszabbítja Peter BURIAN-nak, mint EUKK-nak a megbízatását. A Tanács határozhat úgy, hogy az EUKK megbízatását korábban megszünteti a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) értékelése és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (főképviselő) javaslata alapján.

2. cikk

Politikai célkitűzések

Az EUKK megbízatása az Unió közép-ázsiai politikai célkitűzésein alapul. E célkitűzések az alábbiakat foglalják magukban:

a)

az Unió és a közép-ázsiai országok közötti jó és szoros kapcsolatok előmozdítása a vonatkozó megállapodásokban meghatározott közös értékek és érdekek alapján;

b)

a régióbeli stabilitás és a régió országai közötti együttműködés erősítéséhez való hozzájárulás;

c)

hozzájárulás a demokrácia, a jogállamiság, a felelősségteljes kormányzás, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának erősítéséhez Közép-Ázsiában;

d)

a jelentős veszélyek – különösen az Uniót közvetlenül érintő konkrét problémák – kezelése;

e)

az Unió eredményességének és látható jelenlétének fokozása a régióban, többek között az egyéb érintett partnerekkel és nemzetközi szervezetekkel – például az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ) és az Egyesült Nemzetek Szervezetével (ENSZ) – való szorosabb együttműködésen keresztül.

3. cikk

Megbízatás

(1)   E politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

az Unió átfogó politikai koordinációjának előmozdítása Közép-Ázsiában, valamint hozzájárulás az Uniónak a régióval fennálló külkapcsolatai következetességének biztosításához;

b)

a főképviselő nevében, az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) és a Bizottsággal együtt a Közép-Ázsiával folytatandó új partnerségről szóló uniós stratégia végrehajtási folyamatának figyelemmel kísérése és a megfelelő tanácsi következtetések, illetve ezt követően a Közép-Ázsiára vonatkozó uniós stratégia végrehajtása terén elért eredményekről szóló jelentések elkészítése, továbbá rendszeresen ajánlások és jelentések készítése a megfelelő tanácsi szerveknek;

c)

a Tanács segítése a Közép-Ázsiára vonatkozó átfogó politika továbbfejlesztésében;

d)

a Közép-Ázsiában bekövetkező politikai változások gondos figyelemmel kísérése a kormányokkal, parlamentekkel, igazságszolgáltatási szervekkel, a civil társadalommal és a médiával való szoros kapcsolatok kialakítása és fenntartása útján;

e)

Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán ösztönzése a közös érdekű regionális kérdésekkel kapcsolatos együttműködésre;

f)

megfelelő kapcsolatok és együttműködés kialakítása a régió legfontosabb érintett szereplőivel, továbbá valamennyi érintett regionális és nemzetközi szervezettel;

g)

az emberi jogokért felelős EUKK-val együttműködve hozzájárulás az Unió emberi jogi politikájának, többek között az emberi jogokra vonatkozó uniós iránymutatásoknak – különösen a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról, továbbá a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről szóló uniós iránymutatásoknak, valamint a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325 (2000) ENSZ Biztonsági Tanács határozatával kapcsolatos uniós politikának – a régióban való végrehajtásához, többek között a fejlemények figyelemmel kísérése és az azokról tett jelentések, valamint az e tekintetben megfogalmazott ajánlások révén;

h)

hozzájárulás – az ENSZ-szel és az EBESZ-szel szoros együttműködésben – a konfliktusmegelőzéshez és -megoldáshoz a hatóságokkal és egyéb helyi szereplőkkel, úgy mint nem kormányzati szervezetekkel, politikai pártokkal, kisebbségekkel, vallási csoportokkal és azok vezetőivel való kapcsolatok kialakítása útján;

i)

hozzájárulás a közös kül- és biztonságpolitika súlyos bűncselekmények – ezen belül a kábítószerek és az emberkereskedelem – elleni küzdelemre vonatkozó, valamint az energiabiztonsági, határbiztonsági, vízkészlet-gazdálkodási, környezetvédelmi és éghajlat-változási elemeinek megfogalmazásához Közép-Ázsia tekintetében;

j)

a regionális biztonság növelése Közép-Ázsia határain belül, az Afganisztánban való nemzetközi jelenlét csökkentésével összefüggésben.

(2)   Az EUKK támogatja a főképviselő munkáját, és folyamatosan figyelemmel kíséri az Uniónak a régióban folyó valamennyi tevékenységét.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel – a főképviselő felügyelete mellett – a megbízatás végrehajtásáért.

(2)   A PBB kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, és egyben az EUKK elsődleges kapcsolattartója a Tanács felé. A PBB – a megbízatás keretein belül és a főképviselő hatáskörének sérelme nélkül – stratégiai iránymutatást és politikai irányítást nyújt az EUKK számára.

(3)   Az EUKK szorosan együttműködik az EKSZ-szel és annak megfelelő szervezeti egységeivel.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2016. május 1-jétől2017. február 28-ig terjedő időszakra 800 000 EUR.

(2)   A kiadásokat az Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. Az EUKK minden kiadásról köteles elszámolni a Bizottságnak.

6. cikk

A csoport létrehozása és összetétele

(1)   Az EUKK megbízatása és a rendelkezésre bocsátott megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül az EUKK felel csoportjának létrehozásáért. A csoportnak rendelkeznie kell a megbízatás által megkívánt, meghatározott politikai kérdésekre vonatkozó szakértelemmel. Az EUKK folyamatosan és haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot a csoport összetételéről.

(2)   A tagállamok, az Unió intézményei és az EKSZ javaslatot tehetnek alkalmazottak kirendelésére az EUKK-hoz. Az ilyen kirendelt alkalmazottak javadalmazását a tagállam, az Unió érintett intézménye, illetve az EKSZ fedezi. A tagállamok által az uniós intézményekhez vagy az EKSZ-hez kirendelt szakértőket is ki lehet helyezni az EUKK-hoz. A szerződéses nemzetközi alkalmazottaknak valamely tagállam állampolgárának kell lenniük.

(3)   A kirendelt személyzet minden tagja a küldő tagállam, a küldő uniós intézmény vagy az EKSZ közigazgatási fennhatósága alatt marad, és az EUKK megbízatásának érdekében jár el és végzi feladatát.

(4)   Az EUKK személyzetét az EKSZ megfelelő szervezeti egységével egy helyen kell elhelyezni annak érdekében, hogy tevékenységeik összhangban álljanak és következetesek legyenek.

7. cikk

Az EUKK és az EUKK személyzete részére biztosított kiváltságok és mentességek

Az EUKK küldetésének és az EUKK alkalmazottainak a feladataik elvégzéséhez és a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltságokról, mentességekről és egyéb garanciákról – adott esetben – a fogadó országokkal kell megállapodni. A tagállamok és az EKSZ minden ehhez szükséges támogatást megadnak.

8. cikk

Az EU-minősített adatok biztonsága

Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják a 2013/488/EU tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági elveket és minimumszabályokat.

9. cikk

Az információkhoz való hozzáférés és logisztikai támogatás

(1)   A tagállamok, a Bizottság, az EKSZ és a Tanács Főtitkársága biztosítja, hogy az EUKK minden releváns információhoz hozzáférjen.

(2)   A régióban működő uniós küldöttségek és/vagy adott esetben a tagállamok logisztikai támogatást nyújtanak a régióban.

10. cikk

Biztonság

Az EUKK – a Szerződés V. címe szerint az Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikának megfelelően, valamint az EUKK megbízatásával és a hatáskörébe tartozó terület biztonsági helyzetével összhangban – a közvetlenül az irányítása alá tartozó személyzet biztonsága érdekében meghoz minden ésszerű és megvalósítható intézkedést, elsősorban az alábbiakat:

a)

az EKSZ iránymutatása alapján az adott biztonsági terv kidolgozása, amely többek között fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket tartalmaz, szabályozza a személyzetnek a hatáskörébe tartozó területre való biztonságos bejutását és az azon belüli biztonságos mozgását, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint tartalmaz egy vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervet is;

b)

annak biztosítása, hogy az Unió területén kívülre telepített teljes személyi állomány rendelkezzen az adott, a hatáskörébe tartozó területen fennálló körülmények által megkövetelt, magas kockázat elleni biztosítással;

c)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett valamennyi ajánlást végrehajtsák, és – az elért eredményekről és a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentések keretében – írásbeli jelentéstétel a Tanács, a főképviselő és a Bizottság számára az ajánlások végrehajtásáról és egyéb biztonsági kérdésekről.

11. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK szóban és írásban rendszeresen jelentést tesz a főképviselőnek és a PBB-nek. Az EUKK szükség szerint a tanácsi munkacsoportoknak is jelentést tesz. A rendszeres jelentéseket a COREU-hálózaton keresztül kell terjeszteni. Az EUKK jelentést tehet a Külügyek Tanácsának. A Szerződés 36. cikkének megfelelően az Európai Parlament tájékoztatásába a különleges képviselőt is be lehet vonni.

12. cikk

Koordináció

(1)   Az Unió politikai céljainak elérése érdekében az EUKK hozzájárul az Unió tevékenységeinek egységéhez, összhangjához és hatékonyságához, és elősegíti annak biztosítását, hogy valamennyi uniós eszközt és tagállami intézkedést koherens módon alkalmazzanak. Az EUKK tevékenységeit össze kell hangolni az EKSZ-nek az érintett földrajzi területtel foglalkozó szervezeti egységével és a Bizottsággal, valamint az afganisztáni EUKK tevékenységeivel. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és az Unió küldöttségeit.

(2)   Az EUKK a helyszínen szoros kapcsolatot tart fenn a tagállamok külképviseleteinek vezetőivel és az uniós küldöttségek vezetőivel. Ez utóbbiak minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK-nak megbízatása végrehajtásában segítséget nyújtsanak. Az EUKK a helyszínen lévő egyéb nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart.

13. cikk

Felülvizsgálat

E határozat végrehajtását, valamint az Uniónak az érintett régióban történő egyéb hozzájárulásaival való összhangját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2016. augusztus végéig az elért eredményekről szóló jelentést, 2016. november végéig pedig a megbízatás teljesítéséről szóló átfogó jelentést nyújt be a Tanácsnak, a főképviselőnek és a Bizottságnak.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2016. április 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  A Tanács (KKBP) 2015/598 határozata (2015. április 15.) az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselőjének kinevezéséről (HL L 99., 2015.4.16., 25. o.).

(2)  A Tanács 2013/488/EU határozata (2013. szeptember 23.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 274., 2013.10.15., 1. o.).


19.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/29


A TANÁCS (KKBP) 2016/597 HATÁROZATA

(2016. április 18.)

az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 33. cikkére és a 31. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. április 15-én elfogadta a Fernando GENTILINI-nek az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjévé (EUKK) történő kinevezéséről szóló (KKBP) 2015/599 határozatot (1). Az EUKK megbízatása 2016. április 30-án lejár.

(2)

Az EUKK megbízatását további 10 hónapra meg kell hosszabbítani.

(3)

Az EUKK megbízatását olyan helyzetben látja el, amely rosszabbodhat, és amely akadályozhatja az Unió külső tevékenységének tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések elérését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

A Tanács 2017. február 28-ig meghosszabbítja Fernando GENTILINI-nek, az EUKK békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének megbízatását. A Tanács határozhat úgy, hogy az EUKK megbízatását korábban megszünteti a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) értékelése és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (a továbbiakban: főképviselő) javaslata alapján.

2. cikk

Politikai célkitűzések

(1)   Az EUKK megbízatása az Unió közel-keleti békefolyamattal kapcsolatos politikai célkitűzésein alapul.

(2)   A végső cél az átfogó béke elérése, amelyet a kétállami megoldás alapján kell megvalósítani, összhangban az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozataival, a madridi konferencia elveivel – köztük a „békéért földet” elvvel –, a tárgyalási menetrenddel, a felek által korábban elért megállapodásokkal és az arab békekezdeményezéssel, és amelynek eredményeképpen Izrael, valamint egy demokratikus, területileg egybefüggő, életképes, békés és szuverén palesztin állam biztonságos és elismert határok között él majd egymás mellett, rendezett kapcsolatokat tartva fenn szomszédaival. Az izraeli–arab kapcsolatok szerteágazó területeire tekintettel a regionális dimenzió alapvető fontosságú eleme az átfogó békének.

(3)   A kitűzött cél elérése szempontjából fontos politikai feladatot jelent a kétállami megoldás fenntartása, valamint a békefolyamat újraindítása és támogatása. A tárgyalások alapjait lefektető egyértelmű paraméterek kulcsfontosságúak a tárgyalások sikeres kimeneteléhez. Az Unió a Tanács 2009. decemberi, 2010. decemberi és 2014. júliusi következtetéseiben kialakította álláspontját e paraméterekkel kapcsolatosan, és azt a továbbiakban is tevékenyen előmozdítja.

(4)   Az Unió elkötelezett amellett, hogy együttműködjön a felekkel és nemzetközi partnereivel, többek között azáltal, hogy részt vesz a közel-keleti kvartettben (a továbbiakban: kvartett), és megfelelő nemzetközi kezdeményezésekkel próbál új lendületet vinni a tárgyalásokba.

3. cikk

Megbízatás

(1)   E politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

az Unió részéről tevékeny és hatékony hozzájárulást nyújt az izraeli–palesztin konfliktus kétállami megoldáson alapuló végső rendezésére irányuló fellépésekhez és kezdeményezésekhez, összhangban az idevágó uniós paraméterekkel;

b)

a békefolyamat megerősítése érdekében végzett együttműködés céljából szoros kapcsolatot épít ki és tart fenn a közel-keleti békefolyamatban részt vevő valamennyi féllel, az érintett politikai szereplőkkel, a régió egyéb országaival, a kvartett tagjaival és más érintett országokkal, valamint az ENSZ-szel és egyéb érintett nemzetközi szervezetekkel, mint például az Arab Államok Ligájával;

c)

adott esetben – és az összes főbb érdekelt féllel, valamint a tagállamokkal egyeztetve – részt vesz egy esetleges új tárgyalási keret előmozdításában, és hozzájárul ahhoz;

d)

aktívan segíti a felek közötti béketárgyalásokat és hozzájárul ezekhez, többek között azáltal, hogy e tárgyalások keretében javaslatokat terjeszt elő az Unió nevében;

e)

biztosítja az Unió folyamatos jelenlétét a releváns nemzetközi fórumokon;

f)

hozzájárul a válságkezeléshez és -megelőzéshez, a Gázai övezet vonatkozásában is;

g)

az arra vonatkozó felkérés alapján hozzájárul a felek között létrejött nemzetközi megállapodások végrehajtásához, és diplomáciai megbeszéléseket folytat a felekkel, amennyiben azok megszegik ezeket a megállapodásokat;

h)

hozzájárul azokhoz a politikai törekvésekhez, amelyek célja, hogy gyökeres változásokra kerüljön sor és azok eredményeként tartós megoldás szülessen a Gázai övezet kérdésében, amely a majdani palesztin állam szerves részét képezi. Ezzel a kérdéssel a tárgyalások keretében is foglalkozni kell;

i)

kiemelt figyelmet fordít a békefolyamat regionális vonatkozásait érintő tényezőkre, az arab partnerekkel való párbeszédre és az arab békekezdeményezés megvalósítására;

j)

a békefolyamat keretében konstruktív párbeszédbe kezd a megállapodások aláíró feleivel a demokrácia alapvető normái – többek között a nemzetközi humanitárius jog, az emberi jogok és a jogállamiság – tiszteletben tartásának előmozdítása érdekében;

k)

javaslatokat terjeszt elő a békefolyamatba történő uniós beavatkozás lehetőségeiről, valamint az Unió általi kezdeményezések és a békefolyamathoz kapcsolódó jelenlegi uniós erőfeszítések – mint például az Unió által a palesztin reformokhoz nyújtott hozzájárulás, beleértve a kapcsolódó uniós fejlesztési projektek politikai szempontjait is – folytatásának legjobb módjáról;

l)

arra sarkallja a feleket, hogy tartózkodjanak a kétállami megoldás életképességét fenyegető egyoldalú lépésektől;

m)

a kvartetthez delegált megbízottként beszámol a tárgyalások eredményeiről és alakulásáról, valamint az Unió által kialakított álláspontok alapján és a kvartett egyéb tagjaival is együttműködve hozzájárul a kvartetthez delegált megbízottak üléseinek az előkészítéséhez;

n)

az emberi jogokért felelős EUKK-val együttműködve hozzájárul az Unió emberi jogi politikájának, többek között az Unió emberi jogi iránymutatásainak – különösen a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról, továbbá a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről szóló uniós iránymutatásoknak, valamint a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325 (2000) ENSZ BT-határozattal kapcsolatos uniós politikának – a végrehajtásához, többek között a fejlemények figyelemmel kísérése és az azokról tett jelentések, valamint az e tekintetben megfogalmazott ajánlások révén;

o)

hozzájárul ahhoz, hogy a régió véleményformálói jobban megértsék az Unió szerepét.

(2)   Az EUKK segíti a főképviselő munkáját, és folyamatosan felügyeli mindazokat a tevékenységeket, amelyeket az Unió a közel-keleti békefolyamathoz kapcsolódóan a régióban folytat.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel a megbízatásnak a főképviselő felügyelete melletti végrehajtásáért.

(2)   A PBB kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, és egyben az EUKK elsődleges kapcsolattartója a Tanács felé. A PBB – a megbízatás keretein belül és a főképviselő hatáskörének sérelme nélkül – stratégiai iránymutatást és politikai irányítást nyújt az EUKK számára.

(3)   Az EUKK szorosan együttműködik az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) és annak megfelelő szervezeti egységeivel.

(4)   Az EUKK szorosan együttműködik a jeruzsálemi uniós képviseleti irodával, az Unió tel-avivi küldöttségével, valamint a régió minden egyéb érintett uniós küldöttségével.

(5)   Az EUKK elsődleges működési helye a régióban található, ezzel egyidejűleg rendszeres jelenlétet biztosít az EKSZ székhelyén.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2016. május 1-jétől2017. február 28-ig terjedő időszakra 1 250 000 EUR.

(2)   A kiadásokat az Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. Az EUKK minden kiadásról köteles elszámolni a Bizottságnak.

6. cikk

A csoport létrehozása és összetétele

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül az EUKK felel a csoportjának létrehozásáért. A csoportnak rendelkeznie kell a megbízatás keretében szükséges speciális szakpolitikai ismeretekkel. Az EUKK folyamatosan és haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot a csoport összetételéről.

(2)   A tagállamok, az Unió intézményei és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. Az ilyen kirendelt személyzet javadalmazását a tagállam, az Unió érintett intézménye vagy az EKSZ fedezi. Az EUKK mellé a tagállamok által az Unió intézményeihez vagy az EKSZ-hez kiküldött szakértőket is ki lehet helyezni. A szerződéses nemzetközi személyzet tagjainak a tagállamok állampolgárainak kell lenniük.

(3)   A kirendelt személyzet tagjai a küldő tagállam, a küldő uniós intézmény vagy az EKSZ közigazgatási fennhatósága alatt maradnak, és az EUKK megbízatásának érdekében járnak el és végzik feladatukat.

7. cikk

Az EUKK és személyzete részére biztosított kiváltságok és mentességek

Az EUKK és személyzete feladatának elvégzéséhez, illetve a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltságokról, mentességekről és egyéb garanciákról – adott esetben – a fogadó országokkal kell megállapodni. Ehhez a tagállamok és az EKSZ minden szükséges támogatást megadnak.

8. cikk

Az EU-minősített adatok biztonsága

Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják a 2013/488/EU tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági elveket és minimumszabályokat.

9. cikk

Hozzáférés az információkhoz és logisztikai támogatás

(1)   A tagállamok, a Bizottság, az EKSZ és a Tanács Főtitkársága biztosítja, hogy az EUKK minden lényeges információhoz hozzáférjen.

(2)   A térségben működő uniós küldöttségek és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai segítséget nyújtanak a térségben.

10. cikk

Biztonság

Az EUKK – a Szerződés V. címe szerint az Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikának megfelelően, valamint az EUKK megbízatásával és a hatáskörébe tartozó terület biztonsági helyzetével összhangban – a közvetlenül az irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében meghoz minden ésszerű és megvalósítható intézkedést, elsősorban az alábbiakat:

a)

az EKSZ iránymutatása alapján biztonsági tervet dolgoz ki, amely többek között fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket tartalmaz, szabályozza a személyzet biztonságos bejutását a hatáskörébe tartozó területre és a hatáskörébe tartozó területen belüli biztonságos mozgását, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint tartalmaz egy vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervet;

b)

biztosítja, hogy az Unió területén kívülre telepített teljes személyi állomány rendelkezzen az adott, a hatáskörébe tartozó területen fennálló körülmények által megkövetelt, magas kockázat elleni biztosítással;

c)

biztosítja, hogy csoportjának az Unión kívülre telepítendő valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is beleértve – megfelelő hatáskörébe tartozó terület EKSZ általi biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön a hatáskörébe tartozó területre való érkezése előtt vagy érkezésekor;

d)

biztosítja, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett ajánlásokat végrehajtsák, valamint az elért eredményekről szóló jelentések és a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentések keretében írásban beszámol a Tanácsnak, főképviselőnek és a Bizottságnak ezen ajánlások végrehajtásáról és az egyéb biztonsági kérdésekről.

11. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK szóban és írásban rendszeresen jelentést tesz a főképviselőnek és az EKSZ-nek. Az EUKK rendszeresen jelentést tesz továbbá a PBB-nek az Unió különleges képviselőinek kinevezésére, megbízatására és finanszírozására vonatkozó iránymutatásokban foglalt jelentéstételi minimumkövetelményeken és célkitűzéseken túlmenően. Az EUKK szükség szerint a tanácsi munkacsoportoknak is jelentést tesz. A rendszeres jelentéseket a COREU-hálózaton keresztül kell terjeszteni. Az EUKK jelentést tehet a Külügyek Tanácsának. A Szerződés 36. cikkének megfelelően az EUKK Európai Parlamentnek tájékoztatásába a különleges képviselőt is be lehet vonni.

12. cikk

Koordináció

(1)   Az Unió politikai céljainak elérése érdekében az EUKK hozzájárul az Unió tevékenységeinek egységéhez, összhangjához és hatékonyságához, és elősegíti annak biztosítását, hogy valamennyi uniós eszközt és tagállami intézkedést koherens módon alkalmazzák. Az EUKK tevékenységeit össze kell hangolni a Bizottság tevékenységeivel. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és az Unió küldöttségeit.

(2)   A helyszínen az EUKK szoros kapcsolatot tart fenn a tagállamok külképviseleteinek vezetőivel, az Unió küldöttségeinek vezetőivel és a KBVP-missziók vezetőivel. Ezek minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy segítsék az EUKK-t megbízatásának végrehajtásában. Az EUKK – szorosan együttműködve a tel-avivi uniós küldöttség és a jeruzsálemi uniós képviseleti iroda vezetőjével – helyi politikai iránymutatást nyújt az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójának (EUPOL COPPS) és a rafahi határellenőrzést segítő európai uniós missziónak (EU BAM Rafah) a misszióvezetői számára. Az EUKK a helyszínen jelen lévő egyéb nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart fenn.

13. cikk

Felülvizsgálat

E határozat végrehajtását, valamint az érintett régióra irányuló egyéb uniós hozzájárulásokkal való összhangját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2016. augusztus végéig az elért eredményekről szóló jelentést, 2016. november végéig pedig a megbízatás végrehajtásáról szóló átfogó jelentést nyújt be a Tanácsnak, a főképviselőnek és a Bizottságnak.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2016. április 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  A Tanács (KKBP) 2015/599 határozata (2015. április 15.) az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének kinevezéséről (HL L 99., 2015.4.16., 29. o.).

(2)  A Tanács 2013/488/EU határozata (2013. szeptember 23.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 274., 2013.10.15., 1. o.).


19.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/34


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/598 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. április 14.)

az Euphausia superba krillből származó lipidextraktumnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő kiterjesztett felhasználásának engedélyezéséről

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

A 2009/752/EK bizottsági határozat (2) a 258/97/EK rendelettel összhangban engedélyezte az Euphausia superba krillből származó lipidextraktumnak bizonyos élelmiszerekben felhasznált új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalát.

(2)

Az Aker BioMarine Antarctic AS vállalat 2009. december 11-én értesítette a Bizottságot arról, hogy forgalomba kíván hozni egy, az Euphausia superba krillből származó lipidextraktumot azt követően, hogy Finnország illetékes élelmiszer-értékelő testülete véleményt adott ki arról, hogy a szóban forgó lipidextraktum lényegi egyenértékűséget mutat a 2009/752/EK határozattal engedélyezett Euphausia superba krillből származó lipidextraktummal.

(3)

Az Aker BioMarine Antarctic AS vállalat 2014. szeptember 15-én kérelmet nyújtott be Írország illetékes hatóságaihoz az Euphausia superba krillből származó lipidextraktum új élelmiszer-összetevőként való felhasználásainak kiterjesztése iránt

(4)

Írország illetékes élelmiszer-értékelő testülete 2014. december 23-án közzétette elsődleges értékelő jelentését. A jelentés következtetései szerint az Euphausia superba krillből származó lipidextraktum felhasználásainak kiterjesztése megfelel a 258/97/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésében az új élelmiszerekre előírt feltételeknek.

(5)

A Bizottság 2015. január 22-én továbbította az elsődleges értékelő jelentést a többi tagállamnak.

(6)

A 258/97/EK rendelet 6. cikke (4) bekezdésének első albekezdésében meghatározott 60 napos időszak alatt indokolt kifogások merültek fel. A kérelmező következésképpen a javasolt élelmiszer-kategóriák vonatkozásában módosította a kérelmet. E változtatás és a kérelmező által nyújtott kiegészítő információk enyhítették az említett aggályokat a tagállamok és a Bizottság megelégedésére.

(7)

A 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) meghatározza az étrend-kiegészítőkre vonatkozó követelményeket. Az Euphausia superba krillből származó lipidextraktum felhasználását az említett jogszabályban meghatározott követelmények sérelme nélkül engedélyezni kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. mellékletben meghatározott, Euphausia superba krillből származó lipidextraktum új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatala a 2002/46/EK irányelv különös rendelkezéseinek sérelme nélkül, a II. mellékletben megállapított felhasználási célok és maximális szintek betartása mellett engedélyezett az Unióban.

2. cikk

Az e határozat által engedélyezet Euphausia superba krillből származó lipidextraktumnak az élelmiszerek címkéjén feltüntetendő megjelölése a következő: „a rákok közé tartozó Euphausia superba krillből származó lipidextraktum”.

3. cikk

Ennek a határozatnak az Aker BioMarine Antartic AS (PO Box 496 NO-1327, Lysaker, Norvégia) a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 14-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 43., 1997.2.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 2009. október 12-i 2009/752/EK határozata az Euphausia superba krillből származó lipidextraktumnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről (HL L 268., 2009.10.13., 33. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 10-i 2002/46/EK irányelve az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 183., 2002.7.12., 51. o.).


I. MELLÉKLET

Az Euphausia superba krillből származó lipidextraktum specifikációja

Leírás: A lipidextraktumnak az Euphausia superba krillből történő előállításához az összetört krillt etanolos extrakciónak vetik alá. A fehérjéket és a krill maradványait szűréssel eltávolítják a lipidextraktumból. Az etanolt és a visszamaradó vizet pedig elpárologtatják.

Vizsgálat

Specifikáció

Elszappanosodási szám

Legfeljebb 185 mg KOH/g

Peroxidszám

Legfeljebb 2 meq O2/kg olaj

Nedvesség- és illóanyag-tartalom

Legfeljebb 0,6 (1)

Foszfolipidek

Legalább 35 % (tömegszázalék)

Transz-zsírsavak

Legfeljebb 1 % (tömegszázalék)

EPA (ejkozapentaénsav)

Az összes zsírsav legalább 15 %-a

DHA (dokozahexénsav)

Az összes zsírsav legalább 7 %-a


(1)  25 °C-on való vízaktivitásban kifejezve


II. MELLÉKLET

Az Euphausia superba krillből származó lipidextraktum engedélyezett felhasználásai

Élelmiszer-kategória

A DHA és EPA megengedhető legnagyobb együttes mennyisége

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők.

A normál népesség esetében napi 3 g

A várandós és szoptató nők esetében napi 450 mg

Megjegyzés: Valamennyi krillből nyert, DHA-ban és EPA-ban gazdag olajat tartalmazó élelmiszeren fel kell tüntetni a megfelelő és elismert nemzeti/nemzetközi vizsgálati módszerrel kimutatott (pl. AOAC) oxidációs stabilitást.


19.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/37


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/599 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. április 15.)

az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében benyújtott felülvizsgált nemzeti tervekben vagy funkcionális légtérblokkokra vonatkozó tervekben foglalt bizonyos célok és a második referencia-időszakra meghatározott uniós szintű teljesítménycélok közötti összhangról

(az értesítés a C(2016) 2140. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár, cseh, horvát, magyar, német, olasz, portugál, román, spanyol, szlovák és szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre („keretrendelet”) (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésének c) pontjára,

valamint a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról szóló, 2013. május 3-i 390/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 15. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 549/2004/EK rendelet értelmében a tagállamoknak nemzeti terveket vagy funkcionális légtérblokkokra (továbbiakban: FAB) vonatkozó terveket, és ezen belül kötelező érvényű nemzeti célkitűzéseket vagy FAB-szintű célkitűzéseket kell elfogadniuk, amelyek biztosítják az uniós szintű teljesítménycélokkal való összhangot. Az említett rendelet előírja továbbá, hogy a Bizottság annak 11. cikke (6) bekezdése d) pontjában említett értékelési kritériumok felhasználásával értékeli a szóban forgó célok összhangját. Az erre vonatkozó részletes szabályokat 390/2013/EU végrehajtási rendelet határozza meg.

(2)

A „biztonság”, a „környezet”, a „kapacitás” és a „költséghatékonyság” fő teljesítményterületek tekintetében a második referencia-időszakra (2015–2019) vonatkozó uniós szintű teljesítménycélokat a 2014/132/EU bizottsági végrehajtási határozat (3) jelölte ki.

(3)

2015. március 2-án a Bizottság elfogadta az (EU) 2015/347 végrehajtási határozatot (4) az eredeti teljesítménytervekben foglalt bizonyos célok és az uniós szintű teljesítménycélok közötti összhang hiányáról és e célok felülvizsgálatára vonatkozó ajánlások meghatározásáról. Az említett határozat címzettjei Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia, és a „kapacitás” és/vagy a „költséghatékonyság” fő teljesítményterületekre vonatkozó célok felülvizsgálatát írja elő.

(4)

2015. július 2-ig Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia kivétel nélkül nyújtott be felülvizsgált teljesítménycélokat tartalmazó felülvizsgált nemzeti vagy funkcionális légtérblokkokra vonatkozó terveket. Spanyolország és Portugália 2016. február 4-én a funkcionális légtérblokkra vonatkozó tervet érintő módosítást nyújtott be, amely további felülvizsgált teljesítménycélokat tartalmazott.

(5)

A teljesítmény-felülvizsgálati szerv, amely a 390/2013/EU végrehajtási rendelet 3. cikke alapján a teljesítményrendszer végrehajtása terén támogatja a Bizottságot, 2015. október 15-én benyújtotta a Bizottsághoz értékelő jelentését.

(6)

A felülvizsgált teljesítménycélok uniós szintű teljesítménycélokkal való összhangjának értékelése ugyanazon értékelési kritériumok és módszerek alkalmazásával történt, mint az eredetileg benyújtott teljesítménycélok értékelése.

(7)

A „kapacitás” fő teljesítményterületre vonatkozóan a Bizottság – a 390/2013/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének 4. pontjában leírt elvnek megfelelően – megvizsgálta az érintett tagállamok által az útvonali légiforgalomáramlás-szervezéssel (ATFM) kapcsolatos késésre vonatkozóan benyújtott felülvizsgált teljesítménycélok megfelelőségét; ehhez a hálózatkezelő által kiszámított és a hálózatműködtetési terv (2014–2018/2019) legújabb, 2014. júniusi verziójában (a továbbiakban: „hálózatműködtetési terv”) rögzített, az egyes FAB-okra vonatkozó kapacitás-referenciaértékeket használta fel, amelyek alkalmazása uniós szinten biztosítja az uniós teljesítménycél elérését. Az értékelés bizonyította, hogy a FAB CE-t illetően a Cseh Köztársaság, Horvátország, Magyarország, Ausztria, Szlovénia és Szlovákia, az SW FAB-ot illetően Spanyolország és Portugália, valamint a Danube FAB-ot illetően Bulgária és Románia által benyújtott felülvizsgált célok összhangban állnak a vonatkozó uniós szintű teljesítménycéllal.

(8)

A „költséghatékonyság” fő teljesítményterületre vonatkozóan a Bizottság – a 390/2013/EU végrehajtási rendelet IV. melléklete 1. pontjával összefüggésben értelmezett 5. pontjában leírt elvekkel összhangban – értékelte az érintett tagállamok által benyújtott, az útvonali szolgálatok megállapított egységköltségeiben kifejezett teljesítménycélokat, figyelembe véve az útvonali szolgálatok megállapított egységköltségeinek alakulását a második referencia-időszakban és az első és második referencia-időszak teljes időszakában (2012–2019), a szolgálati egységek számát (forgalmi előrejelzés) és az útvonali szolgálatok megállapított egységköltségeinek a hasonló működési és gazdasági környezettel rendelkező tagállamokéhoz viszonyított szintjét. Az értékelés bizonyította, hogy a felülvizsgált FAB CE teljesítménytervben foglalt, Ausztria és Szlovákia által benyújtott, valamint a felülvizsgált Blue Med FAB teljesítménytervben foglalt, Olaszország által benyújtott felülvizsgált célok összhangban állnak a vonatkozó uniós szintű teljesítménycélokkal.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Egységes Égbolt Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben felsorolt, az 549/2004/EK rendelet alapján benyújtott felülvizsgált teljesítménytervekben szereplő célok összhangban vannak a 2014/132/EU végrehajtási határozatban a második referencia-időszakra meghatározott uniós szintű teljesítménycélokkal.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, Magyarország, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 15-én.

a Bizottság részéről

Violeta BULC

a Bizottság tagja


(1)  HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

(2)  HL L 128., 2013.5.9., 1. o.

(3)  A Bizottság 2014. március 11-i 2014/132/EU végrehajtási határozata a légiforgalmi szolgáltatási hálózat uniós szintű teljesítménycéljainak és riasztási küszöbértékeinek a 2015–2019. évi második referencia-időszakra vonatkozó meghatározásáról (HL L 71., 2014.3.12., 20. o.).

(4)  A Bizottság 2015. március 2-i (EU) 2015/347 végrehajtási határozata az 549/2004/EK rendelet értelmében benyújtott nemzeti tervekben vagy funkcionális légtérblokkokra vonatkozó tervekben foglalt bizonyos célok és a második referencia-időszakra meghatározott uniós szintű teljesítménycélok közötti összhang hiányáról és e célok felülvizsgálatára vonatkozó ajánlások meghatározásáról (HL L 60., 2015.3.4., 48. o.).


MELLÉKLET

A második referencia-időszakra meghatározott uniós szintű teljesítménycélokkal összhangban lévőnek ítélt, az 549/2004/EK rendelet értelmében benyújtott felülvizsgált nemzeti vagy funkcionális légtérblokkokra vonatkozó tervekben foglalt, a „kapacitás” és „költséghatékonyság” fő teljesítményterületekre vonatkozó teljesítménycélok

„KAPACITÁS” FŐ TELJESÍTMÉNYTERÜLET

Útvonali légiforgalomáramlás-szervezéssel (ATFM) kapcsolatos késés, perc/járat

TAGÁLLAM

FAB

FAB CÉL, ÚTVONALI KAPACITÁS

2015

2016

2017

2018

2019

Cseh Köztársaság

FAB CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Horvátország

Magyarország

Ausztria

Szlovénia

Szlovákia

Bulgária

Danube

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

Románia

Portugália

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Spanyolország

„KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG” FŐ TELJESÍTMÉNYTERÜLET

Jelmagyarázat:

Jelölés

Tétel

Egységek

(A)

Útvonali szolgálatok megállapított összköltségei

(nominális értéken és nemzeti fizetőeszközben)

(B)

Inflációs ráta

(%)

(C)

Inflációs index

(100 = 2009)

(D)

Útvonali szolgálatok megállapított összköltségei

(valós 2009-es árakon és nemzeti fizetőeszközben)

(E)

Teljes útvonali szolgálati egységek

(TSU-k)

(F)

Útvonali szolgálatok megállapított egységköltsége (DUC)

(valós 2009-es árakon és nemzeti fizetőeszközben)

BLUE MED FAB

Díjszámítási körzet: Olaszország – fizetőeszköz: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

(B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(C)

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

(D)

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

(E)

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

(F)

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

FAB CE

Díjszámítási körzet: Ausztria – fizetőeszköz: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

(B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

(D)

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

(E)

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

(F)

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Díjszámítási körzet: Szlovák Köztársaság – fizetőeszköz: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

(B)

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

(D)

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

(E)

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

(F)

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64


19.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/41


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/600 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. április 15.)

a 2007/453/EK határozatnak a Románia BSE-státusa tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2016) 2186. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 999/2001/EK rendelet értelmében meg kell határozni a tagállamok vagy harmadik országok, illetve azok régióinak (a továbbiakban: országok és régiók) BSE-státusát a következő három kategória egyikébe történő besorolással: elhanyagolható, ellenőrzött vagy meghatározatlan BSE-kockázat.

(2)

A 2007/453/EK bizottsági határozat (2) melléklete tartalmazza az országok és régiók BSE-státus szerinti felsorolását.

(3)

Az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) vezető szerepet tölt be az egyes országok és régiók BSE-kockázat alapján történő osztályozásában.

(4)

Az OIE Közgyűlése 2014 májusában „A tagállamok BSE-kockázati státusának elismeréséről” című 18. sz. határozatában (3) Romániát „elhanyagolható BSE-kockázatú” országnak ismerte el. Az OIE Állatbetegségekkel Foglalkozó Tudományos Bizottsága az elhanyagolható BSE-kockázatú státust 2014. június 27-én felfüggesztette, mivel Románia 2014. június 20-án egy atípusos BSE-esetről tett bejelentést.

(5)

Az OIE Közgyűlése 2015 májusában módosította a Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexének (a továbbiakban: OIE-Kódex) a BSE-vel foglalkozó fejezetét, a következő mondattal egészítve ki az OIE-Kódex 11.4.1. cikkét: „A BSE-kockázati státus hivatalos elismerésével összefüggésben a BSE fogalmából ki kell zárni az atípusos BSE-t, ez utóbbi ugyanis vélhetően nagyon kis arányban minden szarvasmarha-állományban spontán előfordulhat” (4).

(6)

Mivel az elhanyagolható BSE-kockázatú státus Románia esetében egy atípusos BSE-eset észlelése miatt lett felfüggesztve, és mivel az OIE-Kódex új változata a BSE-kockázati státus hivatalos elismerésével összefüggésben az atípusos BSE-t kizárja a BSE fogalmából, az OIE Állatbetegségekkel Foglalkozó Tudományos Bizottsága úgy döntött, hogy 2015. december 8-i hatállyal Romániát ismét elhanyagolható BSE-kockázatú országnak minősíti.

(7)

A 2007/453/EK határozat mellékletében szereplő országlistát tehát a döntés értelmében módosítani kell.

(8)

A 2007/453/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/453/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

a „— Románia” sort be kell illeszteni az „A. Elhanyagolható BSE-kockázatot jelentő országok vagy régiók” részbe, a „— Portugália” sor után és a „— Szlovénia” sor elé;

2.

a „— Románia” sort a „B. Ellenőrzött BSE-kockázatot jelentő országok vagy régiók” részből törölni kell.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 15-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o.

(2)  A Bizottság 2007. június 29-i 2007/453/EK határozata a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának meghatározásáról a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.).

(3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm


19.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/43


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/601 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. április 15.)

a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat módosításáról

(az értesítés a C(2016) 2187. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 29. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésére és 29. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 96/23/EK irányelv intézkedéseket állapít meg az I. mellékletben felsorolt anyagok és maradékanyag-csoportok megfigyelésére vonatkozóan. Az említett irányelv előírja, hogy azok a harmadik országok, amelyekből a tagállamok jogosultak az irányelv hatálya alá eső állatokat és állati eredetű termékeket behozni, nyújtsanak be a megkívánt garanciákat biztosító maradékanyag-megfigyelési tervet. A tervnek legalább az I. mellékletben felsorolt maradékanyag-csoportokat és anyagokat tartalmaznia kell.

(2)

A 2011/163/EU bizottsági határozat (2) jóváhagyja a mellékletében felsorolt egyes harmadik országok által benyújtott, a 96/23/EK irányelv 29. cikkében előírt terveket (a továbbiakban: tervek) az említett irányelv I. mellékletében feltüntetett állatok és állati eredetű termékek vonatkozásában.

(3)

Az egyes harmadik országok által a közelmúltban benyújtott tervek és a Bizottság számára küldött kiegészítő információk alapján frissíteni kell azon harmadik országok jegyzékét, amelyekből a tagállamok jogosultak a 96/23/EK irányelvben meghatározott egyes állatokat és állati eredetű termékeket behozni, és amely országok jelenleg szerepelnek a 2011/163/EU határozat mellékletében található felsorolásban (a továbbiakban: jegyzék).

(4)

A Dominikai Köztársaság a mézre vonatkozóan nyújtott be tervet a Bizottságnak. Mivel a terv elegendő garanciát biztosít, jóvá kell hagyni. Ezért a jegyzéket a Dominikai Köztársaságra és a mézre vonatkozó új bejegyzéssel kell kiegészíteni.

(5)

A Falkland-szigetek az akvakultúrára vonatkozóan nyújtott be tervet a Bizottságnak. Mivel a terv elegendő garanciát biztosít, jóvá kell hagyni. Ezért a jegyzéket a Falkland-szigetekre és az akvakultúrára vonatkozóan új bejegyzéssel kell kiegészíteni.

(6)

A Bizottság kérte, hogy Francia Polinézia adjon tájékoztatást mézre vonatkozó terve végrehajtásáról. Válaszukban Francia Polinézia illetékes hatóságai arról tájékoztatták, hogy a mézre vonatkozóan nem készült maradékanyag-megfigyelési terv, mivel Francia Polinézia nem tervez Európai Unióba irányuló mézkivitelt. Emiatt a szóban forgó harmadik ország esetében a mézre vonatkozó bejegyzést törölni kell a jegyzékből. Francia Polinéziát ennek megfelelően tájékoztatták.

(7)

A Bizottság kérte, hogy Namíbia adjon tájékoztatást vadon élő vadakra vonatkozó tervei végrehajtásáról. Válaszukban Namíbia illetékes hatóságai arról tájékoztatták, hogy a vadon élő vadakra vonatkozóan nem készült maradékanyag-megfigyelési terv, mivel Namíbia nem tervezi vadon élő vadaknak az Európai Unióba történő kivitelét. Emiatt a szóban forgó harmadik ország esetében a vadon élő vadakra vonatkozó bejegyzést törölni kell a jegyzékből. Namíbiát ennek megfelelően tájékoztatták.

(8)

A Koreai Köztársaság a baromfira vonatkozóan nyújtott be tervet a Bizottságnak. Mivel a terv elegendő garanciát biztosít, jóvá kell hagyni. Ezért a jegyzéket a Koreai Köztársaságra és a baromfira vonatkozóan új bejegyzéssel kell kiegészíteni.

(9)

Saint-Pierre és Miquelon a baromfira vonatkozóan nyújtott be tervet a Bizottságnak. Mivel a terv elegendő garanciát biztosít, jóvá kell hagyni. Ezért a jegyzéket Saint-Pierre és Miquelonra és a baromfitermékekre vonatkozóan új bejegyzéssel kell kiegészíteni.

(10)

A 206/2010/EU bizottsági rendelet (3) engedélyezi Szingapúr számára, hogy Új-Zélandról származó, az Unióba való belépésre alkalmas és az Unióba szánt friss hússzállítmányokat hozzon be az Európai Unióba. Az említett tevékenység engedélyezése érdekében a jegyzékben szereplő, Szingapúrra vonatkozó bejegyzésnek tartalmaznia kell a lóféléket, a vadon élő vadakat és a tenyésztett vadakat, de korlátozódnia kell az Új-Zélandról származó, az Unióba szánt és Szingapúron keresztül – tárolással vagy tárolás nélkül – kirakodott, átrakodott és továbbított friss hústermékekre. Szingapúrt és Új-Zélandot ennek megfelelően tájékoztatták. A Szingapúrra vonatkozó bejegyzéshez az említett korlátozást illetően lábjegyzetet kell fűzni.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/163/EU határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

A 2016. május 15-ig tartó átmeneti időszak során a tagállamok fogadják a Namíbiából származó vadon élő vadak szállítmányait és a Francia Polinéziából származó mézszállítmányokat, feltéve, hogy az importőr bizonyítani tudja, hogy ezeket a szállítmányokat a 2011/163/EU határozatnak megfelelően 2016. március 31. előtt adták fel az Unióba, és a vonatkozó bizonyítványokat is ezen időpont előtt állították ki.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 15-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

(2)  A Bizottság 2011. március 16-i 2011/163/EU határozata a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról (HL L 70., 2011.3.17., 40. o.).

(3)  A Bizottság 2010. március 12-i 206/2010/EU rendelete az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 73., 2010.3.20., 1. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

ISO2-kód

Ország

Szarvasmarhafélék

Juhfélék/kecskefélék

Sertésfélék

Lófélék

Baromfi

Akvakultúra

Tej

Tojás

Nyúl

Vadon élő vad

Tenyésztett vad

Méz

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Egyesült Arab Emírségek

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albánia

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Örményország

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentína

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Ausztrália

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosznia-Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Banglades

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazília

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belarusz

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Svájc

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kína

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikai Köztársaság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiópia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falkland-szigetek

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Feröer szigetek

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghána

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grönland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonézia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Irán

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japán

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgizisztán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Dél-Korea

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Srí Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokkó

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegró

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaszkár

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

A Mianmari Államszövetség Köztársasága

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexikó

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malajzia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namíbia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Új-Kaledónia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Új-Zéland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Fülöp-szigetek

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn-szigetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Szerbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Oroszország

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Szaúd-Arábia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Szingapúr

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Szváziföld

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaiföld

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunézia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Törökország

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Tajvan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzánia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajna

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Amerikai Egyesült Államok

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Dél-Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Kizárólag tevetej.

(2)  Vágásra szánt élő lófélék Unióba történő kivitele (kizárólag élelmiszer-előállítás céljára tartott állatok).

(3)  Kizárólag tagállamokból vagy az ilyen nyersanyagok Unióba történő behozatalára feljogosított más harmadik országokból származó nyersanyagokat felhasználó harmadik országok, a 2. cikknek megfelelően.

(4)  Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság; az erre az országra vonatkozó végleges nómenklatúrát az ENSZ szintjén jelenleg folyó tárgyalásokat követően fogadják el.

(5)  Koszovó kivételével (ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244. számú ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével).

(6)  Kizárólag a Murmanszk régióból és a Jamali-Nyenyec autonóm körzetből származó rénszarvasok.

(7)  Izrael állam területe, kivéve az 1967 júniusa óta izraeli közigazgatás alatt álló területeket, nevezetesen a Golán-fennsíkot, a Gázai övezetet, Kelet-Jeruzsálemet és Ciszjordánia többi részét.

(8)  Kizárólag az Új-Zélandról származó, az Unióba szánt és Szingapúron keresztül – tárolással vagy tárolás nélkül – kirakodott, átrakodott és továbbított frisshústermékek.”


Helyesbítések

19.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/50


Helyesbítés a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű kazánok, valamint a szilárd tüzelésű kazánokból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. április 27-i (EU) 2015/1187 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 193., 2015. július 21. )

1.

A 64. oldalon, a IV. mellékletben az 1. ábra:

szövege:

1. ábra

Elsődleges szilárd tüzelésű kazánok esetében a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag termékismertető adatlapján feltüntetendő, a kínált csomag energiahatékonysági mutatóját meghatározó adatok

Image

helyesen:

1. ábra

Elsődleges szilárd tüzelésű kazánok esetében a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag termékismertető adatlapján feltüntetendő, a kínált csomag energiahatékonysági mutatóját meghatározó adatok

Image

2.

A 65. oldalon, a IV. mellékletben a 2. ábra:

szövege:

2. ábra

Elsődleges kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok esetében a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag termékismertető adatlapján feltüntetendő, a kínált csomag energiahatékonysági mutatóját meghatározó adatok

Image

helyesen:

2. ábra

Elsődleges kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok esetében a szilárd tüzelésű kazánból, kiegészítő fűtőberendezésekből, hőmérséklet-szabályozókból és napenergia-készülékekből álló csomag termékismertető adatlapján feltüntetendő, a kínált csomag energiahatékonysági mutatóját meghatározó adatok

Image

19.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/55


Helyesbítés a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. augusztus 6-i (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 314., 2015. december 1. )

1.

A 18. oldalon a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában:

a következő szövegrész:

„a 2016. február 21-ét megelőzően kötött vagy megújított olyan szerződések esetében,”

helyesen:

„a 2016. február 21-én vagy azt követően kötött vagy megújított olyan szerződések esetében,”.

2.

A 19. oldalon a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában:

a következő szövegrész:

„a 2016. május 21-ét megelőzően kötött vagy megújított olyan szerződések esetében,”

helyesen:

„a 2016. május 21-én vagy azt követően kötött vagy megújított olyan szerződések esetében,”.