ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 101

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. április 16.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2016/581 határozata (2016. április 11.) az Európai Unió és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás Európai Unió nevében történő aláírásáról

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/582 rendelete (2016. április 15.) a 333/2007/EK rendeletnek a szervetlen arzén, az ólom és a policiklikus aromás szénhidrogének vizsgálata, valamint a vizsgálat egyes alkalmassági kritériumai tekintetében történő módosításáról ( 1)

3

 

*

A Bizottság (EU) 2016/583 rendelete (2016. április 15.) a levegőben történő ütközések elhárítását szolgáló közös légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások meghatározásáról szóló 1332/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról ( 1)

7

 

 

A Bizottság (EU) 2016/584 végrehajtási rendelete (2016. április 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/585 felhatalmazáson alapuló irányelve (2016. február 12.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az orvostechnikai eszközökből származó és orvostechnikai eszközök vagy elektronmikroszkópokok javítására vagy felújítására felhasználandó cserealkatrészekben található ólom, kadmium, hat vegyértékű króm és polibrómozott difenil-éterek (BPDE) mentesítése tekintetében a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról ( 1)

12

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/586 végrehajtási határozata (2016. április 14.) az elektronikus cigaretták utántöltési mechanizmusára vonatkozó műszaki szabványokról (az értesítés a C(2016) 2093. számú dokumentummal történt)  ( 1)

15

 

*

A Bizottság (EU) 2016/587 végrehajtási határozata (2016. április 14.) a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fénykibocsátó diódákkal működő hatékony külső járművilágításnak a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiaként történő jóváhagyásáról ( 1)

17

 

*

A Bizottság (EU) 2016/588 végrehajtási határozata (2016. április 14.) a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a hatékony, 12 voltos váltakozó áramú generátorokban alkalmazott technológiának a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiaként való jóváhagyásáról ( 1)

25

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2015. december 17-i (EU) 2016/341 számú felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez ( HL L 69., 2016.3.15. )

33

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

16.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/1


A TANÁCS (EU) 2016/581 HATÁROZATA

(2016. április 11.)

az Európai Unió és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás Európai Unió nevében történő aláírásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2013. július 15-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása során az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja értelmében tárgyalásokat kezdjen a Kereskedelmi Világszervezet bizonyos egyéb tagjaival.

(2)

A Bizottság a tárgyalásokat a Tanács által elfogadott tárgyalási irányelveket követve folytatta le.

(3)

E tárgyalások lezárultak, és az Európai Unió és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodást 2015. december 18-án parafálták.

(4)

A megállapodást alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan létrejött megállapodás aláírását a Tanács az Unió nevében levélváltás formájában engedélyezi, figyelemmel a megállapodás megkötésére (1).

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2016. április 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

M.H.P. VAN DAM


(1)  A megállapodás szövege megkötésekor a határozattal együtt kerül közzétételre.


RENDELETEK

16.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/582 RENDELETE

(2016. április 15.)

a 333/2007/EK rendeletnek a szervetlen arzén, az ólom és a policiklikus aromás szénhidrogének vizsgálata, valamint a vizsgálat egyes alkalmassági kritériumai tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 333/2007/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok mennyiségének hatósági ellenőrzéséhez alkalmazandó mintavételi és vizsgálati módszereket.

(2)

Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékét az 1881/2006/EK bizottsági rendelet (3) állapította meg. Az (EU) 2015/1006 bizottsági rendelet (4) módosította az 1881/2006/EK rendeletet a szervetlen arzén mennyiségének felső határértéke tekintetében, következésképpen helyénvaló konkrét eljárásokat megállapítani a szervetlen arzén vizsgálatához kapcsolódóan.

(3)

Az elemek és kémiai formájuk meghatározásához kapcsolódó EN 13804 szabványt aktualizálták, ezért helyénvaló az e szabványra történő hivatkozás ennek megfelelő aktualizálása.

(4)

A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) felső határértékét a kakaóbabban és az abból származó termékekben zsírtartalom alapján kell meghatározni. A PAH vizsgálatával foglalkozó európai uniós referencialaboratórium által végrehajtott jártasági vizsgálatok tanúsága szerint a zsírtartalom meghatározásában eltérések mutatkoznak. Ezért helyénvaló a zsírtartalom meghatározásához alkalmazott megközelítés harmonizálása.

(5)

Az élelmiszerekben és takarmányokban előforduló nehézfémekkel foglalkozó európai uniós referencialaboratórium szaktanácsadását követve helyénvaló a meghatározási határ és az alkalmassági kritériumok fogalommeghatározásának módosítása az ólom, a kadmium, a higany és a szervetlen ón vizsgálati módszereihez kapcsolódó kimutatási határ tekintetében.

(6)

Ezért helyénvaló, hogy a mintavételi és vizsgálati módszerekre vonatkozó rendelkezések a hatósági ellenőrzések keretén kívül is alkalmazandók legyenek.

(7)

A 333/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 333/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság 333/2007/EK rendelete (2007. március 28.) az élelmiszerekben előforduló nyomelemek és élelmiszer-feldolgozás során keletkező szennyező anyagok mennyiségének ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszereinek megállapításáról”;

2.

Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1881/2006/EK rendelet mellékletének 3., 4. és 6. szakaszában felsorolt ólom, kadmium, higany, szervetlen ón, szervetlen arzén, 3-MCPD és policiklikus aromás szénhidrogének („PAH-ok”) mennyiségének ellenőrzése céljából végzett mintavételt és vizsgálatot e rendelet mellékletével összhangban kell végezni.”

3.

A melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 2007. március 28-i 333/2007/EK rendelete az élelmiszerek ólom-, kadmium-, higany-, szervetlen vegyületben lévő ón-, 3-MCPD- és benzo(a)pirén-tartalmának hatósági ellenőrzése céljából végzett mintavétel és vizsgálat módszereinek megállapításáról (HL L 88., 2007.3.29., 29. o.).

(3)  A Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).

(4)  A Bizottság 2015. június 25-i (EU) 2015/1006 rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek az élelmiszerekben előforduló szervetlen arzén mennyiségének felső határértékei tekintetében történő módosításáról (HL L 161., 2015.6.26., 14. o.).


MELLÉKLET

A 333/2007/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A C.2.2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„C.2.2.1.   Különleges eljárások az ólom, a kadmium, a higany, a szervetlen ón és a szervetlen arzén esetében

A vizsgálatot végző személynek gondoskodnia kell arról, hogy a minták ne szennyeződjenek a minta előkészítése során. Amennyiben lehetséges, a mintával kapcsolatba kerülő műszerek és berendezések nem tartalmazhatják a meghatározandó fémeket, és azokat semleges hatású anyagból, pl. műanyagból, úgymint polipropilénből, politetrafluoretilénből (PTFE) stb. kell készíteni. Azokat savval meg kell tisztítani a szennyeződés kockázatának csökkentésére. Vágóélként jó minőségű rozsdamentes acélt lehet használni.

A szóban forgó termékek esetén számos megfelelő, egyedi minta-előkészítési módszer használható. Az e rendelet által kifejezetten nem leírt szempontok tekintetében megfelelőnek bizonyult a „Foodstuffs. Determination of elements and their chemical species. General considerations and specific requirements” (Élelmiszerek. Elemek és kémiai formájuk meghatározása. Általános megfontolások és konkrét követelmények) (*1) című CEN szabvány, de más minta-előkészítési eljárások is megfelelők lehetnek.

A szervetlen vegyületekben lévő ón esetében ügyelni kell arra, hogy az összes anyag oldatba kerüljön, mivel ismert, hogy könnyen előfordulhatnak veszteségek, különösen a különféle oldhatatlan Sn(IV)-oxidokat eredményező hidrolízis miatt.

(*1)  EN 13804:2013 szabvány, Foodstuffs. Determination of elements and their chemical species. General considerations and specific requirements, CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.”"

2.

A C.2.2.2. pont (Különleges eljárások a policiklikus aromás szénhidrogének esetében) a következő bekezdéssel egészül ki:

„A kakaóban és az abból származó termékekben előforduló PAH vizsgálata tekintetében a zsírtartalom meghatározása az AOAC 963.15. hivatalos módszernek megfelelően történik a kakaóbab és az abból származó termékek zsírtartalmának meghatározása érdekében. A zsírtartalom meghatározására ezzel egyenértékű eljárások is használhatók, amennyiben bizonyítható, hogy a zsírtartalom meghatározására alkalmazott eljárás azonos (egyenértékű) zsírtartalomértéket mutatnak.”

3.

A C.3.1. pontban (Fogalommeghatározások) a „LOQ” (meghatározási határ) fogalommeghatározása helyébe a következő fogalommeghatározás lép:

„LOQ'

=

meghatározási határ: a vizsgált anyag azon legkisebb mennyisége, amely még elfogadható statisztikai biztonsággal mérhető. Ha a kimutatási határ körüli koncentrációtartományban mind a mérési pontosság, mind a precizitás állandó, a meghatározási határ számszerűen egyenlő a vakmátrixelemzések középértéke szórásának tízszeresével (n ≥ 20).”

4.

A C.3.3.1. pontban (Alkalmassági követelmények) az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Az ólom, a kadmium, a higany, a szervetlen ón és a szervetlen arzén vizsgálati módszereire vonatkozó alkalmassági kritériumok

5. táblázat

Paraméter

Kritérium

Alkalmazási kör

Az 1881/2006/EK rendeletben meghatározott élelmiszerek

Specifikusság

Mátrix- vagy spektrális interferenciától mentes

Megismételhetőség (RSDr)

HORRATr 2 alatt

Reprodukálhatóság (RSDR)

HORRATR 2 alatt

Visszanyerés

A D.1.2. pont rendelkezései alkalmazandók

LOD

= az LOQ háromtizede

LOQ

Szervetlen ón

≤ 10 mg/kg

Ólom

Felső határérték ≤ 0,01 mg/kg

0,01 < felső határérték ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < felső határérték < 0,1 mg/kg

Felső határérték ≥ 0,1 mg/kg

≤ felső határérték

≤ felső határérték kétharmada

≤ felső határérték kétötöde

≤ felső határérték egyötöde

Kadmium, higany, szervetlen arzén

Felső határérték < 0,100 mg/kg

Felső határérték ≥ 0,100 mg/kg

≤ felső határérték kétötöde

≤ felső határérték egyötöde”

5.

A C.3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„C.3.2.   Általános követelmények

Az élelmiszer-ellenőrzés céljára használt analitikai módszereknek meg kell felelniük a 882/2004/EK rendelet III. mellékletében foglalt rendelkezéseknek.

A teljes óntartalom megállapítására szolgáló vizsgálati módszerek megfelelők a szervetlen ón mennyiségének ellenőrzésére.

A bor ólomtartalmának vizsgálatához az1308/2013/EU európai parlamenit és tanácsi rendelet (*2) 80. cikke (5) bekezdésének megfelelően az OIV (*3) által meghatározott módszerek és szabályok alkalmazandók.

A teljes arzéntartalom megállapítására szolgáló vizsgálati módszerek megfelelők a szervetlen arzén mennyiségének ellenőrzésére. Amennyiben a teljes arzénkoncentráció a szervetlen arzén tekintetében megállapított felső határérték alatt marad, nincs szükség további vizsgálatra, és a minta a szervetlen arzén tekintetében megállapított felső határérték szempontjából megfelelőnek tekinthető. Amennyiben a teljes arzénkoncentráció eléri vagy meghaladja a szervetlen arzén tekintetében megállapított felső határértéket, további vizsgálat szükséges annak megállapítása érdekében, hogy a szervetlenarzén-koncentráció meghaladja-e a szervetlen arzénra megállapított felső határértéket.

(*2)  Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (Organisation internationale de la vigne et du vin)."

(*3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1308/2013/EU rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).”"16.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/583 RENDELETE

(2016. április 15.)

a levegőben történő ütközések elhárítását szolgáló közös légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások meghatározásáról szóló 1332/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésére, valamint 9. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1332/2011/EU bizottsági rendelet (2) értelmében az 5 700 kg feletti legnagyobb engedélyezett felszálló tömegű légi járműveket és a több mint 19 utas szállítására jogosult légi járműveket a levegőben történő ütközések elhárítása érdekében fel kell szerelni új 7.1-es verziójú szoftverrel működő fedélzeti összeütközés-elhárító rendszerrel (ACAS II). Ez a követelmény a harmadik országokban lajstromozott bizonyos légi járművek üzemeltetőire is vonatkozik.

(2)

Az 1332/2011/EU rendelet a 3922/91/EGK tanácsi rendelet (3) hatálya alá tartozó uniós üzemeltetőktől is megköveteli, hogy repülőgépeiket felszereljék az ACAS II új 7.1-es verziójú szoftverével. Ez az előírás azonban időközben elavult, ugyanis a 3922/91/EGK rendelet III. melléklete törlésre került, így a rendelet már nem vonatkozik a szóban forgó üzemeltetőkre. Helyébe a 965/2012/EU bizottsági rendelet (4) lépett, az vonatkozik a szóban forgó üzemeltetőkre és rendelkezik az e tekintetben szükséges szabályokról. Ezért az 1332/2011/EK rendelet elavult rendelkezését el kell hagyni.

(3)

Az 1332/2011/EU rendelet üzemeltetési eljárásokra vonatkozó szabályokat határoz meg arra az esetre, ha az ACAS II a repülőszemélyzet számára manővert javasol az összes veszélyforrástól való eltávolodás vagy az eltávolodás meglévő mértékének fenntartása érdekében (elkerülési javaslat). Mivel e szabályok meghatározóak a biztonság szempontjából mind a pilóták, mind a légiforgalmi irányítók szintjén és különösen a köztük lévő kapcsolatot biztosító interfész tekintetében, helyénvalóbb azokat a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletbe (5) belefoglalni. Az 1332/2011/EU rendeletben szereplő, az említett üzemeltetési előírásokra vonatkozó rendelkezéseket ezért törölni kell.

(4)

Az 1332/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által a 216/2008/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdése b) pontjának és 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően megfogalmazott véleménnyel (6).

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 216/2008/EK rendelet 65. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1332/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 4. cikket el kell hagyni;

2.

az 5. cikk (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A 3. cikket 2012. március 1-jétől kell alkalmazni.

(3)   A (2) bekezdéstől eltérve a 2012. március 1-jét megelőzően kibocsátott egyedi légialkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi járművek esetében a 3. cikket 2015. december 1-jétől kell alkalmazni.”

3.

A melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. augusztus 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011. december 16-i 1332/2011/EU rendelete a levegőben történő ütközések elhárítását szolgáló közös légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások meghatározásáról (HL L 336., 2011.12.20., 20. o.).

(3)  A Tanács 1991. december 16-i 3922/91/EGK rendelete a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról (HL L 373., 1991.12.31., 4. o.).

(4)  A Bizottság 2012. október 5-i 965/2012/EU rendelete a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU végrehajtási rendelete a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 281., 2012.10.13., 1. o.).

(6)  Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2014. december 16-i 04/2014. sz. véleménye a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról szóló 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (SERA C. rész).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Fedélzeti összeütközés-elhárító rendszer (ACAS) II

[Az ACAS-ra vonatkozó rész]

AUR.ACAS.1005 Teljesítménykövetelmény

1.

Az alábbi turbina-meghajtású légi járműveket a 7.1-es verziójú összeütközés-elhárító szoftverrel rendelkező ACAS II-vel kell felszerelni:

a)

az 5 700 kg feletti legnagyobb engedélyezett felszálló tömegű légi járművek;

b)

a több mint 19 utas szállítására jogosult légi járművek.

2.

Az 1. pontban nem említett, de önkéntes alapon ACAS II-vel felszerelt légi járműveket a 7.1-es verziójú összeütközés-elhárító szoftverrel kell ellátni.

3.

Az 1. pontot a pilóta nélküli légijármű-rendszerekre nem kell alkalmazni.

AUR.ACAS.1010 ACAS II képzés

Az üzemeltetők az ACAS II-re vonatkozó üzemeltetési eljárásokat hoznak létre és képzési programokat indítanak annak érdekében, hogy a repülőszemélyzet megfelelően képzetté váljon az összeütközések elhárításában és az ACAS II berendezés hozzáértő használatában.”


16.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/584 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 15.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 15-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

279,2

MA

93,6

SN

175,5

TR

94,1

ZZ

160,6

0707 00 05

MA

80,7

TR

119,1

ZZ

99,9

0709 93 10

MA

94,0

TR

137,2

ZZ

115,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

77,8

MA

55,6

TR

38,9

ZZ

55,2

0808 10 80

AR

89,5

BR

98,6

CL

121,6

CN

131,9

US

155,0

ZA

81,6

ZZ

113,0

0808 30 90

AR

102,2

CL

106,8

CN

90,5

ZA

111,1

ZZ

102,7


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


IRÁNYELVEK

16.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/585 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2016. február 12.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az orvostechnikai eszközökből származó és orvostechnikai eszközök vagy elektronmikroszkópokok javítására vagy felújítására felhasználandó cserealkatrészekben található ólom, kadmium, hat vegyértékű króm és polibrómozott difenil-éterek (BPDE) mentesítése tekintetében a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2011/65/EU irányelv tiltja az ólom, a kadmium, a hat vegyértékű króm és a polibrómozott difenil-éterek (BPDE) használatát a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésekben.

(2)

A felújítás létező gyakorlat az olyan képalkotó berendezések esetében, mint a mágneses rezonanciás képalkotó berendezések, a komputertomográf készülékek, az in vitro diagnosztikai eszközök, a betegfigyelő eszközök és az elektronmikroszkópok. A felújításhoz felhasznált cserealkatrészek egy része kis mennyiségben ólmot, kadmiumot, hat vegyértékű krómot és/vagy PBDE-t tartalmaz.

(3)

A 2011/65/EU irányelv IV. melléklete 31. pontjában foglalt mentesség nem teszi lehetővé az uniós piacon korábban forgalomba nem hozott használt berendezésekből származó cserealkatrészek használatát, így korlátozva az újrafelhasznált cserealkatrészek rendelkezésre állását.

(4)

Összehasonlítva az alkatrészek fenti esetekben történő felújításának környezeti hatásait azokkal a környezeti hatásokkal, amelyeket a felújított alkatrészek új alkatrészekkel való helyettesítése jelentene, az derül ki, hogy a helyettesítés által okozott összes káros környezeti, egészségügyi és a fogyasztók biztonságát érintő hatás meghaladná a helyettesítéssel járó előnyök összességét.

(5)

Mivel az anyagokra vonatkozó korlátozás a 2011/65/EU irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint a különböző érintett berendezésekre különböző időpontoktól alkalmazandó, az egyes berendezéstípusok mentességei tekintetében különböző lejárati időpontot célszerű megállapítani.

(6)

A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

A piaci szereplők számára a korábbi rendelkezésekről az ezen irányelv rendelkezéseire történő áttérés zökkenőmentessé tétele és az egységes piac zavarainak megelőzése érdekében helyénvaló megállapítani azt az időpontot, amelytől kezdődően valamennyi tagállam egységesen alkalmazni kezdi nemzeti rendelkezéseit, és amely egyben ésszerű határidőt biztosít a nemzeti jogba való átültetés időpontját figyelembe véve,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/65/EU irányelv IV. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2017. február 28-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2017. november 6-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. február 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.


MELLÉKLET

A 2011/65/EK irányelv IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 31. pontot el kell hagyni.

2.

A szöveg a következő 31a. ponttal egészül ki:

„31a.

Az orvostechnikai eszközökből származó és orvostechnikai eszközök – ideértve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöket vagy az elektronmikroszkópokokat és tartozékaikat – javítására vagy felújítására felhasználandó cserealkatrészekben található ólom, kadmium, hat vegyértékű króm és polibrómozott difenil-éterek (BPDE), amennyiben az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót.

Lejárati időpont:

a)

2021. július 21-én az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől eltérő orvostechnikai eszközökben való használat esetében;

b)

2023. július 21-én az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökben való használat esetében;

c)

2024. július 21-én az elektronmikroszkópokokban és tartozékaikban való használat esetében.”


HATÁROZATOK

16.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/586 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. április 14.)

az elektronikus cigaretták utántöltési mechanizmusára vonatkozó műszaki szabványokról

(az értesítés a C(2016) 2093. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 20. cikke (13) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/40/EU irányelv 20. cikke (3) bekezdésének g) pontja értelmében a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az elektronikus cigaretták és azok utántöltő flakonjainak mechanizmusa szivárgásmentes módon garantálja az utántöltést.

(2)

A 2014/40/EU irányelv 20. cikkének (13) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot az elektronikus cigaretták utántöltési mechanizmusára vonatkozó műszaki szabványok végrehajtási aktus útján történő meghatározására.

(3)

Az elektronikus cigarettákban és utántöltő flakonokban használt nikotintartalmú folyadékok toxicitására figyelemmel helyénvaló biztosítani, hogy az elektronikus cigaretták utántöltése olyan módon valósuljon meg, ami minimálisra csökkenti mind a bőrrel való érintkezés, mind az említett folyadékok véletlenszerű lenyelése kockázatát.

(4)

Az érdekeltektől kapott visszajelzések és egy külső megbízott által elvégzett munka alapján azonosításra kerültek azok a műszaki szabványok, amelyekkel vélhetően biztosítható, hogy a megfelelő utántöltési mechanizmusok kellő védelmet nyújtsanak a szivárgás ellen.

(5)

Az azonosított műszaki szabványok arra is kitérnek, hogy a fogyasztókat hogyan lehet megfelelően tájékoztatni az utántöltési mechanizmus használatának szivárgásmentes módjáról.

(6)

Amennyiben az érdekeltek további alternatív, általuk kifejlesztett szivárgásmentes újratöltési mechanizmusokról értesítik a Bizottságot, ez a határozat felülvizsgálható.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2014/40/EU irányelv 25. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat az Unióban gyártott vagy az Unióba behozott elektronikus cigaretták utántöltési mechanizmusára vonatkozó műszaki szabványokat határozza meg.

2. cikk

Az utántöltési mechanizmussal szemben támasztott követelmények

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az utántölthető elektronikus cigaretták és az azokhoz való utántöltő flakonok csak abban az esetben kerülhessenek forgalomba, ha utántöltési mechanizmusuk megfelel az alábbi feltételek egyikének:

a)

az utántöltő flakonhoz szilárdan rögzített, legalább 9 mm hosszú csatlakozó tartozik, amely keskenyebb a hozzá illő elektronikus cigaretta tartályának nyílásánál, és így könnyen beleilleszthető abba, továbbá olyan áramlásszabályozó mechanizmussal rendelkezik, ami percenként legfeljebb 20 cseppnyi utántöltő folyadékot enged át függőleges helyzetben tartva, csupán légköri nyomásnak kitéve, 20 °C ± 5 °C hőmérséklet mellett;

b)

olyan csatlakoztató rendszerrel működik, amely csak akkor teszi lehetővé az utántöltő folyadék áramlását az elektronikus cigaretta tartályába, ha az elektronikus cigaretta és az utántöltő flakon kapcsolódik egymáshoz.

(2)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az utántölthető elektronikus cigarettákhoz és az utántöltő flakonokhoz tartozó, a 2014/40/EU irányelv 20. cikke (4) bekezdésének a) pontja i. alpontja értelmében megkövetelt használati útmutató megfelelő utántöltési utasításokat és ábrákat is tartalmazzon.

Az (1) bekezdés a) pontja szerinti utántöltő mechanizmussal működő utántölthető elektronikus cigaretták és utántöltő flakonok esetében a használati útmutatónak jeleznie kell a csatlakozó illetve a tartály nyílásának átmérőjét olyan módon, hogy a fogyasztók meg tudják ítélni az utántöltő flakonok és az elektronikus cigaretták egymással való kompatibilitását.

Az (1) bekezdés b) pontjának megfelelő utántöltési mechanizmussal működő utántölthető elektronikus cigaretták és utántöltő flakonok használati útmutatójában meg kell jelölni azokat a csatlakoztató rendszereket, amelyekkel az elektronikus cigaretta és az utántöltő flakon kompatibilis.

3. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 14-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 127., 2014.4.29., 1. o.


16.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/587 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. április 14.)

a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fénykibocsátó diódákkal működő hatékony külső járművilágításnak a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiaként történő jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság a 443/2009/EK rendelet 12. cikke, a 725/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) és az innovatív technológiák jóváhagyásának a 443/2009/EK rendelet alapján történő kérelmezésére vonatkozó technikai iránymutatás alapján értékelte a Mazda Motor Europe GmbH gyártó fénykibocsátó diódákkal (LED-ekkel) működő hatékony külső világítás jóváhagyására vonatkozóan benyújtott, 2015. július 7-i kérelmét, valamint a fénykibocsátó diódákkal (LED-ekkel) működő hatékony külső világítás jóváhagyására vonatkozóan a Honda által 2016. január 8-án benyújtott kérelmet.

(2)

A Mazda és a Honda által benyújtott kérelmekben szereplő adatok igazolják, hogy a 443/2009/EK rendelet 12. cikkében, valamint a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 2. és 4. cikkében foglalt feltételek és kritériumok teljesülnek. Mindezek alapján a Mazda és a Honda márkájú hatékony külső LED-világításokat innovatív technológiaként jóvá kell hagyni.

(3)

A 2014/128/EU (3), az (EU) 2015/206 (4) és az (EU) 2016/160 (5) végrehajtási határozatokkal a Bizottság már jóváhagyott három, a külső világítási rendszerek hatékonyságának javítását elősegítő technológiákra vonatkozó kérelmet. Ezen, valamint a Mazda és a Honda által benyújtott kérelmek értékeléséből szerzett tapasztalatok alapján kielégítő és következetes igazolást nyert, hogy az egy hatékony külső LED-lámpából – úgymint tompított fényszóróból, távolsági fényszóróból, első helyzetjelző lámpából, első ködlámpából, hátsó ködlámpából, első irányjelző lámpából, hátsó irányjelző lámpából, rendszámtábla-megvilágító lámpából vagy tolatólámpából – vagy az ilyen lámpák kombinációjából álló hatékony külső LED-világítás megfelel a 443/2009/EK rendelet 12. cikkében és a 725/2011/EU végrehajtási rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek, és a viszonyítási alapul vett, a járművek azonos kombinációjú világítóberendezéseit tartalmazó külső világításcsomag kibocsátásához képest legalább 1 g CO2/km szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést biztosít.

(4)

A gyártóknak ezért lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a fenti feltételeknek eleget tevő, hatékony külső LED-világítás révén elérhető szén-dioxid-kibocsátáscsökkentésről minősítést szerezzenek. Annak érdekében, hogy kizárólag a leírt feltételeknek megfelelő hatékony külső LED-világítást lehessen ezen minősítésre ajánlani, a gyártónak a típusjóváhagyó hatósághoz benyújtott minősítési kérelemhez a megfelelés igazolására mellékelnie kell egy független ellenőrző szervezet által készített ellenőrzési jelentést is.

(5)

Amennyiben a típusjóváhagyó hatóság úgy találja, hogy a LED-világítás nem felel meg a minősítési feltételeknek, a csökkentett kibocsátásra vonatkozó minősítési kérelmet el kell utasítania.

(6)

A hatékony külső LED-világítás szén-dioxid-kibocsátáscsökkentésének meghatározására helyénvaló vizsgálati módszert elfogadni.

(7)

Annak megállapítása érdekében, hogy egy bizonyos külső LED-világítás révén mekkora szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés érhető el, meg kell határozni, hogy a LED-világítás hatékonyságának értékelésekor mely technológia tekintendő a viszonyítás alapjául. Az eddigi tapasztalatok alapján a technológiák közül a halogénvilágítás alkalmas arra, hogy viszonyítási alapul szolgáljon.

(8)

A hatékony külső LED-világítás által megtakarított kibocsátás igazolására részben alkalmasak lehetnek a 692/2008/EK bizottsági rendelet (6) XII. mellékletében leírt mérések. Ezért a külső LED-világítás által biztosított szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés vizsgálati módszerének meghatározásakor biztosítani kell ezen részleges lehetőség figyelembevételét.

(9)

A hatékony külső LED-világítás új járművekben történő, egyre szélesebb körben való alkalmazásának előmozdítása érdekében a gyártók számára biztosítani kell annak a lehetőségét is, hogy egy kérelem keretében több, külső LED-világítás szén-dioxid-kibocsátáscsökkentéséről is minősítést szerezzenek. E lehetőség alkalmazásakor helyénvaló ugyanakkor beépíteni egy olyan mechanizmust, amely csak a leghatékonyabb külső LED-világítás alkalmazása számára biztosít ösztönzőket.

(10)

A 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) I., VIII. és IX. melléklete szerinti típus-jóváhagyási dokumentációkban feltüntetendő általános ökoinnovációs kód meghatározása céljából meg kell állapítani a külső LED-világítás innovatív technológiájára alkalmazandó egyedi kódot,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Jóváhagyás

A Bizottság a 443/2009/EK rendelet 12. cikke értelmében vett innovatív technológiaként jóváhagyja a Mazda fénykibocsátó diódákat (LED-et) használó világításában alkalmazott technológiát és a Honda LED-világítását.

2. cikk

A szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés minősítésének kérelmezése

(1)   A gyártó a szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés minősítését az M1 kategóriájú járművekben való alkalmazásra szánt, egy vagy több olyan külső LED-világításra kérelmezheti, amely(ek) az alábbi LED-lámpák egyikéből vagy az alábbiak kombinációjából áll(nak):

a)

tompított fényszóró;

b)

távolsági fényszóró;

c)

első helyzetjelző lámpa;

d)

első ködlámpa;

e)

hátsó ködlámpa;

f)

első irányjelző lámpa;

g)

hátsó irányjelző lámpa;

h)

rendszámtábla-megvilágító lámpa;

i)

tolatólámpa.

A hatékony külső LED-világítást alkotó LED-lámpának vagy LED-lámpák kombinációjának legalább a 725/2011/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésében meghatározott szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést biztosítania kell.

(2)   Az egy vagy több hatékony külső LED-világítás révén elérhető csökkentett kibocsátásra vonatkozó minősítési kérelemhez mellékelni kell egy független ellenőrzési jelentést annak igazolására, hogy az adott LED-világításra vagy LED-világításokra teljesülnek az (1) bekezdésben előírt feltételek.

(3)   Amennyiben a típusjóváhagyó hatóság úgy találja, hogy egy vagy több külső LED-világítás nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, a minősítési kérelmet elutasítja.

3. cikk

A szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés minősítése

(1)   A 2. cikk (1) bekezdésében említett hatékony külső LED-világítás alkalmazásából eredő szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést a mellékletben foglalt módszerrel kell megállapítani.

(2)   Ha a gyártó egy járműkivitelt tekintve több – a 2. cikk (1) bekezdése szerinti – hatékony külső LED-világításra kéri a szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés minősítését, a típusjóváhagyó hatóság meghatározza, hogy a vizsgált hatékony külső LED-világítások közül melyik biztosítja a legnagyobb szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést, és a legalacsonyabb értéket jegyzi be az adott típus-jóváhagyási dokumentációba. Az értéket a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 11. cikkének (2) bekezdésének megfelelően kell feltüntetni a megfelelőségi nyilatkozatban.

4. cikk

Ökoinnovációs kód

E határozatra történő hivatkozás esetén a 19. sz. ökoinnovációs kódot kell megadni a típus-jóváhagyási dokumentációban a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 11. cikkének (1) bekezdése szerint.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 140., 2009.6.5., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011. július 25-i 725/2011/EU végrehajtási rendelete a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák jóváhagyási és minősítési eljárásának megállapításáról (HL L 194., 2011.7.26., 19. o.).

(3)  A Bizottság 2014. március 10-i 2014/128/EU végrehajtási határozata a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a tompított fényt kibocsátó „E-Light” világítódióda-modul mint a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológia jóváhagyásáról (HL L 70., 2014.3.11., 30. o.).

(4)  A Bizottság 2015. február 9-i (EU) 2015/206 végrehajtási határozata a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Daimler AG világítódióda-modullal működő hatékony külső világításának mint a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiának a jóváhagyásáról (HL L 33., 2015.2.10., 52. o.).

(5)  A Bizottság 2016. február 5-i (EU) 2016/160 végrehajtási határozata a Toyota Motor Europe fénykibocsátó diódákkal működő hatékony külső világításának a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiaként, a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő jóváhagyásáról (HL L 31., 2016.2.6., 70. o.).

(6)  A Bizottság 2008. július 18-i 692/2008/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanács rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).


MELLÉKLET

A FÉNYKIBOCSÁTÓ DIÓDÁKKAL (LED-EKKEL) MŰKÖDŐ KÜLSŐ JÁRMŰVILÁGÍTÁS RÉVÉN ELÉRT SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDSZERE.

1.   BEVEZETÉS

Ahhoz, hogy megállapítható legyen, milyen mértékű szén-dioxid-kibocsátáscsökkentéssel jár a 2. cikkben említett, megfelelő kombinációjú hatékony külső LED-lámpákból álló járművilágítás-csomag M1 kategóriájú járművekben való alkalmazása, meg kell határozni a következőket:

(1)

a vizsgálati körülmények;

(2)

a vizsgálati berendezés;

(3)

az energiamegtakarítás;

(4)

a kiszámított szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés;

(5)

a kiszámított statisztikai hiba.

2.   SZIMBÓLUMOK, PARAMÉTEREK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK

Latin betűs szimbólumok

Formula

szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés [g CO2/km]

CO2

szén-dioxid

CF

az átváltási tényező (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l] a 3. táblázat meghatározása szerint

m

a csomagot alkotó hatékony külső LED-lámpák száma

n

a mintán végzett mérések száma

P

a jármű világítóberendezéseinek energiafogyasztása [W]

Formula

a LED-lámpa energiafogyasztásának szórása [W]

Formula

a LED-lámpa átlagos energiafogyasztásának szórása [W]

Formula

a teljes szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés szórása [g CO2/km]

UF

a 4. táblázatban meghatározott használati tényező [-]

v

az új európai menetciklus (NEDC) átlagsebessége [km/h]

VPe

a tényleges energiafogyasztás [l/kWh] a 2. táblázat meghatározása szerint

Image

a számított szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés érzékenysége a LED-lámpa energiafogyasztására

Görög betűs szimbólumok

Δ

különbség

ηA

a váltakozó áramú generátor hatásfoka [%]

Alsó indexek

Az (i) alsó index a jármű világítóberendezéseire utal

A (j) alsó index a mintán végzett mérésre utal

EI

ökoinnovatív

RW

valós körülmények

TA

típus-jóváhagyási körülmények

B

viszonyítási alap

3.   VIZSGÁLATI FELTÉTELEK

A vizsgálati feltételeknek meg kell felelniük az ENSZ EGB „Egységes rendelkezések a gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpával és/vagy fénykibocsátó diódás (LED-) modulokkal felszerelt fényszóróinak jóváhagyásáról” című 112. számú előírásában foglalt (1) követelményeknek. Az energiafogyasztás meghatározásához az ENSZ EGB 112. számú előírásának 6.1.4. szakaszára, valamint 10. mellékletének 3.2.1. és 3.2.2. szakaszára kell hivatkozni.

4.   VIZSGÁLATI BERENDEZÉS

A következő berendezést kell használni, az Figure 1. ábrán bemutatottak szerint:

egy tápegység (pl. változó feszültségű áramforrás);

két digitális univerzális mérőműszer, az egyik az egyenáram áramerősségének, a másik a feszültségének a mérésére. Az 1. ábra azt a lehetséges vizsgálati elrendezést mutatja, amikor a tápegységbe integrálva van egy egyenáram-feszültségmérő.

Image

Vizsgálati elrendezés

Változó feszültségű áramforrás

LED-lámpa

Áram-erősség-mérő

5.   AZ ENERGIAMEGTAKARÍTÁS MÉRÉSE ÉS MEGHATÁROZÁSA

A csomagot alkotó minden egyes hatékony külső LED-lámpa esetében el kell végezni az áramerősség-mérést az ábrán bemutatottak szerint, 13,2 V feszültség mellett. Az elektronikus fényforrás-vezérlőegységgel vezérelt LED-modulokat a kérelmező által megadottak szerint kell bemérni.

A gyártó kérheti, hogy más feszültségértékeken további áramerősség-méréseket is végezzenek. Ilyen kérés esetében a gyártónak át kell adnia a típusjóváhagyó hatóságnak az egyéb mérések szükségességét igazoló dokumentumokat. A további feszültségértékek mindegyikén egymást követően legalább ötször el kell végezni az áramerősség-méréseket. A pontos gyári feszültséget és a mért áramerősséget négy tizedesjegy pontossággal kell feljegyezni.

Az energiafogyasztást a gyári feszültségnek a mért áramerősséggel való szorzataként kell meghatározni. Minden egyes hatékony külső LED-lámpára (Formula) ki kell számítani az átlagos energiafogyasztást. Minden értéket 4 tizedesjegy pontossággal kell kifejezni. Amennyiben a LED-lámpák áramellátását léptetőmotor vagy elektronikus vezérlőegység biztosítja, ezen összetevő elektromos terhelését a mérés során figyelmen kívül kell hagyni.

Az egyes hatékony, külső LED-lámpák (ΔPi) használatából eredő energiamegtakarítást a következő képlettel kell kiszámítani:

1. képlet

Formula

ahol a jármű viszonyítási alapul vett világítóberendezésének energiafogyasztását az 1. táblázatnak megfelelően kell meghatározni.

1. táblázat

A viszonyítási alapul vett különböző világítóberendezések energiaigénye

A jármű világítóberendezése

Teljes elektromos teljesítmény (PB)

[W]

Tompított fényszóró

137

Távolsági fényszóró

150

Első helyzetjelző lámpa

12

Rendszámtábla-megvilágító lámpa

12

Első ködlámpa

124

Hátsó ködlámpa

26

Első irányjelző lámpa

13

Hátsó irányjelző lámpa

13

Tolatólámpa

52

6.   A SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉS KISZÁMÍTÁSA

A világításcsomagnak köszönhető szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés teljes mértékét a 2. képlettel kell kiszámítani.

2. képlet

Formula

ahol

v

:

az új európai menetciklus (NEDC) átlagsebessége [km/h], azaz 33,58 km/h;

ηA

:

a váltakozó áramú generátor hatásfoka [%], azaz 67 %

VPe

:

a tényleges energiafogyasztás [l/kWh] a 2. táblázat meghatározása szerint

2. táblázat

Tényleges energiafogyasztás

Motortípus

Tényleges energiafogyasztás (VPe)

[l/kWh]

Benzinmotor

0,264

Benzinüzemű turbófeltöltős motor

0,280

Dízelmotor

0,220

CF

:

az átváltási tényező (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l] a 3. táblázat meghatározása szerint

3. táblázat

Tüzelőanyag-átváltási tényező

Tüzelőanyag típusa

Átváltási tényező (l/100 km) – (g CO2/km) (CF)

[gCO2/l]

Benzinmotor

2 330

Dízelmotor

2 640

UF

:

A 4. táblázatban meghatározott világítóberendezés használati tényezője [-]

4. táblázat

A járművek különböző világítóberendezéseinek használati tényezője

A jármű világítóberendezése

Használati tényező (UF)

[-]

Tompított fényszóró

0,33

Távolsági fényszóró

0,03

Első helyzetjelző lámpa

0,36

Rendszámtábla-megvilágító lámpa

0,36

Első ködlámpa

0,01

Hátsó ködlámpa

0,01

Első irányjelző lámpa

0,15

Hátsó irányjelző lámpa

0,15

Tolatólámpa

0,01

7.   A STATISZTIKAI HIBA KISZÁMÍTÁSA

A vizsgálati módszer eredményében a mérésekből adódóan mutatkozó statisztikai hibákat mennyiségileg meg kell határozni. A csomag részét képező minden egyes hatékony külső LED-lámpára ki kell számítani a szórást a 3. képlet szerint.

3. képlet

Formula

ahol:

n

:

a mintán elvégzett mérések száma, azaz legalább 5

Az egyes hatékony külső LED-lámpák energiafogyasztásának szórása (Formula) a szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés értékének (Formula) hibájához vezet. Ezt a hibát a 4. képlettel kell kiszámítani.

4. képlet

Image

8.   STATISZTIKAI SZIGNIFIKANCIA

A hatékony külső LED-lámpák kombinációjával felszerelt járműtípusok, -változatok és -kivitelek mindegyike esetében igazolni kell, hogy a 4. képlettel kiszámított szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés hibája nem haladja meg az összes szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés és a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott legkisebb kibocsátáscsökkentési küszöbérték különbségét (lásd az 5. képletet).

5. képlet

Formula

ahol:

MT

:

a legkisebb küszöbérték [g CO2/km], azaz 1 g CO2/km

Amennyiben az 5. ábra szerinti számítások azt mutatják, hogy a hatékony külső LED-lámpák csomagja révén elérhető teljes szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott küszöbértéknél alacsonyabb, az említett rendelet 11. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alkalmazandó.


(1)  E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 – E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 2013. január 9.


16.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/25


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/588 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. április 14.)

a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a hatékony, 12 voltos váltakozó áramú generátorokban alkalmazott technológiának a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiaként való jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság a 443/2009/EK rendelet 12. cikke, a 725/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) és az innovatív technológiák jóváhagyásának a 443/2009/EK rendelet alapján történő kérelmezésére vonatkozó technikai iránymutatás alapján értékelte a Valeo Equipments Electriques Moteur beszállító nagy hatékonyságú diódákkal ellátott, Valeo márkájú, nagy hatékonyságú váltakozó áramú generátorra vonatkozóan benyújtott 2015. november 3-i kérelmét, valamint a Robert Bosch GmbH beszállító MOS diódákkal (MGD) ellátott, Bosch márkájú, hatékony váltakozó áramú generátorra vonatkozóan benyújtott 2015. június 10-i kérelmét.

(2)

A Valeo és a Bosch által benyújtott kérelmekben szereplő adatok igazolják, hogy a 443/2009/EK rendelet 12. cikkében, valamint a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 2. és 4. cikkében foglalt feltételek és kritériumok teljesülnek. Mindezek alapján a Valeo és a Bosch hatékony váltakozó áramú generátorokat innovatív technológiaként jóvá kell hagyni.

(3)

A 2013/341/EU (3), 2014/465/EU (4), (EU) 2015/158 (5), (EU) 2015/295 (6) és az (EU) 2015/2280 (7) végrehajtási határozatokkal a Bizottság már jóváhagyott hat, a váltakozó áramú generátorok hatékonyságának javítását elősegítő technológiákra vonatkozó kérelmet. Ezen, valamint a Valeo és a Bosch által benyújtott kérelmek értékeléséből szerzett tapasztalatok alapján kielégítő és következetes igazolást nyert, hogy a 73,4 %–74,2 % minimális hatékonyságú, 12 volt feszültségű váltakozó áramú generátor az erőátviteli rendszer függvényében, amennyiben tömege nem haladja meg több mint 3 kg-mal a viszonyítási alapul vett váltakozó áramú generátor tömegét, megfelel a 443/2009/EK rendelet 12. cikkében és a 725/2011/EU végrehajtási rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek, és a 67 %-os hatásfokon működő, viszonyítási alapul vett váltakozó áramú generátor kibocsátásához képest legalább 1 g CO2/km szén-dioxid-csökkentést biztosít.

(4)

A gyártóknak ezért lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a fenti feltételeknek eleget tevő, hatékony, 12 V-os váltakozó áramú generátoroknak köszönhető szén-dioxid-kibocsátáscsökkentésről minősítést szerezzenek. Annak érdekében, hogy kizárólag a leírt feltételeknek megfelelő váltakozó áramú generátorokat lehessen ezen minősítésre ajánlani, a gyártónak a típusjóváhagyó hatósághoz benyújtott minősítési kérelemhez a megfelelés igazolása érdekében mellékelnie kell egy független ellenőrző szervezet által készített ellenőrzési jelentést is.

(5)

Amennyiben a típusjóváhagyó hatóság úgy találja, hogy a 12 V-os váltakozó áramú generátor nem felel meg a minősítési feltételeknek, a csökkentett kibocsátásra vonatkozó minősítési kérelmet el kell utasítania.

(6)

A hatékony, 12 V-os váltakozó áramú generátorok szén-dioxid-kibocsátáscsökkentésének meghatározására helyénvaló vizsgálati módszert elfogadni.

(7)

Annak megállapítása érdekében, hogy egy bizonyos hatékony, 12 V-os váltakozó áramú generátor révén mekkora szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés érhető el, meg kell határozni, hogy a hatékonyság értékelésekor mely technológia tekintendő a viszonyítás alapjául. Az eddigi tapasztalatok alapján a technológiák közül a 67 %-os hatékonysággal működő, 12 V-os váltakozó áramú generátor alkalmas arra, hogy viszonyítási alapul szolgáljon.

(8)

A hatékony, 12 V-os váltakozó áramú generátor által megtakarított kibocsátás igazolására részben alkalmasak lehetnek a 692/2008/EK bizottsági rendelet (8) XII. mellékletében leírt mérések. Ezért a hatékony, 12 V-os váltakozó áramú generátor által biztosított szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés vizsgálati módszerének meghatározásakor biztosítani kell e részleges igazolás figyelembevételét.

(9)

A hatékony, 12 V-os váltakozó áramú generátorok új járművekben történő, egyre szélesebb körben való alkalmazásának előmozdítása érdekében a gyártók számára biztosítani kell annak a lehetőségét is, hogy egy kérelem keretében több hatékony, 12 V-os váltakozó áramú generátor szén-dioxid-kibocsátáscsökkentéséről is minősítést szerezzenek. E lehetőség alkalmazásakor helyénvaló ugyanakkor beépíteni egy olyan mechanizmust, amely csak a leghatékonyabb váltakozó áramú generátorok alkalmazása számára biztosít ösztönzőket.

(10)

A 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) I., VIII. és IX. melléklete szerinti típus-jóváhagyási dokumentációkban feltüntetendő általános ökoinnovációs kód meghatározása céljából meg kell állapítani a hatékony, 12 V-os váltakozó áramú generátorokban alkalmazott innovatív technológia egyedi kódját,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Jóváhagyás

A Bizottság a 443/2009/EK rendelet 12. cikke értelmében vett innovatív technológiaként jóváhagyja a nagy hatékonyságú diódákkal ellátott, nagy hatékonyságú Valeo váltakozó áramú generátorban, valamint a MOS diódákkal ellátott, hatékony, váltakozó áramú Bosch generátorban alkalmazott technológiát.

2. cikk

A szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés minősítésének kérelmezése

(1)   A gyártó a szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés minősítését az M1 kategóriájú járművekben való alkalmazásra szánt, egy vagy több olyan, hatékony, 12 V-os váltakozó áramú generátorra kérelmezheti, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a)

olyan alkatrész, amely kizárólag járművek akkumulátorának töltésére, illetve járó belső égésű motor mellett a jármű elektromos rendszerének árammal való ellátására használatos;

b)

a hatékony váltakozó áramú generátor tömege nem haladja meg több mint 3 kg-mal a viszonyítási alapul vett, 7 kg-os váltakozó áramú generátor tömegét;

c)

hatékonysági foka:

i.

benzinüzemű jármű esetében legalább 73,8 %;

ii.

benzinüzemű turbófeltöltős jármű esetében legalább 73,4 %;

iii.

dízelüzemű jármű esetében legalább 74,2 %.

(2)   Az egy vagy több hatékony, váltakozó áramú generátor révén elérhető csökkentett kibocsátásra vonatkozó minősítési kérelemhez mellékelni kell egy független ellenőrzési jelentést annak igazolására, hogy a váltakozó áramú generátorra vagy generátorokra teljesülnek az (1) bekezdésben előírt feltételek.

(3)   Amennyiben a típusjóváhagyó hatóság úgy találja, hogy a váltakozó áramú generátor vagy generátorok nem felel(nek) meg az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, a minősítési kérelmet elutasítja.

3. cikk

A szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés minősítése

(1)   A 2. cikk (1) bekezdésében említett hatékony váltakozó áramú generátor alkalmazásából eredő szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést a mellékletben foglalt módszerrel kell megállapítani.

(2)   Ha a gyártó egy járműkivitelt tekintve több – a 2. cikk (1) bekezdése szerinti – hatékony, váltakozó áramú generátorra kéri a szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés minősítését, a típusjóváhagyó hatóság meghatározza, hogy a vizsgált váltakozó áramú generátorok közül melyik biztosítja a legnagyobb szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést, és a legalacsonyabb értéket jegyzi be az adott típus-jóváhagyási dokumentációba. Az értéket a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 11. cikkének (2) bekezdésének megfelelően kell feltüntetni a megfelelőségi nyilatkozatban.

4. cikk

Ökoinnovációs kód

Ha a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 11. cikkének (1) bekezdése szerint e határozatra történik hivatkozás, a 17. sz. ökoinnovációs kódot kell megadni a típus-jóváhagyási dokumentációban.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 140., 2009.6.5., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011. július 25-i 725/2011/EU végrehajtási rendelete a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák jóváhagyási és minősítési eljárásának megállapításáról (HL L 194., 2011.7.26., 19. o.).

(3)  A Bizottság 2013. június 27-i 2013/341/EU végrehajtási határozata a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Valeo Efficient Generation generátor mint a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológia jóváhagyásáról (HL L 179., 2013.6.29., 98. o.).

(4)  A Bizottság 2014. július 16-i 2014/465/EU végrehajtási határozata a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a DENSO hatékony generátor mint a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológia jóváhagyásáról és a 2013/341/EU bizottsági végrehajtási határozat módosításáról (HL L 210., 2014.7.17., 17. o.).

(5)  A Bizottság 2015. január 30-i (EU) 2015/158 végrehajtási határozata a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Robert Bosch GmbH két nagy hatékonyságú, váltakozó áramú generátorának a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiaként való jóváhagyásáról (HL L 26., 2015.1.31., 31. o.).

(6)  A Bizottság 2015. február 24-i (EU) 2015/295 végrehajtási határozata a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a MELCO GXi hatékony generátor a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiaként való jóváhagyásáról (HL L 53., 2015.2.25., 11. o.).

(7)  A Bizottság 2015. december 7-i (EU) 2015/2280 végrehajtási határozata a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a DENSO hatékony generátornak a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiaként való jóváhagyásáról (HL L 322., 2015.12.8., 64. o.).

(8)  A Bizottság 2008. július 18-i 692/2008/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanács rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).


MELLÉKLET

A HATÉKONY, 12 V-OS VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ GENERÁTOR RÉVÉN ELÉRT SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDSZERE

1.   BEVEZETÉS

Ahhoz, hogy megállapítható legyen, mekkora szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés érhető el egy hatékony váltakozó áramú generátor M1 kategóriájú járművekben való alkalmazása révén, meg kell határozni a következőket:

(1)

a vizsgálati feltételek;

(2)

a vizsgálati berendezés;

(3)

a hatékony váltakozó áramú generátor és a viszonyítási alapul vett váltakozó áramú generátor hatékonysága;

(4)

a szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés számítása;

(5)

a statisztikai hiba számítása.

Szimbólumok, paraméterek és mértékegységek

Latin betűs szimbólumok

Formula

szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés [g CO2/km]

CO2

szén-dioxid

CF

az átváltási tényező (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l] a 3. táblázat meghatározása szerint

h

frekvencia, az 1. táblázat meghatározása szerint

I

az áramerősség, amelyen a mérést el kell végezni [A]

m

a mintán végzett mérések száma

M

nyomaték [Nm]

n

forgási sebesség [min– 1] az 1. táblázat meghatározása szerint

P

teljesítmény [W]

Formula

az ökoinnovatív, váltakozó áramú generátor hatékonyságának szórása [%]

Formula

az ökoinnovatív, váltakozó áramú generátor hatásfokának átlagának szórása [%]

Formula

a teljes szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés szórása [g CO2/km]

U

a vizsgálati feszültség, amelyen a mérést el kell végezni [V]

v

az új európai menetciklus (NEDC) átlagsebessége [km/h]

VPe

a tényleges energiafogyasztás [l/kWh] a 2. táblázat meghatározása szerint

Image

a számított szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés érzékenysége az ökoinnovatív, váltakozó áramú generátor hatékonyságára

Görög betűs szimbólumok

Δ

különbség

η

a viszonyítási alapul vett váltakozó áramú generátor hatásfoka [%]

ηEI

a hatékony, váltakozó áramú generátor hatásfoka [%]

Formula

az ökoinnovatív, váltakozó áramú generátor átlagos hatásfoka az i munkaponton [%]

Alsó indexek

Az (i) alsó index a munkapontra utal

A (j) alsó index a mintán végzett mérésre utal

EI

ökoinnovatív

m

mechanikai

RW

valós körülmények

TA

típus-jóváhagyási körülmények

B

viszonyítási alap

2.   VIZSGÁLATI KÖRÜLMÉNYEK

A vizsgálati körülményeknek meg kell felelniük az ISO 8854:2012 szabványban meghatározott követelményeknek (1).

Vizsgálati berendezés

A vizsgálati berendezésnek meg kell felelnie az ISO 8854:2012 szabvány előírásainak.

3.   MÉRÉSEK ÉS A HATÉKONYSÁG MEGHATÁROZÁSA

A hatékony, váltakozó áramú generátor hatékonyságát az ISO 8854:2012 szabvány szerint kell meghatározni, kivéve az e bekezdésben meghatározott elemeket.

A méréseket az 1. táblázatban meghatározott különböző i munkapontokon kell elvégezni. A váltakozó áramú generátor áramerőssége a meghatározás szerint valamennyi munkaponton a névleges áramerősség fele. A váltakozó áramú generátor feszültségének és kimeneti áramerősségének minden fordulatszámon állandónak kell lennie, a feszültségnek 14,3 V-nak kell lennie.

1. táblázat

Munkapontok

Munkapont

i

Tartásidő

[s]

Forgási sebesség

ni [min– 1]

Frekvencia

hi

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

A hatékonyságot az 1. képlet alapján kell kiszámítani.

1. képlet

Formula

Minden hatékonyságmérést egymás után legalább ötször kell elvégezni. Az egyes munkapontokon végzett mérések átlagát (Formula) ki kell kiszámítani.

Az ökoinnovatív, váltakozó áramú generátor hatékonyságát (ηEI) a 2. képlet alapján kell kiszámítani.

2. képlet

Formula

A 3. képlet alapján a hatékony, váltakozó áramú generátor valós körülmények között (ΔPmRW) és típus-jóváhagyási körülmények között (ΔPmTA) is mechanikaienergia-megtakarításhoz vezet.

3. képlet

ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA,

ahol a valós körülmények között megtakarított mechanikai energiát (ΔPmRW) a 4. képlet szerint, a típus-jóváhagyási körülmények között megtakarított mechanikai energiát (ΔPmTA) pedig az 5. képlet szerint kell kiszámítani.

4. képlet

Formula

5. képlet

Formula

ahol

PRW

:

a teljesítményigény valós körülmények között [W], azaz 750 W;

PTA

:

a teljesítményigény típus-jóváhagyási körülmények között [W], azaz 350 W;

ηB

:

a viszonyítási alapul vett váltakozó áramú generátor hatásfoka [%], azaz 67 %.

A szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés kiszámítása

A hatékony, váltakozó áramú generátor révén elért szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést a következő képlettel kell kiszámítani.

6. képlet

Formula

ahol

v

:

az új európai menetciklus (NEDC) átlagsebessége [km/h], azaz 33,58 km/h;

VPe

:

a következő, 2. táblázatban feltüntetett tényleges energiafogyasztás

2. táblázat

Tényleges energiafogyasztás

Motortípus

Tényleges energiafogyasztás (VPe)

[l/kWh]

Benzinmotor

0,264

Benzinüzemű turbófeltöltős motor

0,280

Dízelmotor

0,220

CF

:

a következő, 3. táblázatban feltüntetett átváltási tényező

3. táblázat

Tüzelőanyag-átváltási tényező

Tüzelőanyag típusa

Átváltási tényező (l/100 km) – (g CO2/km) (CF)

[g CO2/l]

Benzinmotor

2 330

Dízelmotor

2 640

A statisztikai hiba kiszámítása

A vizsgálati módszer eredményében a mérésekből adódóan mutatkozó statisztikai hibákat mennyiségileg meg kell határozni. Minden munkapontra ki kell számítani a szórást a következő képlet szerint:

7. képlet

Formula

A hatékony, váltakozó áramú generátor hatékonysági értékének szórását (Formula) a 8. képlet alapján kell kiszámítani:

8. képlet

Formula

A hatékony generátor hatékonyságának szórása (Formula) a szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés értékének (Formula) hibájához vezet. Ezt a hibát a 9. képlettel kell kiszámítani:

9. képlet

Image

Statisztikai szignifikancia

A hatékony, váltakozó áramú generátorral felszerelt járműtípusok, -változatok és -kivitelek mindegyike esetében igazolni kell, hogy a 9. képlettel kiszámított szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés hibája nem haladja meg az összes szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés és a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott legkisebb kibocsátáscsökkentési küszöbérték különbségét (lásd a 10. képletet).

10. képlet

Formula

ahol:

MT

:

a legkisebb küszöbérték [g CO2/km], azaz 1 g CO2/km

Vizsgálati és értékelő jelentés

A jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

a vizsgált, váltakozó áramú generátorok modellje és tömege,

a próbapad leírása,

a vizsgálati eredmények (mért értékek),

a számított eredmények és a vonatkozó képletek.

A járművekbe beépítendő hatékony, váltakozó áramú generátor

A típusjóváhagyó hatóságnak a hatékony, váltakozó áramú generátoron és a viszonyítási alapul vett váltakozó áramú generátoron végzett mérések alapján kell minősítenie a szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést, melyhez az e mellékletben előírt vizsgálati módszert kell alkalmaznia. Ha a szén-dioxid-kibocsátáscsökkentés mértéke nem éri el a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott küszöbértéket, az említett rendelet 11. cikke (2) bekezdésének második albekezdését kell alkalmazni.


(1)  ISO 8854:2012 Közúti járművek. Feszültségszabályozóval ellátott váltakozó áramú generátorok. Vizsgálati módszerek és általános követelmények. Hivatkozási szám: ISO 8854:2012, közzétéve 2012. június 1-jén.


Helyesbítések

16.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/33


Helyesbítés a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2015. december 17-i (EU) 2016/341 számú felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69., 2016. március 15. )

A 39. oldalon, a 2., 3., 4. és 5. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

2. MELLÉKLET

Image

Szövege kép

EURÓPAI UNIÓ

KÉRELEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS (KTF) IRÁNT

1. Kérelmező (teljes név és cím)

Telefonszám:

Faxszám:

Vámazonosító szám/EORI-szám:

A hivatal tölti ki

Nyilvántartási szám:

Benyújtás helye:

Benyújtás dátuma:

év: hónap: nap:

A KTF-kérelem nyelve:

Szkennelendő képek:

Igen … db Nem

Kiadás dátuma:

év: hónap: nap:

Ügyintéző:

Minták visszaadva:

2. Jogosult (teljes név és cím)

(Bizalmas)

Telefonszám:

Faxszám:

Vámazonosító szám/EORI-szám:

Fontos tájékoztatás

A nyilatkozat aláírásával a kérelmező felelősséget vállal azért, hogy a kérelemben és az esetleges pótlap(ok)on megadott adatok megfelelnek a valóságnak és hiánytalanok. A kérelmező elfogadja, hogy ezeket az információkat, valamint az esetleg szolgáltatott fényképeket, rajzokat, ismertetőket stb. az Európai Bizottság adatbázisban tárolja, valamint hogy a szolgáltatott és a hatóság által beszerzett (vagy beszerezhető) minden olyan adat, továbbá fénykép, rajz, ismertető stb., amely a kérelem 2. és 9. rovatában nincs megjelölve bizalmasként, az interneten nyilvánosan közzétehető.

3. Ügynök vagy képviselő (teljes név és cím)

Telefonszám:

Faxszám:

Vámazonosító szám/EORI-szám:

4. KTF újbóli kiadása

KTF újbóli kiadása iránti kérelem esetén kérjük kitölteni ezt a rovatot.

KTF-szám:

Érvényesség kezdete:

év: hónap: nap:

Nómenklatúrakód:

5. Vámnómenklatúra

Jelölje meg, hogy az árut melyik nómenklatúrába kívánja besoroltatni:

Harmonizált Rendszer (HR)

Kombinált Nómenklatúra (KN)

TARIC

Export-visszatérítési nómenklatúra

Más (nevezze meg):

6. Az ügylet típusa

A kérelem ténylegesen tervbe vett behozatalhoz vagy kivitelhez kapcsolódik?

Igen Nem

7. Javasolt besorolás

Jelezze, hogy véleménye szerint hová kell az árut besorolni.

Nómenklatúrakód:

8. Az áru leírása

Szükség szerint adja meg az áru pontos összetételét, az alkalmazott vizsgálat módszerét, az elvégzett gyártási műveleteket, az áru értékét (beleszámítva az alkotórészek értékét is), az áru rendeltetését, a kereskedelemben használt szokásos megnevezést, valamint készletek esetében a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelés módját. (Szükség esetén használjon külön lapot.)

Image

Szövege kép

9. Kereskedelmi megnevezés és különleges megjegyzések (*) (Bizalmas)

10. Minták stb.

Jelezze, hogy az alábbiak közül melyeket csatolja a kérelemhez:

Leírás

Ismertetők

Fényképek

Minták

Más

Kéri a minták visszaküldését?

Igen Nem

Az elvégzett vizsgálatok, a szakértői vélemények és a minták visszaküldése kapcsán a vámhatóságnál felmerülő költségek a kérelmezőre háríthatók.

11. Más KTF-kérelmek (*) és már kiadott KTF-ek (*)

Jelezze, hogy azonos vagy hasonló árura vonatkozóan kérelmezte-e más vámhivatalnál vagy más tagállamban KTF kiadását, illetve kiadtak-e Önnek KTF-et.

Igen Nem

Ha igen, adjon meg részletes adatokat, és csatolja a KTF fénymásolatát:

A kérelmezés országa:

A kérelmezés helye:

A kérelmezés dátuma:

év: hónap: nap:

KTF-szám:

Érvényesség kezdete:

év: hónap: nap:

Nómenklatúrakód:

A kérelmezés országa:

A kérelmezés helye:

A kérelmezés dátuma:

év: hónap: nap:

KTF-szám:

Érvényesség kezdete:

év: hónap: nap:

Nómenklatúrakód:

12. Más jogosultaknak kiadott KTF-ek (*)

Jelezze, ha tudomása van arról, hogy azonos vagy hasonló termékekre vonatkozóan más jogosultnak már kiadtak KTF-et.

Igen Nem

Ha igen, adjon meg részletes adatokat.

Kibocsátó ország:

KTF-szám:

Érvényesség kezdete:

év: hónap: nap:

Nómenklatúrakód:

Kibocsátó ország:

KTF-szám:

Érvényesség kezdete:

év: hónap: nap:

Nómenklatúrakód:

13. Dátum és aláírás

Az Ön által alkalmazott hivatkozási szám:

Dátum:

év: hónap: nap:

Aláírás:

A hivatal tölti ki:

(*) Szükség esetén használjon külön lapot.

3. MELLÉKLET

Image

Szövege kép

EURÓPAI UNIÓ – KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁSRA VONATKOZÓ HATÁROZAT

KTF

1

1. Illetékes vámhatóság

2. KTF-szám:

A JOGOSULT PÉLDÁNYA

3. Jogosult (név, cím) bizalmas

4. Érvényesség kezdete

Fontos tájékoztatás

A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikkének (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül ez a KTF az érvényesség kezdetétől számított három évig érvényes.

A benyújtott adatokat az Európai Bizottság az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet alkalmazása céljából adatbázisban fogja tárolni, és a KTF adatai, beleértve az esetleges fényképeket, rajzokat, ismertetőket stb. is, de kivéve a 3. és a 8. rovatban található adatokat, az interneten nyilvánosan közzétehetők.

A jogosult e KTF-fel szemben jogorvoslattal élhet.

5. A kérelem adatai és hivatkozási száma

6. Az áru vámnómenklatúra szerinti besorolása

1

7. Az áru leírása

8. Kereskedelmi megnevezés és különleges megjegyzések bizalmas

9. Az áru besorolásának indokolása

10. Ez a KTF-határozat a kérelmező által szolgáltatott alábbi anyagok alapján került kiadásra:

Leírás

Ismertetők

Fényképek

Minták

Más

Hely: Aláírás

Dátum: Bélyegző

Image

Szövege kép

EURÓPAI UNIÓ – KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁSRA VONATKOZÓ HATÁROZAT

KTF

2

1. Illetékes vámhatóság

2. KTF-szám:

A BIZOTTSÁG PÉLDÁNYA

3. Jogosult (név, cím) bizalmas

4. Érvényesség kezdete

Fontos tájékoztatás

A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikkének (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül ez a KTF az érvényesség kezdetétől számított három évig érvényes.

A benyújtott adatokat az Európai Bizottság az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet alkalmazása céljából adatbázisban fogja tárolni, és a KTF adatai, beleértve az esetleges fényképeket, rajzokat, ismertetőket stb. is, de kivéve a 3. és a 8. rovatban található adatokat, az interneten nyilvánosan közzétehetők.

A jogosult e KTF-fel szemben jogorvoslattal élhet.

5. A kérelem adatai és hivatkozási száma

6. Az áru vámnómenklatúra szerinti besorolása

2

7. Az áru leírása

8. Kereskedelmi megnevezés és különleges megjegyzések bizalmas

9. Az áru besorolásának indokolása

10. Ez a KTF-határozat a kérelmező által szolgáltatott alábbi anyagok alapján került kiadásra:

Leírás

Ismertetők

Fényképek

Minták

Más

Hely: Aláírás

Dátum: Bélyegző

Image

Szövege kép

EURÓPAI UNIÓ – KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁSRA VONATKOZÓ HATÁROZAT

KTF

3

1. Illetékes vámhatóság

2. KTF-szám:

A TAGÁLLAM PÉLDÁNYA

3. Jogosult (név, cím) bizalmas

4. Érvényesség kezdete

Fontos tájékoztatás

A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikkének (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül ez a KTF az érvényesség kezdetétől számított három évig érvényes.

A benyújtott adatokat az Európai Bizottság az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet alkalmazása céljából adatbázisban fogja tárolni, és a KTF adatai, beleértve az esetleges fényképeket, rajzokat, ismertetőket stb. is, de kivéve a 3. és a 8. rovatban található adatokat, az interneten nyilvánosan közzétehetők.

A jogosult e KTF-fel szemben jogorvoslattal élhet.

5. A kérelem adatai és hivatkozási száma

6. Az áru vámnómenklatúra szerinti besorolása

3

7. Az áru leírása

8. Kereskedelmi megnevezés és különleges megjegyzések bizalmas

9. Az áru besorolásának indokolása

10. Ez a KTF-határozat a kérelmező által szolgáltatott alábbi anyagok alapján került kiadásra:

Leírás

Ismertetők

Fényképek

Minták

Más

Hely: Aláírás

Dátum: Bélyegző

Image

Szövege kép

EURÓPAI UNIÓ – KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁSRA VONATKOZÓ HATÁROZAT

KTF

4

11. További információkkal a következő illetékes vámhatóság szolgál:

(név, pontos cím, telefonszám, faxszám)

12. KTF-szám:

A BIZOTTSÁG PÉLDÁNYA

13. Nyelv

4

14. Kulcsszavak:

bg

fi

nl

cs

fr

pl

da

hr

pt

de

hu

ro

el

it

sk

en

lt

sl

es

lv

sv

et

mt

Image

Szövege kép

EURÓPAI UNIÓ – KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁSRA VONATKOZÓ HATÁROZAT

KTF

5

11. További információkkal a következő illetékes vámhatóság szolgál:

(név, pontos cím, telefonszám, faxszám)

12. KTF-szám:

A TAGÁLLAM PÉLDÁNYA

13. Nyelv

5

14. Kulcsszavak:

bg

fi

nl

cs

fr

pl

da

hr

pt

de

hu

ro

el

it

sk

en

lt

sl

es

lv

sv

et

mt

4. MELLÉKLET

Image

Szövege kép

EURÓPAI UNIÓ

KÉRELEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁSRA (KTF) VONATKOZÓ HATÁROZAT IRÁNT

1. Kérelmező: (kötelező kitölteni)

Név: (bizalmas)

Utca és házszám:

Ország:

Postai irányítószám:

Település:

Kérelmező azonosítása:

EORI-szám:

A hivatal tölti ki

Nyilvántartási szám:

Nemzeti hivatkozási szám (ha van):

Benyújtás helye:

Benyújtás dátuma:

év: hónap: nap:

A kérelem státusa:

2. Az a hely, ahol a vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos főkönyveket vezetik, vagy ahol azok hozzáférhetők

(ha a fentitől különbözik)

Utca és házszám:

Ország:

Postai irányítószám:

Település:

6. Az ügylet típusa (kötelező kitölteni)

Adja meg, hogy az e kérelem nyomán kiadandó KTF-határozatot tervezi-e az alábbi vámeljárások valamelyikében felhasználni:

3. Vámjogi képviselő (ha van)

Név:

Utca és házszám:

Ország:

Postai irányítószám:

Település:

A képviselő azonosítása

EORI-szám:

7. Vámnómenklatúra (kötelező kitölteni)

Jelölje meg, hogy az árut melyik nómenklatúrába kívánja besoroltatni:

Kombinált Nómenklatúra (KN)

TARIC

Export-visszatérítési nómenklatúra

Más (nevezze meg):

4. A kérelemért felelős kapcsolattartó személy

(kötelező kitölteni)

Név:

Telefonszám:

Faxszám:

E-mail:

8. Vámtarifaszám

Adja meg azt a vámnómenklatúra-kódot, amely alá a kérelmező várakozásai szerint az árut be fogják sorolni.

5. KTF-határozat újbóli kiadása (kötelező kitölteni)

Jelezze, hogy a kérelem KTF-határozat újbóli kiadására vonatkozik-e.

Igen Nem

Igen válasz esetén adja meg az alábbi adatokat.

KTF-határozat hivatkozási száma:

Érvényesség kezdete:

év: hónap: nap:

Vámtarifaszám:

9. Az áru leírása (kötelező kitölteni)

Részletes áruleírás, amely lehetővé teszi az áru azonosítását és a vámnómenklatúra szerinti besorolásának meghatározását. Ennek részleteznie kell az áru összetételét és – ha a besorolás attól függ – az összetétel meghatározására alkalmazott valamennyi vizsgálati módszert is. A kérelmező által bizalmasnak ítélt minden adatot a 8. rovatban (Kereskedelmi megnevezés és különleges megjegyzések) kell feltüntetni.

Szabad forgalomba bocsá-tás

Igen Nem

Különleges eljárások

(Nevezze meg)

Igen Nem

Kivitel

Igen Nem

Image

Szövege kép

10. Kereskedelmi megnevezés és különleges megjegyzések (*) (bizalmas)

Tüntessen fel minden olyan adatot, amelyet a kérelmező bizalmas kezelésre szán, beleértve az áruk védjegyét és modellszámát is.

11. Minták stb.

Adja meg, hogy mellékletként csatolt-e a vámhatóságokat a vámnómenklatúra szerint történő helyes besorolásban segítő, rendelkezésre álló bármilyen mintát, fényképet, ismertetőt vagy más dokumentumot.

Minták Fényképek Ismertetők Más

Kéri a minták visszaküldését?

Igen Nem

Az elvégzett vizsgálatok, a szakértői vélemények és a minták visszaküldése kapcsán a vámhatóságnál felmerülő költségek a kérelmezőre háríthatók.

12. Más KTF-kérelmek és már kiadott KTF-ek

Jelölje meg, hogy azonos vagy hasonló árura vonatkozóan kérelmezte-e más vámhivatalnál vagy más tagállamban KTF kiadását, illetve kiadtak-e Önnek KTF-et.

Igen Nem

Ha igen, adjon meg részletes adatokat.

A kérelmezés országa:

A kérelmezés helye:

A kérelmezés dátuma:

év: hónap: nap:

KTF-határozat hivatkozási száma:

Határozat érvényességének kezdete:

év: hónap: nap:

Vámtarifaszám:

A kérelmezés országa:

A kérelmezés helye:

A kérelmezés dátuma:

év: hónap: nap:

KTF-határozat hivatkozási száma:

Határozat érvényességének kezdete:

év: hónap: nap:

Vámtarifaszám:

13. Más jogosultaknak kiadott KTF-határozatok (kötelező kitölteni)

Jelezze, ha tudomása van arról, hogy azonos vagy hasonló árura vonatkozóan más jogosultnak már kiadtak KTF-et.

Igen Nem

Ha igen, adjon meg részletes adatokat.

KTF-határozat hivatkozási száma:

Határozat érvényességének kezdete:

év: hónap: nap:

Vámtarifaszám:

KTF-határozat hivatkozási száma:

Határozat érvényességének kezdete:

év: hónap: nap:

Vámtarifaszám:

14. Van tudomása az EU-n belül folyamatban lévő olyan, a tarifális besorolást érintő bírósági vagy közigazgatási eljárásról, vagy az EU-n belül már meghozott olyan, a tarifális besorolást érintő bírósági határozatról, amely a 9. és a 10. rovatban meghatározott árura vonatkozik?

(kötelező kitölteni)

Igen Nem

Ha igen, adjon meg részletes adatokat.

Ország:

Bíróság neve:

Bíróság címe:

Az ügy hivatkozási száma:

15. Keltezés és hitelesítés (kötelező kitölteni)

Dátum:

év: hónap: nap:

Aláírás:

Fontos tájékoztatás

A kérelem hitelesítésével a kérelmező felelősséget vállal azért, hogy a kérelemben megadott adatok és a kérelemmel összefüggésben szolgáltatott további információk megfelelnek a valóságnak és hiánytalanok. A kérelmező elfogadja, hogy ezeket az adatokat, valamint az esetleg szolgáltatott fényképeket, rajzokat, ismertetőket stb. az Európai Bizottság adatbázisban tárolja, valamint hogy a kérelemmel benyújtott és a hatóság által beszerzett (vagy beszerezhető) minden olyan adat, továbbá fénykép, rajz, ismertető stb., amely a kérelem 1., 2. és 8. adatelemében nincs megjelölve bizalmasként, az interneten nyilvánosan közzétehető.

16. Különleges megjegyzések

5. MELLÉKLET

Image

Szövege kép

EURÓPAI UNIÓ – KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁSRA VONATKOZÓ HATÁROZAT

KTF

1. Határozathozó vámhatóság

2. KTF-határozat hivatkozási száma

3. Jogosult (bizalmas)

Név:

Utca és házszám:

Ország:

Postai irányítószám:

Település:

Kérelmező azonosítása:

EORI-szám:

4. Érvényesség ideje

Fontos tájékoztatás

A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikkének (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül ez a KTF az érvényesség kezdetétől számított három évig érvényes.

A benyújtott adatokat az Európai Bizottság az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet alkalmazása céljából adatbázisban fogja tárolni, és a KTF adatai, beleértve az esetleges fényképeket, rajzokat, ismertetőket stb. is, de kivéve a 3. és a 8. rovatban található adatokat, az interneten nyilvánosan közzétételre kerülnek.

A jogosult e KTF-fel szemben jogorvoslattal élhet.

5. A kérelem dátuma és nyilvántartási száma

Nyilvántartási szám:

6. Vámtarifaszám

7. Az áru leírása

8. Kereskedelmi megnevezés és különleges megjegyzések (bizalmas)

9. Az áru besorolásának indokolása

10. Ez a KTF-határozat a kérelmező által szolgáltatott alábbi anyagok alapján került kiadásra:

Leírás

Ismertetők

Fényképek

Minták

Más

Hely: Aláírás

Dátum: Bélyegző

év

hónap

nap

Határozat érvényességének kezdete:

Határozat érvényességének vége:

A további felhasználhatóság vége:

Mennyiség:

Érvénytelenítés oka:

év

hónap

nap

Dátum:

Image

Szövege kép

EURÓPAI UNIÓ – KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁSRA VONATKOZÓ HATÁROZAT

KTF

11. Kulcsszavak:

12. Rajzok