ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 87

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. április 2.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/479 rendelete (2016. április 1.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a szteviol glikozidok (E 960) bizonyos csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli italokban édesítőszerként történő használata tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2016/480 végrehajtási rendelete (2016. április 1.) a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályok megállapításáról és az 1213/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

4

 

*

A Bizottság (EU) 2016/481 végrehajtási rendelete (2016. április 1.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

24

 

*

A Bizottság (EU) 2016/482 végrehajtási rendelete (2016. április 1.) a sovány tejpor rögzített áron való intervenciós felvásárlásának a 2016. szeptember 30-ig tartó intervenciós időszak tekintetében történő lezárásáról és a felvásárlásra vonatkozó pályázati eljárás megnyitásáról

26

 

 

A Bizottság (EU) 2016/483 végrehajtási rendelete (2016. április 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

29

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A tagállamok kormányai képviselőinek (EU, Euratom) 2016/484 határozata (2016. március 23.) a Törvényszék bíráinak kinevezéséről

31

 

*

A tagállamok kormányai képviselőinek (EU, Euratom) 2016/485 határozata (2016. március 23.) a Törvényszék bíráinak kinevezéséről

33

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez ( HL L 343., 2015.12.29. )

35

 

*

Helyesbítés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L 343., 2015.12.29. )

35

 

*

Helyesbítés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 208., 2002.8.5. ) (Magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 7. kötet, 3. o.)

36

 

*

Helyesbítés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. január 15-i 100/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 39., 2013.2.9. )

36

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/479 RENDELETE

(2016. április 1.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a szteviol glikozidok (E 960) bizonyos csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli italokban édesítőszerként történő használata tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete meghatározza az élelmiszerekben használható élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és azok felhasználási feltételeit.

(2)

A szóban forgó jegyzék naprakésszé tétele az 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 3. cikkének (1) bekezdésében említett egységes eljárás révén, a Bizottság kezdeményezésére vagy kérelemre történhet.

(3)

A Bizottsághoz 2013. március 25-én kérelmet nyújtottak be a szteviol glikozidoknak (E 960) az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében meghatározott 14.1.5.2 „Egyéb” élelmiszer-alkategóriába tartozó bizonyos csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli italokban édesítőszerként történő használatának engedélyezése iránt. A kérelmet a Bizottság ezután az 1331/2008/EK rendelet 4. cikkének megfelelően hozzáférhetővé tette a tagállamok számára.

(4)

A szteviol glikozidok kalóriamentes, ízüket tekintve édes alkotórészek, melyek bizonyos, magas kalóriatartalmú cukrok helyettesítésére használhatók, az adott termékek kalóriatartamának csökkentése érdekében. A szteviol glikozidok ennek megfelelően a végtermék kalóriatartalmának növelése nélkül kölcsönöznek édes ízt az italoknak, lehetővé téve ezáltal, hogy a fogyasztók csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli italokhoz jussanak, az 1333/2008/EK rendelet 7. cikkében megállapított feltételekkel összhangban.

(5)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének alapján a Bizottságnak ki kell kérnie az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményét ahhoz, hogy naprakésszé tegye az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében szereplő élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét.

(6)

A Hatóság 2010-ben tudományos szakvéleményt (3) fogadott el a szteviol glikozidoknak mint élelmiszer-adalékanyagnak (E 960) a javasolt felhasználások melletti biztonságosságáról, és arra (szteviol-egyenértékben kifejezve) egy 4 mg/kg testsúly/nap mértékű megengedhető napi bevitelt (ADI) határozott meg. Az élelmiszer-adalékanyag felhasználása javasolt kiterjesztésének megítélése érdekében a Hatóság felülvizsgálta a szteviol glikozidok expozíciós vizsgálatát és a tárgyban 2014. május 2-án (4) és 2015. június 30-án (5) véleményt adott ki. A felhasználások kiterjesztése kérdésében a Hatóság következtetése az volt, hogy a becsült expozíció valamennyi korcsoport tekintetében a megengedhető napi bevitel szintje alatti értéket mutat, kivéve a kisgyermekeket, akiknél egy országban a legfelső szintjén (95 %) meghaladja azt. A Rijksinstituut voor Volksgezondheit en Milieu (Nemzeti Népegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet) által elvégzett expozíciós becslések szerint Hollandiában a használat javasolt kiterjesztése nincs hatással a 2–6 éves kisgyermeknél mért 95 %-ra, és az adott korcsoportra nézve az alkoholmentes italok és az ízesített, savanyú tejtermékek jelentik továbbra is a szteviol glikozidoknak való expozíció legfőbb forrásait.

(7)

Mivel a 14.1.5.2 élelmiszer-alkategória alá kizárólag nem (12–35 hónapos) kisgyermekeknek való felhasználásra készült termékek tartoznak, a szteviol glikozidok (E 960) édesítőszerként való javasolt felhasználásai és a felhasználások szintjei alapján nem merülnek fel aggályok a biztonságosságra nézve.

(8)

Ezért indokolt engedélyezni a szteviol glikozidoknak (E 960) a csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli italokhoz édesítőszerként történő hozzáadását a 14.1.5.2 „Egyéb” élelmiszer-alkategória következő termékeire: kávé, tea és gyógynövény-forrázat alapú italok (30 mg/l felső határérték mellett), ízesített instant kávé és instant kapucsínó termékek (30 mg/l felső határérték mellett), valamint malátaalapú és csokoládé/kapucsínó ízesítésű italok (20 mg/l felső határérték mellett).

(9)

Az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1331/2008/EK rendelete az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról (HL L 354., 2008.12.31., 1. o.).

(3)  EFSA Journal 2010;8(4):1537.

(4)  EFSA Journal 2014;12(5):3639.

(5)  EFSA Journal 2015;13(6):4146.


MELLÉKLET

Az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletének E. része a következőképpen módosul:

1.

A 14.1.5.2 „Egyéb” élelmiszer-alkategória az E 491–495 (szorbitan-észterek) kategóriaszámot követően az E 960 számú anyagra vonatkozóan a következő bejegyzésekkel egészül ki:

 

„E 960

Szteviol glikozidok

30

(60) (93)

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli kávé, tea és gyógynövény-forrázat alapú italok

 

E 960

Szteviol glikozidok

30

(60) (93)

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli ízesített instant kávé és instant kapucsínó termékek

 

E 960

Szteviol glikozidok

20

(60) (93)

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli malátaalapú és csokoládé/kapucsínó ízesítésű italok”

2.

A 14.1.5.2 „Egyéb” élelmiszer-alkategória az alábbi lábjegyzetekkel egészül ki:

„(60):

Szteviol-egyenértékben kifejezve.

(93):

A felső határérték a fogyasztásra kész (pl. dobozos) italokra és azok elkészített és fogyasztásra kész keverékeire és koncentrátumaira vonatkozik.”


2.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/480 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 1.)

a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályok megállapításáról és az 1213/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkének (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a tagállamoknak nemzeti elektronikus nyilvántartást kell vezetniük azon közúti fuvarozási vállalkozásokról, amelyeknek valamely illetékes hatóság engedélyezte a közúti fuvarozói szakma gyakorlását. A nemzeti elektronikus nyilvántartásokban szereplő releváns adatokat elérhetővé kell tenni más tagállamok illetékes hatóságai számára. Az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkének (5) és (6) bekezdése előírja, hogy a nemzeti elektronikus nyilvántartásokat legkésőbb 2012. december 31-ig össze kell egymással kapcsolni, és felhatalmazza a Bizottságot a szóban forgó összekapcsolás közös szabályainak elfogadására. E felhatalmazás alapján a Bizottság elfogadta az 1213/2010/EU rendeletet (2) a nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolásának az ERRU (közúti fuvarozó vállalkozások európai nyilvántartása, European Registers of Road Transport Undertakings) üzenetküldő rendszerrel történő megkönnyítése érdekében. Az üzenetküldő rendszer 2012. december 31-én kezdte meg működését.

(2)

Az ERRU működésének utóbbi három évében a Bizottság a tagállamok szakértőinek segítségével beazonosított néhány olyan, az ERRU gyakorlati használatával kapcsolatos aspektust, amelyek nincsenek teljesen összhangban a tagállamokban életbe léptetett közigazgatási eljárásokkal.

(3)

Ezért orvosolni kell az ERRU napi használata során azonosított hiányosságokat oly módon, hogy működését összhangba kell hozni az 1071/2009/EK rendelet, az 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) és az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) vonatkozó rendelkezéseivel, valamint biztosítani kell, hogy az illetékes hatóságok az ERRU-t EU-szerte egységes módon használják. Ezenkívül a meglévő szabályokat hozzá kell igazítani a tudományos és műszaki fejlődéshez.

(4)

Az uniós jogszabályok súlyos megsértéseinek besorolása érdekében az (EU) 2016/403 bizottsági rendelet (5) meghatározza az uniós jogszabályok azon súlyos megsértéseinek kategóriáit, típusait és súlyossági fokát meghatározó új jegyzéket, amelyek – az 1071/2009/EK rendelet IV. mellékletében meghatározottakon túl – az adott közúti fuvarozási vállalkozás vagy szakmai irányító jó hírnevének elveszítését eredményezhetik. Szükséges ezért lehetővé tenni, hogy az ERRU képes legyen információkat továbbítani a jogszabályok megsértéseinek új jegyzékéről.

(5)

A személyes adatok 1071/2009/EK rendelet szerinti feldolgozása során a személyes adatok feldolgozására vonatkozó – különösen a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (6) foglalt – rendelkezéseket kell alkalmazni. A tagállamoknak mindenekelőtt megfelelő biztonsági intézkedéseket kell foganatosítaniuk a személyes adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

(6)

Adott esetben a személyes adatok 1071/2009/EK rendelet szerinti feldolgozása során a személyes adatok feldolgozására vonatkozó, a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (7) foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(7)

Tekintettel azon változtatások mennyiségére, amelyeket a nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályok végrehajtása tekintetében eszközölni kell, szükség van az 1213/2010/EU rendelet új jogi aktussal történő felváltására. A 1213/2010/EU rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(8)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 42. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartásoknak az ERRU üzenetküldő rendszerrel való, az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkének (5) bekezdésében említett összekapcsolására vonatkozó követelményeket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Az 1071/2009/EK rendelet 2. cikkében megállapított fogalommeghatározásokon túl, e rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)   „ERRU” (European Registers of Road Transport Undertakings): a nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolását szolgáló rendszer, melyet az 1071/2009/EK rendelet 16. cikke (5) bekezdésének megfelelően hoztak létre;

b)   „aszinkron interfész”: olyan folyamat, amelynek során egy megkeresésre adott válaszüzenet új HTTP-kapcsolaton keresztül érkezik;

c)   „általános lekérdezés”: valamely tagállam által az összes többi tagállamhoz intézett megkeresést tartalmazó üzenet;

d)   „központi platform”: az ERRU-üzenetek tagállamok közötti továbbítását lehetővé tevő információs rendszer;

e)   „képesítési bizonyítvány”: az 1071/2009/EK rendelet 8. cikkének (8) bekezdésében említett, szakmai alkalmasság bizonyítására szolgáló bizonyítvány;

f)   „a jogsértés helye szerinti tagállam”: azon tagállam, amelyben valamely fuvarozó vállalkozás megsértett egy jogszabályt;

g)   „a székhely szerinti tagállam”: az a tagállam, amelyben egy vállalkozás székhellyel rendelkezik;

h)   „nemzeti rendszer”: az egyes tagállamokban az ERRU-üzenetek küldése, feldolgozása és megválaszolása céljából létrehozott információs rendszer;

i)   „szinkron interfész”: olyan folyamat, amelynek során egy megkeresésre adott válaszüzenet ugyanazon a HTTP-kapcsolaton keresztül érkezik, mint amelyet a megkeresés elküldésére használtak;

j)   „megkereső tagállam”: az a tagállam, amely megkeresést vagy értesítést küld, amelyet azután a rendszer továbbít a megkeresett tagállamoknak;

k)   „megkeresett tagállam”: az a tagállam, amelynek az ERRU-megkeresést vagy értesítést címzik.

3. cikk

Az ERRU-hoz kapcsolódás kötelezettsége

A tagállamok az e rendeletben meghatározott eljárásokkal és műszaki követelményekkel összhangban végrehajtják az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkében említett nemzeti elektronikus nyilvántartásoknak az ERRU-val történő összekapcsolását.

4. cikk

Műszaki előírások

Az ERRU-nak meg kell felelnie az e rendelet I–VII. mellékletében meghatározott műszaki előírásoknak.

5. cikk

Az ERRU használata

(1)   Az ERRU útján történő információcsere során az illetékes hatóságok az e rendelet VIII. mellékletében meghatározott eljárásokat követik.

(2)   A tagállamok közúti ellenőrzést végző ellenőrző szerveik részére hozzáférést biztosítanak az ERRU „közösségi engedély ellenőrzése” funkciójához.

(3)   Abban az esetben, ha több nemzeti ellenőrző szerv is részt vesz a közúti ellenőrzésben, a tagállam eldönti, hogy közülük melyiknek biztosítja a (2) bekezdésben említett hozzáférést.

6. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1213/2010/EU rendelet e rendelet alkalmazásának időpontjától hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásokként kell értelmezni.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 30-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 300., 2009.11.14., 51. o.

(2)  A Bizottság 2010. december 16-i 1213/2010/EU rendelete a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett országos elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 335., 2010.12.18., 21. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1072/2009/EK rendelete a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1073/2009/EK rendelete az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 300., 2009.11.14., 88. o.).

(5)  A Bizottság 2016. március 18-i (EU) 2016/403 rendelete az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő – adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező – súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról (HL L 74., 2016.3.19., 8. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 4-i 165/2014/EU rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.).


I. MELLÉKLET

AZ ERRU ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

1.   FELÉPÍTÉS

Az ERRU a következő részekből áll:

1.1.

Egy központi platform, amely képes a megkereső tagállam megkeresését fogadni, validálni és a megkeresett tagállamoknak továbbítva feldolgozni. A központi platform megvárja, hogy az egyes megkeresett tagállamok válaszoljanak, valamennyi választ összesíti, és az összesített választ továbbítja a megkereső tagállamnak.

1.2.

A tagállamok nemzeti rendszerei, amelyeket olyan interfésszel kell ellátni, amely egyaránt képes megkereséseket küldeni a központi platformnak és fogadni az azokra adott válaszokat. A nemzeti rendszerek az üzenetek központi platformnak történő továbbítására vagy onnan való fogadására használhatnak saját fejlesztésű vagy kereskedelmi forgalomban kapható szoftvereket.

1.3.

Az 1.1. pontban foglaltak alternatívájaként a tagállamok dönthetnek úgy, hogy egy kompatibilis kereskedelmi hálózatot használnak az egymás közötti üzenetváltás céljából. Ebben az esetben valamennyi illetékes hatóság statisztikát küld a központi platformnak az ilyen hálózaton megvalósuló üzenetváltásokról.

2.   IRÁNYÍTÁS

2.1.   A központi platformot a Bizottság kezeli, amely felelősséggel tartozik a központi platform műszaki üzemeltetéséért és karbantartásáért.

2.2.   A központi platform a VII. mellékletben meghatározott naplózási és statisztikai adatoktól eltekintve nem tárol adatokat hat hónapnál tovább.

2.3.   A központi platform nem biztosít hozzáférést személyes adatokhoz, kivéve a Bizottság erre felhatalmazott munkatársai számára, amennyiben ez a karbantartás vagy hibaelhárítás céljából szükséges.

2.4.   A tagállamok felelősek a következőkért:

2.4.1.

Nemzeti rendszereik létrehozása és irányítása, ideértve a központi platformhoz kapcsolódó interfészt is.

2.4.2.

Nemzeti rendszereik mind hardverrészének, mind – saját fejlesztésű vagy kereskedelmi forgalomban kapható – szoftverrészének telepítése és karbantartása.

2.4.3.

A nemzeti rendszereik és a központi platform közötti megfelelő átjárhatóság, beleértve a központi platformtól kapott hibaüzenetek kezelését.

2.4.4.

Minden szükséges intézkedés meghozatala az információk titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.

2.4.5.

A nemzeti rendszerek üzemeltetése a VI. mellékletben meghatározott szolgáltatási szintekkel összhangban.

2.5.   A MOVEHUB internetes portál

A Bizottság MOVEHUB internetes portál néven biztonságosan hozzáférhető, webalapú alkalmazást biztosít, amely legalább az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

a)

a tagállamok rendelkezésre állási statisztikái;

b)

karbantartási értesítés a központi platformról és a tagállamok nemzeti rendszereiről;

c)

összesített jelentések;

d)

kapcsolatkezelés;

e)

XSD sémák.

2.6.   Kapcsolatkezelés

A kapcsolatkezelő funkció segítségével minden tagállam képes lesz kezelni az adott tagállam szakpolitikai, üzleti, operatív és technikai felhasználóinak kapcsolattartási adatait, tekintettel arra, hogy az adott tagállam illetékes hatóságának feladata karbantartani a kapcsolattartók adatait. A többi tagállam kapcsolattartási adatait is meg lehet majd tekinteni, szerkeszteni azonban nem.


II. MELLÉKLET

AZ ERRU FUNKCIÓI

1.

Az ERRU-nak a következő funkciókat kell betöltenie:

1.1.

Check Good Repute (a megbízhatóság ellenőrzése): e funkció segítségével a megkereső tagállam kérdést küldhet egy vagy az összes megkeresett tagállamnak annak megállapítása végett, hogy a szállításszervező alkalmas-e és így engedéllyel rendelkezhet-e egy fuvarozó vállalkozás irányítására.

1.2.

Infringement Notification (a jogsértésről szóló értesítés): e funkció segítségével a jogsértés helye szerinti tagállam értesítheti a székhely szerinti tagállamot arról, hogy a fuvarozó vállalkozás az 1071/2009/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti súlyos jogsértést követett el. A jogsértés helye szerinti tagállam ezenkívül kérheti, hogy a székhely szerinti tagállamban szabjanak ki szankciót a fuvarozó vállalkozásra.

1.3.

Check Community Licence (a közösségi engedély ellenőrzése): e funkció segítségével a megkereső tagállam kérdést küldhet a megkeresett tagállamnak (azaz a székhely szerinti tagállamnak) annak megállapítása végett, hogy a fuvarozói vállalkozás érvényes közösségi engedéllyel működik-e.

2.

A rendszerbe az ERRU hatékony működéséhez megfelelőnek tartott egyéb üzenettípusokat, például hibajelzéseket is fel kell venni.


III. MELLÉKLET

AZ ERRU-ÜZENETEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1.   ÁLTALÁNOS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1.1.   A központi platform szinkron és aszinkron interfésszel egyaránt rendelkezik az üzenetküldéshez. A tagállamok szabadon megválaszthatják a legmegfelelőbb technológiát a saját alkalmazásaikkal való kapcsolatfelvételhez.

1.2.   A központi platform és a nemzeti rendszerek közötti üzenetváltásokat az UTF-8 karakterkódolási szabvány szerint kell kódolni.

1.3.   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nemzeti rendszereik képesek legyenek görög vagy cirill betűket tartalmazó üzenetek fogadására és feldolgozására is.

2.   AZ XML ÜZENETEK SZERKEZETE ÉS SÉMÁJA (XSD)

2.1.   Az XML üzenetek általános szerkezetének a központi platformra telepített XSD sémák által meghatározott formátumot kell követnie.

2.2.   A központi platformnak és a nemzeti rendszereknek az XSD sémának megfelelő üzeneteket kell küldeniük és fogadniuk.

2.3.   A nemzeti rendszerek képesek arra, hogy a II. mellékletben meghatározott funkcióknak megfelelő összes üzenetet elküldjék, fogadják és feldolgozzák.

2.4.   Az XML üzeneteknek tartalmazniuk kell legalább az e melléklet függelékében meghatározott minimumkövetelményeket.

Függelék

Az XML üzenetek tartalmára vonatkozó minimumkövetelmények

Közös fejrész

Kötelező

Version (verzió)

A XML-előírások hivatalos verzióját az üzenetek XSD-sémájában meghatározott névjelzésben és az XML üzenetek Fejrész elemének Version attribútumában kell megadni. A verziószám („n.m”) az XML sémaleíró nyelv (XSD) fájljának minden új verziójában rögzített értékként van meghatározva.

Igen

Test Identifier (tesztazonosító)

Választható azonosító teszteléshez. A teszt kezdeményezője írja be az azonosítót, és a munkafolyamat valamennyi résztvevője ugyanazt az azonosítót továbbítja/küldi vissza. Az éles rendszerben figyelmen kívül kell hagyni, és nem kell használni, még ha meg is van adva.

Nem

Technical Identifier (technikai azonosító)

Olyan univerzális egyedi azonosító (UUID), amely minden egyes üzenetet egyedileg azonosít. A küldő generálja az univerzális egyedi azonosítót, és írja be ezt az attribútumot. Az éles rendszerben ez az adat nem kerül felhasználásra.

Igen

Workflow Identifier (munkafolyamat-azonosító)

A munkafolyamat-azonosító egy univerzális egyedi azonosító, amelyet a megkereső tagállamnak kell generálnia. Ezt követően a munkafolyamathoz tartozó összes üzenetben ezt az azonosítót kell használni.

Igen

Sent At (küldés ideje)

Az üzenet elküldésének dátuma és időpontja (UTC).

Igen

Timeout (időtúllépés)

Ez egy választható dátum- és időpont-attribútum (UTC-formátumban). Ezt az értéket csak a központi platform adja meg továbbított megkeresések esetében. Arról tájékoztatja a megkeresett tagállamot, hogy a megkeresés során mikor következik be időtúllépés. Ez az érték nem előírás az MS2TCN_<x>_Req és az összes válaszüzenet esetében. Ez az érték választható, így valamennyi üzenettípus esetében ugyanaz a fejrész-definíció alkalmazható függetlenül attól, hogy a timeoutValue attribútum előírás-e, vagy sem.

Nem

From (feladó)

Az üzenetet küldő tagállam ISO 3166-1 Alpha 2 kódja vagy „EU”.

Igen

To (címzett)

Annak a tagállamnak az ISO 3166-1 szabvány szerinti kétbetűs kódja, amelynek az üzenetet címezték, vagy „EU”.

Igen

A megbízhatóság ellenőrzése

Check Good Repute Request (a megbízhatóság ellenőrzésére vonatkozó megkeresés)

Kötelező

Business Case Identifier (ügyazonosító)

Olyan sorszám vagy hivatkozási szám, amely a megkereséseket egyedileg azonosítja

Igen

Requesting Competent Authority (megkereső illetékes hatóság)

A lekérdezést elindító illetékes hatóság

Igen

Transport Manager Details (a szállításszervező adatai)

Igen, ha hiányoznak a képesítési bizonyítványra vonatkozó adatok

Family Name (családnév)

A szállításszervező családneve a képesítési bizonyítványban megadott formában

Igen

First Name (utónév)

A szállításszervező utóneve a képesítési bizonyítványban megadott formában

Igen

Date of Birth (születési idő)

A szállításszervező születési ideje ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Igen

Place of Birth (születési hely)

A szállításszervező születési helye

Nem

CPC Details (CPC-adatok)

Igen, ha hiányoznak a szállításszervezőre vonatkozó adatok

CPC Number (CPC-szám)

Képesítési bizonyítvány száma

Igen

CPC Issue Date (a CPC kiállításának ideje)

A képesítési bizonyítvány kiállításának ideje ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Igen

CPC Issue Country (a CPC-t kiállító ország)

A képesítési bizonyítványt kiállító ország ISO 3166-1 alpha 2 formátumban

Igen


Check Good Repute Response (a megbízhatóság ellenőrzésére vonatkozó válasz)

Kötelező

Business Case Identifier (ügyazonosító)

Olyan sorszám vagy hivatkozási szám, amely megegyezik a megkeresés ügyazonosítójával

Igen

Requesting Competent Authority (megkereső illetékes hatóság)

A lekérdezést elindító illetékes hatóság

Igen

Responding Competent Authority (megkeresett illetékes hatóság)

A lekérdezésre válaszoló illetékes hatóság

Igen

Status Code (státuskód)

A lekérdezés státuskódja (pl. eredményes, eredménytelen, hiba stb.).

Igen

Status Message (a státusra vonatkozó üzenet)

Magyarázó státusleírás (ha szükséges).

Nem

Found Transport Manager Details (a szállításszervező eredményesen keresett adatai)

Igen, ha a státuskód: eredményes

Family Name (családnév)

A szállításszervező családneve a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

First Name (utónév)

A szállításszervező teljes utóneve a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

Date of Birth (születési idő)

A szállításszervező születési ideje ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN), a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

Place of Birth (születési hely)

A szállításszervező születési helye a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

CPC Number (CPC-szám)

Képesítési bizonyítvány száma a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

CPC Issue Date (a CPC kiállításának ideje)

A képesítési bizonyítvány kiállításának ideje ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN), a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

CPC Issue Country (a CPC-t kiállító ország)

A képesítési bizonyítványt kiállító ország ISO 3166-1 alpha 2 formátumban, a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

Total Managed Undertakings (az irányított vállalkozások teljes száma)

A szállításszervező irányítása alatt álló fuvarozó vállalkozások száma

Igen

Total Managed Vehicles (az irányított járművek teljes száma)

A szállításszervező irányítása alatt álló járművek teljes száma

Igen

Fitness (alkalmasság)

A következő adatok egyikének megadása: Fit (alkalmas) vagy Unfit (alkalmatlan)

Igen

End Date of Unfitness (alkalmatlanság megszüntének ideje)

A szállításszervezői alkalmatlanság megszüntének ideje ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN). Akkor alkalmazandó, ha az alkalmasság értékelése: alkalmatlan

Nem

Search Method (a lekérdezés módja)

A szállításszervező keresésének módja: NYSIIS, CPC, egyénre szabott

Igen

Transport Undertaking (for each found Transport Manager) (fuvarozó vállalkozás, minden egyes megtalált szállításszervező esetében)

Igen, ha az irányított vállalkozások > 0

Transport Undertaking Name (a fuvarozó vállalkozás neve)

A fuvarozó vállalkozás neve (név és jogi forma) a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

Transport Undertaking Address (a fuvarozó vállalkozás címe)

A fuvarozó vállalkozás címe (cím, irányítószám, település, ország) a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

Community Licence Number (közösségi engedély száma)

A fuvarozó vállalkozás közösségi engedélyének sorszáma a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

Community Licence Status (a közösségi engedély státusa)

A fuvarozó vállalkozás közösségi engedélyének státusa a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

Managed Vehicles (az irányított járművek száma)

Az irányított járművek száma a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

Értesítés jogsértésről

Infringement Notification Request (jogsértésről szóló értesítésre vonatkozó megkeresés)

Kötelező

Business Case Identifier (ügyazonosító)

Olyan sorszám vagy hivatkozási szám, amely a megkereséseket egyedileg azonosítja

Igen

Notifying Authority (értesítő hatóság)

A jogsértésről szóló értesítést küldő illetékes hatóság

Igen

Transport Undertaking (fuvarozó vállalkozás)

Igen

Transport Undertaking Name (a fuvarozó vállalkozás neve)

Azon fuvarozó vállalkozás neve, amellyel szemben a feljegyzett jogsértést elkövették

Igen

Community Licence Number (közösségi engedély száma)

A fuvarozó vállalkozás közösségi engedélyéről készült hitelesített másolat sorozatszáma

Igen

Vehicle Registration Number (a jármű forgalmi rendszáma)

Azon jármű forgalmi rendszáma, amellyel a jogsértést elkövették

Igen

Vehicle Registration Country (nyilvántartás szerinti ország)

Az az ország, amelyben a járművet nyilvántartásba vették.

Igen

Serious Infringement (súlyos jogsértés)

Igen

Date of Infringement (a jogsértés ideje)

A jogsértés ideje ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Igen

Category (kategória)

a jogsértés besorolása:

MSI – rendkívül súlyos jogsértés

VSI – nagyon súlyos jogsértés

SI – súlyos jogsértés

Igen

Infringement Type (a jogsértés típusa)

Az 1071/2009/EK rendelet IV. melléklete és az (EU) 2016/403 rendelet I. melléklete szerinti besorolásnak megfelelően.

Igen

Date of Check (az ellenőrzés ideje)

A jogsértést feltáró ellenőrzés ideje SO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Igen

Penalty Imposed (for each Serious Infringement) (kiszabott szankció az egyes súlyos jogsértésekért)

Igen

Penalty Imposed Identifier (a kiszabott szankció azonosítója)

A kiszabott egyedi szankció sorozatszáma

Igen

Final Decision Date (a végső határozat ideje)

A kiszabott szankcióról szóló végső határozat ideje ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Igen

Penalty Type Imposed (a kiszabott büntetés típusa)

A következő adatok egyikének megadása:

101 – Warning (figyelmeztetés)

201 – Temporary ban on cabotage operations (kabotázstevékenység időszakos tilalma)

202 – Fine (pénzbírság)

203 – Prohibition (eltiltás)

204 – Immobilisation (forgalomtól való eltiltás)

102 – Other (egyéb)

Igen

Start Date (érvénybe lépés)

A kiszabott szankció érvénybe lépésének ideje ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Nem

End Date (lejárat)

A kiszabott szankció lejártának ideje ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Nem

Is Executed (végrehajtva)

Igen/Nem

Igen

Penalty Requested (for each Serious Infringement) (kért szankció az egyes súlyos jogsértésekért)

Nem

Penalty Requested Identifier (a kért szankció azonosítója)

A kért egyedi szankció sorozatszáma

Igen

Penalty Type Requested (a kért szankció típusa)

A következő adatok egyikének megadása:

101 – Warning (figyelmeztetés)

301 – Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence (a közösségi engedély hiteles másolataiból néhánynak vagy az összesnek az ideiglenes visszavonása)

302 – Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence (a közösségi engedély hiteles másolataiból néhánynak vagy az összesnek a végleges visszavonása)

303 – Temporary withdrawal of the Community licence (a közösségi engedély ideiglenes visszavonása)

304 – Temporary withdrawal of the Community licence (a közösségi engedély végleges visszavonása)

305 – Suspension of the issue of driver attestations (a járművezetői igazolványok kiadásának felfüggesztése)

306 – Withdrawal of driver attestations (a járművezetői igazolványok visszavonása)

307 – Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse (a visszaélések megelőzése érdekében a járművezetői igazolványok kiadásának további feltételek teljesítésétől való függővé tétele)

Igen

Duration (időtartam)

A kért szankció időtartama (naptári napok)

Nem


Infringement Notification Response (a jogsértésről szóló értesítésre adott válasz)

Kötelező

Business Case Identifier (ügyazonosító)

Olyan sorszám vagy hivatkozási szám, amely megegyezik a megkeresés ügyazonosítójával

Igen

Originating Authority (létrehozó hatóság)

A jogsértésről szóló eredeti értesítést küldő illetékes hatóság

Igen

Licensing Authority (engedélyező hatóság)

A jogsértésről szóló értesítésre válaszoló illetékes hatóság

Igen

Status Code (státuskód)

A jogsértésről szóló értesítésre adott válasz státuskódja (pl. eredményes, eredménytelen, hiba stb.).

Igen

Status Message (a státusra vonatkozó üzenet)

Magyarázó státusleírás (ha szükséges).

Nem

Transport Undertaking (fuvarozó vállalkozás)

Igen

Transport Undertaking Name (a fuvarozó vállalkozás neve)

A fuvarozó vállalkozás neve a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

Penalty Imposed (kiszabott büntetés)

Nem

Penalty Imposed Identifier (a kiszabott szankció azonosítója)

A kiszabott egyedi szankció sorozatszáma (a jogsértésről szóló értesítés „Penalty Requested Identifier” azonosítójában megadva)

Igen

Authority Imposing Penalty (a büntetést kiszabó hatóság)

A büntetést kiszabó hatóság neve

Igen

Is Imposed (kiszabva)

Igen/Nem

Igen

Penalty Type Imposed (a kiszabott büntetés típusa)

A következő adatok egyikének megadása:

101 – Warning (figyelmeztetés)

301 – Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence (a közösségi engedély hiteles másolataiból néhánynak vagy az összesnek az ideiglenes visszavonása)

302 – Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence (a közösségi engedély hiteles másolataiból néhánynak vagy az összesnek a végleges visszavonása)

303 – Temporary withdrawal of the Community licence (a közösségi engedély ideiglenes visszavonása)

304 – Temporary withdrawal of the Community licence (a közösségi engedély végleges visszavonása)

305 – Suspension of the issue of driver attestations (a járművezetői igazolványok kiadásának felfüggesztése)

306 – Withdrawal of driver attestations (a járművezetői igazolványok visszavonása)

307 – Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse (a visszaélések megelőzése érdekében a járművezetői igazolványok kiadásának további feltételek teljesítésétől való függővé tétele)

102 – Other (egyéb)

Igen

Start Date (érvénybe lépés)

A kiszabott szankció érvénybe lépésének ideje ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Nem

End Date (lejárat)

A kiszabott szankció lejártának ideje ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Nem

Reason (ok)

A szankció elmaradásának oka

Nem


Infringement Notification Acknowledgement (a jogsértésről szóló értesítés nyugtázása)

Kötelező

Business Case Identifier (ügyazonosító)

Olyan sorszám vagy hivatkozási szám, amely megegyezik az értesítés vagy a válasz ügyazonosítójával

Igen

Status Code (státuskód)

A nyugtázás státuskódja

Igen

Status Message (a státusra vonatkozó üzenet)

A státusra vonatkozó karakterlánc

Nem

Originating Authority (létrehozó hatóság)

IN_Ack esetében: a jogszabályban ez a mező: Destination Competent Authority Identifier (a címzett illetékes hatóság azonosítója)

IR_Ack esetében: a jogszabályban ez a mező: Acknowledging Competent Authority Identifier (a nyugtázó illetékes hatóság azonosítója)

Igen

Licensing Authority (engedélyező hatóság)

IN_Ack esetében: a jogszabályban ez a mező: Acknowledging Competent Authority Identifier (a nyugtázó illetékes hatóság azonosítója)

IR_Ack esetében: a jogszabályban ez a mező: Destination Competent Authority Identifier (a címzett illetékes hatóság azonosítója)

Igen

Acknowledgement type (a nyugtázás típusa)

A nyugtázás típusának meghatározása

Lehetséges értékek:

IN_Ack

IR_Ack

Igen

A közösségi engedély ellenőrzése

Check Community Licence Request (a közösségi engedély ellenőrzésére vonatkozó megkeresés)

Kötelező

Business Case Identifier (ügyazonosító)

Olyan sorszám vagy hivatkozási szám, amely a megkereséseket egyedileg azonosítja

Igen

Originating Authority (létrehozó hatóság)

A lekérdezést elindító hatóság

Nem

Transport Undertaking (fuvarozó vállalkozás)

Igen

Transport Undertaking Name (a fuvarozó vállalkozás neve)

Azon fuvarozó vállalkozás neve, amelynek közösségi engedélyével kapcsolatban adatokat kérnek

Igen

Community Licence Number (közösségi engedély száma)

Azon közösségi engedélyről készült hitelesített másolat sorozatszáma, amellyel kapcsolatban adatokat kérnek

Igen

Vehicle Registration Number (a jármű forgalmi rendszáma)

Az a forgalmi rendszám, amelyre vonatkozóan a közösségi engedélyről készült hitelesített másolatot kiadták

Nem


Check Community Licence Response (a közösségi engedély ellenőrzésére vonatkozó válasz)

Kötelező

Business Case Identifier (ügyazonosító)

Olyan sorszám vagy hivatkozási szám, amely a megkereséseket egyedileg azonosítja

Igen

Originating Authority (létrehozó hatóság)

A lekérdezést elindító hatóság

Nem

Transport Undertaking (fuvarozó vállalkozás)

Igen

Transport Undertaking Name (a fuvarozó vállalkozás neve)

A fuvarozó vállalkozás neve (név és jogi forma) a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

Transport Undertaking Address (a fuvarozó vállalkozás címe)

A fuvarozó vállalkozás címe (cím, irányítószám, település, ország) a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

Community Licence Details (közösségi engedély adatai)

Igen

Licence Number (az engedély száma)

A fuvarozó vállalkozás közösségi engedélyének sorszáma a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

Licence Status (az engedély státusa)

A fuvarozó vállalkozás közösségi engedélyének státusa a nyilvántartásban feljegyzett formában:

Active (érvényes)

Suspended (felfüggesztve)

Withdrawn (visszavonva)

Expired (lejárt)

Lost/stolen (elveszett/ellopták)

Annulled (érvénytelenítve)

Returned (visszaszolgáltatva)

Igen

Licence Type (az engedély típusa)

A közösségi engedély típusa a nyilvántartásban feljegyzett formában A következő adatok egyikének megadása:

Community licence for passenger transport (közösségi személyszállítói engedély)

National licence for passenger transport (nemzeti személyszállítói engedély)

Community licence for goods transport (közösségi árufuvarozói engedély)

National licence for goods transport (nemzeti árufuvarozói engedély)

Igen

Start Date (érvénybe lépés)

A közösségi engedély érvénybe lépésének ideje

Igen

Expiry Date (lejárat)

A közösségi engedély lejártának ideje

Igen

Withdrawal Date (a visszavonás ideje)

A közösségi engedély visszavonásának ideje

Nem

Suspension Date (a felfüggesztés ideje)

A közösségi engedély felfüggesztésének ideje

Nem

Suspension Expiry Date (a felfüggesztés lejárati ideje)

A közösségi engedély felfüggesztésének lejárati ideje

Nem

Managed Vehicles (az irányított járművek száma)

Az irányított járművek száma a nyilvántartásban feljegyzett formában

Igen

Certified True Copy Details (a hitelesített másolat adatai)

Igen

Licence Number (az engedély száma)

A fuvarozó vállalkozás közösségi engedélyéről készült hitelesített másolat sorozatszáma a nyilvántartásban feljegyzett formában (a megkeresésben szereplő engedélyszám)

Igen

Licence Status (az engedély státusa)

A fuvarozó vállalkozás közösségi engedélyéről készült hitelesített másolat státusa a nyilvántartásban feljegyzett formában

Active (érvényes)

Suspended (felfüggesztve)

Withdrawn (visszavonva)

Expired (lejárt)

Lost/stolen (elveszett/ellopták)

Annulled (érvénytelenítve)

Returned (visszaszolgáltatva)

Igen

Licence Type (az engedély típusa)

A közösségi engedélyről készült hitelesített másolat típusa a nyilvántartásban feljegyzett formában A következő adatok egyikének megadása:

Community licence for passenger transport (közösségi személyszállítói engedély)

National licence for passenger transport (nemzeti személyszállítói engedély)

Community licence for goods transport (közösségi árufuvarozói engedély)

National licence for goods transport (nemzeti árufuvarozói engedély)

Igen

Start Date (érvénybe lépés)

A közösségi engedélyről készült hitelesített másolat érvénybe lépésének ideje

Igen

Expiry Date (lejárat)

A közösségi engedélyről készült hitelesített másolat lejártának ideje

Igen

Withdrawal Date (a visszavonás ideje)

A közösségi engedélyről készült hitelesített másolat visszavonásának ideje

Nem

Suspension Date (a felfüggesztés ideje)

A közösségi engedélyről készült hitelesített másolat felfüggesztésének ideje

Nem

Suspension Expiry Date (a felfüggesztés lejárati ideje)

A közösségi engedélyről készült hitelesített másolat felfüggesztésének lejárati ideje

Nem


IV. MELLÉKLET

ÁTÍRÁS ÉS AZ NYSIIS RENDSZER SZOLGÁLTATÁSAI

1.   A nemzeti nyilvántartásban valamennyi szállításszervező nevét a központi platformra telepített NYSIIS algoritmus segítségével kell rögzíteni.

2.   Amikor a CGR funkcióval egy szállításszervezőt kérdeznek le a nyilvántartásban, a tagállamoknak elsődleges keresési mechanizmusként mindenkor az NYSIIS-átírást kell használniuk.

3.   Ezen túlmenően a tagállamok egyedi algoritmust is használhatnak annak érdekében, hogy további eredményeket kapjanak.

4.   A lekérdezési eredmény meg fogja mutatni, hogy egy rekordot milyen lekérdezési mechanizmus segítségével sikerült megtalálni (legyen az NYSIIS, CPC vagy egyedi).


V. MELLÉKLET

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

1.   A központi platform és a nemzeti rendszerek közötti üzenetváltásokhoz mindenkor HTTPS protokollt kell alkalmazni.

2.   A nemzeti rendszereknek a Bizottság által biztosított PKI-tanúsítványokat kell használniuk a nemzeti rendszer és a platform közötti üzenetváltások biztonságossá tételéhez.

3.   A nemzeti rendszereknek minimumkövetelményként SHA-2 (SHA-256) aláírási hasító algoritmust és 2 048 bit hosszúságú nyilvános kulcsot alkalmazó tanúsítványokat kell alkalmazniuk.


VI. MELLÉKLET

SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK

1.   A nemzeti rendszereknek a következő garantált szolgáltatási szintet kell biztosítaniuk:

1.1.

A hét minden napján, a nap 24 órájában rendelkezésre kell állniuk.

1.2.

Rendelkezésre állásukat a központi platform által küldött szívdobbanás üzenet révén kell figyelemmel kísérni.

1.3.

Rendelkezésre állási arányuknak 98 %-nak kell lennie az alábbi táblázat szerint (az adatok a legközelebbi megfelelő egységre vannak kerekítve):

Ha a rendelkezésre állás:

akkor az engedélyezett szolgáltatáskiesés:

naponta

havonta

évente

98 %

0,5 óra

15 óra

7,5 nap

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy tartsák be a napi rendelkezésre állási arányt, még ha bizonyos szükséges tevékenységek – például a rendszer karbantartása – 30 percnél hosszabb időt igényelnek is. Mindazonáltal a havi és az éves rendelkezésre állási arány betartása továbbra is kötelező.

1.4.

Egy naptári hónapban a részükre továbbított megkeresések legalább 98 %-ára válaszolniuk kell.

1.5.

A VIII. melléklettel összhangban a megbízhatóság ellenőrzésére vonatkozó válasz adásakor, a jogsértésről szóló értesítés nyugtázásakor és a közösségi engedély ellenőrzésére vonatkozó válasz adásakor:

1.5.1.

a tagállamoknak 10 másodpercen belül válaszolniuk kell a megkeresésekre;

1.5.2.

a megkeresésekre vonatkozó globális időtúllépési határ (az az idő, ameddig a megkeresés küldőjének esetleg várnia kell a válaszra) nem haladhatja meg a 20 másodpercet;

1.5.3.

a tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy másodpercenként 6 üzenetet megválaszoljanak.

1.6.

A nemzeti rendszerek nem küldhetnek másodpercenként kettőnél több megkeresést az ERRU platformnak.

1.7.

Minden nemzeti rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy megbirkózzon a központi platform vagy a többi tagállam nemzeti rendszerének lehetséges technikai problémáival. Többek között az alábbiak tartozhatnak ide:

a)

a központi platformmal fennálló kapcsolat megszakadása;

b)

megkeresésre adandó válasz elmaradása;

c)

a válaszok üzenetekre vonatkozó időtúllépés utáni beérkezése;

d)

kéretlen üzenetek érkezése;

e)

érvénytelen üzenetek érkezése.

2.   A központi platformnak:

2.1.

98 %-os rendelkezésre állási aránnyal kell rendelkeznie;

2.2.

a válaszüzenetben vagy egy külön hibaüzenetben minden hibát jeleznie kell a nemzeti rendszereknek. A nemzeti rendszereknek pedig fogadniuk kell a szóban forgó külön hibaüzeneteket, és rendelkezniük kell felterjesztési folyamattal, hogy meghozzanak minden megfelelő intézkedést, amely orvosolja a jelzett hibát.

3.   Karbantartás

Amennyiben technikailag lehetséges, a tagállamoknak a szokásos karbantartási tevékenységek megkezdése előtt legalább egy héttel értesíteniük kell az internetes alkalmazáson keresztül a többi tagállamot és a Bizottságot a tevékenységről.


VII. MELLÉKLET

NAPLÓZÁS ÉS STATISZTIKA

1.   Ez a melléklet a központi platform – tehát nem a tagállamok – által gyűjtött naplózási és statisztikai adatokkal kapcsolatos részleteket tartalmazza.

2.   A titoktartás érdekében a statisztikai adatok névtelenek maradnak. Az adott szállításszervezőt, fuvarozó vállalkozást vagy képesítési bizonyítványt azonosító adatok statisztikai célból nem állhatnak rendelkezésre.

3.   A naplózott információk ellenőrzési és hibaelhárítási célból nyomon követnek minden tranzakciót, valamint lehetővé teszik statisztikák készítését a szóban forgó tranzakciókról.

4.   Személyes adatok nem őrizhetők meg a naplókban 6 hónapnál hosszabb ideig. A statisztikai adatokat határozatlan ideig meg kell őrizni.

5.   A jelentéstétel céljára használt statisztikai adatok a következők:

a)

a megkereső tagállam;

b)

a megkeresett tagállam;

c)

az üzenet típusa;

d)

a válasz státuskódja;

e)

az üzenetek dátuma és időpontja;

f)

a válaszidő.


VIII. MELLÉKLET

AZ ERRU HASZNÁLATA

1.   A SZÁLLÍTÁSSZERVEZŐ MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE

Amikor a tagállamok az 1071/2009/EK rendelet 11. cikke (4) bekezdésének megfelelően az ERRU-n keresztül ellenőrzik, hogy van-e olyan tagállam, ahol a szállításszervezőt a vállalkozás fuvarozási tevékenységeinek irányítására alkalmatlannak nyilvánították, akkor a tagállamoknak a megbízhatóságot ellenőrző általános lekérdezést kell végezniük a megbízhatóság ellenőrzésére vonatkozó megkeresés (Check Good Repute Request) küldésével. A megkeresett tagállamoknak a megkeresésre a megbízhatóság ellenőrzésére vonatkozó válasz (Check Good Repute Response) küldésével kell válaszolniuk.

2.   A JOGSÉRTÉSEKKEL KAPCSOLATOS ADATCSERE

2.1.   Amikor a tagállamok az 1072/2009/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének vagy az 1073/2009/EK rendelet 23. cikke (1) bekezdésének megfelelően az ERRU-n keresztül jogsértésekről cserélnek adatokat, a jogsértés helye szerinti tagállam az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkének keretein belül értesíti a székhely szerinti tagállamot, ha a fuvarozó vállalkozás elkövetett egy vagy több jogsértést. Az értesítést a jogsértésről szóló értesítésre vonatkozó megkeresés (Infringement Notification Request) küldésével kell elvégezni.

2.2.   A jogsértésről szóló értesítésre vonatkozó megkeresést (Infringement Notification Request) a lehető leghamarabb, de legkésőbb az ügyre vonatkozó végső határozat meghozatalától számított hat héten belül el kell küldeni. Az üzenetben meg kell adni a jogsértés részleteit, a kiszabott szankciók státusát és a székhely szerinti tagállamban kért szankciókat, ha vannak ilyenek.

2.3.   A székhely szerinti tagállam a jogsértésről szóló értesítésre vonatkozó megkeresésre (Infringement Notification Request) a jogsértésről szóló értesítésre adott válasz (Infringement Notification Response) megküldésével válaszol a lehető leghamarabb, de legkésőbb az ügyre vonatkozó végső határozat meghozatalától számított hat héten belül, amelyben közli, hogy a jogsértés helye szerinti tagállam által kért szankciókat kiszabta-e, és ha igen, melyeket. Ha nem szabtak ki ilyen szankciót, ennek okát meg kell adni a jogsértésről szóló értesítésre adott válaszban (Infringement Notification Response).

2.4.   A jogsértésről szóló értesítést (Infringement Notification) minden esetben nyugtázni kell a jogsértésről szóló értesítés nyugtázásáról szóló üzenettel (Infringement Notification Acknowledgement).

3.   A KÖZÖSSÉGI ENGEDÉLY ELLENŐRZÉSE

3.1.   Az 1072/2009/EK rendelet 4. cikkében és az 1073/2009/EK rendeletben említett közösségi engedély rendelkezésre állásának ellenőrzésekor egy tagállam a székhely szerinti tagállamnak küldött, a közösségi engedély ellenőrzésére vonatkozó megkeresésen (Check Community Licence Request) keresztül kérheti a közösségi engedélyről szóló, az 1071/2009/EK rendelet 16. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti adatokat.

3.2.   A székhely szerinti tagállamnak erre a közösségi engedély ellenőrzésére vonatkozó válasz (Check Community Licence Response) küldésével kell válaszolnia.


2.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/481 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 1.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 247–249. cikkére,

mivel:

(1)

A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) létrehozza az Uniós Vámkódexet, és 2016. május 1-jétől alkalmazandó. Az említett rendelet 2016. május 1-jei hatállyal felváltja a 2913/92/EGK rendeletet. Emellett felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy az Uniós Vámkódex egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, az Uniós Vámkódex végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében pedig végrehajtási aktusokat fogadjon el.

(2)

A felhatalmazáson alapuló hatásköreit a Bizottság az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet (3) elfogadása útján gyakorolta. A végrehajtási hatásköreit a Bizottság az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet (4) elfogadása útján gyakorolta. Ez a két rendelet is 2016. május 1-jétől alkalmazandó.

(3)

A 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket megállapító 2454/93/EGK bizottsági rendelet (5) az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet alkalmazásának kezdőnapjától feleslegessé válik, ezért az említett dátumtól hatályon kívül kell helyezni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 9-i 952/2013/EU rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).

(5)  A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).


2.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/26


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/482 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 1.)

a sovány tejpor rögzített áron való intervenciós felvásárlásának a 2016. szeptember 30-ig tartó intervenciós időszak tekintetében történő lezárásáról és a felvásárlásra vonatkozó pályázati eljárás megnyitásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 3. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. december 11-i 1272/2009/EU bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 14. cikkére és 16. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2015/1549/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) értelmében a sovány tejporra vonatkozó állami intervenció 2016. szeptember 30-ig van érvényben.

(2)

Az 1272/2009/EU rendelet 13. cikkének (1) és (3) bekezdésével összhangban a tagállamok által 2016. április 1-jén benyújtott értesítések alapján úgy tűnik, hogy a rögzített áron való intervencióra 2016. január 1-je óta felajánlott sovány tejpor teljes mennyisége túllépte az 1370/2013/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában megállapított 109 000 tonnás keretet. Ezért a sovány tejpor rögzített áron való intervenciós felvásárlását a 2016. szeptember 30-ig tartó intervenciós időszak vonatkozásában le kell zárni, odaítélési együtthatót kell megállapítani a tagállamok intervenciós hivatalaihoz 2016. március 31-én beérkezett mennyiségekre, továbbá a tagállamok intervenciós hivatalaihoz 2016. április 1-jén vagy azt követően benyújtott ajánlatokat el kell utasítani.

(3)

Az 1272/2009/EU rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban az intervencióra felkínált sovány tejport nettó 25 kg tömegű zsákokba kell csomagolni. Ezért a felkínált soványtejpor-mennyiségnek az odaítélési együtthatóval megszorzott, kilogrammban kifejezett számértékét célszerű lefelé, a 25 legközelebbi többszörösére kerekíteni.

(4)

Az 1370/2013/EU rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően a sovány tejpor esetében a felvásárlást pályázati eljárás útján kell lefolytatni a maximális felvásárlási ár meghatározása érdekében.

(5)

Az 1272/2009/EU rendelet II. címe I. fejezete III. szakasza tartalmazza az 1308/2013/EU rendelet 11. cikkében meghatározott termékek intervenciós felvásárlására irányuló, a Bizottság által megnyitott pályázati eljárásra vonatkozó szabályokat.

(6)

Az 1272/2009/EU rendelet 16. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében meg kell határozni a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló időszakokat.

(7)

Az 1272/2009/EU rendelet 18. cikkének (1) bekezdésével összhangban meg kell jelölni azt a határidőt, amelyen belül az intervenciós hivataloknak értesíteniük kell a Bizottságot az összes elfogadható pályázatról.

(8)

A hatékony adminisztráció érdekében a tagállamoknak az értesítéshez indokolt előírni, hogy a tagállamok értesítéseiket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (5) megfelelő információs rendszereken keresztül juttassák el a Bizottsághoz.

(9)

Mivel az intervenciós hivataloknak ezen rendelet kihirdetését követően rövid időn belül értesíteniük kell az ajánlattevőket a rögzített áron való intervenciós felvásárlás lezárásáról és az odaítélési együtthatóról, indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A rögzített áron való intervenciós felvásárlás lezárása

(1)   A Bizottság a sovány tejpor rögzített áron való intervenciós felvásárlását a 2016. szeptember 30-ig tartó intervenciós időszak vonatkozásában lezárja.

A tagállamok intervenciós hivatalaihoz 2016. március 31-én beérkezett ajánlatok az intervencióra felkínált sovány tejpor ajánlattevőnként összesített mennyiségének kilogrammban kifejezett, 60,09 % odaítélési együtthatóval megszorzott, majd a 25 legközelebbi többszörösére lefelé kerekített számértékének megfelelő mennyiség erejéig kerülnek elfogadásra.

(2)   A tagállamok intervenciós hivatalaihoz 2016. április 1-jén vagy azt követően, 2016. szeptember 30-ig benyújtott ajánlatokat el kell utasítani.

2. cikk

A pályázati eljárás megnyitása

Az 1370/2013/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában a sovány tejpor tekintetében meghatározott keretet meghaladó mennyiség pályázati eljárás keretében való intervenciós felvásárlása 2016. szeptember 30-ig tart, az 1272/2009/EU rendelet II. címe I. fejezetének III. szakaszában és az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

3. cikk

A pályázatok benyújtása

(1)   Az első egyedi pályázati felhívásra a pályázatok benyújtásának határideje 2016. április 19. (brüsszeli idő szerint) 12 óra.

Az ezt követő egyedi pályázati felhívások esetében a pályázatok benyújtásának határideje a hónap első és harmadik keddje, (brüsszeli idő szerint) 12 óra.

Amennyiben az érintett keddi nap munkaszüneti napra esik, a határidő az előző munkanapon (brüsszeli idő szerint) 12 órakor jár le.

(2)   A pályázatokat a tagállamok által jóváhagyott intervenciós hivatalokhoz kell benyújtani (6).

4. cikk

A Bizottság értesítése

Az 1272/2009/EU rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében előírt értesítést (brüsszeli idő szerint) 16 óráig kell megtenni a pályázatok benyújtási határidejének az e rendelet 3. cikkében említett napján, a 792/2009/EK rendeletnek megfelelően.

Az 1272/2009/EU rendelet 18. cikke (3) bekezdésétől eltérve, ha egy tagállam elmulasztja az első bekezdésben meghatározott határidőn belül egy elfogadható ajánlatról tájékoztatni a Bizottságot, úgy kell tekinteni, hogy a tagállam arról értesítette a Bizottságot, hogy nem érkezett be egyetlen pályázat sem.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 1-jén.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 346., 2013.12.20., 12. o.

(3)  HL L 349., 2009.12.29., 1. o.

(4)  A Bizottság 2015. szeptember 17-i (EU) 2015/1549 felhatalmazáson alapuló rendelete a tej- és tejtermékágazatot érintő ideiglenes rendkívüli intézkedéseknek a vajra és a sovány tejporra vonatkozó 2015. évi állami intervenciós időszak meghosszabbítása és a vajra és a sovány tejporra vonatkozó 2016. évi állami intervenciós időszak előrehozatala formájában történő megállapításáról (HL L 242., 2015.9.18., 28. o.).

(5)  A Bizottság 2009. augusztus 31-i 792/2009/EK rendelete a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 228., 2009.9.1., 3. o.).

(6)  Az intervenciós hivatalok címei az Európai Bizottság weboldalán érhetők el http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.


2.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/29


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/483 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 1.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 1-jén.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

268,0

MA

91,6

TR

105,4

ZZ

155,0

0707 00 05

MA

83,3

TR

141,1

ZZ

112,2

0709 93 10

EG

44,3

MA

93,7

TR

124,9

ZZ

87,6

0805 10 20

EG

47,4

IL

76,6

MA

61,5

TN

70,5

TR

72,9

ZA

47,6

ZZ

62,8

0805 50 10

MA

85,6

TR

61,0

ZZ

73,3

0808 10 80

BR

98,1

CL

113,6

CN

124,1

US

141,2

ZA

71,2

ZZ

109,6

0808 30 90

AR

101,9

CL

122,1

ZA

106,1

ZZ

110,0


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

2.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/31


A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK (EU, Euratom) 2016/484 HATÁROZATA

(2016. március 23.)

a Törvényszék bíráinak kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 19. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 254. és 255. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló, az (EU, Euratom) 2015/2422 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (1) módosított 3. jegyzőkönyv 48. cikke előírja, hogy a Törvényszéknek 2015. december 25-től 40 tagból kell állnia. A rendelet 2. cikkének a) pontja a további tizenkét bíró hivatali idejét oly módon határozza meg, hogy az összhangban legyen a Törvényszék 2016. szeptember 1-jén és 2019. szeptember 1-jén esedékes részleges megújításával.

(2)

A kormányok Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN-t, CSEHI Zoltánt, Konsztandínosz ILIÓPULOSZ-t, Ána MARKULÍ-t, Nina PÓŁTORAK-ot, Dean SPIELMANN-t és Virgilijus VALANČIUS-t jelölték a Törvényszék további bírói tisztségeinek betöltésére.

(3)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikke alapján létrehozott bizottság véleményt adott arról, hogy Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, CSEHI Zoltán, Konsztandínosz ILIÓPULOSZ, Ána MARKULÍ, Nina PÓŁTORAK, Dean SPIELMANN és Virgilijus VALANČIUS alkalmas a bírói feladatoknak a Törvényszéken történő ellátására,

ELFOGADTÁK EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok kormányainak képviselői az e határozat hatálybalépésétől a 2016. augusztus 31-ig tartó időszakra az alábbi személyeket a Törvényszék bíráivá nevezik ki:

CSEHI Zoltán,

Konsztandínosz ILIÓPULOSZ,

Ána MARKULÍ,

Nina PÓŁTORAK,

Dean SPIELMANN.

2. cikk

A tagállamok kormányainak képviselői az e határozat hatálybalépésétől a 2019. augusztus 31-ig tartó időszakra az alábbi személyeket a Törvényszék bíráivá nevezik ki:

Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN,

Virgilijus VALANČIUS.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 23-án.

az elnök

P. DE GOOIJER


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2015/2422 rendelete (2015. december 16.) az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról (HL L 341., 2015.12.24., 14. o.).


2.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/33


A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK (EU, Euratom) 2016/485 HATÁROZATA

(2016. március 23.)

a Törvényszék bíráinak kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 19. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 254. és 255. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Törvényszék tizennégy bírájának hivatali ideje 2016. augusztus 31-én lejár. Ezért dönteni kell a 2016. szeptember 1-jétől2022. augusztus 31-ig terjedő időszakra történő kinevezésekről.

(2)

Az a javaslat született, hogy Sten FRIMODT NIELSEN, Dimítriosz GRACÍASZ, Marc JAEGER, Viktor KREUSCHITZ, Szávasz SZ. PAPASZÁVASZ és Marc VAN DER WOUDE törvényszéki bírói megbízatását meg kell újítani.

(3)

Továbbá Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK-ot és Paul NIHOUL-t jelölték a Törvényszék bíráinak.

(4)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikke alapján létrehozott bizottság véleményt adott arról, hogy Sten FRIMODT NIELSEN, Dimítriosz GRACÍASZ, Marc JAEGER, Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK, Viktor KREUSCHITZ, Paul NIHOUL Szávasz SZ. PAPASZÁVASZ és Marc VAN DER WOUDE alkalmas a bírói feladatoknak a Törvényszéken történő ellátására,

ELFOGADTÁK EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2016. szeptember 1-jétől2022. augusztus 31-ig tartó időszakra az alábbi személyeket a Törvényszék bíráivá nevezik ki:

Sten FRIMODT NIELSEN,

Dimítriosz GRACÍASZ,

Marc JAEGER,

Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK,

Viktor KREUSCHITZ,

Paul NIHOUL,

Szávasz SZ. PAPASZÁVASZ,

Marc VAN DER WOUDE.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 23-án.

az elnök

P. DE GOOIJER


Helyesbítések

2.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/35


Helyesbítés a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343., 2015. december 29. )

A 109. oldalon, a tartalomjegyzékben, a II. címben a „22-13. MELLÉKLET: Számlanyilatkozat 514” törlésre kerül.

Az 514. oldalon a 22-13 melléklet törlésre kerül.


2.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/35


Helyesbítés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343., 2015. december 29. )

Az 565. oldalon a 2. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„E cikk (1) bekezdésétől eltérve a KTF és a Felügyelet 2 rendszer korszerűsítése első szakaszának telepítési időpontjáig az A. melléklet kódjai és formátumai nem alkalmazandók, és a vonatkozó kódok és formátumok az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 2–5. mellékletében meghatározottaknak felelnek meg.

E cikk (1) bekezdésétől eltérve az engedélyezett gazdálkodók (AEO) rendszere korszerűsítésének időpontjáig az A. melléklet kódjai és formátumai nem alkalmazandók, és a vonatkozó kódok és formátumok az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet 6–7. mellékletében meghatározottaknak felelnek meg.

E cikk (2) bekezdésétől eltérve az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. mellékletében meghatározott vonatkozó informatikai rendszerek korszerűsítésének vagy telepítésének időpontjaiig a B. mellékletben meghatározott formátumok és kódok nem kötelezők a tagállamok számára.

Az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. mellékletében meghatározott vonatkozó informatikai rendszerek korszerűsítésének vagy telepítésének időpontjaiig az árunyilatkozatokhoz, az értesítésekhez és a vámjogi státus igazolásához szükséges formátumok és kódok az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. mellékletében meghatározott adatszolgáltatási követelmények hatálya alá tartoznak.

A 2014/255/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) mellékletében említett Uniós Vámkódex – Automatizált Kiviteli Rendszer telepítésének és a nemzeti importrendszerek korszerűsítésének időpontjaiig a tagállamok biztosítják, hogy a vám elé állításról szóló értesítésre vonatkozó kódok és formátumok lehetővé tegyék az áruk – a Vámkódex 139. cikkével összhangban történő – vám elé állítását.”

Az 565. oldalon az 1. lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

A Bizottság 2015. december 17-i (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 69., 2016.3.15., 1. o.).”


2.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/36


Helyesbítés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208., 2002. augusztus 5. )

(Magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 7. kötet, 3. o.)

A fedőlapon tartalomjegyzékben, az 1.oldalon, a címben és a (2) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„Európai Tengerbiztonsági Ügynökség”

helyesen:

„Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség”.

A szöveg egészében, a szükséges nyelvtani kiigazításokkal, a toldalékok megtartása mellett:

a következő szövegrész:

„tengerbiztonság”

helyesen

„tengerészeti biztonság”.


2.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/36


Helyesbítés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. január 15-i 100/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39., 2013. február 9. )

A fedőlapon a tartalomjegyzékben, a 30. oldalon a címben és az (1) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„Európai Tengerbiztonsági Ügynökség”

helyesen:

„Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség”.

A 34. oldalon, az 1. cikk 1. pontjában, az 1406/2002/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(1)   Ez a rendelet létrehozza az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: az ügynökség), amelynek célja a tengerbiztonság és a tengerhajózási biztonság magas, egységes és hatékony szintjének biztosítása, valamint a hajókról történő szennyezés megelőzése és elhárítása, továbbá az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezés elhárítása.”

helyesen:

„(1)   Ez a rendelet létrehozza az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: az ügynökség), amelynek célja a tengerészeti biztonság és a tengerhajózási biztonság magas, egységes és hatékony szintjének biztosítása, valamint a hajókról történő szennyezés megelőzése és elhárítása, továbbá az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezés elhárítása.”

A szöveg egészében, a szükséges nyelvtani kiigazításokkal, a toldalékok megtartása mellett:

a következő kifejezés:

„tengerbiztonság”

helyesen:

„tengerészeti biztonság”.