ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 72

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. március 17.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/378 végrehajtási rendelete (2016. március 11.) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságoknak benyújtandó értesítések időzítése, formátuma és formanyomtatványa tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2016/379 végrehajtási rendelete (2016. március 11.) a 684/2009/EK rendeletnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárás keretében benyújtandó adatok tekintetében történő módosításáról

13

 

 

A Bizottság (EU) 2016/380 végrehajtási rendelete (2016. március 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

51

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2016/381 határozata (2016. március 14.) a kikötő szerinti állam hatósága által végzett ellenőrzésekről szóló Párizsi Memorandum kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéssel foglalkozó bizottságában az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

53

 

*

A Bizottság (EU) 2016/382 végrehajtási határozata (2016. március 15.) a Németország által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján egy bizonyos típusú kábelcsupaszító gép forgalomba hozatalának megtiltásáról hozott intézkedésről (az értesítés a C(2016) 1520. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

57

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 1/2016 határozata (2016. március 7.) a Vállalkozásfejlesztési Központ pénzügyi szabályzatától való eltérés jóváhagyásáról [2016/383]

59

 

*

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 2/2016 határozata (2016. március 7.) a Vállalkozásfejlesztési Központ igazgatótanácsa egy tagjának kinevezéséről [2016/384]

61

 

*

Az EU–Norvégia Vegyes Bizottság 1/2016. sz. határozata (2016. február 8.) az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról [2016/385]

63

 

*

Az EU–Izland Vegyes Bizottság 1/2016. sz. határozata (2016. február 17.) az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról [2016/386]

66

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelvhez ( HL L 13., 2014.1.17. )

69

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

17.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 72/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/378 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. március 11.)

az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságoknak benyújtandó értesítések időzítése, formátuma és formanyomtatványa tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (piaci visszaélésekről szóló rendelet) és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az adatszolgáltatási kötelezettségek koherenciájának biztosítása és az e kötelezettségek hatálya alá tartozó szervezetek adminisztratív terheinek csökkentése érdekében össze kell hangolni az e rendeletben, valamint a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 27. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően elfogadandó felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeket.

(2)

Annak lehetővé tételéhez, hogy az illetékes hatóságok és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) biztosítani tudják az adatok minőségét és a piac hatékony nyomon követését, a piac integritása érdekében az illetékes hatóságoknak és az ESMA-nak minden egyes kereskedési napra vonatkozóan haladéktalanul meg kell kapniuk a hiánytalan értesítéseket.

(3)

Ahhoz, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan és eredményesen tudják felhasználni az adatokat, biztosítani kell a pénzügyi eszközökre vonatkozó értesítések benyújtásához használt sablonok és formátumok egységességét. E célból figyelembe kell venni az említett értesítésekbe foglalandó adatokra vonatkozó releváns nemzetközi standardokat.

(4)

Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.

(5)

Az ESMA nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetről, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő esetleges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.

(6)

A pénzügyi piacok zavartalan működésének biztosítása érdekében e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, és az e rendeletben foglalt rendelkezéseket ugyanattól az időponttól fogva kell alkalmazni, mint az 596/2014/EU rendeletben foglalt rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A kereskedési helyszínnek automatizált folyamatok alkalmazásával minden kereskedési napon legkésőbb közép-európai idő szerint 21:00 óráig be kell nyújtania az 596/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti illetékes hatóságának az összes olyan pénzügyi eszközre vonatkozó értesítést, amely az adott napon közép-európai idő szerint 18:00 óra előtt első alkalommal képezte az adott kereskedési helyszínre történő bevezetés iránti kérelem tárgyát, vagy amelyet első alkalommal vezettek be az adott kereskedési helyszínen, illetőleg amellyel ott első alkalommal kereskedtek, beleértve, ha a rendszerén keresztül megbízást vagy jegyzést adtak vagy a kereskedési helyszínen az eszközt kivonták a forgalomból vagy a kereskedési helyszínre történő bevezetési engedély hatálya alól.

(2)   A kereskedési helyszínnek a következő kereskedési napon legkésőbb közép-európai idő szerint 21:00 óráig automatizált folyamatok alkalmazásával be kell nyújtania az illetékes hatóságnak az olyan pénzügyi eszközökre vonatkozó értesítéseket, amelyek közép-európai idő szerint 18:00 óra után első alkalommal képezték az adott kereskedési helyszínre történő bevezetés iránti kérelem tárgyát, vagy amelyeket első alkalommal vezettek be az adott kereskedési helyszínen, illetőleg amelyekkel ott első alkalommal kereskedtek, beleértve, ha a rendszerén keresztül megbízást vagy jegyzést adtak vagy a kereskedési helyszínen az eszközt kivonták a forgalomból vagy a kereskedési helyszínre történő bevezetési engedély hatálya alól.

(3)   Az illetékes hatóságok automatizált folyamatok és a köztük és az ESMA között létrehozott biztonságos elektronikus csatornák alkalmazásával minden nap közép-európai idő szerint legkésőbb 23:59-ig továbbítják az ESMA-nak az (1) és (2) bekezdésben említett, az 596/2014/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerinti értesítéseket.

2. cikk

Az 596/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti értesítésekben feltüntetendő adatokat az e rendelet mellékletében meghatározott standardoknak és formátumoknak megfelelően, elektronikus és géppel olvasható formában, az ISO 20022 szerinti egységes XML-sablonfájlban kell benyújtani.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. július 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 600/2014/EU rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


MELLÉKLET

Az 596/2014/EU rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságoknak benyújtandó értesítésekre vonatkozó standardok és formátumok

1. táblázat

Magyarázat a 3. táblázathoz

JELÖLÉS

ADATTÍPUS

MEGHATÁROZÁS

{ALPHANUM-n}

legfeljebb n számú alfanumerikus karakter

Szövegmező

{CFI_CODE}

6 karakter

ISO 10962 szerinti CFI-kód.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerikus karakter

Az ISO 3166-1 alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerikus karakter

Az ISO 4217 pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód.

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601 szerinti dátum- és időformátum

Dátum és idő a következő formátumban:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

„YYYY” az év;

„MM” a hónap;

„DD” a nap;

„T” – azt jelenti, hogy a T betűt kell használni

„hh” az óra;

„mm” a perc;

„ss.dddddd” a másodperc és annak törtrésze;

Z az UTC-idő.

A dátumokat és időpontokat UTC-időben kell megadni.

{DATEFORMAT}

ISO 8601 szerinti dátumformátum

A dátumokat a következő formátumban kell megadni:

YYYY-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Összesen legfeljebb n számjegyből álló tizedes tört, mely legfeljebb m számú tizedesjegyet tartalmazhat

Numerikus mező pozitív és negatív értékek megjelöléséhez.

Tizedesjel: „,”. (vessző);

a negatív számok előtt „–” (mínusz) jelet kell használni;

Az értékeket kerekíteni kell és nem csonkolhatók.

{INDEX}

4 alfabetikus karakter

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI'”– EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – Future SWAP

{INTEGER-n}

Összesen legfeljebb n számjegyből álló egész szám

Numerikus mező pozitív és negatív egész számértékek megjelöléséhez.

{ISIN}

12 alfanumerikus karakter

Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód.

{LEI}

20 alfanumerikus karakter

Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító.

{MIC}

4 alfanumerikus karakter

Az ISO 10383 szabványnak megfelelő piacazonosító.

{FISN}

35 alfanumerikus karakter

ISO 18774 szabványnak megfelelő FISN-kód


2. táblázat

Az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolása a 3. táblázathoz (35–37. mező)

Alaptermék

Termék-alcsoport

További termék-alcsoport

„AGRI” – mezőgazdaság

„GROS” – gabonafélék és olajos magvak

„FWHT” – takarmánybúza

„SOYB” – szójabab

„CORN” – kukorica

„RPSD” – repcemag

„RICE” – rizs

„OTHR” – egyéb

„SOFT” – mezőgazdasági termékek (softs)

„CCOA” – kakaó

„ROBU” – robusta kávé

„WHSG” – fehér cukor

„BRWN” – nyerscukor

„OTHR” – egyéb

„POTA” – burgonya

 

„OOLI” – olívaolaj

„LAMP” – lampante

„DIRY” – tejtermék

 

„FRST” – erdészeti termékek

 

„SEAF” – tengeri eredetű élelmiszerek

 

„LSTK” – állatállomány

 

„GRIN” – gabona

„MWHT” – kenyérbúza

„NRGY” – energia

„ELEC” – villamos energia

„BSLD” – alaptermelés

„FITR” – pénzügyi kapacitásjog

„PKLD” – csúcsterhelés

„OFFP” – völgyidőszak

„OTHR” – egyéb

„NGAS” – földgáz

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – NBP

„NCGG” – NCG

„TTFG” – TTF

„OILP” – olaj

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – biodízel

„BRNX” – Brent

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – kanadai

„COND” – kondenzátum

„DSEL” – dízel

„DUBA” – Dubai

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – etanol

„FUEL” – tüzelőanyag

„FOIL” – tüzelőolaj

„GOIL” – gázolaj

„GSLN” – benzin

„HEAT” – fűtőolaj

„JTFL” – sugárhajtómű-tüzelőanyag

„KERO” – kerozin

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – nafta

„NGLO” – NGL

„TAPI” – Tapis

„URAL” – Ural

„WTIO” – WTI

„COAL” – szén

„INRG” – Inter Energy

„RNNG” – megújuló energia

„LGHT” – könnyű előpárlatok

„DIST” – desztillátumok

 

„ENVR” – környezeti

„EMIS” – kibocsátás

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAE” – EUAA

„OTHR” – egyéb

„WTHR” – időjárás

„CRBR” – szénnel kapcsolatos

 

„FRGT” – teherszállítás

„WETF” – nedves (wet)

„TNKR” – tartályhajó

„DRYF” – száraz

„DBCR” – száraz ömlesztett árut szállító hajó

„CSHP” – konténerszállító hajó

 

„FRTL” – műtrágya

„AMMO” – ammónia

„DAPH” – DAP (diammónium-foszfát)

„PTSH” – kálium-karbonát

„SLPH” – kén

„UREA” – karbamid

„UAAN” – UAN (karbamid és ammónium-nitrát)

 

„INDP” – ipari termékek

„CSTR” – építés

„MFTG” – gyártás

 

„METL” – fémek

„NPRM” – nem nemesfémek

„ALUM” – alumínium

„ALUA” – alumíniumötvözet

„CBLT” – kobalt

„COPR” – réz

„IRON” – vasérc

„LEAD” – ólom

„MOLY” – molibdén

„NASC” – NASAAC

„NICK” – nikkel

„STEL” – acél

„TINN” – ón

„ZINC” – cink

„OTHR” – egyéb

„PRME” – nemesfémek

„GOLD” – arany

„SLVR” – ezüst

„PTNM” – platina

„PLDM” – palládium

„OTHR” – egyéb

„MCEX” – Multi Commodity Exotic (multi-árualapú egzotikus)

 

 

„PAPR” – papír

„CBRD” – hullámlemez-alappapír

„NSPT” – újságnyomópapír

„PULP” – papírrost

„RCVP” – visszanyert papír

 

„POLY” – polipropilén

„PLST” – műanyag

 

„INFL” – infláció

 

 

„OEST” – hivatalos gazdasági statisztika

 

 

„OTHC” – egyéb C10, a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi eszközökkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. melléklete 10.1. táblázata 10. szakaszának meghatározása szerint.

„DLVR” – szállításos

„NDLV” – elszámolásos

 

„OTHR”– egyéb

 

 


3. táblázat

Az 596/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint benyújtandó értesítésekhez használandó standardok és formátumok

SZÁM

MEZŐ

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ HASZNÁLANDÓ STANDARDOK ÉS FORMÁTUMOK

Általános mezők

1

Eszközazonosító kód

{ISIN}

2

Az eszköz teljes neve

{ALPHANUM-350}

3

Eszközbesorolás

{CFI_CODE}

4

Árualapú származtatott termék indikátora

„true” – Igen

„false” – Nem

A kibocsátóra vonatkozó mezők

5

A kibocsátó vagy a kereskedési helyszín működtetőjének azonosítója

{LEI}

A kereskedési helyszínekre vonatkozó mezők

6

Kereskedési helyszín

{MIC}

7

A pénzügyi eszköz rövid elnevezése

{FISN}

8

A kibocsátó piacra történő bevezetés iránti kérelme

„true” – igen

„false” – nem

9

A piacra történő bevezetés jóváhagyásának időpontja

{DATE_TIME_FORMAT}

10

A piacra történő bevezetés iránti kérelem időpontja

{DATE_TIME_FORMAT}

11

A bevezetés időpontja vagy az első kereskedés időpontja

{DATE_TIME_FORMAT}

12

A lezárás időpontja

{DATE_TIME_FORMAT}

A névleges értékre vonatkozó mezők

13

Névleges pénznem 1

{CURRENCYCODE_3}

Kötvényekre és az értékpapírosított adósság egyéb formáira vonatkozó mezők

14

Teljes kibocsátott névleges összeg

{DECIMAL-18/5}

15

Lejárat időpontja

{DATEFORMAT}

16

A névleges érték pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

17

Névleges érték egységenként/minimális forgalmazott érték

{DECIMAL-18/5}

18

Rögzített kamatozás

{DECIMAL-11/10}

Százalékban megadva (például a 7.0 7 %-ot, vagy a 0.3 0,3 %-ot jelent)

19

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének azonosítója

{ISIN}

20

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének neve

{INDEX}

vagy

{ALPHANUM-25} – ha az {INDEX} lista nem tartalmazza az index nevét

21

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének futamideje

{INTEGER-3}+‘DAYS’ – napok

{INTEGER-3}+‘WEEK’ – hetek

{INTEGER-3}+‘MNTH’ – hónapok

{INTEGER-3}+‘YEAR’ – évek

22

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének bázispont-kamatkülönbözete

{INTEGER-5}

23

A kötvény szenioritása

„SNDB” – elsőhelyi adósság

„MZZD” – mezzanine

„SBOD” – alárendelt adósság

„JUND” – hátrasorolt adósság

Származtatott termékekre és értékpapírosított származtatott termékekre vonatkozó mezők

24

Lejárat időpontja

{DATEFORMAT}

25

Árszorzó

{DECIMAL-18/17}

26

Alaptermék kódja

{ISIN}

27

Mögöttes kibocsátó

{LEI}

28

Alapul szolgáló index neve

{INDEX}

vagy

{ALPHANUM-25} – ha az {INDEX} lista nem tartalmazza az index nevét

29

Alapul szolgáló index futamideje

{INTEGER-3}+‘DAYS’ – napok

{INTEGER-3}+‘WEEK’ – hetek

{INTEGER-3}+‘MNTH’ – hónapok

{INTEGER-3}+‘YEAR’ – évek

30

Az opció típusa

„PUTO” – eladási opció

„CALL” – vételi opció

„OTHR” – ha nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási opcióról van-e szó

31

Kötési árfolyam

{DECIMAL-18/13} ha az ár megadása monetáris értékkel történik

{DECIMAL-11/10} ha az ár megadása százalékkal vagy hozammal történik

{DECIMAL-18/17} ha az ár megadása bázispontban történik

„PNDG” ha az ár nem áll rendelkezésre

32

Kötési árfolyam pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

33

Az opció gyakorlásának típusa

„EURO” – európai opció

„AMER” – amerikai opció

„ASIA” – ázsiai opció

„BERM” – bermudai opció

„OTHR” – egyéb típus

34

Teljesítés típusa

„PHYS” – természetben kiegyenlített

„CASH” – készpénzben kiegyenlített

„OPTN” – a partner számára opcionális vagy harmadik fél határozza meg

Árualapú származtatott termékek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák

35

Alaptermék

Csak az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatának „Alaptermék” oszlopában levő értékek megengedettek.

36

Termék-alcsoport

Csak az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatának „Termék-alcsoport” oszlopában levő értékek megengedettek.

37

További termék-alcsoport

Csak az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatának „További termék-alcsoport” oszlopában levő értékek megengedettek.

38

Ügylet típusa

„FUTR” – határidős tőzsdei csereügylet

„OPTN” – opciós ügylet

„TAPO” – TAPOS

„SWAP” – swapügylet

„MINI” – Minis

„OTCT” – tőzsdén kívüli ügylet

„ORIT” – azonnali ügylet

„CRCK” – Crack

„DIFF” – különbözeti

„OTHR” – egyéb

39

Záróár típusa

„ARGM” – Argus/McCloskey

„BLTC”– Baltic

„EXOF”– Exchange

„GBCL” – GlobalCOAL

„IHSM” – IHS McCloskey

„PLAT”– Platts

„OTHR” – egyéb

Származtatott kamatláb-ügyletek

E szakasz mezőit csak olyan eszközök esetében kell kitölteni, amelyeknek alapul szolgáló eszköze kamatlábtípusú nem pénzügyi eszköz.

40

Referencia-kamatláb

{INDEX}

vagy

{ALPHANUM-25} – ha az {INDEX} lista nem tartalmazza a referencia-kamatlábat

41

Kamatláb-ügylet futamideje

{INTEGER-3}+‘DAYS’ – napok

{INTEGER-3}+‘WEEK’ – hetek

{INTEGER-3}+‘MNTH’ – hónapok

{INTEGER-3}+‘YEAR’ – évek

42

Névleges pénznem 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Az 1. oldal rögzített kamatlába

{DECIMAL -11/10}

Százalékban megadva (például a 7.0 7 %-ot, vagy a 0.3 0,3 %-ot jelent)

44

A 2. oldal rögzített kamatlába

{DECIMAL -11/10}

Százalékban megadva (például a 7.0 7 %-ot, vagy a 0.3 0,3 %-ot jelent)

45

A 2. oldal változó kamatlába

{INDEX}

vagy

{ALPHANUM-25} – ha az {INDEX} lista nem tartalmazza a referencia-kamatlábat

46

Kamatláb-ügylet 2. oldalának futamideje

{INTEGER-3}+‘DAYS’ – napok

{INTEGER-3}+‘WEEK’ – hetek

{INTEGER-3}+‘MNTH’ – hónapok

{INTEGER-3}+‘YEAR’ – évek

Származtatott devizaügyletek

E szakasz mezőit csak olyan eszközök esetében kell kitölteni, amelyeknek alapul szolgáló eszköze devizatípusú nem pénzügyi eszköz.

47

Névleges pénznem 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Devizapár

„FXCR” – keresztdeviza

„FXEM” – feltörekvő devizapárok

„FXMJ”– meghatározó devizapárok


17.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 72/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/379 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. március 11.)

a 684/2009/EK rendeletnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárás keretében benyújtandó adatok tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 29. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 684/2009/EK bizottsági rendelet (2) mellékletei megállapítják a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításának céljára használt elektronikus üzenetek szerkezetét és tartalmát, valamint meghatározzák a szóban forgó üzenetek bizonyos adatmezőinek kitöltéséhez szükséges kódokat.

(2)

Annak érdekében, hogy a feladás helye szerinti tagállam és az exportáló tagállam illetékes hatóságai jobban nyomon követhessék a kereskedőket, továbbá amennyiben a 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (5) bekezdése szerint jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztés mellett történő szállítására kerül sor, a feladás helye szerinti tagállam és az exportáló tagállam birtokában lévő információk közötti korreláció biztosítása végett a feladónak lehetőséget kell adni arra, hogy a kiviteli nyilatkozatot benyújtó személy vonatkozásában feltüntesse az (EU) 2015/2446 bizottsági végrehajtási rendelet (3) 1. cikkének 18. pontjában meghatározott EORI-számot (gazdálkodók nyilvántartási és azonosító száma).

(3)

A numerikus adatelemekben foglalt információk integritásának javítása érdekében nem engedhető meg az adatelemek hibás nulla értékekkel való kitöltése.

(4)

A 436/2009/EK bizottsági rendelet (4) szerint a bortermékekkel összefüggő bizonyos jelzéseket, nevezetesen az oltalom alatt álló eredetmegjelölést és az oltalom alatt álló földrajzi jelzést, a szüreti évet és a borszőlőfajtát kísérőokmánnyal kell tanúsítani. Számítógépes rendszer használata esetén az elektronikus adminisztratív okmány tartalmát ezért ki kell igazítani azért, hogy az említett jelzések rögzíthetők legyenek.

(5)

A 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 12. cikkének (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerint amennyiben egy szeszes italt adóügyi felügyelet mellett érleltek, az adott szeszes ital kora megadható annak megnevezésében, kiszerelésében vagy címkéjén. Ezért az elektronikus adminisztratív okmányban módosítani kell a szeszes italokkal összefüggő adatelemek leírását.

(6)

A szállítás törléséhez a törlési üzenetben meg kell adni a törlés okának kódját. Az említett kód lehetséges értékei egyszámjegyűek. Az érintett adatelem hosszának tehát egy számjegyre kell korlátozódnia.

(7)

Energiatermékek jövedékiadó-felfüggesztéssel tengeren vagy belvízi útvonalakon történő szállítása esetén, amennyiben a végleges címzett még nem ismeretes, amikor a feladó benyújtja az elektronikus adminisztratív okmány tervezetét, a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai a 2008/118/EK irányelv 22. cikkének megfelelően engedélyezhetik a feladónak, hogy a címzettre vonatkozó adatokat kihagyja az okmányból. A kereskedők azonosítására vonatkozó követelményeket ezért nem indokolt alkalmazni olyan esetben, amikor az jövedékiadó-felfüggesztéssel szállított energiatermékeket a 2008/118/EK irányelv 23. cikke szerint több szállítmányra osztják, és a végleges címzett még nem ismeretes.

(8)

A 95/59/EK tanácsi irányelvet (6) hatályon kívül helyezte és felváltotta a 2011/64/EU tanácsi irányelv (7). Az egyértelműség érdekében a hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat naprakésszé kell tenni a 684/2009/EK rendeletben.

(9)

A 684/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a jövedékiadó-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 684/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2.

A II. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 9., 2009.1.14., 12. o.

(2)  A Bizottság 2009. július 24-i 684/2009/EK rendelete a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 197., 2009.7.29., 24. o.).

(3)  A Bizottság 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2009. május 26-i 436/2009/EK rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 128., 2009.5.27., 15. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. január 15-i 110/2008/EK rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 39., 2008.2.13., 16. o.).

(6)  A Tanács 1995. november 27-i 95/59/EK irányelve a dohánygyártmányok fogyasztását érintő, a forgalmi adón kívüli egyéb adókról (HL L 291., 1995.12.6., 40. o.).

(7)  A Tanács 2011. június 21-i 2011/64/EU irányelve a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról (HL L 176., 2011.7.5., 24. o.).


I. MELLÉKLET

A 684/2009/EK rendelet I. mellékletének 1–6. táblázata helyébe a következő szöveg lép:

„1. táblázat

(a 3. cikk (1) bekezdésében és a 8. cikk (1) bekezdésében említett táblázat)

Elektronikus adminisztratív okmány tervezete és elektronikus adminisztratív okmány

A

B

C

D

E

F

G

 

ATTRIBÚTUM

R

 

 

 

 

a

Üzenettípus

R

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Normál kérelem (a helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó benyújtás kivételével minden esetben ez használandó),

2

=

Helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó kérelem.

Ez az üzenettípus nem jelenhet meg olyan EAO-ban, amelyhez AHK-t rendeltek, sem az e rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett papíralapú okmányban.

n1

 

b

Késleltetett benyújtás megjelölése

D

»R« a 8. cikk (1) bekezdésében említett papíralapú okmány kíséretében megkezdett szállítás EAO-jának benyújtása esetén

Lehetséges értékek:

0

=

nem,

1

=

igen.

Az érték alapértelmezésben »nem«.

Ez az adatelem nem jelenhet meg olyan EAO-ban, amelyhez AHK-t rendeltek, sem a 8. cikk (1) bekezdésében említett papíralapú okmányban.

n1

1

JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EAO

R

 

 

 

 

a

Rendeltetésihely-típuskód

R

 

Adja meg a szállítmány rendeltetési helyét az alábbi értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Adóraktár (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja),

2

=

Bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja),

3

=

Ideiglenes bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és 19. cikkének (3) bekezdése),

4

=

Közvetlen rendeltetési hely (a 2008/118/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése),

5

=

Mentességet élvező címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontja),

6

=

Kivitel (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja),

8

=

Ismeretlen rendeltetési hely (címzett ismeretlen; a 2008/118/EK irányelv 22. cikke).

n1

 

b

Szállítási idő

R

 

Adja meg a fuvarozáshoz rendes esetben szükséges időtartamot, figyelembe véve az adott szállítóeszközt és távolságot, órákban (H) vagy napokban (D) kifejezve: a H vagy D betűkódot két számjegyű szám követi (példa: H12 vagy D04). A H kódhoz tartozó szám ≤ 24. A D kódhoz tartozó szám ≤ 92.

an3

 

c

A fuvarozással kapcsolatos intézkedések

R

 

Nevezze meg az első fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személyt a következő értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Feladó,

2

=

Címzett,

3

=

Termék tulajdonosa,

4

=

Más.

n1

 

d

AHK

R

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg az EAO-tervezet érvényesítésekor

Lásd a II. melléklet 2. kódlistáját.

an21

 

e

Az EAO érvényesítésének dátuma és időpontja

R

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg az EAO-tervezet érvényesítésekor

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

 

f

Sorszám

R

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg az EAO-tervezet érvényesítésekor és a rendeltetési hely minden egyes megváltoztatásakor

A kezdeti érvényesítéskor 1-re állítják, majd 1-gyel növelik minden egyes, a rendeltetésihely-változások alkalmával a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai által előállított EAO esetében.

n..2

 

g

A frissítés érvényesítésének dátuma és időpontja

C

A 3. táblázatban foglalt, rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet érvényesítésének dátuma és időpontja; a rendeltetési hely megváltoztatása esetén a feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

2

KERESKEDŐ: Feladó

R

 

 

 

 

a

Kereskedő jövedéki száma

R

 

Adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett feladó érvényes SEED nyilvántartási számát.

an13

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3

KERESKEDŐ: Feladás helye

C

»R«, ha a 9.d rovatban feltüntetett eredettípuskód »1«

 

 

 

a

Adóraktár hivatkozási száma

R

 

Adja meg a feladási hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát.

an13

 

b

Kereskedő neve

O

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

O

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

O

 

an..10

 

f

Helység

O

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

4

BEHOZATALI VÁMHIVATAL: Feladási hely

C

»R«, ha a 9.d rovatban feltüntetett eredettípuskód »2«

 

 

 

a

Hivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg a szabad forgalomba bocsátásért felelős vámhivatal kódját. Lásd a II. melléklet 5. kódlistáját.

Olyan vámhivatal kódját adja meg, amely szerepel a vámhivatalok jegyzékében.

an8

5

KERESKEDŐ: Címzett

C

»R«, kivéve a »2 – Helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó kérelem« üzenettípust és a »8« rendeltetésihely-típuskódot

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban.)

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

»R« az »1«, »2«, »3« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »6« rendeltetésihely-típuskód esetében

Ez az adatelem az »5« rendeltetésihely-típuskódra nem alkalmazandó

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban.)

A rendeltetési hely típuskódjához:

»1«, »2«, »3« és »4«: adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántartási számát

»6«: adja meg a feladót a kiviteli vámhivatalban képviselő személy héa-azonosító számát.

an..16

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

h

EORI-szám

C

»O« a »6« rendeltetésihely-típuskód esetében

Ez az adatelem az »1«, »2«,»3«, »4«, »5« és »8« rendeltetésihely-típuskódra nem alkalmazandó

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban.)

Adja meg a 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (5) bekezdése értelmében a kiviteli nyilatkozat benyújtásáért felelős személy EORI-számát.

an..17

6

KERESKEDŐ: Mentesített címzett

C

»R« az »5« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban.)

 

 

 

a

Tagállam kódja

R

 

Adja meg a rendeltetési hely szerinti tagállamot a II. melléklet 3. kódlistája szerinti tagállami kód feltüntetésével.

a2

 

b

Adómentességi igazolás sorszáma

D

»R«, ha a sorszám a 31/96/EK bizottsági rendelettel (1) létrehozott jövedékiadó-mentességi igazoláson fel van tüntetve

 

an..255

7

KERESKEDŐ: Rendeltetési hely

C

»R« az »1« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »2«, »3« és »5« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban.)

Adja meg a jövedéki termékek tényleges rendeltetési helyét.

A »2« rendeltetésihely-típuskódnál az adatcsoport:

»O« az EAO esetében, mivel a feladás helye szerinti tagállam ebben a rovatban a bejegyzett címzett SEED-ben meghatározott címét adhatja meg,

nem vonatkozik az EAO-tervezetre.

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

»R« az »1« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »1« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban.)

A rendeltetési hely típuskódjához:

»1«: adja meg a rendeltetési hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát,

»2«, »3« és »5«: adja meg a HÉA-azonosító számot vagy bármely más azonosítót.

an..16

 

b

Kereskedő neve

C

»R« az »1«, »2«, »3« és »5« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban.)

 

an..182

 

c

Közterület neve

C

A 7.c, 7.e és 7.f rovat esetében:

»R« az »2«, »3«, »4« és »5« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »1« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban.)

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

C

 

an..10

 

f

Helység

C

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

8

VÁMHIVATAL: Rendeltetési hely

C

»R« kivitel esetén (»6« rendeltetésihely-típuskód)

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban.)

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg annak a kiviteli vámhivatalnak a kódját, amelyhez a kiviteli nyilatkozatot benyújtják. Lásd a II. melléklet 5. kódlistáját.

Olyan vámhivatal kódját adja meg, amely szerepel a kiviteli szerepet betöltő vámhivatalok jegyzékében.

an8

9

EAO

R

 

 

 

 

a

Helyi hivatkozási szám

R

 

A feladó által az EAO-hoz rendelt, a szállítmányt a feladó nyilvántartásaiban azonosító egyedi sorszám.

an..22

 

b

Számlaszám

R

 

Adja meg az áruhoz kapcsolódó számla számát. Ha még nincs készen a számla, adja meg a szállítólevél vagy bármely más fuvarokmány számát.

an..35

 

c

Számla kelte

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat »R« besorolású legyen

A 9.b rovatban feltüntetett okmány kelte.

Date

 

d

Eredet típuskódja

R

 

A szállítmány eredetéhez rendelhető értékek a következők:

1

=

Eredet – adóraktár (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett helyzetekben),

2

=

Eredet – import (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett helyzetekben).

n1

 

e

Feladás dátuma

R

 

A szállítás megkezdésének napja a 2008/118/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése értelmében. Ez a dátum legfeljebb 7 nappal lehet későbbi az EAO-tervezet benyújtásának dátumánál. A feladás dátuma a 2008/118/EK irányelv 26. cikkében említett esetben lehet múltbeli dátum is.

Date

 

f

Feladás időpontja

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat »R« besorolású legyen

A szállítás megkezdésének időpontja a 2008/118/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése értelmében. Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

Time

 

g

Megelőző AHK

D

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg új EAO érvényesítését követően, a megosztási műveletről szóló üzenet (5. táblázat) érvényesítésekor

A megadandó AHK a felváltott EAO AHK-ja.

an21

9.1

IMPORT-EV

C

»R«, ha a 9.d rovatban feltüntetett eredettípuskód »2« (import)

 

9X

 

a

Import-EV száma

R

Az EV számát vagy a feladó határozza meg az EAO-tervezet benyújtásakor, vagy a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatósága az EAO-tervezet érvényesítésekor

Adja meg az érintett termékek szabad forgalomba bocsátásakor használt egységes vámokmány(ok) számát.

an..21

10

HIVATAL: Feladás helye szerinti illetékes hatóság

R

 

 

 

 

a

Hivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai azon hivatalának kódját, amely a feladás helyén a jövedéki ellenőrzésért felel. Lásd a II. melléklet 5. kódlistáját.

an8

11

SZÁLLÍTÁSI GARANCIA

R

 

 

 

 

a

A garanciavállaló típuskódja

R

 

A garancia nyújtásáért felelős személy(ek) azonosítása a II. melléklet 6. kódlistájában feltüntetett, a garanciavállalókra vonatkozó típuskódok használatával.

n..4

12

KERESKEDŐ: Garanciavállaló

C

»R«, ha a garanciavállalókra vonatkozó alábbi típuskódok valamelyike alkalmazandó: »2«, »3«, »12«, »13«, »23«, »24«, »34«, »123«, »124«, »134«, »234« vagy »1234«

(A garanciavállalókra vonatkozó típuskódok tekintetében lásd a II. melléklet 6. kódlistáját.)

Azonosítsa a fuvarozót és/vagy a termékek tulajdonosát, ha ők nyújtják a garanciát.

2X

 

a

Kereskedő jövedéki száma

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat »R« besorolású legyen

Adja meg a fuvarozó vagy a jövedéki termékek tulajdonosa érvényes SEED nyilvántartási számát vagy héa-azonosító számát.

an13

 

b

Héa-azonosító szám

O

an..14

 

c

Kereskedő neve

C

A 12.c, d, f és g esetében:

»O«, ha a kereskedő jövedéki számát megadják, más esetben »R«

 

an..182

 

d

Közterület neve

C

 

an..65

 

e

Házszám

O

 

an..11

 

f

Irányítószám

C

 

an..10

 

g

Helység

C

 

an..50

 

h

Név és cím mezők nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

13

FUVAROZÁS

R

 

 

 

 

a

Szállítási mód kódja

R

 

Adja meg a szállítás megkezdésekor érvényes szállítási módot a II. melléklet 7. kódlistájában feltüntetett kódok használatával.

n..2

 

b

Kiegészítő információk

C

»R«, ha a szállítási mód kódja »Egyéb«,

más esetben »O«

Adja meg a szállítási mód megnevezését.

an..350

 

c

Kiegészítő információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a nyelvkódot, lásd a II. melléklet 1. kódlistáját az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

14

KERESKEDŐ: Fuvarozási ügyintéző

C

»R« az első fuvarral kapcsolatos ügyintézésért felelős személy azonosítására, ha az 1.c rovat értéke »3« vagy »4«

 

 

 

a

Héa-azonosító szám

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat »R« besorolású legyen

 

an..14

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

15

KERESKEDŐ: Első fuvarozó

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat »R« besorolású legyen

Nevezze meg az első fuvar teljesítéséért felelős személyt.

 

 

a

Héa-azonosító szám

O

 

 

an..14

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a nyelvkódot, lásd a II. melléklet 1. kódlistáját az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

16

A FUVARRAL KAPCSOLATOS ADATOK

R

 

 

99X

 

a

Szállítóegység kódja

R

 

Adja meg a 13.a rovatban megjelölt szállítási módhoz tartozó szállítóegység-kódo(ka)t.

Lásd a II. melléklet 8. kódlistáját.

n..2

 

b

Szállítóegységek azonosítása

C

»R«, kivéve, ha a szállítóegység kódja »5«

(Lásd a 16.a rovatot.)

Adja meg a szállítóegység(ek) nyilvántartási számát, kivéve, ha a szállítóegység kódja »5«.

an..35

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

»R«, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a szállítóegységek lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ezekkel a kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa).

an..350

 

e

Zárral kapcsolatos információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

f

Kiegészítő információk

O

 

Adja meg a fuvarozással kapcsolatos kiegészítő információkat, pl. minden további fuvarozó azonosító adatait, a további szállítóegységekkel kapcsolatos információkat.

an..350

 

g

Kiegészítő információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

17

EAO: Szövegtörzs

R

 

Külön adatcsoportot kell használni a szállítmányt alkotó minden egyes termék esetében.

999x

 

a

Szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási száma

R

 

Adjon meg egy egyedi sorszámot, 1-től kezdve.

n..3

 

b

Jövedéki termék kódja

R

 

Adja meg az alkalmazandó jövedékitermék-kódot; lásd a II. melléklet 11. kódlistáját.

an4

 

c

KN-kód

R

 

Adja meg a feladás napján érvényes KN-kódot.

Ezen adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie

n8

 

d

Mennyiség

R

 

Adja meg a mennyiséget (a termékkódhoz rendelt mértékegységben kifejezve – lásd a II. melléklet 11. és 12. kódlistáját).

A 2008/118/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésében említett bejegyzett címzettnek történő szállítás esetén a mennyiség nem haladhatja meg azt a mennyiséget, amely átvételére e címzett engedéllyel rendelkezik.

A 2008/118/EK irányelv 12. cikkében említett mentességet élvező szervezetnek történő szállítás esetén a mennyiség nem haladhatja meg a jövedékiadó-mentességi igazolásban megjelölt mennyiséget.

Ezen adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie

n..15,3

 

e

Bruttó tömeg

R

 

Adja meg a szállítmány (jövedéki termékek csomagolással együtt) bruttó tömegét.

n..15,2

 

f

Nettó tömeg

R

 

Adja meg a jövedéki termékek csomagolás nélküli tömegét (alkohol, alkoholtartalmú italok, energiatermékek, és a cigaretta kivételével mindenféle dohánytermék esetében).

Ezen adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie

n..15,2

 

g

Alkoholtartalom

C

»R«, ha az adott jövedéki termékre alkalmazandó

Adott esetben adja meg az alkoholtartalmat (térfogatszázalék 20 °C hőmérsékleten) a II. melléklet 11. kódlistája szerint.

Ezen adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie

n..5,2

 

h

Balling-fok

D

»R«, ha a feladási és/vagy rendeltetési hely szerinti tagállam a sör adómértékét a Balling-fok alapján szabja meg

Sör esetében adja meg a Balling-fokot, ha a feladási és/vagy rendeltetési hely szerinti tagállam a sör adómértékét ennek alapján szabja meg. Lásd a II. melléklet 11. kódlistáját.

Ezen adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie

n..5,2

 

i

Adóügyi jelölés

O

 

Adjon meg minden más szükséges információt a rendeltetési hely szerinti tagállam által előírt adóügyi jelölések tekintetében.

an..350

 

j

Adóügyi jelölés mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

k

Adóügyi jelölés használatának megjelölése

D

»R«, ha adóügyi jelölést használnak

»1«-gyel jelölje, ha a termékek adóügyi jelölést tartalmaznak vagy azokon ilyen jelölés szerepel; »0«-val jelölje, ha a termékek adóügyi jelölést nem tartalmaznak, vagy azokon ilyen jelölés nem szerepel.

n1

 

l

Eredetmegjelölés

O

 

Ebben a rovatban a következő tanúsítványokat adhatja meg:

1.

bizonyos borok esetében az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ), valamint a szüreti évvel vagy a borszőlőfajtával (borszőlőfajtákkal) kapcsolatos tanúsítványokat a 436/2009/EK bizottsági rendelet (2) 24. és 31. cikkének megfelelően a következő szöveggel kell kiállítani: »Tanúsítom, hogy a leírt terméket az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) és az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és végrehajtási aktusokban előírt szabályoknak megfelelően állították elő.« Amennyiben OEM- vagy OFJ-termékről van szó, a szöveget az OEM- vagy OFJ-termék nevének (neveinek) és a 607/2009/EK bizottsági rendelet (4) 18. cikke szerinti nyilvántartási számnak (számoknak) kell kísérnie (kísérniük);

2.

bizonyos olyan szeszes italok esetében, amelyeknél a forgalomba hozatal a szeszes ital kategóriájához vagy kategóriáihoz, a földrajzi jelzéshez vagy a termék korához kapcsolódik, a tanúsítványokat a szeszes italokra vonatkozó uniós jogszabályoknak (különösen a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 4. cikkének, 12. cikke (3) bekezdésének, 15. cikkének, valamint II. mellékletének) megfelelően a következő szöveggel kell kiállítani: »Tanúsítom, hogy a leírt termék(ek)et az 110/2008/EK bizottsági rendelet 4. cikkében, 12. cikkének (3) bekezdésében, 15. cikkében és II. mellékletében, valamint a szóban forgó rendelet alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és végrehajtási aktusokban meghatározott követelményeknek megfelelően hozták forgalomba és látták el címkével.«;

3.

a 92/83/EGK tanácsi irányelv (6) meghatározása szerint független kisüzemi sörfőzdék által főzött sör esetében, amelyre a rendeltetési hely szerinti tagállamban jövedékiadó-csökkentést szándékoznak igényelni. A tanúsítványt a következő szöveggel kell kiállítani: »Tanúsítom, hogy a leírt terméket független kisüzemi sörfőzde főzte.«;

4.

a 92/83/EGK irányelv meghatározása szerint kisüzemi szeszfőzdékben előállított etilalkohol esetében, amelyre a rendeltetési hely szerinti tagállamban jövedékiadó-csökkentést szándékoznak igényelni. A tanúsítványt a következő szöveggel kell kiállítani: »Tanúsítom, hogy a leírt terméket kisüzemi szeszfőzdében állították elő.«

an..350

 

m

Eredetmegjelölés mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

n

Gyártó mérete

O

 

Azon sör vagy szeszes ital esetében, amelyhez a 17.l mezőben (Eredetmegjelölés) tanúsítványt állítottak ki, adja meg az előző évben előállított mennyiséget hektoliter sörben, illetve hektoliter tiszta alkoholban kifejezve.

Ezen adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie

n..15

 

o

Sűrűség

C

»R«, ha az adott jövedéki termékre alkalmazandó

Adott esetben adja meg a sűrűséget 15 °C hőmérsékleten, a II. melléklet 11. kódlistája szerint.

Ezen adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie

n..5,2

 

p

Kereskedelmi megnevezés

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot kötelezővé teszi

Adja meg a termékek kereskedelmi megnevezését a fuvarozott termékek azonosítása érdekében.

Az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklete II. részének 1–9., 15. és 16. pontjában szereplő borok hordóban történő szállítása esetén: ekkor a termékleírásnak tartalmaznia kell a fenti rendelet 120. cikkében szereplő választható adatokat, feltéve, hogy azok szerepelnek a címkén vagy tervezik azok címkén való feltüntetését.

an..350

 

q

Kereskedelmi megnevezés mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

r

Termékek márkaneve

D

»R«, ha a jövedéki termék márkanévvel rendelkezik. A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy a fuvarozott termékek márkanevét nem kell megadni, ha azt a 9.b rovatban említett számlán vagy más kereskedelmi okmányon már feltüntették.

Adott esetben adja meg a termékek márkanevét.

an..350

 

s

Termékek márkaneve mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

17.1

CSOMAGOLÁS

R

 

 

99x

 

a

Csomagolás típusának kódja

R

 

Adja meg a csomagolás típusát a II. melléklet 9. kódlistája szerinti kódok egyikének feltüntetésével.

an2

 

b

Csomagok száma

C

»R«, ha megszámlálhatóként jelölik meg

Adja meg a csomagok számát a II. melléklet 9. kódlistája szerint, ha a csomagok megszámlálhatók.

n..15

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

»R«, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a csomagok lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ezekkel a kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa).

an..350

 

e

Zárral kapcsolatos információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

17.2

BORÁSZATI TERMÉKEK

D

»R« az 1308/2013/EK rendelet I. mellékletének XII. részében foglalt borászati termékek esetében

 

 

 

a

Borászati termék kategóriája

R

 

Az 1308/2013/EU rendelet I. mellékletének XII. részében foglalt borászati termékek esetében adja meg az alábbi értékek egyikét:

1

=

OEM/OFJ nélküli borok,

2

=

OEM/OFJ nélküli fajtaborok,

3

=

OEM-mel/OFJ-vel rendelkező borok,

4

=

Importált bor,

5

=

Más.

n1

 

b

Szőlőtermő övezet kódja

D

»R« a hordós borászati termékek esetében (névleges űrtartalom több mint 60 liter)

Adja meg az 1308/2013/EK rendelet VII. mellékletének 1. függeléke szerinti szőlőtermő övezetet, amelyből a szállított termék származik.

n..2

 

c

Harmadik származási ország

C

»R«, ha a 17.2.a rovatban feltüntetett borászatitermék-kategória »4« (importált bor)

Adjon meg egy a II. melléklet 4. kódlistájában felsorolt, ugyanakkor a II. melléklet 3. kódlistájában nem feltüntetett országkódot, és kivéve a »GR« országkódot.

a2

 

d

Egyéb információ

O

 

 

an..350

 

e

Egyéb információ mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

17.2.1

BORÁSZATI MŰVELETI KÓD

D

»R« a hordós borászati termékek esetében (névleges űrtartalom több mint 60 liter)

 

99x

 

a

Borászati műveleti kód

R

 

Adjon meg egy vagy több »borászati műveleti kódot« a 436/2009/EK rendelet VI. melléklete B. része 1.4.b) pontjában szereplő lista szerint.

n..2

18

OKMÁNY: Tanúsítvány

O

 

 

9x

 

a

Okmány rövid leírása

C

»R«, kivéve, ha használják a 18.c adatmezőt

Adja meg a fuvarozott termékekkel összefüggő tanúsítványok (például a 17.l rovatban említett, eredetmegjelöléssel kapcsolatos tanúsítványok) leírását.

an..350

 

b

Okmány rövid leírása mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

c

Okmányra mutató hivatkozás

C

»R«, kivéve, ha használják a 18.a adatmezőt

Adja meg a fuvarozott termékekkel kapcsolatos tanúsítványokra mutató hivatkozásokat.

an..350

 

d

Okmányra mutató hivatkozás mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2


2. táblázat

(a 4. cikk (1) bekezdésében említett táblázat)

Törlés

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUM

R

 

 

 

 

a

A törlés érvényesítésének dátuma és időpontja

C

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg az törlésiüzenet-tervezet érvényesítésekor.

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

2

JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EAO

R

 

 

 

 

a

AHK

R

 

Adja meg azon EAO AHK-ját, amelynek törlését kéri.

an21

3

TÖRLÉS

R

 

 

 

 

a

Törlés oka

R

 

Adja meg az EAO törlésének okát a II. melléklet 10. kódlistája szerinti kódok felhasználásával.

n1

 

b

Kiegészítő információk

C

»R«, ha a törlés okának kódja »0«

»O«, ha a törlés okának kódja »1«, »2«, »3« vagy »4«

(lásd a 3.a rovatot)

Adja meg az EAO törlésével kapcsolatos kiegészítő információkat.

an..350

 

c

Kiegészítő információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2


3. táblázat

(az 5. cikk (1) bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében említett táblázat)

Rendeltetési hely megváltoztatása

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUM

R

 

 

 

 

a

A rendeltetési hely megváltoztatása érvényesítésének dátuma és időpontja

C

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet tervezetének érvényesítésekor

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

2

EAO frissítése

R

 

 

 

 

a

Sorszám

C

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet tervezetének érvényesítésekor

Az EAO kezdeti érvényesítésekor 1-re állítják, majd 1-gyel növelik minden egyes rendeltetésihely-változás esetében.

n..2

 

b

AHK

R

 

Adja meg azon EAO AHK-ját, amely rendeltetési helye megváltozott.

an21

 

c

Szállítási idő

D

»R«, ha a szállítási idő is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt

Adja meg a fuvarozáshoz rendes esetben szükséges időtartamot, figyelembe véve az adott szállítóeszközt és távolságot, órákban (H) vagy napokban (D) kifejezve: a H vagy D betűkódot két számjegyű szám követi (példa: H12 vagy D04). A H kódhoz tartozó szám ≤ 24. A D kódhoz tartozó szám ≤ 92.

an3

 

d

A módosított fuvarozással kapcsolatos intézkedések

D

»R«, ha a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt

Nevezze meg a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személyt a következő értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Feladó,

2

=

Címzett,

3

=

Termék tulajdonosa,

4

=

Más.

n1

 

e

Számlaszám

D

»R«, ha a számlaszám is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt

Adja meg az áruhoz kapcsolódó számla számát. Ha még nincs készen a számla, adja meg a szállítólevél vagy bármely más fuvarokmány számát.

an..35

 

f

Számla kelte

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot »R« besorolásúvá alakítja, amennyiben a számlaszám is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt

A 2.e rovatban feltüntetett okmány kelte.

date

 

g

Szállítási mód kódja

D

»R«, ha a fuvarozási mód is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt

Adja meg a fuvarozási módot a II. melléklet 7. kódlistája szerinti kódok használatával.

n..2

 

h

Kiegészítő információk

C

»R«, ha a szállítási mód kódját megadták, és az »Egyéb«

Adja meg a szállítási mód megnevezését.

an..350

 

i

Kiegészítő információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3

MÓDOSÍTOTT rendeltetési hely

R

 

 

 

 

a

Rendeltetésihely-típuskód

R

 

Adja meg a szállítmány új rendeltetési helyét az alábbi értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Adóraktár (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja),

2

=

Bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja),

3

=

Ideiglenes bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és 19. cikkének (3) bekezdése),

4

=

Közvetlen rendeltetési hely (a 2008/118/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése),

6

=

Kivitel (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja).

n1

4

KERESKEDŐ: Új címzett

D

»R«, ha a címzett is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

»R« az »1«, »2«, »3« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »6« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

A rendeltetési hely típuskódjához:

»1«, »2«, »3« és »4«: adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántartási számát

»6«: adja meg a feladót a kiviteli vámhivatalban képviselő személy héa-azonosító számát.

an..16

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

h

EORI-szám

C

»O« a »6« rendeltetésihely-típuskód esetében

Ez az adatelem az »1«, »2«, »3« és »4« rendeltetésihely-típuskódra nem alkalmazandó

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

Adja meg a 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (5) bekezdése értelmében a kiviteli nyilatkozat benyújtásáért felelős személy EORI-számát

an..17

5

KERESKEDŐ: Rendeltetési hely

C

»R« az »1« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »2« és »3« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

Adja meg a jövedéki termékek tényleges rendeltetési helyét.

A »2« rendeltetésihely-típuskódnál az adatcsoport:

»O« a rendeltetési hely megváltoztatására vonatkozó tervezet sikeres érvényesítését követően, mivel a feladás helye szerinti tagállam ebben a rovatban a bejegyzett címzett SEED-ben meghatározott címét adhatja meg,

nem vonatkozik a rendeltetési hely megváltoztatására vonatkozó tervezetre.

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

»R« az »1« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »2« és »3« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

A rendeltetési hely típuskódjához:

»1«: adja meg a rendeltetési hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát,

»2« és »3«: adja meg a HÉA-azonosító számot vagy bármely más azonosítót.

an..16

 

b

Kereskedő neve

C

»R« az »1«, »2« és »3« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

 

an..182

 

c

Közterület neve

C

Az 5.c, 5.e és 5.f rovat esetében:

»R« az »2«, »3« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »1« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

C

 

an..10

 

f

Helység

C

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

6

VÁMHIVATAL: Rendeltetési hely

C

»R« kivitel esetén (»6« rendeltetésihely-típuskód)

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg annak a kiviteli vámhivatalnak a kódját, amelyhez a kiviteli nyilatkozatot a 2913/92/EGK rendelet 161. cikke (5) bekezdésének megfelelően benyújtják. Lásd a II. melléklet 5. kódlistáját.

Olyan vámhivatal kódját adja meg, amely szerepel a kiviteli szerepet betöltő vámhivatalok jegyzékében.

an8

7

KERESKEDŐ: Új fuvarozási ügyintéző

C

»R« a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy azonosítására, ha a 2.d rovat értéke »3« vagy »4«

 

 

 

a

Héa-azonosító szám

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat »R« besorolású legyen

 

an..14

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

8

KERESKEDŐ: Új fuvarozó

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot »R« besorolásúvá alakítja, amennyiben a fuvarozó is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt

Nevezze meg a fuvar teljesítéséért felelős új személyt.

 

 

a

Héa-azonosító szám

O

 

 

an..14

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

9

A FUVARRAL KAPCSOLATOS ADATOK

D

»R«, ha a fuvarral kapcsolatos adatok is megváltoztak a rendeltetési hely megváltoztatása miatt

 

99x

 

a

Szállítóegység kódja

R

 

Adja meg a 2.g rovatban megjelölt szállítási módhoz tartozó szállítóegység-kódo(ka)t. Lásd a II. melléklet 8. kódlistáját.

n..2

 

b

Szállítóegységek azonosítása

C

»R«, kivéve, ha a szállítóegység kódja »5«

(Lásd a 9.a rovatot.)

Adja meg a szállítóegység(ek) nyilvántartási számát, kivéve, ha a szállítóegység kódja »5«.

an..35

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

»R«, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a szállítóegységek lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ezekkel a kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa).

an..350

 

e

Zárral kapcsolatos információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a nyelvkódot; lásd a II. melléklet 1. kódlistáját.

a2

 

f

Kiegészítő információk

O

 

Adja meg a fuvarozással kapcsolatos kiegészítő információkat, pl. minden további fuvarozó azonosító adatait, a további szállítóegységekkel kapcsolatos információkat.

an..350

 

g

Kiegészítő információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2


4. táblázat

Értesítés rendeltetési hely megváltoztatásáról/Értesítés megosztásról

(az 5. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében és (6) bekezdésében, valamint a 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett táblázat)

A

B

C

D

E

F

G

1

 

ÉRTESÍTÉS

R

 

 

 

 

a

Értesítés típusa

R

A rendeltetési hely (rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló értesítés esetében) vagy a feladási hely (megosztásról szóló értesítés esetében) szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg

Adja meg az értesítés okát az alábbi értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Rendeltetési hely megváltoztatása

2

=

Megosztás

n1

 

b

Értesítés dátuma és időpontja

R

A rendeltetési hely (rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló értesítés esetében) vagy a feladási hely (megosztásról szóló értesítés esetében) szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

 

c

AHK

R

A rendeltetési hely (rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló értesítés esetében) vagy a feladási hely (megosztásról szóló értesítés esetében) szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg

Adja meg az értesítés tárgyát képező EAO AHK-ját.

an21

 

d

Sorszám

R

A rendeltetési hely (rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló értesítés esetében) vagy a feladási hely (megosztásról szóló értesítés esetében) szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg

Adja meg az EAO sorszámát.

Az EAO kezdeti érvényesítésekor 1-re állítják, majd 1-gyel növelik minden egyes rendeltetésihely-változás esetében.

n..2

2

 

ÚJ AHK

C

»R«, ha az 1.a rovatban az értesítés típusa »2«.

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg.

 

9x

 

a

AHK

R

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg.

 

an21


5. táblázat

(a 6. cikk (1) bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében említett táblázat)

Megosztási művelet

A

B

C

D

E

F

G

1

EAO megosztása

R

 

 

 

 

a

Megelőző AHK

R

 

Adja meg azon EAO AHK-ját, amelynek megosztását kéri.

Lásd a II. melléklet 2. kódlistáját.

an21

2

A megosztás helye szerinti tagállam

R

 

 

 

 

a

Tagállam kódja

R

 

A II. melléklet 3. kódlistájában szereplő tagállami kódok alkalmazásával adja meg azt a tagállamot, amelynek területén sor került a szállítmány megosztására.

a2

3

EAO megosztásával kapcsolatos adatok

R

 

A megosztás az érintett EAO két vagy több új EAO-val való teljes felváltása útján történik.

9x

 

a

Helyi hivatkozási szám

R

 

A feladó által az EAO-hoz rendelt, a szállítmányt a feladó nyilvántartásaiban azonosító egyedi sorszám.

an..22

 

b

Szállítási idő

D

»R«, ha a szállítási idő is megváltozik a megosztási művelet miatt

Adja meg a fuvarozáshoz rendes esetben szükséges időtartamot, figyelembe véve az adott szállítóeszközt és távolságot, órákban (H) vagy napokban (D) kifejezve: a H vagy D betűkódot két számjegyű szám követi (példa: H12 vagy D04). A H kódhoz tartozó szám ≤ 24. A D kódhoz tartozó szám ≤ 92.

an3

 

c

A módosított fuvarozással kapcsolatos intézkedések

D

»R«, ha a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy is megváltozik a megosztási művelet miatt

Nevezze meg az első fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személyt a következő értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Feladó,

2

=

Címzett,

3

=

Termék tulajdonosa,

4

=

Más.

n1

3.1

MÓDOSÍTOTT rendeltetési hely

R

 

 

 

 

a

Rendeltetésihely-típuskód

R

 

Adja meg a szállítmány rendeltetési helyét az alábbi értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Adóraktár (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja),

2

=

Bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja),

3

=

Ideiglenes bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és 19. cikkének (3) bekezdése),

4

=

Közvetlen rendeltetési hely (a 2008/118/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése),

6

=

Kivitel (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja),

8

=

Ismeretlen rendeltetési hely (címzett ismeretlen; a 2008/118/EK irányelv 22. cikke)

n1

3.2

KERESKEDŐ: Új címzett

C

»O«, kivéve, ha a rendeltetésihely-típuskód »8«

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.1.a rovatban.)

A rendeltetési hely típuskódjához:

»1«, »2«, »3«, »4« és »6«: A címzett megosztási műveletet követő változása esetében ezt az adatcsoportot »R« besorolásúvá alakítja.

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

»R« az »1«, »2«, »3« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »6« rendeltetésihely-típuskód esetében

Ez az adatelem az »8« rendeltetésihely-típuskódra nem alkalmazandó

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.1.a rovatban.)

A rendeltetési hely típuskódjához:

»1«, »2«, »3« és »4«: adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántartási számát

»6«: adja meg a feladót a kiviteli vámhivatalban képviselő személy héa-azonosító számát.

an..16

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

h

EORI-szám

C

»O« a »6« rendeltetésihely-típuskód esetében

Ez az adatelem az »1«, »2«, »3«, »4« és »8« rendeltetésihely-típuskódra nem alkalmazandó

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.1.a rovatban.)

Adja meg a 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (5) bekezdése értelmében a kiviteli nyilatkozat benyújtásáért felelős személy EORI-számát

an..17

3.3

KERESKEDŐ: Rendeltetési hely

C

»R« az »1« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »2« és »3« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.1.a rovatban.)

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

»R« az »1« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »2« és »3« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.1.a rovatban.)

A rendeltetési hely típuskódjához:

»1«: adja meg a rendeltetési hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát,

»2« és »3«: adja meg a HÉA-azonosító számot vagy bármely más azonosítót.

an..16

 

b

Kereskedő neve

C

»R« az »1«, »2« és »3« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.1.a rovatban.)

 

an..182

 

c

Közterület neve

C

A 3.3.c, 3.3.e és 3.3.f rovat esetében:

»R« az »2«, »3« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »1« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.1.a rovatban.)

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

C

 

an..10

 

f

Helység

C

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3.4

VÁMHIVATAL: Rendeltetési hely

C

»R« kivitel esetén (»6« módosított rendeltetésihely-típuskód)

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.1.a rovatban.)

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg annak a kiviteli vámhivatalnak a kódját, amelyhez a kiviteli nyilatkozatot a 2913/92/EGK rendelet 161. cikke (5) bekezdésének megfelelően benyújtják.

Lásd a II. melléklet 5. kódlistáját.

Olyan vámhivatal kódját adja meg, amely szerepel a kiviteli szerepet betöltő vámhivatalok jegyzékében.

an8

3.5

KERESKEDŐ: Új fuvarozási ügyintéző

C

»R« a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy azonosítására, ha a 3.c rovat értéke »3« vagy »4«

 

 

 

a

Héa-azonosító szám

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat »R« besorolású legyen

 

an..14

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3.6

KERESKEDŐ: Új fuvarozó

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot »R« besorolásúvá alakítja, amennyiben a fuvarozó is megváltozik a megosztási művelet miatt

Nevezze meg az új fuvar teljesítéséért felelős személyt.

 

 

a

Héa-azonosító szám

O

 

 

an..14

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3.7

A FUVARRAL KAPCSOLATOS ADATOK

D

»R«, ha a fuvarral kapcsolatos adatok is megváltoztak a megosztási művelet miatt

 

99X

 

a

Szállítóegység kódja

R

 

Adja meg a szállítóegység-kódo(ka)t. Lásd a II. melléklet 8. kódlistáját.

n..2

 

b

Szállítóegységek azonosítása

C

»R«, kivéve, ha a szállítóegység kódja »5«

(lásd a 3.7.a rovatot)

Adja meg a szállítóegység(ek) nyilvántartási számát, kivéve, ha a szállítóegység kódja »5«.

an..35

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

»R«, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a szállítóegységek lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ezekkel a kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa).

an..350

 

e

Zárral kapcsolatos információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

f

Kiegészítő információk

O

 

Adja meg a fuvarozással kapcsolatos kiegészítő információkat, pl. minden további fuvarozó azonosító adatait, a további szállítóegységekkel kapcsolatos információkat.

an..350

 

g

Kiegészítő információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3.8

EAO: Szövegtörzs

R

 

Külön adatcsoportot kell használni a szállítmányt alkotó minden egyes termék esetében.

999x

 

a

Szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási száma

R

 

Adja meg a termékhez kapcsolódó, az eredeti (megosztást megelőző) EAO-ban feltüntetett szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási számát. A szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási számát valamennyi »EAO megosztásával kapcsolatos adatok« rovat tekintetében egyedi módon kell megadni.

Ezen adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie

n..3

 

b

Jövedéki termék kódja

R

 

Adja meg az alkalmazandó jövedékitermék-kódot; lásd a II. melléklet 11. kódlistáját.

an..4

 

c

KN-kód

R

 

Adja meg a megosztási műveletről szóló értesítés benyújtása napján érvényes KN-kódot.

Ezen adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie

n8

 

d

Mennyiség

R

 

Adja meg a mennyiséget (a termékkódhoz rendelt mértékegységben kifejezve – lásd a II. melléklet 11. és 12. kódlistáját).

A 2008/118/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésében említett bejegyzett címzettnek történő szállítás esetén a mennyiség nem haladhatja meg azt a mennyiséget, amely átvételére e címzett engedéllyel rendelkezik.

A 2008/118/EK irányelv 12. cikkében említett mentességet élvező szervezetnek történő szállítás esetén a mennyiség nem haladhatja meg a jövedékiadó-mentességi igazolásban megjelölt mennyiséget.

Ezen adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie

n..15,3

 

e

Bruttó tömeg

R

 

Adja meg a szállítmány (jövedéki termékek csomagolással együtt) bruttó tömegét.

Ezen adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie

n..15,2

 

f

Nettó tömeg

R

 

Adja meg a jövedéki termékek csomagolás nélküli tömegét.

Ezen adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie

n..15,2

 

i

Adóügyi jelölés

O

 

Adjon meg minden más szükséges információt a rendeltetési hely szerinti tagállam által előírt adóügyi jelölések tekintetében.

an..350

 

j

Adóügyi jelölés mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

k

Adóügyi jelölés használatának megjelölése

D

»R«, ha adóügyi jelölést használnak

»1«-gyel jelölje, ha a termékek adóügyi jelölést tartalmaznak vagy azokon ilyen jelölés szerepel; »0«-val jelölje, ha a termékek adóügyi jelölést nem tartalmaznak vagy azokon ilyen jelölés nem szerepel.

n1

 

o

Sűrűség

C

»R«, ha az adott jövedéki termékre alkalmazandó

Adott esetben adja meg a sűrűséget 15 °C hőmérsékleten, a II. melléklet táblázatának 11. kódlistája szerint.

Ezen adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie

n..5,2

 

p

Kereskedelmi megnevezés

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot kötelezővé teszi

Adja meg a termékek kereskedelmi megnevezését a fuvarozott termékek azonosítása érdekében.

an..350

 

q

Kereskedelmi megnevezés mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

r

Termékek márkaneve

D

»R«, ha a jövedéki termék márkanévvel rendelkezik

Adott esetben adja meg a termékek márkanevét.

an..350

 

s

Termékek márkaneve mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3.8.1

CSOMAGOLÁS

R

 

 

99x

 

a

Csomagolás típusának kódja

R

 

Adja meg a csomagolás típusát a II. melléklet 9. kódlistája szerinti kódok egyikének feltüntetésével.

an2

 

b

Csomagok száma

C

»R«, ha megszámlálhatóként jelölik meg

Adja meg a csomagok számát a II. melléklet 9. kódlistája szerint, ha a csomagok megszámlálhatók.

n..15

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

»R«, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a csomagok lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ezekkel a kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa).

an..350

 

e

Zárral kapcsolatos információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2


6. táblázat

(a 7. cikkben és a 8. cikk (3) bekezdésében említett táblázat)

Átvételi elismervény/Kiviteli elismervény

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUM

R

 

 

 

 

a

Az átvételi/kiviteli elismervény érvényesítésének dátuma és időpontja

C

A rendeltetési hely szerinti/exportáló tagállam illetékes hatóságai adják meg az átvételi/kiviteli elismervény érvényesítésekor

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

2

JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EAO

R

 

 

 

 

a

AHK

R

 

Adja meg az EAO AHK-ját. Lásd a II. melléklet 2. kódlistáját.

an21

 

b

Sorszám

R

 

Adja meg az EAO sorszámát.

Az EAO kezdeti érvényesítésekor 1-re állítják, majd 1-gyel növelik minden egyes rendeltetésihely-változás esetében.

n..2

3

KERESKEDŐ: Címzett

C

»R«, kivéve, ha a megfelelő elektronikus adminisztratív okmányban az üzenettípus adateleme »2 – Helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó kérelem«

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

– »R« az »1«, »2«, »3« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »6« rendeltetésihely-típuskód esetében

»5« rendeltetésihely-típuskód esetében nem alkalmazandó

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

A rendeltetési hely típuskódjához:

»1«, »2«, »3« és »4«: adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántartási számát

»6«: adja meg a feladót a kiviteli vámhivatalban képviselő személy héa-azonosító számát.

an..16

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

h

EORI-szám

C

»O« a »6« rendeltetésihely-típuskód esetében

Ez az adatelem az »1«, »2«,»3«, »4«, »5« és »8« rendeltetésihely-típuskódra nem alkalmazandó

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

Adja meg a 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (5) bekezdése értelmében a kiviteli nyilatkozat benyújtásáért felelős személy EORI-számát

an..17

4

KERESKEDŐ: Rendeltetési hely

C

»R« az »1« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »2«, »3« és »5« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

Adja meg a jövedéki termékek tényleges rendeltetési helyét.

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

»R« az »1« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »2«, »3« és »5« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

A rendeltetési hely típuskódjához:

»1«: adja meg a rendeltetési hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát,

»2«, »3« és »5«: adja meg a HÉA-azonosító számot vagy bármely más azonosítót.

an..16

 

b

Kereskedő neve

C

»R« az »1«, »2«, »3« és »5« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

 

an..182

 

c

Közterület neve

C

A 4.c, 4.e és 4.f rovat esetében:

»R« az »2«, »3«, »4« és »5« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »1« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

C

 

an..10

 

f

Helység

C

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

5

VÁMHIVATAL: Rendeltetési hely

C

»R« az »1«, »2«, »3«, »4« és »5« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai azon hivatalának kódját, amely a rendeltetési helyen a jövedéki ellenőrzésért felel. Lásd a II. melléklet 5. kódlistáját.

an8

6

ÁTVÉTELI/KIVITELI ELISMERVÉNY

R

 

 

 

 

a

Jövedéki termékek érkezésének napja

R

 

A szállítás 2008/118/EK irányelv 20. cikkének (2) bekezdése szerinti befejezésének napja.

Date

 

b

Átvétel átfogó értékelése

R

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Átvétel elfogadva és kielégítő,

2

=

Átvétel elfogadva, de nem kielégítő,

3

=

Átvétel elutasítva,

4

=

Átvétel részben elutasítva,

21

=

Kilépés elfogadva és kielégítő,

22

=

Kilépés elfogadva, de nem kielégítő,

23

=

Kilépés elutasítva.

n..2

 

c

Kiegészítő információk

O

 

Adja meg a jövedéki termékek átvételével kapcsolatos kiegészítő információkat.

an..350

 

d

Kiegészítő információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

7

ÁTVÉTELI/KIVITELI ELISMERVÉNY: Szövegtörzs

C

»R«, ha az »Átvétel átfogó értékelése« rovat értéke nem »1« vagy »21«

(lásd a 6.b rovatot)

 

999X

 

a

Szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási száma

R

 

Adja meg az ugyanarra a jövedéki termékre vonatkozó EAO szövegtörzs-bejegyzésének egyedi hivatkozási számát (1. táblázat, 17.a rovat), mint amelyiknél a vonatkozó EAO esetében nem az »1« vagy »21« kódot alkalmazták.

Ezen adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie

n..3

 

b

Hiány- vagy többletmutató

D

»R«, ha a vonatkozó szövegtörzs-bejegyzésben hiány vagy többlet van feltüntetve

Lehetséges értékek:

S

=

hiány,

E

=

többlet.

a1

 

c

Megállapított hiány vagy többlet

C

»R«, ha a 7.b rovatban mutatót tüntettek fel

Adja meg a mennyiséget (a termékkódhoz rendelt mértékegységben kifejezve – lásd a 11. és 12. kódlistát).

Ezen adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie

n..15,3

 

d

Jövedéki termék kódja

R

 

Adja meg az alkalmazandó jövedékitermék-kódot; lásd a II. melléklet 11. kódlistáját.

an4

 

e

Elutasított mennyiség

C

»R«, ha az »Átvétel átfogó értékelése« rovat értéke »4«

(lásd a 6.b rovatot)

Adja meg a mennyiséget (a termékkódhoz rendelt mértékegységben kifejezve – lásd a II. melléklet 11. és 12. táblázatát) minden egyes, termékek elutasításáról szóló szövegtörzs-bejegyzés tekintetében.

Ezen adatelem értékének nullánál nagyobbnak kell lennie

n..15,3

7.1

»NEM KIELÉGÍTŐ« MINŐSÍTÉS OKA

D

»R« minden olyan szövegtörzs-bejegyzés esetében, amelynél az »Átvétel átfogó értékelésénél« feltüntetett érték »2«, »3«, »4«, »22« vagy »23«

(lásd a 6.b rovatot)

 

9X

 

a

»Nem kielégítő« minősítés oka

R

 

Lehetséges értékek:

0

=

Egyéb,

1

=

Többlet,

2

=

Hiány,

3

=

Termék megrongálódott,

4

=

Sérült zár,

5

=

ECS (exportellenőrzési rendszer) által jelentve,

7

=

Az ideiglenes engedélyben foglalt mennyiséget meghaladó mennyiség.

n1

 

b

Kiegészítő információk

C

»R«, ha a nem kielégítő minősítés okának kódja »0«

»O«, ha a nem kielégítő minősítés okának kódja »1«, »2«, »3«, »4«, »5« vagy »7«

(lásd a 7.1.a rovatot)

Adja meg a jövedéki termékek átvételével kapcsolatos kiegészítő információkat.

an..350

 

c

Kiegészítő információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2”


(1)  A Bizottság 1996. január 10-i 31/96/EK rendelete a jövedéki adómentességi igazolásról (HL L 8., 1996.1.11., 11. o.).

(2)  A Bizottság 2009. május 26-i 436/2009/EK rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 128., 2009.5.27., 15. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1308/2013/EU rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 67. o.).

(4)  A Bizottság 2009. július 14-i 607/2009/EK rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról (HL L 193., 2009.7.24., 60. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról (HL L 39., 2008.2.13., 16. o.).

(6)  A Tanács 1992. október 19-i 92/83/EGK irányelve az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról (HL L 316., 1992.10.31., 21. o.).


II. MELLÉKLET

A 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 11. pontjában szereplő táblázat (Jövedéki termék) a következőképpen módosul:

1.

a T200 jövedékitermék-kód sorában a „Leírás” oszlopban szereplő bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Cigaretta, a 2011/64/EU tanácsi irányelv (*) 3. cikkének meghatározása szerint, valamint az említett irányelv 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően cigarettának tekintendő termékek;

(*)  A Tanács 2011. június 21-i 2011/64/EU irányelve a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról (HL L 176., 2011.7.5., 24. o.).”;"

2.

a T300 jövedékitermék-kód sorában a „Leírás” oszlopban szereplő bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Szivarok és szivarkák, a 2011/64/EU irányelv 4. cikkének meghatározása szerint”;

3.

a T400 jövedékitermék-kód sorában a „Leírás” oszlopban szereplő bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Cigaretta sodrására szánt finomra vágott dohány, a 2011/64/EU irányelv 5. cikke (2) bekezdésének meghatározása szerint”;

4.

a T500 jövedékitermék-kód sorában a „Leírás” oszlopban szereplő bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Fogyasztási dohány, a 2011/64/EU irányelv 5. cikke (1) bekezdésének meghatározása szerint – kivéve az ugyanazon irányelv 5. cikkének (2) bekezdése szerinti, cigaretta sodrására szánt finomra vágott dohányt –, valamint a cigaretta sodrására szánt finomra vágott dohány kivételével a fogyasztási dohánynak minősülő termékek, a szóban forgó irányelv 2. cikke (2) bekezdésének meghatározása szerint.”17.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 72/51


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/380 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. március 16.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 16-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

236,2

MA

101,5

SN

176,8

TN

107,9

TR

93,2

ZZ

143,1

0707 00 05

MA

84,5

TR

148,3

ZZ

116,4

0709 93 10

MA

59,8

TR

156,6

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

48,7

IL

72,6

MA

59,7

TN

66,6

TR

64,7

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

141,2

TR

94,8

ZZ

118,0

0808 10 80

BR

88,6

US

171,8

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

111,3

CL

168,4

CN

73,0

TR

153,6

ZA

101,4

ZZ

121,5


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

17.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 72/53


A TANÁCS (EU) 2016/381 HATÁROZATA

(2016. március 14.)

a kikötő szerinti állam hatósága által végzett ellenőrzésekről szóló Párizsi Memorandum kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéssel foglalkozó bizottságában az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikkére és 218. cikke (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A tengerbiztonság, a tengerhajózási biztonság, a szennyezés megelőzése, valamint a fedélzeti élet- és munkakörülmények hatékonyan javíthatók a követelményeknek nem megfelelő hajók számának a tagállamok joghatósága alá tartozó vizeken történő drasztikus csökkentése révén, a vonatkozó egyezmények, nemzetközi szabályzatok és határozatok szigorú alkalmazásával.

(2)

Bár elsődlegesen a lobogó szerinti állam feladata annak ellenőrzése, hogy a hajók megfelelnek-e a tengerbiztonságra, a tengerhajózási biztonságra, a szennyezés megelőzésére és a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó nemzetközi előírásoknak, a szemléket követően a hajónak és felszerelésének az egyezmények által az adott hajóra vonatkozóan meghatározott követelményeknek megfelelő állapotban tartása a hajótársaság felelősségi körébe tartozik. Ugyanakkor több, lobogó szerinti állam súlyos mulasztásokat követett el e nemzetközi előírások bevezetése és kikényszerítése terén.

(3)

Ezért – a követelményeknek nem megfelelő hajókkal szembeni második védelmi vonalként – a tengerbiztonságra, a tengerhajózási biztonságra, a szennyezés megelőzésére, valamint a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó nemzetközi előírások betartását a kikötő szerinti államnak is ellenőriznie kell, elismerve ugyanakkor, hogy a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés nem szemle, a kapcsolódó ellenőrzési formanyomtatványok pedig nem tengerállósági bizonyítványok. Az Unió parti tagállamainak felségvizein hajózó és azok kikötőit használó hajók vonatkozásában alkalmazandó nemzetközi követelmények tényleges hatékony kikényszerítésében összehangolt megközelítéssel kell elkerülni a verseny torzulását.

(4)

A 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) meghatározza a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés uniós rendszerét, valamint átfogalmazza és megerősíti az e téren 1995 óta érvényben lévő korábbi uniós szabályozást. Az uniós rendszer a kikötő szerinti állam hatósága által végzett ellenőrzésekről szóló, 1982. január 26-án aláírt Párizsi Memorandum (a továbbiakban: Párizsi Memorandum) már meglévő rendszerére épül.

(5)

Az uniós tagállamokat illetően a 2009/16/EK irányelv az uniós jog hatálya alá von a Párizsi Memorandum keretében kidolgozott bizonyos eljárásokat, eszközöket és elvégzett tevékenységeket. Az említett irányelv értelmében a Párizsi Memorandum illetékes szerve által hozott bizonyos határozatok kötelező erejűvé válnak az Unió tagállamaira nézve.

(6)

A Párizsi Memorandumnak a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéssel foglalkozó bizottsága évente ülésezik, és tanácskozásai során döntést hoz bizonyos, joghatással bíró kérdésekben.

(7)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 218. cikkének (9) bekezdése értelmében a Bizottság javaslata alapján a tanácsi határozatot fogad el a megállapodásokkal létrehozott szervekben az Unió által képviselendő álláspontok kialakítására vonatkozóan, amennyiben az ilyen szervnek joghatással bíró jogi aktusokat kell elfogadnia.

(8)

Mivel a Párizsi Memorandum belső szabályai megnehezítik azt, hogy az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdésével összhangban az Unió nevében képviselendő álláspontot időben ki lehessen alakítani a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéssel foglalkozó bizottság üléseire, célszerű több évre előre meghatározni az uniós álláspontot, annak alapelveit és irányvonalait, valamint kialakítani az uniós álláspont évről évre történő meghatározásának keretét. Emellett a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéssel foglalkozó bizottság ülésein tárgyalt témák túlnyomó többsége a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseket érint, és azok ezért általában egyetlen uniós jogi aktus, nevezetesen a 2009/16/EK irányelv hatálya alá tartoznak. A Párizsi Memorandummal kapcsolatos sajátos körülményekre tekintettel ezért lehetőség van arra, hogy az Unió által képviselendő általános álláspontot kerüljön kialakítására ezekre a bizottsági ülések.

(9)

Az Unió nem szerződő fele a Párizsi Memorandumnak. Ezért a Tanácsnak fel kell hatalmaznia a tagállamokat arra, hogy az Unió nevében képviselendő álláspontnak megfelelően járjanak el, és a bizottság által hozott határozatokat magukra nézve kötelezőnek ismerjék el.

(10)

A lobogó szerinti államok fehér, szürke és fekete listájának összeállítására alkalmazott jelenlegi módszer bizonyítottan aránytalan és nem szándékolt következményekkel jár a kis flottával rendelkező, lobogó szerinti államokra nézve. Ugyanakkor az alternatív számítási módszer kidolgozása csak lassan halad előre. Éppen ezért fontos mihamarabb kidolgozni egy alternatív módszert annak biztosítása érdekében, hogy az eljárás igazságos legyen.

(11)

A Párizsi Memorandum hatékonyságának és megfelelő működésének a biztosításában i a Párizsi Memorandumban részes harmadik országokkal a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéssel foglalkozó bizottság keretében folytatott szakértői megbeszéléseknek és együttműködésnek.

(12)

Ez a határozat a 2016 és 2019 közötti időszakra vonatkozik,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Párizsi Memorandum kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéssel foglalkozó bizottságának éves ülésén a joghatással bíró határozatok elfogadása során az Európai Unió nevében képviselendő álláspontot e határozat I. melléklete határozza meg.

2. cikk

A Párizsi Memorandum kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéssel foglalkozó bizottságának éves ülésén az Unió nevében képviselendő álláspont évről évre történő meghatározása e határozat II. mellékletének megfelelően történik.

3. cikk

Azok a tagállamok, amelyeke a Párizsi Memorandum hatálya alá tartoznak az Unió nevében képviselendő, 1. cikkben említett álláspontnak megfelelően, az Unió érdekében együttesen járnak el.

4. cikk

Ez a határozat 2016. április 1-jén lép hatályba.

Ez a határozat 2019. december 31-én hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

M.H.P. VAN DAM


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/16/EK irányelve a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről (HL L 131., 2009.5.28., 57. o.).


I. MELLÉKLET

A KIKÖTŐ SZERINTI ÁLLAM HATÓSÁGA ÁLTAL VÉGZETT ELLENŐRZÉSEKRŐL SZÓLÓ PÁRIZSI MEMORANDUM KIKÖTŐ SZERINT ILLETÉKES ÁLLAM ÁLTALI ELLENŐRZÉSSEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁGÁBAN AZ UNIÓ NEVÉBEN KÉPVISELENDŐ ÁLLÁSPONT

Alapelvek

Azok a tagállamok, amelyek a Párizsi Memorandum hatálya alá tartoznak, a Párizsi Memorandum kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéssel foglalkozó bizottságának keretében, az Unió érdekében együttesen eljárva:

a)

a 2009/16/EK irányelv által elérni kívánt céloknak megfelelően járnak el, különös tekintettel arra a célra, hogy javuljon a tengerbiztonság, a tengerhajózási biztonság, hatékonyabbá váljon a szennyezés megelőzése, és javuljanak a fedélzeti élet- és munkakörülmények, azáltal, hogy a vonatkozó egyezmények, nemzetközi szabályzatok és határozatok szigorú alkalmazásával a követelményeket nem kielégítő hajók számát drasztikus mértékben csökkentik;

b)

előmozdítják azt, hogy a Párizsi Memorandum részes felei a felségvizein hajózó és a kikötőiket használó hajók vonatkozásában alkalmazandó nemzetközi követelmények hatékony kikényszerítésesében összehangolt megközelítéssel kell elkerülni a verseny torzulását;

c)

együttműködnek a Párizsi Memorandum keretében annak érdekében, hogy átfogó ellenőrzési rendszer jöjjön létre és az ellenőrzéssel járó terhek igazságosan oszlik el a felek között, elsősorban annak révén, hogy elfogadják a Párizsi Memorandum 11. mellékletében foglalt, közösen elfogadott módszertannak megfelelően meghatározott éves ellenőrzési kötelezettségvállalásokat;

d)

a Párizsi Memorandum keretében azon munkálkodnak, hogy a hajók ellenőrzéséért felelős megfelelő illetékes hatóságokat tartsanak fenn, amelyekhez kellő számú személyzetet és – különösen képzett ellenőröket osztanak be, például felvétel útján;

e)

gondoskodnak arról, hogy a Párizsi Memorandum keretében elfogadott intézkedések összhangban álljanak a nemzetközi joggal és különösen a tengerbiztonságra, a tengerhajózási biztonságra, a szennyezés megelőzésére és a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó releváns egyezményekkel, nemzetközi szabályzatokkal és határozatokkal;

f)

előmozdítják a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzést végző más szervekkel közös megközelítések kidolgozását;

g)

gondoskodnak a többi uniós szakpolitikával való összhangról, elsősorban a külkapcsolatok, a biztonság és a környezetvédelem terén, valamint egyéb területeken.

Irányvonalak

Azok a tagállamok, amelyek a Párizsi Memorandum hatálya alá tartoznak, az Unió érdekében együttesen eljárva arra törekszenek, hogy a Párizsi Memorandum keretében támogassák:

A.

az alábbiak elfogadását, annak érdekében, hogy a 2009/16/EK irányelvnek megfelelően biztosított legyen a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzések uniós rendszerének évről évre történő zökkenőmentes működése:

1.

a hajók ellenőrzésre való kiválasztására szolgáló kockázati profil következő elemei:

a)

a lobogóknak a Párizsi Memorandum keretében kidolgozott és a 801/2010/EU bizottsági rendelet (1) mellékletében meghatározott képlet szerinti fehér, szürke és fekete listája;

b)

az elismert szervezetek teljesítménylistája a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéssel foglalkozó bizottság által annak 37. ülésén, 2004 májusában elfogadott (4.5.2. napirendi pont) módszertannak megfelelően;

c)

a társaság teljesítményére vonatkozó képlethez szükséges átlagos hiányossági és visszatartási arány a 802/2010/EU bizottsági rendelet (2) melléklete alapján;

2.

a Párizsi Memorandum eljárásait és iránymutatásait érintő valamennyi olyan, joghatással bíró módosítás vagy frissítés, amely összhangban áll a 2009/16/EK irányelv által elérni kívánt – és mindenekelőtt a fokozottabb tengerbiztonságra és tengerhajózási biztonságra, a szennyezés hatékonyabb megelőzésére, valamint a fedélzeti élet- és munkakörülmények javítására irányuló – célokkal;

B.

egy a lobogó szerinti államok fehér, szürke és fekete listájának összeállítására vonatkozó alternatív módszer lehető leghamarabbi kidolgozását annak biztosítása érdekében, hogy a lista igazságos legyen, függetlenül a flotta méretétől.


(1)  A Bizottság 2010. szeptember 13-i 801/2010/EU rendelete a 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke (3) bekezdésének a lobogó szerinti állammal kapcsolatos kritériumok tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2010.9.14., 1. o.).

(2)  A Bizottság 2010. szeptember 13-i 802/2010/EU rendelete a 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke (3) bekezdésének és 27. cikkének a társaság teljesítménye tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2010.9.14., 4. o.).


II. MELLÉKLET

A KIKÖTŐ SZERINTI ÁLLAM HATÓSÁGA ÁLTAL VÉGZETT ELLENŐRZÉSEKRŐL SZÓLÓ PÁRIZSI MEMORANDUM KIKÖTŐ SZERINT ILLETÉKES ÁLLAM ÁLTALI ELLENŐRZÉSSEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁGÁBAN AZ UNIÓ NEVÉBEN KÉPVISELENDŐ ÁLLÁSPONT ÉVENTE TÖRTÉNŐ MEGHATÁROZÁSA

A Párizsi Memorandum kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéssel foglalkozó bizottságának minden éves ülése előtt meg kell tenni a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az Unió nevében képviselendő álláspont figyelembe vegye az Európai Bizottságnak továbbított valamennyi vonatkozó információt, valamint azokat a megvitatandó dokumentumokat, amelyek az I. mellékletben meghatározott alapelveknek és irányvonalaknak megfelelően az EU hatáskörébe tartoznak.

Ebből a célból, a fenti információk alapján a Bizottság szolgálatai – a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéssel foglalkozó bizottság adott ülését megelőzően kellő időben – vizsgálat és jóváhagyás céljából megküldik a Tanács vagy a Tanács előkészítő szervei számára az Unió tervezett álláspontjának konkrét részleteit rögzítő előkészítő dokumentumot.


17.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 72/57


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/382 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. március 15.)

a Németország által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján egy bizonyos típusú kábelcsupaszító gép forgalomba hozatalának megtiltásáról hozott intézkedésről

(az értesítés a C(2016) 1520. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Németország a 2006/42/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően tájékoztatta a Bizottságot arról az intézkedéséről, amelyet a Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing (Kína) által gyártott és a Fringo GmbH&Co.KG (Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin) által forgalmazott QJ-001 típusú kábelcsupaszító gép forgalomba hozatalának megtiltásáról hozott.

(2)

Az intézkedés meghozatalának oka az volt, hogy a kábelcsupaszító gép nem felel meg a 2006/42/EK irányelv I. mellékletében meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

(3)

A 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.2.4.3. pontja („Vészleállítás”) előírja, hogy a gépet el kell látni egy vagy több vészleállító berendezéssel, hogy a meglevő vagy közelgő veszélyt el lehessen hárítani. Ez alól kivételt képeznek az alábbiak: a) olyan gép, amelyen egy vészleállító berendezés nem csökkentené a kockázatot, akár azért, mert nem csökkentené a leállási időt, akár azért, mert nem tenné lehetővé a kockázat kezeléséhez szükséges különleges intézkedéseket; b) hordozható kézi és/vagy kézi irányítású gép. A kábelcsupaszító gépet, amely nem képez kivételt, nem látták el vészleállító kapcsolóval.

(4)

A 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.3.7. pontja („A mozgó részekkel kapcsolatos veszélyek”) előírja, hogy a gép mozgó részeit úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az olyan érintkezés, ami balesethez vezethet, megakadályozható legyen, illetve ha a kockázat fennáll, akkor el kell látni védőburkolattal vagy védőberendezésekkel. A kábelcsupaszító gép a következő hiányosságokat mutatta:

védőburkolatok hiánya miatt a mozgó részek okozta veszélyek; jelen esetben védőborítás nélküli ékszíj,

nem elegendő távolság a veszélyövezettől; jelen esetben, amennyiben nem tartják be a biztonsági távolságokat, a kéz egészen a görgőkig behelyezhető a kábelcsatornákba.

(5)

A 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.7.1. pontja („A gépre vonatkozó információk és figyelmeztetések”) értelmében minden írott vagy szóbeli információt és figyelmeztetést azon a hivatalos közösségi nyelven(eken) kell feltüntetni, amelyet a Szerződésnek megfelelően az a tagállam határoz meg, amelyben a gépet forgalomba hozzák és/vagy üzembe helyezik, és ezt kérésre ki lehet egészíteni a kezelők által értett egyéb közösségi hivatalos nyelvvel(ekkel). A kábelcsupaszító gép esetében a kézikönyvben található figyelmeztetéseket kizárólag angolul adták meg.

(6)

A 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.7.4.2. pontja („A használati utasítás tartalma”) meghatározza azokat az információkat, amelyeket a használati utasításoknak tartalmazniuk kell. A kábelcsupaszító gép üzemeltetési kézikönyve nem tartalmazta az 1.7.4.2. pont l) alpontja által előírt, az eleve biztonságos tervezés, a megtett óvintézkedések és kiegészítő biztonsági intézkedések ellenére fennmaradó kockázatra és a kibocsátott hangteljesítményre vonatkozó információkat. Az 1.7.4.2. pont e) alpontja által előírt, a gép használatához, karbantartásához és javításához, valamint a megfelelő működés ellenőrzéséhez szükséges rajzok, diagramok, leírások és magyarázatok nagyrészt hiányoztak vagy nem voltak egyértelműek.

(7)

A Bizottság felkérte a Fringo GmbH&Co.KG és a City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing vállalatokat, hogy tegyék meg észrevételeiket a Németország által hozott intézkedésekre vonatkozóan. Erre azonban nem érkezett válasz.

(8)

A német hatóságok által benyújtott bizonyítékok vizsgálata során megerősítést nyert, hogy a Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing (Kína) által gyártott és a Fringo GmbH&Co.KG (Németország) által forgalmazott QJ-001 típusú kábelcsupaszító gép nem felel meg a 2006/42/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a megfelelés hiánya pedig súlyos kockázatot jelent a felhasználók testi épségére nézve. Ezért a Németország által hozott intézkedést indokoltnak kell tekinteni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Indokolt Németország azon intézkedése, amely a Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing (Kína) által gyártott és a Fringo GmbH&Co.KG (Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin) által forgalmazott QJ-001 típusú kábelcsupaszító gép forgalomba hozatalának tilalmára vonatkozik.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 15-én.

a Bizottság részéről

Elżbieta BIEŃKOWSKA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 157., 2006.6.9., 24. o.


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

17.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 72/59


AZ AKCS–EU NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGÁNAK 1/2016 HATÁROZATA

(2016. március 7.)

a Vállalkozásfejlesztési Központ pénzügyi szabályzatától való eltérés jóváhagyásáról [2016/383]

AZ AKCS–EU NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodás (1) III. mellékletére és különösen annak 2. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel az AKCS–EK Nagykövetek Bizottságának a Vállalkozásfejlesztési Központ pénzügyi szabályzatáról szóló, 2004. december 17-i 5/2004 határozatára (2),

mivel:

(1)

Az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött AKCS–EU partnerségi megállapodás (a továbbiakban: az AKCS–EU partnerségi megállapodás) III. melléklete értelmében az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának nyomon kell követnie a Vállalkozásfejlesztési Központ általános stratégiáját és felügyeletet kell gyakorolnia az igazgatótanács munkája felett.

(2)

Az AKCS–EU partnerségi megállapodás III. melléklete előírja, hogy a Vállalkozásfejlesztési Központ igazgatótanácsa megállapítja a pénzügyi és személyzeti szabályzatot és a működési szabályokat.

(3)

A Vállalkozásfejlesztési Központnak az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága 8/2005 határozatával (3) elfogadott alapszabálya és eljárási szabályzata (a továbbiakban: a Vállalkozásfejlesztési Központ alapszabálya) és az AKCS–EK Nagykövetek Bizottságának az 5/2004 határozata (4) (a továbbiakban: a Vállalkozásfejlesztési Központ pénzügyi szabályzata) tartalmaz biztosítékokat az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának tájékoztatásával és az általa gyakorolt felügyelettel kapcsolatban.

(4)

Az AKCS–EU Miniszterek Tanácsa a 2014. június 19–20-án Nairobiban tartott 39. ülésén együttes nyilatkozatban megállapodott a Vállalkozásfejlesztési Központ rendezett bezárásáról és az AKCS–EU partnerségi megállapodás III. mellékletének módosításáról, valamint arról, hogy e cél érdekében hatásköröket ruháznak az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságára ezen ügyek előmozdítása érdekében, a szükséges határozatok elfogadása céljából.

(5)

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága a 4/2014 határozatában (5) emlékeztet arra, hogy a Vállalkozásfejlesztési Központ bezárása folyamán tiszteletben kell tartani a Vállalkozásfejlesztési Központ felügyeleti hatóságának az AKCS–EU partnerségi megállapodás III. mellékletében meghatározott hatásköreit, valamint az AKCS–EU Miniszterek Tanácsa által az együttes nyilatkozatban rögzített részletes szabályokat.

(6)

A Vállalkozásfejlesztési Központ igazgatótanácsa a 2015. október 19-én kelt levelében azzal a kéréssel fordult az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságához, hogy a Vállalkozásfejlesztési Központ bezárásának összefüggésében el kíván térni a Vállalkozásfejlesztési Központ pénzügyi szabályzata 27. cikkének (1) és (5) bekezdésétől, és ennek előzetes jóváhagyását kérte a felügyeleti hatóságoktól.

(7)

A Vállalkozásfejlesztési Központ pénzügyi szabályzatának és a Vállalkozásfejlesztési Központ személyzeti szabályzatának (6) a Vállalkozásfejlesztési Központ rendezett bezárási folyamata miatt esetlegesen szükségessé váló módosítása vagy az azoktól való eltérések rugalmas eljárást tesznek szükségessé.

(8)

A Vállalkozásfejlesztési Központ pénzügyi szabályzata 27. cikkének (1) bekezdésében meghatározott követelményt, miszerint ugyanaz a könyvvizsgálói vállalkozás három egymást követő évnél hosszabb időszakra nem nevezhető ki, valamint az említett szabályzat 27. cikkének (5) bekezdésében szereplő követelményt, miszerint e vállalkozásnak évente jogszabályban előírt könyvvizsgálati jelentést kell készítenie, ki kell igazítani annak érdekében, hogy a szervezet bezárásának összefüggésében hatékonyabb eljárást lehessen biztosítani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága kedvező véleményt nyilvánít a Vállalkozásfejlesztési Központ pénzügyi szabályzata 27. cikkének (1) bekezdésétől és 27. cikkének (5) bekezdésétől való, azonnali hatályú eltérés tekintetében.

(2)   A Vállalkozásfejlesztési Központ pénzügyi szabályzata 27. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a Vállalkozásfejlesztési Központ egy és ugyanazon könyvvizsgálói vállalkozást nevezheti ki a 2013–2016-os pénzügyi éveket érintő, négyéves időszak egészére. Ezt a vállalkozást a Vállalkozásfejlesztési Központ pénzügyi szabályzatában szereplő közbeszerzési eljárásnak megfelelően kell kiválasztani.

A Vállalkozásfejlesztési Központ pénzügyi szabályzata 27. cikkének (5) bekezdésétől eltérve többéves pénzügyi felülvizsgálatot indítanak a még nem felülvizsgált pénzügyi évek tekintetében, és egyetlen végső jelentést fognak benyújtani a Vállalkozásfejlesztési Központ igazgatótanácsának.

2. cikk

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága felhatalmazza a Vállalkozásfejlesztési Központ igazgatótanácsát, hogy eltérjen a Vállalkozásfejlesztési Központ pénzügyi szabályzatától és a Vállalkozásfejlesztési Központ személyzeti szabályzatától és/vagy módosítsa azokat, amennyiben ez a Vállalkozásfejlesztési Központ rendezett bezárási folyamata miatt esetlegesen szükségessé válik. A Vállalkozásfejlesztési Központ igazgatótanácsának haladéktalanul értesítenie kell az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságát bármely ilyen, a Vállalkozásfejlesztési Központ pénzügyi szabályzatától történő eltérésről és/vagy az annak módosításáról szóló döntésről.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 7-én.

az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága részéről

az elnök

P. DE GOOIJER


(1)  A Cotonouban 2000. június 23-án aláírt (HL L 317., 2000.12.15., 3. o.), Luxembourgban 2005. június 25-én (HL L 209., 2005.8.11., 27. o.) és Ouagadougouban 2010. június 22-én (HL L 287., 2010.11.4., 3. o.) aláírt megállapodások által módosított megállapodás.

(2)  HL L 70., 2006.3.9., 52. o.

(3)  HL L 66., 2006.3.8., 16. o.

(4)  Az AKCS–EK Nagykövetek Bizottságának 2004. december 17-i 5/2004 határozata a Vállalkozásfejlesztési Központ pénzügyi szabályzatáról (HL L 70., 2006.3.9., 52. o.)

(5)  HL L 330., 2014.11.15., 61. o.

(6)  HL L 348., 2005.12.30., 54. o.


17.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 72/61


AZ AKCS–EU NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGÁNAK 2/2016 HATÁROZATA

(2016. március 7.)

a Vállalkozásfejlesztési Központ igazgatótanácsa egy tagjának kinevezéséről [2016/384]

AZ AKCS–EU NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az első alkalommal 2005. június 25-én Luxembourgban módosított (1) és második alkalommal 2010. június 22-én Ouagadougouban módosított (2), az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között Cotonouban 2000. június 23-án aláírt partnerségi megállapodásra (3) és különösen annak III. melléklete 2. cikkének (6) bekezdésére,

tekintettel az AKCS–EK Nagykövetek Bizottságának a Vállalkozásfejlesztési Központ alapszabályáról és eljárási szabályzatáról szóló, 2005. július 20-i 8/2005 határozatára (4) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Vállalkozásfejlesztési Központ alapszabályának és eljárási szabályzatának 9. cikke úgy rendelkezik, hogy az igazgatótanács tagjait a Nagykövetek Bizottsága nevezi ki legfeljebb ötéves időtartamra.

(2)

A Vállalkozásfejlesztési Központ jelenlegi igazgatótanácsában az AKCS-t képviselő – az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 2013. július 30-i, a 2/2014 határozattal (5) módosított 3/2013 határozatával (6) kinevezett – három tag hivatali ideje 2018. szeptember 6-ig vagy a Vállalkozásfejlesztési Központ megszűnéséig tart, attól függően, hogy melyik időpont következik be korábban.

(3)

Az egyik tag lemondása következtében egy hely megüresedett.

(4)

Ezért a hivatali idő hátralévő részére egy új tagot kell kinevezni az igazgatótanácsba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága a Vállalatfejlesztési Központ igazgatótanácsába Maria MACHAILO-ELLIS helyére a következő személyt nevezi ki:

Lekwalo Leta MOSIENYANE.

2. cikk

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága hatáskörén belül esetlegesen később meghozandó határozatok sérelme nélkül a Vállalkozásfejlesztési Központ igazgatótanácsa a hivatali idő hátralévő részére – azaz 2018. szeptember 6-ig vagy a Központ megszűnéséig, attól függően, hogy melyik időpont következik be korábban – a következő személyekből áll:

 

Jacek ADAMSKI,

 

Martin BENKO,

 

Nicole BOLLEN,

 

John Atkins ARUHURI,

 

Lekwalo Leta MOSIENYANE

 

Félix MOUKO.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba. Ez a határozat a Vállalkozásfejlesztési Központ helyzetétől függően bármikor felülvizsgálható.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 7-én.

az AKCS–EU Nagykövetek Bizottsága részéről

az elnök

P. DE GOOIJER


(1)  Megállapodás a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapodás módosításáról (HL L 209., 2005.8.11., 27. o.).

(2)  Megállapodás a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt és Luxembourgban 2005. június 25-én első alkalommal módosított partnerségi megállapodás második alkalommal történő módosításáról (HL L 287., 2010.11.4., 3. o.).

(3)  HL L 317., 2000.12.5., 3. o.

(4)  HL L 66., 2006.3.8., 16. o.

(5)  Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 2014. augusztus 5-i 2/2014 határozata a Vállalkozásfejlesztési Központ (CDE) igazgatótanácsi tagjainak kinevezéséről (HL L 245., 2014.8.20., 9. o.).

(6)  HL L 263., 2013.10.5., 18. o.


17.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 72/63


AZ EU–NORVÉGIA VEGYES BIZOTTSÁG 1/2016. sz. HATÁROZATA

(2016. február 8.)

az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról [2016/385]

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti, 1973. május 14-én Brüsszelben aláírt megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 11. cikkére,

tekintettel a megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvre (2) (a továbbiakban: a 3. jegyzőkönyv),

mivel:

(1)

A megállapodás 11. cikke a származási szabályokat megállapító, valamint az EU, Norvégia, Svájc (ideértve Liechtensteint is), Izland, Törökország, a Feröer-szigetek és a barcelonai folyamat résztvevői, azaz Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Palesztina (3), Szíria és Tunézia közötti származási kumulációról rendelkező 3. jegyzőkönyvre hivatkozik.

(2)

A 3. jegyzőkönyv 39. cikke úgy rendelkezik, hogy e jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról a megállapodás 29. cikkével létrehozott vegyes bizottság határozhat.

(3)

A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (4) (a továbbiakban: az egyezmény) célja a származási szabályokról szóló, a pán-euromediterrán övezet országai között jelenleg hatályos jegyzőkönyvek egyetlen egységes jogi aktussal történő helyettesítése.

(4)

Mind az EU, mind Norvégia 2011. június 15-én írta alá az egyezményt.

(5)

Az EU és Norvégia 2012. március 26-án, illetve 2011. november 9-én helyezte letétbe elfogadási okmányát az egyezmény letéteményesénél. Következésképpen, az egyezmény 10. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyezmény az EU és Norvégia tekintetében 2012. május 1-jén, illetve 2012. január 1-jén lépett hatályba.

(6)

A stabilizációs és társulási folyamat résztvevőit és a Moldovai Köztársaságot az egyezmény felvette a pán-euromediterrán származási kumulációs övezetbe.

(7)

A megállapodás 3. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell oly módon, hogy az az egyezményre hivatkozzon,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv helyébe az e határozat mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2015. május 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2016. február 8-án.

a Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Petros SOURMELIS


(1)  HL L 171., 1973.6.27., 2. o.

(2)  HL L 117., 2006.5.2., 2. o.

(3)  A megnevezés nem értelmezhető a palesztin állam elismeréseként és nem érinti az egyes tagállamoknak a kérdésre vonatkozó álláspontjait.

(4)  HL L 54., 2013.2.26., 4. o.


MELLÉKLET

3. jegyzőkönyv

a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről

1. cikk

Az alkalmazandó származási szabályok

E megállapodás végrehajtása tekintetében a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (1) (a továbbiakban: az egyezmény) I. függeléke és II. függelékének vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény I. függelékében és II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben szereplő „releváns megállapodás” kifejezés e megállapodásra történő hivatkozásként értelmezendő.

2. cikk

A jogviták rendezése

Amennyiben az egyezmény I. függelékének 32. cikke szerinti ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket nem lehet rendezni az ellenőrzést kérő vámhatóságok és az ezen ellenőrzésnek a végrehajtásáért felelős vámhatóságok között, ezeket a vitákat a vegyes bizottság elé kell terjeszteni.

Az importőr és az importáló ország vámhatóságai közötti viták rendezésére vonatkozóan minden esetben az említett ország jogszabályai az irányadók.

3. cikk

A jegyzőkönyv módosítása

E jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról a vegyes bizottság határozhat.

4. cikk

Az egyezmény felmondása

(1)   Amennyiben akár az EU, akár Norvégia írásban értesíti az egyezmény letéteményesét arról, hogy az egyezmény 9. cikke értelmében fel kívánja mondani az egyezményt, az EU és Norvégia e megállapodás végrehajtása érdekében azonnal tárgyalásokat kezd a származási szabályokról.

(2)   Az e tárgyalások eredményeképpen megállapított új származási szabályok hatálybalépéséig e megállapodás tekintetében továbbra is az egyezmény I. függelékében és II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben előírt, a felmondás időpontjában hatályos származási szabályok alkalmazandók. Mindazonáltal az egyezmény I. függelékében és II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben előírt származási szabályok a felmondás időpontjától kezdve kizárólag az EU és Norvégia közötti kétoldalú kumulációt lehetővé tevő rendelkezésekként értelmezendők.

5. cikk

Átmeneti rendelkezések – kumuláció

Az egyezmény I. függeléke 16. cikkének (5) bekezdése és 21. cikkének (3) bekezdése ellenére amennyiben a kumuláció csak az EFTA-államokat, a Feröer-szigeteket, az Európai Uniót, Törökországot, a stabilizációs és társulási folyamat résztvevőit és a Moldovai Köztársaságot érinti, származási igazolásként mind az EUR.1 szállítási bizonyítvány, mind a származási nyilatkozat elfogadható.


(1)  HL L 54., 2013.2.26., 4. o.


17.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 72/66


AZ EU–IZLAND VEGYES BIZOTTSÁG 1/2016. sz. HATÁROZATA

(2016. február 17.)

az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról [2016/386]

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti, 1972. július 22-én Brüsszelben aláírt megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 11. cikkére,

tekintettel a megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvre (a továbbiakban: a 3. jegyzőkönyv),

mivel:

(1)

A megállapodás 11. cikke a származási szabályokat megállapító, valamint az EU, Izland, Svájc (ideértve Liechtensteint is), Norvégia, Törökország, a Feröer-szigetek és a barcelonai folyamat résztvevői, azaz Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Palesztina (2), Szíria és Tunézia közötti származási kumulációról rendelkező 3. jegyzőkönyvre hivatkozik.

(2)

A 3. jegyzőkönyv 39. cikke úgy rendelkezik, hogy e jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról a megállapodás 30. cikkével létrehozott vegyes bizottság határozhat.

(3)

A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (3) (a továbbiakban: az egyezmény) célja a származási szabályokról szóló, a pán-euromediterrán övezet országai között jelenleg hatályos jegyzőkönyvek egyetlen egységes jogi aktussal történő helyettesítése.

(4)

Az EU és Izland 2011. június 15-én, illetve 2011. június 30-án írta alá az egyezményt.

(5)

Az EU és Izland 2012. március 26-án, illetve 2012. március 12-én helyezte letétbe elfogadási okmányát az egyezmény letéteményesénél. Következésképpen, az egyezmény 10. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyezmény az EU és Izland tekintetében 2012. május 1-jén lépett hatályba.

(6)

A stabilizációs és társulási folyamat résztvevőit és a Moldovai Köztársaságot az egyezmény felvette a pán-euromediterrán származási kumulációs övezetbe.

(7)

A megállapodás 3. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell oly módon, hogy az az egyezményre hivatkozzon,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv helyébe az e határozat mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2015. május 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2016. február 17-én.

a Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Petros SOURMELIS


(1)  HL L 301., 1972.12.31., 2. o.

(2)  A megnevezés nem értelmezhető a palesztin állam elismeréseként és nem érinti az egyes tagállamoknak a kérdésre vonatkozó álláspontjait.

(3)  HL L 54., 2013.2.26., 4. o.


MELLÉKLET

3. jegyzőkönyv

a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről

1. cikk

Az alkalmazandó származási szabályok

E megállapodás végrehajtása tekintetében a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (1) (a továbbiakban: az egyezmény) I. függeléke és II. függelékének vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény I. függelékében és II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben szereplő „releváns megállapodás” kifejezés e megállapodásra történő hivatkozásként értelmezendő.

2. cikk

A jogviták rendezése

Amennyiben az egyezmény I. függelékének 32. cikke szerinti ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket nem lehet rendezni az ellenőrzést kérő vámhatóságok és az ezen ellenőrzésnek a végrehajtásáért felelős vámhatóságok között, ezeket a vitákat a vegyes bizottság elé kell terjeszteni.

Az importőr és az importáló ország vámhatóságai közötti viták rendezésére vonatkozóan minden esetben az említett ország jogszabályai az irányadók.

3. cikk

A jegyzőkönyv módosítása

E jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról a vegyes bizottság határozhat.

4. cikk

Az egyezmény felmondása

(1)   Amennyiben akár az EU, akár Izland írásban értesíti az egyezmény letéteményesét arról, hogy az egyezmény 9. cikke értelmében fel kívánja mondani az egyezményt, az EU és Izland e megállapodás végrehajtása érdekében azonnal tárgyalásokat kezd a származási szabályokról.

(2)   Az e tárgyalások eredményeképpen megállapított új származási szabályok hatálybalépéséig e megállapodás tekintetében továbbra is az egyezmény I. függelékében és II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben előírt, a felmondás időpontjában hatályos származási szabályok alkalmazandók. Mindazonáltal az egyezmény I. függelékében és II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben előírt származási szabályok a felmondás időpontjától kezdve kizárólag az EU és Izland közötti kétoldalú kumulációt lehetővé tevő rendelkezésekként értelmezendők.

5. cikk

Átmeneti rendelkezések – kumuláció

Az egyezmény I. függeléke 16. cikkének (5) bekezdése és 21. cikkének (3) bekezdése ellenére, amennyiben a kumuláció csak az EFTA-államokat, a Feröer-szigeteket, az Európai Uniót, Törökországot, a stabilizációs és társulási folyamat résztvevőit és a Moldovai Köztársaságot érinti, származási igazolásként mind az EUR.1 szállítási bizonyítvány, mind a származási nyilatkozat elfogadható.


(1)  HL L 54., 2013.2.26., 4. o.


Helyesbítések

17.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 72/69


Helyesbítés az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 13., 2014. január 17. )

A 26. oldalon, az 58. cikk d) pontjának iii. alpontjában:

a következő szövegrész:

„iii.

más, az a) és a b) pontba nem tartozó orvosi radiológiai tevékenységek esetében az adott körülményeknek megfelelően az orvosi sugárterheléssel összefüggő sugárvédelmi kérdésekkel kapcsolatos konzultáció és tanácsadás céljából rendelkezésre kell állnia orvosi fizikus szakértőnek;”

helyesen:

„iii.

más, az i. és a ii. pontba nem tartozó orvosi radiológiai tevékenységek esetében az adott körülményeknek megfelelően az orvosi sugárterheléssel összefüggő sugárvédelmi kérdésekkel kapcsolatos konzultáció és tanácsadás céljából rendelkezésre kell állnia orvosi fizikus szakértőnek;”.