ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 14

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. január 21.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/60 rendelete (2016. január 19.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klórpirifosz megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

 

A Bizottság (EU) 2016/61 végrehajtási rendelete (2016. január 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

18

 

 

A Bizottság (EU) 2016/62 végrehajtási rendelete (2016. január 20.) a baromfihús-ágazatra vonatkozóan a 616/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2016. január 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben és behozatalijog-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

20

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2016/63 határozata (2016. január 15.) Horvátországnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményhez történő csatlakozásáról

23

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/64 iránymutatása (2015. november 18.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás (az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) módosításáról (EKB/2015/34)

25

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/65 iránymutatása (2015. november 18.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról (EKB/2015/35)

30

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/66 iránymutatása (2015. november 26.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatás módosításáról (EKB/2015/40)

36

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

21.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/60 RENDELETE

(2016. január 19.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klórpirifosz megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A klórpirifosz tekintetében a megengedett szermaradék-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) a 396/2005/EK rendelet II. melléklete és III. mellékletének B. része állapította meg.

(2)

Az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 21. cikkének megfelelően a Bizottság felkérte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban: Hatóság), hogy végezze el a klórpirifosz toxikológiai felülvizsgálatát. A Hatóság 2014. április 22-én közzétette megállapításait (3).

(3)

A 396/2005/EK rendelet 43. cikkének megfelelően a Bizottság felkérte a Hatóságot, hogy az új toxikológiai referenciaértékek alapján adjon ki indokolással ellátott véleményt a klórpirifosz tekintetében érvényes MRL-ekről. A Hatóság 2015. június 12-én benyújtotta indokolással ellátott véleményét (4).

(4)

A Hatóság megállapította, hogy a mandarin, alma, körte, őszibarack, csemegeszőlő, feketeszeder, málna, ribiszke, köszméte/egres, kivi, ananász, burgonya, paradicsom, paprika, padlizsán/tojásgyümölcs, dinnye, görögdinnye, fejeskáposzta, kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai, articsóka, póréhagyma és cukorrépa tekintetében jelenleg érvényben lévő MRL-ek fogyasztóvédelmi szempontból aggályosak lehetnek. A Hatóság ezért e termékek esetében a jelenlegi MRL-ek csökkentését javasolta. A Hatóság rámutatott arra, hogy a hatóanyagnak a feketeszeder, ribiszke, köszméte/egres, kivi, ananász, burgonya, dinnye, görögdinnye, kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai és póréhagyma esetében való használata már nem támogatott, és az ezekre az árukra vonatkozó MRL-ek tekintetében további vizsgálatra van szükség a kockázatkezelők részéről. A szóban forgó árukra vonatkozó MRL-eket ezért az adott meghatározási határnak megfelelő értéken kell megállapítani.

(5)

A Bizottság konzultációt folytatott a növényvédő szerek maradékanyagaival foglalkozó uniós referencialaboratóriumokkal arról, hogy szükséges-e az egyes meghatározási határok kiigazítása. Az említett laboratóriumok arra a következtetésre jutottak, hogy bizonyos áruk vonatkozásában a technikai fejlődés következtében egyedi meghatározási határokat kell megállapítani.

(6)

Az MRL-ekre vonatkozó megfelelő módosítások – a Hatóság indokolással ellátott véleménye alapján és a kérdés szempontjából jelentős tényezőket figyelembe véve – eleget tesznek a 396/2005/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek.

(7)

A Bizottság a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül kikérte az Unió kereskedelmi partnereinek véleményét az új MRL-ekről, és megállapításaikat figyelembe vette.

(8)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

A módosított MRL-ek érvénybe lépése előtt elegendő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok, a harmadik országok és az élelmiszer-ipari vállalkozások felkészülhessenek az MRL-ek módosításából fakadó új követelmények teljesítésére.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. augusztus 10-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(3)  EFSA, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide human health risk assessment of the active substance chlorpyrifos. (A klórpirifosz hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő, az emberi egészségre jelentett kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés.) EFSA Journal 2014;12(4):3640, [34 o.] doi: 10.2903/j.efsa.2014.3640.

(4)  EFSA, 2015. Indoklással ellátott vélemény a klórpirifosz hatóanyag egyes aggályos szermaradék-határértékeinek (MRL-ek) részletes kockázatértékeléséről (Reasoned opinion on the refined risk assessment regarding certain maximum residue levels (MRLs) of concern for the active substance chlorpyrifos). EFSA Journal 2015;13(6):4142, [41 o.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4142.


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. mellékletben a klórpirifoszra vonatkozó oszlop helyébe a következő szöveg lép:

„Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (3)

Klórpirifosz (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

0110000

Citrusfélék

 

0110010

Grapefruitfélék

0,3

0110020

Narancs

0,3

0110030

Citrom

0,2

0110040

Zöld citrom/lime

0,3

0110050

Mandarin

1,5

0110990

Egyéb

0,3

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

0,05 (1)

0120010

Mandula

 

0120020

Paradió/brazil dió

 

0120030

Kesu/kesudió

 

0120040

Gesztenye

 

0120050

Kókuszdió

 

0120060

Mogyoró

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

 

0120080

Pekándió

 

0120090

Fenyőmag

 

0120100

Pisztácia

 

0120110

Dió

 

0120990

Egyéb

 

0130000

Almatermésűek

 

0130010

Alma

0,01  (1)

0130020

Körte

0,01  (1)

0130030

Birsalma

0,5

0130040

Naspolya

 (2)

0130050

Japán naspolya

 (2)

0130990

Egyéb

0,5

0140000

Csonthéjasok

 

0140010

Sárgabarack/kajszi

0,05

0140020

Cseresznye

0,3

0140030

Őszibarack

0,01  (1)

0140040

Szilva

0,2

0140990

Egyéb

0,05 (1)

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

0151000

a)

Szőlő

 

0151010

Csemegeszőlő

0,01  (1)

0151020

Borszőlő

0,5

0152000

b)

Szamóca

0,2

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

 

0153010

Feketeszeder

0,01  (1)

0153020

Hamvas szeder

0,05 (1)

0153030

Málna (piros és sárga)

0,01  (1)

0153990

Egyéb

0,05 (1)

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

0154010

Fürtös áfonya

0,05 (1)

0154020

Tőzegáfonya

0,05 (1)

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

0,01  (1)

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

0,01  (1)

0154050

Csipkebogyó

 (2)

0154060

Faeper (fekete és fehér)

 (2)

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

 (2)

0154080

Fekete bodza

 (2)

0154990

Egyéb

0,05 (1)

0160000

Egyéb gyümölcsök

 

0161000

a)

ehető héjúak

0,05 (1)

0161010

Datolya

 

0161020

Füge

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

0161050

Karambola/uborkafa

 (2)

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 (2)

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 (2)

0161990

Egyéb

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

0,01  (1)

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

0,05 (1)

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

0,05 (1)

0162040

Fügekaktusz

 (2)

0162050

Csillagalma

 (2)

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 (2)

0162990

Egyéb

0,05 (1)

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

0163010

Avokádó

0,05 (1)

0163020

Banán

3

0163030

Mangó

0,05 (1)

0163040

Papája

0,05 (1)

0163050

Gránátalma

0,05 (1)

0163060

Csirimojó/krémalma

 (2)

0163070

Guáva/guajava

 (2)

0163080

Ananász

0,01  (1)

0163090

Kenyérgyümölcs

 (2)

0163100

Durián

 (2)

0163110

Tüskés annóna

 (2)

0163990

Egyéb

0,05 (1)

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

 

0211000

a)

burgonya

0,01  (1)

0212000

b)

trópusi gyökér és gumós zöldségek

0,05 (1)

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

0212030

Jamszgyökér

 

0212040

Nyílgyökér

 (2)

0212990

Egyéb

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

0213010

Cékla

0,05 (1)

0213020

Sárgarépa

0,1

0213030

Gumós zeller

0,05 (1)

0213040

Torma

0,05 (1)

0213050

Csicsóka

0,05 (1)

0213060

Pasztinák/paszternák

0,05 (1)

0213070

Petrezselyemgyökér

0,05 (1)

0213080

Retek

0,2

0213090

Bakszakáll

0,05 (1)

0213100

Karórépa

0,05 (1)

0213110

Tarlórépa

0,05 (1)

0213990

Egyéb

0,05 (1)

0220000

Hagymafélék

 

0220010

Fokhagyma

0,05 (1)

0220020

Vöröshagyma

0,2

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

0,05 (1)

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

0,05 (1)

0220990

Egyéb

0,05 (1)

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

0231000

a)

burgonyafélék

 

0231010

Paradicsom

0,01  (1)

0231020

Étkezési paprika

0,01  (1)

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

0,4

0231040

Okra/bámia

0,5

0231990

Egyéb

0,5

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

0,05 (1)

0232010

Uborka

 

0232020

Apró uborka

 

0232030

Cukkini

 

0232990

Egyéb

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

 

0233010

Dinnye

0,01  (1)

0233020

Sütőtök

0,05 (1)

0233030

Görögdinnye

0,01  (1)

0233990

Egyéb

0,05 (1)

0234000

d)

csemegekukorica

0,05 (1)

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,05 (1)

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

 

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

0,05 (1)

0241010

Brokkoli

 

0241020

Karfiol

 

0241990

Egyéb

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

0242010

Kelbimbó

0,05 (1)

0242020

Fejeskáposzta

0,01  (1)

0242990

Egyéb

0,05 (1)

0243000

c)

leveles káposzta

 

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

0,01  (1)

0243020

Kel

0,05 (1)

0243990

Egyéb

0,05 (1)

0244000

d)

karalábé

0,05 (1)

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

0,05 (1)

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

 

0251010

Galambbegysaláta

 

0251020

Fejes salátafélék

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

 (2)

0251060

Borsmustár/rukkola

 

0251070

Vörös mustár

 (2)

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

 

0251990

Egyéb

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

 

0252010

Spenótfélék

 

0252020

Kövér porcsin

 (2)

0252030

Mangold

 

0252990

Egyéb

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajok

 (2)

0254000

d)

vízitorma

 

0255000

e)

cikóriasaláta

 

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

 

0256010

Turbolya

 

0256020

Metélőhagyma

 

0256030

Zellerlevél

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

0256050

Zsálya

 (2)

0256060

Rozmaring

 (2)

0256070

Kakukkfű

 (2)

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 (2)

0256090

Babérlevél

 (2)

0256100

Tárkony

 (2)

0256990

Egyéb

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

0,05 (1)

0260010

Bab (hüvelyben)

 

0260020

Bab (hüvely nélkül)

 

0260030

Borsó (hüvelyben)

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

 

0260050

Lencse

 

0260990

Egyéb

 

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

 

0270010

Spárga

0,05 (1)

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

0,05 (1)

0270030

Szárzeller

0,05 (1)

0270040

Olasz édeskömény

0,05 (1)

0270050

Articsóka

0,01  (1)

0270060

Póréhagyma

0,01  (1)

0270070

Rebarbara

0,05 (1)

0270080

Bambuszrügy

 (2)

0270090

Pálmafa csúcsrügy

 (2)

0270990

Egyéb

0,05 (1)

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,05 (1)

0280010

Termesztett gomba

 

0280020

Vadgomba

 

0280990

Moha és zuzmó

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

 (2)

0300000

HÜVELYESEK

0,05 (1)

0300010

Bab

 

0300020

Lencse

 

0300030

Borsó

 

0300040

Csillagfürt/farkasbab

 

0300990

Egyéb

 

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,05 (1)

0401000

Olajos magvak

 

0401010

Lenmag

 

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

 

0401030

Mák

 

0401040

Szezámmag

 

0401050

Napraforgómag

 

0401060

Repcemag

 

0401070

Szójabab

 

0401080

Mustármag

 

0401090

Gyapotmag

 

0401100

Tökmag

 

0401110

Pórsáfránymag

 (2)

0401120

Borágó magja

 (2)

0401130

Gomborkamag

 (2)

0401140

Kendermag

 

0401150

Ricinusbab

 (2)

0401990

Egyéb

 

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

0402020

Olajpálma magja

 (2)

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 (2)

0402040

Kapok

 (2)

0402990

Egyéb

 

0500000

GABONAFÉLÉK

 

0500010

Árpa

0,2

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

0,05 (1)

0500030

Kukorica

0,05

0500040

Köles

0,05 (1)

0500050

Zab

0,05 (1)

0500060

Rizs

0,05 (1)

0500070

Rozs

0,05 (1)

0500080

Cirok

0,05 (1)

0500090

Búza

0,05 (1)

0500990

Egyéb

0,05 (1)

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

 

0610000

Tea

0,1 (1)

0620000

Kávébab

 (2)

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 (2)

0631000

a)

virág

 (2)

0631010

Kamilla

 (2)

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 (2)

0631030

Rózsa

 (2)

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 (2)

0631050

Kislevelű hárs

 (2)

0631990

Egyéb

 (2)

0632000

b)

levelek és fűszernövények

 (2)

0632010

Kerti szamóca

 (2)

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 (2)

0632030

Maté

 (2)

0632990

Egyéb

 (2)

0633000

c)

gyökér

 (2)

0633010

Macskagyökér

 (2)

0633020

Ginszeng

 (2)

0633990

Egyéb

 (2)

0639000

d)

a növény bármely más részei

 (2)

0640000

Kakaóbab

 (2)

0650000

Szentjánoskenyér

 (2)

0700000

KOMLÓ

0,1 (1)

0800000

FŰSZEREK

 (2)

0810000

Mag

 (2)

0810010

Ánizsmag

 (2)

0810020

Fekete kömény

 (2)

0810030

Zeller

 (2)

0810040

Koriander/kerti koriander

 (2)

0810050

Kömény

 (2)

0810060

Kapor

 (2)

0810070

Édeskömény

 (2)

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 (2)

0810090

Szerecsendió

 (2)

0810990

Egyéb

 (2)

0820000

Termés

 (2)

0820010

Szegfűbors

 (2)

0820020

Szecsuáni bors

 (2)

0820030

Kömény

 (2)

0820040

Kardamom

 (2)

0820050

Borókabogyó

 (2)

0820060

Bors-félék (fekete, zöld és fehér)

 (2)

0820070

Vanília

 (2)

0820080

Tamarind

 (2)

0820990

Egyéb

 (2)

0830000

Kéreg

 (2)

0830010

Fahéj

 (2)

0830990

Egyéb

 (2)

0840000

Gyökér- és rizóma

 (2)

0840010

Édesgyökér

 (2)

0840020

Gyömbér

 (2)

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

 (2)

0840040

Torma

 (2)

0840990

Egyéb

 (2)

0850000

Bimbó

 (2)

0850010

Szegfűszeg

 (2)

0850020

Kapribogyó

 (2)

0850990

Egyéb

 (2)

0860000

Virágbibe

 (2)

0860010

Sáfrány

 (2)

0860990

Egyéb

 (2)

0870000

Magköpeny

 (2)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 (2)

0870990

Egyéb

 (2)

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

 (2)

0900010

Cukorrépagyökér

 (2)

0900020

Cukornád

 (2)

0900030

Cikóriagyökér

 (2)

0900990

Egyéb

 (2)

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

1010000

Szövetek a következő állatokból

 

1011000

a)

sertés

 

1011010

Izom

 

1011020

Zsírszövet

 

1011030

Máj

 

1011040

Vese

 

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1011990

Egyéb

 

1012000

b)

szarvasmarha

 

1012010

Izom

 

1012020

Zsírszövet

 

1012030

Máj

 

1012040

Vese

 

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1012990

Egyéb

 

1013000

c)

juh

 

1013010

Izom

 

1013020

Zsírszövet

 

1013030

Máj

 

1013040

Vese

 

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1013990

Egyéb

 

1014000

d)

kecske

 

1014010

Izom

 

1014020

Zsírszövet

 

1014030

Máj

 

1014040

Vese

 

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1014990

Egyéb

 

1015000

e)

lófélék

 (2)

1015010

Izom

 (2)

1015020

Zsírszövet

 (2)

1015030

Máj

 (2)

1015040

Vese

 (2)

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 (2)

1015990

Egyéb

 (2)

1016000

f)

baromfi

0,05 (1)

1016010

Izom

 

1016020

Zsírszövet

 

1016030

Máj

 

1016040

Vese

 

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1016990

Egyéb

 

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 (2)

1017010

Izom

 (2)

1017020

Zsírszövet

 (2)

1017030

Máj

 (2)

1017040

Vese

 (2)

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 (2)

1017990

Egyéb

 (2)

1020000

Tej

0,01 (1)

1020010

Szarvasmarha

 

1020020

Juh

 

1020030

Kecske

 

1020040

 

1020990

Egyéb

 

1030000

Madártojás

0,01 (1)

1030010

Csirke

 

1030020

Kacsa

 (2)

1030030

Liba

 (2)

1030040

Fürj

 (2)

1030990

Egyéb

 (2)

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek

 (2)

1050000

Kétéltűek és hüllők

 (2)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

 (2)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

 (2)

2.

A III. melléklet B. részében a klórpirifoszra vonatkozó oszlop helyébe a következő szöveg lép:

„Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (5)

Klórpirifosz (F)

(1)

(2)

(3)

0130040

Naspolya

0,5

0130050

Japán naspolya

0,5

0154050

Csipkebogyó

0,05 (4)

0154060

Faeper (fekete és fehér)

0,05 (4)

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

0,05 (4)

0154080

Fekete bodza

0,05 (4)

0161050

Karambola/uborkafa

0,05 (4)

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

0,05 (4)

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

0,05 (4)

0162040

Fügekaktusz

0,05 (4)

0162050

Csillagalma

0,05 (4)

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

0,05 (4)

0163060

Csirimojó/krémalma

0,05 (4)

0163070

Guáva/guajava

0,05 (4)

0163090

Kenyérgyümölcs

0,05 (4)

0163100

Durián

0,05 (4)

0163110

Tüskés annóna

0,05 (4)

0212040

Nyílgyökér

0,05 (4)

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

0,05 (4)

0251070

Vörös mustár

0,05 (4)

0252020

Kövér porcsin

0,05 (4)

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajok

0,05 (4)

0256050

Zsálya

0,05 (4)

0256060

Rozmaring

0,05 (4)

0256070

Kakukkfű

0,05 (4)

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

0,05 (4)

0256090

Babérlevél

0,05 (4)

0256100

Tárkony

0,05 (4)

0270080

Bambuszrügy

0,05 (4)

0270090

Pálmafa csúcsrügy

0,05 (4)

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

 

0401110

Pórsáfránymag

0,05 (4)

0401120

Borágó magja

0,05 (4)

0401130

Gomborkamag

0,05 (4)

0401150

Ricinusbab

0,05 (4)

0402020

Olajpálma magja

0,05 (4)

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

0,05 (4)

0402040

Kapok

0,05 (4)

0620000

Kávébab

0,2

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

0631000

a)

virág

0,5

0631010

Kamilla

0,5

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

0,5

0631030

Rózsa

0,5

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

0,5

0631050

Kislevelű hárs

0,5

0631990

Egyéb

0,5

0632000

b)

levelek és fűszernövények

0,5

0632010

Kerti szamóca

0,5

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

0,5

0632030

Maté

0,5

0632990

Egyéb

0,5

0633000

c)

gyökér

0,5

0633010

Macskagyökér

0,5

0633020

Ginszeng

0,5

0633990

Egyéb

0,5

0639000

d)

a növény bármely más részei

0,1 (4)

0640000

Kakaóbab

0,1 (4)

0650000

Szentjánoskenyér

0,1 (4)

0800000

FŰSZEREK

 

0810000

Mag

5

0810010

Ánizsmag

5

0810020

Fekete kömény

5

0810030

Zeller

5

0810040

Koriander/kerti koriander

5

0810050

Kömény

5

0810060

Kapor

5

0810070

Édeskömény

5

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

5

0810090

Szerecsendió

5

0810990

Egyéb

5

0820000

Termés

1

0820010

Szegfűbors

1

0820020

Szecsuáni bors

1

0820030

Kömény

1

0820040

Kardamom

1

0820050

Borókabogyó

1

0820060

Bors-félék (fekete, zöld és fehér)

1

0820070

Vanília

1

0820080

Tamarind

1

0820990

Egyéb

1

0830000

Kéreg

0,1 (4)

0830010

Fahéj

0,1 (4)

0830990

Egyéb

0,1 (4)

0840000

Gyökér- és rizóma

 

0840010

Édesgyökér

1

0840020

Gyömbér

1

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

1

0840040

Torma

(+)

0840990

Egyéb

1

0850000

Bimbó

0,1 (4)

0850010

Szegfűszeg

0,1 (4)

0850020

Kapribogyó

0,1 (4)

0850990

Egyéb

0,1 (4)

0860000

Virágbibe

0,1 (4)

0860010

Sáfrány

0,1 (4)

0860990

Egyéb

0,1 (4)

0870000

Magköpeny

0,1 (4)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

0,1 (4)

0870990

Egyéb

0,1 (4)

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

 

0900010

Cukorrépagyökér

0,05

0900020

Cukornád

0,05 (4)

0900030

Cikóriagyökér

0,05 (4)

0900990

Egyéb

0,05 (4)

1015000

e)

lófélék

 

1015010

Izom

 

1015020

Zsírszövet

 

1015030

Máj

 

1015040

Vese

 

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1015990

Egyéb

 

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 

1017010

Izom

 

1017020

Zsírszövet

 

1017030

Máj

 

1017040

Vese

 

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1017990

Egyéb

 

1030020

Kacsa

0,01 (4)

1030030

Liba

0,01 (4)

1030040

Fürj

0,01 (4)

1030990

Egyéb

0,01 (4)

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek

0,05  (4)

1050000

Kétéltűek és hüllők

 

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

 

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

 


(1)  Az analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja.

(2)  Növényvédőszer-kód kombináció, amelyre a III. melléklet B. részében meghatározott MRL vonatkozik.

(3)  Azon növényi és állati eredetű termékek teljes listája, amelyekre MRL-ek vonatkoznak, az I. mellékletben található.

(F)

=

zsírban oldódó.”

(4)  Az analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja.

(5)  Azon növényi és állati eredetű termékek teljes listája, amelyekre MRL-ek vonatkoznak, az I. mellékletben található.

(F)

=

zsírban oldódó.

Klórpirifosz (F)

(+)

A fűszerek között feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0840040) ugyanaz a maradékanyag-határérték vonatkozik, mint a zöldségek kategóriájában, azon belül is a gyökér- és gyökgumós zöldségek csoportjában feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0213040), a 396/2005/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerint figyelembe véve azokat a változásokat, amelyek a feldolgozás (szárítás) miatt jelentkeznek a maradékanyagok szintjén.

0840040

Torma”


21.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/18


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/61 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. január 20.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 20-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

236,2

MA

80,9

TN

113,9

TR

91,2

ZZ

130,6

0707 00 05

MA

85,8

TR

150,9

ZZ

118,4

0709 93 10

MA

52,6

TR

150,6

ZZ

101,6

0805 10 20

EG

50,0

MA

64,1

TN

57,9

TR

65,8

ZZ

59,5

0805 20 10

IL

163,3

MA

82,3

ZZ

122,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

103,6

JM

147,2

MA

82,8

TR

99,2

ZZ

108,2

0805 50 10

TR

102,3

ZZ

102,3

0808 10 80

CL

84,9

US

121,1

ZZ

103,0

0808 30 90

CN

76,1

ZZ

76,1


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


21.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/20


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/62 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. január 20.)

a baromfihús-ágazatra vonatkozóan a 616/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2016. január 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben és behozatalijog-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 188. cikke (1) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 616/2007/EK bizottsági rendelet (2) éves vámkontingenseket nyitott meg a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó baromfihús-ágazati termékek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2016. január 1. és 7. között a 2016. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek tekintetében a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően kiszámított elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(3)

A 2016. január 1. és 7. között a 2016. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedp alidőszakra benyújtott behozatalijog-kérelmek egyes kontingensek tekintetében a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet 6. cikke (3) bekezdésének megfelelően és ugyanazon rendelet 7. cikkének (2) bekezdését is figyelembe véve kiszámított elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali jogok milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(4)

Az intézkedés hatékonyságának biztosítása érdekében indokolt, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 616/2007/EK rendelet alapján a 2016. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre az e rendelet mellékletének A. részében megállapított elosztási együtthatót kell alkalmazni.

(2)   A 616/2007/EK rendelet alapján a 2016. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra benyújtott behozatalijog-kérelmekben szereplő mennyiségekre az e rendelet mellékletének B. részében megállapított elosztási együtthatót kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 20-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2007. június 4-i 616/2007/EK rendelete a közösségi vámkontingenseknek a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó baromfihús számára történő megnyitásáról és igazgatásáról (HL L 142., 2007.6.5., 3. o.).

(3)  A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.).


MELLÉKLET

A. RÉSZ

Csoportszám

Tételszám

A 2016. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható

(%)

1

09.4211

0,325241

2

09.4212

0,775495

4A

09.4214

09.4251

1,646051

09.4252

6A

09.4216

0,323564

09.4260

0,37908

7

09.4217

8

09.4218

B. RÉSZ

Csoportszám

Tételszám

A 2016. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható

(%)

5A

09.4215

0,65244

09.4254

09.4255

09.4256


HATÁROZATOK

21.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/23


A TANÁCS (EU) 2016/63 HATÁROZATA

(2016. január 15.)

Horvátországnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményhez történő csatlakozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 3. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés K. 3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján létrehozott, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. május 26-i egyezményt (2) (a továbbiakban: a tisztviselőket érintő korrupció elleni egyezmény) 1997. május 26-án írták alá, és 2005. szeptember 28-án lépett hatályba.

(2)

A Horvátország csatlakozási okmányának (a továbbiakban: csatlakozási okmány) 3. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy Horvátország csatlakozik a csatlakozási okmány I. mellékletében felsorolt, a tagállamok által aláírt egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez, beleértve a tisztviselőket érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményt. Ezek Horvátország tekintetében a Tanács által meghatározott időpontban lépnek hatályba.

(3)

A csatlakozási okmány 3. cikkének (5) bekezdésével összhangban a Tanács határoz minden, a fent említett egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez történő csatlakozás miatt szükségessé vált kiigazítás elvégezéséről,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tisztviselőket érintő korrupció elleni egyezmény Horvátországra vonatkozóan az e határozat közzétételét követő első hónap első napján lép hatályba.

2. cikk

A tisztviselőket érintő korrupció elleni egyezmény (3) horvát nyelvű változata ugyanazokkal a feltételekkel hiteles, mint a tisztviselőket érintő korrupció elleni egyezmény többi nyelvi változata.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  2015. június 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 195., 1997.6.25., 2. o.

(3)  Az egyezmény horvát nyelvű verziója a Hivatalos Lap különkiadásában került közzétételre (19. fejezet, 14. kötet, 120. o.).


IRÁNYMUTATÁSOK

21.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/25


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/64 IRÁNYMUTATÁSA

(2015. november 18.)

az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás (az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) módosításáról (EKB/2015/34)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, a 9.2., 12.1., 14.3. és 18.2. cikkére, valamint 20. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egységes monetáris politika elérése magával vonja azon eszközök, instrumentumok és eljárások meghatározását, amelyeket az eurorendszer, amely az Európai Központi Bankból („EKB”) és azon tagállamok nemzeti központi bankjaiból (a továbbiakban: NKB-k) áll, amelyek pénzneme az euro, alkalmaz annak érdekében, hogy e politika végrehajtása egységes módon történjen azokban a tagállamokban, amelyek pénzneme az euro.

(2)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 12.1. cikkére tekintettel az EKB hatáskörrel rendelkezik az Unió egységes monetáris politikájának kialakítására, valamint az annak megfelelő végrehajtásához szükséges iránymutatások elfogadására. A KBER Alapokmányának 14.3. cikkével összhangban az NKB-k kötelesek arra, hogy az ilyen iránymutatásoknak megfelelően járjanak el. Erre tekintettel ennek az iránymutatásnak az eurorendszer a címzettje. Az ebben az iránymutatásban meghatározott szabályokat az NKB-k a szerződéses, illetve szabályozási rendelkezéseikben hajtják végre. Az ügyfeleknek meg kell felelniük az NKB-k által a szerződéses, illetve szabályozási rendelkezésekben végrehajtott szabályoknak.

(3)

A KBER Alapokmánya 18.1. cikkének első francia bekezdése lehetővé teszi az eurorendszer számára, hogy műveleteket végezzen a pénzügyi piacokon követelések és forgalomképes eszközök végleges (azonnali vagy határidős) vagy visszavásárlási megállapodás keretében történő eladásával és vásárlásával, valamint kölcsönbe adásával vagy vételével, mind euróban, mind egyéb pénznemekben, valamint nemesfémekben. A 18.1. cikk második francia bekezdése lehetővé teszi az eurorendszer számára, hogy hitelműveleteket végezzen hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel.

(4)

Az eurorendszer ügyfélkockázattal szembeni védelme érdekében a KBER Alapokmánya 18.1. cikkének második francia bekezdése úgy rendelkezik, hogy amikor az eurorendszer hitelműveleteket végez hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, a hitelnyújtásra megfelelő fedezet mellett kerüljön sor.

(5)

Annak érdekében, hogy az ügyfél nemteljesítése esetén megvédésre kerüljön az eurorendszer a pénzügyi veszteség kockázatától, az eurorendszer hitelműveletei céljára fedezetként mobilizált elfogadható eszközökre a (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) (1) negyedik részének VI. címében meghatározott kockázatkezelési intézkedések vonatkoznak.

(6)

A Kormányzótanács döntött arról, hogy a kiegészítő fedezetértékelési haircutok vonatkozásában a saját felhasználású fedezett kötvényekre vonatkozó szabályokat megváltoztatja.

(7)

A Kormányzótanács döntött, hogy az elfogadható hitelkövetelésekkel fedezett, nem forgalomképes adósságinstrumentumok határokon átnyúló alapon használhatóak az irányadó központi banki levelezőbanki modell („CCBM”) eljárásoknak megfelelően.

(8)

A Kormányzótanács döntött, hogy a fedezetértékelési haircutokra vonatkozó rendelkezéseket a (EU) 2015/510 iránymutatástól (EKB/2014/60) elkülönülő jogi aktusban kell megállapítani, mivel ez lehetővé tenné a vonatkozó keret módosításainak a vonatkozó határozatoknak a Kormányzótanács által történő elfogadását követő haladéktalan végrehajtásának egyszerűsítését.

(9)

Ezért a (EU) 2015/510 iránymutatást (EKB/2014/60) megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítások

A (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk 16. fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„16.   »határokon átnyúló felhasználás«: az alábbiaknak valamely ügyfél általa székhelye szerinti NKB-hoz fedezetként történő benyújtása:

a)

egy másik olyan tagállamban tartott forgalomképes eszközök, amelynek pénzneme az euro;

b)

egy másik tagállamban kibocsátott és a székhely szerinti NKB tagállamában tartott forgalomképes eszközök;

c)

hitelkövetelések, amennyiben a hitelszerződésre a székhely szerinti NKB tagállamától eltérő másik olyan tagállam joga irányadó, amelynek a pénzneme az euro;

d)

jelzálog-fedezetű lakossági adósságinstrumentumok (RMBD-k), a CCBM alkalmazandó eljárásaival összhangban;

e)

a székhely szerinti NKB tagállamától eltérő másik olyan tagállamban kibocsátott és tartott, elfogadható hitelkövetelésekkel fedezett, nem forgalomképes adósságinstrumentumok (DECC-ek) amelynek a pénzneme az euro.”;

2.

A 2. cikk 49. fogalommeghatározásának helyébe a következő szöveg lép:

„49.   »lízingkövetelések«: a lízingszerződés rendelkezései alapján a lízingbevevő által a lízingbeadó részére teljesítendő, ütemezett és szerződésben előírt fizetések. A maradványérték nem minősül lízingkövetelésnek. A personal contract purchase (PCP) formájú, azaz azok a megállapodások, amelyek alapján a kötelezett választhat: a) az áru korlátozásmentes tulajdonjogának megszerzése érdekében a maradványérték megfizetése; vagy b) a szerződés elszámolásaként az áru visszaadása között, a lízingszerződésekhez hasonlóak.”;

3.

A 128. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„128. cikk

Kockázatkezelési intézkedések

(1)   Az eurorendszer az elfogadható eszközökre vonatkozóan a következő kockázatkezelési intézkedéseket alkalmazza:

a)

az Európai Központi Bank (EKB/2015/35) (EU) 2016/65 iránymutatásában (2) meghatározott fedezetértékelési haircutok;

b)

változó letétek (eszközök piaci alapon való értékelése):

az eurorendszer előírja, hogy a likviditásbővítő penziós ügyleteiben használt elfogadható eszközök haircuttal módosított piaci értékét tartósan szinten kell tartani. Ha az elfogadható eszközök naponta mért értéke egy bizonyos szint alá esik, a székhely szerinti NKB fedezetkiegészítési felhívás útján megköveteli az ügyféltől, hogy további eszközöket vagy készpénzt bocsásson rendelkezésre. Hasonlóképpen, ha az elfogadható eszközök újraértékelés utáni értéke meghalad egy bizonyos szintet, az NKB a többlet eszközöket vagy készpénzt visszatérítheti;

c)

korlátozások az olyan hitelintézet vagy bármely más szervezet által kibocsátott fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felhasználására vonatkozóan, amely szervezettel a hitelintézet a 138. cikkben foglaltak szerinti szoros kapcsolatban áll;

d)

a (EU) 2016/65 iránymutatásban (EKB/2015/35) meghatározott diszkontálás.

(2)   Az eurorendszer a következő további kockázatkezelési intézkedéseket alkalmazhatja:

a)

alapletétek, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek elfogadható eszközöket biztosítanak, amelyek értéke nem kevesebb az eurorendszer által biztosított likviditás és a vonatkozó alapletét értékének összegénél;

b)

a kibocsátókra, adósokra vagy garanciavállalókra vonatkozó limitek: az eurorendszer további, az (1) bekezdés c) pontjában említett, a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felhasználása esetén alkalmazottaktól eltérő limiteket alkalmazhat a kibocsátókkal, adósokkal, vagy garanciavállalókkal szembeni kitettségre;

c)

kiegészítő haircutok;

d)

az eurorendszer hitelminőségi követelményeinek megfelelő garanciavállalóktól származó további garanciák bizonyos eszközök elfogadása érdekében;

e)

bizonyos eszközök kizárása az eurorendszer hitelműveletei céljára fedezetként történő felhasználás köréből.

(2)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/65 iránymutatása (2015. november 18.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról (EKB/2015/35) (HL L 14., 2016.1.21., 30. o.).”"

4.

A 148. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„148. cikk

Általános alapelvek

(1)   Az ügyfelek az elfogadható eszközöket a teljes euroövezetben határokon átnyúlóan felhasználhatják az eurorendszer valamennyi típusú hitelművelete során.

(2)   Az ügyfelek a lekötött betétektől eltérő elfogadható eszközöket határokon átnyúló felhasználásra a következőkkel összhangban mobilizálhatják:

a)

a forgalomképes eszközöket a következők útján kell mobilizálni: i. az eurorendszer felhasználói értékelési kerete alapján kedvezően értékelt EGT értékpapír-elszámolási rendszerek (SSS-ek) közötti elfogadható kapcsolatok; ii. az alkalmazandó CCBM eljárások; iii. a CCBM-el összefüggésben elfogadható kapcsolatok; és

b)

a hitelköveteléseket, a DECC-eket és az RMDB-ket a CCBM alkalmazandó eljárásaival összhangban kell mobilizálni.

(3)   A forgalomképes eszközök az NKB-knek az NKB országától eltérő országban található SSS-ben vezetett számláján keresztül felhasználhatók, feltéve, hogy az eurorendszer jóváhagyta az ilyen számla felhasználását.

(4)   A De Nederlandsche Bank jogosult arra, hogy a Euroclear Banknál vezetett számláján számolja el az adott nemzetközi központi értéktár által kibocsátott eurokötvényekkel lebonyolított, fedezettel biztosított ügyleteit. A Central Bank of Ireland jogosult arra, hogy a Euroclear Banknál hasonló számlát nyisson. Ez a számla az Euroclear Banknál tartott valamennyi elfogadható eszköz, vagyis az elfogadható kapcsolatokon keresztül az Euroclear Bankba átutalt elfogadható eszközök tartására is használható.

(5)   Az ügyfelek az elfogadható eszközök átutalását olyan SSS-nél vezetett értékpapír-elszámolási számlájukon keresztül hajtják végre, amely az eurorendszer felhasználói értékelési kerete alapján kedvezően került értékelésre.

(6)   Azok az ügyfelek, amelyek nem rendelkeznek egy NKB-nál vezetett letéti számlával vagy az eurorendszer felhasználói értékelési kerete alapján kedvezően értékelt SSS-nél vezetett értékpapír-elszámolási számlával, az ügyleteket egy levelező hitelintézetnél vezetett értékpapír-elszámolási vagy letéti számlán keresztül is elszámolhatják.”;

5.

A XI. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„XI. MELLÉKLET

ÉRTÉKPAPÍR-FORMÁTUMOK

2006. június 13-án az Európai Központi Bank (EKB) a 2007. január 1-jét követően az eurorendszer hitelműveleteiben fedezetként elfogadható, globális bemutatóra szóló formátumban lévő nemzetközi értékpapírokra vonatkozó új globális kötvény-kritériumokat (NGN, new global notes) jelentett be. 2008. október 22-én az EKB bejelentette, hogy a 2010. szeptember 30-át követően kibocsátott, globális névre szóló formátumban lévő nemzetközi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kizárólag a globális kötvények új biztonsági őrzési rendszerének (NSS, new safekeeping structure) használata esetén fogadhatók el az eurorendszer hitelműveleteiben.

Az alábbi táblázat foglalja össze az értékpapírok egyes formátumaira vonatkozó elfogadhatósági szabályokat az NGN és az NSS követelmény bevezetését követően.

1. táblázat

Az értékpapírok egyes formátumaira vonatkozó elfogadhatósági szabályok

Globális/egyedi

Bemutatóra szóló/Névre szóló

NGN/Klasszikus globális kötvény (CGN, classic global note/NSS)

A letéti őrzést végző intézmény (CSK, common safekeeper) egy ICSD (3)?

Elfogadható?

Globális

Bemutatóra szóló

NGN

Igen

Igen

Nem

Nem

Globális

Bemutatóra szóló

CGN

N/A

Nem, de a 2007. január 1-jét követően kibocsátott értékpapírokhoz azok lejáratáig szerzett jogok kapcsolódnak, plusz bármely helyettesíthető egyszerűsített kibocsátás mindazon esetekben, amikor az ISIN-ek helyettesíthetők.

Globális

Névre szóló

CGN

N/A

Az e struktúra keretében 2010. szeptember 30-át követően kibocsátott kötvények többé nem minősülnek elfogadhatónak.

Globális

Névre szóló

NSS

Igen

Igen

Egyedi

Bemutatóra szóló

N/A

N/A

Az ezen struktúra keretében 2010. szeptember 30-át követően kibocsátott kötvények többé nem minősülnek elfogadhatónak. A 2010. szeptember 30-át követően kibocsátott egyedi bemutatóra szóló kötvényekhez azok lejáratáig szerzett jogok kapcsolódnak

2. cikk

Hatályon kívül helyezés

A (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 129 – 133a. cikke és X. melléklete hatályát veszti.

3. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

(1)   Ez az iránymutatás az NKB-kkel történő közlése napján lép hatályba.

(2)   Az NKB-k meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek az ezen iránymutatásnak való megfelelés érdekében szükségesek, és azokat 2016. január 25-tól alkalmazzák. Az ezen intézkedésekhez kapcsolódó szabályokat és eszközöket legkésőbb 2016. január 5-éig megküldik az EKB-nak.

4. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. november 18-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december 19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról (az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) (EKB/2014/60) (HL L 91., 2015.4.2., 3. o.).

(3)  Illetve, amennyiben az alkalmazandóvá válik, úgy egy pozitívan értékelt központi értéktár.”


21.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/30


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/65 IRÁNYMUTATÁSA

(2015. november 18.)

az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról (EKB/2015/35)

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, a 9.2., 12.1., 14.3. és 18.2. cikkére, valamint 20. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 18.1. cikkében foglaltak alapján az Európai Központi Bank („EKB”) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyeknek pénzneme az euro (a továbbiakban: az NKB-k) hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. A (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (1) (EKB/2014/60) határozza meg azokat az általános feltételeket, amelyek alapján az EKB és az NKB-k készek hitelműveleteket végrehajtani, ideértve az eurorendszer hitelműveleteihez alkalmazandó fedezetek elfogadhatósági követelményeit.

(2)

Annak érdekében, hogy az ügyfél nemteljesítése esetén megvédjék az eurorendszert a pénzügyi veszteség kockázatától, az eurorendszer hitelműveletei céljára fedezetként mobilizált elfogadható eszközökre a (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) negyedik részének VI. címében meghatározott kockázatkezelési intézkedések vonatkoznak.

(3)

A haircut-felülvizsgálat végrehajtása vonatkozásában előnyös lenne, ha a vonatkozó rendelkezéseket külön jogi aktus tartalmazná. Ez lehetővé tenné a kockázati paraméterek rövid és önálló formában történő megadását és a vonatkozó keret módosításainak a vonatkozó határozatoknak a Kormányzótanács által történő elfogadását követő haladéktalan végrehajtásának egyszerűsítését,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Az elfogadható forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutok

(1)   Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) negyedik részének VI. címével összhangban a forgalomképes eszközökre az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 2. cikkének 97. pontjában meghatározott haircutokat kell alkalmazni, amelyek szintjeit az ezen iránymutatás mellékletében található 2. táblázat tartalmazza.

(2)   A valamely konkrét eszközre vonatkozó haircut a következő tényezőktől függ:

a)

az a 2. cikkben meghatározott haircut-kategória, amelybe az eszközt besorolták;

b)

az eszköz hátralevő futamideje;

c)

az eszköz kamatszelvény-szerkezete;

d)

az eszköz hitelminőségi besorolása.

2. cikk

A forgalomképes eszközökre vonatkozó haircut-kategóriák meghatározása

Az elfogadható forgalomképes eszközök a kibocsátó típusa és/vagy az eszköz típusa alapján az ezen iránymutatás mellékletében található 1. táblázatban foglaltak szerinti öt haircut-kategória egyikébe kerülnek besorolásra:

a)

a központi kormányzatok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, az EKB-kötvények, valamint az NKB-k által az euro azon adott tagállamban történt bevezetésének időpontja előtt kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelynek a pénzneme az euro, az I. haircut-kategóriába tartoznak;

b)

a helyi önkormányzatok és a regionális kormányzatok, az eurorendszer által ügynökségnek minősített szervezetek, a multilaterális fejlesztési bankok és a nemzetközi szervezetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a jumbo kötvények a II. haircut-kategóriába tartoznak;

c)

a hagyományos fedezett kötvények, az egyéb fedezett kötvények, valamint a nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a III. haircut-kategóriába tartoznak;

d)

a hitelintézetek és a nem hitelintézet pénzügyi vállalatok által kibocsátott fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a IV. haircut-kategóriába tartoznak;

e)

az eszközfedezetű értékpapírok a kibocsátó besorolásától függetlenül az V. kategóriába tartoznak.

3. cikk

A forgalomképes eszközökre vonatkozó haircut-kategóriák

(1)   Az I–IV. kategóriába sorolt forgalomképes eszközökre vonatkozó haircutokat a következők alapján kell meghatározni:

a)

az adott eszköz ezen iránymutatás mellékletében található 2. táblázatban részletezett 1., 2. vagy 3. hitelminőségi szintbe történő besorolás;

b)

az eszköz hátralevő futamideje a (3) és (4) bekezdésben részletezettek szerint;

c)

az eszköz kamatszelvény-szerkezete a (3) és (4) bekezdésben részletezettek szerint.

(2)   Az V. haircut-kategóriába sorolt forgalomképes eszközökre 10 %-os haircut vonatkozik, a hátralevő futamidejüktől és kamatszelvény-szerkezetüktől függetlenül.

(3)   A kamatszelvény nélküli vagy rögzített kamatozású eszközök esetében a haircut alkalmazása szempontjából irányadó futamidő az eszköz hátralevő futamideje.

(4)   A változó kamatozású eszközök esetében a haircut a legfeljebb egyéves hátralevő futamidejű, rögzített kamatozású forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutnak felel meg, a következő esetek kivételével és a (2) bekezdés sérelme nélkül.

a)

Azon változó kamatozású kamatszelvények, amelyek átállítási időszaka több mint egy év, rögzített kamatozásúaknak tekintendők, és a haircut alkalmazása szempontjából releváns futamidő az eszköz hátralevő futamideje.

b)

Azon változó kamatozású kamatszelvények esetében, amelyek tekintetében a referencia-kamatláb valamely euroövezeti inflációs index, a haircut alkalmazása szempontjából releváns futamidő az eszköz hátralevő futamideje.

c)

A több típusú kamatszelvény-szerkezettel rendelkező eszközökre alkalmazott haircut kizárólag az eszköz hátralevő élettartama alatt érvényesülő kamatszelvény-szerkezettől függ, és az azonos hátralevő futamidejű és hitelminőségi besorolású forgalomképes eszközre irányadó legmagasabb haircutnak felel meg. E célra az eszköz hátralevő élettartama alatt érvényesülő bármely típusú kamatszelvény-szerkezet figyelembe vehető.

4. cikk

A forgalomképes eszközök egyes típusaira alkalmazott további haircutok

Az ezen iránymutatás 3. cikkében rögzített haircutok mellett a forgalomképes eszközök meghatározott típusaira az alábbiak szerinti haircutok irányadók:

a)

az eszközfedezetű értékpapírokra, a fedezett kötvényekre és a hitelintézetek által kibocsátott, fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, amelyek elvi értékelésére a (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 134. cikkében rögzített szabályokkal összhangban kerül sor, további haircut vonatkozik, 5 %-os diszkontálás formájában;

b)

a saját felhasználású fedezett kötvényekre további haircut irányadó i. 8 %-os mértékben az 1–2. hitelminőségi besorolású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékére, és ii. 12 %-os mértékben a 3. hitelminőségi besorolású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékére;

c)

a b) pont alkalmazásában a „saját felhasználású” az olyan fedezett kötvények ügyfél általi benyújtását vagy felhasználását jelenti, amelyeket az ügyfél vagy azzal az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 138. cikkében meghatározott szoros kapcsolatban álló szervezet bocsátott ki;

d)

ha a b) pontban említett további haircut valamely NKB, háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök fedezetkezelési rendszere vagy a TARGET2-Securities-ben az automatikus fedezetnyújtás tekintetében nem alkalmazható, a további haircutot ilyen rendszerekben vagy platformon a saját célra felhasználható fedezett kötvények teljes kibocsátási értékére alkalmazni kell.

5. cikk

Az elfogadható nem forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutok

(1)   A rögzített kamatozású, valamint az inflációhoz kötött kamatozású hitelkövetelésekre a hátralevő futamidő, a hitelminőségi besorolás és az NKB által alkalmazott értékelési módszer alapján az ezen iránymutatás mellékletében található 3. táblázatban foglaltnak megfelelően meghatározott haircut irányadó.

(2)   A változó kamatozású hitelkövetelésekre a rögzített kamatozású, legfeljebb egyéves hátralevő futamidejű, azonos hitelminőségi besorolású és az NKB által alkalmazott azonos értékelési módszerrel minősített hitelkövetelésekre alkalmazott haircut irányadó. A kamatfizetés akkor tekintendő változó kamatnak, ha a kamatozás referencia-kamatlábhoz kötött, a szelvényre vonatkozó kamatláb átállítási időszaka pedig legfeljebb egy év. Azok a kamatszelvényre történő fizetések, amelyeknek az átállítási időszaka egy évnél hosszabb, rögzített kamatozásúaknak tekintendők, és a haircut szempontjából releváns futamidő a hitelkövetelés hátralevő futamideje.

(3)   A többféle kamatfizetésű hitelkövetelésre alkalmazott haircut kizárólag a hitelkövetelés hátralevő élettartama alatti kamatfizetések típusától függ. Ha a hitelkövetelés hátralevő élettartama alatt a kamatfizetés többféle módon történik, a hátralévő kamatfizetések rögzített kamatúnak tekintendők, tehát a haircut szempontjából releváns futamidő megegyezik a hitelkövetelés hátralévő futamidejével.

(4)   A kamatszelvény nélküli hitelkövetelésekre a megfelelő rögzített kamatozású hitelkövetelésekre vonatkozó haircut irányadó.

(5)   A nem forgalomképes jelzálog-fedezetű lakossági adósságinstrumentumokra 39,5 %-os haircut vonatkozik.

(6)   A lekötött betétek nem képezik haircut tárgyát.

(7)   Valamely elfogadható hitelköveteléssel fedezett, nem forgalomképes adósságinstrumentum (a továbbiakban: DECC) fedezeti portfóliójában szereplő minden egyes hitelkövetelés esetében egyedi haircutot kell alkalmazni a fenti (1)–(4) bekezdésben meghatározott szabályok szerint. A fedezeti portfólióban szereplő hitelkövetelések haircut alkalmazása utáni összesített értékének mindenkor el kell érnie vagy meg kell haladnia a DECC fennálló tőkeösszegének értékét. Ha az összesített érték az előző mondatban említett határérték alá esik, a DECC-et nulla értéken kell értékelni.

6. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

(1)   Ez az iránymutatás az azon tagállamok nemzeti központi bankjaival, amelyek pénzneme az euro, történő közlése napján lép hatályba.

(2)   Azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro, kötelesek meghozni a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy ennek az iránymutatásnak megfeleljenek és azt 2016. január 25-től alkalmazzák. Az ezen intézkedésekhez kapcsolódó szabályokat és eszközöket legkésőbb 2016. január 5-ig megküldik az EKB-nak.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak azon tagállamok nemzeti központi bankjai a címzettjei, amelyek pénzneme az euro.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. november 18-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december 19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról (az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) (EKB/2014/60) (HL L 91., 2015.4.2., 3. o.).


MELLÉKLET

1. táblázat

Az elfogadható forgalomképes eszközök haircut-kategóriái a kibocsátó típusa és/vagy az eszköz típusa alapján

I. kategória

II. kategória

III. kategória

IV. kategória

V. kategória

központi kormányzatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

EKB-kötvények

az NKB-k által az euro adott tagállamban történt bevezetése előtt kibocsátott kötvények

helyi önkormányzatok és regionális kormányzatok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

az eurorendszer által ügynökségnek minősített szervezetek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

jumbo kötvények

hagyományos fedezett kötvények és egyéb fedezett kötvények

nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

hitelintézetek által kibocsátott, fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

nem hitelintézet pénzügyi vállalatok által kibocsátott, fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

eszközfedezetű értékpapírok


2. táblázat

Az elfogadható forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutok szintjei

 

Haircut-kategóriák

Hitelminőség

Hátralevő futamidő (év) (1)

I. kategória

II. kategória

III. kategória

IV. kategória

V. kategória

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

 

1. és 2. besorolás

[0-1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

[1-3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

[3-5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

[5-7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

[7-10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Haircut-kategóriák

Hitelminőség

Hátralevő futamidő (év) (1)

I. kategória

II. kategória

III. kategória

IV. kategória

V. kategória

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

 

3. besorolás

[0-1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

nem elfogadható

[1-3)

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

[3-5)

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

[5-7)

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

[7-10)

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

[10, ∞)

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


3. táblázat

A rögzített kamatozású hitelkövetelésekre alkalmazott értékelési haircutok szintjei

 

Fedezetértékelési módszertan

Hitelminőség

Hátralevő futamidő (év) (2)

Rögzített kamatozás, és az NKB által meghatározott elméleti áron alapuló fedezetértékelés

Rögzített kamatozás, és az NKB által meghatározott, fennálló állomány szerinti fedezetértékelés

1. és 2. besorolás

[0-1)

10,0

12,0

[1-3)

12,0

16,0

[3-5)

14,0

21,0

[5-7)

17,0

27,0

[7-10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Fedezetértékelési módszertan

Hitelminőség

Hátralevő futamidő (év) (2)

Rögzített kamatozás, és az NKB által meghatározott elméleti áron alapuló fedezetértékelés

Rögzített kamatozás, és az NKB által meghatározott, fennálló állomány szerinti fedezetértékelés

3. besorolás

[0-1)

17,0

19,0

[1-3)

29,0

34,0

[3-5)

37,0

46,0

[5-7)

39,0

52,0

[7-10)

40,0

58,0

[10, ∞)

42,0

65,0


(1)  vagyis [0-1) a hátralevő futamidő egy évnél rövidebb, [1-3) a hátralevő futamidő legalább egy év és legfeljebb három év.

(2)  vagyis [0-1) a hátralevő futamidő egy évnél rövidebb, [1-3) a hátralevő futamidő legalább egy év és legfeljebb három év


21.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/36


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/66 IRÁNYMUTATÁSA

(2015. november 26.)

az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatás módosításáról (EKB/2015/40)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 5.1., 5.2., 12.1. és 14.3. cikkeire,

mivel:

(1)

A kiegészítő adatokra vonatkozó adatszolgáltatási időszak három nappal történő lerövidítése, amely az EKB/2013/24 iránymutatás (1) szerinti első, 2017-ben történő adattovábbítástól lett volna alkalmazandó, a Kormányzótanács ülésrendjében bekövetkezett változások következtében nem lesz szükséges. A nagyobb hatékonyság érdekében az adatszolgáltatási időszakoknak az ülésrend esetleges jövőbeli változásai figyelembevétele érdekében történő lerövidítéséről való döntést az Igazgatóságra kell ruházni, amelynek figyelembe kell vennie a Statisztikai Bizottság véleményét.

(2)

Ezenkívül az EKB/2013/24 iránymutatásban rögzített, a kiegészítő adatokra vonatkozó követelményeket módosítani kell annak érdekében, hogy önkéntes alapon kiterjedjenek a nem pénzügyi vállalatok közötti hitelekre, az euroövezeti aggregátumok általi lefedettség és azok minőségének javítása érdekében.

(3)

Ezért az EKB/2013/24 iránymutatást megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítások

Az EKB/2013/24 iránymutatás a következőképpen módosul:

1.

a 2. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A »kiegészítő adatok«-ra vonatkozó követelmények lefedik a műveleteket és az állományokat 2012. utolsó negyedévétől a referencia-negyedévig. Az ilyen kiegészítő adatokat a legjobb becslés alapján kell szolgáltatni. Az I. melléklet 1., 2., 4., és 5. táblázatának »H«, »H.1« és »H.2« oszlopaiban (a kormányzati szektorra és annak alszektoraira vonatkozó kiegészítő adatok), valamint az I. melléklet 4. és 5. táblázata »B« oszlopának 3. és 13. sorában (a nem pénzügyi vállalatok közötti hitelekre vonatkozó kiegészítő adatok) meghatározott kiegészítő adatszolgáltatási követelmények önkéntes alapon teljesíthetők.”;

2.

a 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott »kiegészítő adatok«-at a referencia-negyedév végétől számított 85 naptári napon belül kell jelenteni az EKB számára. Az Igazgatóság ezt a határidőt adott esetben a Statisztikai Bizottság véleményének figyelembevételével 82 napra csökkentheti. Az Igazgatóság döntéséről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Kormányzótanácsot. Az EKB az adatszolgáltatási időszak bármely változását a végrehajtási időpont előtt legalább egy évvel bejelenti.”;

3.

az I. melléklet ezen iránymutatás mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

(1)   Ez az iránymutatás az azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro, nemzeti központi bankjaival történő közlésének napján lép hatályba.

(2)   Az eurorendszerbeli központi bankoknak 2016. január 1-jétől kell megfelelniük ennek az iránymutatásnak.

3. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. november 26-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az Európai Központi Bank 2014/3/EU iránymutatása (2013. július 25.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2013/24) (HL L 2., 2014.1.7., 34. o.).


MELLÉKLET

Az EKB/2013/24 iránymutatás I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

„Az adatkövetelmények összefoglalása” táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Az adatkövetelmények összefoglalása

Cikk

Tartalom

Táblázatok

Adattípus

Referenciaidőszak

Az első adatszolgáltatás időpontja

Határidők

Megjegyzések

Állományok

Műveletek

A mennyiségben bekövetkezett egyéb változások

2.2

4.1

Kiegészítő adatok, csak a feketével jelölt cellák

T1

eszközök

T2

források

T4

rövid lejáratú hitelek (w-t-w)

T5

hosszú lejáratú hitelek (w-t-w)

 

2012. 4. negyedévétől kezdődően

2014. szeptember

t + 85

Legjobb becslés

Feketével jelölt cellák a H, H.1 és H.2 oszlopokban önkéntes alapon

Feketével jelölt cellák a T4 és T5 B oszlopa 3. és 13. sorában önkéntes alapon

2.3. a)

2.5

3.2

3.3 a), b)

4.2

Nemzeti adatok, valamennyi cella

T1

eszközök

T2

források

T3

betétek (w-t-w)

T4

rövid lejáratú hitelek (w-t-w)

T5

hosszú lejáratú hitelek (w-t-w)

2012. 4. negyedévétől kezdődően

2014. szeptember

2016 decemberéig: t + 100

Metaadatokkal kiegészítve

A T3–T5 12–21. soraiban meghatározott adatokat ki kell igazítani annak érdekében, hogy azok megfelelően tükrözzék az euroövezet összetételét; legjobb becslés alapon

A T3–T5 12–21. soraiban szereplő adatokat nem kell közzétenni

2017 márciusától kezdve: t + 97

2.3. b)

2.5

3.2

3.3 c)

4.2

Nemzeti adatok, valamennyi cella

T1

eszközök

T2

források

T3

betétek (w-t-w)

T4

rövid lejáratú hitelek (w-t-w)

T5

hosszú lejáratú hitelek (w-t-w)

 

1999. 1. negyedévétől 2012. 3. negyedévéig

2017. szeptember

2016 decemberéig: t + 100

Legjobb becslés

A T1 és a T2 J és K oszlopai önkéntes alapon

Metaadatokkal kiegészítve

A T3–T5 12–21. soraiban meghatározott adatokat ki kell igazítani annak érdekében, hogy azok megfelelően tükrözzék az euroövezet összetételét; legjobb becslés alapon

A T3–T5 12–21. soraiban szereplő adatokat nem kell közzétenni

2017 márciusától kezdve: t + 97

2.4

2.5

3.2

3.3. a), b)

4.2

Nemzeti adatok, valamennyi cella

T6

rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (w-t-w)

T7

hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (w-t-w)

T8

tőzsdei részvények (w-t-w)

T9

befektetési jegyek/egységek (w-t-w)

2013. 4. negyedévétől kezdődően

2015. szeptember

2016 decemberéig: t + 100

Metaadatokkal kiegészítve

A 12-21. sorokban meghatározott adatokat ki kell igazítani annak érdekében, hogy azok megfelelően tükrözzék az euroövezet összetételét; legjobb becslés alapon

A T3–T5 12–21. soraiban szereplő adatokat nem kell közzétenni”

2017 márciusától kezdve: t + 97

2.

a 4. és az 5. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„4. táblázat

Rövid lejáratú hitelek (F.41)  (1)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

 

A hitelező szektor szerinti besorolása

Az adós szektor szerinti besorolása

 

Rezidensek

Összesen

Nem pénzügyi vállalatok (S.11)

MPI-k (2) (S.121 + … + S.123)

Nem PPA (3) befektetési alapok (S.124)

Egyéb pénzügyi intézmények (S.125 + … + S.127)

Biztosítók (S.128)

Nyugdíjpénztárak (S.129)

Kormányzat

Háztartások, beleértve NPISH-k (4) (S.14 + S.15)

Összesen (S.13)

Központi kormányzat (S.1311)

 

 

 

1

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Rezidensek

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Összesen (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Nem rezidensek

 

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Belföldön kívüli euroövezeti

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroövezeten kívül rezidensek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. táblázat

Hosszú lejáratú hitelek (F.42)  (5)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

 

A hitelező szektor szerinti besorolása

Az adós szektor szerinti besorolása

 

Rezidensek

Összesen

Nem pénzügyi vállalatok (S.11)

MPI-k (6) (S.121 + … + S.123)

Nem PPA (7) befektetési alapok (S.124)

Egyéb pénzügyi intézmények (S.125 + … + S.127)

Biztosítók (S.128)

Nyugdíjpénztárak (S.129)

Kormányzat

Háztartások, beleértve NPISH-k (8) (S.14 + S.15)

Összesen (S.13)

Központi kormányzat (S.1311)

 

 

 

1

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Rezidensek

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Összesen (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Nem rezidensek

 

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Belföldön kívüli euroövezeti

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroövezeten kívül rezidensek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Az állományok, tranzakciók és egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak.

(2)  Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k; S.121 + S.122 + S.123). Az ESA 2010 szerint (5.118. pont) a betétgyűjtéssel foglalkozó vállalatok (S.121 + S.122) részére nyújtott rövid lejáratú kölcsönöket a betétek (F.22 vagy F.29) kategóriájába kell sorolni.

(3)  Pénzpiaci alapok (PPA-k; S.123).

(4)  Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k; S.15).

(5)  Az állományok, tranzakciók és egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak.

(6)  Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k; S.121 + S.122 + S.123).

(7)  Pénzpiaci alap (PPA; S.123).

(8)  Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k; S.15).”