ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 3

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. január 6.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/4 rendelete (2016. január 5.) a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezet védelmére vonatkozó alapvető követelmények tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2016/5 rendelete (2016. január 5.) a 748/2012/EU rendeletnek a környezet védelmére vonatkozó alapvető követelmények végrehajtása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság (EU) 2016/6 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 322/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

5

 

*

A Bizottság (EU) 2016/7 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról ( 1 )

16

 

*

A Bizottság (EU) 2016/8 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) az önfoglalkoztatásra vonatkozó 2017. évi ad hoc modul technikai jellemzőinek meghatározásáról ( 1 )

35

 

*

A Bizottság (EU) 2016/9 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) az adatoknak a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően történő közös benyújtásáról és megosztásáról ( 1 )

41

 

 

A Bizottság (EU) 2016/10 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

46

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság (EU) 2016/11 végrehajtási irányelve (2016. január 5.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról ( 1 )

48

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

6.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 3/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/4 RENDELETE

(2016. január 5.)

a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezet védelmére vonatkozó alapvető követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 216/2008/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a termékeknek, alkatrészeknek és berendezéseknek meg kell felelniük a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) 2011. november 17-én kiadott 16. mellékletének I. és II. kötetében szereplő környezetvédelmi követelményeknek, a melléklet függelékei kivételével.

(2)

A Chicagói Egyezmény 16. mellékletének I. és II. kötete 2014-ben módosult, és új zajvédelmi szabványokkal egészült ki.

(3)

A 216/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben a rendeletben szereplő rendelkezések az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által kiadott véleményen alapulnak a 216/2008/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdése b) pontjának és 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 216/2008/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A termékeknek, alkatrészeknek és berendezéseknek meg kell felelniük a Chicagói Egyezmény 2015. január 1-jén kiadott 16. melléklete I. kötetének 11-B. módosításában és II. kötetének 8. módosításában foglalt környezetvédelmi előírásoknak, a 16. melléklet függelékei kivételével.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 79., 2008.3.13., 1. o.


6.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 3/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/5 RENDELETE

(2016. január 5.)

a 748/2012/EU rendeletnek a környezet védelmére vonatkozó alapvető követelmények végrehajtása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 216/2008/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a termékeknek, alkatrészeknek és berendezéseknek meg kell felelniük a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) 2011. november 17-én kiadott 16. mellékletének I. és II. kötetében szereplő környezetvédelmi követelményeknek, a melléklet függelékei kivételével. A szóban forgó követelményeket a 748/2012/EU bizottsági rendelet (2) ültette át az uniós jogba.

(2)

A Chicagói Egyezmény 16. mellékletének I. és II. kötete 2014-ben módosult, és új zajvédelmi szabványokkal egészült ki.

(3)

A 748/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben a rendeletben szereplő rendelkezések az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által kiadott véleményen alapulnak a 216/2008/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdése b) pontjának és 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) 21.A.18 a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A légi jármű típusalkalmassági bizonyítványának kiállításához kapcsolódó alkalmazandó zajvédelmi követelmények előírása megfelel a Chicagói Egyezmény 16. melléklete I. kötete II. részének 1. fejezetében, illetve:

1.

szubszonikus sugárhajtású repülőgépek esetében – a körülményektől függően – az I. kötet II. részének 2., 3., 4. és 14. fejezetében;

2.

légcsavaros repülőgépek esetében – a körülményektől függően – az I. kötet II. részének 3., 4., 5., 6., 10. és 14. fejezetében;

3.

helikopterek esetében – a körülményektől függően – az I. kötet II. részének 8. és 11. fejezetében;

4.

szuperszonikus repülőgépek esetében – a körülményektől függően – az I. kötet II. részének 12. fejezetében; valamint

5.

billenőrotorok esetében – a körülményektől függően – az I. kötet II. részének 13. fejezetében szereplő rendelkezéseknek.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 79., 2008.3.13., 1. o.

(2)  A Bizottság 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU rendelete a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 224., 2012.8.21., 1. o.).


6.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 3/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/6 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. január 5.)

a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 322/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjára,

mivel:

(1)

A 178/2002/EK rendelet 53. cikke lehetővé teszi a valamely harmadik országból behozott élelmiszerre és takarmányra vonatkozó, megfelelő uniós szükségintézkedések elfogadását a közegészségnek, az állatok egészségének vagy a környezetnek a védelme érdekében, amennyiben az egyes tagállamok által hozott intézkedésekkel nem lehet eredményesen csökkenteni a kockázatot.

(2)

A fukusimai atomerőműben 2011. március 11-én bekövetkezett balesetet követően a Bizottság tájékoztatást kapott arról, hogy a radionuklidok mennyisége egyes Japánból származó élelmiszertermékekben meghaladja a Japánban az élelmiszerekre vonatkozóan megállapított beavatkozási szintet. Mivel ez a szennyeződés veszélyt jelenthet az Unióban a közegészségre és az állatok egészségére, a Bizottság elfogadta a 297/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (2). Az említett rendelet helyébe később a 961/2011/EU végrehajtási rendelet (3) lépett, majd ezt később a 284/2012/EU végrehajtási rendelet (4) váltotta fel. Az utóbbi rendelet helyébe a 996/2012/EU végrehajtási rendelet (5) lépett, amelyet később a 322/2014/EU végrehajtási rendelet (6) váltott fel.

(3)

Mivel a 322/2014/EU végrehajtási rendelet előírja, hogy rendelkezéseit 2015. március 31-ig felül kell vizsgálni, valamint annak érdekében, hogy a helyzet további alakulását és a takarmányban és élelmiszerben előforduló radioaktivitással kapcsolatos 2014. évi adatokat figyelembe lehessen venni, célszerű a 322/2014/EU végrehajtási rendeletet hatályon kívül helyezni és új rendeletet elfogadni.

(4)

A jelenlegi intézkedéseket felül kellett vizsgálni annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a japán hatóságok által a baleset utáni negyedik termesztési idényre vonatkozóan szolgáltatott, a takarmányban és a marhahústól eltérő élelmiszerben tapasztalható radioaktivitással kapcsolatos több mint 81 000 adatot, valamint a marhahúsban tapasztalható radioaktivitással kapcsolatos 237 000 adatot.

(5)

A 2203-tól 2208-ig tartó KN-kódok alá tartozó szeszes italok többé nincsenek kifejezetten kizárva a rendelet hatálya alól, mivel a mintavételi és elemzési és a nyilatkozatra vonatkozó követelmények a takarmányok és élelmiszerek meghatározott listájára alkalmazandók.

(6)

A japán hatóságok által benyújtott adatok azt bizonyítják, hogy az Aomori és Szaitama prefektúrából származó takarmány és élelmiszer esetében többé már nincs szükség annak előírására, hogy az Unióba való exportálás előtt mintavétellel és elemzéssel kell ellenőrizni a takarmányban és élelmiszerben tapasztalható radioaktivitás mértékét.

(7)

Az Unióba való exportálás előtti mintavétel és elemzés követelménye alóli felmentés tekintetében a Fukusima prefektúrából származó azon takarmányokat és élelmiszereket vették alapul, amelyek esetében a japán hatóságok két egymást követő évben (2013-ban és 2014-ben) nem észleltek meg nem felelést. Az e prefektúrából származó valamennyi egyéb takarmány és élelmiszer esetében célszerű fenntartani az Unióba való exportálás előtti mintavétel és elemzés követelményét.

(8)

Az alkalmazás megkönnyítése érdekében a rendelet rendelkezéseit célszerű oly módon megfogalmazni, hogy csoportosítva legyenek azok a prefektúrák, amelyeknél ugyanazon takarmányok és élelmiszerek esetében van szükség mintavételre és elemzésre az Unióba történő exportálás előtt.

(9)

Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Mijagi, Ivate és Csiba prefektúra esetében a jelenlegi szabályozás a gomba, a halászati termékek, a rizs, a szójabab, a hajdina és bizonyos ehető vadon termő növények, valamint az ezekből előállított, illetve ezekből származó termékek tekintetében előírja, hogy minden olyan szállítmányból, amely az Unióba irányul, exportálás előtt mintát kell venni és azt elemezni kell. Ugyanez a követelmény az olyan összetett élelmiszerekre is vonatkozik, amelyek több mint 50 %-ban tartalmaznak ilyen termékeket. A negyedik termesztési idényre vonatkozó, a takarmányban és élelmiszerben előforduló radioaktivitással kapcsolatos adatok azt bizonyítják, hogy ezen élelmiszer- és takarmányáruk jelentős része esetében többé már nincs szükség mintavételre és elemzésre az Unióba történő exportálás előtt.

(10)

Akita, Jamagata és Nagano prefektúra esetében a jelenlegi szabályozás a gomba és bizonyos ehető vadon termő növények, valamint az ezekből előállított, illetve ezekből származó termékek tekintetében előírja, hogy minden olyan szállítmányból, amely az Unióba irányul, exportálás előtt mintát kell venni és azt elemezni kell. A negyedik termesztési idényre vonatkozó, a takarmányban és élelmiszerben előforduló radioaktivitással kapcsolatos adatok azt bizonyítják, hogy az egyik ehető vadon termő növény esetében többé már nincs szükség mintavételre és elemzésre az Unióba történő exportálás előtt. Másrészt, mivel egy másik ehető vadon termő növénynél előfordult, hogy nem felelt meg az előírásoknak, célszerű az e prefektúrákból származó ezen ehető vadon termő növény tekintetében bevezetni a mintavétel és -elemzés követelményét.

(11)

A negyedik termesztési idényre vonatkozó, a takarmányban és élelmiszerben előforduló radioaktivitással kapcsolatos adatok azt bizonyítják, hogy a Sizuoka, Jamanasi és Niigata prefektúrából származó gombák esetében az Unióba való exportálás előtti mintavétel és elemzés követelményét célszerű fenntartani. Mivel egy ehető vadon termő növénynél előfordult, hogy nem felelt meg az előírásoknak, célszerű az e prefektúrákból származó ezen ehető vadon termő növény tekintetében bevezetni a mintavétel és elemzés követelményét.

(12)

Az importáláskor elvégzett ellenőrzések azt mutatják, hogy az uniós jog által előírt különleges feltételeket a japán hatóságok megfelelően végrehajtják, és több mint három éven át nem fordult elő olyan eset, hogy importellenőrzéskor meg nem felelést találtak volna. Célszerű ezért az importáláskor végzendő ellenőrzések gyakoriságát alacsony szinten tartani, és többé nincs szükség arra, hogy a tagállamok az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszeren (RASFF) keresztül háromhavonta tájékoztassák a Bizottságot valamennyi elemzési eredményről.

(13)

A japán jogszabályokban meghatározott, a 322/2014/EU rendelet III. mellékletében foglalt átmeneti intézkedések többé nem relevánsak a Japánból importált takarmány és élelmiszer tekintetében, ezért e rendeletben azokra többé nem kell hivatkozni.

(14)

Célszerű előírni, hogy amikor a baleset utáni ötödik termesztési idény (2015) tekintetében a takarmányban és élelmiszerben jelenlévő radioaktivitás vizsgálatát célzó mintavétel és elemzés eredményei rendelkezésre állnak, azaz 2016. június 30-ig a rendelkezéseket újból felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat kritériumait a felülvizsgálat idején kell meghatározni.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

Ezt a rendeletet a 3954/87/Euratom tanácsi rendelet (7) 1. cikkének (2) bekezdése szerinti, Japánból származó vagy onnan szállított takarmányra és élelmiszerre (a továbbiakban: termékek) kell alkalmazni, az alábbiak kivételével:

a)

olyan termékek, amelyek betakarítása és/vagy feldolgozása 2011. március 11. előtt történt;

b)

a 206/2009/EK bizottsági rendelet (8) 2. cikkének hatálya alá tartozó, állati eredetű személyes takarmány- és élelmiszer-szállítmányok;

c)

a nem állati eredetű, nem kereskedelmi célú, természetes személynek személyes fogyasztásra, illetve használatra szánt személyes takarmány- és élelmiszer-szállítmányok. Kétség esetén a bizonyítási kötelezettség a szállítmány címzettjét terheli.

2. cikk

Fogalommeghatározás

E rendelet alkalmazásában a „szállítmány”:

azon termékek esetében, amelyeknél az 5. cikk mintavételt és elemzést ír elő, azonos osztályú vagy megnevezésű, ugyanazon okmány(ok) kíséretében, ugyanazon szállítóeszközzel szállított, Japán ugyanazon prefektúrájából (vagy prefektúráiból) származó, az e rendelet hatálya alá tartozó takarmány vagy élelmiszer bizonyos mennyisége,

az e rendelet hatálya alá tartozó egyéb termékek esetében ugyanazon okmány(ok) kíséretében, ugyanazon szállítóeszközzel szállított, Japán ugyanazon prefektúrájából (vagy prefektúráiból) származó, az e rendelet hatálya alá tartozó takarmány vagy élelmiszer bizonyos mennyisége, az 5. cikkben említett nyilatkozatban rögzített feltételek szerint.

3. cikk

Behozatal az Unióba

A termékek csak abban az esetben hozhatók be az Európai Unióba, ha megfelelnek ennek a rendeletnek.

4. cikk

A cézium-134 és a cézium-137 mennyiségének legnagyobb értéke

A termékeknek meg kell felelniük az I. mellékletben megfogalmazott, a cézium-134 és cézium-137 együttes mennyiségének legnagyobb értékére vonatkozó követelményeknek.

5. cikk

Nyilatkozat bizonyos termékekhez

(1)   A fésűskagyló, a rizs, a szójabab, a datolyaszilva, a japán acsalapu vagy óriásacsalapu (fuki), az Aralia spp. bambuszrügy, a sasharaszt, a japán királypáfrány, a struccpáfrány, az Eleutherococcus sciadophylloides rügy – vagy az ezekből készült termék vagy olyan összetett takarmány vagy élelmiszer, amely több mint 50 %-ban tartalmaz ilyen termékeket – kivételével a gombák, halak és halászati termékek valamennyi, Japánból származó vagy onnan szállított szállítmányához a 6. cikknek megfelelően kiállított és aláírt érvényes nyilatkozatot kell mellékelni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett nyilatkozat igazolja, hogy a termékek megfelelnek a hatályos japán jogszabályoknak.

(3)   Az (1) bekezdésben említett nyilatkozat ezenkívül tanúsítja, hogy:

a)

a terméket 2011. március 11. előtt takarították be és/vagy dolgozták fel; vagy

b)

a termék nem a II. mellékletben (9) felsorolt azon prefektúrákból származik vagy érkezett, amelyek esetében a termékből mintát kell venni, és azt elemezni kell; vagy

c)

a termék a II. mellékletben felsorolt azon prefektúrák egyikéből érkezett, amelyek esetében a termékből mintát kell venni, és azt elemezni kell, de nem ezen prefektúrák valamelyikéből származik, és a tranzit alatt nem volt kitéve radioaktív sugárzásnak; vagy

d)

a termék a II. mellékletben felsorolt azon prefektúrák egyikéből érkezett, amelyek esetében e termékből mintát kell venni, és azt elemezni kell, és mellékelték hozzá a mintavétel és elemzés eredményeit tartalmazó vizsgálati jelentést; vagy

e)

nem ismert, hogy honnan származik a termék vagy a termékben található összetevők több mint 50 %-a, azonban mellékelték a termékhez a mintavétel és elemzés eredményeit tartalmazó vizsgálati jelentést.

(4)   A Fukusima, Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Mijagi, Csiba vagy Ivate prefektúrák parti vizében fogott vagy betakarított halakhoz és halászati termékekhez mellékelni kell az (1) bekezdésben említett nyilatkozatot, valamint a mintavétel és az elemzés eredményeit tartalmazó vizsgálati jelentést, a termékek kirakodási helyétől függetlenül.

6. cikk

A nyilatkozat kiállítása és aláírása

(1)   Az 5. cikkben említett nyilatkozatot a III. mellékletben szereplő minta szerint kell kiállítani.

(2)   Az 5. cikk (3) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett termékeket illetően a nyilatkozatot a japán illetékes hatóság meghatalmazott képviselője, vagy a japán illetékes hatóság által meghatalmazott szerv egyik meghatalmazott képviselője írhatja alá, az illetékes japán hatóság engedélyével és felügyelete alatt.

(3)   Az 5. cikk (3) bekezdésének d) és e) pontjában és az 5. cikk (4) bekezdésében említett termékeket illetően a nyilatkozatot – melyhez mellékelni kell a mintavétel és az elemzés eredményeit tartalmazó vizsgálati jelentést – a japán illetékes hatóság meghatalmazott képviselője írja alá.

7. cikk

Azonosítás

Az 5. cikk (1) bekezdésében említett termékek valamennyi szállítmányénak kód alapján azonosíthatónak kell lennie, amelyet fel kell tüntetni az 5. cikkben említett nyilatkozaton, a 6. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálati jelentésen, a 9. cikk (2) bekezdésében említett közös beléptetési okmányon vagy közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon, valamint a szállítmányhoz mellékelt egészségügyi bizonyítványon.

8. cikk

Állat-egészségügyi határállomások és kijelölt beléptetési hely

(1)   Az 5. cikk (1) bekezdésében említett termékek szállítmányait a 669/2009/EK bizottsági rendelet (10) 3. cikkének b) pontja szerinti kijelölt beléptetési helyen (a továbbiakban: kijelölt beléptetési hely) kell behozni az Unióba.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az 5. cikk (1) bekezdésében említett, a 97/78/EK tanácsi irányelv (11) hatálya alá tartozó termékekre. Ezeket a szállítmányokat az említett irányelv 2. cikke (2) bekezdésének g) pontjában meghatározott állat-egészségügyi határállomáson kell behozni az Unióba.

9. cikk

Előzetes értesítés

(1)   A takarmány- és élelmiszer-ipari vállalatok vagy képviselőik minden, az 5. cikk (1) bekezdésében említett termékszállítmány érkezése előtt előzetes értesítést tesznek.

(2)   Az előzetes értesítés céljából a takarmány- és élelmiszer-ipari vállalatoknak vagy képviselőiknek ki kell tölteniük az alábbiakat:

a)

nem állati eredetű termékek esetében: a közös beléptetési okmány I. részét, amelyet a 669/2009/EK rendelet 3. cikkének a) pontja említ, figyelembe véve az említett rendelet II. mellékletében szereplő, a közös beléptetési okmányra vonatkozó magyarázatot. E rendelet alkalmazásában a közös beléptetési okmány I.13. rovatában több árukód is szerepelhet;

b)

hal és halászati termékek esetében: a 136/2004/EK bizottsági rendelet (12) III. mellékletében meghatározott közös állat-egészségügyi beléptetési okmányt (KÁBO-t).

A megfelelő dokumentumot legalább két munkanappal a szállítmány tényleges megérkezése előtt el kell juttatni a kijelölt beléptetési hely vagy állat-egészségügyi határállomás illetékes hatóságához.

10. cikk

Hatósági ellenőrzések

(1)   Az állat-egészségügyi határállomás vagy a kijelölt beléptetési hely illetékes hatósága az 5. cikk (1) bekezdésében említett terméken a következő vizsgálatokat végzi el:

a)

minden termékszállítmány okmányainak ellenőrzése;

b)

szúrópróbaszerű fizikai és azonossági ellenőrzések, ezen belül a cézium-134 és a cézium-137 jelenlétének kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatok. A laboratóriumi vizsgálat eredményeinek 5 munkanapon belül rendelkezésre kell állniuk.

(2)   Ha a laboratóriumi vizsgálat eredménye azt bizonyítja, hogy az 5. cikkben említett nyilatkozatban szereplő biztosítékok hamisak, a nyilatkozat érvénytelennek minősül, a takarmányok és élelmiszerek szállítmánya pedig nem felel meg e rendeletnek.

11. cikk

Költségek

A 10. cikkben említett hatósági ellenőrzések, valamint a meg nem felelés esetén hozott további intézkedések valamennyi költségét a takarmány- és élelmiszer-ipari vállalatok viselik.

12. cikk

Szabad forgalomba bocsátás

(1)   Az 5. cikk (1) bekezdésében említett termékszállítmányok szabad forgalomba bocsátásának feltétele az, hogy a takarmány- és élelmiszer-ipari vállalat vagy annak képviselője a vámhatóságoknak (papíron vagy elektronikus formában) bemutassa a közös beléptetési okmányt, melyet az illetékes hatóság a hatósági ellenőrzések mindegyikének megtörténte után megfelelően kitöltött. A vámhatóságok csak akkor engedélyezik a szállítmány szabad forgalomba bocsátását, ha a közös beléptetési okmány II.14. rovatában az áll, hogy az illetékes hatóság kedvező döntést hozott, és ezt aláírás tanúsítja a II.21. rovatban.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 97/78/EK irányelv hatálya alá tartozó, az 5. cikk (1) bekezdésében említett termékekre. Az említett szállítmányok a 136/2004/EK rendeletnek megfelelően bocsáthatók szabad forgalomba.

13. cikk

Nem megfelelő termékek

Azok a termékek, amelyek nem felelnek meg az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek, nem hozhatók forgalomba. A nem megfelelő termékeket biztonságosan ártalmatlanítani kell, vagy vissza kell küldeni Japánba.

14. cikk

Felülvizsgálat

Ezt a rendeletet 2016. június 30-ig felül kell vizsgálni.

15. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 322/2014/EU végrehajtási rendelet hatályát veszti.

16. cikk

Átmeneti rendelkezés

A 3. cikktől eltérve a következő feltétekkel be lehet hozni a termékeket az Unióba:

a)

a termékek megfelelnek a 322/2014/EU végrehajtási rendeletnek, és

b)

vagy e rendelet hatálybalépését megelőzően hagyták el Japánt, vagy e rendelet hatálybalépése után, de 2016. február 1-je előtt hagyták el Japánt, és a 322/2014/EU végrehajtási rendeletnek megfelelő, e rendelet hatálybalépése előtt kibocsátott nyilatkozat van mellékelve hozzájuk.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011. március 25-i 297/2011/EU végrehajtási rendelete a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról (HL L 80., 2011.3.26., 5. o.).

(3)  A Bizottság 2011. szeptember 27-i 961/2011/EU végrehajtási rendelete a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 297/2011/EU rendelet hatályvesztéséről (HL L 252., 2011.9.28., 10. o.).

(4)  A Bizottság 2012. március 29-i 284/2012/EU végrehajtási rendelete a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 961/2011/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 92., 2012.3.30., 16. o.).

(5)  A Bizottság 2012. október 26-i 996/2012/EU végrehajtási rendelete a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 284/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 299., 2012.10.27., 31. o.).

(6)  A Bizottság 2014. március 28-i 322/2014/EU végrehajtási rendelete a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról (HL L 95., 2014.3.29., 1. o.).

(7)  A Tanács 1987. december 22-i 3954/87/Euratom rendelete nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedhető határértékének megállapításáról (HL L 371., 1987.12.30., 11. o.).

(8)  A Bizottság 2009. március 5-i 206/2009/EK rendelete az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 77., 2009.3.24., 1. o.).

(9)  A II. mellékletben szereplő termékfelsorolás nem érinti az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeit (HL L 43., 1997.2.14., 1. o.).

(10)  A Bizottság 2009. július 24-i 669/2009/EK rendelete a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról (HL L 194., 2009.7.25., 11. o.).

(11)  A Tanács 1997. december 18-i 97/78/EK irányelve a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról (HL L 24., 1998.1.30., 9. o.).

(12)  A Bizottság 2004. január 22-i 136/2004/EK rendelete a harmadik országokból behozott termékeknek a közösségi állat-egészségügyi határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 21., 2004.1.28., 11. o.).


I. MELLÉKLET

A japán jogszabályok által az élelmiszerekre meghatározott felső határértékek  (1) (Bq/kg)

 

Csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek

Tej és tejalapú italok

Ásványvíz és más hasonló italok, valamint nem fermentált levelekből készült tea

Egyéb élelmiszer

Cézium-134 és cézium-137 együttesen

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


A japán jogszabályok által a takarmányokra meghatározott felső határértékek  (3) (Bq/kg)

 

Szarvasmarha- és lótakarmány

Sertéstakarmány

Baromfitakarmány

Haltakarmány (5)

Cézium-134 és cézium-137 együttesen

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Az eredeti állapotba visszaállított formában fogyasztandó szárított termékek esetében a felső határérték a fogyasztásra kész, eredeti állapotába visszaállított termékre alkalmazandó.

A szárított gombák esetében 5-ös visszaállítási tényezőt kell alkalmazni.

A tea esetében a nem fermentált tealevelekből készült főzetre kell a felső határértéket alkalmazni. A szárított tea esetében 50-es feldolgozási tényezővel kell számolni, így a szárított teára megállapított 500 Bq/kg-os felső határérték biztosítja, hogy a teafőzet ne lépje túl a 10 Bq/kg-os felső határértéket.

(2)  A Japánban jelenleg alkalmazott felső határértékekkel való összhang biztosítása érdekében ezek az értékek ideiglenesen a 3954/87/Euratom rendeletben megállapított értékek helyébe lépnek.

(3)  A felső határérték 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozik.

(4)  A Japánban jelenleg alkalmazott felső határértékekkel való összhang biztosítása érdekében ezek az értékek ideiglenesen a nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedhető határértékének megállapításáról szóló, 1990. március 29-i 770/90/Euratom bizottsági rendeletben (HL L 83., 1990.3.30., 78. o.) megállapított értékek helyébe lépnek.

(5)  Kivételt képeznek a díszhalaknak szánt takarmányok.


II. MELLÉKLET

Takarmány- és élelmiszertermékek, melyek esetében az Unióba történő exportálás előtt a szállítmányból mintát kell venni, és azt elemezni kell a cézium-134 és a cézium-137 jelenlétének kimutatására

a)

Fukusima prefektúrából származó termékek:

a 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 és 2005 99 80 KN-kód alá tartozó gombák és azokból származó termékek,

a 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 és 1605 KN-kód alá tartozó halak és halászati termékek, kivéve a 0307 21, 0307 29 és 1605 52 00 KN-kód alá tartozó fésűskagylókat,

az 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 és 1905 90 KN-kód alá tartozó rizs és abból származó termékek,

az 1201 90, 1208 10 és az 1507 KN-kód alá tartozó szójabab és abból származó termékek,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó óriásacsalapu (fuki) vagy japán acsalapu (Petasites japonicus) és azokból készült feldolgozott termékek,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó Aralia spp. és azokból származó termékek,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 és 2005 91 KN-kód alá tartozó bambuszrügy (Phyllostachys pubescens) és abból származó termékek,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó sasharaszt (Pteridium aquilinum) és abból származó termékek,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó Eleutherococcus sciadophylloides rügy és abból származó termékek,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó japán királypáfrány (Osmunda japonica) és abból származó termékek,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó struccpáfrány (Matteuccia struthiopteris) és abból származó termékek,

a 0810 70 00, 0810 90, 0811 90, 0812 90 és 0813 50 KN-kód alá tartozó datolyaszilva (Diospyros sp.) és abból származó termékek;

b)

Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Mijagi, Csiba vagy Ivate prefektúrából származó termékek:

a 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 és 2005 99 80 KN-kód alá tartozó gombák és azokból származó termékek,

a 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 és 1605 KN-kód alá tartozó halak és halászati termékek, kivéve a 0307 21, 0307 29 és 1605 52 00 KN-kód alá tartozó fésűskagylókat,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó Aralia spp. és azokból származó termékek,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 és 2005 91 KN-kód alá tartozó bambuszrügy (Phyllostachys pubescens) és abból származó termékek,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó sasharaszt (Pteridium aquilinum) és abból származó termékek,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó japán királypáfrány (Osmunda japonica) és abból származó termékek,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó Eleutherococcus sciadophylloides rügy és abból származó termékek,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó struccpáfrány (Matteuccia struthiopteris) és abból származó termékek;

c)

Akita, Jamagata vagy Nagano prefektúrából származó termékek:

a 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 és 2005 99 80 KN-kód alá tartozó gombák és azokból származó termékek,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó Aralia spp. és azokból származó termékek,

0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 és 2005 91 KN-kód alá tartozó bambuszrügy (Phyllostachys pubescens) és abból származó termékek,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó japán királypáfrány (Osmunda japonica) és abból származó termékek,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó Eleutherococcus sciadophylloides rügy és abból származó termékek;

d)

Jamanasi, Sizuoka vagy Niigata prefektúrából származó termékek:

a 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 és 2005 99 80 KN-kód alá tartozó gombák és azokból származó termékek,

a 0709 99, 0710 80, 0711 90 és 0712 90 KN-kód alá tartozó Eleutherococcus sciadophylloides rügy és abból származó termékek;

e)

összetett termékek, amelyek az ezen melléklet a), b), c) és d) pontjaiban felsorolt termékeket több mint 50 %-ban tartalmazzák.


III. MELLÉKLET

Nyilatkozat az alábbi terméknek az Unióba történő behozatalához:

…(termék és származási ország)

Tételazonosító kód: …A nyilatkozat száma: …

A Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló (EU) 2016/6 bizottsági végrehajtási rendelet rendelkezéseivel összhangban

(az (EU) 2016/6 végrehajtási rendelet 6. cikke (2) vagy (3) bekezdésében említett meghatalmazott képviselő)

KIJELENTI, hogy a(z) …(az (EU) 2016/6 végrehajtási rendelet 5. cikke (1) bekezdésében említett meghatalmazott termékekből) álló szállítmány a következőkből tevődik össze: … …(szállítmány megnevezése, termék, csomagok száma és típusa, bruttó vagy nettó tömeg) berakodási helye: …(feladás helye) …-án/-én (feladás dátuma) szállítmányozó: …(szállítmányozó megnevezése) rendeltetési helye: …(rendeltetési hely és ország) származási létesítménye: … …(a létesítmény neve és címe)

megfelel a cézium-134 és cézium-137 együttes mennyiségének legnagyobb értékére vonatkozó hatályos japán jogszabályoknak.

KIJELENTI, hogy a szállítmány tartalma:

gombák, halak és halászati termékek, rizs, szójabab, datolyaszilva, japán acsalapu vagy óriásacsalapu (fuki), Aralia spp., bambuszrügy, sasharaszt, japán királypáfrány, struccpáfrány, Eleutherococcus sciadophylloides rügy, vagy az ezekből készült termék vagy olyan összetett takarmány vagy élelmiszer, amely több mint 50 %-ban tartalmaz ilyen termékeket, amelyek betakarítása és/vagy feldolgozása 2011. március 11. előtt történt;

gombák, halak és halászati termékek, rizs, szójabab, datolyaszilva, japán acsalapu vagy óriásacsalapu (fuki), Aralia spp., bambuszrügy, sasharaszt, japán királypáfrány, struccpáfrány, Eleutherococcus sciadophylloides rügy, vagy az ezekből készült termék vagy olyan összetett takarmány vagy élelmiszer, amely több mint 50 %-ban tartalmaz ilyen termékeket, amelyek nem az (EU) 2016/6 végrehajtási rendelet II. mellékletében felsorolt azon prefektúrákból származnak vagy érkeztek, amelyek esetében a termékből mintát kell venni, és azt elemezni kell;

gombák, halak és halászati termékek, rizs, szójabab, datolyaszilva, japán acsalapu vagy óriásacsalapu (fuki), Aralia spp., bambuszrügy, sasharaszt, japán királypáfrány, struccpáfrány, Eleutherococcus sciadophylloides rügy, vagy az ezekből készült termék vagy olyan összetett takarmány vagy élelmiszer, amely több mint 50 %-ban tartalmaz ilyen termékeket, amelyek az (EU) 2016/6 végrehajtási rendelet II. mellékletében felsorolt azon prefektúrák egyikéből érkeztek, amelyek esetében a termékből mintát kell venni, és azt elemezni kell, de nem ezen prefektúrák valamelyikéből származnak, és a tranzit alatt nem voltak kitéve radioaktív sugárzásnak;

gombák, halak és halászati termékek, rizs, szójabab, datolyaszilva, japán acsalapu vagy óriásacsalapu (fuki), Aralia spp., bambuszrügy, sasharaszt, japán királypáfrány, struccpáfrány, Eleutherococcus sciadophylloides rügy, vagy az ezekből készült termék vagy olyan összetett takarmány vagy élelmiszer, amely több mint 50 %-ban tartalmaz ilyen termékeket, amelyek az (EU) 2016/6 végrehajtási rendelet II. mellékletében felsorolt azon prefektúrák egyikéből érkeztek, amelyek esetében a termékből mintát kell venni, és azt elemezni kell, és a szállítmányból …-án/-én (dátum) mintát vettek, azt pedig a(z) …(laboratórium neve) laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá a radionuklidok, a cézium-134 és a cézium-137 mennyiségének meghatározása céljából, és a vizsgálati jelentés mellékelve van;

gombák, halak és halászati termékek, rizs, szójabab, datolyaszilva, japán acsalapu vagy óriásacsalapu (fuki), Aralia spp., bambuszrügy, sasharaszt, japán királypáfrány, struccpáfrány, Eleutherococcus sciadophylloides rügy, amely származása nem ismert, vagy az ezekből készült termék vagy olyan összetett takarmány vagy élelmiszer, amely több mint 50 %-ban tartalmaz ilyen termékeket, amelyekből …-án/-én (dátum) mintát vettek, azt pedig a(z) …(laboratórium neve) laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá a radionuklidok, a cézium-134 és a cézium-137 mennyiségének meghatározása céljából, és a vizsgálati jelentés mellékelve van.

Kelt …-án/-én …

Pecsét és aláírás az (EU) 2016/6 végrehajtási rendelet 6. cikke (2) vagy (3) bekezdésében említett meghatalmazott képviselő


6.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 3/16


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/7 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. január 5.)

az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 59. cikke (2) bekezdésére, valamint a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU irányelvre (2) és különösen annak 80. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/24/EU és 2014/25/EU irányelvek egyik fő célja az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők és gazdasági szereplők – és nem utolsósorban a kis- és középvállalkozások – adminisztratív terheinek csökkentése. E cél elérésének egyik meghatározó eszköze az egységes európai közbeszerzési dokumentum. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványát ezért úgy kell kialakítani, hogy el lehessen tekinteni a kizárási és kiválasztási szempontokkal kapcsolatos számos igazolás és egyéb dokumentum benyújtásának szükségességétől. Ugyanezen cél érdekében a formanyomtatványnak tartalmaznia kell az azon szervezetekre vonatkozó releváns információkat, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő igénybe veszi, lehetővé téve ezáltal, hogy ezek az információk a gazdasági szereplőre vonatkozó információkkal együtt és azokkal azonos feltételek mellett kerüljenek ellenőrzésre.

(2)

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum rendelkezésére kell, hogy álljon azoknak a közszolgáltató ajánlatkérőknek is, amelyek a 2014/25/EU irányelv hatálya alá tartoznak, és amelyeknek a 2014/24/EU irányelvben megadott kizárási és kiválasztási szempontok alkalmazása során ugyanolyan módon és ugyanolyan feltételekkel kell eljárniuk, mint az ajánlatkérő szerveknek.

(3)

Az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre háruló adminisztratív terhek, valamint a különböző közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondások elkerülése érdekében az ajánlatkérő szerveknek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek előre egyértelműen meg kell jelölniük a gazdasági szereplők által az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megadandó információk körét az eljárást megindító felhívásban, vagy az abban elhelyezett, a közbeszerzési dokumentumok egyéb részeire való hivatkozás útján, mely dokumentumokat a gazdasági szereplőknek minden esetben gondosan át kell tanulmányozniuk részvételükkel és pályázatuk lehetséges benyújtásával összefüggésben.

(4)

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum további célja, hogy a nemzeti szinten használt több különböző nyilatkozatot egységes, európai szintű formanyomtatvánnyal felváltva egyszerűsítse a gazdasági szereplők, az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők által teljesítendő feladatokat. Ez hozzájárul a formális nyilatkozatok és hozzájárulások pontos megfogalmazásával és a nyelvi kérdésekkel kapcsolatos problémák csökkentéséhez, mivel a formanyomtatvány az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre áll majd. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum ezáltal megkönnyíti a más tagállamokban letelepedett gazdasági szereplők közbeszerzési eljárásokban való részvételét.

(5)

Az egységes európai közbeszerzési dokumentummal összefüggésben történő bármely adatfeldolgozás vagy adatcsere során tiszteletben kell tartani a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3) végrehajtó nemzeti szabályokat és különösen az említett irányelv 8. cikkének (5) bekezdése szerinti, a bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatok feldolgozására vonatkozó nemzeti előírásokat.

(6)

Emlékeztetnünk kell arra, hogy a Bizottság – figyelembe véve a tagállami adatbázisok technikai fejlődését – felülvizsgálja az egységes európai közbeszerzési dokumentum gyakorlati alkalmazását, és 2017. április 18-ig jelentést tesz erről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ennek során a Bizottság figyelembe veheti az esetleges javaslatokat a dokumentum funkciójának javítására vonatkozóan a közbeszerzésben történő, határokon átnyúló részvétel lehetőségeinek bővítése tekintetében, nem utolsósorban a kis- és középvállalkozások számára, vagy a 2014/24/EU irányelvben foglalt kereteken belüli esetleges egyszerűsítések tekintetében; továbbá figyelembe vehet esetleges kérdéseket egy adott közbeszerzési eljárásban a tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamennyi résztvevőtől történő szisztematikus bekérésének gyakorlatára vonatkozóan, vagy olyan gyakorlatokra vonatkozóan, amelyek során megkülönböztető módon határozzák meg azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentációt kérnek.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közbeszerzési tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Attól az időponttól kezdődően, hogy a 2014/24/EU irányelvet végrehajtó nemzeti intézkedések hatályba lépnek, de legkésőbb 2016. április 18-tól kezdődően az e rendelet 2. mellékletében foglalt formanyomtatványt kell használni a 2014/24/EU irányelv 59. cikkében említett egységes európai közbeszerzési dokumentum elkészítéséhez. A formanyomtatvány használatára vonatkozó utasítások e rendelet 1. mellékletében találhatók.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 94., 2014.3.28., 65. o.

(2)  HL L 94., 2014.3.28., 243. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. Október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).


1. MELLÉKLET

Kitöltési útmutató

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási szempontokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III. rész A. szakaszára (1) vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.

Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt (2) meg kell adni vagy nem kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe (3). Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például az ESPD-szolgáltatás felhasználásával (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.

A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is. (5) A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.

A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás) (6). Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv (7) hatálya alá tartoznak-e.

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően eljárás indítható, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási szempontok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren …) tárolt információ felhasználásával.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható (8). Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás minden esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek (9).

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az adott kiválasztási szempontoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.

Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok (10) részenként változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok (11) kiállításáért melyik hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.

Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok előírhatják (12) számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció bekérése követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentációt kérnek.

Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.). Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet  (13) végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz.

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt.

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie.

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely minden egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat (14).

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania.

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják) (15).

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

III. rész: Kizárási okok:

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat).

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.).

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását).

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

IV. rész: Kiválasztási szempontok  (16):

α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

A: Alkalmasság

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

C: Technikai és szakmai alkalmasság

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok  (17)  (18)

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése  (19)

VI. rész: Záró nyilatkozat


(1)  Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel kapcsolatos információ kitöltése során …

(2)  Kizárási okokra vonatkozó információ.

(3)  Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését

(4)  Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz.

(5)  Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.

Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).

Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.

(6)  A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke.

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).

(8)  Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését.

(9)  Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl..xml).

(10)  Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani.

(11)  Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent.

(12)  Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt felhívnak a részvételre.

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(14)  Lásd a II. rész C. szakaszát.

(15)  Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség.

(16)  A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).

(17)  A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz.

(18)  A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 16. lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány.

(19)  A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell végezni.


2. MELLÉKLET

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

Image

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

Image

Image

Image

III. rész: Kizárási okok

Image

Image

Image

Image

IV. rész: Kiválasztási szempontok

Image

Image

Image

Image

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

Image

VI. rész: Záró nyilatkozat

Image


6.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 3/35


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/8 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. január 5.)

az önfoglalkoztatásra vonatkozó 2017. évi ad hoc modul technikai jellemzőinek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló, 1998. március 9-i 577/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7a. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európa 2020 stratégia keretében kitűzött közös célok irányába tett előrelépések nyomon követése érdekében a tagállamoknak átfogó adatokat kell szolgáltatniuk a Bizottságnak az önfoglalkoztatásról, amelyek lehetővé teszik a tagállamok közötti összehasonlítást.

(2)

A 318/2013/EU bizottsági rendelet (2) meghatározza az önfoglalkoztatásra vonatkozó ad hoc modult.

(3)

Az 1397/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) az önfoglalkoztatásra vonatkozó 2017. évi ad hoc modul tekintetében meghatározza a jellemző témák felsorolását és azok leírását („ad hoc almodulok”).

(4)

Az önfoglalkoztatásra vonatkozó ad hoc almodul technikai jellemzőit, valamint az adattovábbításhoz alkalmazandó szűrőket és kódokat, illetve az adattovábbítás határidejét a Bizottság határozza meg.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az önfoglalkoztatásra vonatkozó 2017. évi ad hoc modul technikai jellemzőit, az alkalmazandó szűrőket és kódokat, valamint az adatok Bizottság részére történő továbbításának határidejét e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 77., 1998.3.14., 3. o.

(2)  A Bizottság 2013. április 8-i 318/2013/EU rendelete az 577/98/EK tanácsi rendelet által előírt, a munkaerő mintavételes felméréséhez kapcsolódó 2016–2018 közötti időszakra vonatkozó ad hoc modulprogram elfogadásáról (HL L 99., 2013.4.9., 11. o.).

(3)  A Bizottság 2014. október 22-i 1397/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 577/98/EK tanácsi rendelet által előírt, a munkaerő mintavételes felméréséhez kapcsolódó 2016–2018 közötti időszakra vonatkozó ad hoc modulprogram elfogadásáról szóló 318/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 370., 2014.12.30., 42. o.).


MELLÉKLET

A melléklet meghatározza az önfoglalkoztatásra vonatkozó 2017. évi ad hoc modul technikai jellemzőit, valamint az alkalmazandó szűrőket és kódokat. Emellett rögzíti a Bizottságnak történő adattovábbítás határidejét.

Az eredmények Bizottságnak történő továbbítására vonatkozó határidő: 2018. március 31.

Az adattovábbításhoz alkalmazandó szűrők és kódok: a 377/2008/EK bizottsági rendelet (1) III. mellékletében foglaltak szerint.

Részmintavétel vagy válaszadás elmulasztása esetén használandó opcionális súlyozási tényezőknek fenntartott oszlopok: az egész számokat tartalmazó oszlopok (222–225) és a tizedesjegyeket tartalmazó oszlopok (226–227).

1.   almodul: Gazdaságilag függő önfoglalkoztatás

Név/Oszlop

Kód

Leírás

Szűrő

MAINCLNT

 

Gazdasági függőség

STAPRO = 1,2

211

 

Ügyfelek száma és fontossága az elmúlt 12 hónapban

 

 

1

Az elmúlt 12 hónapban nem volt ügyfél

 

2

Az elmúlt 12 hónapban csak egy ügyfél volt

3

Az elmúlt 12 hónapban 2–9 ügyfél volt, de ezek egyike domináns volt

4

Az elmúlt 12 hónapban 2–9 ügyfél volt, és egyik sem volt domináns

5

Az elmúlt 12 hónapban több mint 9 ügyfél volt, de ezek egyike domináns volt

6

Az elmúlt 12 hónapban több mint 9 ügyfél volt, és egyik sem volt domináns

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

WORKORG

 

Szervezeti függőség

STAPRO = 1,2 ÉS MAINCLNT ≠ 1

212

 

A munkaidőre vonatkozó döntéshozatal módja

 

 

1

A válaszadó dönt

 

2

A válaszadó ügyfele(i) dönt(enek)

3

Más fél dönt

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

2.   almodul: Az önfoglalkoztatók munkakörülményei

Név/Oszlop

Kód

Leírás

Szűrő

REASSE

 

Az önfoglalkoztatóvá válás fő oka

STAPRO = 1,2

213

 

Az önfoglalkoztatóvá válás fő oka a jelenlegi önfoglalkoztató munkakörben való tevékenység megkezdésekor

 

 

1

Nem talált munkát alkalmazottként

 

2

A válaszadó korábbi munkáltatója kérésére lett önfoglalkoztató

3

A válaszadó tevékenységi területén ez a szokásos gyakorlat

4

Megfelelő alkalom kínálkozott

5

A családi vállalkozás folytatása

6

Nem állt szándékában és nem szerepelt tervei között az önfoglalkoztatóvá válás, de a fent felsoroltaktól eltérő okból mégis önfoglalkoztatóként kezdett dolgozni

7

Önfoglalkoztató akart lenni – a rugalmas munkaidő miatt

8

Önfoglalkoztató akart lenni – egyéb okból

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

SEDIFFIC

 

Az önfoglalkoztatás során felmerülő fő nehézség

STAPRO = 1,2

214

 

Az elmúlt 12 hónap során a válaszadó által tapasztalt legnagyobb nehézség az önfoglalkoztatás terén

 

 

0

Nem tudja befolyásolni saját munkájának árszabását

 

1

Nem jut finanszírozáshoz a vállalkozás számára

2

Késedelmes vagy elmaradó kifizetések

3

Túlzott adminisztratív teher

4

Betegség alatti bevételkiesés

5

Időszakos pénzügyi nehézségek

6

Időszakos ügyfél- vagy megrendeléshiány

7

Egyéb nehézség

8

Nem volt nehézség

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

REASNOEM

 

A fő ok, amiért a válaszadó nem foglalkoztat alkalmazottat

STAPRO = 2

215

 

A válaszadó saját véleménye szerinti fő ok, amiért nem foglalkoztat alkalmazottat

 

 

0

A válaszadó elsősorban önmagát kívánja foglalkoztatni

 

1

Nincs elég munka

2

Nehéz megfelelő alkalmazottakat találni

3

Túl bonyolult a jogi keret

4

Nagy összegű társadalombiztosítási járulékok

5

A válaszadó szakmájában nem lehetséges

6

A válaszadó szívesebben dolgoztat alvállalkozókkal vagy partnerekkel

7

A válaszadó ügyfele(i) a válaszadóval akarja (akarják) elvégeztetni a munkát

8

Egyéb ok

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

BPARTNER

 

Együttműködés az üzleti partnerekkel

STAPRO = 1,2

216

 

Társtulajdonossal és/vagy önfoglalkoztatói hálózattal való együttműködés

 

 

1

Társtulajdonossal működik együtt

 

2

Egy hálózaton belül más önfoglalkoztatókkal működik együtt

3

Mindkettő

4

Egyik sem

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

PLANEMPL

 

Alkalmazottak foglalkoztatásával vagy alvállalkozók igénybevételével kapcsolatos tervek

STAPRO = 1,2

217

 

Alkalmazottak foglalkoztatásával vagy alvállalkozók igénybevételével kapcsolatos tervek a következő 12 hónapra

 

 

1

Csak állandó alkalmazottak foglalkoztatását tervezi

 

2

Csak ideiglenes alkalmazottak foglalkoztatását tervezi

3

Mind állandó, mind ideiglenes alkalmazottak foglalkoztatását tervezi

4

Csak alvállalkozók igénybevételét tervezi

5

Mind alvállalkozók igénybevételét, mind alkalmazottak foglalkoztatását tervezi

6

Sem alvállalkozók igénybevételét, sem alkalmazottak foglalkoztatását nem tervezi

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

3.   almodul: Az önfoglalkoztatók és az alkalmazottak

Név/Oszlop

Kód

Leírás

Szűrő

JBSATISF

 

Munkával való megelégedettség szintje

WSTATOR = 1,2

218

 

Munkával való megelégedettség szintje a fő tevékenység tekintetében

 

 

1

Nagymértékben elégedett

 

2

Viszonylag elégedett

3

Kismértékben elégedett

4

Egyáltalán nem elégedett

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

AUTONOMY

 

Autonómia a munkavégzés terén

WSTATOR = 1,2

219

 

A feladatok tartalmára és sorrendjére gyakorolt befolyás szintje a fő tevékenység tekintetében

 

 

1

A feladatoknak mind a tartalmát, mind a sorrendjét befolyásolni tudja

 

2

A feladatoknak a tartalmát befolyásolni tudja, a sorrendjét azonban nem

3

A feladatoknak a sorrendjét befolyásolni tudja, a tartalmát azonban nem

4

A feladatoknak sem a tartalmát, sem a sorrendjét nem tudja befolyásolni

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

PREFSTAP

 

Előnyben részesített foglalkoztatási forma a fő tevékenység tekintetében

WSTATOR = 1,2

220

 

Ha jelenleg önfoglalkoztató, az alkalmazotti forma előnyben részesítése; ha jelenleg alkalmazott, az önfoglalkoztatói forma előnyben részesítése

 

 

1

Nem kívánja megváltoztatni a foglalkoztatási formát

 

2

Jelenleg önfoglalkoztató, de szívesebben lenne alkalmazott

3

Jelenleg alkalmazott vagy családi vállalkozásban dolgozik, de szívesebben lenne önfoglalkoztató

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

OBSTACSE

 

A fő ok, amiért a válaszadó nem válik önfoglalkoztatóvá fő tevékenysége tekintetében

PREFSTAP = 3

221

 

A fő ok, amiért a jelenleg alkalmazottként vagy családi vállalkozásban dolgozó válaszadó, aki szívesebben lenne önfoglalkoztató, mégsem vált az előnyben részesített foglalkoztatási formára

 

 

1

Pénzügyi bizonytalanság

 

2

A vállalkozáshoz szükséges finanszírozás megszerzésének nehézségei

3

Túl sok stressz, felelősség vagy kockázat

4

Alacsonyabb szintű szociális védelem

5

Egyéb ok

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

Üres

Nincs válasz/Nem tudja


(1)  A Bizottság 2008. április 25-i 377/2008/EK rendelete a 2009. évtől kezdve az adattovábbításhoz használandó kódolásra, a strukturális változókra vonatkozó adatok gyűjtéséhez szükséges részminták használatára és a bázisidőszaki negyedévek meghatározására vonatkozóan a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 114., 2008.4.26., 57. o.).


6.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 3/41


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/9 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. január 5.)

az adatoknak a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően történő közös benyújtásáról és megosztásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 132. cikkére,

mivel:

(1)

Az anyagok regisztrálása tekintetében az 1907/2006/EK rendelet II. és III. címe olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a gyártók és az importőrök számára előírják az adatok megosztását és az információknak az Ügynökség számára történő közös benyújtását.

(2)

Az 1907/2006/EK rendelet 23. cikkében meghatározott, a bevezetett anyagokra vonatkozó 2010-es és 2013-as regisztrációs határidőkkel kapcsolatban a hatóságok által szerzett tapasztalatok, valamint az érdekelt felektől közvetlenül és a 2013. december 10–11-én Brüsszelben tartott REACH regisztrációs munkaértekezlet keretében kapott információk azt jelzik, hogy az 1907/2006/EK rendeletnek az adatok megosztására és közös benyújtására vonatkozó rendelkezéseiben rejlő lehetőségeket nem alkalmazzák teljes mértékben, és végrehajtásuk a várt szinttől elmaradt. Ez különösen a kis- és középvállalkozásokat érintette hátrányosan.

(3)

Az 1907/2006/EK rendeletben megállapított adatmegosztási rendszer hatékony működése érdekében szükséges előmozdítani a jó menedzsment gyakorlatok és a szóban forgó, adatok megosztására vonatkozó megállapodások hatékony alkalmazását. Ezért a rendelet eredményes végrehajtása érdekében az adatmegosztásra vonatkozóan szabályokat kell megállapítani.

(4)

Az adatoknak az 1907/2006/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdése, 19. cikkének (1) bekezdése, 27. cikkének (3) bekezdése és 30. cikkének (1) bekezdése szerinti megosztása és közös benyújtása költségeit tisztességes, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon kell meghatározni.

(5)

Szükséges egyértelműsíteni, hogy az 1907/2006/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdésével és 30. cikkének (1) bekezdésének megfelelően mind az adminisztratív, mind pedig az információs követelményekhez kapcsolódó költségeket csak akkor kell megosztani, ha a szóban forgó költségek relevánsak azon információk szempontjából, amelyeket az adott fél az említett rendelet értelmében köteles benyújtani a regisztráció érdekében. Az információs követelményekhez kapcsolódó költségek minden olyan költséget magukban foglalnak, amelyekre egy meglévő vagy új tanulmány elkészítéséhez szükség volt, legyen az a szükséges dokumentációval, egy laboratóriummal való szerződéskötéssel vagy a laboratórium teljesítésének nyomon követésével kapcsolatos költség. E körbe tartoznak a REACH információs követelmények teljesítésének azon költségei is, amelyek nem a vizsgálati tanulmányokból erednek.

(6)

Az adatok átlátható és hatékony megosztásának biztosítása érdekében úgy kell megszerkeszteni az 1907/2006/EK rendelet szerinti adatmegosztásra irányuló megállapodásokat, hogy azokban minden releváns költség egyértelműen és azonosítható módon fel legyen tüntetve. Amennyiben azonban az e rendelet hatálybalépésének napján már érvényben lévő adatmegosztási megállapodások részes felei elégedettek az ilyen megállapodások működésével, az összes részes fél egyetértése esetén felmentés adható a költségek tételes felsorolásának kötelezettsége alól.

(7)

Annak érdekében, hogy meg lehessen győződni arról, hogy az adatmegosztás költségei indokoltak és megfelelő módon vannak megosztva az adatmegosztási megállapodás részes felei között, a szóban forgó részes feleknek éves nyilvántartást kell vezetniük a felmerülő költségekről és a kapott ellentételezésekről. Az 1907/2006/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdésének és 30. cikkének (1) bekezdésének megfelelően az érvényben lévő adatmegosztási megállapodások részes feleinek mindent meg kell tenniük az e rendelet hatálybalépését megelőzően felmerülő költségek igazolására.

(8)

Az 1907/2006/EK rendelet 25. cikkének (3) bekezdésével való összhang, valamint annak biztosítása érdekében, hogy minden olyan tanulmány költségei, amely költségmegosztási megállapodás tárgya lehet, dokumentálva legyenek, az említett éves nyilvántartásokat meg kell őrizni, a tanulmánynak az említett rendelet szerinti regisztráció keretében történő benyújtását követő legalább 12 évig

(9)

Az adatmegosztási megállapodásoknak magukban kell foglalniuk egy modellt a releváns költségek megosztására. Az egyes költségmegosztási modellekbe visszatérítési mechanizmusokat kell beépíteni annak érdekében, hogy adott esetben kiigazíthatók legyenek azon költségrészek, amelyeket egy-egy regisztráló fizet, amennyiben a megállapodáshoz későbbi időpontban más regisztrálók csatlakoznak.

(10)

Annak biztosítása érdekében, hogy az e rendelet hatálybalépése napján már érvényben lévő adatmegosztási megállapodások részes feleire ne háruljon felesleges adminisztratív teher, lehetővé kell tenni, hogy az említett részes felek eltekinthessenek a visszatérítési mechanizmus beépítésével kapcsolatos kötelezettségtől, amennyiben ebben a megállapodás valamennyi részes fele egyetért. Ilyen megállapodások esetében azon potenciális regisztrálók számára, akik csatlakozni kívánnak a meglévő megállapodáshoz, lehetővé kell tenni, hogy a visszatérítési mechanizmus beépítését kérjék a megállapodásba.

(11)

A jogbiztonság biztosítása érdekében egyértelművé kell tenni, hogy – az 1907/2006/EK rendelet 50. cikkének (4) bekezdésének megfelelően – az anyagok értékelésével összefüggő határozattal kapcsolatos költségek azon regisztrálókat is terhelhetik, akik az említett rendelet 50. cikkének (2) vagy (3) bekezdése értelmében már megszüntették tevékenységüket.

(12)

Meg kell erősíteni az 1907/2006/EK rendelet II. és III. címe alkalmazásának alapját képező „egy anyag, egy regisztráció” elvet, hangsúlyozva az Ügynökség szerepét annak biztosításában, hogy az ugyanazon anyagra vonatkozó valamennyi információbenyújtás az említett rendelet szerinti ugyanazon regisztráció részét alkossa.

(13)

Ha nincs szükség gerinces állatokon végzett kísérletekre valamely félnek az 1907/2006/EK rendelet szerinti regisztrációja céljából, egyértelművé kell tenni, hogy ez a fél nem köteles megosztani adatait ugyanazon anyag más regisztrálóival, valamint választhatja a 10. cikk a) pontjában említett információk külön benyújtásának lehetőségét az említett rendelet 11. cikke (3) bekezdésének vagy 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

(14)

Az „egy anyag, egy regisztráció” elvvel való összhang biztosítása érdekében az Ügynökség gondoskodik arról, hogy a 10. cikk a) pontjában említett információknak az 1907/2006/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése vagy 19. cikkének (2) bekezdése alapján indokolt külön benyújtása az adott anyagra vonatkozó meglévő regisztráció része maradjon.

(15)

Az anyagok veszélyeinek értékelésével kapcsolatos alternatív módszerek kidolgozásának és alkalmazásának előmozdítása, valamint az állatkísérletek számának minimumra csökkentése érdekében ez a rendelet szorgalmazza azon releváns (állatokon és nem állatokon) végzett kísérletek következtetéseinek megosztását, amelyeket a regisztrált anyagokkal szerkezetileg hasonló anyagokkal végeztek (csoportosítás vagy kereszthivatkozás).

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

A rendelet feladatokat és kötelezettségeket határoz meg azon megállapodások részes felei számára, amelyek az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően előírják az információk és kapcsolódó költségek megosztását.

2. cikk

Átláthatóság

(1)   Amennyiben ugyanazon anyag több regisztrálója vagy valamely anyaginformációs cserefórum (SIEF) résztvevői az 1907/2006/EK rendelet szerinti kötelezettségeiknek megfelelően információkat kötelesek megosztani, mindent megtesznek azért, hogy megállapodás jöjjön létre az információk megosztásáról. Az adatmegosztási megállapodásnak, amelynek csak az említett rendelet hatálya alá eső természetes személyek vagy jogalanyok lehetnek a részes felei, az összes részes fél számára világosnak és érthetőnek kell lennie, és magában kell foglalnia a következő elemeket:

a)

a megosztandó adatok tételes felsorolása, ideértve minden egyes adatelem költségét, az egyes költségeknek megfelelő, az 1907/2006/EK rendelet szerinti információs követelmények leírását, valamint az arra vonatkozó indoklást, hogy miként felel meg a megosztandó adat az információs követelménynek;

b)

az 1907/2006/EK rendeletben előírtaknak megfelelően az információk közös benyújtásával és az ugyanazon anyag regisztrálói közötti adatmegosztási megállapodás létrehozásával és kezelésével kapcsolatos költségek (a továbbiakban: adminisztratív költségek) tételes felsorolása és indoklása;

c)

egy visszatérítési mechanizmust is tartalmazó költségmegosztási modell.

(2)   Amennyiben egy adatmegosztási megállapodás már e rendelet hatálybalépése napján érvényben van, annak részes felei egyhangú döntéssel eltekinthetnek az adatoknak az (1) bekezdés a) és b) pontjában leírt, tételes felsorolására irányuló kötelezettségüktől.

Amennyiben egy potenciális regisztráló az 1907/2006/EK rendelet 27. és 30. cikkének megfelelően tanulmány vagy tanulmánysorozat megosztását kérelmezi egy olyan anyag esetében, amelyre vonatkozóan a korábbi regisztrálók már adatmegosztási megállapodást kötöttek, e potenciális regisztrálót nem kötelezi a már meglévő joglemondó nyilatkozat, kivéve, ha ehhez a korábbi regisztrálók részére aláírással ellátott hozzájárulását adja; az ilyen potenciális regisztráló jogosult tételes felsorolást kérni az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban leírtaknak megfelelően.

Ilyen kérés esetén a korábbi regisztrálók:

a)

az (1) bekezdés a) és b) pontjának megfelelően tételesen felsorolják az e rendelet hatálybalépésének napja után felmerülő összes költséget;

b)

igazolják az e rendelet hatálybalépésének napja előtt elvégzett, az 1907/2006/EK rendelet 30. cikke (1) bekezdésének megfelelően kért tanulmányok költségeit;

c)

mindent megtesznek az összes többi releváns költségnek az (1) bekezdés a) és b) pontjának megfelelő tételes felsorolására, ideértve az adminisztratív költségeket és a tanulmány b) pontban nem szereplő költségeit, amelyek az e rendelet hatálybalépésének napja előtt merültek fel.

A költségek tételes felsorolását indokolatlan késedelem nélkül a potenciális regisztráló rendelkezésére kell bocsátani.

(3)   Ha ugyanazon anyag regisztrálói az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően adatokat osztottak meg és azokat közösen benyújtották, minden további, az adatmegosztási megállapodásuk alkalmazásával kapcsolatban felmerülő költséget évente dokumentálniuk kell.

Az éves dokumentációnak tartalmaznia kell az (1) bekezdésben felsorolt elemeket, valamint – a visszatérítési mechanizmus működése érdekben – az új regisztrálóktól kapott valamennyi ellentételezésről vezetett nyilvántartást.

Az e rendelet hatálybalépésének napja előtt felmerülő költségek vagy a kapott ellentételezés részletes dokumentációjának hiányában a megállapodás részes felei minden megtesznek azért, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek vagy a lehető legpontosabb kimutatást készítsenek ezekről a költségekről és ellentételezésekről a szóban forgó megállapodás hatálybalépésétől számított valamennyi évre vonatkozóan.

Ezt az éves dokumentációt a regisztrálók a legutolsó tanulmány benyújtását követő legalább 12 évig megőrzik és díjmentesen az érintett adatmegosztási megállapodás bármely részes felének kérésére ésszerű időn belül és az alkalmazandó regisztrációs határidőkkel kapcsolatos követelmények teljes körű figyelembevételével rendelkezésre bocsátják.

3. cikk

Egy anyag, egy regisztráció

(1)   Az 1907/2006/EK rendelet 11. cikke (3) bekezdésének és 19. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, az Ügynökség gondoskodik arról, hogy ugyanazon anyag minden regisztrálója az említett rendelet hatálya alá tartozó ugyanazon regisztráció részét alkossa.

(2)   Amennyiben az Ügynökség egy már regisztrált anyag potenciális regisztrálójának engedélyezi a kért információra való hivatkozást az 1907/2006/EK rendelet 27. cikke (6) bekezdésének és 30. cikke (3) bekezdésének megfelelően, az Ügynökség gondoskodik arról, hogy az említett potenciális regisztráló által benyújtott minden későbbi beadvány az említett anyag már elvégzett közös benyújtásának részét alkossa.

(3)   Amennyiben egy potenciális regisztráló teljesítette az 1907/2006/EK rendelet 26. vagy 29. cikke szerinti kötelezettségeit és megállapította, hogy regisztrációja céljából nem köteles megosztani a gerinces állatokon végzett kísérletekkel kapcsolatos adatokat, dönthet úgy, hogy az említett rendelet 11. cikkének (3) bekezdésére vagy 19. cikkének (2) bekezdésére hivatkozik annak érdekében, hogy a 10. cikk a) bekezdésében említett összes releváns információt vagy azok egy részét külön nyújthassa be.

Ilyen esetekben a potenciális regisztráló tájékoztatja döntéséről a kérdéses anyag korábbi regisztrálóit. A potenciális regisztráló tájékoztatja az Ügynökséget is, mely gondoskodik arról, hogy ez – az 1907/2006/EK rendelet 11. cikke (3) bekezdésének vagy 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően történő – külön benyújtás az adott anyagra vonatkozó meglévő regisztráció része maradjon az (1) bekezdésnek megfelelően.

4. cikk

Tisztességesség és megkülönböztetéstől való mentesség

(1)   Az 1907/2006/EK 27. cikke (3) bekezdésének és 30. cikke (1) bekezdésének értelmében egy anyag minden regisztrálójának csak azon információkkal kapcsolatos költségeket kell megosztania, amelyeket az adott regisztráló az Ügynökségnek az e rendelet szerinti regisztrációs kötelezettségei teljesítése érdekében köteles benyújtani. Ez a feltétel az adminisztratív költségekre is vonatkozik.

(2)   A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett költségmegosztási modellt az adott anyag valamennyi regisztrálójára alkalmazni kell, ideértve azon esetleges jövőbeli regisztrálókat is, akik az adatmegosztási megállapodáshoz egy későbbi időpontban csatlakoznak.

A költségmegosztási modellnek egy bizonyos anyag valamennyi regisztrálója tekintetében magában kell foglalnia az anyag értékelésével összefüggő esetleges határozattal kapcsolatos költségek megosztására vonatkozó rendelkezéseket.

Egy konkrét költségmegosztási modell alkalmazásában való megegyezés során a következő tényezőket is figyelembe kell venni: a potenciális regisztrálók becsült száma az adott anyag tekintetében; az anyag értékelésével összefüggő esetleges határozattól független, további jövőbeli információs követelmények lehetősége az adott anyag tekintetében.

Olyan esetben, ha a költségmegosztási modell magában foglalja az anyag értékelésével összefüggő esetleges határozattól független, további jövőbeli információs követelmények költségei fedezésének lehetőségét az adott anyag tekintetében, ezt a lehetőséget indokolni kell, és az adatmegosztási megállapodásban a többi költségtől elkülönülten fel kell tüntetni.

Az információk anyagazonosság megállapítása céljából történő összeállítása nem lehet a korábbi és a potenciális regisztrálók közötti költségmegosztás tárgya.

(3)   Az 1907/2006/EK rendelet 27. és 30. cikke értelmében, ha az adatmegosztási megállapodás résztvevői nem tudnak megegyezni egy ilyen költségmegosztási modellben, minden résztvevőnek egyenlő részt kell fizetnie a részvételhez szükséges költségekből. Az ilyen kifizetett költségrészek visszatérítésére ugyanúgy lehetőség van, mintha megegyezés született volna egy, a (4) bekezdés első albekezdése szerinti visszatérítési mechanizmusról.

(4)   A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett visszatérítési mechanizmust bele kell építeni minden költségmegosztási modellbe; a mechanizmusnak arányos újraelosztási módszert kell tartalmaznia az egyes résztvevők által fizetett költségrészek tekintetében arra az esetre, amikor később egy potenciális regisztráló csatlakozik az adott megállapodáshoz.

A visszatérítési mechanizmusnak figyelembe kell vennie a következő tényezőket is: az anyag értékelésével összefüggő esetleges határozattól független, további jövőbeli regisztrációs követelmények lehetősége az adott anyag tekintetében; bizonyos visszatérítések gazdasági kivitelezhetősége olyankor, ha a visszatérítés költségei magasabbak, mint maga a visszatérítendő összeg.

(5)   Amennyiben e rendelet hatálybalépése napján már érvényben van adatmegosztási megállapodás, annak részes felei egyhangú döntéssel eltekinthetnek azon kötelezettségtől, hogy költségmegosztási modelljükbe visszatérítési mechanizmust építsenek bele.

Azon potenciális regisztrálót, aki részes fele kíván lenni egy meglévő adatmegosztási megállapodásnak, nem kötelezi a meglévő joglemondó nyilatkozat, kivéve, ha ehhez a korábbi regisztrálók részére aláírással ellátott hozzájárulását adja; az ilyen potenciális regisztráló jogosult arra, hogy e rendelettel összhangban visszatérítési mechanizmus kerüljön beépítésre a költségmegosztási modellbe.

(6)   Bármely regisztráló, aki az 1907/2006/EK rendelet 50. cikkének (2) vagy (3) bekezdése értelmében már megszüntette tevékenységét, a megszüntetés ellenére kötelezhető az anyag értékelésével összefüggő határozattal kapcsolatos költségek megosztására az említett rendelet 50. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

5. cikk

Vitarendezés

(1)   Az adatmegosztással kapcsolatos vitának az 1907/2006/EK rendelet 27. cikkének (5) bekezdése és 30. cikkének (3) bekezdése szerinti rendezése során az Ügynökség figyelembe veszi, hogy a felek teljesítik-e az e rendelet 2., 3. és 4. cikkében meghatározott kötelezettségeiket.

(2)   Ez a rendelet az európai uniós versenyjog teljes körű, maradéktalan alkalmazásának sérelme nélkül alkalmazandó.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.


6.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 3/46


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/10 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. január 5.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 5-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

236,2

MA

77,5

TR

111,7

ZZ

141,8

0707 00 05

MA

88,9

TR

156,8

ZZ

122,9

0709 93 10

MA

43,8

TR

144,8

ZZ

94,3

0805 10 20

EG

53,0

MA

64,8

TR

70,6

ZA

74,1

ZZ

65,6

0805 20 10

IL

171,2

MA

67,7

ZZ

119,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

118,6

MA

86,7

TR

66,6

ZZ

90,6

0805 50 10

TR

96,5

ZZ

96,5

0808 10 80

CL

83,4

US

150,1

ZZ

116,8

0808 30 90

TR

130,5

ZZ

130,5


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


IRÁNYELVEK

6.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 3/48


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/11 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2016. január 5.)

az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 24. cikkére,

mivel:

(1)

A 2002/57/EK irányelv II. mellékletének I. szakaszában szereplő 2. pont b) alpontja meghatározza a káposztarepce hibridjeinek vetőmagjára vonatkozóan előírt minimális fajtatisztaságot.

(2)

A jelenlegi 90 %-os tisztasági előírás, amely a tavaszi és őszi káposztarepce hibrid fajtáira is vonatkozik, már nem tükrözi megfelelően a tavaszi káposztarepce vetőmagjának előállítására jellemző különleges műszaki feltételeket és korlátokat.

(3)

A vetőmag-előállításra vonatkozó, a 2002/57/EK irányelvben rögzített feltételek az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) által létrehozott vetőmagrendszerek nemzetközileg elfogadott szabványain alapulnak.

(4)

A tavaszi káposztarepce vetőmagjára vonatkozó fajtatisztasági előírást az OECD által meghatározott szabványhoz kell igazítani.

(5)

A 2002/57/EK irányelv II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2002/57/EK irányelv II. mellékletének módosítása

A 2002/57/EK irányelv II. mellékletének I. szakaszában a 2. pont b) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A vetőmag minimális fajtatisztasága:

elit vetőmag nőivarú összetevője esetén: 99,0 %;

elit vetőmag hímivarú összetevője esetén: 99,9 %;

az őszi káposztarepce fajtáinak minősített vetőmagja esetén: 90,0 %;

a tavaszi káposztarepce fajtáinak minősített vetőmagja esetén: 85,0 %.”

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok legkésőbb 2016. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2017. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 193., 2002.7.20., 74. o.