ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 318

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. december 4.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2240 határozata (2015. november 25.) az európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldásokra és közös keretekre vonatkozó programnak (ISA2 program) mint a közszféra korszerűsítése eszközének létrehozásáról ( 1 )

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2241 rendelete (2015. december 1.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott makrélahalászat tilalmáról

17

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2242 rendelete (2015. december 1.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, ezüstös tengericompóra irányuló halászat tilalmáról

19

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2243 rendelete (2015. december 1.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizein folytatott, rájaalakúakra irányuló halászat tilalmáról

21

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2244 végrehajtási rendelete (2015. december 3.) az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek az egyes zöldségekre és gyümölcsökre kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

23

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2245 végrehajtási rendelete (2015. december 3.) az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 239. alkalommal történő módosításáról

26

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2246 végrehajtási rendelete (2015. december 3.) az európai politikai pártokról és az európai politikai alapítványokról vezetett nyilvántartás esetében alkalmazandó nyilvántartási számok rendszerére, és a nyilvántartásból származó, szabványosított formátumú kivonatokban szereplő információkra vonatkozó részletes rendelkezésekről

28

 

 

A Bizottság (EU) 2015/2247 végrehajtási rendelete (2015. december 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

34

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2248 határozata (2015. október 28.) a Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről

36

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/2249 határozata (2015. december 3.) az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójáról (EUAM Ukrajna) szóló 2014/486/KKBP határozat módosításáról

38

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2250 végrehajtási határozata (2015. november 26.) az új könnyű haszongépjárművek gyártói számára a 2014. naptári évre vonatkozóan megállapított átlagos fajlagos CO2-kibocsátásoknak és fajlagos kibocsátási célértékeknek az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megerősítéséről vagy módosításáról (az értesítés a C(2015) 8346. számú dokumentummal történt)

39

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2251 végrehajtási határozata (2015. november 26.) a személygépkocsi-gyártók számára a 2014. naptári évre vonatkozóan megállapított átlagos fajlagos CO2-kibocsátásoknak és fajlagos kibocsátási célértékeknek a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megerősítéséről vagy módosításáról (az értesítés a C(2015) 8348. számú dokumentummal történt)

53

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

4.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/2240 HATÁROZATA

(2015. november 25.)

az európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldásokra és közös keretekre vonatkozó programnak (ISA2 program) mint a közszféra korszerűsítése eszközének létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 172. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1)

A miniszterek több alkalommal (2005. november 24-én Manchesterben, 2007. szeptember 19-én Lisszabonban, 2009. november 18-án Malmöben és 2010. április 19-én Granadában) miniszteri nyilatkozatokban kérték fel a Bizottságot, hogy a közszolgáltatások hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét szolgáló, határokon és ágazatokon átnyúló interoperabilitási megoldások bevezetése révén segítse elő a tagállamok közötti együttműködést. A tagállamok ezenkívül felismerték, hogy kevesebb erőforrással kell jobb közszolgáltatásokat nyújtani, valamint hogy az együttműködés kultúrájának előmozdításával és az európai közigazgatások közötti interoperabilitási feltételek javításával növelhető az e-kormányzatban rejlő potenciál.

(2)

Az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt kezdeményezéséről, az európai digitális menetrendről szóló, 2010. május 19-i közleményében a Bizottság hangsúlyozta, hogy az információs és kommunikációs technológiák (ikt) társadalmi és gazdasági potenciáljának maximalizálásához elengedhetetlen az interoperabilitás, és ebből következően az európai digitális menetrend csak akkor tud megvalósulni, ha az interoperabilitás már biztosítva van.

(3)

„Az európai közszolgáltatások interoperabilitása felé” című, 2010. december 16-i közleményében a Bizottság felvázolta az európai interoperabilitási stratégiát (EIS) és az európai közszolgáltatásokra vonatkozó európai interoperabilitási keretet (EIF).

(4)

Az interoperabilitás elősegíti a szakpolitikák sikeres megvalósítását, és komoly lehetőségeket kínál a határokon átnyúló elektronikus akadályok felszámolására, tovább erősítve egyrészt új, uniós szintű közös közszolgáltatások létrejöttét, másrészt a meglévők megszilárdítását. A következő preambulumbekezdésekben említett szakpolitikák hatékony és eredményes végrehajtásához különösen nagy szükség van az interoperabilitásra.

(5)

A belső piac esetében a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) arra kötelezi a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé a szolgáltatók számára a letelepedés helye szerinti tagállamon kívüli szolgáltatásnyújtáshoz szükséges eljárások és alaki követelmények elektronikusan és határokon átnyúló módon történő teljesítését.

(6)

A 2012/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) a társasági jog területén előírja, hogy a tagállamok központi nyilvántartásai, kereskedelmi nyilvántartásai és cégjegyzékei egy központi platformon keresztül interoperábilisak legyenek egymással. A cégjegyzékek összekapcsolása révén az azokban szereplő információk az országhatárokon túl is elérhetővé válnak, ezáltal a vállalkozásokra vonatkozó adatokhoz uniós szinten mind az üzleti vállalkozások, mind a polgárok hozzáférhetnek, ami fokozza az üzleti környezet jogbiztonságát az Unióban.

(7)

A környezetvédelem területén a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) az interoperabilitással kapcsolatos műszaki rendelkezéseket meghatározó közös végrehajtási szabályok elfogadását írja elő. Ezen belül is az irányelv előírja, hogy a nemzeti infrastruktúrákat oly módon kell átalakítani, hogy a téradatkészletek és téradat-szolgáltatások interoperábilis módon, határoktól függetlenül az egész Unióban hozzáférhetők legyenek.

(8)

A bel- és igazságügy területén az európai adatbázisok közötti megerősített interoperabilitáson alapul a Vízuminformációs Rendszer (7), a Schengeni Információs Rendszer második generációja (8), az Európai ujjlenyomat-azonosító rendszer (9) és az európai e-Justice portál (10). Továbbá a Tanács a 2012. szeptember 24-én elfogadott következtetéseiben szorgalmazta az európai jogszabály-azonosító bevezetését, és hangsúlyozta, hogy olyan interoperábilis rendszerre van szükség, amely egységes azonosítók és strukturált metaadatok használata révén lehetővé teszi a tagállami hivatalos lapokban és jogi közlönyökben megjelenő nemzeti jogszabályokban szereplő jogi információk keresését és cseréjét. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség és az e határozatban létrehozott program közötti együttműködés olyan szinergiákat teremthetne, amelyek előnyösek lennének mind az ügynökség, mind a program céljainak elérése szempontjából.

(9)

A helyi, nemzeti és európai szintű közigazgatások interoperabilitása elősegíti az Európai Parlament „Az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentésről: Az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása” című, 2012. március 29-i állásfoglalásában meghatározott célok teljesítését.

(10)

Az interoperabilitás kulcsfontosságú volt a vám- és adóügyek és jövedéki adók területén elért sikerekhez, a tagállamokon átívelő transzeurópai ikt-rendszerek működtetéséhez, valamint a Fiscalis 2013 és a Vám 2013 programok keretében finanszírozott interoperábilis üzleti szolgáltatások támogatásához. E programokat a Bizottság és a nemzeti közigazgatások hajtják végre és működtetik. A Fiscalis 2013 és a Vám 2013 program keretében létrehozott eszközök más szakpolitikai területek számára is rendelkezésre állnak és alkalmazhatók. Emellett a tagállamok és a Bizottság az Unió vámuniójának irányítási reformjára vonatkozó 2014. május 26-i tanácsi következtetésekben felkérést kaptak egy közösen irányított és működtetett informatikai rendszerekre vonatkozó, valamennyi vámügyi vonatkozású területen alkalmazandó stratégia kidolgozására.

(11)

Az egészségügy területén a 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) a határokon átnyúló, biztonságos és magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megkönnyítését célzó szabályokról rendelkezik. Ezen belül az elektronikus egészségügyi rendszerek közötti interoperabilitás jelentette kihívásra adott válaszul létrehozta az e-egészségügyi hálózatot. Az e-egészségügyi hálózat iránymutatásokat fogadhat el azzal kapcsolatban, hogy melyek azok a minimális adatok, amelyeket határokon átnyúló, nem tervezett vagy sürgősségi egészségügyi ellátás, vagy elektronikus gyógyszerfelírás esetén a tagállamok között meg kell osztani.

(12)

Az európai alapok területén az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (12) 122. cikke előírja, hogy a kedvezményezettek, illetve az irányító hatóságok, az igazoló hatóságok, az audithatóságok és a közreműködő szervezetek közötti információcsere teljes egészében elektronikus adatcsere-rendszereken keresztül valósuljon meg. Az ilyen rendszerek elősegítik a nemzeti és az uniós keretekkel való interoperabilitást, és lehetővé teszik a kedvezményezettek számára, hogy minden információt csak egyszer nyújtsanak be.

(13)

A közszféra információinak felhasználása terén a 2013/37/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (13) előírja, hogy a közintézményeknek – amikor csak lehetséges és indokolt – a dokumentumokat a hozzájuk tartozó metaadatokkal együtt, a legnagyobb pontossággal és részletességgel, nyílt és számítógéppel olvasható formátumban elérhetővé kell tenniük oly módon, amely biztosítja az interoperabilitást, illetve az adatok újrafelhasználhatóságát és hozzáférhetőségét.

(14)

Az elektronikus azonosítás területén a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (14) interoperabilitási keretet hoz létre a nemzeti elektronikus azonosítási rendszerek interoperabilitásának biztosítása céljából.

(15)

Az ikt-szabványosítás vonatkozásában az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) az interoperabilitást a szabványosítás alapvető vívmányaként említi.

(16)

A kutatás és az innováció területén a „Horizont 2020” program létrehozásáról szóló 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (16) egyértelműen kimondja, hogy az interoperábilis megoldások és az ikt-szabványok alapvetőek ahhoz, hogy az iparágakban uniós szintű partnerségek jöjjenek létre. A más területekre is továbbgyűrűző, fellendítő hatású, közös, nyílt technológiai platformok köré szerveződő együttműködés az érdekeltek széles köre számára teszi lehetővé az új fejlesztések előnyeiből való részesedést, és további innovációs kezdeményezéseket segít elő.

(17)

A közbeszerzések területén a 2014/23/EU (17), a 2014/24/EU (18) és a 2014/25/EU (19) európai parlamenti és tanácsi irányelvek elektronikus közbeszerzési rendszerek bevezetését írják elő a tagállamok számára. Az irányelvek kimondják, hogy az elektronikus úton történő kommunikációhoz használandó eszközöknek és azok műszaki jellemzőinek a széles körben használt ikt termékekkel együttműködőképesnek kell lenniük. Továbbá a 2014/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (20) az Unióban használatos elektronikus számlázási rendszerek közötti interoperabilitás biztosítása érdekében a közbeszerzésekkor alkalmazott elektronikus számlázásra vonatkozó európai szabvány kidolgozásáról rendelkezik.

(18)

Fontos ezért, hogy az interoperabilitásra és annak lehetséges felhasználási módjaira vonatkozó politika uniós szintű összehangolása a végfelhasználó számára a lehető leghatékonyabb és legrugalmasabb módon történjen. Az Unióban az interoperabilitási környezet széttöredezettségének kiküszöbölése érdekében elő kell mozdítani az interoperabilitás közös, Unió-szerte elfogadott értelmezését, valamint az interoperábilis megoldásokra vonatkozó átfogó megközelítést.

(19)

Az interoperabilitás a szélessávú infrastruktúrák és szolgáltatások területén az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (21) létrehozott Európai Hálózatfinanszírozási Eszköznek is alapvető eleme. A távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról szóló 283/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (22) kifejezetten említi, hogy a transzeurópai digitális szolgáltatási infrastruktúrák interoperabilitása, összekapcsolhatósága, fenntartható telepítése, működése és fejlesztése, valamint uniós szintű összehangolása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz operatív prioritásai között szerepelnek. A 283/2014/EU rendelet különösen úgynevezett építőkövekről – elektronikus azonosítás, e-kézbesítés és automatizált fordítás – rendelkezik, amelyek a határokon átnyúló interoperabilitás megkönnyítését szolgálják.

(20)

Politikai szinten a Tanács többször is sürgette az interoperabilitás további térnyerését Európában és az európai közigazgatások korszerűsítésére irányuló erőfeszítések fokozását. Az Európai Tanács 2013. október 24–25-i ülésén elfogadott következtetései értelmében folytatni kell a közigazgatás modernizálását, ideértve az interoperabilitásra támaszkodó olyan szolgáltatások gyors megvalósítását, mint az e-kormányzat, az e-egészségügy, az e-számlázás és az e-beszerzés. A tagállamok elkötelezettsége kulcsfontosságú ahhoz, hogy az interoperábilis e-társadalom gyorsan kialakuljon az Unióban, és a közigazgatások részt vegyenek az online eljárások használatának ösztönzésében. Továbbá a hatékonyabb, egyszerűbb és felhasználóbarátabb e-közigazgatás megteremtése érdekében az európai közigazgatások némi kiigazítására lehet szükség a tagállamok által nyújtott támogatás mellett. A hatékony online közszolgáltatások kulcsfontosságúak az üzleti vállalkozások és a polgárok digitális szolgáltatásokba vetett bizalmának erősítéséhez.

(21)

Ha az interoperabilitás csupán egyes ágazatokon belül valósul meg, az azzal a kockázattal jár, hogy nemzeti vagy ágazati szinten eltérő vagy nem kompatibilis megoldások születnek, ez pedig olyan új elektronikus akadályokat képez, amelyek akadályozzák a belső piac zökkenőmentes működését és az ahhoz kapcsolódó, szabad mozgásra vonatkozó jogok érvényesülését, továbbá aláássák a piacok nyitottságát és versenyképességét, illetve az üzleti vállalkozásoknak és a polgároknak szóló, általános érdekű szolgáltatások nyújtását. E kockázat csökkentése érdekében a tagállamoknak és az Uniónak fokozniuk kell a piac széttöredezésének megakadályozására irányuló közös erőfeszítéseiket. Gondoskodniuk kell arról, hogy a jogszabályok végrehajtásakor – az adminisztratív terhek és költségek csökkentése és a hatékonyság javítása mellett – határokon és ágazatokon átnyúlóan érvényesüljön az interoperabilitás, és – a megfelelő irányítás biztosítása mellett – elő kell mozdítaniuk a közösen elfogadott ikt-megoldásokat.

(22)

A közös megoldások létrehozása, fejlesztése vagy működtetése során adott esetben valamennyi kezdeményezésnek a tapasztalatok és megoldások megosztásán, a bevált gyakorlatok cseréjén és előmozdításán, technológiai semlegességen és alkalmazkodóképességen kell alapulnia, vagy ezeknek kell kísérnie e kezdeményezéseket, és minden esetben alkalmazni kell a biztonság, a magánélet és a személyes adatok védelmének elveit. Ebben az összefüggésben elő kell mozdítani az EIF-nek, valamint a nyílt előírásoknak és szabványoknak való megfelelést.

(23)

Számos egymást követő program indult az uniós szakpolitikai követelmények kezelését célzó globális és ágazati interoperabilitási stratégiák, jogi keretek, iránymutatások, szolgáltatások és eszközök koherens kidolgozása és végrehajtása érdekében, mint például: i. az 1719/1999/EK (23) és az 1720/1999/EK (24) európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott, az igazgatási rendszerek közötti elektronikus adatcserére vonatkozó program (1999–2004) (az IDA-program), ii. a 2004/387/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (25) létrehozott, a páneurópai e-kormányzati szolgáltatásoknak közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok részére történő interoperábilis nyújtására vonatkozó program (2005–2009) (az IDABC program), valamint iii. a 922/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (26) létrehozott, az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközökre vonatkozó program (2010–2015) (az ISA2-program). Az e határozatban létrehozott programnak az említett programok során szerzett tapasztalatokon kell alapulnia.

(24)

Az IDA, az IDABC és az ISA2 programok nagymértékben hozzájárultak az európai közigazgatások közötti elektronikus információcsere interoperabilitásának biztosításához. „A versenyképes egységes digitális piac – az e-kormányzat mint élenjáró kezdeményezés” című, 2012. április 20-i állásfoglalásában az Európai Parlament elismerte, hogy az ISA2-program jelentős szervezőszerepet tölt be az interoperabilitási megoldások és keretek európai közigazgatások számára történő meghatározásában, előmozdításában és megvalósításának támogatásában, a szinergiák elérésében és a megoldások újrafelhasználásának előmozdításában, valamint a közigazgatási szervek interoperabilitási követelményeinek a digitális szolgáltatásokra vonatkozó leírásokká és szabványokká való átalakításában.

(25)

A 922/2009/EK határozat 2015. december 31-én hatályát veszti. Az európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és állampolgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldásokra vonatkozó új uniós programra (ISA2-program) van szükség az interoperabilitás vonatkozásában átfogó megközelítés kidolgozása, alkalmazása és előmozdítása céljából, az interoperabilitási környezet széttöredezettségének kiküszöbölése és az Unión belüli elektronikus akadályok elkerülése, az európai közigazgatások közötti, illetve az e szervek, valamint az üzleti vállalkozások és a polgárok közötti, határokon és ágazatokon átnyúló, hatékony és eredményes elektronikus kapcsolattartás elősegítése, az uniós szakpolitikák és tevékenységek végrehajtását támogató interoperabilitási megoldások feltárása, létrehozása és működtetése, és az ilyen megoldások európai közigazgatások általi újrafelhasználásának megkönnyítése érdekében.

(26)

Az európai közigazgatásokon kívül az üzleti vállalkozások és a polgárok is az interoperábilis megoldások végfelhasználói, mivel a közigazgatási szervek által nyújtott elektronikus közszolgáltatásokat vesznek igénybe. A felhasználóközpontúság elve különösen az interoperábilis megoldások végfelhasználóira vonatkozik. Az üzleti vállalkozások magukban foglalják különösen a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) és a mikrovállalkozásokat, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak az Unió gazdaságához.

(27)

Az ISA2-program keretében létrehozott vagy működtetett közös keretekből és megoldásokból – amennyire lehetséges – egy interoperabilitási környezetet kell kialakítani, amely elősegíti az európai közigazgatások, az üzleti vállalkozások és a polgárok közötti kapcsolattartást, illetve biztosítja, elősegíti és lehetővé teszi a határokon és ágazatokon átnyúló interoperabilitást.

(28)

Lehetővé kell tenni az ISA2-program szerinti fellépések ismétlődő (iteratív) módszertan alkalmazásával való végrehajtását.

(29)

Mivel egyre több közszolgáltatás válik „alapértelmezésben digitálissá”, fontos az ikt-megoldásokra biztosított közkiadások hatékonyságának maximalizálása. Ezt a hatékonyságot a szóban forgó szolgáltatásnyújtás korai szakaszban való megtervezése és – amennyiben lehetséges – a közberuházások értékének lehető legnagyobbra növelése érdekében a megoldások megosztása és újrafelhasználása révén kell elősegíteni. Az ISA2-programnak hozzá kell járulnia e cél megvalósításához.

(30)

Az interoperabilitás és következésképpen az ISA2-program keretében létrehozott és működtetett megoldások hozzájárulnak az e-kormányzásban és az e-demokráciában rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázásához azáltal, hogy lehetővé teszik az „egyablakos ügyintézés” megvalósítását és a hálózati végpontok közötti, átlátható közszolgáltatások nyújtását, ami az adminisztratív terhek és a költségek csökkenéséhez vezet.

(31)

Az európai közigazgatások belső ügyintézési folyamatainak hatékonyabb integrálása és a közöttük zajló adatcsere javítása révén közös, több helyen alkalmazható és interoperábilis ügyfélszolgálati szolgáltatásoknak kell továbbá az üzleti vállalkozások és a polgárok mint végfelhasználók rendelkezésére állniuk.

(32)

Az Unió tevékenységei során tiszteletben tartja az egyenlő elbánás elvét. Az uniós polgároknak joguk van az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek által egyenlő elbánásban részesülni. Az Uniónak figyelembe kell vennie a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó követelményeket. Ezzel összefüggésben a közszolgáltatások Unión belüli interoperabilitásával kapcsolatos stratégiák kialakításakor – a digitális szakadék és a kirekesztés elleni küzdelem jegyében – mindenki számára hozzáférést kell biztosítani, a leghátrányosabb helyzetben lévő polgárokra és a leggyérebben lakott területekre is figyelemmel, ahogy azt az Európai Parlament „A versenyképes egységes digitális piac – az e-kormányzat mint élenjáró kezdeményezés” című, 2012. április 20-i állásfoglalásában kérte. Az elektronikus közszolgáltatások európai közigazgatások által történő megvalósítása befogadó megközelítést követel meg (e-befogadás), amely szükség esetén technikai támogatást és képzést biztosít az ikt-megoldások használatában mutatkozó különbségek csökkentése érdekében, és többcsatornás megoldást foglal magában, beleértve adott esetben a hagyományos hozzáférési módok fenntartását is.

(33)

Az ISA2-program keretében az interoperabilitási megoldásokat a végfelhasználók (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (27) rögzített azon jogának figyelembevételével kell kidolgozni, hogy internet-hozzáférési szolgáltatásaikon keresztül hozzáférjenek az információkhoz és tartalmakhoz és azokat terjeszteni tudják, igénybe vehessenek és maguk is kínálhassanak alkalmazásokat és szolgáltatásokat, és tetszés szerinti végberendezéseket használhassanak, függetlenül a végfelhasználó vagy a szolgáltató földrajzi helyzetétől vagy az információk, tartalmak, alkalmazások vagy szolgáltatások helyétől, eredetétől vagy rendeltetési helyétől.

(34)

Az ISA2-program az európai közigazgatások szervek modernizálásának egyik eszköze kell hogy legyen. Az európai közigazgatások korszerűsítése és interoperabilitásuk növelése lényegesen hozzájárul a digitális egységes piac kiteljesítéséhez, és azok célja annak lehetővé tétele, hogy a polgárok teljes mértékben részesülhessenek az e-kormányzástól az e-egészségügyig terjedő interoperábilis e-szolgáltatások előnyeiből, miközben kiemelt hangsúlyt kap az akadályok, például a nem összekapcsolt e-szolgáltatások megszüntetése. Az interoperabilitás hiánya gyakran veszélyezteti a hálózati végpontok közötti digitális szolgáltatások végrehajtását és az egyablakos ügyintézés kialakítását a vállalkozások és a polgárok számára.

(35)

Az interoperabilitás közvetlenül kapcsolódik a nyílt előírásokhoz és szabványokhoz, és függ is azoktól. Az ISA2 programnak elő kell mozdítania és – adott esetben – támogatnia kell a már létező interoperabilitási megoldások részleges vagy teljes szabványosítását. Az ilyen szabványosítást az uniós szinten zajló egyéb szabványügyi tevékenységekkel, az európai szabványügyi szervezetekkel és a más nemzetközi szabványügyi szervezetekkel együttműködésben kell megvalósítani.

(36)

Az interoperabilitás biztosítása révén az európai közigazgatások továbbra is elég nyitottak és rugalmasak lesznek ahhoz, hogy fejlődhessenek, és új kihívásokat és területeket építhessenek be. Az interoperabilitás a technológiai elszigetelődés elkerülésének előfeltétele, lehetővé teszi a technikai fejlesztéseket és ösztönzi az innovációt. Az ISA2-programnak interoperabilis megoldások és közös keretek fejlesztése révén hozzá kell járulnia az európai közigazgatások közötti interoperabilitáshoz, tiszteletben tartva a technológiai semlegességet, az elszigetelődés kiküszöbölése, valamint a fokozott verseny és innováció lehetővé tétele érdekében, amely elő fogja mozdítani az Unió globális versenyképességét.

(37)

Az európai közigazgatások modernizálása az Európa 2020 stratégia és a digitális egységes piac sikeres megvalósításához szükséges egyik fő prioritás. Ezzel összefüggésben a Bizottság 2011., 2012. és 2013. évi éves növekedési jelentései rámutatnak, hogy az európai közigazgatások működésének színvonala közvetlen hatást gyakorol a gazdasági környezetre, és ezáltal fontos szerepe van a termelékenység, a versenyképesség, a gazdasági együttműködés, a növekedés és a foglalkoztatás előmozdításában. Ez egyértelműen tükröződik az országspecifikus ajánlásokban is, amelyek konkrét fellépéseket sürgetnek az európai közigazgatás reformja terén.

(38)

Az 1303/2013/EU rendelet egyik tematikus célkitűzése „a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás”. Ezzel összefüggésben az ISA2-programnak kapcsolódnia kell az európai közigazgatások korszerűsítését elősegítő egyéb kezdeményezésekhez, különösen az interoperabilitással kapcsolatos munka tekintetében, és szinergiákra kell törekednie azokkal.

(39)

Az európai közigazgatások közötti interoperabilitás a közigazgatás valamennyi szintjét érinti, az uniós, a nemzeti, a regionális és a helyi szintet egyaránt. Éppen ezért fontos biztosítani, hogy az ISA2-programban való részvétel a lehető legszélesebb körű legyen, valamint hogy a megoldások kidolgozásakor figyelembe vegyék az adott szinteken jelentkező szükségleteket, valamint – adott esetben – a polgárok és az üzleti vállalkozások szempontjait.

(40)

A nemzeti, regionális és helyi közigazgatási szervek tevékenységeit segíthetik az európai strukturális és beruházási alapok keretében rendelkezésre álló konkrét eszközök, különösen az intézményi kapacitásépítésre vonatkozó rész, amelybe adott esetben beletartozik az európai közigazgatások személyzetének adott esetben történő képzése. Az ISA2-program keretében megvalósuló szoros együttműködéssel maximalizálni lehet az említett eszközökből származó hasznot: ehhez arról kell gondoskodni, hogy a támogatásban részesülő projektek összhangban legyenek az olyan EU-szerte érvényes interoperabilitási keretekkel és előírásokkal, mint az EIF.

(41)

Ez a határozat az ISA2-program teljes időtartamára pénzügyi keretösszeget határoz meg, amely az éves költségvetési eljárás során elsődleges referenciaösszeget jelent az Európai Parlament és a Tanács számára a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2013. december 2-i intézményközi megállapodás (28) 17. pontja értelmében.

(42)

Mérlegelni kell, hogy az előcsatlakozási alapok esetlegesen felhasználhatók legyenek a tagjelölt országok ISA2-programban való részételének finanszírozására, valamint hogy a programból származó megoldások a szóban forgó országokban később alkalmazásra kerüljenek.

(43)

Az ISA2-programnak hozzá kell járulnia az Európa 2020 és a digitális menetrend keretébe tartozó további kezdeményezések megvalósításához. A párhuzamos erőfeszítések elkerülése érdekében a programban figyelembe kell venni az ikt-megoldások, -szolgáltatások és -infrastruktúrák területén zajló többi uniós programot és kezdeményezést, különösen az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt és a Horizont 2020-at, valamint a Bizottság 2010. december 15-i közleményében létrehozott, 2011–2015 közötti időszakra vonatkozó európai e-kormányzati cselekvési tervet. A Bizottságnak az ISA2-program végrehajtása során és az interoperabilitást érintő jövőbeni kezdeményezések tervezésekor gondoskodnia kell e tevékenységek összehangolásáról. Az ésszerűsítés érdekében az ISA2-programmal kapcsolatos bizottsági ülések ütemezésénél, amennyire lehetséges, figyelembe kell venni a más vonatkozó uniós kezdeményezésekkel és programokkal foglalkozó ülések ütemezését.

(44)

Az ISA2-program keretében működtetett – személyes adatok feldolgozásával járó – minden megoldás esetében alkalmazni kell a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló uniós jogszabályokban, különösen a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (29), a 2002/58/EK (30) európai parlamenti és tanácsi irányelvben, valamint a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (31) lefektetett elveket és rendelkezéseket. E megoldásoknak tehát magukban kell foglalniuk az uniós jog adatvédelmi követelményeinek való megfelelés biztosítását célzó megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket. Így különösen személyes adatok kezelésére alapesetben csak akkor kerülhet sor, ha az adatok az adatgyűjtés célja szempontjából megfelelők, relevánsak és nem túlzott mértékűek. Az interoperabilitási megoldások fejlesztése és bevezetése során kellő mértékben figyelembe kell venni azok személyes adatok védelmére gyakorolt hatását.

(45)

A Bizottságnak az ISA2-program értékelése során különös figyelmet kell fordítania arra, hogy a létrehozott és végrehajtott megoldások kedvező vagy hátrányos hatást gyakorolnak-e a közszféra korszerűsítésére, és megkönnyítik-e az üzleti vállalkozások és a polgárok szükségleteinek kielégítését, például az adminisztratív terheik enyhítése és kiadásaik csökkentése révén és azáltal, hogy általában véve fokozzák a kölcsönös kapcsolatokat egyrészt az európai közigazgatások között, másrészt e szervek, az üzleti vállalkozások és a polgárok között.

(46)

Az ISA2-program céljait szolgáló külső szolgáltatások szükség esetén történő beszerzése a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (32), valamint a 2014/23/EU, 2014/24/EU és 2014/25/EU irányelvek hatálya alá tartozik.

(47)

E határozat végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy folytatólagos munkaprogramot fogadjon el. Ezeket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (33) megfelelően kell gyakorolni.

(48)

A Bizottságnak azonnali hatállyal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia, ha a létrehozott folytatólagos munkaprogrammal összefüggésben felmerülő, kellően indokolt esetben ez rendkívül sürgős okból szükséges, például a szolgáltatások nyújtása során keletkező fennakadások kockázata esetén.

(49)

E határozat célja, hogy az interoperabilitás vonatkozásában átfogó megközelítést dolgozzon ki, alkalmazzon és mozdítson elő, elősegítse az európai közigazgatások közötti, illetve az e szervek, valamint az üzleti vállalkozások és a polgárok közötti, határokon és ágazatokon átnyúló, hatékony és eredményes elektronikus kapcsolattartást, feltárja, létrehozza és működtesse az uniós szakpolitikák és tevékenységek végrehajtását támogató interoperabilitási megoldásokat, és megkönnyítse az ilyen megoldásoknak az európai közigazgatások általi újrafelhasználását. Mivel e célokat a tagállamok nem tudják önmagukban kielégítően megvalósítani, ugyanis az európai szintű koordinációs funkciót maguk a tagállamok csak nehezen és költségesen tudnák tagállami szinten kiépíteni, az Unió szintjén azonban léptékük és hatásuk miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e határozat nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és célok

(1)   Ez a határozat a 2016–2020-as időszakra egy, az európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldásokra vonatkozó programot és közös kereteket hoz létre (a továbbiakban: ISA2-program).

Az ISA2-program célkitűzései a következők:

a)

az interoperabilitás vonatkozásában átfogó megközelítés kidolgozása, alkalmazása és előmozdítása az Unióban, hogy megszűnjön az unión belüli interoperabilitási környezet széttöredezettsége;

b)

az európai közigazgatások közötti, illetve az e szervek, a polgárok és az üzleti vállalkozások közötti, határokon és ágazatokon átnyúló, hatékony és eredményes elektronikus kapcsolattartás elősegítése, továbbá egy hatékonyabb, egyszerűbb és felhasználóbarátabb e-közigazgatás kialakításának előmozdítása a közigazgatás nemzeti, regionális és helyi szintjein;

c)

az uniós szakpolitikák és tevékenységek végrehajtását támogató interoperabilitási megoldások feltárása, létrehozása és működtetése;

d)

az ilyen megoldások európai közigazgatások általi újrafelhasználásának megkönnyítése.

Az ISA2-programnak figyelembe kell vennie egyrészt az interoperabilitás társadalmi, gazdasági és egyéb vonatkozásait, másrészt a kkv-k és a mikrovállalkozások sajátos helyzetét, az európai közigazgatások közötti, illetve az e szervek, valamint az üzleti vállalkozások és a polgárok közötti kölcsönös kapcsolatok javítása érdekében.

(2)   Az ISA2-program biztosítja az interoperabilitás EIF-en belüli egységes értelmezését és annak tagállami közigazgatási szervek általi végrehajtását. A Bizottság az ISA2-programon keresztül nyomon követi az EIF végrehajtását.

(3)   Az ISA2-program az ISA2-program helyébe lép, és az abban szereplő tevékenységek megerősítésére, előmozdítására és bővítésére törekszik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

1.   „interoperabilitás”: az a képesség, mely révén az egymástól elkülönülten működő és eltérő felépítésű szervezetek együtt tudnak működni kölcsönösen előnyös, konszenzuson alapuló közös célok érdekében, és amely magában foglalja a szervezetek egyedi munkafolyamatait követő, saját ikt rendszereiken keresztül, adatcsere útján bonyolított ismeret- és információátadást is;

2.   „interoperabilitási keretrendszer”: egymással közszolgáltatások közös nyújtása érdekében együttműködni kívánó szervezetek konszenzuson alapuló interoperabilitási megközelítése, amely alkalmazási körén belül közös elemként meghatározza például a szóhasználatot, a fogalmakat, az alapelveket, az irányvonalakat, az útmutatókat, az ajánlásokat, a szabványokat, az előírásokat és az eljárásokat;

3.   „közös keretek”: referenciaszerkezetek, előírások, fogalmak, alapelvek, szakpolitikák, ajánlások, szabványok, módszertanok, iránymutatások, szemantikai eszközök és hasonló megközelítések és dokumentumok, önmagukban véve vagy együtt;

4.   „közös szolgáltatások”: az európai közigazgatásokhoz eljutó egységes végeredmény létrehozására alkalmas szervezeti és műszaki kapacitás és az annak támogatására szolgáló üzemeltetés-irányítási rendszer, amely magában foglal olyan általános jellegű operatív rendszereket, alkalmazásokat és digitális infrastruktúrákat, melyek szakpolitikai és földrajzi területre való tekintet nélkül általános felhasználói igényeket elégítenek ki;

5.   „általános eszközök”: olyan rendszerek, hivatkozási platformok, megosztott és együttműködési platformok, általános alkotóelemek, amelyek szakpolitikai vagy földrajzi területeken átnyúló általános felhasználói igényeket elégítenek ki;

6.   „interoperabilitási megoldás”: az egymástól elkülönülten működő és eltérő felépítésű szervezetek közötti együttműködés elősegítésére szolgáló közös szolgáltatások és általános jellegű eszközök, amelyek finanszírozása és kidolgozása vagy kizárólag az ISA2-program keretében, vagy más uniós kezdeményezésekkel együttműködésben történik, az európai közigazgatások meghatározott szükségletei alapján;

7.   „fellépés”: már operatív szakaszba lépett projektek és megoldások, kísérő intézkedésekkel együtt;

8.   „projekt”: részletesen meghatározott feladatok adott időhatárokon belül végrehajtandó sorozata, amely szakaszos megközelítésben kezeli a meghatározott felhasználói szükségleteket;

9.   „felfüggesztett fellépések”: az ISA2-program azon fellépései, amelyek finanszírozását meghatározott időre felfüggesztették, ám amelyek céljai továbbra is érvényesek, és amelyekre továbbra is kiterjed az ISA2-programhoz kapcsolódó nyomon követés és értékelés;

10.   „kísérő intézkedések”:

a)

stratégiai intézkedések;

b)

tájékoztatás, az ISA2-program előnyeiről szóló tájékoztatás, valamint az európai közigazgatások és adott esetben az üzleti vállalkozások és a polgárok figyelmének felkeltésére irányuló intézkedések;

c)

az ISA2-program irányítását támogató intézkedések;

d)

a tapasztalatok megosztásával, valamint a bevált gyakorlatok cseréjével és előmozdításával kapcsolatos intézkedések;

e)

a már létező interoperabilitási megoldások újrafelhasználását előmozdító intézkedések;

f)

közösségépítő és kapacitásnövelő intézkedések; valamint

g)

a többi uniós szakpolitika interoperabilitásra vonatkozó kezdeményezéseivel való szinergiateremtést célzó intézkedések;

11.   „a közigazgatási szerveket támogató eszközök”: olyan interoperabilitási eszközök, keretrendszerek, útmutatások és előírások, amelyek segítséget nyújtanak az európai közigazgatásoknak interoperabilitási megoldások tervezéséhez, bevezetéséhez és működtetéséhez;

12.   „európai közigazgatások”: uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű közigazgatások;

13.   „végfelhasználók”: európai közigazgatások, üzleti vállalkozások – köztük kkv-k és mikrovállalkozások – és polgárok;

14.   „kulcsfontosságú interoperabilitási tényezők”: a közszolgáltatások közigazgatásokon átnyúló hatékony és eredményes nyújtásához szükséges interoperabilitási megoldások;

15.   „európai interoperabilitási referenciaszerkezet” vagy „EIRA”: interoperábilis megoldások Unió-szerte való bevezetésére vonatkozó elveket és iránymutatásokat magában foglaló általános jellegű struktúra;

16.   „európai interoperabilitási térkép” vagy „EIC”: az Unió és a tagállamok által az európai közigazgatások részére biztosított olyan interoperábilis megoldások tára, amelyek közös formátumúak és teljesítik az újrafelhasználási és interoperabilitási kritériumokat, és amelyek beilleszthetők az EIRA-ba.

3. cikk

Tevékenységek

Az ISA2-program támogatja és előmozdítja a következőket:

a)

határokon és ágazatokon átnyúló, már létező interoperabilitási megoldások és közös keretek értékelése, fejlesztése, működtetése és újrafelhasználása;

b)

határokon és ágazatokon átnyúló, új interoperabilitási megoldások és közös keretek kidolgozása, létrehozása, kiérlelése, működtetése és újrafelhasználása;

c)

javasolt vagy elfogadott uniós jogszabályok ikt-vonatkozásainak értékelése;

d)

azon joghézagok azonosítása – uniós és nemzeti szinten –, amelyek az európai közigazgatások tekintetében gátolják a határokon átnyúló vagy ágazatközi interoperabilitást;

e)

az interoperabilitási megoldásokból származó előnyök mérésére és számszerűsítésére alkalmas mechanizmusok kidolgozása, ideértve a költségmegtakarítás értékelésére szolgáló módszereket is;

f)

az uniós interoperabilitási környezet feltérképezése és elemzése az EIRA és az EIC létrehozása, működtetése és fejlesztése révén, mivel ezen eszközök elősegítik a már létező interoperabilitási megoldások újrafelhasználását, valamint azon területek feltérképezését, ahol még nincsenek ilyen jellegű megoldások;

g)

az EIS, az EIF és az EIRA működtetése, aktualizálása, előmozdítása és végrehajtásának nyomon követése;

h)

a meglévő közös előírások és szabványok értékelése, aktualizálása és előmozdítása, valamint új közös előírások, továbbá nyílt előírások és szabványok kidolgozása, létrehozása és előmozdítása az Unió szabványügyi fórumai keretében vagy – adott esetben – európai vagy nemzetközi szabványügyi testületekkel együttműködésben;

i)

a bevált gyakorlatokhoz való hozzáférést és az azokkal kapcsolatos együttműködést lehetővé tévő fórum működtetése és népszerűsítése az elérhető megoldások – többek között biztonsági és védelmi keretek – ismertségének és elterjedtségének javítása céljából, amely segít elkerülni a párhuzamos erőfeszítéseket, miközben ösztönzi az újrahasználható megoldások és szabványok kidolgozását;

j)

az új interoperabilitási szolgáltatások és eszközök kiérlelése, valamint a meglevő interoperabilitási szolgáltatások és eszközök átmeneti fenntartása és működtetése;

k)

a bevált gyakorlatok azonosítása és előmozdítása, iránymutatások kidolgozása interoperabilitási kezdeményezések összehangolása és olyan közösségek ösztönzése és támogatása céljából, amelyek a végfelhasználók közötti, határokon és ágazatokon átnyúló elektronikus kapcsolattartás területét érintő témákon dolgoznak.

A Bizottság 2016. szeptember 8-ig kommunikációs stratégiát dolgoz ki, amely az üzleti vállalkozásokat ideértve a kkv-kat–, valamint a polgárokat célozza meg, és amelynek célja a fokozott tájékoztatás és a figyelemfelkeltés az ISA2-program és annak előnyei tekintetében, és amelyet a program weboldalán felhasználóbarát eszközök használata révén valósít meg.

4. cikk

Általános elvek

Az ISA2-program keretében kezdeményezett vagy folytatódó fellépések:

a)

a hasznosság követelményére épülnek, valamint meghatározott szükségletekre és programcélokra reagálnak;

b)

megfelelnek a következő elveknek:

szubszidiaritás és arányosság,

felhasználó-központúság,

befogadás és hozzáférhetőség,

a közszolgáltatások oly módon való nyújtása, hogy megelőzzék a digitális szakadék létrejöttét,

biztonság, a magánélet tiszteletben tartása és adatvédelem;

többnyelvűség,

az ügyintézés egyszerűsítése és korszerűsítése,

átláthatóság,

az információk megőrzése,

a nyitottság elve,

újrafelhasználhatóság és a párhuzamosságok elkerülése,

technológiai semlegesség, a jövőben adódó kihívásoknak megfelelő megoldás, ha lehetséges, valamint alkalmazkodóképesség,

hatékonyság és eredményesség;

c)

rugalmasak, más ágazatokra vagy szakpolitikai területekre is kiterjeszthetők és ott is alkalmazhatók; valamint

d)

pénzügyi, szervezeti és műszaki szempontból bizonyítottan fenntarthatók.

5. cikk

Fellépések

(1)   A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben és a 8. cikkel összhangban végrehajtja a 9. cikk szerinti folytatólagos munkaprogramban meghatározott fellépéseket.

(2)   A projekt formában megvalósuló fellépéseknek – amennyiben lehetséges – a következő szakaszokból kell állniuk:

kezdeményezés,

tervezés,

végrehajtás,

lezárás és végső értékelés,

nyomon követés és ellenőrzés.

Az egyes projektek szakaszait akkor kell meghatározni, amikor a fellépés bekerül a folytatólagos munkaprogramba. A Bizottság nyomon követi a projektek előrehaladását.

(3)   Az ISA2-program végrehajtását kísérő intézkedések segítik.

6. cikk

Támogathatósági kritériumok

Ahhoz, hogy az ISA2-program keretében egy adott fellépés finanszírozható legyen, meg kell felelnie az alábbi valamennyi támogathatósági kritériumnak:

a)

az ISA2-programnak az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott célkitűzései;

b)

az ISA2-program keretében végzett, a 3. cikkben meghatározott egy vagy több tevékenység;

c)

az ISA2-programnak a 4. cikkben meghatározott általános elvei;

d)

a 11. cikkben előírt finanszírozási feltételek.

7. cikk

A prioritások felállítása

(1)   A (2) bekezdésre figyelemmel, a támogathatósági kritériumoknak megfelelő valamennyi fellépést rangsorolni kell az alábbi rangsorolási kritériumok alapján:

a)

a fellépésnek az interoperabilitási környezethez való hozzájárulása, amelyet az alapján mérnek, hogy mennyire fontos és szükséges az adott fellépés az Unión belüli interoperabilitási környezet teljessé tétele szempontjából;

b)

a fellépés hatálya, amelyet az alapján mérnek, hogy a végrehajtott fellépés milyen horizontális, az érintett ágazatokon átívelő hatással jár;

c)

a fellépés földrajzi hatóköre, amelyet az alapján mérnek, hogy hány tagállam és európai közigazgatás vesz részt benne;

d)

a fellépés sürgőssége, amelyet az alapján mérnek, hogy mekkora potenciális hatása van, figyelembe véve azt, hogy nem állnak rendelkezésre más finanszírozási források;

e)

a fellépés újrafelhasználhatósága, amelyet az alapján kell mérni, hogy eredményei mennyire használhatók fel újra;

f)

az interoperabilitási megoldások már meglévő közös kereteinek és elemeinek újrafelhasználása a fellépés által;

g)

a fellépésnek az uniós kezdeményezésekkel való kapcsolata, amelyet az alapján kell mérni, hogy mennyire működik együtt és járul hozzá olyan uniós kezdeményezésekhez, mint a digitális egységes piac.

(2)   Az (1) bekezdésben említett rangsorolási kritériumok egyenértékűek. A folytatólagos munkaprogramba való bekerülés szempontjából elsőbbséget élveznek azon támogatható fellépések, amelyek több kritériumot teljesítenek, mint más támogatható fellépések.

8. cikk

Végrehajtási szabályok

(1)   Az ISA2-program végrehajtása során megfelelően figyelembe kell venni az EIS-t és az EIF-et.

(2)   A nemzeti és az uniós informatikai rendszerek közötti interoperabilitás biztosítása érdekében az interoperabilitási megoldásokat a már létező és új, az információcserére és a szolgáltatások integrációjára vonatkozó európai szabványokhoz vagy nyilvánosan hozzáférhető, illetve nyílt előírásokhoz kapcsolódóan kell meghatározni.

(3)   Az interoperabilitási megoldások létrehozásának vagy fejlesztésének adott esetben az eszmecserére, a tapasztalatok megosztására, valamint a bevált gyakorlatok cseréjére és előmozdítására kell épülnie, vagy ezeknek kell kísérniük. A Bizottság e célból összehozza az érdekelt feleket és konferenciákat, műhelyeket és egyéb találkozókat szervez az ISA2-programban szereplő kérdésekről.

(4)   Az ISA2-program keretében létrehozott interoperabilitási megoldások megvalósítása során adott esetben megfelelően figyelembe kell venni az EIRA-t.

(5)   Az interoperabilitási megoldásoknak és aktualizált változataiknak adott esetben helyet kell kapniuk az EIC-ben, és azokat újrafelhasználás céljából az európai közigazgatások rendelkezésére kell bocsátani.

(6)   A Bizottság mindenkor ösztönzi tagállamokat arra, hogy bármikor csatlakozzanak egy fellépéshez vagy projektekhez, és ezt lehetővé teszi számukra.

(7)   A párhuzamosságok elkerülése érdekében az ISA2-programból finanszírozott interoperabilitási megoldások kidolgozása során adott esetben figyelembe kell venni az uniós vagy tagállami kezdeményezések keretében elért eredményeket, és újra fel kell használni a már létező interoperabilitási megoldásokat.

(8)   A szinergiák maximalizálása és az erőfeszítések egymást kiegészítő és együttes jellegének biztosítása érdekében a fellépéseket adott esetben össze kell hangolni más kapcsolódó uniós kezdeményezésekkel.

(9)   Az ISA2-program keretében létrehozott vagy továbbfejlesztett interoperabilitási megoldásoknak a tapasztalatok megosztásán, valamint a legjobb gyakorlatok cseréjén és előmozdításán kell alapulniuk. Az ISA2-programnak közös érdekű keretekre és megoldásokra irányuló, közösségépítő tevékenységeket kell előmozdítania, bevonva az érdekelt feleket, beleértve a nonprofit szervezeteket és egyetemeket is.

9. cikk

Folytatólagos munkaprogram

(1)   A Bizottság a fellépések végrehajtása céljából 2016. június 8-ig végrehajtási jogi aktusokat fogad el, melyek az e határozat alkalmazásának teljes időtartamára vonatkozó folytatólagos munkaprogramot hoznak létre. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A Bizottság évente legalább egyszer végrehajtási jogi aktusokat fogad el a szóban forgó folytatólagos munkaprogram módosítása céljából.

A folytatólagos munkaprogram azonosítja, rangsorolja, dokumentálja, kiválasztja, megtervezi, bevezeti, működteti és értékeli a fellépéseket, terjeszti azok eredményeit, továbbá a 11. cikk (5) bekezdésére is figyelemmel felfüggeszti vagy megszünteti azok finanszírozását.

(2)   A folytatólagos munkaprogramba csak a 6. és 7. cikknek való megfelelése esetén kerülhet be egy fellépés.

(3)   Az ISA2-program vagy más uniós kezdeményezés keretében elindított és kidolgozott projektek bármely szakaszban bekerülhetnek a folytatólagos munkaprogramba.

10. cikk

Költségvetési rendelkezések

(1)   Támogatás folyósítására akkor kerül sor, amikor egy megvalósítási szakaszba lépett projekt vagy megoldás bekerül a folytatólagos munkaprogramba, vagy amikor a folytatólagos munkaprogramban vagy annak módosításában meghatározottak szerint egy projektszakasz sikeresen megvalósul.

(2)   A folytatólagos munkaprogram azon módosításait, amelyek fellépésenként 400 000 EUR-t meghaladó költségvetési előirányzatokat érintenek, a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3)   Az ISA2-program keretébe tartozó fellépésekhez igénybe vehetők külső szolgáltatások, amelyekre a 966/2012/EU, Euratom rendeletben meghatározott uniós közbeszerzési szabályok vonatkoznak.

11. cikk

A fellépések finanszírozása

(1)   A közös keretrendszerek és általános eszközök kidolgozását, létrehozását és fejlesztését teljes mértékben az ISA2-program finanszírozza. E keretrendszerek és eszközök használatát az európai közigazgatások finanszírozzák.

(2)   A közös szolgáltatások kidolgozását, létrehozását, kiérlelését és fejlesztését az ISA2-program finanszírozza. A szóban forgó szolgáltatások uniós szintű központosított működtetése szintén támogatásban részesülhet az ISA2-programból olyan esetekben, amikor ez az Unió érdekeit szolgálja, és ez a folytatólagos munkaprogramban kellően megindokolásra kerül. Minden egyéb esetben az ilyen jellegű szolgáltatásokat más forrásból kell finanszírozni.

(3)   Az ISA2-program által kiérlelés vagy átmeneti fenntartás céljából átvett interoperabilitási megoldásokat az ISA2-program addig finanszírozza, ameddig azokat egy másik program vagy kezdeményezés át nem veszi.

(4)   Kísérő intézkedések finanszírozásában részesülhetnek az ISA2-programból.

(5)   Egy fellépés finanszírozása felfüggeszthető vagy megszüntethető az 5. cikk szerinti nyomon követés és ellenőrzés eredményeivel összhangban, annak felmérése alapján, hogy a fellépés továbbra is megfelel-e a meghatározott szükségleteknek, valamint hogy hatékony és eredményes-e.

12. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot az „átjárható megoldások az európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok számára” elnevezésű bizottság (a továbbiakban: ISA2 -bizottság) segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(3)   Kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 182/2011/EU rendelet 8. cikkében előírt eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. E végrehajtási jogi aktusok legfeljebb hat hónapig maradhatnak hatályban.

13. cikk

Nyomon követés és értékelés

(1)   A Bizottság rendszeresen nyomon követi az ISA2-program végrehajtását és hatását, annak felmérése céljából, hogy a program fellépései továbbra is megfelelnek-e a meghatározott szükségleteknek. A Bizottság feltárja a kiegészítő jellegű uniós programokkal való szinergiákat.

(2)   A Bizottság évente beszámol az ISA2-program végrehajtásáról és eredményeiről az ISA2-bizottságnak, az Európai Parlament illetékes bizottságának vagy bizottságainak, a Tanácsnak és a Régiók Bizottságának.

A 9. cikk (1) bekezdése alapján kidolgozott folytatólagos munkaprogram részeként a Bizottság rendszeresen nyomon követi az interoperabilitási megoldások Unió-szerte történő végrehajtását és újrafelhasználását.

(3)   A Bizottság 2019. szeptember 30-ig elvégzi az ISA2-program időközi, illetve 2021. december 31-ig a záró értékelését, amelyek eredményeiről az említett időpontokig tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. E tekintetben az Európai Parlament illetékes bizottsága vagy bizottságai felkérhetik a Bizottságot, hogy mutassa be az értékelés eredményeit és válaszoljon tagjaik kérdéseire.

(4)   A (3) bekezdésben említett értékelések során vizsgálni kell többek között az ISA2-program fellépéseinek relevanciáját, eredményességét, hatékonyságát, hasznosságát – beleértve adott esetben az üzleti vállalkozások és a polgárok elégedettségét –, valamint az ISA2-program fellépéseinek fenntarthatóságát és koherenciáját. A záró értékelés során ezen kívül vizsgálni kell, hogy az ISA2-program milyen mértékben valósította meg célkitűzéseit, így az interoperabilitási megoldások Unió-szerte történő újrafelhasználását, különös figyelmet fordítva az európai közigazgatások szükségleteire.

(5)   Az ISA2-program eredményeit az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott célok elérése és a 4. cikk b) pontjában megállapított elveknek való megfelelés fényében kell értékelni. A célkitűzések teljesülését különösen a megvalósult kulcsfontosságú interoperabilitási tényezők száma és az európai közigazgatások rendelkezésére bocsátott és általuk alkalmazott, interoperabilitást támogató eszközök száma alapján kell mérni. Az ISA2-program eredményének és hatásának mérésére szolgáló mutatókat a folytatólagos munkaprogramban kell meghatározni.

(6)   Az értékelések során vizsgálni kell a fellépések révén a közös szakpolitikák előremozdítása terén az Unió szempontjából elért eredményeket, azonosítani kell a potenciális átfedéseket és meg kell vizsgálni a továbbfejlesztendő területekkel való koherenciát, és meg kell vizsgálni a többi uniós kezdeményezéssel – különösen az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel – fennálló szinergiákat.

Az értékelések felmérik, hogy az ISA2-program fellépései mennyiben segítették a helyi és regionális hatóságokat a közigazgatás interoperabilitásának és a közszolgáltatások hatékonyságának javításában.

(7)   Az értékelésekben adott esetben ki kell térni a következőkre:

a)

az ikt és a végfelhasználók szükségleteinek összekapcsolása révén született interoperabilitási megoldásokból származó számszerűsíthető és minősíthető előnyök;

b)

az interoperábilis ikt-alapú megoldások számszerűsíthető és minősíthető pozitív hatásai.

(8)   A lezárult vagy felfüggesztett fellépések értékelése is részét képezi a program általános értékelésének. Ezeket a fellépéseket az európai interoperabilitási környezetben elfoglalt pozíciójuk alapján nyomon kell követni, illetve értékelni kell, hogy mennyire terjedtek el, milyen mértékben kerültek alkalmazásra és újrafelhasználásra.

14. cikk

Nemzetközi együttműködés

(1)   Az Unióval kötött megfelelő megállapodásaik keretében az ISA2-program nyitva áll az Európai Gazdasági Térség egyéb országai és a tagjelölt országok előtt.

(2)   Ösztönözni kell továbbá az együttműködést az egyéb harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel és szervekkel, különösen az euromediterrán partnerség és a keleti partnerség keretében, valamint a szomszédos országokkal, különös tekintettel a Nyugat-Balkán és a fekete-tengeri régió országaira. Az ezzel kapcsolatos költségeket az ISA2 -program nem fedezi.

(3)   Az ISA2-program adott esetben előmozdíthatja a program keretében kidolgozott megoldások harmadik országokban való újrafelhasználását.

15. cikk

Nem uniós kezdeményezések

Az egyéb uniós szakpolitikák sérelme nélkül, az ISA2-program keretében létrehozott vagy működtetett megoldásokat nem uniós kezdeményezések is felhasználhatják nem kereskedelmi célokra, amennyiben az nem jelent többletköltségeket az Unió általános költségvetése számára, és nem veszélyezteti az interoperabilitási megoldások fő uniós célkitűzését.

16. cikk

Adatvédelem

A személyes adatok az ISA2-program keretében működtetett megoldások révén történő kezelésének meg kell felelnie a 95/46/EK és 2002/58/EK irányelvekben, valamint a 45/2001/EK rendeletben foglalt elveknek és rendelkezéseknek.

17. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   Az ISA2-program végrehajtására elkülönített pénzügyi keretösszeg a program alkalmazási időszakára 130 928 000 EUR.

(2)   Az éves előirányzatokat a többéves pénzügyi keret erejéig az Európai Parlament és a Tanács hagyja jóvá.

(3)   Az ISA2-programhoz rendelt pénzügyi erőforrások a program irányításához és célkitűzéseinek eléréséhez rendszeresen szükséges előkészítő, nyomonkövetési, ellenőrző, auditálási és értékelő tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére is felhasználhatók.

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2016. január 1-jétől2020. december 31-ig kell alkalmazni.

E cikk második bekezdésének ellenére a 13. cikk 2016. január 1-jétől2021. december 31-ig alkalmazandó.

Kelt Strasbourgban, 2015. november 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

N. SCHMIT


(1)  HL C 12., 2015.1.15., 99. o.

(2)  HL C 140., 2015.4.28., 47. o.

(3)  Az Európai Parlament 2015. november 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. november 23-i határozata.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012/17/EU irányelve (2012. június 13.) a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról (HL L 156., 2012.6.16., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 1987/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 381., 2006.12.28., 4. o.).

(9)  A Tanács 2725/2000/EK rendelete (2000. december 11.) a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról (HL L 316., 2000.12.15., 1. o.).

(10)  https://e-justice.europa.eu

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről (HL L 88., 2011.4.4., 45. o.).

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/37/EU irányelve (2013. június 26.) a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv módosításáról (HL L 175., 2013.6.27., 1. o.).

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).

(16)  Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.).

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).

(18)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

(19)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

(20)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/55/EU irányelve (2014. április 16.) az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról (HL L 133., 2014.5.6., 1. o.).

(21)  Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

(22)  Az Európai Parlament és a Tanács 283/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.).

(23)  Az Európai Parlament és a Tanács 1719/1999/EK határozata (1999. július 12.) az igazgatási rendszerek közötti elektronikus adatcserét (IDA) lehetővé tevő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról, köztük közös érdekű projektek meghatározásáról (HL L 203., 1999.8.3., 1. o.).

(24)  Az Európai Parlament és a Tanács 1720/1999/EK határozata (1999. július 12.) az igazgatási rendszerek közötti elektronikus adatcserét lehetővé tevő transzeurópai hálózatok együttműködtetési képességét és az e hálózatokhoz való hozzáférést biztosító cselekvés- és intézkedéssorozatok elfogadásáról (HL L 203., 1999.8.3., 9. o.).

(25)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/387/EK határozata (2004. április 21.) a páneurópai e-kormányzati szolgáltatásoknak közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok részére történő interoperábilis nyújtásáról (IDABC) (HL L 144., 2004.4.30., 62. o.).

(26)  Az Európai Parlament és a Tanács 922/2009/EK határozata (2009. szeptember 16.) az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközökről (ISA) (HL L 260., 2009.10.3., 20. o.).

(27)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete (2015. november 25.) a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 310., 2015.11.26., 1. o.).

(28)  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(29)  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(30)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

(31)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(32)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(33)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

4.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2241 RENDELETE

(2015. december 1.)

a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott makrélahalászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/104 tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2015. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2015-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2015. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 1-jén.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

João AGUIAR MACHADO

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács 2015. január 19-i (EU) 2015/104 rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2015. évre történő meghatározásáról, a 43/2014/EU rendelet módosításáról és a 779/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 22., 2015.1.28., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

59/TQ104

Tagállam

Portugália

Állomány

MAC/8C3411

Faj

Makréla (Scomber scombrus)

Övezet

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

A tilalom bevezetésének napja

2015.10.11.


4.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2242 RENDELETE

(2015. december 1.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, ezüstös tengericompóra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1367/2014/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2015. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2015-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2015. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 1-jén.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

João AGUIAR MACHADO

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács 2014. december 15-i 1367/2014/EU rendelete az uniós halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2015. és 2016. évre történő meghatározásáról (HL L 366., 2014.12.20., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

61/DSS

Tagállam

Spanyolország

Állomány

GFB/567-

Faj

Ezüstös tengericompó (Phycis blennoides)

Övezet

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

A tilalom bevezetésének napja

2015.10.14.


4.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/21


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2243 RENDELETE

(2015. december 1.)

a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizein folytatott, rájaalakúakra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/104 tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2015. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2015-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2015. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 1-jén.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

João AGUIAR MACHADO

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács 2015. január 19-i (EU) 2015/104 rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2015. évre történő meghatározásáról, a 43/2014/EU rendelet módosításáról és a 779/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 22., 2015.1.28., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

62/TQ104

Tagállam

Belgium

Állomány

SRX/67AKXD

Faj

Rájaalakúak (Rajiformes)

Övezet

A VIa, VIb, VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizei

A tilalom bevezetésének napja

2015.10.17.


4.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2244 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. december 3.)

az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek az egyes zöldségekre és gyümölcsökre kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

Az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) előírja a XVIII. mellékletében felsorolt termékek behozatalának felügyeletét. A felügyelet a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 308d. cikkében előírt szabályok szerint történik.

(2)

A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulóján megkötött mezőgazdasági megállapodás (4) 5. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában és a 2012., a 2013. és a 2014. évre vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján egyes zöldségek és gyümölcsök esetében 2015. november 1-jétől kezdődő hatállyal indokolt módosítani a kiegészítő vám küszöbszintjét.

(3)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. A könnyebb olvashatóság kedvéért indokolt az említett rendelet teljes XVIII. mellékletét új szöveggel helyettesíteni.

(4)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt előírni, hogy e rendelet a kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet XVIII. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2011. június 7-i 543/2011/EU végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról (HL L 157., 2011.6.15., 1. o.).

(3)  A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

(4)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.


MELLÉKLET

„XVIII. MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ BEHOZATALI VÁMOK: IV. CÍM, I. FEJEZET, 2. SZAKASZ

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok sérelme nélkül a termékek megnevezése csupán tájékoztató jellegűnek tekintendő. E melléklet alkalmazásában a kiegészítő vámok alkalmazási körét az e rendelet elfogadásának időpontjában érvényes KN-kódok alkalmazási köre határozza meg.

Tételszám

KN-kód

Árumegnevezés

Alkalmazási időszak

Küszöbszint (tonna)

78.0015

0702 00 00

Paradicsom

2015. október 1-jétől2016. május 31-ig

451 045

78.0020

2016. június 1-jétől2016. szeptember 30-ig

29 768

78.0065

0707 00 05

Uborka

2016. május 1-jétől2016. október 31-ig

16 093

78.0075

2015. november 1-jétől2016. április 30-ig

13 271

78.0085

0709 91 00

Articsóka

2015. november 1-jétől2016. június 30-ig

16 157

78.0100

0709 93 10

Cukkini

2015. január 1-jétől2015. december 31-ig

2016. január 1-jétől2016. december 31-ig

263 359

258 846

78.0110

0805 10 20

Narancs

2015. december 1-jétől2016. május 31-ig

713 508

78.0120

0805 20 10

Klementin

2015. november 1-jétől 2016. február végéig

267 618

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); wilking és hasonló citrushibridek

2015. november 1-jétől 2016. február végéig

105 541

78.0155

0805 50 10

Citrom

2015. június 1-jétől2015. december 31-ig

2016. június 1-jétől2016. december 31-ig

302 950

293 087

78.0160

2016. január 1-jétől2016. május 31-ig

65 269

78.0170

0806 10 10

Csemegeszőlő

2015. július 21-től2015. november 20-ig

68 450

78.0175

0808 10 80

Alma

2016. január 1-jétől2016. augusztus 31-ig

667 666

78.0180

2015. szeptember 1-jétől2015. december 31-ig

2016. szeptember 1-jétől2016. december 31-ig

464 902

54 155

78.0220

0808 30 90

Körte

2016. január 1-jétől2016. április 30-ig

170 513

78.0235

2015. július 1-jétől2015. december 31-ig

2016. július 1-jétől2016. december 31-ig

235 468

118 018

78.0250

0809 10 00

Kajszibarack

2016. június 1-jétől2016. július 31-ig

5 422

78.0265

0809 29 00

Cseresznyefélék a meggy kivételével

2016. május 21-től2016. augusztus 10-ig

29 831

78.0270

0809 30

Őszibarack (beleértve a nektarint is)

2016. június 11-től2016. szeptember 30-ig

4 701

78.0280

0809 40 05

Szilva

2016. június 11-től2016. szeptember 30-ig

17 825”


4.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/26


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2245 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. december 3.)

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 239. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (1) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2015. október 14-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) szankcióbizottsága úgy határozott, hogy egy bejegyzést módosít az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó jegyzékben, amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. 2015. október 26-án, november 12-én és november 25-én az ENSZ BT szankcióbizottsága úgy határozott, hogy összesen négy bejegyzést töröl az említett jegyzékből. Továbbá 2015. november 30-án az ENSZ BT szankcióbizottsága jóváhagyta egy bejegyzés felvételét az említett jegyzékbe. A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 3-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „Természetes személyek” rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Emrah Erdogan (más néven a) Imraan Al-Kurdy; b) Imraan; c) Imran; d) Imran ibn Hassan; e) Salahaddin El Kurdy; f) Salahaddin Al Kudy; g) Salahaddin Al-Kurdy; h) Salah Aldin; i) Sulaiman; j) Ismatollah; k) Ismatullah; l) Ismatullah Al Kurdy). Születési ideje: 1988.2.2. Születési helye: Karliova, Törökország. Címe: werli börtön, Németország (2015. május óta). Állampolgársága: német. Útlevélszáma: BPA C700RKL8R4 (2010. február 18-án kiállított és 2016. február 17-én érvényét vesztő német nemzeti személyazonosító szám). Egyéb információ: a) személyleírása: szeme színe: barna, haja színe: barna, testfelépítése: erős, testsúlya: 92kg, magassága: 176 cm, anyajegy a háta jobboldalán; b) anyja neve: Emine Erdogan; c) apja neve: Sait Erdogan.”

2.

Az „Abu Bakar Ba'asyir (alias a) Baasyir, Abu Bakar; b) Bashir, Abu Bakar; c) Abdus Samad; d) Abdus Somad). Születési ideje: 1938.8.17. Születési helye: Jombang, Kelet-Jáva, Indonézia. Állampolgársága: indonéz.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép a „Természetes személyek” részben:

„Abu Bakar Ba'asyir (más néven a) Abu Bakar Baasyir; b) Abu Bakar Bashir; c) Abdus Samad; d) Abdus Somad). Születési ideje: 1938.8.17. Születési helye: Jombang, Kelet-Jáva, Indonézia. Címe: Indonézia (börtönben). Állampolgársága: indonéz.”

3.

A „Természetes személyek” pontban az alábbi bejegyzéseket törölni kell:

a)

„Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (más néven: a) Abu Khalid; b) Abu Ja'far; c) Mohamed El Islambouli). Címe: a) Pakisztán; b) Afganisztán. Születési ideje: 1957.1.21. Születési helye: El-Minya, Qena, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: a) apja neve: Shawki al-Islambolly; b) az Egyptian Islamic Jihad tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.9.29.”

b)

„Mohamed Amine Akli (más néven: a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Címe: Algéria. Születési helye: Bordj el Kiffane, Algéria. Születési ideje: 1972.3.30. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) apja neve: Lounes; b) anyja neve: Kadidja; c) nem léphet be a schengeni térségbe; d) Spanyolországból 2009 augusztusában kitoloncolták Algériába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”

c)

„Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (más néven: a) Hichem Abu Hchem, b) Ayari Chihbe, c) Ayari Chied, d) Adam Hussainy, e) Hichem, f) Abu Hichem, g) Moktar). Címe: Via Bardo, Tunisz, Tunézia. Születési ideje: 1965.12.19. Születési helye: a) Tunisz, Tunézia; b) Görögország. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L246084 (1996.6.10-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.9-én lejárt). Egyéb információ: a) Olaszországból 2006. április 13-án kitoloncolták Tunéziába; b) anyja neve: Fatima al-Tumi; c) nem léphet be a schengeni térségbe. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”

d)

„Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai'i (más néven a) Anas Al-Liby; b) Anas Al-Sibai; c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Címe: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi Közösség. Születési ideje: a) 1964.3.30.; b) 1964.5.14. Születési helye: Tripoli, Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi Közösség. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: 621570. Nemzeti személyazonosító száma: 200310/I. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.”.


4.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2246 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. december 3.)

az európai politikai pártokról és az európai politikai alapítványokról vezetett nyilvántartás esetében alkalmazandó nyilvántartási számok rendszerére, és a nyilvántartásból származó, szabványosított formátumú kivonatokban szereplő információkra vonatkozó részletes rendelkezésekről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Meg kell határozni az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok vonatkozásában alkalmazandó nyilvántartási számok rendszerének részleteit.

(2)

Meg kell határozni továbbá a nyilvántartásból származó szabványosított formátumú, kérelemre harmadik felek rendelkezésére bocsátandó kivonatok tartalmát és formátumát. E szabványosított kivonatnak tartalmaznia kell az érintett európai politikai pártra vagy európai politikai alapítványra vonatkozó alapvető információkat.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 37. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A rendelet tárgya

Ez a rendelet megállapítja az európai politikai pártokról és az európai politikai alapítványokról vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: a nyilvántartás) vonatkozásában alkalmazandó nyilvántartási számok rendszerét, és e nyilvántartásból származó szabványosított, kérelemre harmadik felek rendelkezésére bocsátott kivonatok tartalmát és formátumát.

2. cikk

A nyilvántartási számok rendszere

(1)   Valamennyi európai politikai párt és európai politikai alapítvány számára külön nyilvántartási számot kell adni a kérelmek beérkezésének időrendi sorrendje szerint.

(2)   A nyilvántartási szám két összetevőből áll:

a)

egy európai azonosítóból, és

b)

az európai azonosítót követő nemzeti azonosítóból, amennyiben az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány székhelye szerinti tagállam saját, párhuzamosan vezetett nyilvántartási rendszert alkalmaz.

(3)   A számozás formátumát az I. melléklet tartalmazza.

3. cikk

Szabványosított formátumú kivonatok

(1)   A nyilvántartásból származó szabványosított formátumú kivonatoknak az alábbi információkat kell tartalmazniuk az érintett európai politikai pártra vagy európai politikai alapítványra vonatkozóan:

a)

a szervezet típusa: európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány;

b)

a hatóság által a 2. cikkel összhangban kiadott nyilvántartási szám;

c)

teljes név, rövidítés és logó;

d)

az a tagállam, ahol az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány székhelye található;

e)

abban az esetben, ha a székhely szerinti tagállam párhuzamos nyilvántartást vezet, a tagállami nyilvántartó hatóság neve, címe és (ha van) honlapja;

f)

a székhely címe és (amennyiben az eltérő) a levelezési cím, e-mail cím és (ha van) honlap;

g)

az európai politikai pártként vagy európai politikai alapítványként történő nyilvántartásba vétel dátuma, és (adott esetben) a nyilvántartásból való törlés dátuma;

h)

ha egy európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány egy tagállami nyilvántartásba vett szervezetből alakult át, e szervezet teljes neve és jogi státusa, ideértve bármely tagállami nyilvántartási számot;

i)

az alapszabályok elfogadásának és bármely módosításának dátuma;

j)

csak az európai politikai pártokra vonatkozóan:

tagpártok listája,

az európai politikai párt vagy – adott esetben – tagpártjai azon tagjainak száma, akik az Európai Parlament képviselői,

a kapcsolódó európai politikai alapítvány (ha van ilyen) neve és nyilvántartási száma;

k)

csak az európai politikai alapítványokra vonatkozóan:

a tagszervezetek listája,

a kapcsolódó európai politikai párt neve és nyilvántartási száma;

l)

az elnök/pártvezető és az adminisztratív, pénzügyi és jogi képviseleti hatáskörrel felruházott személyek neve, beosztásuk és arra vonatkozó hatáskörük egyértelmű feltüntetésével, hogy egyénileg vagy együttesen harmadik felekkel szemben a szervezet nevében kötelezettségeket vállalhatnak, illetve a szervezet képviseletét jogi eljárásokban elláthatják.

(2)   A szabványosított kivonat formátumát a II. melléklet tartalmazza.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetés napját követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 317., 2014.11.4., 1. o.


I. MELLÉKLET

A nyilvántartási szám formátuma

Az európai politikai pártok vonatkozásában

 

EUPP x TÁ

vagy

 

EUPP x TÁ y

Az európai politikai alapítványok vonatkozásában

 

EUPF x TÁ

vagy

 

EUPF x TÁ y

ahol az „x” a Hatóság által a kérelmek beérkezésének időrendi sorrendjében kiosztott szám, „TÁ” a székhely szerinti tagállam két betűből álló országkódja (1), az „y” pedig az esetleges nemzeti nyilvántartási kódszám.


(1)  A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szerinti kód (ISO 3166 alpha-2), kivéve Görögország és az Egyesült Királyság esetében, amelyek vonatkozásában az EL és UK rövidítéseket kell használni


II. MELLÉKLET

A szabványosított kivonatok formátuma

Az európai politikai pártok vonatkozásában

Az európai politikai pártok és alapítványok nyilvántartásának szabványosított kivonata

Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó, az 1141/2014/EU, Euratom rendeletével létrehozott Hatóság által kiállítva

(a Hatóság postacíme)

(-én) a nyilvántartásból kivonatolt információk

Szám

Leírás

A nyilvántartásban szereplő információk

(vagy a „nem releváns” megjegyzés feltüntetése)

1.

A szervezet típusa

Európai politikai párt

2.

Nyilvántartási szám (1)

 

3.

a)

A nyilvántartásba vétel dátuma:

 

b)

A nyilvántartásból való törlés dátuma (2)

 

4.

Teljes név

 

5.

Rövidítés

 

6.

Logó

 

7.

A székhely szerinti tagállam

 

8.

A székhely címe

 

9.

Levelezési cím, amennyiben az előbbitől eltérő

 

10.

Honlap

 

11.

E-mail cím

 

12.

Az alapszabályok elfogadásának dátuma

 

13.

Az alapszabályok bármely módosításának dátuma

 

14.

A tagpártok listája

(teljes név és a tagság típusa)

 

15.

Az európai politikai párt vagy adott esetben tagpártjai olyan tagjainak száma, akik európai parlamenti képviselők

 

16.

Az elnök/pártvezető neve

 

17.

Az adminisztratív, pénzügyi és jogi képviseleti hatáskörrel felruházott személyek neve, arra vonatkozó beosztásuk és hatáskörük egyértelmű feltüntetésével, hogy egyénileg vagy együttesen harmadik felekkel szemben a szervezet nevében kötelezettségeket vállalhatnak-e, illetve a szervezet képviseletét jogi eljárásokban elláthatják-e (3)

 

18.

Bármely kapcsolódó európai politikai alapítvány neve és nyilvántartási száma

 

19.

Ha a székhely szerinti tagállam párhuzamos nyilvántartást vezet, a tagállami nyilvántartó hatóság neve, címe, és honlapja (3)

 

20.

Ha az európai politikai párt egy tagállami szervezetből alakult át:

A korábbi szervezet

teljes neve (3)

jogállása (3)

nemzeti nyilvántartási száma (3)

 

Az európai politikai alapítványok vonatkozásában

Az európai politikai pártok és alapítványok nyilvántartásának szabványosított kivonata

Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó, az 1141/2014/EU, Euratom rendeletével létrehozott Hatóság által kiállítva

(a Hatóság postacíme)

(…-án/-én) a nyilvántartásból kivonatolt információk

Szám

Leírás

A nyilvántartásból származó információk

(vagy a „nem releváns” megjegyzés feltüntetése)

1.

A szervezet típusa

Európai politikai alapítvány

2.

Nyilvántartási szám (4)

 

3.

a)

A nyilvántartásba vétel dátuma:

 

b)

A nyilvántartásból való törlés dátuma (5)

 

4.

Teljes név

 

5.

Rövidítés

 

6.

Logó

 

7.

A székhely szerinti tagállam

 

8.

A székhely címe

 

9.

Levelezési cím, amennyiben az előbbitől eltérő

 

10.

Honlap

 

11.

E-mail cím

 

12.

Az alapszabályok elfogadásának dátuma

 

13.

Az alapszabályok bármely módosításának dátuma

 

14.

A tagszervezetek listája (teljes név és a tagság típusa)

 

15.

Az elnök/pártvezető neve

 

16.

Az adminisztratív, pénzügyi és jogi képviseleti hatáskörrel felruházott személyek neve, arra vonatkozó beosztásuk és hatáskörük egyértelmű feltüntetésével, hogy egyénileg vagy együttesen harmadik felekkel szemben a szervezet nevében kötelezettségeket vállalhatnak-e, illetve a szervezet képviseletét jogi eljárásokban elláthatják-e (6)

 

17.

Bármely kapcsolódó európai politikai alapítvány teljes neve és nyilvántartási száma

 

18.

Ha a székhely szerinti tagállam párhuzamos nyilvántartást vezet, a tagállami nyilvántartó hatóság neve, címe, és honlapja (6)

 

19.

Ha az európai politikai alapítvány egy tagállami szervezetből alakult át:

A korábbi szervezet

teljes neve (6)

jogállása (6)

nemzeti nyilvántartási száma (6)

 


(1)  A nyilvántartási számokat az (EU) 2015/2246 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően a Hatóság adja ki; párhuzamos nemzeti nyilvántartási rendszer esetén a nyilvántartási szám utolsó elemét a nemzeti nyilvántartási szám képezi (a két betűből álló országkódot követő összes számjegy), a releváns nemzeti hatóság pedig a lenti 19. pontban van feltüntetve

(2)  Amennyiben a jelen kivonat készítésekor a szervezet már nem rendelkezik az 1141/2014/EU, Euratom rendelet értelmében az európai politikai párt jogállásával, a kivonatban azok az információk szerepelnek, amelyeket a nyilvántartás a szervezet onnan való törlésének időpontjában tartalmazott.

(3)  A Hatóság nem rendelkezik hatáskörrel ezen elem jogszerűségének és teljességének megerősítésére; ez az információ úgy jelenik meg, ahogy aktuálisan a nyilvántartásban szerepel.

(4)  A nyilvántartási számokat az (EU) 2015/2246 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően a Hatóság adja ki; párhuzamos nemzeti nyilvántartási rendszer esetén a nyilvántartási szám utolsó elemét a nemzeti nyilvántartási szám képezi (a két betűből álló országkódot követő összes számjegy), a releváns nemzeti hatóság pedig a lenti 18. pontban van feltüntetve.

(5)  Amennyiben a jelen kivonat készítésekor a szervezet már nem rendelkezik az 1141/2014/EU, Euratom rendelet értelmében az európai politikai alapítvány jogállásával, a kivonatban azok az információk szerepelnek, amelyeket a nyilvántartás a szervezet onnan való törlésének időpontjában tartalmazott.

(6)  A Hatóság nem rendelkezik hatáskörrel ezen elem jogszerűségének és teljességének megerősítésére; ez az információ úgy jelenik meg, ahogy aktuálisan a nyilvántartásban szerepel.


4.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/34


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2247 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. december 3.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 3-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

50,2

MA

87,0

ZZ

68,6

0707 00 05

AL

57,9

MA

93,3

TR

150,4

ZZ

100,5

0709 93 10

AL

80,9

MA

75,0

TR

155,0

ZZ

103,6

0805 10 20

MA

83,9

TR

50,5

UY

52,1

ZA

53,1

ZZ

59,9

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

85,2

ZZ

85,2

0805 50 10

TR

106,5

ZZ

106,5

0808 10 80

CA

159,0

CL

85,8

MK

28,7

US

118,0

ZA

96,9

ZZ

97,7

0808 30 90

BA

86,0

CN

97,5

TR

142,3

ZZ

108,6


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

4.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/36


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/2248 HATÁROZATA

(2015. október 28.)

a Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 12. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (2) 11. cikke (2011-es árakon számítva) évi 471 millió eurós felső összeghatárig lehetővé teszi a Rugalmassági Eszköz igénybevételét abból a célból, hogy az adott pénzügyi évben fedezze azon pontosan meghatározott kiadásokat, amelyeket egy vagy több más fejezet felső határán belül nem lehetne finanszírozni.

(2)

Az előirányzatoknak a 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) kiadási plafonján belüli átcsoportosítására vonatkozó valamennyi lehetőség megvizsgálását követően szükségesnek tűnik a Rugalmassági Eszköz igénybevétele az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésében szereplő források 66,1 millió EUR összeggel való kiegészítése céljából, a migráció területén meghozandó intézkedések finanszírozása érdekében.

(3)

A Rugalmassági Eszköz igénybevételéből fakadó kifizetési előirányzatok összege 2016-ban 52,9 millió EUR, 2017-ben pedig 13,2 millió EUR,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésében a 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) kötelezettségvállalási előirányzatai a Rugalmassági Eszköz igénybevétele révén 66,1 millió EUR összeggel nőnek.

Az említett összeget a menekültügyi válság kezelésére irányuló intézkedések finanszírozására kell felhasználni.

A Rugalmassági Eszköz igénybevételéből fakadó kifizetési előirányzatok összege 2016-ban 52,9 millió EUR, 2017-ben pedig 13,2 millió EUR.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2015. október 28-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

N. SCHMIT


(1)  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(2)  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).


4.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/38


A TANÁCS (KKBP) 2015/2249 HATÁROZATA

(2015. december 3.)

az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójáról (EUAM Ukrajna) szóló 2014/486/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére, 42. cikkének (4) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. július 22-én elfogadta az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójáról (EUAM Ukrajna) szóló 2014/486/KKBP határozatot (1).

(2)

A Tanács a 2014. november 17-i 2014/800/KKBP határozatban (2) úgy rendelkezett, hogy az EUAM Ukrajnát 2014. december 1-jén el kell indítani, a 2014/486/KKBP határozatot pedig módosítani kell annak érdekében, hogy pénzügyi referenciaösszeget állapítsanak meg az EUAM Ukrajna számára a 2015. november 30-ig terjedő időszakra.

(3)

A 2014/486/KKBP határozatot módosítani kell annak érdekében, hogy meghatározza a 2015. december 1-jétől2016. november 30-ig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi referenciaösszeget.

(4)

A 2014/486/KKBP határozatot továbbá az EUAM Ukrajna megbízatásának egy évvel történő meghosszabbítása céljából is módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/486/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A 14. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az EUAM Ukrajnával járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2015. december 1-jétől2016. november 30-ig terjedő időszakra 14 400 000 EUR.”

2.

A 19. cikkben a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a határozatot 2017. november 30-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2015. december 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. BRAZ


(1)  A Tanács 2014/486/KKBP határozata (2014. július 22.) az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójáról (EUAM Ukraine) (HL L 217., 2014.7.23., 42. o.).

(2)  A Tanács 2014/800/KKBP határozata (2014. november 17.) az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójának (EUAM Ukrajna) elindításáról és a 2014/486/KKBP határozat módosításáról (HL L 331., 2014.11.18., 24. o.).


4.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/39


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2250 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. november 26.)

az új könnyű haszongépjárművek gyártói számára a 2014. naptári évre vonatkozóan megállapított átlagos fajlagos CO2-kibocsátásoknak és fajlagos kibocsátási célértékeknek az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megerősítéséről vagy módosításáról

(az értesítés a C(2015) 8346. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, az észt, a francia, a holland, a lengyel, a német, az olasz, a portugál és a svéd nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló, 2011. május 11-i 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (6) bekezdésére és 10. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2011/EU rendelet 8. cikkének (6) bekezdése értelmében a Bizottság minden évben köteles megerősíteni vagy módosítani a könnyű haszongépjárművek Unióban működő valamennyi gyártója esetében az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás értékét és a fajlagos kibocsátási célértéket. Ennek alapján a Bizottságnak meg kell állapítania, hogy a gyártók és a rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott gyártói csoportosulások teljesítették-e a rendelet 4. cikkének megfelelő fajlagos kibocsátási célértéket.

(2)

Az 510/2011/EU rendelet 4. cikke értelmében a Bizottság a gyártókra 2014-ben vonatkozó átlagos fajlagos kibocsátásokat a szóban forgó cikk harmadik bekezdése szerint számítja ki, és a gyártók adott évben nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjárműveinek 70 %-át veszi figyelembe.

(3)

Az átlagos fajlagos kibocsátások és a fajlagos kibocsátási célértékek számításához az 510/2011/EU rendelet II. melléklete A. részének 1. pontjában és C. részében meghatározott, a tagállamok által az előző naptári évben nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó részletes adatokat kell felhasználni.

(4)

Abban az esetben, ha a könnyű haszongépjármű típusjóváhagyása többlépcsős eljárás keretében történik, az 510/2011/EU rendelet II. melléklete B. részének 7. pontja értelmében az alapgépjármű gyártója viseli a felelősséget a befejezett jármű CO2-kibocsátásáért.

(5)

A 2014. évi adatokat a tagállamok többsége az 510/2011/EU rendelet 8. cikke (2) bekezdésének megfelelően a 2015. február 28-i határidőig benyújtotta a Bizottságnak. Azokban az esetekben, amikor az adatok ellenőrzése alapján a Bizottság azt állapította meg, hogy egyes adatok hiányoznak vagy nyilvánvalóan helytelenek, felvette a kapcsolatot az érintett tagállammal, és az érintett tagállam beleegyezésével végrehajtotta a megfelelő adatmódosításokat, illetve -kiegészítéseket. Ha egy tagállammal nem sikerült megállapodásra jutni, akkor e tagállam előzetes adatai nem kerültek kiigazításra.

(6)

A Bizottság 2015. május 13-án az 510/2011/EU rendelet 8. cikkének (4) bekezdésével összhangban közzétette az előzetes adatokat, és 64 gyártót értesített a 2014. évi átlagos fajlagos CO2-kibocsátására és fajlagos kibocsátási célértékére vonatkozóan elvégzett előzetes számítás eredményeiről. A gyártókat felkérte arra, hogy ellenőrizzék az adatokat, és az említett rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megfelelően az értesítés kézhezvételétől számítva három hónapon belül értesítsék a Bizottságot a bennük észlelt esetleges hibákról. 23 gyártó küldött értesítést az általa észlelt hibákról.

(7)

A fennmaradó 41 gyártó esetében, amelyek nem küldtek értesítést általuk észlelt hibákról, illetőleg nem reagáltak más módon, az átlagos fajlagos kibocsátásokra és a fajlagos kibocsátási célértékekre vonatkozó előzetes adatokat és előzetes számítást kiigazítás nélkül indokolt megerősíteni.

(8)

A Bizottság megvizsgálta a gyártók által javasolt kiigazításokat és az azokra vonatkozóan adott indokokat, és az adatokat megfelelően kiigazította.

(9)

Abban az esetben, amikor nem voltak megfelelő jármű-azonosító számok, hiányosak vagy helytelenek voltak a gépjármű azonosítását lehetővé tévő paraméterek, mint például a típus, a kivitel vagy a változat kódja vagy a típus-jóváhagyási szám, figyelembe kell venni, hogy a gyártók ezeket az adatrekordokat nem voltak képesek ellenőrizni, illetőleg kiigazítani. Emiatt ezekben az adatrekordokban a CO2-kibocsátás és a tömeg értékéhez hibahatárt kell társítani.

(10)

A hibahatárt a fajlagos kibocsátási célértéktől mért távolságok különbségeként, azaz az átlagos kibocsátás és a fajlagos kibocsátási célérték különbségének az azon nyilvántartásba vételekkel, illetve azok nélkül számított értéke közötti különbségként kell meghatározni, amelyeket a gyártó nem volt képes ellenőrizni. A gyártó és fajlagos kibocsátási célértéke közötti távolságot – az említett különbség előjelétől függetlenül – mindig a gyártó javára kell a hibahatárral kiigazítani.

(11)

Az 510/2011/EU rendelet 10. cikkének (2) bekezdése szerint egy gyártó akkor teljesíti a szóban forgó rendelet 4. cikkében említett fajlagos kibocsátási célértéket, ha az e határozatban megadott átlagos kibocsátása alacsonyabb a fajlagos kibocsátási célértékénél, amit a célértéktől mért távolság negatív előjele fejez ki. Amennyiben az átlagos kibocsátás meghaladja a fajlagos kibocsátási célértéket, az 510/2011/EU rendelet 9. cikkének megfelelően többletkibocsátási díjat kell kivetni, hacsak az érintett gyártó nem élvez mentességet az adott célérték tekintetében a szóban forgó rendelet 2. cikke (4) bekezdésének vagy 11. cikkének megfelelően, vagy nem tagja egy, az ugyanazon rendelet 7. cikke szerinti olyan csoportosulásnak, amely teljesíti a fajlagos kibocsátási célértéket.

(12)

A Volkswagen AG 2015. november 3-i nyilatkozatát követően, miszerint szabálytalanságokra derült fény bizonyos járműveik CO2-kibocsátási értékeinek típusjóváhagyás céljából történő megállapításakor, az átlagos fajlagos CO2-kibocsátások és a fajlagos kibocsátási célértékek a Volkswagen-csoportosulás és tagjai tekintetében mindaddig nem nyernek megerősítést, amíg a Volkswagen AG nem szolgál további magyarázattal. Következésképpen nem indokolt, hogy ennek a határozatnak a hatálya kiterjedjen a Volkswagen-csoportosulásra és tagjaira (Audi AG, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. és Volkswagen AG).

(13)

A 2014-ben nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjárművek átlagos fajlagos CO2-kibocsátásait, a fajlagos kibocsátási célértékeket és az e két érték közötti különbségeket a fentieknek megfelelően meg kell erősíteni vagy módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat melléklete tartalmazza a gyártók teljesítményére vonatkozó azon adatokat, amelyeket a Bizottság a könnyű haszongépjárművek minden egyes gyártója és gyártói csoportosulása esetében az 510/2011/EU rendelet 8. cikke (6) bekezdésének megfelelően a 2014. naptári év vonatkozásában megerősített vagy módosított.

E határozat melléklete a könnyű haszongépjárművek minden egyes gyártója és gyártói csoportosulása esetében az 510/2011/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a)–e) pontjában meghatározott 2014. naptári évre vonatkozó adatokat is tartalmazza, kivéve a szóban forgó rendelet 2. cikkének (4) bekezdésében említett esetekben, az érintett gyártók vonatkozásában.

2. cikk

E határozat címzettjei a következő gyártók és az 510/2011/EU rendelet 7. cikkének megfelelően létrehozott következő csoportosulások:

1.

Alke S.r.l.

via Vigonovese 123

35127 Padova

Olaszország

2.

Automobiles Citroen

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex, Franciaország

3.

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex, Franciaország

4.

AVTOVAZ JSC

Képviselője az Európai Unióban:

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignières

Franciaország

5.

BLUECAR SAS

31–32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Franciaország

6.

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Németország

7.

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

Németország

8.

FCA US LLC (Chrysler Group LLC)

Képviselője az Európai Unióban:

Fiat Chrysler Automobiles

Building 5 – Ground floor – Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Olaszország

9.

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Németország

10.

Automobile Dacia S.A.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Franciaország

11.

Daimler AG

Mercedesstr. 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Németország

12.

Dongfeng Motor Corporation

Képviselője az Európai Unióban:

Giotti Victoria Srl

Sr.l. Pissana Road 11/a 50021

Barberino Val D'Elsa (Firenze)

Olaszország

13.

DR Motor Company S.p.A.

S S 85, Venafrana km 37.500

86070 Macchia d'Isernia

Olaszország

14.

Esagono Energia S.r.l.

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

Olaszország

15.

FCA Italy S.p.A. (Fiat Group Automobiles S.p.A.)

Building 5 – Ground floor – Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Olaszország

16.

Ford Motor Company of Australia Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Németország

17.

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Németország

18.

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Németország

19.

Fuji Heavy Industries Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgium

20.

Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

Képviselője az Európai Unióban:

Daimler AG,

Mercedesstr. 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Németország

21.

Mitsubishi Fuso Truck Europe S.A.

Képviselője az Európai Unióban:

Daimler AG,

Mercedesstr. 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Németország

22.

LLC Automobile Plant Gaz

Poe 2

Lähte Tartumaa

60502

Észtország

23.

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Németország

24.

GAC Gonow Auto Co. Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

Gonow Europe S.r.l.

Via Ottaviano 42

00192 Róma

Olaszország

25.

Great Wall Motor Company Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

International Motors Limited

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

Egyesült Királyság

26.

Hebei Zhongxing Automobile Co., Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

URSUS SA Lublin,

ul. Frezerów 7,

20-952 Lublin,

Lengyelország

27.

Honda Motor Co., Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Egyesült Királyság

28.

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Egyesült Királyság

29.

Hyundai Motor Company

Képviselője az Európai Unióban:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Németország

30.

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Képviselője az Európai Unióban:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Németország

31.

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Németország

32.

Hyundai Motor India Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Németország

33.

Isuzu Motors Limited

Képviselője az Európai Unióban:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

2630 Aartselaar

Belgium

34.

IVECO S.p.A.

Via Puglia 35

10156 Torino

Olaszország

35.

Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Egyesült Királyság

36.

KIA Motors Corporation

Képviselője az Európai Unióban:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Németország

37.

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Németország

38.

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7–11

21614 Buxtehude

Németország

39.

LADA France S.A.S.

13 Route Nationale 10

78310 Coignières

Franciaország

40.

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Németország

41.

Mahindra & Mahindra Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Róma)

Olaszország

42.

Mazda Motor Corporation

Képviselője az Európai Unióban:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr. 1

61440 Oberursel/Ts

Németország

43.

M.F.T.B.C.

Képviselője az Európai Unióban:

Daimler AG,

Mercedesstr. 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Németország

44.

Mia Electric S.A.S.

45, rue des Pierrières

BP 60324

79143 Ceriazay Cedex

Franciaország

45.

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Képviselője az Európai Unióban:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Hollandia

46.

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Hollandia

47.

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Képviselője az Európai Unióban:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Hollandia

48.

Nissan International SA

Képviselője az Európai Unióban:

Renault Nissan Representation Office

Av. des Arts 40

1040 Brüsszel

Belgium

49.

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Németország

50.

Piaggio & C S.p.A.

Viale Rinaldo Piaggio 25

56025 Pontedera (PI)

Olaszország

51.

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Franciaország

52.

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Franciaország

53.

Ssangyong Motor Company

Képviselője az Európai Unióban:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstraße 1

60528 Frankfurt am Main

Németország

54.

Suzuki Motor Corporation

Képviselője az Európai Unióban:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Németország

55.

Tata Motors Limited

Képviselője az Európai Unióban:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

Internal Automotive Research Centre

University of Warwick

Coventry CV4 7AL

Egyesült Királyság

56.

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brüsszel

Belgium

57.

Toyota Caetano Portugal S.A.

Avenida Vasco de Gama 1410

4431-956 Vila Nova de Gaia

Portugália

58.

Volvo Car Corporation

VAK building Assar Gabrielssons väg

SE-405 31 Göteborg

Svédország

59.

Csoportosulás: Daimler AG

Mercedesstr. 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

Németország

60.

Csoportosulás: FCA Italy S.p.A.

Building 5 – Ground floor – Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Olaszország

61.

Csoportosulás: Ford-Werke GmbH

Neihl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Németország

62.

Csoportosulás: General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–12

65423 Rüsselsheim

Németország

63.

Csoportosulás: Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Németország

64.

Csoportosulás: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Hollandia

65.

Renault-csoportosulás

1 Avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

Franciaország

A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 26-án.

a Bizottság részéről

Miguel ARIAS CAÑETE

a Bizottság tagja


(1)  HL L 145., 2011.5.31., 1. o.


MELLÉKLET

1. táblázat

A gyártók teljesítményére vonatkozó, az 510/2011/EU rendelet 10. cikke szerint megerősített adatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A gyártó neve

Csoportosulás, eltérés

A nyilvántartásba vett járművek száma

Átlagos CO2-kibocsátás (70 %), kiigazítva

Fajlagos kibocsátási célérték

Távolság a célértéktől

Távolság a célértéktől, kiigazítva

Átlagos tömeg

Átlagos CO2-kibocsátás (100 %)

ALKE SRL

 

16

0,000

222,482

– 222,482

– 222,482

2 216,56

0,000

AUTOMOBILES CITROEN

 

154 961

127,146

160,663

– 33,517

– 33,517

1 551,84

148,026

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

154 473

124,856

160,399

– 35,543

– 35,543

1 549,00

146,894

AVTOVAZ JSC

P7

77

210,189

137,116

73,073

72,997

1 298,64

214,805

BLUECAR SAS

 

121

0,000

133,522

– 133,522

– 133,522

1 260,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

 

2 422

129,180

177,329

– 48,149

– 48,149

1 731,04

141,416

BMW M GMBH

 

243

142,347

190,631

– 48,284

– 48,284

1 874,07

150,222

CHRYSLER GROUP LLC

P2

1 318

200,728

210,825

– 10,097

– 20,813

2 091,21

211,988

CNG-TECHNIK GMBH

P3

621

116,949

152,149

– 35,200

– 35,200

1 460,29

125,337

AUTOMOBILE DACIA SA

P7

21 978

120,885

135,623

– 14,738

– 14,987

1 282,59

132,196

DAIMLER AG

P1

125 357

187,428

217,544

– 30,116

– 30,151

2 163,46

199,685

DONGFENG MOTOR CORPORATION

DMD

324

153,270

 

 

 

1 174,41

162,614

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

2

254,000

 

 

 

1 755,00

254,000

ESAGONO ENERGIA SRL

DMD

2

0,000

 

 

 

1 287,50

0,000

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P2

124 796

141,101

172,327

– 31,226

– 31,230

1 677,26

157,616

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P3

12 338

213,167

219,493

– 6,326

– 6,333

2 184,42

228,221

FORD MOTOR COMPANY

P3

731

217,325

220,629

– 3,304

– 3,304

2 196,63

231,048

FORD-WERKE GMBH

P3

178 997

158,184

189,189

– 31,005

– 31,028

1 858,57

175,294

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

DMD

52

150,500

 

 

 

1 585,31

157,154

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

P1

723

235,611

245,321

– 9,710

– 9,710

2 462,14

241,080

MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE SA

P1

4

236,000

241,960

– 5,960

– 5,960

2 426,00

237,750

LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ

DMD

4

274,000

 

 

 

2 271,25

290,750

GM KOREA COMPANY

P4

29

142,400

171,736

– 29,336

– 29,336

1 670,90

154,862

GONOW AUTO CO LTD

D

74

161,000

175,000

– 14,000

– 14,000

1 138,99

173,419

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

279

182,482

 

 

 

1 760,34

195,645

HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO Ltd

DMD

15

205,200

 

 

 

1 705,20

214,800

HONDA MOTOR CO LTD

 

11

147,571

192,340

– 44,769

– 44,769

1 892,45

174,727

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

 

237

143,721

165,215

– 21,494

– 21,494

1 600,78

154,270

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

1 375

145,133

179,341

– 34,208

– 34,208

1 752,68

163,534

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

 

782

107,751

112,806

– 5,055

– 5,055

1 037,25

109,752

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

 

1 285

134,567

150,479

– 15,912

– 15,912

1 442,33

142,786

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

 

3

110,000

121,029

– 11,029

– 11,029

1 125,67

111,333

ISUZU MOTORS LIMITED

 

10 810

192,379

207,105

– 14,726

– 14,726

2 051,22

200,433

IVECO SPA

 

31 381

218,029

244,542

– 26,513

– 26,513

2 453,76

228,131

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

D

14 517

255,021

276,930

– 21,909

– 21,909

2 030,51

267,020

KIA MOTORS CORPORATION

P5

1 378

121,285

145,127

– 23,842

– 23,842

1 384,79

132,739

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P5

403

116,418

152,246

– 35,828

– 35,828

1 461,34

129,288

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

55

218,842

 

 

 

1 236,35

220,745

LADA FRANCE

P7

13

179,000

141,392

37,608

37,608

1 344,62

179,000

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

DMD

204

114,063

 

 

 

1 283,70

118,029

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

178

205,573

 

 

 

2 099,21

210,539

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

335

132,235

 

 

 

1 715,02

152,313

M.F.T.B.C.

P1

6

237,750

220,725

17,025

17,025

2 197,67

242,167

MIA ELECTRIC SAS

 

9

0,000

100,094

– 100,094

– 100,094

900,56

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P6/D

2 368

192,202

210,000

– 17,798

– 17,798

1 971,60

202,592

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P6/D

430

203,641

210,000

– 6,359

– 6,359

2 060,83

208,040

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P6/D

9 711

202,875

210,000

– 7,125

– 7,125

1 955,90

206,504

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

39 343

140,282

191,926

– 51,644

– 51,644

1 888,00

184,325

ADAM OPEL AG

P4

77 322

156,975

177,176

– 20,201

– 20,201

1 729,40

172,516

PIAGGIO & C SPA

D

2 285

115,871

155,000

– 39,129

– 39,129

1 093,36

145,090

RENAULT SAS

P7

204 847

114,825

166,494

– 51,669

– 51,822

1 614,54

149,052

RENAULT TRUCKS

 

7 682

214,930

245,610

– 30,680

– 30,680

2 465,25

225,265

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

741

197,079

210,000

– 12,921

– 12,921

2 064,60

203,709

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

190

158,421

 

 

 

1 231,19

162,100

TATA MOTORS LIMITED

 

77

191,358

209,026

– 17,668

– 17,668

2 071,87

193,169

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

28 016

181,199

195,431

– 14,232

– 14,360

1 925,69

192,592

TOYOTA CAETANO PORTUGAL SA

DMD

662

256,985

 

 

 

1 940,61

259,695

VOLVO CAR CORPORATION

 

2 406

142,776

183,178

– 40,402

– 40,402

1 793,94

158,808


2. táblázat

A csoportosulások teljesítményére vonatkozó, az 510/2011/EU rendelet 10. cikke szerint megerősített adatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A csoportosulás elnevezése

Csoportosulás

A nyilvántartásba vett járművek száma

Átlagos CO2-kibocsátás (70 %), kiigazítva

Fajlagos kibocsátási célérték

Távolság a célértéktől

Távolság a célértéktől, kiigazítva

Átlagos tömeg

Átlagos CO2-kibocsátás (100 %)

DAIMLER

P1

126 090

187,577

217,704

– 30,127

– 30,160

2 165,18

199,926

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P2

126 114

141,520

172,730

– 31,210

– 31,253

1 681,59

158,184

FORD-WERKE GMBH

P3

192 687

160,689

191,129

– 30,440

– 30,467

1 879,43

178,734

GENERAL MOTORS

P4

77 351

156,966

177,174

– 20,208

– 20,208

1 729,38

172,510

KIA

P5

1 781

120,066

146,738

– 26,672

– 26,672

1 402,11

131,958

MITSUBISHI MOTORS

P6/D

12 509

200,650

210,000

– 9,350

– 9,350

1 962,48

205,817

POOL RENAULT

P7

226 915

113,870

163,493

– 49,623

– 49,771

1 582,27

147,444

Magyarázatok az 1. és a 2. táblázathoz:

A oszlop:

1. táblázat: „A gyártó neve” az a gyártónév, amelyet az érintett gyártó a Bizottságnak bejelentett, ennek hiányában a tagállam nyilvántartásba vételt végző hatósága által nyilvántartott név.

2. táblázat: „A csoportosulás elnevezése” a csoportosulást vezető gyártó által bejelentett elnevezés.

B oszlop:

A „D” jelzés arra utal, hogy az adott gyártó a kis gyártási volumenre való tekintettel az 10/2011/EU rendelet 11. cikkének (3) bekezdése értelmében a 2014. naptári év vonatkozásában jogosult eltérni az általános szabályoktól.

A „DMD” jelzés arra utal, hogy de minimis eltérés alkalmazandó, vagyis a gyártó, amely minden kapcsolt vállalkozásával együtt 2014-ben kevesebb mint 1 000 új jármű nyilvántartásba vételét eredményezte, nem köteles fajlagos kibocsátási célértéket teljesíteni.

A „P” jelzés arra utal, hogy az adott gyártó tagja egy, az 510/2011/EU rendelet 7. cikke alapján létrehozott csoportosulásnak (lásd a 2. táblázatban), és a csoportosulás működését szabályozó megállapodás érvényes a 2014. évre vonatkozóan.

C oszlop:

„A nyilvántartásba vételek száma” a tagállamok által az adott naptári év folyamán nyilvántartásba vett összes új gépjármű száma, nem számítva azokat a nyilvántartásba vételeket, amelyek olyan adatrekordhoz kapcsolódnak, ahol hiányzik a tömeg vagy a CO2-kibocsátás értéke, illetve azokat, amelyeket a gyártó nem ismer el magáénak. A tagállamok által jelzett nyilvántartásba vételek száma más tekintetben nem módosítható.

D oszlop:

Az „Átlagos CO2-kibocsátás (80 %), kiigazítva” érték az 510/2011/EU rendelet 4. cikke harmadik bekezdésének megfelelően, az érintett gyártó által gyártott járművek legkisebb kibocsátású 70 %-ának figyelembevételével számított átlagos fajlagos CO2-kibocsátás. Adott esetben az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás ki lett igazítva az érintett gyártó által a Bizottságnak adott értesítésben közölt korrekció figyelembevételével. A számítás alapjául többek között azok a bejegyzések szolgáltak, amelyekhez érvényes tömeg- és CO2-kibocsátás-érték tartozott.

E oszlop:

A „Fajlagos kibocsátási célérték” az adott gyártóhoz rendelt összes jármű tömegének átlaga alapján, az 510/2011/EU rendelet I. mellékletében található képlettel számított kibocsátási célérték.

F oszlop:

A „Távolság a célértéktől” a D oszlopban található átlagos fajlagos CO2-kibocsátás és az E oszlopban található fajlagos kibocsátási célérték különbsége. Ha az F oszlopban található érték pozitív, akkor az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás nagyobb a fajlagos kibocsátási célértéknél.

G oszlop:

A „Távolság a célértéktől, kiigazítva” oszlop az F oszlopban található értékeket tartalmazza, adott esetben a hibahatárral kiigazítva. A hibahatárt az alábbi képlet alapján kell számítani:

Hiba

=

[(ÁC1 – CÉ1) – (ÁC2 – CÉ2)] abszolút értéke, ahol:

ÁC1

=

a be nem azonosítható járműveket is figyelembe véve számított átlagos fajlagos CO2-kibocsátás (a D oszlopban található érték);

1

=

a be nem azonosítható járműveket is figyelembe véve számított fajlagos kibocsátási célérték (az E oszlopban található érték);

ÁC2

=

a be nem azonosítható járművek nélkül számított átlagos fajlagos CO2-kibocsátás;

2

=

a be nem azonosítható járművek nélkül számított fajlagos kibocsátási célérték.

I oszlop:

Az „Átlagos CO2-kibocsátás (100 %)” az adott gyártó által gyártott járművek 100 %-ának figyelembevételével számított átlagos fajlagos CO2-kibocsátás. Adott esetben az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás ki lett igazítva az érintett gyártó által a Bizottságnak adott értesítésben közölt korrekció figyelembevételével. A számítás azon adatrekordok alapján készült, amelyekhez érvényes tömeg- és CO2-kibocsátási érték tartozott, de nem veszi figyelembe az 510/2011/EU rendelet 5. cikke szerinti extra kibocsátási egységeket.


4.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/53


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2251 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. november 26.)

a személygépkocsi-gyártók számára a 2014. naptári évre vonatkozóan megállapított átlagos fajlagos CO2-kibocsátásoknak és fajlagos kibocsátási célértékeknek a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megerősítéséről vagy módosításáról

(az értesítés a C(2015) 8348. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, francia, holland, német, olasz és svéd nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére és 10. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 443/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése értelmében a Bizottság köteles az Unióban működő minden személygépkocsi-gyártó és a rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott minden gyártói csoportosulás esetében évente megerősíteni az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás mértékét és a fajlagos kibocsátási célértéket. E megerősítés alapján a Bizottságnak meg kell állapítania, hogy a gyártók és a csoportosulások teljesítették-e a rendelet 4. cikkében foglalt követelményeket.

(2)

A 443/2009/EK rendelet 4. cikke értelmében a Bizottság a gyártókra 2014-ben vonatkozó átlagos fajlagos kibocsátásokat a szóban forgó cikk második bekezdése szerint számítja ki, és a gyártók adott évben nyilvántartásba vett új személygépkocsijainak 80 %-át veszi figyelembe.

(3)

Az átlagos fajlagos kibocsátások és a fajlagos kibocsátási célértékek számításához a 443/2009/EK rendelet II. melléklete A. részének 1. pontjában és C. részében meghatározott, a tagállamok által az előző naptári évben nyilvántartásba vett új személygépkocsikra vonatkozó részletes adatokat kell felhasználni.

(4)

A 2014. évi adatokat a tagállamok többsége a 443/2009/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének megfelelően a 2015. február 28-i határidőig benyújtotta a Bizottságnak. Azokban az esetekben, amikor az adatok ellenőrzése alapján a Bizottság azt állapította meg, hogy egyes adatok hiányoznak vagy nyilvánvalóan helytelenek, a Bizottság felvette a kapcsolatot az érintett tagállammal, és az érintett tagállam beleegyezésével végrehajtotta a megfelelő adatmódosításokat, illetve -kiegészítéseket. Ha egy tagállammal nem sikerült megállapodásra jutni, akkor e tagállam előzetes adatai nem kerültek kiigazításra.

(5)

A Bizottság 2015. április 15-én a 443/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésével összhangban közzétette az előzetes adatokat, és 93 gyártót értesített a 2014. évi átlagos fajlagos CO2-kibocsátására és fajlagos kibocsátási célértékére vonatkozóan elvégzett előzetes számítás eredményeiről. A gyártókat felkérte arra, hogy ellenőrizzék az adatokat, és az említett rendelet 8. cikke (5) bekezdése első albekezdésének, valamint az 1014/2010/EU bizottsági rendelet (2) 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően az értesítés kézhezvételétől számítva három hónapon belül értesítsék a Bizottságot a bennük észlelt esetleges hibákról. Két gyártó javítás nélkül elfogadta az előzetes adatokat, míg a megadott határidőn belül 40 gyártó küldött értesítést az általa észlelt hibákról.

(6)

A fennmaradó 51 gyártó esetében, amelyek nem küldtek értesítést általuk észlelt hibákról, illetőleg nem reagáltak más módon, az átlagos fajlagos kibocsátásokra és a fajlagos kibocsátási célértékekre vonatkozó előzetes adatokat és előzetes számítást kiigazítás nélkül indokolt megerősíteni. Egy gyártó esetében az előzetes adategyüttesben jelentett minden jármű kívül esett a 443/2009/EK rendelet alkalmazási körén.

(7)

A Bizottság megvizsgálta a gyártók által javasolt kiigazításokat és az előadott indokokat, és az adatokat azoknak megfelelően kiigazította.

(8)

Abban az esetben, amikor hiányosak vagy helytelenek voltak a gépjármű azonosítását lehetővé tévő paraméterek, mint például a típus, a változat vagy a kivitel kódja vagy a típus-jóváhagyási szám, figyelembe kell venni, hogy a gyártók ezeket az adatrekordokat nem voltak képesek ellenőrizni, illetőleg kiigazítani. Emiatt ezekben az adatrekordokban a CO2-kibocsátás és a tömeg értékéhez hibahatárt kell társítani.

(9)

A hibahatárt a fajlagos kibocsátási célértéktől mért távolságok különbségeként, azaz az átlagos fajlagos kibocsátás és az átlagos kibocsátási célérték különbségének az azon nyilvántartásba vételekkel, illetve azok nélkül számított értéke közötti különbségként kell meghatározni, amelyeket a gyártó nem volt képes ellenőrizni. A gyártó és fajlagos kibocsátási célértéke közötti távolságot – az említett különbség előjelétől függetlenül – mindig a gyártó javára kell a hibahatárral kiigazítani.

(10)

A 443/2009/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése szerint egy gyártó akkor teljesíti a szóban forgó rendelet 4. cikkében említett fajlagos kibocsátási célértéket, ha az e határozatban megadott átlagos kibocsátása alacsonyabb a fajlagos kibocsátási célértékénél, amit a célértéktől mért távolság negatív előjele fejez ki. Amennyiben az átlagos kibocsátás meghaladja a fajlagos kibocsátási célértéket, a 443/2009/EK rendelet 9. cikkének megfelelően többletkibocsátási díjat kell kivetni, hacsak az érintett gyártó nem élvez mentességet az adott célérték tekintetében a szóban forgó rendelet 2. cikke (4) bekezdésének vagy 11. cikkének megfelelően, vagy nem tagja egy, az ugyanazon rendelet 7. cikke szerinti olyan csoportosulásnak, amely teljesíti a fajlagos kibocsátási célértéket. Ennek alapján egy gyártót kell úgy tekinteni, hogy meghaladja a 2014-re vonatkozó fajlagos kibocsátási célértékét.

(11)

A Volkswagen AG 2015. november 3-i nyilatkozatát követően, miszerint szabálytalanságokra derült fény bizonyos járműveik CO2-kibocsátási értékeinek típusjóváhagyás céljából történő megállapításakor, az átlagos fajlagos CO2-kibocsátások és a fajlagos kibocsátási célértékek a Volkswagen-csoportosulás és tagjai tekintetében mindaddig nem nyernek megerősítést, amíg a Volkswagen AG nem szolgál további magyarázattal. Következésképpen nem indokolt, hogy ennek a határozatnak a hatálya kiterjedjen a Volkswagen-csoportosulásra és tagjaira (Audi AG, Audi Hungária Motor Kft., Bentley Motors Ltd., Bugatti Automobiles S.A.S., Automobili Lamborghini S.p.A., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. és Volkswagen AG).

(12)

A 2014-ben nyilvántartásba vett új személygépkocsik átlagos fajlagos CO2-kibocsátásait, a fajlagos kibocsátási célértékeket és az e két érték közötti különbségeket a fentieknek megfelelően meg kell erősíteni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat melléklete tartalmazza a Bizottság által a személygépkocsik minden egyes gyártója és gyártói csoportosulása esetében a 443/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésével összhangban a 2014. naptári év vonatkozásában megerősített vagy módosított adatokat.

E határozat melléklete a személygépkocsik minden egyes gyártója és gyártói csoportosulása esetében a 443/2009/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a)–e) pontjában meghatározott 2014. évi adatokat is tartalmazza, kivéve a szóban forgó rendelet 2. cikkének (4) bekezdésében említett esetekben, az érintett gyártók vonatkozásában.

2. cikk

E határozat címzettjei a következő gyártók és a 443/2009/EK rendelet 7. cikkének megfelelően létrehozott következő csoportosulások:

1.

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co.,KG

Alpenstraße 35–37

86807 Buchloe

Németország

2.

Aston Martin Lagonda Ltd.

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road

Gaydon Warwickshire CV35 0DB

Egyesült Királyság

3.

Automobiles Citroen

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

Franciaország

4.

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

Franciaország

5.

AVTOVAZ JSC

Képviselője az Európai Unióban:

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignières

Franciaország

6.

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Franciaország

7.

BLUECAR ITALY S.R.L.

Foro Bonaparte 54

20121 Milano (MI)

Olaszország

8.

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Németország

9.

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

Németország

10.

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

Képviselője az Európai Unióban:

BYD Europe B.V.

Vareseweg 53

3047 AT Rotterdam

Hollandia

11.

Caterham Cars Ltd.

2 Kennet Road Dartford

Kent DA1 4QN

Egyesült Királyság

12.

Chevrolet Italia S.p.A.

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Németország

13.

FCA US LLC (Chrysler Group LLC)

Képviselője az Európai Unióban:

Fiat Chrysler Automobiles

Building 5 – Ground floor – Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Olaszország

14.

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Németország

15.

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Franciaország

16.

Daihatsu Motor Co Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

Toyota Motor Europe

Avenue du Bourget, 60

1140 Brussels

Belgium

17.

Daimler AG

Mercedesstr. 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

Németország

18.

Dongfeng Motor Corporation

Képviselője az Európai Unióban:

Giotti Victoria S.r.l.

Pisana Road, 11/a

50021 Barberino Val D'Elsa (Florence)

Olaszország

19.

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96 8218

NJ Lelystad

Hollandia

20.

DR Motor Company S.p.A.

S.S. 85, Venafrana km 37.500

86070 Macchia d'Isernia

Olaszország

21.

Ferrari S.p.A.

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

Olaszország

22.

FCA Italy S.p.A. (Fiat Group Automobiles S.p.A.)

Building 5 – Ground floor – Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Olaszország

23.

Fisker Automotive and Technology Group LLC

Fisker Automotive GmbH

Daimlerstraße 11a

85748 Garching

Németország

24.

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Németország

25.

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Németország

26.

Fuji Heavy Industries Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgium

27.

General Motors Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Németország

28.

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Németország

29.

Great Wall Motor Company Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

International Motors Ltd.

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

Egyesült Királyság

30.

GTF Innovations S.A.S.

ZI de Lucinges

01370 Treffort-Cuisiat

Franciaország

31.

Honda Automobile (China) Co., Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Egyesült Királyság

32.

Honda Motor Co., Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Egyesült Királyság

33.

Honda Turkiye A.S.

Képviselője az Európai Unióban:

Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Egyesült Királyság

34.

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Egyesült Királyság

35.

Hyundai Motor Company

Képviselője az Európai Unióban:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Németország

36.

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Németország

37.

Hyundai Motor India Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Németország

38.

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Képviselője az Európai Unióban:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Németország

39.

Isuzu Motors Limited

Képviselője az Európai Unióban:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12,

B-2630 Aartselaar

Belgium

40.

IVECO S.p.A.

Via Puglia 35

10156 Torino

Olaszország

41.

Jaguar Land Rover Ltd.

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Egyesült Királyság

42.

Jiangling Motor Holding Co Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

LWMC Europe BV

Berenbroek 3

5707 DB Helmond

Hollandia

43.

KIA Motors Corporation

Képviselője az Európai Unióban:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Németország

44.

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Németország

45.

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstraße 3

5230 Mattighofen

Ausztria

46.

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Németország

47.

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignières

Franciaország

48.

Lotus Cars Ltd.

Hethel Norwich

Norfolk NR14 8EZ

Egyesült Királyság

49.

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Németország

50.

Mahindra & Mahindra Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

Olaszország

51.

Maruti Suzuki India Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Németország

52.

Maserati S.p.A.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

Olaszország

53.

Mazda Motor Corporation

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr. 1

61440 Oberursel/Ts

Németország

54.

McLaren Automotive Ltd.

Chertsey Road

Woking

Surrey GU21 4YH

Egyesült Királyság

55.

Mercedes-AMG GmbH

Mercedesstr. 137/1

Zimmer 229 HPC F 403

70327 Stuttgart,

Németország

56.

MG Motor UK Ltd.

International HQ

Q Gate

Low Hill Lane

Birmingham B31 2BQ

Egyesült Királyság

57.

Mia Electric S.A.S.

45, rue des Pierrières

BP 60324

79143 Cerizay Cedex

Franciaország

58.

Micro-Vett S.r.l.

Via Lago Maggiore, 48

36077 Altavilla Vicentina (VI)

Olaszország

59.

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Hollandia

60.

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Hollandia

61.

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Képviselője az Európai Unióban:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Hollandia

62.

Morgan Motor Co. Ltd.

Pickersleigh Road Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

Egyesült Királyság

63.

National Electric Vehicle Sweden A.B.

Saabvägen 5

SE-461 38 Trollhättan

Svédország

64.

Nissan International SA

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Bruxelles

Belgium

65.

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Németország

66.

Pagani Automobili S.p.A.

Via dell' Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena),

Olaszország

67.

PERODUA Manufacturing

Képviselője az Európai Unióban:

KESMAN Ltd.

Suite 7 Queensgate House 18 Cookham Road

Maidenhead, Berkshire SL6 8BD

Egyesült Királyság

68.

PGO Automobiles

ZA de la pyramide

30380 Saint-Christol-les-Alès

Franciaország

69.

Perushaan Otomobil Nasional Sdn Bhd.

Képviselője az Európai Unióban:

Proton Cars UK Ltd.

1-3 Crowley Way

Avonmouth Bristol, BS11 9YR

Egyesült Királyság

70.

Qoros Automotive Co., Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

Qoros Automotive Europe GmbH

Martiusstraße 5

80802 München

Németország

71.

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Franciaország

72.

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Franciaország

73.

Rolls-Royce Motor Cars Ltd.

Petuelring 130

80788 München

Németország

74.

Secma S.A.S.

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Franciaország

75.

Ssangyong Motor Company

Képviselője az Európai Unióban:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstraße 1

60528 Frankfurt am Main

Németország

76.

Suzuki Motor Corporation

Képviselője az Európai Unióban:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Németország

77.

Suzuki Motor Thailand Co. Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Németország

78.

Tata Motors Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

International Automotive Research Centre

University of Warwick

Coventry

CV4 7AL

Egyesült Királyság

79.

Tazzari GL S.p.A.

VIA Selice Provinciale 42/E

40026 Imola

Bologna

Olaszország

80.

Tesla Motors Ltd.

Képviselője az Európai Unióban:

Tesla Motors NL

7-9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

Hollandia

81.

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brüsszel

Belgium

82.

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

Svédország

83.

Wiesmann GmbH

An der Lehmkuhle 87

48249 Dülmen

Németország

84.

Csoportosulás: BMW Group BMW

Petuelring 130

80788 München

Németország

85.

Csoportosulás: Daimler AG

Mercedesstr. 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

Németország

86.

Csoportosulás: FCA Italy S.p.A.

Building 5 – Ground floor – Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Olaszország

87.

Csoportosulás: Ford-Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Straße 1

50725 Köln

Németország

88.

Csoportosulás: General Motors

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Németország

89.

Csoportosulás: Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road Slough

Berkshire SL3 8QY

Egyesült Királyság

90.

Csoportosulás: Hyundai

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Németország

91.

Csoportosulás: Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Németország

92.

Csoportosulás: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Hollandia

93.

Pool Renault

1 Avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

Franciaország

94.

Suzuki Pool

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Németország

95.

Csoportosulás: Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Egyesült Királyság

A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 26-án.

a Bizottság részéről

Miguel ARIAS CAÑETE

a Bizottság tagja


(1)  HL L 140., 2009.6.5., 1. o.

(2)  A Bizottság 1014/2010/EK rendelete (2010. november 10.) az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről (HL L 293., 2010.11.11., 15. o.).


MELLÉKLET

1. táblázat

A gyártók teljesítményére vonatkozó, a 443/2009/EK rendelet 10. cikke szerint megerősített adatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A gyártó neve

Csoportosulás, eltérés

A nyilvántartásba vett járművek száma

Átlagos CO2-kibocsátás (80 %), kiigazítva

Fajlagos kibocsátási célérték

Távolság a célértéktől

Távolság a célértéktől, kiigazítva

Átlagos tömeg

Átlagos CO2-kibocsátás (100 %)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

DMD

753

160,382

 

 

 

1 842,29

168,440

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 358

313,382

313,000

0,382

0,382

1 815,17

319,624

AUTOMOBILES CITROEN

 

594 247

103,142

125,262

– 22,120

– 22,120

1 268,32

110,758

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

766 517

102,376

125,348

– 22,972

– 22,972

1 270,20

109,549

AVTOVAZ JSC

P8

831

213,646

125,611

88,035

88,035

1 275,96

215,937

BLUECAR SAS

 

1 070

0,000

123,686

– 123,686

– 123,686

1 233,83

0,000

BLUECAR ITALY SRL

 

100

0,000

124,882

– 124,882

– 124,882

1 260,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

791 411

120,841

139,446

– 18,605

– 18,648

1 578,69

130,892

BMW M GMBH

P1

6 559

201,232

147,426

53,806

53,064

1 753,31

208,926

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

 

47

0,000

179,493

– 179,493

– 179,493

2 455,00

0,000

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

81

152,781

 

 

 

642,53

160,543

CHEVROLET ITALIA SPA

P5

66

113,000

118,182

– 5,182

– 5,182

1 113,39

114,530

CHRYSLER GROUP LLC

P3

57 945

170,991

158,684

12,307

12,145

1 999,66

181,942

CNG-TECHNIK GMBH

P4

9

0,000

143,761

– 143,761

– 143,761

1 673,11

22,000

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

372 685

119,789

122,430

– 2,641

– 2,641

1 206,35

125,172

DAIMLER AG

P2

685 857

118,152

139,460

– 21,308

– 21,329

1 579,00

131,482

DONGFENG MOTOR CORPORATION

DMD

3

165,000

 

 

 

1 251,33

171,333

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

10

178,000

 

 

 

865,00

178,000

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

305

144,270

 

 

 

1 214,16

146,115

FERRARI SPA

D

2 068

300,285

303,000

– 2,715

– 2,715

1 671,58

316,254

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

666 763

110,682

119,520

– 8,838

– 8,847

1 142,68

115,543

FISKER AUTOMOTIVE INC

 

27

53,000

181,778

– 128,778

– 128,778

2 505,00

53,000

FORD MOTOR COMPANY

P4

21

101,756

134,118

– 32,362

– 102,261

1 462,10

136,048

FORD-WERKE GMBH

P4

939 427

113,657

127,433

– 13,776

– 13,777

1 315,84

121,450

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ND

25 500

152,649

164,616

– 11,967

– 11,969

1 572,98

160,788

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

3 244

166,887

137,350

29,537

29,537

1 532,84

199,146

GM KOREA COMPANY

P5

32 754

124,841

131,465

– 6,624

– 6,624

1 404,05

133,763

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

460

163,747

 

 

 

1 318,08

166,909

GTF INNOVATIONS SAS

 

3 758

116,045

131,844

– 15,799

– 15,799

1 412,34

123,226

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

P6

6 932

124,076

119,643

4,433

4,433

1 145,36

125,061

HONDA MOTOR CO LTD

P6

7 402

122,460

131,824

– 9,364

– 9,364

1 411,92

132,559

HONDA TURKIYE AS

P6

550

154,798

126,457

28,341

28,341

1 294,47

155,038

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

111 220

124,614

132,954

– 8,340

– 8,340

1 436,63

134,383

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P11

63 440

126,043

136,711

– 10,668

– 10,668

1 518,85

136,998

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

P11

120 983

110,465

116,176

– 5,711

– 5,711

1 069,51

113,304

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P11

200 747

133,734

133,128

0,606

0,606

1 440,45

140,090

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

P11

24 306

111,163

116,467

– 5,304

– 5,304

1 075,87

113,047

ISUZU MOTORS LIMITED

DMD

64

199,922

 

 

 

2 026,14

204,000

IVECO SPA

 

2

228,000

237,075

– 9,075

– 9,075

3 715,00

319,000

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

P10/ND

140 214

165,435

178,025

– 12,590

– 12,590

2 043,66

178,403

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

DMD

2

154,000

 

 

 

1 375,00

154,000

KIA MOTORS CORPORATION

P13

216 344

115,439

126,403

– 10,964

– 10,964

1 293,30

125,015

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P13

130 605

133,612

133,518

0,094

0,094

1 448,98

140,734

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

DMD

21

194,000

 

 

 

896,43

194,143

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

833

219,378

 

 

 

1 285,08

220,505

LADA FRANCE

P8

2

179,000

129,452

49,548

49,548

1 360,00

202,000

LOTUS CARS LIMITED

DMD

569

193,092

 

 

 

1 183,45

201,694

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9/ND

108 700

117,932

123,114

– 5,182

– 5,183

1 147,29

123,154

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

221

174,943

 

 

 

1 889,86

176,805

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9/ND

26 905

97,981

123,114

– 25,133

– 25,133

932,15

99,191

MASERATI SPA

P3

5 032

190,742

157,313

33,429

33,427

1 969,66

213,316

MAZDA MOTOR CORPORATION

ND

159 719

121,968

129,426

– 7,458

– 7,458

1 407,43

128,179

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

342

268,564

280,000

– 11,436

– 11,436

1 541,27

270,670

MERCEDES-AMG GMBH

P2

651

261,346

145,494

115,852

115,064

1 711,04

272,252

MG MOTOR UK LIMITED

D

2 280

135,148

149,500

– 14,352

– 14,352

1 329,33

140,523

MIA ELECTRIC SAS

 

22

0,000

108,563

– 108,563

– 108,563

902,91

0,000

MICRO-VETT SPA

 

6

0,000

129,772

– 129,772

– 129,772

1 367,00

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7

72 149

85,529

143,547

– 58,018

– 58,018

1 668,43

119,360

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P7

41

132,688

133,308

– 0,620

– 0,620

1 444,39

146,195

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7

20 075

95,695

109,822

– 14,127

– 14,127

930,47

97,539

MORGAN MOTOR CO LTD

DMD

407

173,663

 

 

 

1 100,73

189,708

NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN

DMD

208

177,229

 

 

 

1 610,13

181,827

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

469 186

103,312

129,031

– 25,719

– 25,719

1 350,80

115,019

ADAM OPEL AG

P5

860 957

122,425

131,518

– 9,093

– 9,093

1 405,22

130,150

PAGANI AUTOMOBILI SPA

DMD

2

343,000

 

 

 

1 487,00

343,000

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

DMD

20

137,000

 

 

 

1 010,75

137,700

PGO AUTOMOBILES

DMD

11

174,000

 

 

 

1 011,18

174,182

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD

DMD

11

198,625

 

 

 

1 322,36

199,818

QOROS AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

39

146,000

 

 

 

1 485,00

146,000

RENAULT SAS

P8

871 327

98,779

124,427

– 25,648

– 25,649

1 250,06

108,354

RENAULT TRUCKS

DMD

24

187,474

 

 

 

2 145,63

191,292

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

581

326,254

180,600

145,654

144,968

2 479,23

330,043

SECMA SAS

DMD

41

131,000

 

 

 

658,00

131,585

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

7 873

170,944

180,000

– 9,056

– 9,056

1 861,68

177,986

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9/ND

16 467

163,974

123,114

40,860

40,860

1 315,77

169,338

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

P9/ND

740

98,797

123,114

– 24,317

– 24,317

880,11

98,838

TATA MOTORS LIMITED

P10/ND

405

132,660

178,025

– 45,365

– 45,365

1 368,96

141,770

TAZZARI GL SPA

 

21

0,000

99,137

– 99,137

– 99,137

696,67

0,000

TESLA MOTORS LTD

 

4 574

0,000

166,629

– 166,629

– 166,629

2 173,50

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

538 673

102,286

127,146

– 24,860

– 24,998

1 309,55

112,791

VOLVO CAR CORPORATION

 

231 912

112,433

143,886

– 31,453

– 31,453

1 675,85

126,482

WIESMANN GMBH

DMD

4

289,667

 

 

 

1 462,50

292,000


2. táblázat

A csoportosulások teljesítményére vonatkozó, a 443/2009/EK rendelet 10. cikke szerint megerősített adatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A csoportosulás elnevezése

Csoportosulás

A nyilvántartásba vett járművek száma

Átlagos CO2-kibocsátás (80 %), kiigazítva

Fajlagos kibocsátási célérték

Távolság a célértéktől

Távolság a célértéktől, kiigazítva

Átlagos tömeg

Átlagos CO2-kibocsátás (100 %)

BMW GROUP

P1

798 551

121,078

139,541

– 18,463

– 18,518

1 580,78

131,678

DAIMLER AG

P2

686 508

118,181

139,465

– 21,284

– 21,301

1 579,12

131,616

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

729 740

111,754

122,890

– 11,136

– 11,158

1 216,43

121,490

FORD – WERKE GMBH

P4

939 457

113,654

127,433

– 13,779

– 13,781

1 315,84

121,449

GENERAL MOTORS

P5

897 021

122,543

131,536

– 8,993

– 8,993

1 405,62

130,530

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

126 104

124,164

132,127

– 7,963

– 7,963

1 418,55

133,853

MITSUBISHI MOTORS

P7

92 265

85,363

136,204

– 50,841

– 50,841

1 507,76

114,624

POOL RENAULT

P8

1 244 845

104,458

123,830

– 19,372

– 19,373

1 236,99

113,461

SUZUKI POOL

P9/ND

152 812

114,9

123,114

– 8,214

– 8,215

1 126,27

123,794

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P10/ND

140 619

165,324

178,025

– 12,701

– 12,701

2 041,71

178,298

HYUNDAI

P11

409 476

121,928

127,686

– 5,758

– 5,758

1 321,36

130,092

KIA

P13

346 949

122,256

129,082

– 6,826

– 6,826

1 351,91

130,932

Magyarázatok az 1. és a 2. táblázathoz

A oszlop:

1. táblázat: „A gyártó neve” az a gyártónév, amelyet az érintett gyártó a Bizottságnak bejelentett, ennek hiányában a tagállam nyilvántartásba vételt végző hatósága által nyilvántartott név.

2. táblázat: „A csoportosulás elnevezése” a csoportosulást vezető gyártó által bejelentett elnevezés.

B oszlop:

A „D” jelzés arra utal, hogy az adott gyártó a kis gyártási volumenre való tekintettel a 443/2009/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése értelmében a 2014. naptári év vonatkozásában jogosult eltérni az általános szabályoktól.

Az „ND” jelzés arra utal, hogy az adott gyártó a megcélzott piac szűk voltára való tekintettel a 443/2009/EK rendelet 11. cikkének (4) bekezdése értelmében a 2014. naptári év vonatkozásában jogosult eltérni az általános szabályoktól.

A „DMD” jelzés arra utal, hogy de minimis eltérés alkalmazandó, vagyis a gyártó, amely minden kapcsolt vállalkozásával együtt 2014-ben kevesebb mint 1 000 új jármű nyilvántartásba vételét eredményezte, nem köteles fajlagos kibocsátási célértéket teljesíteni.

A „P” jelzés arra utal, hogy az adott gyártó tagja egy, a 443/2009/EK rendelet 7. cikke alapján létrehozott csoportosulásnak (lásd a 2. táblázatban), és a csoportosulást létrehozó megállapodás érvényes a 2014-es naptári évre vonatkozóan.

C oszlop:

„A nyilvántartásba vételek száma” a tagállamok által az adott naptári év folyamán nyilvántartásba vett összes új gépjármű száma, nem számítva azokat a nyilvántartásba vételeket, amelyek olyan adatrekordhoz kapcsolódnak, ahol hiányzik a tömeg és/vagy a CO2-kibocsátás értéke, illetve azokat, amelyeket a gyártó nem ismer el magáénak. A tagállamok által jelzett nyilvántartásba vételek száma más tekintetben nem módosítható.

D oszlop:

Az „Átlagos CO2-kibocsátás (80 %), kiigazítva” érték a 443/2009/EK rendelet 4. cikke második bekezdése harmadik franciabekezdésének és a COM(2010) 657 végleges jelzetű bizottsági közlemény 4. szakaszának megfelelően, az érintett gyártó által gyártott járművek legkisebb kibocsátású 80 %-ának figyelembevételével számított átlagos fajlagos CO2-kibocsátás. Adott esetben az átlagos fajlagos kibocsátás ki lett igazítva az érintett gyártó által a Bizottságnak adott értesítésben közölt korrekció figyelembevételével. A számítás alapjául többek között azok a bejegyzések szolgáltak, amelyekhez érvényes tömeg- és CO2-kibocsátás-érték tartozott.

E oszlop:

A „Fajlagos kibocsátási célérték” az adott gyártóhoz rendelt összes jármű tömegének átlaga alapján, a 443/2009/EK rendelet I. mellékletében található képlettel számított kibocsátási célérték.

F oszlop:

A „Távolság a célértéktől” a D oszlopban megadott átlagos fajlagos kibocsátás és az E oszlopban megadott fajlagos kibocsátási célérték közötti különbség. Ha az F oszlopban feltüntetett érték pozitív előjelű, akkor az átlagos fajlagos kibocsátás nagyobb a fajlagos kibocsátási célértéknél.

G oszlop:

A „Távolság a célértéktől, kiigazítva” oszlop az F oszlopban található értékeket tartalmazza, adott esetben a hibahatárral kiigazítva. A hibahatár csak akkor alkalmazandó, ha a gyártó az 1014/2010/EU rendelet 9. cikkének (3) bekezdése szerinti „B” kóddal megjelölt bejegyzésekről előzetesen tájékoztatta a Bizottságot. A hibahatárt az alábbi képlet alapján kell számítani:

Hiba

=

[(ÁC1 – CÉ1) – (ÁC2 – CÉ2)] abszolút értéke, ahol:

ÁC1

=

a be nem azonosítható járműveket is figyelembe véve számított átlagos fajlagos CO2-kibocsátás (a D oszlopban található érték);

1

=

a be nem azonosítható járműveket is figyelembe véve számított fajlagos kibocsátási célérték (az E oszlopban található érték);

ÁC2

=

a be nem azonosítható járművek nélkül számított átlagos fajlagos CO2-kibocsátás;

2

=

a be nem azonosítható járművek nélkül számított fajlagos kibocsátási célérték.

I oszlop:

Az „Átlagos CO2-kibocsátás (100 %)” az adott gyártó által gyártott járművek 100 %-ának figyelembevételével számított átlagos fajlagos CO2-kibocsátás. Adott esetben az átlagos fajlagos kibocsátás ki lett igazítva az érintett gyártó által a Bizottságnak adott értesítésben közölt korrekció figyelembevételével. A számítás azon bejegyzések alapján készült, amelyekhez érvényes tömeg- és CO2-kibocsátás-érték tartozott, de nem veszi figyelembe a 443/2009/EK rendelet 5. cikkében említett extra kibocsátási egységeket.