ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 307

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. november 25.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépéséről

1

 

*

A Tanács (EU) 2015/2169 határozata (2015. október 1.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről

2

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2170 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. november 24.) a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról ( 1 )

5

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2171 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. november 24.) a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról ( 1 )

7

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2172 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. november 24.) a 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról ( 1 )

9

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2173 rendelete (2015. november 24.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 11 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról ( 1 )

11

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2174 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a környezeti áruk és szolgáltatások tájékoztató jellegű gyűjteményéről, az európai környezeti-gazdasági számlákra és módokra vonatkozó adattovábbítás formátumáról, a minőségi jelentések felépítéséről és gyakoriságáról ( 1 )

17

 

 

A Bizottság (EU) 2015/2175 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

23

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2015/2176 határozata (2015. november 23.) a belvízi hajók műszaki követelményeiről szóló szabvány elfogadásáról a belvízi hajózási szabványok kidolgozásáért felelős európai bizottságban (CESNI) és a Rajnai Hajózási Központi Bizottság (CCNR) plenáris ülésén az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

25

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2177 végrehajtási határozata (2015. november 20.) a kőolaj és a földgáz portugáliai kutatásának a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről (az értesítés a C(2015) 8043. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

27

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

25.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/1


Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépéséről

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás (1), melynek aláírására 2010. október 6-án került sor Brüsszelben, 2015. december 13-án lép hatályba.


(1)  HL L 127., 2011.5.14., 6. o.


25.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/2


A TANÁCS (EU) 2015/2169 HATÁROZATA

(2015. október 1.)

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére, 100. cikke (2) bekezdésére, 167. cikke (3) bekezdésére és 207. cikkére, összefüggésben a 218. cikk (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. április 23-án felhatalmazta a Bizottságot, hogy ez Európai Unió és tagállamai nevében tárgyalásokat folytasson a Koreai Köztársasággal (a továbbiakban: Korea) egy szabadkereskedelmi megállapodásról.

(2)

A tárgyalások lezárultak, és egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) 2009. október 15-én parafálták.

(3)

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2010. szeptember 16-i 2011/265/EU tanácsi határozatnak (1) megfelelően a megállapodást az Unió nevében 2010. október 6-án aláírták, és későbbi időpontban történő megkötéséig ideiglenesen alkalmazták.

(4)

A megállapodást jóvá kell hagyni.

(5)

Ez a megállapodás nem érinti az uniós tagállamok befektetőinek arra vonatkozó jogait, hogy részesüljenek valamely olyan, befektetésekre vonatkozó megállapodásból eredő kedvezőbb elbánás előnyeiből, amelynek valamely tagállam és Korea részes fele.

(6)

A Szerződés 218. cikkének (7) bekezdése értelmében helyénvaló, ha a Tanács felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a megállapodásban bizonyos korlátozott módosításokat jóváhagyjon. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy megszüntesse a koprodukciók kedvezményezetti jogosultságát, amelyről a kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyv 5. cikke rendelkezik, kivéve, ha a Bizottság úgy dönt, hogy a jogosultságnak célszerű folytatódnia, és ezt a Tanács egy olyan külön eljárással jóváhagyja, amelyet a megállapodás ezen elemének érzékeny jellege, valamint az tesz szükségessé, hogy a megállapodást az Unió és tagállamai kötik meg. Ezenkívül a Bizottságot fel kell hatalmazni arra is, hogy jóváhagyja a földrajzi jelzésekkel foglalkozó munkacsoport által a megállapodás 10.25. cikkének értelmében elfogadandó módosításokat.

(7)

Helyénvaló megállapítani az olyan földrajzi jelzések védelmére irányuló megfelelő eljárásokat, amelyek a megállapodás értelmében oltalomban részesülnek,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács az Európai Unió nevében jóváhagyja az egyrészről Európai Unió és tagállamai és másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodást (2).

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli azt a személy(eke)t, aki(k) jogosult(ak) az Unió nevében eljárva megküldeni a megállapodás 15.10. cikkének (2) bekezdésében említett értesítést, melyben az Unió egyetértését fejezi ki arra nézve, hogy a megállapodást magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3. cikk

(1)   A kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (8) bekezdésében meghatározott eljárás szerint a Bizottság értesíti Koreát az Unió azon szándékáról, hogy nem hosszabbítja meg az említett jegyzőkönyv 5. cikke értelmében a koprodukciók kedvezményezetti jogosultságát, kivéve, ha a Bizottság javaslatára a Tanács a jogosultsági időszak vége előtt négy hónappal megállapodik a jogosultság folytatódásáról. Ha a Tanács megállapodik a jogosultság folytatódásáról, akkor ezt a rendelkezést a megújított jogosultsági időszak végén újra alkalmazni kell. A jogosultsági időszak meghosszabbításáról a Tanács egyhangúlag dönt.

(2)   A megállapodás 10.25. cikkének alkalmazásában az Unió nevében a Bizottság hagyja jóvá a megállapodás azon módosításait, amelyek a földrajzi jelzésekkel foglalkozó munkacsoport határozataival jönnek létre. Ha valamely földrajzi jelzésre vonatkozó kifogást követően az érdekelt felek nem tudnak megállapodásra jutni, akkor ezzel kapcsolatban a Bizottság a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet (3) 15. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárás alapján álláspontot fogad el. A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i1999/468/EK tanácsi határozat (4) 5. cikkének (6) bekezdésében említett határidő egy hónap.

4. cikk

(1)   A megállapodás tizedik fejezetének „Földrajzi jelzések” című C. alszakasza szerint védett neveket bármely olyan gazdasági szereplő használhatja, amely az adott leírásnak megfelelő mezőgazdasági terméket, élelmiszert, bort, ízesített bort vagy szeszes italt forgalmaz.

(2)   A tagállamok és az Unió intézményei valamely érdekelt fél kérésére is érvényesítik a megállapodás 10.18–10.23. cikkében meghatározott védelmet.

5. cikk

A kulturális együttműködéssel foglalkozó bizottságban az Uniónak a joghatással bíró határozatokkal kapcsolatos álláspontját a Tanács határozza meg a Szerződés szerint eljárva. Az Uniót a kulturális együttműködéssel foglalkozó bizottságban a Bizottság és a tagállamok vezető tisztviselői képviselik, akik kulturális ügyekben szaktudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, és a Szerződéssel összhangban jelenítik meg az Unió álláspontját.

6. cikk

A „származó termékek” meghatározására és az igazgatási együttműködés módszereire vonatkozó jegyzőkönyv IIa. mellékletében foglalt szabályok alkalmazásához szükséges végrehajtási szabályok elfogadásának céljára alkalmazandó rendelkezés a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (5) 247a. cikke.

7. cikk

A megállapodás nem értelmezhető úgy, mint amely olyan jogokat biztosít vagy kötelezettségeket ír elő, amelyeknek az Unió vagy a tagállamok bíróságai és törvényszékei előtt közvetlenül érvényt lehet szerezni.

8. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2015. október 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

É. SCHNEIDER


(1)  HL L 127., 2011.5.14., 1. o.

(2)  A megállapodást a HL L 127., 2011.5.14., 1. o.-n tették közzé, az aláírásáról szóló határozattal együtt.

(3)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(5)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


RENDELETEK

25.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2170 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. november 24.)

a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 94/800/EK határozattal (2) a Tanács megkötötte a közbeszerzésről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) (3). A megállapodást minden olyan közbeszerzési szerződésre alkalmazni kell, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a megállapodásban meghatározott, különleges lehívási jogként kifejezett összegeket (a továbbiakban: értékhatárok).

(2)

A 2014/24/EU irányelv célja többek között, hogy lehetővé tegye az irányelvet alkalmazó ajánlatkérő szervek számára, hogy egyidejűleg a megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. E cél eléréséhez módosítani kell az említett irányelvben az azokra a közbeszerzési szerződésekre vonatkozóan megállapított értékhatárokat, amelyek egyúttal a megállapodás hatálya alá is tartoznak, így biztosítva, hogy megfeleljenek a megállapodásban meghatározott értékhatárok euróban kifejezett – legközelebbi ezerig lefelé kerekített – egyenértékének.

(3)

A koherencia érdekében azokat az értékhatárokat is célszerű módosítani, amelyek a 2014/24/EU irányelvben szerepelnek, de nem tartoznak a megállapodás hatálya alá. A 2014/24/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Mivel a felülvizsgált értékhatárokat az eurónak egy bizonyos, augusztus 31-én véget érő időszakra meghatározott átlagos értéke alapján kell kiszámítani, és azokat november elején közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, e rendeletet sürgősségi eljárással kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/24/EU irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban az „5 186 000 EUR” összeg helyébe „5 225 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „134 000 EUR” összeg helyébe „135 000 EUR” lép;

c)

a c) pontban a „207 000 EUR” összeg helyébe „209 000 EUR” lép.

2.

A 13. cikk első bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban az „5 186 000 EUR” összeg helyébe „5 225 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „207 000 EUR” összeg helyébe „209 000 EUR” lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 94., 2014.3.28., 65. o.

(2)  A Tanács 1994. december 22-i 94/800/EK határozata a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).

(3)  A megállapodás a Kereskedelmi Világszervezet keretében létrejött többoldalú megállapodás. Célja a szerződő felek közbeszerzési piacainak egymás előtti megnyitása.


25.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2171 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. november 24.)

a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikkére,

mivel:

(1)

A 94/800/EK határozattal (2) a Tanács megkötötte a közbeszerzésről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) (3). A megállapodást minden olyan közbeszerzési szerződésre alkalmazni kell, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a megállapodásban meghatározott, különleges lehívási jogként kifejezett összegeket (a továbbiakban: értékhatárok).

(2)

A 2014/25/EU irányelv célja többek között, hogy lehetővé tegye az irányelvet alkalmazó ajánlatkérők számára, hogy egyidejűleg a megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. E cél eléréséhez módosítani kell az említett irányelvben az azokra a közbeszerzési szerződésekre vonatkozóan megállapított értékhatárokat, amelyek egyúttal a megállapodás hatálya alá is tartoznak, így biztosítva, hogy megfeleljenek a megállapodásban meghatározott értékhatárok euróban kifejezett – legközelebbi ezerig lefelé kerekített – egyenértékének.

(3)

A koherencia érdekében azokat az értékhatárokat is célszerű módosítani, amelyek a 2014/25/EU irányelvben szerepelnek, de nem tartoznak a megállapodás hatálya alá. A 2014/25/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Mivel a felülvizsgált értékhatárokat az eurónak egy bizonyos, augusztus 31-én véget érő időszakra meghatározott átlagos értéke alapján kell kiszámítani, és azokat november elején közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, e rendeletet a sürgősségi eljárással kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/25/EU irányelv 15. cikke a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „414 000 EUR” összeg helyébe „418 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban az „5 186 000 EUR” összeg helyébe „5 225 000 EUR” lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 94., 2014.3.28., 243. o.

(2)  A Tanács 1994. december 22-i 94/800/EK határozata a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).

(3)  A megállapodás a Kereskedelmi Világszervezet keretében létrejött többoldalú megállapodás. Célja a szerződő felek közbeszerzési piacainak egymás előtti megnyitása.


25.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2172 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. november 24.)

a 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a koncessziós szerződésekről szóló, 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A 94/800/EK határozattal (2) a Tanács megkötötte a közbeszerzésről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) (3). A megállapodást minden olyan közbeszerzési szerződésre alkalmazni kell, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a megállapodásban meghatározott, különleges lehívási jogként kifejezett összegeket (a továbbiakban: értékhatárok).

(2)

A 2014/23/EU irányelv célja többek között, hogy lehetővé tegye az irányelvet alkalmazó ajánlatkérők és ajánlatkérő szervek számára, hogy egyidejűleg a megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. E cél eléréséhez módosítani kell az említett irányelvben az azokra a közbeszerzési szerződésekre vonatkozóan megállapított értékhatárokat, amelyek egyúttal a megállapodás hatálya alá is tartoznak, így biztosítva, hogy megfeleljenek a megállapodásban meghatározott értékhatárok euróban kifejezett – legközelebbi ezerig lefelé kerekített – egyenértékének.

(3)

A koherencia érdekében azokat az értékhatárokat is célszerű módosítani, amelyek a 2014/23/EU irányelvben szerepelnek, de nem tartoznak a megállapodás hatálya alá. A 2014/23/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Mivel a felülvizsgált értékhatárokat az eurónak egy bizonyos, augusztus 31-én véget érő időszakra meghatározott átlagos értéke alapján kell kiszámítani, és azokat november elején közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, e rendeletet a sürgősségi eljárással kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 8. cikk (1) bekezdésében az „5 186 000 EUR” összeg helyébe „5 225 000 EUR” lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 94., 2014.3.28., 1. o.

(2)  A Tanács 1994. december 22-i 94/800/EK határozata a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).

(3)  A megállapodás a Kereskedelmi Világszervezet keretében létrejött többoldalú megállapodás. Célja a szerződő felek közbeszerzési piacainak egymás előtti megnyitása.


25.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2173 RENDELETE

(2015. november 24.)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 11 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1126/2008/EK bizottsági rendelettel (2) elfogadásra kerültek egyes, 2008. október 15-én érvényben lévő nemzetközi standardok és értelmezések.

(2)

2014. május 6-án a Nemzetközi Számviteli Standard Testület Közös tevékenységbeli érdekeltség akvizíciójának elszámolása címmel közzétette az IFRS 11 Közös megállapodások nemzetközi pénzügyi beszámolási standard módosítását. A módosítás új iránymutatást ad az olyan közös tevékenységben szerzett érdekeltség számviteli elszámolását illetően, amelynek tevékenysége üzleti tevékenységnek minősül.

(3)

Az IFRS 11 módosításai az IFRS 9 standardra való hivatkozásokat tartalmaznak, amelyek jelenleg nem alkalmazhatók, mivel az IFRS 9 standardot az Európai Unió még nem fogadta el. Ezért az e rendelet mellékletében az IFRS 9 standardra vonatkozó hivatkozásokat az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés standardra való hivatkozásként kell értelmezni.

(4)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoporttal (EFRAG) folytatott konzultáció megerősítette, hogy az IFRS 11 módosításai megfelelnek az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított, az elfogadáshoz szükséges kritériumoknak.

(5)

Az 1126/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a számviteli szabályozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1126/2008/EK rendelet mellékletében az IFRS 11 Közös megállapodások nemzetközi számviteli standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

(2)   Az e rendelet mellékletében az IFRS 9 standardra vonatkozó hivatkozásokat az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés standardra való hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk

Az 1. cikkben említett módosításokat minden társaságnak legkésőbb a 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő első pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmaznia kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. november 3-i 1126/2008/EK rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról (HL L 320., 2008.11.29., 1. o.).


MELLÉKLET

Közös tevékenységbeli érdekeltség akvizíciójának elszámolása

(Az IFRS 11 módosítása)

„Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a személyes használat vagy egyéb tisztességes felhasználás céljából történő sokszorosítást. További információ az IASB-től szerezhető be a www.iasb.org címen.”

Az IFRS 11 Közös megállapodások módosítása

A standard kiegészül a 21A. bekezdéssel. A 20-21. bekezdés csak a hivatkozás megkönnyítése érdekében szerepel, szövegük nem módosult.

Közös tevékenységek

20.

A közös tevékenységet végző személy a közös tevékenységben lévő érdekeltségével kapcsolatban köteles megjeleníteni az alábbiakat:

a)

eszközeit, beleértve a közösen birtokolt eszközök rá eső részét is;

b)

kötelezettségeit, beleértve a közösen vállalt kötelezettségek rá eső részét is;

c)

a közös tevékenységből származó teljesítmény rá eső részének eladásából származó bevételét;

d)

a közös tevékenység teljesítményének eladásából származó bevétel rá eső részét; és

e)

ráfordításait, beleértve a közösen vállalt ráfordítások rá eső részét is.

21.

A közös tevékenységet végző személy a közös tevékenységben lévő érdekeltségével kapcsolatos eszközeit, kötelezettségeit, bevételeit és ráfordításait az adott eszközökre, kötelezettségekre, bevételekre és ráfordításokra vonatkozó IFRS-ek szerint köteles elszámolni.

21A.

Amennyiben egy gazdálkodó egység érdekeltséget szerez egy olyan közös tevékenységben, amelynek tevékenysége az IFRS 3 standardban meghatározottak szerint üzleti tevékenységnek minősül, a 20. bekezdéssel összhangban részesedése mértékéig alkalmaznia kell az IFRS 3 standardban és más, az ezen IFRS-ben nyújtott iránymutatással nem ellentétes IFRS-ekben rögzített valamennyi, az üzleti kombinációk számvitelére vonatkozó alapelvet, és közzé kell tennie az ezen IFRS-ekben az üzleti kombinációkkal kapcsolatban előírt információkat. Ez egyaránt vonatkozik a kezdeti érdekeltségre és a további érdekeltségekre olyan közös tevékenységben, amelynek tevékenysége üzleti tevékenységnek minősül. Az ilyen közös tevékenységben szerzett érdekeltség számviteli elszámolását részletesen a B33A-B33D. bekezdések határozzák meg.

A B. függelékben módosul a B34. bekezdés előtti fő cím, és a szöveg kiegészül a B33A-B33D. bekezdésekkel és kapcsolódó címeikkel.

A közös megállapodásban szereplő felek pénzügyi kimutatásai (21A-22. bekezdés)

Közös tevékenységbeli érdekeltség akvizíciójának elszámolása

B33A.

Amennyiben egy gazdálkodó egység érdekeltséget szerez egy olyan közös tevékenységben, amelynek tevékenysége az IFRS 3 standardban meghatározottak szerint üzleti tevékenységnek minősül, a 20. bekezdéssel összhangban érdekeltsége mértékéig alkalmaznia kell az IFRS 3 standardban és más, az ezen IFRS-ben nyújtott iránymutatással nem ellentétes IFRS-ekben rögzített valamennyi, az üzleti kombinációk számvitelére vonatkozó alapelvet, és közzé kell tennie az ezen IFRS-ekben az üzleti kombinációkkal kapcsolatban előírt információkat. Az üzleti kombinációk számviteli elszámolására vonatkozó, az ezen IFRS iránymutatásával nem ellentétes alapelvek magukban foglalják a következőket, de nem korlátozódnak azokra:

a)

az azonosítható eszközöket és kötelezettségeket valós értéken kell értékelni, kivéve az IFRS 3 standardban és más IFRS-ekben mentesített tételeket;

b)

a beszerzéshez kapcsolódó költségeket a költségek felmerülésének és a szolgáltatások nyújtásának időszakában kell ráfordításként elszámolni, kivéve a hitelviszonyt, illetve tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásának költségét, amelyet az IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás és az IFRS 9 (1);

c)

az eszközök vagy kötelezettségek kezdeti megjelenítéséből keletkező, halasztott adóköveteléseket és halasztott adókötelezettségeket meg kell jeleníteni, kivéve a goodwill kezdeti megjelenítéséből eredő halasztott adókötelezettségeket, amint azt az IFRS 3 és az IAS 12 Nyereségadók standard az üzleti kombinációkra előírja;

d)

az átutalt ellenértéknek a megszerzett azonosítható eszközök és átvállalt kötelezettségek megszerzéskori nettó összegét meghaladó részét (ha van ilyen) goodwillként kell megjeleníteni; és

e)

azokat a pénztermelő egységeket, amelyekhez goodwillt allokáltak, értékvesztés tekintetében legalább évente, valamint minden olyan alkalommal tesztelni kell, amikor arra utaló jelek vannak, hogy az egységnél értékvesztés következett be, amint azt az IAS 36 Eszközök értékvesztése standard az üzleti kombinációban szerzett goodwill esetében előírja.

B33B.

A 21A. és B33A. bekezdések közös tevékenység létrehozására is alkalmazandók akkor és csak akkor, ha az IFRS 3 standard szerint meghatározott meglévő üzleti tevékenységgel a közös tevékenység létrehozásakor járult hozzá valamely részt vevő fél a közös tevékenységhez. Az említett bekezdések azonban nem alkalmazandók közös tevékenység létrehozására, ha a közös tevékenységben részt vevő felek mindegyike a létrehozáskor csak olyan eszközökkel vagy eszközök olyan csoportjával járulnak hozzá a közös tevékenységhez, amelyek nem alkotnak üzleti tevékenységet.

B33C.

A közös tevékenységet folytató személy további érdekeltség szerzése révén tudja növelni érdekeltségét olyan közös tevékenységben, amelynek tevékenysége az IFRS 3 standardban meghatározottak szerint üzleti tevékenységnek minősül. Ilyen esetekben nem kerül sor a közös tevékenységben korábban birtokolt részesedések újraértékelésére, amennyiben a közös tevékenységet végző személy megtartja a közös ellenőrzést.

B33D.

A 21A. és B33A-B33C. bekezdések nem alkalmazandók közös tevékenységben való érdekeltségszerzésre, amennyiben a közös ellenőrzésben részt vevő felek (beleértve a közös tevékenységben érdekeltséget szerző gazdálkodó egységet is) ugyanazon végső ellenőrző fél vagy felek együttes ellenőrzése alatt állnak az érdekeltség megszerzése előtt és után is, és amennyiben ez az ellenőrzés nem átmeneti.

A C. függelék kiegészül a C1AA. és a C14A. bekezdéssel és azok címével.

IDŐBELI HATÁLY

C1AA.

A 2014 májusában közzétett Közös tevékenységbeli érdekeltség akvizíciójának elszámolása (az IFRS 11 módosítása) módosította a B33. bekezdést követő címet és kiegészítette a szöveget a 21A., B33A-B33D. és C14A. bekezdésekkel és az azokhoz kapcsolódó címekkel. A gazdálkodó egységnek ezeket a módosításokat a jövőre nézve, a 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás megengedett. Ha egy gazdálkodó egység ezeket a módosításokat egy korábbi időszakra alkalmazza, közzé kell tennie ezt a tényt.

Közös tevékenységbeli érdekeltség akvizíciójának elszámolása

C14A.

A 2014 májusában közzétett Közös tevékenységbeli érdekeltség akvizíciójának elszámolása (az IFRS 11 módosítása) módosította a B33. bekezdést követő címet és kiegészítette a szöveget a 21A., B33A-B33D. és C1AA. bekezdésekkel és az azokhoz kapcsolódó címekkel. A gazdálkodó egység ezeket a módosításokat a jövőre nézve alkalmazza, ha érdekeltséget szerez egy olyan közös tevékenységben, amelynek tevékenysége az IFRS 3 standardban meghatározottak szerint üzleti tevékenységnek minősül, azokra az akvizíciókra, amelyekre a módosítások alkalmazásának első időszakának kezdetét követően kerül sor. Következésképpen a korábbi időszakokban közös tevékenységekben szerzett érdekeltségek kapcsán megjelenített összegeket nem kell kiigazítani.

Az IFRS 1 A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok első alkalmazása standard szükségszerű módosítása

A standard kiegészül a 39 W. bekezdéssel.

IDŐBELI HATÁLY

39W.

A 2014 májusában közzétett Közös tevékenységbeli érdekeltség akvizíciójának elszámolása (az IFRS 11 módosítása) módosította a C5. bekezdést. A gazdálkodó egységnek ezt a módosítást a 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. Ha a gazdálkodó egység az IFRS 11 standardnak a Közös tevékenységbeli érdekeltség akvizíciójának elszámolásában (az IFRS 11 módosításában) foglalt, kapcsolódó módosításait egy korábbi időszakra alkalmazza, a C5. bekezdés módosítását az érintett korábbi időszakban kell alkalmazni.

A C. függelék C5. bekezdése módosul.

C. függelék

Az üzleti kombinációk mentessége

C5.

A múltbeli üzleti kombinációkkal kapcsolatos felmentés a társult vállalkozásokban lévő befektetések, a közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek és az olyan közös tevékenységekben lévő érdekeltségek múltbeli megszerzéseire is vonatkozik, amelyeknek tevékenysége az IFRS 3 standardban meghatározottak szerint üzleti tevékenységnek minősül. Végezetül a C1. bekezdéshez választott időpont valamennyi ilyen akvizícióra egyaránt érvényes.


(1)  Ha a gazdálkodó egység alkalmazza e módosításokat, de még nem alkalmazza az IFRS 9 standardot, akkor az e módosításokban szereplő, az IFRS 9 standardra való hivatkozásokat az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés standardra való hivatkozásként kell értelmezni.


25.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2174 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. november 24.)

az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a környezeti áruk és szolgáltatások tájékoztató jellegű gyűjteményéről, az európai környezeti-gazdasági számlákra és módokra vonatkozó adattovábbítás formátumáról, a minőségi jelentések felépítéséről és gyakoriságáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló, 2011. július 6-i 691/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (5) bekezdésére, 6. cikke (2) bekezdésére és 7. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 691/2011/EU rendeletben foglaltak szerint létrehozott európai környezeti-gazdasági számlák moduláris felépítésűek, a környezeti áruk és szolgáltatások ágazatának számlamodulja pedig az V. mellékletben található.

(2)

A Bizottság 2015. december 31-ig létrehozza azon környezeti áruk és szolgáltatások és gazdasági tevékenységek tájékoztató jellegű gyűjteményét, amelyeknek az V. melléklet hatálya alá kell kerülniük.

(3)

A tagállamok a statisztikai adatokat a 691/2011/EU rendelet 6. cikke szerint a Bizottság által meghatározandó megfelelő technikai formátumban, elektronikusan továbbítják. Az adatok és metaadatok cseréjével és megosztásával kapcsolatos statisztikai és technikai szabványokra vonatkozó statisztikai adat- és metaadatcsere (SDMX) kezdeményezést a Nemzetközi Fizetések Bankja, az Európai Központi Bank, a Bizottság (Eurostat), a Nemzetközi Valutaalap, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), az ENSZ és a Világbank indította útjára. Az SDMX statisztikai és technikai szabványokat biztosít a hivatalos statisztikai adatok cseréje vonatkozásában. E szabványokkal összhangban technikai formátumot kell bevezetni. E formátumok végrehajtásának módjáról a tagállamoknak iránymutatást kell kapniuk e rendelet követelményeinek megfelelően. Ezen iránymutatást a Bizottságnak (Eurostat) a tagállamokkal szoros együttműködésben kell létrehoznia az európai statisztikai rendszerben.

(4)

A 691/2011/EU rendelet hatálya alá tartozó statisztikához kapcsolódó adatok cseréjére és továbbítására vonatkozó egységes szabvány alkalmazása pozitívan járulna hozzá az üzleti folyamatok integrációjához e statisztikai területen.

(5)

A 691/2011/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamok a továbbított adatok minőségéről jelentést nyújtanak be a Bizottság (Eurostat) részére.

(6)

A 691/2011/EU rendelet 7. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az adatok minőségéről szóló jelentések szabályai, szerkezete és gyakorisága meghatározása céljából.

(7)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A környezeti áruk és szolgáltatások és gazdasági tevékenységek tájékoztató jellegű gyűjteménye

A környezeti áruk és szolgáltatások és gazdasági tevékenységek tájékoztató jellegű gyűjteményét a mellékletben foglaltak szerint kell létrehozni.

2. cikk

Az adatátvitel technikai formátuma

A tagállamok SDMX megfelelő adatformátumok alkalmazásával rendelkezésre bocsátják a 691/2011/EU rendelet által előírt adatokat. A Bizottság (Eurostat) biztosítja az e formátumokkal kapcsolatos részletes dokumentációhoz való hozzáférést.

3. cikk

A minőségi jelentések szabályai, szerkezete és gyakorisága

(1)   A tagállamok évente, a 691/2011/EU rendelet I–VI. mellékletének 4. szakaszában meghatározott benyújtási határidőknek megfelelően a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják a szóban forgó rendelet szerint továbbított adatok minőségéről szóló jelentést.

(2)   A minőségi jelentéseknek az alábbi információkat kell tartalmazniuk:

a)

a 691/2011/EU rendelet szerint továbbított adatokhoz felhasznált források minősége;

b)

az alapvető statisztikában tett kiigazítások, az eredményeknek a számlákkal kapcsolatos fogalmakkal és meghatározásokkal való összehangolása és egyéb módszertani indokok céljából;

c)

statisztikai forrásokból közvetlenül nem lehívható adatok becslése és összeállítása;

d)

a módszertanban vagy adatforrásokban bekövetkezett változásokból eredő, az idősorokban található törések és annak biztosítása érdekében tett lépések, hogy az idősorok a lehető legnagyobb mértékben összehasonlíthatóak legyenek.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 192., 2011.7.22., 1. o.


MELLÉKLET

A 691/2011/EU rendelet V. melléklete egységes alkalmazásának elősegítése érdekében e melléklet meghatározza a környezeti áruk és szolgáltatások és gazdasági tevékenységek tájékoztató jellegű gyűjteményét. A gyűjtemény a környezeti áruk és szolgáltatások és gazdasági tevékenységek jegyzékét tartalmazza.

Az áruknak, szolgáltatásoknak és gazdasági tevékenységeknek nemzeti szinten relevánsnak kell lenniük. Az alábbi szempontok használhatóak a nemzeti relevancia becsléséhez:

a)

az árutermelés és szolgáltatásnyújtás, valamint a gazdasági tevékenységek statisztikailag jelentős szerepet töltenek be az adott országban,

b)

léteznek adatforrások az áruk, szolgáltatások és gazdasági tevékenységek becslésére vonatkozóan.

A tájékoztató jellegű gyűjtemény nem teljes és nem zárja ki azt, hogy létezhetnek nemzeti szinten releváns egyéb környezeti áruk, szolgáltatások és gazdasági tevékenységek.

Környezeti áruk és szolgáltatások

Ökológiai mezőgazdasági (növény- és állatállomány) és akvakultúra-termékek és kapcsolódó szolgáltatások,

Tűzifa, egyéb fa, amennyiben megfelel a fenntarthatósági intézkedéseknek,

A bányászati telephelyek szolgáltatásainak rehabilitációja,

Belvíz összegyűjtését célzó szolgáltatások a felszín alatti víz szennyeződésének megakadályozása érdekében,

Elektromos és erőforrás-hatékonyabb szállítóberendezések, kipufogócsövek és alkatrészeik (részecskeszűrők is),

Szennyezőanyagok elemzését, gázok és folyadékok szűrését és tisztítását szolgáló eszközök, gépek és készülékek,

Víztisztító aknák, szennyfogó kosár és hasonló termékek a csővezetékben való vízszűréshez, szennyvíztisztításhoz használt szivattyúk, szennyvízgyűjtéshez és szennyvízcsatorna-tisztításhoz használt járművek, vízszűréshez használt aktív szén,

Szennyvíztisztító telepeken és vízgazdálkodáshoz használt csövek és csővezetékek,

Zsákok és zacskók a műanyag zsákok felváltása céljából, hulladéktároláshoz és -szállításhoz használt ládák, tárolóedények, konténerek és egyéb tartályok, ásványi kötőanyaggal kevert növényi rost-, szalma-, fahulladék-táblák, tömbök és hasonló termékek, hulladékkezeléshez használt hulladékégetők és gépek (pl. hulladéklerakó-helyeken való felhasználásra),

Radioaktív hulladékhoz használt ólomtartályok,

Vízveszteség mérséklését célzó karbantartási és javítási szolgáltatások,

Megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-előállításhoz használt speciális berendezések: pl. biogáztároló-rendszerek, fatüzelésű bojlerek és egyéb készülékek, fotovoltaikus panelek és fényelemek, vízturbinák, vízkerekek és szélerőművek,

Bioüzemanyagok,

Faszén, amennyiben megfelel a fenntarthatósági intézkedéseknek,

Hang- és hőszigetelési cikkek, elsősorban épületekben: pl. parafatermékek, három szigetelőréteggel ellátott ablakok, homlokzatokhoz, tetőkhöz és egyéb épületrészekhez használt szigetelő anyagok, például üvegszálból, kőzetgyapotból, cellulózból, polimerből, poliuretánból és másból készült anyagok,

Újrafeldolgozott fatartályok,

Környezetvédelmi és erőforrás-gazdálkodási termékekhez gyártott egyedi berendezések: pl. fűtés- és hűtésszabályozáshoz használt termosztátok, hőfokszabályozós csaptelepek, hőszivattyúk, kondenzációs kazánok, napenergiával működtetett vízmelegítők,

Kisülőlámpák mint kisnyomású lámpák (pl. kompakt fénycsövek) és a leghatékonyabb háztartási készülékek,

Regenerált gumi alapanyag formában, vagy lap, lemez és szalag alakban, bioműanyag zsákokban és zacskókban,

Fém visszanyeréséhez használt gépek,

Környezeti termékek karbantartása, javítása és beszerelése,

Megújuló energiaforrásokból nyert villamos energia, gáz és hő,

Sómentesített víz és összegyűjtött esővíz, a vízvezetékek karbantartása a vízveszteség mérséklése céljából,

Szennyvíz gyűjtése: pl. szennyvíz gyűjtése, szállítása és kezelése, csatornahálózat üzemeltetése, karbantartása és tisztítása,

Nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése és ártalmatlanítása,

Nukleáris hulladék kezelése és ártalmatlanítása,

Hulladékanyag hasznosítása, másodlagos nyersanyag,

Talaj, felszín alatti víz és felszíni víz rehabilitációja és tisztítása,

Levegő szennyeződésmentesítése,

Egyéb szennyeződésmentesítési szolgáltatások és speciális szennyeződést ellenőrző vizsgálatok,

Alacsony energiafogyasztás és passzív épületek, valamint a meglévő épületek energia-megtakarítást eredményező felújítása,

Vízhálózatok karbantartása és javítása,

Szennyvíz- és hulladékkezelő létesítmények és csatornahálózatok,

Megújuló energiával működő erőművek, ideértve a fotovoltaikus panelek beszerelését is,

Hangszigetelési munkálatok,

Alacsony energiafogyasztásra és passzív épületekre, valamint a meglévő épületek energia-megtakarítást eredményező felújítására vonatkozó építészmérnöki és mérnöki szolgáltatások,

Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektekre vonatkozó építészmérnöki és mérnöki szolgáltatások,

Víz-, szennyvíz- és hulladékgazdálkodási projektekre vonatkozó építészmérnöki és mérnöki szolgáltatások,

Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata a légköri kibocsátás tekintetében,

Környezetvédelemre és erőforrás-gazdálkodásra vonatkozó K+F szolgáltatások,

Környezetvédelmi tanácsadás,

Utcai szemét és utcai szemétgyűjtés,

Környezetvédelemre és erőforrás-gazdálkodásra vonatkozó adminisztrációs szolgáltatások,

Környezetvédelemre és erőforrás-gazdálkodásra vonatkozó képzési szolgáltatások,

Érdekképviseletek és egyéb szervezetek által biztosított környezetvédelmi szolgáltatások,

Természetvédelmi területtel kapcsolatos szolgáltatások, ideértve a növény- és vadállományt is.

Környezeti gazdasági tevékenységek

Ökológiai mezőgazdasági (növény- és állatállomány) és akvakultúra-termékek és kapcsolódó szolgáltatások,

Tűzifa, egyéb fakitermelés, amennyiben megfelel a fenntarthatósági intézkedéseknek,

A bányászati telephelyek rehabilitációja,

Belvízgyűjtés a felszín alatti víz szennyeződésének megakadályozása érdekében,

Elektromos és erőforrás-hatékonyabb szállítóberendezések gyártása, kipufogócsövek és alkatrészeik (részecskeszűrők is),

Szennyezőanyagok elemzését, gázok és folyadékok szűrését és tisztítását szolgáló eszközök, gépek és készülékek gyártása,

Víztisztító aknák, szennyfogó kosár és hasonló termékek gyártása a csővezetékben való vízszűréshez, szennyvíztisztításhoz használt szivattyúk, szennyvízgyűjtéshez és szennyvízcsatorna-tisztításhoz használt járművek, vízszűréshez használt aktív szén,

Szennyvíztisztító telepeken és vízgazdálkodáshoz használt csövek és csővezetékek gyártása,

Zsákok és zacskók gyártása a műanyag zsákok felváltása céljából, hulladéktároláshoz és -szállításhoz használt ládák, tárolóedények, konténerek és egyéb tartályok, ásványi kötőanyaggal kevert növényi rost-, szalma-, fahulladék-táblák, tömbök és hasonló termékek, hulladékkezeléshez használt hulladékégetők és gépek (pl. hulladéklerakó-helyeken való felhasználásra),

Radioaktív hulladékhoz használt ólomtartályok gyártása,

Vízveszteség mérséklését célzó karbantartási és javítási tevékenységek,

Megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-előállításhoz használt speciális berendezések gyártása: pl. biogáztároló-rendszerek, fatüzelésű bojlerek és egyéb készülékek, fotovoltaikus panelek és fényelemek, vízturbinák, vízkerekek és szélerőművek,

Bioüzemanyag-gyártás,

Faszéngyártás, amennyiben megfelel a fenntarthatósági intézkedéseknek,

Hő- és hangszigetelési cikkek gyártása, elsősorban épületekben: pl. parafatermékek, három szigetelőréteggel ellátott ablakok, homlokzatokhoz, tetőkhöz és egyéb épületrészekhez használt szigetelő anyagok, például üvegszálból, kőzetgyapotból, cellulózból, polimerből, poliuretánból és másból készült anyagok,

Fatartályok újrafeldolgozása,

Környezetvédelem és erőforrás-gazdálkodás céljából használatos egyedi berendezések gyártása: pl. fűtés- és hűtésszabályozáshoz használt termosztátok, hőfokszabályozós csaptelepek, hőszivattyúk, kondenzációs kazánok, napenergiával működtetett vízmelegítők,

Kisülőlámpák mint kisnyomású lámpák (pl. kompakt fénycsövek) és a leghatékonyabb háztartási készülékek gyártása,

Regenerált gumi gyártása alapanyag formában, vagy lap, lemez és szalag alakban, bioműanyag zsákokban és zacskókban,

Fém visszanyeréséhez használt gépek gyártása,

Környezeti termékek karbantartási, javítási és beszerelési tevékenységei,

Megújuló energiaforrásokból nyert villamos energia, gáz és hő előállítása,

Víz sótalanítása és esővízgyűjtés, a vízvezetékek karbantartása a vízveszteség mérséklése céljából,

Szennyvíz-gyűjtési szolgáltatások: pl. szennyvíz gyűjtése, szállítása és kezelése, csatornahálózatok üzemeltetése, karbantartása és tisztítása,

Nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtésére, kezelésére és ártalmatlanítására irányuló szolgáltatások,

Nukleárishulladék-kezelési és ártalmatlanítási szolgáltatások,

Hulladékanyag-hasznosítási szolgáltatások, másodlagos nyersanyag előállítása,

Talaj, felszín alatti víz és felszíni víz rehabilitációjára és tisztítására irányuló szolgáltatások,

Levegőszennyeződés-mentesítési szolgáltatások,

Egyéb szennyeződésmentesítésre és speciális szennyeződést ellenőrző vizsgálatokra irányuló szolgáltatások,

Alacsony energiafogyasztású és passzív épületek építése, valamint a meglévő épületek energia-megtakarítást eredményező felújítása,

Vízhálózatok karbantartása és javítása,

Szennyvíz- és hulladékkezelő létesítmények és csatornahálózatok építése,

Megújuló energiával működő erőművek építése, ideértve a fotovoltaikus panelek beszerelését is,

Hangszigetelési munkálatok,

Alacsony energiafogyasztásra és passzív épületekre, valamint a meglévő épületek energia-megtakarítást eredményező felújítására vonatkozó építészmérnöki és mérnöki szolgáltatások,

Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektekre vonatkozó építészmérnöki és mérnöki szolgáltatások,

Víz-, szennyvíz- és hulladékgazdálkodási projektekre vonatkozó építészmérnöki és mérnöki szolgáltatások,

Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata a légköri kibocsátás tekintetében,

Környezetvédelemre és erőforrás-gazdálkodásra vonatkozó K+F szolgáltatások,

Környezetvédelmi tanácsadás,

Utcai szemét és utcai szemétgyűjtés,

Környezetvédelemre és erőforrás-gazdálkodásra vonatkozó adminisztrációs szolgáltatások,

Környezetvédelemre és erőforrás-gazdálkodásra vonatkozó képzési szolgáltatások,

Érdekképviseletek és egyéb szervezetek által biztosított környezetvédelmi szolgáltatások,

Természetvédelmi területtel kapcsolatos szolgáltatások, ideértve a növény- és vadállományt is.


25.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2175 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. november 24.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 24-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

66,1

MA

79,5

ZZ

72,8

0707 00 05

AL

78,9

MA

96,4

TR

143,5

ZZ

106,3

0709 93 10

AL

59,9

MA

69,6

TR

167,3

ZZ

98,9

0805 20 10

MA

87,2

ZZ

87,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

60,8

ZZ

60,8

0805 50 10

AR

61,0

TR

97,2

ZZ

79,1

0808 10 80

AU

166,8

CA

159,7

CL

85,1

MK

36,9

NZ

173,1

US

107,0

ZA

166,3

ZZ

127,8

0808 30 90

BA

88,1

CN

64,0

TR

124,6

ZZ

92,2


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

25.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/25


A TANÁCS (EU) 2015/2176 HATÁROZATA

(2015. november 23.)

a belvízi hajók műszaki követelményeiről szóló szabvány elfogadásáról a belvízi hajózási szabványok kidolgozásáért felelős európai bizottságban (CESNI) és a Rajnai Hajózási Központi Bizottság (CCNR) plenáris ülésén az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A belvízi hajózási ágazatban az uniós intézkedéseknek az egységesség biztosítására kell irányulniuk a belvízi hajókra vonatkozó, Unióban alkalmazandó műszaki követelmények kialakításakor.

(2)

A Rajnai Hajózási Központi Bizottság (CCNR) keretében 2015. június 3-án létrehozták a belvízi hajózási szabványok kidolgozásáért felelős európai bizottságot (CESNI) annak érdekében, hogy különféle területeken – különösen a hajók, az információs technológia és a személyzet vonatkozásában – a belvízi hajózásra vonatkozó műszaki szabványokat alakítson ki.

(3)

A CESNI 2015. november 26-i ülésén várhatóan elfogad egy a belvízi hajók műszaki követelményeiről szóló szabványt (a továbbiakban: a szabvány). A CCNR plenáris ülése módosítani fogja a CCNR jogi keretét, a rajnai hajók szemleszabályzatát (a továbbiakban: az RVIR) oly módon, hogy az hivatkozzék a szabványra, kötelezővé téve azt a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény alkalmazásának keretében.

(4)

A szabvány a belvízi hajók biztonságához szükséges egységes műszaki követelményeket fekteti le. Számos rendelkezést tartalmaz többek között a hajógyártásról, a belvízi hajók felszereléséről és berendezéseiről, konkrét hajókategóriákról (például személyhajók, tolt kötelékek és konténerszállító hajók), a hajók azonosításáról, hajóbizonyítvány- és nyilvántartásmintákról, átmeneti rendelkezésekről, valamint a szabvány alkalmazására vonatkozó utasításokról. A 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) biztosítja, hogy olyan hajók kapjanak uniós belvízi hajóbizonyítványt, amelyek megfelelnek az említett irányelv II. mellékletében a belvízi hajókra megállapított műszaki követelményeknek, amelyekkel egyenértékűvé tették a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény alkalmazásában meghatározott műszaki követelményeket. Ezenkívül a Bizottság 2013. szeptember 10-én elfogadta a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelvjavaslatot, amely a nemzetközi szervezetek – különösen a CCNR belvízi hajók műszaki követelményeinek alkalmazása terén végzett – munkájának fejleményeit is figyelembe veszi.

(5)

Ezért a CCNR égisze alatt elfogadandó, a belvízi hajó műszaki követelményeiről szóló szabvány hatással lesz a 2006/87/EK irányelvre, valamint a területen meglévő uniós vívmányok előrelátható fejlődésére is.

(6)

Az RVIR-nek a szabányra való közvetlen hivatkozás megkönnyítése céljából folyó felülvizsgálata a CCNR-ben még nem zárult le. Annak érdekében azonban, hogy a szabványt már azt megelőzően figyelembe vegyék, mielőtt az RVIR a közvetlen hivatkozással kiegészülhet, helyénvaló, hogy az RVIR egyedi, a cseppfolyósított földgázra (LNG) is vonatkozó rendelkezésekkel egészüljön ki.

(7)

Az Unió nem tagja sem a CCNR-nek, sem a CESNI-nek. Ezért a Tanácsnak fel kell hatalmaznia a tagállamokat, hogy ezekben a szervekben a szabvány tekintetében az Unió álláspontját képviseljék,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A CESNI 2015. november 26-i ülésén az Európai Unió nevében elfogadandó álláspont a következő: az Unió egyetért a 2015/1 számú belvízi hajók műszaki követelményeiről szóló európai szabvány (ES-TRIN) elfogadásával.

(2)   A CCNR 2015. december 3-i plenáris ülésén az Európai Unió nevében képviselendő álláspont a következő: az Unió az RVIR-nek kizárólag azokat az egyedi módosításait támogatja, amelyek megfelelnek az ES-TRIN 2015/1 számú szabványnak. Idetartozik különösen az LNG meghajtású hajókról szóló rendelkezések elfogadása.

A CCNR soron lévő plenáris ülésén az Unió nevében elfogadandó álláspont a következő: az Unió egyetért azzal, hogy az ES-TRIN 2015/1 számú szabványra való hivatkozás végett az RVIR szükséges felülvizsgálatának megtörténtét követően módosítsák az RVIR-t.

2. cikk

(1)   Az Uniónak az 1. cikk (1) bekezdése szerinti álláspontját a tagállamok az Unió érdekében együttesen eljárva képviselik.

(2)   Az Uniónak az 1. cikk (2) bekezdése szerinti álláspontját a CCNR-tagsággal rendelkező tagállamok az Unió érdekében együttesen eljárva képviselik.

3. cikk

Az 1. cikk szerinti álláspontot érintő kismértékű változtatások újabb tanácsai határozat nélkül is elfogadhatók.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. MEISCH


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/87/EK irányelve (2006. december 12. ) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 389., 2006.12.30., 1. o.).


25.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/27


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2177 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. november 20.)

a kőolaj és a földgáz portugáliai kutatásának a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről

(az értesítés a C(2015) 8043. számú dokumentummal történt)

(Csak a portugál nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 30. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az ENI PORTUGAL B.V. által 2015. július 28-án elektronikus levélben benyújtott kérelemre,

mivel:

I.   TÉNYEK

(1)

2015. július 28-án az ENI PORTUGAL B.V. (a továbbiakban: kérelmező) elektronikus levél útján hivatalos kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 35. cikkének (1) bekezdése alapján. A kérelemhez a kérelmező csatolta a portugál versenyhatóság 2015. július 16-án kelt, indokolással ellátott és adatokkal alátámasztott álláspontját. A kérelemben a kérelmező annak megállapítására kérte a Bizottságot, hogy a 2004/17/EK irányelv, valamint az abban előírt közbeszerzési eljárások nem alkalmazandók a kőolaj és a földgáz portugáliai kutatására.

II.   JOGI KERET

(2)

Hatályának megszűnéséig a 2004/17/EK irányelvet kell alkalmazni a kőolaj- és a földgázlelőhelyek kutatására vonatkozó szerződések odaítélésére, kivéve azokban az esetekben, amikor ez a tevékenység az irányelv 30. cikke alapján mentességet élvez. Eljárási szempontból azonban a mentességi kérelmekre a 2014/25/EU irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni, tekintettel arra, hogy az elbírálás anyagi jogi követelményei érdemben nem változtak.

(3)

A 2004/17/EK irányelv 30. cikke szerint az irányelv 3–7. cikkében említett valamely tevékenység folytatására irányuló szerződések nem tartozhatnak az irányelv hatálya alá, ha abban a tagállamban, ahol a szerződést teljesítik, a tevékenység közvetlen módon ki van téve a versenynek olyan piacokon, amelyekre a belépés nem korlátozott. A versenynek való közvetlen kitettséget objektív szempontok alapján, az érintett ágazat egyedi jellemzőinek figyelembevételével kell értékelni. A piacra való belépés akkor nem korlátozott, ha a tagállam végrehajtotta és alkalmazza az adott piac megnyitásához kapcsolódó, a 2004/17/EK irányelv XI. mellékletében meghatározott uniós jogi aktusokat. Az említett XI. melléklet G. pontjának értelmében a 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) olyan uniós jogi aktus, amely kapcsolódik a kőolaj- vagy a földgázkutatás („feltárás”) és -kitermelés piacának megnyitásához.

(4)

Portugália átültette (4) és alkalmazza a 94/22/EK irányelvet. A kőolaj- vagy földgázkutatás és -kitermelés piacára való belépés ezért a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (3) bekezdése első albekezdésének megfelelően nem korlátozott.

(5)

Annak értékeléséhez, hogy az adott tevékenység az e határozattal érintett piacokon ki van-e téve közvetlen versenynek, figyelembe kell venni a legfontosabb szereplők piaci részesedésének mértékét és az adott piacok koncentrációjának szintjét.

(6)

Ez a határozat nem érinti a versenyszabályok alkalmazását.

III.   ÉRTÉKELÉS

(7)

A kérelmező a 2004/17/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdése b) pontjának hatálya alá tartozó ajánlatkérő. A kérelmező nem tekinthető sem ajánlatkérő szervnek, sem közvállalkozásnak. Tevékenységi körében a 2004/17/EK irányelv 7. cikkének megfelelően kőolaj- és földgázkutatást végez. Emellett a 2014. december 18-án megszerzett speciális jogok alapján működik. Ezek a speciális jogok a „Santola”, a „Lavagante” és a „Gamba” koncessziós blokkokra vonatkozó, a kérelmező által megszerzett koncessziós szerződéseket jelentik. Az eredeti koncessziós szerződéseket 2007. február 1-jén írta alá egyfelől a portugál állam, másfelől pedig a Harman Resources Ltd. (80 %), a Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. (Galp) (10 %) és a Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation (10 %). A koncessziós szerződések jogosultjává 2010. március 25-én a Petrobras International Baspetro B.V. (50 %) és a Petróleos de Portugal – Petrogal S.A. (Galp) (50 %) vált. Végül egy 2014. december 18-án végrehajtott módosítás nyomán a jogosulti szerepkört az Eni Portugal B.V. (70 %) és a Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. (Galp) (30 %) vette át.

(8)

A kérelem a kőolaj- és a földgázkutatásra korlátozódik. Az Eni Portugal B.V. és a Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. (Galp) együtt közös vállalkozást alkotnak, amelyben a kérelmező irányítja a projektet, és felel a kutatási, értékelési, fejlesztési, termelési és leszerelési műveltekért. A kérelmező felelős a kutatási és a kitermelési műveletek végrehajtásához kapcsolódó fejlesztéshez szükséges minden beszerzésért.

(9)

A Bizottság kialakult gyakorlata (5) szerint a kőolaj és a földgáz kutatása úgy tekintendő, hogy egyetlen termékpiacot alkot, hiszen kezdetben nem lehet megállapítani, hogy a kutatás kőolaj- vagy földgázlelőhely megtalálását eredményezi-e. Az említett gyakorlatnak megfelelően továbbá úgy kell tekinteni, hogy földrajzi kiterjedését tekintve a piac az egész világot lefedi. Mivel nem mutat jel arra, hogy a piac földrajzi kiterjedésének meghatározása ebben az esetben eltérő lenne, azt e határozat alkalmazásában is fenn kell tartani.

(10)

A kutatási tevékenységet végző gazdasági szereplők piaci részesedése a tőkekiadások, a bizonyított készletek és a várható termelés nagysága alapján mérhető.

(11)

Azonban megállapítást nyert, hogy a különböző földrajzi területeken szükséges beruházások szintjei közötti különbségek mértékéből adódóan a tőkekiadások nagysága alkalmatlan annak mérésére, hogy a gazdasági szereplők milyen részesedéssel rendelkeznek a kutatás piacán. Emiatt jellemzően a két másik mutató, azaz a bizonyított készletek és a várható termelés nagysága használatos az ágazatban a gazdasági szereplők piaci részesedésének értékelésére (6).

(12)

A világ bizonyított és valószínűsített kőolaj- és földgázkészleteinek nagysága 2014-ben 209 934 817 170 szabványköbméter kőolaj-egyenérték (7) volt. Portugáliában tizenkét kutatási koncesszió került odaítélésre (8), és a Portugáliában fúrt kutatókutak száma 2014-ben nulla volt. Portugáliában jelenleg nincsenek bizonyított kőolaj- és földgázkészletek.

(13)

A kérelmező az elmúlt három pénzügyi évben nem termelt ki kőolajat vagy földgázt Portugáliában vagy más országban, a várakozások szerint azonban a kutatás körülbelül [… szabványköbméter] szénhidrogén felfedezését eredményezheti az engedélyek tárgyát képező portugáliai mélytengeri kutatási területeken (9). Az Eni S.p.A. anyavállalat 2014-ben 0,9 % részesedéssel rendelkezett a bizonyított és valószínűsített kutatható kőolaj- és földgázkészletek világpiacán (10).

(14)

A kutatási piac koncentrációjának foka nem tekinthető nagynak. Az állami tulajdonú vállaltok mellett a piacot néhány óriásvállalat, például a következők jelenléte jellemzi: ExxonMobil, Chevron, Shell, BP és Total. A kőolaj- és a földgázkutatás világpiacán az óriásvállalatok 2014. évi részesedése a következő volt: 2,8 % (ExxonMobil), 2,1 % (Chevron), 1,9 % (Shell), 1,4 % (BP), 1,4 % (Total). Ezzel szemben az állami tulajdonú vállalatok részesedése a kőolaj- és a földgázkutatás világpiacán a következő: 13,6 % (Saudi Aramco), 7,4 % (Gazprom), 4,8 % (Qatar Petroleum), 4,7 % (National Iranian Oil Company) (11). Az Eni S.p.A. a világ bizonyított és valószínűsíthető kőolaj- és földgázkészleteinek 0,9 %-át tudhatja magáénak. Az Európai Unió területét tekintve az Eni S.p.A. a bizonyított és valószínűsíthető kőolaj- és földgázkészletek 4 %-át birtokolja (12). Ezek az adatok a versenynek való közvetlen kitettségre utalnak.

IV.   KÖVETKEZTETÉS

(15)

Az (1)–(14) preambulumbekezdésben foglalt megfontolások alapján a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdésében a versenynek való közvetlen kitettségre vonatkozó feltételt Portugáliában teljesítettnek kell tekinteni.

(16)

Mivel a piacra történő belépés nem korlátozott voltára vonatkozó feltétel teljesül, a 2004/17/EK irányelv sem akkor nem alkalmazandó, amikor az ajánlatkérők a Portugáliában folytatott kőolaj- és földgázkutatásra vonatkozóan szerződést ítélnek oda, sem pedig akkor, amikor ilyen tevékenységnek az említett földrajzi területen való folytatására tervpályázatot szerveznek.

(17)

E határozat alapját a kérelmező által szolgáltatott információk szerint a 2015. július 29. és 2015. szeptember 11. közötti időszakban fennálló jogi és ténybeli helyzet képezi. Amennyiben a jogi vagy ténybeli helyzetben bekövetkező jelentős változások miatt a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek egy későbbi időpontban nem teljesülnek, e határozat felülvizsgálható.

(18)

Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak a közbeszerzési tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/17/EK irányelv nem alkalmazandó az ajánlatkérők által Portugáliában folytatandó kőolaj- és földgázkutatás lehetővé tétele érdekében odaítélt szerződésekre.

2. cikk

E határozat címzettje a Portugál Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 20-án.

a Bizottság részéről

Elżbieta BIEŃKOWSKA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1994. május 30-i 94/22/EK irányelve a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről (HL L 164., 1994.6.30., 3. o.).

(4)  109/94. sz. törvényerejű rendelet, 1994. április 26. (Decreto-Lei n.o 109/94 de 26 de Abril); 790/94. sz. miniszteri rendelet, 1994. szeptember 5. (Portaria n.o 790/94 de 5 de Septembro).

(5)  A Bizottság 1999. szeptember 29-i 2004/284/EK határozata egy összefonódásnak a közös piaccal és az EGT megállapodással való összeegyeztethetősége kimondásáról (ügyszám: IV./M.1383., Exxon/Mobil) (HL L 103., 2004.4.7., 1. o.); a Bizottság 1999. szeptember 29-i 2001/45/EK határozata egy összefonódásnak a közös piaccal való összeegyeztethetősége kimondásáról (ügyszám: IV./M.1532., BP Amoco/Arco) (HL L 18., 2001.1.19., 1. o.); a Bizottság 2002. március 6-i határozata egy összefonódásnak a közös piaccal való összeegyeztethetősége kimondásáról (ügyszám: COMP/M.2681., Conoco/Philips Petroleum (HL C 79., 2002.4.3., 12. o.); a Bizottság 2003. november 20-i határozata egy összefonódásnak a közös piaccal való összeegyeztethetősége kimondásáról (ügyszám: COMP/M.3294., Exxonmobil/BEB (HL C 8., 2004.1.13., 7. o.); a Bizottság 2007. május 3-i határozata egy összefonódásnak a közös piaccal való összeegyeztethetősége kimondásáról (ügyszám: COMP/M.4545., Statoil/Hydro) (HL C 130., 2007.6.12., 8. o.); a Bizottság 2007. november 19-i határozata egy összefonódásnak a közös piaccal való összeegyeztethetősége kimondásáról (ügyszám: COMP/M/4934., Kazmunaigaz/Rompetrol) (HL C 31., 2008.2.5., 2. o.).

(6)  Lásd különösen a 2004/284/EK határozat 25. és 27. pontját és a további hasonló határozatokat, például az ügyszám: COMP/M.4545., Statoil/Hydro.

(7)  A kérelmező által idézett Wood Mackenzie szerint.

(8)  Ez a szám a mélytengeri koncessziós blokkokat, a „Barreiro” koncessziót, valamint az Algarve-medencében található „Caranguejo” és „Sapateira” elnevezésű koncessziós blokkot foglalja magában (ez utóbbiak esetében megtörtént a koncesszió odaítélése, de a koncessziós szerződések még nem kerültek aláírásra).

(9)  […bizalmas információ].

(10)  Lásd a 7. lábjegyzetet.

(11)  Lásd a 7. lábjegyzetet.

(12)  Lásd a 7. lábjegyzetet.