ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 303

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. november 20.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2092 rendelete (2015. november 17.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az északi szélesség 62°-tól délre található norvég vizeken folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2093 végrehajtási rendelete (2015. november 18.) az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 718/2007/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2094 végrehajtási rendelete (2015. november 19.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (5) bekezdése értelmében a 2015-ös pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről

7

 

 

A Bizottság (EU) 2015/2095 végrehajtási rendelete (2015. november 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

11

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/2096 határozata (2015. november 16.) a bakteriológiai (biológiai) és toxinfegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezmény (BTWC) nyolcadik felülvizsgálati konferenciáján képviselendő európai uniós álláspontról

13

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2097 végrehajtási határozata (2015. október 26.) az Integrált Szén-dioxid-figyelő Rendszer európai kutatási infrastruktúra-konzorcium (ICOS ERIC) létrehozásáról ( 1 )

19

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2098 végrehajtási határozata (2015. november 13.) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2015) 7716. számú dokumentummal történt)

35

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2099 határozata (2015. november 18.) a termesztőközegek, talajjavítók és talajtakarók uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2015) 7891. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

75

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2100 végrehajtási határozata (2015. november 18.) a sertések hasított testére vonatkozó lettországi osztályozási módszerek engedélyezéséről és a 2005/307/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2015) 7986. számú dokumentummal történt)

101

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/2101 határozata (2015. november 5.) a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról (EKB/2015/33)

106

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2011. december 16-i 2011/848/KKBP tanácsi végrehajtási határozathoz ( HL L 335., 2011.12.17. )

108

 

*

Helyesbítés az 57/2011/EU rendeletnek az egyes halállományokra vonatkozó halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. június 17-i 683/2011/EU tanácsi rendelethez ( HL L 187., 2011.7.16. )

108

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

20.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2092 RENDELETE

(2015. november 17.)

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az északi szélesség 62°-tól délre található norvég vizeken folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/104 tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2015. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2015-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2015. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 17-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

João AGUIAR MACHADO

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács 2015. január 19-i (EU) 2015/104 rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2015. évre történő meghatározásáról, a 43/2014/EU rendelet módosításáról és a 779/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 22., 2015.1.28., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

57/TQ104

Tagállam

Svédország

Állomány

COD/04-N.

Faj

Közönséges tőkehal (Gadus morhua)

Övezet

Az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizek

A tilalom bevezetésének napja

2015.10.19.


20.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2093 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. november 18.)

az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 718/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) (1) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1085/2006/EK rendelet (a továbbiakban: IPA-rendelet) határozza meg a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országoknak nyújtott előcsatlakozási támogatás célkitűzéseit és alapelveit. Az előcsatlakozási támogatás végrehajtásának részletes szabályait a 718/2007/EK bizottsági rendelet tartalmazza (2).

(2)

Bár az IPA-rendelet 2013. december 31-ig volt hatályos, továbbra is szabályozza a 2013. december 31-ig tett költségvetési kötelezettségvállalások végrehajtását. Továbbá az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendeletének 212. cikke (3) kimondja, hogy az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 166. cikkének (3) bekezdése (4) továbbra is alkalmazandó a 2018. december 31-ig elérhető költségvetési kötelezettségvállalásokra.

(3)

A 966/2012/EU, Euratom rendelet tette lehetővé, hogy a Bizottság külső tevékenységekhez uniós vagyonkezelői alapokat hozzon létre és irányítson. Az ilyen uniós vagyonkezelői alapok ideális módjai lehetnek az IPA rendelet célkitűzései elérését segítő előcsatlakozási támogatások végrehajtásának, különösen az átmeneti támogatási és intézményfejlesztési, valamint a regionális fejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési alkotóelemek terén.

(4)

Ezért egy külső tevékenységekhez használt uniós vagyonkezelői alap lehet a megfelelő módszer a szíriai válsággal kapcsolatos támogatások végrehajtására. A szíriai válság kezdete óta Törökország figyelemreméltó erőfeszítéseket tett az egyre nagyobb számú menekült befogadásával, mely 2015. októberében elérte a kis híján 2 millió főt. Emiatt az ország nehezen tud megbirkózni a menekültek (köztük kiskorúak és kiszolgáltatott személyek) rövidtávú humanitárius szükségleteivel, emellett közép- és hosszú távú kihívásokkal is szembe kell néznie a szociális ellátás, a versenyképesség és az infrastruktúra, valamint az oktatásban való részvétel területén (beleértve a menekülteket is), különösen a legtöbb menekültet befogadó régiókban.

(5)

Az IPA regionális fejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési alkotóelemeinek keretében Törökországban biztosított uniós támogatások hatékonysága javítható lenne a fent ismertetett kihívások kezelése tekintetében, amennyiben a támogatást a szíriai válság kezelésére szolgáló regionális vagyonkezelői alapon keresztül nyújtanák. a A szíriai válság kezelésére szolgáló uniós regionális alapot a C(2014) 9615 határozat (5) hozta létre 60 hónapos időtartammal. Minden, a szíriai válság kezelésére szolgáló uniós regionális alaphoz kerülő uniós pénzügyi hozzájárulás köteles megfelelni a hozzájáruló érintett pénzügyi eszközöknek, a földrajzi terjedelem tekintetében is.

(6)

Az IPA regionális fejlesztési alkotóeleme hozzájárulhat az 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben szereplő intézkedéstípus finanszírozásához (6). Ez az intézkedéstípus többek közt a következőket segítik elő: innováció és vállalkozói szellem; vízellátással, víz- és hulladékgazdálkodással kapcsolatos beruházások; szennyvíztisztítás és levegőminőség; oktatási beruházások, beleértve a szakképzést is; továbbá egészségügyi és szociális infrastrukturális beruházások, melyek hozzájárulnak a regionális és helyi fejlődéshez.

(7)

Az IPA humánerőforrás-fejlesztési alkotóeleme hozzájárulhat az 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendeletben foglalt intézkedéstípusok finanszírozásához (7). Az intézkedéstípusok között szerepel a teljes életciklus alatti fokozott részvétel az oktatásban és képzésben, többek között a korai iskolaelhagyás csökkenésének, továbbá a jobb minőségű alap- és szakmai oktatásban és képzésben, valamint a felsőoktatásban és felsőfokú képzésben való fokozott részvétel megvalósítását célzó intézkedéseken keresztül.

(8)

Mindezeket figyelembe véve megfelelőnek tűnik a 966/2012/EU, Euratom rendelet 187. cikke alapján létrehozott uniós vagyonkezelői alapok használata az előcsatlakozási támogatás végrehajtásához.

(9)

Különösen szükséges a tervezéssel, programozással, jelentéstétellel, nyomon követéssel, a fizetési kérelmek kidolgozásával, továbbá az uniós vagyonkezelő alapból származó hozzájárulások irányításával kapcsolatos szabályok meghatározása az előcsatlakozási támogatási célkitűzésekre való törekvés során a vonatkozó programozási területeken, különös tekintettel a költségvetési végrehajtásra, a nyilvánosságra és a támogathatóságra.

(10)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések haladéktalan alkalmazásának lehetővé tétele érdekében a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(11)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak a 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 13. cikke alapján létrehozott IPA II-bizottság véleményével.

(12)

A 718/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 718/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 65. cikk a következő új, (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Ezen alkotóelem keretében a támogatás végrehajtható egy a 966/2012/EU, Euratom parlamenti és tanácsi rendelet (9) 187. cikke alapján külső tevékenységekre képzett uniós vagyonkezelői alaphoz történő hozzájárulás (a továbbiakban: vagyonkezelői alaphoz történő hozzájárulás) formájában is, az adott programterületen belüli vonatkozó programokban megállapított célkitűzések szolgálatában.

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).”"

2.

A 147. cikk (1) bekezdésének c) pontja a következőképpen módosul:

a)

a vii. alpont helyébe a következő szövegrész lép:

„vii.

oktatási és képzési befektetések, beleértve a szakképzést is;”

b)

A c) pont a következő viii. alponttal egészül ki:

„viii.

egészségügyi és szociális infrastruktúra-befektetések, melyek hozzájárulnak a regionális és a helyi fejlődéshez.”

3.

A szöveg a következő 159a. cikkel egészül ki:

„159a. cikk

Hozzájárulás egy külső tevékenységre képzett uniós vagyonkezelői alaphoz

(1)   A területfejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési alkotóelemek keretében, az adott programterületen belüli vonatkozó operatív programokban megállapított célkitűzések megvalósítását célzó műveletek uniós vagyonkezelői alapokhoz történő hozzájárulásokon keresztül is végrehajthatók.

(2)   A vagyonkezelői alapokhoz történő hozzájárulások tekintetében a vonatkozó operatív program kizárólag a következő információkat tartalmazza:

a)

összefoglaló értékelés a hozzájárulások és a vagyonkezelői alap céljai közötti koherenciáról;

b)

a regionális fejlesztési alkotóelem esetében az egységes művelet prioritási tengelyével kapcsolatos információk, utalva a többi prioritási tengelyre is az elszámolható költségek tekintetében, amelyek a 966/2012/EU, Euratom rendelet 187. cikkének (7) bekezdése alapján magukban foglalhatják a vagyonkezelői alap igazgatási költségeinek egy részét;

c)

a humánerőforrás-fejlesztés alkotóelem esetében egy adott prioritási tengely alapján végrehajtott egységes műveleti intézkedésre vonatkozó információ, az elszámolható költségek tekintetében hivatkozva az érintett prioritási tengely többi intézkedésére, mely elszámolható költségek a 966/2012/EU, Euratom rendelet 187. cikkének (7) bekezdése alapján magukban foglalhatják a vagyonkezelői alap igazgatási költségeinek egy részét;

d)

a vagyonkezelői alap végső kezdeményezettként történő meghatározása;

e)

a hozzájárulás összege.

(3)   A 150. és 157. cikk nem alkalmazandó a vagyonkezelői alaphoz történő hozzájárulásokra.

(4)   A vagyonkezelői alaphoz történő hozzájárulásra nem alkalmazandók a 14. cikkben meghatározott előzetes ellenőrzések; az ágazati támogatásfelügyeleti bizottságok 59., 167. és 169. cikk szerinti monitoringja; a műveletek 158. cikkben meghatározott kiválasztási folyamata; és a 166. cikkben meghatározott értékelések.

(5)   A Bizottság és a kedvezményezett ország közötti vonatkozó finanszírozási megállapodás részletes végrehajtási szabályokat határoz meg a vagyonkezelői alaphoz történő hozzájárulást illetően. Adott esetben a vonatkozó operatív program is lefektetheti e szabályokat.

A részletes végrehajtási szabályok különösen az alábbiakat érintik:

a)

a kedvezményezett ország hatóságainak kötelezettségei;

b)

jelentéstétel, értékelés és monitoring;

c)

rendelkezések, melyek adott esetben a hozzájárulás összegének vagy egy részének a vonatkozó programhoz történő visszatérítését teszik szükségessé a vagyonkezelői alap felszámolása esetén, a 966/2012/EU, Euratom rendelet 187. cikke (5) bekezdésének megfelelően.

(6)   A vagyonkezelői alaphoz történő hozzájárulással kapcsolatos kiadások a vagyonkezelői alap létrehozásának napjától elszámolhatók.

Záráskor az igazolt költségnyilatkozatban szerepel azon hozzájárulások teljes összege, melyeknél a vagyonkezelői alap irányítótestülete 2017. december 31-ig döntést hozott az alapok egyedi tevékenységekhez való hozzárendeléséről, az adott programterületen és a vonatkozó programban meghatározott célkitűzések szolgálatában.

(7)   A 161. cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésének utolsó mondata nem alkalmazandó a vagyonkezelői alaphoz történő hozzájárulásra vonatkozó, 2012. december 31-ig tett költségvetési kötelezettségvállalásokból származó időközi kifizetésre vonatkozó kifizetési kérelemre.

Az engedélyezésre jogosult nemzeti tisztviselő a 2015. december 31-ig benyújtandó igazolt költségnyilatkozatban hitelesíti, hogy a hozzájárulás kifizetésre került a vonatkozó programban meghatározott vagyonkezelői alap számára.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 210., 2006.7.31., 82. o.

(2)  A Bizottság 2007. június 12-i 718/2007/EK rendelete az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 170., 2007.6.29., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(4)  A Tanács 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).

(5)  2014. december 10-i C(2014) 9615 bizottsági határozat a szíriai válság kezelésére szolgáló uniós regionális alap, a „Madad alap” létrehozásáról.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1080/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (HL L 210., 2006.7.31., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1081/2006/EK rendelete az Európai Szociális Alapról (HL L 210., 2006.7.31., 12. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 231/2014/EU rendelete az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).


20.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2094 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. november 19.)

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (5) bekezdése értelmében a 2015-ös pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (6) bekezdésére,

a Mezőgazdasági Alapok Bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 169. cikke (3) bekezdése értelmében az 1306/2013/EU tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által finanszírozott fellépésekhez kapcsolódó, le nem kötött előirányzatok átvihetők a következő pénzügyi évre. Az ilyen átvitel nem haladhatja meg az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 8. cikkében említett, az előző pénzügyi év során alkalmazott közvetlen kifizetések kiigazításának összegét, és legfeljebb az eredeti előirányzatok 2 %-a lehet. Az említett kiigazítás végső kedvezményezettjei ezzel további kifizetésekben részesülhetnek.

(2)

Az 1306/2013/EU rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a 966/2012/EU, Euratom rendelet 169. cikke (3) bekezdésétől eltérve, a tagállamok visszatérítik a 966/2012/EU, Euratom rendelet 169. cikke (3) bekezdésében említett átvitt előirányzatokat azon végső kedvezményezettek számára, akiket a kiigazítás érintett abban a pénzügyi évben, amelyre az előirányzatokat átvitték. Az említett visszatérítés csak azon tagállamok végső kedvezményezettjeire alkalmazandó, amelyekben az előző pénzügyi évben pénzügyi fegyelmi mechanizmust (4) alkalmaztak.

(3)

A visszatérítendő átvitel összegének meghatározásakor az 1306/2013/EU rendelet 26. cikke (7) bekezdésével összhangban a mezőgazdasági ágazatot érintő válságokra képzett, a rendelet 25. cikkében említett tartaléknak a pénzügyi év végéig válságkezelési intézkedések céljára fel nem használt összegét kell figyelembe venni.

(4)

Az 1227/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének (1) bekezdése értelmében a 433 millió EUR válságtartalék létrehozása céljából pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazandó a 2014. naptári évben végrehajtott közvetlen kifizetésekre. E válságtartalékot nem vették igénybe a 2015-ös pénzügyi évben.

(5)

A tagállamok 2014. október 16. és 2015. október 15. közötti időszakra vonatkozó kiadásigazoló nyilatkozatai alapján a tagállamok által a 2015-ös pénzügyi évben ténylegesen alkalmazott pénzügyi fegyelmi mechanizmus szerinti csökkentés összege 409,8 millió EUR.

(6)

Következésképpen a 966/2012/EU, Euratom rendelet 169. cikke (3) bekezdésének ötödik albekezdése szerinti bizottsági határozatot követően a 2015. évben alkalmazott pénzügyi fegyelem 409,8 millió EUR összegének megfelelő fel nem használt előirányzatokat – amelyek nem haladják meg az eredeti előirányzatok 2 %-át – át lehet vinni a 2016-ös pénzügyi évre.

(7)

Annak érdekében, hogy a fenti előirányzatok végső kedvezményezetteknek történő visszatérítése arányos legyen a pénzügyi fegyelemmel összefüggő kiigazítással, helyénvaló, hogy a Bizottság meghatározza a tagállamok számára a visszatérítéshez rendelkezésre álló összeg nagyságát.

(8)

A rendeletet 2015. december 1-jétől kell alkalmazni annak elkerülése érdekében, hogy a tagállamokat a visszatérítés kapcsán további kifizetésekre kelljen kötelezni. Következésképpen az e rendelet által megállapított összegek véglegesek és az 1306/2013/EU rendelet 41. cikkének (1) bekezdése szerint alkalmazott csökkentések sérelme nélkül alkalmazandók az 1306/2013/EU rendelet 18. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamok kifizető ügynökségeinél 2015 októberében felmerülő kiadásokra vonatkozó havi kifizetésekről szóló határozatban szereplő korrekciókra, valamint az e rendelet 18. cikke (4) bekezdése értelmében végrehajtott csökkentésekre és további kifizetésekre, illetve a záróelszámolási eljárás keretében hozott valamennyi határozatra.

(9)

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 169. cikke (3) bekezdése értelmében a nem lekötött előirányzatok csak a következő pénzügyi évre vihetők át. Helyénvaló tehát, hogy a Bizottság a tagállamok számára az 1306/2013/EU rendelet 26. cikke (5) bekezdése szerinti visszatérítések tekintetében a kiadásokra nézve elszámolhatósági határidőt állapítson meg, figyelembe véve a mezőgazdasági pénzügyi évnek a rendelet 39. cikke szerinti meghatározását.

(10)

Tekintettel a 2014. október 16. és 2015. október 15. közötti időszakra vonatkozó, a 2015-es EMGA költségvetésben szereplő megosztott igazgatás alá tartozó előirányzatok végrehajtásának tagállamok általi bejelentése és e rendelet alkalmazásának 2015. december 1-jei kezdete közötti idő rövidségére, ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet melléklete határozza meg a 966/2012/EU, Euratom rendelet 169. cikke (3) bekezdésének megfelelően a 2015-ös pénzügyi évről átvitelre kerülő, és az 1306/2013/EU rendelet 26. cikke (5) bekezdésének értelmében a tagállamok számára azon végső kedvezményezettek részére való visszatérítésre rendelkezésre bocsátandó előirányzatokat, akiket a 2016-ös pénzügyi évben a kiigazítás érint.

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 169. cikke (3) bekezdése ötödik albekezdésének megfelelően a Bizottság átvitelről szóló határozata állapítja meg az átvitelre kerülő összeg mértékét.

2. cikk

Csak az átvitt előirányzatok visszatérítésével összefüggésben a kedvezményezettek részére 2016. október 16-át megelőzően végrehajtott tagállami kifizetések finanszírozhatók uniós forrásból.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 19-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 347. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).

(4)  Az 1307/2013/EU rendelet 8. cikke (2) bekezdésének értelmében a 2015-ös pénzügyi évben Bulgária, Horvátország és Románia esetében nem alkalmazandó a pénzügyi fegyelmi mechanizmus.

(5)  A Bizottság 2014. november 17-i 1227/2014/EU végrehajtási rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti közvetlen kifizetésekre a 2014. naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási mérték rögzítéséről és a 879/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2014.11.18., 6. o.).


MELLÉKLET

Az átvitt előirányzatok visszatérítésére rendelkezésre álló összegek

(EUR-ban kifejezett összegek)

Belgium

6 288 982

Cseh Köztársaság

10 759 194

Dánia

10 873 619

Németország

58 750 752

Észtország

1 169 016

Írország

12 903 416

Görögország

16 705 610

Spanyolország

53 390 829

Franciaország

88 569 550

Olaszország

31 012 148

Ciprus

358 950

Lettország

1 312 744

Litvánia

3 277 932

Luxemburg

383 255

Magyarország

13 724 881

Málta

34 561

Hollandia

9 323 434

Ausztria

6 729 968

Lengyelország

22 604 718

Portugália

6 448 884

Szlovénia

876 855

Szlovákia

5 282 221

Finnország

5 438 416

Svédország

7 499 878

Egyesült Királyság

36 083 758


20.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2095 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. november 19.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 19-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

50,7

MA

75,7

MK

43,3

ZZ

56,6

0707 00 05

AL

73,2

TR

142,8

ZZ

108,0

0709 93 10

MA

52,9

TR

165,7

ZZ

109,3

0805 20 10

CL

185,6

MA

92,5

TR

83,5

ZZ

120,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

66,7

ZZ

66,7

0805 50 10

TR

97,0

ZZ

97,0

0806 10 10

BR

288,7

EG

234,4

PE

283,2

TR

177,6

ZZ

246,0

0808 10 80

CA

158,0

CL

84,3

MK

29,8

NZ

161,0

ZA

158,6

ZZ

118,3

0808 30 90

BA

92,6

CN

74,3

TR

123,7

ZZ

96,9


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

20.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/13


A TANÁCS (KKBP) 2015/2096 HATÁROZATA

(2015. november 16.)

a bakteriológiai (biológiai) és toxinfegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezmény (BTWC) nyolcadik felülvizsgálati konferenciáján képviselendő európai uniós álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2003. december 12-én elfogadta a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiát, melynek célja többek között a bakteriológiai (biológiai) és toxinfegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezmény (BTWC; a továbbiakban: az egyezmény) megerősítése, az egyezmény betartásának ellenőrzéséről szóló gondolkodási folyamat továbbvitele, az egyezmény egyetemessé tételének és – többek között büntetőjogi jogszabályokkal történő – nemzeti végrehajtásának támogatása, valamint az egyezménynek való megfelelés erősítése.

(2)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (Biztonsági Tanács) 2004. április 28-án egyhangúlag elfogadta az 1540 (2004) sz. határozatot, amely a nemzetközi béke és biztonság elleni fenyegetésnek minősíti a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik terjedését. Az említett határozat rendelkezéseinek végrehajtása hozzájárul az egyezmény végrehajtásához.

(3)

A Biztonsági Tanács 1988. augusztus 26-án elfogadta a 620 (1988) sz. határozatot, amely többek között arra ösztönzi a főtitkárt, hogy a vegyi, bakteriológiai (biológiai) vagy toxinfegyverek lehetséges, a fojtó, mérgező vagy egyéb gázok, valamint a bakteriológiai eszközök hadviselési célokra történő használatának tilalmáról szóló jegyzőkönyv (az 1925. évi genfi jegyzőkönyv) megsértésének minősíthető használatára vonatkozó állítások felvetése esetén haladéktalanul végezzen vizsgálatokat. A Közgyűlés 2006. szeptember 20-án elfogadta a 2006. szeptember 8-i, 60/288 sz. határozatához csatolt, az Egyesült Nemzetek terrorizmus elleni globális stratégiáját, amely szerint az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) tagállamai ösztönzik a főtitkárt, hogy frissítse a szakértők és laboratóriumok jegyzékét, valamint a feltételezett használat megfelelő időben történő és hatékony kivizsgálása céljából rendelkezésére álló technikai iránymutatásokat és eljárásokat.

(4)

A Tanács 2006. február 27-én elfogadta az egyezményre vonatkozó 2006/184/KKBP együttes fellépést (1), melynek célja az egyezmény egyetemessé tételének elősegítése, valamint a részes államok általi végrehajtásának támogatása annak érdekében, hogy a részes államok az egyezményből eredő nemzetközi kötelezettségeiket átültessék saját nemzeti jogszabályaikba és közigazgatási intézkedéseikbe.

(5)

A 2006/184/KKBP együttes fellépéssel párhuzamosan az Európai Unió elfogadta a biológiai és toxinfegyverekre vonatkozó cselekvési tervet (2) is, amelyben a tagállamok vállalták, hogy minden áprilisban beszámolnak bizalomépítő intézkedéseikről az ENSZ-nek, valamint a megfelelő szakértőkről és laboratóriumokról listákat nyújtanak be az ENSZ főtitkárának a vegyi- vagy biológiai fegyverek feltételezett használatával kapcsolatos vizsgálatok megkönnyítése érdekében.

(6)

A Tanács 2006. március 20-án elfogadta az egyezmény hatodik felülvizsgálati konferenciájáról szóló 2006/242/KKBP közös álláspontot (3).

(7)

A Tanács 2008. november 10-én elfogadta az egyezményre vonatkozó 2008/858/KKBP együttes fellépést (4) a következő célokkal: az egyezmény egyetemessé tételének előmozdítása, az egyezmény részes államok általi végrehajtásának támogatása, a bizalomépítő intézkedésekre vonatkozó nyilatkozatok részes államok általi benyújtásának ösztönzése, valamint az egyezménnyel kapcsolatos ülésszakközi folyamat támogatása.

(8)

A Tanács 2011. július 18-án elfogadta az egyezmény hetedik felülvizsgálati konferenciáján képviselendő uniós álláspontról szóló 2011/429/KKBP határozatot (5).

(9)

Az egyezmény hetedik felülvizsgálati konferenciája úgy határozott, hogy további ötéves időszakra (2012–2016) megújítja a végrehajtást támogató egység (a továbbiakban: ISU) megbízatását, és kiterjeszti a feladatkörét a segítségnyújtásra vonatkozó kéréseket és felajánlásokat tartalmazó adatbázis létrehozásáról és fenntartásáról szóló határozat végrehajtására, valamint a részes államok közötti, a kérésekkel és a felajánlásokkal kapcsolatos információcsere elősegítésére, továbbá adott esetben a hetedik felülvizsgálati konferencia által hozott határozatok és ajánlások részes államok általi végrehajtásának támogatására.

(10)

A hetedik felülvizsgálati konferencián született döntés értelmében a nyolcadik felülvizsgálati konferenciát Genfben, legkésőbb 2016-ban fogják megtartani, és ennek alkalmával többek között az alábbiak figyelembevételével kell felülvizsgálni az egyezményt:

i.

az egyezmény szempontjából releváns új tudományos és technikai fejlődés;

ii.

a részes államok által elért eredmények az egyezmény szerinti kötelezettségeknek való megfelelés terén;

iii.

eredmények a hetedik felülvizsgálati konferencián elfogadott határozatok és ajánlások végrehajtása terén.

(11)

A Tanács 2012. július 23-án elfogadta az egyezményre vonatkozó 2012/421/KKBP határozatot (6) a következő célokkal: az egyezmény egyetemessé tételének előmozdítása, az egyezmény részes államok általi végrehajtásának támogatása, a bizalomépítő intézkedésekre vonatkozó nyilatkozatok részes államok általi benyújtásának ösztönzése, valamint az egyezménnyel kapcsolatos ülésszakközi folyamat támogatása.

(12)

Az egyezmény 2016 novembere és decembere között tartandó felülvizsgálati konferenciája fényében indokolt az Unió álláspontjának naprakésszé tétele,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A bakteriológiai (biológiai) és toxinfegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezmény (BTWC; a továbbiakban: az egyezmény) nyolcadik felülvizsgálati konferenciájának előkészítéseként, illetve a konferencia során az Unió különösen azon munkálkodik, hogy a részes államok foglalkozzanak az alábbi prioritásokkal:

a)

az egyezménynek való megfelelés iránti bizalom építése és fenntartása, az e határozatban ismertetett konkrét intézkedések révén;

b)

a nemzeti végrehajtás támogatása, többek között a nem kormányzati szereplőkkel való szorosabb együttműködés kiépítése révén;

c)

az egyezmény VI. és VIII. cikkének megerősítése keretében a biológiai fegyverek és hatóanyagok feltételezett használatának kivizsgálására az ENSZ főtitkára által létrehozott mechanizmus támogatása, a mechanizmus operatív képességeinek továbbfejlesztése révén;

d)

az egyezmény egyetemessé tételének előmozdítása.

Az Unió célja az egyezmény működésének felülvizsgálata, a 2012–2015-ös időszak viszonylatában az ülésszakközi folyamat áttekintése, konkrét intézkedésekre vonatkozó javaslatok tétele, valamint annak áttekintése, hogy miként lehet az egyezményt tovább erősíteni. Ezzel összefüggésben az Unió konkrét javaslatokat fog a 2016-ban megrendezendő nyolcadik felülvizsgálati konferencia elé tárni, azzal a céllal, hogy a konferencia elfogadja azokat.

2. cikk

Az 1. cikkben említett célok elérése érdekében az Unió:

a)

a nyolcadik felülvizsgálati konferencián hozzájárul az egyezmény működésének teljes körű felülvizsgálatához, beleértve a részes államok által az egyezmény keretében tett kötelezettségvállalások megvalósítását, valamint a 2012–2015-ös időszakra vonatkozó ülésszakközi program végrehajtását és eredményeit is;

b)

támogatja, hogy a nyolcadik és a kilencedik felülvizsgálati konferencia közötti időszakban új érdemi munkaprogram kerüljön kidolgozásra, amely pótolja az előző ülésszakközi programok hiányosságait, méghozzá úgy, hogy az egyezmény hatékonyságának erősítése érdekében az említett munkaprogram keretében a további eredmények elérését szolgáló megerősített intézkedéseket fogadnak el;

c)

támogatja az egyezmény kilencedik felülvizsgálati konferenciájának megtartását legkésőbb 2021-ben;

d)

a nyolcadik felülvizsgálati konferencia eredményessége érdekében – a korábbi ilyen konferenciák alkalmával létrehozott keret alapján – konszenzust alakít ki, és támogatja többek között az alábbi lényeges kérdéseket:

i.

bár elismeri, hogy az ellenőrzésre vonatkozóan egyelőre nincs konszenzus, ez az ellenőrzés továbbra is központi eleme a teljes és hatékony leszerelési és nonproliferációs rendszernek, és az Unió munkálkodik azon, hogy azonosítsa azokat a lehetőségeket, amelyek a jövőbeli új ülésszakközi programban – és az azt követő időszakban – hozzájárulhatnak az egyezménynek való megfelelés iránti bizalom növeléséhez, valamint az egyezmény céljának és szándékának hatékony megvalósításához; a részes államoknak képesnek kell lenniük arra, hogy bizonyítsák az egyezménynek való megfelelésüket, méghozzá többek között úgy, hogy a végrehajtási képességeikre, tevékenységeikre és fellépéseikre vonatkozóan interaktív információcserét folytatnak egymással (például kötelező vagy önkéntes nyilatkozatokat tesznek) és fokozottabb átláthatóságra törekednek, egyebek mellett önkéntes és egyéb elfogadott helyszíni intézkedések révén is; a 2012–2015-ös időszakra szóló ülésszakközi program során tett javaslatok és a program eredményei alapul szolgálnak e munkához;

ii.

a nemzeti végrehajtási intézkedéseknek – köztük a közigazgatási, igazságügyi és büntetőjogi jogszabályok –, valamint az egyezmény keretében a patogén mikroorganizmusok és toxinok felett gyakorolt ellenőrzésnek a támogatása és szükség szerinti erősítése; a nemzeti végrehajtás javítását célzó lehetőségekkel és módszerekkel kapcsolatban a következő további fellépéseket lehetne mérlegelni és azokról döntést hozni: a nem kormányzati érdekelt felek bevonása és együttműködés folytatása velük nemzeti, regionális és globális szinten az egyezmény célkitűzéseinek előmozdításában és az egyezmény végrehajtásában betöltött szerepükkel kapcsolatban; a biológiai biztonsági és biológiai védelmi intézkedésekre vonatkozó megfelelő standardok elfogadásának további támogatása; a magán- és a közszférában működő érintett gyakoroló szakemberek tájékoztatása; képzési és oktatási programok mindazon személyeknek, akiknek hozzáférésük van az egyezmény hatálya alá tartozó biológiai hatóanyagokhoz és toxinokhoz; az érintett nemzeti szakemberek körében a felelősségvállalás kultúrájának terjesztése, valamint magatartási kódexek önkéntes kidolgozása, elfogadása és terjesztése; az 1540 (2004) és az 1673 (2006) sz. ENSZ BT-határozat szerinti kötelezettségeknek való megfelelés előmozdítása, amennyiben az a biológiai vagy toxinfegyverek terrorizmus céljával való megszerzése vagy felhasználása veszélyének megszüntetése szempontjából releváns, beleértve a nem állami szereplők olyan anyagokhoz, felszerelésekhez és ismeretekhez való hozzájutásának veszélyét is, amelyek biológiai és toxinfegyverek fejlesztéséhez és gyártásához használhatók;

iii.

valamennyi állam egyetemes csatlakozása az egyezményhez, ideértve egyrészt az egyezményben nem részes államok felszólítását arra, hogy késedelem nélkül csatlakozzanak az egyezményhez és jogilag kötelezzék el magukat a biológiai és toxinfegyverek elterjedésének megakadályozása és e fegyverek leszerelése mellett; másrészt az egyezményhez való csatlakozásukig ezen államok ösztönzését arra, hogy megfigyelőként vegyenek részt az egyezmény részes államainak ülésein, és önkéntes alapon hajtsák végre annak rendelkezéseit; harmadrészt az egyetemessé tételre vonatkozóan egy olyan cselekvési terv elfogadásának ajánlását, amelyet az ISU koordinál, és amelynek értékelésére az ülésszakközi ülések keretében külön üléseken kerül sor;

iv.

törekvés arra, hogy – többek között az egyezmény egyetemessé tételével – a biológiai és toxinfegyverek tilalmát a nemzetközi jog általánosan kötelező erejű szabályává nyilvánítsák;

v.

törekvés az átláthatóság fokozására és az egyezménynek való megfelelés iránti bizalom megteremtésére, többek között a jelenlegi bizalomépítő intézkedések szükséges és megvalósítható felülvizsgálata révén; az Unió készen áll arra, hogy a bizalomépítő intézkedések megerősítésén munkálkodjon, és ennek érdekében azonosítsa, hogy milyen eszközökkel tehetők a bizalomépítő intézkedések közvetlenül még relevánsabbá az átláthatóság, valamint a kételyek és aggodalmak elkerülése központi célkitűzéseinek a szempontjából; az önkéntes kölcsönös felülvizsgálati folyamat támogatásának folytatása – mivel az értékes eszköze a részes államok közötti átláthatóság növelésének, és ezáltal az egyezménynek való megfelelés iránti bizalom és a nemzeti végrehajtás erősítésének –, méghozzá a bevált gyakorlatok megosztása, az érdekelt feleknek a végrehajtással kapcsolatos kötelezettségekről való tájékoztatása, valamint az e téren folytatott nemzetközi együttműködés fokozása révén;

vi.

az ENSZ főtitkára által a vegyi és biológiai fegyverek feltételezett használatának kivizsgálására létrehozott mechanizmus operatív képességeinek erősítése, többek között a képzett szakemberek körének bővítése, valamint a képzések, illetve a szimulációs és a terepgyakorlatok számának növelése révén; a külön végzett munka segíthet megerősíteni az egyezmény VI. cikkét, valamint közvetve annak VII. cikkét;

vii.

határozathozatal a megfelelő szervezetekkel az egyezmény VII. cikkének keretében biztosítandó segítségnyújtásról és koordinációról a biológiai vagy toxinfegyverek feltételezett használata esetén a részes államok részéről érkező kérések nyomán, ideértve a nemzeti betegségfelügyeleti, -felismerési és -diagnosztikai képességek fejlesztését, valamint a nemzeti közegészségügyi rendszereknek – mint a védelem első vonalának – javítását;

viii.

az egyezmény X. cikkével összefüggő együttműködés és segítségnyújtás átláthatóságának fokozása, valamint az egyéb nemzetközi szervezetek megbízatásának, munkájának és szakértemének figyelembevétele; az Unió a különböző segítségnyújtási programjain keresztül továbbra is támogatni fogja az egyezmény X. cikkének konkrét végrehajtását, és kész folytatni olyan egyetértési megállapodások kidolgozását, amelyek az alapját képezik az egyezmény keretében folytatott békés célú együttműködéssel összefüggő hatékony fellépésnek; további fellépéseket lehetne mérlegelni és döntéseket lehetne hozni a következőkkel kapcsolatban: a nemzetközi együttműködés javítása, segítségnyújtás és információcsere a biológiai tudományok és a békés célú technológia területén, valamint a betegségek felügyeletére, felismerésére, diagnózisára és a fertőző betegségek terjedésének megállítására irányuló kapacitásépítés előmozdítása; az Unió folytatja a jelenlegi együttműködési és segítségnyújtási adatbázis működésének támogatását és adott esetben törekszik fokozni annak hasznosságát; többek között a G7 globális partnerségi programok, a releváns uniós programok és a globális egészségvédelmi program azon célkitűzéseinek támogatása, amelyek a nemzetközi egészségügyi szabályok végrehajtásának, valamint a leszerelésnek, továbbá az érzékeny anyagok, létesítmények és adott esetben a különleges szakértelem ellenőrzésének és biztonságának a támogatására irányulnak;

ix.

az egyezményre nézve potenciálisan hatással bíró, releváns tudományos és technológiai fejlődés gyakoribb és célirányosabb értékelési folyamatának támogatása; ez a folyamat magában foglalhatja az ISU keretében létrehozott állandó tudományos és technológiai tanácsadó funkciót, valamint egy alaposabb felülvizsgálati folyamatot, amely az új ülésszakközi munkaprogram központi eleme lenne, hogy így a releváns fejlemények, valamint a nemzetközi tudományos intézmények és a részes államok által végzett munka integráltabb és jobban összehangolt módon legyen lefedhető.

3. cikk

Az egyezménynek való megfelelés megerősítése érdekében az Unió előmozdítja, hogy a bizalomépítő intézkedésekre vonatkozó űrlapok relevánsabbak és átfogóbbak legyenek, méghozzá a következők révén:

a)

a bizalomépítő intézkedésekre vonatkozó, évenként benyújtott űrlapoknak, mint a végrehajtásra és a megfelelésre vonatkozó rendszeres nemzeti nyilatkozattétel eszközeinek a vizsgálata, és azok továbbfejlesztése azzal a céllal, hogy továbbra is betöltsék ezt a funkciót;

b)

a bizalomépítő intézkedésekre vonatkozó űrlapok lehető legnagyobb fokú egyszerűsítése és a potenciálisan félreértésre okot adó tényezők kiküszöbölése;

c)

az ISU támogatása abban, hogy vállaljon nagyobb szerepet a nemzeti kapcsolattartók támogatásában bizalomépítő intézkedéseik összeállításakor, és tegye ezt regionális szemináriumok és a bizalomépítő intézkedésekre vonatkozó űrlapoknak az elektronikus formában történő benyújtására vonatkozó képzés formájában;

d)

törekvés a bizalomépítő intézkedésekben való részvételnek, valamint azok minőségének és átfogó jellegének a növelésére, a bizalomépítő intézkedések elektronikus benyújtására szolgáló eszköz funkcióinak bővítése révén, valamint azáltal, hogy mind a benyújtásra szolgáló elektronikus eszközt, mind a bizalomépítő intézkedésekre vonatkozó útmutatót az ENSZ valamennyi hivatalos nyelvén elérhetővé teszik az egyezmény honlapján.

4. cikk

Az 1. cikkben megállapított célokon túl az Unió támogatja az ISU szerepének megerősítését. Az Unió így különösen támogatja a következőket:

a)

az ISU megbízási időszakának meghosszabbítása további öt évvel;

b)

az ISU megbízatásának kiegészítése további tevékenységekkel egy felülvizsgált és megerősített ülésszakközi munkaprogram keretében végzett munka támogatása érdekében, az alábbi 5. cikkben javasoltaknak megfelelően;

c)

hatékonyabb rendszer kidolgozása a tudományos és technológiai fejlődésnek és annak az egyezményre gyakorolt hatásainak a nyomon követésére, többek között az ISU keretén belül egy – tudományos és technológiai vonatkozású kérdésekkel foglalkozó – állandó tanácsadó és összekötő funkció létrehozásával;

d)

az egyezmény egyetemessé tételére irányuló cselekvési terv elfogadása, amelynek végrehajtását az ISU koordinálná;

e)

az ISU megbízása azzal a feladattal, hogy támogassa a részes államok nemzeti kapcsolattartóit a 3. cikkben említett bizalomépítő intézkedésekre vonatkozó űrlapoknak az összeállításában és benyújtásában;

f)

az ISU jelenlegi személyzetének megfelelő mértékű bővítése, hogy meg tudja valósítani az új célkitűzéseket és el tudja végezni az e cikkben említett tevékenységeket.

5. cikk

Az ülésszakközi program felülvizsgálatának és megerősítésének támogatása érdekében az Unió különösen:

a)

az alábbi témákat támogatja az új ülésszakközi program keretében ülésszakközi témaként vagy külön munkacsoport keretében megvitatandó témaként vagy mindkettőként:

i.

nemzeti végrehajtás és megfelelés;

ii.

a nyolcadik felülvizsgálati konferenciát követően a bizalomépítő intézkedéseket célzó további munka;

iii.

az egyezmény VII. cikke szerinti segítségnyújtás és együttműködés;

iv.

tudományos és technológiai fejlődés;

v.

a tanácsadó bizottsági eljárás felülvizsgálata;

vi.

egyetemessé tétel a 6. cikkben javasoltak szerint;

b)

a biológiai biztonsági és biológiai védelmi nemzeti szabályozási keretek fejlesztésének támogatása; bár a laboratóriumokra vonatkozó megfelelő biológiai biztonsági és biológiai védelmi standardok semmiképpen nem helyettesíthetik a megfelelési rendszert, az ilyen standardok elfogadása és előmozdítása hosszú távon segítséget nyújthat az egyes részes államoknak az egyezmény szerinti kötelezettségeik teljesítésében; az említett standardok – más intézkedésekkel együtt – hasznos eszközei lehetnek a megfelelés bemutatásának is; az egyezmény keretein belül e kérdésnek – többek közt az érintett laboratóriumokkal, a biológiai biztonsággal foglalkozó egyesületekkel és az iparággal való – megvitatása az új ülésszakközi munkaprogram részét képezhetné;

c)

az egyezménnyel összefüggésben és a részes államok bevonásával végzett önkéntes kölcsönös felülvizsgálati gyakorlatok támogatása; a kölcsönös felülvizsgálati gyakorlatok célja, hogy javítsák a nemzeti végrehajtást és eloszlassák az egyezménynek való megfeleléssel kapcsolatos aggályokat, méghozzá oly módon, hogy a részes államok egymás között információt cserélnek és növelik az átláthatóságot többek között a végrehajtási képességeik, tevékenységeik és fellépéseik, valamint a megfelelés iránti szándékuk tekintetében;

d)

az ülésszakközi folyamat döntéshozó ereje megerősítésének támogatása a lehetőségek feltárásával, mint például az egyes konkrét munkaterületekre vonatkozó egyértelmű döntéshozatali hatáskörök meghatározásával.

6. cikk

Az egyezmény egyetemessé tételének támogatása érdekében az Unió:

a)

támogatja egy, az egyetemessé tételről szóló, konkrét intézkedéseket és tevékenységeket tartalmazó, az ISU által koordinált cselekvési terv elfogadását; a cselekvési terv többek között olyan tevékenységeket foglalhatna magában, mint tájékoztató rendezvények, közös demarsok, a vonatkozó dokumentumok lefordítása, ösztönző tevékenységek, például információcsere a segítségnyújtási ajánlatokkal kapcsolatban; a cselekvési tervet a részes államok minden találkozója során értékelnék, és szükség esetén módosítanák;

b)

támogatja, hogy az ülésszakközi folyamat során az egyetemessé tételről külön üléseket vagy munkacsoporti találkozókat tartsanak az egyes szereplők közötti, a tájékoztató rendezvényeket illető koordináció, valamint a regionális kezdeményezések tervezése érdekében.

7. cikk

Az Unió támogatja azokat az erőfeszítéseket, amelyek a vegyi és biológiai fegyverek feltételezett használatának kivizsgálására az ENSZ főtitkára által létrehozott mechanizmus megerősítését célozzák, és ezen belül is különösen a mechanizmus rendelkezéseinek hatékony alkalmazását biztosító erőfeszítéseket, valamint az ennek érdekében tett gyakorlati lépéseket, így például a képzési programok támogatását – a gyakorlatok rendezését is beleértve – és egy analitikai laboratóriumi rendszer kifejlesztését.

8. cikk

Az Unió a nyolcadik felülvizsgálati konferencián támogatni fogja az egyezmény VII. cikkének megerősítésére irányuló erőfeszítéseket, figyelembe véve mindazon egyéb erőfeszítéseket is, amelyek a fertőző betegségek kitörésének kezelését szolgáló nemzetközi képességek fejlesztését szolgálják.

9. cikk

Az Uniónak az e határozatban említett célokból folytatott fellépése a következőkre terjed ki:

a)

az e határozatban meghatározott álláspont alapján az Unió és annak tagállamai a nyolcadik felülvizsgálati konferencián az egyezmény részes államai által megvitatandó konkrét, gyakorlati és megvalósítható intézkedésekre vonatkozó javaslatokat tesznek az egyezmény végrehajtásának hatékony előmozdítására;

b)

a főképviselő, illetve az Unió küldöttsége adott esetben demarsokat fogalmaz meg;

c)

a főképviselő, illetve az Uniónak az ENSZ-hez delegált küldöttsége nyilatkozatokat tesz a nyolcadik felülvizsgálati konferenciát megelőzően és annak során.

10. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  A Tanács 2006/184/KKBP együttes fellépése (2006. február 27.) a biológiai és toxinfegyverek betiltásáról szóló egyezménynek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia keretében történő támogatásáról (HL L 65., 2006.3.7., 51. o.).

(2)  HL C 57., 2006.3.9., 1. o.

(3)  A Tanács 2006/242/KKBP közös álláspontja (2006. március 20.) a biológiai és toxinfegyverek betiltásáról szóló egyezmény (BTWC) 2006. évi felülvizsgálati konferenciájáról (HL L 88., 2006.3.25., 65. o.).

(4)  A Tanács 2008/858/KKBP együttes fellépése (2008. november 10.) a biológiai és toxinfegyverek betiltásáról szóló egyezménynek (BTWC) a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról (HL L 302., 2008.11.13., 29. o.).

(5)  A Tanács 2011/429/KKBP határozata (2011. július 18.) a bakteriológiai (biológiai) és toxinfegyverek fejlesztésének, gyártásának és tárolásának eltiltásáról és megsemmisítéséről szóló egyezmény (BTWC) részes államainak hetedik felülvizsgálati konferenciáján képviselendő európai uniós álláspontról (HL L 188., 2011.7.19., 42. o.).

(6)  A Tanács 2012/421/KKBP határozata (2012. július 23.) a biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezménynek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia keretében történő támogatásáról (HL L 196., 2012.7.24., 61. o.).


20.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2097 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. október 26.)

az „Integrált Szén-dioxid-figyelő Rendszer” európai kutatási infrastruktúra-konzorcium (ICOS ERIC) létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről szóló, 2009. június 25-i 723/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Holland Királyság, a Norvég Királyság és a Svéd Királyság arra kérték a Bizottságot, hogy hozza létre az „Integrált Szén-dioxid-figyelő Rendszer” európai kutatási infrastruktúra-konzorciumot (ICOS ERIC). A Svájci Államszövetség megfigyelőként részt fog venni az ICOS ERIC-ben.

(2)

A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Holland Királyság, a Norvég Királyság és a Svéd Királyság megállapodtak abban, hogy a Finn Köztársaság lesz az ICOS ERIC fogadó tagállama.

(3)

A Bizottság a 723/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban elbírálta a kérelmet, és megállapította, hogy teljesülnek a rendeletben megállapított követelmények.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 723/2009/EK rendelet 20. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Létrejön az ICOS-ERIC elnevezésű „Integrált Szén-dioxid-figyelő Rendszer” európai kutatási infrastruktúra-konzorcium.

(2)   Az ICOS ERIC alapszabályát a melléklet tartalmazza. Az alapszabály folyamatosan frissül, és az ICOS ERIC honlapján és a létesítő okirat szerinti székhelyén nyilvánosan hozzáférhető.

(3)   Az alapszabály azon alapvető elemeit, amelyek módosításához a 723/2009/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság jóváhagyása szükséges, az 1., 2., 16., 18., 19., 22., 23. és 24. cikke tartalmazza.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 206., 2009.8.8., 1. o.


MELLÉKLET

AZ „INTEGRÁLT SZÉN-DIOXID-FIGYELŐ RENDSZER” EURÓPAI KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA-KONZORCIUM (ICOS ERIC) ALAPSZABÁLYA

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

A NORVÉG KIRÁLYSÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

a továbbiakban együttesen: tagok,

valamint

A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG,

a továbbiakban: megfigyelő,

MIVEL a tagok meg vannak győződve arról, hogy az emberi eredetű üvegházhatásúgáz-kibocsátásból (ÜHG-kibocsátás) fakadó éghajlatváltozás kezelése globális kihívás, és hogy kutatás és folyamatos, hosszú távú megfigyelések szükségesek a kibocsátásoknak (köztük az ÜHG-kibocsátásnak) és nyelőknek, valamint azok földi rendszerekre gyakorolt hatásainak és a probléma kezelési lehetőségeinek a jobb megértéséhez;

FIGYELEMBE VÉVE azt, hogy az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCCC) és az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) munkájának támogatásához az alapvető fontosságú éghajlati változókat, többek között az ÜHG-ket, meg kell figyelni;

HANGSÚLYOZVA, hogy az UNFCCC felszólítja tagjait, hogy a Föld-megfigyelési rendszerek globális rendszerének (GEOSS) éghajlat-megfigyelési komponense, a Globális Éghajlat-megfigyelési Rendszer (GCOS) keretében együttműködve ösztönözzék az ÜHG módszeres megfigyelését és abban működjenek együtt;

ELISMERVE a nemzeti ÜHG-kutatás és az azon belüli megfigyelési kapacitások fontosságát, valamint az uniós szintű koordináció kialakításának – nevezetesen egy „Integrált Szén-dioxid-figyelő Rendszer” európai kutatási infrastruktúra-konzorcium létrehozásának – a szükségességét;

MIVEL a tagok az ÜHG nagy pontosságú és hosszú távú megfigyelésének fejlesztése révén lehetővé kívánják tenni az ÜHG-források és -nyelők regionális paramétereit, az azok kialakulásához vezető emberi és természetes tényezőket, valamint az ellenőrző mechanizmusoknak a jobb megértését szolgáló kutatást;

MIVEL a tagok az ICOS-adatokat széles körű felhasználói közösségek számára hozzáférhetővé kívánják tenni, össze kívánják kapcsolni a technológiai fejlesztést ösztönző kutatást, képzést és innovációt,valamint független adatokkal kívánnak hozzájárulni az emissziókataszterek elemzéséhez;

FELKÉRVE az Európai Bizottságot az ICOS-infrastruktúra európai kutatási infrastruktúra-konzorciumként (ICOS ERIC) történő létrehozására,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Elnevezés, székhely és munkanyelv

(1)   Létrejön az „Integrált Szén-dioxid-figyelő Rendszer” európai kutatási infrastruktúra-konzorcium (ICOS ERIC).

(2)   Az ICOS ERIC törvényes székhelye Finnországban (a továbbiakban: fogadó állam), Helsinkiben található.

(3)   Az ICOS ERIC munkanyelve az angol.

2. cikk

Feladatok és tevékenységek

(1)   Az ICOS ERIC fő feladata egy decentralizált „Integrált Szén-dioxid-figyelő Rendszer” kutatási infrastruktúra (ICOS RI) létrehozása, továbbá az ICOS RI műveleteinek koordinálása, az információk továbbítása az ICOS RI-től a felhasználói közösségeknek, valamint az ÜHG-megfigyelési rendszerekből érkező adatok integrálása és elemzése.

(2)   Az ICOS ERIC az ÜHG-kibocsátás és -nyelők, valamint az azok kialakulásához vezető folyamatok többlépcsős elemzéséhez biztosítja a koherens és pontos adatokhoz való hatékony hozzáférést azáltal, hogy a mérési protokollok révén hosszú távú adatokat és adattermékeket bocsát rendelkezésre. A kutatás, a képzés és az innováció összekapcsolása révén ösztönözni kell az ÜHG-vel összefüggő technológiai fejlesztéseket és demonstrációs tevékenységeket. Az ICOS ERIC feladata, hogy e célból különböző tevékenységeket végezzen és koordináljon, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:

a)

a légköri ÜHG-koncentráció, valamint a szárazföldi és óceáni ÜHG-forgalom mennyiségi meghatározása Európában és az európai érdekek szempontjából fontos régiókban, többek között az Atlanti-óceán északi körzetében;

b)

az európai kutatási programok és projektek elősegítése;

c)

a tudás és/vagy a kutatók mobilitásának előmozdítása az Európai Kutatási Térségben (ERA), valamint a szellemi képességek kihasználásának fokozása az Unió valamennyi tagállamában;

d)

az ÜHG-koncentráció és -forgalom minőségi és költséghatékony mérésére vonatkozó, az európai határokon kívül is ösztönözendő technológiák és protokollok kifejlesztésének koordinálása és támogatása;

e)

az ÜHG-vel kapcsolatos szakpolitika és döntéshozatal szempontjából releváns információk kellő időben történő megosztása;

f)

a légkör összetételének globális szintjeivel összefüggő, a szénmegkötést és/vagy ÜHG-kibocsátás csökkentését célzó intézkedések – többek között a források és nyelők földrajzi régiók és tevékenységi ágazatok szerinti elosztása – elemzésének megkönnyítése;

g)

az ICOS RI azon céljának elősegítése, hogy mintát dolgozzon ki a hasonló integrált és működőképes, az Európán kívülre is kiterjedő ÜHG-megfigyelési hálózatok jövőbeli fejlesztéséhez;

h)

az ICOS RI valamennyi komponensének tevékenységeire, stratégiai irányultságára és működésére vonatkozóan külső értékelő által végzett tudományos és igazgatási szempontú értékelés.

(3)   Az ICOS ERIC nem törekszik gazdasági haszonszerzésre. Az innováció, valamint a tudás- és technológiaátadás további előmozdítása érdekében azonban korlátozott mértékben végezhet gazdasági tevékenységet mindaddig, amíg ez a fő tevékenységgel szorosan összefügg, és nem veszélyezteti annak megvalósítását.

2. FEJEZET

TAGOK ÉS MEGFIGYELŐK

3. cikk

Tagok, megfigyelők és képviselő jogalanyok

(1)   Az ICOS ERIC tagjai, illetőleg megfigyelői lehetnek:

a)

az Európai Unió tagállamai,

b)

a társult országok;

c)

a társult országoktól eltérő harmadik országok;

d)

a kormányközi szervezetek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett jogalanyok akkor lehetnek az ICOS ERIC tagjai, ha hozzájárulnak az ICOS ERIC működtetéséhez és/vagy befogadják a központi ICOS-létesítményt és/vagy az ICOS nemzeti hálózatait.

(3)   Az ICOS ERIC tagsága legalább egy tagállamból és két további országból áll; ez utóbbiak lehetnek tagállamok vagy társult országok.

(4)   A tagállamoknak és a társult országoknak a közgyűlésben együttesen rendelkezniük kell a szavazati jogok többségével. A közgyűlés meghatározza mindazokat a módosításokat, amelyek a szavazati jogok tekintetében szükségesek ahhoz, hogy az ICOS ERIC megfeleljen az említett követelménynek.

(5)   Valamely tagot vagy megfigyelőt képviselheti az erre a célra saját maga által kiválasztott és saját szabályai és eljárásai alapján kijelölt egy vagy több közszektorbeli jogalany, beleértve a régiókat vagy a közfeladatot ellátó magánszektorbeli jogalanyokat is. A tag vagy megfigyelő írásban értesíti a közgyűlés elnökét a képviselő jogalannyal kapcsolatos minden változásról.

(6)   A tagokat és a megfigyelőket, valamint az őket képviselő jogalanyokat az 1. mellékletben található lista tartalmazza. Az 1. mellékletet a közgyűlés elnökének vagy az általa felhatalmazott személynek kell naprakészen tartania.

4. cikk

Tagok és megfigyelők felvétele

(1)   A tagok felvétele megfelel a következő feltételeknek:

a)

a 3. cikk (2) bekezdésében említett jogalany írásos kérelmet nyújt be a közgyűlés elnökének;

b)

a kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a kérelmező hogyan fog részt venni az ICOS RI-ben és hozzájárulni az ICOS ERIC 2. cikk szerinti feladatainak és tevékenységeinek ellátásához, valamint hogyan fogja teljesíteni a 6. cikk (2) bekezdésében említett kötelezettségeit;

c)

az új tagok felvételét a közgyűlésnek jóvá kell hagynia.

(2)   A megfigyelők felvétele megfelel a következő feltételeknek:

a)

a 3. cikk (3) bekezdésében említett jogalany írásos kérelmet nyújt be a közgyűlés elnökének;

b)

a kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a kérelmező hogyan fog részt venni az ICOS RI-ben, hozzá fog-e járulni az ICOS ERIC 2. cikk szerinti feladatainak és tevékenységeinek ellátásához, valamint hogyan fogja teljesíteni a 6. cikk (4) bekezdésében említett kötelezettségeit;

c)

a megfigyelők csatlakozását a közgyűlésnek jóvá kell hagynia.

(3)   A megfigyelők felvétele legfeljebb hároméves időszakra történik. A közgyűlés a kezdeti időszakot – a megfigyelő kérésére – egyszer, azonos időtartamra meghosszabbíthatja. A közgyűlés kivételes esetekben hozzájárulhat a megfigyelői jogviszony egynél többszöri meghosszabbításához.

5. cikk

Tag vagy megfigyelő kilépése/A tagsági és a megfigyelői jogviszony megszűnése

(1)   Az ICOS ERIC létrehozásáról szóló bizottsági határozat hatálybalépésétől számított öt éven belül nincs mód tagkilépésre, kivéve, ha a közgyűlés elfogadja a tag korábbi időpontban történő kilépésére irányuló kérelmét.

(2)   Az (1) bekezdésben említett időtartamot követően a tagok a pénzügyi év végén kiléphetnek, feltéve, hogy kilépési szándékukat bejelentik azáltal, hogy a közgyűlés elnökének tizenkét hónappal korábban erre vonatkozó hivatalos kérelmet nyújtanak be.

(3)   A megfigyelők a pénzügyi év végén kiléphetnek, feltéve, hogy kilépési szándékukat bejelentik és a közgyűlés elnökének hat hónappal korábban erre vonatkozó hivatalos kérelmet nyújtanak be.

(4)   A kilépő tagnak, illetve megfigyelőnek a kilépést megelőzően vállalt összes – többek között pénzügyi – kötelezettségét teljesítenie kell.

(5)   A következő feltételek együttes teljesülése esetén a közgyűlés bármely tag tagsági és bármely megfigyelő megfigyelői jogviszonyát megszüntetheti:

a)

a tag vagy megfigyelő súlyosan megszegte egy vagy több, ezen alapszabályból fakadó kötelezettségét;

b)

a tag vagy megfigyelő a kötelezettségszegést az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított hat hónapon belül nem orvosolta; valamint

c)

a tagnak vagy megfigyelőnek lehetősége volt arra, hogy a közgyűlés előtt kifejtse a jogviszony megszüntetésére vonatkozó határozathozatallal kapcsolatos álláspontját.

6. cikk

A tagok és a megfigyelők jogai és kötelezettségei

(1)   A tagok jogosultak különösen arra, hogy:

a)

kinevezzék a képviselő jogalanyokat;

b)

részt vegyenek és szavazzanak a közgyűlésen;

c)

hozzáférjenek az ICOS ERIC által koordinált, a kutatóközössége számára rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokhoz és tevékenységekhez.

(2)   Minden tag köteles:

a)

megfizetni a 2. mellékletben meghatározott éves tagsági hozzájárulást;

b)

képviselőit a közgyűlésen való részvétel tekintetében teljes képviseleti joggal felruházni;

c)

gondoskodni az nemzeti ICOS-hálózatok tevékenységeire vonatkozó releváns előírások és eszközök elfogadásáról;

d)

biztosítani a befogadott nemzeti ICOS-hálózatok tevékenységeihez és központi ICOS-létesítményekhez szükséges infrastruktúrát és forrásokat;

e)

ösztönözni az ICOS ERIC által koordinált adatok és szolgáltatások terjesztését országa kutatói körében, és összegyűjteni a felhasználói visszajelzéseket és igényeket.

(3)   A megfigyelők jogosultak különösen arra, hogy:

a)

kinevezzék a képviselő jogalanyokat;

b)

a közgyűlésen szavazati jog nélkül részt vegyenek.

A megfigyelőket a közgyűlés a belső szabályzat által meghatározott eljárásnak megfelelően egyéb jogokkal is felruházhatja.

(4)   Minden megfigyelő köteles:

a)

megfizetni a 2. mellékletben meghatározott éves megfigyelői hozzájárulást;

b)

teljesíteni a közte és az ICOS ERIC között megtárgyalt és a közgyűlés által jóváhagyott egyéb más kötelezettségeket.

3. FEJEZET

AZ ICOS ERIC IRÁNYÍTÁSA ÉS IGAZGATÁSA

7. cikk

Irányítás

(1)   Az ICOS ERIC a következő szervekből áll: közgyűlés, tudományos tanácsadó bizottság, etikai tanácsadó bizottság, valamint főigazgató, akinek munkáját az ICOS kutatási infrastruktúra-bizottság segíti. A közgyűlés, amennyiben szükségesnek tartja, létrehozhat további tanácsadó testületeket is.

(2)   Az ICOS ERIC, valamint a központi ICOS-létesítmények és a nemzeti ICOS-hálózatok igazgatásáért felelős jogalanyok között a szerepek és feladatok – beleértve a pénzügyi kötelezettségeket is – leírását tartalmazó külön megállapodásokat kell kötni.

8. cikk

Közgyűlés: Összetétel, ülések és eljárások

(1)   Az ICOS ERIC irányító szerve a közgyűlés, amelyet az ICOS ERIC tagjainak és megfigyelőinek képviselői alkotnak. Minden tagnak legfeljebb három képviselője lehet. A megfigyelőt a közgyűlésen egy jogalany képviselheti.

(2)   A közgyűlésnek kétéves – kétszer meghosszabbítható – időtartamra elnököt és alelnököt kell választania a képviselők közül.

(3)   A közgyűlést az elnök hívja össze, és azon ellátja az elnöki teendőket. Távollétében a közgyűlésen az elnöki teendőket az alelnök látja el.

(4)   A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik és felel az ICOS ERIC átfogó vezetéséért és felügyeletéért, valamint dönt az ICOS RI stratégiai irányultságáról és szerkezetéről.

(5)   Rendkívüli közgyűlést a tagok legalább egyharmada kezdeményezhet.

(6)   A tagok képviseltethetik magukat egy másik taggal, ha arról írásban értesítik a közgyűlés elnökét. Egy tag csak egyetlen másik tagot képviselhet.

(7)   A közgyűlés határozatait írásos eljárással is meghozhatja.

(8)   A közgyűlés elfogadja eljárási szabályzatát.

9. cikk

Szavazati jog

(1)   Minden tag legalább egy szavazattal rendelkezik, amely egy központi ICOS-létesítményt, a szén-dioxid-portált vagy a központi irodát befogadó tag esetében egy további szavazattal, a négy, ezen belül legalább két különböző típusú (légkör-, ökoszisztéma- vagy óceán-figyelő állomás), 1. osztályba tartozó ICOS-állomást befogadó tag esetében szintén egy további szavazattal bővül. Minden tag legfeljebb három szavazattal rendelkezhet.

(2)   A több mint egy szavazattal rendelkező tagok szavazatukat nem adhatják le megosztva.

(3)   Az elnöknek, illetve távollétében az alelnöknek nincs szavazati joga. Az elnököt/alelnököt adó tag jelölhet egy másik képviselőt is.

10. cikk

Határozatok

(1)   A határozatképességhez az szükséges, hogy az összes tag kétharmada képviselve legyen.

(2)   A következő ügyekről a közgyűlés csak a képviselt tagok egyhangú szavazatával dönthet:

a)

az ICOS ERIC alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatok;

b)

az ICOS ERIC végelszámolása és felszámolása.

(3)   A következő ügyekről a közgyűlés a képviselt tagok kétharmados többségű szavazatával dönt:

a)

az ICOS ERIC éves beszámolójának jóváhagyása;

b)

az ICOS RI éves tevékenységi jelentésének elfogadása;

c)

az éves munkaprogramok jóváhagyása a központi ICOS-létesítmények költségvetésének és indikatív ötéves költségvetési tervének figyelembevételével;

d)

az éves költségvetés jóváhagyása;

e)

az ICOS ERIC stratégiájának jóváhagyása;

f)

saját eljárási szabályzatának elfogadása;

g)

belső szabályzatának elfogadása;

h)

a főigazgató kinevezése és felmentése, valamint az ICOS kutatási infrastruktúra-bizottság tagjainak kinevezése és felmentése;

i)

az ICOS ERIC tudományos tanácsadó bizottság kinevezése és felmentése;

j)

az új tagok és megfigyelők jóváhagyása;

k)

a tagság vagy a megfigyelői jogviszony megszűnése;

l)

az ICOS RI tevékenységei szempontjából nagy jelentőségű főbb megállapodások jóváhagyása;

m)

tanácsadó testületek létrehozása;

n)

az ICOS ERIC megbízatási idejének meghosszabbítása.

(4)   A közgyűlés következő ügyekben hozott határozataihoz a) a képviselt tagok kétharmados többségű szavazata, és b) a legutóbbi lezárt pénzügyi évre fizetett éves tagsági hozzájárulások kétharmados többsége szükséges:

a)

az éves tagsági hozzájárulások mértéke. A hozzájárulási szerkezetnek az ICOS RI valamely komponensének (központi iroda, szén-dioxid-portál vagy egy központi ICOS-létesítmény) támogatását célzó hozzájárulás megnövekedését eredményező megváltoztatásához az érintett létesítményt befogadó tag, illetve tagok jóváhagyása szükséges;

b)

a központi ICOS-létesítményeket az ICOS RI tevékenységei szempontjából alapvető fontosságúnak elismerő határozat;

c)

valamely tag 5. cikk (1) bekezdése szerinti időtartam lejárta előtti kilépésének jóváhagyása.

(5)   A közgyűlés minden egyéb határozatának a meghozatala a képviselt tagok szavazatainak egyszerű többségével történik.

11. cikk

Főigazgató

(1)   Az ICOS ERIC főigazgatóját a közgyűlés nevezi ki az általa meghatározott eljárás szerint. A főigazgató megbízatása öt évre szól és kétszer meghosszabbítható.

(2)   A főigazgató az ICOS ERIC törvényes képviselője.

(3)   A főigazgató ellátja az ICOS ERIC mindennapi irányítását és felel a közgyűlés határozatainak – beleértve az éves munkatervet és az éves költségvetést – végrehajtásáért, valamint az ICOS RI tevékenységeinek felügyeletéért és koordinálásért.

(4)   A főigazgató az ICOS ERIC törvényes székhelyén tevékenykedik, és feladata a központi iroda és a szén-dioxid-portál személyzetének és tevékenységeinek az ICOS ERIC költségvetésével összhangban történő igazgatása.

12. cikk

Tudományos tanácsadó bizottság

(1)   A közgyűlés létrehoz egy független tudományos tanácsadó bizottságot.

(2)   A tudományos tanácsadó bizottság tagjairól és eljárási szabályzatáról a közgyűlés dönt, és azokat a belső szabályzat tartalmazza.

(3)   A tudományos tanácsadó bizottság:

a)

felügyeli az ICOS RI tevékenységeinek tudományos minőségét;

b)

visszajelzést ad és ajánlásokat tesz az ICOS RI tevékenységeinek fejlesztéséhez;

c)

évente ajánlásokat nyújt be a közgyűlésnek.

13. cikk

Etikai tanácsadó bizottság

(1)   A közgyűlés létrehoz egy független etikai tanácsadó bizottságot, amely etikai kérdésekben tanácsot ad, és rendszeres időközönként jelentést készít. Az etikai tanácsadó bizottság három–öt független tagból áll.

(2)   Az etikai tanácsadó bizottság tagjairól és eljárási szabályzatáról a közgyűlés dönt és azokat a belső szabályzat tartalmazza.

14. cikk

Az ICOS kutatási infrastruktúra-bizottság

(1)   Az ICOS ERIC rendelkezik egy ICOS kutatási infrastruktúra-bizottsággal (ICOS RI-bizottság). Az ICOS RI-bizottságnak tagja a központi iroda, a szén-dioxid-portál, minden egyes központi ICOS-létesítmény és minden egyes – a nemzeti ICOS-hálózatok tudományos és műszaki szakértőiből álló – figyelőállomási közgyűlés egy-egy képviselője.

(2)   Az ICOS RI-bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(3)   A főigazgató minden általános kérdésben – ideértve a kutatási infrastruktúra-szolgáltatások következetességének, koherenciájának és stabilitásának biztosítása érdekében az ICOS RI-vel összefüggő éves munkaprogramok kidolgozásának és módosításának céljából a közgyűlés elé terjesztendő javaslatok elkészítését – konzultál az ICOS RI-bizottsággal.

(4)   Az ICOS RI-bizottság üléseit a főigazgató hívja össze.

4. FEJEZET

HOZZÁJÁRULÁSOK, FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, BIZTOSÍTÁS ÉS JELENTÉSTÉTEL

15. cikk

Hozzájárulások és pénzügyi elvek

(1)   A tagok és megfigyelők a 2. melléklet szerint éves hozzájárulást fizetnek.

(2)   A tagok és megfigyelők éves hozzájárulása pénzbeli hozzájárulás. A hozzájárulásokra vonatkozó elveket a 2. melléklet rögzíti, a vonatkozó további részleteket a belső szabályzat fogja tartalmazni.

(3)   A tagok és megfigyelők – egyenként vagy más tagokkal, megfigyelőkkel vagy harmadik felekkel közösen – az éves hozzájáruláson felül is hozzájárulhatnak az ICOS ERIC működéséhez.

(4)   Az ICOS ERIC a közgyűlés hozzájárulásával elfogadhat adományokat, ajándékokat és más hozzájárulásokat is.

(5)   Az ICOS ERIC forrásait az ezen alapszabályban lefektetett célokra kell fordítani.

(6)   Az ICOS ERIC pénzügyi éve minden évben január 1-jén kezdődik és december 31-én zárul.

(7)   Az ICOS ERIC beszámolójához csatolni kell az adott évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodási jelentést.

(8)   Beszámolójának elkészítése, dokumentálása, ellenőrzése és közzététele tekintetében az ICOS ERIC teljesíti az irányadó jogból fakadó követelményeket.

16. cikk

Felelősségvállalás és biztosítás

(1)   Az ICOS ERIC felelős a tartozásaiért.

(2)   A tagoknak az ICOS ERIC tartozásaival kapcsolatos pénzügyi felelőssége az éves pénzügyi hozzájárulásukra korlátozódik.

(3)   Az ICOS ERIC megfelelő biztosítást köt a tevékenységeivel összefüggő kockázatokra.

17. cikk

Jelentéstétel

(1)   Az ICOS ERIC éves jelentést készít tevékenységéről, amelyben beszámol különösen tevékenysége tudományos, működési és pénzügyi vonatkozásairól. A jelentést a közgyűlés hagyja jóvá, és azt az adott pénzügyi év végétől számított hat hónapon belül meg kell küldeni a Bizottságnak és az érintett hatóságoknak. A jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(2)   Az ICOS ERIC tájékoztatja a Bizottságot minden olyan körülményről, amely azzal fenyeget, hogy súlyosan akadályozza az ICOS ERIC feladatainak teljesítését, vagy gátolja az ICOS ERIC-et a 723/2009/EK rendeletben előírt követelmények teljesítésében.

5. FEJEZET

POLITIKÁK

18. cikk

Adatvédelmi és szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos politika

(1)   Az ICOS RI adatai és szellemi tulajdonhoz fűződő jogai, valamint az ICOS RI-vel kapcsolatos, az ICOS RI-n belül nyert és kifejlesztett egyéb tudás annak a jogalanynak vagy személynek a tulajdona, amely, illetve aki azt előállította. Az adatszolgáltatók az ICOS adatvédelmi politikájára vonatkozó dokumentumban meghatározott feltételek szerint engedélyezik az ICOS RI-adatok felhasználását.

(2)   Az ICOS ERIC közös elveket és szabályokat fogad el az ICOS RI tudományos ismereteihez való hozzáférés biztosítása érdekében. Gondoskodni kell az adatszolgáltatók és szerzők megfelelő feltüntetéséről.

19. cikk

A felhasználói hozzáférésre és a terjesztésre vonatkozó politika

(1)   AZ ICOS ERIC biztonságos, méltányos és átlátható eljárások révén minden adatfelhasználónak hozzáférést biztosít az adataihoz.

(2)   Ha az ICOS RI létesítményeihez és szolgáltatásaihoz való kutatási hozzáférést a kapacitások szűkös volta miatt korlátozni kell, a kiválasztás feltételeinek a belső szabályzatban meghatározott eljárásnak megfelelően a pályázatok tudományos kiválóságán kell alapulniuk.

(3)   Az adatszolgáltatók és az ICOS ERIC szorgalmazza, hogy a kutatók kutatási eredményeiket nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék, és felkéri a tagországok kutatóit, hogy eredményeiket az ICOS ERIC-en keresztül tegyék elérhetővé.

(4)   A különböző célközönségek eléréséhez az ICOS ERIC több csatornát – többek között internetes portálokat, hírleveleket, műhelytalálkozókat, konferenciákon való részvételt, magazinokban és napilapokban közzétett cikkeket – is használ.

20. cikk

Értékelés

(1)   A közgyűlés által kinevezett, legkiválóbb nemzetközi külső értékelőkből álló független testület ötévenként elvégzi a következőket:

a)

az ICOS ERIC tevékenységeinek tudományos és igazgatási vonatkozású értékelése;

b)

az ICOS RI tevékenységeinek, tudományos és stratégiai irányultságának és az ICOS RI valamennyi komponense működésének értékelése.

A testület kiemelt figyelmet fordít a felhasználói igények megvalósulására.

(2)   Az (1) bekezdésben említett értékelések eredményeiről jelentést kell tenni a közgyűlésnek.

21. cikk

Foglalkoztatás

Munkáltatói minőségében az ICOS ERIC alkalmazza az esélyegyenlőség elvét. Az ICOS ERIC állásajánlatait nyilvánosan meghirdeti.

22. cikk

Beszerzéspolitika és adómentesség

(1)   Az ICOS ERIC a beszerzési pályázatokra jelentkezőket és az ajánlattevőket egyenlő és megkülönböztetésmentes bánásmódban részesíti, függetlenül attól, hogy székhelyük az Európai Unióban található-e vagy sem. Az ICOS ERIC beszerzéspolitikája követi az átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és a versenyalapúság elveit.

(2)   A főigazgató felel az ICOS ERIC összes beszerzéséért. Az ajánlati felhívásokat az ICOS ERIC internetes oldalain, valamint a tagok és a megfigyelők területén egyaránt meg kell hirdetni. A beszerzés odaítélésére vonatkozó, alapos indokolást is tartalmazó határozatot nyilvánosan közzé kell tenni. Az ICOS ERIC kidolgozza beszerzési politikáját.

(3)   A tagoknak és megfigyelőknek az ICOS ERIC tevékenységeivel kapcsolatos beszerzéseit oly módon kell intézni, hogy kellő figyelmet fordítsanak az ICOS ERIC szükségleteire, a technikai követelményekre és a megfelelő szervek által kiadott, ajánlattételhez szükséges dokumentációra.

(4)   Az ICOS ERIC beszerzési politikája – amennyiben megvalósítható – az egész ICOS RI esetében alkalmazandó.

(5)   A 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 143. cikke (1) bekezdésének g) pontján és 151. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapuló és a 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet (2) 50. és 51. cikkének megfelelő mentességek csak az azon árukra és szolgáltatásokra kivetett hozzáadottérték-adóra terjednek ki, amelyeket az ICOS ERIC hivatalosan kíván felhasználni, amelyek értéke nagyobb 250 EUR-nál, és amelyeket teljes egészében az ICOS ERIC fizet ki és szerez be. Adómentesség csak a nem gazdasági jellegű tevékenység esetében vehető igénybe. A gazdasági jellegű tevékenységek esetében nem alkalmazható. Az egyes tagok által végrehajtott beszerzésekre ezek a mentességek nem vehetők igénybe. További korlátozások nem alkalmazandók.

6. FEJEZET

IDŐTARTAM, MEGSZŰNÉS, JOGVITÁK, ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

23. cikk

Időtartam

Az ICOS ERIC húszéves kezdeti időszakra jön létre, amelyet a közgyűlés határozatával meghosszabbíthat.

24. cikk

Felszámolás és fizetésképtelenség

(1)   Az ICOS ERIC felszámolásához a 10. cikk (2) bekezdésének b) pontja alapján a közgyűlés határozata szükséges, és arról az Európai Bizottság általi elfogadást követő tíz napon belül értesítést kell küldeni.

(2)   Az ICOS ERIC tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó eszközök a tagok között kerülnek felosztásra az ICOS ERIC-hez a felszámolást megelőző öt egymást követő évben történt halmozott hozzájárulásuk arányában.

(3)   Az ICOS ERIC indokolatlan késedelem nélkül és legkésőbb tíz nappal felszámolásának befejezését követően értesíti az Európai Bizottságot.

(4)   Az ICOS ERIC azon a napon szűnik meg, amikor az Európai Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi erre vonatkozó hirdetményét.

(5)   Amennyiben az ICOS ERIC bármikor nem tudja tartozását megfizetni, erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot.

25. cikk

Belső szabályzat

Ezt az alapszabályt a közgyűlés által elfogadott belső szabályzat révén kell végrehajtani.

26. cikk

Az alapszabály módosításai

(1)   Módosításokat bármely tag vagy a főigazgató javasolhat a közgyűlésnek.

(2)   A módosításra irányuló javaslatokat a közgyűlés fogadja el, és a 723/2009/EK rendelet 11. cikkének megfelelően megküldi a Bizottságnak.

27. cikk

Alkalmazandó jog

Az ICOS ERIC létrehozására és belső működésére a következők alkalmazandók:

a)

az uniós jog és különösen a 723/2009/EK rendelet;

b)

a fogadó állam joga az uniós jog által nem (vagy csak részben érintett) kérdésekben;

c)

az alapszabály és annak végrehajtási szabályai.

28. cikk

Vitarendezés

(1)   Az Európai Unió Bírósága jár el mindazokban a jogvitákban, amelyek a tagok között az ICOS ERIC vonatkozásában merülnek fel, amely a tagok és az ICOS ERIC között merülnek fel, valamint amelyekben az egyik fél az Unió.

(2)   Az ICOS ERIC és harmadik felek közötti jogvitákra a joghatóság vonatkozásában az uniós jogszabályokat kell alkalmazni. Az uniós jogszabályokban nem szabályozott esetekben a jogviták rendezésére illetékes joghatóság megállapítása a fogadó állam joga szerint történik.

29. cikk

Az alapszabály hozzáférhetősége

Az alapszabályt folyamatosan naprakészen kell tartani, és az ICOS ERIC internetes oldalán, valamint törvényes székhelyén nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

30. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A fogadó állam az ICOS ERIC-et létrehozó bizottsági határozat hatálybalépését követően a lehető leghamarabb összehívja a közgyűlés alakuló ülését.

(2)   A fogadó állam az alakuló ülés megtartása előtt és az ICOS ERIC-et létrehozó bizottsági határozat hatálybalépését követő negyvenöt naptári napon belül értesíti az 1. mellékletben felsorolt alapító tagokat és megfigyelőket azokról a konkrét jogi lépésekről, amelyeket az ICOS ERIC nevében sürgősen meg kell tenni. Ha az értesítést követő öt munkanapon belül egyetlen tag sem emel kifogást, akkor a jogi lépést a fogadó állam által kellően meghatalmazott személy megteszi.


(1)  A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(2)  A Tanács 2011. március 15-i 282/2011/EU végrehajtási rendelete a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról (HL L 77., 2011.3.23., 1. o.).

1. MELLÉKLET

A TAGOK ÉS MEGFIGYELŐK, VALAMINT AZ ŐKET JELENLEG KÉPVISELŐ JOGALANYOK

E melléklet felsorolja a tagokat és megfigyelőket, valamint az őket képviselő jogalanyokat.

TAGOK

Ország vagy kormányközi szervezet

Képviselő jogalany

BELGA KIRÁLYSÁG

BELGA TUDOMÁNYPOLITIKAI HIVATAL (BELSPO)

FINN KÖZTÁRSASÁG

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

KÖZLEKEDÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

FRANCIA KÖZTÁRSASÁG

ATOMENERGETIKAI ÉS ALTERNATÍV ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG (CEA)

NEMZETI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI KÖZPONT (CNRS)

NEMZETI MEZŐGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET (INRA)

NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

SZÖVETSÉGI KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM (BMVI)

OLASZ KÖZTÁRSASÁG

NEMZETI KUTATÁSI TANÁCS – FÖLDTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI FŐOSZTÁLY (CNR-DTA)

EUROMEDITERRÁN ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI KÖZPONT (CMCC);

ICOS-IT, KÖZÖS KUTATÓEGYSÉG

HOLLAND KIRÁLYSÁG

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO)

NORVÉG KIRÁLYSÁG

NORVÉG KUTATÁSI TANÁCS

SVÉD KIRÁLYSÁG

SVÉD KUTATÁSI TANÁCS

MEGFIGYELŐK

Ország vagy kormányközi szervezet

Képviselő jogalany

SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

ETH ZURICH

2. MELLÉKLET

ÉVES HOZZÁJÁRULÁSOK

ELŐSZÓ

Az ICOS nemzeti hálózatok forrásainak megszervezése nemzeti szinten történik, a finanszírozást a befogadói hozzájárulás nem tartalmazza. Az ICOS ERIC-en kívül, nemzeti vagy multinacionális konzorciumként működő ICOS központi létesítmények finanszírozását nagyobb részben a fogadó országok, kisebb részben az éves hozzájárulások újraelosztásával az ICOS ERIC biztosítja. Az ICOS ERIC integrált tevékenységeinek finanszírozása az éves hozzájárulásokból és a befogadói hozzájárulásokból történik.

ALAPELVEK

Az ICOS ERIC éves tagsági hozzájárulása a következő változókon alapul:

Közös alap-hozzájárulás (a közös hozzájárulások 50 %-a)

Közös GNI-alapú hozzájárulás (a közös hozzájárulások 50 %-a)

Állomásalapú hozzájárulások

A fogadó országok kötelezettséget vállalnak arra, hogy befogadói hozzájárulást fizetnek az ICOS ERIC-nek (központi iroda, szén-dioxid-portál).

A megfigyelők éves megfigyelői hozzájárulást fizetnek, amely a tagok esetében alkalmazottal megegyező számítási módszeren alapul.

Az ICOS ERIC-hez csatlakozó tag vagy megfigyelő a belépés évében a teljes éves hozzájárulást fizeti.

A kormányközi szervezetek éves hozzájárulásáról a közgyűlés dönt.

Az ICOS ERIC költségvetése és tevékenységei a bevétel függvényében kiigazításra kerülnek.

Kezdeti kötelezettségvállalások

A közgyűlés a kezdeti ötéves időszak végét megelőzően dönt a következő időszakokra vonatkozó számítási módszerről.

a)

A tagok kezdeti kötelezettségvállalásai 5 évre szólnak (hacsak a közgyűlés másként nem dönt). A megfigyelőkre nem vonatkoznak kezdeti kötelezettségvállalások;

b)

Alább látható (1. táblázat) az ICOS ERIC öt évre szóló, a szándéknyilatkozatot aláíró országok feltételezett részvételén alapuló indikatív bevételi szerkezete;

c)

A központi iroda, illetve a szén-dioxid-portál első ötéves költségvetésére vonatkozó befogadói hozzájárulás felső határa nem haladhatja meg az egyes komponensek éves költségvetésének 80 %-át;

d)

Az ICOS RI kezdeti, öt évre szóló költségvetésének részleteit a pénzügyi terv tartalmazza (a helyszín később kerül meghatározásra);

e)

Az éves hozzájárulások a 2. táblázatban vannak felsorolva; Megjegyzés: a költségvetés becslés, amely azon országok számán alapul, amelyek 2013-ban az ICOS ERIC tagjává kívántak válni. A költségvetést az első közgyűlés a végleges tagszám alapján felül fogja vizsgálni.

1. táblázat

Az ICOS ERIC bevételi és kiadási szerkezetének terve az első öt évben, a 2. táblázat becsült értékei alapján számolva

Bevétel, ezer EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Közös alap-hozzájárulás

166

154

154

154

154

Közös GNI-alapú hozzájárulás

176

171

171

171

171

Állomásalapú hozzájárulás

616

859

859

859

859

Befogadói hozzájárulás (központi iroda)

950

950

950

950

950

Befogadói hozzájárulás (szén-dioxid-portál)

859

859

859

859

859

Összesen

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993

 

 

 

 

 

 

Kiadás, ezer EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Központi iroda és közös tevékenységek

1 135

1 126

1 126

1 126

1 126

A szén-dioxid-portál tevékenységei

1 016

1 008

1 008

1 008

1 008

A központi létesítmények tevékenységei

616

859

859

859

859

Összesen

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993


2. táblázat

Az ICOS ERIC-nek fizetendő éves hozzájárulások és befogadói hozzájárulások becsült összege a működéselső öt évében.

Tag/megfigyelő* ország

Éves hozzájárulás

2015

2016

2017

2018

2019

Belgium

ÖSSZESEN

57 836

95 199

95 199

95 199

95 199

Közös alap-hozzájárulás

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Közös GNI-alapú hozzájárulás

7 625

7 407

7 407

7 407

7 407

Állomásalapú hozzájárulás

31 750

70 650

70 650

70 650

70 650

Finnország

ÖSSZESEN

112 938

133 009

133 009

133 009

133 009

Közös alap-hozzájárulás

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Közös GNI-alapú hozzájárulás

3 877

3 766

3 766

3 766

3 766

Állomásalapú hozzájárulás

90 600

112 100

112 100

112 100

112 100

Befogadói hozzájárulás

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

Franciaország

ÖSSZESEN

163 087

182 067

182 067

182 067

182 067

Közös alap-hozzájárulás

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Közös GNI-alapú hozzájárulás

42 026

40 825

40 825

40 825

40 825

Állomásalapú hozzájárulás

102 600

124 100

124 100

124 100

124 100

Befogadói hozzájárulás

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Németország

ÖSSZESEN

205 424

288 461

288 461

288 461

288 461

Közös alap-hozzájárulás

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Közös GNI-alapú hozzájárulás

54 012

52 468

52 468

52 468

52 468

Állomásalapú hozzájárulás

132 950

218 850

218 850

218 850

218 850

Olaszország

ÖSSZESEN

95 052

92 796

92 796

92 796

92 796

Közös alap-hozzájárulás

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Közös GNI-alapú hozzájárulás

32 790

31 853

31 853

31 853

31 853

Állomásalapú hozzájárulás

43 800

43 800

43 800

43 800

43 800

Hollandia

ÖSSZESEN

57 237

66 314

66 314

66 314

66 314

Közös alap-hozzájárulás

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Közös GNI-alapú hozzájárulás

12 375

12 021

12 021

12 021

12 021

Állomásalapú hozzájárulás

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

Befogadói hozzájárulás

139 338

139 338

139 338

139 338

139 338

Norvégia

ÖSSZESEN

89 285

109 272

109 272

109 272

109 272

Közös alap-hozzájárulás

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Közös GNI-alapú hozzájárulás

6 773

6 579

6 579

6 579

6 579

Állomásalapú hozzájárulás

64 050

85 550

85 550

85 550

85 550

Svédország (1)

ÖSSZESEN

123 133

153 851

153 851

153 851

153 851

Közös alap-hozzájárulás

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Közös GNI-alapú hozzájárulás

7 472

7 258

7 258

7 258

7 258

Állomásalapú hozzájárulás

97 200

129 450

129 450

129 450

129 450

Befogadói hozzájárulás

719 259

719 259

719 259

719 259

719 259

Svájc*

ÖSSZESEN

54 114

63 281

63 281

63 281

63 281

Közös alap-hozzájárulás

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Közös GNI-alapú hozzájárulás

9 253

8 988

8 988

8 988

8 988

Állomásalapú hozzájárulás

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

MINDÖSSZESEN

2 766 703

2 992 848

2 992 848

2 992 848

2 992 848


(1)  Svédország teljes éves hozzájárulása nem fogja meghaladni a 7 750 000 SEK-et.


20.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/35


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2098 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. november 13.)

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról

(az értesítés a C(2015) 7716. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, a bolgár, a cseh, a dán, a francia, a görög, a holland, a lett, a litván, a német, az olasz, a portugál, a román, a spanyol, a svéd, a szlovák és a szlovén nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikkére,

a Mezőgazdasági Alapok Bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1290/2005/EK tanácsi rendelet (2) 31. cikkével, valamint – 2015. január 1-jétől – az 1306/2013/EU bizottsági rendelet 52. cikkével összhangban a Bizottság elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, az ellenőrzések eredményeit közli a tagállamokkal, a tagállamok észrevételeit tudomásul veszi, az érintett tagállamokkal való megállapodás céljából kétoldalú megbeszélést kezdeményez, valamint következtetéseit hivatalosan eljuttatja a tagállamokhoz.

(2)

A tagállamoknak lehetőségük volt arra, hogy egyeztetési eljárás indítását kérjék. Néhány esetben éltek ezzel a lehetőséggel, és a Bizottság megvizsgálta az ezen eljárások eredményeiről szóló jelentéseket.

(3)

Az 1306/2013/EU rendelet értelmében csak azok a mezőgazdasági kiadások finanszírozhatók, amelyek teljesítésére az uniós jognak megfelelően került sor.

(4)

Az elvégzett ellenőrzések, a kétoldalú megbeszélések eredményei és az egyeztetési eljárások alapján megállapítást nyert, hogy a tagállamok által bejelentett kiadások egy része nem felel meg ennek a feltételnek, ezért nem finanszírozható az EMGA-ból, illetve az EMVA-ból.

(5)

Meg kell jelölni azokat az összegeket, amelyek nem ismerhetők el az EMGA-ból, illetve az EMVA-ból fedezhető kiadásként. Ezek az összegek nem vonatkoznak azokra a kiadásokra, amelyek több mint 24 hónappal azt megelőzően merültek fel, hogy a Bizottság írásban értesítette a tagállamokat az ellenőrzések eredményeiről.

(6)

Az e határozat által érintett esetekben az uniós jognak való megfelelés hiánya miatt kizárandó összegekről szóló értékelést a Bizottság egy összefoglaló jelentés keretében közölte a tagállamokkal.

(7)

Ez a határozat nem sérti azokat a pénzügyi következtetéseket, amelyeket a Bizottság az Európai Unió Bírósága által a 2015. szeptember 1-jén még folyamatban lévő, e határozat tárgyát képező ügyekben hozott ítéletek nyomán vonhat le,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok akkreditált kifizető ügynökségeinek az EMGA vagy az EMVA terhére bejelentett kiadásaival összefüggő, a mellékletben szereplő összegeket ki kell zárni az európai uniós finanszírozásból.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Holland Királyság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 13-án.

a Bizottság részéről

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  A Tanács 2005. június 21-i 1290/2005/EK rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).


MELLÉKLET

Költségvetési jogcím: 05070107

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

PT

Szabálytalanságok

2011

az első közigazgatási vagy jogi ténymegállapítás változása miatt ezek az esetek kikerültek az 50–50-es szabály alól

EGYSZERI

 

EUR

– 88 813,21

0,00

– 88 813,21

 

Tanúsítás

2011

EMGA, nem IIER legvalószínűbb hibaarány

EGYSZERI

 

EUR

– 337 112,22

0,00

– 337 112,22

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2010

a MePaR hiányossága, 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

842 101,13

0,00

842 101,13

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2011

a MePaR hiányossága, 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

128,16

0,00

128,16

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2011

a MePaR hiányossága, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

772 454,04

0,00

772 454,04

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2012

a MePaR hiányossága, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 18,01

0,00

– 18,01

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2012

a MePaR hiányossága, 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

717 437,91

0,00

717 437,91

 

 

 

 

 

PT összesen:

EUR

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80


Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

EUR

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80

Költségvetési jogcím: 6701

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

DE

Tanúsítás

2010

EMGA, nem IIER ismert hiba

EGYSZERI

 

EUR

– 264 813,77

0,00

– 264 813,77

 

gyümölcs és zöldség – rendkívüli támogatási intézkedések

2011

Mecklenburg-Elő-Pomeránia az 585/2011/EU rendelet hatálybalépése előtti termékkivonási műveletek

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 4 917,03

0,00

– 4 917,03

 

Tanúsítás

2010

legvalószínűbb hibaarány az EMGA esetében, nem IIER sokaságot érintő

EGYSZERI

 

EUR

– 97 582,36

0,00

– 97 582,36

 

termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2011

nem extrapolálták a helyszíni ellenőrzések eredményeit, 2010–2012-es igénylési évek

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 93 482,99

0,00

– 93 482,99

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2012

nem extrapolálták a helyszíni ellenőrzések eredményeit, 2010–2012-es igénylési évek

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 36 627,26

0,00

– 36 627,26

 

gyümölcs és zöldség – rendkívüli támogatási intézkedések

2011

Rajna-Pfalz az 585/2011/EU rendelet hatálybalépése előtti irányítási és kontrollrendszer

EGYSZERI

 

EUR

– 194 499,62

0,00

– 194 499,62

 

gyümölcs és zöldség – Operatív programok

2011

a 139040000019. sz. termelői szervezet elismerése körüli hiányosságok – Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartomány

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 129 432,74

0,00

– 129 432,74

 

gyümölcs és zöldség – Operatív programok

2012

a 139040000019. sz. termelői szervezet elismerése körüli hiányosságok – Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartomány

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 147 300,28

0,00

– 147 300,28

 

gyümölcs és zöldség – Operatív programok

2013

a 139040000019. sz. termelői szervezet elismerése körüli hiányosságok – Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartomány

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 150 064,03

0,00

– 150 064,03

 

visszafizettetések

2014

visszafizettetések indokolatlan leállása

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 2 481 722,50

0,00

– 2 481 722,50

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2010

a táj jellegzetességeivel kapcsolatos hiányosságok, 2009–2011-es igénylési évek

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 370 623,93

0,00

– 370 623,93

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2011

a táj jellegzetességeivel kapcsolatos hiányosságok, 2009–2011-es igénylési évek

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 357 838,28

0,00

– 357 838,28

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2012

a táj jellegzetességeivel kapcsolatos hiányosságok, 2009–2011-es igénylési évek

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 105 163,65

0,00

– 105 163,65

 

 

 

 

 

DE összesen:

EUR

– 4 434 068,44

0,00

– 4 434 068,44

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

ES

Tanúsítás

2011

ismert hiba

EGYSZERI

 

EUR

– 3 998,89

0,00

– 3 998,89

 

egyéb közvetlen támogatás – növényi termékek (POSEI)

2008

a SIGPAC hiányosságai, amelyek hatással voltak a banánra adott területalapú kiegészítő támogatásra

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 135 979,57

0,00

– 135 979,57

 

egyéb közvetlen támogatás – növényi termékek (POSEI)

2009

a SIGPAC hiányosságai, amelyek hatással voltak a banánra adott területalapú kiegészítő támogatásra

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 308 720,40

0,00

– 308 720,40

 

egyéb közvetlen támogatás – POSEI

2010

a SIGPAC hiányosságai, amelyek hatással voltak a banánra adott területalapú kiegészítő támogatásra

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 306 723,00

0,00

– 306 723,00

 

egyéb közvetlen támogatás – POSEI

2011

a SIGPAC hiányosságai, amelyek hatással voltak a banánra adott területalapú kiegészítő támogatásra

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 123 456,00

0,00

– 123 456,00

 

egyéb közvetlen támogatás – POSEI

2012

a SIGPAC hiányosságai, amelyek hatással voltak a banánra adott területalapú kiegészítő támogatásra

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 122 037,12

0,00

– 122 037,12

 

 

 

 

 

ES összesen:

EUR

– 1 000 914,98

0,00

– 1 000 914,98

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

FR

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2013

a szarvasmarhafélékre (borjúhús) vonatkozó intézkedések ellenőrzését érintő hiányosság a 73/2009/EK rendelet 68. cikke szerint

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 406 858,17

0,00

– 406 858,17

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2014

a szarvasmarhafélékre (borjúhús) vonatkozó intézkedések ellenőrzését érintő hiányosság a 73/2009/EK rendelet 68. cikke szerint

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 442 175,48

0,00

– 442 175,48

 

bor – szerkezetátalakítás

2009

a szerkezetátalakítási műveletek lezárulta előtti támogatáskifizetés

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 606 952,96

0,00

– 606 952,96

 

bor – szerkezetátalakítás

2010

a szerkezetátalakítási műveletek lezárulta előtti támogatáskifizetés

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 4 372 246,97

0,00

– 4 372 246,97

 

bor – szerkezetátalakítás

2011

a szerkezetátalakítási műveletek lezárulta előtti támogatáskifizetés

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 5 707 849,36

0,00

– 5 707 849,36

 

 

 

 

 

FR összesen:

EUR

– 11 536 082,94

0,00

– 11 536 082,94

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

GB

gyümölcs és zöldség – Operatív programok

2005

nem támogatható kiadás

EGYSZERI

 

EUR

– 1 465 892,11

– 54 831,07

– 1 411 061,04

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2006

nem támogatható kiadás

EGYSZERI

 

EUR

– 242 089,88

– 46 800,46

– 195 289,42

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2007

nem támogatható kiadás

EGYSZERI

 

EUR

– 1 233 634,25

– 238 484,38

– 995 149,87

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2008

nem támogatható kiadás (kizárás)

EGYSZERI

 

EUR

– 13 400,14

0,00

– 13 400,14

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2009

nem támogatható kiadás (kizárás)

EGYSZERI

 

EUR

– 59 288,47

0,00

– 59 288,47

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2010

nem támogatható kiadás (kizárás)

EGYSZERI

 

EUR

– 22 715,72

0,00

– 22 715,72

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2008

a termelői szervezetek elismerési szempontjainak való megfelelés hiánya (16 nem megfelelő termelői szervezet 100 %-os kizárása)

EGYSZERI

 

EUR

– 3 656 140,55

0,00

– 3 656 140,55

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2009

a termelői szervezetek elismerési szempontjainak való megfelelés hiánya (16 nem megfelelő termelői szervezet 100 %-os kizárása)

EGYSZERI

 

EUR

– 6 184 584,80

0,00

– 6 184 584,80

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2010

a termelői szervezetek elismerési szempontjainak való megfelelés hiánya (16 nem megfelelő termelői szervezet 100 %-os kizárása)

EGYSZERI

 

EUR

– 3 480 891,95

0,00

– 3 480 891,95

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2011

a termelői szervezetek elismerési szempontjainak való megfelelés hiánya (16 nem megfelelő termelői szervezet 100 %-os kizárása)

EGYSZERI

 

EUR

– 427 546,59

0,00

– 427 546,59

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2012

a termelői szervezetek elismerési szempontjainak való megfelelés hiánya (16 nem megfelelő termelői szervezet 100 %-os kizárása)

EGYSZERI

 

EUR

– 2 147,73

0,00

– 2 147,73

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2008

a termelői szervezetek elismerési szempontjainak való megfelelés hiánya (extrapoláció)

EGYSZERI

 

EUR

– 3 667 910,51

0,00

– 3 667 910,51

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2009

a termelői szervezetek elismerési szempontjainak való megfelelés hiánya (extrapoláció)

EGYSZERI

 

EUR

– 7 235 505,78

0,00

– 7 235 505,78

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2010

a termelői szervezetek elismerési szempontjainak való megfelelés hiánya (extrapoláció)

EGYSZERI

 

EUR

– 4 245 105,28

0,00

– 4 245 105,28

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2011

a termelői szervezetek elismerési szempontjainak való megfelelés hiánya (extrapoláció)

EGYSZERI

 

EUR

– 543 884,27

0,00

– 543 884,27

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2012

a termelői szervezetek elismerési szempontjainak való megfelelés hiánya (extrapoláció)

EGYSZERI

 

EUR

– 26 234,21

0,00

– 26 234,21

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2008

kulcsfontosságú ellenőrzések hiányosságai a termelői szervezetek operatív programjaiban

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 1 116 828,27

– 733 745,12

– 383 083,15

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2009

kulcsfontosságú ellenőrzések hiányosságai a termelői szervezetek operatív programjaiban

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 2 321 311,07

– 1 347 937,91

– 973 373,16

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2010

kulcsfontosságú ellenőrzések hiányosságai a termelői szervezetek operatív programjaiban

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 1 230 356,65

– 774 871,30

– 455 485,35

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2011

kulcsfontosságú ellenőrzések hiányosságai a termelői szervezetek operatív programjaiban

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 132 682,06

– 97 143,08

– 35 538,98

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2012

kulcsfontosságú ellenőrzések hiányosságai a termelői szervezetek operatív programjaiban

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 4 552,41

– 2 838,19

– 1 714,22

 

 

 

 

 

GB összesen:

EUR

– 37 312 702,70

– 3 296 651,51

– 34 016 051,19

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

GR

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2014

nyilatkozatok határidő utáni változtatásai

EGYSZERI

 

EUR

– 106 702,00

0,00

– 106 702,00

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2012

nyilatkozatok határidő utáni változtatásai

EGYSZERI

 

EUR

– 98 796,62

0,00

– 98 796,62

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2013

nyilatkozatok határidő utáni változtatásai

EGYSZERI

 

EUR

– 17 215,35

0,00

– 17 215,35

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2012

anyajuh- és anyakecskeprogram ellenőrzési aránya

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 485 838,55

0,00

– 485 838,55

 

jogosultságok

2012

különleges jogosultságok átalakításai

EGYSZERI

 

EUR

– 10 821,89

0,00

– 10 821,89

 

jogosultságok

2013

különleges jogosultságok átalakításai

EGYSZERI

 

EUR

– 55 395,36

0,00

– 55 395,36

 

jogosultságok

2011

különleges jogosultságok átalakításai

EGYSZERI

 

EUR

– 5 204,47

0,00

– 5 204,47

 

Szabálytalanságok

2012

a visszafizettetési eljárás késedelmei (154141. eset)

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 941 437,40

0,00

– 941 437,40

 

Szabálytalanságok

2012

a visszafizettetési eljárás késedelmei (162561. eset)

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 842 096,15

0,00

– 842 096,15

 

Szabálytalanságok

2012

a visszafizettetési eljárás késedelmei (162861. eset)

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 552 487,95

0,00

– 552 487,95

 

Szabálytalanságok

2012

a visszafizettetési eljárás késedelmei (163981. eset)

EGYSZERI

 

EUR

– 279 013,86

0,00

– 279 013,86

 

Szabálytalanságok

2012

a visszafizettetési eljárás késedelmei (164801. eset)

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 27 440,99

0,00

– 27 440,99

 

Szabálytalanságok

2012

a visszafizettetési eljárás késedelmei (47761. eset)

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 452 069,58

0,00

– 452 069,58

 

Szabálytalanságok

2012

a visszafizettetési eljárás késedelmei (47781. eset)

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 1 080 514,89

0,00

– 1 080 514,89

 

jogosultságok

2011

nemzeti tartalék kiosztása 2010-ben – rövid távú bérleti szerződés

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 95 815,50

– 95 815,50

0,00

 

jogosultságok

2012

nemzeti tartalék kiosztása 2010-ben – rövid távú bérleti szerződés

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 83 079,90

– 83 079,90

0,00

 

jogosultságok

2013

nemzeti tartalék kiosztása 2010-ben – rövid távú bérleti szerződés

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 89 037,30

0,00

– 89 037,30

 

Szabálytalanságok

2012

jelentéstétel hiánya a III. mellékletben (EL/1995/002 esetek)

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 666 519,52

0,00

– 666 519,52

 

Szabálytalanságok

2012

jelentéstétel hiánya a III. mellékletben (EL/1997/078/J esetek)

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 700 033,30

0,00

– 700 033,30

 

promóciós intézkedések

2008

az 501/2008/EK rendelet 25. cikke végrehajtásának hiánya

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 18 671,28

0,00

– 18 671,28

 

promóciós intézkedések

2009

az 501/2008/EK rendelet 25. cikke végrehajtásának hiánya

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 129 920,48

0,00

– 129 920,48

 

promóciós intézkedések

2010

az 501/2008/EK rendelet 25. cikke végrehajtásának hiánya

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 200 612,64

0,00

– 200 612,64

 

promóciós intézkedések

2011

az 501/2008/EK rendelet 25. cikke végrehajtásának hiánya

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 228 647,15

0,00

– 228 647,15

 

promóciós intézkedések

2012

az 501/2008/EK rendelet 25. cikke végrehajtásának hiánya

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 83 658,55

0,00

– 83 658,55

 

Szabálytalanságok

2012

az adósságkezelési eljárások hiányosságai

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 5 993 214,33

– 417 506,08

– 5 575 708,25

 

 

 

 

 

GR összesen:

EUR

– 13 244 245,01

– 596 401,48

– 12 647 843,53

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

IE

egyéb közvetlen támogatás – energianövények

2009

2008-as igénylési év – MePaR- és helyszíni ellenőrzési hiányosságok – energianövények támogatása

EGYSZERI

 

EUR

– 31,05

0,00

– 31,05

 

Egyéb közvetlen támogatások

2009

2008-as igénylési év – MePaR- és helyszíni ellenőrzési hiányosságok – egyéb közvetlen támogatások (fehérjenövények)

EGYSZERI

 

EUR

– 6,11

0,00

– 6,11

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2009

2008-as igénylési év – MePaR- és helyszíni ellenőrzési hiányosságok – etr

EGYSZERI

 

EUR

– 13 797 397,95

– 236 510,85

– 13 560 887,10

 

Egyéb közvetlen támogatások

2010

2009-es igénylési év – MePaR- és helyszíni ellenőrzési hiányosságok – egyéb közvetlen támogatások (fehérjenövények)

EGYSZERI

 

EUR

– 34,45

0,00

– 34,45

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2010

2009-es igénylési év – MePaR- és helyszíni ellenőrzési hiányosságok – etr

EGYSZERI

 

EUR

– 12 885 281,59

– 220 875,62

– 12 664 405,97

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2011

2010-es igénylési év – MePaR- és helyszíni ellenőrzési hiányosságok – egyéb közvetlen támogatások, 68. cikk (legelőn tartott juhokra vonatkozó támogatási rendszer)

EGYSZERI

 

EUR

– 38 235,25

0,00

– 38 235,25

 

Egyéb közvetlen támogatások

2011

2010-es igénylési év – MePaR- és helyszíni ellenőrzési hiányosságok – egyéb közvetlen támogatások (fehérjenövények)

EGYSZERI

 

EUR

– 11,11

0,00

– 11,11

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2011

2010-es igénylési év – MePaR- és helyszíni ellenőrzési hiányosságok – etr

EGYSZERI

 

EUR

– 10 322 794,07

– 176 950,23

– 10 145 843,84

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2012

2011-es igénylési év – MePaR- és helyszíni ellenőrzési hiányosságok – egyéb közvetlen támogatások, 68. cikk (legelőn tartott juhokra vonatkozó támogatási rendszer)

EGYSZERI

 

EUR

– 38 060,15

0,00

– 38 060,15

 

Egyéb közvetlen támogatások

2012

2011-es igénylési év – MePaR- és helyszíni ellenőrzési hiányosságok – egyéb közvetlen támogatások (fehérjenövények)

EGYSZERI

 

EUR

– 7,78

0,00

– 7,78

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2012

2011-es igénylési év – MePaR- és helyszíni ellenőrzési hiányosságok – etr

EGYSZERI

 

EUR

– 9 441 799,89

– 161 848,49

– 9 279 951,40

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2013

2012-es igénylési év – MePaR- és helyszíni ellenőrzési hiányosságok – egyéb közvetlen támogatások, 68. cikk (legelőn tartott juhokra vonatkozó támogatási rendszer)

EGYSZERI

 

EUR

– 38 125,91

0,00

– 38 125,91

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2013

2012-es igénylési év – MePaR- és helyszíni ellenőrzési hiányosságok – etr

EGYSZERI

 

EUR

– 9 180 051,51

– 157 361,68

– 9 022 689,83

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2014

a keresztellenőrzések véglegesítését megelőző kifizetések

EGYSZERI

 

EUR

– 52 583,00

0,00

– 52 583,00

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2014

a MePaR hiányosságai – 2013-as igénylési év – alacsony támogathatósági együttható

BECSÜLT SZÁZALÉK

0,15 %

EUR

– 1 794 724,38

0,00

– 1 794 724,38

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2015

a MePaR hiányosságai – 2014-es igénylési év – alacsony támogathatósági együttható

ÁTALÁNY

0,15 %

EUR

– 1 751 128,17

0,00

– 1 751 128,17

 

 

 

 

 

IE összesen:

EUR

– 59 340 272,37

– 953 546,87

– 58 386 725,50

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

IT

Tanúsítás

2009

rendeletek helytelen alkalmazása

EGYSZERI

 

EUR

– 10 762 502,00

0,00

– 10 762 502,00

 

gyümölcs és zöldség – rendkívüli támogatási intézkedések

2011

már betakarított termény levonása. Az olasz hatóságok által 2011 júniusában adott iránymutatás nem tette lehetővé az 585/2011/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének megfelelő ellenőrzések elvégzését

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 405 166,99

– 1 143,95

– 404 023,04

 

jogosultságok

2010

a citrusgyümölcs-ágazat területének nem kielégítő meghatározása (támogatások függetlenítése)

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 2 452 251,96

– 237,00

– 2 452 014,96

 

egyéb közvetlen támogatás – 1782/2003/EK rendelet 69. cikk – csak juh- és szarvasmarhafélék

2010

csökkentések és kizárások helytelen kiszámítása – a mintavételes kockázatértékelés hiányosságai (69. cikk, szarvasmarha-ágazat)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 465 893,60

0,00

– 465 893,60

 

egyéb közvetlen támogatás – 1782/2003/EK rendelet 69. cikk – csak juh- és szarvasmarhafélék

2011

csökkentések és kizárások helytelen kiszámítása – a mintavételes kockázatértékelés hiányosságai (69. cikk, szarvasmarha-ágazat)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 15 678,19

0,00

– 15 678,19

 

egyéb közvetlen támogatás – 1782/2003/EK rendelet 69. cikk – csak juh- és szarvasmarhafélék

2012

csökkentések és kizárások helytelen kiszámítása – a mintavételes kockázatértékelés hiányosságai (69. cikk, szarvasmarha-ágazat)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 4 528,20

0,00

– 4 528,20

 

egyéb közvetlen támogatás – 1782/2003/EK rendelet 69. cikk – csak juh- és szarvasmarhafélék

2013

csökkentések és kizárások helytelen kiszámítása – a mintavételes kockázatértékelés hiányosságai (69. cikk, szarvasmarha-ágazat)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

45,16

0,00

45,16

 

gyümölcs és zöldség – rendkívüli támogatási intézkedések

2011

a kifizethető támogatások kiszámításánál nem vették szisztematikusan figyelembe az olasz ellenőrök által elvégzett helyszíni ellenőrzéseket

EGYSZERI

 

EUR

– 22 879,01

0,00

– 22 879,01

 

egyéb közvetlen támogatás – 1782/2003/EK rendelet 69. cikk – csak juh- és szarvasmarhafélék

2010

nem sikerült elérni a helyszíni ellenőrzések minimális arányát – a mintavételes kockázatértékelés hiányosságai (69. cikk, juh/kecske, 2009-es igénylési év)

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 28 020,72

0,00

– 28 020,72

 

egyéb közvetlen támogatás – 1782/2003/EK rendelet 69. cikk – csak juh- és szarvasmarhafélék

2011

nem sikerült elérni a helyszíni ellenőrzések minimális arányát – a mintavételes kockázatértékelés hiányosságai (69. cikk, juh/kecske, 2009-es igénylési év)

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 144,92

0,00

– 144,92

 

egyéb közvetlen támogatás – 1782/2003/EK rendelet 69. cikk – csak juh- és szarvasmarhafélék

2012

nem sikerült elérni a helyszíni ellenőrzések minimális arányát – a mintavételes kockázatértékelés hiányosságai (69. cikk, juh/kecske, 2009-es igénylési év)

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 34,58

0,00

– 34,58

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2011

helyszíni ellenőrzés: nem sikerült elérni a minimális arányt és az időzítés nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak (68. cikk, juh/kecske)

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 162 507,94

0,00

– 162 507,94

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2012

helyszíni ellenőrzés: nem sikerült elérni a minimális arányt és az időzítés nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak (68. cikk, juh/kecske)

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 13 957,29

0,00

– 13 957,29

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2011

a helyszíni ellenőrzések időzítése nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak – levonások és kizárások helytelen kiszámítása (68. cikk, szarvasmarha-ágazat) – a mintavételes kockázatértékelés hiányosságai

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 688 755,50

0,00

– 688 755,50

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2012

a helyszíni ellenőrzések időzítése nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak – levonások és kizárások helytelen kiszámítása (68. cikk, szarvasmarha-ágazat) – a mintavételes kockázatértékelés hiányosságai

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 28 700,82

0,00

– 28 700,82

 

Kölcsönös megfeleltetés

2010

az 1. és az 5. JFGK részleges teljesülés, 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 382 708,89

0,00

– 382 708,89

 

Kölcsönös megfeleltetés

2011

az 1. és az 5. JFGK részleges teljesülés, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 420 298,75

0,00

– 420 298,75

 

Kölcsönös megfeleltetés

2012

az 1. és az 5. JFGK részleges teljesülés, 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 376 732,38

0,00

– 376 732,38

 

egyéb közvetlen támogatás – 1782/2003/EK rendelet 69. cikk – csak juh- és szarvasmarhafélék

2010

a mintavételes kockázatértékelés hiányosságai (69. cikk, juh/kecske, 2009-es igénylési év)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 10 716,99

0,00

– 10 716,99

 

egyéb közvetlen támogatás – 1782/2003/EK rendelet 69. cikk – csak juh- és szarvasmarhafélék

2011

a mintavételes kockázatértékelés hiányosságai (69. cikk, juh/kecske, 2009-es igénylési év)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 15,45

0,00

– 15,45

 

egyéb közvetlen támogatás – 1782/2003/EK rendelet 69. cikk – csak juh- és szarvasmarhafélék

2013

a mintavételes kockázatértékelés hiányosságai (69. cikk, juh/kecske, 2009-es igénylési év)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 66,66

0,00

– 66,66

 

Kölcsönös megfeleltetés

2009

súlyos hiányosságok az állat-egészségügyi szolgálat által elvégzett kölcsönös megfeleltetési ellenőrzésekben, állattartó gazdák, 2008-as igénylési év

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 6 698 435,55

– 212 378,16

– 6 486 057,39

 

Kölcsönös megfeleltetés

2010

súlyos hiányosságok az állat-egészségügyi szolgálat által elvégzett kölcsönös megfeleltetési ellenőrzésekben, állattartó gazdák, 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 6 193 786,19

– 124 718,00

– 6 069 068,19

 

Kölcsönös megfeleltetés

2011

súlyos hiányosságok az állat-egészségügyi szolgálat által elvégzett kölcsönös megfeleltetési ellenőrzésekben, állattartó gazdák, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 6 803 948,36

– 24 060,82

– 6 779 887,54

 

Kölcsönös megfeleltetés

2010

hiányosságok az állatokkal kapcsolatos JFGK-k ellenőrzésében és szankcióiban, 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 880 348,63

– 1 453,94

– 878 894,69

 

Kölcsönös megfeleltetés

2011

hiányosságok az állatokkal kapcsolatos JFGK-k ellenőrzésében és szankcióiban, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 946 039,32

– 1 115,13

– 944 924,19

 

Kölcsönös megfeleltetés

2012

hiányosságok az állatokkal kapcsolatos JFGK-k ellenőrzésében és szankcióiban, 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 891 273,37

– 3 350,40

– 887 922,97

 

Kölcsönös megfeleltetés

2009

hiányosságok az 1. és 5. JFGK ellenőrzéseinél a támogathatósági ellenőrzések kereszt-jelentéstételében, nem állattartó gazdák, 2008-as igénylési év

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 2 735 874,46

0,00

– 2 735 874,46

 

Kölcsönös megfeleltetés

2010

hiányosságok az 1. és 5. JFGK ellenőrzéseinél a támogathatósági ellenőrzések kereszt-jelentéstételében, nem állattartó gazdák, 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 2 688 492,98

0,00

– 2 688 492,98

 

Kölcsönös megfeleltetés

2011

hiányosságok az 1. és 5. JFGK ellenőrzéseinél a támogathatósági ellenőrzések kereszt-jelentéstételében, nem állattartó gazdák, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 3 141 614,53

0,00

– 3 141 614,53

 

 

 

 

 

IT összesen:

EUR

– 47 221 329,07

– 368 457,40

– 46 852 871,67

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

LT

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2012

visszafizettetések nem támogatható állatok esetében

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 23 166,73

0,00

– 23 166,73

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2012

helyszíni ellenőrzések időzítése és teljesítése

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 458 039,67

– 1 158,34

– 456 881,33

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2013

helyszíni ellenőrzések időzítése és teljesítése

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 656 708,32

0,00

– 656 708,32

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2012

a MePaR minőségi hiányosságai, 2011

BECSÜLT MENNYISÉG

0,00 %

EUR

– 305 140,28

– 47 262,68

– 257 877,60

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2010

a MePaR és a keresztellenőrzések minőségi hiányosságai, 2009

BECSÜLT MENNYISÉG

 

EUR

– 3 281 119,25

– 201 760,71

– 3 079 358,54

 

egyéb közvetlen támogatás – energianövények

2010

a MePaR és a keresztellenőrzések minőségi hiányosságai, 2009

BECSÜLT MENNYISÉG

 

EUR

– 26 419,79

– 1 258,91

– 25 160,88

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2011

a MePaR és a keresztellenőrzések minőségi hiányosságai, 2010

BECSÜLT MENNYISÉG

 

EUR

– 1 411 640,83

– 239 125,42

– 1 172 515,41

 

 

 

 

 

LT összesen:

EUR

– 6 162 234,87

– 490 566,06

– 5 671 668,81

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

NL

Tanúsítás

2011

a jogszabályi szankciók alkalmazásának elmulasztása a területalapú támogatásoknál

EGYSZERI

 

EUR

– 266 945,16

– 533,89

– 266 411,27

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2008

indokolatlanul elismert és ezért nem támogatható termelői szervezetek (kedvezményezettek)

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 3 634 876,03

0,00

– 3 634 876,03

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2009

indokolatlanul elismert és ezért nem támogatható termelői szervezetek (kedvezményezettek)

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 9 676 043,02

0,00

– 9 676 043,02

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2009

indokolatlanul elismert és ezért nem támogatható termelői szervezetek (kedvezményezettek)

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 22 444 064,75

0,00

– 22 444 064,75

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2010

indokolatlanul elismert és ezért nem támogatható termelői szervezetek (kedvezményezettek)

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 5 091 421,28

– 1 060 066,47

– 4 031 354,81

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2010

indokolatlanul elismert és ezért nem támogatható termelői szervezetek (kedvezményezettek)

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 10 185 726,00

0,00

– 10 185 726,00

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2011

indokolatlanul elismert és ezért nem támogatható termelői szervezetek (kedvezményezettek)

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 138 726,75

– 79 662,72

– 59 064,03

 

gyümölcs és zöldség – operatív programok

2011

indokolatlanul elismert és ezért nem támogatható termelői szervezetek (kedvezményezettek)

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 796 627,19

0,00

– 796 627,19

 

Tanúsítás

2011

nem nyilvántartott kamat

EGYSZERI

 

EUR

– 36 000,00

0,00

– 36 000,00

 

 

 

 

 

NL összesen:

EUR

– 52 270 430,18

– 1 140 263,08

– 51 130 167,10

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

RO

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2011

szankciók alkalmazásának elmulasztása, ha a szabálytalanságok legfeljebb három állatot érintenek

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 1 304 365,59

0,00

– 1 304 365,59

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2011

helyszíni ellenőrzések nem megfelelő menetrendje és minősége

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 1 121 615,69

– 107 659,09

– 1 013 956,60

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2012

helyszíni ellenőrzések nem megfelelő menetrendje és minősége

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

141,59

0,00

141,59

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2013

helyszíni ellenőrzések nem megfelelő menetrendje és minősége

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 364,79

0,00

– 364,79

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2011

nem azonosított állatokra teljesített kifizetések

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 57 984,66

0,00

– 57 984,66

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2011

az adatbázisban található információk pontosságával kapcsolatos problémák

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 411 471,90

0,00

– 411 471,90

 

egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2011

a visszatartási időszak ellenőrzése

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 379 359,70

0,00

– 379 359,70

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2012

helyszíni ellenőrzések hiányosságai – távérzékelés

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 7 858 523,78

0,00

– 7 858 523,78

 

 

 

 

 

RO összesen:

EUR

– 11 133 544,52

– 107 659,09

– 11 025 885,43

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

SI

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2013

2012-es igénylési év – ellenőrzési eljárás hiánya

EGYSZERI

 

EUR

– 42 615,90

0,00

– 42 615,90

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2013

2012-es igénylési év – adminisztratív ellenőrzések hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

– 45 828,58

0,00

– 45 828,58

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2014

2013-as igénylési év – ellenőrzési eljárás hiánya

EGYSZERI

 

EUR

– 45 519,08

0,00

– 45 519,08

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2014

2013-as igénylési év – adminisztratív ellenőrzések hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

– 63 146,69

0,00

– 63 146,69

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2015

2014-es igénylési év – ellenőrzési eljárás hiánya

EGYSZERI

 

EUR

– 34 211,94

0,00

– 34 211,94

 

 

 

 

 

SI összesen:

EUR

– 231 322,19

0,00

– 231 322,19

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

SK

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2011

2010-es igénylési év – burkolatlan bekötőutak

BECSÜLT SZÁZALÉK

0,53 %

EUR

– 1 401 828,52

0,00

– 1 401 828,52

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2012

2010-es igénylési év – burkolatlan bekötőutak

BECSÜLT SZÁZALÉK

0,53 %

EUR

– 2 086,31

0,00

– 2 086,31

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2013

2010-es igénylési év – burkolatlan bekötőutak

BECSÜLT SZÁZALÉK

0,53 %

EUR

– 667,32

0,00

– 667,32

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2012

2011-es igénylési év – burkolatlan bekötőutak

BECSÜLT SZÁZALÉK

0,53 %

EUR

– 1 526 916,92

0,00

– 1 526 916,92

 

Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások

2013

2011-es igénylési év – burkolatlan bekötőutak

BECSÜLT SZÁZALÉK

0,53 %

EUR

– 2 259,74

0,00

– 2 259,74

 

promóciós intézkedések

2009

közbeszerzési szabályok megsértése

ÁTALÁNY

25,00 %

EUR

– 126 925,93

0,00

– 126 925,93

 

promóciós intézkedések

2010

közbeszerzési szabályok megsértése

ÁTALÁNY

25,00 %

EUR

– 159 294,03

0,00

– 159 294,03

 

promóciós intézkedések

2011

közbeszerzési szabályok megsértése

ÁTALÁNY

25,00 %

EUR

– 159 932,04

0,00

– 159 932,04

 

promóciós intézkedések

2012

közbeszerzési szabályok megsértése

ÁTALÁNY

25,00 %

EUR

– 13 699,20

0,00

– 13 699,20

 

 

 

 

 

SK összesen:

EUR

– 3 393 610,01

0,00

– 3 393 610,01


Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

EUR

– 247 280 757,28

– 6 953 545,49

– 240 327 211,79

Költségvetési jogcím: 6711

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

BG

vidékfejlesztés, EMVA, 1+3. tengely – Beruházásra irányuló intézkedések (2007–2013)

2010

a költségek ésszerűségének elbírálásval kapcsolatos hiányosságok a kiadási oldalon

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 1 492,07

0,00

– 1 492,07

 

vidékfejlesztés, EMVA, 1+3. tengely – Beruházásra irányuló intézkedések (2007–2013)

2011

a költségek ésszerűségének elbírálásval kapcsolatos hiányosságok a kiadási oldalon

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 12 519,61

0,00

– 12 519,61

 

vidékfejlesztés, EMVA, 1+3. tengely – Beruházásra irányuló intézkedések (2007–2013)

2012

a költségek ésszerűségének elbírálásval kapcsolatos hiányosságok a kiadási oldalon

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 90 416,27

0,00

– 90 416,27

 

vidékfejlesztés, EMVA, 1+3. tengely – Beruházásra irányuló intézkedések (2007–2013)

2013

a költségek ésszerűségének elbírálásval kapcsolatos hiányosságok a kiadási oldalon

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 62 350,34

0,00

– 62 350,34

 

vidékfejlesztés, EMVA beruházások – magánkedvezményezettek

2014

a költségek ésszerűségének elbírálásval kapcsolatos hiányosságok a kiadási oldalon

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 150 179,56

0,00

– 150 179,56

 

 

 

 

 

BG összesen:

EUR

– 316 957,85

0,00

– 316 957,85

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

CZ

Vidékfejlesztés, EMVA, 1. tengely – Átalányalapú támogatással járó intézkedések (2007–2013)

2013

a 2013. október 15–december 20. közötti időszak korrekciója (a tagállamtól származó adatok alapján). Korai nyugdíjba vonulás: az átvevőknek az átadás idején 40 évesnél fiatalabbnak kellett lenniük, ellentétben az 1698/2005/EK rendelet 23. cikke (3) bekezdésének b) pontjával (50 év). A vidékfejlesztési program nem említi

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 14 647,37

0,00

– 14 647,37

 

Vidékfejlesztés, EMVA, 1. tengely – Átalányalapú támogatással járó intézkedések (2007–2013)

2011

korai nyugdíjba vonulás: az átvevőknek az átadás idején 40 évesnél fiatalabbnak kellett lenniük, ellentétben az 1698/2005/EK rendelet 23. cikke (3) bekezdésének b) pontjával (50 év). Az audit során nem mutattak be arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a szabályt a vidékfejlesztési program jóváhagyta volna

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 151 171,36

0,00

– 151 171,36

 

Vidékfejlesztés, EMVA, 1. tengely – Átalányalapú támogatással járó intézkedések (2007–2013)

2012

korai nyugdíjba vonulás: az átvevőknek az átadás idején 40 évesnél fiatalabbnak kellett lenniük, ellentétben az 1698/2005/EK rendelet 23. cikke (3) bekezdésének b) pontjával (50 év). Az audit során nem mutattak be arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a szabályt a vidékfejlesztési program jóváhagyta volna

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 212 512,83

0,00

– 212 512,83

 

Vidékfejlesztés, EMVA, 1. tengely – Átalányalapú támogatással járó intézkedések (2007–2013)

2013

korai nyugdíjba vonulás: az átvevőknek az átadás idején 40 évesnél fiatalabbnak kellett lenniük, ellentétben az 1698/2005/EK rendelet 23. cikke (3) bekezdésének b) pontjával (50 év). Az audit során nem mutattak be arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a szabályt a vidékfejlesztési program jóváhagyta volna

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 205 967,69

0,00

– 205 967,69

 

 

 

 

 

CZ összesen:

EUR

– 584 299,25

0,00

– 584 299,25

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

DE

vidékfejlesztés, EMVA beruházások – magánkedvezményezettek

2009

a kiválasztási szempontok alkalmazásának hiányosságai

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 290 608,56

0,00

– 290 608,56

 

vidékfejlesztés, EMVA beruházások – magánkedvezményezettek

2010

a kiválasztási szempontok alkalmazásának hiányosságai

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 1 092 608,83

0,00

– 1 092 608,83

 

vidékfejlesztés, EMVA beruházások – magánkedvezményezettek

2011

a kiválasztási szempontok alkalmazásának hiányosságai

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 1 981 768,94

0,00

– 1 981 768,94

 

vidékfejlesztés, EMVA beruházások – magánkedvezményezettek

2012

a kiválasztási szempontok alkalmazásának hiányosságai

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 2 410 717,05

0,00

– 2 410 717,05

 

vidékfejlesztés, EMVA beruházások – magánkedvezményezettek

2013

a kiválasztási szempontok alkalmazásának hiányosságai

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 1 947 327,97

0,00

– 1 947 327,97

 

vidékfejlesztés, EMVA beruházások – közszférabeli kedvezményezettek

2014

a kiválasztási szempontok alkalmazásának hiányosságai

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

3 111,05

0,00

3 111,05

 

 

 

 

 

DE összesen:

EUR

– 7 719 920,30

0,00

– 7 719 920,30

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

DK

Vidékfejlesztés, EMVA, 4. tengely, LEADER (2007–2013)

2012

nem kielégítő adminisztratív ellenőrzések (65/2011/EU rendelet, 24. cikk) az igényelt kiadások valódisága, a költségek ésszerűsége, a közbeszerzés és az összeférhetetlenség terén

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 324 089,65

0,00

– 324 089,65

 

Vidékfejlesztés, EMVA, 4. tengely, LEADER (2007–2013)

2013

nem kielégítő adminisztratív ellenőrzések (65/2011/EU rendelet, 24. cikk) az igényelt kiadások valódisága, a költségek ésszerűsége, a közbeszerzés és az összeférhetetlenség terén

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 428 721,76

0,00

– 428 721,76

 

Vidékfejlesztés, EMVA, 4. tengely, LEADER (2007–2013)

2014

nem kielégítő adminisztratív ellenőrzések (65/2011/EU rendelet, 24. cikk) az igényelt kiadások valódisága, a költségek ésszerűsége, a közbeszerzés és az összeférhetetlenség terén

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 131 564,91

0,00

– 131 564,91

 

 

 

 

 

DK összesen:

EUR

– 884 376,32

0,00

– 884 376,32

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

ES

Tanúsítás

2011

a legvalószínűbb hibaarány korrekciója – EMVA IIER

EGYSZERI

 

EUR

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

 

 

 

 

 

ES összesen:

EUR

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

FR

Vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, nem területalapú intézkedések)

2012

nem rendszeres helyszíni látogatások (216. intézkedés)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 11 434,58

0,00

– 11 434,58

 

Vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, nem területalapú intézkedések)

2013

nem rendszeres helyszíni látogatások (216. intézkedés)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 33 209,47

0,00

– 33 209,47

 

Vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, nem területalapú intézkedések)

2014

nem rendszeres helyszíni látogatások (216. intézkedés)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 50 695,41

0,00

– 50 695,41

 

 

 

 

 

FR összesen:

EUR

– 95 339,46

0,00

– 95 339,46

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

GB

Tanúsítás

2013

lényeges hiba: EMVA, nem IIER

EGYSZERI

 

EUR

– 540 233,64

0,00

– 540 233,64

 

Tanúsítás

2013

lényeges hiba: EMVA, nem IIER

EGYSZERI

 

EUR

– 25 764,39

0,00

– 25 764,39

 

Tanúsítás

2013

lényeges hiba: EMVA, nem IIER

EGYSZERI

 

EUR

– 25 390,97

0,00

– 25 390,97

 

 

 

 

 

GB összesen:

EUR

– 591 389,00

0,00

– 591 389,00

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

IE

vidékfejlesztés, EMVA, 4. tengely, LEADER (2007–2013)

2012

vállalkozás-létrehozó és -fejlesztő intézkedés (1698/2005/EK rendelet, 54. cikk) – a mikrovállalkozás-státus nem kielégítő ellenőrzése

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 200 155,65

0,00

– 200 155,65

 

vidékfejlesztés, EMVA, 4. tengely, LEADER (2007–2013)

2013

vállalkozás-létrehozó és -fejlesztő intézkedés (1698/2005/EK rendelet, 54. cikk) – a mikrovállalkozás-státus nem kielégítő ellenőrzése

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 478 780,92

0,00

– 478 780,92

 

vidékfejlesztés, EMVA, 4. tengely, LEADER (2007–2013)

2014

vállalkozás-létrehozó és -fejlesztő intézkedés (1698/2005/EK rendelet, 54. cikk) – a mikrovállalkozás-státus nem kielégítő ellenőrzése

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 549 115,18

0,00

– 549 115,18

 

vidékfejlesztés, EMVA, 4. tengely, LEADER (2007–2013)

2011

a beszerzési szabályok alkalmazásának hiányosságai – egy egyedi dossziéban homályosak a szerződés odaítélésének szempontjai

EGYSZERI

 

EUR

– 4 852,32

0,00

– 4 852,32

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2009

2008-as igénylési év, MePaR-hiányosságok – területalapú vidékfejlesztési támogatás (KAT)

EGYSZERI

 

EUR

– 1 714 399,67

0,00

– 1 714 399,67

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2009

2008-as igénylési év, MePaR-hiányosságok – területalapú vidékfejlesztési támogatás (vidéki környezetvédelmi program & agrár-környezetvédelmi opciós program)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 66 865,56

0,00

– 66 865,56

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2009

2009-es igénylési év, MePaR-hiányosságok – területalapú vidékfejlesztési támogatás (KAT)

EGYSZERI

 

EUR

– 1 520 656,39

0,00

– 1 520 656,39

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2009

2009-s igénylési év, MePaR-hiányosságok – területalapú vidékfejlesztési támogatás (vidéki környezetvédelmi program & agrár-környezetvédelmi opciós program)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 179 980,41

0,00

– 179 980,41

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2010

2010-es igénylési év, MePaR-hiányosságok – területalapú vidékfejlesztési támogatás (KAT)

EGYSZERI

 

EUR

– 1 364 366,71

0,00

– 1 364 366,71

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2010

2010-es igénylési év, MePaR-hiányosságok – területalapú vidékfejlesztési támogatás (vidéki környezetvédelmi program & agrár-környezetvédelmi opciós program)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 236 073,74

0,00

– 236 073,74

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2011

2011-es igénylési év, MePaR-hiányosságok – területalapú vidékfejlesztési támogatás (KAT)

EGYSZERI

 

EUR

– 1 333 446,32

0,00

– 1 333 446,32

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2011

2011-es igénylési év, MePaR-hiányosságok – területalapú vidékfejlesztési támogatás (vidéki környezetvédelmi program & agrár-környezetvédelmi opciós program)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 287 555,15

0,00

– 287 555,15

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2012

2012-es igénylési év, MePaR-hiányosságok – területalapú vidékfejlesztési támogatás (KAT)

EGYSZERI

 

EUR

– 1 340 180,07

0,00

– 1 340 180,07

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2012

2012-es igénylési év, MePaR-hiányosságok – területalapú vidékfejlesztési támogatás (vidéki környezetvédelmi program & agrár-környezetvédelmi opciós program)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 328 219,99

0,00

– 328 219,99

 

Tanúsítás

2013

ismert hiba (EMVA, IIER)

EGYSZERI

 

EUR

– 1 211,83

0,00

– 1 211,83

 

 

 

 

 

IE összesen:

EUR

– 9 605 859,91

0,00

– 9 605 859,91

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

IT

Tanúsítás

2009

rendeletek helytelen alkalmazása

EGYSZERI

 

EUR

– 125 974,50

0,00

– 125 974,50

 

Kölcsönös megfeleltetés

2010

az 1. és az 5. JFGK részleges teljesülés, 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 7 347,29

0,00

– 7 347,29

 

Kölcsönös megfeleltetés

2011

az 1. és az 5. JFGK részleges teljesülés, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 20 685,88

0,00

– 20 685,88

 

Kölcsönös megfeleltetés

2012

az 1. és az 5. JFGK részleges teljesülés, 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 32 511,67

0,00

– 32 511,67

 

Kölcsönös megfeleltetés

2009

súlyos hiányosságok az állat-egészségügyi szolgálat által elvégzett kölcsönös megfeleltetési ellenőrzésekben, állattartó gazdák, 2008-as igénylési év

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 573 661,08

– 892,12

– 572 768,96

 

Kölcsönös megfeleltetés

2010

súlyos hiányosságok az állat-egészségügyi szolgálat által elvégzett kölcsönös megfeleltetési ellenőrzésekben, állattartó gazdák, 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 800 975,78

0,00

– 800 975,78

 

Kölcsönös megfeleltetés

2011

súlyos hiányosságok az állat-egészségügyi szolgálat által elvégzett kölcsönös megfeleltetési ellenőrzésekben, állattartó gazdák, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

10,00 %

EUR

– 762 639,35

0,00

– 762 639,35

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2013

az állatállomány-sűrűség adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseinek hiányosságai. Késedelmes helyszíni ellenőrzések. Az átruházott hatáskörrel rendelkező szervek felügyeletének hiányosságai

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 111 793,76

0,00

– 111 793,76

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2014

az állatállomány-sűrűség adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseinek hiányosságai. Késedelmes helyszíni ellenőrzések. Az átruházott hatáskörrel rendelkező szervek felügyeletének hiányosságai

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 61 496,87

0,00

– 61 496,87

 

Kölcsönös megfeleltetés

2011

hiányosságok az állatokkal kapcsolatos JFGK-k ellenőrzésében és szankcióiban, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 46 561,33

– 1 119,09

– 45 442,24

 

Kölcsönös megfeleltetés

2012

hiányosságok az állatokkal kapcsolatos JFGK-k ellenőrzésében és szankcióiban, 2011-es igénylési év

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 76 916,15

– 953,50

– 75 962,65

 

Kölcsönös megfeleltetés

2009

hiányosságok az 1. és 5. JFGK ellenőrzéseinél a támogathatósági ellenőrzések kereszt-jelentéstételében, nem állattartó gazdák, 2008-as igénylési év

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 234 303,18

0,00

– 234 303,18

 

Kölcsönös megfeleltetés

2010

hiányosságok az 1. és 5. JFGK ellenőrzéseinél a támogathatósági ellenőrzések kereszt-jelentéstételében, nem állattartó gazdák, 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 347 673,88

0,00

– 347 673,88

 

Kölcsönös megfeleltetés

2011

hiányosságok az 1. és 5. JFGK ellenőrzéseinél a támogathatósági ellenőrzések kereszt-jelentéstételében, nem állattartó gazdák, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 352 136,53

0,00

– 352 136,53

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2012

az állatállomány-sűrűség ellenőrzésének hiányosságai a helyszíni ellenőrzéseken

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 4,65

0,00

– 4,65

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2013

az állatállomány-sűrűség ellenőrzésének hiányosságai a helyszíni ellenőrzéseken

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 313 048,72

0,00

– 313 048,72

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2014

az állatállomány-sűrűség ellenőrzésének hiányosságai a helyszíni ellenőrzéseken

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 352 773,96

0,00

– 352 773,96

 

 

 

 

 

IT összesen:

EUR

– 4 220 504,58

– 2 964,71

– 4 217 539,87

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

LT

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2010

a MePaR és a keresztellenőrzések minőségi hiányosságai, 2009

BECSÜLT MENNYISÉG

 

EUR

– 1 145 990,95

– 51 831,00

– 1 094 159,95

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2011

a MePaR és a keresztellenőrzések minőségi hiányosságai, 2010

BECSÜLT MENNYISÉG

 

EUR

– 412 802,18

– 79 666,44

– 333 135,74

 

 

 

 

 

LT összesen:

EUR

– 1 558 793,13

– 131 497,44

– 1 427 295,69

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

LV

Vidékfejlesztés, EMVA, technikai segítségnyújtás (2007–2013)

2013

egy közbeszerzési eljárás helytelen alkalmazása: 25 %-os korrekció a lett vidéktámogatási szolgálat informatikai rendszerének (LAD IS) karbantartása és fejlesztése projektnél (lásd Európai Számvevőszék, DAS, PF-5632/13 eset)

EGYSZERI

 

EUR

– 498 505,85

0,00

– 498 505,85

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2011

az állatállomány-sűrűség ellenőrzésének hiánya a helyszíni ellenőrzéseken

EXTRAPOLÁLT

100,00 %

EUR

– 29 310,56

0,00

– 29 310,56

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2012

az állatállomány-sűrűség ellenőrzésének hiánya a helyszíni ellenőrzéseken

EXTRAPOLÁLT

100,00 %

EUR

– 65 278,19

0,00

– 65 278,19

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2013

az állatállomány-sűrűség ellenőrzésének hiánya a helyszíni ellenőrzéseken

EXTRAPOLÁLT

100,00 %

EUR

– 45 310,95

0,00

– 45 310,95

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2014

az állatállomány-sűrűség ellenőrzésének hiánya a helyszíni ellenőrzéseken

EXTRAPOLÁLT

100,00 %

EUR

– 30 357,83

0,00

– 30 357,83

 

 

 

 

 

LV összesen:

EUR

– 668 763,38

0,00

– 668 763,38

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

NL

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2010

helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 86,40

0,00

– 86,40

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2011

helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 330 117,34

– 8 059,23

– 322 058,11

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2012

helyszíni ellenőrzések hiányosságai

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 571 007,66

– 9 020,17

– 561 987,49

 

 

 

 

 

NL összesen:

EUR

– 901 211,40

– 17 079,40

– 884 132,00

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

PT

vidékfejlesztés, EMVA, 1+3. tengely – Beruházásra irányuló intézkedések (2007–2013)

2012

közbeszerzési eljárások hiányosságai

EGYSZERI

0,00 %

EUR

– 755 474,00

0,00

– 755 474,00

 

Vidékfejlesztés, EMVA, 1. tengely – Átalányalapú támogatással járó intézkedések (2007–2013)

2011

a megfelelő kockázatelemzés hiánya

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 591 526,25

0,00

– 591 526,25

 

Vidékfejlesztés, EMVA, 1. tengely – Átalányalapú támogatással járó intézkedések (2007–2013)

2012

a megfelelő kockázatelemzés hiánya

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 222 147,37

0,00

– 222 147,37

 

vidékfejlesztés, EMVA, 4. tengely, LEADER (2007–2013)

2011

meg nem valósult projekt

EGYSZERI

 

EUR

– 2 836,62

0,00

– 2 836,62

 

vidékfejlesztés, EMVA, 4. tengely, LEADER (2007–2013)

2011

nem megfelelően megvalósult projekt

EGYSZERI

 

EUR

– 48 188,16

0,00

– 48 188,16

 

vidékfejlesztés, EMVA, 1+3. tengely – Beruházásra irányuló intézkedések (2007–2013)

2011

helyszíni ellenőrzések mintavétele – nem megfelelő sokaság

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 600 000,00

– 600 000,00

0,00

 

vidékfejlesztés, EMVA, 1+3. tengely – Beruházásra irányuló intézkedések (2007–2013)

2012

helyszíni ellenőrzések mintavétele – nem megfelelő sokaság

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 399 652,45

– 399 652,45

0,00

 

vidékfejlesztés, EMVA, 1+3. tengely – Beruházásra irányuló intézkedések (2007–2013)

2011

helyszíni ellenőrzések mintavétele – nem megfelelő sokaság

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 1 339 403,96

0,00

– 1 339 403,96

 

vidékfejlesztés, EMVA, 1+3. tengely – Beruházásra irányuló intézkedések (2007–2013)

2012

helyszíni ellenőrzések mintavétele – nem megfelelő sokaság

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 700 538,13

0,00

– 700 538,13

 

vidékfejlesztés, EMVA, 1+3. tengely – Beruházásra irányuló intézkedések (2007–2013)

2010

nem ellenőrzött kkv-kritériumok

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 300 370,16

0,00

– 300 370,16

 

vidékfejlesztés, EMVA, 1+3. tengely – Beruházásra irányuló intézkedések (2007–2013)

2011

nem ellenőrzött kkv-kritériumok

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 916 906,93

0,00

– 916 906,93

 

vidékfejlesztés, EMVA, 1+3. tengely – Beruházásra irányuló intézkedések (2007–2013)

2012

nem ellenőrzött kkv-kritériumok

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 914 418,58

0,00

– 914 418,58

 

vidékfejlesztés, EMVA, 1+3. tengely – Beruházásra irányuló intézkedések (2007–2013)

2013

nem ellenőrzött kkv-kritériumok

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 1 014 498,08

0,00

– 1 014 498,08

 

vidékfejlesztés, EMVA beruházások – magánkedvezményezettek

2014

nem ellenőrzött kkv-kritériumok

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 286 087,86

0,00

– 286 087,86

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2010

a MePaR hiányossága, vidékfejlesztés, 2009-es igénylési év

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

72 795,61

0,00

72 795,61

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2010

a MePaR hiányossága, vidékfejlesztés, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

166 439,32

0,00

166 439,32

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2011

a MePaR hiányossága, vidékfejlesztés, 2010-es igénylési év

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

72 077,07

0,00

72 077,07

 

 

 

 

 

PT összesen:

EUR

– 7 780 736,55

– 999 652,45

– 6 781 084,10

Tagállam

Intézkedés

Indok

Típus

Korrekció %

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

SE

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2010

a trágyakorlátozások betartása ellenőrzésének elmulasztása (hátrányos természeti adottságok program)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 354 006,62

0,00

– 354 006,62

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2011

a trágyakorlátozások betartása ellenőrzésének elmulasztása (hátrányos természeti adottságok program)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 827 791,97

0,00

– 827 791,97

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2012

a trágyakorlátozások betartása ellenőrzésének elmulasztása (hátrányos természeti adottságok program)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 721 063,75

0,00

– 721 063,75

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2013

a trágyakorlátozások betartása ellenőrzésének elmulasztása (hátrányos természeti adottságok program)

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 209 252,91

0,00

– 209 252,91

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2010

a hátrányos természeti adottságok program és két agrár-környezetvédelmi alintézkedés által érintett szarvasmarhafélék megszámolásának elmulasztása a helyszíni ellenőrzéseken

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 238 730,60

– 85 805,23

– 152 925,37

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2011

a hátrányos természeti adottságok program és két agrár-környezetvédelmi alintézkedés által érintett szarvasmarhafélék megszámolásának elmulasztása a helyszíni ellenőrzéseken

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 594 957,98

– 66 052,41

– 528 905,57

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2012

a hátrányos természeti adottságok program és két agrár-környezetvédelmi alintézkedés által érintett szarvasmarhafélék megszámolásának elmulasztása a helyszíni ellenőrzéseken

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 559 641,69

– 93 237,95

– 466 403,74

 

vidékfejlesztés, EMVA, 2. tengely (2007–2013, területalapú intézkedések)

2013

a hátrányos természeti adottságok program és két agrár-környezetvédelmi alintézkedés által érintett szarvasmarhafélék megszámolásának elmulasztása a helyszíni ellenőrzéseken

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 189 317,63

– 9,76

– 189 307,87

 

 

 

 

 

SE összesen:

EUR

– 3 694 763,15

– 245 105,35

– 3 449 657,80


Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

EUR

– 38 677 944,57

– 1 396 299,35

– 37 281 645,22


20.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/75


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2099 HATÁROZATA

(2015. november 18.)

a termesztőközegek, talajjavítók és talajtakarók uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról

(az értesítés a C(2015) 7891. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

az Európai Unió ökocímke-bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 66/2010/EK rendelet értelmében uniós ökocímkére érdemesek azok a termékek, amelyek teljes életciklusukat tekintve csak kismértékben károsítják a környezetet.

(2)

A 66/2010/EK rendelet értelmében az uniós ökocímke odaítélésének konkrét kritériumait termékcsoportonként kell megállapítani.

(3)

A 2006/799/EK bizottsági határozat (2) és a 2007/64/EK bizottsági határozat (3) megállapítja a talajjavítókra és a termesztőközegekre vonatkozó ökológiai kritériumokat és a vonatkozó értékelési és ellenőrzési követelményeket, amelyek 2015. december 31-ig érvényesek.

(4)

Annak érdekében, hogy a szóban forgó termékcsoportok jobban tükrözzék a piacon elérhető legkorszerűbb megoldásokat, és tekintettel legyenek az elmúlt években végrehajtott innovációra, helyénvaló a két termékcsoportot egy termékcsoportban egyesíteni, és a termékkört kiegészíteni a talajtakarókkal, amelyeket a talajjavítók egyedi jellemzőkkel és funkciókkal rendelkező típusának tekintik.

(5)

E termékcsoport innovációs ciklusára tekintettel a felülvizsgált kritériumoknak és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek e határozat elfogadásának időpontjától számítva négy évig kell érvényben maradniuk. E kritériumokkal az anyagok újrafeldolgozásának, a megújuló és újrahasznosított anyagok használatának és ezáltal a környezetkárosodás mérséklésének, valamint a talaj- és vízszennyezés csökkentésének előmozdítása a cél, a szennyező anyagok késztermékekben előforduló koncentrációjára vonatkozó szigorú határértékek megállapítása révén.

(6)

Ezért e határozat a 2006/799/EK határozat és a 2007/64/EK határozat helyébe lép.

(7)

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a módosított kritériumokhoz és követelményekhez igazodó termékváltoztatások végrehajtására, átmeneti időszakot kell biztosítani azon gyártók számára, akiknek termékei a 2006/799/EK határozatban és a 2007/64/EK határozatban előírt kritériumok alapján már megkapták a talajjavítókra és termesztőközegekre vonatkozó uniós ökocímkét.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „termesztőközegek, talajjavítók és talajtakarók” termékcsoportba a termesztőközegek, a szerves talajjavítók és a szerves talajtakarók tartoznak.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1.   „termesztőközeg”: a gyökérfejlődéshez használt olyan anyag, amelyben növényeket termesztenek;

2.   „ásványi termesztőközeg”: teljes mértékben ásványi összetevőkből álló termesztőközeg;

3.   „talajjavító”: a talajhoz elsősorban annak fizikai és/vagy kémiai és/vagy biológiai tulajdonságai megőrzése vagy javítása érdekében helyben hozzáadott anyag, a meszezőanyagok kivételével;

4.   „szerves talajjavító”: olyan, széntartalmú anyagokat tartalmazó talajjavító, amelynek fő funkciója a talaj szervesanyag-tartalmának növelése;

5.   „talajtakaró”: a talajjavítóknak egy bizonyos, a növény körül a talaj felületén védőrétegként használt típusa, amelynek funkciója a kiszáradás megelőzése, a gyomnövények visszaszorítása, valamint a talajerózió mérséklése;

6.   „szerves talajtakaró”: biomasszából származó széntartalmú anyagokat tartalmazó talajtakaró;

7.   „összetevő”: bármilyen olyan alapanyag, amely felhasználható a termék összetevőjeként;

8.   „szerves összetevő”: széntartalmú anyagokból álló összetevő;

9.   „termékcsalád”: olyan termékek skálája, amelyek ugyanazon összetevőkből állnak;

10.   „éves termelés”: egy termékcsaládból egy év alatt termelt mennyiség;

11.   „éves felhasználás”: a hulladék- vagy állatimelléktermék-feldolgozó üzemben egy év alatt feldolgozott anyagok mennyisége;

12.   „tétel”: ugyanazzal az eljárással, ugyanolyan feltételek mellett gyártott és ugyanolyan módon felcímkézett olyan anyagok mennyisége, amelyek a feltételezések szerint ugyanolyan jellemzőkkel rendelkeznek;

13.   „biohulladék”: biológiailag lebomló, kerti vagy parkokból származó hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőknél és kiskereskedelmi létesítményekben keletkező élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint élelmiszer-feldolgozó üzemekben keletkező hasonló hulladék;

14.   „biomassza”: a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek között a halászatból és az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része.

3. cikk

A termék abban az esetben látható el a 66/2010/EK rendelet szerinti uniós ökocímkével, ha az e határozat 1. cikkében meghatározott „termesztőközegek, talajjavítók és talajtakarók” termékcsoportba tartozik, és megfelel a mellékletben megállapított kritériumoknak és kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek.

4. cikk

A „termesztőközegek, talajjavítók és talajtakarók” termékcsoportra vonatkozó kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények e határozat elfogadásának dátumától számítva négy évig érvényesek.

5. cikk

A „termesztőközegek, talajjavítók és talajtakarók” termékcsoporthoz adminisztratív célból rendelt kódszám: „048”.

6. cikk

A 2006/799/EK határozat és a 2007/64/EK határozat hatályát veszti.

7. cikk

(1)   A 6. cikkben foglaltaktól eltérve a „termesztőközegek, talajjavítók és talajtakarók” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadásának időpontja előtt benyújtott, uniós ökocímke iránti kérelmeket a 2006/799/EK határozatban, illetve a 2007/64/EK határozatban megállapított feltételek szerint kell elbírálni.

(2)   A „termesztőközegek, talajjavítók és talajtakarók” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadásától számított két hónapon belül benyújtott uniós ökocímke-kérelmek egyaránt alapulhatnak a 2006/799/EK határozatban vagy a 2007/64/EK határozatban, illetve az ebben a határozatban megállapított kritériumokon. Ezeket a kérelmeket az azok alapjául szolgáló kritériumok szerint kell elbírálni.

(3)   A 2006/799/EK határozatban vagy a 2007/64/EK határozatban megállapított kritériumok alapján odaítélt ökocímkék e határozat elfogadásának napjától számítva 12 hónapig használhatók.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 18-án.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 2006. november 3-i 2006/799/EK határozata a közösségi ökocímke talajjavítóknak történő odaítélésével kapcsolatban felülvizsgált ökológiai kritériumok és a vonatkozó értékelési és ellenőrzési követelmények megállapításáról (HL L 325., 2006.11.24., 28. o.).

(3)  A Bizottság 2006. december 15-i 2007/64/EK határozata a közösségi ökocímke táptalajoknak történő odaítélésével kapcsolatban felülvizsgált ökológiai kritériumok és a vonatkozó értékelési és ellenőrzési követelmények megállapításáról (HL L 32., 2007.2.6., 137. o.).


MELLÉKLET

KERET

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

Az uniós ökocímkének termesztőközegek, talajjavítók és talajtakarók részére történő odaítélésére vonatkozó kritériumok:

1. kritérium

– Összetevők

2. kritérium

– Szerves összetevők

3. kritérium

– Ásványi termesztőközegek és ásványi összetevők

3.1. kritérium

– Energiafogyasztás és CO2-kibocsátás

3.2. kritérium

– Az ásványi anyagok kitermelésének forrásai

3.3. kritérium

– Ásványi termesztőközegek használata és használat utáni kezelése

4. kritérium

– Újrafeldolgozott/hasznosított és szerves anyagok a termesztőközegekben

5. kritérium

– Veszélyes anyagok korlátozása

5.1. kritérium

– Nehézfémek

5.2. kritérium

– Policiklusos aromás szénhidrogének

5.3. kritérium

– Veszélyes anyagok és keverékek

5.4. kritérium

– Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 59. cikkének (1) bekezdése szerint felsorolt anyagok

5.5. kritérium

– Az E. coli és a Salmonella spp. baktériumokra vonatkozó határértékek

6. kritérium

– Stabilitás

7. kritérium

– Fizikai szennyező anyagok

8. kritérium

– Szerves anyag és szárazanyag

9. kritérium

– Életképes gyommagvak és növényi szaporítóképletek

10. kritérium

– Növényi reakció

11. kritérium

– A termesztőközegek jellemzői

12. kritérium

– Információnyújtás

13. kritérium

– Az uniós ökocímkén feltüntetett információk

1. táblázat

Az alkalmazási körbe tartozó egyes terméktípusokra vonatkozó különböző kritériumok

Kritérium

Termesztőközegek

Talajjavítók

Talajtakarók

1. kritérium – Összetevők

x

x

x

2. kritérium – Szerves összetevők

x

x

x

3.1. kritérium – Ásványi termesztőközegek és ásványi összetevők: Energiafogyasztás és CO2-kibocsátás

x

 

 

3.2. kritérium – Ásványi termesztőközegek és ásványi összetevők: Az ásványi anyagok kitermelésének forrásai

x

x

x

3.3. kritérium – Ásványi termesztőközegek és ásványi összetevők: Ásványi termesztőközegek használata és használat utáni kezelése

x

 

 

4. kritérium – Újrafeldolgozott/hasznosított és szerves anyagok a termesztőközegekben

x

 

 

5. kritérium –Veszélyes anyagok korlátozása

 

 

 

5.1. kritérium – Nehézfémek

x

x

x

5.2. kritérium – Policiklusos aromás szénhidrogének

x

x

x

5.3. kritérium – Veszélyes anyagok és keverékek

x

x

x

5.4. kritérium – Az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerint felsorolt anyagok

x

x

x

5.5. kritérium – Az E. coli és a Salmonella spp. baktériumokra vonatkozó határértékek

x

x

x

6. kritérium – Stabilitás

x

x

x

7. kritérium – Fizikai szennyező anyagok

x

x

x

8. kritérium – Szerves anyag és szárazanyag

 

x

x

9. kritérium – Életképes gyommagvak és növényi szaporítóképletek

x

x

 

10. kritérium – Növényi reakció

x

x

 

11. kritérium – Termesztőközegek jellemzői

x

 

 

12. kritérium – Információnyújtás

x

x

x

13. kritérium – Az uniós ökocímkén feltüntetett információk

x

x

x

ÉRTÉKELÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK

A konkrét értékelési és ellenőrzési követelmények kritériumonként vannak megadva.

Ha a kérelmezőnek a kritériumok teljesítésével kapcsolatban nyilatkozatokat, dokumentációt, elemzéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy más bizonyítékokat kell bemutatnia, akkor ezek a kérelmezőtől és/vagy adott esetben a beszállítójától (beszállítóitól) származhatnak.

Az illetékes testületeknek előnyben kell részesíteniük a vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumokra vonatkozó harmonizált szabvány szerint akkreditált szervezetek által kiállított tanúsítványokat és a termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó harmonizált szabvány szerint akkreditált szervezetek által végzett ellenőrzéseket.

Adott esetben az egyes kritériumoknál megadott vizsgálati módszerektől eltérő vizsgálati módszerek is alkalmazhatók, amennyiben a kérelmet elbíráló illetékes testület elfogadja azok egyenértékűségét.

Az illetékes testületek adott esetben kérhetnek a fentieket alátámasztó dokumentációt, továbbá független ellenőrzéseket is végezhetnek.

Az uniós ökocímke odaítélésének előfeltétele az, hogy a termék megfeleljen azon ország(ok) valamennyi vonatkozó jogi követelményének, ahol a terméket forgalmazni kívánják. A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék megfelel ennek a követelménynek.

A mintavételt a „Talajjavítók és termesztőközegek. Mintavétel” című EN 12579 szabványban meghatározott módon kell elvégezni. A mintákat a „Talajjavítók és termesztőközegek. Minták előkészítése a kémiai és fizikai vizsgálatokhoz; a szárazanyag-tartalom, a nedvességtartalom és a laboratóriumban tömörített térfogat sűrűségének meghatározása” című EN 13040 szabványban meghatározott módon kell előkészíteni.

A kérelmezés évében a mintavételi és vizsgálati gyakoriságnak az 1. függelékben előírt követelményeknek kell megfelelnie. A további években a késztermékekre vonatkozó mintavételi és vizsgálati gyakoriságnak a 2. függelékben előírt követelményeknek kell megfelelnie. A következő üzemtípusokra eltérő mintavételi és vizsgálati gyakoriságok vonatkoznak:

:

1. típus

:

Hulladék- vagy állatimelléktermék-feldolgozó üzemek

:

2. típus

:

Az 1. típusú üzemek által előállított anyagokat felhasználó gyártóüzemek

:

3. típus

:

Hulladékból és állati melléktermékekből származó anyagokat nem használó gyártóüzemek

A 2. típusú üzemek esetében a kérelmezés évében és a további években érvényes mintavételi és vizsgálati gyakoriság megegyezik a 3. típusú üzemekre vonatkozó gyakorisággal, ha a számukra hulladékból/állati melléktermékekből nyert anyagokat biztosító beszállítók teljesítik az uniós ökocímke talajjavítóknak való odaítélésére vonatkozó kritériumokat. A kérelmezőnek be kell nyújtania az illetékes testülethez a beszállítók vizsgálati jegyzőkönyveit, valamint az azt igazoló dokumentációt, hogy a beszállítók megfelelnek az uniós ökocímke odaítélésére vonatkozó kritériumoknak. Az illetékes testületnek hatáskörében áll elismerni, hogy a nemzeti vagy regionális jogszabályokban és szabványokban előírt mintavételi és vizsgálati gyakoriságok biztosítják, hogy a hulladékból vagy állati melléktermékekből nyert anyagokat biztosító beszállítók megfelelnek az uniós ökocímke odaítélésére vonatkozó kritériumoknak. Abban az esetben, ha egy termék állati eredetű anyagokból áll vagy azokat tartalmaz, hivatkozni kell a 142/2011/EU bizottsági rendeletben (2) meghatározott mikrobiológiai szabványokra, valamint állat-egészségügyi és közegészségügyi ellenőrzésekre.

1. kritérium – Összetevők

Ez a kritérium a termesztőközegekre, a talajjavítókra és a talajtakarókra vonatkozik.

A megadott összetevőknek szerves és/vagy ásványi összetevőknek kell lenniük.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmezőnek be kell nyújtania az illetékes testülethez a termék összetevőinek listáját.

2. kritérium – Szerves összetevők

Ez a kritérium a termesztőközegekre, a talajjavítókra és a talajtakarókra vonatkozik.

2.1. kritérium

A késztermék nem tartalmazhat tőzeget.

2.2. kritérium

1.

A késztermék szerves összetevőjeként a következő anyagok használata megengedett:

a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 3. cikkének meghatározása szerinti, elkülönítetten gyűjtött biohulladék újrafeldolgozásával nyert anyagok,

az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 32. cikke és a 142/2011/EU végrehajtási rendeletben meghatározott műszaki szabványok szerint 2. kategóriába, illetve 3. kategóriába tartozó állati melléktermékekből származó anyagok,

a 2008/98/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott fekáliából, szalmából és egyéb természetes, nem veszélyes mezőgazdasági vagy erdészeti anyagokból származó anyagok,

bármely egyéb, a 2008/98/EK irányelv 5. cikk meghatározása szerinti, fent nem említett biomassza-melléktermékből származó anyagok a 2) pont rendelkezéseinek és a 2.3. kritériumnak megfelelően,

bármely egyéb, fent nem említett biomassza-hulladék újrafeldolgozásából vagy hasznosításából származó anyagok a 2) pont rendelkezéseinek és a 2.3. kritériumnak megfelelően.

2.

A késztermék szerves összetevőjeként a következő anyagok használata tilos:

teljes egészében vagy részben olyan vegyes kommunális háztartási hulladék szerves részéből származó anyagok, amelyet mechanikai, fizikai-kémiai, biológiai és/vagy manuális kezelés révén válogattak szét,

teljes egészében vagy részben települési szennyvíz tisztításából nyert iszapokból vagy a papíripari iszapokból származó anyagok,

teljes egészében vagy részben a 2.3. kritérium értelmében megengedett iszapoktól eltérő iszapokból származó anyagok,

teljes egészében vagy részben az 1069/2009/EK rendelet szerinti, 1. kategóriába tartozó állati melléktermékekből származó anyagok.

2.3. kritérium

Iszapok újrafeldolgozásából vagy hasznosításából származó anyagok csak akkor engedélyezettek, ha az iszap megfelel a következő követelményeknek:

a)

az iszap típusa a 2000/532/EK bizottsági határozatban (5) megállapított európai hulladékjegyzék szerinti, a 2. táblázatban megadott következő hulladéktípusok egyike:

2. táblázat

A megengedett iszapok és azok kódjai az európai hulladékjegyzék szerint

0203 05

Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítése és feldolgozása; konzervgyártás; élesztő- és élesztőkivonat-gyártás; melaszgyártás és -erjesztés során keletkező folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

0204 03

Cukorgyártás során keletkező folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

0205 02

A tejiparban keletkező folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

0206 03

A sütő- és cukrásziparban keletkező folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

0207 05

Alkoholtartalmú és alkoholmentes italok (kávé, tea és kakaó kivételével) előállítása során keletkező folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

b)

Az iszapokat eredet szerint elkülönítik, ami azt jelenti, hogy nem keveredhetnek az egyedi gyártási folyamaton kívül folyadékokkal vagy iszapokkal.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmezőnek be kell nyújtania az illetékes testülethez a termék minden egyes szerves összetevőjének származására vonatkozó információkat és a fenti követelményre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot.

3. kritérium – Ásványi termesztőközegek és ásványi összetevők

3.1. kritérium – Energiafogyasztás és CO2-kibocsátás

Ez a kritérium kizárólag az ásványi termesztőközegekre vonatkozik.

A duzzasztott (expandált) ásványi anyagok és ásványgyapot gyártásának a következő energiafogyasztási és CO2-kibocsátási értékhatároknak kell megfelelnie:

Energiafogyasztás/termék ≤ 11 GJ/t termék

CO2 kibocsátás/termék ≤ 0,8 t CO2/t termék

Az energiafogyasztás/termék hányadost éves átlagként kell kiszámítani a következő módon:

Formula

ahol:

n az átlagszámításhoz használt időszak éveinek száma

i az átlagszámításhoz használt időszak egy éve

Termelés az i évben előállított ásványgyapot vagy duzzasztott ásványi anyagok mennyisége tonnában

F az i évben a termelési folyamat során felhasznált összes tüzelőanyag

Elgrid az i évben a hálózatból vételezett összes villamos energia

Hcog az i évben felhasznált összes, kapcsolt energiatermelésből származó hasznos hő

Elcog az i évben felhasznált összes, kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia

Ref Ηη és Ref Εη a külön hő- és villamosenergia-termelésre vonatkozóan a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (6) meghatározott és a 2011/877/EU bizottsági végrehajtási határozat (7) szerint kiszámított hatásfok-referenciaértékek.

PEScog az i évben a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv meghatározása szerinti kapcsolt energiatermelő létesítmény által megtakarított primer energia mennyisége

A CO2-kibocsátás/termék hányadost éves átlagként kell kiszámítani a következő módon:

Formula

ahol:

n az átlagszámításhoz használt időszak éveinek száma

i az átlagszámításhoz használt időszak egy éve

Termelés az i évben előállított ásványgyapot mennyisége tonnában

Közvetlen CO2-kibocsátás a 601/2012/EU rendelet (8) meghatározása szerinti összes CO2-kibocsátás az i évben

Közvetett CO2-kibocsátás a végső energiafelhasználásra visszavezethető közvetett CO2 kibocsátás az i évben, amelyet a következők szerint kell kiszámítani:

Formula

ahol:

FEgrid az uniós villamosenergia-hálózat átlagos szén-dioxid-intenzitása az MEErP (9) módszertana szerint (0,384 tCO 2 /MWhe = 0,107 tCO 2 /GJe)

FEfuel cog a kapcsolt energiatermelő létesítményben felhasznált tüzelőanyag CO2-kibocsátási tényezője

A közvetlen CO2-kibocsátást a 601/2012/EU bizottsági rendelet szerint kell nyomon követni.

Az energiafogyasztás/termék és a CO2-kibocsátás/termék hányados kiszámításához a kérelem benyújtását megelőző utolsó 5 évet kell figyelembe venni. Amennyiben a kérelem benyújtásakor a létesítmény kevesebb mint 5 éve működik, a hányadost a működés idejének éves átlagaként kell kiszámítani; a működés idejének legalább egy évnek kell lennie.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmezőnek be kell nyújtania az illetékes testülethez egy nyilatkozatot, amely tartalmazza a következő információkat:

Az energiafogyasztás (GJ)/termék (tonna) hányados

A CO2-kibocsátás (tonna)/termék (tonna) hányados

Közvetlen CO2-kibocsátás (tonnában) az átlagszámításhoz használt időszak egyes éveiben

Közvetett CO2-kibocsátás (tonnában) az átlagszámításhoz használt időszak egyes éveiben

A felhasznált tüzelőanyagok, tüzelőanyag-felhasználás az egyes tüzelőanyagok szerinti bontásban (GJ), a gyártási folyamat azon részfolyamata(i), amely(ek)ben a tüzelőanyagot felhasználták, az átlagszámításhoz használt időszak egyes éveiben

A hálózatból vételezett villamos energia (GJ végső energia) az átlagszámításhoz használt időszak egyes éveiben

Kapcsolt energiatermelésből származó hasznoshő-felhasználás (GJ végső energia) az átlagszámításhoz használt időszak egyes éveiben

Kapcsolt energiatermelésből származó villamosenergia-felhasználás (GJ végső energia) az átlagszámításhoz használt időszak egyes éveiben

Hatásfok-referenciaértékek számítása külön hőtermelésre és villamosenergia-előállításra

A kapcsolt energiatermeléssel elért primerenergia-megtakarítás (PEM) (%) az átlagszámításhoz használt időszak egyes éveiben

A kapcsolt energiatermeléshez használt tüzelőanyagok meghatározása és aránya a tüzelőanyag-szerkezeten belül az átlagszámításhoz használt időszak egyes éveiben

A következő dokumentumokat mellékelni kell a nyilatkozatokhoz:

A 601/2012/EU rendeletnek megfelelően éves kibocsátási jelentés az átlagszámításhoz használt időszak egyes éveire vonatkozóan

A 600/2012/EU bizottsági rendeletnek (10) megfelelően az éves kibocsátási jelentés kielégítő voltát megállapító ellenőrzési jelentés az átlagszámításhoz használt időszak egyes éveire vonatkozóan

A szolgáltató által biztosított elszámolás a hálózatból vételezett villamos energiáról, az átlagszámításhoz használt időszak egyes éveiben

Elszámolás a helyszínen előállított és a vásárolt, kapcsolt energiatermelésből származó hő- és villamos energia felhasználásáról az átlagszámításhoz használt időszak egyes éveire vonatkozóan

3.2. kritérium – Az ásványi anyagok kitermelésének forrásai

Ez a kritérium a termesztőközegekre, a talajjavítókra és a talajtakarókra vonatkozik.

A kitermelt ásványi anyagoknak a késztermék összetevőjeként való felhasználása megengedett, feltéve, hogy:

1.

(az EU-n belül): azokat a vadon élő madarak védelméről szóló 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) szerinti különleges madárvédelmi területekből és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv (12) szerinti különleges természetmegőrzési területekből álló, a Natura 2000 hálózathoz tartozó területeken termelték ki, a kitermelési tevékenységeket pedig a 92/43/EGK irányelv 6. cikkének rendelkezéseivel összhangban, az Európai Bizottságnak a nem energiahordozó nyersanyagokról és a Natura 2000-ről szóló iránymutatását (13) is figyelembe véve értékelték és engedélyezték;

2.

(az EU-n kívül): azokat a beszerző/exportáló országok nemzeti jogszabályai értelmében védettként kijelölt területeken termelték ki, a kitermelési tevékenységeket pedig az 1) pontban foglaltakkal egyenértékű garanciákat nyújtó rendelkezéseknek megfelelően értékelték és engedélyezték.

Értékelés és ellenőrzés

Amennyiben az ásványi nyersanyagok kitermelésére (az EU-ban) a Natura 2000 hálózathoz tartozó területeken vagy (az EU-n kívül) a beszerző/exportáló országok nemzeti jogszabályai értelmében védettként kijelölt területeken került sor, a kérelmezőnek be kell nyújtania egy, az illetékes hatóságok által kiállított nyilatkozatot az e követelménynek való megfelelésről vagy az illetékes hatóságok által kiadott engedélye másolatát.

3.3. kritérium – Ásványi termesztőközegek használata és használat utáni kezelése

Ez a kritérium kizárólag az ásványi termesztőközegekre vonatkozik.

Az ásványi termesztőközegeket kizárólag professzionális kertészeti alkalmazások céljára lehet rendelkezésre bocsátani.

A kérelmező köteles az ügyfelek számára strukturált begyűjtési és újrafeldolgozási szolgáltatást kínálni, amelyhez harmadik félként eljáró szolgáltatókat is igénybe vehet. A begyűjtési és újrafeldolgozási szolgáltatásnak a kérelmező által a termékből szerte az Európai Unióban értékesített összmennyiség legalább 70 %-ára (v/v) ki kell terjednie.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmezőnek be kell nyújtania az illetékes testülethez egy nyilatkozatot arról, hogy az ásványi termesztőközegeket kizárólag professzionális kertészeti alkalmazások céljára bocsátja rendelkezésre. A végfelhasználók számára nyújtott információknak tartalmazniuk kell a termék professzionális kertészeti alkalmazására vonatkozó nyilatkozatot.

A kérelmezőnek tájékoztatnia kell az illetékes testületet a strukturált begyűjtési és újrafeldolgozási szolgáltatással összefüggésben felkínált lehetőség(ek)ről és a megvalósított lehetőség(ek) eredményeiről. A kérelmezőnek különösen a következő dokumentációt és információkat kell benyújtania:

a gyártó és a szolgáltatók között létrejött szerződéses dokumentáció,

a begyűjtés, a feldolgozás és a rendeltetési helyek leírása,

éves áttekintés a termesztőközegekből az Európai Unió tagállamaiban értékesített összmennyiségről és éves áttekintés a tagállamok azon területein értékesített mennyiségekről, ahol begyűjtési és feldolgozási szolgáltatásokat kínálnak,

új belépők esetében meg kell becsülni a termesztőközegekből az Európai Unió tagállamaiban értékesített éves összmennyiséget és a tagállamok azon területein értékesített éves mennyiségeket, ahol begyűjtési és feldolgozási szolgáltatásokat kínálnak. Egy évvel az uniós ökocímke odaítélése után már reáladatokat kell szolgáltatni.

4. kritérium – Újrafeldolgozott/hasznosított és szerves anyagok a termesztőközegekben

Ez a kritérium kizárólag a termesztőközegekre vonatkozik.

A termesztőközeg-termékek újrafeldolgozott/hasznosított tartalmának vagy szerves tartalmának legalább a következő százalékos arányt el kell érnie:

a)

A termesztőközeg legalább 30 %-át szerves összetevőknek kell alkotniuk (a szerves összetevőt a késztermék térfogatszázalékában kifejezve); vagy

b)

Az ásványi termesztőközegnek olyan ásványi összetevőket kell tartalmaznia, amelyeket legalább 30 %-ban újrafeldolgozott anyagokat felhasználó eljárással állítottak elő (az újrafeldolgozott/hasznosított anyagok száraz súlyát az alapanyagok száraz összsúlyának százalékában kifejezve).

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmezőnek meg kell adnia a következő információkat:

az a) esetben: az 1. kritériumnál megadott szerves összetevők térfogatának és a késztermék össztérfogatának hányadosa, vagy

a b) esetben: az újrafeldolgozott/hasznosított anyagok száraz súlyának és az alapanyagok száraz összsúlyának hányadosa.

A b) esetben a kérelmezőnek a következő információkat is meg kell adnia az ásványi összetevőkről:

A felhasznált nyersanyagok meghatározása, a felhasznált nyersanyagok száraz súlyának és az alapanyagok száraz összsúlyának hányadosa és az egyes felhasznált nyersanyagok eredete, valamint

A felhasznált újrafeldolgozott/hasznosított anyagok meghatározása, a felhasznált újrafeldolgozott/hasznosított anyagok száraz súlyának és az alapanyagok száraz összsúlyának hányadosa és az egyes felhasznált újrafeldolgozott/hasznosított anyagok eredete.

5. kritérium – Veszélyes anyagok korlátozása

5.1. kritérium – Nehézfémekre vonatkozó határértékek

Ez a kritérium a termesztőközegekre, a talajjavítókra és a talajtakarókra vonatkozik.

a)   Talajjavítók, talajtakarók és a termesztőközegek szerves összetevői

A talajjavítók, talajtakarók és a termesztőközegek szerves összetevői esetében a következő elemeknek a késztermékben vagy összetevőben található és a termék száraz súlyához viszonyítva mért mennyisége nem haladhatja meg a 3. táblázatban megadott értékeket.

3. táblázat

A nehézfémek talajjavítókra, talajtakarókra és a termesztőközegek szerves összetevőire vonatkozó határértékei

Nehézfémek

Megengedett legnagyobb tartalom a termékben (mg/kg száraz tömegben)

Kadmium (Cd)

1

Összes króm (Cr)

100

Réz (Cu)

100

Higany (Hg)

1

Nikkel (Ni)

50

Ólom (Pb)

100

Cink (Zn)

300

b)   Termesztőközegek

A termesztőközegek, köztük ásványi termesztőközegek esetében a következő elemeknek a késztermékben található és a termék száraz súlyához viszonyítva mért mennyisége nem haladhatja meg a 4. táblázatban megadott értékeket.

4. táblázat

A nehézfémek termesztőközegekre, köztük ásványi termesztőközegekre vonatkozó határértékei

Nehézfémek

Megengedett legnagyobb tartalom a termékben (mg/kg száraz tömegben)

Kadmium (Cd)

3

Összes króm (Cr)

150

Réz (Cu)

100

Higany (Hg)

1

Nikkel (Ni)

90

Ólom (Pb)

150

Cink (Zn)

300

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmezőnek be kell nyújtania az illetékes testülethez az 5. táblázatban felsorolt vonatkozó EN szabványokban megadott vizsgálati eljárásnak megfelelően végrehajtott vizsgálatokról készült jegyzőkönyveket. A termesztőközegek szerves összetevői esetében a vizsgálati jegyzőkönyveket a szállítók is biztosíthatják.

5. táblázat

A nehézfémek extrakciójára és mérésére szolgáló szabványos módszerek

Nehézfémek

Mérési módszer

Extrakciós módszer

Kadmium (Cd)

EN 13650

Talajjavítók, talajtakarók, a termesztőközegek szerves összetevői és (az ásványi termesztőközegek kivételével) a termesztőközegek esetében:

EN 13650 Talajjavítók és termesztőközegek. A királyvízben oldható elemek kivonása

Az ásványi termesztőközegek esetében:

EN 13651 Talajjavítók és termesztőközegek. A kalcium-kloridban/DTPA (CAT)-ban oldható tápanyagok és elemek kivonása

Összes króm (Cr):

EN 13650

Réz (Cu)

EN 13650

Higany (Hg)

EN 16175 (14)

Nikkel (Ni)

EN 13650

Ólom (Pb)

EN 13650

Cink (Zn)

EN 13650

5.2. kritérium – A policiklusos aromás szénhidrogénekre vonatkozó határértékek

Ez a kritérium a termesztőközegekre, a talajjavítókra és a talajtakarókra vonatkozik az ásványi termesztőközegek kivételével.

A következő policiklusos aromás szénhidrogéneknek a késztermékben található és a termék száraz súlyához viszonyítva mért mennyisége nem haladhatja meg a 6. táblázatban megadott értékeket.

6. táblázat

A policiklusos aromás szénhidrogénekre vonatkozó határértékek

Szennyező anyag

Megengedett legnagyobb tartalom a termékben (mg/kg száraz tömegben)

Policiklusos aromás szénhidrogének16

6

PAH16= az összes naftalin, acenaftilén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benz[a]antracén, krizén, benz[b]fluorantén, benz[k]fluorantén, benz[a]pirén, indenol[1,2,3-cd]pirén, dibenz[a,h]antracén és benz[g,h,i]perilén

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmezőnek be kell nyújtania az illetékes testülethez a vizsgálati jegyzőkönyveket a „CEN/TS 16181 Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) kimutatása gázkromatográfiával (GC) és nagy teljesítményű folyadék-kromatográfiával (HPLC) vagy azzal egyenértékű módszerrel” című műszaki előírásban megadott vizsgálati eljárásoknak megfelelően elvégzett vizsgálatokról.

5.3. kritérium – Veszélyes anyagok és keverékek

Ez a kritérium a termesztőközegekre, a talajjavítókra és a talajtakarókra vonatkozik.

A késztermék nem lehet az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) értelmében akut toxicitású, célszervi méreg, légzőszervi vagy bőrszenzibilizáló, rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító vagy környezetre veszélyes besorolású, és nem kaphat ilyen címkét.

A termék nem tartalmazhat olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyek az 1272/2008/EK rendelet értelmében és a 7. táblázatban felsorolt figyelmeztető mondatok szerint értelmezve mérgező, a környezetre veszélyes, légzőszervi vagy bőrszenzibilizáló vagy rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagnak minősülnek. Minden olyan szándékosan hozzáadott összetevőnek, amely (nedves súlyra vetítve) 0,010 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban van jelen a termékben, meg kell felelnie e követelménynek. Amennyiben az 1272/2008/EK rendelet 10. cikke szerint meghatározott általános vagy egyedi koncentrációs határértékek szigorúbbak, azokat kell alkalmazni a fent említett (nedves súlyra vetített) 0,010 tömegszázalékos koncentrációs határérték helyett.

7. táblázat

A veszélyességi osztályozás korlátozásai és kategóriái

Akut toxicitás

1. és 2. kategória

3. kategória

H300 Lenyelve halálos.

H301 Lenyelve mérgező.

H310: Bőrrel érintkezve halálos.

H311: Bőrrel érintkezve mérgező.

H330: Belélegezve halálos.

H331: Belélegezve mérgező.

H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

EUH070 Szembe kerülve mérgező.

Célszervi toxicitás

1. kategória

2. kategória

H370 Károsítja a szerveket.

H371 Károsíthatja a szerveket.

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

Légzőszervi és bőrszenzibilizáció

1A. kategória

1B. kategória

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító

1A. és 1B. kategória

2. kategória

H340 Genetikai károsodást okozhat.

H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz.

H350 Rákot okozhat.

H351 Feltehetően rákot okoz.

H350i Belélegezve rákot okozhat.

 

H360F Károsíthatja a termékenységet.

H361f Feltehetően károsítja a termékenységet.

H360D Károsíthatja a születendő gyermeket.

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket

H361fd Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

H360Fd Károsíthatja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja.

H360Df Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsítja a termékenységet.

 

A vízi környezetre veszélyes

1. és 2. kategória

3. és 4. kategória

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

 

Az ózonrétegre veszélyes

H420 Veszélyes az ózonrétegre.

 

Az Unió által elfogadott mindenkori legfrissebb osztályozási szabályok elsőbbséget élveznek a felsorolt veszélyességi osztályokkal szemben. Az 1272/2008/EK rendelet 15. cikkének megfelelően ezért a kérelmezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a besorolás az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó legfrissebb rendelkezések alapján történjen.

A figyelmeztető mondatok általában anyagokra vonatkoznak. Ha azonban az anyagokról nem lehetséges külön adatokat beszerezni, a keverékekre vonatkozó besorolási szabályokat kell alkalmazni.

Az 5.3. kritérium teljesítése alól mentesülnek azok az anyagok vagy keverékek, amelyek jellemzői a feldolgozás hatására módosulnak, például biológiai úton nem vehetők fel, vagy kémiailag oly módon alakulnak át, hogy az esetükben korábban azonosított veszélyek már nem állnak fenn.

Ez a kritérium nem vonatkozik azokra a késztermékekre, amelyek a következőkből állnak:

olyan anyagok, amelyek az 1907/2006/ rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerint nem tartoznak a rendelet hatályába,

olyan anyagok, amelyek az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése b) pontjának hatálya alá tartoznak; ez a pont megállapítja azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szóban forgó rendelet V. mellékletében felsorolt anyagok mentességet kapnak a regisztrálási, továbbfelhasználói és értékelési követelmények alól.

Annak megállapításához, hogy ez a kizárás alkalmazható-e, vagy sem, a kérelmezőnek ellenőriznie kell minden olyan szándékosan hozzáadott anyagot, amely (nedves súlyra vetítve) 0,010 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban van jelen.

Értékelés és ellenőrzés:

A kérelmezőnek ellenőriznie kell az olyan anyagok és keverékek jelenlétét, amelyek az e kritériumban foglalt figyelmeztető mondatokkal jellemezhetők. A kérelmezőnek be kell nyújtania az illetékes testülethez egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a termék megfelel a fenti kritériumnak.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kapcsolódó dokumentációt, például a szállítók által aláírt megfelelőségi nyilatkozatokat arról, hogy az anyagok, keverékek és alapanyagok nincsenek besorolva a 7. táblázatban említett figyelmeztető mondatokhoz tartozó, az 1272/2008/EK rendelet szerinti veszélyességi osztályokba, amennyire ezt meg lehet ítélni legalább az 1907/2006/EK rendelet VII. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő információk alapján.

Az adatoknak az anyagok vagy keverékek késztermékben felhasznált formáira vagy fizikai állapotaira kell vonatkozniuk.

A következő műszaki adatokat kell megadni az egyes anyagok és keverékek besorolásáról vagy be nem sorolásáról szóló nyilatkozatok alátámasztására:

i.

az 1907/2006/EK rendelet szerint nem regisztrált vagy harmonizált CLP-osztályozással még nem rendelkező anyagok esetében: az említett rendelet VII. mellékletében felsorolt követelményeknek megfelelő adatok;

ii.

az 1907/2006/EK rendelet szerint regisztrált és a harmonizált CLP-osztályozásra vonatkozó követelményeknek meg nem felelő anyagok esetében: a REACH rendelet szerinti regisztrálási dokumentáción alapuló adatok, amelyek igazolják, hogy az anyag nem rendelkezik besorolással;

iii.

a harmonizált vagy saját besorolással rendelkező anyagok esetében: biztonsági adatlapok, amennyiben rendelkezésre állnak. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, vagy az anyag saját besorolással rendelkezik, az anyagoknak az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti veszélyességi osztályozásáról kell adatokat szolgáltatni;

iv.

keverékek esetében: biztonsági adatlapok, amennyiben rendelkezésre állnak. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, akkor a keverék besorolásának az 1272/2008/EK rendeletben foglalt szabályok szerinti számítását kell megadni, továbbá a keverékeknek az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti veszélyességi osztályozásáról kell adatokat szolgáltatni.

Biztonsági adatlapokat kell benyújtani a készterméket alkotó anyagokról, továbbá az anyagok összeállítása és kezelése során felhasznált, a késztermékben (nedves súlyra vetítve) 0,010 tömegszázalékos határértéket meghaladó koncentrációban jelen lévő anyagokról és keverékekről, amennyiben nincs alacsonyabb általános vagy egyedi koncentrációs határérték érvényben az 1272/2008/EK rendelet 10. cikke szerint.

A biztonsági adatlapokat az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez) 10., 11. és 12. szakaszában nyújtott útmutatás alapján kell kitölteni. A hiányosan kitöltött biztonsági adatlapokat a vegyi anyagok szállítóinak nyilatkozataiból származó adatokkal kell kiegészíteni.

Az anyagok lényegi jellemzőiről a vizsgálatokon kívül más eszközökkel is nyerhetők adatok; alternatív módszerként alkalmazhatók például in vitro módszerek, a szerkezet és a hatások közötti összefüggéseket leíró kvantitatív modellek vagy az 1907/2006/EK rendelet XI. melléklete szerinti csoportosítás vagy kereszthivatkozás.

A releváns adatokat kifejezetten ajánlott megosztani az ellátási lánc szereplőivel.

Ásványgyapot esetében a kérelmezőnek a következő információkat is meg kell adnia:

a)

igazolás az ásványigyapot-termékeket tanúsító európai szervezet által odaítélt, az 1272/2008/EK rendelet Q. megjegyzésének való megfelelést igazoló védjegy használatának jogáról;

b)

vizsgálati jegyzőkönyv az ISO 14184-1 „Textilek. A formaldehid kimutatása. 1. rész: A szabad és a hidrolizált formaldehid” című szabványnak megfelelően.

5.4. kritérium – Az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerint felsorolt anyagok

A késztermék nem tartalmazhat (nedves súlyra vetítve) 0,010 tömegszázalékos határértéket meghaladó koncentrációban olyan szándékosan hozzáadott anyagot, amely különös aggodalomra okot adó anyagnak minősül és szerepel az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jegyzékben.