ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 299

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. november 14.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelete (2015. november 5.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról ( 1 )

1

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

14.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1998 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. november 5.)

a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottságnak részletes intézkedéseket kell elfogadnia a rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti közös alapkövetelmények és 4. cikkének (2) bekezdése szerinti, a közös alapkövetelményeket kiegészítő általános intézkedések végrehajtására vonatkozóan.

(2)

Amennyiben ezek az intézkedések a védelemmel kapcsolatos érzékeny információkat tartalmaznak, akkor a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában előírtaknak megfelelően az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozattal (2) összhangban kell őket kezelni. Az ilyen intézkedéseket ezért a tagállamoknak címzett külön bizottsági végrehajtási határozatban kell elfogadni, és nem szabad közzétenni.

(3)

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett intézkedéseket megállapító 185/2010/EU bizottsági rendeletet (3) hatálybalépése óta 20 alkalommal módosították. Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében ezért célszerű ezt a rendeletet hatályon kívül helyezni, és helyébe egy új, az eredeti jogszabályt és az összes eddigi módosítást egységes szerkezetbe foglaló aktust léptetni. Az új aktust helyenként érthetőbbé és naprakészebbé kell tenni egyrészt az eddigi tapasztalatok, másrészt a műszaki fejlődés fényében.

(4)

A szóban forgó intézkedéseket rendszeresen felül kell vizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy összhangban álljanak a légi közlekedést fenyegető tényezők alakulásával.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 300/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése értelmében létrehozott, a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett, a polgári légi közlekedésnek a védelmét veszélyeztető jogellenes cselekményekkel szembeni megóvását szolgáló közös alapkövetelmények végrehajtására vonatkozó részletes intézkedéseket, valamint az ugyanazon rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett, a közös alapkövetelményeket kiegészítő általános intézkedéseket e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

A 185/2010/EU rendelet hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. február 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

(2)  A Bizottság 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/444 határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).

(3)  A Bizottság 2010. március 4-i 185/2010/EU rendelete a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról (HL L 55., 2010.3.5., 1. o.).


MELLÉKLET

1.   A REPÜLŐTEREK VÉDELME

1.0.   ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.0.1.   Eltérő rendelkezés hiányában az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében említett nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program alapján felelős hatóság, repülőtér-üzemeltető, légi fuvarozó vagy jogalany köteles biztosítani.

1.0.2.   E fejezet alkalmazásában a légi járművet, az autóbuszt, a poggyászkocsit és az egyéb közlekedési eszközöket, valamint a beszállófolyosót és az utashidat a repülőtér részének kell tekinteni.

E fejezet alkalmazásában a „biztosított poggyász” olyan átvizsgált induló feladott poggyász, amely fizikailag oly módon védett, hogy abba utólag semmiféle tárgyat nem lehet betenni.

1.0.3.   A 272/2009/EK bizottsági rendelet (1) mellékletének K. részében foglalt, az eltérésekre irányadó feltételek sérelme nélkül azokon a napokon, amikor legfeljebb nyolc tervezett induló járat van, a felelős hatóság a repülőtér légi oldalának védelme tekintetében különleges védelmi eljárásokat vagy mentességeket engedélyezhet, amennyiben a szigorított védelmi terület kritikus részén belül vagy az 1.1.3. pont hatályán kívül eső repülőtéren egyidejűleg legfeljebb egy légi jármű esetében folyik berakodás, kirakodás, beszállás vagy kiszállás.

1.0.4.   E melléklet alkalmazásában az „utasoktól különböző személyek személyes tárgyai” az azokat hordozó személyek személyes használatára szolgáló holmik.

1.0.5.   Az e fejezetben és adott esetben a C(2015) 8005 final bizottsági végrehajtási határozatban (2) szereplő, harmadik országokra való utalások vonatkoznak olyan egyéb országokra és területekre is, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés harmadik részének VI. címe nem vonatkozik.

1.1.   REPÜLŐTÉR-TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

1.1.1.   Határok

1.1.1.1.   Annak érdekében, hogy a földi oldalon, a légi oldalon, a szigorított védelmi területeken, a kritikus részeken és – adott esetben – az elkülönített területeken minden repülőtér esetében lehetővé váljon a megfelelő védelmi intézkedések alkalmazása, az említett területek közötti határoknak jól azonosíthatóaknak kell lenniük.

1.1.1.2.   A földi oldal és a légi oldal közötti határnak az utazóközönség számára jól látható, az arra jogosulatlan személyek bejutását megakadályozó fizikai akadálynak kell lennie.

1.1.2.   Szigorított védelmi területek

1.1.2.1.   A szigorított védelmi területek legalább a következőket foglalják magukban:

a)

a repülőtér azon részét, amelyre az átvizsgált induló utasok beléphetnek; valamint

b)

a repülőtér azon részét, amelyen az átvizsgált feladott poggyász – hacsak nem biztosított poggyász – áthaladhat vagy tárolható; továbbá

c)

a repülőtérnek a beszállásra vagy berakodásra várakozó légi jármű parkolására kijelölt részét.

1.1.2.2.   A repülőtér adott részét legalább addig szigorított védelmi területnek kell tekinteni, amíg ott az 1.1.2.1. pontban felsorolt tevékenységek folynak.

A szigorított védelmi terület kijelölésekor azokat a részeket, amelyek kontaminálódhattak, közvetlenül a szigorított védelmi terület létrehozása előtt védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni annak ésszerű biztosítása érdekében, hogy ott ne lehessenek tiltott tárgyak. Ez a követelmény a védelmi célú átvizsgálás hatálya alá tartozó légi járművek esetében teljesítettnek tekintendő.

1.1.2.3.   Amennyiben arra jogosulatlan személyek a szigorított védelmi területre bejuthattak, azokat a részeket, amelyek kontaminálódhattak, mihamarabb védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni annak ésszerű biztosítása érdekében, hogy ott ne lehessenek tiltott tárgyak. Ez a követelmény a védelmi célú átvizsgálás hatálya alá tartozó légi járművek esetében teljesítettnek tekintendő.

1.1.3.   A szigorított védelmi területek kritikus részei

1.1.3.1.   Azokon a repülőtereken, ahol több mint 40 személy rendelkezik a szigorított védelmi területre való belépésre jogosító repülőtéri azonosító kártyával, kritikus részeket kell kijelölni.

1.1.3.2.   A kritikus részek legalább a következőket foglalják magukban:

a)

a repülőtér valamennyi olyan részét, amelyre az átvizsgált induló utasok beléphetnek; valamint

b)

a repülőtér valamennyi olyan részét, amelyen az átvizsgált feladott poggyász – hacsak nem biztosított poggyász – áthaladhat vagy tárolható.

A repülőtér adott részét legalább addig kritikus résznek kell tekinteni, amíg ott az a) és a b) pontban meghatározott tevékenységek folynak.

1.1.3.3.   A kritikus rész kijelölésekor azokat a részeket, amelyek kontaminálódhattak, közvetlenül az ilyen kijelölés előtt védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni annak ésszerű biztosítása érdekében, hogy ott ne lehessenek tiltott tárgyak. Ez a követelmény a védelmi célú átvizsgálás hatálya alá tartozó légi járművek esetében teljesítettnek tekintendő.

1.1.3.4.   Amennyiben a kritikus részekre át nem vizsgált személyek vagy a 4-B. függelék jegyzékén nem szereplő harmadik országokból érkező utasok és személyzet bejuthattak, azokat a részeket, amelyek kontaminálódhattak, haladéktalanul védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni annak ésszerű biztosítása érdekében, hogy ott ne lehessenek tiltott tárgyak.

Az (1) bekezdés a védelmi célú átvizsgálás hatálya alá tartozó légi járművek esetében teljesítettnek tekintendő.

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha a kritikus részekre az 1.3.2. pont és a 4.1.1.7. pont hatálya alá tartozó személyek juthattak be.

A 4-B. függelék jegyzékén nem szereplő harmadik országokból érkező utasok vagy személyzet esetében az (1) bekezdés csak azon kritikus részekre alkalmazandó, ahol átvizsgált feladott poggyász található és/vagy olyan átvizsgált induló utasok tartózkodnak, akik más légi járművel indulnak, mint az említett utasok vagy személyzet.

1.2.   A BELÉPÉS ELLENŐRZÉSE

1.2.1.   A légi oldalra való belépés

1.2.1.1.   A légi oldalra csak akkor engedélyezhető egy adott személy vagy jármű belépése, ha ott tartózkodása indokolt. Az engedéllyel rendelkező személy által vezetett repülőtér-látogatás indokolt tartózkodásnak tekintendő.

1.2.1.2.   A légi oldalra kizárólag engedéllyel rendelkező személy léphet be.

1.2.1.3.   A légi oldalra kizárólag behajtási engedéllyel ellátott gépjármű hajthat be.

1.2.1.4.   A légi oldalon tartózkodó személyek ellenőrzés céljából kötelesek kérésre felmutatni engedélyüket.

1.2.2.   A szigorított védelmi területekre való belépés

1.2.2.1.   A szigorított védelmi területekre csak akkor engedélyezhető egy adott személy vagy jármű belépése, ha ott tartózkodása indokolt. Az engedéllyel rendelkező személy által vezetett repülőtér-látogatás indokolt tartózkodásnak tekintendő.

1.2.2.2.   A szigorított védelmi területekre kizárólag a következő engedélyek valamelyikének bemutatása esetén engedélyezhető a belépés:

a)

érvényes beszállókártya vagy azzal egyenértékű dokumentum; vagy

b)

érvényes repülőszemélyzeti azonosító kártya; vagy

c)

érvényes repülőtéri azonosító kártya; vagy

d)

a felelős nemzeti hatóság érvényes azonosító kártyája; vagy

e)

a megfelelőséget ellenőrző hatóságnak a felelős nemzeti hatóság által elismert, érvényes azonosító kártyája.

A belépés mindazonáltal engedélyezhető a biometrikus adatok ellenőrzésével megvalósuló sikeres azonosítást követően is.

1.2.2.3.   A szigorított védelmi területekre kizárólag érvényes behajtási engedéllyel ellátott gépjármű hajthat be.

1.2.2.4.   Személyek szigorított védelmi területre való belépésének engedélyezése előtt az 1.2.2.2. a) pontban említett beszállókártyát vagy azzal egyenértékű dokumentumot ellenőrizni kell annak érdekében, hogy ésszerű mértékben meg lehessen bizonyosodni a dokumentum érvényességéről.

Személyek szigorított védelmi területre való belépésének engedélyezése előtt az 1.2.2.2. b)–e) pontok szerinti kártyát ellenőrizni kell annak érdekében, hogy ésszerű mértékben meg lehessen bizonyosodni annak érvényességéről, valamint használata jogosultságáról.

Amennyiben biometrikus azonosítást alkalmaznak, az ellenőrzésnek biztosítania kell, hogy a szigorított védelmi területekre belépni kívánó személy rendelkezik az 1.2.2.2. pont szerinti engedélyek valamelyikével, és hogy az adott engedély érvényes és nem került visszavonásra.

1.2.2.5.   A szigorított védelmi területre való jogosulatlan belépés megakadályozása érdekében a belépési pontok ellenőrzését a következők révén kell biztosítani:

a)

egyszerre csak egy személy belépését lehetővé tévő elektronikus rendszer; vagy

b)

a belépés ellenőrzésére feljogosított személyek.

A felelős hatóság a nemzeti légiközlekedés-védelmi programban rendelkezhet úgy, hogy az a) pont szerinti, egyszerre csak egy személy belépését lehetővé tévő korlátozás nem alkalmazandó azokon a belépési pontokon, amelyeket kizárólag a bűnüldöző szervek tisztviselői használnak.

1.2.2.6.   Járművek szigorított védelmi területre való behajtásának engedélyezése előtt a behajtási engedélyt ellenőrizni kell annak érdekében, hogy ésszerű mértékben meg lehessen bizonyosodni annak érvényességéről és használata jogosultságáról.

1.2.2.7.   A szigorított védelmi területekre való belépésre a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

1.2.3.   Az uniós repülőszemélyzeti azonosító kártyákra és a repülőtéri azonosító kártyákra vonatkozó követelmények

1.2.3.1.   Az uniós légi fuvarozók által foglalkoztatott repülőszemélyzet tagjainak repülőszemélyzeti azonosító kártyája és a repülőtéri azonosító kártya kizárólag olyan személynek bocsátható ki, akinek erre üzemeltetési szempontból szüksége van, és akinek a 11.1.3. pont szerinti védelmi háttérellenőrzése sikeres volt.

1.2.3.2.   A repülőszemélyzeti és a repülőtéri azonosító kártya legfeljebb ötéves időtartamra bocsátható ki.

1.2.3.3.   A védelmi háttérellenőrzésen meg nem felelő személy azonosító kártyáját azonnal vissza kell vonni.

1.2.3.4.   Az azonosító kártyát legalább a szigorított védelmi területen belül jól látható helyen kell viselni.

Azt a személyt, aki az utasok számára fenntartott helyektől eltérő szigorított védelmi területen a kártyát nem viseli, az 1.5.1. c) pont végrehajtásáért felelős személyek kötelesek feltartóztatni és – szükség szerint – feljelenteni.

1.2.3.5.   Az azonosító kártyát a következő esetekben azonnali hatállyal vissza kell szolgáltatni a kibocsátónak:

a)

a kibocsátó kérésére; vagy

b)

a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor; vagy

c)

a munkáltató megváltozásakor; vagy

d)

az olyan területekre való belépés szükségességének módosulásakor, amelyekre vonatkozóan az engedélyt kiadták; vagy

e)

a kártya lejártakor; vagy

f)

a kártya visszavonásakor.

1.2.3.6.   Az azonosító kártya elvesztése, eltulajdonítása, illetve visszaszolgáltatásának elmulasztása esetén azonnal értesíteni kell a kibocsátót.

1.2.3.7.   Az elektronikus kártyát a visszaszolgáltatás, lejárat, visszavonás, illetve az elvesztés, eltulajdonítás vagy visszaszolgáltatás elmulasztásának bejelentése esetén azonnal érvényteleníteni kell.

1.2.3.8.   Az uniós repülőszemélyzeti azonosító kártyára és a repülőtéri azonosító kártyára a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

1.2.4.   Az uniós repülőszemélyzeti azonosító kártyára vonatkozó kiegészítő követelmények

1.2.4.1.   Az uniós légi fuvarozók által foglalkoztatott repülőszemélyzet tagjának kiadott repülőszemélyzeti azonosító kártyán fel kell tüntetni:

a)

a jogosult nevét és fényképét; valamint

b)

a légi fuvarozó nevét; valamint

c)

az angol „crew” szót; valamint

d)

a lejárat napját.

1.2.5.   A repülőtéri azonosító kártyára vonatkozó kiegészítő követelmények

1.2.5.1.   A repülőtéri azonosító kártyán fel kell tüntetni:

a)

a jogosult nevét és fényképét; valamint

b)

a jogosult munkáltatójának nevét, hacsak elektronikusan programozva nem tartalmazza azt; valamint

c)

vagy a kibocsátó vagy a repülőtér nevét; valamint

d)

azon területek megjelölését, amelyekre a jogosult beléphet; valamint

e)

a lejárat napját, hacsak elektronikusan programozva nem tartalmazza azt.

A nevek és a belépési területek megjelölése egyenértékű azonosítóval helyettesíthető.

1.2.5.2.   A repülőtéri azonosító kártyával való visszaélések megelőzése érdekében olyan rendszert kell üzemeltetni, amely révén kellő bizonyossággal észlelhetők az elveszett, eltulajdonított vagy vissza nem szolgáltatott kártyák használatára tett kísérletek. Ilyen kísérlet észlelésekor megfelelő intézkedéseket kell tenni.

1.2.6.   A behajtási engedélyre vonatkozó követelmények

1.2.6.1.   Behajtási engedély abban az esetben bocsátható ki, ha megállapítást nyert, hogy arra üzemeltetési szempontból szükség van.

1.2.6.2.   A behajtási engedély az adott járműre vonatkozik, és rajta meg kell jelölni:

a)

azokat a területeket, amelyekre a jármű jogosult behajtani; valamint

b)

a lejárat napját.

Az elektronikus behajtási engedélyeken nem szükséges feltüntetni sem azokat a területeket, amelyekre a jármű behajthat, sem pedig a lejárat napját, amennyiben ezek az információk elektronikusan olvashatók, és a járműnek a szigorított védelmi területre való behajtása előtt ellenőrzik őket.

1.2.6.3.   Az elektronikus behajtási engedélyt oly módon kell a járművön elhelyezni, hogy onnan máshová ne lehessen áthelyezni.

1.2.6.4.   Amikor a jármű a légi oldalon tartózkodik, a behajtási engedélynek jól látható helyen kell lennie.

1.2.6.5.   A behajtási engedélyt a következő esetekben azonnali hatállyal vissza kell szolgáltatni a kibocsátónak:

a)

a kibocsátó kérésére; vagy

b)

ha a járművet a továbbiakban nem használják a légi oldalra való behajtásra; vagy

c)

az engedély lejártakor, hacsak az engedély érvénytelenítése automatikusan meg nem történik.

1.2.6.6.   A behajtási engedély elvesztése, eltulajdonítása, illetve visszaszolgáltatásának elmulasztása esetén a kibocsátót azonnal értesíteni kell.

1.2.6.7.   Az elektronikus behajtási engedélyt a visszaszolgáltatás, lejárat, visszavonás, illetve az elvesztés, eltulajdonítás vagy visszaszolgáltatás elmulasztásának bejelentése esetén azonnal érvényteleníteni kell.

1.2.6.8.   A behajtási engedéllyel való visszaélések megelőzése érdekében olyan rendszert kell üzemeltetni, amely révén kellő bizonyossággal észlelhetők az elveszett, eltulajdonított vagy vissza nem szolgáltatott kártyák használatára tett kísérletek. Ilyen kísérlet észlelésekor megfelelő intézkedéseket kell tenni.

1.2.6.9.   A kizárólag a légi oldalon használt, közúti közlekedésben nem használható járművek mentesíthetők az 1.2.6.2–1.2.6.8. pontok alkalmazása alól, amennyiben külső jelzésük egyértelműen utal arra, hogy az adott repülőtéren alkalmazott műveleti járművekről van szó.

1.2.7.   Kísérettel való belépés

1.2.7.1.   A repülőszemélyzetnek az érvényes repülőtéri azonosító kártyával nem rendelkező tagjait mindenkor kísérettel kell ellátni, amikor a következőktől eltérő szigorított védelmi területek valamelyikén tartózkodnak:

a)

azok a területek, ahol utasok tartózkodhatnak; valamint

b)

azon légi jármű közvetlen környezete, amellyel érkeztek vagy indulni fognak; valamint

c)

a repülőszemélyzet számára fenntartott területek; valamint

d)

a terminál vagy a belépési pont és azon légi jármű közötti távokon, amellyel a repülőszemélyzet tagjai érkeztek vagy indulni fognak.

1.2.7.2.   Kivételes esetben egy személy mentesíthető az 1.2.5.1. pont követelményei és a védelmi háttérellenőrzésekre vonatkozó kötelezettségek alól, ha a szigorított védelmi területeken minden esetben kísérettel tartózkodik. Az engedéllyel és érvényes repülőtéri azonosító kártyával rendelkező személy mentesíthető a kíséret alól.

1.2.7.3.   A kísérőnek:

a)

rendelkeznie kell az 1.2.2.2. c), d) vagy e) pontban említett érvényes azonosító kártyával; valamint

b)

engedéllyel kell rendelkeznie arra, hogy szigorított védelmi területeken kísérőként tevékenykedjék; valamint

c)

a kísért személyt vagy személyeket mindenkor a közvetlen látóterében kell tartania; valamint

d)

megfelelően biztosítania kell, hogy a kísért személy vagy személyek ne szegjék meg a védelmi előírásokat.

1.2.7.4.   Egy jármű mentesíthető az 1.2.6. pont követelményei alól, ha a légi oldalon mindenkor kísérettel látják el.

1.2.7.5.   Amennyiben egy utas nem olyan légifuvarozási szerződéssel utazik, amely alapján beszállókártyát vagy azzal egyenértékű dokumentumot kapna, az őt kísérő hajózó személyzet mentesíthető az 1.2.7.3. a) pont követelményei alól.

1.2.8.   Egyéb mentességek

Az egyéb mentességekre a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat rendelkezései alkalmazandók.

1.3.   AZ UTASOKTÓL KÜLÖNBÖZŐ SZEMÉLYEK ÉS SZEMÉLYES TÁRGYAIK ÁTVIZSGÁLÁSA

1.3.1.   Az utasoktól különböző személyek és személyes tárgyaik átvizsgálása

1.3.1.1.   Az utasoktól különböző személyeket az alábbi módszerek egyikével kell átvizsgálni:

a)

kézzel történő átvizsgálás;

b)

fémérzékelő kapu (WTMD);

c)

robbanóanyag-kereső kutya;

d)

robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD);

e)

ionizáló sugárzást nem alkalmazó biztonsági szkenner;

f)

robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD) és kézi fémérzékelő eszközök (HHMD) együttes alkalmazása.

1.3.1.2.   Az utasoktól különböző személyek átvizsgálására a 4.1.1.3.–4.1.1.6. és a 4.1.1.10.–4.1.1.11. pontok alkalmazandók.

1.3.1.3.   Az utasoktól különböző személyek átvizsgálására robbanóanyag-kereső kutyák és robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD) kizárólag más átvizsgálási módszer kiegészítéseként, illetve a kézzel történő átvizsgálás, fémérzékelő kapu vagy biztonsági szkenner alkalmazásával előre ki nem számítható módon váltakozva használhatók.

1.3.1.4.   Az utasoktól különböző személyek személyes tárgyait az alábbi módszerek egyikével kell átvizsgálni:

a)

kézzel történő átvizsgálás;

b)

röntgensugaras berendezés;

c)

robbanóanyag-felderítő eszközök (EDS);

d)

robbanóanyag-kereső kutya;

e)

robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD).

1.3.1.5.   Az utasoktól különböző személyek tárgyainak átvizsgálására a 4.1.2.4.–4.1.2.7. és a 4.1.2.11. pontok alkalmazandók.

1.3.1.6.   Az utasoktól különböző személyek személyes tárgyainak átvizsgálására robbanóanyag-kereső kutyák és robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD) kizárólag más átvizsgálási módszer kiegészítéseként, illetve a kézzel történő átvizsgálás, röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszközök (EDS) alkalmazásával előre ki nem számítható módon váltakozva használhatók.

1.3.1.7.   Ha az utasoktól különböző személyeket és azok személyes tárgyait folyamatos véletlenszerű alapon kell átvizsgálni, akkor az átvizsgálás gyakoriságát a felelős hatóság kockázatértékelés alapján állapítja meg.

1.3.1.8.   Az utasoktól különböző személyek és azok személyes tárgyai átvizsgálására a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

1.3.2.   Mentességek és különleges átvizsgálási eljárások

1.3.2.1.   A felelős hatóság objektív okokból engedélyezheti az utasoktól különböző személyek átvizsgálás alóli mentesítését vagy különleges átvizsgálási eljárás alá vonását, amennyiben a szóban forgó személyt az 1.2.7.3. ponttal összhangban arra jogosult személy kíséri.

1.3.2.2.   Ha egy, utastól különböző átvizsgált személy a kritikus részt átmenetileg elhagyta, akkor ez a személy visszatérésekor mentesíthető az átvizsgálás alól, amennyiben arra jogosult személyek olyan folyamatos megfigyelés alatt tartották, amely ésszerűen biztosítja, hogy az adott személy a kritikus részre tiltott tárgyat ne vihessen be.

1.3.2.3.   A mentességekre és a különleges átvizsgálási eljárásokra a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

1.4.   A JÁRMŰVEK ÁTVIZSGÁLÁSA

1.4.1.   Járművek behajtása a kritikus részekre

1.4.1.1.   Minden járművet át kell vizsgálni a kritikus részekre való behajtásukat megelőzően. A járműveket az átvizsgálás végétől a kritikus részre való behajtásig védeni kell a jogosulatlan beavatkozástól.

1.4.1.2.   A jármű átvizsgálása közben annak vezetője és más személyek nem tartózkodhatnak a járműben. Mindannyian felszólíthatók arra, hogy átvizsgálás céljából szálljanak ki és vegyék magukhoz a járművön tartott személyes tárgyaikat.

1.4.1.3.   Az átvizsgálandó területek véletlenszerű kiválasztását előre meghatározott módszertan szerint kell végezni.

1.4.1.4.   A kritikus részekre behajtó járművekre a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

1.4.2.   Járművek behajtása a kritikus résznek nem minősülő szigorított védelmi területre

1.4.2.1.   A jármű átvizsgálása közben annak vezetője és más személyek nem tartózkodhatnak a járműben. Mindannyian felszólíthatók arra, hogy átvizsgálás céljából szálljanak ki és vegyék magukhoz a járművön tartott személyes tárgyaikat.

1.4.2.2.   A jármű és az átvizsgálandó területek véletlenszerű kiválasztását előre meghatározott módszertan szerint kell végezni.

1.4.2.3.   A kritikus résznek nem minősülő szigorított védelmi területre behajtó járművekre a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

1.4.3.   Átvizsgálási módszerek

1.4.3.1.   A kézzel történő átvizsgálás a kiválasztott területek kézzel végrehajtott alapos ellenőrzését jelenti, kell állnia, beleértve tartalmuk ellenőrzését is, és ésszerűen biztosítania kell, hogy a kiválasztott területen ne lehessen tiltott tárgy.

1.4.3.2.   A következő módszerek kizárólag kiegészítésképpen alkalmazhatók:

a)

robbanóanyag-kereső kutya; valamint

b)

robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD).

1.4.3.3.   Az átvizsgálási módszerekre a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

1.4.4.   Mentességek és különleges átvizsgálási eljárások

1.4.4.1.   A felelős hatóság objektív okokból engedélyezheti egy jármű átvizsgálás alóli mentesítését vagy külön átvizsgálási eljárás alá vonását, amennyiben a járművet az 1.2.7.3. ponttal összhangban arra jogosult személy kíséri.

1.4.4.2.   A mentességekre és a különleges átvizsgálási eljárásokra a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

1.5.   MEGFIGYELÉS, ŐRJÁRAT ÉS EGYÉB FIZIKAI ELLENŐRZÉSEK

1.5.1.   Megfigyelést vagy őrjáratot kell biztosítani a következők folyamatos ellenőrzése érdekében:

a)

a földi oldal, a légi oldal, a szigorított védelmi területek, a kritikus részek, és – adott esetben – az elkülönített területek közötti határok; valamint

b)

az utazóközönség számára hozzáférhető terminálterület, illetve az annak szomszédságában lévő területek, ideértve a parkolóterületeket és a járműforgalmi utakat is; valamint

c)

az utasok számára fenntartott helyektől eltérő szigorított védelmi területeken tartózkodó személyek azonosító kártyáinak viselése és érvényessége; valamint

d)

a légi oldalon tartózkodó járművek behajtási engedélyének elhelyezése és érvényessége; valamint

e)

a kritikus részeken lévő, berakodásra váró feladott poggyász, áru és postai küldemény, fedélzeti ellátmány, valamint légifuvarozói postai küldemény és anyag.

1.5.2.   A megfigyelés és az őrjárat ellátásának gyakoriságát és módját kockázatértékelés alapján kell meghatározni, és azt a felelős hatóságnak jóvá kell hagynia. A hatóságnak figyelembe kell vennie:

a)

a repülőtér méretét, ezen belül különösen a műveletek számát és jellegét; valamint

b)

a repülőtér elrendezését, ezen belül különösen a repülőtéren meghatározott területek közötti viszonyrendszert; valamint

c)

a megfigyelés és az őrjárat ellátására rendelkezésre álló módszerek lehetőségeit és korlátait.

A kockázatértékelés azon részeit, amelyek a megfigyelés és az őrjárat ellátásának gyakoriságával kapcsolatosak, megfelelőség-ellenőrzés céljából kérésre írásban rendelkezésre kell bocsátani.

1.5.3.   A megfigyelés és az őrjárat nem folytatható előre kiszámítható módon. Az azonosító kártyák érvényességét véletlenszerűen kell ellenőrizni.

1.5.4.   Gondoskodni kell olyan intézkedésekről, amelyek egyrészt megakadályozzák, hogy bárki is kikerülje az ellenőrző pontokat, másrészt ilyen esetben azonnal lehetővé teszik, hogy a szabálytalanság és annak következményei megszüntetésre és orvoslásra kerüljenek.

1.6.   TILTOTT TÁRGYAK

1.6.1.   Az 1-A. függelékben felsorolt tárgyakat utasoktól különböző személyek nem vihetik be a szigorított védelmi területekre.

1.6.2.   Az 1.6.1. pont alól mentesség biztosítható, ha egy személy számára engedélyezték, hogy – a repülőtéri létesítmények vagy a légi jármű üzemeltetése vagy a repülés közben felmerülő feladatok ellátása szempontjából alapvető fontosságú feladatok teljesítése érdekében – tiltott tárgyakat vigyen a szigorított védelmi területekre.

1.6.3.   Annak megállapításához, hogy az 1-A. függelékben felsorolt tárgyak közül egy vagy több bevitelére engedéllyel rendelkező személy valóban az engedélyben szereplő tárgya(ka)t tartja-e magánál (ez az ún. egyeztetés), az alábbiakra van szükség:

a)

a személynek engedéllyel kell rendelkeznie, és azt magánál kell tartania; az engedélynek vagy a szigorított védelmi területre történő belépésre feljogosító azonosító kártyán, vagy külön írásos nyilatkozaton kell szerepelnie; az engedélyben fel kell tüntetni a szigorított védelmi területre bevihető tárgy(ak) kategóriáját vagy konkrét nevét; amennyiben az engedély az azonosító kártyán szerepel, akkor annak a szükséges ismeret elve szerint kell felismerhetőnek lennie; vagy

b)

a biztonsági ellenőrző pontnál olyan rendszert kell üzemeltetni, amely jelzi, hogy mely személy milyen kategóriába tartozó tárgy(ak)at, illetve milyen konkrét tárgy(ak)at jogosult magánál tartani.

1.6.4.   Az előzőekben leírt egyeztetést azelőtt kell végrehajtani, hogy az adott személy számára engedélyeznék az érintett tárgy(ak)nak a szigorított védelmi területekre vagy a légi jármű fedélzetére való vitelét, illetve akkor, amikor őt az 1.5.1. c) pont szerint megfigyelést végző vagy őrjáratot ellátó személyek feltartóztatják.

1.6.5.   Az 1-A. függelékben felsorolt tárgyak tárolhatók a szigorított védelmi területeken, amennyiben tárolásuk védett körülmények között történik. A 4-C. függelék c), d) és e) pontjában felsorolt tárgyak tárolhatók a szigorított védelmi területeken, amennyiben az utasok nem férhetnek hozzájuk.

1-A. FÜGGELÉK

UTASOKTÓL KÜLÖNBÖZŐ SZEMÉLYEK

A TILTOTT TÁRGYAK JEGYZÉKE

a)

lőfegyverek és lövedék kilövésére használt egyéb eszközök – a lövedék kilövése útján súlyos sérülés okozására alkalmas eszközök, valamint az ezekhez megtévesztésig hasonlító eszközök, így különösen:

minden típusú lőfegyver, például a pisztoly, a revolver, a puska, a sörétes puska,

a valódi fegyverrel összetéveszthető játék fegyver, lőfegyver-utánzat és -imitáció,

a lőfegyverek részei, kivéve a teleszkópos irányzékokat,

sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyverek, például a pisztoly, a sörétes fegyver, a légpuska és a gázfegyver (BB pisztoly),

a jelzőpisztoly és a rajtpisztoly,

az íj, a számszeríj és a nyíl,

a szigonypuska,

a parittya és a hajítógép;

b)

kábító eszközök – a kifejezetten elkábításra vagy bénításra szolgáló eszközök, így különösen:

a sokkolásra szolgáló eszközök, például a bénító vagy sokkoló lövedéket kilövő fegyver, az elektromos sokkolópisztoly és az elektromos sokkolóbot,

az állatok bénítására vagy leölésére szolgáló eszközök,

a másokat öntudatlanná vagy védekezésre képtelenné tevő vegyi anyagok, gázok és spray-k, például az önvédelmi spray, a bors- vagy a paprikaspray, a könnygáz, a savas spray-k és az állatriasztó szerek;

c)

robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök – a súlyos sérülés okozására vagy a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére alkalmas robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök, valamint az ezekhez megtévesztésig hasonlító anyagok és eszközök, így különösen:

a lőszer,

a gyutacs,

a detonátor és a gyújtókészülék,

robbanóeszközök utánzata és imitációja,

az akna, a gránát és más katonai robbanóeszközök,

a tűzijáték és más pirotechnikai eszközök,

a füstképző doboz és a füstképző kapszula,

a dinamit, a puskapor és a plasztik robbanóanyagok;

d)

bármilyen egyéb, súlyos sérülés okozására használható tárgy, amelynek használata a szigorított védelmi területen belül nem szokásos, így a harcművészeti eszközök, a kardok, a szablyák stb.

2.   A REPÜLŐTEREK ELKÜLÖNÍTETT TERÜLETEI

Ez a rendelet ilyen tárgyú rendelkezést nem tartalmaz.

3.   A LÉGI JÁRMŰVEK VÉDELME

3.0.   ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3.0.1.   Eltérő rendelkezés hiányában a légi fuvarozó köteles biztosítani légi járművei tekintetében az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását.

3.0.2.   Azon harmadik országokat, amelyekben a légi járművek védelme tekintetében a közös alapkövetelményekkel egyenértékűként elismert védelmi követelményeket alkalmaznak, a 3-B. függelék sorolja fel.

3.0.3.   Légi járművön védelmi célú ellenőrzést nem szükséges végezni. A légi járműveket a 3.1. pont szerinti védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni.

3.0.4.   A légi fuvarozót – kérésére – a repülőtér üzemeltetője köteles tájékoztatni arról, hogy légi járműve kritikus részen tartózkodik-e. Ha ez nem egyértelmű, azt kell feltételezni, hogy a légi jármű nem kritikus részen tartózkodik.

3.0.5.   Ha a védelmi státus megváltozása miatt egy terület már nem minősül kritikus résznek, akkor a repülőtér köteles erről értesíteni az érintett légi fuvarozókat.

3.0.6.   Az e fejezetben és adott esetben a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban szereplő, harmadik országokra való utalások magukban foglalnak olyan egyéb országokat és területeket is, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés harmadik részének VI. címe nem vonatkozik.

3.1.   LÉGI JÁRMŰVEK VÉDELMI CÉLÚ ÁTVIZSGÁLÁSA

3.1.1.   A légi járművek védelmi célú átvizsgálásának időpontja

3.1.1.1.   Egy légi járművet minden olyan esetben védelmi célú átvizsgálásnak kell alávetni, amikor okkal feltételezhető, hogy arra nem jogosult személy hozzáférhetett.

3.1.1.2.   A légi járművek védelmi célú átvizsgálása keretében a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban előírt meghatározott részeket kell ellenőrizni.

3.1.1.3.   A 3-B. függelékben nem szereplő harmadik országból a kritikus részre érkező légi járműveket az után kell védelmi célú átvizsgálásnak alávetni, hogy az utasok elhagyták az átvizsgálandó területet és/vagy a poggyászt vagy rakományt kirakodták.

3.1.1.4.   Harmadik országból érkezőnek kell tekinteni az olyan légi járművet, amely valamely tagállamból azt követően érkezik, hogy oda a 3-B. függelék jegyzékén nem szereplő harmadik országból tranzitként érkezett.

3.1.1.5.   A légi járművek védelmi célú átvizsgálásának időpontjára a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

3.1.2.   A légi járművek védelmi célú átvizsgálásának módja

A légi járművek védelmi célú átvizsgálásának módjára a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított rendelkezések vonatkoznak.

3.1.3.   Tájékoztatás a légi jármű védelmi célú átvizsgálásáról

Induló járatok esetében a légi járművek átvizsgálására vonatkozó következő adatokat jegyzőkönyvbe kell venni, és azokat a repülés ideje alatt, de legalább 24 órán át a légi járműtől eltérő helyen kell tárolni:

a)

a járat száma; valamint

b)

az előző járat indulási helye.

Ha egy légi jármű védelmi célú átvizsgálását végrehajtották, az adatoknak a következőket is tartalmazniuk kell:

c)

a légi jármű védelmi célú átvizsgálásának napja és időpontja; valamint

d)

a légi jármű védelmi célú átvizsgálásáért felelős személy neve és aláírása.

3.2.   A LÉGI JÁRMŰVEK VÉDELME

3.2.1.   A légi járművek védelme – általános rendelkezések

3.2.1.1.   Függetlenül attól, hogy egy légi jármű a repülőtéren hol parkol, annak valamennyi külső ajtaját védeni kell a jogosulatlan hozzáféréstől az alábbi módon:

a)

a jogosulatlan hozzáférést megkísérlő személyek gyors feltartóztatásának biztosításával; vagy

b)

a külső ajtók lezárásával. Amennyiben a légi jármű kritikus részen tartózkodik, a talajról az ember számára el nem érhető külső ajtókat becsukottnak kell tekinteni, ha a hozzáférést megkönnyítő eszközöket eltávolították, és a légi járműtől kellően távol helyezték el ahhoz, hogy egy ember bejutása megfelelőképpen meg legyen gátolva; vagy

c)

olyan elektronikus eszköz üzemeltetésével, amely a jogosulatlan hozzáférést azonnal észleli; vagy

d)

a nyitott repülőgépajtókhoz kapcsolódó utasbeszállító rámpák felé vezető valamennyi ajtónál olyan, a repülőtéri azonosító kártyák ellenőrzésére szolgáló elektronikus beléptető rendszer működtetésével, amely kizárólag azon személyek számára teszi lehetővé a belépést, akik részesültek a 11.2.3.7. pont szerinti képzésben. A szóban forgó személyeknek gondoskodniuk kell arról, hogy amíg ők használják az ajtót, jogosulatlan személyek ne juthassanak át rajta.

3.2.1.2.   A 3.2.1.1. pont nem alkalmazandó a bezárt vagy a jogosulatlan hozzáféréstől más módon védett hangárban parkoló légi járművekre.

3.2.2.   A nem kritikus részen tartózkodó, becsukott külső ajtókkal rendelkező légi járművek további védelme

3.2.2.1.   Amennyiben egy légi jármű nem kritikus részen tartózkodik, és külső ajtói be vannak csukva, mindegyik külső ajtó esetében gondoskodni kell a következőkről:

a)

a hozzáférést megkönnyítő eszközök el vannak távolítva; vagy

b)

az ajtó zárjellel le van zárva; vagy

c)

az ajtó be van zárva; vagy

d)

az ajtó megfigyelés alatt áll.

Az a) pont a talajról ember által megközelíthető ajtók esetében nem alkalmazható.

3.2.2.2.   Amennyiben a talajról az ember számára el nem érhető ajtóktól a hozzáférést megkönnyítő eszközöket eltávolították, ezeket az eszközöket a légi járműtől kellően távol kell elhelyezni ahhoz, hogy a bejutás megfelelőképpen meg legyen gátolva.

3.2.2.3.   A bezárt külső ajtót kizárólag olyan személyek lehetnek képesek kinyitni, akik esetében ez üzemeltetési szempontból szükséges.

3.2.2.4.   A megfigyelés alatt tartott külső ajtó esetében a megfigyelésnek biztosítania kell a légi járműhöz való jogosulatlan hozzáférés azonnali észlelését.

3.2.2.5.   A nem kritikus részen tartózkodó, becsukott külső ajtókkal rendelkező légi járművek védelmére a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

3-A. FÜGGELÉK

A LÉGI JÁRMŰVEK VÉDELMI CÉLÚ ÁTVIZSGÁLÁSA

A légi járművek védelmi célú átvizsgálására vonatkozó részletes rendelkezéseket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

3-B. FÜGGELÉK

A LÉGI JÁRMŰVEK VÉDELME

A KÖZÖS ALAPKÖVETELMÉNYEKKEL EGYENÉRTÉKŰ VÉDELMI KÖVETELMÉNYEKET ALKALMAZÓKÉNT ELISMERT HARMADIK ORSZÁGOK ÉS TENGERENTÚLI ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK, AMELYEKRE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 355. CIKKE SZERINT AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS HARMADIK RÉSZÉNEK VI. CÍME NEM VONATKOZIK

A légi járművek védelme tekintetében elismerten a közös alapkövetelményekkel egyenértékű védelmi követelményeket alkalmaznak a következő harmadik országok és más olyan országok és területek, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés harmadik részének VI. címe nem vonatkozik:

 

Amerikai Egyesült Államok

 

Feröer szigetek a Vagar repülőtér tekintetében

 

Grönland a Kangerlussuaq repülőtér tekintetében

 

Guernsey

 

Jersey

 

Man-sziget

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a tagállamok megfelelő hatóságait, amennyiben olyan információk birtokába jut, amelyek arra engednek következtetni, hogy az adott harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott, az Unió légiközlekedés-védelmének általános szintjét jelentősen befolyásoló légiközlekedés-védelmi követelmények már nem egyenértékűek az Unió közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményeivel.

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a tagállamok megfelelő hatóságait abban az esetben, ha információi szerint olyan intézkedésekre – így többek között kompenzációs intézkedésekre – került sor, amelyek nyomán az érintett harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott légiközlekedés-védelmi követelmények újból egyenértékűek lettek a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel.

4.   UTASOK ÉS KÉZIPOGGYÁSZ

4.0.   ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

4.0.1.   Eltérő rendelkezés hiányában az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében említett nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program alapján felelős hatóság, repülőtér-üzemeltető, légi fuvarozó vagy jogalany köteles biztosítani.

4.0.2.   A 4-B. függelék sorolja fel azokat a harmadik országokat, amelyekben az utasok és a kézipoggyász tekintetében a közös alapkövetelményekkel egyenértékűként elismert védelmi követelményeket alkalmaznak.

4.0.3.   Harmadik országból érkező utasnak és kézipoggyásznak kell tekinteni az olyan utast és kézipoggyászt, aki vagy amely valamely tagállamból azt követően érkezik, hogy légi járműve oda a 4-B. függelék jegyzékén nem szereplő harmadik országból tranzitként érkezett, kivéve akkor, ha megerősítést nyert, hogy az érintett utast és kézipoggyászát az említett tagállamban már átvizsgálták.

4.0.4.   E melléklet alkalmazásában:

a)   „folyadékok, aeroszolok és gélek”: mindenféle paszták, krémek, a folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok keverékei és a túlnyomás alá helyezett flakonok tartalma; ide sorolandó a fogkrém, a hajzselé, az italok, a levesek, a szirupok, a parfüm, a borotvahab és a hasonló konzisztenciájú egyéb anyagok;

b)   „egyszer lezárható biztonsági zacskó”: a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) védelmi ellenőrzésekre vonatkozó ajánlott iránymutatásainak megfelelő zacskó;

c)   „folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezés (LEDS)”: veszélyes anyagok felderítésére szolgáló olyan berendezés, amely megfelel a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat mellékletének 12.7. pontjában foglalt rendelkezéseknek.

4.0.5.   Az e fejezetben és adott esetben a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban szereplő, harmadik országokra való utalások magukban foglalnak olyan egyéb országokat és területeket is, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés harmadik részének VI. címe nem vonatkozik.

4.1.   AZ UTASOK ÉS A KÉZIPOGGYÁSZ ÁTVIZSGÁLÁSA

4.1.1.   Az utasok átvizsgálása

4.1.1.1.   Az átvizsgálás előtt az átvizsgálandó személyt meg kell kérni, hogy kabátját, illetve zakóját vegye le, majd ezeket kézipoggyászként kell átvizsgálni. Az átvizsgálást végző személy – szükség esetén – megkérheti az utast további ruhadarabok levételére.

4.1.1.2.   Az utast legalább a következő módszerek egyikével át kell vizsgálni:

a)

kézzel történő átvizsgálás;

b)

fémérzékelő kapu (WTMD);

c)

robbanóanyag-kereső kutya;

d)

robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD);

e)

ionizáló sugárzást nem alkalmazó biztonsági szkenner;

f)

kézi fémérzékelő eszközzel (HHMD) együtt használt robbanóanyagnyom-felderítő eszköz.

Ha az átvizsgálást végző személy nem tudja megállapítani, hogy az utasnál van-e tiltott tárgy, akkor vagy meg kell tagadni az utasnak a szigorított védelmi területre való belépését, vagy az utast az átvizsgálást végző személyt megnyugtató módon újból át kell vizsgálni.

4.1.1.3.   A kézzel történő átvizsgálást úgy kell elvégezni, hogy ésszerűen biztosítsa, hogy az érintett személynél ne lehessen tiltott tárgy.

4.1.1.4.   Ha a fémérzékelő berendezés riaszt, meg kell állapítani a riasztás okát.

4.1.1.5.   Kézi fémérzékelő eszköz (HHMD) kizárólag kiegészítő átvizsgálási eszközként használható. Annak használata nem helyettesíti a kézzel végzett átkutatást.

4.1.1.6.   Az olyan élő állatot, amely bevihető a légi jármű utasterébe, utasként vagy kézipoggyászként át kell vizsgálni.

4.1.1.7.   A felelős hatóság meghatározhat olyan utaskategóriákat, akiket – objektív okokból – különleges átvizsgálási eljárásnak kell alávetni, vagy akik esetében el lehet tekinteni az átvizsgálástól. Az így meghatározott kategóriákról értesíteni kell a Bizottságot.

4.1.1.8.   Az utasok átvizsgálására a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

4.1.1.9.   Robbanóanyag-kereső kutya és robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD) kizárólag kiegészítő átvizsgálási eszközként alkalmazható.

4.1.1.10.   Amennyiben az utasok átvizsgálására a 12.11.1. pont második bekezdése szerinti olyan biztonsági szkennert alkalmaznak, amely képének elemzését személy végzi, teljesülniük kell legalább az alábbi feltételeknek:

a)

a képeket a biztonsági szkenner nem tárolhatja, nem őrizheti meg, és azokat nem szabad lemásolni, kinyomtatni vagy visszakeresni. A berendezés által előállított képet annyi ideig szabad megőrizni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a képelemzést végző személy megvizsgálja, majd a képet az utason végrehajtott átvizsgálás megnyugtató befejezése után azonnal törölni kell. A képekhez való jogosulatlan hozzáférés és a képek felhasználása tilos, és azt meg kell akadályozni;

b)

a kép elemzését végző személynek a berendezéstől elkülönített helyiségben kell dolgoznia, hogy ne láthassa a szkennerrel vizsgált személyt;

c)

abba az elkülönített helyiségbe, ahol a képek elemzése történik, semmilyen olyan műszaki eszköz nem vihető be, amely alkalmas képek tárolására, másolására, lefényképezésére vagy más módon való rögzítésére;

d)

a képeket tilos bármilyen módon összekapcsolni a vizsgált személy adataival, és garantálni kell a vizsgált személy anonimitását;

e)

az utas kérheti, hogy a testéről készülő kép elemzését az általa választott nemű személy végezze el;

f)

annak érdekében, hogy az utas arca ne legyen felismerhető, a képnek ezen a ponton elmosódottnak vagy homályosnak kell lennie.

Az a) és a d) bekezdés az automatikus fenyegetésészlelést alkalmazó biztonsági szkennerekre is alkalmazandó.

Az utasok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy visszautasítsák a biztonsági szkennerrel végzett átvizsgálást. Ebben az esetben az utast más módszerrel kell átvizsgálni, és ennek keretében végezni kell legalább a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 4-A. függeléke szerinti kézzel történő átvizsgálást. Ha a biztonsági szkenner riaszt, meg kell állapítani a riasztás okát.

A biztonsági szkennerrel való átvizsgálás előtt az utast tájékoztatni kell az alkalmazott technológiáról, az ahhoz kapcsolódó feltételekről és a biztonsági szkennerrel végzett átvizsgálás visszautasításának lehetőségéről.

4.1.1.11.   A robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD) és a kézi fémérzékelő eszközök (HHMD) együttes alkalmazása csak olyan esetekben megengedett, amikor az átvizsgálást végző személy megítélése szerint az érintett személy adott testrészének kézzel történő átvizsgálása nem hatékony és/vagy nemkívánatos.

4.1.2.   A kézipoggyász átvizsgálása

4.1.2.1.   Az átvizsgálás előtt a hordozható számítógépeket és más nagyobb méretű elektronikus készülékeket ki kell venni a kézipoggyászból, és külön kell átvizsgálni, kivéve, ha a kézipoggyászt C2 vagy annál magasabb szintű szabványnak megfelelő robbanóanyag-felderítő eszközzel (EDS) vizsgálják át.

4.1.2.2.   A szigorított védelmi területre történő belépéskor a felelős jogalanynak minden repülőtéren át kell vizsgálnia legalább a repülőtéren vagy a légi jármű fedélzetén vásárolt, és olyan, egyszer lezárható biztonsági zacskóba zárt folyadékokat, aeroszolokat és géleket, amely belsejében jól láthatóan el van helyezve egy bizonylat arról, hogy a folyadékot, aeroszolt vagy gélt egy repülőtér légi oldalán vagy egy légi jármű fedélzetén vásárolták, valamint az utazás ideje alatt egészségügyi célból vagy speciális táplálkozási szükségletek kielégítésére felhasználni kívánt folyadékokat, aeroszolokat és géleket, ideértve a bébiételeket is.

A folyadékokat, aeroszolokat és géleket az átvizsgálás előtt ki kell venni a kézipoggyászból, majd azokat a kézipoggyászban lévő többi tárgytól külön kell átvizsgálni, kivéve akkor, ha a kézipoggyász átvizsgálására szolgáló berendezés alkalmas a poggyászban lévő, folyadékot, aeroszolt vagy gélt tartalmazó több lezárt tartály egyidejű átvizsgálására is.

Amennyiben a folyadékot, aeroszolt vagy gélt a kézipoggyászból kivették, az utasnak be kell mutatnia:

a)

minden, legfeljebb 100 milliliter űrtartalmú különálló tartályban vagy azzal egyenértékű kiszerelésben lévő folyadékot, aeroszolt és gélt egyetlen, legfeljebb egy liter űrtartalmú újrazárható, átlátszó műanyag zacskóban elhelyezve, oly módon, hogy a műanyag zacskó tartalma kényelmesen elfér a zacskóban, és a zacskó teljesen le van zárva; valamint

b)

minden egyéb folyadékot, aeroszolt és gélt, ideértve az egyszer lezárható biztonsági zacskóba zárt folyadékokat, aeroszolokat és géleket is.

A felelős hatóságok, a légitársaságok és a repülőterek kötelesek megfelelően tájékoztatni az utasokat a folyadékok, aeroszolok és gélek repülőtéren végzett átvizsgálásáról.

4.1.2.3.   A kézipoggyászt legalább a következő módszerek egyikével át kell vizsgálni:

a)

kézzel történő átvizsgálás;

b)

röntgensugaras berendezés;

c)

robbanóanyag-felderítő eszközök (EDS);

d)

robbanóanyag-kereső kutya és az a) pont szerinti vizsgálat együttes alkalmazása;

e)

robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD).

Ha az átvizsgálást végző személy nem tudja megállapítani, hogy a kézipoggyász tartalmaz-e tiltott tárgyat, akkor a kézipoggyászt vagy vissza kell utasítani, vagy az átvizsgálást végző személyt megnyugtató módon újból át kell vizsgálni.

4.1.2.4.   A kézzel történő átvizsgálásnak a kézipoggyász kézi úton történő ellenőrzéséből kell állnia, beleértve a tartalom ellenőrzését is, és ésszerűen biztosítania kell, hogy a kézipoggyász tiltott tárgyat ne tartalmazhasson.

4.1.2.5.   Röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz használata esetén valamennyi képet meg kell vizsgálnia vagy az átvizsgálást végző személynek vagy egy automatikus képelemző szoftvernek.

4.1.2.6.   Röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz használata esetén minden riasztásnak az átvizsgálást végző személyt megnyugtató módon meg kell állapítani az okát, és ezáltal ésszerűen biztosítani kell, hogy a szigorított védelmi területre vagy a légi jármű fedélzetére tiltott tárgy ne kerülhessen.

4.1.2.7.   Röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz használata esetén a kézipoggyászból ki kell venni minden olyan tárgyat, amely sűrűsége folytán gátolja az átvizsgáló személyt a kézipoggyász tartalmának ellenőrzésében. A kézipoggyászt ismételten át kell vizsgálni, a tárgyat pedig külön kézipoggyászként kell átvizsgálni.

4.1.2.8.   Ha egy kézipoggyászban nagyobb méretű elektromos készüléket találnak, akkor azt ki kell venni, és így újra át kell vizsgálni mind a kézipoggyászt, mind az elektromos készüléket, kivéve, ha a kézipoggyászt C2 vagy annál magasabb szintű szabványnak megfelelő robbanóanyag-felderítő eszközzel vizsgálták át.

4.1.2.9.   Robbanóanyag-kereső kutya és robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD) kizárólag kiegészítő átvizsgálási eszközként alkalmazható.

4.1.2.10.   A felelős hatóság meghatározhat olyan kézipoggyász-kategóriákat, amelyeket – objektív okokból – különleges átvizsgálási eljárásnak kell alávetni, vagy amelyek esetében el lehet tekinteni az átvizsgálástól. Az így meghatározott kategóriákról értesíteni kell a Bizottságot.

4.1.2.11.   A kézipoggyászok átvizsgálását röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz segítségével végző személyek rendes körülmények között nem tölthetnek egyhuzamban több mint 20 percet a képek megtekintésével. Átvizsgálást végző személy a képek megtekintésével töltött minden időszak után legalább 10 percig nem ellenőrizhet képeket. Ez a követelmény csak akkor alkalmazandó, ha a vizsgálandó képsor folyamatos.

A kézipoggyászokat átvizsgáló személyek munkájáért egy felügyelő felel, aki gondoskodik a csapat megfelelő összetételéről, a munka minőségéről, a dolgozók képzéséről, támogatásáról és értékeléséről.

4.1.2.12.   A kézipoggyász átvizsgálására a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

4.1.3.   A folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálása

4.1.3.1.   A szigorított védelmi területre történő belépéskor az utasnál lévő folyadékok, aeroszolok és gélek az alábbi esetekben mentesíthetők a folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezésekkel történő átvizsgálás alól:

a)

a folyadékot, aeroszolt vagy gélt legfeljebb 100 milliliter űrtartalmú különálló tartályokban vagy azzal egyenértékű kiszerelésben helyezték el, egyetlen, legfeljebb egy liter űrtartalmú újrazárható, átlátszó műanyag zacskóba csomagolva, és a műanyag zacskó tartalma kényelmesen elfér a zacskóban, a zacskó pedig teljesen zárt;

b)

a folyadékot, aeroszolt vagy gélt egyszer lezárható, speciális biztonsági zacskóba zárták a repülőtér légi oldalán történt helyi vásárlás alkalmával;

c)

az egyszer lezárható biztonsági zacskóba helyezett folyadékot, aeroszolt vagy gélt egy másik uniós repülőtéren vagy egy uniós légi fuvarozó légi járművén vásárolták, és a repülőtér szigorított védelmi területének elhagyása előtt újra egyszer lezárható, speciális biztonsági zacskóba zárták;

d)

a folyadékot, aeroszolt vagy gélt folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezéssel a légi oldalon helyben átvizsgálták, majd azt egyszer lezárható, speciális biztonsági zacskóba zárták.

A c) és d) pontban említett mentességek 2015. december 31-én hatályukat vesztik.

4.1.3.2.   A 4.1.3.1. b)–d) pontokban említett, egyszer lezárható, speciális biztonsági zacskó:

a)

egyértelműen azonosítható az adott repülőtér egyszer lezárható biztonsági zacskójaként; valamint

b)

belsejében jól láthatóan el van helyezve egy olyan bizonylat, amely igazolja az adott repülőtéren az előző három órán belül történt vásárlást vagy újrazárást; valamint

c)

megfelel a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezéseknek.

4.1.3.3.   A folyadékok, aeroszolok és gélek átvizsgálására a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

4.2.   AZ UTASOK ÉS A KÉZIPOGGYÁSZ VÉDELME

Az utasok és a kézipoggyász védelmére a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított rendelkezések vonatkoznak.

4.3.   A POTENCIÁLISAN RENDZAVARÓ UTASOK

4.3.1.   A hatáskörrel rendelkező hatóság köteles előzetesen írásban értesíteni a légi fuvarozót arról, ha a légi fuvarozó légi járművének fedélzetén potenciálisan rendzavaró utast terveznek szállítani.

4.3.2.   Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a)

a kérdéses személy személyazonosságát és nemét; valamint

b)

a szállítás okát; valamint

c)

az esetleges kísérők nevét és rendfokozatát; valamint

d)

a hatáskörrel rendelkező hatóság által elvégzett kockázatértékelést, beleértve a kísérők biztosításának vagy nem biztosításának okait is; valamint

e)

az előzetesen meghatározott ültetési rendet, ha szükséges; valamint

f)

a rendelkezésre álló úti okmányok típusát.

A légi fuvarozó ezeket az információkat köteles az utasok fedélzetre szállását megelőzően a légi jármű parancsnoka rendelkezésére bocsátani.

4.3.3.   A hatáskörrel rendelkező hatóság köteles gondoskodni arról, hogy a törvényes őrizet alatt álló személyeket minden esetben kísérettel szállítsák.

4.4.   TILTOTT TÁRGYAK

4.4.1.   A 4-C. függelékben felsorolt tárgyakat nem vihet utas a szigorított védelmi területekre vagy a légi jármű fedélzetére.

4.4.2.   A 4.1.1. pont alól a következő feltétellel adható mentesség:

a)

a felelős hatóság hozzájárulását adta a tárgy fedélzetre viteléhez; valamint

b)

a légi fuvarozót az utasnak a légi járműre való felszállása előtt tájékoztatták az utasról és az általa szállított tárgyról; valamint

c)

az alkalmazandó biztonsági előírások teljesülnek.

Az ilyen tárgyakat a légi jármű fedélzetén védett körülmények között kell tartani.

4.4.3.   A légi fuvarozó köteles gondoskodni arról, hogy az utasok legkésőbb az utasfelvétel befejezése előtt tájékoztatást kapjanak a 4-C. függelékben felsorolt tárgyakról.

4-A. FÜGGELÉK

A KÉZZEL TÖRTÉNŐ ÁTVIZSGÁLÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A kézzel történő átvizsgálásra vonatkozó részletes rendelkezéseket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

4-B. FÜGGELÉK

UTASOK ÉS KÉZIPOGGYÁSZ

A KÖZÖS ALAPKÖVETELMÉNYEKKEL EGYENÉRTÉKŰ VÉDELMI KÖVETELMÉNYEKET ALKALMAZÓKÉNT ELISMERT HARMADIK ORSZÁGOK ÉS EGYÉB ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK, AMELYEKRE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 355. CIKKE SZERINT AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS HARMADIK RÉSZÉNEK VI. CÍME NEM VONATKOZIK

Az utasok és a kézipoggyász tekintetében elismerten a közös alapkövetelményekkel egyenértékű védelmi követelményeket alkalmaznak a következő harmadik országok és más olyan országok és területek, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés harmadik részének VI. címe nem vonatkozik:

 

Amerikai Egyesült Államok

 

Feröer szigetek a Vagar repülőtér tekintetében

 

Grönland a Kangerlussuaq repülőtér tekintetében

 

Guernsey

 

Jersey

 

Man-sziget

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a tagállamok felelős hatóságait, amennyiben olyan információk birtokába jut, amelyek arra engednek következtetni, hogy az adott harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott, az Unió légiközlekedés-védelmének általános szintjét jelentősen befolyásoló légiközlekedés-védelmi követelmények már nem egyenértékűek az Unió közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményeivel.

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a tagállamok felelős hatóságait abban az esetben, ha információi szerint olyan intézkedésekre – így többek között kompenzációs intézkedésekre – került sor, amelyek nyomán az érintett harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott légiközlekedés-védelmi követelmények újból egyenértékűek lettek a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel.

4-C. FÜGGELÉK

UTASOK ÉS KÉZIPOGGYÁSZ

A TILTOTT TÁRGYAK JEGYZÉKE

Az alkalmazandó biztonsági előírások sérelme nélkül az utasok nem vihetik a szigorított védelmi területre és a légi jármű fedélzetére a következő tárgyakat:

a)    lőfegyverek és lövedék kilövésére használt egyéb eszközök – a lövedék kilövése útján súlyos sérülés okozására alkalmas eszközök, valamint az ezekhez megtévesztésig hasonlító eszközök, így különösen:

minden típusú lőfegyver, például a pisztoly, a revolver, a puska, a sörétes puska,

a valódi fegyverrel összetéveszthető játék fegyver, lőfegyver-utánzat és -imitáció,

a lőfegyverek részei, kivéve a teleszkópos irányzékokat,

sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyverek, például a pisztoly, a sörétes fegyver, a légpuska és a gázfegyver (BB pisztoly),

a jelzőpisztoly és a rajtpisztoly,

az íj, a számszeríj és a nyíl,

a szigonypuska,

a parittya és a hajítógép;

b)    kábító eszközök – a kifejezetten elkábításra vagy bénításra szolgáló eszközök, így különösen:

a sokkolásra szolgáló eszközök, például a bénító vagy sokkoló lövedéket kilövő fegyver, az elektromos sokkolópisztoly és az elektromos sokkolóbot,

az állatok bénítására vagy leölésére szolgáló eszközök,

a másokat öntudatlanná vagy védekezésre képtelenné tevő vegyi anyagok, gázok és spray-k, például az önvédelmi spray, a bors- vagy a paprikaspray, a könnygáz, a savas spray-k és az állatriasztó szerek;

c)    hegyes végű vagy éles szélű tárgyak – a súlyos sérülés okozására alkalmas hegyes végű és éles szélű tárgyak, így különösen:

a darabolásra szolgáló eszközök, például a fejsze, a balta és a bárd,

a jégcsákány és a jégvágó,

a borotvapenge,

a sniccer,

a 6 cm-nél hosszabb pengéjű kés,

a forgástengelyétől mérve 6 cm-nél hosszabb pengéjű olló,

a hegyes végű és az éles szélű harcművészeti eszközök,

a kard és a szablya;

d)    kéziszerszámok – a súlyos sérülés okozására vagy a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére alkalmas szerszámok, így különösen:

a feszítővas,

a fúrógép és a fúrófej, beleértve a kábel nélküli, hordozható tápegységű fúrógépet is,

a fegyverként használható, 6 cm-nél hosszabb pengéjű vagy tollú szerszámok, például a csavarhúzó és a véső,

a fűrész, beleértve a kábel nélküli, hordozható tápegységű fűrészt is,

a forrasztólámpa,

a csapszeg- és a szegbelövő;

e)    tompa eszközök – az ütés útján súlyos sérülés okozására alkalmas eszközök, így különösen:

a baseball- és a softballütő,

a merev és a rugalmas ütők, például a furkósbot, az ólmosbot és a gumibot,

a harcművészeti eszközök;

f)    robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök – a súlyos sérülés okozására vagy a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére alkalmas robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök, valamint az ezekhez megtévesztésig hasonlító anyagok és eszközök, így különösen:

a lőszer,

a gyutacs,

a detonátor és a gyújtókészülék,

robbanóeszközök utánzata és imitációja,

az akna, a gránát és más katonai robbanóeszközök,

a tűzijáték és más pirotechnikai eszközök,

a füstképző doboz és a füstképző kapszula,

a dinamit, a puskapor és a plasztik robbanóanyagok.

5.   A FELADOTT POGGYÁSZ

5.0.   ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

5.0.1.   Eltérő rendelkezés hiányában az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását a 300/2008/EK rendelet 10. cikkében említett nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program alapján felelős hatóság, repülőtér-üzemeltető, légi fuvarozó vagy jogalany köteles biztosítani.

5.0.2.   Az 5-A. függelék sorolja fel azokat a harmadik országokat, amelyekben a feladott poggyász tekintetében a közös alapkövetelményekkel egyenértékűként elismert védelmi követelményeket alkalmaznak.

5.0.3.   Harmadik országból érkező feladott poggyásznak kell tekinteni az olyan feladott poggyászt is, amely valamely tagállamból azt követően érkezik, hogy légi járműve oda az 5-A. függelék jegyzékén nem szereplő harmadik országból tranzitként érkezett, kivéve akkor, ha megerősítést nyert, hogy az érintett feladott poggyászt az említett tagállamban átvizsgálták.

5.0.4.   E fejezet alkalmazásában a „biztosított poggyász” olyan átvizsgált induló feladott poggyász, amely fizikailag oly módon védett, hogy abba utólag semmiféle tárgyat nem lehet betenni.

5.0.5.   Az e fejezetben és adott esetben a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban szereplő, harmadik országokra való utalások magukban foglalnak olyan egyéb országokat és területeket is, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés harmadik részének VI. címe nem vonatkozik.

5.1.   A FELADOTT POGGYÁSZ ÁTVIZSGÁLÁSA

5.1.1.   A feladott poggyász átvizsgálására a következő módszereket kell – egyedileg vagy egymással kombinálva – alkalmazni:

a)

kézzel történő átvizsgálás; vagy

b)

röntgensugaras berendezés; vagy

c)

robbanóanyag-felderítő eszközök (EDS); vagy

d)

robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD); vagy

e)

robbanóanyag-kereső kutya;

Ha az átvizsgálást végző személy nem tudja megállapítani, hogy a feladott poggyász tartalmaz-e tiltott tárgyat, akkor azt vagy vissza kell utasítani, vagy az átvizsgálást végző személyt megnyugtató módon újból át kell vizsgálni.

5.1.2.   A kézzel történő átvizsgálásnak a poggyász kézi úton végrehajtott alapos ellenőrzéséből kell állnia, beleértve a tartalom ellenőrzését is, és ésszerűen biztosítania kell, hogy a feladott poggyász tiltott tárgyat ne tartalmazhasson.

5.1.3.   Röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz (EDS) használata esetén ha egy tárgy a sűrűsége folytán gátolja az átvizsgáló személyt a poggyász tartalmának ellenőrzésében, akkor a poggyászt más módszeren alapuló átvizsgálásnak kell alávetni.

5.1.4.   A robbanóanyagnyom-felderítő eszközzel (ETD) végzett átvizsgálásnak a poggyász külsejéből és belsejéből, valamint tartalmából vett minták elemzéséből kell állnia. A poggyász tartalma kézzel történő átvizsgálás útján is ellenőrizhető.

5.1.5.   A felelős hatóság meghatározhat olyan kézipoggyász-kategóriákat, amelyeket – objektív okokból – különleges átvizsgálási eljárásnak kell alávetni, vagy amelyek esetében el lehet tekinteni az átvizsgálástól. Az így meghatározott kategóriákról értesíteni kell a Bizottságot.

5.1.6.   A feladott poggyász átvizsgálására a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

5.1.7.   A feladott poggyász átvizsgálását röntgensugaras berendezés vagy robbanóanyag-felderítő eszköz segítségével végző személyek rendes körülmények között nem tölthetnek egyhuzamban több mint 20 percet a képek megtekintésével. Átvizsgálást végző személy a képek megtekintésével töltött minden időszak után legalább 10 percig nem ellenőrizhet képeket. Ez a követelmény csak akkor alkalmazandó, ha a vizsgálandó képsor folyamatos.

A feladott poggyászokat átvizsgáló személyek munkájáért egy felügyelő felel, aki gondoskodik a csapat megfelelő összetételéről, a munka minőségéről, a dolgozók képzéséről, támogatásáról és értékeléséről.

5.2.   A FELADOTT POGGYÁSZ VÉDELME

5.2.1.   Az utasok számára nem engedhető meg az átvizsgált feladott poggyászhoz való hozzáférés, kivéve akkor, ha saját poggyászukról van szó, és felügyelet révén biztosított, hogy:

a)

a feladott poggyászban ne helyezhessenek el olyan tárgyat, amely szerepel az 5-B. függelék jegyzékén; vagy

b)

a feladott poggyászból ne vehessenek ki és a szigorított védelmi területre vagy a légi jármű fedélzetére ne vihessenek be olyan tárgyat, amely szerepel a 4-C. függelék jegyzékén.

5.2.2.   Azt a feladott poggyászt, amely a jogosulatlan beavatkozással szemben nem részesült védelemben, ismételten át kell vizsgálni.

5.2.3.   A feladott poggyász átvizsgálására a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

5.3.   POGGYÁSZEGYEZTETÉS

5.3.1.   A feladott poggyász azonosítása

5.3.1.1.   A légi fuvarozó köteles biztosítani, hogy a beszállási folyamat során az utas a poggyászfelvételkor feladott csomaghoz kapcsolódó beszállókártyát vagy azzal egyenértékű dokumentumot mutasson be.

5.3.1.2.   A légi fuvarozó köteles gondoskodni egy olyan eljárás alkalmazásáról, amelynek révén azonosítható a beszállást elmulasztó vagy az indulás előtt a légi járművet elhagyó utasok feladott poggyásza.

5.3.1.3.   Ha egy utas nem tartózkodik a légi jármű fedélzetén, a beszállókártyájához vagy az azzal egyenértékű dokumentumhoz kapcsolódó feladott poggyászt kísérő nélküli poggyásznak kell tekinteni.

5.3.1.4.   A légi fuvarozó köteles gondoskodni arról, hogy a kísérő nélküli feladott poggyász valamennyi darabjáról egyértelműen megállapítható legyen, hogy a légi szállítása jóváhagyott.

5.3.2.   Az utason kívül álló körülmények

5.3.2.1.   Hacsak nem alkalmazzák az 5.3.3. pontban előírt védelmi ellenőrzéseket, egy poggyász kísérő nélküli poggyásszá válásának okát a légi járműbe való berakodását megelőzően jegyzőkönyvbe kell foglalni.

5.3.2.2.   Az utason kívül álló körülményekre irányadó további részletes rendelkezéseket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

5.3.3.   A kísérő nélküli feladott poggyász megfelelő védelmi ellenőrzése

5.3.3.1.   Az 5.3.2. pont hatályán kívül eső kísérő nélküli feladott poggyászt az 5.1.1. pontban megállapított módszerek valamelyikével át kell vizsgálni, és adott esetben alkalmazni kell rá a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított további követelményeket.

5.3.3.2.   Az 5.3.2.2. pontban említett okokon kívüli tényezők miatt kísérő nélkülivé vált feladott poggyászt ki kell rakodni a légi járműből, és a légi járműbe való ismételt berakodása előtt újból át kell vizsgálni.

5.3.3.3.   A kísérő nélküli feladott poggyász védelmi ellenőrzésére irányadó további részletes rendelkezéseket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

5.4.   TILTOTT TÁRGYAK

5.4.1.   Az 5-B. függelékben felsorolt tárgyakat nem tarthatja utas a feladott poggyászában.

5.4.2.   Az 5.4.1. pont alól a következő feltétellel adható mentesség:

a)

ha a felelős hatóság nemzeti előírásai lehetővé teszik a tárgy szállítását; valamint

b)

ha az alkalmazandó biztonsági előírások teljesülnek.

5.4.3.   Az utasokat legkésőbb az utasfelvétel befejezése előtt tájékoztatni kell az 5-B. függelékben felsorolt tiltott tárgyakról.

5-A. FÜGGELÉK

FELADOTT POGGYÁSZ

A KÖZÖS ALAPKÖVETELMÉNYEKKEL EGYENÉRTÉKŰ VÉDELMI KÖVETELMÉNYEKET ALKALMAZÓKÉNT ELISMERT HARMADIK ORSZÁGOK ÉS EGYÉB ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK, AMELYEKRE AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 355. CIKKE SZERINT AZ EMLÍTETT SZERZŐDÉS HARMADIK RÉSZÉNEK VI. címE NEM VONATKOZIK

A feladott poggyász tekintetében elismerten a közös alapkövetelményekkel egyenértékű védelmi követelményeket alkalmaznak a következő harmadik országok és más olyan országok és területek, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés harmadik részének VI. címe nem vonatkozik:

 

Amerikai Egyesült Államok

 

Feröer szigetek a Vagar repülőtér tekintetében

 

Grönland a Kangerlussuaq repülőtér tekintetében

 

Guernsey

 

Jersey

 

Man-sziget

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a tagállamok felelős hatóságait, amennyiben olyan információk birtokába jut, amelyek arra engednek következtetni, hogy az adott harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott, az Unió légiközlekedés-védelmének általános szintjét jelentősen befolyásoló légiközlekedés-védelmi követelmények már nem egyenértékűek az Unió közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményeivel.

A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a tagállamok felelős hatóságait abban az esetben, ha információi szerint olyan intézkedésekre – így többek között kompenzációs intézkedésekre – került sor, amelyek nyomán az érintett harmadik ország, illetve más ország vagy terület által alkalmazott légiközlekedés-védelmi követelmények újból egyenértékűek lettek a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelményekkel.

5-B. FÜGGELÉK

FELADOTT POGGYÁSZ

A TILTOTT TÁRGYAK JEGYZÉKE

A következő tárgyakat nem szállíthatja utas a feladott poggyászában:

robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök – a súlyos sérülés okozására vagy a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére alkalmas robbanóanyagok, gyúlékony anyagok és gyújtóeszközök, így különösen:

a lőszer,

a gyutacs,

a detonátor és a gyújtókészülék,

az akna, a gránát és más katonai robbanóeszközök,

a tűzijáték és más pirotechnikai eszközök,

a füstképző doboz és a füstképző kapszula,

a dinamit, a puskapor és a plasztik robbanóanyagok;

6.   ÁRUK ÉS POSTAI KÜLDEMÉNYEK

6.0.   ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6.0.1.   Az e fejezetben megállapított intézkedések végrehajtását az e fejezetben meghatározottak szerinti hatóság, repülőtér-üzemeltető, légi fuvarozó vagy jogalany köteles biztosítani.

6.0.2.   A nem az alkalmazandó biztonsági előírásokkal összhangban szállított összeszerelt robbanó- és gyújtóeszközök az áruk és postai küldemények szállítmányaiban tiltott tárgynak minősülnek.

6.0.3.   Az e fejezetben és adott esetben a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban szereplő, harmadik országokra való utalások magukban foglalnak olyan egyéb országokat és területeket is, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerint az említett szerződés harmadik részének VI. címe nem vonatkozik.

6.1.   VÉDELMI ELLENŐRZÉSEK – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6.1.1.   A légi járműbe való berakodást megelőzően valamennyi árut és postai küldeményt át kell vizsgálnia egy meghatalmazott ügynöknek, kivéve, ha:

a)

a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket egy meghatalmazott ügynök már elvégezte, és a szállítmány azt követően a berakodásig védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben; vagy

b)

a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket egy ismert szállító már elvégezte, és a szállítmány azt követően a berakodásig védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben; vagy

c)

a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket egy listás szállító már elvégezte, a szállítmány azt követően a berakodásig védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben, és a szállítmány szállítása nem utasszállító légi járművön történik; vagy

d)

a szállítmány mentességet élvez az átvizsgálás alól, és a szállítmány az azonosítható légi áruvá vagy azonosítható légipostai küldeménnyé válásától berakodásáig védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben.

6.1.2.   Amennyiben okkal feltételezhető, hogy a védelmi ellenőrzés alá vont szállítmányt a védelmi ellenőrzés időpontja óta jogosulatlan beavatkozás érte vagy az a jogosulatlan beavatkozással szemben nem volt védve, akkor a szállítmányt a légi járműre való berakodását megelőzően egy meghatalmazott ügynöknek át kell vizsgálnia. Azon szállítmányok, amelyeket vélhetően jogosulatlan beavatkozás ért vagy amelyek más oknál fogva gyanút keltenek, a 6.7. pontnak megfelelően magas kockázatú áruként vagy postai küldeményként kezelendők.

6.1.3.   A védelmi ellenőrzésen már átesett azonosítható légi áruhoz vagy azonosítható légipostai küldeményhez kíséret nélkül csak olyan személy férhet hozzá, akinek a 11.1. pont szerinti védelmi háttérellenőrzése vagy foglalkoztatást megelőző ellenőrzése sikeres volt.

6.2.   ÁTVIZSGÁLÁS

6.2.1.   Átvizsgálás

6.2.1.1.   Áru vagy postai küldemény átvizsgálásakor:

a)

olyan eszközt vagy módszert kell alkalmazni, amely a szállítmány jellegének figyelembevételével a legnagyobb valószínűséggel biztosítja a tiltott tárgyak észlelését; valamint

b)

az alkalmazott eszköznek vagy módszernek ésszerűen biztosítania kell, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy.

6.2.1.2.   Ha az átvizsgálást végző személy nem tud kellőképpen meggyőződni arról, hogy a szállítmány nem tartalmaz tiltott tárgyat, a szállítmányt vagy vissza kell utasítani, vagy az átvizsgálást végző személyt megnyugtató módon újból át kell vizsgálni.

6.2.1.3.   Az áruk és postai küldemények átvizsgálására a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

6.2.1.4.   Az áruk átvizsgálását röntgensugaras berendezés vagy robbanó- anyag-felderítő eszköz segítségével végző személyek rendes körülmények között nem tölthetnek egyhuzamban több mint 20 percet a képek megtekintésével. Átvizsgálást végző személy a képek megtekintésével töltött minden időszak után legalább 10 percig nem ellenőrizhet képeket. Ez a követelmény csak akkor alkalmazandó, ha a vizsgálandó képsor folyamatos.

6.2.1.5.   Az árukat és a postai küldeményeket legalább a következő módszerek egyikével át kell vizsgálni, a 6-J. függelékben foglaltaknak megfelelően:

a)

kézzel történő átvizsgálás;

b)

röntgensugaras berendezés;

c)

robbanóanyag-felderítő eszköz (EDS);

d)

robbanóanyag-kereső kutya (EDD);

e)

robbanóanyagnyom-felderítő eszköz (ETD);

f)

szemrevételezés;

g)

fémérzékelő eszköz (MDE).

Ha az átvizsgálást végző személy nem tudja megállapítani, hogy valamely áru vagy postai küldemény tartalmaz-e tiltott tárgyat, akkor az árut vagy postai küldeményt vagy vissza kell utasítani, vagy újból át kell vizsgálni az átvizsgálást végző személyt megnyugtató módon.

6.2.1.6.   Ha egy szállítmány jellege miatt a 6.2.1.5. pontban meghatározott eszközök vagy módszerek nem alkalmazhatók, akkor egyéb megfelelő védelmi ellenőrzések is végezhetők, feltéve, hogy ezeket a felelős hatóság engedélyezi, és arról a Bizottságot értesítette.

6.2.2.   Az átvizsgálás alóli mentesség

Az átvizsgálás alóli mentességre vonatkozó részletes rendelkezéseket a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

6.3.   MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖKÖK

6.3.1.   A meghatalmazott ügynökök jóváhagyása

6.3.1.1.   A meghatalmazott ügynököket a felelős hatóság hagyja jóvá.

A meghatalmazott ügynök jóváhagyása egy adott létesítményre szól.

Meghatalmazott ügynökként jóvá kell hagyni a 6.3.2. pontban előírt védelmi ellenőrzéseket alkalmazó valamennyi jogalanyt. Ilyen jogalany különösen az integrált raktározási és szállítási szolgáltatásokat nyújtó, harmadik személynek minősülő logisztikai szolgáltató, a légi fuvarozó és a földi kiszolgáló.

A meghatalmazott ügynökök alvállalkozásba adhatják a következőket:

a)

a 6.3.2. pont szerinti védelmi ellenőrzések bármelyikét másik meghatalmazott ügynöknek;

b)

a 6.3.2. pont szerinti védelmi ellenőrzések bármelyikét másik jogalanynak, amennyiben a védelmi ellenőrzést a meghatalmazott ügynök saját létesítményén vagy valamely repülőtéren a meghatalmazott ügynök vagy repülőtér védelmi programja alapján végzik;

c)

a 6.3.2. pont szerinti védelmi ellenőrzések bármelyikét másik jogalanynak, amennyiben a védelmi ellenőrzést nem a meghatalmazott ügynök saját létesítményén és nem repülőtéren végzik, és a szóban forgó jogalanyt a felelős hatóság az adott szolgáltatás nyújtása vonatkozásában tanúsította vagy jóváhagyta és nyilvántartásba vette;

d)

a szállítmányok védelmét és a 6.6. pont követelményeinek megfelelő fuvarozóhoz történő szállítását.

6.3.1.2.   A meghatalmazott ügynökök jóváhagyása a következő eljárás szerint történik:

a)

A kérelmező annak a tagállamnak a felelős hatóságától kér jóváhagyást, amelyben a kérelemben szereplő létesítmények találhatók.

A kérelmező védelmi programot nyújt be az érintett felelős hatósághoz. A programban meghatározza azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket az ügynök a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében követni köteles. A programban meghatározza továbbá, hogy az ügynök hogyan fogja ellenőrizni a módszereknek és eljárásoknak való megfelelést. A légi fuvarozónak a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében követendő módszereket és eljárásokat leíró védelmi programját úgy kell tekinteni, hogy teljesíti a meghatalmazott ügynök védelmi programjára vonatkozó követelményt.

A kérelmező benyújtja továbbá a 6-A. függelékben található „Kötelezettségvállalási nyilatkozat – Meghatalmazott ügynök” című nyilatkozatot is. A nyilatkozatot a kérelmező törvényes képviselője vagy a védelmi kérdésekért felelős személy írja alá.

Az aláírt nyilatkozatot az érintett felelős hatóság megőrzi;

b)

A felelős hatóság vagy a nevében eljáró uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megvizsgálja a védelmi programot, majd helyszíni szemlét hajt végre a benne megjelölt létesítményeken annak megállapítására, hogy a kérelmező megfelel-e a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek.

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 14n. cikke alapján az illetékes vámhatóság által a kérelmező létesítményénél végzett vizsgálat helyszíni szemlének tekintendő – kivéve a 6.2. pontban szereplő követelmények tekintetében -, amennyiben arra legfeljebb 3 évvel az előtt az időpont előtt kerül sor, amikor a kérelmező meghatalmazott ügynökként való jóváhagyás iránt folyamodott. Az AEO-tanúsítványt és a vámhatóság által végzett vizsgálat eredményét a kérelmező további vizsgálat céljából köteles rendelkezésre bocsátani.

c)

Ha a felelős hatóság elégedett az a) és a b) pont alapján nyújtott tájékoztatással, akkor gondoskodik arról, hogy az ügynök szükséges adatai legkésőbb a következő munkanapon bekerüljenek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba. Az adatbázisba történő felvételkor a felelős hatóság mindegyik jóváhagyott létesítményhez szabványos formátumú egyedi alfanumerikus azonosítót rendel.

Ha a felelős hatóság elégedetlen az a) és a b) pont alapján nyújtott tájékoztatással, akkor ennek okát haladéktalanul közli a meghatalmazott ügynökként való jóváhagyást igénylő jogalannyal.

d)

A meghatalmazott ügynök nem tekinthető jóváhagyottnak mindaddig, amíg adatai nem szerepelnek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban.

6.3.1.3.   A meghatalmazott ügynök minden létesítmény esetében kijelöl legalább egy személyt, aki a benyújtott védelmi program végrehajtásáért felelős. Ennek a személynek sikeresen teljesítenie kell a 11.1. pont szerinti védelmi háttérellenőrzést.

6.3.1.4.   A meghatalmazott ügynököt rendszeres időközönként, de legalább ötévente ismételten tanúsítani kell. Az ismételt tanúsításnak helyszíni szemlét is magában kell foglalnia annak megállapítására, hogy a meghatalmazott ügynök továbbra is megfelel-e a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek.

A felelős hatóság által a nemzeti minőség-ellenőrzési programjával összhangban a meghatalmazott ügynök telephelyén folytatott vizsgálat helyszíni szemlének tekinthető, amennyiben a jóváhagyáshoz szükséges valamennyi követelményre kiterjed.

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 14n. cikkével összhangban az illetékes vámhatóság által a meghatalmazott ügynök telephelyén végzett vizsgálat helyszíni szemlének tekintendő – kivéve a 6.2. pontban szereplő követelmények tekintetében.

6.3.1.5.   Ha a felelős hatóság úgy ítéli meg, hogy a meghatalmazott ügynök nem tesz eleget a 300/2008/EK rendeletben és a rendeletet végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek, akkor a megjelölt létesítmény(ek) tekintetében köteles megvonni a meghatalmazott ügynök jogállását.

Ha a jogalany már nem rendelkezik a 2454/93/EGK rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvánnyal, illetve ha az AEO-tanúsítvány a szóban forgó rendelet 14k. cikke szerinti követelmények nem teljesítése miatt felfüggesztésre került, a felelős hatóság megfelelő lépéseket tesz, hogy meggyőződjön arról, hogy a meghatalmazott ügynök eleget tesz-e a 300/2008/EK rendeletben foglalt követelményeknek.

A jogalany a 2454/93/EGK rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítványa tekintetében bekövetkező minden változásról tájékoztatja a felelős hatóságot.

Közvetlenül az engedély visszavonását követően, de legkésőbb 24 órán belül a felelős hatóság gondoskodik arról, hogy a korábban meghatalmazott ügynöki státussal rendelkező jogalany jogállásának változása megjelenjen a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban.

6.3.1.6.   Az egyes tagállamok azon jogának sérelme nélkül, hogy a 300/2008/EK rendelet 6. cikke alapján szigorúbb intézkedéseket alkalmazzanak, az e melléklet 6.3. pontja alapján jóváhagyott meghatalmazott ügynököt valamennyi tagállamban el kell ismerni.

6.3.1.7.   A felelős hatóság meghatalmazott ügynökként való jóváhagyása esetében a 6.3.1. pont követelményeit – a 6.3.1.2. d) pont kivételével – nem kell alkalmazni.

6.3.1.8.   A felelős hatóság a vámhatóság tudomására hoz a meghatalmazott ügynökök jogállásával kapcsolatos minden olyan információt, amely a 2454/93/EGK rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvány birtoklása szempontjából releváns lehet. Ide tartoznak a meghatalmazott ügynökök részére újonnan kiadott jóváhagyásokkal, a meghatalmazott ügynöki jogállás visszavonásával, az újraérvényesítéssel és a vizsgálatokkal, az ellenőrzési ütemtervekkel, valamint az ezen értékelések eredményével kapcsolatos információk.

A felelős hatóságok és a nemzeti vámhatóságok meghatározzák ezen információcsere módját.

6.3.2.   A meghatalmazott ügynök által alkalmazandó védelmi ellenőrzések

6.3.2.1.   A meghatalmazott ügynök valamennyi szállítmány fogadásakor megállapítja, hogy az a jogalany, amelytől a szállítmányt kapja, meghatalmazott ügynök, ismert szállító, listás szállító vagy egyik sem.

6.3.2.2.   A szállítmányt a meghatalmazott ügynöknek vagy a légi fuvarozónak átadó személy bemutatja személyazonosító igazolványát, útlevelét, gépjármű-vezetői engedélyét vagy a nemzeti hatóság által kibocsátott vagy elismert más fényképes okmányát. A bemutatott okmány alapján meg kell állapítani a szállítmányt átadó személy személyazonosságát.

6.3.2.3.   A meghatalmazott ügynök gondoskodik arról, hogy az olyan szállítmány, amelyre előzőleg nem alkalmazták valamennyi előírt védelmi ellenőrzést:

a)

a 6.2. pontnak megfelelő átvizsgálásra kerüljön; vagy

b)

a meghatalmazott ügynök kizárólagos felelősségére kerüljön tárolásra, válogatás előtt ne legyen légi járművön szállítandó rakományként azonosítható, és kizárólag a meghatalmazott ügynök által e feladatra kijelölt és kiképzett személyek – a szállító vagy bármely más személy vagy jogalany közreműködése nélkül – válogathassák ki.

A b) pont csak abban az esetben alkalmazható, ha a meghatalmazott ügynök nem tudja előre, hogy a szállítmány légi úton kerül-e szállításra.

6.3.2.4.   Az e rendelet 6.3.2.1–6.3.2.3. pontjaiban és a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 6.3. pontjában előírt védelmi ellenőrzések végrehajtása után a meghatalmazott ügynök biztosítja, hogy:

a)

a szállítmányokhoz kíséret nélkül csak engedéllyel rendelkező személy férjen hozzá; valamint

b)

a másik meghatalmazott ügynöknek vagy légi fuvarozónak való átadásig a szállítmány a jogosulatlan beavatkozással szemben védett legyen. A szigorított védelmi terület kritikus részén elhelyezett áruszállítmányok és postai küldemények úgy tekintendők, mint amelyek védettek a jogosulatlan beavatkozással szemben. A védelmi terület kritikus részein kívül az áruszállítmányokat és a postai küldeményeket a meghatalmazott ügynök telephelyének olyan részén kell elhelyezni, amelyre a belépést ellenőrzik, vagy ennek hiányában:

fizikailag védeni kell a tiltott tárgyak behelyezése ellen, vagy vagy

nem szabad őrizetlenül hagyni, és csak a szállítmányok védelmében és kezelésében részt vevő személyek számára szabad azokhoz hozzáférést biztosítani.

6.3.2.5.   A 6.3.2.1–6.3.2.4. pontokban előírt védelmi ellenőrzések végrehajtása után a meghatalmazott ügynök biztosítja, hogy a légi fuvarozónak vagy másik meghatalmazott ügynöknek átadott szállítmányt megfelelő okmány kísérje; ez az okmány lehet a légi fuvarlevél vagy külön nyilatkozat, és elektronikus formátumban vagy írásban egyaránt kiállítható.

6.3.2.6.   A 6.3.2.5. pontban említett okmánynak vizsgálat céljából hozzáférhetőnek kell lennie a felelős hatóság számára a szállítmány légi járműre való berakodását megelőző bármely időpontban, és ezt követően a repülés időtartama alatt, de legalább 24 órán át, és tartalmaznia kell a következőket:

a)

a meghatalmazott ügynök felelős hatóságtól kapott egyedi alfanumerikus azonosítója;

b)

a szállítmány egyedi azonosítója, például az (egyedi vagy összevont) légi fuvarlevél száma;

c)

a szállítmány tartalma, kivéve a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 6.2.1. d) és e) pontjában felsorolt szállítmányok esetében;

d)

a szállítmány védelmi státusa a következők megadásával:

—   „SPX”: biztonságosan szállítható utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön, vagy

—   „SCO”: kizárólag teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön szállítható biztonságosan, vagy

—   „SHR”: a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartásával szállítható biztonságosan utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön;

e)

a védelmi státus megállapításának alapja, vagyis:

„KC”: ismert szállítótól származik, vagy

„AC”: listás szállítótól származik, vagy

„RA”: meghatalmazott ügynök választotta ki, vagy

az átvizsgálás alkalmazott eszközei vagy módszere, vagy

a szállítmány átvizsgálás alóli mentességének oka;

f)

a védelmi státust megállapító személy neve vagy azzal egyenértékű azonosító jele, valamint a megállapítás napja és időpontja;

g)

azon meghatalmazott ügynök felelős hatóságtól kapott egyedi azonosítója, amely a más meghatalmazott ügynök által a szállítmányra vonatkozóan megállapított védelmi státust elfogadta.

Amikor egy meghatalmazott ügynök egy másik meghatalmazott ügynöknek vagy légi fuvarozónak szállítmányt ad át, határozhat úgy, hogy csak az a)–e) és g) pontokban szereplő információkat adja át, és az f) pontban említett adatokat a repülés időtartama alatt, de legalább24 órán át visszatartja.

6.3.2.7.   Összevont szállítmányok esetében a 6.3.2.5. és a 6.3.2.6. pont szerinti követelményeket teljesítettnek kell tekinteni, ha:

a)

az összevonást végző meghatalmazott ügynök minden egyedi szállítmányra nézve megőrzi a 6.3.2.6. a)–g) pontokban előírt információkat a repülés(ek) időtartamára, de legalább 24 óráig; valamint

b)

az összevont szállítmányt kísérő okmány tartalmazza az összevonást végző meghatalmazott ügynök alfanumerikus azonosítóját, valamint az összevont szállítmány egyedi azonosítóját és védelmi státusát.

Az a) alpont nem alkalmazandó olyan összevont szállítmányokra, amelyek minden esetben vagy a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 6.2.1. d) és e) pontjával összhangban mentességet élveznek az átvizsgálás alól, ha a meghatalmazott ügynök egyedi azonosítóval látja el az összevont szállítmányt, feltünteti annak védelmi státusát és megadja a védelmi státus odaítélésének kizárólagos okát.

6.3.2.8.   Olyan szállítmány fogadásakor, amelyen korábban nem végezték el valamennyi előírt védelmi ellenőrzést, a meghatalmazott ügynök is dönthet úgy, hogy nem hajtja végre a 6.3.2. pontban előírt védelmi ellenőrzéseket, hanem azok végrehajtásának biztosítása érdekében a szállítmányt másik meghatalmazott ügynöknek adja át.

6.3.2.9.   A meghatalmazott ügynöknek gondoskodnia kell arról, hogy a védelmi ellenőrzéseket végző személyzet felvétele és képzése, valamint az előírt védelmi ellenőrzéseken átesett azonosítható légi árukhoz és azonosítható légipostai küldeményekhez hozzáférő személyzet felvétele és védelmi tudatosságnövelő képzése a 11. fejezet követelményeinek megfelelően történjen.

A meghatalmazott ügynök által alkalmazandó védelmi ellenőrzésekre a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított kiegészítő rendelkezések is vonatkoznak.

6.4.   ISMERT SZÁLLÍTÓK

6.4.1.   Az ismert szállítók jóváhagyása

6.4.1.1.   Az ismert szállítókat a felelős hatóság hagyja jóvá.

Az ismert szállítók jóváhagyása egy adott létesítményre szól.

6.4.1.2.   Az ismert szállítók jóváhagyása a következő eljárás szerint történik:

a)

A kérelmező jóváhagyást kér annak a tagállamnak a felelős hatóságától, amelyben a létesítmény található.

A kérelmező rendelkezésére kell bocsátani a 6-B. függelékben található „Útmutató ismert szállítók számára” című dokumentumot és a 6-C. függelékben található „Az ismert szállítókra vonatkozó jóváhagyási ellenőrzőlista” című dokumentumot;

b)

A felelős hatóság vagy a nevében eljáró uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr helyszíni szemlét hajt végre a megjelölt létesítményekben annak megállapítására, hogy a kérelmező megfelel-e a 300/2008/EK rendeletben és az azt végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek.

Annak megállapítása során, hogy a kérelmező megfelel-e az említett követelményeknek, a felelős hatóság vagy a nevében eljáró uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr a 6-C. függelékben található „Az ismert szállítókra vonatkozó jóváhagyási ellenőrzőlista” című dokumentumot követi. Az ellenőrzőlista kötelezettségvállalási nyilatkozatot is tartalmaz, amelyet a kérelmező törvényes képviselőjének vagy a létesítmény védelemért felelős személynek alá kell írnia.

A jóváhagyási ellenőrzőlistán szereplő információkat az ellenőrzőlista kitöltését követően minősített információként kell kezelni.

Az aláírt nyilatkozatot vagy az érintett felelős hatóság, vagy az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr őrzi meg; ez utóbbi esetben az ellenőr a nyilatkozatot kérésre az érintett felelős hatóság rendelkezésére bocsátja.

c)

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 14n. cikke alapján az illetékes vámhatóság által a kérelmező létesítményénél végzett vizsgálat helyszíni szemlének tekinthető, amennyiben arra legfeljebb 3 évvel az előtt az időpont előtt kerül sor, amikor a kérelmező meghatalmazott ügynökként való jóváhagyás iránt folyamodott. Ebben az esetben a kérelmező kitölti a 6-C. függelékben található „Az ismert szállítókra vonatkozó jóváhagyási ellenőrzőlista” című dokumentum első részét, és azt a kérelmező törvényes képviselőjének vagy a létesítmény védelemért felelős személynek az aláírásával ellátott kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt eljuttatja a felelős hatósághoz.

Az AEO-tanúsítványt és a vámhatóság által végzett vizsgálat eredményét a kérelmező további vizsgálat céljából köteles rendelkezésre bocsátani.

Az aláírt nyilatkozatot vagy az érintett felelős hatóság, vagy az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr őrzi meg; ez utóbbi esetben az ellenőr a nyilatkozatot kérésre az érintett felelős hatóság rendelkezésére bocsátja.

d)

Ha a felelős hatóság – az esettől függően – az a) és a b) vagy az a) és a c) pont szerinti tájékoztatást kielégítőnek találja, akkor gondoskodik arról, hogy a szállító szükséges adatai legkésőbb a következő munkanapon bekerüljenek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba. Az adatbázisba történő felvételkor a felelős hatóság mindegyik jóváhagyott létesítményhez szabványos formátumú egyedi alfanumerikus azonosítót rendel.

Ha a felelős hatóság – az esettől függően – az a) és a b) vagy az a) és a c) pont szerinti tájékoztatást nem találja kielégítőnek, akkor ennek indokát haladéktalanul közli az ismert szállítóként való jóváhagyást igénylő jogalannyal.

e)

Az ismert szállító mindaddig nem tekinthető jóváhagyottnak, amíg adatai nem szerepelnek a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban.

6.4.1.3.   Az ismert szállító minden létesítmény esetében kijelöl legalább egy személyt, aki ott a védelmi ellenőrzések végrehajtásáért és felügyeletéért felelős. Ez csak olyan személy lehet, akinek a 11.1. pont szerinti védelmi háttérellenőrzése megnyugtató eredménnyel zárult.

6.4.1.4.   Az ismert szállítót rendszeres időközönként, de legalább ötévente ismételten tanúsítani kell. Az ismételt tanúsításnak helyszíni szemlét is magában kell foglalnia annak megállapítására, hogy az ismert szállító továbbra is megfelel-e a 300/2008/EK rendeletben és az azt végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek.

A felelős hatóság által a nemzeti minőségellenőrzési programmal összhangban az ismert szállító telephelyén folytatott vizsgálat helyszíni szemlének tekinthető, amennyiben a 6-C. függelékben található ellenőrzőlistán meghatározott valamennyi területre kiterjedt.

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 14n. cikke alapján az illetékes vámhatóság által az ismert szállító létesítményénél végzett vizsgálat helyszíni szemlének tekintendő.

6.4.1.5.   Ha a felelős hatóság megítélése szerint az ismert szállító már nem tesz eleget a 300/2008/EK rendeletben és az azt végrehajtó jogi aktusokban foglalt követelményeknek, akkor a megfelelő létesítmény(ek) tekintetében visszavonja az ismert szállító jogállását.

Ha a jogalany már nem rendelkezik a 2454/93/EGK rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvánnyal, illetve ha az AEO-tanúsítvány a szóban forgó rendelet 14k. cikke szerinti követelmények nem teljesítése miatt felfüggesztésre került, a felelős hatóság megfelelő lépéseket tesz, hogy meggyőződjön arról, hogy a meghatalmazott ügynök eleget tesz-e a 300/2008/EK rendeletben foglalt követelményeknek.

A jogalany a 2454/93/EGK rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítványa tekintetében bekövetkező minden változásról tájékoztatja a felelős hatóságot.

A felelős hatóság közvetlenül az engedély visszavonását követően, de legkésőbb 24 órán belül gondoskodik arról, hogy a szállító jogállásának változása megjelenjen a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisban.

6.4.1.6.   Az egyes tagállamok azon jogának sérelme nélkül, hogy a 300/2008/EK rendelet 6. cikke alapján szigorúbb intézkedéseket alkalmazzanak, az e melléklet 6.3. pontja alapján jóváhagyott ismert szállítót valamennyi tagállamban el kell ismerni.

Az e melléklet 6.4.1.2. d) pontjának megfelelően jóváhagyott ismert szállítóknak meg kell felelniük a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat 6.4. pontjában megállapított kiegészítő rendelkezésnek is.

6.4.1.7.   A felelős hatóság a vámhatóság tudomására hoz a meghatalmazott ügynökök jogállásával kapcsolatos minden olyan információt, amely a 2454/93/EGK rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvány birtoklása szempontjából releváns lehet. Ide tartoznak az ismert szállítók részére újonnan kiadott jóváhagyásokkal, az ismert szállítói státus visszavonásával, az újraérvényesítéssel és a vizsgálatokkal, az ellenőrzési ütemtervekkel, valamint az ezen értékelések eredményeivel kapcsolatos információk.

A felelős hatóságok és a nemzeti vámhatóságok meghatározzák ezen információcsere módját.

6.4.2.   Az ismert szállító által alkalmazandó védelmi ellenőrzések

6.4.2.1.   Az ismert szállító köteles biztosítani, hogy:

a)

a létesítményben vagy a helyiségekben a biztonság szintje elegendő legyen az azonosítható légi áru és az azonosítható légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozással szembeni védelméhez; valamint

b)

a védelmi ellenőrzéseket végző személyzet felvétele és képzése, valamint az előírt védelmi ellenőrzéseken átesett azonosítható légi árukhoz és azonosítható légipostai küldeményekhez hozzáférő személyzet felvétele és védelmi tudatosságnövelő képzése a 11. fejezet követelményeinek megfelelően történjen; valamint

c)

az adott esetnek megfelelően a gyártás és az előállítás, a csomagolás, a tárolás, a feladás és/vagy a szállítás során az azonosítható légi áru és az azonosítható légipostai küldemények védve legyenek a jogosulatlan beavatkozástól vagy megbontástól.

Ha egy szállítmányon valamilyen okból nem hajtotta végre a fenti védelmi ellenőrzéseket vagy a szállítmány nem tőle magától ered, az ismert szállító ezt a körülményt a 6.3.2.3. pont alkalmazása érdekében köteles egyértelműen a meghatalmazott ügynök tudomására hozni.

6.4.2.2.   Az ismert szállító köteles tudomásul venni, hogy a megfelelő védelmi ellenőrzésen át nem esett szállítmányokat a 6.2.1. pont szerint át kell vizsgálni.

6.5.   LISTÁS SZÁLLÍTÓK

6.5.1.   A listás szállítókat meghatalmazott ügynök jelöli ki.

6.5.2.   A listás szállítóként való kijelölés a következő eljárással történik:

a)

a meghatalmazott ügynök átadja az érdekelt jogalanynak a 6-D. függelékben található „Légiközlekedés-védelmi útmutató listás szállítók számára” és „Kötelezettségvállalási nyilatkozat – Listás szállító” című dokumentumokat. Az útmutatót és a nyilatkozatot a meghatalmazott ügynöknek azon tagállamfelelős hatósága adja át, amelyben a meghatalmazott ügynök létesítménye található;

b)

az érdekelt jogalany, amennyiben nem rendelkezik a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti AEO-tanúsítvánnyal, köteles a 6-D. függelékben található „Kötelezettségvállalási nyilatkozat – Listás szállító” című dokumentumot aláírva átadni a meghatalmazott ügynöknek.

Az érdekelt jogalany köteles továbbá kijelölni legalább egy, a létesítményei védelméért felelős személyt, akinek nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a meghatalmazott ügynököt.

Ha van, az aláírt nyilatkozatot a meghatalmazott ügynök köteles megőrizni és kérésre az érintett felelős hatóság rendelkezésére bocsátani.

Ha a listás szállító AEO-tanúsítványa alapján mentesült a kötelezettségvállalási nyilatkozat kitöltésével kapcsolatos követelmény alól, akkor haladéktalanul köteles tájékoztatni a meghatalmazott ügynököt arról, ha már nem rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal;

c)

a meghatalmazott ügynök az ellenőrzés keretében rögzíti a leendő listás szállító következő adatait:

a vállalkozás adatai, beleértve hiteles üzleti címét is, valamint

a tevékenység jellege, valamint

az elérhetőségi adatok, beleértve a védelemért felelős személy vagy személyek elérhetőségét is, valamint

az adószám vagy a cégjegyzékszám, valamint

a 6.5.2. b) pont szerinti mentesség esetén az AEO-tanúsítvány száma;

d)

ha a meghatalmazott ügynök kielégítőnek találja a b) és a c) pont alapján szolgáltatott tájékoztatást, akkor a kérdéses jogalanyt kijelölheti listás szállítónak.

6.5.3.   A meghatalmazott ügynök köteles adatbázist fenntartani a 6.5.2. c) pont szerinti információkról. Az adatbázist vizsgálat céljából köteles hozzáférhetővé tenni a felelős hatóság számára.

6.5.4.   A listás szállítói jogállás megszűnik, ha a listás szállító számláján két éven belül nem tapasztalható légi áru vagy légipostai küldemények szállításával kapcsolatos tevékenység.

6.5.5.   Ha a felelős hatóság vagy a meghatalmazott ügynök megítélése szerint a listás szállító már nem felel meg a 6-D. függelékben foglalt útmutatónak, akkor a meghatalmazott ügynök a listás szállító jogállását köteles haladéktalanul megvonni.

6.5.6.   Ha a listás szállító valamilyen okból nem hajtotta végre egy szállítmányon a „Légiközlekedés-védelmi útmutató listás szállítók számára” című dokumentumban foglalt védelmi ellenőrzéseket, vagy ha a szállítmány nem tőle magától ered, ezt a körülményt a 6.3.2.3. pont alkalmazása érdekében köteles egyértelműen a meghatalmazott ügynök tudomására hozni.

6.6.   AZ ÁRUK ÉS POSTAI KÜLDEMÉNYEK VÉDELME

6.6.1.   Az áruk és postai küldemények védelme szállítás közben

6.6.1.1.   Annak biztosítása érdekében, hogy az előírt védelmi ellenőrzéseken átesett szállítmány védve legyen a szállítás során a jogosulatlan beavatkozással szemben:

a)

a szállítmányt a meghatalmazott ügynöknek, az ismert szállítónak vagy a listás szállítónak be kell csomagolnia vagy zárjellel kell ellátnia oly módon, hogy esetleges megbontása látható legyen; amennyiben ez nem lehetséges, olyan egyéb védelmi intézkedéseket kell hozni, amelyek biztosítják a szállítmány sértetlenségét; valamint;

b)

a szállítmány szállítására igénybe vett jármű rakterét oly módon le kell zárni vagy zárjellel, illetve függönyponyvás járművek esetében TIR-sodronnyal kell ellátni, hogy az esetleges megbontás látható legyen, illetve a platós járművek rakterét megfigyelés alatt kell tartani, valamint;

c)

a meghatalmazott ügynökkel, ismert szállítóval vagy listás szállítóval fuvarozási megállapodást kötött fuvarozó köteles elfogadni a 6-E. függelékben található fuvarozói nyilatkozatot, kivéve akkor, ha e fuvarozó maga is rendelkezik meghatalmazott ügynökként való jóváhagyással.

Az aláírt nyilatkozatot az a meghatalmazott ügynök, ismert szállító vagy listás szállító őrzi meg, amelynek nevében a szállításra sor kerül. Az aláírt nyilatkozat egy példányát kérésre a szállítmányt fogadó meghatalmazott ügynök vagy légi fuvarozó, vagy az érintett felelős hatóság rendelkezésére kell bocsátani;

A c) pont alkalmazása helyett elfogadható, ha a fuvarozó igazolja azon meghatalmazott ügynök, ismert szállító vagy listás szállító előtt, amelynek javára a szállítást végzi, hogy rendelkezik a felelős hatóság tanúsítványával vagy jóváhagyásával.

Ennek az igazolásnak ki kell terjednie a 6-E. függelékben foglalt követelményekre; az igazolás egy-egy példányát pedig a meghatalmazott ügynök, az ismert szállító vagy a listás szállító köteles megőrizni. Az igazolás egy példányát kérésre a szállítmányt fogadó meghatalmazott ügynök vagy légi fuvarozó, illetve valamely másik felelős hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

6.6.1.2.   A légi oldalon való szállítás során a 6.6.1.1. b) és c) pontok nem alkalmazandók.

6.6.2.   A légi járműbe berakodandó áruk és postai küldemények védelme a repülőtereken

6.6.2.1.   A kritikus részen lévő árut és postai küldeményeket a jogosulatlan beavatkozással szemben védettnek kell tekinteni.

6.6.2.2.   A szigorított védelmi terület kritikus részein kívül az áruszállítmányokat és a postai küldeményeket a meghatalmazott ügynök telephelyének olyan részén kell elhelyezni, amelyre a belépést ellenőrzik, ennek hiányában a következő feltételek mellett lehet azokat a jogosulatlan beavatkozástól védettnek tekinteni:

a)

fizikailag védettek, hogy azokba tiltott tárgyak nem kerülhessenek; vagy

b)

nem hagyják őrizetlenül, és csak az áruk és postai küldemények védelmében és a légi járműbe való berakodásában részt vevő személyek férhetnek hozzájuk.

6.7.   MAGAS KOCKÁZATÚ ÁRUK ÉS POSTAI KÜLDEMÉNYEK

A magas kockázatú árukra és postai küldeményekre vonatkozó előírásokat a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg.

6.8.   A HARMADIK ORSZÁGOKBÓL AZ UNIÓ TERÜLETÉRE SZÁLLÍTOTT ÁRUK ÉS POSTAI KÜLDEMÉNYEK VÉDELME

6.8.1.   A légi fuvarozók kijelölése

6.8.1.1.   A 6-Fi. vagy a 6-Fii. függelékben nem szereplő harmadik országok repülőtereiről a 300/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó repülőtérre átrakás, tranzit vagy kirakodás céljából érkező árut vagy postai küldeményt szállító légi fuvarozókat „harmadik ország repülőteréről az Unió területére árut vagy postai küldeményt fuvarozóként” (ACC3) kell kijelölnie valamely hatóságnak az alábbiak szerint:

a)

azon tagállam felelős hatósága, amely a légi fuvarozó üzembentartási engedélyét kibocsátotta;

b)

a tagállamok valamelyike által kibocsátott üzembentartási engedéllyel nem rendelkező légi fuvarozók esetében a 748/2009/EK bizottsági rendelet (4) mellékletében felsorolt tagállamok valamelyikének felelős hatósága;

c)

a tagállamok valamelyike által kibocsátott üzembentartási engedéllyel nem rendelkező és a 748/2009/EU rendelet mellékletében nem szereplő légi fuvarozók esetében azon tagállam felelős hatósága, ahol a légi fuvarozó Unión belüli fő állomáshelye található, vagy megállapodás alapján bármely más uniós felelős hatóság.

6.8.1.2.   Az olyan repülőtérről végzett áru- és postaiküldemény-szállítás tekintetében, amely vonatkozásában ACC3 kijelölés szükséges (a továbbiakban: szóban forgó áruszállítási műveletek), a légi fuvarozók ACC3-ként való kijelölése az alábbiak alapján történik:

a)

a szóban forgó áruszállítási műveletekre vonatkozó áru- és postaiküldemény-védelmi előírások végrehajtásáért a légi fuvarozó nevében átfogó felelősséggel rendelkező személy kinevezése; valamint

b)

a védelmi intézkedések végrehajtását megerősítő uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentés.

6.8.1.3.   A felelős hatóság a kijelölt ACC3-hoz szabványos formátumú egyedi alfanumerikus azonosítót rendel, amely azonosítja a légi fuvarozót és azt a harmadik országbeli repülőteret, amely tekintetében a légi fuvarozót az Unió területére való áru- és postaiküldemény-szállításra kijelölték.

6.8.1.4.   A kijelölés legfeljebb ötéves időszakra érvényes attól az időponttól kezdve, amikor a felelős hatóság az ACC3-ra vonatkozó adatokat bevezeti a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba.

6.8.1.5.   A szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba felvett ACC3-at valamennyi tagállamban el kell ismerni az adott harmadik országbeli repülőtérről az Unió területére irányuló összes művelet tekintetében.

6.8.2.   Az ACC3 uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzése

6.8.2.1.   Egy légi fuvarozó szóban forgó áruszállítási műveleteire vonatkozó uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésnek az alábbiakból kell állnia:

a)

a légi fuvarozó légiközlekedés-védelmi programjának vizsgálata, amely során meg kell bizonyosodni arról, hogy a program a 6-G. függelékben meghatározott valamennyi pont tekintetében releváns és megfelelő; valamint

b)

a szóban forgó áruszállítási műveletekre vonatkozó légiközlekedés-védelmi intézkedések végrehajtásának ellenőrzése a 6-C3. függelékben meghatározott ellenőrzőlista alapján.

6.8.2.2.   Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés során a végrehajtás ellenőrzését a helyszínen kell elvégezni az alábbi két lehetőség valamelyike szerint:

1.

azon a repülőtéren, ahonnan a légi fuvarozó a szóban forgó áruszállítási műveleteket végzi mielőtt ACC3-ként kerül kijelölésre az adott repülőtér tekintetében.

Amennyiben az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés azt mutatja, hogy a 6-C3. függelékben meghatározott ellenőrzőlista szerinti célok közül egy vagy több nem teljesül, a felelős hatóság a légi fuvarozót a megfelelő szállítási műveletek tekintetében nem jelölheti ki ACC3-ként mindaddig, amíg bizonyítékot nem szerez arról, hogy a légi fuvarozó végrehajtotta a feltárt hiányosságot orvosló intézkedéseket.

2.

reprezentatív számú olyan repülőtéren, ahol a légi fuvarozó a szóban forgó áruszállítási műveleteket végzi, ha az ACC3- ként való kijelölés az összes ilyen repülőtérre vonatkozik. Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

a)

az ellenőrzés egy olyan légi fuvarozó kérésére történik, amely a szóban forgó áruszállítási műveletekből többet is végez; valamint

b)

a felelős hatóság ellenőrizte, hogy a légi fuvarozó az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzéssel egyenértékű belső légiközlekedés-védelmi minőségbiztosítási programmal rendelkezik; valamint

c)

reprezentatívnak számít legalább 3 repülőtér, de legalább a repülőterek 5 %-a, valamint valamennyi, magas kockázatú származási helyen található repülőtér; valamint

d)

a felelős hatóság olyan ütemtervet fogadott el, amely biztosítja az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést minden kijelölési évre vonatkozóan azon további repülőtereken, amelyek tekintetében az ACC3-kijelölést megadják, vagy mindaddig, amíg az összes repülőtér ellenőrzésre nem kerül. Az ellenőrzések száma minden évben eléri a c) pontban előírt mennyiséget. Az ütemterv tartalmazza a további repülőterek kiválasztását alátámasztó indokokat; valamint

e)

valamennyi ACC3-kijelölés ugyanazon a napon jár le; valamint

f)

ha az ütemtervben elfogadott uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzések egyike azt mutatja, hogy egy vagy több, a 6-C3. függelékben meghatározott ellenőrzőlista szerinti cél nem teljesül, a kijelölő felelős hatóság bizonyítékot kér arra nézve, hogy a légi fuvarozó végrehajtotta az adott repülőtéren feltárt hiányosságot orvosló intézkedéseket, és – a hiányosság súlyosságától függően – előír:

az ACC3-ként kijelölendő összes repülőtér tekintetében a 6.8.2.2.1. pontnak megfelelő uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést a felelős hatóság által meghatározott határidőn belül, vagy

a d) pontban meghatározottnál kétszer több uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést a hátralévő ACC3-kijelölési évek mindegyikére nézve.

6.8.2.3.   Harmadik országbeli jogalanyok ACC3 kijelölése esetén a felelős hatóság akkor fogadhatja el az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentést, ha a jogalany a teljes szállítási műveletet lebonyolítja, beleértve a légi jármű csomagterébe való berakodást is, és az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzési jelentés minden műveletre kiterjed.

6.8.2.4.   Amennyiben egy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés egy légi fuvarozó befolyásán kívül eső, objektív okok miatt elmarad, a felelős hatóság a légi fuvarozót korlátozott, legfeljebb 2016. június 30-ig tartó időszakra jelölheti ki ACC3-ként. Ha a kijelölés hat hónapnál hosszabb időszakra szól, a felelős hatóságnak ellenőriznie kell, hogy a légi fuvarozó rendelkezik-e az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzéssel egyenértékű belső légiközlekedés-védelmi minőségbiztosítási programmal.

6.8.2.5.   Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésről ellenőrzési jelentést kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell legalább a 6-H1. függelék szerinti kötelezettségvállalási nyilatkozatot, a 6-C3. függelék szerinti ellenőrzőlistát és az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr 11-A. függelék szerinti nyilatkozatát. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr benyújtja az ellenőrzési jelentést a felelős hatósághoz, a jelentés másolatát pedig eljuttatja az ellenőrzött légi fuvarozóhoz.

6.8.3.   Harmadik országból érkező áruk és postai küldemények védelmi ellenőrzései

6.8.3.1.   Az ACC3 gondoskodik arról, hogy minden, uniós repülőtéren történő átrakásra, tranzitként kezelésre vagy kirakásra szánt áru és postai küldemény átvizsgálásra kerüljön, kivéve, ha:

a)

a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket valamely, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök már elvégezte, és a szállítmány e védelmi ellenőrzéseket követően a berakodásig védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben; vagy

b)

a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket valamely, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ismert szállító már elvégezte, és a szállítmány e védelmi ellenőrzéseket követően a berakodásig védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben; vagy

c)

a szállítmány vonatkozásában szükséges védelmi ellenőrzéseket – egy ACC3 vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök felelősségére – valamely listás szállító már elvégezte, a szállítmány e védelmi ellenőrzéseket követően a berakodásig védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben, és a szállítmány továbbítása nem utasszállító légi járművön történik; vagy

d)

a szállítmány a 6.1.1. d) ponttal összhangban mentességet élvez az átvizsgálás alól, és az azonosítható légi áruvá vagy azonosítható légipostai küldeménnyé válásától kezdve a berakodásáig védve volt a jogosulatlan beavatkozással szemben.

6.8.3.2.   Az Unió területére szállított árukat és postai küldeményeket a 6.2.1. pontban felsorolt eszközök vagy módszerek valamelyikével át kell vizsgálni, ésszerűen biztosítva, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy.

6.8.3.3.   Az ACC3 biztosítja a következőket:

a)

az átrakandó és a tranzitként kezelendő áruk vagy postai küldemények esetében, hogy azt vagy ő maga vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött jogalany a 6.8.3.2. pontnak megfelelő átvizsgálásnak vagy védelmi ellenőrzésnek vesse alá a szállítmány származási helyen vagy a szállítási lánc más pontján, és hogy az ilyen szállítmány ezt követően a berakodásáig védve legyen a jogosulatlan beavatkozással szemben; valamint

b)

a magas kockázatú áruk vagy postai küldemények esetében, hogy azt vagy ő maga vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött jogalany a 6.7. ponttal összhangban átvizsgálásnak vesse alá vagy a származási helyen vagy a szállítási lánc más pontján, továbbá hogy az ilyen szállítmány SHR jelölést kapjon, és a védelmi ellenőrzést követően a berakodásáig védve legyen a jogosulatlan beavatkozással szemben.

6.8.3.4.   Az ACC3 egyedi alfanumerikus azonosítóját és a szállítmány 6.3.2.6. d) pontban említett védelmi státusát, amelyet egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök állapított meg, fel kell tüntetni a szállítmányt kísérő dokumentációban, ami lehet légi fuvarlevél, azzal egyenértékű postai dokumentáció vagy egy külön nyilatkozat elektronikus vagy írott formában.

6.8.3.5.   A 6.8.4. pontban említett meghatalmazott ügynök hiányában a védelmi státusra vonatkozó nyilatkozatot az ACC3 vagy a 6-Fii. függelékben felsorolt harmadik ország területéről érkező légi fuvarozó adhatja ki.

6.8.4.   A meghatalmazott ügynökök és az ismert szállítók ellenőrzése

6.8.4.1.   Egy harmadik országbeli jogalany akkor válhat uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynökké vagy ismert szállítóvá, ha ellenőrzés alá vonják a következő két opció egyikének megfelelően, és felveszik azon egy vagy több ACC3 adatbázisába, ahova közvetlenül szállít az Unió területére továbbítandó árut vagy postai küldeményt:

a)

az ACC3 védelmi programja részletesen rögzíti azon védelmi ellenőrzéseket, amelyeket nevében olyan harmadik országbeli jogalanyok hajtanak végre, amelyektől az ACC3 közvetlenül fogad az Unió területére továbbítandó árut vagy postai küldeményt. Az ACC3 uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzése keretében jóvá kell hagyni a szóban forgó jogalanyok által végzett védelmi ellenőrzéseket; vagy

b)

a harmadik országbeli jogalanyok megfelelő árukezelési tevékenységeiket legfeljebb ötéves időközönként uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésnek vetik alá, az ellenőrzési jelentés másolatát pedig megküldik az ACC3-(ak)nak. Az ellenőrzésről készült jelentésnek harmadik országbeli meghatalmazott ügynökök esetében tartalmaznia kell a 6-H2. függelék szerinti kötelezettségvállalási nyilatkozatot és a 6-C2. függelék szerinti ellenőrzőlistát, harmadik országbeli ismert szállítók esetében pedig a 6-H3. függelék szerinti kötelezettségvállalási nyilatkozatot és a 6-C4. függelék szerinti ellenőrzőlistát. Az ellenőrzési jelentésnek ezek mellett tartalmaznia kell az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr nyilatkozatát a 11-A. függeléknek megfelelően.

6.8.4.2.   Ha a 6.8.4.1. b) pont szerinti uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a jogalany

a)

sikeresen teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor az ellenőrzési jelentésben rögzíteni kell, hogy a jogalanyt uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynökként vagy ismert szállítóként jelölik ki. Az ellenőr az ellenőrzött jogalany rendelkezésére bocsátja az ellenőrzési jelentés eredeti példányát;

b)

nem teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor a jogalany nem kap engedélyt az Unió területére továbbítandó áru szállítására. A hiányosságokat rögzítő kitöltött ellenőrzőlista másodpéldányát át kell adni a jogalanynak.

6.8.4.3.   Az ACC3 adatbázist tart fenn, amelybe minden egyes olyan meghatalmazott ügynök és ismert szállító kapcsán, amelyet a 6.8.4.1. pontnak megfelelően uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésnek vetettek alá, és amelytől az ACC3 közvetlenül fogad az Unió területére továbbítandó árut vagy postai küldeményt, bejegyzésre kerülnek legalább a következő információk:

a)

a vállalat adatai, beleértve hiteles üzleti címét is; valamint

b)

a tevékenység jellege, kivéve az üzleti szempontból érzékeny információkat; valamint

c)

elérhetőségek, beleértve a védelemért felelős személy(ek) elérhetőségét is; valamint

d)

cégjegyzékszám, ha van ilyen; valamint

e)

ellenőrzési jelentés, ha rendelkezésre áll.

Az adatbázisnak az ACC3 vizsgálata céljából hozzáférhetőnek kell lennie.

Ilyen adatbázist más, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött jogalanyok is fenntarthatnak.

6.8.4.4.   Légi áruk vagy légipostai küldemények szállítását végző olyan jogalanyok, amelyek harmadik országban több létesítményből álló hálózatot működtetnek, egyetlen, a hálózat egészére kiterjedő, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynöki minősítést szerezhetnek az alábbi feltételek teljesülése esetén:

a)

a hálózat szóban forgó légiközlekedés-védelmi műveleteire, ezen belül a létesítmények közötti szállítási szolgáltatásokra egyetlen közös védelmi program vagy egységes védelmi programok vonatkoznak; valamint

b)

a védelmi program(ok) végrehajtása egyetlen, a belső védelemre vonatkozó, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzéssel egyenértékű minőségbiztosítási program alapján történik; valamint

c)

a hálózatra vonatkozó, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynöki minősítés megszerzése előtt uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésen estek át a jogalany alábbi létesítményei:

i.

az az egy vagy több létesítmény, ahonnan az ACC3(-ak)nak a szóban forgó jogalany közvetlenül szállít árut vagy postai küldeményt, és

ii.

a hálózatot alkotó azon létesítmények közül legalább kettő vagy azon létesítmények 20 %-a (ha ez utóbbi érték magasabb), ahonnan az i. alpontban említett létesítmény(ek)be áru vagy postai küldemény érkezik; és

iii.

a C(2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat mellékletének 6-I. függelékében felsorolt harmadik országokban található összes létesítmény.

Ahhoz, hogy egy jogalany az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynöki minősítést megtarthassa a hálózat legkésőbb 2018. június 30-ig nem jóváhagyott összes létesítménye tekintetében, a kijelölést követően minden évben uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzést kell végezni a hálózatot alkotó azon létesítmények közül legalább további kettőn vagy azon létesítmények további 20 %-án (ha ez utóbbi érték magasabb), ahonnan a 6.8.4.4. c) pont i. alpontjában említett létesítmény(ek)be áru vagy postai küldemény érkezik, mindaddig, amíg az összes létesítmény jóváhagyásra nem kerül.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr ütemtervet készít, amelyben feltünteti az egyes években jóváhagyandó létesítményeket, azok sorrendjét véletlenszerű kiválasztással állapítva meg. Az ütemtervet a létesítményt üzemeltető jogalanytól függetlenül kell kidolgozni, és azt a szóban forgó jogalany nem módosíthatja. Az ütemterv szerves részét képezi annak az ellenőrzési jelentésnek, amely alapján az adott hálózat uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynökként kijelölhető.

Miután egy a hálózathoz tartozó létesítményt uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzésnek vetettek alá, az a 6.8.4.2. a) ponttal összhangban uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynöknek minősül.

6.8.4.5.   Ha egy hálózathoz tartozó létesítmény esetében végzett, a 6.8.4.4. c) pont ii. alpontja szerinti uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a létesítmény esetében nem teljesülnek a 6-C2. függelékben található ellenőrző listában foglalt célkitűzések, akkor az adott létesítményből származó árut és postai küldeményeket egy a 6.8.4.2. a) pont szerint jóváhagyott létesítményben kell átvizsgálni mindaddig, amíg uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés során megállapításra nem kerül, hogy teljesülnek az ellenőrző listában foglalt célkitűzések.

6.8.4.6.   A 6.8.4.4–6.8.4.6. pontok 2018. június 30-án hatályukat vesztik.

6.8.5.   Meg nem felelés és az ACC3-kijelölés megszűnése

6.8.5.1.   Meg nem felelés

1.

Ha a Bizottság vagy valamely felelős hatóság egy ACC3-művelet tekintetében olyan súlyos hiányosságot állapít meg, amely vélhetően jelentősen befolyásolja az Unió légi közlekedésének biztonságát, akkor:

a)

haladéktalanul tájékoztatja erről az érintett ACC3-at és felszólítja, hogy tegye meg észrevételét, valamint hozzon intézkedéseket a súlyos hiányosság orvoslására; valamint

b)

haladéktalanul tájékoztatja erről a Bizottságot és a többi tagállamot;

2.

Ha a felelős hatóságnak nem sikerült kieszközölnie a hiányosság orvoslását, a Bizottság a 300/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdésével létrehozott polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottsággal való konzultációt követően határozhat úgy, hogy a fuvarozó a továbbiakban nem ismerhető el ACC3-ként a harmadik országokból az Unió területére vezető egy vagy több konkrét vagy valamennyi útvonal tekintetében. Ebben az esetben az ACC3-ra vonatkozó adatokat törölni kell a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisból.

3.

Az a légi fuvarozó, amelynek ACC3-ként való elismerését a 6.8.5.1.2. ponttal összhangban visszavonták, nem vehető fel ismét a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisba mindaddig, amíg uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés során megerősítést nem nyer, hogy a súlyos hiányosság orvoslása megtörtént, illetve amíg a felelős hatóság erről nem értesítette a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottságot.

6.8.5.2.   A kijelölés megszűnése

Az ACC3-at kijelölő felelős hatóság feladata törölni az ACC3-at a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázisból, ha:

a)

ezt a légi fuvarozó kéri vagy erről a hatósággal megállapodik; vagy

b)

az ACC3 nem végzi a szóban forgó áruszállítási műveleteket, nem válaszol az észrevételek megtételére vonatkozó felszólításra vagy egyéb módon akadályozza a légi közlekedési kockázatértékelést.

6-A. FÜGGELÉK

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT – MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖK

A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) és annak végrehajtási jogi aktusaival összhangban

kijelentem, hogy:

a vállalat védelmi programjában szereplő információk a legjobb tudásom szerint helytállóak és pontosak,

a védelmi programban megállapított gyakorlatot és eljárásokat a vállalat a program hatálya alá tartozó valamennyi létesítményben be fogja vezetni és alkalmazni fogja,

a védelmi programot a vállalat ki fogja igazítani és összhangba hozza az alkalmazandó uniós jog valamennyi jövőbeni változásával, hacsak a(z) [a vállalat neve] arról nem tájékoztatja a(z) [a felelős hatóság neve]-t, hogy a továbbiakban nem kíván meghatalmazott ügynökként tevékenykedni,

a(z) [a vállalat neve] írásban tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t a következőkről:

a)

a védelmi programjában beálló csekély mértékű változásokról, így például a vállalat nevében, a védelemért felelős személyben vagy a kapcsolattartási adatokban, a szállítási lánc védelmére vonatkozó uniós adatbázishoz hozzáférést igénylő személyben beálló változásokról haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül; valamint

b)

a jelentősebb tervezett változásokról, így például új átvizsgálási eljárások bevezetéséről, a vonatkozó közösségi jogi rendelkezéseknek való megfelelést esetlegesen befolyásoló jelentősebb építési munkákról és a létesítmény helyének vagy címének megváltozásáról legkésőbb 15 munkanappal megkezdésük/a tervezett változás előtt,

a vonatkozó uniós jogi rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása érdekében a(z) [a vállalat neve] igény szerint valamennyi ellenőrzés során teljes mértékben együttműködést fog tanúsítani, és az ellenőrök kérésének megfelelően hozzáférést fog biztosítani valamennyi dokumentumhoz,

a(z) [a vállalat neve] tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t a védelmi előírások súlyos megszegésének valamennyi esetéről és valamennyi olyan gyanús körülményről, amely kihathat a légi áru/légipostai küldemények védelmére, így különösen a tiltott tárgyaknak valamely szállítmányban való elhelyezésére tett kísérletekről,

a(z) [a vállalat neve] gondoskodni fog arról, hogy a személyzet valamennyi érintett tagja képzésben részesüljön az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11. fejezetével összhangban, és ismerje a vállalat védelmi programja értelmében rá háruló védelmi feladatokat; valamint

a(z) [a vállalat neve] tájékoztatni fogja a(z) [a felelős hatóság neve]-t, ha:

a)

megszünteti tevékenységét;

b)

a továbbiakban nem szállít légi árut vagy légipostai küldeményt; vagy

c)

a továbbiakban nem tud megfelelni a vonatkozó uniós jogi rendelkezések követelményeinek.

E nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Név:

Beosztás a vállalatnál:

Dátum:

Aláírás:

6-B. FÜGGELÉK

ÚTMUTATÓ ISMERT SZÁLLÍTÓK SZÁMÁRA

Ez az útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy a szállítók összevessék jelenleg alkalmazott védelmi intézkedéseiket a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6) és azt végrehajtó jogi aktusokban szereplő, az ismert szállítókra vonatkozó követelményekkel. Használatával már a hivatalos helyszíni ellenőrzés előtt meggyőződhetnek arról, hogy az előírt követelményeknek megfelelnek-e.

Fontos, hogy az ellenőrző látogatás során az ellenőr beszélhessen a megfelelő személyekkel (pl. a biztonságért felelős és a személyzet felvételéért felelős személlyel). Az ellenőr megállapításait egy uniós ellenőrző listán kell rögzíteni. Miután ez az ellenőrzőlista kitöltésre került, az abban foglalt információkat titkosként kezelik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az uniós ellenőrző listán kétféle kérdés szerepel: 1. azok, amelyek esetében a nemleges válasz automatikusan azt jelenti, hogy Önök nem fogadhatók el ismert szállítóként; valamint 2. azok, amelyek átfogó képet adnak az Önök védelmi intézkedéseiről, és az ellenőr számára általános következtetés levonását teszik lehetővé. Az automatikus meg nem feleléshez vezető területeket az alábbiakban a követelmény félkövér szedése jelzi. Amennyiben a félkövérrel szedett követelmények valamelyikének nem felelnek meg, erről indoklást kapnak, valamint egy ajánlást a megfeleléshez szükséges kiigazításokról.

Amennyiben az Önök vállalata a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (7) 14a. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában említett AEO-tanúsítvánnyal (úgynevezett AEOF- és AEOS-tanúsítvánnyal) rendelkezik, és annál a létesítménynél, amelyre az ismert szállítói státust kérelmezik, a vámhatóságok ezen kérelem benyújtása előtt legfeljebb 3 évvel sikeres vizsgálatot végeztek, akkor Önöknek ki kell tölteniük és a vállalat jogi képviselőjének alá kell írnia a 6-C. függelékben található, „Az ismert szállítókra vonatkozó jóváhagyási ellenőrzőlista”„Szervezeti felépítés és felelősségi körök” című 1. részét, valamint a szintén ott található Kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Bevezetés

Az árunak az Önök vállalatától, az ellenőrizendő létesítményből kell származnia. Ez jelentheti azt, hogy az árut az adott telephelyen gyártják, de azt is, hogy az adott telephelyen csupán összeállítják olyan egyedi darabokból, amelyek egy adott megrendelés teljesítése céljából való kiválasztásukig nem azonosíthatók légi áruként. (Lásd még a megjegyzést.)

Meg kell határozniuk, hogy hol válik az áru/postai küldemények szállítmánya légi áru/légipostai küldemények szállítmányává, és igazolniuk kell, hogy alkalmaznak olyan intézkedéseket, amelyek annak a jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét szolgálják. Ezen belül be kell mutatni a gyártásra, csomagolásra, tárolásra és/vagy feladásra vonatkozó előírásokat.

Szervezeti felépítés és felelősségi körök

Meg kell adniuk a szervezetükre vonatkozó adatokat (név, adószám vagy kereskedelmi kamarai azonosító szám vagy cégjegyzékszám, az AEO- tanúsítvány száma és – adott esetben – a vámhatóság által a szóban forgó létesítményénél végzett legutóbbi vizsgálat időpontja), az ellenőrizendő létesítmény címét és a szervezet székhelyének címét (amennyiben nem azonos az ellenőrizendő létesítmény címével). Meg kell adniuk az előző ellenőrző látogatás napját és az utolsó egyedi alfanumerikus azonosítót (ha van), továbbá az üzleti vállalkozás jellegét, a telephelyen dolgozó munkavállalók hozzávetőleges létszámát, a légi áru/légipostai küldemények védelméért felelős személy nevét, beosztását és elérhetőségét.

A személyzet felvétele

Részletesen ismertetni kell az azonosítható légi árukhoz/légipostai küldeményekhez hozzáféréssel rendelkező valamennyi (állandó, ideiglenes, közvetített, gépkocsivezető) munkatárs felvételi eljárását. A felvételi eljárásnak tartalmaznia kell a foglalkoztatást megelőző ellenőrzést vagy védelmi háttérellenőrzést az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11.1. pontjával összhangban. A helyszíni ellenőrző látogatásnak része a személyzet felvételéért felelős személlyel folytatott beszélgetés. Az érintettnek bizonyítékokkal (pl. üres formanyomtatványok bemutatásával) kell alátámasztania a vállalat által alkalmazott eljárásokat. E felvételi eljárás a 2010. április 29-ét követően felvett személyek esetében már alkalmazandó.

A személyzet védelmi tudatosságnövelő képzésére vonatkozó eljárás

Bizonyítani kell, hogy a légi árukhoz/légipostai küldeményekhez hozzáféréssel rendelkező valamennyi munkatárs (állandó, ideiglenes, közvetített, gépkocsivezető) megfelelő védelmi tudatosságnövelő képzésben részesült. A képzésnek meg kell felelnie az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11.2.7. pontjának. Az egyes személyek képzésével kapcsolatos feljegyzéseket meg kell őrizni. Emellett igazolni kell, hogy a védelmi ellenőrzéseket végző valamennyi munkatárs részesült az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11. fejezetének megfelelő képzésben vagy szinten tartó képzésben.

Fizikai védelem

Bizonyítani kell, hogy a létesítmény megfelelően védett (pl. kerítéssel vagy egyéb fizikai akadállyal), továbbá, hogy megfelelő belépés-ellenőrzési eljárásokat alkalmaznak. Ha releváns, adatokat kell szolgáltatni az esetleges riasztó- és/vagy zárt láncú televíziós (CCTV) rendszerről. Alapvető fontosságú, hogy a légi áru/légipostai küldemények kezelésére szolgáló területhez való hozzáférés ellenőrzött legyen. A légi áruhoz/légipostai küldeményekhez vezető valamennyi ajtónak, ablaknak és egyéb hozzáférési pontnak védettnek kell lennie, illetve azoknál ellenőrizni kell a belépést.

Gyártás/előállítás (ha releváns)

Bizonyítani kell, hogy a gyártási/előállítási területre való belépést ellenőrzik, és a folyamatot felügyelik. Amennyiben a termék a gyártás/előállítás folyamán légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható, akkor bizonyítani kell, hogy intézkedéseket hoztak a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Csomagolás (ha releváns)

Bizonyítani kell, hogy a csomagoló területére való belépést ellenőrzik, és a csomagolás folyamatát felügyelik. Amennyiben a termék a csomagolás folyamán légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható, akkor bizonyítani kell, hogy intézkedéseket hoztak a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Adatokat kell szolgáltatni a csomagolási folyamatról, és bizonyítani kell, hogy a csomagolást megelőzően valamennyi készterméket ellenőrzik.

Ismertetni kell a kész külső csomagolás jellemzőit, és bizonyítani, hogy erős. Be kell mutatni, hogy milyen módon biztosítják (például számozott zárjellel, biztonsági szalaggal, speciális bélyegzővel, a kartondobozok szalaggal való összekötésével) hogy a kész külső csomagoláson látható legyen a jogosulatlan megbontás. Azt is bizonyítani kell, hogy az említett eszközöket használaton kívül védett körülmények között tárolják, kibocsátásuk pedig ellenőrzötten történik.

Tárolás (ha releváns)

Bizonyítani kell, hogy a tárolóterületre való belépést ellenőrzik. Amennyiben a termék a tárolás során légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható, akkor bizonyítani kell, hogy intézkedéseket hoztak a légi árunak/légipostai küldeményeknek az ebben a szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Végezetül bizonyítani kell, hogy a befejezett és becsomagolt légi árut/légipostai küldeményt feladás előtt ellenőrzik.

Feladás (ha releváns)

Bizonyítani kell, hogy a feladásra szolgáló területhez való hozzáférést ellenőrzik. Amennyiben a termék a feladás folyamán légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható, akkor bizonyítani kell, hogy intézkedéseket hoztak a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Szállítás

Részletezni kell az áru/postai küldemények meghatalmazott ügynökhöz való szállításának módját.

Amennyiben a szállítást maguk végzik, bizonyítani kell, hogy a gépkocsivezetők rendelkeznek a megfelelő szintű képesítéssel. Amennyiben a vállalat szerződéses megbízottat vesz igénybe, gondoskodni kell arról, hogy a) a légi áru/légipostai küldemények lezárását vagy csomagolását Önök végezzék oly módon, hogy a jogosulatlan megbontás látható legyen, vagy b) a fuvarozó aláírja az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6-E. függelékében foglalt fuvarozói nyilatkozatot.

Amennyiben maguk végzik a légi áru/légipostai küldemények szállítását, bizonyítani kell, hogy a szállítóeszközök védelme biztosítható – lehetőleg zárjellel, vagy valamely más módszerrel. Számozott zárjel használata esetén bizonyítani kell, hogy a zárjelhez való hozzáférést ellenőrzik, a zárjelszámot pedig jegyzőkönyvbe veszik; egyéb megoldás alkalmazása esetén bizonyítani kell, miként gondoskodnak az áru/postai küldemények őrzéséről és/vagy arról, hogy látható legyen a jogosulatlan megbontás. Emellett bizonyítani kell, hogy intézkedéseket hoztak az árut/postai küldeményeket begyűjtő gépjárművek vezetőinek személyazonossága ellenőrzésére. Bizonyítani kell azt is, hogy gondoskodtak az áru/postai küldemények védelméről a létesítményből való kilépéskor. Bizonyítani kell, hogy a szállítás során a légi áru/légipostai küldemények védettek a jogosulatlan beavatkozás ellen.

Nem kell bizonyítékot szolgáltatni a gépjárművezetők képzéséről, illetve nem kell benyújtani a fuvarozói nyilatkozat egy példányát, amennyiben a légi árunak/légipostai küldeményeknek a létesítmény területéről való begyűjtésével kapcsolatos szállítási műveleteket meghatalmazott ügynök végezte.

A szállító kötelezettségei

Nyilatkozni kell arról, hogy elfogadják, hogy a felelős hatóság ellenőrei előzetes bejelentés nélkül ellenőrizzék az ismertetett előírások betartását.

Arról is nyilatkozni kell, hogy azonnal, de legfeljebb 10 munkanapon belül releváns információkkal látják el a(z) [a felelős hatóság neve]-t, amennyiben:

a)

a védelemért való felelősséget a megnevezett személyről másra ruházták át;

b)

a létesítményekben vagy az eljárásokban más olyan változás történt, amely vélhetően jelentősen kihat a védelemre;

c)

a vállalat felhagy tevékenységével, már nem foglalkozik légi áruval/légipostai küldeményekkel, illetve a továbbiakban nem tud megfelelni a vonatkozó uniós jogszabályokban foglalt követelményeknek.

Végezetül nyilatkozni kell arról, hogy a következő helyszíni ellenőrző szemle és/vagy vizsgálat idejéig betartják a védelmi követelményeket.

Ezt követően teljes körű felelősséget kell vállalni a nyilatkozatban foglaltakért, és alá kell írni az ellenőrzési dokumentumot.

MEGJEGYZÉSEK

Robbanó- és gyújtóeszközök

Összeszerelt robbanó- és gyújtóeszköz abban az esetben szállítható áruként, ha valamennyi biztonsági előírás maradéktalanul teljesül.

Más eredetű szállítmányok

Az ismert szállító a nem tőle származó szállítmányt meghatalmazott ügynöknek adhatja át, amennyiben:

a)

a szállítmány elkülönül attól a szállítmánytól, amely tőle származik; valamint

b)

a szállítmányon vagy a szállítmányt kísérő okmányon a származás egyértelműen meg van jelölve.

A légi járműbe való berakodást megelőzően valamennyi ilyen szállítmányt át kell vizsgálni.

6-C. FÜGGELÉK

AZ ISMERT SZÁLLÍTÓKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI ELLENŐRZŐLISTA

A kitöltéssel kapcsolatos megjegyzések:

Az űrlap kitöltésekor a következőkre kell ügyelni:

A *-gal megjelölt rovatok a kötelező adatok megadására szolgálnak, ezek KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ.

Amennyiben egy félkövérrel szedett kérdésre NEM a válasz, az értékelés SZÜKSÉGSZERŰEN: „NEM FELELT MEG”. Ez nem érvényes akkor, ha a kérdés nem releváns.

A végső értékelés csak abban az esetben lehet „MEGFELELT”, ha a szállító aláírta az utolsó oldalon lévő kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

A kötelezettségvállalási nyilatkozat eredeti példányát a felelős hatóságnak meg kell őriznie, vagy azt érvényességének lejártáig a hatóság rendelkezésére kell tudni bocsátani. A nyilatkozat egy másolatát a szállító rendelkezésére kell bocsátani.

1. RÉSZ

Szervezeti felépítés és felelősségi körök

1.1.

Az ellenőrzés napja (*)

nn/hh/ÉÉÉÉ

 

1.2.

Az előző ellenőrzés napja és – adott esetben – az egyedi azonosító

nn/hh/ÉÉÉÉ

 

UNI

 

1.3.

A jóváhagyandó szervezet neve (*)

Név

Adóazonosító szám/kereskedelmi kamarai azonosító szám/cégjegyzékszám (ha releváns)

1.4.

Az AEOF- vagy AEOS-tanúsítványra vonatkozó információk (ha releváns)

Az AEO-tanúsítvány száma

 

A létesítménynél végzett legutolsó vámhatósági vizsgálat időpontja

 

1.5.

Az ellenőrizendő létesítmény címe (*)

Házszám/egység/épület

 

Utca

 

Város

 

Irányítószám

 

Ország

 

1.6.

A szervezet székhelyének címe (amennyiben nem azonos az ellenőrizendő létesítmény címével, de ugyanabban az országban található)

Házszám/egység/épület

 

Utca

 

Város

 

Irányítószám

 

Ország

 

1.7.

Az üzleti vállalkozás jellege – a kezelt áruk jellege

1.8.

A kérelmező által végzett tevékenység:

a)

gyártás/előállítás

b)

csomagolás

c)

tárolás

d)

feladás

e)

egyéb, méghozzá:

 

1.9.

A telephelyen dolgozó munkavállalók hozzávetőleges létszáma

 

1.10.

A légi áru/légipostai küldemények védelméért felelős személy neve és beosztása*

Név

 

Beosztás

 

1.11.

Elérhetőség telefonon

Tel. szám

 

1.12.

E-mail cím *

E-mail cím

 

2. RÉSZ

Azonosítható légi áru/légipostai küldemény

Cél: Megállapítani azt a pontot (vagy helyet), ahol az áru/postai küldemény légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá válik.

2.1.

A gyártás/előállítás, csomagolás, tárolás, válogatás, feladás és az egyéb vonatkozó szakaszok vizsgálatával meg kell határozni, hogy hol és miként válik egy szállítmány légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá.

Ismertesse:

Az 5-8. részben részletes tájékoztatást kell adni az azonosítható légi árunak/légipostai küldeménynek a jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelméről.

3. RÉSZ

A személyzet tagjainak felvétele és képzése

Cél: Biztosítani, hogy a személyzet valamennyi olyan (állandó, ideiglenes, közvetített és gépkocsivezető) tagja, aki az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez hozzáféréssel rendelkezik, foglalkoztatást megelőző ellenőrzésen és/vagy védelmi háttérellenőrzésen essen át, továbbá az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11.2.7. pontjának megfelelő képzésben részesüljön. Emellett gondoskodni kell arról is, hogy a készletek védelmi ellenőrzését végző valamennyi alkalmazott részesüljön az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11. fejezetének megfelelő képzésben.

A létesítmény szerinti állam vonatkozó nemzeti jogszabályainak függvénye, hogy a 3.1. és a 3.2. pontban szereplő kérdések félkövérrel szedettek-e (és ily módon a NEM választ nem megfelelésnek kell-e értékelni). Mindazonáltal e két kérdés közül legalább az egyiket félkövérrel kell szedni, vagyis amennyiben sor került védelmi háttérellenőrzésre, akkor a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés már nem kötelező. A védelmi ellenőrzések végrehajtásáért felelős személyeket minden esetben alá kell vetni védelmi háttérellenőrzésnek.

3.1.

Az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez való hozzáféréssel rendelkező munkatársak felvételére vonatkozóan van érvényben az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11.1.4. pontjával összhangban lévő, a foglalkoztatást megelőző ellenőrzést magában foglaló eljárás? Ez a 2010. április 29-ét követően felvett személyzetre vonatkozik.

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, milyen típusú?

 

3.2.

A felvételi eljárás tartalmaz védelmi háttérellenőrzést is, ideértve a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzését is az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11.1.3. pontjával összhangban?

Ez a 2010. április 29-ét követően felvett személyzetre vonatkozik.

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, milyen típusút?

 

3.3.

A létesítményben a védelmi ellenőrzések végrehajtásának alkalmazásáért és felügyeletéért felelősként megnevezett személy kinevezési folyamata kötelezően magában foglalja a védelmi háttérellenőrzést, így a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzését is az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11.1.3. pontjával összhangban?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

3.4.

Az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak részesülnek általános védelmi tudatosságnövelő képzésben az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11.2.7. pontjával összhangban, mielőtt e hozzáférést megkapnák? A készletek védelmi ellenőrzését végző alkalmazottak részesülnek az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11. fejezetének megfelelő képzésben?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

3.5.

A (fent említett) személyzet részesül szinten tartó képzésben az adott képzés vonatkozásában megállapított gyakorisággal?

IGEN vagy NEM

 

3.6.

Értékelés – Az alkalmazott intézkedések elegendőek annak biztosításához, hogy az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez hozzáféréssel rendelkező és a védelmi ellenőrzéseket végző alkalmazottak felvétele és képzése megfeleljen az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 11. fejezetének?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

4. RÉSZ

Fizikai védelem

Cél: Megállapítani, hogy a létesítményben vagy a helyiségekben megfelelő-e az azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan hozzáférés elleni (fizikai) védelmének szintje.

4.1.

A létesítmény megfelelően védett (pl. kerítéssel vagy egyéb akadállyal)?

IGEN vagy NEM

 

4.2.

A létesítményhez való hozzáférési pontokon ellenőrzött a belépés?

IGEN vagy NEM

 

4.3.

Ha IGEN, a hozzáférési pontok védelme:

személyzeti

 

kézi

 

automatikus

 

elektronikus

vagy egyéb, méghozzá:

4.4.

Az épület stabil szerkezetű?

IGEN vagy NEM

 

4.5.

Az épület fel van szerelve hatékony riasztórendszerrel?

IGEN vagy NEM

 

4.6.

Az épület fel van szerelve hatékony zárt láncú televíziós rendszerrel (CCTV)?

IGEN vagy NEM

 

4.7.

Ha IGEN, rögzítik-e a zárt láncú televízió (CCTV) képeit?

IGEN vagy NEM

 

4.8.

Az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez vezető valamennyi ajtó, ablak vagy egyéb hozzáférési pont biztonságos, vagy ellenőrzik ezeket?

IGEN vagy NEM

 

4.9.

Ha NEM, indokolja meg.

4.10.

Értékelés: A szervezet által hozott intézkedések elégségesek ahhoz, hogy megakadályozzák a létesítmény és a helyiségek azon részeihez való jogosulatlan hozzáférést, ahol az azonosítható légi árut/légipostai küldeményeket kezelik vagy tárolják?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

5. RÉSZ

Gyártás/Előállítás

Cél: Az azonosítható légi áruk/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelme.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a gyártási/előállítási folyamat során légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

5.1.

A gyártási/előállítási területre való belépést ellenőrzik?

IGEN vagy NEM

 

5.2.

Ha IGEN, hogyan?

5.3.

A gyártási/előállítási folyamatot felügyelik?

IGEN vagy NEM

 

5.4.

Ha IGEN, hogyan?

5.5.

A gyártási/előállítási szakaszban alkalmaznak a jogosulatlan megbontás megelőzésére szolgáló ellenőrzéseket?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse ezeket.

5.6.

Értékelés: A szervezet által hozott intézkedések elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a gyártás/előállítás során?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

6. RÉSZ

Csomagolás

Cél: Az azonosítható légi áruk/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelme.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a csomagolási folyamat során légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

6.1.

A csomagolási folyamatot felügyelik?

IGEN vagy NEM

 

6.2.

Ha IGEN, hogyan?

6.3.

Ismertesse a kész külső csomagolást az alábbiak szerint:

a)

A csomagolás erős?

IGEN vagy NEM

Fejtse ki:

b)

A kész külső csomagoláson láthatóvá válik a jogosulatlan megbontás?

IGEN vagy NEM

 

Fejtse ki:

 

6.4. a)

Számozott zárjellel, biztonsági szalaggal, speciális bélyegzővel vagy a kartondobozok szalaggal való összekötésével biztosítják, hogy a kész külső csomagoláson látható legyen a jogosulatlan megbontás?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN:

 

6.4.b)

A számozott zárjeleket, biztonsági szalagokat, speciális bélyegzőket használaton kívül védett helyen tárolják?

IGEN vagy NEM

 

Ismertesse:

 

6.4. c)

A számozott zárjelek, biztonsági szalagok, speciális bélyegzők kiadását ellenőrzik?

IGEN vagy NEM

 

Ismertesse:

 

6.5.

Ha a 6.4. a) kérdésre adott válasz IGEN, miként valósul meg az ellenőrzés?

6.6.

Értékelés: A csomagolás során alkalmazott eljárások elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás és/vagy megbontás elleni védelmét?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

7. RÉSZ

Tárolás

Cél: Az azonosítható légi áruk/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelme.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a tárolási/raktározási folyamat során légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

7.1.

A kész és csomagolt légi árut/légipostai küldeményt a jogosulatlan beavatkozás szempontjából védett és ellenőrzött körülmények között tárolják?

IGEN vagy NEM

 

7.2.

Értékelés: A tárolás során alkalmazott eljárások elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák az azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás és/vagy megbontás elleni védelmét?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

8. RÉSZ

Feladás

Cél: Az azonosítható légi áruk/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelme.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a feladási folyamat során légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

8.1.

A feladási területre való belépést ellenőrzik?

IGEN vagy NEM

 

8.2.

Ha IGEN, hogyan?

8.3.

Ki jogosult a feladási területre való belépésre?

Az alkalmazottak?

IGEN vagy NEM

 

A gépjárművezetők?

IGEN vagy NEM

 

Látogatók?

IGEN vagy NEM

 

Alvállalkozók?

IGEN vagy NEM

 

8.4.

Értékelés: A védelem szintje elégséges ahhoz, hogy biztosítsa az azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás és/vagy megbontás elleni védelmét?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

8A. RÉSZ

Más eredetű szállítmányok

Cél: megismerni védelem alatt nem álló szállítmányok kezelési eljárását.

Ezeket a kérdéseket csak abban az esetben kell megválaszolni, ha a vállalat légifuvarozási megbízás keretében átvesz szállítmányokat más vállalat(ok)tól.

8A.1.

A vállalat átvesz más vállalatoktól olyan árukat és postai küldeményeket, amelyeket légi úton kívánnak szállítani?

IGEN vagy NEM

 

8A.2.

Ha IGEN, ezeket a szállítmányokat miként különítik el a vállalat saját áruitól, és miként azonosítják a meghatalmazott ügynök/fuvarozó számára?

9. RÉSZ

Szállítás

Cél: Az azonosítható légi áruk/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelme.

9.1.

Hogyan adják át a légi árut/légipostai küldeményeket a meghatalmazott ügynöknek?

a)

A meghatalmazott ügynök által vagy a meghatalmazott ügynök nevében?

IGEN vagy NEM

 

b)

A szállító saját szállítóeszközével?

IGEN vagy NEM

 

c)

A szállító által igénybe vett alvállalkozóval?

IGEN vagy NEM

 

9.2.

Amennyiben a szállító alvállalkozót alkalmaz:

elvégzik a légi áru/légipostai küldemények szállítást megelőző lezárását vagy csomagolását úgy, hogy a jogosulatlan megbontás látható legyen? valamint

a fuvarozó aláírta a fuvarozói nyilatkozatot?

IGEN vagy NEM

 

A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolni, ha a 9.1. b) vagy a 9.1 c) pont alkalmazandó:

9.3.

A szállító jármű raktere lezárható?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan?

9.4.a)

Ha a szállító jármű raktere lezárható, alkalmaznak számozott zárjelet?

IGEN vagy NEM

 

9.4. b)

Ha számozott zárjelet alkalmaznak, ellenőrzik a zárjelhez való hozzáférést, illetve jegyzőkönyvezik a kibocsátott számokat?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan?

 

9.5.

Ha a szállító jármű raktere nem zárható, láthatóvá válik a légi árun/légipostai küldeményen a jogosulatlan megbontás?

IGEN vagy NEM

9.6.

Ha IGEN, milyen módon?

9.7.

Ha NEM, hogyan biztosítják a védelmét?

9.8.

Értékelés: Az intézkedések elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák a légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás elleni védelmét szállítás közben?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy:

Elfogadom, hogy a felelős hatóság ellenőrei előzetes bejelentés nélkül, az ismertetett előírások betartásának nyomon követése céljából szemléket végeznek. Amennyiben az ellenőr súlyos védelmi hiányosságot tár fel, az az ismert szállítói státusom megvonását vonhatja maga után.

A(z) [felelős hatóság neve]-nak/-nek mihamarabb, de legfeljebb 10 munkanapon belül rendelkezésére bocsátom a releváns információkat, amennyiben:

a védelemért való felelősséget az 1.10. pontban megnevezettől eltérő személyre ruházzák át,

a létesítményekben vagy az eljárásokban más olyan változás történt, amely vélhetően jelentősen kihat a védelemre; valamint

ha a vállalat felhagy tevékenységével, már nem foglalkozik légi áruval/légipostai küldeményekkel, illetve a továbbiakban nem tud megfelelni a vonatkozó uniós jogszabályok követelményeinek.

A következő helyszíni ellenőrző szemle és/vagy vizsgálat idejéig gondoskodom a védelmi szint fenntartásáról.

E nyilatkozatért teljes körű felelősséget vállalok.

Aláírás

Beosztás a vállalatnál

 

Értékelés (és értesítés)

Megfelelt/Nem felelt meg

 

Amennyiben a végső értékelés „Nem felelt meg”, sorolja fel azokat a területeket, amelyeken a szállító nem felel meg az előírt védelmi szintnek, vagy konkrét hiányosságokkal küzd. Tegyen ajánlást az előírt követelmények teljesítéséhez szükséges kiigazításokra vonatkozóan.

Aláírás

(Az ellenőr neve)

6-C2. FÜGGELÉK

ELLENŐRZŐLISTA UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT, HARMADIK ORSZÁGBELI MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖKÖK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

A harmadik országbeli jogalanyok választhatják azt a lehetőséget, hogy az ACC3-ak (harmadik ország repülőteréről az Unió területére árut vagy postai küldeményt fuvarozók) védett szállítási láncának tagjaivá válnak, amennyiben kérelmezik uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynökként (RA3) való kijelölésüket. Az RA3 olyan, árukezeléssel foglalkozó harmadik országbeli jogalany, amelyet uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés keretében ellenőriztek és ekként jóváhagytak.

Az RA3 biztosítja, hogy az Európai Unióba irányuló szállítmányok esetében védelmi ellenőrzésekre, és ezen belül átvizsgálásra kerüljön sor, és azt követően a szállítmányok a légi járműbe való berakodásig vagy egy ACC3-nak vagy másik RA3-nak való átadásig a jogosulatlan beavatkozást megakadályozó védelem alatt álljanak.

Az Unióba (8) illetve Izlandra, Norvégiába és Svájcba irányuló légi áruk és postai küldemények szállításának előfeltételeit az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet írja elő.

Az ellenőrzőlista az az eszköz, amely alapján az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr értékeli az EU/EGT területére szállítandó áruk és postai küldemények tekintetében (9) az RA3-ként való kijelölésért folyamodó jogalany által vagy annak felelősségére fenntartott védelem szintjét. Az ellenőrzőlista kizárólag az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.4.1.b) pontjában meghatározott esetekben alkalmazandó. Az említett melléklet 6.8.4.1.a) pontjában meghatározott esetekben az ACC3-ellenőrzőlistát kell alkalmazni.

Ha az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megállapítja, hogy a jogalany sikeresen teljesítette az ezen ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor az ellenőrzött jogalany részére ellenőrzési jelentést kell átadni. Az ellenőrzési jelentésben rögzíteni kell, hogy a jogalany kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert ügynök (RA3). Az RA3 felhasználhatja a jelentést bármely ACC3-mal és bármely RA3-mal folytatott üzleti kapcsolatában. Az ellenőrzési jelentés szerves részét alkotják legalább a következő elemek:

a)

az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által kitöltött és aláírt, esetleg az ellenőrzött jogalany észrevételeit tartalmazó ellenőrzőlista (az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6-C2. függeléke);

b)

az ellenőrzött jogalany által aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat (az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6-H2. függeléke);

c)

az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, az ellenőrzött jogalanyra vonatkozó függetlenségi nyilatkozat (az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11-A. függeléke).

Az ellenőrzési jelentés teljességét az oldalszámozás, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés dátuma, valamint az ellenőr és az ellenőrzött jogalany minden egyes oldalon szereplő aláírása bizonyítja. Alapértelmezett esetben az ellenőrzési jelentést angol nyelven kell megírni.

Az 5. rész (Átvizsgálás) és a 6. rész (Magas kockázatú áru és postai küldemény) kérdéseit az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 6.7. és 6.8. pontjaiban rögzített követelmények fényében kell értékelni. Az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet követelményei alapján nem értékelhető részek tekintetében az értékelés alapját az ICAO-egyezmény 17. függelékében meghatározott szabványok és ajánlott gyakorlatok, valamint a polgári légi közlekedés elleni jogellenes cselekmények megakadályozásáról szóló ICAO légiközlekedés-védelmi kézikönyvben (Doc 8973-Restricted) található útmutatók jelentik.

Ha az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr azt állapítja meg, hogy a jogalany nem teljesítette az ezen ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor a hiányosságokat rögzítő kitöltött ellenőrzőlista másodpéldányát a jogalany rendelkezésére bocsátja.

A kitöltéssel kapcsolatos megjegyzések:

1.

Az ellenőrzőlista valamennyi részét ki kell tölteni. Ha nem áll rendelkezésre az adott információ, azt indokolni kell.

2.

Az egyes részek után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy az adott részre vonatkozó követelmények teljesülnek-e, és ha igen, milyen mértékben.

1. RÉSZ

Az ellenőrzött jogalany és az ellenőr azonosítása

1.1.

Az ellenőrzés dátuma

pontos dátumot adjon meg, pl. 2012.10.1. és 2012.10.2. között

nn/hh/ÉÉÉÉ

 

1.2.

Az előző ellenőrzés dátuma, ha volt

nn/hh/ÉÉÉÉ

 

Az RA3-nak előzőleg kiadott nyilvántartási szám, ha rendelkezésre áll

 

AEO-tanúsítvány/C-TPAT-státus/egyéb tanúsítványok, ha vannak

 

1.3.

A légiközlekedés-védelmi ellenőr adatai

Név

 

Vállalat/szervezet/hatóság

 

Egyedi alfanumerikus azonosító (UAI)

 

E-mail cím

 

Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)

 

1.4.

A jogalany neve

Név

 

A vállalat azonosítója (pl. cégjegyzékszám, ha rendelkezésre áll)

 

Házszám/egység/épület

 

Utca

 

Város

 

Irányítószám

 

Szövetségi állam (ha releváns)

 

Ország

 

Postafiókszám, ha van

 

1.5.

A szervezet székhelye (ha eltér az ellenőrizendő telephelytől)

Házszám/egység/épület

 

Utca

 

Város

 

Irányítószám

 

Szövetségi állam (ha releváns)

 

Ország

 

Postafiókszám, ha van

 

1.6.

A vállalkozás jellege (egynél több vállalkozástípus is lehetséges)

a)

csak légi fuvarozás

b)

légi és egyéb fuvarozás

c)

árukezelő telephellyel rendelkező szállítmányozó

d)

árukezelő telephellyel nem rendelkező szállítmányozó

e)

földi kiszolgáló

f)

egyéb

 

1.7.

A kérelmező

a)

harmadik országbeli meghatalmazott ügynöktől vesz át árut

 

b)

harmadik országbeli ismert szállítótól vesz át árut

 

c)

harmadik országbeli listás szállítótól vesz át árut

 

d)

mentességet élvező árut vesz át

 

e)

átvizsgálja az árut

 

f)

tárolja az árut

 

g)

egyéb, méghozzá:

 

1.8.

A telephelyen dolgozó munkavállalók hozzávetőleges létszáma

(szám)

 

1.9.

A harmadik országbeli légi áru/légipostai küldemények védelméért felelős személy neve és beosztása

Név

 

Beosztás

 

E-mail cím

 

Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)

 

2. RÉSZ

Az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynök szervezete és feladatai

Célkitűzés: Védelmi ellenőrzés nélkül se légi áru, se légipostai küldemény ne kerüljön az EU/EGT területére. Valamely RA3 által egy ACC3-nak vagy másik RA3-nak szállított áru vagy postai küldemény csak akkor tekinthető védelem alatt álló árunak vagy postai küldeménynek, ha az RA3 elvégezte a védelmi ellenőrzést. A védelmi ellenőrzésre vonatkozó részletes előírásokat ezen ellenőrzőlista alábbi részei tartalmazzák.

Az RA3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy megfelelő védelmi ellenőrzéseket végezzenek valamennyi, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény tekintetében, és hogy a védelem alatt álló áru vagy postai küldemény az ACC3-nak vagy a másik RA3-nak való átadásig védelem alatt álljon. A védelmi ellenőrzésnek magában kell foglalnia a következők egyikét:

a)

olyan mértékű fizikai átvizsgálás, amellyel ésszerűen biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy;

b)

a szállítási lánc védelmi eljárásának részét képező olyan egyéb védelmi ellenőrzés, amellyel ésszerűen biztosítható, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy, és amelyet az RA3 által kijelölt másik RA3, KC3 vagy AC3 végez.

Hivatkozás: 6.8.3. pont.

2.1.

Rendelkezik a jogalany védelmi programmal?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, ugorjon a 2.5. ponthoz.

 

2.2.

A jogalany védelmi programja

Dátum – adja meg a pontos dátumot nn/hh/ÉÉÉÉ formátumban

 

Verzió

 

A programot korábban beterjesztették már a jogalany állama szerinti felelős hatósághoz, illetve ez utóbbi azt jóváhagyta? Ha IGEN, ismertesse az eljárást.

 

2.3.

A védelmi program kellő mértékben lefedi az ellenőrzőlistában szereplő elemeket (3–9. rész)?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, miért nem? Adjon részletes indoklást.

 

2.4.

A védelmi program meggyőző, alapos és teljes?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

2.5.

A jogalany rendelkezik olyan eljárással, amely biztosítja, hogy a légi áru vagy a légipostai küldemény tekintetében megfelelő védelmi ellenőrzésekre kerüljön sor azelőtt, hogy azt átadnák egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse az eljárást.

 

2.6.

A jogalany rendelkezik olyan irányítási rendszerrel (pl. eszközök, utasítások stb.), amely biztosítja, hogy az előírt védelmi ellenőrzések végrehajtásra kerüljenek?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse az irányítási rendszert, illetve adja meg, hogy azt a felelős hatóság vagy más jogalany jóváhagyta, ellenőrizte vagy maga bocsátotta rendelkezésre.

 

Ha NEM, ismertesse, miként biztosítja a jogalany a védelmi ellenőrzések előírt módon való végzését.

 

2.7.

Következtetések és általános észrevételek az eljárás megbízhatóságára, meggyőző voltára és alaposságára vonatkozóan.

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

3. RÉSZ

A személyzet tagjainak felvétele és képzése

Célkitűzés: Az előírt védelmi ellenőrzések végrehajtásának biztosítása érdekében az RA3 felelős és hozzáértő személyzetet jelöljön ki a légi áru/légipostai küldemények védelmével kapcsolatos feladatok ellátására. A védelem alatt álló légi áruhoz hozzáféréssel rendelkező személyzetnek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges szakértelemmel, illetve megfelelően képzettnek kell lennie.

E cél elérése érdekében az RA3-nak eljárással kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések hatálya alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet valamennyi tagja:

a)

kezdetben, majd rendszeres időközönként foglalkoztatás előtti ellenőrzésen és/vagy háttérellenőrzésen essen át, amely összhangban áll legalább az ellenőrzött RA3-telephely helyi hatóságának követelményeivel; valamint

b)

kezdetben, majd rendszeres időközönként védelmi képzésben részesüljön, hogy tisztában legyen az ellenőrzött RA3-telephely helyi hatóságának követelményeivel összhangban álló feladataival.

Megjegyzés:

A háttérellenőrzés egy személy személyazonosságának és korábbi tapasztalatainak vizsgálatát jelenti, ideértve – ha ez jogilag lehetséges – bűnügyi előéletének ellenőrzését is a védelmi ellenőrzésre való alkalmasság és/vagy a szigorított védelmi területekre kíséret nélküli belépésre való jogosultság megállapításának részeként (az ICAO-egyezmény 17. függelékében szereplő definíció).

A foglalkoztatás előtti ellenőrzés során okirati bizonyítékok alapján meg kell állapítani a személy személyazonosságát, és fel kell tüntetni munkahelyeit, tanulmányait, és az azok közötti inaktív időszakokat legalább a megelőző öt évre vonatkozóan, majd aláírt nyilatkozatot kell vele íratni, amelyben valamennyi lakóhelye tekintetében részletezi bűnügyi előéletét legalább a megelőző öt évre vonatkozóan (uniós definíció).

Hivatkozás: 6.8.3.1. pont

3.1.

Van-e olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő teljes személyzet foglalkoztatás előtti ellenőrzésen essen át, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés kiterjed, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.

 

3.2.

Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?

háttérellenőrzés

a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés

a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése

meghallgatások

egyéb (adja meg)

Ismertesse az egyes elemeket, adja meg, hogy ezeket mely jogalany végzi, és adott esetben azt is, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.

 

3.3.

Van olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a helyszíni védelmi ellenőrzések végrehajtásáért és felügyeletéért felelős személy foglalkoztatás előtti ellenőrzésen essen át, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés kiterjed, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.

 

3.4.

Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?

háttérellenőrzés

a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés

a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése

meghallgatások

egyéb (adja meg)

Ismertesse az egyes elemeket, adja meg, hogy ezeket mely jogalany végzi, és adott esetben azt is, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.

3.5.

A védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet részesül védelmi képzésben azelőtt, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez hozzáférést kapna?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.

 

3.6.

A légi árut/légipostai küldeményt fogadó, átvizsgáló és/vagy védő személyzet részesül a munkakörének megfelelő szakmai képzésben?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.

 

3.7.

A 3.5. és 3.6. pont szerinti személyzet részesül szinten tartó képzésben?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.

 

3.8.

Következtetés: A személyzet felvételére és képzésére vonatkozó intézkedések biztosítják, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményekhez hozzáférő személyzet valamennyi tagja megfelelő módon kerüljön felvételre és olyan szintű képzésben részesüljön, amely kellően biztosítja, hogy tisztában legyen védelmi feladataival?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

4. RÉSZ

Átvételi eljárások

Célkitűzés: Az RA3 az árut és postai küldeményt egy másik RA3-tól, egy KC3-tól, egy AC3-tól vagy egy nem ismert szállítótól kaphatja. Az RA3-nak megfelelő átvételi eljárásokkal kell rendelkeznie annak megállapítására, hogy a légi áru vagy légipostai küldemény védett szállítási láncból érkezik-e, vagy pedig alá kell vetni átvizsgálásnak.

Az RA3 adatbázist tarthat fenn, amelybe minden egyes olyan meghatalmazott ügynökre és ismert szállítóra nézve, amelyet a 6.8.4.1. pontnak megfelelően uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés alá vontak, és amelytől az RA3 közvetlenül fogad az Unió területére egy ACC3-nak szállítandó árut vagy postai küldeményt, bejegyzésre kerülnek legalább a következő információk:

a)

a vállalat adatai, beleértve hiteles üzleti címét is;

b)

a tevékenység jellege, kivéve az üzleti szempontból érzékeny információkat;

c)

elérhetőségek, beleértve a védelemért felelős személy(ek) elérhetőségét is;

d)

cégjegyzékszám, ha van;

e)

az ellenőrzési jelentés, ha rendelkezésre áll.

Hivatkozás: 6.8.3.1. és 6.8.4.3. pontok

Megjegyzés: Az RA3 csak olyan AC3-tól vehet át árut védelem alatt álló áruként, amelyet maga jelölt ki AC3-má, és felelősséget visel a szóban forgó szállító által szállított áruért.

4.1.

Egy szállítmány átvételekor a jogalany megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány egy másik RA3-tól, egy KC3-tól, egy AC3-tól vagy egy nem ismert szállítótól érkezik?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan?

 

4.2.

Létrehoz és fenntart az RA3 egy olyan adatbázist, amelyben minden olyan RA3, KC3 és AC3 adatait tárolja, amelytől közvetlenül fogad egy ACC3-nak átadandó, az Unió területére szállítandó árut vagy postai küldeményt?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, mely adatok szerepelnek az adatbázisban?

 

Ha NEM, hogyan tudja a jogalany megállapítani, hogy melyik szállítmány érkezik egy másik RA3-tól, egy KC3-tól vagy egy AC3-tól?

 

4.3.

A jogalany kijelöl-e szállítókat AC3-ként?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a kijelölési eljárást és a jogalany által a szállítótól megkövetelt biztosítékokat.

 

4.4.

Egy szállítmány átvételekor a jogalany megbizonyosodik arról, hogy annak rendeltetési helye valamely, az EU/EGT területén lévő repülőtér?

IGEN vagy NEM – fejtse ki részletesen.

 

4.5.

Ha IGEN, a jogalany minden, az EU/EGT területén lévő repülőtérre szállítandó légi árut/légipostai küldeményt ugyanolyan védelmi ellenőrzésnek vet alá?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse az eljárást.

 

4.6.

Egy szállítmány átvételekor a jogalany megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány magas kockázatú árunak és postai küldeménynek tekintendő-e (a meghatározást lásd a 6. részben), és ezt azon szállítmányok esetében is megteszi, amelyeket a légitől eltérő szállítási móddal szállítottak?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan?

Ismertesse az eljárást.

 

4.7.

Egy védelem alatt álló szállítmány átvételekor az ellenőrzött jogalany megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány védve volt-e a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse (plombák, zárak, vizsgálat stb.).

 

4.8.

A szállítást végző személytől megkövetelik hivatalos fényképes személyazonosító okmány bemutatását?

IGEN vagy NEM

 

4.9.

Van eljárás az átvizsgálandó szállítmányok azonosítására?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

4.10.

Következtetés: Az átvételi eljárások elégségesek annak megállapításához, hogy a légi áru vagy légipostai küldemény védett szállítási láncból érkezik-e vagy pedig azt átvizsgálás alá kell-e vetni?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

5. RÉSZ

Átvizsgálás

Célkitűzés: Amikor az RA3 olyan árut vagy postai küldeményt vesz át, amely nem védett szállítási láncból érkezik, e szállítmányokat megfelelő átvizsgálás alá kell vonnia, mielőtt védelem alatt álló áruként továbbítaná egy ACC3-nak. Az RA3-nak rendelkeznie kell olyan eljárással, amely biztosítja, hogy az EU/EGT területére szállítandó, valamely uniós repülőtéren átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó árut és postai küldeményt az uniós szabályozás szerinti eszközökkel és módszerekkel olyan színvonalon vizsgálják át, ami ésszerűen biztosítja, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy.

Abban az esetben, ha a légi áru vagy a légipostai küldemény a harmadik országbeli felelős hatóság által vagy nevében kerül átvizsgálásra, az RA3 jelzi ezt a tényt, és kifejti, hogy mi biztosítja az átvizsgálás megfelelőségét.

Hivatkozás: 6.8.3. pont.

5.1.

Az átvizsgálást a jogalany nevében egy másik jogalany végzi?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN,

adja meg e jogalanyok jellegét és egyéb adatait:

magántulajdonú áruvizsgáló vállalat

államilag szabályozott vállalat

állami átvizsgáló intézmény vagy szerv

egyéb.

Adja meg az ellenőrzött jogalany és a nevében az átvizsgálást végző jogalany között létrejött megállapodás/szerződés jellegét.

 

5.2.

Milyen módszereket alkalmaznak a légi áru és a légipostai küldemények átvizsgálására?

Ismertesse ezeket és adja meg a légi áru és a légipostai küldemények átvizsgálására használt berendezések adatait (pl. gyártó, típus, szoftververzió, szabvány, sorozatszám stb.) az összes alkalmazott módszer tekintetében.

 

5.3.

Az alkalmazott berendezések vagy módszerek (pl. robbanóanyag-kereső kutyák) szerepelnek a legújabb EU, ECAC vagy TSA megfelelési listán?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a részleteket.

 

Ha NEM, adjon meg részletes adatokat a berendezés jóváhagyásáról, annak időpontjáról, valamint a berendezés uniós szabványoknak való megfeleléséről.

 

5.4.

A berendezést a gyártó által megadott üzemeltetési útmutatónak (CONOPS) megfelelően használják, és rendszeresen tesztelik, illetve karbantartják?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse az eljárást.

 

5.5.

Az átvizsgáláskor figyelembe veszik a szállítmány jellegét?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, írja le, miként gondoskodnak arról, hogy a kiválasztott átvizsgálási módszer ésszerűen biztosítsa, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy.

 

5.6.

Van olyan folyamat, amely azt biztosítja, hogy az átvizsgáló berendezés riasztásának oka megállapításra kerüljön? (Néhány eszköz, pl. a röntgensugaras berendezések esetében maga a kezelő aktiválja a riasztást.)

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a riasztások okának megállapítására és a tiltott tárgyak hiányának biztosítására szolgáló eljárást.

 

Ha NEM, mi történik a továbbiakban a szállítmánnyal?

 

5.7.

Vannak a védelmi átvizsgálás alól mentességet élvező szállítmányok?

IGEN vagy NEM

 

5.8.

Vannak az uniós listának nem megfelelő mentességek?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse ezeket részletesen.

 

5.9.

Ellenőrzik az átvizsgálási területre való bejutást annak biztosítása érdekében, hogy oda csak az engedéllyel rendelkező, képzett személyzet léphessen be?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, hogyan.

 

5.10.

Rendelkezésre áll működő minőség-ellenőrzési és/vagy vizsgálati rendszer?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

5.11.

Következtetés: A légi árut/légipostai küldeményeket az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet 6.2.1. pontjában felsorolt eszközök vagy módszerek valamelyikével átvizsgálják olyan színvonalon, ami ésszerűen biztosítja, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

6. RÉSZ

Magas kockázatú áru és postai küldemény

Célkitűzés: Az EU által magas kockázatúként azonosított helyről származó vagy ott átrakandó szállítmányt, továbbá az olyan szállítmányt, amely jelentős mértékű jogosulatlan beavatkozás jeleit mutatja, magas kockázatú árunak és postai küldeménynek tekintsék. Az ilyen szállítmányt különleges előírásoknak megfelelően kell átvizsgálni. Az RA3-nak rendelkeznie kell olyan eljárással, amely biztosítja, hogy az EU/EGT területére szállítandó magas kockázatú áru és postai küldemény azonosításra, valamint az uniós szabályozásnak megfelelő ellenőrzésre kerül.

Az az ACC3, amelynek az RA3 szállítás céljából légi árut vagy légipostai küldeményt ad át, jogosult a magas kockázatú származási helyekkel kapcsolatos legfrissebb információkat átadni az RA3-nak.

Az RA3 azonos intézkedéseket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a magas kockázatú árut és postai küldeményt egy másik légi fuvarozótól vagy egy másik szállítási móddal kapja-e.

Hivatkozás: 6.7. pont

Megjegyzés: Az EU/EGT területére való szállításra engedélyezett magas kockázatú árut és postai küldeményt a védelmi státust jelző „SHR” jelöléssel kell ellátni, ami azt jelenti, hogy az adott áru és postai küldemény szállítása a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartása mellett utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön egyaránt biztonságos.

6.1.

A védelmi ellenőrzésért felelős személyzetnek tudomása van arról, hogy mely légi áru és légipostai küldemény kezelendő magas kockázatúként?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan?

 

6.2.

A jogalany rendelkezik olyan eljárásokkal, amelyek segítségével azonosítható a magas kockázatú áru és postai küldemény?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

6.3.

A magas kockázatú áru és postai küldemény átvizsgálása az ilyen szállítmányokra vonatkozó, az uniós szabályozásnak megfelelő átvizsgálási eljárások szerint történik?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, mutassa be az alkalmazott eljárásokat.

 

6.4.

Az átvizsgálást követően a jogalany kiegészíti a szállítmányt kísérő dokumentációt az SHR védelmi státusra vonatkozó nyilatkozattal?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, miként és mely dokumentumban rögzítik a védelmi státust.

 

6.5.

: A jogalany által alkalmazott eljárás releváns és elégséges annak biztosítására, hogy a berakodást megelőzően minden magas kockázatú áru és postai küldemény megfelelő kezelésen essen át?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

7. RÉSZ

A védelem alatt álló áru és postai küldemény védelme

Célkitűzés: Az RA3 rendelkezzen eljárással annak biztosítására, hogy az EU/EGT területére szállítandó áru és légipostai küldemény védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben attól a ponttól, ahol átvizsgálják vagy egyéb védelmi ellenőrzés alá vonják, vagy attól a ponttól, ahol – az átvizsgálást vagy egyéb védelmi ellenőrzést követően – átvételre kerül, addig a pontig, ahol berakodják, illetve átadják egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak. Ha a korábban már védelem alatt álló áru és postai küldemény számára utóbb nem biztosítják a védelmet, akkor az nem rakodható be vagy nem adható át egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A védelem különböző módokon biztosítható, például fizikai elkülönítéssel (akadály, zárt tároló helyiség stb.), személyi felügyelettel (őrjárat, kiképzett személyzet stb.) vagy technikai felügyelettel (videokamerás megfigyelőrendszer, behatolás elleni riasztóberendezés stb.).

Az EU/EGT területére szállítandó, védelem alatt álló légi árut és postai küldeményt külön kell választani a nem védett árutól és postai küldeménytől.

Hivatkozás: 6.8.3.1. pont

7.1.

A védelem alatt álló légi áru és légipostai küldemény védelmét a jogalany nevében egy másik jogalany látja el?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN,

adja meg e jogalanyok jellegét és egyéb adatait:

magántulajdonú áruvizsgáló vállalat

államilag szabályozott vállalat

állami átvizsgáló intézmény vagy szerv

egyéb.

 

7.2.

Az átvizsgálási eljárás közbeni megbontás megakadályozására alkalmaznak védelmi ellenőrzéseket és védelmet?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

Az alábbiak közül melyeket alkalmazzák?

fizikai védelem (kerítés vagy egyéb akadály, szilárd szerkezetű épület, stb.)

emberi védelem (őrjárat stb.)

műszaki védelem (CCTV, riasztóberendezés, stb.)

Hogyan szervezik meg a védelmet?

 

7.3.

A védelem alatt álló légi áruhoz vagy légipostai küldeményhez csak engedéllyel rendelkező személyek férhetnek hozzá?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, részletezze,

hogy a védelem alatt álló áruhoz vagy légipostai küldeményhez vezető belépési pontokat (az ajtókat és ablakokat is beleértve) hogyan ellenőrzik.

 

7.4.

Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések alá vont, az EU/EGT területére szállítandó légi áru és légipostai küldemény az ellenőrzést követően a berakodásig vagy egy ACC3-nak, illetve egy másik RA3-nak való átadásig védve legyen a jogosulatlan beavatkozással szemben?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a védelem módját (fizikai, emberi, műszaki, stb.)

Azt is adja meg, hogy az épület szilárd szerkezetű-e, és milyen anyagokból áll (ha ismert).

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

7.5.

Következtetés: A szállítmányok védelme megfelelően biztosítja a jogosulatlan hozzáférés megakadályozását?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

8. RÉSZ

Dokumentáció

Célkitűzés: Minden szállítmány védelmi státusát fel kell tüntetni a szállítmányt kísérő dokumentációban, ami lehet légi fuvarlevél, azzal egyenértékű postai dokumentáció vagy egy külön nyilatkozat elektronikus vagy írott formában. A védelmi státust az RA3 állapítja meg.

Hivatkozás: 6.3.2.6.d) és 6.8.3.4. pontok

Megjegyzés: A szállítmány védelmi státusaként az alábbi jelölések tüntethetők fel:

—   „SPX”: biztonságosan szállítható utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön, vagy

—   „SCO”: kizárólag teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön szállítható biztonságosan, vagy

—   „SHR”: a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartása mellett biztonságosan szállítható utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön;

8.1.

A jogalany feltünteti a kísérő okmányon (pl. légi fuvarlevél) az áru védelmi státusát és a státus odaítélésének módját?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

8.2.

Következtetés: A dokumentációs eljárás elégséges annak biztosításához, hogy az áruk és postai küldemények megfelelő, a védelmi státust helyesen feltüntető kísérő dokumentációval legyenek ellátva?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

9. RÉSZ

Szállítás

Célkitűzés: A légi árut és a légipostai küldeményt a védelem alá vonásától a berakodásáig vagy egy ACC3-nak, illetve egy másik RA3-nak való átadásig védeni kell a jogosulatlan beavatkozással vagy megbontással szemben. Ebbe beletartozik a légi járműhöz, illetve az ACC3-hoz vagy a másik RA3-hoz való szállítás során biztosított védelem is. Ha a korábban védelem alatt álló áru és postai küldemény számára a szállítás során nem biztosítják a védelmet, akkor az nem rakodható be és nem adható át egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak védelem alatt álló áruként.

A légi járműhöz, illetve az ACC3-hoz vagy a másik RA3-hoz való szállítás során a védelem alatt álló szállítmány védelméért az RA3 felel. Így van ez abban az esetben is, ha a szállítást az RA3 nevében egy másik jogalany, például egy szállítmányozó végzi. Azonban nem az RA3 a felelős, ha a szállítmány szállítása egy ACC3 vagy egy másik RA3 felelősségére történik.

Hivatkozás: 6.8.3. pont.

9.1.

Hogyan jut el az áru/postai küldemény az ACC3-hoz/a másik RA3-hoz?

a)

Az ellenőrzött jogalany maga szállítja?

IGEN vagy NEM

 

b)

Egy másik RA3/ACC3 szállítja?

IGEN vagy NEM

 

c)

Az ellenőrzött jogalany a szállításhoz alvállalkozót vesz igénybe?

IGEN vagy NEM

 

9.2.

Az árut és a postai küldeményt úgy csomagolták, hogy a csomagoláson látható legyen a jogosulatlan megbontás?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan?

 

9.3.

A járművet szállítás előtt lezárják vagy zárjellel látják el?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan?

 

9.4.

Ha számozott zárjelet alkalmaznak, ellenőrzik a zárjelhez való hozzáférést, illetve jegyzőkönyvezik a számokat?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan?

 

9.5.

Adott esetben a mindenkori fuvarozó aláírja a fuvarozói nyilatkozatot?

IGEN vagy NEM

 

9.6.

Az áru szállításában részt vevő személy átesett különleges védelmi ellenőrzésen és tudatosságnövelő képzésen azelőtt, hogy jogosulttá vált védelem alatt álló légi áruk, illetve légipostai küldemények szállítására?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, milyen védelmi ellenőrzésről (foglalkoztatás előtti ellenőrzés, háttérellenőrzés stb.) és képzésről (védelmi tudatosságnövelő képzés stb.) van szó.

 

9.7.

Következtetés: Az intézkedések elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák a légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás elleni védelmét szállítás közben?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

10. RÉSZ

Megfelelés

Célkitűzés: Az ellenőrzőlista 1–9. pontjainak értékelése után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy helyszíni szemléje megerősíti-e az EU/EGT területére szállítandó légi áru/légipostai küldeményre vonatkozó ellenőrzőlistában szereplő céloknak megfelelő védelmi ellenőrzések alkalmazását.

Két eset lehetséges. Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megállapítja, hogy a jogalany

a)

sikeresen teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat. Az ellenőr átadja a jogalanynak az ellenőrzési jelentés eredeti példányát, és rögzíti, hogy a jogalany kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynök;

b)

nem teljesítette a vonatkozó ellenőrzőlista szerinti célokat. Ebben az esetben a jogalany nem kap engedélyt arra, hogy védelem alatt álló árut szállítson az EU/EGT területére egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak. A hiányosságokat rögzítő kitöltött ellenőrzőlista másodpéldányát át kell adni a jogalanynak.

Általánosságban az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek el kell döntenie, hogy az ellenőrzött jogalany úgy kezeli-e árut és a postai küldeményt, hogy az egy ACC3-nak vagy egy másik RA3-nak való átadása időpontjában az alkalmazandó uniós szabályozással összhangban az EU/EGT területére való légi úton való szállítás céljából védelem alatt állónak tekinthető.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr szem előtt tartja, hogy értékelésének átfogó célkitűzés-alapú megfelelési módszertanon kell nyugodnia.

10.1.

Általános következtetés:

Értékelés (és értesítés)

(a megfelelő szövegrészt húzza alá)

Amennyiben az értékelés „Megfelelt” eredménnyel zárul, a jogalany kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynöknek (RA3) tekintendő.

Megfelelt/Nem felelt meg

Amennyiben a végső értékelés „Nem felelt meg”, sorolja fel azokat a területeket, amelyeken a jogalany nem felel meg az előírt védelmi szintnek, vagy konkrét hiányosságokkal küzd. Tegyen ajánlást az előírt követelmények teljesítéséhez szükséges kiigazításokra vonatkozóan.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

A jogalany észrevételei

 

Az ellenőr neve:

Dátum:

Aláírás:


(1)  A Bizottság 2009. április 2-i 272/2009/EK rendelete a polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről (HL L 91., 2009.4.3., 7. o.).

(2)  A Bizottság C(2015) 8005 final végrehajtási határozata a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett információkat tartalmazó, a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról és a 2010. április 13-i C(2010) 774 határozat hatályon kívül helyezéséről.

(3)  A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2009. augusztus 5-i 748/2009/EK rendelete a 2006. január 1-jén vagy azt követően a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének jegyzéke értelmében légiközlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők listájáról és az egyes légijármű-üzemeltetőkhöz igazgatási célból rendelt tagállamok megállapításáról (HL L 219., 2009.8.22., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 300/2008/EK rendelete a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 97., 2008.4.9., 72. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 300/2008/EK rendelete a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 97., 2008.4.9., 72. o.).

(7)  A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

(8)  Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

(9)  Az EU/EGT területére irányuló légi áruk/légipostai küldemények/légi járművek ezen az ellenőrzőlistán az EU, valamint Izland, Norvégia és Svájc területére irányuló légi árukkal/légipostai küldeményekkel/légi járművekkel egyenértékűek.


MELLÉKLET

Az ellenőrzés során meglátogatott és meghallgatott személyek és jogalanyok listája

Tüntesse fel a jogalany nevét, a kapcsolattartó személy nevét és a látogatás, illetve a meghallgatás időpontját.

A jogalany neve

A kapcsolattartó személy neve

A látogatás/meghallgatás időpontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-C3. FÜGGELÉK

AZ ACC3 ELLENŐRZŐLISTA

Az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet értelmében az ACC3-ként (harmadik ország repülőteréről az Unió területére légi árut vagy postai küldeményt fuvarozóként) való kijelölés előfeltétele a légi áruk és légipostai küldemények Európai Unió (EU) (1), illetve Izland, Norvégia és Svájc területére való fuvarozásának.

Az ACC3-ként való kijelölés elvileg kötelező valamennyi, az EU/EGT repülőterein átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó árut vagy postai küldeményt szállító valamennyi járat tekintetében (2). Az EU-tagállamok, Izland, Norvégia és Svájc felelős hatóságai felelősek az egyes légi fuvarozók ACC3-ként való kijelöléséért. A kijelölés a légi fuvarozó védelmi programján és az ezen ellenőrzőlista szerinti céloknak való megfelelést vizsgáló helyszíni szemlén alapul.

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr az ellenőrzőlista alapján értékeli az EU/EGT területére érkező légi áruk és légipostai küldemények tekintetében az ACC3 által vagy felelősségére, illetve az ACC3-kijelölésért folyamodó légi fuvarozó által vagy felelősségére fenntartott védelem szintjét.

Az ellenőrzési jelentést a helyszíni szemlét követően legkésőbb egy hónapon belül meg kell küldeni a kijelölő felelős hatóság és az ellenőrzött jogalany részére. Az ellenőrzési jelentés szerves részét alkotják legalább a következő elemek:

az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, kitöltött és – megfelelő esetben – az ellenőrzött jogalany észrevételeit tartalmazó ellenőrzőlista,

az ellenőrzött jogalany által aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat (az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6-H1. függeléke); valamint

az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, az ellenőrzött jogalanyra vonatkozó függetlenségi nyilatkozat (az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11-A. függeléke).

Az ellenőrzési jelentés teljességét az oldalszámozás, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés dátuma, valamint az ellenőr és az ellenőrzött jogalany minden egyes oldalon szereplő aláírása bizonyítja. Alapértelmezett esetben az ellenőrzési jelentést angol nyelven kell megírni.

A 3. részt (A légi fuvarozó védelmi programja), a 6. részt (Adatbázis), a 7. részt (Átvizsgálás) és a 8. részt (Magas kockázatú áru és postai küldemény) az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.7. és 6.8. pontjaiban rögzített követelmények fényében kell értékelni. A többi rész tekintetében az értékelés alapját az ICAO-egyezmény 17. függelékében meghatározott szabványok és ajánlott gyakorlatok, valamint a polgári légi közlekedés elleni jogellenes cselekmények megakadályozásáról szóló ICAO légiközlekedés-védelmi kézikönyvben (Doc 8973-Restricted) található útmutatók jelentik.

A kitöltéssel kapcsolatos megjegyzések:

Az ellenőrzőlista valamennyi részét ki kell tölteni. Ha nem áll rendelkezésre az adott információ, azt indokolni kell.

Az egyes részek után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy az adott részre vonatkozó követelmények teljesülnek-e, illetve milyen mértékben teljesülnek.

1. RÉSZ

Az ellenőrzött jogalany és az ellenőr azonosítása

1.1.

Az ellenőrzés dátuma

pontos dátumot adjon meg, pl. 2012.10.1. és 2012.10.2. között

nn/hh/ÉÉÉÉ

 

1.2.

Az előző ellenőrzés dátuma és az ACC3 egyedi alfanumerikus azonosítója (UAI), ha van

nn/hh/ÉÉÉÉ

 

Egyedi alfanumerikus azonosító (UAI)

 

1.3.

A légiközlekedés-védelmi ellenőr adatai

Név

 

Vállalat/szervezet/hatóság

 

Egyedi alfanumerikus azonosító (UAI)

 

E-mail cím

 

Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)

 

1.4.

Az ellenőrizendő légi fuvarozó neve

Név

 

Az üzembentartási engedélyt (AOC) kiadó állam:

 

IATA-kód (Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség) vagy ha a légi fuvarozó nem rendelkezik IATA-kóddal, ICAO-kód (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) Adja meg, hogy melyik.

 

Az ACC3-ként való kijelölésért felelős állam

 

1.5.

Az ellenőrizendő harmadik országbeli repülőtér helyére vagy a hozzá kapcsolódó áru-/postaiküldemény-kezelő létesítményekre vonatkozó adatok

Név

 

A repülőtér IATA-kódja (vagy ICAO-kódja)

 

Ország

 

1.6.

A légi fuvarozói vállalkozás jellege (egynél több vállalkozástípus is lehetséges)

a)

személy- és áru-/postaiküldemény-fuvarozó

b)

csak áru- és postaiküldemény-fuvarozó

c)

csak árufuvarozó

d)

csak postaiküldemény-fuvarozó

e)

teljes szolgáltatást nyújtó üzemeltető

f)

béreltjárat-üzemeltető

 

1.7.

A harmadik országbeli légi áru/légipostai küldemények védelméért felelős személy neve és beosztása

Név

 

Beosztás

 

E-mail cím

 

Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)

 

1.8.

A légi fuvarozó központi irodáinak címe a meglátogatott repülőtéren

Házszám/egység/épület/Repülőtér

 

Utca

 

Város

 

Irányítószám

 

Szövetségi állam (ha releváns)

 

Ország

 

1.9.

A légi fuvarozó központi irodái, pl. vállalati székhelye

Házszám/egység/épület/Repülőtér

 

Utca

 

Város

 

Irányítószám

 

Szövetségi állam (ha releváns)

 

Ország

 

2. RÉSZ

Az ACC3 szervezete és feladatai a repülőtéren

Célkitűzés: Védelmi ellenőrzés nélkül se áru, se postai küldemény ne kerüljön az EU/EGT területére. A védelmi ellenőrzésre vonatkozó részletes előírásokat ezen ellenőrzőlista alábbi részei tartalmazzák. Az ACC3 csak akkor fogadhat az EU területére szállítandó árut vagy postai küldeményt, ha egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ismert szállító vagy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök listás szállítója megerősítette az átvizsgálás vagy más védelmi ellenőrzés tényét, vagy ha az ilyen szállítmány az uniós joggal összhangban átvizsgálásra kerül.

Az ACC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárással, amely biztosítja, hogy valamennyi, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény tekintetében megfelelő védelmi ellenőrzéseket végezzenek, kivéve, ha áru vagy postai küldemény az uniós szabályozással összhangban mentességet élvez az átvizsgálás alól és a légi járműbe történő berakodásáig védve van. A védelmi ellenőrzésnek a következőkből kell állnia:

olyan színvonalú fizikai átvizsgálás, amellyel ésszerűen biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy;

a szállítási lánc védelmi eljárásának részét képező olyan egyéb védelmi ellenőrzések, amelyekkel ésszerűen biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy, és amelyeket egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ismert szállító vagy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök listás szállítója végez.

Hivatkozás: 6.8.3. pont.

2.1.

Rendelkezik a légi fuvarozó olyan eljárással, amely biztosítja, hogy a légi áru vagy a légipostai küldemény tekintetében megfelelő védelmi ellenőrzésekre kerüljön sor azelőtt, hogy azt az EU/EGT területére induló légi járműre berakodnák?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse az eljárást.

 

2.2.

A védelmi ellenőrzéseket a légi fuvarozó vagy annak nevében a védelmi programjában szereplő valamely jogalany végzi?

Ha IGEN, ismertesse a részleteket.

 

Ha NEM, a légi fuvarozó védelmi programjában nem szereplő mely jogalanyok végeznek védelmi ellenőrzéseket a légi fuvarozó által az EU/EGT területére szállított légi áru vagy postai küldemény tekintetében?

 

Adja meg e jogalanyok jellegét és egyéb adatait:

magántulajdonú árukezelő vállalat

államilag szabályozott vállalat

állami átvizsgáló intézmény vagy szerv

egyéb.

 

2.3.

Mely eszközökkel és utasításokkal biztosítja a légi fuvarozó, hogy a védelmi ellenőrzések az előírásoknak megfelelően történjenek?

 

2.4.

A légi fuvarozónak van lehetősége arra, hogy kérje a megfelelő védelmi ellenőrzések elvégzését abban az esetben, ha az átvizsgálást olyan jogalany – például állami intézmény – végzi, amely nem szerepel a légi fuvarozó védelmi programjában?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, részletezze.

 

2.5.

Azon repülőtér szerinti államban, amelyen az ellenőrző látogatást végzik, létezik a meghatalmazott ügynökök és az ismert szállítók tekintetében a légi árura és légipostai küldeményre vonatkozó, az ICAO-előírásoknak megfelelő program?

Ha IGEN, ismertesse a program elemeit és alkalmazásának módját.

 

2.6.

Következtetések és általános észrevételek az eljárás megbízhatóságára, meggyőző voltára és alaposságára vonatkozóan.

A légi fuvarozó észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

3. RÉSZ

A légi fuvarozó védelmi programja

Célkitűzés: Az ACC3 gondoskodjon arról, hogy védelmi programja tartalmazzon minden olyan védelmi intézkedést, amely az EU-ba szállítandó légi áru/légipostai küldemény védelme szempontjából releváns és elégséges.

Az ezen ellenőrzőlistában szereplő céloknak megfelelően alkalmazott védelmi ellenőrzések a légi fuvarozó védelmi programján és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokon alapulnak. Célszerű, ha a légi fuvarozó még a helyszíni ellenőrzést megelőzően eljuttatja a dokumentumokat az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr részére, hogy az így valamelyest megismerkedhessen a meglátogatandó helyszínnel.

Hivatkozás: 6.8.2.1. pont és 6-G. függelék.

Megjegyzés: A védelmi programnak megfelelően le kell fednie az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6-G. függelékében szereplő alábbi pontokat:

a)

az árukra és postai küldeményekre vonatkozó intézkedések leírása;

b)

szállítmányfogadási eljárások;

c)

a meghatalmazott ügynökökre vonatkozó eljárások és feltételek;

d)

az ismert szállítókra vonatkozó eljárások és feltételek;

e)

a listás szállítókra vonatkozó eljárások és feltételek;

f)

az átvizsgálás követelményei;

g)

az átvizsgálás helyszíne;

h)

az átvizsgáló berendezések adatai;

i)

az üzemeltető vagy szolgáltató adatai;

j)

a védelmi célú átvizsgálás alóli mentességek;

k)

a magas kockázatú áruk és postai küldemények kezelése.

3.1.

A légi fuvarozó védelmi programja

Dátum – adja meg a pontos dátumot nn/hh/ÉÉÉÉ formátumban

 

Verzió

 

A programot korábban már beterjesztették valamely EU/EGT-beli felelős hatósághoz? Ha igen, ACC3-kijelölés céljából? Vagy egyéb célból?

 

3.2.

A védelmi program kellően lefedi a fenti lista elemeit?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, adjon részletes indoklást.

 

3.3.

A védelmi programban szereplő légiközlekedés-védelmi intézkedések relevánsak és elégségesek az EU/EGT területére szállítandó légi áru és légipostai küldemények előírt szintű védelméhez?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, adjon részletes indoklást.

 

3.4.

Következtetés: A védelmi program meggyőző, alapos és teljes?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A légi fuvarozó észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

4. RÉSZ

A személyzet tagjainak felvétele és képzése

Célkitűzés: Az ACC3 felelős és hozzáértő személyzetet jelöljön ki a légi áru és a légipostai küldemények védelmét érintő munkára. A védelem alatt álló légi áruhoz hozzáféréssel rendelkező személyzetnek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges szakértelemmel, illetve megfelelően képzettnek kell lennie.

E cél elérése érdekében az ACC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárással, amely biztosítja, hogy a védelmi ellenőrzések hatálya alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet valamennyi tagja:

kezdetben, majd rendszeres időközönként foglalkoztatást megelőző ellenőrzésen és/vagy háttérellenőrzésen essen át, mely összhangban áll legalább az ellenőrzött repülőtér helyi hatóságának követelményeivel, és

kezdetben, majd rendszeres időközönként védelmi képzésben részesüljön, hogy tisztában legyen az ellenőrzött repülőtér helyi hatóságának követelményeivel összhangban álló feladataival.

Hivatkozás: 6.8.3.1. pont

Megjegyzés:

A háttérellenőrzés egy személy személyazonosságának és korábbi tapasztalatainak vizsgálatát jelenti, ideértve – ha ez jogilag lehetséges – bűnügyi előéletének ellenőrzését is a védelmi ellenőrzésre való alkalmasság és/vagy a szigorított védelmi területekre kíséret nélküli belépésre való jogosultság megállapításának részeként (az ICAO-egyezmény 17. függelékében szereplő meghatározás).

A foglalkoztatás előtti ellenőrzés során okirati bizonyítékok alapján meg kell állapítani a személy személyazonosságát, munkahelyeit, tanulmányait, és az azok közötti inaktív időszakokat legalább a megelőző öt évre vonatkozóan, majd aláírt nyilatkozatot kell vele készíttetni, amelyben valamennyi lakóhelye (ország) tekintetében részletezi bűnügyi előéletét legalább a megelőző öt évre vonatkozóan (uniós definíció).

4.1.

Van olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő teljes személyzet foglalkoztatás előtti ellenőrzésen essen át, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés kiterjed, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.

 

4.2.

Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?

háttérellenőrzés

a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés

a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése

meghallgatások

egyéb (adja meg)

Ismertesse az egyes elemeket, adja meg, hogy ezeket mely jogalany végzi, és adott esetben azt is, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.

 

4.3.

Van olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a helyszíni védelmi ellenőrzések végrehajtásáért és felügyeletéért felelős személy foglalkoztatás előtti ellenőrzésen essen át, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés kiterjed, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.

 

4.4.

Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?

háttérellenőrzés

a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés

a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése

meghallgatások

egyéb (adja meg)

Ismertesse az egyes elemeket, adja meg, hogy ezeket mely jogalany végzi, és adott esetben azt is, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.

 

4.5.

A védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet részesül védelmi képzésben azelőtt, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez hozzáférést kapna?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.

 

4.6.

A légi árut/légipostai küldeményt fogadó, átvizsgáló és/vagy védő személyzet részesül a munkakörének megfelelő szakmai képzésben?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.

 

4.7.

A 4.5. és 4.6. pontok szerinti személyzet részesül szinten tartó képzésben?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.

 

4.8.

Következtetés: A személyzet felvételére és képzésére vonatkozó intézkedések biztosítják, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményekhez hozzáférő személyzet valamennyi tagja megfelelő módon kerüljön felvételre és olyan szintű képzésben részesüljön, amely kellően biztosítja, hogy tisztában legyen védelmi feladataival?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A légi fuvarozó észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

5. RÉSZ

Átvételi eljárások

Célkitűzés: Az ACC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárással, amely révén átvételkor értékelni és ellenőrizni tudja egy szállítmány védelmi státusát az előző ellenőrzések alapján.

Ezen eljárásnak tartalmaznia kell a következő elemeket:

annak megvizsgálása, hogy a szállítmányt az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök által vagy az annak adatbázisában (6. rész) felsorolt ismert szállító által vagy az ilyen meghatalmazott ügynök listás szállítója által kinevezett személy szállította-e,

annak megvizsgálása, hogy a szállítmány el van-e látva minden szükséges védelmi vonatkozású információval (papíralapú vagy elektronikus fuvarlevél és védelmistátus-adatok), és az a szállított légi áruval és postai küldeménnyel összhangban van-e,

annak megvizsgálása, hogy a szállítmány mutatja-e megbontás jeleit, és

annak megállapítása, hogy a szállítmány magas kockázatú áruként és postai küldeményként kezelendő-e.

Hivatkozás: 6.8.3.1. pont

Megjegyzés:

A meghatalmazott ügynök vagy az ismert szállító az árut kezelő olyan jogalany, amelyet egy uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr sikeresen ellenőrzött, vagy amelynek védelmi intézkedései szerepelnek az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ACC3 programjában (ez esetben az ACC3 is felelős a védelmi intézkedésekért).

A listás szállító az árut önállóan, valamely uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynök felelősségére kezelő jogalany. A meghatalmazott ügynök teljes körű felelősséget visel a listás szállító által végzett védelmi ellenőrzésekért.

A kinevezett személy az, akinek feladata, hogy a légi árut vagy a légipostai küldeményeket eljuttassa a légi fuvarozóhoz. A szállítmányt a légi fuvarozónak átadó személy bemutatja személyazonosító igazolványát, útlevelét, gépjármű-vezetői engedélyét vagy a nemzeti hatóság által kibocsátott vagy elismert más fényképes okmányát.

5.1.

Egy szállítmány közvetlen átvételekor a légi fuvarozó megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány olyan meghatalmazott ügynöktől, ismert szállítótól vagy listás szállítótól érkezik, amelyet a légi árura vonatkozó uniós szabályozásnak megfelelően ellenőriztek vagy elismertek, és amely szerepel a légi fuvarozó által fenntartott adatbázisban?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse az eljárást.

 

5.2.

Egy szállítmány közvetlen átvételekor a légi fuvarozó megbizonyosodik arról, hogy annak rendeltetési helye valamely, az EU/EGT területén lévő repülőtér?

IGEN vagy NEM – fejtse ki részletesen.

 

5.3.

Ha IGEN, akkor a légi fuvarozó minden, az EU/EGT területén lévő repülőtérre szállítandó árut/postai küldeményt ugyanolyan védelmi ellenőrzésnek vet alá?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse az eljárást.

 

5.4.

Egy szállítmány közvetlen átvételekor a légi fuvarozó megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány magas kockázatú árunak vagy postai küldeménynek tekintendő-e, ideértve azokat a szállítmányokat is, amelyeket a légitől eltérő szállítási mód keretében szállítottak?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan?

Ismertesse az eljárást.

 

5.5.

Egy védelem alatt álló szállítmány átvételekor a légi fuvarozó megbizonyosodik arról, hogy a szállítmány védve volt-e a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan? (plombák, zárak stb.).

 

5.6.

Ha a légi fuvarozó átvesz az adott helyszínen tranzitként kezelendő légi árut vagy légi postai küldeményt (amelyet ugyanazon a légi járművön szállítanak tovább, mint amelyiken érkezett) akkor a meglévő adatok alapján megbizonyosodik arról, hogy szükség-e van további védelmi ellenőrzésekre?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan?

 

Ha NEM, mely ellenőrzésekre kerül sor az EU/EGT területére érkező áru és postai küldemény védelmének biztosításához?

 

5.7.

Ha a légi fuvarozó átvesz az adott helyszínen átrakandó légi árut vagy légipostai küldeményt (amelyet nem ugyanazon a légi járművön szállítanak tovább, mint amelyiken érkezett) akkor a meglévő adatok alapján megbizonyosodik arról, hogy szükség van-e további védelmi ellenőrzésekre?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan?

 

Ha NEM, mely ellenőrzésekre kerül sor az EU/EGT területére érkező áru és postai küldemény védelmének biztosításához?

 

5.8.

Az ismert és védelmi szempontból ellenőrzött légi áru szállítását végző személytől megkövetelik hivatalos fényképes személyazonosító okmány bemutatását?

IGEN vagy NEM

 

5.9.

Következtetés: Az átvételi eljárások elégségesek annak megállapításához, hogy a légi áru vagy légipostai küldemény védett szállítási láncból érkezik-e, vagy hogy azt átvizsgálás alá kell-e vetni?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A légi fuvarozó észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

6. RÉSZ

Adatbázis

Célkitűzés: Amennyiben az ACC3 nem köteles elvégezni az EU/EGT területére szállítandó légi áru vagy légipostai küldemény teljes körű (100 %-os) átvizsgálását, biztosítja, hogy az áru vagy postai küldemény egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynöktől vagy egy meghatalmazott ügynök ismert szállítójától vagy listás szállítójától érkezzen.

A védelmi szempontból releváns ellenőrzési nyomvonal követése érdekében az ACC3 adatbázist tart fenn, melyben minden olyan jogalanyról és személyről, akitől közvetlenül fogad árut vagy postai küldeményt, megtalálhatók legalább a következő információk:

az érintett jogalany státusa (meghatalmazott ügynök vagy ismert szállító)

a vállalat adatai, beleértve hiteles üzleti címét is;

a tevékenység jellege, kivéve az üzleti szempontból érzékeny információkat;

elérhetőségek, beleértve a védelemért felelős személy(ek) elérhetőségét is;

cégjegyzékszám, ha van;

Amikor az ACC3 árut vagy postai küldeményt kap, ellenőrzi az adatbázist, és megnézi, hogy az adott jogalany szerepel-e benne. Ha egy jogalany nem szerepel az adatbázisban, az általa szállított árut vagy postai küldeményt a berakodást megelőzően át kell vizsgálni.

Hivatkozás: 6.8.4.1. és 6.8.4.3. pontok

6.1.

A légi fuvarozó tart fenn olyan adatbázist, amely tartalmazza a következők fenti adatait:

uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött meghatalmazott ügynökök;

uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött ismert szállítók;

meghatalmazott ügynökök listás szállítói (önkéntes alapon)?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse azt.

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

6.2.

A légi árut és légipostai küldeményeket fogadó személyzet rendelkezik kényelmes hozzáféréssel az adatbázishoz?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan?

 

6.3.

Az adatbázist rendszeresen frissítik annak érdekében, hogy a légi árut és légipostai küldeményt fogadó személyzet megbízható adatokhoz jusson?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

6.4.

Következtetés: Tart fenn a légi fuvarozó olyan adatbázist, amely biztosítja azon jogalanyokkal való kapcsolatának teljes átláthatóságát, amelyektől közvetlenül kap az EU/EGT területére továbbítandó (átvizsgált vagy védelmi ellenőrzés alá vont) árut és postai küldeményt?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A légi fuvarozó észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

7. RÉSZ

Átvizsgálás

Célkitűzés: Ha az ACC3 uniós légiközlekedés-védelmi szempontból nem ellenőrzött jogalanytól származó árut vagy postai küldeményt fogad, vagy az átvett áru az átvizsgálást követően nem volt védve a jogosulatlan beavatkozással szemben, az ACC3 biztosítja, hogy a kérdéses légi árut vagy légipostai küldeményt egy légi járműre való berakodás előtt átvizsgálják. Az ACC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárással, amely biztosítja, hogy az EU/EGT területére szállítandó, egy uniós repülőtéren átrakandó, tranzitként kezelendő vagy kirakandó légi árut és légipostai küldeményt az uniós szabályozás szerinti eszközökkel vagy módszerekkel olyan színvonalon átvizsgálják, amely ésszerűen biztosítja, hogy a szállítmányban ne lehessen tiltott tárgy.

Ha az ACC3 nem maga vizsgálja át a légi árut vagy légipostai küldeményt, biztosítania kell, hogy a megfelelő átvizsgálás elvégzésére az uniós követelményekkel összhangban kerüljön sor. Az átvizsgálási eljárásoknak magukban kell foglalniuk az átrakandó vagy tranzitáru és postai küldemény megfelelő kezelését.

Abban az esetben, ha a légi áru vagy a légipostai küldemény a harmadik országbeli felelős hatóság által vagy nevében kerül átvizsgálásra, a szóban forgó légi árut vagy légipostai küldeményt a jogalanytól átvevő ACC3 nyilatkozik erről a tényről védelmi programjában, és megjelöli azt a módot, amely az átvizsgálás megfelelőségét biztosítja.

Hivatkozás: 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3. pontok

7.1.

Az átvizsgálást a légi fuvarozó vagy annak nevében a védelmi programjában szereplő valamely jogalany végzi?

Ha IGEN, részletezze.

Adott esetben adjon meg adatokat a légi fuvarozó védelmi programjában szereplő jogalany(ok)ról:

név

cím az adott helyszínen

adott esetben AEO-státus

 

Ha NEM, a légi fuvarozó védelmi programjában nem szereplő mely jogalanyok végeznek átvizsgálást a légi fuvarozó által az EU/EGT területére szállított légi áru vagy postai küldemény tekintetében?

Adja meg e jogalanyok jellegét és egyéb adatait:

magántulajdonú árukezelő vállalat

államilag szabályozott vállalat

állami átvizsgáló intézmény vagy szerv

egyéb.

 

7.2.

Milyen módszereket alkalmaznak a légi áru és a légipostai küldemények átvizsgálására?

Adja meg, ismertetve a légi áru és a légipostai küldemények átvizsgálására használt berendezések adatait (pl. gyártó, típus, szoftververzió, szabvány, sorozatszám stb.) az összes alkalmazott módszer tekintetében.

 

7.3.

Az alkalmazott berendezések vagy módszerek (pl. robbanóanyag-kereső kutyák) szerepelnek a legújabb EU, ECAC vagy TSA megfelelési listán?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a részleteket.

 

Ha NEM, adjon meg részletes adatokat a berendezés jóváhagyásáról, annak időpontjáról, valamint a berendezés uniós szabványoknak való megfeleléséről.

 

7.4.

A berendezést a gyártó által megadott üzemeltetési útmutatónak (CONOPS) megfelelően használják, és rendszeresen tesztelik, illetve karbantartják?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan?

 

7.5.

Az átvizsgáláskor figyelembe veszik a szállítmány jellegét?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, írja le, miként gondoskodnak arról, hogy a választott átvizsgálási módszer alkalmazásának színvonala ésszerűen biztosítsa, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy.

 

7.6.

Van-e olyan folyamat, amely azt biztosítja, hogy az átvizsgáló berendezés riasztásának oka megállapításra kerüljön?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a riasztások okának megállapítására és a tiltott tárgyak hiányának biztosítására szolgáló eljárást.

 

Ha NEM, mi történik a továbbiakban a szállítmánnyal?

 

7.7.

Vannak a védelmi átvizsgálás alól mentességet élvező szállítmányok?

IGEN vagy NEM

 

7.8.

Vannak az uniós listának nem megfelelő mentességek?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse részletesen.

 

7.9.

Az átvizsgálási területre való bejutást ellenőrizik-e annak biztosítása érdekében, hogy oda csak az engedéllyel rendelkező, képzett személyzet léphessen be?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

7.10.

Rendelkezésre áll működő minőség-ellenőrzési és/vagy vizsgálati rendszer?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

7.11.

Következtetés: A légi árut/légipostai küldeményeket az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet 6.2.1. pontjában felsorolt eszközök vagy módszerek valamelyikével átvizsgálják olyan színvonalon, ami ésszerűen biztosítja, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A légi fuvarozó észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

8. RÉSZ

Magas kockázatú áru és postai küldemény

Célkitűzés: Az EU által magas kockázatúként azonosított helyről származó vagy ott átrakandó szállítmányt, továbbá az olyan szállítmányt, amely jelentős mértékű megbontás jeleit mutatja, magas kockázatú árunak és postai küldeménynek tekintsék. Az ilyen szállítmányt különleges előírásoknak megfelelően kell átvizsgálni. A magas kockázatú származási helyeket és az átvizsgálási utasításokat az ACC3-at kijelölő EU/EGT-beli felelős hatóság határozza meg. Az ACC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárással, amely biztosítja, hogy az EU/EGT területére érkező magas kockázatú áru és postai küldemény azonosításra, valamint az uniós szabályozásnak megfelelő ellenőrzésre kerüljön.

Annak érdekében, hogy hozzájusson a magas kockázatú származási helyekkel kapcsolatos legfrissebb információkhoz, az ACC3-nak kapcsolatban kell állnia azon EU/EGT-repülőterek felelős hatóságával, ahová árut szállít.

Az ACC3 azonos intézkedéseket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a magas kockázatú árut és postai küldeményt egy másik légi fuvarozótól vagy egy másik szállítási móddal kapja-e.

Hivatkozás: 6.7. és 6.8.3.4. pontok.

Megjegyzés: Az EU/EGT területére való szállításra engedélyezett magas kockázatú árut és postai küldeményt a védelmi státust jelző „SHR” jelöléssel kell ellátni, ami azt jelenti, hogy az adott áru és postai küldemény szállítása a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartása mellett utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön egyaránt biztonságos.

8.1.

A légi fuvarozó védelmi ellenőrzésért felelős személyzetének van tudomása arról, hogy mely légi áru és légipostai küldemény kezelendő magas kockázatú áruként és postai küldeményként?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

8.2.

Rendelkezik a légi fuvarozó olyan eljárásokkal, amelyek segítségével azonosítható a magas kockázatú áru és postai küldemény?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

8.3.

A magas kockázatú áru és postai küldemény átvizsgálása az ilyen szállítmányokra vonatkozó uniós szabályozásnak megfelelően történik?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, mutassa be az alkalmazott eljárásokat.

 

8.4.

Az átvizsgálást követően a légi fuvarozó kiegészíti a szállítmányt kísérő dokumentációt az SHR védelmi státusra vonatkozó nyilatkozattal?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, miként és mely dokumentumban rögzítik a védelmi státust.

 

8.5.

Következtetés: A légi fuvarozó által alkalmazott eljárás releváns és elégséges annak biztosítására, hogy a berakodást megelőzően minden magas kockázatú áru és postai küldemény megfelelő kezelésen essen át?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A légi fuvarozó észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

9. RÉSZ

Fizikai védelem

Célkitűzés: Az ACC3 rendelkezzen eljárással annak biztosítására, hogy az EU/EGT területére szállítandó áru és légipostai küldemény védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással szemben attól a ponttól, ahol átvizsgálják vagy egyéb védelmi ellenőrzés alá vonják, vagy attól a ponttól, ahol – az átvizsgálást vagy egyéb védelmi ellenőrzést követően – átvételre kerül, addig a pontig, ahol berakodják.

A védelem különböző módokon biztosítható, például fizikai elkülönítéssel (akadály, zárt tároló helyiség stb.), személyi felügyelettel (őrjárat, kiképzett személyzet stb.) vagy technikai felügyelettel (videokamerás megfigyelőrendszer, behatolás elleni riasztóberendezés stb.).

Az EU/EGT területére szállítandó, védelem alatt álló légi árut és postai küldeményt külön kell választani a nem védett árutól és postai küldeménytől.

Hivatkozás: 6.8.3. pont.

9.1.

A védelem alatt álló légi áru és légipostai küldemény védelmét a légi fuvarozó vagy annak nevében a védelmi programjában szereplő valamely jogalany biztosítja?

Ha IGEN, ismertesse a részleteket.

 

Ha NEM, a légi fuvarozó védelmi programjában nem szereplő mely jogalanyok biztosítják a védelem alatt álló áru és postai küldemény védelmét a légi fuvarozó által az EU/EGT területére szállított légi áru vagy postai küldemény tekintetében?

Adja meg e jogalanyok jellegét és egyéb adatait:

magántulajdonú árukezelő vállalat

államilag szabályozott vállalat

állami átvizsgáló intézmény vagy szerv

egyéb.

 

9.2.

Az átvizsgálási eljárás közbeni megbontás megakadályozására alkalmaznak védelmi ellenőrzéseket és védelmet?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

9.3.

Alkalmaznak eljárásokat annak biztosítására, hogy a védelmi ellenőrzések alá vont, az EU/EGT területére szállítandó légi áru és légipostai küldemény az ellenőrzést követően a berakodásig védve legyen a jogosulatlan beavatkozással szemben?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, miként védik.

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

9.4.

Következtetés: A szállítmányok védelme megfelelően biztosítja a jogosulatlan hozzáférés megakadályozását?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A légi fuvarozó észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

10. RÉSZ

Kísérő okmányok

Célkitűzés: Az ACC3 gondoskodjon arról, hogy:

1.

a szállítmány védelmi státusa fel legyen tüntetve a szállítmányt kísérő okmányon: vagy a légi fuvarlevélen, az azzal egyenértékű postai dokumentáción vagy egy külön nyilatkozaton, amely lehet elektronikus vagy írásos; valamint

2.

az egyedi alfanumerikus azonosító – elektronikus vagy írott formában – fel legyen tüntetve a szállítmányokat kísérő dokumentáción.

Hivatkozás: 6.3.2.6. d), 6.8.3.4. és 6.8.3.5. pontok.

Megjegyzés: A szállítmány védelmi státusaként az alábbi jelölések tüntethetők fel:

—   „SPX”: biztonságosan szállítható utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön, vagy

—   „SCO”: kizárólag teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön szállítható biztonságosan, vagy

—   „SHR”: a magas kockázatra vonatkozó követelmények betartása mellett biztonságosan szállítható utasszállító, teherszállító és postai küldeményeket szállító légi járművön;

Meghatalmazott ügynök hiányában a védelmi státusra vonatkozó nyilatkozatot az ACC3 vagy az ACC3-rendszer alól mentesülő harmadik ország területéről érkező légi fuvarozó adhatja ki.

10.1.

Kíséri a szállítmányt az előző és a jelenlegi védelmi ellenőrzést megerősítő dokumentáció?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a dokumentáció tartalmát.

 

Ha NEM, ismertesse, hogy a légi fuvarozó mi alapján és hogyan kezeli a légi járműbe rakodott árut és postai küldeményt „védelem alatt álló”-ként.

 

10.2.

Az okmányok tartalmazzák a légi fuvarozó, mint ACC3 egyedi alfanumerikus azonosítóját?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

10.3.

Az okmányokon fel van tüntetve a szállítmány védelmi státusa és e státus elnyerésének módja?

IGEN vagy NEM

 

10.4.

Következtetés: A dokumentációs eljárás elégséges annak biztosításához, hogy az áruk és postai küldemények megfelelő, a védelmi státust helyesen feltüntető kísérő dokumentációval legyenek ellátva?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A légi fuvarozó észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

11. RÉSZ

Megfelelés

Célkitűzés: Az ellenőrzőlista előző tíz pontjának értékelése után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy helyszíni szemléjének eredménye összhangban van-e a légi fuvarozó védelmi programjának azon részével, amely az EU/EGT területére szállítandó légi árura/légipostai küldeményre vonatkozó intézkedéseket írja le, és hogy a védelmi ellenőrzés megfelelő mértékben valósítja-e meg ezen ellenőrzőlista céljait.

A következtetés levonása érdekében az alábbi négy fő esetet kell megkülönböztetni:

1.

a légi fuvarozó védelmi programja megfelel az (EU) 2015/1998 rendelet melléklete 6-G. függelékének, és a helyszíni szemle során megerősítést nyert, hogy az ellenőrzőlista céljai megvalósulnak; illetve

2.

a légi fuvarozó védelmi programja megfelel az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 6-G. függelékének, de a helyszíni szemle során megerősítést nyert, hogy az ellenőrzőlista céljai nem valósulnak meg; illetve

3.

a légi fuvarozó védelmi programja nem felel meg az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 6-G. függelékének, de a helyszíni szemle során megerősítést nyert, hogy az ellenőrzőlista céljai megvalósulnak; illetve

4.

a légi fuvarozó védelmi programja nem felel meg az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet melléklete 6-G. függelékének, és a helyszíni szemle során megerősítést nyert, hogy az ellenőrzőlista céljai nem valósulnak meg.

11.1.

Általános következtetés: Tüntesse fel, melyik fenti eset jellemzi legjobban a megvizsgált helyzetet.

1., 2., 3.vagy 4.

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

A légi fuvarozó észrevételei

 

Az ellenőr neve:

Dátum:

Aláírás:


(1)  Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

(2)  Ezen az ellenőrzőlistán az EU/EGT területére irányuló légi áruk/légipostai küldemények/légi járművek alatt az EU, valamint Izland, Norvégia és Svájc területére irányuló légi áruk/légipostai küldemények/légi járművek értendők.


MELLÉKLET

Az ellenőrzés során meglátogatott és meghallgatott személyek és jogalanyok listája

Tüntesse fel a jogalany nevét, a kapcsolattartó személy nevét és a látogatás, illetve a meghallgatás időpontját.

A jogalany neve

A kapcsolattartó személy neve

A látogatás/meghallgatás időpontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-C4. FÜGGELÉK

ELLENŐRZŐLISTA UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT, HARMADIK ORSZÁGBELI ISMERT SZÁLLÍTÓK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

A harmadik országbeli jogalanyok választhatják azt a lehetőséget, hogy az ACC3-ak (harmadik ország repülőteréről az Unió területére légi árut vagy légipostai küldeményt fuvarozók) védett szállítási láncának tagjaivá válnak, amennyiben kérelmezik uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállítóként (KC3) való kijelölésüket. A KC3 olyan, árukezeléssel foglalkozó harmadik országbeli jogalany, amelyet uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés keretében ellenőriztek és ekként jóváhagytak.

A KC3 biztosítja, hogy az Unióba (1) irányuló szállítmányok tekintetében védelmi ellenőrzésekre került sor, és azt követően a szállítmányok egy ACC3-nak vagy egy uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynöknek (RA3) való átadásig a jogosulatlan beavatkozást megakadályozó védelem alatt álltak.

Az Unióba, illetve Izlandra, Norvégiába és Svájcba irányuló légi áruk és postai küldemények szállításának előfeltételeit az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet írja elő.

Az ellenőrzőlista az az eszköz, amely alapján az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr értékeli az EU/EGT területére irányuló áruk és postai küldemények (2) tekintetében a KC3-ként való kijelölésért folyamodó jogalany által vagy annak felelősségére fenntartott védelem szintjét. Az ellenőrzőlista kizárólag az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6.8.4.1.b) pontjában meghatározott esetekben alkalmazandó. Az említett melléklet 6.8.4.1.a) pontjában meghatározott esetekben az ACC3-ellenőrzőlistát kell alkalmazni.

Ha az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr megállapítja, hogy a jogalany sikeresen teljesítette az ezen ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor az ellenőrzött jogalany részére ellenőrzési jelentést kell átadni. Az ellenőrzési jelentésben rögzíteni kell, hogy a jogalany kijelölt, uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállító (KC3). A KC3 a jelentést bármely ACC3-mal és bármely RA3-mal folytatott üzleti kapcsolatában felhasználhatja. Az ellenőrzési jelentés szerves részét alkotják legalább a következő elemek:

a)

az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által kitöltött és aláírt, esetleg az ellenőrzött jogalany észrevételeit tartalmazó ellenőrzőlista (az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6-C4. függeléke);

b)

az ellenőrzött jogalany által aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozat (az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 6-H3. függeléke); valamint

c)

az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr által aláírt, az ellenőrzött jogalanyra vonatkozó függetlenségi nyilatkozat (az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet mellékletének 11-A. függeléke).

Az ellenőrzési jelentés teljességét az oldalszámozás, az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés dátuma, valamint az ellenőr és az ellenőrzött jogalany minden egyes oldalon szereplő aláírása bizonyítja. Alapértelmezett esetben az ellenőrzési jelentést angol nyelven kell megírni.

Az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelet követelményei alapján nem értékelhető részek tekintetében az értékelés alapját az ICAO-egyezmény 17. függelékében meghatározott szabványok és ajánlott gyakorlatok, valamint a polgári légi közlekedés elleni jogellenes cselekmények megakadályozásáról szóló ICAO légiközlekedés-védelmi kézikönyvben (Doc 8973-Restricted) található útmutatók jelentik.

Ha az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr azt állapítja meg, hogy a jogalany nem teljesítette az ezen ellenőrzőlista szerinti célokat, akkor a hiányosságokat rögzítő kitöltött ellenőrzőlista másodpéldányát a jogalany rendelkezésére bocsátja.

A kitöltéssel kapcsolatos megjegyzések:

1.

Az ellenőrzőlista valamennyi részét ki kell tölteni. Ha nem áll rendelkezésre az adott információ, azt indokolni kell.

2.

Az egyes részek után az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrnek következtetést kell levonnia arra nézve, hogy az adott részre vonatkozó követelmények teljesülnek-e, illetve milyen mértékben teljesülnek.

1. RÉSZ

Szervezeti felépítés és felelősségi körök

1.1.

Az ellenőrzés dátuma

pontos dátumot adjon meg, pl. 2012.10.1. és 2012.10.2. között

nn/hh/ÉÉÉÉ

 

1.2.

Az előző ellenőrzés dátuma, ha volt

nn/hh/ÉÉÉÉ

 

A KC3-nak előzőleg kiadott nyilvántartási szám, ha rendelkezésre áll

 

AEO-tanúsítvány/C-TPAT-státus/egyéb tanúsítványok, ha vannak

 

1.3.

A légiközlekedés-védelmi ellenőr adatai

Név

 

Vállalat/szervezet/hatóság

 

Egyedi alfanumerikus azonosító (UAI)

 

E-mail cím

 

Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)

 

1.4.

A jogalany neve

Név

 

A vállalat azonosítója (pl. cégjegyzékszám, ha rendelkezésre áll)

 

Házszám/egység/épület

 

Utca

 

Város

 

Irányítószám

 

Szövetségi állam (ha releváns)

 

Ország

 

Postafiókszám, ha van

 

1.5.

A szervezet székhelye (ha eltér az ellenőrizendő telephelytől)

Házszám/egység/épület

 

Utca

 

Város

 

Irányítószám

 

Szövetségi állam (ha releváns)

 

Ország

 

Postafiókszám, ha van

 

1.6.

Az üzleti vállalkozás jellege – a telephelyen kezelt áruk jellege

Adja meg a vállalkozás jellegét és a telephelyen kezelt áruk jellegét.

 

1.7.

A kérelmező által végzett tevékenység:

a)

gyártás/előállítás

b)

csomagolás

c)

tárolás

d)

feladás

e)

egyéb, méghozzá:

 

1.8.

A telephelyen dolgozó munkavállalók hozzávetőleges létszáma

(szám)

 

1.9.

A harmadik országbeli légi áru/légipostai küldemények védelméért felelős személy neve és beosztása

Név

 

Beosztás

 

E-mail cím

 

Telefonszám (a nemzetközi hívószámmal együtt)

 

2. RÉSZ

Az uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállító szervezete és feladatai

Célkitűzés: Védelmi ellenőrzés nélkül se légi áru, se légipostai küldemény ne kerüljön az EU/EGT területére. Valamely KC3 által egy ACC3-nak vagy RA3-nak szállított áru vagy postai küldemény csak akkor tekinthető védelem alatt álló árunak vagy postai küldeménynek, ha a KC3 elvégezte az említett védelmi ellenőrzést. A védelmi ellenőrzésre vonatkozó részletes előírásokat ezen ellenőrzőlista alábbi részei tartalmazzák.

A KC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárással, amely biztosítja, hogy megfelelő védelmi ellenőrzésekre kerüljön sor valamennyi, az EU/EGT területére szállítandó áru vagy postai küldemény tekintetében, és hogy a védelem alatt álló áru vagy postai küldemény védelem alatt álljon az ACC3-nak vagy az RA3-nak való átadásig. A védelmi ellenőrzés olyan intézkedéseket foglal magában, amelyekkel ésszerűen biztosítani lehet, hogy a szállítmányban ne lehessen elrejtve tiltott tárgy.

Hivatkozás: 6.8.3. pont.

2.1.

Rendelkezik a jogalany védelmi programmal?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, ugorjon a 2.5. ponthoz.

 

2.2.

A jogalany védelmi programja

Dátum – adja meg a pontos dátumot nn/hh/ÉÉÉÉ formátumban

 

Verzió

 

A programot korábban beterjesztették a jogalany állama szerinti felelős hatósághoz, illetve ez utóbbi azt jóváhagyta? Ha IGEN, ismertesse az eljárást.

 

2.3.

A védelmi program kellő mértékben lefedi az ellenőrzőlistában szereplő elemeket (4–9. rész)?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, adjon részletes indoklást.

 

2.4.

A védelmi program meggyőző, alapos és teljes?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

2.5.

Rendelkezik a jogalany eljárással annak biztosítására, hogy megfelelő védelmi ellenőrzésekre kerüljön sor az EU/EGT területére irányuló áru vagy postai küldemény tekintetében azelőtt, hogy azt átadnák egy ACC3-nak vagy egy RA3-nak?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

2.6.

A jogalany rendelkezik olyan irányítási rendszerrel (pl. eszközök, utasítások stb.), amely biztosítja, hogy az előírt védelmi ellenőrzések végrehajtásra kerüljenek?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse az irányítási rendszert, illetve adja meg, hogy azt a felelős hatóság vagy más jogalany jóváhagyta, ellenőrizte vagy maga bocsátotta rendelkezésre.

 

Ha NEM, ismertesse, miként biztosítja a jogalany a védelmi ellenőrzések előírt módon való végzését.

 

2.7.

Következtetések és általános észrevételek az eljárás megbízhatóságára, meggyőző voltára és alaposságára vonatkozóan.

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

3. RÉSZ

Azonosítható légi áru/légipostai küldemény

Célkitűzés: Megállapítani azt a pontot (vagy helyet), ahol az áru/postai küldemény légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá válik.

3.1.

A gyártás/előállítás, csomagolás, tárolás, válogatás, feladás és az egyéb vonatkozó területek megvizsgálása révén meg kell határozni, hogy hol és miként válik egy szállítmány az EU/EGT területére szállítandó légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá.

Ismertesse

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

Az 6–9. részben részletes tájékoztatást kell adni az azonosítható légi árunak/légipostai küldeménynek a jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelméről.

4. RÉSZ

A személyzet tagjainak felvétele és képzése

Célkitűzés: Az előírt védelmi ellenőrzések végrehajtásának biztosítása érdekében a KC3 felelős és hozzáértő személyzetet jelöljön ki a légi áru/légipostai küldemények védelmével kapcsolatos feladatok ellátására. Az azonosítható légi áruhoz hozzáféréssel rendelkező személyzetnek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges szakértelemmel, illetve megfelelően képzettnek kell lennie.

E cél elérése érdekében a KC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárással, amely biztosítja, hogy a védelmi ellenőrzések hatálya alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez közvetlenül és kíséret nélkül hozzáférő személyzet valamennyi tagja:

a)

kezdetben, majd rendszeres időközönként foglalkoztatás előtti ellenőrzésen és/vagy háttérellenőrzésen essen át, amely összhangban áll legalább az ellenőrzött KC3-telephely helyi hatóságának követelményeivel; valamint

b)

kezdetben, majd rendszeres időközönként védelmi képzésben részesüljön, hogy tisztában legyen az ellenőrzött KC3-telephely helyi hatóságának követelményeivel összhangban álló feladataival.

Megjegyzés:

A háttérellenőrzés egy személy személyazonosságának és korábbi tapasztalatainak vizsgálatát jelenti, ideértve – ha ez jogilag lehetséges – bűnügyi előéletének ellenőrzését is a védelmi ellenőrzésre való alkalmasság és/vagy a szigorított védelmi területekre kíséret nélküli belépésre való jogosultság megállapításának részeként (az ICAO-egyezmény 17. függelékében szereplő definíció).

A foglalkoztatás előtti ellenőrzés során okirati bizonyítékok alapján meg kell állapítani a személy személyazonosságát, munkahelyeit, tanulmányait és az ezek közötti inaktív időszakokat legalább a megelőző öt évre vonatkozóan, majd aláírt nyilatkozatot kell vele íratni, amelyben valamennyi lakóhelye tekintetében részletezi bűnügyi előéletét legalább a megelőző öt évre vonatkozóan (uniós definíció).

Hivatkozás: 6.8.3.1. pont

4.1.

Van-e olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a védelem alatt álló légi áruhoz/légipostai küldeményhez hozzáférő teljes személyzet foglalkoztatás előtti ellenőrzésen essen át, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés kiterjed, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.

 

4.2.

Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?

háttérellenőrzés

a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés

a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése

meghallgatások

egyéb (adja meg)

Ismertesse az egyes elemeket, adja meg, hogy ezeket mely jogalany végzi, és adott esetben azt is, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.

 

4.3.

Van olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a helyszíni védelmi ellenőrzések végrehajtásáért és felügyeletéért felelős személy foglalkoztatás előtti ellenőrzésen essen át, amely során értékelésre kerül háttere és hozzáértése?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, adja meg azon évek számát, amelyekre a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés kiterjed, és tüntesse fel, hogy az ellenőrzést mely jogalany végzi.

 

4.4.

Tartalmazza az eljárás az alábbiakat?

háttérellenőrzés

a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés

a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzése

meghallgatások

egyéb (adja meg)

Ismertesse az egyes elemeket, adja meg, hogy ezeket mely jogalany végzi, és adott esetben azt is, hogy visszamenőleg mennyi időre terjednek ki.

 

4.5.

Az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményhez hozzáférő személyzet részesül védelmi képzésben azelőtt, hogy az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményhez hozzáférést kapna?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.

 

4.6.

A 4.5. pont szerinti személyzet részesül szinten tartó képzésben?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse a képzés elemeit és időtartamát.

 

4.7.

Következtetés: A személyzet felvételére és képzésére vonatkozó intézkedések biztosítják, hogy az EU/EGT területére szállítandó, azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez hozzáférő személyzet valamennyi tagja megfelelő módon kerüljön felvételre és olyan szintű képzésben részesüljön, amely kellően biztosítja, hogy tisztában legyen védelmi feladataival?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

5. RÉSZ

Fizikai védelem

Célkitűzés: A KC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy az EU/EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru és/vagy légipostai küldemény védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez védelmet, akkor nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak ismertetnie kell, miként állnak védelem alatt létesítményei és telephelyei, és bizonyítania kell, hogy ezeknél megfelelő belépés-ellenőrzési eljárásokat léptetett életbe. Alapvető fontosságú, hogy az azonosítható légi áru/légipostai küldemények kezelésére és tárolására szolgáló területhez való hozzáférés ellenőrzött legyen. Az EU/EGT területére irányuló légi áruhoz/légipostai küldeményekhez vezető összes ajtót, ablakot és egyéb hozzáférési pontot védeni kell, illetve azoknál ellenőrizni kell a belépést.

A fizikai védelem többek között az alábbiakkal biztosítható:

fizikai akadályok, például kerítés vagy egyéb,

riasztóberendezéseket és/vagy videokamerás megfigyelőrendszereket alkalmazó technológiák,

személyi védelem, például megfigyeléssel megbízott személyzet.

Hivatkozás: 6.8.3.1. pont

5.1.

Az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez vezető valamennyi hozzáférési ponton ellenőrzik a belépést, és a bejutás csak az arra jogosultak számára lehetséges?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést? Fejtse ki és ismertesse. Többféle válasz is lehetséges.

védelmi személyzettel

egyéb személyzettel

a területre való belépési jogosultságot kézi úton ellenőrzik

elektronikus beléptető rendszert alkalmaznak

vagy egyéb, méghozzá:

 

Ha IGEN, miként bizonyosodnak meg arról, hogy valaki jogosult-e belépni? Fejtse ki és ismertesse. Többféle válasz is lehetséges.

vállalati személyzeti igazolvány révén

egyéb azonosító okmány (például útlevél vagy vezetői engedély) révén

a (védelmi) személyzet listát vezet a jogosultsággal rendelkező személyekről

elektronikus (pl. chipkártyás) beléptető rendszer alkalmazásával

a kulcsokat vagy a belépési kódokat kizárólag a hozzáférésre jogosult személyzetnek adják ki

vagy egyéb, méghozzá:

 

5.2.

Az azonosítható légi áruhoz/légipostai küldeményekhez vezető valamennyi hozzáférési pont védelem alatt áll? Ide sorolandók azok a hozzáférési pontok is, amelyek nincsenek folyamatosan használatban, illetve rendes körülmények között nem belépésre szolgálnak (pl. ablakok).

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan biztosítják a védelmet? Fejtse ki és ismertesse. Többféle válasz is lehetséges.

védelmi személyzettel

egyszerre csak egy személy belépését lehetővé tévő elektronikus rendszerrel;

fizikai akadállyal, pl. redőnnyel vagy zárral

videokamerás megfigyelőrendszerrel

behatolásjelző rendszerrel

 

5.3.

Vannak további intézkedések a telephely általános védelmének fokozására?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse ezeket.

Kerítés vagy egyéb akadály

videokamerás megfigyelőrendszer

behatolásjelző rendszer

megfigyelés és őrjárat

vagy egyéb, méghozzá:

 

5.4.

4.4. Az épület stabil szerkezetű?

IGEN vagy NEM

 

5.5.

Következtetés: A szervezet által hozott intézkedések elégségesek ahhoz, hogy megakadályozzák a létesítmény és a helyiségek azon részeihez való jogosulatlan hozzáférést, ahol az EU/EGT területére szállítandó, azonosítható légi árut/légipostai küldeményeket kezelik vagy tárolják?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

6. RÉSZ

Gyártás/Előállítás

Célkitűzés: A KC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy az EU/EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru és/vagy légipostai küldemény védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben a gyártási/előállítási folyamat során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez védelmet, akkor nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak bizonyítania kell, hogy a gyártási területre való belépést ellenőrzik, és a gyártási/előállítási folyamatot felügyelik. Amennyiben a termék a gyártás előállítás folyamán válik az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá, akkor a jogalanynak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket hozott a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a gyártási/előállítási folyamat során az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

6.1.

A gyártási/előállítási területre való belépés csak az arra jogosult személyek számára lehetséges?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést, és miként korlátozzák annak lehetőségét csak az arra jogosult személyekre?

 

6.2.

A gyártási/előállítási folyamat felügyelet alatt áll?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, miként felügyelik.

 

6.3.

A gyártási/előállítási szakaszban alkalmaznak a megbontás megelőzésére szolgáló ellenőrzéseket?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse.

 

6.4.

Következtetés: A jogalany által hozott intézkedések elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák az EU/EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a gyártás/előállítás során?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

7. RÉSZ

Csomagolás

Célkitűzés: A KC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy az EU/EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru és/vagy légipostai küldemény védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben a csomagolási folyamat során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez védelmet, akkor nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak bizonyítania kell, hogy a csomagoló területre való belépést ellenőrzik, és a csomagolási folyamatot felügyelik. Amennyiben a termék a csomagolás folyamán válik az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá, akkor a jogalanynak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket hozott a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére. A csomagolás előtt minden készterméket ellenőrizni kell.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a csomagolási folyamat során az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

7.1.

A csomagoló területre való belépés csak az arra jogosult személyek számára lehetséges?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést, és miként korlátozzák annak lehetőségét csak az arra jogosult személyekre?

 

7.2.

A csomagolási folyamatot felügyelik?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, miként felügyelik.

 

7.3.

A csomagolási szakaszban alkalmaznak a megbontás megelőzésére szolgáló ellenőrzéseket?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse ezeket.

 

7.4.

Ismertesse a kész külső csomagolást:

a)

A csomagolás erős?

IGEN vagy NEM

 

Fejtse ki.

 

b)

A kész külső csomagoláson láthatóvá válik a jogosulatlan megbontás?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse milyen eljárással biztosították, hogy a csomagoláson láthatóvá váljon a jogosulatlan megbontás (pl. számozott zárjel, speciális bélyegző vagy biztonsági szalag stb.).

 

Ha NEM, ismertesse, milyen intézkedésekkel biztosítják a szállítmányok sértetlenségét.

 

7.5.

Következtetés: A jogalany által hozott intézkedések elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák az EU/EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a csomagolás során?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

8. RÉSZ

Tárolás

Célkitűzés: A KC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy az EU/EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru és/vagy légipostai küldemény védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben a tárolás során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez védelmet, akkor nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak bizonyítania kell, hogy a tárolóterületre való belépést ellenőrzik. Amennyiben a termék a tárolás folyamán válik az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá, akkor a jogalanynak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket hozott a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a tárolás során az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

8.1.

A tárolóterületre való belépés csak az arra jogosult személyek számára lehetséges?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést, és miként korlátozzák annak lehetőségét csak az arra jogosult személyekre?

 

8.2.

A kész és csomagolt légi árut/légipostai küldeményt a jogosulatlan beavatkozás szempontjából védett és ellenőrzött körülmények között tárolják?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse ezeket.

 

Ha NEM, ismertesse, hogy a jogalany miként biztosítja, hogy a kész és csomagolt légi áru/légipostai küldemény védett legyen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben?

 

8.3.

Következtetés: A jogalany által hozott intézkedések elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák az EU/EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a tárolás során?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

9. RÉSZ

Feladás

Célkitűzés: A KC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy az EU/EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru és/vagy légipostai küldemény védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben a feladási folyamat során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez védelmet, akkor nem továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A jogalanynak bizonyítania kell, hogy a feladási területre való belépést ellenőrzi. Amennyiben a termék a feladás folyamán válik az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosíthatóvá, akkor a jogalanynak bizonyítania kell, hogy intézkedéseket hozott a légi árunak/légipostai küldeményeknek az e szakaszban történő jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmére.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a feladás során az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

9.1.

A feladási területre való belépés csak az arra jogosult személyek számára lehetséges?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, miként ellenőrzik a belépést, és miként korlátozzák annak lehetőségét csak az arra jogosult személyekre?

 

9.2.

Ki jogosult a feladási területre való belépésre? Többféle válasz is lehetséges.

a jogalany alkalmazottai

gépjárművezetők

látogatók

alvállalkozók

egyéb (adja meg)

 

9.3.

A feladási folyamatot felügyelik?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse, miként felügyelik.

 

9.4.

A feladási területen alkalmaznak a jogosulatlan megbontás megelőzésére szolgáló ellenőrzéseket?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ismertesse ezeket.

 

9.5.

Következtetés: A jogalany által hozott intézkedések elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák az EU/EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru/légipostai küldemények jogosulatlan beavatkozás vagy megbontás elleni védelmét a feladás során?

IGEN vagy NEM

 

Ha NEM, indokolja meg.

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

10. RÉSZ

Más eredetű szállítmányok

Célkitűzés: A KC3-nak eljárásokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a nem tőle származó áru vagy postai küldemény ne legyen továbbítható egy ACC3-nak vagy RA3-nak védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A KC3 a nem tőle származó szállítmányt a következő feltételekkel adhatja át egy RA3-nak vagy egy ACC3-nak:

a)

a szállítmány elkülönül attól a szállítmánytól, amely tőle származik; valamint

b)

a szállítmányon vagy a szállítmányt kísérő okmányon a származás egyértelműen meg van jelölve.

A légi járműbe való berakodást megelőzően valamennyi ilyen szállítmányt át kell vizsgálnia egy RA3-nak vagy egy ACC3-nak.

10.1.

A jogalany átvesz más jogalanyoktól olyan árukat és postai küldeményeket, amelyeket légi úton kívánnak szállítani?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, ezeket a szállítmányokat miként különítik el a vállalat saját áruitól vagy postai küldeményeitől, és miként azonosítják a meghatalmazott ügynök/fuvarozó számára?

 

A jogalany észrevételei

 

Az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőr észrevételei

 

11. RÉSZ

Szállítás

Célkitűzés: A KC3-nak rendelkeznie kell olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy az EU/EGT területére szállítandó, azonosítható légi áru és/vagy légipostai küldemény védelmet élvezzen a jogosulatlan beavatkozással és/vagy megbontással szemben a szállítás során. Ha az ilyen áru vagy postai küldemény nem élvez védelmet, azt egy ACC3 vagy RA3 nem veheti át védelem alatt álló áruként vagy postai küldeményként.

A szállítás során a védelem alatt álló szállítmányok védelméért a KC3 felel. Így van ez abban az esetben is, ha a szállítást a KC3 nevében egy másik jogalany, például egy szállítmányozó végzi. Azonban nem felelős a KC3, ha a szállítmány szállítása egy ACC3 vagy egy RA3 felelősségére történik.

Ezeket a kérdéseket abban az esetben kell megválaszolni, ha a termék a szállítás során az EU/EGT területére irányuló légi áruként/légipostai küldeményként azonosítható.

11.1.

Hogyan jut el az áru/postai küldemény az ACC3-hoz/a másik RA3-hoz?

a)

Az ellenőrzött jogalany maga szállítja?

IGEN vagy NEM

 

b)

Egy ACC3/RA3 szállítja?

IGEN vagy NEM

 

c)

Az ellenőrzött jogalany a szállításhoz alvállalkozót vesz igénybe?

IGEN vagy NEM

 

11.2.

Az árut és a postai küldeményt úgy csomagolták, hogy a csomagoláson látható legyen a jogosulatlan megbontás?

IGEN vagy NEM

 

Ha IGEN, hogyan?

 

11.3.

A járművet szállítás előtt lezárják vagy zárjellel látják el?

IGEN vagy NEM