ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 294

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. november 11.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2002 rendelete (2015. november 10.) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC. és V. mellékletének módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2003 rendelete (2015. november 10.) az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról ( 1 )

32

 

 

A Bizottság (EU) 2015/2004 végrehajtási rendelete (2015. november 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

50

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/2005 határozata (2015. november 10.) az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

53

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/2006 határozata (2015. november 10.) az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

58

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/2007 határozata (2015. november 10.) az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

64

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/2008 határozata (2015. november 10.) az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról (EUMM Grúzia) szóló 2010/452/KKBP határozat módosításáról

69

 

*

A Tanács (EU) 2015/2009 végrehajtási határozata (2015. november 10.) a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lengyelországgal való automatizált adatcsere megindításáról

70

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

11.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2002 RENDELETE

(2015. november 10.)

a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC. és V. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 58. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) III. mellékletének felváltásáról szóló 1357/2014/EU bizottsági rendelet (3) módosítja a hulladékok veszélyességi jellemzőit az 1272/2008/EK rendelettel (4) bevezetett változtatásokhoz való hozzáigazításuk érdekében. Az említett módosításban a H1–H15 veszélyességi jellemzők elnevezése HP1–HP15-re változik azért, hogy ne legyenek összetéveszthetők az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott figyelmeztető mondatok kódjaival. Az említett rendelet 2015. június 1-jétől alkalmazandó.

(2)

Az 1013/2006/EK rendelet IC. melléklete, amely külön utasításokat ír elő a bejelentőlap és a kísérődokumentum kitöltésére vonatkozóan, a veszélyességi jellemzők régi elnevezését használja, ezért azt ennek megfelelően naprakésszé kell tenni.

(3)

A 2014/955/EU bizottsági határozat (5) a tudományos és műszaki fejlődés tükrözése érdekében felváltja a 2000/532/EK bizottsági határozat (6) mellékletében felsorolt hulladékok listáját. A 2014/955/EU határozat 2015. június 1-jétől alkalmazandó.

(4)

Az 1013/2006/EK rendelet V. mellékletének 2. része felsorolja a 2000/532/EK határozat mellékletében szereplő hulladékokat. A 2000/532/EK határozat módosítása nyomán az 1013/2006/EK rendelet V. mellékletét helyénvaló hozzáigazítani az említett módosításokhoz. Ezért e rendeletet az 1357/2014/EU rendelet és a 2014/955/EU határozat alkalmazásának napjától indokolt alkalmazni.

(5)

Az 1013/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1013/2006/EK rendelet IC. és V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. június 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 190., 2006.7.12., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

(3)  A Bizottság 2014. december 18-i 1357/2014/EU rendelete a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének felváltásáról (HL L 365., 2014.12.19., 89. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2014. december 18-i 2014/955/EU határozata a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő módosításáról (HL L 370., 2014.12.30., 44. o.).

(6)  A Bizottság 2000. május 3-i 2000/532/EK határozata a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (HL L 226., 2000.9.6., 3. o.).


MELLÉKLET

Az 1013/2006/EK rendelet IC. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az IC. melléklet IV. szakaszának 25. g) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„g)

viii. alpont: Adott esetben ide kell beírni a megfelelő H-kódot vagy H-kódokat, vagyis a hulladék veszélyességi jellemzőit leíró kódokat (lásd a bejelentőlaphoz csatolt rövidítés- és kódjegyzéket). Ha a hulladék a Bázeli Egyezmény szerint nem, a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. melléklete alapján azonban rendelkezik veszélyességi jellemzőkkel, a III. melléklet szerinti HP-kódot vagy HP-kódokat kell feltüntetni, a HP-kód után »EU« jelzést téve (pl. HP14 EU).”

2.

Az V. mellékletben a 2. rész helyébe a következő szöveg lép:

„2. rész

A 2000/532/EK bizottsági határozathoz  (1) csatolt mellékletben felsorolt hulladékok

01

ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, FEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

01 01

ásványok bányászatából származó hulladék

01 01 01

fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék

01 01 02

nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék

01 03

fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék

01 03 04*

szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő

01 03 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő

01 03 06

meddő, a 01 03 04 és a 01 03 05 kódszám alatt szereplők kivételével

01 03 07*

fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék

01 03 08

hulladék por, a 01 03 07 kódszám alatt szereplők kivételével

01 03 09

timföld előállításából származó vörösiszap, a 01 03 10 kódszám alatt szereplők kivételével

01 03 10*

timföld előállításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vörösiszap, a 01 03 07 kódszám alatt szereplők kivételével

01 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

01 04

nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék

01 04 07*

nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

01 04 08

kőtörmelék és hulladék kavics, a 01 04 07 kódszám alatt szereplők kivételével

01 04 09

hulladék homok és hulladék agyag

01 04 10

hulladék por, a 01 04 07 kódszám alatt szereplők kivételével

01 04 11

kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladék, a 01 04 07 kódszám alatt szereplők kivételével

01 04 12

ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, a 01 04 07 és a 01 04 11 kódszám alatt szereplők kivételével

01 04 13

kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, a 01 04 07 kódszám alatt szereplők kivételével

01 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

01 05

fúróiszap és egyéb fúrási hulladék

01 05 04

édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék

01 05 05*

olajtartalmú fúróiszap és hulladék

01 05 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és ilyen anyagokat tartalmazó egyéb fúrási hulladék

01 05 07

barittartalmú fúróiszap és hulladék, a 01 05 05 és a 01 05 06 kódszám alatt szereplők kivételével

01 05 08

kloridtartalmú fúróiszap és hulladék, a 01 05 05 és a 01 05 06 kódszám alatt szereplők kivételével

01 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

02

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

02 01

mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka

02 01 01

mosásból és tisztításból származó iszap

02 01 02

hulladékká vált állati szövetek

02 01 03

hulladékká vált növényi szövetek

02 01 04

műanyaghulladék (kivéve a csomagolást)

02 01 06

állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), szelektíven gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)

02 01 07

erdőgazdálkodási hulladék

02 01 08*

veszélyes anyagokat tartalmazó agrokémiai hulladék

02 01 09

agrokémiai hulladék, a 02 01 08 kódszám alatt szereplők kivételével

02 01 10

fémhulladék

02 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

02 02

hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék

02 02 01

mosásból és tisztításból származó iszap

02 02 02

hulladékká vált állati szövetek

02 02 03

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

02 02 04

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

02 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

02 03

gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melaszfeldolgozásból és -fermentálásból származó hulladék

02 03 01

mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap

02 03 02

tartósítószer-hulladék

02 03 03

oldószeres extrakcióból származó hulladék

02 03 04

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

02 03 05

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

02 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

02 04

cukorgyártási hulladék

02 04 01

cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld

02 04 02

az előírásoktól eltérő minőségű kalcium-karbonát

02 04 03

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

02 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

02 05

tejipari hulladék

02 05 01

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

02 05 02

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

02 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

02 06

sütő- és cukrászipari hulladék

02 06 01

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

02 06 02

tartósítószer-hulladék

02 06 03

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

02 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

02 07

alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok előállításából származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)

02 07 01

nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék

02 07 02

szeszfőzés hulladéka

02 07 03

kémiai kezelésből származó hulladék

02 07 04

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

02 07 05

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

02 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

03

FAFELDOLGOZÁSBÓL, VALAMINT FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZROST-SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

03 01

fafeldolgozásból, valamint falemez- és bútorgyártásból származó hulladék

03 01 01

fakéreg- és parafahulladék

03 01 04*

veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér

03 01 05

fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, a 03 01 04 kódszám alatt szereplők kivételével

03 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

03 02

faanyagvédőszer-hulladék

03 02 01*

halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer

03 02 02*

klórorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer

03 02 03*

fémorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer

03 02 04*

szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer

03 02 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer

03 02 99

közelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer

03 03

Cellulózrost-szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból, illetve -feldolgozásból származó hulladék

03 03 01

fakéreg- és fahulladék

03 03 02

zöldlúg iszap (főzőlúg regenerálásából nyert)

03 03 05

papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap

03 03 07

hulladék papír és kartonrost-szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék

03 03 08

hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék

03 03 09

hulladék mésziszap

03 03 10

mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap

03 03 11

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 03 03 10 kódszám alatt szereplők kivételével

03 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

04

BŐR- SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK

04 01

bőr- és szőrmeipari hulladék

04 01 01

húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka

04 01 02

meszezési hulladék

04 01 03*

oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék

04 01 04

krómtartalmú cserzőlé

04 01 05

krómot nem tartalmazó cserzőlé

04 01 06

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszap

04 01 07

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap

04 01 08

krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)

04 01 09

kidolgozási és kikészítési hulladék

04 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

04 02

textilipari hulladék

04 02 09

társított anyagokból (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) származó hulladék

04 02 10

természetes alapanyagokból származó szerves anyag (például zsír, viasz)

04 02 14*

kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék

04 02 15

kikészítésből származó hulladék, a 04 02 14 kódszám alatt szereplők kivételével

04 02 16*

veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment

04 02 17

színezék és pigment, a 04 02 16 kódszám alatt szereplők kivételével

04 02 19*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

04 02 20

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 04 02 19 kódszám alatt szereplők kivételével

04 02 21

feldolgozatlan textilszál-hulladék

04 02 22

feldolgozott textilszál-hulladék

04 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

05

KŐOLAJ-FINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

05 01

kőolaj-finomításból származó hulladék

05 01 02*

sótalanító berendezésből származó iszap

05 01 03*

tartályfenék-iszap

05 01 04*

alkil-savas iszap

05 01 05*

kiömlött olaj

05 01 06*

az üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap

05 01 07*

savas kátrány

05 01 08*

egyéb kátrány

05 01 09*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap

05 01 10

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 05 01 09 kódszám alatt szereplők kivételével

05 01 11*

tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék

05 01 12*

savas olaj

05 01 13

kazántápvíz iszapja

05 01 14

hűtőtornyok hulladéka

05 01 15*

kimerült derítőföld

05 01 16

kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék

05 01 17

bitumen

05 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

05 06

a kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék

05 06 01*

savas kátrány

05 06 03*

egyéb kátrány

05 06 04

hűtőtornyok hulladéka

05 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

05 07

földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék

05 07 01*

higanytartalmú hulladék

05 07 02

kéntartalmú hulladék

05 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06

SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

06 01

savak előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

06 01 01*

kénsav és kénessav

06 01 02*

sósav

06 01 03*

folysav (hidrogén-fluorid)

06 01 04*

foszfor- és foszforossav

06 01 05*

salétromsav és salétromossav

06 01 06*

egyéb sav

06 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 02

lúgok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

06 02 01*

kalcium-hidroxid

06 02 03*

ammónium-hidroxid

06 02 04*

nátrium- és kálium-hidroxid

06 02 05*

egyéb lúg

06 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 03

sók és oldataik, valamint fém-oxidok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

06 03 11*

Cianidtartalmú szilárd sók és oldataik

06 03 13*

nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik

06 03 14

szilárd sók és oldataik, a 06 03 11 és a 06 03 13 kódszám alatt szereplők kivételével

06 03 15*

nehézfémeket tartalmazó fém-oxidok

06 03 16

fém-oxidok, a 06 03 15 kódszám alatt szereplők kivételével

06 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 04

fémtartalmú hulladék, a 06 03 kódszám alatt szereplők kivételével

06 04 03*

arzéntartalmú hulladék

06 04 04*

higanytartalmú hulladék

06 04 05*

más nehézfémeket tartalmazó hulladék

06 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 05

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

06 05 02*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

06 05 03

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 06 05 02 kódszám alatt szereplők kivételével

06 06

kénvegyületek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék

06 06 02*

veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék

06 06 03

szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, a 06 06 02 kódszám alatt szereplők kivételével

06 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 07

halogének előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogének vegyipari feldolgozásából származó hulladék

06 07 01*

elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék

06 07 02*

klórgyártásból származó aktív szén

06 07 03*

higanytartalmú bárium-szulfát iszap

06 07 04*

oldat és sav, például kontakt-sav

06 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 08

szilícium és szilíciumszármazékok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

06 08 02*

veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék

06 08 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 09

foszforvegyületek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a foszfor vegyipari feldolgozásából származó hulladék

06 09 02

foszfortartalmú salak

06 09 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalciumalapú reakciók hulladéka

06 09 04

kalciumalapú reakciók hulladéka, a 06 09 03 kódszám alatt szereplők kivételével

06 09 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 10

nitrogénvegyületek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a nitrogén vegyipari feldolgozásából és műtrágyagyártásból származó hulladék

06 10 02*

veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

06 10 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 11

szervetlen pigmentek és opálosító anyagok előállításából származó hulladék

06 11 01

titán-dioxid előállításából származó, kalciumalapú reakció hulladéka

06 11 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

06 13

közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék

06 13 01*

szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok

06 13 02*

kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02)

06 13 03

műkorom

06 13 04*

azbeszt feldolgozásának hulladéka

06 13 05*

korom

06 13 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

07

SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

07 01

szerves anyagok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 01 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

07 01 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 01 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 01 07*

halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék

07 01 08*

egyéb üstmaradék és reakciómaradék

07 01 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 01 10*

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 01 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 01 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével

07 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

07 02

műanyagok, műgumi és műszálak előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 02 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

07 02 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 02 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 02 07*

halogéntartalmú üst- és reakciómaradék

07 02 08*

egyéb üst- és reakciómaradék

07 02 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 02 10*

egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 02 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 02 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 02 11 kódszám alatt szereplők kivételével

07 02 13

hulladék műanyag

07 02 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag-hulladék

07 02 15

adalékanyag-hulladék, a 07 02 14 kódszám alatt szereplők kivételével

07 02 16*

veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék

07 02 17

szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, a 07 02 16 kódszám alatt szereplők kivételével

07 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

07 03

szerves festékek, pigmentek és színezékek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve 06 11)

07 03 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

07 03 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 03 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 03 07*

halogéntartalmú üst- és reakciómaradék

07 03 08*

egyéb üst- és reakciómaradék

07 03 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 03 10*

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 03 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 03 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 03 11 kódszám alatt szereplők kivételével

07 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

07 04

szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve 03 02) és biocidok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 04 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

07 04 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 04 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 04 07*

halogéntartalmú üst- és reakciómaradék

07 04 08*

egyéb üst- és reakciómaradék

07 04 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 04 10*

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 04 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 04 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 04 11 kódszám alatt szereplők kivételével

07 04 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

07 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

07 05

gyógyszerek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 05 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

07 05 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 05 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 05 07*

halogéntartalmú üst- és reakciómaradék

07 05 08*

egyéb üst- és reakciómaradék

07 05 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 05 10*

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 05 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 05 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 05 11 kódszám alatt szereplők kivételével

07 05 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

07 05 14

szilárd hulladék, a 07 05 13 kódszám alatt szereplők kivételével

07 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

07 06

zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

07 06 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

07 06 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 06 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 06 07*

halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék

07 06 08*

egyéb üstmaradék és reakciómaradék

07 06 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 06 10*

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 06 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 06 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 06 11 kódszám alatt szereplők kivételével

07 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

07 07

finomvegyszerek és vegyipari termékek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék

07 07 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

07 07 03*

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 07 04*

egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

07 07 07*

halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék

07 07 08*

egyéb üstmaradék és reakciómaradék

07 07 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsa, felitató anyagok (abszorbensek)

07 07 10*

egyéb szűrőpogácsa, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 07 11*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

07 07 12

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 07 07 11 kódszám alatt szereplők kivételével

07 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

08

BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

08 01

festékek és lakkok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék

08 01 11*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladék

08 01 12

festék- vagy lakkhulladék, a 08 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével

08 01 13*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkiszap

08 01 14

festék- vagy lakk-iszap, a 08 01 13 kódszám alatt szereplők kivételével

08 01 15*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakktartalmú vizes iszap

08 01 16

festék- vagy lakktartalmú vizes iszap, a 08 01 15 kódszám alatt szereplők kivételével

08 01 17*

festék vagy lakk eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

08 01 18

festék vagy lakk eltávolításából származó hulladék, a 08 01 17 kódszám alatt szereplők kivételével

08 01 19*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók

08 01 20

festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók, a 08 01 19 kódszám alatt szereplők kivételével

08 01 21*

festék vagy lakk eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok

08 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

08 02

egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) előállításából, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

08 02 01

poralapú bevonatok hulladéka

08 02 02

kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap

08 02 03

kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió

08 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

08 03

nyomdafestékek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

08 03 07

nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap

08 03 08

nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék

08 03 12*

veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-hulladék

08 03 13

nyomdafesték-hulladék, a 08 03 12 kódszám alatt szereplők kivételével

08 03 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-iszap

08 03 15

nyomdafesték-iszap, a 08 03 14 kódszám alatt szereplők kivételével

08 03 16*

hulladékká vált gravírozó oldat

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

08 03 18

hulladékká vált toner, a 08 03 17 kódszám alatt szereplők kivételével

08 03 19*

diszpergált olaj

08 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

08 04

ragasztók és tömítőanyagok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)

08 04 09*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka

08 04 10

ragasztók és tömítőanyagok hulladéka, a 08 04 09 kódszám alatt szereplők kivételével

08 04 11*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó- és tömítőanyagok iszapja

08 04 12

ragasztó- és tömítőanyagok iszapja, a 08 04 11 kódszám alatt szereplők kivételével

08 04 13*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók vagy tömítőanyagok vizes iszapja

08 04 14

ragasztók vagy tömítőanyagok vizes iszapja, a 08 04 13 kódszám alatt szereplők kivételével

08 04 15*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat vagy tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék

08 04 16

ragasztókat vagy tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, a 08 04 15 kódszám alatt szereplők kivételével

08 04 17*

gyantaolaj

08 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

08 05

A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék

08 05 01*

hulladék izocianátok

09

A FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA

09 01

a fényképészeti ipar hulladéka

09 01 01*

vizes alapú előhívó és aktiváló oldat

09 01 02*

vizes alapú ofszetlemez-előhívó oldat

09 01 03*

oldószeralapú előhívó oldat

09 01 04*

rögzítő (fixír-) oldat

09 01 05*

halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat

09 01 06*

a fényképészeti hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék

09 01 07

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír

09 01 08

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír

09 01 10

egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül

09 01 11*

egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz

09 01 12

áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, a 09 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével

09 01 13*

a képződés helyén történő ezüstvisszanyerés vizes folyékony hulladéka, a 09 01 06 kódszám alatt szereplők kivételével

09 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10

TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

10 01

erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve 19)

10 01 01

hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04 kódszám alatt szereplő kazánport)

10 01 02

széntüzelés pernyéje

10 01 03

tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye

10 01 04*

olajtüzelés pernyéje és kazánpora

10 01 05

füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó szilárd hulladék

10 01 07

füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó iszaphulladék

10 01 09*

kénsav

10 01 13*

tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje

10 01 14*

együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor

10 01 15

együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, a 10 01 14 kódszám alatt szereplők kivételével

10 01 16*

együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

10 01 17

együttégetésből származó pernye, a 10 01 16 kódszám alatt szereplők kivételével

10 01 18*

gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

10 01 19

gázok tisztításából származó hulladék, a 10 01 05, 10 01 07 és a 10 01 18 kódszám alatt szereplők kivételével

10 01 20*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

10 01 21

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 10 01 20 kódszám alatt szereplők kivételével

10 01 22*

kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap

10 01 23

kazán tisztításából származó vizes iszap, a 10 01 22 kódszám alatt szereplők kivételével

10 01 24

fluidágy homokja

10 01 25

széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék

10 01 26

hűtővíz kezeléséből származó hulladék

10 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 02

vas- és acéliparból származó hulladék

10 02 01

salak kezeléséből származó hulladék

10 02 02

kezeletlen salak

10 02 07*

gázkezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

10 02 08

gázkezelésből származó szilárd hulladék, a 10 02 07 kódszám alatt szereplők kivételével

10 02 10

hengerlési reve

10 02 11*

hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék

10 02 12

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 02 11 kódszám alatt szereplők kivételével

10 02 13*

gázkezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa

10 02 14

gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa, a 10 02 13 kódszám alatt szereplők kivételével

10 02 15

egyéb iszap és szűrőpogácsa

10 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 03

alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék

10 03 02

hulladékká vált anódtörmelék

10 03 04*

elsődleges termelésből származó salak

10 03 05

hulladék timföld

10 03 08*

másodlagos termelésből származó sósalak

10 03 09*

másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)

10 03 15*

gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak

10 03 16

fölözék és salak, a 10 03 15 kódszám alatt szereplők kivételével

10 03 17*

anódgyártásból származó kátránytartalmú hulladék

10 03 18

anódgyártásból származó, széntartalmú hulladék, a 10 03 17 kódszám alatt szereplők kivételével

10 03 19*

veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 03 20

füstgázpor, a 10 03 19 kódszám alatt szereplők kivételével

10 03 21*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalomból származó port is)

10 03 22

egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalomból származó port is), a 10 03 21 kódszám alatt szereplők kivételével

10 03 23*

gázkezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

10 03 24

gázkezelésből származó szilárd hulladék, a 10 03 23 kódszám alatt szereplők kivételével

10 03 25*

gázkezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa

10 03 26

gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa, a 10 03 25 kódszám alatt szereplők kivételével

10 03 27*

hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék

10 03 28

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 03 27 kódszám alatt szereplők kivételével

10 03 29*

sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

10 03 30

sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, a 10 03 29 kódszám alatt szereplők kivételével

10 03 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 04

ólom termikus kohászatából származó hulladék

10 04 01*

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 04 02*

elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék

10 04 03*

kalcium-arzenát

10 04 04*

füstgázpor

10 04 05*

egyéb részecskék és por

10 04 06*

gázkezelésből származó szilárd hulladék

10 04 07*

gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa

10 04 09*

hűtővíz-kezelésből származó olajtartalmú hulladék

10 04 10

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 04 09 kódszám alatt szereplők kivételével

10 04 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 05

cink termikus kohászatából származó hulladék

10 05 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 05 03*

füstgázpor

10 05 04

egyéb részecskék és por

10 05 05*

gázkezelésből származó szilárd hulladék

10 05 06*

gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa

10 05 08*

hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék

10 05 09

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 05 08 kódszám alatt szereplők kivételével

10 05 10*

gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak

10 05 11

fölözék és salak, a 10 05 10 kódszám alatt szereplők kivételével

10 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 06

réz termikus kohászatából származó hulladék

10 06 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 06 02

elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék

10 06 03*

füstgázpor

10 06 04

egyéb részecskék és por

10 06 06*

gázkezelésből származó szilárd hulladék

10 06 07*

gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa

10 06 09*

hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék

10 06 10

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 06 09 kódszám alatt szereplők kivételével

10 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 07

ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék

10 07 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 07 02

elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék

10 07 03

gázkezelésből származó szilárd hulladék

10 07 04

egyéb részecskék és por

10 07 05

gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa

10 07 07*

hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék

10 07 08

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 07 07 kódszám alatt szereplők kivételével

10 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 08

egyéb nemvasfémek termikus kohászatából származó hulladék

10 08 04

szilárd részecskék és por

10 08 08*

elsődleges és másodlagos termelés sósalakja

10 08 09

egyéb salak

10 08 10*

gyúlékony, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak

10 08 11

fölözék és salak, a 10 08 10 kódszám alatt szereplők kivételével

10 08 12*

anódgyártásból származó kátránytartalmú hulladék

10 08 13

anód gyártásából származó, széntartalmú hulladék, a 10 08 12 kódszám alatt szereplők kivételével

10 08 14

anódtörmelék

10 08 15*

veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 08 16

füstgázpor, a 10 08 15 kódszám alatt szereplők kivételével

10 08 17*

füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa

10 08 18

füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, a 10 08 17 kódszám alatt szereplők kivételével

10 08 19*

hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú hulladék

10 08 20

hűtővíz kezeléséből származó hulladék, a 10 08 19 kódszám alatt szereplők kivételével

10 08 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 09

vasöntvények készítéséből származó hulladék

10 09 03

kemencesalak

10 09 05*

fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma

10 09 06

fémöntésre nem használt öntőmag és forma, a 10 09 05 kódszám alatt szereplők kivételével

10 09 07*

fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma

10 09 08

fémöntésre használt öntőmag és forma, a 10 09 07 kódszám alatt szereplők kivételével

10 09 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 09 10

füstgázpor, a 10 09 09 kódszám alatt szereplők kivételével

10 09 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék

10 09 12

egyéb részecskék, a 10 09 11 kódszám alatt szereplők kivételével

10 09 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladék

10 09 14

kötőanyag-hulladék, a 10 09 13 kódszám alatt szereplők kivételével

10 09 15*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag

10 09 16

hulladékká vált repedésjelző anyag, a 10 09 15 kódszám alatt szereplők kivételével

10 09 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 10

nemvasfém öntvények készítéséből származó hulladék

10 10 03

kemencesalak

10 10 05*

fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma

10 10 06

fémöntésre nem használt öntőmag és forma, a 10 10 05 kódszám alatt szereplők kivételével

10 10 07*

fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma

10 10 08

fémöntésre használt öntőmag és forma, a 10 10 07 kódszám alatt szereplők kivételével

10 10 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 10 10

füstgázpor, a 10 10 09 kódszám alatt szereplők kivételével

10 10 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék

10 10 12

egyéb részecskék, a 10 10 11 kódszám alatt szereplők kivételével

10 10 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladék

10 10 14

kötőanyag-hulladék, a 10 10 13 kódszám alatt szereplők kivételével

10 10 15*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok

10 10 16

hulladékká vált repedésjelző anyagok, a 10 10 15 kódszám alatt szereplők kivételével

10 10 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 11

üveg és üvegtermékek előállításából származó hulladék

10 11 03

üvegalapú, szálas anyagok hulladéka

10 11 05

szilárd részecskék és por

10 11 09*

feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka

10 11 10

feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, a 10 11 09 kódszám alatt szereplők kivételével

10 11 11*

nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugárcsövek) üvegrészecske- és üvegpor hulladék

10 11 12

üveghulladék, a 10 11 11 kódszám alatt szereplők kivételével

10 11 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és -polírozási iszap

10 11 14

üvegcsiszolási és -polírozási iszap, a 10 11 13 kódszám alatt szereplők kivételével

10 11 15*

füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

10 11 16

füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, a 10 11 15 kódszám alatt szereplők kivételével

10 11 17*

füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa

10 11 18

füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, a 10 11 17 kódszám alatt szereplők kivételével

10 11 19*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

10 11 20

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, a 10 11 19 kódszám alatt szereplők kivételével

10 11 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 12

kerámiaáru, tégla, cserép és építőipari termékek előállításából származó hulladék

10 12 01

hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék

10 12 03

szilárd részecskék és por

10 12 05

gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa

10 12 06

kiselejtezett öntőforma

10 12 08

kerámia, tégla, cserép és építőipari termékek hulladéka

10 12 09*

gázkezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

10 12 10

gázkezelésből származó szilárd hulladék, a 10 12 09 kódszám alatt szereplők kivételével

10 12 11*

nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék

10 12 12

zománcozási hulladék, a 10 12 11 kódszám alatt szereplők kivételével

10 12 13

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap

10 12 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 13

cement, mész és gipsz előállításából, valamint ezekből előállított gyártmányok és termékek gyártásából származó hulladék

10 13 01

hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek

10 13 04

mészégetésből és -oltásból származó hulladék

10 13 06

szilárd részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13)

10 13 07

gázkezelésből származó iszap és szűrőpogácsa

10 13 09*

azbesztcement-gyártásnál képződő azbeszttartalmú szilárd hulladék

10 13 10

azbesztcement-gyártásnál képződő szilárd hulladék, a 10 13 09 kódszám alatt szereplők kivételével

10 13 11

cementalapú kompozitanyagok hulladéka, a 10 13 09 és a 10 13 10 kódszám alatt szereplők kivételével

10 13 12*

gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

10 13 13

gázkezelésből származó szilárd hulladék, a 10 13 12 kódszám alatt szereplők kivételével

10 13 14

hulladék beton és betonkészítési iszap

10 13 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

10 14

krematóriumokból származó hulladék

10 14 01*

füstgáztisztításból származó higanytartalmú hulladék

11

FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVASFÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA

11 01

fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) származó hulladék

11 01 05*

reve eltávolítására használt sav

11 01 06*

közelebbről meg nem határozott sav

11 01 07*

pácolásra használt lúg

11 01 08*

foszfátozásból származó iszap

11 01 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa

11 01 10

iszap és szűrőpogácsa, a 11 01 09 kódszám alatt szereplők kivételével

11 01 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz

11 01 12

öblítő- és mosóvíz, a 11 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével

11 01 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék

11 01 14

zsírtalanítási hulladék, a 11 01 13 kódszám alatt szereplők kivételével

11 01 15*

membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai és iszapja

11 01 16*

telített vagy kimerült ioncserélő gyanták

11 01 98*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék

11 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

11 02

nemvasfémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék

11 02 02*

cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet is beleértve)

11 02 03

vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok előállításából származó hulladék

11 02 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék

11 02 06

réz-hidrometallurgiai hulladék, a 11 02 05 kódszám alatt szereplők kivételével

11 02 07*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék

11 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

11 03

fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszap és szilárd hulladék

11 03 01*

cianidtartalmú hulladék

11 03 02*

egyéb hulladék

11 05

tűzihorganyzási eljárások hulladéka

11 05 01

kemény cink

11 05 02

cinkhamu

11 05 03*

gázkezelésből származó szilárd hulladék

11 05 04*

kimerült folyósítószer

11 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

12

FÉMEK ÉS MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

12 01

fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék

12 01 01

vasfém reszelék és esztergaforgács

12 01 02

vasfém részecskék és por

12 01 03

nemvasfém reszelék és esztergaforgács

12 01 04

nemvasfém részecskék és por

12 01 05

gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács

12 01 06*

ásványolaj-alapú, halogéntartalmú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)

12 01 07*

halogénmentes, ásványolaj-alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)

12 01 08*

halogéntartalmú hűtő-kenő emulzió és oldat

12 01 09*

halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat

12 01 10*

szintetikus gépolaj

12 01 12*

kimerült viasz és zsír

12 01 13

hegesztési hulladék

12 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszap

12 01 15

gépi megmunkálás során képződő iszap, a 12 01 14 kódszám alatt szereplők kivételével

12 01 16*

veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék

12 01 17

homokfúvatási hulladék, a 12 01 16 kódszám alatt szereplők kivételével

12 01 18*

olajtartalmú fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)

12 01 19*

biológiailag lebomló gépolaj

12 01 20*

veszélyes anyagokat tartalmazó elhasználódott csiszolóanyagok és eszközök

12 01 21

elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, a 12 01 20 kódszám alatt szereplők kivételével

12 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

12 03

vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve 11)

12 03 01*

vizes mosófolyadék

12 03 02*

gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka

13

OLAJHULLADÉK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKA (KIVÉVE ÉTOLAJOK, VALAMINT 05, 12 ÉS 19)

13 01

hidraulikaolaj hulladéka

13 01 01*

PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj

13 01 04*

klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió

13 01 05*

klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió

13 01 09*

klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj-alapú hidraulikaolaj

13 01 10*

klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj-alapú hidraulikaolaj

13 01 11*

szintetikus hidraulikaolaj

13 01 12*

biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj

13 01 13*

egyéb hidraulikaolaj

13 02

motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék

13 02 04*

ásványolaj-alapú, klórozott szerves vegyületeket tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj

13 02 05*

ásványolaj-alapú, klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj

13 02 06*

szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj

13 02 07*

biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj

13 02 08*

egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj

13 03

szigetelő és hőtranszmissziós olaj

13 03 01*

PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj

13 03 06*

ásványolaj-alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, a 13 03 01 kódszám alatt szereplők kivételével

13 03 07*

ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj

13 03 08*

szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj

13 03 09*

biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj

13 03 10*

egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj

13 04

hajófenéki olajhulladék

13 04 01*

belvízi hajózásból származó hajófenéki olajhulladék

13 04 02*

kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék

13 04 03*

egyéb, hajózásból származó hajófenéki olajhulladék

13 05

olaj-víz szeparátorokból származó hulladék

13 05 01*

homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag

13 05 02*

olaj-víz szeparátorokból származó iszap

13 05 03*

bűzelzáróból származó iszap

13 05 06*

olaj-víz szeparátorokból származó olaj

13 05 07*

olaj-víz szeparátorokból származó olajtartalmú víz

13 05 08*

homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékkeverék

13 07

folyékony üzemanyagok hulladéka

13 07 01*

tüzelőolaj és dízelolaj

13 07 02*

benzin

13 07 03*

egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)

13 08

közelebbről meg nem határozott olajhulladék

13 08 01*

sótalanítási iszap vagy emulzió

13 08 02*

egyéb emulzió

13 08 99*

közelebbről meg nem határozott hulladék

14

SZERVES OLDÓSZER, HŰTŐANYAG ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉKA (KIVÉVE 07 ÉS 08)

14 06

szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék

14 06 01*

klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC

14 06 02*

egyéb halogénezett oldószer és oldószerkeverék

14 06 03*

egyéb oldószer és oldószerkeverék

14 06 04*

halogénezett oldószereket tartalmazó iszap vagy szilárd hulladék

14 06 05*

egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék

15

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01

csomagolási hulladék (beleértve a szelektíven gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

15 01 01

papír és karton csomagolási hulladék

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

15 01 03

fa csomagolási hulladék

15 01 04

fém csomagolási hulladék

15 01 05

vegyes összetételű (kompozit) csomagolási hulladék

15 01 06

kevert csomagolási hulladék

15 01 07

üveg csomagolási hulladék

15 01 09

textil csomagolási hulladék

15 01 10*

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

15 01 11*

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat

15 02

abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat

15 02 02*

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

15 02 03

abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, a 15 02 02 kódszám alatt szereplők kivételével

16

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK

16 01

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó, hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járműveket is), valamint a hulladékká vált gépjármű bontásából és karbantartásából származó hulladék (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08)

16 01 03

hulladékká vált gumiabroncs

16 01 04*

hulladékká vált gépjármű

16 01 06

hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt

16 01 07*

olajszűrő

16 01 08*

higanyt tartalmazó alkatrész

16 01 09*

PCB-t tartalmazó alkatrész

16 01 10*

robbanó tulajdonságú alkatrész (például légzsák)

16 01 11*

azbesztet tartalmazó súrlódóbetét

16 01 12

súrlódóbetét, a 16 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével

16 01 13*

fékfolyadék

16 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék

16 01 15

fagyálló folyadék, a 16 01 14 kódszám alatt szereplők kivételével

16 01 16

cseppfolyósított gázok tartályai

16 01 17

vasfém

16 01 18

nemvasfém

16 01 19

műanyag

16 01 20

üveg

16 01 21*

veszélyes alkatrészek, a 16 01 07 és a 16 01 11 közötti kódszámok, valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 kódszám alatt szereplők kivételével

16 01 22

közelebbről meg nem határozott alkatrészek

16 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

16 02

elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 09*

PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok

16 02 10*

PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, a 16 02 09 kódszám alatt szereplők kivételével

16 02 11*

klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó, használatból kivont berendezések

16 02 12*

kiporló azbesztet tartalmazó, használatból kivont berendezés

16 02 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés (2), a 16 02 09 és a 16 02 12 közötti kódszámok alatt szereplők kivételével

16 02 14

kiselejtezett berendezés, a 16 02 09 és a 16 02 13 közötti kódszámok alatt felsoroltak kivételével

16 02 15*

kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes összetevők

16 02 16

kiselejtezett berendezésből eltávolított összetevők, a 16 02 15 kódszám alatt szereplők kivételével

16 03

az előírásoktól eltérő minőségű és nem használt termékek

16 03 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék

16 03 04

szervetlen hulladék, a 16 03 03 kódszám alatt szereplők kivételével

16 03 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék

16 03 06

szerves hulladék, a 16 03 05 kódszám alatt szereplők kivételével

16 03 07*

fémhigany

16 04

robbanóanyag-hulladék

16 04 01*

hulladék lőszer

16 04 02*

tűzijáték-hulladék

16 04 03*

egyéb robbanóanyag-hulladék

16 05

nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek

16 05 04*

nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)

16 05 05

nyomásálló tartályokban tárolt gázok, a 16 05 04 kódszám alatt szereplők kivételével

16 05 06*

veszélyes anyagokból álló vagy ilyeneket tartalmazó laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is

16 05 07*

használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek

16 05 08*

használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek

16 05 09

használatból kivont vegyszerek, a 16 05 06, 16 05 07 vagy 16 05 08 kódszám alatt szereplők kivételével

16 06

elemek és akkumulátorok

16 06 01*

ólomakkumulátorok

16 06 02*

nikkel-kadmium elemek

16 06 03*

higanyt tartalmazó elemek

16 06 04

lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)

16 06 05

egyéb elemek és akkumulátorok

16 06 06*

elemekből és akkumulátorokból származó, szelektíven gyűjtött elektrolit

16 07

szállító- és tárolótartályok, valamint hordók tisztításából származó hulladék (kivéve 05 és 13)

16 07 08*

olajtartalmú hulladék

16 07 09*

egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

16 07 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

16 08

kimerült katalizátorok

16 08 01

arany-, ezüst-, rénium-, ródium-, palládium-, irídium- vagy platinatartalmú kimerült katalizátorok (kivéve 16 08 07)

16 08 02*

veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó kimerült katalizátorok

16 08 03

közelebbről meg nem határozott, egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó kimerült katalizátorok

16 08 04

fluidizációs krakkolás kimerült katalizátora (kivéve 16 08 07)

16 08 05*

foszforsavat tartalmazó kimerült katalizátor

16 08 06*

katalizátorként alkalmazott kimerült folyadék

16 08 07*

veszélyes anyagokkal szennyezett kimerült katalizátorok

16 09

oxidáló anyagok

16 09 01*

permanganátok, például kálium-permanganát

16 09 02*

kromátok, például kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát

16 09 03*

peroxidok, például hidrogén-peroxid

16 09 04*

közelebbről meg nem határozott oxidáló anyagok

16 10

a képződés helyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék

16 10 01*

veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék

16 10 02

vizes folyékony hulladék, a 16 10 01 kódszám alatt szereplők kivételével

16 10 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok

16 10 04

vizes tömény oldatok, a 16 10 03 kódszám alatt szereplők kivételével

16 11

bélés- és tűzálló anyagok hulladéka

16 11 01*

kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok

16 11 02

kohászati folyamatokban használt, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok, a 16 11 01 kódszám alatt szereplők kivételével

16 11 03*

kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- és tűzálló anyagok

16 11 04

kohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló anyagok, a 16 11 03 kódszám alatt szereplők kivételével

16 11 05*

kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- és tűzálló anyagok

16 11 06

kohászaton kívüli folyamatokban használt bélés- és tűzálló anyagok, a 16 11 05 kódszám alatt szereplők kivételével

17

ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 01

beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 01

beton

17 01 02

tégla

17 01 03

cserép és kerámia

17 01 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó, elkülönített beton-, tégla-, cserép- és kerámiafrakció vagy azok keveréke

17 01 07

beton, tégla, cserép és kerámiakeveréke, a 17 01 06 kódszám alatt szereplők kivételével

17 02

fa, üveg és műanyag

17 02 01

fa

17 02 02

üveg

17 02 03

műanyag

17 02 04*

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag és fa

17 03

bitumenkeverék, szénkátrány és kátránytermék

17 03 01*

szénkátrányt tartalmazó bitumenkeverék

17 03 02

bitumenkeverék, a 17 03 01 kódszám alatt szereplők kivételével

17 03 03*

szénkátrány és kátránytermék

17 04

fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 01

vörösréz, bronz, sárgaréz

17 04 02

alumínium

17 04 03

ólom

17 04 04

cink

17 04 05

vas és acél

17 04 06

ón

17 04 07

kevert fémek

17 04 09*

veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék

17 04 10*

olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel

17 04 11

kábel, a 17 04 10 kódszám alatt szereplők kivételével

17 05

föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kő és kotrási meddő

17 05 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kő

17 05 04

föld és kő, a 17 05 03 kódszám alatt szereplők kivételével

17 05 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő

17 05 06

kotrási meddő, a 17 05 05 kódszám alatt szereplők kivételével

17 05 07*

veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya

17 05 08

vasúti pálya kavicságya, a 17 05 07 kódszám alatt szereplők kivételével

17 06

szigetelőanyag és azbeszttartalmú építőanyag

17 06 01*

azbeszttartalmú szigetelőanyag

17 06 03*

veszélyes anyagból álló vagy ilyen anyagot tartalmazó egyéb szigetelőanyagv

17 06 04

szigetelőanyag, a 17 06 01 és 17 06 03 kódszám alatt szereplők kivételével

17 06 05*

azbeszttartalmú építőanyag

17 08

gipszalapú építőanyag

17 08 01*

veszélyes anyagokkal szennyezett gipszalapú építőanyag

17 08 02

gipszalapú építőanyag, a 17 08 01 kódszám alatt szereplők kivételével

17 09

egyéb építési és bontási hulladék

17 09 01*

higanyt tartalmazó építési és bontási hulladék

17 09 02*

PCB-t tartalmazó építési és bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-t tartalmazó gyantaalapú padozat, PCB-t tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazó kondenzátorok)

17 09 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési és bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)

17 09 04

kevert építési és bontási hulladék, a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03 kódszám alatt szereplők kivételével

18

EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (KIVÉVE A NEM KÖZVETLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBÓL SZÁRMAZÓ KONYHAI ÉS ÉTTERMI HULLADÉKOT)

18 01

szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladék

18 01 01

éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03)

18 01 02

testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve (kivéve 18 01 03)

18 01 03*

egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

18 01 04

hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)

18 01 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer

18 01 07

vegyszer, a 18 01 06 kódszám alatt szereplők kivételével

18 01 08*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszer

18 01 09

gyógyszer, a 18 01 08 kódszám alatt szereplők kivételével

18 01 10*

fogászati célokra használt amalgámhulladék

18 02

állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladék

18 02 01

éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02)

18 02 02*

egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

18 02 03

hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében

18 02 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer

18 02 06

vegyszer, a 18 02 05 kódszám alatt szereplők kivételével

18 02 07*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszer

18 02 08

gyógyszer, a 18 02 07 kódszám alatt szereplők kivételével

19

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK HELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS AZ IPARI VÍZ ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

19 01

hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék

19 01 02

kazánhamuból eltávolított vastartalmú anyagok

19 01 05*

gázkezelésből származó szűrőpogácsa

19 01 06*

gázkezelésből származó vizes folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék

19 01 07*

gázkezelésből származó szilárd hulladék

19 01 10*

füstgáz kezeléséből származó kimerült aktív szén

19 01 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak

19 01 12

kazánhamu és salak, a 19 01 11 kódszám alatt szereplők kivételével

19 01 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

19 01 14

pernye, a 19 01 13 kódszám alatt szereplők kivételével

19 01 15*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por

19 01 16

kazánból eltávolított por, a 19 01 15 kódszám alatt szereplők kivételével

19 01 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízishulladék

19 01 18

pirolízishulladék, 19 01 17 kódszám alatt szereplők kivételével

19 01 19

fluid-ágy homokja

19 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

19 02

hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék

19 02 03

kizárólag nem veszélyes hulladékot tartalmazó előkevert hulladék

19 02 04*

legalább egyfajta veszélyes hulladékot tartalmazó előkevert hulladék

19 02 05*

fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

19 02 06

fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, a 19 02 05 kódszám alatt szereplők kivételével

19 02 07*

elválasztásból származó olaj és koncentrátum

19 02 08*

veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony éghető hulladék

19 02 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd éghető hulladék

19 02 10

éghető hulladék, a 19 02 08 és a 19 02 09 kódszám alatt szereplők kivételével

19 02 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék

19 02 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

19 03

stabilizált/szilárdított hulladék

19 03 04*

csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladék, a 19 03 08 kódszám alatt szereplők kivételével

19 03 05

stabilizált hulladék, a 19 03 04 kódszám alatt szereplők kivételével

19 03 06*

szilárdított, veszélyesként megjelölt hulladék

19 03 07

szilárdított hulladék, a 19 03 06 kódszám alatt szereplők kivételével

19 03 08*

részben stabilizált higany

19 04

üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék

19 04 01

üvegesített (vitrifikált) hulladék

19 04 02*

pernye- és egyéb füstgázkezelési hulladék

19 04 03*

nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis

19 04 04

üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék

19 05

szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék

19 05 01

települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója

19 05 02

állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója

19 05 03

az előírásoktól eltérő minőségű komposzt

19 05 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

19 06

hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék

19 06 03

települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék

19 06 04

települési hulladék anaerob kezeléséből származó fermentációs maradék

19 06 05

állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék

19 06 06

állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó fermentációs maradék

19 06 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

19 07

hulladéklerakóból származó csurgalékvíz

19 07 02*

hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz

19 07 03

hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, a 19 07 02 kódszám alatt szereplők kivételével

19 08

szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék

19 08 01

rácsszemét

19 08 02

homokfogóból származó hulladék

19 08 05

települési szennyvíz tisztításából származó iszap

19 08 06*

telített vagy kimerült ioncserélő gyanták

19 08 07*

ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap

19 08 08*

membránrendszerek nehézfémeket tartalmazó hulladéka

19 08 09

olaj-víz elválasztásából származó, kizárólag étolajat és étkezési zsírt tartalmazó zsír-olaj keverék

19 08 10*

olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, a 19 08 09 kódszám alatt szereplők kivételével

19 08 11*

ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

19 08 12

ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, a 19 08 11 kódszám alatt szereplők kivételével

19 08 13*

ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

19 08 14

ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, a 19 08 13 kódszám alatt szereplők kivételével

19 08 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

19 09

ivóvíz vagy ipari víz előállításából származó hulladék

19 09 01

durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék

19 09 02

víz derítéséből származó iszap

19 09 03

karbonátsók eltávolításából származó iszap

19 09 04

kimerült aktív szén

19 09 05

telített vagy kimerült ioncserélő gyanták

19 09 06

ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap

19 09 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

19 10

fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék

19 10 01

vas- és acélhulladék

19 10 02

nemvasfém-hulladék

19 10 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por

19 10 04

könnyű frakció és por, a 19 10 03 kódszám alatt szereplők kivételével

19 10 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók

19 10 06

más frakciók, a 19 10 05 kódszám alatt szereplők kivételével

19 11

olaj regenerálásából származó hulladék

19 11 01*

kimerült derítőföld

19 11 02*

savas kátrány

19 11 03*

vizes folyékony hulladék

19 11 04*

fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék

19 11 05*

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

19 11 06

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, a 19 11 05 kódszám alatt szereplők kivételével

19 11 07*

füstgáztisztításból származó hulladék

19 11 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

19 12

közelebbről meg nem határozott, mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés) származó hulladék

19 12 01

papír és karton

19 12 02

vasfém

19 12 03

nemvasfém

19 12 04

műanyag és gumi

19 12 05

üveg

19 12 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó fa

19 12 07

fa, a 19 12 06 kódszám alatt szereplők kivételével

19 12 08

textíliák

19 12 09

ásványi anyagok (például homok, kövek)

19 12 10

éghető hulladék (pl. hulladékból előállított üzemanyag)

19 12 11*

egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

19 12 12

egyéb, a 19 12 11 kódszámú hulladéktól különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

19 13

talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék

19 13 01*

talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

19 13 02

talaj remediációjából származó szilárd hulladék, a 19 13 01 kódszám alatt szereplők kivételével

19 13 03*

talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

19 13 04

talaj remediációjából származó iszap, a 19 13 03 kódszám alatt szereplők kivételével

19 13 05*

talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

19 13 06

talajvíz remediációjából származó iszap, a 19 13 05 kódszám alatt szereplők kivételével

19 13 07*

talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok

19 13 08

talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, a 19 13 07 kódszám alatt szereplők kivételével

20

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOT IS

20 01

szelektíven gyűjtött hulladékfrakciók (kivéve 15 01)

20 01 01

papír és karton

20 01 02

üveg

20 01 08

biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék

20 01 10

ruhanemű

20 01 11

textíliák

20 01 13*

oldószer

20 01 14*

sav

20 01 15*

lúg

20 01 17*

fényképészeti vegyszer

20 01 19*

növényvédő szer

20 01 21*

fénycső és egyéb higanytartalmú hulladék

20 01 23*

klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezés

20 01 25

étolaj és étkezési zsír

20 01 26*

olaj és zsír, a 20 01 25 kódszám alatt szereplők kivételével

20 01 27*

veszélyes anyagokat tartalmazó festék, tinta, ragasztó és gyanta

20 01 28

festék, tinta, ragasztó és gyanta, a 20 01 27 kódszám alatt szereplők kivételével

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer

20 01 30

mosószer, a 20 01 29 kódszám alatt szereplők kivételével

20 01 31*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszer

20 01 32

gyógyszer, a 20 01 31 kódszám alatt szereplők kivételével

20 01 33*

a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alá tartozó elemek és akkumulátorok, valamint az ilyen elemeket tartalmazó, osztályozatlan elemek és akkumulátorok

20 01 34

elemek és akkumulátorok, a 20 01 33 kódszám alatt szereplők kivételével

20 01 35*

veszélyes alkatrészeket tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, a 20 01 21 és a 20 01 23 kódszám alatt szereplők kivételével (3)

20 01 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszám alatt szereplők kivételével

20 01 37*

veszélyes anyagokat tartalmazó fa

20 01 38

fa, a 20 01 37 kódszám alatt szereplők kivételével

20 01 39

műanyagok

20 01 40

fémek

20 01 41

kéményseprésből származó hulladék

20 01 99

közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók

20 02

kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)

20 02 01

biológiailag lebomló hulladék

20 02 02

talaj és kő

20 02 03

egyéb, biológiailag nem lebomló hulladék

20 03

egyéb települési hulladék

20 03 01

vegyes települési hulladék

20 03 02

piacokon keletkező hulladék

20 03 03

úttisztításból származó maradék hulladék

20 03 04

emésztőgödrökből származó iszap

20 03 06

szennyvíztisztításból származó hulladék

20 03 07

lomhulladék

20 03 99

közelebbről meg nem határozott települési hulladék”


(1)  A csillaggal megjelölt hulladékok a veszélyes hulladékról szóló 2008/98/EK irányelv értelmében veszélyes hulladéknak minősülnek. A hulladékoknak az alábbi jegyzékbe történő besorolásakor a 2000/532/EK bizottsági határozathoz csatolt melléklet «Fogalommeghatározások», «Értékelés és osztályozás» és «A hulladékok jegyzéke» szakasza az irányadó.

(2)  Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó veszélyes alkatrészek közé tartozhatnak a 16 06 kódszámalatt szereplő és veszélyesként megjelölt akkumulátorok és elemek; higanyszálak, katódikus csőből származó vagy egyéb aktivált üveg stb.

(3)  Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó veszélyes alkatrészek közé tartozhatnak a 16 06 kódszám alatt szereplő és veszélyesként megjelölt akkumulátorok és elemek; higanyszálak, katódsugárcsőből származó üveg vagy egyéb aktivált üveg stb.


11.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/32


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2003 RENDELETE

(2015. november 10.)

az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, 2004. április 21-i 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 808/2004/EK rendelet közös keretet hoz létre az információs társadalomról szóló európai statisztika rendszeres előállításához.

(2)

Végrehajtási intézkedésekre van szükség az 1. modul: „Vállalkozások és az információs társadalom”, valamint a 2. modul: „Magánszemélyek, háztartások és az információs társadalom” statisztikáinak elkészítéséhez rendelkezésre bocsátandó adatok összeállításához és ezek továbbítási határidejének meghatározásához.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az információs társadalomra vonatkozó – a 808/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében és 4. cikkében említettek szerinti – európai statisztika előállításához az e rendelet I. mellékletében szereplő 1. modul: „Vállalkozások és az információs társadalom”, valamint a rendelet II. mellékletében szereplő 2. modul: „Magánszemélyek, háztartások és az információs társadalom” szerint meghatározott adatokat kell továbbítani.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 143., 2004.4.30., 49. o.


I. MELLÉKLET

1. Modul: A vállalkozások és az információs társadalom

A.   Témakörök és mutatóik

(1)

A 2016-os referenciaévben felmérendő, a 808/2004/EK rendelet I. mellékletében található listáról kiválasztott témakörök a következők:

a)

IKT-rendszerek és azok használata a vállalkozásokban;

b)

az internet és más elektronikus hálózatok használata a vállalkozásokban;

c)

e-kereskedelem;

d)

e-üzleti folyamatok és szervezési szempontok;

e)

IKT-szakértelem a vállalkozási egységben és az IKT-ismeretek iránti szükséglet;

f)

az IKT, az internet és egyéb elektronikus hálózatok, az e-kereskedelmi és az e-üzleti folyamatok használatának korlátai;

g)

az olyan technológiákhoz való hozzáférés és ezek használata, amelyek bárhonnan bármikor csatlakozni tudnak az internethez vagy egyéb hálózatokhoz (mindenütt jelenlévő kapcsolat).

(2)

A vállalkozások következő mutatóit kell begyűjteni:

a)

IKT-rendszerek és azok használata a vállalkozásokban

i.

az összes vállalkozás esetében:

számítógép-használat

ii.

számítógépet használó vállalkozások esetében:

(választható) az üzleti célból számítógépet használó alkalmazottak száma vagy az összes alkalmazotthoz viszonyított százalékos aránya.

b)

az internet és más elektronikus hálózatok használata a vállalkozásokban

i.

számítógépet használó vállalkozások esetében:

internet-hozzáférés;

számlák kiállítása vagy küldése;

ii.

internet-hozzáféréssel rendelkező vállalkozások esetében:

az internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépet üzleti célból használó alkalmazottak száma vagy az összes alkalmazotthoz viszonyított százalékos aránya;

internetkapcsolat: DSL vagy bármilyen egyéb vezetékes széles sávú kapcsolat;

internetkapcsolat: mobil széles sávú kapcsolat mobiltelefon-hálózatot (3G vagy 4G technológiát) használó hordozható eszközzel;

(választható) internetkapcsolat: mobil széles sávú kapcsolat mobiltelefon-hálózatot (3G vagy 4G technológiát) használó hordozható számítógéppel;

(választható) internetkapcsolat: mobil széles sávú kapcsolat mobiltelefon-hálózatot (3G vagy 4G technológiát) használó egyéb hordozható eszközzel, pl. okostelefonnal;

a vállalkozás által biztosított, üzleti célú, mobiltelefon-hálózaton keresztüli internetcsatlakozást lehetővé tevő hordozható eszközt használó alkalmazottak száma vagy az összes alkalmazotthoz viszonyított százalékos aránya;

az alkalmazottak számára mobiltelefon-hálózaton keresztüli internetcsatlakozást lehetővé tevő hordozható eszköz biztosítása üzleti célból;

saját weboldal;

közösségi oldalak használata, nem kizárólag fizetett hirdetések közzététele céljából;

a vállalkozás blogjának vagy mikroblogjának használata, nem kizárólag fizetett hirdetések közzététele céljából;

multimédiás tartalommegosztó weboldalak használata, nem kizárólag fizetett hirdetések közzététele céljából;

wikialapú tudásmegosztó eszközök használata, nem kizárólag fizetett hirdetések közzététele céljából;

iii.

a DSL vagy bármilyen egyéb vezetékes széles sávú kapcsolattal rendelkező vállalkozások esetében:

a leggyorsabb vezetékes internetkapcsolat maximális szerződés szerinti letöltési sebessége Mbit/s-ban, az alábbi sávokban; [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥100];

iv.

a weboldallal rendelkező vállalkozások esetében információ az alábbi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban:

a termékek és szolgáltatások leírása, árjegyzékek;

online rendelés vagy foglalás;

a látogató lehetősége arra, hogy online termékeket vagy szolgáltatásokat személyre szabjon vagy megtervezzen;

a leadott megbízások nyomon követése és státusa;

személyre szabott tartalom a honlap rendszeres/visszatérő látogatói számára;

a vállalkozás közösségi oldalakon található profiljaihoz vezető linkek vagy hivatkozások;

(választható) betöltetlen álláshelyek meghirdetése vagy online álláspályázat;

v.

azon vállalkozások esetében, amelyek az alkalmazottak számára üzleti célú mobil internetcsatlakozást lehetővé tevő hordozható eszközöket biztosítanak:

hordozható eszközök biztosítása a vállalkozás e-mail rendszerének elérése céljából;

hordozható eszközök biztosítása a vállalkozás dokumentumaihoz való hozzáférés és azok módosítása céljából;

hordozható eszközök biztosítása célzott üzleti szoftveralkalmazások használatához.

c)

E-kereskedelem

i.

számítógépet használó vállalkozások esetében:

weboldalon vagy alkalmazáson keresztül kapott megbízások fogadása termékekre vagy szolgáltatásokra (online értékesítés) az előző naptári évben;

megbízások fogadása termékekre vagy szolgáltatásokra EDI-típusú üzeneten keresztül (EDI-alapú értékesítések) az előző naptári évben;

(választható) megbízások adása termékekre vagy szolgáltatásokra weboldalon, alkalmazáson vagy EDI-típusú üzeneten keresztül az előző naptári évben;

ii.

az előző naptári év folyamán weboldalon vagy alkalmazáson keresztül megbízásokat kapó vállalkozások esetében:

a weboldalon vagy alkalmazáson keresztül kapott megbízásokból eredő e-kereskedelmi értékesítésekből származó teljes forgalom értéke vagy százalékos aránya az előző naptári évben;

a weboldalon vagy alkalmazáson keresztül kapott megbízásokból eredő, magánvásárlók számára történő (Business to Consumers: B2C) e-kereskedelmi értékesítésekből származó forgalom (árbevétel) százalékos aránya az előző naptári évben;

a weboldalon vagy alkalmazáson keresztül kapott megbízásokból eredő, más vállalkozások számára (Business to Business: B2B) vagy hatóságok számára (Business to Government: B2G) történő e-kereskedelmi értékesítésekből származó forgalom (árbevétel) százalékos aránya az előző naptári évben,

(választható) online fizetési rendszer használata a weboldalon vagy alkalmazáson keresztül történő értékesítésnél, azaz a fizetés a megbízási tranzakció részét képezi;

(választható) offline fizetési rendszer használata a weboldalon vagy alkalmazáson keresztül történő értékesítésnél, azaz a fizetés nem képezi a megbízási tranzakció részét;

iii.

EDI-típusú üzeneten keresztül termékekre vagy szolgáltatásokra megbízást fogadó vállalkozások esetében

EDI-típusú üzeneten keresztül kapott megbízásokból eredő e-kereskedelmi értékesítésekből származó teljes forgalom értéke vagy százalékos aránya az előző naptári évben;

iv.

a weboldalakon, alkalmazáson vagy EDI-típusú üzeneten keresztül megbízást adó vállalkozások esetében az alábbi információk megadása választható:

megbízások adása termékekre vagy szolgáltatásokra weboldalon vagy alkalmazáson keresztül az előző naptári évben;

megbízások adása termékekre vagy szolgáltatásokra EDI-típusú üzeneten keresztül az előző naptári évben;

megbízások adása termékekre vagy szolgáltatásokra weboldalon, alkalmazáson vagy EDI-típusú üzeneten keresztül az összes beszerzés értéke legalább 1 %-ának megfelelő értékben az előző naptári évben.

d)

E-üzleti folyamatok és szervezési szempontok

i.

számítógépet használó vállalkozások esetében:

(választható) Big Data elemzése az előző naptári évben, a vállalkozás intelligens készülékekről és szenzorokról származó saját adatainak felhasználásával;

(választható) Big Data elemzése az előző naptári évben, adatforrásként földrajzi helymeghatározási adatok felhasználásával;

(választható) Big Data elemzése az előző naptári évben, adatforrásként a közösségi médiáról származó adatok felhasználásával;

(választható) Big Data elemzése az előző naptári évben, az e pontban nem meghatározott egyéb adatforrás felhasználásával;

ii.

a Big Data elemzést végző vállalkozások esetében:

(választható) Big Data elemzése a vállalkozás saját alkalmazottai által;

(választható) Big Data elemzése külső szolgáltatók által;

iii.

számítógépet használó vállalkozások esetében:

Bármilyen típusú – elektronikus formátumú vagy papíralapú – számla kiállítása/küldése más vállalkozások számára az előző naptári évben;

Bármilyen típusú – elektronikus formátumú vagy papíralapú – számla kiállítása/küldése hatóságok számára az előző naptári évben;

Bármilyen típusú – elektronikus formátumú vagy papíralapú – számla kiállítása/küldése magánfogyasztók számára az előző naptári évben;

az automatizált feldolgozást lehetővé tevő szabványos formátumú elektronikus számla formájában kapott számlák (e-számlázás) százalékos aránya az előző naptári évben,

a papíralapú, vagy automatizált feldolgozásra nem alkalmas elektronikus formátumú számla formájában kapott számlák százalékos aránya az előző naptári évben;

iv.

az előző naptári évben más vállalkozások vagy hatóságok számára számlát kiállított/küldött vállalkozások esetében:

az előző naptári évben más vállalkozások vagy hatóságok számára automatizált feldolgozást lehetővé tevő, szabványos formátumú elektronikus számla formájában kiállított/küldött számlák (eInvoices) százalékos aránya;

az előző naptári évben, más vállalkozások vagy hatóságok számára az automatizált feldolgozást lehetővé nem tevő elektronikus formában kiállított/küldött számlák százalékos aránya;

az előző naptári évben más vállalkozások vagy a hatóságok számára kizárólag papíralapú számlaként küldött számlák százalékos aránya.

e)

IKT-szakértelem a vállalkozási egységben és az IKT-szakértelem iránti szükséglet

i.

Számítógépet használó vállalkozások esetében:

IKT-szakemberek alkalmazása;

az IKT-hoz kapcsolódó szakértelemmel kapcsolatos bármiféle képzés nyújtása IKT-szakemberek részére az előző naptári évben;

az IKT-hoz kapcsolódó képességekkel kapcsolatos bármiféle képzés nyújtása egyéb alkalmazottak részére az előző naptári évben;

IKT-szakemberek felvétele vagy erre tett kísérlet az előző naptári évben;

az alábbi IKT-feladatkörök ellátása az előző naptári évben (az alábbi bontásban: „főként saját alkalmazottak révén, beleértve az anyavállalat vagy kapcsolt vállalkozás által alkalmazottakat”; „főként külső szolgáltatók révén”; vagy „nem alkalmazandó”):

az IKT-infrastruktúra (szerverek, számítógépek, nyomtatók, hálózatok) karbantartása;

irodai szoftverek támogatása;

vállalatirányítási szoftverek/rendszerek fejlesztése;

vállalatirányítási szoftverek/rendszerek támogatása;

webalkalmazások fejlesztése;

webalkalmazások támogatása;

biztonság és adatvédelem;

ii.

a számítógépet használó és az előző évben IKT-szakembereket felvevő vagy erre kísérletet tevő vállalkozások esetében:

IKT-szakembert igénylő, nehezen betölthető üres álláshelyek az előző naptári évben.

f)

Az IKT, az internet és egyéb elektronikus hálózatok, az e-kereskedelmi és az e-üzleti folyamatok használatának korlátai

i.

számítógépet használó vállalkozások esetében:

(választható) weboldalon vagy alkalmazáson keresztül történő eladást (online értékesítést) korlátozó vagy meghiúsító akadályok a termékek vagy szolgáltatások online értékesítésre való alkalmatlansága miatt;

(választható) weboldalon vagy alkalmazáson keresztül történő eladást (online értékesítést) korlátozó vagy meghiúsító akadályok logisztikával kapcsolatos problémák miatt;

(választható) weboldalon vagy alkalmazáson keresztül történő eladást (online értékesítést) korlátozó vagy meghiúsító akadályok fizetéssel kapcsolatos problémák miatt;

(választható) weboldalon vagy alkalmazáson keresztül történő eladást (online értékesítést) korlátozó vagy meghiúsító akadályok az IKT-biztonsággal vagy az adatvédelemmel kapcsolatos problémák miatt;

(választható) weboldalon vagy alkalmazáson keresztül történő eladást (online értékesítést) korlátozó vagy meghiúsító akadályok a jogi kerettel kapcsolatos problémák miatt;

(választható) weboldalon vagy alkalmazáson keresztül történő eladást (online értékesítést) korlátozó vagy meghiúsító akadályok a várt haszonhoz mért túlzottan magas beruházási költségek miatt;

g)

Olyan technológiákhoz való hozzáférés és ezek használata, amelyek bárhonnan bármikor csatlakozni tudnak az internethez vagy egyéb hálózatokhoz (mindenütt jelenlévő kapcsolat)

i.

internetkapcsolattal rendelkező vállalkozások esetében:

távoli hozzáférés biztosítása a vállalkozás e-mail rendszeréhez, dokumentumaihoz és alkalmazásaihoz;

internetes hirdetések fizetése;

felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások használata, az ingyenes szolgáltatások kivételével;

ii.

az internetes hirdetésekért fizető, az alábbi célzott hirdetési módszereket alkalmazó vállalkozások esetében:

hirdetési mód a weboldalak tartalma vagy a felhasználók által keresett kulcsszavak alapján;

hirdetési mód az internethasználók korábbi tevékenységeinek követése vagy profilja alapján;

hirdetési mód az internethasználók földrajzi helymeghatározása alapján;

az interneten történő célzott hirdetés fent nem említett bármely más módja;

iii.

az internet-hozzáféréssel rendelkező, felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásokat vásárló vállalkozások esetében:

e-mail-használat felhőalapú számítástechnikai szolgáltatáson keresztül;

irodaiszoftver-használat felhőalapú számítástechnikai szolgáltatáson keresztül;

a vállalkozás adatbázisa/adatbázisai tárhelyének felhőalapú számítástechnikai szolgáltatáson keresztüli biztosítása;

fájltárolás felhőalapú számítástechnikai szolgáltatáson keresztül;

pénzügyi vagy számviteli szoftveralkalmazások használata felhőalapú számítástechnikai szolgáltatáson keresztül;

ügyfélkapcsolati szoftver (CRM) használata felhőalapú számítástechnikai szolgáltatáson keresztül;

számítási teljesítmény igénybevétele felhőalapú számítástechnikai szolgáltatáson keresztül a vállalkozás saját szoftvereinek működtetéséhez;

olyan felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások használata, amelyeket a szolgáltatók megosztott szerverekről biztosítanak;

olyan felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások használata, amelyeket a szolgáltatók kizárólag a vállalkozás számára fenntartott szerverekről biztosítanak.

(3)

Minden vállalkozás esetében be kell gyűjteni vagy alternatív forrásból be kell szerezni a vállalkozások hátterére vonatkozó alábbi mutatókat:

a vállalkozás fő gazdasági tevékenysége az előző naptári évben;

a foglalkoztatottak átlagos száma az előző naptári évben;

az előző naptári évi forgalom teljes értéke, héa (hozzáadott érték adó, Magyarországon ÁFA) nélkül.

B.   Lefedettség

Az A. rész 2. és 3. pontjában meghatározott mutatókat az alábbi vállalkozáskategóriák esetében kell gyűjteni:

(1)

Gazdasági tevékenység: a NACE Rev. 2. alábbi kategóriáiba sorolt vállalkozások:

NACE-kategória

Leírás

C nemzetgazdasági ág

„Feldolgozóipar”

D, E nemzetgazdasági ág

„Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás”

F nemzetgazdasági ág

„Építőipar”

G nemzetgazdasági ág

„Kereskedelem, gépjárműjavítás”

H nemzetgazdasági ág

„Szállítás, raktározás”

I nemzetgazdasági ág

„Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás”

J nemzetgazdasági ág

„Információ, kommunikáció”

L nemzetgazdasági ág

„Ingatlanügyletek”

69–74. ágazat

„Szakmai, tudományos és műszaki tevékenység”

N nemzetgazdasági ág

„Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység”

95.1. alágazat

„Számítógép, kommunikációs eszközök javítása”;

(2)

Vállalkozás mérete: legalább 10 személyt alkalmazó vállalkozások. Választhatóan a 10-nél kevesebb személyt alkalmazó vállalkozások is belefoglalhatók;

(3)

Földrajzi kiterjedés: a tagállam területének bármely részén található vállalkozások.

C.   Referencia-időszakok

Az előző naptári évre vonatkozó mutatók esetében a referencia-időszak 2015. A többi mutató esetében a referencia-időszak 2016.

D.   Az adatok bontása

Az alábbi háttérmutatókat kell megadni az A. rész 2. pontjában felsorolt témakörök és mutatóik tekintetében:

(1)

Gazdasági tevékenység szerinti bontás: a következő NACE Rev. 2. aggregátumoknak megfelelően:

NACE Rev. 2. aggregátum

nemzeti aggregátumok esetleges kiszámításához

 

10–18

 

19–23

 

24–25

 

26–33

 

35–39

 

41–43

 

45–47

 

47

 

49–53

 

55

 

58–63

 

68

 

69–74

 

77–82

 

26.1–26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1

NACE Rev. 2. aggregátum

európai aggregátumok esetleges kiszámításához

 

10–12

 

13–15

 

16–18

 

26

 

27–28

 

29–30

 

31–33

 

45

 

46

 

55–56

 

58–60

 

61

 

62–63

 

77–78 + 80–82

 

79

 

95.1

(2)

méretkategória szerinti bontás: az adatokat az alkalmazott személyek száma szerint meghatározott alábbi méretkategóriák szerint kell bontani:

Méretkategória

 

10 vagy több alkalmazott

 

10–49 alkalmazott

 

50–249 alkalmazott

 

250 vagy több alkalmazott

Adott esetben, az adatok bontását az alábbi táblázat szerint kell megadni:

Méretkategória

 

10-nél kevesebb alkalmazott (választható)

 

5-nél kevesebb alkalmazott (választható)

 

5–9 alkalmazott (választható)

E.   Rendszeresség

Az e melléklet által előírt adatokat a 2016. évre egyszer kell benyújtani.

F.   Az eredmények továbbításának határideje

(1)

A 808/2004/EK rendelet 6. cikkében és I. melléklete (6) pontjában említett, aggregált – szükség szerint bizalmas kezelésre vagy megbízhatatlanságra vonatkozó jelöléssel ellátott – adatokat 2016. október 5. előtt kell megküldeni az Eurostatnak. Az adatállományokat eddig az időpontig véglegesíteni és érvényesíteni kell, valamint el kell fogadni.

(2)

A 808/2004/EK rendelet 6. cikkében említett metaadatokat 2016. május 31-ig kell továbbítani az Eurostathoz.

(3)

A 808/2004/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében említett, az adatok minőségéről szóló jelentést 2016. november 5-ig kell továbbítani az Eurostathoz.

(4)

Az adatokat és metaadatokat az Eurostat által meghatározott adatcsereszabvány szerint, az egyablakos ügyintézési szolgáltatáson keresztül kell továbbítani az Eurostathoz. A metaadatok és a minőségi jelentés esetében az Eurostat által meghatározott szabványos metaadat-szerkezetet kell használni.


II. MELLÉKLET

2. Modul: Magánszemélyek, háztartások és az információs társadalom

A.   Témakörök és mutatóik

(1)

A 2016-os tárgyévben felmérendő, a 808/2004/EK rendelet II. mellékletében található listáról kiválasztott témakörök a következők:

a)

a magánszemélyek és/vagy a háztartások hozzáférése az IKT-hez, és az IKT használata magánszemélyek által és/vagy a háztartásokban;

b)

az internet és egyéb elektronikus hálózatok különböző célú használata magánszemélyek által és/vagy háztartásokban;

c)

az IKT biztonsága és az IKT-be vetett bizalom;

d)

IKT-szakértelem és -készségek;

e)

az IKT és az internet használatának akadályai;

f)

az IKT használata magánszemélyek által információk és szolgáltatások kormányzati és közigazgatási szervekkel történő cseréje céljából (e-kormányzat);

g)

az olyan technológiákhoz való hozzáférés és ezek használata, amelyek bárhonnan bármikor csatlakozni tudnak az internethez vagy egyéb hálózatokhoz (mindenütt jelen lévő kapcsolat).

(2)

A következő mutatókat kell begyűjteni:

a)

A magánszemélyek és/vagy a háztartások hozzáférése az IKT-hez, és az IKT használata magánszemélyek által és/vagy a háztartásokban

i.

az összes háztartás esetében:

otthoni internet-hozzáférés (bármilyen eszközzel);

ii.

otthoni internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások esetében:

internetkapcsolat: vezetékes széles sávú kapcsolat, pl. DSL, ADSL, VDSL, kábel, optikai kábel, műhold, nyilvános Wi-Fi kapcsolat,

internetkapcsolat: mobil széles sávú kapcsolat (legalább 3G-s – pl. UMTS – mobilhálózaton keresztül, (SIM-) kártyát vagy USB-kulcsot, mobiltelefont vagy okostelefont alkalmazva modemként);

(választható) internetkapcsolat: betárcsázós hozzáférés hagyományos telefonvonalon vagy ISDN-en;

(választható) internetkapcsolat: mobil keskeny sávú kapcsolat (3G-s alatti – pl. 2G+/GPRS – mobilhálózaton keresztül, (SIM-) kártyát vagy USB-kulcsot, mobiltelefont vagy okostelefont alkalmazva modemként).

b)

A magánszemélyek és/vagy a háztartások internethasználata különböző célokból

i.

az összes magánszemély esetében:

legutóbbi internethasználat (az elmúlt három hónapban; az elmúlt három hónaptól egy évig terjedő időszakban; több mint egy évvel ezelőtt; sohasem használta az internetet);

ii.

az internetet korábban már használó magánszemélyek esetében:

legutóbbi magáncélú internetes kereskedelmi tevékenység (az elmúlt három hónapban; az elmúlt három hónaptól egy évig terjedő időszakban; több mint egy évvel ezelőtt; sohasem vásárolt vagy rendelt semmit az interneten);

iii.

az internetet az elmúlt három hónapban használó magánszemélyek esetében:

internethasználat átlagos gyakorisága az elmúlt három hónapban (minden nap vagy szinte minden nap; legalább hetente egyszer (de nem mindennap); hetente egynél kevesebbszer);

asztali számítógép használata internet-hozzáféréshez az elmúlt három hónapban;

laptop vagy netbook használata internet-hozzáféréshez az elmúlt három hónapban;

táblagép használata internet-hozzáféréshez az elmúlt három hónapban;

mobiltelefon vagy okostelefon használata internet-hozzáféréshez az elmúlt három hónapban;

egyéb hordozható eszköz (például médialejátszó vagy játékkonzol, e-könyv olvasó, okosóra) használata internet-hozzáféréshez az elmúlt három hónapban;

az internethez (közvetlenül – pl. wifin keresztül –, és azt nem nagyobb képernyőként használó külön eszközön keresztül kapcsolódó) okostelevízió használata internet-hozzáféréshez az elmúlt három hónapban;

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban e-mail küldésére, fogadására;

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban internetes telefonálásra vagy (alkalmazásokon keresztül) internetes videotelefonálásra (webkamerával);

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban közösségi oldalon való részvételre (felhasználói felület készítése, üzenet küldése vagy egyéb közreműködés);

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban online hírek, újság vagy hírmagazin olvasására;

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos információk keresésére;

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban játékok játszására vagy letöltésére;

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban zenehallgatására (pl. webrádió, internetes zenehallgatás);

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban televíziós műsorszolgáltatók adásainak interneten történő (élő vagy későbbi) megtekintésére;

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban kereskedelmi szolgáltatók online videotékából lekérhető videóinak megtekintésére;

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban tartalommegosztó szolgáltatóktól származó videók megtekintésére;

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban saját készítésű tartalom (például szöveg, fényképek, videók, zene, szoftver) bármely weboldalra, megosztási céllal történő feltöltése érdekében;

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban weboldal vagy blog készítése céljából;

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban egészséggel kapcsolatos információk keresésére;

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban weboldalon keresztül orvosi vizsgálatra történő bejelentkezés céljából (például kórházba vagy egészségügyi központba);

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban utazással vagy utazáshoz kapcsolódó szállással összefüggő szolgáltatás igénybevételére;

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban áru vagy szolgáltatás eladására (pl. online árverés útján);

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban internetes banki szolgáltatás igénybevételére;

magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban az interneten vásárolt áruk és szolgáltatások kifizetéséhez használt fizetőszámlák használata céljából;

internetes tárhely magáncélú használata az elmúlt három hónapban dokumentumok, képek, zene, videó vagy egyéb fájlok elmentésére (például Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive, iCloud, Amazon Cloud Drive);

oktatási, szakmai vagy magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban tanulási tevékenységekre, online tanfolyam formájában;

oktatási, szakmai vagy magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban tanulási tevékenységekre, a teljes tanfolyamtól eltérő online anyagok (például audiovizuális anyagok, online tanulási szoftver, elektronikus tankönyvek) felhasználásával;

oktatási, szakmai vagy magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban tanulási tevékenységekre, oktatókkal és diákokkal oktatási weboldalakon/portálokon történő kommunikáció formájában;

(választható) oktatási, szakmai vagy magáncélú internethasználat az elmúlt három hónapban egyéb tanulási tevékenységekre;

iv.

az elmúlt három hónapban az internet-hozzáféréshez okostelevíziót használó magánszemélyek esetében:

az okostelevízió használata az elmúlt három hónapban televíziós műsorszolgáltatók adásainak interneten történő (élő vagy későbbi) megtekintésére;

az okostelevízió használata az elmúlt három hónapban egyéb (lekérhető vagy megosztott) videotartalmak megtekintésére;

az okostelevízió használata az elmúlt három hónapban böngésző alkalmazáson keresztül történő internetes böngészéshez;

az okostelevízió használata az elmúlt három hónapban egyéb alkalmazásokhoz (például Skype, Facebook, játékok, online vásárlás);

v.

Az elmúlt tizenkét hónapban az internetet magáncélra használó magánszemélyek esetében:

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban részvény, kötvény, alap és egyéb befektetési szolgáltatás vásárlására vagy eladására;

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban biztosítási kötvények vásárlásához vagy meglévő kötvények megújításához, ideértve a csomag részeként más szolgáltatással együtt kínáltakat is (például a repülőjeggyel együtt kínált utazási biztosítás);

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban kölcsön felvételéhez vagy banki vagy egyéb pénzügyi szolgáltatóktól származó hitellel kapcsolatos ügyintézéshez;

vi.

Az elmúlt tizenkét hónapban az internetet magáncélú internetes kereskedelmi tevékenységre használó magánszemélyek esetében:

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban élelmiszer rendelésére;

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban háztartási cikk rendelésére;

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban gyógyszer rendelésére;

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban ruházat vagy sportszer rendelésére;

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban számítógépes hardver rendelésére;

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban háztartási elektronikus berendezés (ideértve a kamerát) rendelésére;

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban távközlési szolgáltatás rendelésére (például televízió vagy széles sávú előfizetés, vezetékes vagy mobiltelefon-előfizetés, pénzfeltöltés előre fizetett (prepaid) telefonkártyára);

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban nyaralási szálláshely (például szálloda) rendelésére,

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban más utazási szolgáltatás (például menetjegy, autóbérlés) rendelésére;

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban rendezvényre szóló belépőjegy rendelésére;

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban film vagy zene rendelésére;

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban könyv, magazin vagy újság (ideértve az e-könyvet) rendelésére;

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban e-tananyag rendelésére;

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban videojáték-szoftver, egyéb számítógépes szoftver és szoftverfrissítés rendelésére;

internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban más áru vagy szolgáltatás rendelésére;

az elmúlt tizenkét hónapban hazai eladótól vásárolt vagy rendelt áru vagy szolgáltatás;

az elmúlt tizenkét hónapban más EU–országbeli eladótól vásárolt vagy rendelt áru vagy szolgáltatás;

az elmúlt tizenkét hónapban a világ más részén lévő eladótól vásárolt vagy rendelt áru vagy szolgáltatás;

az elmúlt tizenkét hónapban vásárolt vagy rendelt áru vagy szolgáltatás, amennyiben az eladó származási országa ismeretlen.

az elmúlt három hónapban az interneten leadott megrendelések vagy megvásárolt áruk vagy szolgáltatások száma (megrendelések/vásárlások száma vagy osztálya szerint: 1–2 megrendelés/vásárlás; 2–5 megrendelés/vásárlás; 5–10 megrendelés/vásárlás, 10-nél több megrendelés/vásárlás);

az elmúlt három hónapban az interneten vásárolt áru vagy szolgáltatás (kivéve részvény vagy pénzügyi szolgáltatás) teljes értéke (az összeget euróban vagy osztályokban kell megadni: kevesebb mint 50 EUR; 50-től kevesebb mint 100 EUR-ig; 100-tól kevesebb mint 500 EUR-ig; 500-tól kevesebb mint 1 000 EUR-ig; 1 000 EUR vagy több; ismeretlen);

(választható) internetes vásárlással kapcsolatos, a weboldalon rendelés vagy fizetés során jelentkező technikai hiányosság formájában felmerülő probléma;

(választható) internetes vásárlással kapcsolatos, a garanciákkal vagy egyéb jogokkal kapcsolatos információk felkutatásában tapasztalt nehézség formájában jelentkező probléma;

(választható) internetes vásárlással kapcsolatos, a feltüntetettnél lassabb szállítási idő formájában jelentkező probléma;

(választható) internetes vásárlással kapcsolatos, a feltüntetettnél magasabb végső költségek (például magasabb szállítási költségek, nem várt tranzakciós díjak) formájában jelentkező probléma;

(választható) internetes vásárlással kapcsolatos, hibás vagy sérült kiszállított áru formájában jelentkező probléma;

(választható) internetes vásárlással kapcsolatos, csalással kapcsolatos probléma formájában jelentkező probléma (például egyáltalán nem érkezett áru/szolgáltatás, visszaélés hitelkártyaadatokkal);

(választható) internetes vásárlással kapcsolatos, panaszok, nehéz jogorvoslat vagy a panasz nem kielégítő megválaszolásának formájában jelentkező probléma;

(választható) internetes vásárlással kapcsolatos, a válaszadó országába nem értékesítő külföldi kiskereskedő jelentette probléma;

(választható) az internetes vásárlás során tapasztalt egyéb problémák;

(választható) nem merült fel probléma internetes vásárlással kapcsolatban;

az elmúlt tizenkét hónapban online vásárlás előtt mennyire gyakran használt fel több kiskereskedői, gyártói vagy egyéb szolgáltatói weboldalról származó információkat: minden vagy majdnem minden alkalommal, néha, ritkán vagy soha;

az elmúlt tizenkét hónapban online vásárlás előtt mennyire gyakran használt fel ár- vagy termék-összehasonlító weboldalakról vagy alkalmazásokból származó információkat: minden vagy majdnem minden alkalommal, néha, ritkán vagy soha;

az elmúlt tizenkét hónapban online vásárlás előtt mennyire gyakran használt fel weboldalakon vagy blogokban olvasható fogyasztói értékelésekből származó információkat: minden vagy majdnem minden alkalommal, néha, ritkán vagy soha;

az elmúlt tizenkét hónapban közösségi média weboldalán vagy annak alkalmazásán megjelenő reklámra kattintással/vagy azon történő közvetlen vásárlással vásárolt vagy rendelt áruk vagy szolgáltatások.

c)

Az IKT biztonsága és az IKT-be vetett bizalom

i.

Az elmúlt tizenkét hónapban internetet használó magánszemélyek esetében:

az elmúlt tizenkét hónapban személyes információkat adott meg az interneten személyes adatok (például név, születési idő, személyazonosító igazolvány száma) formájában;

az elmúlt tizenkét hónapban személyes információkat adott meg az interneten kapcsolattartási adatok (például otthoni cím, telefonszám, e-mail cím) formájában;

az elmúlt tizenkét hónapban személyes információkat adott meg az interneten fizetési adatok (például hitel- vagy betéti kártya száma, bankszámlaszám) formájában;

az elmúlt tizenkét hónapban egyéb személyes információkat adott meg az interneten, például fényképeket, aktuális tartózkodási helyet, egészséggel, jövedelemmel kapcsolatos információkat;

az elmúlt tizenkét hónapban nem adott meg az interneten személyes információkat:

az elmúlt tizenkét hónapban a személyes információk megadása előtt elolvasta az adatvédelmi nyilatkozatokat;

az elmúlt tizenkét hónapban korlátozta a földrajzi helymeghatározási adatokhoz való hozzáférést;

az elmúlt tizenkét hónapban korlátozta a közösségi oldalakon szereplő profilhoz vagy tartalomhoz való hozzáférést;

az elmúlt tizenkét hónapban visszautasította személyes adatai reklámcélú felhasználásának engedélyezését;

az elmúlt tizenkét hónapban ellenőrizte, hogy biztonságos volt-e az a weboldal, amelyen személyes információkat kellett megadni (pl. https weboldalak, biztonsági logó és tanúsítvány);

az elmúlt tizenkét hónapban a válaszadó adatainak frissítése vagy törlése céljából hozzáférést kért a weboldalak vagy keresőmotorok által vele kapcsolatban tárolt információkhoz;

tud arról, hogy a cookie-k felhasználhatók az internetes böngészés megfigyelésére, felhasználói profilok és felhasználói igényekre szabott reklámok kidolgozására;

(választható) aggasztónak tartja, hogy az online tevékenységet személyre szabott reklámok céljából rögzítik, tüntesse fel aggálya mértékét: nagyon aggasztó, valamelyest aggasztó, egyáltalán nem aggasztó;

megváltoztatta a böngésző biztonsági beállításait, hogy megakadályozza a cookie-kat vagy korlátozza azok számát a saját számítógépén;

követést megakadályozó szoftvert használt.

d)

IKT-szakértelem és -készségek

i.

az elmúlt tizenkét hónapban internetet használó magánszemélyek esetében gyűjtendő mutatók:

készségek fájlok számítógép és más eszközök közötti átvitelével kapcsolatban;

ismeretek szoftverek vagy alkalmazások telepítéséről;

ismeretek bármely szoftver (többek között operációs rendszer vagy biztonsági programok) beállításainak megváltoztatásáról;

ismeretek fájlok vagy mappák másolásáról vagy áthelyezéséről;

ismeretek szövegszerkesztő szoftver használatáról;

ismeretek szöveget, képet, táblázatokat vagy diagramokat tartalmazó prezentációk vagy dokumentumok létrehozásáról;

ismeretek táblázatkezelő szoftver használatáról;

ismeretek kép-, hang- vagy videofájlok szerkesztéséről;

számítógépes program programnyelven történő megírására vonatkozó ismeretek.

ii.

az elmúlt tizenkét hónapban internetet és táblázatkezelő szoftvereket használó magánszemélyek esetében gyűjtendő mutatók:

a táblázatkezelő szoftver adatszervezésre és -elemzésre szolgáló fejlett funkcióinak használatához szükséges ismeretek, többek között rendezés, szűrés, képletek használata, diagramkészítés.

e)

Az IKT és az internet használatának akadályai

i.

az otthoni internet-hozzáféréssel nem rendelkező háztartások esetében, annak meghatározásával, hogy miért nincs otthoni internet-hozzáférésük:

máshol hozzáfér az internethez;

nincs szüksége internetre, mert például nem hasznos vagy nem érdekes;

a felszerelés költsége túl magas;

a hozzáférés túl drága (például telefon- vagy DSL-előfizetés);

ismeretek hiánya;

személyes adatok védelmével vagy biztonságával kapcsolatos aggályok;

a környéken nem érhető el széles sávú internet;

egyéb ok(ok).

f)

Az IKT használata magánszemélyek által információk és szolgáltatások kormányzati és közigazgatási szervekkel történő cseréje céljából (e-kormányzat)

i.

Az elmúlt tizenkét hónapban internetet használó magánszemélyek esetében gyűjtendő mutatók:

magáncélú internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban hatóság vagy közintézmény honlapjáról való információszerzésre;

magáncélú internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban hatóság vagy közintézmény honlapjáról hivatalos űrlap letöltésére;

magáncélú internethasználat az elmúlt tizenkét hónapban kitöltött internetes űrlap hatósághoz vagy közintézményhez való benyújtására;

ii.

olyan magánszemélyek esetében, akik az elmúlt tizenkét hónapban nem nyújtottak be kitöltött űrlapot magáncélból hatóság honlapjára az alábbi okokból:

nem volt szükség hivatalos űrlap benyújtására;

iii.

olyan magánszemélyek esetében, akik az elmúlt tizenkét hónapban az alábbi okokból nem nyújtottak be kitöltött űrlapot magáncélból hatóság honlapjára, jóllehet arra szükség lett volna:

nem állt rendelkezésre ilyen szolgáltatást kínáló weboldal;

készségek vagy ismeretek hiánya (pl. nem tudta, hogyan kell használni a weboldalt vagy a weboldal használata túl bonyolult volt);

személyes adatok védelmével vagy biztonságával kapcsolatos aggodalmak;

(választható) a hitelesítéshez/szolgáltatás használatához szükséges elektronikus aláírás vagy elektronikus személyazonosító/igazolás hiánya vagy azzal kapcsolatos problémák;

más személy nyújtotta be a válaszadó nevében (pl. tanácsadó, adótanácsadó, rokon vagy családtag);

más ok vagy okok, amiért nem nyújtott be kitöltött űrlapot hatóságnak interneten keresztül.

g)

Az olyan technológiákhoz való hozzáférés és ezek használata, amelyek bárhonnan bármikor csatlakozni tudnak az internethez vagy egyéb hálózatokhoz (mindenütt jelen lévő kapcsolat)

i.

az elmúlt három hónapban az internetet használó magánszemélyek esetében:

mobiltelefon vagy okostelefon használata nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez az elmúlt három hónapban;

mobiltelefon vagy okostelefon használata mobiltelefon-hálózaton keresztül nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez

mobiltelefon vagy okostelefon használata vezeték nélküli hálózaton keresztül (pl. wifi) nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez az elmúlt három hónapban;

hordozható számítógép (pl. laptop vagy táblagép) használata nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez az elmúlt három hónapban;

hordozható számítógép (pl. laptop vagy táblagép) használata az elmúlt három hónapban nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez, mobiltelefon-hálózaton keresztül modemként használt USB-kulcs vagy (SIM-) kártya vagy mobiltelefon vagy okostelefon használatával;

hordozható számítógép (pl. laptop vagy táblagép) használata nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez vezeték nélküli hálózaton keresztül (pl. wifi), az elmúlt három hónapban;

egyéb hordozható eszköz (médialejátszó vagy játékkonzol, e-könyv olvasó vagy okosóra) használata nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez az elmúlt három hónapban;

nem használt hordozható eszközt nem otthoni és nem munkahelyi internet-hozzáféréshez.

B.   Lefedettség

(1)

Az e melléklet A. részének (2) pontjában felsorolt, háztartásokat érintő mutatók esetében a statisztikai egységek a legalább egy 16–74 éves taggal rendelkező háztartások.

(2)

Az e melléklet A. részének (2) pontjában felsorolt, magánszemélyeket érintő mutatók esetében a statisztikai egységek a 16–74 éves magánszemélyek.

(3)

A földrajzi kiterjedés magában foglalja az érintett tagállam területének bármelyik részén található háztartásokat, magánszemélyeket vagy mindkettőt.

C.   Referencia-időszak

A gyűjtendő statisztika esetében a fő referencia-időszak 2016 első negyedéve.

D.   Társadalmi-gazdasági háttérmutatók

(1)

Az e melléklet A. részének (2) pontjában felsorolt, háztartásokat érintő témakörök és mutatóik esetében a következő háttérmutatókat kell gyűjteni:

a)

lakóhely szerinti régió a NUTS 1. osztályozás szerint;

b)

(választható) lakóhely szerinti régió a NUTS 2. osztályozás szerint;

c)

földrajzi hely, azaz kevésbé fejlett régiókban élő, átmeneti régiókban élő vagy fejlettebb régiókban élő;

d)

urbanizációs fok, azaz sűrűn lakott térségben élő, közepesen sűrűn lakott térségben élő vagy ritkán lakott térségben élő;

e)

háztartás típusa a háztartásban élők számának feltüntetésével, (választható) 16–24 éves személyek száma; (választható) 16–24 éves diákok száma; (választható) 25–64 éves személyek száma; 65 éves vagy idősebb személyek száma (külön kell gyűjteni: 16 év alatti gyermekek száma, (választható) 14–15 éves gyermekek száma, (választható) 5–13 éves gyermekek száma, (választható) 4 éves vagy annál fiatalabb gyermekek száma);

f)

(választható) a háztartás havi nettó jövedelme, ami értékként vagy a jövedelmi kvartilisekkel kompatibilis méretsávok alkalmazásával gyűjtendő;

g)

(választható) háztartásokra számított nettó havi ekvivalens összjövedelem kvintilisekben továbbítva.

(2)

Az e melléklet A. részének (2) pontjában felsorolt, magánszemélyekre vonatkozó témakörök és mutatóik esetében a következő háttérmutatókat kell gyűjteni:

a)

nem

b)

születés szerinti ország annak meghatározásával, hogy belföldön vagy külföldön született, utóbbi esetében azt is meghatározva, hogy másik uniós tagállamban vagy Unión kívüli országban született személyről van-e szó;

c)

állampolgárság szerinti ország annak meghatározásával, hogy állampolgár vagy nem állampolgár, utóbbi esetben azt is meghatározva, hogy másik uniós tagállam állampolgáráról vagy az EU-n kívüli ország állampolgáráról van-e szó;

d)

életkor betöltött évek alapján; (választható) 16 év alatt vagy 74 év fölött vagy mindkettő;

e)

(választható) tényleges családi állapot, élettársi kapcsolatban élő személy vagy élettársi kapcsolatban nem élő személy;

f)

iskolai végzettség a legmagasabb iskolai végzettség meghatározásával az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere (ISCED 2011) szerinti besorolás alapján: legfeljebb alsó középfokú oktatás (ISCED 0, 1 vagy 2); felső középfokú vagy posztszekunder nem felsőfokú oktatás (ISCED 3 vagy 4); felsőfokú oktatás (ISCED 5, 6, 7 vagy 8); alapfokú oktatásnál alacsonyabb (ISCED 0); alapfokú oktatás (ISCED 1); alsó középfokú oktatás (ISCED 2); felső középfokú oktatás (ISCED 3); nem felsőfokú posztszekunder oktatás (ISCED 4); rövid képzési idejű felsőfokú oktatás (ISCED 5); felsőfokú alapképzés vagy ezzel egyenértékű oktatás (ISCED 6); mesterképzés vagy ezzel egyenértékű oktatás (ISCED 7); doktori képzés vagy ezzel egyenértékű oktatás (ISCED 8);

g)

foglalkoztatási helyzet annak meghatározásával, hogy alkalmazott vagy önfoglalkoztató, beleértve a segítő családtagokat (választható: teljes munkaidős alkalmazott vagy önfoglalkoztató, részmunkaidős alkalmazott vagy önfoglalkoztató; tartós munkakörben vagy határozatlan időre foglalkoztatott alkalmazott; ideiglenes munkakörben vagy határozott időre szóló szerződéssel foglalkoztatott alkalmazott; önfoglalkoztató, ideértve a kisegítő családtagokat is),

h)

(választható) határozza meg a foglalkoztatás gazdasági ágazatát:

NACE Rev. 2. szakaszai

Leírás

A

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat

B, C, D és E

Feldolgozóipar, bányászat és kőfejtés, egyéb ipar

F

Építőipar

G, H és I

Kereskedelem, szállítás és raktározás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

J

Információ és kommunikáció

K

Pénzügyi és biztosítási tevékenység

L

Ingatlanügyletek

M és N

Üzleti szolgáltatások

O, P, és Q

Közigazgatás, védelem, oktatás, humán-egészségügyi, szociális ellátás

R, S, T és U

Egyéb szolgáltatások

i.

foglalkoztatási helyzet annak meghatározásával, hogy a személy munkanélküli vagy nem dolgozó diák vagy más nem dolgozó személy, opcionálisan annak meghatározásával, hogy nyugdíjas, előrehozott nyugdíjban részesülő vagy üzleti tevékenységet megszüntető; tartósan rokkant; kötelező katonai vagy közösségi szolgálatot teljesít; háztartásbeli; más okból inaktív személyről van-e szó;

j)

foglalkozás az ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations, a foglalkozások egységes nemzetközi osztályozási rendszere) alapján annak meghatározásával, hogy az alkalmazott személy fizikai foglalkozású; nem fizikai foglalkozású; IKT-dolgozó, nem IKT-dolgozó; és opcionálisan minden foglalkozás az ISCO-08 kód 2 számjegyű szintje alapján.

E.   Rendszeresség

A 2016. évre az adatokat egyszer kell benyújtani.

F.   Az eredmények továbbításának határideje

(1)

A 808/2004/EK rendelet 6. cikkében és II. melléklete 6. pontjában említett, az érintett statisztikai egységek közvetlen azonosítását lehetővé nem tevő egyéni adatokat 2016. október 5. előtt kell továbbítani az Eurostatnak. Az adatállományokat eddig az időpontig véglegesíteni és érvényesíteni kell, valamint el kell fogadni.

(2)

A 808/2004/EK rendelet 6. cikkében említett metaadatokat 2016. május 31-ig kell továbbítani az Eurostathoz.

(3)

A 808/2004/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében említett, az adatok minőségéről szóló jelentést 2016. november 5-ig kell továbbítani az Eurostathoz.

(4)

Az adatokat és metaadatokat az Eurostat által meghatározott adatcsereszabvány szerint, az egyablakos ügyintézési szolgáltatáson keresztül kell továbbítani az Eurostathoz. A metaadatok és a minőségi jelentés esetében az Eurostat által meghatározott szabványos metaadat-szerkezetet kell használni.


11.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/50


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2004 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. november 10.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 10-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

49,2

MA

75,6

MK

50,7

TR

74,5

ZZ

62,5

0707 00 05

AL

80,9

JO

229,9

MA

183,4

TR

156,7

ZZ

162,7

0709 93 10

MA

131,4

TR

177,9

ZZ

154,7

0805 20 10

CL

170,3

MA

81,7

PE

166,7

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

130,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CL

184,7

PE

147,1

TR

73,1

ZA

95,1

ZZ

125,0

0805 50 10

TR

105,6

ZZ

105,6

0806 10 10

BR

311,3

EG

226,4

PE

251,0

TR

169,1

ZZ

239,5

0808 10 80

AR

145,7

CA

163,3

CL

84,4

MK

29,8

NZ

142,2

US

146,9

ZA

223,1

ZZ

133,6

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

135,2

XS

80,0

ZZ

93,3


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

11.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/53


A TANÁCS (KKBP) 2015/2005 HATÁROZATA

(2015. november 10.)

az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 33. cikkére és 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. július 22-én elfogadta a 2013/393/KKBP határozatot (1), amellyel Franz-Michael SKJOLD MELLBIN-t nevezte ki az Európai Unió afganisztáni különleges képviselőjévé (EUKK). Az EUKK megbízatása 2015. október 31-én lejár.

(2)

Az EUKK megbízatását további tizenhat hónapra meg kell hosszabbítani.

(3)

Az EUKK a megbízatását olyan helyzetben látja el, amely rosszabbodhat, és amely akadályozhatja az Unió külső tevékenységének tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések elérését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

A Tanács 2017. február 28-ig meghosszabbítja Franz-Michael SKJOLD MELLBIN-nek mint az Európai Unió afganisztáni különleges képviselőjének (EUKK) a megbízatását. A Tanács határozhat úgy, hogy az EUKK megbízatását korábban megszünteti a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) értékelése és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (a továbbiakban: főképviselő) javaslata alapján.

2. cikk

Politikai célkitűzések

Az EUKK az Uniót képviseli Afganisztánban, és a tagállamok afganisztáni képviselőivel szorosan együttműködve előmozdítja az uniós politikai célkitűzéseket. Ezen belül az EUKK:

a)

hozzájárul az EU–Afganisztán együttes nyilatkozatnak, az Afganisztánra vonatkozó, 2014–2016-os uniós stratégiának és adott esetben az EU és Afganisztán közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásnak a végrehajtásához;

b)

támogatja az Unió és Afganisztán közötti politikai párbeszédet;

c)

támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által Afganisztánban betöltött kulcsfontosságú szerepet, különös hangsúlyt helyezve a nemzetközi segítségnyújtás erőteljesebb koordinációjához való hozzájárulásra, ezáltal elősegítve a bonni, a chicagói, a tokiói és a londoni konferencián született eredményeknek, valamint a vonatkozó ENSZ-határozatoknak a végrehajtását.

3. cikk

Megbízatás

Megbízatásának teljesítése érdekében az EUKK az uniós tagállamok afganisztáni képviselőivel szorosan együttműködve:

a)

elősegíti az afganisztáni politikai folyamatokra és fejleményekre vonatkozó uniós álláspont érvényesülését;

b)

szoros kapcsolatot tart fenn az érintett afgán intézményekkel és támogatja fejlesztésüket, különös tekintettel a kormányra, a parlamentre és a helyi hatóságokra. Az EUKK kapcsolatot tart egyéb afgán politikai csoportokkal és más érintett afganisztáni szereplőkkel, így különösen az érintett civil társadalmi szereplőkkel is;

c)

szoros kapcsolatot tart fenn az Afganisztánban érdekelt nemzetközi és regionális szereplőkkel, így különösen az ENSZ főtitkárának különmegbízottjával, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) polgári főképviselőjével és más kulcsfontosságú partnerekkel és szervezetekkel;

d)

információval szolgál az EU–Afganisztán együttes nyilatkozat, az Afganisztánra vonatkozó, 2014–2016-os uniós stratégia és az EU és Afganisztán közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás célkitűzéseinek, valamint a bonni, a chicagói, a tokiói és a londoni konferencián kitűzött céloknak a megvalósítása terén elért eredményekre vonatkozóan, különösen a következő területeken:

i.

polgári kapacitásépítés, különösen az országosnál alacsonyabb szinten;

ii.

jó kormányzás és a jogállamisághoz szükséges intézmények létrehozása, különös tekintettel a független igazságszolgáltatási rendszerre;

iii.

választási és alkotmányos reformok;

iv.

a biztonsági ágazat reformja, ideértve a bírósági intézmények és a jogállamiság, a nemzeti hadsereg és a rendőri erők megerősítését és mindenekelőtt a polgári rendőrség fejlesztését;

v.

a növekedés előmozdítása, nevezetesen a mezőgazdaságon és a vidékfejlesztésen keresztül;

vi.

Afganisztán nemzetközi emberi jogi kötelezettségeinek tiszteletben tartása, beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak, valamint a nők és gyermekek jogainak a tiszteletben tartását;

vii.

a demokratikus alapelvek és a jogállamiság tiszteletben tartása;

viii.

a nők részvételének előmozdítása a közigazgatásban, a civil társadalomban és – az 1325(2000). sz. ENSZ BT-határozattal összhangban – a békefolyamatban;

ix.

Afganisztán nemzetközi kötelezettségeinek a tiszteletben tartása, ideértve a terrorizmus, a tiltott kábítószer-kereskedelem és az emberkereskedelem, valamint a tömegpusztító fegyverek és az azokkal kapcsolatos eszközök elterjedése elleni nemzetközi erőfeszítések terén való együttműködést is;

x.

a humanitárius segítségnyújtás, valamint a menekültek és a belső menekültek szabályos visszatérésének az elősegítése; és

xi.

az afganisztáni uniós jelenlét és tevékenységek hatékonyságának fokozása, valamint az Afganisztánra vonatkozó, 2014–2016-os uniós stratégiáról szóló, a Tanács által kért, rendszeres végrehajtási jelentések elkészítésében való részvétel;

e)

aktívan részt vesz a helyi koordinációs fórumokon, mint például a közös koordináló és felügyelő testület munkájában, a részt nem vevő tagállamokat pedig teljes körűen tájékoztatja az ezeken a szinteken hozott döntésekről;

f)

tanácsot ad az Unió Afganisztánnal kapcsolatos nemzetközi konferenciákon való részvételére és ott képviselendő álláspontjára vonatkozóan, különösen ami az Afganisztánnal foglalkozó következő miniszteri szintű nemzetközi konferenciát illeti. Ez utóbbi konferencia Brüsszelben kerül majd megrendezésre az EU társszervezésében, az afgán hatóságokkal és a főbb nemzetközi partnerekkel szoros együttműködésben;

g)

a vonatkozó kezdeményezéseken – így például az isztambuli folyamaton és az afganisztáni regionális gazdasági együttműködési konferencián (RECCA) – keresztül tevékeny szerepet vállal a regionális együttműködés előmozdításában;

h)

hozzájárul az uniós emberi jogi politika és az uniós emberi jogi iránymutatások végrehajtásához, különös tekintettel a konfliktus sújtotta területeken élő nők és gyermekek helyzetére, elsősorban az ezzel kapcsolatos fejlemények nyomon követése és kezelése révén;

i)

adott esetben támogatást nyújt egy olyan, afgán irányítású és mindenkire kiterjedő békefolyamathoz, amely elvezet majd a bonni konferencián jóváhagyott fő kritériumokkal összhangban álló politikai rendezéshez.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel a megbízatásának a főképviselő felügyelete mellett történő végrehajtásáért.

(2)   A PBB kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, és egyben az EUKK elsődleges kapcsolattartója a Tanács felé. A PBB – a megbízatás keretein belül és a főképviselő hatáskörének sérelme nélkül – stratégiai iránymutatást és politikai irányítást nyújt az EUKK számára.

(3)   Az EUKK szorosan együttműködik az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) és annak megfelelő szervezeti egységeivel.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2015. november 1-jétől2017. február 28-ig terjedő időszakra 7 625 000 EUR.

(2)   A kiadásokat az Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. Az EUKK minden kiadásról köteles elszámolni a Bizottságnak.

6. cikk

A csoport létrehozása és összetétele

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül az EUKK felel a csoportjának létrehozásáért. A csoportnak rendelkeznie kell a megbízatás keretében szükséges speciális szakpolitikai ismeretekkel. Az EUKK folyamatosan és haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot a csoport összetételéről.

(2)   A tagállamok, az Unió intézményei és az EKSZ javaslatot tehetnek az EUKK munkáját segítő személyzet kirendelésére. Az ilyen kirendelt személyzet javadalmazását az érintett tagállam, az Unió érintett intézménye vagy az EKSZ fedezi. Az EUKK mellé a tagállamok által az Unió intézményeihez vagy az EKSZ-hez kiküldött szakértőket is ki lehet helyezni. A szerződéses nemzetközi alkalmazottaknak a tagállamok állampolgárainak kell lenniük.

(3)   A kirendelt személyzet minden tagja a küldő tagállam, a küldő uniós intézmény vagy az EKSZ adminisztratív fennhatósága alatt marad, és az EUKK megbízatásának érdekében jár el és végzi feladatát.

7. cikk

Az EUKK és annak személyzete részére biztosított kiváltságok és mentességek

Az EUKK és személyzete feladatának elvégzéséhez, illetve a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltságokról, mentességekről és egyéb garanciákról – adott esetben – a fogadó országgal kell megállapodni. Ehhez a tagállamok és az EKSZ minden szükséges támogatást megadnak.

8. cikk

Az EU-minősített adatok biztonsága

Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják a 2013/488/EU tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági elveket és minimumszabályokat.

9. cikk

Hozzáférés az információkhoz és logisztikai támogatás

(1)   A tagállamok, a Bizottság és a Tanács Főtitkársága biztosítják, hogy az EUKK minden releváns információhoz hozzáférjen.

(2)   Az esettől függően az uniós küldöttségek, illetve a tagállamok logisztikai támogatást nyújtanak a térségben.

10. cikk

Biztonság

Az EUKK – a Szerződés V. címe szerint az Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikának megfelelően – a megbízatásával és a hatáskörébe tartozó terület biztonsági helyzetének megfelelően meghoz minden ésszerűen megvalósítható intézkedést a közvetlenül az irányítása alá tartozó személyzet biztonsága érdekében, különösen az alábbiakat:

a)

az EKSZ iránymutatása alapján biztonsági tervet dolgoz ki, amely többek között konkrét fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket tartalmaz, szabályozza a személyzet biztonságos bejutását a földrajzi területre és a földrajzi területen belüli biztonságos mozgását, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, beleértve a vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervet;

b)

biztosítja, hogy az Unió területén kívülre telepített teljes személyi állomány rendelkezzen az adott földrajzi területen fennálló körülmények által megkövetelt, magas kockázat elleni biztosítással;

c)

biztosítja, hogy csoportjának az Unión kívülre telepítendő valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is beleértve – az illetékességi terület EKSZ általi biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön a földrajzi területre való megérkezése előtt vagy az érkezéskor;

d)

biztosítja, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett ajánlásokat végrehajtsák, valamint az elért eredményekről szóló jelentések és a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentések keretében írásban beszámol a Tanácsnak, a főképviselőnek és a Bizottságnak ezen ajánlások végrehajtásáról és az egyéb biztonsági kérdésekről.

11. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK rendszeresen jelentést tesz a főképviselőnek és a PBB-nek. Az EUKK szükség szerint tanácsi munkacsoportoknak is jelentést tesz. A rendszeres jelentéseket a COREU-hálózaton keresztül kell terjeszteni. Az EUKK jelentést tehet a Külügyek Tanácsának. A Szerződés 36. cikkének megfelelően az EUKK részt vehet az Európai Parlamentnek nyújtandó tájékoztatásban.

12. cikk

Koordináció

(1)   Az Unió politikai céljainak elérése érdekében az EUKK hozzájárul az Unió tevékenységeinek egységéhez, összhangjához és hatékonyságához, és elősegíti annak biztosítását, hogy valamennyi uniós eszközt és tagállami intézkedést koherens módon alkalmazzák. Az EUKK tevékenységét össze kell hangolni a Bizottság, valamint a pakisztáni uniós küldöttség tevékenységével. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és az Unió küldöttségeit.

(2)   A helyszínen az EUKK szoros kapcsolatot tart fenn a tagállamok külképviseleteinek vezetőivel és az uniós küldöttségek vezetőivel. Az uniós küldöttségek vezetői és a tagállamok külképviseleteinek vezetői minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy segítsék az EUKK-t megbízatásának végrehajtásában. Az EUKK helyi politikai iránymutatással szolgál az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGANISZTÁN) vezetője számára. Az EUKK és a polgári műveleti parancsnok szükség szerint konzultációt folytat egymással. Az EUKK a helyszínen jelen lévő egyéb nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart fenn.

13. cikk

Követelésekkel kapcsolatos segítségnyújtás

Az EUKK és személyzete segítséget nyújtanak a korábbi afganisztáni EUKK-k megbízatásával összefüggésben felmerült követelések és kötelezettségek kezeléséhez, és ilyen céllal adminisztratív támogatást, valamint hozzáférést biztosítanak a vonatkozó iratokhoz.

14. cikk

Felülvizsgálat

E határozat végrehajtását, valamint az érintett régióra irányuló egyéb uniós hozzájárulásokkal való összhangját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2016. június végéig az elért eredményekről szóló jelentést, 2016. november végéig pedig a megbízatás végrehajtásáról szóló átfogó jelentést nyújt be a Tanácsnak, a főképviselőnek és a Bizottságnak.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2015. november 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. GRAMEGNA


(1)  A Tanács 2013/393/KKBP határozata (2013. július 22.) az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2013/382/KKBP határozat módosításáról (HL L 198., 2013.7.23., 47. o.).

(2)  A Tanács 2013/488/EU határozata (2013. szeptember 23.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 274., 2013.10.15., 1. o.).


11.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/58


A TANÁCS (KKBP) 2015/2006 HATÁROZATA

(2015. november 10.)

az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 33. cikkére és 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. december 8-án elfogadta a 2011/819/KKBP határozatot (1), amellyel Alexander RONDOS-t nevezte ki az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselőjévé (EUKK). Az EUKK megbízatása 2015. október 31-én lejár.

(2)

Az EUKK megbízatását további tizenhat hónapra meg kell hosszabbítani.

(3)

Az EUKK a megbízatását olyan helyzetben látja el, amely rosszabbodhat, és amely akadályozhatja az Unió külső tevékenységének tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések elérését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

A Tanács 2017. február 28-ig meghosszabbítja Alexander RONDOS-nak mint az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselőjének (EUKK) a megbízatását. A Tanács határozhat úgy, hogy az EUKK megbízatását korábban megszünteti a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) értékelése és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (a továbbiakban: főképviselő) javaslata alapján.

Az EUKK megbízatása szempontjából Afrika szarva a következőket foglalja magában: Dzsibuti Köztársaság, Eritrea Állam, Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság, Kenyai Köztársaság, Szomáliai Szövetségi Köztársaság, Szudáni Köztársaság, Dél-szudáni Köztársaság és Ugandai Köztársaság. A tágabb régióra hatást gyakorló kérdéseket illetően az EUKK együttműködik adott esetben az Afrika szarván túli országokkal és regionális szervezetekkel is.

2. cikk

Politikai célkitűzések

(1)   Az EUKK megbízatása az Uniónak az Afrika szarvával kapcsolatos – a 2011. november 14-én elfogadott stratégiai keretben, az Afrika szarva térségre vonatkozó, 2015. október 26-án elfogadott cselekvési tervben (2015–2020) és a vonatkozó tanácsi következtetésekben meghatározott – politikai célkitűzésein alapul, amelyek szerint az Unió aktívan hozzá kíván járulni a régió országain belüli és az azok közötti békés egymás mellett élés és tartós béke, biztonság és fejlődés megvalósítását célzó regionális és nemzetközi erőfeszítésekhez. Az EUKK-nak továbbá hozzá kell járulnia az Unió Afrika szarván folytatott többrétű szerepvállalása minőségének, intenzitásának, hatásának és láthatóságának a növelésére.

(2)   Az EUKK az alábbi politikai célkitűzésekhez járul hozzá:

a)

az Afrika szarva térség további stabilizálása, a tágabb értelemben vett regionális folyamatokat is figyelembe véve;

b)

a fennálló konfliktusok – különösen a szomáliai, dél-szudáni és szudáni konfliktusok – rendezése és a régió országain belüli és azok közötti illetve a potenciális konfliktusok megelőzése és előrejelzése;

c)

a regionális politikai, biztonsági és gazdasági együttműködés támogatása;

d)

az Afrika szarva térségen belüli és az onnan érkező, vegyes összetételű migráns csoportok áramlásának jobb kezelése és az ilyen jelenségek kiváltó okainak kezelése

3. cikk

Megbízatás

(1)   Az Afrika szarvával kapcsolatos uniós politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

a stratégiai keret és cselekvési terv alapján párbeszédet folytat a régió minden érintett és érdekelt szereplőjével, a kormányokkal, a regionális hatóságokkal, a nemzetközi és a regionális szervezetekkel, valamint a civil társadalom és a diaszpóra képviselőivel az Unió célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, továbbá közreműködik abban, hogy jobban megértsék az Unió szerepét a régióban;

b)

párbeszédet folytat a régión kívüli olyan főbb szereplőkkel, akik befolyással bírnak az Afrika szarva térségben, mégpedig annak érdekében, hogy napirendre kerüljenek a tágabb régió – többek között a Vörös-tenger és az Indiai-óceán nyugati medencéjének – stabilitását érintő kérdések. Ez a szerepvállalás magában foglalja az Amerikai Egyesült Államokkal, a Perzsa-öböl menti országokkal, Egyiptommal, Törökországgal és Kínával, valamint az Öböl-menti Együttműködési Tanács (ÖET) regionális kapcsolatokkal és az esetlegesen színre lépő egyéb releváns szereplőkkel folytatott kétoldalú párbeszédet;

c)

adott esetben képviseli az Uniót a megfelelő nemzetközi fórumokon, valamint gondoskodik arról, hogy a válságkezeléshez, valamint a konfliktusmegoldáshoz és -megelőzéshez nyújtott uniós támogatás nagyobb ismertségre tegyen szert;

d)

ösztönzi és támogatja a régióban megvalósítandó hatékony politikai és biztonsági együttműködést és gazdasági integrációt az Uniónak az Afrikai Unióval (AU) és a regionális szervezetekkel való partnerségén és különösen a Kormányközi Fejlesztési Hatóságon (IGAD) keresztül;

e)

követi a politikai fejlemények alakulását a régióban, és hozzájárul a régióval kapcsolatos uniós politika kialakításához, többek között ami Szomáliát, Szudánt, Dél-Szudánt és Eritreát, valamint az Etiópia és Eritrea közötti határvitát, valamint az algíri megállapodás végrehajtását, a Dzsibuti és Eritrea közötti határvitát, a Nílus-medencével kapcsolatos kezdeményezést és a régió más olyan problémáit illeti, amelyek kihatnak annak biztonságára, stabilitására és jólétére;

f)

megvizsgálja a határon átnyúló problémákat, kifejezetten a migrációs kérdéseket, kérésre párbeszédet folytat a migráció témájában a régió érintett feleivel, és általában véve hozzájárul az Unió e térséggel kapcsolatos migrációs és menekültügyi politikájához, az Unió politikai prioritásai alapján annak érdekében, növelje az együttműködést, ide értve a visszatérést és a visszafogadást;

g)

Szomáliát illetően – a szomáliai uniós küldöttség vezetőjével, valamint az érintett regionális és nemzetközi partnerekkel, köztük az ENSZ-főtitkár szomáliai különleges képviselőjével, az AU-val és a Kormányközi Fejlesztési Hatósággal (IGAD) szoros együttműködésben – továbbra is aktívan közreműködik olyan tevékenységekben és kezdeményezésekben, amelyek Szomália további stabilizálásához és az átmenetet követő intézkedések végrehajtásához vezetnek, a 2013. évi Szomália-megállapodásra és a szövetségi állam kialakításában elért eredményekre építve, mégpedig azzal a céllal, hogy az országban 2016-ban hiteles és inkluzív választásokra kerülhessen sor. Ezen túlmenően az EUKK továbbra is támogatja a szomáliai biztonsági ágazat fejlesztését, többek közt a régióba telepített uniós KBVP-missziók révén;

h)

Szudánt illetően – a kartúmi uniós küldöttség vezetőjével és az AU melletti addisz-abebai uniós küldöttség vezetőjével szoros együttműködésben – hozzájárul a Szudánnal kapcsolatos uniós politika koherenciájához és eredményességéhez, valamint támogatja a Dárfúrban, illetve Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokban dúló konfliktusok politikai megoldását, továbbá a holisztikus politikai folyamat révén megvalósítandó nemzeti megbékélést. E tekintetben az EUKK hozzájárul a koherens nemzetközi megközelítés kialakításához, szorosan együttműködve az Afrikai Unióval és különösen az Afrikai Unió Szudánnal és Dél-Szudánnal foglalkozó magas szintű végrehajtó bizottságával (AUHIP), az ENSZ-szel és más vezető regionális és nemzetközi érdekelt felekkel, azt is szem előtt tartva, hogy támogatni kell Szudán és Dél-Szudán békés egymás mellett élését, mégpedig elsősorban az addisz-abebai megállapodások végrehajtása és az átfogó békeszerződés megkötése után lezáratlanul maradt kérdések rendezése révén;

i)

Dél-Szudánt illetően – a nemrégiben aláírt dél-szudáni konfliktusrendezési megállapodásra építve – az EUKK folytatni fogja a regionális szintű párbeszédet, mindenekelőtt az IGAD-dal, az AU-val, az ENSZ-szel, a Dél-Szudánnal szomszédos országokkal és más vezető nemzetközi partnerekkel, így biztosítandó a megállapodás végrehajtását. Az EUKK e tekintetben szorosan együttműködik a jubai uniós küldöttség vezetőjével és az AU melletti addisz-abebai uniós küldöttség vezetőjével;

j)

szorosan figyelemmel kíséri az Afrika szarvát érintő, határokon átnyúló egyéb problémákat, elsősorban a radikalizációt és a terrorizmust, de a következőket is ideértve: tengerhajózási biztonság és kalózkodás, szervezett bűnözés, fegyver- és kábítószer-csempészet és -kereskedelem, vadon élő állatokból és növényekből készült termékek csempészete és az azokkal való kereskedelem és más csempésztevékenységek, valamint a humanitárius válságok minden politikai és biztonsági következménye;

k)

előmozdítja a humanitárius segítségnyújtás lehetővé tételét a régió egészében;

l)

az EU emberi jogi különleges képviselőjével együttműködésben – többek között a fejlemények figyelemmel követése és az azokról szóló jelentések, valamint ajánlások megfogalmazása révén – hozzájárul a 2011/168/KKBP tanácsi határozat (2) és az uniós emberi jogi politika végrehajtásához, ideértve az emberi jogokról szóló uniós iránymutatásokat, különösen a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról szóló, továbbá a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről szóló uniós iránymutatásokat, és az 1325 (2000) sz. ENSZ BT-határozattal kapcsolatos uniós politikát.

(2)   A megbízatás teljesítése érdekében az EUKK többek között:

a)

adott esetben tanácsot ad és jelentést tesz a nemzetközi fórumokon képviselendő uniós álláspontok meghatározásával kapcsolatban annak érdekében, hogy proaktívan előmozdítsa az Afrika szarvára vonatkozó átfogó uniós politikai megközelítést;

b)

folyamatosan áttekinti az Unió valamennyi tevékenységét.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel a megbízatásának a főképviselő felügyelete mellett történő végrehajtásáért.

(2)   A PBB kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, és egyben az EUKK elsődleges kapcsolattartója a Tanács felé. A PBB – a megbízatás keretein belül és a főképviselő hatáskörének sérelme nélkül – stratégiai iránymutatást és politikai irányítást nyújt az EUKK számára.

(3)   Az EUKK szorosan együttműködik az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) és annak megfelelő szervezeti egységeivel, valamint az Unió régióbeli küldöttségeivel és a Bizottsággal.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2015. november 1-jétől2017. február 28-ig terjedő időszakra 3 500 000 EUR.

(2)   A kiadásokat az Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. Az EUKK minden kiadásért elszámolással tartozik a Bizottság felé.

6. cikk

A csoport létrehozása és összetétele

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül az EUKK felel saját csoportjának létrehozásáért. A csoportnak rendelkeznie kell a megbízatás által megkívánt, a meghatározott szakpolitikai és biztonsági kérdésekre vonatkozó szakértelemmel. Az EUKK rendszeresen és haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot a csoport összetételéről.

(2)   A tagállamok, az Unió intézményei és az EKSZ javaslatot tehetnek az EUKK munkáját segítő személyzet kirendelésére. Az ilyen kirendelt személyzet javadalmazását az érintett tagállam, az Unió érintett intézménye, illetve az EKSZ fedezi. Az EUKK mellé a tagállamok által az Unió intézményeihez vagy az EKSZ-hez kiküldött szakértőket is ki lehet helyezni. A szerződéses nemzetközi alkalmazottaknak a tagállamok állampolgárainak kell lenniük.

(3)   A kirendelt személyzet minden tagja a küldő tagállam, a küldő uniós intézmény vagy az EKSZ adminisztratív fennhatósága alatt marad, és az EUKK megbízatásának érdekében jár el és végzi feladatát.

(4)   Az EUKK személyzetét az EKSZ érintett osztályaival vagy az érintett uniós küldöttségekkel egy helyen kell elhelyezni annak elősegítése érdekében, hogy tevékenységeik összhangban álljanak és következetesek legyenek.

7. cikk

Az EUKK és az EUKK személyzete részére biztosított kiváltságok és mentességek

Az EUKK küldetésének és az EUKK-személyzet feladatának végrehajtásához és a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltságokról, mentességekről és egyéb garanciákról – adott esetben – a fogadó országokkal kell megállapodni. Ehhez a tagállamok és az EKSZ minden szükséges támogatást megadnak.

8. cikk

Az EU-minősített adatok biztonsága

Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják a 2013/488/EU tanácsi határozatban (3) megállapított biztonsági elveket és minimumszabályokat.

9. cikk

Hozzáférés az információkhoz és logisztikai támogatás

(1)   A tagállamok, a Bizottság, az EKSZ és a Tanács Főtitkársága biztosítják, hogy az EUKK minden releváns információhoz hozzáférjen.

(2)   A térségben működő uniós küldöttségek és az esettől függően a tagállamok logisztikai támogatást nyújtanak a térségben.

10. cikk

Biztonság

Az EUKK – a Szerződés V. címe szerint az Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikának megfelelően, valamint a megbízatásával és a hatáskörébe tartozó földrajzi terület biztonsági helyzetével összhangban – a közvetlenül az irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében meghoz minden ésszerű és megvalósítható intézkedést, elsősorban az alábbiakat:

a)

az adott misszióra vonatkozó biztonsági terv létrehozása az EKSZ iránymutatása alapján, amely tartalmazza a misszióra vonatkozó fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket, szabályozza az állománynak a misszió területére való biztonságos bejutását és a misszió területén belüli biztonságos mozgását, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére és a misszió vészhelyzeti intézkedési tervére és evakuálási tervére;

b)

annak biztosítása, hogy az Unión kívül telepített teljes állomány a misszió területén fennálló körülmények által megkövetelt, nagy kockázat elleni biztosítással rendelkezzen;

c)

annak biztosítása, hogy az EUKK csoportjának az Unión kívül telepítendő valamennyi tagja – beleértve a szerződéssel alkalmazott helyi személyi állományt is – a misszió területére való érkezése előtt vagy érkezésekor megfelelő, a misszió területének az EKSZ által megállapított kockázati minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön;

d)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett valamennyi ajánlást végrehajtsák, és – az elért eredményekről és a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentések keretében – az ajánlások végrehajtásáról és az egyéb biztonsági kérdésekről szóló írásos jelentéseket nyújtsanak be a Tanács, a főképviselő és a Bizottság számára.

11. cikk

Jelentéstétel

(1)   Az EUKK szóban és írásban rendszeresen jelentést tesz a főképviselőnek és a PBB-nek. Az EUKK szükség szerint a tanácsi munkacsoportoknak is jelentést tesz. A rendszeres jelentéseket a COREU-hálózaton keresztül kell terjeszteni. Az EUKK jelentést tehet a Külügyek Tanácsának. A Szerződés 36. cikkének megfelelően az EUKK részt vehet az Európai Parlamentnek nyújtandó tájékoztatásban.

(2)   Az EUKK – az Unió régióbeli küldöttségeivel koordinálva – jelentést készít az uniós kezdeményezések, így például a reformokhoz nyújtott uniós hozzájárulás megvalósításának legjobb módjáról, beleértve a kapcsolódó uniós fejlesztési projektek politikai szempontjait is.

12. cikk

Koordináció

(1)   Az Unió politikai céljainak elérése érdekében az EUKK hozzájárul az Unió tevékenységeinek egységéhez, összhangjához és hatékonyságához, és elősegíti annak biztosítását, hogy valamennyi uniós eszközt és tagállami intézkedést koherens módon alkalmazzák. Az EUKK tevékenységét ezért össze kell hangolni az Unió küldöttségeinek és a Bizottságnak a tevékenységével. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és az Unió régióbeli küldöttségeit.

(2)   Az EUKK a helyszínen szoros kapcsolatot tart fenn az Unió küldöttségeinek vezetőivel és a tagállamok külképviseleteinek vezetőivel. Ez utóbbiak minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK-nak megbízatása végrehajtásában segítséget nyújtsanak. Az EUKK – a megfelelő uniós küldöttségekkel szoros együttműködésben – iránymutatást ad az EUNAVFOR Atalanta haderőparancsnoka, az EUTM Szomália misszióparancsnoka és az EUCAP Nesztór misszióvezetője számára a helyi politikai helyzettel kapcsolatban. Az EUKK, az uniós műveleti parancsnokok és a polgári műveleti parancsnok szükség szerint konzultációt folytatnak egymással.

(3)   Az EUKK szorosan együttműködik az érintett országok hatóságaival, az ENSZ-szel, az AU-val, az IGAD-dal, illetve más nemzeti, regionális és nemzetközi érdekelt felekkel, valamint a régióbeli civil társadalom képviselőivel is.

13. cikk

Felülvizsgálat

E határozat végrehajtását, valamint annak a régió számára nyújtott egyéb uniós hozzájárulásokkal való összhangját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2016. június végéig az elért eredményekről szóló jelentést, 2016. november végéig pedig a megbízatás végrehajtásáról szóló átfogó jelentést nyújt be a főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2015. november 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. GRAMEGNA


(1)  A Tanács 2011. december 8-i 2011/819/KKBP határozata az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselőjének kinevezéséről (HL L 327., 2011.12.9., 62. o.).

(2)  A Tanács 2011. március 21-i 2011/168/KKBP határozata a Nemzetközi Büntetőbíróságról és a 2003/444/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről (HL L 76., 2011.3.22., 56. o.).

(3)  A Tanács 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 274., 2013.10.15., 1. o.).


11.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/64


A TANÁCS (KKBP) 2015/2007 HATÁROZATA

(2015. november 10.)

az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 33. cikkére és 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. január 19-én elfogadta a (KKBP) 2015/77 határozatot (1), amellyel Lars-Gunnar WIGEMARK-ot nevezte ki az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselőjévé (EUKK). Az EUKK megbízatása 2015. október 31-én lejár.

(2)

Az EUKK megbízatását további tizenhat hónapra meg kell hosszabbítani.

(3)

Az EUKK a megbízatását olyan helyzetben látja el, amely rosszabbodhat, és amely akadályozhatja az Unió külső tevékenysége tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések elérését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

A Tanács 2017. február 28-ig meghosszabbítja Lars-Gunnar WIGEMARK-nak mint az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselőjének (EUKK) a megbízatását. A Tanács határozhat úgy, hogy az EUKK megbízatását korábban megszünteti a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) értékelése és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (a főképviselő) javaslata alapján.

2. cikk

Politikai célkitűzések

Az EUKK megbízatása az Unió Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos következő politikai célkitűzésein alapul: további folyamatos előrehaladás a stabilizációs és társulási folyamatban annak érdekében, hogy olyan stabil, életképes, békés és több etnikumot magában foglaló egységes Bosznia-Hercegovina jöjjön létre, amely békésen együttműködik szomszédaival és visszafordíthatatlanul halad az uniós tagság felé. Az Unió emellett továbbra is támogatja Bosznia-Hercegovinában az általános keretmegállapodás a békéért (GFAP) végrehajtását.

3. cikk

Megbízatás

A politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

felajánlja az Unió tanácsadását és közreműködik a politikai folyamat előmozdításában;

b)

biztosítja az uniós fellépés következetességét és egységességét;

c)

elősegíti a politikai, gazdasági és európai prioritások terén való előrehaladást;

d)

a bosznia-hercegovinai kormányzat valamennyi szintjén figyelemmel kíséri a végrehajtó és a jogalkotó hatóságok munkáját és tanácsot ad számukra, továbbá kapcsolatot tart fenn a bosznia-hercegovinai hatóságokkal és politikai pártokkal;

e)

a jogállamiság és a biztonsági ágazat reformja terén folytatott valamennyi tevékenységet illetően gondoskodik az uniós erőfeszítések végrehajtásáról, elősegíti az Unió átfogó koordinációját és helyi politikai iránymutatást nyújt a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemre irányuló uniós erőfeszítésekre vonatkozóan, továbbá ennek összefüggésében szükség szerint értékeléseket készít és tanácsot ad a főképviselő és a Bizottság számára;

f)

támogatást nyújt a bosznia-hercegovinai büntető igazságszolgáltatás és rendőrség közötti kapcsolat megerősítéséhez és hatékonyabbá tételéhez;

g)

a katonai parancsnoki láncot nem érintve az EU haderőparancsnokának politikai iránymutatást nyújt a helyi politikai vonatkozású katonai kérdésekről, különös tekintettel a kockázatos műveletekre, valamint a helyi hatóságokkal és médiával való kapcsolatokra;olyan politikai intézkedések esetében, amelyek kihatással lehetnek a biztonsági helyzetre, előzetesen egyeztet az uniós haderők parancsnokával;

h)

koordinálja és végrehajtja a bosznia-hercegovinai lakosságnak szóló, uniós kérdéseket érintő uniós kommunikációs törekvéseket;

i)

előmozdítja az uniós integrációs folyamatot célirányos nyilvános diplomácia és uniós tájékoztatási tevékenységek révén, melyek célja annak biztosítása, hogy a bosznia-hercegovinai lakosság szélesebb körben megismerje és támogassa az Unióval kapcsolatos ügyeket, e tevékenységekbe a civil társadalom helyi szereplőit is bevonva;

j)

hozzájárul az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának kialakításához és megszilárdításához Bosznia-Hercegovinában, az Unió emberi jogi politikájával és az Unió emberi jogi iránymutatásaival összhangban;

k)

párbeszédet folytat az érintett bosznia-hercegovinai hatóságokkal, azoknak a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszékkel (ICTY) való teljes körű együttműködéséről;

l)

az uniós integrációs folyamattal összhangban tanáccsal segíti, támogatja, előmozdítja és figyelemmel kíséri a szükséges alkotmányos változásokról folytatott politikai párbeszédet;

m)

szoros kapcsolatot tart fenn és konzultációt folytat a bosznia-hercegovinai főképviselővel és az országban működő egyéb érintett nemzetközi szervezetekkel;

n)

szükség szerint tanácsot ad a főképviselőnek azon természetes vagy jogi személyekre vonatkozóan, akikkel/amelyekkel szemben a bosznia-hercegovinai helyzetre tekintettel indokolt lehet korlátozó intézkedéseket alkalmazni;

o)

az alkalmazandó parancsnoki láncot nem érintve elősegíti annak biztosítását, hogy valamennyi helyszíni uniós eszköz összehangoltan kerüljön alkalmazásra az uniós politikai célkitűzések megvalósítása érdekében.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel – a főképviselő felügyelete mellett – a megbízatás végrehajtásáért.

(2)   A PBB kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, és egyben az EUKK elsődleges kapcsolattartója a Tanács felé. A PBB – a megbízatás keretein belül és a főképviselő hatáskörét nem érintve – stratégiai iránymutatást és politikai irányítást nyújt az EUKK számára.

(3)   Az EUKK szorosan együttműködik az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) és annak megfelelő szervezeti egységeivel.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2015. november 1-jétől2017. február 28-ig terjedő időszakra 7 600 000 EUR.

(2)   A kiadásokat az Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni. Természetes és jogi személyek korlátozás nélkül részt vehetnek az EUKK által kiírt közbeszerzési pályázatokon. Ezenkívül az EUKK által vásárolt áruk esetében nem kell alkalmazni az áruk származására vonatkozó szabályt.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. Az EUKK minden kiadással köteles elszámolni a Bizottságnak.

6. cikk

A csoport létrehozása és összetétele

(1)   Külön személyzetet kell kijelölni arra, hogy segítse az EUKK-t a megbízatás végrehajtásában, valamint abban, hogy hozzájáruljon a bosznia-hercegovinai uniós szerepvállalás átfogó koherenciájához, láthatóságához és hatékonyságához. A megbízatás és az e célra rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök keretein belül az EUKK felel a csoport létrehozásáért. A csoportnak rendelkeznie kell a megbízatás keretében szükséges speciális szakpolitikai ismeretekkel rendelkező tagokkal. Az EUKK folyamatosan naprakész tájékoztatással látja el a Tanácsot és a Bizottságot a csoport összetételéről.

(2)   A tagállamok, az Unió intézményei és az EKSZ javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. Az ilyen kirendelt alkalmazottak javadalmazását az érintett tagállam, az Unió érintett intézménye, illetve az EKSZ fedezi. Az EUKK mellé a tagállamok által az Unió intézményeihez vagy az EKSZ-hez kirendelt szakértőket is ki lehet helyezni. A szerződéses nemzetközi alkalmazottaknak tagállami állampolgársággal kell rendelkezniük.

(3)   A kirendelt személyzet minden tagja a küldő tagállam, az uniós intézmény vagy az EKSZ közigazgatási fennhatósága alatt marad, és az EUKK megbízatásának érdekében jár el és végzi feladatát.

7. cikk

Az EUKK és az EUKK személyzete részére biztosított kiváltságok és mentességek

Az EUKK küldetésének és az EUKK személyzete feladatának elvégzéséhez, illetve a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltságokról, mentességekről és egyéb garanciákról – adott esetben – a fogadó felekkel kell megállapodni. Ehhez a tagállamok és az EKSZ minden szükséges támogatást megadnak.

8. cikk

Az EU-minősített adatok biztonsága

Az EUKK és az EUKK csoportjának tagjai tiszteletben tartják a 2013/488/EU tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági elveket és minimumszabályokat.

9. cikk

Hozzáférés az információkhoz és logisztikai támogatás

(1)   A tagállamok, a Bizottság és a Tanács Főtitkársága biztosítja, hogy az EUKK minden lényeges információhoz hozzáférjen.

(2)   Az esettől függően az uniós küldöttségek, és/vagy a tagállamok logisztikai segítséget nyújtanak a térségben.

10. cikk

Biztonság

Az EUKK – a Szerződés V. címe szerint az Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikának megfelelően – a megbízatásával és a hatáskörébe tartozó terület biztonsági helyzetével összhangban meghoz minden ésszerűen megvalósítható intézkedést a közvetlenül az irányítása alá tartozó személyzet biztonsága érdekében, különösen az alábbiakat:

a)

az EKSZ iránymutatása alapján biztonsági tervet dolgoz ki, amely többek között fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket tartalmaz, szabályozza a személyzetnek a hatáskörébe tartozó területre való biztonságos bejutását és az azon belüli biztonságos mozgását, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint tartalmaz egy vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervet is;

b)

biztosítja, hogy az Unió területén kívülre telepített teljes személyi állomány rendelkezzen a hatáskörébe tartozó területen fennálló körülmények által megkövetelt, magas kockázat elleni biztosítással;

c)

biztosítja, hogy csoportjának az Unión kívülre telepítendő valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is beleértve – megfelelő, a hatáskörébe tartozó terület EKSZ általi biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön a hatáskörébe tartozó területre való megérkezése előtt vagy az érkezéskor;

d)

biztosítja, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett ajánlásokat végrehajtsák, valamint az elért eredményekről szóló jelentések és a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentések keretében írásban beszámol a Tanácsnak, a főképviselőnek és a Bizottságnak ezen ajánlások végrehajtásáról és az egyéb biztonsági kérdésekről.

11. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK rendszeresen szóbeli és írásbeli jelentést tesz a főképviselőnek és a PBB-nek. Az EUKK szükség szerint a tanácsi munkacsoportoknak is jelentést tesz. A rendszeres jelentéseket a COREU-hálózaton keresztül kell terjeszteni. Az EUKK jelentést tehet a Külügyek Tanácsának. A Szerződés 36. cikkének megfelelően az EUKK részt vehet az Európai Parlamentnek nyújtandó tájékoztatásban.

12. cikk

Koordináció

(1)   Az Unió politikai céljainak elérése érdekében az EUKK hozzájárul az Unió tevékenységeinek egységéhez, összhangjához és hatékonyságához, és elősegíti annak biztosítását, hogy valamennyi uniós eszközt és tagállami intézkedést koherens módon alkalmazzák. Az EUKK tevékenységét össze kell hangolni a Bizottság, valamint adott esetben a térségben működő többi EUKK tevékenységével. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és az Unió küldöttségeit.

(2)   A helyszínen az EUKK szoros kapcsolatot tart fenn az Unió régióbeli küldöttségeinek vezetőivel és a tagállamok külképviseleteinek vezetőivel. Az uniós küldöttségek vezetői és a tagállamok külképviseleteinek vezetői minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy segítsék az EUKK-t megbízatásának végrehajtásában. Az EUKK egyéb, a helyszínen működő nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart, és különösen szoros együttműködést folytat a bosznia-hercegovinai főképviselővel.

(3)   Az Unió válságkezelési műveleteinek támogatása érdekében az EUKK – a helyszínen jelen lévő más uniós szereplőkkel együtt – javítja az információk uniós szereplők általi terjesztését és megosztását a magas szintű együttes helyzetfelismerés és -értékelés céljából.

13. cikk

Követelésekkel kapcsolatos segítségnyújtás

Az EUKK és az EUKK személyzete segítséget nyújtanak a korábbi bosznia-hercegovinai EUKK-k megbízatásával összefüggésben felmerült követelések és kötelezettségek kezeléséhez, és ilyen céllal adminisztratív támogatást, valamint hozzáférést biztosítanak a vonatkozó iratokhoz.

14. cikk

Felülvizsgálat

E határozat végrehajtását, valamint az Uniónak a térségben történő egyéb hozzájárulásaival való összhangját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2016. június végéig az elért eredményekről szóló jelentést, 2016. november végéig pedig a megbízatás végrehajtásáról szóló átfogó jelentést nyújt be a Tanácsnak, a főképviselőnek és a Bizottságnak.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2015. november 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. GRAMEGNA


(1)  A Tanács (KKBP) 2015/77 határozata (2015. január 19.) az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselőjének kinevezéséről (HL L 13., 2015.1.20., 7. o.).

(2)  A Tanács 2013/488/EU határozata (2013. szeptember 23.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 274., 2013.10.15., 1. o.).


11.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/69


A TANÁCS (KKBP) 2015/2008 HATÁROZATA

(2015. november 10.)

az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról (EUMM Grúzia) szóló 2010/452/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére, valamint annak 42. cikke (4) bekezdésére és 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel: