ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 293

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. november 10.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1970 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 8.) az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről

1

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1971 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 8.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről és az 1848/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

6

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1972 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 8.) a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről

11

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1973 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 8.) az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközt érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről

15

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1974 végrehajtási rendelete (2015. július 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról

20

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1975 végrehajtási rendelete (2015. július 8.) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról

23

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1976 végrehajtási rendelete (2015. július 8.) a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról

26

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1977 végrehajtási rendelete (2015. július 8.) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközt érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról

29

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

10.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1970 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. július 8.)

az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 122. cikke (2) bekezdésének ötödik albekezdésére,

mivel:

(1)

E rendelet célja annak meghatározása, hogy a tagállamok mely szabálytalanságokról tegyenek jelentést a Bizottságnak. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos bizottsági feladatok végrehajtásának és különösen a bizottsági kockázatelemzés elvégzésének biztosítása céljából azt is meg kell határozni, hogy milyen adatokat kell benyújtani.

(2)

Az Unió pénzügyi érdekeit egységes módon kell védeni, függetlenül attól, hogy mely alapról van szó, annak érdekében, hogy kitűzött célját elérje. E célból az 1303/2013/EU rendelet, valamint az 1306/2013/EU (2), a 223/2014/EU (3) és az 514/2014/EU (4) európai parlamenti és tanácsi rendeletek felhatalmazzák a Bizottságot, hogy szabályokat fogadjon el a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentéstételre vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, hogy az említett rendeletek által szabályozott valamennyi alap tekintetében azonos szabályok legyenek alkalmazandók, e rendeletnek ugyanolyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, mint az (EU) 2015/1971 (5), az (EU) 2015/1972 (6) és az (EU) 2015/1973 (7) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeleteknek.

(3)

Annak érdekében, hogy a tagállamok vonatkozásában biztosítani lehessen a jelentéstételi követelmények koherens alkalmazását, meg kell határozni a „csalás gyanúja” fogalmát, figyelembe véve a csalás fogalmának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményben (8) szereplő meghatározását, továbbá meg kell határozni a „első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás” fogalmát.

(4)

Az 1303/2013/EU rendelet és a 223/2014/EU rendelet meghatározzák azt a jelentéstételi küszöbértéket, amely alatt nem kell bejelenteni a Bizottságnak a szabálytalanságokat, illetve azokat az eseteket, amelyeket nem kell jelenteni a Bizottságnak. A rendelkezések egyszerűsítése és összehangolása, valamint egyfelől a tagállamok adminisztratív terhei, másfelől az Unióban a csalás elleni küzdelemmel kapcsolatos elemzések céljára szolgáló pontos adatok biztosításával összefüggő közös érdek közötti egyensúly érdekében a szabálytalanságokra vonatkozó, az 1306/2013/EU és az 514/2014/EU rendeletek szerinti adatszolgáltatás során ugyanezt az adatszolgáltatási küszöbértéket és azonos kivételeket kell alkalmazni.

(5)

Meg kell határozni, hogy az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) alapján az európai területi együttműködési célkitűzés tekintetében melyik tagállam tegyen jelentést a szabálytalanságokról.

(6)

Az adatszolgáltatás konzisztenciájának biztosítása érdekében meg kell határozni azokat a kritériumokat, amelyek alapján eldönthető, hogy milyen esetekben kell kezdeti jelentést tenni a szabálytalanságokról, továbbá hogy e kezdeti jelentéseknek milyen adatokat kell tartalmazniuk.

(7)

A Bizottságnak elküldött adatok pontosságát biztosítandó, nyomonkövetési jelentéstételre van szükség. A tagállamoknak ezért az egyes kezdeti jelentésekkel kapcsolatos közigazgatási és bírósági eljárásokat érintő bármely érdemi fejleményre vonatkozóan be kell nyújtaniuk a Bizottságnak az aktualizált információkat.

(8)

A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) fényében az e rendelet alapján továbbított információk tekintetében a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell akadályozniuk a személyes adatok jogosulatlan felfedését és a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést. Ezen túlmenően, e rendeletnek meg kell határoznia, hogy a Bizottság és a tagállamok mely célokból dolgozhatják fel e személyes adatokat.

(9)

Mivel az érintett alapokra vonatkozóan már teljesítettek kifizetéseket és előfordulhattak szabálytalanságok, e rendelet rendelkezéseit haladéktalanul alkalmazni kell. Ennek a rendeletnek ezért az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza, hogy a tagállamoknak mely szabálytalanságokat kell jelenteniük és milyen adatokat kell közölniük a Bizottsággal.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Az 1303/2013/EU rendelet fogalommeghatározásai alkalmazandók. Ezenfelül, e rendelet alkalmazásában:

a)   „csalás gyanúja”: olyan szabálytalanság, amely alapján nemzeti szinten közigazgatási vagy bírósági eljárás kezdeményezhető annak érdekében, hogy megállapítsák az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti szándékos magatartás – különösen csalás – fennállását;

b)   „első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás”: az illetékes hatóság – legyen az közigazgatási vagy igazságügyi – első olyan írásbeli értékelése, amely konkrét tényekre alapozva megállapítja a szabálytalanság fennállását, függetlenül annak lehetőségétől, hogy ez a megállapítás a közigazgatási vagy bírósági eljárás fejleményeinek következtében utólag felülvizsgálható vagy visszavonható.

3. cikk

Kezdeti jelentéstétel

(1)   A tagállamok jelentik a Bizottságnak azokat a szabálytalanságokat, amelyek:

a)

10 000 EUR összeget meghaladó, az alapokból fizetett hozzájárulást érintenek;

b)

első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás tárgyát képezik.

(2)   A kezdeti jelentésben a tagállamok a következő információkat közlik:

a)

az alap, a célkitűzés és adott esetben a régiókategória, továbbá az érintett operatív program, prioritás és művelet neve és közös azonosító kódja (CCI);

b)

a szabálytalanság elkövetésében érintett természetes és/vagy jogi személyek személyazonossága, vagy a szabálytalanság elkövetésében szerepet játszó más alanyok kiléte és szerepe, kivéve, ha a szóban forgó szabálytalanság jellegéből adódóan ez nem érdemi információ a szabálytalanságok elleni küzdelem szempontjából;

c)

az a régió vagy terület, ahol a műveletet végrehajtják, megfelelő adatokkal, például NUTS-szintekkel azonosítva;

d)

a megszegett rendelkezés vagy rendelkezések;

e)

az első olyan értesülés szerzésének napja és forrása, amely szabálytalanság elkövetésének gyanújához vezetett;

f)

a szabálytalanság elkövetése során alkalmazott gyakorlatok;

g)

adott esetben, hogy a gyakorlat okot ad-e a csalás gyanújára;

h)

a szabálytalanság felfedésének módja;

i)

adott esetben az érintett tagállamok és harmadik országok;

j)

a szabálytalanság elkövetésének időszaka vagy napja;

k)

a szabálytalanságról szóló első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás napja;

l)

az érintett műveletre vonatkozó kiadás teljes összege uniós hozzájárulásra, nemzeti hozzájárulásra és magánhozzájárulásra bontva;

m)

a szabálytalanság által érintett összeg az érintett művelethez nyújtott uniós hozzájárulásra és nemzeti hozzájárulásra bontva;

n)

csalás gyanújának esetében és ha a kedvezményezettnek nem folyósítottak közhozzájárulást, az az összeg, amelyet a szabálytalanság felfedésének hiányában jogosulatlanul kifizettek volna, uniós hozzájárulásra és nemzeti hozzájárulásra bontva;

o)

a szabálytalan kiadás jellege;

p)

adott esetben a kifizetések felfüggesztése, valamint a kifizetett összegek visszafizettetésének lehetősége.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamoknak nem kell jelenteniük a Bizottságnak az 1303/2013/EU rendelet 122. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett szabálytalanságokat.

A tagállamok minden más esetben és különösen a csődöt megelőző szabálytalanságok vagy csalás gyanújának eseteiben tájékoztatják a Bizottságot a feltárt szabálytalanságokról és az azokkal összefüggő megelőző és korrekciós intézkedésekről.

(4)   Az európai területi együttműködési célkitűzés alá tartozó operatív programokkal kapcsolatos szabálytalanságokról az a tagállam tesz bejelentést, amelyben a kiadást a kedvezményezett a művelet végrehajtása során kifizeti. A tagállam tájékoztatja az irányító hatóságot, a program igazoló hatóságát és az audithatóságot.

(5)   Amennyiben a nemzeti rendelkezések a vizsgálatok titkosságát írják elő, az információk közléséhez az illetékes törvényszék, bíróság vagy egyéb testület nemzeti szabályoknak megfelelő engedélyére van szükség.

4. cikk

Nyomonkövetési jelentéstétel

(1)   Amennyiben nem áll rendelkezésre a 3. cikk (2) bekezdése szerinti információk egy része, különösen a szabálytalanság elkövetése során alkalmazott gyakorlatokra és a szabálytalanság felfedésének módjára vonatkozó információ, vagy ezeket az információkat helyesbíteni kell, a tagállamok a hiányzó vagy helyes információkat szabálytalansági nyomonkövetési jelentésben nyújtják be a Bizottság számára.

(2)   A tagállamok értesítik a Bizottságot a bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos közigazgatási intézkedések, közigazgatási szankciók vagy büntetőjogi szankciók kivetésére vonatkozó eljárások kezdeményezésének, lezárásának vagy megszüntetésének részleteiről, valamint ezen eljárások eredményéről. A szankciókkal sújtott szabálytalanságokkal kapcsolatban a tagállamok a következőket is jelzik:

a)

a szankció közigazgatási vagy büntetőjogi jellegű-e;

b)

a szankció uniós vagy nemzeti jogszabályok megsértésének eredménye-e, és a szankció részletei;

c)

megállapítottak-e csalást.

(3)   A Bizottság írásbeli kérésére a tagállam tájékoztatást nyújt egy bizonyos szabálytalansággal vagy szabálytalanságok csoportjával kapcsolatban.

5. cikk

Az információk felhasználása és kezelése

(1)   A Bizottság a tagállamok által e rendelettel összhangban közölt információkat felhasználhatja kockázatelemzések informatikai eszközök támogatásával történő elvégzéséhez, valamint a kapott információk alapján olyan jelentések és rendszerek kidolgozásához, amelyek a kockázatok hatékonyabb beazonosítását segítik elő.

(2)   Az e rendelet alapján közölt információk a szakmai titoktartás hatálya alá tartoznak, és az információkat közlő tagállam nemzeti jogszabályai és az uniós intézményekre alkalmazandó rendelkezések által biztosított védelemmel azonos védelmet élveznek. A tagállamok és a Bizottság minden szükséges elővigyázatossági intézkedést megtesznek az információk bizalmasságának megőrzése céljából.

(3)   A (2) bekezdésben említett információkat különösen csak olyan személyek előtt lehet felfedni, akiknek a tagállamokban vagy az uniós intézményekben feladatkörüknél fogva hozzá kell férniük azokhoz, kivéve, ha az információkat szolgáltató tagállam az információk mások előtt való felfedéséhez kifejezett hozzájárulását adta.

(4)   A (2) bekezdésben említett információk az Unió pénzügyi érdekeinek védelmén kívül más célra nem használhatók, kivéve, ha az információkat szolgáltató hatóságok ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 223/2014/EU rendelete a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 514/2014/EU rendelete a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 150., 2014.5.20., 112. o.).

(5)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1971 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről és az 1848/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 6. oldalát).

(6)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1972 felhatalmazáson alapuló rendelete a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 11. oldalát).

(7)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1973 felhatalmazáson alapuló rendelet az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközt érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 15. oldalát).

(8)  HL C 316., 1995.11.27., 49. o.

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1299/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről (HL L 347., 2013.12.20., 259. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.)


10.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1971 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. július 8.)

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről és az 1848/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 50. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

E rendelet célja annak meghatározása, hogy a tagállamok mely szabálytalanságokról tegyenek jelentést a Bizottságnak. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos bizottsági feladatok végrehajtásának és különösen a bizottsági kockázatelemzés elvégzésének biztosítása céljából azt is meg kell határozni, hogy milyen adatokat kell benyújtani.

(2)

Az Unió pénzügyi érdekeit egységes módon kell védeni, függetlenül attól, hogy mely alapról van szó, annak érdekében, hogy kitűzött célját elérje. E célból az 1306/2013/EU rendelet, valamint az 1303/2013/EU (2), a 223/2014/EU (3) és az 514/2014/EU (4) európai parlamenti és tanácsi rendeletek felhatalmazzák a Bizottságot, hogy szabályokat fogadjon el a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentéstételre vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, hogy az említett rendeletek által szabályozott valamennyi alap tekintetében azonos szabályok legyenek alkalmazandók, e rendeletnek ugyanolyan rendelkezéseket kell tartalmaznia mint az (EU) 2015/1970 (5), az (EU) 2015/1972 (6) és az (EU) 2015/1973 (7) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeleteknek.

(3)

Annak érdekében, hogy a tagállamok vonatkozásában biztosítani lehessen a jelentéstételi követelmények koherens alkalmazását, meg kell határozni a „csalás gyanúja” fogalmát, figyelembe véve a csalás fogalmának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményben (8) szereplő meghatározását, továbbá meg kell határozni a „első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás” fogalmát. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap vonatkozásában a „gazdasági szereplő” fogalmának magában kell foglalnia minden az alapból nyújtott támogatás végrehajtásában részt vevő, vagy az 1306/2013/EU rendelet 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti címzett bevétel fizetésére köteles természetes vagy jogi személyt vagy egyéb alanyt, a hatósági jogkörét gyakorló tagállam kivételével.

(4)

Az 1303/2013/EU rendelet és a 223/2014/EU rendelet meghatározzák azt a jelentéstételi küszöbértéket, amely alatt nem kell bejelenteni a Bizottságnak a szabálytalanságokat, illetve azokat az eseteket, amelyeket nem kell jelenteni a Bizottságnak. A rendelkezések egyszerűsítése és összehangolása, valamint egyfelől a tagállamok adminisztratív terhei, másfelől az Unióban a csalás elleni küzdelemmel kapcsolatos elemzések céljára szolgáló pontos adatok biztosításával összefüggő közös érdek közötti egyensúly érdekében, a szabálytalanságokra vonatkozó, az 1306/2013/EU és az 514/2014/EU rendeletek szerinti adatszolgáltatás során ugyanezt az adatszolgáltatási küszöbértéket és azonos kivételeket kell alkalmazni.

(5)

Az adatszolgáltatás konzisztenciájának biztosítása érdekében meg kell határozni azokat a kritériumokat, amelyek alapján eldönthető, hogy milyen esetekben kell kezdeti jelentést tenni a szabálytalanságokról, továbbá hogy e kezdeti jelentéseknek milyen adatokat kell tartalmazniuk.

(6)

A Bizottságnak elküldött adatok pontosságát biztosítandó, nyomonkövetési jelentéstételre van szükség. A tagállamoknak ezért az egyes kezdeti jelentésekkel kapcsolatos közigazgatási és bírósági eljárásokat érintő bármely érdemi fejleményre vonatkozóan be kell nyújtaniuk a Bizottságnak az aktualizált információkat.

(7)

A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) fényében az e rendelet alapján továbbított információk tekintetében a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell akadályozniuk a személyes adatok jogosulatlan felfedését és a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést. Ezen túlmenően, e rendeletnek meg kell határoznia, hogy a Bizottság és a tagállamok mely célokból dolgozhatják fel e személyes adatokat.

(8)

Az 1290/2005/EK tanácsi rendelet (11) alapján a 2007–2013 közötti programidőszakra alkalmazandó szabályokat meghatározó 1848/2006/EK bizottsági rendeletet (12) hatályon kívül kell helyezni. Azonban az 1290/2005/EK tanácsi rendelet alapján nyújtott támogatásokkal kapcsolatos szabálytalanságok jelentése vonatkozásában továbbra is alkalmazandónak kell maradnia.

(9)

Mivel az érintett alapok vonatkozásában már teljesítettek kifizetéseket, és előfordulhattak szabálytalanságok, e rendelet rendelkezéseit haladéktalanul alkalmazni kell. Ennek a rendeletnek ezért az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza, hogy a tagállamoknak mely szabálytalanságokat kell jelenteniük és milyen adatokat kell közölniük a Bizottsággal.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Az 1306/2013/EU és az 1303/2013/EU rendeletek fogalommeghatározásai alkalmazandók. Ezenfelül, e rendelet alkalmazásában:

a)   „csalás gyanúja”: olyan szabálytalanság, amely alapján nemzeti szinten közigazgatási vagy bírósági eljárás kezdeményezhető annak érdekében, hogy megállapítsák az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti szándékos magatartás – különösen csalás – fennállását;

b)   „első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás”: az illetékes hatóság – legyen az közigazgatási vagy igazságügyi – első olyan írásbeli értékelése, amely konkrét tényekre alapozva megállapítja a szabálytalanság fennállását, függetlenül annak lehetőségétől, hogy ez a megállapítás a közigazgatási vagy bírósági eljárás fejleményeinek következtében utólag felülvizsgálható vagy visszavonható.

3. cikk

Kezdeti jelentéstétel

(1)   A tagállamok jelentik a Bizottságnak azokat a szabálytalanságokat, amelyek:

a)

10 000 EUR összeget meghaladó, az alapokból fizetett hozzájárulást érintenek;

b)

első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás tárgyát képezik.

(2)   A kezdeti jelentésben a tagállamok a következő információkat közlik:

a)

az alap, a támogatási rendszer, az intézkedés, az érintett művelet és adott esetben az operatív program neve és közös azonosító kódja (CCI), az érintett közös piacszervezés, az érintett ágazatok és termékek és a költségvetési tétel;

b)

a szabálytalanság elkövetésében érintett természetes és/vagy jogi személyek személyazonossága, vagy a szabálytalanság elkövetésében szerepet játszó más alanyok kiléte és szerepe, kivéve, ha a szóban forgó szabálytalanság jellegéből adódóan ez nem érdemi információ a szabálytalanságok elleni küzdelem szempontjából;

c)

az régió vagy terület, ahol a műveletet végrehajtják, megfelelő adatokkal, például NUTS-szintekkel azonosítva;

d)

a megszegett rendelkezés vagy rendelkezések;

e)

az első olyan értesülés szerzésének napja és forrása, amely szabálytalanság elkövetésének gyanújához vezetett;

f)

a szabálytalanság elkövetése során alkalmazott gyakorlatok;

g)

adott esetben, hogy a gyakorlat okot ad-e a csalás gyanújára;

h)

a szabálytalanság felfedésének módja;

i)

adott esetben az érintett tagállamok és harmadik országok;

j)

a szabálytalanság elkövetésének időszaka vagy napjai;

k)

a szabálytalanságról szóló első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás napja;

l)

a kiadások teljes összege uniós hozzájárulásra, nemzeti hozzájárulásra és magánhozzájárulásra bontva;

m)

a szabálytalanság által érintett összeg uniós hozzájárulásra és nemzeti hozzájárulásra bontva;

n)

csalás gyanújának esetében és ha a kedvezményezettnek nem folyósítottak közhozzájárulást, az az összeg, amelyet a szabálytalanság felfedésének hiányában jogosulatlanul kifizettek volna, uniós hozzájárulásra és nemzeti hozzájárulásra bontva;

o)

a szabálytalan kiadás jellege;

p)

adott esetben a kifizetések felfüggesztése, valamint a kifizetett összegek visszafizettetésének lehetősége.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamoknak nem kell jelenteniük a Bizottságnak a szabálytalanságokat a következő esetekben:

a)

azon esetek, amikor a szabálytalanság kizárólag abban áll, hogy a társfinanszírozott operatív programban szereplő vagy közvetlen kifizetett valamely művelet részben vagy egészben nem került kivitelezésre a kedvezményezett csődje miatt;

b)

azon esetek, amelyeket a kedvezményezett önként hozott az irányító hatóság, kifizető ügynökség vagy más illetékes hatóság tudomására, még mielőtt e hatóságok bármelyike maga fedezte volna azt fel, akár a közpénzből nyújtott hozzájárulás kifizetése előtt, akár azt követően;

c)

azon esetek, amelyeket az irányító hatóság, a kifizető ügynökség vagy más illetékes hatóság még azelőtt derített fel és korrigált, mielőtt az érintett kiadás bekerült volna a Bizottságnak benyújtott költségnyilatkozatba.

A tagállamok minden más esetben és különösen a csődöt megelőző szabálytalanságok vagy a csalás gyanújának eseteiben tájékoztatják a Bizottságot a feltárt szabálytalanságokról és az azokkal összefüggő megelőző és korrekciós intézkedésekről.

(4)   Amennyiben a nemzeti rendelkezések a vizsgálatok titkosságát írják elő, az információk közléséhez az illetékes törvényszék, bíróság vagy egyéb testület nemzeti szabályoknak megfelelő engedélyére van szükség.

4. cikk

Nyomonkövetési jelentéstétel

(1)   Amennyiben nem áll rendelkezésre a 3. cikk (2) bekezdése szerinti információk egy része, különösen a szabálytalanság elkövetése során alkalmazott gyakorlatokra és a szabálytalanság felfedésének módjára vonatkozó információ, vagy ezeket az információkat helyesbíteni kell, a tagállamok a hiányzó vagy helyes információkat a szabálytalanságokra vonatkozó nyomonkövetési jelentésben nyújtják be a Bizottság számára.

(2)   A tagállamok értesítik a Bizottságot a bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos közigazgatási intézkedések, közigazgatási szankciók vagy büntetőjogi szankciók kivetésére vonatkozó eljárások kezdeményezésének, lezárásának vagy megszüntetésének részleteiről, valamint ezen eljárások eredményéről. A szankciókkal sújtott szabálytalanságokkal kapcsolatban a tagállamok a következőket is jelzik:

a)

a szankció közigazgatási vagy büntetőjogi jellegű-e;

b)

a szankció uniós vagy nemzeti jogszabályok megsértésének eredménye-e, és a szankció részletei;

c)

megállapítottak-e csalást.

(3)   A Bizottság írásbeli kérésére a tagállam tájékoztatást nyújt egy bizonyos szabálytalansággal vagy szabálytalanságok csoportjával kapcsolatban.

5. cikk

Az információk felhasználása és kezelése

(1)   A Bizottság a tagállamok által e rendelettel összhangban közölt információkat felhasználhatja kockázatelemzések informatikai eszközök támogatásával történő elvégzéséhez, valamint a kapott információk alapján olyan jelentések és rendszerek kidolgozásához, amelyek a kockázatok hatékonyabb beazonosítását segítik elő.

(2)   Az e rendelet alapján közölt információk a szakmai titoktartás hatálya alá tartoznak, és az információkat közlő tagállam nemzeti jogszabályai és az uniós intézményekre alkalmazandó rendelkezések által biztosított védelemmel azonos védelmet élveznek. A tagállamok és a Bizottság minden szükséges elővigyázatossági intézkedést megtesznek az információk bizalmasságának megőrzése céljából.

(3)   A (2) bekezdésben említett információkat különösen csak olyan személyek előtt lehet felfedni, akiknek a tagállamokban vagy az uniós intézményekben feladatkörüknél fogva hozzá kell férniük azokhoz, kivéve, ha az információkat szolgáltató tagállam az információk mások előtt való felfedéséhez kifejezett hozzájárulását adta.

(4)   A (2) bekezdésben említett információk az Unió pénzügyi érdekeinek védelmén kívül más célra nem használhatók, kivéve, ha az információkat szolgáltató hatóságok ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

6. cikk

Hatályon kívül helyezés és átmeneti rendelkezések

Az 1848/2006/EK rendelet hatályát veszti.

Ez a rendelet azonban továbbra is alkalmazandó az 1290/2005/EK rendelet alapján nyújtott támogatásokkal kapcsolatos szabálytalanságok jelentése tekintetében.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 223/2014/EU rendelete a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 514/2014/EU rendelete a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 150., 2014.5.20., 112. o.).

(5)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1970 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(6)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1972 felhatalmazáson alapuló rendelete a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 11. oldalát).

(7)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1973 felhatalmazáson alapuló rendelete az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközt érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 15. oldalát).

(8)  HL C 316., 1995.11.27., 49. o.

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(11)  A Tanács 2005. június 21-i 1290/2005/EK rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.).

(12)  A Bizottság 2006. december 14-i 1848/2006/EK rendelete a közös agrárpolitika finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, továbbá egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról, valamint az 595/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 355., 2006.12.15., 56. o.).


10.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1972 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. július 8.)

a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 30. cikke (2) bekezdésének ötödik albekezdésére,

mivel:

(1)

E rendelet célja annak meghatározása, hogy a tagállamok mely szabálytalanságokról tegyenek jelentést a Bizottságnak. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos bizottsági feladatok végrehajtásának és különösen a bizottsági kockázatelemzés elvégzésének biztosítása céljából azt is meg kell határozni, hogy milyen adatokat kell benyújtani.

(2)

Az Unió pénzügyi érdekeit egységes módon kell védeni, függetlenül attól, hogy mely alapról van szó, annak érdekében, hogy kitűzött célját elérje. E célból a 223/2014/EU rendelet, valamint az 1303/2013/EU (2), az 1306/2013/EU (3) és az 514/2014/EU (4) európai parlamenti és tanácsi rendeletek felhatalmazzák a Bizottságot, hogy szabályokat fogadjon el a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentéstételre vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, hogy az említett rendeletek által szabályozott valamennyi alap tekintetében azonos szabályok legyenek alkalmazandók, e rendeletnek ugyanolyan rendelkezéseket kell tartalmaznia mint az (EU) 2015/1970 (5), az (EU) 2015/1971 (6) és az (EU) 2015/1973 (7) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeleteknek.

(3)

Annak érdekében, hogy a tagállamok vonatkozásában biztosítani lehessen a jelentéstételi követelmények koherens alkalmazását, meg kell határozni a „csalás gyanúja” fogalmát, figyelembe véve a csalás fogalmának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményben (8) szereplő meghatározását, továbbá meg kell határozni a „első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás” fogalmát.

(4)

Az 1303/2013/EU rendelet és a 223/2014/EU rendelet meghatározzák azt a jelentéstételi küszöbértéket, amely alatt nem kell bejelenteni a Bizottságnak a szabálytalanságokat, illetve azokat az eseteket, amelyeket nem kell jelenteni a Bizottságnak. A rendelkezések egyszerűsítése és összehangolása, valamint egyfelől a tagállamok adminisztratív terhei, másfelől az Unióban a csalás elleni küzdelemmel kapcsolatos elemzések céljára szolgáló pontos adatok biztosításával összefüggő közös érdek közötti egyensúly érdekében, a szabálytalanságokra vonatkozó, az 1306/2013/EU és az 514/2014/EU rendeletek szerinti adatszolgáltatás során ugyanezt az adatszolgáltatási küszöbértéket és azonos kivételeket kell alkalmazni.

(5)

Az adatszolgáltatás konzisztenciájának biztosítása érdekében meg kell határozni azokat a kritériumokat, amelyek alapján eldönthető, hogy milyen esetekben kell kezdeti jelentést tenni a szabálytalanságokról, továbbá hogy e kezdeti jelentéseknek milyen adatokat kell tartalmazniuk.

(6)

A Bizottságnak elküldött adatok pontosságát biztosítandó, nyomonkövetési jelentéstételre van szükség. A tagállamoknak ezért az egyes kezdeti jelentésekkel kapcsolatos közigazgatási és bírósági eljárásokat érintő bármely érdemi fejleményre vonatkozóan be kell nyújtaniuk a Bizottságnak az aktualizált információkat.

(7)

A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) fényében az e rendelet alapján továbbított információk tekintetében a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell akadályozniuk a személyes adatok jogosulatlan felfedését és a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést. Ezen túlmenően, e rendeletnek meg kell határoznia, hogy a Bizottság és a tagállamok mely célokból dolgozhatják fel e személyes adatokat.

(8)

Mivel az alap vonatkozásában már teljesítettek kifizetéseket, és előfordulhattak szabálytalanságok, e rendelet rendelkezéseit haladéktalanul alkalmazni kell. Ennek a rendeletnek ezért az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza, hogy a tagállamoknak mely szabálytalanságokat kell jelenteniük és milyen adatokat kell közölniük a Bizottsággal.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 223/2014/EU rendelet fogalommeghatározásai alkalmazandók. Ezenfelül, e rendelet alkalmazásában:

a)   „csalás gyanúja”: olyan szabálytalanság, amely alapján nemzeti szinten közigazgatási vagy bírósági eljárás kezdeményezhető annak érdekében, hogy megállapítsák az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti szándékos magatartás – különösen csalás – fennállását;

b)   „első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás”: az illetékes hatóság – legyen az közigazgatási vagy igazságügyi – első olyan írásbeli értékelése, amely konkrét tényekre alapozva megállapítja a szabálytalanság fennállását, függetlenül annak lehetőségétől, hogy ez a megállapítás a közigazgatási vagy bírósági eljárás fejleményeinek következtében utólag felülvizsgálható vagy visszavonható.

3. cikk

Kezdeti jelentéstétel

(1)   A tagállamok jelentik a Bizottságnak azokat a szabálytalanságokat, amelyek:

a)

10 000 EUR összeget meghaladó, az alapokból fizetett hozzájárulást érintenek;

b)

első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás tárgyát képezik.

(2)   A kezdeti jelentésben a tagállamok a következő információkat közlik:

a)

az érintett operatív program és művelet neve és közös azonosító kódja (CCI);

b)

a szabálytalanság elkövetésében érintett természetes és/vagy jogi személyek személyazonossága, vagy a szabálytalanság elkövetésében szerepet játszó más alanyok kiléte és szerepe, kivéve, ha a szóban forgó szabálytalanság jellegéből adódóan ez nem érdemi információ a szabálytalanságok elleni küzdelem szempontjából;

c)

a megszegett rendelkezés vagy rendelkezések;

d)

az első olyan értesülés szerzésének napja és forrása, amely szabálytalanság elkövetésének gyanújához vezetett;

e)

a szabálytalanság elkövetése során alkalmazott gyakorlatok;

f)

adott esetben, hogy a gyakorlat okot ad-e a csalás gyanújára;

g)

a szabálytalanság felfedésének módja;

h)

adott esetben az érintett tagállamok és harmadik országok;

i)

a szabálytalanság elkövetésének időszaka vagy napjai;

j)

a szabálytalanságról szóló első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás napja;

k)

a kiadások teljes összege uniós hozzájárulásra és a nemzeti hozzájárulásra bontva;

l)

a szabálytalanság által érintett összeg uniós hozzájárulásra és nemzeti hozzájárulásra bontva;

m)

csalás gyanújának esetében és ha a kedvezményezettnek nem folyósítottak közhozzájárulást, az az összeg, amelyet a szabálytalanság felfedésének hiányában jogosulatlanul kifizettek volna, uniós hozzájárulásra és nemzeti hozzájárulásra bontva;

n)

a szabálytalan kiadás jellege;

o)

adott esetben a kifizetések felfüggesztése, valamint a kifizetett összegek visszafizettetésének lehetősége.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamoknak nem kell jelenteniük a Bizottságnak a 223/2014/EU rendelet 30. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett szabálytalanságokat.

A tagállamok minden más esetben és különösen a csődöt megelőző szabálytalanságok vagy csalás gyanújának eseteiben tájékoztatják a Bizottságot a feltárt szabálytalanságokról és az azokkal összefüggő megelőző és korrekciós intézkedésekről.

(4)   Amennyiben a nemzeti rendelkezések a vizsgálatok titkosságát írják elő, az információk közléséhez az illetékes törvényszék, bíróság vagy egyéb testület nemzeti szabályoknak megfelelő engedélyére van szükség.

4. cikk

Nyomonkövetési jelentéstétel

(1)   Amennyiben nem áll rendelkezésre a 3. cikk (2) bekezdése szerinti információk egy része, különösen a szabálytalanság elkövetése során alkalmazott gyakorlatokra és a szabálytalanság felfedésének módjára vonatkozó információ, vagy ezeket az információkat helyesbíteni kell, a tagállamok a hiányzó vagy helyes információkat a szabálytalanságokra vonatkozó nyomonkövetési jelentésben nyújtják be a Bizottság számára.

(2)   A tagállamok értesítik a Bizottságot a bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos közigazgatási intézkedések, közigazgatási szankciók vagy büntetőjogi szankciók kivetésére vonatkozó eljárások kezdeményezésének, lezárásának vagy megszüntetésének részleteiről, valamint ezen eljárások eredményéről. A szankciókkal sújtott szabálytalanságokkal kapcsolatban a tagállamok a következőket is jelzik:

a)

a szankció közigazgatási vagy büntetőjogi jellegű-e;

b)

a szankció uniós vagy nemzeti jogszabályok megsértésének eredménye-e, és a szankció részletei;

c)

megállapítottak-e csalást.

(3)   A Bizottság írásbeli kérésére a tagállam tájékoztatást nyújt egy bizonyos szabálytalansággal vagy szabálytalanságok csoportjával kapcsolatban.

5. cikk

Az információk felhasználása és kezelése

(1)   A Bizottság a tagállamok által e rendelettel összhangban közölt információkat felhasználhatja kockázatelemzések informatikai eszközök támogatásával történő elvégzéséhez, valamint a kapott információk alapján olyan jelentések és rendszerek kidolgozásához, amelyek a kockázatok hatékonyabb beazonosítását segítik elő.

(2)   Az e rendelet alapján közölt információk a szakmai titoktartás hatálya alá tartoznak, és az információkat közlő tagállam nemzeti jogszabályai és az uniós intézményekre alkalmazandó rendelkezések által biztosított védelemmel azonos védelmet élveznek. A tagállamok és a Bizottság minden szükséges elővigyázatossági intézkedést megtesznek az információk bizalmasságának megőrzése céljából.

(3)   A (2) bekezdésben említett információkat különösen csak olyan személyek előtt lehet felfedni, akiknek a tagállamokban vagy az uniós intézményekben feladatkörüknél fogva hozzá kell férniük azokhoz, kivéve, ha az információkat szolgáltató tagállam az információk mások előtt való felfedéséhez kifejezett hozzájárulását adta.

(4)   A (2) bekezdésben említett információk az Unió pénzügyi érdekeinek védelmén kívül más célra nem használhatók, kivéve, ha az információkat szolgáltató hatóságok ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 72., 2014.3.12., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 514/2014/EU rendelete a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 150., 2014.5.20., 112. o.).

(5)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1970 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(6)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1971 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről és az 1848/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 6. oldalát).

(7)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1973 felhatalmazáson alapuló rendelete az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközt érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 15. oldalát).

(8)  HL C 316., 1995.11.27., 49. o.

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.)


10.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1973 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. július 8.)

az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközt érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

E rendelet célja annak meghatározása, hogy a tagállamok mely szabálytalanságokról tegyenek jelentést a Bizottságnak. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos bizottsági feladatok végrehajtásának és különösen a bizottsági kockázatelemzés elvégzésének biztosítása céljából azt is meg kell határozni, hogy milyen adatokat kell benyújtani.

(2)

Az Unió pénzügyi érdekeit egységes módon kell védeni, függetlenül attól, hogy mely alapról van szó, annak érdekében, hogy kitűzött célját elérje. E célból az 514/2014/EU rendelet, valamint az 1303/2013/EU (2), az 1306/2013/EU (3) és a 223/2014/EU (4) európai parlamenti és tanácsi rendeletek felhatalmazzák a Bizottságot, hogy szabályokat fogadjon el a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentéstételre vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, hogy az említett rendeletek által szabályozott valamennyi alap tekintetében azonos szabályok legyenek alkalmazandók, e rendeletnek ugyanolyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, mint az (EU) 2015/1970 (5), az (EU) 2015/1971 (6) és az (EU) 2015/1972 (7) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeleteknek.

(3)

A „szabálytalanság” e rendelet alkalmazásában használt fogalma a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet (8) 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott fogalmat jelenti. E fogalom vonatkozásában a „gazdasági szereplő” fogalmának magában kell foglalnia minden az alapból nyújtott támogatás végrehajtásában részt vevő természetes vagy jogi személyt vagy egyéb alanyt, a hatósági jogkörét gyakorló tagállam kivételével.

(4)

Annak érdekében, hogy a tagállamok vonatkozásában biztosítani lehessen a jelentéstételi követelmények koherens alkalmazását, meg kell határozni a „csalás gyanúja” fogalmát, figyelembe véve a csalás fogalmának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményben (9) szereplő meghatározását, továbbá meg kell határozni a „első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás” fogalmát.

(5)

Az 1303/2013/EU rendelet és a 223/2014/EU rendelet meghatározzák azt a jelentéstételi küszöbértéket, amely alatt nem kell bejelenteni a Bizottságnak a szabálytalanságokat, illetve azokat az eseteket, amelyeket nem kell jelenteni a Bizottságnak. A rendelkezések egyszerűsítése és összehangolása, valamint egyfelől a tagállamok adminisztratív terhei, másfelől az Unióban a csalás elleni küzdelemmel kapcsolatos elemzések céljára szolgáló pontos adatok biztosításával összefüggő közös érdek közötti egyensúly érdekében, a szabálytalanságokra vonatkozó, az 1306/2013/EU és az 514/2014/EU rendeletek szerinti adatszolgáltatás során ugyanezt az adatszolgáltatási küszöbértéket és azonos kivételeket kell alkalmazni.

(6)

Az adatszolgáltatás konzisztenciájának biztosítása érdekében meg kell határozni azokat a kritériumokat, amelyek alapján eldönthető, hogy milyen esetekben kell kezdeti jelentést tenni a szabálytalanságokról, továbbá hogy e kezdeti jelentéseknek milyen adatokat kell tartalmazniuk.

(7)

A Bizottságnak elküldött adatok pontosságát biztosítandó, nyomonkövetési jelentéstételre van szükség. A tagállamoknak ezért az egyes kezdeti jelentésekkel kapcsolatos közigazgatási és bírósági eljárásokat érintő bármely érdemi fejleményre vonatkozóan be kell nyújtaniuk a Bizottságnak az aktualizált információkat.

(8)

A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) fényében az e rendelet alapján továbbított információk tekintetében a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell akadályozniuk a személyes adatok jogosulatlan felfedését és a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést. Ezen túlmenően, e rendeletnek meg kell határoznia, hogy a Bizottság és a tagállamok mely célokból dolgozhatják fel e személyes adatokat.

(9)

Az Egyesült Királyságra és Írországra nézve az 514/2014/EU rendelet kötelező, és ebből következően e rendelet is kötelező.

(10)

Dániára nézve sem az 514/2014/EU rendelet, sem e rendelet nem kötelező.

(11)

Mivel az érintett alapok vonatkozásában már teljesítettek kifizetéseket, és előfordulhattak szabálytalanságok, e rendelet rendelkezéseit haladéktalanul alkalmazni kell. Ennek a rendeletnek ezért az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza, hogy a tagállamoknak mely szabálytalanságokat kell jelenteniük és milyen adatokat kell közölniük a Bizottsággal.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „csalás gyanúja”: olyan szabálytalanság, amely alapján nemzeti szinten közigazgatási vagy bírósági eljárás kezdeményezhető annak érdekében, hogy megállapítsák az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti szándékos magatartás – különösen csalás – fennállását;

b)   „első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás”: az illetékes hatóság – legyen az közigazgatási vagy igazságügyi – első olyan írásbeli értékelése, amely konkrét tényekre alapozva megállapítja a szabálytalanság fennállását, függetlenül annak lehetőségétől, hogy ez a megállapítás a közigazgatási vagy bírósági eljárás fejleményeinek következtében utólag felülvizsgálható vagy visszavonható.

3. cikk

Kezdeti jelentéstétel

(1)   A tagállamok jelentik a Bizottságnak azokat a szabálytalanságokat, amelyek:

a)

10 000 EUR összeget meghaladó, az alapokból fizetett hozzájárulást érintenek;

b)

első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás tárgyát képezik.

(2)   A kezdeti jelentésben a tagállamok a következő információkat közlik:

a)

a nemzeti program neve és közös azonosító kódja (CCI) és a projekt hivatkozása;

b)

a szabálytalanság elkövetésében érintett természetes és/vagy jogi személyek személyazonossága, vagy a szabálytalanság elkövetésében szerepet játszó más alanyok kiléte és szerepe, kivéve, ha a szóban forgó szabálytalanság jellegéből adódóan ez nem érdemi információ a szabálytalanságok elleni küzdelem szempontjából;

c)

az a régió vagy terület, ahol a projektet végrehajtják, megfelelő adatokkal, például NUTS-szintekkel azonosítva;

d)

a megszegett rendelkezés vagy rendelkezések;

e)

az első olyan értesülés szerzésének napja és forrása, amely szabálytalanság elkövetésének gyanújához vezetett;

f)

a szabálytalanság elkövetése során alkalmazott gyakorlatok;

g)

adott esetben, hogy a gyakorlat okot ad-e a csalás gyanújára;

h)

a szabálytalanság felfedésének módja;

i)

adott esetben az érintett tagállamok és harmadik országok;

j)

a szabálytalanság elkövetésének időszaka vagy napja;

k)

a szabálytalanságról szóló első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás napja;

l)

a projektkiadások teljes összege uniós hozzájárulásra, nemzeti hozzájárulásra és magánhozzájárulásra bontva;

m)

a szabálytalanság által érintett összeg az uniós hozzájárulásra és a nemzeti hozzájárulásra bontva;

n)

csalás gyanújának esetében és ha a kedvezményezettnek nem folyósítottak közhozzájárulást, az az összeg, amelyet a szabálytalanság felfedésének hiányában jogosulatlanul kifizettek volna, uniós hozzájárulásra és nemzeti hozzájárulásra bontva;

o)

a szabálytalan kiadás jellege;

p)

adott esetben a kifizetések felfüggesztése, valamint a kifizetett összegek visszafizettetésének lehetősége.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamoknak nem kell jelenteniük a Bizottságnak a szabálytalanságokat a következő esetekben:

a)

azon esetek, amikor a szabálytalanság kizárólag abban áll, hogy a projekt részben vagy egészben nem került kivitelezésre a kedvezményezett csődje miatt;

b)

azon esetek, amelyeket a kedvezményezett önként hozott az illetékes hatóság vagy az audithatóság tudomására, még mielőtt e hatóságok bármelyike maga fedezte volna azt fel, akár a közpénzből nyújtott hozzájárulás kifizetése előtt, akár azt követően;

c)

azon esetek, amelyeket az illetékes hatóság vagy az audithatóság még azelőtt derített fel és korrigált, mielőtt az érintett kiadás bekerült volna a Bizottságnak benyújtott költségnyilatkozatba.

A tagállamok minden más esetben és különösen a csődöt megelőző szabálytalanságok vagy a csalás gyanújának eseteiben tájékoztatják a Bizottságot a feltárt szabálytalanságokról és az azokkal összefüggő megelőző és korrekciós intézkedésekről.

(4)   Amennyiben a nemzeti rendelkezések a vizsgálatok titkosságát írják elő, az információk közléséhez az illetékes törvényszék, bíróság vagy egyéb testület nemzeti szabályoknak megfelelő engedélyére van szükség.

4. cikk

Nyomonkövetési jelentéstétel

(1)   Amennyiben nem áll rendelkezésre a 3. cikk (2) bekezdése szerinti információk egy része, különösen a szabálytalanság elkövetése során alkalmazott gyakorlatokra és a szabálytalanság felfedésének módjára vonatkozó információ, vagy ezeket az információkat helyesbíteni kell, a tagállamok a hiányzó vagy helyes információkat a szabálytalanságokra vonatkozó nyomonkövetési jelentésben nyújtják be a Bizottság számára.

(2)   A tagállamok értesítik a Bizottságot a bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos közigazgatási intézkedések, közigazgatási szankciók vagy büntetőjogi szankciók kivetésére vonatkozó eljárások kezdeményezésének, lezárásának vagy megszüntetésének részleteiről, valamint ezen eljárások eredményéről. A szankciókkal sújtott szabálytalanságokkal kapcsolatban a tagállamok a következőket is jelzik:

a)

a szankció közigazgatási vagy büntetőjogi jellegű-e;

b)

a szankció uniós vagy nemzeti jogszabályok megsértésének eredménye-e, és a szankció részletei;

c)

megállapítottak-e csalást.

(3)   A Bizottság írásbeli kérésére a tagállam tájékoztatást nyújt egy bizonyos szabálytalansággal vagy szabálytalanságok csoportjával kapcsolatban.

5. cikk

Az információk felhasználása és kezelése

(1)   A Bizottság a tagállamok által e rendelettel összhangban közölt információkat felhasználhatja kockázatelemzések informatikai eszközök támogatásával történő elvégzéséhez, valamint a kapott információk alapján olyan jelentések és rendszerek kidolgozásához, amelyek a kockázatok hatékonyabb beazonosítását segítik elő.

(2)   Az e rendelet alapján közölt információk a szakmai titoktartás hatálya alá tartoznak, és az információkat közlő tagállam nemzeti jogszabályai és az uniós intézményekre alkalmazandó rendelkezések által biztosított védelemmel azonos védelmet élveznek. A tagállamok és a Bizottság minden szükséges elővigyázatossági intézkedést megtesznek az információk bizalmasságának megőrzése céljából.

(3)   A (2) bekezdésben említett információkat különösen csak olyan személyek előtt lehet felfedni, akiknek a tagállamokban vagy az uniós intézményekben feladatkörüknél fogva hozzá kell férniük azokhoz, kivéve, ha az információkat szolgáltató tagállam az információk mások előtt való felfedéséhez kifejezett hozzájárulását adta.

(4)   A (2) bekezdésben említett információk az Unió pénzügyi érdekeinek védelmén kívül más célra nem használhatók, kivéve, ha az információkat szolgáltató hatóságok ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 150., 2014.5.20., 112. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 223/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1970 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(6)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1971 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről és az 1848/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 6. oldalát).

(7)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1972 felhatalmazáson alapuló rendelete a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 11. oldalát).

(8)  A Tanács 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

(9)  HL C 316., 1995.11.27., 49. o.

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.)


10.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/20


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1974 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 8.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 122. cikke (2) bekezdésének hatodik albekezdésére,

mivel:

(1)

A tagállamoknak az 1303/2013/EU rendelet 122. cikkének (2) bekezdése szerint és az (EU) 2015/1970 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) rendelkezéseinek megfelelően jelentést kell tenniük a szabálytalanságokról.

(2)

Az Unió pénzügyi érdekeit egységes módon kell védeni, függetlenül attól, hogy mely alapról van szó, annak érdekében, hogy kitűzött célját elérje. E célból az 1303/2013/EU rendelet, valamint az 1306/2013/EU (3), a 223/2014/EU (4) és az 514/2014/EU (5) európai parlamenti és tanácsi rendeletek felhatalmazzák a Bizottságot, hogy szabályokat fogadjon el a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentéstételre vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, hogy az említett rendeletek által szabályozott valamennyi alap tekintetében azonos szabályok legyenek alkalmazandók, e rendeletnek ugyanolyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, mint az (EU) 2015/1975 bizottsági végrehajtási rendeletnek (6), az (EU) 2015/1976 bizottsági végrehajtási rendeletnek (7) és az (EU) 2015/1977 bizottsági végrehajtási rendeletnek (8).

(3)

A szabálytalanságok hatékony elemzésének és átfogó kezelésének biztosítása érdekében a tagállamoknak rendszeresen és időben be kell nyújtaniuk a Bizottság részére a feltárt szabálytalanságokra vonatkozó lényeges információkat. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében egységes feltételeket kell meghatározni az említett információk benyújtására, különösen annak gyakoriságára és formátumára vonatkozóan.

(4)

Annak elkerülése érdekében, hogy egy szabálytalanság a bejelentő tagállam területén kívül következményekkel járjon, e tagállamnak haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot az ilyen szabálytalanságokról.

(5)

Annak érdekében, hogy maradéktalanul kihasználják az információcsere során az elektronikus eszközök alkalmazásából adódó előnyöket, ugyanakkor megőrizzék az adatcsere biztonságát, a tagállamoknak a Bizottság által létrehozott Csalás Elleni Információs Rendszer platformon erre a célra rendelkezésre álló szabálytalanságkezelő rendszert (IMS) kell alkalmazniuk.

(6)

A tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell, hogy a szabálytalanságkezelő rendszeren keresztüli adattovábbítás biztonságosan történjen, lehetővé téve az információ rendelkezésre állását, sértetlenségét, eredetiségét és bizalmas kezelését.

(7)

A jelentett információk összehasonlíthatósága érdekében a szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel pénznemeként kizárólag az eurót kell alkalmazni. Azon tagállamok számára, amelyeknek nem az euro a pénzneme, meg kell határozni az érintett összegek euróra való átszámításához alkalmazandó átváltási árfolyamot, valamint az igazoló hatóság számláin le nem könyvelt kiadásokra alkalmazandó átváltási árfolyamot.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az 1303/2013/EU rendelet 150. cikkének (1) bekezdése által létrehozott, ESB-alapok koordinációs bizottsága véleményével.

(9)

Mivel az érintett alapokra vonatkozóan már teljesítettek kifizetéseket és előfordulhattak szabálytalanságok, e rendelet rendelkezéseit haladéktalanul alkalmazni kell. Ennek a rendeletnek ezért az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza az 1303/2013/EU rendelet 122. cikke (2) bekezdésének hatodik albekezdésében említett, szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságát és formátumát.

2. cikk

A szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakorisága

(1)   A tagállamok az egyes negyedévek végét követő két hónapon belül megküldik a Bizottság részére az (EU) 2015/1970 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkében említett, szabálytalanságokra vonatkozó kezdeti jelentést.

(2)   A tagállamok a vonatkozó információk megszerzését követően a lehető leghamarabb megküldik a Bizottság részére az (EU) 2015/1970 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében említett nyomonkövetési jelentést.

(3)   A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot minden felfedett vagy gyanított szabálytalanságról valamennyi érintett tagállam megjelölésével, amennyiben a szabálytalanságnak a jelentést küldő tagállam területén kívüli következményei lehetnek.

3. cikk

A jelentéstétel formátuma

Az (EU) 2015/1970 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. és 4. cikkében említett információkat elektronikus úton, a Bizottság által létrehozott szabálytalanságkezelő rendszer alkalmazásával kell megküldeni.

4. cikk

Az euro használata

(1)   A tagállamok által jelentett összegeket euróban kell megadni.

(2)   Azok a tagállamok, amelyeknek az (EU) 2015/1970 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti jelentés benyújtásakor nem az euro a pénzneme, az 1303/2013/EU rendelet 133. cikkének, vagy adott esetben az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) 28. cikkének megfelelően a nemzeti pénznemben megadott összegeket átszámítják euróra. Amennyiben a kiadást nem könyvelték le az igazoló hatóság számláin, a Bizottság által a kezdeti jelentéstétel időpontjában elektronikusan közzétett legfrissebb havi átváltási árfolyamot kell használni.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

(2)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1970 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 223/2014/EU rendelete a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 514/2014/EU rendelete a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 150., 2014.5.20., 112. o.).

(6)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1975 végrehajtási rendelete az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 23. oldalát).

(7)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1976 végrehajtási rendelete a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 26. oldalát).

(8)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1977 végrehajtási rendelete a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközt érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 29. oldalát).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1299/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről (HL L 347., 2013.12.20., 259. o.).


10.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1975 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 8.)

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 50. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

A tagállamoknak az 1306/2013/EU rendelet 48. cikkének (3) bekezdése szerint és az (EU) 2015/1971 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) rendelkezéseinek megfelelően jelentést kell tenniük a szabálytalanságokról.

(2)

Az Unió pénzügyi érdekeit egységes módon kell védeni, függetlenül attól, hogy mely alapról van szó, annak érdekében, hogy az kitűzött célját elérje. E célból az 1306/2013/EU rendelet, valamint az 1303/2013/EU (3), a 223/2014/EU (4) és az 514/2014/EU (5) európai parlamenti és tanácsi rendeletek felhatalmazzák a Bizottságot, hogy szabályokat fogadjon el a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentéstételre vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, hogy az említett rendeletek által szabályozott valamennyi alap tekintetében azonos szabályok legyenek alkalmazandók, e rendeletnek ugyanolyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, mint az (EU) 2015/1974 bizottsági végrehajtási rendeletnek (6), az (EU) 2015/1976 bizottsági végrehajtási rendeletnek (7) és az (EU) 2015/1977 bizottsági végrehajtási rendeletnek (8).

(3)

A szabálytalanságok hatékony elemzésének és átfogó kezelésének biztosítása érdekében a tagállamoknak rendszeresen és időben be kell nyújtaniuk a Bizottság részére a feltárt szabálytalanságokra vonatkozó lényeges információkat. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében egységes feltételeket kell meghatározni az említett információk benyújtására, különösen annak gyakoriságára és formátumára vonatkozóan.

(4)

Annak elkerülése érdekében, hogy egy szabálytalanság a bejelentő tagállam területén kívül következményekkel járjon, e tagállamnak haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot az ilyen szabálytalanságokról.

(5)

Annak érdekében, hogy maradéktalanul kihasználják az információcsere során az elektronikus eszközök alkalmazásából adódó előnyöket, ugyanakkor megőrizzék az adatcsere biztonságát, a tagállamoknak a Bizottság által létrehozott Csalás Elleni Információs Rendszer platformon erre a célra rendelkezésre álló szabálytalanságkezelő rendszert (IMS) kell alkalmazniuk.

(6)

A tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell, hogy a szabálytalanságkezelő rendszeren keresztüli adattovábbítás biztonságosan történjen, lehetővé téve az információ rendelkezésre állását, sértetlenségét, eredetiségét és bizalmas kezelését.

(7)

A jelentett információk összehasonlíthatósága érdekében a szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel pénznemeként kizárólag az eurót kell alkalmazni. Azon tagállamok számára, amelyeknek nem az euro a pénzneme, meg kell határozni az érintett összegek euróra való átszámításához alkalmazandó átváltási árfolyamot, valamint a kifizető ügynökség számláin le nem könyvelt kiadásokra alkalmazandó átváltási árfolyamot.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az 1306/2013/EU rendelet 116. cikke által létrehozott Mezőgazdasági Alapok Bizottsága véleményével.

(9)

Mivel az érintett alapokra vonatkozóan már teljesítettek kifizetéseket és előfordulhattak szabálytalanságok, e rendelet rendelkezéseit haladéktalanul alkalmazni kell. Ennek a rendeletnek ezért az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza az 1306/2013/EU rendelet 48. cikkének (3) bekezdésében említett, szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságát és formátumát.

2. cikk

A szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakorisága

(1)   A tagállamok az egyes negyedévek végét követő két hónapon belül megküldik a Bizottság részére az (EU) 2015/1971 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkében említett, szabálytalanságokra vonatkozó kezdeti jelentést.

(2)   A tagállamok a vonatkozó információk megszerzését követően a lehető leghamarabb megküldik a Bizottság részére az (EU) 2015/1971 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében említett nyomonkövetési jelentést.

(3)   A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot minden felfedett vagy gyanított szabálytalanságról valamennyi érintett tagállam megjelölésével, amennyiben a szabálytalanságnak a tagállam területén kívüli következményei lehetnek.

3. cikk

A jelentéstétel formátuma

Az (EU) 2015/1971 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. és 4. cikkében említett információkat elektronikus úton, a Bizottság által létrehozott szabálytalanságkezelő rendszer alkalmazásával kell megküldeni.

4. cikk

Az euro használata

(1)   A tagállamok által jelentett összegeket euróban kell megadni.

(2)   Azok a tagállamok, amelyeknek az (EU) 2015/1971 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti jelentés benyújtásakor nem az euro a pénzneme, az 1306/2013/EU rendelet 105. és 106. cikkének megfelelően a nemzeti pénznemben megadott összegeket átszámítják euróra. Amennyiben a kiadást nem könyvelték le a kifizető ügynökség számláin, a Bizottság által a kezdeti jelentéstétel időpontjában elektronikusan közzétett legfrissebb havi átváltási árfolyamot kell használni.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/1971 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 8.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről és az 1848/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 6. oldalát).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 223/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 150., 2014.5.20., 112. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2015/1974 végrehajtási rendelete (2015. július 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 20. oldalát).

(7)  A Bizottság (EU) 2015/1976 végrehajtási rendelete (2015. július 8.) a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 26. oldalát).

(8)  A Bizottság (EU) 2015/1977 végrehajtási rendelete (2015. július 8.) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközt érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 29. oldalát).


10.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/26


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1976 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 8.)

a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikke (2) bekezdésének hatodik albekezdésére,

mivel:

(1)

A tagállamoknak a 223/2014/EU rendelet 30. cikkének (2) bekezdése szerint és az (EU) 2015/1972 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) rendelkezéseinek megfelelően jelentést kell tenniük a szabálytalanságokról.

(2)

Az Unió pénzügyi érdekeit egységes módon kell védeni, függetlenül attól, hogy mely alapról van szó, annak érdekében, hogy az kitűzött célját elérje. E célból a 223/2014/EU rendelet, valamint az 1303/2013/EU (3), az 1306/2013/EU (4) és az 514/2014/EU (5) európai parlamenti és tanácsi rendeletek felhatalmazzák a Bizottságot, hogy szabályokat fogadjon el a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentéstételre vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, hogy az említett rendeletek által szabályozott valamennyi alap tekintetében azonos szabályok legyenek alkalmazandók, e rendeletnek ugyanolyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, mint az (EU) 2015/1974 bizottsági végrehajtási rendeletnek (6), az (EU) 2015/1975 bizottsági végrehajtási rendeletnek (7) és az (EU) 2015/1977 bizottsági végrehajtási rendeletnek (8).

(3)

A szabálytalanságok hatékony elemzésének és átfogó kezelésének biztosítása érdekében a tagállamoknak rendszeresen és időben be kell nyújtaniuk a Bizottság részére a feltárt szabálytalanságokra vonatkozó lényeges információkat. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében egységes feltételeket kell meghatározni az említett információk benyújtására, különösen annak gyakoriságára és formátumára vonatkozóan.

(4)

Annak elkerülése érdekében, hogy egy szabálytalanság a bejelentő tagállam területén kívül következményekkel járjon, e tagállamnak haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot az ilyen szabálytalanságokról.

(5)

Annak érdekében, hogy maradéktalanul kihasználják az információcsere során az elektronikus eszközök alkalmazásából adódó előnyöket, ugyanakkor megőrizzék az adatcsere biztonságát, a tagállamoknak a Bizottság által létrehozott Csalás Elleni Információs Rendszer platformon erre a célra rendelkezésre álló szabálytalanságkezelő rendszert (IMS) kell alkalmazniuk.

(6)

A tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell, hogy a szabálytalanságkezelő rendszeren keresztüli adattovábbítás biztonságosan történjen, lehetővé téve az információ rendelkezésre állását, sértetlenségét, eredetiségét és bizalmas kezelését.

(7)

A jelentett információk összehasonlíthatósága érdekében a szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel pénznemeként kizárólag az eurót kell alkalmazni. Azon tagállamok számára, amelyeknek nem az euro a pénzneme, meg kell határozni az érintett összegek euróra való átszámításához alkalmazandó átváltási árfolyamot, valamint az igazoló hatóság számláin le nem könyvelt kiadások átváltására alkalmazandó átváltási árfolyamot.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak a 223/2014/EU rendelet 63. cikke által létrehozott bizottság véleményével.

(9)

Mivel az érintett alapra vonatkozóan már teljesítettek kifizetéseket és előfordulhattak szabálytalanságok, e rendelet rendelkezéseit haladéktalanul alkalmazni kell. Ennek a rendeletnek ezért az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a 223/2014/EU rendelet 30. cikke (2) bekezdésének hatodik albekezdésében említett, szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságát és formátumát.

2. cikk

A szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakorisága

(1)   A tagállamok az egyes negyedévek végét követő két hónapon belül megküldik a Bizottság részére az (EU) 2015/1972 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkében említett, szabálytalanságokra vonatkozó kezdeti jelentést.

(2)   A tagállamok a vonatkozó információk megszerzését követően a lehető leghamarabb megküldik a Bizottság részére az (EU) 2015/1972 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében említett nyomonkövetési jelentést.

(3)   A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot minden felfedett vagy gyanított szabálytalanságról valamennyi érintett tagállam megjelölésével, amennyiben a szabálytalanságnak a jelentést küldő tagállam területén kívüli következményei lehetnek.

3. cikk

A jelentéstétel formátuma

Az (EU) 2015/1972 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. és 4. cikkében említett információkat elektronikus úton, a Bizottság által létrehozott szabálytalanságkezelő rendszer alkalmazásával kell megküldeni.

4. cikk

Az euro használata

(1)   A tagállamok által jelentett összegeket euróban kell megadni.

(2)   Azok a tagállamok, amelyeknek az (EU) 2015/1972 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti jelentés benyújtásakor nem az euro a pénzneme, a 223/2014/EU rendelet 43. cikkének megfelelően a nemzeti pénznemben megadott összegeket átszámítják euróra. Amennyiben a kiadást nem könyvelték le az igazoló hatóság számláin, a Bizottság által a kezdeti jelentéstétel időpontjában elektronikusan közzétett legfrissebb havi átváltási árfolyamot kell használni.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 72., 2014.3.12., 1. o.

(2)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1972 felhatalmazáson alapuló rendelete a 223/2014/EU (2014. március 11.) európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 11. oldalát).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 514/2014/EU rendelet a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 150., 2014.5.20., 112. o.).

(6)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1974 végrehajtási rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 20. oldalát).

(7)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1975 végrehajtási rendelete az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 23. oldalát).

(8)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1977 végrehajtási rendelete a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközt érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 29. oldalát).


10.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/29


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1977 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 8.)

a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközt érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tagállamoknak az 514/2014/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerint és az (EU) 2015/1973 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) rendelkezéseinek megfelelően jelentést kell tenniük a szabálytalanságokról.

(2)

Az Unió pénzügyi érdekeit egységes módon kell védeni, függetlenül attól, hogy mely alapról van szó, annak érdekében, hogy az kitűzött célját elérje. E célból az 514/2014/EU, valamint az 1303/2013/EU (3), az 1306/2013/EU (4) és a 223/2014/EU (5) európai parlamenti és tanácsi rendeletek felhatalmazzák a Bizottságot, hogy szabályokat fogadjon el a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentéstételre vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, hogy az említett rendeletek által szabályozott valamennyi alap tekintetében azonos szabályok legyenek alkalmazandók, e rendeletnek ugyanolyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, mint az (EU) 2015/1974 bizottsági végrehajtási rendeletnek (6), az (EU) 2015/1975 bizottsági végrehajtási rendeletnek (7) és az (EU) 2015/1976 bizottsági végrehajtási rendeletnek (8).

(3)

A szabálytalanságok hatékony elemzésének és átfogó kezelésének biztosítása érdekében a tagállamoknak rendszeresen és időben be kell nyújtaniuk a Bizottság részére a feltárt szabálytalanságokra vonatkozó lényeges információkat. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében egységes feltételeket kell meghatározni az említett információk benyújtására, különösen annak gyakoriságára és formátumára vonatkozóan.

(4)

Annak elkerülése érdekében, hogy egy szabálytalanság a bejelentő tagállam területén kívül következményekkel járjon, e tagállamnak haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot az ilyen szabálytalanságokról.

(5)

Annak érdekében, hogy maradéktalanul kihasználják az információcsere során az elektronikus eszközök alkalmazásából adódó előnyöket, ugyanakkor megőrizzék az adatcsere biztonságát, a tagállamoknak a Bizottság által létrehozott Csalás Elleni Információs Rendszer platformon erre a célra rendelkezésre álló szabálytalanságkezelő rendszert (IMS) kell alkalmazniuk.

(6)

A tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell, hogy a szabálytalanságkezelő rendszeren keresztüli adattovábbítás biztonságosan történjen, lehetővé téve az információ rendelkezésre állását, sértetlenségét, eredetiségét és bizalmas kezelését.

(7)

A jelentett információk összehasonlíthatósága érdekében a szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel pénznemeként kizárólag az eurót kell alkalmazni. Azon tagállamok számára, amelyeknek nem az euro a pénzneme, meg kell határozni az érintett összegek euróra való átszámításához alkalmazandó átváltási árfolyamot, valamint a felelős hatóság számláin le nem lekönyvelt kiadások átváltására alkalmazandó átváltási árfolyamot.

(8)

Az Egyesült Királyságra és Írországra nézve az 514/2014/EU rendelet kötelező, és ebből következően e rendelet is kötelező.

(9)

Dániára nézve sem az 514/2014/EU rendelet, sem e rendelet nem kötelező.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az 514/2014/EU rendelet 59. cikke által létrehozott menekültügyi, migrációs és integrációs, valamint belső biztonsági alapokkal foglalkozó bizottság véleményével.

(11)

Mivel az alapra vonatkozóan már teljesítettek kifizetéseket és előfordulhattak szabálytalanságok, e rendelet rendelkezéseit haladéktalanul alkalmazni kell. Ennek a rendeletnek ezért az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza az 514/2014/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett, szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságát és formátumát.

2. cikk

A szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakorisága

(1)   A tagállamok az egyes negyedévek végét követő két hónapon belül megküldik a Bizottság részére az (EU) 2015/1973 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkében említett, szabálytalanságokra vonatkozó kezdeti jelentést.

(2)   A tagállamok a vonatkozó információk megszerzését követően a lehető leghamarabb megküldik a Bizottság részére az (EU) 2015/1973 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében említett nyomonkövetési jelentést.

(3)   A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot minden felfedett vagy gyanított szabálytalanságról valamennyi érintett tagállam megjelölésével, amennyiben a szabálytalanságnak a tagállam területén kívüli következményei lehetnek.

3. cikk

A jelentéstétel formátuma

Az (EU) 2015/1973 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. és 4. cikkében említett információkat elektronikus úton, a Bizottság által létrehozott szabálytalanságkezelő rendszeralkalmazásával kell megküldeni.

4. cikk

Az euro használata

(1)   A tagállamok által jelentett összegeket euróban kell megadni.

(2)   Azok a tagállamok, amelyeknek az (EU) 2015/1973 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti jelentés benyújtásakor nem az euro a pénzneme, az 514/2014/EU rendelet 43. cikkének megfelelően a nemzeti pénznemben megadott összegeket átszámítják euróra. Amennyiben a kiadást nem könyvelték le a felelős hatóság számláin, a Bizottság által a kezdeti jelentéstétel időpontjában elektronikusan közzétett legfrissebb havi átváltási árfolyamot kell használni.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 150., 2014.5.20., 112. o.

(2)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1973 felhatalmazáson alapuló rendelete az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközt érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 15. oldalát).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 223/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).

(6)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1974 végrehajtási rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 20. oldalát).

(7)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1975 végrehajtási rendelete az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 23. oldalát).

(8)  A Bizottság 2015. július 8-i (EU) 2015/1976 végrehajtási rendelete a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstétel gyakoriságának és formátumának a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 26. oldalát).