ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 284

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. október 30.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2015/1947 határozata (2015. október 1.) a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről

1

 

 

Jegyzőkönyv a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény módosításáról

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2015/1948 rendelete (2015. október 29.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

62

 

*

A Tanács (EU) 2015/1949 végrehajtási rendelete (2015. október 29.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

71

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1950 rendelete (2015. október 26.) az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a VI övezetben, és az Vb övezet uniós és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, vékonybajszú tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

96

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1951 végrehajtási rendelete (2015. október 28.) az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

98

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1952 végrehajtási rendelete (2015. október 29.) az 511/2010/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó, legalább 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzal behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Kínai Népköztársaságból származó, legalább 97 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 4,0 mm-t meghaladó, de legfeljebb 11,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzal behozatalára történő kiterjesztéséről

100

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1953 végrehajtási rendelete (2015. október 29.) a Kínai Népköztársaságból, Japánból, a Koreai Köztársaságból, az Oroszországi Föderációból és az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes szilícium-elektromos acélból készült szemcseorientált síkhengerelt termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

109

 

 

A Bizottság (EU) 2015/1954 végrehajtási rendelete (2015. október 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

140

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1955 végrehajtási irányelve (2015. október 29.) a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról ( 1 )

142

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2015/1956 végrehajtási határozata (2015. október 26.) a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló 2008/633/IB határozat alkalmazása időpontjának meghatározásáról

146

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/1957 határozata (2015. október 29.) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról

149

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1958 felhatalmazáson alapuló határozata (2015. július 1.) a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a geoműanyagok és kapcsolódó termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére alkalmazandó rendszerekről ( 1 )

181

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1959 felhatalmazáson alapuló határozata (2015. július 1.) a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére alkalmazandó rendszerekről ( 1 )

184

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1960 végrehajtási határozata (2015. október 29.) az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és az iránymutatások kidolgozásához szükséges éves prioritási listák 2016-ra történő létrehozásáról ( 1 )

187

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

30.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/1


A TANÁCS (EU) 2015/1947 HATÁROZATA

(2015. október 1.)

a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

2001 novemberében a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) elindította a kereskedelmi tárgyalások dohai fordulóját, ismertebb nevén a dohai fejlesztési menetrendet. 2004 júliusában megkezdődtek a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló tárgyalások az áruk – köztük a tranzitáruk – mozgásának, kiadásának és vámkezelésének további felgyorsítása érdekében, amely tárgyalások alapját az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (a továbbiakban: az 1994. évi GATT) következő cikkeinek pontosítására és tökéletesítésére irányuló kötelezettségvállalás képezte: V. cikk (szabad árutovábbítás), VIII. cikk (a behozatallal és a kivitellel kapcsolatban kivetett díjak és alakiságok) és X. cikk (a kereskedelmi szabályozások közzététele és igazgatása). A meghatalmazás emellett olyan rendelkezésekre hivatkozott, amelyek a vám- és egyéb megfelelő hatóságok közötti, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével és a vámszabályok betartásával kapcsolatos kérdésekre irányuló hatékony együttműködést szolgálják.

(2)

A Bizottság a tárgyalásokat a Szerződés 207. cikkének (3) bekezdésével létrehozott bizottsággal konzultálva folytatta.

(3)

A WTO 2013. december 3–6. között Balin megrendezett 9. miniszteri konferenciáján elfogadásra került a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló miniszteri határozat, amellyel – a szöveg jogi felülvizsgálatától eltekintve – lezárultak a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodásról folytatott tárgyalások. A miniszteri határozattal létrejött a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság is, valamint a WTO Általános Tanácsa utasítást kapott arra, hogy fogadjon el jegyzőkönyvet a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezménynek 1A. mellékletként a megállapodással való kiegészítéséről, és nyissa meg a jegyzőkönyvet az egyes WTO-tagországok által saját belső szabályaik szerint történő elfogadására.

(4)

A WTO Általános Tanácsa 2014. november 27-i ülésén elfogadta a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a jegyzőkönyv), és megnyitotta a WTO-tagok általi elfogadásra.

(5)

A jegyzőkönyv magában foglalja a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodást, valamint az említett megállapodás mellékleteként a fejlődő országok kötelezettségvállalásait. Az A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásokról szóló értesítést a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás 15. cikkének (1) bekezdése szerint már több fejlődő ország benyújtotta. A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó bizottság megkapja a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás 15. cikkének (2) bekezdése szerint a legkevésbé fejlett országok által A kategóriába sorolt, valamint a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás 16. cikkének (5) bekezdése szerint a fejlődő és legkevésbé fejlett országok által B és C kategóriába sorolt kötelezettségvállalásokról szóló értesítéseket. A kötelezettségvállalások a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás szerves részét képezik.

(6)

A jegyzőkönyvet az Unió nevében jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió nevében jóváhagyásra kerül a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli azon személy(eke)t, aki(k) jogosult(ak) az elfogadásra vonatkozó okiratot az Európai Unió nevében, a jegyzőkönyv 4. pontjának megfelelően letétbe helyezni (1).

3. cikk

Ez a jegyzőkönyv nem értelmezhető úgy, mint amely olyan jogokat biztosít vagy kötelességeket ír elő, amelyekre az uniós és tagállami bíróságok és törvényszékek előtt közvetlenül hivatkozni lehet.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2015. október 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

É. SCHNEIDER


(1)  A Tanács Főtitkársága gondoskodik a jegyzőkönyv aláírása napjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről.


30.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/3


FORDÍTÁS

JEGYZŐKÖNYV

a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény módosításáról

A KERESKEDELMI VILÁGSZERVEZET TAGJAI,

HIVATKOZÁSSAL a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodásra,

TEKINTETTEL az Általános Tanács által a kereskedelmi világszervezetet létrehozó egyezmény (a továbbiakban: a WTO-egyezmény) X. cikkének (1) bekezdése szerint elfogadott és a WT/L/940 dokumentumba foglalt határozatra,

MEGÁLLAPODNAK A KÖVETKEZŐKBEN:

1.

a WTO-egyezmény 1A. melléklete e jegyzőkönyvnek a (4) bekezdés szerinti hatálybalépésekor úgy módosul, hogy a szöveg a védintézkedésekről szóló megállapodás után kiegészül a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló, e jegyzőkönyv mellékletében foglalt megállapodással.

2.

E jegyzőkönyv rendelkezéseivel szemben nem lehet fenntartással élni a többi tag hozzájárulása nélkül.

3.

E jegyzőkönyv a tagállamok általi elfogadásra nyitva áll.

4.

E jegyzőkönyv a WTO-egyezmény X. cikkének (3) bekezdése szerint lép hatályba (1).

5.

E jegyzőkönyvet a Kereskedelmi Világszervezet főigazgatójánál kell letétbe helyezni, aki a jegyzőkönyv hitelesített másolatát, valamint a (3) bekezdés alapján történő valamennyi elfogadásról szóló értesítést valamennyi tag részére haladéktalanul eljuttatja.

6.

Ezt a jegyzőkönyvet az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. cikkének rendelkezéseivel összhangban be kell iktatni.

Kelt Genfben, a kétezertizennegyedik év november havának huszonhetedik napján, egyetlen eredeti példányban angol, francia és spanyol nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

 


(1)  Az elfogadásoknak a WTO-egyezmény X. cikkének (3) bekezdése szerinti számítása céljából az Európai Unió saját és tagállamai nevében kiállított elfogadási okirata annyi tagállam elfogadásának számít, amennyi európai uniós tagállam a WTO tagja.


MELLÉKLET A KERESKEDELMI VILÁGSZERVEZETET LÉTREHOZÓ EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYVHÖZ

MEGÁLLAPODÁS A KERESKEDELMI ELJÁRÁSOK EGYSZERŰSÍTÉSÉRŐL

Preambulum

A TAGOK,

TEKINTETTEL a dohai miniszteri nyilatkozat alapján elindított tárgyalásokra;

EMLÉKEZTETVE a dohai miniszteri nyilatkozat (WT/MIN(01)/DEC/1) (27) bekezdésében és az Általános Tanács által 2004. augusztus 1-jén elfogadott dohai munkaprogramról szóló határozat (WT/L/579) D. mellékletében, valamint a hongkongi miniszteri nyilatkozat (WT/MIN(05)/DEC) (33) bekezdésében és E. mellékletében foglalt megbízatásokra és elvekre, és újólag megerősítve ezeket;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy tisztázzák és tökéletesítsék az 1994. évi GATT V., VIII. és X. cikkének releváns részleteit az áruk – ideértve a továbbított árukat is – mozgásának, kiadásának és vámkezelésének további felgyorsítása érdekében;

FELISMERVE a fejlődő és különösen a legkevésbé fejlett tagországok egyedi szükségleteit, és azzal az óhajjal, hogy fokozzák a kapacitásépítési segítségnyújtást és támogatást ezen a területen;

FELISMERVE a tagok közötti hatékony együttműködés szükségességét a kereskedelmi eljárások egyszerűsítése és a vámjogszabályoknak való megfelelés tekintetében;

MEGÁLLAPODNAK A KÖVETKEZŐKBEN:

I. SZAKASZ

1. cikk

Információk közzététele és elérhetősége

1.   Közzététel

1.1.   Minden tag megkülönböztetéstől mentes és könnyen hozzáférhető módon haladéktalanul közzéteszi az alábbi információkat annak érdekében, hogy a kormányok, kereskedők és más érdekelt felek megismerjék azokat:

a)

behozatali, kiviteli és továbbítási eljárások (ideértve a kikötői, repülőtéri, és más belépési pontokon folytatott eljárásokat is), valamint a megkövetelt nyomtatványok és dokumentumok;

b)

a behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett bármely alkalmazott vám- és adótétel;

c)

kormányzati szervek által vagy számára a behozatallal, kivitellel vagy továbbítással kapcsolatban kivetett díjak és illetékek;

d)

a termékek vámkezelés céljából történő besorolására vagy értékmegállapítására vonatkozó szabályok;

e)

a származási szabályokra vonatkozó általánosan alkalmazandó törvények, rendeletek és közigazgatási határozatok;

f)

behozatali, kiviteli vagy továbbítási korlátozások vagy tilalmak;

g)

a behozatalra, kivitelre vagy továbbításra vonatkozó követelmények megszegése esetén alkalmazandó büntető rendelkezések;

h)

fellebbezési vagy felülvizsgálati eljárások;

i)

bármely országgal vagy országokkal kötött, behozatalra, kivitelre vagy továbbításra vonatkozó megállapodások vagy azok részei; valamint

j)

a vámkontingensek kezelésére vonatkozó eljárások.

1.2.   E rendelkezések nem értelmezhetőek úgy, hogy információknak a tag nyelvétől eltérő nyelven történő közzétételét vagy rendelkezésre bocsátását írják elő, a (2) bekezdés (2) albekezdésében foglaltak kivételével.

2.   Interneten elérhető információk

2.1.   Minden tag az interneten elérhetővé teszi, és a lehetséges és megfelelő mértékben frissíti a következő információkat:

a)

a behozatali, kiviteli és továbbítási eljárásainak leírása (1), ideértve a fellebbezési és felülvizsgálati eljárásokat, amely tájékoztatást nyújt a kormányok, kereskedők és más érdekelt felek számára a behozatalhoz, kivitelhez és továbbításhoz szükséges gyakorlati lépésekről;

b)

az adott tag területére történő behozatalhoz, a területéről történő kivitelhez, illetve a területén keresztül történő továbbításhoz megkövetelt nyomtatványok és dokumentumok;

c)

a tájékoztatási pont(ok) kapcsolattartási adatai.

2.2.   Amennyiben lehetséges, a (2) bekezdés (1) albekezdésének a) pontjában említett leírást a WTO egyik hivatalos nyelvén is elérhetővé kell tenni.

2.3.   A tagok számára ajánlott, hogy további kereskedelmi vonatkozású információkat is tegyenek elérhetővé az interneten, ideértve a vonatkozó kereskedelmi jogszabályokat és más, az (1) bekezdés (1) albekezdésében említett információkat.

3.   Tájékoztatási pontok

3.1.   Minden tag a rendelkezésére álló források keretein belül létrehoz és fenntart egy vagy több tájékoztatási pontot annak érdekében, hogy megválaszolja a kormányok, kereskedők és más érdekelt felek ésszerű, az (1) bekezdés (1) albekezdésében foglalt témákkal kapcsolatban felmerülő kérdéseit, és biztosítsa az (1) bekezdés (1) albekezdésének a) pontjában említett szükséges nyomtatványokat és dokumentumokat.

3.2.   A valamely vámunióhoz tartozó vagy regionális integrációban részt vevő tagok létrehozhatnak és fenntarthatnak regionális szintű közös tájékoztatási pontokat annak érdekében, hogy a közös eljárások tekintetében eleget tegyenek a (3) bekezdés (1) albekezdésében meghatározott követelménynek.

3.3.   A tagok számára ajánlott, hogy ne követeljenek díjfizetést a kérdések megválaszolásáért és a szükséges nyomtatványok és dokumentumok rendelkezésre bocsátásáért. Amennyiben a tagok mégis díjat szednek, kötelesek díjaikat és illetékeiket a nyújtott szolgáltatások hozzávetőleges költségére korlátozni.

3.4.   A tájékoztatási pontok az egyes tagok által meghatározott ésszerű határidőn belül megválaszolják a kérdéseket és rendelkezésre bocsátják a nyomtatványokat és dokumentumokat, amely határidő függ a kérés jellegétől és összetettségétől.

4.   Értesítés

Minden tag köteles értesíteni a 23. cikk (1) bekezdésének (1) albekezdése értelmében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó bizottságot (e megállapodásban a továbbiakban: bizottság) a következőkről:

a)

a hivatalos hely(ek), ahol az (1) bekezdés (1) albekezdésének a)–j) pontjában foglalt információkat közzétették;

b)

a (2) bekezdés (1) albekezdésében említett honlapok egységes forrásazonosítói; valamint

c)

a (3) bekezdés (1) bekezdésében említett tájékoztatási pontok kapcsolattartási adatai.

2. cikk

Véleménynyilvánítási lehetőség, információk hatálybalépés előtt, valamint konzultációk

1.   Véleménynyilvánítási lehetőség és információk hatálybalépés előtt

1.1.   Minden tag a lehetséges mértékben és saját nemzeti törvényével és jogi rendszerével összeegyeztethető módon lehetőséget és kellő időt biztosít a kereskedők és más érdekelt felek számára arra, hogy kifejezzék véleményüket az áruk – ideértve a továbbított árukat is – mozgására, kiadására és vámkezelésére vonatkozó általánosan alkalmazandó törvények és rendeletek javasolt bevezetésével vagy módosításával kapcsolatban.

1.2.   Minden tag a lehetséges mértékben és saját nemzeti törvényével és jogi rendszerével összeegyeztethető módon gondoskodik az áruk – ideértve a továbbított árukat is – mozgására, kiadására és vámkezelésére vonatkozó új és módosított általánosan alkalmazandó törvények és rendeletek közzétételéről, vagy az ezekkel kapcsolatos információk más módon történő nyilvánossá tételéről, amilyen hamar csak lehet, még hatálybalépésük előtt, annak érdekében, hogy a kereskedők és más érdekelt felek megismerjék azokat.

1.3.   A vámtételekben és vámtarifákban eszközölt változtatások, a mentesítő hatású intézkedések, az olyan intézkedések, amelyek hatékonyságát az (1) bekezdés (1) vagy (2) albekezdésének való megfelelés aláásná, a sürgős körülmények esetén alkalmazandó intézkedések, valamint a nemzeti törvényben és jogi rendszerben eszközölt kisebb változtatások kivételt képeznek az (1) bekezdés (1) és (2) albekezdésének hatálya alól.

2.   Konzultációk

Adott esetben minden tag rendelkezik rendszeres konzultációk megtartásáról a határ-ellenőrzési hatóságok és a területén letelepedett kereskedők és más érdekelt felek között.

3. cikk

Előzetes határozatok

1.   Minden tag előzetes határozatot ad ki ésszerű, határidőhöz kötött módon a valamennyi szükséges információt tartalmazó írásbeli kérelmet benyújtott kérelmezőnek. Amennyiben egy tag megtagadja az előzetes határozat kiadását, köteles erről haladéktalanul írásban értesíteni a kérelmezőt, részletezve a releváns tényeket és döntésének alapját.

2.   A tagok megtagadhatják az előzetes határozat kiadását a kérelmező számára, amennyiben a kérelemben felvetett kérdés:

a)

elbírálása már folyamatban van a kérelmező bármely kormányzati szerv, fellebbviteli bíróság vagy bíróság előtti ügyében; vagy

b)

ügyében már döntést hozott bármely fellebbviteli bíróság vagy bíróság.

3.   Az előzetes határozat kiadása után ésszerű ideig marad érvényben, kivéve, ha az azt alátámasztó törvény, tények vagy körülmények megváltoznak.

4.   Amennyiben a tag visszavonja, módosítja vagy érvényteleníti az előzetes határozatot, írásbeli értesítést kell küldenie a kérelmezőnek, részletezve a releváns tényeket és döntésének alapját. Amennyiben egy tag visszamenőleges hatállyal visszavon, módosít vagy érvénytelenít előzetes határozatokat, ezt csak abban az esetben teheti meg, ha a határozat hiányos, téves, hamis vagy félrevezető információkon alapult.

5.   A tag által kiadott előzetes határozat kötelező érvényű az adott tagra nézve az azt kérő kérelmező tekintetében. A tag rendelkezhet úgy, hogy az előzetes határozat kötelező érvényű a kérelmezőre nézve.

6.   Minden tag közzéteszi legalább az alábbiakat:

a)

az előzetes határozat iránti kérelemre vonatkozó követelmények, ideértve az abban közlendő információkat és annak formátumát;

b)

az előzetes határozat kiadásának határideje; valamint

c)

az előzetes határozat érvényességi ideje.

7.   A kérelmező írásbeli kérésére minden tag biztosítja az előzetes határozat, illetve az előzetes határozat visszavonásáról, módosításáról vagy érvénytelenítéséről szóló döntés felülvizsgálatát (2).

8.   Minden tag törekszik arra, hogy az előzetes határozatokról valamennyi olyan információt nyilvánosan hozzáférhetővé tegyen, amelyekről úgy tartja, hogy nagy jelentőséggel bírnak más érdekelt felek számára, figyelembe véve a kereskedelmi szempontból bizalmasnak minősülő információk védelmének szükségességét.

9.   Fogalommeghatározások és hatály:

a)

az előzetes határozat a tag által a kérelmezőnek a kérelemben meghatározott áru behozatalát megelőzően kiadott írásbeli határozat, amely rögzíti a tag által az áruval kapcsolatban a behozatal idején biztosítandó elbánást, az alábbiak tekintetében:

i.

az áru tarifális besorolása; és

ii.

az áru származása (3).

b)

az a) pontban meghatározott előzetes határozatokon kívül a tagoknak ajánlott előzetes határozatokat kiadni az alábbiakkal kapcsolatban:

i.

a vámértéknek különleges tényezők fennállása esetén történő meghatározásához használandó megfelelő módszerek és kritériumok, valamint azok alkalmazása;

ii.

a tag vámmentességre vagy vámfizetés alóli kivételre vonatkozó követelményeinek alkalmazhatósága;

iii.

a tag kontingensekre – ideértve a vámkontingenseket is – vonatkozó követelményeinek alkalmazása; és

iv.

bármely további kérdés, amellyel kapcsolatban a tag megfelelőnek ítéli előzetes határozat kiadását.

c)

A kérelmező exportőr, importőr vagy kellő indokkal rendelkező bármely személy, vagy ezek képviselője.

d)

A tag megkövetelheti, hogy területén a kérelmező rendelkezzék jogi képviselettel vagy legyen nyilvántartásba véve. Amennyire lehetséges, e követelmények ne korlátozzák az előzetes határozat kérelmezésére jogosult személyek körét, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások sajátos szükségleteire. A követelmények legyenek világosak és átláthatóak, és ne jelentsenek önkényes vagy indokolatlan diszkriminációs eszközt.

4. cikk

Fellebbezési és felülvizsgálati eljárások

1.   Minden tag biztosítja, hogy területén belül bármely személy, aki részére a vámhatóság közigazgatási határozatot (4) bocsát ki jogosult legyen a következőkre:

a)

a határozatot kiadó tisztviselőnél vagy hivatalnál magasabb szinten lévő vagy attól független közigazgatási hatóság által lefolytatott közigazgatási fellebbviteli vagy felülvizsgálati eljárás;

és/vagy

b)

a határozattal kapcsolatos bírósági fellebbviteli vagy felülvizsgálati eljárás.

2.   Egy adott tag jogszabálya megkövetelheti közigazgatási fellebbviteli vagy felülvizsgálati eljárás elindítását a bírósági fellebbviteli vagy felülvizsgálati eljárás előtt.

3.   Minden tag biztosítja, hogy a fellebbviteli és felülvizsgálati eljárásokat megkülönböztetéstől mentes módon folytassák le.

4.   Minden tag biztosítja, hogy abban az esetben, ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti fellebbviteli vagy felülvizsgálati döntést nem hozzák meg

a)

vagy a törvényeiben vagy rendeleteiben előírt határidőkön belül; vagy pedig

b)

indokolatlan késedelem nélkül;

a kérelmezőnek joga legyen vagy további fellebbviteli, vagy pedig további felülvizsgálati eljárást kezdeményezni a közigazgatósági hatóságnál vagy igazságügyi hatóságnál, vagy bármely más módon az igazságügyi hatósághoz folyamodni (5).

5.   Minden tag köteles biztosítani, hogy az (1) bekezdésben említett személlyel közöljék a közigazgatási határozat indoklását annak érdekében, hogy szükség esetén az adott személy fellebbviteli vagy felülvizsgálati eljárásokat kezdeményezhessen.

6.   Minden tag számára ajánlott, hogy e cikk rendelkezéseit a vámhatóságon kívüli más illetékes határ-ellenőrzési hatóság által kibocsátott közigazgatási határozatra alkalmazandóvá tegye.

5. cikk

Egyéb intézkedések a pártatlanság, megkülönböztetésmentesség és átláthatóság javítására

1.   Fokozott ellenőrzésekre és vizsgálatokra irányuló értesítések

Amennyiben valamely tag olyan rendszert fogad el vagy tart fenn, amely arra irányuló értesítéseket vagy iránymutatásokat bocsát ki az érintett hatóságok számára, hogy fokozzák az ellenőrzések és vizsgálatok szintjét a határokon az értesítésben vagy iránymutatásban szereplő élelmiszerek, italok és takarmányok tekintetében, és ezáltal biztosítsa területén az emberi, állati és növényi élet vagy egészség védelmét, a következő szabályokat kell alkalmazni azok kibocsátásának, megszüntetésének illetve felfüggesztésének módjára vonatkozóan:

a)

a tag adott esetben az értesítést vagy iránymutatást kiadhatja kockázat fennállása alapján;

b)

a tag oly módon adhatja ki az értesítést vagy iránymutatást, hogy az egységesen csak azokra a belépési pontokra vonatkozzon, amelyeken az értesítés vagy iránymutatás alapját képező egészségügyi vagy növény-egészségügyi feltételek alkalmazandók;

c)

a tag haladéktalanul megszünteti vagy felfüggeszti az értesítést vagy iránymutatást, ha az arra okot adó körülmények már nem állnak fenn, vagy ha a megváltozott körülmények kevésbé kereskedelemkorlátozó módon is kezelhetők; valamint

d)

amennyiben a tag úgy dönt, hogy megszünteti vagy felfüggeszti az értesítést vagy iránymutatást, köteles haladéktalanul, megkülönböztetéstől mentes és könnyen hozzáférhető módon közleményt kiadni a megszüntetésről vagy felfüggesztésről, vagy tájékoztatni az exportőr tagot vagy az importőrt.

2.   Visszatartás

A tag haladéktalanul tájékoztatja a szállítmányozót vagy az importőrt a behozatalra vagy a vámhatóság vagy bármely más illetékes hatóság általi ellenőrzésre bejelentett áruk visszatartása esetén.

3.   Vizsgálati eljárások

3.1.   Kérésre a tag lehetőséget biztosíthat egy második vizsgálat elvégzésére, ha a behozatalra bejelentett árukból a megérkezéskor vett minta első vizsgálati eredménye kedvezőtlennek bizonyul.

3.2.   A tag köteles megkülönböztetéstől mentes és könnyen hozzáférhető módon közzétenni bármely olyan laboratórium nevét és címét, ahol a vizsgálat elvégezhető, vagy pedig átadni ezt az információt az importőrnek a (3) bekezdés (1) albekezdése szerinti lehetőség biztosítása esetén.

3.3.   A tag figyelembe veszi a (3) bekezdés (1) albekezdése értelmében elvégzett második vizsgálat eredményét – ha volt ilyen – az áruk kiadása és vámkezelése során, és adott esetben elfogadja a vizsgálat eredményeit.

6. cikk

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre, valamint a büntetésekre vonatkozó szabályok

1.   A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó általános szabályok

1.1.   Az (1) bekezdésben rögzített rendelkezések alkalmazandók minden díjra és illetékre, amely nem az 1994. évi GATT III. cikke alá tartozó, a tagok által az áruk behozatalával, illetve kivitelével kapcsolatban kivetett behozatali vagy kiviteli vám vagy adó.

1.2.   A díjakra és illetékekre vonatkozó információkat az 1. cikk rendelkezéseinek megfelelően kell közzétenni. Ezen információk tartalmazzák az alkalmazandó díjakat és illetékeket, az e díjak és illetékek alkalmazásának indoklását, a felelős hatóságot, valamint azt, hogy mikor és hogyan kell ezeket megfizetni.

1.3.   Elegendő időt kell biztosítani az új vagy módosított díjak és illetékek közlése és azok hatálybalépése között, a sürgős körülményektől eltekintve. Az ilyen díjak és illetékek a rájuk vonatkozó tájékoztatás közzétételéig nem alkalmazhatók.

1.4.   A tagok kötelesek rendszeresen felülvizsgálni díjaikat és illetékeiket azzal a céllal, hogy csökkentsék azok számát és sokféleségét, amennyiben lehetséges.

2.   A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett vámkezelési díjakra és illetékekre vonatkozó különös szabályok

A vámkezelési díjak és illetékek:

i.

összegét az adott behozatali vagy kiviteli művelettel kapcsolatban nyújtott szolgáltatások hozzávetőleges költségére kell korlátozni; és

ii.

nem feltétlenül kötendők egy adott behozatali vagy kiviteli művelethez, feltéve, hogy olyan szolgáltatásokért számítják fel őket, amelyek szorosan kapcsolódnak az áruk vámkezeléséhez.

3.   A büntetésekre vonatkozó szabályok

3.1.   A (3) bekezdés alkalmazásában a „büntetések” kifejezés azon büntetéseket jelenti, amelyeket a tag vámhatósága szab ki a tag vámügyi jogszabályainak, rendeleteinek vagy eljárási követelményeinek megszegése esetén.

3.2.   Minden tag biztosítja, hogy a vámügyi jogszabályok, rendeletek vagy eljárási követelmények megszegéséért járó büntetések csak a tagok saját jogszabályai alapján a törvénysértésért felelős személy(ek)et sújtsák.

3.3.   A kiszabott büntetés az adott eset tényállásától és körülményeitől függ, és arányban áll a törvénysértés mértékével és súlyosságával.

3.4.   Minden tag biztosítja olyan intézkedések fenntartását, amelyek arra irányulnak, hogy elkerüljék:

a)

a büntetések és illetékek megállapítása és beszedése során felmerülő érdekellentéteket; és

b)

a (3) bekezdés (3) albekezdésével nem összeegyeztethető büntetés megállapításának vagy beszedésének ösztönzését.

3.5.   Minden tag biztosítja, hogy amennyiben büntetés kiszabására kerül sor a vámügyi jogszabályok, rendeletek vagy eljárási követelmények megszegéséért, írásbeli magyarázatot nyújt azoknak a személy(ek)nek, akikre a büntetés ki lett szabva, amelyben leírják a törvénysértés jellegét és az alkalmazandó jogszabályt, rendeletet vagy eljárást, amely alapján meghatározták a törvénysértésért járó büntetés összegét vagy nagyságrendjét.

3.6.   Ha egy személy önként felfedi a tag vámigazgatási szervei előtt egy vámügyi jogszabály, rendelet vagy eljárási követelmény megszegésének körülményeit még mielőtt a vámigazgatási szervek felfedeznék a törvénysértést, a tag számára ajánlott potenciális enyhítő körülményként figyelembe venni ezt a tényt az adott személyre kiszabandó büntetés megállapítása során, amennyiben erre lehetőség van.

3.7.   E bekezdés rendelkezései alkalmazandóak a (3) bekezdés (1) albekezdésében említett átmenő forgalomra kiszabott büntetésekre.

7. cikk

Áruk kiadása és vámkezelése

1.   Érkezés előtti feldolgozás

1.1.   Minden tag olyan eljárásokat fogad el és tart fenn, amelyek lehetővé teszik a behozatali dokumentumok és más szükséges információk – ideértve a rakományjegyzékeket – benyújtását, hogy a feldolgozás már az áruk beérkezése előtt elkezdődjön annak érdekében, hogy megérkezés után gyorsabb legyen az áruk kiadása.

1.2.   Amennyiben lehetséges, minden tag rendelkezik a dokumentumok elektronikus formában történő előzetes leadásáról, a dokumentumok érkezés előtti feldolgozása céljából.

2.   Elektronikus fizetés

Amennyire lehetséges, a tagok olyan eljárásokat fogadnak el és tartanak fenn, amelyek biztosítják a vámhatóság által a behozatalkor és kivitelkor beszedett vámok, adók, díjak és illetékek elektronikus kifizetésének lehetőségét.

3.   Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától

3.1.   Minden tag olyan eljárásokat fogad el és tart fenn, amelyek lehetővé teszik az áruk kiadását a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározását megelőzően, amennyiben ezek meghatározására nem kerül sor a megérkezés előtt vagy megérkezéskor, vagy megérkezés után amilyen gyorsan csak lehet, és feltéve, hogy minden más szabályozási előírás teljesült.

3.2.   Az áruk ily módon történő kiadásának feltételeként a tagok követelhetik a következőket:

a)

az áruk megérkezése előtt vagy megérkezésekor meghatározott vámok, adók, díjak és illetékek megfizetése, valamint garancia bármely, még nem meghatározott összegre biztosíték, letét vagy más, saját jogszabályaiban és rendeleteiben meghatározott megfelelő eszköz formájában; vagy

b)

garancia biztosíték, letét vagy más, saját jogszabályaiban és rendeleteiben meghatározott megfelelő eszköz formájában.

3.3.   Ez a garancia nem lehet nagyobb, mint az az összeg, amelyet a tag megkövetel a garanciával fedezett árukért végső soron járó vámok, adók, díjak és illetékek megfizetésének biztosítása céljából.

3.4.   Olyan esetekben, amikor pénzbüntetések vagy pénzbírságok kiszabásával járó jogsértés kerül felderítésre, biztosíték követelhető a kiszabandó büntetések és bírságok tekintetében.

3.5.   A (3) bekezdés (2) és (4) albekezdésében meghatározott biztosítékot vissza kell fizetni, ha már nincs rá szükség.

3.6.   E rendelkezések nem befolyásolják a tag arra vonatkozó jogát, hogy megvizsgálja, visszatartsa, lefoglalja, elkobozza az árukat, vagy kezelje azokat bármilyen, a tag WTO jogaival és kötelezettségeivel egyébként nem összeegyeztethetetlen módon.

4.   Kockázatkezelés

4.1.   A tagok kötelesek – a lehetséges mértékben – vámellenőrzési kockázatkezelési rendszert elfogadni és fenntartani.

4.2.   A tagok úgy tervezik és alkalmazzák a kockázatkezelést, hogy elkerüljék az önkényes vagy indokolatlan diszkriminációt és a nemzetközi kereskedelem rejtett korlátozását.

4.3.   A tagok a vámellenőrzést, valamint – a lehetséges mértékben – az egyéb releváns határellenőrzéseket a nagy kockázatú szállítmányokra összpontosítják, és felgyorsítják az alacsony kockázatú szállítmányok kiadását. A kockázatkezelés részeként a tagok véletlenszerűen is kiválaszthatnak szállítmányokat ilyen típusú ellenőrzésre.

4.4.   A tagok a kockázatkezelést megfelelő kiválasztási kritériumok szerinti kockázatértékelésre alapozzák. E kiválasztási kritériumok között szerepelhet, többek között, a Harmonizált Rendszer szerinti kód, az áruk jellege és leírása, a származási ország, az ország, ahonnan az árukat szállították, az áruk értéke, a kereskedők megfelelési adatai, és a szállítóeszköz típusa.

5.   Vámkezelés utáni ellenőrzés

5.1.   Az áruk kiadásának felgyorsítása érdekében a tagok vámkezelés utáni ellenőrzési rendszert fogadnak el és tartanak fenn, hogy biztosítsák a vámügyi és más vonatkozó jogszabályoknak és rendeleteknek való megfelelést.

5.2.   A tagok kockázati alapon kiválasztanak egy személyt vagy szállítmányt vámkezelés utáni ellenőrzésre, adott esetben megfelelő kiválasztási kritériumok alkalmazásával. A tagok a vámkezelés utáni ellenőrzést átlátható módon végzik el. Amennyiben az ellenőrzési folyamat egy személyre irányul, és egyértelmű eredmények születnek, a tag haladéktalanul értesíti az eredményekről azt a személyt, akinek az adatait ellenőrzik, közölve a személy jogait és kötelezettségeit, valamint az eredmények indoklását.

5.3.   A vámkezelés utáni ellenőrzés során szerzett információk felhasználhatók további közigazgatási vagy igazságügyi eljárások során.

5.4.   A tagok, amikor csak lehetséges, felhasználják a vámkezelés utáni ellenőrzés eredményét a kockázatkezelés során.

6.   Az átlagos kiadási idők megállapítása és közlése

6.1.   A tagok számára ajánlott rendszeresen és egységes módon mérni és közzétenni az áruk átlagos kiadási idejét, olyan eszközöket használva, mint például, többek között, a Vámigazgatások Világszervezetének (e megállapodásban a továbbiakban: WCO) a kiadási időkre vonatkozó tanulmánya (6).

6.2.   A tagok számára ajánlott, hogy osszák meg a bizottsággal az átlagos kiadási idők mérésével kapcsolatos tapasztalataikat, kitérve az alkalmazott módszerekre, az azonosított szűk keresztmetszetekre, és minden, a hatékonyságot befolyásoló hatásra.

7.   A Kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedések engedéllyel rendelkező szereplők számára

7.1.   A tagok a (7) bekezdés (3) albekezdése szerint a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló kiegészítő intézkedéseket hoznak a behozatali, kiviteli és továbbítási alakiságokhoz és eljárásokhoz kapcsolódóan azon szereplők számára, amelyek megfelelnek a meghatározott kritériumoknak; a továbbiakban: engedéllyel rendelkező szereplők. Ugyanakkor a tagok minden szereplő számára általánosan elérhető vámeljárásokon keresztül is biztosíthatnak ilyen, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedéseket, és ebben az esetben nem kell külön programot kialakítaniuk.

7.2.   Azokat a kritériumokat, amelyek alapján a szereplőket engedéllyel rendelkező szereplőkké nyilvánítják, a tag jogszabályaiban, rendeleteiben és eljárásaiban meghatározott követelményeknek való megfelelés, illetve az azoknak való nem megfelelés kockázata szerint határozzák meg.

a)

E kritériumok – melyeket közzé kell tenni – között lehetnek a következők:

i.

megfelelő adatok a vámügyi és más vonatkozó jogszabályoknak és rendeleteknek való megfelelés tekintetében;

ii.

olyan adatkezelési rendszer, amely lehetővé teszi a szükséges belső ellenőrzések elvégzését;

iii.

fizetőképesség, ideértve – adott esetben – megfelelő biztosíték vagy garancia nyújtását; valamint

iv.

az ellátási lánc biztonsága.

b)

E kritériumok:

i.

nem tervezhetők vagy alkalmazhatók úgy, hogy lehetőséget adjanak önkényes vagy indokolatlan diszkriminációra, illetve előidézzék azt a szereplők között ugyanazon feltételek fennállása esetén; és

ii.

nem korlátozhatják a kis- és középvállalkozások részvételét, amennyire ez lehetséges.

7.3.   A (7) bekezdés (1) albekezdése alapján biztosított, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedéseknek tartalmazniuk kell legalább hármat az alábbi intézkedések közül: (7)

a)

alacsony szintű dokumentálási és adatszolgáltatási követelmények, megfelelő esetben;

b)

alacsony szintű fizikai ellenőrzések és vizsgálatok, megfelelő esetben;

c)

rövid kiadási idő, megfelelő esetben;

d)

vámok, adók, díjak és illetékek halasztott kifizetése;

e)

összkezesség vagy csökkentett biztosíték használata;

f)

egyetlen vámáru-nyilatkozat adott időszakon belüli minden behozatalra és kivitelre vonatkozóan; és

g)

az áruk vámkezelése az engedéllyel rendelkező szereplő telephelyén, vagy más, a vámhatóság által engedélyezett helyen.

7.4.   A tagok számára ajánlott az engedéllyel rendelkező szereplőkre vonatkozó programok kidolgozása nemzetközi szabványok alapján, amennyiben léteznek ilyen szabványok, kivéve, ha ezek a szabványok nem megfelelő vagy nem hatékony eszközt jelentenek a kitűzött jogszerű célok eléréséhez.

7.5.   A szereplők számára biztosított, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedések javítása érdekében a tagok lehetőséget nyújtanak a többi tag számára az engedéllyel rendelkező szereplőkre vonatkozó programok kölcsönös elismerésének megvitatására.

7.6.   A tagok a bizottságon belül információt cserélnek egymással az engedéllyel rendelkező szereplőkre vonatkozó hatályban lévő programokkal kapcsolatban.

8.   Gyorsított szállítások

8.1.   A tagok olyan eljárásokat fogadnak el és tartanak fenn, amelyek a vámellenőrzés fenntartása mellett lehetővé teszik legalább azon áruk gyorsított kiadását, amelyek légi áruszállítás útján kerültek beléptetésre, olyan személyek számára, akik ilyen elbánást kérelmeztek (8). Amennyiben egy tag olyan kritériumokat (9) ír elő, amelyek korlátozzák a kérelmezésre jogosultak körét, a tag a közzétett kritériumokban megkövetelheti, hogy a (8) bekezdés (2) albekezdésében leírt, a gyorsított szállításokra vonatkozó elbánás alkalmazására való jogosultság feltételeiként a kérelmező köteles:

a)

megfelelő infrastruktúrát biztosítani, valamint biztosítani a gyorsított szállítások feldolgozásával kapcsolatban felmerülő vámköltségek kifizetését olyan esetekben, amikor a kérelmező teljesíti a tag arra vonatkozó követelményeit, hogy az ilyen feldolgozást az arra a célra kijelölt létesítményben kell elvégezni;

b)

közölni a kiadáshoz szükséges információkat a gyorsított szállítmány megérkezése előtt;

c)

díjai összegét a (8) bekezdés (2) albekezdésében leírt elbánás során nyújtott szolgáltatások hozzávetőleges költségére korlátozni;

d)

magas szintű ellenőrzést gyakorolni a gyorsított szállítások felett belső biztonsági, logisztikai és követési technológia felhasználásával az átvételtől a kézbesítésig;

e)

a gyorsított szállítást átvételtől kézbesítésig végezni;

f)

felelősséget vállalni azért, hogy az áruval kapcsolatban felmerülő összes vám, adó, díj és illeték kifizetésre kerül a vámhatóság részére;

g)

jó adatokkal rendelkezni a vámügyi és más vonatkozó jogszabályoknak és rendeleteknek való megfelelés tekintetében;

h)

megfelelni más feltételeknek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a tag azon jogszabályainak, rendeleteinek és eljárási követelményeinek hatékony betartatásához, amelyek kifejezetten a (8) bekezdés (2) albekezdésében leírt elbánás biztosításával függenek össze.

8.2.   A (8) bekezdés (1) és (3) albekezdésére figyelemmel a tagok kötelesek:

a)

minimálisra csökkenteni a gyorsított szállítmányok kiadásához megkövetelt dokumentációt a 10. cikk (1) bekezdésével összhangban, valamint a lehetséges mértékben rendelkezni bizonyos szállítmányokkal kapcsolatban egyszeri információbenyújtáson alapuló kiadás lehetővé tételéről;

b)

lehetővé tenni, hogy normális körülmények között a gyorsított szállítmányokat az érkezést követően a lehető leggyorsabban kiadják, feltéve, hogy a kiadáshoz szükséges információ benyújtásra került;

c)

arra törekedni, hogy az a) és b) pontban leírt elbánás bármilyen súllyal vagy értékkel rendelkező szállítmánnyal kapcsolatban alkalmazásra kerüljön, elfogadva azt, hogy a tag megkövetelhet további beléptetési eljárásokat, ideértve a nyilatkozatokat, igazoló dokumentumokat, vámok és adók megfizetését, valamint korlátozhatja ezt az elbánást az áruk típusa alapján, feltéve, hogy az elbánás nem korlátozódik alacsony értékű árukra, például dokumentumokra; és

d)

rendelkezni, amennyire ez lehetséges, a csekély összegű (de minimis) szállítmányértékről vagy vámköteles összegről, amely után nem szednek be vámot és adót, bizonyos előre meghatározott áruk kivételével. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az 1994. évi GATT III. cikkével összhangban a behozatalok tekintetében alkalmazott belső adókra, mint például a hozzáadottérték-adókra és jövedéki adókra.

8.3.   A (8) bekezdés (1) és (2) albekezdésének rendelkezései nem befolyásolják a tag arra vonatkozó jogát, hogy megvizsgálja, visszatartsa, lefoglalja, elkobozza az árukat, vagy megtagadja azok beléptetését, vagy vámkezelés utáni ellenőrzést végezzen, többek között a kockázatkezelési rendszerek alkalmazásával összefüggésben. Továbbá, a (8) bekezdés (1) és (2) albekezdésének rendelkezései nem akadályozhatják meg a tagot abban, hogy a kiadás feltételeként megkövetelje kiegészítő információk benyújtását, illetve nem automatikus engedélyezési követelmények teljesítését.

9.   Romlandó áruk (10)

9.1.   A romlandó áruk elkerülhető elvesztésének vagy tönkremenetelének megakadályozása érdekében, és feltéve, hogy az összes szabályozási követelmény teljesül, a tagok kötelesek rendelkezni a romlandó áruk kiadásáról:

a)

normális körülmények között a lehető legrövidebb időn belül; és

b)

kivételes körülmények esetén, amennyiben az helyénvaló, a vámhatóság és más illetékes hatóság hivatali idején kívül.

9.2.   A szükséges vizsgálatok ütemezése során a tagok megfelelő elsőbbséget biztosítanak a romlandó áruknak.

9.3.   A tagok vagy maguk megszervezik, vagy pedig egy importőrrel megszerveztetik a romlandó áruk megfelelő tárolását az áruk kiadásáig. A tag megkövetelheti, hogy az importőr által megszervezett tárolási létesítményeket a tag illetékes hatóságai hagyják jóvá vagy jelöljék ki. Az áruk e tárolási létesítményekbe történő átviteléhez, ideértve az árumozgatást végző szereplő engedélyezését is, szükséges lehet az illetékes hatóságok jóváhagyása. Amennyiben lehetséges, és amennyiben összeegyeztethető a nemzeti jogszabályokkal, az importőr kérésére a tag gondoskodik az adott tárolási létesítményben sorra kerülő kiadáshoz szükséges eljárásokról.

9.4.   Abban az esetben, ha a romlandó áruk kiadása jelentősen késik, írásban benyújtott kérésre az importőr tag lehetőség szerint közleményben közli a késés okait.

8. cikk

A határ-ellenőrzési hatóságok közötti együttműködés

1.   Minden tag biztosítja, hogy a határellenőrzésért és a határon folytatott eljárásokért felelős hatóságaik, amelyek az áruk behozatalával, kivitelével és továbbításával foglalkoznak, együttműködjenek egymással és összehangolják tevékenységeiket a kereskedelmi eljárások egyszerűsítése érdekében.

2.   Minden tag, lehetőségei szerint, kölcsönösen elfogadott feltételek mellett együttműködik más tagokkal, amelyekkel közös határai vannak, annak érdekében, hogy összehangolják a határátkelőkön folytatott eljárásaikat, és ezáltal megkönnyítsék a határokon átnyúló kereskedelmet. Az ilyen együttműködés és összehangolás a következőkre terjedhet ki:

a)

a munkanapok és munkaidő összehangolása;

b)

az eljárások és alakiságok összehangolása;

c)

közös létesítmények fejlesztése és megosztása;

d)

közös ellenőrzések;

e)

egymegállós határállomási ellenőrzés kialakítása.

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

Minden tag a lehetőségei szerint és feltéve, hogy valamennyi szabályozási előírás teljesül, biztosítja annak lehetőségét, hogy a behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló árukat területén belül átszállítsák a beléptető vámhivatalból a területén lévő másik vámhivatalba, ahonnan aztán az árukat kiadják vagy elvámolják.

10. cikk

A behozatalhoz, kivitelhez és továbbításhoz kapcsolódó vámalakiságok

1.   Alakiságok és dokumentációs követelmények

1.1.   Annak érdekében, hogy minimalizálják a behozatali, kiviteli és továbbítási vámalakiságok előfordulását és komplexitását, valamint csökkentsék és egyszerűsítsék a behozatal, kivitel és továbbítás dokumentációs követelményeit, és figyelembe véve a legitim politikai célkitűzéseket és más olyan tényezőket, mint a megváltozott körülmények, releváns új információk, üzleti gyakorlat, módszerek és technológiák elérhetősége, legjobb nemzetközi gyakorlatok és az érdekelt felek hozzájárulásai, a tagok felülvizsgálják e vámalakiságokat és dokumentációs követelményeket, és a felülvizsgálat eredménye alapján biztosítják, hogy e vámalakiságok és dokumentációs követelmények:

a)

elfogadásra és/vagy alkalmazásra kerülnek az áruk, különösen a romlandó áruk gyors kiadása és vámkezelése érdekében;

b)

oly módon kerülnek elfogadásra és alkalmazásra, hogy ezáltal csökkenjen a kereskedők és szereplők megfelelésre fordított ideje és költsége;

c)

a legkevésbé kereskedelemkorlátozó intézkedések, amennyiben az adott politikai célkitűzés vagy célkitűzések teljesítésére rendelkezésre álló kettő vagy több ésszerűen elérhető alternatív intézkedés közül választottak; és

d)

ideértve azok részeit is, nem kerülnek fenntartásra, ha már nincs rájuk szükség.

1.2.   A bizottság eljárásokat dolgoz ki arra, hogy a tagok lehetőség szerint megosszák egymással a releváns információkat és legjobb gyakorlatokat.

2.   Másolatok elfogadása

2.1.   Amennyiben lehetséges, minden tag törekszik a behozatali, kiviteli és továbbítási vámalakiságokhoz szükséges igazoló dokumentumok papíralapú vagy elektronikus másolatának elfogadására.

2.2.   Amennyiben a tag valamely kormányzati szerve már rendelkezik az ilyen dokumentum eredeti példányával, az adott tag bármely más hatósága adott esetben elfogadja a papíralapú vagy elektronikus másolatot az eredeti példánnyal rendelkező hivataltól az eredeti dokumentum helyett.

2.3.   Behozatali követelményként a tag nem kérheti az exportőr tag vámhatóságának leadott kiviteli nyilatkozatok eredeti példányát vagy másolatát (11).

3.   Nemzetközi szabványok használata

3.1.   A tagok számára ajánlott, hogy behozatali, kiviteli és továbbítási vámalakiságaikat és eljárásaikat a vonatkozó nemzetközi szabványokra vagy azok részeire alapozzák, hacsak ez a megállapodás másként nem rendelkezik.

3.2.   A tagok számára ajánlott, hogy – az erőforrásaik biztosította kereteken belül – vegyenek részt a vonatkozó nemzetközi szabványok megfelelő nemzetközi szervezetek által végzett kidolgozásában és időszakos felülvizsgálatában.

3.3.   A bizottság eljárásokat dolgoz ki arra, hogy a tagok lehetőség szerint megosszák egymással a nemzetközi szabványok megvalósítására vonatkozó releváns információkat és legjobb gyakorlatokat. A bizottság továbbá felkérheti az illetékes nemzetközi szervezeteket a nemzetközi szabványokkal kapcsolatos munkájának megvitatására. Adott esetben a bizottság a tagok számára különleges értékkel bíró konkrét szabványokat határozhat meg.

4.   Egyablakos rendszer

4.1.   A tagok törekszenek az egyablakos rendszer megvalósítására és fenntartására, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy egyetlen belépési ponton adják le a részt vevő hatóságoknak vagy hivataloknak az áruk behozatalához, kiviteléhez vagy továbbításához előírt dokumentációkat és/vagy adatokat. A dokumentációk és/vagy adatok átvizsgálását követően a részt vevő hatóságok vagy hivatalok az egyablakos rendszeren keresztül kellő időben értesítik a jelentkezőket az eredményekről.

4.2.   Olyan esetekben, amikor az előírt dokumentációkat és/vagy adatokat már átvették az egyablakos rendszeren keresztül, ugyanazon előírt dokumentációkat és/vagy adatokat nem kérik be a részt vevő hatóságok vagy hivatalok, sürgős körülményektől, illetve más, nyilvánosságra hozott korlátozott kivételektől eltekintve.

4.3.   A tagok részletes tájékoztatást nyújtanak a bizottságnak az egyablakos rendszer működéséről.

4.4.   A tagok lehetőségeik szerint informatikai eszközökkel támogatják az egyablakos rendszert.

5.   Előzetes áruvizsgálat

5.1.   A tagok a tarifális besorolással és vámérték-megállapítással összefüggésben nem követelik meg előzetes áruvizsgálatok végzését.

5.2.   Anélkül, hogy sérülne a tagoknak az (5) bekezdés (1) albekezdésének hatálya alá nem tartozó egyéb típusú előzetes áruvizsgálatok alkalmazásához való joga, a tagok számára ajánlott, hogy mellőzzék az előzetes áruvizsgálatok alkalmazására vonatkozó új követelmények bevezetését és alkalmazását (12).

6.   Vámügynökségek igénybevétele

6.1.   Bizonyos tagok lényeges politikai szempontjainak sérelme nélkül, amelyek alapján jelenleg különös szerepet biztosítanak a vámügynökségek számára, e megállapodás hatálybalépésétől kezdve a tagok nem vezetik be a vámügynökségek kötelező igénybevételét.

6.2.   Minden tag tájékoztatja a bizottságot a vámügynökségek igénybevételére vonatkozó intézkedéseiről, és közzéteszi azokat. Ezen intézkedések bármilyen utólagos módosítását haladéktalanul közlik és közzéteszik.

6.3.   A vámügynökségek engedélyezésével kapcsolatban a tagok átlátható és objektív szabályokat alkalmaznak.

7.   Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

7.1.   A (7) bekezdés (2) albekezdésére figyelemmel a tagok egész területükön közös vámügyi eljárásokat és egységes dokumentációs követelményeket alkalmaznak az áruk kiadásával és vámkezelésével kapcsolatban.

7.2.   E cikk egyetlen rendelkezése sem akadályozhatja a tagokat abban, hogy:

a)

differenciálják eljárásaikat és dokumentációs követelményeiket az áruk jellege, típusa vagy szállítási eszköze alapján;

b)

kockázatkezelési alapon differenciálják az árukra vonatkozó eljárásaikat és dokumentációs követelményeiket;

c)

differenciálják eljárásaikat és dokumentációs követelményeiket annak érdekében, hogy teljes vagy részleges mentességet biztosítsanak a behozatali vámok vagy adók alól;

d)

elektronikus iktatást vagy feldolgozást alkalmazzanak; illetve

e)

az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló megállapodással összhangban differenciálják eljárásaikat és dokumentációs követelményeiket.

8.   Elutasított áruk

8.1.   Amennyiben a behozatal céljára bemutatott árukat a tag illetékes hatósága elutasítja, mivel nem felelnek meg az előírt egészségügyi és növény-egészségügyi rendelkezéseknek vagy műszaki előírásoknak, a tag jogszabályai és rendeletei alapján, illetve azokkal összhangban lehetőséget biztosít az importőrnek arra, hogy továbbszállítsa vagy visszajuttassa az elutasított árukat az exportőrnek, vagy az exportőr által kijelölt más személynek.

8.2.   Amennyiben a (8) bekezdés (1) albekezdésében meghatározott lehetőség biztosítva van és az importőr ésszerű időn belül nem él a lehetőséggel, az illetékes hatóság más módot választhat a nem megfelelő áruk kezelésére.

9.   Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

9.1.   Áruk ideiglenes behozatala

A tagok jogszabályaik és rendeleteik rendelkezéseivel összhangban engedélyezik olyan áruk behozatalát vámterületükre, amelyek teljes vagy részleges feltételes mentességet élveznek a behozatali vámok és adók alól, amennyiben ezen árukat meghatározott célból hozzák be vámterültére, meghatározott időn belül újraexportálásra szánják őket, és a használatukból fakadó szokásos értékcsökkenéstől és veszteségtől eltekintve semmiféle változáson nem mennek keresztül.

9.2.   Aktív és passzív feldolgozás

a)

A tagok jogszabályaik és rendeleteik rendelkezéseivel összhangban engedélyezik az áruk aktív és passzív feldolgozását. A passzív feldolgozásra engedélyezett áruk újra behozhatók behozatali vámoktól és adóktól teljesen vagy részben mentesen, a tag jogszabályaival és rendeleteivel összhangban.

b)

E cikk alkalmazásában az „aktív feldolgozás” azt a vámeljárást jelenti, amely alapján bizonyos áruk behozhatók a tag vámterületére teljes vagy részleges feltételes mentességet élvezve a behozatali vámok és adók alól, vagy jogosultságot élvezve vámvisszatérítésre, azon az alapon, hogy ezen árukat gyártásra, feldolgozásra vagy javításra, majd későbbi kivitelre szánják.

c)

E cikk alkalmazásában a „passzív feldolgozás” azt a vámeljárást jelenti, amely alapján a tag vámterületén szabad forgalomban lévő áruk ideiglenesen kivihetők külföldön történő gyártás, feldolgozás vagy javítás céljából, majd újra behozhatók.

11. cikk

Az árutovábbítás szabadsága

1.   A tag áthaladó áruforgalomra vonatkozó rendeletei vagy alakiságai:

a)

nem tarthatók fenn, ha az elfogadásukra okot adó körülmények vagy célkitűzések már nem léteznek, vagy ha a megváltozott körülmények vagy célkitűzések ésszerűen elérhető, kevésbé kereskedelemkorlátozó módon kezelhetők;

b)

nem alkalmazhatók oly módon, amely az áthaladó áruforgalom rejtett korlátozását jelentené.

2.   Az áthaladó áruforgalom nem tehető függővé semmilyen, az árutovábbítást terhelő díj vagy illeték beszedésétől, kivéve a szállítási díjakat, valamint a továbbítással járó adminisztratív kiadásokkal vagy a nyújtott szolgáltatások költségével arányban álló díjakat.

3.   A tagok nem határozhatnak meg és nem tarthatnak fenn önkéntes korlátozásokat vagy más hasonló intézkedéseket az áthaladó áruforgalommal kapcsolatban. E rendelkezés nem sérti a közlekedés szabályozására vonatkozó, a WTO szabályaival összeegyeztethető, már hatályban lévő és a jövőben hozandó nemzeti rendeleteket, kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokat.

4.   A tagok azokat a termékeket, amelyek áthaladnak bármely más tag területén, nem részesíthetik kevésbé kedvező bánásmódban, mint amelyet ugyanazokkal a termékekkel szemben alkalmaznának, ha azokat származási helyükről a rendeltetési helyükre szállítanák anélkül, hogy áthaladnának e másik tag területén.

5.   A tagok számára ajánlott, hogy amennyiben lehetséges, az áthaladó áruforgalom számára fizikailag elkülönített infrastruktúrát tegyenek elérhetővé (sávokat, kikötőhelyeket, stb.).

6.   Az áthaladó áruforgalommal kapcsolatban megkövetelt alakiságok, dokumentációs követelmények és vámellenőrzések ne jelentsenek nagyobb terhet, mint amelyet

a)

áruk azonosítása; valamint

b)

a továbbítási követelmények teljesítésének biztosítása szükségessé tesz.

7.   Azt követően, hogy az árukat továbbítási eljárásnak vetették alá és engedélyt kaptak arra, hogy továbbhaladjanak a kiindulási ponttól a tag területén, már nem vetnek ki rájuk semmilyen vámilletéket, és szükségtelenül nem késleltethetők vagy korlátozhatók, amíg a tag területén belül véget nem ér továbbítási útjuk a rendeltetési pontnál.

8.   A kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodás értelmében a tagok nem alkalmazhatnak műszaki előírásokat és megfelelőségértékelési eljárásokat a továbbított árukkal kapcsolatban.

9.   A tagok lehetővé teszik és biztosítják a továbbítási dokumentumok és adatok előzetes iktatását és feldolgozását az áruk megérkezése előtt.

10.   Amint az áthaladó forgalom elérte azt a vámhivatalt, amelynél kilép a tag területéről, az adott hivatal haladéktalanul beszünteti az árutovábbítási műveletet, amennyiben az árutovábbítás feltételei teljesültek.

11.   Amennyiben a tag garanciát követel meg az áthaladó forgalomra biztosíték, letét vagy más pénzbeli vagy nem pénzbeli (13) eszköz formájában, ez a garancia annak biztosítására kell, hogy korlátozódjon, hogy az áthaladó forgalomból származó követelmények teljesüljenek.

12.   Amint a tag megállapítja, hogy árutovábbítási követelményei teljesültek, a garanciát haladéktalanul vissza kell fizetni.

13.   A tagok jogszabályaikkal és rendeleteikkel összhangban lehetővé teszik az összkezesség alkalmazását, amely több ügyletet foglal magában ugyanazon résztvevők tekintetében, illetve a garanciák visszatérítés nélküli megújítását jelenti további szállítmányok tekintetében.

14.   A tagok nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a garancia meghatározásához használt releváns információkat, ideértve az egyszeri ügyletes, valamint adott esetben a többszöri ügyletes garanciát.

15.   A tagok csak nagy kockázatot jelentő körülmények fennállása esetén követelhetik meg vámkonvojok vagy vámkísérők igénybevételét az áthaladó forgalomhoz, illetve olyan esetben, amikor garanciákkal nem biztosítható a vámügyi jogszabályoknak és rendeleteknek való megfelelés. A vámkonvojok vagy vámkísérők igénybevételére alkalmazandó általános szabályokat az 1. cikk értelmében közzé kell tenni.

16.   A tagok törekszenek arra, hogy együttműködjenek egymással annak érdekében, hogy növeljék az árutovábbítás szabadságát. Ezen együttműködés kiterjed többek között, de nem kizárólagosan, a következőkkel kapcsolatos egyetértésre:

a)

díjak;

b)

alakiságok és jogi követelmények; valamint

c)

az árutovábbítási rendszerek gyakorlati működtetése.

17.   A tagok törekszenek arra, hogy kinevezzenek egy nemzeti árutovábbítási koordinátort, akihez a többi tag fordulhat az árutovábbítási műveletek hatékony működésével kapcsolatos kérdéseivel és javaslataival kapcsolatban.

12. cikk

Vámügyi együttműködés

1.   Megfelelést és együttműködést elősegítő intézkedések

1.1.   A tagok egyetértenek abban, hogy fontos biztosítani azt, hogy a kereskedők ismerjék megfelelési kötelezettségeiket, fontos az önkéntes megfelelés ösztönzése annak érdekében, hogy az importőrök megfelelő körülmények esetén önkorrekciót hajthassanak végre büntetés nélkül, és fontos a megfelelési intézkedések alkalmazása annak érdekében, hogy erősebb intézkedéseket kezdeményezzenek a követelményeknek nem megfelelő kereskedőkkel szemben (14).

1.2.   A tagok számára ajánlott, hogy osszák meg egymással a vámjogszabályoknak való megfelelés kezelése terén alkalmazott legjobb gyakorlatokra vonatkozó információkat, többek között a bizottságon keresztül. A tagok számára ajánlott, hogy a megfelelési intézkedések alkalmazása és hatékonyságuk növelése érdekében együttműködjenek a műszaki iránymutatás és a kapacitásépítési segítségnyújtás és támogatás terén.

2.   Információ csere

2.1.   Kérésre, valamint figyelemmel e cikk rendelkezéseire, a tagok kicserélik egymással a (6) bekezdés (1) albekezdésének b) és/vagy c) pontjában meghatározott információkat annak érdekében, hogy ellenőrizzék a behozatali vagy kiviteli nyilatkozatot olyan konkrét esetekben, amikor megalapozott kétely merül fel a nyilatkozat valódiságával vagy pontosságával kapcsolatban.

2.2.   Minden tag tájékoztatja a bizottságot az ezen információcseréhez használt kapcsolattartási pontjának adatairól.

3.   Ellenőrzés

A tagok csak a behozatali vagy kiviteli nyilatkozattal kapcsolatos megfelelő ellenőrzési eljárások végrehajtását követően kérnek információt, miután megvizsgálták az elérhető vonatkozó dokumentumokat.

4.   Kérelem

4.1.   A kérelmező tag írásbeli kérelmet nyújt be az információnyújtásra felkért tagnak papíralapon vagy elektronikus úton, a WTO közösen megállapított hivatalos nyelvén vagy más közösen meghatározott nyelven, amely kérelem tartalmazza a következőket:

a)

az adott ügy, ideértve – amennyiben lehetséges és elérhető – a kérdéses behozatali nyilatkozatnak megfelelő kiviteli nyilatkozat azonosítási számát;

b)

annak megjelölése, hogy a kérelmező tag milyen célból kéri az információt vagy a dokumentumokat, megadva azoknak a személyeknek a nevét és elérhetőségét, akikre a kérelem vonatkozik, amennyiben ezek a személyek ismertek;

c)

amennyiben az információnyújtásra felkért tag megköveteli, az ellenőrzés jóváhagyása (15);

d)

a kért információk és dokumentumok;

e)

a kérelmet benyújtó hivatal azonosítása;

f)

hivatkozás a kérelmező tag nemzeti törvényének és jogi rendszerének rendelkezéseire, amelyek a bizalmas információk és személyes adatok gyűjtésére, védelmére, felhasználására, kiadására, megőrzésére és megsemmisítésére irányadóak.

4.2.   Amennyiben a kérelmező tag nincs olyan helyzetben, hogy eleget tegyen a (4) bekezdés (1) albekezdése bármely pontjának, ezt jeleznie kell a kérelmében.

5.   Védelem és titoktartás

5.1.   Az (5) bekezdés (2) albekezdésére figyelemmel a kérelmező tag:

a)

szigorúan bizalmasan kezel valamennyi olyan információt és dokumentumot, amelyet az információnyújtásra felkért tag átad, és legalább olyan szintű védelmet és titoktartást biztosít, mint amilyet az információnyújtásra felkért tag nemzeti törvénye és jogi rendszere biztosít, a (6) bekezdés (1) albekezdésének b) vagy c) pontjában leírtak szerint;

b)

az információkat vagy dokumentumokat csak az adott üggyel foglalkozó vámhatóságoknak adja át, és az információkat vagy dokumentumokat kizárólag a kérelemben megjelölt célra használja fel, kivéve, ha az információnyújtásra felkért tag ettől eltérő írásbeli hozzájárulását adja;

c)

nem adhatja ki az információkat vagy dokumentumokat az információnyújtásra felkért tag kifejezett írásbeli engedélye nélkül;

d)

semmilyen körülmények között sem használhat az információnyújtásra felkért tagtól származó ellenőrizetlen információt vagy dokumentumot, mint a kételyek eloszlatásában döntő szerepet játszó tényezőt;

e)

köteles tiszteletben tartani minden, az adott esetre vonatkozó különös feltételt, amelyet az információnyújtásra felkért tag ír elő a bizalmas információk és dokumentumok, valamint személyes adatok megőrzésére és megsemmisítésére vonatkozóan;

f)

kérésre tájékoztatja az információnyújtásra felkért tagot minden, az átadott információk vagy dokumentumok eredményeként az ügyben hozott döntésről és intézkedésről.

5.2.   Előfordulhat, hogy a kérelmező tag nemzeti törvénye és jogi rendszere alapján nem tud megfelelni az (5) bekezdés (1) albekezdése egyik pontjának sem. Ebben az esetben a kérelmező tag köteles ezt jelezni kérelmében.

5.3.   Az információnyújtásra felkért tag minden, a (4) bekezdés értelmében kapott kérelmet és ellenőrzési információt legalább olyan szintű védelem és titoktartás mellett kezel, mint amilyen szintű védelem és titoktartás mellett az információnyújtásra felkért tag saját hasonló információit kezeli.

6.   Információnyújtás

6.1.   E cikk rendelkezéseire figyelemmel az információnyújtásra felkért tag haladéktalanul köteles:

a)

írásban válaszolni, papíralapon vagy elektronikus úton;

b)

átadni a behozatali vagy kiviteli nyilatkozat szerinti konkrét információkat, vagy a nyilatkozatot, amennyiben elérhető, a kérelmező tagtól megkövetelt védelmi és titoktartási szint ismertetésével együtt;

c)

kérésre átadni a behozatali vagy kiviteli nyilatkozat alátámasztásaként benyújtott, a következő dokumentumok szerinti konkrét információkat, vagy a dokumentumokat, amennyiben elérhetők: kereskedelmi számla, csomagjegyzék, származási bizonyítvány és fuvarlevél, abban a formában, ahogyan iktatták őket, legyen az papíralapú vagy elektronikus, a kérelmező tagtól megkövetelt védelmi és titoktartási szint ismertetésével együtt;

d)

megerősíteni, hogy az átadott dokumentumok hiteles másolatok;

e)

átadni az információt, vagy másképpen reagálni a kérelemre, amennyire lehetséges, a kérelem dátumától számított 90 napon belül.

6.2.   Az információnyújtásra felkért tag nemzeti törvénye és jogi rendszere értelmében biztosítékot követelhet az információnyújtás előtt arra vonatkozóan, hogy a konkrét információt nem használják fel bizonyítékként bűnügyi nyomozás, bírósági eljárás vagy nem vámügyi eljárás során az információnyújtásra felkért tag kifejezett írásbeli engedélye nélkül. Amennyiben a kérelmező tag nincs olyan helyzetben, hogy megfeleljen ennek a követelménynek, ezt jeleznie kell az információnyújtásra felkért tag felé.

7.   Kérelem elhalasztása vagy elutasítása

7.1.   Az információnyújtásra felkért tag részben vagy teljes egészében elhalaszthatja vagy elutasíthatja az információnyújtásra vonatkozó kérelmet, és ennek okáról tájékoztatja a kérelmező tagot, amennyiben:

a)

az információnyújtás ellentétes lenne az információnyújtásra felkért tag nemzeti törvénye és jogi rendszere szerinti közérdekkel;

b)

nemzeti törvénye és jogi rendszere nem teszi lehetővé az információ közzétételét. Ebben az esetben átadja a kérelmező tagnak a vonatkozó konkrét hivatkozás egy példányát;

c)

az információnyújtás akadályozná a jogérvényesítést vagy más módon gátolna már folyamatban lévő közigazgatási vagy igazságügyi vizsgálatot, nyomozást vagy bűnvádi eljárást;

d)

a bizalmas információk és személyes adatok gyűjtésére, védelmére, felhasználására, kiadására, megőrzésére és megsemmisítésére irányadó nemzeti törvénye és jogi rendszere értelmében szükséges az importőr vagy az exportőr belegyezése, és ezt a belegyezést nem adják meg; vagy

e)

az információra vonatkozó kérelem az információnyújtásra felkért tag dokumentációk megőrzésére vonatkozó jogi követelményének lejárta után érkezik meg.

7.2.   A (4) bekezdés (2) albekezdésében, az (5) bekezdés (2) albekezdésében vagy a (6) bekezdés (2) albekezdésében leírt körülmények esetén az ilyen kérelem végrehajtása az információnyújtásra felkért tag belátása szerint történik.

8.   Viszonosság

Ha a kérelmező tag úgy véli, hogy nem tudna teljesíteni hasonló kérelmet, ha azt az információnyújtásra felkért tag nyújtaná be, vagy ha ezt a cikket még nem hajtotta végre, ezt a tényt jeleznie kell kérelmében. Az ilyen kérelem teljesítése az információnyújtásra felkért tag belátása szerint történik.

9.   Adminisztratív teher

9.1.   A kérelmező tagnak figyelembe kell vennie az információnyújtásra felkért tagnál az információkérésre való válaszadás során felmerülő kapcsolódó erőforrásbeli és költségvonzatokat. A kérelmező tagnak mérlegelnie kell, hogy a kérelme teljesítéséhez fűződő pénzügyi érdekei mennyire állnak arányban az információnyújtásra felkért tagnak az információnyújtás érdekében meghozandó erőfeszítéseivel.

9.2.   Ha az információnyújtásra felkért taghoz egy vagy több kérelmező tagtól kezelhetetlen mennyiségű információnyújtásra irányuló kérelem érkezik be, vagy olyan információnyújtásra irányuló kérelem, amelynek kezelhetetlen a terjedelme, és nem képes ésszerű időn belül teljesíteni ezeket a kérelmeket, felkérhet egy vagy több kérelmező tagot fontossági sorrend felállítására, abból a célból, hogy megállapodjanak egy gyakorlati korlátban rendelkezésre álló erőforrásai keretein belül. Kölcsönösen elfogadott szemlélet hiányában az ilyen kérelmek teljesítése az információnyújtásra felkért tag belátása szerint történik, saját fontossági sorrendje alapján.

10.   Korlátozások

Az információnyújtásra felkért tag nem köteles:

a)

módosítani behozatali vagy kiviteli nyilatkozatai vagy eljárásai formáját;

b)

a (6) bekezdés (1) albekezdésének c) pontjában meghatározott, a behozatali vagy kiviteli nyilatkozattal benyújtott dokumentumoktól eltérő dokumentumokat kérni;

c)

kereséseket kezdeményezni az információk megszerzése céljából;

d)

módosítani az ilyen információk megőrzési idejét;

e)

papíralapú dokumentálást bevezetni, ha már bevezette az elektronikus formátumú dokumentálást;

f)

lefordítani az információkat;

g)

ellenőrizni az információk pontosságát; vagy

h)

olyan információt nyújtani, amely sértené bizonyos állami és magánvállalkozások jogos kereskedelmi érdekeit.

11.   Jogosulatlan felhasználás vagy közzététel

11.1.   Az e cikk értelmében kicserélt információkra vonatkozó felhasználási vagy közzétételi feltételek megszegése esetén a kérelmező tag, amelyik az információt kapta, haladéktalanul tájékoztatja az információnyújtásra felkért tagot, amely az információt átadta, az ilyen jogosulatlan felhasználás vagy közzététel részleteiről, és:

a)

megteszi a szükséges intézkedéseket a feltételek megszegésének orvoslására;

b)

megteszi a szükséges intézkedéseket ta feltételek jövőbeni megszegésének megakadályozása céljából; és

c)

értesíti az információnyújtásra felkért tagot az (a) és (b) pont értelmében megtett intézkedésekről.

11.2.   Az információnyújtásra felkért tag a (11) bekezdés (1) albekezdésében meghatározott intézkedések megtételéig felfüggesztheti az e cikk értelmében a kérelmező taggal szemben fennálló kötelezettségeit.

12.   Kétoldalú és regionális megállapodások

12.1.   E cikk egyetlen rendelkezése sem akadályozza meg a tagokat abban, hogy csatlakozzanak egy kétoldalú, többoldalú vagy regionális megállapodáshoz, vagy fenntartsanak egy ilyen megállapodást vámügyi információk és adatok megosztására és kicserélésére vonatkozóan, ideértve a biztonságos és gyors, például automatikus alapon történő, vagy a szállítmány megérkezését megelőző információmegosztást és -cserét.

12.2.   E cikk egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy megváltoztatja vagy befolyásolja a tagok ilyen kétoldalú, többoldalú vagy regionális megállapodások szerinti jogait és kötelezettségeit, vagy úgy, hogy irányadó lenne a vámügyi információk és adatok ezen egyéb megállapodások értelmében történő cseréjére.

II. SZAKASZ

KÜLÖNLEGES ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETETT BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A FEJLŐDŐ ÉS A LEGKEVÉSBÉ FEJLETT TAGORSZÁGOK SZÁMÁRA

13. cikk

Általános alapelvek

1.   Az e megállapodás 1–12. cikkében meghatározott rendelkezéseket a fejlődő és legkevésbé fejlett tagországoknak e szakasznak megfelelően kell végrehajtaniuk, amely a 2004. júliusi keretmegállapodás (WT/L/579) D. mellékletében, valamint a hongkongi miniszteri nyilatkozat (WT/MIN(05)/DEC) E. mellékletének (33) bekezdésében elfogadott módozatokon alapul.

2.   Kapacitásépítési segítségnyújtást és támogatást (16) kell biztosítani annak elősegítése érdekében, hogy a fejlődő és legkevésbé fejlett tagországok végrehajtsák e megállapodás rendelkezéseit azok jellegének és terjedelmének megfelelően. E megállapodás rendelkezései végrehajtásának mértékét és időzítését a fejlődő és legkevésbé fejlett tagországok végrehajtási kapacitásához kell kötni. Amennyiben egy fejlődő vagy legkevésbé fejlett tagországnak továbbra sincs meg a szükséges kapacitása, az adott rendelkezés(ek) végrehajtása nem követelhető meg, amíg az adott tagország meg nem szerzi a végrehajtáshoz szükséges kapacitást.

3.   A legkevésbé fejlett tagországoktól csak egyéni fejlődésükkel, pénzügyi és kereskedelmi, valamint közigazgatási és intézményi lehetőségeikkel összeegyeztethető mértékű kötelezettségvállalás várható el.

4.   Ezek az elvek a II. szakaszban meghatározott rendelkezések alapján alkalmazandók.

14. cikk

Rendelkezési kategóriák

1.   A rendelkezések három kategóriába sorolhatók:

a)

Az A kategória olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyeket a fejlődő tagország vagy legkevésbé fejlett tagország e megállapodás hatálybalépésekor történő, vagy legkevésbé fejlett tagország esetében a hatálybalépést követő egy éven belül történő végrehajtásra jelöl ki, a 15. cikkben foglaltaknak megfelelően.

b)

A B kategória olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyeket a fejlődő tagország vagy legkevésbé fejlett tagország e megállapodás hatálybalépését követő átmeneti időszak eltelte utáni időpontban történő végrehajtásra jelöl ki, a 16. cikkben foglaltaknak megfelelően.

c)

A C kategória olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyeket a fejlődő tagország vagy legkevésbé fejlett tagország e megállapodás hatálybalépését követő átmeneti időszak eltelte utáni időpontban történő végrehajtásra jelöl ki, és amelyek végrehajtásához végrehajtási kapacitásra szükséges szert tenni kapacitásépítési segítségnyújtás és támogatás révén, a 16. cikkben foglaltaknak megfelelően.

2.   Minden fejlődő tagország és legkevésbé fejlett tagország egyénileg, önmaga jelöli ki azokat a rendelkezéseket, amelyeket bevesz az A, B és C kategóriába.

15. cikk

Az a kategória bejelentése és végrehajtása

1.   E megállapodás hatálybalépésekor minden fejlődő tagország végrehajtja az A kategória szerinti kötelezettségvállalásait. Ezzel az A kategóriába sorolt kötelezettségvállalások e megállapodás szerves részévé válnak.

2.   A legkevésbé fejlett tagországoknak e megállapodás hatálybalépését követően egy év áll rendelkezésükre arra, hogy értesítsék a bizottságot az A kategóriába sorolt rendelkezéseikről. Ezzel minden legkevésbé fejlett tagország A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásai e megállapodás szerves részévé válnak.

16. cikk

A B és C kategóriába sorolt rendelkezések végleges végrehajtási időpontjának bejelentése

1.   Azon rendelkezések tekintetében, amelyeket a fejlődő tagország nem sorolt be az A kategóriába, a tag elhalaszthatja a végrehajtást az e cikkben meghatározott folyamat szerint.

Fejlődő tagország, B kategória

a)

E megállapodás hatálybalépésekor a fejlődő tagországok tájékoztatják a bizottságot a B kategóriába sorolt rendelkezéseikről, valamint azok indikatív jellegű végrehajtási időpontjairól (17).

b)

Legkésőbb e megállapodás hatálybalépését követő egy éven belül a fejlődő tagországok tájékoztatják a bizottságot a B kategóriába sorolt rendelkezések végleges végrehajtási időpontjáról. Amennyiben egy fejlődő tagország még e határidő lejárta előtt úgy ítéli meg, hogy több időre van szüksége a végleges időpontok bejelentéséhez, a tag kérheti a bizottságot, hogy hosszabbítsa meg az időpontok bejelentéséhez szükséges időtartamot.

Fejlődő tagország, C kategória

c)

E megállapodás hatálybalépésekor a fejlődő tagországok tájékoztatják a bizottságot a C kategóriába sorolt rendelkezéseikről, valamint azok indikatív jellegű végrehajtási időpontjairól. Az átláthatóság érdekében a tájékoztatásnak információt kell tartalmaznia azzal kapcsolatban is, hogy a tagnak milyen kapacitásépítési segítségnyújtásra és támogatásra van szüksége a végrehajtáshoz (18).

d)

E megállapodás hatálybalépését követő egy éven belül a fejlődő tagországok és a megfelelő adományozó tagok – figyelemmel a már megkötött megállapodásokra, a 22. cikk (1) bekezdése szerinti bejelentésekre, valamint a fenti (c) pont alapján nyújtott információra – tájékoztatják a bizottságot azokról a megállapodásokról, amelyekhez csatlakoztak, vagy amelyeket fenntartanak, és amelyek szükségesek a kapacitásépítési segítség és támogatás nyújtásához a C kategóriába sorolt rendelkezések végrehajtása érdekében (19). A résztvevő fejlődő tagországok haladéktalanul tájékoztatják a bizottságot az ilyen megállapodásokról. A bizottság felkéri a nem tag adományozókat is, hogy nyújtsanak információt a már meglévő és megkötött megállapodásokról.

e)

A d) pontban előírt információközlés időpontjától számított 18 hónapon belül az adományozó tagok, valamint az adott fejlődő tagországok tájékoztatják a bizottságot a kapacitásépítési segítség és támogatás nyújtásának előrehaladásáról. A fejlődő tagországok ugyanakkor leadják a végleges végrehajtási időpontjaik jegyzékét is.

2.   Azon rendelkezések tekintetében, amelyeket a legkevésbé fejlett tagország nem sorolt be az A kategóriába, a legkevésbé fejlett tagország elhalaszthatja a végrehajtást az e cikkben meghatározott folyamat szerint.

Legkevésbé fejlett tagország, B kategória

a)

Legkésőbb e megállapodás hatálybalépését követő egy éven belül a legkevésbé fejlett tagországok tájékoztatják a bizottságot a B kategóriába sorolt rendelkezésekről, továbbá megjelölhetik e rendelkezések indikatív végrehajtási időpontjait is, figyelembe véve a legkevésbé fejlett tagországok számára biztosított maximális rugalmasságot.

b)

A fenti a) pontban előírt bejelentési időpontot követő két éven belül a legkevésbé fejlett tagországok értesítik a bizottságot a kijelölt rendelkezések megerősítéséről, valamint végrehajtási időpontjaikról. Amennyiben egy legkevésbé fejlett tagország még e határidő lejárta előtt úgy ítéli meg, hogy több időre van szüksége a végleges időpontok bejelentéséhez, a tag kérheti a bizottságot, hogy hosszabbítsa meg az időpontok bejelentéséhez szükséges időtartamot.

Legkevésbé fejlett tagország, C kategória

c)

Az átláthatóság érdekében, valamint az adományozókkal kötött megállapodások elősegítése érdekében e megállapodás hatálybalépésétől számított egy éven belül a legkevésbé fejlett tagországok tájékoztatják a bizottságot a C kategóriába sorolt rendelkezéseikről, figyelembe véve a legkevésbé fejlett tagországok számára biztosított maximális rugalmasságot.

d)

A fenti c) pontban meghatározott időponttól számított egy éven belül a legkevésbé fejlett tagországok információt közölnek arról, hogy a tagnak milyen kapacitásépítési segítségnyújtásra és támogatásra van szüksége a végrehajtáshoz (20).

e)

Legkésőbb a fenti d) pontban előírt tájékoztatást követő két éven belül a legkevésbé fejlett tagországok és a megfelelő adományozó tagok – figyelemmel a fenti d) pont alapján nyújtott információra – tájékoztatják a bizottságot azokról a megállapodásokról, amelyekhez csatlakoztak, vagy amelyeket fenntartanak, és amelyek szükségesek a kapacitásépítési segítség és támogatás nyújtásához a C kategóriába sorolt rendelkezések végrehajtása érdekében (21). A résztvevő legkevésbé fejlett tagországok haladéktalanul tájékoztatják a bizottságot az ilyen megállapodásokról. A legkevésbé fejlett tagországok ugyanakkor közlik a segítségnyújtási és támogatási megállapodások hatálya alá tartozó megfelelő C kategóriás kötelezettségvállalások indikatív végrehajtási időpontjait is. A bizottság felkéri a nem tag adományozókat is, hogy nyújtsanak információt a már meglévő és megkötött megállapodásokról.

f)

Legkésőbb az e) pontban előírt információközlés időpontjától számított 18 hónapon belül a megfelelő adományozó tagok, valamint az adott legkevésbé fejlett tagországok tájékoztatják a bizottságot a kapacitásépítési segítség és támogatás nyújtásának előrehaladásáról. A legkevésbé fejlett tagországok ugyanakkor leadják végleges végrehajtási időpontjaik jegyzékét is.

3.   Amennyiben a fejlődő tagországok vagy legkevésbé fejlett tagországok számára nehézséget jelent a végleges végrehajtási időpontok leadása az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül, mert nem részesülnek adományozói támogatásban, vagy nincs előrehaladás a kapacitásépítési segítség és támogatás nyújtásában, még az adott határidők lejárta előtt, minél korábban tájékoztatniuk kell a bizottságot. A tagok vállalják, hogy együttműködnek egymással az ilyen nehézségek kezelésében, figyelembe véve azokat a konkrét körülményeket és speciális problémákat, amelyekkel az érintett tag szembesül. A bizottság adott esetben intézkedik a nehézségek kezeléséről, és amennyiben szükséges, az érintett tag számára meghosszabbítja a végleges időpontok bejelentésének határidejét.

4.   Az (1) bekezdés b) vagy e), illetve a legkevésbé fejlett tagországok esetén a (2) bekezdés b) vagy f) pontjában meghatározott határidő előtt három hónappal a titkárság figyelmezteti a tagot, ha az nem közölte a B vagy C kategóriába sorolt rendelkezéseik végleges végrehajtási időpontját. Amennyiben a tagok a határidő meghosszabbítása érdekében nem hivatkoznak a (3) bekezdésre, illetve fejlődő tagországok esetében az (1) bekezdés b) pontjára, illetve legkevésbé fejlett tagországok esetében a (2) bekezdés b) pontjára, és továbbra sem közölnek végleges végrehajtási időpontot, a tagok kötelesek végrehajtani a rendelkezéseket az (1) bekezdés b) vagy e), illetve legkevésbé fejlett tagországok esetében a (2) bekezdés b) vagy f) pontjában meghatározott, vagy a (3) bekezdés alapján meghosszabbított határidőt követő egy éven belül.

5.   Legkésőbb 60 nappal a B kategóriába és C kategóriába sorolt rendelkezések (1), (2) vagy (3) bekezdés szerinti végleges végrehajtási időpontjainak közlése után a bizottság tudomásul veszi a tagok B kategóriába és C kategóriába sorolt rendelkezéseinek végleges végrehajtási időpontjait tartalmazó mellékleteket, ideértve a (4) bekezdés alapján meghatározott időpontokat is, és ezzel ezek a mellékletek e megállapodás szerves részévé válnak.

17. cikk

Korai előrejelző rendszer: a B és C kategóriába sorolt rendelkezések végrehajtási határidejének meghosszabbítása

a)

Azoknak a fejlődő tagországoknak vagy legkevésbé fejlett tagországoknak, amelyek úgy látják, hogy nehézséget jelent számukra az általuk a B kategóriába és C kategóriába sorolt rendelkezések végrehajtása a 16. cikk (1) bekezdésének b) vagy e) pontja, vagy legkevésbé fejlett tagországok esetében a 16. cikk (2) bekezdésének b) vagy f) pontja alapján meghatározott végleges határidőre, értesíteniük kell a bizottságot. A fejlődő tagországoknak a végrehajtási határidő előtt legalább 120 nappal kell értesíteniük a bizottságot. A legkevésbé fejlett tagországoknak a végrehajtási határidő előtt legalább 90 nappal kell értesíteniük a bizottságot.

b)

A bizottságnak küldött értesítésben meg kell jelölni az új határidőt, amely határidőig a fejlődő tagország vagy legkevésbé fejlett tagország elvárásai szerint képes lesz végrehajtani az adott rendelkezéseket. Az értesítésben meg kell jelölni a végrehajtás várható késésének okait is. Ezen okok között szerepelhet a kapacitásépítési segítség és támogatás iránti igény, amelyre korábban nem számítottak, vagy további kapacitásépítési segítség és támogatás szükségessége.

2.   Amennyiben egy fejlődő tagország nem több mint további 18 hónap időt kér a végrehajtásra, vagy egy legkevésbé fejlett tagország nem több mint további 3 évet kér, a kérelmező tag jogosult erre a további időtartamra a bizottság bármilyen további intézkedése nélkül.

3.   Amennyiben egy fejlődő tagország vagy legkevésbé fejlett tagország úgy látja, hogy első alkalommal a határidőnek a (2) bekezdésben meghatározottnál hosszabb időtartamra való meghosszabbítására, vagy második alkalommal, illetve bármely további alkalommal történő meghosszabbítására van szüksége, a határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet kell benyújtania a bizottságnak – amelynek tartalmaznia kell az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott információkat – legkésőbb az eredeti végleges végrehajtási határidő vagy az utólag meghosszabbított határidő előtt 120 nappal fejlődő tagországok esetében, illetve 90 nappal legkevésbé fejlett tagországok esetében.

4.   A bizottság jóindulatú megfontolás tárgyává teszi a határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmek jóváhagyását, figyelembe véve a kérelmet benyújtó tag sajátos körülményeit. E körülmények között szerepelhetnek például a kapacitásépítési segítségnyújtás és támogatás megszerzése során jelentkező nehézségek és késedelmek.

18. cikk

A B kategóriába és C kategóriába sorolt rendelkezések végrehajtása

1.   A 13. cikk (2) bekezdésével összhangban, amennyiben egy fejlődő tagország vagy legkevésbé fejlett tagország – miután teljesítette a 16. cikk (1) vagy (2) bekezdésében, valamint a 17. cikkben előírt eljárásokat, és nem kapta meg a kért határidő-meghosszabbítást, vagy más előre nem látható körülményekkel szembesül, amelyek megakadályozzák a határidőnek a 17. cikk értelmében történő meghosszabbítását – úgy értékeli, hogy továbbra sincs meg valamely C kategóriába sorolt rendelkezés végrehajtásához szükséges kapacitása, az adott tagnak értesítenie kell a bizottságot arról, hogy nem képes végrehajtani az adott rendelkezést.

2.   A bizottság haladéktalanul létrehoz egy szakértői csoportot, de mindenképpen legkésőbb 60 nappal azt követően, hogy a bizottság megkapta az értesítést az adott fejlődő tagországtól vagy legkevésbé fejlett tagországtól. A szakértői csoport megvizsgálja a kérdést, és felállítását követő 120 napon belül ajánlást tesz a bizottság felé.

3.   A szakértői csoportba öt független személyt kell beválasztani, akik magasan képzettek a kereskedelmi eljárások egyszerűsítése, valamint a kapacitásépítési segítségnyújtás és támogatás terén. A szakértői csoport összetétele tekintetében biztosítani kell az egyensúlyt a fejlődő és legkevésbé fejlett tagországokból származó állampolgárok között. Amennyiben egy legkevésbé fejlett tagország is érintett, a szakértői csoportnak tartalmaznia kell legalább egy olyan állampolgárt, aki a legkevésbé fejlett országok egyikéből származik. Ha a bizottság a szakértői csoport létrehozását követő 20 napon belül nem képes megállapodni a szakértői csoport összetételéről, a főigazgató, a bizottság elnökével konzultálva meghatározza a szakértői csoport összetételét az e bekezdésben foglalt feltételekkel összhangban.

4.   A szakértői csoport megvizsgálja a tagnak a kapacitás hiányára vonatkozó önértékelését, és ajánlást tesz a bizottság felé. A szakértői csoport valamely legkevésbé fejlett tagországra vonatkozó ajánlásának figyelembevétele során, amennyiben lehetséges, a bizottság olyan intézkedést hoz, amely elősegíti a fenntartható végrehajtási kapacitás megszerzését.

5.   E kérdés tekintetében a tag nem kerül a vitarendezési egyetértés szerinti eljárás alá abban az időszakban, ami akkor kezdődik, amikor a fejlődő tagország értesíti a bizottságot arról, hogy nem tudja végrehajtani a rendelkezést, és a bizottságnak a szakértői csoport ajánlásának kézhezvétele utáni első üléséig tart. Ezen az ülésen a bizottság megvizsgálja a szakértői csoport ajánlását. Legkevésbé fejlett tagországok esetében a vitarendezési egyetértés szerinti eljárás nem alkalmazható az adott rendelkezésre abban az időszakban, ami akkor kezdődik, amikor a bizottságot értesítik arról, hogy nem tudják végrehajtani a rendelkezést, és addig az időpontig tart, amikor a bizottság döntést hoz az ügyben, vagy a bizottság fentiek szerinti első ülésének időpontját követő 24 hónapig, amelyik időpont korábban van.

6.   Ha egy legkevésbé fejlett tagország elveszíti azon képességét, hogy teljesítse valamely C kategóriába sorolt kötelezettségvállalását, erről tájékoztathatja a bizottságot, és követheti az e cikkben megállapított eljárásokat.

19. cikk

Átjárás a B és C kategória között

1.   Azon fejlődő tagországok és legkevésbé fejlett tagországok, amelyek a B és C kategóriába sorolt rendelkezéseket jelentettek be, átsorolhatják a rendelkezéseket egyik kategóriából a másikba a bizottság tájékoztatása mellett. Ha egy tag indítványozza valamely rendelkezés átsorolását a B kategóriából a C kategóriába, a tagnak tájékoztatást kell nyújtania a kapacitásépítéshez szükséges segítségnyújtásról és támogatásról.

2.   Abban az esetben, ha további idő szükséges a B kategóriából a C kategóriába átsorolt rendelkezés végrehajtásához, a tag:

a)

alkalmazhatja a 17. cikk rendelkezéseit, ideértve a határidő automatikus meghosszabbításának lehetőségét; vagy

b)

felkérheti a bizottságot, hogy vizsgálja meg a tag arra vonatkozó kérelmét, hogy több időt biztosítsanak számára a rendelkezés végrehajtásához, valamint, amennyiben szükséges, a kapacitásépítési segítségnyújtás és támogatás iránti kérelmét, ideértve a szakértői csoport által a 18. cikk értelmében végzett felülvizsgálat és ajánlástétel lehetőségét is; vagy

c)

legkevésbé fejlett tagországok esetében bármely, a B kategóriába sorolt rendelkezések vonatkozásában bejelentett eredeti végrehajtási határidőhöz képest több mint négy évvel későbbi új végrehajtási határidőhöz a bizottság jóváhagyása szükséges. A legkevésbé fejlett tagországok ezenkívül továbbra is hivatkozhatnak a 17. cikkre. Természetesen azon legkevésbé fejlett országok esetében, amelyek ilyen átsorolást végeznek, követelmény a kapacitásépítési segítségnyújtás és támogatás.

20. cikk

A vitarendezés szabályairól és eljárásairól szóló egyetértés alkalmazására biztosított türelmi idő

1.   E megállapodás hatálybalépését követő két éven át az 1994. évi GATT XXII. és XXIII. cikkének a vitarendezés szabályairól és eljárásairól szóló egyetértés szerint kidolgozott és alkalmazott rendelkezései nem vonatkoznak a fejlődő tagországokkal szemben az adott tag által az A kategóriába sorolt rendelkezésekkel kapcsolatban felmerülő viták rendezésére.

2.   E megállapodás hatálybalépését követő hat éven át az 1994. évi GATT XXII. és XXIII. cikkének a vitarendezés szabályairól és eljárásairól szóló egyetértés szerint kidolgozott és alkalmazott rendelkezései nem vonatkoznak a legkevésbé fejlett tagországokkal szemben az adott tag által az A kategóriába sorolt rendelkezésekkel kapcsolatban felmerülő viták rendezésére.

3.   Egy B vagy C kategóriába tartozó rendelkezés legkevésbé fejlett tagország általi végrehajtását követő nyolc éven át az 1994. évi GATT XXII. és XXIII. cikkének a vitarendezés szabályairól és eljárásairól szóló egyetértés szerint kidolgozott és alkalmazott rendelkezései nem vonatkoznak az adott legkevésbé fejlett tagországgal szemben az adott rendelkezéssel kapcsolatban felmerülő viták rendezésére.

4.   A vitarendezés szabályairól és eljárásairól szóló egyetértés alkalmazására biztosított türelmi időtől függetlenül, az 1994. évi GATT XXII. és XXIII. cikke szerinti konzultációra irányuló kérelem benyújtása előtt, valamint a legkevésbé fejlett tagországok adott intézkedésére vonatkozó vitarendezési eljárások minden szakaszában a tagok különös figyelmet fordítanak a legkevésbé fejlett tagországok sajátos helyzetére. E tekintetben a tagok megfelelő önmérsékletet tanúsítanak a vitarendezés szabályairól és eljárásairól szóló egyetértés keretébe tartozó, a legkevésbé fejlett tagországokat érintő ügyek felvetése során.

5.   Kérésre a tagok az e cikk értelmében biztosított türelmi idő alatt megfelelő lehetőséget nyújtanak más tagoknak arra, hogy megvitassák az e megállapodás végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket.

21. cikk

Kapacitásépítési segítség és támogatás nyújtása

1.   Az adományozó tagok hozzájárulnak, hogy megkönnyítik a kapacitásépítési segítség és támogatás nyújtását a fejlődő tagországok és legkevésbé fejlett tagországok számára kölcsönösen elfogadott feltételek alapján, akár kétoldalúan, akár az illetékes nemzetközi szervezeteken keresztül. A cél a fejlődő és legkevésbé fejlett tagországok segítése az e megállapodás I. szakaszában meghatározott rendelkezések végrehajtásában.

2.   Tekintettel a legkevésbé fejlett tagországok sajátos szükségleteire, célzott segítséget és támogatást kell nyújtani a legkevésbé fejlett tagországok számára, hogy fenntartható kapacitást építhessenek ki kötelezettségvállalásaik teljesítéséhez. A megfelelő fejlesztési együttműködési mechanizmusok alkalmazásával és a műszaki segítségnyújtás és kapacitásépítési támogatás (3) bekezdésben említett elveivel összhangban a fejlesztési partnerek arra törekszenek, hogy ezen a területen kapacitásépítési segítséget és támogatást nyújtsanak úgy, hogy ne veszélyeztessék a már meglévő fejlesztési prioritásokat.

3.   A tagok törekszenek arra, hogy a kapacitásépítési segítségnyújtás és támogatás tekintetében az alábbi alapelveket alkalmazzák e megállapodás végrehajtása vonatkozásában:

a)

figyelembe veszik a támogatásban részesülő országok és régiók általános fejlesztési kereteit, valamint adott esetben a folyamatban lévő reform- és műszaki támogatási programokat;

b)

adott esetben olyan tevékenységeket vonnak be, amelyek a regionális és szubregionális kihívások kezelésére, valamint a regionális és szubregionális integráció előmozdítására irányulnak;

c)

a magánszektor folyamatban lévő, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló reformtevékenységeit beépítik a segítségnyújtási tevékenységekbe;

d)

elősegítik a tagok és más illetékes intézmények közötti együttműködést, ideértve a regionális gazdasági közösségeket, ezzel biztosítva a segítségnyújtás maximális hatékonyságát és eredményeit. Ennek érdekében:

i.

elsősorban azokban az országokban vagy régiókban, ahol segítségnyújtásra van szükség, a partnertagok és adományozók, valamint a kétoldalú és többoldalú adományozók között az együttműködésnek arra kell irányulnia, hogy a műszaki segítségnyújtási és kapacitásépítési beavatkozások szoros összehangolása révén elkerüljék a segítségnyújtási programok közötti átfedéseket és párhuzamosságokat, valamint a reformtevékenységekben jelentkező következetlenségeket;

ii.

a legkevésbé fejlett tagországok esetében a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott kereskedelemi vonatkozású segítségnyújtás kibővített integrált keretét ezen együttműködési folyamat részévé kell tenni; valamint

iii.

a tagoknak elő kell mozdítaniuk a kereskedelmi és fejlesztési tisztviselőik közötti belső együttműködést is, mind a fővárosokban, mind pedig Genfben, e megállapodás és műszaki segítségnyújtás megvalósítása során;

e)

ösztönzik a már létező országon belüli és regionális együttműködési szervezetek, mint például kerekasztalok és tanácsadó csoportok igénybevételét a végrehajtási tevékenységek koordinálása és nyomon követése érdekében; valamint

f)

arra ösztönzik a fejlődő tagországokat, hogy biztosítsanak kapacitásépítést más fejlődő és legkevésbé fejlett tagországok számára, és lehetőség szerint fontolják meg az ilyen tevékenységek támogatását.

4.   A bizottság évente legalább egy külön ülést tart, amelyen a következőkkel foglalkozik:

a)

megvitatja az e megállapodás rendelkezéseinek vagy azok alrészeinek végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákat;

b)

áttekinti az e megállapodás végrehajtásának támogatása érdekében végzett kapacitásépítésre vonatkozó segítség és támogatás nyújtásának előrehaladását, ideértve minden olyan fejlődő és legkevésbé fejlett tagországot is, amelyek nem részesülnek megfelelő kapacitásépítési segítségnyújtásban és támogatásban;

c)

megosztja tapasztalatait és információit a folyamatban lévő kapacitásépítési segítségnyújtással és támogatással, valamint a végrehajtási programokkal kapcsolatban, ideértve a kihívásokat és sikereket is;

d)

áttekinti az adományozók által a 22. cikk alapján nyújtott tájékoztatást; valamint

e)

áttekinti a (2) bekezdés rendelkezéseinek működését.

22. cikk

A bizottságnak a kapacitásépítési segítségnyújtással és támogatással kapcsolatban nyújtandó tájékoztatás

1.   Annak érdekében, hogy a fejlődő tagországok és legkevésbé fejlett tagországok számára átlátható legyen az I. szakasz végrehajtására szolgáló kapacitásépítési segítség és támogatás nyújtása, minden olyan adományozó tag, amelyik fejlődő vagy legkevésbé fejlett tagországokat támogat e megállapodás végrehajtásában, e megállapodás hatálybalépésekor, majd azt követően minden évben köteles benyújtani a bizottságnak a következő információkat az előző 12 hónapban nyújtott, valamint adott esetben az elkövetkezendő 12 hónapra vállalt kapacitásépítési segítségre és támogatásra vonatkozóan (22):

a)

a kapacitásépítési segítség és támogatás leírása;

b)

a vállalt/nyújtott állapot és összeg;

c)

a segítség és támogatás nyújtásához szükséges eljárások;

d)

a kedvezményezett tag, vagy adott esetben régió; valamint

e)

a segítséget és támogatást nyújtó tag végrehajtó ügynöksége.

A tájékoztatást az 1. mellékletben meghatározott formában kell nyújtani. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (e megállapodásban a továbbiakban: OECD) tartozó tagok esetében a tájékoztatás az OECD hitelezői jelentéstételi rendszeréből származó releváns információn is alapulhat. Azon fejlődő tagországok számára, amelyek kinyilvánítják, hogy olyan helyzetben vannak, amelyben képesek kapacitásépítési segítséget és támogatást nyújtani, ajánlott, hogy nyújtsák be a fenti információkat.

2.   A fejlődő tagországokat és legkevésbé fejlett tagországokat segítő adományozó tagoknak a következőket kell benyújtaniuk a bizottsághoz:

a)

az e megállapodás I. szakaszának végrehajtásához kapcsolódó kapacitásépítési segítség és támogatás nyújtásáért felelős ügynökségeik kapcsolattartási pontjai, adott esetben ideértve az azokra a kapcsolattartási pontokra vonatkozó információt is, amelyek abban az országban vagy régióban vannak, ahol a segítséget és támogatást nyújtani fogják; valamint

b)

tájékoztatás a kapacitásépítési segítség és támogatás kérelmezésének folyamatáról és mechanizmusáról.

Azon fejlődő tagországok számára, amelyek kinyilvánítják, hogy olyan helyzetben vannak, amelyben képesek segítséget és támogatást nyújtani, ajánlott, hogy nyújtsák be a fenti információkat.

3.   Azok a fejlődő tagországok és legkevésbé fejlett tagországok, amelyek élni kívánnak a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló kapacitásépítési segítséggel és támogatással, kötelesek információt nyújtani a bizottságnak az ilyen segítség és támogatás koordinálásáért és fontossági sorrendjének felállításáért felelős hivatalok kapcsolattartási pontjairól.

4.   A tagok internetoldalakon is benyújthatják a (2) és (3) bekezdésben említett információkat, és szükség esetén kötelesek frissíteni az információkat. A Titkárság minden ilyen információt nyilvánosan hozzáférhetővé tesz.

5.   A bizottság felkéri az illetékes nemzetközi és regionális szervezeteket (mint például a Nemzetközi Valutaalap, az OECD, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája, a WCO, az Egyesült Nemzetek regionális bizottságai, a Világbank, vagy azok segédszervei, valamint a regionális fejlesztési bankok) és más együttműködési hivatalokat, hogy nyújtsák be az (1), (2) és (4) bekezdésben említett információkat.

III. SZAKASZ

INTÉZMÉNYES RENDELKEZÉSEK ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk

Intézményes rendelkezések

1.   A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó bizottság

1.1.   Létrejön a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó bizottság.

1.2.   A bizottság nyitott bármely tag részvételére, és megválasztja saját elnökét. A bizottság szükség szerint, illetve az e megállapodás vonatkozó rendelkezései által előírtak szerint ülésezik, de legalább évente egyszer, azzal a céllal, hogy lehetőséget nyújtson a tagok számára az e megállapodással vagy a megállapodás céljainak előmozdításával kapcsolatban felmerülő bármely téma megvitatására. A bizottság e feladatokat az e megállapodás értelmében vagy a tagok által rábízott feladatokként végzi. A bizottság megalkotja saját eljárási szabályait.

1.3.   A bizottság segédszerveket hozhat létre, amennyiben szükséges. Ezek a segédszervek jelentéstételi kötelezettséggel bírnak a bizottság felé.

1.4.   A bizottság eljárásokat dolgoz ki arra, hogy a tagok lehetőség szerint megosszák egymással a releváns információkat és legjobb gyakorlatokat.

1.5.   A bizottság szoros kapcsolatot tart fenn más, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítése terén működő nemzetközi szervezetekkel, mint például a WCO, azzal a céllal, hogy biztosítva legyenek a rendelkezésre álló legjobb tanácsok e megállapodás végrehajtásához és alkalmazásához, valamint, hogy elkerüljenek minden szükségtelen párhuzamos erőfeszítést. Ebből a célból a bizottság felkérheti az ilyen szervezetek vagy azok segédszerveinek képviselőit arra, hogy:

a)

vegyenek részt a bizottság ülésein; és

b)

vitassák meg az e megállapodás végrehajtásához kapcsolódó konkrét kérdéseket.

1.6.   A bizottság felülvizsgálja e megállapodás működését és végrehajtását négy évvel annak hatálybalépése után, majd azt követően rendszeres időközönként.

1.7.   A tagok számára ajánlott, hogy terjesszék a bizottság elé az e megállapodás végrehajtásával és alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kérdéseiket.

1.8.   A bizottság ösztönzi és elősegíti a tagok közötti eseti megbeszéléseket az e megállapodás keretén belül felmerülő konkrét témákkal kapcsolatban, az azonnali, kölcsönös megelégedésre szolgáló megoldás elérése érdekében.

2.   A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó nemzeti bizottság

A tagok a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó nemzeti bizottságot hoznak létre és/vagy tartanak fenn, vagy egy már létező mechanizmust jelölnek ki e megállapodás rendelkezései nemzeti szintű koordinálásának és végrehajtásának elősegítése céljából.

24. cikk

Záró rendelkezések

1.   E megállapodás alkalmazásában a „tag” megjelölést úgy kell tekintetni, hogy abba beletartozik az adott tag illetékes hatósága.

2.   E megállapodás rendelkezései minden tagra nézve kötelezőek.

3.   E megállapodást a tagok annak hatálybalépésétől kezdve végrehajtják. Azok a fejlődő tagországok és legkevésbé fejlett tagországok, amelyek a II. szakasz rendelkezéseinek alkalmazását választják, a II. szakasszal összhangban hajtják végre e megállapodást.

4.   Az a tag, amelyik e megállapodást annak hatálybalépését követően fogadja el, B és C kategóriába sorolt kötelezettségvállalásait az e megállapodás hatálybalépése óta eltelt releváns időszakok beszámításával hajtja végre.

5.   A valamely vámunióhoz tartozó tagok vagy regionális gazdasági szervezetek tagjai regionális szemléleteket fogadhatnak el az e megállapodás szerinti kötelezettségeik teljesítésének támogatására, akár regionális szervek létrehozásával és alkalmazásával is.

6.   A Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény 1A. mellékletéhez tartozó általános értelmező megjegyzéstől függetlenül, e megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető a tagok 1994. évi GATT szerinti kötelezettségeinek korlátozásaként. Továbbá e megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy korlátozza a tagoknak a kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodás, valamint az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló megállapodás szerinti jogait és kötelezettségeit.

7.   Az 1994. évi GATT szerinti valamennyi kivétel és mentesség (23) alkalmazandó e megállapodás rendelkezéseire is. Az 1994. évi GATT vagy annak bármely része tekintetében alkalmazandó, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény IX. cikkének (3) bekezdése és IX. cikkének (4) bekezdése, valamint annak bármely módosítása értelmében e megállapodás hatálybalépésének napjától adott felmentések alkalmazandók e megállapodás rendelkezéseire is.

8.   Az 1994. évi GATT XXII. és XXIII. cikkének a vitarendezési egyetértés szerint kidolgozott és alkalmazott rendelkezései alkalmazandók az e megállapodás keretében történő konzultációkra és vitarendezésekre, hacsak e megállapodás másként nem rendelkezik.

9.   E megállapodás egyetlen rendelkezésével kapcsolatban sem jelenthetők be fenntartások a többi tag beleegyezése nélkül.

10.   A fejlődő tagországoknak és legkevésbé fejlett tagországoknak a 15. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében e megállapodáshoz csatolt A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásai e megállapodás szerves részét képezik.

11.   A fejlődő tagországoknak és legkevésbé fejlett tagországoknak a bizottság által tudomásul vett és a 16. cikk (5) bekezdése értelmében e megállapodáshoz csatolt B és C kategóriába sorolt kötelezettségvállalásai e megállapodás szerves részét képezik.


(1)  Minden tagnak lehetősége van arra, hogy a honlapján közölje e leírás jogi korlátozásait.

(2)  E bekezdés értelmében: a) a felülvizsgálatot – a határozat végrehajtása előtt vagy után – elvégezheti a határozatot kiadó tisztviselő, hivatal vagy hatóság, egy magasabb szintű vagy független közigazgatási hatóság, vagy igazságügyi hatóság; és b) a tag nem köteles biztosítani a kérelmező számára a 4. cikk (1) bekezdésének alkalmazását.

(3)  Természetesen egy áru származásával kapcsolatban hozott előzetes határozat a származás értékelése is lehet a származási szabályokról szóló megállapodás alkalmazásában, amennyiben a határozat megfelel az e megállapodásban és a származási szabályokról szóló megállapodásban meghatározott követelményeknek. Hasonlóképpen, a származás értékelése a származási szabályokról szóló megállapodás alapján az áru származásával kapcsolatban hozott előzetes határozat is lehet e megállapodás alkalmazásában, amennyiben a határozat megfelel mindkét megállapodás követelményeinek. E rendelkezés alapján a származási szabályokról szóló megállapodás szerint meghozott rendelkezéseken felül a tagok nem kötelesek külön rendelkezéseket hozni a származás értékelésre vonatkozóan, feltéve, hogy e cikk követelményei teljesülnek.

(4)  E cikk alkalmazásában a közigazgatási határozat olyan jogi hatállyal bíró határozat, amely egy egyedi esetben kihat egy konkrét személy jogaira és kötelezettségeire. Úgy kell tekinteni, hogy e cikk alkalmazásában a közigazgatási határozat a 1994. évi GATT X. cikke szerinti közigazgatási intézkedést jelent, illetve a tag nemzeti törvénye és jogi rendszere szerinti közigazgatási intézkedés megtételének vagy határozat meghozatalának meghiúsulását. Az ilyen meghiúsulások kezelése céljából a tagok alternatív közigazgatási vagy jogorvoslati mechanizmust tarthatnak fenn annak érdekében, hogy a vámhatóság haladéktalanul kiadjon egy közigazgatási határozatot az (1) bekezdés a) pontja szerinti fellebbezési vagy felülvizsgálati jogot helyettesítendő.

(5)  E bekezdés szerint semmi sem akadályozhatja meg a tagot abban, hogy törvényeinek és rendelkezéseinek megfelelően a közigazgatási szerv hallgatását a fellebbvitellel vagy felülvizsgálattal kapcsolatban a kérelmező javára hozott döntésnek tekintse.

(6)  A tagok igényeikhez és kapacitásukhoz igazodóan meghatározhatják az ilyen átlagos kiadási időre vonatkozó mérések terjedelmét és módszerét.

(7)  A (7) bekezdés (3) albekezdésének a)–g) pontjában felsorolt intézkedések az engedéllyel rendelkező szereplők számára nyújtott intézkedéseknek tekinthetők, ha azok általában elérhetők minden szereplő számára.

(8)  Olyan esetekben, amikor a tagnak van már létező eljárása a (8) bekezdés (2) albekezdésében leírt elbánás biztosítására, ez a rendelkezés nem követeli meg, hogy a tag külön gyorsított kiadási eljárásokat vezessen be.

(9)  Amennyiben vannak ilyen kérelmezési kritériumok, akkor azok a tagnak az összes légi áruszállítás útján beléptetésre kerülő áru vagy szállítmány tekintetében meghatározott működési követelményein felül kerülnek előírásra.

(10)  E rendelkezés alkalmazásában a romlandó áruk olyan áruk, amelyek természetes jellemzőiknél fogva gyorsan megromlanak, különösen megfelelő tárolási feltételek hiányában.

(11)  E bekezdés egyik rendelkezése sem zárja ki, hogy a tag ellenőrzött vagy szabályozott áruk behozatalának követelményeként dokumentumokat, úgy mint igazolásokat, engedélyeket vagy jogosítványokat kérjen.

(12)  Ez a bekezdés az előzetes áruvizsgálatokról szóló megállapodásban szabályozott előzetes áruvizsgálatokra vonatkozik, és nem zárja ki az egészségügyi és növény-egészségügyi célból végzett előzetes áruvizsgálatokat.

(13)  E rendelkezés nem akadályozza a tagokat abban, hogy fenntartsák már meglévő eljárásaikat, melyek során a szállítási eszközök az áthaladó áruforgalom garanciájaként használhatók..

(14)  E tevékenység átfogó célja a követelményeknek való nem megfelelés gyakoriságának visszaszorítása, és ennek megfelelően a végrehajtás érdekében szükséges információcsere csökkentése.

(15)  Ez jelentheti a (3) bekezdés értelmében végrehajtott ellenőrzésre vonatkozó információkat. Ezen információkra az ellenőrzést végrehajtó tag által meghatározott védelmi és titoktartási szint vonatkozik.

(16)  E megállapodás alkalmazásában a „kapacitásépítési segítségnyújtás és támogatás” lehet műszaki, pénzügyi vagy más kölcsönösen elfogadott formában nyújtott segítség.

(17)  A tájékoztatás tartalmazhat olyan további információkat is, amelyeket a tájékoztatást nyújtó tag megfelelőnek ítél. A tagok számára ajánlott, hogy nyújtsanak tájékoztatást a végrehajtásért felelős nemzeti hivatalukról vagy szervezetükről.

(18)  A tagok nyújthatnak még információt a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló nemzeti végrehajtási tervekről és projektekről, a végrehajtásért felelős nemzeti hivatalról vagy szervezetről, valamint azokról az adományozókról, amelyekkel a tag segítségnyújtási megállapodást kötött.

(19)  E megállapodásokat kölcsönösen elfogadott feltételek alapján kell kötni, akár kétoldalúan, akár az illetékes nemzetközi szervezeteken keresztül, a 21. cikk (3) bekezdésével összhangban.

(20)  A tagok nyújthatnak még információt a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló nemzeti végrehajtási tervekről és projektekről, a végrehajtásért felelős nemzeti hivatalról vagy szervezetről, valamint azokról az adományozókról, amelyekkel a tag segítségnyújtási megállapodást kötött.

(21)  E megállapodásokat kölcsönösen elfogadott feltételek alapján kell kötni, akár kétoldalúan, akár az illetékes nemzetközi szervezeteken keresztül, a 21. cikk (3) bekezdésével összhangban.

(22)  A tájékoztatásnak tükröznie kell a kapacitásépítési segítség és támogatás nyújtásának igényorientált jellegét.

(23)  Ebbe beleértendő az 1994. évi GATT V. cikkének (7) bekezdése és X. cikkének (1) bekezdése, valamint az 1994. évi GATT VIII. cikkéhez tartozó megjegyzés is.


1. MELLÉKLET

A 22. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI BEJELENTÉS FORMÁTUMA

Adományozó tag:

A bejelentés által lefedett időszak:

 

 

 

A műszaki és pénzügyi segítség, valamint a kapacitásépítési források leírása

A vállalt/nyújtott állapot és összeg

Kedvezményezett ország/régió (amennyiben szükséges)

A segítséget nyújtó tag végrehajtó ügynöksége

A segítség nyújtásához szükséges eljárások


A KERESKEDELMI ELJÁRÁSOK EGYSZERŰSÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETE

A KERESKEDELMI ELJÁRÁSOK EGYSZERŰSÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS SZERINT „A” KATEGÓRIÁBA SOROLT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK BEJELENTÉSE

ALBÁNIA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Albánia kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy a megállapodás alábbi rendelkezéseit jelöli meg az A kategóriába tartozóként és azokat a megállapodás hatálybalépésekor fogja végrehajtani:

1. cikk, (1) bekezdés

Közzététel

1. cikk, (2) bekezdés

Interneten elérhető információk

 

 

1. cikk, (4) bekezdés

Értesítés

2. cikk, (1) bekezdés

Véleménynyilvánítási lehetőség és információk hatálybalépés előtt

2. cikk, (2) bekezdés

Konzultációk

 

 

4. cikk, (1) bekezdés

Fellebbezéshez vagy felülvizsgálathoz való jog

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

 

 

6. cikk, (1) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó általános szabályok

6. cikk, (2) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett vámkezelési díjakra és illetékekre vonatkozó különös szabályok

6. cikk, (3) bekezdés

A büntetésekre vonatkozó szabályok

 

 

7. cikk, (3) bekezdés

Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától

7. cikk, (4) bekezdés

Kockázatkezelés

7. cikk, (6) bekezdés

Az átlagos kiadási idők megállapítása és közlése

 

 

7. cikk, (8) bekezdés

Gyorsított szállítások

7. cikk, (9) bekezdés

Romlandó áruk

8. cikk

A határ-ellenőrzési hatóságok közötti együttműködés

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (1) bekezdés

Alakiságok és dokumentációs követelmények

10. cikk, (2) bekezdés

Másolatok elfogadása

10. cikk, (3) bekezdés

Nemzetközi szabványok használata

10. cikk, (5) bekezdés

Előzetes áruvizsgálat

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk, (3) bekezdés,

Áthaladó áruforgalomra vonatkozó díjak, rendeletek és alakiságok

11. cikk, (4) bekezdés,

Áthaladó áruforgalomra vonatkozó megkülönböztetésmentesség megerősítése

11. cikk, (11) bekezdés, (1)–(5) albekezdés,

Áthaladó áruforgalomra vonatkozó garanciák

11. cikk, (12)–(13) bekezdés

Áthaladó áruforgalomra vonatkozó együttműködés és koordináció

12. cikk

Vámügyi együttműködés

BOTSWANA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, a Botswanai Köztársaság kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy a Botswanai Köztársaság a megállapodás I. szakaszában foglalt alábbi rendelkezéseket jelöli meg az A kategóriába tartozó kötelezettségvállalásokként, amely rendelkezéseket a megállapodás hatálybalépését követően fogja végrehajtani:

2. cikk, (1) bekezdés

Véleménynyilvánítási lehetőség és információk hatálybalépés előtt

2. cikk, (2) bekezdés

Konzultációk

5. cikk, (1) bekezdés

Fokozott ellenőrzésekre és vizsgálatokra irányuló értesítések

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

7. cikk, (1) bekezdés

Érkezés előtti feldolgozás

7. cikk, (2) bekezdés

Elektronikus fizetés

7. cikk, (3) bekezdés

Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától

7. cikk, (4) bekezdés

Kockázatkezelés

7. cikk, (5) bekezdés

Vámkezelés utáni ellenőrzés

7. cikk, (6) bekezdés

Az átlagos kiadási idők megállapítása és közlése

7. cikk, (8) bekezdés

Gyorsított szállítások

7. cikk, (9) bekezdés

Romlandó áruk

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (3) bekezdés

Nemzetközi szabványok használata

10. cikk, (5) bekezdés

Előzetes áruvizsgálat

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

BRAZÍLIA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Brazília képviselete tisztelettel értesíti a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottságot, hogy a megállapodás I. szakaszában szereplő valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg, az alábbiak kivételével:

3. cikk, (6) bekezdés, b) pont,

3. cikk, (9) bekezdés, a) pont, ii. alpont,

7. cikk, (1) bekezdés,

7. cikk, (7) bekezdés, (3) albekezdés, valamint

11. cikk, (9) bekezdés.

BRUNEI DARUSSALAM ÁLLAM

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) II. szakaszának 15. cikkével összhangban az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a megállapodás szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Brunei Darussalam Állam kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy Brunei Darussalam Állam a megállapodás 1–12. cikkében szereplő valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg, az alábbiak kivételével:

1. cikk, (2) bekezdés

Interneten elérhető információk: (2) bekezdés, (1) albekezdés, a) és b) pont

4. cikk

Fellebbezési és felülvizsgálati eljárások

7. cikk, (6) bekezdés

Az átlagos kiadási idők megállapítása és közlése: (2) albekezdés

7. cikk, (7) bekezdés

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedések engedéllyel rendelkező szereplők számára

10. cikk, (4) bekezdés

Egyablakos rendszer

CHILE

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36) alapján és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) II. szakaszának 15. cikkével összhangban Chile bejelenti, hogy a megállapodás I. szakaszában szereplő valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg és azokat a megállapodás hatálybalépésekor hajtja végre, a 7. cikk engedéllyel rendelkező szereplőkre vonatkozó (7) bekezdésének kivételével.

KÍNA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, a Kínai Népköztársaság kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy a Kínai Népköztársaság a megállapodás I. szakaszában szereplő valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg, az alábbiak kivételével:

7. cikk, (6) bekezdés

Az átlagos kiadási idők megállapítása és közlése

10. cikk, (4) bekezdés

Egyablakos rendszer

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás és

12. cikk

Vámügyi együttműködés.

KOLUMBIA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36) alapján és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) II. szakaszának 15. cikkével összhangban Kolumbia bejelenti, hogy a megállapodás I. szakaszában szereplő valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg és azokat a megállapodás hatálybalépésekor hajtja végre, az alábbiak kivételével:

5. cikk, (3) bekezdés

Vizsgálati eljárások

7. cikk, (9) bekezdés

Romlandó áruk

KONGÓ

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36) alapján és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás II. szakaszának 15. cikkével összhangban a Kongói Köztársaság kormánya tisztelettel bejelenti az A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásait, az alábbiakban felsorolt rendelkezéseknek megfelelően:

3. cikk, (1) bekezdés

Előzetes határozatok

4. cikk, (1) bekezdés

Fellebbezéshez vagy felülvizsgálathoz való jog

5. cikk, (1) bekezdés

Fokozott ellenőrzésekre és vizsgálatokra irányuló értesítések

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

5. cikk, (3) bekezdés

Vizsgálati eljárások

7. cikk, (9) bekezdés

Romlandó áruk

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

COSTA RICA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36) (2) és (3) bekezdése alapján és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) II. szakaszának 15. cikkével összhangban Costa Rica bejelenti, hogy a megállapodás I. szakaszában szereplő valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg, az alábbiak kivételével:

10. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés

Alakiságok és dokumentációs követelmények

10. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés

Másolatok elfogadása

ELEFÁNTCSONTPART

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás II. szakaszának 15. cikkével összhangban az Elefántcsontparti Köztársaság bejelenti az A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásait, az alábbiakban felsorolt rendelkezéseknek megfelelően:

4. cikk, (1) bekezdés

Fellebbezéshez vagy felülvizsgálathoz való jog

5. cikk, (1) bekezdés

Fokozott ellenőrzésekre és vizsgálatokra irányuló értesítések

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

5. cikk, (3) bekezdés

Vizsgálati eljárások

7. cikk, (4) bekezdés

Kockázatkezelés

7. cikk, (5) bekezdés

Vámkezelés utáni ellenőrzés

7. cikk, (8) bekezdés

Gyorsított szállítások

7. cikk, (9) bekezdés

Romlandó áruk

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (3) bekezdés

Nemzetközi szabványok használata

10. cikk, (5) bekezdés

Előzetes áruvizsgálat

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk

Az árutovábbítás szabadsága

DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, a Dominikai Köztársaság kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot az A kategóriába tartozóként megjelölt, a megállapodás I. szakaszának megfelelő rendelkezésekről.

1. cikk, (2) bekezdés

Interneten elérhető információk

1. cikk, (3) bekezdés

Tájékoztatási pontok

2. cikk, (1) bekezdés

Véleménynyilvánítási lehetőség és információk hatálybalépés előtt

2. cikk, (2) bekezdés

Konzultációk

3. cikk

Előzetes határozatok

4. cikk, (1) bekezdés

Fellebbezéshez vagy felülvizsgálathoz való jog

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

6. cikk, (1) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó általános szabályok

6. cikk, (3) bekezdés

A büntetésekre vonatkozó szabályok

7. cikk, (1) bekezdés

Érkezés előtti feldolgozás

7. cikk, (2) bekezdés

Elektronikus fizetés

7. cikk, (3) bekezdés

Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától

7. cikk, (5) bekezdés

Vámkezelés utáni ellenőrzés

7. cikk, (7) bekezdés

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedések engedéllyel rendelkező szereplők számára

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (1) bekezdés

Alakiságok és dokumentációs követelmények

10. cikk, (3) bekezdés

Nemzetközi szabványok használata

10. cikk, (5) bekezdés

Előzetes áruvizsgálat

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk

Az árutovábbítás szabadsága

12. cikk

Vámügyi együttműködés

13. cikk, (2) bekezdés

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó nemzeti bizottság

ECUADOR

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36) alapján és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás II. szakaszának 15. cikkével összhangban az Ecuadori Köztársaság bejelenti az A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásait, az alábbiakban felsorolt rendelkezéseknek megfelelően:

Cikk/ Bekezdés (1)

Leírás

2. cikk, (1) bekezdés

Véleménynyilvánítási lehetőség és információk hatálybalépés előtt

4. cikk

Fellebbezési vagy felülvizsgálati eljárások

7. cikk, (1) bekezdés

Érkezés előtti feldolgozás

7. cikk, (6) bekezdés

Az átlagos kiadási idők megállapítása és közlése

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (3) bekezdés

Nemzetközi szabványok használata

10. cikk, (5) bekezdés

Előzetes áruvizsgálat

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk, (1) bekezdés

Az árutovábbítás szabadsága

11. cikk, (2) bekezdés

Az árutovábbítás szabadsága

11. cikk, (3) bekezdés

Az árutovábbítás szabadsága

11. cikk, (4) bekezdés

Az árutovábbítás szabadsága

11. cikk, (5) bekezdés

Az árutovábbítás szabadsága

11. cikk, (6) bekezdés

Az árutovábbítás szabadsága

11. cikk, (16) bekezdés

Az árutovábbítás szabadsága

11. cikk, (17) bekezdés

Az árutovábbítás szabadsága

EGYIPTOM

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36) alapján és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás II. szakaszának 15. cikkével összhangban Egyiptom bejelenti az A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásait, az alábbiakban felsorolt rendelkezéseknek megfelelően:

Cikk

Leírás

4. cikk, (1), (3), (4) és (5) bekezdés

Fellebbezési és felülvizsgálati eljárások

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

6. cikk, (2) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett vámkezelési díjakra és illetékekre vonatkozó különös szabályok

6. cikk, (3) bekezdés, (2), (4), (5) és (6) albekezdés

A büntetésekre vonatkozó szabályok

7. cikk, (3) bekezdés, (1), (2), (3), (4) és (5) albekezdés

Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk,(5) bekezdés, (1) albekezdés

Előzetes áruvizsgálat

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk,(9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk, (2), (3), (11), (12), (13), (14), (15), (16) bekezdés

Az árutovábbítás szabadsága

SALVADOR

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36) alapján és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) II. szakaszának 15. cikkével összhangban Salvador bejelenti az A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásait, az alábbiakban felsorolt rendelkezéseknek megfelelően:

1. cikk

Információk közzététele és elérhetősége

2. cikk

Véleménynyilvánítási lehetőség, információk hatálybalépés előtt, valamint konzultációk

3. cikk

Előzetes határozatok

4. cikk

Fellebbezési vagy felülvizsgálati eljárások: (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdés

5. cikk

Egyéb intézkedések a pártatlanság, megkülönböztetésmentesség és átláthatóság javítására

6. cikk

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre, valamint a büntetésekre vonatkozó szabályok: (1) és (3) bekezdés

7. cikk

Áruk kiadása és vámkezelése: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ((3), (4), (5), (6) albekezdés), (8) és (9) bekezdés

8. cikk

A határ-ellenőrzési hatóságok közötti együttműködés: (1) bekezdés

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk

A behozatalhoz, kivitelhez és továbbításhoz kapcsolódó vámalakiságok: (1), (2) ((2) és (3) albekezdés), (3), (5) ((1) albekezdés), (6), (7), (8) és (9) bekezdés

11. cikk

Az árutovábbítás szabadsága: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (14), (15), (16) és (17) bekezdés

12. cikk

Vámügyi együttműködés: (1), (3), (4), (5) ((1) és (2) albekezdés), (12) bekezdés

GABON

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás II. szakaszának 15. cikkével összhangban a Gaboni Köztársaság bejelenti az A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásait, az alábbiakban felsorolt rendelkezéseknek megfelelően:

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

7. cikk, (1) bekezdés

Érkezés előtti feldolgozás

7. cikk, (8) bekezdés

Gyorsított szállítások

7. cikk, (9) bekezdés

Romlandó áruk

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (5) bekezdés

Előzetes áruvizsgálat

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

GUATEMALA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Guatemala kormánya értesíteni kívánja az előkészítő bizottságot, hogy a 2014. július 7-i WT/PCTF/W/27 WTO-dokumentummal összhangban a megállapodás I. szakaszában szereplő valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelölt meg, az alábbiak kivételével:

 

1. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés, d) és f) pont

 

1. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés, a) és b) pont

 

1. cikk, (3) bekezdés, (1) albekezdés

 

1. cikk, (3) bekezdés, (2) albekezdés

 

1. cikk, (4) bekezdés, b) és c) pont

 

2. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés

 

3. cikk, (9) bekezdés, b) pont, (iii) alpont

 

5. cikk

 

6. cikk, (1) bekezdés, (4) albekezdés

 

7. cikk, (1) bekezdés, (2) albekezdés

 

7. cikk, (4) bekezdés, (3) albekezdés

 

7. cikk, (6) bekezdés, (1) albekezdés

 

7. cikk, (6) bekezdés, (2) albekezdés

 

7. cikk, (7) bekezdés, (3) albekezdés, a), d), e), f) és g) pont

 

7. cikk, (8) bekezdés, (2) albekezdés, c) és d) pont

 

7. cikk, (9) bekezdés, (3) albekezdés

 

8. cikk, (1) bekezdés

 

8. cikk, (2) bekezdés, d) és e) pont

 

10. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés

 

10. cikk, (2) bekezdés, (3) albekezdés

 

10. cikk, (4) bekezdés, (1) albekezdés

 

10. cikk, (4) bekezdés, (2) albekezdés

 

11. cikk, (17) bekezdés

 

12. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés

 

12. cikk, (3) bekezdés

 

12. cikk, (4) bekezdés

 

12. cikk, (5) bekezdés

 

12. cikk, (6) bekezdés

 

12. cikk, (7) bekezdés

 

12. cikk, (8) bekezdés

 

12. cikk, (9) bekezdés

 

12. cikk, (10) bekezdés

 

12. cikk, (11) bekezdés

HONDURAS

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36) és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) II. szakaszának 15. cikke alapján Honduras bejelenti az A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásait, az alábbiakban felsorolt rendelkezéseknek megfelelően:

1. cikk, (1) bekezdés

Közzététel

1. cikk, (2) bekezdés

Interneten elérhető információk

1. cikk, (3) bekezdés

Tájékoztatási pontok

1. cikk, (4) bekezdés

Értesítés

3. cikk

Előzetes határozatok

4. cikk

Fellebbezési vagy felülvizsgálati eljárások

6. cikk, (1) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó általános szabályok (kivéve a 6. cikk (1) bekezdésének (3) albekezdését és a 6. cikk (1) bekezdésének (4) albekezdését)

6. cikk, (2) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó különös szabályok

6. cikk, (3) bekezdés

A büntetésekre vonatkozó szabályok

7. cikk, (1) bekezdés

Érkezés előtti feldolgozás

7. cikk, (2) bekezdés

Elektronikus fizetés

7. cikk, (4) bekezdés

Kockázatkezelés

7. cikk, (5) bekezdés

Vámkezelés utáni ellenőrzés

7. cikk, (8) bekezdés

Gyorsított szállítások (kivéve a 7. cikk (8) bekezdése (2) albekezdésének d) pontját)

7. cikk, (9) bekezdés

Romlandó áruk (kivéve a 7. cikk (9) bekezdésének (3) albekezdését)

8. cikk

A határ-ellenőrzési hatóságok közötti együttműködés (kivéve a 8. cikk (2) bekezdésének c), d) és e) pontját)

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (1) bekezdés

Alakiságok és dokumentációs követelmények

10. cikk, (3) bekezdés

Nemzetközi szabványok használata

10. cikk, (5) bekezdés

Előzetes áruvizsgálat

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk

Az árutovábbítás szabadsága

12. cikk, (12) bekezdés

Kétoldalú és regionális megállapodások

HONGKONG (KÍNA)

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Hongkong (Kína) kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy Hongkong (Kína) a (miniszteri határozathoz csatolt) megállapodás 1–12. cikkében foglalt valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg és azokat a megállapodás hatálybalépésekor fogja végrehajtani.

INDONÉZIA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, az Indonéz Köztársaság kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy Indonézia a megállapodás alábbi rendelkezéseit jelöli meg az A kategóriába tartozóként és azokat a megállapodás hatálybalépésekor fogja végrehajtani:

6. cikk, (3) bekezdés

A büntetésekre vonatkozó szabályok

7. cikk, (1) bekezdés

Érkezés előtti feldolgozás

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

IZRAEL

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Izrael Állam tisztelettel értesíti a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottságot, hogy Izrael Állam a megállapodás I. szakaszában foglalt valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg.

JORDÁNIA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Jordánia kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy a (fent említett miniszteri határozathoz csatolt) megállapodás I. szakaszában foglalt valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg és a megállapodás hatálybalépésekor hajtja végre maradéktalanul, az alábbiak kivételével:

1. cikk, (1) bekezdés

Közzététel

1. cikk, (2) bekezdés

Interneten elérhető információk

1. cikk, (3) bekezdés

Tájékoztatási pontok

3. cikk, (1) bekezdés

Előzetes határozatok

6. cikk, (1) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó általános szabályok

7. cikk, (1) bekezdés

Érkezés előtti feldolgozás

10. cikk, (1) bekezdés

Alakiságok és dokumentációs követelmények

10. cikk, (2) bekezdés

Másolatok elfogadása

10. cikk, (4) bekezdés

Egyablakos rendszer

11. cikk, (5)–(10) bekezdés

Áthaladó áruforgalomra vonatkozó eljárások és ellenőrzések

KOREA

Tisztelettel hivatkozom a 2013. december 7-i miniszteri határozatra (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), amelynek értelmében az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Továbbá tisztelettel értesítem az előkészítő bizottságot, hogy a Koreai Köztársaság kormánya úgy határozott, hogy a megállapodás 1–12. cikkében foglalt valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg.

KUVAIT

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Kuvait Állam tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy Kuvait Állam az I. mellékletben foglalt rendelkezéseket az A kategóriába tartozóként jelöli meg, az alábbiak kivételével:

3. cikk, (1) bekezdés

Előzetes határozatok

6. cikk, (2) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett vámkezelési díjakra és illetékekre vonatkozó különös szabályok

7. cikk, (4) bekezdés

Kockázatkezelés

7. cikk, (5) bekezdés

Vámkezelés utáni ellenőrzés

7. cikk, (7) bekezdés

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedések engedéllyel rendelkező szereplők számára

7. cikk, (9) bekezdés

Romlandó áruk

8. cikk

A határ-ellenőrzési hatóságok közötti együttműködés

10. cikk, (4) bekezdés

Egyablakos rendszer

11. cikk, (11)–(15) bekezdés

Áthaladó áruforgalomra vonatkozó garanciák

12. cikk

Vámügyi együttműködés

KIRGIZ KÖZTÁRSASÁG

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, a Kirgiz Köztársaság Gazdasági Minisztériuma nevében örömmel értesítjük az előkészítő bizottságot, hogy a Kirgiz Köztársaság a (fent említett miniszteri határozathoz csatolt) megállapodás I. szakaszában szereplő alábbi rendelkezéseket jelöli meg az A kategóriába tartozó kötelezettségvállalásokként, amely rendelkezéseket a megállapodás hatálybalépésekor fogja végrehajtani:

4. cikk

Valamennyi rendelkezés (Fellebbezési és felülvizsgálati eljárások)

5. cikk

(2) bekezdés (Visszatartás)

9. cikk

(Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása)

10. cikk

(5) bekezdés (Előzetes áruvizsgálat)

11. cikk

(1)–(4) bekezdés (Áthaladó áruforgalomra vonatkozó díjak, rendeletek, alakiságok és megkülönböztetésmentesség)

MAKAÓ (KÍNA)

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN (13)/36) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Makaó (Kína) kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy Makaó (Kína) a megállapodás 1–12. cikkében foglalt valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg és azokat a megállapodás hatálybalépését követően fogja végrehajtani, az alábbiak kivételével:

7. cikk:

(4) bekezdés – Kockázatkezelés

7. cikk:

(5) bekezdés – Vámkezelés utáni ellenőrzés

9. cikk:

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk:

(4) bekezdés – Egyablakos rendszer

MALAJZIA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Malajzia kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy Malajzia a (fenti miniszteri határozathoz csatolt) megállapodás 1–12. cikkében foglalt valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg, az alábbiak kivételével:

7. cikk, (8) bekezdés

(Gyorsított szállítások) és

11. cikk, (9) bekezdés

(A továbbítási dokumentumok és adatok előzetes iktatása és feldolgozása az áruk megérkezése előtt).

MAURITIUS

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, a Mauritiusi Köztársaság kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy a Mauritiusi Köztársaság a (fent említett miniszteri határozathoz csatolt) megállapodás alábbi rendelkezéseit jelöli meg az A kategóriába tartozóként és azokat a megállapodás hatálybalépésekor fogja végrehajtani:

1. cikk, (1) bekezdés

Közzététel

1. cikk, (2) bekezdés

Interneten elérhető információk

1. cikk, (4) bekezdés

Értesítés

2. cikk, (1) bekezdés

Véleménynyilvánítási lehetőség és információk hatálybalépés előtt

2. cikk, (2) bekezdés

Konzultáció

3. cikk

Előzetes határozatok

4. cikk

Fellebbezési és felülvizsgálati eljárások

5. cikk, (1) bekezdés

Fokozott ellenőrzésekre és vizsgálatokra irányuló értesítések

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

6. cikk, (1) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó általános szabályok

6. cikk, (2) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett vámkezelési díjakra és illetékekre vonatkozó különös szabályok

6. cikk, (3) bekezdés

A büntetésekre vonatkozó szabályok

7. cikk, (1) bekezdés

Érkezés előtti feldolgozás

7. cikk, (2) bekezdés

Elektronikus fizetés

7. cikk, (3) bekezdés

Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától

7. cikk, (5) bekezdés

Vámkezelés utáni ellenőrzés

7. cikk, (9) bekezdés

Romlandó áruk

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (1) bekezdés

Alakiságok és dokumentációs követelmények

10. cikk, (2) bekezdés

Másolatok elfogadása

10. cikk, (5) bekezdés

Előzetes áruvizsgálat

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk, (9) bekezdés, (1) albekezdés

Áruk ideiglenes behozatala

11. cikk

Az árutovábbítás szabadsága

23. cikk, (2) bekezdés

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó nemzeti bizottság

MEXIKÓ

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Mexikó kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy a (fent említett miniszteri határozathoz csatolt) megállapodás I. szakaszában szereplő valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg és azokat a megállapodás hatálybalépésekor hajtja végre maradéktalanul.

MOLDOVA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, a Moldovai Köztársaság kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy a Moldovai Köztársaság a (fent említett miniszteri határozathoz csatolt) megállapodás I. szakaszában foglalt alábbi rendelkezéseket jelöli meg az A kategóriába tartozó kötelezettségvállalásokként, amely rendelkezéseket a megállapodás hatálybalépésekor fogja végrehajtani:

1. cikk

(1) és (4) bekezdés (Közzététel, Értesítés)

3. cikk

(ELŐZETES HATÁROZATOK)

4. cikk

(FELLEBBEZÉSI ÉS FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK)

5. cikk

(2) bekezdés (Visszatartás)

6. cikk

(2) bekezdés (A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett vámkezelési díjakra és illetékekre vonatkozó különös szabályok)

7. cikk

(2), (4) és (5) bekezdés (Elektronikus fizetés, Kockázatkezelés, Vámkezelés utáni ellenőrzés)

8. cikk

(A HATÁR-ELLENŐRZÉSI HATÓSÁGOK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS)

9. cikk

(BEHOZATALRA SZÁNT, VÁMELLENŐRZÉS ALATT ÁLLÓ ÁRUK MOZGATÁSA)

10. cikk

(3) és (5)–(9) bekezdés (Nemzetközi szabványok használata, Előzetes áruvizsgálat, Vámügynökségek igénybevétele, Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények, Elutasított áruk, Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás)

12. cikk

Valamennyi rendelkezés

MONGÓLIA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Mongólia kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy Mongólia a (fent említett miniszteri határozathoz csatolt) megállapodás I. szakaszában foglalt alábbi rendelkezéseket jelöli meg az A kategóriába tartozó kötelezettségvállalásokként, amely rendelkezéseket a megállapodás hatálybalépésekor fogja végrehajtani:

1. cikk, (4) bekezdés

Értesítés

2. cikk, (2) bekezdés

Konzultációk

4. cikk

Fellebbezési és felülvizsgálati eljárások

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

6. cikk, (1) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó általános szabályok

6. cikk, (2) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó különös szabályok

10. cikk, (1) bekezdés

Alakiságok és dokumentációs követelmények

10. cikk, (2) bekezdés

Másolatok elfogadása

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

11. cikk

Az árutovábbítás szabadsága

MONTENEGRÓ

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (wt/min(13)/36, wt/l/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Montenegró kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy Montenegró a megállapodás I. szakaszában szereplő alábbi rendelkezéseket jelöli meg az A kategóriába tartozóként és azokat a megállapodás hatálybalépését követően fogja végrehajtani:

1. cikk, (1) bekezdés

Közzététel

2. cikk, (1) bekezdés

Véleménynyilvánítási lehetőség és információk hatálybalépés előtt

2. cikk, (2) bekezdés

Konzultációk

3. cikk, (1) bekezdés

Előzetes határozatok

4. cikk

Fellebbezési és felülvizsgálati eljárások

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

5. cikk, (3) bekezdés

Vizsgálati eljárások

6. cikk, (2) bekezdés

A behozatalra és kivitelre, illetve azzal kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó különös szabályok

6. cikk, (3) bekezdés

A büntetésekre vonatkozó szabályok

7. cikk, (2) bekezdés

Elektronikus fizetés

7. cikk, (3) bekezdés

Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától

7. cikk, (7) bekezdés

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedések engedéllyel rendelkező szereplők számára

8. cikk

A határ-ellenőrzési hatóságok közötti együttműködés

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (1) bekezdés

Alakiságok és dokumentációs követelmények

10. cikk, (2) bekezdés

Másolatok elfogadása

10. cikk, (3) bekezdés

Nemzetközi szabványok használata

10. cikk, (5) bekezdés

Előzetes áruvizsgálat

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk, (1)–(3) bekezdés

Áthaladó áruforgalomra vonatkozó díjak, rendeletek és alakiságok

11. cikk, (4) bekezdés

Áthaladó áruforgalomra vonatkozó megkülönböztetésmentesség megerősítése

11. cikk, (11)–(15) bekezdés

Áthaladó áruforgalomra vonatkozó garanciák

11. cikk, (16)–(17) bekezdés

Áthaladó áruforgalomra vonatkozó együttműködés és koordináció

12. cikk

Vámügyi együttműködés

MAROKKÓI KIRÁLYSÁG

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, a Marokkói Királyság tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy az alábbi rendelkezéseket jelöli meg az A kategóriába tartozóként.

1. cikk, (1) bekezdés

Közzététel

1. cikk, (2) bekezdés

Interneten elérhető információk

1. cikk, (3) bekezdés

Tájékoztatási pontok

1. cikk, (4) bekezdés

Értesítés

2. cikk, (1) bekezdés

Véleménynyilvánítási lehetőség és információk hatálybalépés előtt

2. cikk, (2) bekezdés

Konzultációk

3. cikk

Előzetes határozatok

4. cikk

Fellebbezési és felülvizsgálati eljárások

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

5. cikk, (3) bekezdés

Vizsgálati eljárások

6. cikk, (1) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó általános szabályok

6. cikk, (2) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett vámkezelési díjakra és illetékekre vonatkozó különös szabályok

6. cikk, (3) bekezdés

A büntetésekre vonatkozó szabályok

7. cikk, (2) bekezdés

Elektronikus fizetés

7. cikk, (3) bekezdés

Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától

7. cikk, (5) bekezdés

Vámkezelés utáni ellenőrzés

7. cikk, (6) bekezdés

Az átlagos kiadási idők megállapítása és közlése

7. cikk, (7) bekezdés

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedések engedéllyel rendelkező szereplők számára

7. cikk, (8) bekezdés

Gyorsított szállítások

8. cikk

A határ-ellenőrzési hatóságok közötti együttműködés

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (1) bekezdés

Alakiságok és dokumentációs követelmények

10. cikk, (2) bekezdés

Másolatok elfogadása

10. cikk, (3) bekezdés

Nemzetközi szabványok használata

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk

Az árutovábbítás szabadsága

12. cikk

Vámügyi együttműködés

13. cikk, (2) bekezdés

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó nemzeti bizottság

NICARAGUA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, a Nicaraguai Köztársaság kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot az A kategóriába tartozóként megjelölt, a megállapodás I. szakaszának megfelelő rendelkezésekről.

1. cikk, (2) bekezdés

Interneten elérhető információk

1. cikk, (4) bekezdés

Értesítés

2. cikk, (1) bekezdés

Véleménynyilvánítási lehetőség és információk hatálybalépés előtt

2. cikk, (2) bekezdés

Konzultációk

3. cikk

Előzetes határozatok

4. cikk, (1) bekezdés

Fellebbezéshez vagy felülvizsgálathoz való jog

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

6. cikk, (1) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó általános szabályok

6. cikk, (3) bekezdés

A büntetésekre vonatkozó szabályok

7. cikk, (1) bekezdés

Érkezés előtti feldolgozás

7. cikk, (3) bekezdés

Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától

7. cikk, (4) bekezdés

Kockázatkezelés

7. cikk, (5) bekezdés

Vámkezelés utáni ellenőrzés

7. cikk, (8) bekezdés

Gyorsított szállítások

7. cikk, (9) bekezdés

Romlandó áruk

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (1) bekezdés

Alakiságok és dokumentációs követelmények

10. cikk, (3) bekezdés

Nemzetközi szabványok használata

10. cikk, (5) bekezdés

Előzetes áruvizsgálat

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk

Az árutovábbítás szabadsága

12. cikk, (1) bekezdés

Megfelelést és együttműködést elősegítő intézkedések

12. cikk, (2) bekezdés

Információcsere

12. cikk, (3) bekezdés

Ellenőrzés

12. cikk, (4) bekezdés

Kérelem

12. cikk, (5) bekezdés

Védelem és titoktartás

12. cikk, (6) bekezdés

Információszolgáltatás

12. cikk, (7) bekezdés

Kérelem elhalasztása vagy elutasítása

12. cikk, (8) bekezdés

Viszonosság

12. cikk, (9) bekezdés

Adminisztratív teher

12. cikk, (10) bekezdés

Korlátozások

12. cikk, (11) bekezdés

Jogosulatlan felhasználás vagy közzététel

12. cikk, (12) bekezdés

Kétoldalú és regionális megállapodások

13. cikk, (2) bekezdés

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó nemzeti bizottság

NIGÉRIA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN (13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, a Nigériai Szövetségi Köztársaság kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy Nigéria a megállapodás I. szakaszában szereplő alábbi rendelkezéseket jelöli meg az A kategóriába tartozóként és azokat a megállapodás hatálybalépését követően fogja végrehajtani:

6. cikk, (3) bekezdés:

A büntetésekre vonatkozó szabályok

7. cikk, (1) cikk:

Érkezés előtti feldolgozás

7. cikk, (3) bekezdés:

Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától

9. cikk:

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (7) bekezdés:

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (9) bekezdés:

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk, (3) bekezdés:

Önkéntes korlátozások

11. cikk, (4) bekezdés:

Megkülönböztetésmentesség

11. cikk, (6) bekezdés:

Dokumentációs követelmények

11. cikk, (8) bekezdés:

A kereskedelem technikai akadályai alkalmazásának tilalma

11. cikk, (9) bekezdés:

A továbbítási dokumentumok előzetes iktatása és feldolgozása

11. cikk, (10) bekezdés:

Árutovábbítási művelet haladéktalan beszüntetése és

11. cikk, (11) bekezdés:

Áthaladó áruforgalomra vonatkozó garanciák.

OMÁN

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, az Ománi Szultánság kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy Omán a megállapodás alábbi rendelkezéseit jelöli meg az A kategóriába tartozóként és azokat a megállapodás hatálybalépésekor fogja végrehajtani:

1. cikk:

Közzététel:

1. cikk, (1) bekezdés

Interneten elérhető információk

1. cikk, (4) bekezdés

Értesítés

2. cikk:

Véleménynyilvánítási lehetőség, információk hatálybalépés előtt, valamint konzultációk:

2. cikk, (2) bekezdés

Konzultációk

4. cikk:

Fellebbezési vagy felülvizsgálati eljárások:

4. cikk, (1) bekezdés

Fellebbezéshez vagy felülvizsgálathoz való jog

5. cikk:

Egyéb intézkedések a pártatlanság, megkülönböztetésmentesség és átláthatóság javítására:

5. cikk, (1) bekezdés

Fokozott ellenőrzésekre és vizsgálatokra irányuló értesítések

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

5. cikk, (3) bekezdés

Vizsgálati eljárások

6. cikk:

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó szabályok:

6. cikk, (1) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó általános szabályok

6. cikk, (2) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó különös szabályok

7. cikk:

Áruk kiadása és vámkezelése:

7. cikk, (3) bekezdés

Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától

9. cikk:

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk:

A behozatalhoz, kivitelhez és továbbításhoz kapcsolódó vámalakiságok:

10. cikk, (3) bekezdés

Nemzetközi szabványok használata

10. cikk, (5) bekezdés

Előzetes áruvizsgálat

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk:

Az árutovábbítás szabadsága:

11. cikk, (1) bekezdés, (3) albekezdés

Áthaladó áruforgalomra vonatkozó díjak, rendeletek és alakiságok

11. cikk, (4) bekezdés

Áthaladó áruforgalomra vonatkozó megkülönböztetésmentesség megerősítése

11. cikk, (11) bekezdés, (1) albekezdés

Áthaladó áruforgalomra vonatkozó garanciák

13. cikk:

Intézményi előírások:

13. cikk, (2) bekezdés

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó nemzeti bizottság

PANAMA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) (2) és (3) bekezdése alapján, valamint a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) II. szakaszának 15. cikkével összhangban Panama bejelenti, hogy a megállapodás I. szakaszában szereplő alábbi rendelkezéseket jelölte meg az A kategóriába tartozó kötelezettségvállalásokként, amely rendelkezéseket a megállapodás hatálybalépésekor hajtja végre:

1. cikk, (3) bekezdés

Tájékoztatási pontok

4. cikk

Fellebbezési és felülvizsgálati eljárások

5. cikk, (1) bekezdés

Fokozott ellenőrzésekre és vizsgálatokra irányuló értesítések

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

6. cikk, (1) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó általános szabályok

6. cikk, (2) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett vámkezelési díjakra és illetékekre vonatkozó különös szabályok

6. cikk, (3) bekezdés

A büntetésekre vonatkozó szabályok

7. cikk, (1) bekezdés

Érkezés előtti feldolgozás

7. cikk, (3) bekezdés

Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától

7. cikk, (4) bekezdés

Kockázatkezelés

7. cikk, (5) bekezdés

Vámkezelés utáni ellenőrzés

7. cikk, (6) bekezdés

Az átlagos kiadási idők megállapítása és közlése

7. cikk, (7) bekezdés

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedések engedéllyel rendelkező szereplők számára

7. cikk, (8) bekezdés

Gyorsított szállítások

7. cikk, (9) bekezdés

Romlandó áruk

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (1) bekezdés

Alakiságok és dokumentációs követelmények

10. cikk, (2) bekezdés

Másolatok elfogadása

10. cikk, (3) bekezdés

Nemzetközi szabványok használata

10. cikk, (5) bekezdés

Előzetes áruvizsgálat

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk

Az árutovábbítás szabadsága

12. cikk, (1) bekezdés

Megfelelést és együttműködést elősegítő intézkedések

12. cikk, (2) bekezdés

Információcsere

12. cikk, (3) bekezdés

Ellenőrzés

12. cikk, (4) bekezdés

Kérelem

12. cikk, (5) bekezdés

Védelem és titoktartás

12. cikk, (6) bekezdés

Információnyújtás

12. cikk, (7) bekezdés

Kérelem elhalasztása vagy elutasítása

12. cikk, (8) bekezdés

Viszonosság

12. cikk, (9) bekezdés

Adminisztratív teher

12. cikk, (10) bekezdés

Korlátozások

12. cikk, (11) bekezdés

Jogosulatlan felhasználás vagy közzététel

12. cikk, (12) bekezdés

Kétoldalú és regionális megállapodások

PARAGUAY

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36) és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás II. szakaszának 15. cikke alapján a Paraguayi Köztársaság bejelenti az A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásait, az alábbiakban felsorolt rendelkezéseknek megfelelően:

Cikk/Bekezdés (2)

Leírás

3. cikk

Előzetes határozatok

4. cikk

Fellebbezési vagy felülvizsgálati eljárások

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

7. cikk, (2) bekezdés

Elektronikus fizetés

7. cikk, (4) bekezdés

Kockázatkezelés

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (2) bekezdés

Másolatok elfogadása

10. cikk, (3) bekezdés

Nemzetközi szabványok használata

10. cikk, (4) bekezdés

Egyablakos rendszer

10. cikk, (5) bekezdés

Előzetes áruvizsgálat

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk

Az árutovábbítás szabadsága

12. cikk

Vámügyi együttműködés

PERU

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36) alapján és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) II. szakaszának 15. cikkével összhangban Peru bejelenti, hogy a megállapodás I. szakaszában szereplő valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg és azokat a megállapodás hatálybalépésekor hajtja végre, az alábbiak kivételével:

3. cikk

Előzetes határozatok

5. cikk, (1) bekezdés

Fokozott ellenőrzésekre és vizsgálatokra irányuló értesítések

5. cikk, (3) bekezdés

Vizsgálati eljárások

6. cikk, (3) bekezdés

A büntetésekre vonatkozó szabályok

8. cikk

A határ-ellenőrzési hatóságok közötti együttműködés

10. cikk, (4) bekezdés

Egyablakos rendszer

12. cikk

Vámügyi együttműködés

FÜLÖP-SZIGETEK

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, a Fülöp-szigetek tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy a (fent említett miniszteri határozathoz csatolt) megállapodás I. szakaszában foglalt alábbi rendelkezéseket az A kategóriába tartozóként jelöli meg:

1. cikk, (1) bekezdés

Közzététel

1. cikk, (2) bekezdés

Interneten elérhető információk

1. cikk, (3) bekezdés

Tájékoztatási pontok

1. cikk, (4) bekezdés

Értesítés

2. cikk, (1) bekezdés

Véleménynyilvánítási lehetőség és információk hatálybalépés előtt

3. cikk

Előzetes határozatok

4. cikk

Fellebbezési és felülvizsgálati eljárások

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

5. cikk, (3) bekezdés

Vizsgálati eljárások

6. cikk, (1) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó általános szabályok

6. cikk, (2) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett vámkezelési díjakra és illetékekre vonatkozó különös szabályok

6. cikk, (3) bekezdés

A büntetésekre vonatkozó szabályok

7. cikk, (1) bekezdés

Érkezés előtti feldolgozás

7. cikk, (3) bekezdés

Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától

7. cikk, (4) bekezdés

Kockázatkezelés

7. cikk, (6) bekezdés

Az átlagos kiadási idők megállapítása és közlése

7. cikk, (7) bekezdés

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedések engedéllyel rendelkező szereplők számára

7. cikk, (8) bekezdés

Gyorsított szállítások

7. cikk, (9) bekezdés

Romlandó áruk

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (2) bekezdés

Másolatok elfogadása

10. cikk, (3) bekezdés

Nemzetközi szabványok használata

10. cikk, (5) bekezdés

Előzetes áruvizsgálat

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk

Az árutovábbítás szabadsága

12. cikk

Vámügyi együttműködés

KATAR

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, a Katari Állam kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy a Katari Állam a megállapodás I. szakaszában szereplő valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg, az alábbiak kivételével:

7. cikk, (7) bekezdés

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedések engedéllyel rendelkező szereplők számára

SZAÚD-ARÁBIAI KIRÁLYSÁG

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, a Szaúd-arábiai Királyság kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy a (fent említett miniszteri határozathoz csatolt) megállapodás I. szakaszában foglalt valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg és megállapodás hatálybalépésekor hajtja végre maradéktalanul, az alábbiak kivételével:

2. cikk, (1) bekezdés

Véleménynyilvánítási lehetőség és információk hatálybalépés előtt

10. cikk, (4) bekezdés

Egyablakos rendszer

SZENEGÁL

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodásról szóló, 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36) alapján Szenegál bejelenti az A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásait, az alábbiakban felsorolt rendelkezéseknek megfelelően:

 

CIKK/BEKEZDÉS

LEÍRÁS

1.

2. cikk, (1) bekezdés

Véleménynyilvánítási lehetőség és információk hatálybalépés előtt

2.

2. cikk, (2) bekezdés

Konzultációk

3.

4. cikk

Fellebbezési vagy felülvizsgálati eljárások

4.

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

5.

5. cikk, (3) bekezdés

Vizsgálati eljárások

6.

7. cikk, (1) bekezdés

Érkezés előtti feldolgozás

7.

7. cikk, (2) bekezdés

Elektronikus fizetés

8.

7. cikk, (3) bekezdés

Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától

9.

7. cikk, (4) bekezdés

Kockázatkezelés

10.

7. cikk, (6) bekezdés

Az átlagos kiadási idők megállapítása és közlése

11.

9.

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

12.

10. cikk, (2) bekezdés

Másolatok elfogadása

13.

10. cikk, (3) bekezdés

Nemzetközi szabványok használata

14.

10. cikk, (4) bekezdés

Egyablakos rendszer

15.

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

16.

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

17.

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

18.

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

19.

12. cikk

Vámügyi együttműködés

SZINGAPÚR

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, a Szingapúri Köztársaság kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy a Szingapúri Köztársaság a (miniszteri határozathoz csatolt) megállapodás 1–12. cikkében foglalt valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg és azokat a megállapodás hatálybalépésekor fogja végrehajtani.

SRÍ LANKA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, a Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy Srí Lanka a (fenti miniszteri határozathoz csatolt) megállapodás alábbi rendelkezéseit jelöli meg az A kategóriába tartozóként és azokat a megállapodás hatálybalépésekor fogja végrehajtani:

Rendelkezések

Cím

4. cikk, (1) bekezdés

Fellebbezéshez vagy felülvizsgálathoz való jog

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

6. cikk, (3) bekezdés

A büntetésekre vonatkozó szabályok

7. cikk, (2) bekezdés

Elektronikus fizetés

7. cikk, (8) bekezdés

Gyorsított szállítások

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk

Az árutovábbítás szabadsága

TAJVAN, PENGHU, KINMEN ÉS MATSU FÜGGETLEN VÁMTERÜLETE

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterülete tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy a (fent említett miniszteri határozathoz csatolt) megállapodás 1–12. cikkében foglalt valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg és azokat a megállapodás hatálybalépésekor hajtja végre maradéktalanul.

TÁDZSIKISZTÁN

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság többek között jogosult bejelentést kapni a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Tádzsikisztán kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy a (fent említett miniszteri határozathoz csatolt) megállapodás I. szakaszában szereplő valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg és azokat a megállapodás hatálybalépésekor hajtja végre maradéktalanul.

1. cikk

(1) bekezdés

Közzététel

(2) bekezdés

Interneten elérhető információk

4. cikk

Valamennyi rendelkezés

5. cikk

(2) bekezdés

Visszatartás

(3) bekezdés

Vizsgálati eljárások

6. cikk

Valamennyi rendelkezés

7. cikk

(1) bekezdés

Érkezés előtti feldolgozás

(3) bekezdés

Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától

(4) bekezdés

Kockázatkezelés

(5) bekezdés

Vámkezelés utáni ellenőrzés

(6) bekezdés

Az átlagos kiadási idők megállapítása és közlése

(8) bekezdés

Gyorsított szállítások

(9) bekezdés

Romlandó áruk

8. cikk

1. tétel

9. cikk

Valamennyi rendelkezés

10. cikk

(1) bekezdés

Alakiságok és dokumentációs követelmények

(2) bekezdés

Másolatok elfogadása

(3) bekezdés

Nemzetközi szabványok használata

(5) bekezdés

Előzetes áruvizsgálat

(6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

(7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

(8) bekezdés

Elutasított áruk

(9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk

Valamennyi rendelkezés

THAIFÖLD

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, a Thaiföldi Királyság kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy Thaiföld a megállapodás I. szakaszában foglalt valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg és azokat a megállapodás hatálybalépésekor fogja végrehajtani, az alábbiak kivételével:

3. cikk

Előzetes határozatok: (5) és (6) bekezdés

4. cikk

Fellebbezési és felülvizsgálati eljárások: (4) bekezdés

5. cikk

Egyéb intézkedések: (1) bekezdés (Értesítések) és (3) bekezdés (Vizsgálati eljárások)

6. cikk

Díjakra és illetékekre vonatkozó szabályok: (3) bekezdés, (4) albekezdés és (3) bekezdés, (7) albekezdés (A büntetésekre vonatkozó szabályok)

7. cikk

Áruk kiadása és vámkezelése: (1) bekezdés, (1) albekezdés (Érkezés előtti feldolgozás)

10. cikk

Vámalakiságok: (8) bekezdés (Elutasított áruk) és (9) bekezdés (Áruk ideiglenes behozatala)

11. cikk

Az árutovábbítás szabadsága: (1), (8) és (9) bekezdés

12. cikk

Vámügyi együttműködés: (2) bekezdés (Információcsere), (5) bekezdés, (1) albekezdés, c)–f) pont, valamint (6) bekezdés, (1) albekezdés (Információnyújtás)

TUNÉZIA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás II. szakaszának 15. cikke alapján a Tunéziai Köztársaság kormánya az említett megállapodás alábbi rendelkezéseit jelenti be az A kategóriába tartozóként:

Cikk vagy bekezdés (3)

Leírás

1. cikk, (1) bekezdés

Közzététel

1. cikk, (2) bekezdés

Interneten elérhető információk

1. cikk, (3) bekezdés

Tájékoztatási pontok

1. cikk, (4) bekezdés

Értesítés

2. cikk, (1) bekezdés

Véleménynyilvánítási lehetőség és információk hatálybalépés előtt

4. cikk

Fellebbezési és felülvizsgálati eljárások

5. cikk, (2) bekezdés

Visszatartás

6. cikk, (3) bekezdés

A büntetésekre vonatkozó szabályok

7. cikk, (1) bekezdés

Érkezés előtti feldolgozás

7. cikk, (3) bekezdés

Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (2) bekezdés

Másolatok elfogadása

10. cikk, (5) bekezdés

Előzetes áruvizsgálat

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk a 11. cikk (5) bekezdésének kivételével

Az árutovábbítás szabadsága, kivéve az áthaladó áruforgalom számára fizikailag elkülönített infrastruktúra lehetővé tételét.

12. cikk

Vámügyi együttműködés

23. cikk, (2) bekezdés

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó nemzeti bizottság

TÖRÖKORSZÁG

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Törökország kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy a (fent említett miniszteri határozathoz csatolt) megállapodás I. szakaszában foglalt valamennyi rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg és azokat a megállapodás hatálybalépésekor hajtja végre maradéktalanul, az alábbiak kivételével:

7. cikk, (9) bekezdés

„Romlandó áruk”

UKRAJNA

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, Ukrajna kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy Ukrajna a megállapodás I. szakaszában szereplő alábbi rendelkezéseket jelöli meg az A kategóriába tartozóként és azokat a megállapodás hatálybalépésekor fogja végrehajtani:

1. cikk, (1) bekezdés

Közzététel

1. cikk, (2) bekezdés

Interneten elérhető információk

7. cikk, (1) bekezdés

Érkezés előtti feldolgozás

7. cikk, (4) bekezdés

Kockázatkezelés (kivéve a 7. cikk (4) bekezdésének (1) albekezdését, a 7. cikk (4) bekezdésének (2) albekezdését és a 7. cikk (4) bekezdésének (3) albekezdését)

7. cikk, (7) bekezdés

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedések engedéllyel rendelkező szereplők számára

7. cikk, (8) bekezdés

Gyorsított szállítások

7. cikk, (9) bekezdés

Romlandó áruk (kivéve a 7. cikk (9) bekezdésének (1) és a 7. cikk (9) bekezdésének (2) albekezdését)

8. cikk

A határ-ellenőrzési hatóságok közötti együttműködés

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (8) bekezdés

Elutasított áruk (kivéve a 10. cikk (8) bekezdésének (2) albekezdését)

10. cikk, (9) bekezdés

Áruk ideiglenes behozatala, aktív és passzív feldolgozás

11. cikk

Az árutovábbítás szabadsága (kivéve a 11. cikk (3) bekezdését, a 11. cikk (4) bekezdését, a 11. cikk (5) bekezdését, a 11. cikk (6) bekezdését, a 11. cikk (7) bekezdését, a 11. cikk (8) bekezdését és a 11. cikk (10) bekezdését)

URUGUAY

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36) alapján és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) II. szakaszának 15. cikkével összhangban az Uruguayi Keleti Köztársaság a megállapodás I. szakaszában szereplő összes rendelkezést az A kategóriába tartozóként jelöli meg a megállapodás hatálybalépésével, kivéve a 7. cikk (3) bekezdését („Az áruk kiadásának elkülönítése a vámok, adók, díjak és illetékek végső meghatározásától”), amelyet a B kategóriába tartozó kötelezettségvállalásként jelöl meg.

VIETNAM

A 2013. december 7-i miniszteri határozat (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) alapján az Általános Tanács keretében létrehozott, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével foglalkozó előkészítő bizottság (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) többek között bejelentést kap a tagoktól a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) szerint A kategóriába sorolt kötelezettségvállalásaikról.

Hivatkozással a fentiekre, a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya tisztelettel értesíti az előkészítő bizottságot, hogy Vietnam a megállapodás I. szakaszában szereplő alábbi rendelkezéseket jelöli meg az A kategóriába tartozóként és azokat a megállapodás hatálybalépésekor fogja végrehajtani:

1. cikk, (3) bekezdés

Tájékoztatási pontok

1. cikk, (4) bekezdés

Értesítés

2. cikk, (1) bekezdés

Véleménynyilvánítási lehetőség és információk hatálybalépés előtt

2. cikk, (2) bekezdés

Konzultációk

4. cikk, (1) bekezdés

Fellebbezéshez vagy felülvizsgálathoz való jog

6. cikk, (1) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó általános szabályok

6. cikk, (2) bekezdés

A behozatallal és kivitellel kapcsolatban kivetett díjakra és illetékekre vonatkozó különös szabályok

7. cikk, (8) bekezdés

Gyorsított szállítások

9. cikk

Behozatalra szánt, vámellenőrzés alatt álló áruk mozgatása

10. cikk, (1) bekezdés

Alakiságok és dokumentációs követelmények

10. cikk, (2) bekezdés

Másolatok elfogadása

10. cikk, (6) bekezdés

Vámügynökségek igénybevétele

10. cikk, (7) bekezdés

Közös határ-ellenőrzési eljárások és egységes dokumentációs követelmények

11. cikk, (1)–(3) bekezdés

Áthaladó áruforgalomra vonatkozó díjak, rendeletek és alakiságok

11. cikk, (4) bekezdés

Áthaladó áruforgalomra vonatkozó megkülönböztetésmentesség megerősítése


(1)  Amennyiben meghatározott bekezdésekre történik hivatkozás, az Ecuadori Köztársaság által vállalt kötelezettség az adott bekezdések tartalmára korlátozódik és nem terjed ki a cikk egészére.

(2)  Amennyiben meghatározott bekezdésekre történik hivatkozás, a Paraguayi Köztársaság által vállalt kötelezettség az adott bekezdések tartalmára korlátozódik és nem terjed ki a cikk egészére.

(3)  Amennyiben egy cikk egy adott bekezdését határozzák meg, Tunézia kötelezettségvállalása annak az adott bekezdésnek a tartalmára korlátozódik és nem érinti a cikk többi rendelkezését.


RENDELETEK

30.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/62


A TANÁCS (EU) 2015/1948 RENDELETE

(2015. október 29.)

a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. október 15-i 2012/642/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 765/2006/EK tanácsi rendelet (2) hatályba lépteti a 2012/642/KKBP határozatban előírt intézkedéseket.

(2)

2015. október 29-én a Tanács elfogadta a 2012/642/KKBP határozat módosításáról szóló (KKBP) 2015/1957 határozatot (3), előírva az e határozat értelmében jegyzékbe vett egyes személyekkel vagy szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedések felfüggesztését.

(3)

Az említett korlátozó intézkedések felfüggesztésénekvégrehajtásához ezért uniós szintű jogszabály szükséges, különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából.

(4)

Tekintettel a fehéroroszországi politikai helyzetre, továbbá a 2012/642/KKBP határozat II. melléklet módosításának folyamatával való egységesség biztosítására, a 765/2006/EK rendelet IV. mellékletének módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia.

(5)

A 765/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(6)   Felfüggesztésre kerül az (1) és (2) bekezdésben szereplő tilalmak alkalmazása, amennyiben azok a IV. mellékletben szereplő személyekre és szervezetekre vonatkoznak.”;

2.

A szöveg a következő új cikkel egészül ki:

„8b. cikk

A Tanács a IV. mellékletet a 2012/642/KKBP határozat II. mellékletére tekintettel meghozott határozatok alapján módosítja.”;

3.

Az e rendelethez tartozó melléklet a 765/2006/EK rendelet IV. mellékleteként egészíti ki a szöveget.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt 2015. október 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 285., 2012.10.17., 1. o.

(2)  A Tanács 2006. május 18-i 765/2006/EK rendelete a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről (HL L 134., 2006.5.20., 1. o.).

(3)  A Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP tanácsi határozat módosításáról szóló, 2015. október 29-i (KKBP) 2015/1957 tanácsi határozat (Lásd e Hivatalos Lap 149. oldalát).


MELLÉKLET

A 765/2006/EK rendelet IV. mellékletének szövege

„IV. MELLÉKLET

A 2. cikk (6) bekezdésében említett személyek és szervezetek

A.   Személyek

1.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikav, Szjarhej Aljakszandravics)

2.

Ananich, Liliia Stanislavauna (Ananyics, Lilija Sztanyiszlavavna)

3.

Arlau Aliaksey (Arlav, Aljakszej)

4.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich (Atabekav, Hazalbek Baktibekavics)

5.

Badak Ala Mikalaeuna (Badak, Ala Mikalajevna)

6.

Bakhmatau, Ihar Andreevich (Bahmatav, Ihar Andrejevics)

7.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich (Bandarenka, Szjarhej Uladzimiravics)

8.

Barouski Aliaksandr Genadzevich (Barovszki, Aljakszandr Henadzevics)

9.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich (Barszukov, Aljakszandr Pjatrovics)

10.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich (Bariszjonak, Anatol Uladzimiravics)

11.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich (Bazanav, Aljakszandr Viktaravics)

12.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich (Bilejcsik, Aljakszandr Uladzimiravics)

13.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich (Bortnik, Szjarhej Aljakszandravics)

14.

Brysina, Zhanna Leanidauna (Briszina, Zsanna Leanyidavna)

15.

Bulash, Ala Biukbalauna (Bulas, Ala Bjukbalavna)

16.

Bushchyk, Vasil Vasilievich (Buscsik, Vaszil Vasziljevics)

17.

Busko, Ihar Iauhenavich (Buszko, Ihar Javhenavics)

18.

Bychko, Aliaksei Viktaravich (Bicsko, Aljakszej Viktaravics)

19.

Charhinets, Mikalai Ivanavich (Csarhinyec, Mikalaj Ivanavics)

20.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna (Csarkasz, Taccjana Sztanyiszlavavna)

21.

Charnyshou Aleh Anatolievich (Csarnisov, Aleh Anatoljevics)

22.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna (Csatvjartkova, Natallja Alexejevna)

23.

Chubkavets Kiryl Chubkovets Kirill (Csubkavec Kiril)

24.

Chyzh, Iury Aliaksandravich (Csizs, Jurij Aljakszandravics)

25.

Davydzka, Henadz Branislavavich (Davidzka, Henadz Branyiszlavavics)

26.

Dysko, Henadz Iosifavich (Diszko, Henadz Joszifavics)

27.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemjancej, Vaszil Ivanavics)

28.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich (Dzjadkov, Leanyid Mikalajevics)

29.

Esman, Valery Aliaksandravich (Jeszman, Valerij Aljakszandravics)

30.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich (Farmahej, Leanyid Kansztancinavics)

31.

Haidukevich Valery Uladzimiravich (Hajdukevics, Valerij Uladzamiravics)

32.

Halavanau, Viktar Ryhoravich (Halavanau, Viktar Rihoravics)

33.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich (Harbatovszki, Jurij Aljakszandravics)

34.

Herasimenka, Henadz Anatolievich (Heraszimenka, Henadz Anatoljevics)

35.

Herasimovich, Volha Ivanauna (Heraszimovics, Volha Ivanavna)

36.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich (Hermanovics, Szjarhej Mihajlavics)

37.

Hihin, Vadzim Frantsavich (Hihin, Vadzim Francevics)

38.

Hrachova, Liudmila Andreeuna (Hracsova, Ljudmila Andrejevna)

39.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hurejev, Szjarhej Viktaravics)

40.

Iakubovich, Pavel Izotavich (Jakubovics, Pavel Izotavics)

41.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich (Jancsevszki, Uszevalad Vjacsaszlavavics)

42.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna (Jarmosina, Lidzia Mihajlavna)

43.

Iaruta, Viktar Heorhevich (Jaruta, Viktar Heorhevics)

44.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Jaszjanovics, Leanyid Sztanyiszlavavics)

45.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Javszejev, Igar Uladzimiravics)

46.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila (Ihnatovics-Misnyeva, Ljudmila)

47.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich (Ipatav, Vadzim Dzmitrijevics)

48.

Ivanou, Siarhei (Ivanov, Szjarhej)

49.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich (Kacsanav, Uladzimir Uladzimiravics)

50.

Kadzin, Raman Viktaravich (Kadzin, Raman Viktaravics)

51.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aljakszandr Aljakszandrovics)

52.

Kalach, Uladzimir Viktaravich (Kalacs, Uladzimir Viktaravics)

53.

Kamarouskaya, Volha Paulauna (Kamarovszkaja, Volha Pavlavna)

54.

Kamisarau, Valery Mikalayevich (Kamiszarav, Valerij Mikalajevics)

55.

Kanapliou Uladzimir Mikalaevich (Kanapljov Uladzimir Mikalajevics)

56.

Karovina, Natallia Uladzimirauna (Karovina, Natallja Uladzimiravna)

57.

Karpenka Ihar Vasilievich (Karpenka, Ihar Vasziljevics)

58.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna (Kacuba, Szvjatlana Pjatrovna)

59.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich (Kavaljov, Aljakszandr Mihajlavics)

60.

Kazak, Viktar Uladzimiravich (Kazak, Viktar Uladzimiravics)

61.

Kazheunikau Andrey (Kazsevnyikav, Andrej)

62.

Kaziiatka, Iury Vasilievich (Kazijatka, Jurij Vasziljevics)

63.

Kharyton, Aliaksandr (Hariton, Aljakszandr)

64.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich (Hatkevics, Javhen Viktaravics)

65.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich (Hmaruk, Szjargej Kansztancinavics)

66.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich (Hrobasztav, Uladzimir Ivanavics)

67.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich (Hripacs, Szjarhej Fedaravics)

68.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna (Hvajnickaja, Zsanna Anatoljevna)

69.

Kisialiou, Anatol Siamionavich (Kiszjaljov, Anatol Szjamjonavics)

70.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich (Kocsik, Aljakszandr Vasziljevics)

71.

Kolas, Alena Piatrovna (Kolasz, Alena Pjatrovna)

72.

Konan, Viktar Aliaksandravich (Konan, Viktar Aljakszandravics)

73.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich (Kornav, Uladzimir Uladzimiravics)

74.

Korzh, Ivan Aliakseevich (Korzs, Ivan Aljakszejevics)

75.

Krasheuski, Viktar (Krasevszki, Viktar)

76.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna (Kraszovszkaja, Zinaida Uladzimiravna)

77.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich (Kristapovics, Lev Evsztafjevics)

78.

Kuklis, Mikalai Ivanovich (Kuklisz, Mikalaj Ivanavics)

79.

Kuliashou, Anatol Nilavich (Kuljasov, Anatol Nyilavics)

80.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich (Kuznyacov, Ihar Nikonavics)

81.

Lapko, Maksim Fiodaravich (Lapko, Makszim Fjodaravics)

82.

Lapo, Liudmila Ivanauna (Lapo, Ljudmila Ivanavna)

83.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich (Lapcjonak, Ihar Mikalajevics)

84.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich (Lasin, Aljakszandr Mihalavics)

85.

Lazavik, Mikalai Ivanavich (Lazavik, Mikalaj Ivanavics)

86.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich (Lemjasonak, Anatol Ivanavics)

87.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich (Ljabedzik, Mihail Pjatrovics)

88.

Liaskouski, Ivan Anatolievich (Ljaszkovszki, Ivan Anatoljevics)

89.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich (Ljustik, Szjarhej Anatoljevics)

90.

Lomats, Zianon Kuzmich (Lomac, Zjanon Kuzmics)

91.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich (Lapatka, Aljakszandr Aljakszandrovics)

92.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich (Lukasenka Aljakszandr Rihoravics)

93.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich (Lukasenka Dzmitrij Aljakszandravics)

94.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich (Lukasenka, Viktar Aljakszandravics)

95.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich (Lukomszki, Aljakszandr Valjancinavics)

96.

Lutau Dzmitry Mikhailavich (Lutav Dzmitrij Mihajlavics)

97.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich (Makej, Uladzimir Uladzimiravics)

98.

Maladtsova, Tatsiana (Maladcova, Taccjana)

99.

Maslakou, Valery Anatolievich (Maszlakov, Valerij Anatoljevics)

100.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna (Mazovka Anzsalika Mihajlavna)

101.

Mazouka, Kiryl Viktaravich (Mazovka, Kiril Viktaravics)

102.

Miklashevich, Piotr Piatrovich (Miklasevics, Pjotr Pjatrovics)

103.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna (Mitrahovics, Irina Aljakszejevna)

104.

Morozau, Viktar Mikalaevich (Marozav, Viktar Mikalajevics)

105.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna (Motil, Taccjana Jaraszlavavna)

106.

Nazaranka, Vasil Andreyevich (Nazaranka, Vaszil Andrejevics)

107.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna (Nyakraszava, Alena Cimafejevna)

108.

Padabed, Iury Mikalaevich (Padabed, Jurij Mikalajevics)

109.

Piakarski, Aleh Anatolievich (Pjakarszki, Aleh Anatoljevics)

110.

Praliaskouski Aleh Vitoldavich (Praljaszkovszki Aleh Vitoldavics)

111.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna (Prataszavickaja, Natallja Uladzimiravna)

112.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich (Pucila, Uladzimir Rihoravics)

113.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pikina, Natallja Mihajlavna)

114.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich (Radzkov, Aljakszandr Mihajlavics)

115.

Rakhmanava, Maryna Iurievna (Rahmanava, Marina Jurjevna)

116.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna (Ravinszkaja, Taccjana Uladzimiravna)

117.

Rusak, Viktar Uladzimiravich (Ruszak, Viktar Uladzimiravics)

118.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich (Ribakov, Aljakszej Vasziljevics)

119.

Saikouski Valeri Yosifavich (Szajkovszki Valerij Joszifavics)

120.

Sanko Ivan Ivanavich (Szanko, Ivan Ivanavics)

121.

Sauko, Valery Iosifavich (Szavko, Valerij Joszifavics)

122.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Sajev, Valjancin Pjatrovics)

123.

Shahrai, Ryta Piatrouna (Sahraj, Rita Pjatrovna)

124.

Shamionau Vadzim Iharavich (Samjonav, Vadzim Iharavics)

125.

Shastakou Maksim Aliaksandravich (Sasztakov, Makszim Alekszandravics)

126.

Shchurok, Ivan Antonavich (Scsurok, Ivan Antonavics)

127.

Shastakou, Iury Valerievich (Sasztakov, Jurij Valerijevics)

128.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich (Suhajev, Szjarhej Mihajlavics)

129.

Shved, Andrei Ivanavich (Sved, Andrej Ivanavics)

130.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich (Sikarov, Vladziszlav Alekszandravics)

131.

Shylko, Alena Mikalaeuna (Silko, Alena Mikalajevna)

132.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich (Szjankevics, Eduard Aljakszandravics)

133.

Siarheenka, Ihar Piatrovich (Szjarhejenka, Ihar Pjatrovics)

134.

Simakhina, Liubou Siarheeuna (Szimahina, Ljubov Szjarhejevna)

135.

Simanau Aliaksandr Anatolievich (Szimanav, Aljakszandr Anatoljevics)

136.

Simanouski Dmitri Valerevich (Szimanovszki, Dmitrij Valerjevics)

137.

Sirenka, Viktar Ivanavich (Szirenka, Viktar Ivanavics)

138.

Slizheuski, Aleh Leanidavich (Szlizsevszki Aleh Leanyidavics)

139.

Smalenski, Mikalai Zinouevich (Szmalenszki, Mikalaj Zinovevics)

140.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich (Szcjapurka, Uladzimir Mihajlavics)

141.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich (Sztuk, Aljakszej Kansztancinavics)

142.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich (Szuharenka, Szcjapan Mikalajevics)

143.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich (Szuhav, Dzmitri Vjacsaszlavavics)

144.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna (Szvisztunova, Valjancina Mikalajevna)

145.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich (Talsztasov, Aljakszandr Alehavics)

146.

Traulka Pavel (Traulka, Pavel)

147.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Jurij Igorevics)

148.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich (Cercel, Ivan Sztanyiszlavavics)

149.

Tupik, Vera Mikhailauna (Tupik, Vera Mihajlavna)

150.

Tushynski Ihar Heraninavich (Tusinszkij, Ihar Heraninavics)

151.

Unukevich, Tamara Vasileuna (Unukevics, Tamara Vaszilevna)

152.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich (Ucjurin, Andrej Aljakszandravics)

153.

Vakulchyk, Valery Paulavich (Vakulcsik, Valerij Pavlavics)

154.

Valchkova, Maryiana Leanidauna (Valcskova, Marijana Leanidavna)

155.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich (Vaszilevics, Rihor Aljakszejevics)

156.

Vehera, Viktar Paulavich (Vehera, Viktar Pavlavics)

157.

Volkau, Siarhei Mikhailavich (Volkav, Szjarhej Mihajlavics)

158.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich (Jakuncsihin, Aljakszandr Anatoljevics)

159.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich (Jarmalicki, Szjarhej Uladzimiravics)

160.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich (Zaharovszki, Anton Uladzimiravics)

161.

Zaitsau, Vadzim Iurievich (Zajcav, Vadzim Jurjevics)

162.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna (Zajcava, Viktorija Henadzevna)

163.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich (Zaharav, Aljakszej Ivanavics)

164.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna (Zapasznyik, Marina Szvjataszlavavna)

165.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zsadobin, Jurij Viktaravics)

166.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zsuk, Alena Szjamjonavna)

167.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich (Zsuk, Dzmitrij Aljakszandravics)

168.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna (Zsukovszkaja, Zsanna Aljakszejevna)

169.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich (Zsukovszki, Szjarhej Kansztancinavics)

170.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich (Zimovszki, Aljakszandr Leanyidavics)

171.

Volkau, Vitaliy Mikalaevic (Volkau, Vitalij Mikalajevics)

B.   Szervezetek

1.

Beltechexport

2.

Beltech Holding

3.

Spetspriborservice

4.

LLC Triple

5.

JSC Berezovsky KSI

6.

JCJSC QuartzMelProm

7.

CJSC Prostor-Trade

8.

JLLC AquaTriple

9.

LLC Rakowski browar

10.

CJSC Dinamo-Minsk”.


30.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/71


A TANÁCS (EU) 2015/1949 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. október 29.)

a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8a. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 18-án elfogadta a 765/2005/EK rendeletet.

(2)

A Törvényszék T-276/12. sz., Y. Chyzh és társai kontra Tanács ügyben 2015. október 6-án hozott ítéletét (2) követően már nem indokolt, hogy négy szervezet szerepeljen a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 2006/765/EK rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékében.

(3)

A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 765/2006/EK rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékében szereplő egyes személyekre és szervezetekre vonatkozó adatokat aktualizálni kell.

(4)

A 765/2006/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 134., 2006.5.20., 1. o.

(2)  A Törvényszék (első tanács) 2015. október 6-i ítélete. Yury Aleksandrovich Chyzh kontra Tanács, T-276/12, ECLI:EU:T:2015:748 (A Határozatok Tárában még nem tették közzé).


MELLÉKLET

I.

A 2006/765/EK rendelet I. mellékletének B részében (Szervezetek) foglalt jegyzékből a következő szervezetek kerülnek törlésre:

8.

LLC Triple Metal Trade

10.

JV LLC Triple-Techno

18.

MSSFC Logoysk

19.

Triple-Agro ACC

II.

A 765/2006/EK rendelet I. mellékletének A. részében szereplő következő személyekre vonatkozó bejegyzések helyébe az alábbiak lépnek:

 

Név

A fehérorosz változat angol átírása

Az orosz változat angol átírása

Név

(fehéroroszul)

Név

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

Cím:

Исправительное учреждение „Исправительная колония № 17” управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Могилевской области, г. Шклов, Могилевская область

Őrnagy, a sklovi IK-17 büntetőtábor operatív egységének vezetője. A politikai foglyokra azzal gyakorolt nyomást, hogy megtagadta a levelezéshez és a személyes találkozáshoz való jogukat, utasításokat adott arra, hogy szigorúbb büntetéseket alkalmazzanak velük szemben, átkutattatta őket, valamint fenyegetésekkel igyekezett vallomásra kényszeríteni őket. Közvetlenül felelős volt a politikai foglyok és az ellenzéki aktivisták emberi jogainak 2011–2012-ben történt megsértéséért, mivel túlzott erőszakot alkalmazott velük szemben. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Születési idő: 1960

Születési hely: Leonovo, Boriszov járás, Minszki terület

Személyazonosító igazolvány száma: 4020160A013PB7

Cím:

220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Министерствo информации Belarus

2014. június 30. óta információs miniszter, korábban az információs miniszter első helyettese. A médiaszabadság elnyomásával 2003 óta döntő szerepet játszik a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elhallgattatását elősegítő, támogató és indokoltként beállító állami propaganda terjesztésében. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzéket és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

10.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov, Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

Cím:

Главное Управление Командующего Внутренними Войсками

220028 г. Минск, ул.Маяковского, 97

Ezredes, a belügyminisztérium csapatainak harci képzéséért felelős osztály helyettes vezetője, korábban az „Interior Troops” elnevezésű csendőrszervezet egy különleges brigádjának parancsnoka Minszk Urucsije nevű külvárosában. Egysége élén állt a választásokat követő 2010. december 19-i minszki tiltakozó tüntetés erőszakos leverésekor. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Születési idő: 1967.8.30.

Útlevélszám: SP0013023

Cím:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

BELARUS

Igazságügyminiszter-helyettes, az ügyvédi kamara felügyeletének és ellenőrzésének, korábban pedig a jogalkotási és szabályozási aktusokat kidolgozó intézmények jogi támogatásának felelőse.

Felelősség terheli Fehéroroszország Igazságügyi Minisztériuma és bírói kara szerepéért és fellépéséért, amelyek a lakosság elnyomásának fő eszközei, mégpedig azáltal, hogy biztosítja olyan jogszabályok kidolgozását, amelyek a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomását célozzák.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. Korábbi beosztása kapcsán – a KGB személyzeti ügyekért és a személyzet feladatainak szervezéséért felelős vezetőhelyetteseként – felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért. 2012 májusában a tartalékos haderőhöz nevezték ki.

16.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

Cím:

Прокуратура Октябрьского района220039 г.Минск, ул.Авакяна, 32

Minszk város Oktyabirszkij (Kasztricsnicki) kerületi bíróságának ügyészhelyettese. Pavel Vinogradov, Dmitrij Drozd, Ales Kirkevics és Vlagyimir Homicsenko ügyében eljáró ügyész. Az általa előterjesztett vád egyértelműen politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. A vád alapja a 2010. december 19-i események helytelen besorolása volt, amit sem a bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztottak alá.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

Születési idő: 1965.4.29.

Cím:

Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5

ГУВД Минского Горисполкома

Vezérezredes, a minszki rendőrség főkapitánya. A minszki rendőrség főkapitányává való, 2011. október 21-i kinevezése óta parancsnokként mintegy egy tucat békés tüntető elleni erőszakos fellépésért tehető felelőssé. Az említett minszki tüntetőket később a tömegrendezvényekre vonatkozó törvény megsértésének vádjával el is ítélték. Több éven át ő irányította az ellenzék utcai tüntetései elleni rendőri fellépést.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Születési idő: 1964

Az igazságügyi miniszter korábbi első helyetteseként (2014 decemberéig) ő felelt az igazságügyi hatóságokért, az anyakönyvi ügyekért és a közjegyzői hivatalokért. Feladatai közé tartozott az ügyvédi kamara felügyelete és ellenőrzése is. Fontos szerepet játszott abban, hogy a politikai foglyok védelmét ellátó ügyvédeket csaknem szisztematikusan megakadályozzák hivataluk gyakorlásában.

25.

Bulash, Ala Biukbalauna

Bulash, Alla Biukbalovna

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa

 

Minszk kasztricsnicki kerületi bíróságának büntetőügyekért felelős korábbi elnökhelyettese, a minszki Oktyabirszkij (Kasztricsnicki) kerületi bíróság korábbi bírája. Pavel Vinogradov, Dmitrij Drozd, Alesz Kirkevics, Andrej Protaszenya és Vlagyimir Homicsenko ügyében eljáró bíró. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB vezetőjének helyettese, a breszti területi KGB korábbi vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Breszti területen és az országban másutt végzett tevékenységekért.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

Cím:

Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minszk város Partizanszkij kerületi bíróságának elnöke, Minszk város Frunzenszkij kerületi bíróságának korábbi elnökhelyettese, Minszk város Frunzenszkij kerületi bíróságának korábbi bírája, ő járt el Alekszandr Otroscsenkov (akit 4 év szigorított börtönbüntetésre ítéltek), Alekszandr Molcsanov (3 év) és Dmitrij Novik (3,5 év szigorított börtönbüntetés) tüntetők ügyében. Felelősség terheli a civil társadalom képviselőivel szembeni politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtásáért.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

Születési idő: 1955.9.29., Senno (Szjanno), Vicebszki terület

Cím:

Белтеле-радиокомпания,

ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Беларусь

2010. december 28. óta az állami rádió- és televízió elnöke. A magát tekintélyelvű demokratának mondó Davidkót felelősség terheli azért, hogy a televízió olyan állami propagandát terjeszt, mely a 2010. decemberi választásokat követően támogatta és jogosnak állította be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzéket és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen negatív színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

Születési idő: 1964.3.22.

Születési hely: Oshmiany, Hrodnai terület

Cím:

210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а

(ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

2006 októbere óta a Vicebszki terület főügyésze. Felelősség terheli a civil társadalommal szembeni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően. Ideértendő a Szjarhej Kavalenka és Andrej Hajdukov ügyével kapcsolatos felelőssége is.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Születési idő: 1954.9.20.

Születési hely: Chashniki district (Csasnyiki járás), Vicebszki terület

Személyazonosító igazolvány száma: 3200954E045PB4

Cím:

Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

A hrodnai regionális vámügyi bizottság vezetője (2011. április 22. óta), korábban a KGB első elnökhelyettese (2005–2007), valamint az állami vámbizottság vezetőhelyettese (2007–2011) volt.

Felelősség terheli a KGB civil társadalom és demokratikus ellenzék ellen irányuló elnyomó tevékenységeiért, különösen az ezzel kapcsolatos 2006–2007-ben játszott szerepét illetően.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Születési idő: 1964. október

Személyazonosító igazolvány száma: 3271064M000PB3

Korábban (2010-től 2013 júliusáig) a KGB külügyi hírszerzésért felelős vezetőhelyettese. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Születési idő: 1952.12.15., Borisov (Boriszov)

Cím:

ul. Oktyabrskaya, 5

Minsk

A Belorusz Jogi Intézet nevű magán felsőoktatási intézmény rektora. Korábbi igazságügyi miniszterként az irányítása alatt működő szolgálatok olyan jogszabályokat dolgoztak ki, amelyek a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomását szolgálják. Megtagadta NGO-k és politikai pártok bejegyzését, vagy töröltette ezeket; szemet hunyt a biztonsági szolgálatok által a lakossággal szemben elkövetett jogszerűtlen cselekmények felett.

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

Cím:

„Институт национальной безопасности Республики Беларусь”

220034, г.Минск, ул.З.Бядули, 2

A Nemzetbiztonsági Intézet (KGB-iskola) és a vicebszki területi KGB korábbi vezetője.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Vicebszki területen végzett tevékenységekért.

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Cím:

Суд Ленинского района города Минска

ул. Семашко, 33

220027, г. Минск

Minszk város Leninszkij kerületi bíróságának korábbi bírája és elnökhelyettese. Nyikolaj Sztatkevics és Dmitrij Ussz korábbi elnökjelöltek, valamint Andrej Poznyak, Alekszandr Klaszkovszkij, Alekszandr Kvetkevics, Artyem Gribkov és Dmitrij Bulanov – politikai és civil társadalmi aktivisták – ügyében eljáró bíró. A tárgyalást a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. Korábbi belügyminiszter-helyettesként és az előzetes vizsgálati osztály vezetőjeként felelősség terheli tiltakozó megmozdulások leveréséért, valamint az emberi jogok megsértéséért a 2010. decemberi választásokkal kapcsolatos vizsgálati eljárások során. 2012 februárjában csatlakozott a tartalékos állományhoz. Jelenleg a tartalékos erők vezérezredese.

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) Iaruta, Viktor Gueorguievich (Yaruta, Viktor Gueorguievich)

ЯРУТА, Вiктар Георгіевіч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

A KGB állami kommunikációs hivatalának vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Születési idő: 1961.11.26.

Születési hely: Buchani (Bucsány), Vicebszki terület

Cím:

Glavnoye Upravlenie Yustitsy Mingorispolkoma

220030 Minsk

Prospekt Nezavisimosti 8

Útlevélszám: MP0515811

A minszki városi közigazgatás igazságügyi főosztályának első vezetőhelyettese. Minszk központi kerületi bíróságának korábbi elnökhelyettese, a minszki központi kerületi bíróság volt bírája. 2006. augusztus 6-án börtönbüntetésre ítélte a „Partnerség” elnevezésű polgári kezdeményezés civil társadalmi aktivistáit a 2006-os elnökválasztás megfigyeléséért: Nyikolaj Asztrejko két év, Tyimofej Drancsuk egy év, Enira Bronickaja pedig 6 hónap börtönbüntetést kapott. 2007-ben, 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben több aktivistát ítélt többnapos börtönbüntetésre. 2010. december 20-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Andrej Luhinyt, Szerhej Kravcsankát és Sztaniszlav Fedoravot, illetve 12 napos börtönbüntetésre Volha Csernyihet. 2010. december 21-én 15 napos börtönbüntetésre ítélte Mikalaj Dzemidenkót. 2011. december 20-án 15 napos börtönbüntetésre ítélte Vasszil Parfenkav aktivistát, illetve 12 napos börtönbüntetésre Szjarhej Pavel aktivistát, amiért azok részt vettek egy, a 2010. december 19-i események évfordulóján megrendezett akcióban.

2012. szeptember 6-án 5 napos börtönbüntetésre ítélte Alekszej Ceplit, amiért az állítólag ellenállást tanúsított egy rendőrrel szemben, amikor Minszk belvárosában ellenzéki újságot osztogatott.

A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Születési idő: 1968

Cím:

Minsk 220073 Kalvariiskaya 29

Minszki regionális rendőrparancsnok (2015 márciusa vagy áprilisa óta, korábban vicebszki regionális rendőrparancsnok, rendőrtábornok (2013-től) Korábban a minszki rendőrparancsnok helyettese és a minszki tömegoszlatásért felelős operatív csoport (OMON) vezetője. Ő vezényelte azokat a csapatokat, amelyek leverték a 2010. december 19-i békés tüntetést, és a brutalitásban saját kezűleg is részt vett. Ezért 2011 februárjában kitüntetést és az érdemeit méltató levelet kapott Lukasenko elnöktől. 2011-ben az általa vezetett csapatok több olyan tiltakozást vertek le, amelyeket politikai aktivisták és békés polgárok tartottak Minszkben.

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

A Minszki Bíróság ügyésze, aki 2011-ben elutasította a Dmitrij Daskeviccsel és Eduard Lobovval, a Molodoj Front (Ifjúsági Front) aktivistáival szembeni ítélet elleni fellebbezést. A tárgyalás a büntetőeljárási törvénykönyv egyértelmű megsértését jelentette.

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Cím:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

BELARUS

Az igazságügyi miniszter tanácsadója. Az igazságügyi miniszter tanácsadójaként felelősség terheli Fehéroroszország Igazságügyi Minisztériuma és bírói kara abbéli szerepét és közreműködését illetően, hogy olyan törvények kerültek kidolgozásra, amelyek lehetővé tették a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomását, a bírók és ügyészek munkájának felügyeletét, nem kormányzati szervezetek és politikai pártok nyilvántartásba vételének megtagadását vagy visszavonását, olyan ügyvédek elítélését, akik politikai foglyok védelmét vállalták, valamint a biztonsági szolgálatok által a lakosság ellen elkövetett jogtalan cselekmények szándékos figyelmen kívül hagyását.

67.

Kadzin, Raman Viktaravich

Kadin, Roman Viktorovich

КАДЗIН, Раман Вiктаравiч

КАДИН, Роман Викторович

Születési idő: 1977.7.17.

Jelenlegi útlevelének száma: MP3260350

A motoros őrszolgálat fegyverellátási és műszaki ellátási részlegének parancsnoka.

2011 februárjában Lukasenko elnök díjjal jutalmazta és elismerő levélben méltatta, amiért aktívan részt vett a 2010. december 19-i tüntetések elfolytásában, és a parancsok végrehajtásában.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

(Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin

(Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН Александр Александрович

КАКУНІН Аляксандр, Аляксандровіч

Cím:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

A babrujszki IK-2 büntetőtábor parancsnoka. Felelősség terheli A. Szannyikov és A. Beljackij politikai foglyokkal szemben a babrujszki IK-2 büntetőtáborban alkalmazott embertelen bánásmódért. Felügyelete alatt ellenzéki aktivistákat kínoztak, megtagadták tőlük az ügyvédhez való jogot, és a büntetőtáborban magánzárkába helyezték őket. Kakunyin nyomás alá helyezte A. Beljackijt és A. Szannyikovot annak érdekében, hogy azok kegyelmi kérvényt írjanak alá.

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

A minszki területi és városi KGB vezetője és a minszki területi KGB korábbi vezetőhelyettese. Felelősség terheli a KGB által a minszki civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Születési idő: 1954.1.3.

Születési hely: Akulintsi (Akulinci), Mahiljovi terület

Személyazonosító igazolvány száma: 3030154A124PB9

Cím:

220114, Filimonova Str., 55/2, Minsk, Belarus

Szoros kapcsolatban áll Lukasenko elnökkel, akivel a 80-as és különösen a 90-es években együtt dolgozott.A Nemzeti Olimpiai Bizottság elnökhelyettese (a bizottság elnöke Alekszandr Lukasenko). A Kézilabda-szövetség elnöke, 2014-ben újraválasztották. A Parlament alsóházának volt elnöke. A 2006-os elcsalt elnökségi választás egyik legfontosabb szereplője.

80.

Kazheunikau Andrey Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Minszk város Oktyabrszkij kerülete vizsgálóbizottságának vezetője. A Vlagyimir Nyekljajev és Vitalij Rimasevszkij korábbi elnökjelöltek, Andrej Dmitrijev, a Nyekljajev kampánycsapatába tartozó Alekszandr Feduta és Szergej Voznyak, valamint Anasztazia Polozsanka – az Ifjúsági Front elnökhelyettese – ellen indított ügy korábbi ügyésze. Az általa előterjesztett vád egyértelműen politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. A vád alapja a 2010. december 19-i események helytelen besorolása volt, amit sem a bizonyítékok, sem a tanúvallomások nem támasztottak alá.

83.

Kharyton, Aliaksandr Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

Cím:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

BELARUS

Az igazságügyi minisztérium társadalmi szervezetekért, pártokért és nem kormányzati szervezetekért felelős főosztályának magas rangú tanácsadója. 2001 óta aktív szerepet játszik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elleni elnyomásban, ugyanis személyesen utasítja el az NGO-k és politikai pártok bejegyzését, ami sok esetben ezek megszűnéséhez vezet.

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

Cím:

Брестский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений

224005, г. Брест,

ул. К. Маркса, 19

A 2010. évi elnökválasztás során a Breszti terület regionális választási bizottságának az elnöke volt. A 2014. márciusi helyhatósági választások során a Breszti terület regionális választási bizottságának az elnöke volt. A rezsimpárti regionális szakszervezet vezetője. A regionális választási bizottság elnökeként felelős volt a nemzetközi választási normák megsértéséért a 2010. december 19-i elnökválasztás során, valamint felelősség terheli a Breszti területen 2014 márciusában lebonyolított helyhatósági választások során az eredmények meghamisításáért.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Cím:

Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Minszk város Szovjetszkij kerületi bíróságának vezetője, a minszki városi bíróság volt bírájaként ő engedélyezte Beljackij fellebbezésének elutasítását. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

Cím:

KGB Training Centre Бядули 2, 220034, Минск

Vezérőrnagy, a KGB képzési központjának kinevezett vezetője, a hrodnai területi KGB korábbi vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Hrodnai területen végzett tevékenységekért.

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Születési idő: 1949

Születési hely: Pekalin, Szmaljavicsi járás, Minszki terület

Cím:

Научно-исследовательский отдел Белорусского государственного университета культуры

Minszk

Az Állami Kulturális és Művészeti Egyetem tudományos kutatóintézetének vezetője (2014 szeptembere óta). Az elnöki hivatal információs és analitikai központjának korábbi igazgatóhelyettese, amely a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomást ösztönző és igazoló állami propaganda egyik fő forrása.

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Születési idő: 1959.7.25.

Születési hely: Ali-Bairamly, Azerbajdzsán

Személyazonosító igazolvány száma: 3250759A066PB3

Cím:

220030 Minsk, K. Marx st. 3

Tanácsadó a FÁK Végrehajtó Bizottságának a szervezett bűnözés, a terrorizmus és a kábítószerek elleni küzdelemmel, valamint a biztonság, illetve az új kihívások és fenyegetések területén folytatott együttműködéssel foglalkozó osztályán. Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. Korábban belügyminiszterként ő volt azoknak a belügyminisztériumi csapatoknak a parancsnoka, amelyek brutálisan leverték a 2010. december 19-i békés tüntetést, és e szerepére láthatóan büszke volt. 2012 januárjában a tartalékos haderőhöz nevezték ki.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Vezérőrnagy, a KGB képzési központjának volt vezetője, a KGB minszki területi és Minszk városi részlegének korábbi vezetője, a tartalékos haderőhöz kinevezve. A KGB személyzetének felkészítéséért és képzéséért felelős személyként felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért. Korábbi tisztségeiből kifolyólag felelősség terheli a Minszk városban és a Minszki területen a KGB által végzett ugyanilyen elnyomó tevékenységekért.

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Születési idő: 1947.8.31.,

Születési hely: Minsk (Minszk)

Cím:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

A rezsimpárti íróegyesület vezetőségének tagja. Felelős annak megszervezéséért és megvalósításáért, hogy az államilag ellenőrzött média meghamisított információkat terjeszt. Korábbi beosztásában – az információs miniszter helyetteseként – fontos szerepet játszott a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását elősegítő, támogató és jogosnak beállító állami propaganda terjesztésében. Az állami propagandagépezet a demokratikus ellenzék és a civil társadalom tagjait meghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és becsmérlően nyilatkozik róluk.

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Születési idő: 1951.1.18.

Nevinyany (Nyevinyany), Minszki terület (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

Személyazonosító igazolvány száma: 3180151H004PB2

Cím:

220010, г.Минск, ул.Советская, 11

Fehéroroszország központi választási bizottságának titkára.

2000 óta – mindenekelőtt 2004-ben, 2006-ban, 2008-ban, 2010-ben, 2012-ben és 2014-ben – központi szerepet játszik a szabálytalan választások és népszavazások során végrehajtott csalásokban.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Születési idő: 1947.5.14.

Cím:

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого 10а

A rezsimpárti Fehérorosz Újságíró Szövetség elnöke. A Miniszterek Tanácsa által megjelentetett újság, a „Respublika” főszerkesztője. Beosztásánál fogva az állami propaganda egyik legfőbb és legbefolyásosabb képviselője a nyomtatott sajtóban. Támogatja és indokoltnak állítja be a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását, tagjaikat meghamisított adatokat felhasználva következetesen kedvezőtlen színben tünteti fel, és róluk becsmérlően nyilatkozik – különösen igaz ez a 2010. évi elnökválasztás utáni időszakra.

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Cím:

Суд Первомайского района г. Минска

220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Minszk város Pervomajszkij kerületi bíróságának bírája. 2010–2011-ben pénz-, illetve börtönbüntetéseket szabott ki a civil társadalom békés tüntetésekben részt vevő alábbi képviselőire: a) 2011.7.14, Vitalij Sztruj, 10 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetés (35 000 BLR); b) 2011.7.4., Paval Salamickij, 10 nap börtönbüntetés; c) 2010.12.20., Tacjana Szikirickaja, 10 nap börtönbüntetés; d) 2010.12.20., Julija Drancsuk, 13 nap börtönbüntetés; e) 2010.12.20., Mikalaj Lapko, 12 nap börtönbüntetés; f) 2010.12.20., Vadzim Pramatorav, 12 nap börtönbüntetés.

Több alkalommal is börtönbüntetéseket, illetve súlyos pénzbírságokat szabott ki békés tüntetések résztvevőire, így felelősség terheli a fehérorosz civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért. 2012. július 24-én, még a szankciós listára való felvételét követően is „rosszhiszemű huliganizmus” vádjával pénzbüntetést szabott ki Andrej Molcsan ellenzéki aktivistára, akit két rendőr súlyosan megvert.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Születési idő: 1944.1.27., Karabani, Minszki terület

Tevékenyen részt vett a fehérorosz demokratikus rendszer aláásásában. Korábban az állami ellenőrző bizottság elnöke volt (2010. december 28-ig), és emiatt ő volt az egyik legfontosabb szereplője Alesz Beljackij – az egyik legismertebb emberjogi védő, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetője, az FIDH alelnöke – ügyének. A. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

118.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

(Lapatka, Aliaxandr Aliaxandravich)

Lopatko, Aleksandr Aleksandrovich

(Lopatko, Alexandr Alexandrovich)

ЛОПАТКО Александр Александрович

ЛАПАТКА Аляксандр Аляксандровіч

Cím:

Исправительная колония № 9

213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16

A horki IK-9 büntetőtábor parancsnoka. Felelősség terheli a D. Daskeviccsel szemben alkalmazott embertelen bánásmódért, a Daskeviccsel szemben elkövetett kínzásokat és a jogi képviselethez való jogának a megtagadását is beleértve. Lopatko kulcspozíciót töltött be abban a büntetőtáborban, ahol Daskevicset fogva tartották, és ahol a politikai foglyokkal (így Daskeviccsel) szemben pszichés nyomásgyakorlást alkalmaztak (alvásmegvonást és magánzárkát is ideértve).

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Születési idő: 1954.8.30.

Születési hely: Kopys (Kopisz), Vicebszki terület

Cím:

Резиденция Президента Республики Беларусь

г. Минск, ул.Кирова, д. 43

A Fehérorosz Köztársaság elnöke.

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Születési idő: 1975.11.28.

Cím:

Администрация президента Республики Беларусь

220016, Минск, Маркса 38

Az elnök tanácsadója nemzetbiztonsági kérdésekben. 2013 májusában apja a káliumkarbonát-kivitellel foglalkozó fehérorosz–orosz bizottság társfelügyelőjévé nevezte ki. Apja egyik legközelebbi munkatársaként kulcsfontosságú szerepet játszik a demokratikus ellenzék és a civil társadalom ellen végrehajtott elnyomó intézkedések meghozatalában. Az állami biztonsági tanács kulcsembereként felelős a demokratikus ellenzék és a civil társadalom ellen irányuló elnyomó intézkedések koordinálásáért, ideértve mindenekelőtta 2010. december 19-i tüntetés erőszakos leverését is.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Születési idő: 1971.8.12.

Személyazonosító igazolvány száma: 3120871A074PB7

Minszk város belügyminisztériuma különleges alakulatának parancsnoka.

Ő vezette azokat a csapatokat, amelyek leverték a 2010. december 19-i békés tüntetést, amiért 2011 februárjában kitüntetést és az érdemeit méltató levelet kapott Lukasenko elnöktől. 2011 júniusában az általa vezetett csapatok békés polgárok ellen alkalmaztak erőszakot Minszkben. A parancsnoksága alatt álló alakulat 2014. május 7-én külön elismerésben részesült a belügyminisztériumtól.

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Születési idő: 1958.8.5.

Hrodnai terület

Személyazonosító igazolvány száma: 3050858A060PB5

Cím:

Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs)

ул.Ленина, 19, Минск 220030

Külügyminiszter, az elnöki hivatal korábbi vezetője.

Az elnöki hivatal vezetőjeként, őt tartották a rezsim második legbefolyásosabb emberének, ezért felelős a 2008-as és 2010-es elcsalt választások megszervezéséért és azt követően a békés tüntetők elleni erőszakos fellépésért.

127.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB katonai kémelhárítási hivatalának vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

133.

Miklashevich, Piotr Piatrovich Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Születési idő: 1954.10.18.

Születési hely: Kosuta (Koszuta), Minszki terület

Cím:

ul. Gvardeiskaya, 16-17

Az alkotmánybíróság elnöke, korábbi főügyész. Aktívan részt vesz a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásában. Korábbi minőségében, 2004 és 2008 között ő volt az egyik legfontosabb szereplője a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elleni elnyomásnak. Az alkotmánybíróságba történt 2008-as kinevezése óta hűen hajtja végre a rezsim elnyomó politikáit, és hagyja jóvá az elnyomást célzó jogszabályokat, még akkor is, ha azok tartalmilag alkotmányellenesek.

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Cím:

Прокуратурa Гродненской области

г.Гродно, 230012, ул.Доватора, 2а

A Hrodnai terület ügyésze. Felelősség terheli a civil társadalommal szembeni, a 2010. decemberi választásokat követő erőszakos fellépésért.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

Cím:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2011. január 10-én Julian Miszjukevicset, az Ifjúsági Front aktivistáját 12 napos, 2011. január 21-én Uszevalad Sasarin politikai aktivistát 9 napos, 2011. január 31-én pedig Cimafej Atranscsankav civil társadalmi aktivistát ugyancsak 9 napos börtönbüntetésre ítélte.

Ezen túlmenően – a politikai foglyok melletti kiállás jegyében megrendezett akcióban való részvételükért – Mihail Mackevics emberjogivédőt 2010. december 27-én 10 napos, Valer Szjadov civil társadalmi aktivistát pedig 2011. január 20-án 12 napos börtönbüntetésre ítélte. Közvetlenül részt vett továbbá 2011-ben a civil társadalmi aktivistákkal szembeni bírósági fellépésben. 2011. július 4-én, illetve 7-én 10 napos börtönbüntetésre ítélte Anton Gliniszti, illetve Andrej Ignacsik aktivistát. Emellett közvetlenül részt vett 2012-ben a politikai aktivisták elleni bírósági fellépésben.

2012. február 22-én 10 napos börtönbüntetésre ítélte Pavel Vinogradov neves politikai aktivistát, akit ezenfelül 2012. április 10-én két évre preventív rendőri felügyelet alá is helyezett. 2012. március 23-án 5 napos börtönbüntetésre ítélte Mihasz Kosztka és Anasztaszja Sulejka politikai aktivistát, „A közösségi hálózatokon megvívott forradalom” elnevezésű kezdeményezés tagjait.

2012. április 21-én Anasztaszja Sulejka aktivistát újabb 10 napos börtönbüntetésre ítélte.

2012. május 24-én, 25-én és 26-án Uladzimir Jaromenak, Zmicer Kremenecki és Raman Vasziljev aktivistát – az „Ifjúsági Front” tagjait – 10, 10, illetve 12 napos börtönbüntetésre ítélte.

2012. június 22-én 15 napos börtönbüntetésre ítélte Paval Szverdlov újságírót, az „Euroradio” munkatársát. 2012. július 18-án 10 napos börtönbüntetésre ítélte Kacjarina Halickaja aktivistát. 2012. november 8–9-én Uladzimir Jaromenak és Raman Vasziljev aktivistát – az „Ifjúsági Front” tagjait – 15 napos börtönbüntetésre ítélte. 2013. május 7-én 12 napos börtönbüntetésre ítélte Alekszandr Jarasevics aktivistát. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának. 2014. augusztus 6-án Oleg Korol aktivistát bírósági eljárás nélkül 10 nap adminisztratív őrizetbe vételre ítélte, kijelentve: „Tudom, hogy beismeri a bűnösségét.”

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Születési idő: 1956.2.7.

Születési hely: Smolensk (Szmolenszk, Oroszország)

Nem tett lépéseket az 1999–2000-ben Fehéroroszországban eltűnt Jurij Zaharenko, Viktor Goncsar, Anatolij Kraszovszkij és Dmitrij Zavadszkij máig megoldatlan ügyének kivizsgálására. Korábban belügyminiszter és az elnök biztonsági szolgálatának vezetője volt. Egészségügyi okokból történő 2009. április 6-i nyugdíjba vonulásáig belügyminiszterként felelős volt a békés tüntetések leveréséért.

Az elnökség jóvoltából lakáshoz jutott a vezetők drozdi lakónegyedében Minszkben. Lukasenka elnök 2014 októberében az érdemrend III. fokozatával tüntette ki.

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Születési idő: 1962.3.5.

Születési hely: Slutsk (Szluck, Minszki terület)

Cím:

ul. Beruta, 15-62 (2 korp)

Személyazonosító igazolvány száma: 3050362A050PB2

Útlevélszám: MP2272582

A biztonsági szolgálat vezetője Jurij Csizs Triple elnevezésű holdingtársaságában, korábban a belügyminisztérium különleges egységének vezetője. A belső tömegoszlató csapatok parancsnokaként közvetlenül felelős békés tüntetések erőszakos leveréséért (mindenekelőtt 2004-ben és 2008-ban), és azokban közvetlenül is részt vett.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Személyazonosító igazolvány száma: 3130564A041PB9

Tevékenyen részt vesz Fehéroroszország civil társadalmának elnyomásában. A belügyminiszter korábbi első helyettesként (2012 decemberéig) felelősség terheli a civil társadalommal szembeni, a 2010. decemberi választásokat követő erőszakos fellépésért. A tartalékos haderő ezredese.

152.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Születési idő: 1963.10.1.

Születési hely: Zagorsk (Zagorszk)

(Sergijev Posad [Szergijev Poszad]/Oroszország)

Volt információs miniszter (2014 júniusában távozott hivatalából), korábban az elnöki hivatal vezetőhelyettese, az elnöki hivatal ideológiai igazgatóságának vezetője, valamint az elnöki hivatal elemző és információs központjának igazgatója volt.

Az állami propaganda és a rezsim ideológiai támogatásának egyik legfontosabb forrása és közvetítője. Előléptették miniszterré, és azóta élénk propagandistája és támogatója a rezsim által a demokratikus ellenzék és a civil társadalom ellen végrehajtott tetteknek.

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Születési idő: 1951.7.1.

Születési hely: Votnia (Botnya), Mahiljovi terület

Személyazonosító igazolvány száma: 3010751M102PB0

Lukasenka elnök volt tanácsadója (2015. május 18-tól), az elnöki hivatal vezetőjének első helyettese, korábbi oktatási miniszter.

Bezáratta az Európai Humanista Egyetemet, elrendelte az ellenzéki hallgatók erőszakos elnyomását, és erőszakkal kényszeríttette a hallgatókat arra,hogy a rezsimre szavazzanak. Aktív szerepet játszott a 2008-as, 2010-es és 2012-es elcsalt választások megszervezésében, valamint a 2008-as és 2010-es választásokat követő békés tüntetések résztvevői elleni erőszakos fellépésben. Nagyon közeli kapcsolatban áll Lukasenko elnökkel. Ő a vezetője a Bjelaja Rusznak, a rezsim fő ideológiai és politikai szervezetének.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Születési idő: 1955.5.4.

Születési hely: Minsk (Minszk)

Cím:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

A parlament alsóházának tagja, a nemzetbiztonsági állandó bizottság elnökhelyettese, a nemzetbiztonsági bizottság vezetőhelyettese. A KGB gazdasági biztonsággal foglalkozó hivatalának korábbi vezetője.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

163.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Születési idő: 1977

Cím:

220035 Minsk, ul. Saperov. 7

2012 januárjában a vizsgálóbizottság minszki részlegének vezetőhelyettesévé nevezték ki. A minszki Pervomajszkij Körzet ügyészeként részt vett Alesz Beljackij, az egyik legismertebb emberjogi védő, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetője, az FIDH alelnöke perének tárgyalásában. Az ügyész által a perben előterjesztett vád nyilvánvalóan politikai indíttatású volt, és egyértelműen sértette a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseit. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

Cím:

230023 Hrodna,

vul. Ozheshko, 1

A rezsimpárti szakszervezet hrodnai szervezetének vezetője. A 2010. évi elnökválasztás és a 2014. márciusi helyhatósági választások során a Hrodnai terület regionális választási bizottságának az elnöke volt. A regionális választási bizottság elnökeként felelős a nemzetközi választási normák megsértéséért a 2010. december 19-i elnökválasztás során, valamint felelősség terheli a Hrodnai területen 2014. márciusában lebonyolított helyhatósági választások során az eredmények meghamisításáért.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

Cím:

220034 Minsk, vul. Frunze, 19

A Biztonsági Tanács tagja, a vizsgálati bizottság vezetője és korábbi vezetőhelyettese, korábban a Homeli terület regionális bizottságának ügyésze. Felelősség terheli a civil társadalommal szembeni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

Cím:

Суд Заводского района г. Минска

220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minszk város Zavodszkij kerületi bíróságának elnöke (2014 óta), Minszk város Partizanszkij kerületi bíróságának korábbi elnökhelyettese, Minszk város Oktyabrszkij kerületi bíróságának korábbi bírája.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án Alesz Szobal, Makszim Hrisel és Kasztancin Csufisztav civil társadalmi aktivistát 10 napra, Szjarhej Kardimon civil társadalmi aktivistát pedig 15 napos börtönbüntetésre ítélte. 2011. július 7-én 13 napos börtönbüntetésre ítélte Artur Zavharonij aktivistát. 2012. október 12-én 5 napos börtönbüntetésre ítélte Aleh Korban és Uladzimir Szjarhejev aktivistát. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlott személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

Cím:

Исправительная колония № 17

213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская д. 8

Százados, a sklovi IK-17 büntetőtábor operatív egységének vezetője. A politikai foglyokra azzal gyakorolt nyomást,hogy megtagadta a levelezéshez való jogukat, és fenyegetésekkel igyekezett vallomásra kényszeríteni őket. Közvetlenül felelős a politikai foglyok és az ellenzéki aktivisták emberi jogainak megsértéséért, mivel kegyetlenül, embertelenül és megszégyenítően bánt velük, vagy ilyen büntetéseket szabott ki rájuk. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Születési idő: 1958.5.26.

Születési hely: Hrodnai terület

Cím:

Управлениe Делами Президента

ул. К.Маркса, 38

220016, г. Минск

Az elnöki hivatal irányítási osztályának vezetője. Felelős Jurij Zaharenko, Viktor Goncsar, Anatolij Kraszovszkij és Dmitrij Zavadszkij máig megoldatlan 1999-2000-i fehéroroszországi eltűnéséért. Fehéroroszország biztonsági tanácsának korábbi titkára. Jelenleg az elnök különleges tanácsadója.

174.

Shastakou, Iury Valerievich

(Shastakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

Cím:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда”, 27

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája és elnökhelyettese.

Közvetlenül részt vett a 2010. december 19-i békés tüntetés résztvevőivel szembeni bírósági fellépésben. 2010. december 20-án és 27-én 10 napos börtönbüntetésre ítélte Illja Vasziljevics, Nadzeja Csajuhova, Taccjana Radzeckaja, Szjarhej Kanapackij és Volha Damarad civil társadalmi aktivistát. 2011. december 20-án elítélte Szjarhej Kanapackij aktivistát a 2010. december 19-i tüntetés leveréséről való megemlékezésért. A tárgyalásokat a büntetőeljárási törvénykönyv rendelkezéseinek egyértelmű megsértésével vezette. Helyt adott a vádlottak személyéhez nem köthető bizonyítékok és tanúvallomások felhasználásának.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB kémelhárítási osztályának vezetője, a KGB kémelhárítási tanácsának korábbi vezető-helyettese. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

Cím:

Суд Железнодорожного района города Витебска

210001, г. Витебск, ул. Кирова,16

Vicebszk város Zseleznodorozsnyiji kerületi bíróságának bírája. Fellebbezési tárgyalásukon több tüntetőt is elítélt, annak ellenére, hogy az Elsőfokú Bíróság nem találta bűnösnek őket. Felelősség terheli a civil társadalom képviselőivel – többek között Szjarhej Kavalenka politikai aktivistával – szembeni politikai indíttatású közigazgatási és büntetőjogi szankciók végrehajtásáért.

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

Születési idő: 1952.4.15.

Születési hely: Slonim (Szlonyim), Hrodnai terület

Cím:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

A parlament alsóházának tagja, az állandó jogi bizottság vezetőhelyettese, a Mahiljovi terület korábbi ügyésze. Felelősség terheli a civil társadalommal szembeni erőszakos fellépésért a 2010. decemberi választásokat követően.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

Születési idő: 1963.1.14.

Születési hely: Stolitsa (Sztolica), Vicebszki terület

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB vezetőjének első helyettese, a mahiljovi területi KGB korábbi vezetője. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából a Mahiljovi területen és az országban másutt végzett tevékenységekért.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Születési idő: 1962.3.4.

Születési hely: Borisov (Boriszov), Minszki terület

Személyazonosító igazolvány száma: 3040362B062PB7

Útlevélszám: MP2249974 (a kibocsátás dátuma: 2007.3.30.)

Cím:

ул. Лобанка, 81, кв. 19, 220000, г. Минск

A Minszki terület kormányzóhelyettese (2015 januárja óta), Minszk város egészségügyi ellátással foglalkozó bizottságának volt elnöke és a minszki sürgősségi kórház korábbi fősebésze. Nem lépett fel Nyekljajev elnökjelölt elhurcolása ellen, akit súlyosan összevert állapotban szállítottak 2010. december 19-én a minszki sürgősségi kórházba, és együttműködött az ismeretlen elkövetőkkel azáltal, hogy nem értesítette a rendőrséget. A rendőrség értesítése elmulasztásának köszönhetően előléptették. Minszk város egészségügyi ellátással foglalkozó bizottságának elnökeként felelősség terhelte azért, hogy felügyelte a foglalkozás-egészségügyi intézmények használatát az emberi jogokat megsértő cselekmények során.

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанідавіч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Születési idő: 1972.8.16.

Születési hely: Hrodna

Cím:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.) 220004 Minsk

BELARUS

Igazságügyi miniszter, a központi választási bizottság tagja, korábban az igazságügyi minisztérium társadalmi szervezetekkel és politikai pártokkal foglalkozó részlegének vezetője. A központi választási bizottság tagjaként felelősség terheli a nemzetközi választási normáknak a választásokon 2007 óta sor kerülő megsértéséért. Az igazságügyi minisztériumban betöltött pozíciója és a bírói kar felett gyakorolt irányítás következtében aktív szerepet játszik a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásában azáltal, hogy megtagadja NGO-k és politikai pártok bejegyzését, ami sok esetben ezek megszűnéséhez vezet.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

A Független Államok Közössége terrorizmusellenes központjának vezetőhelyettese, a KGB vezetőjének a személyzeti ügyekért és a személyzet feladatainak szervezéséért felelős korábbi helyettese. Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Az alkotmányos rend védelmével és a terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó KGB-hivatal vezetője.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

Cím:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Alezredes, a KGB katonai kémelhárítási egységének korábbi operatív irányítója (jelenleg a fehérorosz vizsgálóbizottság sajtószolgálatának vezetője). Hamis bizonyítékok felhasználásával és fenyegetéssel kényszerített vallomásra ellenzéki aktivistákat a KGB minszki fogvatartási központjában a választásokat követő 2010. december 19-i minszki tiltakozó tüntetés leverése után. Közvetlenül felelős volt a kegyetlen, embertelen és megszégyenítő bánásmódért és büntetésekért, valamint a tisztességes tárgyaláshoz való jog megtagadásáért. Tetteivel közvetlenül megsértette Fehéroroszországnak az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

202.

Trutka, Iury Igorevich

(Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Cím:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Ul. Sikorskogo 1

213800 Bobruisk

A babrujszki IK-2 büntetőtábor parancsnokhelyettese. Felelősség terheli A. Szannyikov és A. Beljackij politikai foglyokkal szemben a babrujszki IK-2 büntetőtáborban alkalmazott embertelen és kegyetlen bánásmódért. Felügyelete alatt ellenzéki aktivistákat kínoztak, megtagadták a jogi képviselethez való jogukat, és a büntetőtáborban magánzárkába helyezték őket. Trutko nyomás alá helyezte A. Beljackijt és A. Szannyikovot annak érdekében, hogy kegyelmi kérvényt írjanak alá.

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB gazdasági bűncselekményekért és korrupcióellenes küzdelemért felelős vezetőhelyettese.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

207.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

Cím:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str. 220004 Minsk)

BELARUS

Igazságügyminiszter-helyettes, a gazdasági kérdésekkel kapcsolatos jogalkotási és szabályozási aktusokat kidolgozó intézmények jogi támogatásának felelőse.

Felelősség terheli a fehérorosz Igazságügyi Minisztérium és a bírói kar szerepéért és fellépéséért, amelyek a lakosság elnyomásának fő eszközei, mégpedig olyan módón, hogy biztosítják egy olyan állami propaganda terjesztését a bírói karban, amely a bírói kar tagjainak körében előidézője és egyben igazolója a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomására tett intézkedéseknek, továbbá azáltal, hogy lehetővé teszik, hogy az említett szervek megtagadják nem kormányzati szervezetek és politikai pártok nyilvántartásba vételét vagy nyilvántartásba vételük visszavonását.

209.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Születési idő: 1971,

Penza (Oroszország)

A Fehérorosz Köztársaság Biztonsági Tanácsának vezetőhelyettese (2014 óta).

Az elnök biztonsági szolgálatának korábbi vezetője.

Felügyelete alatt az irányítása alá tartozó szolgálat több tagja részt vett a politikai aktivisták kihallgatásában a 2010. december 19-i tüntetést követően.

210.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Születési idő: 1964.6.19.

Breszti terület

Cím:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

A KGB vezetője, a vizsgálóbizottság korábbi vezetője, korábban az elnöki hivatal műveleti és elemzési központjának táv- és hírközlésért felelős vezetője, beleértve a különböző kommunikációs csatornák – így az internet – megfigyelését, szűrését, ellenőrzését és korlátozását. A KGB vezetőjeként felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért.

216.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEГEPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

A KGB kémelhárításért felelős korábbi első vezetőhelyettese. 2013. április 1-jén nyugdíjba vonult, és azóta a tartalékos haderőnél szolgál.

Felelősség terheli a KGB által a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomása céljából végzett tevékenységekért. Kezdeményezője volt a politikai okból elítélt Alesz Beljackij – az egyik legismertebb emberjogi védő, a Vjaszna fehéroroszországi emberjogi szervezet vezetője, az FIDH alelnöke – ellen indított pernek. A. Beljackij tevékenyen védelmezte és segítette azokat, akik szenvedő alanyai voltak a 2010. december 19-i választásokat követő elnyomásnak, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzékkel szembeni kemény rendőrségi intézkedéseknek.


30.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/96


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1950 RENDELETE

(2015. október 26.)

az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által a VI övezetben, és az Vb övezet uniós és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, vékonybajszú tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/104 tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2015. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2015-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2015. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 26-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

João AGUIAR MACHADO

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács 2015. január 19-i (EU) 2015/104 rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2015. évre történő meghatározásáról, a 43/2014/EU rendelet módosításáról és a 779/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 22., 2015.1.28., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

52/TQ104

Tagállam

Írország

Állomány

WHG/56-14.

Faj

Vékonybajszú tőkehal (Merlangus merlangus)

Övezet

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

A tilalom bevezetésének napja

2015.10.1.


30.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/98


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1951 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. október 28.)

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikke b) pontjára,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról és az 1216/2009/EK, valamint a 614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a baromfihús- és a tojáságazatra, valamint a tojásalbuminra vonatkozó kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásának részletes szabályait, és megállapította az érintett termékekre alkalmazandó irányadó árakat.

(2)

A baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló adatok rendszeresen végrehajtott ellenőrzéséből az derül ki, hogy az irányadó árakat bizonyos termékek behozatalának vonatkozásában a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevételével módosítani kell.

(3)

Az 1484/95/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt előírni, hogy e rendelet a kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 28-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 150., 2014.5.20., 1. o.

(3)  A Bizottság 1995. június 28-i 1484/95/EK rendelete a baromfihús- és tojáságazatra, valamint a tojásalbuminra vonatkozó kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtására és a kiegészítő importvám megállapítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint a 163/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 1995.6.29., 47. o.).


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikkben említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Származási hely (1)

0207 12 10

Tisztított és bontott, 70 %-os csirke, fagyasztva

126,2

0

AR

0207 12 90

Tisztított és bontott, 65 %-os csirke, fagyasztva

143,7

155,8

0

0

AR

BR

0207 14 10

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok darabolva, csont nélkül, fagyasztva

283,7

208,1

358,9

274,3

5

28

0

8

AR

BR

CL

TH

0207 14 60

Csirkecomb, fagyasztva

133,9

3

BR

0207 27 10

Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva

344,3

295,5

0

0

BR

CL

0408 91 80

Tojás, héj nélkül, szárítva

422,6

0

AR

1602 32 11

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból készült termékek főzés nélkül

229,9

17

BR


(1)  A Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott országnómenklatúra szerint. A »ZZ« kód jelentése: »egyéb származási hely«.”


30.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/100


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1952 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. október 29.)

az 511/2010/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó, legalább 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzal behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Kínai Népköztársaságból származó, legalább 97 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 4,0 mm-t meghaladó, de legfeljebb 11,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzal behozatalára történő kiterjesztéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

1.   AZ ELJÁRÁS

1.1.   A meglévő intézkedések

(1)

A Tanács az 1225/2009/EK rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) 5. cikke alapján 2010 júniusában az 511/2010/EU végrehajtási rendelettel (2) (a továbbiakban: hatályban lévő intézkedések) 64,3 % mértékű végleges dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: Kína) származó, legalább 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzal behozatalára (a továbbiakban: eredeti vizsgálat).

(2)

2012 januárjában a Tanács az alaprendelet 13. cikke szerinti, a kijátszás feltárására indított vizsgálatot követően a 14/2012/EU végrehajtási rendelettel (3) (a továbbiakban: az első kijátszás elleni vizsgálat) kiterjesztette a hatályban lévő intézkedéseket a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett ugyanezen termék behozatalára.

(3)

A Tanács 2013 szeptemberében az alaprendelet 13. cikke szerinti, a kijátszás feltárására indított második vizsgálatot követően a 871/2013/EU végrehajtási rendelettel (4) (a továbbiakban: a második kijátszás elleni vizsgálat) kiterjesztette a hatályban lévő intézkedéseket a Kínából származó, legalább 97, azonban nem több mint 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzal behozatalára.

1.2.   Kérelem

(4)

A Bizottsághoz 2015. január 26-án az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének alapján kérelmet nyújtottak be, amelyben kérték a hatályban lévő intézkedések esetleges kijátszásának kivizsgálását, valamint a Kínából származó, legalább 97 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 4,0 mm-t meghaladó, de legfeljebb 11,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzal behozatala nyilvántartásba vételének elrendelését.

(5)

A kérelmet egy uniós molibdénhuzal-gyártó, a Plansee SE (a továbbiakban: kérelmező) nyújtotta be.

1.3.   Az eljárás megindítása

(6)

A tagállamok tájékoztatását követően megállapítást nyert, hogy az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének alapján elegendő meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre a vizsgálat megindításához, ezért a Bizottság úgy határozott, hogy kivizsgálja a hatályban lévő intézkedések esetleges kijátszását, valamint elrendeli a Kínából származó, legalább 97 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 4,0 mm-t meghaladó, de legfeljebb 11,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzal behozatalának nyilvántartásba vételét.

(7)

A vizsgálat megindítása a 2015. március 10-i (EU) 2015/395 bizottsági végrehajtási rendelettel (5) (a továbbiakban: a vizsgálatot megindító rendelet) történt.

1.4.   Vizsgálat

(8)

A Bizottság hivatalosan értesítette Kína hatóságait és exportáló gyártóit, az érintett ismert uniós importőröket és az uniós gazdasági ágazatot a vizsgálat megindításáról.

(9)

A Bizottság elküldte a mentesség iránti kérelem nyomtatványait a kínai exportáló gyártóknak és az ismert uniós importőröknek.

(10)

Az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy írásban ismertessék álláspontjukat és a vizsgálatot megindító rendeletben megállapított határidőn belül meghallgatást kérjenek. Minden felet tájékoztattak arról, hogy az együttműködés hiánya az alaprendelet 18. cikkének alkalmazását vonhatja maga után, valamint azt, hogy a vizsgálat megállapításait a rendelkezésre álló tényekre alapozzák.

(11)

Egy kínai exportáló gyártó és a vele kapcsolatban álló uniós importőr töltötte ki és küldte meg a Bizottságnak a mentesség iránti kérelem nyomtatványát és kapott lehetőséget meghallgatásra.

(12)

Két importőr töltötte ki és küldte meg a Bizottságnak a mentesség iránti kérelem nyomtatványát. Csak egyikük importált kis mennyiségben molibdénhuzalt a vizsgálati időszak során (lásd a (15) preambulumbekezdést).

(13)

Egy kereskedő nyújtotta be a nyomtatványt és kapott lehetőséget meghallgatásra.

(14)

A Bizottság a következő vállalatok telephelyein tett ellenőrző látogatásokat:

a)

kínai exportáló gyártó:

Luoyang Hi-tech Metals Co., Ltd, West Lichun Road, Jianxi District, Luoyang, Kína

b)

vele kapcsolatban álló uniós importőr:

CM Chemiemetall GmbH, Niels-Bohr-Str. 5, 06749 Bitterfeld, Németország

c)

uniós gyártó:

Plansee SE, Metallwerk Plansee Strasse 71, 6600 Reutte, Ausztria

1.5.   Vizsgálati időszak és referencia-időszak

(15)

A vizsgálati időszak a 2010. január 1-jétől2014. december 31-ig tartó időszakot foglalta magában. A vizsgálati időszakra vonatkozóan adatokat gyűjtöttek többek között a kereskedelem szerkezetét érintő, az intézkedések elrendelését, és azok először 2012-ben Malajziára (lásd a (2) preambulumbekezdést), majd másodszor 2013-ban egy kis mértékben módosított termék behozatalára (lásd a (3) preambulumbekezdést) való kiterjesztését követően, valamint az olyan gyakorlat, eljárás vagy munka megléte miatt bekövetkezett állítólagos változás vizsgálatára, melynek a vám kivetésén kívül semmilyen más megfelelő magyarázata vagy gazdasági indoka nincs.

(16)

Részletesebb adatokat gyűjtöttek a 2014. január 1-jétől2014. december 31-ig tartó referencia-időszakra vonatkozóan annak érdekében, hogy megállapítsák, a behozatal aláássa-e a hatályban lévő intézkedések javító hatását az árak és/vagy mennyiségek tekintetében, valamint hogy fennáll-e dömping.

2.   A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

2.1.   Általános szempontok

(17)

Az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdésével összhangban a lehetséges kijátszás megállapítása érdekében egymást követően megvizsgálták, hogy:

megváltozott-e a kereskedelem szerkezete Kína, Malajzia és az Unió között;

ez a változás olyan gyakorlat, eljárás vagy munka eredményeként állt-e elő, amelynek a vám kivetésén kívül semmilyen más megfelelő magyarázata vagy gazdasági indoka nem volt;

volt-e bizonyíték a kárra vagy arra, hogy a vám javító hatásait aláásták a vizsgált termék árai és/vagy mennyiségei;

és volt-e bizonyíték a dömpingre a korábban megállapított rendes érték vonatkozásában, szükség esetén az alaprendelet 2. cikkének rendelkezéseivel összhangban.

2.2.   Az érintett termék és a vizsgált termék

(18)

Az esetleges kijátszás által érintett termék az (1) preambulumbekezdésben leírt, a hatályban lévő intézkedések tárgyát képező termék. A termék az ex 8102 96 00 KN-kód alá tartozik. Mintahogyan az az eredeti vizsgálat során megállapítást nyert, az érintett terméket főként a gépjárműiparban használják az erős igénybevételnek kitett motoralkatrészek, például dugattyúgyűrűk, szinkrongyűrűk vagy erőátviteli alkatrészek kopásállóságát fokozó fémbevonat termikus szórással történő elkészítésére.

(19)

A vizsgált termék a vizsgálatot megindító rendelet 1. cikkében meghatározott termék, azaz i. a jelenleg az ex 8102 96 00 KN-kód (TARIC-kód: 8102960020) alá tartozó, legalább 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 4,0 mm-t meghaladó, de legfeljebb 11,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzal, valamint ii. a jelenleg az ex 8102 96 00 KN-kód (TARIC-kód: 8102960040) alá tartozó, legalább 97, azonban nem több mint 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 4,0 mm-t meghaladó, de legfeljebb 11,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzal. A vizsgált termék Kínából származik, és legalább 97 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 4,0 mm-t meghaladó, de legfeljebb 11,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzalként is történik rá hivatkozás.

2.3.   Az együttműködés mértéke

(20)

Csak egyetlen kínai exportáló gyártó, a Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd vállalat (a továbbiakban: LHTM) és a vele kapcsolatban álló uniós importőr, a Chemiemetall (a továbbiakban: CM) jelentkezett és kért mentességet a hatályban lévő intézkedések lehetséges kiterjesztése alól. Mind az LHTM, mind a CM teljes körűen együttműködött a vizsgálat során. A kettejük által végzett behozatal volumene a referencia-időszakon belül az Unióba irányuló kínai behozatal mintegy 55 %-át tette ki.

(21)

Az Unióba irányuló teljes kínai behozatal mintegy 40 %-a nem együttműködő gyártóktól származik. Kiemelendő, hogy a második kijátszás elleni vizsgálat során együttműködő, azonban a hatályban lévő intézkedések alól nem mentesülő kínai exportáló gyártók nem működtek együtt.

2.4.   A kereskedelem szerkezetének megváltozása

(22)

A lenti táblázat a második kijátszás elleni vizsgálatból, a kérelemből, a Comextből, az alaprendelet 14. cikkének (6) bekezdésével összhangban gyűjtött adatbázisból, valamint a LHTM-től származó információkat összegezi.

(23)

Minthogy a vizsgálat során csak egyetlen exportáló gyártó működött együtt, az érzékeny adatokra vonatkozó számadatokat titoktartási céllal indexálni kellett, vagy értéktartományok között kellett megadni.

(24)

A bejelentett, szóráshoz használt teljes molibdénhuzal-mennyiség magában foglalja:

az érintett termék behozatalát,

a második kijátszás elleni vizsgálat során azonosított, az intézkedéseket kijátszó behozatalt,

a vizsgált termék behozatalát.

Behozatal az Unióba (tonnában)

2010

2011

2012

2013

Referencia-időszak = 2014

Szóráshoz használt molibdénhuzal összbehozatala (tonnában, indexálva)

100

463

365

273

362

Szóráshoz használt molibdénhuzal összbehozatala (%-ban)

100

100

100

100

100

A hatályban lévő intézkedések által érintett termék

8

0

0

1

5

A második kijátszás elleni vizsgálat során azonosított, az intézkedéseket kijátszó behozatal

92

100

99

1

0

Vizsgált termék

0

0

1

99

95

ebből az LHTM vizsgált terméke

0

0

1

36

55

ebből a nem együttműködő kínai exportáló gyártók vizsgált terméke

0

0

0

63

40

(25)

A második kijátszás elleni vizsgálat megállapításai szerint az érintett termék behozatala 2010-től kezdődően szinte teljesen abbamaradt az eredeti vizsgálatot követően hozott ideiglenes intézkedések (6) eredményeként. A behozatal majdhogynem megszűnt 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban, és a 2014-es referencia-időszakban csak a teljes behozatal mintegy 5 %-át tette ki. Helyére a második kijátszás elleni vizsgálatban azonosított, az intézkedéseket kijátszó behozatal lépett a 2010–2012-es években. A második kijátszás elleni vizsgálat megindításától és a behozatal ahhoz kapcsolódó, 2012 decemberében induló nyilvántartásba vételétől (7) kezdődően ez az intézkedéseket kijátszó behozatal szinte teljesen megszűnt 2013-ban és a referencia-időszakban.

(26)

Ugyanakkor a vizsgált terméknek – az előző években nem létező vagy jelentéktelen mértékű – behozatala jelentősen megugrott 2013-ban és a referencia-időszakban. Az olasz vámhatóságok 2013 októberében (a vizsgálati időszakban) kötelező érvényű tarifális felvilágosítást (KTF) adtak ki a 4,1 mm és 4,2 mm átmérővel rendelkező, kis (0,22 % és 0,28 % közötti) mennyiségben hozzáadott lantánt és legalább 97, azonban nem több mint 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó molibdénhuzal besorolására. Ezt követően a német vámhatóságok 2014 januárjában KTF-et adtak ki a legalább 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó, körülbelül 4,1 mm átmérővel rendelkező molibdénhuzal besorolására. Ezek a KTF-ek megerősítik, hogy létrejött a vizsgált termék, azaz a tisztább vagy kevésbé tiszta, 4,0 mm és 11,0 mm közötti átmérővel rendelkező molibdénhuzal különböző változata. A vizsgált termék behozatala tette ki a szóráshoz használt molibdénhuzal Kínából érkező behozatalának szinte egészét 2013-ban (mintegy 99 %) és a referencia-időszakban (körülbelül 95 %).

(27)

A vizsgált termék korábban nem létező vagy jelentéktelen mértékű behozatalának 2013-tól kezdődő hangsúlyos megjelenése, egyértelműen felváltva az intézkedéseket kijátszó, a második kijátszás elleni vizsgálat tárgyát képező behozatalt, valamint az érintett termék ezzel párhuzamos eltűnése a vizsgálati időszakban az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdése értelmében a kereskedelem szerkezetének jelentős megváltozását jelenti.

2.5.   Az intézkedések kijátszására irányuló gyakorlatok megléte

(28)

A Bizottság elemezte az együttműködő exportáló gyártó és a vele kapcsolatban álló importőr tevékenységeit. Az együttműködő exportáló gyártó nem az érintett terméket, hanem a legalább 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 4,0 mm-t meghaladó, de legfeljebb 11,0 mm átmérővel (keresztmetszettel) rendelkező molibdénhuzalt exportálja. Ezt a kivitelt a vele kapcsolatban álló németországi vállalat számára teljesíti. Erre a kivitelre jelenleg nem vonatkoznak a hatályban lévő dömpingellenes vámok.

(29)

Ezt követően a kapcsolatban álló importőr a behozott molibdénhuzalt 4,0 mm alatti átmérőjűre továbbhúzza, és ez a művelet a terméket tulajdonképpen pontosan a hatályban lévő intézkedések tárgyát képező érintett termékké alakítja át. A kapcsolatban álló importőr a terméket uniós végső vevők számára értékesíti, elsősorban a gépjárműiparban. A továbbhúzást a kapcsolatban álló importőr az együttműködő exportáló gyártótól vásárolt berendezéssel végzi. A vizsgálat alapjában véve megállapította, hogy a továbbhúzási műveletet egyszerűen áthelyezték Kínából Németországba.

(30)

A kapcsolatban álló importőr a továbbhúzást 2012 végén/2013 elején kezdte, azaz akkor, amikor megjelent a vizsgált termék behozatala (lásd a (24) és a (26) preambulumbekezdést). Az említett műveletre vonatkozó beruházáshoz vezető piaci tanulmányt annak a csoportnak a tulajdonosa rendelte meg, amelyhez az együttműködő exportáló gyártó és a vele kapcsolatban álló importőr is tartozik, méghozzá 2010-ben, az eredeti vizsgálat szerinti ideiglenes intézkedések bevezetését követően.

(31)

A vizsgálat nem talált semmilyen eltérést a vizsgált termék és az érintett termék gyártási folyamata között azon az egyetlen tényen kívül, hogy a gyártás utolsó szakasza – amely abból áll, hogy a huzalt 4,0 mm alatti átmérőjűre továbbhúzzák – az érintett termék esetében Kínában, míg a vizsgált termék esetében Németországban történik.

(32)

A vizsgálat arra is rámutatott, hogy a vizsgált terméket az uniós felhasználók az eredeti formájában nem tudnák szórt bevonáshoz használni, mivel az átmérője túl nagy ahhoz, hogy illeszkedjen a meglévő szóróberendezésbe. A terméket kizárólag azt követően lehet felhasználni, hogy kisebb átmérőjűre továbbhúzzák, azaz átalakítják az érintett termékké annak érdekében, hogy illeszkedjen a szóróberendezésbe és ezáltal rendeltetésszerűen (fémbevonat szórására) használható legyen (lásd a (18) preambulumbekezdést).

(33)

Továbbá az érintett termék és a vizsgált termék előállítási költsége meglehetősen hasonló. Ugyanakkor a továbbhúzás drágább (majdnem kétszer olyan drága), ha azt Németországban végzik Kína helyett. Ezzel szemben a németországi továbbhúzás költségei a hatályban lévő intézkedések durván 15 %–20 %-át teszik ki. Ennélfogva gazdaságosabb Németországban továbbhúzást végezni, mint kifizetni a vámot. Tekintettel arra, hogy a végtermék ugyanaz, ez a gyakorlat a vám kikerülésének minősül.

(34)

A LHTM és a CM közös meghallgatása során a két vállalat elsősorban azt állította, hogy a vizsgált termék behozatalára irányuló jelenlegi tevékenység alapvető szakasza annak az üzleti modellnek, amelyet a molibdénhuzal versenyképes áron történő szállításának lehetővé tétele érdekében alakítottak ki. Említést tettek arról is, hogy egy, a gyártási kapacitás fejlesztését célzó beruházási tervet a jelenlegi vizsgálat lezárultáig felfüggesztettek, ami állítólag komoly hatással lehet üzleti modelljükre.

(35)

Az exportáló gyártó és a vele kapcsolatban álló importőr a vizsgált termék behozatala majd az érintett termékké való továbbhúzása – és így a hatályban lévő intézkedések kikerülése – kapcsán gazdasági indokként az hozta fel, hogy a továbbhúzási művelet révén új munkahelyek jöttek létre az Unióban; az alacsony költségű termékek a felhasználói ágazat számára lehetővé teszik a hatékonyság növelését és a tevékenység fenntartását az Unióban; a Plansee uniós gyártó a nagy piaci részesedésének köszönhetően túl erőteljes pozíciót tölt be az uniós piacon, így a továbbhúzási művelet hozzájárulhat a Plansee erőfölényének csökkentéséhez.

(36)

A hatályban lévő dömpingellenes vámnak a vizsgált termék behozatalával, majd érintett termékké való továbbhúzásával történő kikerülésén kívüli valódi indokot egyik fent vázolt érv sem jelent.

(37)

Ami a foglalkoztatást illeti, a vizsgálat rámutatott, hogy a továbbhúzás a gyártási folyamat utolsó szakasza és alapvetően automatizált. A munkások ezzel kapcsolatos feladatkörét a huzaltekercs cseréje, a továbbhúzási folyamat felügyelete és a huzal feltekercselése képezi. Így korlátozott munkateherről van szó. A továbbhúzási művelettel kapcsolatban létrejött uniós munkahelyek száma mindenképpen túl alacsony ahhoz, hogy megfelelően kezelje az uniós piacon tapasztalható munkahelyhiányt. Ezzel szemben még ha a munkahelyteremtést a továbbhúzás Unióba történő áthelyezésének célzott eredményeként is fel lehetne fogni, arra nem lehet gazdasági indokként tekinteni, hiszen megvalósulása a hatályban lévő intézkedések kikerülése révén történik. Az érvet ezért elutasították.

(38)

A felhasználóknak az Unióban továbbhúzott, olcsóbb huzal használatához fűződő érdekeivel és az uniós piaci versennyel kapcsolatos érveket illetően emlékeztetni kell arra, hogy a jelenlegi vizsgálat lefolytatására az alaprendelet 13. cikkével összhangban kerül sor. A kijátszás elleni vizsgálat célja az, hogy megfelelő védelmet biztosítson a hatályban lévő intézkedések számára, amelyek bevezetésére azt követően került sor, hogy az eredeti vizsgálat során kellően mérlegelték a különböző érdekeket, így az importőrökét és a felhasználókét is. Ennélfogva a jelenlegi kijátszás elleni vizsgálat hatálya nem terjed ki az ilyen jellegű szempontok újbóli vizsgálatára. Ugyanakkor ezek az érvek nem jelenthetnek megfelelő magyarázatot vagy érvényes gazdasági indokot a gyakorlatra. Valójában az magyarázza a molibdénhuzal németországi továbbhúzását követő olcsóbb értékesítését a felhasználók számára, hogy a vizsgált termék behozatalát nem terheli a dömpingellenes vám (lásd a (36) preambulumbekezdést). Az érveket ezért elutasították.

(39)

Ezek alapján megállapítható, hogy a hatályban lévő intézkedések bevezetésén kívül semmilyen más megfelelő magyarázata és gazdasági indoka nem volt a vizsgált termék behozatalának és az ezt követő, Unión belüli továbbhúzásának. A továbbhúzási műveletnek a kapcsolatban álló importőr általi megtervezése és gyakorlatba történő átültetése kifejezetten a dömpingellenes vám kivetésének következményeként valósult meg.

(40)

Emellett a második kijátszás elleni vizsgálat arra is rámutatott, hogy a legalább 97, azonban nem több mint 99,95 tömegszázalék molibdént és hozzáadott lantánt és más kémiai elemet tartalmazó, 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm átmérővel rendelkező molibdénhuzal (a továbbiakban: adalékolt molibdénhuzal) helyettesíthető a tisztább, több mint 99,95 % molibdént tartalmazó és ugyanolyan átmérőjű molibdénhuzallal, mivel nincs lényeges fizikai eltérés közöttük, továbbá felhasználásuk és alkalmazásuk (szórt bevonás) is megegyezik (8).

(41)

Ahogy az a (26) preambulumbekezdésben is szerepel, a vizsgálat arra is rámutatott, hogy az olasz vámhatóságok 2013 októberében (a vizsgálati időszakban) kötelező érvényű tarifális felvilágosítást (KTF) adtak ki a 4,1 mm és 4,2 mm átmérővel rendelkező, kis (0,22 % és 0,28 % közötti) mennyiségben hozzáadott lantánt és legalább 97, azonban nem több mint 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó molibdénhuzal besorolására. Ez a KTF megerősíti, hogy létrejött a 4,0 mm és 11,0 mm közötti átmérővel rendelkező adalékolt molibdénhuzal.

(42)

Ahogy az a (32) preambulumbekezdésben is szerepel, a szóróberendezés csak az 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm átmérővel rendelkező (adalékolt vagy tisztább) molibdénhuzallal működik. Ebből az következik, hogy a 4,0 mm és 11,0 mm közötti átmérővel rendelkező adalékolt molibdénhuzal legalább 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 4,0 mm és 11,0 mm közötti átmérővel rendelkező molibdénhuzalként csak akkor használható, ha azt 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm átmérőjűre továbbhúzzák.

(43)

A többi – 2014-ben a vizsgált termék teljes behozatalának több mint 40 %-át képviselő – exportáló gyártó egyike sem jelentkezett és működött együtt. Erre tekintettel és az alaprendelet 18. cikkének (1) bekezdésével összhangban a többi exportáló gyártó tevékenységére vonatkozó megállapítások a rendelkezésre álló tényeken alapulnak. Az e téren rendelkezésre álló tények a következők: i. nem volt jele annak, hogy a 4,0 mm és 11,0 mm közötti átmérővel rendelkező adalékolt molibdénhuzal bármilyen olyan konkrét céllal, felhasználásra vagy alkalmazásra jött volna létre, amely eltérne a 4,0 mm-t meghaladó, de legfeljebb 11,0 mm átmérővel rendelkező, legalább 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó molibdénhuzalétól; ii. épp ellenkezőleg: a második kijátszás elleni vizsgálat megállapításai (lásd a (40) preambulumbekezdést) és a jelenlegi vizsgálat megállapításai (lásd a (42) preambulumbekezdést) szerint megállapítást nyert, hogy a 4,0 mm és 11,0 mm közötti átmérővel rendelkező, adalékolt molibdénhuzal csak azt követően használható szórt bevonáshoz, ha azt 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm átmérőjűre továbbhúzzák; iii. az együttműködő exportáló gyártónál és a vele kapcsolatban álló importőrnél végzett vizsgálat megerősíti azt, hogy a vizsgált termék továbbhúzása szükséges az érintett termék előállításához; iv. az a tény, hogy az együttműködő importőr által végzett, a hatályban lévő intézkedések durván 15 %–20 %-át kitevő (lásd a (33) preambulumbekezdést) továbbhúzását bármely, a megfelelő berendezéssel rendelkező uniós vállalkozás elvégezheti.

(44)

Következésképpen a fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a Kínából származó, legalább 97 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 4,0 mm-t meghaladó, de legfeljebb 11,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező, a kereskedelemben nem forgalmazott molibdénhuzal behozatalának, és az ezt követő, Unión belüli továbbhúzásának a hatályban lévő intézkedések kikerülésén kívül nincs semmilyen más megfelelő magyarázata és gazdasági indoka.

(45)

Az együttműködő exportáló gyártóval kapcsolatos megállapítások és a nem együttműködő exportáló gyártókra vonatkozóan rendelkezésre álló tények alapján megállapítást nyert, hogy a vizsgált termék Kínából történő összes behozatala esetében fennáll az intézkedéseknek az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdése értelmében vett, országszintű kijátszása. Az intézkedések megállapított kijátszása magában foglalja – az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdésének eleget téve – egyfelől az érintett termék olyan, kis mértékű módosítását, amelynek következtében a termék – azaz a vizsgált termék – olyan vámkódok alá tartozik, amelyek rendszerint nem tartoznak az intézkedések hatálya alá, amennyiben a módosítás nem változtatja meg a termék alapvető tulajdonságait, másfelől a vizsgált terméknek az érintett termékké való, Unióban történő továbbhúzásának szükségességét.

2.6.   A vám javító hatásának aláásása a hasonló termék árai és/vagy mennyiségei tekintetében

(46)

Ahogy az a (26) preambulumbekezdésben is szerepel, a vizsgált termék behozatala mennyiségi szempontból jelentős mértékű növekedést mutatott és a szóráshoz használt molibdénhuzal Kínából érkező behozatalának szinte egészét tette ki 2013-ban és a referencia-időszakban.

(47)

A vizsgált terméknek a továbbhúzás többletköltségeivel megfelelően kiigazított exportárát összevetették az eredeti vizsgálatban megállapított, a kár megszüntetéséhez szükséges szinttel.

(48)

Az együttműködő exportáló gyártó esetében az exportárat a vizsgálat során ellenőrzött információk alapján határozták meg. A nem együttműködő exportáló gyártók esetében az exportárat az Eurostat adatai alapján állapították meg, az együttműködő exportáló gyártó által végzett kivitel levonása után. A továbbhúzás gyártási költségeit fedező különbözet az együttműködő kapcsolatban álló importőrtől származó, ellenőrzött információkon alapul.

(49)

A kár megszüntetéséhez szükséges szint és az együttműködő exportáló gyártó, valamint a nem együttműködő exportáló gyártók által alkalmazott, a fentiek szerint meghatározott exportár összevetése jelentős áralákínálást mutat.

(50)

Emiatt a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a hatályban lévő intézkedések javító hatásai a mennyiség és az ár tekintetében nem tudnak teljes mértékben érvényesülni.

2.7.   Bizonyíték a dömping fennállására a hasonló termék korábban megállapított rendes értéke vonatkozásában

(51)

Az alaprendelet 13. cikkének (1) bekezdésével összhangban és annak megállapítása érdekében, hogy a vizsgált termékre alkalmazott exportárakat dömpingelték-e, a (47) és (48) preambulumbekezdésben ismertetett módon meghatározták az együttműködő exportáló gyártó és a nem együttműködő exportáló gyártók által alkalmazott exportárakat és azokat összevetették az eredeti vizsgálat során megállapított rendes értékkel.

(52)

A rendes értéknek az exportárral történő összevetése azt mutatja, hogy a referencia-időszakban mind az együttműködő, mind a nem együttműködő exportáló gyártók dömpingelt árakon hozták be a vizsgált terméket az Unióba.

3.   INTÉZKEDÉSEK

(53)

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a Kínából származó molibdénhuzalok behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámot a Kínából származó, legalább 97 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 4,0 mm-t meghaladó, de legfeljebb 11,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzal behozatala révén kijátsszák.

(54)

Az alaprendelet 13. cikke (1) bekezdésének első mondatával összhangban a Kínából származó érintett termékre vonatkozó, meglévő dömpingellenes intézkedéseket ezért ki kell terjeszteni a Kínából származó, legalább 97 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 4,0 mm-t meghaladó, de legfeljebb 11,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzal behozatalára.

(55)

Az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése és 14. cikkének (5) bekezdése értelmében – melyek előírják, hogy a kiterjesztett intézkedést alkalmazni kell a vizsgálatot megindító rendeletben előírtak szerint nyilvántartásba vett, Unióba érkező behozatalra – a dömpingellenes vámot be kell szedni a Kínából származó, legalább 97 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 4,0 mm-t meghaladó, de legfeljebb 11,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzal Unióba irányuló behozatalára.

4.   MENTESSÉG IRÁNTI KÉRELMEK

(56)

Az együttműködő kínai exportáló gyártó és a vele kapcsolatban álló importőr az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban mentességet kért a lehetséges kiterjesztett intézkedések alól, és benyújtotta a mentességi kérelem nyomtatványát.

(57)

A (39) preambulumbekezdésben foglaltak szerint megállapítható, hogy az exportáló gyártó és a vele kapcsolatban álló importőr részt vett az intézkedések kijátszására irányuló gyakorlatban. Ezért az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdése alapján nem lehet mentességet biztosítani e vállalatok számára.

5.   NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

(58)

Valamennyi érintett fél tájékoztatást kapott azokról a lényeges tényekről és szempontokról, amelyek a fenti következtetésekhez vezettek, és felkérték őket észrevételeik megtételére. Senki nem nyújtott be észrevételt.

(59)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az alaprendelet 15. cikkének (1) bekezdése értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A Bizottság az 511/2010/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó, legalább 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzal behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámot kiterjeszti a Kínai Népköztársaságból származó, jelenleg az ex 8102 96 00 KN-kód (TARIC-kód: 8102960020 és 8102960040) alá tartozó, legalább 97 tömegszázalék molibdént tartalmazó, 4,0 mm-t meghaladó, de legfeljebb 11,0 mm legnagyobb átmérővel rendelkező molibdénhuzal behozatalára.

(2)   Az (EU) 2015/395 végrehajtási rendelet 2. cikkének, valamint az 1225/2009/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének megfelelően nyilvántartásba vett, Unióba irányuló behozatal után be kell szedni az e cikk (1) bekezdésével kiterjesztett vámot.

(3)   Eltérő rendelkezés hiányában a vámokra vonatkozó hatályos rendelkezések alkalmazandók.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk által kiterjesztett vám alóli mentesség iránti kérelmeket az Európai Unió valamelyik hivatalos nyelvén, a mentességet kérő vállalat képviseletére felhatalmazott személy aláírásával, írásban kell benyújtani. A kérelmet a következő címre kell küldeni:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

(2)   Az 1225/2009/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerint a Bizottság határozatával engedélyezheti az e rendelet 1. cikke által kiterjesztett vám alóli mentességet azon vállalatok behozatala tekintetében, amelyek nem játsszák ki az 511/2010/EU végrehajtási rendelettel elrendelt dömpingellenes intézkedéseket.

3. cikk

A vámhatóságok utasítást kapnak arra, hogy szüntessék meg a behozatalnak az (EU) 2015/395 rendelet 2. cikkének megfelelően elrendelt nyilvántartásba vételét.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  A Tanács 2010. június 14-i 511/2010/EU végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes molibdénhuzalok behozatalára alkalmazandó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 150., 2010.6.16., 17. o.).

(3)  A Tanács 2012. január 9-i 14/2012/EU végrehajtási rendelete az 511/2010/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes molibdénhuzalok behozatalára elrendelt végleges dömpingellenes vámnak a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes molibdénhuzalok behozatalára való kiterjesztéséről, valamint a Svájcban feladott behozatalokra vonatkozó vizsgálat megszüntetéséről (HL L 8., 2012.1.12., 22. o.).

(4)  A Tanács 2013. szeptember 2-i 871/2013/EU végrehajtási rendelete az 511/2010/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó, legalább 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó, valamint 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm-es maximális keresztmetszetű molibdénhuzal behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Kínai Népköztársaságból származó, legalább 97 tömegszázalék molibdént tartalmazó, valamint 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm-es maximális keresztmetszetű molibdénhuzal behozatalára történő kiterjesztéséről (HL L 243., 2013.9.12., 2. o.).

(5)  A Bizottság 2015. március 10-i (EU) 2015/395 végrehajtási rendelete az 511/2010/EU tanácsi végrehajtási rendelet által a Kínai Népköztársaságból származó egyes molibdénhuzalok behozatalára elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek egyes, enyhén módosított molibdénhuzalok behozatala révén történő esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba vételének elrendeléséről (HL L 66., 2015.3.11., 4. o.).

(6)  A Bizottság 2009. december 17-i 1247/2009/EU rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes molibdénhuzalok behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről (HL L 336., 2009.12.18., 16. o.).

(7)  A Bizottság 2012. december 19-i 1236/2012/EU rendelete az 511/2010/EU tanácsi végrehajtási rendelet által a Kínai Népköztársaságból származó egyes molibdénhuzalok behozatalára elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek a Kínai Népköztársaságból származó egyes, enyhén módosított, legalább 97, azonban nem több mint 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó molibdénhuzalok behozatala révén történő esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba vételének elrendeléséről (HL L 350., 2012.12.20., 51. o.).

(8)  A Tanács 2013. szeptember 2-i 871/2013/EU végrehajtási rendelete az 511/2010/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó, legalább 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó, valamint 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm-es maximális keresztmetszetű molibdénhuzal behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Kínai Népköztársaságból származó, legalább 97 tömegszázalék molibdént tartalmazó, valamint 1,35 mm-t meghaladó, de legfeljebb 4,0 mm-es maximális keresztmetszetű molibdénhuzal behozatalára történő kiterjesztéséről (HL L 243., 2013.9.12., 2. o.), (36) preambulumbekezdés.


30.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/109


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1953 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. október 29.)

a Kínai Népköztársaságból, Japánból, a Koreai Köztársaságból, az Oroszországi Föderációból és az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes szilícium-elektromos acélból készült szemcseorientált síkhengerelt termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (a továbbiakban: az alaprendelet) (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

A.   ELJÁRÁS

1.   Ideiglenes intézkedések

(1)

2015. május 13-án az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az (EU) 2015/763 rendelettel (2) (a továbbiakban: az ideiglenes rendelet) ideiglenes dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: Kína), Japánból, a Koreai Köztársaságból (a továbbiakban: Korea), az Oroszországi Föderációból (a továbbiakban: Oroszország) és az Amerikai Egyesült Államokból (a továbbiakban: USA) (a továbbiakban együttesen: az érintett országok) származó egyes szilícium-elektromos acélból készült szemcseorientált síkhengerelt termékek (a továbbiakban: GOES) Európai Unióba történő behozatalára vonatkozóan.

(2)

Az eljárás 2014. augusztus 14-én indult azt követően, hogy 2014. június 30-án az Európai Acélszövetség (a továbbiakban: Eurofer vagy a panaszos) panaszt nyújtott be az Unió teljes GOES-termelésének több mint 25 %-át képviselő gyártók nevében.

(3)

Az ideiglenes rendelet (15) preambulumbekezdésében foglaltak szerint a dömping és a kár vizsgálata a 2013. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakra irányult (a továbbiakban: a vizsgálati időszak). A kár felmérése szempontjából lényeges tendenciák vizsgálata a 2011. január 1. és a vizsgálati időszak vége közötti időszakra (a továbbiakban: a figyelembe vett időszak) terjedt ki.

2.   Az eljárás további menete

(4)

Azon lényeges tények és szempontok nyilvánosságra hozatalát követően, amelyek alapján az ideiglenes dömpingellenes vámot kivetették (a továbbiakban: az ideiglenes nyilvánosságra hozatal), számos érdekelt fél nyújtott be írásos észrevételt az ideiglenes megállapításokkal kapcsolatban. A felek kérésre lehetőséget kaptak a meghallgatásra. A kereskedelmi ügyekben eljáró meghallgató tisztviselő a JFE Steel Corporation és a Nippon Steel & Sumitoma Metal Corporation japán exportáló gyártókkal meghallgatást tartott.

(5)

Az ideiglenes rendelet (27), (224) és (239) preambulumbekezdésében foglaltak szerint a Bizottság tovább folytatta a végleges megállapításaihoz szükségesnek ítélt információk gyűjtését és ellenőrzését. Az ideiglenes intézkedések kivetését követően újabb öt ellenőrző látogatást tett a következő európai uniós felhasználók telephelyein:

Siemens Aktiengesellschaft, München, Németország,

ABB AB, Brüsszel, Belgium,

SGB-Smit Group, Regensburg, Németország,

Končar – Distribution and Special Transformers, Inc., Zágráb, Horvátország,

Schneider Electric S.A., Metz, Franciaország.

(6)

Emellett három ellenőrző látogatást tett a következő uniós gyártók telephelyein:

ThyssenKrupp Electrical Steel UGO SAS, Isbergues, Franciaország,

ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, Németország,

Tata Steel UK Limited (Orb Electrical Steels), Newport, Egyesült Királyság.

(7)

A Bizottság valamennyi felet tájékoztatta azokról a lényeges tényekről és szempontokról, amelyek alapján a végleges dömpingellenes intézkedéseket el kívánta rendelni. A felek lehetőséget kaptak arra, hogy e tájékoztatást követően adott határidőn belül ismertethessék észrevételeiket. A kereskedelmi ügyekben eljáró meghallgató tisztviselő egy felhasználói szövetséggel meghallgatást tartott.

(8)

A Bizottság mérlegelte az érdekelt felek szóban és írásban benyújtott észrevételeit, és megállapításait indokolt esetben ezeknek megfelelően módosította.

B.   ÉRINTETT TERMÉK ÉS HASONLÓ TERMÉK

(9)

Az ideiglenes rendelet (16) preambulumbekezdésében foglaltak szerint az érintett termék a Kínából, Japánból, Koreából, Oroszországból és az USA-ból származó, jelenleg az ex 7225 11 00 és ex 7226 11 00 KN-kód alá besorolt, 0,16 mm-nél vastagabb, szilícium-elektromos acélból készült szemcseorientált síkhengerelt termékek (a továbbiakban: érintett termék).

(10)

Néhány érdekelt fél azzal érvelt, hogy az ideiglenes rendelet (16) preambulumbekezdésében meghatározott érintett termék, illetve a hasonló termék – ellentétben az ideiglenes rendelet (22) preambulumbekezdésben foglaltakkal – nem hasonlóak, mivel nem egyeznek fizikai és kémiai jellemzőik, továbbá e kettőt nem ugyanarra a célra használják. Három exportáló gyártó, egy felhasználói szövetség és két egyedi felhasználó azt állította, hogy az érintett termék nagy permeabilitású és/vagy finomított doménű típusait ki kell zárni a vizsgálat hatóköréből, mivel ezeket a típusokat az Unióban vagy nem kellő mennyiségben, vagy egyáltalán nem állítják elő. Az exportáló gyártók egyike szerint ezek az érintett termék azon típusai, amelyek maximális vasvesztesége 1,88 T értéket meghaladó mágneses polarizáció mellett legfeljebb 0,90 W/kg. Egy másik exportáló gyártó a legfeljebb 0,95 W/kg maximális vasveszteségű típusok kizárását kérte, mivel ezek versenyszempontból csekély átfedést mutatnak az uniós ipar által kínált termékekkel. Egy másik exportáló gyártó azzal érvelt, hogy az érintett terméknek a legfeljebb 1,7T/50 Hz és legalább 1,88 T permeabilitás (indukció) mellett legfeljebb 0,90 W/kg maximális vasveszteségű típusait, valamint a legfeljebb 1,7T/50 Hz és legalább 1,91 T permeabilitás (indukció) mellett legfeljebb 1,05 W/kg maximális vasveszteségű típusait kell kizárni. Egy felhasználó továbbá azzal érvelt, hogy az érintett terméknek a 1,7T/50 Hz mellett legfeljebb 0,80 W/kg maximális vasveszteségű típusait, valamint a legalább 1,9 T B800 tényezőjű, alacsony zajkibocsátású típusait kell kizárni. Egyesek azzal is érveltek, hogy a legalacsonyabb vasveszteséggel rendelkező terméktípusok tulajdonságai és felhasználási céljai jelentősen eltérnek, ezért azokat nem ugyanazok a vevők vásárolják, és azok nem állnak versenyben az érintett termék egyéb típusaival. Egy másik felhasználó továbbá azzal érvelt, hogy két különálló eljárásban kell elemezni a kárt, az ok-okozati összefüggést és az uniós érdekeket. Végezetül egy másik felhasználó az ideiglenes intézkedések visszavonását, illetve ha ez nem lehetséges, legalább a nagy permeabilitású (azaz legfeljebb 0,90 W/kg maximális vasveszteségű) típusoknak a termék köréből való kizárását kérte.

(11)

Ezt a kérelmet a végleges nyilvánosságra hozatalt követően több érdekelt fél megismételte. Egy felhasználó azzal érvelt, hogy az a tény, hogy a Bizottság a GOES három különböző kategóriája tekintetében külön-külön minimális importárat állapított meg, azt bizonyítja, hogy a különböző kategóriákat különállóként kell kezelni, tehát a kizárás indokolt.

(12)

A Bizottság úgy ítélte meg, hogy az érintett termék – függetlenül a vasveszteségtől és a zajszinttől, valamint attól, hogy hagyományos vagy nagy permeabilitású termékről van-e szó –, a mágneses mező vezetését lehetővé tevő, szemcseorientált struktúrájú síkhengerelt ötvözött acéltermék. A szemcseorientáltság már leszűkíti az acél technikai és fizikai jellemzőit egy rendkívül nagy szemcseszerkezettel rendelkező egyedi termékre. Ennek megfelelően a termékmeghatározás jól meghatározott terméket eredményez. Megállapítást nyert továbbá, hogy az érintett termék valamennyi típusa közös kémiai jellemzőkkel bír, és fő felhasználásuk is azonos: a transzformátorgyártás. Emellett az érintett termék különböző típusai bizonyos mértékig helyettesíthetők egymással.

(13)

Azon érvet illetően, amely szerint a kizárás az érintett termék egyes típusainak az uniós gyártók általi csekély mértékű előállítása miatt indokolt, először is emlékeztetni kell arra, hogy az alaprendeletben semmi nem írja elő, hogy az uniós iparnak az érintett termék valamennyi típusát kereskedelmi mennyiségben kell előállítania. Az uniós ipar ráadásul a vizsgálati időszakban több nagy permeabilitású terméktípust gyártott. A (131) preambulumbekezdésben foglaltak szerint az ellenőrzés azt is kimutatta, hogy az uniós gyártók olyan beruházásokat eszközölnek az érintett termék nagy permeabilitású típusainak előállításába, amely lehetővé teszi számukra, hogy a jövőben növeljék a nagy permeabilitású GOES termelését. Továbbá a (12) preambulumbekezdésben foglaltak szerint a vizsgált termék körének meghatározására a GOES technikai jellemzői irányadók. A kért kizárás csökkenthetné a különösen nagy permeabilitású típusokra vonatkozó, további károkat okozó dömpinggel szembeni védelem szintjét, és így rontaná az uniós ipar jelenlegi termelési mutatóját. Ilyen körülmények között az a tény, hogy az uniós ipar nem gyártja a nagy permeabilitású GOES egyes terméktípusait, nem elegendő ok azoknak a termékkörből való kizárására.

(14)

Tekintettel arra az állításra, amely szerint a GOES három különböző kategóriára való elkülönítése (lásd a (11) preambulumbekezdésben) indokolná a kizárást, a Bizottság emlékeztet arra, hogy a vizsgálat a (9) preambulumbekezdésben meghatározott érintett termékre vonatkozik, ezért a Bizottság a kárt, az ok-okozati összefüggést és az uniós érdekeket egyetlen átfogó vizsgálatban végezte el. Az a tény, hogy a Bizottság elismerte a különböző terméktípusok között fennálló minőségbeli különbségeket, és ezeket a minőségbeli különbségeket az uniós érdekekre vonatkozó vizsgálat keretében figyelembe vette az intézkedések formájáról szóló határozatában (lásd a (172) preambulumbekezdésben), nem indokolhatja az intézkedések körének módosítását.