ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 283

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. október 29.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1939 végrehajtási rendelete (2015. október 9.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Latvijas lielie pelēkie zirņi [OEM])

1

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1940 rendelete (2015. október 28.) az 1881/2006/EK rendeletnek az anyarozs-szkleróciumok egyes feldolgozatlan gabonafélékben való felső határértéke, valamint a nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról ( 1 )

3

 

 

A Bizottság (EU) 2015/1941 végrehajtási rendelete (2015. október 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2015/1942 határozata (2015. október 26.) a Kereskedelmi Világszervezet Általános Tanácsában az Egyesült Államoknak az AGOA-program meghosszabbítására irányuló WTO-mentesség iránti kérelmével kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspont meghatározásáról

9

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1943 végrehajtási határozata (2015. október 27.) a 2014/909/EU végrehajtási határozatnak a kis kaptárbogár elleni védelmi intézkedések olaszországi alkalmazásának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 7330. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

11

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1944 végrehajtási határozata (2015. október 28.) az Atlanti-óceán északkeleti részének nyugati vizein folytatott nyílt tengeri halászatra vonatkozó egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról szóló 2012/807/EU végrehajtási határozat módosításáról

13

 

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 303/14/COL sz. határozata (2014. július 15.) egyes közös repülésbiztonsági szabályoktól való eltérésnek az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. melléklete 66n. pontjában hivatkozott jogi aktus (a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló módosított, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 14. cikkének (6) bekezdése alapján Norvégia számára történő engedélyezéséről [2015/1945]

18

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 545/14/COL sz. határozata (2014. december 8.) egyes közös repülésbiztonsági szabályoktól való eltérésnek az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. melléklete 66n. pontjában hivatkozott jogi aktus (a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló módosított, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 14. cikkének (6) bekezdése alapján Izland számára történő engedélyezéséről, és a 2014. szeptember 14-i 362/14/COL sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről [2015/1946]

22

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

29.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1939 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. október 9.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Latvijas lielie pelēkie zirņi [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) Lettország kérelmét a „Latvijas lielie pelēkie zirņi” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a „Latvijas lielie pelēkie zirņi” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Latvijas lielie pelēkie zirņi” (OEM) elnevezés bejegyzésre kerül.

Az első albekezdésben említett elnevezés egy, a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) XI. mellékletének 1.6. osztályába – Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva – tartozó terméket azonosít.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 9-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 189., 2015.6.6., 11. o.

(3)  A Bizottság 2014. június 13-i 668/2014/EU végrehajtási rendelete a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).


29.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1940 RENDELETE

(2015. október 28.)

az 1881/2006/EK rendeletnek az anyarozs-szkleróciumok egyes feldolgozatlan gabonafélékben való felső határértéke, valamint a nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1881/2006/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeit.

(2)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagok tudományos testülete (CONTAM) szakvéleményt (3) fogadott el az élelmiszerekben és takarmányokban előforduló anyarozs-alkaloidokról. A CONTAM egy 1 μg/testtömeg kg mértékű csoportos akut referenciadózist, valamint egy 0,6 μg/testtömeg kg mértékű csoportos tolerálható napi bevitelt állapított meg.

(3)

Az anyarozs-alkaloidok gabonafélékben való jelenléte bizonyos mértékben összefüggésben áll az anyarozs-szkleróciumok gabonafélékben való jelenlétével. Kapcsolatuk nem abszolút érvényű, mivel anyarozs-alkaloidok a gabonafélékről leváló anyarozs-szkleróciumok porában is jelen lehetnek. Ezért fontossági sorrendben első lépésben az anyarozs-szkleróciumokra kell felső határértéket megállapítani, miközben további adatokat kell gyűjteni az anyarozs-alkaloidok gabonafélékben és gabonatermékekben való jelenlétére vonatkozóan. Ugyanakkor tény, hogy az anyarozs-szkleróciumokra megállapított felső határérték betartása nem feltétlenül garantálja az élelmiszerbiztonságot az anyarozs-alkaloidok jelenlétére nézve. Ezért az illetékes hatóságok a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 14. cikkének (8) bekezdésével összhangban intézkedéseket hozhatnak az élelmiszer forgalomba hozatalának korlátozására vagy az ilyen élelmiszer piacról való kivonására, amennyiben az élelmiszer az anyarozs-alkaloid-tartalma miatt az anyarozs-szkleróciumokra megállapított felső határérték ellenére sem bizonyul biztonságosnak.

(4)

Pontosítani kell továbbá, hogy az anyarozs-szkleróciumokra megállapított felső határértékeknek a forgalmazás mely szakaszára kell vonatkozniuk, mivel a tisztítást és válogatást követően csökkenhet az anyarozs-szkleróciumok jelenléte. Ennek megfelelően a gabonafélékben jelenlévő anyarozs-szkleróciumokra megállapított felső határértékeknek a forgalmazás azon szakaszára kell vonatkozniuk, mint egyéb mikotoxinok esetében.

(5)

Az 1881/2006/EK rendelet alkalmazásából nyert tapasztalat azt mutatja, hogy egyértelműsíteni kell az „első szintű feldolgozás” fogalmát, különösen az integrált termelési és feldolgozási rendszerek, valamint a hántolás tekintetében.

(6)

Annak érdekében, hogy megállapítható legyen az anyarozs-alkaloidok és az anyarozs-szkleróciumok jelenléte közötti összefüggés, fontos adatokat gyűjteni az anyarozs-alkaloidok gabonafélékben és gabonatermékekben való jelenlétére. Az anyarozs-alkaloidokra vonatkozó megállapítások benyújtására 2016. szeptember 30-ig van mód, így biztosítva, hogy az anyarozs-alkaloidokra megfelelő és elérhető, egyben az emberi egészség nagyfokú védelmét biztosító felső határértékek kerüljenek megállapításra.

(7)

Az ochratoxin-A-szennyezettség csökkentése érdekében továbbra is fontos a megelőző intézkedések alkalmazása, ugyanakkor az intézkedésekhez kapcsolódó megállapításokról, eredményekről, illetve az azok alkalmazásában elért előrehaladásról nem szükséges évente jelentést benyújtani. Az 1881/2006/EK rendelet 9. cikkében foglalt nyomonkövetési és jelentéstételi előírásokat frissíteni kell.

(8)

Az 1881/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1881/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

(1)   A tagállamok nyomon követik az esetleg magas nitráttartalmú zöldségek, különösen a leveles zöldségek nitrátszintjét, és rendszeresen tájékoztatják az EFSA-t az ellenőrzések eredményeiről.

(2)   A tagállamok összefoglaló jelleggel tájékoztatják a Bizottságot az aflatoxinokkal kapcsolatban a 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) szerint végzett vizsgálatokkal kapcsolatos megállapításokról, az előfordulásra vonatkozó egyedi adatokat pedig megküldik az EFSA-nak.

(3)   A tagállamok és az érdekelt szakmai szervezetek évente tájékoztatják a Bizottságot a végzett vizsgálatok eredményeiről, beleértve a dezoxinivalenol, a zearalenon, a fumonizin B1 és B2, valamint a T-2 és HT-2 toxin általi szennyeződés megelőzésére hozott intézkedések alkalmazásában történt előrehaladást. A Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátja e vizsgálatok eredményeit. A vonatkozó előfordulási adatokat az EFSA-nak kell benyújtani.

(4)   A tagállamok és az érdekelt szakmai szervezetek számára erős ajánlásként fogalmazódik meg az anyarozs-alkaloidok gabonafélékben és gabonatermékekben való jelenlétének nyomon követése.

A tagállamok és az érdekelt szakmai szervezetek számára szintén erős ajánlásként fogalmazódik meg, hogy az anyarozs-alkaloidokra vonatkozó megállapításokat legkésőbb 2016. szeptember 30-ig továbbítsák az EFSA-hoz. Ezen megállapítások között szerepelhetnek előfordulásra vonatkozó adatok, valamint konkrét információk az anyarozs-szkleróciumok jelenléte és az egyes anyarozs-alkaloidok szintje közötti összefüggésről.

A Bizottság a megállapításokat hozzáférhetővé teszi a tagállamok számára.

(5)   A tagállamok és az érdekelt szakmai szervezetek által az (1)–(4) bekezdésekben foglaltakon kívüli egyéb szennyező anyagok előfordulására vonatkozóan gyűjtött adatokat az EFSA-hoz kell megküldeni.

(6)   Az előfordulására vonatkozó adatokat az EFSA adatbenyújtási formátuma szerint kell benyújtani az EFSA-hoz, az élelmiszer- és takarmányügyi szabvány mintaleírására vonatkozó EFSA-iránymutatásoknak (6), valamint az EFSA konkrét szennyező anyagokra megállapított további egyedi jelentéstételi követelményeinek megfelelően. Az érdekelt szakmai szervezetek által benyújtott előfordulási adatokat az EFSA-hoz kell megküldeni, adott esetben az EFSA egyszerűsített adatbenyújtási formátumát használva.

(5)  A Bizottság 2014. augusztus 13-i 884/2014/EK rendelete az egyes harmadik országokból behozott bizonyos takarmányokra és élelmiszerekre az aflatoxinokkal való fertőződés kockázata miatt vonatkozó egyedi feltételek megállapításáról és az 1152/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 242., 2014.8.14., 4. o.)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm”"

2.

A melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 37., 1993.2.13., 1. o.

(2)  A Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).

(3)  Az EFSA-nak az élelmiszerláncba bekerülő szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testülete (CONTAM); Tudományos szakvélemény az élelmiszerekben és takarmányokban előforduló anyarozs-alkaloidokról. EFSA Journal 2012; 10(7):2798. [158 o.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. Online elérhető a következő címen: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 1881/2006/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2. szakasz a következő, 2.9. ponttal egészül ki:

„2.9

Anyarozs-szkleróciumok és anyarozs-alkaloidok

 

2.9.1.

Anyarozs-szkleróciumok

 

2.9.1.1.

Feldolgozatlan gabonafélék (18), a kukorica és a rizs kivételével

0,5 g/kg (1)

2.9.2.

Anyarozs-alkaloidok (2)

 

2.9.2.1.

Feldolgozatlan gabonafélék (18), a kukorica és a rizs kivételével

 (3)

2.9.2.2.

Malomipari gabonatermékek, a kukoricából és rizsből származó malomipari termékek kivételével

 (3)

2.9.2.3.

Kenyér (beleértve a kisméretű pékárut is), cukrászsütemény, keksz, gabonaszelet és tésztafélék

 (3)

2.9.2.4.

Csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt gabonaalapú élelmiszerek

 (3)

2.

A 18. lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

„(18)

A felső határérték az első szintű feldolgozás céljából forgalomba hozott feldolgozatlan gabonafélékre vonatkozik.

»Első szintű feldolgozás« alatt bármely fizikai kezelés vagy hőkezelés értendő, kivéve a szemek vagy azok felületének a szárítása. A tisztítás, többek között a hántolás, a válogatás, valamint a szárítás nem számít első szintű feldolgozásnak, amennyiben a tisztítást és válogatást követően az egész szem épen marad.

Hántolás alatt a gabonafélék erőteljes kefélése és/vagy koptatása értendő.

Amennyiben a hántolást úgy végzik, hogy anyarozs-szkleróciumok is jelen vannak, a gabonaféléket a hántolást megelőzően egy első tisztításnak kell alávetni. A szelelő használatával végzett hántolást az őrlést megelőzően a magvak szín szerinti szétválogatása követi.

Integrált termelési és feldolgozási rendszerek alatt olyan rendszereket kell érteni, ahol a beérkező gabonatételek tisztítása, válogatása és feldolgozása ugyanazon létesítményben történik. Ilyen integrált termelési és feldolgozási rendszerek esetében a felső határérték a feldolgozatlan gabonafélék tisztítás és válogatás utáni, de a feldolgozás első szakaszát megelőző állapotára vonatozik.

Az élelmiszer-ipari vállalkozóknak a HACCP-rendszerükbe ezen kritikus szabályozási ponton egy hatékony nyomonkövetési eljárást kell beépíteniük, ezáltal biztosítva az előírásoknak való megfelelést.”


(1)  A mintavételt a 401/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 70., 2006.3.9., 12. o.) I. mellékletének B. pontja szerint kell elvégezni.

Az elemzést mikroszkópos vizsgálattal kell végezni.

(2)  A következő 12 anyarozs-alkaloid összesen: ergokrisztin/ergokrisztinin; ergotamin/ergotaminin; ergokriptin/ergokriptinin; ergometrin/ergometrinin; ergozin/ergozinin; ergokornin/ergokorninin.

(3)  Az élelmiszerkategóriára megfelelő és elérhető, egyben az emberi egészség nagy fokú védelmét biztosító felső határértékeket kell megállapítani 2017. július 1-jéig.”


29.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1941 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. október 28.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 28-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

44,1

MA

94,4

MK

57,3

TR

107,9

ZZ

75,9

0707 00 05

AL

50,7

TR

112,1

ZZ

81,4

0709 93 10

MA

124,7

TR

146,0

ZZ

135,4

0805 50 10

AR

130,2

TR

108,6

UY

83,2

ZA

133,8

ZZ

114,0

0806 10 10

BR

281,6

EG

210,3

LB

234,5

MK

68,5

PE

75,0

TR

176,1

ZZ

174,3

0808 10 80

AL

23,1

AR

137,9

CL

106,3

NZ

139,1

ZA

147,2

ZZ

110,7

0808 30 90

TR

135,5

ZZ

135,5


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

29.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/9


A TANÁCS (EU) 2015/1942 HATÁROZATA

(2015. október 26.)

a Kereskedelmi Világszervezet Általános Tanácsában az Egyesült Államoknak az AGOA-program meghosszabbítására irányuló WTO-mentesség iránti kérelmével kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspont meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakeshi Egyezmény (a továbbiakban: WTO-egyezmény) IX. cikke (3) és (4) bekezdése megállapítja a WTO-egyezmény 1A. vagy 1B. vagy 1C. mellékletében és azok mellékleteiben szereplő többoldalú kereskedelmi megállapodások alóli mentességek megadásának eljárásait.

(2)

Az Egyesült Államok 2009. május 27-én mentességet kapott az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (a továbbiakban: 1994. évi GATT-egyezmény) I. cikkének (1) bekezdése és XIII. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségek alól a 2015. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

(3)

A WTO-egyezmény IX. cikkének (3) bekezdése alapján az Egyesült Államok kérelmet nyújtott be az 1994. évi GATT-egyezmény I. cikkének (1) bekezdése és XIII. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségek alóli mentesség 2025. szeptember 30-ig történő, ahhoz szükséges mértékben való biztosítása érdekében, hogy az Egyesült Államok továbbra is vámmentes elbánást nyújthasson a kedvezményezett szubszaharai-afrikai országokból származó, az afrikai növekedésről és lehetőségekről szóló törvényben (AGOA) meghatározott támogatható termékekre vonatkozóan.

(4)

Az Egyesült Államok WTO-mentesség iránti kérelmének való helytadás nem lenne kedvezőtlen hatással sem az Európai Unió gazdaságára, sem a mentesség kedvezményezettjeivel fennálló kereskedelmi kapcsolatokra. Az Unió emellett általában támogatja a szegénység enyhítésére, a stabilitás elősegítésére és a fenntartható gazdasági fejlődés előmozdítására irányuló intézkedéseket a kedvezményezett országokban.

(5)

Helyénvaló ezért meghatározni a WTO Általános Tanácsában az Unió által képviselendő álláspontot az Egyesült Államok mentesség iránti kérelmének támogatása céljából,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Kereskedelmi Világszervezet Általános Tanácsában az Európai Unió által képviselendő álláspont az, hogy az Unió támogatja az Egyesült Államoknak az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény I. cikkének (1) bekezdése és XIII. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségei alóli mentességének 2025. szeptember 30-ig történő meghosszabbítása iránti kérelmét, az Egyesült Államok mentesség iránti kérelmében meghatározottak szerint.

Ezt az álláspontot a Bizottság fejti ki.

2. cikk

E határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2015. október 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. DIESCHBOURG


29.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1943 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. október 27.)

a 2014/909/EU végrehajtási határozatnak a kis kaptárbogár elleni védelmi intézkedések olaszországi alkalmazásának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2015) 7330. számú dokumentummal történt)

(Csak az olasz nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/909/EU bizottsági végrehajtási határozat (3) bizonyos védelmi intézkedéseket vezetett be azt követően, hogy Olaszország több ízben értesítette a Bizottságot a kis kaptárbogár (Aethina tumida) Calabria és Szicília régiókban való előfordulásáról. Az említett határozatot 2015. november 30-ig kell alkalmazni.

(2)

Olaszország 2015. szeptember 16-án arról értesítette a Bizottságot, hogy a végrehajtási határozatnak megfelelően elvégzett ellenőrzések és epidemiológiai vizsgálatok, valamint az érintett olaszországi tartományokban a kis kaptárbogár előfordulása tekintetében folytatott megfigyelés új fertőzéseket mutattak ki Calabriában.

(3)

Az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) nemzetközi szabványai éves felmérések elvégzését javasolják, mielőtt egy adott terület visszanyerheti a betegségtől mentes státust. Nehéz megállapítani a kis kaptárbogár általi fertőzésekkel kapcsolatos pontos járványügyi fejleményeket, mivel a tünetek nem mindig észrevehetőek, és a fertőzések vadon élő méhcsaládokat is érinthetnek. Az Olaszország által korábban, a 2014-es év folyamán bejelentett fertőzéseket ősszel, szeptember és december között mutatták ki. Ezért a folyamatban lévő és a következő éves felmérésnek a 2015-ös és 2016-os őszi időszak egészére ki kell terjednie.

(4)

Annak fényében, hogy a járványügyi helyzet Olaszország szóban forgó régióiban még nem került meghatározásra, a folyamatban lévő és a következő felmérésről pedig még nem áll rendelkezésre további információ, a 2014/909/EU végrehajtási határozatban előírt intézkedések alkalmazását meg kell hosszabbítani a következő, várhatóan 2016. november végéig tartó méhészeti szezon végétől számított néhány hónappal.

(5)

Az érintett olaszországi régiók járványügyi helyzetéről rendelkezésre álló új információk függvényében bármikor indokolt felülvizsgálni a bevezetett intézkedéseket és azok alkalmazási időtartamát.

(6)

A 2014/909/EU végrehajtási határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/909/EU végrehajtási határozat 4. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Ezt a határozatot 2017. március 31-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

Ennek a határozatnak az Olasz Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 27-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  A Bizottság 2014. december 12-i 2014/909/EU végrehajtási határozata a kis kaptárbogár megerősített olaszországi előfordulása tekintetében egyes védelmi intézkedésekről (HL L 359., 2014.12.16., 161. o.).


29.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1944 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. október 28.)

az Atlanti-óceán északkeleti részének nyugati vizein folytatott nyílt tengeri halászatra vonatkozó egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról szóló 2012/807/EU végrehajtási határozat módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 95. cikkére,

mivel:

(1)

A 2012/807/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) egyedi ellenőrzési és vizsgálati programot hoz létre az Atlanti-óceán északkeleti részének nyugati vizein folytatott nyílt tengeri halászatra vonatkozóan.

(2)

Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) a nyílt tengeri halászat vonatkozásában kirakodási kötelezettséget ír elő a nem szándékos fogások jelenlegi magas szintjének csökkentése, valamint a visszadobások fokozatos felszámolása érdekében. A kirakodási kötelezettség végrehajtására vonatkozó részleteket az egyes nyílt tengeri fajoknak az északnyugati vizeken történő halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről szóló 1393/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4), valamint az egyes nyílt tengeri fajoknak a délnyugati vizeken történő halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről szóló 1394/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (5) határozza meg. A kirakodási kötelezettség teljesítését helyénvaló ellenőrizni és vizsgálatnak alávetni. Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontjában megnevezett kisméretű nyílt tengeri fajokra ezért ki kell terjeszteni az egyedi ellenőrzési és vizsgálati programot annak érdekében, hogy az érintett tagállamok hatékonyan és eredményesen végezhessék közös ellenőrzési és vizsgálati tevékenységüket.

(3)

A makréla és a hering széles körben elterjedt vándorló halfaj. A nyugati vizekkel szomszédos vizeken folytatott makréla- és heringhalászatra vonatkozó ellenőrzési és vizsgálati eljárások összehangolása érdekében helyénvaló bevonni a 218/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) meghatározása szerinti ICES IVa körzetet az egyedi ellenőrzési és vizsgálati programba.

(4)

Az egyedi ellenőrzési és vizsgálati program végrehajtását indokolt 2018. december 31-ig folytatni annak érdekében, hogy a kirakodási kötelezettség bevezetése egyenlő versenyfeltételek mellett történjen.

(5)

A 850/98/EK tanácsi rendelet (7) és különösen annak IIIa. címe a visszadobás gyakorlatának visszaszorítását célzó intézkedéseket tartalmaz. Az egyedi ellenőrzési és vizsgálati programnak biztosítania kell, hogy a tagállamok betartsák az érték szerinti szelektálás tilalmát, a továbbhaladásra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a visszaengedés tilalmát.

(6)

A Balti-tengerre, illetve az Északi-tengerre vonatkozó egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról szóló 2013/305/EU (8), illetve 2013/328/EU (9) bizottsági végrehajtási határozat értelmében a tagállamok évente tájékoztatják a Bizottságot. A nyílt tengeri fajoknak a nyugati vizeken történő halászatára vonatkozó egyedi ellenőrzési és vizsgálati programról szóló jelentéstételt helyénvaló ugyanilyen gyakorisággal végezni.

(7)

Norvégia, az Unió és a Feröer szigetek között a 2015-re vonatkozó, makrélagazdálkodásról szóló konzultációk során a hering, makréla és fattyúmakréla kirakodásának vizsgálatára vonatkozó referenciaértékeket jelentősen csökkentették, mivel ezentúl azok kockázatelemzésen alapulnak; ezenfelül alkalmazásukat kiterjesztették a kék puhatőkehal kirakodására. A 2012/807/EU végrehajtási határozat II. mellékletében szereplő célértékeket ezért ennek megfelelően módosítani szükséges.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/807/EU határozat a következőképpen módosul:

1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság 2012/807/EU végrehajtási határozata (2012. december 19.) az Atlanti-óceán északkeleti részének nyugati vizein és az Északi-tenger északi részén folytatott nyílt tengeri halászatra vonatkozó egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról”

2.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Tárgy

Ez a határozat egyedi ellenőrzési és vizsgálati programot hoz létre a makréla, hering, fattyúmakréla, kék puhatőkehal, disznófejű hal, szardella, ezüstlazac, szardínia és spratt állományainak az ICES V, VI, VII, VIII és IX alterület uniós vizein és a CECAF 34.1.11 övezet uniós vizein (a továbbiakban: nyugati vizek), valamint a makréla- és heringállományoknak az ICES IVa körzet (a továbbiakban: az Északi-tenger északi része) uniós vizein folytatott halászatára vonatkozóan.”

3.

A 2. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az egyedi ellenőrzési és vizsgálati program 2018. december 31-ig alkalmazandó.”

4.

A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a nyugati vizeken és az Északi-tenger északi részén folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettségek, különösen a nyilvántartott és bejelentett információk megbízhatósága;”

5.

A 3. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) szerinti kirakodási kötelezettség tárgyát képező fajok összes fogásának kirakodására vonatkozó kötelezettség, valamint a 850/98/EK tanácsi rendelet (11) IIIa. címében meghatározott, a visszadobás gyakorlatának visszaszorítását célzó intézkedések;

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.)."

(11)  A Tanács 1998. március 30-i 850/98/EK rendelete a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról (HL L 125., 1998.4.27., 1. o.).”"

6.

A 12. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   2016-tól kezdődően a tagállamok évente, az adott naptári évet követő év január 31-ig közlik az (1) bekezdésben említett információkat.”

7.

A II. melléklet helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Bizottság 2012. december 19-i 2012/807/EU végrehajtási határozata az Atlanti-óceán északkeleti részének nyugati vizein folytatott nyílt tengeri halászatra vonatkozó egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról (HL L 350., 2012.12.20., 99. o.)

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(4)  A Bizottság 2014. október 20-i 1393/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete egyes nyílt tengeri fajoknak az északnyugati vizeken történő halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről (HL L 370., 2014.12.30., 25. o.).

(5)  A Bizottság 2014. október 20-i 1394/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete egyes nyílt tengeri fajoknak a délnyugati vizeken történő halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről (HL L 370., 2014.12.30., 31. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 218/2009/EK rendelete az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról (HL L 87., 2009.3.31., 70. o.).

(7)  A Tanács 1998. március 30-i 850/98/EK rendelete a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról (HL L 125., 1998.4.27., 1. o.).

(8)  A Bizottság 2013. június 21-i 2013/305/EU végrehajtási határozata a közönséges tőkehal, a hering, a lazac és a spratt balti-tengeri halászatára vonatkozó egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról (HL L 170., 2013.6.22., 66. o.).

(9)  A Bizottság 2013. június 25-i 2013/328/EU végrehajtási határozata a közönséges tőkehalnak, a sima lepényhalnak és a közönséges nyelvhalnak a Kattegatban, az Északi-tengeren, a Skagerrakban, a La-Manche csatorna keleti részén, a Skóciától nyugatra fekvő vízterületeken és az Ír-tengeren folytatott halászatára vonatkozó egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról (HL L 175., 2013.6.27., 61. o.).


MELLÉKLET

A 2012/807/EU végrehajtási határozat II. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

CÉLÉRTÉKEK

1.   A tengeren végzett vizsgálatok mértéke (adott esetben ideértve a légi felügyeletet is)

A hering, a makréla, a fattyúmakréla, a szardella és a kék puhatőkehal halászatában évente a következő célértékeket (1) kell elérni az adott területen részt vevő halászhajók vizsgálata tekintetében, amennyiben a tengeren végzett vizsgálatok lényegesek a halászati lánc adott szakasza vonatkozásában, és a kockázatkezelési stratégia részei:

Referenciaértékek évente (2)

A halászhajók tekintetében becsült kockázat szintje az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban

magas

nagyon magas

1. halászat

Hering, makréla és fattyúmakréla

Az adott halászatban érintett, »magas« kockázatú halászhajók által teljesített halászati utak legalább 5 %-ának tengeri vizsgálata

Az adott halászatban érintett, »nagyon magas« kockázatú halászhajók által teljesített halászati utak legalább 7,5 %-ának tengeri vizsgálata

2. halászat

Szardella

Az adott halászatban érintett, »magas« kockázatú halászhajók által teljesített halászati utak legalább 2,5 %-ának tengeri vizsgálata

Az adott halászatban érintett, »nagyon magas« kockázatú halászhajók által teljesített halászati utak legalább 5 %-ának tengeri vizsgálata

3. halászat

Kék puhatőkehal

Az adott halászatban érintett, »magas« kockázatú halászhajók által teljesített halászati utak legalább 5 %-ának tengeri vizsgálata

Az adott halászatban érintett, »nagyon magas« kockázatú halászhajók által teljesített halászati utak legalább 7,5 %-ának tengeri vizsgálata

2.   A parton végzett vizsgálatok mértéke (beleértve a dokumentumok ellenőrzését, valamint a kikötőben vagy az első értékesítés alkalmával végzett vizsgálatokat)

A hering, makréla, fattyúmakréla, szardella és kék puhatőkehal halászatában évente a következő célértékeket (3) kell elérni az adott területen részt vevő halászhajók és egyéb piaci szereplők parti vizsgálata tekintetében (ideértve a dokumentumok ellenőrzését és a kikötőben vagy az első értékesítés alkalmával végzett vizsgálatokat), amennyiben a parti vizsgálatok lényegesek a halászati/forgalmazási lánc adott szakasza vonatkozásában, és a kockázatkezelési stratégia részei.

Referenciaértékek évente (4)

A kockázat szintje a halászhajók, illetve más piaci szereplők (első vevő) tekintetében

magas

nagyon magas

1. halászat

Hering, makréla és fattyúmakréla

A »magas« kockázatú halászhajók által kirakodott összmennyiség legalább 7,5 %-ának kikötői vizsgálata

A »nagyon magas« kockázatú halászhajók által kirakodott összmennyiség legalább 7,5 %-ának kikötői vizsgálata

2. halászat

Szardella

A »magas« kockázatú halászhajók által kirakodott összmennyiség legalább 2,5 %-ának kikötői vizsgálata

A »nagyon magas« kockázatú halászhajók által kirakodott összmennyiség legalább 5 %-ának kikötői vizsgálata

3. halászat

Kék puhatőkehal

A »magas« kockázatú halászhajók által kirakodott összmennyiség legalább 7,5 %-ának kikötői vizsgálata

A »nagyon magas« kockázatú halászhajók által kirakodott összmennyiség legalább 7,5 %-ának kikötői vizsgálata

A kirakodást vagy átrakást követően végzett vizsgálatokat kiegészítő kereszt-ellenőrzési mechanizmusként kell használni a fogásokról és kirakodásokról nyilvántartott és bejelentett információk megbízhatóságának ellenőrzésére.”


(1)  A halászati utanként kevesebb mint 24 órát tengeren töltő hajók esetében a célértékek a kockázatkezelési stratégiától függően megfelezhetők.

(2)  Az adott területen a »magas«/»nagyon magas« kockázatú halászhajók által évente teljesített halászati utak %-ában kifejezve (olyan hálószembőségű halászeszközökkel történő halászat esetén, amelyek vonatkozásában az adott faj célfajnak tekinthető).

(3)  A kirakodásonként 10 tonnánál kisebb mennyiséget kirakodó hajók esetében a célértékek a kockázatkezelési stratégiától függően megfelezhetők.

(4)  A »magas«/»nagyon magas« kockázatú halászhajók által évente kirakodott mennyiségek %-ában kifejezve.


III Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

29.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/18


AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 303/14/COL sz. HATÁROZATA

(2014. július 15.)

egyes közös repülésbiztonsági szabályoktól való eltérésnek az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. melléklete 66n. pontjában hivatkozott jogi aktus (a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló módosított, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 14. cikkének (6) bekezdése alapján Norvégia számára történő engedélyezéséről [2015/1945]

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG,

Tekintettel az EGT-megállapodásnak a 2011. december 19-i 163/2011. sz. EGT vegyes bizottsági határozattal módosított XIII. melléklete 66n. pontjában hivatkozott – és az EGT-megállapodáshoz annak 1. jegyzőkönyvével hozzáigazított – jogi aktus 14. cikkének (6) és (7) bekezdésére, Az Európai Parlament és a Tanács 2008. február 20-i 216/2008/EK módosított rendelete a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; valamint az EGT-megállapodásnak a 2013. július 15-i 146/2013. sz. EGT vegyes bizottsági határozattal módosított XIII. melléklete 66n. pontjában hivatkozott – és az EGT-megállapodáshoz annak 1. jegyzőkönyvével hozzáigazított – jogi aktus I. mellékletének FCL.740.A. cikkére, A Bizottság 2011. november 3-i 1178/2011/EU módosított rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről;

Tekintettel a közlekedéssel foglalkozó EFTA-bizottság 2014. március 28-i véleményére.

mivel:

(1)

Norvégia kérte, hogy eltérhessen a 216/2008/EK rendelet végrehajtásának szabályai között szereplő közös repülésbiztonsági szabályoktól.

(2)

E kiigazított rendelet 14. cikkének (7) bekezdése alapján az EFTA Felügyeleti Hatóság az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ajánlásainak megfelelően felmérte a kért eltérések szükségességét, valamint az így elérhető védelmi szintet. A Felügyeleti Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy eltérés esetén a közös repülésbiztonsági szabályok alkalmazásával elért szinttel egyenértékű védelem biztosítható, feltéve, hogy bizonyos feltételek teljesülnek. Az eltérés értékelését és alkalmazásának feltételeit az eltérést engedélyező jelen határozat melléklete ismerteti.

(3)

Az egyik tagállamnak engedélyezett eltérésről a kiigazított 216/2008/EK rendelet 14. cikkének (7) bekezdése értelmében valamennyi tagállamot értesíteni kell, amelyek szintén felhatalmazást kapnak az eltérés alkalmazására.

(4)

A 2011. december 19-i 163/2011. sz. EGT vegyes bizottsági határozat 1. cikkének, valamint e határozat mellékletének 3(a) és (e) pontja értelmében a „tagállam(ok)” kifejezés, a rendeletbeli értelmezésen túlmenően, az EFTA-államokat is magában foglalja; és az Európai Bizottság az ilyen döntésről az EFTA Felügyeleti Hatóságtól kapott információt közli az EU tagállamokkal.

(5)

A jelen határozatról ezért értesíteni kell valamennyi EFTA-államot, valamint – az EU tagállamokkal történő közlés céljából – az Európai Bizottságot.

(6)

Az eltérés leírásának, valamint a hozzá kapcsolódó feltételeknek a módosított a 216/2008/EK rendelet értelmében lehetővé kell tenniük a többi tagállam számára, hogy hasonló helyzetben az EFTA Felügyeleti Hatóság illetve a Bizottság további jóváhagyása nélkül alkalmazzák az adott intézkedést. Mindazonáltal a módosított 216/2008/EK rendeletben szereplő tagállamoknak be kell jelenteniük az eltérések alkalmazását, mivel azoknak az adott állam területén kívül is lehetnek hatásai.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a közlekedéssel foglalkozó EFTA-bizottság véleményével.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Norvégia az e határozat mellékletében leírt módon eltérhet a módosított 1178/2011/EU rendelet I. mellékletének (FCL rész) FCL.740.A. cikkében foglalt követelményektől.

2. cikk

A módosított 216/2008/EK rendelet értelmében a jelen határozat 1. cikkében említett és annak mellékletében leírt intézkedéseket valamennyi tagállam jogosult alkalmazni, és valamennyi tagállamra vonatkozik a módosított 216/2008/EK rendelet 14. cikkének (6) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség.

3. cikk

Ennek a határozatnak Norvégia a címzettje. A határozat angol nyelvű szövege hiteles.

4. cikk

A jelen határozatról értesíteni kell Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát, valamint az Európai Bizottságot.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 15-én.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről

Helga JÓNSDÓTTIR

bizottsági testületi tag

Xavier LEWIS

igazgató


MELLÉKLET

A NORVÉG KIRÁLYSÁG ELTÉRÉSE AZ 1178/2011/EU  (1) BIZOTTSÁGI RENDELETTŐL BIZONYOS OSZTÁLYJOGOSÍTÁSOK ESETÉBEN MEGHATÁROZOTT REPÜLÉSI IDŐK TEKINTETÉBEN

1.   A KÉRELEM LEÍRÁSA

Az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete (FCL rész) FCL.740.A. cikkének b) pontja a következőképpen rendelkezik:

„b)

Egypilótás, egyhajtóműves osztályjogosítás meghosszabbítása.

1.

Egymotoros, dugattyús repülőgépre vonatkozó osztályjogosítások és motoros vitorlázó repülőgépre (TMG) vonatkozó jogosítások. Egypilótás egymotoros, dugattyús repülőgépre érvényes osztályjogosítások, vagy motoros vitorlázó repülőgépre érvényes osztályjogosítások meghosszabbítása érdekében a kérelmezőnek teljesítenie kell:

i.

a jelen FCL rész 9. függeléke szerinti készségellenőrzést az adott repülőgéposztályban a jogosítás lejárati idejét megelőző három hónapon belül; vagy

ii.

12 óra repülési időt az adott osztályban a jogosítás lejárati idejét megelőző 12 hónapon belül, amely tartalmaz:

hat óra repülési időt parancsnokpilótaként,

12 felszállást és 12 leszállást, és

legalább egy óra, repülésoktatóval (FI) vagy osztályjogosítás-oktatóval (CRI) végrehajtott gyakorlórepülést. Az a kérelmező, aki sikeresen teljesített egy osztály- és típusjogosításra irányuló készségellenőrzést vagy jártassági vizsgát bármely más osztályú vagy típusú repülőgépen, mentesül e gyakorlórepülés teljesítése alól.

2.

Amennyiben a kérelmező egyszerre rendelkezik egymotoros, dugattyús repülőgépre vonatkozó szárazföldiosztály-jogosítással és motoros vitorlázó repülőgépre vonatkozó jogosítással (TMG-jogosítással), bármelyik osztályra vonatkozóan teljesítheti az 1. pont szerinti követelményeket, és így mindkét osztályjogosítás érvényessége meghosszabbítható.

3.

Egyhajtóműves, egypilótás, turbólégcsavaros repülőgépek. Egyhajtóműves, turbólégcsavaros repülőgépekre érvényes osztályjogosítások meghosszabbítása érdekében a kérelmező a jogosítás lejártát megelőző három hónapon belül – e rész 9. függelékével összhangban – köteles az adott repülőgéposztályban egy vizsgáztató által lebonyolított készségellenőrzést teljesíteni.”

A Norvég Királyság (a továbbiakban: Norvégia) kormánya 2013. december 6-i levelében arról értesítette az EFTA Felügyeleti Hatóságot (a továbbiakban: a Hatóság) és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: az Ügynökség), hogy a módosított 216/2008/EK rendelet (2) 14. cikkének (6) bekezdése alapján szándékában áll eltérni az 1178/2011/EU rendelet idézett rendelkezésétől.

2.   A KÉRELEM ÉRTÉKELÉSE

2.1.   Szükségesség

Az Ügynökség helyénvalónak tartja engedélyezni a szárazföldi és vízi osztályjogosítású egymotoros, dugattyús repülőgépeken (a továbbiakban: SEP) teljesített, meghatározott repülési idők egy részének kölcsönös beszámítását mindkét osztályjogosítás esetében „a megszerzett tapasztalatra tekintettel” történő meghosszabbítás céljából. Az 1178/2011/EU rendelet nem szabályozza ezt a helyzetet, továbbá nem tartalmaz egyértelmű rendelkezéseket a kétéltű repülőgépek pilótái vonatkozásában, ami szükségtelen terhet ró az engedélyek jogosultjaira.

2.2.   A védelmi szint egyenértékűsége

Norvégia a következőkkel indokolta az érintett rendelkezéstől való eltérés szükségességét: Egymotoros, dugattyús repülőgépek vezetéséhez a pilótának az FCL rész szerinti engedélyén belül érvényes (SEP) osztályjogosítással kell rendelkeznie. Az FCL rész két SEP-osztályjogosítás tekintetében tartalmaz rendelkezéseket: a szárazföldi (kerekes vagy sítalpas alvázzal rendelkező) repülőgépekre vonatkozó SEP (szárazföldi) jogosítás és a hidroplánokra (hajótesttel vagy úszókkal rendelkező repülőgépekre) vonatkozó SEP (tengeri) jogosítás tekintetében. A kétéltű repülőgépekkel kapcsolatban (amelyek repülés közben képesek szárazföldi vagy vízi üzemmódra váltani) az FCL rész nem tartalmaz különleges rendelkezéseket. Továbbá az a pilóta, aki meg kívánja hosszabbíttatni a bármelyik SEP jogosításból eredő jogosultságokat, meg kell, hogy feleljen az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete (FCL rész) FCL.740.A. cikke b) pontja rendelkezéseinek.

Norvégia ezen túlmenően azt is előadta, hogy a kétéltű repülőgépek használata jelenleg már mindkét jogosítás meghosszabbítása céljából megengedett oly módon, hogy azt a követelmények függvényében szárazföldi repülőgépként vagy hidroplánként működtetik. Kétéltű repülőgép esetében a tényleges repülés során a repült órák számára vonatkozó jellemzők megegyezőek lesznek. Mindössze a gurulási, fel- és leszállási/süllyedési szakaszok esetében vannak eltérések. Az FCL.740.A. cikk b) pontja 2. bekezdésének rendelkezései már megengedik mind a SEP (szárazföldi), mind a TMG osztályú repülőgépeken szerzett tapasztalat felhasználását mindkét osztályjogosítás érvényességének meghosszabbítása céljából. A követelményeknek tükrözniük kell a két osztály közötti hasonlóságokat és különbségeket.

Az Ügynökség az eltérés iránti kérelem értékelését követően arra a megállapításra jutott, hogy olyan pilóták esetében, akik mindkét osztályjogosítással rendelkeznek, nem szükséges, és az engedély jogosultjára ésszerűtlen terhet ró az a követelmény, hogy a repülési tapasztalatra vonatkozó, az FCL.740.A. cikkének b) pontjában előírt valamennyi követelménynek mind szárazföldi repülőgép, mind hidroplán esetén egyaránt megfeleljenek.

Az Ügynökség továbbá megjegyezte, hogy a jelenleg folyamatban lévő FCL002 szabályalkotási feladat keretében már felmerült az FCL.740.A. cikke b) pontja rendelkezéseinek módosítására irányuló javaslat annak érdekében, hogy a megszerzett tapasztalatra tekintettel lehetőség legyen a meghosszabbításra olyan pilóták esetében, akik a SEP (szárazföldi) és SEP (vízi) osztályjogosítással egyaránt rendelkeznek.

Az Ügynökség ennek megfelelően arra a megállapításra jutott a 216/2008/EK rendelet 14. cikke (6) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatos ajánlásában, hogy Norvégia javaslata azonos védelmi szintet biztosít.

3.   AZ ELTÉRÉS LEÍRÁSA

Az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete (FCL rész) FCL.740.A. cikke b) pontjának rendelkezéseitől javasolt eltérés célja, hogy a parancsnokpilóták számára lehetővé tegye az egyik osztályban teljesített minden hat órából öt órának a másik osztályban történő beszámítását.

Következésképpen az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete (FCL rész) FCL.740.A. cikke b) pontjának 3. bekezdése az alábbi alponttal kiegészítve alkalmazandó:

„3.

Az a kérelmező, aki egyhajtóműves, dugattyús repülőgépre vonatkozó szárazföldi osztályjogosítással és egyhajtóműves, dugattyús repülőgépre vonatkozó tengeri osztályjogosítással egyaránt rendelkezik, azáltal is teljesítheti az FCL.740.A. cikk b) pontjának 1. ii. bekezdésében mindkét jogosítás meghosszabbítása tekintetében előírt követelményeket, ha az osztályjogosítás lejártának napját megelőző 12 hónapban 12 óra repülési időt teljesít egymotoros, dugattyús repülőgépen, ideértve:

Egyhajtóműves, dugattyús repülőgépen parancsnokpilótaként teljesített hat óra repülési időt, amelyből legalább egy órát szárazföldi repülőgépen vagy szárazföldi repülőgépként működtetett kétéltű repülőgépen teljesített, legalább egy órát pedig hidroplánon vagy hidroplánként működtetett kétéltű repülőgépen teljesített; valamint

12 felszállást és leszállást szárazföldön, és 12 felszállást és leszállást vízen; valamint

legalább egy óra, repülésoktatóval (FI) vagy osztályjogosítás-oktatóval (CRI) végrehajtott gyakorlórepülést. Ez a gyakorlórepülés teljesíthető egyhajtóműves dugattyús repülőgépen, hidroplánon vagy kétéltű repülőgépen. Mentesül e gyakorlórepülés teljesítése alól az a kérelmező, aki bármely más osztályú vagy típusú repülőgépen sikeresen teljesített egy osztály- vagy típusjogosításra irányuló készségellenőrzést, jártassági vizsgát vagy kompetenciafelmérést.”

4.   AZ ELTÉRÉS ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

Ezt az eltérést az 1178/2011/EU rendelet I. mellékletével (FCL rész) összhangban kiadott engedélyek jogosultjaira kell alkalmazni.

5.   AZ ELTÉRÉS ÁLTALÁNOS ALKALMAZHATÓSÁGA

Ezt az eltérést minden EFTA-állam alkalmazhatja, feltéve, hogy a 4. pontban leírt feltételek teljesülnek.


(1)  Az EGT-megállapodás XIII. melléklete 66ne pontjában hivatkozott – és az EGT-megállapodáshoz annak 1. jegyzőkönyvével hozzáigazított – jogi aktus (A Bizottság 2011. november 3-i 1178/2011/EU módosított rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről).

(2)  Az EGT-megállapodás XIII. mellékletének 66n. pontjában hivatkozott – és az EGT-megállapodáshoz annak 1. jegyzőkönyvével hozzáigazított – jogi aktus (az Európai Parlament és a Tanács 2008. február 20-i 216/2008/EK módosított rendelete a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről).


29.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/22


AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 545/14/COL sz. HATÁROZATA

(2014. december 8.)

egyes közös repülésbiztonsági szabályoktól való eltérésnek az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. melléklete 66n. pontjában hivatkozott jogi aktus (a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló módosított, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 14. cikkének (6) bekezdése alapján Izland számára történő engedélyezéséről, és a 2014. szeptember 14-i 362/14/COL sz. testületi határozat hatályon kívül helyezéséről [2015/1946]

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG,

tekintettel az EGT-megállapodásnak a 2011. december 19-i 163/2011. sz. EGT vegyes bizottsági határozattal módosított XIII. melléklete 66n. pontjában hivatkozott – és az EGT-megállapodáshoz annak 1. jegyzőkönyvével hozzáigazított – jogi aktus 14. cikkének (6) és (7) bekezdésére, Az Európai Parlament és a Tanács 2008. február 20-i 216/2008/EK módosított rendelete a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; valamint az EGT-megállapodásnak a 2013. július 15-i 147/2013. sz. EGT vegyes bizottsági határozattal módosított XIII. melléklete 66nf. pontjában hivatkozott – és az EGT-megállapodáshoz annak 1. jegyzőkönyvével hozzáigazított – jogi aktus IV. mellékletének CAT.POL.A.210. cikke (b) pontjának (2), (4) és (5) bekezdésére. a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2012. október 5-i módosított 965/2012/EU rendelet;

tekintettel a közlekedéssel foglalkozó EFTA-bizottság 2014. szeptember 3-i véleményére,

mivel:

(1)

Izland kérte, hogy eltérhessen a 216/2008/EK rendelet végrehajtásának szabályai között szereplő közös repülésbiztonsági szabályoktól.

(2)

E kiigazított rendelet 14. cikkének (7) bekezdése alapján az EFTA Felügyeleti Hatóság az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2011. június 17-i, 2014. július 31-i és 2014. november 12-i ajánlásának megfelelően felmérte a kért eltérések szükségességét, valamint az így elérhető védelmi szintet. A Felügyeleti Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy eltérés esetén a közös repülésbiztonsági szabályok alkalmazásával elért szinttel egyenértékű védelem biztosítható, feltéve, hogy bizonyos feltételek teljesülnek.

(3)

A kiigazított 216/2008/EK rendelet 14. cikkének (7) bekezdése értelmében az EFTA Felügyeleti Hatóság valamennyi EFTA-államot értesíti határozatáról, amelyek szintén felhatalmazást kapnak az eltérés alkalmazására.

(4)

A kiigazított 216/2008/EK rendelet 14. cikkének (7) bekezdése értelmében, amikor a Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság információt cserélnek a 14. cikk (7) bekezdése alapján hozott határozatokról, a Bizottság továbbítja az EFTA Felügyeleti Hatóságtól kapott információt az uniós tagállamoknak, és az EFTA Felügyeleti Hatóság továbbítja a Bizottságtól kapott információt az EFTA-államoknak.

(5)

Az eltérés leírásának, valamint a hozzá kapcsolódó feltételeknek lehetővé kell tenniük a többi EFTA-állam számára, hogy hasonló helyzetben az EFTA Felügyeleti Hatóság további jóváhagyása nélkül alkalmazzák az adott intézkedést. Mindazonáltal az EFTA-államoknak be kell jelenteniük az eltérések alkalmazását, mivel azoknak az adott állam területén kívül is lehetnek hatásai.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a közlekedéssel foglalkozó EFTA-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ez a határozat hatályon kívül helyezi a 362/14/COL sz. határozatot.

2. cikk

Izland az e határozat mellékletében leírt módon eltérhet a 965/2012/EU rendelet IV. mellékletének CAT.POL.A.210. cikke (b) pontjának (2), (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményektől, feltéve, hogy az e határozat mellékletének 2. szakaszában előírt feltételek teljesülnek.

3. cikk

A módosított 216/2008/EK rendelet értelmében az 1. cikkben említett, e határozat mellékletében leírt intézkedéseket valamennyi EFTA-állam jogosult alkalmazni, és valamennyi EFTA-államra vonatkozik a módosított 216/2008/EK rendelet 14. cikkének (6) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség.

4. cikk

Ennek a határozatnak Izland a címzettje. A határozat angol nyelvű szövege hiteles.

5. cikk

A jelen határozatról értesíteni kell Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát, valamint az Európai Bizottságot.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 8-án.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről

Helga JÓNSDÓTTIR

bizottsági testületi tag

Xavier LEWIS

igazgató


MELLÉKLET

IZLAND ELTÉRÉSE A 965/2012/EU BIZOTTSÁGI RENDELETTŐL AZ IZLANDI ÍSAFJÖRÐUR REPÜLŐTÉR (BIIS) FELSZÁLLÁSI AKADÁLYMENTESSÉGE TEKINTETÉBEN

1.   AZ ELTÉRÉS LEÍRÁSA

Izland, eltérve a módosított 965/2012/EU rendelet (1) IV. mellékletének (CAT rész) „Felszállási akadálymentesség” címet viselő CAT.POL.A.210. cikke (b) pontjának (2), (4) és (5) bekezdésétől, engedélyezheti az Air Iceland (Flugfélag Íslands) légitársaság részére, hogy annak F50 és Dash 8 repülőgépei az Ísafjörður repülőtéren (BIIS) 100 láb magasságon 25 fokos bedöntési szöget használjanak a felszállási akadálymentességre vonatkozó, a 965/2012/EU rendelet IV. mellékletének CAT.POL.A.210. cikkében előírt követelményeknek való megfelelés érdekében.

2.   AZ ELTÉRÉS ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az eltérésre bizonyos korlátozások vonatkoznak az izlandi Ísafjörður repülőtér (BIIS) üzembentartási körülményei, az időjárási minimumok határértékei, a látótávolsággal kapcsolatos követelmények, valamint a szélre és a futópálya szennyezettségére vonatkozó követelmények tekintetében, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2011. június 17-i üzembentartási értékelő jelentésében foglaltak szerint.

Ez az eltérés az Air Iceland (Flugfélag Íslands) légitársaságra vonatkozik azon kiegészítő intézkedések alapján, amelyeket e légitársaság léptetett életbe a módosított 965/2012/EU rendeletben előírt közös műszaki követelmények és igazgatási eljárások révén biztosítottal azonos mértékű biztonsági szint elérése érdekében. A kiegészítő intézkedések a légi jármű teljesítményére, a személyzet kiválasztására és oktatására, a személyzet képesítése és jártassága érvényességének időtartamára, a repülőgépen a minimálisan szükséges berendezések listájával (MEL) kapcsolatos korlátozásokra, az üzembentartókra irányadó minőségi rendszerre és repülésbiztonsági menedzsmentrendszerre, a kiegészítő üzembentartási eljárásokra, valamint a BIIS üzemeltetésével kapcsolatban a személyzet elektronikus úton történő eligazítására vonatkoznak, és azokat az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség fent hivatkozott üzembentartási értékelő jelentése ismerteti.


(1)  Az EGT-megállapodásnak a 2013. július 15-i 147/2013. sz. EGT vegyes bizottsági határozattal módosított XIII. melléklete 66nf. pontjában hivatkozott – és az EGT-megállapodáshoz annak 1. jegyzőkönyvével hozzáigazított – és a 2013. augusztus 14-i 800/2013/EU rendelettel, valamint a 2014. január 29-i 83/2014/EU rendelettel módosított jogi aktus (a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2012. október 5-i módosított 965/2012/EU rendelet) (a továbbiakban: 965/2012/EU rendelet).