ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 266

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. október 13.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2015/1828 rendelete (2015. október 12.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. április 23.) a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről

3

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1830 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 8.) az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK rendelet módosításáról

9

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1831 végrehajtási rendelete (2015. október 7.) a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

14

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1832 rendelete (2015. október 12.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az eritrit (E 968) csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli ízesített italokban ízfokozóként történő használata tekintetében történő módosításáról ( 1 )

27

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1833 végrehajtási rendelete (2015. október 12.) az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK rendelet módosításáról

29

 

 

A Bizottság (EU) 2015/1834 végrehajtási rendelete (2015. október 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

53

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/1835 határozata (2015. október 12.) az Európai Védelmi Ügynökség jogállásának, székhelyének és működési szabályainak meghatározásáról

55

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/1836 határozata (2015. október 12.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról

75

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/1837 határozata (2015. október 12.) az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezetének (CTBTO) előkészítő bizottsága által monitoring- és ellenőrzési képességeinek megerősítése céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében folytatott tevékenységek uniós támogatásáról

83

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/1838 határozata (2015. október 12.) a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásáról szóló 1540 (2004) ENSZ BT-határozat gyakorlati megvalósításának támogatásáról szóló 2013/391/KKBP határozat módosításáról

96

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közös biztonsági mutatók és a balesetek költségeinek kiszámítására szolgáló közös módszerek tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. július 9-i 2014/88/EU bizottsági irányelvhez ( HL L 201., 2014.7.10. )

97

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

13.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/1


A TANÁCS (EU) 2015/1828 RENDELETE

(2015. október 12.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

A 36/2012/EU tanácsi rendelet (2) végrehajtja a 2013/255/KKBP határozatban meghatározott legtöbb intézkedést.

(2)

A Tanács 2015. október 12-én elfogadta a 2013/255/KKBP határozatot módosító (KKBP) 2015/1836 határozatot (3). A (KKBP) 2015/1836 határozat meghatározza azon kritériumokat, amelyek alapján a személyek, szervezetek és szervek az említett határozat I. és II. mellékletében szereplő jegyzékekbe felvehetők. Az ilyen jegyzékbe vétel indokait a (KKBP) 2015/1836 határozat és a 2013/255/KKBP határozat preambulumbekezdései tartalmazzák.

(3)

A vagyoni eszközök befagyasztására vonatkozó intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – végrehajtásukhoz uniós szintű fellépés szükséges.

(4)

A 36/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 15. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(1a)   A II. mellékletben szereplő jegyzék tartalmazza azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek felsorolását is, akiket vagy amelyeket a Tanács a 2013/255/KKBP tanácsi határozat (4) 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozóként azonosított:

a)

Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberek;

b)

az Asszád vagy a Makhluf család tagjai;

c)

a szíriai kormány 2011 májusát követően hivatalban lévő miniszterei;

d)

a szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagjai;

e)

a szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok azon tagjai, akik 2011 májusát követően dolgoztak a szolgálatoknak;

f)

a rezsimhez kötődő milíciák tagjai;

g)

a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedő személyek, szervezetek, egységek, ügynökségek, szervek vagy intézmények;

valamint a velük kapcsolatban álló olyan természetes vagy jogi személyek és szervezetek, akikre vagy amelyekre e rendelet 21. cikke nem alkalmazandó.

(1b)   Az (1a) bekezdésben említett kategóriák valamelyikébe tartozó személyeket, szervezeteket és szerveket nem veszik fel a személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a II. mellékletben foglalt jegyzékébe, illetve nem tartják őket jegyzéken, amennyiben elegendő információ áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy nem, illetve már nem állnak kapcsolatban a rezsimmel, vagy nem gyakorolnak befolyást arra, vagy nem áll fenn velük kapcsolatban az intézkedések kijátszásának valós veszélye.

(4)  A Tanács 2013/255/KKBP határozata (2013. május 31.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 147., 2013.6.1., 14. o.).”"

2.

A 32. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A Tanács közli a jegyzékbe vételre vonatkozó, az e cikk (1) bekezdésében említett határozatát – beleértve a jegyzékbe vétel okait is – az érintett személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be. Így különösen, ha egy személyt, szervezetet vagy szervet a személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek a 15. cikk (1a) bekezdésében meghatározott valamely kategóriába tartozása miatt vették fel a II. mellékletben szereplő jegyzékbe, a személy, szervezet vagy szerv bizonyítékot és észrevételt nyújthat be arra vonatkozóan, hogy az említett kategóriába való tartozása ellenére miért tartja indokolatlannak a jegyzékbe vételét.”

3.

A II. melléklet címének helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

A 14. cikkben, a 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 15. cikk (1a) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek jegyzéke”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2015. október 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 147., 2013.6.1., 14. o.

(2)  A Tanács 36/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 16., 2012.1.19., 1. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2015/1836 határozata (2015. október 12.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 75. oldalát).


13.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1829 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. április 23.)

a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 22-i 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére, 11. cikke (1) bekezdésére, 13. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére és 15. cikke (8) bekezdésére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 64. cikke (6) bekezdésének a) pontjára és 66. cikke (3) bekezdésének d) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1144/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezte a 3/2008/EK tanácsi rendeletet (3), és új szabályokat állapít meg arra vonatkozóan, hogy mikor finanszírozhatók részben vagy egészben az Unió költségvetéséből a belső piacon vagy harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre és egyes mezőgazdasági termékeken alapuló élelmiszerekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések.

(2)

Az e rendeletben megállapított szabályok elsősorban a tagállamok által irányított egyszerű programokra vonatkoznak. A közvetlenül a Bizottság által irányított összetett programokra a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) alkalmazandó. Azok a feltételek ugyanakkor, amelyek mellett a javaslattevő szervezetek programot nyújthatnak be, és amelyeket e rendelet 1. cikke határoz meg, mind az egyszerű, mind az összetett programokra alkalmazandók.

(3)

Az 1144/2014/EU rendelet 7. cikke megállapítja a javaslattevő szervezetek listáját. Szükség van annak meghatározására, hogy a javaslattevő szervezetek egyes kategóriái milyen feltételekkel nyújthatnak be az Unió által társfinanszírozandó tájékoztatási és promóciós programokra vonatkozó javaslatot. Annak érdekében, hogy a javaslattevő szervezetek reprezentatívak legyenek az érintett ágazat tekintetében, meg kell határozni a képviselet szükséges szintjét. Lehetőség szerint az ágazat többségének képviseletét kimondó egyszerű szabályt kell alkalmazni.

(4)

Az uniós társfinanszírozású tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedéseknek azt kell célozniuk, hogy új piacokat nyissanak harmadik országokban, és azokat a szervezetek szélesebb körének kell végrehajtania. Annak érdekében, hogy élénküljön a verseny, és a lehető legszélesebb körben legyen elérhető az uniós promóciós rendszer, szabályokat kell meghatározni annak biztosítására, hogy egy szervezet se részesüljön támogatásban ugyanazon promóciós program kapcsán több mint két egymást követő alkalommal.

(5)

Az egyszerű programok végrehajtásával megbízott szervek kiválasztásakor a javaslattevő szervezeteknek biztosítaniuk kell a lehető legjobb ár-érték arányt. Ennek során el kell kerülniük minden összeférhetetlenséget okozó helyzetet. Amennyiben a javaslattevő szervezet a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) 2. cikke (1) bekezdésének 4. pontja szerinti közjogi intézmény, az említett irányelvben foglalt és a nemzeti jogba átültetett szabályokat kell alkalmazni.

(6)

Az uniós promóciós rendszernek ki kell egészítenie és meg kell erősítenie a tagállamok által működtetett rendszereket, és egy uniós üzenetre kell összpontosítania. Ezzel összefüggésben az Unió által társfinanszírozott tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedéseknek sajátos uniós dimenzióval kell rendelkezniük, amelyre vonatkozóan meg kell határozni a szükséges kritériumokat.

(7)

A belső piacon végrehajtott programok közel kétharmada esetében eddig csak a saját tagállamukat célozták meg a javaslattevő szervezetek. Emellett a termékek eredetét bizonyos feltételekkel már fel lehet tüntetni a tájékoztató és promóciós anyagokon. A valódi uniós hozzáadott érték biztosítása érdekében az Unió által társfinanszírozott, a belső piacon végrehajtott programok által megcélzott piacok körét ki kell terjeszteni, és az nem korlátozódhat a javaslattevő szervezet származási tagállamára, kivéve abban az esetben, ha a programok olyan üzenetet közvetítenek, amely az európai minőségrendszerekre vagy az Európai Bizottság táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekre vonatkozó stratégiáról szóló fehér könyvének (6) megfelelő helyes táplálkozási gyakorlatra vonatkoznak.

(8)

Az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) alapján finanszírozott promóciós intézkedésekkel való átfedés elkerülése érdekében az e rendelet alapján nyújtott finanszírozásból ki kell zárni a csak helyi hatást kifejtő programokat, és előnyben kell részesíteni azokat a programokat, amelyek a határokon átnyúló lefedettséget tekintve és elsősorban a belső piacot vizsgálva kiterjedt hatókörűek.

(9)

Az uniós társfinanszírozású tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedéseknek nem márkákra vagy az eredetre kell összpontosítaniuk, hanem uniós üzenetet kell közvetíteniük. E tekintetben az 1144/2014/EU rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében említett valamely rendszerre kiterjedő, a belső piacon végrehajtott tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedéseknek az ezen rendszerek körébe tartozó jellemzőkre vagy a rendszerek által kínált garanciákra vonatkozó üzenetet kell közvetíteniük, elsősorban azzal a céllal, hogy növeljék az uniós minőségrendszerek ismertségét és elismertségét.

(10)

A fogyasztók tájékoztatása érdekében elő kell írni, hogy a valamely termék egészségre gyakorolt hatására vonatkozó tájékoztatásnak elismert tudományos alapokon kell nyugodnia, és meg kell felelnie az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) mellékletének, vagy azt el kell fogadniuk azon ország illetékes közegészségügyi hatóságainak, ahol a műveleteket végrehajtják.

(11)

A promóciós intézkedések sajátos jellegére tekintettel szabályokat kell megállapítani a kedvezményezettnél a program végrehajtása során felmerült költségek támogathatóságára vonatkozóan.

(12)

Az egyszerű programokat az 1306/2013/EU rendelet alapján kell finanszírozni. A 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (9) 19. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy a biztosítékokhoz kapcsolódó díjakat a biztosítékot nyújtó félnek kell viselnie. A 966/2012/EU, Euratom rendelet 126. cikke (3) bekezdése második albekezdésének a) pontja, amelyet az összetett programokra kell alkalmazni, kimondja, hogy a vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettje által benyújtott előfinanszírozási garanciához kapcsolódó költségeket uniós finanszírozásra jogosultnak kell tekinteni. Annak érdekében, hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek az egyszerű és az összetett programok, amelyeket ugyanazon javaslattevő szervezetek is benyújthatnak, el kell térni a 907/2014/EU rendelet 19. cikkének (4) bekezdésétől, és lehetővé kell tenni, hogy a biztosítékok költségei jogosultak legyenek uniós finanszírozásra.

(13)

Az Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelme érdekében megfelelő intézkedéseket kell elfogadni a csalás és a súlyos gondatlanság elleni küzdelem céljából. Ennek érdekében adminisztratív szankciókat kell megállapítani, figyelemmel az eredményesség, a visszatartó erő és az arányosság elvére. Az e rendelet szerinti adminisztratív szankcióknak kellő visszatartó erővel rendelkezőnek kell minősülniük ahhoz, hogy eltántorítsanak az előírások szándékos megsértésétől.

(14)

Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében a 3/2008/EK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 501/2008/EK bizottsági rendeletet (10) hatályon kívül kell helyezni. Az említett rendeletet azonban továbbra is alkalmazni kell azokra a programokra, amelyek kiválasztása a rendelkezéseinek megfelelően történt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Azon feltételek, amelyek mellett egy javaslattevő szervezet egyszerű vagy összetett programot nyújthat be

(1)   Az 1144/2014/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett javaslattevő szervezetek akkor nyújthatnak be tájékoztatási és promóciós programra vonatkozó javaslatot, ha az érintett ágazat vagy termék tekintetében reprezentatívnak minősülnek a következőknek megfelelően:

a)

a valamely tagállamban vagy uniós szinten létrehozott, az 1144/2014/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a), illetve b) pontjában említett szakmai vagy szakmaközi szervezetek reprezentatívnak minősülnek a program által érintett ágazat tekintetében:

i.

amennyiben a szervezet legalább a termelők 50 %-át vagy az érintett termék(ek) vagy ágazat forgalmazható termelésének – mennyiséget vagy értéket tekintve – legalább 50 %-át képviseli az érintett tagállamban vagy uniós szinten; vagy

ii.

amennyiben a szervezet a tagállam által az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) 158. cikkének vagy az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (12) 16. cikkének megfelelően elismert szakmaközi szervezet;

b)

az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) 3. cikkének 2. pontjában meghatározott és az 1144/2014/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett csoportosulások reprezentatívnak minősülnek az 1151/2012/EU rendelet értelmében oltalmat élvező azon elnevezés vonatkozásában, amelyre az adott program kiterjed, amennyiben a csoportosulás az oltalmat élvező elnevezéssel jelölt termék(ek) forgalmazható termelésének – mennyiséget vagy értéket tekintve – legalább 50 %-át képviseli;

c)

az 1144/2014/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett termelői szervezetek vagy termelői szervezetekből álló társulások reprezentatívnak minősülnek a program által érintett termék(ek) vagy ágazat tekintetében, amennyiben azokat a tagállam az 1308/2013/EU rendelet 154. vagy 156. cikkének megfelelően vagy az 1379/2013/EU rendelet 14. cikkének megfelelően elismerte;

d)

a fogyasztói bizalom elvesztését követően végrehajtott programok kivételével az 1144/2014/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett, az agrár-élelmiszer-ipari ágazatban működő szervek annak révén reprezentatívak a program által érintett ágazat(ok) tekintetében, hogy az érintett termék(ek) vagy ágazat képviselői is helyet foglalnak a tagjaik között.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontjától és b) pontjától eltérve elfogadhatók alacsonyabb küszöbök, amennyiben a javaslattevő szervezet a benyújtott javaslatban igazolja – ideértve a piac szerkezetére vonatkozó bizonyítékokat –, hogy olyan különleges körülmények állnak fenn, amelyek indokolnák, hogy a javaslattevő szervezetet az érintett termék(ek) vagy ágazat tekintetében reprezentatívnak tekintsék.

(3)   A javaslattevő szervezetnek rendelkeznie kell a program hatékony végrehajtásához szükséges technikai, pénzügyi és szakmai erőforrásokkal.

(4)   A javaslattevő szervezet legfeljebb két egymást követő alkalommal részesülhet támogatásban az ugyanazon termékre vagy rendszerre vonatkozó, ugyanazon földrajzi piacon lebonyolított tájékoztatási és promóciós programokhoz kapcsolódóan.

2. cikk

Az egyszerű programok végrehajtásával megbízott szervek kiválasztása

(1)   A javaslattevő szervezeteknek a legjobb ár-érték arányt biztosítva kell kiválasztaniuk az egyszerű programok végrehajtásával megbízott szerveket. Ennek során mindent meg kell tenniük az olyan helyzetek megelőzése érdekében, amelyekben gazdasági érdekekhez, politikai vagy nemzeti hovatartozáshoz, családi vagy érzelmi kötelékekhez vagy bármilyen más közös érdekhez kapcsolódó okok veszélyeztetnék a program részrehajlás nélküli és objektív végrehajtását („összeférhetetlenség”).

(2)   Ha a javaslattevő szervezet a 2014/24/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 4. pontja szerinti közjogi intézmény, akkor az említett irányelvet átültető nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell kiválasztania az egyszerű programok végrehajtásával megbízott szerveket.

3. cikk

Az egyszerű programok támogathatósága

(1)   Ahhoz, hogy támogathatók legyenek, az egyszerű programoknak:

a)

összhangban kell lenniük az érintett termékekre és azok forgalomba hozatalára vonatkozó uniós szabályozással;

b)

kiterjedt hatókörrel kell rendelkezniük, főként a tervezett mérhető, határokon átnyúló hatást tekintve. A belső piacon ez azt jelenti, hogy a programot vagy legalább két tagállamban kell végrehajtani az előirányzott költségvetés megfelelő részéből, figyelemmel különösen a piac méretére az egyes érintett tagállamokban, vagy egy tagállamban kell végrehajtani, amennyiben az a tagállam eltér a javaslattevő szervezet(ek) származási tagállamától. Ez a követelmény nem vonatkozik az olyan programokra, amelyek az 1144/2014/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett uniós minőségrendszereket érintő üzenetet közvetítenek, és az olyan programokra, amelyek helyes táplálkozási gyakorlatokkal kapcsolatos üzenetet közvetítenek;

c)

uniós dimenzióval kell rendelkezniük mind az üzenet tartalmát, mind a hatásukat tekintve, különösen: tájékoztatást kell nyújtaniuk az európai termelési normákról, az európai élelmiszer-ipari termékek minőségéről és biztonságáról, valamint az európai táplálkozási gyakorlatokról és kultúráról, támogatniuk kell az európai termékekről kialakult kedvező képet a belső piacon és a nemzetközi piacokon, és növelniük kell az európai termékek és logók ismertségét a nagyközönség és a kereskedelmi vállalkozások körében. Ez közelebbről azt jelenti, hogy a belső piacon végrehajtott, az 1144/2014/EU rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében említett egy vagy több rendszert érintő programoknak erre (ezekre) a rendszer(ek)re kell összpontosítaniuk a fő uniós üzenetükben. Ha e programon belül egy vagy több termék illusztrálja ez(eke)t a rendszer(eke)t, annak/azoknak másodlagos üzenetként kell megjelennie/megjelenniük a fő uniós üzenethez képest.

(2)   Mindezeken túl ha valamely üzenet, amelyet egy program közvetít, az egészségre gyakorolt hatással kapcsolatos információt tartalmaz, akkor:

a)

a belső piacon az üzenetnek meg kell felelnie az 1924/2006/EK rendelet mellékletének, vagy azt el kell fogadnia azon tagállam nemzeti közegészségügyi hatóságának, ahol a műveleteket végrehajtják;

b)

harmadik országokban az üzenetet el kell fogadnia azon ország nemzeti közegészségügyi hatóságának, ahol a műveleteket végrehajtják.

4. cikk

Az egyszerű programok uniós forrásokból finanszírozható költségei

(1)   Az uniós forrásokból finanszírozható költségek azok a költségek, amelyek megfelelnek valamennyi következő kritériumnak:

a)

a javaslattevő szervezetnél a program végrehajtása során ténylegesen felmerülnek, kivéve a végleges jelentésekhez és az értékeléshez kapcsolódó költségeket;

b)

szerepelnek a program becsült átfogó költségvetésében;

c)

szükségesek a társfinanszírozott program végrehajtásához;

d)

azonosíthatók és ellenőrizhetők, azaz szerepelnek a javaslattevő szervezet számviteli nyilvántartásában, és a javaslattevő szervezet székhelye szerinti tagállam alkalmazandó számviteli standardjaival összhangban kerültek meghatározásra;

e)

megfelelnek az alkalmazandó adó- és társadalombiztosítási szabályoknak;

f)

ésszerűek, indokoltak és eleget tesznek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, különösen a gazdaságosság és hatékonyság tekintetében.

(2)   Az 1144/2014/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett javaslattételi felhívások meghatározzák, hogy a költségek mely kategóriái minősülnek uniós forrásokból finanszírozhatónak.

A következő költségkategóriákhoz azonban nyújtható uniós finanszírozás:

a)

a 907/2014/EU rendelet 19. cikkének (4) bekezdésétől eltérve a valamely bank vagy pénzügyi intézmény által biztosított és a javaslattevő szervezet által benyújtott előzetes garanciához kapcsolódó költségek, amennyiben a garanciát az 1144/2014/EU rendelet 15. cikkének (6) bekezdésével összhangban megkövetelik;

b)

a finanszírozási kérelmek alátámasztása céljából megkövetelt külső ellenőrzésekhez kapcsolódó költségek;

c)

a bérekre, társadalombiztosítási költségekre és a program végrehajtásához rendelt személyzet díjazásának részét képező más költségekre korlátozódó személyzeti költségek, amelyek az alkalmazandó nemzeti jognak vagy a munkaszerződésnek megfelelően merülnek fel, valamint a javaslattevő szervezettel kötött, munkaszerződéstől eltérő más közvetlen szerződés alapján dolgozó vagy egy harmadik fél által pénzbeli ellenszolgáltatás fejében kirendelt természetes személyekhez kapcsolódó költségek;

d)

a hozzáadottérték-adó (a továbbiakban: héa) összege abban az esetben, ha a héára vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján nem igényelhető vissza, és ha a 2006/112/EK tanácsi irányelv (14) 13. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerinti adóalanynak nem minősülő kategórián kívüli kedvezményezett fizeti;

e)

a tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések eredményeit értékelő, az 1144/2014/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdésében említett, egy független és megfelelő képesítéssel rendelkező külső szervezet által készített tanulmányok költségei.

(3)   Az uniós forrásokból finanszírozható közvetett költségek meghatározása a javaslattevő szervezet uniós forrásokból finanszírozható összes közvetlen személyzeti költségének 4 %-át kitevő átalány alkalmazásával történik.

5. cikk

Az egyszerű programokhoz kapcsolódó adminisztratív szankciók

(1)   Szabálytalanságok esetén adminisztratív szankció kerül kiszabásra a javaslattevő szervezetre, mely szankciót az eredetileg kifizetett vagy igényelt összeg és a valójában járó összeg közötti különbség kétszeresének megfizetése képezi.

(2)   Súlyos kötelességszegés esetén, különösen ha megismétlődnek az (1) bekezdésben említett szabálytalanságok vagy ha a javaslattevő szervezetről megállapítást nyer, hogy súlyosan megszegte a kötelezettségeit a programokra vonatkozó kiválasztási eljárás vagy a programok működtetése során, a javaslattevő szervezet a jogsértés megállapításának időpontjától számított három évre kizárásra kerül a tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekben való részvétel lehetőségéből.

6. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 501/2008/EK rendelet hatályát veszti. A 2015. december 1. előtt a rendelkezéseinek megfelelően jóváhagyott programokra azonban továbbra is alkalmazni kell.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

2015. december 1-jétől alkalmazandó a 2015. december 1-jén vagy azt követően benyújtott programjavaslatokra.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 317., 2014.11.4., 56. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(3)  A Tanács 2007. december 17-i 3/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről (HL L 3., 2008.1.5., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.). A 2004/18/EK irányelv 2016. április 18-tól hatályát veszti.

(6)  COM(2007) 279 végleges, 2007.5.30.

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1305/2013/EU rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1924/2006/EK rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról (HL L 404., 2006.12.30., 9. o.).

(9)  A Bizottság 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 2014.8.28., 18. o.).

(10)  A Bizottság 2008. június 5-i 501/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 147., 2008.6.6., 3. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1308/2013/EU rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1379/2013/EU rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. november 21-i 1151/2012/EU rendelete a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

(14)  A Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).


13.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1830 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. július 8.)

az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 75. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2568/91/EGK bizottsági rendelet (2) meghatározza az olívaolajok és az olívapogácsa-olajok fizikai, kémiai és érzékszervi jellemzőit, valamint az e jellemzők értékelésére szolgáló módszereket. Ezeket a módszereket és az olajok jellemzőire vonatkozó határértékeket – a vegyészeti szakértők véleményét figyelembe véve és a Nemzetközi Olívatanács (a továbbiakban: IOC) keretében végzett munka eredményeivel összhangban – rendszeresen aktualizálják.

(2)

Az IOC által megállapított legújabb nemzetközi szabványok uniós szintű végrehajtásának biztosítása érdekében ki kell igazítani a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletének második táblázatához fűzött egyik megjegyzésben a linolénsavra megállapított alsó határértékeket. Emellett ugyanabban a mellékletben az extra szűz olívaolaj zsírsav-etil-észter-tartalmának fokozatos csökkentésére vonatkozó ütemtervben a 2015-re való hivatkozást a 2016-ra való hivatkozással kell felváltani.

(3)

Az olívaolajban található külső eredetű növényi olajok kimutatására szolgáló, a 2568/91/EGK rendelet XXa. mellékletében meghatározott módszer már nem használatos. Következésképpen az említett rendelet I. mellékletének első táblázatához fűzött, e módszerre hivatkozó megjegyzést el kell hagyni.

(4)

Ezért a 2568/91/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2568/91/EGK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 1991. július 11-i 2568/91/EGK rendelete az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről (HL L 248., 1991.9.5., 1. o.).


MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

AZ OLÍVAOLAJ JELLEMZŐI

Kategória

Zsírsav-etil-észterek (FAEE) (*)

Savasság

(%) (*)

Peroxidszám

mEq O2/kg (*)

Viasztartalom

mg/kg (**)

2-gliceril-monopalmitát

(%)

Sztigmasztadiének

mg/kg (1)

Különbség: ECN42 (HPLC) és ECN42 különbsége

(elméleti számítás)

K232 (*)

K268 vagy K270 (*)

Delta-K (*)

Organoleptikus értékelés

Hibamedián (Hm) (*)

Organoleptikus értékelés

Gyümölcsösségi medián (Gym) (*)

1.

Extra szűz olívaolaj

FAEE-k ≤ 40 mg/kg (2013–2014-es termesztési év) (2)

FAEE-k ≤ 35 mg/kg (2014–2016-os termesztési év)

FAEE-k ≤ 30 mg/kg (a 2016-os termesztési év után)

≤ 0,8

≤ 20

C42 + C44 + C46 ≤ 150

≤ 0,9, ha a palmitinsav összaránya % ≤ 14 %

≤ 0,05

≤ |0,2|

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Hm = 0

Gym > 0

≤ 1,0, ha a palmitinsav összaránya % > 14 %

2.

Szűz olívaolaj

≤ 2,0

≤ 20

C42 + C44 + C46 ≤ 150

≤ 0,9, ha a palmitinsav összaránya % ≤ 14 %

≤ 0,05

≤ |0,2|

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Hm ≤ 3,5

Gym > 0

≤ 1,0, ha a palmitinsav összaránya % > 14 %

3.

Lampante olívaolaj

> 2,0

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (3)

≤ 0,9, ha a palmitinsav összaránya % ≤ 14 %

≤ 0,50

≤ |0,3|

Hm 3,5 (4)

≤ 1,1, ha a palmitinsav összaránya % > 14 %

4.

Finomított olívaolaj

≤ 0,3

≤ 5

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

≤ 0,9, ha a palmitinsav összaránya % ≤ 14 %

≤ |0,3|

≤ 1,10

≤ 0,16

≤ 1,1, ha a palmitinsav összaránya % > 14 %

5.

Finomított és szűz olívaolajokból álló olívaolaj

≤ 1,0

≤ 15

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

≤ 0,9, ha a palmitinsav összaránya % ≤ 14 %

≤ |0,3|

≤ 0,90

≤ 0,15

≤ 1,0, ha a palmitinsav összaránya % > 14 %

6.

Nyers olívapogácsa-olaj

C40 + C42 + C44 + C46 > 350 (5)

≤ 1,4

≤ |0,6|

7.

Finomított olívapogácsa-olaj

≤ 0,3

≤ 5

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

≤ 1,4

≤ |0,5|

≤ 2,00

≤ 0,20

8.

Olívapogácsa-olaj

≤ 1,0

≤ 15

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

≤ 1,2

≤ |0,5|

≤ 1,70

≤ 0,18


Kategória

Zsírsavösszetétel (6)

Transzolajizomerek összege

(%)

Transzlinol- + transzlinolén-izomerek összege

(%)

Szterinösszetétel

Szterinek összege

(mg/kg)

Eritrodiol és uvaol

(%) (**)

Mirisztinsav

(%)

Linolénsav

(%)

Arachinsav

(%)

Eikozénsav

(%)

Behénsav

(%)

Lignocerinsav

(%)

Koleszterin

(%)

Brasszikaszterin

(%)

Kampeszterin (7)

(%)

Sztigmaszterin

(%)

Láth. β-szitoszterin (8)

(%) (**)

Delta-7-sztigmasztenol (7)

(%)

1.

Extra szűz olívaolaj

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

2.

Szűz olívaolaj

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

3.

Lampante olívaolaj

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5 (9)

4.

Finomított olívaolaj

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

5.

Finomított és szűz olívaolajokból álló olívaolaj

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

6.

Nyers olívapogácsa-olaj

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 2 500

> 4,5 (10)

7.

Finomított olívapogácsa-olaj

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 800

> 4,5

8.

Olívapogácsa-olaj

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 600

> 4,5

Megjegyzések:

a)

Az eredményeket ugyanannyi tizedesjegy-pontossággal kell megadni, mint amennyi az egyes jellemzők esetében meg van adva. Ha az elhagyandó értékes számjegy négynél nagyobb, az utolsó értékes számjegyet meg kell növelni eggyel.

b)

Ha a jellemzői közül bármelyik kívül esik a megállapított határértéken, az olajat egy másik kategóriába kell sorolni, vagy a tisztaság tekintetében nem megfelelőnek kell minősíteni a rendelet alkalmazásában.

c)

Az olaj minőségével kapcsolatos, csillaggal (*) jelzett jellemzők azt jelentik, hogy: – a lampante olívaolaj esetében ezeket a határértékeket nem kell egyidejűleg betartani, – szűz olívaolajok esetében ezek közül a határértékek közül legalább egynek a be nem tartása a szűz olívaolajok kategóriáján belüli átsorolással jár, bár az olívaolaj továbbra is a szűzolívaolaj-kategóriák valamelyikéhez tartozik.

d)

Az olaj minőségével kapcsolatos, két csillaggal (**) jelölt jellemzők azt jelentik, hogy egyik érintett olívapogácsa-olaj esetében sem kell egyidejűleg betartani ezeket a határokat.

Függelék

DÖNTÉSI FA

Kampeszterin döntési fa szűz és extra szűz olívaolajokhoz:

Image

A többi paraméternek meg kell felelnie a rendeletben meghatározott határértékeknek.

Delta-7-sztigmaszterin döntési fa:

Extra szűz és szűz olívaolajokhoz

Image

A többi paraméternek meg kell felelnie a rendeletben meghatározott határértékeknek.

Olívapogácsa-olaj (nyers és finomított)

Image


(1)  A kapilláris kolonnával elválasztható (vagy el nem választható) izomerek összesen.

(2)  Ez a határérték a 2014. március 1. után előállított olívaolajokra vonatkozik.

(3)  A 300–350 mg/kg közötti viasztartalmú olajok lampante olívaolajnak tekintendők, ha a teljes alifásalkohol-tartalom legfeljebb 350 mg/kg, vagy ha az eritrodiol- és uvaoltartalom legfeljebb 3,5 %.

(4)  A hibamedián legfeljebb 3,5 lehet, a gyümölcsösségi medián pedig 0.

(5)  A 300–350 mg/kg közötti viasztartalmú olajok nyers olívapogácsa-olajnak tekintendők, ha a teljes alifásalkohol-tartalom meghaladja a 350 mg/kg-ot, és ha az eritrodiol- és uvaoltartalom nagyobb mint 3,5 %.

(6)  Egyéb zsírsavtartalom (%): palmitin: 7,50–20,00; palmitolein: 0,30-3,50; heptadekán: ≤ 0,30; heptadecén: ≤ 0,30; sztearin: 0,50–5,00; olaj: 55,00–83,00; linol: 2,50–21,00.

(7)  Lásd e melléklet függelékét.

(8)  Láth β-szitoszterin: Delta-5,23-sztigmasztadienol+kleroszterin+béta-szitoszterin+szitosztanol+delta-5-avenaszterin+delta-5,24-sztigmasztadienol.

(9)  A 300–350 mg/kg közötti viasztartalmú olajok lampante olívaolajnak tekintendők, ha a teljes alifásalkohol-tartalom legfeljebb 350 mg/kg, vagy ha az eritrodiol- és uvaoltartalom legfeljebb 3,5 %.

(10)  A 300–350 mg/kg közötti viasztartalmú olajok nyers olívapogácsa-olajnak tekintendők, ha a teljes alifásalkohol-tartalom meghaladja a350 mg/kg-ot, vagy ha az eritrodiol- és uvaoltartalom nagyobb mint 3,5 %.


13.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1831 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. október 7.)

a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 22-i 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére, 13. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére, 14. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére és 25. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1144/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezte a 3/2008/EK tanácsi rendeletet (2), és új szabályokat állapít meg a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekre vonatkozóan. Egyben felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási aktusokat fogadjon el e téren. Az új jogi keret zökkenőmentes működésének és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében bizonyos szabályokat ilyen jogi aktusok útján kell elfogadni. Ezeknek a jogi aktusoknak kell az (EU) 2015/1829 (3) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel hatályon kívül helyezett 501/2008/EK bizottsági rendelet (4) helyébe lépniük.

(2)

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések nem helyezhetnek előtérbe bizonyos eredeteket. Az 1144/2014/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján azonban bizonyos feltételekkel meg lehet jelölni a termékek eredetét. Szabályokat kell megállapítani elsősorban annak biztosítására, hogy az eredet megemlítése ne ássa alá egy program fő uniós üzenetét.

(3)

Annak érdekében, hogy a megcélzott közönség ne téveszthessen össze egy, az eredetet megemlítő általános kampányt egy olyan kampánnyal, amely az uniós minőségrendszerek keretében bejegyzett, oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott konkrét termékekre vonatkozik, az eredet megjelölését a nemzeti eredetre kell korlátozni. A támogatható rendszereknek az 1144/2014/EU rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében megállapított listájára figyelemmel ugyanakkor lehetővé kell tenni, hogy e konkrét rendszerek esetében az eredet megjelölése ne szorítkozzon a nemzeti eredetre. Emellett lehetőséget kell biztosítani a nemzetek feletti eredet – például az északi, alpesi vagy mediterrán eredet – megjelölésére, mivel az közös páneurópai hivatkozásnak felel meg.

(4)

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések nem helyezhetnek előtérbe bizonyos márkákat. Az 1144/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése alapján azonban bizonyos műveletek során és bizonyos feltételekkel meg lehet jelölni a termékek márkáját. A márkák feltüntetésének a bemutatókra és kóstolókra kell korlátozódnia, azaz a kifejezetten az eladások növelését célzó tevékenységekre, valamint az e konkrét tevékenységek során használt tájékoztató és promóciós anyagokra. Szabályokat kell megállapítani annak biztosítására, hogy valamennyi márka egyformán látható legyen, és hogy a márkák grafikai megjelenése kisebb méretű legyen, mint amilyen a kampány fő uniós üzenetének megjelenése. Annak érdekében, hogy változatlan maradjon az intézkedések nem egy márkát előtérbe helyező jellege, szabályokat kell megállapítani annak biztosítására, hogy – a kellően indokolt esetektől eltekintve – több márka kerüljön feltüntetésre, és hogy a márkáknak szentelt felület a közlemény területének legfeljebb csak egy meghatározott százalékát foglalhassa el.

(5)

Az 1144/2014/EU rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a javaslattevő szervezetek saját maguk hajtsák végre a programjuk bizonyos részeit. Meg kell állapítani az e rendelkezések alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(6)

Az egyszerű programokat az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően megosztott irányítással hajtják végre a tagállamok és az Unió, az összetett programokat pedig a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően a közvetlen irányításra vonatkozó szabályok szerint kell finanszírozni. Mivel egy adott javaslattevő szervezetnek lehetnek egyszerű és összetett programjai is, a kétféle programra vonatkozó végrehajtási szabályoknak a lehető legkevésbé kell elérniük egymástól. Ennek érdekében az egyszerű programokra olyan szabályoknak kell vonatkozniuk, amelyek egyenértékűek a 966/2012/EU, Euratom rendelet vissza nem térítendő támogatásokra alkalmazandó, összetett programokra vonatkozó szabályaival, mint amilyen például az a rendelkezés, hogy nem kell biztosítékot nyújtani a szerződés kielégítő végrehajtásának biztosítására.

(7)

A tagállamok felelősek a Bizottság által kiválasztott egyszerű programok megfelelő végrehajtásáért. Rendelkezni kell az e rendelet végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok kijelöléséről. Az egységes feltételek biztosítása érdekében meg kell állapítani a kiválasztott egyszerű programok végrehajtására vonatkozó szerződések megkötésével kapcsolatos szabályokat. E célra a Bizottságnak szerződésmintát kell a tagállamok rendelkezésére bocsátania, és ésszerű határidőt kell megállapítani a szerződések megkötésére. Tekintettel azonban arra, hogy egy program különféle típusú intézkedéseket tartalmazhat, a program végrehajtásának kezdőnapjával kapcsolatban rugalmasságot kell biztosítani.

(8)

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében a javaslattevő szervezeteket és a végrehajtó szerveket kötelezni kell arra, hogy megőrizzék a program helyes végrehajtásának és az elszámolt költségek uniós finanszírozhatóságának bizonyításához szükséges nyilvántartásokat és más igazoló dokumentumokat.

(9)

A tagállamoknak az 1306/2013/EU rendeletnek megfelelően kell ellenőrizniük az egyszerű programok végrehajtását. Elő kell írni a tagállamok számára azt is, hogy az érintett javaslattevő szervezettel való szerződéskötés előtt jóváhagyják a végrehajtó szerv kiválasztását, és a kifizetések teljesítése előtt ellenőrizzék a kifizetési kérelmeket. Az előlegfizetés iránti kérelmek esetétől eltekintve valamennyi kifizetési kérelemnek tartalmaznia kell egy pénzügyi jelentést, amely részletesen számot ad a javaslattevő szervezetnél felmerült elszámolható költségekről, egy, a program szakmai végrehajtására vonatkozó jelentést, valamint – az egyenlegkifizetés iránti kérelmek esetében – egy értékelő jelentést.

(10)

Az egyszerűsítés és az adminisztrációs teher csökkentése érdekében az időközi jelentések és a hozzájuk kapcsolódó kifizetési kérelmek tárgyidőszakának hosszát egy évben kell megállapítani. Emellett amikor bizonyos összegek visszatérítését kérik, be kell nyújtani egy pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolást is, amelyet független és képesített könyvvizsgáló állított ki. Az igazolásnak tanúsítania kell a tagállamok felé az elszámolt költségek elszámolhatóságát.

(11)

Annak érdekében, hogy a tagállamok az 1144/2014/EU rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban ellenőrizni tudják, hogy a program végrehajtása keretében készült anyagok megfelelnek-e az uniós jognak és különösen azt, hogy alkalmazták-e a fő uniós üzenetre, az eredet megjelölésére és a márkák feltüntetésére vonatkozó rendelkezéseket, elő kell írni a felhasznált anyagnak, köztük a vizuális anyagoknak a tagállam részére történő benyújtására vonatkozó kötelezettséget.

(12)

A javaslattevő szervezetek induló tőkével való ellátása érdekében előlegfizetésre vonatkozó rendelkezéseket kell megállapítani. Az Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelme céljából az előleg kifizetését biztosíték nyújtásához kell kötni. A biztosítéknak mindaddig érvényben kell maradnia, ameddig az egyenlegkifizetés során el nem számolják az előleget. Mivel a pénzügyi segítségnyújtásban részesülő tagállamokban letelepedett javaslattevő szervezetek számára nehézséget okozhat, hogy a megelőlegezhető teljes összegre vonatkozóan biztosítékot nyújtsanak, külön rendelkezéseket kell megállapítani annak érdekében, hogy ezek a szervezetek két részletben kaphassanak előleget.

(13)

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében olyan rendelkezéseket kell hozni, amelyek előírják, hogy az előlegek és az időközi kifizetések egy bizonyos összeggel az Unió által nyújtott teljes hozzájárulás alatt maradjanak.

(14)

A tapasztalatok alapján meg kell határozni a tagállamok által elvégzendő helyszíni ellenőrzések tartalmát és különösen azok gyakoriságát, tárgyát és helyszínét. Így indokolt előírni, hogy valamennyi program esetében legalább egy alkalommal sor kerüljön helyszíni ellenőrzésre a program végrehajtása során. Figyelemmel arra, hogy a tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedéseket eltérő időpontban hajtják végre, és azok gyakran korlátozott időtartamúak, valamint tekintettel arra, hogy egyes programokat a javaslattevő szervezet származása szerinti tagállamon vagy akár az Unión kívül hajtanak végre, a helyszíni ellenőrzéseket a javaslattevő szervezetek helyiségeiben, és adott esetben a végrehajtó szerv helyiségeiben kell végrehajtani.

(15)

A jogosulatlan kifizetések esetében felszámított kamatot az összetett programokra hasonló esetben alkalmazandó kamatlábhoz kell igazítani.

(16)

A tájékoztatási és promóciós programok hatékonyságának és eredményességének értékelése érdekében olyan rendelkezéseket kell hozni, amelyek előírják, hogy a javaslattevő szervezeteknek és a tagállamoknak mind a programokat, mind pedig a promóciós szakpolitika általános teljesítményének megfelelő módon nyomon kell követniük és értékelniük kell.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az 1144/2014/EU rendelet alkalmazására vonatkozó végrehajtási szabályokat állapítja meg az eredetnek és a márkáknak az egyszerű és az összetett programok során történő feltüntetésére vonatkozóan, valamint meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján egy javaslattevő szervezet számára engedélyezhető, hogy végrehajtsa egy egyszerű program bizonyos részeit.

Megállapítja emellett a szerződéskötésre és az egyszerű programok irányítására, nyomon követésére és ellenőrzésére vonatkozó különös szabályokat, valamint meghatározza a tájékoztatási és promóciós programok hatásainak értékelésére szolgáló mutatórendszert.

II. FEJEZET

AZ EGYSZERŰ ÉS AZ ÖSSZETETT PROGRAMOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

Az eredet feltüntetése

2. cikk

Az eredet bármilyen tájékoztató és promóciós anyagban való megjelölésére vonatkozó általános követelmények

(1)   A program fő üzenetének uniós üzenetnek kell lennie, és nem összpontosíthat egy meghatározott eredetre.

(2)   Az eredet minden megjelölése esetén együttesen teljesülniük kell az alábbi feltételeknek:

a)

az eredet megjelölése nem vezethet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek szabad mozgásának az Európai Unió működéséről szóló szerződés 34. cikkével ellentétes korlátozásához;

b)

az eredet megjelölése nem ösztönözheti a fogyasztókat arra, hogy kizárólag az eredetük alapján vásároljanak hazai árucikkeket, és annak a termék sajátos jellemzőire kell utalnia, nem pusztán az eredetre; valamint

c)

az eredet megjelölésének ki kell egészítenie a fő uniós üzenetet.

(3)   A program fő uniós üzenetét nem homályosíthatják el a termék eredetéhez kapcsolódó anyagok, például képek, színek, jelképek vagy zene. Az eredet megjelölésének a fő uniós üzenetnek szentelt területtől elkülönülő területen kell megjelennie.

(4)   A tájékoztató és promóciós anyagok esetében az eredet megjelölésének a vizuális anyagokra kell korlátozódnia. Audioanyagokban nem jelölhető meg az eredet.

3. cikk

Az eredet kivételes megjelölése a tájékoztató és promóciós anyagokon az 1144/2014/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában említettek szerint

(1)   Az eredet tájékoztató és promóciós anyagokon való, az 1144/2014/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában említettek szerinti megjelölésének a nemzeti eredetre, azaz a tagállam nevére kell korlátozódnia, vagy egy közkeletű nemzetek feletti eredetre. Az eredet megjelölése lehet explicit vagy implicit is.

(2)   Be kell tartani az 1144/2014/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételeket, és figyelembe kell venni, hogy az eredetre utaló szöveg vagy jelkép a képekre és az általános megjelenítésre is figyelemmel mennyire kiemelkedő a program fő uniós üzenetét hordozó szöveghez vagy jelképhez képest.

4. cikk

Az eredet megjelölése az 1144/2014/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének c) és d) pontja alapján támogatható rendszerekre vonatkozó tájékoztató és promóciós anyagokon

(1)   Az 1144/2014/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének c) pontja alapján támogatható rendszereket megemlítő tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések esetében megemlíthető a legkülső régiók neve a kapcsolódó grafikus jelképekben, amennyiben teljesülnek a 179/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (7) meghatározott feltételek, valamint a kapcsolódó vizuális anyagokban, amennyiben teljesülnek az 1144/2014/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételek.

(2)   A 3. cikk (1) bekezdésétől eltérve az olyan tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések esetében, amelyek az 1144/2014/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének d) pontja alapján támogatható, a nevükben az eredetre utaló rendszereket említenek meg, megjelölhető az adott eredet, feltéve, hogy teljesülnek az 1144/2014/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételek.

2. SZAKASZ

Márkák feltüntetése

5. cikk

Általános követelmények

(1)   Az 1144/2014/EU rendelet 4. cikkében említett márkák alatt a 207/2009/EK tanácsi rendelet (8) 4. és 66. cikkében vagy a 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) 2. cikkében meghatározott védjegyek értendők.

(2)   A javaslattevő szervezetek promóció tárgyát képező termékeinek márkáit csak bemutatók és kóstolók alkalmával lehet feltüntetni.

A következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)   „bemutató”: egy termék vagy egy rendszer értékeinek vásárokon, vállalkozásoknak szóló rendezvényeken vagy weboldalakon való, bármilyen módon történő bemutatása a leendő vásárlók részére, a termék vásárlásának ösztönzése céljából;

b)   „kóstoló”: olyan tevékenység, amelynek alkalmával a leendő vásárlók vásárokon, vállalkozásoknak szóló rendezvényeken vagy értékesítési pontokon megkóstolhatnak egy terméket.

(3)   A márkák feltüntethetők a bemutatók vagy kóstolók alkalmával kihelyezett vagy kiosztott információs és promóciós anyagokon is.

(4)   A márkákat feltüntető javaslattevő szervezeteknek meg kell felelniük a következő feltételeknek:

a)

a programra vonatkozó kérelemben meg kell indokolniuk, hogy miért szükséges a márkák feltüntetése a kampány céljainak eléréséhez, és meg kell erősíteniük, hogy a márkákat csak bemutatók és kóstolók alkalmával jelenítik meg;

b)

meg kell őrizniük az arra vonatkozó bizonyítékokat, hogy az érintett javaslattevő szervezet valamennyi tagja egyenlő esélyekkel tüntethette fel a márkáit;

c)

biztosítaniuk kell a következőket:

i.

a márkák együtt, egyformán látható módon, a fő uniós üzenetnek szentelt területtől elkülönülő területen jelennek meg;

ii.

a márkák feltüntetése nem gyengíti a fő uniós üzenetet;

iii.

a márkához kapcsolódó anyagok, például képek, színek és jelképek megjelenítése nem homályosítja el a fő uniós üzenetet;

iv.

a márkák csak a vizuális anyagokon jelennek meg, nem értve ide az ajándéktárgyakat és a kabalafigurákat, a fő uniós üzenetnél kisebb formátumban. Audioanyagokban nem említhetők meg márkák.

6. cikk

Különös követelmények

(1)   A bemutatók és kóstolók alkalmával márkák csak a következő módon tüntethetők fel:

a)

együtt, a stand pultjának vagy annak megfelelő állványának elülső oldalán látható szalagban. A szalag legfeljebb 5 %-át foglalhatja el a stand pultja vagy annak megfelelő állványa elülső oldala teljes területének; vagy

b)

külön-külön, az egyes márkáknak szentelt, elkülönülő és egyforma standrészeken, a standrész pultjának vagy annak megfelelő állványának elülső oldalán, semleges és egyforma módon. Ebben az esetben a márkanév megjelenítése legfeljebb 5 %-át foglalhatja el a standrész pultja vagy annak megfelelő állványa elülső oldala teljes területének.

(2)   Weboldalak esetében a márkák csak együtt tüntethetők fel az alábbi kettő közül az egyik módon:

a)

a weboldal alján látható szalagban, amely legfeljebb 5 %-át foglalhatja el a weboldal teljes területének, és amelyben minden egyes márka kisebb méretű, mint az uniós társfinanszírozást jelző uniós embléma;

b)

a kezdőlaptól elkülönített, kifejezetten erre szolgáló weboldalon, semleges és valamennyi márka esetében azonos módon.

(3)   A bemutatók vagy kóstolók alkalmával kiosztott nyomtatott anyagokon a márkák csak együtt tüntethetők fel, az oldal alján megjelenő egyetlen szalagban, amely az adott oldal teljes területének legfeljebb 5 %-át foglalhatja el.

7. cikk

A feltüntetendő márkák száma

(1)   Legalább öt márkát kell feltüntetni.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve ötnél kevesebb márka is feltüntethető, amennyiben teljesül a következő két feltétel:

a)

a javaslattevő szervezet származása szerinti tagállamban kevesebb márka létezik a program tárgyát képező termékhez vagy rendszerhez kapcsolódóan;

b)

kellően indokolt okból nem lehetett több terméket vagy több országot érintő programot szervezni, amely lehetővé tette volna több márka feltüntetését.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését a javaslattevő szervezetnek megfelelően igazolnia kell, és azt alá kell támasztani minden szükséges dokumentummal, ideértve az arra vonatkozó bizonyítékokat, hogy az érintett javaslattevő szervezet megkeresett más javaslattevő szervezeteket, és kezdeményezte, hogy hozzanak létre együtt egy több terméket vagy több országot érintő programot, és ideértve azokat az okokat is, amelyek miatt végül nem valósult meg egy ilyen program.

(4)   Ha ötnél kevesebb márkát tüntetnek fel, akkor a 6. cikkben foglalt szabályok alkalmazandók, és a márkák által elfoglalt felületet arányosan csökkenteni kell.

8. cikk

Az 1144/2014/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének d) pontja alapján támogatható, védjegyként bejegyzett rendszerek megemlítése

Ha a program az 1144/2014/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének d) pontjában említett rendszerre vonatkozik, akkor az 5., a 6. és a 7. cikk nem alkalmazandó az ilyen rendszerek védjegyként bejegyzett neveire és logóira.

III. FEJEZET

AZ EGYSZERŰ PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSA

1. SZAKASZ

A programok végrehajtása és finanszírozása

9. cikk

Az illetékes hatóságok kijelölése

A tagállamok kijelölik az e rendelet végrehajtásáért felelős illetékes nemzeti hatóságokat.

Értesítik a Bizottságot a kijelölt hatóságok nevéről és összes adatáról, valamint ezek bármilyen módosításáról.

A Bizottság megfelelő formában nyilvánosságra hozza ezeket az információkat.

10. cikk

Szerződéskötés

(1)   Amint a Bizottság elfogad egy, az 1144/2014/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében említett végrehajtási aktust, továbbítja a kiválasztott programok másolatait az érintett tagállamoknak.

(2)   A tagállamok késedelem nélkül értesítik az érintett javaslattevő szervezeteket arról, hogy elfogadásra került-e a kérelmük.

(3)   A tagállamok az 1144/2014/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében említett bizottsági jogi aktusról való értesítés napjától számított 90 naptári napon belül szerződést kötnek a programok végrehajtására vonatkozóan a kiválasztott javaslattevő szervezetekkel, feltéve, hogy a szóban forgó rendelet 13. cikkében említett végrehajtó szervek kiválasztására az (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkében előírt eljárásnak megfelelően sor került. E határidőn túl a Bizottság előzetes engedélye nélkül nem köthető szerződés.

(4)   A program végrehajtásának kezdőnapja a szerződés aláírásának időpontját követő hónap első napja. A kezdőnap azonban legfeljebb 6 hónappal elhalasztható, különösen a program tárgyát képező termék szezonalitásának vagy egy bizonyos rendezvényen vagy vásáron való részvételnek a figyelembevétele érdekében.

(5)   A tagállamok a Bizottság által rendelkezésükre bocsátott szerződésmintákat használják.

(6)   A tagállamok a nemzeti joguknak való megfelelés érdekében indokolt esetben módosíthatják a szerződésmintákban szereplő egyes feltételeket, de csak akkor, ha ez nem sérti az uniós jogszabályokat.

11. cikk

A programok javaslattevő szervezetek általi végrehajtása

Egy javaslattevő szervezet saját maga is végrehajthatja egy egyszerű program bizonyos részeit, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

a javaslattevő szervezet legalább hároméves gyakorlattal rendelkezik tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések végrehajtása terén; és

b)

a javaslattevő szervezet biztosítja, hogy az általa végrehajtani tervezett intézkedés költsége nem haladja meg a szokásos piaci árakat.

12. cikk

Az információkra és a nyilvántartásra vonatkozó kötelezettségek

(1)   A javaslattevő szervezeteknek naprakészen kell tartaniuk az információkat, és tájékoztatniuk kell az érintett tagállamot az olyan eseményekről és körülményekről, amelyek várhatóan jelentős hatást gyakorolnak a program végrehajtására vagy az Unió pénzügyi érdekeire.

(2)   A javaslattevő szervezeteknek és a végrehajtó szerveknek meg kell őrizniük azokat a nyilvántartásokat és egyéb igazoló dokumentumokat, amelyek bizonyítják a program megfelelő végrehajtását és az elszámolhatóként bejelentett költségeket és különösen a következőket:

a)

a tényleges költségekre vonatkozóan: azok a nyilvántartások és más igazoló dokumentumok, amelyek elegendőek az elszámolt költségek igazolásához, így például a szerződések, az alvállalkozói szerződések, a számlák és a könyvviteli nyilvántartások. A költségszámítási gyakorlatnak és a belsőkontroll-eljárásoknak lehetővé kell tenniük az elszámolt összegek, a számviteli adatok és az igazoló dokumentumokban található adatok közvetlen egyeztetését.

A személyzeti költségek kapcsán a javaslattevő szervezetnek és a végrehajtó szerveknek meg kell őrizniük az elszámolt óraszámra vonatkozó munkaidő-nyilvántartást. A programnak szentelt munkaórák számát megbízható módon igazoló munkaidő-nyilvántartás hiányában a tagállam az elszámolt óraszámok igazolására más módszert is elfogadhat, ha úgy ítéli meg, hogy az megfelelő mértékű bizonyossággal szolgál.

A kizárólag a program végrehajtásán dolgozó személyek esetében nem előírás a munkaidő-nyilvántartás vezetése, de szükséges egy aláírt nyilatkozat, amely megerősíti, hogy az érintett személyek kizárólag a program végrehajtásán dolgoztak;

b)

az átalányfinanszírozás keretében elszámolt költségekre vonatkozóan: azok az adatok és más igazoló dokumentumok, amelyek elegendőek az átalány kiszámításának alapját képező költségek elszámolhatóságának igazolásához.

13. cikk

Az előleg kifizetése

(1)   A javaslattevő szervezet a 10. cikkben említett szerződés aláírásától számított 30 napon belül az e cikk (2) bekezdésében előírt biztosíték benyújtásával együtt előlegfizetés iránti kérelmet nyújthat be az érintett tagállamhoz.

(2)   Az előlegfizetésre azzal a feltétellel kerülhet sor, hogy a javaslattevő szervezet a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (10) IV. fejezetének megfelelően a szóban forgó előleg összegével megegyező biztosítékot nyújtott a tagállam számára.

(3)   Az előlegként teljesített kifizetés nem haladhatja meg az Unió által nyújtott, az 1144/2014/EU rendelet 15. cikkében említett maximális pénzügyi hozzájárulás 20 %-át.

(4)   A tagállamok vagy a (2) bekezdésben előírt biztosíték kézhezvételének időpontjától számított 30 napon belül, vagy a program végrehajtásának kezdőnapját 10 nappal megelőző naptól számított 30 napon belül fizetik ki az előleget, attól függően, hogy melyik esik későbbre.

(5)   Az előleget az egyenleg kifizetésekor kell elszámolni.

(6)   E cikk (1) és (5) bekezdésétől eltérve az 1144/2014/EU rendelet 15. cikke (3) bekezdésének megfelelően pénzügyi segítségnyújtásban részesülő tagállamokban letelepedett javaslattevő szervezetek két részre oszthatják az előlegfizetés iránti kérelmüket. Az e lehetőséggel élni kívánó kérelmezőknek az e cikk (1) bekezdésében előírt határidőn belül kell kérelmezniük a nekik járó előleg első részét. Az előleg fennmaradó részére vonatkozó kérelmet csak azt követően lehet benyújtani, hogy az előleg első részét elszámolták.

14. cikk

Az időközi kifizetések kérelmezése

(1)   A program végrehajtásának utolsó évét kivéve az Unió által nyújtott pénzügyi hozzájárulás időközi kifizetése iránti kérelmeket a javaslattevő szervezetnek az attól a naptól számított 60 napon belül kell benyújtania a tagállamhoz, amelyen a program adott évének végrehajtása befejeződött.

(2)   Az ilyen kérelmeknek az adott év során felmerült elszámolható költségeket kell lefedniük, és a kérelmeket egy időközi jelentésnek kell kísérnie, amely egy időközi pénzügyi jelentésből és egy időközi szakmai jelentésből áll.

(3)   A (2) bekezdésben említett időközi pénzügyi jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

az egyes javaslattevő szervezeteknek a programhoz kapcsolódó elszámolható költségeket részletező pénzügyi kimutatása, amelyet a következőket igazoló nyilatkozat kísér:

az információk teljesek, megbízhatóak és valósak,

az elszámolt költségek az (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének megfelelően elszámolhatóak,

a költségek alátámaszthatók megfelelő nyilvántartásokkal és igazoló dokumentumokkal, amelyek kérésre, illetve az e rendeletben előírt ellenőrzések alkalmával rendelkezésre fognak állni;

b)

ha a program tényleges költségeihez az Unió által nyújtott pénzügyi hozzájárulás legalább 750 000 EUR, és a tényleges költségekhez az Unió által nyújtott pénzügyi hozzájárulás időközi kifizetés formájában igényelt összege legalább 325 000 EUR, akkor a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó, egy jóváhagyott külső könyvvizsgáló által az érintett javaslattevő szervezet részére kiállított igazolás. Az igazolásnak bizonyítania kell az előterjesztett költségek (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének megfelelő elszámolhatóságát, valamint az e rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében előírt kötelezettségek teljesítését;

c)

ha nem szükséges benyújtani a b) pontban említett igazolást, akkor a költségek elszámolhatóságát bizonyító megfelelő számlák és igazoló dokumentumok másolatai.

(4)   A (2) bekezdésben említett időközi szakmai jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

minden olyan anyag és vizuális anyag másolata, amelyet még nem továbbítottak a tagállam részére;

b)

az abban az időszakban végzett tevékenységek leírása, amelyhez az időközi kifizetés kapcsolódik, felhasználva a program 22. cikkben említett kimeneti és eredménymutatóit; valamint

c)

a programban tervezett tevékenységek és azok várható kimenetei és eredményei, valamint a ténylegesen végrehajtott tevékenységek vagy elért kimenetek és eredmények közötti esetleges különbségek indoklása.

15. cikk

Az egyenlegkifizetés kérelmezése

(1)   Az egyenlegkifizetés iránti kérelmet a javaslattevő szervezetnek a 10. cikkben említett szerződés tárgyát képező program befejezésétől számított 90 napon belül kell benyújtania a tagállamnak.

(2)   A kérelem akkor tekinthető elfogadhatónak, ha azt végső időközi jelentés, végleges jelentés, valamint a promóciós és tájékoztatásnyújtási intézkedések eredményeit értékelő tanulmány kíséri.

(3)   A (2) bekezdésben említett végső időközi jelentésnek a program végrehajtásának utolsó évére kell vonatkoznia. Pénzügyi kimutatásaikban a javaslattevő szervezeteknek nyilatkozniuk kell arról, hogy valamennyi bevétel elszámolásra került.

(4)   A (2) bekezdésben említett végleges jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

egy összefoglaló pénzügyi zárókimutatást is magában foglaló pénzügyi zárójelentés, amelyet a javaslattevő szervezet készít el, és amely valamennyi időközi kifizetésre kiterjedően összegzi a pénzügyi kimutatásokat, és bemutatja az összes felmerült kiadást;

b)

egy szakmai zárójelentés, amely tartalmazza a következőket:

i.

az elvégzett tevékenységek és a program által elért kimenetek és eredmények összefoglalása, a 22. cikkben említett mutatók felhasználásával; és

ii.

egy közzétételre szánt összefoglaló.

(5)   A promóciós és tájékoztatásnyújtási intézkedések eredményeit értékelő, a (2) bekezdésben említett tanulmányt egy független külső szervnek kell elkészítenie. Ennek a szervnek használnia kell a 22. cikkben említett mutatókat.

16. cikk

A tagállamok által teljesített kifizetések

(1)   A 13., illetve a 14. cikkben említett időközi kifizetések és előlegkifizetések együttesen nem haladhatják meg az Unió által nyújtott, az 1144/2014/EU rendelet 15. cikkében említett teljes pénzügyi hozzájárulás 90 %-át.

(2)   A tagállamok a kifizetés iránti kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül teljesítik a 14. és a 15. cikkben említett kifizetéseket, feltéve, hogy e rendeletnek megfelelően valamennyi ellenőrzés végrehajtásra került.

(3)   Ha további, a 19., illetve a 20. cikkben említett adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzésekre van szükség, akkor a tagállam a javaslattevő szervezet értesítésével meghosszabbíthatja a (2) bekezdésben említett határidőt.

17. cikk

Az el nem számolható költségek elutasítása és a jogosulatlan kifizetések visszafizettetése

(1)   Egy időközi kifizetés vagy az egyenlegkifizetés alkalmával, illetve e kifizetések teljesítése után, különösen az e rendeletben előírt ellenőrzések nyomán a tagállamok visszautasítják azokat a költségeket, amelyeket nem tartanak elszámolhatónak.

(2)   A javaslattevő szervezetnek a 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (11) III. fejezete 1. szakaszának megfelelően kell visszafizetnie a jogosulatlan kifizetéseket.

Alkalmazandó az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (12) 83. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott kamatláb.

2. SZAKASZ

A programok végrehajtásának ellenőrzése, valamint a tagállamok általi bejelentések

18. cikk

A végrehajtó szervek kiválasztására vonatkozó eljárás ellenőrzése

A 10. cikkben említett szerződés aláírását megelőzően a tagállamok ellenőrzik, hogy a végrehajtó szervek az (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkében előírt versenyeztetési eljárásnak megfelelően kiválasztásra kerültek-e.

19. cikk

Az egyszerű programok adminisztratív ellenőrzései

(1)   Az adminisztratív ellenőrzések során a tagállamok szisztematikusan ellenőrzik a kifizetési kérelmeket, különösen a kérelmeket kísérő jelentéseket és azt, hogy a költségek az (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikke alapján elszámolhatók-e.

(2)   A tagállamok bekérik a szükségesnek tartott kiegészítő információkat, és adott esetben további ellenőrzéseket végeznek, különösen abban az esetben, ha:

a)

a kért jelentések nem kerültek benyújtásra vagy hiányosak;

b)

a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolás adminisztratív ellenőrzése nem szolgál elegendő bizonyítékkal arra vonatkozóan, hogy a költségek az (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikke alapján elszámolhatók, valamint hogy az e rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett kötelezettségek teljesültek; vagy

c)

kétség merül fel a pénzügyi kimutatásokban elszámolt költségek elszámolhatósága tekintetében.

20. cikk

Az egyszerű programok helyszíni ellenőrzései

(1)   A tagállamok kockázatelemzés alapján választják ki az ellenőrizendő kifizetési kérelmeket.

A kiválasztás módjának biztosítania kell, hogy minden egyes egyszerű program esetében sor kerüljön legalább egy helyszíni ellenőrzésre a végrehajtás során, az első időközi kifizetés és az egyenlegkifizetés között.

(2)   A helyszíni ellenőrzések a javaslattevő szervezet és adott esetben a végrehajtó szerv helyiségeiben végzett szakmai és számviteli ellenőrzésből állnak. A tagállamok megbizonyosodnak arról, hogy:

a)

a benyújtott információk és dokumentumok pontosak;

b)

a költségek elszámolása az (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének és e rendelet 12. cikke (2) bekezdésének megfelelően történt;

c)

a 10. cikkben említett szerződésben megállapított valamennyi kötelezettség teljesült;

d)

nem sértették meg az 1144/2014/EU rendelet 10. és 15. cikkét.

Az 1848/2006/EK bizottsági rendelet (13) sérelme nélkül a tagállamok a lehető leghamarabb tájékoztatják a Bizottságot az ellenőrzések során észlelt minden szabálytalanságról.

A helyszíni ellenőrzéseket lehet egy olyan mintára korlátozni, amely lefedi az elszámolható költségek legalább 30 %-át. Az ilyen mintának megbízhatónak és reprezentatívnak kell lennie.

Amennyiben meg nem felelést észlel, a tagállam ellenőrzi az elszámolt költségekre vonatkozó valamennyi dokumentumot, vagy extrapolálja a minta eredményeit.

(3)   A tagállamok jelentést készítenek, amely lefedi valamennyi helyszíni ellenőrzést. Ez a jelentés egyértelműen meghatározza az elvégzett ellenőrzések terjedelmét és eredményeit.

21. cikk

Az egyszerű programokra vonatkozó, a Bizottság felé tett bejelentések

(1)   Az egyszerű programok kapcsán teljesített valamennyi kifizetés tekintetében a tagállamok minden év július 15-ig bejelentik a Bizottságnak az előző naptári évre vonatkozó következő adatokat:

a)

a pénzügyi végrehajtás és a 22. cikkben említett kimeneti mutatók;

b)

a programoknak a 22. cikkben említett mutatórendszer használatával értékelt hatásai;

c)

a 19. és a 20. cikknek megfelelően végrehajtott adminisztratív és helyszíni ellenőrzések eredményei.

(2)   Ezt a bejelentést elektronikus úton teszik meg, az adattovábbításra vonatkozó, a Bizottság által rendelkezésre bocsátott műszaki előírások alkalmazásával.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. cikk

A tájékoztatási és promóciós programok hatásainak értékelésére szolgáló mutatók rendszere

(1)   Ez a rendelet közös keretet hoz létre a tájékoztatási és promóciós programok hatásainak értékelésére vonatkozóan, amely egy mutatórendszeren alapul. A rendszer a teljesítménymutatók következő három csoportjából áll: kimeneti mutatók, eredménymutatók és hatásmutatók.

a)

a kimeneti mutatók az egyes programok keretében tervezett tevékenységek végrehajtásának mértékét mérik;

b)

az eredménymutatók a tevékenységek közvetlen, azonnali hatásait mérik;

c)

a hatásmutatók az azonnali hatásokon túlmutató hasznokat mérik.

(2)   A javaslattevő szervezet által a Bizottsághoz benyújtott, tájékoztatási és promóciós programra vonatkozó javaslatokban meg kell jelölni, hogy a teljesítménymutatók egyes csoportjain belül milyen mutatókat fognak használni az adott program hatásainak értékelésére. A javaslattevő szervezetnek a mellékletben meghatározott mutatókat kell használnia, amennyiben azok alkalmazhatók, de használhat más mutatókat is, amennyiben igazolni tudja, hogy az adott program jellege miatt azok a mutatók megfelelőbbek.

23. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2015. december 1-jétől kell alkalmazni a 2015. december 1-jén vagy azt követően benyújtott programjavaslatokra.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 317., 2014.11.4., 56. o.

(2)  A Tanács 2007. december 17-i 3/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről (HL L 3., 2008.1.5., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2008. június 5-i 501/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 147., 2008.6.6., 3. o.).

(4)  A Bizottság 2015. április 23-i (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló rendelete a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 3. oldalát).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(7)  A Bizottság 2013. november 6-i 179/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 228/2013/EU rendeletnek a gazdasági szereplők nyilvántartása, a termelési régión kívüli forgalomba hozatal céljára nyújtott támogatás összege, az embléma, egyes szarvasmarhafélék behozatalivám-mentessége és az Unió legkülső régióit érintő egyedi mezőgazdasági intézkedésekhez kapcsolódó egyes intézkedések finanszírozása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 63., 2014.3.4., 3. o.).

(8)  A Tanács 2009. február 26-i 207/2009/EK rendelete a közösségi védjegyről (HL L 78., 2009.3.24., 1. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. október 22-i 2008/95/EK irányelve a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 299., 2008.11.8., 25. o.).

(10)  A Bizottság 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 2014.8.28., 18. o.).

(11)  A Bizottság 2014. augusztus 6-i 908/2014/EU végrehajtási rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 255., 2014.8.28., 59. o.).

(12)  A Bizottság 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

(13)  A Bizottság 2006. december 14-i 1848/2006/EK rendelete a közös agrárpolitika finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, továbbá egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról, valamint az 595/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 355., 2006.12.15., 56. o.).


MELLÉKLET

A tájékoztatási és promóciós programok hatásainak értékelésére szolgáló, a 22. cikkben említett mutatók jegyzéke

A javaslattevő szervezetek által a tájékoztatási és promóciós programok keretében végrehajtott tevékenységekhez kapcsolódó mutatók rendszere nem feltétlenül ragad meg minden olyan tényezőt, amely befolyásolhatja egy operatív program kimeneteit, eredményeit és hatásait. Ennek megfelelően a mutatók által szolgáltatott információkat a program végrehajtásának sikeréhez vagy kudarcához hozzájáruló egyéb fő tényezőkkel kapcsolatos mennyiségi és minőségi információk fényében kell értelmezni.

1.

A kimeneti mutatók közé tartoznak például a következők:

a szervezett rendezvények száma,

a televízióban/rádióban sugárzott hirdetések vagy a közzétett nyomtatott vagy online reklámok száma,

sajtóközlemények száma,

az egyes tevékenységek célcsoportjának mérete (például azon szakemberek száma, akiknek reklámlevelet küldtek),

elektronikus hírlevélre feliratkozók száma.

2.

Az eredménymutatók közé tartoznak például a következők:

a rendezvényeken (például előadásokon, műhelytalálkozókon, kóstolókon stb.) részt vevő szakemberek/szakértők/importőrök/fogyasztók száma,

a televízióban/rádióban sugárzott hirdetésekkel vagy nyomtatott vagy online reklámokkal elért szakemberek/szakértők/importőrök/fogyasztók száma,

azon szakemberek/szakértők/importőrök/fogyasztók száma, akik részt vettek a rendezvényeken és kapcsolatba léptek a termelői szervezettel/a termelőkkel,

a tájékoztatási kampányra vonatkozó jelentés tárgyidőszakában a sajtóban megjelent, nem fizetett cikkek száma,

a honlap látogatóinak száma vagy a Facebook-oldal kedvelőinek száma,

a sajtómegjelenések értéke.

3.

A hatásmutatók közé tartoznak például a következők:

a promóciós kampányokat követő évben a promóciós kampányokkal érintett régióban érvényesülő ágazati értékesítési trendek az előző évhez és a szóban forgó piac általános értékesítési tendenciáihoz viszonyítva,

a termék fogyasztásának az adott országban megfigyelhető trendjei,

a promóció tárgyát képező termék uniós exportjának értéke és mennyisége,

az uniós termékek piaci részesedésének változása,

az exportált termék átlagos értékesítési árának alakulása a kampányok helyszínéül szolgáló országban,

az uniós minőségrendszerek emblémáinak felismerése terén bekövetkezett változás,

a minőségi uniós termékekről kialakított kép változása,

az uniós mezőgazdasági termékeknek az 1144/2014/EU rendelet 3. cikkének a) pontjában felsorolt belső értékei/más értékei ismertségének növekedése,

a program végrehajtását követően a fogyasztói bizalom terén bekövetkezett növekedés,

a befektetés megtérülése (ROI).


13.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/27


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1832 RENDELETE

(2015. október 12.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az eritrit (E 968) csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli ízesített italokban ízfokozóként történő használata tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete meghatározza az élelmiszerekben felhasználható élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és felhasználásuk feltételeit.

(2)

A szóban forgó jegyzék naprakésszé tétele az 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 3. cikkének (1) bekezdésében említett egységes eljárás révén, a Bizottság kezdeményezésére vagy kérelemre történhet.

(3)

A Bizottsághoz 2014. május 28-án kérelmet nyújtottak be az eritrit (E 968) ízesített italokban, vagyis az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében meghatározott 14.1.4. élelmiszer-kategóriában ízfokozóként történő használatának engedélyezése iránt. A kérelmet a Bizottság ezután az 1331/2008/EK rendelet 4. cikkének megfelelően hozzáférhetővé tette a tagállamok számára.

(4)

Az eritrit (E 968) használatára a csökkentett energiatartalmú és a hozzáadott cukor nélküli italok ízprofiljának és az általuk a szájban keltett érzeteknek a javítása céljából van szükség, hogy az említett italok íze hasonló legyen a rendes cukortartalmú termékekéhez. Kis mennyiségben az eritrit ízfokozó tulajdonságokkal rendelkezik, és csökkenti az említett, magas intenzitású édesítőszereket tartalmazó italok mellékízét és hosszan tartó édes ízét. Így a fogyasztók érdekeit szolgálná, hogy jobb ízbeli tulajdonságokkal rendelkező csökkentett energiatartalmú és hozzáadott cukor nélküli italok közül választhatnának.

(5)

2003-ban az élelmiszerügyi tudományos bizottság megállapította, hogy az eritrit (E 968) biztonságosan felhasználható élelmiszerekben. Az eritrit (E 968) uniós jóváhagyása egyelőre nem terjed ki az italokban történő felhasználásra, mivel az élelmiszerügyi tudományos bizottság véleménye alapján a hashajtó hatásra vonatkozó küszöbérték az italokban tartalmazott eritrit lenyelése révén különösen a fiatal fogyasztók esetében könnyen átléphető.

(6)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2015. február 12-én véleményt (3) adott ki az eritrit (E 968) élelmiszer-adalékanyag felhasználási körének bővítésére vonatkozó javaslat biztonságosságáról. A Hatóság megállapította, hogy az eritrit legfeljebb 1,6 %-os eritrittartalmú alkoholmentes italok útján, egyszerre történő akut elfogyasztása a hashajtó hatás tekintetében nem aggályos. Megállapítását a Hatóság expozícióbecslést tartalmazó adatokra alapozta, figyelembe véve az alkoholmentes italok eritrittartalmára vonatkozó javasolt 1,6 %-os felső határértéket, az eritrit korábbi felhasználásait és felszívódási tulajdonságait, valamint azt a tényt, hogy az expozíciót követően nem állapíthatók meg negatív hatások, így hashajtó hatás sem.

(7)

Indokolt ezért engedélyezni az eritrit (E 968) ízesített italokban, vagyis az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében meghatározott 14.1.4. élelmiszer-kategóriában ízfokozóként, legfeljebb 1,6 %-os tartalom mellett történő használatát.

(8)

Az 1333/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1331/2008/EK rendelete az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról (HL L 354., 2008.12.31., 1. o.)

(3)  EFSA Journal 2015; 13(3):4033.


MELLÉKLET

Az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletének E. része a következőképpen módosul:

a)

A 14.1.4. élelmiszer-kategóriában – „Ízesített italok” – az I. csoportra („Adalékanyagok”) vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

 

„I. csoport

Adalékanyagok

 

 

az E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 és E 967 adalékanyagokat nem szabad használni

az E 968 adalékanyagot nem szabad használni, kivéve, ha ebben az élelmiszer-kategóriában külön rendelkezés létezik erre vonatkozóan”

b)

A 14.1.4. élelmiszer-kategóriában – „Ízesített italok” – az E 962 adalékanyagra vonatkozó bejegyzés után a jegyzék az alábbi bejegyzéssel egészül ki:

 

„E 968

Eritrit

16 000

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek, kizárólag ízfokozóként”


13.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/29


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1833 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. október 12.)

az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 91. cikke első bekezdésének d) pontjára és második bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2568/91/EGK bizottsági rendelet (2) meghatározza az olívaolajok és az olívapogácsa-olajok fizikai, kémiai és érzékszervi jellemzőit, valamint az e jellemzők értékelésére szolgáló módszereket. Az említett módszereket – kémiai szakértők véleménye alapján és a Nemzetközi Olívatanács keretében folyó munkával összhangban – rendszeresen frissítik.

(2)

A Nemzetközi Olívatanács által megállapított legújabb nemzetközi szabványok uniós szintű végrehajtásának biztosítása érdekében bizonyos, a 2568/91/EGK rendeletben meghatározott elemzési módszereket frissíteni kell.

(3)

A tapasztalatok fényében úgy tűnik, hogy az olívaolajokban található idegen növényi eredetű olajok kimutatására szolgáló módszer téves pozitív eredményeket produkálhat. Ezért az erre a módszerre vonatkozó utalásokat el kell hagyni.

(4)

A 2568/91/EGK rendeletet ennek megfelelően kell módosítani.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2568/91/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az első albekezdés a következőképpen módosul:

i.

a g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

a zsírsavösszetétel meghatározása a X. melléklet szerinti módszerrel;”

ii.

az l) pont helyébe a következő szöveg lép:

„l)

az alifás és a triterpénes alkoholtartalom meghatározása a XIX. melléklet szerinti módszerrel;”

b)

a második albekezdést el kell hagyni.

2.

A mellékletek összefoglalása a következőképpen módosul:

a)

a X.A melléklet és a X.B melléklet hivatkozása – a mellékletek címét is beleértve – helyébe a következő hivatkozás lép:

„X melléklet: Zsírsav-metilészterek gázkromatográfiás meghatározása”;

b)

a XIX. melléklet hivatkozásában a cím helyébe a következő szöveg lép:

„Az alifás és a triterpénes alkoholtartalom meghatározása kapilláris gázkromatográfiával”;

c)

a XXa. melléklet hivatkozását el kell hagyni.

3.

Az Ib. melléklet 1. függeléke e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

4.

Az V. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

5.

A IX. melléklet helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép.

6.

A X.A és a X.B melléklet helyébe e rendelet IV. mellékletének szövege lép.

7.

A XII. melléklet e rendelet V. mellékletének megfelelően módosul.

8.

A XIX. melléklet e rendelet VI. mellékletének megfelelően módosul.

9.

A XXa. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 1991. július 11-i 2568/91/EGK rendelete az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről (HL L 248., 1991.9.5., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A 2568/91/EGK rendelet Ib. mellékletének 1. függeléke a következőképpen módosul:

1.

A zsírsavak transz-izomerjeire és a zsírsavtartalomra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„—

Zsírsavak transz-izomerjei

X. melléklet

Zsírsav-metilészterek gázkromatográfiás meghatározása

Zsírsavtartalom

X. melléklet

Zsírsav-metilészterek gázkromatográfiás meghatározása”

2.

Az alifás alkoholokra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„—

Alifás és triterpénes alkoholok

XIX. melléklet

Az alifás és a triterpénes alkoholtartalom meghatározása kapilláris gázkromatográfiával”


II. MELLÉKLET

A 2568/91/EK rendelet V. mellékletének 6.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„6.2.

Az egyes szterinek koncentrációját a vonatkozó csúcs területének és az összes szterincsúcs területének hányadosából határozza meg:

Formula

ahol:

Ax

=

x csúcsának területe;

ΣA

=

az összes szterincsúcs alatti terület.”


III. MELLÉKLET

„IX. MELLÉKLET

SPEKTROFOTOMETRIÁS VIZSGÁLAT ULTRAIBOLYA FÉNYBEN

ELŐSZÓ

Az ultraibolya fényben végzett spektrofotometriás vizsgálat segítségével a zsír minőségével, tartósítási állapotával és a technológiai folyamatok által benne okozott változásokkal kapcsolatos információk állapíthatók meg. A módszernél megadott hullámhosszok elnyelése az oxidációs folyamatok és/vagy finomítási eljárások következtében jelen lévő konjugált dién- és triénrendszereknek köszönhető. Ezeket az abszorpciókat fajlagos kioltásbanFormula (azaz a zsír meghatározott oldószerrel készült, 1 %-os oldatában, 10 mm-es vastagságban mért kioltásban) fejezik ki, amelyet egyezményesen K-val (más néven »kioltási tényező«) jelölnek.

1.   ALKALMAZÁSI KÖR

A melléklet az olívaolajok ultraibolya fényben történő spektrofotometrikus vizsgálatának eljárását ismerteti.

2.   A MÓDSZER ELVE

Egy mintát feloldanak a szükséges oldószerben, majd az adott hullámhossztartományban meghatározzák az oldat kioltását a tiszta oldathoz viszonyítva.

A fajlagos abszorbancia kiszámítása 232 nm-en és 268 nm-en izooktánban vagy 232 nm-en és 270 nm-en ciklohexánban, 1 százalékos koncentrációnál, 10 mm-es küvettában történik.

3.   BERENDEZÉS

3.1.   Egy, az ultraibolya hullámhosszon (220 és 360 mm között) történő mérésre alkalmas spektrofotométer, amely képes a nanométeregységek egyenkénti leolvasására. Az abszorbancia- és a hullámhosszskála, illetve a szórt fény pontosságát és reprodukálhatóságát rendszeresen ellenőrizni kell.

3.1.1.   Hullámhosszskála: Ellenőrzése holmium-oxidot vagy holmium-oxid oldatot tartalmazó, jól elkülönülő abszorpciós sávokkal rendelkező (zárt vagy nem zárt) optikaiüveg-szűrőből álló referenciaanyag segítségével történhet. A referenciaanyagok alkalmasak a látható és ultraibolya tartományokban mérő, legfeljebb 5 nm névleges spektrális sávszélességgel rendelkező spektrofotométerek hullámhosszskáláinak ellenőrzésére és kalibrálására. A méréseket 640–240 nm hullámhossztartományban, levegős vakmintával szemben végzik a referenciaanyagokhoz mellékelt utasításoknak megfelelően. Az alapkorrekciót üres sugármenettel végzik minden egyes résszélesség-változásnál. A minta hullámhosszai a referenciaanyag tanúsítványában találhatóak.

3.1.2.   Abszorbanciaskála: Ellenőrzése kereskedelmi forgalomba kapható, savas kálium-dikromát oldatokat tartalmazó, meghatározott koncentrációjú és a λmax mellett tanúsított abszorbancia értékű zárt referenciaanyagok segítségével történhet (kálium-dikromát négyféle, perklórsavas, négy UV-kvarcküvettába zárt oldata. A négy oldat a linearitás és fotometrikus pontosság UV-fényben történő mérésére szolgál). A kálium-dikromát oldatokat az alapkorrekciót követően a használt savból álló vakmintával szemben mérik a referenciaanyagokhoz mellékelt utasításoknak megfelelően. A minta abszorbanciaértékei a referenciaanyag tanúsítványában találhatóak.

Egy másik lehetőség a fotocella és a fénysokszorozó átvitelének ellenőrzéséhez a következő: mérjen ki 0,2000 g tiszta kálium-kromátot a spektrofotometriához és oldja fel 0,05 N kálium-hidroxid-oldatban egy 1 000 ml térfogatú mérőlombikban, majd a lombikot töltse fel a jelig. Az így kapott oldatból vegyen pontosan 25 ml-t, tegye át egy 500 ml térfogatú mérőlombikba, majd ugyanazzal a kálium-hidroxid-oldattal töltse fel a lombikot a jelig.

Mérje meg az így kapott oldat kioltását 275 nm hullámhosszon, referenciaként a kálium-hidroxid-oldatot használva. Az 1 cm-es küvettával mért kioltásnak 0,200 ± 0,005 értékűnek kell lennie.

3.2.   Az ultraibolya-hullámhosszon (220 és 360 nm között) történő mérésre alkalmas, 10 mm-es optikai átviteli úttal rendelkező, kupakkal ellátott, szögletes kvarcküvetták. Vízzel vagy más megfelelő oldószerrel feltöltve a küvetták nem mutathatnak egymáshoz képest 0,01 kioltási egységnél nagyobb különbséget.

3.3.   Egyjelű mérőlombikok, 25 ml térfogat, A osztály.

3.4.   0,0001 g pontossággal mérő analitikai mérleg.

4.   REAGENSEK

Ellenkező értelmű utasítás hiányában az elemzés során csak elismert analitikai minőségű reagenseket és desztillált vagy ásványmentesített vizet, illetve hasonló tisztaságú vizet használjon.

Oldószer: Izooktán (2,2,4-trimetil-pentán) a 232 nm-en és 268 nm-en történő méréshez vagy ciklohexán a 232 nm-en és 270 nm-en történő méréshez, a desztillált vízhez viszonyítva 232 nm-en 0,12-nál, 270 nm-en pedig 0,05-nál kisebb abszorbanciával, 10 mm-es küvettában mérve.

5.   ELJÁRÁS

5.1.   A mintának teljesen homogénnek kell lennie, és nem lehetnek benne lebegő szennyeződések. Ellenkező esetben kb. 30 °C hőmérsékleten át kell szűrni papíron.

5.2.   A fentiek szerint előkészített minta megközelítőleg 0,25 g-ját pontosan (1 mg pontossággal) be kell mérni egy 25 ml-es mérőlombikba, az előírt oldószerrel a jelig fel kell tölteni, majd homogenizálni kell. A kapott oldatnak teljesen átlátszónak kell lennie. Amennyiben opálosság vagy zavarosság lép fel, papíron gyorsan át kell szűrni.

MEGJEGYZÉS: Általánosságban 0,25–0,30 g tömeg elegendő a szűz és az extra szűz olívaolaj abszorbanciájának 268 nm-en és 270 nm-en történő méréséhez. A 232 nm-en történő mérésekhez általában 0,05 g tömegű minta szükséges, ezért általában két külön oldat készül. Az olívapogácsa-olajok, a finomított olívaolajok és a hamisított olívaolajok abszorbanciájának méréséhez általában kisebb mintaadag, pl. 0,1 g is elegendő magasabb abszorbanciájuknak köszönhetően.

5.3.   Szükség esetén korrigálja az alapot (220–290 nm) mindkét kvarcküvettából (minta és referencia) vett oldattal, majd töltse fel a mintát tartalmazó kvarcküvettát a tesztoldattal, és a használt oldószert referenciaként használva mérje meg a kioltásokat 232, 268 vagy 270 nm-en.

A mért kioltási értékeknek 0,1 és 0,8 közé kell esniük, vagy a spektrofotométer linearitási tartományán belül kell lenniük, amelyet ellenőrizni kell. Ha nem így van, a mérést meg kell ismételni töményebb, illetve hígabb oldatokkal.

5.4.   Az abszorbancia 268 vagy 270 nm-en történő mérését követően mérje meg az abszorbanciát λmax, λmax + 4 és λmax – 4 értékeken. Ezeket az abszorbanciaértékeket a fajlagos kioltásban bekövetkező változás (ΔΚ) meghatározására használják.

MEGJEGYZÉS: a λmax 268 nm izooktán oldószer esetében, illetve 270 nm ciklohexán esetében.

6.   AZ EREDMÉNYEK KIFEJEZÉSE

6.1.   Fel kell jegyezni a különböző hullámhosszokon a következő módon kiszámított fajlagos kioltásokat (kioltási tényezőket):

Formula

ahol:

=

fajlagos kioltás λ hullámhosszon;

=

a λ hullámhosszon mért kioltás;

C

=

az oldat koncentrációja g/100 ml-ben;

s

=

a kvarcküvetta átviteli úthossza cm-ben;

kerekítve 2 tizedesjegyre.

6.2.   A fajlagos kioltás változása (ΔΚ)

A kioltás abszolút értékének változását (ΔΚ) az alábbi képlet adja meg:

Formula

ahol Km a maximális abszorpcióhoz tartozó, 270 nm és 268 nm (a használt oldattól függően) hullámhosszon mért fajlagos kioltás.

kerekítve 2 tizedesjegyre.”


IV. MELLÉKLET

X. MELLÉKLET

ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK GÁZKROMATOGRÁFIÁS MEGHATÁROZÁSA

1.   ALKALMAZÁSI KÖR

Ez a melléklet útmutatást nyújt a növényi zsírokban és olajokban lévő szabad és kötött zsírsavak gázkromatográfiás meghatározásához azok zsírsav-metil-észterré alakítását követően.

A triacil-glicerinek kötött zsírsavai, valamint az észteresítési módszertől függően – a szabad zsírsavak zsírsav-metil-észterré alakulnak, amelyeket kapilláris gázkromatográfia segítségével lehet meghatározni.

Az ebben a mellékletben bemutatott módszer lehetővé teszi a zsírsav-metilészterek meghatározását C12-től C24-ig, beleértve a telített, a cisz- és a telítetlen transz-, valamint a cisz- és a többszörösen telítetlen transz zsírsav-metilésztereket.

2.   ALAPELV

A zsírsav-metilészterek mennyiségi elemzésére gázkromatográfiát használnak. A zsírsav-metilésztert az A. résznek megfelelően készítik elő. Ezt követően injektorba fecskendezik és elpárologtatják azt. A zsírsav-metilészter elválasztását meghatározott polaritású és hosszúságú analitikai oszlopokon végzik. A zsírsav-metilészterek észlelésére lángionizációs detektort (FID) használnak. Az elemzés feltételei a B. részben találhatóak.

Vivőgázként (mozgó fázis) hidrogén vagy hélium használható a zsírsav-metilészterek FID-vel végzett gázkromatográfiája során. A hidrogén felgyorsítja az elválasztást és élesebb csúcsokat ad. A stacioner fázis egy szilícium-dioxidból készült közömbös, szilárd felületen lévő vékony folyadékfilm mikroszkopikus rétege.

Miközben áthaladnak a kapilláris oszlopokon, a vizsgált elpárologtatott vegyületek kölcsönhatásba lépnek az oszlop belső felületét borító stacioner fázissal. A különböző vegyületek az eltérő kölcsönhatás következtében eltérő időben (ezt nevezik a vegyület retenciós idejének egy adott elemzési paraméterkészleten) eluálnak. A retenciós idők összehasonlítása teszi lehetővé a különböző vegyületek azonosítását.

A. RÉSZ

ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK ELŐÁLLÍTÁSA OLÍVAOLAJBÓL ÉS OLÍVAPOGÁCSA-OLAJBÓL

1.   ALKALMAZÁSI KÖR

Ez a rész a zsírsav-metilészterek előállítását határozza meg. Zsírsav-metilészterek olívaolajból és olívapogácsa-olajból történő előállítására szolgáló módszereket foglal magában.

2.   ALKALMAZÁSI KÖR

A zsírsav-metilészterek olívaolajból és olívapogácsa-olajból történő előállítását kálium-hidroxid metanolos oldatával történő átészterezéssel végzik szobahőmérsékleten. A mintának az átészteresítést megelőző tisztításának szükségessége a minta szabad zsírsavtartalmától és a meghatározandó analitikus paraméterétől függ; az alábbi táblázat alapján választható:

Olajkategória

Módszer

≤ 2,0 % savasságú szűz olívaolaj

1.

Zsírsav

2.

Transz-zsírsavak

3.

ΔECN42 (SPE szilikagéllel történő tisztítást követően)

Finomított olívaolaj

Finomított olívaolajból és szűz olívaolajból álló olívaolaj

Finomított olívapogácsa-olaj

Olívapogácsa-olaj

> 2,0 % savasságú szűz olívaolaj

Nyers olívapogácsa-olaj

1.

Zsírsavak (SPE szilikagéllel történő tisztítást követően)

2.

Transz-zsírsavak (SPE szilikagéllel történő tisztítást követően)

3.

ΔECN42 (SPE szilikagéllel történő tisztítást követően)

3.   MÓDSZERTAN

3.1.   Kálium-hidroxid metanolos oldatával szobahőmérsékleten történő átészterezés.

3.1.1.   Alapelv

A metilészterek kálium-hidroxid metanolos oldatával történő átészterezéssel, az elszappanosítás bekövetkezését megelőző közbenső stádiumként képződnek.

3.1.2.   Reagensek

3.1.2.1.   Legfeljebb 0,5 tömegszázalék víztartalmú metanol.

3.1.2.2.   Hexán, kromatográfiás minőség.

3.1.2.3.   Heptán, kromatográfiás minőség.

3.1.2.4.   Dietil-éter, elemzéshez stabilizált.

3.1.2.5.   Aceton, kromatográfiás minőség.

3.1.2.6.   Eluáló oldószer az olaj oszlop-/SPE-kromatográfiával történő tisztítására, hexán/dietil-éter 87:13 térfogatarányú elegye.

3.1.2.7.   Kálium-hidroxid, kb. 2M metanololdat: oldjon fel 11,2 g kálium-hidroxidod 100 ml metanolban.

3.1.2.8.   Szilikagél patronok, 1 g (6 ml), szilárd fázis kioldáshoz.

3.1.3.   Készülékek

3.1.3.1.   Lecsavarható fedelű kémcsövek (5 ml térfogatú) PTFE-tömítőgyűrűs kupakkal.

3.1.3.2.   Kalibrált vagy automatikus pipetták, 2 ml-es és 0,2 ml-es.

3.1.4.   Olajminták tisztítása

A mintákat szükség esetén úgy tisztítják, hogy az olajat szilikagél szilárd fázisú extrakciós patronon engedik át. A szilikagél patront (3.1.2.8.) egy vákuumos eluáló rendszerbe helyezik és6 ml hexánnal (3.1.2.2.) mossák át; a mosás vákuum nélkül történik. Ezt követően az olaj (hozzávetőlegesen 0,12 g) 0,5 ml hexánnal készült oldatát az oszlopra töltik. Az oldatot átfuttatják az oszlopon, majd 10 ml hexán/dietil-éterrel (87:13 térfogatarány) (3.1.2.6.) eluálják. A kombinált eluátumokat homogenizálják és két hasonló mennyiségre osztják szét. Rotációs bepárlóban csökkentett nyomás alatt, szobahőmérsékleten szárazra párolják az egyiket. A maradékot 1 ml heptánban feloldják, ezt követően az oldat készen áll a gázkromatográfiás zsírsavelemzésre. A másik részt elpárologtatják, majd a maradékot 1 ml acetonban feloldják a triglicerid szükség esetén elvégzendő folyadékkromatográfiás elemzéséhez.

3.1.5.   Az eljárás

Egy 5 ml-es lecsavarható fedelű kémcsőben (3.1.3.1.) mérjen le kb. 0,1 g-ot az olajmintából. Adjon hozzá 2 ml heptánt (3.1.2.2.) és rázza össze. Adjon hozzá 0,2 ml metanolos kálium-hidroxid oldatot (3.1.2.7.), helyezze fel a PTFE-tömítőgyűrűs kupakot, szorítsa rá a kupakot, és rázza össze erőteljesen 30 másodpercig. Hagyja, hogy rétegek képződjenek, míg a felső oldat tiszta nem lesz. Dekantálja a metilésztert tartalmazó felső réteget. A heptános oldat ekkor injektálható a gázkromatográfba. Az elemzés megkezdéséig javasolt az oldatot hűtőszekrényben tárolni. Az oldat tárolása 12 óránál tovább nem javasolt.

B. RÉSZ

ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE

1.   ALKALMAZÁSI KÖR

Ez a rész általános iránymutatót ad a kapilláris oszlopokat használó gázkromatográfiás vizsgálat alkalmazására, az A. részben megállapított módszer segítségével kapott zsírsav-metilészterekből álló keverék minőségi és mennyiségi jellemzőinek meghatározására.

Ez a rész nem alkalmazható polimerizált zsírsavakra.

2.   REAGENSEK

2.1.   Vivőgáz

Inert gáz (hélium vagy hidrogén), alaposan kiszárítva, kevesebb, mint 10 mg/kg oxigéntartalommal.

1. megjegyzés:

A hidrogén megkétszerezi az elemzés sebességét, azonban veszélyes. Rendelkezésre állnak védőfelszerelések.

2.2.   Segédgázok

2.2.1.   Hidrogén (tisztaság ≥ 99,9 %), szerves szennyeződésektől mentes.

2.2.2.   Levegő vagy oxigén, szerves szennyeződésektől mentes.

2.2.3.   Nitrogén (tisztaság > 99 %).

2.3.   Referenciaminta

Tiszta zsírsavak metil-észtereinek, illetve ismert összetételű zsírok metil-észtereinek keveréke, lehetőség szerint a vizsgált zsíros anyaghoz hasonló. Az oktadekán-, oktadekadién- és oktadekatrién-metilészterek cisz- és transz-izomerjei hasznosak a telítetlen savak transz-izomerjeinek azonosításához.

Meg kell akadályozni a többszörösen telítetlen zsírsavak oxidációját.

3.   ESZKÖZÖK

A következő útmutató a kapilláris oszlopokat és láng-ionizációs detektort alkalmazó gázkromatográfiához használt szokásos felszerelésre vonatkozik.

3.1.   Gázkromatográf

A gázkromatográf a következő elemekből áll:

3.1.1.   Befecskendező rendszer

Használjon kapilláris oszlopokkal rendelkező befecskendező rendszert, amely esetben a befecskendező rendszernek kifejezetten az ilyen oszlopokkal történő használatra tervezettnek kell lennie. A befecskendező rendszer lehet osztott típusú vagy az oszlopon lévő osztatlan típusú.

3.1.2.   Kemence

A kemencének képesnek kell lennie a kapilláris oszlop legalább 260 °C hőmérsékletre történő hevítésére, illetve a kívánt hőmérséklet tartására 0,1 °C-on belüli pontossággal. Az utóbbi követelmény különösen fontos olvasztott szilícium-dioxid csövek használata esetén.

A hőmérséklet-programozott fűtés használata minden esetben ajánlatos, különösen a 16-nál kevesebb szénatomot tartalmazó zsírsavak esetén.

3.1.3.   Kapilláris oszlop

3.1.3.1.   A vizsgált anyagok tekintetében semleges anyagból (általában üveg vagy szilícium-dioxid) készült cső. A belső átmérője 0,20–0,32 mm. A belső felületét a stacioner fázisból álló bevonat felvitele előtt megfelelően kezelni kell (például felületkikészítés, inaktiválás). A zsírsavakhoz és a zsírsavak cisz- és transz-izomerjeihez 60 m hosszúság elegendő.

3.1.3.2.   Stacioner fázis, poláris polisziloxán (cianoszilikonok) kötött (keresztbe kapcsolt) oszlopok használhatók.

2. megjegyzés:

Fennáll a veszélye, hogy a poláris polisziloxánok megnehezítik a linolénsav és a C20 savak azonosítását és leválasztását.

A bevonatoknak vékonyak, azaz 0,1–0,2 μm-eseknek kell lenniük.

3.1.3.3.   Az oszlop összeszerelése és kondicionálása

Tartsa be a kapillárisoszlopok összeszerelésének normál szabályait, vagyis az oszlopok elrendezése a kemencén (talapzaton), szerelvények kiválasztása és összeszerelése (szivárgásmentesség), az oszlop végének elhelyezése a befecskendező rendszerben és a detektorban (a holtterek csökkentése). Helyezze az oszlopot vivőgáz árama alá (például 0,3 bar (30 kPa) 25 m hosszú és 0,3 mm belső átmérőjű oszlop esetén).

Kondicionálja az oszlopot a kemence környezeti hőmérsékletéről induló, a stacioner fázis lebomlási határa alatti 10 °C-ig terjedő, 3 °C/perc sebességű felfűtésével. Tartsa a kemencét ezen a hőmérsékleten egy órán keresztül, a nullapont stabilizálódásáig. Az izotermikus körülmények között történő munkához állítsa vissza 180 °C hőmérsékletre.

3. megjegyzés:

A megfelelően kondicionált oszlopok kereskedelmi forgalomban kaphatók.

3.1.4.   Lángionizációs detektor és konvertererősítő

3.2.   Fecskendő

A fecskendő maximális térfogata 10 μl, 0,1 μl-es beosztásokkal.

3.3.   Adatgyűjtő rendszer

Detektorokkal ellátott, online bekötött adatgyűjtő rendszerek, csúcsok összegzésére és normalizálásra képes szoftverrel.

4.   AZ ELJÁRÁS

A 4.1–4.3. pontban leírt műveletek a láng-ionizációs detektor használatára vonatkoznak.

4.1.   Vizsgálati körülmények

4.1.1.   A kapilláris oszlopok optimális üzemi körülményeinek kiválasztása

A kapilláris oszlopok hatásfok- és permeabilitási jellemzőinek köszönhetően az alkotóelemek elválasztása és az elemzés időtartama nagymértékben függ a vivőgáz oszlopbeli sebességétől. Ezért az üzemi körülmények optimalizálására van szükség ennek a paraméternek (egyszerűbben az oszlop nyomásveszteségének) a változtatásával, attól függően, hogy az elválasztást szeretnénk növelni vagy gyorsabb analízist szeretnénk végezni.

Az alábbi körülmények bizonyultak megfelelőnek a zsírsav-metilészterek (C4–C26) elválasztására. A kromatogramokra a B. függelék tartalmaz példákat:

Injektor hőmérséklete:

250 °C

Detektor hőmérséklete:

250 °C

Kemence hőmérséklete:

165 °C (8 perc 210 °C-ra 2 °C/perc sebességgel

Hidrogén vivőgáz:

Oszlopfej nyomása: 179 kPa

Teljes átáramló mennyiség:

154,0 mL/perc;

Megosztási arány:

1:100

Befecskendezett mennyiség:

1 μl

4.1.2.   A feloldás meghatározása (lásd az A. mellékletet)

Az I. és II. szomszédos csúcsok R feloldása az alábbi képlettel számolható ki:

R = 2 × ((dr ( II )d r(I))/(ω(I) + ω(II))) vagy R = 2 × ((tr ( II )t r(I))/(ω(I) + ω(II))) (USP) (United States Pharmacopeia – Amerikai Gyógyszerkönyv),

vagy

R = 1,18 × ((tr ( II ) – tr(I))/(ω0,5(I) + ω0,5(II))) (EP, BP, JP, DAB), (JP (Japanese Pharmacopeia – Japán Gyógyszerkönyv), EP (Pharmacopée Européenne – Európai Gyógyszerkönyv), (BP (British Pharmacopeia – Brit Gyógyszerkönyv))

ahol:

d r(I)

az I. csúcs retenciós távolsága;

d r(II)

a II. csúcs retenciós távolsága;

tr(I)

az I. csúcs retenciós ideje;

tr(II)

a II. csúcs retenciós ideje;

ω(I)

az I. csúcs alapjának szélessége;

ω(II)

a II. csúcs alapjának szélessége;

ω0,5

az adott vegyület csúcsszélessége a csúcs középmagasságában;

Ha ω(I) ≈ ω(II), az R értékét az alábbi képlettel kell kiszámolni:

R = (dr ( II )d r(I))/ω = (dr ( II )d r(I))/4σ

ahol:

σ

a standard eltérés (lásd A függelék, 1. ábra).

Ha a két csúcs közötti d r(II)d r(I) dr távolság 4σ, az E feloldási tényező = 1.

Ha két csúcs nincs teljesen elválasztva, a két csúcs inflexiós pontjának tangensei a C pontban keresztezik egymást. A két csúcs teljes elválasztásához a két csúcs közötti távolságnak az alábbinak kell lennie:

d r(II)d r(I) = 6 σ ahol R = 1,5 (lásd A. függelék, 3. ábra).

5.   AZ EREDMÉNYEK KIFEJEZÉSE

5.1.   Minőségi elemzés

Azonosítsa a B. függelék 1. ábrájának kromatogramjából a minta metil-észter csúcsait, amennyiben szükséges, interpolálás, vagy pedig a metil-észterekből álló referenciakeverékekhez (lásd a 2.3. pontot) tartozókkal való összehasonlítás útján.

5.2.   Mennyiségi elemzés

5.2.1.   Az összetétel meghatározása

Az alábbi módon számítsa ki az egyes zsírsav-metilészterek wi tömeghányadát (a metil-észter tömegszázalékában kifejezve):

5.2.2.   Számítási módszer

5.2.2.1.   Általános eset

Számítsa ki egy adott i összetevő esetében a mennyiséget a metil-észterek tömegének százalékában kifejezve úgy, hogy meghatározza az adott összetevő csúcsa alatti terület nagyságát az összes csúcs alatti területhez képest, a következő képlet segítségével:

wi = (Ai/ΣA) × 100

ahol:

Ai

az egyes i zsírsav-metilészterek csúcsa alatti terület;

ΣA

az egyes i zsírsav-metilészterek csúcsai alatti területek összege.

Az eredményeket két tizedesjegy pontossággal kell megadni.

4. megjegyzés:

A zsírok és olajok esetében a zsírsav-metilészterek tömeghányada megegyezik a triacil-glicerinek tömeghányadával g/100 g-ban kifejezve. Azokat az eseteket, ahol ez a feltételezés nem érvényes, lásd az 5.2.2.2. pontban.

5.2.2.2.   A korrekciós tényezők használata

Bizonyos esetekben, például a nyolcnál kevesebb szénatommal rendelkező zsírsavak vagy a másodlagos csoportokat tartalmazó savak jelenlétében, a területeket korrekciós tényezőkkel (Fci) kell korrigálni. Ezeket a tényezőket minden egyes eszközhöz meg kell határozni. Erre a célra a megfelelő tartományban lévő, hitelesített zsírsav-összetételű referenciaanyagokat kell használni.

5. megjegyzés:

Ezek a korrekciós tényezők nem azonosak az A. mellékletben található elméleti FID korrekciós tényezőkkel, mivel magukban foglalják a befecskendező rendszer teljesítményét stb. is. A nagyobb eltérések esetén azonban a teljes rendszer teljesítményét ellenőrizni kell.

Ennél a referenciakeveréknél az i zsírsav-metilészter tömegszázaléka a következő képlet segítségével adható meg:

wi = (mi m) × 100

ahol

mi

az i zsírsav-metilészter tömege a referenciakeverékben;

Σm

a referenciakeverékben lévő különböző zsírsav-metilészterek összes tömege.

A referenciakeverék kromatogramjából számítsa ki az i zsírsav-metilészter területre vetített százalékát a következő képlet segítségével:

wi = (Ai/ΣA) × 100

ahol:

Ai

az i zsírsav-metilészter területe a referenciakeverékben;

ΣA

a referenciakeverékben lévő különböző zsírsav-metilészterek összes területe.

Az Fc korrekciós tényező az alábbi:

Fc = (mi × ΣA)/(Ai/Σm)

Például az i egyes zsírsav-metilészterek tömegszázaléka a következő:

wi = (Fi × Ai)/Σ (Fi × Ai)

Az eredményeket két tizedesjegy pontossággal kell megadni.

6. megjegyzés:

A számított érték megfelel az egyes zsírsav-metilészterek a triacil-glicerinként számolt tömegszázalékával g/100 g-ban kifejezve.

5.2.2.3.   A belső standard használata

Bizonyos elemzések esetén (például amikor nem mindegyik zsírsav mennyiségét határozzuk meg, amikor négy és hat szénatomot tartalmazó savak vannak jelen a 16 és 18 szénatomos savak mellett, vagy ha egy mintában az egyik zsírsav pontos mennyiségét kell meghatározni) belső standardot kell használni. Leggyakrabban az 5, 15 vagy 17 szénatomos zsírsavakat használják. A belső standardhoz (amennyiben szükséges) meg kell határozni a korrekciós tényezőt.

Az i összetevő metil-észterekhez viszonyított tömegszázalékát a következő képlet segítségével lehet kiszámítani:

wi = (mIS × Fi × Ai)/(m × FIS × AIS)

ahol:

A i

az i zsírsav-metilészter területe;

A IS

a belső standard területe;

F i

az i zsírsav zsírsav-metilészterben kifejezett korrekciós tényezője;

F IS

a belső standard korrekciós tényezője;

m

a vizsgált mennyiség tömege milligrammban;

m IS

a belső standard tömege milligrammban.

Az eredményeket két tizedesjegy pontossággal kell megadni.

6.   VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A vizsgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a metil-észterek előkészítés és a gázkromatográfiás elemzés módszerét. Meg kell említeni benne minden, e standard módszerben nem szereplő vagy opcionálisnak tekinthető üzemi körülményt vagy az eredményekre esetlegesen hatással lévő bármilyen eseményt.

A vizsgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a minta egyértelmű azonosításához szükséges valamennyi adatot.

7.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA

7.1.   A körvizsgálatok eredményei

A módszer pontosságának körvizsgálatával kapcsolatos információk az IOC/T.20/Doc. No 33. szabvány C mellékletében találhatóak. Az ebből a körvizsgálatból származó értékek valószínűleg nem alkalmazhatók a megadottakon kívül más koncentrációtartományokra és mátrixokra.

7.2.   Megismételhetőség

Az ugyanazon módszerrel ugyanazon tesztanyagon, ugyanazon laboratóriumban, ugyanazon kezelőszemély által, ugyanazon berendezésen, és a két teszt elvégzése között eltelt rövid idő alatt kapott két független egyedi teszteredmény közötti abszolút különbség az esetek nem több mint 5 %-ban lesz nagyobb az IOC/T.20/Doc. No. 33. szabvány C mellékletének 1–14. táblázatában megadott r értéknél.

7.3.   Reprodukálhatóság

Az ugyanazon módszerrel ugyanazon tesztanyagon, különböző laboratóriumban, különböző kezelőszemély által, különböző berendezésen kapott két egyedi teszteredmény közötti abszolút különbség az esetek nem több mint 5 %-ában lesz nagyobb az IOC/T.20/Doc. No. 33. szabvány C mellékletének 1–14. táblázatában megadott R értéknél.

A. függelék

1. ábra

Image

ω0,5 szélességgel az ABC háromszög magasságának felénél és b szélességgel az NPM háromszög magasságának felénél.

2. ábra

3. ábra

Image

Image

B. függelék

1. ábra

Olívapogácsa-olajból hideg metilezéssel nyert gázkromatográfiás profil.

Image

Eltérő rendelkezés hiányában a kromatográfiás csúcsok a metil- és etil-észtereknek felelnek meg.


V. MELLÉKLET

A 2568/91/EGK rendelet XII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.   CÉL ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az ebben a mellékletben bemutatott nemzetközi módszernek a célja, hogy megállapítsa az 1308/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet\ (1) VII. melléklete VIII. részének 1. pontja szerinti szűz olívaolaj érzékszervi jellemzőinek értékelési eljárását, és létrehozza az e jellemzők alapján történő osztályozásukra szolgáló módszert. A módszer a fakultatív címkézésre vonatkozó útmutatást is tartalmaz.

Az ismertetett módszer csak a szűz olívaolajokra alkalmazandó, valamint azok osztályozására vagy címkézésére az érzékelt hibák intenzitása és a gyümölcsösség szerint, egy válogatott, képzett és vizsgáztatott kóstolókból álló, értékelő bizottságként működő csoport által meghatározott módon.

Az IOC (Nemzetközi Olívaolaj-Tanács) e mellékletben említett szabványai a legutolsó rendelkezésre álló verziójukban kerültek alkalmazásra.

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1308/2013/EU rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).”"

2.

A 3.2., a 3.3. és a 3.4. pont helyébe a következő lép:

„3.1.1.   Egyéb negatív tulajdonságok

Sült vagy égett

Olyan olajok jellegzetes zamata, amelyek előállításuk során – és különösen az olajbogyópép termikus keverése alatt – túlzott mértékben és/vagy túl hosszú ideig lettek felmelegítve, ha ez nem megfelelő hőmérsékleti körülmények között történt.

Szénás-fás

A kiszáradt olajbogyóból kinyert bizonyos olajok jellegzetes zamata.

Nyers

Egyes régi olajok által keltett jellegzetes hatás, melyek kóstoláskor sűrű, nyúlós érzést okoznak.

Kenőzsíros

A gázolajra, gépzsírra vagy ásványi olajra emlékeztető zamat.

Vizes

Erjedt növényi nedvekkel hosszabb ideig érintkezésben maradt olajok által szerzett zamat.

Sós

A sós páclében tartósított olajbogyóból nyert olajok jellegzetes zamata.

Fémes

Fémekre emlékeztető aroma. Az olyan olaj jellegzetessége, amely a zúzás, a keverés, a sajtolás vagy a tárolás során hosszabb ideig fémfelületekkel érintkezett.

Eszpartó

Új eszpartófű-szitán kipréselt olívabogyókból származó olajok jellegzetes zamata. A zamat változhat attól függően, hogy a sajtolószítát zöld vagy száraz eszpartófűből készítették-e.

Férges

Az olajbogyó-fúrólégy (Bactrocera oleae) lárváitól erősen megtámadott olajbogyóból származó olaj zamata.

Uborkás

A hermetikusan lezárt állapotban, például bádogtartályban túl hosszú ideig tartott olaj jellegzetes zamata, amely a 2,6-nonadienal képződésének tulajdonítható.

3.2.   Pozitív tulajdonságok

Gyümölcsös

Az olajra jellemző mindazon – olajbogyófajta szerint változó – szagérzetek, amelyek az egészséges és friss, zöld vagy érett gyümölcs közvetlen vagy retronazális úton való szaglásából származnak.

Keserű

A zöld vagy az érési folyamat kezdetén lévő olajbogyóból nyert olívaolaj jellegzetes alapíze, amelyet a nyelven V alakban elhelyezkedő kehelyformájú ízlelőbimbók érzékelnek.

Csípős

Az egész szájüregben, de különösen a torokban érzékelhető kaparó érzés, amely elsősorban a még éretlen olajbogyóból, a gazdasági év elején termelt olaj sajátossága.

3.3.   A címkézésnél alkalmazható fakultatív kifejezések

Kérelemre az értékelő csoport elnöke tanúsíthatja, hogy az értékelt olajok Az érzékelés intenzitásának függvényében megfelelnek a következő kifejezések és jelzők szerinti meghatározásoknak és fokozatoknak.

Pozitív tulajdonságok (gyümölcsös, keserű és csípős): Az érzékelés intenzitásának függvényében:

erős, ha az érintett tulajdonság mediánja 6-nál nagyobb;

közepes, ha az érintett tulajdonság mediánja 3 és 6 között van;

enyhe, ha az érintett tulajdonság mediánja 3-nál kisebb.

Gyümölcsös

Az olajra jellemző mindazon – olajbogyófajta szerint változó – szagérzetek, amelyek az egészséges és friss gyümölcs közvetlen vagy retronazális úton való szaglásából származnak, és ahol sem a zöld, sem az érett gyümölcsösség nem domináns.

Zöld gyümölcsös

Az olajra jellemző mindazon – olajbogyófajta szerint változó –, zöld gyümölcsre emlékeztető szagérzetek, amelyek a zöld, egészséges és friss gyümölcs közvetlen vagy retronazális úton való szaglásából származnak.

Érett gyümölcsös

Az olajra jellemző mindazon – olajbogyófajta szerint változó –, az érett gyümölcsre emlékeztető szagérzetek, amelyek az egészséges és friss gyümölcs közvetlen vagy retronazális úton való szaglásából származnak.

Kiegyensúlyozott

Olyan olaj, amely nem kiegyensúlyozatlan. Kiegyensúlyozatlanságon azt a szaglási-ízlelési és érintési érzetet kell érteni, amikor a keserű és/vagy csípős tulajdonság mediánja két ponttal a gyümölcsös tulajdonság mediánja fölött van.

Édes olaj

Olyan olaj esetében alkalmazható, amelynél a keserű és a csípős tulajdonság mediánja 2 vagy annál kisebb.”

3.

A 7. pont a 7.1. pont után a következő ponttal egészül ki:

„7.1.1.   A csoport elnökhelyettese

A csoport elnökét indokolt esetben helyettesítheti bizottsági elnökhelyettes, aki a vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos feladatokért fog felelni. A helyettesnek rendelkeznie kell a csoport elnökétől elvárt valamennyi készséggel.”

4.

A 7.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.2.   Kóstolók

Az olívaolajok érzékszervi vizsgálatában részt vevő személyeknek önkéntesen kell jelentkezniük. Ezért javasolt a jelölteknek egy írásos kérelmet benyújtaniuk. A jelölteket a csoport elnöke választja ki, képzi és ellenőrzi a hasonló minták megkülönböztetésére irányuló képességeik szerint, szem előtt tartva, hogy a pontosságuk a képzések során egyre finomodni fog.

A kóstolóknak tényleges érzékszervi megfigyelőkként kell viselkedniük, félre kell tenniük a személyes véleményüket és csak az észlelt érzékszervi észleléseikről kell beszámolniuk. Ennek érdekében a kóstolóknak mindig csendben, nyugodt körülmények között kell dolgozniuk, sürgetés nélkül, úgy, hogy a lehető legnagyobb érzékszervi figyelmet szenteljék a vizsgált mintának.

Minden egyes teszthez 8 és 12 közötti számú kóstoló szükséges. Ugyanakkor célszerű ennél több kóstolót találni az esetleges hiányzók helyettesítésére.”

5.

A 9.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„9.3.   Hogyan dolgozza fel az értékelő csoport elnöke az adatokat?

Az értékelő csoport elnöke összegyűjti az egyes kóstolók által kitöltött értékelőlapokat; ellenőrzi a különféle tulajdonságokhoz rendelt intenzitási fokozatokat. Ha úgy véli, hogy rendellenességet észlel, felkéri a kóstolót az értékelőlap felülvizsgálatára, és – szükség esetén – a vizsgálat megismétlésére.

Az értékelő csoport elnöke beviheti az egyes kóstolók által megállapított adatokat az IOC/T.20/Doc. No 15 szabványban előírt számítógépes programba a vizsgálat eredményeinek statisztikai kiszámítása céljából, azok mediánjának kiszámítása alapján. Lásd a 9.4. pontot és ezen melléklet függelékét. Az egy mintára vonatkozó adatok feldolgozása egy mátrix segítségével történik, amely a 9 érzéki tulajdonságnak megfelelő 9 oszlopból és a csoport n számú kóstolójának megfelelő n számú sorból áll.

Ha egy, az értékelő csoportnak legalább 50 %-a által érzékelt tulajdonság az »egyéb« rovatba tartozik, ki kell számítani e hiba mediánját, és az olajat ennek megfelelően kell osztályozni.

A nagy jóságfokú variációs együttható (a legerősebb intenzitású és gyümölcsösségi tulajdonságú) értéke, ami meghatározza a besorolást, nem lehet nagyobb, mint 20 %.

Ha ennek az ellenkezője áll fenn, a csoport vezetőjének egy másik kóstolási időpontban meg kell ismételtetnie az adott minta értékelését.

Ha ez a helyzet gyakran előfordul, akkor a csoport elnökének javasolt külön képzésben részesítenie a kóstolókat (IOC/T.20/Doc. No 14, § 5) és alkalmaznia kell az ismételhetőségi indexet és az eltérési indexet a csoport teljesítményének ellenőrzésére (IOC/T.20/Doc. No 14, § 6).”

6.

A 9.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„9.4.   Az olaj osztályozása

Az olajat a hibamedián és a gyümölcsösségi medián függvényében az alábbi osztályokba sorolják. A hibamedián a legerősebb intenzitással érzékelt hiba mediánja. A hibamediánt és a gyümölcsösségi mediánt egy tizedesjegy pontosságig kell megadni.

Az olaj osztályozása a hibamedián és a gyümölcsösségi medián értékeinek az alább bemutatott referenciaintervallumokkal való összehasonlítása alapján történik. Ezen intervallumok határait a módszer hibájának figyelembevételével állapították meg, ezért abszolút értékeknek tekinthetők. A számítógépes programok táblázatba foglalt statisztikai adatok, illetve grafikus ábrázolás útján lehetővé teszik az osztályozás vizuális megjelenítését.

a)

Extra szűz olívaolaj: a hibamedián nullával egyenlő és a gyümölcsösségi medián 0-nál nagyobb.

b)

Szűz olívaolaj: a hibamedián nullánál nagyobb, de 3,5-nél kisebb vagy azzal egyenlő, és a gyümölcsösségi medián 0-nál nagyobb;

c)

Lampante olívaolaj: a hibamedián 3,5-nél nagyobb, vagy a hibamedián 3,5-nél kisebb, és a gyümölcsösségi medián nullával egyenlő.

1. megjegyzés:

Ha a keserű és/vagy csípős tulajdonság mediánja meghaladja az 5,0-öt, a csoport elnöke ezt bejegyzi az olaj vizsgálati jegyzőkönyvébe.

A megfelelőségi ellenőrzések keretében végzett elemzések esetében egy próbát végeznek. Egymásnak ellentmondó elemzések esetén a csoport elnökének gondoskodnia kell arról, hogy a vizsgálatot kétszer, külön vizsgálatok során végezzék el; a tulajdonságok mediánját a két vizsgálat értékelőlapjain található összes adat alapján fogják kiszámolni.”

7.

Az 1. ábra helyébe a következő ábra lép:

„1. ábra

A SZŰZ OLÍVAOLAJ ÉRTÉKELŐ LAPJA

A hibák érzékelésének intenzitása

Dohos/seprős

 

 

Penészes/nedves/földes

 

 

Boros/ecetes

savanyú/fanyar

 

 

Fagyott olíva

(nedves fás)

 

 

Avas

 

 

Egyéb negatív tulajdonságok:

 

 

Leírás:

Fémes ☐ Szénás ☐ Férges ☐ Nyers ☐

Sós ☐ Sült vagy égett ☐ Vizes ☐

Eszpartó ☐ Uborkás ☐ Kenőzsíros ☐

A pozitív tulajdonságok érzékelési intenzitása

Gyümölcsös

 

 

 

Zöld ☐

Érett ☐

Keserű

 

 

Csípős

 

 

 

 

 

A kóstoló neve:

 

A kóstoló azonosítója:

A minta kódja:

Aláírás:

Dátum:

Megjegyzések:”VI. MELLÉKLET

A 2568/91/EGK rendelet XIX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

„AZ ALIFÁS ÉS A TRITERPÉNES ALKOHOLTARTALOM MEGHATÁROZÁSA KAPILLÁRIS GÁZKROMATOGRÁFIÁVAL”

2.

Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.   TÁRGY

Ez a melléklet egy az olajok és zsírok alifás és triterpénes alkoholtartalmának meghatározására szolgáló módszert írnak le.”

3.

A 4.11. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.11.

Referenciaoldat a vékonyréteg-kromatográfiához: C20–C28 alkoholok 0,5 %-os kloroformban, vagy olívapogácsa-olaj el nem szappanosítható anyagából az 5.2. pontban meghatározottak szerint kinyert alkoholos frakciók.”

4.

Az 5.2.2. és az 5.2.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.2.5.

A lemezt kis mértékben és egyenletesen be kell permetezni 2,7-diklór-fluoreszcein oldattal, amikor ultraibolya fényben nézik azt. Az alifás alkoholsávokat a referenciaoldat foltjaival történő összehasonlítás alapján lehet felismerni: jelölje be a sávok határait fekete ceruzával; együttesen körvonalazva az alifás alkoholok sávját és a közvetlenül felette lévő sávot, amely a terpénes alkoholok sávja (4. megjegyzés).

4. megjegyzés:

Az alifás alkoholok sávját és a terpénes alkoholok sávját csoportosítani kell, tekintettel arra, hogy egyes alifás alkoholok átvándorolhatnak a triterpénes alkoholok sávjába. A VRK elválasztásra példa található a függelék 1. ábrájában.

5.2.6.

A kijelölt területen található szilikagélt kaparja le egy fémspatulával. Az eltávolított és apróra zúzott anyagot tegye egy szűrőtölcsérbe (3.7.). Adjon hozzá 10 ml forró kloroformot és alaposan keverje össze fémspatula segítségével, majd vákuumban szűrje le, a szűrletet gyűjtse össze a kúpos fenekű lombikban (3.8.), amely a szűrőtölcsérhez van csatlakoztatva.

A tölcsérben bennmaradó szilikagélt mossa ki háromszor etil-éterrel (minden alkalommal megközelítőleg 10 ml-rel), a szüredéket gyűjtse ugyanabba a tölcsérhez csatlakoztatott lombikba. Párolja be a szüredéket megközelítőleg 4–5 ml térfogatúra, és a maradék oldatot töltse egy 10 ml térfogatú kémcsőbe (3.9.), amelynek súlyát előzőleg lemérte; a kémcsövet gyenge nitrogénáramban kismértékű melegítéssel párolja be. Oldja fel ismét a maradékot néhány csepp acetonnal, ismét szárítsa meg, párolja, majd helyezze egy kemencébe 105 °C hőmérsékletre 10 percre, ezután vegye ki, hűtse le szárítóberendezésben és mérje meg a súlyát.

A kémcsőben lévő maradvány az alkoholos frakcióból áll.”

5.

Az 5.4.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.4.4.   A csúcsok azonosítása

Az egyes csúcsok azonosítása a retenciós idő alapján és az azonos körülmények között analizált TMSE keverék összehasonlításával történik.

A 3. függelék 2. ábráján látható egy példa a finomított olívaolaj alkoholos frakciójának gázkromatogramjára.”

6.

A függelék helyébe a következő szöveg lép:

„Függelék

Példa VRK-elválasztásra és kromatogram példák

1. ábra

Az olívaolaj hexán-dietil-éterrel (65/35) eluált nem szappanosítható frakciójának vékonyréteg-kromatográfiás lemeze

Image

2. ábra

Egy finomított olívaolaj alkoholos frakciójának kromatogramja

Image

3. ábra

Finomított olívaolaj és egy második centrifugáláson átesett olívaolaj alifás és triterpénes alkoholjai

Image

13.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/53


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1834 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. október 12.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 12-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

43,7

MA

153,6

MK

56,6

TR

137,2

ZZ

97,8

0707 00 05

AL

31,3

TR

112,1

ZZ

71,7

0709 93 10

TR

132,2

ZZ

132,2

0805 50 10

AR

123,9

CL

149,1

TR

104,0

UY

96,4

ZA

117,0

ZZ

118,1

0806 10 10

BR

259,8

EG

182,2

MA

56,6

MK

95,5

TR

161,1

ZZ

151,0

0808 10 80

AR

258,5

CL

163,3

MK

23,1

NZ

176,4

ZA

141,7

ZZ

152,6

0808 30 90

AR

131,8

CN

65,9

TR

130,4

XS

93,4

ZA

218,5

ZZ

128,0


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

13.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/55


A TANÁCS (KKBP) 2015/1835 HATÁROZATA

(2015. október 12.)

az Európai Védelmi Ügynökség jogállásának, székhelyének és működési szabályainak meghatározásáról

(átdolgozás)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 42. és 45. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Védelmi Ügynökséget (a továbbiakban: az Ügynökség) a 2004/551/KKBP tanácsi együttes fellépés (1) hozta létre, hogy támogassa az Unió védelmi képességeinek a válságkezelés területén történő fejlesztésére, valamint az európai biztonság- és védelempolitika fenntartására irányuló tanácsi és tagállami erőfeszítéseket.

(2)

Az Európai Tanács által 2003. december 12-én jóváhagyott európai biztonsági stratégia meghatározása szerint egy védelmi ügynökség létrehozása fontos eleme a rugalmasabb és hatékonyabb európai katonai erőforrások kifejlesztésének.

(3)

Az európai biztonsági stratégia végrehajtásáról szóló 2008. december 11-i jelentés megerősítette, hogy az Ügynökség vezető szerepet tölt be a közös biztonság- és védelempolitikát (KBVB) szolgáló kulcsfontosságú védelmi képességek kialakításának folyamatában.

(4)

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 45. cikke előírja, hogy a Tanácsnak határozatot kell elfogadnia, amelyben megállapítja az Ügynökség jogállását, meghatározza székhelyét és működésének szabályait, valamint hogy e határozatban figyelembe kell venni az Ügynökség tevékenységeiben való tényleges tagállami részvétel szintjét.

(5)

Az Ügynökségnek hozzá kell járulnia a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP), és különösen a KBVP végrehajtásához.

(6)

Az Ügynökség szerkezeti felépítésének biztosítania kell, hogy az Ügynökség megfeleljen az Unió és tagországai KBVP-vel összefüggő operatív igényeinek, és – amennyiben az feladatainak teljesítéséhez szükséges – képes legyen együttműködni a harmadik országokkal, valamint a különböző szervezetekkel és az egyéb szereplőkkel.

(7)

Az Ügynökségnek szoros munkakapcsolatot kell kialakítania az olyan, már létező szerveződésekkel, csoportosulásokkal és szervezetekkel, mint például a LoI keretegyezmény (Letter of Intent Framework Agreement) alapján létrehozott szerveződések, csoportosulások vagy szervezetek, valamint a Közös Fegyverkezési Együttműködési Szervezet (OCCAR) és az Európai Ügynökség (ESA).

(8)

Megbízatásának teljesítése érdekében az Ügynökség számára lehetővé kell tenni, hogy együttműködjön és megfelelő megállapodásokat kössön az uniós intézményekkel, szervekkel és hivatalokkal.

(9)

Az EUSZ 18. cikke (2) bekezdésének megfelelően az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (főképviselő) vezető szerepet kell betöltenie az Ügynökség szervezetében, és fő kapcsolattartóként kell eljárnia az Ügynökség és a Tanács között.

(10)

Politikai felügyeleti és szakpolitikai döntéshozatali feladatainak gyakorlása során a Tanácsnak iránymutatást vagy útmutatást kell kiadnia az Ügynökség részére.

(11)

Jellegükre való tekintettel az Ügynökség és a harmadik országok, szervezetek és egyéb szereplők közötti adminisztratív megállapodások megkötését a Tanácsnak egyhangúlag jóvá kell hagynia.

(12)

Az Ügynökség tevékenységével kapcsolatos iránymutatás, útmutatás és határozatok elfogadása során a Tanácsnak védelmi miniszteri szinten kell üléseznie. Minden, a Tanács által az Ügynökség tevékenységével kapcsolatban elfogadott iránymutatást, útmutatást vagy határozatot az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 240. cikkével összhangban kell kidolgozni.

(13)

A Tanács előkészítő és tanácsadó szerveinek – különösen az EUMSZ 240. cikke szerinti Állandó Képviselők Bizottságának, az EUSZ 38. cikke szerinti Politikai és Biztonsági Bizottságnak (PBB) és az EU Katonai Bizottságának (EUKB) – hatáskörei nem változnak.

(14)

A nemzeti fegyverzeti igazgatóknak, a műveleti parancsnokoknak, a kutatási és technológiai igazgatóknak és a védelempolitikai igazgatóknak jelentéseket kell kapniuk a hatáskörükbe tartozó kérdésekről a Tanácsnak az Ügynökséggel kapcsolatos határozataival összefüggésben, illetve hozzá kell járulniuk e határozatok előkészítéséhez.

(15)

Az Ügynökségnek rendelkeznie kell a funkciói ellátásához és céljai eléréséhez szükséges jogi személyiséggel, ugyanakkor szoros kapcsolatot kell fenntartania a Tanáccsal, és teljes mértékben tiszteletben kell tartania az Unió és intézményei hatásköreit.

(16)

Rendelkezni kell arról, hogy az Ügynökség által kezelt költségvetésekben szereplő költségekhez eseti alapon hozzájárulás nyújtható az Unió általános költségvetéséből, az arra vonatkozó szabályok, eljárások és döntéshozatali folyamatok – köztük az EUSZ 41. cikkének (2) bekezdése – teljes tiszteletben tartása mellett.

(17)

Az Ügynökségnek amellett, hogy valamennyi tagállam részvétele előtt nyitva áll, lehetőséget kell biztosítania arra is, hogy a tagállamok külön csoportjai ad hoc projekteket vagy programokat hozzanak létre.

(18)

Azt a tényt, hogy ezek az ad hoc projektek és programok az Ügynökséghez rendelt funkciók és feladatok körébe esnek, alátámasztja az annak egyértelművé tételére irányuló törekvés, hogy e tevékenységek az Ügynökség költségvetésének szerves részét képezik. Ezzel biztosítható, hogy csak azok a tevékenységek részesüljenek az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv (7. jegyzőkönyv) 3. cikkében és a 2006/112/EK tanácsi irányelv (2) 151. cikke (1) bekezdésének aa) pontjában szereplő mentességben, amelyek esetében az Ügynökségnek a tagállamokat támogató projektek, illetve programok szervezésében betöltött szerepe hozzáadott értéket jelent. Ahhoz, hogy ezt a mentességet alkalmazni lehessen, az Ügynökségnek hozzáadott értéket kell biztosítania. A mentesség tehát nem terjedne ki azokra az esetekre, amelyekben az Ügynökség szerepe áruknak és szolgáltatásoknak a tagállamok részére történő beszerzésére korlátozódik.

(19)

Az állandó strukturált együttműködés létrehozásáról szóló tanácsi határozat jövőbeli elfogadására is figyelemmel, valamint összhangban az EUSZ 42. cikkének (6) bekezdésével és 46. cikkével, illetve az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az EUSZ 42. cikkével létrehozott állandó strukturált együttműködésről szóló 10. jegyzőkönyvvel, az Ügynökségnek támogatnia kell az állandó strukturált együttműködés megvalósítását.

(20)

Az Ügynökségnek olyan döntéshozatali eljárásokkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik feladatainak hatékony ellátását, ugyanakkor tiszteletben tartják a részt vevő tagállamok nemzetbiztonsági és védelmi politikáit is.

(21)

Az Ügynökségnek az EUSZ 40. cikkének teljes tiszteletben tartásával kell teljesítenie megbízatását.

(22)

Az Ügynökségnek a Tanács biztonsági előírásaival és szabályaival teljes összhangban kell eljárnia. Az Ügynökségnek alkalmaznia kell a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, vonatkozó uniós rendelkezéseket, amelyeket az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) tartalmaz, valamint az egyéneknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló uniós rendelkezéseket, amelyeket a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) tartalmaz.

(23)

Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt az Unió védelmi vonatkozású határozatainak és fellépéseinek kidolgozásában és végrehajtásában. Ennélfogva ez a határozat Dániára nézve nem kötelező.

(24)

Az 2001/411/KKBP tanácsi határozat (5) számos tekintetben módosításra szorul. Az említett határozatot az áttekinthetőség érdekében célszerű átdolgozni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I. FEJEZET

AZ ÜGYNÖKSÉG LÉTREHOZÁSA, MEGBÍZATÁSA ÉS FELADATAI

1. cikk

Az Ügynökség létrehozása

(1)   Az eredetileg a 2004/551/KKBP együttes fellépéssel létrehozott, védelmiképesség-fejlesztési, kutatási, beszerzési és fegyverkezési ügynökség (a továbbiakban: az Európai Védelmi Ügynökség vagy az Ügynökség) működése az alábbi rendelkezésekkel összhangban folytatódik.

(2)   Az Ügynökség a Tanács felügyelete alatt, az Unió egységes intézményi keretén belül, továbbá az uniós intézmények és a tanácsi szervek hatásköreinek sérelme nélkül, a KKBP és a KBVP támogatása érdekében látja el feladatát. Az Ügynökség megbízatása nem érinti az Unió egyéb hatásköreit, és a legteljesebb mértékben tiszteletben tartja az EUSZ 40. cikkét.

(3)   Az Ügynökség minden olyan tagállam részvétele előtt nyitva áll, amely részt kíván venni benne. Az Ügynökségben e határozat elfogadásakor már részt vevő tagállamok továbbra is részt vevő tagállamok maradnak.

(4)   Bármely tagállam, amely az Ügynökségben e határozat hatálybalépését követően kíván részt venni, vagy abból ki kíván lépni, ebbéli szándékáról értesíti a Tanácsot és tájékoztatja a főképviselőt. A fent említett részvételre vagy kilépésre vonatkozó valamennyi szükséges technikai és pénzügyi szabály megállapítása a 8. cikk szerinti irányítóbizottság hatáskörébe tartozik.

(5)   Az Ügynökség székhelye Brüsszel.

2. cikk

Megbízatás

(1)   Az Ügynökségnek az a megbízatása, hogy támogassa az Unió védelmi képességeinek a válságkezelés területén történő fejlesztésére, valamint a KBVP jelenlegi és a jövőben kialakítandó formában történő fenntartására irányuló tanácsi és tagállami erőfeszítéseket.

(2)   Az Ügynökség megállapítja a műveleti igényeket, támogatja az ezen igények kielégítését szolgáló intézkedéseket, hozzájárul a védelmi szektor ipari és technológiai bázisának erősítéséhez szükséges intézkedések meghatározásához és – adott esetben – végrehajtásához, részt vesz az európai képesség- és fegyverzetpolitika meghatározásában, valamint segíti a Tanácsot a katonai képességek fejlődésének értékelésében.

(3)   Az Ügynökség megbízatása nem érinti a tagállamokat védelmi kérdésekben megillető hatásköröket.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a)   „részt vevő tagállamok”: az Ügynökség munkájában részt vevő tagállamok;

b)   „hozzájáruló tagállamok”: olyan részt vevő tagállamok, amelyek hozzájárulást nyújtanak az Ügynökség egyes projektjeihez vagy programjaihoz.

4. cikk

Politikai felügyelet és a Tanácsnak való jelentéstétel

(1)   Az Ügynökség a Tanács irányítása és politikai felügyelete alatt működik, részére jelentéseket készít, és a Tanácstól iránymutatást vagy útmutatást kap az Ügynökség munkájával – nevezetesen annak hároméves tervezési keretével – kapcsolatban.

(2)   Az Ügynökség tevékenységéről rendszeresen beszámol a Tanácsnak, így különösen:

a)

minden év novemberében jelentést nyújt be a Tanácsnak az Ügynökségnek az adott évben folytatott tevékenységéről;

b)

az állandó strukturált együttműködés létrehozásáról szóló tanácsi határozat elfogadására is figyelemmel, évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a Tanácsot az Ügynökségnek az 5. cikk (3) bekezdése f) pontjának ii. alpontjában említett, az állandó strukturált együttműködéssel összefüggő értékelési tevékenységekhez való hozzájárulásáról.

A határozathozatal céljából az irányítóbizottság elé kerülő fontos kérdésekről az Ügynökség kellő időben tájékoztatja a Tanácsot.

(3)   A Tanács egyhangúlag eljárva és szükség szerint a PBB vagy más hatáskörrel rendelkező tanácsi szervek tanácsa alapján évente iránymutatást vagy útmutatást ad ki az Ügynökség munkájával – nevezetesen annak hároméves tervezési keretével – kapcsolatban.

(4)   Az Ügynökség a megbízatásának végrehajtása céljából, szükség szerint, ajánlásokat fogalmazhat meg a Tanács és a Bizottság részére.

5. cikk

Funkciók és feladatok

(1)   Funkciói és feladatai ellátása során az Ügynökség tiszteletben tartja az Unió és az uniós intézmények egyéb hatásköreit.

(2)   Az Ügynökség funkcióinak és feladatainak ellátása nem sértheti a tagállamokat védelmi kérdésekben megillető hatásköröket.

(3)   Az Ügynökség a Tanács felügyelete alatt:

a)

hozzájárul a tagállamok katonai képességeire vonatkozó célkitűzések meghatározásához és a tagállamok által a katonai képességekre vonatkozóan vállalt kötelezettségek teljesítésének értékeléséhez, különösen az alábbiak révén:

i.

a hatáskörrel rendelkező tanácsi szervekkel – köztük az EUKB-vel – együttműködésben, és többek között a képességfejlesztési mechanizmus (CDM), illetve adott esetben az azt felváltó későbbi mechanizmusok igénybevételével az Unió védelmi képességekkel kapcsolatos jövőbeli igényeinek meghatározása;

ii.

a képességfejlesztési terv (CDP) és adott esetben az azt felváltó későbbi tervek végrehajtásának koordinálása;

iii.

a tagállamok által megállapítandó kritériumok alapján és többek között a CDP-folyamaton keresztül és a CDM, illetve adott esetben az azt felváltó későbbi mechanizmusok felhasználásával a katonai képességekre vonatkozó tagállami kötelezettségvállalások értékelése;

b)

előmozdítja a műveleti igények harmonizálását, valamint hatékony és egymással kompatibilis beszerzési módszerek elfogadását, különösen az alábbiak révén:

i.

a katonai igények harmonizációjának előmozdítása és koordinálása;

ii.

a legjobb gyakorlat meghatározásán és terjesztésén keresztül a költséghatékony és eredményes beszerzés előmozdítása;

iii.

értékelések készítése a képességfejlesztés és a beszerzés pénzügyi prioritásairól;

c)

a katonai képességekre vonatkozó célkitűzések teljesítése érdekében többoldalú projektekre tesz javaslatot, gondoskodik a tagállamok által végrehajtott programok összehangolásáról és a külön meghatározott együttműködési programok irányításáról, különösen az alábbiak révén:

i.

új többoldalú együttműködési projektek előmozdítása és indítványozása;

ii.

az operatív területen az együttműködési tevékenységek meghatározása és indítványozása;

iii.

a már létező, tagállamok által végrehajtott programok koordinációjának támogatása;

iv.

a tagállamok kérésére a külön meghatározott programok irányításának átvállalása;

v.

a tagállamok kérésére a programok előkészítése az OCCAR – vagy az esettől függően más szerveződések – általi irányításra;

d)

támogatja a védelmi technológiai kutatásokat, továbbá koordinálja és tervezi a közös kutatási tevékenységeket és a jövőbeli műveleti igények kielégítését szolgáló műszaki megoldások felkutatását, különösen az alábbiak révén:

i.

adott esetben az uniós kutatási tevékenységekkel összehangoltan a jövőbeni biztonsági és védelmi képességi igények kielégítését célzó kutatások előmozdítása, és ezáltal Európa ipari és technológiai felkészültségének e területen való erősítése;

ii.

a hatékonyabban célzott közös védelmi kutatási és technológiai tevékenység előmozdítása;

iii.

a védelmi kutatás és technológia katalizálása tanulmányok és projektek segítségével;

iv.

a védelem területén kötött kutatási-technológiai szerződések kezelése;

v.

a Bizottsággal együttműködésben a védelmi és a polgári vonatkozású vagy biztonsági kutatási programok közötti komplementaritás és szinergia maximalizálása;

e)

hozzájárul minden olyan hasznos intézkedés meghatározásához és adott esetben végrehajtásához, amely a védelmi szektor ipari és technológiai alapjainak erősítését vagy a katonai kiadások hatékonyságának javítását szolgálják, különösen az alábbiak révén:

i.

a nemzetközi szinten versenyképes európai védelmieszköz-piac létrehozásához való hozzájárulás, a belső piac szabályainak, valamint a Bizottság e területen fennálló hatásköreinek sérelme nélkül;

ii.

a vonatkozó politikák és stratégiák kidolgozása a Bizottsággal és szükség szerint az iparággal konzultálva;

iii.

az Ügynökség feladatainak keretében – a Bizottsággal konzultálva – törekvés a kapcsolódó eljárások uniós szintű fejlesztésére és harmonizációjára;

f)

az állandó strukturált együttműködés létrehozásáról szóló tanácsi határozat elfogadására is figyelemmel, támogatja ezen együttműködést, különösen az alábbiak révén:

i.

a nagyobb szabású közös vagy európai szintű képességfejlesztési kezdeményezések előmozdítása;

ii.

hozzájárulás a képességekre vonatkozóan a részt vevő tagállamok hozzájárulásainak, így többek között a 10. jegyzőkönyv 2. cikke alapján megállapítandó feltételek szerint biztosított hozzájárulások rendszeres értékeléséhez, és erről évente legalább egy alkalommal jelentés készítése;

g)

törekszik a más uniós szakpolitikákkal való koherenciára, amennyiben e szakpolitikák a védelmi képességekre is kihatással vannak;

h)

elősegíti a részt vevő tagállamok közötti mélyebb védelmi együttműködést a szisztematikus és hosszú távú védelmi együttműködés szakpolitikai keretével összhangban;

i)

az EU válságkezelési eljárásainak figyelembevételével támogatást nyújt a KBVP-műveletekhez.

6. cikk

Jogi személyiség

Az Ügynökség funkcióinak ellátásához és céljainak eléréséhez szükséges jogi személyiséggel rendelkezik. A tagállamok biztosítják, hogy az Ügynökség a saját jogszabályaik által a jogi személyeknek biztosított legteljesebb jogképességgel rendelkezzen. Így különösen, az Ügynökség ingó és ingatlan vagyont szerezhet vagy idegeníthet el, valamint bírósági eljárásban félként vehet részt. Az Ügynökség köz- vagy magánjogi szereplőkkel, illetve szervezetekkel történő szerződéskötési képességgel rendelkezik.

II. FEJEZET

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS SZEMÉLYZETE

7. cikk

Az Ügynökség vezetője

(1)   Az Ügynökség élén az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a főképviselő) áll.

(2)   Az Ügynökség vezetője felel az Ügynökség általános szervezetéért és működéséért, valamint gondoskodik arról, hogy az Ügynökség vezetőjének alárendelt ügyvezető igazgató végrehajtsa a Tanács iránymutatását és útmutatását, továbbá az irányítóbizottság határozatait.

(3)   Az Ügynökség vezetője a 4. cikk (2) bekezdésében említettek szerint benyújtja a Tanácshoz az Ügynökség jelentéseit.

(4)   Az Ügynökség vezetője felel az adminisztratív megállapodásokra vonatkozó, harmadik országokkal és más szervezetekkel, csoportosulásokkal vagy egyéb szereplőkkel az irányítóbizottság által kiadott irányelvekkel összhangban folytatott tárgyalásokért. Az irányítóbizottság által jóváhagyott ilyen megállapodások keretein belül az Ügynökség vezetője felel a megfelelő munkakapcsolatok kialakításáért.

8. cikk

Irányítóbizottság

(1)   Az Ügynökség döntéshozó szerve az irányítóbizottság, amely valamennyi részt vevő tagállam részéről egy-egy – kormánya nevében való kötelezettségvállalásra felhatalmazott – képviselőből, valamint a Bizottság egy képviselőjéből áll. Az irányítóbizottság a Tanács iránymutatásának és útmutatásának keretei között jár el.

(2)   Az irányítóbizottság a részt vevő tagállamok védelmi minisztereinek, vagy azok képviselőinek szintjén ülésezik. Az irányítóbizottság főszabályként minden évben legalább két védelmi miniszteri szintű ülést tart.

(3)   Az irányítóbizottság üléseit az Ügynökség vezetője hívja össze és vezeti le. Ha valamely részt vevő tagállam erre felkéri, az Ügynökség vezetője egy hónapon belül bármely részt vevő tagállam kérésére is összehívja az ülést.

(4)   Az Ügynökség vezetője az irányítóbizottság ülései levezetésének jogkörét átadhatja, ha az irányítóbizottság a védelmi miniszterek képviselőinek szintjén ülésezik.

(5)   Az irányítóbizottság különleges összetételben is ülésezhet (úgymint: nemzeti fegyverzeti igazgatók, műveleti parancsnokok, kutatási és technológiai igazgatók vagy védelempolitikai igazgatók).

(6)   Az irányítóbizottság ülésein részt vesznek a következő személyek is:

a)

az Ügynökség 10. cikkben említett ügyvezető igazgatója, illetve annak képviselője;

b)

az EUKB elnöke, illetve annak képviselője;

c)

az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) képviselői.

(7)   Az irányítóbizottság a közös érdekű ügyek megvitatására meghívhatja:

a)

a NATO főtitkárát vagy képviselőjét;

b)

olyan más szerveződések, csoportosulások vagy szervezetek (mint például a LoI keretegyezmény alapján létrehozott szerveződések, csoportosulások vagy szervezetek, valamint az OCCAR és az ESA) vezetőit/elnökeit, amelyek munkája kapcsolódik az Ügynökség tevékenységéhez;

c)

adott esetben más harmadik felek képviselőit.

9. cikk

Az irányítóbizottság feladatai és hatásköre

(1)   A 4. cikk (1) bekezdésében említett tanácsi iránymutatás és útmutatás keretében az irányítóbizottság:

a)

jóváhagyja a Tanácshoz benyújtandó jelentéseket;

b)

minden évben december 31-ig egyhangúlag elfogadja az Ügynökség általános költségvetését;

c)

jóváhagyja az Ügynökség hároméves tervezési keretét, amely meghatározza az Ügynökség prioritásait az általános költségvetés keretein belül, azzal a kitétellel, hogy a második és a harmadik évre megadott pénzügyi értékek csupán tervezési célt szolgálnak, és nem jelentenek jogilag kötelező erővel bíró felső korlátot;

d)

a 19. cikkel összhangban jóváhagyja az Ügynökségen belüli ad hoc projektek vagy programok létrehozását;

e)

kinevezi az ügyvezető igazgatót és helyettesét;

f)

dönt arról, hogy – a 17. cikkel összhangban – egy vagy több tagállam megbízhatja-e az Ügynökséget bizonyos hatáskörébe tartozó tevékenységek adminisztratív és pénzügyi kezelésével;

g)

jóváhagyja a Tanácsnak vagy a Bizottságnak címzett ajánlásokat;

h)

elfogadja az irányítóbizottság eljárási szabályait;

i)

módosíthatja az Ügynökség általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó pénzügyi rendelkezéseket;

j)

módosíthatja ideiglenes és szerződéses személyzetre, valamint a kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó szabályokat és előírásokat;

k)

megállapítja a tagállamoknak az 1. cikk (4) bekezdésében említett részvételére vagy kilépésére vonatkozó részletes technikai és pénzügyi rendelkezéseket;

l)

elfogadja az Ügynökség vezetője által az adminisztratív megállapodásokról folytatott tárgyalásokra vonatkozó irányelveket;

m)

jóváhagyja a 23. cikk (1) bekezdésében említett ad hoc megállapodásokat;

n)

megköti a 26. cikk (1) bekezdésében említett adminisztratív megállapodásokat az Ügynökség és harmadik felek között;

o)

jóváhagyja az éves elszámolásokat és a mérleget;

p)

hozzájárulását adja az Ügynökség szervezeti felépítésével kapcsolatos határozatokhoz;

q)

jóváhagyja a 25. cikkben említett szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokat és együttműködési megállapodásokat, az adminisztratív jellegű megállapodások kivételével;

r)

elfogadja az Ügynökség megbízatásának teljesítésével kapcsolatos egyéb határozatokat is.

(2)   E határozat eltérő rendelkezése hiányában az irányítóbizottság minősített többséggel határoz. A részt vevő tagállamok szavazatait az EUSZ 16. cikkének (4) és (5) bekezdésével összhangban kell súlyozni. A szavazásban csak a részt vevő tagállamok képviselői vesznek részt.

(3)   Amennyiben valamely részt vevő tagállam képviselője az irányítóbizottságban kijelenti, hogy fontos és általa megnevezett nemzeti politikai okból ellenezni kívánja a minősített többséggel meghozandó határozat elfogadását, a szavazásra nem kerül sor. Ez a képviselő az Ügynökség vezetőjén keresztül az ügyet a Tanács elé utalhatja, hogy az szükség szerint iránymutatásokat adjon ki az irányítóbizottság részére. Alternatív megoldásként az irányítóbizottság minősített többséggel dönthet arról, hogy az ügyet döntéshozatal céljából a Tanács elé utalja. A Tanács egyhangúlag jár el.

(4)   Az ügyvezető igazgató vagy valamely részt vevő tagállam javaslatára az irányítóbizottság a következők felállításáról dönthet:

a)

az irányítóbizottság adminisztratív és költségvetési határozatait előkészítő bizottságok, amelyek a részt vevő tagállamok küldötteiből és a Bizottság egy képviselőjéből állnak;

b)

az Ügynökség hatáskörébe tartozó meghatározott kérdésekre szakosodott bizottságok. Ezek a bizottságok a részt vevő tagállamok küldötteiből és – az irányítóbizottság eltérő rendelkezése hiányában – a Bizottság egy képviselőjéből állnak.

Az ilyen bizottságok létrehozására vonatkozó határozatokban meg kell határozni a bizottságok megbízatását és működésének időtartamát.

10. cikk

Az ügyvezető igazgató

(1)   Az ügyvezető igazgatót és helyettesét az Ügynökség vezetőjének ajánlása alapján az irányítóbizottság választja ki és nevezi ki hároméves időtartamra. Az irányítóbizottság a kinevezést két évvel meghosszabbíthatja. Az ügyvezető igazgató és helyettese az Ügynökség vezetőjének irányítása alatt jár el, az irányítóbizottság határozataival összhangban.

(2)   A részt vevő tagállamok az Ügynökség vezetője elé terjesztik jelöltjeiket, aki erről tájékoztatja az irányítóbizottságot. Az előválogatási eljárás szervezése az Ügynökség vezetőjének felelősségi körébe tartozik.

Az irányítóbizottság jóváhagyásának függvényében létre kell hozni egy tanácsadó testületet, amelynek az összetétel tekintetében biztosítania kell az EKSZ, az Ügynökség és a részt vevő tagállamok képviselőinek megfelelő egyensúlyát.

Az Ügynökség vezetője az előválogatási eljárás alapján előterjeszt az irányítóbizottságnak egy legalább két jelöltből álló listát, megjelölve az általa javasolt jelöltet.

(3)   Az ügyvezető igazgató – helyettesének támogatásával – az Ügynökség eredményes és hatékony működéséhez szükséges minden intézkedést meghoz. Annak érdekében, hogy a funkcionális egységek koherensen tudjanak működni, azok felügyeletéért és koordinálásáért az ügyvezető igazgató felel.

(4)   Az ügyvezető igazgató felel a következőkért:

a)

az Ügynökség hároméves tervezési kerete végrehajtásának biztosítása;

b)

az irányítóbizottság munkájának előkészítése;

c)

az irányítóbizottságnak benyújtandó éves általános költségvetés-tervezet elkészítése;

d)

az irányítóbizottságnak benyújtandó hároméves tervezési keret elkészítése;

e)

szoros együttműködés biztosítása a Tanács előkészítő szerveivel, különösen a PBB-vel és az EUKB-vel, és e szervek információval történő ellátása;

f)

a 4. cikk (2) bekezdésében említett jelentések elkészítése;

g)

a bevételi és kiadási kimutatás elkészítése, valamint az Ügynökség általános költségvetésének és az Ügynökségre bízott ad hoc projektek vagy programok költségvetésének végrehajtása;

h)

az Ügynökség napi szintű ügyvitele;

i)

valamennyi biztonsági vonatkozású feladat;

j)

valamennyi személyzeti ügy.

(5)   Az ügyvezető igazgató felhatalmazást kap – az Ügynökség általános költségvetésének keretei között és figyelembe véve az elfogadott hároméves tervezési keretet – szerződés kötésére és alkalmazottak felvételére. Az ügyvezető igazgató ugyanezt a hatáskört a 12. cikkben meghatározott egyéb költségvetések, különösen a IV. fejezet alá tartozó tevékenységekhez kapcsolódó költségvetések és a 15. cikkben említett egyéb bevételekből adódó költségvetések tekintetében gyakorolja.

(6)   Az ügyvezető igazgató az irányítóbizottságnak tartozik elszámolási kötelezettséggel.

(7)   Az ügyvezető igazgató az Ügynökség törvényes képviselője.

11. cikk

Az Ügynökség személyzete

(1)   Az Ügynökség személyzete – ideértve az ügyvezető igazgatót is – ideiglenes és szerződéses személyi állományban lévő alkalmazottakból áll, akiket a lehető legtágabb földrajzi elhelyezkedés szerint, valamennyi részt vevő tagállamból, valamint az uniós intézményekből jelentkezők közül kell kiválasztani. Az Ügynökség személyzetét a releváns kompetenciák és szakértelem alapján, tisztességes és átlátható versenyeljárás útján az ügyvezető igazgató választja ki. Az ügyvezető igazgató a betöltendő álláshelyekre vonatkozó részleteket és a kiválasztási eljárás vonatkozó kritériumait minden esetben előre közzéteszi. A személyzeti felvétel célja valamennyi esetben az, hogy az Ügynökség számára a legkiemelkedőbb képességű és leghatékonyabban dolgozó alkalmazottak munkáját biztosítsák.

(2)   Az Ügynökség személyzetét felsővezetői szinten – az ügyvezető igazgató javaslata alapján, az irányítóbizottsággal folytatott egyeztetést követően – az Ügynökség vezetője nevezi ki és szerződésüket ő hosszabbítja meg.

(3)   Az Ügynökség személyzete a következőkből áll:

a)

a közvetlenül az Ügynökség által, határozott idejű szerződéssel, a részt vevő tagállamok állampolgárai közül kiválasztott alkalmazottak. A személyzet ezen tagjaira vonatkozó szabályzatot a Tanács egyhangúlag elfogadta (6). Ezt a szabályzatot az irányítóbizottság szükség esetén felülvizsgálja és módosítja, amennyiben erre felhatalmazással rendelkezik.

b)

a részt vevő tagállamok által az Ügynökség szervezetén belüli tisztségekre vagy meghatározott feladatokra és projektekre kirendelt nemzeti szakértők. A személyzet ezen tagjaira vonatkozó szabályzatot a Tanács egyhangúlag elfogadta (7). Ezt a szabályzatot az irányítóbizottság szükség esetén felülvizsgálja és módosítja, amennyiben erre felhatalmazással rendelkezik.

c)

az Ügynökséghez szükség szerint határozott időtartamra és/vagy meghatározott feladatokra és projektekre kirendelt uniós tisztviselők.

(4)   Az Ügynökség az alábbiakhoz is folyamodhat:

a)

olyan harmadik országok, szervezetek és egyéb szereplők személyzete, akik illetményüket ezektől kapják és amelyekkel az Ügynökség adminisztratív megállapodást kötött a 26. cikk (1) bekezdése szerint, és akiket az irányítóbizottság jóváhagyásával, a megállapodásokban megállapított feltételek mellett rendelnek ki vagy helyeznek át az Ügynökséghez;

b)

szerződéses alkalmazottak és kirendelt szakértők az Ügynökség IV. fejezetben említett egy vagy több ad hoc projektjének vagy programjának végrehajtásához való hozzájárulás céljából. Ilyen esetekben az adott ad hoc projektekhez vagy programokhoz rendelt költségvetésből fedezhető a szerződéses alkalmazottak alapbére, valamint az érintett kirendelt nemzeti szakértők juttatásai és költségei.

(5)   A személyzet tagjai minden tisztséget beszámítva összesen kevesebb, mint 10 évet szolgálhatnak az Ügynökségnél.

(6)   Az Ügynökség és az Ügynökség személyzetére vonatkozó szabályzat hatálya alá tartozó személyek között felmerülő jogvitákban az Európai Unió Bírósága rendelkezik joghatósággal.

III. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS ÉS PÉNZÜGYI SZABÁLYOK

12. cikk

Az Ügynökség költségvetése

Az Ügynökség költségvetésének magában kell foglalnia az általános költségvetést, a IV. fejezet keretébe tartozó tevékenységekkel kapcsolatos költségvetést és a 15. cikkben említett egyéb bevételekből származó költségvetéseket.

Az Ügynökség költségvetését az Európai Unió költségvetési alapelveivel (8) összhangban kell megállapítani.

13. cikk

Az általános költségvetés

(1)   Az Ügynökség vezetője minden évben március 31-ig benyújtja az irányítóbizottságnak a következő évi általános költségvetés-tervezetre vonatkozó előzetes becsléseket.

(2)   Az Ügynökség vezetője minden évben június 30-ig az irányítóbizottság elé terjeszti a következő évi általános költségvetés-tervezetre vonatkozó, felülvizsgált előzetes becsléseket, a hároméves tervezési keret-tervezettel együtt.

(3)   Az Ügynökség vezetője minden évben szeptember 30-ig az irányítóbizottság elé terjeszti az általános költségvetés-tervezetet, a hároméves tervezési keret-tervezettel együtt. A tervezetnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

az alábbiakhoz szükségesnek ítélt előirányzatok:

i.

az Ügynökség működtetésével, személyzetével és üléseivel kapcsolatos költségek fedezése;

ii.

külső tanácsadás, különösen az Ügynökség feladatainak ellátásához szükséges operatív elemzések, valamint a valamennyi részt vevő tagállam javát szolgáló, az 5. cikkben említett, meghatározott tevékenységek költségeinek fedezése;

b)

a kiadások fedezéséhez szükséges bevételek előrejelzése.

(4)   Az irányítóbizottságnak törekednie kell annak biztosítására, hogy a (2) bekezdés a) pontja ii. alpontjában említett előirányzatok az azon bekezdésben említett összes előirányzat jelentős részét képviseljék. Ezeknek az előirányzatoknak a tényleges igényeket kell tükrözniük, és lehetővé kell tenniük az Ügynökség számára műveleti szerepének ellátását.

(5)   Az általános költségvetés-tervezethez mellékelni kell a részletes indokolásokat és egy személyzeti létszámtervet.

(6)   Az irányítóbizottság egyhangú határozattal úgy dönthet, hogy az általános költségvetés-tervezet egy bizonyos további projektet vagy programot is lefedhet, amennyiben az valamennyi részt vevő tagállam közös javát szolgálja.

(7)   Az előirányzatokat a kiadás típusa vagy célja alapján csoportosítva címekre és fejezetekre kell bontani, amelyek szükség szerint tovább bonthatók cikkekre.

(8)   Minden cím tartalmazhat egy „ideiglenes előirányzatok” elnevezésű fejezetet. Ezeket az előirányzatokat a szükséges előirányzatok összegével vagy a már megállapított előirányzatok végrehajtásával kapcsolatban, alapos okkal felmerült bizonytalanság esetén kell bevezetni.

(9)   A bevételek a következőkből állnak:

a)

a részt vevő tagállamok által a bruttónemzetijövedelem- (GNI-)skála alapján befizetendő hozzájárulások;

b)

egyéb bevételek.

Az általános költségvetés tervezete a meghatározott rendeltetésű bevételek nyilvántartására külön sorokat tartalmaz, és amennyiben lehetséges, jelzi az előirányzott összegeket.

(10)   Az irányítóbizottság minden év december 31-ig egyhangúlag jóváhagyja az általános költségvetés tervezetét. Az irányítóbizottság ezen ülésén az Ügynökség vezetője, az Ügynökség vezetője által kijelölt képviselő vagy az irányítóbizottságnak az Ügynökség vezetője által erre felkért tagja elnököl. Az ügyvezető igazgató megállapítja, hogy a költségvetést elfogadták, és értesíti a részt vevő tagállamokat.

(11)   Amennyiben a pénzügyi év kezdetén az általános költségvetés tervezetének elfogadására még nem került sor, a költségvetés bármely fejezetének vagy alfejezetének tekintetében havonta az előző pénzügyi év költségvetési előirányzatainak legfeljebb egytizenketted részét kitevő összeget lehet elkölteni. Ez a szabályozás azonban nem eredményezheti azt, hogy a kidolgozás alatt álló általános költségvetési tervezetben előírt előirányzatok egytizenketted részét meghaladó tételek álljanak az Ügynökség rendelkezésére. Az ügyvezető igazgató javaslatára az irányítóbizottság minősített többséggel engedélyezhet az egytizenketted részt meghaladó kiadásokat is, feltéve, hogy az arra a pénzügyi évre vonatkozó átfogó költségvetési előirányzatok nem lépik túl az előző pénzügyi évre vonatkozó költségvetési előirányzatokat. Az ügyvezető igazgató felszólíthat az e rendelkezés alapján engedélyezett előirányzatok fedezéséhez szükséges hozzájárulások befizetésére, amelyeket a hozzájárulás-igénylési felhívás elküldésétől számított harminc napon belül kell befizetni.

14. cikk

A költségvetés módosítása

(1)   Elkerülhetetlen, rendkívüli és előre nem látható körülmények fennállása esetén az ügyvezető igazgató módosító költségvetés-tervezetet nyújthat be az irányítóbizottságnak.

(2)   A költségvetésmódosítás-tervezetet az általános költségvetésre vonatkozó eljárással összhangban kell elkészíteni, előterjeszteni és elfogadni, továbbá az értesítés is ennek megfelelően történik. Az irányítóbizottság a sürgősségre való kellő tekintettel jár el.

15. cikk

Egyéb bevételek

(1)   Az Ügynökség – a 2. cikkel összhangban, a megbízatásának kereti között – meghatározott rendeltetésű bevételhez juthat:

a)

az Unió általános költségvetéséből eseti alapon, az arra vonatkozó szabályok, eljárások és döntéshozatali mechanizmusok teljes körű tiszteletben tartásával;

b)

tagállamoktól, harmadik országoktól vagy egyéb harmadik felektől, kivéve, ha az az irányítóbizottság az Ügynökségtől kapott ilyen tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül ettől eltérően rendelkezik.

(2)   Az (1) bekezdésben említett bevételeket kizárólag arra a meghatározott célra lehet felhasználni, amelyhez azokat rendelték.

16. cikk

Hozzájárulások és visszatérítések

(1)   Hozzájárulások meghatározása a GNI-skála alkalmazása esetén:

a)

Amennyiben a GNI-skálát kell alkalmazni, a hozzájárulás nyújtására kötelezett tagállamok hozzájárulásainak bontását az EUSZ 41. cikkének (2) bekezdésében meghatározott módon, és a 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatnak (9), illetve az annak helyébe lépő bármely más határozatnak megfelelően a bruttónemzetitermék-kulcs alapján kell meghatározni.

b)

Az egyes hozzájárulások kiszámítására vonatkozó adatok az Unió legutóbb elfogadott költségvetéséhez csatolt, „Az általános költségvetés finanszírozásának összefoglalása a saját források típusa és tagállam szerinti bontásban” elnevezésű táblázat „GNI-alapú saját források” oszlopában szerepelnek. Valamennyi hozzájárulás nyújtására kötelezett tagállam hozzájárulásának mértéke arányos az érintett tagállam GNI-jének a hozzájárulás nyújtására kötelezett tagállamok teljes GNI összesítésében képviselt részével.

(2)   A hozzájárulások befizetésének ütemezése:

a)

Az Ügynökség általános költségvetésének finanszírozására irányuló hozzájárulásokat a részt vevő tagállamok az adott pénzügyi évben március 15-ig, június 15-ig és október 15-ig, három egyenlő részletben fizetik be.

b)

Módosító költségvetés elfogadása esetén az érintett tagállamok a szükséges hozzájárulásokat a hozzájárulás-igénylési felhívás elküldésétől számított hatvan napon belül fizetik be.

c)

A hozzájárulásuk befizetéséhez kapcsolódó banki díjakat a tagállamok fizetik.

d)

Amennyiben az éves költségvetést november 30-ig nem hagyják jóvá, az Ügynökség egy adott tagállam kérelmére e tagállam számára egyedi ideiglenes hozzájárulás-igénylési felhívást bocsáthat ki.

17. cikk

Az ad hoc tevékenységekkel kapcsolatos költségvetések Ügynökség általi kezelése

(1)   Az irányítóbizottság az ügyvezető igazgató vagy egy tagállam javaslatára úgy dönthet, hogy a 19. és 20. cikkel összhangban a tagállamok megbízhatják az Ügynökséget bizonyos hatáskörébe tartozó tevékenységek adminisztratív és pénzügyi kezelésével.

(2)   Az irányítóbizottság engedélyezheti, hogy az Ügynökség az ad hoc projektjeivel és programjaival összefüggésben az adott tevékenységekre vonatkozó szabályokban szereplő feltételek mellett szerződéseket és támogatási megállapodásokat kössön, továbbá előzetesen beszedje a tagállamoktól az említett szerződések és támogatási megállapodások teljesítéséhez szükséges hozzájárulásaikat.

18. cikk

A költségvetés végrehajtása

(1)   Az Ügynökség általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi rendelkezéseket a 2007/643/KKBP tanácsi határozat (10) tartalmazza. E rendelkezéseket az irányítóbizottság szükség esetén egyhangúlag eljárva felülvizsgálja és módosítja.

(2)   Az irányítóbizottság az ügyvezető igazgató javaslatára – a vonatkozó uniós szabályok sérelme nélkül – szükség szerint elfogadja az általános költségvetés végrehajtására és ellenőrzésére vonatkozó végrehajtási szabályokat, különös tekintettel a közbeszerzésre. Az irányítóbizottság biztosítja különösen az ellátás biztonságára, illetve a védelmi titok és a szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó követelmények megfelelő figyelembevételét.

(3)   Az ellenőri testület megvizsgálja az Ügynökség összes bevételét és kiadását tartalmazó beszámolót.

IV. FEJEZET

AD HOC PROJEKTEK ÉS PROGRAMOK, VALAMINT AZ EZEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGVETÉSEK ÜGYNÖKSÉG ÁLTALI KEZELÉSE

19. cikk

A kívülmaradásos (A típusú) ad hoc projektek és programok, valamint az ezekkel kapcsolatos ad hoc költségvetések

(1)   Egy vagy több részt vevő tagállam vagy az ügyvezető igazgató – az Ügynökség által biztosított várható hozzáadott érték megjelölése mellett – benyújthat az irányítóbizottságnak olyan ad hoc projektet vagy programot, amely az Ügynökség hatáskörébe tartozik, és amely az Ügynökség munkájában részt vevő tagállamok általános részvételét feltételezi. Amennyiben a javasolt projekthez vagy programhoz ad hoc költségvetés kapcsolódik, illetve amennyiben lehetőség van a harmadik felek általi hozzájárulásra, arról az irányítóbizottságot tájékoztatni kell.

(2)   Alapszabályként valamennyi részt vevő tagállam hozzájárulása szükséges. A részt vevő tagállamok ezzel kapcsolatos szándékukról tájékoztatják az ügyvezető igazgatót.

(3)   Az ad hoc projektet vagy programot az irányítóbizottság hagyja jóvá.

(4)   Az ügyvezető igazgató vagy valamely részt vevő tagállam javaslatára az irányítóbizottság létrehozhat egy bizottságot, amely felügyeli az ad hoc projekt vagy program irányítását és végrehajtását. A bizottság a hozzájáruló tagállamok küldötteiből és – az Uniónak a projekthez vagy programhoz való hozzájárulása esetén – a Bizottság egy képviselőjéből áll. A bizottság megbízatását és működésének időtartamát az irányítóbizottság állapítja meg határozatában.

(5)   Az ad hoc projekt vagy program vonatkozásában a hozzájáruló tagállamok az irányítóbizottság ülésén jóváhagyják:

a)

a projekt vagy program irányítására vonatkozó szabályokat;

b)

adott esetben a projekthez vagy programhoz kapcsolódó ad hoc költségvetést, a hozzájárulások kiszámításának kulcsát és a szükséges végrehajtási szabályokat;

c)

a harmadik felek esetleges részvételét a (4) bekezdésben említett bizottságban. E harmadik felek részvétele nem sértheti az Unió döntéshozatali autonómiáját.

(6)   Ha az Unió hozzájárul egy ad hoc projekthez vagy programhoz, a Bizottság részt vesz az (5) bekezdésben említett határozatok meghozatalában, teljes mértékben tiszteletben tartva az Unió általános költségvetésére vonatkozó döntéshozatali eljárásokat.

20. cikk

A bővíthető (B típusú) ad hoc projektek és programok, valamint az ezekkel kapcsolatos ad hoc költségvetések

(1)   Egy vagy több tagállam – az Ügynökség által biztosított várható hozzáadott érték megjelölése mellett – tájékoztathatja az irányítóbizottságot, hogy az Ügynökség hatáskörébe tartozó ad hoc projektet vagy programot kíván létrehozni, adott esetben a hozzá kapcsolódó ad hoc költségvetéssel együtt. Amennyiben a javasolt projekthez vagy programhoz ad hoc költségvetés kapcsolódik, illetve amennyiben lehetőség van a harmadik felek általi hozzájárulásra, arról az irányítóbizottságot tájékoztatni kell, adott esetben közölve a projekthez vagy programhoz szükséges emberi erőforrásokra vonatkozó részleteket is.

(2)   Az együttműködési lehetőségek maximalizálása érdekében a projektről vagy programról valamennyi részt vevő tagállamot kellő időben tájékoztatni kell, közölve azt is, hogy milyen alapelvek mentén lehetséges a résztvevők körének kibővítése, hogy bármely részt vevő tagállam jelezhesse csatlakozási szándékát. Ezen túlmenően a projektek vagy programok kezdeményezői a lehető legszélesebb körű tagság elérésére törekednek. A résztvevők körét a projekt kezdeményezői eseti alapon állapítják meg.

(3)   Az ad hoc projekt vagy program a továbbiakban az Ügynökség projektjének vagy programjának minősül, kivéve, ha az irányítóbizottság az (1) bekezdésben előírt tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül ettől eltérően rendelkezik.

(4)   Bármely részt vevő tagállam, amely a későbbiekben részt kíván venni az ad hoc projektben vagy programban, e szándékáról értesíti a hozzájáruló tagállamokat. Az ezen értesítés kézhezvételétől számított két hónapon belül a hozzájáruló tagállamok – kellő figyelemmel a részt vevő tagállamoknak a projektről vagy programról adott értesítésben megállapított bővítési alapelvekre – egymás között döntenek az érintett tagállamok részvételéről.

(5)   A hozzájáruló tagállamok hozzák meg az ad hoc projekt vagy program, illetve adott esetben a hozzá kapcsolódó költségvetés létrehozásához és végrehajtásához szükséges határozatokat. Amennyiben az Unió közreműködik egy ilyen ad hoc projektben vagy programban, a Bizottság – teljes mértékben tiszteletben tartva az Unió általános költségvetésére vonatkozó döntéshozatali eljárásokat – részt vesz az e bekezdésben említett határozatok meghozatalában. A hozzájáruló tagállamok folyamatosan tájékoztatják az irányítóbizottságot a projekt vagy program előrehaladásáról.

21. cikk

Az Ügynökség ad hoc projektjeinek és programjainak hatálya, valamint az ezekkel kapcsolatos ad hoc költségvetések

(1)   Az Ügynökség 2. és 5. cikkben meghatározott megbízatásának, funkcióinak és feladatainak hatályán belül, valamint az ad hoc projektek és programok 19. és 20. cikkel összhangban történő jóváhagyásának függvényében, az Ügynökség tevékenységei kiterjedhetnek többek között a következőkre:

a)

közbeszerzési szerződések segítségével, a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó uniós szabályokkal összhangban eszközölt beszerzés;

b)

a 18. cikkben említett pénzügyi rendelkezésekkel és szabályokkal összhangban odaítélt támogatások.

(2)   Az Ügynökség projektjeihez és programjaihoz kapcsolódó és a 17. cikk szerint kezelt ad hoc költségvetések adott esetben a következők fedezésére szánt előirányzatokat tartalmazzák:

a)

az (1) bekezdésben említett jogi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó költségek;

b)

a 13. cikk (3) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett költségek, amennyiben közvetlenül az érintett ad hoc projektek vagy programok irányításának következtében merültek fel.

22. cikk

Az ad hoc költségvetésekhez az Unió általános költségvetéséből nyújtott hozzájárulások

A 19. és 20. cikkben említett ad hoc projektekhez vagy programokhoz létrehozott ad hoc költségvetésekhez az Unió általános költségvetéséből hozzájárulás nyújtható.

23. cikk

Harmadik felek részvétele

(1)   A 19. vagy 20. cikkel összhangban létrehozott konkrét ad hoc projektekhez vagy programokhoz, valamint az azokhoz kapcsolódó költségvetésekhez hozzájáruló tagként harmadik felek is hozzájárulhatnak. Az egyes konkrét projektekhez vagy programokhoz az Ügynökség és a harmadik felek közötti ad hoc megállapodásokat szükség szerint az irányítóbizottság minősített többségi szavazással hagyja jóvá.

(2)   A 19. cikk alapján létrehozott ad hoc projektek vagy programok vonatkozásában a hozzájáruló tagállamok az irányítóbizottságon belül ülésezve jóváhagyják az érintett harmadik felekkel a hozzájárulásuk kapcsán kialakítandó részletes szabályokat.

(3)   A 20. cikk alapján létrehozott ad hoc projektek vagy programok vonatkozásában a hozzájáruló tagállamok határoznak meg valamennyi, az érintett harmadik felekkel a hozzájárulásuk kapcsán kialakítandó részletes szabályt.

V. FEJEZET

KAPCSOLATOK AZ UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL, SZERVEKKEL ÉS HIVATALOKKAL

24. cikk

Kapcsolatok a Bizottsággal

(1)   A Bizottság az irányítóbizottság szavazati joggal nem rendelkező tagja, amely az együttműködés szellemében és a kölcsönös előnyöket szem előtt tartva minden tekintetben támogatja az Ügynökség munkáját.

(2)   Az Ügynökség munkakapcsolatot tart fenn a Bizottsággal, különösen abból a célból, hogy szakmai észrevételekkel és tanáccsal lássák el egymást azokon a területeken, amelyeken az Unió tevékenysége érinti az Ügynökség célkitűzéseit, illetve amelyeken az Ügynökség tevékenysége érinti az Unió célkitűzéseit.

(3)   Az Ügynökség és a Bizottság, illetve a hozzájáruló tagállamok és a Bizottság közös megegyezéssel, eseti alapon alakítják ki a 15. és 22. cikk alapján az Unió általános költségvetéséből fedezendő hozzájárulásokra vonatkozó szükséges részletes szabályokat.

(4)   A Bizottság részt vehet az Ügynökség projektjeiben és programjaiban. Ebben az esetben – a védelmi képességek fejlesztésével kapcsolatos szuverén tagállami hatáskör sérelme nélkül – részt vesz a 23. cikk (2) és (3) bekezdésében említett határozatok meghozatalában.

25. cikk

Kapcsolatok az uniós intézményekkel, szervekkel és hivatalokkal

(1)   Amennyiben az feladatai ellátásához szükséges, az Ügynökség együttműködési kapcsolatokat alakíthat ki és tarthat fenn az EUSZ vagy az EUMSZ által vagy alapján létrehozott intézményekkel, szervekkel és hivatalokkal.

Az Ügynökség adott esetben a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokat vagy együttműködési megállapodásokat köt az ilyen szervezetekkel. Az ilyen együttműködési megállapodások az operatív, stratégiai vagy műszaki információk cseréjére vonatkozhatnak, ideértve a személyes adatok és a minősített információk cseréjét is, a vonatkozó biztonsági szabályoknak megfelelően.

(2)   Az (1) bekezdésben említett szervezetek részt vehetnek az Ügynökség projektjeiben és programjaiban és hozzájárulhatnak a kapcsolódó költségvetéshez.

VI. FEJEZET

KAPCSOLATOK HARMADIK ORSZÁGOKKAL, SZERVEZETEKKEL ÉS EGYÉB SZEREPLŐKKEL

26. cikk

Adminisztratív megállapodások és egyéb ügyek

(1)   Megbízatásának teljesítése érdekében az Ügynökség adminisztratív megállapodást köthet harmadik országokkal, szervezetekkel vagy egyéb szereplőkkel. Az ilyen megállapodásokban ki kell térni különösen:

a)

az Ügynökség és a harmadik fél közötti kapcsolat fennállásának alapelvére;

b)

az Ügynökség munkájához kapcsolódó témakörökben folytatandó konzultációkra vonatkozó rendelkezésekre;

c)

a biztonsági kérdésekre.

A megállapodás megkötése során az Ügynökség tiszteletben tartja az Unió egységes intézményi kereteit és döntéshozatali autonómiáját. E megállapodásokat a Tanács egyhangú jóváhagyását követően az irányítóbizottság köti meg.

(2)   Az Ügynökség szoros munkakapcsolatot tart fenn az OCCAR és a LoI keretegyezmény megfelelő elemeivel annak érdekében, hogy ezeket az elemeket, illetve azok elveit és gyakorlatát kellő időben, az adott helyzetnek megfelelően és közös megegyezéssel bevonják, illetve beépítsék az Ügynökség munkájába.

(3)   A CDM-eljárások alkalmazása révén biztosítani kell a kölcsönös átláthatóságot és a koherens fejlesztéseket a képességek területén. Az Ügynökség és a NATO megfelelő szervei közötti egyéb munkakapcsolatokat az (1) bekezdésben említett adminisztratív megállapodás útján kell meghatározni, teljes mértékben tiszteletben tartva az Unió és a NATO között már létező együttműködési és konzultációs kereteket.

(4)   Az Ügynökség a (2) és (3) bekezdésben említett szervezeteken és egyéb szereplőkön túl más szervezetekkel és szereplőkkel is munkakapcsolatot alakíthat ki az (1) bekezdésben említett megállapodási keretek között annak érdekében, hogy elősegítse azok lehetséges részvételét a projektekben és programokban.

(5)   Az Ügynökség harmadik országokkal is kialakíthat munkakapcsolatot az (1) bekezdésben említett megállapodási keretek között annak érdekében, hogy elősegítse azok lehetséges részvételét egyedi projektekben és programokban.

(6)   Amennyiben az Ügynökség az e cikk (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint és a 7. cikk (4) bekezdésével összhangban szervezetekkel, egyéb szereplőkkel vagy harmadik országokkal új munkakapcsolatokat kíván létesíteni, ehhez az irányítóbizottság előzetes jóváhagyását kell kérnie.

Az Ügynökségnek a kialakított kapcsolatok alakulásáról is be kell számolnia az irányítóbizottságnak.

Amennyiben a részt vevő tagállamok úgy kívánják, az Ügynökség ad hoc találkozót hív össze a részt vevő tagállamokkal és azzal a szervezettel, egyéb szereplővel vagy harmadik országgal, amellyel az Ügynökség adminisztratív megállapodást kötött, mégpedig a szóban forgó szervezetnek, egyéb szereplőnek vagy harmadik országnak az egyedi projektekben és programokban való esetleges részvételéről szóló, a releváns biztonsági szabályokkal összhangban folytatandó konzultáció és információcsere céljából.

VII. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

27. cikk

Kiváltságok és mentességek

(1)   Az ügyvezető igazgatót és az Ügynökség személyzetét megillető kiváltságokat és mentességeket az Európai Unió tagállamai Tanácson belül ülésező kormányképviselőinek az Európai Védelmi Ügynökség és annak személyzete részére biztosított kiváltságokról és mentességekről szóló, 2004. november 10-i határozata állapítja meg.

Az említett határozat hatálybalépéséig a fogadó tagállam jogosult biztosítani az ügyvezető igazgatónak és az Ügynökség személyzetének a határozatban foglalt kiváltságokat és mentességeket.

(2)   Az Ügynökség kiváltságait és mentességeit a 7. jegyzőkönyv határozza meg.

(3)   Ezen belül, a 7. jegyzőkönyv 3. cikkének második bekezdése csak azokra a tevékenységekre vonatkozik, amikor az Ügynökségnek a tagállamokat támogató projektek, illetve programok szervezésében betöltött szerepe hozzáadott értéket jelent; azokra az esetekre pedig nem, amikor az Ügynökség szerepe a tagállamok részére történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzésre korlátozódik.

28. cikk

Felülvizsgálati záradék

Az Ügynökség vezetője e határozat végrehajtásáról e határozat hatálybalépésétől számított öt éven belül jelentést nyújt be az irányítóbizottsághoz, a határozat Tanács általi lehetséges felülvizsgálata céljából.

29. cikk

Jogi felelősség

(1)   Az Ügynökség szerződéses felelősségére vonatkozóan az érintett szerződésre alkalmazandó jog az irányadó.

(2)   Az Ügynökség által megkötött szerződések választott bírósági kikötései alapján a felmerülő jogvitákban az Európai Unió Bírósága rendelkezik joghatósággal.

(3)   Az Ügynökség alkalmazottainak az Ügynökséggel szembeni személyes felelősségére az Ügynökségre vonatkozó megfelelő szabályokat kell alkalmazni.

30. cikk

Dokumentumokhoz való hozzáférés

Az Ügynökség birtokában lévő dokumentumokra az 1049/2001/EK rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

31. cikk

Adatvédelem

A személyes adatok Ügynökség általi kezelése tekintetében a 45/2001/EK rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

Az irányítóbizottságnak – az Ügynökség vezetőjének javaslata alapján – szükség esetén végrehajtási szabályokat kell elfogadnia.

32. cikk

Biztonság

(1)   Az Ügynökség a 2013/488/EU tanácsi határozatban (11) foglalt tanácsi biztonsági szabályokat alkalmazza.

(2)   Az Ügynökség biztosítja külső kommunikációjának megfelelő szintű biztonságát.

33. cikk

Nyelvhasználat

Az Ügynökségen belüli nyelvhasználatra vonatkozó szabályokat a Tanács határozza meg egyhangú döntéssel.

34. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2011/411/KKBP határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat ezen határozatra való hivatkozásnak kell tekinteni és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

35. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2015. október 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  A Tanács 2004/551/KKBP együttes fellépése (2004. július 12.) az Európai Védelmi Ügynökség létrehozásáról (HL L 245., 2004.7.17., 17. o.).

(2)  A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(5)  A Tanács 2011/411/KKBP határozata (2011. július 12.) az Európai Védelmi Ügynökség jogállásának, székhelyének és működési szabályainak meghatározásáról és a 2004/551/KKBP együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről (HL L 183., 2011.7.13., 16. o.).

(6)  A Tanács 2004/676/EK határozata (2004. szeptember 24.) az Európai Védelmi Ügynökség személyzeti szabályzatáról (HL L 310., 2004.10.7., 9. o.)

(7)  A Tanács 2004/677/EK határozata (2004. szeptember 24.) az Európai Védelmi Ügynökséghez kirendelt nemzeti szakértőkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról (HL L 310., 2004.10.7., 64. o.)

(8)  Az egységesség, a teljesség, az évenkéntiség, az egyensúly, az elszámolási egység, a globális fedezet, az egyediség és hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve, lásd az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 6. cikkét.

(9)  A Tanács 2007/436/EK,Euratom határozata (2007. június 7.) az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.).

(10)  A Tanács 2007/643/KKBP határozata (2007. szeptember 18.) az Európai Védelmi Ügynökség pénzügyi szabályzatáról, az Európai Védelmi Ügynökség közbeszerzési szabályzatáról és az Ügynökség működési költségvetéséből nyújtandó pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályzatról (HL L 269., 2007.10.12., 1. o.).

(11)  A Tanács 2013/488/EU határozata (2013. szeptember 23.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 274., 2013.10.15., 1. o.).


I. MELLÉKLET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT AKTUSOK ÉS KÉSŐBBI MÓDOSÍTÁSAIK

A Tanács 2004/551/KKBP együttes fellépése

HL L 245., 2004.7.17., 17. o.

A Tanács 2008/299/KKBP együttes fellépése

HL L 102., 2008.4.12., 34. o.

A Tanács 2011/411/KKBP határozata

HL L 183., 2011.7.13., 16. o.


II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

2011/411/KKBP határozat

E határozat

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

3. cikk c) pontja

4. cikk, (3)–(4) bekezdés

4. cikk, (5) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés

5. cikk

5. cikk

5. cikk, (3) bekezdés, g) pont

6. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

9. cikk, (1) bekezdés, b) pont

9. cikk, (1) bekezdés, c) pont

9. cikk, (1) bekezdés, b) pont

9. cikk, (1) bekezdés, c) pont

10. cikk

10. cikk

11. cikk

11. cikk

11. cikk (1) bekezdés, első mondat

11. cikk, (3) bekezdés

11. cikk, (1) bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés

11. cikk, (5) bekezdés

11. cikk, (3) bekezdés, a) pont

11. cikk, (3) bekezdés, b) és c) pont

11. cikk, (4) bekezdés

11. cikk (1) bekezdés, második, harmadik és negyedik mondat

11. cikk, (6) bekezdés

11. cikk, (8) bekezdés

11. cikk, (4) bekezdés

11. cikk, (9) bekezdés

12. cikk

12. cikk

13. cikk

13. cikk

13. cikk, (2) bekezdés, a) pont, ii. alpont

13. cikk, (2) bekezdés, a) pont, ii. alpont

14. cikk

14. cikk

14. cikk, (3) bekezdés

15. cikk

15. cikk

16. cikk

16. cikk

17. cikk

17. cikk

18. cikk

18. cikk

19. cikk

19. cikk

20. cikk

20. cikk

21. cikk

21. cikk

22. cikk

22. cikk

23. cikk

22. cikk, (4) bekezdés

24. cikk, (4) bekezdés, második mondat

23. cikk

24. cikk

23. cikk, (2) bekezdés

24. cikk (4) bekezdés, első mondat

25. cikk

24. cikk

26. cikk

24. cikk, (6)–(8) bekezdés

24. cikk, (6) bekezdés

25. cikk

27. cikk

25. cikk, első bekezdés

26. cikk

28. cikk

27. cikk

29. cikk

28. cikk

30. cikk

31. cikk

29. cikk

32. cikk

30. cikk

33. cikk

31. cikk

34. cikk

32. cikk

35. cikk


13.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/75


A TANÁCS (KKBP) 2015/1836 HATÁROZATA

(2015. október 12.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. május 9-én fogadta el a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/273/KKBP határozatot (1).

(2)

A Tanács azóta számos alkalommal határozottan elítélte a szíriai rezsim által Szíria polgári lakossága ellen alkalmazott erőszakos elnyomást. A Tanács több ízben is mélységes aggodalmának adott hangot a szíriai helyzet folyamatos romlása, és különösen az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog széles körű és rendszeres megsértése miatt.

(3)

A Tanács 2014. április 14-én – összhangban a 2012. január 23-i tanácsi következtetésekkel, amelyekben a Tanács megerősítette az EU azon kötelezettségvállalását, hogy mindaddig további intézkedéseket fog hozni a rezsimmel szemben, amíg tart az elnyomás – kijelentette, hogy az Unió mindaddig folytatni fogja a korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos politikáját a rezsimre irányulóan, amíg az fel nem hagy az elnyomással.

(4)

A Tanács több alkalommal is mély aggodalommal vette tudomásul a szíriai rezsim arra tett kísérleteit, hogy az uniós korlátozó intézkedéseket megkerülve továbbra is finanszírozást és támogatást biztosítson a rezsim számára a polgári lakossággal szemben gyakorolt erőszakos elnyomáshoz.

(5)

A Tanács megállapítja, hogy a szíriai rezsim folytatja az elnyomás politikáját, és tekintettel a helyzet súlyosságára és tartósságára, úgy ítéli meg, hogy fenn kell tartani az érvényben lévő korlátozó intézkedéseket és biztosítani kell azok hatékonyságát, oly módon, hogy továbbfejlesztjük őket, ugyanakkor megőrizzük célzott és differenciált megközelítésüket, továbbá szem előtt tartjuk a szíriai lakosság humanitárius helyzetét. A Tanács úgy véli, hogy tekintettel a Szíriában uralkodó egyedi körülményekre, személyek és szervezetek bizonyos kategóriái különleges jelentőséggel bírnak a korlátozó intézkedések hatékonysága szempontjából.

(6)

A Tanács megállapította, hogy mivel a szíriai rezsim szoros ellenőrzése alatt tartja a gazdaságot, a Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberek közül csak egy szűk belső kör tudja fenntartani státuszát, mégpedig oly módon, hogy szoros kapcsolatban áll a rezsimmel és élvezi annak támogatását, továbbá befolyással bír rá. A Tanács úgy ítéli meg, hogy korlátozó intézkedések bevezetésével belépési korlátozásokat kell alkalmaznia, valamint be kell fagyasztania a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt, Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait, illetve a hozzájuk tartozó, a tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást, megakadályozva ezzel, hogy anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtsanak a rezsimnek, és elősegítve, hogy befolyásuk révén fokozódjon a nyomás a rezsimre az elnyomás megszüntetése végett.

(7)

A Tanács megállapította továbbá, hogy mivel Szíriában a hatalmat hagyományosan családi alapon gyakorolják, a jelenlegi szíriai rezsimben a hatalom az Asszád és a Makhluf család befolyásos tagjainak kezében összpontosul. A Tanács úgy ítéli meg, hogy korlátozó intézkedéseket kell hozni az Asszád és a Makhluf család egyes, a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt tagjaihoz tartozó, a tulajdonukat képező, továbbá az általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, valamint az említett személyek belépésének korlátozása érdekében, egyrészt azért, hogy ezen családtagokon keresztül közvetlenül nyomást lehessen gyakorolni a rezsimre az elnyomás megszüntetése végett, másrészt, hogy meg lehessen akadályozni a korlátozó intézkedéseknek a családtagokon keresztüli megkerülését.

(8)

A szíriai kormány miniszterei egyetemlegesen felelősek a szíriai rezsim által gyakorolt elnyomásért. A Tanács megállapította, hogy a szíriai kormány korábbi miniszterei – tekintettel a jelenlegi szíriai rezsim sajátos helyzetére – valószínűleg továbbra is befolyással bírnak a rezsimre. A Tanács ezért úgy véli, hogy korlátozó intézkedéseket kell hozni a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt, a szíriai kormány minisztereihez, valamint a kormányban 2011 májusát követően tisztséget vállaló, korábbi miniszterekhez tartozó, a tulajdonukat képező, továbbá az általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, valamint az említett személyek belépésének korlátozása érdekében.

(9)

A szíriai fegyveres erők kulcsszerepet játszanak abban, hogy a rezsim végrehajthassa elnyomó politikáját, és megsértse az emberi jogokat, valamint a nemzetközi humanitárius jogot, így a fegyveres erők tisztjei tekintetében fennáll annak komoly veszélye, hogy további erőszakos cselekményeket követnek el. Emellett a Tanács megállapította, hogy a szíriai fegyveres erők korábbi magas rangú tisztjei – tekintettel a szíriai fegyveres erők sajátos helyzetére – valószínűleg továbbra is befolyással bírnak a rezsimre. A Tanács ezért úgy véli, hogy korlátozó intézkedéseket kell hozni a szíriai fegyveres erőknek a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt magas rangú tisztjeihez, valamint a szíriai fegyveres erők kötelékében 2011 májusát követően szolgáló, szintén a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt korábbi magas rangú tisztekhez tartozó, a tulajdonukat képező, továbbá az általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, valamint az említett személyek belépésének korlátozása érdekében.

(10)

A szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok kulcsszerepet játszanak abban, hogy a rezsim végrehajthassa elnyomó politikáját, és megsértse az emberi jogokat, valamint a nemzetközi humanitárius jogot, így azok tisztjei tekintetében fennáll annak komoly veszélye, hogy további erőszakos cselekményeket követnek el. Emellett a Tanács megállapította, hogy a szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok korábbi tisztjei – tekintettel e szolgálatok sajátos helyzetére – valószínűleg továbbra is befolyással bírnak a rezsimre. A Tanács ezért úgy véli, hogy korlátozó intézkedéseket kell hozni a szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatoknak a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt tagjaihoz, valamint a 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő, szintén a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt korábbi tagjaihoz tartozó, a tulajdonukat képező, továbbá az általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, valamint az említett személyek belépésének korlátozása érdekében.

(11)

A Tanács megállapította, hogy a rezsimhez kötődő milíciák támogatják a szíriai rezsim elnyomó politikáját, valamint a szíriai rezsim parancsára, illetve annak nevében emberi jogi visszaéléseket követnek el és megsértik a nemzetközi humanitárius jogot, így ezen milíciák tagjai tekintetében fennáll annak komoly veszélye, hogy további erőszakos cselekményeket követnek el. A Tanács ezért úgy véli, hogy korlátozó intézkedéseket kell hozni a szíriai rezsimhez kötődő milíciáknak a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt tagjaihoz tartozó, a tulajdonukat képező, továbbá az általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, valamint az említett személyek belépésének korlátozása érdekében.

(12)

Szíriában az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog vegyi fegyverekkel történő megsértésének megelőzése érdekében a Tanács úgy ítéli meg, hogy korlátozó intézkedéseket kell hozni a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt, az érintett ágazatban tevékenykedő személyekkel, szervezetekkel, egységekkel, ügynökségekkel, szervekkel és intézményekkel szemben.

(13)

A korlátozó intézkedések nem érintik az Unió tagállamaiba akkreditált diplomáciai és konzuli képviseletek tagjait a nemzetközi jog, többek között a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi egyezmény és a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi bécsi egyezmény alapján megillető kiváltságokat és mentességeket. A korlátozó intézkedések továbbá nem érintik a tagállamok Szíriában folytatott diplomáciai tevékenységeit és konzuli segítségnyújtást.

(14)

A (6)–(12) preambulumbekezdésben említett kategóriák valamelyikébe tartozó személyekre vagy szervezetekre nem vonatkoznak a korlátozó intézkedések, amennyiben elegendő információ áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy nem, illetve már nem állnak kapcsolatban a rezsimmel, vagy nem gyakorolnak befolyást arra, vagy nem áll fenn velük kapcsolatban az intézkedések kijátszásának valós veszélye.

(15)

A jegyzékbe vételre vonatkozó határozatokat egyéni és eseti alapon kell meghozni, aminek során szem előtt kell tartani az intézkedés arányosságát is.

(16)

A 2011/273/KKBP határozatot felváltó 2013/255/KKBP határozatot (2) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/255/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A határozat a következő preambulumbekezdésekkel egészül ki:

„(3)

A Tanács több alkalommal is mély aggodalommal vette tudomásul a szíriai rezsim arra tett kísérleteit, hogy az uniós korlátozó intézkedéseket megkerülve továbbra is finanszírozást és támogatást biztosítson a rezsim számára a polgári lakossággal szemben gyakorolt erőszakos elnyomáshoz.

(4)

A Tanács megállapítja, hogy a szíriai rezsim folytatja az elnyomás politikáját, és tekintettel a helyzet súlyosságára és tartósságára, úgy ítéli meg, hogy fenn kell tartani az érvényben lévő korlátozó intézkedéseket és biztosítani kell azok hatékonyságát, oly módon, hogy továbbfejlesztjük őket, ugyanakkor megőrizzük célzott és differenciált megközelítésüket, továbbá szem előtt tartjuk a szíriai lakosság humanitárius helyzetét. A Tanács úgy véli, hogy tekintettel a Szíriában uralkodó egyedi körülményekre, személyek és szervezetek bizonyos kategóriái különleges jelentőséggel bírnak a korlátozó intézkedések hatékonysága szempontjából.

(5)

A Tanács megállapította, hogy mivel a szíriai rezsim szoros ellenőrzése alatt tartja a gazdaságot, a Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberek közül csak egy szűk belső kör tudja fenntartani státuszát, mégpedig oly módon, hogy szoros kapcsolatban áll a rezsimmel és élvezi annak támogatását, továbbá befolyással bír rá. A Tanács úgy ítéli meg, hogy korlátozó intézkedések bevezetésével belépési korlátozásokat kell alkalmaznia, valamint be kell fagyasztania a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt, Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait, illetve a hozzájuk tartozó, a tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást, megakadályozva ezzel, hogy anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtsanak a rezsimnek, és elősegítve, hogy befolyásuk révén fokozódjon a nyomás a rezsimre az elnyomás megszüntetése végett.

(6)

A Tanács megállapította továbbá, hogy mivel Szíriában a hatalmat hagyományosan családi alapon gyakorolják, a jelenlegi szíriai rezsimben a hatalom az Asszád és a Makhluf család befolyásos tagjainak kezében összpontosul. A Tanács úgy ítéli meg, hogy korlátozó intézkedéseket kell hozni az Asszád és a Makhluf család egyes, a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt tagjaihoz tartozó, a tulajdonukat képező, továbbá az általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, valamint az említett személyek belépésének korlátozása érdekében, egyrészt azért, hogy ezen családtagokon keresztül közvetlenül nyomást lehessen gyakorolni a rezsimre az elnyomás megszüntetése végett, másrészt, hogy meg lehessen akadályozni a korlátozó intézkedéseknek a családtagokon keresztüli megkerülését.

(7)

A szíriai kormány miniszterei egyetemlegesen felelősek a szíriai rezsim által gyakorolt elnyomásért. A Tanács megállapította, hogy a szíriai kormány korábbi miniszterei – tekintettel a jelenlegi szíriai rezsim sajátos helyzetére – valószínűleg továbbra is befolyással bírnak a rezsimre. A Tanács ezért úgy véli, hogy korlátozó intézkedéseket kell hozni a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt, a szíriai kormány minisztereihez, valamint a kormányban 2011 májusát követően tisztséget vállaló, korábbi miniszterekhez tartozó, a tulajdonukat képező, továbbá az általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, valamint az említett személyek belépésének korlátozása érdekében.

(8)

A szíriai fegyveres erők kulcsszerepet játszanak abban, hogy a rezsim végrehajthassa elnyomó politikáját, és megsértse az emberi jogokat, valamint a nemzetközi humanitárius jogot, így a fegyveres erők tisztjei tekintetében fennáll annak komoly veszélye, hogy további erőszakos cselekményeket követnek el. Emellett a Tanács megállapította, hogy a szíriai fegyveres erők korábbi magas rangú tisztjei – tekintettel a szíriai fegyveres erők sajátos helyzetére – valószínűleg továbbra is befolyással bírnak a rezsimre. A Tanács ezért úgy véli, hogy korlátozó intézkedéseket kell hozni a szíriai fegyveres erőknek a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt magas rangú tisztjeihez, valamint a szíriai fegyveres erők kötelékében 2011 májusát követően szolgáló, szintén a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt korábbi magas rangú tisztekhez tartozó, a tulajdonukat képező, továbbá az általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, valamint az említett személyek belépésének korlátozása érdekében.

(9)

A szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok kulcsszerepet játszanak abban, hogy a rezsim végrehajthassa elnyomó politikáját, és megsértse az emberi jogokat, valamint a nemzetközi humanitárius jogot, így azok tisztjei tekintetében fennáll annak komoly veszélye, hogy további erőszakos cselekményeket követnek el. Emellett a Tanács megállapította, hogy a szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok korábbi tisztjei – tekintettel e szolgálatok sajátos helyzetére – valószínűleg továbbra is befolyással bírnak a rezsimre. A Tanács ezért úgy véli, hogy korlátozó intézkedéseket kell hozni a szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatoknak a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt tagjaihoz, valamint a 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő, szintén a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt korábbi tagjaihoz tartozó, a tulajdonukat képező, továbbá az általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, valamint az említett személyek belépésének korlátozása érdekében.

(10)

A Tanács megállapította, hogy a rezsimhez kötődő milíciák támogatják a szíriai rezsim elnyomó politikáját, valamint a szíriai rezsim parancsára, illetve annak nevében emberi jogi visszaéléseket követnek el és megsértik a nemzetközi humanitárius jogot, így ezen milíciák tagjai tekintetében fennáll annak komoly veszélye, hogy további erőszakos cselekményeket követnek el. A Tanács ezért úgy véli, hogy korlátozó intézkedéseket kell hozni a szíriai rezsimhez kötődő milíciáknak a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt tagjaihoz tartozó, a tulajdonukat képező, továbbá az általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, valamint az említett személyek belépésének korlátozása érdekében.

(11)

Szíriában az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog vegyi fegyverekkel történő megsértésének megelőzése érdekében a Tanács úgy ítéli meg, hogy korlátozó intézkedéseket kell hozni a Tanács által azonosított és az I. mellékletben felsorolt, az érintett ágazatban tevékenykedő személyekkel, szervezetekkel, egységekkel, ügynökségekkel, szervekkel és intézményekkel szemben.

(12)

A korlátozó intézkedések nem érintik az Unió tagállamaiba akkreditált diplomáciai és konzuli képviseletek tagjait a nemzetközi jog, többek között a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi egyezmény és a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi bécsi egyezmény alapján megillető kiváltságokat és mentességeket. A korlátozó intézkedések továbbá nem érintik a tagállamok Szíriában folytatott diplomáciai tevékenységeit és konzuli segítségnyújtást.

(13)

A (5)-(11) preambulumbekezdésben említett kategóriák valamelyikébe tartozó személyekre vagy szervezetekre nem vonatkoznak a korlátozó intézkedések, amennyiben elegendő információ áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy nem, illetve már nem állnak kapcsolatban a rezsimmel, vagy nem gyakorolnak befolyást arra, vagy nem áll fenn velük kapcsolatban az intézkedések kijátszásának valós veszélye.

(14)

A jegyzékbe vételre vonatkozó határozatokat egyéni és eseti alapon kell meghozni, aminek során szem előtt kell tartani az intézkedés arányosságát is.”.

2.

A (3) preambulumbekezdés számozása (15) preambulumbekezdésre változik.

3.

A 27. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„27. cikk

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák az I. mellékletben felsorolt, a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyeknek és a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyeknek, valamint a velük kapcsolatban álló személyeknek a területükre történő beutazását vagy az azon történő átutazását.

(2)   A Tanácsnak a szíriai helyzettel összefüggésben – az (5)-(11) preambulumbekezdésben meghatározottak szerint – tett megállapításaival és értékelésével összhangban a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák az alábbiaknak a területükre történő beutazását vagy az azon történő átutazását:

a)

Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberek;

b)

az Asszád és a Makhluf család tagjai;

c)

a szíriai kormány 2011 májusát követően hivatalban lévő miniszterei;

d)

a szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagjai;

e)

a szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok azon tagjai, akik 2011 májusát követően dolgoztak a szolgálatoknak;

f)

a rezsimhez kötődő milíciák tagjai; és

g)

a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedő személyek,

valamint a velük kapcsolatban álló személyek, az I. mellékletben felsoroltak szerint.

(3)   A (2) bekezdésben említett kategóriák valamelyikébe tartozó személyeket nem veszik fel a személyeknek és szervezeteknek az I. mellékletben foglalt jegyzékébe, illetve nem tartják őket jegyzéken, amennyiben elegendő információ áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy nem, illetve már nem állnak kapcsolatban a rezsimmel, vagy nem gyakorolnak befolyást arra, vagy nem áll fenn velük kapcsolatban az intézkedések kijátszásának valós veszélye.

(4)   A jegyzékbe vételre vonatkozó határozatokat egyéni és eseti alapon kell meghozni, aminek során szem előtt kell tartani az intézkedés arányosságát is.

(5)   Az (1) és (2) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépés jogát.

(6)   Az (1) és (2) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor egy tagállamot nemzetközi jogi kötelezettségek terhelnek, nevezetesen:

a)

valamely nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országaként;

b)

az ENSZ által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferencia fogadó országaként;

c)

valamely kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás értelmében; vagy

d)

az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam) és Olaszország között 1929-ben a megbékélésről létrejött szerződés (lateráni megállapodás) értelmében.

(7)   A (6) bekezdés rendelkezéseit azokra az esetekre is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(8)   A Tanácsot értesíteni kell minden olyan esetről, amikor egy tagállam a (6) vagy a (7) bekezdés értelmében mentességet ad.

(9)   A tagállamok mentességet adhatnak az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius ok vagy kormányközi értekezleteken való részvétel indokolja, beleértve az Unió által támogatott, vagy az EBESZ elnöki tisztét betöltő tagállamban tartott értekezleteket, amennyiben ott a szíriai demokráciát, emberi jogokat és jogállamiságot közvetlenül elősegítő politikai párbeszéd zajlik.

(10)   Ha valamely tagállam a (9) bekezdés szerinti mentességet szándékozik adni, erről írásban értesítenie kell a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az ellen a Tanács egy vagy több tagja – a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül – írásban kifogást emel. Abban az esetben, ha a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(11)   Azokban az esetekben, amikor az (6)–(10) bekezdésnek megfelelően egy tagállam engedélyezi az I. mellékletben felsorolt személyeknek a területére való beutazását vagy az azon történő átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyre korlátozódik.”.

4.

A 28. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„28. cikk

(1)   Be kell fagyasztani az I. és a II. mellékletben felsorolt, a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyekhez, a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyekhez és szervezetekhez, valamint a velük kapcsolatban álló hozható személyekhez és szervezetekhez tartozó, vagy tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.

(2)   A Tanácsnak a szíriai helyzettel összefüggésben – az (5)–(11) preambulumbekezdésben meghatározottak szerint – tett megállapításaival és értékelésével összhangban be kell fagyasztani az alábbiakhoz tartozó, vagy tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást:

a)

Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberek;

b)

az Asszád és a Makhluf család tagjai;

c)

a szíriai kormány 2011 májusát követően hivatalban lévő miniszterei;

d)

a szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagjai;

e)

a szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok azon tagjai, akik 2011 májusát követően dolgoztak e szolgálatoknak;

f)

a rezsimhez kötődő milíciák tagjai; és

g)

a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedő szervezetek, egységek, ügynökségek, szervek és intézmények tagjai,

valamint a velük kapcsolatban álló személyek, az I. mellékletben felsoroltak szerint.

(3)   A (2) bekezdésben említett kategóriák valamelyikébe tartozó személyeket, szervezeteket vagy szerveket nem veszik fel a személyeknek és szervezeteknek az I. mellékletben foglalt jegyzékébe, illetve nem tartják őket jegyzéken, amennyiben elegendő információ áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy nem, illetve már nem állnak kapcsolatban a rezsimmel, vagy nem gyakorolnak befolyást arra, vagy nem áll fenn velük kapcsolatban az intézkedések kijátszásának valós veszélye.

(4)   A jegyzékbe vételre vonatkozó határozatokat egyéni és eseti alapon kell meghozni, aminek során szem előtt kell tartani az intézkedés arányosságát is.

(5)   Az I. és a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, illetve szervezetek részére vagy javára semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás – sem közvetlenül, sem közvetve – nem bocsátható rendelkezésre.

(6)   Az illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a)

az I. és II. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak költségeit;

b)

kizárólag az ésszerű mértékű szakmai tiszteletdíjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási díjainak a kiegyenlítésére szolgálnak;

d)

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságaival és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat;

e)

humanitárius célokból szükségesek, így például a segítségnyújtást vagy annak megkönnyítését szolgálják, ideértve az egészségügyi felszerelések, élelmiszer, a humanitárius munkát végző személyek és a kapcsolódó segítségnyújtás helyszínre juttatását; a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítása esetén további feltétel, hogy a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az ENSZ részére, az ENSZ szíriai humanitárius segítségnyújtási reagálási tervével (SHARP) összhangban történő segítségnyújtás vagy annak megkönnyítése céljából szabadítják fel;

f)

a nemzetközi jog szerint mentességet élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek számlájára befizetett vagy számlájáról kiegyenlített pénzeszközök, amennyiben e kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor;

g)

a Szíriából történő evakuáláshoz szükségesek;

h)

arra szolgálnak, hogy az I. és II. mellékletben felsorolt Szíriai Központi Bank és szíriai állami szervezetek a Szíriai Arab Köztársaság nevében kifizetéseket teljesíthessenek az OPCW részére az OPCW ellenőrző küldöttségével és a szíriai vegyi fegyverek megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan és különösen az OPCW szíriai különleges alapja részére a szíriai vegyi fegyverek Szíriai Arab Köztársaság területén kívüli teljes megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan.

A tagállamok az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(7)   Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások az (1) vagy (2) bekezdésben említett személy vagy szervezet I. vagy II. mellékletben szereplő jegyzékekbe történő felvételének napját megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve az említett időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b)

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítésére használhatók fel, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a határozat nem az I. vagy II. mellékletben felsorolt valamely személy vagy szervezet javát szolgálja; és

d)

a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

A tagállamok az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(8)   Az (1) és a (2) bekezdés nem akadályozza a jegyzékbe vett személyt vagy szervezetet abban, hogy a jegyzékbe vétele előtt szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) vagy a (2) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(9)   Az (1) és a (2) bekezdés nem akadályozza a II. mellékletben szereplő valamely jegyzékbe vett szervezetet abban, hogy a jegyzékbe vételének időpontját követő 2 hónapos időtartam alatt a jegyzékbe vételének időpontját követően kapott, befagyasztott pénzeszközökből vagy gazdasági erőforrásokból kifizetést eszközöljön, amennyiben e kifizetés kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos szerződés értelmében válik esedékessé, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – sem közvetlenül, sem közvetve – nem az (1) vagy a (2) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(10)   A (5) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó következő tételekre:

a)

kamat vagy egyéb hozamok; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy az említett számlák e határozat hatálya alá kerültek,

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartoznak.

(11)   Az (1), (2) és (5) bekezdés nem alkalmazandó a Szíriai Központi Bank jegyzékbe vételének időpontját követően kapott és befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank által vagy rajta keresztül történő átadására, vagy a Szíriai Központi Bank jegyzékbe vételének időpontját követően pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank részére vagy rajta keresztül történő átadására, amennyiben ez az átadás egy jegyzékbe nem vett pénzügyi intézmény által teljesített, konkrét kereskedelmi szerződésen alapuló kifizetéshez kapcsolódik, feltéve, hogy az érintett tagállam eseti alapon megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) vagy a (2) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(12)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank által vagy rajta keresztül történő átadására, amennyiben az átadás célja, hogy tagállami joghatóság alá tartozó pénzintézetek számára likviditást biztosítson kereskedelemfinanszírozás céljából, feltéve, hogy az átadást az érintett tagállam engedélyezte.

(13)   Az (1), (2) és (5) bekezdés nem alkalmazandó a befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az I. vagy a II. mellékletben szereplő pénzügyi szerv által vagy rajta keresztül történő átadására, amennyiben az átadás az I. vagy a II. mellékletben nem szereplő személy vagy szervezet általi kifizetéshez kapcsolódik és az Európai Unióban tanulmányokat folytató, illetve szakképzésben vagy tudományos kutatásban részt vevő szíriai állampolgárok részére történő pénzügyi támogatás nyújtásával kapcsolatos, feltéve, hogy az érintett tagállam eseti elbírálás alapján megállapította, hogy a kifizetést – sem közvetlenül, sem közvetve – nem az (1) vagy a (2) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(14)   Az (1), (2) és (5) bekezdés nem alkalmazandó a Syrian Arab Airlines (Szíriai Arab Légitársaság) vonatkozásában végrehajtott olyan tevékenységekre vagy ügyletekre, amelyek kizárólagos célja uniós állampolgárok és családtagjaik evakuálása Szíriából.

(15)   Az (1), (2) és (5) bekezdés nem alkalmazandó a Szíriai Kereskedelmi Bank jegyzékbe vételének időpontját követően az Unión kívülről kapott és befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Kereskedelmi Bank által vagy rajta keresztül történő átadására, vagy a Szíriai Kereskedelmi Bank jegyzékbe vételének időpontját követően az Unión kívülről kapott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Kereskedelmi Bank részére vagy rajta keresztül történő átadására, amennyiben ez az átadás egy jegyzékbe nem vett pénzügyi intézmény által teljesített, valamely polgári célt szolgáló egészségügyi felszerelések, élelmiszer, menedék vagy higiénia biztosítására szóló konkrét kereskedelmi szerződésen alapuló kifizetéshez kapcsolódik, feltéve, hogy az érintett tagállam eseti alapon megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) vagy a (2) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.”

4.

A 30. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A Tanács közli a jegyzékbe vételre vonatkozó határozatát – beleértve a jegyzékbe vétel okait is – az érintett személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be. Így különösen, ha egy személyt, szervezetet vagy szervet a személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek a 27. cikk (2) bekezdésében és a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott valamely kategóriába tartozása miatt vették fel az I. mellékletben szereplő jegyzékbe, a személy, szervezet vagy szerv bizonyítékot és észrevételt nyújthat be arra vonatkozóan, hogy az említett kategóriába való tartozása ellenére miért tartja indokolatlannak a jegyzékbe vételét.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2015. október 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  A Tanács 2011/273/KKBP határozata (2011. május 9.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 121., 2011.5.10., 11. o.).

(2)  A Tanács 2013/255/KKBP határozata (2013. május 31.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 147., 2013.6.1., 14. o.).


13.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/83


A TANÁCS (KKBP) 2015/1837 HATÁROZATA

(2015. október 12.)

az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezetének (CTBTO) előkészítő bizottsága által monitoring- és ellenőrzési képességeinek megerősítése céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében folytatott tevékenységek uniós támogatásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 26. cikke (2) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2003. december 12-én elfogadta a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiát (a továbbiakban: a stratégia), amelynek III. fejezete tartalmazza az ilyen fegyverek elterjedése elleni küzdelem terén az Unión belül és a harmadik országokban egyaránt meghozandó intézkedések listáját.

(2)

Az Unió aktívan végrehajtja a stratégiát, valamint az annak III. fejezetében felsorolt intézkedéseket, különösen a többoldalú intézmények – mint például az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezetének (CTBTO) ideiglenes technikai titkársága – által végrehajtott egyedi projektek támogatására felszabadított pénzügyi források biztosítása révén.

(3)

A Tanács 2003. november 17-én elfogadta a tömegpusztító fegyverek és a hordozóeszközök elterjedésének megakadályozásáról szóló többoldalú megállapodások egyetemessé tételéről és megerősítéséről szóló 2003/805/KKBP közös álláspontot (1). Az említett közös álláspont szorgalmazza – többek között – az Átfogó Atomcsend-szerződés (CTBT) aláírásának és megerősítésének előmozdítását.

(4)

A CTBT aláíró államai úgy határoztak, hogy a CTBT hatékony végrehajtása céljából – a CTBTO létrehozásáig – felállítanak egy jogképességgel felruházott és nemzetközi szervezetként elismert előkészítő bizottságot.

(5)

A CTBT mielőbbi hatálybalépése és egyetemessé tétele, valamint a CTBTO előkészítő bizottsága monitoring- és ellenőrzési rendszerének megerősítése a stratégia fontos célkitűzései. E tekintetben a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság által 2006 októberében, 2009 májusában és 2013 februárjában végrehajtott nukleáris kísérletek ismételten felhívták a figyelmet a CTBT mielőbbi hatálybalépésének fontosságára és a CTBT monitoring- és ellenőrzési rendszere meggyorsított kiépítésének és megerősítésének szükségességére.

(6)

A CTBTO előkészítő bizottsága elvállalta annak meghatározását, hogy ellenőrzési rendszerét miként lehetne a legmegfelelőbb módon megerősíteni, többek között a nemesgázokra vonatkozó monitoring terén való képességfejlesztés és a CTBT aláíró államainak az ellenőrzési rendszer végrehajtásába történő teljes mértékű bevonására irányuló erőfeszítések révén.

(7)

A stratégia végrehajtásának keretében a Tanács a CTBTO előkészítő bizottsága tevékenységeit támogatva három együttes fellépést és két határozatot fogadott el, mégpedig: a 2006/243/KKBP együttes fellépést (2) az ellenőrzésre vonatkozó képzés és kapacitásépítés terén, továbbá a 2007/468/KKBP (3) és a 2008/588/KKBP (4) együttes fellépést, valamint a 2010/461/KKBP (5) és a 2012/699/KKBP (6) határozatot a CTBTO előkészítő bizottsága monitoring- és ellenőrzési kapacitásának megerősítése érdekében.

(8)

Ezt az uniós támogatást folytatni kell.

(9)

E határozat technikai végrehajtását a CTBTO előkészítő bizottságára kell bízni, amely a 85 ország több mint 280 létesítményéből álló Nemzetközi Megfigyelőrendszer (IMS) hálózata és a Nemzetközi Adatközpont (IDC) révén szerzett egyedülálló szakértelme és képességei alapján az egyetlen olyan nemzetközi szervezet, amely képes és megfelelő felhatalmazással rendelkezik e határozat végrehajtására. Az Unió által támogatott projekteket csak úgy lehet finanszírozni, ha kiegészítő költségvetési hozzájárulást nyújtanak a CTBTO előkészítő bizottsága számára,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A stratégia egyes elemeinek folyamatos és gyakorlati végrehajtásának biztosítása céljából az Unió támogatja a CTBTO előkészítő bizottságának tevékenységeit az alábbi célkitűzések elérése érdekében:

a)

a CTBT monitoring- és ellenőrzési rendszere képességeinek megerősítése, beleértve a radionuklidok érzékelését;

b)

a CTBT aláíró államainak a CTBT-ből eredő ellenőrzési kötelezettségei teljesítését és a CTBT rendszerében való részvételből fakadó előnyök teljes mértékű kihasználását célzó képességeinek megerősítése.

(2)   Az Unió által támogatandó projektek különös célkitűzései a következők:

a)

a megfigyelőrendszer üzemeltetésének támogatása annak érdekében, hogy jobban észlelni lehessen az esetleges nukleáris robbantásokat, különösen a kiválasztott szeizmológiai kiegészítő állomásoknak, valamint a globális radioaktívxenon-háttér jellemzőinek leírásához és a xenonsugárzás csökkentéséhez nyújtott támogatás révén; a virtuális adatfeldolgozó központ (vDEC) igazgatásának és kapcsolódó tevékenységeinek fejlesztése; a Nemzetközi Adatközpont (IDC) szeizmikus, hidroakusztikus és infrahang adatokat feldolgozó szoftvere fejlesztési programja 2. szakaszának végrehajtása; valamint a tesztlefedettség növelése az IDC-alkalmazások esetében;

b)

a CTBTO előkészítő bizottsága ellenőrzési képességeinek megerősítése a helyszíni ellenőrzések területén, különösen a helyszíni ellenőrzések operatív képességei oly módon történő fejlesztésének támogatása révén, hogy bővítik és kiegészítik a helyszíni ellenőrzésekre szolgáló Multispektrális és Infravörös -rendszer (MSIR) műszaki képességeit;

c)

a CTBT egyetemessé tétele és hatálybalépése előmozdításának és az abban foglalt ellenőrzési rendszer hosszú távú fenntarthatóságának támogatása a tájékoztatáson és a kapacitásépítésen keresztül, többek között azáltal, hogy a CTBT-ben való tényleges részvétel elősegítése érdekében a délkelet-ázsiai, csendes-óceáni és távol-keleti (SEAPFE), illetve a közel-keleti és dél-ázsiai (MESA) térségben támogatást nyújtanak képzéshez és szakmai találkozókhoz; támogatást nyújtanak továbbá a kapacitásépítési rendszer karbantartásához; az annak érdekében végzett tájékoztató tevékenységhez, hogy a tudományos és a döntéshozó/diplomáciai közösségek tájékozottabb legyenek a CTBT-vel kapcsolatban és jobban megértsék azt; valamint az „Extended National Data Centre (NDC) in-a-box” („NDC-in-a-Box”) szoftverajánlat/-csomag jelenlegi funkcióinak megszilárdításához és új funkciókkal való kiegészítéséhez.

Emellett a projektek célja, hogy biztosítsák az Unió láthatóságát, amely e határozat végrehajtása keretében támogatást nyújt az említett tevékenységekhez és a megfelelő programirányításhoz.

E projekteket a CTBT valamennyi aláíró államának javára kell végrehajtani.

A projektek részletes leírását a melléklet tartalmazza.

2. cikk

(1)   E határozat végrehajtásáért az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) felel.

(2)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projektek technikai végrehajtásáról a CTBTO előkészítő bizottsága gondoskodik a főképviselő ellenőrzése mellett. A főképviselő e célból megköti a szükséges megállapodásokat a CTBTO előkészítő bizottságával.

3. cikk

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projektek végrehajtására szolgáló pénzügyi referenciaösszeg 3 024 756 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadásokat az Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)   Az Európai Bizottság felügyeli az (1) bekezdésben említett pénzügyi referenciaösszeg megfelelő kezelését. E célból a Bizottság finanszírozási megállapodást köt a CTBTO előkészítő bizottságával. A finanszírozási megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy a CTBTO előkészítő bizottságának – a hozzájárulás mértékének megfelelően – biztosítania kell az uniós hozzájárulás láthatóságát.

(4)   Az Európai Bizottság törekszik a (3) bekezdésben említett finanszírozási megállapodásnak az e határozat hatálybalépését követő mielőbbi megkötésére. Az Európai Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az ezen eljárás során felmerülő nehézségekről és a pénzügyi megállapodás megkötésének időpontjáról.

4. cikk

(1)   A főképviselő a CTBTO előkészítő bizottsága által készített rendszeres jelentések alapján jelentést tesz a Tanácsnak e határozat végrehajtásáról. Ezek a jelentések alapul szolgálnak a Tanács által végzendő értékeléshez.

(2)   Az Európai Bizottság tájékoztatást nyújt az 1. cikk (2) bekezdésében említett projektek végrehajtásának pénzügyi vonatkozásairól.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ez a határozat a 3. cikk (3) bekezdésében említett finanszírozási megállapodás megkötésének időpontját követően 24 hónappal hatályát veszti. 6 hónappal a hatálybalépését követően veszti hatályát azonban abban az esetben, ha ezen időpontig nem kerül sor a szóban forgó finanszírozási megállapodás megkötésére.

Kelt Luxembourgban, 2015. október 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  A Tanács 2003/805/KKBP közös álláspontja (2003. november 17.) a tömegpusztító fegyverek és a hordozóeszközök elterjedésének megakadályozásáról szóló többoldalú megállapodások egyetemessé tételéről és megerősítéséről (HL L 302., 2003.11.20., 34. o.).

(2)  A Tanács 2006/243/KKBP együttes fellépése (2006. március 20.) az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezete (CTBTO) előkészítő bizottságának az ellenőrzésre vonatkozó képzés és kapacitásépítés terén, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról (HL L 88., 2006.3.25., 68. o.).

(3)  A Tanács 2007/468/KKBP együttes fellépése (2007. június 28.) az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezete (CTBTO) előkészítő bizottsága monitoring- és ellenőrzési képességeinek megerősítése céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról (HL L 176., 2007.7.6., 31. o.).

(4)  A Tanács 2008/588/KKBP együttes fellépése (2008. július 15.) az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete (CTBTO) előkészítő bizottsága monitoring- és ellenőrzési képességeinek megerősítése céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról (HL L 189., 2008.7.17., 28. o.).

(5)  A Tanács 2010/461/KKBP határozata (2010. július 26.) az Átfogó Atomcsendszerződés Szervezete (CTBTO) előkészítő bizottsága monitoring- és ellenőrzési képességeinek megerősítése céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról (HL L 219., 2010.8.20., 7. o.).

(6)  A Tanács 2012/699/KKBP határozata (2012. november 13.) az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezete előkészítő bizottsága által monitoring- és ellenőrzési képességeinek megerősítése céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében folytatott tevékenységek uniós támogatásáról (HL L 314., 2012.11.14., 27. o.).


MELLÉKLET

A CTBTO előkészítő bizottsága által monitoring- és ellenőrzési képességeinek megerősítése, a CTBT mielőbbi hatálybalépése esélyének javítása, illetve egyetemessé tételének támogatása céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében folytatott tevékenységek uniós támogatásáról

I.   BEVEZETÉS

1.   A CTBT hatálybalépését követő végrehajtási szakasz előkészítése szempontjából alapvető fontosságú, hogy egy jól működő monitoring- és ellenőrzési rendszert építsenek ki a CTBTO előkészítő bizottsága (a továbbiakban: az előkészítő bizottság) számára. Az előkészítő bizottság által a nemesgázok monitoringja terén szerzett képességek fejlesztése fontos eszköz annak megítélésében, hogy egy észlelt robbanás esetében nukleáris kísérletet hajtottak-e végre. Ezenfelül a CTBT monitoring- és ellenőrzési rendszerének működőképessége és teljesítménye a CTBT valamennyi aláíró államának hozzájárulásától függ. Fontos lehetővé tenni ezért, hogy a CTBT aláíró államai teljes mértékben részt vehessenek a CTBT monitoring- és ellenőrzési rendszerében és hozzájárulhassanak ahhoz. A határozat végrehajtása keretében végzett munka fontos lesz a CTBT mielőbbi hatálybalépése és egyetemessé tétele kilátásainak javításához is.

Az e határozatban leírt projektek jelentős mértékben hozzá fognak járulni a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia célkitűzéseinek megvalósításához.

2.   Az Unió e célból az alábbi kilenc projektet támogatja:

a)

az IMS támogatásra szoruló országokban található szeizmológiai kiegészítő állomásainak üzemeltetése;

b)

a globális radioaktívxenon-háttér jellemzőinek leírását célzó projekt;

c)

a vDEC igazgatása és kapcsolódó tevékenységei;

d)

az IDC szeizmikus, hidroakusztikus és infrahang adatokat feldolgozó szoftvere fejlesztési programja 2. szakaszának támogatása;

e)

a xenonsugárzás csökkentése;

f)

a tesztlefedettség növelése az IDC-alkalmazások esetében;

g)

a helyszíni ellenőrzésekre szolgáló MSIR rendszer hardverelemeinek fejlesztése;

h)

a SEAPFE és MESA térségben szervezett képzés és szakmai találkozók; a kapacitásépítési rendszer karbantartása; a tudományos és a döntéshozó/diplomáciai közösségek körében végzett tájékoztató tevékenység, valamint

i)

az „Extended NDC-in-a-Box” szoftvercsomag.

A CTBT hatálybalépésének kilátásai javultak a kedvezőbb politikai környezet hatására, amit az is jelez, hogy a közelmúltban több ország is aláírta és megerősítette a CTBT-t, köztük Indonézia, amely a CTBT 2. mellékletében felsorolt államok egyike. Ezen pozitív lendületnek köszönhetően a következő években sürgősen még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a CTBT ellenőrzési rendszere kiépítésének befejezésére, valamint készenlétének és működési képességének biztosítására egyaránt, továbbá folytatni kell a CTBT hatálybalépése és egyetemessé tétele érdekében megkezdett munkát. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság által 2006 októberében, 2009 májusában és 2013 februárjában végzett nukleáris kísérletek nemcsak a nukleáris kísérletekre vonatkozó általános tilalom jelentőségét bizonyították, hanem arra is felhívták a figyelmet, hogy szükség van az említett tilalom betartását ellenőrző hatékony rendszerre. A teljes mértékben működőképes és megbízható CTBT ellenőrzési rendszer a nemzetközi közösség számára hiteles és független eszközt biztosít, amely garantálja az említett tilalom tiszteletben tartását. A CTBTO-adatok emellett a 2011. márciusi fukusimai nukleáris szerencsétlenséget követően döntő fontosságú szerepet játszik a korai szökőár-előrejelzésben és a radioaktív sugárzás diszperziójának meghatározásában.

Az említett projektek támogatása hozzájárul a közös kül- és biztonságpolitika keretében kitűzött célok megvalósításához. Ezeknek az összetett projekteknek a végrehajtása révén ugyanis jelentősen javul a jelenlegi biztonsági kihívásokra adott multilaterális válaszok hatékonysága. A projektek különösen a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia célkitűzéseinek megvalósulását segítik elő, ideértve a CTBT-ben szereplő előírások és az ellenőrzési rendszer egyetemessé tételét és megerősítését is. Az előkészítő bizottság az IMS létrehozásán dolgozik annak érdekében, hogy egyetlen nukleáris robbantás se maradhasson észrevétlen. Az IMS kiegészítő állomásainak 85 ország több mint 280 létesítményéből álló globális hálózata és az IDC révén szerzett egyedülálló szakértelme alapján az előkészítő bizottság az egyetlen olyan szervezet, amely megfelelő kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy végrehajtsa ezeket a projekteket, amelyeket csak úgy lehet finanszírozni, ha kiegészítő költségvetési hozzájárulást nyújtanak az előkészítő bizottság számára.

A 2006/243/KKBP, a 2007/468/KKBP és a 2008/588/KKBP együttes fellépéssel, valamint a 2010/461/KKBP és a 2012/699/KKBP határozattal az Unió a következőket támogatta: e-képzési program létrehozása, a helyszíni ellenőrzésekre irányuló 2008. évi integrált terepgyakorlat és a 2014. évi integrált terepgyakorlat (IFE14), a radioaktívxenon-értékelés és -mérés, -jellemzés és -csökkentés, technikai segítségnyújtás és kapacitásépítés, kapacitásfejlesztés a CTBT-szakértők következő generációi számára, a légköri terjedési modell (ATM) továbbfejlesztése, szeizmológiai kiegészítő állomások, a tudományos közösséggel folytatott együttműködés megerősítése, a helyszíni ellenőrzési képességek megerősítése egy nemesgáz-érzékelő rendszer kifejlesztésével, továbbá a fejlődő országokból érkező szakértőknek az előkészítő bizottság technikai és döntéshozatali ülésein való részvételét támogató kísérleti projekt. Az e határozatban leírt projektek a korábbi együttes fellépéseken alapuló projektekre és az azok végrehajtása terén elért eredményekre épülnek. Az e határozatban szereplő projektek kidolgozása során arra törekedtek, hogy elkerüljék az esetleges átfedéseket a 2012/699/KKBP határozattal. Az e határozatban leírt projektek némelyike tartalmaz olyan elemeket, amelyek hasonlóak az előző együttes fellépések keretében végzett tevékenységekhez, de más a tárgyi hatályuk, vagy más fogadó országokra vagy régiókra irányulnak.

Az előkészítő bizottság tevékenységeit támogató, fent említett kilenc projektet az ideiglenes technikai titkárság fogja végrehajtani és irányítani, és azok ki fogják egészíteni mindazon önkéntes hozzájárulást és természetbeni támogatást, amelyet a CTBTO a tevékenységeihez kap a támogatóktól, például uniós és nem uniós államoktól, intézményektől stb.

II.   A PROJEKTEK LEÍRÁSA

1. fejezet: a megfigyelőrendszer üzemeltetése

Ez a fejezet a következő hat komponensből áll:

:

1. komponens

:

az IMS támogatásra szoruló országokban található szeizmológiai kiegészítő állomásainak üzemeltetése

:

2. komponens

:

a globális radioaktívxenon-háttér jellemzőinek leírását célzó projekt

:

3. komponens

:

a vDEC igazgatása és kapcsolódó tevékenységei

:

4. komponens

:

az IDC szeizmikus, hidroakusztikus és infrahang adatokat feldolgozó szoftvere fejlesztési programja 2. szakaszának támogatása

:

5. komponens

:

a xenonsugárzás csökkentése

:

6. komponens

:

a tesztlefedettség növelése az IDC-alkalmazások esetében

1. komponens: az IMS támogatásra szoruló országokban található szeizmológiai kiegészítő állomásainak üzemeltetése

1.   Háttér

A helyi hatóságok ennek a projektnek a keretében kapnak továbbra is segítséget az IMS-hez tartozó szeizmológiai kiegészítő állomások hálózatának azon hitelesített állomásai működésének és fenntarthatóságának javításához, amelyek támogatásra szoruló országokban találhatók.

2.   A projekt tárgya

Egyes országok számára jelentős kihívást jelent, hogy az IMS-hez tartozó szeizmológiai kiegészítő állomások az elvárások szerint teljesítsék az adatok magas szintű minőségére és rendelkezésére állására vonatkozó követelményeket. A konkrét helyi feltételek részletes értékelése, az állomás infrastruktúrájának célzott javításai (a korábbi üzemeltetési tapasztalatok alapján), a várható elavulással kapcsolatos problémák megoldása, valamint az üzemeltetést és a karbantartást támogató megfelelő belső szabályok és megállapodások kialakításában történő segítségnyújtás általánosságban javítani fogja az adott állomás fenntarthatóságát, és segítséget nyújt a helyi állomásüzemeltetőnek ahhoz, hogy az állomás a jövőben képes legyen a megkívánt teljesítmény nyújtására.

A projekt keretében ezért folytatódna a szükséges tények gyűjtése és a fenntarthatósági feltételek felülvizsgálata a szeizmológiai kiegészítő állomások hálózatának a projekt hatálya alá tartozó létesítményeivel kapcsolatban, továbbá többek között az alábbi tevékenységeket is végeznék: állomáslátogatások – a rendszerkalibrációt és a kisebb javításokat is beleértve –, az üzemeltetők képzése, a helyi állomásüzemeltetők kiegészítő képzése, infrastrukturális és biztonsági korszerűsítés, a készenléti elektromos rendszerek korszerűsítése, valamint az elavult berendezések korszerűsítése vagy lecserélése.

A projekt keretében emellett folytatódnak a szeizmológiai kiegészítő állomásoknak otthont adó országok helyi hatóságainál tett célzott látogatások, hogy tudatosítsák bennük és felhívják a figyelmüket arra, hogy az IMS-létesítmények üzemeltetése és karbantartása tekintetében teljesíteniük kell a CTBT-ben foglalt kötelezettségeiket, hogy sor kerüljön az állomás üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó aktuális szabályok értékelésére, és hogy ösztönözzék az előírt nemzeti támogatási struktúra és erőforrások létrehozását vagy javítását.

3.   Előnyök és eredmények

A szeizmológiai kiegészítő állomásokból származó adatok rendelkezésre állásának a szinten tartása, illetve javítása.

2. komponens: a globális radioaktívxenon-háttér jellemzőinek leírását célzó projekt

1.   Háttér

Az előkészítő bizottság a CTBT ellenőrzési rendszerének fontos részeként igen érzékeny rendszerekkel méri a környezetben megjelenő radioaktív xenon szintjét. A 2008/588/KKBP együttes fellépés keretében kapott uniós hozzájárulás segítségével a CTBTO beszerzett két, a 133Xe, 135Xe, 133mXe és 131mXe nemesgáz radióizotópok mérésére szolgáló hordozható rendszert. Ezen rendszereket Indonéziában, Japánban és Kuvaitban használják a radioaktívxenon-háttér mérésére. E célból partnerintézményekkel együttműködési megállapodásokat kötöttek.

2.   A projekt tárgya

Ahhoz, hogy a mérési kampányokat folytatni lehessen, forrásokra van szükség a nemesgázokat mérő mobil rendszereknek az új helyszínekre történő szállításához, valamint a rendszereknek egyetlen helyszínen legalább 12 hónapon keresztül történő üzemeltetéséhez annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a szezonális változásokat is.

A kuvaiti helyszín az IMS nemesgázokat mérő rendszereitől távol lévő területen helyezkedik el. A kuvaiti mobil állomásnak ezért a Perzsa-öböl térségében nagy jelentősége van a hálózati lefedettség szempontjából. Mivel ez a helyszín fontos információkkal szolgál a globális radioaktívxenon-háttér jellemzőire vonatkozóan, a cél először is az, hogy a projekt végrehajtási szakaszának keretében meghosszabbítsa a kuvaiti mérési kampányok időtartamát.

A másik rendszer Manadóban (Indonézia) kezdi majd meg a 2012/699/KKBP határozat alapján a méréseket. A mérési kampány meghosszabbítása lehetővé tenné e helyszín teljes 12 hónapos ciklusra vonatkozó jellemzését a különböző szezonális viszonyok figyelembevételével. Az említett mérési kampány lezárultát követően a CTBTO további mérések elvégzését tervezi olyan területeken, amelyek globális radioaktívxenon-háttere még nincs teljesen feltárva és nem ismert. Erre a legmegfelelőbb helyszínek Latin-Amerikában, Ázsiában és Afrikában az egyenlítői területek.

3.   Előnyök és eredmények

Az előnyök közé tartozik, hogy több ismeretünk lesz a globális nemesgáz-háttér változásairól, a nemesgázok monitoringjára szolgáló hálózatnak pedig jobb lesz a lefedettsége. A mérési kampányok lezárultával a rendszerek a CTBTO rendelkezésére állnak majd, hogy az a nemesgáz-háttérrel kapcsolatban utóvizsgálatokat végezhessen különböző földrajzi szinteken, illetve készenléti rendszerként és/vagy képzési célokra használja fel őket.

3. komponens: a vDEC igazgatása és kapcsolódó tevékenységei

1.   Háttér

Az IDC tartja fenn a vDEC-et, amelyen keresztül a külső kutatók, a nemzeti adatközpontok (NDC) és az ideiglenes technikai titkárság szerződéses vállalkozói hozzáférhetnek az IMS-adatokhoz, valamint az IDC-termékekhez és -szoftverekhez. A vDEC-et a 2010/461/KKBP határozat hozta létre.

2.   A projekt tárgya

E projekt célja, hogy a vDEC az IMS-adatokat és az IDC-termékeket és -szoftvereket felhasználó együttműködési platformként továbbra is támogatásban részesüljön.

3.   Előnyök és eredmények

A vDEC a CTBT szerinti monitoringhoz szükséges fejlett technológiákkal kapcsolatos kutatást és fejlesztést támogatja. Ennek során kutatási lehetőségeket biztosít fiatal tudósok és mérnökök, valamint a kevésbé fejlett, kevesebb forrással rendelkező országokból érkező kutatók számára.

4. komponens: az IDC szeizmikus, hidroakusztikus és infrahang adatokat feldolgozó szoftvere fejlesztési programja 2. szakaszának támogatása

1.   Háttér

Az ideiglenes technikai titkárság – a szeizmikus, hidroakusztikus és infrahang adatokat feldolgozó szoftver egyes részeinek fejlesztésére irányuló első szakaszra építve és kihasználva az USA által nyújtott tekintélyes természetbeni támogatást – megkezdte az IDC szeizmikus, hidroakusztikus és infrahang adatokat feldolgozó szoftvere fejlesztési programjának 2. szakaszát. A program célja egy olyan általános szoftverarchitektúra létrehozása, amely megadja az irányt a következő 5–7 év során a már meglévő szoftverekkel kapcsolatos új fejlesztésekre és frissítésekre irányuló projektekhez. A fejlesztési program 2. szakasza további rövidebb szakaszokra oszlik a Rational Unified Process (RUP) szoftverfejlesztési modell alapján. A RUP első szakaszának, azaz az előkészítési fázisnak a tervek szerint a rendszerkövetelményekre, illetve a rendszerspecifikációra vonatkozó dokumentum kidolgozásával 2014-ben kellett lezárulnia. A RUP következő szakasza a kidolgozás, amely 2016–17-ben esedékes, és magában foglalja a szoftverarchitektúra-terv elkészítését, valamint a prototípus ahhoz elegendő szintű kifejlesztését, hogy mérsékelhetők legyenek a tervben azonosított legnagyobb kockázatok. Az átfogó szoftverarchitektúra meghatározásának az egyik legfontosabb célja, hogy az ideiglenes technikai titkárságot segítse az üzemeltetési tevékenységek fontossági sorrendjének felállításában. Noha az USA által biztosított természetbeni támogatás jelentős részben járul hozzá a projekthez, elengedhetetlen, hogy a CTBTO összes tagállama részt vegyen a folyamatban. Ez a munkacsoportok rendszeres tájékoztatásával és szakmai találkozók révén valósul majd meg.

2.   A projekt tárgya

E projekt célja, hogy: (1) támogatást nyújtson a szoftverfejlesztéssel kapcsolatos két szakmai találkozóhoz, és (2) szerződéses szolgáltatásokat/rövid távra felvett munkatársakat biztosítson a prototípus kifejlesztéséhez.

3.   Előnyök és eredmények

A projekt átfogó célja, hogy az elkövetkező 20 évben korszerűbb és jól alakítható kereteket nyújtson a szoftverfejlesztéshez és -karbantartáshoz. A projekt eredményeként olyan rendszernek és támogató szervezetnek kell létrejönnie, amely rugalmasabban reagál a változásokra, működtetése és fenntartása pedig kevesebbe kerül.

5. komponens: a xenonsugárzás csökkentése

1.   Háttér

Az előkészítő bizottság a CTBT ellenőrzési rendszerének fontos részeként igen érzékeny nemesgáz-érzékelő rendszerekkel méri a környezetben megjelenő radioaktív xenon szintjét. A radioaktív gyógyszereket gyártó létesítményekből származó radioaktívxenon-kibocsátások jelentős mértékben befolyásolják a CTBTO Nemzetközi Megfigyelőrendszerének nemesgáz-érzékelő állomásain mért háttérsugárzási szinteket.

A 2012/699/KKBP határozat keretében kapott uniós hozzájárulás segítségével a CTBTO megrendelt egy olyan műszaki megoldás kidolgozását célzó vizsgálatot, amelynek segítségével csökkenthető a radioaktív gyógyszereket gyártó létesítményekből származó radioaktívxenon-kibocsátás. A vizsgálatot az SCKߦCEN (Belgium) végezte, és ennek keretében kidolgoztak egy ezüst-zeolit adszorbensen alapuló olyan csapdarendszer-prototípust, amely ígéretes eredményekkel kecsegtet.

2.   A projekt tárgya

A xenonsugárzás csökkentését célzó jelenlegi erőfeszítések támogatása érdekében, valamint a 2012/699/KKBP határozat alapján elvégzett munka eredményét követő intézkedés keretében forrásokra van szükség a xenoncsapda-rendszer továbbfejlesztéséhez, melynek elsődleges céljai a következők:

a)

Az SCKߦCEN (Belgium) által a 2012/699/KKBP határozat keretében kifejlesztett ezüst-zeolit adszorbensen alapuló csapdarendszer-prototípus nagyobb léptékű, a működési feltételek szélesebb körére kiterjedő vizsgálata a rendszerteljesítmény további értékelése érdekében.

b)

További radioaktív gyógyszereket gyártó létesítmények bevonása a tesztelésbe különféle működési környezetben végzett konkrét tervezési vizsgálatok és demonstrációs gyakorlatok révén. A KAERI új puszani (Korea) radioaktív gyógyszereket gyártó létesítménye alkalmas lehet arra, hogy az SCKߦCEN-nel (Belgium) együttműködve helyet adjon az említett vizsgálatoknak.

c)

A kiválasztott anyagok hosszú távú viselkedésének vizsgálata valós működési környezetben, abból a szempontból, hogy mennyire ellenállók az őket érő magas szintű besugárzással szemben. Erre működési feltételek mellett végzett tesztelés keretében kerül majd sor.

d)

A radioaktív gyógyszereket gyártó létesítményekbe nagy hatékonyságú emissziómérési rendszerek beépítése, ami lehetővé teszi majd jó minőségű emissziós adatok kinyerését és azoknak a CTBTO-val és a CTBT aláíró államaival való megosztását. A detektorrendszerek egy nagy tisztaságú germánium detektoron alapulnak majd, amely jól teljesít a radioaktív xenon különféle aktivitási szinteken történő elemzése terén.

e)

Az ATM eszközök továbbfejlesztése annak érdekében, hogy az IMS-állomásokon mért adatok alapján megbízhatóan lehessen vizsgálni a radioaktív gyógyszereket gyártó létesítményekből származó radioaktívxenon-kibocsátásokat. Az eszközöket a CTBTO fogja használni, de azokat a CTBT aláíró államainak is a rendelkezésére bocsátják, hogy az emissziómérési adatok alapján független értékelést végezhessenek. Az eszközök az IMS nemesgázokat ellenőrző rendszerének konfigurálható konfigurációját is támogatják majd.

3.   Előnyök és eredmények

A xenon szintjét csökkentő rendszerek különféle működési feltételek mellett történő teljes körű tesztelése lehetővé teszi majd egy olyan konkrét műszaki megoldás végleges kidolgozását, amellyel csökkenthető a radioaktív gyógyszereket gyártó létesítményekből származó xenonkibocsátás. Az IMS nemesgázokat ellenőrző rendszere a jobb teljesítmény révén a CTBT ellenőrzési értéke szempontjából jobb minőségű mérési adatokat szolgáltat majd a CTBT aláíró államainak.

6. komponens: a tesztlefedettség növelése az IDC-alkalmazások esetében

1.   Háttér

A unit, az integrációs és a regressziós tesztelés visszatérő, igen speciális és időigényes feladatot jelent az IDC számára a hullámformájú és a radionuklid adatokkal kapcsolatos alkalmazások karbantartása során. Kiterjedt tesztelésre van szükség az operációs rendszer új változata bevezetésének, illetőleg az adott alkalmazás új verziója kibocsátásának vagy a már meglévő szoftver konfigurációja módosításának keretében egyaránt.

Mivel a szoftver meglehetősen összetett és több ezer konfigurációban futtatható, továbbá a működése gyakran lemez és adatbázis alapú hozzáférésre egyaránt támaszkodik, a tesztfejlesztés is bonyolult. Az eddigi tesztelések során általában az adott terület szakértője futtatta a szoftver gyakori konfigurációit, majd megvizsgálta az eredményeket és összevetette őket a korábbi és a várható eredményekkel. Ez a manuális eljárás ritkán ismételhető meg, és nagyban épít arra, hogy rendelkezésre áll a megfelelő emberi erőforrás, illetve a területen való jártasság.

Az előkészítő bizottság az említett problémák megoldása érdekében 2013 novemberében elindított egy projektet, amelynek célja egy olyan nyílt forráskódú tesztelési keretrendszer meghatározása és alkalmazása, amely lehetővé teszi a tesztek folyamatos, automatizált futtatását. A projektre egy hároméves szerződés keretében kerül sor, amely 2013 novemberében vette kezdetét és várhatóan 2016 novemberében fejeződik be. Az előkészítő bizottság ennek érdekében szerződést kötött bizonyos szoftverfejlesztési szolgáltatásokra vonatkozóan. Az a szándék, hogy uniós forrásokat vesznek igénybe ahhoz, hogy ezt a jelenlegi szerződést esetleg utoljára – 2016. januártól novemberig – meg lehessen hosszabbítani. A folyamatos, automatizált tesztelési keretrendszer (CATS) arra hivatott, hogy megkönnyítse a tesztkészletek létrehozását és karbantartását, továbbá hogy a keretében kidolgozzák a hullámformájú adatok automatizált feldolgozására szolgáló komponensek első integrációs tesztjét.

A projekt jelenleg a terveknek megfelelően halad. A rendszerkövetelményekre vonatkozó dokumentum elkészült, továbbá azonosítottak két nyílt forráskódú szoftvercsomagot (Jenkins és FitNesse), amelyek együttesen teljesítik az előkészítő bizottság követelményeit.

2.   A projekt tárgya

A projekt célja a CATS bevezetését követő lépések támogatása oly módon, hogy unit, regressziós és integrációs tesztek fejlesztése révén növelik a kódlefedettséget, elsősorban a hullámformájú adatok hálózati feldolgozása, a radionuklid adatokat feldolgozó szoftverek, valamint a termékek és az adatok terjesztése terén.

3.   Előnyök és eredmények

A projekt segítségével megismételhető minőségellenőrzési eljárások alakíthatók ki, továbbá hatékonyabbak lesznek az IDC szoftverfejlesztési műveletei. Ennek eredményeként a hullámformájú és radionuklid adatok automatizált feldolgozására szolgáló szoftverek jobb minőségűek lesznek, a CTBTO tagállamai pedig végső soron jobb szolgáltatást kapnak, különösen az adatok, a termékek és a szoftverek terjesztése terén.

2. fejezet: a helyszíni ellenőrzésekre szolgáló MSIR-rendszer hardver- és szoftverelemeinek fejlesztése

1.   Háttér

Az MSIR-rendszert az ideiglenes technikai titkárság hozta létre a 2012/699/KKBP határozat keretében biztosított forrásból, amelyet az IFE14-hez nyújtott természetbeni támogatás egészített ki. A rendszer fedélzeti szenzorok révén képes befogni a spektrális adatokat a látható tartományból egészen a termális infravörös tartományig. A rendszer egy stabilizált platformon elrendezett szenzorokból, valamint a helyszíni ellenőrzések szempontjából releváns információk kinyerését támogató eszközökből és adatfeldolgozási eszközökből áll.

Ezenfelül az ideiglenes technikai titkárság fedélzeti gamma-spektrométer rendszerébe beépítettek és teszteltek olyan rendszerelemeket, mint a missziótervező szoftver, inerciális mérőegység, rendszerellenőrzési mechanizmus, a segédpilótát és az operátort segítő navigációs rendszer, továbbá videokamera, ami lehetővé teszi az adatok előre meghatározott repülési útvonalak mentén történő befogását. Ezek a rendszerelemek a helyszíni ellenőrzések egyéb légi műveleteihez is rendelkezésre állnak, többek között az első átrepüléshez és a légi mágneses méréshez.

2.   A projekt tárgya

A célok közé tartozik az MSIR-rendszer képességeinek továbbfejlesztése, ami által az ellenőrző csoportnak a helyszíni ellenőrzések szempontjából releváns jellemzők tekintetében javulhat az észlelési képessége. Az MSIR-rendszert modulárisan alakították ki, hogy amennyiben a rendelkezésre álló források lehetővé teszik, a későbbiekben további komponensekkel lehessen kiegészíteni. Az ideiglenes technikai titkárság által végzett tesztekből kiderült, milyen hasznosak azok az egyéb MSIR-szenzorok, amelyekkel a meglévő szenzorrendszer kiegészülhet. E javaslat célja, hogy a rendszert dedikált szenzorokkal egészítse ki.

a)   Multispektrális szenzor

Az ideiglenes technikai titkárság a természetbeni támogatás keretében rendelkezésre bocsátott rendszert vette igénybe a teszteléshez, amelynek során bebizonyosodott, hogy milyen hasznosak a több – közeli infra tartományon és a rövid hullámhosszú infravörös tartományon belüli – diszkrét spektrális sávból nyert adatok. Emellett a spektrum e részében való észlelés képességét a fedélzeti MSIR-rendszer alapvető követelményeként határozták meg a helyszíni ellenőrzésekkel foglalkozó 2011-es és 2012-es szakértői találkozó résztvevői is. Ezért ez az elem a javaslat kritikus fontosságú eleme.

A természetbeni támogatás keretében biztosított, az IFE14 során használt hardver nem áll hosszú távú kölcsönzés keretében az ideiglenes technikai titkárság rendelkezésére, és mivel az ilyen eszközöket egész évben használják, kicsi a valószínűsége annak, hogy a CTBT aláíró államai kölcsönzési megállapodás keretében hasonló eszközt felajánlanának. Éppen ezért a javaslat célja egy olyan azonnal felhasználható multispektrális eszköz beszerzése, amely a meglévő komponensek közé teljes mértékben integrálható, és amely a közeli infra tartományban és a rövid hullámhosszú infravörös tartományban is képes a helyszíni ellenőrzések szempontjából releváns jellemzők észlelésére.

b)   Távolságmérő eszköz

Ahogyan az már több, terepen végzett teszt során bebizonyosodott, a fedélzeti platformra telepített, szkennelési funkcióval ellátott lézeres távolságmérő eszköz jelentős előnyökkel szolgál az ellenőrző csoport számára. Az MSIR-rendszer jelenleg nem rendelkezik olyan képességgel, hogy terepadatokat generáljon, de egy szkennelő lézeres távolságmérő eszközzel kiegészítve már képes ilyen adatokat szolgáltatni. Ez az eszköz:

lehetővé teszi a felszíni és domborzati adatok gyors generálását, aminek révén azonosíthatók a növényzet által beárnyékolt, a helyszíni ellenőrzések szempontjából releváns jellemzők,

megkönnyíti az egyéb MSIR-adatok korrekcióját és ortokorrigált felvételek készítését,

lehetővé teszi háromdimenziós képi modellek alkotását, amivel fokozottan segíti a helyszíni ellenőrzésekkel foglalkozó ellenőrző csoporton belüli döntéshozatali folyamatot és támogatja a missziótervezést.

Ez az eszköz az MSIR-rendszeren kívül hasznosítható még a radionuklid mérési rendszer kiegészítő komponenseként is annak érdekében, hogy az átrepülések során szerzett gammasugárzási adatok korrekciójához a repülési magasságról pontos adatokat szolgáltasson. Az eszköz különösen értékes a magas domborzatú területeken (az IFE14 során szerzett tapasztalatok alapján).

3.   Előnyök és eredmények

A hatékonyabb és eredményesebb MSIR-rendszer segíti majd a helyszíni ellenőrzések során az ellenőrök munkáját; és ezáltal támogatja a CTBT hatálybalépését célzó uniós politikát és az arra irányuló uniós eltökéltséget. A projektben továbbá megvan a lehetőség, hogy hiányokat pótoljon Európában a fedélzeti szenzorokat gyártó ágazat tekintetében és azt tovább erősítse. Az Unióban több olyan vállalat is található, amely ezen a területen kínál termékeket.

3. fejezet: Tájékoztatás és az országok szintjén történő kapacitásépítés

Ez a fejezet a következő két komponensből áll:

1. komponens

:

a SEAPFE és a MESA térségben szervezett képzés és szakmai találkozók; a kapacitásépítési rendszer karbantartása, valamint a tudományos és a döntéshozó/diplomáciai közösségek körében végzett tájékoztató tevékenység

2. komponens

:

az „Extended NDC-in-a-Box” szoftvercsomag

1. komponens: a SEAPFE és a MESA térségben szervezett képzés és szakmai találkozók; a kapacitásépítési rendszer karbantartása, valamint a tudományos és a döntéshozó/diplomáciai közösségek körében végzett tájékoztató tevékenység

1.   Háttér

Az ideiglenes technikai titkárság sikeres kapacitásépítő tevékenységet folytatott a nemzeti adatközpontok és az engedélyezett felhasználók szisztematikus támogatása érdekében Afrika, Latin-Amerika és a Karib-térség, Kelet-Európa, valamint a SEAPFE térség egyes területein. Az elért pozitív eredményekhez nagyban hozzájárult az uniós támogatás. Ebből logikusan következik, hogy ezt az országok szintjén történő kapacitásépítést ki kell terjeszteni a SEAPFE, illetve a MESA térség több más országára. Ezenfelül a kapacitás fenntartásához elengedhetetlenek a több ország adatközpontjába már telepített kapacitásépítési rendszerek (40 már telepített rendszer, továbbá 20 esetben a telepítés folyamatban van), amelyek azonban sokszor olyan műszaki problémákkal küzdenek, amelyek a kedvezőtlen helyi éghajlati viszonyokból vagy infrastrukturális körülményekből fakadnak. Az említett rendszerek bizonyos fokú karbantartására van szükség ahhoz, hogy az országok szintjén történő kapacitásépítés előnyei teljes körűen kiaknázhatók legyenek. Az előkészítő bizottsággal folytatott szakértői szintű együttműködés kulcsfontosságú eszköz abban, hogy a CTBT valamennyi aspektusát illetően továbbra is biztosítva legyen a politikai támogatás és a technikai szakértelem is. A rendszeresen tartott konferenciák, valamint a felsőoktatási, a diplomáciai és a tudományos körökben szervezett tájékoztató rendezvények (például a kétévente megrendezett tudományos és technológiai CTBT-konferencia, a regionális CTBT szakmai találkozók és -konferenciák, a CTBT közpolitikai tanfolyamok és a tudósoknak szervezett szakmai találkozók) hozzájárultak egyrészt ahhoz, hogy kialakuljon és fennmaradjon az ellenőrzési rendszer iránti bizalom, másrészt a globális nonproliferációs és leszerelési rendszer sarokkövét jelentő CTBT fontosságának hangsúlyozásához. Az említett tevékenységek hasznosnak bizonyulhatnak a II. mellékletben felsorolt, de a CTBT-t meg nem erősítő államok bevonásához is a CTBT hatálybalépésének előmozdítása érdekében.

2.   A projekt tárgya

Ez az alprojekt megerősíti a korábbi, országok szintjén történő technikai kapacitásépítési erőfeszítéseket azáltal, hogy a SEAPFE és a MESA térségben támogatást nyújt képzésekhez és szakmai találkozókhoz e térségek országainak CTBT-ben való tényleges részvételének elősegítése érdekében. Külön hangsúly helyeződik a radionuklid-elemzőknek nyújtott képzésre, amely arra a szoftverre épül, amellyel az „NDC-in-a-box” szoftvercsomagot 2013-ban kiegészítették. Az említett két térség külön figyelmet kap majd a kilencedik projekthez tartozó, az „Extended NDC-in-a-Box” szoftvercsomaggal és annak alapelemével (SeisComp3) kapcsolatos tevékenységek résztvevőinek kiválasztásakor. Az egyik fő célkitűzés a CTBT aláíró államainak támogatása abban, hogy az IMS állomások adatait és a nemzeti és a regionális szeizmológiai hálózatokból származó adatokat integrálják, és hogy az olyan szokásos rutinműveleteket, mint a szeizmológiai veszélyek helyi és regionális figyelése, egyesítsék a nukleáris robbantások nemzeti adatközpontoknak otthont adó létesítmények általi megfigyelésével. E javaslat keretében törekedni kell a két másik alprojekttel való kapcsolatok kialakítására, például a képzéseken és a szakmai találkozókon a megfelelő közös anyagok használata és az egyes országok szintjén levont tanulságok összegyűjtése révén.

Az olyan, az egyes országok szintjén eredményesen alkalmazott kapacitásépítési rendszerek esetében, amelyeknek a működését ugyanakkor kisebb műszaki akadályok hátráltatják, ideértve a megfelelő internet-hozzáférés biztosítását is, az akadályok elhárításához biztosítva lesz a technikai támogatás.

Ez az alprojekt a CTBT-kérdésekkel kapcsolatos – különösen a CTBT tudományos és műszaki aspektusait megvilágító – tanfolyamok és képzési programok nyújtásával elő fogja segíteni, hogy a tudományos közösség, valamint a szakemberek és a döntéshozók tájékozottabbak legyenek a CTBT-vel kapcsolatban és jobban megértsék azt, különös tekintettel a 2. mellékletben felsorolt, de a CTBT-t meg nem erősítő államokra. A fejlődő országokra és a 2. mellékletben felsorolt, de a CTBT-t meg nem erősítő államokra az ideiglenes technikai titkárságnak a CTBT hatálybalépésére és egyetemessé tételére vonatkozó stratégiáival összhangban külön figyelmet kell fordítani.

3.   Előnyök és eredmények

A tevékenységek összhangban vannak az uniós célkitűzésekkel, mivel előmozdítják a nagyobb globális biztonságot azáltal, hogy növelik a CTBT-vel kapcsolatos tájékozottságot és elősegítik annak jobb megértését, továbbá támogatják a 2003/805/KKBP közös álláspont érvényesítését és a CTBT 2. mellékletben felsorolt államok intenzívebb tájékoztatását, valamint az országok szintjén történő kapacitásépítést, többek között annak a SEAPFE és a MESA térségben való fokozása révén.

2. komponens: az „Extended NDC-in-a-Box” szoftvercsomag

1.   Háttér

Az előkészítő bizottság 2013-ban arra vállalkozott, hogy az aktuális „NDC-in-a-Box” szoftvercsomagot kibővíti egy olyan új szoftverrel, amelynek segítségével a felhasználók könnyebben kombinálhatják az IMS-hálózat adatait a helyi és az országos állomásoktól származó adatokkal, és amely jelentősen javítja a nemzeti adatközpontok feldolgozási képességét is. Ennek az erőfeszítésnek a keretében 2013 decemberében licencmegállapodás aláírására került sor a potsdami Helmholtz-központtal (német geotudományos kutatóközpont), amely lehetővé tette, hogy az előkészítő bizottság az „NDC-in-a-Box” szoftvercsomag részeként az engedélyezett felhasználók rendelkezésére bocsássa a SeisComp3 szoftvert az IMS-adatok feldolgozásának és elemzésének céljára. Az „Extended NDC-in-a-Box” szoftvercsomag első verziójának alfa tesztelését megelőző szoftverfejlesztési fázis mostanában lezárult, a nemzeti adatközpontok általi tesztelés pedig folyamatban van. A nemzeti adatközpontok képviselői a nemzeti adatközpontok számára szervezett szakmai találkozó (2014. május 12–16., Bécs) adatokkal, termékekkel, szolgáltatásokkal és támogatással foglalkozó ülésein megvitatták az „Extended NDC-in-a-Box” szoftvercsomag kereteit, pontosították a követelményeket és elfogadhatónak találták a szoftvercsomagot. A projekt végén a nemzeti adatközpontok említett képviselőinek lehetősége lesz arra, hogy a saját adatközpontjukban elvégezzék az új szoftvercsomag alfa tesztelését. A nemzeti adatközpontok projektben részt vevő képviselői számára a határidőre és a berendezésre vonatkozóan előírt követelmények ellenére a CTBTO tagállamai nagyfokú érdeklődést mutattak a követelmények meghatározásával és a teszteléssel kapcsolatban.

2.   A projekt tárgya

Ez az alprojekt megszilárdítja az új „Extended NDC-in-a-Box” szoftvercsomag helyzetét, elősegítve ezáltal annak a nemzeti adatközpontok által történő bevezetését, és biztosítva egyúttal az összhangot az IDC szoftverfejlesztési tevékenységével. Az alprojekt az alábbi komponensekből áll: a) az alfa tesztelés nyomán kapott visszajelzések alapján az azonosított problémák megoldása és a tesztelők által kért kisebb szoftvermódosítások elvégzése. E munka eredményeként meg kell születnie az „Extended NDC-in-a-Box” szoftvercsomag első hivatalos verziójának; továbbá b) a nemzeti adatközpontok képzési igényeinek kezelése, különösen az „Extended NDC-in-a-Box” szoftvercsomagba beépülő, újonnan kifejlesztett eszközökkel és a SeisComP3 szoftverrel kapcsolatosan. Ennek érdekében a nemzeti adatközpontok számára a hullámformájú adatok elemzésének témájában két tanfolyamot, a SeisComp3 szoftverrel kapcsolatban pedig további két tanfolyamot szerveznek majd, illetve szakértői missziókra kerül sor a helyszíni támogatásra szoruló nemzeti adatközpontokban.

3.   Előnyök és eredmények

A tevékenységek összhangban vannak az uniós célkitűzésekkel, mivel előmozdítják a nagyobb globális biztonságot azáltal, hogy növelik a CTBT-vel kapcsolatos tájékozottságot és elősegítik annak jobb megértését, továbbá támogatják a 2003/805/KKBP közös álláspont érvényesítését és a CTBT 2. mellékletben felsorolt államok intenzívebb tájékoztatását, valamint az országok szintjén történő kapacitásépítést, beleértve a kapacitásépítési rendszerek karbantartását és az „NDC-in-a-Box” szoftvercsomag szélesebb körű bevezetését is.

III.   IDŐTARTAM

A projektek végrehajtásának teljes becsült időtartama 24 hónap.

IV.   KEDVEZMÉNYEZETTEK

Az e határozat alapján támogatandó projektek kedvezményezettjei a CTBT valamennyi aláíró állama, továbbá az előkészítő bizottság.

V.   VÉGREHAJTÓ SZERV

A projektek technikai végrehajtására az előkészítő bizottság kap megbízást. A projekteket közvetlenül az előkészítő bizottság személyzete, és a CTBT aláíró államainak szakértői vagy szerződéses vállalkozók hajtják végre. A tervek szerint finanszírozást fognak biztosítani egy projektirányítási tanácsadó szerződtetéséhez, akinek az lesz a feladata, hogy segítse az előkészítő bizottságot a határozat végrehajtásában, a végrehajtás teljes időszaka alatt támogatást nyújtson a jelentéstételi – többek között a beszámoló zárójelentés és a pénzügyi zárójelentés elkészítésére vonatkozó – kötelezettségek teljesítéséhez, archívumot hozzon létre a határozattal kapcsolatos dokumentumok számára, különös tekintettel az esetleges ellenőrző missziókra, minden tekintetben biztosítsa az Unió láthatóságát, szavatolja a pénzügyi, jogi és közbeszerzési tevékenységeknek az e határozat 3. cikkének (3) bekezdésében említett finanszírozási megállapodással való összhangját, továbbá gondoskodjon arról, hogy az összes információ – ideértve a költségvetéssel kapcsolatos információkat is – teljes és pontos legyen, és időben rendelkezésre álljon.

A projektek megvalósítására a pénzügyi és igazgatási keretegyezménnyel (FAFA), valamint az Európai Bizottság és az előkészítő bizottság között megkötendő, az e határozat 3. cikkének (3) bekezdésében említett finanszírozási megállapodással összhangban kerül sor.

VI.   HARMADIK FELEK RÉSZVÉTELE

Az előkészítő bizottságnak és a CTBT aláíró államainak szakértői részt vevő harmadik félnek tekinthetők. E szakértők munkájukat az előkészítő bizottság szakértőire vonatkozó eljárási szabályoknak megfelelően végzik.


13.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/96


A TANÁCS (KKBP) 2015/1838 HATÁROZATA

(2015. október 12.)

a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásáról szóló 1540 (2004) ENSZ BT-határozat gyakorlati megvalósításának támogatásáról szóló 2013/391/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. július 22-én elfogadta a 2013/391/KKBP határozatot (1).

(2)

A 2013/391/KKBP határozat úgy rendelkezik, hogy az abban említett projekteket (a továbbiakban: a projektek) a Bizottság és az ENSZ Titkársága (Leszerelési Ügyek Hivatala) között létrejött finanszírozási megállapodás megkötését követő 24 hónapon belül kell végrehajtani.

(3)

A projekt végrehajtását végző ügynökség, nevezetesen az ENSZ Leszerelési Ügyek Hivatala (UNODA) 2015. június 4-én felhatalmazást kért az Uniótól a végrehajtási időszak 2016. április 25-ig történő meghosszabbítására annak érdekében, hogy a projektek végrehajtása az eredeti hatályvesztési időponton túl is folytatódhasson.

(4)

Az UNODA a 2015. június 4-i kérelmében jelezte, hogy a projektek meghosszabbított végrehajtása nem jár külön erőforrások igénybevételével.

(5)

A 2013/391/KKBP határozatot ezért meg kell hosszabbítani annak érdekében, hogy a projekteket teljes körűen végre lehessen hajtani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/391/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Ez a határozat 2016. április 25-én hatályát veszti.”

2.

A melléklet 6. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   IDŐTARTAM

Ez a határozat 2016. április 25-én hatályát veszti.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2015. október 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  A Tanács 2013. július 22-i 2013/391/KKBP határozata a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásáról szóló 1540 (2004) ENSZ BT-határozat gyakorlati megvalósításának támogatásáról (HL L 198., 2013.7.23., 40. o.).


Helyesbítések

13.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/97


Helyesbítés a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közös biztonsági mutatók és a balesetek költségeinek kiszámítására szolgáló közös módszerek tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. július 9-i 2014/88/EU bizottsági irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 201., 2014. július 10. )

A 16. oldalon a mellékletben, a módosított 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. melléklete függelékének 5.3.3. pontjában:

a következő szövegrész:

„»Baleset miatti késések költsége«: a vasút igénybe vevőinél (az utasoknál és a teherfuvarozási szolgáltatás igénybe vevőinél) a baleset következtében jelentkező késések pénzben kifejezett értéke, amelyet a következő modell alapján kell számítani:

VT =

az utazási időben elért megtakarítás pénzben kifejezett értéke

A vonaton utazó utas idejének pénzben kifejezett értéke (egy órára vonatkoztatva)

VTP = [Üzleti céllal utazók VT-je] * [Üzleti céllal utazók százalékos aránya éves átlagban] + [Nem üzleti céllal utazók VT-je]*[Nem céllal utazók százalékos aránya éves átlagban]…”

helyesen:

„»Baleset miatti késések költsége«: a vasút igénybe vevőinél (az utasoknál és a teherfuvarozási szolgáltatás igénybe vevőinél) a baleset következtében jelentkező késések pénzben kifejezett értéke, amelyet a következő modell alapján kell számítani:

VT =

az utazási időben elért megtakarítás pénzben kifejezett értéke

A vonaton utazó utas idejének pénzben kifejezett értéke (egy órára vonatkoztatva)

VTP = [Üzleti céllal utazók VT-je] * [Üzleti céllal utazók százalékos aránya éves átlagban] + [Nem üzleti céllal utazók VT-je]*[Nem üzleti céllal utazók százalékos aránya éves átlagban]…”.