ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 241

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. szeptember 17.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról ( 1 )

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1536 rendelete (2015. szeptember 16.) az 1321/2014/EU rendeletnek a folyamatos légi alkalmasság biztosítására vonatkozó szabályok 216/2008/EK rendelettel való összehangolása, a kritikus karbantartási feladatok, valamint a folyamatos légi alkalmasság figyelemmel kísérése tekintetében való módosításáról ( 1 )

16

 

 

A Bizottság (EU) 2015/1537 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

49

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2015. január 23-i (EU) 2015/131 bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L 23., 2015.1.29. )

51

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

IRÁNYELVEK

17.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 241/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/1535 IRÁNYELVE

(2015. szeptember 9.)

a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (kodifikált szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 114., 337. és 43. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményeire (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az irányelvet az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2)

A belső piac egy olyan belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. Az áruk mozgására vonatkozó mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések tilalma egyike az Unió alapelveinek.

(3)

A belső piac zavartalan működésének előmozdítása érdekében a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságra kell törekedni a műszaki szabályok megállapítását célzó nemzeti kezdeményezések terén.

(4)

A termékekre vonatkozó műszaki szabályokból eredő kereskedelmi akadályokat csak akkor lehet megengedni, ha ezek az alapvető követelmények teljesüléséhez szükségesek, és ha fő biztosítékként közérdekű célt szolgálnak.

(5)

A Bizottság számára lényeges, hogy a műszaki rendelkezések elfogadását megelőzően a szükséges információ rendelkezésére álljon. Ebből adódóan a tagállamoknak, amelyeknek elő kell segíteniük, hogy a Bizottság teljesíthesse az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. cikke (3) bekezdése szerinti feladatát, értesíteniük kell a Bizottságot a műszaki szabályokat érintő projektjeikről.

(6)

Valamennyi tagállamot tájékoztatni kell az egyes tagállamok által tervezett műszaki szabályokról.

(7)

A belső piac célja egy olyan környezet megteremtése, amely előmozdítja a vállalkozások versenyképességét. A fokozottabb információszolgáltatás elősegíti e piac előnyeinek a vállalkozások által történő jobb kihasználását. A bejelentett projektek címeinek rendszeres közzététele és a bizalmas jellegre vonatkozó rendelkezések útján lehetővé kell tenni a gazdasági szereplők számára, hogy a más tagállamok által javasolt nemzeti műszaki szabályok hatásait illetően állást foglaljanak.

(8)

A jogbiztonság érdekében célszerű, hogy a tagállamok közzétegyék, milyen nemzeti műszaki szabályt fogadtak el az ezen irányelvben meghatározott alaki követelményeknek megfelelően.

(9)

A termékekre vonatkozó műszaki szabályokat illetően a piac megfelelő működésének vagy folyamatos fejlődésének biztosítását célzó intézkedések a nemzeti célokat átláthatóbbá teszik, valamint bővítik a javasolt szabályok piacra gyakorolt lehetséges hatása értékelésének szempontjait és feltételeit.

(10)

Értékelni kell ezért a termékekkel kapcsolatban megállapított összes követelményt, és figyelembe kell venni a termékek szabályozására vonatkozó nemzeti gyakorlat fejlődését.

(11)

Azok a műszaki leírásnak nem minősülő követelmények, amelyek a termék forgalomba hozatala utáni életciklusára vonatkoznak, befolyásohatják e termékek szabad mozgását, vagy akadályozhatják a belső piac megfelelő működését.

(12)

Meg kell határozni a de facto műszaki szabály fogalmát. Különösen azok a rendelkezések, amelyekkel egy hatóság műszaki leírásokra vagy más követelményekre utal vagy ösztönzi ezek figyelembevételét, illetve azon termékelőírások, amelyekben a hatóság közérdekből részes, szigorúbban követendő jelleget kölcsönöznek az ilyen követelményeknek vagy leírásoknak, mint amilyet az ilyen követelményeknek vagy leírásoknak a magánszektorbeli eredetük egyébként biztosítana.

(13)

A Bizottságnak és a tagállamoknak elegendő időt kell biztosítani, hogy egy tervezett intézkedéssel kapcsolatban módosításokat javasolhassanak, azon akadályok megszüntetése vagy mérséklése céljából, amelyeket az intézkedés az áruk szabad mozgása elé állíthatna.

(14)

Az érintett tagállamnak figyelembe kell vennie az említett módosításokat a tervezett intézkedések végleges szövegének megfogalmazásakor.

(15)

A belső piacra jellemző, hogy különösen akkor, amikor a tagállamok nem tudják a kölcsönös elismerés elvét alkalmazni, a Bizottság kötelező jogi aktusokat fogad el, vagy javasol elfogadásra. Egy különleges ideiglenes szünetelési időtartamot állapítottak meg, hogy a nemzeti intézkedések bevezetése ne veszélyeztesse a kötelező jogi aktusoknak az Európai Parlament és a Tanács vagy a Bizottság által történő elfogadását ugyanazon a területen.

(16)

Az érintett tagállamnak az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott általános kötelezettségei alapján el kell halasztania a tervezett intézkedés végrehajtását annyi idővel, amely elegendő ahhoz, hogy a javasolt módosításokat közösen megvizsgálják, vagy javaslatot tegyenek jogalkotási aktusra, illetve kötelező bizottsági jogi aktust fogadjanak el.

(17)

A tagállamoknak, annak érdekében, hogy elősegítsék intézkedéseknek az Európai Parlament és a Tanács általi elfogadását, tartózkodniuk kell műszaki szabályok elfogadásától, ha a Tanács már első olvasatban álláspontot fogadott el az adott ágazatra vonatkozó bizottsági javaslatról.

(18)

Egy, a tagállamok által jelölt tagokból álló állandó bizottságot kell létrehozni azzal a feladattal, hogy közreműködjék a Bizottság azon törekvésében, hogy mérsékelje az áruk szabad mozgására gyakorolt kedvezőtlen hatást.

(19)

Ez az irányelv nem érinti a III. melléklet B. részében említett irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1)   Ezen irányelv alkalmazásában:

a)   „termék”: minden iparilag előállított termék és mezőgazdasági termék, beleértve a haltermékeket is;

b)   „szolgáltatás”: az információs társadalom bármely szolgáltatása, azaz bármely, általában térítés ellenében, távolról, elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére nyújtott szolgáltatás.

E fogalommeghatározás alkalmazásában:

i.

„távolról” azt jelenti, hogy a szolgáltatást a felek egyidejű jelenléte nélkül nyújtják;

ii.

„elektronikus úton” azt jelenti, hogy a szolgáltatás kezdőpontjától való elküldése és célállomásán való fogadása adatok feldolgozására (beleértve a digitális tömörítést is) és tárolására szolgáló elektronikus berendezés útján történik, valamint annak elküldése, továbbítása és vétele teljes egészében vezetéken, rádión, optikai vagy egyéb elektromágneses eszköz útján történik;

iii.

„a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére” azt jelenti, hogy az adatok továbbításával nyújtott szolgáltatás egyéni kérelemre történik.

Az I. melléklet tartalmazza azoknak a szolgáltatásoknak a tájékoztató jegyzékét, amelyek nem tartoznak e fogalommeghatározás alá;

c)   „műszaki leírás”: egy dokumentumban szereplő részletes leírás, amely egy termék előírt tulajdonságait határozza meg, mint például a minőségi színvonal, a teljesítmény, a biztonság vagy a méretek, beleértve a termékre alkalmazandó olyan követelményeket is, mint a termék megnevezése, a terminológia, a jelképek, a vizsgálat és a vizsgálati módszerek, a csomagolás, a jelölés vagy címkézés és a megfelelőségértékelési eljárások.

A „műszaki leírás” kifejezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 38. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett mezőgazdasági termékekkel, az emberi és állati fogyasztásra szánt termékekekkel, valamint a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) 1. cikkében meghatározott gyógyszerekkel kapcsolatosan használt gyártási módszerekre és eljárásokra, illetve más termékekre vonatkozó gyártási módszerekre és eljárásokra is kiterjed, ha ezek hatással vannak a termék tulajdonságaira;

d)   „egyéb követelmények”: a műszaki leíráson kívüli egyéb olyan követelmény, amelyet a termékre különösen a fogyasztók vagy a környezet védelme céljából írnak elő, és amely befolyásolja a termék forgalomba hozatal utáni életciklusát, úgymint a használat, az újrafeldolgozás, az újrafelhasználás vagy a hulladékkezelés feltételei, amennyiben ezek a feltételek jelentősen befolyásolhatják a termék összetételét vagy természetét, valamint értékesítését;

e)   „szolgáltatásokra vonatkozó szabály”: a b) pont értelmében vett szolgáltatási tevékenységek megkezdésére és végzésére vonatkozó általános jellegű követelmény, különösen a szolgáltatóra, a szolgáltatásokra és a szolgáltatást igénybe vevőre vonatkozó rendelkezések, ide nem értve az olyan szabályokat, amelyek nem kifejezetten az említett pontban meghatározott szolgáltatásokra vonatkoznak.

E fogalommeghatározás alkalmazásában:

i.

valamely szabályt kifejezetten az információs társadalom szolgáltatásaira irányulónak kell tekinteni, ha figyelembe véve az indokolását és a rendelkező részét, annak összes vagy néhány egyedi intézkedésének kifejezett célja és tárgya az ilyen szolgáltatások kifejezett és célzott módon történő szabályozása;

ii.

valamely szabályt nem lehet kifejezetten az információs társadalom szolgáltatásaira irányulónak tekinteni, ha az az ilyen szolgáltatásokat csak hallgatólagos vagy esetleges módon érinti;

f)   „műszaki szabály”: műszaki leírások és más követelmények vagy szolgáltatásokra vonatkozó szabályok, ideértve a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseket is, amelyek betartása az értékesítés, a szolgáltatásnyújtás, valamely szolgáltató létrehozása vagy a valamely tagállamban vagy annak nagyobb részén történő használat esetén de jure vagy de facto kötelező, valamint a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései, kivéve a 7. cikkben foglaltakat, amelyek megtiltják valamely termék gyártását, behozatalát, értékesítését vagy használatát, vagy valamely szolgáltatás nyújtását vagy használatát, illetve valamely szolgáltató létrehozását.

A de facto műszaki szabályok a következőket foglalják magukban:

i.

valamely tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései, amelyek vagy a szolgáltatással kapcsolatos műszaki leírásokra vagy más követelményekre, illetve szabályokra vonatkoznak, vagy olyan szakmai vagy gyakorlati szabályzatokra, amelyek viszont műszaki leírásokra vagy más követelményekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozó szabályokra vonatkoznak, és amelyek betartása feltételezi a fent említett törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések által előírt kötelezettségeknek való megfelelést;

ii.

önkéntes megállapodások, amelyeknél az egyik szerződő fél egy hatóság, és amelyek a köz érdekében műszaki leírások vagy más követelmények, illetve szolgáltatásokra vonatkozó szabályok teljesítéséről rendelkeznek, ide nem értve a közbeszerzési kiírási feltételeket;

iii.

műszaki leírások vagy más követelmények, illetve szolgáltatásokra vonatkozó szabályok, amelyek az ezeknek való megfelelés ösztönzése által termékek fogyasztására vagy szolgáltatások igénybevételére hatással bíró adó- vagy pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatosak; ide nem értve a nemzeti társadalombiztosítási rendszerekkel kapcsolatos műszaki leírásokat vagy más követelményeket, illetve szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat.

Ez magában foglalja azokat a műszaki szabályokat, amelyeket a tagállamok által kijelölt hatóságok írnak elő, és amelyek a Bizottság által a 2. cikkben említett bizottság keretében összeállított és szükség esetén aktualizált jegyzékben szerepelnek.

Ugyanezen eljárást kell alkalmazni e jegyzék módosítása esetén is;

g)   „műszakiszabály-tervezet”: a műszaki leírás vagy más követelmény, illetve a szolgáltatásokra vonatkozó szabály szövege, ideértve a közigazgatási rendelkezéseket is, amelyet azzal a céllal fogalmaztak meg, hogy azt műszaki szabályként elfogadtassák, vagy amelyet végül műszaki szabályként elfogadnak, és a szöveg az előkészítés olyan fokán áll, ahol még lényeges módosítások végezhetők.

(2)   Ez az irányelv nem alkalmazható:

a)

rádiós műsorszórási szolgáltatásokra;

b)

azon televíziós műsorszolgáltatásokra, amelyekre a 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) 1. cikke (1) bekezdésének e) pontja vonatkozik.

(3)   Ezen irányelv nem alkalmazható az azon kérdésekre vonatkozó szabályokra, amelyekre a 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (7) említett, a távközlési szolgáltatások területéhez tartozó uniós jogszabályok vonatkoznak.

(4)   Ezen irányelv nem alkalmazható az azon kérdésekre vonatkozó szabályokra, amelyekre az ezen irányelv II. mellékletében nem kizárólagos jelleggel felsorolt, a pénzügyi szolgáltatások területéhez tartozó uniós jogszabályok vonatkoznak.

(5)   Az 5. cikk (3) bekezdése kivételével ezen irányelv nem alkalmazandó a klíring vagy elszámolási funkciókat végző, a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) értelmében szabályozott piacok által vagy számára, illetőleg más piacok vagy szervek által vagy számára elfogadott szabályokra.

(6)   Ezen irányelv nem vonatkozik azokra az intézkedésekre, amelyeket a tagállamok a Szerződések alapján a termékeket használó személyek, különösen a munkavállalók védelme szempontjából szükségesnek ítélnek, amennyiben ezek az intézkedések nincsenek hatással a termékekre.

2. cikk

Egy állandó bizottságot kell létrehozni a tagállamok által kijelölt képviselőkből, akik szakértők vagy tanácsadók segítségét vehetik igénybe; a bizottság elnöke a Bizottság egy képviselője.

A bizottság maga állapítja meg eljárási szabályzatát.

3. cikk

(1)   A bizottság legalább évente kétszer ülésezik.

A bizottságnak meghatározott összetételben kell összeülnie az információs társadalom szolgáltatásaival kapcsolatos kérdések megvizsgálására.

(2)   A Bizottság az ezen irányelvben meghatározott eljárások végrehajtásáról és alkalmazásáról jelentést nyújt be a bizottságnak, és javaslatokat tesz a létező vagy előrelátható kereskedelmi akadályok elhárítására.

(3)   A bizottság kialakítja álláspontját a (2) bekezdésben említett közleményekről és javaslatokról, és ezzel kapcsolatban különösen azt javasolhatja, hogy a Bizottság:

a)

biztosítsa, hogy először az érintett tagállamok maguk között határozzanak a megfelelő intézkedésekről, hogy elkerüljék a kereskedelem akadályainak kockázatát;

b)

tegyen meg minden megfelelő intézkedést;

c)

határozza meg azokat a területeket, ahol a harmonizáció szükségesnek tűnik, és végezze el a megfelelő harmonizációt az adott ágazatban.

(4)   A Bizottságnak konzultálnia kell a bizottsággal:

a)

az ezen irányelvben előírt információcsere tényleges rendszerének kialakításakor, vagy ha annak bármilyen módosításáról határoz;

b)

az ezen irányelvben előírt rendszer működésének felülvizsgálatakor.

(5)   A Bizottság konzultálhat a bizottsággal az általa kapott előzetes műszakiszabály-tervezetekről.

(6)   Bármely, az ezen irányelv végrehajtásával kapcsolatos kérdés a bizottság elé terjeszthető az elnök vagy egy tagállam kérésére.

(7)   A bizottság jegyzőkönyvei és a bizottsághoz benyújtandó információk bizalmas jellegűek.

A bizottság és a nemzeti hatóságok azonban a szükséges óvintézkedések megtétele mellett szakvélemény beszerzése céljából konzultálhatnak természetes vagy jogi személyekkel, beleértve a magánszektorban működő személyeket is.

(8)   A szolgáltatásokra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban a Bizottság és a bizottság tanácsot kérhet az ipar vagy a tudományos körök természetes vagy jogi személyeitől, és adott esetben az olyan képviseleti szervektől, amelyek alkalmasak arra, hogy szakvéleményt nyújtsanak a szolgáltatásokra vonatkozó szabálytervezetek szociális és társadalmi céljairól és következményeiről, és tanácsukat – amennyiben erre felkérés érkezett – figyelembe lehet venni.

4. cikk

A tagállamok az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően műszakiszabály-tervezet formájában közlik a Bizottsággal a szabványügyi intézményekhez benyújtott, meghatározott termékekre vonatkozó műszaki előírás vagy szabvány kidolgozására vonatkozó kérelmeket az ilyen termékekre vonatkozó műszaki szabály elfogadása céljából, és indokolják azok elfogadását.

5. cikk

(1)   A 7. cikkre is figyelemmel a tagállamok azonnal közölnek a Bizottsággal minden műszakiszabály-tervezetet, kivéve ha az csak egy nemzetközi vagy európai szabvány teljes szövegét ülteti át, ebben az esetben a megfelelő szabványra történő hivatkozás is elegendő; a Bizottságot a szabály elfogadása szükségességének indokairól is tájékoztatni kell, amennyiben ezen indokok nem derülnek ki már magából a tervezetből.

Ha szükséges, a tagállamok egyidejűleg közlik a Bizottsággal az elsődlegesen és közvetlenül érintett alapvető törvényi és rendeleti rendelkezések szövegét, ha e szövegek ismerete szükséges a műszakiszabály-tervezet hatásának megítéléséhez, amennyiben egy korábbi közleményben még nem tették ezt meg.

A tagállamok az e bekezdés első és második albekezdésében említett feltételek mellett újra közlik a Bizottsággal a műszakiszabály-tervezetet, ha olyan változtatásokat hajtanak rajta végre, amelyek jelentős mértékben módosítják annak hatályát, lerövidítik a végrehajtására eredetileg előirányzott időtartamokat, leírásokat vagy követelményeket fűznek hozzá, illetve ez utóbbiakat szigorítják.

Ha a műszakiszabály-tervezet – a közegészségügyre vagy a fogyasztók, illetve a környezet védelmére tekintettel – különösen egy kémiai anyag, készítmény vagy termék értékesítését vagy használatát kívánja korlátozni, a tagállamok átadnak ezenfelül egy a szóban forgó anyag, készítmény vagy termék, valamint az ismert és létező helyettesítő anyagok valamennyi lényeges adatára vonatkozó összesítést, vagy az ezen adatokra utaló hivatkozásokat is, ha ezen információk rendelkezésre állnak, és közlik az intézkedésnek a közegészségügyre és a fogyasztók, illetve a környezet védelmére gyakorolt várható hatásait, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) XV. melléklete II.3. szakaszának érintett részében előírt elveknek megfelelően elvégzett kockázatelemzéssel együtt.

A Bizottság haladéktalanul értesíti a többi tagállamot a műszakiszabály-tervezetről és minden hozzá beérkezett dokumentumról. E tervezettel kapcsolatban véleményt kérhet az ezen irányelv 2. cikkében említett bizottságtól és szükség esetén a szóban forgó területért felelős bizottságtól.

Az ezen irányelv 1. cikke (1) bekezdése f) pontja második albekezdésének iii. alpontjában említett műszaki leírások vagy más követelmények, illetve szolgáltatásokra vonatkozó szabályok tekintetében a Bizottság vagy a tagállamok észrevételei vagy részletes véleményei csak azokra a szempontokra vonatkozhatnak, amelyek a kereskedelmet, vagy – a szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések tekintetében – a szolgáltatások szabad áramlását, illetve a szolgáltató vállalkozások letelepedési szabadságát gátolhatják, és nem vonatkozhatnak az intézkedés adó- vagy pénzügyi szempontjaira.

(2)   A Bizottság és a tagállamok észrevételeket tehetnek a műszakiszabály-tervezetet benyújtó tagállamnak; a tagállamnak az ilyen észrevételeket a legnagyobb mértékben figyelembe kell vennie a műszaki szabály későbbi kidolgozása során.

(3)   A tagállamok késedelem nélkül közlik a Bizottsággal a műszaki szabály végleges szövegét.

(4)   Az e cikk alapján szolgáltatott információk nem bizalmasak, kivéve ha ezt a bejelentő tagállam kifejezetten kéri. A kérést meg kell indokolni.

Ilyen esetekben a 2. cikkben említett bizottság és a nemzeti hatóságok a szükséges óvintézkedések megtétele mellett szakvéleményt kérhetnek a magánszektorban működő természetes vagy jogi személyektől.

(5)   Ha a műszakiszabály-tervezet olyan intézkedés részét képezi, amelyet egy másik uniós jogszabály alapján a tervezési szakaszban közölni kell a Bizottsággal, a tagállamok az (1) bekezdés szerinti közleményt e másik jogszabály keretein belül tehetik meg, amennyiben szabályszerűen utalnak arra, hogy az említett közlemény ezen irányelvet is érinti.

Amennyiben a Bizottság nem tesz észrevételt ezen irányelv szerint egy műszakiszabály-tervezetre, ez nem érintheti az uniós jogszabályok alapján meghozandó egyéb döntéseket.

6. cikk

(1)   A tagállamok az 5. cikk (1) bekezdésében említett közleménynek a Bizottság által történő kézhezvételétől számított három hónapos időtartamra elhalasztják a műszakiszabály-tervezet elfogadását.

(2)   A tagállamoknak el kell halasztaniuk:

négy hónappal az 1. cikk (1) bekezdése f) pontja második albekezdésének ii. alpontja értelmében vett önkéntes megállapodás formájában megjelenő műszakiszabály-tervezet elfogadását,

e cikk (3), (4) és (5) bekezdésének sérelme nélkül, hat hónappal minden egyéb műszakiszabály-tervezet elfogadását, kivéve a szolgáltatásokra vonatkozó szabálytervezeteket,

attól az időponttól kezdődően, amikor a Bizottság kézhez vette az 5. cikk (1) bekezdésében említett közleményt, ha a Bizottság vagy egy másik tagállam ettől az időponttól számított három hónapon belül olyan részletes véleményt ad ki, amely szerint az előirányzott intézkedés akadályozhatja az áruk szabad mozgását a belső piacon;

a (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül, négy hónappal minden egyéb, szolgáltatásokra vonatkozó szabálytervezet elfogadását, attól az időponttól számítva, hogy a Bizottság kézhez vette az 5. cikk (1) bekezdésében említett közleményt, ha a Bizottság vagy egy másik tagállam ettől az időponttól számított három hónapon belül olyan részletes véleményt ad ki, amely szerint az előirányzott intézkedés akadályozhatja a szolgáltatások szabad mozgását vagy a szolgáltató vállalkozások letelepedésének szabadságát a belső piacon.

Tekintettel a szolgáltatásokra vonatkozó szabálytervezetekre, a Bizottság vagy a tagállamok részletes véleményei nem lehetnek hatással – különösen az audiovizuális szférában – azon kultúrpolitikai intézkedésekre, amelyeket a tagállamok az uniós joggal összhangban, nyelvi eltéréseikre, sajátos nemzeti és regionális jellegzetességeikre és kulturális örökségükre tekintettel fogadhatnak el.

Az érintett tagállamnak be kell jelentenie a Bizottságnak, hogy milyen intézkedést javasol tenni e részletes véleményekkel kapcsolatban. A Bizottság erre észrevételt tesz.

Tekintettel a szolgáltatásokra vonatkozó szabályokra, az érintett tagállamnak adott esetben meg kell jelölnie annak okát, hogy miért nem lehet figyelembe venni a részletes véleményt.

(3)   A szolgáltatásokra vonatkozó szabálytervezetek kivételével, a tagállamok 12 hónappal elhalasztják a műszakiszabály-tervezet elfogadását attól az időponttól kezdődően, amikor a Bizottság kézhez vette az ezen irányelv 5. cikke (1) bekezdésében említett közleményt, ha a Bizottság ettől az időponttól számított három hónapon belül bejelenti azon szándékát, hogy ezen a területen az EUMSZ 288. cikkével összhangban irányelvet, rendeletet vagy határozatot kíván elfogadni, vagy arra vonatkozóan javaslatot szándékozik előterjeszteni.

(4)   A tagállamok 12 hónappal elhalasztják a műszakiszabály-tervezet elfogadását attól az időponttól kezdődően, amikor a Bizottság kézhez vette az ezen irányelv 5. cikke (1) bekezdésében említett közleményt, ha a Bizottság ettől az időponttól számított három hónapon belül bejelenti, hogy véleménye szerint a műszakiszabály-tervezet olyan területre vonatkozik, amelyre kiterjed egy, az EUMSZ 288. cikkének megfelelően az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott, irányelv, rendelet vagy határozat meghozatalára irányuló javaslat.

(5)   Ha a Tanács a (3) és (4) bekezdésben említett szünetelési idő alatt első olvasatban álláspontot fogad el, akkor ez az időtartam a (6) bekezdésre is figyelemmel 18 hónapra meghosszabbodik.

(6)   A (3), (4) és (5) bekezdésben említett kötelezettségek megszűnnek, ha:

a)

a Bizottság arról tájékoztatja a tagállamokat, hogy többé nem szándékozik kötelező jogi aktust javasolni vagy elfogadni;

b)

a Bizottság arról tájékoztatja a tagállamokat, hogy visszavonta tervezetét vagy javaslatát;

c)

az Európai Parlament és a Tanács vagy a Bizottság kötelező jogi aktust fogadott el.

(7)   Az (1)–(5) bekezdést nem lehet alkalmazni azokra az esetekre, amelyekben:

a)

sürgős okokból, amelyeket a közegészségügy vagy közbiztonság védelmével, az állatvédelemmel vagy növényvédelemmel kapcsolatos komoly és előre nem látott körülmények idéztek elő, valamint a szolgáltatásokra vonatkozó szabályok esetében közérdekből is, különösen a kiskorúak védelmében, a tagállam köteles igen rövid időn belül műszaki szabályokat kidolgozni annak érdekében, hogy elfogadtathassa és bevezethesse őket minden előzetes egyeztetés lehetősége nélkül, vagy

b)

sürgős okokból, melyeket a pénzügyi rendszer biztonságának és sértetlenségének védelmével, különösen a betétesek, a befektetők és a biztosítottak védelmével kapcsolatos komoly körülmények idéztek elő, a tagállam köteles haladéktalanul pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat elfogadni és bevezetni.

Az 5. cikkben említett közleményben a tagállamnak meg kell jelölnie a megtett intézkedések sürgősségének okát. A Bizottságnak mielőbb közölnie kell a közleményre vonatkozó észrevételeit. Az eljárás helytelen alkalmazása esetén megfelelő lépéseket kell tennie. A Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet.

7. cikk

(1)   Az 5. és 6. cikk nem alkalmazható a tagállamok azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseire, vagy azokra az önkéntes megállapodásokra, amelyek következtében a tagállamok:

a)

eleget tesznek a kötelező erejű uniós jogi aktusoknak, amelyek műszaki leírások vagy szolgáltatásokra vonatkozó szabályok elfogadását eredményezik;

b)

teljesítik azon nemzetközi megállapodásokból származó kötelezettségeiket, amelyek közös műszaki leírások vagy szolgáltatásokra vonatkozó szabályok elfogadását eredményezik az Unióban;

c)

kötelező uniós jogi aktusokban előírt védzáradékot használnak;

d)

a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) 12. cikkének (1) bekezdését alkalmazzák;

e)

az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet végrehajtására korlátozódnak;

f)

az 1. cikk (1) bekezdése f) pontja szerinti műszaki szabály módosítására szorítkoznak, a Bizottság kérelmének megfelelően, a kereskedelmet, vagy – a szolgáltatásokra vonatkozó szabályok esetében – a szolgáltatások szabad mozgását, illetve a szolgáltató vállalkozások letelepedésének szabadságát gátló akadály elhárítása céljából.

(2)   A 6. cikk nem alkalmazható a tagállamok gyártást tiltó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseire, ha azok nem gátolják a termékek szabad mozgását.

(3)   A 6. cikk (3)–(6) bekezdése nem alkalmazható az 1. cikk (1) bekezdése f) pontja második albekezdésének ii. alpontjában említett önkéntes megállapodásokra.

(4)   A 6. cikk nem alkalmazható az 1. cikk (1) bekezdése f) pontja második albekezdésének iii. alpontjában említett műszaki leírásokra és más követelményekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó szabályokra.

8. cikk

A Bizottság ezen irányelv alkalmazásának eredményeiről kétévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

A Bizottság a kapott értesítésekre vonatkozó éves statisztikát közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

9. cikk

Amikor a tagállamok elfogadnak egy műszaki szabályt, abban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy ahhoz hivatalos kihirdetése alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

10. cikk

Az ezen irányelv III. melléklete A. részében említett jogi aktusokkal módosított 98/34/EK irányelv hatályát veszti, a hatályon kívül helyezett irányelv III. mellékletének B. részében és az ezen irányelv III. mellékletének B. részében említett irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat ezen irányelvre való hivatkozásnak kell tekinteni és a IV. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

11. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2015. szeptember 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

N. SCHMIT


(1)  A 2010. július 14-i vélemény (HL C 44., 2011.2.11., 142. o.) és a 2014. február 26-i vélemény (HL C 214., 2014.7.8., 55. o.).

(2)  Az Európai Parlament 2014. április 15-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. július 13-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 204., 1998.7.21., 37. o.). Az eredeti cím: „Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról”. Ezt a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 98/34/EK irányelv módosításáról szóló, 1998. július 20-i 98/48/EK európai parlament és tanácsi irányelv (HL L 217., 1998.8.5., 18. o.) módosította.

(4)  Lásd a III. melléklet A. részét.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (Keretirányelv) (HL L 108., 2002.4.24., 33. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve (2004. április 21.) a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2004.4.30., 1. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról (HL L 11., 2002.1.15., 4. o.).


I. MELLÉKLET

Azoknak a szolgáltatásoknak a tájékoztató jegyzéke, amelyekre nem vonatkozik az 1. cikk (1) bekezdése b) pontjának második albekezdése

1.   Nem „távolról” nyújtott szolgáltatások

Azok a szolgáltatások, amelyeket a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő fizikai jelenlétében nyújtanak, még ha ezek elektronikus eszközök használatával is járnak:

a)

orvosi vizsgálatok vagy kezelés az orvos rendelőjében, elektronikus berendezés alkalmazásával, a beteg fizikai jelenlétében;

b)

elektronikus katalógus megtekintése az üzletben, a vevő fizikai jelenlétében;

c)

repülőjegy-foglalás utazási ügynökségnél számítógépes hálózat útján, az ügyfél fizikai jelenlétében;

d)

játékteremben rendelkezésre bocsátott elektronikus játékok, a felhasználó fizikai jelenlétében.

2.   Nem „elektronikus úton” nyújtott szolgáltatások

Anyagi tartalommal bíró szolgáltatások, még ha elektronikus eszközök útján nyújtják is őket:

a)

készpénz- vagy jegykiadó automaták (bankjegyek, vasúti jegyek);

b)

belépés fizetésköteles úthálózatokba, gépkocsi-parkolókba stb. még akkor is, ha a bejáratnál/kijáratnál a belépést ellenőrző és/vagy a pontos fizetést biztosító elektronikus eszközök vannak elhelyezve,

Off-line szolgáltatások: CD ROM-ok vagy hajlékony lemezen tárolt szoftverek értékesítése,

Olyan szolgáltatások, amelyeket nem elektronikus feldolgozó/nyilvántartó rendszerek útján nyújtanak:

a)

távbeszélő szolgáltatások;

b)

telefax/telex szolgáltatások;

c)

távbeszélő vagy telefax útján nyújtott szolgáltatások;

d)

orvosi tanácsadás telefon/telefax útján;

e)

jogi tanácsadás telefon/telefax útján;

f)

direkt marketing telefon/telefax útján.

3.   Nem „a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére” nyújtott szolgáltatások

Egyéni kérelem nélkül, adatátvitel útján, korlátlan számú egyéni igénybevevő részére egyidejűleg nyújtott szolgáltatások (egy pontról több pontra történő átvitel):

a)

a 2010/13/EU irányelv 1. cikke (1) bekezdésének e) pontja alá tartozó televíziós műsorszolgáltatások (beleértve a near-video igény szerinti szolgáltatásokat is);

b)

rádiós műsorszórási szolgáltatások;

c)

(televízión leadott) teletext.


II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (4) bekezdésének hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatások tájékoztató jegyzéke

Befektetési szolgáltatások,

Biztosítási és viszontbiztosítási műveletek,

Banki szolgáltatások,

Nyugdíjalapokkal kapcsolatos műveletek,

Határidős vagy opciós ügyletekkel kapcsolatos szolgáltatások.

Ezek a szolgáltatások különösen a következőket foglalják magukban:

a)

a 2004/39/EK irányelv mellékletében említett befektetési szolgáltatások, kollektív befektetési vállalkozások szolgáltatásai;

b)

a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) I. mellékletében említett, kölcsönös elismerésen alapuló tevékenységek körébe tartozó szolgáltatások;

c)

a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) említett biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységekhez tartozó műveletek.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.) .

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).


III. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és módosításainak listája

(a 10. cikknek megfelelően)

Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve

(HL L 204., 1998.7.21., 37. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 98/48/EK irányelve

(HL L 217., 1998.8.5., 18. o.)

 

A 2004. évi csatlakozási okmány II. melléklete 1. részének H. címe

(HL L 236., 2003.9.23., 68. o.)

Kizárólag a 2. pontban a 98/34/EK irányelvre tett hivatkozás tekintetében

A Tanács 2006/96/EK irányelve

(HL L 363., 2006.12.20., 81. o.)

Kizárólag az 1. cikkben a 98/34/EK irányelvre tett hivatkozás tekintetében

Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete

(HL L 316., 2012.11.14., 12. o.)

Kizárólag a 26. cikk (2) bekezdése

B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre vonatkozó határidők

(a 10. cikknek megfelelően)

Irányelv

Átültetés határideje

98/34/EK

98/48/EK

1999. augusztus 5.

2006/96/EK

2007. január 1.


IV. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

98/34/EK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk, első bekezdés, bevezető szövegrész

1. cikk, (1) bekezdés, bevezető szövegrész

1. cikk, első bekezdés, 1. pont

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont

1. cikk, első bekezdés, 2. pont, első albekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, első albekezdés

1. cikk, első bekezdés, 2. pont, második albekezdés, első francia bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, második albekezdés, i. alpont

1. cikk, első bekezdés, 2. pont, második albekezdés, második francia bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, második albekezdés, ii. alpont

1. cikk, első bekezdés, 2. pont, második albekezdés, harmadik francia bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, második albekezdés, iii. alpont

1. cikk, első bekezdés, 2. pont, harmadik albekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, harmadik albekezdés

1. cikk, első bekezdés, 2. pont, negyedik albekezdés, bevezető szövegrész

1. cikk, (2) bekezdés, bevezető szövegrész

1. cikk, első bekezdés, 2. pont, negyedik albekezdés, első francia bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés, a) pont

1. cikk, első bekezdés, 2. pont, negyedik albekezdés, második francia bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés, b) pont

1. cikk, első bekezdés, 3. pont

1. cikk, (1) bekezdés, c) pont

1. cikk, első bekezdés, 4. pont

1. cikk, (1) bekezdés, d) pont

1. cikk, első bekezdés, 5. pont, első albekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, e) pont, első albekezdés

1. cikk, első bekezdés, 5. pont, második albekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, első bekezdés, 5. pont, harmadik albekezdés

1. cikk, (4) bekezdés

1. cikk, első bekezdés, 5. pont, negyedik albekezdés

1. cikk, (5) bekezdés

1. cikk, első bekezdés, 5. pont, ötödik albekezdés, bevezető mondat

1. cikk, (1) bekezdés, e) pont, második albekezdés, bevezető szövegrész

1. cikk, első bekezdés, 5. pont, ötödik albekezdés, első francia bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, e) pont, második albekezdés, i. alpont

1. cikk, első bekezdés, 5. pont, ötödik albekezdés, második francia bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, e) pont, második albekezdés, ii. alpont

1. cikk, első bekezdés, 11. pont, első albekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, f) pont, első albekezdés

1. cikk, első bekezdés, 11. pont, második albekezdés, bevezető mondat

1. cikk, (1) bekezdés, f) pont, második albekezdés, bevezető szövegrész

1. cikk, első bekezdés, 11. pont, második albekezdés, első francia bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, f) pont, második albekezdés, i. alpont

1. cikk, első bekezdés, 11. pont, második albekezdés, második francia bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, f) pont, második albekezdés, ii. alpont

1. cikk, első bekezdés, 11. pont, második albekezdés, harmadik francia bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, f) pont, második albekezdés, iii. alpont

1. cikk, első bekezdés, 11. pont, harmadik albekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, f) pont, harmadik albekezdés

1. cikk, első bekezdés, 11. pont, negyedik albekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, f) pont, negyedik albekezdés

1. cikk, első bekezdés, 12. pont

1. cikk, (1) bekezdés, g) pont

1. cikk, második bekezdés

1. cikk, (6) bekezdés

5. cikk

2. cikk

6. cikk, (1) és (2) bekezdés

3. cikk, (1) és (2) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés, bevezető szövegrész

3. cikk, (3) bekezdés, bevezető szövegrész

6. cikk, (3) bekezdés, második francia bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés, a) pont

6. cikk, (3) bekezdés, harmadik francia bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés, b) pont

6. cikk, (3) bekezdés, negyedik francia bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés, c) pont

6. cikk, (4) bekezdés, bevezető szövegrész

3. cikk, (4) bekezdés, bevezető szövegrész

6. cikk, (4) bekezdés, c) pont

3. cikk, (4) bekezdés, a) pont

6. cikk, (4) bekezdés, d) pont

3. cikk, (4) bekezdés, b) pont

6. cikk, (5)–(8) bekezdés

3. cikk, (5)–(8) bekezdés

7. cikk

4. cikk

8. cikk

5. cikk

9. cikk, (1)–(5) bekezdés

6. cikk, (1)–(5) bekezdés

9. cikk, (6) bekezdés, bevezető szövegrész

6. cikk, (6) bekezdés, bevezető szövegrész

9. cikk, (6) bekezdés, első francia bekezdés

6. cikk, (6) bekezdés, a) pont

9. cikk, (6) bekezdés, második francia bekezdés

6. cikk, (6) bekezdés, b) pont

9. cikk, (6) bekezdés, harmadik francia bekezdés

6. cikk, (6) bekezdés, c) pont

9. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés, bevezető szövegrész

6. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés, bevezető szövegrész

9. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés, első francia bekezdés

6. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés, a) pont

9. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés, második francia bekezdés

6. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés, b) pont

9. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés

6. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés

10. cikk, (1) bekezdés, bevezető szövegrész

7. cikk, (1) bekezdés, bevezető szövegrész

10. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés, a) pont

10. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés, b) pont

10. cikk, (1) bekezdés, harmadik francia bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés, c) pont

10. cikk, (1) bekezdés, negyedik francia bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés, d) pont

10. cikk, (1) bekezdés, ötödik francia bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés, e) pont

10. cikk, (1) bekezdés, hatodik francia bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés, f) pont

10. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés

7. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés

11. cikk, első mondat

8. cikk, első bekezdés

11. cikk, második mondat

8. cikk, második bekezdés

12. cikk

9. cikk

13. cikk

10. cikk

14. cikk

11. cikk

15. cikk

12. cikk

III. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet

I. melléklet

VI. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

17.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 241/16


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1536 RENDELETE

(2015. szeptember 16.)

az 1321/2014/EU rendeletnek a folyamatos légi alkalmasság biztosítására vonatkozó szabályok 216/2008/EK rendelettel való összehangolása, a kritikus karbantartási feladatok, valamint a folyamatos légi alkalmasság figyelemmel kísérése tekintetében való módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére és 8. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1321/2014/EU bizottsági rendelet (2) részletes szabályokat határoz meg a légi járművek, valamint a repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmasságának folyamatos fenntartására vonatkozóan.

(2)

A 216/2008/EK rendelet IV. melléklete a légi járművek üzemben tartására vonatkozóan a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos, ezen belül a hajtóművel rendelkező komplex légi járművek és a kereskedelmi célú légi fuvarozásra használt légi járművek légi alkalmasságának folyamatos fenntartásáért felelős szervezetekre vonatkozó követelményeket határoz meg. A szóban forgó követelmények végrehajtásának biztosítása érdekében az 1321/2014/EU bizottsági rendeletet módosítani kell.

(3)

A 216/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő alapvető követelmények érvényesülésének biztosítása érdekében meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek mellett az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) összhangban engedélyezett légi fuvarozók harmadik országokban lajstromozott légi járműveket tarthatnak üzemben.

(4)

Biztosítani kell a légi járművek folyamatos légi alkalmasságának figyelemmel kísérését célzó program követelményeinek Unió-szerte történő egységes alkalmazását. Ennek érdekében az 1321/2014/EU rendelet I. mellékletében szereplő, a légi járművek folyamatos légi alkalmasságának figyelemmel kísérését célzó programnak az illetékes hatóságok általi végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket módosítani kell.

(5)

Csökkenteni kell a karbantartási feladatok végzésével összefüggő kockázatokat, különösen pedig biztosítani kell, hogy az érintett személyek és szervezetek megtegyék a szükséges intézkedéseket a karbantartási feladatok végzése során előálló olyan hibák felderítésére, amelyek hatással lehetnek a repülésbiztonságra. Ezért az 1321/2014/EU rendelet I. és II. mellékletében szereplő, a karbantartási feladatok elvégzésére vonatkozó követelményeket módosítani kell.

(6)

Az 1321/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

A légiközlekedési ágazat és a tagállami igazgatási szervek számára elegendő időt kell biztosítani a módosított szabályozói keretekhez történő alkalmazkodásra. Ezért e rendelet egésze tekintetében az alkalmazás időpontjaként a hatálybalépéstől eltérő időpontot kell meghatározni.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel foglalkozó bizottságnak a 216/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdésével összhangban benyújtott véleményével.

(9)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1321/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet közös műszaki követelményeket és igazgatási eljárásokat állapít meg a következők érdekében:

a)

azon légi járművek – beleértve az azokba szerelt bármilyen komponenst is – folyamatos légi alkalmasságának biztosítása, amelyeket:

i.

valamely tagállamban lajstromoztak, kivéve, ha a légi jármű biztonsági szabályozási felügyeletét harmadik országra ruházták át és a légi járművet nem uniós üzemben tartó használja; vagy

ii.

harmadik országban lajstromoztak, és uniós üzemben tartó használja őket, feltéve, hogy a légi jármű biztonsági szabályozási felügyeletét valamely tagállamra ruházták;

b)

a folyamatos légi alkalmasságra vonatkozóan a 216/2008/EK rendeletben rögzített alapvető követelményeknek való megfelelés a harmadik tagállamokban lajstromozott azon légi járművek és beépített komponenseik esetében, amelyek biztonsági szabályozási felügyeletét nem ruházták át harmadik országra, és amelyeket az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) összhangban engedélyezett légi fuvarozó sima bérletbe vett.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK rendelete a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.).”"

2.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

A g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)   »kereskedelmi légiszállítási (CAT) művelet«: egy légi jármű díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás ellenében, utasok, áru vagy postai küldemények szállítása céljából történő üzemben tartása;”.

b)

A szöveg a következő pontokkal egészül ki:

„n)   »kritikus karbantartási feladat«: olyan karbantartási feladat, amely egy légi jármű, hajtómű vagy légcsavar rendszerének vagy valamely részének az összeszerelését vagy bármilyen jellegű meghibásodását érinti, és amely – amennyiben végrehajtása során hiba következik be – közvetlenül veszélyeztetheti a repülésbiztonságot;

o)   »egyedi kereskedelmi műveletek«: azon műveletek, amelyekre a 965/2012/EU bizottsági rendelet (5) III. mellékletében szereplő ORO-részben és SPO-részben meghatározott követelmények vonatkoznak;

p)   »korlátozott műveletek«: hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi jármű üzemben tartása az alábbi célokra:

i.

magánszemélyek által végrehajtott, megosztott költségű repülések, feltéve, hogy a közvetlen költségeket a légi járműben tartózkodó összes személy között megosztják, beleértve a pilótát is, és a közvetlen költségeket egymás között megosztó személyek száma nem haladja meg a hatot;

ii.

versenyrepülések vagy légi bemutatók, feltéve, hogy az ilyen repülésekért kapott díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás a közvetlen költségek fedezésére, az éves költségekhez való arányos hozzájárulásra, illetve az illetékes hatóság által megállapított értéket meg nem haladó összegű díjakra korlátozódik;

iii.

a tagállamok valamelyikének területén található székhellyel rendelkező, az 1178/2011/EU bizottsági rendelettel (6) összhangban jóváhagyott képzési szervezetek, vagy a légi sportok, illetve a kedvtelési célú repülés népszerűsítése céljából létrehozott szervezetek által végzett bemutató repülések, ejtőernyős ugrások, vitorlázórepülő-vontatás vagy műrepülés, feltéve, hogy a légi jármű az adott szervezet tulajdonában van vagy azt sima légijármű-bérbevételi szerződés alapján tartja üzemben, a repülés nem termel a szervezeten kívüli felek számára kiosztható nyereséget, és a szervezet tevékenységének csupán elhanyagolható részét adják a szervezet tagjai közé nem tartozó személyek részvételével zajló repülések;

E rendelet alkalmazásában a »korlátozott műveletek« nem minősülnek CAT-műveletnek vagy egyedi kereskedelmi műveletnek;

q)   »bevezető repülés«: a 965/2012/EU rendelet 2. cikkének 9. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti bevezető repülés;

r)   »versenyrepülés«: a 965/2012/EU rendelet 2. cikkének 10. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti versenyrepülés;

s)   »légi bemutató«: a 965/2012/EU rendelet 2. cikkének 11. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti légi bemutató.

(5)  A Bizottság 2012. október 5-i 965/2012/EU rendelete a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.)."

(6)  A Bizottság 2011. november 3-i 1178/2011/EU rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).”"

3.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1. cikk a) pontjában említett légi járművek és az azokba beépített komponensek folyamatos légi alkalmasságát az I. melléklet rendelkezései szerint kell biztosítani.

(2)   Az 1. cikk a) pontjában említett légi járművek és az azokba beépített komponensek folyamatos légi alkalmasságának biztosításában – többek között a karbantartásban – érintett szervezeteknek és személyeknek eleget kell tenniük az I. mellékletnek, illetve adott esetben a 4. és 5. cikkben megállapított rendelkezéseknek.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, az 1. cikk a) pontjában említett, repülési engedéllyel rendelkező légi járművek folyamatos légi alkalmasságának biztosítását a 748/2012/EU bizottsági rendelet I. mellékletével (21. rész) összhangban kiállított repülési engedélyben meghatározott különleges folyamatos légi alkalmassági rendelkezések szerint kell biztosítani.”

b)

A cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Az 1. cikk b) pontjában említett légi járművek és az azokba beépített komponensek folyamatos légi alkalmasságát az Va. melléklet rendelkezései szerint kell biztosítani.”

4.

A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A karbantartó szervezetek jóváhagyásait az I. melléklet F. alrészének vagy a II. mellékletnek a rendelkezései szerint kell kiadni.”

5.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (2) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

„c)

azon légi járművek tekintetében, amelyeket harmadik országokban lajstromoztak és az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozó sima bérletbe vett, 2017. augusztus 25-ig az Va. mellékletben foglalt követelményeket.”

b)

A szöveg a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   Az (1) bekezdéstől eltérve, az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által kereskedelmi műveletekhez vagy CAT-műveletekhez használt légi járművektől eltérő légi járművekre vonatkozó, a 379/2014/EU bizottsági rendelettel (7) módosított 965/2012/EU rendeletben meghatározott követelményeket 2017. április 21-től kell alkalmazni.

Az említett időpontig:

Az I. melléklet M.A.201 f) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartóktól eltérő olyan üzemben tartók által használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járművekre, amelyek számára a tagállamok valamelyike a kereskedelmi műveletekre vonatkozóan tanúsítvány meglétét írja elő, továbbá a kereskedelmi célú jóváhagyott kiképző szervezetekre.

Az I. melléklet M.A.201 h) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartóktól eltérő olyan üzemben tartók által használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművekre, amelyek számára a tagállamok valamelyike a kereskedelmi műveletekre vonatkozóan tanúsítvány meglétét írja elő, továbbá a kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetekre.

Az I. melléklet M.A.306 a) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartók által használt légi járművekre és az olyan üzemben tartók által használt légi járművekre, amelyek számára a tagállamok valamelyike kereskedelmi műveletekre vonatkozóan tanúsítvány meglétét írja elő.

Az I. melléklet M.A.801 c) pontját kell alkalmazni az olyan ELA1 légi járművekre, amelyeket nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartók és nem kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetek használnak.

Az I. melléklet M.A.803 b) pontját kell alkalmazni az olyan, legfeljebb 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegű, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművekre, továbbá olyan vitorlázó repülőgépekre, segédmotoros vitorlázó repülőgépekre vagy ballonokra, amelyeket nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartók, a kereskedelmi műveletekre vonatkozóan a tagállamok által megkövetelt tanúsítvánnyal rendelkező üzemben tartók vagy kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetek használnak.

Az I. melléklet M.A.901. g) pontját kell alkalmazni az olyan ELA1 légi járművekre, amelyeket nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett üzemben tartók, a kereskedelmi műveletekre vonatkozóan a tagállamok által megkövetelt tanúsítvánnyal rendelkező üzemben tartók vagy kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetek használnak.

(7)  A Bizottság 2014. április 7-i 379/2014/EU rendelete a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L 123., 2014.4.24., 1. o.).”"

6.

Az I. melléklet (M. rész) e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

7.

A II. melléklet (145. rész) e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

8.

A III. melléklet (66. rész) e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

9.

Az e rendelet IV. mellékletének szövege egy új Va. mellékletet (T. rész) képez.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. augusztus 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. szeptember 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. november 26-i 1321/2014/EU rendelete a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK rendelete a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.).


I. MELLÉKLET

Az 1321/2014/EU rendelet I. melléklete (M. rész) a következőképpen módosul:

1.

A tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

a)

Az M.A.306. pont címe helyébe a következő szöveg lép: „M.A.306. A légi jármű műszaki naplózási rendszere”.

b)

Az I. függelék helyébe a következő szöveg lép: „I. függelék Légialkalmasság-irányítási szerződés”.

2.

Az M.1. pont 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.

a karbantartási programok jóváhagyása tekintetében:

i.

a lajstromozás szerinti tagállam által kijelölt hatóság; vagy

ii.

abban az esetben, ha a lajstromozás szerinti tagállam a karbantartási program jóváhagyása előtt egyetértését adta:

a)

azon állam által kijelölt hatóság, ahol az üzemeltető székhelye vagy telephelye található, vagy ahol az üzemeltető be van jegyezve; vagy

b)

az a hatóság, amely a légi jármű folyamatos légi alkalmasságának irányítását végző légialkalmasság-irányító szervezet felügyeletéért felelős, vagy amellyel a tulajdonos az M.A.201 i) 3. ponttal összhangban korlátozott szerződést kötött.”;

3.

Az M.A.201. pont d), e), f), g), h), i) és j) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

A repülés előtti vizsgálat kielégítő elvégzéséért a légi jármű parancsnoka, az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében pedig az üzemeltető a felelős. Ezt a vizsgálatot pilótának vagy más képesített személynek kell elvégeznie, de nem szükséges, hogy azt jóváhagyott karbantartó szervezet vagy a 66. rész szerinti tanúsításra feljogosított személy végezze el.

e)

Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében az üzemeltető felel az általa üzemben tartott légi jármű légi alkalmasságának fenntartásáért, és vele szemben támasztott követelmény, hogy:

1.

gondoskodjon arról, hogy kizárólag az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerüljön sor repülésre;

2.

légi üzemeltetői bizonyítványának részeként az általa üzemben tartott légi jármű tekintetében rendelkezzen légialkalmasság-irányító szervezeti jóváhagyással az M.A G. alrészével (CAMO) összhangban; és

3.

a 145. résznek megfelelően jóváhagyással rendelkezzen, vagy kössön szerződést egy ilyen szervezettel az M.A 708 c) pontnak megfelelően.

f)

A kereskedelmi célú egyedi műveletekhez vagy CAT-műveletekhez használt olyan, hajtóművel rendelkező komplex légi járművek esetében, amelyeket nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók vagy kereskedelmi célú jóváhagyott képzési szervezetek használnak, az üzemeltető gondoskodik arról, hogy:

1.

kizárólag az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerüljön sor repülésre;

2.

a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet végezze. Amennyiben az üzemeltető maga nem jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet, akkor az I. függelékkel összhangban írásos szerződést köt egy ilyen szervezettel; és

3.

a 2. pontban említett légialkalmasság-irányító szervezet a 145. résszel összhangban jóváhagyással rendelkezzen a légi jármű és az abba beépített komponensek karbantartására, vagy az M.A.708. c) ponttal összhangban szerződést kössön ilyen szervezettel.

g)

Az e) vagy f) pontban nem említett, hajtóművel rendelkező komplex légi járművek esetében a tulajdonos gondoskodik arról, hogy:

1.

kizárólag az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerüljön sor repülésre;

2.

a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet végezze. Amennyiben a tulajdonos maga nem jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet, akkor az I. függelékkel összhangban írásos szerződést köt egy ilyen szervezettel; és

3.

a 2. pontban említett légialkalmasság-irányító szervezet a 145. résszel összhangban jóváhagyással rendelkezzen a légi jármű és az abba beépített komponensek karbantartására, vagy az M.A.708 c) ponttal összhangban szerződést kössön ilyen szervezettel.

h)

A kereskedelmi célú egyedi műveletekhez vagy CAT-műveletekhez használt olyan, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek esetében, amelyeket nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók vagy kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetek használnak, az üzemeltető gondoskodik arról, hogy:

1.

kizárólag az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerüljön sor repülésre;

2.

a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet végezze. Amennyiben az üzemeltető maga nem jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet, akkor az I. függelékkel összhangban írásos szerződést köt egy ilyen szervezettel; és

3.

a 2. pontban említett légialkalmasság-irányító szervezet az M. rész F. alrészével vagy a 145. résszel összhangban jóváhagyással rendelkezzen a légi jármű és az abba beépített komponensek karbantartására, vagy az M.A.708. c) ponttal összhangban szerződést kössön ilyen szervezettel.

i)

Az e) vagy h) pontban nem említett, vagy »korlátozott műveletekhez« használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek esetében a tulajdonos gondoskodik arról, hogy kizárólag az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerüljön sor repülésre. E célból a tulajdonos:

1.

a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat az I. függeléknek megfelelően írásos szerződés keretében egy jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetre bízza, amely szerződés értelmében a szóban forgó feladatok elvégzéséért a szerződéses légialkalmasság-irányító szervezet felel, vagy;

2.

jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezettel való szerződéskötés nélkül, saját felelősségére kezeli a légi járművek légialkalmasságának fenntartását; vagy

3.

saját felelősségére kezeli a légi járművek légialkalmasságának fenntartását, és korlátozott szerződést köt a karbantartási program kidolgozására és a program M.A.302. pont szerinti jóváhagyási eljárásának lefolytatására vonatkozóan:

egy jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezettel, vagy

ELA2 légi jármű esetében egy a 145. rész vagy az M.A. rész F. alrésze szerinti karbantartó szervezettel.

A korlátozott szerződés értelmében a szerződést megkötő szervezet felelős a karbantartási program kidolgozásáért és – azon esetet kivéve, amikor a tulajdonos az M.A.302 h) ponttal összhangban nyilatkozatot ad ki – a program jóváhagyási eljárásának lefolytatásáért.

j)

A tulajdonosnak/üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy az e résznek való megfelelés vizsgálata céljából az illetékes hatóság által felhatalmazott valamennyi személy beléphessen a tulajdonos/üzemeltető létesítményeibe, légi járműveibe, illetve betekintést nyerjen a tulajdonos/üzemeltető tevékenységével, és ezen belül a vállalkozásba kiadott tevékenységekkel összefüggő dokumentumokba.”

4.

Az M.A.301. pont a következőképpen módosul:

a)

A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

a biztonságos üzemelést befolyásoló minden hiba és károsodás kijavítása az – esettől függően – az M.A.304. és/vagy az M.A.401. pontban meghatározott adatoknak megfelelően, a minimális felszerelési lista és – adott esetben – a konfigurációs eltérési lista figyelembevételével;”.

b)

A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

minden hajtóművel rendelkező komplex légi jármű vagy az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében az M.A.302. pont szerint jóváhagyott karbantartási program hatékonyságának elemzése;”.

c)

A 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.

minden hajtóművel rendelkező komplex légi jármű vagy az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi jármű tekintetében a nem kötelező érvényű módosításokhoz és/vagy ellenőrzésekhez szükséges megvalósítási politika megállapítása;”.

5.

Az M.A.302. pont a következőképpen módosul:

a)

A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

Amikor a légi jármű folyamatos légi alkalmasságának fenntartásáról egy az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészével összhangban jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet gondoskodik, vagy amikor a tulajdonos és a légialkalmasság-irányító szervezet között az M.A.201 i) 3. pont szerint korlátozott szeződés jött létre, a légi jármű karbantartási programját és annak módosításait közvetett jóváhagyási eljárás keretében is jóvá lehet hagyni.

i.

Ebben az esetben a közvetett jóváhagyási eljárást a folyamatos légi alkalmasság fenntartásirányítási szabályzat részeként a légialkalmasság-irányító szervezetnek kell kialakítania, és az adott légialkalmasság-irányító szervezetért felelős illetékes hatóságnak kell jóváhagynia.

ii.

A légialkalmasság-irányító szervezet nem alkalmazhatja a közvetett jóváhagyási eljárást, amennyiben a szervezet nem tartozik a lajstromozás szerinti tagállam felügyelete alá, kivéve, ha létezik egy olyan, az M.1.4. pont ii. alpontja szerint megkötött megállapodás, amely a karbantartási program jóváhagyásának felelősségét a légialkalmasság-irányító szervezetért felelős illetékes hatóságra ruházza át.”

b)

Az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f)

Hajtóművel rendelkező komplex légi járművek esetében, ha a karbantartási program a karbantartási irányító csoport által alkalmazott logikán, illetve az állapot monitorozásán alapul, a légijármű-karbantartási programnak megbízhatósági programot is tartalmaznia kell.”

6.

Az M.A.305. b) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

az üzemeltető fedélzeti műszaki naplója, ha azt az M.A.306 pont előírja.”

7.

Az M.A.306. pont a következőképpen módosul:

a)

A cím helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.306.   

A légi jármű fedélzeti műszaki naplózási rendszere”;

b)

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

CAT-műveletek, egyedi kereskedelmi célú műveletek és jóváhagyott kiképző szervezet által végrehajtott kereskedelmi célú műveletek esetében, az M.A.305. pont előírásain túlmenően, az üzemeltető köteles minden légi járművön fedélzeti műszaki naplót vezetni, amely az alábbi információkat tartalmazza:

1.

az egyes repülések valamennyi olyan adata, amely a repülésbiztonság fenntartásához szükséges; és

2.

a légi jármű érvényes üzembehelyezési bizonyítványa; és

3.

érvényes nyilatkozat a légi jármű karbantartási állapotáról, amely tartalmazza a következő esedékes, tervezett, illetve rendkívüli karbantartást; az illetékes hatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy a karbantartási nyilatkozatot máshol tárolják; valamint

4.

minden, a légi jármű üzemelését érintő halasztott hibajavítás; továbbá

5.

a karbantartást támogató megoldásokra vonatkozó minden szükséges iránymutatás és utasítás.”

8.

Az M.A.402. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.402.   A karbantartás elvégzése

A II. melléklettel (145. rész) összhangban jóváhagyott karbantartó szervezet által végzett karbantartás esetét kivéve, a karbantartást végző személyeknek vagy szervezeteknek:

a)

a feladatok végrehajtásához megfelelő képzettséggel kell rendelkezniük, az e részben foglalt követelmények szerint;

b)

gondoskodniuk kell arról, hogy a terület, ahol a karbantartást végzik, rendezett, illetve kosztól és szennyeződéstől mentes legyen;

c)

az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott módszereket, technikákat, szabványokat és utasításokat kell használniuk;

d)

az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott szerszámokat, berendezéseket és anyagokat kell használniuk. Ha szükséges, a szerszámokat és a berendezéseket ellenőrizni, és valamely hivatalosan elismert szabványnak megfelelően kalibrálni kell;

e)

gondoskodniuk kell arról, hogy a karbantartás az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott környezetvédelmi határértékeken belül kerüljön végrehajtásra;

f)

kedvezőtlen időjárás vagy hosszadalmas karbantartás esetén gondoskodniuk kell megfelelő létesítmények igénybevételéről;

g)

gondoskodniuk kell arról, hogy karbantartás során a többszörös hibák előfordulásának, illetve az azonos karbantartási feladatok során a hibák megismétlődésének a kockázata minimális legyen;

h)

gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi kritikus karbantartási feladat elvégzését követően hibaazonosító módszer kerüljön alkalmazásra, valamint

i)

valamennyi karbantartási feladat befejezése után általános szemlét kell tartaniuk annak ellenőrzésére, hogy a légi járműből, illetve az adott komponenséből minden szerszámot, berendezést, illetve egyéb idegen tárgyat és anyagot eltávolítottak-e, és hogy az összes leszerelt burkolóelemet visszaillesztették-e.”

9.

Az M.A. 403. pont b) és c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Azt, hogy egy légi jármű valamely meghibásodása súlyosan veszélyezteti-e a repülésbiztonságot, az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentáció felhasználásával kizárólag az M.A.801. b) 1., az M.A.801. b) 2., az M.A.801. c) és az M.A.801. d) pont vagy a II. melléklet (145. rész) szerint feljogosított tanúsító személy állapíthatja meg, és ennek nyomán ő döntheti el, hogy a további repülés előtt milyen intézkedésre van szükség, illetve mely hibák javítása halasztható. Ez az előírás azonban nem alkalmazható, ha a pilóta vagy a feljogosított tanúsító személy a minimális felszereléslistát használja.

c)

A légi járműnek a repülésbiztonságot súlyosan nem veszélyeztethető hibáját annak azonosítása után a lehető legsürgősebben, és a karbantartási dokumentációban vagy a MEL-ben meghatározott határidőn belül ki kell javítani.”;

10.

Az M.A.502. d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

Az a) ponttól és az M.A.801. b) 2. ponttól eltérve, a nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozó által használt ELA1 légi járműbe beszerelt vagy abból átmenetileg eltávolított komponensek komponens-karbantartási adatok szerinti karbantartását a következő esetek kivételével az M.A.801. b) 2. pontban említett tanúsító személyek is elvégezhetik:

1.

hajtóműveken és légcsavarokon kívüli komponensek nagyjavítása; és

2.

nem CS-VLA, CS-22 és LSA besorolású légi járművek hajtóműveinek és légcsavarjainak nagyjavítása.

A d) pont szerint elvégzett komponens-karbantartás alapján nem bocsátható ki 1. számú EASA-űrlap, és az ilyen karbantartásra a légi járművek M.A.801. pontban meghatározott üzembe helyezési követelményei vonatkoznak.”

11.

Az M.A.504. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Az üzemképtelen komponenseket azonosítani kell, és egy jóváhagyott karbantartó szervezet felügyelete alatt biztonságos helyen kell tárolni mindaddig, amíg azok jövőbeni státusáról nem születik döntés. Ugyanakkor a nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozó által használt légi járművek és a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek esetében az adott komponenst üzemképtelennek nyilvánító személy vagy szervezet az üzemképtelenség megállapítását követően a komponens megőrzését rábízhatja a légi jármű tulajdonosára, amennyiben ennek tényét a légi jármű fedélzeti naplójában, a hajtómű üzemi naplójában vagy a komponens üzemi naplójában rögzítik.”

12.

Az M.A.601. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.601   Alkalmazási kör

Ez az alrész megállapítja azokat a követelményeket, amelyeket egy szervezetnek teljesítenie kell ahhoz, hogy a nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek és az azokba beszerelendő komponensek karbantartására vonatkozóan jóváhagyást bocsásson ki, vagy annak érvényét fenntartsa.”

13.

Az M.A.606. pont a következőképpen módosul:

A g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

A karbantartó szervezetnek elegendő tanúsító személlyel kell rendelkeznie a légi járművek és komponenseik M.A.612. és M.A.613. pont szerinti üzembehelyezési bizonyítványainak kiállításhoz. A tanúsító személyeknek meg kell felelniük az 1321/2014/EU rendelet 5. cikkében foglalt előírásoknak.”;

14.

Az M.A.703. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Az a) pont rendelkezései ellenére, az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében a jóváhagyás az illetékes hatóság által kiállított, az üzemeltetett járműre vonatkozó járműüzemeltetői bizonyítvány része.”

15.

Az M.A.704. a) 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

„9.

a jóváhagyott légijármű-karbantartási programok listája, vagy – a nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében – az »általános« és a »kiindulási« karbantartási programok listája.”

16.

Az M.A.706. pont a következőképpen módosul:

a)

A b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében az a) pont szerinti felelős vezető az a személy, aki vállalati felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy az üzemeltető minden, a légi jármű üzemeltetői bizonyítványa kibocsátásakor meghatározott feltételeknek megfelelő intézkedése finanszírozható legyen, és azt annak megfelelően hajtsák végre.”

b)

A d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében a felelős vezető részlegvezetőt nevez ki. Ez a személy felelős a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos tevékenységek irányításáért és felügyeletéért, a c) pontban foglaltaknak megfelelően.”

c)

A k) pont helyébe a következő szöveg lép:

„k)

A hajtóművel rendelkező komplex légi járművek és az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében a szervezet az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás és rendelkezések szerint köteles meggyőződni a folyamatos légialkalmassággal összefüggő vezetői feladatokat ellátó, valamint a légialkalmassági felülvizsgálatokban és/vagy a minőségügyi auditokban részt vevő személyzet felkészültségéről, és ezeket köteles folyamatosan ellenőrizni.”

17.

Az M.A.707. pont a következőképpen módosul:

Az a) pont helyébe a következő szöveg lép

„a)

A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet akkor kaphat jogosultságot légialkalmassági felülvizsgálat végzésére és – adott esetben – repülési engedély kiadására, ha rendelkezik olyan, az alábbi feltételeknek megfelelő légialkalmasság-felülvizsgáló személyzettel, amely lehetővé teszi számára az I. alrész A. szakasza szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok vagy ajánlások, illetőleg – adott esetben – az M.A.711. c) pontnak megfelelően repülési engedélyek kiadását:

1.

Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek és a 2 730 kg-ot meghaladó megengedett felszállótömegű (MTOM) légi járművek esetében a szóban forgó személyzet tagjainak rendelkezniük kell:

a)

a légi alkalmasság fenntartása terén szerzett legalább ötéves szakmai tapasztalattal; és

b)

a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő megfelelő engedéllyel, vagy repüléstechnikai egyetemi diplomával vagy az adott országban ezzel egyenértékűnek minősülő végzettséggel; valamint

c)

hivatalos repülőgép-karbantartói képzettséggel; továbbá

d)

olyan beosztással a jóváhagyott szervezeten belül, amelyhez megfelelő felelősség társul;

e)

az a)–d) pont ellenére, az M.A.707. a) 1. b) pont szerinti követelmény helyettesíthető öt év olyan szakmai gyakorlattal, amelyet az illető személy a folyamatos légialkalmasság területén az M.A.707. a) 1. a) pontban előírt követelményen túlmenően szerzett.

2.

A nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt, 2 730 kg vagy annál kisebb megengedett felszállótömegű (MTOM) légi járművek esetében a szóban forgó személyzet tagjainak rendelkezniük kell:

a)

a légi alkalmasság fenntartása terén szerzett legalább hároméves szakmai tapasztalattal; és

b)

a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő megfelelő engedéllyel, vagy repüléstechnikai egyetemi diplomával vagy az adott országban ezzel egyenértékűnek minősülő végzettséggel; valamint

c)

megfelelő repülőgép-karbantartói képzettséggel; továbbá

d)

olyan beosztással a jóváhagyott szervezeten belül, amelyhez megfelelő felelősség társul;

e)

az a)–d) pont ellenére, az M.A.707. a) 2. b) pont szerinti követelmény kiváltható négy év olyan szakmai gyakorlattal, amelyet az illető személy a folyamatos légialkalmasság területén az M.A.707. a) 2. a) pontban előírt követelményen túlmenően szerzett.”

18.

Az M.A.708. pont a következőképpen módosul:

a)

A b) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

beterjeszti az illetékes hatósághoz jóváhagyásra a légijármű-karbantartási programját és annak módosításait (hacsak az nem tartozik az M.A.302. c) pont szerinti közvetett jóváhagyási eljárás hatálya alá), és a nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében a program egy példányát átadja a légi fuvarozásban nem érintett légi jármű tulajdonosának vagy az M.A.201 szerint felelős üzemben tartónak;”.

b)

A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

Hajtóművel rendelkező komplex légi járművek vagy CAT-műveletekhez használt légi járművek, illetve kereskedelmi célú egyedi műveletekhez vagy jóváhagyott kiképző szervezetek által végzett kereskedelmi célú műveletekhez használt légi járművek esetében, amennyiben a folyamatos légialkalmasság-irányító szervezet nem a 145. rész vagy az M.A. rész F. alrésze szerint megfelelően jóváhagyott szervezet, akkor – az üzemeltetővel egyeztetve – írásban karbantartási szerződést kell kötnie valamely, a 145. rész vagy az M.A. rész F. alrésze szerint jóváhagyott szervezettel vagy más üzemeltetővel, a szerződésben részletezve az M.A.301-2., M.A.301-3., M.A.301-5. és M.A.301-6. pont szerinti funkciókat, és biztosítva, hogy végső soron az összes karbantartási munkát egy, a 145. rész vagy az M.A. rész F. alrésze szerint jóváhagyott karbantartó szervezet végezze el, és meghatározva az M.A.712. b) pont szerinti minőségbiztosítási intézkedések támogatását.”

c)

A szöveg a következő d) ponttal egészül ki:

„d)

A c) pont rendelkezései ellenére, a következő esetekben a szerződés megvalósulhat a 145. rész vagy az M.A. rész F. alrésze szerint megfelelően jóváhagyott szervezetnek adott egyedi munkamegrendelés formájában is:

1.

ha egy légi járművön nem tervezett üzemelési karbantartást kell végrehajtani;

2.

ha egy komponens – beleértve a hajtóművet – karbantartásra szorul.”

19.

Az M.A.709. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet kidolgozhat »kindulási« és/vagy »általános« karbantartási programokat, hogy az e melléklet (M. rész) I. függelékében említett szerződések megléte nélkül lehetővé váljon az első jóváhagyás és/vagy egy létező jóváhagyás kiterjesztése. Ugyanakkor a »kindulási« és/vagy »általános« karbantartási programok mellett is szükség van kellő időben az M.A.302. ponttal összhangban lévő, megfelelő légi jármű karbantartási program kidolgozására, mielőtt az M.A.711. pontban foglalt jogosultságok gyakorolhatóak lennének.”

20.

Az M.A.711. a) 1. és 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

a jóváhagyási bizonyítványának megfelelően – az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek kivételével – irányíthatja légi járművek légialkalmasságának fenntartását;

2.

ha az a jóváhagyási bizonyítványában és légi üzemeltetői bizonyítványában (AOC) is szerepel, irányíthatja az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek légi alkalmasságának fenntartását.”

21.

Az M.A.712. e) és f) pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„e)

Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében az M.A. rész G. alrésze szerinti minőségbiztosítási rendszernek az üzemeltető minőségbiztosítási rendszerének szerves részét kell képeznie.

f)

Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek légi járművek légi alkalmasságát nem irányító, kisméretű szervezetek esetében az illetékes hatóság engedélyével a minőségbiztosítási rendszer kiváltható szervezeti felülvizsgálatok rendszeres végrehajtásával, kivéve azokat az eseteket, amikor a szervezet 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegnél nehezebb, nem légballon jellegű légi járműre vonatkozóan ad ki légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt. Abban az esetben, ha a légialkalmasság-irányító szervezetnek nincs minőségbiztosítási rendszere, nem adhat át más feleknek szerződés keretében a folyamatos légi alkalmasság irányításával kapcsolatos feladatokat.”

22.

Az M.A.801. c) és d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

Az M.A.801. b) 2. albekezdésétől eltérve, a nem CAT-műveletekhez, nem kereskedelmi célú egyedi műveletekhez vagy nem kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetek által használt ELA1 légi járművek esetében a VII. függelékben felsorolt komplex karbantartási feladatokat az M.A.801. b) 2. pontban említett tanúsító személyek is jóváhagyhatják;

d)

Az M.A.801. b) ponttól eltérve, az olyan előre nem látható helyzetekben, amikor egy légi jármű az e melléklet vagy a II. melléklet (145. rész) szerint jóváhagyott karbantartó szervezettel és megfelelő tanúsító személyekkel nem rendelkező helyen ér földet, a tulajdonos feljogosíthat egy legalább hároméves megfelelő karbantartási tapasztalattal és megfelelő képesítéssel rendelkező személyt arra, hogy végezze el az e melléklet D. alrészében meghatározott szabványok szerinti karbantartást, és helyezze üzembe a légi járművet. Ebben az esetben a tulajdonosnak:

1.

be kell szereznie és a légi jármű nyilvántartásában meg kell őriznie az elvégzett munkákra, valamint a bizonyítványt kiadó személy képzettségére vonatkozó összes adatot; és

2.

gondoskodnia kell arról, hogy az M.A.801. b) pontban említett, megfelelően feljogosított személy, illetve az e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrészével vagy a II. melléklettel (145. rész) összhangban jóváhagyott szervezet a lehető leghamarabb, de legkésőbb 7 napon belül felülvizsgálja és jóváhagyja az így elvégzett karbantartási munkákat; és

3.

a tanúsítási engedély kiadásától számított 7 napon belül értesítenie kell a légi jármű légi alkalmasságának irányításáért felelős szervezetet, amennyiben az M.A.201. i) pont szerint szerződést kötött ilyennel, illetve szerződés hiányában az illetékes hatóságot.”;

23.

Az M.A.803. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Az e melléklet VIII. függelékében meghatározott, a pilóta-tulajdonos által végzett, korlátozott karbantartás után a pilóta-tulajdonos valamennyi, legfeljebb 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegű, hajtóművel nem rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi jármű, vitorlázó repülőgép, segédmotoros vitorlázó repülőgép és ballon esetében kiállíthat üzembe helyezési bizonyítványt.”

24.

Az M.A.901. pont a következőképpen módosul:

a)

A c), d) és e) pontok helyébe a következő pontok lépnek:

„c)

A b) bekezdésben említett, a légi jármű folyamatos légi alkalmasságát irányító szervezet – amennyiben megfelelő jóváhagyással rendelkezik és megfelel a k) pont követelményeinek – az összes ellenőrzött környezetben lévő, az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi jármű és a 2 730 kg-ot meghaladó megengedett felszállótömegű légi jármű esetében (a ballonok kivételével):

1.

az M.A.710. pont szerint kibocsáthatja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt; és

2.

amennyiben a légi jármű az ellenőrzött környezetben volt, az általa kibocsátott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok érvényességének időtartamát két alkalommal, egy-egy évvel meghosszabbíthatja.

d)

Azon az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek és 2 730 kg-ot meghaladó megengedett felszállótömegű (MTOM) légi járművek esetében (a ballonok kivételével), amelyek

i.

nem ellenőrzött környezetben vannak, vagy

ii.

amelyek légi alkalmasságának fenntartásáról olyan légialkalmasság-irányító szervezet gondoskodik, amely nem rendelkezik jogosultsággal légialkalmassági felülvizsgálatok elvégzésére,

a légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítványt az illetékes hatóság bocsátja ki az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészével összhangban megfelelően jóváhagyott szervezet által beküldött – a tulajdonos vagy az üzemeltető kérelmével ellátott – ajánlás alapján elvégzett és kielégítő eredménnyel záruló értékelés után. Az ilyen ajánlás az M.A.710. pont szerint elvégzett légialkalmassági vizsgálaton alapul.

e)

A nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt, legfeljebb 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM) légi járművek, továbbá a ballonok esetében, bármely, a tulajdonos vagy az üzemeltető által kijelölt, az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészével összhangban jóváhagyott szervezet, amennyiben megfelelő jóváhagyással rendelkezik és megfelel a k) pont követelményeinek:

1.

az M.A.710. pont szerint kibocsátja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt; és

2.

az általa kibocsátott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényességének időtartamát két alkalommal, egy-egy évvel meghosszabbíthatja; feltéve, hogy a légi jármű az irányítása alatt ellenőrzött környezetben volt.”

b)

A g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

Az M.A.901. e) ponttól és az M.A.901. i) 2. ponttól eltérve, a nem CAT-műveletekhez, nem kereskedelmi célú egyedi műveletekhez vagy nem kereskedelmi célú, jóváhagyott kiképző szervezetek által használt ELA1 légi járművek esetében a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt az illetékes hatóság is kiállíthatja egy, az illetékes hatóság által hivatalosan jóváhagyott és a III. melléklet (66. rész) rendelkezéseinek és az M.A.707. a) 2. a.) pontnak megfelelő tanúsító személy által beküldött – a tulajdonos vagy az üzemeltető kérelmével ellátott – ajánlás alapján elvégzett és kielégítő eredménnyel záruló értékelés után. Az ilyen ajánlásnak az M.A.710. pont szerint elvégzett légialkalmassági felülvizsgálaton kell alapulnia, és nem adható ki kettőnél több egymást követő évben;”;

25.

Az M.B.105 a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A légi közlekedés biztonságának javítása érdekében a 216/2008/EK rendelet 15. cikke szerinti illetékes hatóságok biztosítják az összes szükséges információ kölcsönös cseréjét.”;

26.

Az M.B.303. és az M.B.304. pont helyébe a következő pontok lépnek:

„M.B.303.   A légi jármű folyamatos légi alkalmasságának figyelemmel kísérése

a)

Az illetékes hatóságnak – kockázatalapú megközelítést alkalmazva – vizsgálati programot kell kidolgoznia a lajstromában szereplő légi járművek légialkalmassági állapotának figyelemmel kísérésére.

b)

A vizsgálati program magában foglalja a légi járművek szúrópróbaszerű ellenőrzését, és a légi alkalmasság szempontjából kockázatot jelentő összes tényezőre kiterjed.

c)

A szúrópróbaszerű ellenőrzés során – a vonatkozó követelmények alapján – megvizsgálják a légi alkalmassági szabványos teljesülését, és megállapítják az esetleges szabálytalanságokat.

d)

A feltárt szabálytalanságokat az e részben szereplő követelmények alapján kell csoportosítani, és azokat az M.A.201. pont szerint felelős személynek vagy szervezetnek írásban meg kell erősítenie Az illetékes hatóság eljárással rendelkezik a szabálytalanságok biztonsági szempontból való értékelésére.

e)

Az illetékes hatóság nyilvántartásba vesz minden szabálytalanságot, valamint az azok lezárására tett minden intézkedést.

f)

Ha a repülőgépek ellenőrzése során bizonyíték merül fel az e részben vagy bármely más részben szereplő rendelkezések megsértésére vonatkozóan, akkor az adott szabálytalansággal a vonatkozó részben foglaltak szerint kell foglalkozni.

g)

Amennyiben a végrehajtási intézkedések megvalósulásához ez szükséges, az illetékes hatóság információcserét folytat a többi illetékes hatósággal az f) pont szerint azonosított meg nem felelésekről.

M.B.304.   Visszavonás és felfüggesztés

Az illetékes hatóság:

a)

a légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni; vagy

b)

a légi alkalmasság felülvizsgálati bizonyítványt az M.B.903. 1. pontban foglaltak szerint felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza.”

27.

Az M.B.701. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében az üzemeltetendő összes légijármű-típusra vonatkozóan a légi jármű üzemeltetői bizonyítványára irányuló első kérelemmel, és adott esetben a kérelmezett esetleges változtatásokkal együtt, a következőket kell jóváhagyásra benyújtani az illetékes hatósághoz:

1.

a légialkalmasság-irányítási szabályzat;

2.

az üzemeltető légijármű-karbantartási programja;

3.

a légi jármű fedélzeti műszaki naplója;

4.

adott esetben a légialkalmasság-irányító szervezet és a 145. rész szerint jóváhagyott karbantartó szervezet közötti karbantartási szerződések műszaki előírásai.”

28.

Az M.B.703. d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók esetében az EASA 14. nyomtatványon közölt információkat a légi üzemeltetői bizonyítványban is fel kell tüntetni.”

29.

Az M.B.902. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Az illetékes hatóságnak a légialkalmassági felülvizsgálatok elvégzéséhez megfelelő személyzettel kell rendelkeznie.

1.

Az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt összes légi jármű és a 2 730 kg-ot meghaladó megengedett felszállótömegű (MTOM) légi járművek esetében a szóban forgó személyzet tagjainak rendelkezniük kell:

a)

a légi alkalmasság fenntartása terén szerzett legalább ötéves szakmai tapasztalattal; továbbá

b)

a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő, megfelelő szakszolgálati engedéllyel vagy nemzeti szinten elismert, az adott légijármű-kategóriának megfelelő karbantartói képesítéssel (abban az esetben, amikor az 5. cikk (6) bekezdése) nemzeti szabályokra utal), illetve repülőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel; és

c)

hivatalos repülőgép-karbantartói képzettséggel; továbbá

d)

megfelelő felelősségi körrel járó beosztással.

Az a)–d) pontban foglaltaktól eltérve, az M.B.902. b) 1. b) pontban meghatározott követelmény kiváltható az M.B.902. b) 1. a) pontban előírt követelményen túlmenően teljesített, a folyamatos légi alkalmasság terén szerzett további ötéves tapasztalattal.

2.

A nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt, 2 730 kg vagy annál kisebb megengedett felszállótömegű (MTOM) légi járművek esetében a szóban forgó személyzet tagjainak rendelkezniük kell:

a)

a légi alkalmasság fenntartása terén szerzett legalább hároméves szakmai tapasztalattal; és

b)

a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő, megfelelő szakszolgálati engedéllyel vagy nemzeti szinten elismert, az adott légijármű-kategóriának megfelelő karbantartói képesítéssel (abban az esetben, amikor az 5. cikk (6) bekezdése) nemzeti szabályokra utal), illetve repülőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel; és

c)

megfelelő repülőgép-karbantartói képzettséggel; továbbá

d)

megfelelő felelősségi körrel járó beosztással.

Az a)–d) pontban foglaltaktól eltérve, az M.B.902. b) 2. b) pontban meghatározott követelmény kiváltható az M.A.902. b) 2. a) pontban előírt követelményeken túl teljesített, a folyamatos légi alkalmasság terén szerzett további négyéves tapasztalattal.”

30.

Az I. függelék helyébe a következő lép:

„I. függelék

Légialkalmasság-irányítási szerződés

1.

Amikor a tulajdonos/üzemeltető egy, az M. rész G. alrésze (CAMO) szerinti légialkalmasság-irányító szervezettel az M.A.201 pontnak megfelelő szerződést köt, hogy az elvégezze a légi alkalmasság fenntartásának irányításával kapcsolatos feladatokat, az illetékes hatóság kérésére a tulajdonosnak/üzemeltetőnek a szerződés egy példányát – mihelyt a szerződést a két fél aláírta – el kell juttatnia a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságához.

2.

A megállapodást az M. rész követelményeire tekintettel kell kidolgozni, és abban meg kell határozni az aláíró feleknek a légi jármű légi alkalmasságának fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeit.

3.

A megállapodásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a légi jármű lajstromszáma,

a légi jármű típusa,

a légi jármű sorozatszáma,

a légi jármű tulajdonosának vagy bejegyzett bérlőjének a neve, vagy a vállalkozás adatai, a címet is beleértve,

a légialkalmasság-irányító szervezet adatai, a címet is beleértve,

az üzemeltetés típusa.

4.

A szerződésnek a következő szöveget kell tartalmaznia:

»A tulajdonos/üzemeltető megbízza a légialkalmasság-irányító szervezetet a légi jármű folyamatos légi alkalmasságának irányításával, olyan karbantartási program kidolgozásával, amelyet az M.1. pont szerinti illetékes hatóság hagy jóvá, valamint a légi jármű karbantartásának az említett karbantartási programmal összhangban lévő megszervezésével.

E szerződéssel összhangban, mindkét szerződő fél kötelezettséget vállal az e szerződésből rá háruló kötelezettségek teljesítésére.

A tulajdonos/üzemeltető nyilatkozik, hogy legjobb tudása szerint a légi jármű folyamatos légi alkalmasságára vonatkozóan a légialkalmasság-irányító szervezettel eddig közölt és a későbbiekben közlendő valamennyi adat pontos, és a légi járművön a légialkalmasság-irányító szervezet előzetes jóváhagyása nélkül változtatást nem hajtanak végre.

Amennyiben az aláíró felek bármelyike e szerződéstől eltér, az érvényét veszti. Ebben az esetben minden felelősség a tulajdonost/üzemeltetőt terheli valamennyi, a légi jármű folyamatos légi alkalmasságával kapcsolatos feladatért, és a tulajdonosnak két héten belül értesítenie kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságait.«

5.

Amikor a tulajdonos/üzemeltető szerződést köt az M.A. 201. pont szerinti légialkalmasság-irányító szervezettel, a kötelezettségek a felek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

5.1.

A légialkalmasság-irányító szervezet kötelességei:

1.

jogosultnak kell lennie az adott légijármű-típus jóváhagyására;

2.

teljesítenie kell a légi jármű légi alkalmasságának fenntartására vonatkozó alábbi feltételeket:

a)

karbantartási program kidolgozása a légi járműre, ezen belül – ha szükséges – megbízhatósági program készítése;

b)

az M.A.803. c) ponttal összhangban a pilóta-tulajdonos által végrehajtható (a karbantartási programban szereplő) karbantartási feladatok megállapítása;

c)

a légi járművek karbantartási programja jóváhagyásának megszervezése;

d)

a jóváhagyást követően a karbantartási program egy példányának eljuttatása a tulajdonoshoz/üzemeltetőhöz;

e)

felülvizsgálat szervezése abból a célból, hogy biztosítsák a légi jármű korábbi karbantartási programja után az átmenetet;

f)

annak megszervezése, hogy minden elvégzendő karbantartási munkát egy jóváhagyott karbantartó szervezet hajtson végre;

g)

a vonatkozó légialkalmassági irányelvek alkalmazásának megszervezése;

h)

az ütemezett karbantartások és légialkalmassági felülvizsgálatok során felfedezett, illetve a tulajdonos által jelentett összes hiba jóváhagyott karbantartó szervezet által történő kijavításának megszervezése; az ütemezett karbantartásoknak, a légialkalmassági irányelvek alkalmazásának, a korlátozott üzemidejű komponensek cseréjének és a komponensvizsgálati követelmények alkalmazásának a koordinálása;

i)

a tulajdonos tájékoztatása minden olyan alkalommal, amikor a légi járművet jóváhagyott karbantartó szervezethez kell vinni;

j)

a műszaki jellegű nyilvántartások kezelése;

k)

a műszaki jellegű nyilvántartások archiválása;

3.

meg kell szerveznie a légi jármű bármilyen módosításának az 748/2012/EU rendelet I. mellékletével (21. rész) összhangban történő jóváhagyását, még mielőtt azt végrehajtják;

4.

meg kell szerveznie a légi jármű bármilyen javításának az 748/2012/EU rendelet I. mellékletével (21. rész) összhangban történő jóváhagyását, még mielőtt azt végrehajtják;

5.

értesítenie kell a lajstromozás szerinti tagállam légi alkalmasságot felügyelő hatóságát minden alkalommal, amikor a légi járművet a tulajdonos a jóváhagyott szervezet felhívására nem juttatja el egy jóváhagyott karbantartó szervezethez;

6.

minden alkalommal tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha a jelenlegi szerződést nem tartják tiszteletben;

7.

gondoskodnia kell arról, hogy amikor az szükséges, sor kerüljön a légialkalmassági felülvizsgálatra és kiállításra kerüljön a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány, illetve a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságának szóló ajánlás;

8.

másolatot kell küldenie a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványokról a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatósága részére a bizonyítvány kiállításától vagy meghosszabbításától számított 10 napon belül;

9.

végre kell hajtania a vonatkozó szabályzatok által kötelezően előírt összes eseményjelentést;

10.

tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha ezt a szerződést bármely fél felmondja;

5.2.

A tulajdonos/üzemeltető kötelességei:

1.

általános ismeretekkel kell rendelkeznie a jóváhagyott karbantartási programról;

2.

általános ismeretekkel kell rendelkeznie e mellékletről (M. rész);

3.

a légialkalmasság-irányító szervezet kérésére és az általa megjelölt időpontban el kell juttatnia a légi járművet ahhoz a jóváhagyott karbantartó szervezethez, amelyről a légialkalmasság-irányító szervezettel megállapodtak;

4.

a légi járművön nem hajthat végre változtatást anélkül, hogy először egyeztetne a légialkalmasság-irányító szervezettel;

5.

tájékoztatnia kell a légialkalmasság-irányító szervezetet minden soron kívül, a szervezet tudta és ellenőrzése nélkül végrehajtott karbantartási munkáról;

6.

az üzemi naplókon keresztül jelentenie kell a műveletek során talált hibákat a légialkalmasság-irányító szervezetnek;

7.

tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha ezt a szerződést bármely fél felmondja;

8.

tájékoztatnia kell a légialkalmasság-irányító szervezetet és a lajstromozó tagállam illetékes hatóságát, ha eladja a légi járművet;

9.

végre kell hajtania a vonatkozó szabályzatok által kötelezően előírt összes eseményjelentést;

10.

rendszeresen tájékoztatnia kell a légialkalmasság-irányító szervezetet a légi jármű repült óráinak számáról és a légialkalmasság-irányító szervezettel egyeztetett egyéb, használattal kapcsolatos adatokról;

11.

az M.A.803. c) pont szerinti, jóváhagyott karbantartási programban meghatározott karbantartási feladatlista kereteit túl nem lépve végrehajtott pilóta-tulajdonosi karbantartás végrehajtása esetén az M.A.803. d) pontban említett módon rögzítenie kell az üzembe helyezési bizonyítványt az üzemi naplókban;

12.

az M.A.305. a) pontnak megfelelően 30 napon belül tájékoztatja a légialkalmasság-irányító szervezetet minden pilóta/tulajdonosi karbantartási feladat elvégzéséről.”

31.

A VI. függelék helyébe a következő szöveg lép:

VI. függelék

Légialkalmasság-irányító szervezet jóváhagyása az I. melléklet (M. rész) G. alrésze szerint

Image

Image

32.

A VIII. függelékben: A pilóta-tulajdonos által végezhető korlátozott karbantartásról szóló részben a b) 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

kritikus karbantartási feladat.”


II. MELLÉKLET

Az 1321/2014/EU rendelet II. melléklete (145. rész) a következőképpen módosul:

1.

A tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

a)

A szöveg a következő 145.A.48. ponttal egészül ki:

„145.A.48.

A karbantartás elvégzése”;

2.

A 145.A.30. h) és i) pont helyébe a következő szöveg lép:

„h)

Kivéve, ha a j) pont másként állapítja meg, minden légijármű-karbantartással foglalkozó szervezetnek:

1.

a hajtóművel rendelkező komplex légi járművek alapkarbantartásához olyan, a megfelelő légijármű-típus tekintetében minősített tanúsító személyekkel kell rendelkeznie, akik a 66. rész, illetve a 145.A.35. pont szerint C kategóriájú képesítést szereztek. Ezenkívül, a C kategóriájú tanúsító személlyel támogatására a szervezetnek rendelkeznie kell elegendő számú, a 66. rész és a 145.A.35. pontja szerint a megfelelő B1 és B2 kategóriájú képesítéssel rendelkező minősített személlyel is.

i.

a B1 és B2 kategóriájú támogató alkalmazottak gondoskodnak arról, hogy minden szükséges feladat és ellenőrzés az előírt szabványok szerint elvégzésre kerüljön, mielőtt a C kategóriájú tanúsító alkalmazott kiállítja az üzembehelyezési bizonyítványt;

ii.

a szervezet minden B1 és B2 kategóriájú támogató személyről nyilvántartást vezet;

iii.

a C kategóriájú tanúsító személyek biztosítják, hogy az i. pont feltételei teljesüljenek, és hogy minden, az ügyfél által kért munkára az adott báziskarbantartás során lefolytatott ellenőrzés vagy munkák keretében sor kerüljön, továbbá felmérik az esetleg el nem végzett munkák hatását avégett, hogy vagy előírják annak elvégzését, vagy megállapodjanak az üzemeltetővel, hogy az ilyen munka egy másik, meghatározott ellenőrzési vagy karbantartási időpontig halasztásra kerül.

2.

A hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek báziskarbantartásához a szervezetnek rendelkeznie kell:

i.

az adott légi járműre megfelelően képesített, a III. melléklet (66. rész), illetve a 145.A.35. pontja szerint – az esettől függően – B1, B2, B3 kategóriájú szakképesítéssel rendelkező tanúsító alkalmazottakkal; vagy

ii.

az adott légi járműre megfelelően képesített C kategóriájú szakképesítéssel rendelkező tanúsító személyekkel, akiket a 145.A.35. a) i. pontban meghatározott támogató személyek segítenek.

i)

A komponensek tanúsítására feljogosított személyeknek eleget kell tenniük az 1321/2014/EU rendelet 5. cikkének (6) bekezdésében foglaltaknak.”

3.

A melléklet a következő 145.A.48. ponttal egészül ki:

„145.A.48.   A karbantartás elvégzése

A szervezetnek eljárásokat kell kidolgoznia annak biztosítására, hogy:

a)

valamennyi karbantartási feladat befejezése után általános szemlére kerüljön sor annak ellenőrzésére, hogy a légi járműből, illetve komponenséből minden szerszámot, berendezést, illetve idegen tárgyat vagy anyagot eltávolítottak, és hogy az összes leszerelt burkolóelemet visszaillesztették;

b)

valamennyi kritikus karbantartási feladat elvégzését követően hibaazonosító módszer kerüljön alkalmazásra;

c)

karbantartás során a többszörös hibák előfordulásának, illetve az azonos karbantartási feladatok során a hibák megismétlődésének a kockázata minimális legyen; valamint

d)

a M.A.304 pontban meghatározott adatok alapján a károk felmérésre, a módosítások és javítások pedig elvégzésre kerüljenek.”;

4.

A 145.A.65. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A szervezet az emberi tényezők és az emberi teljesítőképesség figyelembevételével, az illetékes hatósággal egyeztetve eljárásokat állapít meg a helyes karbantartási gyakorlat és a 145.A.25–145.A.95 pont rendelkezéseinek való megfelelés biztosítására. Az e pont szerinti eljárásoknak:

1.

biztosítaniuk kell, hogy a szervezet és a karbantartást kérő szervezet között írásbeli munkamegrendelés vagy szerződés jöjjön létre, amelyben egyértelműen meghatározásra kerül, hogy milyen karbantartási munkára van szükség ahhoz, hogy a légi jármű és a komponensek a 145.A.50 ponttal összhangban üzembe helyezhetők legyenek; és

2.

a karbantartás elvégzésének valamennyi szempontjára, ezen belül a speciális szolgáltatások nyújtására és ellenőrzésére is ki kell terjedniük, és meg kell határozniuk, hogy a szervezet mely szabványok szerint kíván dolgozni.”.


III. MELLÉKLET

Az 1321/2014/EU rendelet III. melléklete (66. rész) a következőképpen módosul:

1.

A 66.A.30. a) 3. és 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

a C kategória esetében, a hajtóművel rendelkező komplex légi járművekre vonatkozóan:

i.

hároméves tapasztalattal kell rendelkeznie hajtóművel rendelkező komplex légi járműveken a B1.1, B1.3 vagy B2 kategória szerinti jogosultságok gyakorlásában, vagy a 145.A.35. rész szerint támogató személyként, vagy mindkét területen együttesen; vagy

ii.

ötéves tapasztalattal kell rendelkeznie hajtóművel rendelkező komplex légi járműveken a B1.2 vagy B1.4 kategória szerinti jogosultságok gyakorlásában, vagy a 145.A.35. rész szerint támogató személyként, vagy mindkét területen együttesen;

4.

A C kategória esetében, a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművekre vonatkozóan: hároméves tapasztalattal kell rendelkeznie hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járműveken a B1 vagy B2 kategória szerinti jogosultságok gyakorlásában, vagy a 145.A.35. rész szerinti támogató személyként, vagy mindkét területen együttesen;”.

2.

A 66.A.70. d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

A c) pont rendelkezéseitől eltérve, a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő, nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozók által használt légi járművek esetében a légijármű-karbantartói engedély tartalmazza a 66.A.50. pont szerinti korlátozásokat annak biztosítása érdekében, hogy a tanúsító személyeknek a tagállamban az e rendelet hatálybalépését megelőzően érvényes jogosultságai és a 66. rész szerinti elismert légijármű-karbantartói engedélyben meghatározott jogosultságok változatlanok maradjanak.”

3.

Az V. függelék helyébe a következő szöveg lép:

V. függelék

Kérelem-formanyomtatvány – 19. számú EASA-űrlap

Image

Image

4.

A VI. függelék helyébe a következő szöveg lép:

VI. függelék

Légijármű-karbantartói engedély a III. melléklet (66. rész) szerint

Image

Image


IV. MELLÉKLET

Az 1321/2014/EU rendelet [a 2042/2003/EK bizottsági rendelet átdolgozása – hivatkozási száma még nincs] a következő Va. melléklettel (T. rész) egészül ki:

„Va. MELLÉKLET

T. RÉSZ

Tartalom

T.1.

Az illetékes hatóság

A. szakasz –

Műszaki követelmények

A. alrész –

ÁLTALÁNOS RÉSZ

T.A.101.

Alkalmazási kör

B. alrész –

KÖVETELMÉNYEK

T.A.201.

Felelősség

E. alrész –

KARBANTARTÓ SZERVEZET

G. alrész –

AZ I. MELLÉKLET (M. RÉSZ) G. ALRÉSZE ALAPJÁN JÓVÁHAGYOTT LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI KÖVETELMÉYEK

T.A.701.

Alkalmazási kör

T.A.704.

Légialkalmasság-irányítási kézikönyv

T.A.706.

Személyi feltételek

T.A.708.

A légi alkalmasság fenntartásának irányítása

T.A 709.

Dokumentáció

T.A.711.

Jogosultságok

T.A.712.

Minőségbiztosítási rendszer

T.A.714.

Nyilvántartások vezetése

T.A.715.

A jóváhagyás folyamatos érvényessége

T.A.716.

Szabálytalanságok

B. szakasz –

Eljárások az illetékes hatóságok számára

A. alrész –

ÁLTALÁNOS RÉSZ

T.B.101.

Alkalmazási kör

T.B.102.

Az illetékes hatóság

T.B.104.

Nyilvántartások vezetése

B. alrész –

ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

T.B.201.

Felelősség

T.B.202.

Szabálytalanságok

G. alrész –

AZ I. MELLÉKLET (M. RÉSZ) G. ALRÉSZE ALAPJÁN JÓVÁHAGYOTT LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI KÖVETELMÉYEK

T.B.704.

Folyamatos felügyelet

T.B.705.

Szabálytalanságok

T.1.   Az illetékes hatóság

E rész alkalmazásában a légi jármű és a szervezetek felügyeletéért felelős illetékes hatóság az üzemben tartó részére a légijármű-üzembentartási bizonyítványt kibocsátó tagállam által kijelölt hatóság.

A. SZAKASZ

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOS RÉSZ

T.A.101.   Alkalmazási kör

Ez a rész követelményeket határoz meg annak biztosítására, hogy az 1. cikk b) pontja szerinti légi járművek légi alkalmasságának fenntartása a 216/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő alapvető követelményekkel összhangban történjen.

Rögzíti továbbá azokat a feltételeket, amelyeket a szóban forgó légi járművek folyamatos légi alkalmasságának és karbantartásának felügyeletéért felelős személyeknek és hatóságoknak teljesíteniük kell.

B. ALRÉSZ

A LÉGI ALKALMASSÁG FENNTARTÁSA

T.A.201.   Felelősség

1.

Az üzemben tartó felel a légi jármű légi alkalmasságáért, és gondoskodik arról, hogy a légi jármű kizárólag akkor kerüljön üzemeltetésre, ha:

a)

a légi jármű rendelkezik az Ügynökség által kiadott vagy érvényesített típusalkalmassági bizonyítvánnyal;

b)

a légi jármű repülésre alkalmas állapotban van;

c)

a légi jármű az ICAO 8. melléklete szerint kiadott érvényes légialkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik;

d)

a légi jármű karbantartása a lajstromozás szerinti tagállam előírásaival és az ICAO 6. mellékletének vonatkozó előírásaival összhangban lévő karbantartási program szerint történik;

e)

a légi jármű biztonságos üzemelését befolyásoló minden hiba és károsodás a lajstromozás szerinti tagállam számára elfogadható módon kijavításra került;

f)

a légi jármű megfelel:

i.

a lajstromozás szerinti tagállam által kiadott vagy elfogadott valamennyi légi alkalmassági utasításnak vagy a légi alkalmasság fenntartására vonatkozó előírásnak; és

ii.

az Ügynökség által kiadott minden repülésbiztonsággal kapcsolatos vonatkozó közleménynek, beleértve a légialkalmassági irányelveket is;

g)

a lajstromozás szerinti tagállam követelményeinek megfelelően minősített szervezet által végzett karbantartási munka befejezése után a légi jármű részére üzemképesség-tanúsító nyilatkozatot állítanak ki. Az aláírt üzemképesség-tanúsító nyilatkozatnak többek között tartalmaznia kell az elvégzett karbantartás alapadatait;

h)

a légi járművet repülés előtti vizsgálat során minden repülés előtt átvizsgálják;

i)

a légi járművön végrehajtott összes módosítás és javítás megfelel a lajstromozás szerinti tagállam követelményeinek;

j)

a légi jármű következő adatait tartalmazó nyilvántartások mindaddig rendelkezésre állnak, ameddig a szóban forgó nyilvántartásokban található információkat azonos tárgyú és részletességű új információk fel nem váltják, de legalább 24 hónapig:

(1)

a légi jármű és valamennyi korlátozott üzemidejű komponens összes üzemidejére vonatkozó adatok (repülési idő, repülési ciklusok és naptári idő, az esettől függően);

(2)

a T.A.201 1. f) pont követelményeinek való megfelelés aktuális helyzete;

(3)

a karbantartási programnak való megfelelés aktuális helyzete;

(4)

a módosítások és javítások aktuális helyzete, ideértve azon részleteket és alátámasztó adatokat, amelyek bizonyítják, hogy a módosítások és javítások megfelelnek a lajstromozás szerinti tagállam követelményeinek.

2.

A T.A.201 1. pontban meghatározott feladatokat az üzemben tartó által megbízott légialkalmasság-irányító szervezet ellenőrzi. E célból a szervezetnek teljesítenie kell a T.A. rész G. alrészének további követelményeit.

3.

A 2. pontban említett légialkalmasság-irányító szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a légi jármű karbantartását és üzembe helyezését az E. alrészben szereplő követelményeket teljesítő karbantartó szervezet végezze. E célból amennyiben a légialkalmasság-irányító szervezet maga nem teljesíti az E. alrészben szereplő követelményeket, akkor szerződést köt egy ilyen szervezettel.

E. ALRÉSZ

KARBANTARTÓ SZERVEZET

A légialkalmasság-irányító szervezet gondoskodik arról, hogy a légi jármű és komponenseinek karbantartását olyan szervezet végezze, amely teljesíti az alábbi követelményeket:

1.

A szervezet rendelkezik a lajstromozás szerinti tagállam által kiadott vagy elfogadott karbantartó szervezetként való jóváhagyással.

2.

A szervezet jóváhagyott hatásköre kiterjed a megfelelő légi járművekkel és/vagy komponensekkel kapcsolatos kompetenciákra.

3.

A szervezet létrehozott egy olyan jelzőrendszert, amely biztosítja, hogy az üzemben tartó, az üzemben tartó illetékes hatósága, a típustervért vagy a típusterv kiegészítéséért felelős szervezet és légialkalmasság-irányító szervezet részére bejelentésre kerüljön a légi járművek vagy komponenseik állapotát érintő minden olyan esemény, amely veszélyezteti a repülésbiztonságot.

4.

A szervezet saját kézikönyvet dolgozott ki, amelyben részletesen bemutatja valamennyi eljárását.

G. ALRÉSZ

AZ I. MELLÉKLET (M. RÉSZ) G. ALRÉSZE ALAPJÁN JÓVÁHAGYOTT LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK

T.A.701.   Alkalmazási kör

Ez az alrész azokat a követelményeket határozza meg, amelyeket a T.A.201 pontban meghatározott feladatok ellenőrzése érdekében az M. rész G. alrészével összhangban jóváhagyott szervezeteknek az M. rész G. alrészében foglalt követelményeken túl teljesíteniük kell.

T.A.704.   Légialkalmasság-irányítási kézikönyv

A kézikönyvnek – az M.A.704. pont előírásain túl – be kell mutatnia azokat az eljárásokat, amelyek révén a légialkalmasság-irányító szervezet biztosítja a T. rész követelményeinek való megfelelést.

T.A.706.   Személyi feltételek

A személyzetnek az M.A.706., valamint az M.A.706. c) és d) pontban foglalt követelményeken túl elegendő ismerettel kell rendelkeznie a harmadik országokban hatályos jogszabályokról.

T.A.708.   A légi alkalmasság fenntartásának irányítása

Az M.A.708 pont ellenére, a T. részben foglalt követelményekkel összhangban üzemben tartott légi járművek esetében a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet köteles:

a)

gondoskodni arról, hogy a légi járművet szükség esetén karbantartó szervezethez vigyék;

b)

gondoskodni arról, hogy valamennyi karbantartási feladatra a karbantartási programmal összhangban kerüljön sor;

c)

gondoskodni a T.A.201. 1. f) pontban foglalt kötelező információk alkalmazásáról;

d)

gondoskodni arról, hogy a karbantartás során felfedezett vagy bejelentett összes meghibásodást a karbantartó szervezet a lajstromozás szerinti tagállam számára elfogadható módon kijavítsa;

e)

koordinálni a tervezett karbantartást, a T.A.201. 1. f) pont szerinti kötelező információk alkalmazását, a korlátozott üzemidejű alkatrészek cseréjét és a komponensek ellenőrzését annak biztosítására, hogy a munkát kifogástalanul végezték el;

f)

kezelni és archiválni a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos, a T.A.201. 1. j) pontban előírt adatokat;

g)

gondoskodni arról, hogy a módosítások és a javítások a lajstromozás szerinti tagállam követelményeivel összhangban jóváhagyásra kerüljenek.

T.A.709.   Dokumentáció

Az M.A.709. a) és b) pont ellenére, a T. részben foglalt követelményekkel összhangban üzemben tartott légi járművek esetében a légialkalmasság-irányító szervezetnek rendelkeznie kell a lajstromozás szerinti tagállam számára elfogadható karbantartási adatokkal, és azokat fel kell használnia.

T.A.711.   Jogosultságok

Az M. rész G. alrészével összhangban jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet a légi üzemeltetői bizonyítványában szereplő légi járművek tekintetében elvégezheti a T.A.708 pontban meghatározott feladatokat, feltéve, hogy a szóban forgó szervezet rendelkezik T. résznek való megfelelést biztosító, az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárásokkal.

T.A.712.   Minőségbiztosítási rendszer

Az M.A.712 pont rendelkezésein túlmenően a légialkalmasság-irányító szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a minőségbiztosítási rendszer keretében figyelemmel lehessen követni, hogy az ezen alrész szerinti összes tevékenység a jóváhagyott eljárásokkal összhangban kerüljön végrehajtásra.

T.A.714.   Nyilvántartások vezetése

A szervezetnek az M.A.714. a) pontban foglaltakon túlmenően a T.A.201. 1. j) pontban meghatározott adatokat is meg kell őriznie.

T.A.715.   A jóváhagyás folyamatos érvényessége

Az ezen alrész szerint légialkalmasság-irányítást végző szervezetek esetében – az M.A.715 a) pontban foglaltak teljesítésén kívül – a jóváhagyás érvényességének feltétele, hogy:

a)

a szervezet megfeleljen a T. rész vonatkozó követelményeinek; és

b)

a szervezet biztosítsa, hogy az e résznek való megfelelés vizsgálata céljából az illetékes hatóság által felhatalmazott valamennyi személy beléphessen a szervezet létesítményeibe, légi járműveibe, illetve betekintést nyerjen a tevékenységével, és ezen belül a vállalkozásba kiadott tevékenységekkel összefüggő dokumentumokba.

T.A.716.   Szabálytalanságok

A T.B.705. pont szerinti szabálytalanságokról szóló értesítés kézhezvétele után a légialkalmasság-irányító szervezet kiigazító cselekvési tervet állapít meg, és az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül, az illetékes hatóság megelégedésére igazolja, hogy elvégezte a kiigazító intézkedést.

B. SZAKASZ

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK TOVÁBBI ELJÁRÁSAI

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOS RÉSZ

T.A.101.   Alkalmazási kör

E szakasz megállapítja a T. rész A. szakaszának alkalmazásáért és végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok által követendő igazgatási eljárásokat.

T.B.102.   Az illetékes hatóság

1.   Általános rész

Minden tagállam kijelöli a T.1 pontban említett, megfelelő felelősségi körökkel rendelkező illetékes hatóságot. Ez az illetékes hatóság írásos formában határozza meg eljárásait és szervezeti struktúráját.

2.   Források

Az alkalmazotti létszámnak elegendőnek kell lennie az e szakaszban meghatározott előírások teljesítéséhez.

3.   Szakképzettség és képzés

A T. rész szerinti tevékenységekben részt vevő összes személynek rendelkeznie kell a megfelelő szakképesítéssel, tudással, tapasztalattal, alapképzéssel és továbbképzéssel a rájuk bízott feladatok végrehajtásához.

4.   Eljárások

Az illetékes hatóság állapítja meg az e résznek való megfelelést biztosító eljárásait.

T.B.104.   Nyilvántartások vezetése

1.

Az I. melléklet M.B.104. a), b) és c) pontjának követelményeit kell alkalmazni.

2.

Az egyes légi járművek felügyeletére vonatkozó nyilvántartásoknak legalább az alábbiak másolatait kell tartalmazniuk:

a)

a légi jármű légi alkalmassági bizonyítványa;

b)

a légi járműre vonatkozó teljes levelezés;

c)

a légi járműn végzett valamennyi ellenőrzés és vizsgálat nyomán készült jelentés;

d)

a mentesítési és végrehajtási intézkedés(ek) adatai.

3.

A T.B.104. pontban említett összes nyilvántartásokat – kérésre – a tagállamok, az Ügynökség vagy a lajstromozás szerinti tagállam rendelkezésére kell bocsátani.

4.

A 2. pontban meghatározott dokumentumokat a nyilvántartásokat a sima légijármű-bérbevételi szerződés időszakának végétől számított 4 évig meg kell őrizni.

T.B.105   Kölcsönös információcsere

Az I. melléklet M.B.105. pontjának követelményeit kell alkalmazni.

B. ALRÉSZ

ILLETÉKESSÉG

T.A.201.   Felelősség

1.

A T.1. pontban meghatározott illetékes hatóság feladata, hogy ellenőrzéseket és vizsgálatokat, ezen belül légijármű-ellenőrzéseket hajtson végre abból a célból, hogy meggyőződjön az e részben foglalt követelmények teljesüléséről.

2.

Az ARO.OPS.110. a) 1. pont szerinti sima légijármű-bérbevételi szerződések jóváhagyása előtt az illetékes hatóság ellenőrzéseket és vizsgálatokat hajt végre abból a célból, hogy meggyőződjön a T.A.201. pontban foglalt követelmények teljesüléséről.

3.

Az Va. melléklet (T. rész) szerinti légi járművek felügyeletével kapcsolatos felelősségi körök gyakorlása során az illetékes hatóság szükség szerint gondoskodik a lajstromozás szerinti tagállammal való koordinációról.

T.B.202.   Szabálytalanságok

1.

Az 1. szintű szabálytalanság a T. rész előírásainak való olyan lényeges nem megfelelés, amely csökkenti a légi jármű biztonsági normáját, és súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot.

2.

A 2. szintű szabálytalanság a T. rész előírásainak való minden olyan nem megfelelés, amely csökkentheti a légi jármű biztonsági normáját, és esetlegesen veszélyeztetheti a repülés biztonságát.

3.

Ha ellenőrzések, vizsgálatok, a légi járművek ellenőrzése során, illetve bármely más módon szabálytalanságra derül fény, az illetékes hatóság:

a)

megteszi a szükséges intézkedéseket – így például felszállási tilalmat rendel el – a meg nem felelés kiküszöbölésére,

b)

a szabálytalanság jellegétől függő kiigazító intézkedések megtételét írja elő.

4.

1. szintű szabálytalanság esetében csak az illetékes hatóság által előírt megfelelő kiigazító intézkedés megtétele után kerülhet sor további repülésre, és az ilyen szabálytalanságról az illetékes hatóságok értesíti a lajstromozás szerinti tagállamot.

G. ALRÉSZ

AZ I. MELLÉKLET (M. RÉSZ) G. ALRÉSZE ALAPJÁN JÓVÁHAGYOTT LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK

T.B.702.   Első jóváhagyás

Az M.B.702 pont követelményein túlmenően, amikor a szervezet légialkalmasság-irányítási kézikönyve az 1. cikk b) pontjában említett légi járművek folyamatos légi alkalmasságának irányítására vonatkozó eljárásokat is tartalmaz, az illetékes hatóság előírja, hogy ezeknek az eljárásoknak meg kell felelniük a T. résznek, továbbá ellenőrzi, hogy maga a szervezet teljesíti-e a T. rész előírásait.

T.B.704.   Folyamatos felügyelet

Az M.B.704 pont követelményein túlmenően minden egyes 24 hónapos időszakban szúrópróbaszerűen ellenőrizni kell az 1. cikk b) pontjában említett, a szervezet által irányított légi járművek megfelelő hányadát.

T.B.705.   Szabálytalanságok

Az 1. cikk b) pontjában említett légi járművek folyamatos légi alkalmasságát irányító szervezetek tekintetében az illetékes hatóság – az M.B.705 pont követelményein túlmenően – akkor is intézkedést hozhat, ha audit vagy földi ellenőrzés során, illetve más módon bizonyíték merül fel a T. részben szereplő rendelkezések megsértésére vonatkozóan.”


17.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 241/49


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1537 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. szeptember 16.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. szeptember 16-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

217,5

MK

39,0

XS

48,7

ZZ

101,7

0707 00 05

MK

57,9

TR

126,8

ZZ

92,4

0709 93 10

TR

121,5

ZZ

121,5

0805 50 10

AR

129,5

BO

136,6

CL

123,5

UY

134,3

ZA

131,0

ZZ

131,0

0806 10 10

EG

178,1

TR

128,9

ZZ

153,5

0808 10 80

AR

121,5

BR

92,3

CL

156,9

NZ

136,8

US

113,3

ZA

123,7

ZZ

124,1

0808 30 90

AR

131,8

CL

100,0

CN

82,3

TR

120,8

ZA

113,5

ZZ

109,7

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,2

TR

158,1

ZZ

119,2

0809 40 05

BA

53,5

MK

39,3

XS

61,9

ZZ

51,6


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


Helyesbítések

17.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 241/51


Helyesbítés a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2015. január 23-i (EU) 2015/131 bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 23., 2015. január 29. )

A címlapon és az 1. oldalon a címben:

a következő szövegrész:

„A Bizottság (EU) 2015/131 végrehajtási rendelete (2015. január 23.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról”

helyesen:

„A Bizottság (EU) 2015/131 végrehajtási rendelete (2015. január 26.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról”

A 2. oldalon az aláírásnál:

a következő szövegrész:

„Kelt Brüsszelben, 2015. január 23-án.”

helyesen:

„Kelt Brüsszelben, 2015. január 26-án.”