ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 206

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. augusztus 1.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2015/1322 végrehajtási rendelete (2015. július 31.) az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról

1

 

*

A Tanács (EU) 2015/1323 végrehajtási rendelete (2015. július 31.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

4

 

*

A Tanács (EU) 2015/1324 rendelete (2015. július 31.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról

10

 

*

A Tanács (EU) 2015/1325 végrehajtási rendelete (2015. július 31.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2015/513 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

12

 

*

A Tanács (EU) 2015/1326 végrehajtási rendelete (2015. július 31.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet végrehajtásáról

16

 

*

A Tanács (EU) 2015/1327 rendelete (2015. július 31.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet módosításáról

18

 

*

A Tanács (EU) 2015/1328 rendelete (2015. július 31.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet módosításáról

20

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1329 rendelete (2015. július 31.) a 965/2012/EU rendeletnek az uniós légitársaságok által harmadik országban lajstromozott légi járművek üzemben tartása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

21

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1330 végrehajtási rendelete (2015. július 31.) az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 234. alkalommal történő módosításáról

26

 

 

A Bizottság (EU) 2015/1331 végrehajtási rendelete (2015. július 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

28

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/1332 végrehajtási határozata (2015. július 31.) az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról

31

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/1333 határozata (2015. július 31.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2011/137/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

34

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/1334 határozata (2015. július 31.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek jegyzékének naprakésszé tételéről, valamint a (KKBP) 2015/521 határozat hatályon kívül helyezéséről

61

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/1335 végrehajtási határozata (2015. július 31.) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról

64

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/1336 határozata (2015. július 31.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról

66

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/1337 határozata (2015. július 31.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról

68

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1338 végrehajtási határozata (2015. július 30.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2015) 5252. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

69

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/1


A TANÁCS (EU) 2015/1322 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 31.)

az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. augusztus 1-jei 753/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (1) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. augusztus 1-jén elfogadta a 753/2011/EU rendeletet.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának az 1988 (2011) ENSZ BT-határozat 30. pontja alapján létrehozott bizottsága 2014. szeptember 23-án és 2015. március 27-én módosította a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékét.

(3)

A 753/2011/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 753/2011/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 199., 2011.8.2., 1. o.


MELLÉKLET

I.

A 753/2011/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzék az alább felsorolt bejegyzésekkel egészül ki:

A.   A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

1.

Abdul Basir Noorzai (más néven: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer e) Abdul Basir).

Titulusa: hádzsi. Címe: Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Születési ideje: a) 1965, b) 1960, c) 1963. Születési helye: Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszám: pakisztáni útlevélszám: AA3829182. Nemzeti személyazonosító szám: pakisztáni nemzeti személyazonosító szám: 5420124679187. Egyéb információk: A Talibán számára a térségben pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó Haji Basir and Zarjmil Company Hawala tulajdonosa. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2015. március 27.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információk:

Abdul Basir Noorzai jegyzékbe vételére 2015. március 27-én, a 2160 (2014) ENSZ BT-határozat 2. pontja alapján került sor, mivel részt vesz a jegyzékben szereplő személyek és más, a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztán békéjére, stabilitására és biztonságára nézve veszélyt jelentő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek által, illetve azokkal együttműködve, a nevükben vagy a javukra elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében és elkövetésében, továbbá egyéb támogatást nyújt azok cselekményeihez és tevékenységeihez.

További információk:

Haji Abdul Basir (Basir) a Haji Basir and Zarjmil Company Hawala tulajdonosa és ügyvezetője. Basir-nak felhatalmazása volt a Talibán számára való pénztovábbításra, és az elmúlt néhány év során több ezer dollárt juttatott el Hawala-irodáján keresztül a Talibán különböző, a térségben tevékenykedő tagjai számára. Hawala-irodáján keresztül finanszírozta a Talibán különböző tevékenységeit, pénzt utalt a Talibán hagyományos vezetői („vénjei”) számára, és elősegítette a Talibán informátorainak utazásait.

2012-től Basir számított a Talibán felső vezetősége legfőbb pénzváltójának. 2010-ben adományokat is gyűjtött a Talibán számára különböző Japánban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szingapúrban élő pakisztáni és afgán személyektől.

B.   A Talibánnal összeköttetésben álló szervezetek, valamint egyéb csoportok és vállalkozások

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (más néven: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala c) Haji Basir Hawala d) Haji Baseer Hawala e) Haji Abdul Basir Exchange Shop f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Címe: a) 1. fiókiroda: Sanatan (vagy Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar utca, a Trench (vagy Tranch) út mellett, Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztánb) 2. fiókiroda: Kvetta, Pakisztán c) 3. fiókiroda: Lahore, Pakisztán d) 4. fiókiroda: Pesavár, Pakisztán e) 5. fiókiroda: Karacsi, Pakisztán f) 6. fiókiroda: Iszlámábád, Pakisztán g) 7. fiókiroda: Kandahár tartomány, Afganisztán h) 8. fiókiroda: Herát tartomány, Afganisztán i) 9. fiókiroda: Helmand tartomány, Afganisztán j) 10. fiókiroda: Dubai, Egyesült Arab Emírségek k) 11. fiókiroda: Irán. Egyéb információk: a) A Talibán magas rangú vezetői által a Talibán térségbeli parancsnokai számára való pénzátutalások céljára igénybe vett pénzforgalmi szolgáltató. b) Tulajdonosa Abdul Basir Noorzai. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2015. március 27.

További információk a szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából:

A Haji Basir and Zarjmil Company Hawala jegyzékbe vételére 2015. március 27-én, a 2160 (2014) ENSZ BT-határozat 2. pontja alapján került sor, mivel részt vesz a jegyzékben szereplő személyek és más, a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztán békéjére, stabilitására és biztonságára nézve veszélyt jelentő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek által, illetve azokkal együttműködve, a nevükben vagy a javukra elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében és elkövetésében, továbbá egyéb támogatást nyújt azok cselekményeihez és tevékenységeihez.

További információk:

A Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) Pakisztán Beludzsisztán tartományában, Chamanban található irodájának Abdul Basir Noorzai a tulajdonosa. Az iroda pénzt továbbít a Talibán térségbeli tagjai számára. A Talibán térségbeli legfőbb vezetői elsősorban a Basir Zarjmil Hawala és a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange közvetítésével utaltak/utalnak pénzt a Talibán parancsnokai számára.

2013-ban a Basir Zarjmil Hawala több ezer dollárt juttatott el a Talibán térségbeli parancsnokaihoz, megkönnyítve ezzel a Talibán műveleteinek finanszírozását. 2012-ben a Basir Zarjmil Hawala több ezer dollár összegben hajtott végre különböző, a Talibánnak szánt fegyverekkel és egyéb műveleti kiadásokkal kapcsolatos ügyleteket.

II.

Az alábbi bejegyzést törölni kell a 753/2011/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékből:

A.   A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/4


A TANÁCS (EU) 2015/1323 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 31.)

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. március 2-án elfogadta a 204/2011/EU rendeletet.

(2)

A Tanács 2015. július 31-én elfogadta a többek között a 2011/137/KKBP tanácsi határozat (2) által bevezetett korlátozó intézkedéseket egységes szerkezetbe foglaló, illetve a 2011/137/KKBP határozatot hatályon kívül helyező (KKBP) 2015/1333 (3) határozatot. A (KKBP) 2015/1333 határozat ezenkívül felülvizsgálja a korábban a 2011/137/KKBP határozat II. és IV. mellékletében szereplő jegyzékbe vett személyeket és szervezeteket.

(3)

A személyek és szervezetek 204/2011/EU rendelet III. mellékletében szereplő jegyzékére felvett egyes személyek és szervezetek esetében módosítani kell a jegyzékbevétel indokolását.

(4)

A 204/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 204/2011/EU rendelet III. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 58., 2011.3.3., 1. o.

(2)  HL L 58., 2011.3.3., 53. o.

(3)  A Tanács (KKBP) 2015/1333 határozata (2015. július 31.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2011/137/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről (lásd a Hivatalos Lap 34. oldalát).


MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A 6. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A.   SZEMÉLYEK

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbevétel indokolása

A jegyzékbevétel időpontja

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Beosztása: A Külső Biztonsági Szervezet Terrorizmus Elleni Részlegének vezetője.

Születési idő: 1952.

Születési hely: Tripoli, Líbia

Fontos forradalmi bizottsági tag.

Szoros kapcsolatban áll Muammar Qadhafival. Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

2.

ABU SHAARIYA

Beosztása: A Külső Biztonsági Szervezet helyettes vezetője.

Muammar Qadhafi sógora.

A Qadhafi-rezsim fontos tisztviselője; e tisztsége révén szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

3.

ASHKAL, Omar

Beosztása: A forradalmi bizottságok mozgalmának vezetője.

Születési hely: Sirte, Líbia.

Feltételezett állapot: 2014 augusztusában Egyiptomban meggyilkolták.

A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Születési idő: 1946.

Születési hely: Traghen.

Muammar Qadhafi kabinetjének vezetője. Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

5.

TOHAMI, Khaled, tábornok

Születési idő: 1946.

Születési hely: Genzur.

Korábban a Belső Biztonsági Hivatal igazgatója.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Születési idő: 1949. július 1.

Születési hely: Al-Bayda.

Korábban a Külső Biztonsági Hivatal hírszerzési igazgatója.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Korábban az Általános Népi Kongresszus főtitkára.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Muammar Qadhafi kormányának miniszterelnöke.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Muammar Qadhafi kormányának egészségügyi és környezetvédelmi minisztere.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Születési idő: 1949.

Születési hely: Al-Azizia (Tripoli mellett).

Muammar Qadhafi kormányának ipari, gazdasági és kereskedelmi minisztere.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Születési idő: 1943.

Muammar Qadhafi kormányának a mezőgazdaságért, valamint az állati és a tengeri erőforrásokért felelős minisztere.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Muammar Qadhafi kormányának szociális minisztere.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Születési idő: 1963. május 4.

Útlevél száma: B/014965 (2013 végén lejárt).

Muammar Qadhafi kormányának oktatási, felsőoktatási és kutatási minisztere.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

14.

MANSOUR, Abdallah

Születési idő: 1954.7.8.

Útlevél száma: B/014924 (2013 végén lejárt).

Korábban Muammar Qadhafi ezredes közeli munkatársa, vezető szerepe volt a biztonsági szolgálatokban, a rádió- és televíziótársaság korábbi igazgatója.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

15.

Taher Juwadi ezredes

Beosztása: A Forradalmi Gárda parancsnoki láncában a negyedik személy.

Ezredes.

A Qadhafi-rezsim kulcsfigurája. E tisztsége révén szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.5.23.

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

A forradalmi bizottságok összekötő hivatalának vezetője.

A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Beosztása: A Muammar Qadhafi személyes biztonságáért felelős szolgálat vezetője.

Születési idő: 1946.

Születési hely: Hun, Libya.

Ő felel a rezsim biztonságáért. Ő irányította a rendszer bírálói ellen elkövetett erőszakos cselekményeket.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Születési idő: 1948.

Születési hely: Sirte, Líbia.

Muammar Qadhafi unokatestvére. Az 1980-as években részt vett a rendszer bírálóinak meggyilkolásában és az értesülések szerint több, Európában elkövetett gyilkosságért is felelős. Egyes vélekedések szerint fegyverbeszerzésekben is részt vett. Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Korábban Líbia csádi nagykövete. Csádból a líbiai Szabhába távozott. Közvetlenül részt vett a rezsimet szolgáló zsoldos katonák toborzásában és tevékenységük koordinálásában.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

20.

AL KUNI, Amid Husain, ezredes

Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Dél-Líbia

Korábban Ghat kormányzója (Dél-Líbia). Közvetlenül részt vett zsoldos katonák toborzásában.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

B.   SZERVEZETEK

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbevétel indokolása

A jegyzékbevétel időpontja

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(más néven: LAICO)

Honlap: http://www.laaico.com. A társaságot 1981-ben alapították. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli, Libya. Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 e-mail: info@laaico.com

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Az iroda címe: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA Tel.: (+218) 214778301 – Fax: (+218) 214778766; e-mail: info@gicdf.org

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

3.

Waatassimou Foundation

Székhelye: Tripoli.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Elérhetőségek: tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; email: info@ljbc.net

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

Részt vett a felkelők elleni erőszakos cselekményekkel kapcsolatos félretájékoztatási kampányokban, és ezzel a gyűlölet és az erőszak nyilvános szításában.

2011.3.21.

5.

Revolutionary Guard Corps

 

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

Részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

6.

Libyan Agricultural Bank (más néven Agricultural Bank; más néven Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; más néven Al Masraf Al Zirae)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; e-mail cím agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Tel.: (218) 214 87 0586;

Tel.: (218) 214 87 0714;

Tel.: (218) 214 87 0745;

Tel.: (218) 213 33 8366;

Tel.: (218) 213 33 1533;

Tel.: (218) 213 33 3541;

Tel.: (218) 213 33 3544;

Tel.: (218) 213 33 3543;

Tel.: (218) 213 33 3542;

Fax: (218) 214 87 0747;

Fax: (218) 214 87 0767;

Fax: (218) 214 87 0777;

Fax: (218) 213 33 0927;

Fax: (218) 213 33 3545.

A Líbiai Központi Bank líbiai leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187; Fax: +218.21.334.5188; e-mail: info@ethic.ly

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

11.

LAP Green Networks (más néven Lap GreenN, más néven LAP Green Holding Company )

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

A Líbiai Afrikai Befektetési Alap líbiai leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes,UK.

Egyéb adatok: Nyilvántartási szám: 01794877 (UK)

A Líbiai Beruházási Hatóság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Egyéb adatok: Nyilvántartási szám: 1510484 (BVI)

A Líbiai Beruházási Hatóság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

14.

Capitana Seas Limited

 

A Brit Virgin-szigeteken bejegyzett, Saadi Qadhafi tulajdonában lévő társaság.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Egyéb adatok: Nyilvántartási szám: 1534407 (BVI)

A Líbiai Beruházási Hatóság Brit Virgin-szigeteken bejegyzett leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man.

Egyéb adatok: Nyilvántartási szám: 59058C (Isle of Man)

A Líbiai Beruházási Hatóság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.”


1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/10


A TANÁCS (EU) 2015/1324 RENDELETE

(2015. július 31.)

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2011/137/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. július 31-i (KKBP) 2015/1333 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 204/2011/EU tanácsi rendelet (2) hatályba léptet a 2011/137/KKBP tanácsi határozatban (3) foglalt egyes intézkedéseket.

(2)

A (KKBP) 2015/1333 határozat elvégezte a 2011/137/KKBP határozat II. és IV. mellékletében felsorolt személyek és szervezetek felülvizsgálatát. A (KKBP) 2015/1333 határozat a módosított 2011/137/KKBP határozattal előírt korlátozó intézkedéseket egy új jogi eszközben egységes szerkezetbe is foglalta. Technikai módosítás szükséges a 204/2011/EU rendelethez, hogy összhangban legyen a (KKBP) 2015/1333 határozattal.

(3)

Ez a módosítás az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva – különösen a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásának biztosítása céljából – a végrehajtásához uniós szintű szabályozás szükséges.

(4)

A 204/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 204/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás az alábbiakhoz kapcsolódóan:

i.

a líbiai kormány részére kizárólag biztonsági vagy leszerelési támogatásként nyújtott katonai felszerelések, beleértve a b) pont hatálya alá nem tartozó és kizárólag fegyvereket és azokhoz kapcsolódó anyagokat, a szankcióbizottság előzetes jóváhagyása szerint;

ii.

a líbiai kormány részére kizárólag biztonsági vagy leszerelési támogatásként nyújtott, halált nem okozó katonai felszerelések;”.

2.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdésben a bevezető szövegrész és az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 5. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek és szervek, valamint az 5. cikk (4) bekezdésében említett szervezetek vonatkozásában a IV. mellékletben felsorolt, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a)

a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások olyan bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog, vagy olyan bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat hatálya alá tartoznak:

i.

amely a személy, szervezet vagy szerv II. mellékletbe történő felvételének időpontja előtt keletkezett, illetve került meghozatalra; vagy

ii.

amely az 5. cikk (4) bekezdésében említett szervezetnek az ENSZ Biztonsági Tanácsa által történő jegyzékbe vételének időpontját megelőzően keletkezett, illetve került meghozatalra;”;

b)

a (2) bekezdésben a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a határozat nem valamely, a II. vagy a III. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javára szól; és”.

3.

A 8b. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította, hogy a kifizetés nem sérti az 5. cikk (2) bekezdését, és nem valamely, az 5. cikk (4) bekezdésében említett szervezet javára szól;”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 34. oldalát.

(2)  A Tanács 204/2011/EU rendelete (2011. március 2.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról (HL L 58., 2011.3.3., 1. o.).

(3)  HL L 58., 2011.3.3., 53. o.


1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/12


A TANÁCS (EU) 2015/1325 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 31.)

a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2015/513 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. március 26-án elfogadta a 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/513 végrehajtási rendeletet (2), amely naprakésszé teszi azon személyek, csoportok és szervezetek jegyzékét (a továbbiakban: a jegyzék), akikre vagy amelyekre a 2580/2001/EK rendeletet alkalmazni kell.

(2)

A Tanács valamennyi szóban forgó személy, csoport és szervezet számára – amennyiben ez gyakorlatilag lehetséges volt – indokolást adott arról, hogy miért vették őket jegyzékbe.

(3)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítés útján a Tanács tájékoztatta a jegyzékben szereplő személyeket, csoportokat és szervezeteket azon döntéséről, hogy továbbra is szerepelteti őket a jegyzékben. A Tanács arról is tájékoztatta az érintett személyeket, csoportokat és szervezeteket, hogy kérhetik a Tanács indokolását a jegyzékbevételükkel kapcsolatban, amennyiben az indokolást még nem közölték velük.

(4)

A Tanács – a 2580/2001/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében – felülvizsgálta a jegyzéket. A felülvizsgálat során a Tanács figyelembe vette az érintettek által benyújtott észrevételeket, valamint az illetékes nemzeti hatóságoktól kapott, a jegyzékbe vett személyek és szervezetek nemzeti státusára vonatkozó, naprakésszé tett információkat.

(5)

A Tanács meggyőződött arról, hogy a 2001/931/KKBP közös álláspont (3) 1. cikkének (4) bekezdése szerint az illetékes hatóságok határozatot hoztak arról, hogy a jegyzékben szereplő valamennyi személy, csoport és szervezet a hivatkozott közös álláspont 1. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében terrorcselekményekben vett részt. A Tanács ezen túlmenően úgy döntött, hogy azoknak a személyeknek, csoportoknak és szervezeteknek, akikre vagy amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkét alkalmazni kell, a továbbiakban is a 2580/2001/EK rendeletben előírt különleges korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(6)

A jegyzéket ennek megfelelően módosítani kell és az (EU) 2015/513 végrehajtási rendeletet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2580/2001/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott jegyzéket e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Az (EU) 2015/513 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o.

(2)  A Tanács (EU) 2015/513 végrehajtási rendelete (2015. március 26.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint a 790/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 82., 2015.3.27., 1. o.).

(3)  A Tanács 2001/931/KKBP közös álláspontja (2001. december 27.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról (HL L 344., 2001.12.28., 93. o.).


MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK, CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

I.   SZEMÉLYEK

1.

ABDOLLAHI Hamed (más néven Mustafa Abdullahi), született: 1960.8.11., Irán. Útlevélszám: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: 1966.10.16., Tarut (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár.

4.

ARBABSIAR Manssor (más néven Mansour Arbabsiar), született: 1955.3.6. vagy 1955.3.15., Irán. Iráni és amerikai állampolgár. Útlevélszám: C2002515 (Irán); Útlevélszám: 477845448 (Amerikai Egyesült Államok). Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 07442833, lejárati ideje: 2016.3.15. (amerikai gépjárművezetői engedély).

5.

BOUYERI, Mohammed (más néven Abu ZUBAIR, más néven SOBIAR, más néven Abu ZOUBAIR), született: 1978.3.8., Amszterdam (Hollandia) – a „Hofstadgroep” nevű csoport tagja.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, Ahmed, más néven SA-ID, más néven SALWWAN, Samir), született: 1963, Libanon, libanoni állampolgár.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem, más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith, más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: 1965.4.14. vagy 1964.3.1., Pakisztán, útlevélszám: 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (más néven Abdol Reza Shala'i, más néven Abd-al Reza Shalai, más néven Abdorreza Shahlai, más néven Abdolreza Shahla'i, más néven Abdul-Reza Shahlaee, más néven Hajj Yusef, más néven Haji Yusif, más néven Hajji Yasir, más néven Hajji Yusif, más néven Yusuf Abu-al-Karkh), született: 1957 körül, Irán. Címei: 1. Kermanshah, Irán, 2. mehráni katonai bázis, Ilám tartomány, Irán.

9.

SHAKURI Ali Gholam, született: 1965 körül, Teherán, Irán.

10.

SOLEIMANI Qasem (más néven Ghasem Soleymani, más néven Qasmi Sulayman, más néven Qasem Soleymani, más néven Qasem Solaimani, más néven Qasem Salimani, más néven Qasem Solemani, más néven Qasem Sulaimani, más néven Qasem Sulemani), született: 1957.3.11., Irán. Iráni állampolgár. Útlevélszám: 008827 (iráni diplomata-útlevél), kibocsátás dátuma: 1999. Rendfokozata: vezérőrnagy.

II.   CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

1.

„Abu Nidal Szervezet” – „ANO”, (más néven „Fatah-Forradalmi Tanács”, más néven „Arab Forradalmi Brigádok”, más néven „Fekete Szeptember”, más néven „Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete”).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade” („Al-Aqsa Mártírjainak Brigádja”).

3.

„Al-Aqsa e.V.”.

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

Az „Új Néphadsereget” („NPA”) is magában foglaló „Fülöp-szigeteki Kommunista Párt”, Fülöp-szigetek.

6.

„Gama'a al-Islamiyya” (más néven „Al-Gama'a al-Islamiyya”) („Iszlám Csoport”- „IG”).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Nagy Iszlám Keleti Harci Front”).

8.

„Hamas” („Hamász”), ide tartozik a „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

9.

„Hizballah Military Wing” (más néven „Hezbollah Military Wing”, más néven „Hizbullah Military Wing”, más néven „Hizbollah Military Wing”, más néven „Hezballah Military Wing”, más néven „Hisbollah Military Wing”, más néven „Hizbu'llah Military Wing”, más néven „Hizb Allah Military Wing”, más néven „Jihad Council” (és az irányítása alá tartozó minden egység, köztük a Külső Biztonsági Szervezet)).

10.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”. („Hizbul Mudzsahedin”).

11.

„Hofstadgroep”.

12.

„International Sikh Youth Federation” – „ISYF” („Nemzetközi Szikh Ifjúsági Szövetség”).

13.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” („Kalisztán Zindabad Erő”).

14.

„Kurd Munkáspárt” – „PKK” (más néven „KADEK”, más néven „KONGRA GEL”).

15.

„A Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei” – „LTTE”.

16.

„Ejército de Liberación Nacional” („Nemzeti Felszabadítási Hadsereg”).

17.

„Palestinian Islamic Jihad” – „PIJ” („Palesztin Iszlám Dzsihád”).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” – „PFLP” („Népi Front Palesztina Felszabadításért”).

19.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (más néven „PFLP – General Command”). („Népi Front Palesztina Felszabadításért Főparancsnokság” [más néven „PFLP – Főparancsnokság”]).

20.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia” – „FARC” („Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők”).

21.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (más néven „Devrimci Sol” [„Forradalmi Baloldal”], más néven „Dev Sol”) („Forradalmi Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt”).

22.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Fényes Ösvény”).

23.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (más néven „Kurdisztáni Szabadság Sólymai” vagy „Kurdisztáni Szabadság Héjái”).


1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/16


A TANÁCS (EU) 2015/1326 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 31.)

a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8a. cikke (1) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 18-án elfogadta a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendeletet.

(2)

A Tanács úgy véli, hogy 24 személyt törölni kell a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 765/2006/EK rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékéből.

(3)

A 765/2006/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 134., 2006.5.20., 1. o.


MELLÉKLET

A következő személyeket érintő bejegyzéseket törölni kell a 765/2006/EK rendelet I. mellékletének A szakaszában (Személyek) szereplő jegyzékből:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/18


A TANÁCS (EU) 2015/1327 RENDELETE

(2015. július 31.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

A 267/2012/EU tanácsi rendelet (2) végrehajtja a 2010/413/KKBP határozatban előírt intézkedéseket.

(2)

2015. július 31-én a Tanács elfogadta a 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló (KKBP) 2015/1336 határozatot (3), amely bizonyos intézkedéseket ír elő az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 2231 (2015) határozatával összhangban, amely jóváhagyta az iráni nukleáris kérdésre vonatkozó átfogó közös cselekvési tervet (JCPOA) és a JCPOA-val összhangban lévő intézkedéseket irányozott elő.

(3)

A 2231(2015) ENSZ BT-határozat nevezetesen úgy rendelkezik, hogy az 1696 (2006), az 1737 (2006), az 1747 (2007), az 1803 (2008), az 1835 (2008) és az 1929 (2010) ENSZ BT-határozatokkal bevezetett intézkedések bizonyos feltételek esetén nem alkalmazandók a JCPOA-ban részt vevő államok vagy a velük koordináltan együttműködő ENSZ tagállamok által végzett, a fordowi létesítmény két kaszkádjának stabil izotópok előállítására történő átalakításával közvetlenül összefüggő tevékenységekre, a természetes urán ellenében szállított, 300 kilogrammot meghaladó iráni dúsítotturán-exportra, illetve az araki reaktornak az ilyen reaktorra vonatkozó jóváhagyott tervezési rajzokon és azt követően a jóváhagyott végleges tervezési rajzokon alapuló korszerűsítésére.

(4)

A 2231(2015) ENSZ BT-határozat továbbá úgy rendelkezik, hogy az 1696 (2006), az 1737 (2006), az 1747 (2007), az 1803 (2008), az 1835 (2008) és az 1929 (2010) ENSZ BT-határozatokkal előírt intézkedések bizonyos feltételek esetén és a szükséges mértékben nem alkalmazandók az olyan transzferekre és tevékenységekre, amelyek a JCPOA-ban foglalt egyes nukleáris vonatkozású kötelezettségvállalások teljesítésével függenek össze, amelyek a JCPOA végrehajtásának előkészítéséhez szükségesek, vagy amelyekről az 1737 (2006) sz. ENSZ BT-határozat alapján létrehozott ENSZ BT-bizottság úgy ítéli meg, hogy megfelelnek a 2231 (2015) sz. ENSZ BT-határozat céljainak.

(5)

Az intézkedések végrehajtásához – különösen a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – uniós szintű szabályozás szükséges.

(6)

A 267/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 267/2012/EU rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„43b. cikk

(1)   E rendelet más rendelkezéseiben foglaltak ellenére az illetékes hatóságok engedélyezhetik termékek, anyagok, felszerelések, áruk vagy technológia szállítását, eladását vagy átadását, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást, képzést, pénzügyi támogatást, befektetést, brókertevékenységet és egyéb szolgáltatások nyújtását, amennyiben úgy ítélik meg, hogy azok közvetlenül kapcsolódnak az alábbiakhoz:

a)

a fordowi létesítmény két kaszkádjának átalakítása stabil izotópok előállítására;

b)

a természetes urán ellenében szállított, 300 kilogrammot meghaladó iráni dúsítotturán-export; vagy

c)

az araki reaktornak az ilyen reaktorra vonatkozó jóváhagyott tervezési rajzokon és azt követően a jóváhagyott végleges tervezési rajzokon alapuló korszerűsítése.

(2)   Az (1) bekezdéssel összhangban engedélyt adó illetékes hatóság biztosítja az alábbiakat:

a)

minden tevékenységre szigorúan a 2015. július 14-i átfogó közös cselekvési tervnek (JCPOA) megfelelően kerül sor;

b)

a 2231 (2015) ENSZ BT-határozat 22. pontjának c) alpontjában előírt követelmények adott esetben teljesültek; és

c)

valamennyi szállított termék végfelhasználásának és végfelhasználása helyének ellenőrzésére jogot szerzett, és ezt képes is ténylegesen gyakorolni.

(3)   Az érintett tagállam értesíti:

a)

adott esetben a szankcióbizottságot, és amint megalakult, a közös bizottságot tíz nappal az engedély megadása előtt;

b)

a NAÜ-t a 2231 (2015) ENSZ BT-határozat 22. pontjának e) alpontjában felsorolt termékek, anyagok, felszerelések, áruk és technológiák szállítása esetén a szállítástól, eladástól vagy átadástól számított tíz napon belül.

(4)   Az érintett tagállam az e cikk alapján megadni szándékozott minden engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot legkésőbb tíz nappal az engedély megadása előtt.

43c. cikk

(1)   E rendelet más rendelkezéseiben foglaltak ellenére az illetékes hatóságok – amennyiben a végrehajtásukhoz szükséges – eseti alapon engedélyezhetnek olyan transzfereket és tevékenységeket

a)

amelyek közvetlenül a JCPOA V. mellékletének 15.1–15.11. pontjában meghatározott nukleáris vonatkozású intézkedések végrehajtásával függenek össze;

b)

amelyek a JCPOA végrehajtásának előkészítéséhez szükségesek; vagy

c)

amelyek adott esetben a szankcióbizottság megítélése szerint megfelelnek a 2231 (2015) sz. ENSZ BT-határozat céljainak.

(2)   Az érintett tagállam adott esetben a szankcióbizottsághoz továbbítja jóváhagyásra a javasolt engedélyeket.

(3)   Az érintett tagállam az e cikk alapján megadni szándékozott minden engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot legkésőbb tíz nappal az engedély megadása előtt.”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 195., 2010.7.27., 39. o.

(2)  A Tanács 267/2012/EU rendelete (2012. március 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 88., 2012.3.24., 1. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2015/1336 határozata (2015. július 31.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 66. oldalát).


1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/20


A TANÁCS (EU) 2015/1328 RENDELETE

(2015. július 31.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

A 267/2012/EU tanácsi rendelet (2) végrehajtja a 2010/413/KKBP határozatban előírt intézkedéseket.

(2)

A Tanács 2015. július 31-én elfogadta a 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló (KKBP) 2015/1337 határozatot (3), hogy 2016. január 14-ig meghosszabbítsa a 20. cikk (14) bekezdésében előírt mentességet a jegyzékbe vett szervezetek tekintetében végzett olyan tevékenységeket és tranzakciókat illetően, amelyek a 2012. január 23. előtt megkötött szerződésekben vagy az ilyen kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződésekben meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, amennyiben az iráni nyersolaj és kőolajipari termékek szállítása vagy az azok szállításából származó jövedelem 2012. január 23. előtt megkötött szerződések tekintetében fennálló pénztartozásoknak a tagállamok területén lévő vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó személyek vagy szervezetek részére történő megtérítését szolgálja, amennyiben e szerződések kifejezetten rendelkeznek ilyen megtérítésekről.

(3)

Ez az intézkedés a Szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva – különösen a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásának biztosítása céljából – a végrehajtásához uniós szintű szabályozás szükséges.

(4)

A 267/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 267/2012/EU rendelet 28a. cikkének b) pontjában a „2015. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2016. január 14-ig” szövegrész lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 195., 2010.7.27., 39. o.

(2)  A Tanács 267/2012/EU rendelete (2012. március 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 88., 2012.3.24., 1. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2015/1337 határozata (2015. július 31.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 68. oldalát).


1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/21


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1329 RENDELETE

(2015. július 31.)

a 965/2012/EU rendeletnek az uniós légitársaságok által harmadik országban lajstromozott légi járművek üzemben tartása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésére és 10. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 965/2012/EU bizottsági rendelet (2) meghatározza a légi járművek biztonságos üzemben tartásának feltételeit. Az említett rendeletet módosítani kell, hogy lehetővé tegye az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szerint engedélyezett légi fuvarozóknak harmadik országban lajstromozott légi járművek üzemben tartását.

(2)

A légiközlekedési ágazat és a tagállamok számára elegendő időt kell biztosítani a módosított szabályozói keretekhez történő alkalmazkodásra. Ezért gondoskodni kell megfelelő átmeneti időszak alkalmazásának lehetőségéről.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek a 216/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdésével összhangban előterjesztett véleményével.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 965/2012/EU rendelet II. melléklete (ARO rész), III. melléklete (ORO rész) és IV. melléklete (CAT rész) ezen rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. október 1-jétől kell alkalmazni.

(2)   Az (1) bekezdés második albekezdésétől eltérően a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a melléklet 2. bekezdése b) pontjának ii. alpontjában rögzített ORO.AOC.110 pont d) bekezdésének rendelkezéseit csak 2017. augusztus 25-től alkalmazzák.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2)  A Bizottság 2012. október 5-i 965/2012/EU rendelete a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK rendelete a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.).


MELLÉKLET

A 965/2012/EU rendelet II., III. és IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. mellékletben (ARO rész) az ARO.OPS.110 pont a következőképpen módosul:

a)

A c) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„c)

A sima légijármű-bérbevételi szerződés jóváhagyását fel kell függeszteni vagy vissza kell vonni, ha:

1.

a légi jármű légialkalmassági bizonyítványa felfüggesztésre vagy visszavonásra került;

2.

a légi jármű szerepel a működési korlátozás alá eső üzemben tartók listáján, vagy olyan államban van lajstromozva, ahol az összes, ezen ország felügyelete alá tartozó üzemben tartó a 2111/2005/EK rendelet szerinti működési tilalom alá esik.”

b)

A szöveg a következő e) bekezdéssel egészül ki:

„e)

Egy sima légijármű-bérbevételi szerződés ORO.AOC.110 pont d) bekezdése szerinti jóváhagyása iránti kérelem esetén az illetékes hatóságnak biztosítania kell a légi jármű felügyeleti felelősségi körének gyakorlásához szükséges megfelelő koordinációt a légi járművet lajstromozó állammal.”

2.

A III. melléklet (ORO rész) a következőképpen módosul:

a)

Az ORO.AOC.100 pont c) bekezdésének 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

mindegyik üzemben tartott légi jármű rendelkezik légialkalmassági bizonyítvánnyal (CofA), ahogy azt a 748/2012/EU rendelet előírja, vagy ORO.AOC.110 d) szerinti sima bérbevétel tárgyát képezi; és”.

b)

Az ORO.AOC.110 pont a következőképpen módosul:

i.

a b) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Az e rész szerinti engedéllyel rendelkező üzemben tartó nem vehet bérbe olyan légi járművet, amely szerepel a működési korlátozás alá eső üzemben tartók listáján, olyan államban van lajstromozva, ahol az összes, ezen ország felügyelete alá tartozó üzemben tartó működési tilalom alá esik, vagy amelynek üzemben tartója a 2111/2005/EK rendelet alapján működési tilalom alá esik.”;

ii.

a d) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Sima bérbevétel

d)

A harmadik országban lajstromozott légi jármű sima bérbevételi jóváhagyását kérelmező köteles igazolni az illetékes hatóságnak, hogy:

1.

olyan operatív igény lépett fel, amely nem elégíthető ki EU-ban lajstromozott légi jármű bérbevételével;

2.

a sima bérbevétel időtartama 12 egymást követő hónap során nem haladja meg a hét hónapot;

3.

biztosított a 1321/2014/EU rendelet vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés; és

4.

a légi jármű a légi járművek üzemben tartására vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően van felszerelve.”;

c)

Az ORO.AOC.130 pont helyébe a következő szöveg lép:

„ORO.AOC.130   Repülési adatok figyelése – repülőgépek

a)

Az üzemben tartó a 27 000 kg-ot meghaladó legnagyobb engedélyezett felszállótömegű repülőgépek esetében köteles kialakítani és fenntartani egy, a felügyeleti rendszerébe integrált repülésiadat-figyelő programot.

b)

A repülésiadat-figyelő program nem lehet büntető jellegű, és megfelelő biztosítékokat kell tartalmaznia az adatforrás(ok) védelmére.”

3.

A IV. melléklet (CAT rész) a következőképpen módosul:

a)

A CAT.IDE.A.100 pont a) és b) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Az ezen alrészben előírt műszereket és berendezéseket a vonatkozó légialkalmassági előírások szerint kell jóváhagyni az alábbi tételek kivételével:

1.

Tartalék biztosítékok;

2.

Független hordozható fényforrások;

3.

Pontos időmérő eszköz;

4.

Térképtartó;

5.

Elsősegélycsomagok;

6.

Egészségügyi vészmentő dobozok;

7.

Kézi hangosbeszélők;

8.

Túlélő-felszerelés és jelzőberendezés;

9.

Tengeri horgonyok és nyűgözéshez szükséges felszerelés; és

10.

Gyermek biztonsági övek.

b)

Az ezen alrészben nem előírt és a vonatkozó légialkalmassági előírások szerint nem jóváhagyás-köteles, de a repülés során a fedélzeten elhelyezett műszerekre és berendezésekre az alábbi előírások vonatkoznak:

1.

az ezen műszerek, berendezések vagy készülékek által megjelenített információkat a hajózószemélyzet nem használhatja a 216/2008/EK rendelet I. melléklete, illetve a CAT.IDE.A.330, a CAT.IDE.A.335, a CAT.IDE.A.340 és a CAT.IDE.A.345 pont előírásainak történő megfelelésre; és

2.

a műszerek és berendezések nem befolyásolhatják a repülőgép légialkalmasságát még üzemszünetek vagy rendellenes működés esetén sem.”

b)

A CAT.IDE.H.100 pont a) és b) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Az ezen alrészben előírt műszereket és berendezéseket a vonatkozó légialkalmassági előírások szerint kell jóváhagyni az alábbi tételek kivételével:

1.

Tartalék biztosítékok;

2.

Független hordozható fényforrások;

3.

Pontos időmérő eszköz;

4.

Térképtartó;

5.

Elsősegélycsomag;

6.

Kézi hangosbeszélők;

7.

Túlélő-felszerelés és jelzőberendezés;

8.

Tengeri horgonyok és nyűgözéshez szükséges felszerelés; és

9.

Gyermek biztonsági övek.

b)

Az ezen alrészben nem előírt és a vonatkozó légialkalmassági előírások szerint nem jóváhagyás-köteles, de a repülés során a fedélzeten elhelyezett műszerekre és berendezésekre az alábbi előírások vonatkoznak:

1.

az ezen műszerek, berendezések vagy készülékek által megjelenített információkat a hajózószemélyzet nem használhatja a 216/2008/EK rendelet 1. melléklete, illetve a CAT.IDE.H.330, a CAT.IDE.H.335, a CAT.IDE.H.340 és a CAT.IDE.H.345 pont előírásainak történő megfelelésre; és

2.

a műszerek és berendezések nem befolyásolhatják a helikopter légialkalmasságát még üzemszünetek vagy rendellenes működés esetén sem.”


1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/26


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1330 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 31.)

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 234. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2015. július 20-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) szankcióbizottsága jóváhagyta egy természetes személy törlését az al-Kaida szankcióbizottság által összeállított, azon személyeket, csoportokat és szervezeteket tartalmazó jegyzékbe, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. Továbbá 2015. július 20-án az ENSZ BT szankcióbizottsága úgy határozott, hogy egy bejegyzést módosít a jegyzékben.

(3)

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően aktualizálni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „Természetes személyek” részben a következő bejegyzést el kell hagyni:

„Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (más néven a) Sheikh Abu Muhammad; b) Ali Abu Muhammad; c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Születési ideje: 1972.1.1. Születési helye: Teletl falu, Samilszkij járás, Dagesztáni Köztársaság, Oroszországi Föderáció. Állampolgársága: orosz. Útlevélszáma: 628605523 (az Oroszországi Föderáció Szövetségi Migrációs Hivatala által 2006.7.4-én kibocsátott, 2016.7.16-án lejáró orosz nemzetközi útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 8203883123 (az Oroszországi Föderáció Dagesztáni Köztársasága Kirovszkij kerületének belügyi osztálya által 2005.7.16-án kibocsátott, 2017.1.1-jén lejáró orosz nemzeti útlevél). Címe: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7, Mahacskala, Dagesztáni Köztársaság, Oroszországi Föderáció. Egyéb információ: a) személyleírása: szeme színe: barna; haja színe: ősz; testmagassága: 170–175 cm; testfelépítése: erős; arca ovális, szakállt visel; b) apja neve: Alibulat Kebekovich Kebekov, 1927-es születésű; c) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.3.23.”

2.

A „Természetes személyek” részben a „Mohammed Al Ghabra. Címe: Kelet-London, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1980.6.1. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Állampolgársága: brit. Útlevélszáma: 094629366 (Egyesült Királyság). Egyéb információ: a) apja neve: Mohamed Ayman Ghabra; b) anyja neve: Dalal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.12.12.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mohammed Al Ghabra. (más néven a) Mohammed El' Ghabra; b) Danial Adam). Címe: Kelet-London, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1980.6.1. Születési helye: Damaszkusz, Szíria. Állampolgársága: brit. Útlevélszáma: 094629366 (Egyesült Királyság). Egyéb információ: a) apja neve: Mohamed Ayman Ghabra; b) anyja neve: Dalal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.12.12.”


1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1331 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 31.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

161,8

MK

26,3

ZZ

94,1

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

122,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

139,6

BO

135,7

UY

142,7

ZA

132,8

ZZ

137,7

0806 10 10

EG

262,1

MA

218,5

TN

158,2

ZA

115,6

ZZ

188,6

0808 10 80

AR

262,5

BR

108,6

CL

146,6

NZ

142,7

US

185,8

UY

139,7

ZA

132,1

ZZ

159,7

0808 30 90

AR

235,3

CL

148,5

CN

89,6

MK

59,4

NZ

150,8

TR

158,2

ZA

118,4

ZZ

137,2

0809 29 00

TR

231,9

ZZ

231,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,0

TR

157,4

ZZ

118,7

0809 40 05

BA

60,6

IL

124,7

XS

66,1

ZZ

83,8


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/31


A TANÁCS (KKBP) 2015/1332 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. július 31.)

az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. augusztus 1-jei 2011/486/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 5. cikkére és 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. augusztus 1-jén elfogadta a 2011/486/KKBP határozatot.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának az 1988 (2011) ENSZ BT-határozat 30. pontja alapján létrehozott bizottsága 2014. szeptember 23-án és 2015. március 27-én módosította a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékét.

(3)

A 2011/486/KKBP határozat mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/486/KKBP határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 199., 2011.8.2., 57. o.


MELLÉKLET

I.

A 2011/486/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzék az alább felsorolt bejegyzésekkel egészül ki:

A.   A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

1.

Abdul Basir Noorzai (más néven: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer e) Abdul Basir).

Titulusa: hádzsi. Címe: Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Születési ideje: a) 1965, b) 1960, c) 1963. Születési helye: Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszám: pakisztáni útlevélszám: AA3829182. Nemzeti személyazonosító szám: pakisztáni nemzeti személyazonosító szám: 5420124679187. Egyéb információk: A Talibán számára a térségben pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó Haji Basir and Zarjmil Company Hawala tulajdonosa. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2015. március 27.

További információk a szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából:

Abdul Basir Noorzai jegyzékbe vételére 2015. március 27-én, a 2160 (2014) ENSZ BT-határozat 2. pontja alapján került sor, mivel részt vesz a jegyzékben szereplő személyek és más, a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztán békéjére, stabilitására és biztonságára nézve veszélyt jelentő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek által, illetve azokkal együttműködve, a nevükben vagy a javukra elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében és elkövetésében, továbbá egyéb támogatást nyújt azok cselekményeihez és tevékenységeihez.

További információk:

Haji Abdul Basir (Basir) a Haji Basir and Zarjmil Company Hawala tulajdonosa és ügyvezetője. Basir-nak felhatalmazása volt a Talibán számára való pénztovábbításra, és az elmúlt néhány év során több ezer dollárt juttatott el Hawala-irodáján keresztül a Talibán különböző, a térségben tevékenykedő tagjai számára. Hawala-irodáján keresztül finanszírozta a Talibán különböző tevékenységeit, pénzt utalt a Talibán hagyományos vezetői („vénjei”) számára, és elősegítette a Talibán informátorainak utazásait.

2012-től Basir számított a Talibán felső vezetősége legfőbb pénzváltójának. 2010-ben adományokat is gyűjtött a Talibán számára különböző, Japánban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szingapúrban élő pakisztáni és afgán személyektől.

B.   A Talibánnal összeköttetésben álló szervezetek, valamint egyéb csoportok és vállalkozások

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (más néven: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala c) Haji Basir Hawala d) Haji Baseer Hawala e) Haji Abdul Basir Exchange Shop f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Címe: a) 1. fiókiroda: Sanatan (vagy Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar utca, a Trench (vagy Tranch) út mellett, Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztánb) 2. fiókiroda: Kvetta, Pakisztán. c) 3. fiókiroda: Lahore, Pakisztán d) 4. fiókiroda: Pesavár, Pakisztán e) 5. fiókiroda: Karacsi, Pakisztán f) 6. fiókiroda: Iszlámábád, Pakisztán g) 7. fiókiroda: Kandahár tartomány, Afganisztán h) 8. fiókiroda: Herát tartomány, Afganisztán i) 9. fiókiroda: Helmand tartomány, Afganisztán j) 10. fiókiroda: Dubai, Egyesült Arab Emírségek k) 11. fiókiroda: Irán. Egyéb információk: a) A Talibán magas rangú vezetői által a Talibán térségbeli parancsnokai számára való pénzátutalások céljára igénybe vett pénzforgalmi szolgáltató. b) Tulajdonosa Abdul Basir Noorzai. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:2015. március 27.

További információk a szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából:

A Haji Basir and Zarjmil Company Hawala jegyzékbe vételére 2015. március 27-én, a 2160 (2014) ENSZ BT-határozat 2. pontja alapján került sor, mivel részt vesz a jegyzékben szereplő személyek és más, a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztán békéjére, stabilitására és biztonságára nézve veszélyt jelentő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek által, illetve azokkal együttműködve, a nevükben vagy a javukra elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében és elkövetésében, továbbá egyéb támogatást nyújt azok cselekményeihez és tevékenységeihez.

További információk:

A Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) Pakisztán Beludzsisztán tartományában, Chamanban található irodájának Abdul Basir Noorzai a tulajdonosa. Az iroda pénzt továbbít a Talibán térségbeli tagjai számára. A Talibán térségbeli legfőbb vezetői elsősorban a Basir Zarjmil Hawala és a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange közvetítésével utaltak/utalnak pénzt a Talibán parancsnokai számára.

2013-ban a Basir Zarjmil Hawala több ezer dollárt juttatott el a Talibán térségbeli parancsnokaihoz, megkönnyítve ezzel a Talibán műveleteinek finanszírozását. 2012-ben a Basir Zarjmil Hawala több ezer dollár összegben hajtott végre különböző, a Talibánnak szánt fegyverekkel és egyéb műveleti kiadásokkal kapcsolatos ügyleteket.

II.

Az alábbi bejegyzést törölni kell a 2011/486/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzékből:

A.   A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/34


A TANÁCS (KKBP) 2015/1333 HATÁROZATA

(2015. július 31.)

a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2011/137/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa a líbiai helyzettel kapcsolatban kialakult komoly aggályaira tekintettel 2011. február 26-án elfogadta az 1970 (2011) ENSZ BT-határozatot, amellyel Líbiával szembeni korlátozó intézkedéseket vezet be. A Biztonsági Tanács azóta számos más határozatot fogadott el Líbiáról, amelyben kiterjesztette vagy módosította az ENSZ Líbiával szembeni korlátozó intézkedéseit, ideértve különösen a Biztonsági Tanácsnak a Líbia szuverenitása, függetlensége, területi integritása és nemzeti egysége melletti elkötelezettségével kapcsolatos 2174 (2014) ENSZ BT-határozatot és 2213 (2015) ENSZ BT-határozatot.

(2)

Figyelembe véve az 1970 (2011) ENSZ BT-határozatot, a Tanács 2011. február 28-án elfogadta a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozatot (1), amellyel további korlátozó intézkedéseket írt elő a líbiai helyzet súlyosságára tekintettel.

(3)

A Tanács 2015. május 26-án elfogadta a 2011/137/KKBP határozat módosításáról szóló (KKBP) 2015/818 határozatot (2) figyelemmel arra, hogy az egyre mélyülő jelenlegi megosztottság révén továbbra is veszélyt jelentenek Líbia békéjére, biztonságára és stabilitására, valamint az ország politikai átmenetének sikeres megvalósulására nézve azok a személyek és szervezetek, akiket és amelyeket Muammar Qadhafi korábbi rezsimjének elnyomó politikájában részt vevőkként vagy más módon azzal a rezsimmel korábban kapcsolatban állókként azonosítottak, csakúgy, mint az a tény, hogy e személyek vagy szervezetek közül a legtöbbet nem vonták felelősségre a cselekedeteiért. Az említett határozat azt is figyelembe vette, hogy fenyegetést jelentenek azon személyek és szervezetek is, akiknek a tulajdonában vagy ellenőrzése alatt olyan, a Muammar Qadhafi korábbi líbiai rezsimje alatt eltulajdonított líbiai állami pénzeszközök vannak, amelyek felhasználhatók Líbia békéjének, biztonságának vagy stabilitásának veszélyeztetésére, illetve az ország politikai átmenete sikeres megvalósulásának az akadályozására vagy aláásására.

(4)

A Tanács a 2011/137/KKBP határozattal összhangban elvégezte a határozat II. és IV. mellékletében szereplő szervezetek és személyek jegyzékének teljes felülvizsgálatát.

(5)

A 2011/137/KKBP határozat II. és IV. mellékletében foglalt, szervezeteket és személyeket tartalmazó jegyzéken szereplő több szervezet és személy esetében módosítani kell a jegyzékbevétel indokolását.

(6)

Az egyértelműség érdekében új jogi eszközben kell egységes szerkezetbe foglalni a későbbi határozattokkal módosított és végrehajtott 2011/137/KKBP határozattal előírt korlátozó intézkedéseket.

(7)

A 2011/137/KKBP határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I. FEJEZET

EXPORT- ÉS IMPORTKORLÁTOZÁSOK

1. cikk

(1)   A tagállamok állampolgárai részéről, illetve a tagállamok területéről vagy területén keresztül, vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő vízi vagy légi járművet használva tilos közvetlenül vagy közvetve fegyvereket és bármely egyéb, azokhoz kapcsolódó anyagot szolgáltatni, eladni vagy átadni Líbia számára, ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és a felsoroltak pótalkatrészeit, valamint a belső elnyomás céljára alkalmas felszereléseket, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

(2)   Tilos:

a)

közvetlenül vagy közvetve bármely líbiai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Líbiában való felhasználás céljából katonai tevékenységekhez vagy az (1) bekezdésben említett cikkek rendelkezésre bocsátásához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai, képzési vagy egyéb segítséget nyújtani, ideértve felfegyverzett zsoldosok rendelkezésre bocsátását is;

b)

közvetlenül vagy közvetve bármely líbiai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Líbiában való felhasználás céljából katonai tevékenységekhez vagy az (1) bekezdésben említett cikkek rendelkezésre bocsátásához, karbantartásához és használatához kapcsolódó pénzügyi támogatást nyújtani;

c)

tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyek célja vagy hatása az a) és a b) pontban említett tilalmak megkerülése.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk nem alkalmazandó a következőkre:

a)

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló, halált nem okozó katonai felszerelések szolgáltatása, eladása vagy átadása, valamint az említett felszerelésekhez kapcsolódó technikai segítségnyújtás és képzés;

b)

az olyan védőruházat – köztük a golyóálló mellények és a katonai sisakok – szolgáltatása, eladása vagy átadása, amelyet az ENSZ, az Unió vagy annak tagállamai személyzetének tagjai, a média képviselői, valamint a humanitárius és a fejlesztési szervezetek munkatársai és az őket kísérő személyzet kizárólag személyes használatra, átmeneti jelleggel vittek be Líbia területére;

c)

a líbiai kormány részére kizárólag biztonsági vagy leszerelési támogatásra szánt, halált nem okozó katonai felszerelések szolgáltatása, eladása vagy átadása, valamint az említett felszerelésekhez kapcsolódó technikai, képzési vagy pénzügyi segítségnyújtás.

(2)   A 1. cikk nem alkalmazandó a következőkre:

a)

fegyverek és kapcsolódó anyagok szolgáltatása, eladása és átadása, valamint az említettekhez kapcsolódó technikai, képzési vagy pénzügyi segítségnyújtás, ideértve személyzet rendelkezésre bocsátását is;

b)

a líbiai kormány részére kizárólag biztonsági vagy leszerelési támogatásra szánt fegyverek és az azokhoz kapcsolódó anyagok szolgáltatása, eladása vagy átadása, valamint az említett felszerelésekhez kapcsolódó technikai, képzési vagy pénzügyi segítségnyújtás,

amennyiben azt az 1970 (2011) ENSZ BT-határozat 24. pontja értelmében létrehozott bizottság (a továbbiakban: a bizottság) előzetesen jóváhagyta.

(3)   Az 1. cikk nem alkalmazandó az ENSZ személyzete, a média képviselői, valamint a humanitárius és a fejlesztési szervezetek munkatársai és az őket kísérő személyzet általi kizárólagos használat céljából átmeneti jelleggel Líbia területére bevitt kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz kapcsolódó hadianyagok szolgáltatására, eladására vagy átadására, amennyiben ezekről a bizottságot előzetesen értesítették, és a bizottság az értesítéstől számított öt munkanapon belül nem hozott elutasító határozatot.

(4)   Az 1. cikk nem alkalmazandó a következőkre:a belső elnyomás céljára alkalmas, kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló felszerelések szolgáltatása, eladása vagy átadása, valamint az említett felszerelésekhez kapcsolódó technikai segítségnyújtás, képzés és pénzügyi támogatás.

3. cikk

Tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a lobogójuk alatt közlekedő vízi vagy légi járművet használva az 1. cikk (1) bekezdésében említett cikkeket Líbiától beszerezni, függetlenül attól, hogy azok Líbia területéről származnak-e vagy sem.

II. FEJEZET

KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT

4. cikk

(1)   A tagállamok a területükön – a tengeri kikötőket és a repülőtereket is beleértve –, a nemzeti hatásköreikkel és jogszabályaikkal összhangban és a nemzetközi jognak, különösen a tengerjognak és a vonatkozó nemzetközi polgári légiközlekedési megállapodásoknak megfelelően ellenőrzik a Líbiából induló és oda tartó vízi és légi járműveket, amennyiben olyan információval rendelkeznek, amelynek alapján okkal feltételezhető, hogy az említett vízi és légi járművek rakománya olyan termékeket tartalmaz, amelyek szolgáltatása, eladása, átadása vagy kivitele az 1. cikk értelmében tilos.

(2)   A tagállamok lefoglalják és (megsemmisítés, használhatatlanná tétel, raktározás vagy a származási országtól vagy célországtól eltérő államba elhelyezés céljából történő átszállítás révén) eltávolítják az olyan termékeket, amelyek szolgáltatása, eladása, átadása vagy kivitele az 1. cikk értelmében tilos.

(3)   A tagállamok nemzeti jogszabályaikkal összhangban együttműködnek az (1), illetve a (2) bekezdés szerinti ellenőrzésekkel és a termékek eltávolításával kapcsolatban.

(4)   A Líbiából érkező és oda tartó rakományt szállító légi és vízi járműveknek meg kell felelniük az érkezés, illetve az indulás előtti kiegészítő információnyújtás követelményének minden, a tagállamokba érkező vagy onnan induló áru tekintetében.

5. cikk

A tagállamok a kényszerleszállást kivéve minden esetben megtagadják az engedélyt a légi járművektől a területükön való le- és felszállásra vagy a területük felett való átrepülésre, ha olyan információval rendelkeznek, amelynek alapján okkal feltételezhető, hogy az említett légi járművek rakománya olyan termékeket tartalmaz, amelyek szolgáltatása, eladása, átadása vagy kivitele e határozat értelmében tilos, beleértve azt az esetet is, ha a légi jármű fegyveres zsoldos katonákat szállít.

6. cikk

(1)   A tagállamok a 2146 (2014) ENSZ BT-határozat 5-9. pontjával összhangban a nyílt tengeren ellenőrizhetik a jegyzékbe vett hajókat, és ennek során – az adott esetben alkalmazandó nemzetközi humanitárius jog és nemzetközi emberi jogi normák maradéktalan tiszteletben tartása mellett – minden olyan intézkedést alkalmazhatnak, amely arányos a konkrét körülményekhez képest, valamint utasíthatják a hajót, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy – a líbiai kormány beleegyezésével és a líbiai kormánnyal egyeztetve – visszajuttassa a nyersolajat Líbiának.

(2)   Az (1) bekezdésben említett ellenőrzés megkezdését megelőzően a tagállamoknak kérniük kell a hajó lobogó szerinti államának beleegyezését.

(3)   Az (1) bekezdésben említett ellenőrzést végző tagállamok haladéktalanul jelentést nyújtanak be az ellenőrzésről a bizottságnak, amelyben releváns információknak kell szerepelniük, köztük a hajó lobogó szerinti állama beleegyezésének megszerzésére tett erőfeszítéseknek is.

(4)   Az (1) bekezdésben említett ellenőrzést végző tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ellenőrzéseket hadihajók vagy valamely állam tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett, kizárólag nem kereskedelmi kormányzati célra használt hajók végezzék.

(5)   A jegyzékbe nem vett hajók vonatkozásában és az (1) bekezdésben említett helyzettől eltérő esetekben az (1) bekezdés nem érinti a tagállamoknak a nemzetközi jog szerinti jogait, kötelezettségeit és feladatait, beleértve az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye alapján fennálló jogokat és kötelezettségeket, így például azt az általános elvet, hogy a nyílt tengeren a lobogó szerinti állam kizárólagos joghatósággal rendelkezik a hajói felett.

(6)   E határozat V. mellékletében szerepelnek az (1) bekezdésben említett, a bizottság által a 2146 (2014) ENSZ BT-határozat 11. pontjának megfelelően jegyzékbe vett hajók.

7. cikk

(1)   Az a tagállam, amely valamely jegyzékbe vett hajó lobogó szerinti állama, utasítja a szóban forgó hajót, hogy a fedélzetére ne rakodja fel, ne szállítsa, illetve ne rakodja ki a Líbiából jogellenesen kivitt nyersolajat, amennyiben a líbiai kormány kapcsolattartó pontjától nem érkezik a 2146 (2014) ENSZ BT-határozat 3. pontjában említettek szerinti utasítás.

(2)   A tagállamok a jegyzékbe vett hajóktól megtagadják a kikötőikbe való belépést, kivéve, ha a belépés az ellenőrzés céljából, valamely veszélyhelyzet esetén, vagy a Líbiába való visszatérés esetén szükséges.

(3)   A tagállamok állampolgárainak vagy a tagállamok területéről tilos ellátási szolgáltatást – így például üzemanyag-ellátást vagy ellátmányozást – nyújtani a jegyzékbe vett hajók számára, illetve bármely más módon kiszolgálni őket.

(4)   A (3) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adott tagállam illetékes hatósága azt állapítja meg, hogy e szolgáltatások nyújtása humanitárius okokból szükséges, vagy hogy a hajó visszatér Líbiába. Az érintett tagállam értesíti a bizottságot ezekről az engedélyekről.

(5)   A tagállamok állampolgárainak vagy a tagállamok területéről tilos pénzügyi tranzakciókat végezni a jegyzékbe vett hajók fedélzetén lévő, Líbiából jogellenesen kivitt nyersolaj vonatkozásában.

(6)   Az V. mellékletben szerepelnek az e cikk (1), (2), (3) és (5) bekezdésében említett, a bizottság által a 2146 (2014) ENSZ BT-határozat 11. pontjának megfelelően jegyzékbe vett hajók.

III. FEJEZET

BELÉPÉSI KORLÁTOZÁSOK

8. cikk

(1)   A tagállamok megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy megakadályozzák a Biztonsági Tanács vagy a bizottság által az 1970 (2011) sz. ENSZ BT-határozat 22. pontjának, az 1973 (2011) sz. ENSZ BT-határozat 23. pontjának, a 2174 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 4. pontjának, valamint a 2213 (2015) sz. ENSZ BT-határozat 11. pontjának megfelelően jegyzékbe vett és utazási korlátozás hatálya tartozó személyeknek a területükre történő belépését, valamint a területükön történő átutazását, az I. mellékletben felsoroltak szerint.

(2)   A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozzák az alábbi személyek területükre történő belépését vagy azon való átutazását:

a)

akik részt vettek vagy bűnrészesként közreműködtek az emberi jogok líbiai személyek ellen irányuló súlyos megsértése elkövetésének elrendelésében, ellenőrzésében vagy más módon történő irányításában, többek között civil lakosságot és létesítményeket érő, légi bombázást is magában foglaló, nemzetközi jogot sértő támadások megtervezésében, parancsba adásában, elrendelésében vagy végrehajtásában való részvétel vagy bűnrészesség által, illetve olyan személyek, akik azok érdekében, nevében vagy utasítása szerint járnak el;

b)

akiket Muammar Qadhafi korábbi líbiai rezsimjének elnyomó politikájában részt vevőkként vagy más módon azzal a rezsimmel korábban kapcsolatban állókként azonosítottak, és akik továbbra is veszélyt jelentenek Líbia békéjére, stabilitására vagy biztonságára, illetve az ország politikai átmenetének sikeres megvalósulására nézve;

c)

akik Líbia békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető tevékenységekben vesznek részt vagy ilyen tevékenységeket támogatnak, illetve akadályozzák vagy aláássák az ország politikai átmenetének sikeres megvalósulását, többek között az alábbiak révén:

i.

az alkalmazandó nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot sértő tevékenységek vagy emberi jogi jogsértésnek minősülő tevékenységek tervezése, irányítása vagy elkövetése Líbiában;

ii.

a líbiai repülőterek, vasúti vagy buszpályaudvarok vagy tengeri kikötők elleni, vagy a líbiai állam intézményei vagy infrastruktúrája elleni, vagy a Líbia területén lévő külképviseletek elleni támadások;

iii.

támogatás nyújtása fegyveres csoportok vagy bűnszövetkezetek számára a nyersolaj vagy bármely más természeti erőforrás Líbiában való jogellenes kiaknázása révén;

iv.

líbiai állami pénzügyi intézmények és a líbiai nemzeti olajvállalat fenyegetése vagy a velük szemben alkalmazott nyomásgyakorlás, valamint olyan cselekményekben való részvétel, amelyek líbiai állami pénzeszközök eltulajdonításához vezethetnek vagy azt eredményezhetik;

v.

az 1970 (2011) sz. ENSZ BT-határozatban és e határozat 1. cikkében elrendelt, Líbiával szembeni fegyverembargó megsértése, és a vonatkozó rendelkezések kijátszásához való segítségnyújtás;

vi.

jegyzékbe vett személyek vagy szervezetek érdekében, nevében vagy azok utasítása szerint végzett tevékenység;

d)

akiknek a Muammar Qadhafi korábbi rezsimje alatt eltulajdonított olyan líbiai állami pénzeszközök vannak a tulajdonában vagy ellenőrzése alatt, amelyek felhasználhatók Líbia békéjének, stabilitásának vagy biztonságának veszélyeztetésére, valamint a líbiai politikai átmenet sikeres megvalósulásának az akadályozására vagy aláásására,

az e határozat II. mellékletében felsoroltak szerint.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépés jogát.

(4)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben a bizottság megállapítja, hogy:

a)

az utazás humanitárius okokból indokolt, a vallási kötelezettségeket is beleértve, vagy

b)

a mentesség megadása támogatná a líbiai békére és nemzeti megbékélésre, valamint a térség stabilitására irányuló célkitűzéseket.

(5)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha:

a)

a beutazás vagy átutazás bírósági eljárás miatt szükséges; vagy

b)

valamely tagállam eseti alapon megállapítja, hogy a beutazás vagy átutazás a líbiai béke és stabilitás előmozdításához szükséges, majd a tagállam ezt követően 48 órán belül értesíti a bizottságot erről a megállapításáról.

(6)   A (2) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor egy tagállamot nemzetközi jogi kötelezettségek terhelnek, nevezetesen:

a)

valamely nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országaként;

b)

az ENSZ által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferencia fogadó országaként;

c)

valamely, kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás értelmében; vagy

d)

az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam) és Olaszország között 1929-ben a megbékélésről létrejött szerződés (lateráni megállapodás) értelmében.

(7)   A (6) bekezdést azokra az esetekre is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(8)   A Tanácsot értesíteni kell minden olyan esetről, amikor egy tagállam az (6) vagy a (7) bekezdés értelmében mentességet ad.

(9)   A tagállamok mentességet adhatnak a (2) bekezdésben meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius ok vagy kormányközi üléseken való részvétel indokolja, beleértve az Unió által támogatott vagy a területén szervezett, vagy az EBESZ elnöki tisztét betöltő tagállamban tartott üléseket, amennyiben ott a líbiai demokráciát, emberi jogokat és jogállamiságot közvetlenül elősegítő politikai párbeszéd zajlik.

(10)   Az a tagállam, amely a (9) bekezdésben meghatározott mentességet kíván biztosítani, írásban értesíti erről a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az ellen a Tanács egy vagy több tagja – a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül – írásban kifogást emel. Amennyiben a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(11)   Amennyiben a (6), (7) és (9) bekezdés értelmében egy tagállam engedélyezi az I. vagy II. mellékletben felsorolt személyeknek a területére való belépését vagy az azon történő átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyekre korlátozódik.

IV. FEJEZET

PÉNZESZKÖZÖK ÉS GAZDASÁGI FORRÁSOK BEFAGYASZTÁSA

9. cikk

(1)   Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt, egyéb pénzügyi eszközt és gazdasági erőforrást, amely közvetlenül vagy közvetve a Biztonsági Tanács vagy a bizottság által az 1970 (2011) sz. ENSZ BT-határozat 22. pontjának, az 1973 (2011) sz. BT-határozat 19. és 23. pontjának, a 2174 (2014) sz. ENSZ BT-határozat 4. pontjának, valamint a 2213 (2015) sz. ENSZ BT-határozat 11. pontjának megfelelően jegyzékbe vett és vagyoni eszközök befagyasztásának hatálya alá tartozó, a III. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

(2)   Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt, egyéb pénzügyi eszközt és gazdasági erőforrást, amely közvetve vagy közvetlenül az alábbi személyek és szervezetek tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll:

a)

akik vagy amelyek részt vettek vagy bűnrészesként közreműködtek az emberi jogok líbiai személyek ellen irányuló súlyos megsértése elkövetésének elrendelésében, ellenőrzésében vagy más módon történő irányításában, többek között civil lakosságot és létesítményeket érő, légi bombázást is magában foglaló, nemzetközi jogot sértő támadások megtervezésében, parancsba adásában, elrendelésében vagy végrehajtásában való részvétel vagy bűnrészesség által, illetve a líbiai hatóságok, vagy azon személyek vagy szervezetek, akik vagy amelyek megsértették az 1970 (2011) ENSZ BT-határozat vagy e határozat rendelkezéseit vagy abban közreműködtek, illetve az érdekükben, nevükben vagy utasításuk szerint eljáró személyek vagy szervezetek, vagy ezek tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek, vagy az e határozat III. mellékletében felsorolt személyek és szervezetek tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek;

b)

akiket Muammar Qadhafi korábbi líbiai rezsimjének elnyomó politikájában részt vevőkként vagy más módon azzal a rezsimmel korábban kapcsolatban állókként azonosítottak, és akik továbbra is veszélyt jelentenek Líbia békéjére, stabilitására vagy biztonságára, illetve az ország politikai átmenetének sikeres megvalósulására nézve;

c)

akik Líbia békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető tevékenységekben vesznek részt vagy ilyen tevékenységeket támogatnak, illetve akadályozzák vagy aláássák az ország politikai átmenetének sikeres megvalósulását, többek között az alábbiak révén:

i.

az alkalmazandó nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot sértő tevékenységek vagy emberi jogi jogsértésnek minősülő tevékenységek tervezése, irányítása vagy elkövetése Líbiában;

ii.

a líbiai repülőterek, vasúti vagy buszpályaudvarok vagy tengeri kikötők elleni, vagy a líbiai állam intézményei vagy infrastruktúrája elleni, vagy a Líbia területén lévő külképviseletek elleni támadások;

iii.

támogatás nyújtása fegyveres csoportok vagy bűnszövetkezetek számára a nyersolaj vagy bármely más természeti erőforrás Líbiában való jogellenes kiaknázása révén;

iv.

líbiai állami pénzügyi intézmények és a líbiai nemzeti olajvállalat fenyegetése vagy a velük szemben alkalmazott nyomásgyakorlás, valamint olyan cselekményekben való részvétel, amelyek líbiai állami pénzeszközök eltulajdonításához vezethetnek vagy azt eredményezhetik;

v.

az 1970 (2011) sz. ENSZ BT-határozatban és e határozat 1. cikkében elrendelt, Líbiával szembeni fegyverembargó megsértése, és a vonatkozó rendelkezések kijátszásához való segítségnyújtás;

vi.

jegyzékbe vett személyek vagy szervezetek érdekében, nevében vagy azok utasítása szerint végzett tevékenység;

d)

akiknek a Muammar Qadhafi korábbi rezsimje alatt eltulajdonított olyan líbiai állami pénzeszközök vannak a tulajdonában vagy ellenőrzése alatt, amelyek felhasználhatók Líbia békéjének, stabilitásának vagy biztonságának veszélyeztetésére, valamint a líbiai politikai átmenet sikeres megvalósulásának az akadályozására vagy aláásására,

a IV. mellékletben felsoroltak szerint.

(3)   Befagyasztva kell tartani minden olyan, 2011. szeptember 16. óta befagyasztott pénzeszközt, egyéb pénzügyi eszközt és gazdasági erőforrást, amely közvetve vagy közvetlenül a VI. mellékletben felsorolt szervezetek tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyek vagy szervezetek számára vagy javára sem közvetlenül, sem közvetve nem bocsátható rendelkezésre semmilyen pénzeszköz, egyéb pénzügyi eszköz vagy gazdasági erőforrás.

(5)   A pénzeszközöknek, egyéb pénzügyi eszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a (2) bekezdésben említett személyek és szervezetek számára való rendelkezésre bocsátására vonatkozó tilalom, amennyiben az a kikötői hatóságokra vonatkozik, nem akadályozza a 2011. június 7-e előtt megkötött szerződések 2011. július 15-ig történő végrehajtását, kivéve a kőolajjal, a földgázzal és a finomított termékekkel kapcsolatos szerződéseket.

(6)   Mentességet lehet adni mindazon pénzeszközök, egyéb pénzügyi eszközök és gazdasági erőforrások tekintetében, amelyek:

a)

alapvető kiadások fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérlet vagy jelzálog, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közművek költségeit;

b)

a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kizárólag az ésszerű mértékű szakmai tiszteletdíjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak; vagy

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök, egyéb pénzügyi eszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és kezelési díjainak a kiegyenlítésére szolgálnak,

feltéve, hogy az érintett tagállam értesítette a bizottságot arról a szándékáról, hogy adott esetben hozzáférést kíván engedélyezni e pénzeszközökhöz, egyéb pénzügyi eszközökhöz és gazdasági erőforrásokhoz, és a bizottság az értesítéstől számított öt munkanapon belül nem hozott elutasító határozatot.

(7)   Mentesség adható azon pénzeszközök és gazdasági erőforrások tekintetében is, amelyek:

a)

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, azt követően, hogy az érintett tagállam adott esetben erről a bizottságot értesítette, és a bizottság azt jóváhagyta; vagy

b)

bíróság, hatóság vagy választottbíróság által elrendelt zálogjog vagy meghozott határozat tárgyát képezik, amely esetben a pénzeszközöket, egyéb pénzügyi eszközöket és gazdasági erőforrásokat a zálogjog vagy határozat végrehajtására fel lehet használni, azt követően, hogy az érintett tagállam adott esetben erről a bizottságot értesítette, feltéve hogy a zálogjog vagy határozat az 1970 (2011) ENSZ BT-határozat elfogadásának időpontja előtt keletkezett és nem az e cikk (1) vagy (2) bekezdésében említett személyek vagy szervezetek javára szól.

(8)   A IV. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek esetében mentességet lehet biztosítani olyan pénzeszközök és gazdasági erőforrások vonatkozásában, amelyek felhasználása humanitárius célokból szükséges, így például segítség – többek között egészségügyi felszerelések, élelmiszer, áramszolgáltatás, humanitárius segítségnyújtók és kapcsolódó segítség – eljuttatása vagy az eljuttatás megkönnyítése céljából, vagy külföldi állampolgárok Líbiából történő evakuálása érdekében.

(9)   A (3) bekezdésben említett szervezetek esetében mentességet lehet biztosítani a pénzeszközök, a pénzügyi eszközök és a gazdasági erőforrások vonatkozásában, amennyiben:

a)

az érintett tagállam értesítette a bizottságot arról a szándékáról, hogy – az alábbi okok egyike vagy ezen okok közül több alapján – hozzáférést kíván engedélyezni e pénzeszközökhöz, egyéb pénzügyi eszközökhöz és gazdasági erőforrásokhoz, és a bizottság az értesítéstől számított öt munkanapon belül nem hozott elutasító határozatot:

i.

humanitárius szükségletek;

ii.

kizárólag polgári felhasználás céljából tüzelőanyag, villamos energia és víz;

iii.

a szénhidrogének Líbia általi kitermelésének és értékesítésének újrakezdése;

iv.

a polgári kormány intézményeinek és a polgári állami infrastruktúrának a kialakítása, működtetése, illetve megerősítése; vagy

v.

a banki műveletek újrakezdésének elősegítése, többek között a Líbiával folytatandó nemzetközi kereskedelem támogatásának vagy elősegítésének céljából;

b)

az érintett tagállam értesítette a bizottságot, hogy a szóban forgó pénzeszközökhöz, egyéb pénzügyi eszközökhöz és gazdasági erőforrásokhoz az (1), (2) és (3) bekezdésben említett szervezetek nem férhetnek hozzá, illetve nem részesülhetnek belőlük;

c)

az érintett tagállam előzetes konzultációt folytatott a líbiai hatóságokkal e pénzeszközök, pénzügyi eszközök és gazdasági erőforrások felhasználásáról; és

d)

az érintett tagállam a líbiai hatóságok tudomására hozta az e bekezdés alapján elküldött értesítést, és a líbiai hatóságok e pénzeszközök, pénzügyi eszközök és gazdasági erőforrások felszabadításától számított öt munkanapon belül nem emeltek kifogást.

(10)   Az (1) és (2) bekezdés nem akadályozza meg a jegyzékbe vett személyt vagy szervezetet abban, hogy a jegyzékbe való felvétele előtt szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) vagy (2) bekezdésben említett személy vagy szervezet kapja, és az érintett tagállam az engedélyezést 10 munkanappal megelőzően értesítette a bizottságot az e kifizetések teljesítésére vagy kézhezvételére, vagy adott esetben a pénzeszközök, egyéb pénzügyi eszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása megszüntetésének engedélyezésére irányuló szándékról.

(11)   A (3) bekezdés nem akadályozza meg a benne említett szervezeteket abban, hogy az e határozatban szereplő jegyzékbe való felvételük előtt szerződésben vállalt fizetési kötelezettségüknek eleget tegyenek, feltéve hogy az érintett tagállam megállapította, hogy e kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1), (2) vagy (3) bekezdésben említett személy vagy szervezet kapja, és azt követően, hogy az érintett tagállam 10 munkanappal ezen engedélyezést megelőzően értesítette a bizottságot a szóban forgó kifizetések teljesítésére vagy kézhezvételére, vagy a pénzeszközök, illetve egyéb pénzügyi eszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztásának e célból történő megszüntetése engedélyezésére irányuló szándékáról.

(12)   Az (2) bekezdéstől eltérve, a IV. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek tekintetében az illetékes tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

a)

a pénzeszközök vagy a gazdasági források a (2) bekezdésben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv IV. mellékletbe történő felvételének napját megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve az említett dátumot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b)

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítésére történik, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a határozat nem a III., IV. vagy VI. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; és

d)

a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

A tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott engedélyekről.

(13)   A (4) bekezdés nem alkalmazandó a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó következő tételekre:

a)

kamatok vagy az ilyen számlákból származó egyéb hozamok;

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyek azon időpontot megelőzően keletkeztek, hogy a fenti számlák korlátozó intézkedések hatálya alá kerültek; sem

c)

a IV. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek esetében az Unióban hozott, illetve az adott tagállamban végrehajtandó bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések;

feltéve, hogy ezek a kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) vagy (2) bekezdés hatálya alá tartoznak.

V. FEJEZET

EGYÉB KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK

10. cikk

A tagállamok megkövetelik az állampolgáraiktól, a joghatóságuk alá tartozó személyektől, a területükön bejegyzett székhellyel rendelkező vagy a joghatóságuk alá tartozó cégektől, hogy tanúsítsanak éberséget a Líbiában bejegyzett székhellyel rendelkező vagy líbiai joghatóság alá tartozó szervezetekkel, illetve a nevükben vagy irányításuk szerint eljáró személyekkel vagy szervezetekkel, vagy a tulajdonukban lévő vagy általuk ellenőrzött szervezetekkel való üzleti kapcsolataikban, hogy megakadályozzák az adott üzleti kapcsolat lehetséges hozzájárulását a polgári lakossággal szemben erőszakos cselekmények és agresszív fellépés alkalmazásához.

VI. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

Nem teljesíthető semmiféle követelés, beleértve a kártalanításra irányuló vagy egyéb hasonló jellegű követelést – mint például kompenzációs követelés vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelés – az I., a II., a III. vagy a IV. mellékletben felsorolt személyek vagy szervezetek, vagy bármely más líbiai személy vagy szervezet – beleértve a líbiai kormányt –, illetve az ilyen személyeken vagy szervezeteken keresztül vagy a részükre követeléssel előálló személyek vagy szervezetek számára olyan szerződések vagy ügyletek tekintetében, amelyeknek a teljesítését közvetlenül vagy közvetve, részben vagy egészben érintették az 1970 (2011) ENSZ BT-határozat értelmében elrendelt intézkedések, beleértve a Biztonsági Tanács vonatkozó határozatainak vagy az e határozatban elrendelt intézkedéseknek a végrehajtásával összhangban álló, az említett határozatok vagy intézkedések végrehajtása miatt szükséges, vagy azzal összefüggő, az Unió vagy valamely tagállam által hozott intézkedéseket is.

12. cikk

(1)   A Tanács a Biztonsági Tanács vagy a bizottság által meghatározottak alapján módosítja az I., a III., az V. és a VI. mellékletet.

(2)   A Tanács a tagállamoknak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján állítja össze a II. és a IV. mellékletben szereplő jegyzékeket és fogadja el azok módosításait.

13. cikk

(1)   Ha a Biztonsági Tanács vagy a bizottság egy személyt vagy szervezetet jegyzékbe vesz, ezt a személyt vagy szervezetet a Tanács is felveszi az I. vagy a III. mellékletbe.

(2)   Ha a Tanács úgy határoz, hogy egy személyt vagy szervezetet az 8. cikk (2) bekezdésében és a 9. cikk (2) bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a II. és a IV. mellékletet.

(3)   A Tanács közli határozatát és a jegyzékbevétel okait – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján – az (1) és (2) bekezdésben említett személlyel vagy szervezettel, lehetővé téve az adott személy vagy szervezet számára, hogy észrevételeket tegyen.

(4)   Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja határozatát, és erről értesíti az érintett személyt vagy szervezetet.

14. cikk

Amennyiben a bizottság jegyzékbe vesz valamely, a 6. cikk (1) bekezdésében, és a 7. cikk (1), (2), (3) és (5) bekezdésében említett hajót, a Tanács felveszi azt az V. mellékletbe.

15. cikk

(1)   Az I., a II., a III., a IV. és a VI. melléklet tartalmazza az érintett személyek és szervezetek jegyzékbevételének okait; az I., a III. és a VI. melléklet vonatkozásában ezen okokat a Biztonsági Tanács vagy a bizottság közli.

(2)   Az I., a II., a III., a IV. és a VI. melléklet tartalmazza – amennyiben azok rendelkezésre állnak – továbbá az érintett személyek és szervezetek azonosításához szükséges adatokat; az I., a III. és a VI. melléklet vonatkozásában ezeket az adatokat a Biztonsági Tanács vagy a bizottság közli. Személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében pedig a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I., a III. és a VI. melléklet tartalmazza továbbá a Biztonsági Tanács vagy a bizottság általi jegyzékbevétel időpontját.

16. cikk

Az e határozatban megállapított intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el az ebben a határozatban foglaltakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

17. cikk

(1)   E határozatot adott esetben felül kell vizsgálni, módosítani kell vagy hatályon kívül kell helyezni, különösen a Biztonsági Tanács vonatkozó határozataira figyelemmel.

(2)   A 8. cikk (2) bekezdésében és a 9. cikk (2) bekezdésében említett intézkedéseket rendszeres időközönként, de legalább 12 havonta felül kell vizsgálni. Amennyiben a Tanács a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban úgy határoz, hogy ezen intézkedések alkalmazásának feltételei már nem teljesülnek, azok az érintett személyek és szervezetek tekintetében hatályukat vesztik.

18. cikk

A 2011/137/KKBP határozat hatályát veszti.

19. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  A Tanács 2011/137/KKBP határozata (2011. február 28.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 58., 2011.3.3., 53. o.).

(2)  A Tanács (KKBP) 2015/818 határozata (2015. május 26.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozat módosításáról (HL L 129., 2015.5.27., 13. o.).


I. MELLÉKLET

A 8. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK JEGYZÉKE

1.

Név: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Titulus/rendfokozat: dr. Tisztsége: A forradalmi bizottságok összekötő hivatalának vezetője. Születési idő:1950.7.1.Születési hely: n/a. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: B010574 Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Tunézia (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: börtönben van Tunéziában) A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Az ENSZ által az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján jegyzékbe véve (utazási tilalom). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.

Al-Baghdadi jegyzékbevételére 2011. február 26-án került sor az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján, a forradalmi bizottságok összekötő hivatalának vezetőjeként betöltött tisztsége miatt.

További információk

A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.

2.

Név: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: A Muammar Qadhafi személyes biztonságáért felelős szolgálat vezetője. Születési idő: 1946. Születési hely: Hun, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom).

Dibri jegyzékbevételére 2011. február 26-án került sor az 1970. sz. ENSZ BT-határozat 15. pontja alapján, a Muammar Qadhafi személyes biztonságáért felelős szolgálat vezetőjeként betöltött tisztsége miatt.

További információk

Ő felel a rezsim biztonságáért. Ő irányította a rendszer bírálói ellen elkövetett erőszakos cselekményeket.

3.

Név: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1948. Születési hely: Sirte, Líbia Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Az ENSZ által az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján jegyzékbe véve (utazási tilalom).

Qadhaf Al-dam jegyzékbevételére 2011. február 26-án került sor az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján, annak okán, hogy Qadhaf Al-dam Muammar Qadhafi unokatestvére.

További információk

Az 1980-as években részt vett a rendszer bírálóinak meggyilkolásában és az értesülések szerint több, Európában elkövetett gyilkosságért is felelős. Egyes vélekedések szerint fegyverbeszerzésekben is részt vett.

4.

Név: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: Líbia csádi nagykövete. Születési idő: n/a. Születési hely: n/a. Azonosításra alkalmas névváltozat: Akrin Saleh Akrin (Image). Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Egyiptom. A jegyzékbevétel időpontja:2011.3.17.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom).

Al Qadhafi jegyzékbevételére 2011. március 17-én került sor az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján, Líbia csádi nagyköveteként betöltött tisztsége miatt.

További információk

Csádból a líbiai Szabhába távozott. Közvetlenül részt vett a rezsimet szolgáló zsoldos katonák toborzásában és tevékenységük koordinálásában.

5.

Név: AMID HUSAIN AL KUNI

Titulus/rendfokozat: ezredes. Tisztség: A dél-líbiai Ghat tartomány kormányzója. Születési idő: n/a. Születési hely: n/a. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Líbia (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Dél-Líbia) A jegyzékbevétel időpontja:2011.3.17.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom).

További információk

Közvetlenül részt vett zsoldos katonák toborzásában.

6.

Név: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: a) Beosztás: A Külső Biztonsági Szervezet igazgatója. b) A külső hírszerző hivatal vezetője. Születési idő: n/a. Születési hely: n/a. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Líbia (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: őrizetben van Líbiában). A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

A rezsim támogatója. A külső hírszerző hivatal vezetője.

7.

Név: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titulus/rendfokozat: vezérőrnagy. Tisztség: Beosztás: Védelmi miniszter. Születési idő: 1952. Születési hely: Jalo, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.

További információk

Általános felelősség a hadsereg által elkövetett cselekményekért.

8.

Név: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: Beosztás: A kongresszus közszolgáltatásokért felelős titkára. Születési idő: 1956. Születési hely: Khoms, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: ismeretlen, feltételezhetően fogva tartják.

További információk

A rezsim magas rangú tisztviselője. Részt vett a forradalmi bizottságokban. Korábban részt vett a rendszert bíráló szervezetek felszámolásában és az ellenük elkövetett erőszakos cselekményekben.

9.

Név: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: Aisha Muhammed Abdul Salam (Útlevélszám: 215215) Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: 428720. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Ománi Szultánság (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Ománi Szultánság.) A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel. A Líbiával foglalkozó szakértői bizottság 2013-as időközi jelentése szerint az 1970. sz. határozat 15. pontját megsértve utazásokat tett.

10.

Név: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő:1975.9.20.Születési hely: Tripoli, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: B/002210. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Algéria. (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Algéria.) A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel.

11.

Név: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.

12.

Név: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1970. Születési hely: Tripoli, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Ománi Szultánság (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Ománi Szultánság.) A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26. Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel.

13.

Név: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: A forradalom vezetője, a fegyveres erők legfőbb parancsnoka. Születési idő: 1942. Születési hely: Sirte, Líbia Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Az ENSZ által az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján jegyzékbe véve (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.

További információk

Parancsot adott a tüntetők elleni erőszakos fellépésre és egyéb emberi jogi visszaélésekre.

14.

Név: MUTASSIM QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: Nemzetbiztonsági tanácsadó. Születési idő: 1976. Születési hely: Tripoli, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel.

15.

Név: SAADI QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: A különleges erők parancsnoka. Születési idő: a)1973.5.27.b)1975.1.1. Születési hely: Tripoli, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: a) 014797; b) 524521. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Líbia (őrizetben). A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.

16.

Név: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1982. Születési hely: Tripoli, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel.

17.

Név: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: A Kadhafi Alapítvány igazgatója. Születési idő:1972.6.25.Születési hely: Tripoli, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: B014995. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Líbia (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: őrizetben van Líbiában). A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel. A tüntetők elleni erőszakra buzdító nyilvános nyilatkozatokat tett.

18.

Név: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titulus/rendfokozat: ezredes. Tisztség: a katonai hírszerzés igazgatója. Születési idő: 1949. Születési hely: Szudán. Azonosításra alkalmas névváltozat:a) Abdoullah Ould Ahmed (Útlevélszám: B0515260; Születési idő: 1948. Születési hely: Anefif (Kidal), Mali; Kiállítás ideje: 2012.1.10.; Kiállítás helye: Bamako, Mali; Lejárat dátuma: 2017. január 10.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Mali személyazonosító szám: 073/SPICRE; Születési hely: Anefif, Mali; Kiállítás ideje: 2011.12.6.; Kiállítás helye: Essouck, Mali). Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Líbia (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: őrizetben van Líbiában). A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

A katonai hírszerzés részt vett a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben. A gyanú szerint közreműködött az Abu Salim börtönben végrehajtott mészárlásban. Távollétében elítélték az UTA-merényletben való részvételért. Muammar Qadhafi sógora.

19.

Név: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1952 körül. Születési hely: Al Bayda, Líbia. Azonosításra alkalmas névváltozat: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, szül.: 1953.1.1. (Ománi útlevél száma: 03825239). Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: 03825239. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Ománi Szultánság.) A jegyzékbevétel időpontja:2011.6.24.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és az 1973. sz. határozat 19. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Jelentős személyi vagyonnal rendelkezik, amelyet a rezsim céljaira is felhasználhat. Testvére, Fatima Farkash, Abdallah Sanussinak, a líbiai katonai hírszerzés vezetőjének a felesége.

20.

Név: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: a) Muammar Qadhafi ezredes kormányának a tervezésért és a pénzügyekért felelős minisztere; b) a Líbiai Népbizottság pénzügyekért és tervezésért felelős minisztere; c) A Líbiai Központi Bank ideiglenes elnöke. Születési idő: 1935. Születési hely: n/a. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2011.6.24.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és az 1973. sz. határozat 19. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben. A Líbiai Népbizottság pénzügyekért és tervezésért felelős minisztere. Zlitni jelenleg a Líbiai Központi Bank ideiglenesen megbízott elnöke. Előzőleg a Nemzeti Olajtársaság elnöke volt. A rendelkezésünkre álló információk szerint jelenleg új forrásokat próbál szerezni a rezsim számára a központi bank tartalékainak feltöltéséhez, melyeket a folyamatban lévő katonai műveletek fenntartása már felemésztett.


II. MELLÉKLET

A 8. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

A.   Személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbevétel indokolása

A jegyzékbevétel időpontja

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Beosztás: A Külső Biztonsági Szervezet Terrorizmus Elleni Részlegének vezetője.

Születési idő: 1952.

Születési hely: Tripoli, Líbia.

Fontos forradalmi bizottsági tag.

Szoros kapcsolatban áll Muammar Qadhafival. Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

2.

ABU SHAARIYA

Beosztás: A Külső Biztonsági Szervezet helyettes vezetője.

Muammar Qadhafi sógora.

A Qadhafi-rezsim fontos tisztviselője; e tisztsége révén szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

3.

ASHKAL, Omar

Beosztás: A forradalmi bizottságok mozgalmának vezetője.

Születési hely: Sirte, Líbia.

Feltételezett állapot: 2014 augusztusában Egyiptomban meggyilkolták.

A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Születési idő: 1946.

Születési hely: Traghen.

Muammar Qadhafi kabinetjének vezetője. Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

5.

TOHAMI, Khaled, tábornok

Születési idő: 1946.

Születési hely: Genzur.

Korábban a Belső Biztonsági Hivatal igazgatója.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Születési idő: 1949. július 1.

Születési hely: Al-Bayda.

Korábban a Külső Biztonsági Hivatal hírszerzési igazgatója.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Korábban az Általános Népi Kongresszus főtitkára.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Muammar Qadhafi kormányának miniszterelnöke.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Muammar Qadhafi kormányának egészségügyi és környezetvédelmi minisztere.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Születési idő: 1949.

Születési hely: Al-Azizia (Tripoli mellett).

Muammar Qadhafi kormányának ipari, gazdasági és kereskedelmi minisztere.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Születési idő: 1943.

Muammar Qadhafi kormányának a mezőgazdaságért, valamint az állati és a tengeri erőforrásokért felelős minisztere.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Muammar Qadhafi kormányának szociális minisztere.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Születési idő: 1963. május 4.

Útlevél száma: B/014965 (2013 végén lejárt).

Muammar Qadhafi kormányának oktatási, felsőoktatási és kutatási minisztere.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

14.

MANSOUR, Abdallah

Születési idő: 1954.7.8.

Útlevél száma: B/014924 (2013 végén lejárt).

Korábban Muammar Qadhafi közeli munkatársa, vezető szerepe volt a biztonsági szolgálatokban, az állami rádió és televízió korábbi igazgatója.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

15.

Taher Juwadi ezredes

Beosztás: A Forradalmi Gárda parancsnoki láncában a negyedik személy.

ezredes

A Qadhafi-rezsim kulcsfigurája. E tisztsége révén szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.5.23.


III. MELLÉKLET

A 9. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

A.   Személyek

6.

Név: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: a) Beosztás: A Külső Biztonsági Szervezet igazgatója. b) A külső hírszerző hivatal vezetője. Születési idő: n/a. Születési hely: n/a. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Libya (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: őrizetben van Líbiában). A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

A rezsim támogatója. A külső hírszerző hivatal vezetője.

7.

Név: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titulus/rendfokozat: vezérőrnagy. Tisztség: Beosztás: Védelmi miniszter. Születési idő: 1952. Születési hely: Jalo, Libya. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.

További információk

Általános felelősség a hadsereg által elkövetett cselekményekért.

8.

Név: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: Beosztás: A kongresszus közszolgáltatásokért felelős titkára. Születési idő: 1956. Születési hely: Khoms, Libya. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: ismeretlen, feltételezhetően fogva tartják.

További információk

A rezsim magas rangú tisztviselője. Részt vett a forradalmi bizottságokban. Korábban részt vett a rendszert bíráló szervezetek felszámolásában és az ellenük elkövetett erőszakos cselekményekben.

9.

Név: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Libya. Azonosításra alkalmas névváltozat: Aisha Muhammed Abdul Salam (Útlevélszám: 2215215) Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: 428720. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Ománi Szultánság (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Ománi Szultánság.) A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel. A Líbiával foglalkozó szakértői bizottság 2013-as időközi jelentése szerint az 1970. sz. határozat 15. pontját megsértve utazásokat tett.

10.

Név: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő:1975.9.20.Születési hely: Tripoli, Libya. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: B/002210 Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Algeria. (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Algeria.) A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel.

11.

Név: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Libya. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.

12.

Név: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1970. Születési hely: Tripoli, Libya. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Ománi Szultánság (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Ománi Szultánság.) A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel.

13.

Név: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: A forradalom vezetője, a fegyveres erők legfőbb parancsnoka. Születési idő: 1942. Születési hely: Sirte, Libya Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Az ENSZ által az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján jegyzékbe véve (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.

További információk

Parancsot adott a tüntetők elleni erőszakos fellépésre és egyéb emberi jogi visszaélésekre.

14.

Név: MUTASSIM QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: Nemzetbiztonsági tanácsadó. Születési idő: 1976. Születési hely: Tripoli, Libya. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel.

15.

Név: SAADI QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: A különleges erők parancsnoka. Születési idő: a)1973.5.27.b)1975.1.1.Születési hely: Tripoli, Libya. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: a) 014797; b) 524521. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Libya (őrizetben). A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.

16.

Név: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1982. Születési hely: Tripoli, Libya. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása). Feltételezett állapot/tartózkodási hely: elhunyt.

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel.

17.

Név: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: A Qadhafi Alapítvány igazgatója. Születési idő:1972.6.25.Születési hely: Tripoli, Libya. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: B014995 Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Libya (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: őrizetben van Líbiában). A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Szoros kapcsolat a rezsimmel. A tüntetők elleni erőszakra buzdító nyilvános nyilatkozatokat tett.

18.

Név: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titulus/rendfokozat: ezredes. Tisztség: a katonai hírszerzés igazgatója. Születési idő: 1949. Születési hely: Szudán. Azonosításra alkalmas névváltozat:a) Abdoullah Ould Ahmed (Útlevélszám: B0515260; Születési idő: 1948. Születési hely: Anefif (Kidal), Mali; Kiállítás ideje: 2012.1.10.; Kiállítás helye: Bamako, Mali; Lejárat dátuma: 2017. január 10.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Mali személyazonosító szám: 073/SPICRE; Születési hely: Anefif, Mali; Kiállítás ideje: 2011.12.6.; Kiállítás helye: Essouck, Mali). Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Libya (Feltételezett állapot/tartózkodási hely: őrizetben van Líbiában). A jegyzékbevétel időpontja:2011.2.26.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. pontja alapján (utazási tilalom). Jegyzékbe véve 2011. március 17-én az 1970. sz. határozat 17. pontja alapján (vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

A katonai hírszerzés részt vett a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben. A gyanú szerint közreműködött az Abu Salim börtönben végrehajtott mészárlásban. Távollétében elítélték az UTA-merényletben való részvételért. Muammar Qadhafi sógora.

19.

Név: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: n/a. Születési idő: 1952 körül. Születési hely: Al Bayda, Libya. Azonosításra alkalmas névváltozat: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, szül.: 1953.1.1. (ománi útlevél száma: 03825239). Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: 03825239. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: Ománi Szultánság.) A jegyzékbevétel időpontja:2011.6.24.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és az 1973. sz. határozat 19. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Jelentős személyi vagyonnal rendelkezik, amelyet a rezsim céljaira is felhasználhat. Testvére, Fatima Farkash, Abdallah Sanussinak, a líbiai katonai hírszerzés vezetőjének a felesége.

20.

Név: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: a) Muammar Qadhafi ezredes kormányának a tervezésért és a pénzügyekért felelős minisztere; b) a Líbiai Népbizottság pénzügyekért és tervezésért felelős minisztere; c) A Líbiai Központi Bank ideiglenes elnöke. Születési idő: 1935. Születési hely: n/a. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Lakcím: n/a. A jegyzékbevétel időpontja:2011.6.24.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és az 1973. sz. határozat 19. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

További információk

Részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben. A Líbiai Népbizottság pénzügyekért és tervezésért felelős minisztere. Zlitni jelenleg a Líbiai Központi Bank ideiglenesen megbízott elnöke. Előzőleg a National Oil Corporation elnöke volt. A rendelkezésünkre álló információk szerint jelenleg új forrásokat próbál szerezni a rezsim számára a központi bank tartalékainak feltöltéséhez, melyeket a folyamatban lévő katonai műveletek fenntartása már felemésztett.


IV. MELLÉKLET

A 9. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

A.   Személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbevétel indokolása

A jegyzékbevétel időpontja

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Beosztás: A Külső Biztonsági Szervezet Terrorizmus Elleni Részlegének vezetője.

Születési idő: 1952.

Születési hely: Tripoli, Libya.

Fontos forradalmi bizottsági tag.

Szoros kapcsolatban áll Muammar Qadhafival. Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

2.

ABU SHAARIYA

Beosztás: A Külső Biztonsági Szervezet helyettes vezetője.

Muammar Qadhafi sógora.

A Qadhafi-rezsim fontos tisztviselője; e tisztsége révén szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

3.

ASHKAL, Omar

Beosztás: A forradalmi bizottságok mozgalmának vezetője.

Születési hely: Sirte, Libya.

Feltételezett állapot: 2014 augusztusában Egyiptomban meggyilkolták.

A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Születési idő: 1946.

Születési hely: Traghen.

Muammar Qadhafi kabinetjének vezetője. Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

5.

TOHAMI, Khaled, tábornok

Születési idő: 1946.

Születési hely: Genzur.

Korábban a Belső Biztonsági Hivatal igazgatója.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Születési idő: 1949. július 1.

Születési hely: Al-Bayda.

Korábban a Külső Biztonsági Hivatal hírszerzési igazgatója.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Korábban az Általános Népi Kongresszus főtitkára.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Muammar Qadhafi kormányának miniszterelnöke.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Muammar Qadhafi kormányának egészségügyi és környezetvédelmi minisztere.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Születési idő: 1949.

Születési hely: Al-Azizia (Tripoli mellett).

Muammar Qadhafi kormányának ipari, gazdasági és kereskedelmi minisztere.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Születési idő: 1943.

Muammar Qadhafi kormányának a mezőgazdaságért, valamint az állati és a tengeri erőforrásokért felelős minisztere.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Muammar Qadhafi kormányának szociális minisztere.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Születési idő: 1963. május 4.

Útlevél száma: B/014965 (érvényes 2013 végéig).

Muammar Qadhafi kormányának oktatási, felsőoktatási és kutatási minisztere. Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

14.

MANSOUR, Abdallah

Születési idő: 1954.7.8.

Útlevél száma: B/014924 (érvényes 2013 végéig).

Korábban Muammar Qadhafi ezredes közeli munkatársa, vezető szerepe volt a biztonsági szolgálatokban, a rádió- és televíziótársaság korábbi igazgatója.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

15.

Taher Juwadi ezredes

Beosztás: A Forradalmi Gárda parancsnoki láncában a negyedik személy.

ezredes

A Qadhafi-rezsim kulcsfigurája. E tisztsége révén szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.5.23.

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

A forradalmi bizottságok összekötő hivatalának vezetője.

A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Beosztás: A Muammar Qadhafi személyes biztonságáért felelős szolgálat vezetője.

Születési idő: 1946.

Születési hely: Hun, Libya.

Ő felel a rezsim biztonságáért. Ő irányította a rendszer bírálói ellen elkövetett erőszakos cselekményeket.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Születési idő: 1948.

Születési hely: Sirte, Libya.

Muammar Qadhafi unokatestvére. Az 1980-as években részt vett a rendszer bírálóinak meggyilkolásában és az értesülések szerint több, Európában elkövetett gyilkosságért is felelős. Egyes feltételezések szerint fegyverbeszerzésekben is részt vett. Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.2.28.

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Korábban Líbia csádi nagykövete. Csádból a líbiai Szabhába távozott. Közvetlenül részt vett a rezsimet szolgáló zsoldos katonák toborzásában és tevékenységük koordinálásában.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

20.

AL KUNI, Amid Husain, ezredes

Feltételezett állapot/tartózkodási hely: Dél-Líbia

Korábban Ghat kormányzója (Dél-Líbia). Közvetlenül részt vett zsoldos katonák toborzásában.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbevétel indokolása

A jegyzék-bevétel időpontja

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(más néven: LAICO)

Honlap: http://www.laaico.com. A társaságot 1981-ben alapították. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli, Libya. Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 e-mail: info@laaico.com

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Az iroda címe: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA Tel.: (+218) 214778301 – Fax: (+218) 214778766; e-mail: info@gicdf.org

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

3.

Waatassimou Foundation

Székhelye: Tripoli.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.3.21.

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Elérhetőségek: tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; email: info@ljbc.net

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

Részt vett a felkelők elleni erőszakos cselekményekkel kapcsolatos félretájékoztatási kampányokban, és ezzel a gyűlölet és az erőszak nyilvános szításában.

2011.3.21.

5.

Revolutionary Guard Corps

 

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

Részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

6.

Libyan Agricultural Bank (más néven Agricultural Bank; más néven Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; más néven Al Masraf Al Zirae)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; e-mail cím agbank@agribankly.org;

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya); Tel.: (218) 214 87 0586;

Tel.: (218) 214 87 0714;

Tel.: (218) 214 87 0745;

Tel.: (218) 213 33 8366;

Tel.: (218) 213 33 1533;

Tel.: (218) 213 33 3541;

Tel.: (218) 213 33 3544;

Tel.: (218) 213 33 3543;

Tel.: (218) 213 33 3542;

Fax: (218) 214 87 0747;

Fax: (218) 214 87 0767;

Fax: (218) 214 87 0777;

Fax: (218) 213 33 0927;

Fax: (218) 213 33 3545.

A Líbiai Központi Bank líbiai leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187; Fax: +218.21.334.5188; e-mail: info@ethic.ly

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Alap líbiai leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

11.

LAP Green Networks (más néven Lap GreenN, más néven LAP Green Holding Company )

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

A Líbiai Afrikai Befektetési Alap líbiai leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes,UK.

Egyéb adatok: Nyilvántartási szám: 01794877 (UK)

A Líbiai Beruházási Hatóság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Egyéb adatok: Nyilvántartási szám: 1510484 (BVI)

A Líbiai Beruházási Hatóság Brit Virgin-szigeteken bejegyzett leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

14.

Capitana Seas Limited

 

A Brit Virgin-szigeteken bejegyzett, Saadi Qadhafi tulajdonában lévő társaság.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Egyéb adatok: Nyilvántartási szám: 1534407 (BVI)

A Líbiai Beruházási Hatóság Brit Virgin-szigeteken bejegyzett leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man.

Egyéb adatok: Egyéb információ: Nyilvántartási szám: 59058C (Isle of Man)

A Líbiai Beruházási Hatóság Man-szigeten bejegyzett leányvállalata.

Szoros kapcsolatban állt Muammar Qadhafi korábbi rezsimjével.

2011.4.12.


V. MELLÉKLET

A 6. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN, ÉS A 7. CIKK (1), (2), (3) ÉS (5) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT HAJÓK JEGYZÉKE


VI. MELLÉKLET

A 9. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SZERVEZETEK JEGYZÉKE

1.

Név: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Más néven: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Korábbi nevén: n/a. Címe:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libya. A jegyzékbevétel időpontja:2011.3.17.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1973. sz. határozat 17. pontja alapján, amelyet a 2011. szeptember 16-i 2009. sz. határozat 15. pontja módosított.

További információk

Muammar Qadhafi és családja irányítása alatt áll, a Qadhafi-rezsim potenciális finanszírozási forrása.

2.

Név: LIBYA AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

A következő néven is ismert: n/a. Korábbi nevén: n/a. Lakcím:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya. A jegyzékbevétel időpontja:2011.3.17.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1973. sz. határozat 17. pontja alapján, amelyet a 2011. szeptember 16-i 2009. sz. határozat 15. pontja módosított.

További információk

Muammar Qadhafi és családja irányítása alatt áll, a Qadhafi-rezsim potenciális finanszírozási forrása.


1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/61


A TANÁCS (KKBP) 2015/1334 HATÁROZATA

(2015. július 31.)

a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek jegyzékének naprakésszé tételéről, valamint a (KKBP) 2015/521 határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2001. december 27-én elfogadta a 2001/931/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A Tanács 2015. március 26-án elfogadta a 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának (a továbbiakban: a jegyzék) naprakésszé tételéről és módosításáról szóló (KKBP) 2015/521 határozatot (2).

(3)

A 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikke (6) bekezdésének megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni, hogy mely személyek, csoportok és szervezetek szerepeljenek a jegyzékben annak biztosítása érdekében, hogy csak indokolt esetben maradjanak jegyzékbe véve.

(4)

Ez a határozat tartalmazza annak a felülvizsgálatnak az eredményét, amelyet a Tanács azon személyek, csoportok és szervezetek tekintetében végzett, akikre vagy amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkét alkalmazni kell.

(5)

A Tanács meggyőződött arról, hogy a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikkének (4) bekezdése szerint az illetékes hatóságok határozatot hoztak arról, hogy a jegyzékben szereplő valamennyi személy, csoport és szervezet a hivatkozott közös álláspont 1. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében terrorcselekményeket követett el. A Tanács ezen túlmenően úgy döntött, hogy azoknak a személyeknek, csoportoknak és szervezeteknek, akikre vagy amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkét alkalmazni kell, a továbbiakban is a közös álláspontban előírt különös korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(6)

A jegyzéket ennek megfelelően módosítani kell és a (KKBP) 2015/521 határozatot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Azon személyek, csoportok és szervezetek jegyzékét, akikre vagy amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkét alkalmazni kell, e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

A (KKBP) 2015/521 határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  A Tanács 2001/931/KKBP közös álláspontja (2001. december 27.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról (HL L 344., 2001.12.28., 93. o.).

(2)  A Tanács (KKBP) 2015/521 határozata (2015. március 26.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről és módosításáról, valamint a 2014/483/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 82., 2015.3.27., 107. o.).


MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK, CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

I.   SZEMÉLYEK

1.

ABDOLLAHI Hamed (más néven Mustafa Abdullahi), született: 1960.8.11., Irán. Útlevélszám: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: 1966.10.16., Tarut (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár.

4.

ARBABSIAR Manssor (más néven Mansour Arbabsiar), született: 1955.3.6. vagy 1955.3.15., Irán. Iráni és amerikai állampolgár. Útlevélszám: C2002515 (Irán); Útlevélszám: 477845448 (Amerikai Egyesült Államok). Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 07442833, lejárati ideje: 2016.3.15. (amerikai gépjárművezetői engedély).

5.

BOUYERI, Mohammed (más néven Abu ZUBAIR, más néven SOBIAR, más néven Abu ZOUBAIR), született: 1978.3.8., Amszterdam (Hollandia) – a „Hofstadgroep” nevű csoport tagja.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, Ahmed, más néven SA-ID, más néven SALWWAN, Samir), született: 1963, Libanon, libanoni állampolgár.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem, más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith, más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: 1965.4.14. vagy 1964.3.1., Pakisztán, útlevélszám: 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (más néven Abdol Reza Shala'i, más néven Abd-al Reza Shalai, más néven Abdorreza Shahlai, más néven Abdolreza Shahla'i, más néven Abdul-Reza Shahlaee, más néven Hajj Yusef, más néven Haji Yusif, más néven Hajji Yasir, más néven Hajji Yusif, más néven Yusuf Abu-al-Karkh), született: 1957 körül, Irán. Címei: 1. Kermanshah, Irán, 2. mehráni katonai bázis, Ilám tartomány, Irán.

9.

SHAKURI Ali Gholam, született: 1965 körül, Teherán, Irán.

10.

SOLEIMANI Qasem (más néven Ghasem Soleymani, más néven Qasmi Sulayman, más néven Qasem Soleymani, más néven Qasem Solaimani, más néven Qasem Salimani, más néven Qasem Solemani, más néven Qasem Sulaimani, más néven Qasem Sulemani), született: 1957.3.11., Irán. Iráni állampolgár. Útlevélszám: 008827 (iráni diplomata-útlevél), kibocsátás dátuma: 1999. Rendfokozata: vezérőrnagy.

II.   CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

1.

„Abu Nidal Szervezet” – „ANO”, (más néven „Fatah-Forradalmi Tanács”, más néven „Arab Forradalmi Brigádok”, más néven „Fekete Szeptember”, más néven „Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete”).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade” („Al-Aqsa Mártírjainak Brigádja”).

3.

„Al-Aqsa e.V.”.

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

Az „Új Néphadsereget” („NPA”) is magában foglaló „Fülöp-szigeteki Kommunista Párt”, Fülöp-szigetek.

6.

„Gama'a al-Islamiyya” (más néven „Al-Gama'a al-Islamiyya”) („Iszlám Csoport” – „IG”).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Nagy Iszlám Keleti Harci Front”).

8.

„Hamas” („Hamász”), ide tartozik a „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

9.

„Hizballah Military Wing” (más néven „Hezbollah Military Wing”, más néven „Hizbullah Military Wing”, más néven „Hizbollah Military Wing”, más néven „Hezballah Military Wing”, más néven „Hisbollah Military Wing”, más néven „Hizbu'llah Military Wing”, más néven „Hizb Allah Military Wing”, más néven „Jihad Council” (és az irányítása alá tartozó minden egység, köztük a Külső Biztonsági Szervezet)).

10.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”. („Hizbul Mudzsahedin”).

11.

„Hofstadgroep”.

12.

„International Sikh Youth Federation” – „ISYF” („Nemzetközi Szikh Ifjúsági Szövetség”).

13.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” („Kalisztán Zindabad Erő” ).

14.

„Kurd Munkáspárt” – „PKK” (más néven „KADEK”, más néven „KONGRA GEL”).

15.

„A Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei” – „LTTE”.

16.

„Ejército de Liberación Nacional” („Nemzeti Felszabadítási Hadsereg”).

17.

„Palestinian Islamic Jihad” – „PIJ” („Palesztin Iszlám Dzsihád”).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” – „PFLP” („Népi Front Palesztina Felszabadításért”).

19.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (más néven „PFLP – General Command”). („Népi Front Palesztina Felszabadításért Főparancsnokság” [más néven „PFLP – Főparancsnokság”]).

20.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia” – „FARC” („Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők”).

21.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (más néven „Devrimci Sol” [„Forradalmi Baloldal”], más néven „Dev Sol”) („Forradalmi Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt”).

22.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Fényes Ösvény”).

23.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (más néven „Kurdisztáni Szabadság Sólymai” vagy „Kurdisztáni Szabadság Héjái”).


1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/64


A TANÁCS (KKBP) 2015/1335 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. július 31.)

a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. október 15-i 2012/642/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. október 15-én elfogadta a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozatot.

(2)

A Tanács úgy véli, hogy 24 személyt törölni kell a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 2012/642/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzékéből.

(3)

A 2012/642/KKBP határozat mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/642/KKBP határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 285., 2012.10.17., 1. o.


MELLÉKLET

A következő személyeket érintő bejegyzéseket törölni kell a 2012/642/KKBP határozat mellékletének A szakaszában (Személyek) szereplő jegyzékből:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/66


A TANÁCS (KKBP) 2015/1336 HATÁROZATA

(2015. július 31.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. július 26-án elfogadta az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozatot (1).

(2)

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína, Németország és az Oroszországi Föderáció az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (a továbbiakban: főképviselő) támogatásával 2013. november 24-én megállapodásra jutott Iránnal egy olyan közös cselekvési tervről, amely megközelítést tartalmaz az iráni nukleáris kérdés hosszú távú és átfogó megoldásának elősegítése céljából. Megállapodás született arról, hogy az átfogó megoldáshoz vezető folyamat első lépéseként hat hónapos időtartamra mindkét fél együttesen jóváhagyott és közös megegyezéssel megújítható kezdeti intézkedéseket hoz.

(3)

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína, Németország és az Oroszországi Föderáció a főképviselő támogatásával 2015. április 2-án megállapodott Iránnal egy átfogó közös cselekvési terv (JCPOA) fő paramétereiről.

(4)

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína, Németország és az Oroszországi Föderáció a főképviselő támogatásával 2015. július 14-én megállapodásra jutott Iránnal az iráni nukleáris kérdés hosszú távú és átfogó megoldásáról. A JCPOA sikeres végrehajtása biztosítani fogja az iráni nukleáris program teljes mértékben békés jellegét, és lehetővé fogja tenni a nukleáris vonatkozású szankciók általános megszüntetését.

(5)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2015. július 20-án elfogadta a JCPOA jóváhagyásáról szóló 2231 (2015) sz. ENSZ BT-határozatot, amelyben a terv teljes körű végrehajtására szólít fel a benne megjelölt határidőkön belül, továbbá a tervvel összhangban lévő intézkedéseket irányoz elő.

(6)

A 2231(2015) sz. ENSZ BT-határozat úgy rendelkezik, hogy az 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) és 1929 (2010) sz. határozatokkal bevezetett intézkedések bizonyos feltételek esetén nem alkalmazandók a JCPOA-ban részt vevő államok vagy a velük koordináltan együttműködő ENSZ tagállamok által végzett, a fordowi létesítmény két kaszkádjának stabil izotópok előállítására történő átalakításával közvetlenül összefüggő tevékenységekre, a természetes urán ellenében szállított, 300 kilogrammot meghaladó iráni dúsítotturán exportra, illetve az araki reaktornak az ilyen reaktorra vonatkozó jóváhagyott tervezési rajzokon és azt követően a jóváhagyott végleges tervezési rajzokon alapuló korszerűsítésére.

(7)

A 2231(2015) sz. ENSZ BT-határozat továbbá úgy rendelkezik, hogy az 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) és 1929 (2010) sz. ENSZ BT-határozatokkal bevezetett intézkedések bizonyos feltételek esetén és a szükséges mértékben nem alkalmazandók az olyan transzferekre és tevékenységekre, amelyek a JCPOA-ban foglalt egyes nukleáris vonatkozású kötelezettségvállalások teljesítésével függenek össze, amelyek a JCPOA végrehajtásának előkészítéséhez szükségesek, vagy amelyekről az 1737 (2006) sz. ENSZ BT-határozat alapján létrehozott ENSZ BT-bizottság úgy ítéli meg, hogy megfelelnek a 2231 (2015) sz. ENSZ BT-határozat céljainak.

(8)

Az e határozatban foglalt egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges.

(9)

A 2010/413/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/413/KKBP határozat a következő cikkel egészül ki:

„26b. cikk

(1)   Az e rendeletben bevezetett intézkedések nem alkalmazandók az átfogó közös cselekvési tervben (JCPOA) részt vevő államok vagy velük koordináltan együttműködő ENSZ tagállamok által végzett, termékek, anyagok, felszerelések, áruk és technológiák szállítására, eladására vagy átadására, illetve az ehhez kapcsolódó technikai segítségnyújtásra, képzésre, pénzügyi támogatásra, befektetésre és brókertevékenységre vagy egyéb szolgáltatásra, amely közvetlenül az alábbiakhoz kapcsolódik:

a)

a fordowi létesítmény két kaszkádjának átalakítása stabil izotópok előállítására;

b)

a természetes urán ellenében szállított, 300 kilogrammot meghaladó iráni dúsítotturán export; vagy

c)

az araki reaktornak az ilyen reaktorra vonatkozó jóváhagyott tervezési rajzokon és azt követően a jóváhagyott végleges tervezési rajzokon alapuló korszerűsítése.

(2)   Az (1) bekezdésben említett tevékenységekben részt vevő tagállamok biztosítják az alábbiakat:

a)

minden tevékenységre szigorúan a JCPOA-nak megfelelően kerül sor;

b)

a tevékenység megkezdése előtt tíz nappal tájékoztatják adott esetben a Bizottságot, a JCPOA-val összhangban történő megalakulását követően a vegyes bizottságot vagy a többi tagállamot;

c)

a 2231 (2015) ENSZ BT-határozat 22. pontjának c) alpontjában előírt követelmények adott esetben teljesültek;

d)

valamennyi szállított termék végfelhasználásának és végfelhasználási helyének ellenőrzésére jogot szereztek, és ezt képesek is ténylegesen gyakorolni;

e)

a 2231 (2015) sz. ENSZ BT-határozat 22. pontjának e) alpontjában felsorolt termékek, anyagok, felszerelések, áruk és technológiák szállítása esetén a szállítástól, eladástól vagy átadástól számított tíz napon belül értesítik a NAÜ-t is.

(3)   Az e határozattal bevezetett intézkedések bizonyos feltételek esetén és a szükséges mértékben nem alkalmazandók az adott esetben a bizottság vagy az érintett tagállam illetékes hatósága által előzetesen, eseti alapon jóváhagyott transzferekre és tevékenységekre, amelyek

a)

közvetlenül a JCPOA V. mellékletének 15.1–15.11. pontjában meghatározott nukleáris vonatkozású intézkedések végrehajtásával függenek össze;

b)

a JCPOA végrehajtásának előkészítéséhez szükségesek; vagy

c)

adott esetben a bizottság megítélése szerint megfelelnek a 2231 (2015) sz. ENSZ BT-határozat céljainak.

Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot a jóváhagyásokról.”.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  A Tanács 2010/413/KKBP határozata (2010. július 26.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről (HL L 195., 2010.7.27., 39. o.).


1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/68


A TANÁCS (KKBP) 2015/1337 HATÁROZATA

(2015. július 31.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. július 26-án elfogadta az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozatot (1).

(2)

A 2010/413/KKBP határozat lehetővé teszi többek között a 2012. január 23. előtt megkötött szerződésekben vagy az ilyen kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződésekben meghatározott kötelezettségek teljesítését, amennyiben az iráni nyersolaj és kőolajipari termékek szállítása vagy az azok szállításából származó jövedelem 2012. január 23. előtt megkötött szerződések tekintetében fennálló pénztartozásoknak a tagállamok területén lévő vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó személyek vagy szervezetek részére történő megtérítését szolgálja, amennyiben e szerződések kifejezetten rendelkeznek ilyen megtérítésekről.

(3)

A 2010/413/KKBP határozat arról is rendelkezik, hogy az említett határozatban előírt, a vagyoni eszközök befagyasztására irányuló intézkedések nem vonatkoznak az említett határozat II. mellékletében felsorolt szervezetekkel kapcsolatban végzett tevékenységekre és tranzakciókra, amennyiben azok szükségesek a kötelezettségek 2015. június 30-ig történő teljesítéséhez.

(4)

A Tanács úgy véli, hogy indokolt e mentességet 2016. január 14-ig meghosszabbítani.

(5)

Az e határozatban foglalt intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges.

(6)

A 2010/413/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/413/KKBP határozat 20. cikkének (14) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(14)   Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó a II. mellékletben felsorolt szervezetek tekintetében végzett tevékenységekre és tranzakciókra, amennyiben azok szükségesek a 3c. cikk (2) bekezdésében említett kötelezettségek 2016. január 14-ig történő teljesítéséhez, feltéve, hogy e tevékenységek és tranzakciók végzését eseti alapon az adott tagállam előzetesen engedélyezte. Az adott tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az engedély megadására irányuló szándékáról.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  A Tanács 2010/413/KKBP határozata (2010. július 26.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről (HL L 195., 2010.7.27., 39. o.).


1.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/69


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1338 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. július 30.)

a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat módosításáról

(az értesítés a C(2015) 5252. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 29. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésére és 29. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 96/23/EK irányelv intézkedéseket állapít meg az I. mellékletben felsorolt anyagok és maradékanyag-csoportok megfigyelésére vonatkozóan. Az említett irányelv előírja azoknak a harmadik országoknak, amelyekből a tagállamok jogosultak ennek az irányelvnek a hatálya alá eső állatokat és állati eredetű termékeket behozni, hogy nyújtsanak be a megkívánt garanciákat biztosító szermaradék-megfigyelési tervet. A tervnek tartalmaznia kell legalább az I. mellékletben felsorolt maradékanyag-csoportokat és anyagokat.

(2)

A 2011/163/EU bizottsági határozat (2) jóváhagyja a mellékletében felsorolt egyes harmadik országok által benyújtott, a 96/23/EK irányelv 29. cikkében előírt terveket (a továbbiakban: tervek) a jegyzékben feltüntetett állatokra és állati eredetű termékekre.

(3)

Az egyes harmadik országok által a közelmúltban benyújtott tervek és a Bizottság birtokába került kiegészítő információk alapján frissíteni szükséges azon harmadik országok jegyzékét, amelyekből a tagállamok jogosultak a 96/23/EK irányelvben meghatározott egyes állatokat és állati eredetű termékeket behozni, és amely országok jelenleg szerepelnek a 2011/163/EU határozat mellékletében található felsorolásban (a továbbiakban: jegyzék).

(4)

Andorra a mézre vonatkozóan nyújtott be tervet a Bizottságnak. Mivel a terv elegendő garanciát biztosít, jóvá kell hagyni. Andorrára vonatkozóan ezért a méz tekintetében bejegyzést kell felvenni a jegyzékbe.

(5)

Örményország, Kenya és a Mianmar/Burma az akvakultúrára vonatkozóan nyújtott be tervet a Bizottsághoz. Mivel az említett tervek elegendő garanciát biztosítanak, azokat jóvá kell hagyni. Az Örményországra, a Kenyára és a Mianmar/Burmára vonatkozó bejegyzéseket ezért fel kell venni a jegyzékbe.

(6)

Marokkó a baromfira vonatkozóan nyújtott be tervet a Bizottságnak. Mivel a terv elegendő garanciát biztosít, jóvá kell hagyni. Marokkóra vonatkozóan ezért a baromfi tekintetében bejegyzést kell felvenni a jegyzékbe.

(7)

A Bizottság azt kérte, hogy Peru adjon tájékoztatást a baromfira és baromfitermékekre vonatkozó terve végrehajtásáról. Peru válaszának hiányában nincs elegendő garancia, amely szükséges lenne a jóváhagyáshoz. Emiatt a szóban forgó harmadik ország esetében a baromfira és baromfitermékekre vonatkozó bejegyzést törölni kell a jegyzékből. Perut a Bizottság tájékoztatta a fentiekről.

(8)

A piac átláthatósága érdekében – és a nemzetközi közjoggal összhangban – indokolt egyértelművé tenni, hogy az EU területi hatálya a tervek jóváhagyása tekintetében Izrael állam területére korlátozódik, kivéve az 1967 júniusa óta az izraeli közigazgatás hatálya alá tartozó területeket, nevezetesen a Golán-fennsíkot, a Gázai övezetet, Kelet-Jeruzsálemet és Ciszjordánia többi részét. A jegyzéket ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/163/EU határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 30-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

(2)  A Bizottság 2011. március 16-i 2011/163/EU határozata a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról (HL L 70., 2011.3.17., 40. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

ISO2-kód

Ország

Szarvasmarha

Juhfélék/kecskefélék

Sertésfélék

Lófélék

Baromfi

Akvakultúra

Tej

Tojás

Nyúl

Vadon élő vad

Tenyésztett vad

Méz

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Egyesült Arab Emírségek

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albánia

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Örményország

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentína

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Ausztrália

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosznia-Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Banglades

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazília

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belarusz

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Svájc

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kína

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiópia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falkland-szigetek

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Feröer-szigetek

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghána

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grönland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonézia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Irán

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japán

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgizisztán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Dél-Korea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Srí Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokkó

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegró

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaszkár

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Mianmar/Burma

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexikó

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malajzia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namíbia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Új-Kaledónia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Új-Zéland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PF

Francia Polinézia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Fülöp-szigetek

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn-szigetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Szerbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Oroszország

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Szaúd-Arábia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Szingapúr

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Szváziföld

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaiföld

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunézia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Törökország

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Tajvan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzánia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajna

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Egyesült Államok

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnám

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Dél-Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Kizárólag tevetej.

(2)  Vágásra szánt élő lófélék Unióba történő kivitele (kizárólag élelmiszer-előállítás céljára tenyésztett állatok).

(3)  Kizárólag tagállamokból vagy az ilyen nyersanyagok Unióba történő behozatalára feljogosított más harmadik országokból származó nyersanyagokat felhasználó harmadik országok, a 2. cikknek megfelelően.

(4)  Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság; az erre az országra vonatkozó végleges nómenklatúrát az ENSZ szintjén jelenleg folyó tárgyalásokat követően fogadják el.

(5)  Koszovó kivételével (ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244. számú ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével).

(6)  Kizárólag a Murmanszk régióból és a Jamali-Nyenyec autonóm körzetből származó rénszarvasok.

(7)  Izrael állam területe, kivéve az 1967 júniusa óta az izraeli közigazgatás alatt álló területeket, nevezetesen a Golán-fennsíkot, a Gázai övezetet, Kelet-Jeruzsálemet és Ciszjordánia többi részét.”