ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 176

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. július 7.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1086 végrehajtási rendelete (2015. július 2.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Abondance (OEM)]

1

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1087 végrehajtási rendelete (2015. július 2.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Salsiccia di Calabria (OEM)]

3

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1088 rendelete (2015. július 3.) az 1321/2014/EU rendeletnek az általános célú légi közlekedésben részt vevő légi járművek karbantartási eljárásainak egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról

4

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1089 végrehajtási rendelete (2015. július 6.) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2015-ben alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról és a Horvátország által a külön aknamentesítési tartalékban elhelyezendő hányad rögzítéséről

29

 

 

A Bizottság (EU) 2015/1090 végrehajtási rendelete (2015. július 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

38

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet végrehajtásáról szóló, 2014. július 8-i 740/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelethez ( HL L 200., 2014.7.9. )

40

 

*

Helyesbítés a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2014. július 8-i 2014/439/KKBP tanácsi végrehajtási határozathoz ( HL L 200., 2014.7.9. )

41

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

7.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 176/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1086 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 2.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Abondance (OEM)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Franciaország kérelmét, amely az 1107/96/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Abondance” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3).

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az „Abondance” (OEM) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 2-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 1996. június 12-i 1107/96/EK rendelete a 2081/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikkében megállapított eljárás szerint a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről (HL L 148., 1996.6.21., 1. o.).

(3)  HL C 74., 2015.3.3., 11. o.


7.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 176/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1087 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 2.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Salsiccia di Calabria (OEM)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Olaszország kérelmét, amely a 134/98/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Salsiccia di Calabria” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3).

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Salsiccia di Calabria” (OEM) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 2-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 1998. január 20-i 134/98/EK rendelete a 2081/92/EGK rendelet 17. cikkében megállapított eljárás szerint a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről szóló 1107/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (HL L 15., 1998.1.21., 6. o.).

(3)  HL C 77., 2015.3.5., 12. o.


7.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 176/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1088 RENDELETE

(2015. július 3.)

az 1321/2014/EU rendeletnek az általános célú légi közlekedésben részt vevő légi járművek karbantartási eljárásainak egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1321/2014/EU bizottsági rendelet (2) végrehajtási szabályokat állapít meg a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról.

(2)

A különböző kategóriájú légi járművek és üzemeltetési fajtákhoz kapcsolódó kockázatok és különösen az általános célú légiközlekedésben részt vevő légi járművekhez kapcsolódó alacsonyabb kockázatra való tekintettel indokolt csökkenteni az említett végrehajtási szabályok komplexitását, hogy egyszerűsödjenek a karbantartási eljárások, ami nagyobb rugalmasságot és költségcsökkentést biztosít az érintett légi járművek tulajdonosai számára.

(3)

Ezen kívül, mivel egyes tanúsítványok – amint az a 2042/2003/EK bizottsági rendelet (3) függelékeiben és mellékleteiben elő van írva – az említett, az 1321/2014/EU rendelettel átdolgozott rendeletre hivatkoznak, ezeket a hivatkozásokat naprakésszé kell tenni.

(4)

Az 1321/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek a 216/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése szerint benyújtott véleményével.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1321/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a k) pont után a következő ka) ponttal egészül ki:

„ka)

»ELA2 légi jármű« az alábbi, személyzettel ellátott európai könnyű légi járművek tartoznak ide:

i.

a legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM), nem hajtóművel rendelkező komplex légi járműként besorolt repülőgépek;

ii.

a legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM) vitorlázó repülőgépek és segédmotoros vitorlázó repülőgépek;

iii.

ballonok;

iv.

hőléghajók;

v.

az alábbi jellemzők mindegyikének megfelelő, gázzal töltött léghajók:

3 % legnagyobb statikus nehézség,

nem irányított tolóerő (kivéve a tolóerő-fordítót),

a szerkezet, a vezérlés, ballonet, valamint a levegő- vagy gáztartályrendszer hagyományos és egyszerű konstrukciója,

nincs segédenergiás vezérlés;

vi.

a nagyon könnyű forgószárnyas légi járművek.”

2.

A 3. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A 2015. július 27. előtt érvényes követelmények szerint jóváhagyott karbantartási programokat úgy kell tekinteni, mint ha ezen rendeletben foglalt követelmények szerint nyertek volna jóváhagyást.”

3.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (2) bekezdés b) pontjában a „2015. szeptember 28-ig” dátum helyébe a „2016. szeptember 28-ig” dátum lép.

b)

A (4) bekezdésben az „a 2042/2003/EK rendelet” szövegrész helyébe az „az 1149/2011/EU rendelet” szöveg lép;

c)

A cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)   Az 1. bekezdéstől eltérve:

a)

Az illetékes hatóságok, vagy adott esetben szervezetek 2015. december 31-ig továbbra is jogosultak az 1321/2014/EU rendelet I. melléklete (M. rész) III. függelékében vagy IV. melléklete (147. rész) II. és III. függelékében található űrlapok korábbi, 2015. július 27. előtt hatályos változatai alapján tanúsítványokat kiadni.

b)

A 2016. január 1. előtt kiállított tanúsítványok módosításuk, felfüggesztésük vagy visszavonásuk időpontjáig érvényesek maradnak.”

4.

Az I. melléklet (M. rész) e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

5.

A II. melléklet (145. rész) e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

6.

A IV. melléklet (147. rész) e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. november 26-i 1321/2014/EU rendelete a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2003. november 20-i 2042/2003/EK rendelete (a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról. (HL L 315., 2003.11.28., 1. o.)


I. MELLÉKLET

Az 1321/2014/EU rendelet I. melléklete (M. rész) a következőképpen módosul:

1.

A tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

i.

az M.A.607. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.607.

Tanúsító és légialkalmasságot felülvizsgáló személyek”

ii.

az M.A.614. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.614.

karbantartási és légialkalmasság-felülvizsgálati nyilvántartások”

2.

Az M.A.201. pont a következőképpen módosul:

i.

az a) pont 4. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.

a légi járművek karbantartását az M.A.302. pontban meghatározott karbantartási programnak megfelelően végezték el.”;

ii.

az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e)

Az a) pont feladatainak teljesítése érdekében,

i.

a légi jármű tulajdonosa szerződés keretében az e melléklet (M. rész) A. szakasz G. alrészének megfelelően jóváhagyott, folyamatos légialkalmasságot fenntartó szervezetnek is átadhatja a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat. Ebben az esetben e feladatok kifogástalan elvégzéséért a légialkalmasság-fenntartó szervezet viseli a felelősséget. Ebben az esetben az I. függelékben leírt szerződést kell használni;

ii.

az a tulajdonos, aki úgy dönt, hogy saját felelősségi körében, az I. függelék szerinti szerződés megkötése nélkül kezeli egy légi jármű folyamatos légialkalmasságát, ettől függetlenül korlátozott szerződést köthet a karbantartási program kidolgozására és annak az M.A.302. pont szerinti jóváhagyására vonatkozóan a következőkkel:

az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze szerint jóváhagyott légialkalmasság-fenntartó szervezet, vagy

kereskedelmi légiforgalomban részt nem vevő ELA2 légi jármű esetében a 145. rész vagy az M.A. rész F alrésze szerinti karbantartó szervezet.

Ebben az esetben a korlátozott szerződés átruházza a felelősséget a szerződés alapján dolgozó szervezetre a karbantartási program kidolgozásáért és –, kivéve, ha a nyilatkozatot a M.A.302. h) pontjával összhangban a tulajdonos állítja ki – annak jóváhagyásáért.”

3.

Az M.A.301.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

valamennyi karbantartási feladat elvégzése, az M.A.302. pont szerint légijármű-karbantartási programnak megfelelően;”

4.

Az M.A.302. pont a következőképpen módosul:

i.

a c) pont első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Amikor a légi jármű folyamatos légialkalmasságának fenntartásáról valamely, e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészével összhangban jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet gondoskodik, vagy amikor az M.A.201. pont e) bekezdés ii. alpontja szerint korlátozott szerződés van érvényben a tulajdonos és ezen szervezet között, a légijármű-karbantartási program és annak módosításai indirekt eljárással is jóváhagyhatók.”

ii.

a szöveg a következő h) és i) ponttal egészül ki:

„h)

kereskedelmi légiforgalomban részt nem vevő ELA1 légi jármű esetében a b), c), d), e) és g) pontnak való megfelelés helyettesíthető az alábbi feltételek mindegyikének való megfeleléssel:

1.

A légijármű-karbantartási programban egyértelműen azonosítani kell a tulajdonost és azt a légi járművet, amelyre a program vonatkozik, beleértve a felszerelt hajtóműveket és légcsavarokat is.

2.

A légijármű-karbantartási programnak:

meg kell felelnie az i. pontban foglalt, az adott légi járműre vonatkozó »minimális ellenőrzési programnak«, vagy

meg kell felelnie a d) és e) pontoknak.

A karbantartási program nem lehet kevésbé szigorú, mint a »minimális ellenőrzési program«.

3.

A légijármű-karbantartási programnak tartalmaznia kell minden kötelező feltételt a folyamatos légialkalmasságának biztosításához, úgy mint az »ismétlődő légialkalmassági direktívák«, a légialkalmassági korlátozásokat tartalmazó szakasz (Airworthiness Limitation Section, ALS), a folyamatos légialkalmasság fenntartására vonatkozó utasítások (Instructions for Continued Airworthiness, ICA) szerinti követelményeket vagy a típusalkalmassági bizonyítvány adatlapján (Type Certificate Data Sheet, TCDS) foglalt konkrét karbantartási követelményeket.

Ezen felül a légijármű-karbantartási programnak meg kell jelölnie minden további karbantartási feladatot, amelyet a légi jármű típusa, konfigurációja vagy az üzemeltetés jellege miatt végre kell hajtani. Legalább a következő elemeket figyelembe kell venni:

Felszerelt, egyedi berendezés vagy módosítás a lég járművön.

A légi járművön végzett javítások.

Korlátozott élettartamú komponensek és repülésbiztonsági szempontból kritikus alkatrészek.

Karbantartási ajánlások, mint például nagyjavítások közötti üzemidőre (Time Between Overhaul, TBO) vonatkozó ajánlások a szervizelési közleményekben, körlevelekben és egyéb nem kötelező karbantartási információforrásokban.

Vonatkozó üzemeltetési előírások/bizonyos berendezések rendszeres ellenőrzéséhez kapcsolódó követelmények.

Különös üzemeltetési engedélyek.

A légi jármű használata és üzemeltetési környezete.

A pilóta-tulajdonos által végezhető karbantartások (ha alkalmazandó).

4.

Ha a karbantartási programot nem hagyta jóvá az illetékes hatóság (közvetlenül vagy a M.A. G. alrész szerinti szervezet által indirekt eljárással), a légijármű-karbantartási programnak tartalmaznia kell egy aláírt nyilatkozatot, amelyben a tulajdonos kijelenti, hogy ezen légi jármű lajstromozásához az adott légijármű-karbantartási program tartozik, és hogy teljes felelősséget vállal annak tartalmáért, különösen pedig a tervjóváhagyás jogosultjának ajánlásaitól való eltérésekért.

5.

A légijármű-karbantartási programot legalább évente felül kell vizsgálni. A karbantartási program felülvizsgálata történhet:

azon személy által, aki a légi jármű légialkalmassági felülvizsgálatát a M.A.710.(ga) pontja szerint elvégzi, vagy

a légi jármű folyamatos légialkalmasságát fenntartó, M.A. G. alrész szerinti szervezet által, azon esetekben, amikor a karbantartási program felülvizsgálatát nem egy légialkalmassági felülvizsgálattal együtt végzik.

Ha a felülvizsgálat olyan eltéréseket állapít meg a légi járműnél, amelyek a karbantartási program tartalmának hiányosságából adódnak, a felülvizsgálatot végző személy értesíti a lajstrom szerinti tagállam illetékes hatóságát, a tulajdonos pedig ezen illetékes hatósággal egyeztetve módosítja a karbantartási programot.

i)

Léghajótól eltérő, kereskedelmi légiforgalomban részt nem vevő ELA1 légi járművek esetében a h) pontban említett »minimális ellenőrzési programnak« meg kell felelnie a következő feltételeknek:

1.

A program következő ellenőrzési időközöket tartalmazza:

ELA1 repülőgépek és ELA1 motoros vitorlázó repülőgépek (TMG) esetében évente vagy 100 órás időszakonként, amelyik hamarabb bekövetkezik. Ezen időszakoknál 1 hónap illetve 10 óra tűréshatár alkalmazható, ha a következő felülvizsgálatot az eredetileg beütemezett vizsgálat dátumától vagy óraszámától számolják;

ELA1 vitorlázó repülőgépek, nem TMG kategóriájú ELA1 segédmotoros vitorlázó repülőgépek és ELA1 ballonok esetében évente. Ezen időszakoknál 1 hónap tűréshatár alkalmazható, ha a következő felülvizsgálatot az eredetileg beütemezett vizsgálat dátumától számolják.

2.

A program a következőket tartalmazza:

A tervjóváhagyás jogosultjának követelményei által előírt karbantartási feladatok.

A jelölések ellenőrzése.

A súlymérési dokumentumok és a súlymérések felülvizsgálata a 965/2012/EU bizottsági rendelet (1) NCO.POL.105. pontjának megfelelően.

Transzponder működési tesztje (amennyiben van)

A pitot-statikus rendszer működési tesztje

ELA1 repülőgépek esetében:

Működési tesztek teljesítményre és fordulatszámra, gyújtómágnesekre, üzemanyag- és olajnyomásra, hajtómű hőmérsékletre.

Automata hajtómű szabályozóval felszerelt motoroknál a közzétett felszállás előtti ellenőrző eljárás.

Szárazteknős kenési rendszerű hajtóműveknél, turbófeltöltős motorok és folyadékhűtéses motorok esetében a folyadékkeringés zavarainak működési ellenőrzése.

A szerkezeti elemek, rendszerek és alkatrészek állapotának és rögzítésének ellenőrzése a következő területeken:

ELA1 repülőgépek esetében:

Sárkányszerkezet

Utastér és pilótafülke

Futómű

Szárny és szárnyközéprész

Vezérlés

Vezérsíkok

Repülőelektronika és elektromos berendezések

Hajtómű

Tengelykapcsolók és áttételek

Légcsavar

Kiegészítő rendszerek, mint például ballisztikus mentőrendszer

ELA1 vitorlázó repülőgépek és ELA1 segédmotoros vitorlázó repülőgépek esetében:

Sárkányszerkezet

Utastér és pilótafülke

Futómű

Szárny és szárnyközéprész

Vezérsíkok

Repülőelektronika és elektromos berendezések

Hajtómű (ha alkalmazandó)

Kiegészítő rendszerek, mint például eltávolítható ballaszt, fékezőernyő és féklapok vagy vízballaszt-rendszer

ELA1 hőlégballonok esetében:

Kupola

Égő

Kosár

Üzemanyagtartályok

Felszerelés és műszerek

ELA1 gázballonok esetében:

Kupola

Kosár

Felszerelés és műszerek

Mindaddig, amíg e rendelet nem állapít meg »minimális ellenőrzési programot« léghajók esetére, ezek karbantartási programjának is a d) és e) pontoknak kell megfelelnie.

(1)  A Bizottság 2012. október 5-i 965/2012/EU rendelete a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).”"

5.

Az M.A.604. a) 5. és 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.

a tanúsító személyek listája, és ha alkalmazható, a légialkalmasságot felülvizsgáló személyzet, valamint a karbantartási program kidolgozásáért és annak jóváhagyásáért felelős személyek listája, jóváhagyott hatásköreikkel együtt; és

6.

azon helyszínek felsorolása, ahol karbantartási munkát végeznek, továbbá a létesítmények általános leírása; és”

6.

Az M.A.606. pont a következőképpen módosul:

i.

az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e)

A karbantartásban, légialkalmasság felülvizsgálatában és karbantartási programok kidolgozásában részt vevő minden személynek igazolnia kell, hogy rendelkezik szakképesítéssel, és őket nyilvántartásba kell venni.”

ii.

A szöveg a következő i) és j) ponttal egészül ki:

„i)

Ha a szervezet kereskedelmi légiforgalomban részt nem vevő ELA1 légi járműveken légialkalmasság-felülvizsgálatokat végez, és ezekről az M.A.901. l) pontnak megfelelő légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt állít ki, rendelkeznie kell a M.A.901. l) 1. pontnak megfelelő szakképesítéssel és jogosultsággal rendelkező légialkalmasságot felülvizsgáló személyzettel.

j)

Ha a szervezet az M.A.201. pont e) pontjának ii. alpontja szerint részt vesz karbantartási program kereskedelmi légiforgalomban részt nem vevő ELA2 légi járművek részére történő kidolgozásában és annak jóváhagyásában, rendelkeznie kell megfelelő képzettségű és tapasztalatú személyzettel.”

7.

Az M.A.607. pont a következőképpen módosul:

i.

a cím helyébe az alábbi szöveg lép:

„M.A.607.   Tanúsító és légialkalmasságot felülvizsgáló személyek”

ii.

a b) pontban a második albekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az illetékes hatóságnak valamennyi ilyen esetet be kell jelenteni az ilyen tanúsítási engedély kibocsátását követő hét napon belül.”

iii.

a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

A jóváhagyott karbantartó szervezet a tanúsító és légialkalmasságot felülvizsgáló személyek minden adatáról folyamatos nyilvántartást vezet, és az M.A.604. a) 5. ponttal összhangban, a karbantartó szervezet karbantartási kézikönyvének részeként, a tanúsító és légialkalmasságot felülvizsgáló személyek teljes állományáról a jóváhagyási hatásköröket is tartalmazó naprakész listát vezet.”

8.

Az M.A.614. pont a következőképpen módosul:

i.

a cím helyébe az alábbi szöveg lép:

„M.A.614.   karbantartási és légialkalmasság-felülvizsgálati nyilvántartások”

ii.

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A jóváhagyott karbantartó szervezetnek az elvégzett munka valamennyi adatát nyilvántartásba kell vennie. Azokat a nyilvántartásokat, amelyek szükségesek annak igazolására, hogy az üzembehelyezési bizonyítvány, valamint a légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítvány és ajánlás kibocsátásához megállapított minden előírást teljesítették, beleértve az alvállalkozó üzembehelyezési dokumentumait is, meg kell őrizni.”

iii.

a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

A jóváhagyott karbantartó szervezet köteles minden karbantartási nyilvántartás és kapcsolódó karbantartási dokumentáció egy példányát attól az időponttól számítva három évig megőrizni, amikor a munka tárgyát képező légi járművet vagy légijármű-komponenst üzembe bocsátotta. Minden, az ajánlások és a légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítvány kiállításával kapcsolatos dokumentumból egy példányt meg kell őriznie a kiállítás dátumától számítva három évig, egy példányt pedig a tulajdonos rendelkezésére kell bocsátania.

1.

E pont alkalmazásában a nyilvántartásokat úgy kell tárolni, hogy a károsodással, az illetéktelen megváltoztatással és a lopással szemben védve legyenek.

2.

A biztonsági másolatokat tartalmazó valamennyi számítógépes hardverelemet a munkaadatokétól eltérő helyen kell tárolni, olyan környezetben, amely biztosítja azok folyamatos jó állapotát.

3.

Amikor a jóváhagyott karbantartó szervezet beszünteti működését, az utolsó három évre vonatkozó minden megőrzött karbantartási nyilvántartást köteles átadni vagy az érintett légi járművek, illetve komponensek utolsó tulajdonosának, vagy az ügyfélnek, vagy pedig megőrizni az illetékes hatóság által meghatározott módon.”

9.

Az M.A.615. pont a következő, új e) és f) ponttal egészül ki:

„e)

ha kifejezetten fel van jogosítva kereskedelmi légiforgalomban részt nem vevő ELA1 légi járművekre,

1.

légialkalmasság-felülvizsgálatokat végezhet és kiállíthatja a megfelelő légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítványt az M.A.901. pont 1. bekezdésében foglalt feltételek szerint, és

2.

légialkalmasság-felülvizsgálatokat végezhet és kiállíthatja a megfelelő ajánlásokat az M.A.901. pont 1. bekezdésében és az M.A.904. a) 2. pontban illetve a b) pontban foglalt feltételek szerint.

f)

karbantartási programot dolgozhat ki és hagyathat jóvá az M.A.302. pont szerint kereskedelmi légiforgalomban részt nem vevő ELA2 légi járművekre, az M.A.201. e) pont ii. alpontjában foglalt feltételek szerint, és a jóváhagyási bizonyítványban felsorolt légijármű-bejegyzésekre korlátozva.

A szervezet kizárólag olyan légi jármű vagy komponens karbantartását végezheti el, amely tekintetében jóváhagyással rendelkezik, és az összes szükséges létesítmény, felszerelés, szerszám, anyag, karbantartási adat és tanúsító személyzet rendelkezésére áll.”

10.

Az M.A.617.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

a jóváhagyást érintő létesítmények, felszerelések, szerszámok, anyagok, eljárások, tevékenységi kör, tanúsító személyzet és légialkalmasságot felülvizsgáló személyek.”

11.

Az M.A.707. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet által javasolt légialkalmasságot felülvizsgáló személyek csak akkor kaphatják meg a felhatalmazást a jóváhagyott légialkalmasság-fenntartó szervezettől, ha az illetékes hatóság a felügyelete alatt, vagy a szervezet légialkalmasságot felülvizsgáló személyzetének felügyelete alatt az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás szerint sikeresen teljesített légialkalmassági felülvizsgálat után őket az illetékes hatóság hivatalosan elfogadta.”

12.

Az M.A.710. pont a következőképpen módosul:

i.

a (g) pont után a következő (ga) pont kerül beillesztésre:

„(ga)

Az olyan kereskedelmi légiforgalomban részt nem vevő ELA1 légi járművek esetében, amelyekre a légijármű-karbantartási programot az M.A.302 h) pont szerint állapították meg, a légijármű-karbantartási programot a légialkalmasság felülvizsgálattal egyidőben kell felülvizsgálni. Ezt a felülvizsgálatot ugyanaz a személy végzi, mint a légialkalmassági felülvizsgálatot.”

ii.

a (h) pont helyébe a következő szöveg lép:

„h)

Ha a légialkalmassági felülvizsgálat eredménye nem meggyőző, vagy az M.A.710. (ga) pont szerinti felülvizsgálat olyan eltéréseket állapít meg a légi járműnél, amelyek a karbantartási program tartalmának hiányosságából adódnak, akkor a szervezet értesíti az illetékes hatóságot a lehetőségek szabta keretek között minél hamarabb, de legkésőbb az attól az időponttól számított 72 órán belül, amikor a szervezet a felülvizsgálat tárgyát képező állapotot feltárta. A légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt nem szabad kiállítani addig, amíg nem sikerült valamennyi hiányosságot megszüntetni.”

13.

Az M.A.901. pont a következőképpen módosul:

i.

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A sikeres légialkalmassági felülvizsgálat befejezésekor – a III. Mellékletnek megfelelően (15a., 15b. vagy 15c. számú EASA-űrlap) – kiállítják a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt. A légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány egy évig érvényes;”

ii.

a szöveg a következő l) ponttal egészül ki:

„l)

Kereskedelmi légiforgalomban részt nem vevő ELA1 légi járművek esetében a 145. rész vagy az M.A. F. alrész szerinti karbantartó szervezet, amely a karbantartási programban foglalt éves ellenőrzést végzi, amennyiben rendelkezik megfelelő jóváhagyással, elvégezheti a légialkalmassági felülvizsgálatot és kiállíthatja a megfelelő légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt, a következő feltételek teljesülése esetén:

1.

A szervezet kinevezi a légialkalmasságot felülvizsgáló személyeket, akik megfelelnek az alábbi követelmények mindegyikének:

a)

A légialkalmasságot felülvizsgáló személyek rendelkeznek a megfelelő légi járműre vonatkozó forgalombahelyezési jogosultsággal.

b)

A légialkalmasságot felülvizsgáló személyek rendelkeznek legalább három éves tanúsítói tapasztalattal.

c)

A légialkalmasságot felülvizsgáló személyek függetlenek a vizsgált légijármű folyamatos légialkalmasság-fenntartásának folyamatától, vagy teljes hatáskörrel rendelkeznek a vizsgált légijármű folyamatos légialkalmasságának fenntartási folyamata felett

d)

A légialkalmasságot felülvizsgáló személyek megszerezték az e mellékletnek (M. rész) a folyamatos légialkalmasság-fenntartási tevékenységre vonatkozó részeit érintő szaktudást.

e)

A légialkalmasságot felülvizsgáló személyek bizonyítottan szaktudást szereztek a karbantartó szervezetnek a légialkalmassági felülvizsgálatra és a légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítvány kiállítására vonatkozó eljárásairól.

f)

Az illetékes hatóság hivatalosan elfogadta a légialkalmasságot felülvizsgáló személyeket az illetékes hatóság a felügyelete alatt, vagy a szervezet légialkalmasságot felülvizsgáló személyzetének felügyelete alatt az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás szerint teljesített légialkalmassági felülvizsgálat után.

g)

A légialkalmasságot felülvizsgáló személyek legalább egy légialkalmassági felülvizsgálatot végeztek a megelőző tizenkét hónapos időszakban.

2.

A légialkalmassági felülvizsgálatot a karbantartási programban foglalt éves ellenőrzéssel egy időben ugyanaz a személy végzi, aki a szóban forgó éves ellenőrzést is, hogy ezáltal ki lehessen használni az M.A.710. (d) pontban foglalt 90 napos előrehozási lehetőséget.

3.

A légialkalmassági felülvizsgálat magában foglal egy átfogóan dokumentált felülvizsgálatot az M.A.710. (a) pontnak megfelelően.

4.

A légialkalmassági felülvizsgálat magában foglalja a légi jármű fizikai vizsgálatát az M.A.710. b) és c) pontnak megfelelően.

5.

A légialkalmassági felülvizsgálatot végző személy a karbantartó szervezet nevében légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítványt állít ki a 15c. számú EASA-űrlapon, ha meggyőződött arról, hogy:

a)

a légialkalmassági felülvizsgálatot teljesen és kielégítően végrehajtották; és

b)

a karbantartási programot az M.A.710. (ga) pont szerint felülvizsgálták; valamint

c)

nem áll fenn olyan hiányosság, amely a repülésbiztonságot ismert módon veszélyezteti.

6.

A kiállított légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítvány egy másolatát a kiállítást követő 10 napon belül el kell küldeni a lajstrom szerinti tagállam illetékes hatóságának.

7.

A lajstrom szerinti tagállam illetékes hatóságát 72 órán belül értesíteni kell, ha a szervezet azt állapította meg, hogy a légialkalmassági felülvizsgálat eredménytelen, vagy az M.A.901. l) 5. b) pont szerinti felülvizsgálat olyan eltéréseket állapít meg a légi járműnél, amelyek a karbantartási program tartalmának hiányosságából adódnak.

8.

A karbantartó szervezet kézikönyve vagy működési szabályzata leírja a következőket:

a)

A légialkalmassági felülvizsgálat elvégzéséhez és a megfelelő légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítvány kiállításához szükséges eljárásokat,

b)

A légialkalmassági felülvizsgálat elvégzésére és a megfelelő légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítvány kiállítására feljogosított tanúsító személyzet neveit,

c)

A karbantartási program felülvizsgálatához szükséges eljárásokat.”

14.

Az M.A.904. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Miután a légialkalmasság-fenntartó szervezet vagy megfelelő esetben a karbantartó szervezet meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel a vonatkozó követelményeknek, megküldi a lajstrom szerinti tagállamnak a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiállítására vonatkozó dokumentált ajánlását.”

15.

Az M.B.301. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.B.301.   Karbantartási program

a)

Azt az esetet kivéve, amikor a tulajdonos az M.A.302. h) pontnak megfelelően nyilatkozatot adott a karbantartási programról, az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a karbantartási program megfelel-e az M.A.302. pontban meghatározott követelményeknek.

b)

Kivéve, ha az M.A.302. c) és M.A.302. h) pont másként állapítja meg, a karbantartási programot és annak módosításait közvetlenül az illetékes hatóság hagyja jóvá.

c)

Közvetett jóváhagyás esetén a karbantartási programot az illetékes hatóság a légialkalmasság-fenntartó szervezetének kézikönyvén keresztül hagyja jóvá.

d)

A karbantartási programnak e pont b) pontja szerinti jóváhagyása érdekében az illetékes hatóság számára hozzáférést kell biztosítani minden, az M.A.302. d), e) f) és h) pont szerinti szükséges adathoz.”

16.

A II. függelék 5. pontja a következőképpen módosul:

i.

a 12. rovat Megjegyzések x.) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„x.)

az I. melléklet (M. rész) F. alrésze alapján jóváhagyott karbantartó szervezetek esetében a komponensnek az M.A.613. pont szerinti üzembe helyezéskor adandó nyilatkozat:

»Tanúsítja, hogy – hacsak e rovat ellenkező értelmű rendelkezést nem tartalmaz – a 11. rovatban megjelölt és e rovatban leírt munka elvégzése az 1321/2014/EU rendelet I. melléklete (M. rész) A. szakaszának F. alrészében foglalt követelményeknek megfelelően történt, és a munka vonatkozásában a tétel üzemképes. EZ NEM JELENT AZ 1321/2014/EU RENDELET II. MELLÉKLETE (145. rész) ÉRTELMÉBEN VETT ÜZEMKÉPESSÉGET.«”

ii.

A 14a. rovat szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„Jelölje be azt a négyzetet (bejelölhető mindkettő is), amelynek megfelelő szabályok szerint a munkát végezték. Ha az »A 12. rovatban megjelölt más szabály« lehetőséget jelöli be, akkor a 12. rovatban adja meg a más légialkalmassági hatóság(ok) szabályzatát. Legalább az egyik négyzetet be kell jelölni, de adott esetben mindkettő is bejelölhető.

Ha a karbantartást az 1321/2014/EU rendelet I. melléklete (M. rész) A. szakaszának F. alrésze alapján jóváhagyott karbantartó szervezet végezte, akkor az »A 12. rovatban megjelölt más szabály« lehetőséget kell bejelölni, és a 12. rovatba be kell írni az üzemképesség tanúsításkor adandó nyilatkozatot. Ebben az esetben a »hacsak a 12. rovat ellenkező értelmű rendelkezést nem tartalmaz« kikötés a következő esetekre vonatkozik:

a)

Ha a karbantartást nem sikerült elvégezni.

b)

Ha a karbantartás során el kellett térni az I. melléklet (M. rész) követelményeitől.

c)

Ha a karbantartás az I. mellékletben (M. rész) meghatározottól eltérő követelménynek megfelelően történt. Ebben az esetben a 12. mezőben fel kell tüntetni az adott nemzeti szabályozást.

Ha a karbantartást az 1321/2014/EU rendelet II. mellékletének (145. rész) A. szakasza alapján jóváhagyott karbantartó szervezet végezte, akkor a »hacsak a 12. rovat ellenkező értelmű rendelkezést nem tartalmaz« kikötés a következő esetekre vonatkozik:

a)

Ha a karbantartást nem sikerült elvégezni.

b)

Ha a karbantartás során el kellett térni a II. melléklet (145. rész) követelményeitől;

c)

Ha a karbantartás a II. mellékletben (145. rész) meghatározottól eltérő követelménynek megfelelően történt. Ebben az esetben a 12. mezőben fel kell tüntetni az adott nemzeti szabályozást.”

17.

A III. függelék a következőképpen módosul:

i.

A 15b és 15a számú EASA-űrlapok helyébe a következő szöveg lép:

Image

Image

ii.

A melléklet a következő, 15c számú EASA-űrlappal egészül ki:

Image

18.

A IV. függelék 13. pontjában lévő táblázat a következőképpen módosul:

i.

a „LÉGI JÁRMŰVEK” osztálynak megfelelő rovatok helyébe a következő lép:

„JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY

JÓVÁHAGYÁSI KATEGÓRIA

KORLÁTOZÁS

ALAPKARBANTARTÁS

ÜZEMELTETÉSI KARBANTARTÁS

REPÜLŐGÉP

A1 5 700 kg-nál nagyobb tömegű repülőgépek

[Csak a II. melléklet (145. rész) alapján jóváhagyott karbantartó szervezetek esetében]

[Meg kell adni a repülőgép gyártóját, a csoportot, a sorozatot vagy a típust és/vagy a karbantartási feladatokat]

Példa: Airbus A320 sorozat

[IGEN/NEM] (*)

[IGEN/NEM] (*)

A2 Legfeljebb 5 700 kg tömegű repülőgépek

[Meg kell adni a repülőgép gyártóját, a csoportot, a sorozatot vagy a típust és/vagy a karbantartási feladatokat]

Példa: DHC-6 Twin Otter sorozat

Adja meg, hogy ajánlások és légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok kiállítása megengedett-e (csak kereskedelmi légiforgalomban részt nem vevő ELA1 légi járműveknél lehetséges)

[IGEN/NEM] (*)

[IGEN/NEM] (*)

A3 Helikopterek

[Meg kell adni a helikopter gyártóját, a csoportot, a sorozatot vagy a típust és/vagy a karbantartási feladatokat]

Példa: Robinson R44

[IGEN/NEM] (*)

[IGEN/NEM] (*)

A4 Az A1, A2 és A3 kategóriába nem tartozó légi járművek

[Meg kell adni a légi jármű kategóriáját (vitorlázó repülőgép, ballon, léghajó stb.), gyártóját, a csoportot, a sorozatot vagy a típust és/vagy a karbantartási feladatokat.]

Adja meg, hogy ajánlások és légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok kiállítása megengedett-e (csak kereskedelmi légiforgalomban részt nem vevő ELA1 légi járműveknél lehetséges)

[IGEN/NEM] (*)

[IGEN/NEM] (*)”

ii.

a táblázat alatt a szöveg a következő lábjegyzettel egészül ki:

„(*)

A nem kívánt rész törlendő.”

19.

Az V. függelék helyébe a következő szöveg lép:

V. függelék

Karbantartó szervezet jóváhagyása az I. melléklet (M. rész) F. alrésze szerint

Image

Image

20.

A VIII. függelék b) pontja a következőképpen módosul:

i.

a szöveg a következő, 9. ponttal egészül ki:

„9.

az M.A.302. i) pontban leírt minimális ellenőrzési programban foglalt éves vagy 100 órás ellenőrzés része.”

ii.

A harmadik mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A fenti 1–9. pontban felsorolt kritériumokat az »M.A.302. d) Karbantartási program« szerint kiadott kevésbé szigorú utasítások nem bírálhatják felül.”II. MELLÉKLET

Az 1321/2014/EU rendelet II. melléklete (145. rész) a következőképpen módosul:

1.

A 145. rész tartalomjegyzéke a következőképpen módosul:

i.

a szöveg a következő 145.A.36. ponttal egészül ki:

„145.A.36

Légialkalmasságot felülvizsgáló személyek nyilvántartása”

ii.

A 145.A.55. pont helyébe a következő szöveg lép:

„145.A.55.

karbantartási és légialkalmasság-felülvizsgálati nyilvántartások”

2.

A 145.A.30. pont a következőképpen módosul:

i.

az e) pont első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A szervezet az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás és szabvány szerint megállapítja és ellenőrzi a karbantartásban, karbantartási programok kidolgozásában, légialkalmasság felülvizsgálatában, irányításban és/vagy minőségügyi auditokban részt vevő alkalmazottainak alkalmasságát.”

ii.

a j) 5. pontban a második albekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az ebben a pontban meghatározott minden esetet az ilyen tanúsítási engedély kibocsátásától számított hét napon belül be kell jelenteni az illetékes hatóságnak.”

iii.

a szöveg a következő, k) és l) ponttal egészül ki:

„k)

Ha a szervezet kereskedelmi légiforgalomban részt nem vevő ELA1 légi járműveken légialkalmasság-felülvizsgálatokat végez, és ezekről az M.A.901. l) pontnak megfelelő légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt állít ki, rendelkeznie kell a M.A.901. l) 1. pontnak megfelelő szakképesítéssel és jogosultsággal rendelkező légialkalmasságot felülvizsgáló személyzettel.

l)

Ha a szervezet az M.A.201. pont e) pontjának ii. alpontja szerint részt vesz karbantartási program kereskedelmi légiforgalomban részt nem vevő ELA2 légi járművek részére történő kidolgozásában és annak jóváhagyásában, rendelkeznie kell megfelelő képzettségű és tapasztalatú személyzettel.”

3.

A melléklet a következő 145.A.36. ponttal egészül ki:

„145.A.36   Légialkalmasságot felülvizsgáló személyek nyilvántartása

A szervezet a légialkalmasságot felülvizsgáló személyek minden adatát nyilvántartásba veszi, és a 145.A.70. a) 6. ponttal összhangban a légialkalmasságot felülvizsgáló személyek teljes állományáról jóváhagyási hatásköröket is tartalmazó naprakész listát vezet a karbantartó szervezet kézikönyvének részeként.

A szervezet a nyilvántartást az e pont hatálya alá tartozó személy munkaviszonyának (vagy szerződéses illetve önkéntesi jogviszonyának) megszűnése, illetőleg az engedély visszavonása után legalább három évig köteles megőrizni. Ezen túlmenően, amikor az e pont hatálya alá tartozó személy a karbantartó szervezetet elhagyja, a szervezet – kérésre – köteles az adott személynek átadni a róla vezetett nyilvántartás másolatát.

Az e pont hatálya alá tartozó személyeknek a róluk vezetett nyilvántartásba – kérésre – betekintést kell biztosítani.”

4.

A 145.A.55. pont a következőképpen módosul:

i.

a cím helyébe az alábbi szöveg lép:

„145.A.55.   karbantartási és légialkalmasság-felülvizsgálati nyilvántartások”

ii.

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A szervezetnek az elvégzett munka valamennyi adatát nyilvántartásba kell vennie. A szervezetnek legalább azokat a nyilvántartásokat meg kell őriznie, amelyek szükségesek annak igazolására, hogy az üzembehelyezési bizonyítvány, valamint a légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítvány és ajánlás kibocsátásához megállapított minden előírást teljesítették, beleértve az alvállalkozók üzembehelyezési dokumentumait is.”

iii.

a c) pont első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A szervezet köteles minden karbantartási nyilvántartás és kapcsolódó karbantartási dokumentáció egy példányát attól az időponttól számítva három évig megőrizni, amikor a munka tárgyát képező légi járművet vagy légijármű-komponenst üzemképesnek minősítette. Továbbá minden, a légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítvány és az ajánlások kiállításával kapcsolatos dokumentumból egy példányt meg kell őriznie a kiállítás dátumától számítva három évig, egy példányt pedig a légi jármű tulajdonosának rendelkezésére kell bocsátania.”

iv.

a c) pontban a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Amikor az e melléklet (145. rész) alapján jóváhagyott szervezet beszünteti működését, a működés utolsó három évére vonatkozó minden megőrzött karbantartási nyilvántartást köteles vagy az érintett légi járművek, illetve komponensek utolsó tulajdonosának vagy az ügyfélnek átadni, vagy az illetékes hatóság által meghatározott módon megőrizni.”

5.

A 145.A.70. a) pont a következőképpen módosul:

i.

a 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

a tanúsító személyek és támogató személyek listája, valamint ha alkalmazható, a légialkalmasságot felülvizsgáló személyzet, valamint a karbantartási program kidolgozásáért és annak jóváhagyásáért felelős személyek listája, jóváhagyott hatásköreikkel együtt;”

ii.

a 12. pont helyébe a következő szöveg lép:

„a szervezet által a 145.A.25.-145.A.90. pont alapján létrehozott eljárások és minőségbiztosítási rendszer, és bármilyen további, az I. melléklet (M. rész) szerint követett eljárás”

6.

a 145.A.75 pont a következő f) és g) ponttal egészül ki:

„f)

Ha kifejezetten fel van jogosítva kereskedelmi légiforgalomban részt nem vevő ELA1 légi járművekre,

1.

légialkalmasság-felülvizsgálatokat végezhet és kiállíthatja a megfelelő légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítványt az M.A.901. pont 1. bekezdésében foglalt feltételek szerint, és

2.

légialkalmasság-felülvizsgálatokat végezhet és kiállíthatja a megfelelő ajánlást az M.A.901. pont 1. bekezdésében és az M.A.904. a) 2. pontban illetve a b) pontban foglalt feltételek szerint.

g)

Karbantartási programot dolgozhat ki és hagyathat jóvá az M.A.302. pont szerint kereskedelmi légiforgalomban részt nem vevő ELA2 légi járművekre, az M.A.201. e) pont ii. alpontjában foglalt feltételek szerint, és a jóváhagyási bizonyítványban felsorolt légijármű bejegyzésekre korlátozva.”

7.

A 145.A.85.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

a jóváhagyást érintő létesítmények, felszerelések, szerszámok, anyagok, eljárások, a tevékenység köre, a tanúsító személyzet és a légialkalmasságot felülvizsgáló személyek.”

8.

A III. függelék helyébe a következő szöveg lép:

III. függelék

Karbantartó szervezet jóváhagyása a II. melléklet (145. rész) szerint

Image

Image


III. MELLÉKLET

Az 1321/2014/EU rendelet IV. melléklete (147. rész) a következőképpen módosul:

1.

A II. függelék helyébe a következő szöveg lép:

II. függelék

Karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyása a IV. melléklet (147. rész) szerint – 11. számú EASA-űrlap

Image

Image

2.

A III. függelékben a 148. és 149. számú EASA-űrlap helyébe a következő szöveg lép:

III. függelék

Bizonyítvány a IV. melléklet (147. rész) szerint – 148. és 149. számú EASA-űrlap

Image

Image


7.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 176/29


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1089 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 6.)

az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2015-ben alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról és a Horvátország által a külön aknamentesítési tartalékban elhelyezendő hányad rögzítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (3) bekezdésére, 22. cikke (1) bekezdésére, 36. cikke (4) bekezdésére, 42. cikke (2) bekezdésére, 47. cikke (3) bekezdésére, 49. cikke (2) bekezdésére, 51. cikke (4) bekezdésére és 53. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1307/2013/EU rendelet 20. cikke (1) bekezdésének megfelelően Horvátország 2015. január 31-ig értesítette a Bizottságot azokról a földterületekről, amelyeket a 73/2009/EK tanácsi rendelet (2) 57a. cikkének (10) bekezdése értelmében azonosítottak, és a 2014-es naptári év folyamán mezőgazdasági tevékenység céljára ismét használatba vettek. Az értesítés egyúttal tartalmazta a 2014. december 31-én a mezőgazdasági termelőknek való kiosztásra rendelkezésre álló támogatási jogosultságok számát, valamint a külön aknamentesítési tartalékból az említett időpontban még el nem költött összeget.

(2)

Az 1307/2013/EU rendelet 20. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság ezt követően kiszámította azokat az összegeket, amelyeket a 2015-ös naptári évtől kezdődően az említett rendelet II. mellékletében meghatározott, Horvátországra vonatkozó nemzeti felső összeghatárokhoz hozzá kell adni azon támogatások finanszírozása érdekében, amelyeket a szóban forgó rendelet I. mellékletében felsorolt rendszerek alapján, az aknamentesített területek után fognak odaítélni. Ezen növelés összege – amely az (EU) 2015/851 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (3) került hozzáadásra az 1307/2013/EU rendelet II. mellékletében Horvátország vonatkozásában rögzített nemzeti felső összeghatárokhoz – 2015-ben 700 000 EUR.

(3)

Az 1307/2013/EU rendelet 20. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Bizottságnak rögzítenie kell az ezen növelésre alkalmazandó hányadot annak érdekében, hogy az ebből származó összeg a külön aknamentesítési tartalékban kerüljön elhelyezésre az aknamentesített területek után járó támogatási jogosultságok kiosztása céljára. Ezt a hányadot az alaptámogatási rendszerre vonatkozó 2015. évi felső összeghatárnak és az 1307/2013/EU rendelet II. mellékletében ugyanarra az évre rögzített nemzeti felső összeghatárnak az aránya alapján kell kiszámítani az (EU) 2015/851 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet általi növelés figyelembevétele nélkül.

(4)

Az 1307/2013/EU rendelet III. címének 1. fejezete szerinti alaptámogatási rendszert alkalmazó valamennyi tagállam tekintetében a Bizottság úgy állapítja meg a szóban forgó rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében említett, 2015-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárt, hogy a szóban forgó rendelet II. mellékletében meghatározott éves nemzeti felső összeghatárból levonja a 42., 47., 49., 51. és 53. cikknek megfelelően meghatározott felső összeghatárokat. Az 1307/2013/EU rendelet 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tagállamok által az említett rendelkezés értelmében végrehajtott bármely növelést figyelembe kell venni.

(5)

Az 1307/2013/EU rendelet III. címének 1. fejezete szerinti egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó valamennyi tagállam tekintetében a Bizottság úgy állapítja meg a szóban forgó rendelet 36. cikkének (4) bekezdésében említett, 2015-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárt, hogy a szóban forgó rendelet II. mellékletében meghatározott éves nemzeti felső összeghatárból levonja a 42., 47., 49., 51. és 53. cikknek megfelelően meghatározott felső összeghatárokat.

(6)

Az 1307/2013/EU rendelet III. címének 2. fejezete szerinti, átcsoportosítással nyújtható támogatást biztosító valamennyi tagállam tekintetében a Bizottság a szóban forgó rendelet 42. cikkének (2) bekezdésében említett, 2015-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárt az érintett tagállamok által a rendelet 42. cikkének (1) bekezdése értelmében bejelentett százalékos arány alapján állapítja meg.

(7)

Az 1307/2013/EU rendelet III. címének 3. fejezete szerinti, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás tekintetében a Bizottság a szóban forgó rendelet 47. cikkének (3) bekezdésében említett, 2015-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat a rendelet 47. cikke (1) bekezdésének megfelelően számítja ki úgy, hogy azok a szóban forgó rendelet II. mellékletében az érintett tagállamra vonatkozóan meghatározott éves nemzeti felső összeghatár 30 %-ának feleljenek meg.

(8)

Az 1307/2013/EU rendelet III. címének 4. fejezete szerinti, a hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó támogatást biztosító tagállamok tekintetében a Bizottság a szóban forgó rendelet 49. cikkének (2) bekezdésében említett, 2015-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat az érintett tagállamok által a rendelet 49. cikkének (1) bekezdése értelmében bejelentett százalékos arány alapján állapítja meg.

(9)

Az 1307/2013/EU rendelet III. címének 5. fejezete szerinti, a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás tekintetében a Bizottság a szóban forgó rendelet 51. cikkének (4) bekezdésében említett, 2015-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat a tagállamok által a rendelet 51. cikkének (1) bekezdése értelmében bejelentett százalékos arány, valamint az ugyanazon rendelkezésben meghatározott, legfeljebb 2 %-os érték alapján állapítja meg.

(10)

Ha egy tagállamban a 2015-ben kérelmezett, fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás teljes összege meghaladja az 1307/2013/EU rendelet 51. cikke (4) bekezdése alapján az adott tagállam vonatkozásában meghatározott felső összeghatárt, a különbözetet az érintett tagállam finanszírozza a szóban forgó rendelet 51. cikke (2) bekezdésének megfelelően, tiszteletben tartva az említett rendelet 51. cikkének (1) bekezdésében meghatározott maximális összeget. Az egyértelműség érdekében ezt a maximális összeget indokolt minden egyes tagállam vonatkozásában rögzíteni.

(11)

Az 1307/2013/EU rendelet IV. címének 1. fejezete szerinti, termeléstől függő önkéntes támogatást biztosító valamennyi tagállam tekintetében a Bizottság a szóban forgó rendelet 53. cikkének (7) bekezdésében említett, 2015-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárt az érintett tagállamok által a rendelet 54. cikkének (1) bekezdése értelmében bejelentett százalékos arány alapján állapítja meg.

(12)

A 2015-ös év tekintetében az 1307/2013/EU rendelet szerinti közvetlen támogatási rendszerek alkalmazása 2015. január 1-jén kezdődött. A szóban forgó rendeletnek a 2015. igénylési évre történő alkalmazhatósága és a vonatkozó költségvetési felső határok alkalmazhatósága közötti összhang érdekében e rendeletet ugyanattól a naptól kell alkalmazni.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közvetlen kifizetésekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1307/2013/EU rendelet 20. cikkének (3) bekezdésében említett hányad a 2015-ös évre vonatkozóan 43,3496 %-ban kerül rögzítésre. Ennek megfelelően az 1307/2013/EU rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében említett földterületek tekintetében kiosztandó támogatási jogosultságok céljára a Horvátország külön nemzeti aknamentesítési tartalékában elhelyezendő összeg 303 447 EUR.

2. cikk

(1)   Az 1307/2013/EU rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében említett alaptámogatási rendszer tekintetében a 2015-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének I. pontja állapítja meg.

(2)   Az 1307/2013/EU rendelet 36. cikkének (4) bekezdésében említett egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében a 2015-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének II. pontja állapítja meg.

(3)   Az 1307/2013/EU rendelet 42. cikkének (2) bekezdésében említett, átcsoportosítással nyújtható támogatás tekintetében a 2015-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének III. pontja állapítja meg.

(4)   Az 1307/2013/EU rendelet 47. cikkének (3) bekezdésében említett, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás tekintetében a 2015-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének IV. pontja állapítja meg.

(5)   Az 1307/2013/EU rendelet 49. cikkének (2) bekezdésében említett, a hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó támogatás tekintetében a 2015-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének V. pontja állapítja meg.

(6)   Az 1307/2013/EU rendelet 51. cikkének (4) bekezdésében említett, a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás tekintetében a 2015-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének VI. pontja állapítja meg.

(7)   Az 1307/2013/EU rendelet 51. cikkének (1) bekezdésében említett, a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás tekintetében a 2015-re vonatkozó maximális összegeket e rendelet mellékletének VII. pontja állapítja meg.

(8)   Az 1307/2013/EU rendelet 53. cikkének (7) bekezdésében említett, termeléstől függő önkéntes támogatás tekintetében a 2015-re vonatkozó éves nemzeti felső összeghatárokat e rendelet mellékletének VIII. pontja állapítja meg.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 608. o.

(2)  A Tanács 2009. január 19-i 73/2009/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 30., 2009.1.31., 16. o.).

(3)  A Bizottság 2015. március 27-i (EU) 2015/851 felhatalmazáson alapuló rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és VI. mellékletének módosításáról (HL L 135., 2015.6.2., 8. o.).


MELLÉKLET

I.   AZ 1307/2013/EU RENDELET 22. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT ALAPTÁMOGATÁSI RENDSZERRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI FELSŐ HATÁROK

(ezer EUR)

Naptári év

2015

Belgium

231 512

Dánia

565 119

Németország

3 063 113

Írország

828 305

Görögország

1 205 698

Spanyolország

2 809 785

Franciaország

3 577 319

Horvátország

79 648

Olaszország

2 345 126

Luxemburg

22 859

Málta

648

Hollandia

521 770

Ausztria

471 284

Portugália

279 102

Szlovénia

74 803

Finnország

267 423

Svédország

383 289

Egyesült Királyság

2 114 466

II.   AZ 1307/2013/EU RENDELET 36. CIKKÉNEK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI FELSŐ HATÁROK

(ezer EUR)

Naptári év

2015

Bulgária

305 708

Cseh Köztársaság

462 980

Észtország

75 485

Ciprus

31 041

Lettország

96 858

Litvánia

159 842

Magyarország

737 469

Lengyelország

1 544 022

Románia

721 556

Szlovákia

247 436

III.   AZ 1307/2013/EU RENDELET 42. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, ÁTCSOPORTOSÍTÁSSAL NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI FELSŐ HATÁROK

(ezer EUR)

Naptári év

2015

Belgium

48 911

Bulgária

55 917

Németország

343 894

Franciaország

365 837

Horvátország

18 374

Litvánia

62 684

Lengyelország

280 424

Románia

92 345

IV.   AZ 1307/2013/EU RENDELET 47. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, AZ ÉGHAJLAT ÉS A KÖRNYEZET SZEMPONTJÁBÓL ELŐNYÖS MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATOKRA NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI FELSŐ HATÁROK

(ezer EUR)

Naptári év

2015

Belgium

157 097

Bulgária

237 273

Cseh Köztársaság

253 456

Dánia

261 225

Németország

1 473 832

Észtország

34 313

Írország

364 501

Görögország

576 590

Spanyolország

1 452 797

Franciaország

2 190 642

Horvátország

55 121

Olaszország

1 170 612

Ciprus

15 235

Lettország

54 313

Litvánia

125 367

Luxemburg

10 081

Magyarország

403 724

Málta

1 572

Hollandia

224 795

Ausztria

207 920

Lengyelország

1 013 581

Portugália

169 745

Románia

535 028

Szlovénia

41 396

Szlovákia

131 490

Finnország

157 000

Svédország

209 067

Egyesült Királyság

951 997

V.   AZ 1307/2013/EU RENDELET 49. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, A HÁTRÁNYOS TERMÉSZETI ADOTTSÁGÚ TERÜLETEKRE VONATKOZÓ TÁMOGATÁSRA ALKALMAZANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI FELSŐ HATÁROK

(ezer EUR)

Naptári év

2015

Dánia

2 857

VI.   AZ 1307/2013/EU RENDELET 51. CIKKÉNEK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI FELSŐ HATÁROK

(ezer EUR)

Naptári év

2015

Belgium

9 898

Bulgária

3 717

Cseh Köztársaság

1 690

Dánia

17 415

Németország

49 128

Észtország

343

Írország

24 300

Görögország

38 439

Spanyolország

96 853

Franciaország

73 021

Horvátország

3 675

Olaszország

39 020

Ciprus

508

Lettország

2 716

Litvánia

7 313

Luxemburg

504

Magyarország

2 691

Málta

21

Hollandia

14 986

Ausztria

13 861

Lengyelország

33 786

Portugália

11 316

Románia

32 000

Szlovénia

1 380

Szlovákia

2 403

Finnország

5 233

Svédország

13 938

Egyesült Királyság

54 261

VII.   AZ 1307/2013/EU RENDELET 51. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ MAXIMÁLIS ÖSSZEGEK

(ezer EUR)

Naptári év

2015

Belgium

10 473

Bulgária

15 818

Cseh Köztársaság

16 897

Dánia

17 415

Németország

98 255

Észtország

2 288

Írország

24 300

Görögország

38 439

Spanyolország

96 853

Franciaország

146 043

Horvátország

3 675

Olaszország

78 041

Ciprus

1 016

Lettország

3 621

Litvánia

8 358

Luxemburg

672

Magyarország

26 915

Málta

105

Hollandia

14 986

Ausztria

13 861

Lengyelország

67 572

Portugália

11 316

Románia

35 669

Szlovénia

2 760

Szlovákia

8 766

Finnország

10 467

Svédország

13 938

Egyesült Királyság

63 466

VIII.   AZ 1307/2013/EU RENDELET 53. CIKKÉNEK (7) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, TERMELÉSTŐL FÜGGŐ ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI FELSŐ HATÁROK

(ezer EUR)

Naptári év

2015

Belgium

87 237

Bulgária

118 636

Cseh Köztársaság

126 728

Dánia

24 135

Észtország

4 237

Írország

3 000

Görögország

141 600

Spanyolország

584 919

Franciaország

1 095 321

Horvátország

27 560

Olaszország

429 224

Ciprus

4 000

Lettország

27 157

Litvánia

62 684

Luxemburg

160

Magyarország

201 862

Málta

3 000

Hollandia

3 500

Ausztria

14 554

Lengyelország

506 791

Portugália

117 535

Románia

219 064

Szlovénia

20 698

Szlovákia

56 970

Finnország

104 667

Svédország

90 596

Egyesült Királyság

52 600


7.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 176/38


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1090 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 6.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 6-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

20,6

MA

149,4

MK

73,7

ZZ

81,2

0709 93 10

TR

117,8

ZZ

117,8

0805 50 10

AR

108,6

BO

144,3

UY

135,9

ZA

138,2

ZZ

131,8

0808 10 80

AR

114,8

BR

103,0

CL

130,3

NZ

155,0

US

117,1

ZA

125,9

ZZ

124,4

0808 30 90

AR

117,6

CL

134,8

NZ

235,1

ZA

113,5

ZZ

150,3

0809 10 00

IL

315,1

TR

245,3

ZZ

280,2

0809 29 00

TR

267,3

ZZ

267,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

181,4

ZZ

181,4

0809 40 05

CL

126,8

IL

241,9

ZZ

184,4


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


Helyesbítések

7.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 176/40


Helyesbítés a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet végrehajtásáról szóló, 2014. július 8-i 740/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 200., 2014. július 9. )

2. oldal, a Melléklet II. pontjának egyetlen bejegyzése (a HL 2014.11.13-i L 328. lapszámának 60. oldalán közzétett helyesbítéssel helyesbített szöveg)

a következő szövegrész:

 

„Név

Név

(belarusz írásmód)

Név

(orosz írásmód)

Indoklás

233.

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

A sklovi körzeti bíróság bírája. 2012 januárjában úgy határozott, hogy átviteti N. Statkevich korábbi elnökjelöltet és ellenzéki aktivistát a mahijlovi fegyházba pusztán azért, mert állítólagosan megsértette a sklovi IK-17. számú büntetőtelep börtönszabályait. E döntésének eredményeként több alkalommal is megsértették N. Statkevich emberi jogait, ami magában foglalta az alvásmegvonást és egészségének veszélyeztetését is.”,

helyesen:

 

„Név

A fehérorosz változat angol és magyar átírása

Az orosz változat angol és magyar átírása

Név

(fehéroroszul)

Név

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

233.

Volkau, Vital Mikalayevich

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

A sklovi körzeti bíróság bírája. 2012 januárjában úgy határozott, hogy átviteti N. Statkevich korábbi elnökjelöltet és ellenzéki aktivistát a mahijlovi fegyházba pusztán azért, mert állítólagosan megsértette a sklovi IK-17. számú büntetőtelep börtönszabályait. E döntésének eredményeként több alkalommal is megsértették N. Statkevich emberi jogait, ami magában foglalta az alvásmegvonást és egészségének veszélyeztetését is.”


7.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 176/41


Helyesbítés a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2014. július 8-i 2014/439/KKBP tanácsi végrehajtási határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 200., 2014. július 9. )

14. oldal, a Melléklet II. pontjának egyetlen bejegyzése (a HL 2014.11.13-i L 328. lapszámának 61. oldalán közzétett helyesbítéssel helyesbített szöveg)

a következő szövegrész:

 

Név

Név

(belarusz írásmód)

Név

(orosz írásmód)

Indokolás

„233.

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

A sklovi körzeti bíróság bírája. 2012 januárjában úgy határozott, hogy átviteti N. Statkevich korábbi elnökjelöltet és ellenzéki aktivistát a mahijlovi fegyházba pusztán azért, mert állítólagosan megsértette a sklovi IK-17. számú büntetőtelep börtönszabályait. E döntésének eredményeként több alkalommal is megsértették N. Statkevich emberi jogait, ami magában foglalta az alvásmegvonást és egészségének veszélyeztetését is.”

helyesen:

 

Név

A fehérorosz változat angol és magyar átírása

Az orosz változat angol és magyar átírása

Név

(fehéroroszul)

Név

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

„233.

Volkau, Vital Mikalayevich [Volkav, Vital Mikalajevics]

Volkov, Vitaliy Nikolayevich [Volkov, Vitalij Nyikolajevics]

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

A sklovi körzeti bíróság bírája. 2012 januárjában úgy határozott, hogy átviteti N. Statkevich korábbi elnökjelöltet és ellenzéki aktivistát a mahijlovi fegyházba pusztán azért, mert állítólagosan megsértette a sklovi IK-17. számú büntetőtelep börtönszabályait. E döntésének eredményeként több alkalommal is megsértették N. Statkevich emberi jogait, ami magában foglalta az alvásmegvonást és egészségének veszélyeztetését is.”