ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 162

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. június 27.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2015/1010 határozata (2014. november 18.) egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

1

 

 

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. április 24.) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint az 1277/2005/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

12

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1012 végrehajtási rendelete (2015. június 23.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról ( 1 )

26

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1013 végrehajtási rendelete (2015. június 25.) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó szabályok megállapításáról ( 1 )

33

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1014 végrehajtási rendelete (2015. június 25.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról ( 1 )

65

 

 

A Bizottság (EU) 2015/1015 végrehajtási rendelete (2015. június 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

98

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2015/1016 határozata (2015. június 23.) az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatban az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról

100

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat tekintetében az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításával történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 499/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez ( HL L 145., 2014.5.16. )

103

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

27.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 162/1


A TANÁCS (EU) 2015/1010 HATÁROZATA

(2014. november 18.)

egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 217. cikkére, összefüggésben 218. cikkének (5) bekezdésével,

tekintettel a 2005-ös csatlakozási okmányra és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2006. október 23-án a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Európai Közösség és tagállamai nevében tárgyalásokat kezdjen olyan jegyzőkönyvekről, melyek a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából módosítják az egyrészről Európai Közösség és tagállamai, másrészről harmadik országok között kötött megállapodásokat, mint például az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás (1).

(2)

A Libanoni Köztársasággal folytatott tárgyalások sikeresen lezárultak.

(3)

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) 8. cikkének (2) bekezdése rendelkezik a jegyzőkönyvnek a hatálybalépése előtti ideiglenes alkalmazásáról.

(4)

A jegyzőkönyvet ezért alá kell írni és a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, feltételezve a jegyzőkönyv megkötését.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A jegyzőkönyvet – a viszonosságra is figyelemmel – a jegyzőkönyvben meghatározott időponttól a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. GOZI


(1)  HL L 143., 2006.5.30., 2. o.


27.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 162/3


JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

(a továbbiakban: a tagállamok), amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel, és

AZ EURÓPAI UNIÓ (a továbbiakban: az Unió), amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság képvisel,

egyrészről, és

A LIBANONI KÖZTÁRSASÁG (a továbbiakban: Libanon),

másrészről

MIVEL az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodást (1) (a továbbiakban: euro-mediterrán megállapodás) 2002. június 17-én Luxembourgban aláírták, és az 2006. április 1-jén hatályba lépett;

MIVEL a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést és ennek okmányát 2005. április 25-én Luxembourgban aláírták, és azok 2007. január 1-jén hatályba léptek;

MIVEL az egyrészről az Európai Közösség, és másrészről a Libanoni Köztársaság közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás (2)2003. március 1-jén hatályba lépett;

MIVEL a csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdése értelmében az új Szerződő Feleknek az euro-mediterrán megállapodáshoz történő csatlakozásáról az euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megkötése útján kell megállapodni;

MIVEL az euro-mediterrán megállapodás 22. cikke értelmében konzultáció folyt annak biztosítása érdekében, hogy az Unió és a Libanon kölcsönös érdekei megfelelően figyelembevételre kerüljenek;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás szerződő feleivé válnak, és az Unió többi tagállamához hasonlóan elismerik és elfogadják a megállapodás szövegét, valamint az együttes nyilatkozatokat, egyoldalú nyilatkozatokat és levélváltásokat.

I. FEJEZET

MÓDOSÍTÁSOK AZ EURO-MEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉHEZ, BELEÉRTVE ANNAK MELLÉKLETEIT ÉS JEGYZŐKÖNYVEIT

2. cikk

(Származási szabályok)

A 4. jegyzőkönyv a következőképpen módosul:

(1)

Az 18. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A visszamenőleges hatállyal kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványt az alábbi megjegyzések egyikével kell ellátni:

BG

»ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ«

ES

»EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS

»VYSTAVENO DODATEČNĚ«

DA

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET

»VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT«

EL

»ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN

»ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR

»DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

IT

»RILASCIATO A POSTERIORI«

LV

»IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«

LT

»RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU

»KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT

»MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT«

NL

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL

»WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT

»EMITIDO A POSTERIORI«

RO

»EMIS A POSTERIORI«

SL

»IZDANO NAKNADNO«

SK

»VYDANÉ DODATOČNE«

FI

»ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV

»UTFÄRDAT I EFTERHAND«

AR

»

Image

«”.

(2)

Az 19. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az így kiállított másodlatot az alábbi megjegyzések egyikével kell ellátni:

BG

»ДУБЛИКАТ«

ES

»DUPLICADO«

CS

»DUPLIKÁT«

DA

»DUPLIKAT«

DE

»DUPLIKAT«

ET

»DUPLIKAAT«

EL

»ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN

»DUPLICATE«

FR

»DUPLICATA«

IT

»DUPLICATO«

LV

»DUBLIKĀTS«

LT

»DUBLIKATAS«

HU

»MÁSODLAT«

MT

»DUPLIKAT«

NL

»DUPLICAAT«

PL

»DUPLIKAT«

PT

»SEGUNDA VIA«

RO

»DUPLICAT«

SL

»DVOJNIK«

SK

»DUPLIKÁT«

FI

»KAKSOISKAPPALE«

SV

»DUPLIKAT«

AR

»

Image

«”.

(3)

Az V. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„V. MELLÉKLET

SZÁMLANYILATKOZAT

Az alább megadott szövegű számlanyilatkozatot a lábjegyzeteknek megfelelően kell elkészíteni. A lábjegyzeteket ugyanakkor nem kell megismételni.

Bolgár változat

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (3)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (4).

Spanyol változat

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (3).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (4).

Cseh változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (3)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (4).

Dán változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (3)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (4).

Német változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (3)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (4) Ursprungswaren sind.

Észt változat

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (3)) deklareerib, et need tooted on … (4) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Görög változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (3)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (4).

Angol változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (3)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (4) preferential origin.

Francia változat

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (3)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (4)).

Olasz változat

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (3)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (4)

Lett változat

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (3)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme… (4).

Litván változat

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (3)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (4) preferencinės kilmės produktai.

Magyar változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (3)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (4) származásúak.

Máltai változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (3)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (4).

Holland változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (3)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (4).

Lengyel változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (3)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (4) preferencyjne pochodzenie.

Portugál változat

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (3)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (4).

Román változat

Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (3)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (4).

Szlovén változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (3)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (4) poreklo.

Szlovák változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (3)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (4).

Finn változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (3)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (4).

Svéd változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (3)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (4).

Arab változat

Image

 (5)

(Hely és dátum)

 (6)

(Az exportőr aláírása; a nyilatkozatot aláíró személy nevét jól olvashatóan is fel kell tüntetni)

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(3)  Ha a számlanyilatkozatot jóváhagyott exportőr készíti, ide kell beírni a jóváhagyott exportőr engedélyének a számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni."

(4)  A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat részben vagy teljes egészében az e melléklet 37. cikke értelmében Ceutából vagy Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek ezt »CM« jelzéssel egyértelműen jeleznie kell azon az okmányon, amelyen a nyilatkozat készült."

(5)  Ezek feltüntetése nem kötelező, ha az információ szerepel magán az okmányon."

(6)  Abban az esetben, ha az exportőr nem kötelezett aláírásra, az aláírás alóli mentesség egyúttal az aláíró nevének feltüntetése alóli mentességet is jelenti.”."

MÁSODIK FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

3. cikk

(Származási igazolások és közigazgatási együttműködés)

(1)   A Libanon vagy valamely új tagállam által a közöttük alkalmazott preferenciális megállapodások vagy autonóm intézkedések keretében megfelelően kiadott származási igazolásokat az illető országok ezen jegyzőkönyv értelmében elfogadják, feltéve hogy:

a)

az ilyen származási igazolások beszerzése az euro-mediterrán megállapodásban szereplő kedvezményes tarifális intézkedések vagy az általános uniós preferencia-rendszer alapján kedvezményes tarifális elbánást biztosít;

b)

a származási igazolást és a fuvarokmányokat legkésőbb a csatlakozás időpontját megelőző napon adták ki;

c)

a származási igazolást a csatlakozás időpontjától számított négy hónapon belül benyújtják a vámhatóságoknak.

Amennyiben az árukat Libanonban vagy valamelyik új tagállamban a csatlakozási dátumot megelőzően jelentették be behozatalra a Libanon és azon új tagállam között abban az időpontban alkalmazott preferenciális megállapodás vagy autonóm intézkedések alapján, az ilyen megállapodások vagy intézkedések szerint visszamenőleges hatállyal kiállított származási igazolás is elfogadható, feltéve, hogy a csatlakozási dátumtól számított négy hónapos időszakon belül benyújtják a vámhatóságnak.

(2)   Libanon és az új tagállamok számára engedélyezik a közöttük alkalmazott preferenciális megállapodások vagy autonóm intézkedések keretében megadott „elfogadott exportőr” státust biztosító engedélyek fenntartását, feltéve, hogy:

a)

a csatlakozás napját megelőzően Libanon és az Unió között megkötött megállapodásban szintén ilyen rendelkezést írnak elő; valamint

b)

az elfogadott exportőr a megállapodás szerint érvényes származási szabályokat alkalmazza.

Ezeket az engedélyeket legkésőbb a csatlakozás időpontjától számított egy éven belül felváltják a megállapodás feltételeinek megfelelően kiállított új engedélyekkel.

(3)   Libanon vagy az új tagállamok illetékes vámhatóságai benyújthatnak utólagos ellenőrzésre vonatkozó kérelmeket az (1) és (2) bekezdésben említett preferenciális megállapodások vagy autonóm intézkedések alapján kiadott származási igazolások tekintetében, és azokat e hatóságok a szóban forgó származási igazolás kibocsátását követő három éves időtartamra elfogadják.

4. cikk

(Tranzitáruk)

(1)   Az euro-mediterrán megállapodás rendelkezései alkalmazhatók a Libanonból valamely új tagállamba, illetve valamely új tagállamból Libanonba történő olyan áruk behozatalára vonatkozóan, amelyek megfelelnek a 4. jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a csatlakozás időpontjában úton vagy ideiglenes raktározáson, vámraktáron vagy vámszabad területen vannak, Libanonban vagy az érintett új tagállamban.

(2)   Ilyen esetekben preferenciális elbánás biztosítható, amennyiben az exportáló ország vámhatóságai által visszamenőleges hatállyal kibocsátott származási igazolást a csatlakozási dátumot követő négy hónapon belül benyújtják az importáló ország vámhatóságaihoz.

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. cikk

Libanon vállalja, hogy az Uniónak e bővítésével kapcsolatban nem támaszt semmilyen igényt, kérést vagy beterjesztést és nem módosít vagy von vissza semmilyen az 1994. évi GATT XXIV. 6. és XXVIII. cikkei szerinti engedményt.

6. cikk

Ez a jegyzőkönyv az euro-mediterrán megállapodás szerves részét képezi.

7. cikk

(1)   Ezt a jegyzőkönyvet az Unió, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa és Libanon a saját belső eljárása szerint hagyja jóvá.

(2)   A Felek értesítik egymást az 1. bekezdésben említett megfelelő eljárások befejezéséről. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál helyezik letétbe.

8. cikk

(1)   Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének napját követő első hónap első napján lép hatályba.

(2)   Ezt a jegyzőkönyvet 2007. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazni kell.

9. cikk

Ez a jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült a Szerződő Felek hivatalos nyelvein, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

10. cikk

Az euro-mediterrán megállapodás szövege, beleértve az annak szerves részét képező mellékleteket és jegyzőkönyveket, valamint a záróokmány és a hozzá mellékelt nyilatkozatok bolgár és román nyelvű szövege elkészül, amely szövegek az eredeti szövegekkel azonos módon hitelesek. Ezeket a szövegeket a társulási tanács hagyja jóvá.

Съставено в Брюксел на осемнадесети юни две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de junio de dos mil quince.

V Bruselu dne osmnáctého června dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende juni to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juni zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the eighteenth day of June in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit juin deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog lipnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto giugno duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada astoņpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų birželio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achttiende juni tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de junho de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece iunie două mii cincisprezece.

V Bruseli osemnásteho júna dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemnajstega junija leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den artonde juni tjugohundrafemton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Ливан

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image


(1)  HL L 143., 2006.5.30., 2. o.

(2)  HL L 262., 2002.9.30., 2. o.


RENDELETEK

27.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 162/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1011 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. április 24.)

a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint az 1277/2005/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (8) bekezdésére, 8. cikke (3) bekezdésére és 13. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére, 7. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére, 8. cikkének (2) bekezdésére, 9. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére, 11. cikkének (1) és (3) bekezdésére, 19. cikkére és 32. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1277/2005/EK bizottsági rendelet (3) rendelkezéseket állapít meg a kábítószer-prekurzorokra vonatkozó 273/2004/EK és 111/2005/EK rendelet végrehajtását illetően. Az 1277/2005/EK rendelet elfogadása után mind a 273/2004/EK rendelet, mind a 111/2005/EK rendelet módosult, kiegészülve a Szerződés 290. és 291. cikke értelmében a Bizottság részére adható az irányú felhatalmazással, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat vagy végrehajtási aktusokat fogadjon el. Következésképpen az új felhatalmazásokkal összhangban új szabályokat kell elfogadni.

(2)

Jóllehet a 273/2004/EK rendelet belföldi, a 111/2005/EK rendelet pedig nemzetközi kereskedelemre vonatkozik, a két rendelet több közös rendelkezést is tartalmaz. A következetesség biztosítása érdekében indokolt egyetlen felhatalmazáson alapuló jogi aktust elfogadni a két rendeletre vonatkozóan.

(3)

A jogbiztonság és az e rendeletben megállapított rendelkezések következetes végrehajtásának érdekében meg kell határozni a „telephely” fogalmát.

(4)

A kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására felhasználható bizonyos anyagokkal (kábítószer-prekurzorokkal) kapcsolatos tevékenységeket végezni kívánó gazdasági szereplőktől megkövetelt engedélyeket és nyilvántartásba vételt kizárólag az azokat kérelmező, megbízható gazdasági szereplők számára szabad megadni. Ezek olyan gazdasági szereplők lehetnek, amelyek megfelelő intézkedéseket hoztak az adott kábítószer-prekurzorok biztonságos kezelésével és tárolásával kapcsolatban, és kijelöltek egy azonosítható felelős tisztviselőt, aki biztosítani tudja, hogy az ezen anyagokkal kapcsolatos tevékenységek összhangban legyenek a vonatkozó jogi rendelkezésekkel.

(5)

A gyógyászati célra használt kábítószer-prekurzorokkal foglalkozó egyes gazdasági szereplőknek (így a gyógyszertáraknak és az állatgyógyászati készítmények kiadóhelyeinek) mentesség adható az ezen anyagokkal folytatott tevékenység végzéséhez megkövetelt engedélyezési és nyilvántartásba-vételi kötelezettség alól. Ugyanez alkalmazható egyes közigazgatási szervek esetében is.

(6)

A nem uniós piacra szánt, de az Unió vámterületére behozott kábítószer-prekurzorokkal tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek a kapcsolódó ügylet törvényes céljainak bizonyítása céljából információkat kell rendelkezésre bocsátaniuk arról, hogy ezen anyagok kivitele a vonatkozó nemzetközi egyezményeknek megfelelően történt.

(7)

Az Unióban letelepedett gazdasági szereplőknek meg kell adniuk bizonyos alapinformációkat az általuk folytatott tevékenységekről, hogy megkönnyítsék az illetékes hatóságok számára a kábítószer-prekurzorok kereskedelmének nyomon követését.

(8)

Annak érdekében, hogy minimalizálható legyen egyes kábítószer-prekurzorok eltérítésének a kockázata, ezen anyagok kivitelét kivitel előtti értesítésnek és kiviteli engedélyezésnek kell megelőznie.

(9)

Gyakran módosulnak azok a listák, amelyek a 111/2005/EK rendelet mellékletének 2., illetve 3. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok kivitelére vonatkozóan a rendeltetésül szolgáló harmadik országokat tartalmazzák. E listák gyors – az e rendeletben az e listákra megállapított kritériumokkal összhangban történő –aktualizálásának lehetővé tétele céljából e listákat közzé kell tenni a Bizottság honlapján.

(10)

A kábítószer-prekurzorok egyes kategóriáinak kereskedelmére rótt adminisztratív terhek csökkentése érdekében egyszerűsített eljárást kell bevezetni a kivitel előtti értesítés és a kiviteli engedélyezés tekintetében.

(11)

A nyomonkövetési intézkedések végrehajtásával kapcsolatos koordináció javítása érdekében helyénvaló, hogy a tagállamok rendszeresen információval lássák el a Bizottságot a lefoglalt vagy visszatartott kábítószer-prekurzorokat illetően.

(12)

Az egységesség, jogalkotási következetesség és jogbiztonság biztosítása érdekében ezt a felhatalmazáson alapuló rendeletet a végrehajtási rendelet alkalmazásának napjától indokolt alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet megállapítja az engedélyezés és a nyilvántartásba vétel feltételeit, meghatározza azokat az eseteket, amikor nincs szükség engedélyre és nyilvántartásba vételre, megállapítja az arra vonatkozó kritériumokat, hogy miként bizonyíthatók egy ügylet törvényes céljai, meghatározza a kereskedelem nyomon követése céljából megkövetelt információk körét, megállapítja a 2., illetve 3. kategóriába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok kivitele szerinti rendeltetési országokat tartalmazó lista kialakítására vonatkozó feltételeket, megállapítja az egyszerűsített kivitel előtti értesítési eljárások és az egyszerűsített kiviteli engedélyezési eljárások meghatározásának kritériumait, továbbá meghatározza a kábítószer-prekurzorok kereskedelmével kapcsolatos nyomonkövetési intézkedések végrehajtására vonatkozóan rendelkezésre bocsátandó információk követelményeit.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a „telephely”: a gazdasági szereplő által az egyes helyszíneken birtokolt épület(ek) a földterülettel együtt.

3. cikk

Az engedélyezés feltételei

(1)   A 111/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti engedély megszerzése érdekében a gazdasági szereplőnek ki kell jelölnie egy tisztviselőt, aki felelős az említett rendelet mellékletének 1. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok kereskedelméért, továbbá értesítenie kell az illetékes hatóságot e tisztviselő nevéről és kapcsolattartási adatairól, valamint haladéktalanul értesítenie kell a hatóságot az ezen információkban később beállt bármilyen változásról.

A felelős tisztviselőnek biztosítania kell, hogy a behozatal, a kivitel vagy a közvetítői tevékenység a vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban történjen, és jogosultsággal kell rendelkeznie a gazdasági szereplő képviseletére, valamint az e feladat teljesítéséhez szükséges döntések meghozatalára.

(2)   Az érintett gazdasági szereplőnek az alábbi összes követelményt és feltételt teljesítenie kell:

a)

a gazdasági szereplőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia a 273/2004/EK rendelet I. mellékletének és a 111/2005/EK rendelet mellékletének 1. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagoknak a tárolási, előállítási, termelési és feldolgozási helyről való jogosulatlan elvitele ellen;

b)

a gazdasági szereplőnek az alábbiakat tartalmazó kérelmet kell benyújtania:

i.

a kérelmező teljes neve, címe, telefonszáma és/vagy faxszáma, továbbá e-mail címe;

ii.

a felelős tisztviselő teljes neve és kapcsolattartási adatai;

iii.

a felelős tisztviselő beosztásának és feladatainak leírása;

iv.

a telephelyek teljes címe;

v.

az x. alpontban jelölt műveletek helyeinek leírása;

vi.

azt igazoló információ, hogy meghozták a (2) bekezdés a) pontjában említett megfelelő intézkedéseket;

vii.

a jegyzékben szereplő anyagok neve és KN-kódja a 273/2004/EK rendelet I. mellékletében és a 111/2005/EK rendelet mellékletében feltüntetettek szerint;

viii.

keverékek vagy természetes termékek esetében a következők megjelölése:

a)

a keverék vagy a természetes termék neve;

b)

a keverékben vagy a természetes termékben jelen lévő, jegyzékben szereplő anyagok neve és KN-kódja a 273/2004/EK rendelet I. mellékletében és a 111/2005/EK rendelet mellékletében feltüntetettek szerint;

c)

a jegyzékben szereplő anyag maximális százaléka a keverékben vagy a természetes termékben;

ix.

a 273/2004/EK rendelet 3. cikkében és a 111/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett műveletek tervezett típusának a leírása;

x.

adott esetben a cégjegyzék vagy a tevékenységek nyilvántartásának hitelesített másolata;

xi.

adott esetben az érintett gazdasági szereplő és a felelős tisztviselő erkölcsi bizonyítványa, vagy egy dokumentum arra vonatkozóan, hogy a műveletek megfelelő végzéséhez szükséges garanciákat biztosítják, vagy az illetékes hatóság számára az e dokumentum megszerzését lehetővé tevő információ.

(3)   Amennyiben a gazdasági szereplő a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (4) 5a. cikkének megfelelően már megkapta az engedélyezett gazdálkodó státust, az engedélykérelemben feltüntetheti az AEO-tanúsítvány számát annak érdekében, hogy az illetékes hatóság figyelembe vehesse az engedélyezett gazdálkodó státusát.

(4)   A kérelmezőnek az illetékes hatóság erre irányuló írásbeli kérésére be kell nyújtania minden további lényeges információt.

(5)   Amennyiben a kérelmező természetes személy, a (2) bekezdés b) pontjának ii. és iii. alpontja nem alkalmazandó, a (2) bekezdés b) pontjának iv. alpontja pedig adott esetben alkalmazandó.

(6)   A 273/2004/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével és a 111/2005/EK rendelet 26. cikkének (3) bekezdésével összhangban elfogadott intézkedések sérelme nélkül az illetékes hatóságnak el kell utasítania az engedély megadását, ha nem teljesülnek az e rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában megállapított feltételek, vagy ha alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a jegyzékben szereplő anyagokat kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására szánják.

(7)   A 111/2005/EK rendeletben említett, az Unió és harmadik országok közötti kereskedelem esetében az illetékes hatóság három évet meg nem haladó időszakra korlátozhatja az engedély érvényességi idejét, vagy előírhatja a gazdasági szereplők részére, hogy három évet meg nem haladó időszakonként bizonyítsák, hogy a feltételek, amelyek alapján az engedélyt megkapták, továbbra is teljesülnek.

Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek érvényességét ez nem érinti.

(8)   Az engedély nem ruházható át.

(9)   Az engedélyesnek új engedély kiadását kell kérelmeznie, ha a következők valamelyikét tervezi:

a)

a jegyzékben szereplő egyik anyag hozzáadása;

b)

új művelet megkezdése;

c)

a műveletek helyéül szolgáló telephely helyszínének megváltoztatása.

Ezekben az esetekben a meglévő engedély érvényessége a következők közül a korábbi időpontban megszűnik:

i.

az érvényességi idő lejártának napja, ha az e rendelet 3. cikkének (6) bekezdésével vagy a 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (5) bekezdésével összhangban érvényességi időtartamot állapították meg;

ii.

az új engedély érvényességi idejének kezdőnapja.

(10)   A (9) bekezdés az e rendelet alkalmazásának kezdete előtt kiadott engedélyekre is alkalmazandó.

(11)   A (2)–(6) bekezdés és a (8)–(10) bekezdés a 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti engedélyek megszerzése céljából is alkalmazandó, a különleges engedélyek kivételével.

(12)   A 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) és (6) bekezdésében említett közigazgatási szervek magukban foglalják a vámhatóságokat, a rendőrségeket és az illetékes hatóságok hivatalos laboratóriumait.

4. cikk

Azok az esetek, amikor nincs szükség engedélyre

A gyógyszertárak, az állatgyógyászati készítmények kiadóhelyei, a vámhatóságok, a rendőrségek, a fegyveres erők és az illetékes hatóságok hivatalos laboratóriumai mentesülhetnek a 111/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt engedélyezési kötelezettség alól, amennyiben ezek a gazdasági szereplők hivatali tevékenységük részeként használnak kábítószer-prekurzorokat.

Az első bekezdésben meghatározott gazdasági szereplők az alábbiak alól is mentesülnek:

a)

a 111/2005/EK rendelet 3. cikkében említett okmányok benyújtása;

b)

az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott felelős tisztviselő kijelölésének kötelezettsége.

5. cikk

A nyilvántartásba vétel feltételei

(1)   A 111/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel érdekében a gazdasági szereplőnek ki kell jelölnie egy tisztviselőt, aki felelős az említett rendelet mellékletének 2. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok kereskedelméért, továbbá értesítenie kell az illetékes hatóságot e tisztviselő nevéről és kapcsolattartási adatairól, valamint haladéktalanul értesítenie kell a hatóságot az ezen információkban később beállt bármilyen változásról.

A felelős tisztviselőnek biztosítania kell, hogy a behozatal, a kivitel vagy a közvetítői tevékenység a vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban történjen, és jogosultsággal kell rendelkeznie a gazdasági szereplő képviseletére, valamint az e feladat teljesítéséhez szükséges döntések meghozatalára.

(2)   A 111/2005/EK rendelet mellékletének 2. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagokkal tevékenységet folytató gazdasági szereplőnek a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett dokumentumokat és információkat tartalmazó kérelmet kell benyújtania, a kérelemnek azonban csak akkor kell tartalmaznia a 3. cikk (2) bekezdése b) pontjának vi., x. és xi. alpontjában foglaltakat, ha azokat az illetékes hatóság előírja.

Ugyanez vonatkozik a 111/2005/EK rendelet mellékletének 3. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok kivitelével foglalkozó gazdasági szereplőre is.

(3)   A 3. cikk (3) és (4) bekezdése is alkalmazandó.

(4)   A (2) bekezdés első albekezdése és a (3) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó a 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdésében említett gazdasági szereplőkre és felhasználókra az említett rendelet I. mellékletének 2. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok tekintetében.

(5)   A 273/2004/EK rendelet I. mellékletének 2A. alkategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok felhasználóinak is információkat kell rendelkezésre bocsátaniuk a jegyzékben szereplő anyagok felhasználásáról.

6. cikk

Azok az esetek, amikor nincs szükség nyilvántartásba vételre

Az alábbi kategóriák mentesülhetnek a 111/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba-vételi kötelezettség alól:

a)

a gyógyszertárak, az állatgyógyászati készítmények kiadóhelyei, a vámhatóságok, a rendőrségek, az illetékes hatóságok hivatalos laboratóriumai és a fegyveres erők, amennyiben ezek a gazdasági szereplők hivatali tevékenységük részeként használnak kábítószer-prekurzorokat;

b)

a 111/2005/EK rendelet mellékletének 3. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok kivitelével foglalkozó gazdasági szereplők, ha az előző naptári évben (január 1-jétől december 31-ig) az általuk végzett kivitelek szerinti összmennyiség nem haladja meg az e rendelet I. mellékletében meghatározott mennyiségeket. Amennyiben ezeket a mennyiségeket az adott naptári évben meghaladják, a gazdasági szereplőknek haladéktalanul eleget kell tenniük bejelentési kötelezettségüknek;

c)

a 111/2005/EK rendelet mellékletének 3. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagokat tartalmazó keverékek kivitelével foglalkozó gazdasági szereplők, ha a keverékben található, jegyzékben szereplő anyagok mennyisége az előző naptári évben nem haladja meg az e rendelet I. mellékletében meghatározott mennyiségeket. Amennyiben ezeket a mennyiségeket az adott naptári évben meghaladják, a gazdasági szereplőknek haladéktalanul eleget kell tenniük bejelentési kötelezettségüknek.

7. cikk

Az egyes követelmények alóli mentességekre vonatkozó feltételek

A 273/2004/EK rendelet 6. cikkének alkalmazásában a vevőknek értesíteniük kell a szállítójukat arról, hogy az említett cikk alkalmazandó-e rájuk.

8. cikk

Egy ügylet törvényes céljainak megállapítására vonatkozó kritériumok

(1)   A gazdasági szereplőnek az ügylet törvényes céljainak a 111/2005/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében történő bizonyítása céljából információkat kell rendelkezésre bocsátania azt illetően, hogy a szállítmány a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott kereskedelme elleni ENSZ-egyezmény (5) 12. cikke értelmében elfogadott hatályos nemzeti rendelkezésekkel összhangban hagyta el az exportáló országot.

(2)   E célból a gazdasági szereplőnek az e rendelet II. mellékletében meghatározott mintát kell használnia, vagy a 111/2005/EK rendelet 20. cikkében említett behozatali engedélyt vagy a 273/2004/EK rendelet 4. cikkében említett vevői nyilatkozatot kell benyújtania.

9. cikk

A kereskedelem nyomon követése céljából megkövetelt információk

(1)   A 273/2004/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a gazdasági szereplőknek összesített formában tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságokat a jegyzékben szereplő anyagok felhasznált vagy szállított mennyiségeiről, valamint szállítás esetén az egyes harmadik felek részére szállított mennyiségekről.

A 273/2004/EK rendelet I. mellékletének 3. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok esetében az első albekezdés csak az illetékes hatóság erre irányuló kérése esetén alkalmazandó.

(2)   A 111/2005/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságokat:

a)

a jegyzékben szereplő, kiviteli engedélyhez kötött anyagok valamennyi kiviteléről;

b)

a 111/2005/EK rendelet mellékletének 1. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok behozatali engedélyhez kötött valamennyi behozataláról, valamint mindazokról az esetekről, amikor a 111/2005/EK rendelet mellékletének 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagokat a II. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területre beléptetik, a tranzit kivételével felfüggesztő eljárás alá vonják vagy szabad forgalomba bocsátják;

c)

a 111/2005/EK rendelet mellékletének 1. és 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagokat érintő valamennyi közvetítői tevékenységről.

(3)   A (2) bekezdés a) pontjában említett információkat az eset körülményeitől függően a rendeltetési országokra, a kivitt mennyiségekre és a kiviteli engedélyek hivatkozási számaira történő hivatkozás szerint kell rendszerezni.

(4)   A (2) bekezdés b) pontjában említett információkat az eset körülményeitől függően a kivitel szerinti harmadik országra és a behozatali engedélyek hivatkozási számaira történő hivatkozás szerint kell rendszerezni.

(5)   A (2) bekezdés c) pontjában említett információkat az eset körülményeitől függően az ezen közvetítői tevékenységben érintett harmadik országokra, valamint a kiviteli vagy behozatali engedélyek hivatkozási számaira történő hivatkozás szerint kell rendszerezni. A gazdasági szereplőknek az illetékes hatóságok erre irányuló kérésére további információkat kell szolgáltatniuk.

(6)   Az illetékes hatóságoknak az ebben a cikkben említett információkat bizalmas üzleti információként kell kezelniük.

10. cikk

A 2., illetve 3. kategóriába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok kivitele szerinti rendeltetési országokat tartalmazó lista kialakítására vonatkozó feltételek

A 111/2005/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében említett listáknak tartalmazniuk kell a következők mindegyikét:

a)

azokat a harmadik országokat, amelyekkel az Unió a kábítószer-prekurzorokra vonatkozóan külön megállapodást kötött;

b)

azokat a harmadik országokat, amelyek a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott kereskedelme elleni, 1988. évi ENSZ-egyezmény 12. cikkének (10) bekezdésével összhangban kivitel előtti értesítés küldését kérték;

c)

azokat a harmadik országokat, amelyek a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott kereskedelme elleni, 1988. évi ENSZ-egyezmény 24. cikkével összhangban kivitel előtti értesítés küldését kérték.

A melléklet 2., illetve 3. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok kivitele szerinti, meghatározott rendeltetési országokat tartalmazó, az a), b) és c) pontban említett listákat a Bizottság honlapján közzé kell tenni.

11. cikk

Az egyszerűsített kivitel előtti értesítési eljárások meghatározására vonatkozó kritériumok

(1)   A 111/2005/EK rendelet 11. cikke (3) bekezdésének megfelelően az egyszerűsített kiviteli eljárásra szánt kivitelek esetében az illetékes hatóság olyan egyszerűsített kivitel előtti értesítést küldhet, amely több, egy hat vagy tizenkét hónapos időszakon belül végzett kiviteli műveletre vonatkozik.

(2)   Az exportáló ország illetékes hatóságának meg kell adnia a rendeltetési hely szerinti harmadik ország illetékes hatóságának a 111/2005/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott információkat.

(3)   Az illetékes hatóságnak ennek megfelelően tájékoztatnia kell a rendeltetési országot, és e célból a PEN online rendszert vagy az e rendelet III. mellékletében meghatározott „vegyianyag-szállítást bejelentő multilaterális értesítést” kell alkalmaznia.

12. cikk

Az egyszerűsített kiviteli engedélyezési eljárások meghatározására vonatkozó kritériumok

(1)   Az érintett gazdasági szereplő kérelmére az illetékes hatóság a 111/2005/EK rendelet 19. cikkének megfelelően egyszerűsített eljárás keretében is megadhat kiviteli engedélyt az említett rendelet mellékletének 3. és 4. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyag olyan gyakori kivitele esetén, amelyben ugyanaz az Unióban letelepedett exportőr és ugyanannak a rendeltetési hely szerinti harmadik országnak ugyanaz az importőre vesz részt, és amely meghatározott, hat vagy tizenkét hónapos időszakra vonatkozik.

Az ilyen egyszerűsített kiviteli engedély csak a következő esetekben adható ki:

a)

amennyiben a korábbi kivitelek során a gazdasági szereplő bizonyította, hogy képes az ilyen kivitelekre vonatkozó valamennyi kötelezettség teljesítésére, és a vonatkozó jogszabályokat nem sértette meg;

b)

amennyiben az illetékes hatóság meggyőződhet az ilyen kiviteli műveletek törvényes céljáról.

(2)   Az egyszerűsített kiviteli eljárás iránti kérelemnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

az exportőr, a harmadik országbeli importőr és a végső címzett neve és címe;

b)

a jegyzékben szereplő anyag neve a 111/2005/EK rendelet mellékletében feltüntetettek szerint, illetve keverék vagy természetes termék esetén a keverék vagy természetes termék neve és KN-kódja, valamint bármely, a keverékben vagy a természetes termékben található, jegyzékben szereplő anyag neve a 111/2005/EK rendelet mellékletében feltüntetettek szerint;

c)

a kivitelre szánt, jegyzékben szereplő anyag maximális mennyisége;

d)

a kiviteli műveletek tervezett időtartama.

(3)   Az illetékes hatóságnak az előírt információk kézhezvételének napjától számított 15 munkanapon belül határoznia kell az egyszerűsített kiviteli eljárás iránti kérelemről.

(4)   Sürgősségi orvosi ellátás esetén, amennyiben teljesülnek az e cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt feltételek, az illetékes hatóságnak haladéktalanul vagy legkésőbb a kérelem kézhezvételének napjától számított 3 munkanapon belül határoznia kell a 111/2005/EK rendelet mellékletének 4. kategóriájában felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok kivitelére vonatkozó egyszerűsített kiviteli eljárás iránti kérelemről.

13. cikk

A nyomonkövetési intézkedések végrehajtására vonatkozóan rendelkezésre bocsátandó információkra vonatkozó feltételek és követelmények

(1)   A tagállamok minden naptári negyedévet követő hónapban benyújtják a Bizottságnak a 111/2005/EK rendelet 32. cikkének (1) bekezdésében és a 273/2004/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett információkat. A beadványoknak tartalmazniuk kell az összes olyan esettel kapcsolatos információt, ahol jegyzékben szereplő és jegyzékben nem szereplő anyagok forgalomba bocsátását felfüggesztették, vagy jegyzékben szereplő és jegyzékben nem szereplő anyagokat visszatartottak.

(2)   Az információknak tartalmazniuk kell:

a)

az anyagok nevét;

b)

amennyiben ismert, az anyagok eredetét, származási és rendeltetési helyét;

c)

az anyagok mennyiségét, vámjogi státusát és a használt szállítóeszközt.

(3)   Minden egyes naptári év végén a Bizottság közli a tagállamokkal az (1) bekezdés értelmében beérkezett információkat.

14. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1277/2005/EK rendelet hatályát veszti.

15. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 47., 2004.2.18., 1. o.

(2)  HL L 22., 2005.1.26., 1. o.

(3)  A Bizottság 2005. július 27-i 1277/2005/EK rendelete a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról (HL L 202., 2005.8.3., 7. o.).

(4)  A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).

(5)  A Tanács 1990. október 22-i határozata (HL L 326., 1990.11.24., 56. o.).


I. MELLÉKLET

Anyag

Mennyiség

Aceton (1)

50 kg

Etil-éter (1)

20 kg

Metil-etil-keton (1)

50 kg

Toluol (1)

50 kg

Kénsav

100 kg

Sósav

100 kg


(1)  Beleértve az anyag sóit is, ha azok létezhetnek.


II. MELLÉKLET

Image

Megjegyzések

1.

A minta formája nem kötelező jellegű.

2.

A minta sorszámozása és szövege kötelező jellegű.

3.   A személyes adatok védelme

A dokumentumban foglalt személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozása során a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

A dokumentumban foglalt személyes adatok tagállami illetékes hatóságok általi feldolgozása során a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezések alkalmazandók.

A személyes adatok feldolgozásának célja a kábítószer-prekurzorok Unión belüli kereskedelmének nyomon követése az 1258/2013/EU rendelettel módosított 273/2004/EK rendelettel összhangban, valamint a kábítószer-prekurzorok Unió és harmadik országok közötti kereskedelmének nyomon követése az 1259/2013/EU rendelettel módosított 111/2005/EK rendelettel összhangban.

Az adatok feldolgozása tekintetében adatkezelőnek az az illetékes nemzeti hatóság tekintendő, amely számára a jelen dokumentumot benyújtották. Az illetékes hatóságok jegyzéke a Bizottság honlapján található:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

A kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK rendelet 17. cikkével összhangban, az Unióban hatályos adatvédelmi rendelkezések sérelme nélkül, továbbá a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására gyakran felhasznált bizonyos anyagok ellenőrzése és nyomon követése céljából a Bizottság és a tagállami illetékes hatóságok a harmadik országok illetékes hatóságaival megoszthatják az ebben a dokumentumban foglalt személyes adatokat és információkat.

Az érintett hozzáférési joggal rendelkezik a rá vonatkozó, feldolgozandó személyes adatok tekintetében, és a 45/2001/EK rendelettel, illetve a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban adott esetben megilleti a személyes adatok helyesbítési, törlési vagy zárolási joga.

A hozzáférés, helyesbítés, törlés vagy zárolás jogának gyakorlása iránti valamennyi kérelmet azokhoz az illetékes hatóságokhoz kell benyújtani feldolgozás céljából, amelyek számára a jelen dokumentumot benyújtották.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapját a 111/2005/EK rendelet 33. cikke, valamint a 273/2004/EK rendelet 13b. cikke képezi.

A jelen dokumentumban szereplő személyes adatok nem tárolhatók a gyűjtés céljához szükséges időtartamnál tovább.

Vitás kérdésekben panasszal az illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz lehet fordulni. A nemzeti adatvédelmi hatóságok kapcsolattartási adatai az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságának honlapján találhatók (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Amennyiben a panasz a személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozását érinti, akkor azt az európai adatvédelmi biztosnak kell címezni:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


III. MELLÉKLET

Image

Megjegyzések

1.

A minta formája nem kötelező jellegű.

2.

A minta sorszámozása és szövege kötelező jellegű. A vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező.

3.

A rovatok további részletezése:

 

Az „A. rész” rovat: Jelezze, hogy a vegyianyag-szállítást bejelentő multilaterális értesítés egy vagy több kiviteli műveletre vonatkozik-e. Amennyiben az több műveletre vonatkozik, meg kell adni a kívánt időtartamot.

 

14. rovat (mennyiség és tömeg): A több kiviteli műveletre vonatkozó vegyianyag-szállítást bejelentő multilaterális értesítés esetén meg kell adni a maximális mennyiséget és tömeget.

 

18. pont (indulás napja): A több kiviteli műveletre vonatkozó vegyianyag-szállítást bejelentő multilaterális értesítés esetén ebben a rovatban fel kell tüntetni a tervezett legvégső indulási napot.

4.   A személyes adatok védelme

A dokumentumban foglalt személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozása során a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

A dokumentumban foglalt személyes adatok tagállami illetékes hatóságok általi feldolgozása során a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezések alkalmazandók.

A személyes adatok feldolgozásának célja a kábítószer-prekurzorok Unión belüli kereskedelmének nyomon követése az 1258/2013/EU rendelettel módosított 273/2004/EK rendelettel összhangban, valamint a kábítószer-prekurzorok Unió és harmadik országok közötti kereskedelmének nyomon követése az 1259/2013/EU rendelettel módosított 111/2005/EK rendelettel összhangban.

Az adatok feldolgozása tekintetében adatkezelőnek az az illetékes nemzeti hatóság tekintendő, amely számára a jelen dokumentumot benyújtották. Az illetékes hatóságok jegyzéke a Bizottság honlapján található:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

A kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK rendelet 17. cikkével összhangban, az Unióban hatályos adatvédelmi rendelkezések sérelme nélkül, továbbá a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására gyakran felhasznált bizonyos anyagok ellenőrzése és nyomon követése céljából a Bizottság és a tagállami illetékes hatóságok a harmadik országok illetékes hatóságaival megoszthatják az ebben a dokumentumban foglalt személyes adatokat és információkat.

Az érintett hozzáférési joggal rendelkezik a rá vonatkozó, feldolgozandó személyes adatok tekintetében, és a 45/2001/EK rendelettel, illetve a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban adott esetben megilleti a személyes adatok helyesbítési, törlési vagy zárolási joga.

A hozzáférés, helyesbítés, törlés vagy zárolás jogának gyakorlása iránti valamennyi kérelmet azokhoz az illetékes hatóságokhoz kell benyújtani feldolgozás céljából, amelyek számára a jelen dokumentumot benyújtották.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapját a 111/2005/EK rendelet 33. cikke, valamint a 273/2004/EK rendelet 13b. cikke képezi.

A jelen dokumentumban szereplő személyes adatok nem tárolhatók a gyűjtés céljához szükséges időtartamnál tovább.

Vitás kérdésekben panasszal az illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz lehet fordulni. A nemzeti adatvédelmi hatóságok kapcsolattartási adatai az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságának honlapján találhatók (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Amennyiben a panasz a személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozását érinti, akkor azt az európai adatvédelmi biztosnak kell címezni:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


27.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 162/26


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1012 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. június 23.)

a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 669/2009/EK bizottsági rendelet (2) a 882/2004/EK rendelet I. mellékletében említett területekre történő beléptetési helyeken a 669/2009/EK rendelet I. mellékletében (a továbbiakban: lista) felsorolt nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatala tekintetében fokozott hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályokat állapít meg.

(2)

A 669/2009/EK rendelet 2. cikke szerint a listát rendszeresen, legalább negyedévenként felül kell vizsgálni, legalább az említett cikkben szereplő információforrások figyelembevételével.

(3)

Az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszeren keresztül bejelentett közelmúltbeli élelmiszer-káresemények előfordulási gyakorisága és jelentősége, az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal harmadik országokban végzett ellenőrzéseinek megállapításai, valamint a tagállamok által a 669/2009/EK rendelet 15. cikkének megfelelően a Bizottsághoz benyújtott, a nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek szállítmányaira vonatkozó negyedéves jelentések azt mutatják, hogy a listát módosítani kell.

(4)

A lista módosításának ki kell terjednie az azon árucikkekre vonatkozó bejegyzések törlésére, amelyek tekintetében a rendelkezésre álló információk azt mutatják, hogy általánosságban véve elegendő mértékben megfelelnek a vonatkozó uniós jogszabályok által előírt biztonsági követelményeknek, és esetükben ezért a fokozott hatósági ellenőrzés a továbbiakban nem indokolt. A listáról ezért el kell hagyni a Kenyából származó babra vonatkozó bejegyzést.

(5)

Emellett a listát módosítani kell, növelve a hatósági ellenőrzések gyakoriságát azon árucikkek esetében, amelyeknél ugyanezen információforrások azt mutatják, hogy az adott cikkek a vonatkozó uniós jogszabályoknak oly mértékben nem felelnek meg, hogy az fokozott hatósági ellenőrzéseket indokol. Ennek megfelelően módosítani kell a listán a Vietnámból származó korianderlevélre, bazsalikomra, mentára, petrezselyemre, chilipaprikára és okrára, valamint a Törökországból származó szőlőlevélre vonatkozó bejegyzéseket.

(6)

A következetesség és érthetőség biztosítása érdekében helyénvaló továbbá a 669/2009/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövegét léptetni.

(7)

A 669/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 669/2009/EK rendelet I. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. június 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 2009. július 24-i 669/2009/EK rendelete a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról (HL L 194., 2009.7.25., 11. o.).


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A kijelölt beléptetési helyen fokozott ellenőrzés alá eső, nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek

Takarmány és élelmiszer

(tervezett felhasználás)

KN-kód (1)

TARIC-alszám

Származási ország

Veszély

A fizikai és azonossági ellenőrzések gyakorisága (%)

Szárított szőlő

0806 20

 

Afganisztán (AF)

Ochratoxin-A

50

(Élelmiszer)

 

 

Mandula, héjában

0802 11

 

Ausztrália (AU)

Aflatoxinok

20

Mandula, héj nélkül

0802 12

 

(Élelmiszer)

 

 

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Brazília (BR)

Aflatoxinok

10

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

 

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

 

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Takarmány és élelmiszer)

 

 

Hosszúbab (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodzsa (KH)

Növényvédőszer-maradék (2)  (3)

50

Padlizsán

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott zöldség)

 

 

Kínai zeller (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Kambodzsa (KH)

Növényvédőszer-maradék (2)  (4)

50

(Élelmiszer – friss vagy hűtött fűszernövények)

 

 

Brassica oleracea (egyéb ehető káposztaféle, »kínai brokkoli«) (5)

ex 0704 90 90

40

Kína (CN)

Növényvédőszer-maradék (2)

50

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

 

 

Tea, aromásítva is

0902

 

Kína (CN)

Növényvédőszer-maradék (2)  (6)

10

(Élelmiszer)

 

 

Padlizsán

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Dominikai Köztársaság (DO)

Növényvédőszer-maradék (2)  (7)

10

Keserűdinnye (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott zöldség)

 

 

Hosszúbab (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikai Köztársaság (DO)

Növényvédőszer-maradék (2)  (7)

20

Paprika (édes és édestől eltérő) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott zöldség)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Földieper (frissen)

0810 10 00

 

Egyiptom (EG)

Növényvédőszer-maradék (2)  (8)

10

(Élelmiszer)

 

 

Paprika (édes és édestől eltérő) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egyiptom (EG)

Növényvédőszer-maradék (2)  (9)

10

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Bételbors-levél (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Szalmonella (10)

50

(Élelmiszer)

 

 

Szezámmag

1207 40 90

 

India (IN)

Szalmonella (10)

20

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

 

 

Chilipaprika (Capsicum annuum), egészben

0904 21 10

 

India (IN)

Aflatoxinok

20

Chilipaprika (Capsicum annuum), zúzva vagy őrölve

ex 0904 22 00

10

A Capsicum nemzetséghez tartozó növények szárított gyümölcse, egészben, az édes paprika kivételével (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Szerecsendió (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Élelmiszer – szárított fűszer)

 

 

Enzimek; elkészített enzimek

3507

 

India (IN)

Klóramfenikol

50

(Takarmány és élelmiszer)

 

 

Szerecsendió (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonézia (ID)

Aflatoxinok

20

(Élelmiszer – szárított fűszer)

 

 

Hüvelyes borsó (fejtetlen)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Növényvédőszer-maradék (2)  (11)

10

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

 

 

Menta

ex 1211 90 86;

30

Marokkó (MA)

Növényvédőszer-maradék (2)  (12)

10

(Élelmiszer – friss vagy hűtött fűszernövények)

ex 2008 99 99

70

Csemegeszőlő

0806 10 10

 

Peru (PE)

Növényvédőszer-maradék (2)  (13)

10

(Élelmiszer – friss)

 

 

Görögdinnye (Egusi, Citrullus lanatus) magja és abból készült termékek

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxinok

50

(Élelmiszer)

 

 

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Szudán (SD)

Aflatoxinok

50

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

 

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

 

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Takarmány és élelmiszer)

 

 

Paprika (édestől eltérő) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thaiföld (TH)

Növényvédőszer-maradék (2)  (14)

10

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

 

 

Bételbors-levél (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Thaiföld (TH)

Szalmonella (10)

50

(Élelmiszer)

 

 

Hosszúbab (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thaiföld (TH)

Növényvédőszer-maradék (2)  (15)

20

Padlizsán

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott zöldség)

 

 

Szárított kajszibarack

0813 10 00

 

Törökország (TR)

Szulfitok (16)

10

Kajszibarack, más módon elkészítve vagy tartósítva

2008 50 61

 

(Élelmiszer)

 

 

Édes paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradék (2)  (17)

10

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott zöldség)

 

 

Szőlőlevél

ex 2008 99 99

11; 19

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradék (2)  (18)

50

(Élelmiszer)

 

 

Pisztácia héjában

0802 51 00

 

Egyesült Államok (US)

Aflatoxinok

20

Pisztácia héj nélkül

0802 52 00

 

(Élelmiszer)

 

 

Szárított kajszibarack

0813 10 00

 

Üzbegisztán (UZ)

Szulfitok (16)

50

Kajszibarack, más módon elkészítve vagy tartósítva

2008 50 61

 

(Élelmiszer)

 

 

Szárított szőlő

0806 20

 

Üzbegisztán (UZ)

Ochratoxin-A

50

(Élelmiszer)

 

 

Korianderlevél

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Növényvédőszer-maradék (2)  (19)

50

Bazsalikom (indiai, édes)

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

20

75

Menta

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

30

70

Petrezselyem

ex 0709 99 90

40

(Élelmiszer – friss vagy hűtött fűszernövények)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Növényvédőszer-maradék (2)  (19)

50

Paprika (édestől eltérő) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

 

 

Pitahaya (sárkánygyümölcs)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Növényvédőszer-maradék (2)  (19)

20

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

 

 


(1)  Amennyiben csak bizonyos KN-kód alá tartozó termékek esetében kötelező a vizsgálat, és az árunómenklatúrában e kód alá nem tartozik meghatározott albontás, a KN-kód az »ex« jelölést kapja.

(2)  Legalább a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelete (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.) 29. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogadott ellenőrzési programban szereplő, többféle szermaradék kimutatására alkalmazott GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel elemezhető növényvédőszer-maradékok (a növényvédő szer nyomon követése kizárólag a növényi eredetű termékekben vagy azok felszínén történik).

(3)  Klórbufám maradékai.

(4)  Fentoát maradékai.

(5)  Brassica oleracea L. convar. fajai Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, cultivar alboglabra fajok. »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan«, »kínai Jielan« néven is ismert.

(6)  Trifluralin maradékai.

(7)  Acefát, aldikarb (aldikarb, valamint szulfoxidja és szulfonja összesen, aldikarbban kifejezve), amitráz (amitráz, beleértve a 2,4-dimetil-anilin részt tartalmazó metabolitokat, amitrázban kifejezve), diafentiuron, dikofol (p,p′ és o,p′ izomerek összesen), ditiokarbamátok (ditiokarbamátok CS2-ben kifejezve, ideértve a manebet, mankozebet, metiramot, propinebet, tiramot és ziramot) és metiokarb (metiokarb és metiokarb-szulfoxid és -szulfod összesen, metiokarbban kifejezve) maradékai.

(8)  Hexaflumuron, metiokarb (metiokarb és metiokarb-szulfoxid és -szulfod összesen, metiokarbban kifejezve), fentoát és tiofanát-metil maradékai.

(9)  Dikofol (p,p′ és o,p′ izomerek összesen), dinotefurán, folpet, prokloráz (prokloráz és a 2,4,6-triklórfenol részt tartalmazó metabolitjai összesen, proklorázban kifejezve), tiofanát-metil és triforin maradékai.

(10)  Referencia-módszer: EN/ISO 6579, vagy a az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 338., 2005.12.22., 1. o.) 5. cikke szerint a referencia-módszerre vonatkozóan validált módszer.

(11)  Acefát és diafentiuron maradékai.

(12)  Flubendiamid maradékai.

(13)  Etefon maradékai.

(14)  Formetanát maradékai: formetanát és sói összesen, formetanát-hidrokloridban kifejezve, protifosz és triforin.

(15)  Acefát, dikrotofosz, protiofosz, kinalfosz, és triforin maradékai.

(16)  Referencia-módszerek: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 vagy ISO 5522:1981.

(17)  Diafenturion és formetanát maradékai: formetanát és sói összesen, formetanát-(hidroklorid)ban és tiofanát-metilben kifejezve.

(18)  Ditiokarbamátok (ditiokarbamátok CS2-ben kifejezve, ideértve a manebet, mankozebet, metiramot, propinebet, tiramot és ziramot) és metrafenon maradékai.

(19)  Ditiokarbamátok (ditiokarbamátok CS2-ben kifejezve, ideértve a manebet, mankozebet, metiramot, propinebet, tiramot és ziramot) fentoát és kinalfosz maradékai.”


27.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 162/33


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1013 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. június 25.)

a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére,

tekintettel a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére, 9. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére és 28. cikkére,

mivel:

(1)

A kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK és 111/2005/EK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat az 1277/2005/EK bizottsági rendelet (3) állapítja meg. Az 1277/2005/EK rendelet elfogadása óta mind a 273/2004/EK, mind a 111/2005/EK rendelet módosult annak érdekében, hogy tartalmazza a Szerződés 290. illetve 291. cikkének megfelelő felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazásokat. Ezért új szabályokat az új felhatalmazásoknak megfelelően kell elfogadni.

(2)

Jóllehet a 273/2004/EK rendelet a belső kereskedelemmel, a 111/2005/EK rendelet pedig a nemzetközi kereskedelemmel foglalkozik, számos rendelkezésük azonos. A koherencia érdekében indokolt e két rendelethez egyetlen közös végrehajtási aktust elfogadni.

(3)

A jogbiztonság és e rendelet előírásainak egységes végrehajtása érdekében meg kell határozni a „telephely” fogalmát.

(4)

Az engedélyek megadására irányuló eljárás, a kereskedelem nyomon követéséhez szükséges adatok szolgáltatásának eljárása és formátuma, valamint a behozatali és a kiviteli engedélyek kezelése és formátuma tekintetében a meglévő rendelkezések hatékonynak bizonyultak, ezért azokat lényegében továbbra is alkalmazni kell e rendelet keretében.

(5)

A 273/2004/EK és a 111/2005/EK rendeletben a gazdasági szereplők és a felhasználók nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni az engedélyek megadására vonatkozókkal.

(6)

Az adatok minőségének és koherenciájának biztosítása, valamint a kábítószer-prekurzorok európai adatbázisába bevitt adatok kettőzésének elkerülése érdekében minden tagállam csak egyetlen kapcsolattartó pontot jelölhet ki az adatbázisba szánt adatok továbbítására. Az adatokat indokolatlan késedelem nélkül kell továbbítani. A valamely engedély megadásáról vagy egy szereplő nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztatásnak azonosítania kell mind annak birtokosát, mind az érintett anyago(ka)t. Az információkhoz való hozzáférést arra a minimumra kell korlátozni, ami a hatóságok számára feladataik ellátásához szükséges.

(7)

Átmeneti rendelkezéseket kell hozni arról, hogy az e rendelet hatálybalépése előtt a korábbi szabályoknak megfelelően kiadott papíralapú nyomtatványok továbbra is használhatók legyenek addig, amíg a készletek ki nem merülnek.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a kábítószer-prekurzorokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet egységes eljárást állapít meg a 273/2004/EK és a 111/2005/EK rendelet végrehajtására vonatkozóan a gazdasági szereplők és felhasználók engedélyezése és nyilvántartásba vétele, valamint a kábítószer-prekurzorok európai adatbázisába való felvétele, a kereskedelem nyomon követéséhez szükséges adatoknak e szereplők általi továbbítása, valamint a kábítószer-prekurzorok kivitelének és behozatalának engedélyezése tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a „telephely”: a gazdasági szereplő által az egyes helyszíneken birtokolt épület(ek) a földterülettel együtt.

3. cikk

Az engedélyek megadására irányuló eljárás

(1)   A 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti vagy a 111/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelmet a gazdasági szereplők vagy a felhasználók az illetékes hatósághoz nyújtják be, elektronikus úton vagy írásban, az adott tagállam előírásainak megfelelően.

Egy kérelem akkor tekintendő hiánytalannak, ha tartalmazza az (EU) 2015/1011 (4) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt valamennyi információt.

(2)   Egy engedély iránti kérelem elbírálásakor az illetékes hatóság egyebek mellett figyelembe veheti a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (5) 5a. cikke szerinti engedélyezett gazdálkodóként elismert kérelmező tekintetében elvégzett korábbi értékelések vagy vizsgálatok eredményeit, amennyiben azok lényegesek az engedély megadásának feltételei szempontjából.

E rendelet 3. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy az engedélyezett gazdálkodóként elismert gazdasági szereplőknek a kérelmük beadásakor ne kelljen az (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt valamennyi információt benyújtaniuk.

(3)   Az illetékes hatóság először a kérelem hiánytalanságát értékeli.

Amennyiben a kérelmet nem találja hiánytalannak, erről értesíti a kérelmezőt, és felkéri a hiányzó vagy lényeges kiegészítő információk benyújtására.

Amennyiben a kérelmet az illetékes hatóság hiánytalannak találja, a hiánytalan kérelem kézhezvételét visszaigazolja a kérelmező felé.

(4)   Az illetékes hatóság az engedély megadásáról vagy megadásának elutasításáról új engedély esetében a hiánytalan kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül, engedély megújítása esetében 30 napon belül hoz döntést.

(5)   Egy engedély megadásának elutasítását meg kell indokolni, és arról elektronikus úton vagy írásban kell értesíteni a kérelmezőt.

(6)   Egy engedély a 273/2004/EK és a 111/2005/EK rendeletben említett műveletekre vonatkozhat.

4. cikk

Az engedély hatálya

Az illetékes hatóság adhat engedélyt:

a)

valamennyi jegyzékben szereplő anyag és valamennyi művelet tekintetében egy telephelyre vonatkozóan; vagy

b)

valamennyi jegyzékben szereplő anyag és valamennyi művelet tekintetében egy tagállamra vonatkozóan.

5. cikk

Az engedély formátuma

A 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében és a 111/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett engedélyek formátumát e rendelet I. melléklete határozza meg.

6. cikk

Utólagos változtatások

Amennyiben egy engedély megadása után az arra irányuló kérelemben megadott információk megváltoznak, kivéve az (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkének (9) bekezdésében említetteket, erről az engedély birtokosa elektronikus úton vagy írásban a változást követő 10 munkanapon belül tájékoztatja az illetékes hatóságot.

Amennyiben a változás után továbbra is teljesülnek az (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkében említet feltételek, és a megváltoztatandó információ szerepel az engedélyben, az illetékes hatóság értelemszerűen módosítja az engedélyt.

7. cikk

Az engedélyek érvényessége, felfüggesztése és visszavonása

(1)   Amennyiben egy engedély érvényessége lejárt vagy egy engedélyt visszavontak, az engedély birtokosa visszajuttatja az érvénytelenné vált engedélyt az illetékes hatósághoz, méghozzá az engedély érvényességének végétől vagy visszavonásától számított 10 munkanapon belül.

(2)   Amennyiben egy illetékes hatóság egy engedély felfüggesztéséről vagy visszavonásáról dönt, annak birtokosát elektronikus úton vagy írásban értesíti erről, ismertetve a felfüggesztés vagy visszavonás okát.

8. cikk

Különleges engedélyek

E rendelet 3–7. cikkei nem alkalmazandók a 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett különleges engedélyekre.

9. cikk

Nyilvántartásba vételi eljárás

(1)   A 3., 4., 6., és 7. cikk alkalmazandó a 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdése szerinti és a 111/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételre is.

(2)   A 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdésében és a 111/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett nyilvántartásba vétel formátumát e rendelet II. melléklete határozza meg.

(3)   A (2) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóság általi nyilvántartásba vétel történhet az e rendelet hatálybalépése előtt kinyomtatott, az e rendelet hatálybalépése előtti nemzeti rendelkezéseknek megfelelő papíralapú nyomtatvány alapján is e nyomtatvány készleteinek kimerüléséig.

(4)   Az (1), a (2) és a (3) bekezdés nem alkalmazandó a 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdésében említett különleges nyilvántartásba vételre.

10. cikk

A kereskedelem nyomon követéséhez szükséges információk

(1)   A 273/2004/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett információkat az említett rendelet I. melléklete szerinti 1. és 2. kategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyagok tekintetében a gazdasági szereplők minden év február 15. előtt továbbítják elektronikus úton vagy írásban, az adott tagállam előírásainak megfelelően.

(2)   A 111/2005/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett információkat a gazdasági szereplők minden év február 15. előtt továbbítják elektronikus úton vagy írásban, az adott tagállam előírásainak megfelelően.

(3)   A gazdasági szereplőknek akkor is be kell nyújtaniuk az (1) és a (2) bekezdésben említett éves jelentést, ha az adott évben nem történt ügylet.

11. cikk

Kiviteli és behozatali engedélyek

(1)   A 111/2005/EK rendelet 28. cikkében említett kiviteli, illetve behozatali engedélyek formátumát e rendelet III., illetve IV. melléklete határozza meg.

Az első albekezdéstől eltérve az engedély számát tartalmazó mező formátuma lehet eltérő, ha a kiviteli vagy behozatali engedélyt elektronikus úton adják meg.

(2)   A kiviteli engedélyt 1-től 4-ig számozott négy példányban kell kiállítani. Az 1. példányt az engedélyt kiállító hatóság tartja meg. A 2. és a 3. példány a jegyzékben szereplő anyagot kíséri, és azokat be kell mutatni annál a vámhivatalnál, ahol a kiviteli nyilatkozatot teszik, majd az Unió vámterületéről való kilépés helye szerinti illetékes hatóságnál. A kilépés helye szerinti illetékes hatóság a 2. példányt visszajuttatja a kiállító hatósághoz. A 3. példány a jegyzékben szereplő anyagokat az importáló ország illetékes hatóságáig kíséri. A 4. példányt az exportőr tartja meg.

(3)   A behozatali engedélyt 1-től 4-ig számozott négy példányban kell kiállítani. Az 1. példányt az engedélyt kiállító hatóság tartja meg. A 2. példányt a kiállító hatóság megküldi az exportáló ország illetékes hatósága részére. A 3. példány az Unió vámterületére való belépési ponttól az importőr telephelyéig kíséri a jegyzékben szereplő anyagot, az importőr pedig visszaküldi azt a kiállító hatósághoz. A 4. példányt az importőr tartja meg.

(4)   Egy adott kiviteli vagy behozatali engedély legfeljebb kettő jegyzékben szereplő anyagra vonatkozhat.

(5)   Az engedélyt az Unió egy vagy több hivatalos nyelvén kell kiállítani. Az elektronikus úton történő megadás esetétől eltekintve az íveket A4-es formátumban, gilosmintás háttérre kell nyomtatni annak érdekében, hogy láthatóvá váljon bármely, mechanikus vagy kémiai eszközzel történő hamisítás.

(6)   A tagállamok vagy maguk végzik az engedélyek nyomtatását, vagy jóváhagyott nyomdákat kérnek fel. Az utóbbi esetben az engedély formanyomtatványán fel kell tüntetni a jóváhagyásra való hivatkozást, a nyomda nevét és címét vagy egy olyan jelölést, amellyel a nyomda azonosítható.

(7)   Az (1)–(6) bekezdéstől eltérve a kiviteli és a behozatali engedélyeket a tagállamok kiállíthatják az e rendelet hatálybalépése előtt kinyomtatott, az 1277/2005/EK bizottsági rendeletnek megfelelő papíralapú nyomtatványon is ezek készleteinek kimerüléséig.

(8)   Az egyszerűsített eljárás keretében megadott kiviteli engedélyeket a III. mellékletben szereplő formanyomtatványok 1., 2. és 4. példányait felhasználva kell kiállítani. Az 1. példányt az engedélyt kiállító hatóság tartja meg. A 2. és a 4. példány az exportőrnél marad. Az exportőrnek a 2. példány hátoldalán fel kell tüntetnie valamennyi kiviteli művelet adatait, különösen a jegyzékben szereplő anyagnak a kiviteli művelet által érintett mennyiségét és a fennmaradó mennyiségét. A 2. példányt a vámáru-nyilatkozat megtételekor be kell mutatni a vámhivatalnak. A vámhivatal megerősíti az adatokat, és a 2. példányt visszaadja az exportőrnek.

(9)   A gazdasági szereplő a vámnyilatkozaton minden kiviteli művelet tekintetében feltünteti az engedély számát és az „egyszerűsített kiviteli engedélyezési eljárás” szavakat. Amennyiben a kiviteli vámhivatal nem az Unió vámterületének elhagyása helyén van, az említett információkat az exportszállítmányt kísérő okmányokon kell feltüntetni.

(10)   Az exportőr legkésőbb az egyszerűsített eljárással megadott kiviteli engedély érvényességi idejének lejártát követő tíz munkanapon belül visszajuttatja a 2. példányt a kiállító hatósághoz.

12. cikk

A gazdasági szereplők és a felhasználók felvétele a kábítószer-prekurzorok európai adatbázisába

(1)   Annak érdekében, hogy a 273/2004/EK rendelet 3. cikkének (7) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező vagy nyilvántartásba vett gazdasági szereplők és felhasználók bekerüljenek a kábítószer-prekurzorok európai adatbázisába, minden tagállam kijelöl egy kapcsolattartó pontot, amelynek elérhetőségét közli a Bizottsággal.

(2)   E kapcsolattartó pont az engedély megadásától vagy a nyilvántartásba vételtől számított 30 munkanapon belül elektronikus úton továbbítja a releváns információkat. Amennyiben egy gazdasági szereplő vagy felhasználó a releváns információk változásáról tájékoztatja az illetékes hatóságot, illetve amennyiben egy engedélyt vagy nyilvántartásba vételt felfüggesztenek vagy visszavonnak, a kijelölt kapcsolattartó pont a változás elfogadása, illetve az engedély vagy nyilvántartásba vétel felfüggesztése vagy visszavonása időpontjától számított 30 munkanapon belül frissíti az információkat.

(3)   A Bizottság gondoskodik arról, hogy:

a)

az információk elektronikus továbbítása biztonságos;

b)

az adatbázishoz való hozzáférés pedig korlátozott legyen, csupán a tagállamok által kijelölt ügyintézők és a Bizottságnak az európai adatbázis kezeléséért felelős tisztviselői férhessenek hozzá.

(4)   A Bizottság és az illetékes hatóságok mindent megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy az adatbázisban a gazdasági szereplőkről és a felhasználókról szereplő információkat csak a kijelölt ügyintézők és a Bizottságnak az európai adatbázis kezeléséért felelős tisztviselői használhassák fel munkaköri kötelességeik keretében.

(5)   A gazdasági szereplőkről és a felhasználókról rendelkezésre álló információk a név, a cím, az engedély vagy a nyilvántartásba vétel száma, az engedély vagy a nyilvántartásba vétel érvényességének állapota, és az engedélyben vagy a nyilvántartásba vételben említett jegyzékben szereplő anyag(ok) neve és KN-kódja.

(6)   A lejárt érvényességű és visszavont engedélyekkel és nyilvántartásba vételekkel kapcsolatos információkat a Bizottság az érvényesség végétől, illetve a visszavonástól számított legalább 3 évig elérhetővé teszi az adatbázisban.

13. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. június 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 47., 2004.2.18., 1. o.

(2)  HL L 22., 2005.1.26., 1. o.

(3)  A Bizottság 2005. július 27-i 1277/2005/EK rendelete a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról (HL L 202., 2005.8.3., 7. o.).

(4)  A Bizottság 2015. április 24-i (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelete a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint az 1277/2005/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (Lásd e Hivatalos Lap 12. oldalát.).

(5)  A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Image

Megjegyzések

1.

A minta formája nem kötelező jellegű.

2.

A minta sorszámozása és szövege kötelező jellegű. A vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező.

3.

A rovatok részletezése:

 

1. rovat (engedély birtokosa): A felelős tisztviselő neve is megadható.

 

3. rovat (érvényesség ideje/vége): Adja meg az érvényességi idő végét, vagy jelezze, hogy az engedély birtokosának három évet meg nem haladó időközönként igazolnia kell, hogy még mindig fennállnak azok a feltételek, amelyek alapján az engedélyt megkapták.

 

4. rovat (jegyzékben szereplő anyagok): A jegyzékben szereplő anyagnak a melléklet szerinti neve, illetve keverék vagy természetes termék esetében annak neve, valamint a keverékben vagy a természetes termékben megtalálható bármely, jegyzékben szereplő anyagnak a melléklet szerinti neve. Adott esetben a sókat is fel kell tüntetni.

 

4. rovat (KN-kód): A KN-kódokon túl a CAS-szám is megadható.

 

4. rovat (művelet): Adja meg, hogy az engedély kiviteli, behozatali és/vagy közvetítői tevékenységre vonatkozik-e. Behozatal esetén adott esetben adja meg, hogy a művelet a tárolás, a megmunkálás, a feldolgozás, a felhasználás, a szokásos kezelés és/vagy a szabad forgalomba bocsátás-e. A 273/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó műveletek esetében megadhatók: tárolás, előállítás, gyártás, feldolgozás, kereskedelem, forgalmazás és/vagy ügynök általi közvetítés.

 

4. rovat (telephely): A 111/2005/EK rendelet 2. cikkében említett közvetítői tevékenység esetén a telephelyet nem szükséges megadni.

4.

A tagállamok nemzeti célokra további rovatokat is biztosíthatnak. Ezeket a rovatokat sorszámmal és egy azt követő nagybetűvel kell jelölni (pl.: 4A).

5.   A személyes adatok védelme

A dokumentumban foglalt személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozása során a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

A dokumentumban foglalt személyes adatok tagállami illetékes hatóságok általi feldolgozása során a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezések alkalmazandók.

A személyes adatok feldolgozásának célja a kábítószer-prekurzorok Unión belüli kereskedelmének nyomon követése az 1258/2013/EU rendelettel módosított 273/2004/EK rendelettel összhangban, valamint a kábítószer-prekurzorok Unió és harmadik országok közötti kereskedelmének nyomon követése az 1259/2013/EU rendelettel módosított 111/2005/EK rendelettel összhangban.

Az adatok feldolgozása tekintetében adatkezelőnek az az illetékes nemzeti hatóság tekintendő, amely számára a jelen dokumentumot benyújtották. Az illetékes hatóságok jegyzéke a Bizottság honlapján található:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

A kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK rendelet 17. cikkével összhangban, az Unióban hatályos adatvédelmi rendelkezések sérelme nélkül, továbbá a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására gyakran felhasznált bizonyos anyagok ellenőrzése és nyomon követése céljából a Bizottság és a tagállami illetékes hatóságok a harmadik országok illetékes hatóságaival megoszthatják az ebben a dokumentumban foglalt személyes adatokat és információkat.

Az érintett hozzáférési joggal rendelkezik a rá vonatkozó, feldolgozandó személyes adatok tekintetében, és a 45/2001/EK rendelettel, illetve a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban adott esetben megilleti a személyes adatok helyesbítési, törlési vagy zárolási joga.

A hozzáférés, helyesbítés, törlés vagy zárolás jogának gyakorlása iránti valamennyi kérelmet azokhoz az illetékes hatóságokhoz kell benyújtani feldolgozás céljából, amelyek számára a jelen dokumentumot benyújtották.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapját a 111/2005/EK rendelet 33. cikke, valamint a 273/2004/EK rendelet 13b. cikke képezi.

A jelen dokumentumban szereplő személyes adatok nem tárolhatók a gyűjtés céljához szükséges időtartamnál tovább.

Vitás kérdésekben panasszal az illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz lehet fordulni. A nemzeti adatvédelmi hatóságok kapcsolattartási adatai az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságának honlapján találhatók: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Amennyiben a panasz a személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozását érinti, akkor azt az európai adatvédelmi biztosnak kell címezni: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


II. MELLÉKLET

Image

Megjegyzések

1.

A minta formája nem kötelező jellegű.

2.

A minta sorszámozása és szövege kötelező jellegű. A vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező.

3.

A rovatok részletezése:

 

1. rovat (a nyilvántartásba vétel birtokosa): A felelős tisztviselő neve is megadható.

 

3. rovat (érvényesség ideje/vége): Adja meg az érvényességi idő kezdetét és adott esetben végét.

 

4. rovat (jegyzékben szereplő anyagok): A jegyzékben szereplő anyagnak a melléklet szerinti neve, illetve keverék vagy természetes termék esetében annak neve, valamint a keverékben vagy a természetes termékben megtalálható bármely, jegyzékben szereplő anyagnak a melléklet szerinti neve. Adott esetben a sókat is fel kell tüntetni.

 

4. rovat (KN-kód): A KN-kódokon túl a CAS-szám is megadható.

 

4. rovat (művelet): Adja meg, hogy az engedély kiviteli, behozatali és/vagy közvetítői tevékenységre vonatkozik-e. Behozatal esetén adott esetben adja meg, hogy a művelet a tárolás, a megmunkálás, a feldolgozás, a felhasználás, a szokásos kezelés és/vagy a szabad forgalomba bocsátás-e. A 273/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó műveletek esetében megadhatók: tárolás, előállítás, gyártás, feldolgozás, kereskedelem, forgalmazás és/vagy ügynök általi közvetítés.

 

4. rovat (telephely): A 111/2005/EK rendelet 2. cikkében említett közvetítői tevékenység esetén a telephelyet nem szükséges megadni.

4.

A tagállamok nemzeti célokra további rovatokat is biztosíthatnak. Ezeket a rovatokat sorszámmal és egy azt követő nagybetűvel kell jelölni (pl.: 4A).

5.   A személyes adatok védelme

A dokumentumban foglalt személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozása során a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

A dokumentumban foglalt személyes adatok tagállami illetékes hatóságok általi feldolgozása során a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezések alkalmazandók.

A személyes adatok feldolgozásának célja a kábítószer-prekurzorok Unión belüli kereskedelmének nyomon követése az 1258/2013/EU rendelettel módosított 273/2004/EK rendelettel összhangban, valamint a kábítószer-prekurzorok Unió és harmadik országok közötti kereskedelmének nyomon követése az 1259/2013/EU rendelettel módosított 111/2005/EK rendelettel összhangban.

Az adatok feldolgozása tekintetében adatkezelőnek az az illetékes nemzeti hatóság tekintendő, amely számára a jelen dokumentumot benyújtották. Az illetékes hatóságok jegyzéke a Bizottság honlapján található:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

A kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK rendelet 17. cikkével összhangban, az Unióban hatályos adatvédelmi rendelkezések sérelme nélkül, továbbá a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására gyakran felhasznált bizonyos anyagok ellenőrzése és nyomon követése céljából a Bizottság és a tagállami illetékes hatóságok a harmadik országok illetékes hatóságaival megoszthatják az ebben a dokumentumban foglalt személyes adatokat és információkat.

Az érintett hozzáférési joggal rendelkezik a rá vonatkozó, feldolgozandó személyes adatok tekintetében, és a 45/2001/EK rendelettel, illetve a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban adott esetben megilleti a személyes adatok helyesbítési, törlési vagy zárolási joga.

A hozzáférés, helyesbítés, törlés vagy zárolás jogának gyakorlása iránti valamennyi kérelmet azokhoz az illetékes hatóságokhoz kell benyújtani feldolgozás céljából, amelyek számára a jelen dokumentumot benyújtották.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapját a 111/2005/EK rendelet 33. cikke, valamint a 273/2004/EK rendelet 13b. cikke képezi.

A jelen dokumentumban szereplő személyes adatok nem tárolhatók a gyűjtés céljához szükséges időtartamnál tovább.

Vitás kérdésekben panasszal az illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz lehet fordulni. A nemzeti adatvédelmi hatóságok kapcsolattartási adatai az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságának honlapján találhatók: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Amennyiben a panasz a személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozását érinti, akkor azt az európai adatvédelmi biztosnak kell címezni: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


III. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Megjegyzések

I.

1.

Az engedélyt az Unió valamely hivatalos nyelvén kell kitölteni; kézírás esetén tintával és nagybetűkkel.

2.

Az 1., 3., 5., 7., 9–19. rovatbeli információkat a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell adnia, azonban a 7., 8. és 10–13., valamint a 18. rovatban előírt információk egy későbbi szakaszban is megadhatók, amennyiben a kérelem benyújtásakor még nem ismertek. Ebben az esetben a 18. rovat szerinti információt legkésőbb a kiviteli nyilatkozat megtételekor kell megadni, valamint a 7., 8., 10–13. rovat kiegészítő információit legkésőbb az áruk tényleges elindítása előtt a vámhatóság vagy az Unió vámterületéről történő kilépés helye szerinti más hatóság részére át kell adni.

3.

1., 5., 7. és 9. rovat: Tüntesse fel a teljes nevet és címet (adott esetben telefonszám, fax, e-mail).

4.

5. rovat: Adja meg a harmadik országbeli importőr behozatali engedélyének hivatkozási számát (ez lehet „elfogadási nyilatkozat”, behozatali engedély vagy a rendeltetési hely szerinti harmadik ország egyéb nyilatkozata).

5.

7. rovat: Tüntesse fel bármely olyan gazdasági szereplő teljes nevét és címét (adott esetben telefonszám, fax, e-mail), aki a kivitelben mint szállító, közvetítő, vámügynök részt vesz.

6.

9. rovat: Tüntesse fel annak a személynek vagy vállalkozásnak a teljes nevét és címét (adott esetben telefonszám, fax, e-mail), akihez a rendeltetési hely szerinti országban az árukat szállítják (ez nem feltétlenül végső felhasználó).

7.

10. rovat: A tagállam, a kikötő, a repülőtér vagy a határátkelőhely nevét adja meg.

8.

11. rovat: Az ország, a kikötő, a repülőtér vagy a határátkelőhely nevét adja meg.

9.

12. rovat: Tüntessen fel minden igénybe veendő szállítóeszközt (pl.: tehergépkocsi, hajó, repülőgép, vonat stb.). A több kiviteli műveletre vonatkozó kiviteli engedély esetén ezt a rovatot nem szükséges kitölteni.

10.

13. rovat: Adja meg a lehető legrészletesebben a szállítási útvonalat.

11.

14 a. és 14b. rovat: Tüntesse fel a jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK rendelet melléklete szerinti nevét, a 4. kategóriába tartozó gyógyszer kereskedelmi nevét, a szállítmányban található egységek számát, az egyes egységekben található tabletták vagy ampullák számát, a jegyzékben szereplő anyagnak egy tablettában vagy ampullában megtalálható mennyiségét, illetve keverék vagy természetes termék esetén a keverék vagy természetes termék nevét és nyolcjegyű KN-kódját, valamint kereskedelmi nevét.

12.

15 a. és 15b. rovat: Tüntesse fel a jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK rendelet melléklete szerinti nyolcjegyű KN-kódját.

13.

16 a. és 16b. rovat: A 4. kategória esetében adja meg a gyógyszerszállítmányban megtalálható, jegyzékben szereplő anyag teljes nettó tömegét.

14.

19. rovat:

Tüntesse fel nyomtatott nagybetűvel a kérelmező vagy adott esetben a kérelmet aláíró meghatalmazott képviselő nevét.

A kérelmezőnek vagy a meghatalmazott képviselőnek az érintett tagállam rendelkezései szerinti aláírása bizonyítja, hogy az érintett személy nyilatkozatot tesz arról, hogy a kérelemben szereplő adatok helytállóak és hiánytalanok. A büntetőjogi rendelkezések esetleges alkalmazásának sérelme nélkül ez a nyilatkozat a tagállam hatályos rendelkezéseinek értelmében megegyezik a következők tekintetében tett felelősségvállalással:

a vámáru-nyilatkozatban megadott adatok helytállóak;

a csatolt okmányok hitelesek,

a 111/2005/EK rendelet mellékletében felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok kivitelére vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.

Az engedély számítógépes eljárás útján történő kiállítása esetén az engedély nem tartalmazhatja ebben a rovatban a kérelmező aláírását, ha a kérelem tartalmaz is aláírást.

II.   Egyszerűsített kiviteli engedélyezési eljárás

1.

Az egyszerűsített kiviteli engedélyezési eljárás esetén a 7., 8., 10–13. és 18. rovatot nem szükséges kitölteni.

2.

A 2. számú példány hátoldalán a 24–27. rovatot minden egyes kiviteli művelet tekintetében ki kell tölteni.

3.

23. rovat: Tüntesse fel a megengedett maximális mennyiséget és a nettó tömeget. A 4. kategória esetében adja meg a gyógyszerszállítmányban megtalálható, jegyzékben szereplő anyag teljes nettó tömegét.

24. oszlop: Tüntesse fel az 1. részben a rendelkezésre álló mennyiséget, a 2. részben pedig a kiviteli részmennyiséget. A 4. kategória esetében adja meg a gyógyszerszállítmányban megtalálható, jegyzékben szereplő anyag teljes nettó tömegét.

25. oszlop: Adja meg betűkkel kiírva a kiviteli részmennyiséget.

26. rovat: A kiviteli nyilatkozat hivatkozási száma és dátuma.

A személyes adatok védelme

A dokumentumban foglalt személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozása során a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

A dokumentumban foglalt személyes adatok tagállami illetékes hatóságok általi feldolgozása során a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezések alkalmazandók.

A személyes adatok feldolgozásának célja a kábítószer-prekurzorok Unión belüli kereskedelmének nyomon követése az 1258/2013/EU rendelettel módosított 273/2004/EK rendelettel összhangban, valamint a kábítószer-prekurzorok Unió és harmadik országok közötti kereskedelmének nyomon követése az 1259/2013/EU rendelettel módosított 111/2005/EK rendelettel összhangban.

Az adatok feldolgozása tekintetében adatkezelőnek az az illetékes nemzeti hatóság tekintendő, amely számára a jelen dokumentumot benyújtották. Az illetékes hatóságok jegyzéke a Bizottság honlapján található:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

A kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK rendelet 17. cikkével összhangban, az Unióban hatályos adatvédelmi rendelkezések sérelme nélkül, továbbá a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására gyakran felhasznált bizonyos anyagok ellenőrzése és nyomon követése céljából a Bizottság és a tagállami illetékes hatóságok a harmadik országok illetékes hatóságaival megoszthatják az ebben a dokumentumban foglalt személyes adatokat és információkat.

Az érintett hozzáférési joggal rendelkezik a rá vonatkozó, feldolgozandó személyes adatok tekintetében, és a 45/2001/EK rendelettel, illetve a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban adott esetben megilleti a személyes adatok helyesbítési, törlési vagy zárolási joga.

A hozzáférés, helyesbítés, törlés vagy zárolás jogának gyakorlása iránti valamennyi kérelmet azokhoz az illetékes hatóságokhoz kell benyújtani feldolgozás céljából, amelyek számára a jelen dokumentumot benyújtották.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapját a 111/2005/EK rendelet 33. cikke, valamint a 273/2004/EK rendelet 13b. cikke képezi.

A jelen dokumentumban szereplő személyes adatok nem tárolhatók a gyűjtés céljához szükséges időtartamnál tovább.

Vitás kérdésekben panasszal az illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz lehet fordulni. A nemzeti adatvédelmi hatóságok kapcsolattartási adatai az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságának honlapján találhatók: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Amennyiben a panasz a személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozását érinti, akkor azt az európai adatvédelmi biztosnak kell címezni: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


IV. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Megjegyzések

1.

Az engedélyt az Unió valamely hivatalos nyelvén kell kitölteni; kézírás esetén tintával és nagybetűkkel.

2.

Az 1., 4., 6., 8., 11–16. rovatbeli információkat a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egy időben kell megadnia, azonban a 7., 9., 10. és 15. rovatban előírt információk egy későbbi szakaszban is megadhatók. Ebben az esetben az információt legkésőbb az áruknak az Unió vámterületére történő belépésekor pótolni kell.

3.

1. és 4. rovat: Tüntesse fel a teljes nevet és címet (telefonszám, fax, e-mail).

4.

6. rovat: Tüntesse fel bármely olyan gazdasági szereplő teljes nevét és címét (telefonszám, fax, e-mail), aki a behozatalban mint szállító, közvetítő, vámügynök részt vesz.

5.

8. rovat: Tüntesse fel a végső címzett teljes nevét és címét. A végső címzett egyezhet az importőrrel.

6.

7. rovat: Tüntesse fel a harmadik ország hatóságának nevét és címét (telefonszám, fax, e-mail).

7.

9. rovat: A tagállam a kikötő, a repülőtér vagy a határátkelőhely nevét adja meg.

8.

10. rovat: Tüntessen fel minden igénybe veendő szállítóeszközt (pl.: tehergépkocsi, hajó, repülőgép, vonat stb.).

9.

11a. és 11b. rovat: Tüntesse fel a jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK rendelet melléklete szerinti nevét, a 4. kategóriába tartozó gyógyszer kereskedelmi nevét, a szállítmányban található egységek számát, az egyes egységekben található tabletták vagy ampullák számát, a jegyzékben szereplő anyagnak egy tablettában vagy ampullában megtalálható mennyiségét, illetve keverék vagy természetes termék esetén a keverék vagy természetes termék nevét és nyolcjegyű KN-kódját, valamint kereskedelmi nevét.

10.

11a. és 11b. rovat: Pontosan határozza meg a csomagokat és anyagokat (pl.: 2 db, egyenként 5 literes flakon). Keverék, természetes termék vagy készítmény esetén tüntesse fel a kereskedelmi nevet.

11.

12a. és 12b. rovat: Tüntesse fel a jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK rendelet melléklete szerinti nyolcjegyű KN-kódját.

13 a. és 13b. rovat: A 4. kategória esetében adja meg a gyógyszerszállítmányban jelen lévő jegyzékben szereplő anyag teljes nettó tömegét

12.

16. rovat:

Tüntesse fel nyomtatott nagybetűvel a kérelmező vagy adott esetben a kérelmet aláíró meghatalmazott képviselő nevét.

A kérelmezőnek vagy a meghatalmazott képviselőnek az érintett tagállam rendelkezései szerinti aláírása bizonyítja, hogy az érintett személy nyilatkozatot tesz arról, hogy a kérelemben szereplő adatok helytállóak és hiánytalanok. A büntetőjogi rendelkezések esetleges alkalmazásának sérelme nélkül ez a nyilatkozat a tagállam hatályos rendelkezéseinek értelmében megegyezik a következők tekintetében tett felelősségvállalással:

a nyilatkozatban megadott információk helytállóak,

a csatolt okmányok hitelesek,

valamennyi egyéb kötelezettség betartásra került.

Az engedély számítógépes eljárás útján történő kiállítása esetén az engedély nem tartalmazhatja ebben a rovatban a kérelmező aláírását, ha a kérelem tartalmaz is aláírást.

13.   A személyes adatok védelme

A dokumentumban foglalt személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozása során a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

A dokumentumban foglalt személyes adatok tagállami illetékes hatóságok általi feldolgozása során a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezések alkalmazandók.

A személyes adatok feldolgozásának célja a kábítószer-prekurzorok Unión belüli kereskedelmének nyomon követése az 1258/2013/EU rendelettel módosított 273/2004/EK rendelettel összhangban, valamint a kábítószer-prekurzorok Unió és harmadik országok közötti kereskedelmének nyomon követése az 1259/2013/EU rendelettel módosított 111/2005/EK rendelettel összhangban.

Az adatok feldolgozása tekintetében adatkezelőnek az az illetékes nemzeti hatóság tekintendő, amely számára a jelen dokumentumot benyújtották. Az illetékes hatóságok jegyzéke a Bizottság honlapján található:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

A kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK rendelet 17. cikkével összhangban, az Unióban hatályos adatvédelmi rendelkezések sérelme nélkül, továbbá a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására gyakran felhasznált bizonyos anyagok ellenőrzése és nyomon követése céljából a Bizottság és a tagállami illetékes hatóságok a harmadik országok illetékes hatóságaival megoszthatják az ebben a dokumentumban foglalt személyes adatokat és információkat.

Az érintett hozzáférési joggal rendelkezik a rá vonatkozó, feldolgozandó személyes adatok tekintetében, és a 45/2001/EK rendelettel, illetve a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban adott esetben megilleti a személyes adatok helyesbítési, törlési vagy zárolási joga.

A hozzáférés, helyesbítés, törlés vagy zárolás jogának gyakorlása iránti valamennyi kérelmet azokhoz az illetékes hatóságokhoz kell benyújtani feldolgozás céljából, amelyek számára a jelen dokumentumot benyújtották.

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapját a 111/2005/EK rendelet 33. cikke, valamint a 273/2004/EK rendelet 13b. cikke képezi.

A jelen dokumentumban szereplő személyes adatok nem tárolhatók a gyűjtés céljához szükséges időtartamnál tovább.

Vitás kérdésekben panasszal az illetékes nemzeti adatvédelmi hatósághoz lehet fordulni. A nemzeti adatvédelmi hatóságok kapcsolattartási adatai az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságának honlapján találhatók: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Amennyiben a panasz a személyes adatok Európai Bizottság általi feldolgozását érinti, akkor azt az európai adatvédelmi biztosnak kell címezni: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


27.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 162/65


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1014 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. június 25.)

a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 14-i 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 474/2006/EK bizottsági rendelet (2) létrehozta az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK rendelet II. fejezetében említett listáját.

(2)

A 2111/2005/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően bizonyos tagállamok és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: EASA) az uniós lista frissítése szempontjából releváns információkat juttattak el a Bizottsághoz. Egyes harmadik országok szintén szolgáltak releváns információkkal. Az uniós listát helyénvaló frissíteni az említett információk és a Bizottság által végzett vizsgálatok alapján.

(3)

A Bizottság vagy közvetlenül, vagy a szabályozási felügyeletért felelős hatóságokon keresztül értesítette az összes érintett légi fuvarozót azon főbb tényekről és megfontolásokról, amelyek alapján sor kerülhet az Unión belüli működési tilalom rájuk való alkalmazására vagy az uniós listán szereplő légi fuvarozó kapcsán alkalmazott működési tilalom feltételeinek módosítására.

(4)

A Bizottság az érintett légi fuvarozóknak lehetőséget biztosított arra, hogy betekintsenek a tagállamok, az EASA és az érintett harmadik országok által átadott dokumentumokba, írásbeli észrevételeket nyújtsanak be, és szóbeli beszámolót tartsanak a Bizottságnak és a 3922/1991/EGK tanácsi rendelettel (3) létrehozott repülésbiztonsági bizottságnak.

(5)

A repülésbiztonsági bizottság naprakész információkat kapott a Bizottságtól a 2111/2005/EK rendelet és az annak végrehajtásáról szóló 473/2006/EK rendelet (4) keretében megnyitott, a következő államok illetékes hatóságaival és légi fuvarozóival folytatott közös konzultációkról: Angola, Botswana, Kongói Demokratikus Köztársaság, Gabon, Ghána, India, Indonézia, Irán, Kazahsztán, Libanon, Líbia, Madagaszkár, a Mauritániai Iszlám Köztársaság, Mozambik, Fülöp-szigetek, Szudán, Thaiföld, Jemen és Zambia. A repülésbiztonsági bizottság emellett Afganisztánról, Beninről, a Guineai Köztársaságról, a Kirgiz Köztársaságról, Nepálról, Észak-Koreáról, São Tomé és Príncipe-ről, valamint Tajvanról is kapott információkat, illetve a Bizottság tájékoztatta az Oroszországi Föderációval folytatott technikai egyeztetés fejleményeiről.

(6)

Az EASA beszámolt a Bizottságnak és a repülésbiztonsági bizottságnak azon ellenőrzési jelentések elemzésének eredményeiről, amelyek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) az egyetemes biztonságfelügyeleti ellenőrző program (USOAP) keretében készített. Ezzel összefüggésben az EASA felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy a tagállamok kezeljék kiemelten az olyan államokban engedélyezett légi fuvarozók földi ellenőrzését, amelyek esetében az ICAO jelentős biztonsági problémákat tárt fel, vagy amelyek biztonságfelügyeleti rendszerének vonatkozásában az EASA jelentős hiányosságokat állapított meg. Ha az ellenőrzéseket kiemelten kezelik, az a Bizottság által a 2111/2005/EK rendelet alapján végzett konzultációk mellett várhatóan további információkkal fog szolgálni az említett államokban engedélyezett légi fuvarozók repülésbiztonsági teljesítményével kapcsolatban.

(7)

Az EASA beszámolt a Bizottságnak és a repülésbiztonsági bizottságnak a külföldi légi járművek biztonsági értékelésére szolgáló SAFA program keretében végzett, 965/2012/EU bizottsági rendelet (5) szerinti földi ellenőrzések elemzésének eredményeiről.

(8)

Az EASA tájékoztatta továbbá a Bizottságot és a repülésbiztonsági bizottságot a 2111/2005/EK rendeletben foglalt intézkedések vagy megfigyelés által érintett államokban végrehajtott technikai segítségnyújtási projektek legújabb fejleményeiről. Az EASA vázolta idevágó terveit, valamint tájékoztatást adott a polgári repülési hatóságok igazgatási és műszaki képességének javítását célzó további technikai segítségnyújtással és együttműködéssel kapcsolatos megkeresésekről, amelyek célja a nemzetközi előírásoknak való meg nem felelések kiküszöbölése. A tagállamok felkérést kaptak arra, hogy ezekre a megkeresésekre bilaterális alapon reagáljanak, miután egyeztettek a Bizottsággal és az EASA-val. E tekintetben a Bizottság rámutatott annak hasznosságára, hogy a nemzetközi légiközlekedési közösség – elsősorban az ICAO SCAN-adatbázisán (Safety Collaborative Assistance Network) keresztül – tájékoztatást kap az Unió és tagállamai által biztosított technikai segítségnyújtásról, amely világszerte a repülésbiztonság javítását szolgálja.

(9)

A Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság meghallgatta az Eurocontrol beszámolóját SAFA riasztórendszer státuszával kapcsolatos új fejleményekről és a tilalom alá eső légi fuvarozókra vonatkozó figyelmeztető jelzések legfrissebb statisztikáiról.

Az EU légi fuvarozói

(10)

Az uniós légi fuvarozók járművein végzett földi ellenőrzésekből vagy az EASA szabványosítási vizsgálataiból származó adatok EASA általi elemzése, valamint a nemzeti légiközlekedési hatóságok által végzett specifikus ellenőrzések és vizsgálatok eredményei alapján több tagállam végrehajtási intézkedéseket hozott, amelyekről tájékoztatták a Bizottságot és a repülésbiztonsági bizottságot. Észtország arról számolt be, hogy az Észt Polgári Repülési Hatóság átvizsgálta az AS Avies légi fuvarozót, és a légi fuvarozó dolgozik a vizsgálat megállapításainak kezelésén.

(11)

A tagállamok megerősítették, hogy készen állnak megfelelőképpen fellépni, amennyiben releváns biztonsági adatok arra utalnak, hogy az uniós légi fuvarozók esetében a megfelelő biztonsági előírásoknak való megfelelés hiánya miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn.

Angola légi fuvarozói

(12)

Az 1197/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelettel (6) módosított 474/2006/EK rendelet lehetővé teszi az Angolában engedélyezett TAAG Angola Airlines számára, hogy négy Boeing 737-700 típusú, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH és D2-BJ lajstromjelű, három Boeing 777-200 típusú, D2-TED, D2-TEE és D2-TEF lajstromjelű és két Boeing 777-300 típusú, D2-TEG és D2-TEH lajstromjelű légi járművével járatokat üzemeltessen az Unióba.

(13)

A TAAG Angola Airlines2014. november 21-én az illetékes angolai hatóság (INAVIC) közvetítésével arra irányuló kérelmet nyújtott be, hogy a 474/2006/EK rendelet B. melléklete kiegészüljön egy új, Boeing 777-300 típusú légi járművel. 2015. február 25-én a Bizottság meghívására mind az INAVIC, mind a TAAG Angola Airlines műszaki egyeztető megbeszélésen vett részt Brüsszelben, melyen áttekintették a jelenlegi repülésbiztonsági helyzet valamennyi aspektusát, ideértve a TAAG Angola Airlines flottájának új légi járművel történő kiegészítését is.

(14)

Az INAVIC főként a jogi keretnek a nemzetközi követelményekhez igazítására, az infrastruktúra fejlesztésére (rádiólefedettség növelése a felelősségi területén), az engedélyezéssel kapcsolatos személyzeti és szervezeti követelmények teljesítésére, valamint a meglévő üzemben tartók felügyeletére összpontosította erőfeszítéseit. Ez utóbbi téren még nem teljesülnek maximálisan a nemzetközi repülésbiztonsági előírások, mert az üzemben tartók engedélyezési eljárása nem teljesen megbízható folyamat; ezért – a TAAG Angola Airlines kivételével – az INAVIC által engedélyezett egy légi fuvarozó esetében sem oldható fel a jelenleg érvényben lévő működési tilalom. A Bizottság megállapította, hogy javult a kommunikáció és a koordináció az INAVIC és a TAAG Angola Airlines között azon rendszeres találkozóknak köszönhetően, amelyeken a légi fuvarozó működésének minden aspektusa megvitatásra került.

(15)

A TAAG Angola Airlines tájékoztatást adott flottája megújításától és bővítéséről, melynek keretében kivonja a forgalomból B737-200 és B747-300 Combi típusú légi járműveit és új B777-200, B777-300ER és B737-700 típusú légi járműveket szerez be, mindezt pedig azzal egészíti ki, hogy külön hangsúlyt fektet az üzemben tartás, illetve a műszaki és karbantartási szolgáltatások minőségére, valamint a növekedésre. Külső tanácsadók bevonásával jelentősen javult a pilótaképzés. A szankciómentes és anonimizált eseménybejelentő mechanizmus révén tovább erősödött a repülésbiztonság. Az így keletkező információkat, melyek kiegészülnek a repülésiadat-monitoring (FDM) elemzéseivel, ma már szisztematikusan alkalmazzák az események és anomáliák ismételt előfordulásának azonosítására és megelőzésére, majd integrálják a pilótaképzési programba.

(16)

A harmadik országbeli üzemeltetők engedélyezési eljárásával (7) összefüggésben a TAAG Angola Airlines 2014 novembere óta folyamatos párbeszédet folytat az EASA-val, és flottájáról, valamint műveleteiről tényszerű, részletes adatokat bocsátott rendelkezésre.

(17)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumok alapján tehát indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját módosítani, és a 474/2006/EK bizottsági rendelet B. mellékletébe felvenni a TAAG Angola Airlines Boeing 737-300 típusú, D2-TEI lajstromjelű új légi járművét, mellyel járat üzemeltethető az Unióba.

(18)

A tagállamok továbbra is vizsgálni fogják, hogy a TAAG Angola Airlines ténylegesen megfelel-e a vonatkozó biztonsági előírásoknak, és e célból a légi fuvarozó járműveinek ellenőrzése során alkalmazni fogják a földi ellenőrzések fontossági sorrendjének 965/2012/EU rendelet szerinti megállapítását.

Botswana légi fuvarozói

(19)

A Bizottság kérésére a Botswanai Polgári Repülési Hatóság 2015. január 30-án kelt levelében tájékoztatást nyújtott arról az előrelépésről, melyet a jelentős biztonsági problémák orvoslása és az ICAO egyéb aggályainak megszüntetése terén tett. A Botswanai Polgári Repülési Hatóság további eredményeket mutatott fel a nemzetközi repülésbiztonsági előírások végrehajtásában. A Botswanai Polgári Repülési Hatóság azt az ajánlást kapta, hogy a jelentős repülésbiztonsági problémákra talált megoldásait ellenőriztesse az ICAO-val.

(20)

A rendelkezésre álló repülésbiztonsági adatok nem indokolják azt a döntést, mely szerint működési tilalom vagy működési korlátozás alá kellene vonni a Botswanában engedélyezett légi fuvarozókat. Ugyanakkor a Bizottság úgy véli, hogy továbbra is szorosan nyomon kell követni a helyzet alakulását.

(21)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében szereplő közös kritériumok alapján tehát a jelenlegi állás szerint nem indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját botswanai légi fuvarozók felvételével módosítani.

A Kongói Demokratikus Köztársaság légi fuvarozói

(22)

A Kongói Demokratikus Köztársaságban engedélyezett valamennyi légi fuvarozó 2006 márciusa óta a 474/2006/EK (8) rendelet A. mellékletében szerepel.

(23)

2015. május 27-én kelt levelében a Kongói Demokratikus Köztársaság illetékes hatósága (Autorité de l'Aviation Civile, AAC) tájékoztatta a Bizottságot, hogy az Air Baraka, Biega Airways, Cetrac Aviation Service SPRL, Congo Express, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, Katanga Express, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Sion Airlines és Tracep Congo légi fuvarozók üzembentartási engedélye (AOC) visszavonásra került, ezért ezek a légi fuvarozók törlendők a 474/2006/EK rendelet A. mellékletéből.

(24)

2015. június 4-én az AAC további adatokat bocsátott a Bizottság rendelkezésére, amelyek szerint az African Air Service Commuter, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Business Aviation, CHC Stellavia, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Safe Air, Stellar Airways, Waltair Aviation és Wimbi Dira Airways légi fuvarozók üzembentartási engedélye (AOC) visszavonásra került, ezért ezek a légi fuvarozók is törlendők a 474/2006/EK rendelet A. mellékletéből.

(25)

Az AAC közölte továbbá a Bizottsággal, hogy működési engedélyt adott ki a Dakota SPRL, Malu Aviation, Serve Air és Congo Airways légi fuvarozók részére, de nem igazolta, hogy e légi fuvarozók engedélyezése és felügyelete megfelel az alkalmazandó nemzetközi repülésbiztonsági előírásoknak. Ezért az említett légi fuvarozókat fel kell venni a 474/2006/EK rendelet A. mellékletébe.

(26)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumok alapján tehát indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját módosítani, és a 474/2006/EK bizottsági rendelet A. mellékletéből törölni az African Air Service Commuter, Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi global Business Airways, Biega Airways, Business Aviation, Cetrac Aviation Service SPRL, CHC Stellavia, Congo Express, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Express, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Safe Air, Sion Airlines, Stellar Airways, Tracep Congo, Waltair Aviation és Wimbi Dira Airways légi fuvarozókat, és a 474/2006/EK bizottsági rendelet A. mellékletébe felvenni a Dakota, Malu Aviation, Serve Air és Congo Airways légi fuvarozókat.

Gabon légi fuvarozói

(27)

Az Air Services SA és SCD Aviation légi fuvarozók 2008 júliusa óta a 474/2006/EK rendelet A. mellékletében szerepelnek. A Gabon Airlines engedélyt kapott arra, hogy 2008 júliusától járatokat üzemeltessen az EU-ba Boeing 767-200 típusú, TR-LHP lajstromjelű légi járművével a 15/2008/EK rendelet (9) (15) preambulumbekezdésében foglalt feltételek mellett.

(28)

2015. június 5-én Gabon illetékes hatósága a következő fuvarozók üzembentartási engedélyének (AOC) visszavonására vonatkozó bizonyítékot nyújtott be a Bizottsághoz: Air Services SA, SCD Aviation és Gabon Airlines; ezért ezek a légi fuvarozók törlendők a működési tilalom vagy működési korlátozás alá tartozó légi fuvarozók uniós listájáról.

(29)

Gabon illetékes hatósága közölte a Bizottsággal, hogy 2015. május 6-án új üzembentartási engedélyt adott ki a Tropical Air Gabon légi fuvarozó részére, de nem igazolta, hogy e légi fuvarozó engedélyezése és felügyelete megfelel az alkalmazandó nemzetközi repülésbiztonsági előírásoknak. Ezért az említett légi fuvarozót fel kell venni a 474/2006/EK rendelet A. mellékletébe.

(30)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumok alapján tehát indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját módosítani, és törölni a 474/2006/EK bizottsági rendelet A. mellékletéből az Air Services SA és SCD Aviation légi fuvarozókat, illetve B. mellékletéből a Gabon Airlines légi fuvarozót, valamint felvenni a 474/2006/EK bizottsági rendelet A. mellékletébe a Tropical Air Gabon légi fuvarozót.

Ghána légi fuvarozói

(31)

2010 szeptemberében a Meridian Airways LTD légi fuvarozó felvételre került a 474/2006/EK rendelet A. mellékletébe (10). 2010 szeptemberében az Airlift International (GH) LTD légi fuvarozó felvételre került a 474/2006/EK rendelet B. mellékletébe; ezzel összefüggésben csak egy konkrét DC-8-63F típusú légi járművel üzemeltethető járat az Unióba. Mindkét döntés hátterében a SAFA program keretében végzett földi ellenőrzések során feltárt súlyos biztonsági hiányosságok álltak. 2010 novemberében megállapítást nyert, hogy az Airlift International (GH) LTD egy második DC-8-63F típusú légi járművel is üzemeltethet járatot az Unióba (11).

(32)

2014. február 5-én a Ghánai Polgári Repülési Hatóság (GCAA) megküldte a Bizottságnak egyes DC-8-63F típusú, Ghánában lajstromozott légi járműveknek a lajstromból való törlésre vonatkozó igazolását. A GCAA azt is jelezte, hogy technikai útmutatót bocsátott ki, amelyben 2013. december 31-i hatállyal megtiltja a DC-8 típusú légi járművek használatát a Ghánában engedélyezett légi fuvarozók számára. Ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy a ghánai állam nem támogatja tovább a légijármű-lajstromában szereplő DC-8 típusú légi járművek üzemben tartását.

(33)

2015. február 16-án a GCAA írásos bizonyítékkal szolgált a Bizottság számára arról, hogy visszavonta a Meridian Airways LTD és Airlift International (GH) LTD légi fuvarozók üzembentartási engedélyét. 2015. március 17-én a GCAA magas rangú képviselői, a Bizottság és az EASA részvételével egy technikai ülés került megrendezésre, melyen a GCAA részletesen beszámolt szervezeti felépítéséről, a Ghánában engedélyezett légi fuvarozók felügyeletéről és az üzembentartási engedélyezési eljárásról. A két üzembentartási engedély visszavonására vonatkozó bizonyíték és a GCAA repülésbiztonság-felügyeleti intézkedéseivel kapcsolatos, a technikai ülésen bemutatott tények elegendőnek bizonyultak azon következtetés levonásához, hogy a Meridian Airways LTD és Airlift International (GH) LTD légi fuvarozók már nem üzemeltetnek járatokat.

(34)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumok alapján tehát indokolt módosítani az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listáját, és törölni kell a 474/2006/EK bizottsági rendelet A. mellékletéből a Meridian Airways LTD légi fuvarozót, B. mellékletéből pedig az Airlift International (GH) LTD légi fuvarozót.

(35)

Amennyiben releváns biztonsági adatok arra utalnak, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés hiánya miatt közvetlen biztonsági kockázat merül fel, a Bizottság kénytelen lehet a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelő intézkedéseket hozni.

India légi fuvarozói

(36)

2014. december 24-én kelt levelében az Indiai Polgári Légiközlekedési Igazgatóság (DGCA) tájékoztatta a Bizottságot azon újabb javító intézkedéseiről, amelyeket az USA Szövetségi Légiközlekedési Hivatalának (FAA) 2014. januári döntésére tekintettel hozott; az említett döntés ugyanis az FAA által végzett nemzetközi repülésbiztonsági ellenőrzést (IASA) követően India megfelelőségi besorolását 1-es kategóriáról 2-es kategóriára rontotta. A levél arra is rámutat, hogy az FAA 2014 decemberében elvégezte az indiai DGCA újraértékelését. 2015. április 8-án az FAA bejelentette, hogy India IASA-megfelelőségi besorolását 2-es kategóriáról 1-es kategóriára javította.

(37)

Az indiai DGCA-nak szóló, 2015. április 10-i levelében a Bizottság üdvözölte az FAA kedvező döntését, mellyel javított India IASA-megfelelőségi besorolásán, és megismételte, hogy az indiai DGCA-nak folytatnia kellene együttműködését a Bizottsággal, melynek keretében rendszeresen tájékoztathatja a Bizottságot a nemzetközi repülésbiztonsági és felügyeleti kötelezettségeknek való megfelelés terén tett lépésekről.

(38)

2015. május 7-én technikai egyeztetésre került sor a Bizottság szakértői, az EASA, egy tagállam és az indiai DGCA magas rangú képviselői között. Az ülés során az indiai DGCA részletesen bemutathatta az általa hozott intézkedéseket, amelyek eredményeképpen az FAA India megfelelőségi besorolását 2-es kategóriáról 1-es kategóriára javította. Az indiai DGCA részletesen bemutatta az általa végrehajtott korrekciós intézkedési tervet, valamint azon fenntartható intézkedések konkrét részleteit, amelyeket a repülésbiztonság-felügyeleti képesség növelése érdekében hozott. A Bizottság nyugtázta az indiai DGCA által rendelkezésre bocsátott információkat. Megállapítást nyert, hogy az Indiában engedélyezett légi fuvarozók esetében nincs szükség sem működési tilalomra, sem működési korlátozásra, ezzel együtt azonban hasznosak lennének a további technikai egyeztetések annak érdekében, hogy folyamatosak lehessenek az indiai DGCA-val folytatott repülésbiztonsági vonatkozású megbeszélések.

(39)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében szereplő közös kritériumok alapján tehát a jelenlegi állás szerint nem indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját indiai légi fuvarozók felvételével módosítani.

(40)

A tagállamok továbbra is a 965/2012/EU rendelet szerinti fontossági sorrend figyelembevételével fogják földi ellenőrzéseknek alávetni az indiai légi fuvarozók járműveit, hogy meggyőződjenek a megfelelő biztonsági előírások tényleges betartásáról.

Indonézia légi fuvarozói

(41)

A Bizottság és az Indonéziai Polgári Légiközlekedési Igazgatóság (DGCA) között rendszeres egyeztetések folynak annak érdekében, hogy a Bizottság nyomon követhesse azt a folyamatot, amelyben az indonéziai DGCA biztosítja, hogy valamennyi Indonéziában engedélyezett légi fuvarozó repülésbiztonsági felügyelete megfeleljen a nemzetközi repülésbiztonsági előírásoknak. A 2014. májusi ICAO-ellenőrzést követően a DGCA véglegesítette korrekciós intézkedési tervét, és jelenleg a benne foglalt intézkedések végrehajtását végzi.

(42)

2014. december 28-án az Indonesia AirAsia légi fuvarozó QZ8501-es járata balesetet szenvedett a Jáva-tenger fölött. A légi jármű megsemmisült, az utasok és a személyzet tagjai életüket vesztették. Az Indonéz Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSC) a baleset körülményeinek vizsgálatát végzi, a végső jelentés 2015 vége előtt várható.

(43)

2015 januárjában a Bizottság képviselői Indonéziába látogattak a 2014. májusi ICAO-ellenőrzés eredményeinek megvitatására; céljuk annak biztosítása volt, hogy a repülésbiztonság-felügyelet megfelelő szinten maradjon, így semmi ne indokolja azt, hogy az uniós listáról már törölt légi fuvarozók esetleg újra a listára kerüljenek. A Bizottság képviselői találkoztak az indonéziai közlekedési miniszterrel, valamint az indonéziai DGCA, az Indonéz Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal és az érintett légi fuvarozók képviselőivel. A szóban forgó légi fuvarozók megfelelő áttekintést nyújtottak repülésbiztonsági menedzsmentrendszereikről és a nemzetközi repülésbiztonsági előírások végrehajtásáról.

(44)

2015. március 31-én kelt levelében a DGCA átfogó tájékoztatást nyújtott a folyamatban lévő javító intézkedésekről, melyek az ICAO-megállapítások nyomán azonosított problémák megoldását szolgálják. Ezenkívül a DGCA tájékoztatást adott az érintett légi fuvarozók repülésbiztonsági felügyeletéről is. A rendelkezésre bocsátott információk elemzését követően a Bizottság további felvilágosítást kért az Indonéziában engedélyezett légi fuvarozók repülésbiztonsági felügyelete és az Indonéziában üzembentartási engedéllyel rendelkezők naprakész listája tekintetében.

(45)

A további felvilágosítást a 2015. május 13-án kelt levél tartalmazta, mely adatokat közölt a működési tilalom alól jelenleg mentesített PT. Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua és Indonesia Air Asia légi fuvarozók ellenőrzési és felügyeleti programjáról. A rendelkezésre bocsátott adatok alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a DGCA képes ellátni repülésbizonság-felügyeleti feladatát az említett légi fuvarozók vonatkozásában, és egyetlen releváns információ sem indokolja azt a döntést, mely szerint azokat működési tilalom alá kellene vonni.

(46)

Ugyanebben a levelében az indonéziai DGCA arról értesíti a Bizottságot, hogy visszavonta a Mandala Airlines (AOC-szám: 121-005), Merpati Nusantara Airlines (AOC-szám: 121-002), Sky Aviation (AOC-szám: 121-028 és 135-044) és Republik Express (AOC-szám: 121-040) légi fuvarozók üzembentartási engedélyét. Ezért a Mandala Airlines légi fuvarozót le kell venni a mentesített indonéziai légi fuvarozók listájáról, illetve a Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation és Republik Express légi fuvarozók törlendők a 474/2006/EK rendelet A. mellékletéből.

(47)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumok alapján tehát indokolt módosítani az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listáját, és a mentesített légi fuvarozók listájáról törölni kell a Mandala Airlines légi fuvarozót, illetve a 474/2006/EK bizottsági rendelet A. mellékletéből törölni kell a Merpati NusantaraAirlines, Sky Aviation és Republik Express légi fuvarozókat.

Irán légi fuvarozói

(48)

Az Iráni Iszlám Köztársaság Polgári Repülési Szervezete által engedélyezett Iran Air légi fuvarozó 2010. március 30-án került felvételre a 474/2006/EK bizottsági rendelet A. mellékletébe (12). Az Unió képviselőinek helyszíni értékelő látogatását követően az Iran Air flottájára vonatkozó működési korlátozás további meghatározására került sor 2010. július 5-én (13).

(49)

Az Iran Air tájékoztatással szolgált a Bizottságnak jelenlegi flottájáról, mellékelve a megfelelő dokumentációt. A szóban forgó légi fuvarozó kérelmezte A320 típusú légi járműveinek kivételét a működési korlátozás hatálya alól annak érdekében, hogy azokkal járatokat üzemeltethessen az Unióba. A rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat azonban technikai ülés és/vagy uniós helyszíni értékelő látogatás keretében mindeddig nem sikerült ellenőrizni. Ezért pillanatnyilag nem hozható meg az Iran Air A320 típusú légi járműveinek üzemben tartását engedélyező döntés.

(50)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében szereplő közös kritériumok alapján tehát a jelenlegi állás szerint nem indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját az Iránban engedélyezett légi fuvarozók tekintetében módosítani.

Kazahsztán légi fuvarozói

(51)

A Bizottság folytatja azon korrekciós intézkedési terv Kazahsztán általi végrehajtásának nyomon követését, amely az országban végzett 2014. évi ICAO-koordinált hitelesítési missziót követően került kidolgozásra. Az említett ICAO-koordinált hitelesítési misszió megerősítette egy jelentős repülésbiztonsági probléma orvoslását a légialkalmasság területén, valamint alátámasztotta a nemzetközi repülésbiztonsági előírások végrehajtása terén tett általános előrelépést. Az ICAO azonban súlyos hiányosságokat tárt fel a légijármű-üzembentartás területén, sőt ezt a területet jelentős repülésbiztonsági problémaként azonosította.

(52)

2015. április 27-én technikai egyeztetésekre került sor a Kazahsztáni Polgári Repülési Bizottsággal (CAC), amelynek keretében a CAC ismertethette a Bizottsággal a felügyeleti tevékenységével, valamint a rövid és középtávú prioritásaival kapcsolatos fejleményeket. A CAC által rendelkezésre bocsátott adatok szerint megkezdődtek bizonyos javító intézkedések. Más javító intézkedések lezárultak vagy lezárulóban vannak. A CAC közlése szerint 2015. évi prioritásai magukban foglalják a légi üzemben tartók öt lépésben történő engedélyezési eljárásának bevezetését, speciális jóváhagyási eljárások kidolgozását, további műszaki személyzet toborzását, a repülésbiztonság-felügyeleti program és az ellenőrzési terv kidolgozását és végrehajtását, az ellenőrzések és vizsgálatok új ellenőrzőlistájának bevezetését, az ellenőrök képzését és a felügyeleti feladatok ellátására történő felhatalmazását.

(53)

A technikai egyeztetések során az Air Astana arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy 2015 áprilisában a CAC megújította a légi fuvarozó engedélyét. Ezenkívül a szóban forgó légi fuvarozó rendszeres tájékoztatást nyújtott járatüzemeltetéséről, képzési és karbantartási tevékenységeiről.

(54)

A 2015. áprilisi technikai egyeztetések során a SCAT Air Company arról értesítette a Bizottságot, hogy megfelelt a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség működésbiztonsági ellenőrzésén és 2015 végéig várhatóan megkapja a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség ellenőrzési tanúsítását, amennyiben sikerül orvosolni a továbbra is meglévő meg nem feleléseket.

(55)

A Bizottság számára rendelkezésre álló információk és a technikai egyeztetéseken elhangzott érvek alapján megállapítást nyert, hogy Kazahsztán továbbra is kihívásokkal küzd a nemzetközi repülésbiztonsági előírások végrehajtása során. A Bizottság nyomatékosan arra buzdítja a CAC-t, hogy fokozza erőfeszítéseit a nemzetközi repülésbiztonsági előírások végrehajtása terén, mivel ez előfeltétele annak, hogy a Bizottság később kedvező véleményt formáljon a CAC felügyelete alatt álló légi fuvarozókra pillanatnyilag érvényes korlátozások feloldásának lehetőségéről.

(56)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében szereplő közös kritériumok alapján tehát a jelenlegi állás szerint nem indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját a kazahsztáni légi fuvarozók tekintetében módosítani.

(57)

A tagállamok továbbra is a 965/2012/EU rendelet szerinti fontossági sorrend figyelembevételével fogják földi ellenőrzéseknek alávetni az az Air Astana légi járműveit, hogy meggyőződjenek a megfelelő biztonsági előírások tényleges betartásáról.

Libanon légi fuvarozói

(58)

A Libanoni Légiközlekedési Igazgatósággal (DGCA) folyamatban lévő egyeztetések célja annak előmozdítása, hogy Libanon végrehajtsa azt a korrekciós intézkedési tervet, amely a 2012. decemberi ICAO-koordinált hitelesítési misszió megállapításaira és az ott feltárt jelentős repülésbiztonsági problémákra adott válaszként került kidolgozásra.

(59)

Egy 2015. április 9-i brüsszeli találkozó keretében a libanoni közlekedési miniszter tanácsadója a Polgári Repülési Hatóság Tanácsának felállításáról informálta a Bizottságot és az EASA-t. A tanácsadó említést tett a repülésbiztonság-felügyeleti és a szolgáltatásnyújtási funkciók szétválasztására tett javaslatról is; jelenleg mindkét feladatot a libanoni DGCA szervezi. További tájékoztatás hangzott el a DGCA és az ICAO közös intézkedéseiről. 2015 márciusában került sor az ICAO regionális irodája biztonsági csoportjának azon missziójára, amely a jelentős repülésbiztonsági problémákat orvosoló intézkedések végrehajtása terén tett előrelépéseket vizsgálta.

(60)

Az euromediterrán repülésbiztonsági sejt projekttel összefüggésben a Bizottság 2014 szeptemberétől 2015 márciusáig az EASA révén technikai támogatást nyújtott a libanoni DGCA-nak a nemzetközi repülésbiztonsági előírások betartásához. A fenti tevékenységek segítséget jelentettek a libanoni DGCA-nak a javító intézkedések végrehajtásában, belső eljárásai hatékonyabbá tételében, útmutatói és kézikönyvei továbbfejlesztésében, valamint egy optimálisabb szervezeti struktúra kialakításában.

(61)

A repülésbiztonsági adatok nem indokolnak olyan döntést, mely szerint működési tilalom vagy működési korlátozás alá kellene vonni a Libanonban engedélyezett légi fuvarozókat. Ugyanakkor a Bizottság úgy vélte, hogy továbbra is szorosan nyomon kell követni a helyzet alakulását. A 473/2006/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében tovább kell folytatni a konzultációkat a libanoni hatóságokkal.

(62)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében szereplő közös kritériumok alapján tehát a jelenlegi állás szerint nem indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját libanoni légi fuvarozók felvételével módosítani.

(63)

Amennyiben releváns biztonsági adatok arra utalnak, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés hiánya miatt közvetlen biztonsági kockázat merül fel, a Bizottság kénytelen lehet a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelő további intézkedéseket hozni.

Líbia légi fuvarozói

(64)

Líbiát illetően a Bizottság továbbra is aggályosnak tartja a repülésbiztonság helyzetét. Az Unió által elismert líbiai kormányzat új illetékes hatóságot jelölt ki LCAA (Líbiai Polgári Repülési Hatóság) néven. Az LCAA bizonyos repülésbiztonsági feladatok ellátásával – például a hajózószemélyzet részére kiadott közlemények (NOTAM-ok) kiadásával – más államok illetékes hatóságait bízta meg. Ugyanakkor az előző illetékes hatóság, azaz a LYCAA (Líbiai Polgári Repülési Hatóság) is folytatja tevékenységét és továbbra is ad ki NOTAM-okat azokon kívül, amelyek az LCAA megbízásából kerülnek kiadásra. Ennek repülésbiztonsági hatása van, mivel a két szervezet által kiadott NOTAM-ok, amennyiben ugyanarra a légtérre vagy repülőtérre vonatkoznak, egymásnak ellentmondó információkat tartalmazhatnak.

(65)

A Bizottság felvette a kapcsolatot az LCAA-val, de nem kapott hasznos és ellenőrizhető információkat sem a líbiai polgári repülés felügyeletének jelenlegi helyzetéről, sem a repülésbiztonság állapotáról.

(66)

Tekintettel a jelenleg Líbiában uralkodó tisztázatlan és bizonytalan helyzetre, valamint arra, hogy az LCAA csak korlátozott mértékben képes biztosítani a líbiai légi fuvarozók megfelelő felügyeletét és a közvetlen biztonsági kockázatok ellenőrzés alatt tartását, megállapítást nyert, hogy Líbia nem tudja betartani a repülésbiztonsággal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit.

(67)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében szereplő közös kritériumok alapján tehát a jelenlegi állás szerint nem indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját a líbiai légi fuvarozók tekintetében módosítani.

Madagaszkár légi fuvarozói

(68)

A madagaszkári illetékes hatóságokkal (Madagaszkári Polgári Repülési Hatóság, ACM) aktív egyeztetések folytak annak érdekében, hogy a Bizottság nyomon követhesse azt a folyamatot, amelynek során az említett hatóság biztosítja, hogy valamennyi Madagaszkáron engedélyezett légi fuvarozó repülésbiztonsági felügyelete megfeleljen a nemzetközi repülésbiztonsági előírásoknak.

(69)

2015. április 28-án a Bizottság az EASA támogatásával egyeztető ülést tartott az ACM-mel és az Air Madagascar légi fuvarozó képviselőivel. Ezen az ülésen az ACM és a légi fuvarozó információkat bocsátott rendelkezésre a korrekciós, illetve megelőző intézkedési terv végrehajtása terén tett haladásról; ezek a tervek a 2014 februárjában tett uniós értékelő látogatás során feltárt repülésbiztonsági problémák kezelését célozzák.

(70)

Az ACM mindenekelőtt arról az előrelépésről számolt be, amely ellenőreinek az ICAO technikai segítségnyújtási programja (SAFE) keretében történő képzése terén következett be; az ACM rámutatott arra, hogy a meglévő minősített ellenőrök az ülés időpontjában már a szükséges képzések 65 %-át teljesítették, aminek következtében az ACM képes elfogadható szintet elérni felügyeleti kötelezettségeinek ellátása során. Míg a 2014-es felügyeleti program harmadik felek bevonásával volt teljesíthető, az ACM bízik abban, hogy a 2015. évi felügyeleti program során bebizonyosodik, hogy képes felügyeleti kötelezettségeinek ellátására. Az ACM tájékoztatott arról a közelmúltbeli döntéséről is, hogy az Aeromarine, Henri Fraise Fils Transport Aérien és Insolite Travel Fl légi fuvarozók üzembentartási engedélyét felfüggesztette, az Ecole Nationale d'Enseignement de l'Aéronautique et de la Météorologie képzési szervezet működését pedig jóváhagyta. Végül hangsúlyozta, hogy még folyamatban van, de 2015 júliusában lezárul a repülésbiztonság-felügyeleti rendszer első öt kritikus elemének ICAO által végzett, helyszínen kívüli értékelése.

(71)

A korrekciós és megelőző intézkedési terveivel kapcsolatos információkon kívül az Air Madagascar rendelkezésre bocsátotta még a flottabővítését érintő legfrissebb részleteket is, megemlítve különösen a következőket: egy harmadik ATR 72-600 típusú légi jármű tervezett beszerzése, valamint két Boeing 737-300 típusú légi jármű tervezett felváltása Boeing 737-700 típusú légi járművekkel 2015 negyedik negyedévében.

(72)

A Bizottság nyugtázta az ACM és az Air Madagascar által nyújtott információkat. A Bizottság üdvözölte azt az előrelépést, amelyet az ACM és az Air Madagascar az új folyamatok beindítása és a meglévők jobbítása révén tett. Ugyanakkor a Bizottság erőteljesen hangsúlyozza, hogy mindkét szervezetnek képesnek kell lennie arra, hogy hatékonyan végre is hajtsák ezeket a folyamatokat. Ajánlása szerint fokozatosan kell haladni és ki kell küszöbölni a hiányosan végrehajtott folyamatokat, amint arra a Madagaszkáron 2014 februárjában tett uniós értékelő látogatás is rámutatott.

(73)

2015. május 8-án az ACM arról értesítette a Bizottságot, hogy az Air Madagascar kérelmezi, hogy Airbus A340-300 típusú, 5R-EAA lajstromszámú légi járműve kerüljön fel a – 474/2006/EK rendelet B. mellékletében már szereplő – társaság légi járműveinek listájára.

(74)

2015. május 29-én a madagaszkári turisztikai, közlekedési és meteorológiai miniszter kifejezte óhaját a tekintetben, hogy 2015. júniusi ülésén a repülésbiztonsági bizottság értékelje újra a két A340-300 típusú légi jármű helyzetét. Azonban ha az Air Madagascar légi fuvarozónak a 474/2006/EK bizottsági rendelet B. mellékletéből való esetleges törlésére vonatkozó újraértékelési folyamat nem zárulna le a 2015. júniusi ülésig, akkor a miniszter támogatná az Air Madagascar arra vonatkozó kérését, hogy a légi fuvarozó Airbus A340-300 típusú, 5R-EAA lajstromszámú légi járműve kerüljön felvételre a 474/2006/EK rendelet B. mellékletébe.

(75)

Tekintettel a Madagaszkáron 2014 februárjában tett uniós értékelő látogatás megállapításainak súlyosságára, a Bizottság úgy látja, hogy a mellékletbe való felvétel feltételei lényegében nem különböznek az ahhoz szükséges feltételektől, hogy az Air Madagascar légi fuvarozó törlésre kerüljön a 474/2006/EK rendelet B. mellékletéből. Az ACM és az Air Madagascar által nyújtott információknak a 2014. április 28-i ülést követő felülvizsgálata, melynek célja annak támogatása volt, hogy az Airbus A340-300 típusú, 5R-EAA lajstromszámú légi jármű kerüljön felvételre a 474/2006/EK rendelet B. mellékletébe, nem bizonyította azt, hogy ezek a feltételek teljesülnének.

(76)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében szereplő közös kritériumok alapján tehát a jelenlegi állás szerint nem indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját a madagaszkári légi fuvarozók tekintetében módosítani.

A Mauritániai Iszlám Köztársaság légi fuvarozói

(77)

2015. február 24-én Brüsszelben technikai ülést tartott a Bizottság, az EASA, több tagállam és a mauritániai polgári repülési hatóság, az Agence Nationale de l'Aviation Civile, továbbá a Mauritania Airlines International (MAI) légi fuvarozó. Az Agence Nationale de l'Aviation Civile ismertette a mauritániai repülésbiztonsági helyzetet, bemutatta állami repülésbiztonsági tervét, valamint az ICAO-ellenőrzés kiváló eredményeit, amely szerint a nemzetközi repülésbiztonsági előírások hatékonyan kerültek végrehajtásra. A MAI ismertette válaszait a legutóbbi SAFA-megállapításokra, és bejelentette, hogy regisztráltatni kívánja magát a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség (IATA) működésbiztonsági ellenőrzésére. A MAI megerősítette, hogy gazdasági okokból megszüntette bizonyos, Unióba irányuló járatait, és szándékában áll regionális hálózatot kialakítani egy uniós légi fuvarozóval együttműködésben. Következésképpen a MAI flottaszerkezetének átalakításáról is döntött annak érdekében, hogy a menetrendszerinti járatok számának növelése mellett kisebb légi járműveket tartson üzemben.

(78)

Az EASA legutóbbi SAFA-elemzése javuló helyzetet mutatott a tekintetben, hogy az Unióban végzett SAFA-ellenőrzések során kevesebb megállapítás született, ugyanakkor egyes tagállamok kiemelték, hogy a MAI flottájához tartozó új Embraer ERJ145 légi járművek forgalomba helyezése nem kielégítő módon zajlott le. 2015. március 10. és 14. között Nuáksútban sor került az IATA előzetes működésbiztonsági ellenőrzésére. Az Agence Nationale de l'Aviation Civile és a MAI a Bizottság rendelkezésére bocsátotta az ellenőrzés előzetes eredményeit. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a nemzetközi repülésbiztonsági előírások elfogadható módon teljesülnek, és semmilyen körülmény nem utal túlságosan riasztó biztonsági hiányosságokra.

(79)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében szereplő közös kritériumok alapján tehát a jelenlegi állás szerint nem indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját a Mauritániai Iszlám Köztársaság légi fuvarozóinak felvételével módosítani.

(80)

Amennyiben releváns biztonsági adatok arra utalnak, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés hiánya miatt közvetlen biztonsági kockázat merül fel, a Bizottság kénytelen lehet a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelő további intézkedéseket hozni.

Mozambik légi fuvarozói

(81)

2014 decemberében ICAO-koordinált hitelesítési misszióra került sor, melynek célja a mozambiki polgári repülési hatóság (Instituto de Aviação Civil de Moçambique, IACM) korrekciós intézkedési tervének végrehajtása terén megtett előrelépés hitelesítése volt. Az ICAO-koordinált hitelesítési misszió hatóköre a következőkre terjedt ki: a mozambiki polgári légiközlekedési szabályozás, az IACM belső szervezeti felépítése, mozambiki repülőterek, földi segédeszközök és léginavigációs szolgálatok. Az ICAO-koordinált hitelesítési misszióról szóló jelentés 2015. május 5-én felkerült az ICAO weboldalára.

(82)

Annak elismeréseként, hogy az IACM haladást ért el az ICAO által azonosított hiányosságok pótlásában, valamint erőfeszítéseket tett egy nemzetközi repülésbiztonsági előírásoknak megfelelő légiközlekedési rendszer kialakítására, 2015-ben uniós repülésbiztonsági értékelő látogatásra kerülhetett sor az előzetes várakozásoknak megfelelően.

(83)

Az uniós repülésbiztonság-értékelő látogatást, melyen a Bizottság, az EASA és a tagállamok szakértői vettek részt, 2015 áprilisában szervezték meg Mozambikban. Az értékelt területek közé tartozott az elsődleges légiközlekedés-szabályozás és a polgári légiközlekedésre vonatkozó szabályozás, az IACM belső szervezeti felépítése, a személyzet engedélyezése és képzése, a légi járművek légialkalmasságának felülvizsgálata és a légijármű-üzembentartás felülvizsgálata.

(84)

Az uniós értékelő látogatás egyértelművé tette, hogy a hatályban lévő jogi keret számos eltérést tartalmaz a nemzetközi repülésbiztonsági előírásokhoz képest. A felülvizsgált alapvető légi közlekedési jogi aktus, amely már kiigazítja ezeket az azonosított eltéréseket, kormányzati jóváhagyásra vár. Különleges jogi és technikai rendelkezések léptek életbe, de a szabályozás híján van a teljességnek és a következetességnek. Az IACM felülvizsgált működési szabályzata, amely az IACM számára kellő pénzügyi és operatív önállóságot biztosít, orvosolva ezzel az ezen a téren azonosított hiányosságokat, szintén kormányzati jóváhagyásra vár. A személyzet toborzása nagyrészt lezárult, és néhány tervezett szervezeti átalakítás is lezajlott, az ezekre épülő intézkedések jelentős részét azonban még végre kell hajtani.

(85)

Az Unió képviselőinek értékelő látogatása olyan területeken is rámutatott az IACM munkájának gyenge pontjaira és hiányosságaira, mint például a személyzet engedélyezése és képzése, a légi járművek légialkalmasságának felülvizsgálata vagy a légijármű-üzembentartás felülvizsgálata. A látogatás során az uniós értékelő csoport három, releváns mintaként kiválasztott üzemben tartót keresett fel, és feltárta nyilvántartásaik jelentős hiányosságait, kézikönyveik alkalmatlanságát, szervezeti mechanizmusaik lazaságát és karbantartási gyakorlataik elégtelenségét. Míg a hibák egy részéért teljességgel az üzemben tartó felel, sok hiba a megfelelő hatósági felügyelet hiányának számlájára írható.

(86)

Másfelől az IACM erős elkötelezettségről tett tanúságot a munka folytatása terén, melynek végső célja a nemzetközi repülésbiztonsági előírásoknak megfelelő légi közlekedési rendszer kialakítása, ezenkívül az IAMC továbbra is teljes mértékben élvezi a kormányzat támogatását és jóváhagyását. Ugyanakkor az IACM-nek professzionális, kompetens és elfogulatlan irányításra lenne szüksége az elkövetkezendő időszakban. A Bizottság az IAMC és az EASA közreműködésével előkészíti azt a technikai segítségnyújtást, amelynek célja a fennmaradó hiányosságok megszüntetésének segítése és a kívánt fenntarthatóság eléréséhez szükséges belső kapacitásépítési eljárás befejezésének támogatása.

(87)

Az Unió képviselőinek értékelő látogatása után a Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy míg az IACM jelentős előrelépést mutatott a nemzetközi repülésbiztonsági előírások végrehajtása terén, a mozambiki repülésbiztonság-felügyeleti rendszerben jelentős hiányosságok maradtak. Az IACM azon képessége, hogy felügyelje a mozambiki polgári légiközlekedési tevékenységeket, pillanatnyilag még nem érte el a nemzetközi repülésbiztonsági előírásoknak megfelelő szintet. Ezért nem áll rendelkezésre elégséges bizonyíték azon döntés alátámasztására, hogy a Mozambikban engedélyezett összes légi fuvarozó működési tilalma feloldásra kerüljön.

(88)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében szereplő közös kritériumok alapján tehát a jelenlegi állás szerint nem indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját a mozambiki légi fuvarozók tekintetében módosítani.

A Fülöp-szigetek légi fuvarozói

(89)

Arra vonatkozó hitelesített bizonyítékok alapján, hogy a légi fuvarozók felügyeletéért felelős illetékes hatóságok nem képesek kielégítő mértékben a biztonsági hiányosságok kezelésére, 2010 márciusában a Fülöp-szigeteki Köztársaságban engedélyezett valamennyi légi fuvarozó felvételre került a 474/2006/EK rendelet A. mellékletébe (14). Ezenkívül a Fülöp-szigeteki Köztársaságban engedélyezett légi fuvarozók nem mutattak be kielégítő bizonyítékot az alkalmazandó nemzetközi repülésbiztonsági előírásoknak és ajánlott gyakorlatoknak való megfelelésre.

(90)

2013 júliusában a Philippine Airlines légi fuvarozó törlésre került a 474/2006/EK rendelet A. mellékletéből (15). 2014 júliusában a Cebu Pacific Air légi fuvarozó szintén törlésre került a 474/2006/EK rendelet A. mellékletéből (16). Mindkét döntést a 2013. júniusi uniós helyszíni ellenőrző látogatás, a Fülöp-szigeteki Polgári Repülési Hatóság (CAAP) javuló repülésbiztonság-felügyelete, valamint az említett légi fuvarozók arra való képessége alapozta meg, hogy biztosítsák a nemzetközi repülésbiztonsági előírásoknak való hatékony megfelelést. 2014 áprilisában az USA Szövetségi Légiközlekedési Hivatala ugyancsak bejelentette, hogy az IASA ellenőrzési program keretében a Fülöp-szigetek megfelelőségi besorolását 2-es kategóriáról 1-es kategóriára javítja.

(91)

2015. március 10-én technikai egyeztetésre került sor a Bizottság, az EASA és a tagállamok szakértői, valamint a CAAP és három Fülöp-szigeteken engedélyezett légi fuvarozó, nevezetesen a Zest Airways Inc. (Dba 'Air Asia Zest'), az Air Philippines Corporation és a South East Asian Airlines (SEAir) Inc magas rangú képviselői között. A CAAP naprakész tájékoztatást nyújtott a folyamatban lévő szervezeti újításokról, ideértve a légiközlekedési előírások betartását ellenőrző szolgálatok újjászervezését és a CAAP-ellenőrök képzéseivel kapcsolatos részleteket. Ezenkívül a CAAP részletes adatokkal szolgált az általa az Air Asia Zest, Air Philippines Corporation és South East Asian Airlines (SEAir) Inc légi fuvarozók tekintetében végzett repülésbiztonság-felügyeleti tevékenységről. A CAAP repülésbiztonság-felügyeletével kapcsolatos adatok magukban foglalták az egyes légi fuvarozók tekintetében előirányzott minimális éves ellenőrzési programok és a velük kapcsolatos különleges ellenőrzési tevékenységek részleteit is. Az ülésen a CAAP tájékoztatott a Fülöp-szigeteki állami repülésbiztonsági program végrehajtásának legújabb fejleményeiről is. A tájékoztatás konkrét adatokkal szolgált a Fülöp-szigeteki állami futópálya-biztonsági programmal kapcsolatban, ideértve a vonatkozó képzési és tudatosságnövelő programot is. A CAAP ezenkívül ismertette a legújabb információkat azzal a vizsgálattal kapcsolatban, amely az Air Asia Zest légi fuvarozó egyik légi járműve 2014. december 30-án történt futópálya-elhagyásával kapcsolatban zajlik.

(92)

A 2015. március 10-i technikai egyeztetésen az egyes légi fuvarozók – Air Asia Zest, Air Philippines Corporation és South East Asian Airlines (SEAir) Inc – beszámoltak arról, miként üzemeltetik járataikat. A rendelkezésre bocsátott információk részletes adatokat tartalmaztak az egyes légi fuvarozók szervezeti felépítésére, valamint saját biztonsági és minőségellenőrzési osztályaikra vonatkozóan. Az ismertetett sajátosságok éppúgy magukban foglaltak flottaadatokat, mint a biztonsági problémák mérséklésével vagy belső minőségbiztosítással kapcsolatos információkat. Ezenkívül mindegyik fuvarozó bemutatta saját repülésiadat-monitoring (FDM) programját.

(93)

Az említett technikai ülés során bemutatott bizonyítékok alapján 2015 áprilisában uniós helyszíni látogatásra került sor a Fülöp-szigeteken. Az értékelő látogatáson a Bizottság, az EASA és a tagállamok szakértői vettek részt. Az értékelő látogatás során a szakértők eljutottak a CAAP irodáiba és a Fülöp-szigeteken engedélyezett, minta gyanánt kiválasztott több légi fuvarozóhoz is, nevezetesen a következőkhöz: Air Asia Inc, Air Asia Zest, Air Philippines Corporation, Island Aviation Inc, Magnum Air (Skyjet) Inc, South East Asian Airlines (SEAir) Inc és South East Asian Airlines (SEAIR) International.

(94)

Az uniós helyszíni értékelő látogatás során bemutatott bizonyítékok között szerepelt, hogy a légiközlekedési előírások betartását ellenőrző szolgálatok 173 munkatársat bíztak meg közvetlenül az engedélyezési és felülvizsgálati feladatokkal. A vizsgálatra kiválasztott bizonyítékok megerősítették, hogy a fő üzembentartási és karbantartási ellenőrök nemcsak elég tapasztaltak ahhoz, hogy hatékony felügyeletet gyakoroljanak, de hivatalos képzésben is részesültek felügyeleti feladataik ellátása tekintetében. Annak érdekében, hogy segítse ellenőreit felügyeleti munkájuk ellátásában, a CAAP létrehozott egy felügyelettámogató rendszert, amely strukturált ellenőrzőlistákat, technikai útmutatókat, ellenőrzési űrlapokat és felügyeleti referenciadokumentumokat foglal magában.

(95)

A CAAP által az uniós helyszíni értékelő látogatás alkalmával bemutatott bizonyítékok szerint a CAAP a minimális éves ellenőrzési program menetrendjének megtervezéséhez egy ún. polgári repülésbiztonság-felügyeleti jelentéstételi és nyomonkövetési (CASORT) adatbázist használ. Az egyes ellenőrök által irányított strukturált felügyeleti menetrend lebonyolítása érdekében a CAAP közzétette útmutatóját a nemzeti ellenőrzési és felügyeleti programhoz. Ez a dokumentum a célzott ellenőrzések opcióit tartalmazza olyan esetekre, amikor az üzembentartási engedély (AOC) tulajdonosa gyengén teljesít. Az AOC tanúsítása és megújítása tárgyában a CAAP közzétette az üzemben tartók engedélyezési és igazgatási kézikönyvét. Az uniós értékelő látogatás keretében 9 CAAP által engedélyezett légi fuvarozó AOC-tanúsítási és -megújítási dossziéja került mintaként kiválasztásra, köztük mindazon légi fuvarozóké, amelyeket az uniós értékelőcsoport felkeresett. Ezenkívül észrevételek hangzottak el a különleges ellenőrzési tevékenységet végző CAAP-ellenőrök vonatkozásában. E tevékenységek tervezését és végrehajtását az ülés résztvevői kielégítő színvonalúnak ítélték.

(96)

Az uniós értékelő látogatás keretében a Fülöp-szigeteken engedélyezett légi fuvarozók közül hetet választottak ki releváns minta gyanánt. A minta magában foglalta azt a négy legnagyobb légi fuvarozót is, amelyek már szerepelnek a 474/2006/EK rendelet A. mellékletében. A látogatás célja annak megvizsgálása volt, hogy e légi fuvarozók milyen mértékben felelnek meg a nemzetközi repülésbiztonsági előírásoknak. Ezenkívül a vizsgálat – a 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott kritériumokkal összhangban – egyenként értékelni kívánta e légi fuvarozók készségét és képességét az azonosított biztonsági hiányosságok kezelésére. A légi fuvarozóknál tett látogatás azzal az alapvető következtetéssel zárult, hogy nem hiányzik a készség és általában a képesség sem a hiányosságok kezelésére.

(97)

Az uniós helyszíni látogatást figyelembe véve, a 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott kritériumok tekintetében megállapítást nyert, hogy a Fülöp-szigeteki Polgári Repülési Hatóság kész és képes kezelni a repülésbiztonsági hiányosságokat, továbbá megfelelően képes végrehajtani – és ha szükséges – betartatni a vonatkozó nemzetközi repülésbiztonsági előírásokat, ideértve a Fülöp-szigeteki polgári repülési szabályokat is.

(98)

2015. június 10-én a repülésbiztonsági bizottság meghallgatta a CAAP-t. Ebből az alkalomból három, releváns mintaként kiválasztott, Fülöp-szigeteken engedélyezett légi fuvarozót is meghallgattak (Air Asia Zest, Air Philippines Corporation és Cebgo Inc, korábban South East Asian Airlines (SEAir) Inc).

(99)

A CAAP bemutatta a Bizottságnak a légiközlekedési előírások betartását ellenőrző szolgálatok jelenlegi felépítését, részleteket osztott meg a repülésbiztonság-felügyeleti feladatokkal megbízott meglévő munkaerővel kapcsolatban és felvázolt egy általános képet a Fülöp-szigeteken folytatott légiközlekedési tevékenységről. Jelentést tett arról, hogy 36 AOC-tulajdonos tartozik a felügyelete alá, és közülük kilenc számít nagyméretű légi járművek üzemben tartójának. A CAAP összefoglalással is szolgált az általa 2015-re beütemezett felügyeleti munkáról azon három légi fuvarozó tekintetében, amelyek részt vettek a meghallgatáson. A CAAP kiemelte továbbá elkötelezettségét az iránt, hogy a Fülöp-szigetek illetékes hatóságaként folytatni fogja a folyamatos fejlesztések terén megkezdett utat.

(100)

Prezentációjában a CAAP összefoglalást nyújtott korrekciós intézkedési tervéről, tekintettel az uniós értékelőcsoportnak a helyszíni értékelő látogatása során tett észrevételeire. A bemutatott javító intézkedések magukban foglalnak bizonyos kiemelt ügyeket, például a CAAP ellenőrképzési programjának hatékonyabbá tételét, az információtechnológiai infrastruktúra tökéletesítését, az ellenőri készségek folyamatos bővítését és az az iránti elkötelezettséget, hogy a CAAP folyamatosan dolgozni fog a repülésbiztonság-felügyeleti előírásoknak való megfelelésen. Ezenkívül a CAAP konkrét részleteket is megosztott az infrastruktúrafejlesztéssel, többek között az állami futópálya-biztonsági programot érintő intézkedésekkel kapcsolatban.

(101)

Az Air Philippines Corporation részletesen ismertette szervezeti felépítését, légijármű-flottáját érintő terveit és repülésbiztonsági menedzsmentrendszerének sajátosságait. Bemutatta a biztonsági előírásoknak való megfelelést biztosító szervezeti felépítését, repülésbiztonsági jelentéstételi és menedzsmentrendszerét és repülésiadat-monitoring programját, ideértve a kockázatenyhítő intézkedések folyamatos nyomon követését. Az Air Philippines Corporation részletes tájékoztatást adott az általa bevezetett változáskezelési eljárásokról, valamint arról, miként alkalmazza a repülésbiztonsági garanciákat. Ezenkívül a légi fuvarozó bemutatta, milyen intézkedéseket hozott válaszként az uniós helyszíni értékelő látogatás során tett észrevételekre.

(102)

A Cebgo Inc részletesen bemutatta irányítási struktúráját, repülésbiztonsági menedzsmentrendszerét, baleset-megelőzési és repülésbiztonsági programját, repülésiadat-kezelési programját, minőségbiztosítási programját, valamint légialkalmasság- és karbantartás-ellenőrzési programját. Az ismertetett adatok magukban foglalták a légi fuvarozó 2015. évi repülésbiztonsági célkitűzéseit, valamint repülésbiztonsági jelentéstételi eljárásának bizonyítékait. A Cebgo Inc ismertette öt kiemelt repülésbiztonsági feladatát, és az azok teljesítése érdekében hozott intézkedéseit. A továbbiakban a légi fuvarozó összefoglalta, milyen intézkedéseket hozott az uniós helyszíni értékelő látogatás keretében feltárt hiányosságok pótlására.

(103)

Az Air Asia Zest részletesen bemutatta flottáját, szervezeti felépítését, valamint repülésbiztonsági és minőségbiztosítási szervezeti egységeit. Az ismertetett információk magukban foglalták a légi fuvarozó magas szintű repülésbiztonsági célkitűzéseit, repülésbiztonsági jelentéstételi eljárását és repülésiadat-elemző programját, valamint öt legfontosabbnak ítélt feladatát. Ezenkívül a légi fuvarozó összefoglalta, milyen intézkedéseket hozott az uniós helyszíni értékelő látogatás keretében feltárt hiányosságok pótlására.

(104)

Minden rendelkezésre álló adatot figyelembe véve, köztük az uniós helyszíni értékelő látogatás és a repülésbiztonsági bizottság előtti meghallgatás eredményeit is, a Bizottság úgy látja, hogy a CAAP hosszú időn át folyamatosan képes volt javítani teljesítményén, és hogy ez a javulás tartós. A Bizottság azt is elismerte, hogy a CAAP esetében nincs hiány a folyamatos együttműködésre való készségben, valamint egyértelműen látszik, hogy a CAAP felismerte: folytatnia kell a fejlesztéseket, ha tovább kívánja javítani repülésbiztonság-felügyeleti és ellenőrzési eljárásait. Értékelése szerint a CAAP képes ellátni a Fülöp-szigeteken engedélyezett légi fuvarozók felügyeletével kapcsolatos feladatait. A repülésbiztonsági bizottság előtti meghallgatáson a CAAP kötelezettséget vállalt arra, hogy folytatja a Bizottsággal megkezdett, repülésbiztonsági szempontokkal kapcsolatos párbeszédet, és ezen belül – ha a Bizottság szükségesnek tartja – további találkozókon is részt vesz.

(105)

A Bizottság megállapította, hogy a Fülöp-szigeteken engedélyezett mindhárom légi fuvarozó, amelyeket releváns mintaként kiválasztva meghívtak a repülésbiztonsági bizottság előtti meghallgatásra, kielégítő színvonalon adott tájékoztatást, és képes volt konkrét részletekkel szolgálni a járatüzemeltetésük biztonsága tekintetében. A Bizottság megítélése szerint kielégítő bizonyítékok állnak rendelkezésre a Fülöp-szigeteki Köztársaságban engedélyezett légi fuvarozók részéről az alkalmazandó nemzetközi repülésbiztonsági előírásoknak és ajánlott gyakorlatoknak való megfelelésre.

(106)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumok alapján tehát indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját módosítani, és a 474/2006/EK bizottsági rendelet A. mellékletéből törölni a Fülöp-szigeteki Köztársaságban engedélyezett valamennyi légi fuvarozót.

(107)

A tagállamok továbbra is a 965/2012/EU rendelet szerinti fontossági sorrend figyelembevételével fogják földi ellenőrzéseknek alávetni a Fülöp-szigeteki légi fuvarozók valamennyi légi járművét, hogy meggyőződjenek a megfelelő biztonsági előírások tényleges betartásáról. Amennyiben ezen ellenőrzések eredménye vagy bármely más releváns biztonsági információ arra enged következtetni, hogy a nemzetközi biztonsági előírások nem teljesülnek, a Bizottság a 2111/2005/EK rendelet alapján intézkedéseket lesz kénytelen hozni.

Az Oroszországi Föderáció légi fuvarozói

(108)

A Bizottság, az EASA és a tagállamok továbbra is szorosan figyelemmel követték az Oroszországi Föderációban engedélyezett és az Unióba járatokat működtető légi fuvarozók biztonsági teljesítményét, és ennek keretében a 965/2012/EU rendelet szerinti fontossági sorrend figyelembevételével végeztek földi ellenőrzéseket egyes orosz légi fuvarozók járművein.

(109)

2015. március 23-án a Bizottság az EASA támogatásával találkozót szervezett az Orosz Szövetségi Légiközlekedési Ügynökség (FATA) képviselőivel. E találkozó célja a 2014. március 10. és 2015. március 9. közötti időszakban tartott SAFA földi ellenőrzések során az orosz légi fuvarozók által nyújtott repülésbiztonsági teljesítmény felülvizsgálata, valamint a különleges figyelmet igénylő esetek azonosítása volt. A találkozó alkalmával a FATA vállalta, hogy nyomon követ egyes meg nem felelési eseteket, melyek egyelőre nem kerültek kiigazításra, illetve hogy május végéig tájékoztatja a Bizottságot ezen ügyek állásáról.

(110)

A FATA arról értesítette a Bizottságot, hogy a SAFA-rendszer kiterjesztéséből adódóan nyomon követi az orosz légi fuvarozók SAFA-teljesítményét bizonyos harmadik országokban is. A FATA jelezte továbbá, hogy új repülésbiztonsági ellenőrt jelölt ki azon légi fuvarozókkal való tárgyalás folytatására, amelyeknél a SAFA-program szerinti ellenőrzéseket követően lezáratlan problémák vannak. A FATA kifejezte abbeli reményét, hogy ez a felügyeleti eljárás javítani fogja az üzemben tartók korrekciós intézkedéseinek gyorsaságát és minőségét. A FATA a továbbiakban tájékoztatta a Bizottságot a felelősségi körébe tartozó üzembentartási engedélyek legutóbbi felfüggesztéseiről és visszavonásairól.

(111)

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság megállapította, hogy az orosz légügyi hatóságoknak vagy az Oroszországi Föderációban engedélyezett légi fuvarozók képviselőinek nem szükséges a repülésbiztonsági bizottság előtt megjelenniük.

(112)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében szereplő közös kritériumok alapján tehát a jelenlegi állás szerint nem indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját módosítani, és arra az Oroszországi Föderációban engedélyezett légi fuvarozókat felvenni.

(113)

A tagállamok továbbra is a 965/2012/EU rendelet szerinti fontossági sorrend figyelembevételével fogják földi ellenőrzéseknek alávetni az oroszországi légi fuvarozók légi járműveit, hogy meggyőződjenek a megfelelő biztonsági előírások tényleges betartásáról.

(114)

Amennyiben az ellenőrzések eredményei arra utalnak, hogy a vonatkozó biztonsági előírásoknak való megfelelés hiánya miatt közvetlen biztonsági kockázat merül fel, az oroszországi föderációbeli légi fuvarozókkal szemben a Bizottság kénytelen lehet a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelő intézkedéseket hozni.

Szudán légi fuvarozói

(115)

A Szudáni Polgári Repülési hatóság (SCAA) és a Bizottság közötti rendszeres kapcsolattartás alapján valószínűsíthető, hogy az SCAA szép haladást ért el a Szudánban engedélyezett légi fuvarozókkal kapcsolatos felügyeleti tevékenységben. Az SCAA arról értesítette a Bizottságot, hogy egyes légi fuvarozók jelentős előrelépést tettek a nemzetközi repülésbiztonsági előírások végrehajtása terén.

(116)

Az SCAA egyetért egy 2015. októberi uniós helyszíni értékelő látogatás tervével. Az értékelő látogatás tervezett célja az SCAA által nyújtott és egyéb begyűjtött kiegészítő információk hitelesítése annak érdekében, hogy megalapozott legyen a Szudánban engedélyezett légi fuvarozók tekintetében hozott esetleges döntés. Pillanatnyilag nem áll rendelkezésre elegendő információ ahhoz, hogy egy ilyen döntés megszülessen.

(117)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében szereplő közös kritériumok alapján tehát a jelenlegi állás szerint nem indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját a szudáni légi fuvarozók tekintetében módosítani.

Thaiföld légi fuvarozói

(118)

2015 januárjában az ICAO az egyetemes biztonságfelügyeleti ellenőrző program (USOAP) keretében teljes körű, folyamatos nyomonkövetési megközelítésen alapuló (CMA) ellenőrzést végzett a Thaiföldi Királyságban. Ennek átfogó eredménye azt mutatja, hogy Thaiföldön a nemzetközi repülésbiztonsági előírások hatékony módon való végrehajtása messze elmarad a világ átlagától. Az ellenőrzés eredményei alapján az ICAO jelentős repülésbiztonsági problémaként azonosította az üzembentartók engedélyezését, ideértve a különleges üzembentartási eljárások engedélyezését is. A thaiföldi polgári repülési főigazgatóság (DCA) korrekciós intézkedési tervet nyújtott be az ICAO-hoz a hiányosságok kezelésére.

(119)

A DCA megkereste az Európai Uniót és az EASA-t, technikai segítséget kérve az ICAO által feltárt hiányosságok kezeléséhez. A Thaiföldet támogató 2015. áprilisi technikai segítségnyújtási missziót az EASA vezette; a következő hónapokban további technikai segítségnyújtásra és együttműködésre nyílik lehetőség.

(120)

Az ICAO-ellenőrzés eredményei és a technikai segítségnyújtási misszió ajánlásai alapján a thaiföldi DCA és a Thai Airways International légi fuvarozó meghívást kapott egy brüsszeli technikai egyeztetésre annak érdekében, hogy további információkat bocsássanak rendelkezésre a DCA által hozott rövid, közép- és hosszú távú korrekciós intézkedésekről. A thaiföldi DCA és a Thai Airways International örömmel fogadták a meghívást, és még az ülést megelőzően átlátható formában ismertettek minden kért adatot.

(121)

A 2015. június 3-án tartott technikai egyeztetésen mind a DCA, mind pedig a Thai Airways International egyértelműen késznek mutatkozott az együttműködésre, és rendelkezésre bocsátottak minden lehetséges információt. A DCA hangsúlyozta, hogy a thaiföldi kormányzat nagyon is tudatában van a polgári repülésbiztonság fontosságának és minden szükséges eszközzel támogatja a thaiföldi DCA repülésbiztonság-felügyeleti rendszerének fejlesztését; ennek érdekében a DCA hamarosan újjászerveződik, Thaiföldi Polgári Repülési Hatóság néven és jelentősen megnövelt költségvetéssel.

(122)

A Thai Airways International átlátható formában ismertette repülésbiztonsági és minőségbiztosítási rendszerét. A légi fuvarozó bebizonyította, hogy képes a nemzetközi repülésbiztonsági előírásoknak való megfelelés kellő szintű biztosítására.

(123)

A Bizottság véleménye szerint a repülésbiztonsági adatok nem indokolnak olyan döntést, mely szerint működési tilalom vagy működési korlátozás alá kellene vonni a Thaiföldön engedélyezett légi fuvarozókat. Ugyanakkor a Bizottság úgy véli, hogy továbbra is szorosan nyomon kell követni a helyzet alakulását.

(124)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében szereplő közös kritériumok alapján tehát a jelenlegi állás szerint nem indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját a thaiföldi légi fuvarozók tekintetében módosítani.

(125)

A tagállamok továbbra is a 965/2012/EU rendelet szerinti fontossági sorrend figyelembevételével fogják földi ellenőrzéseknek alávetni a Thaiföldön bejegyzett légi fuvarozók járműveit, hogy meggyőződjenek a megfelelő biztonsági előírások tényleges betartásáról.

(126)

Amennyiben releváns biztonsági adatok arra utalnak, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés hiánya miatt közvetlen biztonsági kockázat merül fel, a Bizottság kénytelen lehet a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelő további intézkedéseket hozni.

Jemen légi fuvarozói

(127)

2015. április 10-én kelt levelében a Bizottság felvilágosítást kért a Jemeni Polgári Repülési és Meteorológiai Hatóságtól (CAMA) arra nézve, hogy a Jemenben tapasztalható romló biztonsági helyzet hatással van-e a CAMA azon képességére, hogy repülésbiztonsági felügyeletet gyakoroljon a Jemenben engedélyezett légi fuvarozók felett.

(128)

2015. május 18-án a Yemen Airways („Yemenia”) légi fuvarozó jelentette a Bizottságnak, hogy a jemeni helyzet súlyosbodása miatt 2015. március végén felfüggesztette tevékenységét. Ezenkívül a Yemenia jelentésében az is szerepelt, hogy a légi fuvarozó több, Jemen területén kívüli helyszínen tárolja járműveit. 2015. június 1-jei levelében a CAMA arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Yemenia légi járművei már nincsenek Jemenben, és hogy a CAMA repülésbiztonsági feladatai tekintetében együtt kíván működni azon államok légügyi hatóságaival, amelyekben az említett légi járműveket jelenleg tárolják. Ugyanebben a levelében a CAMA rámutatott, hogy a jemeni biztonsági helyzet súlyossága miatt az országban pillanatnyilag csekély a légiforgalmi aktivitás.

(129)

A CAMA-tól és a Yemenia légi fuvarozótól kapott információk alapján a Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy miközben a helyzet alakulását szorosan figyelemmel kell követni, nem áll rendelkezésre elégséges bizonyíték azon döntés alátámasztására, hogy a Jemenben engedélyezett légi fuvarozókat jelenleg működési tilalom alá kell vonni.

(130)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében szereplő közös kritériumok alapján tehát a jelenlegi állás szerint nem indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját a jemeni légi fuvarozók tekintetében módosítani.

(131)

A tagállamok továbbra is a 965/2012/EU rendelet szerinti fontossági sorrend figyelembevételével fogják földi ellenőrzéseknek alávetni a Jemenben engedélyezett légi fuvarozók járműveit, hogy meggyőződjenek a megfelelő biztonsági előírások tényleges betartásáról.

Zambia légi fuvarozói

(132)

2015. február 25-én technikai ülésre került sor a Zambiai Polgári Repülési Hatóság (ZCAA) magas rangú képviselőinek, valamint a Bizottság, az EASA és a tagállamok képviselőinek részvételével. A ZCAA átfogó és világos összefoglalást adott az elmúlt év során tett azon lépésekről, amelyek a ZCAA fejlesztésére, a ZCAA személyzetének toborzására, a zambiai polgári légiközlekedési szabályozás kidolgozására és a légi fuvarozók felügyeletének javítására irányultak.

(133)

A jelek szerint a ZCAA jelentős lépéseket tett számos ICAO-megállapítás orvoslása felé, valamint azért, hogy lerakja a zambiai polgári repülésbiztonság-felügyeleti rendszer továbbfejlődésének szilárd alapjait. Ugyanakkor az ICAO nyolc kritikai eleme többségének tekintetében, melyek együttesen képezik a polgári repülésbiztonság-felügyeleti rendszert, még komoly munka vár elvégzésre.

(134)

A ZCAA jelezte, hogy tovább fog dolgozni a nemzetközi repülésbiztonsági előírások végrehajtásán. A Bizottság további értékeléseket kíván végezni annak feltérképezésére, hogy megvalósítható lesz-e az Unió képviselőinek helyszíni értékelő látogatása a nemzetközi repülésbiztonsági előírások végrehajtásának ellenőrzése céljából.

(135)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében szereplő közös kritériumok alapján tehát a jelenlegi állás szerint nem indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját a zambiai légi fuvarozók tekintetében módosítani.

Záró megállapítások

(136)

Az uniós listán jelenleg szereplő többi légi fuvarozó tekintetében a Bizottság ellenőrizte, hogy helyénvaló-e frissíteni a listát, és arra a következtetésre jutott, hogy erre nincs szükség. A 2111/2005/EK rendelet mellékletében szereplő közös kritériumok alapján tehát a jelenlegi állás szerint nem indokolt az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók uniós listáját a szóban forgó légi fuvarozók tekintetében módosítani.

(137)

A 2111/2005/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése rögzíti, hogy a biztonságot érintő következmények miatt gyors döntéshozatalra van szükség, és adott esetben sürgősségi eljárás is igénybe vehető. Ezért az érzékeny információk védelme és a kereskedelmi hatás minimalizálása érdekében fontos, hogy az Unión belül működési tilalom vagy korlátozás alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának módosítására vonatkozó bizottsági határozatokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdessék és azok a kihirdetést követő napon hatályba lépjenek.

(138)

A 474/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(139)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a repülésbiztonsági bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 474/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

az A. melléklet helyébe e rendelet A. mellékletének szövege lép;

2.

a B. melléklet helyébe e rendelet B. mellékletének szövege lép.

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. június 25-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Violeta BULC

a Bizottság tagja


(1)  HL L 344., 2005.12.27., 15. o.

(2)  A Bizottság 2006. március 22-i 474/2006/EK rendelete a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról (HL L 84., 2006.3.23., 14. o.).

(3)  A Tanács 1991. december 16-i 3922/1991/EGK rendelete a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról (HL L 373., 1991.12.31., 4. o.).

(4)  A Bizottság 2006. március 22-i 473/2006/EK rendelete a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 84., 2006.3.23., 8. o.).

(5)  A Bizottság 2012. október 5-i 965/2012/EU rendelete a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).

(6)  A Bizottság 2011. november 21-i 1197/2011/EU végrehajtási rendelete (HL L 303., 2011.11.22., 14. o.). Lásd különösen e rendelet (26)–(30) preambulumbekezdését.

(7)  A Bizottság 2014. április 29-i 452/2014/EU rendelete a harmadik országbeli üzemeltetők légiközlekedési tevékenységére vonatkozó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről.

(8)  A Bizottság 2006. március 22-i 474/2006/EK rendelete a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról (HL L 84., 2006.3.23., 14. o.).

(9)  A Bizottság 2008. július 24-i 715/2008/EK rendelete a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 197., 2008.7.25., 36. o.).

(10)  A Bizottság 2010. szeptember 6-i 791/2010/EU végrehajtási rendelete (HL L 237., 2010.9.8., 10. o.). Lásd különösen e rendelet (9)–(23) preambulumbekezdését.

(11)  A Bizottság 2010. november 22-i 1071/2010/EU végrehajtási rendelete (HL L 306., 2010.11.23., 44. o.). Lásd különösen e rendelet (29)–(31) preambulumbekezdését.

(12)  A Bizottság 2010. március 30-i 273/2010/EU végrehajtási rendelete (HL L 84., 2010.3.31., 25. o.). Lásd különösen e rendelet (41)–(49) preambulumbekezdését.

(13)  A Bizottság 2010. július 5-i 590/2010/EU végrehajtási rendelete (HL L 170., 2010.7.6., 9. o.). Lásd különösen e rendelet (60)–(71) preambulumbekezdését.

(14)  A Bizottság 2010. március 30-i 273/2010/EU végrehajtási rendelete (HL L 84., 2010.3.31., 25. o.). Lásd különösen e rendelet (74)–(87) preambulumbekezdését.

(15)  A Bizottság 2013. július 10-i 659/2013/EU végrehajtási rendelete (HL L 190., 2013.7.11., 54. o.). Lásd különösen e rendelet (80)–(94) preambulumbekezdését.

(16)  A Bizottság 2014. április 10-i 368/2014/EU végrehajtási rendelete (HL L 108., 2014.4.11., 16. o.). Lásd különösen e rendelet (102)–(119) preambulumbekezdését.


A. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK JEGYZÉKE, AMELYEK MŰKÖDÉSI TILALOM ALÁ ESNEK AZ UNIÓBAN (A KIVÉTELEK FELTÜNTETÉSÉVEL)  (1)

A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzembentartási engedélyen feltüntetett neve (és kereskedelmi neve, ha a kettő eltér)

Az üzembentartási engedély (AOC) száma vagy a működési engedély száma

ICAO szerinti légitársaságkód

Az üzemben tartó illetősége szerinti állam

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

A szabályozási felügyeletért Afganisztánban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Afgán Iszlám Köztársaság

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afgán Iszlám Köztársaság

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afgán Iszlám Köztársaság

PAMIR AIRLINES

Nem ismert

PIR

Afgán Iszlám Köztársaság

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afgán Iszlám Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Angolában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó (a B. mellékletbe felvett TAAG Angola Airlines kivételével), beleértve a következőket:

 

 

Angolai Köztársaság

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Angolai Köztársaság

AIR GICANGO

009

Nem ismert

Angolai Köztársaság

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolai Köztársaság

AIR NAVE

017

Nem ismert

Angolai Köztársaság

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolai Köztársaság

ANGOLA AIR SERVICES

006

Nem ismert

Angolai Köztársaság

DIEXIM

007

Nem ismert

Angolai Köztársaság

FLY540

AO 004-01 FLYA

Nem ismert

Angolai Köztársaság

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolai Köztársaság

HELIANG

010

Nem ismert

Angolai Köztársaság

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Nem ismert

Angolai Köztársaság

MAVEWA

016

Nem ismert

Angolai Köztársaság

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolai Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Beninben felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Benini Köztársaság

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Benini Köztársaság

AFRICA AIRWAYS

Nem ismert

AFF

Benini Köztársaság

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Nem ismert

Benini Köztársaság

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Benini Köztársaság

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Benini Köztársaság

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Benini Köztársaság

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Benini Köztársaság

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Benini Köztársaság

A szabályozási felügyeletért a Kongói Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Kongói Köztársaság

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongói Köztársaság

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Nem ismert

Kongói Köztársaság

EMERAUDE

RAC06-008

Nem ismert

Kongói Köztársaság

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongói Köztársaság

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongói Köztársaság

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Nem ismert

Kongói Köztársaság

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Nem ismert

Kongói Köztársaság

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Kongói Köztársaság

A szabályozási felügyeletért a Kongói Demokratikus Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Kongói Demokratikus Köztársaság

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Kongói Demokratikus Köztársaság

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Kongói Demokratikus Köztársaság

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Dzsibutiban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőt:

 

 

Dzsibuti

DAALLO AIRLINES

Nem ismert

DAO

Dzsibuti

A szabályozási felügyeletért Egyenlítői-Guineában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Egyenlítői-Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Egyenlítői-Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Nem ismert

Egyenlítői-Guinea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Nem ismert

Egyenlítői-Guinea

TANGO AIRWAYS

Nem ismert

Nem ismert

Egyenlítői-Guinea

A szabályozási felügyeletért Eritreában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

A szabályozási felügyeletért a Gaboni Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó (a B. mellékletbe felvett Afrijet és SN2AG kivételével), beleértve a következőket:

 

 

Gaboni Köztársaság

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gaboni Köztársaság

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gaboni Köztársaság

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gaboni Köztársaság

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gaboni Köztársaság

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gaboni Köztársaság

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Nem ismert

Gaboni Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Indonéziában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó (a Garuda Indonesia, az Airfast Indonesia, az Ekspres Transportasi Antarbenua és az Indonesia Air Asia kivételével), beleértve a következőket:

 

 

Indonéz Köztársaság

AIR BORN INDONESIA

135-055

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Indonéz Köztársaság

ASCO NUSA AIR

135-022

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Indonéz Köztársaság

AVIASTAR MANDIRI

121-043

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Indonéz Köztársaság

BATIK AIR

121-050

BTK

Indonéz Köztársaság

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Indonéz Köztársaság

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonéz Köztársaság

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonéz Köztársaság

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonéz Köztársaság

EASTINDO

135-038

ESD

Indonéz Köztársaság

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonéz Köztársaság

HEAVY LIFT

135-042

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Indonéz Köztársaság

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Indonéz Köztársaság

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Indonéz Köztársaság

KAL STAR

121-037

KLS

Indonéz Köztársaság

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonéz Köztársaság

KOMALA INDONESIA

135-051

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonéz Köztársaság

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonéz Köztársaság

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

MNS

Indonéz Köztársaság

MARTABUANA ABADION

135-049

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

MIMIKA AIR

135-007

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

MY INDO AIRLINES

121-042

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

NAM AIR

121-058

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Indonéz Köztársaság

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

PRQ

Indonéz Köztársaság

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonéz Köztársaság

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

PURA WISATA BARUNA

135-025

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonéz Köztársaság

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

SMAC

135-015

SMC

Indonéz Köztársaság

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonéz Köztársaság

SURVEI UDARA PENAS

135-006

PNS

Indonéz Köztársaság

SURYA AIR

135-046

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Indonéz Köztársaság

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Indonéz Köztársaság

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonéz Köztársaság

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Indonéz Köztársaság

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonéz Köztársaság

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonéz Köztársaság

UNINDO

135-040

Nem ismert

Indonéz Köztársaság

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonéz Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Kazahsztánban felelős hatóság által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó (a B. mellékletbe felvett Air Astana kivételével), beleértve a következőket:

 

 

Kazah Köztársaság

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Kazah Köztársaság

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Kazah Köztársaság

AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Kazah Köztársaság

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Kazah Köztársaság

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Kazah Köztársaság

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Kazah Köztársaság

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Kazah Köztársaság

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Kazah Köztársaság

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Kazah Köztársaság

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Kazah Köztársaság

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Kazah Köztársaság

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Kazah Köztársaság

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Kazah Köztársaság

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Kazah Köztársaság

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Kazah Köztársaság

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Kazah Köztársaság

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Kazah Köztársaság

SCAT

KZ-01/004

VSV

Kazah Köztársaság

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Kazah Köztársaság

A szabályozási felügyeletért a Kirgiz Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Kirgiz Köztársaság

AIR BISHKEK (korábban EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgiz Köztársaság

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiz Köztársaság

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiz Köztársaság

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgiz Köztársaság

HELI SKY

47

HAC

Kirgiz Köztársaság

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiz Köztársaság

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgiz Köztársaság

S GROUP INTERNATIONAL (korábban S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgiz Köztársaság

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgiz Köztársaság

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgiz Köztársaság

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgiz Köztársaság

TEZ JET

46

TEZ

Kirgiz Köztársaság

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiz Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Libériában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó

 

 

Libéria

A szabályozási felügyeletért Líbiában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Líbia

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Líbia

AIR LIBYA

004/01

TLR

Líbia

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Líbia

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Líbia

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Líbia

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Líbia

PETRO AIR

025/08

PEO

Líbia

A szabályozási felügyeletért a Mozambiki Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Mozambiki Köztársaság

AERO-SERVIÇOS SARL

MOZ-08

Nem ismert

Mozambiki Köztársaság

CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

Nem ismert

Mozambiki Köztársaság

COA – COASTAL AVIATION

MOZ-15

Nem ismert

Mozambiki Köztársaság

CPY – CROPSPRAYERS

MOZ-06

Nem ismert

Mozambiki Köztársaság

CRA – CR AVIATION LDA

MOZ-14

Nem ismert

Mozambiki Köztársaság

EMÍLIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

Nem ismert

Mozambiki Köztársaság

ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

Nem ismert

Mozambiki Köztársaság

HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

Nem ismert

Mozambiki Köztársaság

KAY – KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Mozambiki Köztársaság

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Mozambiki Köztársaság

MAKOND, LDA

MOZ-20

Nem ismert

Mozambiki Köztársaság

MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Mozambiki Köztársaság

OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

Nem ismert

Mozambiki Köztársaság

SAF – SAFARI AIR LDA

MOZ-12

Nem ismert

Mozambiki Köztársaság

SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

Nem ismert

Mozambiki Köztársaság

TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Mozambiki Köztársaság

UNIQUE AIR CHARTER LDA

MOZ-13

Nem ismert

Mozambiki Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Nepálban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Nepáli Köztársaság

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepáli Köztársaság

FISHTAIL AIR

017/2001

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

GOMA AIR

064/2010

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

MAKALU AIR

057A/2009

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepáli Köztársaság

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepáli Köztársaság

SIMRIK AIR

034/2000

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepáli Köztársaság

SITA AIR

033/2000

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

TARA AIR

053/2009

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepáli Köztársaság

A szabályozási felügyeletért São Tomé és Príncipében felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

São Tomé és Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé és Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé és Príncipe

A szabályozási felügyeletért Sierra Leonéban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

NEM ISMERT

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

NEM ISMERT

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

NEM ISMERT

Nem ismert

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

NEM ISMERT

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

NEM ISMERT

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

NEM ISMERT

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

NEM ISMERT

Nem ismert

Sierra Leone

A szabályozási felügyeletért Szudánban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Szudáni Köztársaság

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Szudáni Köztársaság

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Szudáni Köztársaság

BADER AIRLINES

35

BDR

Szudáni Köztársaság

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Szudáni Köztársaság

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Szudáni Köztársaság

DOVE AIRLINES

52

DOV

Szudáni Köztársaság

ELIDINER AVIATION

8

DND

Szudáni Köztársaság

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Szudáni Köztársaság

GREEN FLAG AVIATION

17

Nem ismert

Szudáni Köztársaság

HELEJETIC AIR

57

HJT

Szudáni Köztársaság

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Szudáni Köztársaság

KUSH AVIATION

60

KUH

Szudáni Köztársaság

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Szudáni Köztársaság

MID AIRLINES

25

NYL

Szudáni Köztársaság

NOVA AIRLINES

46

NOV

Szudáni Köztársaság

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Szudáni Köztársaság

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Szudáni Köztársaság

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Szudáni Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Zambiában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőt:

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Az A. mellékletben felsorolt légi fuvarozók számára engedélyezhető, hogy forgalmi jogokat gyakoroljanak, abban az esetben, ha ezt működési tilalom alá nem eső fuvarozó légi járművének teljes bérlete (wet leasing) révén teszik, feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások.


B. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK JEGYZÉKE, AMELYEK MŰKÖDÉSI KORLÁTOZÁS ALÁ ESNEK AZ UNIÓBAN  (1)

A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzembentartási engedélyen feltüntetett neve (és kereskedelmi neve, ha a kettő eltér)

Üzembentartási engedély (AOC) száma

ICAO szerinti légitársaságkód

Az üzemben tartó illetősége szerinti állam

A korlátozás alá eső légi jármű típusa

A korlátozás alá eső légi jármű lajstromjele és – ha ismert – gyártási sorszáma

Lajstromozó állam

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolai Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 6 Boeing B777 típusú és 4 Boeing B737-700 típusú légi jármű.

A teljes flotta, kivéve: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Angolai Köztársaság

AIR ASTANA  (2)

AK-0475-13

KZR

Kazahsztán

A teljes flotta, kivéve: a Boeing B767 típusú, a Boeing B757 típusú és az Airbus A319/320/321 típusú légi járművek.

A teljes flotta, kivéve: a Boeing B767 flotta, az üzembentartási engedélyeken feltüntetettek szerint; a Boeing B757 flotta, az üzembentartási engedélyeken feltüntetettek szerint; az Airbus A319/320/321 flotta, az üzembentartási engedélyeken feltüntetettek szerint.

Aruba (Holland Királyság)

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore-szigetek

A teljes flotta, kivéve: LET 410 UVP.

A teljes flotta, kivéve: D6-CAM (851336).

Comore-szigetek

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (3)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gaboni Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 2 Falcon 50 típusú légi jármű, 2 Falcon 900 típusú légi jármű.

A teljes flotta, kivéve: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gaboni Köztársaság

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gaboni Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 1 Challenger CL-601 típusú légi jármű, 1 HS-125-800 típusú légi jármű.

A teljes flotta, kivéve: TR-AAG, ZS-AFG.

Gaboni Köztársaság; Dél-afrikai Köztársaság

IRAN AIR  (4)

FS100

IRA

Iráni Iszlám Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 14 Airbus A300 típusú légi jármű, 8 Airbus A310 típusú légi jármű, 1 Boeing B737 típusú légi jármű.

A teljes flotta, kivéve: EP-IBA, EP-IBB, EP-IBC, EP-IBD, EP-IBG, EP-IBH, EP-IBI, EP-IBJ, EP-IBM, EP-IBN, EP-IBO, EP-IBS, EP-IBT, EP-IBV, EP-IBX, EP-IBZ, EP-ICE, EP-ICF, EP-IBK, EP-IBL, EP-IBP, EP-IBQ, EP-AGA.

Iráni Iszlám Köztársaság

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 2 TU- 204 típusú légi jármű.

A teljes flotta, kivéve: P-632, P-633.

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaszkár

A teljes flotta, kivéve: a Boeing B737 típusú légi járművek, az ATR 72/42 típusú légi járművek és 3 DHC 6-300 típusú légi jármű.

A teljes flotta, kivéve: a Boeing B737 flotta az üzembentartási engedélyekben feltüntetettek szerint, az ATR 72/42 flotta az üzembentartási engedélyekben feltüntetettek szerint, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

Madagaszkári Köztársaság


(1)  A B. mellékletben felsorolt légi fuvarozók számára engedélyezhető, hogy forgalmi jogokat gyakoroljanak, abban az esetben, ha ezt működési tilalom alá nem eső fuvarozó légi járművének teljes bérlete (wet leasing) révén teszik, feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások.

(2)  Az Air Astana csak a külön megnevezett légijárműtípusokat veheti igénybe, feltéve, hogy a lajstromozó állam Aruba, és az üzembentartási engedély valamennyi módosításáról időben értesül a Bizottság és az Eurocontrol.

(3)  Az Afrijet az Európai Unión belüli jelenlegi működéséhez csak a külön megnevezett légi járműveket veheti igénybe.

(4)  Az Iran Air az Európai Unióban az 590/2010/EU rendelet (HL L 170., 2010.7.6., 15. o.) (69) preambulumbekezdésében említett feltételek betartása mellett üzemeltethet egyes meghatározott légi járműveket.


27.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 162/98


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1015 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. június 26.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. június 26-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

32,3

MA

145,0

MK

33,9

ZZ

70,4

0707 00 05

MK

20,6

TR

111,1

ZZ

65,9

0709 93 10

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

113,0

BO

143,4

BR

107,1

TR

102,0

ZA

145,3

ZZ

122,2

0808 10 80

AR

163,3

BR

100,0

CL

131,7

NZ

142,4

US

184,1

ZA

118,9

ZZ

140,1

0809 10 00

TR

270,4

ZZ

270,4

0809 29 00

TR

344,4

US

581,4

ZZ

462,9


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

27.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 162/100


A TANÁCS (EU) 2015/1016 HATÁROZATA

(2015. június 23.)

az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatban az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén lépett hatályba.

(2)

Az EGT-megállapodás 98. cikke alapján az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének módosításáról.

(3)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyve a négy alapszabadságon kívül eső különleges területeken folytatott együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket és szabályokat tartalmaz.

(4)

Helyénvaló folytatni az EGT-megállapodás szerződő felei közötti együttműködést az Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépések terén „A belső piac működése és fejlődése, különösen az értesítés, a tanúsítás és az ágazati közelítés területén”, valamint „A belső piac megvalósítása és fejlesztése” tekintetében.

(5)

Ezért módosítani kell az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét annak érdekében, hogy lehetséges legyen a kibővített együttműködés folytatása 2014. december 31-ét követően.

(6)

Az Unió EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontjának a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének javasolt módosításával kapcsolatban az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontnak az EGT Vegyes Bizottság e határozathoz csatolt határozattervezetén kell alapulnia.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2015. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. RINKĒVIČS


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG […]/2015 HATÁROZATA

(…)

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

Helyénvaló folytatni az EGT-megállapodás szerződő feleinek együttműködését az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépések terén a belső piac megvalósításával, működésével és fejlesztésével kapcsolatban.

(2)

Ezért módosítani kell az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét annak érdekében, hogy lehetséges legyen a kibővített együttműködés folytatása 2014. december 31-ét követően,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének 7. cikke a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a (9) bekezdés után az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(10)   2015. január 1-jétől az EFTA-államok részt vesznek az Európai Uniónak a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésébe bevitt következő költségvetési tételekhez kapcsolódó uniós fellépésekben:

02 03 01. költségvetési tétel: »A belső piac működése és fejlődése, különösen az értesítés, a tanúsítás és az ágazati közelítés területén«,

12 02 01. költségvetési tétel: »A belső piac megvalósítása és fejlesztése«.”

2.

A (3) és (4) bekezdésben az „(5)–(9) bekezdés” szövegrész helyébe az „(5)–(10) bekezdés” szövegrész lép.

2. cikk

Ez a határozat az azt követő napon lép hatályba, amikor az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt utolsó bejelentést megtették (1).

Ezt a határozatot 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság

titkárai


(1)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


Helyesbítések

27.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 162/103


Helyesbítés az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat tekintetében az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításával történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 499/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 145., 2014. május 16. )

1.

A 6. oldalon, a (8) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„… az egyes termelői tagszervezetek szintjén…”

helyesen:

„… az egyes termelői szervezetek szintjén…”.

2.

A 8. oldalon, az 1. cikk 6. pontjában, az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 62. cikkének kiegészítésében:

a következő szövegrész:

„… az egyes termelői tagszervezetek szintjén…”

helyesen:

„… az egyes termelői szervezetek szintjén…”.