ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 160

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. június 25.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/936 rendelete (2015. június 9.) az egyes harmadik országokból származó tex tiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/937 rendelete (2015. június 9.) a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

55

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/938 rendelete (2015. június 9.) az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről

57

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/939 rendelete (2015. június 9.) az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról

62

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/940 rendelete (2015. június 9.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló, ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról

69

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/941 rendelete (2015. június 9.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról

76

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

RENDELETEK

25.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/936 RENDELETE

(2015. június 9.)

az egyes harmadik országokból származó tex tiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól

(átdolgozás)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az 517/94/EK tanácsi rendeletet (3) több alkalommal (4) jelentős mértékben módosították. Mivel további módosítások szükségesek, az említett rendeletet az áttekinthetőség érdekében célszerű átdolgozni.

(2)

A közös kereskedelempolitikának egységes elveken kell alapulnia.

(3)

A behozatali szabályok egységességét, amennyire lehetséges, a kérdéses harmadik országokban fennálló gazdasági rendszer jellegzetességeinek figyelembevételével, a közös szabályok alapján egyéb harmadik országokra alkalmazott rendelkezésekhez hasonló rendelkezések meghozatalával kell biztosítani.

(4)

Az uniós tex tilágazat érzékenysége miatt egyes harmadik országokból származó korlátozott számú termékre uniós szinten alkalmazandó felügyeleti intézkedéseket kell e rendelettel meghatározni.

(5)

A gazdasági passzív feldolgozás keretében újrabehozott termékekre különös szabályokat kell meghatározni.

(6)

Az 1398/2007/EK bizottsági rendelettel (5) módosított 517/94/EK rendelet III. B. mellékletének tartalma törlésre került. Ezért helyénvaló az említett melléklet teljes elhagyása. Az egyértelműség érdekében a 4. cikk (2) bekezdésében a szóban forgó mellékletre történő utalást szintén el kell hagyni.

(7)

Szükséges lehet bizonyos harmadik országokból származó egyes tex tilbehozatalt uniós felügyelet, mennyiségi korlátok vagy egyéb, megfelelő intézkedés alá vonni.

(8)

Az uniós felügyelet alkalmazása esetén az érintett termékek szabad forgalomba bocsátását egységes feltételeknek megfelelő felügyeleti okmány bemutatásától kell függővé tenni. Ezt az okmányt – az importőr egyszerű kérelme alapján – meghatározott időtartamon belül a tagállamok hatóságainak kell kiállítaniuk, anélkül azonban, hogy az importőr ezáltal behozatali jogot szerezne. A felügyeleti okmány ezért csak addig érvényes, amíg a behozatali szabályok változatlanok maradnak.

(9)

Az Uniónak érdeke, hogy a tagállamok és a Bizottság a lehető legteljesebb mértékben tájékoztassák egymást az uniós felügyelet keretében szerzett információkról.

(10)

Pontos feltételeket kell elfogadni az esetleges károk megállapítására és a vizsgálati eljárás kezdeményezére vonatkozóan, miközben továbbra is lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy sürgős esetekben megfelelő intézkedéseket hozzon.

(11)

E célból részletes rendelkezéseket kell előírni a vizsgálatok kezdeményezéséről, a szükséges ellenőrzésekről és vizsgálatokról, az érintettek meghallgatásáról, az összegyűjtött információk kezeléséről, valamint a kármegállapítás feltételeiről.

(12)

Az uniós mennyiségi korlátozások kezelésére megfelelő rendszert kell létrehozni.

(13)

Az igazgatási eljárásnak biztosítania kell, hogy minden kérelmező tisztességesen hozzáférhessen a kontingensekhez.

(14)

A behozatali szabályok egységessége érdekében az importőröktől megkívánt alaki követelményeknek egyszerűeknek és egységeseknek kell lenniük, függetlenül a vámkezelés helyétől. Ezért kívánatos annak biztosítása, hogy minden alaki követelményt az e rendelet VI. mellékletében található mintáknak megfelelő formanyomtatványok alkalmazásával teljesítsenek.

(15)

Ennek ellenére szükség lehet olyan felügyeleti vagy védintézkedésekre, amelyek egy vagy több régióra korlátozódnak, nem pedig az Unió egészére. Azonban ezeket az intézkedéseket csak kivételes esetben és akkor lehet engedélyezni, ha nincs más megoldás. Biztosítani kell, hogy ezen intézkedések ideiglenesek legyenek és a belső piac működését a lehető legkevésbé zavarják.

(16)

E rendelet rendelkezései nem érintik a szakmai titoktartásra vonatkozó uniós, illetve nemzeti jogszabályokat.

(17)

Az Unió érdekei által megkívánt védintézkedések végrehajtása során kellő figyelmet kell fordítani a fennálló nemzetközi kötelezettségekre.

(18)

Az importőrök számára az eljárások egyszerűsítése érdekében szükséges lehetővé tenni a nem vagy csak részlegesen felhasznált behozatali engedélyek meghosszabítását a kibocsátó tagállam illetékes hatóságának történő visszaküldésük helyett.

(19)

Az egyes tex tiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának kezelésére szolgáló rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet mellékleteinek módosítására, az importszabályok megváltoztatására, illetve a védintézkedések és felügyeleti intézkedések e rendelet szerinti alkalmazására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(20)

E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően kell gyakorolni.

(21)

A tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni a felügyeleti intézkedések elfogadására, tekintettel az ilyen intézkedések hatásaira, valamint – a végleges védintézkedések elfogadása vonatkozásában – az intézkedések sorrendiségének logikájára,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

1. cikk

(1)   Ezt a rendeletet a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (7) I. mellékletében foglalt Kombinált Nómenklatúra Második Részének XI. áruosztályába tartozó olyan tex tiltermékek, illetve a harmadik országokból származó és az e rendelet I. mellékletben felsorolt olyan egyéb tex tiltermékek behozatalára kell alkalmazni, amelyek nem tartoznak kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különös uniós importszabályozás hatálya alá.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében foglalt Kombinált Nómenklatúra Második Részének XI. áruosztályának tex tiltermékeit – az e rendelet I. melléklete B. szakaszában felsorolt Kombinált Nómenklatúra kódok (KN-kódok) alá tartozó termékek kivételével – az e rendelet I. melléklete A. szakaszában szereplő kategóriák szerint kell besorolni.

(3)   E rendelet alkalmazásában a „származó termékek” fogalmát és e termékek származását ellenőrző módszereket a vonatkozó hatályos uniós szabályok határozzák meg.

2. cikk

Az 1. cikkben említett és a II. mellékletben felsoroltaktól eltérő harmadik országokból származó termékek uniós behozatala szabad, és így mentes a mennyiségi korlátozástól, a III. fejezet alapján meghozható intézkedések és a különös közös behozatali szabályok alapján az e szabályok időtartamára vonatkozóan meghozott vagy meghozható intézkedések sérelme nélkül.

3. cikk

(1)   A III. mellékletben felsorolt és az említett mellékletben szereplő országokból származó tex tiltermékek Unióba való behozatalára az említett mellékletben megállapított éves mennyiségi korlátok vonatkoznak.

(2)   Az (1) bekezdésben említett mennyiségi korlátok alá eső behozatal uniós szabad forgalomba bocsátásához a tagállamok hatóságai által az e rendeletben megállapított eljárással összhangban kiállított behozatali engedély vagy ezzel egyenértékű okmány bemutatása szükséges. Az e bekezdéssel összhangban engedélyezett behozatalt az arra a naptári évre megállapított mennyiségi korlátokba kell beszámítani, amelyre mennyiségi korlátokat állapítottak meg.

(3)   A IV. mellékletben említett, az abban szereplő harmadik országokból származó tex tiltermékek importálhatók az Unióba, feltéve, hogy a Bizottság meghatározta az éves mennyiségi korlátot. Az éves mennyiségi korlátnak minden esetben a korábbi kereskedelmi forgalmon kell alapulnia, vagy – ha arról nem áll rendelkezésre adat – e forgalom megfelelő indokolással alátámasztott becslésén. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet vonatkozó mellékleteinek az említett éves mennyiségi korlátok meghatározása érdekében történő módosítása céljából.

(4)   A II. mellékletben felsorolt országokból származó és az (1) és (3) bekezdésben nem említett tex tiltermékeket szabadon lehet importálni, figyelemmel a III. fejezet alapján meghozható intézkedésekre, valamint a különleges közös behozatali szabályok alapján az e szabályok időtartamára vonatkozóan meghozott vagy meghozható intézkedésekre is.

4. cikk

(1)   A III. fejezet vagy a különleges közös behozatali szabályok alapján meghozható intézkedések sérelme nélkül, nem vonatkoznak mennyiségi korlátok azokra a tex tiltermékekre, amelyeket a II. mellékletben felsoroltaktól eltérő harmadik országokban végzett feldolgozást követően újra behoznak az Unióba.

(2)   Az (1) bekezdés ellenére a V. mellékletben felsorolt tex tiltermékeknek az ugyanazon mellékletben felsorolt harmadik országokban végzett feldolgozását követő újrabehozatala az Unióba csak a gazdasági passzív feldolgozásra vonatkozó hatályos uniós szabályozással összhangban történhet, és az az V. mellékletben megállapított éves mennyiségi korlátot nem haladhatja meg.

5. cikk

(1)   A 30. cikkben említett bizottság a Bizottság felvetése vagy valamely tagállam kérelme alapján megvizsgálhat az e rendelet alkalmazásával összefüggő bármilyen ügyet.

(2)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III–VI. melléklet kiigazításához szükséges intézkedésekre vonatkozóan, amennyiben e mellékletek működésének hatékonysága tekintetében problémák merülnek fel.

II. FEJEZET

UNIÓS TÁJÉKOZTATÁSI ÉS VIZSGÁLATI ELJÁRÁS

6. cikk

(1)   Az I. mellékletben felsorolt tex tiltermékek adott hónapban behozott összmennyiségéről a tagállamok minden hónap végét követő 30 napon belül értesítik a Bizottságot a származási ország, a KN-kód és mértékegységek szerint, adott esetben még a KN-kód kiegészítő mértékegységeit is megadva. A behozatalt a hatályos statisztikai eljárásokkal összhangban kell részletezni.

(2)   Ahhoz, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó termékpiac fejlődése nyomon követhető legyen, a tagállamok minden év március 31-ig közlik a Bizottsággal az előző évi kivitel statisztikai adatait. Valamennyi termék – előállítással és felhasználással kapcsolatos – statisztikai adatait a 30. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében későbbiekben meghatározandó rendelkezések alapján kell megküldeni a Bizottságnak.

(3)   Amennyiben a termékek természete vagy különleges körülmények megkövetelik, a Bizottság – valamely tagállam kérelmére vagy saját kezdeményezésére, a 30. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében – módosíthatja az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett információközlés határidejét.

(4)   A 13. cikkben említett sürgős esetekben az érintett tagállam vagy tagállamok késedelem nélkül megküldi(k) a Bizottságnak és a többi tagállamnak a szükséges behozatali statisztikákat és gazdasági adatokat.

7. cikk

(1)   Amennyiben a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy elegendő olyan bizonyíték áll rendelkezésre, amely alapján indokolt vizsgálatot folytatni az 1. cikkben említett termékek behozatalának feltételeivel kapcsolatban, megindítja a vizsgálatot. A Bizottság azt követően, hogy megállapította a vizsgálat megindításának szükségességét, tájékoztatja erről a tagállamokat.

(2)   A 6. cikk alapján benyújtott információkon kívül a Bizottság minden általa szükségesnek tartott információt beszerez, és amennyiben indokoltnak tartja, lépéseket tesz ezen információk ellenőrzésére az importőröknél, kereskedőknél, ügynököknél, gyártóknál, kereskedelmi szövetségeknél és szervezeteknél.

Amennyiben azon tagállam, amelynek területén az említett ellenőrzésre sor kerül, így kívánja, e feladat ellátásában a Bizottságot e tagállam munkatársai segítik.

(3)   A tagállamok a Bizottság kérésére és az általa meghatározott eljárásoknak megfelelően közlik a Bizottsággal a vizsgálat tárgyát képező termék piaci helyzetének alakulásáról rendelkezésükre álló információkat.

(4)   A Bizottság meghallgathatja az érdekelt természetes és jogi személyeket. Kötelező az érdekelt feleket meghallgatni, ha azok az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményben előírt időtartamon belül a meghallgatást írásban kérték, és a kérelemben igazolták, hogy a vizsgálat eredményei hatással lehetnek rájuk, és szóbeli meghallgatásuk szükségességét különleges okokkal támasztják alá.

(5)   Amennyiben az információk szolgáltatása nem az e rendelet vagy az e rendelet értelmében a Bizottság által meghatározott határidőn belül történik, vagy a vizsgálat komoly akadályba ütközik, akkor a vizsgálat megállapításai a rendelkezésre álló információkon alapulhatnak.

(6)   Amennyiben egy tagállam kéri fel a Bizottságot a vizsgálat lefolytatására, és a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy egy ilyen vizsgálat kellőképpen nem indokolt, úgy a konzultációkat követően tájékoztatja e döntéséről a tagállamot.

8. cikk

(1)   A vizsgálat végén a Bizottság az eredményekről jelentésben számol be a 30. cikkben említett bizottságnak.

(2)   Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nincs szükség uniós felügyeleti vagy védintézkedésre, a 30. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében eljárva határozatot hoz a vizsgálat lezárásáról, ismertetve a vizsgálat legfontosabb következtetéseit.

(3)   Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy uniós felügyeletre vagy védintézkedésekre van szükség, akkor a III. fejezettel összhangban meghozza a szükséges határozatokat.

9. cikk

(1)   Az e rendelet alkalmazásában kapott információkat csak arra a célra szabad felhasználni, amelyre az információt kérték.

(2)   A Bizottság és a tagállamok – ideértve tisztviselőiket is – az információt nyújtó fél kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozhatják nyilvánosságra az e rendelet alapján kapott bizalmas jellegű információt és az egyéb, bizalmas jelleggel közölt információt.

A bizalmas információkezelés iránti kérelemben meg kell jelölni azokat az okokat, amelyek alapján az információ bizalmasnak minősül.

Amennyiben azonban a bizalmas információkezelés iránti kérelem megalapozatlannak bizonyul, és az információ szolgáltatója sem az információ nyilvánosságra hozatalához, sem annak általánosított vagy összegzett formájú nyilvánossá tételéhez nem kíván hozzájárulni, akkor az érintett információ figyelmen kívül hagyható.

(3)   Az információ bizalmasnak tekintendő, ha nyilvánossá tétele az információ szolgáltatójára vagy forrására jelentős hátrányt gyakorolna.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdés nem zárja ki azt, hogy az uniós hatóságok általános információkra és különösen olyan indokokra hivatkozzanak, amelyeken az e rendelet szerint hozott határozatok alapulnak. E hatóságoknak azonban figyelembe kell venniük az érintett jogi és természetes személyek ahhoz fűződő jogos érdekeit, hogy üzleti titkaik ne kerüljenek nyilvánosságra.

10. cikk

(1)   A behozatal alakulása, a behozatal körülményei, valamint az ilyen behozatalból származóan az uniós termelőket érő vagy fenyegető komoly károk vizsgálata során különösen a következő tényezőket kell figyelembe venni:

a)

a behozatal mennyisége, így különösen az, hogy történt-e jelentős növekedés akár abszolút értelemben, akár az Unión belüli termeléshez vagy fogyasztáshoz képest;

b)

a behozatali árak, így különösen az, hogy történt-e jelentős áralákínálás az Unióban előállított hasonló termék árával összehasonlítva;

c)

a hasonló vagy e termékkel közvetlenül versenyző termékek uniós gyártóit ebből következően érő hatás, amit egyes, többek között az alábbi gazdasági mutatók alakulása jelez:

termelés,

kapacitáskihasználás,

készletek,

eladások,

piaci részesedés,

árak (azaz az árak leszorítása vagy olyan áremelkedés megakadályozása, amely rendes körülmények között bekövetkezett volna),

nyereségek,

a felhasznált tőke megtérülése,

cash-flow,

foglalkoztatottság.

(2)   A vizsgálat lefolytatása során a Bizottság figyelembe veszi a II. mellékletben említett harmadik országok sajátos gazdasági rendszerét.

(3)   Komoly károkozás veszélyére való hivatkozás esetén a Bizottságnak azt is meg kell vizsgálnia, hogy egyértelműen előrelátható-e az, hogy egy adott helyzet tényleges károkozáshoz vezethet. Ebben a vonatkozásban olyan tényezők vehetők figyelembe, mint:

a)

az Unióba irányuló kivitelek növekedési üteme;

b)

a származási vagy ex portáló országban már meglevő vagy belátható időn belül fennálló kiviteli kapacitás, és annak a valószínűsége, hogy az ebből származó kivitel az Unióba irányul majd.

III. FEJEZET

FELÜGYELETI ÉS VÉDINTÉZKEDÉSEK

11. cikk

(1)   Amennyiben a II. mellékletben felsoroltaktól eltérő országokból származó tex tiltermékek behozatala a hasonló vagy e termékekkel közvetlenül versenyző termékek uniós gyártásának sérelmével fenyeget, úgy a Bizottság valamely tagállam kérelmére vagy saját kezdeményezésére:

a)

a 30. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében elrendelheti bizonyos behozatalok visszamenőleges uniós felügyeletét;

b)

e behozatalok alakulásának nyomon követése céljából bizonyos behozatalokat a 30. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében előzetes uniós felügyelet alá vonhat.

(2)   Amennyiben a II. mellékletben felsorolt országokból származó és uniós szinten liberalizált tex tiltermékek behozatala a hasonló vagy e termékekkel közvetlenül versenyző termékek gyártásának sérelmével fenyeget, vagy ha az Unió gazdasági érdekei ezt megkövetelik, úgy a Bizottság valamely tagállam kérelmére vagy saját kezdeményezésére:

a)

a 30. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében elrendelheti bizonyos behozatalok visszamenőleges uniós felügyeletét;

b)

e behozatalok alakulásának megfigyelése céljából bizonyos behozatalokat a 30. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében előzetes uniós felügyelet alá vonhat.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedések érvényességi ideje főszabályként korlátozott.

12. cikk

(1)   Amennyiben a harmadik országokból származó, a II. mellékletben felsoroltaktól eltérő tex tiltermékek behozatala olyan – abszolút vagy relatív értelemben – megnövekedett mennyiségben és/vagy olyan feltételekkel történik, hogy a hasonló vagy e termékekkel közvetlenül versenyző termékek uniós gyártására nézve súlyos kárt okoz, vagy ilyen kár okozásával fenyeget, úgy a Bizottság valamely tagállam kérelmére vagy saját kezdeményezésére megváltoztathatja az érintett termék behozatali szabályozását oly módon, hogy annak szabad forgalomba bocsátását behozatali engedély bemutatásához köti, amelynek megadására a Bizottság által megállapított rendelkezések és általa szabott korlátok vonatkoznak.

(2)   Amennyiben a II. mellékletben felsorolt harmadik országokból származó és uniós szinten liberalizált tex tiltermékek behozatala olyan – abszolút vagy relatív értelemben – megnövekedett mennyiségben és/vagy olyan feltételekkel történik, hogy a hasonló vagy e termékekkel közvetlenül versenyző termékek uniós gyártását kár okozásával fenyegeti, illetve ha az Unió gazdasági érdekei úgy kívánják, úgy a Bizottság valamely tagállam kérelmére vagy saját kezdeményezésére megváltoztathatja az érintett termék behozatali szabályozását oly módon, hogy annak uniós szabad forgalomba bocsátását behozatali engedély bemutatásához köti, amelynek megadására a Bizottság által megállapított rendelkezések és általa szabott korlátok vonatkoznak.

(3)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) és (2) bekezdésben említett intézkedésekre vonatkozóan a szóban forgó termékre vonatkozó behozatali szabályoknak – adott esetben az e rendelet mellékleteinek módosítása révén történő – megváltoztatása céljából.

(4)   Az e cikkben és a 11. cikkben említett intézkedéseket az ezen intézkedések hatálybalépése után szabad forgalomba bocsátott valamennyi termékre alkalmazni kell.

Az ilyen intézkedések azonban nem akadályozzák az Unióba már úton lévő termékek szabad forgalomba bocsátását, feltéve, hogy rendeltetési helyük már nem változtatható meg és hogy e termékeket, amelyek szabad forgalomba bocsátása e cikk és a 11. cikk alapján felügyeleti okmány bemutatásához kötött, ilyen okmány kíséri.

A 16. cikkel összhangban, az e cikkben és a 11. cikkben említett intézkedések az Unió egy vagy több régiójára korlátozhatók.

13. cikk

Sürgős esetekben, ha intézkedés hiányában az uniós ipart helyrehozhatatlan kár érné, és ha a Bizottság saját kezdeményezés vagy tagállami kérelem alapján eljárva megállapítja, hogy a 12. cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek, továbbá úgy ítéli meg, hogy az I. mellékletben felsorolt és mennyiségi korlátozás alá nem tartozó termékek egy adott kategóriáját mennyiségi korlátozás vagy előzetes, illetve visszamenőleges felügyeleti intézkedések alá kell vonni, és ezért az rendkívül sürgős okokból szükséges, a 12. cikk (3) bekezdésében említett, a szóban forgó termékre vonatkozó behozatali szabályokat – adott esetben e rendelet mellékleteinek módosítása révén – megváltoztató felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 32. cikk szerinti eljárást kell alkalmazni.

14. cikk

(1)   Az előzetes uniós felügyelet vagy védintézkedések hatálya alá tartozó termékek szabad forgalomba bocsátásának a felügyeleti okmány bemutatása a feltétele.

Előzetes uniós felügyeleti intézkedések esetén a felügyeleti okmányt a tagállamok által kijelölt illetékes hatóság térítésmentesen kiállítja bármely kért mennyiségre vonatkozóan és legfeljebb öt munkanapon belül azt követően, hogy az illetékes nemzeti hatósághoz beérkezett valamely uniós importőr kérelme, függetlenül attól, hogy ez utóbbinak hol van az Unión belüli üzletviteli helye. Ellenkező bizonyíték hiányában ezt a kérelmet legkésőbb a benyújtását követő három munkanapon belül az illetékes nemzeti hatósághoz beérkezettnek kell tekinteni. A felügyeleti okmányt a VI. melléklet szerinti mintának megfelelő formanyomtatványon kell kiállítani. A 21. cikk értelemszerűen alkalmazandó.

Védintézkedések esetén a felügyeleti okmányt a IV. fejezet rendelkezései szerint kell kiállítani.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt információn túl más információ is szükséges lehet a felügyeleti vagy védintézkedések elrendelésével kapcsolatos határozat meghozatalakor.

(3)   Az e rendelet 16. cikke alapján hozott intézkedések sérelme nélkül a felügyeleti okmány – függetlenül attól, hogy melyik tagállamban állították ki – minden olyan területen érvényes, ahol a Szerződés a benne megállapított feltételekkel alkalmazandó.

(4)   A felügyeleti okmány semmiképpen nem használható azon időtartam lejártát követően, amelyet a felügyeleti vagy védintézkedések elrendelésével egyidejűleg és ugyanolyan eljárás keretében állapítanak meg, és amely figyelembe veszi a termékek jellegét és az ügyletek egyéb különös jellemzőit.

(5)   Amennyiben a 30. cikkben említett megfelelő eljárással összhangban hozott határozat előírja, az uniós felügyeleti vagy védintézkedések alá tartozó termékek származását származási bizonyítvánnyal kell bizonyítani. Ez a bekezdés nem érinti az ilyen bizonyítvány bemutatására vonatkozó egyéb rendelkezéseket.

(6)   Amennyiben az előzetes uniós felügyelet alatt álló termékre valamely tagállamban regionális védintézkedések vonatkoznak, abban az esetben a felügyeleti okmányt az e tagállam által kiadott behozatali engedély helyettesítheti.

15. cikk

Amennyiben a 12. cikk (2) bekezdésében említett helyzet bekövetkezése valószínűsíthető, a Bizottság – a 30. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében – tagállami kérelemre vagy saját kezdeményezés alapján:

korlátozhatja a felügyeleti intézkedésekhez szükséges bármely felügyeleti okmány érvényességének idejét,

a felügyeleti okmány-kiadását bizonyos feltételek meglététől, továbbá – kivételes esetben – egy visszavonási záradék beiktatásától, illetve a 6. és 8. cikkben említett előzetes tájékoztatási és konzultációs eljárástól – amelynek gyakoriságát és időtartamát a Bizottság határozza meg – teheti függővé.

16. cikk

Ha – különösen a 10., 11. és 12. cikkben említett tényezők alapján – az Unió egy vagy több régiójában teljesülnek a felügyeleti és védintézkedések bevezetésének meghatározott feltételei, a Bizottság – a lehetséges alternatív megoldások megfontolása után – kivételesen a felügyeleti vagy védintézkedések alkalmazását az általuk érintett régióra vagy régiókra korlátozhatja, ha az ezen a szinten alkalmazott intézkedéseket megfelelőbbnek tartja, mint a uniós szintűeket.

Az intézkedéseknek átmenetinek kell lenniük, és amennyire lehetséges, nem zavarhatják a belső piac működését.

Ezeket az intézkedéseket a 10., 11. és 12. cikk alapján elfogadandó intézkedésekre vonatkozó megfelelő eljárás keretében kell elfogadni.

IV. FEJEZET

AZ UNIÓS BEHOZATALI KORLÁTOZÁSOK KEZELÉSE

17. cikk

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai bejelentik a Bizottságnak azokat a mennyiségeket, amelyekre náluk behozatali engedélyt kérelmeztek.

(2)   A Bizottság a tagállami bejelentések beérkezésének megfelelő időrendben igazolja vissza, hogy az igényelt mennyiségek behozatal céljára rendelkezésre állnak (az „érkezési sorrendben történő kiszolgálás módszere” alapján).

(3)   Amennyiben feltételezhető, hogy az előzetes igénylések túlléphetik a mennyiségi korlátokat, úgy a Bizottság – a 30. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében – feloszthatja a mennyiségi korlátokat vagy meghatározhatja az elosztások maximális mennyiségét. A Bizottság a 30. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban egy bizonyos mennyiségi korlát egy részét visszatarthatja olyan kérelmek teljesítésére, amelyekhez a korábbi behozatalok igazolását csatolták.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésekben említett bejelentéseket elektronikus úton, az erre a célra létrehozott integrált hálózaton belül kell továbbítani, kivéve, ha kényszerítő erejű technikai okok miatt átmenetileg más kommunikációs eszközhöz kell folyamodni.

(5)   Az illetékes hatóságok a behozatali engedély érvényessége során fel nem használt mennyiségeket az azokról való tájékoztatást kövegően haladéktalanul közlik a Bizottsággal. E fel nem használt mennyiségeket automatikusan át kell vezetni a teljes uniós mennyiségi korlát fennmaradó mennyiségeibe.

(6)   A Bizottság a 30. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban az e cikk végrehajtásához szükséges bármilyen intézkedést meghozhat.

18. cikk

(1)   Minden uniós importőr – az Unión belüli letelepedési helyétől függetlenül – benyújthatja engedély iránti kérelmét az általa választott tagállam illetékes hatóságához.

(2)   A 17. cikk (3) bekezdése második mondatának alkalmazásakor az importőrök kérelméhez valamennyi termékkategória és érintett harmadik ország vonatkozásában szükség esetén csatolni kell a korábbi behozatalok bizonylatait.

19. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai a bizottsági határozat közlésétől számított 5 munkanapon belül vagy a Bizottság által megállapított határidőn belül adják ki a behozatali engedélyeket.

Az említett hatóságok a behozatali engedélyek kiadásától számított tíz munkanapon belül tájékoztatják a Bizottságot az engedélyek kiadásáról.

20. cikk

Szükség esetén – a 30. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban – a behozatali engedélyek feltételéül biztosíték letétbe helyezése szabható.

21. cikk

(1)   A 16. cikk alapján hozott intézkedések sérelme nélkül a behozatali engedélyek olyan termékek behozatalára jogosítanak fel, amelyekre mennyiségi korlátok vonatkoznak, és az importőrök által a kérelemben feltüntetett behozatal helyétől függetlenül minden olyan területen érvényesek, ahol a Szerződés a benne megállapított feltételekkel alkalmazandó.

Amikor az Unió – a 16. cikkel összhangban – egy vagy több régiót érintő korlátozott időtartamú korlátozást vezet be, e korlátozások nem zárják ki a bevezetésük előtt feladott termékek érintett régióba szállítását.

(2)   A tagállamok illetékes hatóságai által kiadott behozatali engedélyek érvényességi ideje hat hónap. Az érvényesség ideje szükség esetén a 30. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban módosítható.

(3)   Behozatali engedély iránti kérelmet egy olyan mintának megfelelő formanyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni, amelynek jellemzőit a 30. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell megállapítani. Az illetékes hatóságok az általuk rögzített feltételek mellett az elektronikus úton benyújtott kérelmeket is elfogadhatják. Mindazonáltal minden okmányt és bizonyítékot az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

(4)   Az érintett importőr kérésére a behozatali engedélyeket elektronikus úton is ki lehet állítani. Az említett importőr kellően indokolt kérésére, és feltéve, hogy e cikk (3) bekezdésének eleget tesznek, az elektronikusan kibocsátott behozatali engedélyt az eredeti behozatali engedélyt kiállító tagállam illetékes hatósága kicserélheti papíron kiállított behozatali engedélyre. Az említett hatóság azonban csak azután bocsáthat ki írásos formájú behozatali engedélyt, hogy meggyőződött arról, hogy az elektronikusan kiadott engedélyt törölték.

Az e bekezdés végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedést a 30. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

(5)   Az érintett tagállam kérésére, különösen csődeljárással, illetve hasonló eljárásokkal összefüggésben az említett tagállam illetékes hatóságai birtokában lévő olyan tex tiltermékek szabad forgalomba bocsátása, amelyekre már nem áll rendelkezésre érvényes behozatali engedély, a 30. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban engedélyezhető.

22. cikk

A 30. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadandó különös rendelkezések sérelme nélkül a behozatali engedélyt – sem ellenszolgáltatásért, sem ingyenesen – nem adhatja kölcsön vagy ruházhatja át az a személy, akinek nevére az okiratott kiállították.

23. cikk

A nem vagy részlegesen felhasznált behozatali engedélyek érvényessége a 30. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében meghosszabbítható, ha elegendő mennyiség áll rendelkezésre.

24. cikk

Minden hónap végét követő 30 napon belül a tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják a Bizottságot az előző hónap során behozott, uniós mennyiségi korlátok alá eső termékek mennyiségéről.

V. FEJEZET

PASSZÍV FELDOLGOZÁSI FORGALOM

25. cikk

Az V. mellékletben foglalt táblázatban felsorolt tex tiltermékek Unióba történő – a gazdasági passzív feldolgozásra vonatkozó hatályos uniós szabályoknak megfelelően végrehajtott – újrabehozatalára nem vonatkoznak a 2., 3., és 4. cikkben említett keretmennyiségek, ha azok az V. mellékletben található táblázatban megadott egyedi mennyiségi korlátok alá tartoznak, és a meghatározott mennyiségi korláthoz tartozó, a felsorolt megadott harmadik országban történő feldolgozást követően újrabehozatalra kerültek.

26. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e fejezet és az V. melléklet hatálya alá nem tartozó újrabehozatalokat egyedi mennyiségi korlátok alá vonjon, feltéve, hogy a szóban forgó termékek a 2., 3., és 4. cikkben meghatározott mennyiségi korlátok alá tartoznak.

Amennyiben a passzív feldolgozásból származó termékek újrabehozatalára vonatkozó egyedi mennyiségi korlátok késedelmes bevezetése nehezen helyrehozható károkat okozna az uniós iparnak, és ezért az rendkívül sürgős okokból szükséges, az e cikk első bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 32. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni.

27. cikk

(1)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet A. szakaszában meghatározott termékkategóriák közötti átcsoportosítás, valamint a 26. cikkben említett egyedi mennyiségi korlátok egy részének előzetes felhasználása vagy egyik évről egy másikra történő átvitele céljából.

Amennyiben az első albekezdésben említett intézkedések késedelmes bevezetése kárt okozna az uniós iparnak azáltal, hogy – tekintettel arra a jogi követelményre, hogy az efféle átcsoportosításokat egyik évről a másikra kell végrehajtani – akadályozná a passzív feldolgozásból származó termékek kereskedelmét, és e kár nehezen volna helyrehozható, továbbá az ezért rendkívül sürgős okokból szükséges, az e bekezdés első albekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 32. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti automatikus átcsoportosításokat azonban csak a következő korlátokon belül lehet elvégezni:

a)

az I. melléklet A. szakaszában meghatározott termékkategóriák közötti átcsoportosítás nem haladhatja meg az arra a kategóriára megállapított mennyiségi korlát 20 %-át, amelybe az átcsoportosítás történik;

b)

az egyedi mennyiségi korlát egyik évről másikra történő átvitele nem haladhatja meg a tényleges felhasználás évére megállapított mennyiségi korlát 10,5 %-át;

c)

az egyedi mennyiségi korlát előzetes felhasználása nem haladhatja meg a tényleges felhasználás évére megállapított mennyiségi korlát legfeljebb 7,5 %-át.

(3)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy amennyiben további behozatalra van szükség, az egyedi mennyiségi korlátok kiigazítása céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 31. cikknek megfelelően.

Amennyiben a további behozatal szükségessége esetén az egyedi mennyiségi korlátok késedelmes kiigazítása nehezen helyrehozható kárt okozna az uniós iparnak azáltal, hogy akadályozná az ezen szükséges további behozatalhoz való hozzáférést, és ezért az rendkívül sürgős okokból szükséges, az e bekezdés első albekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 32. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni.

(4)   A Bizottság tájékoztatja az érintett harmadik országot vagy harmadik országokat az e cikk alapján tett bármely intézkedésről.

28. cikk

(1)   A 25. cikk alkalmazása céljából a tagállamok illetékes hatóságai, az előzetes engedélyeknek a gazdasági passzív feldolgozásra vonatkozó uniós szabályokkal összhangban történő kiállítását megelőzően értesítik a Bizottságot a hozzájuk beérkezett engedély iránti kérelmekben foglalt mennyiségekről. A Bizottság értesítést küld az arra vonatkozó megerősítéséről, hogy a kért mennyiségek a vonatkozó uniós korlátokon belül újrabehozatal céljára rendelkezésre állnak a gazdasági passzív feldolgozásra vonatkozó uniós szabályoknak megfelelően.

(2)   A Bizottságnak küldött értesítésben szereplő kérelmek akkor érvényesek, ha minden esetben világosan feltüntetik rajtuk a következő adatokat:

a)

a harmadik ország, amelyben az árukat feldolgozni kívánják;

b)

a szóban forgó tex tiltermékek kategóriája;

c)

az újrabehozatalra szánt mennyiség;

d)

az a tagállam, amelyben az újrabehozott termékeket szabad forgalomba kívánják bocsátani;

e)

annak feltüntetése, hogy a kérelmek az alábbiak valamelyikéhez kapcsolódnak-e:

i.

a 3036/94/EK tanácsi rendelet (8) 3. cikkének (4) bekezdése vagy 3. cikke (5) bekezdésének ötödik albekezdésével összhangban a tartalékolt mennyiséget kérelmező korábbi jogosult; vagy

ii.

a 3036/94/EK rendelet 3. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése vagy 3. cikkének (5) bekezdése szerinti kérelmező.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett értesítést az e célra létrehozott integrált hálózaton keresztül elektronikus úton kell továbbítani, kivéve, ha kényszerítő technikai okokból átmenetileg más kommunikációs eszköz használata szükséges.

(4)   Amennyiben a kért mennyiség rendelkezésre áll, a Bizottság az egyes érintett termékkategóriákra és az egyes érintett harmadik országokra vonatkozóan benyújtott kérelmekben feltüntetett teljes mennyiséget jóváhagyja a tagállamok illetékes hatóságai felé. A tagállamok által benyújtott olyan értesítéseket, amelyekre nem tudnak megerősítést adni, mert az uniós mennyiségi korlátokon belül a kért mennyiség már nem áll rendelkezésre, a Bizottság beérkezésük sorrendjében megőrzi, és ugyanebben a sorrendben jóváhagyja azokat, amint a 27. cikkben meghatározott automatikus átcsoportosítások alkalmazása révén további mennyiségek szabadulnak fel.

(5)   Az illetékes hatóságok késedelem nélkül értesítik a Bizottságot, amint bármely olyan mennyiségről tudomást szereznek, amelyet a behozatali engedély érvényességi időtartamán belül nem használtak fel. Az ilyen fel nem használt mennyiségeket automatikusan át kell csoportosítani a 3036/94/EK rendelet 3. cikke (4) bekezdésének első albekezdése vagy 3. cikke (5) bekezdésének ötödik albekezdése szerint nem tartalékolt uniós mennyiségi korlátokba.

Azok a mennyiségek, amelyekről a 3036/94/EK rendelet 3. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése szerint lemondtak, automatikusan hozzáadódnak az említett rendelet 3. cikke (4) bekezdésének első albekezdése vagy 3. cikke (5) bekezdésének ötödik albekezdése szerint nem tartalékolt uniós kontingenseken belüli mennyiségekhez.

Az előző albekezdésekben meghatározott valamennyi mennyiségről értesíteni kell a Bizottságot a (3) bekezdéssel összhangban.

29. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai közlik a Bizottsággal a 28. cikkben említett előzetes engedélyek kibocsátására jogosult hatóságok nevét és címét, az általuk használt bélyegzőlenyomatok mintáival együtt.

VI. FEJEZET

HATÁROZATHOZATALI ELJÁRÁSOK ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. cikk

(1)   A Bizottságot a tex tiltermékekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

31. cikk

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit e cikk határozza meg.

(2)   A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 12. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikkben, a 26. cikkben, a 27. cikk (1) és (3) bekezdésében és a 35. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2014. február 20-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 12. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikkben, a 26. cikkben, a 27. cikk (1) és (3) bekezdésében és a 35. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)   A 5. cikk (2) bekezdése, valamint a 13. és 35. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)   A 3. cikk (3) bekezdése, a 12. cikk (3) bekezdése, a 26. cikk, valamint a 27. cikk (1) és (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam négy hónappal meghosszabbodik.

32. cikk

(1)   Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (2) bekezdésnek megfelelően. Az ilyen jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)   Az Európai Parlament vagy a Tanács a 31. cikk (5) vagy (6) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

33. cikk

(1)   E rendelet nem gátolja az Unió és harmadik országok közötti megállapodásokban foglalt különös szabályokból fakadó kötelezettségek teljesítését.

(2)   Az egyéb uniós rendelkezések sérelme nélkül e rendelet nem gátolja a következő tagállami intézkedések elfogadását vagy alkalmazását:

a)

a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság, az emberek, állatok vagy növények egészségének és életének a védelme, a művészi, történelmi vagy régészeti értékű nemzeti kincsek védelme, vagy az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme alapján tilalmak, mennyiségi korlátozások vagy felügyeleti intézkedések;

b)

devizára vonatkozó különleges alaki követelmények;

c)

nemzetközi megállapodások alapján a Szerződéssel összhangban bevezetett alaki követelmények.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az első albekezdéssel összhangban bevezetni vagy módosítani kívánt intézkedésekről, illetve alaki követelményekről.

Rendkívül sürgős esetben az érintett nemzeti intézkedéseket vagy alaki követelményeket elfogadásukat követően azonnal közölni kell a Bizottsággal.

34. cikk

A Bizottság az 1225/2009/EK tanácsi rendelet (9) 22a. cikkének megfelelően az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott, a kereskedelmi védintézkedések alkalmazásáról és végrehajtásáról szóló éves jelentésében tájékoztatást ad e rendelet végrehajtásáról.

35. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a vonatkozó mellékleteknek a megállapodások vagy egyezmények harmadik országokkal való megkötésének, módosításának vagy lejáratának vagy az Unió statisztikai szabályai, vámrendelkezései vagy közös behozatali szabályai módosításainak a figyelembevétele érdekében szükséges módosítása céljából.

36. cikk

Az 517/94/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a VIII. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

37. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2015. június 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  2014. december 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2015. április 29-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. május 28-i határozata.

(3)  A Tanács 517/94/EK rendelete (1994. március 7.) az egyes harmadik országokból származó tex tiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól (HL L 67., 1994.3.10., 1. o.).

(4)  Lásd a VII. mellékletet.

(5)  A Bizottság 1398/2007/EK rendelete (2007. november 28.) az egyes harmadik országokból származó tex tiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló 517/94/EK tanácsi rendelet II., III.B. és VI. mellékletének módosításáról (HL L 311., 2007.11.29., 5. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(7)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(8)  A Tanács 3036/94/EK rendelete (1994. december 8.) az egyes harmadik országokban végzett feldolgozás vagy kezelés után a Közösségbe újrabehozott egyes tex til- és ruházati termékekre alkalmazandó, a passzív feldolgozással kapcsolatos rendelkezések megállapításáról (HL L 322., 1994.12.15., 1. o.).

(9)  A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.).


I. MELLÉKLET

A.   AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT TEX TILTERMÉKEK

1.

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályainak sérelme nélkül, az árumegnevezés megfogalmazása csak jelzésértékűnek tekintendő, mivel az egyes kategóriákba tartozó termékeket – ezen a mellékleten belül – a KN-kódok határozzák meg. Amennyiben a KN-kód előtt „ex” jelzés áll, az egyes kategóriákba tartozó termékeket együttesen határozza meg a KN-kód és a megfelelő megnevezés hatálya.

2.

A férfi vagy fiú-, illetve női vagy leánykaruházatként nem azonosítható ruházatot ez utóbbi kategóriába kell besorolni.

3.

A „csecsemőruházat” kifejezés a legfeljebb 86-os kereskedelmi méretű ruházat megnevezésére szolgál.

Kategória

Megnevezés

2013. évi KN-kód

Egyenértékűségi táblázat

darab/kg

g/darab

I.A. CSOPORT

1

Pamutfonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

 

 

2

Pamutszövet, a gézszövet, frottírszövet, szövött keskenyáru, bolyhos szövet, zseníliaszövet, tüll és más hálószövet kivételével

 

 

5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Ebből: a fehérítetlen vagy fehérített kivételével

 

 

5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

3

Szövet szintetikus szálból (vágott vagy hulladék), a szövött keskenyáru, bolyhos szövet (a frottírszövetet is beleértve) és a zseníliaszövet kivételével

 

 

5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Ebből: a fehérítetlen vagy fehérített kivételével

 

 

5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

I.B. CSOPORT

4

Ing, T-ing (póló), könnyű, finom kötésű póló, magas nyakú ing és pulóver (a gyapjúból vagy finom állati szőrből készültek kivételével), atléta és más alsó trikóing és hasonló áru kötött vagy horgolt anyagból

6,48

154

6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10

5

Ujjas mellény, pulóver, ujjatlan bebújós pulóver, mellény, kabátka szett, kardigán, hálókabát és ing (zakó és blézer kivételével), anorák, viharkabát, lemberdzseki és hasonló áru kötött vagy horgolt anyagból

4,53

221

ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99

6

Férfi vagy fiú szövött bricsesznadrág, sortnadrág (kivéve az úszónadrágot) és hosszúnadrág (a pantallót is beleértve); női vagy lányka szövet hosszúnadrág és pantalló, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból; tréningruha alsó része, bélelt, a 16. vagy 29. kategóriába tartozók kivételével, pamutból vagy mesterséges szálból

1,76

568

6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42

7

Női vagy leánykablúz, ing és ingblúz, kötött vagy horgolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

5,55

180

6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00

8

Férfi- vagy fiúing, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

4,60

217

ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00

II.A. CSOPORT

9

Frottírtörölköző és hasonló frottírszövet pamutból; fürdőszobai és konyhai tex tília, a kötött és horgolt anyagok kivételével, frottírtörölköző anyagából és pamut frottírszövetből

 

 

5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00

 

 

20

Ágynemű, a kötött és horgolt anyagok kivételével

 

 

6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90

 

 

22

Szintetikus vágott vagy hulladék szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00

 

 

22 a)

Ebből akril

 

 

ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00

 

 

23

Mesterséges vágott vagy hulladék szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00

 

 

32

Bolyhos szövet és zseníliaszövet (a pamut frottírtörölköző vagy pamut frottírszövet és a szövött keskenyáru kivételével) és tűzött szövetek, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

 

 

5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 26 00 5801 27 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 36 00 5801 37 00 5802 20 00 5802 30 00

 

 

32 a)

Ebből pamut kordbársony

 

 

5801 22 00

 

 

39

Asztalnemű, fürdőszobai és konyhai tex tília, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, a frottírtörölköző vagy hasonló pamut frottírszövet kivételével

 

 

6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90

 

 

II.B. CSOPORT

12

Harisnyanadrág, harisnya, térdzokni, egyéb harisnyaáru, zokni, bokazokni, gyermekzokni és hasonlók, kötött vagy horgolt anyagból (a csecsemőholmi kivételével), beleértve a 70. kategória kivételével a visszeres lábra való gumiharisnyát

24,3 pár

41

6115 10 10 ex 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00

13

Férfi vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág, női vagy leányka rövidnadrág és alsónadrág, kötött vagy horgolt, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

17

59

6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 51

14

Férfi- vagy fiú felsőkabát, esőkabát és egyéb kabát, pelerin, köpeny és hasonló áru, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból (a parka kivételével) (21. kategória)

0,72

1 389

6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00

15

Női vagy leányka szövet felsőkabát, esőkabát és egyéb kabát, köpeny és pelerin; kabát és blézer gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból (a 21. kategóriába tartozó parka kivételével)

0,84

1 190

6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00

16

Férfi- vagy fiúöltöny és ruhaegyüttes (a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével), gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból, a síruha kivételével; férfi- vagy fiú tréningruha béléssel, amelynek külső része egységesen ugyanabból a szövetből készült, pamutból vagy mesterséges szálból

0,80

1 250

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31

17

Férfi vagy fiú -zakó és -blézer, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

1,43

700

6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19

18

Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90

 

 

Női vagy leányka atlétaing és más alsóing, kombiné, alsószoknya, rövidnadrág, alsónadrág, hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköntös, háziköntös és hasonló áru, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 59

 

 

19

Zsebkendő, a kötött és horgolt anyagból készültek kivételével

59

17

6213 20 00 ex 6213 90 00

21

Parka; anorák, viharkabát, lemberdzseki és hasonló áru, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból bélelt tréningruha-felső, a 16. vagy 29. kategória kivételével, pamutból vagy mesterséges szálból

2,3

435

ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41

24

Férfi vagy fiú hálóing, pizsama, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru, kötött vagy horgolt anyagból

3,9

257

6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00

Női vagy leányka hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru, kötött vagy horgolt anyagból

6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00

26

Női vagy leánykaruha gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

3,1

323

6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00

27

Női vagy leánykaszoknya és nadrágszoknya

2,6

385

6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10

28

Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy horgolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

1,61

620

6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00

29

Női vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból, a síruha kivételével; női vagy leányka tréningruha béléssel, amelynek külső része ugyanabból a szövetből készült, pamutból vagy mesterséges szálból

1,37

730

6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31

31

Melltartó, szőtt, kötött vagy horgolt anyagból

18,2

55

ex 6212 10 10 6212 10 90

68

Csecsemőruha és tartozékai, a 10. és 87. kategóriába tartozó gyerekkesztyű, ujjatlan, illetve egyujjas kesztyű kivételével, valamint a 88. kategóriába tartozó csecsemő harisnya, zokni és gyermekzokni a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 ex 9619 00 51 ex 9619 00 59

 

 

73

Tréningruha kötött vagy horgolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

1,67

600

6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00

76

Férfi vagy fiú ipari vagy munkaruha, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10

 

 

Női vagy leányka kötény, munkaruha-overall és más ipari és munkaruházat, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10

 

 

77

Síruha, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Ruházati cikkek, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, a 6., 7., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 26., 27., 29., 68., 72., 76. és 77. kategóriába tartozó ruházati cikkek kivételével

 

 

6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 42 90 6211 43 90 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59

 

 

83

Felsőkabát, zakó, blézer és egyéb ruházati cikkek, beleértve a síruhát is, kötött vagy horgolt anyagból készültek anyagból, a 4., 5., 7., 13., 24., 26., 27., 28., 68., 69., 72., 73., 74. és 75. kategóriába tartozó ruházati cikkek kivételével

 

 

ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00 ex 9619 00 51

 

 

III.A. CSOPORT

33

Polietilén vagy polipropilén csíkból vagy hasonló anyagból készített szintetikus, műselyem fonalból szőtt anyag, 3 m alatti szélességben

 

 

5407 20 11

 

 

Zsák és zacskó áruk csomagolására, nem kötött vagy horgolt, csíkból vagy hasonlóból

 

 

6305 32 19 6305 33 90

 

 

34

Szintetikus végtelen szálú fonalból készült szövet, szalagból vagy hasonló termékből, polietilénből vagy polipropilénből, amelynek szélessége 3 m, vagy annál több

 

 

5407 20 19

 

 

35

Szövetek szintetikus szálból, a 114. kategória gumiabroncsaihoz valók kivételével

 

 

5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Ebből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

 

 

ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36

Mesterséges szálból készült szövet, a 114. kategóriába tartozó, abroncsokhoz való szövetek kivételével

 

 

5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Ebből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

 

 

ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

37

Szövet mesterséges vágott szálból

 

 

5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Ebből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

 

 

5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

38 A

Kötött vagy horgolt függönykelme szintetikus szálból, beleértve a függönyhálót is

 

 

6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10

 

 

38 B

Függönyháló, a kötött vagy horgolt kivételével

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90

 

 

40

Szőtt függöny (beleértve a drapériát, belső vászonrolót, sötétítő függönyt, ágyfüggönyt és más lakástextíliát), a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00

 

 

41

Szintetikus (végtelen) szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a nem terjedelmesített, egyágú, sodratlan vagy méterenként 50-nél nem több sodratú fonal kivételével

 

 

5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

42

Fonal mesterséges végtelen szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5401 20 10

 

 

Fonal mesterséges szálból; fonal mesterséges végtelen szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, az egyágú, sodratlan vagy méterenként 250-nél nem több sodratú viszkózselyem fonal és az egyágú, nem terjedelmesített cellulóz-acetát fonal kivételével

 

 

5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10

 

 

43

Végtelen mesterséges szálból készült fonal, fonal mesterséges vágott szálból, pamutfonal, kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00

 

 

46

Kártolt vagy fésült birka- vagy báránygyapjú, vagy más finom állati szőr

 

 

5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00

 

 

47

Fonal kártolt vagy fésült birka- vagy báránygyapjúból (kártolt gyapjúfonal) vagy más kártolt finom állati szőrből, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90

 

 

48

Fonal fésült birka- vagy báránygyapjúból (fésült fonal) vagy más fésült finom állati szőrből, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90

 

 

49

Birka- vagy báránygyapjúból vagy más finom állati szőrből készült fonal, kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00

 

 

50

Szövet birka- vagy báránygyapjúból vagy más finom állati szőrből

 

 

5111 11 00 5111 19 00 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 80 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 98 5112 11 00 5112 19 00 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 80 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 98

 

 

51

Pamut kártolva vagy fésülve

 

 

5203 00 00

 

 

53

Pamut gézszövet

 

 

5803 00 10

 

 

54

Mesterséges vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál, beleértve a hulladékot is

 

 

5507 00 00

 

 

55

Szintetikus vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál, beleértve a hulladékot is

 

 

5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00

 

 

56

Szintetikus vágott szálból készült (beleértve a hulladékot is) fonal, kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00

 

 

58

Csomózott szőnyeg és más tex til padlóborító (konfekcionálva is)

 

 

5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90

 

 

59

Szőnyeg és más tex til padlóborító, az 58. kategóriába tartozó szőnyegek kivételével

 

 

5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30 ex 5705 00 80

 

 

60

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl.: pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is;

 

 

5805 00 00

 

 

61

Szövött keskenyáru, vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat) az ex 62. kategóriába tartozó címkék és hasonló áru kivételével.

Gumival kombinált tex tilanyagból készült rugalmas szövet és szegély (nem kötött vagy horgolt)

 

 

ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00

 

 

62

Zseníliafonal (beleértve a pelyhes zseníliafonalat is), paszományozott fonal (a fémezett fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével)

 

 

5606 00 91 5606 00 99

 

 

Tüll és más hálószövet, a szövött, kötött és horgolt kelmék kivételével, kézi vagy gépi csipke végben, szalagban vagy mintázott darabokban

 

 

5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00

 

 

Szövött címke, jelvény és hasonló cikk tex tilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre vágva, de nem hímezve

 

 

5807 10 10 5807 10 90

 

 

Zsinór és díszítőpaszomány méteráruban; bojt, rojt, pompon és hasonló cikkek

 

 

5808 10 00 5808 90 00

 

 

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

 

 

5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90

 

 

63

Kötött vagy horgolt kelme szintetikus szálból, legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal-tartalommal, és kötött vagy horgolt kelme legalább 5 tömegszázalék gumiszál-tartalommal

 

 

5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00

 

 

Raschel csipke és „hosszúbolyhos” kelme szintetikus szálból

 

 

ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50

 

 

65

Kötött vagy horgolt kelme a 38.A és a 63. kategóriába tartozó anyagok kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

 

 

5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00

 

 

66

Takaró és útitakaró, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

 

 

6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90

 

 

III.B. CSOPORT

10

Kötött vagy horgolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

17 pár

59

6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00

67

Kötött vagy horgolt anyagból készített ruházati kiegészítők, a csecsemők számára készülteken kívül; minden fajta háztartási tex tília kötött vagy horgolt anyagból; kötött vagy horgolt függöny (drapéria is), belső vászonroló, sötétítő függöny, ágyfüggöny és más lakástex tília; kötött vagy horgolt takaró és útitakaró, más kötött vagy horgolt cikkek, beleértve a ruházati kellékeket és tartozékokat

 

 

5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10 9619 00 41 ex 9619 00 51

 

 

67 a)

Ebből: Zsák és zacskó, áruk csomagolására, polietilén vagy polipropilén csíkból

 

 

6305 32 11 6305 33 10

 

 

69

Női vagy leányka kombiné és alsószoknya, kötött vagy horgolt

7,8

128

6108 11 00 6108 19 00

70

Harisnyanadrág és harisnya, szintetikus szálakból, amelyben az egyágú fonal finomsága kevesebb, mint 67 decitex (6,7 tex )

30,4 pár

33

ex 6115 10 90 6115 21 00 6115 30 19

Női (hosszú) harisnya szintetikus szálból

ex 6115 10 90 6115 96 91

72

Fürdőruha, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

9,7

103

6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00

74

Női vagy leánykakosztüm és ruhaegyüttes, kötött vagy horgolt tex tilanyagból, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból, a síruha kivételével

1,54

650

6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90

75

Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, kötött vagy horgolt tex tilanyagból, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból, a síruha kivételével

0,80

1 250

6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00

84

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

 

 

6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00

 

 

85

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

17,9

56

6215 20 00 6215 90 00

86

Csípőszorító és nadrágos csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru, valamint ezek részei, kötött vagy horgolt anyagból készültek is

8,8

114

6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00

87

Kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű, nem kötött vagy horgolt

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00

 

 

88

Harisnya, térdzokni és bokazokni, nem kötött vagy horgolt; más ruházati kellékek és tartozékok, ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei, a csecsemőruházat és kiegészítők kivételével, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00

 

 

90

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel szintetikus szálból, fonva is

 

 

5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90

 

 

91

Sátor

 

 

6306 22 00 6306 29 00

 

 

93

Zsák és zacskó áruk csomagolására, szövetből, a polietilén- vagy polipropilén-csíkból készült kivételével

 

 

ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00

 

 

94

Vatta tex tilanyagokból és ebből készült áruk; legfeljebb 5 mm hosszú tex tilszál (pihe), tex tilpor és őrölt elemi szál

 

 

5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00 9619 00 31 9619 00 39

 

 

95

Nemez és ebből készült áruk, impregnált vagy bevont is, a padlóborítók kivételével

 

 

5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91

 

 

96

Nem szőtt szövet és ebből készült áruk, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is

 

 

5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 92 6210 10 98 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 6307 90 92 ex 6307 90 98 9619 00 49 ex 9619 00 59

 

 

97

Csomózott háló zsinegből, kötélből vagy hajókötélből, összeállított halászháló fonalból, zsinegből, kötélből vagy hajókötélből

 

 

5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00

 

 

98

Fonalból, zsinegből, kötélből, kábelből vagy hajókötélből készült egyéb áru, a tex tilanyagok, az ilyen anyagokból készült áruk és a 97. kategóriába tartozó áruk kivételével

 

 

5609 00 00 5905 00 10

 

 

99

Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített tex tilszövet kalapkészítéshez

 

 

5901 10 00 5901 90 00

 

 

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely tex tilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

 

 

5904 10 00 5904 90 00

 

 

Gumizott tex tilszövet, nem kötött vagy horgolt, a gumigyártásban használt szövet kivételével

 

 

5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90

 

 

Más módon impregnált vagy bevont tex tilszövet; festett kanavász színházi stúdió-(műtermi) díszletek vagy hasonlók számára, a 100. kategóriába tartozók kivételével

 

 

5907 00 00

 

 

100

Tex tilszövet cellulózszármazékkal vagy más műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve

 

 

5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99

 

 

101

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel, fonva is, a szintetikus szálból készült kivételével

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Ponyva, vitorla, vászontető és napellenző

 

 

6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00

 

 

110

Felfújható matrac szőtt tex tilanyagból

 

 

6306 40 00

 

 

111

Kempingcikk szőtt tex tilanyagból, felfújható matrac és sátor kivételével

 

 

6306 90 00

 

 

112

Más készáru szövött tex tilanyagból, a 113. és 114. kategóriába tartozók kivételével

 

 

6307 20 00 ex 6307 90 98

 

 

113

Padló-, edény- és portörlő ruha a kötött vagy horgolt kivételével

 

 

6307 10 90

 

 

114

Szőtt tex tilanyag és tex tiláru műszaki célra

 

 

5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 11 5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90

 

 

IV. CSOPORT

115

Len- vagy ramifonal

 

 

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

 

 

117

Len- vagy ramiszövet

 

 

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

 

 

118

Asztalnemű, fürdőszobai és konyhai tex tília lenből vagy ramiból, a kötött és horgolt anyagok kivételével

 

 

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

 

 

120

Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló, sötétítő függöny és ágyfüggöny, más lakástex tília, nem kötött vagy horgolt, lenből vagy ramiból

 

 

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

 

 

121

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel, fonva is, lenből vagy ramiból

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Zsák és zacskó áruk csomagolására, lenből, használt, a kötött vagy horgolt kivételével

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Bolyhos szövet és zseníliaszövet, lenből vagy ramiból, a szövött keskenyáru kivételével

 

 

5801 90 10 ex 5801 90 90

 

 

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, lenből vagy ramiból, a kötött vagy horgolt kivételével

 

 

ex 6214 90 00

 

 

V. CSOPORT

124

Szintetikus vágott szálak

 

 

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

 

 

125 A

Szintetikus végtelen szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a 41. kategóriába tartozó fonal kivételével

 

 

5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

 

 

125 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut-utánzat szintetikus anyagokból

 

 

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

126

Mesterséges vágott szál

 

 

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

 

 

127 A

Mesterséges végtelen szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a 42. kategóriába tartozó fonal kivételével

 

 

5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut-utánzat mesterséges tex tilanyagokból

 

 

5405 00 00 ex 5604 90 90

 

 

128

Kártolt vagy fésült, durva állati szőr

 

 

5105 40 00

 

 

129

Durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Selyemfonal, a selyemhulladékból készült fonal kivételével

 

 

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

 

 

130 B

Selyemfonal, a 130 A. kategóriába tartozó kivételével, selyemhernyóbél

 

 

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

 

 

131

Fonal más növényi tex tilszálból

 

 

5308 90 90

 

 

132

Papírfonal

 

 

5308 90 50

 

 

133

Valódi kenderfonal

 

 

5308 20 10 5308 20 90

 

 

134

Fémezett fonal

 

 

5605 00 00

 

 

135

Szövet durva állati szőrből vagy lószőrből

 

 

5113 00 00

 

 

136

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

 

 

137

Bolyhos szövet, zseníliaszövet és keskenyáru selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

 

 

138

Szövet papírfonalból és más tex tilszálból, a rami kivételével

 

 

5311 00 90 ex 5905 00 90

 

 

139

Fémszálból vagy fémezett fonalból szőtt szövet

 

 

5809 00 00

 

 

140

Kötött vagy horgolt kelme tex tilanyagból, a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus szálból készültek kivételével

 

 

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

 

 

141

Takaró és útitakaró tex tilanyagból, a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus szálból készültek kivételével

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Szőnyeg és más tex til padlóborító szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növény rostjából vagy manilakenderből

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80

 

 

144

Nemez durva állati szőrből

 

 

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

 

 

145

Zsineg, kötél és hajókötél fonva is, abakából (manilakender) vagy valódi kenderből

 

 

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

 

 

146 A

Kötöző- vagy bálázózsineg mezőgazdasági gépek részére, szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növény rostjából

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Zsineg, kötél és hajókötél szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növény rostjából, a 146. A kategóriába tartozó termékek kivételével

 

 

ex 5607 21 00 5607 29 00

 

 

146 C

Zsineg, kötél és hajókötél fonva vagy sodorva is, az 5303 vámtarifaszám alá tartozó jutából vagy más tex tilháncsrostból

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, a nem kártolt vagy fésült kivételével

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Jutafonal vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más tex tilháncsrostból készült fonal

 

 

5307 10 00 5307 20 00

 

 

148 B

Kókuszrost fonal

 

 

5308 10 00

 

 

149

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű

 

 

5310 10 90 ex 5310 90 00

 

 

150

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű; zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy más tex tilháncsrostból, nem használt

 

 

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

 

 

151 A

Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Szőtt szőnyeg és más tex til padlóborító, nem tűzve, nem pelyhesítve, jutából vagy más tex tilháncsrostból

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

 

 

152

Tűnemez jutából vagy más tex tilháncsrostból, nem impregnált vagy bevont, a padlóborítók kivételével

 

 

5602 10 11

 

 

153

Zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más tex tilháncsrostból, használt

 

 

6305 10 10

 

 

154

Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó

 

 

5001 00 00

 

 

Nyersselyem (nem sodorva)

 

 

5002 00 00

 

 

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, nem kártolt vagy fésült

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Gyapjú nem kártolt vagy fésült

 

 

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

 

 

Finom vagy durva állati szőr, nem kártolt vagy fésült

 

 

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

 

 

Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével

 

 

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

 

 

Foszlatott anyag gyapjúból, vagy finom vagy durva állati szőrből

 

 

5104 00 00

 

 

Len nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva; lenkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

 

 

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

 

 

Rami és más növényi eredetű rost nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kóc, kóchulladék és más rostok hulladéka, kókuszrost és abaka kivételével

 

 

5305 00 00

 

 

Pamut nem kártolva, nem fésülve

 

 

5201 00 10 5201 00 90

 

 

Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)

 

 

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

 

 

Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva; valódi kenderkóc és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

 

 

5302 10 00 5302 90 00

 

 

Abaka (Manilakender vagy Musa Tex tilis Nee) nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

 

 

5305 00 00

 

 

Juta és más tex tilháncsrost (kivéve: len, tiszta kender és rami) nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék jutából vagy más tex tilháncsrostból (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

 

 

5303 10 00 5303 90 00

 

 

Egyéb növényi tex tilszál nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Női vagy leánykablúz és pulóver, selyemből vagy selyemhulladékból, kötött vagy horgolt

 

 

6106 90 30 ex 6110 90 90

 

 

157

Kötött vagy horgolt ruházat, az 1–123. és a 156. kategóriába tartozók kivételével

 

 

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

 

 

159

Ruha, blúz és ingblúz, nem kötött vagy horgolt, selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

6204 49 10 6206 10 00

 

 

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, nem kötött vagy horgolt, selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

6214 10 00

 

 

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

6215 10 00

 

 

160

Zsebkendő selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Ruházat, nem kötött, nem horgolt, az 1–123. és a 159. kategóriába tartozók kivételével

 

 

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59

 

 

163

Géz és gézből készült cikkek a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben

 

 

3005 90 31

 

 

B.   AZ 1. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT EGYÉB TEXTILTERMÉKEK

KN-kódok

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10


II. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett országok jegyzéke

 

Észak-Korea

 

Fehéroroszország


III. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett éves uniós mennyiségi korlátok

FEHÉROROSZORSZÁG

 

Kategória

Egység

Mennyiség

I.A. csoport

1

tonna

1 586

 

2

tonna

6 643

 

3

tonna

242

I.B. csoport

4

1 000 darab

1 839

 

5

1 000 darab

1 105

 

6

1 000 darab

1 705

 

7

1 000 darab

1 377

 

8

1 000 darab

1 160

II.A. csoport

20

tonna

329

 

22

tonna

524

II.B. csoport

15

1 000 darab

1 726

 

21

1 000 darab

930

 

24

1 000 darab

844

 

26/27

1 000 darab

1 117

 

29

1 000 darab

468

 

73

1 000 darab

329

III.B. csoport

67

tonna

359

IV. csoport

115

tonna

420

 

117

tonna

2 312

 

118

tonna

471

ÉSZAK-KOREA

Kategória

Egység

Mennyiség

1

tonna

128

2

tonna

153

3

tonna

117

4

1 000 darab

289

5

1 000 darab

189

6

1 000 darab

218

7

1 000 darab

101

8

1 000 darab

302

9

tonna

71

12

1 000 pár

1 308

13

1 000 darab

1 509

14

1 000 darab

154

15

1 000 darab

175

16

1 000 darab

88

17

1 000 darab

61

18

tonna

61

19

1 000 darab

411

20

tonna

142

21

1 000 darab

3 416

24

1 000 darab

263

26

1 000 darab

176

27

1 000 darab

289

28

1 000 darab

286

29

1 000 darab

120

31

1 000 darab

293

36

tonna

96

37

tonna

394

39

tonna

51

59

tonna

466

61

tonna

40

68

tonna

120

69

1 000 darab

184

70

1 000 darab

270

73

1 000 darab

149

74

1 000 darab

133

75

1 000 darab

39

76

tonna

120

77

tonna

14

78

tonna

184

83

tonna

54

87

tonna

8

109

tonna

11

117

tonna

52

118

tonna

23

142

tonna

10

151A

tonna

10

151B

tonna

10

161

tonna

152


IV. MELLÉKLET

A 3. cikk (3) bekezdésében említett melléklet

(E melléklet kategóriáinak termékmegnevezései az I. melléklet A. szakaszában találhatók)

Észak-Korea

Kategóriák:

10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.


V. MELLÉKLET

Passzív feldolgozási forgalom

A 4. cikkben említett éves uniós mennyiségi korlátok

Fehéroroszország

Kategória

Egység

Mennyiség

4

1 000 darab

6 610

5

1 000 darab

9 215

6

1 000 darab

12 290

7

1 000 darab

9 225

8

1 000 darab

3 140

15

1 000 darab

5 387

21

1 000 darab

3 584

24

1 000 darab

922

26/27

1 000 darab

4 492

29

1 000 darab

1 820

73

1 000 darab

6 979


VI. MELLÉKLET

A felügyeleti okmány rovataiban feltüntetendő adatok jegyzéke

FELÜGYELETI OKMÁNY

1.

Kérelmező (név, teljes cím, ország, HÉA-szám)

2.

Kibocsátási szám

3.

A behozatal tervezett helye és ideje

4.

A kibocsátó hatóság (név, cím, telefonszám)

5.

Nyilatkozattevő/képviselő (név és teljes cím)

6.

Származási ország/országkód

7.

Feladási ország/országkód

8.

Az érvényesség utolsó napja

9.

Árumegnevezés

10.

KN-kód és textilkategória

11.

Mennyiség kilogrammban (nettó tömeg) vagy kiegészítő mértékegységekben kifejezve

12.

EU-határparitáson számított CIF vámérték euróban kifejezve

13.

További megjegyzések

14.

Az illetékes hatóság záradéka

Dátum és hely

(aláírás) (pecsét)

A kérelmező példánya

Az illetékes hatóság példánya

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

VII. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listája

A Tanács No 517/94/EK rendelete

(HL L 67., 1994.3.10., 1. o.)

 

A Bizottság 1470/94/EK rendelete

(HL L 159., 1994.6.28., 14. o.)

Kizárólag a 2. cikk

A Bizottság 1756/94/EK rendelete

(HL L 183., 1994.7.19., 9. o.)

Kizárólag a 2. cikk

A Bizottság 2612/94/EK rendelete

(HL L 279., 1994.10.28., 7. o.)

Kizárólag a 2. cikk

A Tanács 2798/94/EK rendelete

(HL L 297., 1994.11.18., 6. o.)

 

A Bizottság 2980/94/EK rendelete

(HL L 315., 1994.12.8., 2. o.)

Kizárólag a 2. cikk

A Tanács 1325/95/EK rendelete

(HL L 128., 1995.6.13., 1. o.)

 

A Tanács 538/96/EK rendelete

(HL L 79., 1996.3.29., 1. o.)

 

A Bizottság 1476/96/EK rendelete

(HL L 188., 1996.7.27., 4. o.)

Kizárólag a 2. cikk

A Bizottság 1937/96/EK rendelete

(HL L 255., 1996.10.9., 4. o.)

 

A Bizottság 1457/97/EK rendelete

(HL L 199., 1997.7.26., 6. o.)

 

A Bizottság 2542/1999/EK rendelete

(HL L 307., 1999.12.2., 14. o.)

 

A Tanács 7/2000/EK rendelete

(HL L 2., 2000.1.5., 51. o.)

 

A Bizottság 2878/2000/EK rendelete

(HL L 333., 2000.12.29., 60. o.)

 

A Bizottság 2245/2001/EK rendelete

(HL L 303., 2001.11.20., 17. o.)

 

A Bizottság 888/2002/EK rendelete

(HL L 146., 2002.6.4., 1. o.)

 

A Tanács 1309/2002/EK rendelete

(HL L 192., 2002.7.20., 1. o.)

 

A Bizottság 1437/2003/EK rendelete

(HL L 204., 2003.8.13., 3. o.)

 

A Bizottság 1484/2003/EK rendelete

(HL L 212., 2003.8.22., 46. o.)

 

A Bizottság 2309/2003/EK rendelete

(HL L 342., 2003.12.30., 21. o.)

 

A Bizottság 1877/2004/EK rendelete

(HL L 326., 2004.10.29., 25. o.)

 

A Bizottság 931/2005/EK rendelete

(HL L 162., 2005.6.23., 37. o.)

 

A Bizottság 1786/2006/EK rendelete

(HL L 337., 2006.12.5., 12. o.

 

A Tanács 1791/2006/EK rendelete

(HL L 363., 2006.12.20., 1. o.)

Kizárólag a melléklet 13. pontjának (2) bekezdése

A Bizottság 1398/2007/EK rendelete

(HL L 311., 2007.11.29., 5. o.)

 

A Bizottság 1260/2009/EU rendelete

(HL L 338., 2009.12.19., 58. o.)

 

A Bizottság 1322/2011/EU végrehajtási rendelete

(HL L 335., 2011.12.17., 42. o.)

 

A Bizottság 1165/2012/EU végrehajtási rendelete

(HL L 336., 2012.12.8., 55. o.)

 

A Tanács 517/2013/EU rendelete

(HL L 158., 2013.6.10., 1. o.)

Kizárólag a melléklet 16. pontjának (2) bekezdése

Az Európai Parlament és a Tanács 38/2014/EU rendelete

(HL L 18., 2014.1.21., 52. o.)

Kizárólag a melléklet 2. pontja


VIII. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Az 517/94/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk (1) bekezdés, bevezető fordulat

2. cikk, bevezető fordulat

2. cikk (1) bekezdés, első francia bekezdés

2. cikk a) pont

2. cikk (1) bekezdés, második francia bekezdés

2. cikk b) pont

2. cikk (1) bekezdés, harmadik francia bekezdés

2. cikk (1) bekezdés, negyedik francia bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

3–8. cikk

3–8. cikk

9. cikk (1) bekezdés

9. cikk (1) bekezdés

9. cikk (2) bekezdés a) pont

9. cikk (2) bekezdés első albekezdés

9. cikk (2) bekezdés b) pont, első albekezdés

9. cikk (2) bekezdés, második albekezdés

9. cikk (2) bekezdés b) pont, második albekezdés

9. cikk (2) bekezdés, harmadik albekezdés

9. cikk, (3) és (4) bekezdés

9. cikk, (3) és (4) bekezdés

10–22. cikk

10–22. cikk

23. cikk, (1) bekezdés

23. cikk

23. cikk (2) bekezdés

24. cikk

24. cikk

25. cikk

26. cikk

27. cikk

28. cikk

29. cikk

25. cikk (1) bekezdés

30. cikk (1) bekezdés

25. cikk (1a) bekezdés

30. cikk (2) bekezdés

25. cikk (2) bekezdés

30. cikk (3) bekezdés

25. cikk (5) bekezdés

25. cikk (6) bekezdés

25a. cikk

31. cikk

25b. cikk

32. cikk

26. cikk (1) bekezdés

33. cikk (1) bekezdés

26. cikk (2) bekezdés a) pont, bevezető fordulat

33. cikk (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető fordulat

26. cikk (2) bekezdés a) pont, első francia bekezdés

33. cikk (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont

26. cikk (2) bekezdés a) pont, második francia bekezdés

33. cikk (2) bekezdés, első albekezdés, b) pont

26. cikk (2) bekezdés a) pont, harmadik francia bekezdés

33. cikk (2) bekezdés, első albekezdés, c) pont

26. cikk (2) bekezdés b) pont

33. cikk (2) bekezdés, második albekezdés

26a. cikk

34. cikk

27. cikk

28. cikk

35. cikk

36. cikk

29. cikk

37. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

IIIA. melléklet

IIIB. melléklet

IV. melléklet

III. melléklet

V. melléklet

IV. melléklet

VI. melléklet

V. melléklet

VII. melléklet

VI. melléklet

VII. melléklet

VIII. melléklet


25.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/55


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/937 RENDELETE

(2015. június 9.)

a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A 3030/93/EGK tanácsi rendelet (2)1993. november 9-én lépett hatályba, és 1993. január 1-jétől alkalmazták.

(2)

2012. augusztus 22-én az Oroszországi Föderáció csatlakozott a Kereskedelmi Világszervezethez. Következésképpen a Szerb Köztársaság maradt az utolsó ország, amellyel az Európai Unió a textiltermékek kereskedelmére vonatkozóan kétoldalú megállapodást tartott fenn.

(3)

2008. április 29-én aláírták az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodást (3). A Stabilizációs és Társulási Megállapodás 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba.

(4)

2010. február 1-jén hatályba lépett az egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság közötti, a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás (4). A 3030/93/EGK rendelet azóta nem alkalmazandó a Szerbiából származó behozatalra.

(5)

A 427/2003/EK tanácsi rendelet (5) I. címe 2013. december 11-én hatályát vesztette. Így megszűnt a védintézkedések e mechanizmus keretében történő meghozatalának lehetősége.

(6)

Ezért a jogbiztonság érdekében hatályon kívül kell helyezni a 3030/93/EGK rendeletet,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3030/93/EGK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2015. június 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Az Európai Parlament 2015. április 29-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. május 28-i határozata.

(2)  A Tanács 3030/93/EGK rendelete (1993. október 12.) a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól (HL L 275., 1993.11.8., 1. o.).

(3)  HL L 278., 2013.10.18., 16. o.

(4)  HL L 28., 2010.1.30., 2. o.

(5)  A Tanács 427/2003/EK rendelete (2003. március 3.) a Kínai Népköztársaságból származó behozatalra vonatkozó, átmeneti termékspecifikus védelmi mechanizmusról, valamint az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló 519/94/EK rendelet módosításáról (HL L 65., 2003.3.8., 1. o.).


25.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/57


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/938 RENDELETE

(2015. június 9.)

az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

Az 1692/73/EGK tanácsi rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). A rendeletet az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2)

Az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodást (4) (a továbbiakban: megállapodás) 1973. május 14-én írták alá Brüsszelben.

(3)

Részletes szabályok szükségesek a megállapodás 22–27. cikkében előírt védzáradékok és védintézkedések végrehajtásához.

(4)

A megállapodásban szereplő kétoldalú védzáradékok végrehajtása szükségessé teszi, hogy a védintézkedések elfogadása egységes feltételek mellett történjen. Ezeket az intézkedéseket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően kell elfogadni.

(5)

A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia, ha a megállapodás 24., 24a., illetve 26. cikkében említett helyzetekkel összefüggésben felmerülő, kellően indokolt esetben, vagy a kereskedelemre közvetlen és azonnali hatást gyakorló exporttámogatások esetében ez rendkívül sürgős okból szükséges,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság határozhat úgy, hogy az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) által létrehozott Vegyes Bizottsághoz fordul azzal a céllal, hogy meghozza a megállapodás 22., 24., 24a. és 26. cikkében előírt intézkedéseket. Amennyiben szükséges, a Bizottság az e rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében elfogadja ezeket az intézkedéseket.

A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat arról, ha úgy határoz, hogy valamely kérdést a Vegyes Bizottság elé utal.

2. cikk

(1)   Olyan gyakorlat esetében, amely a megállapodás 23. cikkében előírt intézkedések Unió általi alkalmazását indokolhatja, a Bizottság, miután saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérelmére megvizsgálta az esetet, eldönti, hogy az ilyen gyakorlat összeegyeztethető-e a megállapodással. Amennyiben szükséges, a Bizottság az e rendelet 6. cikke (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében védintézkedéseket fogad el.

(2)   Olyan gyakorlat esetében, amely védintézkedések Unióval szembeni alkalmazását eredményezheti a megállapodás 23. cikke alapján, a Bizottság az eset megvizsgálása után eldönti, hogy a gyakorlat összeegyeztethető-e a megállapodásban meghatározott elvekkel. Amennyiben szükséges, megfelelő ajánlásokat fogalmaz meg.

3. cikk

Olyan gyakorlat esetében, amely a megállapodás 25. cikkében előírt intézkedések Unió általi alkalmazását indokolhatja, az 597/2009/EK tanácsi rendeletben (6) és az 1225/2009/EK tanácsi rendeletben (7) megállapított eljárásokat kell alkalmazni.

4. cikk

(1)   Amennyiben a megállapodás 24., 24a. és 26. cikkében említett helyzetekben vagy a kereskedelemre közvetlen és azonnali hatást gyakorló exporttámogatások esetében rendkívüli körülmények azonnali intézkedést tesznek szükségessé, a Bizottság elfogadhatja a megállapodás 27. cikke (3) bekezdésének e) pontjában előírt védintézkedéseket, az e rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás vagy – sürgős esetekben – a 6. cikke (3) bekezdésében említett eljárás keretében.

(2)   Amennyiben valamely tagállam intézkedés meghozatalára kéri fel a Bizottságot, a Bizottságnak e kérelemről a kézhezvételétől számított legfeljebb öt munkanapon belül határozatot kell hoznia.

5. cikk

A Vegyes Bizottságnak az Unió által történő értesítéséért, a megállapodás 27. cikke (2) bekezdésében előírtak szerint, a Bizottság a felelős.

6. cikk

(1)   A Bizottságot az (EU) 2015/478 európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 3. cikke (1) bekezdésével létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével.

7. cikk

A Bizottság az 1225/2009/EK rendelet 22a. cikkének megfelelően az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott, a kereskedelmi védintézkedések alkalmazásáról és végrehajtásáról szóló éves jelentésében tájékoztatást ad e rendelet végrehajtásáról.

8. cikk

Az 1692/73/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2015. június 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Az Európai Parlament 2015. április 29-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. május 28-i határozata.

(2)  A Tanács 1692/73/EGK rendelete (1973. június 25.) az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről (HL L 171., 1973.6.27., 103. o.).

(3)  Lásd az I. mellékletet.

(4)  HL L 171., 1973.6.27., 2. o.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(6)  A Tanács 597/2009/EK rendelete (2009. június 11.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről (HL L 188., 2009.7.18., 93. o.).

(7)  A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/478 rendelete (2015. március 11.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 83., 2015.3.27., 16. o.).


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listája

A Tanács 1692/73/EGK rendelete

(HL L 171., 1973.6.27., 103. o.)

 

A Tanács 641/90/EGK rendelete

(HL L 74., 1990.3.20., 5. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 37/2014/EU rendelete

(HL L 18., 2014.1.21., 1. o.)

Kizárólag a melléklet 3. pontja


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1692/73/EGK rendelet

Ez a rendelet

1–4. cikk

1–4. cikk

6. cikk

5. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

7. cikk

8. cikk

9. cikk

I. melléklet

II. melléklet


25.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/62


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/939 RENDELETE

(2015. június 9.)

az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

Az 1616/2006/EK tanácsi rendeletet (2) jelentősen módosították (3). A rendeletet az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2)

2006. június 12-én Luxemburgban egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság között stabilizációs és társulási megállapodást (4) (STM) írtak alá, amely 2009. április 1-jén lépett hatályba.

(3)

Az STM egyes rendelkezéseinek alkalmazására eljárásokat kell megállapítani.

(4)

Az STM értelmében az Albániából származó halászati termékeket csökkentett vámmal lehet behozni az Unióba a vámkontingensek határain belül. Ezért szükséges az ezen vámkontingensek kezelését szabályozó rendelkezések megállapítása.

(5)

Ahol kereskedelmi védintézkedések válnak szükségessé, azokat az (EU) 2015/478 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5), az (EU) 2015/479 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6), az 1225/2009/EK tanácsi rendeletben (7) vagy – megfelelő esetben – az 597/2009/EK tanácsi rendeletben (8) megállapított általános rendelkezéseknek megfelelően kell elfogadni.

(6)

Amennyiben egy tagállam esetleges csalásról vagy a közigazgatási együttműködés esetleges elmulasztásáról tájékoztatja a Bizottságot, a vonatkozó uniós jogszabályokat, különösen az 515/97/EK tanácsi rendeletet (9) kell alkalmazni.

(7)

E rendelet vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása céljából a Bizottságot a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 285. cikkével létrehozott vámkódexbizottságnak kell segítenie.

(8)

Az STM-ben szereplő kétoldalú védzáradékok végrehajtása szükségessé teszi, hogy a véd- és egyéb intézkedések elfogadása egységes feltételek mellett történjen. Ezeket az intézkedéseket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (11) megfelelően kell elfogadni.

(9)

A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia, ha az STM 39. cikke (4) bekezdésének értelmében vett rendkívüli és kritikus körülményekkel összefüggésben felmerülő, kellően indokolt esetben ez rendkívül sürgős okból szükséges,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás (STM) egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályok elfogadásának egyes eljárásait állapítja meg.

2. cikk

A hal- és halászati termékekre vonatkozó engedmények

Az STM 28. cikke (1) bekezdésének végrehajtására vonatkozó, a hal- és halászati termékek vámkontingenseit érintő részletes szabályokat a Bizottság az e rendelet 9. cikke (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében fogadja el.

3. cikk

Vámcsökkentések

(1)   A (2) bekezdésre figyelemmel a kedvezményes vámtételek értékét egy tizedesjegyre, lefelé kell kerekíteni.

(2)   A kedvezményes vámtétel teljes mértékű mentességet jelent abban az esetben, ha a kedvezményes vámtétel kiszámításakor a kapott eredmény az (1) bekezdés szerint a következők valamelyike:

a)

értékvámok esetében 1 % vagy kevesebb; vagy

b)

az egyedi vámtételek esetében 1 EUR vagy annál kevesebb.

4. cikk

Technikai kiigazítások

Az e rendelet alapján elfogadott rendelkezéseknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódokban és a TARIC albontásokban történt változtatásokra vagy az Unió és Albánia között létrejött új vagy módosított megállapodásokra, jegyzőkönyvekre, levélváltásokra vagy egyéb aktusokra tekintettel szükséges módosításait és technikai kiigazításait a 9. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

5. cikk

Általános védzáradék

Ha az Uniónak az STM 38. cikkében előírt intézkedést kell hoznia, azt az e rendelet 9. cikke (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni, kivéve, ha erről az STM 38. cikke másképpen rendelkezik.

6. cikk

Hiányzáradék

Ha az Uniónak az STM 39. cikkében előírt intézkedést kell hoznia, azt az e rendelet 9. cikke (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

7. cikk

Rendkívüli és kritikus körülmények

Ha az STM 39. cikkének (4) bekezdésének értelmében vett rendkívüli és kritikus körülmények lépnek fel, a Bizottság az STM 39. cikkében előírt azonnali intézkedéseket tehet.

Ha a Bizottsághoz valamely tagállamtól kérelem érkezik, a Bizottságnak e kérelemről a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül határozatot kell hoznia.

Az első bekezdésben említett intézkedéseket a Bizottság az e rendelet 9. cikkének (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében, sürgős esetekben pedig e rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban hozza meg.

8. cikk

A mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó védzáradék

(1)   Az e rendelet 5. és 6. cikkében említett eljárásoktól eltérően, ha az Uniónak a mezőgazdasági és halászati termékeket illetően az STM 38. cikkében előírt védintézkedéseket kell meghoznia, a Bizottság valamely tagállam kérelmére vagy saját kezdeményezésére azután határoz a szükséges intézkedésekről, hogy adott esetben az STM 38. cikkében meghatározott előterjesztési eljáráshoz folyamodott.

Ha a Bizottsághoz valamely tagállamtól kérelem érkezik, a Bizottság azzal kapcsolatban határozatot hoz:

a)

a kérelem kézhezvételét követő három munkanapon belül, amennyiben az STM 38. cikkében előírt előterjesztési eljárás nem alkalmazandó; vagy

b)

az STM 38. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett 30 napos időszak végét követő három napon belül, amennyiben az STM 38. cikkében előírt előterjesztési eljárás alkalmazandó.

A Bizottság értesíti a tagállamokat azokról az intézkedésekről, amelyekről határozott.

(2)   Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 9. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében, sürgős esetekben pedig a 9. cikk (4) bekezdésével összhangban hozza meg.

9. cikk

A bizottsági eljárás

(1)   E rendelet 2., 4. és 12. cikkének alkalmazásában a Bizottságot a 952/2013/EU rendelet 285. cikkével létrehozott vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   E rendelet 5–8. cikkének alkalmazásában a Bizottságot az (EU) 2015/478 rendelet 3. cikke (1) bekezdésével létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(4)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével.

10. cikk

Dömping és szubvenció

Olyan gyakorlat esetében, amely az STM 37. cikkének (2) bekezdésében előírt intézkedések Unió általi alkalmazását indokolhatná, a dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő intézkedések bevezetéséről szóló döntést értelemszerűen az 1225/2009/EK és/vagy az 597/2009/EK rendeletben megállapított rendelkezésekkel összhangban kell meghozni.

11. cikk

Verseny

(1)   Olyan gyakorlat esetében, amely az STM 71. cikkében előírt intézkedések Unió általi alkalmazását indokolhatja, a Bizottságnak az eset kivizsgálását követően saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérelmére el kell döntenie, hogy az adott gyakorlat összeegyeztethető-e az STM-mel.

Az STM 71. cikkének (9) bekezdésében előírt intézkedéseket támogatások esetében az 597/2009/EK rendeletben előírt eljárások keretében, egyéb esetekben pedig a Szerződés 207. cikkében megállapított eljárás keretében kell elfogadni.

(2)   Olyan gyakorlat esetében, amelynek eredményeként Albánia intézkedéseket alkalmazhatna az Unióval szemben az STM 71. cikke alapján, a Bizottságnak az eset kivizsgálását követően el kell döntenie, hogy a gyakorlat összeegyeztethető-e az STM-ben meghatározott elvekkel. Szükség esetén a Bizottság megfelelő határozatokat hoz a Szerződés 101., 102. és 107. cikkének alkalmazásából adódó kritériumok alapján.

12. cikk

Csalás vagy a közigazgatási együttműködés elmulasztása

Ha a Bizottság egy tagállam által nyújtott információ alapján vagy saját kezdeményezésére úgy ítéli meg, hogy az STM 43. cikkében megállapított feltételek teljesülnek, akkor indokolatlan késedelem nélkül:

a)

tájékoztatja a Tanácsot; és

b)

értesíti megállapításairól és az objektív információkról a stabilizációs és társulási bizottságot, és konzultációt kezdeményez a stabilizációs és társulási bizottságban.

A Bizottságnak az STM 43. cikkének (5) bekezdése szerinti valamennyi közzétételt az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell megtennie.

A Bizottság az e rendelet 9. cikke (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében határozhat úgy, hogy az STM 43. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak szerint ideiglenesen felfüggeszti a termékekre vonatkozó kedvezményes elbánást.

13. cikk

Értesítés

Az Unió nevében eljáró Bizottság felelős a stabilizációs és társulási tanácsnak, illetve a stabilizációs és társulási bizottságnak az STM-ben előírt értesítéséért.

14. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1616/2006/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2015. június 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Az Európai Parlament 2015. április 29-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. május 28-i határozata.

(2)  A Tanács 1616/2006/EK rendelete (2006. október 23.) az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról (HL L 300., 2006.10.31., 1. o.).

(3)  Lásd az I. mellékletet.

(4)  HL L 107., 2009.4.28., 166. o.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/478 rendelete (2015. március 11.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 83., 2015.3.27., 16. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/479 rendelete (2015. március 11.) a kivitelre vonatkozó közös szabályokról (HL L 83., 2015.3.27., 34. o.).

(7)  A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.).

(8)  A Tanács 597/2009/EK rendelete (2009. június 11.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről (HL L 188., 2009.7.18., 93. o.).

(9)  A Tanács 515/97/EK rendelete (1997. március 13.) a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről (HL L 82., 1997.3.22., 1. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.)

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosítása

A Tanács 1616/2006/EK rendelete

(HL L 300., 2006.10.31., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 37/2014/EU rendelete

(HL L 18., 2014.1.21., 1. o.)

Kizárólag a melléklet 13. pontja


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1616/2006/EK rendelet

Ez a rendelet

1–8. cikk

1–8. cikk

8a. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11. cikk

11. cikk

12. cikk

13. cikk

13. cikk

14. cikk

14. cikk

15. cikk

I. melléklet

II. melléklet


25.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/69


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/940 RENDELETE

(2015. június 9.)

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló, ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

Az 594/2008/EK tanácsi rendeletet (2) jelentősen módosították (3). A rendeletet az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2)

2008. június 16-án Luxembourgban egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina között stabilizációs és társulási megállapodást (STM) írtak alá.

(3)

A Tanács 2008. június 16-án megkötötte az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti, kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodást (4) (ideiglenes megállapodás), amely az STM kereskedelmi és kereskedelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek mielőbbi hatálybalépését írta elő. Az ideiglenes megállapodás 2008. július 1-jén lépett hatályba.

(4)

Az ideiglenes megállapodás egyes rendelkezéseinek alkalmazására eljárásokat kell megállapítani. Mivel ezen jogi eszközök kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló rendelkezései jelentős mértékben azonosak, e rendelet alkalmazandó kell, hogy legyen az STM végrehajtására is, annak hatálybalépését követően.

(5)

Az STM és az ideiglenes megállapodás értelmében a Bosznia-Hercegovinából származó halászati termékeket csökkentett vámmal lehet behozni az Unióba a vámkontingensek határain belül. Ezért szükséges az ezen vámkontingensek kezelését szabályozó előírások megállapítása.

(6)

Ahol kereskedelmi védintézkedések válnak szükségessé, azokat az (EU) 2015/478 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5), az (EU) 2015/479 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6), az 1225/2009/EK tanácsi rendeletben (7) vagy – megfelelő esetben – az 597/2009/EK tanácsi rendeletben (8) megállapított általános rendelkezéseknek megfelelően kell elfogadni.

(7)

Amennyiben egy tagállam egy esetleges csalásról vagy a közigazgatási együttműködés esetleges elmulasztásáról tájékoztatja a Bizottságot, a vonatkozó uniós jogszabályokat, különösen az 515/97/EK tanácsi rendeletet (9) kell alkalmazni.

(8)

E rendelet vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása céljából a Bizottságot a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 285. cikkével létrehozott vámkódexbizottságnak kell segítenie.

(9)

Az ideiglenes megállapodásban, valamint az STM-ben szereplő kétoldalú védzáradékok végrehajtása szükségessé teszi, hogy a véd- és egyéb intézkedések elfogadása egységes feltételek mellett történjen. Ezeket az intézkedéseket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (11) megfelelően kell elfogadni.

(10)

A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia, ha az ideiglenes megállapodás 24. cikke (5) bekezdése b) pontjának és 25. cikke (4) bekezdésének, majd pedig az STM 39. cikke (5) bekezdése b) pontjának és 40. cikke (4) bekezdésének értelmében vett rendkívüli és kritikus körülményekkel összefüggésben felmerülő, kellően indokolt esetben ez rendkívül sürgős okból szükséges,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás (STM), valamint az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti, a kereskedelemmel és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás (ideiglenes megállapodás) egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályok elfogadásának egyes eljárásait állapítja meg.

2. cikk

A hal- és halászati termékekre vonatkozó engedmények

Az ideiglenes megállapodás 13. cikkének, majd pedig az STM 28. cikkének végrehajtására vonatkozó, a hal- és halászati termékek vámkontingenseit érintő részletes szabályokat a Bizottság az e rendelet 9. cikke (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében fogadja el.

3. cikk

Vámcsökkentések

(1)   A (2) bekezdésre figyelemmel a kedvezményes vámtételek értékét egy tizedesjegyre, lefelé kell kerekíteni.

(2)   A kedvezményes vámtétel teljes mértékű mentességet jelent abban az esetben, ha a kedvezményes vámtétel kiszámításakor a kapott eredmény az (1) bekezdés szerint a következők valamelyike:

a)

értékvámok esetében 1 % vagy kevesebb; vagy

b)

az egyedi vámtételek esetében 1 EUR vagy annál kevesebb.

4. cikk

Technikai kiigazítások

Az e rendelet alapján elfogadott rendelkezéseknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódokban és a TARIC albontásokban történt változtatásokra vagy az Unió és Bosznia-Hercegovina között létrejött új vagy módosított megállapodásokra, jegyzőkönyvekre, levélváltásokra vagy egyéb aktusokra tekintettel szükséges módosításait és technikai kiigazításait a 9. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

5. cikk

Általános védzáradék

Ha az Uniónak az ideiglenes megállapodás 24. cikkében, majd azt követően az STM 39. cikkében előírt intézkedést kell hoznia, azt az e rendelet 9. cikke (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni, kivéve, ha erről az ideiglenes megállapodás 24. cikke, majd azt követően az STM 39. cikke másképpen rendelkezik.

6. cikk

Hiányzáradék

Ha az Uniónak az ideiglenes megállapodás 25. cikkében, majd azt követően az STM 40. cikkében előírt intézkedést kell hoznia, azt az e rendelet 9. cikke (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

7. cikk

Rendkívüli és kritikus körülmények

Ha az ideiglenes megállapodás 24. cikke (5) bekezdése b) pontjának és 25. cikke (4) bekezdésének, majd azt követően az STM 39. cikke (5) bekezdése b) pontjának és 40. cikke (4) bekezdésének értelmében vett rendkívüli és kritikus körülmények lépnek fel, a Bizottság az ideiglenes megállapodás 24. és 25. cikkében, majd azt követően az STM 39. és 40. cikkében előírt azonnali intézkedéseket tehet.

Ha a Bizottsághoz valamely tagállamtól kérelem érkezik, a Bizottságnak e kérelemről a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül határozatot kell hoznia.

Az első bekezdésben említett intézkedéseket a Bizottság az e rendelet 9. cikkének (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében, sürgős esetekben pedig e rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban hozza meg.

8. cikk

A mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó védzáradék

(1)   Az e rendelet 5. és 6. cikkében említett eljárásoktól eltérően, ha az Uniónak a mezőgazdasági és halászati termékeket illetően az ideiglenes megállapodás 24. cikkében, majd azt követően az STM 39. cikkében előírt védintézkedéseket kell meghoznia, a Bizottság valamely tagállam kérelmére vagy saját kezdeményezésére azután határoz a szükséges intézkedésekről, hogy adott esetben az ideiglenes megállapodás 24. cikkében, majd azt követően az STM 39. cikkében meghatározott előterjesztési eljáráshoz folyamodott.

Ha a Bizottsághoz valamely tagállamtól kérelem érkezik, a Bizottság azzal kapcsolatban határozatot hoz:

a)

a kérelem kézhezvételét követő három munkanapon belül, amennyiben az ideiglenes megállapodás 24. cikkében, majd azt követően az STM 39. cikkében előírt előterjesztési eljárás nem alkalmazandó; vagy

b)

az ideiglenes megállapodás 24. cikke (5) bekezdésének a) pontjában, majd azt követően az STM 39. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett harminc napos időtartam végét követő három napon belül, amennyiben az ideiglenes megállapodás 24. cikkében, majd azt követően az STM 39. cikkében előírt előterjesztési eljárás alkalmazandó.

A Bizottság értesíti a Tanácsot azokról az intézkedésekről, amelyekről határozott.

(2)   Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 9. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében, sürgős esetekben pedig a 9. cikk (4) bekezdésével összhangban hozza meg.

9. cikk

A bizottsági eljárás

(1)   E rendelet 2., 4. és 11. cikkének alkalmazásában a Bizottságot a 952/2013/EU rendelet 285. cikkével létrehozott vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   E rendelet 5–8. cikkének alkalmazásában a Bizottságot az (EU) 2015/478 rendelet 3. cikke (1) bekezdésével létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(4)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével.

10. cikk

Dömping és szubvenció

Olyan gyakorlat esetében, amely az ideiglenes megállapodás 23. cikkének (2) bekezdésében, majd azt követően az STM 38. cikkének (2) bekezdésében előírt intézkedések Unió általi alkalmazását indokolhatná, a dömpingellenes és/vagy kiegyenlítő intézkedések bevezetéséről szóló döntést értelemszerűen az 1225/2009/EK és/vagy az 597/2009/EK rendeletben megállapított rendelkezésekkel összhangban kell meghozni.

11. cikk

Verseny

(1)   Olyan gyakorlat esetében, amely az ideiglenes megállapodás 36. cikkében, majd azt követően az STM 71. cikkében előírt intézkedések Unió általi alkalmazását indokolhatja, a Bizottságnak az eset kivizsgálását követően saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérelmére el kell döntenie, hogy az adott gyakorlat összeegyeztethető-e ezen megállapodásokkal.

Az ideiglenes megállapodás 36. cikkének (10) bekezdésében, majd azt követően az STM 71. cikkének (10) bekezdésében előírt intézkedéseket támogatások esetében az 597/2009/EK rendeletben előírt eljárások keretében, egyéb esetekben pedig a Szerződés 207. cikkében megállapított eljárás keretében kell elfogadni.

(2)   Olyan gyakorlat esetében, amelynek eredményeként Bosznia-Hercegovina intézkedéseket alkalmazhatna az Unióval szemben az ideiglenes megállapodás 36. cikke, majd azt követően az STM 71. cikke alapján, a Bizottságnak az eset kivizsgálását követően el kell döntenie, hogy a gyakorlat összeegyeztethető-e az ideiglenes megállapodásban, majd azt követően az STM-ben meghatározott elvekkel. Szükség esetén a Bizottság megfelelő határozatokat hoz a Szerződés 101., 102. és 107. cikkének alkalmazásából adódó kritériumok alapján.

12. cikk

Csalás vagy a közigazgatási együttműködés elmulasztása

Ha a Bizottság egy tagállam által nyújtott információ alapján vagy saját kezdeményezésére úgy ítéli meg, hogy az ideiglenes megállapodás 29. cikkében, majd azt követően az STM 44. cikkében megállapított feltételek teljesülnek, akkor indokolatlan késedelem nélkül:

a)

tájékoztatja a Tanácsot; és

b)

értesíti megállapításairól és az objektív információkról az ideiglenes bizottságot, majd azt követően a stabilizációs és társulási bizottságot, és konzultációt kezdeményez az ideiglenes bizottságban, majd azt követően a stabilizációs és társulási bizottságban.

A Bizottságnak az ideiglenes megállapodás 29. cikkének (5) bekezdése, majd azt követően az STM 44. cikkének (5) bekezdése szerinti valamennyi közzétételt az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell megtennie.

A Bizottság az e rendelet 9. cikke (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében határozhat úgy, hogy az ideiglenes megállapodás 29. cikkének (4) bekezdésében, majd azt követően az STM 44. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak szerint ideiglenesen felfüggeszti a termékekre vonatkozó kedvezményes elbánást.

13. cikk

Értesítés

Az Unió nevében eljáró Bizottság felelős az ideiglenes bizottság, majd azt követően a stabilizációs és társulási tanács, illetve a stabilizációs és társulási bizottság ideiglenes megállapodásban, illetve STM-ben előírt értesítéséért.

14. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 594/2008/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2015. június 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Az Európai Parlament 2015. április 29-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. május 28-i határozata.

(2)  A Tanács 594/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló, ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról (HL L 169., 2008.6.30., 1. o.).

(3)  Lásd az I. mellékletet.

(4)  HL L 169., 2008.6.30., 13. o.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/478 rendelete (2015. március 11.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 83., 2015.3.27., 16. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/479 rendelete (2015. március 11.) a kivitelre vonatkozó közös szabályokról (HL L 83., 2015.3.27., 34. o.).

(7)  A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.).

(8)  A Tanács 597/2009/EK rendelete (2009. június 11.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről (HL L 188., 2009.7.18., 93. o.).

(9)  A Tanács 515/97/EK rendelete (1997. március 13.) a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről (HL L 82., 1997.3.22., 1. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosítása

A Tanács 594/2008/EK rendelete

(HL L 169., 2008.6.30., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 37/2014/EU rendelete

(HL L 18., 2014.1.21., 1. o.)

Kizárólag a melléklet 17. pontja


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

594/2008/EK rendelet

Ez a rendelet

1–8. cikk

1–8. cikk

8a. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11. cikk

11. cikk

12. cikk

13. cikk

13. cikk

14. cikk

14. cikk

15. cikk

I. melléklet

II. melléklet


25.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/76


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/941 RENDELETE

(2015. június 9.)

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A 153/2002/EK tanácsi rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). A rendeletet az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2)

2001. április 9-én Luxembourgban egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között stabilizációs és társulási megállapodást (4) (STM) írták alá, amely 2004. április 1-jén lépett hatályba.

(3)

Az STM egyes rendelkezéseinek alkalmazására eljárásokat kell megállapítani.

(4)

Az STM értelmében a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó egyes termékeket csökkentett vámmal lehet behozni az Unióba a vámkontingensek határain belül. Ezért rendelkezéseket kell megállapítani a csökkentett vámok kiszámítására.

(5)

Az STM meghatározza az ilyen tarifális intézkedések hatálya alá tartozó termékeket, a vonatkozó mennyiségeket (és ezek növelését), az alkalmazott vámokat, az alkalmazási időszakokat és a jogosultsági feltételeket.

(6)

Az egyszerűsítés céljából és az Uniós vámkontingensek végrehajtásáról szóló rendeletek megfelelő időben történő közzététele érdekében gondoskodni kell arról, hogy a Bizottság az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 229. cikkével létrehozott bizottság segítségével elfogadja a „baby-beef” termékekre vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezelésének szabályozásáról szóló rendeleteket.

(7)

Gondoskodni kell arról, hogy a Bizottság a 952/2013/EU Európai Parlament és tanácsi rendelet (6) 285. cikke alapján létrehozott bizottság segítségével elfogadja az STM 29. cikke szerinti további vámengedményekről szóló tárgyalások eredményeképpen megítélhető vámkontingensek megnyitásáról és kezelésének szabályozásáról szóló rendeleteket.

(8)

Célszerű a vámokat teljes mértékben felfüggeszteni azokban az esetekben, ahol a preferenciális rendszer eredményeképpen az értékvám 1 % vagy annál kevesebb, vagy az egyedi vámtétel 1 EUR vagy annál kevesebb.

(9)

Az STM-ben szereplő kétoldalú védzáradékok végrehajtása szükségessé teszi, hogy a véd- és egyéb intézkedések elfogadása egységes feltételek mellett történjen. Ezeket az intézkedéseket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (7) megfelelően kell elfogadni.

(10)

A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia, ha az STM 37. cikke (4) bekezdése b) pontjának és 38. cikke (4) bekezdésének értelmében vett rendkívüli és kritikus körülményekkel összefüggésben felmerülő, kellően indokolt esetekben ez rendkívül sürgős okból szükséges,

ELFOGADTÁK EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás (a továbbiakban: STM) egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok elfogadásának egyes eljárásait állapítja meg.

2. cikk

A baby beef-re vonatkozó engedmények

Az STM 27. cikke (2) bekezdésének végrehajtására vonatkozó, a „baby beef” termékek vámkontingensét érintő részletes szabályokat a Bizottság az e rendelet 12. cikke (4) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében fogadja el.

3. cikk

További engedmények

Amennyiben az STM 29. cikke alapján a vámkontingenseken belül további engedményeket adnak a halászati termékekre, az e vámkontingensek végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a Bizottság az e rendelet 12. cikke (4) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében fogadja el.

4. cikk

Vámcsökkentések

(1)   A (2) bekezdésre is figyelemmel a kedvezményes vámtételek értékét egy tizedesjegyre, lefelé kell kerekíteni.

(2)   A kedvezményes vámtétel teljes mértékű mentességet jelent abban az esetben, ha a kedvezményes vámtétel kiszámításakor a kapott eredmény az (1) bekezdés szerint a következők valamelyike:

a)

értékvámok esetében 1 % vagy kevesebb; vagy

b)

az egyedi vámtételek esetében 1 EUR vagy annál kevesebb tételenként.

5. cikk

Technikai kiigazítások

Az e rendelet alapján elfogadott, a végrehajtásra vonatkozó részletes szabályoknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódokban és a TARIC albontásokban történt változtatásokra vagy az Unió és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött új megállapodásokra, jegyzőkönyvekre, levélváltásokra vagy egyéb aktusokra tekintettel szükséges módosításait és technikai kiigazításait a 12. cikk (4) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

6. cikk

Általános véd- és hiányzáradék

(1)   Amennyiben egy tagállam felkéri a Bizottságot az STM 37. és 38. cikkében előírt intézkedések meghozatalára, kérelmének alátámasztására a tagállam az indokoláshoz szükséges információkat eljuttatja a Bizottsághoz.

(2)   Amennyiben a Bizottság valamely tagállam kérelmére vagy saját kezdeményezésére megállapítja, hogy az STM 37. és 38. cikkében megállapított feltételek teljesülnek:

a)

ha saját kezdeményezésére jár el, azonnal, ha pedig valamely tagállam kérelmének tesz eleget, a kérelem kézhezvételétől számított öt munkanapon belül tájékoztatja a tagállamokat;

b)

konzultál az e rendelet 12. cikkének (3) bekezdésében említett bizottsággal a javasolt intézkedésekről;

c)

egyidejűleg tájékoztatja Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, és értesíti a stabilizációs és társulási bizottság keretében folytatott konzultáció megkezdéséről az STM 37. cikkének (4) bekezdésében és 38. cikkének (3) bekezdésében előírtak szerint;

d)

egyidejűleg ellátja a stabilizációs és társulási bizottságot a c) pontban említett konzultációkhoz szükséges valamennyi információval.

(3)   A Bizottság a (2) bekezdés c) pontjában említett konzultációk befejezését követően, és amennyiben egyéb megoldás nem bizonyul lehetségesnek, az e rendelet 12. cikke (4) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében határozhat úgy, hogy nem tesz intézkedéseket, vagy határozhat az STM 37. és 38. cikkében előírt megfelelő intézkedések elfogadásáról.

A határozatról azonnal tájékoztatni kell a Tanácsot; a határozatról tájékoztatni kell továbbá a stabilizációs és társulási bizottságot is.

A határozatot azonnal alkalmazni kell.

(4)   A stabilizációs és társulási bizottság keretében folytatott, a (2) bekezdés c) pontjában említett konzultációkat a szintén az említett pontban szereplő értesítést követő 30 nap elteltével befejezettnek kell tekinteni.

7. cikk

Rendkívüli és kritikus körülmények

Ha az STM 37. cikke (4) bekezdése b) pontjának és 38. cikke (4) bekezdésének értelmében vett rendkívüli és kritikus körülmények lépnek fel, a Bizottság az STM 37. és 38. cikkében előírt azonnali intézkedéseket tehet az e rendelet 12. cikkének (4) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében, sürgős esetekben pedig e rendelet 12. cikke (5) bekezdésének megfelelően.

Ha a Bizottsághoz valamely tagállamtól kérelem érkezik, a Bizottságnak e kérelemről a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül határozatot kell hoznia.

8. cikk

A mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó védzáradék

A 6. és 7. cikkben előírt eljárásoktól eltérően az STM 30. vagy 37. cikke alapján vagy az e termékekre vonatkozó STM -mellékletek, illetve az STM 3. jegyzőkönyvének rendelkezései alapján a mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozóan szükséges intézkedések hozhatók a mezőgazdasági termékek vagy a halászati és akvakultúratermékek piacának közös szervezését kialakító, vonatkozó szabályokban, vagy a mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásából származó termékekre vonatkozó, a Szerződés 352. cikke szerint elfogadott egyedi rendelkezésekben előírt eljárásoknak megfelelően, feltéve, hogy az STM 30. cikke vagy az STM 37. cikkének (3), (4) és (5) bekezdése szerint megállapított feltételek teljesülnek.

9. cikk

Dömping

Olyan gyakorlat esetében, amely az STM 36. cikkének (1) bekezdésében előírt intézkedések Unió általi alkalmazását indokolhatja, a dömpingellenes intézkedések bevezetéséről szóló döntést az 1225/2009/EK tanácsi rendeletben (8) megállapított rendelkezésekkel összhangban, valamint az STM 36. cikkének (2) bekezdésben előírt eljárásnak megfelelően kell meghozni.

10. cikk

Verseny

(1)   Olyan gyakorlat esetében, amely az STM 69. cikkében előírt intézkedések Unió általi alkalmazását indokolhatja, a Bizottságnak az eset kivizsgálását követően saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérelmére el kell döntenie, hogy az adott gyakorlat összeegyeztethető-e az STM-mel. Amennyiben szükséges, a Bizottság védintézkedéseket fogad el az e rendelet 12. cikkének (4) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében, az olyan támogatások esetében azonban, amelyekre az 597/2009/EK tanácsi rendeletet (9) kell alkalmazni, az említett rendeletben meghatározott eljárások keretében kell az intézkedéseket meghozni. Az intézkedéseket csak az STM 69. cikkének (5) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása mellett lehet meghozni.

(2)   Olyan gyakorlat esetében, amelynek eredményeként Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság intézkedéseket alkalmazhat az Unióval szemben az STM 69. cikke alapján, a Bizottságnak az eset kivizsgálását követően el kell döntenie, hogy az adott gyakorlat összeegyeztethető-e az STM-ben előírt elvekkel. Szükség esetén a Bizottság megfelelő határozatokat hoz a Szerződés 101., 102. és 107. cikkének alkalmazásából adódó kritériumok alapján.

11. cikk

Csalás vagy a közigazgatási együttműködés elmulasztása

(1)   Az STM 42. cikkének értelmezésében a származási igazolás vizsgálatához szükséges közigazgatási együttműködés elmulasztása többek között az alábbi esetekben valósul meg:

a)

a közigazgatási együttműködés hiánya például, ha a származási bizonyítványok kibocsátásáért és ellenőrzéséért felelős vám- vagy kormányhatóságok nevét és címét nem közlik, vagy a bizonyítványok hitelesítésére használt bélyegző mintapéldányát nem bocsátják rendelkezésre, vagy adott esetben elmulasztják ezen adatok naprakésszé tételét;

b)

a termékek származó helyzetének felülvizsgálatára és az STM 4. jegyzőkönyvében foglalt egyéb követelmények teljesítésére, valamint a származási szabályok megsértésének megállapítására és megelőzésére vonatkozó intézkedések ismételt hiánya vagy elégtelensége;

c)

a származási igazolás bizottsági kérelemre történő utólagos ellenőrzésének, valamint az eredmények időben történő közlésének az ismételt megtagadása vagy indokolatlan késleltetése;

d)

azon macedóniai közigazgatási és nyomozási együttműködési megbízatások engedélyezésének ismételt megtagadása vagy indokolatlan késleltetése, amelyek célja az okmányok hitelességének vagy az STM szerinti kedvezményes elbánás nyújtására vonatkozó információk pontosságának az ellenőrzése, vagy a származási szabályok megsértésének megállapítására és megelőzésére vonatkozó, megfelelő vizsgálatok végrehajtása vagy megszervezése;

e)

a közigazgatási hatóságok közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtásról szóló 5. jegyzőkönyv rendelkezéseinek ismételt be nem tartása az STM kereskedelemi rendelkezéseinek alkalmazása tekintetében.

(2)   Ha a Bizottság egy tagállam által nyújtott információ alapján vagy saját kezdeményezésére úgy ítéli meg, hogy az STM 42. cikkében megállapított feltételek teljesülnek, akkor:

a)

tájékoztatja a Tanácsot;

b)

azonnal konzultációt kezd Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal, hogy megfelelő megoldást találjanak az STM 42. cikkében előírtak szerint.

Ezenkívül a Bizottság:

a)

felszólíthatja a tagállamokat, hogy hozzák meg azokat az elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez szükségesek;

b)

az Európai Unió Hivatalos Lapjában értesítést tesz közzé, amely megállapítja, hogy megalapozott kételyek merültek fel az STM 42. cikkének alkalmazására vonatkozó rendelkezések alkalmazásával kapcsolatban.

(3)   Amíg a (2) bekezdés első albekezésének b) pontjában említett konzultációkon nem születik kölcsönösen kielégítő megoldás, a Bizottság az STM 42. cikkével összhangban, továbbá az e rendelet 12. cikkének (4) bekezdésben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében egyéb, általa szükségesnek tartott megfelelő intézkedésekről határozhat.

12. cikk

A bizottsági eljárás

(1)   E rendelet 2. cikkének alkalmazásában a Bizottságot az 1308/2013/EU rendelet 229. cikkével létrehozott, a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   E rendelet 4. cikkének alkalmazásában a Bizottságot a 952/2013/EU rendelet 285. cikkével létrehozott vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(3)   E rendelet 6., 7., 10. és 11. cikkének alkalmazásában a Bizottságot az (EU) 2015/478 európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 3. cikke (1) bekezdésével létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(4)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(5)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével.

13. cikk

Értesítés

A stabilizációs és társulási tanácsnak, illetve a stabilizációs és társulási bizottságnak az STM-ben előírt értesítéséért a Bizottság felel, amely az Unió nevében jár el.

14. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 153/2002/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2015. június 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Az Európai Parlament 2015. április 29-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. május 28-i határozata.

(2)  A Tanács 153/2002/EK rendelete (2002. január 21.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról (HL L 25., 2002.1.29., 16. o.).

(3)  Lásd az I. mellékletet.

(4)  HL L 84., 2004.3.20., 13. o.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(8)  A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.).

(9)  A Tanács 597/2009/EK rendelete (2009. június 11.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről (HL L 188., 2009.7.18., 93. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/478 rendelete (2015. március 11.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 83., 2015.3.27., 16. o.).


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak jegyzéke

A Tanács 153/2002/EK rendelete

(HL L 25., 2002.1.29., 16. o.)

 

A Tanács 3/2003/EK rendelete

(HL L 1., 2003.1.4., 30. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 37/2014/EU rendelete

(HL L 18., 2014.1.21., 1. o.)

Kizárólag a melléklet 8. pontja


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

153/2002/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

4. cikk

3. cikk

6. cikk

4. cikk

7. cikk

5. cikk

7a. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (1) bekezdés

7a. cikk, (5) bekezdés, bevezető fordulat

6. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat

7a. cikk, (5) bekezdés, első francia bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés, a) pont

7a. cikk, (5) bekezdés, második francia bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés, b) pont

7a. cikk, (5) bekezdés, harmadik francia bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés, c) pont

7a. cikk, (5) bekezdés, negyedik francia bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés, d) pont

7a. cikk, (6) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés

7a. cikk, (10) bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés

7b. cikk

7. cikk

7c. cikk

8. cikk

7d. cikk

9. cikk

7e. cikk

10. cikk

7f. cikk (1) bekezdés, bevezető fordulat

11. cikk, (1) bekezdés, bevezető fordulat

7f. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés

11. cikk, (1) bekezdés, a) pont

7f. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés

11. cikk, (1) bekezdés, b) pont

7f. cikk, (1) bekezdés, harmadik francia bekezdés

11. cikk, (1) bekezdés, c) pont

7f. cikk, (1) bekezdés, negyedik francia bekezdés

11. cikk, (1) bekezdés, d) pont

7f. cikk, (1) bekezdés, ötödik francia bekezdés

11. cikk, (1) bekezdés, e) pont

7f. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető fordulat

11. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető fordulat

7f. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, első francia bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont

7f. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, második francia bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés,első albekezdés, b) pont

7f. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető fordulat

11. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető fordulat

7f. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, első francia bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, a) pont

7f. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, második francia bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont

7f. cikk, (3) bekezdés

11. cikk, (3) bekezdés

7fa. cikk

12. cikk

7 g. cikk

13. cikk

__

14. cikk

8. cikk

15. cikk

__

I. melléklet

__

II. melléklet