ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 133

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. május 29.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/812 rendelete (2015. május 20.) a 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendeletnek, valamint az 1379/2013/EU és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kirakodási kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint az 1434/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

RENDELETEK

29.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/812 RENDELETE

(2015. május 20.)

a 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendeletnek, valamint az 1379/2013/EU és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kirakodási kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint az 1434/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) egyik célkitűzése a visszadobás gyakorlatának fokozatos megszüntetése a fogási korlátozás hatálya alá tartozó fajok állományait érintő fogások és a Földközi-tenger esetében a legkisebb fogási méretre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó fajok állományait érintő fogások kirakodására irányuló kötelezettség bevezetése révén. A technikai és ellenőrzési intézkedéseket előíró hatályos rendeletek bizonyos rendelkezései ellentétesek a kirakodási kötelezettséggel, és a halászokat a halak visszadobására kötelezik. A kirakodási kötelezettség említett rendeletekkel való összeegyeztethetetlenségének felszámolása és a kirakodási kötelezettség működőképessé tétele érdekében módosítani kell az említett rendelkezéseket, vagy hatályon kívül kell helyezni azokat.

(2)

A kirakodási kötelezettség végrehajtásának biztosítása érdekében módosítani kell különösen a 850/98/EK tanácsi rendeletet (4) a következők szerint: elő kell írni, hogy a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó tengeri élőlények valamennyi, a fogások összetételére vonatkozó korlátozásokat meghaladó, nem szándékos fogását ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból; a kirakodási kötelezettség hatálya alá eső fajokhoz tartozó tengeri élőlényekre vonatkozó legkisebb kirakodási méreteket minimális védelmi referenciaméretekkel kell helyettesíteni; elő kell írni, hogy a járulékos fogásokra vonatkozó korlátozásokat meghaladó mértékben, meghatározott területen, meghatározott időben, meghatározott típusú eszközzel kifogott, a kirakodási kötelezettség hatálya alá eső fajokhoz tartozó tengeri élőlények valamennyi fogását ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból; valamint egyértelművé kell tenni, hogy az érték szerinti szelektálás tilalma nem alkalmazandó abban az esetben, ha a kirakodási kötelezettség alóli mentességet vezetnek be.

(3)

Ezenfelül a jogbiztonság érdekében módosítani kell az ICES VIb körzetben a fiatal foltos tőkehalak védelme érdekében végrehajtott területlezárással kapcsolatos rendelkezéseket.

(4)

A kirakodási kötelezettség végrehajtásának biztosítása érdekében a 2187/2005/EK tanácsi rendeletet (5) a következők szerint kell módosítani: elő kell írni, hogy a Balti-tengeren a kirakodási kötelezettség hatálya alá eső fajokhoz tartozó tengeri élőlények valamennyi, a fogások összetételére vonatkozó korlátozásokat meghaladó, nem szándékos fogását ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból; a kirakodási kötelezettség hatálya alá eső fajokhoz tartozó tengeri élőlényekre vonatkozó legkisebb kirakodási méreteket minimális védelmi referenciaméretekkel kell helyettesíteni; valamint meghatározott időszakokra és területekre vonatkozóan meg kell tiltani a lazac és a tengeri pisztráng kifogását, kivéve, ha az csapdahálóval történik.

(5)

A kirakodási kötelezettség végrehajtásának biztosítása érdekében az 1967/2006/EK tanácsi rendeletet (6) úgy kell módosítani, hogy a kirakodási kötelezettség hatálya alá eső fajokhoz tartozó tengeri élőlényekre vonatkozó legkisebb kirakodási méreteket minimális védelmi referenciaméretekkel kell helyettesíteni a meglévő legkisebb fogási méretek fogalmának és alkalmazásának veszélyeztetése nélkül.

(6)

A kirakodási kötelezettség végrehajtásának biztosítása érdekében az 1098/2007/EK tanácsi rendeletet (7) úgy kell módosítani, hogy az előírja, hogy meghatározott területeken és meghatározott időszakokban sodortatott horogsorral, illetve kopoltyúhálóval, állítóhálóval és tükörhálóval végzett halászat esetén valamennyi nem szándékos tőkehalfogást ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

(7)

A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) által készített tudományos szakvéleménnyel összhangban, amely szerint nincs szükség a balti-tengeri tőkehalállományra vonatkozó meglévő gazdálkodási tervben foglalt, a halászati erőkifejtés korlátozásával kapcsolatos szabályra ahhoz, hogy teljesüljenek a megreformált közös halászati politikának az érintett, kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó állományra vonatkozó célkitűzései, meg kell szüntetni a balti-tengeri tőkehalállományra vonatkozó, a halászati erőkifejtést érintő korlátozásokat.

(8)

A kirakodási kötelezettség végrehajtásának biztosítása érdekében a 254/2002/EK tanácsi rendeletet (8) úgy kell módosítani, hogy az előírja, hogy a csíkos fésűkagyló vonóhálóval folytatott halászata esetében a kirakodási kötelezettség hatálya alá eső fajokhoz tartozó tengeri élőlények valamennyi, a járulékos fogásokra vonatkozó korlátozásokat meghaladó mennyiségű, nem szándékos fogását ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

(9)

A kirakodási kötelezettség végrehajtásának biztosítása érdekében a 2347/2002/EK tanácsi rendeletet (9) úgy kell módosítani, hogy az előírja, hogy a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó mélytengeri fajok nem szándékos fogásait ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

(10)

A kirakodási kötelezettség nyomon követésének és végrehajtásának biztosítása érdekében az 1224/2009/EK tanácsi rendeletet (10) úgy kell módosítani, hogy az előírja a minimális védelmi referenciaméret alatti fogásokra vonatkozó adatok elkülönített nyilvántartásba vételét és a minimális védelmi referenciaméret alatti fogások elkülönített tárolását, valamint hogy rendelkezéseket tartalmazzon azok forgalmazására, valamint a megfigyelő ellenőrök alkalmazására vonatkozóan.

(11)

Mivel a halak tengerbe való visszadobása az erőforrások nagymértékű pazarlását jelenti és kedvezőtlenül hat a tengeri élőlények és a tengeri ökoszisztémák fenntartható kiaknázására, és mivel a kirakodási kötelezettség eredményességéhez elengedhetetlen, hogy annak a piaci szereplők eleget tegyenek, a kirakodási kötelezettség megsértését az 1224/2009/EK rendelet szerinti súlyos jogsértésnek kell minősíteni. A kirakodási kötelezettség alapvető változást jelent a piaci szereplők számára. Ennek megfelelően helyénvaló két évvel elhalasztani a súlyos jogsértésekre vonatkozó szabályoknak az ilyen típusú jogsértésre való alkalmazását.

(12)

A kirakodási kötelezettségnek bizonyos új, évközi kvótarugalmassági szabályokkal kombinálva történő bevezetése szükségessé teszi a kvóták és a halászati erőkifejtés csökkentésére vonatkozó szabályok kiigazítását.

(13)

Meg kell előzni az olyan párhuzamos halászati tevékenységek kialakulását, amelyek kifejezetten a minimális védelmi referenciaméret alatti tengeri élőlények emberi fogyasztástól eltérő célra való kifogására irányulnak, és ezen elv kifejezésre juttatása végett módosítani kell az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (11).

(14)

Az 1380/2013/EU rendelet a fiatal tengeri élőlények védelmének biztosítása céljából létrehozta a minimális védelmi referenciaméret fogalmát. A kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó fajok azon egyedei, amelyek nem érik el a minimális védelmi referenciaméretet, nem használhatók fel közvetlen emberi fogyasztásra. Az 1379/2013/EU rendelet közös forgalmazási előírások, ezen belül minimális forgalmazási méretek elfogadásáról rendelkezik. A minimális védelmi referenciaméretek rendeltetése veszélyeztetésének elkerülése érdekében az ilyen minimális forgalmazási méreteknek az egyes fajok esetében meg kell egyezniük a minimális védelmi referenciaméretekkel. Következésképpen a minimális forgalmazási méreteket hozzá kell igazítani a minimális védelmi referenciaméretekhez.

(15)

Az 1380/2013/EU rendeletnek kifejezetten lehetővé kell tennie, hogy a visszadobási tervekbe olyan technikai intézkedéseket vezessenek be, amelyek szigorúan a kirakodási kötelezettség végrehajtásához kapcsolódnak, és amelyek célja a szelektivitás fokozása és a nem szándékos fogásoknak a lehetséges minimumra korlátozása.

(16)

A ragadozók, például hallal táplálkozó tengeri emlősök, illetve ragadozó halak vagy madarak által megsebesített halak az ilyen ragadozók által esetlegesen átadott kórokozók és baktériumok miatt veszélyt jelenthetnek az emberre, a háziállatokra és az egyéb halakra. Következésképpen a kirakodási kötelezettség nem alkalmazandó az ilyen sérült halakból álló fogásokra, és azokat haladéktalanul vissza kell dobni a tengerbe.

(17)

A 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendeletet, valamint az 1379/2013/EU és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(18)

Mivel az 1434/98/EK tanácsi rendeletben (12) megállapított, a fogás összetételére vonatkozó szabályok és a hering felhasználására vonatkozó kapcsolódó korlátozások a kirakodási kötelezettség alkalmazása esetén már nem relevánsak, ugyanis a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó valamennyi heringet ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból, illetve minden, a minimális védelmi referenciaméretnél kisebb heringet közvetlen emberi fogyasztáson kívüli célra kell felhasználni, az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(19)

A 850/98/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK rendelet rendelkező részében használt „közösségi” kifejezést meg kell változtatni a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének figyelembevétele érdekében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 850/98/EK rendelet módosítása

A 850/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában, a 46. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és az I. melléklet 5. lábjegyzetében a „Közösség” kifejezés helyébe az „Unió” kifejezés, a „közösségi” kifejezés helyébe pedig az „uniós” kifejezés lép, az emiatt szükséges esetleges nyelvtani változtatásokat is elvégezve.

2.

Az 1a. cikket el kell hagyni.

3.

A 3. cikk a következő ponttal egészül ki:

„i)   »nem szándékos fogások«: olyan tengeri élőlények véletlenszerűen ejtett fogásai, amelyeket az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) 15. cikke értelmében ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból akár azért, mert a minimális védelmi referenciaméretnél kisebb méretűek, akár azért, mert a fogások összetételére és a járulékos fogásokra vonatkozó szabályok értelmében megengedett mennyiségeket túllépve fogták ki őket.

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).”"

4.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Tilos az I–V. mellékletben felsorolt fajokra az ezen mellékletekben az egyes fajokra nézve meghatározott tartománynál kisebb szembőség használatával halászni.”

;

b)

a (4) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdés a) és b) pontja nem alkalmazandó az olyan fajok nem szándékos fogásaira, amelyek az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartoznak. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

5.

A 7. cikk (5) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Az első albekezdés nem alkalmazandó a Pandalus nemhez tartozó rákfélék azon nem szándékos fogásaira, amelyek az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartoznak. A nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

Tilos a Pandalus nemhez tartozó rákfélékre 32–54 milliméter szembőségű hálóval, az első albekezdésben említett felszerelés alkalmazása nélkül halászni.”

6.

A 10. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az első bekezdés b) pontja nem alkalmazandó az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó fajok nem szándékos fogásaira. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

7.

A 11. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdés a) pontja nem alkalmazandó az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó fajok nem szándékos fogásaira. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

8.

A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikk

(1)   Amennyiben az e rendelet 20. cikke (2) bekezdésében, a 21. cikke (2) bekezdésében, a 22. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, a 27. cikke (2) bekezdésében, a 29. cikke (4) bekezdésének b) pontjában, a 29b. cikke (2) bekezdésében, a 29b. cikke (4) bekezdésében, a 29d. cikke (5) bekezdésének d) pontjában, a 29d. cikke (6) bekezdésének d) pontjában, a 29d. cikke (7) bekezdésének c) pontjában, a 29f. cikke (1) bekezdésében, a 34b. cikke (2) bekezdésének c) pontjában és a 34b. cikke (10) bekezdésében, valamint az e rendelet I–VII., X. és XI. mellékletében meghatározott, engedélyezett százalékos arányokon, illetve mennyiségeken túl fognak ki a kirakodási kötelezettség hatálya alá eső fajokhoz tartozó tengeri élőlényeket, az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke alkalmazandó. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

(2)   Amennyiben az e rendelet 20. cikke (2) bekezdésében, a 21. cikke (2) bekezdésében, a 22. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, a 27. cikke (2) bekezdésében, a 29. cikke (4) bekezdésének b) pontjában, a 29b. cikke (2) bekezdésében, a 29b. cikke (4) bekezdésében, a 29d. cikke (5) bekezdésének d) pontjában, a 29d. cikke (6) bekezdésének d) pontjában, a 29d. cikke (7) bekezdésének c) pontjában, a 29f. cikke (1) bekezdésében, a 34b. cikke (2) bekezdésének c) pontjában és a 34b. cikke (10) bekezdésében, valamint az e rendelet I–VII., X. és XI. mellékletében meghatározott, engedélyezett százalékos arányokon túl fognak ki az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti kirakodási kötelezettség hatálya alá nem eső fajokhoz tartozó tengeri élőlényeket, azokat nem szabad kirakodni, hanem haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.”

9.

A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„17. cikk

Valamely tengeri élőlény akkor méreten aluli, ha méretei kisebbek a XII. és a XIIa. mellékletben az érintett faj és az érintett földrajzi terület tekintetében meghatározott minimális védelmi referenciaméretnél vagy az uniós joggal összhangban egyéb módon meghatározott minimális védelmi referenciaméretnél. Azon eseteket kivéve, ahol az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (6) bekezdésének megfelelően elfogadott jogi aktus minimális védelmi referenciaméreteket állapított meg, az e rendelet XII. és XIIa. mellékletében megállapított minimális védelmi referenciaméretek alkalmazandók.”

10.

A következő cikk kerül beillesztésre:

„18a. cikk

A minimális védelmi referenciaméreteknek a visszadobási tervekkel összefüggésben való megállapítására vonatkozó eljárás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (6) bekezdésében említett jogi aktusok elfogadása céljából és azok időtartamára minimális védelmi referenciaméreteket állapítson meg azon fajokra vonatkozóan, amelyek az említett rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartoznak. Ezeket a méreteket az e rendelet 48a. cikkének és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján kell megállapítani azzal a céllal, hogy biztosítsák a tengeri élőlények fiatal egyedeinek védelmét, és ezek a méretek adott esetben eltérhetnek az e rendelet XII. és XIIa. mellékletében megállapított minimális védelmi referenciaméretektől.”

11.

A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„19. cikk

(1)   A kirakodási kötelezettség hatálya elő eső fajokhoz tartozó, méreten aluli tengeri élőlényekből álló fogásokra az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke alkalmazandó.

(2)   Az (1) bekezdésben említett méreten aluli tengeri élőlényekből álló fogások kirakodásának esetére a tagállamokban olyan megfelelő intézkedéseknek kell rendelkezésre állniuk a fogások tárolásának megkönnyítésére vagy piaci elhelyezésére, amelyek keretében a tagállamok például támogatják a kirakodóhelyek és menedékek építését és átalakítását célzó beruházásokat vagy az olyan beruházásokat, amelyek a halászati termékek értékének növelésére irányulnak.

(3)   Az olyan, méreten aluli tengeri élőlényeket, amelyek az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá nem eső fajhoz tartoznak, tilos a fedélzeten tartani, átrakodni, kirakodni, szállítani, raktározni, értékesíteni, eladásra kiállítani vagy felkínálni, és azokat haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

(4)   Az (1) és a (3) bekezdés nem alkalmazandó a szardíniára, a szardellára, a heringre, a fattyúmakrélára és a makrélára, minden egyes említett faj fedélzeten tartott teljes fogásai élősúlyának 10 %-áig.

A méreten aluli szardínia, szardella, hering, fattyúmakréla és makréla százalékos arányát a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény élősúlya szerint válogatás után vagy kirakodáskor kell kiszámítani.

A százalékarány egy vagy több reprezentatív minta alapján számítható ki. A 10 %-os határt átrakodáskor, kirakodáskor, szállításkor, raktározáskor, kiállításkor vagy értékesítéskor is tilos meghaladni.

(5)   A (3) bekezdés nem alkalmazandó a méreten aluli, élő csalinak kifogott szardínia, szardella, fattyúmakréla és makréla esetében, amelyek a fedélzeten tarthatók, feltéve, hogy élve tárolják őket.”

12.

A 19a. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó azokra a fogásokra, illetve fajokra, amelyek az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdése értelmében mentesülnek a kirakodási kötelezettség alól.”

13.

A 20. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Amennyiben a hering az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik, e cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó.

Tilos a hering halászata az (1) bekezdésben említett földrajzi területeken és időszakokban, amennyiben az alábbi kategóriákba tartozó halászeszközt használnak:

a)

55 mm-nél kisebb szembőségű vontatott halászeszközök;

b)

erszényes kerítőhálók;

c)

55 mm-nél kisebb szembőségű kopoltyúhálók, állítóhálók és tükörhálók; vagy

d)

55 mm-nél kisebb szembőségű sodortatott hálók, kivéve a (3) bekezdés szerinti eseteket.”

14.

A 20a. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„Amennyiben a hering az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik, e cikk első bekezdése nem alkalmazandó. A heringből álló, nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

Tilos a hering halászata az első bekezdésben említett földrajzi térségben és időszakokban, amennyiben az alábbi kategóriákba tartozó halászeszközt használnak:

a)

55 mm-nél kisebb szembőségű vontatott halászeszközök;

b)

erszényes kerítőhálók; vagy

c)

55 mm-nél kisebb szembőségű kopoltyúhálók, állítóhálók, tükörhálók és sodortatott hálók.”

15.

A 21. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Amennyiben a spratt az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik, e cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó.

Tilos a spratt halászata az (1) bekezdésben említett földrajzi területeken és időszakokban, amennyiben az alábbi kategóriákba tartozó halászeszközt használnak:

a)

32 mm-nél kisebb szembőségű vontatott halászeszközök;

b)

erszényes kerítőhálók; vagy

c)

30 mm-nél kisebb szembőségű kopoltyúhálók, állítóhálók, tükörhálók és sodortatott hálók.”

16.

A 22. cikk (1) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Amennyiben a makréla az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik, e bekezdés első albekezdése nem alkalmazandó.

Tilos a makréla halászata az első albekezdésben említett földrajzi területen, amennyiben az ebbe a fajba tartozó, kihalászott egyedek több mint 15 %-át az alábbi halászeszközök valamelyikével fogták ki:

a)

70 mm-nél kisebb szembőségű vontatott halászeszközök; vagy

b)

erszényes kerítőhálók.”

17.

A 23. cikk (1) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Amennyiben a szardella az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik, e bekezdés első albekezdése nem alkalmazandó. A nem szándékos szardellafogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

Tilos a szardella nyílttengeri zsákhálóval történő halászata az első albekezdésben említett földrajzi területen.”

18.

A 27. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Amennyiben a norvég tőkehal az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik, e cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó.

Tilos a norvég tőkehal 32 mm-nél kisebb szembőségű vontatott halászeszközzel történő halászata az (1) bekezdésben említett földrajzi területen.”

19.

A 29. cikk (4) bekezdésének b) pontja a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Amennyiben a homoki angolna és/vagy a spratt, valamint a sima lepényhal és/vagy a közönséges nyelvhal az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik, e pont i., ii. és iii. pontja nem alkalmazandó.

Tilos a homoki angolna és/vagy a spratt, valamint a sima lepényhal és/vagy a közönséges nyelvhal halászata az e pontban meghatározottaktól eltérő halászeszközöket használó hajókkal.”

20.

A 29a. cikk (1) bekezdése az alábbi albekezdésekkel egészül ki:

„Amennyiben a homoki angolna az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik, e bekezdés első albekezdése nem alkalmazandó. A homoki angolnából álló, nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

Tilos a homoki angolna 32 mm-nél kisebb szembőségű vontatott halászeszközzel történő halászata az első albekezdésben említett földrajzi területen.”

21.

A 29b. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Amennyiben a norvég homár az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik, e bekezdés első albekezdése nem alkalmazandó.

Tilos a norvég homár halászata az (1) bekezdésben említett halászeszközzel és földrajzi területeken.”

;

b)

a (4) bekezdés a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Amennyiben a norvég homár az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik, e bekezdés első albekezdése nem alkalmazandó.

Tilos a norvég homár halászata az (1) bekezdésben említett földrajzi területeken és az (1) bekezdésben említett időszakokon kívül.”

22.

A 29c. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„29c. cikk

A rockalli foltos tőkehal védett területe az ICES VI alterületen

Tilos a halászat – kivéve a horogsorokkal való halászatot – a WGS84 rendszerben megadott alábbi koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt területeken belül:

é. sz. 57° 00′, ny. h. 15° 00′

é. sz. 57° 00′, ny. h. 14° 00′

é. sz. 56° 30′, ny. h. 14° 00′

é. sz. 56° 30′, ny. h. 15° 00′

é. sz. 57° 00′, ny. h. 15° 00′.”

23.

A 29d. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Az első albekezdés b) pontja nem alkalmazandó, amennyiben az első albekezdés b) pontjában említett fajokat vagy fogási korlátozások hatálya alá tartozó egyéb fajokat az első albekezdés a) pontjában említett halászeszközzel fogták ki, és azok az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartoznak. E fajok nem szándékos fogásait ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

Tilos az első albekezdés b) pontjában fel nem sorolt fajok halászata.”

;

b)

a (4) bekezdés a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Az első albekezdés b) pontja nem alkalmazandó, amennyiben az első albekezdés b) pontjában említett fajokat vagy fogási korlátozás hatálya alá tartozó egyéb fajokat az első albekezdés a) pontjában említett halászeszközzel fogták ki, és azok az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartoznak. E fajok nem szándékos fogásait ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

Tilos az első albekezdés b) pontjában fel nem sorolt fajok halászata.”

24.

A 29e. cikk (2) bekezdése az alábbi albekezdésekkel egészül ki:

„Az első albekezdés b) pontja nem alkalmazandó, amennyiben az első albekezdés b) pontjában említett fajokat vagy fogási korlátozás hatálya alá tartozó egyéb fajokat az első albekezdés a) pontjában említett halászeszközzel fogták ki, és azok az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartoznak. E fajok nem szándékos fogásait ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

Tilos az első albekezdés b) pontjában fel nem sorolt fajok halászata.”

25.

A 29f. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   Amennyiben a kék menyhal az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik, e cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó.

Tilos a kék menyhal bármely halászeszközzel történő halászata az (1) bekezdésben említett időszakban és területeken.”

26.

A 35. cikket el kell hagyni.

27.

A következő cikk kerül beillesztésre:

„47. cikk

A technikai intézkedéseknek a visszadobási tervekkel összefüggésben való elfogadására vonatkozó eljárás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (6) bekezdésében említett jogi aktusok elfogadása céljából és azok időtartamára olyan különös rendelkezéseket fogadjon el a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó halászati tevékenységekre vagy fajokra vonatkozóan, amelyek az említett rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett technikai intézkedésekből állnak. Az ilyen intézkedéseket az e rendelet 48a. cikke és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján kell elfogadni azzal a céllal, hogy növeljék a halászeszközök szelektivitását, illetve hogy csökkentsék vagy lehetőség szerint számolják fel a nem szándékos fogásokat, és az ilyen intézkedések adott esetben eltérhetnek az e rendeletben meghatározott intézkedésektől.”

28.

A következő cikk kerül beillesztésre:

„48a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A Bizottság 18a. és 47. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2015. június 1-jétől kezdődő hatállyal.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 18a. és a 47. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)   A 18a. és a 47. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

29.

A XII. és a XIIa. mellékletben a „legkisebb fogható méret” kifejezés helyébe a „minimális védelmi referenciaméret”, a „legkisebb fogható méretek” kifejezés helyébe a „minimális védelmi referenciaméretek” kifejezés lép.

2. cikk

A 2187/2005/EK rendelet módosítása

A 2187/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

„p)   »nem szándékos fogások«: olyan tengeri élőlények véletlenszerűen ejtett fogásai, amelyeket az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (14) 15. cikke értelmében ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból akár azért, mert a minimális védelmi referenciaméretnél kisebb méretűek, akár azért, mert a fogások összetételére és a járulékos fogásokra vonatkozó szabályok értelmében megengedett mennyiségeket túllépve fogták ki őket.

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).”"

2.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Tilos a II. és III. mellékletben felsorolt fajokra az említett mellékletekben felsorolt célfajokra nézve meghatározott tartománynál kisebb szembőségű vonóhálók, kerítőhálók és hasonló halászeszközök, kopoltyúhálók, állítóhálók és tükörhálók használatával halászni.”

;

b)

a (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdés nem alkalmazandó az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó fajok nem szándékos fogásaira. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

;

c)

a (6) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdés nem alkalmazandó az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó fajok nem szándékos fogásaira. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

3.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Az előírt százalékos fogási arányok elérése

(1)   Amennyiben a kirakodási kötelezettség hatálya alá eső fajhoz tartozó tengeri élőlényeket a II. és a III. mellékletben megállapított, engedélyezett százalékos arányokat túllépő mennyiségben fognak ki, az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke alkalmazandó. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

(2)   Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá nem eső fajhoz tartozó tengeri élőlényeknek az e rendelet II. és a III. mellékletében megállapított, engedélyezett százalékos arányokat túllépő kifogott mennyiségeit tilos kirakodni, hanem azokat haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.”

4.

A 14. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Valamely tengeri élőlény akkor méreten aluli, ha méretei kisebbek a IV. mellékletben az érintett faj és az érintett földrajzi terület tekintetében meghatározott minimális védelmi referenciaméretnél vagy valamely, az uniós joggal összhangban egyéb módon meghatározott minimális védelmi referenciaméretnél. Azon eseteket kivéve, ahol az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (6) bekezdésének megfelelően elfogadott jogi aktus minimális védelmi referenciaméreteket állapított meg, az e rendelet IV. mellékletében megállapított minimális védelmi referenciaméretek alkalmazandók.”

5.

A következő cikk kerül beillesztésre:

„14a. cikk

A minimális védelmi referenciaméreteknek a visszadobási tervekkel összefüggésben való megállapítására vonatkozó eljárás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (6) bekezdésében említett jogi aktusok elfogadása céljából és azok időtartamára minimális védelmi referenciaméreteket állapítson meg azon fajokra vonatkozóan, amelyek az említett rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartoznak. Ezeket a méreteket az e rendelet 28b. cikkének és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján kell megállapítani azzal a céllal, hogy biztosítsák a tengeri élőlények fiatal egyedeinek védelmét, és ezek a méretek adott esetben eltérhetnek az e rendelet IV. mellékletében szereplő minimális védelmi referenciaméretektől.”

6.

A 15. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A kirakodási kötelezettség hatálya elő eső fajokhoz tartozó, méreten aluli tengeri élőlényekből álló fogásokra az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke alkalmazandó.

(1a)   Az (1) bekezdésben említett méreten aluli tengeri élőlényekből álló fogások kirakodásának esetére a tagállamokban olyan intézkedéseknek kell rendelkezésre állniuk a fogások tárolásának megkönnyítésére vagy piaci elhelyezésére, amelyek keretében a tagállamok például támogatják a kirakodóhelyek és menedékek építését és átalakítását célzó beruházásokat vagy az olyan beruházásokat, amelyek a halászati termékek értékének növelésére irányulnak.

(1b)   Az olyan, méreten aluli tengeri élőlényeket, amelyek az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá nem eső fajhoz tartoznak, tilos a fedélzeten tartani, átrakodni, kirakodni, szállítani, raktározni, értékesíteni, eladásra kiállítani vagy felkínálni, és azokat haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.”

7.

A 17. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Amennyiben a lazac (Salmo salar) az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik, a lazacfogásokra e bekezdés nem alkalmazandó. Amennyiben a tengeri pisztráng (Salmo trutta) az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (3) bekezdése szerinti kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik, a tengeri pisztráng fogásaira e bekezdés első albekezdése nem alkalmazandó. A lazac (Salmo salar) és a tengeri pisztráng (Salmo trutta) nem szándékos fogásait ki kell rakodni, a lazacfogásokat pedig a kvótákból is le kell vonni.

Tilos a lazac (Salmo salar) és a tengeri pisztráng (Salmo trutta) bármely halászeszközzel történő halászata az e bekezdés első albekezdésében említett és a (2) bekezdésben meghatározott földrajzi területeken és időszakokban.”

;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve megengedett a lazac (Salmo salar) és a tengeri pisztráng (Salmo trutta) csapdahálóval való halászata.”

8.

A következő cikkek kerülnek beillesztésre:

„28a. cikk

A technikai intézkedéseknek a visszadobási tervekkel összefüggésben való elfogadására vonatkozó eljárás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (6) bekezdésében említett jogi aktusok elfogadása céljából és azok időtartamára olyan különös rendelkezéseket fogadjon el a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó halászati tevékenységekre vagy fajokra vonatkozóan, amelyek az említett rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett technikai intézkedésekből állnak. Az ilyen intézkedéseket az e rendelet 28b. cikke és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján kell elfogadni azzal a céllal, hogy növeljék a halászeszközök szelektivitását, illetve hogy csökkentsék vagy lehetőség szerint számolják fel a nem szándékos fogásokat, és az ilyen intézkedések adott esetben eltérhetnek az e rendeletben meghatározott intézkedésektől.

28b. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A Bizottság 14a. és 28a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2015. június 1-jétől kezdődő hatállyal.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 14a. és a 28a. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)   A 14a. és a 28a. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

9.

A IV. mellékletben a „legkisebb kirakodási méretek” kifejezés helyébe a „minimális védelmi referenciaméretek” kifejezés lép, a„legkisebb méret” kifejezés helyébe pedig a „minimális védelmi referenciaméret” kifejezés lép.

3. cikk

Az 1967/2006/EK rendelet módosítása

Az 1967/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii) alpontjában, a 6. cikk címében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében, a 16. cikk (2) bekezdésében, a 18. cikk címében, a 26. cikk (1) bekezdésében, a 27. cikk (3) bekezdésében és az I. melléklet B) szakaszának 7. pontjában a „Közösség” tulajdonnév helyébe az „Unió” tulajdonnév, illetve a „közösségi” melléknév helyébe az „uniós” melléknév lép, ideértve bármely szükséges nyelvtani változtatás átvezetését.

2.

A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

„18.   »nem szándékos fogások«: olyan tengeri élőlények véletlenszerűen ejtett fogásai, amelyeket az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) 15. cikke értelmében ki kell rakodni azért, mert a minimális védelmi referenciaméretnél kisebb méretűek.

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).”"

3.

A következő cikk kerül beillesztésre:

„14a. cikk

A technikai intézkedéseknek a visszadobási tervekkel összefüggésben való elfogadására vonatkozó eljárás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (6) bekezdésében említett jogi aktusok elfogadása céljából és azok időtartamára olyan különös rendelkezéseket fogadjon el a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó halászati tevékenységekre vagy fajokra vonatkozóan, amelyek az említett rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett technikai intézkedésekből állnak. Az ilyen intézkedéseket az e rendelet 29a. cikke és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján kell elfogadni azzal a céllal, hogy növeljék a halászeszközök szelektivitását, illetve hogy csökkentsék vagy lehetőség szerint számolják fel a nem szándékos fogásokat, és az ilyen intézkedések adott esetben eltérhetnek az e rendeletben meghatározott intézkedésektől.”

4.

A 15. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Valamely tengeri élőlény akkor méreten aluli, ha méretei kisebbek a III. mellékletben az érintett faj és az érintett földrajzi terület tekintetében meghatározott minimális védelmi referenciaméretnél vagy valamely, az uniós joggal összhangban egyéb módon meghatározott minimális védelmi referenciaméretnél. Azon eseteket kivéve, ahol az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (6) bekezdésének megfelelően elfogadott jogi aktus minimális védelmi referenciaméreteket állapított meg, az e rendelet III. mellékletében megállapított minimális védelmi referenciaméretek alkalmazandók.

(1a)   A kirakodási kötelezettség hatálya alá eső fajokhoz tartozó, méreten aluli tengeri élőlényekből álló fogásokra az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke alkalmazandó.

(1b)   Az (1a) bekezdésben említett fogások kirakodásának esetére a tagállamokban olyan intézkedéseknek kell rendelkezésre állniuk a fogások tárolásának megkönnyítésére vagy piaci elhelyezésére, amelyek keretében a tagállamok például támogatják a kirakodóhelyek és menedékek építését és átalakítását célzó beruházásokat vagy azokat a beruházásokat, amelyek a halászati termékek értékének növelésére irányulnak.

(1c)   Az olyan, méreten aluli tengeri élőlényeket, amelyek az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá nem eső fajhoz tartoznak, tilos a fedélzeten tartani, átrakodni, kirakodni, áthelyezni, raktározni, értékesíteni, eladásra kiállítani vagy felkínálni, és azokat haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.”

;

b)

a (3) bekezdésben az „(1) bekezdés” hivatkozás helyébe az „(1a) bekezdés” hivatkozás lép.

5.

A következő cikk kerül beillesztésre:

„15a. cikk

A minimális védelmi referenciaméreteknek a visszadobási tervekkel összefüggésben való megállapítására vonatkozó eljárás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (6) bekezdésében említett jogi aktusok elfogadása céljából és azok időtartamára minimális védelmi referenciaméreteket állapítson meg azon fajokra vonatkozóan, amelyek az említett rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartoznak. Ezeket a méreteket az e rendelet 29a. cikkének és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján kell megállapítani azzal a céllal, hogy biztosítsák a tengeri élőlények fiatal egyedeinek védelmét, és ezek a méretek adott esetben eltérhetnek az e rendelet III. mellékletében szereplő minimális védelmi referenciaméretektől.”

6.

A 16. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 15. cikk (1) bekezdésétől eltérve megengedett a méreten aluli tengeri élőlényeknek az állomány közvetlen helyreállítása vagy áttelepítése céljából, a tevékenység helyéül szolgáló tagállam engedélyével és joghatósága alatt történő halászata, élő állapotban való fedélzeten tartása, átrakodása, kirakodása, szállítása, tárolása, értékesítése, kiállítása vagy megvételre kínálása.”

7.

A következő cikk kerül beillesztésre:

„29a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A Bizottságnak 14a. és 15a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2015. június 1-jétől kezdődő hatállyal.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 14a. és a 15a. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)   A 14a. és a 15a. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

8.

A III. mellékletben a „tengeri élőlények legkisebb méretei” kifejezés helyébe a „minimális védelmi referenciaméretek” kifejezés, a„legkisebb méret” kifejezés helyébe a „minimális védelmi referenciaméret” kifejezés lép.

4. cikk

Az 1098/2007/EK rendelet módosítása

Az 1098/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikkben, a 10. cikkben, a 11. cikk (1) bekezdésében, a 16. cikk (2) bekezdésében és a 17. cikk (1), (2) és (5) bekezdésében a „Közösség” tulajdonnév helyébe az „Unió” tulajdonnév, illetve a „közösségi” melléknév helyébe az „uniós” melléknév lép, ideértve bármely szükséges nyelvtani változtatás átvezetését.

2.

A 3. cikk a következő ponttal egészül ki:

„g)   »nem szándékos fogások«: olyan tengeri élőlények véletlenszerűen ejtett fogásai, amelyeket az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (16) 15. cikke értelmében ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból akár azért, mert a minimális védelmi referenciaméretnél kisebb méretűek, akár azért, mert a fogások összetételére és a járulékos fogásokra vonatkozó szabályok értelmében megengedett mennyiségeket túllépve fogták ki őket.

(16)  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).”"

3.

A IV. fejezet címének helyébe a következő szöveg lép:

„HALÁSZATI IDŐSZAKOK”

.

4.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„Időszakok, amikor bizonyos halászeszközökkel nem engedélyezett a halászat”

;

b)

a (2) bekezdés a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Amennyiben a tőkehal az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik, az e bekezdés első albekezdése nem alkalmazandó. A tőkehalból álló, nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

Tilos a tőkehal sodortatott horogsorral történő halászata az(1) bekezdésben meghatározott területeken és időszakokban.”

;

c)

a (3), (4) és (5) bekezdést el kell hagyni;

d)

a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a 12 méter teljes hosszúságot el nem érő halászhajók számára engedélyezett, hogy az (1) bekezdésben említett tilalmi időszakokban havonta legfeljebb öt napon át – és azt legalább két egymást követő napból álló időszakokra felosztva – halásztevékenységet folytassanak. E napokon a halászhajók ugyanazon a héten kizárólag hétfő 6 óra és péntek 18 óra között meríthetik a vízbe hálóikat és rakodhatnak ki halat.

A 16. cikket alkalmazni kell az e bekezdés első albekezdésében említett és tőkehalra vonatkozó halászati engedéllyel nem rendelkező halászhajókra.”

;

e)

a (7) bekezdést el kell hagyni.

5.

A 9. cikk (3) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Amennyiben a tőkehal az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozik, az e bekezdés első albekezdése nem alkalmazandó. A tőkehalból álló, nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

Tilos a tőkehal (2) bekezdésben említett halászeszköztípusokkal történő halászata az (1) bekezdésben említett területeken és időszakokban.”

5. cikk

A 254/2002/EK rendelet módosítása

A 254/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A következő cikk kerül beillesztésre:

„1a. cikk

»Nem szándékos fogások« alatt az olyan tengeri élőlények véletlenszerűen ejtett fogásai értendők, amelyeket az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (17) 15. cikke értelmében ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból akár azért, mert a minimális védelmi referenciaméretnél kisebb méretűek, akár azért, mert a fogások összetételére és a járulékos fogásokra vonatkozó szabályok értelmében megengedett mennyiségeket túllépve fogták ki őket.

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).”"

2.

A 3. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mindazonáltal az első albekezdésben meghatározott halászeszköz használatával az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó fajokból ejtett nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

3.

A 4. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az első bekezdés nem alkalmazandó az olyan tengeri élőlények nem szándékos fogásaira, amelyek az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartoznak. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

6. cikk

A 2347/2002/EK rendelet módosítása

A 2347/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. és az 5. cikkben a „Közösség” tulajdonnév helyébe az „Unió” tulajdonnév, illetve a „közösségi” melléknév helyébe az „uniós” melléknév lép, ideértve bármely szükséges nyelvtani változtatás átvezetését.

2.

A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

„f)   »nem szándékos fogások«: olyan tengeri élőlények véletlenszerűen ejtett fogásai, amelyeket az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (18) 15. cikke értelmében ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból akár azért, mert a minimális védelmi referenciaméretnél kisebb méretűek, akár azért, mert a fogások összetételére és a járulékos fogásokra vonatkozó szabályok értelmében megengedett mennyiségeket túllépve fogták ki őket.

(18)  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).”"

3.

A 3. cikk (1) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A mélytengeri halászati engedéllyel nem rendelkező halászhajók számára tilos a mélytengeri fajok hajóutanként 100 kg mennyiséget meghaladó mértékű halászata. Az ilyen hajók által kifogott mélytengeri fajok 100 kg-on felüli mennyiségeit tilos a fedélzeten tartani, átrakodni vagy kirakodni.

A második albekezdés nem alkalmazandó az olyan mélytengeri fajok nem szándékos fogásaira, amelyek az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartoznak. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.”

7. cikk

Az 1224/2009/EK rendelet módosítása

Az 1224/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikkben, a 2. cikk (1) bekezdésében, a 3. cikkben, a 4. cikk 2., 7., 9., 10., 18. és 24. pontjában, az 5. cikk (2), (6) és (7) bekezdésében, a 6. cikk (1) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 9. cikk (4)–(7) bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében, a 12. cikkben, a 14. cikk (1) és (4)–(8) bekezdésében, a 15. cikk (1)–(5) bekezdésében, a 17. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 18. cikk (1) bekezdésében, a 20. cikk (1) és (3) bekezdésében, a 21. cikk (1) bekezdésében, a 22. cikk (1)–(3) és (5) bekezdésében, a 23. cikk (1) és (3) bekezdésében, a 24. cikk (1)–(5) bekezdésében, a 28. cikk (1) bekezdésében, a 33. cikk (2), (5) és (8) bekezdésében, a 36. cikk (2) bekezdésében, a 37. cikk (1) bekezdésében, a 40. cikk (1) bekezdésében, a 43. cikk (2) bekezdésében, a 44. cikk (1)–(3) bekezdésében, a 48. cikk (1), (2) és (5) bekezdésében, a 49. cikk (1) bekezdésében, az 50. cikk (1) és (5) bekezdésében, az 55. cikk (1) bekezdésében, az 56. cikk (2) bekezdésében, az 58. cikk (2) és (7) bekezdésében, a 62. cikk (5) bekezdésében, a 65. cikk (1) bekezdésében, a 68. cikk (1) bekezdésében, a 71. cikk (1) bekezdésében, a 73. cikk (1) és (7) bekezdésében, a 74. cikk (2) bekezdésében, a 77. és 79. cikkben, a 80. cikk (1)–(4) bekezdésében, a 81. cikk (1) bekezdésében, a 83. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 87. cikkben, a 108. cikk (2) bekezdésének c) pontjában, a 112. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 113. cikk (2), (4) és (5) bekezdésében a „Közösség” tulajdonnév helyébe az „Unió” tulajdonnév, illetve a „közösségi” melléknév helyébe az „uniós” melléknév lép, ideértve bármely szükséges nyelvtani változtatás átvezetését:

2.

A 14. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A többéves tervekben foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül, az összes, legalább 10 méter teljes hosszúságú uniós halászhajó parancsnokának a műveletekről halászati naplót kell vezetnie, amelyben minden egyes halászati út esetében fajonként külön fel kell tüntetnie minden kifogott és fedélzeten tartott, 50 kg élősúly-egyenértéket meghaladó mennyiséget. Az 50 kg-os határérték alkalmazandó, amint egy adott faj fogásai meghaladják az 50 kg-ot.”

;

b)

a (2) bekezdés f) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„f)

valamennyi faj becsült mennyisége élősúly-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezve, ezen belül külön adatként feltüntetve az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti mennyiségeket vagy az ilyen egyedek számát;”

;

c)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az uniós halászhajók parancsnokainak a halászati naplóban rögzíteniük kell valamennyi, 50 kg élősúly-egyenértéknél nagyobb mennyiségű becsült visszadobást minden olyan faj esetében, amely nem tartozik a kirakodási kötelezettség hatálya alá.

Az uniós halászhajók parancsnokainak szintén rögzíteniük kell a halászati naplóban minden olyan faj becsült visszadobott mennyiségét, amely az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (19) 15. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján nem tartozik a kirakodási kötelezettség hatálya alá.

(19)  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).”"

3.

A 17. cikk (1) bekezdése e) és f) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„e)

az egyes fajok halászati naplóban rögzített mennyisége, ezen belül külön adatként feltüntetve az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti mennyiségeket;

f)

a kirakodásra vagy átrakodásra váró valamennyi faj mennyisége, ezen belül külön adatként feltüntetve az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti mennyiségeket.”

4.

A 21. cikk (2) bekezdése c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„c)

valamennyi faj kilogrammban kifejezett terméksúlyban meghatározott becsült mennyisége a termék kiszerelésének típusa szerinti bontásban vagy adott esetben az egyedek száma, ezen belül külön adatként feltüntetve az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti mennyiségeket vagy az ilyen egyedek számát;”

5.

A 23. cikk (2) bekezdése c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„c)

valamennyi faj kilogrammban kifejezett terméksúlyban meghatározott mennyisége a termék kiszerelésének típusa szerinti bontásban vagy adott esetben az egyedek száma, ezen belül külön adatként feltüntetve az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti mennyiségeket vagy az ilyen egyedek számát;”

6.

A 33. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az előző hónap során kirakodott, teljes kifogható mennyiség vagy kvóta hatálya alá eső minden egyes állomány vagy állománycsoport mennyiségére vonatkozóan, ezen belül külön adatként feltüntetve az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti mennyiségeket; valamint”

;

b)

a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A tudományos kutatás keretében ejtett, majd forgalomba hozott és értékesített fogásokat, ideértve adott esetben az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti fogásokat, le kell vonni a lobogó szerinti tagállam kvótájából, amennyiben azok meghaladják a szóban forgó kvóták 2 %-át. A 199/2008/EK tanácsi rendelet (20) 12. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó azokra a tudományos kutatási célú halászati utakra, amelyek során ilyen fogásokat ejtenek.

(20)  A Tanács 199/2008/EK rendelete (2008. február 25.) a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról (HL L 60., 2008.3.5., 1. o.).”"

7.

A következő cikkek kerülnek beillesztésre:

„49a. cikk

A minimális védelmi referenciaméretek alatti fogások elkülönített tárolása

(1)   Az uniós halászhajók fedélzetén tartott, az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti fogásokat oly módon kell ládákba, rekeszekbe vagy tartályokba helyezni, hogy azok megkülönböztethetők legyenek a többi ládától, rekesztől vagy tartálytól. Ezeket a fogásokat tilos más halászati termékekkel együtt tárolni.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó:

a)

ha a fogások több mint 80 %-a az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt egy vagy több kisméretű nyílt tengeri fajból vagy ipari célból halászott halfajból áll;

b)

a 12 méter teljes hosszúságnál rövidebb halászhajók esetében, ha a minimális védelmi referenciaméret alatti fogások szétválogatása, becslése és hajónaplóban való rögzítése e rendelet 14. cikkének megfelelően megtörtént.

(3)   A (2) bekezdésben említett esetekben a tagállamok mintavétellel követik nyomon a fogás összetételét.

49b. cikk

De minimis szabály

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (5) bekezdésének c) pontjában említett de minimis kivétel hatálya alá tartozó fogások mennyisége ne haladja meg a de minimis kivételnek a vonatkozó uniós intézkedésben meghatározott százalékos arányát.

49c. cikk

A minimális védelmi referenciaméretek alatti fogások kirakodása

Amennyiben az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti fogások kirakodására kerül sor, ezeket a fogásokat külön kell tárolni és kezelni olyan módon, hogy azok megkülönböztethetők legyenek a közvetlen emberi fogyasztásra szánt halászati termékektől. A tagállamok az 5. cikknek megfelelően ellenőrzik az említett kötelezettségnek való megfelelést.”

8.

Az 56. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Minden tagállam felelősséggel tartozik azért, hogy a területén a halászati és akvakultúra-termékek forgalmazásának minden szakaszában ellenőrizze a közös halászati politika szabályainak alkalmazását, az első értékesítéstől kezdve egészen a kiskereskedelmi értékesítésig, a szállítást is beleértve. A tagállamok ezen belül mindenekelőtt biztosítják, hogy az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó, az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti halászati termékek felhasználása a közvetlen emberi fogyasztástól eltérő célokra korlátozódjon.”

;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5)   A több fajból álló, az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti egyedeket tartalmazó, ugyanazon releváns földrajzi területről és ugyanazon halászhajóról vagy halászhajók ugyanazon csoportjáról származó halászati termékek mennyiségeit az első értékesítést megelőzően tételek szerint lehet csoportosítani.”

9.

Az 58. cikk (5) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„ea)

abban az esetben, ha az e) pontban említett mennyiségekben az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti halak is jelen vannak, fajok szerinti bontásban külön adatként fel kell tüntetni az ilyen fajok kilogrammban kifejezett nettósúlyban meghatározott mennyiségeit vagy az ilyen egyedek számát;”

.

10.

A 64. cikk (1) bekezdésében a h) pont helyébe a következő szöveg lép:

„h)

adott esetben az 1379/2013/EU rendelet 30. cikke szerinti tárolás céljából a piaci forgalomból kivont halászati termékek rendeltetése;

ha)

adott esetben az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti fajok kilogrammban kifejezett nettósúlyban meghatározott mennyiségei vagy az ilyen egyedek száma, valamint azok rendeltetése;”

.

11.

A 66. cikk (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„h)

adott esetben az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti fajok kilogrammban kifejezett nettósúlyban meghatározott mennyiségei vagy az ilyen egyedek száma;”

.

12.

A 68. cikk (5) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„g)

adott esetben az alkalmazandó minimális védelmi referenciaméret alatti fajok kilogrammban kifejezett nettósúlyban meghatározott mennyiségei vagy az ilyen egyedek száma;”

.

13.

A következő cikk kerül beillesztésre:

„73a. cikk

A kirakodási kötelezettség teljesítésének ellenőrzését végző megfigyelő ellenőrök

Az e rendelet 73. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő halászhajók fedélzetén megfigyelő ellenőröket alkalmazhatnak az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó halászati tevékenységek ellenőrzése céljából. A megfigyelő ellenőrökre e rendelet 73. cikkének (2)–(9) bekezdését kell alkalmazni.”

14.

A 90. cikk (1) bekezdése c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„c)

az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó bármely fajból ejtett fogások fedélzetre vételének, fedélzeten tartásának és kirakodásának elmulasztása, kivéve, ha ezen fogások fedélzetre vétele, fedélzeten tartása és kirakodása ellentétes lenne a közös halászati politika szabályaiban meghatározott kötelezettségekkel vagy az e szabályokban meghatározott mentességek hatálya alá tartozna azokban a halászatokban vagy halászati övezetekben, amelyekre ezek a szabályok alkalmazandók.”

15.

A 92. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett súlyos jogsértések, valamint a kirakodási kötelezettség e rendelet 90. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett megszegése esetén pontrendszert alkalmaznak, amelynek értelmében a közös halászati politika szabályainak megsértéséért a halászati jogosítvány jogosultja megfelelő számú pontot kap.”

16.

A 105. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés táblázatának helyébe a következő táblázat lép:

„A túlhalászás mértéke az engedélyezett kirakodásokhoz képest

Szorzótényező

Legfeljebb 10 %

Túlhalászás * 1,0

10 %-nál nagyobb, de legfeljebb 20 %

Túlhalászás * 1,2

20 %-nál nagyobb, de legfeljebb 40 %

Túlhalászás * 1,4

40 %-nál nagyobb, de legfeljebb 50 %

Túlhalászás * 1,8

50 % feletti túlhalászás

Túlhalászás * 2,0”

;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A (2) bekezdésben említett szorzótényezők mellett és feltéve, hogy a túlhalászás engedélyezett kirakodásokhoz viszonyított mértéke meghaladja a 10 %-ot, 1,5-es szorzótényezőt kell alkalmazni, ha:

a)

valamely tagállam az előző két év mindegyikében túlhalászta az állományra vagy állománycsoportra vonatkozó kvótáját, halászati lehetőségeit vagy fogásrészét, és az ilyen túlhalászásra alkalmazták a (2) bekezdésben említett csökkentést;

b)

a rendelkezésre álló tudományos, műszaki és gazdasági szakvélemények és különösen a HTMBG által készített jelentések megállapítják, hogy a túlhalászás súlyosan veszélyezteti az érintett halállomány védelmét; vagy

c)

a halállomány többéves terv hatálya alá tartozik.”

;

c)

a (3a) bekezdést el kell hagyni.

17.

A 106. cikk (2) bekezdésében a táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„A rendelkezésre álló halászati erőkifejtés túllépésének mértéke

Szorzótényező

Legfeljebb 10 %

Túllépés * 1,0

10 %-nál nagyobb, de legfeljebb 20 %

Túllépés * 1,2

20 %-nál nagyobb, de legfeljebb 40 %

Túllépés * 1,4

40 %-nál nagyobb, de legfeljebb 50 %

Túllépés * 1,8

50 % feletti túllépés

Túllépés * 2,0”

.

8. cikk

Az 1379/2013/EU rendelet módosítása

Az 1379/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 28. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(8)   A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglalt célkitűzéssel összhangban a termelői szervezeteknek az e cikk (1) bekezdésének értelmében benyújtott termelési és értékesítési tervekben biztosítaniuk kell, hogy a minimális védelmi referenciaméretnél kisebb méretű tengeri élőlények kirakodása ne vezessen a kifejezetten e tengeri élőlények fogására irányuló tevékenységekhez.

Az e cikk (7) bekezdésében előírt ellenőrzések elvégzése során a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a termelői szervezetek teljesítsék az e bekezdés első albekezdésében foglalt kötelezettséget.”

2.

A 47. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„47. cikk

A közös forgalmazási előírásokat megállapító szabályok

(1)   A (2) bekezdés sérelme nélkül, továbbra is alkalmazandók a közös forgalmazási előírásokat megállapító szabályok – különösen a 2136/89/EGK tanácsi rendeletben (21), az 1536/92/EGK tanácsi rendeletben (22) és a 2406/96/EK tanácsi rendeletben (23) meghatározott szabályok –, valamint az egyéb, a közös forgalmazási előírások alkalmazása céljából elfogadott szabályok, mint például a 3703/85/EGK bizottsági rendeletben (24) meghatározott szabályok.

(2)   Amennyiben minimális védelmi referenciaméretek kerültek megállapításra, azok a minimális forgalmazási méretek is egyben.

(21)  A Tanács 2136/89/EGK rendelete (1989. június 21.) a tartósított szardínia forgalmazására vonatkozó közös előírások, valamint a tartósított szardínia és szardíniához hasonló termékek kereskedelmi megnevezésének megállapításáról (HL L 212., 1989.7.22., 79. o.)."

(22)  A Tanács 1536/92/EGK rendelete (1992. június 9.) a konzerv tonhal és bonitó forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról (HL L 163., 1992.6.17., 1. o.)."

(23)  A Tanács 2406/96/EK rendelete (1996. november 26.) egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról (HL L 334., 1996.12.23., 1. o.)."

(24)  A Bizottság 3703/85/EGK rendelete (1985. december 23.) egyes friss vagy fagyasztott halféleségekre vonatkozó közös forgalmazási előírások alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról (HL L 351., 1985.12.28., 63. o.).”"

9. cikk

Az 1380/2013/EU rendelet módosítása

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke a következőképpen módosul:

a)

a (4) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„d)

azok a halak, amelyek ragadozók által okozott sérülés jeleit mutatják.”

;

b)

az (5) bekezdésben az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az (1) bekezdésben említett kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó halászati tevékenységekre vagy fajokra vonatkozó különös rendelkezések, így például a 7. cikk (2) bekezdésében említett technikai intézkedések, amelyek célja a halászeszközök szelektivitásának növelése vagy a nem szándékos fogások csökkentése, illetve lehetőség szerinti felszámolása;”

c)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(14)   A Bizottság 2016. május 31-ig, majd 2020-szal bezárólag minden ezt követő év május 31-ig éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kirakodási kötelezettség végrehajtásáról a tagállamoktól és a tanácsadó testületektől kapott, illetve más releváns forrásokból származó információk alapján.

Az éves jelentéseknek ki kell térniük az alábbiakra:

a tagállamok és a termelői szervezetek által a kirakodási kötelezettség teljesítése érdekében tett lépések,

a tagállamok által a kirakodási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében tett lépések,

információk a kirakodási kötelezettség társadalmi-gazdasági hatásairól,

információk a kirakodási kötelezettség által a halászhajók fedélzeti biztonságára gyakorolt hatásokról,

információk a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó fajokból ejtett, minimális védelmi referenciaméret alatti fogások felhasználásáról és piaci elhelyezéséről,

információk azokról a kikötői infrastruktúrákról és hajófelszerelésekről, amelyek a kirakodási kötelezettség bevezetése miatt váltak szükségessé,

minden egyes érintett halászat vonatkozásában információk a kirakodási kötelezettség végrehajtása során tapasztalt nehézségekről és ajánlások megfogalmazása ezek megoldására.”

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1434/98/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A 7. cikk 14. és 15. pontját 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2015. május 20-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  HL C 311., 2014.9.12., 68. o.

(2)  Az Európai Parlament 2015. április 28-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. május 11-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(4)  A Tanács 850/98/EK rendelete (1998. március 30.) a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról (HL L 125., 1998.4.27., 1. o.).

(5)  A Tanács 2187/2005/EK rendelete (2005. december 21.) a Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1434/98/EK rendelet módosításáról és a 88/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 349., 2005.12.31., 1. o.).

(6)  A Tanács 1967/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.).

(7)  A Tanács 1098/2007/EK rendelete (2007. szeptember 18.) a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és a 779/97/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2007.9.22., 1. o.).

(8)  A Tanács 254/2002/EK rendelete (2002. február 12.) az Ír-tenger tekintetében (ICES VIIa körzet) a közönségestőkehal-állomány helyreállítását célzó, 2002-ben alkalmazandó intézkedések megállapításáról (HL L 41., 2002.2.13., 1. o.).

(9)  A Tanács 2347/2002/EK rendelete (2002. december 16.) a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról (HL L 351., 2002.12.28., 6. o.).

(10)  A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).

(12)  A Tanács 1434/98/EK rendelete (1998. június 29.) a közvetlen emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra felhasznált hering kirakodásának feltételeiről (HL L 191., 1998.7.7., 10. o.).