ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 132

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. május 29.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2015/827 rendelete (2015. május 28.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács (EU) 2015/828 végrehajtási rendelete (2015. május 28.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

3

 

*

A Bizottság (EU) 2015/829 végrehajtási rendelete (2015. május 27.) az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

6

 

*

A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról ( 1 )

8

 

*

A Bizottság (EU) 2015/831 végrehajtási rendelete (2015. május 28.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre kiterjesztett dömpingellenes vám alól a 88/97/EK rendelet szerint jelenleg mentességben részesülő felek jegyzékének a 2014/C 299/08 bizottsági értesítéssel megindított ellenőrzést követő aktualizálásáról

32

 

*

A Bizottság (EU) 2015/832 végrehajtási rendelete (2015. május 28.) a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozóan az 1239/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel bevezetett kiegyenlítő intézkedéseknek a Malajziában, illetve Tajvanon feladott, akár Malajziából, illetve Tajvanról származóként, akár nem ilyenként bejelentett kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról

53

 

*

A Bizottság (EU) 2015/833 végrehajtási rendelete (2015. május 28.) a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozóan az 1238/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Malajziában, illetve Tajvanon feladott, akár Malajziából, illetve Tajvanról származóként, akár nem ilyenként bejelentett kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról

60

 

 

A Bizottság (EU) 2015/834 végrehajtási rendelete (2015. május 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

67

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2015/835 határozata (2015. május 11.) az EU–EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottságban az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény módosításáról szóló határozat elfogadása tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

69

 

*

A Tanács (EU) 2015/836 határozata (2015. május 11.) az EU–EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottság, valamint az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítésével foglalkozó EU–EFTA vegyes bizottság által hozandó, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezményhez és az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítéséről szóló egyezményhez való csatlakozásra történő felkéréséről szóló határozatok elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

78

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/837 határozata (2015. május 28.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról

82

 

*

A Bizottság (EU) 2015/838 végrehajtási határozata (2015. május 28.) a 2014/909/EU végrehajtási határozatnak a kis kaptárbogár elleni védekezésre vonatkozó intézkedések olaszországi alkalmazásának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 3558. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

86

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/839 határozata (2015. április 27.) az átfogó értékelés alá tartozó hitelintézetek azonosításáról (EKB/2015/21)

88

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

29.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/1


A TANÁCS (EU) 2015/827 RENDELETE

(2015. május 28.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 36/2012/EU tanácsi rendelet (2) hatályba lépteti a 2013/255/KKBP határozatban előírt intézkedéseket, többek között a Szíriából 2011. május 9. óta jogellenesen kivitt kulturális javak és más javak kereskedelmére vonatkozó tilalmat.

(2)

2015. február 12-én az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa elfogadta a 2199 (2015) sz. ENSZ BT-határozatot, amelynek 17. pontja megtiltja a Szíriából 2011. március 15. óta jogellenesen kivitt szíriai kulturális javak és más javak kereskedelmére. A Tanács 2015. május 28-án elfogadta a 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló (KKBP) 2015/837 határozatot (3), hogy a a 2013/255/KKBP határozatot összhangba hozza a 2199 (2015) sz. ENSZ BT-határozattal, azáltal, hogy a határozat hatályát kiterjeszti a Szíriából 2011. március 15. óta jogellenesen kivitt javakra.

(3)

Ez az intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva – különösen a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazása biztosítása céljából – a végrehajtásához uniós szintű jogszabály szükséges.

(4)

A 36/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet 11c. cikke (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a javakat 2011. március 15. előtt vitték ki Szíriából; vagy”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. május 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. RINKĒVIČS


(1)  HL L 147., 2013.6.1., 14. o.

(2)  A Tanács 36/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 16., 2012.1.19., 1. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2015/837 határozata (2015. május 28.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 82. oldalát).


29.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/3


A TANÁCS (EU) 2015/828 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. május 28.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. január 18-án elfogadta a 36/2012/EU rendeletet.

(2)

A helyzet súlyosságára tekintettel további egy személyt fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(3)

Egy személyt törölni kell a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékéből.

(4)

A Törvényszék 2014. július 9-i T-329/12. és a T-74/13. sz. egyesített, Mazen Al-Tabbaa kontra Tanács (2) ügyekben valamint a Törvényszék 2015. február 26-i T-652/11. sz., Bassam Sabbagh kontra Tanács (2) ügyben hozott ítéleteit követően Mazen Al-Tabbaa és Bassam Sabbagh lekerült a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékéről.

(5)

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékben szereplő bizonyos személyekre vonatkozó adatokat naprakésszé kell tenni.

(6)

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. május 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. RINKĒVIČS


(1)  HL L 16., 2012.1.19., 1. o.

(2)  Még nem tették közzé.


MELLÉKLET

I.

A személyeknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletének A. szakaszában foglalt jegyzéke a következő személlyel egészül ki:

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

206.

Muhamad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (más néven: Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla) tábornok

Születési hely: Jableh/Lattakia tartomány

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) belügyekkel foglalkozó 293. sz. részlegének a vezetője 2015 áprilisa óta. Felelős a damaszkuszi és a Damaszkusz környéki polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

A politikai biztonsági szolgálat korábbi vezetője (2012), a szíriai köztársasági őrezred tisztje és a politikai biztonsági igazgatóság igazgatóhelyettese. A katonai rendőrség vezetője és a Nemzetbiztonsági Hivatal tagja.

2015.5.29.

II.

Az alábbi személyre vonatkozó bejegyzést törölni kell a személyeknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletének A. szakaszában foglalt jegyzékéből:

11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletének A. szakaszában az alábbi személyekre vonatkozó bejegyzések helyébe a következő bejegyzések lépnek:

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (más néven: Mamlouk)

Születési idő: 1946.2.19.;

születési hely: Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: 983

A Nemzetbiztonsági Hivatal igazgatója. A szíriai hírszerző szolgálat (GID) korábbi vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (más néven: Mohammed Dib Zeitoun; más néven: Mohamed Dib Zeitun)

Születési idő: 1951.5.20.;

születési hely: Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: D000001300

Az Általános Biztonsági Igazgatóság vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

16.

Faruq (

Image

) (más néven: Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (más néven: Al Char', Al Shara', Al Shara)

Születési idő: 1938. december 10.

Szíria korábbi alelnöke; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

37.

Rafiq (

Image

) (más néven: Rafeeq) Shahadah (

Image

) (más néven: Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) belügyekkel foglalkozó 293. sz. damaszkuszi részlegének korábbi vezetője; közvetlen részvétel a damaszkuszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben. Bashar Al-Assad elnök tanácsadója stratégiai kérdésekben és a katonai hírszerzés területén.

2011.8.23.

42.

Nawful (

Image

) (más néven: Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (más néven: Al-Hussain, Al-Hussein) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) idlibi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel az Idlib tartományi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

44.

Muhammed (

Image

) (más néven: Muhamad) Zamrini (

Image

) (más néven: Zamreni) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) homszi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a homszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (más néven: André Mayard)

Születési év: 1955. május 15.

születési hely: Bassir

Adib Mayaleh a Szíriai Központi Bank vezetőjeként gazdasági és pénzügyi támogatást biztosít a szíriai rezsimnek.

2012.5.15.

55.

Lu'ai (

Image

) (más néven: Louay, Loai) al-Ali (

Image

) ezredes

 

A szíriai katonai hírszerzés deraa-i részlegének vezetője. Felelős a deraa-i tüntetők elleni erőszakért.

2011.11.14.

80.

Nazih (

Image

) (más néven: Nazeeh) Hassun (

Image

) (más néven: Hassoun) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés damaszkusz környéki/Rif Dimashq-i részlegének vezetője, a szíriai légierő hírszerzésének korábbi vezetője. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

137.

Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (más néven: Maala, Maale, Ma'la) dandártábornok

 

A központi hírszerző szolgálat 285. egységének (Damaszkusz) igazgatója (a hivatalt 2011 végén Hussam Fendi dandártábornoktól vette át). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.


29.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/829 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. május 27.)

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikke b) pontjára,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról és az 1216/2009/EK, valamint a 614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a baromfihús- és a tojáságazatra, valamint a tojásalbuminra vonatkozó kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásának részletes szabályait, és megállapította az érintett termékekre alkalmazandó irányadó árakat.

(2)

A baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló adatok rendszeresen végrehajtott ellenőrzéséből az derül ki, hogy az irányadó árakat bizonyos termékek behozatala vonatkozásában a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevételével módosítani kell.

(3)

Ezért az 1484/95/EK rendeletet módosítani kell.

(4)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt előírni, hogy e rendelet a kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. május 27-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 150., 2014.5.20., 1. o.

(3)  A Bizottság 1995. június 28-i 1484/95/EK rendelete a kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályoknak és az irányadó áraknak a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásalbumin tekintetében történő megállapításáról, valamint a 163/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 1995.6.29., 47. o.).


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikkben említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Származási hely (1)

0207 12 10

Tisztított és bontott, 70 %-os csirke, fagyasztva

141,4

0

AR

0207 12 90

Tisztított és bontott, 65 %-os csirke, fagyasztva

152,5

0

AR

166,8

0

BR

0207 14 10

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok darabolva, csont nélkül, fagyasztva

333,9

0

AR

237,5

19

BR

341,2

0

CL

315,9

0

TH

0207 27 10

Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva

348,1

0

BR

371,2

0

CL

0408 91 80

Tojás, héj nélkül, szárítva

468,7

0

AR

1602 32 11

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból készült termékek főzés nélkül

259,1

8

BR


(1)  A Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott országnómenklatúra szerint. A »ZZ« kód jelentése: »egyéb származási hely«.”


29.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE

(2015. május 28.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 131. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete követelményeket állapít meg az Európai Unióban a vegyi anyagokról és keverékekről szóló információszolgáltatásra szolgáló biztonsági adatlapok elkészítésére vonatkozóan.

(2)

A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretén belül kidolgozott, globálisan harmonizált rendszere (GHS) a vegyi anyagok osztályozásához és címkézéséhez nemzetközileg harmonizált kritériumokat és a biztonsági adatlapokra vonatkozó szabályokat állapít meg.

(3)

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének a biztonsági adatlapokra vonatkozó követelményeit a GHS ötödik felülvizsgálatának a biztonsági adatlapokra vonatkozó szabályainak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

2015. június 1-jén az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének két egymásnak ellentmondó – az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 59. cikkének (5) bekezdése által és a 453/2010/EU bizottsági rendelet (3) által bevezetett – módosítása egyidejűleg lép hatályba. Az arra vonatkozó félreértések elkerülése érdekében, hogy a II. melléklet melyik változata alkalmazandó, a szóban forgó módosított II. mellékletet új II. melléklettel kell felváltani.

(5)

Aránytalanul nagy terhet jelentene azoknak a gazdasági szereplőknek, akik már elkészítették a biztonsági adatlapokat, ha előírnák számukra, hogy azokat haladéktalanul tegyék naprakésszé az 1907/2006/EK rendelet módosított II. mellékletének megfelelően. Ezért lehetővé kell tenni a gazdasági szereplők számára, hogy bizonyos ideig továbbra is használhassák a 2015. június 1. előtt bármely címzettnek biztosított biztonsági adatlapokat.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendeletnek az 1272/2008/EK rendelet 59. cikkének (5) bekezdése és a 453/2010/EU rendelet által módosított II. melléklete helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet 31. cikke (9) bekezdésének sérelme nélkül a 2015. június 1. előtt bármely címzetthez eljuttatott biztonsági adatlapok továbbra is használhatók, és 2017. május 31-ig nem kell megfelelniük az e rendelet mellékletében szereplő követelményeknek.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2015. június 1-jétől kezdve alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. május 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2010. május 20-i 453/2010/EU rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 133., 2010.5.31., 1. o.).


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A BIZTONSÁGI ADATLAPOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

A. RÉSZ

0.1.   Bevezetés

0.1.1.   E melléklet azokat a követelményeket állapítja meg, amelyeknek a szállítónak meg kell felelnie az olyan biztonsági adatlap elkészítésekor, amely a 31. cikkel összhangban van előírva az anyag vagy a keverék esetében.

0.1.2.   A biztonsági adatlapon szereplő információknak igazodniuk kell a kémiai biztonsági jelentésben szereplő információkhoz, amennyiben ilyen jelentésre előírás van. Ha kémiai biztonsági jelentés készült, a vonatkozó expozíciós forgatókönyve(ke)t egy mellékletben csatolni kell a biztonsági adatlaphoz.

0.2.   A biztonsági adatlap készítésével kapcsolatos általános követelmények

0.2.1.   A biztonsági adatlapnak lehetővé kell tennie a felhasználók számára, hogy meghozzák az emberi egészség és a munkahelyi biztonság védelméhez, valamint a környezet védelméhez szükséges intézkedéseket. A biztonsági adatlap összeállítójának figyelembe kell vennie, hogy a biztonsági adatlapnak tájékoztatnia kell az olvasót valamely anyag vagy keverék veszélyeiről, valamint tájékoztatást kell adnia az anyag vagy a keverék biztonságos tárolásáról, kezeléséről és ártalmatlanításáról.

0.2.2.   A biztonsági adatlapon szereplő információknak meg kell felelniük a 98/24/EK irányelvben megállapított követelményeknek is. A biztonsági adatlapnak lehetővé kell tennie a munkaadó számára különösen, hogy meghatározza, van-e veszélyes vegyi anyag a munkahelyen, és értékelje a munkavállalóknak ezen anyagok használatából eredő egészségi és biztonsági kockázatait.

0.2.3.   A biztonsági adatlapon az információkat egyértelműen és tömören kell leírni. A biztonsági adatlapot hozzáértő személynek kell elkészítenie, akinek figyelembe kell vennie – annyiban, amennyiben azok ismertek – a felhasználó közeg sajátos igényeit és ismereteit. Az anyagok és keverékek szállítói kötelesek biztosítani, hogy ezek a hozzáértő személyek megfelelő képzést, többek között az ismeretek felfrissítésére irányuló képzést kapjanak.

0.2.4.   A biztonsági adatlap nyelvezetének egyszerűnek, érthetőnek és pontosnak kell lennie, kerülnie kell a zsargon, a rövidítések és a betűszók használatát. Nem használható olyan kifejezés, mint a »veszélyes lehet«, »egészségre gyakorolt hatása nincs«, »a felhasználási körülmények többsége esetében biztonságos« vagy »ártalmatlan«, vagy más olyan kijelentés, amely azt jelzi, hogy az anyag vagy a keverék nem veszélyes, vagy bármilyen, az anyag vagy keverék besorolásával összhangban nem álló kifejezés.

0.2.5.   A biztonsági adatlap elkészítésének napját az első oldalon kell feltüntetni. Ha a biztonsági adatlapot felülvizsgálták, és az átvevőknek az új, felülvizsgált változatot biztosítják, az átvevők figyelmét a biztonsági adatlap 16. szakaszában kell felhívni a változásokra, amennyiben a változásokat máshol nem jelezték. A felülvizsgált biztonsági adatlapok esetében az elkészítés napját »Felülvizsgálat: (dátum)« jelöléssel, valamint a verziószámmal, a felülvizsgálat számával, a korábbi változat hatályon kívül helyezésének dátumával vagy a korábbi változat más módon történő megjelölésével együtt fel kell tüntetni az első oldalon.

0.3.   A biztonsági adatlap formátuma

0.3.1.   A biztonsági adatlap terjedelme nem meghatározott. A biztonsági adatlap terjedelmének arányosnak kell lennie az anyag vagy a keverék veszélyességével és a rendelkezésre álló információval.

0.3.2.   A biztonsági adatlap és összes melléklete valamennyi oldalának számozottnak kell lennie, és mindegyiket el kell látni a biztonsági adatlap terjedelmének jelzésével (például »3/1. oldal«) vagy a következő oldal meglétére való utalással (például »Folytatás a következő oldalon« vagy »A biztonsági adatlap vége«).

0.4.   A biztonsági adatlap tartalma

Az ebben a mellékletben előírt információkat – adott esetben és ha rendelkezésre állnak – a B. részben megjelölt megfelelő alpontokban kell feltüntetni a biztonsági adatlapon. A biztonsági adatlap üresen hagyott alpontokat nem tartalmazhat.

0.5.   Az információkkal kapcsolatos további követelmények

Tekintettel az anyagok és keverékek tulajdonságainak széles skálájára, bizonyos esetekben szükséges lehet további lényeges, rendelkezésre álló információkat feltüntetni a megfelelő alpontokban.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) előírásai vagy nemzeti előírások hatálya alá tartozó, tengerjáró vagy a belvízi hajózásban részt vevő ömlesztettáru-szállító hajókon vagy tartályhajókon veszélyes áruk szállításában részt vevő tengerészek és egyéb szállítási dolgozók igényeinek kielégítésére további biztonsági és környezetvédelmi adatokra van szükség. A 14.7. alpontban szereplő ajánlás szerint abban az esetben, ha a szállítmányt a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló, az 1978. évi jegyzőkönyvvel módosított 1973. évi nemzetközi egyezmény (MARPOL-egyezmény) (1) II. melléklete és a veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat (az ömlesztett vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályzat) (IBC szabályzat) (2) szerint ömlesztve szállítják, az adatokat javasolt kiegészíteni a besorolásra vonatkozó alapadatokkal. Ezen túlmenően a MARPOL-egyezmény I. melléklete szerinti olajat vagy olaj tüzelőanyagot ömlesztve szállító vagy olajat tüzelőanyagként tároló hajók számára berakodás előtt »anyagbiztonsági adatlapot« kell biztosítani az IMO Tengerészeti Biztonsági Bizottságának (MSC) az »Ajánlások a MARPOL-egyezmény I. melléklete szerinti olajrakomány és olaj tüzelőanyag anyagbiztonsági adatlapjaira (MSDS) vonatkozóan« című állásfoglalásával (MSC.286(86)) összhangban. Ezért annak érdekében, hogy a tengerészeti és a nem tengerészeti célokra egyetlen harmonizált biztonsági adatlap szolgáljon, az MSC.286(86) állásfoglalás kiegészítő rendelkezéseivel tengeri szállítás esetén ki lehet egészíteni a MARPOL-egyezmény I. melléklete szerinti olajrakományok és tengerészeti olaj tüzelőanyagok biztonsági adatlapjait.

0.6.   Mértékegységek

A 80/181/EGK tanácsi irányelvben (3) megállapított mértékegységeket kell használni.

0.7.   Különleges esetek

Biztonsági adatlapra az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletének 1.3. pontjában felsorolt azon különleges esetekben is szükség van, amelyekre vonatkozóan címkézési követelményektől való eltérések vannak érvényben.

1.    1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

A biztonsági adatlap e szakaszában azt kell ismertetni, hogy hogyan kell az anyagot vagy a keveréket azonosítani, valamint hogy miként kell feltüntetni a biztonsági adatlapon az azonosított lényeges felhasználásokat, az anyag vagy a keverék szállítójának a nevét, valamint – a veszélyhelyzet esetén igénybe vehető elérhetőségével együtt – az anyag vagy a keverék szállítójának elérhetőségi adatait.

1.1.   Termékazonosító

A termékazonosítót anyag esetében az 1272/2008/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdésével összhangban, keverék esetében pedig az 1272/2008/EK rendelet 18. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban és – az érintett tagállam (tagállamok) eltérő rendelkezésének hiányában – az anyag vagy keverék forgalomba hozatala szerinti tagállam (tagállamok) hivatalos nyelvén (nyelvein), ahogy a címkén szerepel, kell feltüntetni.

A regisztrálandó anyagok esetében a termékazonosítónak igazodnia kell a regisztrálás során feltüntetett névhez, és az e rendelet 20. cikkének (3) bekezdése szerint kapott regisztrációs számot is fel kell tüntetni.

A továbbfelhasználók e rendelet 39. cikkében megállapított kötelezettségeinek sérelme nélkül a regisztrációs számnak a közös benyújtás egyedi regisztrálójára utaló részét a forgalmazó vagy továbbfelhasználó szállító elhagyhatja, amennyiben:

a)

az említett szállító vállalja annak felelősségét, hogy végrehajtási célok érdekében, kérésre közli a teljes regisztrációs számot, vagy – amennyiben a teljes regisztrációs szám nem áll rendelkezésére – a b) pontnak megfelelően továbbítja a kérést szállítójához; és

b)

az említett szállító a végrehajtásért felelős tagállami hatóság (a továbbiakban: végrehajtó hatóság) közvetlen kérésére vagy az átvevője által továbbított kérésre, a kérést követő hét napon belül a teljes regisztrációs számot közli a végrehajtó hatósággal, vagy – amennyiben a teljes regisztrációs szám nem áll rendelkezésére – az említett szállító a kérést követő hét napon belül továbbítja a kérést szállítójához, és erről egyidejűleg tájékoztatja a végrehajtó hatóságot.

Egynél több anyagra vagy keverékre akkor adható ki egyetlen biztonsági adatlap, ha a rajta szereplő információ minden anyag vagy keverék tekintetében eleget tesz az e mellékletben előírt követelményeknek.

Az azonosítás egyéb eszközei

Közölni lehet olyan egyéb neveket vagy szinonimákat is, amelyek az anyag vagy keverék címkézésére vagy közismert megnevezésére szolgálnak, például helyettesítő elnevezéseket, számokat, vállalati termékkódokat, illetve egyedi azonosítókat.

1.2.   Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Legalább az anyag vagy a keverék átvevője (átvevői) számára lényeges azonosított felhasználásokat fel kell tüntetni. Ennek egy rövid ismertetőnek kell lennie arról, hogy az anyag vagy a keverék mire való, például »égésgátló anyag«, »antioxidáns«.

Adott esetben fel kell tüntetni a szállító által ellenjavallt felhasználásokat, illetve ezek indokát is. Ennek nem kell kimerítő jegyzéknek lennie.

Kémiai biztonsági jelentés szükségessége esetén a biztonsági adatlap ezen alpontjában szereplő információknak igazodniuk kell a kémiai biztonsági jelentésben azonosított felhasználásokhoz és a biztonsági adatlap mellékletében a kémiai biztonsági jelentés alapján meghatározott expozíciós forgatókönyvekhez.

1.3.   A biztonsági adatlap szállítójának adatai

A szállítót azonosítani kell, függetlenül attól, hogy gyártó, importőr, egyedüli képviselő, továbbfelhasználó vagy forgalmazó. A szállító teljes címét és telefonszámát meg kell adni, a biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címével együtt.

Továbbá ha a szállító az anyag vagy a keverék forgalomba hozatala szerinti tagállamban nem rendelkezik telephellyel, és az adott tagállam tekintetében felelős személyt nevezett meg, meg kell adni az adott tagállam tekintetében felelős személy teljes címét és telefonszámát.

A regisztrálók esetében ennek az információnak meg kell egyeznie a regisztrálásban a gyártóra vagy az importőrre vonatkozóan megadott azonosítási információval.

Amennyiben egyedüli képviselő lett kijelölve, meg kell adni a nem uniós gyártó vagy készítő adatait is.

1.4.   Sürgősségi telefonszám

Közölni kell a sürgősségi tájékoztató szolgálatokra vonatkozó információkat is. Amennyiben abban a tagállamban, ahol az anyag vagy keverék forgalomba kerül, van hivatalos tanácsadó szerv (ez lehet az 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében említett, az egészségre vonatkozó információk fogadásáért felelős szerv), akkor meg kell adni annak telefonszámát, és az elegendő lehet. Amennyiben az ilyen szolgálatok valamilyen ok miatt – például ügyfélfogadási idejükre való tekintettel – csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, vagy amennyiben a közölt információk bizonyos típusai vonatkozásában korlátozás áll fenn, azt egyértelműen közölni kell.

2.    2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

A biztonsági adatlap e szakaszának az anyag vagy a keverék veszélyeit, valamint az ezekhez a veszélyekhez kapcsolódó megfelelő figyelmeztetéseket kell ismertetnie.

2.1.   Az anyag vagy keverék besorolása

Az anyagnak vagy a keveréknek az 1272/2008/EK rendeletben foglalt osztályozási kritériumok alkalmazásából eredő besorolását kell megadni. Amennyiben a szállító az 1272/2008/EK rendelet 40. cikkével összhangban az anyagra vonatkozóan jelentett be az osztályozási és címkézési jegyzékbe történő felvételhez információkat, a biztonsági adatlapon megadott besorolásnak meg kell egyeznie a bejelentésben szereplő besorolással.

Amennyiben a keverék nem felel meg a besorolás 1272/2008/EK rendelet szerinti kritériumainak, azt egyértelműen fel kell tüntetni.

A keverékben lévő anyagokra vonatkozó információkat a 3.2. alpontban kell közölni.

Amennyiben a figyelmeztető mondatokat is tartalmazó besorolás megnevezését nem írják ki teljesen, hivatkozni kell a 16. szakaszra, ahol az egyes figyelmeztető mondatokkal együtt az egyes besorolások teljes megnevezését fel kell tüntetni.

A legfontosabb kedvezőtlen fizikai, az emberi egészséget és a környezetet érintő hatásokat a biztonsági adatlap 9–12. szakaszának megfelelően kell felsorolni olyan módon, amely lehetővé teszi, hogy nem szakértők is azonosíthassák az anyag vagy keverék veszélyeit.

2.2.   Címkézési elemek

A besorolás alapján a címkén közölni kell legalább az 1272/2008/EK rendelettel összhangban megjelenő következő címkeelemeket: veszélyt jelző piktogram(ok), figyelmeztetés(ek), figyelmeztető mondat(ok) és óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok). Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott színes piktogram helyettesíthető a veszélyt jelző piktogram egészének fekete-fehér grafikai ábrázolásával vagy csak magának a szimbólumnak a grafikai ábrázolásával is.

Az 1272/2008/EK rendelet 25. cikke és 32. cikkének (6) bekezdése szerint alkalmazandó címkeelemeket közölni kell.

2.3.   Egyéb veszélyek

Közölni kell az arra vonatkozó információkat is, hogy az anyag vagy a keverék a XIII. melléklettel összhangban megfelel-e a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak.

Közölni kell az olyan egyéb veszélyekre – például a légszennyező anyagoknak a keményítés vagy a feldolgozás során való keletkezésére, a porzásra, az 1272/2008/EK rendelet I. melléklete 2. részének 2.1. pontjában meghatározott osztályozási kritériumoknak meg nem felelő robbanásveszélyességre, a porrobbanás veszélyére, a keresztszenzibilizációra, a fojtó hatásra, a fagyasztó hatásra, az erős szag- vagy ízhatásra, vagy a környezeti hatásokra, mint például a talajban élő organizmusokat érintő veszélyekre és a fotokémiai ózonképződést elősegítő képességre – vonatkozó információkat, amelyek alapján nem végeznek osztályba sorolást, de amelyek az anyag vagy a keverék általános veszélyességéhez hozzájárulhatnak. Porrobbanás veszélye esetén helyénvaló a »Szétszóródás esetén robbanásveszélyes por-levegő elegyet alkothat« figyelmeztető mondat.

3.    3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

A biztonsági adatlap e szakaszának ismertetnie kell az anyag vagy keverék összetevőjének (összetevőinek) kémiai azonosítóját az alább meghatározott szennyezőkre és stabilizáló adalékokra is kiterjedően. Fel kell továbbá tüntetni a felületi kémia területén rendelkezésre álló, megfelelő biztonsági információkat is.

3.1.   Anyagok

Az anyag fő összetevőjének kémiai azonosítóját legalább a termékazonosító vagy az 1.1. alpontban megadott egyéb azonosító eszközök egyikének közlésével kell megadni.

Azon szennyező anyag, stabilizáló adalék vagy a fő összetevőtől eltérő egyéb egyedi összetevő kémiai azonosítóját, amelyet magában is osztályoznak és amely hozzájárul az anyag besorolásához, a következőképpen kell közölni:

a)

az 1272/2008/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdése szerinti termékazonosító formájában;

b)

amennyiben a termékazonosító nem áll rendelkezésre, az egyéb nevek (szokásos név, kereskedelmi név, rövidítés) vagy azonosító számok egyikének megadásával.

Az anyagok szállítói határozhatnak úgy, hogy emellett valamennyi összetevőt felsorolják, a nem osztályozott összetevőket is beleértve.

Az alpont a több összetevőből álló anyagokra vonatkozó információk közlésére is használható.

3.2.   Keverékek

A termékazonosítót, a koncentrációt vagy a koncentrációtartományokat és a besorolásokat legalább a 3.2.1. vagy a 3.2.2. pontban említett valamennyi anyag esetében közölni kell. A keverékek szállítói határozhatnak úgy, hogy emellett a keverékben lévő valamennyi anyagot felsorolják, az osztályozás kritériumainak nem megfelelő anyagokat is beleértve. Az információnak lehetővé kell tennie az átvevő számára, hogy könnyen megállapítsa a keverékben lévő anyagok veszélyeit. Magának a keveréknek a veszélyeit a 2. szakaszban kell megadni.

A keverékben lévő anyagok koncentrációit a következők valamelyikével kell megadni:

a)

tömeg- vagy térfogatszázalékban, csökkenő sorrendben, ha ez műszakilag lehetséges;

b)

a tömeg vagy a térfogatszázalék tartományának megadásával, csökkenő sorrendben, ha ez műszakilag lehetséges.

Tartomány megadása esetén az egészségi és a környezeti veszélyek esetében az egyes összetevők legnagyobb koncentrációinak hatását kell ismertetni.

Amennyiben a keverék egészének hatására vonatkozó információ is rendelkezésre áll, akkor azt a 2. szakaszban kell közölni.

Amennyiben az 1272/2008/EK rendelet 24. cikke alapján megengedett az alternatív kémiai név használata, az a név is használható.

3.2.1.   Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozási kritériumoknak megfelelő keverékek esetében a következő anyagokat kell a keverékbeli koncentrációjukkal vagy koncentrációtartományukkal együtt feltüntetni:

a)

az 1272/2008/EK rendelet értelmében egészségi vagy környezeti veszélyt jelentő anyagok abban az esetben, ha a koncentrációjuk a következő koncentrációértékek legkisebbikével egyenlő vagy nagyobb annál:

ia.

az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletének 1.1. táblázatában megállapított általános küszöbérték;

ib.

az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletének 3–5. részében megadott általános koncentráció-határértékek, figyelembe véve a 3. részben az egyes táblázatokhoz tartozó megjegyzésekben azzal a kötelezettséggel összefüggésben megadott koncentrációkat, hogy az adott keverék biztonsági adatlapját kérésre rendelkezésre kell bocsátani, illetve az aspirációs veszély (1272/2008/EK rendelet, I. melléklet, 3.10. pont) esetében ≥ 10 %.

Azon veszélyességi osztályok, veszélyességi kategóriák és koncentráció-határértékek felsorolása, amelyek felett az anyagot mint keverékben jelen lévő anyagot fel kell tüntetni a 3.2. alpontban

1.1.

Veszélyességi osztály és kategória

Koncentráció-határérték

(%)

Akut toxicitás, 1., 2. és 3. kategória

≥ 0,1

Akut toxicitás, 4. kategória

≥ 1

Bőrmarás/bőrirritáció, 1. kategória, 1A., 1B., 1C. alkategória és 2. kategória

≥ 1

Szemkárosodás/szemirritáció, 1. és 2. kategória

≥ 1

Légzőszervi/bőrszenzibilizáció

≥ 0,1

Csírasejt-mutagenitás, 1A. és 1B. kategória

≥ 0,1

Csírasejt-mutagenitás, 2. kategória

≥ 1

Rákkeltő hatás, 1A., 1B. és 2. kategória

≥ 0,1

Reprodukciós toxicitás, 1A., 1B., 2. kategória, valamint a szoptatásra gyakorolt és a szoptatáson keresztül kifejtett hatás

≥ 0,1

Célszervi toxicitás (STOT), egyetlen expozíció, 1. és 2. kategória

≥ 1

Célszervi toxicitás (STOT), ismételt expozíció, 1. és 2. kategória

≥ 1

Aspirációs veszély

≥ 10

A vízi környezetre veszélyes – akut, 1. kategória

≥ 0,1

A vízi környezetre veszélyes – krónikus, 1. kategória

≥ 0,1

A vízi környezetre veszélyes – krónikus, 2., 3. és 4. kategória

≥ 1

Az ózonrétegre veszélyes

≥ 0,1

ii.

az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében előírt egyedi koncentráció-határérték;

iii.

amennyiben az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. része M tényezőt tartalmaz, a rendelet I. mellékletének 1.1. táblázatában szereplő, a rendelet I. mellékletének 4.1. pontjában megadott számítási módszer alkalmazásával kiigazított általános küszöbérték;

iv.

az 1272/2008/EK rendelet alapján létrehozott osztályozási és címkézési jegyzék számára biztosított egyedi koncentráció-határértékek;

v.

az 1272/2008/EK rendelet II. mellékletében megállapított koncentráció-határértékek;

vi.

amennyiben az 1272/2008/EK rendelet alapján létrehozott osztályozási és címkézési jegyzék céljára M tényezőt adtak meg, a rendelet I. mellékletének 1.1. táblázatában szereplő, a rendelet I. mellékletének 4.1. pontjában megadott számítási módszer alkalmazásával kiigazított általános küszöbérték;

b)

az a) pont alapján nem felsorolt azon anyagok, amelyekre uniós munkahelyi expozíciós határértékek vonatkoznak;

c)

a XIII. mellékletben megállapított kritériumokkal összhangban a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyagok, vagy amelyeket az a) pontban említett veszélyektől eltérő okokból vettek fel az 59. cikk (1) bekezdésével összhangban létrehozott jegyzékbe, amennyiben valamelyik anyag koncentrációja 0,1 % vagy nagyobb.

3.2.2.   Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozási kritériumoknak nem megfelelő keverékek esetében a legalább a következő egyedi koncentrációkban jelen lévő anyagokat kell koncentrációjukkal vagy koncentrációtartományukkal együtt feltüntetni:

a)

a nem gáznemű keverékben 1 tömegszázalék, a gáznemű keverékben 0,2 térfogatszázalék:

i.

az 1272/2008/EK rendelet értelmében egészségi vagy környezeti veszélyt jelentő anyagok esetében; valamint

ii.

azon anyagok esetében, melyekre uniós munkahelyi expozíciós határértékek vonatkoznak;

b)

0,1 tömegszázalék a XIII. mellékletben megállapított kritériumokkal összhangban perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyagok, a XIII. mellékletben megállapított kritériumokkal összhangban nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyagok, valamint az a) pontban említett veszélyektől eltérő okokból az 59. cikk (1) bekezdésével összhangban létrehozott jegyzékbe foglalt anyagok esetében.

3.2.3.   A 3.2. alpontban feltüntetett anyagok esetében az anyagnak az 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolását a rendelet VI. mellékletének 1.1. táblázatában meghatározott veszélyességi osztállyal (osztályokkal) és kategóriakóddal (kategóriakódokkal) együtt, valamint a fizikai, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt veszélyeiknek megfelelően hozzájuk rendelt figyelmeztető mondatokat közölni kell. A figyelmeztető mondatokat nem szükséges teljesen kiírni ebben a szakaszban, elegendő a kódjuk feltüntetése. Abban az esetben, ha nincsenek teljesen kiírva, hivatkozni kell a 16. szakaszra, ahol teljes terjedelemben kell felsorolni az egyes vonatkozó figyelmeztető mondatokat. Ha az anyag nem felel meg az osztályozási kritériumoknak, akkor meg kell adni az anyag 3.2. alpontban való feltüntetésének okát, mint például »nem osztályozott vPvB-anyag« vagy »uniós munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag«.

3.2.4.   A 3.2. alpontban feltüntetett anyagok esetében a nevet – és amennyiben rendelkezésre áll – az e rendelet 20. cikkének (3) bekezdése alapján hozzárendelt regisztrációs számot is fel kell tüntetni.

A továbbfelhasználók e rendelet 39. cikkében megállapított kötelezettségeinek sérelme nélkül a regisztrációs számnak a közös benyújtás egyedi regisztrálójára utaló részét a keverék szállítója elhagyhatja, amennyiben:

a)

az említett szállító vállalja annak felelősségét, hogy végrehajtási célok érdekében, kérésre közli a teljes regisztrációs számot, vagy – amennyiben a teljes regisztrációs szám nem áll rendelkezésére – a b) pontnak megfelelően továbbítja a kérést szállítójához; valamint

b)

az említett szállító a végrehajtásért felelős tagállami hatóság (a továbbiakban: végrehajtó hatóság) közvetlen kérésére vagy az átvevője által továbbított kérésre, a kérést követő hét napon belül a teljes regisztrációs számot közli a végrehajtó hatósággal, vagy – amennyiben a teljes regisztrációs szám nem áll rendelkezésére – az említett szállító a kérést követő hét napon belül továbbítja a kérést szállítójához, és erről egyidejűleg tájékoztatja a végrehajtó hatóságot.

Az EK-számot – ha van – az 1272/2008/EK rendelettel összhangban kell megadni. A CAS-számot (ha van) és az IUPAC-nevet (ha van) szintén meg lehet adni.

Az ebben az alpontban az 1272/2008/EK rendelet 24. cikkével összhangban alternatív kémiai névvel megadott anyagok esetében nincs szükség a regisztrációs számra, az EK-számra és más pontos kémiai azonosítókra.

4.    4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

A biztonsági adatlap e szakasza az elsősegélynyújtást olyan módon ismerteti, hogy az elsősegélynyújtás feladatait a képzetlen elsősegélynyújtó bonyolult eszközök és a gyógyszerek széles választékának rendelkezésre állása nélkül is meg tudja érteni és el tudja látni. Amennyiben orvosi ellátás szükséges, az utasításnak ezt is közölnie kell, az orvosi ellátás sürgősségével együtt.

4.1.   Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

4.1.1.   Az elsősegélynyújtásra vonatkozó utasításokat a megfelelő expozíciós utak szerint kell közölni. Az egyes utakra – például a belégzésre, a bőrrel és szemmel való érintkezésre és a lenyelésre – vonatkozó eljárásokat csoportosítva kell ismertetni.

4.1.2.   Javaslatot kell tenni a következőkre vonatkozóan:

a)

szükséges-e az azonnali orvosi ellátás, és várhatók-e késleltetett hatások az expozíciót követően;

b)

javasolt-e az expozíciónak kitett személynek az adott területről a friss levegőre való vitele;

c)

javasolt-e az érintett személy ruházatának és lábbelijének eltávolítása és kezelése; és

d)

javasolt-e az egyéni védőfelszerelés az elsősegélynyújtók számára.

4.2.   A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Rövid, összefoglaló jellegű tájékoztatást kell adni az expozíció legfontosabb – akut és késleltetett – tüneteiről és hatásairól.

4.3.   A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Adott esetben tájékoztatást kell nyújtani a késleltetett hatásokkal kapcsolatos klinikai vizsgálatokról és orvosi megfigyelésről, az ellenanyagokra (amennyiben ismertek) vonatkozó specifikus adatokról és az ellenjavallatokról.

Egyes anyagok vagy keverékek esetében fontos lehet annak hangsúlyozása, hogy a munkahelyen olyan speciális eszközöket kell tartani, amelyekkel azonnal célirányos kezelés végezhető.

5.    5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

A biztonsági adatlap e szakasza az anyag vagy a keverék által okozott, vagy a közelében keletkezett tűz oltására vonatkozó követelményeket írja le.

5.1.   Oltóanyag

 

A megfelelő oltóanyag:

Tájékoztatást kell adni a megfelelő oltóanyagról.

 

Az alkalmatlan oltóanyag:

Jelezni kell, ha valamely oltóanyag alkalmatlan az anyaggal vagy a keverékkel kapcsolatos valamely adott helyzetben (például az olyan nagy nyomású anyagok elkerülése érdekében, amelyek robbanásveszélyes por-levegő elegy kialakulásához vezethetnek).

5.2.   Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Tájékoztatást kell adni az olyan veszélyekről, például az anyag vagy a keverék égésekor képződő veszélyes égéstermékekről, amelyek az anyaghoz vagy a keverékhez társulhatnak, például a következőképpen: »égésekor szén-monoxidot tartalmazó mérges gázok keletkezhetnek«; vagy »égésekor kén- vagy nitrogén-oxidok keletkeznek«.

5.3.   Tűzoltóknak szóló javaslat

Javaslatot kell tenni a tűzoltás során alkalmazandó esetleges védintézkedésekre, például: »a tartályt vízpermettel hűteni kell«, valamint a tűzoltók különleges védőfelszerelésére, például a bakancsra, a védőruhára, a kesztyűre, a szem- és arcvédelemre, valamint a légzőkészülékre.

6.    6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

A biztonsági adatlap e szakasza az emberre, a vagyontárgyakra és a környezetre való káros hatások megelőzésére vagy minimalizálására szolgáló, szennyeződés, szivárgás vagy környezetbe jutás esetén alkalmazandó válaszlépésekre tesz javaslatot. Ha a szennyeződés foka jelentős mértékben befolyásolja a veszélyt, akkor különbséget kell tenni a nagyobb és a kisebb fokú szennyeződés esetén alkalmazandó válaszlépések között. Ha a területi elhatárolás és a helyreállítás eljárásai különböző beavatkozásokat tesznek szükségessé, akkor ezeket fel kell tüntetni a biztonsági adatlapon.

6.1.   Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.   Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Javaslatokat kell tenni a véletlen szennyeződésekkel és az anyag vagy a keverék környezetbe jutásával kapcsolatban, például:

a)

a bőr, a szem és a személyes ruházat esetleges szennyeződésének megelőzésére szolgáló, megfelelő védőeszközök (beleértve a biztonsági adatlap 8. szakaszában említett egyéni védőeszközöket is) használata;

b)

a gyújtóforrások eltávolítása, megfelelő szellőzés biztosítása, a por elleni védelem; és

c)

vészhelyzeti eljárások, például a veszélyes terület kiürítésének vagy a szakértői konzultációnak a szükségessége.

6.1.2.   A sürgősségi ellátók esetében:

Javaslatot kell tenni az egyéni védőruhának alkalmas megfelelő szövetre vonatkozóan (például »megfelelő: butilén«; »nem megfelelő: PVC«).

6.2.   Környezetvédelmi óvintézkedések

Javaslatokat kell tenni a véletlenül keletkező szennyeződésekkel és az anyag vagy a keverék környezetbe jutásával kapcsolatban végrehajtandó esetleges környezetvédelmi óvintézkedésekre vonatkozóan, mint például: a csatornáktól, a felszíni és a talajvíztől való távoltartás.

6.3.   A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

6.3.1.   Megfelelő javaslatot kell adni arra vonatkozóan, hogy miként kell elhatárolni a szennyeződést. A megfelelő elhatárolási technikák a következők bármelyikét magukban foglalhatják:

a)

töltés kialakítása, a csatornák lefedése;

b)

lefedésre irányuló eljárások.

6.3.2.   Megfelelő javaslatot kell adni arra vonatkozóan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesítést. A megfelelő szennyezésmentesítési technikák a következők bármelyikét magukban foglalhatják:

a)

semlegesítési eljárások;

b)

mentesítési eljárások;

c)

adszorbens anyagok;

d)

tisztítási eljárások;

e)

vákuumos eljárások;

f)

az elhatároláshoz és a szennyezésmentesítéshez szükséges berendezések (például a szikramentes eszközök és berendezések használata adott esetben).

6.3.3.   Közölni kell a szennyeződésekhez és a környezetbe jutáshoz kapcsolódó minden egyéb információt, a nem megfelelő elhatárolási vagy szennyezésmentesítési módszerekre vonatkozó javaslatokkal együtt, például a következő figyelmeztetés alkalmazásával: »nem szabad használni …«.

6.4.   Hivatkozás más szakaszokra

Adott esetben hivatkozni kell a 8. és a 13. szakaszra.

7.    7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

A biztonsági adatlap e szakaszában a biztonságos kezelés gyakorlatára vonatkozóan kell javaslatokat megfogalmazni. Hangsúlyozni kell az 1.2. alpontban azonosított felhasználásoknak és az anyag vagy a keverék egyedi tulajdonságainak megfelelő óvintézkedéseket.

A biztonsági adatlap e szakaszában található információknak az emberi egészség védelmére, a biztonságra és a környezet megóvására kell vonatkozniuk. Segíteniük kell a munkaadót abban, hogy a 98/24/EK irányelv 5. cikkével és a 2004/37/EK irányelv 5. cikkével összhangban megfelelő munkavégzési eljárásokat és szervezeti intézkedéseket dolgozhasson ki.

Kémiai biztonsági jelentés szükségessége esetén a biztonsági adatlap e szakaszában szereplő információknak igazodniuk kell a kémiai biztonsági jelentésben az azonosított felhasználásokkal kapcsolatban megadott információkhoz és a biztonsági adatlap mellékletében a kémiai biztonsági jelentés alapján meghatározott, a kockázattal szembeni védekezést bemutató expozíciós forgatókönyvekhez.

Az ebben a szakaszban közölt információn túl a 8. szakaszban is található vonatkozó tájékoztatás.

7.1.   A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

7.1.1.   Olyan ajánlásokat kell meghatározni, amelyek:

a)

lehetővé teszik az anyag vagy keverék biztonságos kezelését, például a területi elhatárolásra, valamint a tűz, az aeroszol és a por keletkezésének megakadályozására vonatkozóan;

b)

megelőzik a nem összeférhető anyagok vagy keverékek kezelését;

c)

felhívják a figyelmet az olyan műveletekre és feltételekre, amelyek az anyag vagy keverék tulajdonságainak megváltoztatásával újabb kockázatokat teremtenek, valamint a megfelelő ellenintézkedésekre; és

d)

csökkentik az anyag vagy a keverék környezetbe jutását, például a szennyeződések elkerülésével vagy a csatornáktól való távoltartással.

7.1.2.   Javaslatokat kell tenni az általános munkahelyi egészségvédelemre vonatkozóan, például:

a)

a munkaterületen való étkezés, italfogyasztás és dohányzás megtiltása;

b)

a használatot követő kézmosás; és

c)

a szennyezett ruházat és védőeszköz eltávolítása az étkezésre szolgáló területekre való belépés előtt.

7.2.   A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Az adott javaslatnak összhangban kell lennie a biztonsági adatlap 9. szakaszában ismertetett fizikai és kémiai tulajdonságokkal. Adott esetben javaslatot kell tenni az egyedi tárolási követelményekre vonatkozóan, például:

a)

a következőkkel kapcsolatos kockázatok kezelésének módja:

i.

robbanásveszélyes légkör;

ii.

maró hatás kialakulását előidéző feltételek;

iii.

tűzveszélyesség;

iv.

nem összeférhető anyagok vagy keverékek;

v.

párolgást előidéző feltételek; és

vi.

potenciális gyújtóforrások (ideértve a villamos berendezéseket is);

b)

a következők hatásainak kezelési módja:

i.

időjárási körülmények;

ii.

környezeti nyomás;

iii.

hőmérséklet;

iv.

napfény;

v.

páratartalom; és

vi.

rezgés;

c)

hogyan tartható fenn az anyag vagy a keverék integritása a következők alkalmazásával:

i.

stabilizátorok; és

ii.

antioxidánsok;

d)

a következőkre kiterjedő további javaslatok:

i.

a szellőzéssel kapcsolatos követelmények;

ii.

a tárolóhelyiségek vagy tartályok egyedi kialakítása (beleértve a válaszfalakat és a szellőzést);

iii.

a tárolási körülményekből fakadó mennyiségi korlátok (adott esetben); és

iv.

a csomagolóanyagok kompatibilitása.

7.3.   Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A meghatározott végfelhasználás(ok)ra szánt anyagok és keverékek esetében az ajánlásoknak az 1.2. alpontban azonosított felhasználás(ok)ra kell vonatkozniuk, és részletesnek és készen felhasználhatónak kell lenniük. Ha expozíciós forgatókönyvet is mellékelnek, akkor lehet erre utalni, vagy pedig közölni kell a 7.1. és a 7.2. alpont vonatkozásában előírt információkat. Ha a szállítói lánc valamely szereplője a keverék tekintetében kémiai biztonsági értékelést készített, elegendő, ha a biztonsági adatlap és az expozíciós forgatókönyv a keverékre vonatkozó kémiai biztonsági jelentéshez, nem pedig a keverékben lévő egyes anyagokra vonatkozó kémiai biztonsági jelentésekhez igazodik. Amennyiben rendelkezésre áll ipar- vagy ágazatspecifikus útmutató, arra – részletes hivatkozással (többek között a forrás és a kibocsátás időpontjának megjelölésével) – szintén utalni lehet.

8.    8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

A biztonsági adatlap e szakaszában az alkalmazandó foglalkozási expozíciós határértéket és a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket kell ismertetni.

Kémiai biztonsági jelentés szükségessége esetén a biztonsági adatlap e szakaszában szereplő információknak igazodniuk kell a kémiai biztonsági jelentésben az azonosított felhasználásokkal kapcsolatban megadott információkhoz és a biztonsági adatlap mellékletében a kémiai biztonsági jelentés alapján meghatározott, a kockázattal szembeni védekezést bemutató expozíciós forgatókönyvekhez.

8.1.   Ellenőrzési paraméterek

8.1.1.   Ha lehetséges, az anyag vagy a keverékben lévő összes anyag esetében fel kell sorolni a biztonsági adatlap kibocsátási helye szerinti tagállamban mindenkor alkalmazandó következő nemzeti határértékeket és azok jogalapját. A foglalkozási expozíciós határértékek felsorolásakor a 3. szakaszban meghatározott kémiai azonosítót kell alkalmazni:

8.1.1.1.

a 98/24/EK irányelvvel összhangban az uniós foglalkozási expozíciós határértékeknek megfelelő nemzeti foglalkozási expozíciós határértékek, köztük a 2014/113/EU határozat (4) 2. cikkének (3) bekezdésében említett jelölések;

8.1.1.2.

a 2004/37/EK irányelvvel összhangban az uniós határértékeknek megfelelő nemzeti foglalkozási expozíciós határértékek, köztük a 2014/113/EU bizottsági határozat 2. cikkének (3) bekezdésében említett jelölések;

8.1.1.3.

bármilyen további nemzeti foglalkozási expozíciós határérték;

8.1.1.4.

a 98/24/EK irányelvvel összhangban az uniós biológiai határértékeknek megfelelő nemzeti biológiai határértékek, köztük a 2014/113/EU határozat 2. cikkének (3) bekezdésében említett jelölések;

8.1.1.5.

bármilyen további nemzeti biológiai határérték.

8.1.2.   Legalább a legrelevánsabb anyagok esetében tájékoztatást kell adni az adott időpontban ajánlott monitoringeljárásokról.

8.1.3.   Amennyiben az anyag vagy a keverék rendeltetésszerű használatakor légszennyező anyag keletkezik, az erre vonatkozóan alkalmazandó foglalkozási expozíciós határértékeket és/vagy biológiai határértékeket is fel kell sorolni.

8.1.4.   Kémiai biztonsági jelentés szükségessége esetén, illetve amennyiben az I. melléklet 1.4. pontjában említett DNEL-érték vagy az I. melléklet 3.3. pontjában említett PNEC-érték rendelkezésre áll, az anyagra vonatkozóan releváns DNEL-értékeket vagy PNEC-értékeket is meg kell adni a biztonsági adatlap mellékletében a kémiai biztonsági jelentés alapján meghatározott expozíciós forgatókönyvekben.

8.1.5.   Amennyiben meghatározott felhasználások tekintetében a kockázatkezelési intézkedésekről való döntéshez ellenőrző sávos megközelítés használnak, elegendő adatot kell közölni, amely lehetővé teszi a kockázat hatékony kezelését. Az adott ellenőrző sávos megközelítéssel kapcsolatos ajánlást kontextusában és korlátaival együtt kell közölni.

8.2.   Az expozíció elleni védekezés

Az ezen alpont vonatkozásában meghatározott információkat csak akkor nem kell közölni, ha az információkat tartalmazó expozíciós forgatókönyvet mellékelték a biztonsági adatlaphoz.

Ha a felhasználó egy vizsgálatot a XI. melléklet 3. pontja alapján elhagyott, akkor fel kell tüntetnie a felhasználás azon egyedi feltételeit, amelyek alapján az elhagyás mellett döntött.

Ha az anyagot telephelyen elkülönített vagy szállított elkülönített intermedierként regisztrálták, a szállítónak fel kell tüntetnie azt az információt, hogy a biztonsági adatlap megfelel-e a 17. vagy a 18. cikk szerinti nyilvántartásba vételt indokoló speciális feltételeknek.

8.2.1.   Megfelelő műszaki ellenőrzés

Az expozíció elleni megfelelő védekező intézkedéseknek kapcsolódniuk kell az anyagnak vagy a keveréknek az 1.2. alpontban azonosított felhasználásához (felhasználásaihoz). Ennek az információnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a munkáltató számára az anyag vagy a keverék jelenlétéből fakadó, a munkavállalók biztonságát vagy egészségét érintő kockázatnak a 98/24/EK irányelv 4–6. cikke, illetve – adott esetben – a 2004/37/EK irányelv 3–5. cikke szerinti értékelését.

Ez az információ a 7. szakaszban már megadott információkat egészíti ki.

8.2.2.   Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

8.2.2.1.   Az egyéni védőeszközök használatáról szóló információnak illeszkednie kell a helyes munkahelyi egészségvédelem gyakorlatához, és kapcsolódnia kell az egyéb védekező intézkedésekhez, például a műszaki ellenőrzéshez, a szellőztetéshez és a szigeteléshez is. Az egyéni tűz-/vegyvédelmi védőeszközökkel kapcsolatos javaslat tekintetében adott esetben hivatkozni kell az 5. szakaszra.

8.2.2.2.   Tekintetbe véve a 89/686/EGK tanácsi irányelvet (5) és hivatkozva a megfelelő CEN-szabványokra, részletes előírásokat kell közölni arra vonatkozóan, hogy mely eszköz biztosít megfelelő és alkalmas védelmet a következőkre kiterjedően:

a)

szem-/arcvédelem

A szükséges szem-/arcvédő felszerelés típusát – mint például védőszemüveg, oldalellenzős védőszemüveg, arcvédő pajzs – az anyag vagy a keverék veszélyessége és az érintkezés lehetősége alapján kell meghatározni.

b)

bőrvédelem

i.

kézvédelem

Az anyag vagy a keverék kezelése során viselendő kesztyű típusát az anyag vagy keverék veszélyessége és az érintkezés lehetősége, valamint a bőrexpozíció mértéke és időtartama alapján pontosan meg kell határozni, a következőkre kiterjedően:

az anyag típusa és vastagsága,

a kesztyű anyagának jellemző vagy legrövidebb áteresztési ideje.

Amennyiben szükséges, jelezni kell a kéz további védelmére vonatkozó intézkedéseket;

ii.

egyéb

Amennyiben a kézen kívül más testrész védelmére is szükség van, az előírt védőfelszerelés típusát és minőségét is meg kell határozni – mint például hosszú szárú kesztyű, csizma vagy teljes védőöltözet – az anyag vagy a keverék veszélyessége és az érintkezés lehetősége alapján.

Amennyiben szükséges, jelezni kell az esetleges további bőrvédelmi és különleges higiéniai intézkedéseket is;

c)

a légutak védelme

Gázok, gőzök, köd vagy por esetében a használandó védőfelszerelés típusát – például légtisztító légzőkészülék – a veszély és az expozíció lehetősége alapján, a megfelelő tisztító elem (patron vagy palack), a megfelelő részecskeszűrő és a megfelelő maszkok, illetve zárt rendszerű légzőkészülékek meghatározásával kell megadni;

d)

hőveszély

A hőveszélyt jelentő anyagok esetében viselendő védőeszközök meghatározásakor különösen figyelembe kell venni az egyéni védőfelszerelés kialakítását.

8.2.3.   A környezeti expozíció elleni védekezés

Meg kell határozni azokat az információkat, amelyekre a munkaadónak szüksége van ahhoz, hogy eleget tudjon tenni az uniós környezetvédelmi jogszabályok alapján fennálló kötelezettségeinek.

Kémiai biztonsági jelentés szükségessége esetén a biztonsági adatlap mellékletében szereplő expozíciós forgatókönyvekre vonatkozóan összefoglalást kell adni azon kockázatkezelési intézkedésekről, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak a környezet anyagnak való expozíciója ellen.

9.    9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

A biztonsági adatlap e szakaszában az anyaggal vagy a keverékkel kapcsolatos empirikus adatokat kell az adott körülményeknek megfelelően ismertetni. Az 1272/2008/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó. Az ebben a szakaszban feltüntetett információknak igazodniuk kell a regisztrációban és/vagy (ha az szükséges) a kémiai biztonsági jelentésben szereplő információkhoz, valamint az anyag vagy a keverék besorolásához.

9.1.   Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

A következő tulajdonságokat kell egyértelműen feltüntetni, adott esetben hivatkozva az alkalmazott vizsgálati módszerekre, és meghatározva a megfelelő mértékegységeket és/vagy a referenciafeltételeket. Amennyiben az a számérték értelmezéséhez szükséges, közölni kell a meghatározás módszertanát (például a lobbanáspont nyílttéri/zárttéri módszerrel való meghatározását) is:

a)

külső jellemzők:

meg kell határozni az anyagot vagy keveréket szállításkor jellemző halmazállapotot (szilárd [itt meg kell adni a szemcseméretre és a fajlagos felületre vonatkozó, megfelelő biztonsági információkat is, amennyiben ilyen információk rendelkezésre állnak, és a biztonsági adatlapon máshol nem szerepelnek], folyékony, gáz) és színt;

b)

szag:

amennyiben a szag érezhető, meg kell adni annak rövid leírását;

c)

szagküszöbérték;

d)

pH:

meg kell adni az anyag vagy keverék szállításkori, vagy vizes oldatára vonatkozó pH-értékét; az utóbbi esetben meg kell adni a koncentrációt is;

e)

olvadáspont/fagyáspont;

f)

kezdő forráspont és forrásponttartomány;

g)

lobbanáspont;

h)

párolgási sebesség;

i)

gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot);

j)

felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok;

k)

gőznyomás;

l)

gőzsűrűség;

m)

relatív sűrűség;

n)

oldékonyság (oldékonyságok);

o)

megoszlási hányados: n-oktanol/víz;

p)

öngyulladási hőmérséklet;

q)

bomlási hőmérséklet;

r)

viszkozitás;

s)

robbanásveszélyesség;

t)

oxidáló tulajdonságok.

Amennyiben azt állapítják meg, hogy valamely adott tulajdonság nem alkalmazható, vagy ha egy adott tulajdonságra vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ, akkor meg kell adni az indokot.

A megfelelő védekező intézkedések meghozatalának lehetővé tételéhez meg kell adni az anyaggal vagy a keverékkel kapcsolatos valamennyi lényeges információt. Az ebben a szakaszban szereplő információknak igazodniuk kell a regisztráció során benyújtott információkhoz, amennyiben a regisztrációra szükség van.

Keverék esetében az adatlap tételeinek egyértelműen jelezniük kell, hogy az adatok a keverék mely anyagára vonatkoznak, kivéve, ha a keverék egészére érvényesek.

9.2.   Egyéb információk

Szükség szerint az egyéb fizikai vagy kémiai paramétereket – például a keveredési képességet, a zsíroldhatóságot (az oldószer olajat meg kell adni), a vezetőképességet vagy a gázcsoportot – is fel kell tüntetni. Meg kell adni továbbá a redoxpotenciálra, a gyökképzési képességre és a fotokatalitikus tulajdonságokra vonatkozóan rendelkezésre álló, megfelelő információkat is.

10.    10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

A biztonsági adatlap e szakaszában az anyag vagy a keverék stabilitását, valamint a meghatározott körülmények között történő használat és a környezetbe jutás esetén előforduló veszélyes reakciók lehetőségét kell ismertetni, ideértve – adott esetben – az alkalmazott vizsgálati módszerre való hivatkozást is. Amennyiben azt állapítják meg, hogy valamely adott tulajdonság nem alkalmazható, vagy ha egy adott tulajdonságra vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ, akkor meg kell adni az indokot.

10.1.   Reakciókészség

10.1.1.   Ismertetni kell az anyag vagy keverék reakciókészségből fakadó veszélyeit. Ha állnak rendelkezésre ilyen adatok, akkor az anyagra vagy a keverék egészére vonatkozóan kell közölni konkrét vizsgálati adatokat. Mindazonáltal az információ alapjául az anyag vagy a keverék osztályára vagy családjára vonatkozó általános adatok is szolgálhatnak, amennyiben az ilyen adatok megfelelőképpen kifejezik az anyag vagy a keverék várható veszélyességét.

10.1.2.   Amennyiben keverékekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, akkor a keverékben lévő anyagokra vonatkozó adatokat kell közölni. Az összeférhetetlenség meghatározásakor azokat az anyagokat, tárolóeszközöket és szennyeződéseket kell figyelembe venni, amelyekkel az anyag vagy a keverék a szállítás, tárolás vagy felhasználás során érintkezhet.

10.2.   Kémiai stabilitás

Fel kell tüntetni, hogy az anyag vagy a keverék rendes környezeti körülmények között és a tárolás és a kezelés során várható hőmérsékleteken és nyomásokon stabil vagy instabil viselkedést tanúsít-e. Az anyag vagy a keverék kémiai stabilitásának fenntartásához felhasznált – vagy adott esetben felhasználható – valamennyi stabilizátort fel kell tüntetni. Fel kell tüntetni az anyag vagy a keverék fizikai megjelenésében bekövetkező esetleges változások biztonsági jelentőségét.

10.3.   A veszélyes reakciók lehetősége

Indokolt esetben fel kell tüntetni, hogy az anyag vagy keverék túlzott nyomás vagy hő kibocsátása mellett, illetve egyéb veszélyes körülményeket teremtve reakcióba lép-e vagy polimerizálódik-e. Ismertetni kell azokat a körülményeket is, amelyek között a veszélyes reakciók bekövetkezhetnek.

10.4.   Kerülendő körülmények

Fel kell sorolni azokat a körülményeket – például a hőmérsékletet, nyomást, fényt, ütést, statikus kisülést, rezgést vagy más fizikai behatást –, amelyek veszélyes helyzet kialakulását eredményezhetik, és adott esetben közölni kell az ilyen veszélyekhez kapcsolódó kockázatok kezelése érdekében meghozandó intézkedések rövid leírását is.

10.5.   Nem összeférhető anyagok

Fel kell sorolni azon anyag-vagy keverékcsaládokat, illetve meghatározott anyagokat – például a vizet, levegőt, savakat, bázisokat, oxidáló anyagokat –, amelyekkel az anyag vagy a keverék veszélyes helyzetet (például robbanást, mérgező vagy gyúlékony anyagok kibocsátását vagy túlzott hőfelszabadulást) előidézve reakcióba léphet, és adott esetben közölni kell az ilyen veszélyekhez kapcsolódó kockázatok kezelése érdekében meghozandó intézkedések rövid leírását is.

10.6.   Veszélyes bomlástermékek

Fel kell sorolni azokat az ismert, veszélyes bomlástermékeket, amelyek keletkezésére felhasználás, tárolás, öntés és melegítés eredményeként ésszerűen számítani lehet. A veszélyes égéstermékeket a biztonsági adatlap 5. szakaszában kell feltüntetni.

11.    11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

A biztonsági adatlap e szakasza elsősorban az egészségügyi szakemberek, foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági szakemberek, valamint toxikológusok általi felhasználásra szolgál. A különböző toxikológiai (egészségi) hatások és az e hatások meghatározása során felhasznált, rendelkezésre álló adatok tömör, de teljes és átfogó leírását kell adni, amely – adott esetben – magában foglalja a toxikokinetikára, az anyagcserére és az eloszlásra vonatkozó megfelelő információkat. Az ebben a szakaszban feltüntetett információknak igazodniuk kell a regisztrációban és/vagy (ha az szükséges) a kémiai biztonsági jelentésben szereplő információkhoz, valamint az anyag vagy a keverék besorolásához.

11.1.   A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A következő veszélyességi osztályok tekintetében kell információt közölni:

a)

akut toxicitás;

b)

bőrkorrózió/bőrirritáció;

c)

súlyos szemkárosodás/szemirritáció;

d)

légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

e)

csírasejt-mutagenitás;

f)

rákkeltő hatás;

g)

reprodukciós toxicitás;

h)

egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

i)

ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

j)

aspirációs veszély.

Ezeket a veszélyeket mindig fel kell tüntetni a biztonsági adatlapon.

A regisztrálandó anyagok esetében meg kell adni a VII–XI. melléklet alkalmazásából származó információ rövid összefoglalását, adott esetben az alkalmazott vizsgálati módszerre való hivatkozással együtt. A regisztrálandó anyagok esetében az információnak tartalmaznia kell a rendelkezésre álló adatoknak az e rendelet I. mellékletének 1.3.1. pontjával összhangban az 1272/2008/EK rendeletben a CMR 1A. és 1B. kategóriákra megadott kritériumokkal való összehasonlításának eredményeit is.

11.1.1.   Információkat kell közölni mindegyik veszélyességi osztályra vagy felosztásra vonatkozóan. Amennyiben azt tüntetik fel, hogy az anyag vagy a keverék valamely adott veszélyességi osztály vagy felosztás tekintetében nincs osztályozva, a biztonsági adatlapnak egyértelműen jeleznie kell, hogy ez az adatok hiányának, az adatok beszerzése műszaki kivitelezhetetlenségének, a nem meggyőző adatoknak, vagy pedig a meggyőző, de az osztályozáshoz nem elegendő adatoknak tudható-e be; az utóbbi esetben a biztonsági adatlapon a következőt kell feltüntetni: »a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek«.

11.1.2.   Az ebben az alpontban foglalt adatoknak a forgalomba hozott anyagra vagy keverékre kell vonatkozniuk. Keverék esetében az adatoknak a keverék egészének toxikológiai tulajdonságait kell ismertetniük, kivéve, ha az 1272/2008/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdése alkalmazandó. Amennyiben rendelkezésre állnak, a keverékben lévő veszélyes anyagok releváns toxikológiai tulajdonságait (pl. LD50, becsült akut toxicitási érték vagy LC50) is fel kell tüntetni.

11.1.3.   Amennyiben jelentős mennyiségű vizsgálati adat áll rendelkezésre az anyagra vagy a keverékre vonatkozóan, szükséges lehet a felhasznált kritikus vizsgálatok eredményeinek – például expozíciós út szerinti – összefoglalása.

11.1.4.   Amennyiben egy adott veszélyességi osztályra vonatkozóan nem teljesülnek a besorolási kritériumok, az e következtetést alátámasztó információkat meg kell adni.

11.1.5.   A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk

Információt kell adni a valószínű expozíciós utakra, valamint az anyagnak vagy a keveréknek az egyes lehetséges expozíciós utakon keresztül – azaz a szervezetbe jutáson (lenyelésen), belélegzésen és bőr-/szemexpozíción át – gyakorolt hatásaira vonatkozóan. Amennyiben az egészségre gyakorolt hatások nem ismertek, ezt fel kell tüntetni.

11.1.6.   A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

Ismertetni kell az anyagnak vagy a keveréknek és a keverék összetevőinek vagy ismert melléktermékeinek való expozícióhoz kapcsolódó, lehetséges káros egészségi hatásokat és tüneteket. Az expozíciót követően jelentkező, az anyag vagy keverék fizikai, kémiai és toxikológiai jellemzőihez kapcsolódó tünetekre vonatkozóan fel kell tüntetni a rendelkezésre álló információkat. A tüneteket az alacsony szintű expozíciónál jelentkező első tünetektől kezdve a súlyos expozíció következményéig terjedően kell ismertetni, például a következőképpen: »fejfájás és émelygés jelentkezhet, amelyet ájulás vagy eszméletvesztés követhet; a nagyobb dózis a kóma és a halál beálltához vezethet«.

11.1.7.   A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Tájékoztatást kell nyújtani arról, hogy a rövid vagy hosszú távú expozíciót követően várható-e késleltetett vagy azonnali hatások fellépése. Tájékoztatást kell nyújtani az anyagnak vagy a keveréknek való humán expozícióhoz kapcsolódó akut vagy krónikus egészségi hatásokról is. Ha az emberre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, az állatokra vonatkozó adatok összefoglalását kell közölni, az érintett fajok egyértelmű meghatározásával együtt. Jelezni kell, hogy a toxikológiai adatok az emberre vagy az állatokra vonatkozó adatokon alapulnak-e.

11.1.8.   A kölcsönhatásokból eredő hatások

A kölcsönhatásokra vonatkozó információkat is meg kell adni, amennyiben azok lényegesek és hozzáférhetők.

11.1.9.   Az egyedi adatok hiánya

Előfordulhat, hogy nem minden esetben lehetséges az anyag vagy keverék veszélyeire vonatkozó információk beszerzése. Amennyiben valamely adott anyagra vagy keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre az adatok, adott esetben a hasonló anyagokra vagy keverékekre vonatkozó adatok is felhasználhatók, feltéve, ha a szóban forgó hasonló anyagot vagy keveréket meghatározzák. Amennyiben nem kerül sor egyedi adatok felhasználására, illetve amennyiben nem állnak rendelkezésre az adatok, akkor azt egyértelműen közölni kell.

11.1.10.   Keverékek

Egy adott egészségi hatás esetében, ha nem kerül sor a keverék egésze egészségi hatásainak vizsgálatára, akkor a 3. szakaszban felsorolt releváns anyagokra vonatkozóan kell lényeges tájékoztatást adni.

11.1.11.   A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ

11.1.11.1.   A keverékben lévő anyagok kölcsönhatásba léphetnek egymással a szervezetben, ami különböző szintű felszívódást, anyagcserét és kiválasztást eredményezhet. Ennek eredményeként a mérgező hatások módosulhatnak, és a keverék mint egész toxicitása eltérhet a benne lévő anyagokétól. A biztonsági adatlap e szakaszában a toxikológiai információk megadásakor ezt a tényt figyelembe kell venni.

11.1.11.2.   Azt is figyelembe kell venni, hogy az egyes anyagok koncentrációja elegendő-e ahhoz, hogy hozzájáruljon a keverék egészségi hatásainak összességéhez. A mérgező hatásra vonatkozó információkat mindegyik anyag esetében közölni kell, a következő esetek kivételével:

a)

amennyiben az információ ismétlődik, akkor csak egyszer kell felsorolni, a keverék egészére nézve, például ha két anyag mindegyike hányást és hasmenést okoz;

b)

ha valószínűtlen, hogy ezek a hatások a jelen lévő koncentrációk mellett jelentkeznek, például ha valamely nem irritatív oldatban az enyhén irritatív anyag bizonyos koncentrációnál kisebb töménységben, hígítva fordul elő;

c)

amennyiben a keverékben lévő anyagok közötti kölcsönhatásra vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ, nem feltételezéseket kell tenni, hanem az egyes anyagok egészségi hatásait kell külön-külön felsorolni.

11.1.12.   Egyéb információk

A káros egészségi hatásokra vonatkozó egyéb fontos információt akkor is fel kell tüntetni, ha azt az osztályozási kritériumok nem követelik meg.

12.    12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

A biztonsági adatlap e szakaszában azokat az információkat kell megadni, amelyek lehetővé teszik a környezetbe jutott anyag vagy keverék környezeti hatásának értékelését. A biztonsági adatlap 12.1–12.6. alpontjában az adatok rövid összefoglalását kell közölni, adott esetben a vonatkozó vizsgálati adatokra kiterjedően, és egyértelműen feltüntetve a fajokat, a közegeket, a mértékegységeket, a vizsgálatok időtartamát és a vizsgálatok körülményeit. Ezek az információk a szennyeződések kezelése, a hulladékkezelési eljárások értékelése, a környezetbe jutással szembeni védekezés, a véletlenszerű környezetbe jutás nyomán meghozandó intézkedések és a szállítás szempontjából lehetnek hasznosak. Ha azt közlik, hogy valamely adott tulajdonság nem alkalmazandó (azért, mert a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy az anyag vagy keverék nem felel meg az osztályozás kritériumainak), vagy ha egy adott tulajdonságra vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ, akkor fel kell tüntetni az indokot. Továbbá ha egy anyag vagy keverék egyéb okokból nem osztályozható (például azért, mert az adatok beszerzése műszakilag kivitelezhetetlen, vagy az adatok nem meggyőzőek), ezt egyértelműen fel kell tüntetni a biztonsági adatlapon.

Bizonyos tulajdonságok, például a bioakkumuláció, a perzisztencia és a lebonthatóság anyagspecifikusak, ezért ezeket az információkat, ha indokolt és ha rendelkezésre állnak, a keverékben lévő minden érintett anyagra nézve meg kell adni (azaz azokra vonatkozóan, amelyeket a biztonsági adatlap 3. szakaszában fel kell sorolni, és amelyek veszélyesek a környezetre vagy perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT)/nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagok). Az anyagok és a keverékek bomlásából származó veszélyes átalakulási termékekre vonatkozó információkat is meg kell adni.

Az ebben a szakaszban feltüntetett információknak igazodniuk kell a regisztrációban és/vagy (ha az szükséges) a kémiai biztonsági jelentésben szereplő információkhoz, valamint az anyag vagy a keverék besorolásához.

12.1.   Toxicitás

Amennyiben rendelkezésre állnak, meg kell adni a vízi és/vagy szárazföldi élőlényeken végzett vizsgálatokból származó adatok felhasználásával a toxicitásra vonatkozóan kapott információkat. Itt kell feltüntetni azokat a rendelkezésre álló lényeges adatokat, amelyek a halak, rákfélék, algák és egyéb vízi növények akut és krónikus vízi toxicitására vonatkoznak. Ezen túlmenően a talajban élő mikro- és makroorganizmusokra és a többi, környezeti szempontból fontos organizmusra – mint például madarak, méhek és növények – vonatkozó toxikológiai adatokat is meg kell adni, amennyiben rendelkezésre állnak. Amennyiben az anyag vagy a keverék gátolja a mikroorganizmusok működését, a szennyvíztisztító telepekre gyakorolt lehetséges hatást is meg kell említeni.

A regisztrálandó anyagok esetében meg kell adni az e rendelet VII–XI. mellékletének alkalmazásából származó információk összefoglalását.

12.2.   Perzisztencia és lebonthatóság

A perzisztencia és a lebonthatóság az anyag vagy a keverékben lévő megfelelő anyagok azon képessége, hogy a környezetben biológiai úton vagy más módon, például oxidáció vagy hidrolízis útján lebomlanak. Amennyiben rendelkezésre állnak, közölni kell a perzisztencia és a lebonthatóság értékeléséhez szükséges releváns vizsgálati eredményeket. Amennyiben a lebomlási felezési időket megadták, akkor fel kell tüntetni, hogy ezek a felezési idők a mineralizációra vagy az elsődleges lebomlásra vonatkoznak-e. Szintén meg kell említeni az anyagnak vagy a keverékben lévő bizonyos anyagoknak a szennyvízkezelő telepeken való lebomló képességét.

Ezt az információt, ha indokolt és ha rendelkezésre áll, a keverékben lévő mindegyik olyan egyedi anyagára nézve meg kell adni, amelyet a biztonsági adatlap 3. szakaszában fel kell sorolni.

12.3.   Bioakkumulációs képesség

A bioakkumulációs képesség az anyagnak vagy a keverékben lévő bizonyos anyagoknak azon képessége, hogy a valamely területen található élőlényekben felhalmozódik, és végül áthalad az élelmiszerláncon. A bioakkumulációs képesség értékelése szempontjából lényeges vizsgálati eredményeket fel kell tüntetni. Ezzel összefüggésben utalni kell az oktanol-víz megoszlási együtthatóra (Kow) és a biokoncentrációs tényezőre (BCF), amennyiben ezek rendelkezésre állnak.

Ezt az információt, ha indokolt és ha rendelkezésre áll, a keverékben lévő mindegyik olyan egyedi anyagára nézve meg kell adni, amelyet a biztonsági adatlap 3. szakaszában fel kell sorolni.

12.4.   A talajban való mobilitás

A talajban való mobilitás az anyagnak vagy a keverékben lévő összetevőknek azon képessége, hogy amennyiben a környezetbe kerülnek, a természet erőinek hatására bejutnak a talajvízbe vagy elvándorolnak a környezetbe jutás helyétől távoli területekre. Amennyiben rendelkezésre áll, közölni kell a talajban való mobilitás potenciálját. A talajban való mobilitásra vonatkozó információk a vonatkozó mobilitási adatokból, például az adszorpciós vizsgálatokból vagy az átmosódási vizsgálatokból, a környezetben való ismert vagy becsült eloszlásból, vagy a felületi feszültségből határozhatók meg. Például a Koc értékek az oktanol/víz megoszlási együtthatók (Kow) alapján becsülhetők meg. Az átmosódás és a mobilitás modellek alapján jelezhető előre.

Ezt az információt, ha indokolt és ha rendelkezésre áll, a keverékben lévő mindegyik olyan egyedi anyagára nézve meg kell adni, amelyet a biztonsági adatlap 3. szakaszában fel kell sorolni.

Amennyiben rendelkezésre állnak vizsgálati adatok, akkor ezeknek általában elsőbbséget kell élvezniük a modellekkel és a becslésekkel szemben.

12.5.   A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kémiai biztonsági jelentés szükségessége esetén meg kell adni a kémiai biztonsági jelentésben meghatározott PBT- és vPvB-értékelés eredményeit.

12.6.   Egyéb káros hatások

Amennyiben rendelkezésre állnak, meg kell adni a környezetre gyakorolt más káros hatásokra – például a környezeti sorsukra (az expozícióra), a fotokémiai ózonképződést elősegítő potenciálra, az ózonlebontó potenciálra, az endokrin rendszert károsító potenciálra és/vagy a globális felmelegedési potenciálra – vonatkozó információkat.

13.    13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

A biztonsági adatlap e szakaszának az anyaggal vagy a keverékkel és/vagy ezek tárolóeszközével kapcsolatos helyes hulladékgazdálkodási eljárások végrehajtásához szükséges információkat kell megadnia annak érdekében, hogy segítséget nyújtson az adatlap kibocsátási helye szerinti tagállamnak a biztonságos és környezetvédelmi szempontból előnyben részesített, a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) követelményeinek megfelelő hulladékgazdálkodási lehetőségek meghatározásában. A hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató személyek biztonságával kapcsolatos információknak ki kell egészíteniük a 8. szakaszban közölt információkat.

Amennyiben szükséges kémiai biztonsági jelentés készítése, és a hulladékfázis vizsgálatára is sor került, a hulladékgazdálkodási intézkedésekre vonatkozó információknak igazodniuk kell a kémiai biztonsági jelentésben azonosított felhasználásokhoz és a biztonsági adatlap mellékletében a kémiai biztonsági jelentés alapján meghatározott expozíciós forgatókönyvekhez.

13.1.   Hulladékkezelési módszerek

A biztonsági adatlap e szakaszának:

a)

meg kell határoznia a hulladékkezelő tartályokat és módszereket mind az anyag vagy a keverék, mind pedig a szennyezett csomagolás hulladékkezelésének megfelelő módszereire (például az égetésre, az újrafeldolgozásra, a hulladéklerakóban való elhelyezésre) kiterjedően;

b)

meg kell határoznia azokat a fizikai/kémiai tulajdonságokat, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit;

c)

bátorítania kell a szennyvízként való ártalmatlanítás mellőzését;

d)

indokolt esetben meg kell határoznia a javasolt lehetséges hulladékkezelési módszerekkel kapcsolatos esetleges különleges óvintézkedéseket.

Hivatkozni kell a hulladékkal kapcsolatos esetleges vonatkozó uniós rendelkezésekre vagy ezek hiányában a vonatkozó hatályos nemzeti vagy regionális rendelkezésekre.

14.    14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A biztonsági adatlap e szakasza az 1. szakaszban említett anyagok vagy keverékek közúti, vasúti, tengeri, belföldi vízi úton vagy légi úton történő szállítására/szállítmányaira vonatkozóan tartalmaz alapvető osztályozási információkat. Amennyiben ilyen információ nem áll rendelkezésre, illetve nincsen vonatkozó információ, azt jelezni kell.

A biztonsági adatlap e szakaszának indokolt esetben a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) által végrehajtott mindhárom ENSZ-mintaszabályzatra – a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodásra (ADR) (8), a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzatra (RID) (9) és a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodásra (ADN) (10) –, valamint a veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzatára (IMDG) (11) (tengeri szállítás) és a veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasításokra (ICAO) (12) (légi szállítás) vonatkozóan egyaránt tájékoztatást kell adnia a szállíthatósági besorolásokról.

14.1.   UN-szám

Közölni kell az ENSZ-mintaszabályzatok szerinti UN-számot (azaz az anyag, keverék vagy árucikk négyjegyű azonosító számát, amely előtt az »UN« betűk állnak).

14.2.   Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Közölni kell az ENSZ-mintaszabályzatokból vett ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezést, hacsak nem szerepelt már termékazonosítóként az 1.1. alpontban.

14.3.   Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Fel kell tüntetni azt a szállítási veszélyességi osztályt (és azokat a mellékes kockázatokat), amelyet az ENSZ-mintaszabályzatok szerint az anyaghoz vagy a keverékhez társuló elsődleges veszély alapján rendelnek hozzá az anyaghoz vagy keverékhez.

14.4.   Csomagolási csoport

Adott esetben fel kell tüntetni az ENSZ-mintaszabályzatok szerinti csomagolási csoportot. Egyes meghatározott anyagokhoz a veszélyességük mértékének megfelelően csomagolásicsoport-szám van rendelve.

14.5.   Környezeti veszélyek

Fel kell tüntetni, hogy az anyag vagy a keverék az ENSZ-mintaszabályzatok (az IMDG szabályzat, az ADR, az RID és az ADN) kritériumai szerint veszélyes-e a környezetre, és/vagy az IMDG szabályzat szerint tengeri szennyező anyagnak minősül-e. Amennyiben az anyag vagy keverék tartályhajóban történő belvízi szállítása engedélyezett, vagy ilyen szállítást terveznek, kizárólag az ADN-nek megfelelően kell jelezni, hogy az anyag vagy a keverék veszélyes-e a környezetre nézve.

14.6.   A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

A felhasználót minden olyan különleges óvintézkedésről tájékoztatni kell, amelyet be kell tartania vagy ismernie kell a telephelyén vagy azon kívül történő szállítás vagy továbbítás során.

14.7.   A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Ez az alpont csak akkor alkalmazandó, ha a szállítmányt a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) következő aktusai szerint ömlesztve kívánják szállítani: a MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat.

A terméknevet (amennyiben eltér az 1.1. alpontban megadottól) a szállítási dokumentáció által megkövetelt módon és a termékneveknek az IBC szabályzat 17. és 18. fejezetében megadott jegyzékében, illetve az IMO Tengerikörnyezet-védelmi Bizottságának (MEPC).2/Circular számú körlevelében (13) alkalmazott névvel összhangban kell feltüntetni. Fel kell tüntetni az igénybe veendő hajótípust és a szennyezési kategóriát is.

15.    15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

A biztonsági adatlap e szakaszában az anyagra vagy a keverékre vonatkozó olyan egyéb szabályozással kapcsolatos információkat kell ismertetni, amelyek a biztonsági adatlapban máshol nem szerepelnek (például hogy az anyag vagy a keverék az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (14), a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) vagy a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (16) hatálya alá tartozik-e).

15.1.   Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Fel kell tüntetni a vonatkozó uniós biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekre vonatkozó információkat (például a 96/82/EK tanácsi irányelv (17) I. mellékletében megadott Seveso-kategóriát/megnevezett anyagokat) vagy az anyag vagy a keverék (ezen belül a keverékben lévő anyagok) nemzeti szabályozási státusára vonatkozó információkat, ideértve az arra vonatkozó javaslatot is, hogy e rendelkezések eredményeként mit kell tennie az átvevőnek. Adott esetben meg kell említeni az érintett tagállamoknak az ezeket a rendelkezéseket végrehajtó nemzeti jogszabályait és az esetleges egyéb kapcsolódó nemzeti intézkedéseket is.

Ha a biztonsági adatlapon meghatározott anyagra vagy keverékre az emberi egészség vagy a környezet védelme tekintetében különleges uniós rendelkezések vonatkoznak (például a VII. cím szerint kiadott engedélyek vagy a VIII. címben felsorolt korlátozások), ezeket a rendelkezéseket meg kell említeni.

15.2.   Kémiai biztonsági értékelés

A biztonsági adatlap ezen alpontjában azt kell feltüntetni, hogy a szállító végzett-e kémiai biztonsági értékelést az anyag vagy keverék tekintetében.

16.    16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlap e szakaszában az 1–15. szakaszban nem szereplő további információkat kell megadni, ideértve a biztonsági adatlap felülvizsgálatára vonatkozó információkat, például a következőt is:

a)

felülvizsgált biztonsági adatlap esetében annak egyértelmű jelzése – hacsak az ilyen jelzést a biztonsági adatlap máshol nem tartalmazza –, hogy hol módosult a biztonsági adatlap előző változata, adott esetben a változások ismertetésével. Az anyag vagy a keverék szállítójának kérésre magyarázatot kell tudnia adnia változásokra;

b)

a biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata vagy feloldása;

c)

a legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások;

d)

keverékek esetében annak feltüntetése, hogy az osztályozáshoz az 1272/2008/EK rendelet 9. cikkében említett információértékelési módszerek közül melyiket alkalmazták;

e)

a vonatkozó figyelmeztető mondatok és/vagy az óvintézkedésekre vonatkozó mondatok. A 2–15. szakaszban nem teljesen kiírt mondatok teljes szövegét ki kell írni;

f)

olyan javasolt, a munkavállalók számára megfelelő képzések, amelyek az emberi egészség és a környezet védelmének biztosítását szolgálják.

B. RÉSZ

A biztonsági adatlap a 31. cikk (6) bekezdésével összhangban a következő 16. szakaszt és az alábbiakban felsorolt alpontokat foglalja magában, kivéve a 3. szakaszt, amelyben szükség szerint vagy csak a 3.1., vagy csak a 3.2. alpontot kell szerepeltetni.

1. SZAKASZ:

Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1.

Termékazonosító

1.2.

Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

1.3.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai

1.4.

Sürgősségi telefonszám

2. SZAKASZ:

A veszély azonosítása

2.1.

Az anyag vagy keverék besorolása

2.2.

Címkézési elemek

2.3.

Egyéb veszélyek

3. SZAKASZ:

Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1.

Anyagok

3.2.

Keverékek

4. SZAKASZ:

Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1.

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

4.2.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

4.3.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

5. SZAKASZ:

Tűzoltási intézkedések

5.1.

Oltóanyag

5.2.

Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

5.3.

Tűzoltóknak szóló javaslat

6. SZAKASZ:

Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1.

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.2.

Környezetvédelmi óvintézkedések

6.3.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

6.4.

Hivatkozás más szakaszokra

7. SZAKASZ:

Kezelés és tárolás

7.1.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

7.2.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

7.3.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

8. SZAKASZ:

Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1.

Ellenőrzési paraméterek

8.2.

Az expozíció elleni védekezés

9. SZAKASZ:

Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1.

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

9.2.

Egyéb információk

10. SZAKASZ:

Stabilitás és reakciókészség

10.1.

Reakciókészség

10.2.

Kémiai stabilitás

10.3.

A veszélyes reakciók lehetősége

10.4.

Kerülendő körülmények

10.5.

Nem összeférhető anyagok

10.6.

Veszélyes bomlástermékek

11. SZAKASZ:

Toxikológiai adatok

11.1.

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

12. SZAKASZ:

Ökológiai adatok

12.1.

Toxicitás

12.2.

Perzisztencia és lebonthatóság

12.3.

Bioakkumulációs képesség

12.4.

A talajban való mobilitás

12.5.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

12.6.

Egyéb káros hatások

13. SZAKASZ:

Ártalmatlanítási szempontok

13.1.

Hulladékkezelési módszerek

14. SZAKASZ:

Szállításra vonatkozó információk

14.1.

UN-szám

14.2.

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

14.3.

Szállítási veszélyességi osztály(ok)

14.4.

Csomagolási csoport

14.5.

Környezeti veszélyek

14.6.

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

14.7.

A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

15. SZAKASZ:

Szabályozással kapcsolatos információk

15.1.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.2.

Kémiai biztonsági értékelés

16. SZAKASZ:

Egyéb információk

(1)  MARPOL-egyezmény – egységes szerkezetbe foglalt kiadás, 2006, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  IBC szabályzat, 2007. évi kiadás, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(3)  A Tanács 1979. december 20-i 80/181/EGK irányelve a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 71/354/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 39., 1980.2.15., 40. o.).

(4)  A Bizottság 2014. március 3-i 2014/113/EU határozata a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság létrehozásáról és a 95/320/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 62., 2014.3.4., 18. o.)

(5)  A Tanács 1989. december 21-i 89/686/EGK irányelve az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 399., 1989.12.30., 18. o.)

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK irányelve a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról (HL L 260., 2008.9.30., 13. o.).

(8)  Az Egyesült Nemzetek Szervezete, Európai Gazdasági Bizottság, a 2015. január 1-jétől alkalmazandó változat, ISBN-978-92-1-139149-7.

(9)  A nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény B. függelékének 1. melléklete (A nemzetközi vasúti árufuvarozási szerződés egységes szabályai), a 2009. január 1-jétől hatályos változat.

(10)  A 2007. január 1-jei hatállyal felülvizsgált változat.

(11)  Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, 2006. évi kiadás, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(12)  IATA, 2007–2008. évi kiadás.

(13)  MEPC.2/Circular körlevél, Provisional categorization of liquid substances (A folyékony anyagok ideiglenes kategorizálása), 19. változat, 2013. december 17-től hatályos.

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról (HL L 286., 2009.10.31., 1. o.).

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 850/2004/EK rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.).

(16)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 649/2012/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60. o.).

(17)  A Tanács 1996. december 9-i 96/82/EK irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről (HL L 10., 1997.1.14., 13. o.).


29.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/32


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/831 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. május 28.)

a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre kiterjesztett dömpingellenes vám alól a 88/97/EK rendelet szerint jelenleg mentességben részesülő felek jegyzékének a 2014/C 299/08 bizottsági értesítéssel megindított ellenőrzést követő aktualizálásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárokra a 2474/93/EGK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészek behozatalára való kiterjesztéséről, valamint az ilyen kerékpáralkatrészekre kiterjesztett vámnak a 703/96/EK rendelet alapján nyilvántartott importjára való kivetéséről szóló, 1997. január 10-i 71/97/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett dömpingellenes vám 71/97/EK tanácsi rendelettel való kiterjesztése alóli mentességnek egyes Kínai Népköztársaságból származó kerékpáralkatrészek behozatalára vonatkozó engedélyezéséről szóló, 1997. január 20-i 88/97/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 7., 10. és 16. cikkére,

a tagállamok tájékoztatását követően,

mivel:

(1)

A Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára kivetett dömpingellenes vámok 71/97/EK rendelettel (a továbbiakban: kiterjesztő rendelet) történt kiterjesztésének eredményeként a Kínai Népköztársaságból származó alapvető kerékpáralkatrészek Európai Unióba irányuló behozatalára jelenleg dömpingellenes vám (a továbbiakban: kiterjesztett vám) alkalmazandó.

(2)

A kiterjesztő rendelet 3. cikke értelmében az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy a mentesség engedélyezéséhez szükséges intézkedéseket fogadjon el az alapvető kerékpáralkatrészek azon importja tekintetében, amellyel nem játsszák ki a dömpingellenes vámot. Ezeket a végrehajtási intézkedéseket a konkrét mentességi rendszert (a továbbiakban: mentességi rendszer) létrehozó 88/97/EK rendelet (a továbbiakban: mentességről szóló rendelet) tartalmazza.

(3)

A Bizottság a mentességről szóló rendelet alapján az idők folyamán számos kerékpár-összeszerelő számára biztosított mentességet a kiterjesztett vám alól (a továbbiakban: mentességben részesülő felek). A mentességről szóló rendelet szerinti mentességre vonatkozó legutóbbi bizottsági végrehajtási határozatot 2014. április 16-án fogadta el a Bizottság (4). A mentességről szóló rendelet 16. cikke (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Bizottság időről-időre közzétette a mentességben részesülő felek jegyzékét az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (5).

(4)

Miként az a kiterjesztő rendelet (44) preambulumbekezdésében szerepel, a Bizottság köteles a mentességi rendszert folyamatosan felülvizsgálni, hogy azt a működése során szerzett tapasztalatok alapján szükség esetén ki lehessen igazítani.

(5)

Ezzel összefüggésben a Bizottság tudomására jutott, hogy a mentességben részesülő felek közül több megszűnt, megváltoztatta tevékenységét vagy cégadatait (például cégnevét, jogi formáját vagy bejegyzett címét).

(6)

A mentességi rendszer hatékony működtetése érdekében a Bizottság 2014. szeptember 5-én a 2014/C 299/08 bizottsági értesítéssel (6) közzétette a mentességben részesülő felek jegyzékét és megindította ellenőrzésüket (a továbbiakban: az ellenőrzés megindításáról szóló értesítés).

(7)

Az ellenőrzés célja az volt, hogy a Bizottság

a)

a mentességben részesülő felekre vonatkozó, TARIC-adatbázisbeli hivatkozásokat összhangba hozza a cégnyilvántartásokban szereplő cégadataikkal;

b)

kiszűrje az immár indokolatlanná vált mentességeket (például, amelyek esetében a mentességben részesülő fél megszűnt, kérelmezi mentességének visszavonását vagy nem működik együtt); valamint

c)

alapadatokat – így például kapcsolattartási adatokat és az összeszerelési műveletekre vonatkozó információkat – gyűjtsön a mentességben részesülő felekről.

(8)

Az ellenőrzés megindításáról szóló értesítést megküldték a tagállamoknak, valamint valamennyi mentességben részesülő félnek az utolsó ismert címére. Valamennyi mentességben részesülő félnek legkésőbb 2014. október 20-ig kellett válaszolnia az ellenőrzési kérdőívre.

(9)

Az ellenőrzési kérdőívben összegyűjtött adatok elengedhetetlenek a mentességi rendszer hatékony működtetéséhez, ezért a Bizottság felhívta a mentességben részesülő felek figyelmét, hogy a hiánytalanul, valamint valóságnak megfelelő adatokkal kitöltött kérdőív határidőn belüli benyújtásának elmulasztása a mentességről szóló rendelet 10. cikkének alkalmazása szempontjából az együttműködés hiányának minősül.

(10)

Azon mentességben részesülő felek esetében, amelyek a meghatározott határidőn belül nem válaszoltak az ellenőrzési kérdőívre, a Bizottság meghosszabbította a válaszadási határidőt 2014. november 21-ig. Ezen érintett felek mindegyikét értesítették a határidő meghosszabbításáról, valamint az együttműködés hiányának következményeiről. A Bizottság a tagállamokkal is konzultált annak érdekében, hogy megállapíthassa státusukat.

(11)

A mentességben részesülő felektől, a tagállamoktól és az ágazati szövetségektől beérkezett válaszok alapján a Bizottság megállapította, hogy mely mentességben részesülő felek esetében kell fenntartani, és melyek esetében kell visszavonni a mentességet. A mentességben részesülő felek lehetőséget kaptak a meghallgatásra, és észrevételeket fűzhettek az ellenőrzést követően tett megállapításokhoz. Amennyiben a mentesség visszavonására a fél megszűnése alapján került sor, a Bizottság megerősítést kért az adott tagállamtól.

Mentességben részesülő felek, amelyek mentességét a Bizottság fenntartja

(12)

Azon mentességben részesülő felek jegyzéke, amelyek megfelelnek a mentességről szóló rendeletben meghatározott mentességi feltételeknek, és amelyek mentességét ezért fenn kell tartani, az I. mellékletben található.

(13)

A mentességben részesülő felek egy részének esetében a hivatkozásokat (név, cím, ország és TARIC-kiegészítő kód) aktualizálni kell az ellenőrzés során megállapított változásoknak megfelelően. A Bizottság a benyújtott információk vizsgálatát követően arra a következtetésre jutott, hogy e változások a mentességről szóló rendeletben meghatározott mentesség feltételeit illetően semmi esetre sem gyakorolnak hatást az összeszerelési műveletekre.

(14)

A mentességi rendszer hatékony működtetése érdekében az egyszerre több, mentességben részesülő félre is vonatkozó TARIC-kiegészítő kódokat egyedi kódokkal kell felváltani

(15)

Mivel a mentesség kizárólag az I. mellékletben névvel és címmel együtt említett felekre alkalmazandó, így a mentességben részesülő feleknek az adataikat érintő változásokról (például a névben, jogi formában vagy bejegyzett címben bekövetkezett változást, illetve új összeszerelési egységek létrehozását követően) haladéktalanul értesíteniük kell a Bizottságot (7). Ilyen esetben a félnek valamennyi idevágó, különösen az összeszerelési műveletekhez kapcsolódó tevékenységekben bekövetkezett változásokra vonatkozó információt meg kell adnia. Adott esetben a Bizottság aktualizálni fogja az e félre történő hivatkozásokat.

Mentességben részesülő felek, amelyek mentességét a Bizottság visszavonja

(16)

Vissza kell vonni azon mentességben részesülő felek mentességét, amelyek mentességük visszavonását kérték, amelyek nem válaszoltak a kérdőívre 2014. november 21-ig, illetve amelyek már megszűntek. A mentességi rendszer hatékony működtetése érdekében a mentesség megszűnésének e dátumtól kell hatályosnak lennie.

(17)

Azon mentességben részesülő felek jegyzéke, amelyek mentességét a Bizottság visszavonta, a II. mellékletben található,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 88/97/EK rendelet II. melléklete helyébe e rendelet I. melléklete lép. A melléklet szerinti mentességek kizárólag a mellékletben nevükkel és címükkel együtt említett felekre alkalmazandók. A mentességgel rendelkező fél haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot bármely ezekkel kapcsolatos változásról, megadva valamennyi idevágó, különösen az összeszerelési műveletekhez kapcsolódó tevékenységeiben bekövetkezett változásokra vonatkozó információt a mentesség feltételei tekintetében.

(2)   A 88/97/EK rendelet 12. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Mentességben részesülő felek

A II. mellékletben felsorolt felek 1996. április 20-tól vagy – amennyiben az a későbbi időpont – azzal a nappal kezdődően, melyen bizottsági határozat révén mentességben részesültek, mentességben részesülnek a kiterjesztett vám alól.”

2. cikk

A 88/97/EK rendelet alapján az e rendelet II. mellékletében felsorolt feleknek megadott mentességek 2014. november 21-én visszavonásra kerülnek.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. május 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  HL L 16., 1997.1.18., 55. o.

(3)  HL L 17., 1997.1.21., 17. o.

(4)  HL L 119., 2014.4.23., 67. o.

(5)  HL C 45., 1997.2.13., 3. o., HL C 112., 1997.4.10., 9. o., HL C 220., 1997.7.19., 6. o., HL C 378., 1997.12.13., 2. o., HL C 217., 1998.7.11., 9. o., HL C 37., 1999.2.11., 3. o., HL C 186., 1999.7.2., 6. o., HL C 216., 2000.7.28., 8. o., HL C 170., 2001.6.14., 5. o., HL C 103., 2002.4.30., 2. o., HL C 35., 2003.2.14., 3. o., HL C 43., 2003.2.22., 5. o., HL C 54., 2004.3.2., 2. o., HL C 299., 2004.12.4., 4. o., HL L 17., 2006.1.21., 16. o. és HL L 313., 2006.11.14., 5. o., HL L 81., 2008.3.20., 73. o., HL C 310., 2008.12.5., 19. o., HL L 19., 2009.1.23., 62. o., HL L 314., 2009.12.1., 106. o., HL L 136., 2011.5.24., 99. o., HL L 343., 2011.12.23., 86. o., HL L 119., 2014.4.23., 67. o.

(6)  HL C 299., 2014.9.5., 7. o.

(7)  A feleknek tanácsos az alábbi e-mail címet használni: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu


I. MELLÉKLET

A mentességben részesülő felek aktualizált jegyzéke

Régi hivatkozások

Aktualizált hivatkozások

Név

Cím

TARIC-kiegészítő kód

Aktualizált név

Aktualizált cím

Aktualizált TARIC-kiegészítő kód (*)

4Ever s.r.o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Czech Republic

A558

4Ever s.r.o.

Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Czech Republic

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

All Bikes

IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

All Bike' s S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Italy

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. S.A.S.

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8075

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia Lote C10, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85-1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

Atala S.p.A.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Italy

A412

Atala S.p.A.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Italy

A412

Avantisbike – Fábrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Portugal

A726

Avantisbike – Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Portugal

A726

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7A, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Balkanvelo AD

No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Netherlands

8963

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Netherlands

C004

BELVE sro

Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Netherlands

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Netherlands

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas Monty S.A.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bicicletas Monty S.A.

Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -742 21 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -74221 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Netherlands

8749

Bikkel Bikes B.V.

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Netherlands

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Spain

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche- Alicante, Spain

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Czech Republic

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Italy

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Italy

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Italy

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Italy

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Italy

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Italy

A326

Cicli Cinzia S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Italy

8066

Cicli Cinzia S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Italy

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Italy

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Italy

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Italy

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n.508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Italy

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Italy

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CROSS Ltd

1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaria

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1, BG -3400 Montana, Bulgaria

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, France

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, France

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Sweden

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Sweden

C008

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Cyclopodilatiki S.A.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Denver S.r.l..

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Germany

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1-3, DE-49661 Cloppenburg, Germany

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Italy

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italy

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Germany

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Germany

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Portugal

8065

Esmaltina- Auto ciclos S.A.

Rua do salgueiro 47, PT-3780-103 Sangalhos, Portugal

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, France

8083

Établissements René Valdenaire S.A.

Rue des Poncées, FR-88200 Saint-les-Remiremont, France

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

EtablissementsTh. Brasseur S.A.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Italy

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Italy

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale – Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italy

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Italy

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Italy

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Italy

C012

F.lli Schiano S.R.L.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Italy

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Italy

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Italy

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Italy

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

Firma Wielobranż owa „Mexller” – Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42-200 Częstochowa, Poland

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL-42-215 Częstochowa, Poland

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Belgium

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgium

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Italy

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Italy

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Italy

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Italy

8604

Goldbike – Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugal

A777

Goldbike – Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugal

A777

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Italy

8005

Gruppo Bici S.r.l..

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Italy

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Germany

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Germany

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Germany

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Germany

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã – Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã – Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugal

8296

Inter bike – Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugal

8296

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Netherlands

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Nethelands

A090

Jan Janssen Fietsen B.V.

NL-4631 SR Hoogerheide, Netherlands

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Nethelands

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovakia

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9A, SK-946 52 Imel', Slovakia

A557

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Greece

A201

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Greece

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Netherlands

8609

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951BP Dieren, Netherlands

8609

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Czech Republic

A838

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Czech Republic

A838

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Austria

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germany

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Germany

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, France

8067

CYCLES LAPIERRE

6-10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, France

C006

LEADER – 96 Ltd.

19 Sedianka Str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

LEADER – 96 Ltd.

Sedyanka 19, BG – 4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Look Cycle International S.A.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Ludo N.V.

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Italy

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Italy

8983

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Czech Republic

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Czech Republic

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Czech Republic

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Czech Republic

A664

Maxcom Ltd

Golyamokonarsko shosse Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Italy

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Italy

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Italy

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Italy

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Spain

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Spain

A436

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgium

A576

N.V. Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgium

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Greece

8062

NIKOS MANIATOPOULOS S.A.

Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios-Patras, Greece

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Norta N.V.

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Czech Republic

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Czech Republic

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Belgium

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgium

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU -1164 Budapest, Hungary

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Hungary

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772-11 Olomouc, Czech Republic

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101, CZ-772-11 Olomouc- Chválkovice, Czech Republic

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Spain

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Spain

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Portugal

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Portugal

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Italy

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Italy

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49-51, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

Planet'Fun S.A.

FR-17180 Perigny, France

8767

Planet'Fun S.A.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique-, FR-17180 Périgny, France

8767

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

Robifir Bike Ltd

3A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Robifir Bike LTD

Kosta Bosilkov Street 3A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Ştefan Procopiu nr.1, RO-300647 Timişoara, judeţul Timiş, Romania

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ştefan Procopiu 1, RO-300647 Timişoara, Judeţ Timiş, Romania

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

Sangal – Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado – Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Sangal – Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado – Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, France

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, France

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35A, Deva, județul Hunedoara, RO, Romania

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, RO – 330004 Judet Hunedoara Deva, Romania

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT-80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Italy

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT-20020 Lainate (MI), Italy

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Italy

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Italy

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Portugal

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Portugal

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Italy

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Italy

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE – 22115 Hamburg, Germany

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Germany

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italy

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italy

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Italy

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Italy

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

Thompson SA

BE-7860 Lessines, Belgium

8491

Thompson

Lessensestraat 110, BE-9500 Geraardsbergen, Belgium

8491

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

8963

TNT Cycles S.L.

C/Mosquerola 61-63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Spain

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Spain

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Italy

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Italy

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Italy

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Italy

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI – 1370 Logatec, Slovenia

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI – 1370 Logatec, Slovenia

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

NL-9206 AG Drachten, Netherlands

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Netherlands

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Italy

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Italy

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE-95679 Waldershof, Germany

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE -95679 Waldershof, Germany

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Germany

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Germany

A566


(*)  Az eredetileg a 8963 TARIC-kiegészítő kódú mentességben részesülő felek új, egyedi kódot kapnak: Accell Nederland B.V. (C004), Cycles France Loire (C005), Cycleurope Industries (C007), Cycleurope Sverige AB (C008), Derby Cycle Werke GmbH (C009), Engelbert Meyer GmbH (C010), Manufacture Française Du Cycle (C014), Panther International GmbH (C017), Promiles (C018), Prophete GmbH (C019), TNT Cycles (C020). Az eredetileg a 8065 TARIC-kiegészítő kódú mentességben részesülő fél a következő kódot kapja: Esmaltina (C011). Az eredetileg a 8067 TARIC-kiegészítő kódú mentességben részesülő felek a következő kódokat kapják: CYCLES LAPIERRE (C006), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012), MBM S.r.l. (C015). Az eredetileg a 8068 TARIC-kiegészítő kódú mentességben részesülő felek a következő kódokat kapják: Montana S.r.l. (C016), KTM Fahrrad GmbH (C013).


II. MELLÉKLET

Azon felek jegyzéke, amelyek mentessége visszavonásra került

Név

Cím

Ország

TARIC-kiegészítő kód

A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd.

Unit G, Mochdre Entreprise Park Newtown, Powys SY16 4LE

Egyesült Királyság

A126

Accell Hercules Fahrrad GmbH und Co KG

Industriestrasse 32-40, 90616 Neuhof/Zenn

Németország

8963

ADD SA

28820 Madrid

Spanyolország

8085

AGECE – Montagem e Comercio De Bicicletas, S.A.

Zona Ind. Barro – Apartado 514, 3754-909 Agueda

Portugália

A466

AMP Welding, s.r.o.

Orlové 165, 01701 Považská Bystrica

Szlovákia

A572

ASWEL

12025 Dronero (Cuneo)

Olaszország

8086

Athletic Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Strefowa 7, 75-202 Koszalin

Lengyelország

A568

Aurora Srlt

31029 Vittorio Veneto (TV)

Olaszország

8033

Bike Systems GmbH

Freiherr-vom-Stein-Strasse 31, 99734 Nordhausen

Németország

8034

BI-KI SpA

Via Ponte Gobbo, 12, 24060 Telgate (BG)

Olaszország

8608

Birrodas Lda

3780 Anadia

Portugália

8085

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

Magyarország

A858

B-TECH SA

Ag. Panteleimonas – N.Santa Dimou Gallikou – Kilkis 61100

Görögország

A411

CAPRI-Ne Kft.

Kiskút útja 1, 8000 Székesfehérvár

Magyarország

A562

Carnielli Fitness SpA

Via Menarè 296, 31029 Vittorio Veneto

Olaszország

A423

Carraro SRL Industria Cicli

Via Caduti del Lavoro 14, 35010 Villafranca Padovana (PD)

Olaszország

A173

Checker Pig GmbH

Venusberger Strasse 42, 09430 Drebach

Németország

A322

Cicli Bimm SRL

Via Bisenzio 55, 59013 Montemurlo (PO)

Olaszország

8077

Cicli Douglas di Battistello Albano & C. SNC

Via Copernico, 3-Z.I., – 35028 Piove di Sacco (PD)

Olaszország

A169

Cicli Olimpica di Sarto Simone & C. s.n.c.

Via Pietro Maroncelli 4, 35010 Vigonza (PD)

Olaszország

A229

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas

Via delle Industrie, 2/72, 30020 Meolo

Olaszország

A422

Concept Cycling, Ltd

Unit 7/8 Shield Drive Wardley Ind Est, Worsley, Manchester M28 2QB

Egyesült Királyság

8622

Confersil – Motorizadas e Bicicletas, Lda

AP 37, 3751 Agueda Codex

Portugália

8037

CSEKE Trade Kft

Központi út 21-47, 1211

Magyarország

A685

Cycle Citi Corporation Ltd

Unit 13, Llandegai Ind. Estate Bangor, Gwynedd LL57 4 YH

Egyesült Királyság

A230

Cycles Messina

57280 Semecourt

Franciaország

8069

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03-286 Warsaw

Lengyelország

A696

Denver France

1, rue Carrerot, 64400 Moumour

Franciaország

8607

Dutch Bicycle Group B.V.

Adriean Banckertstraat 7, 3115 JE Schiedam

Hollandia

A287

Enik GmbH

57473 Wenden, Germany

Németország

8066

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg,1 87700 Memmingen

Németország

A376

EUROBIK, s.r.o.

Bardejovská 36, 08006 Prešov

Szlovákia

A575

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Magyarország

A624

EXPLORER group s.r.o.

74267 Ženklava 167

Cseh Köztársaság

A563

Fa. Alfred Fischer

76229 Karlsruhe

Németország

8963

Falter Bike GmbH & Co KG

Bunzlauer Strasse 15, 33719 Bielefeld

Németország

A125

FIB SpA

Via Canegge 8, 60032 Castelplanio

Olaszország

8327

Field ABEE

Industrial Area of Thessaloniki, A5 Road, 57022 Sindos

Görögország

8034

Forza A/S

Industrivej 20, DK-5750 Ringe

Dánia

A289

Gatsoulis

Vitinis 26, 14342 New Philadelphia, Athens

Görögország

A350

GI Bike Srl

Via delle Industrie 14, 20050 Sulbiate (MI)

Olaszország

A170

J. Recker & Co. Gmb H

Am Wiesenpfad 21, 53340 Meckenheim

Németország

A200

José Alvarez

Z.I. de l'Hippodrome, 32020 Auch Cedex 09

Franciaország

A374

Koga B.V.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Hollandia

A773

Kynast Bike GmbH

Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück

Németország

A692

Kynast GmbH

Artlandstrasse 55,49610 Quakenbrück

Németország

A284

Larcom LIFE Cycles International B.V.

7711 GP Nieuwleusen

Hollandia

8056

LDM SAS

10, allée Ruby, 38500 Voiron

Franciaország

8331

Lew-Ways Ltd

Cannock WS113NB

Egyesült Királyság

8492

Love Bike s.r.l.

Strada Valle Maira 135/3, 12020 Roccabruna

Olaszország

A251

Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Franciaország

A690

Manufacture Viennoise de Cycles

38780 Estrablin

Franciaország

8069

MICPOL

ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Lengyelország

A839

Muddyfox Limited

233/236 Nestles Avenue, Hayes Middlesex UB 3 4 RY

Egyesült Királyság

8963

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Ausztria

A978

Open Space Srl

Viale Europa 6/B Int. D, 35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo Padova

Olaszország

A486

Ottobici s.r.l.

Z.I. località Terzerie, 84053 Cicerale (SA)

Olaszország

A243

Peripoli SpA

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Olaszország

8068

Professional Cycle Manufacturing

B64 5AL Cradley Heath

Egyesült Királyság

8064

Pro-Fit Sportprodukte GmbH

Biaser Straße 29, 39261 Zerbst

Németország

A349

Quantum International SA

59770 Marly

Franciaország

8963

Raleigh

Nottingham NG7 2DD

Egyesült Királyság

8963

Rex Industri AB

Box 303, SE-30108 Halmstad

Svédország

A311

Rizzato & C (Cesare Rizzato)

35131 Padova

Olaszország

8067

S.B.B. srl

Via Cuneo 121/A, 12020 Cervasca

Olaszország

A164

Saracen Cycles Ltd

CV34 6TS, Warwick

Egyesült Királyság

8062

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi – 27/b, 36027 Rosa (VI)

Olaszország

A956

Shivati Bicycles B.V.

Industrieterrein 4c, 5981 NK Panningen

Hollandia

A321

Shock Blaze s.r.l.

Via Vittorio Veneto 29/31, 31020 S. Martino di Colle Umberto

Olaszország

A250

SIRLA Sociedade Industrial do Randam, Lda

Apartado 72, 3751 Agueda

Portugália

8602

Sparta Rijwielen-en Motorfabriek BV

7300 AA Apeldoorn

Hollandia

8076

Steppenwolf Bikes GmbH

Keltenring 9, 82041 Oberhaching

Németország

A406

Tandem Group

York Y01 4YU

Egyesült Királyság

8963

Teikotec Bike-Trading GmbH

Robert-Bosch str. 6, 56727 Mayen

Németország

A328

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, IT-35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Olaszország

A724

Trade-Stomil Spólka z o. o.

ul. 6 Sierpnia 74, 90-646 Łódź

Lengyelország

A574

United Bicycles Assembly NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgium

A347

United Bicycles NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgium

A467

Vaterland Werk

58805 Neuenrade

Németország

8063

Veneta Tecnologie Srl

Via Serenissima 4, 36075 Montecchio Maggiore (VI)

Olaszország

A254

Vern Special srl

20020 Lainate (MI)

Olaszország

8077

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Lengyelország

A588

VILAR-Indústrias Metalúrgicas S.A.

Rua Central do Ribeiro 512, 4745 Alvarelhos

Portugália

A248

Vivi Bikes Srl

Via Brescia 1, 26010 Pozzaglio ed Uniti

Olaszország

A428


29.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/53


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/832 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. május 28.)

a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozóan az 1239/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel bevezetett kiegyenlítő intézkedéseknek a Malajziában, illetve Tajvanon feladott, akár Malajziából, illetve Tajvanról származóként, akár nem ilyenként bejelentett kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére és 24. cikke (5) bekezdésére,

a tagállamok tájékoztatását követően,

mivel:

A.   A KÉRELEM

(1)

Az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) az alaprendelet 23. cikke (4) bekezdésének és 24. cikke (5) bekezdésének alapján kérelmet nyújtottak be a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára elrendelt kiegyenlítő intézkedések esetleges kijátszásának kivizsgálására, valamint a Malajziában, illetve Tajvanon feladott, akár Malajziából, illetve Tajvanról származóként, akár nem ilyenként bejelentett kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó nyilvántartásba-vételi kötelezettség előírása iránt.

(2)

A kérelmet 2015. április 15-én nyújtotta be a SolarWorld AG, a kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) egyik uniós gyártója, aki ennélfogva az alaprendelet 23. cikke (4) bekezdésének értelmében érdekelt félnek minősül.

B.   A TERMÉK

(3)

Az intézkedések esetleges kijátszása által érintett termék a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott – kivéve a GATT V. cikkének értelmében árutovábbítás alatt álló árunak minősülő –, jelenleg az ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 és az ex 8541 40 90 KN-kód alá tartozó kristályos szilícium fotovillamos modulok vagy panelek, valamint a kristályos szilícium fotovillamos modulokban vagy panelekben használatos (legfeljebb 400 mikrométer vastagságú) elemek (a továbbiakban: érintett termék).

(4)

A következő terméktípusok nem tartoznak az érintett termék fogalmába:

olyan, hatnál kevesebb elemből álló, hordozható napelemes töltő, amely készülékek elektromos energiával való ellátását biztosítja, illetve elemtöltőként működik,

fotovillamos vékonyréteg termékek,

olyan kristályos szilícium fotovillamos termékek, amelyeket tartósan integráltak olyan elektronikus termékekbe, amelyeknek a funkciója nem a villamosenergia-termelés, és amelyek az integrált kristályos szilícium fotovillamos elem(ek) által termelt villamos energiát felhasználják,

legfeljebb 50 V DC kimeneti feszültségű és legfeljebb 50 W kimeneti teljesítményű modulok vagy panelek, amelyeket kizárólag azonos feszültség- és teljesítményértékekkel rendelkező rendszerekben elemtöltőként való közvetlen felhasználásra szántak.

(5)

A vizsgált termék, amely jelenleg az érintett termékkel megegyező KN-kódok alá tartozik, megegyezik a (3) és (4) preambulumbekezdésben meghatározottal, azonban azt – akár Malajziából, illetve Tajvanról származóként, akár nem ilyenként bejelentve – Malajziában, illetve Tajvanon adják fel (a továbbiakban: a vizsgált termék).

C.   MEGLÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(6)

A jelenleg hatályban lévő és esetlegesen kijátszott intézkedések az 1239/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel (2) elrendelt kiegyenlítő intézkedések (a továbbiakban: a meglévő intézkedések).

D.   INDOKOK

(7)

A kérelem elegendő bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára elrendelt kiegyenlítő intézkedéseket kijátsszák a Malajziából, illetve Tajvanról feladott vizsgált termék behozatalával.

(8)

A benyújtott bizonyítékok a következők.

(9)

A kérelemből kitűnik, hogy az intézkedések elrendelését követően jelentősen megváltozott a kereskedelem szerkezete a Kínai Népköztársaságból, Malajziából és Tajvanról az Unióba irányuló kivitel vonatkozásában, valamint hogy a vám kivetésén kívül semmilyen más megfelelő magyarázata és gazdasági indoka nincs az említett változásnak.

(10)

Az említett változás valószínűleg abból ered, hogy az Unióba tartó érintett terméket Malajzián, illetve Tajvanon keresztül szállítják. Mindazonáltal a vizsgálat kiterjed minden olyan gyakorlatra, eljárásra vagy munkára, amelyre a kiegyenlítő vám kivetésén kívül nincs más megfelelő magyarázat vagy gazdasági indok.

(11)

A kérelem továbbá elegendő bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az érintett termékre vonatkozó meglévő kiegyenlítő intézkedések javító hatását mind a mennyiséget, mind az árakat illetően aláássák. Úgy tűnik, hogy az érintett termék behozatalát a vizsgált termék jelentős mennyiségű behozatala váltotta fel. Elegendő bizonyíték van emellett arra is, hogy a vizsgált termék behozatala a meglévő intézkedésekhez vezető vizsgálat során megállapított, kárt nem okozó árnál alacsonyabb árakon történik.

(12)

Végezetül a kérelem elegendő bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a vizsgált termék értékesítése továbbra is a korábban megállapítást nyert támogatott árakon történik.

E.   AZ ELJÁRÁS

(13)

A fentiek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy indokolt legyen az alaprendelet 23. cikkének (4) bekezdése szerinti vizsgálat megindítása, továbbá ahhoz, hogy az alaprendelet 24. cikke (5) bekezdésével összhangban elrendelje a vizsgált termék – függetlenül attól, hogy Malajziából, illetve Tajvanról származóként lett-e bejelentve – behozatalának kötelező nyilvántartásba vételét.

(14)

A Kínai Népköztársaság, Malajzia és Tajvan kormányát a Bizottság konzultációra kérte fel.

a)   Kérdőívek

(15)

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a következő felek részére: az ismert malajziai és tajvani exportőrök/gyártók, valamint ezek ismert szövetségei, az ismert kínai népköztársaságbeli exportőrök/gyártók, valamint ezek ismert szövetségei, az ismert uniós importőrök és ezek ismert szövetségei, továbbá a Kínai Népköztársaság, Malajzia és Tajvan hatóságai. Információkat szükség szerint az uniós gazdasági ágazattól is be lehet kérni.

(16)

Mindenesetre, valamennyi félnek haladéktalanul, de legkésőbb az e rendelet 3. cikkében meghatározott határidőkön belül fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottsággal, és az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kérdőívet kell igényelnie, mivel az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidő valamennyi érdekelt félre vonatkozik.

(17)

A Kínai Népköztársaság, Malajzia és Tajvan hatóságait ennek megfelelően értesítik a vizsgálat megindításáról.

b)   Információgyűjtés és meghallgatások

(18)

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy írásban ismertessék álláspontjukat, és az azokat alátámasztó bizonyítékokat. A Bizottság továbbá meghallgathatja az érdekelt feleket, amennyiben írásban olyan kérelmet nyújtanak be, melyből kitűnik, hogy meghallgatásukat különleges okok indokolják.

c)   Mentesség a behozatal nyilvántartásba vétele, illetve az intézkedések alól

(19)

Az alaprendelet 23. cikkének (5) bekezdésével összhangban a vizsgált termék behozatala mentesülhet a nyilvántartásba vétel vagy egyéb intézkedések hatálya alól, ha a behozatal nem jelenti a meglévő intézkedések kijátszását.

(20)

Mivel az esetleges kijátszás az Unión kívül valósul meg, az alaprendelet 23. cikkének (5) bekezdése alapján mentességet lehet biztosítani a vizsgált termék azon malajziai, illetve tajvani gyártói számára, amelyek bizonyítani tudják, hogy a meglévő intézkedések (3) hatálya alá tartozó egyetlen gyártóval sem állnak kapcsolatban (4), és akikről bebizonyosodik, hogy nem vettek részt az alaprendelet 23. cikkének (3) bekezdése szerinti kijátszásokban. Azoknak a gyártóknak, amelyek mentességet kívánnak szerezni, bizonyítékokkal kellően alátámasztott kérelmet kell benyújtaniuk az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

F.   NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

(21)

Az alaprendelet 24. cikkének (5) bekezdése alapján a vizsgált termék behozatalát nyilvántartásba kell venni annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a vizsgálat megállapítja az intézkedések kijátszását, a Malajziában, illetve Tajvanon feladott áruk behozatalai nyilvántartásba vételének napjától megfelelő mértékű kiegyenlítő vámokat lehessen kivetni.

G.   VÁMÁRU-NYILATKOZAT

(22)

A kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) termékre vonatkozó statisztikákban a volument gyakran wattban adják meg. A kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) esetében azonban nem tartalmaz ilyen kiegészítő egységet a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (5) I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra. Ezért rendelkezni kell arról, hogy nemcsak az importálni kívánt vizsgált termék kg-ban vagy tonnában kifejezett tömegét, hanem a wattszámot is fel kell tüntetni a szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott vámáru-nyilatkozatban. A 8541409022, 8541409023, 8541409032 és a 8541409033 TARIC-kód alá tartozó termékek esetében a wattszámot is meg kell adni.

H.   HATÁRIDŐK

(23)

A megfelelő ügyvitel érdekében meg kell állapítani azon határidőket, amelyeken belül:

az érdekelt felek jelentkezhetnek a Bizottságnál, álláspontjukat írásban kifejthetik, és benyújthatják kitöltött kérdőíveiket vagy bármely más információt, melyet figyelembe kell venni a vizsgálat során,

a malajziai és tajvani gyártók mentességet kérhetnek a behozatalok nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alól,

az érdekelt felek írásban kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat.

(24)

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az alaprendeletben megállapított eljárási jogok többségének gyakorlása attól függ, hogy a felek az e rendelet 3. cikkében megjelölt határidőkön belül jelentkeznek-e.

I.   AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA

(25)

Abban az esetben, ha az érdekelt felek bármelyike megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy nem szolgáltat ilyen információkat határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, az alaprendelet 28. cikkének megfelelően megerősítő vagy nemleges ténymegállapítások tehetők a rendelkezésre álló tények alapján.

(26)

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló tényekre lehet támaszkodni.

(27)

Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a ténymegállapítások alapjául az alaprendelet 28. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló tények szolgálnak, az eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mint ha együttműködött volna.

(28)

A számítógépesített válaszadás elmaradása nem tekinthető az együttműködés hiányának, feltéve, hogy az érdekelt fél igazolja, hogy a kérésnek megfelelő válaszadás ésszerűtlen többletterhekkel vagy ésszerűtlen többletköltségekkel járt volna. Az érdekelt félnek ebben az esetben haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottsággal.

J.   A VIZSGÁLAT IDŐKERETEI

(29)

A vizsgálat az alaprendelet 23. cikkének (4) bekezdése alapján az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított kilenc hónapon belül lezárul.

K.   SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

(30)

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálat során gyűjtött valamennyi személyes adatot a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően fogja kezelni.

L.   MEGHALLGATÓ TISZTVISELŐ

(31)

Az érdekelt felek kérhetik a kereskedelmi ügyekben eljáró meghallgató tisztviselő közbenjárását. A meghallgató tisztviselő összekötő szerepet tölt be az érdekelt felek és a Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai között. A meghallgató tisztviselő megvizsgálja az iratbetekintési kérelmeket, az iratok bizalmas kezelését érintő vitákat, a határidők meghosszabbítására vonatkozó kérelmeket, valamint a harmadik felek által benyújtott meghallgatási kérelmeket. A meghallgató tisztviselő egyedi meghallgatást biztosíthat az érdekelt felek számára, és közbenjárhat annak érdekében, hogy az érdekelt felek maradéktalanul gyakorolhassák a védelemhez való jogukat.

(32)

A meghallgató tisztviselő általi meghallgatás iránti kérelmet írásban, indoklással együtt kell benyújtani. A vizsgálat kezdeti szakaszára vonatkozó kérdésekben kért meghallgatások esetében a kérelmet az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. A későbbiekben a Bizottság a felekkel folytatott levélváltás során tűz ki külön határidőt, amelyen belül a meghallgatás iránti kérelmet be kell nyújtani.

(33)

A meghallgató tisztviselő lehetőséget biztosít olyan meghallgatásra is, amelynek során a felek ismertethetik különböző álláspontjaikat, és előadhatják – többek között – a kereskedelmi szerkezet megváltozásának fennállására, az említett változás megfelelő, illetve nem megfelelő magyarázatára vagy gazdasági indokára, a meglévő intézkedések javító hatása érvényesülésének hiányára vonatkozó ellenérveiket, valamint arra vonatkozóan is kifejthetik véleményüket, hogy a behozott hasonló termék és/vagy annak részei továbbra is támogatásban részesülnek-e.

(34)

További információk, valamint a meghallgató tisztviselő elérhetősége és honlapja a Kereskedelmi Főigazgatóság weboldalán található: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 597/2009/EK rendelet 23. cikke (4) bekezdésének megfelelően vizsgálat indul annak megállapítására, hogy a jelenleg az ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 és az ex 8541 40 90 KN-kód alá tartozó (TARIC-kódok: 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) kristályos szilícium fotovillamos modulok vagy panelek, valamint a kristályos szilícium fotovillamos modulokban vagy panelekben használatos (legfeljebb 400 mikrométer vastagságú) elemek Malajziában, illetve Tajvanon feladott, akár Malajziából, illetve Tajvanról származóként, akár nem ilyenként bejelentett, Unióba irányuló behozatalával kijátsszák-e az 1239/2013/EU végrehajtási rendelettel bevezetett intézkedéseket.

A vizsgálat nem vonatkozik az alábbi termékek Unióba irányuló behozatalára:

olyan, hatnál kevesebb elemből álló, hordozható napelemes töltő, amely készülékek elektromos energiával való ellátását biztosítja, illetve elemtöltőként működik,

fotovillamos vékonyréteg termékek,

olyan kristályos szilícium fotovillamos termékek, amelyeket tartósan integráltak olyan elektronikus termékekbe, amelyeknek a funkciója nem a villamosenergia-termelés, és amelyek az integrált kristályos szilícium fotovillamos elem(ek) által termelt villamos energiát felhasználják,

legfeljebb 50 V DC kimeneti feszültségű és legfeljebb 50 W kimeneti teljesítményű modulok vagy panelek, amelyeket kizárólag azonos feszültség- és teljesítményértékekkel rendelkező rendszerekben elemtöltőként való közvetlen felhasználásra szántak.

2. cikk

Az 597/2009/EK rendelet 23. cikkének (4) bekezdése és 24. cikkének (5) bekezdése alapján a vámhatóságok megteszik az e rendelet 1. cikkében meghatározott Unióba irányuló behozatal nyilvántartásba vételéhez szükséges lépéseket.

A nyilvántartásba vétel az e rendelet hatálybalépésének napját követő kilenc hónap elteltével hatályát veszti.

A Bizottság rendelet útján utasíthatja a vámhatóságokat, hogy többé ne vegyék nyilvántartásba az olyan gyártók által előállított termékek Unióba irányuló behozatalait, amelyek mentességet kértek a nyilvántartásba vétel alól, és amelyekről megállapítást nyert, hogy teljesítik a mentességhez szükséges feltételeket.

Amennyiben a jelenleg a 8541409022, 8541409023, 8541409032 és a 8541409033 TARIC-kód alá tartozó kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozóan szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott vámáru-nyilatkozat kerül bemutatásra, e TARIC-kódokat és a behozott termékek wattszámát fel kell tüntetni a nyilatkozat megfelelő rovatában.

A tagállamok havonta tájékoztatják a Bizottságot a 8541409022, 8541409023, 8541409032 és a 8541409033 TARIC-kód alá tartozó termékek wattszámáról.

3. cikk

(1)   A kérdőíveket a Bizottságtól kell igényelni az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 15 napon belül.

(2)   Ahhoz, hogy az érdekelt felek előterjesztéseit a vizsgálat során figyelembe lehessen venni, a feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 37 napon belül jelentkezniük kell a Bizottságnál, írásban ki kell fejteniük álláspontjukat, be kell nyújtaniuk kitöltött kérdőíveiket, illetve a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a birtokukban lévő egyéb információkat.

(3)   A behozatal nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alóli mentességet kérelmező malajziai, illetve tajvani gyártóknak bizonyítékokkal kellőképpen alátámasztott kérelmet kell benyújtaniuk ugyanezen a 37 napos határidőn belül.

(4)   Az érdekelt felek ugyanezen a 37 napos határidőn belül kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat is.

(5)   A Bizottsághoz piacvédelmi vizsgálatok céljára benyújtani kívánt, szerzői jogi védelem alatt álló információk használatára engedélyt kell kérni a szerzői jog tulajdonosától. A harmadik felek szerzői joga alatt álló információk és/vagy adatok Bizottság felé történő benyújtását megelőzően az érdekelt feleknek a szerzői jog tulajdonosától külön engedélyt kell kérniük, amelyben kifejezetten lehetővé teszik a Bizottság számára a) az információk és adatok e piacvédelmi eljárás keretében történő használatát, ideértve ezeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét, valamint b) az információk és/vagy adatok e vizsgálatban érdekelt felek felé történő továbbítását.

(6)   Az érdekelt felek által benyújtott valamennyi olyan írásbeli beadványt – beleértve az ezen rendeletben kért információkat, a kitöltött kérdőíveket és a leveleket –, amelyre vonatkozóan bizalmas kezelést kérelmeztek, „Limited” (korlátozott hozzáférés) (7) jelöléssel kell ellátni. A bizalmas kezelés iránti kérelmet az alaprendelet 29. cikke (1) bekezdése szerint alapos indokkal lehet benyújtani.

(7)   A „Limited” jelöléssel ellátott információkat benyújtó érdekelt feleknek azokról az alaprendelet 29. cikke (2) bekezdésének értelmében nem bizalmas jellegű összefoglalót is a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk, melyet „For inspection by interested parties” (az érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátniuk. Ezeknek az összefoglalóknak megfelelő részletességűeknek kell lenniük ahhoz, hogy a bizalmasan benyújtott információk lényege kielégítő mértékben megismerhető legyen. Amennyiben a bizalmas információt benyújtó érdekelt fél nem nyújt be nem bizalmas jellegű összefoglalót a kért formában és minőségben, a Bizottság az ilyen bizalmas információt figyelmen kívül hagyhatja, kivéve az olyan esetekben, amikor az érdekelt felek bizonyítani tudják, hogy az ilyen információ összefoglaló készítésére nem alkalmas. Ilyen kivételes esetben nyilatkozni kell azon okokról, amelyek miatt az összefoglalás nem lehetséges.

(8)   Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket e-mailben kell benyújtaniuk, ideértve a beszkennelt meghatalmazásokat és tanúsítványokat is, kivéve a terjedelmes válaszokat, amelyeket CD-ROM/DVD lemezen személyesen vagy ajánlott levélben kell benyújtani. Az e-mail használatával az érdekelt felek elfogadják a Kereskedelmi Főigazgatóság weblapján közzétett, „LEVELEZÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGGAL PIACVÉDELMI ÜGYEKBEN” című dokumentumban foglalt, elektronikus beadványokra alkalmazandó szabályokat: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152573.pdf Az érdekelt feleknek fel kell tüntetniük nevüket, címüket, telefonszámukat és érvényes e-mail címüket, továbbá biztosítaniuk kell, hogy a megadott e-mail cím olyan működő hivatalos e-mail cím legyen, amelyet naponta ellenőriznek. Amennyiben az érdekelt felek megadják elérhetőségeiket, a Bizottság ettől az időponttól kezdve kizárólag e-mailben kommunikál velük, kivéve, ha kifejezetten kérik, hogy a Bizottság más kommunikációs csatornán küldje részükre a dokumentumokat, vagy ha a dokumentumot a jellegéből adódóan ajánlott levélként kell elküldeni. Az érdekelt felek a Bizottsággal folytatott levelezésre vonatkozó további szabályokat és információkat – egyebek mellett az e-mailben eljuttatott küldeményekre vonatkozó elveket – megtalálják a fent említett, az érdekelt felekkel folytatott kommunikációra vonatkozó útmutatóban.

(9)   A Bizottság levelezési címe:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-SP-AC-SUBSIDY-MY-TW@ec.europa.eu

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. május 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 188., 2009.7.18., 93. o.

(2)  A Tanács 2013. december 2-i 1239/2013/EU végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről (HL L 325., 2013.12.5., 66. o.).

(3)  Mindazonáltal, még ha a gyártók az említett értelemben kapcsolatban állnak is a meglévő intézkedések hatálya alá tartozó vállalatokkal, mentesség biztosítható, ha nem lehet bizonyítani, hogy a meglévő intézkedések hatálya alá tartozó vállalatokkal fenntartott kapcsolatot a meglévő intézkedések kijátszására hozták létre vagy használták fel.

(4)  A Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet 143. cikke értelmében személyek kizárólag abban az esetben tekinthetők egymással kapcsolatban állónak, ha: a) egymás üzleti vállalkozásainak tisztségviselői vagy igazgatói; b) jogilag elismert üzlettársak; c) alkalmazotti viszonyban állnak egymással; d) bármely személy közvetlenül vagy közvetve tulajdonában tartja, ellenőrzi vagy birtokolja mindkettőjük kibocsátott, szavazati jogot biztosító részvényeinek vagy részesedéseinek 5 %-át vagy annál többet; e) egyikük közvetve vagy közvetlenül ellenőrzi a másikat; f) harmadik személy közvetve vagy közvetlenül mindkettőjüket ellenőrzi; g) közvetve vagy közvetlenül együtt ellenőriznek egy harmadik személyt; vagy h) ugyanannak a családnak a tagjai. A személyek kizárólag akkor minősülnek egy család tagjainak, ha az alábbi rokoni kapcsolatok valamelyikében állnak egymással: i. férj és feleség, ii. szülő és gyermek, iii. fivér és lánytestvér (akár vér szerinti, akár féltestvér), iv. nagyszülő és unoka, v. nagybácsi vagy nagynéni és unokaöcs vagy unokahúg, vi. após vagy anyós és vő vagy meny, vii. sógor és sógornő (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.). A fentiek értelmezésében a „személy” természetes vagy jogi személyt jelent.

(5)  A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(7)  A „Limited” jelöléssel ellátott dokumentum az 597/2009/EK tanácsi rendelet 29. cikke (HL L 188., 2009.7.18., 93. o.) és a támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodás 12. cikke értelmében bizalmas dokumentumnak minősül. A dokumentum az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében is védelem alatt áll.


29.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/60


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/833 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. május 28.)

a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozóan az 1238/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Malajziában, illetve Tajvanon feladott, akár Malajziából, illetve Tajvanról származóként, akár nem ilyenként bejelentett kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére és 14. cikke (5) bekezdésére,

a tagállamok tájékoztatását követően,

mivel:

A.   A KÉRELEM

(1)

Az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének alapján kérelmet nyújtottak be a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára elrendelt dömpingellenes intézkedések esetleges kijátszásának kivizsgálására, valamint a Malajziában, illetve Tajvanon feladott, akár Malajziából, illetve Tajvanról származóként, akár nem ilyenként bejelentett kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó nyilvántartásba-vételi kötelezettség előírása iránt.

(2)

A kérelmet 2015. április 15-én nyújtotta be a SolarWorld AG, a kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) egyik uniós gyártója, aki ennélfogva az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének értelmében érdekelt félnek minősül.

B.   A TERMÉK

(3)

Az intézkedések esetleges kijátszása által érintett termék a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott – kivéve a GATT V. cikkének értelmében árutovábbítás alatt álló árunak minősülő –, jelenleg az ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 és az ex 8541 40 90 KN-kód alá tartozó kristályos szilícium fotovillamos modulok vagy panelek, valamint a kristályos szilícium fotovillamos modulokban vagy panelekben használatos (legfeljebb 400 mikrométer vastagságú) elemek (a továbbiakban: érintett termék).

(4)

A következő terméktípusok nem tartoznak az érintett termék fogalmába:

olyan, hatnál kevesebb elemből álló, hordozható napelemes töltő, amely készülékek elektromos energiával való ellátását biztosítja, illetve elemtöltőként működik,

fotovillamos vékonyréteg termékek,

olyan kristályos szilícium fotovillamos termékek, amelyeket tartósan integráltak olyan elektronikus termékekbe, amelyeknek a funkciója nem a villamosenergia-termelés, és amelyek az integrált kristályos szilícium fotovillamos elem(ek) által termelt villamos energiát felhasználják,

legfeljebb 50 V DC kimeneti feszültségű és legfeljebb 50 W kimeneti teljesítményű modulok vagy panelek, amelyeket kizárólag azonos feszültség- és teljesítményértékekkel rendelkező rendszerekben elemtöltőként való közvetlen felhasználásra szántak.

(5)

A vizsgált termék, amely jelenleg az érintett termékkel megegyező KN-kódok alá tartozik, megegyezik a (3) és (4) preambulumbekezdésben meghatározottal, azonban azt – akár Malajziából, illetve Tajvanról származóként, akár nem ilyenként bejelentve – Malajziában, illetve Tajvanon adják fel (a továbbiakban: a vizsgált termék).

C.   MEGLÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(6)

A jelenleg hatályban lévő és esetlegesen kijátszott intézkedések az 1238/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel (2) elrendelt dömpingellenes intézkedések (a továbbiakban: a meglévő intézkedések).

D.   INDOKOK

(7)

A kérelem elegendő bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára elrendelt dömpingellenes intézkedéseket kijátsszák a Malajziából, illetve Tajvanról feladott vizsgált termék behozatalával.

(8)

A benyújtott bizonyítékok a következők.

(9)

A kérelemből kitűnik, hogy az intézkedések elrendelését követően jelentősen megváltozott a kereskedelem szerkezete a Kínai Népköztársaságból, Malajziából és Tajvanról az Unióba irányuló kivitel vonatkozásában, valamint hogy a vám kivetésén kívül semmilyen más megfelelő magyarázata és gazdasági indoka nincs az említett változásnak.

(10)

Az említett változás valószínűleg abból ered, hogy az Unióba tartó érintett terméket Malajzián, illetve Tajvanon keresztül szállítják. Mindazonáltal a vizsgálat kiterjed minden olyan gyakorlatra, eljárásra vagy munkára, amelyre a dömpingellenes vám kivetésén kívül nincs más megfelelő magyarázat vagy gazdasági indok.

(11)

A kérelem továbbá elegendő bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az érintett termékre vonatkozó meglévő dömpingellenes intézkedések javító hatását mind a mennyiséget, mind az árakat illetően aláássák. Úgy tűnik, hogy az érintett termék behozatalát a vizsgált termék jelentős mennyiségű behozatala váltotta fel. Elegendő bizonyíték van emellett arra is, hogy a vizsgált termék behozatala a meglévő intézkedésekhez vezető vizsgálat során megállapított, kárt nem okozó árnál alacsonyabb árakon történik.

(12)

Végezetül a kérelem elegendő bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a vizsgált termék értékesítése a korábban megállapított rendes értékkel összehasonlítva dömpingáron történik.

E.   AZ ELJÁRÁS

(13)

A fentiek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy indokolt legyen az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése szerinti vizsgálat megindítása, továbbá ahhoz, hogy az alaprendelet 14. cikke (5) bekezdésével összhangban elrendelje a vizsgált termék – függetlenül attól, hogy Malajziából, illetve Tajvanról származóként lett-e bejelentve – behozatalának kötelező nyilvántartásba vételét.

a)   Kérdőívek

(14)

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a következő felek részére: az ismert malajziai és tajvani exportőrök/gyártók, valamint ezek ismert szövetségei, az ismert kínai népköztársaságbeli exportőrök/gyártók, valamint ezek ismert szövetségei, az ismert uniós importőrök és ezek ismert szövetségei, továbbá a Kínai Népköztársaság, Malajzia és Tajvan hatóságai. Információkat szükség szerint az uniós gazdasági ágazattól is be lehet kérni.

(15)

Mindenesetre, valamennyi félnek haladéktalanul, de legkésőbb az e rendelet 3. cikkében meghatározott határidőkön belül fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottsággal, és az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kérdőívet kell igényelnie, mivel az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidő valamennyi érdekelt félre vonatkozik.

(16)

A Kínai Népköztársaság, Malajzia és Tajvan hatóságait ennek megfelelően értesítik a vizsgálat megindításáról.

b)   Információgyűjtés és meghallgatások

(17)

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy írásban ismertessék álláspontjukat, és az azokat alátámasztó bizonyítékokat. A Bizottság továbbá meghallgathatja az érdekelt feleket, amennyiben írásban olyan kérelmet nyújtanak be, melyből kitűnik, hogy meghallgatásukat különleges okok indokolják.

c)   Mentesség a behozatal nyilvántartásba vétele, illetve az intézkedések alól

(18)

Az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgált termék behozatala mentesülhet a nyilvántartásba vétel vagy egyéb intézkedések hatálya alól, ha a behozatal nem jelenti a meglévő intézkedések kijátszását.

(19)

Mivel az esetleges kijátszás az Unión kívül valósul meg, az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdése alapján mentességet lehet biztosítani a vizsgált termék azon malajziai, illetve tajvani gyártói számára, amelyek bizonyítani tudják, hogy a meglévő intézkedések (3) hatálya alá tartozó egyetlen gyártóval sem állnak kapcsolatban (4), és akikről bebizonyosodik, hogy nem vettek részt az alaprendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti kijátszásokban. Azoknak a gyártóknak, amelyek mentességet kívánnak szerezni, bizonyítékokkal kellően alátámasztott kérelmet kell benyújtaniuk az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

F.   NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

(20)

Az alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdése alapján a vizsgált termék behozatalát nyilvántartásba kell venni annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a vizsgálat megállapítja az intézkedések kijátszását, a Malajziában, illetve Tajvanon feladott áruk behozatalai nyilvántartásba vételének napjától megfelelő mértékű dömpingellenes vámokat lehessen kivetni.

G.   VÁMÁRU-NYILATKOZAT

(21)

A kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) termékre vonatkozó statisztikákban a volument gyakran wattban adják meg. A kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) esetében azonban nem tartalmaz ilyen kiegészítő egységet az 2658/87/EGK tanácsi rendelet (5) I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra. Ezért rendelkezni kell arról, hogy nemcsak az importálni kívánt vizsgált termék kg-ban vagy tonnában kifejezett tömegét, hanem a wattszámot is fel kell tüntetni a szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott vámáru-nyilatkozatban. A 8541409022, 8541409023, 8541409032 és a 8541409033 TARIC-kód alá tartozó termékek esetében a wattszámot is meg kell adni.

H.   HATÁRIDŐK

(22)

A megfelelő ügyvitel érdekében meg kell állapítani azon határidőket, amelyeken belül:

az érdekelt felek jelentkezhetnek a Bizottságnál, álláspontjukat írásban kifejthetik, és benyújthatják kitöltött kérdőíveiket vagy bármely más információt, melyet figyelembe kell venni a vizsgálat során,

a malajziai és tajvani gyártók mentességet kérhetnek a behozatalok nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alól,

az érdekelt felek írásban kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat.

(23)

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az alaprendeletben megállapított eljárási jogok többségének gyakorlása attól függ, hogy a felek az e rendelet 3. cikkében megjelölt határidőkön belül jelentkeznek-e.

I.   AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA

(24)

Abban az esetben, ha az érdekelt felek bármelyike megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy nem szolgáltat ilyen információkat határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, az alaprendelet 18. cikkének megfelelően megerősítő vagy nemleges ténymegállapítások tehetők a rendelkezésre álló tények alapján.

(25)

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló tényekre lehet támaszkodni.

(26)

Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a ténymegállapítások alapjául az alaprendelet 18. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló tények szolgálnak, az eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mint ha együttműködött volna.

(27)

A számítógépesített válaszadás elmaradása nem tekinthető az együttműködés hiányának, feltéve, hogy az érdekelt fél igazolja, hogy a kérésnek megfelelő válaszadás ésszerűtlen többletterhekkel vagy ésszerűtlen többletköltségekkel járt volna. Az érdekelt félnek ebben az esetben haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottsággal.

J.   A VIZSGÁLAT IDŐKERETEI

(28)

A vizsgálat az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított kilenc hónapon belül lezárul.

K.   SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

(29)

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálat során gyűjtött valamennyi személyes adatot a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően fogja kezelni.

L.   MEGHALLGATÓ TISZTVISELŐ

(30)

Az érdekelt felek kérhetik a kereskedelmi ügyekben eljáró meghallgató tisztviselő közbenjárását. A meghallgató tisztviselő összekötő szerepet tölt be az érdekelt felek és a Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai között. A meghallgató tisztviselő megvizsgálja az iratbetekintési kérelmeket, az iratok bizalmas kezelését érintő vitákat, a határidők meghosszabbítására vonatkozó kérelmeket, valamint a harmadik felek által benyújtott meghallgatási kérelmeket. A meghallgató tisztviselő egyedi meghallgatást biztosíthat az érdekelt felek számára, és közbenjárhat annak érdekében, hogy az érdekelt felek maradéktalanul gyakorolhassák a védelemhez való jogukat.

(31)

A meghallgató tisztviselő általi meghallgatás iránti kérelmet írásban, indoklással együtt kell benyújtani. A vizsgálat kezdeti szakaszára vonatkozó kérdésekben kért meghallgatások esetében a kérelmet az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. A későbbiekben a Bizottság a felekkel folytatott levélváltás során tűz ki külön határidőt, amelyen belül a meghallgatás iránti kérelmet be kell nyújtani.

(32)

A meghallgató tisztviselő lehetőséget biztosít olyan meghallgatásra is, amelynek során a felek ismertethetik különböző álláspontjaikat, és előadhatják – többek között – a kereskedelmi szerkezet megváltozásának fennállására, az említett változás megfelelő, illetve nem megfelelő magyarázatára vagy gazdasági indokára, a meglévő intézkedések javító hatása érvényesülésének hiányára, és a korábban megállapított rendes értékre tekintettel fennálló dömpingre vonatkozó ellenérveiket.

(33)

További információk, valamint a meghallgató tisztviselő elérhetősége és honlapja a Kereskedelmi Főigazgatóság weboldalán található: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1225/2009/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően vizsgálat indul annak megállapítására, hogy a jelenleg az ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 és az ex 8541 40 90 KN-kód alá tartozó (TARIC-kódok: 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) kristályos szilícium fotovillamos modulok vagy panelek, valamint a kristályos szilícium fotovillamos modulokban vagy panelekben használatos (legfeljebb 400 mikrométer vastagságú) elemek Malajziában, illetve Tajvanon feladott, akár Malajziából, illetve Tajvanról származóként, akár nem ilyenként bejelentett, Unióba irányuló behozatalával kijátsszák-e az 1238/2013/EU végrehajtási rendelettel bevezetett intézkedéseket.

A vizsgálat nem vonatkozik az alábbi termékek Unióba irányuló behozatalára:

olyan, hatnál kevesebb elemből álló, hordozható napelemes töltő, amely készülékek elektromos energiával való ellátását biztosítja, illetve elemtöltőként működik,

fotovillamos vékonyréteg termékek,

olyan kristályos szilícium fotovillamos termékek, amelyeket tartósan integráltak olyan elektronikus termékekbe, amelyeknek a funkciója nem a villamosenergia-termelés, és amelyek az integrált kristályos szilícium fotovillamos elem(ek) által termelt villamos energiát felhasználják,

legfeljebb 50 V DC kimeneti feszültségű és legfeljebb 50 W kimeneti teljesítményű modulok vagy panelek, amelyeket kizárólag azonos feszültség- és teljesítményértékekkel rendelkező rendszerekben elemtöltőként való közvetlen felhasználásra szántak.

2. cikk

Az 1225/2009/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése és 14. cikkének (5) bekezdése alapján a vámhatóságok megteszik az e rendelet 1. cikkében meghatározott Unióba irányuló behozatal nyilvántartásba vételéhez szükséges lépéseket.

A nyilvántartásba vétel az e rendelet hatálybalépésének napját követő kilenc hónap elteltével hatályát veszti.

A Bizottság rendelet útján utasíthatja a vámhatóságokat, hogy többé ne vegyék nyilvántartásba az olyan gyártók által előállított termékek Unióba irányuló behozatalait, amelyek mentességet kértek a nyilvántartásba vétel alól, és amelyekről megállapítást nyert, hogy teljesítik a mentességhez szükséges feltételeket.

Amennyiben a jelenleg a 8541409022, 8541409023, 8541409032 és a 8541409033 TARIC-kód alá tartozó kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozóan szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott vámáru-nyilatkozat kerül bemutatásra, e TARIC-kódokat és a behozott termékek wattszámát fel kell tüntetni a nyilatkozat megfelelő rovatában.

A tagállamok havonta tájékoztatják a Bizottságot a 8541409022, 8541409023, 8541409032 és a 8541409033 TARIC-kód alá tartozó termékek wattszámáról.

3. cikk

(1)   A kérdőíveket a Bizottságtól kell igényelni az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 15 napon belül.

(2)   Ahhoz, hogy az érdekelt felek előterjesztéseit a vizsgálat során figyelembe lehessen venni, a feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 37 napon belül jelentkezniük kell a Bizottságnál, írásban ki kell fejteniük álláspontjukat, be kell nyújtaniuk kitöltött kérdőíveiket, illetve a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a birtokukban lévő egyéb információkat.

(3)   A behozatal nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alóli mentességet kérelmező malajziai, illetve tajvani gyártóknak bizonyítékokkal kellőképpen alátámasztott kérelmet kell benyújtaniuk ugyanezen a 37 napos határidőn belül.

(4)   Az érdekelt felek ugyanezen a 37 napos határidőn belül kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat is.

(5)   A Bizottsághoz piacvédelmi vizsgálatok céljára benyújtani kívánt, szerzői jogi védelem alatt álló információk használatára engedélyt kell kérni a szerzői jog tulajdonosától. A harmadik felek szerzői joga alatt álló információk és/vagy adatok Bizottság felé történő benyújtását megelőzően az érdekelt feleknek a szerzői jog tulajdonosától külön engedélyt kell kérniük, amelyben kifejezetten lehetővé teszik a Bizottság számára a) az információk és adatok e piacvédelmi eljárás keretében történő használatát, ideértve ezeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét, valamint b) az információk és/vagy adatok e vizsgálatban érdekelt felek felé történő továbbítását.

(6)   Az érdekelt felek által benyújtott valamennyi olyan írásbeli beadványt – beleértve az ezen rendeletben kért információkat, a kitöltött kérdőíveket és a leveleket –, amelyre vonatkozóan bizalmas kezelést kérelmeztek, „Limited” (korlátozott hozzáférés) (7) jelöléssel kell ellátni. A bizalmas kezelés iránti kérelmet az 1225/2009/EK rendelet 19. cikke (1) bekezdése szerint alapos indokkal lehet benyújtani.

(7)   A „Limited” jelöléssel ellátott információkat benyújtó érdekelt feleknek azokról az 1225/2009/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdésének értelmében nem bizalmas jellegű összefoglalót is a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk, melyet „For inspection by interested parties” (az érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátniuk. Ezeknek az összefoglalóknak megfelelő részletességűeknek kell lenniük ahhoz, hogy a bizalmasan benyújtott információk lényege kielégítő mértékben megismerhető legyen. Amennyiben a bizalmas információt benyújtó érdekelt fél nem nyújt be nem bizalmas jellegű összefoglalót a kért formában és minőségben, a Bizottság az ilyen bizalmas információt figyelmen kívül hagyhatja, kivéve az olyan esetekben, amikor az érdekelt felek bizonyítani tudják, hogy az ilyen információ összefoglaló készítésére nem alkalmas. Ilyen kivételes esetben nyilatkozni kell azon okokról, amelyek miatt az összefoglalás nem lehetséges.

(8)   Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket e-mailben kell benyújtaniuk, ideértve a beszkennelt meghatalmazásokat és tanúsítványokat is, kivéve a terjedelmes válaszokat, amelyeket CD-ROM/DVD lemezen személyesen vagy ajánlott levélben kell benyújtani. Az e-mail használatával az érdekelt felek elfogadják a Kereskedelmi Főigazgatóság weblapján közzétett, „LEVELEZÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGGAL PIACVÉDELMI ÜGYEKBEN” című dokumentumban foglalt, elektronikus beadványokra alkalmazandó szabályokat: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152573.pdf Az érdekelt feleknek fel kell tüntetniük nevüket, címüket, telefonszámukat és érvényes e-mail címüket, továbbá biztosítaniuk kell, hogy a megadott e-mail cím olyan működő hivatalos e-mail cím legyen, amelyet naponta ellenőriznek. Amennyiben az érdekelt felek megadják elérhetőségeiket, a Bizottság ettől az időponttól kezdve kizárólag e-mailben kommunikál velük, kivéve, ha kifejezetten kérik, hogy a Bizottság más kommunikációs csatornán küldje részükre a dokumentumokat, vagy ha a dokumentumot a jellegéből adódóan ajánlott levélként kell elküldeni. Az érdekelt felek a Bizottsággal folytatott levelezésre vonatkozó további szabályokat és információkat – egyebek mellett az e-mailben eljuttatott küldeményekre vonatkozó elveket – megtalálják a fent említett, az érdekelt felekkel folytatott kommunikációra vonatkozó útmutatóban.

(9)   A Bizottság levelezési címe:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-SP-AC-DUMPING-MY-TW@ec.europa.eu

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. május 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  A Tanács 2013. december 2-i 1238/2013/EU végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről, HL L 325., 2013.12.5., 1. o.

(3)  Mindazonáltal, még ha a gyártók az említett értelemben kapcsolatban állnak is a meglévő intézkedések hatálya alá tartozó vállalatokkal, mentesség biztosítható, ha nem lehet bizonyítani, hogy a meglévő intézkedések hatálya alá tartozó vállalatokkal fenntartott kapcsolatot a meglévő intézkedések kijátszására hozták létre vagy használták fel.

(4)  A Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet 143. cikke értelmében személyek kizárólag abban az esetben tekinthetők egymással kapcsolatban állónak, ha: a) egymás üzleti vállalkozásainak tisztségviselői vagy igazgatói; b) jogilag elismert üzlettársak; c) alkalmazotti viszonyban állnak egymással; d) bármely személy közvetlenül vagy közvetve tulajdonában tartja, ellenőrzi vagy birtokolja mindkettőjük kibocsátott, szavazati jogot biztosító részvényeinek vagy részesedéseinek 5 %-át vagy annál többet; e) egyikük közvetve vagy közvetlenül ellenőrzi a másikat; f) harmadik személy közvetve vagy közvetlenül mindkettőjüket ellenőrzi; g) közvetve vagy közvetlenül együtt ellenőriznek egy harmadik személyt; vagy h) ugyanannak a családnak a tagjai. A személyek kizárólag akkor minősülnek egy család tagjainak, ha az alábbi rokoni kapcsolatok valamelyikében állnak egymással: i. férj és feleség, ii. szülő és gyermek, iii. fivér és lánytestvér (akár vér szerinti, akár féltestvér), iv. nagyszülő és unoka, v. nagybácsi vagy nagynéni és unokaöcs vagy unokahúg, vi. após vagy anyós és vő vagy meny, vii. sógor és sógornő. (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.). A fentiek értelmezésében a „személy” természetes vagy jogi személyt jelent.

(5)  A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(7)  A „Limited” jelöléssel ellátott dokumentum az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 19. cikke (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.) és az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül. A dokumentum az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében is védelem alatt áll.


29.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/67


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/834 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. május 28.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. május 28-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

56,4

MA

91,3

MK

91,9

TR

85,3

ZZ

81,2

0707 00 05

AL

35,9

MK

31,7

TR

105,8

ZZ

57,8

0709 93 10

TR

123,4

ZZ

123,4

0805 10 20

EG

58,7

MA

50,0

ZA

77,6

ZZ

62,1

0805 50 10

BR

103,9

MA

111,5

TR

67,0

ZA

128,1

ZZ

102,6

0808 10 80

AR

120,9

BR

102,6

CL

158,4

NZ

130,5

US

232,9

ZA

114,5

ZZ

143,3

0809 29 00

US

413,6

ZZ

413,6


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

29.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/69


A TANÁCS (EU) 2015/835 HATÁROZATA

(2015. május 11.)

az EU–EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottságban az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény módosításáról szóló határozat elfogadása tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Közösség és az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svéd Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény (1) (a továbbiakban: az egyezmény) 15a. cikke lehetővé teszi, hogy az egyezmény által felállított vegyes bizottságnak az ország meghívásáról szóló határozatát követően harmadik országok az egyezmény szerződő felévé váljanak.

(2)

Az egyezmény 15. cikke felhatalmazza az EU–EFTA vegyes bizottságot, hogy javasolja az egyezmény és függelékei módosítását, illetve határozatok útján módosításokat fogadjon el.

(3)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hivatalosan kinyilvánította, hogy csatlakozni kíván az egységes árutovábbítási rendszerhez.

(4)

A csatlakozás előfeltételeit képező alapvető jogi, strukturális és információtechnológiai követelmények teljesítésével és a hivatalos csatlakozási eljárást követően Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság csatlakozhat az egyezményhez.

(5)

Az egységes árutovábbítási rendszer bővítése az egyezmény módosítását teszi szükségessé, ami magában foglalja a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hivatalos nyelvén megjelenő új nyelvi hivatkozásokat és a kezességvállalási okmányok megfelelő kiigazítását.

(6)

A javasolt módosításokat előterjesztették és megvitatták az EU–EFTA egységes árutovábbítási munkacsoportban és az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítésével foglalkozó munkacsoportjában, és a szöveg előzetesen jóváhagyásra került.

(7)

Az Unió javasolt módosításokra vonatkozó álláspontjának ezért a mellékelt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EU–EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottságban az Unió nevében képviselendő álláspont a jelen határozathoz csatolt határozattervezeten alapul.

Az Uniót az EU–EFTA vegyes bizottságban képviselő személyek elfogadhatnak kisebb módosításokat a határozattervezetre vonatkozóan.

2. cikk

Ez a határozat 2015. június 1-jén lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. május 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. DŪKLAVS


(1)  HL L 226., 1987.8.13., 2. o.


TERVEZET

AZ EU–EFTA EGYSÉGES ÁRUTOVÁBBÍTÁSI VEGYES BIZOTTSÁG …/2015 HATÁROZATA

(…)

az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény módosításáról

AZ EU–EFTA VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezményre (1) és különösen annak 15. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kifejezte azon szándékát, hogy csatlakozni kíván az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezményhez (a továbbiakban: az egyezmény), és erre az egyezmény által létrehozott vegyes bizottság 2015. …-i …/2015 határozata (*) útján felkérést kapott.

(2)

Az egyezményben alkalmazott, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hivatalos nyelvén megjelenő változatokat ezért megfelelő sorrend szerint az egyezménybe kell foglalni.

(3)

E határozat alkalmazásának időpontja kapcsolódik ahhoz az időponthoz, amikor Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság csatlakozik az egyezményhez.

(4)

Annak érdekében, hogy a kezességvállaláshoz kapcsolódó – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az egyezményhez való csatlakozása előtt hatályos kritériumoknak megfelelő – formanyomtatványokat használni lehessen, indokolt átmeneti időszakot megállapítani, amelynek során ezek a formanyomtatványok bizonyos módosításokkal használatban maradhatnak.

(5)

Az egyezményt ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény III. függeléke e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

1.   Ezt a határozatot 2015. július 1-jétől kell alkalmazni.

2.   A 2012. december 1-jén hatályban lévő III. függelék C1., C2., C3., C4., C5. és C6. mellékletében található nyomtatványmintákon alapuló formanyomtatványok – a szükséges földrajzi kiigazításokkal és az értesítési címre, valamint a felhatalmazott képviselőre vonatkozó módosításokkal – legkésőbb 2016. május 1-jéig továbbra is felhasználhatók.

Kelt Brüsszelben, 2015. …

az EU–EFTA vegyes bizottság részéről

az elnök


(1)  HL L 226., 1987.8.13., 2. o.

(*)  HL: Kérjük beilleszteni az ST08194/15 sz. dokumentumban található határozat hivatkozási számát és elfogadásának dátumát.


MELLÉKLET

1.

A B1. mellékletben, az 51. rovatban a szöveg a „Lettország” és a „Málta” francia bekezdések között az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„MK (*) Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság”

.

2.

A B6. melléklet III. címe a következőképpen módosul:

2.1.

A táblázat első része („Korlátozott érvényű – 99200”) a következő francia bekezdéssel egészül ki az MT országkód előtt:

„MK (*) Ограничено важење”

.

2.2.

A táblázat második része („Mentesség – 99201”) a következő francia bekezdéssel egészül ki az MT országkód előtt:

„MK (*) Изземање”

.

2.3.

A táblázat harmadik része („Alternatív igazolás – 99202”) a következő francia bekezdéssel egészül ki az MT országkód előtt:

„MK (*) Алтернативен доказ”

.

2.4.

A táblázat negyedik része („Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország) – 99203”) a következő francia bekezdéssel egészül ki az MT országkód előtt:

„MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)”

.

2.5.

A táblázat ötödik része („A kilépés … területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik – 99204”) a következő francia bekezdéssel egészül ki az MT országkód előtt:

„MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….”

.

2.6.

A táblázat hatodik része („Előírt útvonal alól mentesítve – 99205”) a következő francia bekezdéssel egészül ki az MT országkód előtt:

„MK (*) Изземање од пропишан правец на движење”

.

2.7.

A táblázat hetedik része („Engedélyezett feladó – 99206”) a következő francia bekezdéssel egészül ki az MT országkód előtt:

„MK (*) Овластен испраќач”

.

2.8.

A táblázat nyolcadik része („Aláírás alól mentesítve – 99207”) az MT országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„MK (*) Изземање од потпис”

.

2.9.

A táblázat kilencedik része („ÖSSZKEZESSÉG TILALMA – 99208”) a következő francia bekezdéssel egészül ki az MT országkód előtt:

„MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА”

.

2.10.

A táblázat tizedik része („KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT – 99209”) az MT országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ”

.

2.11.

A táblázat tizenegyedik része („Kiadva visszamenőleges hatállyal – 99210”) az MT országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„MK (*) Дополнително издадено”

.

2.12.

A táblázat tizenkettedik része („Különféle – 99211”) az MT országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„MK (*) Различни”

.

2.13.

A táblázat tizenharmadik része („Ömlesztett – 99212”) az MT országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„MK (*) Рефус”

.

2.14.

A táblázat tizennegyedik része („Feladó – 99213”) az MT országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„MK (*) Испраќач

.

3.

A C1. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„C1. MELLÉKLET

Egységes/Közösségi árutovábbítási eljárás

Kezességvállalási okmány

Egyedi kezesség

I.   Kezesi nyilatkozat

1.

Alulírott (1), … lakóhely (székhely) (2) … a kezességnyújtás helye szerinti … vámhivatalnál legfeljebb … összeg erejéig készfizető kezességet vállal az Európai Unió javára (melynek tagjai a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága), valamint az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség, a Török Köztársaság, az Andorrai Hercegség és San Marino Köztársaság (3) … javára (4) a fent említett országoknak az … indító vámhivataltól a(z) … rendeltetési vámhivatalig történő közösségi vagy egységes árutovábbítási eljárás során szállított lent megnevezett áruk után fizetendő vámok vagy egyéb díjak tekintetében – a pénzbüntetést vagy pénzbírságot kivéve – tartozik vagy tartozni fog mind a fő- és mellékkötelezettségekre, mind pedig a költségekre és pótlékokra vonatkozóan.

Az áruk megnevezése: …

2.

Alulírott kötelezettséget vállal, hogy az 1. bekezdésben említett országok illetékes hatóságainak első írásos felszólítására a felszólítástól számított 30 napon belül haladéktalanul kifizeti a követelt összeget, kivéve, ha ő vagy más érintett személy az említett időszak lejárta előtt az illetékes hatóságok megelégedésére bizonyítja, hogy a művelet rendben befejeződött.

Az illetékes hatóságok jogos indokok alapján az érdekelt kérelmére az írásbeli felszólítást követő 30 napos határidőt, amelyen belül alulírottnak a követelt összeget ki kell fizetnie, meghosszabbíthatják. A póthatáridő engedélyezéséből adódó költségeket, különösen a kamatokat úgy kell kiszámítani, hogy annak az összegnek feleljenek meg, amelyet ezért hasonló körülmények között az adott állam mindenkori pénz- és tőkepiacán megkövetelnek.

3.

Ez a kezesi nyilatkozat a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által történt elfogadásának napjától érvényes. Alulírott felel továbbá az e kezesi nyilatkozat fedezete alatt álló azon közösségi vagy egységes árutovábbítási művelet során keletkezett tartozás megfizetéséért, amely az előtt a nap előtt kezdődött meg, amikor a kezesség visszavonása vagy felmondása hatályba lépett, akkor is, ha a fizetési felszólítás ez után a dátum után készült.

4.

E kezesi nyilatkozat alapján alulírott létrehoz egy értesítési címet az 1. bekezdésben említett országok mindegyikében (5):

Ország

Teljes név, illetve cégnév és pontos cím

 

 

Alulírott elismeri, hogy minden alakiság vagy eljárási intézkedés, amely ezt a kezesi nyilatkozatot érinti, és amelyet az »értesítési címek« egyikére írásban elküldenek, különös tekintettel a postai küldeményekre és kézbesítésekre, számára kötelező érvényű.

Alulírott elismeri az »értesítési címek« helye szerint illetékes bíróságok joghatóságát.

Alulírott kötelezettséget vállal, hogy fenntartja az »értesítési címeket«, vagy ezen »értesítési címek« közül egyet vagy többet csak a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal előzetes tájékoztatása után változtat meg.

Kelt …, …-án/-én.

(aláírás) (6)

II.   Elfogadás a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által

Kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal: …

A kezesi nyilatkozat elfogadva …-án/-én a …-i … számú (7) közösségi/egységes árutovábbítási műveletre vonatkozó árutovábbítási nyilatkozathoz.

(bélyegző és aláírás)”

4.

A C2. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„C2. MELLÉKLET

Egységes/Közösségi árutovábbítási eljárás

Kezességvállalási okmány

Egyedi kezességvállalás garanciajegyek formájában

I.   Kezesi nyilatkozat

1.

Alulírott (8) … lakóhely (székhely) (9) … a kezességnyújtás helye szerinti … vámhivatalnál készfizető kezességet vállal az Európai Unió javára (melynek tagjai a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága), valamint az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség, a Török Köztársaság, az Andorrai Hercegség és a San Marino Köztársaság (10) javára mindazon kötelezettségekért, amelyekkel a főkötelezett a fent említett országoknak a közösségi vagy egységes árutovábbítási eljárás során szállított alább említett áruk után fizetendő vámok vagy egyéb díjak tekintetében – a pénzbüntetést vagy pénzbírságot kivéve – tartozik vagy tartozni fog mind a fő- és mellékkötelezettségekre, mind pedig a költségekre és pótlékokra vonatkozóan, amelyekkel kapcsolatban alulírott egyedi garanciajegyek kiállítására vállal kötelezettséget, garanciajegyenként maximum 7 000 EUR értékben.

2.

Alulírott kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. bekezdésben említett országok illetékes hatóságainak első írásos felszólítására a felszólítástól számított 30 napon belül a fent említett, garanciajegyenként 7 000 EUR összeghatárig haladéktalanul kifizeti a követelt összeget, kivéve, ha ő vagy más érintett személy az említett időszak lejárta előtt az illetékes hatóságok megelégedésére bizonyítja, hogy a művelet rendben befejeződött.

Az illetékes hatóságok jogos indokok alapján az érdekelt kérelmére az írásbeli felszólítást követő 30 napos határidőt, amelyen belül alulírottnak a követelt összeget ki kell fizetnie, meghosszabbíthatják. A póthatáridő engedélyezéséből adódó költségeket, különösen a kamatokat úgy kell kiszámítani, hogy annak az összegnek feleljenek meg, amelyet ezért hasonló körülmények között az adott állam mindenkori pénz- és tőkepiacán megkövetelnek.

3.

Ez a kezesi nyilatkozat a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által történt elfogadásának napjától érvényes. Alulírott felel továbbá az e kezesi nyilatkozat fedezete alatt álló azon közösségi vagy egységes árutovábbítási művelet során keletkezett tartozás megfizetéséért, amely az előtt a nap előtt kezdődött meg, amikor a kezesség felmondása hatályba lépett, akkor is, ha a fizetési felszólítás ez után a dátum után készült.

4.

E kezesi nyilatkozat alapján alulírott létrehoz egy értesítési címet az 1. bekezdésben említett országok mindegyikében (11):

Ország

Teljes név, illetve cégnév és pontos cím

 

 

Alulírott elismeri, hogy minden alakiság vagy eljárási intézkedés, amely ezt a kezesi nyilatkozatot érinti, és amelyet az »értesítési címek« egyikére írásban elküldenek, különös tekintettel a postai küldeményekre és kézbesítésekre, számára kötelező érvényű.

Alulírott elismeri az »értesítési címek« helye szerint illetékes bíróságok joghatóságát.

Alulírott kötelezettséget vállal, hogy fenntartja az »értesítési címeket«, vagy ezen »értesítési címek« közül egyet vagy többet csak a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal előzetes tájékoztatása után változtat meg.

Kelt …, …-án/-én.

(aláírás) (12)

II.   Elfogadás a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által

Kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal

A kezesi nyilatkozat elfogadva …-án/-én.

(bélyegző és aláírás)”

5.

A C4. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„C4. MELLÉKLET

Egységes/Közösségi árutovábbítási eljárás

Kezességvállalási okmány

Összkezesség

I.   Kezesi nyilatkozat

1.

Alulírott (13) … lakóhely (székhely) (14) … a kezességnyújtás helye szerinti … vámhivatalnál legfeljebb … összeg erejéig, a referenciaösszeg 100/50/30 %-áig (15) készfizető kezességet vállal az Európai Unió javára (melynek tagjai a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága), valamint az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség, a Török Köztársaság, az Andorrai Hercegség és San Marino Köztársaság (16) javára (17) …, a fent említett országoknak a közösségi vagy egységes árutovábbítási eljárás során szállított áruk után fizetendő vámok vagy egyéb díjak tekintetében – a pénzbüntetést vagy pénzbírságot kivéve – tartozik vagy tartozni fog mind a fő- és mellékkötelezettségekre, mind pedig a költségekre és pótlékokra vonatkozóan.

2.

Alulírott kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. bekezdésben említett országok illetékes hatóságainak első írásos felszólítására a felszólítástól számított 30 napon belül a fent említett összeghatárig haladéktalanul kifizeti a követelt összeget, kivéve, ha ő vagy más érintett személy az említett időszak lejárta előtt az illetékes hatóságok megelégedésére bizonyítja, hogy a művelet rendben befejeződött.

Az illetékes hatóságok jogos indokok alapján az érdekelt kérelmére az írásbeli felszólítást követő 30 napos határidőt, amelyen belül alulírottnak a követelt összeget ki kell fizetnie, meghosszabbíthatják. A póthatáridő engedélyezéséből adódó költségeket, különösen a kamatokat úgy kell kiszámítani, hogy annak az összegnek feleljenek meg, amelyet ezért hasonló körülmények között az adott állam mindenkori pénz- és tőkepiacán megkövetelnek.

Ez a maximumösszeg csak akkor csökkenthető azokkal az összegekkel, amelyeket e kezesi nyilatkozat alapján már kifizettek, ha alulírottat az egységes vagy közösségi árutovábbítási eljárás keretében a tartozás megfizetésére felszólítják, és ez az eljárás az előző fizetési felszólítás kézhezvétele előtt vagy a kézhezvételt követő 30 napon belül kezdődött meg.

3.

Ez a kezesi nyilatkozat a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által történt elfogadásának napjától érvényes. Alulírott felel továbbá az e kezesi nyilatkozat fedezete alatt álló azon közösségi vagy egységes árutovábbítási művelet során keletkezett bármilyen tartozás megfizetéséért, amely az előtt a nap előtt kezdődött meg, amikor a kezesség felmondása hatályba lépett, akkor is, ha a fizetési felszólítás ez után a dátum után készült.

4.

E kezesi nyilatkozat alapján alulírott létrehoz egy értesítési címet az 1. bekezdésben említett országok mindegyikében (18):

Ország

Teljes név, illetve cégnév és pontos cím

 

 

Alulírott elismeri, hogy minden alakiság vagy eljárási intézkedés, amely ezt a kezesi nyilatkozatot érinti, és amelyet az »értesítési címek« egyikére írásban elküldenek, különös tekintettel a postai küldeményekre és kézbesítésekre, számára kötelező érvényű.

Alulírott elismeri az »értesítési címek« helye szerint illetékes bíróságok joghatóságát.

Alulírott kötelezettséget vállal, hogy fenntartja az »értesítési címeket«, vagy ezen »értesítési címek« közül egyet vagy többet csak a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal előzetes tájékoztatása után változtat meg.

Kelt …, …-án/-én.

(aláírás) (19)

II.   Elfogadás a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által

Kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal

A kezesi nyilatkozat elfogadva:

…-án/-én.

(bélyegző és aláírás)”

6.

A C5. mellékletben, a 7. rovatban a szöveg az „Izland” és a „Norvégia” szavak között a „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” szövegrésszel egészül ki.

7.

A C6. mellékletben, a 6. rovatban a szöveg az „Izland” és a „Norvégia” szavak között a „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” szövegrésszel egészül ki.


(1)  Teljes név, illetve cégnév.

(2)  Teljes cím.

(3)  Törölje azon szerződő félnek vagy feleknek, illetve országoknak (Andorra vagy San Marino) a nevét, amelyeket az árutovábbítás nem érint. Az Andorrai Hercegségre és a San Marino Köztársaságra vonatkozó hivatkozásokat csak a közösségi árutovábbítási műveletekre kell alkalmazni.

(4)  Teljes név, illetve cégnév.

(5)  Ha az ország jogszabályai nem rendelkeznek értesítési címről, a kezes ebben az országban kijelöl egy, a neki címzett értesítések átvételére felhatalmazott képviselőt, és a 4. bekezdés második albekezdésében lévő elismervényt és a negyedik albekezdésében lévő kötelezettségvállalást ennek megfelelően kell elkészíteni. A kezességgel kapcsolatos vitás kérdésekben a kezes képviselői vagy az értesítési címei szerinti bíróságok illetékesek.

(6)  Az okmányt aláíró személynek az aláírása előtt kézírással a következőket kell bejegyeznie: »Kezességvállalás … összeg erejéig« (az összeget betűvel kiírva).

(7)  A kezességnyújtás helye szerinti hivatal tölti ki.

(8)  Teljes név, illetve cégnév.

(9)  Pontos cím.

(10)  Csak közösségi árutovábbítási műveletek esetében.

(11)  Ha az ország jogszabályai nem rendelkeznek értesítési címről, a kezes ebben az országban kijelöl egy, a neki címzett értesítések átvételére felhatalmazott képviselőt, és a 4. bekezdés második albekezdésében lévő elismervényt és a negyedik albekezdésében lévő kötelezettségvállalást ennek megfelelően kell elkészíteni. Az ezzel a kezességgel kapcsolatos vitás kérdésekben a kezes képviselői vagy az értesítési címei szerinti bíróságok illetékesek.

(12)  Az okmányt aláíró személynek az aláírása előtt kézírással a következőt kell bejegyeznie: »Kezességvállalás«,

(13)  Teljes név, illetve cégnév.

(14)  Pontos cím.

(15)  A nem kívánt rész törlendő.

(16)  Törölje azon szerződő félnek, feleknek, vagy államoknak (Andorra vagy San Marino) a nevét, amelyeket az árutovábbítás nem érint. Az Andorrai Hercegségre és a San Marino Köztársaságra vonatkozó hivatkozásokat csak a közösségi árutovábbítási műveletekre kell alkalmazni.

(17)  Teljes név, illetve cégnév.

(18)  Ha az ország jogszabályai nem rendelkeznek értesítési címről, a kezes ebben az országban kijelöl egy, a neki címzett értesítések átvételére felhatalmazott képviselőt, és a 4. bekezdés második albekezdésében lévő elismervényt és a negyedik albekezdésében lévő kötelezettségvállalást ennek megfelelően kell elkészíteni. A kezességgel kapcsolatos vitás kérdésekben a kezes értesítési címei vagy képviselői szerinti bíróságok illetékesek.

(19)  Az okmányt aláíró személynek az aláírása előtt kézírással a következőt kell bejegyeznie: »Kezességvállalás … összeg erejéig« (összeg betűvel).


29.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/78


A TANÁCS (EU) 2015/836 HATÁROZATA

(2015. május 11.)

az EU–EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottság, valamint az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítésével foglalkozó EU–EFTA vegyes bizottság által hozandó, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezményhez és az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítéséről szóló egyezményhez való csatlakozásra történő felkéréséről szóló határozatok elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Közösség és az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svéd Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény (1) (a továbbiakban: egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény) 15. cikkének (3) bekezdése felhatalmazza az egyezmény által felállított vegyes bizottságot arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően határozat útján, a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjával összhangban az egyezményhez történő csatlakozásra vonatkozó felkéréseket fogadjon el harmadik országok tekintetében.

(2)

Az Európai Gazdasági Közösség és az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svéd Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítéséről szóló egyezmény (2) (a továbbiakban: az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítéséről szóló egyezmény) 11. cikkének (3) bekezdése felhatalmazza az egyezmény által felállított vegyes bizottságot arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően határozat útján, az 1. cikk (2) bekezdésével összhangban az egyezményhez történő csatlakozásra vonatkozó felkéréseket fogadjon el harmadik országok tekintetében.

(3)

Meg kell határozni az említett vegyes bizottságokban Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az említett egyezményekhez való csatlakozásra történő felkéréséről szóló határozatok elfogadásával kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspontot.

(4)

Az Unió vegyes bizottságon belüli álláspontjának ezért a mellékelt határozattervezeteken kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EU–EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottságban az Unió nevében képviselendő, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezményhez való csatlakozásra történő felkérésével kapcsolatos álláspontot az említett vegyes bizottságnak a jelen határozathoz mellékelt határozattervezetére kell alapozni.

2. cikk

Az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítésével foglalkozó EU–EFTA vegyes bizottságban az Unió nevében képviselendő, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítéséről szóló egyezményhez való csatlakozásra történő felkérésével kapcsolatos álláspontot az említett vegyes bizottságnak a jelen határozathoz mellékelt határozattervezetére kell alapozni.

3. cikk

Miután Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság teljesítette a csatlakozás technikai feltételeit, az Uniót az 1., illetve a 2. cikkben említett vegyes bizottságban képviselő személy javaslatot tesz Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az egyezményekhez való csatlakozásra történő felkéréséről szóló határozatokra, valamint az e határozatokról a jelen határozat 1. és 2. cikkével összhangban történő szavazásra.

4. cikk

Ez a határozat 2015. június 1-jén lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. május 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. DŪKLAVS


(1)  HL L 226., 1987.8.13., 2. o.

(2)  HL L 134., 1987.5.22., 2. o.


I. MELLÉKLET

TERVEZET

AZ EU–EFTA EGYSÉGES ÁRUTOVÁBBÍTÁSI VEGYES BIZOTTSÁG …/2015 HATÁROZATA

(…)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezményhez való csatlakozásra történő felkéréséről

AZ EU-EFTA VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezményre (1) (a továbbiakban: egyezmény) és különösen annak 15. cikke (3) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1)

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal folytatott kereskedelmet megkönnyítené az egységes árutovábbítási eljárás alkalmazása a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, valamint az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Török Köztársaság között szállított termékek vonatkozásában.

(2)

Az említett eljárás megvalósításának érdekében helyénvaló felkérni Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot az egyezményhez való csatlakozásra,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény 15a. cikkének megfelelően Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság felkérést kap, hogy 2015. július 1-jétől csatlakozzon az említett egyezményhez.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt …,

az EU-EFTA vegyes bizottság részéről

az elnök


(1)  HL L 226., 1987.8.13., 2. o.


II. MELLÉKLET

TERVEZET

AZ ÁRUFORGALOM ALAKISÁGAINAK EGYSZERŰSÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ EU–EFTA VEGYES BIZOTTSÁG …/2015 HATÁROZATA

(…)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítéséről szóló egyezményhez való csatlakozásra történő felkéréséről

AZ EU-EFTA VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítéséről szóló 1987. május 20-i egyezményre (1) (a továbbiakban: egyezmény) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal folytatott árukereskedelmet megkönnyítené az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítése a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, valamint az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség és a Török Köztársaság között szállított áruk vonatkozásában.

(2)

Az említett könnyítés megvalósításának érdekében helyénvaló felkérni Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot az egyezményhez való csatlakozásra,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítéséről szóló egyezmény 11a. cikkének megfelelően Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság felkérést kap, hogy 2015. július 1-jétől csatlakozzon az említett egyezményhez.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt …,

az EU-EFTA vegyes bizottság részéről

az elnök


(1)  HL L 134., 1987.5.22., 2. o.


29.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/82


A TANÁCS (KKBP) 2015/837 HATÁROZATA

(2015. május 28.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. május 31-én elfogadta a 2013/255/KKBP határozatot (1).

(2)

A Tanács 2014. május 28-án elfogadta a 2014/309/KKBP határozatot (2), amelyben 2015. június 1-jéig meghosszabbította a 2013/255/KKBP határozatban előírt korlátozó intézkedések hatályát.

(3)

A 2013/255/KKBP határozat felülvizsgálata alapján a korlátozó intézkedések hatályát 2016. június 1-jéig meg kell hosszabbítani.

(4)

A helyzet súlyosságára tekintettel további egy személyt fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(5)

Egy személyt törölni kell a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékéből.

(6)

A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének A. szakaszában foglalt jegyzékben szereplő egyes személyekre vonatkozó adatokat naprakésszé kell tenni.

(7)

A Törvényszék 2014. július 9-i T-329/12. és a T-74/13. sz. egyesített, Mazen Al-Tabbaa kontra Tanács (3) ügyekben valamint a Törvényszék 2015. február 26-i T-652/11. sz., Bassam Sabbagh kontra Tanács (3) ügyben hozott ítéleteit követően Mazen Al-Tabbaa és Bassam Sabbagh lekerült a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékéről.

(8)

Ezenfelül az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2015. február 12-én elfogadta a 2199 (2015) sz. határozatot, melynek 17. pontja megtiltja a Szíriából 2011. március 15-ét követően illegálisan kivitt szíriai kulturális javak és egyéb régészeti, történelmi, kulturális, különleges tudományos és vallási jelentőséggel bíró tárgyak kereskedelmét.

(9)

A 2013/255/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/255/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A 13a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13a. cikk

Tilos azon kulturális javak vagy egyéb régészeti, történelmi, kulturális, különleges tudományos és vallási jelentőséggel bíró tárgyak behozatala, kivitele, átadása, illetve az azokkal kapcsolatos közvetítői szolgáltatások nyújtása, amelyeket 2011. március 15-én vagy azt követően jogellenesen távolítottak el Szíriából, vagy amelyeknél megalapozott a gyanú, hogy azokat jogellenesen távolítottak el Szíriából. A tilalom nem alkalmazandó, amennyiben a kulturális javakat bizonyíthatóan visszaszállítják jogos tulajdonosaiknak Szíriába.

Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó javak és tárgyak körét.”

2.

A 34. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„34. cikk

Ez a határozat 2016. június 1-jéig alkalmazandó. A határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. A határozat megújítható, vagy adott esetben módosítható, amennyiben a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak céljai nem valósultak meg.”

2. cikk

A 2013/255/KKBP határozat I. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. május 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. RINKĒVIČS


(1)  A Tanács 2013/255/KKBP határozata ( 2013. május 31. ) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 147., 2013.6.1., 14. o.).

(2)  A Tanács 2014/309/KKBP határozata ( 2014. május 28. ) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról (HL L 160., 2014.5.29., 37. o.).

(3)  Még nem tették közzé.


MELLÉKLET

I.

A személyeknek a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének A. szakaszában foglalt jegyzéke a következő személlyel egészül ki:

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

206.

Muhamad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (más néven: Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla) tábornok

Születési hely: Jableh/Lattakia tartomány

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) belügyekkel foglalkozó 293. sz. részlegének a vezetője 2015 áprilisa óta. Felelős a damaszkuszi és a Damaszkusz környéki polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

A politikai biztonsági szolgálat korábbi vezetője (2012), a szíriai köztársasági őrezred tisztje és a politikai biztonsági igazgatóság igazgatóhelyettese. A katonai rendőrség vezetője és a Nemzetbiztonsági Hivatal tagja.

2015.5.29.

II.

Az alábbi személyre vonatkozó bejegyzést törölni kell a személyeknek a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének A. szakaszában foglalt jegyzékéből:

11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének A. szakaszában az alábbi személyekre vonatkozó bejegyzések helyébe a következő bejegyzések lépnek:

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (más néven: Mamlouk)

Születési idő: 1946.2.19.;

születési hely: Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: 983

A Nemzetbiztonsági Hivatal igazgatója. A szíriai hírszerző szolgálat (GID) korábbi vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (más néven: Mohammed Dib Zeitoun; más néven: Mohamed Dib Zeitun)

Születési idő: 1951.5.20.;

születési hely: Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: D000001300

Az Általános Biztonsági Igazgatóság vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

16.

Faruq (

Image

) (más néven: Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (más néven: Al Char', Al Shara', Al Shara)

Születési idő: 1938.12.10.

Szíria korábbi alelnöke; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

37.

Rafiq (

Image

) (más néven: Rafeeq) Shahadah (

Image

) (más néven: Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) belügyekkel foglalkozó 293. sz. damaszkuszi részlegének korábbi vezetője; közvetlen részvétel a damaszkuszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben. Bashar Al-Assad elnök tanácsadója stratégiai kérdésekben és a katonai hírszerzés területén.

2011.8.23.

42.

Nawful (

Image

) (más néven: Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (más néven: Al-Hussain, Al-Hussein) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) idlibi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel az Idlib tartományi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

44.

Muhammed (

Image

) (más néven: Muhamad) Zamrini (

Image

) (más néven: Zamreni) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) homszi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a homszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (más néven: André Mayard)

Születési év: 1955.5.15.

születési hely: Bassir

Adib Mayaleh a Szíriai Központi Bank vezetőjeként gazdasági és pénzügyi támogatást biztosít a szíriai rezsimnek.

2012.5.15.

55.

Lu'ai (

Image

) (más néven: Louay, Loai) al-Ali (

Image

) ezredes

 

A szíriai katonai hírszerzés deraa-i részlegének vezetője. Felelős a deraa-i tüntetők elleni erőszakért.

2011.11.14.

80.

Nazih (

Image

) (más néven: Nazeeh) Hassun (

Image

) (más néven: Hassoun) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés damaszkusz környéki/Rif Dimashq-i részlegének vezetője, a szíriai légierő hírszerzésének korábbi vezetője. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

137.

Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (más néven: Maala, Maale, Ma'la) dandártábornok

 

A központi hírszerző szolgálat 285. egységének (Damaszkusz) igazgatója (a hivatalt 2011 végén Hussam Fendi dandártábornoktól vette át). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.


29.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/86


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/838 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. május 28.)

a 2014/909/EU végrehajtási határozatnak a kis kaptárbogár elleni védekezésre vonatkozó intézkedések olaszországi alkalmazásának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2015) 3558. számú dokumentummal történt)

(Csak az olasz nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/909/EU bizottsági végrehajtási határozat (3) bizonyos védelmi intézkedéseket vezetett be azt követően, hogy Olaszország 2014. szeptember 11-én értesítette a Bizottságot a kis kaptárbogár (Aethina tumida) Kalábria és Szicília tartományokban való előfordulásáról.

(2)

A 2014/909/EU végrehajtási határozat 2015. május 31-ig alkalmazandó. Ugyanakkor a végrehajtási határozatban meghatározott ellenőrzések és epidemiológiai vizsgálatok még nem zárultak le, és az érintett olaszországi tartományokban a kis kaptárbogár előfordulása tekintetében folyatott megfigyelés is folyamatban van még, továbbá a járványügyi helyzet annak ellenére nem került még meghatározásra, hogy december óta nem jelezték a bogár előfordulását.

(3)

Az átmeneti helyzetre tekintettel és a jelenlegi megfigyelésről való további tájékoztatás beérkezéséig az említett tartományokban meg kell hosszabbítani a 2014/909/EU végrehajtási határozatban meghatározott intézkedések alkalmazását a folyó méhészeti szezon végéig (vagyis 2015. november végéig).

(4)

A 2014/909/EU végrehajtási határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/909/EU végrehajtási határozat 4. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Ezt a határozatot 2015. november 30-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

Ennek a határozatnak az Olasz Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2015. május 28-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  A Bizottság 2014. december 12-i 2014/909/EU végrehajtási határozata a kis kaptárbogár megerősített olaszországi előfordulása tekintetében egyes védelmi intézkedésekről (HL L 359., 2014.12.16., 161. o.).


29.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/88


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/839 HATÁROZATA

(2015. április 27.)

az átfogó értékelés alá tartozó hitelintézetek azonosításáról (EKB/2015/21)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdése f) pontjára, 4. cikke (3) bekezdésére, 6. cikke (5) bekezdésének d) pontjára és 9–13. cikkére,

tekintettel a felügyeleti testület javaslatára,

mivel:

(1)

A 1024/2013/EU rendelet 33. cikkének (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban az Európai Központi Bank (EKB) 2014-ben elvégzett egy átfogó értékelést – ideértve a mérlegértékelést is – az EKB/2014/3 határozatban (2) azonosított hitelintézetek vonatkozásában.

(2)

Az EKB-nak el kell végeznie egy, hatályában és mélységében a 2014-ben elvégzetthez hasonló értékelést azon hitelintézetek vonatkozásában, amelyekre az előző értékelés azért nem terjedt ki, mert azok az EKB/2014/3 határozat elfogadását követően váltak jelentőssé.

(3)

Ennek az értékelésnek magában kell foglalnia három, az 1024/2013/EU rendelet 6. cikk (4) bekezdése és a 468/2014/EU európai központi banki rendelet 59. és 60. cikke (EKB/2014/17) (3) értelmében az EKB által a felügyelt csoport határokon átnyúló tevékenységének jelentőségére tekintettel jelentősnek minősített hitelintézetet is. Az értékelésnek szintén magában kell foglalnia egy, az 1024/2013/EU rendelet 6. cikk (4) bekezdése alapján jelentősnek minősített hitelintézetet is, mivel az az egyik résztvevő tagállamban egyike a három leginkább jelentősnek minősülő intézménynek, valamint egy, 2014-ben az illetékes nemzeti hatóság által egy korábban jelentősnek minősített hitelintézet tekintetében meghozott szanálási intézkedés következtében létrehozott jelentős hitelintézetet is.

(4)

Mivel az utóbbi intézmény eszközei az eszközminőségi áttekintés és különleges ellenőrzés alá tartoztak, de maga az intézmény nem esett át egy stresszteszten, az intézményre 2015-ben csak a stressztesztnek kell vonatkoznia.

(5)

Ezen túlmenően, valamint az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében azt a négy egyéb hitelintézetet, amely a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó számviteli év végi adatok alapján megfelelhet a 1024/2013/EU rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében meghatározott, a jelenősnek minősülésre vonatkozó követelményeknek, szintén be kell vonni ebbe az értékelésbe.

(6)

Az EKB előírhatja a 1024/2013/EU rendelet 10. cikk (1) bekezdésében hivatkozott személyek számára azt, hogy az EKB általi átfogó értékelés elvégzéséhez szükséges valamennyi érdemi információt bocsássák a rendelkezésére. Az EKB ezen túlmenően a rendelet 11–13. cikkeiben foglalt hatásköreivel is élhet.

(7)

Az EKB-nak szorosan együtt kell működnie az érintett illetékes nemzeti hatóságokkal az ezen átfogó értékelés elvégzése során,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az átfogó értékelés alá tartozó jogalanyok

(1)   A mellékletben felsorolt jogalanyok az EKB által elvégzendő átfogó ellenőrzés alá tartoznak.

(2)   A Novo Banco, SA-ra csak az átfogó ellenőrzés részét képező stresszteszt vonatkozik.

(3)   A 1024/2013/EU rendelet 10. cikkében foglaltakkal összhangban a mellékletben felsorolt, átfogó ellenőrzés alá esőként azonosított hitelintézeteknek valamennyi, az EKB által előírt, az ellenőrzés vonatkozásában érdeminek minősülő információt be kell nyújtania.

2. cikk

Vizsgálati hatáskörök

(1)   Az EKB a 1024/2013/EU rendelet 11. cikkében foglaltakkal összhangban gyakorolhatja a mellékletben felsorolt hitelintézetek vonatkozásában a vizsgálati hatásköreit.

(2)   Az EKB ellenőrzi a hitelintézetektől kapott információkat, beleértve – amennyiben az szükséges – helyszíni vizsgálatok elvégzése által is, és adott esetben munkáját az 1024/2013/EU rendelet 9–13. cikkében foglaltakkal összhangban harmadik felek bevonásával az illetékes nemzeti hatóságok segítik. Az EKB, amennyiben ez szükséges, felkérheti az illetékes nemzeti hatóságokat arra, hogy azok jelöljenek ki egy nem kötelező könyvvizsgálót az eszközminőségi áttekintésnek az átfogó értékelés keretében történő elvégzése érdekében.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2015. május 6-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. április 27-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  EKB/2014/3 határozat (2014. február 4.) az átfogó értékelés alá tartozó hitelintézetek azonosításáról (HL L 69., 2014.3.8., 107. o.).

(3)  Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).


MELLÉKLET

AZ ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK

Belgium

Banque Degroof S.A.

Franciaország

Agence Française de Développement (*)

Luxemburg

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (*)

Málta

Mediterranean Bank plc (*)

Ausztria

Sberbank Europe AG

VTB Bank (Austria) AG

Portugália

Novo Banco, SA (only for the stress test)

Szlovénia

Unicredit Banka Slovenija d.d.

Finnország

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)


(*)  Kevésbé jelentősnek minősülő intézmények, amelyek jelentősebb hitelintézetként átsorolásra kerülhetnek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó számviteli év végi adatok alapján.