ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 92

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. április 8.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2015/548 végrehajtási rendelete (2015. április 7.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról

1

 

*

A Tanács (EU) 2015/549 végrehajtási rendelete (2015. április 7.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról

12

 

*

A Bizottság (EU) 2015/550 végrehajtási rendelete (2015. március 24.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Fränkischer Grünkern [OEM])

18

 

*

A Bizottság (EU) 2015/551 végrehajtási rendelete (2015. március 24.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Miel des Cévennes [OFJ])

19

 

*

A Bizottság (EU) 2015/552 rendelete (2015. április 7.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 1,3 diklór-propén, bifenox, dimeténamid-p, prohexadion, tolilfluanid és trifluralin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról ( 1 )

20

 

*

A Bizottság (EU) 2015/553 végrehajtási rendelete (2015. április 7.) a cerevisane hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról ( 1 )

86

 

 

A Bizottság (EU) 2015/554 végrehajtási rendelete (2015. április 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

89

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/555 határozata (2015. április 7.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat módosításáról

91

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/556 határozata (2015. április 7.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP tanácsi határozat módosításáról

101

 

*

A Bizottság (EU) 2015/557 végrehajtási határozata (2015. március 31.) a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lófélék és ezek spermájának, petesejtjének és embriójának az Európai Unióba történő behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országok és országrészek jegyzékében a Kínára vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 2070. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

107

 

*

A Bizottság (EU) 2015/558 végrehajtási határozata (2015. április 1.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2015) 2160. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

109

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

8.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/1


A TANÁCS (EU) 2015/548 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. április 7.)

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. április 12-i 359/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. április 12-én elfogadta a 359/2011/EU rendeletet.

(2)

A 2011/235/KKBP tanácsi határozat (2) felülvizsgálata alapján a Tanács megállapította, hogy az határozatban foglalt korlátozó intézkedések hatályát 2016. április 13-ig meg kell hosszabbítani.

(3)

A Tanács azt is megállapította, hogy a 359/2011/EU rendelet I. mellékletében foglalt egyes személyekre és az egyik szervezetre vonatkozó bejegyzéseket naprakésszé kell tenni.

(4)

Ezenfelül nem indokolt a továbbiakban két személynek a 359/2011/EU rendelet I. mellékletében foglalt, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékében való szerepeltetése.

(5)

Emellett a 359/2011/EU rendelet I. mellékletében már szereplő személyre vonatkozó bejegyzést törölni kell.

(6)

A 359/2011/EU rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 359/2011/EU tanácsi rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. RINKĒVIČS


(1)  HL L 100., 2011.4.14., 1. o.

(2)  A Tanács 2011. április 12-i 2011/235/KKBP határozata az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 100., 2011.4.14., 51. o.)


MELLÉKLET

1.

A következő személyekre vonatkozó bejegyzéseket törölni kell a 359/2011/EU tanácsi rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékből:

42.

HEYDARI Nabiollah

70.

REZVANI Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil

2.

A 359/2011/EU tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő következő személyekre és szervezetre vonatkozó bejegyzések helyébe az alábbi bejegyzések lépnek:

Személyek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

10.

RADAN Ahmad-Reza

Születési hely: Iszfahán (Irán) – Születési idő: 1963

A Rendőrségi Stratégiai Tanulmányok Központjának vezetője, az Iráni Nemzeti Rendőrség korábbi helyettes vezetője 2014. júniusig. Radan 2008-tól volt az Iráni Nemzeti Rendőrség helyettes vezetője, és ilyen minőségében ő felelt a rendőrség által a tüntetőkkel szemben elkövetett verésekért, gyilkosságokért, önkényes letartóztatásokért és fogva tartásokért.

2011.4.12.

13.

TAEB Hossein

Születési hely: Teherán – Születési idő: 1963

Az IRGC hírszerzési alparancsnoka. A Baszidzs korábbi parancsnoka 2009. októberig. A parancsnoksága alá tartozó erők részt vettek békés tüntetők tömeges megverésében, meggyilkolásában, fogva tartásában és kínzásában.

2011.4.12.

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

A Meshedi Bíróság korábbi vezetője 2014. szeptemberig. Valószínűleg már folyamatban van egy másik tisztségbe való kinevezése. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben, és az ítéleteket erővel vagy kínzással kikényszerített vallomásokra alapozták. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

2011.4.12.

15.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Születési hely: Nadzsafabad (Irán) – Születési idő: 1945

A Szakértők Közgyűlésének tagja, valamint a legfelsőbb vezetőt képviseli a Markazi („középső”) tartományban. Irán korábbi főügyésze 2009. szeptemberig, valamint korábbi hírszerzési miniszter, Khatami elnöksége alatt.

Irán főügyészeként ő rendelte el és felügyelte a választások utáni első tüntetéseket követő kirakatpereket, ahol a vádlottaknak nem biztosították a jogaikat, és ügyvédet sem. Felelősséggel tartozik a kahrizaki visszaélésekért is.

2011.4.12.

16.

HADDAD Hassan (más néven: Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Korábbi bíró, Teheráni Forradalmi Bíróság, 26. körzet. Ő felelt a választásokat követő válság kapcsán fogva tartottak ügyeiért, és az elhallgattatásuk céljából rendszeresen megfélemlítette a fogvatartottak családját. Döntő szerepe volt a kahrizaki börtönbe való bebörtönzések elrendelésében. 2014. novemberben az iráni hatóságok hivatalosan elismerték, hogy szerepe volt a fogvatartottak halálában.

2011.4.12.

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Korábbi bíró, Teheráni Forradalmi Bíróság. Részt vett a tüntetők ügyeivel kapcsolatos tárgyalásokon. A bíróság meghallgatta a kahrizaki börtönben kikényszerített vallomások kapcsán. Döntő szerepe volt a kahrizaki börtönbe való bebörtönzések elrendelésében. 2014. novemberben az iráni hatóságok hivatalosan elismerték, hogy szerepe volt a fogvatartottak elhalálozásában.

2011.4.12.

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Születési hely: Jazd (Irán) – Születési idő: 1953

Teheráni főügyész 2009. augusztus óta. Dolatabadi hivatala nagy számú tüntetőt helyezett vád alá, köztük olyan személyeket, akik 2009 decemberében részt vettek az Ashura-napi tüntetéseken. 2009 szeptemberében elrendelte Karroubi hivatalának bezárását és több reformpolitikus letartóztatását, 2010 júniusában pedig betiltott két reformpárti politikai pártot. Hivatala a „Muharebeh” vádjával (Isten elleni háború) vádolt meg tüntetőket, amely halálbüntetést von maga után, és megtagadta a tisztességes eljárás biztosítását. Hivatala továbbá a politikai ellenzék elleni széles körű erőszakos fellépés részeként reformpárti személyeket, emberi jogi aktivistákat és a médiában dolgozókat vett célba és tartóztatott le.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (más néven: NASSERIAN)

 

Bíró, a Teheráni Forradalmi Bíróság vezetője, 28. körzet. Választások utáni ügyekkel foglalkozott. Tisztességtelen bírósági eljárásokban hosszú szabadságvesztés-büntetést kiszabó ítéleteket hozott társadalmi és politikai aktivisták, valamint újságírók ellen, továbbá halálbüntetést kiszabó ítéleteket számos tüntető, illetve társadalmi és politikai aktivista ellen.

2011.4.12.

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Születési hely: Edzsije – Születési idő: 1956 körül

Irán főügyésze 2009. szeptember óta, a bírói kar szóvivője, valamint korábbi hírszerzési miniszter, a 2009-es választások idején. A 2009-es választások idején ő volt a hírszerzési miniszter, és az irányítása alá tartozó hírszerzési ügynökök aktivisták, újságírók, a rendszert bírálók és reformpárti politikusok százainak fogva tartásáért és kínzásáért, valamint hamis vallomások kikényszerítéséért voltak felelősek. Ezenfelül politikai szereplőket hamis vallomások megtételére kényszerítettek elviselhetetlen kihallgatások folyamán, amelyeknek részeként kínozták, bántották, zsarolták őket, és családtagjaikat megfenyegették.

2011.4.12.

22.

MORTAZAVI Said

Születési hely: Mejbod, Jazd tartomány (Irán) – Születési idő: 1967

Korábbi teheráni főügyész 2009. augusztusig.

Teheráni főügyészként olyan általános hatályú határozatot adott ki, amelyet aktivisták, újságírók és diákok százainak őrizetbe vételéhez használtak fel. 2010. januárban egy parlamenti vizsgálat megállapította, hogy közvetlenül felelős három olyan fogoly fogva tartásáért, akik az őrizet során később elhaláloztak. 2010. augusztusban felfüggesztették hivatalából, miután az iráni igazságszolgáltatás vizsgálatot folytatott ellene azzal kapcsolatban, hogy mi volt a szerepe a választások után az ő parancsára letartóztatott három férfi halálában. 2014. novemberben az iráni hatóságok hivatalosan elismerték, hogy szerepe volt a fogvatartottak halálában.

2011.4.12.

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Bíró, Teheráni Forradalmi Bíróság, 26. körzet. A választások utáni ügyekért felel, tisztességtelen bírósági eljárásokban hosszú szabadságvesztés-büntetést kiszabó ítéleteket hozott emberi jogi aktivisták ellen, valamint halálbüntetést kiszabó ítéleteket számos tüntető ellen.

2011.4.12.

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

A Legfelsőbb Bíróság bírája. Korábbi tárgyalásvezető bíró, Meshedi Forradalmi Bíróság. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások rögtönítélő, zárt ülésben megtartott tárgyalások voltak, ahol a vádlottak alapvető jogait nem tartották tiszteletben. Mivel tömegével adtak ki kivégzési parancsot, a halálbüntetések kiszabása a tisztességes bírósági eljárás biztosítása nélkül történt.

2011.4.12.

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

A teheráni bírói kar elnöke. Az Iráni Börtönök Szervezetének korábbi vezetője. Ezen minőségében közreműködött politikai tüntetők tömeges őrizetbe vételében és a börtönökben elkövetett visszaélések eltussolásában.

2011.4.12.

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Az Iráni Kábítószer Elleni Parancsnokság főigazgatója. A teheráni rendőrség korábbi parancsnoka. Vezetése alatt a rendőri erők törvénytelen erőszakot alkalmaztak a gyanúsítottakkal szemben a letartóztatás és az előzetes fogva tartás során. A teheráni rendőrség továbbá 2009 júniusában részt vett a teheráni egyetemi kollégiumokkal szembeni rajtaütésekben, amelyek során egy iráni madzslisz bizottság szerint több mint 100 diák sérült meg a rendőrség és a Baszidzs akciói nyomán.

2011.10.10.

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (más néven: AVAEE Seyyed Alireza)

 

2014. április óta tanácsadó a Bírák Fegyelmi Bíróságán. A teheráni bírói kar korábbi elnöke. A teheráni bírói kar elnökeként felelős volt az emberi jogok megsértésért, önkényes letartóztatásokért, a fogvatartottak jogainak megtagadásáért és a kivégzések számának növekedéséért.

2011.10.10.

37.

BANESHI Jaber

 

Az iráni bírói kar tanácsadója. Korábbi sirázi ügyész 2012-ig. Felelős volt a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásáért azáltal, hogy több tucat halálbüntetést szabott ki. Ügyész volt a 2008-as sirázi pokolgépes merénylet ügyében, amelyet a rezsim arra használt fel, hogy számos ellenfelét halálra ítélje.

2011.10.10.

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Iszfahán helyettes ügyésze. Részt vett a vádlottaktól a tisztességes eljárást megtagadó eljárásokban; ilyen volt például a 2011 májusában azt követően kivégzett Abdollah Fathi ügye, hogy Habibi a 2010. márciusi tárgyalásán figyelmen kívül hagyta a meghallhatáshoz való jogát és a mentális egészségi állapotát. Közreműködött tehát a szabályszerű eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásához, valamint ahhoz, hogy 2011 óta ugrásszerűen megnőtt a kivégzések száma.

2011.10.10.

41.

HEJAZI Mohammad

Születési hely: Iszfahán Születési idő: 1956

A fegyveres erők helyettes vezetőjeként kulcsszerepet töltött be Irán „ellenségeinek” megfélemlítésében és megfenyegetésében, valamint az iraki kurd falvak bombázásában. Az Iszlám Forradalmi Gárda Sarollah hadtestének korábbi vezetőjeként és a Baszidzs milícia korábbi vezetőjeként központi szerepe volt a választásokat követő, tüntetők elleni erőszakos fellépésekben.

2011.10.10.

47.

KHALILOLLAHI Moussa (más néven: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Tebrizi ügyész. Részt vett Sakineh Mohammadi-Ashtiani ügyében, és közreműködik a szabályszerű eljáráshoz való jog súlyos megsértésében.

2011.10.10.

48.

MAHSOULI Sadeq (más néven: MAHSULI, Sadeq)

Születési hely: Urmia (Irán) Születési idő: 1959/60

Mahmúd Ahmadinezsád korábbi iráni elnöknek és a Hasznosítási Tanács jelenlegi tagjának a tanácsadója és az Ellenállási Front tagja. Népjóléti és társadalombiztosítási miniszter 2009 és 2011 között. Belügyminiszter 2009. augusztusig. Belügyminiszterként Mahsoulinak hatalma volt valamennyi rendőri erő, belügyminisztériumi biztonsági ügynök és titkosrendőr felett. Az irányítása alatt álló erők hajtották végre 2009. június 14-én a Teheráni Egyetem kollégiumaival szembeni támadásokat, valamint ők kínozták meg a diákokat a minisztérium alagsorában (az alagsor hírhedt 4. szintjén). Más tüntetők a rendőrség által Mahsouli irányítása mellett működtetett kahrizaki börtönben szenvedtek súlyos visszaéléseket.

2011.10.10.

49.

MALEKI Mojtaba

 

Kermanshahi ügyész. Szerepet játszott az Iránban kiszabott halálos ítéletek számának drámai növekedésében, többek között lefolytatva a vádeljárást hét olyan fogoly ügyében, akiket azután kábítószer-kereskedelemért elítéltek és még aznap – 2010. január 3-án – felakasztottak a kermanshahi központi börtönben.

2011.10.10.

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Születési hely: Selseleh (Irán) – Születési idő: 1964

A nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottság tagja. Loresztán tartomány parlamenti képviselője. A parlament kül- és biztonságpolitikai bizottságának tagja. Az evini börtön korábbi vezetője 2012-ig. Souri vezetése alatt a kínzás bevett gyakorlat volt az evini börtönben. A 209. körletben számos aktivistát tartottak fogva a hatalmon lévő kormánnyal szembeni békés tevékenységeik miatt.

2011.10.10.

53.

TALA Hossein (más néven: TALA Hosseyn)

 

Iráni parlamenti képviselő. Teherán tartomány korábbi főkormányzója („Farmandar”) 2010 szeptemberéig, felelős volt a rendőri erők beavatkozásáért és ezáltal a tüntetések elnyomásáért.

2010 decemberében kitüntetésben részesült a választásokat követő kemény fellépésekben játszott szerepéért.

2011.10.10.

54.

TAMADDON Morteza (más néven: TAMADON Morteza)

Születési hely: Sáhre-Kord – Iszfahán Születési idő: 1959

Teherán tartomány közbiztonsági tanácsának a vezetője. Az Iszlám Forradalmi Gárda tagja, Teherán tartomány korábbi főkormányzója.

Kormányzóként, valamint Teherán tartomány közbiztonsági tanácsának vezetőjeként általános felelősség terheli az Iszlám Forradalmi Gárda által Teherán tartományban elkövetett minden elnyomó tevékenységért, beleértve a 2009. júniusa óta zajló politikai tüntetések leverését is.

2011.10.10.

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Teherán tartomány büntetőbíróságának bírája. Az Evini Bíróság első tanácsának korábbi bírája. A tüntetőkkel szemben indított eljárásokban több tárgyalást is vezetett, például Abdol-Reza Ghanbari tanár ügyében, akit politikai tevékenysége miatt 2010 januárjában letartóztattak és halálra ítéltek. Az Evini Elsőfokú Bíróság az evini börtön falai között jött létre, és létrehozását Jafari Dolatabadi 2010 márciusában a védelmébe vette. Ebben a börtönben egyes vádlottakat elkülönítve tartottak, rossz bánásmódban részesítettek és hamis tanúvallomásokra kényszerítettek.

2011.10.10.

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Születési hely: Meshed (Irán) Születési idő: 1952

Az államügyész helyettese, politikai és biztonsági kérdésekért felelős. Korábbi igazságügy-miniszter 2009 és 2013 között.

Igazságügy-minisztersége idején az iráni börtönviszonyok színvonala jócskán a nemzetközileg elfogadott normák szintje alá süllyedt, és a fogvatartottakkal szembeni rossz bánásmód általános gyakorlattá vált. Emellett kulcsszerepet játszott az iráni diaszpóra fenyegetésében és zaklatásában azáltal, hogy bejelentette egy olyan különleges bíróság felállítását, amely kizárólag az országhatárokon kívül élő irániakkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. Emellett az ő irányítása alatt hirtelen megugrott az Iránban végrehajtott kivégzések száma, beleértve a kormány által elhallgatott titkos kivégzéseket és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekért való kivégzéseket is.

2011.10.10.

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (más néven: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed és Sayyid)

Születési hely: Rafszandzsán, Kermán tartomány Születési idő: 1961

Mahmúd Ahmadinezsád korábbi iráni elnöknek és a Hasznosítási Tanács jelenlegi tagjának a tanácsadója. Korábbi kulturális és iszlámügyi miniszter (2009–2013). A Forradalmi Gárda volt tagja, közreműködött az újságírók elnyomásában.

2011.10.10.

61.

MOSLEHI Heydar (más néven: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Születési hely: Iszfahán (Irán) Születési idő: 1956

A papság háborús szerepéről szóló kiadványokkal foglalkozó szervezet vezetője. Korábbi hírszerzési miniszter (2009–2013).

A hírszerzési minisztérium az irányítása alatt folytatta a tüntetők és a rendszer bírálói önkényes fogva tartásának és üldözésének általános gyakorlatát. A hírszerzési minisztérium továbbra is fenntartja az evini börtön 209. körletét, ahol számos aktivistát tartanak fogva a hatalmon lévő kormánnyal szembeni békés tevékenységeik miatt. A hírszerzési minisztérium vallatói a 209. körletben a foglyokkal szemben verést, lelki terrort és nemi erőszakot alkalmaztak.

2011.10.10.

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Születési hely: Dezful (Irán) Születési idő: 1959. július 22.

Az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatóságának (IRIB) vezetője 2014 novemberéig. Valószínűleg már folyamatban van egy másik tisztségbe való kinevezése. Az IRIB-nél betöltött tisztségében ő felelt a programokat érintő döntésekért. Az IRIB 2009 augusztusában és 2011 decemberében fogvatartottak által kényszer alatt tett vallomásokat és számos kirakatpert sugárzott. Ez a tisztességes és jogszerű eljáráshoz való joggal kapcsolatos nemzetközi előírások egyértelmű megsértése.

2012.3.23.

63.

TAGHIPOUR Reza

Születési hely: Maragheh (Irán) Születési idő: 1957

A teheráni városi tanács tagja. Korábbi információs és hírközlési miniszter (2009–2012)

Információs miniszterként a cenzúráért, valamint az internetes tevékenységeknek és a kommunikáció minden formájának (különös tekintettel a mobiltelefonokra) az ellenőrzéséért felelős egyik legmagasabb rangú tisztviselő volt. Politikai fogvatartottak kihallgatása során a kihallgatók a fogvatartottak személyes adatait, e-mailjeit és beszélgetéseit is felhasználják. A 2009-es elnökválasztás óta az utcai demonstrációk alatt számos alkalommal blokkolták a mobilhálózatok használatát és a szöveges üzenetküldést, zavarták a TV-csatornák műholdas adásait, az internetforgalmat pedig lokálisan felfüggesztették vagy legalábbis lelassították.

2012.3.23.

64.

KAZEMI Toraj

 

A rendőrség műszaki és kommunikációs részlegének ezredese. Kormányzati hackereket toborzó kampányt indított annak érdekében, hogy hatékonyabban ellenőrizzék az internetes adatforgalmat, és gátolják a „kártékony” weboldalak működését.

2012.3.23.

65.

LARIJANI Sadeq

Születési hely: Nedzsef (Irak) Születési idő: 1960 vagy 1961. augusztus

A bírói kar elnöke. A bírói kar elnökének jóvá kell hagynia, illetve ellen kell jegyeznie minden olyan ítéletet, amelyet qisas (megtorlás), hodoud (Isten ellen elkövetett bűnök) és ta'zirat (az állam ellen elkövetett bűncselekmények) ügyében hoznak. Ez halálbüntetést, korbácsolást és amputálást kirovó ítéleteket is magában foglal. Ily módon a nemzetközi előírásokat megsértve számos halálos ítéletet is személyesen ellenjegyzett, többek között megkövezéseket, akasztásokat, fiatalkorúak kivégzését és nyilvános kivégzéseket, amelyek során például hidakra több ezres tömegek előtt akasztottak fel fogvatartottakat.

Csonkítást – például amputálást, valamint savnak az elítélt szemébe csepegtetését – kimondó ítéleteket is jóváhagyott. Sadeq Larijani hivatalba lépése óta jelentősen megszaporodtak a politikai indíttatású letartóztatások, valamint megnőtt az emberijog-védők és a kisebbséghez tartozó személyek önkényes letartóztatásainak a száma. 2009 óta a kivégzések száma is látványosan megnőtt. Sadeq Larijanit emellett felelősség terheli azért, hogy az iráni igazságszolgáltatási folyamatban rendszerszinten sérül a tisztességes eljáráshoz való jog.

2012.3.23.

66.

MIRHEJAZI Ali

 

A legfelsőbb vezető belső köreihez tartozik, részt vett a tiltakozások elfojtását szolgáló azon utasítások kidolgozásában, amelyeket 2009 óta alkalmaznak, továbbá kapcsolatban áll a tiltakozások elfojtásáért felelős személyekkel.

2012.3.23.

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Születési hely: Dezful (Irán) Születési idő: 1954

A Nemzetközi Holokauszt Alapítvány főtitkára, amely szervezet 2006-ban, a holokauszt felülvizsgálatával foglalkozó nemzetközi konferencián jött létre. A konferenciát az iráni kormány nevében Ramin szervezte meg. Mivel 2013 decemberéig a sajtóért felelős miniszterhelyettes volt, elsődlegesen ő felel a cenzúráért. Közvetlenül felelős több reformpárti sajtóorgánum betiltásáért (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh stb.), a független újságírói szakszervezet megszüntetéséért, továbbá újságírók megfélemlítéséért, illetve letartóztatásáért.

2012.3.23.

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Születési hely: Mejbod (Irán) Születési idő: 1967

Irán második legnagyobb városának, Meshednek a polgármestere, ahol rendszeresen tartanak nyilvános kivégzéseket. Politikai ügyekért felelős korábbi belügyminiszter-helyettes. Felelős volt a törvényes jogaik – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága – védelmében szót emelő személyekkel szembeni erőszakos fellépésért. Később a 2012-es parlamenti választások és a 2013-as elnökválasztás idejére az iráni választási bizottság vezetőjévé nevezték ki.

2012.3.23.

73.

FAHRADI Ali

 

Karadzsi ügyész. Többek között azzal, hogy vádeljárást folytat halálbüntetést kiszabó tárgyalásokon, súlyosan megsérti az emberi jogokat. Ügyészsége idején nagy számban hajtottak végre kivégzéseket a karadzsi régióban.

2012.3.23.

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Ügyész. Súlyosan megsértette az emberi jogokat, többek között tevékenységével hozzájárult egy fiatalkorú kivégzéséhez.

2012.3.23.

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

A védelmi minisztérium biztonsági vezetője. Az IRGC korábbi védelmi és biztonsági vezetője 2012 márciusáig. Az IRGC korábbi hírszerzési parancsnoka 2009 októberéig. Közreműködött a véleménynyilvánítás szabadságának elfolytásában, többek között kapcsolatban állt olyan személyekkel, akik a bloggerek/újságírók 2004-es letartóztatásáért és megkínzásáért felelősek, és a híradások szerint szerepe volt a választásokat követő 2009-es tüntetések elfojtásában.

2012.3.23.

77.

JAFARI Reza

Születési idő: 1967

2012 óta tanácsadó a Bírák Fegyelmi Bíróságán. A büntetendő webes tartalmak meghatározásával foglalkozó bizottság tagja, amely szerv a weboldalakért és a közösségi média cenzúrájáért felel. A számítástechnikai bűnözés üldözéséért felelős különleges egység korábbi vezetője 2007 és 2012 között. Részt vett a véleménynyilvánítás szabadságának elnyomásában, többek között felelős volt bloggerek és újságírók letartóztatásáért, fogva tartásáért és büntetőeljárás alá vonásáért. A számítástechnikai bűnözés gyanújával letartóztatott személyekkel rosszul bántak, és a velük szemben folytatott bírósági eljárás tisztességtelen volt.

2012.3.23.

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Az egyik észak teheráni rendes bíróság bírája. Korábban ellenőr a Teheráni Államügyészi Hivatalban. Teherán tartomány büntetés-végrehajtási ügyekkel foglalkozó hivatalának helyettes vezetője. Teherán korábbi ügyészhelyettese 2013-ig. Ő irányította az evini ügyészi hivatalt. Megtagadta a bebörtönzött emberijog-védők és a politikai fogvatartottak jogait, többek között a látogatáshoz való jogot és a fogvatartottak egyéb jogait.

2012.3.23.

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Az evini börtön 2012 közepén kinevezett parancsnoka. Kinevezése óta romlottak a börtönkörülmények, és a híradások szerint egyre rosszabbul bánnak a fogvatartottakkal. 2012 októberében, jogai megsértése és a börtönőrök erőszakos fellépése elleni tiltakozásul kilenc női rab éhségsztrájkba kezdett.

2013.3.12.

80.

KIASATI Morteza

 

Az Ahvázi Forradalmi Bíróság 4. körzetének bírája. Halálra ítélt négy arab politikai foglyot, Taha Heidariant, Abbas Heidariant, Abd al-Rahman Heidariant (fivérek) és Ali Sharifit. A négy férfit letartóztatták, megkínozták és szabályszerű eljárás nélkül felakasztották. Ezek az esetek és a szabályszerű eljárás hiánya szerepelnek az ENSZ iráni emberi jogi helyzettel foglalkozó különleges előadójának 2012. szeptember 13-i jelentésében és az ENSZ Főtitkárának Iránról szóló 2012. augusztus 22-i jelentésében.

2013.3.12.

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Az Ahvázi Forradalmi Bíróság 2. körzetének bírája. 2012. március 17-én halálra ítélt öt ahvázi arab férfit, Mohammad Ali Amourit, Hashem Sha'bani Amourit, Hadi Rashedit, Sayed Jaber Alboshokát és Sayed Mokhtar Alboshokát, a „nemzetbiztonság ellen irányuló tevékenységekért” és „Istennel való szembeszegülésért”. A büntetéseket az iráni legfelsőbb bíróság 2013. január 9-én helybenhagyta. Az öt férfit több mint egy évig tartották fogva vádemelés nélkül, megkínozták és szabályszerű eljárás nélkül ítélték el.

2013.3.12.

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (más néven: Haj-agha Sarafraz)

Születési idő: 1963 körül Születési hely: Teherán Lakóhely: Teherán Munkahely: az IRIB és a PressTV székhelye, Teherán

Az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatóságának (IRIB) elnöke. Az IRIB World Service és a Press TV műsorszolgáltatók korábbi vezetője; ő volt felelős a programokat érintő döntésekért. Szoros kapcsolatban áll az állambiztonsági apparátussal. Vezetése alatt a Press TV és az IRIB együttműködött az iráni biztonsági szolgálatokkal és az ügyészekkel, és a fogvatartottakból kikényszerített vallomásokat sugárzott, többek között az iráni–kanadai újságíró és filmes, Maziar Bahari vallomását az „Iran Today” című, hetente jelentkező magazinműsorban. Bahari kényszer alatt tett vallomását a börtönben vették fel, és ennek 2011-es sugárzásáért az OFCOM független médiaszabályozó szervezet 100 000 GBP büntetést szabott ki a Press TV-re az Egyesült Királyságban. Sarafraz tehát megsértette a szabályszerű és tisztességes eljáráshoz való jogot.

2013.3.12.

83.

JAFARI, Asadollah

 

Mázandarán tartomány ügyésze, felelős baháiok jogtalan letartóztatásáért és jogaik megsértéséért a letartóztatástól kezdve egészen odáig, hogy magánzárkában tartották őket a hírszerzés fogva tartó központjában. Hat olyan konkrét esetet dokumentáltak, amelyekben nem szabályszerű eljárásra került sor. Azon ügyek közül, amelyekben Jafari folytatta le a vádeljárást, számos végződött kivégzéssel, többek között nyilvános kivégzéssel.

2013.3.12.

85.

HAMLBAR, Rahim

 

A Tebrizi Forradalmi Bíróság 1. körzetének bírája. Súlyos büntetéseket szabott ki újságírókra, az azeri etnikai kisebbség tagjaira, valamint munkajogi aktivistákra, azzal vádolva őket, hogy kémkedtek, a nemzetbiztonság ellen tevékenykedtek, az iráni rezsim elleni propagandát folytattak, vagy megsértették az iráni vezetőt. Ítéletei gyakran nem szabályszerű eljárást követően születtek, a fogvatartottakat pedig hamis vallomások megtételére kényszerítették. Nagy nyilvánosságot kapott az az ügy, amelyben a 2012. augusztusi iráni földrengést követően segíteni szándékozó húsz önkéntest ítélt börtönbüntetésre, mivel segíteni próbáltak a földrengés áldozatainak. A bíróság szerint az önkéntesek bűnösnek találtattak a nemzetbiztonság elleni bűnök elkövetésére irányuló szervezkedésben és összejátszásban.

2013.3.12.

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

A Sirázi Forradalmi Ügyészség vezetője. Felelősség terheli politikai aktivisták, újságírók, emberijog-védők, baháiok és meggyőződésük miatt fogva tartottak jogszerűtlen letartóztatásáért és a velük való rossz bánásmódért, azaz hogy zaklatták, kínozták és vallatták őket, megtagadták tőlük az ügyvédi segítséget és a szabályszerű eljáráshoz való jogot. Musavi-Tabar bírói határozatokat írt alá a hírhedt „Pelak 100” fogva tartó központ (férfi börtön) tekintetében, többek között egy bahái női foglyot, Raha Sabetet három év magánzárkában eltöltendő büntetésre ítélt.

2013.3.12.

Szervezetek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Center to Investigate Organized Crime (más néven: Cyber Crime Office vagy Cyber Police)

Székhelye: Teherán, Irán Honlap: http://www.cyberpolice.ir

A számítástechnikai bűnözésre szakosodott iráni rendőrségi egység az Iráni Iszlám Köztársaság rendőrségének része és 2011 januárjában jött létre, vezetője pedig (a jegyzékbe vett) Esmail Ahmadi-Moqaddam. Ahmadi-Moqaddam hangsúlyozta, hogy a számítástechnikai bűnözésre szakosodott rendőrségi egység felveszi a harcot azokkal a forradalomellenes és a rendszert bíráló csoportokkal, amelyek 2009-ben az internetes közösségi hálózatokat felhasználva tüntetéshullámot indítottak Mahmúd Ahmadinezsád elnök újraválasztása ellen. A számítástechnikai bűnözésre szakosodott rendőrségi egység 2012 januárjában új iránymutatásokat bocsátott ki az internetkávézókra vonatkozóan, megkövetelve az internetet használóktól azt, hogy személyes adataikat megadják a kávézók tulajdonosainak, akiknek ezen adatokat fél éven át meg kell őrizniük a felkeresett webhelyek jegyzékével együtt. A szabályok azt is előírják a kávézók tulajdonosai számára, hogy a kávézókban zárt láncú televíziós kamerákat (CCTV) működtessenek, és a felvételeket fél éven át megőrizzék.

Ezek az új szabályok olyan naplófájlok létrejöttét eredményezhetik, amelyeket aztán a hatóságok felhasználhatnak aktivisták vagy bármely más, a rezsim szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek felkutatásához. Az iráni média 2012 júniusában arról számolt be, hogy a számítástechnikai bűnözésre szakosodott rendőrségi egység szigorú fellépést készít elő a virtuális magánhálózatok (VPN) ellen. A számítástechnikai bűnözésre szakosodott rendőrségi egység 2012. október 30-án (parancs nélkül) letartóztatta Sattar Beheshti bloggert, amiért „a nemzetbiztonság ellen irányuló tevékenységeket folytatott a közösségi hálózatokon és a Facebookon”. Sattar Beheshti a blogján kritikát fogalmazott meg az iráni kormány ellen. A bloggert 2012. november 3-án holtan találták cellájában; a feltételezések szerint a számítástechnikai bűnözésre szakosodott rendőrségi egység kihallgató tisztjei kínozták őt halálra.

 


8.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/12


A TANÁCS (EU) 2015/549 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. április 7.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 46. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. március 23-án elfogadta a 267/2012/EU rendeletet.

(2)

Az Európai Unió Törvényszéke a T-420/11. és T-56/12. sz. egyesített ügyekben 2015. január 22-én hozott ítéletével megsemmisítette a 2011/299/KKBP (2) és a 2011/783/KKBP tanácsi határozatot (3), amennyiben e határozatok felveszik a következő szervezeteket a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 267/2012/EU rendelet IX. mellékletében foglalt jegyzékébe: az Ocean Capital Administration GmbH, a First Ocean Administration GmbH, a First Ocean GmbH & Co. KG, a Second Ocean Administration GmbH, a Second Ocean GmbH & Co. KG, a Third Ocean Administration GmbH, a Third Ocean GmbH & Co. KG, a Fourth Ocean Administration GmbH, a Fourth Ocean GmbH & Co. KG, a Fifth Ocean Administration GmbH, a Fifth Ocean GmbH & Co. KG, a Sixth Ocean Administration GmbH, a Sixth Ocean GmbH & Co. KG, a Seventh Ocean Administration GmbH, a Seventh Ocean GmbH & Co. KG, az Eighth Ocean Administration GmbH, az Eighth Ocean GmbH & Co. KG, a Ninth Ocean Administration GmbH, a Ninth Ocean GmbH & Co. KG, a Tenth Ocean Administration GmbH, a Tenth Ocean GmbH & Co. KG, az Eleventh Ocean Administration GmbH, az Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, a Twelfth Ocean Administration GmbH, a Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, a Thirteenth Ocean Administration GmbH, a Fourteenth Ocean Administration GmbH, a Fifteenth Ocean Administration GmbH, a Sixteenth Ocean Administration GmbH, a Kerman Shipping Co. Ltd, a Woking Shipping Investments Ltd, a Shere Shipping Co. Ltd, a Tongham Shipping Co. Ltd, az Uppercourt Shipping Co. Ltd, a Vobster Shipping Co. Ltd, a Lancelin Shipping Co. Ltd., az IRISL Maritime Training Institute, a Kheibar Co. és a Kish Shipping Line Manning Co.

(3)

Az említett szervezetek közül harminckettőt – új indokolás alapján – ismét fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(4)

Az Európai Unió Törvényszéke a T-176/12. sz. ügyben 2015. január 22-én hozott ítéletével megsemmisítette a 2012/35/KKBP tanácsi határozatot (4), amely felvette a Bank Tejaratot a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 267/2012/EU rendelet IX. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(5)

A Bank Tejaratot – új indokolás alapján – ismét fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(6)

A 267/2012/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 267/2012/EU rendelet IX. melléklete az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. RINKĒVIČS


(1)  HL L 88., 2012.3.24., 1. o.

(2)  A Tanács 2011/299/KKBP határozata (2011. május 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról (HL L 136., 2011.5.24., 65. o.).

(3)  A Tanács 2011/783/KKBP határozata (2011. december 1.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról (HL L 319., 2011.12.2., 71. o.).

(4)  A Tanács 2012/35/KKBP határozata (2012. január 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról (HL L 19., 2012.1.24., 22. o.).


MELLÉKLET

I.

Az alábbi szervezetet fel kell venni a 267/2012/EU rendelet IX. mellékletének I. részében foglalt jegyzékbe:

I.   A nukleáris tevékenységekben vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos tevékenységekben részt vevő személyek és szervezetek, valamint az iráni kormányt támogató személyek és szervezetek

B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

105.

Bank Tejarat

Postacím: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 -5416, Tehran; Tel.: 88826690; Tlx.: 226641 TJTA IR; Fax 88893641; Weboldal: http://www.tejaratbank.ir

A Bank Tejarat jelentős támogatást nyújt az iráni kormánynak azzal, hogy pénzügyi forrásokat és finanszírozási szolgáltatásokat biztosít olaj- és gázipari fejlesztési projektekhez. A kőolaj- és földgázágazat komoly finanszírozási forrás az iráni kormány számára, és a Bank Tejarat által finanszírozott projektek közül többet is az iráni kormány tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek leányvállalatai hajtanak végre. A Bank Tejarat emellett részben továbbra is az iráni kormány tulajdonában van és szorosan kapcsolódik hozzá, így a kormány jelentősen befolyásolni tudja a Bank Tejarat döntéseit, többek között az iráni kormány által kiemelt jelentőségűnek tekintett projektek finanszírozására vonatkozóan.

A Bank Tejarat a fentieken túlmenően finanszírozást nyújt különböző nyersolaj-kitermelési és -finomítási projektekhez, amelyek szükségszerűen olyan kulcsfontosságú berendezések és technológiák beszerzését is megkövetelik az említett ágazatok számára, amelyeket tilos Iránnak átadni, így a Bank Tejarat tiltott áruk és technológiák beszerzésében vesz részt.

2015.4.8.

2.

Az alább felsorolt szervezeteket fel kell venni a 267/2012/EU rendelet IX. melléklete III. részében foglalt jegyzékbe:

III.   Az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL)

B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB92501 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. január 4.

Az IRISL németországi székhelyű holdingtársasága, amely az IRISL tulajdonában és ellenőrzése alatt áll.

2015.4.8.

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94311 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. július 21.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

5a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102601 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 19.; IMO-szám: 9349576.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94312 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. július 21.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

6a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102502 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. augusztus 24. IMO-szám: 9349588.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94313 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. július 21.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

7a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102520 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. augusztus 29. IMO-szám: 9349590

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94314 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. július 21.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

8a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102600 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 19.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94315 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. július 21.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

9a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102599 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 19. IMO-szám: 9349667

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94316 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. július 21.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

10a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102501 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. augusztus 24. IMO-szám: 9349679

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94829 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 19.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

11a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102655 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 26. IMO-szám: 9165786

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

12.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94633 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. augusztus 24.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

12a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102533 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 1. IMO-szám: 9165803

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94698 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 9.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

13a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102565 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 15. IMO-szám: 9165798

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország;

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

14a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102679 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 27. IMO-szám: 9165815

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94632 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. augusztus 24.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

15a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102544 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 9. IMO-szám: 9209324

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94573 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. augusztus 18.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

16a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102506 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. augusztus 25.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország;

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország;

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország;

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország;

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teherán, Irán

Az IRISL Maritime Training Institute az IRISL tulajdonában és ellenőrzése alatt áll. Az IRISL rendelkezik a vállalat részvényeinek 90 %-ával, továbbá az IRISL képviselője tölti be az igazgatótanács alelnöki posztját. Az IRISL Maritime Training Institute részt vesz az IRISL alkalmazottainak képzésében.

2015.4.8.

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Teherán, Irán

A Kheibar Co. az IRISL tulajdonában és ellenőrzése alatt áll. Az IRISL rendelkezik a vállalat részvényeinek 81 %-ával, továbbá az igazgatótanács egyik tagja az IRISL képviselője. A Kheibar Co. alkatrészeket biztosít hajók számára.

2015.4.8.

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island, Irán

A Kish Shipping Line Manning Co. az IRISL tulajdonában és ellenőrzése alatt áll. A Kish Shipping Line Manning Co. részt vesz az IRISL személyzetének felvételében és személyi állományának irányításában.

2015.4.8.


8.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/18


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/550 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 24.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Fränkischer Grünkern [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Németország kérelmét (2) a „Fränkischer Grünkern” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalás, ezért a „Fränkischer Grünkern” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Fränkischer Grünkern (OEM) elnevezés bejegyzésre kerül.

Az első albekezdésben említett elnevezés a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) XI. melléklete szerinti 1.6. osztályba – Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva – tartozó terméket jelöl.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 24-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 410., 2014.11.18., 12. o.

(3)  A Bizottság 2014. június 13-i 668/2014/EU végrehajtási rendelete a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).


8.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/551 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 24.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Miel des Cévennes [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Franciaország kérelmét (2) a „Miel des Cévennes” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalás, ezért a „Miel des Cévennes” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Miel des Cévennes” (OFJ) elnevezés bejegyzésre kerül.

Az első bekezdésben említett elnevezés a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) XI. melléklete szerinti 1.4. osztályba – Egyéb állati eredetű termékek (tojás, méz, különböző tejtermékek a vaj kivételével stb.) – tartozó terméket jelöl.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 24-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 412., 2014.11.19., 4. o.

(3)  A Bizottság 2014. június 13-i 668/2014/EU végrehajtási rendelete a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).


8.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/20


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/552 RENDELETE

(2015. április 7.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 1,3 diklór-propén, bifenox, dimeténamid-p, prohexadion, tolilfluanid és trifluralin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, 18. cikke (1) bekezdésének b) pontjára, valamint 49. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A dimeténamid-p és a prohexadion, tekintetében a megengedett szermaradék-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) a 396/2005/EK rendelet II. melléklete és III. mellékletének B. része állapította meg. Az 1,3 diklór-propén, és a bifenox tekintetében az említett rendelet III. mellékletének A. része határozott meg MRL-eket. A tolilfluanid és a trifluralin tekintetében az említett rendelet V. melléklete határozott meg MRL-eket.

(2)

Az 1,3 diklór-propén 91/414/EGK tanácsi irányelv (2) I. mellékletébe történő felvételének megtagadásáról a 2011/36/EU bizottsági határozat (3) rendelkezett. Valamennyi, hatóanyagként 1,3 diklór-propént tartalmazó növényvédő szerre vonatkozó érvényes engedély visszavonásra került. A 396/2005/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 17. cikkének megfelelően az erre a hatóanyagra vonatkozó, a III. mellékletben található MRL-eket el kell hagyni. A fentiek nem alkalmazandók az azon CXL-eknek megfelelő MRL-ekre, amelyeket harmadik országbeli alkalmazások alapján állapítottak meg, feltéve, hogy a szóban forgó MRL-ek a fogyasztók biztonsága szempontjából elfogadhatók. Nem alkalmazandók továbbá olyan esetekben sem, amikor az MRL-eket konkrét behozatali tűréshatárként határozták meg.

(3)

A bifenox tekintetében érvényben lévő MRL-ekkel kapcsolatban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően indokolással ellátott véleményt (4) adott ki. A Hatóság a szemes árpa, a szemes zab, a szemes rozs és a szemes búza tekintetében az MRL-ek csökkentését javasolta. A Hatóság megállapította, hogy a napraforgómag és a repcemag tekintetében meghatározott MRL-ekkel kapcsolatban nem álltak rendelkezésre bizonyos információk, és a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. Mivel nem merül fel fogyasztókat érintő kockázat, a szóban forgó termékek tekintetében az MRL-eket a jelenleg érvényes, illetve a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében. Az említett MRL-eket felül fogják vizsgálni; a felülvizsgálat az e rendelet kihirdetését követő két éven belül rendelkezésre álló információkat fogja figyelembe venni. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a sertés (húsa, zsírja, mája és veséje), a szarvasmarhafélék (húsa, zsírja, mája és veséje), a juh (húsa, zsírja, mája és veséje), a kecske (húsa, zsírja, mája és veséje), a tehéntej, a juhtej és a kecsketej vonatkozásában egyes információk nem állnak rendelkezésre, és a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. Az ezekre az árukra vonatkozó MRL-eket az adott meghatározási határnak megfelelő értéken vagy a 396/2005/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alapértelmezett MRL értékén kell megállapítani.

(4)

A dimeténamid-p tekintetében érvényben lévő MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság a 396/2005/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével összhangban, az említett rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, indokolással ellátott véleményt (5) adott ki. A Hatóság a maradékanyag meghatározásának módosítását javasolta. A Hatóság a földimogyoró, a napraforgómag, a repcemag, a szójabab, a tökmag és a cukorrépa (gyökér) tekintetében az MRL-ek csökkentését ajánlotta. Más termékek vonatkozásában a jelenlegi MRL-ek megtartását szorgalmazta. A Hatóság megállapította, hogy az újhagyma, a saláta és a fűszernövények tekintetében meghatározott MRL-ekkel kapcsolatban nem álltak rendelkezésre bizonyos információk, és a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. Mivel nem merül fel a fogyasztókat érintő kockázat, a szóban forgó termékek tekintetében az MRL-eket a jelenleg érvényes, illetőleg a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében. Az említett MRL-eket felül fogják vizsgálni; a felülvizsgálat az e rendelet kihirdetését követő két éven belül rendelkezésre álló információkat fogja figyelembe venni.

(5)

A prohexadion tekintetében érvényben lévő MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság a 396/2005/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével összhangban, az említett rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, indokolással ellátott véleményt (6) adott ki. A Hatóság a csemege- és borszőlő, a szamóca, a vesszőn termő bogyósok, az egyéb kisebb gyümölcsök és bogyósgyümölcsűek, az árpa, a búza, a komló, a sertés (húsa, zsírja, mája és veséje), a szarvasmarhafélék (húsa, zsírja, mája és veséje), a juh (húsa, zsírja, mája és veséje) és a kecske (húsa, zsírja, mája és veséje) tekintetében az MRL-ek csökkentését ajánlotta. Más termékek esetében a jelenlegi MRL-ek emelését vagy változatlanul hagyását szorgalmazta.

(6)

A tolilfluanidnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról a 2010/20/EU bizottsági határozat (7) rendelkezett. Valamennyi, hatóanyagként tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerre vonatkozó érvényes engedély visszavonásra került.

(7)

A tolilfluanid tekintetében érvényes MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően indokolással ellátott véleményt (8) adott ki. A Hatóság a maradékanyag meghatározásának módosítását javasolta. Megállapította, hogy a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. Figyelembe véve a jelenlegi tudományos és műszaki ismereteket, az MRL-eket az adott meghatározási határnak megfelelő értéken vagy a 396/2005/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alapértelmezett MRL értékén kell megállapítani.

(8)

A 2010/355/EU bizottsági határozat (9) rendelkezett a trifluralin 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételének megtagadásáról. Valamennyi, hatóanyagként trifluralint tartalmazó növényvédő szerre vonatkozó érvényes engedély visszavonásra került.

(9)

A trifluralin tekintetében érvényes MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően indokolással ellátott véleményt (10) adott ki. Figyelembe véve a jelenlegi tudományos és műszaki ismereteket, az érintett termékekre vonatkozó MRL-eket az adott meghatározási határnak megfelelő értéken vagy a 396/2005/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alapértelmezett MRL értékén kell megállapítani.

(10)

Az olyan növényi és állati eredetű termékek vonatkozásában, amelyek esetében uniós szinten nem jelentettek releváns engedélyezést vagy behozatali tűréshatárt, és nem állnak rendelkezésre a CXL-ek, a Hatóság megállapította, hogy a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. Figyelembe véve a jelenlegi tudományos és műszaki ismereteket, az érintett termékekre vonatkozó MRL-eket az adott meghatározási határnak megfelelő értéken vagy a 396/2005/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alapértelmezett MRL értékén kell megállapítani.

(11)

A Bizottság konzultációt folytatott a növényvédő szerek maradékanyagaival foglalkozó uniós referencialaboratóriumokkal arról, hogy szükséges-e az egyes meghatározási határok kiigazítása. Az említett laboratóriumok több anyag tekintetében is arra a következtetésre jutottak, hogy bizonyos áruk vonatkozásában a technikai fejlődés következtében egyedi meghatározási határokat kell megállapítani.

(12)

A Hatóság indokolással ellátott véleményei alapján és a tárgy szempontjából lényeges tényezőket figyelembe véve az MRL-ekkel kapcsolatos megfelelő módosítások megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek.

(13)

Az 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

A termékek zavartalan forgalmazása, feldolgozása és fogyasztása érdekében a rendelet átmeneti intézkedéseket ír elő azokra a termékekre, amelyeket az MRL-ek módosítását megelőzően a jogszabályi előírások betartása mellett állítottak elő, valamint azokra, amelyekkel kapcsolatban igazolt, hogy a fogyasztók magas szintű védelme továbbra is biztosított.

(15)

A módosított MRL-ek érvénybe lépése előtt elegendő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok, a harmadik országok és az élelmiszer-ipari vállalkozások felkészülhessenek az MRL-ek módosításából fakadó új követelmények teljesítésére.

(16)

Az új MRL-ek kapcsán – a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül – kikérték az Unió kereskedelmi partnereinek véleményét, és megállapításaikat figyelembe vették.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II., III. és V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2015. április 28. előtt a jogszabályi előírások betartása mellett előállított termékekre a 396/2005/EK rendelet továbbra is az e rendeletben szereplő módosítások nélkül alkalmazandó.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. október 28-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2011. január 20-i 2011/36/EU határozata az 1,3 diklór-propénnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról (HL L 18., 2011.1.21., 42. o.).

(4)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: Indokolással ellátott vélemény a bifenox maradékanyag-határértékeinek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról. EFSA Journal 11. évf. (2013), 4. szám, 3215. [36 o.].

(5)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: Indokolással ellátott vélemény a dimeténamid-p maradékanyag-határértékeinek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról. EFSA Journal 11. évf. (2013), 4. szám, 3216. [53 o.].

(6)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: Indokolással ellátott vélemény a prohexadion maradékanyag-határértékeinek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról. EFSA Journal 11. évf. (2013), 4. szám, 3192. [36 o.].

(7)  A Bizottság 2010. március 9-i 2010/20/EU irányelve a hatóanyagok jegyzékéből a tolilfluanid törlése céljából a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (HL L 60., 2010.3.10., 20. o.).

(8)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: Indokolással ellátott vélemény a tolilfluanid maradékanyag-határértékeinek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról. EFSA Journal 11. évf. (2013), 7. szám, 3300. [37 o.].

(9)  A Bizottság 2010. június 25-i 2010/355/EU határozata a trifluarinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról (HL L 160., 2010.6.26., 30. o.).

(10)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: Indokolással ellátott vélemény a trifluralin maradékanyag-határértékeinek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról. EFSA Journal 11. évf. (2013), 4. szám, 3193. [16 o.].


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II., III. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1.

a II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A B. részben a dimeténamid-p-re és a prohexadionra vonatkozó oszlopok helyébe a következő szöveg lép:

„Növényvédőszer-maradékok és maradékanyag-határértékek (MRL-ek) (mg/kg)

Kódszám

Egyes termékek és termékcsoportok, amelyekre MRL-ek vonatkoznak (2)

Dimeténamid az alkotó izomerek más keverékeit is beleértve, ideérve a dimeténamid-p-t is (az izomerek összge)

Prohexadion (prohexadion(sav) és sói, prohexadion-kalciumként kifejezve)

0100000

1.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS HÉJAS TERMÉSŰ GYÜMÖLCS

0,01 (1)

 

0110000

i.

Citrusfélék

 

0,01  (1)

0110010

Grépfrút (Shaddock, pomeló, édes grépfrút, tangeló (kivéve a mineola), ugli és egyéb hibridek)

 

 

0110020

Narancs (Bergamottnarancs, keserű narancs, törpe narancs és más hibridek)

 

 

0110030

Citrom (Cédrátcitrom, citrom, ujjas citrom (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Zöldcitrom

 

 

0110050

Mandarin (Klementin, tangerin, mineola és más hibridek tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

0110990

Egyéb

 

 

0120000

ii.

Fán termő héjas gyümölcsűek

 

0,01  (1)

0120010

Mandula

 

 

0120020

Brazil dió

 

 

0120030

Kesudió

 

 

0120040

Gesztenye

 

 

0120050

Kókuszdió

 

 

0120060

Mogyoró (Filbert)

 

 

0120070

Ausztrál mogyoró/makadámdió

 

 

0120080

Pekándió

 

 

0120090

Fenyőmag

 

 

0120100

Pisztácia

 

 

0120110

Dió

 

 

0120990

Egyéb

 

 

0130000

iii.

Almatermésűek

 

0,1

0130010

Alma (Vadalma)

 

 

0130020

Körte (Japán körte)

 

 

0130030

Birs

 

 

0130040

Közönséges naspolya

 

 

0130050

Japán naspolya

 

 

0130990

Egyéb

 

 

0140000

iv.

Csonthéjasok

 

0,01  (1)

0140010

Sárgabarack/kajszi

 

 

0140020

Cseresznyefélék (Cseresznye, meggy)

 

 

0140030

Őszibarack (Nektarin és hasonló hibridek)

 

 

0140040

Szilva (Damaszkuszi szilva, ringlószilva, mirabellszilva, kökény, jujubadatolya/kínai datolya/kínai jujuba (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Egyéb

 

 

0150000

v.

Bogyósgyümölcsűek

 

0,01  (1)

0151000

a)

Csemege- és borszőlő

 

 

0151010

Csemegeszőlő

 

 

0151020

Borszőlő

 

 

0152000

b)

Szamóca

 

 

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósok

 

 

0153010

Fekete szeder

 

 

0153020

Hamvas szeder (Kaliforniai málna (Rubus loganobaccus), Tay-parti szedermálna (Rubus fruticosus × idaeus), szedermálna (R. ursinus × idaeus), törpe málna (Rubus chamaemorus) és a Rubus nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott egyéb hibridek)

 

 

0153030

Málna (Japán szeder, sarkvidéki szeder (Rubus arcticus), nektár málnaszeder (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

0153990

Egyéb

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

 

0154010

Fürtös áfonya (Fekete áfonya)

 

 

0154020

Tőzegáfonya (Vörös áfonya (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Ribizli (piros, fekete és fehér)

 

 

0154040

Egres (A Ribes nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott hibridekkel együtt)

 

 

0154050

Vadrózsa/csipkebogyó

 

 

0154060

Faeper (Kutyacseresznye)

 

 

0154070

Azaról (mediterrán naspolya/azaról galagonya) (Japánegres/kopaszkivi (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Fekete bodza (Feketeberkenye, madárberkenye, homoktövis, galagonya, fanyarka és más fán termő bogyósgyümölcsök)

 

 

0154990

Egyéb

 

 

0160000

vi.

Egyéb gyümölcsök

 

0,01  (1)

0161000

a)

Ehető héjúak

 

 

0161010

Datolya

 

 

0161020

Füge

 

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

0161040

Kamkvat /japán törpemandarin (Marumi kamkvat, nagami kamkvat, limakvat/koktélcitrom (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi/uborkafa)

 

 

0161060

Datolyaszilva

 

 

0161070

Dzsambu (jávai szilva) (Jávai alma/vízialma, malájalma, rózsaalma/mirtuszalma, brazil cseresznye/jatobá (Eugenia brasiliensis) pitanga/indián cseresznye (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Egyéb

 

 

0162000

b)

Kisebb nem ehető héjúak

 

 

0162010

Kivi

 

 

0162020

Licsi (Pulaszán, rambután/hamislicsi, longán, mangosztán, langszat, szalakkapálma)

 

 

0162030

Marakuja/passiógyümölcs

 

 

0162040

Fügekaktusz

 

 

0162050

Csillagalma/kaimito

 

 

0162060

Amerikai datolyaszilva (kaki/virginiai szilva) (Fekete datolyaszilva, fehér zapota/mexikói alma, zöld zapota, kanisztel/sárga zapota, nagy zapota)

 

 

0162990

Egyéb

 

 

0163000

c)

Nagyobb nem ehető héjúak

 

 

0163010

Avokádó

 

 

0163020

Banán (Törpe banán, főzőbanán, almabanán)

 

 

0163030

Mangó

 

 

0163040

Papája

 

 

0163050

Gránátalma

 

 

0163060

Csirimojó/kréalma (Gyömbéralma, cukoralma, ilama és más közepes méretű annónafélék)

 

 

0163070

Guáva (Vörös pitahaya/sárkánygyümölcs (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananász

 

 

0163090

Kenyérgyümölcs (Indiai kenyérfa (Artocarpus heterophyllus))

 

 

0163100

Durián

 

 

0163110

Tüskés annóna

 

 

0163990

Egyéb

 

 

0200000

2.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

0,01 (1)

 

0210000

i.

Gyökér- és gumós zöldségek

 

0,01  (1)

0211000

a)

Burgonya

 

 

0212000

b)

Trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

 

0212010

Kasszáva (manióka) (Taró (Colocasia esculenta), tánia (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

0212020

Batáta/édesburgonya

 

 

0212030

Jamszgyökér (Jícama, mexikói karalábé)

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

0212990

Egyéb

 

 

0213000

c)

Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

0213010

Cékla

 

 

0213020

Répa

 

 

0213030

Zellergumó

 

 

0213040

Torma (Angyalgyökér, lestyángyökér, tárnicsgyökér)

 

 

0213050

Csicsóka (Japán gumósburgonya)

 

 

0213060

Pasztinák/paszternák

 

 

0213070

Petrezselyemgyökér

 

 

0213080

Retek (Fekete retek, japán retek, hónapos retek és hasonló fajták, tigrismogyoró/tigrismandula/mandulapalka/mandulafű (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Saláta bakszakáll (Feketegyökér, spanyol aranybojtorján, közönséges bojtorján)

 

 

0213100

Karórépa

 

 

0213110

Tarlórépa

 

 

0213990

Egyéb

 

 

0220000

ii.

Hagymafélék

 

0,01  (1)

0220010

Fokhagyma

 

 

0220020

Vöröshagyma (Egyéb hagymafélék, gyöngyhagyma)

 

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

 

 

0220040

Újhagyma és téli sarjadékhagyma (Egyéb zöldhagymák és hasonló fajták)

(+)

 

0220990

Egyéb

 

 

0230000

iii.

Termésükért termesztett zöldségek

 

0,01  (1)

0231000

a)

Burgonyafélék

 

 

0231010

Paradicsom (Cseresznyeparadicsom, zsidócseresznye, kínai ördögcérna, lícium, goji-bogyó (Lycium barbarum és L. chinense), paradicsomfa/tamarijja)

 

 

0231020

Paprika (Csilipaprika)

 

 

0231030

Padlizsán (tojásgyümölcs) (Pepino/tojásdinnye, afrikai tojásgyümölcs/fehér padlizsán (S. macrocarpon))

 

 

0231040

Okra, gombó, bámia

 

 

0231990

Egyéb

 

 

0232000

b)

Kabakosok – ehető héjúak

 

 

0232010

Uborka

 

 

0232020

Apró uborka

 

 

0232030

Cukkini (Főzeléktök, tojástök (patisszon/csillagtök), lopótök (Lagenaria siceraria), egymagvútök, balzsamkörte/keserűdinnye, kígyótök, szögletes szivacstök/teroi)

 

 

0232990

Egyéb

 

 

0233000

c)

Kabakosok – nem ehető héjúak

 

 

0233010

Dinnye (Tüskés uborka (Cucumis metuliferus))

 

 

0233020

Sütőtök (Óriástök/pézsmatök, csillagtök (kései fajta))

 

 

0233030

Görögdinnye

 

 

0233990

Egyéb

 

 

0234000

d)

Csemegekukorica (Bébikukorica)

 

 

0239000

e)

Egyéb termésükért termesztett zöldségek

 

 

0240000

iv.

Káposztafélék

 

0,01  (1)

0241000

a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

 

 

0241010

Brokkoli (Bimbós brokkoli, brokkoli répa (rapini), kínai brokkoli)

 

 

0241020

Karfiol

 

 

0241990

Egyéb

 

 

0242000

b)

Fejesedő káposztafélék

 

 

0242010

Bimbóskel

 

 

0242020

Fejeskáposzta (Csúcsos fejeskáposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, fehér káposzta)

 

 

0242990

Egyéb

 

 

0243000

c)

Leveles káposztafélék

 

 

0243010

Kínai kel (Indiai mustár, bordáskel, kínai lapos kel/tai goo choi, kínai virágzó káposzta/choi sum, pekingi kel/pe-tsai)

 

 

0243020

Kel (Fodorkel, leveles kel, portugál kel, portugál káposzta, marhakáposzta)

 

 

0243990

Egyéb

 

 

0244000

d)

Karalábé

 

 

0250000

v.

Levélzöldségek és friss fűszernövények

 

 

0251000

a)

Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal

 

0,01  (1)

0251010

Galambbegysaláta/madársaláta (Olasz galambbegysaláta)

 

 

0251020

Saláta (Fejes saláta, metélősaláta (tépősaláta), jégcsapsaláta/jégsaláta, kötözősaláta/római saláta)

(+)

 

0251030

Endívia (széleslevelű batáviai endívia) (Mezei katáng, vörös cikória, radikkio, fodros levelű endívia, cukorsüveg-cikória (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), gyermekláncfűlevél)

 

 

0251040

Kerti zsázsa (Mungóbabcsíra, lucernacsíra)

 

 

0251050

Tavaszi borbálafű

 

 

0251060

Borsmustár, rukkola (Vad kányazsázsa (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Vörösmustár

 

 

0251080

Káposztafélék levele és hajtása, a tarlórépalevelet is beleértve (Vízitorma, borsó és retek levele, és más termények, ezen belül a káposztafajták fiatal levelei (a 8. valódi levél állapotig betakarított termények), karalábélevél)

 

 

0251990

Egyéb

 

 

0252000

b)

Spenótfélék és hasonló fajták (levél)

 

0,01  (1)

0252010

Spenót/paraj (Új-zélandi paraj, zöldségparaj/kínai spenót (pak-khom, tampara), tánialevél, kalapácscserje)

 

 

0252020

Kövér porcsin (Téli porcsin, kerti porcsin, közönséges porcsin, sóska, sziksófű, sziki ballagófű (Salsola soda))

 

 

0252030

Mángold (Cékla levele)

 

 

0252990

Egyéb

 

 

0253000

c)

Szőlőlevél (Malabár spenót, banánlevél, kúszó akác (Acacia pennata))

 

0,01  (1)

0254000

d)

Vízitorma (Nagyvirágú hajnalka/mocsári spenót/vízi spenót/kangkong (Ipomea aquatica), négylevelű mételyfű, valódi vízi mimóza)

 

0,01  (1)

0255000

e)

Cikóriasaláta

 

0,01  (1)

0256000

f)

Fűszernövények

(+)

0,02  (1)

0256010

Turbolya

 

 

0256020

Metélőhagyma

 

 

0256030

Zellerlevél (Édesköménylevél, korianderlevél, kaporlevél, rétiköménylevél, lestyán, angyalgyökér levele, spanyol turbolya és más ernyős virágzatú, hosszú koriander (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem (Petrezselyemgyökér levele)

 

 

0256050

Zsálya (Hegyi pereszlény/borsikafű, kerti csombor/borsika, kerti borágó levele)

 

 

0256060

Rozmaring

 

 

0256070

Kakukkfű (Majoranna, oregánó)

 

 

0256080

Bazsalikom (Citromfűlevél, menta, borsmenta, szent bazsalikom, kerti bazsalikom, szürke bazsalikom, ehető virágok (körömvirág és egyéb), csüngővirágú köldökfű, indás borslevél, curry levelek)

 

 

0256090

Babérlevél (nemes babér) (Citromcirok)

 

 

0256100

Tárkony (Izsóp)

 

 

0256990

Egyéb

 

 

0260000

vi.

Hüvelyes zöldségek (friss)

 

0,01  (1)

0260010

Bab (hüvelyben) (Zöldbab/franciabab/futóbab, tűzbab, bokorbab, tehénbab/yardlong-bab, guárbab, szójabab)

 

 

0260020

Bab (hüvely nélkül) (Lóbab (nagyszemű), flageolet bab, kardbab, limabab, tehénborsó)

 

 

0260030

Borsó (hüvelyben) (Cukorborsó/mangetout/hóborsó)

 

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül) (Kerti/vetemény borsó, zöldborsó, csicseri borsó)

 

 

0260050

Lencse

 

 

0260990

Egyéb

 

 

0270000

vii.

Szárukért termesztett zöldségek (friss)

 

0,01  (1)

0270010

Spárga

 

 

0270020

Kardonna/szúrós articsóka (Kerti borágó szára)

 

 

0270030

Zellerszár

 

 

0270040

Édeskömény

 

 

0270050

Articsóka (Banánvirág)

 

 

0270060

Póréhagyma

 

 

0270070

Rebarbara

 

 

0270080

Bambuszrügy

 

 

0270090

Pálmafa-csúcsrügy (pálmaszív)

 

 

0270990

Egyéb

 

 

0280000

viii.

Gomba

 

0,01  (1)

0280010

Termesztett gomba (Közönséges gomba, kagylógomba, sitake, gombamicélium (vegetatív részek))

 

 

0280020

Vadgomba (Rókagomba, szarvasgomba, kucsmagomba, ízletes vargánya)

 

 

0280990

Egyéb

 

 

0290000

ix.

Tengeri moszat

 

0,01  (1)

0300000

3.

HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA

0,01 (1)

0,02  (1)

0300010

Bab (Lóbab (nagyszemű), száraz fehér bab, flageolet bab, kardbab, limabab, közönséges bab, tehénborsó)

 

 

0300020

Lencse

 

 

0300030

Borsó (Csicseri borsó, takarmányborsó, szegletes lednek)

 

 

0300040

Csillagfürt

 

 

0300990

Egyéb

 

 

0400000

4.

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,01  (1)

 

0401000

i.

Olajos magvak

 

 

0401010

Lenmag

 

0,01  (1)

0401020

Földimogyoró

 

0,9

0401030

Mák

 

0,01  (1)

0401040

Szezámmag

 

0,01  (1)

0401050

Napraforgómag

 

0,01  (1)

0401060

Repcemag (Réparepce, tarlórépa magja)

 

0,01  (1)

0401070

Szójabab

 

0,01  (1)

0401080

Mustármag

 

0,01  (1)

0401090

Gyapotmag

 

0,01  (1)

0401100

Tökmag (Tökfélék (Cucurbitacea) magvai)

 

0,01  (1)

0401110

Pórsáfrány/sáfrányos szeklice

 

0,01  (1)

0401120

Kerti borágóv (Útifűlevelű kígyószisz/horgas sarkantyúka (Echium plantagineum), mezei gyöngyköles (Buglossoides arvensis))

 

0,01  (1)

0401130

Gomborka

 

0,01  (1)

0401140

Kendermag

 

0,01  (1)

0401150

Ricinusbab

 

0,01  (1)

0401990

Egyéb

 

0,01  (1)

0402000

ii.

Olajtartalmúgyümölcsök

 

0,01  (1)

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

 

0402020

Pálmadió (olajpálmamag)

 

 

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcse

 

 

0402040

Kapok/selyemgyapot

 

 

0402990

Egyéb

 

 

0500000

5.

GABONAFÉLÉK

0,01 (1)

 

0500010

Árpa

 

0,1

0500020

Hajdina (Amaránt, quinoa)

 

0,02  (1)

0500030

Kukorica

 

0,02  (1)

0500040

Köles (Olasz muhar, teff, ujjasköles, gyöngyköles)

 

0,02  (1)

0500050

Zab

 

0,1

0500060

Rizs (Indián/vadrizs (Zizania aquatica))

 

0,02  (1)

0500070

Rozs

 

0,1

0500080

Cirok (tarka cirok)

 

0,02  (1)

0500090

Búza (Tönkölybúza, tritikálé)

 

0,1

0500990

Egyéb (Kanáriköles/fénymag (Phalaris canariensis))

 

0,02  (1)

0600000

6.

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS KAKAÓ

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

i.

Tea

 

 

0620000

ii.

Kávébab

 

 

0630000

iii.

Gyógynövénytea (szárított)

 

 

0631000

a)

Virág

 

 

0631010

Kamillavirág

 

 

0631020

Hibiszkuszvirág

 

 

0631030

Rózsaszirom

 

 

0631040

Jázminvirág (Fekete bodza virága (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Hársfavirág

 

 

0631990

Egyéb

 

 

0632000

b)

Levél

 

 

0632010

Szamócalevél

 

 

0632020

Rooiboslevél (Gingko levél)

 

 

0632030

Matétea

 

 

0632990

Egyéb

 

 

0633000

c)

Gyökér

 

 

0633010

Macskagyökér

 

 

0633020

Ginszenggyökér

 

 

0633990

Egyéb

 

 

0639000

d)

Egyéb gyógynövényteák

 

 

0640000

iv.

Kakaóbab (erjesztve vagy szárítva)

 

 

0650000

v.

Szentjánoskenyér

 

 

0700000

7.

KOMLÓ (szárított)

0,05  (1)

0,01  (1)

0800000

8.

FŰSZEREK

 

 

0810000

i.

Mag

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

Ánizs

 

 

0810020

Fekete kömény

 

 

0810030

Zellermag (Lestyánmag)

 

 

0810040

Koriandermag

 

 

0810050

Római kömény

 

 

0810060

Kapormag

 

 

0810070

Édesköménymag

 

 

0810080

Görögszéna

 

 

0810090

Szerecsendió

 

 

0810990

Egyéb

 

 

0820000

ii.

Bogyósgyümölcsűek

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

Szegfűbors

 

 

0820020

Szecsuáni bors (ánizsbors, japánbors)

 

 

0820030

Kömény

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Borókabogyó

 

 

0820060

Bors (fekete, zöld és fehér) (Hosszúbors, rózsabors)

 

 

0820070

Vaníliahüvely

 

 

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 

 

0820990

Egyéb

 

 

0830000

iii.

Kéreg

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

Fahéj (Kínai fahéj)

 

 

0830990

Egyéb

 

 

0840000

iv.

Gyökér vagy rizóma

 

 

0840010

Édesgyökér

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

Gyömbér

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

Kurkuma (indiai sáfrány)

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

Torma

(+)

(+)

0840990

Egyéb

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

v.

Bimbó

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

Szegfűszeg

 

 

0850020

Kapribogyó

 

 

0850990

Egyéb

 

 

0860000

vi.

Virágbibe

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

Sáfrány

 

 

0860990

Egyéb

 

 

0870000

vii.

Magköpeny

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

Szerecsendió-virág

 

 

0870990

Egyéb

 

 

0900000

9.

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,01  (1)

0,01  (1)

0900010

Cukorrépa (gyökér)

 

 

0900020

Cukornád

 

 

0900030

Cikóriagyökér

 

 

0900990

Egyéb

 

 

1000000

10.

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

 

1010000

i.

Szövet

0,01  (1)

0,01  (1)

1011000

a)

Sertés

 

 

1011010

Izom

 

 

1011020

Zsír

 

 

1011030

Máj

 

 

1011040

Vese

 

 

1011050

Ehető belsőség

 

 

1011990

Egyéb

 

 

1012000

b)

Szarvasmarha

 

 

1012010

Izom

 

 

1012020

Zsír

 

 

1012030

Máj

 

 

1012040

Vese

 

 

1012050

Ehető belsőség

 

 

1012990

Egyéb

 

 

1013000

c)

Juh

 

 

1013010

Izom

 

 

1013020

Zsír

 

 

1013030

Máj

 

 

1013040

Vese

 

 

1013050

Ehető belsőség

 

 

1013990

Egyéb

 

 

1014000

d)

Kecske

 

 

1014010

Izom

 

 

1014020

Zsír

 

 

1014030

Máj

 

 

1014040

Vese

 

 

1014050

Ehető belsőség

 

 

1014990

Egyéb

 

 

1015000

e)

Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér

 

 

1015010

Izom

 

 

1015020

Zsír

 

 

1015030

Máj

 

 

1015040

Vese

 

 

1015050

Ehető belsőség

 

 

1015990

Egyéb

 

 

1016000

f)

Szárnyasok – csirke, lúd, kacsa, pulyka és gyöngytyúk –, strucc, galamb

 

 

1016010

Izom

 

 

1016020

Zsír

 

 

1016030

Máj

 

 

1016040

Vese

 

 

1016050

Ehető belsőség

 

 

1016990

Egyéb

 

 

1017000

g)

Egyéb haszonállat (Nyúl, kenguru, szarvas)

 

 

1017010

Izom

 

 

1017020

Zsír

 

 

1017030

Máj

 

 

1017040

Vese

 

 

1017050

Ehető belsőség

 

 

1017990

Egyéb

 

 

1020000

ii.

Tej

0,01  (1)

0,01 (1)

1020010

Szarvasmarhák

 

 

1020020

Juh

 

 

1020030

Kecske

 

 

1020040

 

 

1020990

Egyéb

 

 

1030000

iii.

Madártojás

0,01  (1)

0,01  (1)

1030010

Csirke

 

 

1030020

Kacsa

 

 

1030030

Lúd

 

 

1030040

Fürj

 

 

1030990

Egyéb

 

 

1040000

iv.

Méz (Méhpempő, virágpor, lépesméz)

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

v.

Kétéltűek és hüllők (Békacomb, krokodil)

0,01  (1)

0,01  (1)

1060000

vi.

Csigák

0,01  (1)

0,01  (1)

1070000

vii.

Egyéb szárazföldi állatból készült termék (Vad)

0,01  (1)

0,01  (1)

b)

A szöveg a bifenoxra vonatkozó következő oszloppal egészül ki:

„Növényvédőszer-maradékok és maradékanyag-határértékek (MRL-ek) (mg/kg)

Kódszám

Egyes termékek és termékcsoportok, amelyekre MRL-ek vonatkoznak (4)

Bifenox (F)

0100000

1.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS HÉJAS TERMÉSŰ GYÜMÖLCS

0,01  (3)

0110000

i.

Citrusfélék

 

0110010

Grépfrút (Shaddock, pomeló, édes grépfrút, tangeló (kivéve a mineola), ugli és egyéb hibridek)

 

0110020

Narancs (Bergamottnarancs, keserű narancs, törpe narancs és más hibridek)

 

0110030

Citrom (Cédrátcitrom, citrom, ujjas citrom (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Zöldcitrom

 

0110050

Mandarin (Klementin, tangerin, mineola és más hibridek tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Egyéb

 

0120000

ii.

Fán termő héjas gyümölcsűek

 

0120010

Mandula

 

0120020

Brazil dió

 

0120030

Kesudió

 

0120040

Gesztenye

 

0120050

Kókuszdió

 

0120060

Mogyoró (Filbert)

 

0120070

Ausztrál mogyoró/makadámdió

 

0120080

Pekándió

 

0120090

Fenyőmag

 

0120100

Pisztácia

 

0120110

Dió

 

0120990

Egyéb

 

0130000

iii.

Almatermésűek

 

0130010

Alma (Vadalma)

 

0130020

Körte (Japán körte)

 

0130030

Birs

 

0130040

Közönséges naspolya

 

0130050

Japán naspolya

 

0130990

Egyéb

 

0140000

iv.

Csonthéjasok

 

0140010

Sárgabarack/kajszi

 

0140020

Cseresznyefélék (Cseresznye, meggy)

 

0140030

Őszibarack (Nektarin és hasonló hibridek)

 

0140040

Szilva (Damaszkuszi szilva, ringlószilva, mirabellszilva, kökény, jujubadatolya/kínai datolya/kínai jujuba (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

Egyéb

 

0150000

v.

Bogyósgyümölcsűek

 

0151000

a)

Csemege- és borszőlő

 

0151010

Csemegeszőlő

 

0151020

Borszőlő

 

0152000

b)

Szamóca

 

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósok

 

0153010

Fekete szeder

 

0153020

Hamvas szeder (Kaliforniai málna (Rubus loganobaccus), Tay-parti szedermálna (Rubus fruticosus × idaeus), szedermálna (R. ursinus × idaeus), törpe málna (Rubus chamaemorus) és a Rubus nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott egyéb hibridek)

 

0153030

Málna (Japán szeder, sarkvidéki szeder (Rubus arcticus), nektár málnaszeder (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

Egyéb

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

0154010

Fürtös áfonya (Fekete áfonya)

 

0154020

Tőzegáfonya (Vörös áfonya (V. vitis-idaea))

 

0154030

Ribizli (piros, fekete és fehér)

 

0154040

Egres (A Ribes nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott hibridekkel együtt)

 

0154050

Vadrózsa/csipkebogyó

 

0154060

Faeper (Kutyacseresznye)

 

0154070

Azaról (mediterrán naspolya/azaról galagonya) (Japánegres/kopaszkivi (Actinidia arguta))

 

0154080

Fekete bodza (Feketeberkenye, madárberkenye, homoktövis, galagonya, fanyarka és más fán termő bogyósgyümölcsök)

 

0154990

Egyéb

 

0160000

vi.

Egyéb gyümölcsök

 

0161000

a)

Ehető héjúak

 

0161010

Datolya

 

0161020

Füge

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

0161040

Kamkvat /japán törpemandarin (Marumi kamkvat, nagami kamkvat, limakvat/koktélcitrom (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

Karambola (Bilimbi/uborkafa)

 

0161060

Datolyaszilva

 

0161070

Dzsambu (jávai szilva) (Jávai alma/vízialma, malájalma, rózsaalma/mirtuszalma, brazil cseresznye/jatobá (Eugenia brasiliensis) pitanga/indián cseresznye (Eugenia uniflora))

 

0161990

Egyéb

 

0162000

b)

Kisebb nem ehető héjúak

 

0162010

Kivi

 

0162020

Licsi (Pulaszán, rambután/hamislicsi, longán, mangosztán, langszat, szalakkapálma)

 

0162030

Marakuja/passiógyümölcs

 

0162040

Fügekaktusz

 

0162050

Csillagalma/kaimito

 

0162060

Amerikai datolyaszilva (kaki/virginiai szilva) (Fekete datolyaszilva, fehér zapota/mexikói alma, zöld zapota, kanisztel/sárga zapota, nagy zapota)

 

0162990

Egyéb

 

0163000

c)

Nagyobb nem ehető héjúak

 

0163010

Avokádó

 

0163020

Banán (Törpe banán, főzőbanán, almabanán)

 

0163030

Mangó

 

0163040

Papája

 

0163050

Gránátalma

 

0163060

Csirimojó/kréalma (Gyömbéralma, cukoralma, ilama és más közepes méretű annónafélék)

 

0163070

Guáva (Vörös pitahaya/sárkánygyümölcs (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananász

 

0163090

Kenyérgyümölcs (Indiai kenyérfa (Artocarpus heterophyllus))

 

0163100

Durián

 

0163110

Tüskés annóna

 

0163990

Egyéb

 

0200000

2.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

0210000

i.

Gyökér- és gumós zöldségek

0,01  (3)

0211000

a)

Burgonya

 

0212000

b)

Trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

0212010

Kasszáva (manióka) (Taró (Colocasia esculenta), tánia (Xanthosoma sagittifolium))

 

0212020

Batáta/édesburgonya

 

0212030

Jamszgyökér (Jícama, mexikói karalábé)

 

0212040

Nyílgyökér

 

0212990

Egyéb

 

0213000

c)

Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

0213010

Cékla

 

0213020

Répa

 

0213030

Zellergumó

 

0213040

Torma (Angyalgyökér, lestyángyökér, tárnicsgyökér)

 

0213050

Csicsóka (Japán gumósburgonya)

 

0213060

Pasztinák/paszternák

 

0213070

Petrezselyemgyökér

 

0213080

Retek (Fekete retek, japán retek, hónapos retek és hasonló fajták, tigrismogyoró/tigrismandula/mandulapalka/mandulafű (Cyperus esculentus))

 

0213090

Saláta bakszakáll (Feketegyökér, spanyol aranybojtorján, közönséges bojtorján)

 

0213100

Karórépa

 

0213110

Tarlórépa

 

0213990

Egyéb

 

0220000

ii.

Hagymafélék

0,01  (3)

0220010

Fokhagyma

 

0220020

Vöröshagyma (Egyéb hagymafélék, gyöngyhagyma)

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

 

0220040

Újhagyma és téli sarjadékhagyma (Egyéb zöldhagymák és hasonló fajták)

 

0220990

Egyéb

 

0230000

iii.

Termésükért termesztett zöldségek

0,01  (3)

0231000

a)

Burgonyafélék

 

0231010

Paradicsom (Cseresznyeparadicsom, zsidócseresznye, kínai ördögcérna, lícium, goji-bogyó (Lycium barbarum és L. chinense), paradicsomfa/tamarijja)

 

0231020

Paprika (Csilipaprika)

 

0231030

Padlizsán (tojásgyümölcs) (Pepino/tojásdinnye, afrikai tojásgyümölcs/fehér padlizsán (S. macrocarpon))

 

0231040

Okra, gombó, bámia

 

0231990

Egyéb

 

0232000

b)

Kabakosok – ehető héjúak

 

0232010

Uborka

 

0232020

Apró uborka

 

0232030

Cukkini (Főzeléktök, tojástök (patisszon/csillagtök), lopótök (Lagenaria siceraria), egymagvútök, balzsamkörte/keserűdinnye, kígyótök, szögletes szivacstök/teroi)

 

0232990

Egyéb

 

0233000

c)

Kabakosok – nem ehető héjúak

 

0233010

Dinnye (Tüskés uborka (Cucumis metuliferus))

 

0233020

Sütőtök (Óriástök/pézsmatök, csillagtök (kései fajta))

 

0233030

Görögdinnye

 

0233990

Egyéb

 

0234000

d)

Csemegekukorica (Bébikukorica)

 

0239000

e)

Egyéb termésükért termesztett zöldségek

 

0240000

iv.

Káposztafélék

0,01  (3)

0241000

a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

 

0241010

Brokkoli (Bimbós brokkoli, brokkoli répa (rapini), kínai brokkoli)

 

0241020

Karfiol

 

0241990

Egyéb

 

0242000

b)

Fejesedő káposztafélék

 

0242010

Bimbóskel

 

0242020

Fejeskáposzta (Csúcsos fejeskáposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, fehér káposzta)

 

0242990

Egyéb

 

0243000

c)

Leveles káposztafélék

 

0243010

Kínai kel (Indiai mustár, bordáskel, kínai lapos kel/tai goo choi, kínai virágzó káposzta/choi sum, pekingi kel/pe-tsai)

 

0243020

Kel (Fodorkel, leveles kel, portugál kel, portugál káposzta, marhakáposzta)

 

0243990

Egyéb

 

0244000

d)

Karalábé

 

0250000

v.

Levélzöldségek és friss fűszernövények

 

0251000

a)

Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal

0,01  (3)

0251010

Galambbegysaláta/madársaláta (Olasz galambbegysaláta)

 

0251020

Saláta (Fejes saláta, metélősaláta (tépősaláta), jégcsapsaláta/jégsaláta, kötözősaláta/római saláta)

 

0251030

Endívia (széleslevelű batáviai endívia) (Mezei katáng, vörös cikória, radikkio, fodros levelű endívia, cukorsüveg-cikória (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), gyermekláncfűlevél)

 

0251040

Kerti zsázsa (Mungóbabcsíra, lucernacsíra)

 

0251050

Tavaszi borbálafű

 

0251060

Borsmustár, rukkola (Vad kányazsázsa (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Vörösmustár

 

0251080

Káposztafélék levele és hajtása, a tarlórépalevelet is beleértve (Vízitorma, borsó és retek levele, és más termények, ezen belül a káposztafajták fiatal levelei (a 8. valódi levél állapotig betakarított termények), karalábélevél)

 

0251990

Egyéb

 

0252000

b)

Spenótfélék és hasonló fajták (levél)

0,01  (3)

0252010

Spenót/paraj (Új-zélandi paraj, zöldségparaj/kínai spenót (pak-khom, tampara), tánialevél, kalapácscserje)

 

0252020

Kövér porcsin (Téli porcsin, kerti porcsin, közönséges porcsin, sóska, sziksófű, sziki ballagófű (Salsola soda))

 

0252030

Mángold (Cékla levele)

 

0252990

Egyéb

 

0253000

c)

Szőlőlevél (Malabár spenót, banánlevél, kúszó akác (Acacia pennata))

0,01  (3)

0254000

d)

Vízitorma (Nagyvirágú hajnalka/mocsári spenót/vízi spenót/kangkong (Ipomea aquatica), négylevelű mételyfű, valódi vízi mimóza)

0,01  (3)

0255000

e)

Cikóriasaláta

0,01  (3)

0256000

f)

Fűszernövények

0,02  (3)

0256010

Turbolya

 

0256020

Metélőhagyma

 

0256030

Zellerlevél (Édesköménylevél, korianderlevél, kaporlevél, rétiköménylevél, lestyán, angyalgyökér levele, spanyol turbolya és más ernyős virágzatú, hosszú koriander (Eryngium foetidum))

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem (Petrezselyemgyökér levele)

 

0256050

Zsálya (Hegyi pereszlény/borsikafű, kerti csombor/borsika, kerti borágó levele)

 

0256060

Rozmaring

 

0256070

Kakukkfű (Majoranna, oregánó)

 

0256080

Bazsalikom (Citromfűlevél, menta, borsmenta, szent bazsalikom, kerti bazsalikom, szürke bazsalikom, ehető virágok (körömvirág és egyéb), csüngővirágú köldökfű, indás borslevél, curry levelek)

 

0256090

Babérlevél (nemes babér) (Citromcirok)

 

0256100

Tárkony (Izsóp)

 

0256990

Egyéb

 

0260000

vi.

Hüvelyes zöldségek (friss)

0,01  (3)

0260010

Bab (hüvelyben) (Zöldbab/franciabab/futóbab, tűzbab, bokorbab, tehénbab/yardlong-bab, guárbab, szójabab)

 

0260020

Bab (hüvely nélkül) (Lóbab (nagyszemű), flageolet bab, kardbab, limabab, tehénborsó)

 

0260030

Borsó (hüvelyben) (Cukorborsó/mangetout/hóborsó)

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül) (Kerti/vetemény borsó, zöldborsó, csicseri borsó)

 

0260050

Lencse

 

0260990

Egyéb

 

0270000

vii.

Szárukért termesztett zöldségek (friss)

0,01  (3)

0270010

Spárga

 

0270020

Kardonna/szúrós articsóka (Kerti borágó szára)

 

0270030

Zellerszár

 

0270040

Édeskömény

 

0270050

Articsóka (Banánvirág)

 

0270060

Póréhagyma

 

0270070

Rebarbara

 

0270080

Bambuszrügy

 

0270090

Pálmafa-csúcsrügy (pálmaszív)

 

0270990

Egyéb

 

0280000

viii.

Gomba

0,01  (3)

0280010

Termesztett gomba (Közönséges gomba, kagylógomba, sitake, gombamicélium (vegetatív részek))

 

0280020

Vadgomba (Rókagomba, szarvasgomba, kucsmagomba, ízletes vargánya)

 

0280990

Egyéb

 

0290000

ix.

Tengeri moszat

0,01  (3)

0300000

3.

HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA

0,01  (3)

0300010

Bab (Lóbab (nagyszemű), száraz fehér bab, flageolet bab, kardbab, limabab, közönséges bab, tehénborsó)

 

0300020

Lencse

 

0300030

Borsó (Csicseri borsó, takarmányborsó, szegletes lednek)

 

0300040

Csillagfürt

 

0300990

Egyéb

 

0400000

4.

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,01  (3)

0401000

i.

Olajos magvak

 

0401010

Lenmag

 

0401020

Földimogyoró

 

0401030

Mák

 

0401040

Szezámmag

 

0401050

Napraforgómag

(+)

0401060

Repcemag (Réparepce, tarlórépa magja)

(+)

0401070

Szójabab

 

0401080

Mustármag

 

0401090

Gyapotmag

 

0401100

Tökmag (Tökfélék (Cucurbitacea) magvai)

 

0401110

Pórsáfrány/sáfrányos szeklice

 

0401120

Kerti borágóv (Útifűlevelű kígyószisz/horgas sarkantyúka (Echium plantagineum), mezei gyöngyköles (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Gomborka

 

0401140

Kendermag

 

0401150

Ricinusbab

 

0401990

Egyéb

 

0402000

ii.

Olajtartalmúgyümölcsök

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

0402020

Pálmadió (olajpálmamag)

 

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcse

 

0402040

Kapok/selyemgyapot

 

0402990

Egyéb

 

0500000

5.

GABONAFÉLÉK

 

0500010

Árpa

0,02

0500020

Hajdina (Amaránt, quinoa)

0,01  (3)

0500030

Kukorica

0,01  (3)

0500040

Köles (Olasz muhar, teff, ujjasköles, gyöngyköles)

0,01  (3)

0500050

Zab

0,02

0500060

Rizs (Indián/vadrizs (Zizania aquatica))

0,01  (3)

0500070

Rozs

0,02

0500080

Cirok (tarka cirok)

0,01  (3)

0500090

Búza (Tönkölybúza, tritikálé)

0,02

0500990

Egyéb (Kanáriköles/fénymag (Phalaris canariensis))

0,01  (3)

0600000

6.

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS KAKAÓ

0,05 (3)

0610000

i.

Tea

 

0620000

ii.

Kávébab

 

0630000

iii.

Gyógynövénytea (szárított)

 

0631000

a)

Virág

 

0631010

Kamillavirág

 

0631020

Hibiszkuszvirág

 

0631030

Rózsaszirom

 

0631040

Jázminvirág (Fekete bodza virága (Sambucus nigra))

 

0631050

Hársfavirág

 

0631990

Egyéb

 

0632000

b)

Levél

 

0632010

Szamócalevél

 

0632020

Rooiboslevél (Gingko levél)

 

0632030

Matétea

 

0632990

Egyéb

 

0633000

c)

Gyökér

 

0633010

Macskagyökér

 

0633020

Ginszenggyökér

 

0633990

Egyéb

 

0639000

d)

Egyéb gyógynövényteák

 

0640000

iv.

Kakaóbab (erjesztve vagy szárítva)

 

0650000

v.

Szentjánoskenyér

 

0700000

7.

KOMLÓ (szárított)

0,05 (3)

0800000

8.

FŰSZEREK

 

0810000

i.

Mag

0,05 (3)

0810010

Ánizs

 

0810020

Fekete kömény

 

0810030

Zellermag (Lestyánmag)

 

0810040

Koriandermag

 

0810050

Római kömény

 

0810060

Kapormag

 

0810070

Édesköménymag

 

0810080

Görögszéna

 

0810090

Szerecsendió

 

0810990

Egyéb

 

0820000

ii.

Bogyósgyümölcsűek

0,05 (3)

0820010

Szegfűbors

 

0820020

Szecsuáni bors (ánizsbors, japánbors)

 

0820030

Kömény

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Borókabogyó

 

0820060

Bors (fekete, zöld és fehér) (Hosszúbors, rózsabors)

 

0820070

Vaníliahüvely

 

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 

0820990

Egyéb

 

0830000

iii.

Kéreg

0,05 (3)

0830010

Fahéj (Kínai fahéj)

 

0830990

Egyéb

 

0840000

iv.

Gyökér vagy rizóma

 

0840010

Édesgyökér

0,05 (3)

0840020

Gyömbér

0,05 (3)

0840030

Kurkuma (indiai sáfrány)

0,05 (3)

0840040

Torma

(+)

0840990

Egyéb

0,05 (3)

0850000

v.

Bimbó

0,05 (3)

0850010

Szegfűszeg

 

0850020

Kapribogyó

 

0850990

Egyéb

 

0860000

vi.

Virágbibe

0,05 (3)

0860010

Sáfrány

 

0860990

Egyéb

 

0870000

vii.

Magköpeny

0,05 (3)

0870010

Szerecsendió-virág

 

0870990

Egyéb

 

0900000

9.

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,01  (3)