ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 88

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. április 1.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/537 rendelete (2015. március 31.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjai speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekben való használata tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2015/538 rendelete (2015. március 31.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a benzoesav – benzoátok (E 210–213) sós lében tartósított főtt garnélarákokban való használata tekintetében történő módosításáról ( 1 )

4

 

*

A Bizottság (EU) 2015/539 rendelete (2015. március 31.) egy nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről és a 432/2012/EU rendelet módosításáról ( 1 )

7

 

 

A Bizottság (EU) 2015/540 végrehajtási rendelete (2015. március 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

11

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2015/541 határozata (2015. március 24.) az AKCS–EU partnerségi megállapodás 96. cikke alapján a Bissau-guineai Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról szóló 2011/492/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

13

 

*

Az EU-Svájc Vegyes Bizottság 1/2015 határozata (2015. március 20.) az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve III. táblázatának és IV. táblázata b) pontjának a feldolgozott mezőgazdasági termékekre alkalmazandó rendelkezések tekintetében történő módosításáról [2015/542]

16

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

1.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/537 RENDELETE

(2015. március 31.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjai speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekben való használata tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete meghatározza az élelmiszerekben felhasználható élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és felhasználásuk feltételeit.

(2)

Az élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékének naprakésszé tétele az 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 3. cikkének (1) bekezdésében említett egységes eljárásnak megfelelően, a Bizottság kezdeményezésére vagy kérelemre történhet.

(3)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2008. május 22-i szakvéleményében (3) az alumíniumra vonatkozó megengedhető heti bevitel értékének 1 mg/kg testtömeg/hét értékre való csökkentését javasolta. A Hatóság továbbá megállapította, hogy az Unió egy jelentős részében a nagy mennyiségeket fogyasztók, különösen a gyermekek esetében a módosított megengedhető heti bevitel általános túllépésével kell számolni. A módosított megengedhető heti bevitel túllépésének elkerülése érdekében a 380/2012/EU bizottsági rendelet (4) módosította az alumíniumtartalmú élelmiszer-adalékanyagok, köztük az alumíniumlakkok használati feltételeit és használati mennyiségeit.

(4)

A 380/2012/EU rendelet értelmében az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete B. részének 1. táblázatában felsorolt színezékekből készített alumíniumlakkok 2014. július 31-ig engedélyezettek. 2014. augusztus 1-jétől csak az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete A. részének 3. táblázatában felsorolt színezékekből készített alumíniumlakkok engedélyezettek, és kizárólag olyan élelmiszer-kategóriákban, amelyek esetében az említett melléklet E. része kifejezetten rendelkezik a lakkokból származó alumínium felső határértékéről.

(5)

2013. október 30-án a kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjai speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekben való használatának kiterjesztésére irányuló kérelmet nyújtottak be a Bizottsághoz, mely azt az 1331/2008/EK rendelet 4. cikkének megfelelően hozzáférhetővé tette a tagállamok számára. Az említett kérelemben a kosnil, kárminsav, kárminok alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértékének meghatározását kérték a szóban forgó élelmiszerekben. A használat kiterjesztését azon, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek tekintetében kérték, amelyek nem csecsemők és kisgyermekek számára készültek. A Bizottság a kérelem vizsgálata során külön figyelmet fordított arra, hogy az esetleges alumíniumexpozíció tekintetében érvényesüljenek a 380/2012/EU rendelet előírásai.

(6)

A színezékek alumíniumlakkjaiban a festék oldhatatlan, és másképp hat, mint a megfelelő festékanyagok esetében (például jobb fényhatással, pH-értékkel és hőstabilitással rendelkezik, meggátolja a színezék kicsapódását, valamint más színárnyalatot kölcsönöz a festékanyagoknak), alkalmassá téve ezzel a lakkot bizonyos egyedi technikai alkalmazásokra. A kosnil, kárminsav, kárminok alumíniumlakkjai teljesítik a speciális gyógyászati célokra szánt folyékony hőkezelt diétás élelmiszerekkel kapcsolatos technológiai követelményt.

(7)

A speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszereket az 1999/21/EK bizottsági irányelv (5) az élelmiszerek olyan csoportjaként határozza meg, amely különleges eljárással vagy összetétellel készült, betegek diétás ellátására különleges táplálkozási célokat szolgál, és kizárólag orvosi felügyelet mellett használható. Ezek az élelmiszerek olyan betegek kizárólagos vagy részleges táplálkozására szolgálnak, akiknél a mindennapi élelmiszerek vagy bizonyos bennük lévő tápanyagok vagy metabolitok felvétele, emésztése, felszívódása, feldolgozása vagy kiválasztása korlátozott, csökkent vagy zavart, vagy más orvosilag meghatározott tápanyagszükséglet fennállása esetén, és olyan betegek táplálkozására, akik diétás ellátása nem oldható meg kizárólag a hagyományos étrend megváltoztatásával, más különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekkel vagy a kettő kombinációjával.

(8)

Figyelemmel a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekre vonatkozóan az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság átfogó európai élelmiszer-fogyasztási adatbázisában (EFSA Comprehensive European Food Consumption Database) (6) található fogyasztási adatokra, és feltételezve, hogy a szóban forgó élelmiszerek alumíniumtartalma pontosan a 3 mg/kg-os felső határértékkel egyenlő, az ezen élelmiszerekre visszavezethető alumíniumexpozíció jócskán a megengedhető heti bevitel értéke – 1 mg/kg testtömeg/hét – alatt marad mind a felnőttek, mind pedig a gyermekek esetében. Ezért tekintettel arra, hogy az egyéb étrendi forrásokra visszavezethető alumíniumexpozíció – különösen a kizárólagos fogyasztás esetén – csak korlátozott mértékű lenne, nem kell számolni azzal, hogy azoknál a betegeknél, akik speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszereket fogyasztanak, túllépésre kerül a megengedhető heti bevitel.

(9)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottság köteles kikérni a Hatóság véleményét az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében szereplő élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékének naprakésszé tétele érdekében, kivéve azokban az esetekben, amikor a naprakésszé tétel valószínűsíthetően nem gyakorol hatást az emberi egészségre. Mivel a kosnil, kárminsav, kárminok alumíniumlakkjai felhasználásának kiterjesztése az említett jegyzék olyan naprakésszé tételét jelenti, amely valószínűsíthetően nem gyakorol hatást az emberi egészségre, nem szükséges kikérni a Hatóság véleményét.

(10)

Az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1331/2008/EK rendelete az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról (HL L 354., 2008.12.31., 1. o.).

(3)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials (AFC) on Safety of aluminium from dietary intake (Az élelmiszer-adalékanyagok és élelmiszerekhez adott tápanyagforrások tudományos testületének szakvéleménye az étrendi bevitelből származó alumínium biztonságosságáról. The EFSA Journal (2008) 754, 1. o.).

(4)  A Bizottság 2012. május 3-i 380/2012/EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének alumíniumtartalmú élelmiszer-adalékok használati feltételeinek és használati mennyiségeinek tekintetében történő módosításáról (HL L 119., 2012.5.4., 14. o.).

(5)  A Bizottság 1999. március 25-i 1999/21/EK irányelve a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekről (HL L 91., 1999.4.7., 29. o.).

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm


MELLÉKLET

Az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletének E. része a következőképpen módosul:

1.

A 13.2. élelmiszer-kategóriában (Speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, az 1999/21/EK irányelvben meghatározottak szerint [kivéve a 13.1.5. kategóriába tartozó termékeket]) a III. csoportra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

„III. csoport

Színezékek együttes felső határértékkel

50

(88)”

 

2.

A 13.2. élelmiszer-kategóriában (Speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, az 1999/21/EK irányelvben meghatározottak szerint [kivéve a 13.1.5. kategóriába tartozó termékeket]) a szöveg a következő lábjegyzettel egészül ki:

 

 

„(88)

:

A kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke kizárólag folyékony, hőkezelt termékekben: 3 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.”


1.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/538 RENDELETE

(2015. március 31.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a benzoesav – benzoátok (E 210–213) sós lében tartósított főtt garnélarákokban való használata tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete meghatározza az élelmiszerekben felhasználható élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékét és felhasználásuk feltételeit.

(2)

A szóban forgó jegyzék naprakésszé tétele az 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 3. cikkének (1) bekezdésében említett egységes eljárás révén, a Bizottság kezdeményezésére vagy pedig kérelemre történhet.

(3)

A Danish Seafood Association (dán tengeri halászati szövetség) kérelmet nyújtott be az élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékének módosítása iránt annak érdekében, hogy növeljék a benzoesavnak – benzoátoknak (E 210–213) a sós lében tartósított főtt garnélarákokban megengedett legnagyobb mértékét.

(4)

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete 2 000 mg/kg-ban állapítja meg a féltartós halban és halászati termékekben, többek között a rákfélékben, a puhatestűekben, a surimiben és a hal-/rákpástétomban, valamint a főtt rákfélékben és puhatestűekben felhasznált szorbinsavra – szorbátokra és benzoesavra – benzoátokra (E 200–213) vonatkozó megengedett legnagyobb mértéket. A benzoesav – benzoátok (E 210–213) főtt rákfélékben és puhatestűekben megengedett legnagyobb mértéke pedig 1 000 mg/kg.

(5)

Ennek a megengedett legnagyobb mértéknek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy gátolja a Listeria monocytogenes szaporodását az 5–8 °C közötti hőmérsékletre hűtött, 5,6–5,7 pH értékű főtt és sós lében tartósított garnélarákokban. Azonban már a tartósítási feltételek kismértékű változása is a Listeria monocytogenes szaporodásához vezethet. A Dán Műszaki Egyetemen matematikai prediktív módszert fejlesztettek ki annak meghatározására, hogy a benzoesav – benzoát (E 210–213) mekkora koncentrációja szükséges (3). A szóban forgó modell szerint az E 210–213 1 000 mg/kg koncentrációja nem elegendő ahhoz, hogy megakadályozza a Listeria monocytogenes szaporodását az 5,8 pH értékű, sós lében tartósított garnélarákokban. Mind a modell, mind a vizsgálatok azt mutatják, hogy a Listeria monocytogenes garnélarákokban való szaporodásának megelőzése érdekében a benzoesavat – benzoátokat (E 210–213) és a szorbinsavat – szorbátokat (E 200–203) 1 500 mg/kg, illetve 500 mg/kg koncentrációban kell együtt alkalmazni.

(6)

A zoonózisok, a zoonózis-kórokozók és az élelmiszer-eredetű megbetegedések 2012. évi tendenciáiról és forrásairól szóló jelentésében (4) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) arra a következtetésre jutott, hogy 2011-hez képest enyhén növekedett a listeriosis okozta emberi megbetegedések száma, és 2012-ben 1 642 esetben jelentettek emberi megbetegedést. A 2008–2012 közötti időszakban statisztikailag szignifikánsan növekvő tendencia volt megfigyelhető az Unióban, noha a növekedés – a szezonális ingadozások mellett – lassú volt. A korábbi évekhez hasonlóan ezen eseteket magas halálozási arány (17,8 %) jellemezte. 2012-ben 18 tagállam összesen 198 listeriosis miatti halálesetről számolt be; 2006 óta ez volt a legtöbb halálos kimenetelű eset. A kiskereskedelmi értékesítés helyén a fogyasztásra kész élelmiszerekben ritkán mutatták ki a Listeria monocytogenest a jogszabályban meghatározott biztonsági határérték feletti mértékben. Az ezen határértéket túllépő minták leggyakrabban a halászati termékek köréből kerültek ki.

(7)

A „Report from the Commission on Dietary Food Additive Intake in the European Union” (Élelmiszer-adalékanyagok bevitele az Európai Unióban) című bizottsági jelentés (5) azt a következtetést vonta le, hogy a megengedett legmagasabb mértékeknek megfelelő felhasználás alapján a benzoesavnak – benzoátoknak való expozíció kisgyermekek esetében elérheti a megengedhető napi bevitel 96 %-át, felnőttek esetében pedig a 84 %-át. A jelentés idején a főtt garnélarákokban a benzoesavval – benzoátokkal együtt alkalmazott szorbinsavra – szorbátokra vonatkozóan megállapított megengedett legmagasabb mérték 2 000 mg/kg volt. A 2006/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) módosította ezt a mértéket, amikor ezt a jóváhagyást valamennyi főtt rákféleségre és puhatestűre kiterjesztette, míg a benzoesavra – benzoátokra vonatkozóan 1 000 mg/kg-os legmagasabb értéket állapított meg. Ennek a mértéknek kizárólag a sós lében tartósított főtt garnélarákokra vonatkozó 1 500 mg/kg-ra emelése ezért várhatóan nem növeli olyan mértékben az expozíciót, hogy az biztonsági kockázatot jelentsen.

(8)

Az 1331/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének alapján a Bizottság kikéri a Hatóság véleményét az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében szereplő élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzékének naprakésszé tétele érdekében, kivéve, ha a szóban forgó frissítések valószínűsíthetően nem gyakorolnak hatást az emberi egészségre. Mivel a benzoesav – benzoátok (E 210–213) sós lében tartósított főtt garnélarákokban való használatának engedélyezése az említett jegyzék olyan jellegű frissítését jelenti, amely valószínűsíthetően nem gyakorol hatást az emberi egészségre, nem szükséges kikérni a Hatóság véleményét.

(9)

Az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a hatálybalépésének napjától alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1331/2008/EK rendelete az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról (HL L 354., 2008.12.31., 1. o.).

(3)  http://sssp.dtuaqua.dk

(4)  Az Európai Unió összefoglaló jelentése a zoonózisok, a zoonózis-kórokozók és az élelmiszer-eredetű megbetegedések 2012. évi tendenciáiról és forrásairól (EFSA Journal 2014;12(2):3547), http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3547.pdf

(5)  COM(2001) 542 végleges.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 2006/52/EK irányelve a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK irányelv és az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK irányelv módosításáról (HL L 204., 2006.7.26., 10. o.).


MELLÉKLET

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete E. része a „Feldolgozott hal és halászati termékek, ideértve a rákféléket és puhatestűeket is” címet viselő 09.2. élelmiszer-kategória az E 210–213 élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzés után az alábbi bejegyzéssel egészül ki:

 

„E 210–213

Benzoesav – benzoátok

1 500

(1) (2)

kizárólag: sós lében tartósított főtt garnélarákok”


1.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/539 RENDELETE

(2015. március 31.)

egy nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről és a 432/2012/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (4) bekezdésére és 19. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK rendelet előírja, hogy tilos élelmiszerrel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításokat alkalmazni, kivéve, ha a Bizottság az említett rendelet szerint engedélyezte azokat, és szerepelnek az engedélyezett állítások jegyzékében.

(2)

Az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadásra került a 432/2012/EU bizottsági rendelet (2), amely megállapította a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékét.

(3)

Az 1924/2006/EK rendelet rendelkezései értelmében az élelmiszer-ipari vállalkozók a tagállamok illetékes nemzeti hatóságaihoz nyújtják be az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmeiket. Az illetékes nemzeti hatóságnak továbbítania kell az érvényes kérelmeket az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (EFSA; a továbbiakban: Hatóság) tudományos értékelésre, valamint tájékoztatásul a Bizottsághoz és a tagállamokhoz is.

(4)

A Bizottság az egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről a Hatóság által megfogalmazott vélemény figyelembevételével határoz.

(5)

Az innováció ösztönzése céljából azon egészségre vonatkozó állítások esetében, amelyek új tudományos bizonyítékokon alapulnak és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaznak, gyorsított engedélyezési eljárást kell alkalmazni.

(6)

Az 1924/2006/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése alapján a Barry Callebaut Belgium NV által benyújtott kérelmet és az amellé csatolt, védett adatok védelmére irányuló kérelmet követően a Hatóságnak véleményt kellett nyilvánítania a következő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről: „a kakaóban található flavanolok segítenek megőrizni a vérerek rugalmasságát, amely hozzájárul a normális véráramláshoz”. Az egészségre vonatkozó állítást az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése alapján a 851/2013/EU bizottsági rendeletben (3) engedélyezték. A kérelmező az állításra vonatkozó engedélyezett alkalmazási feltételek kiterjesztését kérelmezte olyan magas flavanoltartalmú kakaókivonatra, amelyet kapszulák vagy tabletták formájában, vagy „más élelmiszerekhez, beleértve az italokat is” adva fogyasztanak.

(7)

A Bizottság és a tagállamok 2014. május 5-én megkapták a Hatóság tudományos véleményét (a kérdés száma: EFSA-Q-2013-00832) (4), mely a rendelkezésre bocsátott adatok alapján ok-okozati összefüggést állapított meg a kakaó magas flavanoltartalmú kivonatában (azaz kapszulákban vagy tablettákban) található flavanolok fogyasztása és az állítás szerinti hatás között.

(8)

A Hatóság a véleményében jelezte, hogy következtetéseihez egy, a kérelmező állítása szerint védett, embereken végzett beavatkozáson alapuló tanulmányt kellett figyelembe venni (5).

(9)

A Bizottság értékelte a kérelmező által rendelkezésre bocsátott valamennyi igazolható információt, és úgy ítélte meg, hogy a védettnek tekintendő tanulmány kapcsán teljesülnek az 1924/2006/EK rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek. Ennek megfelelően az említett tanulmányban szereplő tudományos adatok és egyéb információk az 1924/2006/EK rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerint az e rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül nem használhatóak fel egy következő kérelmező javára.

(10)

Az 1924/2006/EK rendelet egyik célkitűzése annak biztosítása, hogy az egészségre vonatkozó állítások valósághűek, világosak, megbízhatóak és hasznosak legyenek a fogyasztó számára, és hogy ezt a megszövegezés és a megjelenítés figyelembe vegye. Ezért abban az esetben, ha a kérelmező által alkalmazott állítások megfogalmazása ugyanazzal a jelentéssel bír a fogyasztók számára, mint egy engedélyezett egészségre vonatkozó állítás – mivel ugyanolyan összefüggésre utalnak egy adott élelmiszercsoport, élelmiszer vagy annak valamely alkotóeleme és az egészség között –, akkor ugyanolyan alkalmazási feltételeknek kell vonatkozniuk rájuk, mint az e rendelet mellékletében felsorolt állításokra.

(11)

Az 1924/2006/EK rendelet 20. cikkének megfelelően e rendelet figyelembevétele érdekében naprakésszé kell tenni a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások nyilvántartását, amely tartalmazza valamennyi engedélyezett, egészségre vonatkozó állítást.

(12)

Mivel a kérelmező védett adatok védelmét kéri, indokoltnak tekinthető öt évig a kérelmező javára korlátozni az állítás alkalmazását. Az egyetlen gazdasági szereplő által használható ezen állítás engedélyezése azonban nem akadályozza meg, hogy más kérelmezők ugyanezen állítás alkalmazását kérelmezzék, amennyiben a kérelem nem az 1924/2006/EK rendelet 21. cikke szerint védelemben részesülő, hanem más adatokon és tanulmányokon alapul.

(13)

Az 1924/2006/EK rendelet 16. cikkének (6) bekezdése alapján a kérelmező a Bizottság számára benyújtott észrevételeit figyelembe vették e rendelet intézkedéseinek megállapításakor.

(14)

A 432/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

Sor került konzultációra a tagállamokkal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az e rendelet mellékletében szereplő, egészségre vonatkozó állítást az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően fel kell venni az engedélyezett állítások uniós jegyzékébe.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, egészségre vonatkozó állítást az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időszakban kizárólag a kérelmező használhatja. Ezen időszak lejártát követően bármely élelmiszer-ipari vállalkozó használhatja az érintett egészségre vonatkozó állítást az arra vonatkozó feltételeknek megfelelően.

2. cikk

A kérelemben szereplő olyan tudományos adatokat és más információkat, amelyek a kérelmező állítása szerint védettek, és amelyek benyújtása nélkül az egészségre vonatkozó állítást nem lehetett volna engedélyezni, az 1924/2006/EK rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerint az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időszakban kizárólag a kérelmező használhatja.

3. cikk

A 432/2012/EU rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

(2)  A Bizottság 2012. május 16-i 432/2012/EU rendelete a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról (HL L 136., 2012.5.25., 1. o.).

(3)  A Bizottság 851/2013/EU 2013. szeptember 3-i rendelete a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről és a 432/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 235., 2013.9.4., 3. o.)

(4)  EFSA Journal (2014); 12(5):3654.

(5)  ProDigest, 2012. Farmakokinetikai vizsgálat a kakaóban található flavanol-epikatechin biohasznosulásának értékeléséről különböző mátrixokban. ProDigest, PD-2015009/C1-11. számú jelentés


MELLÉKLET

A 432/2012/EU rendelet mellékletében a kakaóban található flavanolokról szóló bejegyzést az alábbiakkal kell helyettesíteni:

Tápanyag, anyag, élelmiszer vagy élelmiszercsoport

Állítás

Az állítás alkalmazásának feltételei

Az élelmiszer felhasználására vonatkozó feltételek és/vagy korlátozások és/vagy kiegészítő tájékoztatás vagy figyelmeztetés

EFSA Journal száma

Az EFSA-értékelésre megküldött konszolidált listán szereplő, vonatkozó bejegyzés száma

„Kakaóban található flavanolok

A kakaóban található flavanolok segítenek megőrizni a vérerek rugalmasságát, amely hozzájárul a normális véráramláshoz (1)  (2).

A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás 200 mg kakaóban található flavanol napi bevitelével érhető el.

Az állítás csak olyan kakaós (kakaóport tartalmazó) italokra vagy étcsokoládékra alkalmazható, amelyek legalább 200 mg kakaóban található flavanol napi bevitelét biztosítják 1–10 polimerizációs fokkal (1).

Az állítás csak olyan magas flavanoltartalmú kakaókivonatot tartalmazó kapszulákra és tablettákra alkalmazható, amelyek legalább 200 mg kakaóban található flavanol napi bevitelét biztosítják 1–10 polimerizációs fokkal (2).

EFSA Journal (2012); 10(7):2809 (1)

EFSA Journal (2014); 12(5):3654. (2)


(1)  Engedélyezve 2013. szeptember 24-én, öt évig kizárólag a Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgium számára.

(2)  Engedélyezve 2015. április 21-én öt évig kizárólag a Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgium számára.”


1.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/540 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 31.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 31-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

139,9

MA

103,2

TR

124,4

ZZ

122,5

0707 00 05

AL

119,5

MA

176,1

TR

143,1

ZZ

146,2

0709 93 10

MA

117,6

TR

174,9

ZZ

146,3

0805 10 20

EG

46,1

IL

71,7

MA

52,1

TN

54,4

TR

68,7

ZZ

58,6

0805 50 10

BO

92,8

TR

52,0

ZZ

72,4

0808 10 80

AR

94,0

BR

73,1

CL

103,5

CN

97,0

MK

25,7

US

186,4

ZA

118,9

ZZ

99,8

0808 30 90

AR

127,3

CL

140,2

CN

99,4

ZA

122,1

ZZ

122,3


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

1.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/13


A TANÁCS (EU) 2015/541 HATÁROZATA

(2015. március 24.)

az AKCS–EU partnerségi megállapodás 96. cikke alapján a Bissau-guineai Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról szóló 2011/492/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között, Cotonouban 2000. június 23-án aláírt (1), módosított (2) partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: az AKCS–EU partnerségi megállapodás) és különösen annak 96. cikkére,

tekintettel a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött, az AKCS–EU partnerségi megállapodás végrehajtása érdekében meghozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló belső megállapodásra (3) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2011/492/EU tanácsi határozattal (4) lezárultak az AKCS–EU partnerségi megállapodás 96. cikke szerinti konzultációk a Bissau-guineai Köztársasággal és meghozták az említett határozat mellékletében meghatározott megfelelő intézkedéseket.

(2)

Az említett megfelelő intézkedéseket a 2012/387/EU tanácsi határozat (5)2013. július 19-ig, majd ezt követően a 2013/385/EU tanácsi határozat (6)2014. július 19-ig meghosszabbította. A 2011/492/EU tanácsi határozat alkalmazási időszakát a 2014/467/EU tanácsi határozat (7) egy évvel, 2015. július 19-ig meghosszabbította, a megfelelő intézkedések alkalmazását viszont felfüggesztette.

(3)

2014. április 13-án és május 18-án békés, szabad és hiteles parlamenti és elnökválasztást tartottak Bissau-Guineában, és az országban visszaállították az alkotmányos rendet.

(4)

Az ország fejlődéséhez és stabilitásához szükséges reformok végrehajtása mellett elkötelezett, inkluzív kormány alakult, valamint biztató előrehaladást tettek a 2011/492/EU tanácsi határozatban foglalt, 96. cikk szerinti kötelezettségvállalások végrehajtása tekintetében.

(5)

Bissau-Guinea továbbra is instabil, és az ország reformprogramjának és fejlesztési menetrendjének végrehajtása érdekében a demokratikusan megválasztott hatóságok a nemzetközi partnerek támogatására szorulnak.

(6)

Annak érdekében, hogy az Unió a nemzetközi partnerekkel együtt támogassa a nemzeti hatóságokat arra irányuló, folyamatban lévő erőfeszítéseikben, hogy stabilizálják és megszilárdítsák a demokratikus intézményeket és előmozdítsák Bissau-Guinea társadalmi-gazdasági fejlődését, a 2011/492/EU tanácsi határozatot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/492/EU tanácsi határozat hatályát veszti.

2. cikk

Az e határozat mellékletét képező levelet meg kell küldeni a bissau-guineai hatóságok részére.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. RINKĒVIČS


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(2)  Megállapodás a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt és Luxembourgban 2005. június 25-én első alkalommal módosított partnerségi megállapodás második alkalommal történő módosításáról (HL L 287., 2010.11.4., 3. o.).

(3)  HL L 317., 2000.12.15., 376. o., amelyet a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött, az AKCS–EK partnerségi megállapodás végrehajtása érdekében meghozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló, 2000. szeptember 18-i belső megállapodás módosításáról szóló belső megállapodás (HL L 247., 2006.9.9., 48. o.) módosított.

(4)  A Tanács 2011/492/EU határozata (2011. július 18.) az AKCS–EU partnerségi megállapodás 96. cikke alapján a Bissau-guineai Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról (HL L 203., 2011.8.6., 2. o.).

(5)  A Tanács 2012/387/EU határozata (2012. július 16.) a 2011/492/EU határozattal megállapított megfelelő intézkedések időbeli hatályának meghosszabbításáról (HL L 187., 2012.7.17., 1. o.).

(6)  A Tanács 2013/385/EU határozata (2013. július 15.) a 2011/492/EU határozat megfelelő intézkedései alkalmazási időszakának kiterjesztéséről (HL L 194., 2013.7.17., 6. o.).

(7)  A Tanács 2014/467/EU határozata (2014. július 14.) a 2011/492/EU tanácsi határozat alkalmazási időszakának meghosszabbításáról és megfelelő intézkedéseinek felfüggesztéséről (HL L 212., 2014.7.18., 12. o.).


MELLÉKLET

Az Unió bissau-guineai hatóságoknak szóló levele

A Bissau-guineai Köztársaság Elnöke,

A Bissau-guineai Köztársaság Miniszterelnöke,

Tisztelt Uraim!

Az Európai Unió igen biztatónak tartja a Bissau-Guinea által az elmúlt évben elért eredményeket. Az ország túljutott a válságon, amikor 2014 áprilisában és májusában békés és hiteles általános választásokat tartott, és demokratikusan megválasztott hatóságokat, többek között olyan inkluzív kormányt hozott létre, amely véleményünk szerint elkötelezett az ország újjáépítése, demokratikus intézményeinek megerősítése, valamint a társadalmi-politikai stabilitás és a gazdasági fejlődés irányába való elmozdulás mellett.

Tekintettel arra, hogy az alkotmányos rendet visszaállították, és Bissau-Guinea előrehaladást ért el a Cotonoui Megállapodás 96. cikke szerinti kötelezettségvállalásai teljesítése felé, továbbá arra, hogy Önök vállalták, hogy a szükséges reformok véghezvitelével és megfelelő intézkedések foganatosításával végrehajtják a kötelezettségvállalásokat, örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy hatályon kívül helyeztük azokat az intézkedéseket, amelyek 2011 óta korlátozták az Unió és Bissau-Guinea közötti fejlesztési együttműködés hatályát. Ezért teljes körűen újrakezdjük az Önök országával folytatott együttműködést.

Mivel Bissau-Guinea előtt még mindig sok politikai és társadalmi-gazdasági kihívás áll, arra bátorítjuk Önöket, hogy maradjanak egységesek és folytassák a demokratikus intézmények megerősítésére irányuló munkát, ténylegesen reformálják meg a biztonsági ágazatot, erősítsék meg a jogállamiságot, küzdjenek a korrupció, a büntetlenség és a kábítószer-kereskedelem ellen, valamint mozdítsák elő a fenntartható fejlődést. Az Unió Önök mellett áll és támogatja az Önök valamennyi ez irányú erőfeszítését.

A Cotonoui Megállapodás 96. cikke szerinti megfelelő intézkedések megszüntetése lehetővé teszi számunkra, hogy támogassuk Önöket a 2015. március 25-én Brüsszelben tartandó Bissau-Guinea kerekasztal megszervezésében és maradéktalanul hozzájáruljunk annak sikeréhez.

Ezen túlmenően folytatjuk az Önök kormányával a 11. Európai Fejlesztési Alap konzultációs és előkészítő szakaszát azzal a céllal, hogy a lehető leghamarabb aláírjuk a nemzeti indikatív programot, amely támogatni fogja Önöket ambiciózus reformprogramjuk végrehajtásában.

Végül nemcsak az elé tekintünk várakozással, hogy a fejlesztés révén teljes körűen helyreállítsuk a Bissau-Guineával folytatott együttműködést, hanem az elé is, hogy megerősítsük a Cotonoui Megállapodás 8. cikke szerinti politikai párbeszédünket.

Tisztelettel:

a Tanács részéről

F. MOGHERINI

az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője

a Bizottság részéről

N. MIMICA

biztos


1.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/16


AZ EU-SVÁJC VEGYES BIZOTTSÁG 1/2015 HATÁROZATA

(2015. március 20.)

az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve III. táblázatának és IV. táblázata b) pontjának a feldolgozott mezőgazdasági termékekre alkalmazandó rendelkezések tekintetében történő módosításáról [2015/542]

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, 1972. július 22-én Brüsszelben aláírt – az ugyanezen megállapodásnak a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség által 2004. október 26-án, Luxemburgban aláírt megállapodás (1) által módosított – megállapodásra (2) (a továbbiakban: megállapodás) és annak 2. jegyzőkönyvére és különösen az említett jegyzőkönyv 7. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás 2. jegyzőkönyvének végrehajtásához a vegyes bizottság hazai referenciaárakat állapított meg a Szerződő Felek számára.

(2)

A szerződő felek belföldi piacain megváltozott azon nyersanyagok tényleges ára, amelyekre árkompenzációs intézkedéseket alkalmaznak.

(3)

Ezért ennek megfelelően frissíteni kell a 2. jegyzőkönyv III. táblázatában és IV. táblázatának b) pontjában felsorolt referenciaárakat és összegeket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodás 2. jegyzőkönyve a következőképpen módosul:

a)

a III. táblázat helyébe e határozat I. mellékletének szövege lép;

b)

a IV. táblázat b) pontja helyébe e határozat II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2015. április 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 20-án.

a Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Jean-Luc DEMARTY


(1)  HL L 23., 2005.1.26., 19. o.

(2)  HL L 300., 1972.12.31., 189. o.


I. MELLÉKLET

„III. TÁBLÁZAT

Az EU és Svájc hazai referenciaárai

Mezőgazdasági nyersanyag

Svájci belföldi referenciaár

EU belföldi referenciaár

4. cikk (1) bekezdés

A svájci oldalon alkalmazva, a svájci és az uniós referenciaár különbsége

3. cikk (3) bekezdés

Az EU-oldalon alkalmazva, a svájci és az uniós referenciaár különbsége

CHF/nettó 100 kg

CHF/nettó 100 kg

CHF/nettó 100 kg

EUR/nettó 100 kg

Közönséges búza

52,35

22,60

29,75

0,00

Durumbúza

1,20

0,00

Rozs

44,30

19,25

25,05

0,00

Árpa

Kukorica

Közönséges búzaliszt

93,05

44,90

48,15

0,00

Teljes tejpor

648,75

393,20

255,55

0,00

Sovány tejpor

430,00

350,70

79,30

0,00

Vaj

1 101,55

435,85

665,70

0,00

Fehér cukor

Tojás

38,00

0,00

Friss burgonya

42,05

13,35

28,70

0,00

Növényi zsiradék

170,00

0,00”


II. MELLÉKLET

IV. TÁBLÁZAT

„b)

A mezőgazdasági nyersanyagok esetében a mezőgazdasági összetevők kiszámításához figyelembe vett alapösszegek:

Mezőgazdasági nyersanyag

A svájci oldalon alkalmazott alapösszeg

3. cikk (2) bekezdés

Az uniós oldalon alkalmazott alapösszeg

4. cikk (2) bekezdés

 

CHF/nettó 100 kg

EUR/nettó 100 kg

Közönséges búza

25,00

0,00

Durumbúza

1,00

0,00

Rozs

20,90

0,00

Árpa

Kukorica

Közönséges búzaliszt

41,00

0,00

Teljes tejpor

215,95

0,00

Sovány tejpor

67,00

0,00

Vaj

560,60

0,00

Fehér cukor

Tojás

32,00

0,00

Friss burgonya

22,35

0,00

Növényi zsiradék

145,00

0,00”