ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 83

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. március 27.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/475 rendelete (2015. március 11.) az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/476 rendelete (2015. március 11.) a WTO Vitarendező Testülete által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után az Unió által hozható intézkedésekről

6

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/477 rendelete (2015. március 11.) a dömpingellenes, illetve szubvencióellenes intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása esetén az Unió által hozható intézkedésekről

11

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/478 rendelete (2015. március 11.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról

16

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/479 rendelete (2015. március 11.) a kivitelre vonatkozó közös szabályokról

34

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

RENDELETEK

27.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/475 RENDELETE

(2015. március 11.)

az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A 2843/72/EGK tanácsi rendeletet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). A rendeletet az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2)

Az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) 1972. július 22-én írták alá Brüsszelben.

(3)

Részletes szabályok szükségesek a megállapodás 23–28. cikkében előírt védzáradékok és védintézkedések végrehajtásához.

(4)

A megállapodásban szereplő kétoldalú védzáradékok végrehajtása szükségessé teszi, hogy a védintézkedések elfogadása egységes feltételek mellett történjen. Ezeket az intézkedéseket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően kell elfogadni.

(5)

A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia, amennyiben azt a megállapodás 25., 25a., illetve 27. cikkében említett helyzetekhez kapcsolódó megfelelően indokolt esetekben, vagy a kereskedelemre közvetlen és azonnali hatást gyakorló exporttámogatások esetében a rendkívüli sürgősség megkívánja,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság határozhat úgy, hogy az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között létrejött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) által létrehozott Vegyes Bizottsághoz fordul azzal a céllal, hogy meghozza a megállapodás 23., 25., 25a. és 27. cikkében előírt intézkedéseket. Amennyiben szükséges, a Bizottság az e rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében elfogadja ezeket az intézkedéseket.

A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat arról, ha úgy határoz, hogy valamely kérdést a Vegyes Bizottság elé utal.

2. cikk

(1)   Olyan gyakorlat esetében, amely a megállapodás 24. cikkében előírt intézkedések Unió általi alkalmazását indokolhatja, a Bizottság miután saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérelmére megvizsgálta az esetet, eldönti, hogy az ilyen gyakorlat összeegyeztethető-e a megállapodással. Amennyiben szükséges, a Bizottság az e rendelet 6. cikke (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében védintézkedéseket fogad el.

(2)   Olyan gyakorlat esetében, amely védintézkedések Unióval szembeni alkalmazását eredményezheti a megállapodás 24. cikke alapján, a Bizottság az eset megvizsgálása után eldönti, hogy a gyakorlat összeegyeztethető-e a megállapodásban meghatározott elvekkel. Amennyiben szükséges, megfelelő ajánlásokat fogalmazhat meg.

3. cikk

Olyan gyakorlat esetében, amely a megállapodás 26. cikkében előírt intézkedések Unió általi alkalmazását indokolhatja, az 597/2009/EK tanácsi rendeletben (6) és az 1225/2009/EK tanácsi rendeletben (7) megállapított eljárásokat kell alkalmazni.

4. cikk

(1)   Amennyiben a megállapodás 25., 25a. és 27. cikkében említett helyzetekben vagy a kereskedelemre közvetlen és azonnali hatást gyakorló exporttámogatások esetében rendkívüli körülmények azonnali intézkedést tesznek szükségessé, a Bizottság elfogadhatja a megállapodás 28. cikke (3) bekezdésének e) pontjában előírt védintézkedéseket, az e rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás vagy – sürgős esetekben – a 6. cikke (3) bekezdésében említett eljárás keretében.

(2)   Amennyiben valamely tagállam intézkedés meghozatalára kéri fel a Bizottságot, a Bizottságnak e kérelemről a kézhezvételétől számított legfeljebb öt munkanapon belül határozatot kell hoznia.

5. cikk

A Vegyes Bizottságnak az Unió által történő értesítéséért, a megállapodás 28. cikke (2) bekezdésében előírtak szerint, a Bizottság a felelős.

6. cikk

(1)   A Bizottságot a 260/2009/EK tanácsi rendelet (8) 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével.

7. cikk

A Bizottság az 1225/2009/EK rendelet 22a. cikkének megfelelően az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott, a kereskedelmi védintézkedések alkalmazásáról és végrehajtásáról szóló éves jelentésében tájékoztatást ad e rendelet végrehajtásáról.

8. cikk

A 2843/72/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2015. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  2014. december 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2015. február 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. március 2-i határozata.

(3)  A Tanács 2843/72/EGK rendelete (1972. december 19.) az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről (HL L 301., 1972.12.31., 162. o.)

(4)  Lásd az I. mellékletet.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.)

(6)  A Tanács 597/2009/EK rendelete (2009. június 11.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről (HL L 188., 2009.7.18., 93. o.).

(7)  A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.).

(8)  A Tanács 260/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 84., 2009.3.31., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listája

A Tanács 2843/72/EGK rendelete

(HL L 301., 1972.12.31., 162. o.)

 

A Tanács 640/90/EGK rendelete

(HL L 74., 1990.3.20., 4. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 37/2014/EU rendelete

(HL L 18., 2014.1.21., 1. o.)

Kizárólag a melléklet 2. pontja


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2843/72/EGK rendelet

Ez a rendelet

1–4. cikk

1–4. cikk

6. cikk

5. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

7. cikk

8. cikk

9. cikk

I. melléklet

II. melléklet


27.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/6


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/476 RENDELETE

(2015. március 11.)

a WTO Vitarendező Testülete által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után az Unió által hozható intézkedésekről

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az 1515/2001/EK tanácsi rendeletet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). A rendeletet az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2)

Az 1225/2009/EK tanácsi rendelet (5) közös szabályokat állapított meg az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt importtal szembeni védelemről.

(3)

Az 597/2009/EK tanácsi rendelet (6) közös szabályokat állapított meg az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező szubvencionált importtal szembeni védelemről.

(4)

A Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó Marrakesh-i Egyezmény alapján létrehozták a Vitarendezési szabályokról és eljárásokról szóló egyetértést (DSU). A DSU alapján felállították a Vitarendező Testületet (DSB).

(5)

Külön rendelkezéseket kell megállapítani annak érdekében, hogy az Unió az 1225/2009/EK rendelet vagy az 597/2009/EK rendelet alapján hozott intézkedéseket – ha helyénvalónak találja – összehangolja a DSB által elfogadott jelentésben foglalt ajánlásokkal és döntésekkel.

(6)

A Bizottság helyénvalónak találhatja, hogy az 1225/2009/EK rendelet vagy az 597/2009/EK rendelet alapján hozott intézkedéseket – olyan intézkedéseket is beleértve, amelyek nem képezték tárgyát a DSU alapján folytatott vitarendezésnek – hatályon kívül helyezzenek vagy módosítsanak, illetve egyéb egyedi intézkedéseket fogadjanak el, annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a DSB által elfogadott jelentésben foglalt jogértelmezéseket. A Bizottság számára emellett lehetővé kell tenni, hogy adott esetben felfüggessze vagy felülvizsgálja ezeket az intézkedéseket.

(7)

A DSU alkalmazását nem kötik időbeli korlátok. A DSB által elfogadott jelentésekben foglalt ajánlások csak jövőbeli hatállyal bírnak. Ennek következtében helyénvaló megállapítani, hogy az e rendelet alapján hozott intézkedések hatálybalépésük időpontjától kezdve hatályosak és – eltérő rendelkezés hiányában – nem szolgálnak az ezen időpont előtt beszedett vámok visszatérítésének alapjául.

(8)

E rendelet végrehajtása egységes feltételeket tesz szükségessé a DBS által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentést követő intézkedések elfogadásához. Ezeket az intézkedéseket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (7) megfelelően kell elfogadni.

(9)

Az ilyen intézkedések korlátozott időtartamra szóló felfüggesztésére, tekintettel az intézkedések hatására, a tanácsadó bizottsági eljárást célszerű alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Amikor a DSB jelentést fogad el az 1225/2009/EK rendelet, az 597/2009/EK rendelet vagy az e rendelet alapján hozott valamely uniós intézkedésről (a továbbiakban: vitatott intézkedés), a Bizottság a következők közül egy vagy több, általa megfelelőnek tekintett intézkedést hozhat meg a 4. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében:

a)

a vitatott intézkedés hatályon kívül helyezése vagy módosítása, vagy

b)

egyéb olyan különleges végrehajtási intézkedés elfogadása, amelyet az adott körülmények mellett megfelelőnek tart ahhoz, hogy az Unió megfeleljen a jelentésben szereplő ajánlásoknak és döntéseknek.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti intézkedés meghozatala érdekében a Bizottság felszólíthatja az érdekelt feleket, hogy nyújtsák be az összes szükséges információt a vitatott intézkedés elfogadását eredményező vizsgálat során szerzett információk kiegészítése érdekében.

(3)   Amennyiben célszerű felülvizsgálatot végezni az (1) bekezdés szerinti intézkedés meghozatala előtt vagy azzal egy időben, ezt a felülvizsgálatot a Bizottság indítja meg. A Bizottság azt követően, hogy határozott a felülvizsgálat megindításáról, tájékoztatja erről a tagállamokat.

(4)   Amennyiben célszerű a vitatott vagy módosított intézkedés felfüggesztése, a Bizottság a felfüggesztést a 4. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében eljárva korlátozott időtartamra engedélyezi.

2. cikk

(1)   A Bizottság meghozhatja továbbá az 1. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések bármelyikét annak érdekében, hogy figyelembe vegye a DSB által valamely nem vitatott intézkedéssel kapcsolatban elfogadott jelentésben tett jogértelmezéseket, amennyiben ezt helyénvalónak találja.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti intézkedések meghozatala érdekében a Bizottság felszólíthatja az érdekelt feleket, hogy nyújtsák be az összes szükséges információt a nem vitatott intézkedés elfogadását eredményező vizsgálat során szerzett információk kiegészítése érdekében.

(3)   Amennyiben célszerű felülvizsgálatot végezni az (1) bekezdés szerinti intézkedések meghozatala előtt vagy azzal egy időben, ezt a felülvizsgálatot a Bizottság indítja meg. A Bizottság azt követően, hogy határozott a felülvizsgálat megindításáról, tájékoztatja erről a tagállamokat.

(4)   Amennyiben célszerű a nem vitatott vagy a módosított intézkedés felfüggesztése, a felfüggesztést a 4. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében eljárva a Bizottság korlátozott időtartamra engedélyezi.

3. cikk

Az e rendelet alapján elfogadott intézkedések hatálybalépésük időpontjától kezdve hatályosak és – eltérő rendelkezés hiányában – nem szolgálnak az ezen időpont előtt beszedett vámok visszatérítésének alapjául.

4. cikk

(1)   A Bizottságot az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 15. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

5. cikk

A Bizottság az 1225/2009/EK rendelet 22a. cikkének megfelelően az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott, a kereskedelmi védintézkedések alkalmazásáról és végrehajtásáról szóló éves jelentésében tájékoztatást ad e rendelet végrehajtásáról.

6. cikk

Az 1515/2001/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2015. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  2014. december 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2015. február 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. március 2-i határozata.

(3)  A Tanács 1515/2001/EK rendelete (2001. július 23.) a WTO Vitarendező Testülete által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után a Közösség által hozható intézkedésekről (HL L 201., 2001.7.26., 10. o.).

(4)  Lásd az I. mellékletet.

(5)  A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.).

(6)  A Tanács 597/2009/EK rendelete (2009. június 11.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről (HL L 188., 2009.7.18., 93. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listája

A Tanács 1515/2001/EK rendelete

(HL L 201., 2001.7.26., 10. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 37/2014/EU rendelete

(HL L 18., 2014.1.21., 1. o.)

Kizárólag a melléklet 7. pontja


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1515/2001/EK rendelet

Ez a rendelet

1., 2. és 3. cikk

1., 2. és 3. cikk

3a. cikk

4. cikk

3b. cikk

5. cikk

6. cikk

4. cikk

7. cikk

I. melléklet

II. melléklet


27.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/11


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/477 RENDELETE

(2015. március 11.)

a dömpingellenes, illetve szubvencióellenes intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása esetén az Unió által hozható intézkedésekről

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A 452/2003/EK tanácsi rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). A rendeletet az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2)

Az 1225/2009/EK tanácsi rendelet (4) közös szabályokat állapított meg az Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemre vonatkozóan.

(3)

Az 597/2009/EK tanácsi rendelet (5) közös szabályokat állapított meg az Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemre vonatkozóan.

(4)

A 260/2009/EK tanácsi rendelet (6) és a 625/2009/EK tanácsi rendelet (7) közös szabályokat állapított meg egyes, az Unióban tagsággal nem rendelkező országokból történő behozatallal szembeni védintézkedések elfogadására vonatkozóan. A védintézkedés tarifális intézkedés is lehet, amely vagy az összes behozatalra, vagy csak egy előzetesen meghatározott mennyiségen felüli behozatalra vonatkozik. Az ilyen védintézkedések azzal járnak, hogy az áruk csak a vonatkozó vámok megfizetése esetén jogosultak az uniós piacra való belépésre.

(5)

Egyes áruk behozatala mind dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedésekhez, mind tarifális védintézkedésekhez köthető egyszerre. Az előbbiek célja, hogy orvosolják a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok által előidézett piaci torzulásokat, az utóbbiak célja pedig, hogy védelmet biztosítsanak a jelentősen megnövekedett behozatallal szemben.

(6)

A dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedések és a tarifális védintézkedések egy és ugyanarra a termékre történő együttes alkalmazásának a hatása azonban az Unió kereskedelmi védelmi politikája és céljai szempontjából a tervezett vagy kívánatosnak tartott hatásnál nagyobb lehet. Így különösen, az intézkedések ilyen együttes alkalmazása nem kívánt súlyos terhet róhat egyes, az Unióba exportálni szándékozó exportőr-termelőkre, aminek hatására lehetetlenné válhat számukra az uniós piacra való bejutás.

(7)

Következésképpen az Unióba exportálni szándékozó exportőr-termelőket nem szabad alávetni nem kívánt súlyos terheknek, és továbbra is lehetővé kell tenni számukra az uniós piacra való bejutást.

(8)

Ezért kívánatos annak biztosítása, hogy a tarifális védintézkedések és a dömpingellenes és/vagy szubvencióellenes intézkedések célja elérhetők legyenek anélkül, hogy a fenti exportőr-termelőktől megtagadnák az uniós piacra való bejutást. Ezért külön rendelkezéseket kell megállapítani annak érdekében, hogy lehetővé váljék a Bizottság részére, hogy – ha helyénvalónak találja – intézkedéseket hozzon annak biztosítása céljából, hogy az ugyanarra a termékre vonatkozó dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedések és tarifális védintézkedések együttes alkalmazásának ne legyen ilyen hatása.

(9)

Miközben előre látható, hogy mind a védővám, mind a dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedések egyszerre vonatkozhatnak ugyanarra a termékre, nem mindig lehet előre meghatározni azt, hogy ez pontosan mely időpontban fordulhat elő. Ezért a Bizottságnak olyan helyzetben kell lennie, hogy ilyen esetben megtehesse a megfelelő intézkedéseket oly módon, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő számára biztosítja az előreláthatóság és a jogbiztonság elégséges szintjét.

(10)

A Bizottság helyénvalónak találhatja a dömpingellenes és/vagy szubvencióellenes intézkedések módosítását, felfüggesztését vagy hatályon kívül helyezését, teljes vagy részleges mentesség biztosítását bármely olyan dömpingellenes vagy kiegyenlítő vám alól, amelyet egyébként meg kellene fizetni, illetve bármely más különleges intézkedés elfogadását. A dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedések bármely felfüggesztése vagy módosítása, vagy azok alóli mentesség biztosítása kizárólag korlátozott időtartamra vonatkozhat.

(11)

Az e rendelet alapján hozott intézkedéseket – azok eltérő rendelkezése hiányában – hatálybalépésük napjától kell alkalmazni, és ezért azok nem nyújtanak alapot az ezen időpont előtt beszedett vámok visszatérítésére.

(12)

Az e rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (8) megfelelően kell gyakorolni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedések és a tarifális védintézkedések ugyanazon behozatalra történő együttes alkalmazása az Unió kereskedelemvédelmi politikája szempontjából kívánatosnál nagyobb hatást fejthet ki, a következők közül a 3. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében elfogadhat egy vagy több, általa megfelelőnek tekintett intézkedést:

a)

a meglévő dömpingellenes és/vagy szubvencióellenes intézkedések módosítására, felfüggesztésére vagy hatályon kívül helyezésére irányuló intézkedések;

b)

a behozatalnak az egyébként fizetendő dömpingellenes vagy kiegyenlítő vámok alóli teljes vagy részleges mentesítésére irányuló intézkedések;

c)

az adott körülmények között megfelelőnek tartott bármely más különleges intézkedés.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti bármely módosítás, felfüggesztés vagy mentesítés időben korlátozott, és csak az alatt az időtartam alatt alkalmazható, amíg a vonatkozó védintézkedések hatályban vannak.

2. cikk

Az e rendelet alapján elfogadott bármely intézkedést az intézkedés hatálybalépésének napjától kell alkalmazni. Az ilyen intézkedés – annak eltérő rendelkezése hiányában – nem nyújt alapot az említett időpont előtt beszedett vámok visszatérítésére.

3. cikk

(1)   A Bizottságot az 1225/2009/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

4. cikk

A 452/2003/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2015. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Az Európai Parlament 2015. február 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. március 2-i határozata.

(2)  A Tanács 452/2003/EK rendelete (2003. március 6.) a dömpingellenes, illetve szubvencióellenes intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása esetén a Közösség által hozható intézkedésekről (HL L 69., 2003.3.13., 8. o.).

(3)  Lásd I. melléklet.

(4)  A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.).

(5)  A Tanács 597/2009/EK rendelete (2009. június 11.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről (HL L 188., 2009.7.18., 93. o.).

(6)  A Tanács 260/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 84., 2009.3.31., 1. o.).

(7)  A Tanács 625/2009/EK rendelete (2009. július 7.) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 185., 2009.7.17., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosítása

A Tanács 452/2003/EK rendelete

(HL L 69., 2003.3.13., 8. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 37/2014/EU rendelete

(HL L 18., 2014.1.21., 1. o.)

Kizárólag a melléklet 10. pontja


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

452/2003/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

2a. cikk

3. cikk

4. cikk

3. cikk

5. cikk

I. melléklet

II. melléklet


27.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/16


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/478 RENDELETE

(2015. március 11.)

a behozatalra vonatkozó közös szabályokról

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A 260/2009/EK (3) tanácsi rendeletet jelentősen módosították (4). A rendeletet az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2)

A közös kereskedelempolitikát egységes elvekre kell alapozni.

(3)

Az Európai Közösség megkötötte a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó megállapodást. A megállapodás 1A. melléklete tartalmazza – egyebek között – az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményt (1994. évi GATT), valamint a védintézkedésekről szóló megállapodást.

(4)

A védintézkedésekről szóló megállapodás megfelel az 1994. évi GATT, különösen a XIX. cikkben foglalt rendelkezések tisztázására és megerősítésére vonatkozó igénynek. A megállapodás szükségessé teszi az e szabályoknak nem megfelelő olyan védintézkedések eltörlését, mint az önkéntes kiviteli korlátozások, a szabályos marketingintézkedések és egyéb hasonló behozatali vagy kiviteli intézkedések.

(5)

A védintézkedésekről szóló megállapodás a szén- és acéltermékekre is vonatkozik. A behozatalra vonatkozó közös szabályok – különös tekintettel a védintézkedésekre – ezért ennek megfelelően ezekre e termékekre is vonatkoznak, azon lehetséges intézkedések sérelme nélkül, amelyek értelmében valamely megállapodást kifejezetten a szén- és acéltermékekre kell alkalmazni.

(6)

A 517/94/EK tanácsi rendeletben (5) felsorolt textiltermékekre uniós és nemzetközi szinten különleges elbánás vonatkozik. Ezért ezeket a termékeket e rendelet hatálya alól ki kell zárni.

(7)

A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot a behozatal alakulásából származó minden olyan veszélyről, amely uniós felügyeletet vagy védintézkedések alkalmazását teheti szükségessé.

(8)

Ilyen esetekben a Bizottságnak meg kell vizsgálnia a behozatal feltételeit, a behozatal alakulását, a gazdasági és kereskedelmi helyzetek különböző vonatkozásait, valamint – szükség esetén – az alkalmazandó intézkedéseket.

(9)

Amennyiben a korábbi uniós felügyelet kerül alkalmazásra, akkor az érintett termékek szabad mozgásának engedélyezését egységes feltételeknek megfelelő felügyeleti okmány bemutatásától kell függővé tenni. Ezt az okmányt – az importőr egyszerű kérelme alapján – meghatározott időtartamon belül a tagállamok hatóságainak kell kiállítaniuk, anélkül azonban, hogy az importőr ezáltal behozatali jogot szerezne. A felügyeleti okmány ezért csak addig érvényes, amíg a behozatali szabályok változatlanok maradnak.

(10)

A tagállamoknak és a Bizottságnak az uniós felügyelet eredményeit a lehető legteljesebb mértékben ki kell cserélniük.

(11)

A Bizottság feladata az Unió érdekei által megkívánt védintézkedések meghozatala. Ezen érdekeket teljes egészükben figyelembe kell venni, különösen az uniós termelők, felhasználók és fogyasztók érdekét is beleértve.

(12)

A WTO valamely tagja elleni védintézkedések csak akkor vehetők figyelembe, ha az érintett terméket olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett hozzák be az Unióba, amelyek a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek uniós termelőinek komoly kárt okoznak, vagy ilyen károkozással fenyegetnek, kivéve, ha a nemzetközi kötelezettségek az e szabálytól való eltérést lehetővé teszik.

(13)

A „komoly károkozás”, a „komoly károkozással való fenyegetés” és az „uniós termelők” kifejezéseket meg kell határozni, és pontos feltételeket kell előírni a kár megállapítása érdekében.

(14)

Minden védintézkedés alkalmazását vizsgálatnak kell megelőznie, azzal a fenntartással, hogy sürgős esetekben a Bizottságnak jogában áll ideiglenes intézkedéseket alkalmazni.

(15)

Részletes rendelkezéseket kell hozni a vizsgálatok megkezdéséről, a szükséges ellenőrzésekről és szemlékről, az exportáló országoknak és az érintett feleknek az összegyűjtött információkhoz való hozzáféréséről, az érintett felek meghallgatásairól, valamint az érintett felek nézeteinek kifejtésére szolgáló alkalmakról.

(16)

A vizsgálatokra vonatkozóan az e rendelet által előírt rendelkezések nem érintik a szakmai titoktartásra vonatkozó uniós, illetve nemzeti szabályokat.

(17)

Annak érdekében, hogy az érintett gazdasági szereplő jogbiztonsága növekedjék, az is kívánatos, hogy a vizsgálatok megkezdésére és az intézkedések szükségességéről szóló határozatok meghozatalára vonatkozó határidők megállapításra kerüljenek.

(18)

Amennyiben a védintézkedések kontingens formájában jelennek meg, ez utóbbi szintje alapvetően nem határozható meg alacsonyabban, mint egy legalább hároméves reprezentatív időszak behozatalainak az átlagos szintje.

(19)

Azokban az esetekben, amikor egy kontingens felosztásra kerül a szállító országok között, minden egyes ország kontingense az országokkal kötött megállapodás útján vagy egy reprezentatív időszak behozatali szintjére való utalással határozható meg. Lehetőséget kell adni mindazonáltal az e szabályoktól való eltérésre, amennyiben komoly károkozás és a behozatal aránytalan növekedése áll fenn, feltéve, hogy a WTO védintézkedésekkel foglalkozó bizottságának a keretében megfelelő konzultációra kerül sor.

(20)

Meg kell határozni a védintézkedések leghosszabb időtartamát, továbbá meg kell határozni az ezen intézkedések kibővítésére, fokozatos liberalizálására és felülvizsgálataira vonatkozó különös rendelkezéseket.

(21)

Meg kell határozni azokat a körülményeket, amelyek fennállta esetén a WTO fejlődő tagországából származó termékkel szemben védintézkedés nem hozható.

(22)

Az Unió egy vagy több térségére korlátozódó felügyeleti vagy védintézkedések alkalmasabbak lehetnek, mint az Unió egészére vonatkozó intézkedések. Azonban ezeket az intézkedéseket csak kivételes esetben és akkor lehet engedélyezni, ha nincs más megoldás. Biztosítani kell, hogy ezek az intézkedések ideiglenesek legyenek, és a belső piac működését a lehető legkevésbé zavarják.

(23)

A behozatali szabályok egységességének érdekében az importőröktől megkívánt alaki követelményeket egyszerűsíteni kell, és az áruk elvámolásának a helyétől függetlenül egységessé kell tenni. Ezért kívánatos annak biztosítása, hogy minden alaki követelményt az e rendelethez mellékelt mintának megfelelő formanyomtatvány alkalmazásával teljesítsenek.

(24)

Az uniós felügyeleti intézkedésekkel összefüggésben kiállított felügyeleti okmányoknak az azt kiállító tagállamtól függetlenül az Unió egészében érvényesnek kell lenniük.

(25)

Ennek a rendeletnek a végrehajtása megkívánja, hogy az ideiglenes és a végleges védintézkedések elfogadása, valamint az előzetes felügyeleti intézkedések bevezetése egységes feltételek mellett történjen. A Bizottságnak ezeket az intézkedéseket a Tanács és az Európai Parlament 182/2011/EU rendeletének megfelelően kell elfogadnia (6).

(26)

A tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni a felügyeleti és az ideiglenes intézkedések elfogadására, tekintettel az ilyen intézkedések hatásaira, valamint – a végleges védintézkedések elfogadásának vonatkozásában – az intézkedések sorrendiségének logikájára. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen lenne helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket fogadjon el,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

1. cikk

(1)   Ez a rendelet a harmadik országokból származó termékek behozatalára vonatkozik, az alábbiak kivételével:

a)

az 517/94/EK rendelet értelmében különleges behozatali szabályok hatálya alá tartozó textiltermékek;

b)

625/2009/EK tanácsi rendeletben (7) felsorolt egyes harmadik országokból származó termékek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett termékeket az Unióba vámmentesen lehet behozni, és ennek megfelelően az V. fejezet szerinti esetleges védintézkedések sérelme nélkül mennyiségi korlátozás nem vonatkozik rájuk.

II. FEJEZET

UNIÓS TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KONZULTÁCIÓS ELJÁRÁS

2. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, amennyiben a behozatal alakulása felügyeleti vagy védintézkedéseket tesz szükségessé. Ennek a tájékoztatásnak a 9. cikkben megállapított feltételek alapján meghatározott rendelkezésre álló bizonyítékokat is tartalmaznia kell. A Bizottság haladéktalanul továbbítja e tájékoztatást az összes tagállamnak.

3. cikk

(1)   A Bizottság munkáját egy védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(4)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével.

(5)   A 182/2011/EU rendelet 3. cikkének (5) bekezdése értelmében, amennyiben az e rendelet 16. cikkével összhangban végleges intézkedés elfogadása céljából írásbeli eljárás alkalmazására kerül sor, az írásbeli eljárást eredmény nélkül le kell zárni, amennyiben az elnök által megállapított határidőn belül az elnök így dönt, vagy a bizottsági tagoknak a 182/2011/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott többsége ezt kéri. Amennyiben az olyan egyéb esetekben, amikor az intézkedéstervezet a bizottságban vita tárgyát képezte, írásbeli eljárás alkalmazására kerül sor, ezen eljárást eredmény nélkül le kell zárni, ha az elnök által megállapított határidőn belül az elnök így dönt, vagy a bizottsági tagok egyszerű többsége ezt kéri. Amennyiben az olyan egyéb esetekben, amikor az intézkedéstervezet a bizottságban nem képezte vita tárgyát, írásbeli eljárás alkalmazására kerül sor, ezen eljárást eredmény nélkül le kell zárni, ha az elnök által megállapított határidőn belül az elnök így dönt, vagy a bizottsági tagok legalább egynegyede ezt kéri.

III. FEJEZET

UNIÓS VIZSGÁLATI ELJÁRÁS

4. cikk

(1)   A 7. cikkben foglaltak sérelme nélkül, a vizsgálati eljárást az uniós védintézkedések alkalmazását megelőzően kell lefolytatni.

(2)   A 9. cikkben hivatkozott tényezőket alapul véve a vizsgálat során azt kell meghatározni, hogy az érintett termék behozatala az érintett uniós termelők számára komoly kárt okoz-e, vagy ilyen károkozással fenyeget-e.

(3)   A következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)   „komoly károkozás”: az uniós termelők helyzetének általános és jelentős romlása;

b)   „komoly károkozással való fenyegetés”: egyértelműen fenyegető komoly károkozás;

c)   „uniós termelők”: a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékeknek az Unió területén működő valamennyi vagy azon termelője, akinek hasonló vagy közvetlenül versenyző termékekből álló össztermelése e termékek uniós össztermelésének jelentős részét képezi.

5. cikk

(1)   Amennyiben a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a vizsgálat megindításához, a Bizottság a tagállamtól kapott tájékoztatás beérkezését követő egy hónapon belül megindítja a vizsgálatot, és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az értesítés:

a)

tartalmazza a kapott információk összegzését és előírja, hogy minden lényeges információt közölni kell a Bizottsággal;

b)

továbbá meghatározza azt az időszakot, amelyen belül az érintett felek írásban közölhetik álláspontjukat és információkat nyújthatnak be, amennyiben ezeket az álláspontokat és információkat figyelembe kell venni a vizsgálat során;

c)

meghatározza továbbá azt az időszakot, amelyen belül az érintett felek a (4) bekezdésnek megfelelően a Bizottságtól szóbeli meghallgatást kérhetnek.

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve megkezdi a vizsgálatot.

A Bizottság az információk beérkezését követően főszabályként 21 napon belül tájékoztatja a tagállamokat az információkra vonatkozó elemzéséről.

(2)   A Bizottság minden általa szükségesnek tartott információt beszerez, és amennyiben indokoltnak tartja, a tagállamok tájékoztatását követően ezen információk ellenőrzésére tesz kísérletet az importőröknél, kereskedőknél, ügynököknél, termelőknél, kereskedelmi szövetségeknél és szervezeteknél.

E feladat ellátásban a Bizottságot azon tagállam munkatársai segítik, amelynek területén az ellenőrzésekre sor kerül, feltéve, hogy ez a tagállam ezt kéri.

(3)   A tagállamok a Bizottság kérésére és az általa meghatározott eljárásoknak megfelelően közlik a Bizottsággal a vizsgálat tárgyát képező termék piaci helyzetének alakulásáról rendelkezésükre álló információkat.

(4)   Az (1) bekezdés első albekezdésének megfelelően fellépő érdekelt felek, valamint az exportáló ország képviselői írásbeli kérelemre a vizsgálattal összefüggésben a Bizottság rendelkezésére bocsátott összes információt megtekinthetik (kivéve az Unió vagy a tagállamok hatóságai által készített belső dokumentumokat), feltéve, hogy ezek az információk ügyük előterjesztéséhez szükségesek, és a 8. cikk értelmében nem minősülnek titkosnak, továbbá hogy azokat a Bizottság a vizsgálat során felhasználja.

A fellépő érdekelt felek az ezen információkkal kapcsolatos álláspontjukat közölhetik a Bizottsággal. Ezek az álláspontok, amennyiben elegendő bizonyítékkal vannak alátámasztva, figyelembe vehetők.

(5)   A Bizottság az érintett feleket meghallgathatja. Az érintett feleket köteles meghallgatni, ha azok az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítésben előírt időtartamon belül a meghallgatást írásban kérik, és a kérelemben valószínűsítik, hogy a vizsgálat eredményei hatással lehetnek rájuk, és szóbeli meghallgatásuk szükségességét különleges okokkal támasztják alá.

(6)   Amennyiben az információk szolgáltatása nem az e rendelet vagy az e rendelet értelmében a Bizottság által meghatározott határidőn belül történik, vagy a vizsgálat komoly akadályba ütközik, akkor a tényállás megállapítására a rendelkezésre álló adatok alapján kerül sor. Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy valamely érintett fél vagy harmadik fél hamis vagy félrevezető információkat szolgáltatott, akkor ezeket az információkat figyelmen kívül hagyja és a rendelkezésre álló tényeket használhatja fel.

(7)   Amennyiben a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték a vizsgálat megindításához, a tagállamoktól kapott tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a tagállamokat erről a döntéséről.

6. cikk

(1)   A vizsgálat végén a Bizottság az eredményekről jelentésben számol be a bizottságnak.

(2)   Amennyiben a Bizottság a vizsgálat megindításától számított kilenc hónapon belül azt állapítja meg, hogy nincs szükség uniós felügyeleti vagy védintézkedésekre, a vizsgálatot egy hónapon belül meg kell szüntetni. A Bizottság a vizsgálatot a 3. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében szünteti meg.

(3)   Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy uniós felügyeleti vagy védintézkedésekre van szükség, akkor a IV. és V. fejezettel összhangban a szükséges határozatokat legkésőbb a vizsgálat megkezdésétől számított kilenc hónapon belül meghozza. Kivételes esetekben ez a határidő legfeljebb további két hónappal meghosszabbítható; a Bizottság ebben az esetben a meghosszabbítás időtartamáról és indokainak összegzéséről szóló értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

7. cikk

(1)   E fejezet rendelkezései nem zárják ki a 10–14. cikk szerinti felügyeleti intézkedések vagy a 15., 16. és 17. cikk szerinti ideiglenes védintézkedések alkalmazását.

Ideiglenes védintézkedések az alábbi esetekben alkalmazandók:

a)

kritikus körülmények fennállása esetén, ha a késedelem nehezen helyrehozható károsodást okozna, és így azonnali intézkedésre van szükség; és

b)

ha az előzetes megállapítás arra vonatkozó egyértelmű bizonyítékkal szolgál, hogy a megnövekedett behozatal komoly kárt okozott vagy ilyen károkozással fenyeget.

Ezen intézkedések időtartama nem haladhatja meg a 200 napot.

(2)   Az ideiglenes védintézkedések a vámok jelenlegi szintjének a növelését jelentik (függetlenül attól, hogy azok értéke nulla vagy annál magasabb), amennyiben ezekkel az intézkedésekkel a komoly károkozás elkerülhető vagy orvosolható.

(3)   A Bizottság az összes, még szükséges vizsgálatot haladéktalanul lefolytatja.

(4)   Amennyiben az ideiglenes védintézkedéseket komoly károkozás vagy ilyen károkozással való fenyegetés hiánya miatt hatályon kívül helyezik, akkor az ideiglenes intézkedések eredményeként beszedett vámokat hivatalból a lehető leghamarabb vissza kell téríteni. Ebben az esetben a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (8) 235. cikkében és az azt követő cikkeiben meghatározott eljárás alkalmazandó.

8. cikk

(1)   Az e rendelet alkalmazásában kapott információk csak a kért célra használhatók fel.

(2)   A Bizottság és a tagállamok – ideértve tisztviselőiket – az információkat nyújtó fél kifejezett engedélye nélkül nem fedhetik fel az e rendelet alapján kapott, bizalmas jellegű információkat, sem semmilyen egyéb, bizalmas jelleggel közölt információt.

(3)   Minden titkos kezelésre irányuló kérelmet meg kell indokolni.

Amennyiben azonban a titkos információkezelés iránti kérelem megalapozatlannak bizonyul, és az információ szolgáltatója nem kívánja az információkat nyilvánosságra hozni vagy engedélyezni azok általánosított vagy összegzett formájú közzétételét, akkor a kérdéses információk figyelmen kívül hagyhatók.

(4)   Az információk titkosnak tekintendők, ha közzétételük az információ szolgáltatójára vagy az információ forrására jelentős hátrányt gyakorolna.

(5)   Az (1)–(4) bekezdés nem zárja ki azt, hogy az uniós hatóságok általános információkra és különösen olyan indokokra hivatkozzanak, amelyeken az e rendelet szerint hozott határozatok alapulnak. E hatóságoknak azonban figyelembe kell venniük az érintett jogi és természetes személyek ahhoz fűződő jogos érdekeit, hogy üzleti titkaik ne kerüljenek nyilvánosságra.

9. cikk

(1)   A behozatal alakulása, az arra vonatkozó feltételek és a behozatalból származó, az uniós termelőket érő vagy azokat fenyegető komoly károk vizsgálata során különösen az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:

a)

a behozatal mennyisége, különösen az, hogy történt-e jelentős növekedés akár abszolút értelemben, akár az Unión belüli termelésre vagy fogyasztásra nézve;

b)

a behozatali árak, különösen az, hogy történt-e jelentős alákínálás hasonló, az Unióban előállított termék árával összehasonlítva;

c)

az uniós termelőket ebből következően érő hatás, amit egyes, többek között az alábbi gazdasági mutatók alakulása jelez:

termelés,

kapacitáskihasználás,

készletek,

eladások,

piaci részesedés,

árak (azaz az árak leszorítása vagy a rendszerint bekövetkező áremelkedések megakadályozása),

nyereségek,

a felhasznált tőke megtérülése,

cash-flow,

foglalkoztatás;

d)

egyéb tényezők, kivéve a behozatal olyan alakulása, amely az érintett uniós termelőknek kárt okoz, vagy okozhat.

(2)   Komoly károkozással való fenyegetés esetén a Bizottságnak azt is meg kell vizsgálnia, hogy egyértelműen előrelátható-e az, hogy egy adott helyzet tényleges károkozáshoz vezethet.

Ebben a vonatkozásban olyan tényezők vehetők figyelembe, mint:

a)

az Unióba irányuló kivitelek növekedési üteme;

b)

a származási vagy exportáló országban már meglevő vagy belátható időn belül fennálló kiviteli kapacitás, és annak a valószínűsége, hogy az ebből származó kivitel az Unióba irányul majd.

IV. FEJEZET

FELÜGYELET

10. cikk

(1)   Amennyiben az Unió érdekei úgy kívánják, és az e rendelet szerinti valamely harmadik országból származó termék behozatalának alakulása az uniós termelők számára károkozással fenyeget, az adott termék behozatalát az alábbiak szerint lehet felügyelni:

a)

visszamenőleges uniós felügyelet a (2) bekezdésben említett határozatban meghatározott rendelkezésekkel összhangban;

b)

előzetes uniós felügyelet a 11. cikkel összhangban.

(2)   A felügyelet elrendeléséről szóló határozatot a Bizottság a 3. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében, végrehajtási jogi aktus révén hozza meg.

(3)   A felügyeleti intézkedések érvényességének időtartama korlátozott. Egyéb rendelkezés hiányában ezek az intézkedések a bevezetésüket követő hat hónap után következő újabb hat hónapos időszak lejártakor érvényüket veszítik.

11. cikk

(1)   Az előzetes uniós felügyelet alá tartozó termékek szabad forgalomba bocsátásának felügyeleti okmány bemutatása a feltétele. Ezt az okmányt a tagállamok által kijelölt illetékes hatóságnak térítésmentesen a kért mennyiség egészére vonatkozóan és az attól számított legfeljebb öt munkanapon belül, hogy az illetékes nemzeti hatóság bármely uniós importőr nyilatkozatát kézhez vette, záradékkal kell ellátnia, függetlenül attól, hogy ez utóbbinak hol van az Unión belüli üzletviteli helye. Ellenkező bizonyíték hiányában e nyilatkozat legkésőbb a benyújtását követő három munkanapon belül az illetékes nemzeti hatóság részére kézbesítettnek tekintendő.

(2)   A felügyeleti okmányt az I. mellékletben szereplő mintának megfelelő formanyomtatvány alapján kell kiállítani.

A felügyelet megindításáról szóló határozat eltérő rendelkezése hiányában a felügyeleti okmány iránti, importőr által benyújtott kérelem csak az alábbiakat tartalmazza:

a)

kérelmező teljes neve és címe (ideértve a telefon- és telefaxszámokat és minden egyéb olyan számokat, ami az illetékes nemzeti hatóság számára a kérelmezőt azonosítja), valamint a kérelmező héa-nyilvántartási számát, amennyiben hozzáadottérték-adó fizetésére kötelezett;

b)

adott esetben a nyilatkozattevő vagy a kérelmező által kijelölt képviselő teljes neve és címe (ideértve a telefon- és telefaxszámokat);

c)

az áruk megnevezése, a következő adataik megadásával:

kereskedelmi név,

a megfelelő Kombinált Nómenklatúra szerinti kód,

származási és feladó ország;

d)

a bejelentett mennyiség kilogrammban és, adott esetben, bármely kiegészítő mértékegységben (pár, tétel stb.);

e)

EU-határparitáson számított CIF-ár EUR-ban kifejezve;

f)

a következő nyilatkozat, dátummal és a kérelmező aláírásával, valamint a kérelmező nevének nyomtatott nagybetűkkel történő kiírásával:

„Alulírott igazolom, hogy a kérelemben feltüntetett adatokat jóhiszeműen és legjobb tudomásom szerint a valóságnak megfelelően adtam meg, és az Unió területén letelepedett személy vagyok.”

(3)   A felügyeleti okmány az azt kibocsátó tagállamtól függetlenül az Unió egész területén érvényes.

(4)   Az érintett termék szabad forgalomba bocsátását nem zárja ki annak megállapítása, ha az ügylet során alkalmazott egységár kevesebb, mint 5 %-kal meghaladja a felügyeleti okmányban feltüntetett árat, vagy ha a behozandó termékek összértéke vagy mennyisége kevesebb, mint 5 %-kal meghaladja a felügyeleti okmányban feltüntetett értéket vagy mennyiséget. A Bizottság, meghallgatva a bizottságban elhangzott véleményeket, valamint figyelembe véve a termékek jellegét és az érintett ügyletek egyéb különleges jellemzőit, eltérő százalékot is meghatározhat, amely azonban rendes körülmények között nem haladhatja meg a 10 %-ot.

(5)   A felügyeleti okmányok csak addig használhatók fel, amíg az érintett ügyletek vonatkozásában a behozatal liberalizációjára vonatkozó intézkedések hatályban vannak. A felügyeleti okmányok a termékek jellegére, valamint az ügyletek egyéb különleges jellemzőire tekintettel meghatározott időszak lejártát követően nem használhatók fel.

(6)   Amennyiben a 10. cikk értelmében hozott határozat előírja, az uniós felügyelet alatt álló termékek származását származási bizonyítvánnyal kell igazolni. E bekezdés nem érinti az ilyen bizonyítvány bemutatására vonatkozó egyéb rendelkezéseket.

(7)   Amennyiben az előzetes uniós felügyelet alatt álló termékre valamely tagállamban regionális védintézkedések vonatkoznak, abban az esetben a behozatali okmányt az ezen tagállam által kiadott felügyeleti engedély helyettesítheti.

(8)   A felügyeleti okmány és annak kivonatai két példányban készülnek, az egyik példány a „Tulajdonos eredeti példánya” jelöléssel és 1-es számmal jelölve, amelyet a kérelmező részére állítanak ki, és a másik „Az illetékes hatóság példánya” jelöléssel és 2-es számmal, az okmányt kibocsátó hatóságnál kerül elhelyezésre. Adminisztratív okokból az illetékes hatóság kiegészítő példányokat mellékelhet a 2. nyomtatványhoz.

(9)   A nyomtatványok fehér, famentes papíron kerülnek kinyomtatásra, amely írásra készült és amelynek súlya négyzetméterenként 55 és 65 gramm között van. Mérete: 210 × 297 mm; a sorok közötti gépelési távolság 4,24 mm (egyhatod hüvelyk); a nyomtatványok formai elrendezését pontosan követni kell. Az 1. számú példány mindkét oldala, mely maga a felügyeleti okmány, emellett rendelkezik egy sárga nyomtatott guilloche-mintájú háttérrel a mechanikai vagy vegyi eszközökkel történő hamisítás megelőzésére.

(10)   A tagállamok felelősek a nyomtatványok kinyomtatásáért. A nyomtatványokat azon tagállam által kijelölt nyomdák is kinyomtathatják, amelyben letelepedtek. Az utóbbi esetben a tagállam által történő kijelölésre vonatkozó utalásnak meg kell jelennie valamennyi nyomtatványon. Minden nyomtatványnak tartalmaznia kell a nyomda nevére és címére vonatkozó utalást vagy egy olyan jelölést, mely lehetővé teszi annak azonosítását.

12. cikk

Amennyiben valamely termék behozatala nem került előzetes uniós felügyelet alá, a Bizottság a 17. cikknek megfelelően bevezethet olyan felügyeletet, amely az Unió egy vagy több térségébe irányuló behozatalra korlátozódik. Amint meghozta határozatát a felülvizsgálat megindításáról, a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat.

13. cikk

(1)   A regionális felügyelet alá tartozó termékek az érintett régióban csak felügyeleti okmány bemutatásával bocsáthatók szabad forgalomba. Ezt az okmányt az érintett tagállam(ok) által kijelölt illetékes hatóságnak térítésmentesen a kért mennyiség egészére vonatkozóan, az azt követő legfeljebb öt munkanapon belül, hogy az illetékes nemzeti hatósághoz bármely uniós importőr nyilatkozata kézhez vette, záradékkal kell ellátnia, függetlenül attól, hogy ez utóbbi az Unión belül hol végzi üzleti tevékenységét. Ellenkező bizonyíték hiányában ezt a nyilatkozatot legkésőbb a benyújtását követő három munkanapon belül az illetékes nemzeti hatóság részére kézbesítettnek kell tekinteni. A felügyeleti okmányok csak addig használhatók fel, amíg az érintett ügyleteket tekintve a behozatal liberalizációjára vonatkozó intézkedések hatályban vannak.

(2)   A 11. cikk (2) bekezdését alkalmazni kell.

14. cikk

(1)   Uniós vagy regionális felügyelet esetén minden hónap első tíz napján belül a tagállamok közlik a Bizottsággal:

a)

előzetes felügyelet esetén a CIF-áron számított pénzösszegeket és árumennyiségeket, amelyekre vonatkozóan az előző időszakban a felügyeleti okmányok kibocsátása megtörtént;

b)

minden esetben az a) pontban említett időszakot megelőző időszak alatti behozatalt.

A tagállamok által nyújtott információkat termékek és ország szerinti bontásban kell megadni.

A felügyeleti intézkedésekkel egy időben és ugyanazon eljárás keretében eltérő rendelkezések is meghatározhatók.

(2)   Amennyiben a termékek jellege vagy különleges körülmények ezt szükségessé teszik, a Bizottság saját kezdeményezésére vagy tagállam kérésére a fenti információk benyújtására előírt időpontokat módosíthatja.

(3)   A Bizottság erről értesíti a tagállamokat.

V. FEJEZET

VÉDINTÉZKEDÉSEK

15. cikk

(1)   Amennyiben valamely terméket olyan megnövekedett mennyiségben, illetve olyan feltételek vagy kikötések mellett hoznak be az Unióba, amely az uniós termelők számára komoly kárt okoz, vagy ilyen károkozással fenyeget, a Bizottság az Unió érdekeinek a védelmében saját kezdeményezésére vagy valamelyik tagállam kérésére:

a)

korlátozhatja a 11. cikk szerint alkalmazandó és ezen intézkedés hatálybalépését követően kiadandó felügyeleti okmányok érvényességének időtartamát;

b)

megváltoztathatja az érintett termékre vonatkozó behozatali szabályokat azáltal, hogy a szabad forgalomba bocsátást behozatali engedély bemutatásától teszi függővé, amelyet a Bizottság által meghatározott rendelkezések és korlátok alapján adnak meg.

Az a) és b) pontokban említett intézkedések azonnal alkalmazandók.

(2)   WTO-tagországokkal szemben az (1) bekezdésben említett intézkedések csak akkor hozhatók, ha az említett bekezdés első albekezdésében szereplő két feltétel teljesül.

(3)   Kontingens meghatározása esetén különösen az alábbiakat kell figyelembe venni:

a)

a hagyományos kereskedelmi forgalom lehetőség szerinti fenntartásának a kívánatossága;

b)

valamely, az e fejezet értelmében vett védintézkedés hatálybalépését megelőzően és szokványos kereskedelmi feltételekkel megkötött szerződések alapján kivitt árucikkek mennyiségét, amennyiben e szerződésekről a Bizottságot az érintett tagállam értesítette;

c)

a kontingens kialakításánál kitűzött cél veszélyeztetésének elkerülése iránti igény.

Egyik kontingens sem alakítható ki alacsonyabban, mint a rendelkezésre álló statisztikákkal alátámasztott utolsó három reprezentatív év alatti behozatal átlagos szintje, kivéve, ha a komoly károkozás elkerülése vagy orvoslása érdekében ettől eltérő szintre van szükség.

(4)   Amennyiben egy kontingens a szállító országok között kerül felosztásra, a felosztásról ezen országok közül azokkal lehet megállapodni, amelyeknek az érintett termék Unióba történő behozatalában jelentősen érdekeltek.

Amennyiben ez nem lehetséges, a kontingenst a szállító országok között aszerint kell felosztani, hogy egy korábbi reprezentatív időszak során milyen arányban részesültek az érintett termék Unióba történő behozatalából, megfelelő módon figyelembe véve minden olyan különleges tényezőt, amely az adott termék kereskedelmét befolyásolhatta, vagy befolyásolhatja.

Feltéve, hogy eleget tesz az annak biztosítására vonatkozó kötelezettségének, hogy a konzultációk a WTO védintézkedésekkel foglalkozó bizottságának a keretében folyjanak, az Unióba súlyos károkozás esetén eltérhet ettől a felosztási módszertől, amennyiben az érintett termék vonatkozásában az egy vagy több szállító országból származó behozatal aránytalan mértékben megnövekedett a behozatal egy korábbi reprezentatív időszak alatti összes növekedéséhez képest.

(5)   Az e cikk szerinti rendelkezések a hatálybalépésüket követően szabad forgalomba bocsátott minden termékre alkalmazandók. A 17. cikknek megfelelően ezek az Unió egy vagy több térségére korlátozhatók.

Ezen intézkedések azonban nem akadályozhatják meg a már az Unió felé tartó termékek szabad mozgását, feltéve, hogy a termékek rendeltetési állomása nem változtatható meg, és azokat a termékeket, amelyek a 10. és 11. cikk értelmében csak felügyeleti okmány bemutatása esetén bocsáthatók szabad forgalomba, ténylegesen ilyen okmány kíséri.

(6)   Amennyiben valamely tagállam a Bizottság beavatkozását kérte, a Bizottság a 3. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében vagy – sürgős esetben – a 3. cikk (4) bekezdésének megfelelően eljárva, a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb öt munkanapon belül meghozza döntését.

16. cikk

Amennyiben az Unió érdekei úgy kívánják, a Bizottság a 3. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében és a III. fejezet rendelkezéseinek megfelelően eljárva meghozhatja a megfelelő intézkedéseket annak megakadályozására, hogy egy termék olyan jelentősen megnövekedett mennyiségben, illetve olyan feltételek vagy kikötések mellett kerüljön behozatalra az Unióba, ami a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek uniós termelőinek komoly kárt okoz, vagy ilyen károkozással fenyeget.

A 15. cikk (2)–(5) bekezdését alkalmazni kell.

17. cikk

Amennyiben különösen a 9. cikkben említett tényezők alapján bebizonyosul, hogy az intézkedések elfogadására vonatkozó, a 10. és 15. cikk alapján meghatározott feltételek az Unió egy vagy több térségében teljesülnek, a Bizottság a megoldási alternatívák vizsgálatát követően az érintett térség(ek)re vonatkozóan kivételesen korlátozott felügyeleti vagy védintézkedések alkalmazását engedélyezheti, feltéve, hogy úgy ítéli meg, ezen intézkedések e szinten történő alkalmazása megfelelőbb megoldást jelent, mint az uniós szinten történő.

Ezeknek az intézkedéseknek átmenetieknek kell lenniük, és ezek a lehető legkisebb mértékben zavarhatják a belső piac működését.

Az intézkedéseket a 10. és a 15. cikkben meghatározott feltételekkel összhangban kell meghozni.

18. cikk

Nem alkalmazható védintézkedés a WTO fejlődő tagországától származó termékre mindaddig, amíg ezen országnak az érintett termék uniós behozatalában levő részesedése nem haladja a meg 3 %-ot, feltéve, hogy a 3 %-nál kevesebb behozatali részesedésű WTO fejlődő tagországok együttesen nem tesznek ki 9 %-nál többet az érintett termék Unióba irányuló összes behozatalából.

19. cikk

(1)   A védintézkedések időtartamát a komoly károkozás elkerüléséhez vagy orvoslásához, valamint az uniós termelők részéről történő hozzáigazítás elősegítéséhez szükséges időszakra kell korlátozni. Ez az időszak nem haladhatja meg a négy évet, beleértve az esetleges ideiglenes rendelkezések időtartamát is.

(2)   Ez a kezdeti időszak a 15. cikk (4) bekezdésének harmadik albekezdésében említett intézkedések kivételével meghosszabbítható, feltéve, hogy megállapítást nyer:

a)

a védintézkedésre a komoly károkozás megakadályozása vagy orvoslása érdekében továbbra is szükség van;

b)

az uniós termelők részéről a hozzáigazítás bizonyíthatóan megtörtént.

(3)   A meghosszabbításra vonatkozó intézkedéseket a III. fejezet rendelkezéseivel összhangban és az eredeti intézkedésekre érvényes eljárások keretében kell elfogadni. Az így meghosszabbított intézkedés nem lehet korlátozóbb jellegű, mint az eredeti érvényességi időszak végén.

(4)   Amennyiben az intézkedés időtartama meghaladja az egy évet, az intézkedést az alkalmazási időszak során rendszeres időközönként fokozatosan liberalizálni kell, ideértve a meghosszabbítási időszakot is.

(5)   Valamely védintézkedés teljes alkalmazási időszaka – ideértve az ideiglenes rendelkezések alkalmazási időszakát, a kezdeti alkalmazási időszakot és annak esetleges meghosszabbításait is – nem haladhatja meg a nyolc évet.

20. cikk

(1)   Amíg a IV. és V. fejezetnek megfelelően alkalmazott felügyeleti vagy védintézkedések alkalmazása tart, a Bizottság akár tagállami kérésre, akár saját kezdeményezés alapján, és a három évet meghaladó időtartamú intézkedések esetében legkésőbb azok alkalmazási idejének feléig:

a)

megvizsgálhatja az intézkedés hatásait;

b)

meghatározhatja, hogy szükség van-e a liberalizáció ütemének a felgyorsítására, és ha igen, miként;

c)

megállapíthatja, hogy továbbra is szükség van-e az intézkedés alkalmazására.

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy továbbra is szükség van az intézkedés alkalmazására, értesíti erről a tagállamokat.

(2)   Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy valamely, a 10., 12., 15., 16. vagy 17. cikkben említett felügyeleti vagy védintézkedést vissza kell vonni vagy módosítani kell, a 3. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében eljárva visszavonja vagy módosítja azt.

Amennyiben a határozat regionális felügyeleti intézkedésekre vonatkozik, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő hatodik naptól alkalmazandó.

21. cikk

(1)   Amennyiben egy termék behozatala már védintézkedés hatálya alá tartozott, az adott termékre további ilyen intézkedés az előző intézkedés időtartamának megfelelő hosszúságú időszak elteltéig nem alkalmazható. Ez az időszak két évnél nem lehet rövidebb.

(2)   Az (1) bekezdéstől függetlenül, 180 napos vagy ennél rövidebb védintézkedés ismételten kiszabható egy termék behozatalára, ha

a)

legalább egy év telt el az érintett termék behozatalára vonatkozó védintézkedés bevezetésének napja óta; és

b)

ez a védintézkedés ugyanarra a termékre nem vonatkozott kettőnél több alkalommal az intézkedés bevezetésének napját közvetlenül megelőző ötéves időszakban.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. cikk

Amennyiben az Unió érdekei úgy kívánják, a Bizottság a 3. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében jogalkotási aktusok végrehajtását szolgáló megfelelő intézkedéseket fogadhat el annak érdekében, hogy az Unió, vagy az összes tagállam – különösen az alapanyag-kereskedelemmel kapcsolatos – jogainak és kötelezettségeinek nemzetközi szinten történő gyakorlása, illetve teljesítése lehetővé váljon.

23. cikk

A Bizottság az 1225/2009/EK tanácsi rendelet (9) 22a. cikkének megfelelően az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott, a kereskedelmi védintézkedések alkalmazásáról és végrehajtásáról szóló éves jelentésében tájékoztatást ad e rendelet végrehajtásáról.

24. cikk

(1)   Ez a rendelet nem zárja ki az Unió és a harmadik országok közötti megállapodások külön rendelkezésein alapuló kötelezettségek teljesítését.

(2)   Az egyéb uniós rendelkezések sérelme nélkül e rendelet nem zárja ki az a következő tagállami intézkedések elfogadását vagy alkalmazását:

a)

a közerkölcs, a közérdek vagy a közbiztonság, valamint az emberek, állatok vagy növények egészségének és életének a védelme, a művészi, történelmi vagy régészeti értékű nemzeti kincsek védelme, vagy az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme alapján tilalmakat, mennyiségi korlátozások vagy felügyeleti intézkedések;

b)

devizára vonatkozó különös alaki követelmények;

c)

a nemzetközi megállapodások alapján az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel összhangban bevezetett alaki követelmények.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az első albekezdés alapján bevezetni vagy módosítani kívánt intézkedésekről, illetve alaki követelményekről.

Rendkívül sürgős esetekben a nemzeti intézkedéseket vagy alaki követelményeket azok elfogadása után azonnal közlik a Bizottsággal.

25. cikk

(1)   E rendelet nem érinti a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról szóló szabályozások és az azokból következő uniós vagy nemzeti igazgatási előírások és a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó árukra vonatkozó különös szabályozások alkalmazását. Ez a rendelet e szabályozások kiegészítéseként érvényesül.

(2)   A 10–14. és a 21. cikket nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben említett szabályozások hatálya alá tartozó azon termékekre, amelyeknél a harmadik országokkal folytatott kereskedelemre vonatkozó uniós szabályok engedély vagy egyéb behozatali okmány bemutatását teszik szükségessé.

A 15., 17. és a 20–24. cikk nem kell alkalmazni azon termékekre, amelyeknél az említett szabályok mennyiségi behozatali korlátozások alkalmazását írják elő.

26. cikk

A 260/2009/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

27. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2015. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  2014. december 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2015. február 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. március 2-i határozata.

(3)  A Tanács 260/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 84., 2009.3.31., 1. o.).

(4)  Lásd a II. mellékletet.

(5)  A Tanács 517/94/EK rendelete (1994. március 7.) az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól (HL L 67., 1994.3.10., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(7)  A Tanács 625/2009/EK rendelete (2009. július 7.) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 185., 2009.7.17., 1. o.).

(8)  A Tanács 2913/92/EGK rendelete (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).

(9)  A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.).


I. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image


II. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELET ÉS MÓDOSÍTÁSA

A Tanács 260/2009/EK rendelete

(HL L 84., 2009.3.31., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 37/2014/EU rendelete

(HL L 18., 2014.1.21., 1. o.)

Kizárólag a melléklet 19. pontja


III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

260/2009/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

4. cikk

3. cikk

5. cikk

4. cikk

6. cikk

5. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

7. cikk

9. cikk

8. cikk

10. cikk

9. cikk

11. cikk

10. cikk

12. cikk

11. cikk

13. cikk

12. cikk

14. cikk

13. cikk

15. cikk

14. cikk

16. cikk

15. cikk

17. cikk

16. cikk

18. cikk

17. cikk

19. cikk

18. cikk

20. cikk

19. cikk

21. cikk

20. cikk

22. cikk

21. cikk

23. cikk

22. cikk

23a. cikk

23. cikk

24–27. cikk

24–27. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

III. melléklet


27.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/34


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/479 RENDELETE

(2015. március 11.)

a kivitelre vonatkozó közös szabályokról

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az 1061/2009/EK tanácsi rendeletet (3) jelentősen módosították (4). A rendeletet az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2)

A közös kereskedelempolitikának egységes elveken kell alapulnia.

(3)

Közös szabályokat kell meghatározni az Unióból származó kivitelre.

(4)

A kivitel szinte teljesen liberalizált az összes tagállamban. Ezáltal lehetőség van uniós alapelvként elfogadni azt, hogy a harmadik országokba irányuló kivitelre semmilyen mennyiségi korlátozás nem vonatkozik, az e rendeletben felsorolt kivételektől eltekintve és a tagállamok által a Szerződésnek megfelelően esetlegesen meghozott intézkedések sérelme nélkül.

(5)

A Bizottságot tájékoztatni kell abban az esetben, ha egy tagállam a szokatlan piaci fejlemények következményeként úgy véli, hogy szükség lehet védintézkedések bevezetésére.

(6)

Lényeges, hogy az Unió szintjén – különösen az említett tájékoztatás alapján – sor kerüljön a kiviteli időszakoknak és feltételeknek, a kivitel alakulásának, a gazdasági és kereskedelmi helyzet különböző vonatkozásainak, és amennyiben szükségesek, a megteendő intézkedéseknek a vizsgálatára.

(7)

E vizsgálatból adódóan szükségesnek bizonyulhat, hogy az Unió bizonyos kivitelek felett felügyeletet gyakoroljon, vagy hogy az előre nem látott gyakorlat elleni biztosítékként ideiglenes védintézkedéseket vezessenek be.

(8)

Az Unió érdekei által megkívánt védintézkedések elfogadása során tekintettel kell lenni a hatályos nemzetközi kötelezettségekre.

(9)

Fel kell hatalmazni azokat a tagállamokat, amelyeket nemzetközi kötelezettségek kötnek, hogy tényleges vagy potenciális ellátási nehézségek esetére olyan rendszert hozzanak létre, amely úgy szabályozza az olajtermékek szerződő felek közötti elosztását, hogy ezzel eleget tudjanak tenni a harmadik országokkal szemben keletkező kötelezettségeknek, az e célból elfogadott uniós rendelkezések sérelme nélkül. Ezt a felhatalmazást kell alkalmazni mindaddig, amíg az Európai Parlament és a Tanács megfelelő intézkedéseket nem fogad el az Unió vagy valamennyi tagállam kötelezettségvállalásai alapján.

(10)

Ezt a rendeletet minden termékre – iparira és mezőgazdaságira egyaránt – alkalmazni kell. E rendeletnek ki kell egészítenie a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról szóló, valamint a Szerződés 352. cikke alapján elfogadott, a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó speciális szabályozásokat. Kerülni kell az átfedéseket e rendelet és az említett szabályozások rendelkezései között, különösen azok védzáradékai vonatkozásában.

(11)

E rendelet végrehajtása megkívánja, hogy a védelmi intézkedések elfogadása egységes feltételek mellett történjék. A Bizottságnak ezeket az intézkedéseket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően kell elfogadnia,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ALAPELV

1. cikk

A termékek az Unióból harmadik országokba szabadon kivihetők, azaz nem esnek semmilyen mennyiségi korlátozás alá, kivéve az e rendeletnek megfelelően alkalmazott korlátozásokat.

II. FEJEZET

AZ UNIÓ TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KONZULTÁCIÓS ELJÁRÁSA

2. cikk

Amennyiben bármilyen szokatlan piaci fejlődés következményeként egy tagállam arra a megállapításra jut, hogy szükségessé válhatnak a III. fejezetben említett védintézkedések, értesíti erről a Bizottságot, amely tájékoztatja a többi tagállamot.

3. cikk

(1)   A Bizottságot az (EU) 2015/478 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (6) létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével.

4. cikk

Egy bizonyos termékre vonatkozó gazdasági és kereskedelmi helyzet értékelése céljából a Bizottság felkérheti a tagállamokat, hogy statisztikai adatokkal szolgáljanak az adott termék piacának változásairól, és ennek érdekében nemzeti jogszabályaiknak megfelelően és a Bizottság által meghatározandó eljárással összhangban felügyeletet gyakoroljanak e termék kivitele felett. A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a Bizottság kéréseinek teljesítésére, és továbbítják a Bizottságnak a kért adatokat. A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot.

III. FEJEZET

VÉDINTÉZKEDÉSEK

5. cikk

(1)   Annak elkerülése érdekében, hogy bizonyos alapvető termékek hiánya kritikus helyzet kialakulásához vezessen, vagy egy ilyen helyzet orvoslása érdekében, amennyiben az Unió érdekei azonnali beavatkozást tesznek szükségessé, a Bizottság valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezés alapján, a termékek jellegének és az érintett tranzakciók egyéb egyedi jellemzőinek figyelembevételével a termék kivitelét exportengedély bemutatásához kötheti, amelynek megadására a Bizottság által a 3. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében, vagy – sürgős esetekben – a 3. cikk (3) bekezdésének megfelelően meghatározott rendelkezések és korlátok az irányadók.

(2)   Az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a tagállamokat értesíteni kell a meghozott intézkedésekről. Ezen intézkedések azonnal hatályba lépnek.

(3)   Az intézkedések a bizonyos országokba irányuló kivitelre vagy az Unió bizonyos régióiból származó kivitelre korlátozódhatnak. Az intézkedések az Unió határai felé már úton lévő árukra nem vonatkoznak.

(4)   Amennyiben a Bizottság beavatkozását valamely tagállam kérte, a Bizottság a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb öt munkanapon belül hozza meg az (1) bekezdés szerinti döntését.

(5)   Amennyiben a Bizottság e cikk (1) bekezdésének megfelelően járt el, legkésőbb az általa elfogadott intézkedés hatálybalépésétől számított tizenkettedik munkanapon határoz a 6. cikk szerinti megfelelő intézkedések elfogadásáról. Ha az intézkedés hatálybalépését követő hat hét elteltével nem kerül sor ilyen intézkedések elfogadására, az érintett intézkedést visszavontnak kell tekinteni.

6. cikk

(1)   Ha az Unió érdeke megkívánja, a Bizottság a 3. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében eljárva elfogadhatja a megfelelő intézkedéseket:

a)

megakadályozza a létfontosságú termékek hiánya miatt kialakuló esetleges kritikus helyzetet, vagy orvosoljon egy ilyen helyzetet;

b)

lehetővé tegye az Unió vagy az összes tagállam által vállalt nemzetközi kötelezettségek, különösen az alaptermékek kereskedelmére vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

(2)   Az (1) bekezdésben említett intézkedések bizonyos országokba irányuló kivitelre vagy az Unió bizonyos régióiból származó kivitelre korlátozódhatnak. Az intézkedések az Unió határai felé úton lévő árukra nem vonatkoznak.

(3)   Amennyiben a kivitelre mennyiségi korlátozásokat vezetnek be, különösen az alábbiakat kell figyelembe venni:

a)

valamely, az e fejezet értelmében vett védintézkedés hatálybalépését megelőzően és szokványos kereskedelmi feltételekkel megkötött azon szerződések alapján kivitt árucikkek mennyiségét, amelyekről a Bizottságot az érintett tagállam a nemzeti jogszabályainak megfelelően értesítette; valamint

b)

a mennyiségi korlátozások bevezetése a kitűzött cél megvalósítását ne veszélyeztesse.

7. cikk

(1)   A Bizottság az 5. és 6. cikkben említett bármely intézkedés alkalmazása alatt akár tagállami kérésre, akár saját kezdeményezés alapján:

a)

megvizsgálhatja az intézkedés hatásait;

b)

megállapíthatja, hogy továbbra is szükség van-e az intézkedés alkalmazására.

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy továbbra is szükség van az intézkedés alkalmazására, értesíti erről a tagállamokat.

(2)   Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az 5. vagy 6. cikkben meghatározott intézkedést vissza kell vonni vagy módosítani kell, a 3. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében jár el.

IV. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Az I. mellékletben felsorolt termékek tekintetében mindaddig, amíg az Európai Parlament és a Tanács az Unió vagy az összes tagállam által vállalt nemzetközi kötelezettségekkel összhangban el nem fogadja a megfelelő intézkedéseket, a tagállamok jogosultak arra, hogy az Unió által e területen elfogadott szabályok sérelme nélkül alkalmazzák az e rendelet hatálybalépése előtt vállalt nemzetközi kötelezettségek keretében meghatározott, harmadik országokkal szemben allokációs kötelezettséget előíró vészhelyzeti elosztási rendszert.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket elfogadni szándékoznak. A meghozott intézkedéseket a Bizottság közli a Tanáccsal és a többi tagállammal.

9. cikk

A Bizottság az 1225/2009/EK tanácsi rendelet (7) 22a. cikkének megfelelően az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott, a kereskedelmi védintézkedések alkalmazásáról és végrehajtásáról szóló éves jelentésében tájékoztatást ad e rendelet végrehajtásáról.

10. cikk

Ez a rendelet az egyéb uniós rendelkezések sérelme nélkül nem zárja ki annak lehetőségét, hogy egy tagállam mennyiségi korlátozásokat vezessen be, vagy alkalmazzon bizonyos termékek kivitelére a következő indokok alapján: közerkölcs, közérdek vagy közbiztonság; emberek életének és egészségének védelme, állat- és növényvédelem; művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek, vagy ipari és kereskedelmi tulajdon védelme.

11. cikk

Ez a rendelet a mezőgazdasági piacok közös szervezésére vonatkozó szabályozások vagy a Szerződés 352. cikke alapján a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozóan elfogadott külön szabályozások sérelme nélkül alkalmazandó. Ez a rendelet e jogszabályokat kiegészíti.

Az említett szabályozások hatálya alá tartozó termékek esetében azonban e rendelet 5. cikke nem alkalmazható azokra a termékekre, amelyekre nézve az Unió harmadik országokkal folytatott kereskedelmére vonatkozó szabályai rendelkeznek a kivitel mennyiségi korlátozásának alkalmazásáról. A 4. cikk nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek vonatkozásában az ilyen szabályok kiviteli engedély bemutatását vagy egyéb kiviteli okmány beszerzését írják elő.

12. cikk

Az 1061/2009/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2015. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  2014. december 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2015. február 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. március 2-i határozata.

(3)  A Tanács 1061/2009/EK rendelete (2009. október 19.) a kivitelre vonatkozó közös szabályokról (HL L 291., 2009.11.7., 1. o.).

(4)  Lásd a II. mellékletet.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(6)  Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2015/478 rendelete a kivitelre vonatkozó közös szabályokról (Lásd e Hivatalos Lap 16. oldalát.).

(7)  A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.).


I. MELLÉKLET

A 8. cikkben említett termékek

KN-kód

Árumegnevezés

2709 00

Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj a lényeges alkotórésze, hulladékolaj:

2710 11 11–2710 11 90

Könnyű párlatok

2710 19 11–2710 19 29

Középpárlatok

2710 19 31–2710 19 99

Nehéz párlatok, kivéve a kar- és faliórákban és hasonló szerkezetekben használt kenőolajokat, amelyeket legfeljebb nettó 250 g olajat tartalmazó kis kiszerelésben forgalmaznak

2711

Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén:

Cseppfolyósított halmazállapotú:

2711 12

– –

Propán

– – –

Propán legalább 99 %-os tisztasággal

– – –

Más

2711 13

– –

Bután

Gázhalmazállapotban:

ex 2711 29 00

– –

Másféle:

– – –

Propán

– – –

Bután


II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosítása

A Tanács 1061/2009/EK rendelete

(HL L 291., 2009.11.7., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 37/2014/EU rendelete

(HL L 18., 2014.1.21., 1. o.)

Kizárólag a melléklet 21. pontja


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1061/2009/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

4. cikk

3. cikk

5. cikk

4. cikk

6. cikk

5. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

7. cikk

9. cikk

8. cikk

9a. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11. cikk

11. cikk

12. cikk

12. cikk

13. cikk

13. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

III. melléklet