ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 73

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. március 17.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

 

*

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 2. számú költségvetés-módosításának (EU, Euratom) 2015/366 végleges elfogadása

1

 

*

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosításának (EU, Euratom) 2015/367 végleges elfogadása

366

 

*

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 4. számú költségvetés-módosításának (EU, Euratom) 2015/368 végleges elfogadása

460

 

*

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 5. számú költségvetés-módosításának (EU, Euratom) 2015/369 végleges elfogadása

468

 

*

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 6. számú költségvetés-módosításának (EU, Euratom) 2015/370 végleges elfogadása

493

 

*

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 7. számú költségvetés-módosításának (EU, Euratom) 2015/371 végleges elfogadása

501

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további előirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelő bevételt eredményező eredeti kiadás szerepelt.

Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott előirányzatra vonatkoznak, beleértve a költségvetési előirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítő előirányzatokat és meghatározott bevételeket.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

KÖLTSÉGVETÉSEK

17.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/1


Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 2. számú költségvetés-módosításának

(EU, Euratom) 2015/366 VÉGLEGES ELFOGADÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikke (4) bekezdése a) pontjára és (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre (2),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (3),

tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2013. november 20-án fogadtak el véglegesen (4),

tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosítási tervezetére, amelyet a Bizottság 2014. május 28-án fogadott el,

tekintettel a Tanács által 2014. december 12-én elfogadott és a Parlamentnek ugyanazon a napon megküldött, 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra,

tekintettel a Tanács álláspontjának Parlament általi, 2014. december 17-i jóváhagyására,

tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzatának 88. és 91. cikkére,

MEGÁLLAPÍTJA:

Egyetlen cikk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke szerinti eljárás lezárult, és az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 2. számú költségvetés-módosítását véglegesen elfogadták.

Kelt Strasbourgban, 2014. december 17-én.

az elnök

M. SCHULZ


(1)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)  HL C 373., 2013.12.20, 1. o.

(4)  HL L 51., 2014.2.20.


2. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS A 2014-AS PÉNZÜGYI ÉVRE

TARTALOM

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A. Az általános költségvetés bevezetése és finanszírozása 4
B. Általános bevételkimutatás költségvetési soronként 12

— 1. cím:

Saját források 13

— 7. cím:

Késedelmi kamatok és pénzbírságok 17

— 8. cím:

Forrásbevonási és hitelezési műveletek 20

BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNT

III. szakasz: Bizottság

— Bevételek 24

— 7. cím:

Késedelmi kamatok és pénzbírságok 25

— 8. cím:

Forrásbevonási és hitelezési műveletek 28
— Kiadások 31

— XX. cím:

Szakpolitikai területek szerint elkülönített igazgatási kiadások 33

— 01. cím:

Gazdasági és pénzügyek 37

— 02. cím:

Vállalkozáspolitika és ipar 43

— 03. cím:

Versenypolitika 51

— 04. cím:

Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás 53

— 05. cím:

Mezőgazdaság és vidékfejlesztés 68

— 06. cím:

Mobilitás és közlekedés 89

— 07. cím:

Környezet 91

— 08. cím:

Kutatás és innováció 97

— 09. cím:

Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok 110

— 11. cím:

Tengerügyek és halászat 126

— 12. cím:

Belső piac és szolgáltatások 166

— 13. cím:

Regionális és várospolitika 174

— 14. cím:

Adóügy és vámunió 188

— 15. cím:

Oktatás és kultúra 194

— 16. cím:

Kommunikáció 204

— 17. cím:

Egészségügy és fogyasztóvédelem 212

— 18. cím:

Belügy 222

— 19. cím:

Külpolitikai eszközök 234

— 20. cím:

Kereskedelem 239

— 21. cím:

Fejlesztés és együttműködés 246

— 22. cím:

Bővítés 272

— 23. cím:

Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem 278

— 24. cím:

A csalás elleni küzdelem 285

— 25. cím:

Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás 289

— 26. cím:

A Bizottság igazgatása 292

— 27. cím:

Költségvetés 302

— 28. cím:

Ellenőrzés 304

— 29. cím:

Statisztika 306

— 31. cím:

Nyelvi szolgálatok 311

— 32. cím:

Energiaügy 314

— 33. cím:

A jog érvényesülése 318

— 34. cím:

Éghajlat-politika 325

— 40. cím:

Tartalékalapok 332
— Személyzet 334
Mellékletek 340

VII. szakasz: Régiók Bizottsága

— Kiadások 353

— 1. cím:

Az intézménynél dolgozó személyek 354
— Személyzet 358

IX. szakasz: Európai adatvédelmi biztos

— Kiadások 361

— 1. cím:

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások 362
— Személyzet 365

A.   AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA

AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

A 2014-es pénzügyi év során finanszírozandó előirányzatok az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 1. cikkének értelmében

KIADÁSOK

Fejezet

2014. évi költségvetés (1)

2013. évi költségvetés (2)

Változás (%)

1.

Intelligens és inkluzív növekedés

65 300 076 773

69 127 255 205

–5,54

2.

Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

56 443 752 595

57 814 298 094

–2,37

3.

Biztonság és uniós polgárság

1 665 510 850

1 894 151 766

–12,07

4.

Globális Európa

6 840 655 156

6 731 869 945

+1,62

5.

Igazgatás

8 405 638 341

8 417 791 740

–0,14

6.

Ellentételezés

28 600 000

75 000 000

–61,87

Különleges eszközök

350 000 000

390 465 192

–10,36

Összes kiadás  (3)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


BEVÉTELEK

Megnevezés

2014. évi költségvetés (4)

2013. évi költségvetés (5)

Változás (%)

Egyéb bevételek (4–9. cím)

3 112 428 277

3 067 967 007

+1,45

Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet (3 0. alcím, 3 0 0. jogcímcsoport)

p.m.

1 023 276 526

A külső fellépésekre képzett Garanciaalap többletének visszafizetéséből származó saját források többlete (3 0. alcím, 3 0 2. jogcímcsoport)

p.m.

34 000 000

A héa- és GNP/GNI-alapú, az előző évekre szánt saját forrásokból származó saját források mérlege (3 1. és 3 2. alcím)

p.m.

p.m.

Összes bevétel (3–9. cím)

3 112 428 277

4 125 243 533

–24,55

A vámok és cukorilletékek nettó összege (1 1. és 1 2. alcím)

16 310 700 000

14 822 700 000

+10,04

Egységes kulcsú, héaalapú saját források (1. és 2. táblázat, 1 3. alcím)

17 882 179 650

14 680 052 250

+21,81

A kiegészítő forrásokból finanszírozandó, fennmaradó összegek (GNI-alapú saját források, 3. táblázat, 1 4. alcím)

101 728 925 788

110 822 836 159

–8,21

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikkében felsorolt saját források által fedezendő előirányzatok (6)

135 921 805 438

140 325 588 409

–3,14

Összes bevétel  (7)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


1. TÁBLÁZAT

A harmonizált hozzáadottértékadó- (héa-) alapok maximált összegének kiszámítása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján

Tagállam

A határértéket meg nem haladó héaalap 1 %-a

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a

Határérték (%-ban)

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a a határértékkel szorozva

A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a (8)

A héaalap határértékét túllépő tagállamok

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgium

1 675 608 000

3 995 217 000

50

1 997 608 500

1 675 608 000

 

Bulgária

206 005 000

414 657 000

50

207 328 500

206 005 000

 

Cseh Köztársaság

645 752 000

1 428 027 000

50

714 013 500

645 752 000

 

Dánia

1 020 116 000

2 641 773 000

50

1 320 886 500

1 020 116 000

 

Németország

12 384 113 000

28 440 033 000

50

14 220 016 500

12 384 113 000

 

Észtország

87 252 000

184 233 000

50

92 116 500

87 252 000

 

Írország

653 931 000

1 384 808 000

50

692 404 000

653 931 000

 

Görögország

650 120 000

1 813 897 000

50

906 948 500

650 120 000

 

Spanyolország

4 561 628 000

10 515 414 000

50

5 257 707 000

4 561 628 000

 

Franciaország

9 681 072 000

21 602 716 000

50

10 801 358 000

9 681 072 000

 

Horvátország

277 716 000

438 824 000

50

219 412 000

219 412 000

Horvátország

Olaszország

6 568 051 000

16 020 137 000

50

8 010 068 500

6 568 051 000

 

Ciprus

107 177 000

154 720 000

50

77 360 000

77 360 000

Ciprus

Lettország

82 650 000

249 297 000

50

124 648 500

82 650 000

 

Litvánia

141 652 000

353 042 000

50

176 521 000

141 652 000

 

Luxemburg

272 111 000

340 956 000

50

170 478 000

170 478 000

Luxemburg

Magyarország

410 328 000

977 036 000

50

488 518 000

410 328 000

 

Málta

52 918 000

68 120 000

50

34 060 000

34 060 000

Málta

Hollandia

2 661 465 000

6 274 369 000

50

3 137 184 500

2 661 465 000

 

Ausztria

1 487 892 000

3 296 730 000

50

1 648 365 000

1 487 892 000

 

Lengyelország

1 924 394 000

3 938 971 000

50

1 969 485 500

1 924 394 000

 

Portugália

775 448 000

1 615 868 000

50

807 934 000

775 448 000

 

Románia

544 383 000

1 507 998 000

50

753 999 000

544 383 000

 

Szlovénia

176 664 000

349 637 000

50

174 818 500

174 818 500

Szlovénia

Szlovákia

259 706 000

759 723 000

50

379 861 500

259 706 000

 

Finnország

972 177 000

2 066 821 000

50

1 033 410 500

972 177 000

 

Svédország

1 990 462 000

4 549 119 000

50

2 274 559 500

1 990 462 000

 

Egyesült Királyság

9 546 932 000

19 611 871 000

50

9 805 935 500

9 546 932 000

 

Összesen

59 817 723 000

134 994 014 000

 

67 497 007 000

59 607 265 500

 


2. TÁBLÁZAT

A hozzáadottérték-adóból származó saját források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján (1 3. alcím)

Tagállam

A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a

A héaalapú saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs (%-ban)

A héaalapú saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgium

1 675 608 000

0,300

502 682 400

Bulgária

206 005 000

0,300

61 801 500

Cseh Köztársaság

645 752 000

0,300

193 725 600

Dánia

1 020 116 000

0,300

306 034 800

Németország

12 384 113 000

0,300

3 715 233 900

Észtország

87 252 000

0,300

26 175 600

Írország

653 931 000

0,300

196 179 300

Görögország

650 120 000

0,300

195 036 000

Spanyolország

4 561 628 000

0,300

1 368 488 400

Franciaország

9 681 072 000

0,300

2 904 321 600

Horvátország

219 412 000

0,300

65 823 600

Olaszország

6 568 051 000

0,300

1 970 415 300

Ciprus

77 360 000

0,300

23 208 000

Lettország

82 650 000

0,300

24 795 000

Litvánia

141 652 000

0,300

42 495 600

Luxemburg

170 478 000

0,300

51 143 400

Magyarország

410 328 000

0,300

123 098 400

Málta

34 060 000

0,300

10 218 000

Hollandia

2 661 465 000

0,300

798 439 500

Ausztria

1 487 892 000

0,300

446 367 600

Lengyelország

1 924 394 000

0,300

577 318 200

Portugália

775 448 000

0,300

232 634 400

Románia

544 383 000

0,300

163 314 900

Szlovénia

174 818 500

0,300

52 445 550

Szlovákia

259 706 000

0,300

77 911 800

Finnország

972 177 000

0,300

291 653 100

Svédország

1 990 462 000

0,300

597 138 600

Egyesült Királyság

9 546 932 000

0,300

2 864 079 600

Összesen

59 607 265 500

 

17 882 179 650


3. TÁBLÁZAT

Az egységes kulcs meghatározása és a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló források bontása a 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján (1 4. alcím)

Tagállam

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a

A „kiegészítő alap” saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs

A „kiegészítő alap” saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgium

3 995 217 000

 

3 010 719 673

Bulgária

414 657 000

 

312 477 642

Cseh Köztársaság

1 428 027 000

 

1 076 134 033

Dánia

2 641 773 000

 

1 990 789 973

Németország

28 440 033 000

 

21 431 868 872

Észtország

184 233 000

 

138 834 491

Írország

1 384 808 000

 

1 043 565 015

Görögország

1 813 897 000

 

1 366 918 338

Spanyolország

10 515 414 000

 

7 924 216 332

Franciaország

21 602 716 000

 

16 279 396 602

Horvátország

438 824 000

 

330 689 434

Olaszország

16 020 137 000

 

12 072 471 065

Ciprus

154 720 000

 

116 594 054

Lettország

249 297 000

0,7535810 (9)

187 865 486

Litvánia

353 042 000

 

266 045 748

Luxemburg

340 956 000

 

256 937 968

Magyarország

977 036 000

 

736 275 778

Málta

68 120 000

 

51 333 939

Hollandia

6 274 369 000

 

4 728 245 346

Ausztria

3 296 730 000

 

2 484 353 132

Lengyelország

3 938 971 000

 

2 968 333 755

Portugália

1 615 868 000

 

1 217 687 444

Románia

1 507 998 000

 

1 136 398 660

Szlovénia

349 637 000

 

263 479 805

Szlovákia

759 723 000

 

572 512 828

Finnország

2 066 821 000

 

1 557 517 062

Svédország

4 549 119 000

 

3 428 129 703

Egyesült Királyság

19 611 871 000

 

14 779 133 610

Összesen

134 994 014 000

 

101 728 925 788


4. TÁBLÁZAT

A 2007/436/EK, Euratom határozat 4. cikke értelmében a költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság részére a 2013. év tekintetében nyújtott korrekció (1 5. alcím)

Ismertetés

Együttható (10) (%)

Összeg

1.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem maximált héaalapok összegéből

16,2077

 

2.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összességéből

6,5970

 

3.

(1) – (2)

9,6107

 

4.

Összes elkülönített kiadás

 

133 640 172 409

5.

Bővítéssel kapcsolatos kiadások (11)

 

31 848 333 003

6.

A bővítési kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összessége = (4) – (5)

 

101 791 839 406

7.

A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66

 

6 456 694 911

8.

Brit előny (12)

 

1 176 577 247

9.

A brit korrekció alapja = (7) – (8)

 

5 280 117 664

10.

A tradicionális saját forrásokból származó rendkívüli többlet (13)

 

–17 223 040

11.

Brit korrekció = (9) – (10)

 

5 297 340 704


5. TÁBLÁZAT

Az Egyesült Királyságnak nyújtott – 5 297 340 704 EUR összegű korrekció finanszírozásának kiszámítása (1 5. alcím)

Tagállam

A GNI-alap százalékos aránya

Részesedések az Egyesült Királyság nélkül

Részesedések Németország, Hollandia, Ausztria, Svédország és az Egyesült Királyság nélkül

Németország, Hollandia, Ausztria és Svédország 2. oszlopban feltüntetett részesedésének háromnegyede

A 3. oszloppal összhangban felosztásra került 4. oszlop

Finanszírozási skála

A korrekciónál alkalmazott finanszírozási skála

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgium

2,96

3,46

5,49

 

1,52

4,98

263 826 803

Bulgária

0,31

0,36

0,57

 

0,16

0,52

27 382 150

Cseh Köztársaság

1,06

1,24

1,96

 

0,54

1,78

94 300 710

Dánia

1,96

2,29

3,63

 

0,99

3,29

174 451 231

Németország

21,07

24,65

0,00

–18,49

0,00

6,16

326 429 505

Észtország

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

12 165 948

Írország

1,03

1,20

1,90

 

0,53

1,73

91 446 714

Görögország

1,34

1,57

2,49

 

0,69

2,26

119 781 891

Spanyolország

7,79

9,11

14,44

 

3,99

13,11

694 392 334

Franciaország

16,00

18,72

29,67

 

8,21

26,93

1 426 549 672

Horvátország

0,33

0,38

0,60

 

0,17

0,55

28 978 034

Olaszország

11,87

13,88

22,00

 

6,09

19,97

1 057 900 367

Ciprus

0,11

0,13

0,21

 

0,06

0,19

10 217 038

Lettország

0,18

0,22

0,34

 

0,09

0,31

16 462 493

Litvánia

0,26

0,31

0,48

 

0,13

0,44

23 313 363

Luxemburg

0,25

0,30

0,47

 

0,13

0,43

22 515 255

Magyarország

0,72

0,85

1,34

 

0,37

1,22

64 519 220

Málta

0,05

0,06

0,09

 

0,03

0,08

4 498 349

Hollandia

4,65

5,44

0,00

–4,08

0,00

1,36

72 016 062

Ausztria

2,44

2,86

0,00

–2,14

0,00

0,71

37 839 265

Lengyelország

2,92

3,41

5,41

 

1,50

4,91

260 112 561

Portugália

1,20

1,40

2,22

 

0,61

2,01

106 704 915

Románia

1,12

1,31

2,07

 

0,57

1,88

99 581 648

Szlovénia

0,26

0,30

0,48

 

0,13

0,44

23 088 511

Szlovákia

0,56

0,66

1,04

 

0,29

0,95

50 168 812

Finnország

1,53

1,79

2,84

 

0,79

2,58

136 483 895

Svédország

3,37

3,94

0,00

–2,96

0,00

0,99

52 213 958

Egyesült Királyság

14,53

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Összesen

100,00

100,00

100,00

–27,66

27,66

100,00

5 297 340 704

A számítások 15 tizedes pontossággal készülnek.

6. TÁBLÁZAT

Az általános költségvetés finanszírozásának összefoglalása (14) a saját források típusa és tagállam szerinti bontásban

Tagállam

Tradicionális saját források (TOR)

Héa- és GNI-alapú saját források, beleértve a kiigazításokat is

Összes saját forrás (15)

Nettó cukorilletékek (75 %)

Nettó vámok (75 %)

Összes nettó tradicionális saját forrás (75 %)

Beszedési költségek (a bruttó TOR 25 %-a) (p.m.)

Héaalapú saját forrás

GNI-alapú saját forrás

Brit korrekció

Összes nemzeti hozzájárulás

Részesedés az összes nemzeti hozzájárulásból (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgium

6 600 000

1 585 000 000

1 591 600 000

530 533 333

502 682 400

3 010 719 673

263 826 803

3 777 228 876

3,16

5 368 828 876

Bulgária

400 000

53 700 000

54 100 000

18 033 333

61 801 500

312 477 642

27 382 150

401 661 292

0,34

455 761 292

Cseh Köztársaság

3 400 000

173 400 000

176 800 000

58 933 333

193 725 600

1 076 134 033

94 300 710

1 364 160 343

1,14

1 540 960 343

Dánia

3 400 000

295 900 000

299 300 000

99 766 667

306 034 800

1 990 789 973

174 451 231

2 471 276 004

2,07

2 770 576 004

Németország

26 300 000

3 386 600 000

3 412 900 000

1 137 633 332

3 715 233 900

21 431 868 872

326 429 505

25 473 532 277

21,30

28 886 432 277

Észtország

0

23 700 000

23 700 000

7 900 000

26 175 600

138 834 491

12 165 948

177 176 039

0,15

200 876 039

Írország

0

213 300 000

213 300 000

71 100 000

196 179 300

1 043 565 015

91 446 714

1 331 191 029

1,11

1 544 491 029

Görögország

1 400 000

114 600 000

116 000 000

38 666 667

195 036 000

1 366 918 338

119 781 891

1 681 736 229

1,41

1 797 736 229

Spanyolország

4 700 000

1 030 900 000

1 035 600 000

345 200 000

1 368 488 400

7 924 216 332

694 392 334

9 987 097 066

8,35

11 022 697 066

Franciaország

30 900 000

1 468 900 000

1 499 800 000

499 933 333

2 904 321 600

16 279 396 602

1 426 549 672

20 610 267 874

17,23

22 110 067 874

Horvátország

1 700 000

35 500 000

37 200 000

12 400 000

65 823 600

330 689 434

28 978 034

425 491 068

0,36

462 691 068

Olaszország

4 700 000

1 498 800 000

1 503 500 000

501 166 667

1 970 415 300

12 072 471 065

1 057 900 367

15 100 786 732

12,62

16 604 286 732

Ciprus

0

16 000 000

16 000 000

5 333 333

23 208 000

116 594 054

10 217 038

150 019 092

0,13

166 019 092

Lettország

0

22 100 000

22 100 000

7 366 667

24 795 000

187 865 486

16 462 493

229 122 979

0,19

251 222 979

Litvánia

800 000

53 900 000

54 700 000

18 233 334

42 495 600

266 045 748

23 313 363

331 854 711

0,28

386 554 711

Luxemburg

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

51 143 400

256 937 968

22 515 255

330 596 623

0,28

342 896 623

Magyarország

2 000 000

94 500 000

96 500 000

32 166 667

123 098 400

736 275 778

64 519 220

923 893 398

0,77

1 020 393 398

Málta

0

9 600 000

9 600 000

3 200 000

10 218 000

51 333 939

4 498 349

66 050 288

0,06

75 650 288

Hollandia

7 300 000

1 938 600 000

1 945 900 000

648 633 333

798 439 500

4 728 245 346

72 016 062

5 598 700 908

4,68

7 544 600 908

Ausztria

3 200 000

164 700 000

167 900 000

55 966 667

446 367 600

2 484 353 132

37 839 265

2 968 559 997

2,48

3 136 459 997

Lengyelország

12 800 000

369 400 000

382 200 000

127 400 000

577 318 200

2 968 333 755

260 112 561

3 805 764 516

3,18

4 187 964 516

Portugália

200 000

120 500 000

120 700 000

40 233 334

232 634 400

1 217 687 444

106 704 915

1 557 026 759

1,30

1 677 726 759

Románia

1 000 000

106 200 000

107 200 000

35 733 333

163 314 900

1 136 398 660

99 581 648

1 399 295 208

1,17

1 506 495 208

Szlovénia

0

66 400 000

66 400 000

22 133 333

52 445 550

263 479 805

23 088 511

339 013 866

0,28

405 413 866

Szlovákia

1 400 000

85 500 000

86 900 000

28 966 667

77 911 800

572 512 828

50 168 812

700 593 440

0,59

787 493 440

Finnország

800 000

136 600 000

137 400 000

45 800 000

291 653 100

1 557 517 062

136 483 895

1 985 654 057

1,66

2 123 054 057

Svédország

2 600 000

485 100 000

487 700 000

162 566 667

597 138 600

3 428 129 703

52 213 958

4 077 482 261

3,41

4 565 182 261

Egyesült Királyság

9 500 000

2 623 900 000

2 633 400 000

877 800 000

2 864 079 600

14 779 133 610

–5 297 340 704

12 345 872 506

10,33

14 979 272 506

Összesen

125 100 000

16 185 600 000

16 310 700 000

5 436 900 000

17 882 179 650

101 728 925 788

0

119 611 105 438

100,00

135 921 805 438

B.   ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS KÖLTSÉGVETÉSI SORONKÉNT

Cím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SAJÁT FORRÁSOK

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

3

TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK

p.m.

 

p.m.

4

AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 274 999 230

 

1 274 999 230

5

AZ INTÉZMÉNYEK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

53 752 047

 

53 752 047

6

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

60 000 000

 

60 000 000

7

KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

8

FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK

2 477 000

151 000 000

153 477 000

9

EGYÉB BEVÉTELEK

30 200 000

 

30 200 000

 

MINDÖSSZESEN

135 504 613 000

4 535 027 640

139 034 233 715

1. CÍM

SAJÁT FORRÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0

A 2005/2006-os forgalmazási évhez és a megelőző évekhez kapcsolódó termelési illetékek

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Cukortárolási illetékek

p.m.

 

p.m.

1 1 3

A nem exportált C cukor-, C izoglükóz- és C inulinszirup-termelésre, valamint a C cukorpótlóra és a C izoglükózpótlóra kivetett díjak

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Termelési díj

125 100 000

 

125 100 000

1 1 8

A kiegészítő cukorkvótára és a pótlólagos izoglükózkvótára kivetett egyszeri összegek

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Többletösszeg

p.m.

 

p.m.

 

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

125 100 000

 

125 100 000

1 2. ALCÍM

1 2 0

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok

16 185 600 000

 

16 185 600 000

 

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 185 600 000

 

16 185 600 000

1 3. ALCÍM

1 3 0

A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a hozzáadottérték-adóból származó saját források

17 882 179 650

 

17 882 179 650

 

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 882 179 650

 

17 882 179 650

1 4. ALCÍM

1 4 0

A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

 

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

1 5. ALCÍM

1 5 0

A költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel a 2007/436/EK, Euratom határozat 4. és 5. cikkével összhangban az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció

0,—

 

0,—

 

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

0,—

 

0,—

1 6. ALCÍM

1 6 0

Az éves GNI-alapú hozzájárulás bruttó csökkentése Hollandia és Svédország esetében a 2007/436/EC, Euratom határozat 2. cikkének (5) bekezdése értelmében

p.m.

 

p.m.

 

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

 

1. cím – Összesen

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

1 1. ALCÍM —

A CUKORPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT LEFÖLÖZÉSEK ÉS EGYÉB VÁMOK (A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA)

1 2. ALCÍM —

A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETT KÖZÖS VÁMTARIFA SZERINTI VÁMOK ÉS EGYÉB VÁMOK

1 3. ALCÍM —

A 2007/436/EK, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ SAJÁT FORRÁSOK

1 4. ALCÍM —

A 2007/436/EK, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

1 5. ALCÍM —

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYOK KORREKCIÓJA

1 6. ALCÍM —

AZ ÉVES GNI-ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS BRUTTÓ CSÖKKENTÉSE HOLLANDIA ÉS SVÉDORSZÁG ESETÉBEN

1 4. ALCÍM —   A 2007/436/EK, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

1 4 0
A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

Megjegyzések

A GNI-alapú bevétel egy „kiegészítő” bevétel, amely a kiadások azon részének finanszírozására szolgál, amelyet egy adott évben nem lehet a hagyományos saját forrásokból, a héaalapú bevételekből vagy más bevételekből finanszírozni. Ezáltal biztosított, hogy az Unió általános költségvetése előzetesen mindig egyensúlyban van.

A GNI lehívási kulcsot a más források által nem fedezett, költségvetésben szereplő kiadások finanszírozásához szükséges további bevételek határozzák meg. Ezért lehívási kulcs kerül alkalmazásra minden egyes tagállam GNI-jére.

A tagállamok GNI-jére alkalmazandó kulcs ebben a pénzügyi évben 0,7536%.

Jogalap

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 163., 2007.6.23., 17. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

Tagállam

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

2 952 664 503

58 055 170

3 010 719 673

Bulgária

306 452 191

6 025 451

312 477 642

Cseh Köztársaság

1 055 383 132

20 750 901

1 076 134 033

Dánia

1 952 401 925

38 388 048

1 990 789 973

Németország

21 018 601 971

413 266 901

21 431 868 872

Észtország

136 157 370

2 677 121

138 834 491

Írország

1 023 442 137

20 122 878

1 043 565 015

Görögország

1 340 560 296

26 358 042

1 366 918 338

Spanyolország

7 771 415 083

152 801 249

7 924 216 332

Franciaország

15 965 483 903

313 912 699

16 279 396 602

Horvátország

324 312 809

6 376 625

330 689 434

Olaszország

11 839 679 761

232 791 304

12 072 471 065

Ciprus

114 345 792

2 248 262

116 594 054

Lettország

184 242 909

3 622 577

187 865 486

Litvánia

260 915 635

5 130 113

266 045 748

Luxemburg

251 983 479

4 954 489

256 937 968

Magyarország

722 078 304

14 197 474

736 275 778

Málta

50 344 075

989 864

51 333 939

Hollandia

4 637 071 435

91 173 911

4 728 245 346

Ausztria

2 436 447 794

47 905 338

2 484 353 132

Lengyelország

2 911 095 906

57 237 849

2 968 333 755

Portugália

1 194 206 994

23 480 450

1 217 687 444

Románia

1 114 485 688

21 912 972

1 136 398 660

Szlovénia

258 399 171

5 080 634

263 479 805

Szlovákia

561 473 165

11 039 663

572 512 828

Finnország

1 527 483 739

30 033 323

1 557 517 062

Svédország

3 362 025 690

66 104 013

3 428 129 703

Egyesült Királyság

14 494 150 216

284 983 394

14 779 133 610

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

99 767 305 073

1 961 620 715

101 728 925 788

7. CÍM

KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

7 0. ALCÍM

7 0 0

Késedelmi kamatok

7 0 0 0

A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Egyéb késedelmi kamatok

3 000 000

 

3 000 000

 

7 0 0. jogcímcsoport – Összesen

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb kamatok

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

23 000 000

9 000 000

32 000 000

7 1. ALCÍM

7 1 0

Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Többletkibocsátási díj új személygépkocsikra

p.m.

 

p.m.

7 1 2

A Szerződésből eredő kötelezettség elmulasztása miatt az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletnek eleget nem tevő tagállamra kirótt büntető bírságok és átalányösszegek

p.m.

 

p.m.

 

7 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 2. ALCÍM

7 2 0

Letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok

7 2 0 0

A túlzotthiány-eljárás végrehajtásából származó letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok – Címzett bevétel

p.m.

 

p.m.

 

7 2 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

 

p.m.

 

7 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

 

7. cím – Összesen

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

7 0. ALCÍM —

KÉSEDELMI KAMATOK

7 1. ALCÍM —

PÉNZBÍRSÁGOK

7 2. ALCÍM —

LETÉTEKEN ÉS PÉNZBÍRSÁGOKON KELETKEZETT KAMATOK

7 0. ALCÍM —   KÉSEDELMI KAMATOK

7 0 1
Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb kamatok

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a pénzbírságok és pénzbírságok késedelmes megfizetéséhez kapcsolódó kamatok tárolására szolgáló külön számlákon keletkezett kamat nyilvántartására szolgál.

Jogalap

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.) és különösen annak 83. cikke.

7 1. ALCÍM —   PÉNZBÍRSÁGOK

7 1 0
Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Megjegyzések

A Bizottság pénzbírságot, kényszerítő és egyéb bírságot szabhat ki azon vállalkozásokra vagy vállalkozások társulásaira, amelyek megszegik a tilalmakat vagy nem teljesítik a lenti rendeletekből, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkéből eredő kötelezettségeiket.

A bírságot rendes esetben a bizottsági határozatról szóló értesítést követő három hónapon belül kell megfizetni. A Bizottság azonban nem hajtja be az esedékes összeget, amennyiben a vállalkozás fellebbezett az Európai Unió Bírósága előtt; a vállalkozás köteles elfogadni, hogy a végső fizetési határidőt követően a tartozásra kamatot számítanak fel, és legkésőbb a végső fizetési határidő napján a főtartozást, valamint a kamatokat és pótdíjakat fedező bankgaranciát kell biztosítania a Bizottság számára.

Jogalap

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

8. CÍM

FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

8 0. ALCÍM

8 0 0

A fizetési mérleg támogatása céljából az Unió által felvett kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Az Euratom által felvett kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus keretében nyújtandó pénzügyi támogatás céljából az Unió által felvett kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia

p.m.

 

p.m.

 

8 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

8 1. ALCÍM

8 1 0

A földközi-tengeri harmadik országokkal folytatott pénzügyi együttműködés keretében nyújtott különleges kölcsönök és kockázati tőke tőketörlesztése és kamatai

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

A Bizottság által az Európai Unió Beruházási Partnerei program keretében a földközi-tengeri térség fejlődő országainak, illetve Dél-Afrikának nyújtott kölcsönök és kockázati tőke tőketörlesztése és kamatai

p.m.

 

p.m.

 

8 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 2. ALCÍM

8 2 7

Harmadik országoknak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás céljából az Unió által aláírt kölcsönfelvételi programokra vonatkozó európai uniós garancia

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Közép- és Kelet-Európa, illetve a Független Államok Közössége országaiban található atomerőművek hatékonyságának és biztonságának fejlesztése céljából az Euratom által felvett kölcsönökre vonatkozó garancia

p.m.

 

p.m.

 

8 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

8 3. ALCÍM

8 3 5

Európai uniós garancia az Európai Beruházási Bank által harmadik országoknak nyújtott kölcsönökhöz

p.m.

 

p.m.

 

8 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

8 5. ALCÍM

8 5 0

Az Európai Beruházási Alap által fizetett osztalékok

2 477 000

 

2 477 000

 

8 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 477 000

 

2 477 000

 

8. cím – Összesen

2 477 000

151 000 000

153 477 000

8 0. ALCÍM —

A TAGÁLLAMOKKAL KAPCSOLATOS FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEKHEZ NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 1. ALCÍM —

A BIZOTTSÁG ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

8 2. ALCÍM —

HARMADIK ORSZÁGOKKAL KAPCSOLATOS FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEKHEZ NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 3. ALCÍM —

HARMADIK ORSZÁGOKBAN PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 5. ALCÍM —

GARANCIASZERVEZETEK HOZZÁJÁRULÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 1. ALCÍM —   A BIZOTTSÁG ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

8 1 0
A földközi-tengeri harmadik országokkal folytatott pénzügyi együttműködés keretében nyújtott különleges kölcsönök és kockázati tőke tőketörlesztése és kamatai

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

p.m.

151 000 000

151 000 000

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a III. szakasz „Bizottság” kiadáskimutatásának 21 03. és 22 02. alcímében szereplő előirányzatokból a földközi-tengeri térség harmadik országainak nyújtott különleges kölcsönökre és kockázati tőkére vonatkozó tőketörlesztés és kamatfizetés elszámolására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében a tétel olyan címzett bevétel kimutatására szolgálhat, amelyet ehhez a bevételhez rendelt kiadások fedezésére szolgáló további előirányzatok biztosítására használnak fel.

A jogcímcsoport a bizonyos földközi-tengeri uniós tagállamok számára nyújtott különleges kölcsönök és kockázati tőke utáni tőketörlesztéseket és kamatfizetéseket is tartalmazza; ezek ugyanakkor a teljes összegnek meglehetősen kis részét teszik ki. E kölcsönök/kockázati tőke nyújtására még az említett országok uniós csatlakozását megelőzően került sor.

A befolyó bevétel rendszerint meghaladja a költségvetésben előre jelzett összegeket a különleges kölcsönök kamatai miatt, mivel ezeket az előző pénzügyi év során, valamint a folyó pénzügyi év során is megfizethették. A különleges kölcsönök és a kockázati tőke kamata a kölcsönök kifizetésének pillanatától felszámítandó; a különleges kölcsönök kamata hat hónapos részletekben, a kockázati tőke kamata pedig általában éves részletekben fizetendő.

Jogalap

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikke.

Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).

Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

III. SZAKASZ

BIZOTTSÁG

BEVÉTELEK

7. CÍM

KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

7 0. ALCÍM

7 0 0

Késedelmi kamatok

7 0 0 0

A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Egyéb késedelmi kamatok

3 000 000

 

3 000 000

 

7 0 0. jogcímcsoport – Összesen

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb kamatok

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

23 000 000

9 000 000

32 000 000

7 1. ALCÍM

7 1 0

Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Többletkibocsátási díj új személygépkocsikra

p.m.

 

p.m.

7 1 2

A Szerződésből eredő kötelezettségek elmulasztása miatt az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet be nem tartásáért a tagállamokra kirótt bírságok és átalányösszegek

p.m.

 

p.m.

 

7 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 2. ALCÍM

7 2 0

Letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok

7 2 0 0

A túlzotthiány-eljárás végrehajtásából származó letéteken és pénzbírságokon keletkezett kamatok – Címzett bevétel

p.m.

 

p.m.

 

7 2 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

 

p.m.

 

7 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

 

7. cím – Összesen

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

7 0. ALCÍM —

KÉSEDELMI KAMATOK

7 1. ALCÍM —

PÉNZBÍRSÁGOK

7 2. ALCÍM —

LETÉTEKEN ÉS PÉNZBÍRSÁGOKON KELETKEZETT KAMATOK

7 0. ALCÍM —   KÉSEDELMI KAMATOK

7 0 1
Késedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb kamatok

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a pénzbírságok és pénzbírságok késedelmes megfizetéséhez kapcsolódó kamatok tárolására szolgáló külön számlákon keletkezett kamat nyilvántartására szolgál.

Jogalap

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.) és különösen annak 83. cikke.

7 1. ALCÍM —   PÉNZBÍRSÁGOK

7 1 0
Pénzbírságok, kényszerítő bírságok és egyéb bírságok

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Megjegyzések

A Bizottság pénzbírságot, kényszerítő és egyéb bírságot szabhat ki azon vállalkozásokra vagy vállalkozások társulásaira, amelyek megszegik a tilalmakat vagy nem teljesítik a lenti rendeletekből, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkéből eredő kötelezettségeiket.

A bírságot rendes esetben a bizottsági határozatról szóló értesítést követő három hónapon belül kell megfizetni. A Bizottság azonban nem hajtja be az esedékes összeget, amennyiben a vállalkozás fellebbezett az Európai Unió Bírósága előtt; a vállalkozás köteles elfogadni, hogy a végső fizetési határidőt követően a tartozásra kamatot számítanak fel, és legkésőbb a végső fizetési határidő napján a tartozás főösszegét, valamint a kamatokat és pótdíjakat fedező bankgaranciát kell biztosítania a Bizottság számára.

Jogalap

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (EK összefonódási rendelet) (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.) és különösen annak 14. és 15. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

8. CÍM

FORRÁSBEVONÁSI ÉS HITELEZÉSI MŰVELETEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

8 0. ALCÍM

8 0 0

A fizetési mérleg támogatására felvett uniós kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia

p.m.

 

p.m.

8 0 1

A felvett Euratom-kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus keretében nyújtandó pénzügyi támogatás céljából felvett uniós kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia

p.m.

 

p.m.

 

8 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

8 1. ALCÍM

8 1 0

A földközi-tengeri harmadik országokkal folytatott pénzügyi együttműködés keretében nyújtott különleges kölcsönök és kockázati tőke tőketörlesztése és kamatai

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

A Bizottság által az Európai Unió Beruházási Partnerei program keretében a földközi-tengeri térség fejlődő országainak, illetve Dél-Afrikának nyújtott kölcsönök és kockázati tőke tőketörlesztése és kamatai

p.m.

 

p.m.

 

8 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 2. ALCÍM

8 2 7

Európai uniós garancia olyan kölcsönfelvételi programokra, amelyekre az Unió a harmadik országoknak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás céljából vállalt kötelezettséget

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Közép- és Kelet-Európa, illetve a Független Államok Közösségének országaiban található atomerőművek hatékonyságának és biztonságának fejlesztésére felvett Euratom-kölcsönökre vonatkozó európai közösségi garancia

p.m.

 

p.m.

 

8 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

8 3. ALCÍM

8 3 5

Az Európai Beruházási Bank által harmadik országoknak nyújtott kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia

p.m.

 

p.m.

 

8 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

8 5. ALCÍM

8 5 0

Az Európai Beruházási Alap által fizetett osztalékok

2 477 000

 

2 477 000

 

8 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 477 000

 

2 477 000

 

8. cím – Összesen

2 477 000

151 000 000

153 477 000

8 0. ALCÍM —

A TAGÁLLAMOKBAN FOLYTATOTT HITELFELVÉTELI ÉS HITELFOLYÓSÍTÁSI MŰVELETEKHEZ NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 1. ALCÍM —

A BIZOTTSÁG ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

8 2. ALCÍM —

A HARMADIK ORSZÁGOK HITELFELVÉTELI ÉS HITELFOLYÓSÍTÁSI MŰVELETEIHEZ NYÚJTOTT EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 3. ALCÍM —

PÉNZINTÉZETEK ÁLTAL HARMADIK ORSZÁGOKBAN NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK EURÓPAI UNIÓS GARANCIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK

8 5. ALCÍM —

A GARANCIASZERVEZETEK HOZZÁJÁRULÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 1. ALCÍM —   A BIZOTTSÁG ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

8 1 0
A földközi-tengeri harmadik országokkal folytatott pénzügyi együttműködés keretében nyújtott különleges kölcsönök és kockázati tőke tőketörlesztése és kamatai

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

p.m.

151 000 000

151 000 000

Megjegyzések

A jogcímcsoport az e szakaszhoz tartozó kiadási kimutatás 21 03. és 22 02. alcímében szereplő előirányzatokból a földközi-tengeri térség harmadik országainak nyújtott különleges kölcsönökre és kockázati tőkére vonatkozó tőketörlesztés és kamatfizetés elszámolására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében a jogcímcsoport olyan címzett bevétel kimutatására szolgálhat, amelyet ehhez a bevételhez rendelt kiadások fedezésére szolgáló további előirányzatok biztosítására használnak fel.

Ugyancsak itt szerepelnek az egyes földközi-tengeri tagállamoknak nyújtott különleges kölcsönök és kockázati tőke tőke- és kamattörlesztései, ezek azonban a teljes összegnek csupán nagyon kis százalékát teszik ki. E kölcsönök/kockázati tőke nyújtására még az említett országok uniós csatlakozását megelőzően került sor.

A befolyó bevétel rendszerint meghaladja a költségvetésben előre jelzett összegeket a speciális kölcsönök kamatai miatt, mivel ezeket az előző pénzügyi év során, valamint a folyó pénzügyi év során is megfizethették. A speciális kölcsönök és a kockázati tőke kamata a kölcsönök kifizetésének pillanatától felszámítandó; a speciális kölcsönök kamata hat hónapos részletekben, a kockázati tőke kamata pedig általában éves részletekben fizetendő.

Jogalap

A jogalapra vonatkozóan lásd az e szakaszhoz tartozó kiadási kimutatás 21 03. és 22 02. alcíméhez fűzött megjegyzéseket.

Jogi hivatkozások

Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 27. o.).

Az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2014.3.15., 11. o.).

KIADÁSOK

Cím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

01

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Tartalékok (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

02

VÁLLALKOZÁSPOLITIKA ÉS IPAR

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

03

VERSENYPOLITIKA

94 462 975

94 462 975

–13 238

–13 238

94 449 737

94 449 737

04

FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

05

MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

06

MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

2 867 191 650

1 003 428 934

–7 078

–7 078

2 867 184 572

1 003 421 856

07

KÖRNYEZET

407 281 956

345 558 517

–7 995

348 057

407 273 961

345 906 574

08

KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

6 198 703 944

4 091 136 052

–1 453

– 490 632

6 198 702 491

4 090 645 420

09

TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

1 637 399 923

961 129 100

–6 593

104 109 720

1 637 393 330

1 065 238 820

10

KÖZVETLEN KUTATÁS

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

950 774 942

667 482 286

–1 588 919

67 951 207

949 186 023

735 433 493

Tartalékok (40 02 41)

115 342 000

112 342 000

–69 567 000

–69 567 000

115 342 000

42 775 000

 

1 066 116 942

779 824 286

–71 155 919

–1 615 793

1 064 528 023

778 208 493

12

BELSŐ PIAC ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

116 900 978

117 126 978

–8 808

–1 998 611

116 892 170

115 128 367

13

REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

33 073 259 166

40 223 363 359

–10 072

2 794 259 758

33 073 249 094

43 017 623 117

14

ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

157 048 298

122 369 692

–7 718

9 992 282

157 040 580

132 361 974

15

OKTATÁS ÉS KULTÚRA

2 820 024 822

2 241 707 412

–8 601

178 972 015

2 820 016 221

2 420 679 427

16

KOMMUNIKÁCIÓ

246 356 400

244 896 374

–11 041

5 488 959

246 345 359

250 385 333

17

EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

618 166 222

566 799 722

–13 273

–11 065 191

618 152 949

555 734 531

18

BELÜGY

1 201 391 889

762 599 931

–4 465

2 744 535

1 201 387 424

765 344 466

19

KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

732 732 818

463 169 988

–1 368

54 364 467

732 731 450

517 534 455

20

KERESKEDELEM

121 107 855

115 403 729

–8 237

2 173 572

121 099 618

117 577 301

21

FEJLESZTÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS

5 083 850 744

3 658 319 989

–12 564

336 507 436

5 083 838 180

3 994 827 425

22

BŐVÍTÉS

1 519 908 038

903 886 742

–3 686

44 996 314

1 519 904 352

948 883 056

23

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

1 006 464 161

850 884 342

–3 565

255 647 335

1 006 460 596

1 106 531 677

24

A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM

78 230 900

74 910 993

–10 000

1 613 362

78 220 900

76 524 355

25

BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS

194 113 789

194 836 589

–24 280

–24 280

194 089 509

194 812 309

26

A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

1 001 465 044

991 092 001

–52 824

9 697 176

1 001 412 220

1 000 789 177

27

KÖLTSÉGVETÉS

95 786 613

95 786 613

–7 043

–7 043

95 779 570

95 779 570

28

ELLENŐRZÉS

11 633 979

11 633 979

–1 713

–1 713

11 632 266

11 632 266

29

STATISZTIKA

131 894 632

152 072 858

–10 903

–21 177 712

131 883 729

130 895 146

30

NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

NYELVI SZOLGÁLATOK

387 659 143

387 659 143

–54 338

–54 338

387 604 805

387 604 805

32

ENERGIAÜGY

933 452 862

588 030 260

–8 220

64 991 780

933 444 642

653 022 040

33

A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE

203 414 816

193 026 816

–5 711

–7 183 411

203 409 105

185 843 405

34

ÉGHAJLAT-POLITIKA

121 471 119

42 711 025

–2 440

8 825 949

121 468 679

51 536 974

40

TARTALÉKALAPOK

573 523 000

264 342 000

 

–69 567 000

573 523 000

194 775 000

 

Összesen

139 108 831 838

131 972 965 267

–1 945 900

3 529 637 550

139 106 885 938

135 502 602 817

Amiből tartalékok (40 02 41)

117 342 000

114 342 000

–69 567 000

–69 567 000

117 342 000

44 775 000

XX. CÍM

SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

XX 01

SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK

XX 01 01

A szakpolitikai területeken foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

XX 01 01 01

Az intézménynél foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

XX 01 01 01 01

Javadalmazás és juttatások

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos költségek és juttatások

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Javadalmazások kiigazításai

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Részösszeg

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

XX 01 01 02

Az Unió küldöttségein foglalkoztatott bizottsági tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

XX 01 01 02 01

Javadalmazás és juttatások

5,2

107 033 000

 

107 033 000

XX 01 01 02 02

A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos költségek és juttatások

5,2

7 506 000

 

7 506 000

XX 01 01 02 03

Javadalmazások kiigazításainak fedezését szolgáló előirányzatok

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Részösszeg

 

114 539 000

 

114 539 000

 

XX 01 01. jogcímcsoport – Részösszeg

 

1 944 928 000

– 317 000

1 944 611 000

XX 01 02

Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

XX 01 02 01

Az intézménynél dolgozó külső munkatársak

XX 01 02 01 01

Szerződéses alkalmazottak

5,2

62 598 343

 

62 598 343

XX 01 02 01 02

Az ügynökségeknél dolgozó alkalmazottak, valamint a különböző tevékenységeket kiegészítő műszaki és igazgatási támogatás

5,2

23 545 000

 

23 545 000

XX 01 02 01 03

Átmenetileg az intézményhez kirendelt nemzeti köztisztviselők

5,2

38 076 000

 

38 076 000

 

Részösszeg

 

124 219 343

 

124 219 343

XX 01 02 02

Uniós delegációkon dolgozó külső bizottsági munkatársak

XX 01 02 02 01

Egyéb munkaerő javadalmazása

5,2

8 794 000

 

8 794 000

XX 01 02 02 02

Fiatal szakértők és kirendelt nemzeti szakértők képzése

5,2

1 792 000

 

1 792 000

XX 01 02 02 03

Az egyéb munkaerővel kapcsolatos költségek és egyéb szolgáltatásokra kifizetett összegek

5,2

337 000

 

337 000

 

Részösszeg

 

10 923 000

 

10 923 000

XX 01 02 11

Az intézmény egyéb igazgatási kiadásai

XX 01 02 11 01

Kiküldetési és reprezentációs költségek

5,2

56 654 546

 

56 654 546

XX 01 02 11 02

Konferenciákkal, ülésekkel és szakértői csoportokkal kapcsolatos költségek

5,2

26 017 658

 

26 017 658

XX 01 02 11 03

Bizottságok ülései

5,2

12 215 651

 

12 215 651

XX 01 02 11 04

Tanulmányok és konzultációk

5,2

6 394 145

 

6 394 145

XX 01 02 11 05

Informatikai és irányítási rendszerek

5,2

26 974 674

 

26 974 674

XX 01 02 11 06

Továbbképzés és vezetői képzés

5,2

12 981 983

 

12 981 983

 

Részösszeg

 

141 238 657

 

141 238 657

XX 01 02 12

A Bizottság uniós küldöttségeken működő alkalmazottaihoz kapcsolódó egyéb igazgatási kiadások

XX 01 02 12 01

Kiküldetési, konferencia- és reprezentációs költségek

5,2

5 797 000

 

5 797 000

XX 01 02 12 02

A küldöttségek személyzetének további képzése

5,2

350 000

 

350 000

 

Részösszeg

 

6 147 000

 

6 147 000

 

XX 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg

 

282 528 000

 

282 528 000

XX 01 03

Az információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal, valamint épületekkel kapcsolatos kiadások

XX 01 03 01

A Bizottság információs és kommunikációs technológiai eszközeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások

XX 01 03 01 03

Információs és kommunikációs technológiai eszközök

5,2

54 612 000

 

54 612 000

XX 01 03 01 04

Információs és kommunikációs technológiai szolgáltatások

5,2

63 867 000

 

63 867 000

 

Részösszeg

 

118 479 000

 

118 479 000

XX 01 03 02

A Bizottság uniós küldöttségeken működő alkalmazottaihoz kapcsolódó, ingatlanra fordított és járulékos kiadások

XX 01 03 02 01

Ingatlanok vásárlása, bérlése és ezzel kapcsolatos kiadások

5,2

45 057 000

 

45 057 000

XX 01 03 02 02

Berendezés, felszerelés, készletek és szolgáltatások

5,2

8 741 000

 

8 741 000

 

Részösszeg

 

53 798 000

 

53 798 000

 

XX 01 03. jogcímcsoport – Részösszeg

 

172 277 000

 

172 277 000

 

XX 01. ALCÍM – ÖSSZESEN

 

2 399 733 000

– 317 000

2 399 416 000

XX 01. ALCÍM —   SZAKPOLITIKAI TERÜLETEK SZERINT ELKÜLÖNÍTETT IGAZGATÁSI KIADÁSOK

XX 01 01
A szakpolitikai területeken foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

XX 01 01 01
Az intézménynél foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

XX 01 01 01

Az intézménynél foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

XX 01 01 01 01

Javadalmazás és juttatások

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos költségek és juttatások

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Javadalmazások kiigazításai

5,2

p.m.

 

p.m.

 

XX 01 01 01. jogcím – Összesen

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

Megjegyzések

A létszámterv szerinti állást betöltő tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatban, kivéve a harmadik országokban szolgálatot teljesítő személyzetet, ebben az előirányzatban az alábbiak szerepelnek:

bérek, juttatások és a bérekhez kapcsolódó egyéb kifizetések,

baleset- és betegségbiztosítás, valamint egyéb társadalombiztosítási díjak,

az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása és a Bizottság által az ideiglenes alkalmazottnak teljesítendő kifizetések, amelyek a nyugdíjjogosultságnak a származásuk szerinti országban történő megteremtéséhez vagy fenntartásához szükségesek,

egyéb juttatások és támogatások,

a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak tekintetében a váltott műszakért, illetve a tisztviselő által a munkahelyén vagy otthonában teljesített készenlétért fizetett juttatások,

a próbaidős tisztviselő nyilvánvaló alkalmatlansága miatti elbocsátás esetén fizetett juttatások,

az ideiglenes alkalmazott szerződésének az intézmény általi felmondása esetén fizetett juttatások,

az Unió területén, az Unió hivatalaiban és uniós küldöttségen dolgozó tisztviselők otthonaiban elvégzett biztonsági intézkedések költségeinek megtérítése,

átalányjuttatások és órabérben számolt kifizetések az AST kategóriába tartozó tisztviselők által teljesített túlóráért, amely a lefektetett szabályok szerint nem kompenzálható szabadidővel,

a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazására alkalmazott súlyozás költségei, valamint a munkavállalás országától eltérő országba utalt kifizetésekre alkalmazott súlyozás költségei,

a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve a családtagokat is) a szolgálati jogviszony megkezdésekor, megszűnésekor és az alkalmazás helyének megváltozása miatt felmerült utazási költségei,

az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési és újrabeilleszkedési támogatások, akiknek a szolgálati jogviszony megkezdésekor, az alkalmazás helyének megváltozásakor és a szolgálati jogviszony megszűnésekor meg kell változtatniuk a lakóhelyüket, és máshol kell letelepedniük,

az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő költözési költségek, akiknek a szolgálati jogviszony megkezdésekor, az alkalmazás helyének megváltozásakor és a szolgálati jogviszony megszűnésekor meg kell változtatniuk a lakóhelyüket, és máshol kell letelepedniük,

napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges,

a csatlakozás előtt az új tagállamokban betöltendő álláshelyekre kinevezett tisztviselők átmeneti költségei, akiket felkértek arra, hogy a csatlakozás időpontja után is maradjanak szolgálatban azokban a tagállamokban, és akiket kivételesen megilletnek ugyanazon pénzügyi és anyagi feltételek, amelyeket a Bizottság a csatlakozás előtt az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló rendelet X. mellékletével összhangban alkalmazott,

a Tanács által a pénzügyi év során a díjazások tekintetében engedélyezett bármely módosítás költsége.

Az összes uniós intézmény tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak fizetési táblázatait – beleértve a fizetési kategóriákat és a pótlékokat is – aktualizáló tanácsi rendeletet évente a Hivatalos Lapban teszik közzé (a legutóbbi kiigazítás: HL L 338., 2010.12.22., 1. o.).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 48 900 000 EUR.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

XX 01 01 01 01
Javadalmazás és juttatások

Számadatok

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

01. CÍM

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

01 01

A „GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

83 091 934

83 091 934

–11 162

–11 162

83 080 772

83 080 772

01 02

GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ

9 000 000

9 000 000

 

 

9 000 000

9 000 000

Tartalékok (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

11 000 000

11 000 000

 

 

11 000 000

11 000 000

01 03

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 04

PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

 

01. cím – Összesen

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Tartalékok (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

01 01. ALCÍM —   A „GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

01 01

A „GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

01 01 01

A „Gazdasági és pénzügyek” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

5,2

64 450 317

–11 162

64 439 155

01 01 02

A „Gazdasági és pénzügyek” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

01 01 02 01

Külső munkatársak

5,2

6 403 755

 

6 403 755

01 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások

5,2

7 766 066

 

7 766 066

 

01 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg

 

14 169 821

 

14 169 821

01 01 03

A „Gazdasági és pénzügyek” szakpolitika területén információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos és egyedi kiadások

01 01 03 01

A „Gazdasági és pénzügyek” szakpolitika területén információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos és egyedi kiadások

5,2

4 171 796

 

4 171 796

01 01 03 04

Egyedi elektronikus, távközlési és tájékoztatási igényekhez kapcsolódó kiadások

5,2

300 000

 

300 000

 

01 01 03. jogcímcsoport – Részösszeg

 

4 471 796

 

4 471 796

 

01 01. alcím – Összesen

 

83 091 934

–11 162

83 080 772

01 01 01
A „Gazdasági és pénzügyek” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

64 450 317

–11 162

64 439 155

01 03. ALCÍM —   NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

01 03

NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

01 03 01

Részesedés a nemzetközi pénzügyi intézmények alaptőkéjében

01 03 01 01

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank – A jegyzett tőke befizetett részvényeinek rendelkezésre bocsátása

4

 

 

01 03 01 02

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank –A jegyzett tőke lehívható része

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

01 03 01. jogcímcsoport – Részösszeg

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 02

Makroszintű pénzügyi támogatás

4

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

01 03 03

A harmadik országok makroszintű pénzügyi támogatása céljából felvett uniós kölcsönökre vonatkozó európai uniós garancia

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 04

Harmadik országokban található atomerőművek hatékonyságának és biztonságának fejlesztésére felvett Euratom-kölcsönökre vonatkozó garancia

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 05

Európai uniós garancia az Európai Beruházási Bank harmadik országokban nyújtott hiteleire és hitelgaranciáira

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 06

A Garanciaalap feltöltése

4

58 432 294

58 432 294

 

 

58 432 294

58 432 294

 

01 03. alcím – Összesen

 

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 03 02
Makroszintű pénzügyi támogatás

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

Megjegyzések

E rendkívüli támogatás célja a fizetési mérleg hiánya és/vagy a költségvetési egyensúly súlyos problémái jellemezte makroszintű pénzügyi nehézségekkel küzdő egyes harmadik országokra nehezedő pénzügyi terhek enyhítése.

A támogatás közvetlenül kapcsolódik a makropénzügyi stabilizációt és a strukturális szerkezetváltást szolgáló intézkedések támogatásban részesülő országok általi végrehajtásához. Főszabályként az uniós intézkedés kiegészíti a Nemzetközi Valutaalap intézkedését, más kétoldalú támogatásokkal együtt.

A makroszintű pénzügyi támogatás feltétele, hogy a támogatásban részesülő országban működik egy független, nemzeti ellenőrző szerv.

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a költségvetési hatóságot a kedvezményezett országok makropénzügyi helyzetéről, és évente részletes jelentést készít e támogatás megvalósításáról.

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatok fedezik Grúziának az Oroszországgal kialakult konfliktus által érintett területei helyreállítása céljára nyújtott pénzügyi támogatást is. Az intézkedéseknek elsősorban az ország makropénzügyi stabilizációjára kell irányulniuk. A támogatás teljes pénzügyi keretéről a 2008. évi nemzetközi adományozói konferencián döntöttek.

Az e jogcímcsoporthoz tartozó előirányzatok további célja az Unió által a makroszintű pénzügyi segítségnyújtás forrásbevonási és hitelezési műveleteivel kapcsolatos műveletek megkötésével és végrehajtásával kapcsolatban viselt költségek fedezése vagy ideiglenes előfinanszírozása.

Jogalap

A Koszovó számára nyújtandó kivételes pénzügyi támogatásról szóló, 2006. november 30-i 2006/880/EK tanácsi határozat (HL L 339., 2006.12.6., 36. o.).

A Libanonnak nyújtandó közösségi makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2007. december 10-i 2007/860/EK tanácsi határozat (HL L 337., 2007.12.21., 111. o.).

A Grúziának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2009. november 30-i 2009/889/EK tanácsi határozat (HL L 320., 2009.12.5., 1. o.).

Az Örményországnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2009. november 30-i 2009/890/EK tanácsi határozat (HL L 320., 2009.12.5., 3. o.).

Az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2010. július 7-i 388/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 179., 2010.7.14., 1. o.).

A Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2010. október 20-i 938/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 277., 2010.10.21., 1. o.).

A Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi határozat (HL L 218., 2013.8.14., 15. o.).

A Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. október 22-i 1025/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi határozat (HL L 283., 2013.10.25., 1. o.).

A Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. december 11-i 1351/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi határozat (HL L 341., 2013.12.18., 4. o.).

01 04. ALCÍM —   PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

01 04

PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÉS ESZKÖZÖK

01 04 01

Európai Beruházási Alap

01 04 01 01

Európai Beruházási Alap – A jegyzett tőke befizetett részeinek rendelkezésre bocsátása

1,1

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 01 02

Európai Beruházási Alap – A jegyzett tőke lehívható része

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

01 04 01. jogcímcsoport – Részösszeg

 

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 02

Nukleáris biztonság – Együttműködés az Európai Beruházási Bankkal

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 03

A felvett Euratom-kölcsönökre vonatkozó garancia

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 51

A 2014 előtti programok lezárása a kis- és középvállalkozások (kkv) területén

1,1

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

 

01 04. alcím – Összesen

 

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

01 04 51
A 2014 előtti programok lezárása a kis- és középvállalkozások (kkv) területén

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

Megjegyzések

Korábbi 01 04 04., 01 04 05. és 01 04 06. jogcímcsoport

Ez az előirányzat az előző évekből fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásokból eredő kifizetések fedezésére szolgál.

Bár a kötelezettségvállalási időszak befejeződött, az eszközöket még több évig működtetni kell, amelynek során beruházási célú és a garanciavállalási kötelezettségeknek eleget tevő kifizetésekre lesz szükség. Ezért a beszámolási és nyomonkövetési követelmények az eszközök rendelkezésreállási időszakának végéig fennállnak.

Annak érdekében, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, a Bizottság igénybe veheti készpénztartalékait az adósság átmeneti fedezésére. Ebben az esetben az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130., 2000.5.31., 1. o.) 12. cikke alkalmazandó.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételkimutatás 6 0 3 1. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

A vagyonkezelői számlákon keletkezett, a bevételkimutatás 5 2 3. jogcímcsoportja szerinti bevételek további előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszik lehetővé e jogcímcsoportban, a költségvetési rendelettel összhangban.

Jogalap

Az innovatív és munkahelyteremtő kis- és középvállalkozások (kkv-k) pénzügyi támogatásához szükséges intézkedésekről – a növekedési és foglalkoztatási kezdeményezésről szóló, 1998. május 19-i 98/347/EK tanácsi határozat (HL L 155., 1998.5.29., 43. o.).

A vállalkozásokra és különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv-kra) vonatkozó többéves programról (2001–2005) szóló, 2000. december 20-i 2000/819/EK tanácsi határozat (HL L 333., 2000.12.29., 84. o.).

A vállalkozásokra és különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv-kra) vonatkozó többéves programról (2001–2005) szóló 2000/819/EK tanácsi határozat módosításáról szóló, 2005. szeptember 28-i 1776/2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 289., 2005.11.3., 14. o.).

A versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1639/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 310., 2006.11.9., 15. o.).

02. CÍM

VÁLLALKOZÁSPOLITIKA ÉS IPAR

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

02 01

A „VÁLLALKOZÁSPOLITIKA ÉS IPAR” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

119 530 259

119 530 259

–11 387

–11 387

119 518 872

119 518 872

02 02

A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 03

BELSŐ ÁRUPIAC ÉS ÁGAZATI POLITIKÁK

39 170 000

32 330 554

 

 

39 170 000

32 330 554

02 04

HORIZONT 2020 – A VÁLLALKOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁS

401 518 263

486 556 651

 

 

401 518 263

486 556 651

02 05

EURÓPAI MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS PROGRAMOK (EGNOS ÉS GALILEO)

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 06

EURÓPAI FÖLD-MEGFIGYELÉSI PROGRAM

360 433 000

186 675 815

 

 

360 433 000

186 675 815

 

02. cím – Összesen

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

02 01. ALCÍM —   A „VÁLLALKOZÁSPOLITIKA ÉS IPAR” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

02 01

A „VÁLLALKOZÁSPOLITIKA ÉS IPAR” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

02 01 01

A „Vállalkozáspolitika és ipar” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

5,2

65 749 316

–11 387

65 737 929

02 01 02

A „Vállalkozáspolitika és ipar” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

02 01 02 01

Külső munkatársak

5,2

5 487 197

 

5 487 197

02 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások

5,2

4 125 657

 

4 125 657

 

02 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg

 

9 612 854

 

9 612 854

02 01 03

A „Vállalkozáspolitika és ipar” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai

5,2

4 255 878

 

4 255 878

02 01 04

A „Vállalkozáspolitika és ipar” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

02 01 04 01

A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő programhoz (COSME) kapcsolódó támogatási kiadások

1,1

3 675 000

 

3 675 000

02 01 04 02

A jogszabályok egységesítésére és közelítésére vonatkozó támogatási kiadások

1,1

160 000

 

160 000

02 01 04 03

Az európai műholdas navigációs programok támogatási kiadásai

1,1

3 350 000

 

3 350 000

02 01 04 04

Az európai Föld-megfigyelési programhoz (Copernicus) kapcsolódó támogatási kiadások

1,1

2 500 000

 

2 500 000

 

02 01 04. jogcímcsoport – Részösszeg

 

9 685 000

 

9 685 000

02 01 05

A „Vállalkozáspolitika és ipar” szakpolitikai terület kutatási és innovációs programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

02 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1,1

12 347 430

 

12 347 430

02 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó külső munkatársak

1,1

3 637 467

 

3 637 467

02 01 05 03

A kutatási és innovációs programok: a „Horizont 2020” keretprogram egyéb igazgatási kiadásai

1,1

7 217 314

 

7 217 314

 

02 01 05. jogcímcsoport – Részösszeg

 

23 202 211

 

23 202 211

02 01 06

Végrehajtó ügynökségek

02 01 06 01

Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség — Hozzájárulás a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő programból (Cosme)

1,1

7 025 000

 

7 025 000

 

02 01 06. jogcímcsoport – Részösszeg

 

7 025 000

 

7 025 000

 

02 01. alcím – Összesen

 

119 530 259

–11 387

119 518 872

02 01 01
A „Vállalkozáspolitika és ipar” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

65 749 316

–11 387

65 737 929

02 02. ALCÍM —   A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

02 02

A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME)

02 02 01

A vállalkozói készség ösztönzése, valamint az uniós vállalkozások versenyképességének és piacra jutásának javítása

1,1

102 709 687

14 575 804

 

 

102 709 687

14 575 804

02 02 02

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában

1,1

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

02 02 51

Korábbi tevékenységek lezárása a versenyképesség és vállalkozói készség területén

1,1

p.m.

26 666 655

 

 

p.m.

26 666 655

02 02 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

02 02 77 01

Előkészítő intézkedés – Támogatás a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára az új pénzügyi környezetben

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 02

Kísérleti projekt – Erasmus fiatal vállalkozóknak

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 03

Előkészítő intézkedés – Erasmus fiatal vállalkozóknak

1,1

p.m.

835 000

 

 

p.m.

835 000

02 02 77 04

Kísérleti projekt – Intézkedések a textil- és cipőágazat területén

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 05

Előkészítő intézkedés – Kiemelt európai úti célok

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 06

Előkészítő intézkedés – Fenntartható turizmus

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 07

Előkészítő intézkedés – Európai szociálturizmus

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 08

Előkészítő intézkedés – Európai és nemzetközi idegenforgalmi termékek támogatása, különös tekintettel a kulturális és ipari jellegű termékekre

1,1

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

02 02 77 09

Előkészítő intézkedés – Idegenforgalom és hozzáférhetőség mindenki számára

1,1

690 000

1 035 000

 

 

690 000

1 035 000

02 02 77 10

Előkészítő intézkedés – Euromed innovációs vállalkozók a változásért

1,1

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

02 02 77 11

Kísérleti projekt – Az építőipari kisiparosok és kisvállalkozások biztosításokhoz való hozzáférésének megkönnyítése az Európai Unión belüli innováció ösztönzése és a környezetbarát technológiák előmozdítása érdekében

1,1

p.m.

286 000

 

 

p.m.

286 000

02 02 77 12

Kísérleti projekt – A ritkaföldfémekkel kapcsolatos európai kompetenciahálózat

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 13

Kísérleti projekt – Az európai „kreatív kerületek” fejlesztése

3

p.m.

350 000

 

 

p.m.

350 000

02 02 77 14

Kísérleti projekt – A határokon átnyúló tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások (kkv-k) fennálló követeléseinek gyors és hatékony érvényesítése

3

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

02 02 77 15

Előkészítő intézkedés – Összehangolt eljárások és szabványok az egymással összefüggő iparágakban tevékenykedő európai kis- és középvállalkozások (kkv-k) közötti e-kereskedelem területén

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 16

Kísérleti projekt — A gyártás jövője

1,1

1 000 000

500 000

 

 

1 000 000

500 000

 

02 02 77. jogcímcsoport – Részösszeg

 

3 690 000

6 506 000

 

 

3 690 000

6 506 000

 

02 02. alcím – Összesen

 

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 02 02
A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

Ez az előirányzat a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k) az indulás, a növekedés és a tulajdonosváltás időszakában, tőke- és hitelfinanszírozás formájában történő forráshoz jutásának javítására fordítandó.

Hitelgarancia-eszköz nyújt majd viszontgaranciákat, közvetlen garanciákat és más kockázatmegosztó konstrukciókat egyrészt idegen tőkével történő finanszírozás céljára, amely mérsékli azokat a nehézségeket, amelyekkel az életképes kkv-k a finanszírozáshoz jutáskor szembesülnek vagy a velük kapcsolatos vélt magasabb kockázat, vagy pedig a rendelkezésre álló megfelelő biztosíték hiánya következtében; másrészt pedig a kkv-k hitelportfóliójának értékpapírosítása érdekében.

Egy, a növekedést szolgáló tőkefinanszírozási eszköz (EFG) lehetővé fogja tenni a befektetést olyan kockázati tőkealapokba, amelyek a kkv-kba – különösen a több tagállamban is működő kkv-kba – eszközölnek beruházásokat a terjeszkedés és növekedés időszakában. Ez lehetőséget teremt a korai fázisban lévő vállalkozásokba befektető alapokba történő befektetésre, a Horizont 2020 keretprogram kutatási, fejlesztési és innovációs tőkefinanszírozási eszközével együttesen. A különböző szakaszban lévő vállalkozásokba befektető alapokba történő közös befektetés a COSME keretében az EFG-ből, valamint a Horizont 2020 keretében a kutatás, fejlesztés és innováció támogatására létrehozandó tőkefinanszírozási eszközből arányosan nyújtott forrásokból valósul meg. Az EFG-ből származó támogatást vagy a) közvetlenül az Európai Beruházási Alap (EBA), illetve a Bizottság nevében történő végrehajtással megbízott más szervezetek; vagy pedig b) alapok alapja vagy más, határokon átívelően működő befektetési eszköz biztosítja.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A költségvetési rendelet 140. cikkének (6) bekezdése szerinti, pénzügyi eszközökből származó azon visszafizetésekből – beleértve a tőke-visszafizetéseket, a felszabadított biztosítékokat és a kölcsönök tőkeösszegének visszafizetését –, amelyeket a Bizottságnak visszafizettek, és amelyek a bevételkimutatás 6 3 4 1. jogcíme alá tartoznak, a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének i) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

A vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1287/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 33. o.), és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének d) pontja.

02 05. ALCÍM —   EURÓPAI MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS PROGRAMOK (EGNOS ÉS GALILEO)

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

02 05

EURÓPAI MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS PROGRAMOK (EGNOS ÉS GALILEO)

02 05 01

A globális műholdas rádiónavigációs infrastruktúra és szolgáltatások (Galileo) 2019-ig megvalósuló kifejlesztése és nyújtása

1,1

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

02 05 02

A GPS teljesítményének javítását lehetővé tevő műholdas szolgáltatások nyújtása, melyek 2020-ig fokozatosan lefedik az Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) egész területét (EGNOS)

1,1

225 000 000

170 148 008

 

 

225 000 000

170 148 008

02 05 11

Európai GNSS Ügynökség

1,1

24 587 000

24 587 000

 

 

24 587 000

24 587 000

02 05 51

Az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) lezárása

1,1

p.m.

281 994 299

 

 

p.m.

281 994 299

 

02 05. alcím – Összesen

 

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 05 01
A globális műholdas rádiónavigációs infrastruktúra és szolgáltatások (Galileo) 2019-ig megvalósuló kifejlesztése és nyújtása

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

Az európai GNSS-programokhoz való uniós hozzájárulás célja az alábbiakhoz kapcsolódó tevékenységek finanszírozása:

a Galileo program kiépítési szakaszának lezárása, amely magában foglalja az űrbéli és földi infrastruktúra kiépítését, létrehozását és védelmét, valamint a hasznosítási szakasz előkészítésére irányuló tevékenységeket, ideértve a szolgáltatások előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységeket,

a Galileo program hasznosítási szakasza, amely magában foglalja az űrbéli és földi infrastruktúra irányítását, karbantartását, folyamatos tökéletesítését, fejlesztését és védelmét, a rendszer új generációinak kialakítását, a rendszer által nyújtott szolgáltatások fejlesztését, hitelesítési és szabványosítási műveleteket, a rendszer által nyújtott szolgáltatások biztosítását és forgalomba hozatalát, továbbá minden más olyan tevékenységet, amely a rendszer fejlesztéséhez és a program megfelelő végrehajtásához szükséges.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) és d) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Az e jogcímcsoport alá tartozó előirányzatok kiegészíthetők a tagállamokból a programok konkrét elemei tekintetében befolyó hozzájárulásokkal.

Jogalap

Az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 196., 2008.7.24., 1. o.).

Az európai műholdas navigációs rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről, valamint a 876/2002/EK tanácsi rendelet és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1285/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.), és különösen annak 2. cikke (4) bekezdése.

03. CÍM

VERSENYPOLITIKA

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

03 01

A „VERSENYPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

94 462 975

–13 238

94 449 737

 

03. cím – Összesen

94 462 975

–13 238

94 449 737

03 01. ALCÍM —   A „VERSENYPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

03 01

A „VERSENYPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

03 01 01

A „Versenypolitika” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

5,2

76 441 073

–13 238

76 427 835

03 01 02

A „Versenypolitika” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső személyzettel kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

03 01 02 01

Külső személyzet

5,2

5 627 112

 

5 627 112

03 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások

5,2

7 446 847

 

7 446 847

 

03 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg

 

13 073 959

 

13 073 959

03 01 03

A „Versenypolitika” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai

5,2

4 947 943

 

4 947 943

03 01 07

A Bizottság versenypolitikai határozatai ellen indított jogi eljárásokból eredő kártérítési igények

5,2

p.m.

 

p.m.

 

03 01. alcím – Összesen

 

94 462 975

–13 238

94 449 737

03 01 01
A „Versenypolitika” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

76 441 073

–13 238

76 427 835

04. CÍM

FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

04 01

A „FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

91 404 590

91 404 590

–10 332

–10 332

91 394 258

91 394 258

04 02

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

04 03

FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 04

AZ EURÓPAI GLOBALIZÁCIÓS ALKALMAZKODÁSI ALAP

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 05

ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA ÉS HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS

p.m.

69 900 164

 

 

p.m.

69 900 164

04 06

A LEGINKÁBB RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ EURÓPAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ALAP

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

 

04. cím – Összesen

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

04 01. ALCÍM —   A „FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

04 01

A „FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

04 01 01

A „Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

5,2

59 654 015

–10 332

59 643 683

04 01 02

A „Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

04 01 02 01

Külső munkatársak

5,2

3 918 717

 

3 918 717

04 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások

5,2

4 670 521

 

4 670 521

 

04 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg

 

8 589 238

 

8 589 238

04 01 03

A „Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai

5,2

3 861 337

 

3 861 337

04 01 04

A „Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

04 01 04 01

Az Európai Szociális Alappal kapcsolatos támogatási kiadások és nem operatív technikai segítségnyújtás

1,2

15 500 000

 

15 500 000

04 01 04 02

A foglalkoztatás és szociális innováció programmal kapcsolatos támogatási kiadások

1,1

3 800 000

 

3 800 000

04 01 04 03

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszközzel kapcsolatos támogatási kiadások – foglalkoztatás, szociálpolitika és humánerőforrás-fejlesztés

4

p.m.

 

p.m.

04 01 04 04

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatos támogatási kiadások

9

p.m.

 

p.m.

 

04 01 04. jogcímcsoport – Részösszeg

 

19 300 000

 

19 300 000

 

04 01. alcím – Összesen

 

91 404 590

–10 332

91 394 258

04 01 01
A „Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

59 654 015

–10 332

59 643 683

04 02. ALCÍM —   EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

04 02

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

04 02 01

Az Európai Szociális Alap befejezése – 1. célkitűzés (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Az Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a békét és a megbékélést szolgáló különprogram végrehajtása (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Az Európai Szociális Alap befejezése – 1. célkitűzés (2000 előtt)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Az Európai Szociális Alap befejezése – 2. célkitűzés (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Az Európai Szociális Alap befejezése – 2. célkitűzés (2000 előtt)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Az Európai Szociális Alap befejezése – 3. célkitűzés (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Az Európai Szociális Alap befejezése – 3. célkitűzés (2000 előtt)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

A 2000 és 2006 közötti EQUAL program befejezése

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

A korábbi (2000 előtti) közösségi kezdeményezések lezárása

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Az Európai Szociális Alap befejezése – 2000 és 2006 közötti innovációs intézkedések és technikai segítségnyújtás

1,2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Az Európai Szociális Alap lezárása – 2000 előtti innovációs intézkedések és technikai segítségnyújtás

1,2

 

 

04 02 17

Az Európai Szociális Alap lezárása – Konvergencia (2007–2013)

1,2

p.m.

6 769 000 000

 

 

p.m.

6 769 000 000

04 02 18

Az Európai Szociális Alap lezárása – PEACE (2007–2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Az Európai Szociális Alap lezárása – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (2007–2013)

1,2

p.m.

2 997 183 133

 

 

p.m.

2 997 183 133

04 02 20

Európai Szociális Alap – A működéshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás (2007–2013)

1,2

p.m.

6 000 000

 

 

p.m.

6 000 000

04 02 60

Európai Szociális Alap – Kevésbé fejlett régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások

1,2

5 636 300 000

364 000 000

 

 

5 636 300 000

364 000 000

04 02 61

Európai Szociális Alap – Átmeneti régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások

1,2

1 832 300 000

108 366 526

 

 

1 832 300 000

108 366 526

04 02 62

Európai Szociális Alap (ESZA) – Fejlettebb régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások

1,2

3 752 500 000

219 610 040

 

 

3 752 500 000

219 610 040

04 02 63

Európai Szociális Alap (ESZA) – Operatív technikai segítségnyújtás

04 02 63 01

Európai Szociális Alap (ESZA) – Operatív technikai segítségnyújtás

1,2

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 63 02

Európai Szociális Alap (ESZA) — Tagállami kérésre a Bizottság által kezelt operatív technikai segítségnyújtás

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

04 02 63. jogcímcsoport – Részösszeg

 

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 64

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI)

1,2

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

 

04 02. alcím – Összesen

 

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

Megjegyzések

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 175. cikke úgy rendelkezik, hogy a 174. cikkben meghatározott gazdasági, társadalmi és területi kohézióra irányuló célok elérését az Unió a strukturális alapok (többek közt az ESZA) révén megvalósított fellépésével is támogatja. A strukturális alapok feladatait, elsőbbségi célkitűzéseit és megszervezését az EUMSZ 177. cikke határozza meg.

A költségvetési rendelet 80. cikke rendelkezik az alkalmazandó jogszabályok megsértésével teljesített kiadások esetében végrehajtandó pénzügyi korrekciókról.

Az 1260/1999/EK rendelet 39. cikke, az 1083/2006/EK rendelet 100. és 102. cikke, valamint a Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciókra vonatkozó kritériumokról szóló 1303/2013/EU rendelet 85., 144. és 145. cikke az ESZA-ra alkalmazandó pénzügyi korrekciókra vonatkozó különleges szabályokról rendelkezik.

Az ilyen alapon végrehajtott pénzügyi korrekciókból származó bármely bevétel elszámolására a bevételkimutatás 6 5 0 0. jogcíme alatt kerül sor, és a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése c) pontjának értelmében címzett bevételnek minősül.

A költségvetési rendelet 177. cikke megállapítja az adott műveletek tekintetében teljesített előfinanszírozási kifizetések teljes vagy részleges visszafizetésének feltételeit.

Az 1083/2006/EK rendelet 82. cikke az előfinanszírozási összegek visszafizetésére vonatkozóan az ESZA-ra alkalmazandó különleges szabályokról rendelkezik.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (4) bekezdése alapján visszafizetett előfinanszírozási összegek címzett bevételnek minősülnek, és elszámolásukra a 6 1 5 0. vagy a 6 1 5 7. jogcím alatt kerül sor.

A csalás elleni küzdelem intézkedéseit a 24 02 01. jogcímcsoport alapján finanszírozzák.

Jogalap

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 174., 175. és 177. cikke.

A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) és különösen annak 39. cikke.

Az Európai Szociális Alapról szóló, 1999. július 12-i 1784/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 213., 1999.8.13., 5. o.).

Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 12. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) és különösen annak 82., 83., 100. és 102. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikkének (3) és (4) bekezdése, valamint 80. és 177. cikke.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.)

Jogi hivatkozások

Az Európai Tanács 1999. március 24–25-én tartott berlini ülésének következtetései.

Az Európai Tanács 2005. december 16–17-én tartott brüsszeli ülésének következtetései.

A 2013. február 7-i és 8-i Európai Tanács következtetései.

04 02 64
Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI)

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

Az előirányzat a fiatalok munkanélküliségének felszámolását célzó, az Európai Szociális Alap (ESZA) által finanszírozott intézkedésekhez nyújt kiegészítő támogatást. A növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló célkitűzés keretében az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez rendelt előirányzatot foglalja magában azokban a régiókban („támogatásra jogosult régiók”), ahol a fiatalok munkanélküliségi szintje 2012-ben meghaladta a 25 %-ot. A 2014-2020-as időszakra a szóban forgó tétel számára elkülönített 3 000 000 000 EUR kiegészítő összeg az ESZA-fellépések társfinanszírozására szolgál a támogatásra jogosult régiókban.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet. (HL L 347., 2013.12.20., 320. o).

Az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 470. o).

04 03. ALCÍM —   FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

04 03

FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

04 03 01

Előjogok és különös kompetenciák

04 03 01 01

Szakszervezeti képviselőkkel folytatott előzetes konzultációs ülések költsége

1,1

425 000

225 000

 

 

425 000

225 000

04 03 01 03

A munkavállalók szabad mozgása, valamint a szociális biztonsági rendszerek és a migráns munkavállalókra, többek között a harmadik országokból származó migráns munkavállalókra vonatkozó intézkedések összehangolása

1,1

6 400 000

5 000 000

 

 

6 400 000

5 000 000

04 03 01 04

Elemzések és tanulmányok a szociális helyzetről, a demográfiáról és a családról

1,1

3 687 000

2 487 000

 

 

3 687 000

2 487 000

04 03 01 05

Tájékoztató és képzési intézkedések a munkavállalói szervezetek számára

1,1

18 600 000

14 675 010

 

 

18 600 000

14 675 010

04 03 01 06

Vállalkozások képviselőinek tájékoztatása, a velük folytatott egyeztetés és részvételük

1,1

7 250 000

6 146 352

 

 

7 250 000

6 146 352

04 03 01 07

Az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve (2012)

1,1

p.m.

740 000

 

 

p.m.

740 000

04 03 01 08

Munkaügyi kapcsolatok és szociális párbeszéd

1,1

15 935 000

10 320 293

 

 

15 935 000

10 320 293

 

04 03 01. jogcímcsoport – Részösszeg

 

52 297 000

39 593 655

 

 

52 297 000

39 593 655

04 03 02

A foglalkoztatás és társadalmi innováció programja

04 03 02 01

PROGRESS – támogatás az Unió foglalkoztatási és szociális politikájának és a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályoknak a kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez

1,1

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

04 03 02 02

EURES – A munkavállalók földrajzi mobilitásának előmozdítása és a munkalehetőségek ösztönzése

1,1

21 300 000

12 077 585

 

 

21 300 000

12 077 585

04 03 02 03

Mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás – a vállalkozások finanszírozáshoz jutásának elősegítése, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek és a szociális vállalkozások esetében

1,1

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

 

04 03 02. jogcímcsoport – Részösszeg

 

118 976 000

42 299 539

 

–10 064 776

118 976 000

32 234 763

04 03 11

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

1,1

19 854 000

19 854 000

 

 

19 854 000

19 854 000

04 03 12

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

1,1

14 013 900

14 013 900

 

 

14 013 900

14 013 900

04 03 51

A Progress lezárása

1,1

p.m.

31 294 613

 

 

p.m.

31 294 613

04 03 52

Az EURES lezárása

1,1

p.m.

10 082 958

 

 

p.m.

10 082 958

04 03 53

Egyéb tevékenységek lezárása

1,1

p.m.

14 894 437

 

 

p.m.

14 894 437

04 03 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

04 03 77 02

Kísérleti projekt – A lakhatáshoz való jog védelmének előmozdítása

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 03

Kísérleti projekt – A kiküldött munkavállalók munka- és életkörülményei

1,1

p.m.

 

 

p.m.

04 03 77 04

Kísérleti projekt – A foglalkoztatás fenntartását célzó intézkedések

1,1

65 000

 

 

65 000

04 03 77 05

Kísérleti projekt – A munkavállalók Unión belüli mobilitásának és integrációjának javítása

1,1

20 000

 

 

20 000

04 03 77 06

Kísérleti projekt – Mindenre kiterjedő együttműködés a közszféra, a vállalatok és a nonprofit vállalkozások között a társadalmi beilleszkedés és a foglalkoztatás elősegítése érdekében

1,1

350 000

 

 

350 000

04 03 77 07

Előkészítő intézkedés — „Az első EURES-állásod”

1,1

p.m.

3 880 000

 

 

p.m.

3 880 000

04 03 77 08

Kísérleti projekt – Társadalmi szolidaritás a társadalmi integrációért

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 09

Előkészítő intézkedés — A kiküldött és migráns munkavállalók számára létrehozandó tájékoztató központok

1,1

1 000 000

600 000

 

 

1 000 000

600 000

04 03 77 10

Kísérleti projekt – A bizonytalan foglalkoztatás rendes munkaviszonnyá való átalakításának ösztönzése

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 11

Kísérleti projekt – Az idősekkel szembeni rossz bánásmód megelőzése

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 12

Kísérleti projekt – Az idősebb munkavállalók munkahelyi egészsége és biztonsága

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

04 03 77 13

Előkészítő intézkedés – A fiatalokat célzó aktivizáló intézkedések – A „Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés végrehajtása

1,1

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 03 77 14

Előkészítő intézkedés – A társadalomtudatos vállalkozás és a fiatal vállalkozók által ösztönzött társadalmi innováció

1,1

1 000 000

650 000

 

 

1 000 000

650 000

04 03 77 15

Kísérleti projekt — A munkanélküli-ellátás vagy járadék európai rendszerének megvalósíthatósága és hozzáadott értéke

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

04 03 77 16

Előkészítő intézkedés - mikrohitel kifejezetten fiatalok munkanélküliségének

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

 

04 03 77. jogcímcsoport – Részösszeg

 

6 000 000

10 965 000

 

 

6 000 000

10 965 000

 

04 03. alcím – Összesen

 

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 03 02
A foglalkoztatás és társadalmi innováció programja

04 03 02 01
PROGRESS – támogatás az Unió foglalkoztatási és szociális politikájának és a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályoknak a kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

Megjegyzések

Új jogcím

A foglalkoztatás és társadalmi innováció elnevezésű uniós program általános célkitűzése, hogy pénzügyi támogatással járuljon hozzá az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó, a foglalkoztatásra, oktatásra és a szegénység elleni küzdelemre vonatkozó kiemelt uniós célokhoz.

A foglalkoztatás és társadalmi innováció program általános célkitűzéseinek a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítása, a megfelelő szociális védelem biztosítása, a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem és a munkakörülmények javításával történő elérése érdekében a Progress terület konkrét célkitűzései az alábbiak:

jó minőségű összehasonlító elemzési tudásbázis kialakítása és terjesztése annak biztosítása érdekében, hogy az Unió foglalkoztatási és szociális politikája és munkakörülményekre vonatkozó jogszabályai szilárd tényeken alapuljanak, és tükrözzék az egyes tagállamokban és az egyéb részt vevő országokban fennálló szükségleteket, kihívásokat és körülményeket,

az eredményes és inkluzív információmegosztás, a kölcsönös tanulás és az Unió foglalkoztatási és szociális politikájával és munkakörülményekre vonatkozó jogszabályaival kapcsolatos párbeszéd elősegítése uniós, nemzeti és nemzetközi szinten annak érdekében, hogy ez segítse a tagállamokat és az egyéb részt vevő országokat politikáik kialakítása és az uniós jog végrehajtása során,

pénzügyi támogatásnyújtás a politikai döntéshozók számára a szociális és munkaerő-piaci politikai reformok támogatása érdekében; a fő szereplők társadalmi kísérletek megtervezéséhez és végrehajtásához szükséges kapacitásának kiépítése és a vonatkozó tudásbázis és szakértelem elérhetővé tétele,

az európai foglalkoztatási iránymutatások és ajánlások végrehajtásának figyelemmel kísérése és értékelése, illetve ezeknek a foglalkoztatásra gyakorolt hatása, valamint az európai foglalkoztatási stratégia és az általános gazdaság- és szociálpolitika közötti kölcsönhatások elemzése,

pénzügyi támogatás nyújtása az uniós és nemzeti szervezeteknek az Unió foglalkoztatási és szociálpolitikája és munkakörülményekre vonatkozó jogszabályai kialakításához, előmozdításához és támogatásához,

figyelemfelkeltés, helyes gyakorlatok egymással való megosztása, az információk terjesztése és a munkakörülményekkel, illetve a munka és a családi élet összeegyeztetésével (pl. családi és nem hivatásos gondozókat támogató munkahelyi politikák, megfelelő színvonalú és megfizethető gyermekgondozás, támogató infrastruktúra a várandós, a már dolgozó és a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó anyák részére stb.), valamint az öregedő társadalommal kapcsolatos fő kihívásokról és politikai kérdésekről folyó vita előmozdítása, ideértve a szociális partnerek közti vitákat is,

a szociális védjegy révén a fokozottabb társadalmi konvergencia előmozdítása a munkahelyteremtés, a fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása és a szegénység elleni fellépés érdekében.

A szociális védjegy célja a következők előmozdítása:

az érintett vállalkozások folyamatos nyomon követése és értékelése révén szociális minimumkövetelmények alkalmazása Európa-szerte,

a társadalmi konvergencia fokozása európai szinten,

a bizonytalan foglalkoztatási körülmények felszámolása,

beruházás a szociális felelősséget vállaló vállalkozásokba.

Ez a kísérleti projekt kapcsolódni fog a szociális vállalkozással foglalkozó szakértői csoport munkájához, kiegészíti a szociális vállalkozásért indított kezdeményezésről szóló, 2014-re tervezett időközi jelentést és bekapcsolódik a foglalkoztatás és társadalmi innováció programjának, valamint a vállalati szociális felelősségvállalás 2014–2020-as európai stratégiájának egyéb fellépéseibe.

A szociális védjegyet az Európai Parlament által elfogadott nyolc szöveg (köztük öt jogalkotási szöveg) említi.

Egy megvalósíthatósági tanulmánynak és az érdekeltek részvételével szervezett magas szintű konferenciának fel kellene tárnia a szociális védjegy létrehozásának lehetőségeit egyrészt az egyes szakpolitikai területekre, másrészt a vállalkozásokra gyakorolt hatások tekintetében. A tanulmánynak különösen a következőket kell megvizsgálnia:

a szociális védjegy várható hatása és eredményei az egyes szakpolitikai területeken,

mely típusú vállalkozások kívánják a hatályos nemzetközi, uniós és nemzeti szociális rendelkezéseken túlmenően önkéntesen vállalni a szociális minimumkövetelmények betartását,

vállalati charta megalkotásának lehetősége a jó szociális értékkel rendelkező vállalkozások számára, és progresszív szociális kritériumok meghatározása, amelyeket a vállalkozásoknak a védjegy előnyeiből való részesüléshez tiszteletben kell tartaniuk,

a szociális védjegyre pályázó vállalkozások értékelésének és nyomon követésének módjai,

a vállalkozásokat és a polgárokat megszólító kommunikációs terv megvalósításának lehetőségei, a szociális védjegynek szentelt honlappal, amely tartalmazná az odaítélési kritériumokat, eljárásokat, a szociális védjegyet viselő vállalkozások felsorolását stb.

Ennek a projektnek lehetővé kell tennie a védjegykérdés egészének egyszerűsítését, azáltal, hogy a jobb tájékoztatás és a fokozott átláthatóság érdekében egységes európai védjegyet hoz létre a fogyasztók és a befektetők számára.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

Az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló 283/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló, 2013. december 11-i 1296/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 238. o.) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

04 03 02 03
Mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás – a vállalkozások finanszírozáshoz jutásának elősegítése, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek és a szociális vállalkozások esetében

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

Megjegyzések

Új jogcím

A foglalkoztatás és társadalmi innováció elnevezésű program általános célkitűzése, hogy pénzügyi támogatással járuljon hozzá az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó, a foglalkoztatásra, oktatásra és a szegénység elleni küzdelemre vonatkozó kiemelt uniós célokhoz.

A foglalkoztatás és társadalmi innováció program az alábbi három, egymást kiegészítő területet foglalja magában: Progress, EURES, illetve mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás.

A foglalkoztatás és társadalmi innováció program általános célkitűzéseinek, különösen a mikrofinanszírozásnak a sérülékeny csoportok és a mikrovállalkozások számára, illetve a finanszírozásnak a szociális vállalkozások számára történő elérhetőségének javítása által a foglalkoztatás és társadalmi befogadás előmozdítása érdekében a „mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás” terület konkrét célkitűzései az alábbiak:

a mikrofinanszírozás elérhetőségének és rendelkezésre állásának növelése azon személyek számára, akik elveszítették állásukat, ilyen kockázatnak vannak kitéve, vagy nehézségekkel szembesülnek a munkaerőpiacra való belépés vagy visszalépés terén, valamint a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett személyek és a hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetben levő, saját mikrovállalataikat elindítani vagy fejleszteni kívánó, sebezhető személyek; valamint a mikrovállalkozások, különösen az a) pontban említett személyeket alkalmazók számára,

a mikrohitel-szolgáltatók intézményi kapacitásának kiépítése,

a szociális vállalkozások fejlesztésének támogatása, különösen a finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése révén.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének e)–g) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Ezenkívül támogatás nyújtható a foglalkoztatás és társadalmi innováció program közös rendelkezéseinek végrehajtásához kapcsolódó fellépésekre, mint a nyomon követés, értékelés, az eredmények terjesztése és kommunikáció. A finanszírozható intézkedéstípusok leírását az 1296/2013/EU rendelet 16. cikke tartalmazza.

A költségvetési rendelet 140. cikkének (6) bekezdése szerint a Bizottságnak visszafizetett – ideértve tőke-visszafizetéseket, felszabadított biztosítékokat és kölcsönök tőkeösszegének visszafizetését –, a bevételkimutatás 6 3 4 1. jogcíme alatt elszámolt bármely pénzügyi eszközből a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének i. pontja értelmében további előirányzatok nyújthatók.

Jogi hivatkozások

Az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló 283/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló, 2013. december 11-i 1296/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 238. o.), és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

04 06. ALCÍM —   A LEGINKÁBB RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ EURÓPAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ALAP

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

04 06

A LEGINKÁBB RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ EURÓPAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ALAP

04 06 01

A társadalmi kohézió előmozdítása és az Unión belüli szegénység legsúlyosabb formáinak enyhítése

1,2

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

04 06 02

Technikai segítségnyújtás

1,2

1 280 000

1 280 000

 

 

1 280 000

1 280 000

 

04 06. alcím – Összesen

 

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

Megjegyzések

Az EUMSZ 174. cikke meghatározza a gazdasági, társadalmi és területi kohézió célkitűzését, 175. cikke pedig meghatározza az uniós strukturális alapok szerepét e célkitűzés megvalósításában és rendelkezik a strukturális alapokon kívüli egyedi fellépések elfogadásáról.

A költségvetési rendelet 80. cikke rendelkezik az alkalmazandó jogszabályok megsértésével teljesített kiadások esetében végrehajtandó pénzügyi korrekciókról.

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló rendeletre irányuló COM(2012) 617 final javaslat 53. és 54. cikke rendelkezik a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapra alkalmazandó, a Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciókra vonatkozó különleges szabályokról.

Az ilyen alapon végrehajtott pénzügyi korrekciókból származó bármely bevétel elszámolására a bevételkimutatás 6 5 0 0. jogcíme alatt kerül sor, és a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése c) pontjának értelmében címzett bevételnek minősül.

A költségvetési rendelet 177. cikke megállapítja az adott műveletek tekintetében teljesített előfinanszírozási kifizetések teljes vagy részleges visszafizetésének feltételeit.

A javasolt rendelet 41. cikke az előfinanszírozás visszafizetésére vonatkozóan a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapra alkalmazandó különleges szabályokról rendelkezik.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (4) bekezdése alapján visszafizetett előfinanszírozási összegek címzett bevételnek minősülnek, és elszámolásukra a 6150 vagy a 6 1 5 7 jogcím alatt kerül sor.

Jogalap

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 174. és 175. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikkének (3) és (4) bekezdése, valamint 80. és 177. cikke.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).

Jogi hivatkozások

A 2013. február 7-i és 8-i Európai Tanács következtetései.

04 06 01
A társadalmi kohézió előmozdítása és az Unión belüli szegénység legsúlyosabb formáinak enyhítése

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap az EU 2013 végén megszűnő élelmiszer-osztási rendszere helyébe lép.

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap azáltal ösztönzi a társadalmi kohéziót, fokozza a társadalmi befogadást és folytat küzdelmet a szegénység ellen az Unión belül, hogy az Európa 2020 stratégiának megfelelően hozzájárul a szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatának kitett lakosok számát legalább 20 millióval csökkenteni kívánó célkitűzés megvalósításához, egyúttal kiegészítve az ESZA-t. Az alap a leginkább rászoruló személyek számára nyújtott nem pénzügyi jellegű támogatás biztosításával hozzájárul az Unión belüli szegénység legsúlyosabb formáinak, különösen az élelmiszer nélkülözésének enyhítésére és felszámolására irányuló konkrét célkitűzés megvalósításához.

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap hozzá fog járulni az élelmezéshiány fenntartható felszámolásához, elfogadható életkörülményeket biztosítva ezzel a leginkább nélkülöző személyek számára. Ezt a célkitűzést és az alap strukturális hatását minőségi és mennyiségi szempontból értékelni kell.

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap kiegészíti a nemzeti stratégiákat, és nem helyettesíti vagy szűkíti a szegénység felszámolását és a társadalmi integrációt elősegítő fenntartható nemzeti programokat, amelyek továbbra is tagállami hatáskörbe tartoznak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.) politikai megállapodást követően megállapodtak, hogy (az eredeti megállapodásban szereplő 2,5 milliárd euróhoz képest) legfeljebb további 1 millió euróval növelni kell e program forrásait az egész 2014–2020-as időszakban azon tagállamok számára, amelyek fel kívánják használni e növelést.

A 2014-es költségvetésben szereplő költségvetési előirányzatok tükrözték e politikai megállapodást. Az összegek 2011-es árakon értendők.

A Bizottság és a tagállamok átmeneti rendelkezések útján gondoskodnak arról, hogy a támogatásra jogosult tevékenységek 2014. január 1-jétől megkezdődhessenek még abban az esetben is, ha az operatív programokat még nem nyújtották be.

Az előirányzat egy része az Európai Vezető Szakértői Szolgáltatások Konföderációja (CESES) és annak tagszövetségei által végrehajtott műveletek – ideértve a technikai segítségnyújtást, a tanácsadást, illetve a kijelölt, köz- vagy magánszférához tartozó vállalatoknál és intézményeknél tartott képzést – fedezésére is szolgál. Ennek érdekében az uniós engedélyezésre jogosult tisztviselőket arra ösztönzik, hogy teljes mértékben használják ki az új költségvetési rendelet által biztosított lehetőségeket, különösen vegyék figyelembe a CESES által uniós projektekhez nyújtott természetbeni finanszírozást.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 11-i 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 72., 2014.3.12., 1. o.).

04 06 02
Technikai segítségnyújtás

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 280 000

 

1 280 000

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

Az előirányzat a javasolt rendelet 25. cikkében meghatározott technikai segítségnyújtási intézkedések fedezésére szolgál.

A technikai segítségnyújtás előkészítő, nyomonkövetési, adminisztratív, audit-, tájékoztatási, ellenőrzési és értékelő intézkedéseket foglalhat magában.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Jogi hivatkozások

A Bizottság által 2012. október 24-én benyújtott, a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2012) 617 final).

05. CÍM

MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

Cím

Alcím

Megnevezés

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

05 01

A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

129 051 616

129 051 616

–16 873

–16 873

129 034 743

129 034 743

05 02

A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN

2 233 400 000

2 233 250 000

 

– 308 029

2 233 400 000

2 232 941 971

05 03

A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMEK JÖVEDELMÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRA, A JÖVEDELEMINGADOZÁS MÉRSÉKLÉSÉRE, VALAMINT A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS AZ ÉGHAJLATTAL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK TELJESÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK

41 447 275 640

41 447 275 640

 

 

41 447 275 640

41 447 275 640

05 04

VIDÉKFEJLESZTÉS

13 987 271 059

11 611 354 028

 

–20 000 000

13 987 271 059

11 591 354 028

05 05

ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

90 000 000

110 997 038

 

 

90 000 000

110 997 038

05 06

A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLET NEMZETKÖZI VONATKOZÁSAI

6 696 000

5 590 437

 

–3 784 411

6 696 000

1 806 026

05 07

AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAP (EMGA) ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MEZŐGAZDASÁGI KIADÁSOK PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSE

60 200 000

60 200 000

 

 

60 200 000

60 200 000

05 08

POLITIKAI STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETEN

40 793 360

35 010 852

 

–2 162 329

40 793 360

32 848 523

05 09

„HORIZONT 2020” – MEZŐGAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

52 163 000

2 290 968

 

–1 666 954

52 163 000

624 014

 

05. cím – Összesen

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

05 01. ALCÍM —   A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

05 01

A „MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

05 01 01

A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

5,2

97 424 898

–16 873

97 408 025

05 01 02

A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

05 01 02 01

Külső munkatársak

5,2

3 399 499

 

3 399 499

05 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások

5,2

7 338 776

 

7 338 776

 

05 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg

 

10 738 275

 

10 738 275

05 01 03

A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai

5,2

6 306 203

 

6 306 203

05 01 04

A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

05 01 04 01

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalappal (EMGA) összefüggésben felmerülő támogatási kiadások – A működéshez nem kapcsolódó technikai segítségnyújtás

2

7 931 000

 

7 931 000

05 01 04 02

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal (EGAA) összefüggésben felmerülő támogatási kiadások

9

p.m.

 

p.m.

05 01 04 03

A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés terén nyújtott előcsatlakozási támogatással (IPA) összefüggésben felmerülő támogatási kiadások

4

545 000

 

545 000

05 01 04 04

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal (EMVA) összefüggésben felmerülő támogatási kiadások – A működéshez nem kapcsolódó technikai segítségnyújtás

2

3 735 000

 

3 735 000

 

05 01 04. jogcímcsoport – Részösszeg

 

12 211 000

 

12 211 000

05 01 05

A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai területen a kutatási és innovációs programokkal összefüggésben felmerülő támogatási kiadások

05 01 05 01

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1,1

1 238 086

 

1 238 086

05 01 05 02

A kutatási és innovációs programokat: a „Horizont 2020” keretprogramot végrehajtó külső munkatársak

1,1

420 000

 

420 000

05 01 05 03

A kutatási és innovációs programokhoz: a „Horizont 2020” keretprogramhoz kapcsolódó egyéb igazgatási kiadások

1,1

713 154

 

713 154

 

05 01 05. jogcímcsoport – Részösszeg

 

2 371 240

 

2 371 240

 

05 01. alcím – Összesen

 

129 051 616

–16 873

129 034 743

Megjegyzések

Eltérő rendelkezés hiányában a következő jogalap az alcím minden jogcímcsoportjára vonatkozik.

Jogalap

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

05 01 01
A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

97 424 898

–16 873

97 408 025

05 02. ALCÍM —   A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2014. évi költségvetés

2/2014. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

05 02

A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI PIACOKON VÉGREHAJTOTT INTERVENCIÓK RÉVÉN

05 02 01

Gabonafélék

05 02 01 01

Gabonafélékre vonatkozó export-visszatérítések

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 02

Gabonafélék intervenciós raktározása

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 99

Egyéb intézkedések (gabonafélék)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 02 01. jogcímcsoport – Részösszeg

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02

Rizs

05 02 02 01

Rizsre vonatkozó export-visszatérítések

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 02

Rizs intervenciós raktározása

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 99

Egyéb intézkedések (rizs)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 02 02. jogcímcsoport – Részösszeg

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 03

Az 1. mellékletben nem szereplő termékekre vonatkozó visszatérítések

2

4 000 000

4 000 000

 

 

4 000 000

4 000 000

05 02 04

Élelmiszerprogramok

05 02 04 99

Egyéb intézkedések (élelmiszerprogramok)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 02 04. jogcímcsoport – Részösszeg

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05

Cukor

05 02 05 01

Cukorra és izoglükózra vonatkozó export-visszatérítések

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 03

A vegyiparban felhasznált cukorra vonatkozó termelési visszatérítések

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 08

Cukorra vonatkozó tárolási intézkedések

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 99

Egyéb intézkedések (cukor)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 02 05. jogcímcsoport – Részösszeg

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06

Olívaolaj

05 02 06 03

Olívaolajra vonatkozó tárolási intézkedések

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06 05

Minőségjavító intézkedések

2

45 000 000

45 000 000

 

 

45 000 000

45 000 000

05 02 06 99

Egyéb intézkedések (olívaolaj)

2

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

 

05 02 06. jogcímcsoport – Részösszeg

 

45 300 000

45 300 000

 

 

45 300 000

45 300 000

05 02 07

Rostnövények

05 02 07 02

Lenrostra vonatkozó tárolási intézkedések

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 07 03

Gyapot – Nemzeti szerkezetátalakítási programok

2

6 100 000

6 100 000

 

 

6 100 000

6 100 000

05 02 07 99

Egyéb intézkedések (rostnövények)

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

05 02 07. jogcímcsoport – Részösszeg

 

6 200 000

6 200 000

 

 

6 200 000

6 200 000

05 02 08

Gyümölcs és zöldség

05 02 08 03

Termelői szervezetek számára biztosított működési alapok

2

285 000 000

285 000 000

 

 

285 000 000

285 000 000

05 02 08 11

A termelői szervezetek előzetes elismerésére nyújtott támogatás

2

269 000 000

269 000 000

 

 

269 000 000

269 000 000

05 02 08 12

Iskolagyümölcs-program

2

122 000 000

122 000 000

 

 

122 000 000

122 000 000

05 02 08 99

Egyéb intézkedések (gyümölcs és zöldség)

2

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

 

05 02 08. jogcímcsoport – Részösszeg

 

676 700 000

676 700 000

 

 

676 700 000

676 700 000

05 02 09

Szőlészeti-borászati termékek

05 02 09 08

Nemzeti támogatási programok a borágazat számára

2

1 083 000 000

1 083 000 000

 

 

1 083 000 000

1 083 000 000

05 02 09 99

Egyéb intézkedések (szőlészeti ágazat)

2

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000