ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 68

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. március 13.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/412 irányelve (2015. március 11.) a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/413 irányelve (2015. március 11.) a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről ( 1 )

9

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/414 rendelete (2015. március 12.) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az étrend-kiegészítők előállításához felhasznált (6S)-5-metiltetrahidrofolsav, glükózamin só tekintetében történő módosításáról ( 1 )

26

 

*

A Bizottság (EU) 2015/415 végrehajtási rendelete (2015. március 12.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az etefon és a fenamifosz hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

28

 

*

A Bizottság (EU) 2015/416 végrehajtási rendelete (2015. március 12.) a dinotefuránnak a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról ( 1 )

30

 

*

A Bizottság (EU) 2015/417 végrehajtási rendelete (2015. március 12.) a H5a5b szerotípusú Bacillus sphaericus 2362 ABTS1743 törzsének a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról ( 1 )

33

 

*

A Bizottság (EU) 2015/418 végrehajtási rendelete (2015. március 12.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

36

 

*

A Bizottság (EU) 2015/419 végrehajtási rendelete (2015. március 12.) a tolilfluanidnak a 21. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról ( 1 )

39

 

 

A Bizottság (EU) 2015/420 végrehajtási rendelete (2015. március 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

43

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/421 határozata (2014. december 17.) a Rugalmassági Eszköz igénybevételéről

45

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/422 határozata (2014. december 17.) az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről

47

 

*

A Tanács (EU) 2015/423 határozata (2015. március 6.) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezmény III. melléklete módosításának tekintetében a Rotterdami Egyezmény Feleinek Konferenciája hetedik ülésén az Európai Unió nevében képviselendő álláspont meghatározásáról

48

 

*

A Bizottság (EU) 2015/424 végrehajtási határozata (2015. március 11.) a Zágrábi Nemzetközi Repülőtéren bizonyos földi kiszolgálási szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó, a 96/67/EK tanácsi irányelv 9. cikke szerinti mentesítési határozat jóváhagyásáról (az értesítés a C(2015) 473. számú dokumentummal történt)

50

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/425 határozata (2014. december 15.) az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló EKB/2010/21 határozat módosításáról (EKB/2014/55)

54

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/426 iránymutatása (2014. december 15.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2010/20 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/54)

69

 

 

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

 

*

Az Európai Központi Bank felügyeleti testülete eljárási szabályzatának 2014. december 15-i 1/2014 módosítása

88

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2160/2003/EK és a 200/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2011. május 25-i 517/2011/EU bizottsági rendelethez ( HL L 138., 2011.5.26. )

90

 

*

Helyesbítés a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 2073/2005/EK bizottsági rendelet I. mellékletének a friss baromfihúsban előforduló szalmonella tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. október 27-i 1086/2011/EU bizottsági rendelethez ( HL L 281., 2011.10.28. )

90

 

*

Helyesbítés a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről szóló, 2012. március 8-i 200/2012/EU bizottsági rendelethez ( HL L 71., 2012.3.9. )

90

 

*

Helyesbítés a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről szóló, 2012. december 12-i 1190/2012/EU bizottsági rendelethez ( HL L 340., 2012.12.13. )

91

 

*

Helyesbítés a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez ( HL L 178., 2013.6.28. )

91

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

IRÁNYELVEK

13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/412 IRÁNYELVE

(2015. március 11.)

a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1)

A 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) és az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) átfogó jogi keretet hoz létre a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) engedélyezésére, amely teljes egészében alkalmazandó az Unió-szerte vetőmagként vagy más növényi szaporítóanyagként termesztési céllal hasznosítandó GMO-kra (a továbbiakban: termesztési célú GMO-k).

(2)

E jogi keret értelmében a termesztési célú GMO-kat a 2001/18/EK irányelv II. melléklete szerinti egyedi kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt engedélyeznék az Unió piacán történő forgalomba hozatalukat, figyelembe véve a GMO-k emberi egészségre és a környezetre gyakorolt közvetlen és közvetett, azonnali és késleltetett, valamint hosszú távon összeadódó hatásait. E kockázatértékelés tudományos ajánlásnak minősül, amely tájékoztatásul szolgál a döntéshozatali folyamat során, és e kockázatértékelést kockázatkezelési döntés követi. Az engedélyezési eljárás célja, hogy biztosítsa az emberi élet és egészség, az állati egészség és jólét, valamint a környezet és a fogyasztói érdekek magas szintű védelmét, mindemellett garantálva a belső piac hatékony működését. Az Unió egész területén egyformán magas szintű egészség-, környezet- és fogyasztóvédelmet kell megvalósítani és fenntartani. A 2001/18/EK irányelv keretében és későbbi végrehajtása során mindenkor figyelembe kell venni az elővigyázatosság elvét.

(3)

A Tanács által a géntechnológiával módosított szervezetekre vonatkozóan 2008. december 4-én elfogadott következtetések (a továbbiakban: a 2008-as tanácsi következtetések) alapján javítani kell a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezésére vonatkozó jogi keret végrehajtását. Ebben az összefüggésben adott esetben rendszeresen frissíteni kell a kockázatértékelésre vonatkozó szabályokat a tudományos ismeretek és elemzési eljárások folyamatos fejlődésének figyelembevétele céljából, különösen a géntechnológiával módosított növények környezetre gyakorolt hosszú távú hatását, valamint a nem célszervezetekre gyakorolt lehetséges hatását, a géntechnológiával módosított növények termesztésére kijelölt fogadó környezet és földrajzi területek jellemzőit, továbbá a peszticideket termelő és gyomirtószer-rezisztens, géntechnológiával módosított szervezetek értékelésének kritériumait és követelményeit illetően. Ezért a 2001/18/EK irányelv mellékleteit ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

A forgalomba hozatal engedélyezése mellett a géntechnológiával módosított fajtáknak meg kell felelniük a vetőmagvakra és növényi szaporítóanyagokra vonatkozó uniós jogszabályokban – így különösen a 66/401/EGK (6), a 66/402/EGK (7), a 68/193/EGK (8), a 98/56/EK (9), az 1999/105/EK (10), a 2002/53/EK (11), a 2002/54/EK (12), a 2002/55/EK (13), a 2002/56/EK (14), a 2002/57/EK (15) valamint a 2008/90/EK (16) tanácsi irányelvben – előírt követelményeknek is. Az említett irányelvek közül a 2002/53/EK és a 2002/55/EK irányelv tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy bizonyos, pontosan meghatározott feltételek mellett területük egészén vagy annak egyes részén megtiltsák egyes fajták használatát, vagy megfelelő feltételeket határozzanak meg egyes fajták termesztésére vonatkozóan.

(5)

Amint valamely GMO-t a GMO-kra vonatkozó uniós jogi keretnek megfelelően termesztési célra engedélyeztek, és az a forgalomba hozni kívánt fajtát tekintve megfelel a vetőmagvak és a növényi szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló uniós jogszabályokban foglalt követelményeknek, a tagállamok területükön nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják annak szabad forgalmát, kivéve az uniós jogszabályokban előírt feltételek fennállása esetén.

(6)

A tapasztalatok szerint a GMO-k termesztése olyan kérdés, amellyel tagállami szinten alaposabban foglalkoznak. A GMO-k forgalomba hozatalával és behozatalával összefüggő kérdéseket továbbra is uniós szinten kell szabályozni a belső piac megőrzése érdekében. A termesztés azonban egyes esetekben nagyobb rugalmasságot igényelhet, mivel az a földhasználattal, a helyi agrárstruktúrákkal, valamint az élőhelyek, az ökoszisztémák és a táj védelmével vagy megőrzésével való kapcsolata okán erőteljes nemzeti, regionális és helyi dimenziókkal bír. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy kötelező erejű jogi aktusokat fogadjanak el a GMO-k saját területükön való termesztésének korlátozásáról vagy megtiltásáról, azt követően, hogy e GMO-k forgalomba hozatalát az Unió piacán már engedélyezték. A közös engedélyezési eljárást, különösen pedig az elsősorban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) által elvégzett értékelési folyamatot azonban nem érintheti hátrányosan az effajta rugalmasság.

(7)

A múltban a GMO-k termesztésének korlátozása vagy megtiltása érdekében néhány tagállam alkalmazta a 2001/18/EK irányelv 23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 34. cikke szerinti védzáradékot, illetve sürgősségi intézkedéseket, mivel – az esettől függően – a hozzájárulás időpontját követően olyan új vagy további információk kerültek a birtokukba, amelyek befolyásolják a környezeti kockázatértékelést, vagy mivel sor került a meglévő információk újbóli értékelésére. Más tagállamok az EUMSZ 114. cikkének (5) és (6) bekezdésében meghatározott értesítési eljárást alkalmazták, amely a környezet vagy a munkakörnyezet védelmével kapcsolatos új tudományos bizonyítékok előterjesztését írja elő. Ezenkívül a döntéshozatali folyamat különösen nehéznek bizonyult a GMO-k termesztése tekintetében, tekintettel arra, hogy tagállami szinten olyan aggályok fogalmazódtak meg, amelyek nem csupán a GMO-k egészséggel vagy környezettel kapcsolatos biztonságát érintő kérdésekre vonatkoznak.

(8)

Ezzel összefüggésben a szubszidiaritás elvének megfelelően indokoltnak tűnik nagyobb döntési rugalmasságot biztosítani a tagállamok számára az engedélyezési eljárás során vagy azt követően abban a kérdésben, hogy kívánnak-e GMO-kat termeszteni területükön anélkül, hogy ez a GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési rendszer keretében előírt kockázatértékelést érintené, valamint függetlenül azoktól az intézkedésektől, amelyeket a GMO-kat termesztő tagállamok a 2001/18/EK irányelv alkalmazása révén annak érdekében hozhatnak vagy kötelesek meghozni, hogy kiküszöböljék a GMO-k egyéb termékekben való nem szándékos előfordulását. E lehetőségnek a tagállamok számára való biztosítása valószínűleg javítja majd a GMO-k engedélyezésének folyamatát, ugyanakkor jó eséllyel segít biztosítani a fogyasztók, a mezőgazdasági termelők és a gazdasági szereplők választási szabadságát, a GMO-k unióbeli termesztésével kapcsolatban pedig egyértelműbbé teszi a helyzetet az érintett érdekelt felek számára. Ez az irányelv ennélfogva meg kell, hogy könnyítse a belső piac zavartalan működését.

(9)

Annak biztosítása érdekében, hogy a GMO-k termesztésének eredményeképpen azok nem szándékosan ne fordulhassanak elő egyéb termékekben, valamint a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett különös figyelmet kell fordítani a GMO-k termesztését engedélyező tagállamokból kiinduló, a GMO-k termesztését tiltó szomszédos tagállamokba történő, határon átnyúló esetleges szennyeződések megelőzésére, hacsak az érintett tagállamok meg nem egyeznek abban, hogy ez az adott földrajzi feltételek miatt szükségtelen.

(10)

A Bizottság 2010. július 13-i ajánlása (17) iránymutatást nyújt a tagállamoknak az együtt-termesztésre vonatkozó – többek között a határ menti területeket is érintő – intézkedések kidolgozásához. Az ajánlás arra ösztönzi a tagállamokat, hogy határaikon – egymással együttműködve – megfelelő intézkedéseket végrehajtva kerüljék el a határon átnyúló szennyezések nem szándékos következményeit.

(11)

Lehetővé kell tenni, hogy egy adott GMO engedélyezési eljárása során valamely tagállam kérhesse, hogy a 2001/18/EK irányelv C. részével vagy az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. cikkével összhangban benyújtott bejelentésének/kérelmének földrajzi hatályát oly módon igazítsák ki, hogy az adott tagállam területének egészét vagy annak egy részét kizárják a termesztés alól. A Bizottságnak meg kell könnyítenie az eljárást azáltal, hogy a tagállami kérést haladéktalanul továbbítja a bejelentő/kérelmező részére, amelyre a bejelentőnek/kérelmezőnek egy meghatározott határidőn belül válaszolnia kell.

(12)

A bejelentés/kérelem földrajzi hatályát ennek megfelelően ki kell igazítani, hacsak a bejelentő/kérelmező a kérés Bizottság általi közlését követően a meghatározott határidőn belül meg nem erősíti bejelentése/kérelme földrajzi hatályát. Ez a megerősítés azonban nem érinti a Bizottság arra vonatkozó hatáskörét, hogy – az esettől függően – a 2001/18/EK irányelv 19. cikkével vagy az 1829/2003/EK rendelet 7. és 19. cikkével összhangban adott esetben a Hatóság által elvégzett környezeti kockázatértékelés fényében elvégezze ezt a kiigazítást.

(13)

Bár várható, hogy az ezen irányelv értelmében elfogadott legtöbb korlátozást vagy tiltást a hozzájárulás/engedélyezés, illetve annak megújítása szakaszában hajtják végre, a tagállamok számára ezenfelül lehetővé kell tenni, hogy indokolt intézkedéseket fogadjanak el a már engedélyezett GMO-k, illetve a növény vagy jelleg alapján meghatározott GMO-csoportok termesztésének a területük egészén vagy annak egy részén történő korlátozására vagy megtiltására a harmonizált uniós szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és az 1829/2003/EK rendelet értelmében értékeltektől eltérő és azokat kiegészítő, az uniós joggal összhangban álló indokok alapján. Az említett indokok kapcsolódhatnak környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, de lehetnek más, például a városi és vidéki területrendezéshez, a földhasználathoz, a társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az együtt-termesztéshez és a közrendhez kapcsolódó nyomós indokok is. Azon tagállam, régió vagy terület sajátos körülményeitől függően, amelyben az említett intézkedések alkalmazandók, az indokokra külön-külön vagy együttesen is lehet hivatkozni.

(14)

Az emberi vagy állati egészség és a környezet védelmének az Unióban megválasztott szintje lehetővé teszi, hogy az Unió egészében egységes tudományos értékelésre kerüljön sor, és ezt a helyzetet ez az irányelv nem változtathatja meg. Ennélfogva a 2001/18/EK irányelvben és az 1829/2003/EK rendeletben a kockázatértékelők és a kockázatkezelők részére biztosított hatáskörökkel való ütközések elkerülése érdekében a tagállamok csak olyan hatásokra vonatkozó, környezetpolitikai célokkal kapcsolatos indokokra hivatkozhatnak, amelyek különböznek a 2001/18/EK irányelvben és az 1829/2003/EK rendeletben foglalt engedélyezési eljárások keretében értékelt egészségügyi és környezeti kockázatoktól és kiegészítik azok értékelését, mint például a termelés és az ökoszisztémák fenntarthatósága összeegyeztetését fokozottabban támogató mezőgazdasági gyakorlatok fenntartása és fejlesztése vagy a helyi biodiverzitás – ideértve egyes élőhelyeket és ökoszisztémákat – megőrzése, vagy egyes természeti és tájbéli tulajdonságok, valamint egyes ökoszisztéma-funkciók és -szolgáltatások megőrzése.

(15)

Indokolt a tagállamoknak arra is lehetőséget biztosítani, hogy a 2001/18/EK irányelv alapján meghozott döntéseiket olyan társadalmi-gazdasági hatásokkal összefüggő indokokra alapozhassák, amelyek a GMO-knak az érintett tagállam területén történő termesztése következtében merülhetnek fel. Jóllehet a Bizottság a 2010. július 13-i ajánlásában már foglalkozott az együtt-termesztést szabályozó intézkedések kérdésével, a tagállamok számára azt is lehetővé kell tenni, hogy ezen irányelv alapján korlátozó vagy tiltó intézkedéseket fogadjanak el már engedélyezett GMO-knak a területük egészén vagy annak egy részén történő termesztésére vonatkozóan. A szóban forgó indokok összefügghetnek az együtt-termesztésre vonatkozó intézkedések végrehajtásának magas költségével, az adott – például kis szigeteken vagy hegyvidéki térségekben jellemző – földrajzi feltételek miatti kivitelezhetetlenségével vagy lehetetlenségével, vagy azzal, hogy el kell kerülni a GMO-k más termékekben – például különleges vagy meghatározott termékekben – való előfordulását. A Bizottság továbbá a Tanács 2008. évi idevágó következtetéseiben megfogalmazott kérésnek megfelelően jelentést nyújtott be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a GMO-k termesztésének társadalmi-gazdasági következményeiről. E jelentés megállapításai értékes információval szolgálhatnak azon tagállamok számára, amelyek ezen irányelv alapján döntések meghozatalát mérlegelik. Az agrárpolitikai célokhoz kapcsolódó indokok között szerepelhet többek között az, hogy meg kell őrizni a mezőgazdasági termelés diverzitását, valamint hogy biztosítani kell a vetőmagvak és növényi szaporítóanyagok tisztaságát. A tagállamok az ilyen intézkedéseket egyéb indokokra is alapozhatják, ideértve többek között a földhasználatot, a városi és vidéki területrendezést vagy más indokolt – többek között a kulturális hagyományokhoz kapcsolódó – tényezőket.

(16)

Az ezen irányelv alapján elfogadott korlátozásoknak vagy tilalmaknak a termesztésre kell vonatkozniuk, nem pedig a géntechnológiával módosított vetőmagvak és növényi szaporítóanyagok termékként vagy termékekben történő szabad forgalmára és behozatalára, valamint betakarított terményeik szabad forgalmára és behozatalára, továbbá összhangban kell lenniük a Szerződésekkel, különösen a belföldi és nem belföldi termékek közötti megkülönböztetésmentesség elvével, az arányosság elvével, valamint az EUMSZ 34. és 36. cikkével és 216. cikkének (2) bekezdésével.

(17)

Az ezen irányelv alapján elfogadott tagállami intézkedéseket uniós szinten ellenőrzési és tájékoztatási eljárásnak kell alávetni. Az uniós ellenőrzés és tájékoztatás szintjére figyelemmel nem szükséges ezen felül előírni a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (18) alkalmazását. A tagállamok az uniós engedély hatálybalépésének napjától, és a hozzájárulás/engedély teljes időtartama alatt korlátozhatják vagy tilthatják meg a GMO-knak a területük egészén vagy annak egy részén történő termesztését, feltéve, hogy a meghatározott várakozási időszak, amelynek során a Bizottságnak módjában állt a javasolt intézkedésekkel kapcsolatban észrevételt tenni, már letelt. Az érintett tagállamnak ezért az intézkedések tervezetét elfogadásuk előtt legalább 75 nappal közölnie kell a Bizottsággal, hogy az arra vonatkozóan észrevételt tehessen, és az említett időszak során a tagállamnak tartózkodnia kell a szóban forgó intézkedések elfogadásától és végrehajtásától. A meghatározott várakozási időszak leteltét követően a tagállam az intézkedéseket elfogadhatja akár az eredetileg javasolt, akár a Bizottság észrevételeinek figyelembevételével módosított formában.

(18)

A meghatározott várakozási időszak alatt annak az engedélykérelmezőnek/engedélyjogosultnak, aki a tagállamban egy GMO termesztését korlátozó vagy tiltó intézkedések által érintett lenne, tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, amely az adott tagállamban az adott GMO termesztéséhez kapcsolódik.

(19)

A területük egészén vagy annak egy részén történő GMO-termesztés korlátozására vagy tilalmára vonatkozó tagállami döntések nem akadályozhatják a biotechnológiai kutatások végzését, feltéve, hogy az ilyen jellegű kutatások végzése során minden, az emberi és állati egészségre, valamint a környezet védelmére vonatkozó szükséges biztonsági előírást tiszteletben tartanak, és a tevékenység nem ássa alá a korlátozás vagy tilalom bevezetésének alapjául szolgáló indokok tiszteletben tartását. Emellett a Hatóságnak és a tagállamoknak törekedniük kell tudományos szervezetekből álló olyan kiterjedt hálózat létrehozására, amelyben minden tudományág jelen van, azok is, amelyek ökológiai kérdésekkel foglalkoznak, és együtt kell működniük a tudományos szakvélemények közötti bármilyen lehetséges eltérés korai azonosítása érdekében a vitás tudományos kérdések megoldása vagy tisztázása végett. A Bizottságnak és a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a GMO-k szándékos kibocsátása vagy forgalomba hozatala nyomán felmerülő esetleges veszélyekre irányuló független kutatások számára rendelkezésre álljanak a szükséges források, továbbá hogy a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartása mellett a független kutatók hozzáférjenek minden szükséges anyaghoz.

(20)

Figyelembe véve a tudományos bizonyítékok fontosságát a GMO-k betiltására vagy engedélyezésére vonatkozó döntések meghozatala szempontjából, a Hatóságnak össze kell gyűjtenie és elemeznie kell a GMO-k emberi egészséggel vagy a környezettel szembeni kockázata vagy veszélye vonatkozásában végzett kutatások eredményeit és minden új kockázatról tájékoztatnia kell a kockázatkezelőket. Ezt az információt a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni.

(21)

A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az illetékes hatóságtól vagy a Bizottságtól kérhessék, hogy területük egészét vagy annak részét – amelyet korábban a hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya alól kizártak – ismét az érintett hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya alá vonják. Ez esetben a kérést nem szükséges továbbítani a hozzájárulás/engedély jogosultjának és a beleegyezését sem kell kikérni. Az írásos hozzájárulást kibocsátó illetékes hatóságnak vagy a Bizottságnak a 2001/18/EK irányelv, illetve az 1829/2003/EK rendelet értelmében ennek megfelelően módosítania kell a hozzájárulás, illetve az engedélyezési döntés földrajzi hatályát.

(22)

Az, hogy az írásos hozzájárulásokat vagy engedélyezési döntéseket egyes területekre korlátozott földrajzi hatállyal bocsátották ki vagy fogadták el, illetve hogy egyes tagállamok ezen irányelvvel összhangban intézkedéseket fogadtak el a GMO-k termesztésének korlátozására vagy tilalmára, nem akadályozhat vagy korlátozhat más tagállamokat abban, hogy engedélyezett GMO-kat használjanak. Ezen túlmenően ez az irányelv és az annak alapján elfogadott tagállami intézkedések nem érinthetik a GMO-knak a vetőmagvak és növényi szaporítóanyagok nem géntechnológiával módosított fajtáiban való nem szándékos és véletlen előfordulása tekintetében meghatározott uniós jogi követelményeket, és nem akadályozhatják meg az e követelményeknek megfelelő fajták termesztését.

(23)

Az 1829/2003/EK rendelet úgy rendelkezik, hogy a 2001/18/EK irányelv A. és D. részében az irányelv C. része alapján engedélyezett GMO-kra tett utalásokat egyben az említett rendelet alapján engedélyezett GMO-kra is alkalmazandónak kell tekinteni. Ennek megfelelően a tagállamok által a 2001/18/EK irányelvvel összhangban elfogadott intézkedéseket az 1829/2003/EK rendelet alapján engedélyezett GMO-kra is alkalmazni kell.

(24)

Ez az irányelv nem érinti a tagállamoknak a hagyományos vetőmagvak, növényi szaporítóanyagok és a betakarított termény szabad mozgásával kapcsolatos, a vonatkozó uniós jogszabályok szerinti és az EUMSZ-szel összhangban álló kötelezettségeit.

(25)

A fogyasztók magas szintű védelme érdekében a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek az 1829/2003/EK rendelet és az 1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (19) értelmében hatékony címkézési és tájékoztatási intézkedéseket kell hozniuk, hogy ezáltal átláthatóvá tegyék a termékekben a GMO-k előfordulását.

(26)

Az ezen irányelv célkitűzéseinek és a gazdasági szereplők ezen irányelv hatálybalépését megelőzően engedélyezett vagy már engedélyezési eljárás alatt álló GMO-kkal kapcsolatos jogos érdekeinek összeegyeztetése érdekében megfelelő átmeneti intézkedésekről kell rendelkezni. Az átmeneti intézkedéseket az is indokolja, hogy kerülni kell a verseny azzal való esetleges torzítását, hogy a meglévő engedélyek jogosultjai és a jövőbeni engedélyt kérelmezők különböző elbánásban részesülnek. A jogbiztonság érdekében annak az időtartamnak, amelynek során ilyen átmeneti intézkedések fogadhatók el, az új szabályozásra való zökkenőmentes átállás biztosításához szükséges mértékre kell korlátozódnia. Az említett átmeneti intézkedések így lehetővé kell, hogy tegyék a tagállamok számára, hogy ezen irányelv rendelkezéseit az irányelv hatálybalépését megelőzően engedélyezett vagy már engedélyezési eljárás alatt álló termékekre is alkalmazzák, feltéve, hogy ez nem érinti a vetőmagvak és növényi szaporítóanyagok engedélyezett, géntechnológiával módosított azon fajtáit, amelyeket már jogszerűen elvetettek vagy elültettek.

(27)

A 2001/18/EK irányelv 26b. és 26c. cikkében foglalt rendelkezések az említett irányelv 23. cikkének és az 1829/2003/EK rendelet 34. cikkének sérelme nélkül alkalmazandók.

(28)

A 2001/18/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2001/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 26a. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   2017. április 3-tól azon tagállamok, amelyekben GMO-kat termesztenek, határ menti területeiken megfelelő intézkedéseket hoznak az ilyen GMO-k termesztését tiltó szomszédos országokat érintő esetleges határon átnyúló szennyezések elkerülésére, kivéve, ha ezek az intézkedések nem szükségesek bizonyos földrajzi adottságok fényében. Ezeket az intézkedéseket közölni kell a Bizottsággal.”

2.

Az irányelv a következő cikkekkel egészül ki:

„26b. cikk

Termesztés

(1)   Egy adott GMO engedélyezési eljárása vagy a hozzájárulás/engedély megújítása során bármely tagállam kérheti, hogy igazítsák ki az írásbeli hozzájárulás vagy engedély földrajzi hatályát oly módon, hogy területe egészét vagy annak egy részét kizárják a termesztés alól. Ezt a kérést legkésőbb az ezen irányelv 14. cikkének (2) bekezdése szerinti vizsgálati jelentés továbbításának napjától vagy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak az 1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése szerinti véleménye kézhezvételétől számított 45 napon belül közölni kell a Bizottsággal. A Bizottság a tagállam kérését haladéktalanul ismerteti a bejelentővel/kérelmezővel és a többi tagállammal. A Bizottság a kérést elektronikus úton nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

(2)   A bejelentő/kérelmező a kérés Bizottság általi ismertetését követő 30 napon belül kiigazíthatja vagy megerősítheti eredeti bejelentésének/kérelmének földrajzi hatályát.

Megerősítés hiányában a bejelentés/kérelem földrajzi hatályának kiigazítását az ezen irányelv alapján kiadott írásos hozzájárulásban és adott esetben az ezen irányelv 19. cikkével összhangban meghozott döntésben, illetve az 1829/2003/EK rendelet 7. és 19. cikke szerint elfogadott engedélyezési döntésben el kell végezni.

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos hozzájárulásnak és adott esetben az ezen irányelv 19. cikkével összhangban meghozott döntésnek, valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 19. cikke szerint elfogadott engedélyezési döntésnek már a bejelentés/kérelem kiigazított földrajzi hatályán kell alapulnia.

Amennyiben az ezen irányelv 14. cikkének (2) bekezdése szerinti vizsgálati jelentés továbbításának napja vagy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak az 1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése szerinti véleménye kézhezvétele után az e cikk (1) bekezdése szerinti kérés érkezik a Bizottsághoz, az ezen irányelv 15. cikke szerinti, az írásbeli hozzájárulás kiadására, vagy adott esetben az 1829/2003/EK rendelet 7. és 19. cikke szerinti, a meghozandó határozattervezet bizottságnak történő benyújtására rendelkezésre álló határidő az ilyen kérést benyújtó tagállamok számától függetlenül egyszer 15 nappal meghosszabbodik.

(3)   Amennyiben nem érkezik az e cikk (1) bekezdése szerinti kérés, vagy amennyiben a bejelentő/kérelmező megerősítette eredeti bejelentése/kérelme földrajzi hatályát, bármely tagállam intézkedéseket fogadhat el, amelyekkel korlátozza vagy megtiltja az ezen irányelv C. részével vagy az 1829/2003/EK rendelettel összhangban engedélyezett GMO, vagy növény vagy jelleg alapján meghatározott GMO-csoport termesztését területe egészén vagy annak egy részén, feltéve, hogy az említett intézkedések összhangban vannak az uniós joggal, indokoltak, arányosak és megkülönböztetéstől mentesek, és ezenfelül olyan nyomós indokokon alapulnak, amelyek például a következőkhöz kapcsolódnak:

a)

környezetpolitikai célok;

b)

városi és vidéki területrendezés;

c)

földhasználat;

d)

társadalmi-gazdasági hatások;

e)

a GMO-k más termékekben való előfordulásának elkerülése a 26a. cikk sérelme nélkül;

f)

agrárpolitikai célok;

g)

közrend.

Azon tagállam, régió vagy terület sajátos körülményeitől függően, amelyben az említett intézkedések alkalmazandók, az indokokra külön-külön vagy együttesen is lehet hivatkozni – a g) pontban szereplő indok kivételével, amelyre önállóan nem lehet hivatkozni –, az intézkedések azonban semmilyen esetben sem állhatnak összeütközésben az ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK rendelet szerint végzett környezeti kockázatértékeléssel.

(4)   Az a tagállam, amely az e cikk (3) bekezdése szerint intézkedéseket kíván elfogadni, az intézkedések tervezetét és a hivatkozott megfelelő indokokat előzetesen közli a Bizottsággal. Erre a közlésre azt megelőzően kerülhet sor, hogy az adott GMO-nak az ezen irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK rendelet szerinti engedélyezési eljárása lezárult volna. Az említett közlés időpontjától számított 75 napos időszak alatt:

a)

az érintett tagállam tartózkodik a szóban forgó intézkedések elfogadásától és végrehajtásától;

b)

az érintett tagállam biztosítja, hogy a gazdasági szereplők tartózkodjanak az érintett GMO vagy GMO-k elvetésétől vagy elültetésétől; és

c)

a Bizottság bármilyen, általa megfelelőnek ítélt észrevételt tehet.

Az első albekezdésben említett 75 napos időszak leteltét követően a hozzájárulás/engedély megadásának teljes időtartama alatt, és az uniós engedély hatálybalépésének időpontjától az érintett tagállam elfogadhatja az intézkedéseket akár az eredetileg javasolt, akár a Bizottságtól érkezett, nem kötelezően követendő észrevételek figyelembevételével módosított formában. Az intézkedéseket haladéktalanul közölni kell a Bizottsággal, a többi tagállammal és az engedély jogosultjával.

A tagállamok ezeket az intézkedéseket nyilvánosan hozzáférhetővé teszik valamennyi érintett szereplő, köztük a termesztők számára.

(5)   Amennyiben egy tagállam a területének egészét vagy annak részét ismét egy olyan hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya alá kívánja vonni, amely alól őt a (2) bekezdés szerint korábban kizárták, ilyen irányú kéréssel fordulhat az írásos hozzájárulást az ezen irányelv alapján kibocsátó illetékes hatósághoz vagy – ha a GMO-t az 1829/2003/EK rendelet alapján engedélyezték – a Bizottsághoz. Az esettől függően az írásos hozzájárulást kibocsátó illetékes hatóság vagy a Bizottság ennek megfelelően módosítja a hozzájárulás vagy az engedélyezési döntés földrajzi hatályát.

(6)   A GMO-kra vonatkozó hozzájárulások/engedélyek földrajzi hatályának az (5) bekezdés szerinti kiigazítása céljából:

a)

az ezen irányelv alapján engedélyezett GMO-k esetében az írásos hozzájárulást kibocsátó illetékes hatóság módosítja ennek megfelelően a hozzájárulás földrajzi hatályát, és ennek elvégzését követően tájékoztatja a Bizottságot, a tagállamokat és az engedély jogosultját;

b)

az 1829/2003/EK rendelet alapján engedélyezett GMO-k esetében a Bizottság módosítja ennek megfelelően az engedélyezési döntést anélkül, hogy alkalmazná az említett rendelet 35. cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárást. A Bizottság megfelelően tájékoztatja a tagállamokat és az engedély jogosultját.

(7)   A tagállamok a (3) és (4) bekezdés szerint hozott intézkedések visszavonásáról haladéktalanul értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot.

(8)   Az e cikk alapján elfogadott intézkedések nem érinthetik az engedélyezett, termékként vagy termékekben megjelenő GMO-k szabad forgalmát.

26c. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   A tagállamok 2015. április 2-től2015. október 3-ig kérhetik, hogy igazítsák ki az ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK rendelet alapján 2015. április 2. előtt benyújtott bejelentés/kérelem, illetve megadott engedély földrajzi hatályát. A Bizottság az érintett tagállam kérését haladéktalanul ismerteti a bejelentővel/kérelmezővel és a többi tagállammal.

(2)   Amennyiben a bejelentés/kérelem még nincs elbírálva és a bejelentő/kérelmező nem erősítette meg eredeti bejelentésének/kérelmének földrajzi hatályát az e cikk (1) bekezdésében említett kérés közlésétől számított 30 napon belül, a bejelentés/kérelem földrajzi hatályát ennek megfelelően ki kell igazítani. Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos hozzájárulásnak és adott esetben az ezen irányelv 19. cikkével összhangban meghozott döntésnek, valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 19. cikke szerint elfogadott engedélyezési döntésnek már a bejelentés/kérelem kiigazított földrajzi hatályán kell alapulnia.

(3)   Amennyiben az engedélyt már megadták és az engedély jogosultja az e cikk (1) bekezdésében említett kérés közlésétől számított 30 napon belül nem erősítette meg az engedély földrajzi hatályát, az engedélyt ennek megfelelően módosítani kell. Az ezen irányelv szerinti írásos hozzájárulások esetében az illetékes hatóság feladata, hogy az engedély földrajzi hatályát megfelelően módosítsa, és ennek elvégzését követően tájékoztassa a Bizottságot, a tagállamokat és az engedély jogosultját. Az 1829/2003/EK rendelet szerinti engedélyek esetében a Bizottság módosítja ennek megfelelően az engedélyezési döntést anélkül, hogy alkalmazná az említett rendelet 35. cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárást. A Bizottság megfelelően tájékoztatja a tagállamokat és az engedély jogosultját.

(4)   Amennyiben nem érkezik az e cikk (1) bekezdése szerinti kérés, vagy amennyiben a bejelentő/kérelmező vagy adott esetben az engedély jogosultja megerősítette eredeti kérelme vagy adott esetben az engedély földrajzi hatályát, a 26b. cikk (3)–(8) bekezdését kell értelemszerűen alkalmazni.

(5)   E cikk nem érinti azoknak az engedélyezett, géntechnológiával módosított vetőmagvaknak és növényi szaporítóanyagoknak a termesztését, amelyeket még az adott GMO termesztésének az adott tagállamban való korlátozását vagy tilalmát megelőzően jogszerűen elvetettek vagy elültettek.

(6)   Az e cikk alapján elfogadott intézkedések nem érinthetik az engedélyezett, termékként vagy termékekben megjelenő GMO-k szabad forgalmát.”

.

2. cikk

A Bizottság legkésőbb 2019. április 3-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy a tagállamok hogyan éltek az ezen irányelvben foglalt lehetőséggel, kitérve többek között arra is, hogy a rendelkezések mennyire hatékonyak annak lehetővé tétele tekintetében, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megtiltsák a GMO-knak a területük egészén vagy annak egy részén történő termesztését, illetve a belső piac zavartalan működése tekintetében. A jelentést a Bizottság által megfelelőnek ítélt jogalkotási javaslatok is kísérhetik.

Az első bekezdésben említett időpontig a Bizottság jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2001/18/EK irányelv 20. és 31. cikke, valamint az 1829/2003/EK rendelet 9. és 21. cikke értelmében a Bizottság rendelkezésére bocsátott információk alapján a GMO-k termesztése kapcsán esetleg előforduló környezeti károk tényleges rendezéséről is.

3. cikk

A Bizottság a környezeti kockázatértékelés vonatkozásában legkésőbb 2017. április 3-ig frissíti a 2001/18/EK irányelv mellékleteit a szóban forgó irányelv 27. cikkének megfelelően, hogy alapozni és építeni lehessen a Hatóság által készített, a géntechnológiával módosított növények környezeti kockázatértékeléséről szóló, 2010. évi megerősített iránymutatásra.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2015. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  HL C 54., 2011.2.19., 51. o.

(2)  HL C 102., 2011.4.2., 62. o.

(3)  Az Európai Parlament 2011. július 5-i álláspontja (HL C 33. E, 2013.2.5., 350. o.) és a Tanács 2014. július 23-i álláspontja első olvasatban (HL C 349., 2014.10.3., 1. o.). Az Európai Parlament 2015. január 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. március 2-i határozata.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 106., 2001.4.17., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 268., 2003.10.18., 1. o.).

(6)  A Tanács 66/401/EGK irányelve (1966. június 14.) a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról (HL 125., 1966.7.11., 2298. o.).

(7)  A Tanács 66/402/EGK irányelve (1966. június 14.) a gabonavetőmagok forgalmazásáról (HL 125., 1966.7.11., 2309. o.).

(8)  A Tanács 68/193/EGK irányelve (1968. április 9.) a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról (HL L 93., 1968.4.17., 15. o.).

(9)  A Tanács 98/56/EK irányelve (1998. július 20.) a dísznövények szaporítóanyagainak forgalmazásáról (HL L 226., 1998.8.13., 16. o.).

(10)  A Tanács 1999/105/EK irányelve (1999. december 22.) az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról (HL L 11., 2000.1.15., 17. o.).

(11)  A Tanács 2002/53/EK irányelve (2002. június 13.) a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről (HL L 193., 2002.7.20., 1. o.).

(12)  A Tanács 2002/54/EK irányelve (2002. június 13.) a répavetőmag forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 12. o.).

(13)  A Tanács 2002/55/EK irányelve (2002. június 13.) a zöldségvetőmagok forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 33. o.).

(14)  A Tanács 2002/56/EK irányelve (2002. június 13.) a vetőburgonya forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 60. o.).

(15)  A Tanács 2002/57/EK irányelve (2002. június 13.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 74. o.).

(16)  A Tanács 2008/90/EK irányelve (2008. szeptember 29.) a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról (HL L 267., 2008.10.8., 8. o.).

(17)  A Bizottság ajánlása (2010. július 13.) a GMO-knak a hagyományos és biogazdálkodással termesztett növények közötti nem szándékos előfordulásának elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-termesztési intézkedések kidolgozására vonatkozó iránymutatásokról (HL C 200., 2010.7.22., 1. o.).

(18)  Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 204., 1998.7.21., 37. o.).

(19)  Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról (HL L 268., 2003.10.18., 24. o.)


13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/9


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/413 IRÁNYELVE

(2015. március 11.)

a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikke (1) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával való konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az Unió közlekedéspolitikájának egyik elsődleges célja a közúti közlekedésbiztonság javítása. Az Unió a közúti közlekedésbiztonság javítására irányuló politikát abból a célból folytatja, hogy csökkenjen a balesetek halálos áldozatainak és sérültjeinek száma, valamint az anyagi kár mértéke. E szakpolitika fontos eleme az Unióban elkövetett, a közúti közlekedésbiztonságot jelentősen veszélyeztető közúti közlekedési jogsértések következtében kivetett szankciók következetes végrehajtása.

(2)

Mindazonáltal a 2008/615/IB tanácsi határozat (3) és a 2008/616/IB tanácsi határozat (4) (az ún. „prümi határozatok”) értelmében meglévő lehetőségek ellenére és a megfelelő eljárások hiánya következtében egyes közúti közlekedési jogsértések esetében gyakran nem hajtják végre a pénzbírság formájában kivetett szankciókat, ha a jogsértést a jogsértés helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett járművel követték el. Ezen irányelv célja annak biztosítása, hogy még az ilyen esetekben is biztosított legyen a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések hatékony kivizsgálása.

(3)

„A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé: a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra” című, 2010. július 20-i közleményében a Bizottság hangsúlyozta, hogy a közúti közlekedési szabályok érvényesítése továbbra is kulcsfontosságú a közúti halálesetek és sérülések számának számottevő csökkentését lehetővé tévő feltételek megteremtéséhez. A közúti közlekedésbiztonságról szóló, 2010. december 2-i következtetéseiben a Tanács felhívta a figyelmet arra, hogy tagállami, és adott esetben uniós szinten meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e a közúti közlekedési szabályok érvényesítésének további szigorítása. Felkérte a Bizottságot arra, hogy ahol lehet, vizsgálja meg a közlekedési szabályok uniós szintű harmonizálásának, valamint olyan további intézkedések elfogadásának lehetőségeit, amelyek a közúti, különösen a súlyos közlekedési balesetekkel összefüggő közlekedési jogsértésekkel kapcsolatosan a határokon átnyúló végrehajtás megkönnyítésére irányulnak.

(4)

A Bizottság az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 71. cikke (1) bekezdésének c) pontja (jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés [EUMSZ] 91. cikke) alapján 2008. március 19-én elfogadta a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó szabályok határokon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot. A 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (5) azonban az EUMSZ 87. cikkének (2) bekezdése alapján fogadták el. Az Európai Bíróság C-43/12. sz. ügyben 2014. május 6-án hozott ítéletével (6) megsemmisítette a 2011/82/EU irányelvet, mert azt nem lehetett érvényesen elfogadni az EUMSZ 87. cikkének (2) bekezdése alapján. Az ítélet egy, az EUMSZ 91. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján elfogadandó új irányelv ésszerű – az ítélet kihirdetésétől számított 12 hónapot meg nem haladó – határidőn belüli hatálybalépéséig fenntartotta a 2011/82/EU irányelv joghatásait. Ezért az említett cikk alapján új irányelvet kell elfogadni.

(5)

Ösztönözni kell a tagállami ellenőrzési intézkedések fokozottabb egymáshoz közelítését, és a Bizottságnak ezzel összefüggésben meg kell vizsgálnia, hogy szükség van-e közös szabályok létrehozására a közúti közlekedésbiztonság ellenőrzése során használt automata ellenőrző eszközökre vonatkozóan.

(6)

Az uniós polgárok figyelmét fel kell hívni a közúti közlekedésbiztonság tekintetében a különböző tagállamokban hatályos szabályokra és ezen irányelv végrehajtására, különösen olyan megfelelő intézkedések révén, amelyek biztosítják, hogy elegendő információ álljon rendelkezésre annak következményeiről, ha valaki a jármű nyilvántartásának helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban tett utazása során nem tartja be a közúti közlekedés szabályait.

(7)

Annak érdekében, hogy a közúti közlekedésbiztonság szintje az Unió teljes területén emelkedjen, valamint a járművezetők, azaz az adott tagállamban belföldi és külföldi jogsértők egyenlő bánásmódban részesüljenek, a jogellenes cselekmények jogkövetkezményeinek végrehajtását elő kell segíteni, tekintet nélkül arra, hogy a jármű melyik tagállam nyilvántartásában szerepel. E célból a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető bizonyos közlekedési jogsértések vonatkozásában az információcsere határokon átnyúló rendszerét kell használni, tekintet nélkül arra, hogy az érintett tagállam joga alapján e jogsértések közigazgatási vagy büntetőjogi természetűek-e, hozzáférést biztosítva ezzel a jogsértés helye szerinti tagállam számára a nyilvántartás helye szerinti tagállamban tárolt gépjármű-nyilvántartási adatokhoz.

(8)

A gépjármű-nyilvántartási adatok hatékonyabb, határokon átnyúló cseréje, amelynek célja, hogy megkönnyítse a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértés elkövetésével gyanúsított személyek azonosítását, visszatartó hatású lehet, és óvatosabb magatartásra ösztönözheti a jogsértés helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett jármű vezetőjét, ezáltal csökkenhet a közúti közlekedési balesetek áldozatainak száma.

(9)

Az ezen irányelv által szabályozott, közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértéseket a tagállamok nem azonos módon kezelik. Néhány tagállamban az ilyen jogsértések közigazgatási jogsértésnek, míg más államokban bűncselekménynek minősülnek. Ez az irányelv arra való tekintet nélkül alkalmazandó, hogy a nemzeti jog hogyan minősíti az említett jogsértéseket.

(10)

A tagállamoknak az információcsere javítása és a hatályos eljárások felgyorsítása érdekében hozzáférést kell biztosítaniuk egymás számára a gépjármű-nyilvántartási adatokhoz. E célból a prümi határozatokban szereplő, a műszaki előírásokra és az automatizált adatcsere rendelkezésre állására vonatkozó rendelkezéseket a lehető legnagyobb mértékben bele kell foglalni ebbe az irányelvbe.

(11)

A 2008/616/IB határozat meghatározza a gépjármű-nyilvántartási adatok cseréjére vonatkozóan meglévő szoftveralkalmazások biztonsági jellemzőit és a kapcsolódó műszaki követelményeket., Az említett határozat általános alkalmazhatóságának sérelme nélkül a fenti biztonsági jellemzőket és műszaki követelményeket a szabályozás és a gyakorlat hatékonysága érdekében ezen irányelv céljára is fel kell használni.

(12)

Az ezen irányelv értelmében folytatott adatcserének a meglévő szoftveralkalmazásokon kell alapulnia, amelyeknek egyúttal meg kell könnyíteniük a tagállamok számára a Bizottságnak való jelentéstételt is. Ezeknek az alkalmazásoknak biztosítaniuk kell a meghatározott gépjármű-nyilvántartási adatok tagállamok közötti gyors, biztonságos és bizalmas cseréjét. Ki kell használni az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer (Eucaris) kínálta lehetőségeket is, mely szoftveralkalmazás a prümi határozatok értelmében a tagállamok számára kötelező a gépjármű-nyilvántartási adatok tekintetében. A Bizottságnak értékelést kell készítenie és jelentést kell tennie az ezen irányelv céljaira használt szoftveralkalmazások működéséről.

(13)

Az említett szoftveralkalmazások felhasználási körét a tagállami kapcsolattartók közötti információcsere eljárásaira kell korlátozni. Azok az eljárások és automatizált folyamatok, amelyek során az információt felhasználják, nem tartoznak ezen alkalmazások felhasználási körébe.

(14)

Az uniós belső biztonság terén alkalmazandó információkezelési stratégia célja az információcsere legegyszerűbb, legkönnyebben visszakövethető és leginkább költséghatékony megoldásainak feltárása.

(15)

A tagállamoknak képesnek kell lenniük az érintett jármű tulajdonosával, üzemben tartójával, illetve a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértés elkövetésével gyanúsított, egyéb módon azonosított személlyel kapcsolatba lépni annak érdekében, hogy a jogsértés helye szerinti tagállam alkalmazandó eljárásairól, valamint a jogsértés helye szerinti tagállam joga szerinti jogkövetkezményekről az érintett személynek tájékoztatást adjanak. Ennek során a tagállamoknak fontolóra kell venniük azt, hogy a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekről szóló információkat a nyilvántartási dokumentumok nyelvén vagy azon a nyelven küldjék, amelyet az érintett személy a legnagyobb valószínűséggel megért, annak érdekében, hogy az érintett személy számára világosan érthetőek legyenek a tudomására hozott információk. A tagállamoknak a megfelelő eljárásokat kell alkalmazniuk annak biztosítására, hogy kizárólag az érintett személyt tájékoztassák, ne pedig egy harmadik felet. Ennek érdekében a tagállamoknak olyan részletes szabályokat kell alkalmazniuk, amelyek hasonlóak az ilyen jogsértések jogkövetkezményei érvényesítésének céljára elfogadott szabályokhoz, beleértve például olyan eszközöket is, mint – adott esetben – az ajánlott küldemények. Így az érintett személynek lehetősége nyílik a megfelelő válaszadásra, elsősorban azáltal, hogy további információt kér, vagy rendezi a bírságot, illetve él a védelemhez való jogával, különösen hibás személyazonosítás esetén. Az alkalmazandó jogi eszközök, köztük a kölcsönös segítségnyújtásra és a kölcsönös elismerésre vonatkozó eszközök – például a 2005/214/IB tanácsi kerethatározat (7) – szabályozzák a további eljárásokat.

(16)

A tagállamoknak a 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (8) foglalt rendelkezéseknek megfelelően biztosítaniuk kell a jogsértés szerinti tagállamtól kapott tájékoztató levél szöveghű fordítását.

(17)

A valamennyi uniós úthasználó magas szintű védelmének létrejöttét célzó közúti közlekedésbiztonsági politika megvalósítása érdekében, valamint figyelembe véve az Unión belüli vonatkozó körülmények rendkívüli sokféleségét, a tagállamoknak – a szigorúbb korlátozásokat előíró politikák és törvényi szabályozások sérelme nélkül – meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy nagyobb összhangot biztosítsanak a tagállamok között a közúti közlekedési szabályok és azok végrehajtása tekintetében. Az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz benyújtandó, ezen irányelv alkalmazásáról szóló jelentése keretében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy szükség van-e közös szabályok létrehozására uniós szinten összevethető módszerek, gyakorlatok és minimumszabályok kialakítása céljából, figyelembe véve a közúti közlekedésbiztonságot érintő nemzetközi együttműködést és meglévő megállapodásokat, különösen az 1968. november 8-i Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményt.

(18)

Az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz benyújtandó, ezen irányelv tagállami alkalmazásáról szóló jelentésében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy szükség van-e közös – a tagállamok jogszabályaival és eljárásaival összhangban álló – kritériumokra a kirótt, de be nem fizetett pénzbírságok esetében a tagállamokban alkalmazott, jogkövetkezményeket érvényesítő eljárások tekintetében. Az említett jelentésben a Bizottságnak ki kell térnie olyan kérdésekre, mint a szankció és/vagy pénzbírság kiszabásáról szóló végleges határozat továbbítására szolgáló, a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti eljárások, valamint a végleges határozat elismerése és végrehajtása.

(19)

Az irányelv felülvizsgálati eljárása során a Bizottságnak konzultációt kell folytatnia az érdekeltekkel, így a közúti közlekedésbiztonsági és bűnüldöző hatóságokkal vagy a hatáskörrel rendelkező szervekkel, az áldozatok egyesületeivel és a közúti közlekedésbiztonság területén tevékenykedő más nem kormányzati szervezetekkel.

(20)

A bűnüldöző hatóságok közötti szorosabb együttműködés során tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, különösen a magánélet és a személyes adatok védelméhez való jogot, amely jogokat különleges adatvédelmi szabályokkal kell biztosítani. Az említett szabályoknak figyelembe kell venniük különösen az adatbázisokhoz való, határokon átnyúló online hozzáférés sajátosságait. A létrehozandó szoftveralkalmazásoknak lehetővé kell tenniük az adatcsere biztonságos körülmények között történő lebonyolítását, valamint biztosítaniuk kell a továbbított adatok bizalmas jellegét. Az ezen irányelv alapján összegyűjtött adatok nem használhatók fel az irányelv céljaitól eltérő célokra. A tagállamoknak teljesíteniük kell az adatok felhasználásának és ideiglenes tárolásának feltételeivel kapcsolatos kötelezettségeket.

(21)

A személyes adatok ezen irányelvben előírt kezelése megfelelő a közúti közlekedés biztonsága terén ezen irányelv által kitűzött jogszerű célok eléréséhez, nevezetesen ahhoz, hogy a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztető közlekedési jogsértésekkel kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének, és ezáltal a szankciók végrehajtásának elősegítésével valamennyi uniós úthasználót magas szintű védelemben lehessen részesíteni, és nem haladja meg azt, ami megfelelő és szükséges az említett célok eléréséhez.

(22)

A jogsértők személyazonosságának megállapításához használt adatok személyes adatok. Az ezen irányelv alkalmazásában végrehajtott adatkezelési tevékenységekre a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (9) kell alkalmazni. Az érintett tagállam fellebbezési és jogorvoslati mechanizmusokra vonatkozó eljárási követelményeinek sérelme nélkül az érintettet a jogsértésről szóló értesítéskor ennek megfelelően tájékoztatni kell a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, valamint azok helyesbítéséhez és törléséhez való jogáról, továbbá az adatok tárolásának a jogszabályok által megengedett maximális időtartamáról. Ennek fényében, szintén biztosítani kell az érintett számára az ahhoz való jogot, hogy bármilyen pontatlan személyes adat kijavítása, illetve bármilyen jogszerűtlenül rögzített adat azonnali törlése megtörténhessen.

(23)

A prümi határozatok értelmében a személyes adatokat tartalmazó gépjármű-nyilvántartási adatok kezelésére a 2008/615/IB határozatban megállapított különös adatvédelmi rendelkezéseket kell alkalmazni. Ebben az összefüggésben a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy az ezen irányelv alapján kezelt személyes adatokra alkalmazzák az említett különös rendelkezéseket, feltéve, hogy biztosítják, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó összes jogsértéssel kapcsolatos adat kezelése összhangban áll a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel.

(24)

A harmadik országok számára lehetőséget kell biztosítani a gépjármű-nyilvántartási adatok cseréjében való részvételre, amennyiben ilyen értelmű megállapodást kötöttek az Unióval. Az ilyen megállapodásnak tartalmaznia kell a szükséges adatvédelmi rendelkezéseket.

(25)

Ez az irányelv tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert jogokat és elveket, köztük a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, a tisztességes eljáráshoz való jogot, az ártatlanság vélelmét, valamint a védelemhez való jogot.

(26)

A tagállamok közötti információcsere céljának interoperábilis eszközök révén történő megvalósítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a prümi határozat vonatkozó módosulásainak figyelembevételére vonatkozóan, vagy amennyiben ezt az Uniónak az I. melléklet naprakésszé tétele szempontjából közvetlenül releváns jogi aktusai előírják. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során a szokásos gyakorlata szerint járjon el és megfelelő konzultációkat folytasson szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó dokumentumok az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, megfelelő időben és módon eljussanak.

(27)

A Bizottságnak a közúti közlekedésbiztonság javítását szolgáló további eredményes és hatékony intézkedések meghatározása céljával kell elemeznie ennek az irányelvnek az alkalmazását. Az irányelv nemzeti jogba való átültetésére vonatkozó kötelezettségek sérelme nélkül ebben az eljárásban Dániának, Írországnak és az Egyesült Királyságnak is együtt kell működnie a Bizottsággal annak érdekében, hogy a kérdéskörrel kapcsolatos jelentéstétel adott esetben időben történjen és teljes körű legyen.

(28)

Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen azt, hogy valamennyi uniós úthasználó számára magas szintű védelmet biztosítsanak a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekkel kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítésével abban az esetben, amikor az elkövető jármű a jogsértés szerinti tagállamtól eltérő tagállamban van nyilvántartva, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés léptéke vagy hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(29)

Tekintettel arra, hogy Dánia, Írország és az Egyesült Királyság nem voltak a 2011/82/EU irányelv címzettjei és ezért azt nem ültették át nemzeti jogukba, helyénvaló elegendő időt biztosítani e tagállamoknak az említett irányelv nemzeti jogukba való átültetésére.

(30)

A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban sor került az európai adatvédelmi biztossal folytatott egyeztetésre, aki 2014. október 3-án véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Cél

Ezen irányelv célja, hogy valamennyi uniós úthasználó számára magas szintű védelmet biztosítson a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekkel kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének, és ezáltal a szankciók végrehajtásának elősegítésével azokban az esetekben, amikor a jogsértést elkövető jármű nem a jogsértés helye szerinti tagállamban van nyilvántartva.

2. cikk

Hatály

Ez az irányelv a következő, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre alkalmazandó:

a)

sebességhatár túllépése;

b)

biztonsági öv használatának elmulasztása;

c)

forgalomirányító fényjelző készülék piros jelzésénél való megállás elmulasztása;

d)

ittas járművezetés;

e)

kábítószer hatása alatt történő járművezetés;

f)

bukósisak viselésének elmulasztása;

g)

tiltott sávban történő közlekedés;

h)

mobiltelefon vagy más kommunikációs eszköz jogellenes használata vezetés közben.

3. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

a)   „jármű”: bármely olyan gépjármű, beleértve a motorkerékpárokat is, amelyet rendes körülmények között közúti személy- vagy áruszállításra használnak;

b)   „a jogsértés helye szerinti tagállam”: az a tagállam, amelynek területén a jogsértést elkövették;

c)   „a nyilvántartás helye szerinti tagállam”: az a tagállam, amelynek nyilvántartásában a jogsértés elkövetéséhez használt jármű szerepel;

d)   „sebességhatár túllépése”: az adott út- vagy járműtípusra a jogsértés helye szerinti tagállamban hatályban lévő sebességhatár túllépése;

e)   „biztonsági öv használatának elmulasztása”: a biztonsági öv vagy gyermekbiztonsági rendszer használatára vonatkozó – a 91/671/EGK tanácsi irányelv (11) és a jogsértés helye szerinti tagállam joga által előírt – követelménynek való megfelelés elmulasztása;

f)   „forgalomirányító fényjelző készülék piros jelzésénél való megállás elmulasztása”: a forgalomirányító fényjelző készülék piros jelzése vagy a megállást előíró más vonatkozó jelzés ellenére történő továbbhajtás, a jogsértés helye szerinti tagállam joga által meghatározottak szerint;

g)   „ittas járművezetés”: alkoholos befolyásoltság alatt történő járművezetés, a jogsértés helye szerinti tagállam joga által meghatározottak szerint;

h)   „kábítószer hatása alatt történő járművezetés”: kábítószeres vagy más hasonló hatású anyag általi befolyásoltság alatt történő járművezetés, a jogsértés helye szerinti tagállam joga által meghatározottak szerint;

i)   „bukósisak viselésének elmulasztása”: bukósisak nem viselése, a jogsértés helye szerinti tagállam joga által meghatározottak szerint;

j)   „tiltott sávban történő közlekedés”: a közút egy szakaszának – például a leállósávnak, a tömegközlekedés számára fenntartott sávnak, illetve forgalmi dugó vagy építési munkák miatt ideiglenesen lezárt sávnak a – jogellenes használata, a jogsértés helye szerinti tagállam joga által meghatározottak szerint;

k)   „mobiltelefon vagy más kommunikációs eszköz jogellenes használata vezetés közben”: mobiltelefon vagy más kommunikációs eszköz jogellenes használata vezetés közben, a jogsértés helye szerinti tagállam joga által meghatározottak szerint;

l)   „nemzeti kapcsolattartó pont”: a gépjármű-nyilvántartási adatok cseréjére kijelölt, hatáskörrel rendelkező hatóság;

m)   „automatizált keresés”: egy, több, mint egy vagy az összes tagállamnak, illetve a résztvevő országoknak az adatbázisaiból történő lekérdezésre szolgáló online hozzáférési eljárás;

n)   „a jármű üzemben tartója”: az a személy, akinek neve alatt a jármű a nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás helye szerinti tagállam joga által meghatározottak szerint.

4. cikk

A tagállamok közötti információcserére vonatkozó eljárás

(1)   A 2. cikkben említett, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések kivizsgálása céljából a tagállamok lehetővé teszik, hogy a többi tagállamnak az e cikk (2) bekezdésében említett nemzeti kapcsolattartó pontjai automatizált keresés végzésére való jogosultsággal hozzáférjenek a következő nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatokhoz:

a)

járművekre vonatkozó adatok; valamint

b)

a jármű tulajdonosaira vagy üzemben tartóira vonatkozó adatok.

Az a) és b) pontban említett, a keresés elvégzéséhez szükséges adatoknak meg kell felelniük az I. mellékletben szereplő adatoknak.

(2)   A (1) bekezdésben említett adatcsere céljából minden egyes tagállam nemzeti kapcsolattartó pontot jelöl ki. A nemzeti kapcsolattartó pontok hatáskörét az érintett tagállam alkalmazandó jogszabályai határozzák meg.

(3)   A kimenő kérelem formájában végrehajtott kereséseket a jogsértés helye szerinti tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjának a teljes forgalmi rendszám felhasználásával kell elvégeznie.

Ezeket a kereséseket a 2008/616/IB határozat mellékletének 3. fejezetében leírt eljárásoknak megfelelően kell végezni, a 2008/616/IB határozat melléklete 3. fejezete 1. pontjának kivételével, amelyre ezen irányelv I. melléklete alkalmazandó.

Ezen irányelv alapján a jogsértés helye szerinti tagállam a kapott adatokat az ezen irányelv 2. cikkében felsorolt, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekért személyesen felelős személyek megállapításának céljából használja fel.

(4)   A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az információcserére interoperábilis elektronikus berendezések alkalmazása révén kerüljön sor, mellőzve az irányelv hatálya alá nem tartozó egyéb adatbázisok bevonásával történő adatcserét. A tagállamok biztosítják, hogy az említett információcsere költséghatékony és biztonságos módon valósuljon meg, és garantálja a továbbított adatok biztonságát és védelmét, lehetőleg a már létező szoftveralkalmazások – mint például a 2008/616/IB határozat 15. cikkében említett szoftveralkalmazás – és azok módosított verzióinak igénybevételével, az ezen irányelv I. mellékletével, valamint a 2008/616/IB határozat melléklete 3. fejezetének 2. és 3. pontjával összhangban. A szoftveralkalmazások módosított verzióinak biztosítaniuk kell mind a valós idejű online, mind pedig a csomagokban történő adatcsere lehetőségét, amely utóbbi lehetővé teszi több kérelem vagy válasz egyetlen üzenetben történő továbbítását.

(5)   Minden egyes tagállam maga viseli a (4) bekezdésben említett szoftveralkalmazások kezelése, használata és karbantartása kapcsán felmerülő költségeit.

5. cikk

A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekről szóló tájékoztató levél

(1)   A jogsértés helye szerinti tagállam határoz arról, hogy indít-e eljárást a jogkövetkezmények érvényesítése érdekében a 2. cikkben felsorolt, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekkel kapcsolatban.

Amennyiben a jogsértés helye szerinti tagállam ilyen eljárás indítása mellett dönt, nemzeti jogával összhangban megfelelően tájékoztatja a jármű tulajdonosát, üzemben tartóját, vagy a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértés elkövetésével gyanúsított, egyéb módon azonosított személyt.

E tájékoztatásnak a nemzeti jognak megfelelően ki kell térnie arra, hogy a jogsértés milyen jogkövetkezményekkel jár a jogsértés helye szerinti tagállam területén e tagállam jogszabályai értelmében.

(2)   A tájékoztató levélnek a jármű tulajdonosának, üzemben tartójának, vagy a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértés elkövetésével gyanúsított, egyéb módon azonosított személynek történő elküldésekor a jogsértés helye szerinti tagállam a nemzeti jogának megfelelően feltüntet abban minden vonatkozó információt, nevezetesen a szóban forgó, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértés jellegét, valamint a jogsértés elkövetésének helyét, napját és idejét, a megsértett nemzeti jogszabályok címét és a szankciót, továbbá adott esetben a jogsértés elkövetésének megállapításához használt eszközre vonatkozó adatokat. E célból a jogsértés helye szerinti tagállam használhatja a II. mellékletben fogalt sablont.

(3)   Ha a jogsértés helye szerinti tagállam úgy határoz, hogy a jogkövetkezmények érvényesítése érdekében a 2. cikkben felsorolt, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekkel kapcsolatban eljárást indít, akkor a jogsértés helye szerinti tagállam az alapvető jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében a tájékoztató levelet a gépjármű forgalmi engedélye kiállításának nyelvén – amennyiben rendelkezésre áll –, vagy a nyilvántartás helye szerinti tagállam valamelyik hivatalos nyelvén küldi meg.

6. cikk

A tagállamok által a Bizottságnak küldött jelentések

A tagállamok 2016. május 6-ig, majd ezután kétéves időközönként átfogó jelentést küldenek a Bizottságnak.

Ezen átfogó jelentésben fel kell tüntetni a jogsértés helye szerinti tagállam által a területén elkövetett jogsértéseket követően a nyilvántartás helye szerinti tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjához intézett automatizált keresések számát és a kérelmekben foglalt jogsértések típusát, valamint a válasz nélkül maradt kérelmek számát.

Az átfogó jelentésben emellett be kell mutatni a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések jogkövetkezményeinek érvényesítése tekintetében nemzeti szinten fennálló helyzetet, az olyan jogsértések aránya alapján, amelyeket tájékoztató levél követett.

7. cikk

Adatvédelem

(1)   Az ezen irányelv alapján kezelt személyes adatokra a 95/46/EK irányelvben meghatározott adatvédelmi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2)   Az egyes tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv alapján kezelt személyes adatokat pontatlanság esetén megfelelő időn belül helyesbítsék, illetve ha már nem szükségesek, töröljék vagy zárolják azokat, a 95/46/EK irányelv 6. és 12. cikkével összhangban, továbbá hogy ezen irányelv 6. cikkével összhangban állapítsák meg az adatok tárolására vonatkozó határidőt.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv alapján kezelt valamennyi személyes adatot csak az ezen irányelv 1. cikkében meghatározott célra használják fel, továbbá hogy az érintettek ugyanolyan, a tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez és zároláshoz, továbbá kártérítéshez és bírósági jogorvoslathoz való joggal rendelkezzenek, mint amelyeket a 95/46/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtására szolgáló nemzeti jogszabályok biztosítanak.

(3)   Minden érintett személynek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy a nyilvántartás helye szerinti tagállamban nyilvántartott személyes adatai közül melyeket továbbították a jogsértés helye szerinti tagállamnak, ideértve a kérelem napjára és a jogsértés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságára vonatkozó tájékoztatást is.

8. cikk

Az uniós úthasználók tájékoztatása

(1)   A Bizottság internetes honlapján az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén elérhetővé teszi az ezen irányelv által szabályozott területen a tagállamokban hatályos szabályok összefoglalását. A tagállamok az említett szabályokról tájékoztatják a Bizottságot.

(2)   A tagállamok a területükön alkalmazandó szabályokkal és az ezen irányelv végrehajtására irányuló intézkedésekkel kapcsolatos szükséges információkat az úthasználók rendelkezésére bocsátják, együttműködve többek között a közúti közlekedésbiztonsági egyesületekkel vagy testületekkel, a közúti közlekedésbiztonság terén tevékenységet folytató nem kormányzati szervezetekkel és autóklubokkal.

9. cikk

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletnek a technikai fejlődésből következő naprakésszé tételére a határozat vonatkozó módosulásainak figyelembevétele céljából, vagy amennyiben az Uniónak az I. melléklet naprakésszé tétele szempontjából közvetlenül lényeges jogi aktusai előírják.

10. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2)   A Bizottság 9. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2015. március 13-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítással szemben legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   Különösen fontos, hogy a Bizottság a szokásos gyakorlatát követve az említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása előtt szakértői konzultációkat folytasson, többek között a tagállamok szakértőivel. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)   A 9. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.

11. cikk

Az irányelv felülvizsgálata

A 12. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a Bizottság 2016. november 7-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv tagállamok általi alkalmazásáról. A Bizottság a jelentésében különös figyelmet szentel, és szükség esetén azok tekintetében javaslatokat is előterjeszt:

annak értékelésére, hogy ezen irányelv hatályát ki kell-e terjeszteni további, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre is,

annak értékelésére, hogy ezen irányelv mennyire volt hatékony az Unión belüli halálos közúti balesetek számának csökkentésében,

annak értékelésére, hogy szükség van-e közös szabályok létrehozására az automatikus ellenőrző berendezések és az eljárások vonatkozásában. Ezzel összefüggésben a Bizottság felkérést kap arra, hogy a közös közlekedéspolitika keretében uniós szintű iránymutatásokat dolgozzon ki a közúti közlekedésbiztonság terén annak biztosítása érdekében, hogy az összehasonlítható módszereknek és gyakorlatoknak köszönhetően nagyobb legyen az összhang a tagállamok között a közúti közlekedési szabályok végrehajtása tekintetében. Ezek az iránymutatások kiterjedhetnek legalább a 2. cikk a)–d) pontjában felsorolt jogsértésekre,

annak értékelésére, hogy valamennyi vonatkozó uniós szakpolitika keretében, beleértve a közös közlekedéspolitikát is, meg kell-e erősíteni a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekkel kapcsolatos szankciók végrehajtását, és szükség van-e közös kritériumokra a pénzbírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó, jogkövetkezményeket érvényesítő eljárások tekintetében,

adott esetben a közlekedési szabályok harmonizálásának lehetőségeire,

a 4. cikk (4) bekezdésében említett szoftveralkalmazások értékelésére ezen irányelv megfelelő végrehajtásának biztosítása, valamint a meghatározott gépjármű-nyilvántartási adatok hatékony, gyors, biztonságos és bizalmas cseréjének biztosítása érdekében.

12. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2015. május 6-ig megfeleljenek. Az említett rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

Az első albekezdéstől eltérve a Dán Királyság, Írország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága az ebben az albekezdésben említett határidőt 2017. május 6-ig elhalaszthatja.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő negyedik napon lép hatályba.

14. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2015. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  HL C 12., 2015.1.15., 115. o.

(2)  Az Európai Parlament 2015. február 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. március 2-i határozata.

(3)  A Tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről (HL L 210., 2008.8.6., 1. o.).

(4)  A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról (HL L 210., 2008.8.6., 12. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/82/EU irányelve (2011. október 25.) a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről (HL L 288., 2011.11.5., 1. o.)

(6)  A C-43/12. sz. Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet, EU:C:2014:298.

(7)  A Tanács 2005/214/IB kerethatározata (2005. február 24.) a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról (HL L 76., 2005.3.22., 16. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (HL L 280., 2010.10.26., 1. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(11)  A Tanács 91/671/EGK irányelve (1991. december 16.) a járművekben a biztonsági övek és gyermekbiztonsági rendszerek kötelező használatáról (HL L 373., 1991.12.31., 26. o.).


I. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésében említett kereséshez szükséges adatelemek

Tétel

K/V (1)

Megjegyzések

A járműre vonatkozó adatok

K

 

A nyilvántartás helye szerinti tagállam

K

 

Forgalmi rendszám

K

(A (2))

A jogsértésre vonatkozó adatok

K

 

A jogsértés helye szerinti tagállam

K

 

A jogsértés hivatkozási napja

K

 

A jogsértés hivatkozási időpontja

K

 

A keresés célja

K

A jogsértés típusát jelölő kód a 2. cikkben szereplő felsorolásnak megfelelően

1.

=

Sebességhatár túllépése

2.

=

Ittas járművezetés

3.

=

Biztonsági öv használatának elmulasztása

4.

=

Forgalomirányító fényjelző készülék piros jelzésénél való megállás elmulasztása

5.

=

Tiltott sávban történő közlekedés

10.

=

Kábítószer hatása alatt történő járművezetés

11.

=

Bukósisak viselésének elmulasztása

12.

=

Mobiltelefon vagy más kommunikációs eszköz jogellenes használata vezetés közben

A 4. cikk (1) bekezdésében említett keresés eredményeként megadott adatelemek

I. rész:   A járművekre vonatkozó adatok

Tétel

K/V (3)

Megjegyzések

Forgalmi rendszám

K

 

Alvázszám/gépjármű-azonosító

K

 

A nyilvántartás helye szerinti tagállam

K

 

Gyártmány

K

(D.1 (4)) pl. Ford, Opel, Renault

Típus

K

(D.3) pl. Focus, Astra, Megane

EU kategória kód

K

(J) pl. segédmotoros kerékpár, motorkerékpár, személygépjármű

II. rész:   A jármű tulajdonosaira vagy üzemben tartóira vonatkozó adatok

Tétel

K/V (5)

Megjegyzések

A jármű üzemben tartóira vonatkozó adatok

 

(C.1 (6))

Az adat a kérdéses forgalmi engedély jogosultjára vonatkozik.

Az üzemben tartó (társaság) neve

K

(C.1.1)

Külön rovatokat kell használni a családnév, kezdőbetűk, címek stb. megadására, és a nevet nyomtatott betűkkel kell feltüntetni

Utónév

K

(C.1.2)

Külön rovatokat kell használni az utónév/utónevek és kezdőbetűk megadására, és a nevet nyomtatott betűkkel kell feltüntetni

Cím

K

(C.1.3)

Külön rovatokat kell használni az utcanév, a házszám és járulékos elemei, a postai irányítószám, a helység és az ország stb. megadására, és a címet nyomtatott betűkkel kell feltüntetni.

Nem

V

Férfi, nő

Születési idő

K

 

Jogi személy

K

Magánszemély, egyesület, társaság, cég stb.

Születési hely

V

 

Személyazonosító szám

V

Olyan azonosító, amely kizárólag az adott személy vagy társaság azonosítására szolgál..

A jármű tulajdonosaira vonatkozó adatok

 

(C.2) Az adatok a jármű tulajdonosára vonatkoznak.

A tulajdonos (társaság) neve

K

(C.2.1)

Utónév

K

(C.2.2)

Cím

K

(C.2.3)

Nem

V

Férfi, nő

Születési idő

K

 

Jogi személy

K

Magánszemély, egyesület, társaság, cég stb.

Születési hely

V

 

Személyazonosító szám

V

Olyan azonosító, amely kizárólag az adott személy vagy társaság azonosítására szolgál..

 

 

Sérült vagy ellopott járművek vagy forgalmi rendszámok, illetve lejárt érvényességű forgalmi rendszám esetében semmilyen adatot nem kell megadni a tulajdonos/üzembentartó tekintetében. Ehelyett az „Ismeretlen adat” tájékoztatást kell megadni.


(1)  K = kötelező, amennyiben a nemzeti nyilvántartásban rendelkezésre áll, V = választható.

(2)  Harmonizált kód, lásd a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelvet (HL L 138., 1999.6.1., 57. o.).

(3)  K = kötelező, amennyiben a nemzeti nyilvántartásban rendelkezésre áll, V = választható.

(4)  Harmonizált kód, lásd az 1999/37/EK irányelvet.

(5)  K = kötelező, amennyiben a nemzeti nyilvántartásban rendelkezésre áll, V = választható.

(6)  Harmonizált kód, lásd az 1999/37/EK irányelvet.


II. MELLÉKLET

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/26


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/414 RENDELETE

(2015. március 12.)

a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az étrend-kiegészítők előállításához felhasznált (6S)-5-metiltetrahidrofolsav, glükózamin só tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2002. június 10-i 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2002/46/EK irányelv II. melléklete meghatározza az étrend-kiegészítők előállításához felhasználható vitaminoknak és ásványi anyagoknak, valamint ezek felhasználható formáinak a jegyzékét. A 2002/46/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az 1170/2009/EK bizottsági rendelet (2) lépett.

(2)

A 2002/46/EK irányelv 14. cikke értelmében az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság) folytatott konzultációt követően kell elfogadni az étrend-kiegészítők előállításához felhasználható vitaminokra és ásványi anyagokra vonatkozó azon rendelkezéseket, amelyek hatással lehetnek a közegészségügyre.

(3)

A (6S)-5-metiltetrahidrofolsav, glükózamin sónak mint folátforrásnak a 2002/46/EK irányelv II. mellékletébe történő felvétele iránti kérelem benyújtását követően a Hatóság 2013. szeptember 11-én tudományos véleményt (3) fogadott el a (6S)-5-metiltetrahidrofolsav, glükózamin só táplálkozási célokra szánt folátforrásként étrend-kiegészítőkhöz történő hozzáadásáról és az e forrásból származó folát biológiai hasznosíthatóságáról.

(4)

A Hatóság véleményéből az következik, hogy a (6S)-5-metiltetrahidrofolsav, glükózamin só étrend-kiegészítőkben folátforrásként történő felhasználása nem jelent biztonsági kockázatot.

(5)

A Hatóság kedvező véleményét követően a (6S)-5-metiltetrahidrofolsav, glükózamin sót fel kell venni a 2002/46/EK irányelv II. mellékletében található jegyzékbe.

(6)

A (6S)-5-metiltetrahidrofolsav, glükózamin só új élelmiszer-összetevő, amelynek forgalomba hozatalát a 2014/154/EU bizottsági végrehajtási határozat (4) engedélyezte.

(7)

Az érdekelt felekkel az élelmiszerlánc, valamint az állat- és növényegészségügy kérdéseivel foglalkozó konzultatív csoporton keresztül konzultáltak, és azok észrevételeit figyelembe vették.

(8)

A 2002/46/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2002/46/EK irányelv II. mellékletének A. szakaszának 10. pontja (FOLÁT) a következő c) alponttal egészül ki:

„c)

(6S)-5-metiltetrahidrofolsav, glükózamin só”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 183., 2002.7.12., 51. o.

(2)  A Bizottság 2009. november 30-i 1170/2009/EK rendelete a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerekhez, köztük az étrend-kiegészítőkhöz hozzáadható vitaminok és ásványi anyagok, valamint ezek formái listáinak tekintetében történő módosításáról (HL L 314., 2009.12.1., 36. o.).

(3)  EFSA Journal 2013;11(10): 3358.

(4)  A Bizottság 2014. március 19-i végrehajtási határozata a (6S)-5-metiltetrahidrofolsav, glükózamin sónak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (HL L 85., 2014.3.21., 10. o.)


13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/415 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 12.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az etefon és a fenamifosz hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének A. része meghatározza az 1107/2009/EK rendelet szerint jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagokat.

(2)

Az etefon és a fenamifosz hatóanyagok jóváhagyása 2017. július 31-én lejár. E hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására kérelmeket nyújtottak be. Mivel e hatóanyagok tekintetében a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (3) megállapított követelmények alkalmazandók, biztosítani kell az említett rendeletben meghatározott, a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljáráshoz szükséges időt. Következésképpen a hatóanyagok engedélyei valószínűleg a meghosszabbításukra vonatkozó határozat meghozatala előtt le fognak járni. Ezért e jóváhagyási időtartamokat meg kell hosszabbítani.

(3)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikke első bekezdésének céljára, azokban az esetekben, amikor az e rendelet mellékletében meghatározott adott lejárati időpont előtt legkésőbb 30 hónappal nem nyújtanak be a 844/2012/EU végrehajtási rendeletnek megfelelő kiegészítő dokumentációt, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy az ez utáni legkorábbi időpontot határozza meg.

(5)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikke első bekezdésének céljára, azokban az esetekben, amikor a Bizottság olyan rendeletet fogad el, amelynek értelmében az e rendelet mellékletében említett valamely hatóanyag jóváhagyása nem hosszabbítható meg, mivel a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy azon rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg, amelynek értelmében a hatóanyag jóváhagyása nem hosszabbítható meg, attól függően, melyik időpont a későbbi.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2012. szeptember 18-i 844/2012/EU végrehajtási rendelete a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része a következőképpen módosul:

1.

A 141. sor („fenamifosz”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) a „2017. július 31.” szöveg helyébe a „2018. július 31.” szöveg lép;

2.

A 142. sor („etefon”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) a „2017. július 31.” szöveg helyébe a „2018. július 31.” szöveg lép.


13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/30


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/416 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 12.)

a dinotefuránnak a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 90. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2012. március 29-én a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 11. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelem érkezett az Egyesült Királysághoz a dinotefurán hatóanyagnak az említett irányelv V. melléklete szerinti 18. terméktípusban (rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szer) való felhasználás céljából az I. mellékletbe történő felvételéről.

(2)

2000. május 14-én a dinotefurán nem volt biocid termékek hatóanyagaként forgalomban.

(3)

Az Egyesült Királyság az 528/2012/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésével összhangban 2013. október 15-én benyújtotta az értékelő jelentést és a kapcsolódó ajánlásokat az Európai Vegyianyag-ügynökségnek.

(4)

Az Európai Vegyianyag-ügynökség véleményét 2014. június 17-én nyújtotta be a biocid termékekkel foglalkozó bizottság – figyelembe véve az illetékes értékelő hatóság következtetéseit.

(5)

Az említett vélemény szerint a 18. terméktípusba tartozó, dinotefuránt tartalmazó biocid termékek – a hatóanyag felhasználásával kapcsolatos bizonyos előírások és feltételek betartása esetén – várhatóan megfelelnek az 528/2012/EU rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeknek.

(6)

A szóban forgó véleményből az is kiderül, hogy tulajdonságai alapján a dinotefurán – az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) XIII. mellékletében foglalt kritériumoknak megfelelően – nagyon perzisztensnek (vP) és mérgezőnek (T) számít. Az 528/2012/EU rendelet 23. cikke szerinti termékengedélyezés szempontjából ezért a dinotefurán az ugyanazon rendelet 10. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően helyettesítendő anyagnak tekinthető.

(7)

Ezért helyénvaló jóváhagyni a dinotefuránnak a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben, az említett előírások és feltételek betartása mellett történő felhasználását.

(8)

Mivel az értékelések a nanoanyagokkal nem foglalkoztak, az 528/2012/EU rendelet 4. cikkének (4) bekezdése alapján indokolt, hogy a fenti jóváhagyások az ilyen anyagokra ne terjedjenek ki.

(9)

Mivel az 528/2012/EU rendelet 90. cikke (2) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek, a szóban forgó rendelet rendelkezései alkalmazandók. A dinotefuránt az említett rendelet 10. cikke (4) bekezdésének megfelelően legfeljebb 7 éves időszakra jóvá kell hagyni.

(10)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja, hogy a dinotefuránt a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben – a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett – hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasági foka (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek (2)

Dinotefurán

IUPAC-név:

(RS)-1-metil-2-nitro-3-(tetrahidro-3-furilmetil)guanidin

EK-szám: Nem áll rendelkezésre

CAS-szám: 165252-70-0

991 g/kg

2015. június 1.

2022. május 31.

18

A dinotefurán az 528/2012/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően helyettesítendő anyagnak tekintendő.

A termék értékelése során különleges figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

A biocid termékek esetében az engedélyezés feltétele:

Az ipari felhasználók és a terméket foglalkozásszerűen alkalmazó felhasználók számára biztonságos munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározni. Ha az expozíció mértéke más módon nem csökkenthető elfogadható szintre, a termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az 528/2012/EU rendelet 8. cikke alapján végzett értékeléshez használt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.

(2)  Az 528/2012/EU rendelet VI. mellékletében előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság alábbi internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.


13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/33


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/417 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 12.)

a H5a5b szerotípusú Bacillus sphaericus 2362 ABTS1743 törzsének a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a biocid termékekben való felhasználásuk jóváhagyása vagy az 528/2012/EU rendelet I. mellékletébe való felvételük lehetőségének szempontjából értékelni kell. E jegyzékben szerepel a Bacillus sphaericus.

(2)

Az 528/2012/EU rendelet 90. cikke (2) bekezdésének megfelelően megtörtént a Bacillus sphaericus értékelése az 528/2012/EU rendelet V. mellékletének meghatározása szerinti 18. terméktípusban, azaz a rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni védekezésre használt biocid termékekben való felhasználás céljából.

(3)

Az értékelés céljából benyújtott adatok alapján csupán a Bacillus sphaericus egy bizonyos formájára vonatkozóan, vagyis a H5a5b szerotípusú Bacillus sphaericus 2362 ABTS1743 törzse tekintetében lehetett következtetéseket levonni. Ezen értékelés alapján egyetlen más olyan anyag vonatkozásában sem lehetett következtetéseket levonni, amely megfelel az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben foglalt, fent említett hatóanyagjegyzékben a Bacillus sphaericusra vonatkozóan megadott meghatározásnak. Ezért indokolt, hogy e jóváhagyás csak a H5a5b szerotípusú Bacillus sphaericus 2362 ABTS1743 törzsére terjedjen ki.

(4)

Az ügyben Olaszországot jelölték ki értékelő illetékes hatóságnak; ilyen minőségében eljárva Olaszország 2009. január 9-én, az 1451/2007/EK bizottsági rendelet (3) 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően értékelő jelentést és kapcsolódó ajánlásokat nyújtott be a Bizottságnak.

(5)

Az Európai Vegyianyag-ügynökség véleményét 2014. június 19-én a biocid termékekkel foglalkozó bizottság fogalmazta meg, amelyben figyelembe vette az értékelő illetékes hatóság következtetéseit.

(6)

Az említett értékelés szerint a 18. terméktípusba tartozó, a H5a5b szerotípusú Bacillus sphaericus 2362 ABTS1743 törzsét tartalmazó biocid termékek – a hatóanyag felhasználásával kapcsolatos bizonyos előírások és feltételek betartása esetén – várhatóan megfelelnek a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 5. cikkében meghatározott követelményeknek.

(7)

Helyénvaló ezért jóváhagyni a H5a5b szerotípusú Bacillus sphaericus 2362 ABTS1743 törzsének a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben bizonyos előírások és feltételek betartása mellett történő felhasználását.

(8)

Mivel az értékelés a nanoanyagokkal nem foglalkozott, az 528/2012/EU rendelet 4. cikkének (4) bekezdése alapján indokolt, hogy a fenti jóváhagyás az ilyen anyagokra ne terjedjen ki.

(9)

Egy adott hatóanyag jóváhagyását megelőzően ésszerű időtartamot kell biztosítani arra, hogy az érdekelt felek megtehessék az új követelmények teljesítéséhez szükséges előkészítő intézkedéseket.

(10)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja, hogy a H5a5b szerotípusú Bacillus sphaericus 2362 ABTS1743 törzsét a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben – a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett – hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. augusztus 4-i 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett biocid termékekben található valamennyi hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló munkaprogramról (HL L 294., 2014.10.10., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2007. december 4-i 1451/2007/EK rendelete a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról (HL L 325., 2007.12.11., 3. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasági foka (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek (2)

Bacillus sphaericus 2362, H5a5b szerotípus, ABTS1743 törzs

Nem alkalmazandó

Nincsenek releváns szennyeződések

2016. július 1.

2026. június 30.

18

A termék értékelése során különleges figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei:

1.

A foglalkozásszerű felhasználók számára biztonságos munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározni. Ha az expozíció mértéke más módon nem csökkenthető elfogadható szintre, a termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2.

Az olyan termékek esetében, amelyek használata során az anyagból szermaradékok képződhetnek az élelmiszerekben vagy a takarmányokban, meg kell vizsgálni, hogy – összhangban a 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) vagy a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) – szükség van-e új maradékanyag-határértékek (MRL-ek) meghatározására vagy a meglévőek módosítására, és minden megfelelő kockázatcsökkentő intézkedést meg kell hozni az alkalmazandó határértékek betartásának biztosítására.


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az 528/2012/EU rendelet 8. cikke alapján végzett értékeléshez használt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.

(2)  Az 528/2012/EU rendelet VI. mellékletében előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság alábbi internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 470/2009/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 152., 2009.6.16., 11. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2005. február 23-i 396/2005/EK rendelete a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).


13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/36


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/418 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 12.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

A Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyagot a 2229/2004/EK bizottsági rendelet (2) 24b. cikkében előírt eljárás szerint a 2008/127/EK bizottsági irányelvvel (3) felvették a 91/414/EGK tanácsi irányelv (4) I. mellékletébe. Mióta a 91/414/EGK irányelvet felváltotta az 1107/2009/EK rendelet, ez az anyag az említett rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendő, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) mellékletének A. részében szerepel.

(2)

A 2229/2004/EK rendelet 25a. cikkének megfelelően az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2013. december 18-án benyújtotta a Bizottságnak a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetátra vonatkozó felülvizsgálati jelentéstervezetről kialakított véleményét (6). A Hatóság a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetátra vonatkozó véleményét a bejelentőhöz is eljuttatta.

(3)

A Bizottság felkérte a bejelentőt, hogy nyújtsa be a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetátra vonatkozó vizsgálati jelentéstervezettel kapcsolatos észrevételeit. A vizsgálati jelentés tervezetét és a Hatóság következtetését a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság keretében közösen megvizsgálták, majd a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetátról szóló bizottsági vizsgálati jelentés formájában 2014. december 12-én véglegesítették.

(4)

Megerősítést nyert, hogy a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyag az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyottnak tekintendő.

(5)

Az 1107/2009/EK rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett 13. cikkének (2) bekezdése alapján, valamint a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát jóváhagyásának feltételeit módosítani kell. Különösen további megerősítő információk kérése indokolt.

(6)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2004. december 3-i 2229/2004/EK rendelete a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakasza végrehajtásának további részletes szabályairól (HL L 379., 2004.12.24., 13. o.).

(3)  A Bizottság 2008. december 18-i 2008/127/EK irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelv egyes hatóanyagok felvétele céljából történő módosításáról (HL L 344., 2008.12.20., 89. o.).

(4)  A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(6)  A Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről készült szakértői értékelés megállapításai. EFSA Journal (2014); 12(12):3526. Online elérhető a következő címen: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyagra vonatkozó 258. sor helyébe a következő lép:

Szám

Közhasználatú név, Azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„258

Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát

CAS-szám 78617-58-0

CIPAC: 974

Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát

≥ 75 %

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A. RÉSZ

Kizárólag csalogatószerként engedélyezhető.

B. RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságában véglegesített, a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetátról szóló vizsgálati jelentésben (SANCO/2649/2008) és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

A bejelentő megerősítő információkat nyújt be az alábbiakról:

1.

az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációja, valamint tájékoztatás az esetleges szennyeződésekről;

2.

a szert kezelő személyek, dolgozók és az alkalmazási környezetben tartózkodók expozíciójának kockázatelemzése;

3.

az anyag környezeti sorsa és viselkedése;

4.

a nem célszervezetek expozíciójának kockázatelemzése.

A bejelentő az 1. pontban előírt információkat 2015. június 30-ig, a 2., a 3. és a 4. pontban előírtakat pedig 2016. december 31-ig benyújtja a Bizottsághoz, a tagállamokhoz és a Hatósághoz.”


13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/39


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/419 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 12.)

a tolilfluanidnak a 21. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a biocid termékekben való felhasználásuk jóváhagyásának vagy az 528/2012/EU rendelet I. mellékletébe való felvételük lehetőségének szempontjából értékelni kell. E jegyzékben a tolilfluanid is szerepel.

(2)

Az 528/2012/EU rendelet 90. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a tolilfluanid értékelése az 528/2012/EU rendelet V. mellékletének meghatározása szerinti 21. terméktípusban, azaz az algásodásgátló termékekben való felhasználás céljából.

(3)

Az ügyben Finnországot jelölték ki értékelő illetékes hatóságnak; ilyen minőségében eljárva 2012. szeptember 18-án az 1451/2007/EK bizottsági rendelet (3) 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően benyújtotta a Bizottságnak az értékelő jelentését és kapcsolódó ajánlásait.

(4)

Az Európai Vegyianyag-ügynökség véleményét 2014. június 17-én a biocid termékekkel foglalkozó bizottság fogalmazta meg, amelyben figyelembe vette az értékelő illetékes hatóság következtetéseit.

(5)

Az említett vélemény szerint a 21. terméktípusba tartozó, tolilfluanidot tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 5. cikkében meghatározott követelményeknek, feltéve, hogy az említett hatóanyag felhasználásával kapcsolatos bizonyos előírások és feltételek teljesülnek.

(6)

Mindazonáltal az algásodásgátló termékek használatával kapcsolatos kockázatok elfogadhatósága, valamint a javasolt kockázatcsökkentő intézkedések fenntarthatósága további megerősítést igényel. A meglévő algásodásgátló hatóanyagok jóváhagyásának megújításakor végzett, ezen anyagok kockázataira és előnyeire vonatkozó felülvizsgálat és összehasonlító elemzés elkészítésének, valamint az ezen szerek esetében alkalmazható kockázatcsökkentő intézkedések meghatározásának elősegítése érdekében indokolt, hogy az ezen anyagokra vonatkozó jóváhagyás lejárati időpontja ugyanaz legyen.

(7)

Ezért helyénvaló jóváhagyni a tolilfluanidnak a 21. terméktípusba tartozó biocid termékekben, az említett előírások és feltételek betartása mellett történő felhasználását.

(8)

Mivel az értékelések a nanoanyagokkal nem foglalkoztak, az 528/2012/EU rendelet 4. cikkének (4) bekezdésének megfelelően indokolt, hogy a fenti jóváhagyás az ilyen anyagokra ne terjedjen ki.

(9)

Egy adott hatóanyag jóváhagyását megelőzően ésszerű időtartamot kell biztosítani arra, hogy az érdekelt felek megtehessék az új követelmények teljesítéséhez szükséges előkészítő intézkedéseket.

(10)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja, hogy a tolilfluanidot a 21. terméktípusba tartozó biocid termékekben – a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett – hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. augusztus 4-i 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett biocid termékekben található valamennyi hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló munkaprogramról (HL L 294., 2014.10.10., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2007. december 4-i 1451/2007/EK rendelete a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról (HL L 325., 2007.12.11., 3. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasági foka (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek (2)

Tolilfluanid

IUPAC-név:

N-(diklór-fluormetiltio)-N′,N′-dimetil-N-p-tolilszulfamid

EK-szám: 211-986-9

CAS-szám: 731-27-1

960 g/kg

2016. július 1.

2025. december 31.

21

A termék értékelése során különleges figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

Amennyiben a tolilfluanidot tartalmazó termékek használatát az ilyen termékeket nem foglalkozásszerűen alkalmazók számára engedélyezik, a forgalomba hozó személyek biztosítják, hogy a termékek megfelelő védőkesztyű kíséretében kerüljenek értékesítésre.

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei:

1.

A tolilfluanidot tartalmazó termékek nem engedélyezhetők vagy használhatók az algásodást okozó szervezetek édesvízben használt járműveken való megtelepedését és növekedését gátló szerként.

2.

Az ipari felhasználók és a terméket foglalkozásszerűen alkalmazók számára biztonságos munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározni. Ha az expozíció mértéke más módon nem csökkenthető elfogadható szintre, a termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

3.

A címkén és – ha van – a használati utasításban fel kell tüntetni, hogy a gyermekeket mindaddig távol kell tartani, amíg a kezelt felületek meg nem száradnak.

4.

Az engedélyezett termékek címkéjén és – ha van – biztonsági adatlapján fel kell tüntetni, hogy az alkalmazással, karbantartással és javítással kapcsolatos tevékenységeket zárt helyen, folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú, gáttal védett helyen vagy folyadékot át nem eresztő anyaggal fedett talajon kell végezni a kibocsátás elkerülése és a környezetbe való kibocsátás minimális szintre szorítása érdekében, valamint hogy a tolilfluanidot tartalmazó kiszivárgott szerfelesleget és hulladékot újrafelhasználás és ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni.

5.

Az olyan termékek esetében, amelyek használata során az anyagból szermaradékok képződhetnek az élelmiszerekben vagy a takarmányokban, meg kell vizsgálni, hogy – összhangban a 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) vagy a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) – szükség van-e új maradékanyag-határértékek (MRL) meghatározására vagy a meglévőek módosítására, és minden megfelelő kockázatcsökkentő intézkedést meg kell hozni az alkalmazandó határértékek betartásának biztosítására.

A kezelt árucikkek tekintetében be kell tartani a következő feltételeket:

Amennyiben egy kezelt árucikket tolilfluaniddal kezeltek, vagy az szándékoltan tolilfluanidot tartalmazó biocid terméke(ke)t tartalmaz, és rendeltetésszerű használata mellett fennáll a bőrrel való érintkezés, valamint a tolilfluanid kijutásának lehetősége, a kezelt árucikk forgalomba hozataláért felelős személy biztosítja, hogy a címke tájékoztatást nyújtson a bőrszenzibilizáció kockázatról, valamint tartalmazza az 528/2012/EU rendelet 58. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett információkat.


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az 528/2012/EU rendelet 8. cikke alapján végzett értékeléshez használt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.

(2)  Az 528/2012/EU rendelet VI. mellékletében előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság alábbi internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 470/2009/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 152., 2009.6.16., 11. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2005. február 23-i 396/2005/EK rendelete a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).


13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/43


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/420 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 12.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 12-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

EG

65,8

MA

84,3

TR

85,0

ZZ

78,4

0707 00 05

JO

229,9

MA

182,1

TR

189,5

ZZ

200,5

0709 93 10

MA

117,6

TR

190,3

ZZ

154,0

0805 10 20

EG

50,8

IL

75,3

MA

67,6

TN

66,9

TR

59,7

ZZ

64,1

0805 50 10

TR

61,6

ZZ

61,6

0808 10 80

BR

68,9

CA

81,0

CL

102,6

MK

28,7

US

213,3

ZZ

98,9

0808 30 90

AR

109,7

CL

139,6

CN

90,9

US

124,8

ZA

107,3

ZZ

114,5


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/45


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/421 HATÁROZATA

(2014. december 17.)

a Rugalmassági Eszköz igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 12. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (2) 11. cikke évi 471 millió EUR-s felső összeghatárig (2011-es árakon) lehetővé teszi a Rugalmassági Eszköz igénybevételét abból a célból, hogy az adott pénzügyi évben fedezze azon pontosan meghatározott kiadásokat, amelyeket egy vagy több más fejezet felső határán belül nem lehetne finanszírozni.

(2)

Az előirányzatok 1b. alfejezeten belüli átcsoportosítására vonatkozó valamennyi lehetőség mérlegelését követően szükségesnek tűnik a Rugalmassági Eszköz igénybevétele az Európai Unió 2015. évi általános költségvetésében szereplő forrásoknak a strukturális alapok keretében végrehajtott ciprusi programok tekintetében történő, az 1b. alfejezet felső korlátján felül 83 285 595 EUR-val való kiegészítése céljából, a strukturális alapokból 2015-ben Ciprusnak nyújtandó további, összesen 100 000 000 EUR-s támogatás biztosítása érdekében.

(3)

A 2014-es pénzügyi évre az Európai Parlament és a Tanács a 2013. november 20-i határozat értelmében már igénybe vette a Rugalmassági Eszközt a strukturális alapok keretében végrehajtott ciprusi programok finanszírozása érdekében, mely csak kötelezettségvállalási előirányzat formájában 89 330 000 EUR.

(4)

A Rugalmassági Eszköz kiegészítő jellegére való tekintettel, a várható kifizetési profil alapján a 2014-es és a 2015-ös pénzügyi évre további kifizetési előirányzatokat kell biztosítani a Ciprusnak biztosított további kötelezettségvállalási előirányzatok fedezésére, melyek becsült összege 2015-ben 11,3 millió EUR, 2016-ban 45,7 millió EUR, 2017-ben 75,4 millió EUR, 2018-ban pedig 40,2 millió EUR. A 2015–2018-as időszak egyes éveire vonatkozó éves összegeket a Bizottság által ezen időszak alatt előterjesztett minden egyes költségvetési tervezetben meg kell erősíteni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2015. évi általános költségvetésében az 1b. alfejezet kötelezettségvállalási előirányzatai a Rugalmassági Eszköz igénybevétele révén 83 285 595 EUR-val nőnek.

Az összeg az 1b. alfejezeten belül a strukturális alapok keretében végrehajtott ciprusi programok finanszírozását egészíti ki.

2014-ben és 2015-ben a Rugalmassági Eszközön keresztül, a strukturális alapok keretében végrehajtott ciprusi programok finanszírozásával összefüggő kifizetések összege 172 600 000 EUR lesz a 2015–2018 közötti időszakra vonatkozóan. A pontos éves összeget a pénzügyi évre vonatkozó költségvetési tervezetben fogja meghatározni a Bizottság.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2014. december 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

B. DELLA VEDOVA


(1)  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(2)  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).


13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/47


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/422 HATÁROZATA

(2014. december 17.)

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4a. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (2) és különösen annak 11. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

az Európai Unió a katasztrófa sújtotta régiók lakossága iránti szolidaritás kifejezése érdekében létrehozta az Európai Unió Szolidaritási Alapját (a továbbiakban: az alap);

(2)

az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (3) 10. cikke az alap igénybevételét évi 500 millió EUR felső határig engedélyezi (2011-es árakon);

(3)

a 2012/2002/EK rendelet 4a. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az alapot legfeljebb 50 000 000 EUR összegig lehet igénybe venni előlegfizetés céljára, a kapcsolódó előirányzatokat pedig be kell vezetni az Unió általános költségvetésébe,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az Európai Unió 2015-ös költségvetési évre szóló általános költségvetése terhére 50 000 000 EUR összeget vesznek igénybe kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában előlegfizetés céljára.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2014. december 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

B. DELLA VEDOVA


(1)  HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)  A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).


13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/48


A TANÁCS (EU) 2015/423 HATÁROZATA

(2015. március 6.)

a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezmény III. melléklete módosításának tekintetében a Rotterdami Egyezmény Feleinek Konferenciája hetedik ülésén az Európai Unió nevében képviselendő álláspont meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikkére és 207. cikkére, összefüggésben 218. cikkének (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2006/730/EK tanácsi határozattal (1) az Unió jóváhagyta a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezményt (a továbbiakban: a Rotterdami Egyezmény).

(2)

A Rotterdami Egyezményt a 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) hajtotta végre az Unió jogában.

(3)

Annak biztosítása érdekében, hogy az importáló országok részesülhessenek a Rotterdami Egyezmény nyújtotta védelemben, szükséges és helyénvaló támogatni a Vegyianyag-felülvizsgáló Bizottság által megfogalmazott, a következő anyagoknak a Rotterdami Egyezmény III. mellékletébe történő felvételére irányuló ajánlást: krizotil-azbeszt, metamidofosz, triklórfon, fention (640 g hatóanyag/l vagy annál nagyobb arányú igen kis mennyiségű anyagot tartalmazó készítmények), valamint olyan folyékony készítmények (emulgeálható koncentrátumok és oldható koncentrátumok), amelyek 276 g/l vagy ennél nagyobb koncentrációban tartalmaznak parakvát-dikloridot, ami 200 g/l vagy ennél nagyobb parakvátion-koncentrációnak felel meg. Ezek a vegyi anyagok már most is tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek az Unióban, következésképpen olyan kiviteli előírások vonatkoznak rájuk, amelyek túlmutatnak a Rotterdami Egyezményben előírt követelményeken.

(4)

A Rotterdami Egyezmény felei konferenciájának hetedik ülése előreláthatólag határozni fog a III. melléklet javasolt módosításáról. Célszerű, hogy az Unió támogassa ezeket a módosításokat.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Rotterdami Egyezmény felei konferenciájának hetedik ülésén az Európai Unió által képviselendő álláspont az, hogy az Unió támogatja a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezmény (3) III. mellékletének a következő anyagok felvételét célzó módosításainak elfogadását: krizotil-azbeszt, metamidofosz, triklórfon, fention (640 g hatóanyag/l vagy annál nagyobb arányú igen kis mennyiségű anyagot tartalmazó készítmények), valamint olyan folyékony készítmények (emulgeálható koncentrátumok és oldható koncentrátumok), amelyek 276 g/l vagy ennél nagyobb koncentrációban tartalmaznak parakvát-dikloridot, ami 200 g/l vagy ennél nagyobb parakvátion-koncentrációnak felel meg.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. GERHARDS


(1)  A Tanács 2006/730/EK határozata (2006. szeptember 25.) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről (HL L 299., 2006.10.28., 23. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60. o.).

(3)  HL L 63., 2003.3.6., 29. o.


13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/50


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/424 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. március 11.)

a Zágrábi Nemzetközi Repülőtéren bizonyos földi kiszolgálási szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó, a 96/67/EK tanácsi irányelv 9. cikke szerinti mentesítési határozat jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2015) 473. számú dokumentummal történt)

(Csak a horvát nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról szóló, 1996. október 15-i 96/67/EGK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 9. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

1.   A MENTESÍTÉSI HATÁROZAT BEJELENTÉSE

(1)

A Bizottsághoz 2014. szeptember 1-jén beérkezett, 2014. augusztus 13-án kelt levelükben a horvát hatóságok a 96/67/EGK irányelv (továbbiakban: „az irányelv”) 9. cikkének (3) bekezdése szerint bejelentették a Horvát Köztársaság kormányának a Zágrábi Nemzetközi Repülőtérre vonatkozó, az irányelv 9. cikke (1) bekezdésének b) és d) pontja alapján hozott mentesítési határozatát. A bejelentés kiegészítésére a horvát hatóságok további információkat nyújtottak be 2014. december 1-jén kelt és a Bizottsághoz 2014. december 17-én beérkezett levelükben.

(2)

A bejelentett határozat két mentesítésről rendelkezik. Elsősorban egyetlen szolgáltató számára fenntartja a földi kiszolgálásnak az irányelv mellékletének 3., 4. és 5. pontjában felsorolt szolgáltatási kategóriákat az 5.1. pont kivételével, vagyis a poggyászkezelést, az áru- és postai küldemények kezelését, ezen belül az áruk és postai küldemények fizikai kezelését, függetlenül attól, hogy azok bejövő, illetve kimenő küldemények, vagy azokat a repülőtéri forgalmi épület és a légi jármű között továbbítják, valamint a légi járművek földi beállítása kivételével az előtéri kiszolgálást. Másodsorban megtiltja a saját kiszolgálást a földi kiszolgálás e három kategóriájában, kivéve a légi járművek földi beállítását. Mindkét mentesítés a 2015. január 1-től2016. december 31-ig tartó kétéves időszakra vonatkozik.

2.   A JELENLEGI HELYZET A ZÁGRÁBI NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉREN

(3)

A Zágrábi Nemzetközi Repülőteret a Zagreb International Airport Jsc. üzemelteti. 2013-ban a repülőtér 2,3 millió utast szolgált ki.

(4)

A Zágrábi Nemzetközi Repülőtérnek jelenleg egy utasterminálja van, és folyamatban van egy új utasterminál építése a hozzá kapcsolódó infrastruktúrával (forgalmi előtér, megközelítő utak és parkolók). Az új terminál legkésőbb 2016 végére kerül befejezett és működőképes állapotba. 5 millió utas kiszolgálására lesz alkalmas. A meglévő terminált be fogják zárni, kivéve a nem kereskedelmi közforgalmú légi közlekedés céljára való használatot és a különféle egyéb tevékenységeket (irodák bérbeadása stb.).

(5)

A horvát hatóságok szerint a jelenlegi terminál korlátozott lehetőségei – mind az infrastruktúra, mind az üzemeltetés tekintetében – nem engednék meg további, földi kiszolgálással foglalkozó szolgáltatók gazdaságos és hatékony bevezetését az új terminál építésének ideje alatt. A meglévő infrastruktúrával kapcsolatos kapacitásproblémák meg fognak szűnni, amint az új utasterminál és az új forgalmi előtér építése befejeződik, és azok megkezdik működésüket.

(6)

A horvát hatóságok szerint jelenleg a poggyászkezelés, az áru- és postai küldemények kezelése és az előtéri kiszolgálás nyújtásának piacához jelenleg nyílt a hozzáférés. Mostanáig azonban egyetlen, földi kiszolgálást biztosító harmadik fél sem terjesztett elő arra vonatkozó jóváhagyási és engedélykérelmet, hogy ilyen földi szolgáltatásokat nyújthasson a Zágrábi Nemzetközi Repülőtéren. Ezeket a szolgáltatásokat jelenleg a Zagreb International Airport Jsc. nyújtja teljes tulajdonú leányvállalatán keresztül.

(7)

A saját kiszolgálás szabadsága is érvényre jut a Zágrábi Nemzetközi Repülőtéren. Jelenleg azonban csak egy légitársaság alkalmaz saját kiszolgálást az előtéri kiszolgálások egy alkategóriájában (ételek és italok be- és kirakodása). Egyetlen más légi fuvarozó sem jelezte érdeklődését a saját kiszolgálás iránt.

(8)

A Zágrábi Nemzetközi Repülőtérnek egyetlen poggyászválogató létesítménye van a helyben feladott és átrakandó poggyász számára. A poggyászválogató létesítmény területe 515 m2. A poggyászválogató a terminál központi részének alagsorában helyezkedik el.

(9)

A Zágrábi Nemzetközi Repülőtérnek egyetlen 2 160 m2 területű teherterminálja van, és a rakománykezelés teljes folyamata ebben a raktárban zajlik. A jelentős térbeli korlátozások miatt az egész folyamatot manuálisan, kézi szerszámokkal és villás targoncákkal végzik. Egy egyesített ki- és bemeneti rámpával rendelkező operatív teheráru leszállító és összegyűjtő platform a vámraktár földi oldalán helyezkedik el.

(10)

Zágrábi Nemzetközi Repülőtér teherterminálja évi 8 000 és 8 500 tonna közötti mennyiségben kezel teherárut és postai küldeményt, ebből a postai küldemények mennyisége évi 1 000 és 1 500 tonna között van.

(11)

A Zágrábi Nemzetközi Repülőtérnek egyetlen kereskedelmi célú forgalmi előtere van, amely 140 000 m2 teljes területtel és 22 álláshellyel rendelkezik, valamint egy nem kereskedelmi közforgalmú előtere, amelynek területe 28 000 m2, kapacitása pedig 20 légi jármű.

3.   KONZULTÁCIÓ AZ ÉRDEKELT FELEKKEL

(12)

Az irányelv 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétette a horvát hatóságok által bejelentett mentesítési határozatot, és felkérte az érdekelt feleket, hogy tegyék meg észrevételeiket.

(13)

A Bizottság egy észrevételt kapott egy földi kiszolgálótól, aki arról kért információt, hogy a mentesítés időtartama alatt indítanak-e közbeszerzési eljárást azért, hogy a kiválasztott földi kiszolgáló a mentesítési időszak lejárta után azonnal megkezdhesse működését. Egyéb észrevételek az érdekelt felektől nem érkeztek.

4.   A MENTESÍTÉSI HATÁROZAT ÉRTÉKELÉSE AZ IRÁNYELV FÉNYÉBEN.

(14)

A horvát hatóságok mentesítési határozatukat az irányelv 9. cikke (1) bekezdésének b) és d) pontja alapján hozták, amelyek megengedik, hogy a rendelkezésre álló hely vagy kapacitás sajátos korlátai miatt az irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében említett kategóriák közül egyet vagy többet fenntartsanak egyetlen szolgáltatónak, és megtiltsák a saját kiszolgálást az irányelv 7. cikkének (2) bekezdésében említett kategóriákban.

(15)

Az irányelv 9. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a horvát hatóságok meghatározták, hogy a két mentesítés a földi kiszolgálásnak az irányelv mellékletének 3., 4. és 5. pontjában felsorolt szolgáltatási kategóriáira vonatkozik, kivéve az 5.1. pontot, vagyis a poggyászkezelésre, az áru- és postai küldemények kezelésére, valamint a légi járművek földi beállítása kivételével az előtéri kiszolgálásra.

(16)

A poggyászkezelés tekintetében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a benyújtott információkkal a horvát hatóságok igazolták, hogy a repülőtér földi kiszolgáló osztályán és esetleges saját kiszolgáláson kívül nem lehet egy második független szolgáltatót elhelyezni.

(17)

A munkaterület korlátozott és szűk, valamint nehéz a poggyászkocsikkal manőverezni. A csúcsidőszakban, amikor mindkét bejelentkezési szakasz működik, különösen problematikus a poggyászválogatás. Ebből következően nincs elég hely egynél több üzemeltető hatékony működéséhez.

(18)

A jelenlegi helyszínen nem lehet ezt a problémát megoldani, mivel a poggyászválogató eszköz elhelyezkedése nem teszi lehetővé az eszköz más területek felé való bővítését. Egy földalatti szint használata nem lenne megvalósítható a talajvíz szintje és az elárasztás ahhoz kapcsolódó kockázata miatt. A válogató eszköz bővítése egy külső helyszínen szintén jelentős átépítéseket igényelne, ami nagyban befolyásolná a meglévő munkafolyamatokat és magas költségeket okozna, miközben egy ilyen létesítmény hatékonysága kérdéses lenne.

(19)

Az áru- és postai küldemények kezelésére tekintetében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a benyújtott információkkal a horvát hatóságok igazolták, hogy a repülőtér földi kiszolgáló osztályán és esetleges saját kiszolgáláson kívül nem lehet egy második független szolgáltatót elhelyezni.

(20)

A teherterminál korlátozott méretű. A teheráru leszállító és összegyűjtő platformnak csak egy ki- és bemeneti rámpája van, ami jelentősen csökkenti a platform használati lehetőségeit olyankor, amikor több teherautó is parkol a körülzárt területen ki- vagy berakodásra várva, illetve azt végezve. Ebből következően nincs hely egy további üzemeltető elhelyezésére.

(21)

A Bizottság azt is megállapítja ebben az összefüggésben, hogy áru- és postai küldemények éves mennyisége 8 000 és 8 500 tonna körül van, ami jóval az irányelv által a földi kiszolgálás harmadik felek felé történő kötelező megnyitásához és a saját kiszolgálás megengedéséhez évi 50 000 tonnás árumennyiségben meghatározott küszöbérték alatt van.

(22)

Az előtéri kiszolgálás tekintetében – a légi járművek érkezésnél és indulásnál történő földi beállítása kivételével – a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a benyújtott információkkal a horvát hatóságok igazolták, hogy a repülőtér földi kiszolgáló leányvállalatán és esetleges saját kiszolgáláson kívül nem lehet egy második független szolgáltatót elhelyezni.

(23)

A Zágrábi Nemzetközi Repülőtér repülési menetrendjét három rövid ideig tartó csúcsidőszak jellemzi: egy reggeli csúcsüzem, egy délutáni csúcsüzem és egy esti csúcsüzem. E csúcsidőszakokban számos különböző berendezést kell viszonylag rövid időn belül üzembe helyezni a repülőgépek gyors kiszolgálásához kapcsolódó követelmények kielégítéséhez.

(24)

Ilyen nagyszámú berendezés számára parkolóhelyet biztosítani problémát jelent. Az épületek és egyéb létesítmények által elfoglalt területet figyelembe véve a repülőgépek állóhelyeinek közelében nem áll rendelkezésre hely további új berendezések parkolóhelyei számára. Már a meglévő berendezések részére szükséges parkolóhely is problémát jelent a repülőtér kezelőjének. A probléma még súlyosabb télen, amikor a hóeltakarító és -szállító szolgálati járművek is parkolnak a szűkös parkoló területen. Emiatt a parkolóhely-hiány miatt nem lehet egy második üzemeltetőt elhelyezni.

(25)

A parkolóhelyek hiányából adódó fenti korlátozás azonban nem vonatkozik a légi járművek földi beállítására, mivel e szolgáltatásokhoz nincs szükség nagyobb berendezésekre. E szolgáltatásokra nem vonatkozik a horvát hatóságok által bejelentett mentesítés, ezért a Zágrábi Nemzetközi Repülőtéren a légi járművek földi beállítását biztosító szolgáltatók száma nem lesz korlátozva.

(26)

A Bizottság rendelkezésére álló információkból az is kitűnik, hogy a Zágrábi Nemzetközi Repülőtér új termináljának építése 2013-ban kezdődött. Az első építési fázis várhatóan 2016-ban zárul le, és a terminál várhatóan 2016 végétől lesz működőképes állapotban. Az új terminál, melynek kapacitása évi 5 millió utas lesz, új, teljesen integrált poggyászrendszerrel, új forgalmi előtérrel, valamint új gurulóutakkal és szolgálati utakkal fog rendelkezni. A horvát hatóságok kifejtették, hogy az új terminál megépítése és üzemeltetése meg fogja oldani a jelenlegi hely- és kapacitáskorlátokat. Az új terminál megépítése és üzemeltetése ezért a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti, a korlátok megszüntetését célzó megfelelő intézkedésnek tekinthető.

(27)

A horvát hatóságok által bejelentett mentesítő határozatban meghatározott mentesítések időben korlátozottak, ugyanis egy két éves időszakra vonatkoznak. Ezért megfelelnek az irányelv 9. cikkének (6) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(28)

A fentiek fényében és különösen a Zágrábi Nemzetközi Repülőtér jelenlegi helyzetét, a mentesítések tárgyi és időbeli hatályát, valamint a meglévő korlátok megszüntetését célzó intézkedéseket figyelembe véve a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a mentesítések az irányelv 9. cikke (2) bekezdése második albekezdésének értelmében nem sértik indokolatlanul ezen irányelv céljait, nem eredményezik a földi kiszolgálók és/vagy a saját kiszolgáló repülőtér-használók közötti verseny torzulását és körük nem tágabb a szükségesnél.

(29)

Ebben az összefüggésben azt is meg kell jegyezni, hogy a mentesítésekben előírt korlátozások megkülönböztetésmentesen vonatkoznak minden (potenciális) földi kiszolgálóra, kivéve a repülőtér földi kiszolgáló osztályát, és az összes saját kiszolgáló repülőtér-használóra, hogy mostanáig egyetlen földi kiszolgálást nyújtó szolgáltató vagy repülőtér-használó sem kért engedélyt a Zágrábi Nemzetközi Repülőtéren földi kiszolgálás végzésére, noha jelenleg nincs korlátozva sem a hozzáférés független szolgáltatók részére, sem pedig a saját kiszolgálás joga, és hogy egyetlen érintett fél sem emelt kifogást a mentesítési határozat ellen. Egy esetleges közbeszerzési eljárásra vonatkozó észrevétellel kapcsolatban a Bizottság emlékeztet a horvát hatóságok azon kötelezettségére, hogy időben meg kell felelniük az uniós jog minden vonatkozó előírásának, beleértve az irányelv 11. cikkét is.

(30)

Ez a határozat nem sérti az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikkét, amely a belső piaccal összeegyeztethetetlennek minősíti és megtiltja egy vagy több vállalkozásnak a belső piacon vagy annak jelentős részén meglévő erőfölényével való visszaélését, amennyiben ez hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre.

5.   KÖVETKEZTETÉS

(31)

Ezért, a Bizottság által elvégzett vizsgálat eredményeinek fényében és a Horvát Köztársasággal folytatott konzultációt követően az ezen tagállam által az irányelv 9. cikke (1) bekezdésének b) és d) pontja alapján hozott, a Zágrábi Nemzetközi Repülőtérre vonatkozó, a Bizottság részére 2014. szeptember 1-jén és 2014. december 17-én bejelentet mentesítési határozatát jóvá kell hagyni.

(32)

E határozat rendelkezései összhangban vannak az irányelv 10. cikkében említett tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Horvát Köztársaságnak a Bizottság részére 2014. szeptember 1-jén és 2014. december 17-én bejelentett, a Zágrábi Nemzetközi Repülőtérre vonatkozó, a 96/67/EGK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének b) és d) pontja alapján hozott mentesítési határozatát a Bizottság jóváhagyja.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Horvát Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 11-én.

a Bizottság részéről

Violeta BULC

a Bizottság tagja


(1)  HL L 272., 1996.10.25., 36. o.


13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/54


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/425 HATÁROZATA

(2014. december 15.)

az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló EKB/2010/21 határozat módosításáról (EKB/2014/55)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 26.2. cikkére,

mivel:

(1)

Az EKB/2010/21 határozat (1) rendelkezik az Európai Központi Bank (EKB) éves beszámolója elkészítésének szabályairól.

(2)

A monetáris politikai célokból tartott értékpapírok értékelésére vonatkozó megközelítés további tisztázására van szükség.

(3)

Az EKB/2014/40 határozat (2) és az EKB/2014/45 határozat (3) nyomán technikai jellegű tisztázásokat kell beiktatni az EKB/2010/21 határozatba.

(4)

Ezenkívül szükség van az EKB/2010/21 határozat további technikai jellegű módosításaira is.

(5)

Az EKB/2010/21 határozatot erre tekintettel megfelelően módosítani szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítás

Az EKB/2010/21 határozat a következőképpen módosul:

(1)

A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

A mérlegtételek értékelésének szabályai

(1)   A mérlegtételek értékeléséhez az érvényes piaci árfolyamokat és árakat használják, amennyiben az I. melléklet másként nem rendelkezik.

(2)   Az arany, a devizaügyletek, az értékpapírok (a lejáratig megtartásra kerülőként besorolt értékpapírok, a nem forgalomképes értékpapírok és a monetáris politikai célokból tartott, amortizált bekerülési értéken elszámolt értékpapírok kivételével), valamint a pénzügyi instrumentumok (mérlegtételként és mérlegen kívüli tételként történő) átértékelését az év végén kell elvégezni piaci középárfolyamon és áron.

(3)   Arany esetében nem különböztetik meg az aranyár és a devizaárfolyam változása miatti átértékelési különbözeteket, hanem az átértékelési napon egyetlen arany átértékelési különbözetet számolnak el az arany súlyának meghatározott egységenkénti, a negyedéves átértékelési napon érvényes EUR/USA dollár átváltási árfolyam szerint. Devizaügyletek esetében az átértékelést devizanemenként végzik mind a mérlegben kimutatott, mind a mérlegen kívüli ügyletek esetében. E cikk alkalmazásában az SDR-követeléseket (beleértve az SDR kosár alapjául szolgáló, kijelölt egyedi devizaköveteléseket) egyetlen követelésként kell kezelni. Az értékpapírok átértékelése értékpapír fajtánként (azaz ISIN kód/fajta) történik, míg a beágyazott opciók az értékelés céljára nem kerülnek elkülönítésre. A monetáris politikai célokból tartott, illetve az »Egyéb pénzügyi eszközök« vagy a »Vegyes tételek« mérlegtételben feltüntetett értékpapírokat elkülönített állományként kell kezelni.

(4)   A lejáratig megtartásra kerülőként besorolt értékpapírokat elkülönített állományként kell kezelni, és azokat amortizált bekerülési értéken az értékvesztésre tekintettel kell értékelni. Ugyanígy kell kezelni a nem forgalomképes értékpapírokat és a monetáris politikai célokból tartott, amortizált bekerülési értéken elszámolt értékpapírokat. A lejáratig megtartásra kerülőként besorolt értékpapírok lejáratuk előtt értékesíthetők az alábbi körülmények bármelyikének fennállása estetén:

a)

amennyiben az értékesített mennyiség nem jelentős a lejáratig tartott értékpapír-portfólió teljes összegéhez képest;

b)

amennyiben az értékpapírokat a lejárati időt megelőző egy hónap során értékesítik;

c)

különleges körülmények esetén, mint például a kibocsátó hitelképességének jelentős romlása.”

(2)

Az I. melléklet helyébe az e határozat mellékletében meghatározott szöveg lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2014. december 31-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. december 15-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  EKB/2010/21 határozat (2010. november 11.) az Európai Központi Bank éves beszámolójáról (HL L 35., 2011.2.9., 1. o.).

(2)  EKB/2014/40 határozat (2014. október 15.) a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról (HL L 335., 2014.11.22., 22. o.).

(3)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/5 határozata (2014. november 19.) az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtásáról (EKB/2014/45) (HL L 1., 2015.1.6., 4. o.).


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A MÉRLEG TARTALMA ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI

ESZKÖZÖK

Mérlegtétel

A mérlegtételek tartalmának osztályozása

Az értékelés elve

1.

Arany és aranyra szóló követelések

Fizikailag létező arany (pl. rudak, érmék, lemezek, rögök) raktáron vagy »leszállítás alatt«. Aranykövetelések, mint például a látra szóló aranyszámlák (nem allokált számlák), lekötött betétek, valamint a következő ügyletekből származó aranykövetelések: a) felértékelési és leértékelési ügyletek; valamint b) az arany helyével és tisztaságával kapcsolatos swapügyletek, amikor a kiadás és az átvétel között egy munkanapnál hosszabb idő telik el

Piaci értéken

2.

Euroövezeten kívüli rezidensekkel szemben fennálló, külföldi fizetőeszközben denominált követelések

Euroövezeten kívül rezidens szerződő felekkel szembeni, devizában denominált követelések, beleértve a nemzetközi és a nemzetek feletti szervezeteket és az euroövezeten kívüli központi bankokat

 

2.1.

Követelések a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) szemben

a)

A tartalékkvótán belüli lehívási jogok (nettó)

A nemzeti kvóta csökkentve az IMF rendelkezésére álló euroegyenleggel. Az IMF 2. számú számlája (euroszámla az igazgatási költségekre) beszámítható ebbe a tételbe vagy az »Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek« közé

a)

A tartalékkvótán belüli lehívási jogok (nettó)

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

b)

Különleges lehívási jogok

Különleges lehívási jogok állományai (bruttó)

b)

Különleges lehívási jogok

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

c)

Egyéb követelések

Általános hitelmegállapodás, különleges kölcsönnyújtási megállapodás alapján felvett kölcsönök, betétek az IMF kezelésében lévő, a szegénységet csökkentő és a növekedést segítő alapoknak

c)

Egyéb követelések

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

2.2.

Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, külső hitelek és egyéb külső eszközök

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett számlakövetelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, fordított repoügyletek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szembeni számlakövetelések

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

b)

Az euroövezeten kívüli, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

A devizatartalék részeként tartott, euroövezeten kívüli rezidensek által kibocsátott minden kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

b)

i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Az értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Az értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

c)

Euroövezeten kívüli rezidensek részére nyújtott, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett külső hitelek (betétek)

c)

Külső hitelek

Betétek névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

d)

Egyéb külső eszközök

Euroövezeten kívüli bankjegyek és érmék

d)

Egyéb külső eszközök

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

3.

Devizában denominált, euroövezeti rezidensekkel szemben fennálló követelések

a)

Az euroövezeten belüli, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

A devizatartalék részeként tartott, euroövezeti rezidensek által kibocsátott minden kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

a)

i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig tartott értékpapírok kivételével

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Az értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Az értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

b)

Az euroövezeti rezidensekkel szemben fennálló, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett egyéb követelések

Hitelek, betétek, fordított repoügyletek, vegyes kölcsönnyújtás

b)

Egyéb követelések

Betétek és vegyes kölcsönnyújtás névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

4.   Euroövezeten kívüli rezidensekkel szemben fennálló, euróban denominált követelések

4.1.

Bankokkal szembeni egyenlegek, értékpapír-befektetések és hitelek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett számlakövetelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, az euróban demonimált értékpapírok kezelésével kapcsolatos fordított repoügyletek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szembeni számlakövetelések

Névértéken

b)

Az euroövezeten kívüli, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

Euroövezeten kívüli rezidensek által kibocsátott, minden tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum, kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír

b)

i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

c)

Az euroövezeten kívüli rezidensek részére nyújtott, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett hitelek

c)

Euroövezeten kívüli felek részére nyújtott hitelek

Betétek névértéken

d)

Az euroövezeten kívüli felek által kibocsátott, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett értékpapírok

Nemzetek feletti vagy nemzetközi szervezetek, például az Európai Beruházási Bank által kibocsátott értékpapírok, függetlenül a földrajzi helytől

d)

i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig tartott értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

4.2.

Az ERM II alapján nyújtott hitelből származó követelések

Az ERM II feltételeinek megfelelő hitelnyújtás

Névértéken

5.

Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére

Az 5.1-től 5.5-ig felsorolt tételek: az EKB/2011/14 iránymutatás (1) I. mellékletében meghatározott, megfelelő monetáris politikai eszközöknek megfelelő ügyletek

 

5.1.

Irányadó refinanszírozási műveletek

Rendszeres likviditásbővítő penziós ügyletek, heti gyakorisággal és általában egyheti lejárattal

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

5.2.

Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek

Rendszeres likviditásbővítő penziós ügyletek, havi gyakorisággal és általában háromhavi lejárattal

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

5.3.

Finomhangoló penziós műveletek

Eseti alapon finomhangolás céljából végrehajtott penziós ügyletek

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

5.4.

Strukturális penziós műveletek

Az eurorendszer pénzügyi szektorral szembeni strukturális pozíciójának kiigazítása céljából végrehajtott penziós ügyletek

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

5.5.

Aktív oldali rendelkezésre állás

Egynapos likviditási lehetőség előre meghatározott kamatlábbal, elfogadható eszközök ellenében (jegybanki rendelkezésre állás)

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

5.6.

Fedezetkiegészítési felhívással kapcsolatos hitelek

Hitelintézeteknek nyújtott kiegészítő hitel, amely ugyanezen hitelintézetek által más hitellel kapcsolatban benyújtott fedezeti eszközök értéknövekedéséből ered

Névértéken vagy bekerülési értéken

6.

Euroövezeti hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, a 7. »Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai« (beleértve az euroövezeten belüli korábbi devizatartalékok átalakításából eredő ügyleteket) eszköztételben szereplő értékpapír-portfóliók kezelésével kapcsolatos fordított repoügyletek és egyéb követelések. Euroövezeti, nem hazai hitelintézeteknél vezetett levelezőbanki számlák. Az eurorendszer monetáris politikai műveletein kívül eső egyéb követelések és műveletek

Névértéken vagy bekerülési értéken

7.   Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai

7.1.

Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok

Az euroövezetben kibocsátott és monetáris politikai célokból tartott értékpapírok Finomhangolás céljából vásárolt EKB-kötvények

a)

Forgalomképes értékpapírok

Monetáris politikai megfontolásoktól függően az alábbiak szerint elszámolva:

i.

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

ii.

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken (bekerülési értéken, amikor az értékvesztést a céltartalék fedezi a 13.b) »Céltartalékok« tételben a forrásoldalon)

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

b)

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

7.2.

Egyéb értékpapírok

A 7.1. »Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok« és a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett értékpapírok: euróban denominált kötelezvények, kötvények, váltók, kamatszelvény nélküli kötvények, közvetlenül tartott pénzpiaci papírok (beleértve az EMU előtti időszakból származó állampapírokat) Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

a)

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig tartott értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

b)

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

c)

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

d)

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

8.

Euróban denominált államháztartási adósság

Az EMU előtti időszakból származó követelések az állammal szemben (nem forgalomképes értékpapírok, hitelek)

Betétek/hitelek névértéken, a nem forgalomképes értékpapírok bekerülési értéken

9.   Eurorendszeren belüli követelések

9.1.

EKB-kötvények kibocsátásával kapcsolatos követelések

Az EKB-kötvények kibocsátásából eredő, az NKB-kal szemben fennálló eurorendszeren belüli követelések

Bekerülési értéken

9.2.

Az eurorendszeren belüli eurobankjegy-elosztással kapcsolatos követelések

Az EKB/2001/29 határozat (2) alapján az EKB bankjegy-kibocsátásával kapcsolatos követelések

Névértéken

9.3.

Az eurorendszeren belüli egyéb követelések (nettó)

Az alábbi altételek nettó pozíciója:

 

a)

Az NKB-k TARGET2-számláinak és levelezőbanki számláinak egyenlegéből származó nettó követelések, azaz a követelések és a kötelezettségek nettó egyenlege. Lásd a 10.2. »Az eurorendszeren belüli egyéb kötelezettségek (nettó)« tételt a forrásoldalon

a)

Névértéken

b)

Egyéb esetlegesen felmerülő, euróban denominált, eurorendszeren belüli követelések, beleértve az EKB bevételének év közben történő felosztását az NKB-k között

b)

Névértéken

10.

Elszámolás alatti tételek

Elszámolási számlaegyenlegek (követelések), beleértve a fizetésre bemutatott csekkek elszámolásával kapcsolatos időeltolódást

Névértéken

11.   Egyéb eszközök

11.1.

Euroövezetbeli érmék

Euroérmék

Névértéken

11.2.

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök

Földterület és épületek, bútor és berendezés (beleértve a számítástechnikai eszközöket), szoftver

Értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken.

Az értékcsökkenési leírás az eszköz csökkenthető értékének szisztematikus leírása az eszköz hasznos élettartama alatt. A hasznos élettartam az az időszak, amely során a tárgyi eszköz várhatóan a jogalany részére használat céljából rendelkezésére áll. Az egyes lényeges tárgyi eszközök hasznos élettartamát rendszeresen felül lehet vizsgálni, amennyiben az elvárások eltérnek a korábbi becslésektől. A főbb eszközök állhatnak különböző hasznos élettartammal bíró összetevőkből. Az ilyen összetevők élettartamát egyénileg becsülik meg.

Az immateriális eszközök bekerülési értékének része az immateriális eszköz megszerzésének költsége is. A többi közvetlen vagy közvetett költséget költségként kell elszámolni.

A kiadások tőkésítése: értékhatár alapján (héa nélkül számított 10 000 EUR alatti összeg esetén: nincs tőkésítés)

11.3.

Egyéb pénzügyi eszközök

Egyéb részesedések és leányvállalatokba történő befektetések, stratégiai/politikai célokból tartott tulajdoni részesedések

Az előirányzott portfólió részeként tartott értékpapírok, beleértve a tulajdoni részesedéseket és más pénzügyi eszközöket, valamint számlaegyenlegeket, ideértve a lekötött betéteket és a folyószámlákat is

Fordított repoügyletek hitelintézetekkel az ebben a tételben szereplő értékpapír-portfóliók kezelésére

a)

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

b)

Részesedések és nem likvid tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, és minden más, tartós befektetésként tartott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

c)

Befektetések leányvállalatokba vagy jelentős érdekeltségek

Nettó eszközértéken

d)

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig tartott értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

e)

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, vagy tartós befektetésként tartott forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

f)

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

g)

Bankokkal szembeni egyenlegek és hitelek

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva, ha az egyenleg/betét devizában denominált

11.4.

Mérlegen kívüli instrumentumok átértékelési különbözetei

Határidős devizaügyletek, devizaswapügyletek, kamatlábswapügyletek (kivéve, ha azokhoz napi változó letét kapcsolódik), határidős kamatláb-megállapodások, határidős értékpapírügyletek, azonnali devizaügyletek értékelési eredményei (kötési nap és lejárati nap között)

A határidős és az azonnali ügylet közötti nettó pozíció, devizapiaci árfolyamon

11.5.

Aktív időbeli elhatárolások

Bevétel, amely nem a tárgyidőszakban esedékes, de arra vonatkozik Aktív időbeli elhatárolások és kifizetett felhalmozódott kamatok, azaz az értékpapírral megvásárolt, felhalmozott kamat

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

11.6.

Vegyes tételek

a)

Előlegek, kölcsönök, egyéb kisebb tételek Hitelek kezelése megbízásos alapon

a)

Névértéken/bekerülési értéken

b)

Ügyfelek aranybetéteivel kapcsolatos befektetések

b)

Piaci értéken

c)

Nyugdíjalapokkal kapcsolatos nettó követelések

c)

A 24. cikk (2) bekezdésének megfelelően

d)

Az eurorendszer hitelműveleteivel összefüggésben az eurorendszer szerződő feleinek nemteljesítéséből származó, fennálló követelések

d)

Névértéken/megtérítési értéken (a veszteségek elszámolása előtt/után)

e)

Az eurorendszer nemteljesítő szerződő felei által biztosított fedezet végrehajtásával összefüggésben érvényesített és/vagy megszerzett eszközök vagy követelések (harmadik felekkel szemben)

e)

Bekerülési érték (devizapiaci árfolyamon átszámítva a megszerzés időpontjában, amennyiben a pénzügyi eszközök külföldi fizetőeszközben denomináltak)

12.

Mérleg szerinti tárgyévi veszteség

 

Névértéken

FORRÁSOK

Mérlegtétel

A mérlegtételek tartalmának osztályozása

Az értékelés elve

1.

Forgalomban lévő bankjegyek

Az EKB által kibocsátott eurobankjegyek az EKB/2010/29 határozat szerint

Névértéken

2.

Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben

A 2.1., 2.2., 2.3. és 2.5. tételek: eurobetétek az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében leírtaknak megfelelően

 

2.1.

Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot)

Olyan hitelintézetek euroszámlái, amelyek szerepelnek a KBER Alapokmánya szerint tartalékképzésre kötelezett hitelintézetek felsorolásában Ez a tétel elsősorban a kötelező tartalékok könyvelésére szolgáló számlákat tartalmazza

Névértéken

2.2.

Betéti rendelkezésre állás

Egynapos, látra szóló betétek, előre meghatározott kamatlábbal (jegybanki rendelkezésre állás)

Névértéken

2.3.

Lekötött betétek

Betétgyűjtés a finomhangoló műveletekkel összefüggő likviditásszűkítés céljából

Névértéken

2.4.

Finomhangoló penziós műveletek

Monetáris politikával kapcsolatos ügyletek likviditásszűkítés céljából

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

2.5.

Fedezetkiegészítési felhívással kapcsolatos betétek

Hitelintézetek betétei, amelyek az ugyanezen hitelintézeteknek nyújtott hitelekkel kapcsolatos fedezeti eszközök értékének csökkenéséből erednek

Névértéken

3.

Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek

Egyidejűleg végrehajtott fordított repoügyletekkel kapcsolatos repoügyletek a 7. »Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai« eszköztétel alatt szereplő értékpapír-portfóliók kezelésére. Az eurorendszer monetáris politikai műveletein kívül eső egyéb műveletek. A hitelintézetek folyószámláitól eltérő egyéb számlái

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

4.

Kibocsátott EKB-kötvények

Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében leírtaknak megfelelő kötvények. Likviditásszűkítés céljából kibocsátott diszkont értékpapírok

Bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

5.   Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek

5.1.

Az állammal szembeni kötelezettségek

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek

Névértéken

5.2.

Egyéb kötelezettségek

Alkalmazottak, vállalatok és ügyfelek folyószámlái, beleértve azokat a pénzügyi intézményeket, amelyek mentesek a tartalékképzési kötelezettség alól (lásd a 2.1. tételt a forrásoldalon); lekötött betétek, látra szóló betétek

Névértéken

6.

Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek

Más bankok, központi bankok, nemzetközi/nemzetek feletti szervezetek (beleértve az Európai Bizottságot) folyószámlái, lekötött betétei, látra szóló betétei (beleértve a fizetés céljából fenntartott számlákat és a tartalékkezelés céljából fenntartott számlákat); egyéb betétesek folyószámlái. Egyidejűleg végrehajtott fordított repoügyletekkel kapcsolatos repoügyletek euróban denominált értékpapírok kezelése céljából. Az eurót be nem vezetett tagállamok központi bankjai TARGET2 számláinak egyenlege

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

7.

Euroövezeti rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek

Folyószámlák. Folyószámlák, repoügyletek szerinti kötelezettségek; általában devizaeszközt vagy aranyat felhasználó befektetési ügyletek

Névértéken, átváltás az év végi piaci devizaárfolyamon

8.   Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek

8.1.

Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek

Folyószámlák. Folyószámlák, repoügyletek szerinti kötelezettségek; általában devizaeszközt vagy aranyat felhasználó befektetési ügyletek

Névértéken, átváltás az év végi piaci devizaárfolyamon

8.2.

Az ERM II alapján felvett hitelből származó kötelezettségek

Az ERM II feltételeinek megfelelő hitelfelvétel

Névértéken, átváltás az év végi piaci devizaárfolyamon

9.

Az IMF által kiosztott különleges lehívási jogok ellentételezése

SDR-ben denominált tétel, amely az adott ország/NKB részére eredetileg kiosztott különleges lehívási jogok (SDR) összegét mutatja

Névértéken, átváltás az év végi piaci devizaárfolyamon

10.   Eurorendszeren belüli kötelezettségek

10.1.

A devizatartalék-átadás mértékének megfelelő kötelezettségek

EKB-mérlegtétel, euróban denominálva

Névértéken

10.2.

Az eurorendszeren belüli egyéb kötelezettségek (nettó)

Az alábbi altételek nettó pozíciója:

 

a)

az NKB-k TARGET2-számláinak és levelezőbanki számláinak egyenlegéből származó nettó követelések, azaz a követelések és a kötelezettségek nettó egyenlege. Lásd még a 9.3. »Az eurorendszeren belüli egyéb követelések (nettó)« eszköztételt

a)

Névértéken

b)

egyéb esetlegesen felmerülő, euróban denominált, eurorendszeren belüli kötelezettségek, beleértve az EKB bevételének év közben történő felosztását az NKB-k között

b)

Névértéken

11.

Elszámolás alatt álló tételek

Elszámolási számlaegyenlegek (kötelezettségek), beleértve a folyamatban levő zsíróátutalásokat

Névértéken

12.   Egyéb források

12.1.

Mérlegen kívüli instrumentumok átértékelési különbözetei

Határidős devizaügyletek, devizaswapügyletek, kamatlábswapügyletek (kivéve, ha azokhoz napi változó letét kapcsolódik), határidős kamatláb-megállapodások, határidős értékpapírügyletek, azonnali devizaügyletek értékelési eredményei (kötési nap és lejárati nap között)

A határidős és az azonnali ügylet közötti nettó pozíció, devizapiaci árfolyamon

12.2.

Passzív időbeli elhatárolások

Jövőbeni időszakban esedékes költség, amely a tárgyidőszakra vonatkozik. A tárgyidőszakban kapott bevétel, amely jövőbeni időszakra vonatkozik

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

12.3.

Vegyes tételek

a)

Adószámlák (függőszámlák) Devizahitellel vagy garanciával fedezett számlák. Egyidejűleg végrehajtott fordított repoügyletekkel kapcsolatos repoügyletek hitelintézetekkel, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztétel alatt szereplő értékpapír-portfóliók kezelésére. Kötelező betétek a tartalékok kivételével. Egyéb kisebb tételek. Források kezelése megbízásos alapon

a)

Névértéken vagy (repo) bekerülési értéken

b)

Ügyfelek aranybetétei

b)

Piaci értéken

c)

Nyugdíjalapokkal kapcsolatos nettó kötelezettségek

c)

A 24. cikk (2) bekezdésének megfelelően

13.

Céltartalékok

a)

Árfolyam-, kamat-, hitel- és aranyárkockázatokra és más célokra, például várható jövőbeni kiadásokra és a KBER Alapokmányának 48.2. cikke szerinti hozzájárulásokra az olyan tagállamok központi bankjai tekintetében, amelyek eltérését hatályon kívül helyezték

a)

Bekerülési értéken/névértéken

b)

Monetáris politikai műveletekből származó partner- vagy hitelkockázatokra

b)

Névértéken (az EKB Kormányzótanácsa általi év végi értékelés alapján)

14.

Átértékelési számlák

a)

Árfolyammozgásokhoz kapcsolódó átértékelési számlák aranyra, mindenfajta, euróban denominált értékpapírra, mindenfajta, külföldi pénznemben denominált értékpapírra, opciókra; kamatkockázati származékos ügyletekhez kapcsolódó piaci értékelési különbözetek; a deviza-árfolyammozgásokhoz kapcsolódó átértékelési számlák (mindenfajta nettó deviza pozíció, ideértve a devizaswapügyleteket, határidős devizaügyleteket és a különleges lehívási jogokat)

Az olyan tagállamok központi bankjainak a KBER Alapokmányának 48.2. cikke szerinti hozzájárulásaiból eredő egyedi átértékelési számlák, amelyek eltérését hatályon kívül helyezték Lásd a 13. cikk (2) bekezdését

a)

Az átlagköltség és a piaci érték közötti átértékelési különbözet, a devizát a piaci árfolyamon kell átszámítani

b)

A munkaviszony megszűnése utáni juttatásokkal kapcsolatos nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelésének eredménye, amely az alábbi altételek nettó pozíciója:

i.

Az aktuáriusi nyereségek és veszteségek a meghatározott juttatási kötelem jelenértékében

ii.

A program eszközeinek hozama, ide nem értve a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) nettó kamatát

iii.

Az eszközértékhatár hatásában bekövetkezett bármilyen változás, ide nem értve a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) nettó kamatát

b)

A 24. cikk (2) bekezdésének megfelelően

15.   Tőke és tartalékok

15.1.

Tőke

Befizetett tőke

Névértéken

15.2.

Tartalékok

A KBER Alapokmányának 33. cikke szerinti kötelező tartalékok, és a KBER Alapokmányának 48.2. cikke szerinti hozzájárulások azon tagállamok központi bankjai tekintetében, amelyek eltérését hatályon kívül helyezték

Névértéken

16.

Mérleg szerinti tárgyévi nyereség

 

Névértéken”


(1)  EKB/2011/14 iránymutatás (2011. szeptember 20.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól (HL L 331., 2011.12.14., 1. o.).

(2)  EKB/2001/29 határozat (2010. december 13.) az eurobankjegyek kibocsátásáról (HL L 35., 2011.2.9., 26. o.).


IRÁNYMUTATÁSOK

13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/69


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/426 IRÁNYMUTATÁSA

(2014. december 15.)

a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2010/20 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/54)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1., 14.3., és 26.4. cikkeire,

tekintettel az Európai Központi Bank Általános Tanácsának a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 46.2. cikkének második és harmadik francia bekezdésével összhangban való közreműködésére,

mivel:

(1)

Az EKB/2010/20 iránymutatás (1) rögzíti a nemzeti központi bankok által végzett műveletek könyvvitelének és pénzügyi jelentéstételének egységesítéséhez szükséges szabályokat.

(2)

Tovább kell pontosítani a monetáris politikai célokból tartott értékpapírokkal kapcsolatos értékelési megközelítést.

(3)

Az EKB/2014/40 határozat (2) és az EKB/2014/45 határozat (3) nyomán technikai jellegű pontosításokat kell beiktatni az EKB/2010/20 iránymutatásba.

(4)

Ezenkívül az EKB/2010/20 iránymutatás további technikai jellegű módosításaira is szükség van.

(5)

Ezért az EKB/2010/20 iránymutatást megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítások

Az EKB/2010/20 iránymutatás a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

A mérlegtételek értékelésének szabályai

(1)   A mérleg értékeléséhez az érvényes piaci árfolyamokat és árakat kell használni kivéve, ha a IV. melléklet másként nem rendelkezik.

(2)   Az arany, a devizaeszközök, az értékpapírok (a lejáratig megtartásra kerülőként besorolt értékpapírok, a nem forgalomképes értékpapírok és a monetáris politikai célokból tartott, amortizált bekerülési értéken elszámolt értékpapírok kivételével), valamint a pénzügyi instrumentumok (mérlegtételként, illetve mérlegen kívüli tételként történő) átértékelése a negyedévi átértékelés napjával történik a piaci középárfolyamok és középárak szerint. Ez nem zárja ki, hogy a jelentést készítő jogi személyek belső célokra gyakrabban is átértékeljék portfóliójukat, feltéve, hogy a negyedév során mérlegükben kizárólag beszerzési értéken alapuló tételeket jelentenek be.

(3)   Az arany esetében nincs megkülönböztetés az ár és devizaárfolyam szerinti átértékelési különbözetek között, hanem elegendő egyetlen átértékelési különbözetet elszámolni az arany meghatározott egységnyi tömegének euróban kifejezett árfolyama alapján, a negyedévi átértékelés napján érvényes EUR/USD átváltási árfolyam szerint. Devizaügyletek esetében az átértékelést devizanemenként végzik mind a mérlegben kimutatott, mind a mérlegen kívüli ügyletek esetében. E cikk alkalmazásában az SDR-követeléseket (beleértve az SDR kosarat alkotó, kijelölt egyedi devizaköveteléseket) egyetlen követelésként kell kezelni. Az értékpapírok átértékelése értékpapír fajtánként (azaz ISIN kód/fajta) történik, míg a beágyazott opciók az értékelés céljára nem kerülnek elkülönítésre. A monetáris politikai célokból tartott, illetve az »Egyéb pénzügyi eszközök« vagy a »Vegyes tételek« mérlegtételben feltüntetett értékpapírokat elkülönített állományként kell kezelni.

(4)   Az év végi eredménykimutatásba átvezetett nem realizált veszteség kivételével az átértékelési tételeket vissza kell vezetni a következő negyedév végén; a negyedév során az egyes ügyleteket beszerzési áron, illetve árfolyamon kell jelenteni.

(5)   A lejáratig megtartásra kerülőként besorolt értékpapírokat elkülönített állományként kell kezelni, és azokat amortizált bekerülési értéken és az értékvesztésre tekintettel kell értékelni. Ugyanígy kell kezelni a nem forgalomképes értékpapírokat és a monetáris politikai célokból tartott, amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírokat. A lejáratig megtartásra kerülőként besorolt értékpapírok lejáratuk előtt értékesíthetők:

a)

amennyiben az értékesített mennyiség nem jelentős a lejáratig megtartásra kerülő értékpapír-portfólió teljes összegéhez képest;

b)

amennyiben az értékpapírokat a lejárati időt megelőző egy hónap során értékesítik;

c)

különleges körülmények esetén, mint például a kibocsátó hitelképességének jelentős romlása.”

2.

A 13. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A kibocsátott és a megvásárolt értékpapírokon keletkező ázsiót, illetve diszázsió a kamatbevétel részeként kell kiszámítani és szerepeltetni, amortizációját pedig a lejáratig hátralévő szerződéses futamidő alatt kell leírni a lineáris módszer vagy a belső megtérülési ráta (IRR) módszere alapján. Kötelező azonban az IRR módszerét használni olyan diszkont értékpapír esetében, amelynek a bekerülésekor a lejáratig hátralévő futamideje egy évnél hosszabb.”

3.

A 15. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A kamatswapügyleteket, a tőzsdei határidős ügyleteket, a kamatláb-megállapodásokat, az egyéb kamatlábügyleteket és opciós ügyleteket, az értékpapírokba beágyazott opciók kivételével, tételenként kell elszámolni és átértékelni. Ezeket az ügyleteket a mérlegtételektől elkülönítve kell kezelni.”

4.

A 19. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A díjakat az eredménykimutatásban kell elszámolni.”

;

b)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A nem központi szerződő félen keresztül elszámolt kamatswapügyleteket egyedileg át kell értékelni, és ha szükséges, az azonnali devizaárfolyamon euróra át kell számítani. Ajánlott, hogy az eredménykimutatásba az év végén átvitt nem realizált veszteség a következő években kerüljön amortizálásra, valamint hogy határidős kamatlábswapok esetében az amortizáció az ügylet értéknapján kezdődjön és lineáris legyen. A nem realizált átértékelési nyereséget átértékelési számlán kell jóváírni.”

;

c)

a cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Központi szerződő félen keresztül elszámolt kamatlábswapok esetében:

a)

az alapletétet készpénzletét esetén külön eszközként kell nyilvántartani. Értékpapírletét esetén az alapletét változatlan marad a mérlegben;

b)

a változó letét napi változásait az eredménykimutatásban kell elszámolni, és azok a devízapozícióra szintén kihatnak;

c)

a felhalmozódott kamat összetevőt el kell különíteni a realizált eredménytől, és a bruttó alapon az eredménykimutatásban kell nyilvántartani.”

5.

A 22. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az értékpapírokba beágyazott opciók kivételével minden opciós ügyletet egyedileg kell átértékelni. Az eredménykimutatásba átvezetett nem realizált veszteség nem vezethető vissza a következő évek nem realizált nyereségeivel szemben. A nem realizált átértékelési nyereséget az átértékelési számlán kell jóváírni. Az opciós ügyletek utáni nem realizált veszteség nem számolható el nettó módszerrel más opciós ügyletek utáni nem realizált nyereséggel szemben.”

6.

A II. melléklet a következő fogalommeghatározással egészül ki:

„—    Központi szerződő fél : olyan jogi személy, amely az egy vagy több pénzügyi piacon kötött szerződésekben érintett szerződő felek között közvetít, azaz vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben, illetve eladóként valamennyi vevővel szemben.”

7.

A III. melléklet 2.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.

A kamatszelvényenkénti időbeli elhatárolások és az ázsió vagy diszázsió amortizációja az értékpapír-vásárlás elszámolási napjától az eladás elszámolási napjáig, vagy a szerződés szerinti lejárat napjáig kerül kiszámításra és elkönyvelésre.”

8.

A IV. melléklet helyébe az ezen iránymutatás mellékletében meghatározott szöveg lép.

2. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez az iránymutatás az azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro nemzeti központi bankjaival történő közlésének napján lép hatályba.

(2)   Az eurorendszer-beli központi bankoknak 2014. december 31-től kell megfelelniük ennek az iránymutatásnak.

3. cikk

Címzettek

Ezen iránymutatás címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. december 15-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  EKB/2010/20 iránymutatás (2010. november 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről (HL L 35., 2011.2.9., 31. o.).

(2)  EKB/2014/40 határozat (2014. október 15.) a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról (HL L 335., 2014.11.22., 22. o.).

(3)  (EU) 2015/5 határozat (2014. november 19.) az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtásáról (EKB/2014/45) (HL L 1., 2015.1.6., 4. o.).


MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A MÉRLEG TARTALMA ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI  (1)

ESZKÖZÖK

Mérlegtétel (2)

A mérlegtételek tartalmának osztályozása

Az értékelés elve

Hatály (3)

1.

1.

Arany és aranyra szóló követelések

Fizikailag létező arany (pl. rudak, érmék, lemezek, rögök) raktáron vagy »leszállítás alatt«. Aranykövetelések, mint például a látra szóló aranyszámlák, lekötött betétek, valamint a következő ügyletekből származó aranykövetelések: a) felértékelési és leértékelési ügyletek; valamint b) az arany helyével és tisztaságával kapcsolatos swapügyletek, amikor a kiadás és az átvétel között egy munkanapnál hosszabb idő telik el

Piaci értéken

Kötelező

2.

2.

Euroövezeten kívüli rezidensekkel szemben fennálló, külföldi fizetőeszközben denominált követelések

Euroövezeten kívül rezidens szerződő felekkel szembeni, devizában denominált követelések, beleértve a nemzetközi és a nemzetek feletti szervezeteket és az euroövezeten kívüli központi bankokat

 

 

2.1.

2.1.

Követelések a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) szemben

a)

A tartalékkvótán belüli lehívási jogok (nettó)

A nemzeti kvóta, csökkentve az IMF rendelkezésére álló euroegyenleggel. Az IMF 2. számú számlája (euroszámla az igazgatási költségekre) beszámítható ebbe a tételbe vagy az »Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek« közé

a)

A tartalékkvótán belüli lehívási jogok (nettó)

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

b)

Különleges lehívási jogok

Különleges lehívási jogok (SDR) állományai (bruttó)

b)

Különleges lehívási jogok

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

c)

Egyéb követelések

Általános hitelmegállapodás, különleges kölcsönnyújtási megállapodás alapján felvett kölcsönök, betétek az IMF kezelésében lévő, a szegénységet csökkentő és a növekedést segítő alapoknak

c)

Egyéb követelések

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

2.2.

2.2.

Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, külső hitelek és egyéb külső eszközök

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett számlakövetelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, fordított repoügyletek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szembeni számlakövetelések

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

b)

Az euroövezeten kívüli, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

A devizatartalék részeként tartott, euroövezeten kívüli rezidensek által kibocsátott minden kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

b)

i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Az értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Az értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Kötelező

c)

Az euroövezeten kívüli, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett külső hitelek (betétek)

c)

Külső hitelek

Betétek névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

d)

Egyéb külső eszközök

Euroövezeten kívüli bankjegyek és érmék

d)

Egyéb külső eszközök

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

3.

3.

Devizában denominált, euroövezeti rezidensekkel szemben fennálló követelések

a)

Az euroövezeten belüli, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

A devizatartalék részeként tartott, euroövezeti rezidensek által kibocsátott minden kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

a)

i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Az értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Az értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Kötelező

b)

Az euroövezeti rezidensekkel szemben fennálló, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett egyéb követelések

Hitelek, betétek, fordított repoügyletek, vegyes kölcsönnyújtás

b)

Egyéb követelések

Betétek és vegyes kölcsönnyújtás névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

4.

4.

Euroövezeten kívüli rezidensekkel szemben fennálló, euróban denominált követelések

 

 

 

4.1.

4.1.

Bankokkal szembeni egyenlegek, értékpapír-befektetések és hitelek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett számlakövetelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek Az euróban demonimált értékpapírok kezelésével kapcsolatos fordított repoügyletek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szembeni számlakövetelések

Névértéken

Kötelező

b)

Az euroövezeten kívüli, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

Euroövezeten kívüli rezidensek által kibocsátott, minden tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum, kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír

b)

i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

Kötelező

c)

Az euroövezeten kívüli, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett hitelek

c)

Euroövezeten kívüli felek részére nyújtott hitelek

Betétek névértéken

Kötelező

d)

Az euroövezeten kívüli felek által kibocsátott, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett értékpapírok

Nemzetek feletti vagy nemzetközi szervezetek, például az Európai Beruházási Bank által kibocsátott értékpapírok, függetlenül a földrajzi helytől

d)

i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

4.2.

4.2.

Az ERM II alapján nyújtott hitelből származó követelések

Az ERM II feltételeinek megfelelő hitelnyújtás

Névértéken

Kötelező

5.

5.

Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére

Az 5.1-től 5.5-ig felsorolt tételek: az Európai Központi Bank EKB/2011/14 iránymutatása (4) I. mellékletében meghatározott, megfelelő monetáris politikai eszközöknek megfelelő ügyletek

 

 

5.1.

5.1.

Irányadó refinanszírozási műveletek

Rendszeres likviditásbővítő penziós ügyletek, heti gyakorisággal és általában egyheti lejárattal

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

Kötelező

5.2.

5.2.

Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek

Rendszeres likviditásbővítő penziós ügyletek, havi gyakorisággal és általában háromhavi lejárattal

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

Kötelező

5.3.

5.3.

Finomhangoló penziós műveletek

Eseti alapon finomhangolás céljából végrehajtott penziós ügyletek

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

Kötelező

5.4.

5.4.

Strukturális penziós műveletek

Az eurorendszer pénzügyi szektorral szembeni strukturális pozíciójának kiigazítása céljából végrehajtott penziós ügyletek

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

Kötelező

5.5.

5.5.

Aktív oldali rendelkezésre állás

Egynapos likviditási lehetőség előre meghatározott kamatlábbal, elfogadható eszközök ellenében (jegybanki rendelkezésre állás)

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

Kötelező

5.6.

5.6.

Fedezetkiegészítési felhívással kapcsolatos hitelek

Hitelintézeteknek nyújtott kiegészítő hitel, amely ugyanezen hitelintézetek által más hitellel kapcsolatban benyújtott fedezeti eszközök értéknövekedéséből ered

Névértéken vagy bekerülési értéken

Kötelező

6.

6.

Euroövezeti hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, a 7. »Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai« (beleértve az euroövezeten belüli korábbi devizatartalékok átalakításából eredő ügyleteket) eszköztételben szereplő értékpapír-állományok kezelésével kapcsolatos fordított repoügyletek és egyéb követelések. Euroövezeti, nem hazai hitelintézeteknél vezetett levelezőbanki számlák. Az eurorendszer monetáris politikai műveletein kívül eső egyéb követelések és műveletek. Az NKB által az eurorendszerhez történő csatlakozás előtt megkezdett monetáris politikai műveletekből származó követelések

Névértéken vagy bekerülési értéken

Kötelező

7.

7.

Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai

 

 

 

7.1.

7.1.

Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok

Az euroövezetben kibocsátott és monetáris politikai célokból tartott értékpapírok. Finomhangolás céljából vásárolt EKB-kötvények

a)

Forgalomképes értékpapírok

Monetáris politikai megfontolásoktól függően az alábbiak szerint elszámolva:

i.

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

ii.

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken (bekerülési értéken, amikor az értékvesztést a céltartalék fedezi a 13. b) »Céltartalékok« tételben a forrásoldalon)

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

b)

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

7.2.

7.2.

Egyéb értékpapírok

A 7.1. »Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok« és a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett értékpapírok; euróban denominált kötelezvények, kötvények, váltók, kamatszelvény nélküli kötvények, közvetlenül tartott pénzpiaci papírok (beleértve az EMU előtti időszakból származó állampapírokat). Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

a)

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

b)

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

c)

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

d)

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

Kötelező

8.

8.

Euróban denominált államháztartási adósság

Az EMU előtti időszakból származó követelések az állammal szemben (nem forgalomképes értékpapírok, hitelek)

Betétek/hitelek névértéken, a nem forgalomképes értékpapírok bekerülési értéken

Kötelező

9.

Eurorendszeren belüli követelések+)

 

 

 

9.1.

Részesedés az EKB-ban+)

Csak NKB-mérlegtétel

Az egyes NKB-k részesedései az EKB-ban a Szerződés és a megfelelő tőkejegyzési kulcs szerint, valamint a KBER Alapokmánya 48.2. cikkének megfelelő hozzájárulások mértékében

Bekerülési értéken

Kötelező

9.2.

A devizatartalék-átadás mértékének megfelelő követelések+)

Csak NKB-mérlegtétel

Euróban denominált követelés az EKB-val szemben, a devizatartalékoknak a Szerződés 30. cikke szerinti kezdeti (és kiegészítő) átadásából eredően

Névértéken

Kötelező

9.3.

EKB-kötvények kibocsátásával kapcsolatos követelések+)

Csak EKB-mérlegtétel

Az EKB kötvényeinek kibocsátásából eredő, az NKB-kal szemben fennálló eurorendszeren belüli követelések

Bekerülési értéken

Kötelező

9.4.

Az eurorendszeren belüli eurobankjegy-elosztással kapcsolatos nettó követelések+),  (*)

Az NKB-k esetében: a bankjegyelosztási kulcs alkalmazásával kapcsolatos nettó követelés (beleértve az EKB bankjegykibocsátásával kapcsolatos eurorendszerbeli egyenleget), a kompenzációs összeg és az annak ellentételeként szolgáló könyvelési tétel, az EKB/2010/23 határozatban (5) meghatározottak szerint.

Az EKB esetében: az EKB bankjegykibocsátásához kapcsolódó követelések, az EKB/2010/29 határozatban meghatározottaknak megfelelően

Névértéken

Kötelező

9.5.

Az eurorendszeren belüli egyéb követelések (nettó)+)

Az alábbi altételek nettó pozíciója:

 

 

a)

az NKB-k TARGET2-számláinak és levelezőbanki számláinak egyenlegéből származó nettó követelések, azaz a követelések és a kötelezettségek nettó egyenlege – lásd még a 10.4. »Az eurorendszeren belüli egyéb kötelezettségek (nettó)« tételt a forrásoldalon

a)

Névértéken

Kötelező

b)

Az összevonásra és az újrafelosztásra kerülő monetáris jövedelem közötti különbözetből eredő követelések Kizárólag a monetáris jövedelmek év végi elkönyvelése és a minden év januárjának utolsó munkanapján esedékes elszámolása közötti időszakra vonatkozik

b)

Névértéken

Kötelező

c)

egyéb, esetlegesen felmerülő, eurorendszeren belüli követelések, beleértve az EKB bevételének év közbeni felosztását az NKB-k közötti (*)

c)

Névértéken

Kötelező

9.

10.

Elszámolás alatti tételek

Elszámolási számlaegyenlegek (követelések), beleértve a fizetésre bemutatott csekkek elszámolásával kapcsolatos időeltolódást

Névértéken

Kötelező

9.

11.

Egyéb eszközök

 

 

 

9.

11.1.

Euroövezetbeli érmék

Euroérmék, ha nem NKB a törvényes kibocsátó

Névértéken

Kötelező

9.

11.2.

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök

Földterület és épületek, bútor és berendezés (beleértve a számítástechnikai eszközöket), szoftver

Értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken

Ajánlott

 

Az értékcsökkenési leírás kulcsa:

számítógépek és az azokhoz tartozó hardver/szoftver, továbbá gépjárművek: 4 év

berendezések, bútorok és üzemi felszerelések az épületen belül: 10 év

épület és tőkésített (főbb) karbantartási költségek: 25 év

A kiadások tőkésítése: értékhatár alapján (héa nélkül számított 10 000 EUR alatti összeg esetén: nincs tőkésítés)

 

9.

11.3.

Egyéb pénzügyi eszközök

Egyéb részesedések és leányvállalatokba történő befektetések, stratégiai/politikai célokból tartott tulajdoni részesedések

Az előirányzott portfólió részeként tartott értékpapírok, beleértve a tulajdoni részesedéseket és más pénzügyi eszközöket, valamint számlaegyenlegeket (pl. lekötött betétek és folyószámlák)

Fordított repoügyletek hitelintézetekkel az ebben a tételben szereplő értékpapír-portfólió kezelésére

a)

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

Ajánlott

b)

Részesedések és nem likvid tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, és minden más, tartós befektetésként tartott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Ajánlott

c)

Befektetések leányvállalatokba vagy jelentős érdekeltségek

Nettó eszközértéken

Ajánlott

d)

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Ajánlott

e)

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, vagy tartós befektetésként tartott forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Ajánlott

f)

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Ajánlott

g)

Bankokkal szembeni egyenlegek és hitelek

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva, ha az egyenleg/betét külföldi fizetőeszközben denominált

Ajánlott

9.

11.4.

Mérlegen kívüli instrumentumok átértékelési különbözetei

Határidős devizaügyletek, devizaswapügyletek, kamatlábswapügyletek (kivéve, ha azokhoz napi változó letét kapcsolódik), határidős kamatláb-megállapodások, határidős értékpapírügyletek, azonnali devizaügyletek értékelési eredményei (kötési nap és lejárati nap között)

A határidős és az azonnali ügylet közötti nettó pozíció, devizapiaci árfolyamon

Kötelező

9.

11.5.

Aktív időbeli elhatárolások

Bevétel, amely nem a tárgyidőszakban esedékes, de arra vonatkozik Aktív időbeli elhatárolások és kifizetett felhalmozódott kamatok (azaz az értékpapírral megvásárolt, felhalmozott kamat)

Névértéken; a devizát a piaci árfolyamon kell átszámítani

Kötelező

9.

11.6.

Vegyes tételek

Előlegek, kölcsönök, egyéb kisebb tételek

Függő átértékelési számlák (csak év közben mérlegtétel: év közben történő átértékelések napjával elszámolt nem realizált veszteségek, amelyeket nem fedeznek a megfelelő újraértékelési számlák az »Átértékelési számlák« tételben a forrásoldalon). Hitelek kezelése megbízásos alapon. Ügyfelek aranybetéteivel kapcsolatos befektetések. Nemzeti (euroövezeti) pénznem megfelelő címletű érmékben. Folyó kiadások (nettó felhalmozott veszteség), az előző évi veszteség (elhatárolás előtt). Nyugdíjalapokkal kapcsolatos nettó követelések

Névértéken vagy bekerülési értéken

Ajánlott

Átértékelési függő számlák

Az átlagköltség és a piaci érték közötti átértékelési különbözet, a devizát a piaci árfolyamon kell átszámítani

Kötelező

Ügyfelek aranybetéteivel kapcsolatos befektetések

Piaci értéken

Kötelező

Az eurorendszer hitelműveleteivel összefüggésben az eurorendszer szerződő feleinek nemteljesítéséből származó, fennálló követelések

Fennálló követelések (nemteljesítésből)

Névértéken/megtérítési értéken (a veszteségek elszámolása előtt/után)

Kötelező

Az eurorendszer nemteljesítő szerződő felei által biztosított fedezet végrehajtásával összefüggésben érvényesített és/vagy megszerzett eszközök vagy követelések (harmadik felekkel szemben)

Eszközök vagy követelések (nemteljesítésből)

Bekerülési értéken (devizapiaci árfolyamon átszámítva a megszerzés időpontjában, amennyiben a pénzügyi eszközök külföldi fizetőeszközben denomináltak)

Kötelező

12.

Mérleg szerinti tárgyévi veszteség

 

Névértéken

Kötelező


FORRÁSOK

Mérlegtétel (6)

A mérlegtételek tartalmának osztályozása

Az értékelés elve

Hatály (7)

1.

1.

Forgalomban lévő bankjegyek (**)

a)

Eurobankjegyek, növelve/csökkentve a bankjegyelosztási kulcs alkalmazásával kapcsolatos kiigazításokkal, összhangban az EKB/2010/23 és az EKB/2010/29 határozatokkal

a)

Névértéken

Kötelező

b)

Nemzeti euroövezeti pénzegységekben denominált bankjegyek a készpénzcsere évében

b)

Névértéken

Kötelező

2.

2.

Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben

A 2.1., 2.2., 2.3. és 2.5. tételek: eurobetétek az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében leírtaknak megfelelően

 

 

2,1.

2.1.

Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot)

Olyan hitelintézetek euroszámlái, amelyek szerepelnek a KBER Alapokmánya szerint tartalékképzésre kötelezett hitelintézetek felsorolásában. Ez a tétel elsősorban a kötelező tartalékok könyvelésére szolgáló számlákat tartalmazza

Névértéken

Kötelező

2.2.

2.2.

Betéti rendelkezésre állás

Egynapos, látra szóló betétek, előre meghatározott kamatlábbal (jegybanki rendelkezésre állás)

Névértéken

Kötelező

2.3.

2.3.

Lekötött betétek

Betétgyűjtés a finomhangoló műveletekkel összefüggő likviditásszűkítés céljából

Névértéken

Kötelező

2.4.

2.4.

Finomhangoló penziós műveletek

Monetáris politikával kapcsolatos ügyletek likviditásszűkítés céljából

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

Kötelező

2.5.

2.5.

Fedezetkiegészítési felhívással kapcsolatos betétek

Hitelintézetek betétei, amelyek az ugyanezen hitelintézeteknek nyújtott hitelekkel kapcsolatos fedezeti eszközök értékének csökkenéséből erednek

Névértéken

Kötelező

3.

3.

Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek

Egyidejűleg végrehajtott fordított repoügyletekkel kapcsolatos repoügyletek a 7. »Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai« eszköztétel alatt szereplő értékpapír-portfóliók kezelésére. Az eurorendszer monetáris politikai műveletein kívül eső egyéb műveletek. A hitelintézetek folyószámláitól eltérő egyéb számlái. Egy NKB által az eurorendszerhez történő csatlakozását megelőzően kezdeményezett monetáris politikai műveletekből eredő kötelezettségek/betétek

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

Kötelező

4.

4.

Kibocsátott kötvények

Csak EKB-mérlegtétel – az NKB-k esetében átmeneti mérlegtétel.

Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében leírtaknak megfelelő kötvények. Likviditásszűkítés céljából kibocsátott diszkont értékpapírok

Bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

5.

5.

Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek

 

 

 

5.1.

5.1.

Az állammal szembeni kötelezettségek

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek

Névértéken

Kötelező

5.2.

5.2.

Egyéb kötelezettségek

Alkalmazottak, vállalatok és ügyfelek folyószámlái, beleértve azokat a pénzügyi intézményeket, amelyek mentesek a tartalékképzési kötelezettség alól (lásd a 2.1. »Folyószámlák« tételt a forrásoldalon); lekötött betétek, látra szóló betétek

Névértéken

Kötelező

6.

6.

Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek

Más bankok, központi bankok, nemzetközi/nemzetek feletti szervezetek (beleértve az Európai Bizottságot) folyószámlái, lekötött betétei, látra szóló betétei (beleértve a fizetés céljából fenntartott számlákat és a tartalékkezelés céljából fenntartott számlákat); egyéb betétesek folyószámlái. Egyidejűleg végrehajtott fordított repoügyletekkel kapcsolatos repoügyletek euróban denominált értékpapírok kezelése céljából.

Az eurót be nem vezetett tagállamok központi bankjai TARGET2 számláinak egyenlege

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

Kötelező

7.

7.

Euroövezeti rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek

Folyószámlák, repoügyletek szerinti kötelezettségek; általában devizaeszközt vagy aranyat felhasználó befektetési ügyletek

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

8.

8.

Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek

 

 

 

8.1.

8.1.

Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek

Folyószámlák. Folyószámlák, repoügyletek szerinti kötelezettségek; általában devizaeszközt vagy aranyat felhasználó befektetési ügyletek

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

8.2.

8.2.

Az ERM II alapján felvett hitelből származó kötelezettségek

Az ERM II feltételeinek megfelelő hitelfelvétel

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

9.

9.

Az IMF által kiosztott különleges lehívási jogok ellentételezése

SDR-ben denominált tétel, amely az adott ország/NKB részére eredetileg kiosztott különleges lehívási jogok (SDR) összegét mutatja

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

10.

Eurorendszeren belüli kötelezettségek+)

 

 

 

10.1.

A devizatartalék-átadás mértékének megfelelő kötelezettségek+)

Csak EKB-mérlegtétel, euróban denominálva

Névértéken

Kötelező

10.2.

EKB-kötvények kibocsátásával kapcsolatos kötelezettségek+)

Csak NKB-mérlegtétel

Az EKB kötvényeinek kibocsátásából eredő, az EKB-val szemben fennálló eurorendszerbeli kötelezettségek

Bekerülési értéken

Kötelező

10.3.

Az eurorendszeren belüli eurobankjegy-elosztással kapcsolatos nettó kötelezettségek+),  (**)

Csak NKB-mérlegtétel.

Az NKB-k esetében: a bankjegyelosztási kulcs alkalmazásával kapcsolatos nettó kötelezettség, azaz beleértve az EKB bankjegykibocsátásával kapcsolatos eurorendszeren belüli egyenlegeket, a kompenzációs összeget és az annak ellentételezéseként szolgáló könyvelési tételt, a 2010/23/EKB határozatban meghatározottak szerint

Névértéken

Kötelező

10.4.

Az eurorendszeren belüli egyéb kötelezettségek (nettó)+)

Az alábbi altételek nettó pozíciója:

 

 

a)

az NKB-k TARGET2-számláinak és levelezőbanki számláinak egyenlegéből származó nettó kötelezettségek, azaz a követelések és a kötelezettségek nettó egyenlege – lásd még a 9.5. »Az eurorendszeren belüli egyéb követelések (nettó)« eszköztételt

a)

Névértéken

Kötelező

b)

az összevonásra és az újrafelosztásra kerülő monetáris jövedelem közötti különbözetből eredő kötelezettségek. Kizárólag a monetáris jövedelmek év végi elkönyvelése és a minden év januárjának utolsó munkanapján esedékes elszámolása közötti időszakra vonatkozik

b)

Névértéken

Kötelező

c)

egyéb esetlegesen felmerülő, eurorendszeren belüli, euróban denominált kötelezettségek, beleértve az EKB bevételének év közben történő felosztását az NKB-k között (**)

c)

Névértéken

Kötelező

10.

11.

Elszámolás alatt álló tételek

Elszámolási számlaegyenlegek (kötelezettségek), beleértve a folyamatban levő zsíróátutalásokat

Névértéken

Kötelező

10.

12.

Egyéb kötelezettségek

 

 

 

10.

12.1.

Mérlegen kívüli instrumentumok átértékelési különbözetei

Határidős devizaügyletek, devizaswapügyletek, kamatlábswapügyletek (kivéve, ha azokhoz napi változó letét kapcsolódik), határidős kamatláb-megállapodások, határidős értékpapírügyletek, azonnali devizaügyletek értékelési eredményei (kötési nap és lejárati nap között)

A határidős és az azonnali ügylet közötti nettó pozíció, devizapiaci árfolyamon

Kötelező

10.

12.2.

Passzív időbeli elhatárolások

Jövőbeni időszakban esedékes költség, amely a tárgyidőszakra vonatkozik. A tárgyidőszakban kapott bevétel, amely jövőbeni időszakra vonatkozik

Névértéken; a devizát a piaci árfolyamon kell átszámítani

Kötelező

10.

12.3.

Vegyes tételek

Adószámlák (függőszámlák). Devizahitellel vagy garanciával fedezett számlák. Egyidejűleg végrehajtott fordított repoügyletekkel kapcsolatos repoügyletek hitelintézetekkel, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztétel alatt szereplő értékpapír-portfóliók kezelésére. Kötelező betétek a tartalékok kivételével. Egyéb kisebb tételek. Jelenlegi nettó bevétel (nettó felhalmozott nyereség), az előző évi nyereség (felosztás előtt). Források kezelése megbízásos alapon. Ügyfelek aranybetétei. Forgalomban lévő érmék, ha NKB a törvényes kibocsátó. Nemzeti (euroövezeti) valutaegységekben denominált forgalomban levő bankjegyek, amelyek már nem minősülnek törvényes fizetőeszköznek, de a készpénzcsere évét követően még forgalomban vannak, feltéve, hogy nem a »Céltartalékok« tétel alatt szerepelnek a forrásoldalon. Nyugdíjalapokkal kapcsolatos nettó kötelezettségek

Névértéken vagy (repo) bekerülési értéken

Ajánlott

Ügyfelek aranybetétei

Piaci értéken

Ügyfelek aranybetétei: kötelező

10.

13.

Céltartalékok

a)

Nyugdíjakra, deviza-, kamat-, hitel- és aranyárfolyam-kockázatra, illetve egyéb célokra (például várható jövőbeni kiadások), valamint olyan megfelelő címletű nemzeti (euroövezeti) valutaegységre képzett céltartalékok, amely már nem minősül törvényes fizetőeszköznek, de a készpénzcsere évét követően még forgalomban van, feltéve, hogy az érintett bankjegyek nem a 12.3. »Egyéb kötelezettségek/Vegyes tételek« tétel alatt szerepelnek a forrásoldalon.

Az egyes NKB-k általi, a KBER Alapokmánya 48.2. cikkének megfelelő, az EKB részére történő hozzájárulást össze kell vonni az eszközoldalon a 9.1. »Részesedés az EKB-ban«(+) eszköztételben szereplő megfelelő összegekkel

a)

Bekerülési értéken/névértéken

Ajánlott

b)

Monetáris politikai műveletekből származó partner- vagy hitelkockázatokra

b)

Névértéken (az EKB tőkéjének jegyzésére vonatkozó kulccsal arányosan; az EKB Kormányzótanácsa általi év végi értékelés alapján)

Kötelező

11.

14.

Átértékelési számlák

Árfolyammozgásokhoz kapcsolódó átértékelési számlák aranyra, mindenfajta, euróban denominált értékpapírra, mindenfajta, külföldi pénznemben denominált értékpapírra, opciókra; kamatkockázati származékos ügyletekhez kapcsolódó piaci értékelési különbözetek; a deviza-árfolyammozgásokhoz kapcsolódó átértékelési számlák (mindenfajta nettó deviza pozíció, ideértve a devizaswapügyleteket, határidős devizaügyleteket és a különleges lehívási jogokat)

Az egyes NKB-k általi, a KBER Alapokmánya 48.2. cikkének megfelelő, az EKB részére történő hozzájárulást össze kell vonni az eszközoldalon a 9.1. »Részesedés az EKB-ban«+) tételben szereplő megfelelő összegekkel

Az átlagköltség és a piaci érték közötti átértékelési különbözet, a devizát a piaci árfolyamon kell átszámítani

Kötelező

12.

15.

Tőke és tartalékok

 

 

 

12.

15.1.

Tőke

Befizetett tőke – az EKB tőkéjét össze kell vonni a részt vevő NKB-k tőkerészesedéseivel

Névértéken

Kötelező

12.

15.2.

Tartalékok

Jogszabály által előírt és egyéb tartalékok. Visszatartott nyereség

Az egyes NKB-k általi, a KBER Alapokmánya 48.2. cikkének megfelelő, az EKB részére történő hozzájárulást össze kell vonni az eszközoldalon a 9.1. »Részesedés az EKB-ban«+) tételben szereplő megfelelő összegekkel

Névértéken

Kötelező

10.

16.

Mérleg szerinti tárgyévi nyereség

 

Névértéken

Kötelező


(*)  Összehangolandó tételek. Lásd az ezen iránymutatás (5) preambulumbekezdését.

(1)  A forgalomban levő eurobankjegyekre vonatkozó adatok közlését, az eurorendszeren belüli eurobankjegy-elosztásból származó, eurorendszeren belüli nettó követelések/kötelezettségek ellentételezését, és a monetáris bevételt az NKB-k közzétett éves pénzügyi jelentéseiben össze kell hangolni. Az összehangolandó tételek a IV., VIII. és IX. mellékletekben csillaggal kerültek megjelölésre.

(2)  Az első oszlop számozása az V., VI. és VII. mellékletben megadott mérlegformátumokra vonatkozik (eurorendszer heti pénzügyi kimutatása és összevont éves mérlege). A második oszlop számozása a VIII. mellékletben megadott mérlegformátumra vonatkozik (a központi bankok éves mérlege). A »+)« jellel jelölt tételeket az eurorendszer heti pénzügyi jelentése összevontan kezeli.

(3)  Az e mellékletben felsorolt tartalmi és értékelési alapelvek kötelezőek az EKB elszámolásai, valamint az NKB-k eurorendszer céljaira szolgáló elszámolásaiban kimutatott összes (az eurorendszer működése szempontjából) lényeges eszköz és forrás tekintetében.

(4)  EKB/2011/14 iránymutatás (2011. szeptember 20.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól (HL L 331., 2011.12.14., 1. o.).

(5)  Azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro című, 2010. november 25-i EKB/2010/23 határozat (HL L 35., 2011.2.9., 17. o.).

(**)  Összehangolandó tételek. Lásd az ezen iránymutatás (5) preambulumbekezdését.

(6)  Az első oszlop számozása az V., VI. és VII. mellékletben megadott mérlegformátumokra vonatkozik (eurorendszer heti pénzügyi kimutatása és összevont éves mérlege). A második oszlop számozása a VIII. mellékletben megadott mérlegformátumra vonatkozik (a központi bankok éves mérlege). A »+)« jellel jelölt tételeket az eurorendszer heti pénzügyi jelentése összevontan kezeli.

(7)  Az e mellékletben felsorolt tartalmi és értékelési alapelvek kötelezőek az EKB elszámolásai, valamint az NKB-k eurorendszer céljaira szolgáló elszámolásaiban kimutatott összes (az eurorendszer működése szempontjából) lényeges eszköz és forrás tekintetében.”


BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/88


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK FELÜGYELETI TESTÜLETE ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK2014. DECEMBER 15-i 1/2014 MÓDOSÍTÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK FELÜGYELETI TESTÜLETE,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikkének (12) bekezdésére,

tekintettel az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 határozatra (2) és különösen annak 13d. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank felügyeleti testülete eljárási szabályzata (3) (a továbbiakban: eljárási szabályzat) 11.3. cikkének negyedik mondata lehetővé teszi az eljárási szabályzat mellékletében foglalt, az illetékes nemzeti hatóságoknak a felügyeleti testület irányítóbizottságban való képviselet meghatározása érdekében létrehozott négy csoportba történő elosztásának felülvizsgálatát abban az esetben, ha egy tagállam bevezeti az eurót.

(2)

Az euro Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetése (4) az illetékes litván nemzeti hatóságnak az egységes felügyeleti mechanizmusban történő részvételét eredményezi, amely azt jelenti, hogy az illetékes litván nemzeti hatóságot fel kell venni az (1) preambulumbekezdésben hivatkozott négy csoport egyikébe az eljárási szabályzat 11.3. cikkének második és ötödik mondatában meghatározott szabályokkal összhangban.

(3)

Erre tekintettel az eljárási szabályzatot megfelelően módosítani szükséges,

ELFOGADTA AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT EZEN MÓDOSÍTÁSÁT:

1. cikk

Módosítás

Az eljárási szabályzat mellékletének helyébe az alábbi melléklet lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Az eljárási szabályzat ezen módosítása 2015. január 1-jén lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. december 15-én.

a felügyeleti testület elnöke

Danièle NOUY


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  HL L 80., 2004.3.18., 33. o.

(3)  HL L 182., 2014.6.21., 59. o.

(4)  Az euro Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről szóló, 2014. július 23-i tanácsi határozat (HL L 228., 2014.7.31., 29. o.)


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

ROTÁCIÓS RENDSZER

A 11.3. cikk alkalmazásában az alábbi rotációs rendszer alkalmazandó, a 2014. december 31-i adatok alapján:

Csoport

Résztvevő tagállam

Irányítóbizottsági helyek száma

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1”

CY

LV

LT

MT

SI

SK


Helyesbítések

13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/90


Helyesbítés a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2160/2003/EK és a 200/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2011. május 25-i 517/2011/EU bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 138., 2011. május 26. )

A 46. oldalon, a (8) és (9) preambulumbekezdésben, a 47. oldalon az 1. cikk, (1) bekezdésének b) pontjának harmadik albekezdésében, a 3. cikkben „A 2160/2003/EK rendelet módosítása” és a 4. cikkben „A 200/2010/EU rendelet módosítása”:

a következő szövegrész:

„1,4,[5],12:i:-”

helyesen:

1,4,[5],12:i:-”


13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/90


Helyesbítés a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 2073/2005/EK bizottsági rendelet I. mellékletének a friss baromfihúsban előforduló szalmonella tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. október 27-i 1086/2011/EU bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 281., 2011. október 28. )

A 8. oldalon, a (13) preambulumbekezdésben, a 10. oldalon a mellékletben, a 2073/2005/EK rendeletének módosításának 1. pontjában, a 21. lábjegyzetben:

a következő szövegrész:

„1,4,[5],12:i:-”

helyesen:

1,4,[5],12:i:-”


13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/90


Helyesbítés a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről szóló, 2012. március 8-i 200/2012/EU bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 71., 2012. március 9. )

A 32. oldalon, a (8) preambulumbekezdésben kétszer, az 1. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében és a 35. oldalon a melléklet 4.2. pontjának első albekezdésének c) pontjában:

a következő szövegrész:

„1,4,[5],12:i:-”

helyesen:

1,4,[5],12:i:-”


13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/91


Helyesbítés a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről szóló, 2012. december 12-i 1190/2012/EU bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 340., 2012. december 13. )

A 30. oldalon, a (8) preambulumbekezdésben és az 1. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében; a mellékletben, a 33. oldalon, a 3.3. pont harmadik bekezdésében és a 4.1. pont első bekezdésében; és a 34. oldalon, a 4.2.1.c) pontban és a 4.2.3. pont harmadik bekezdésében:

a következő szövegrész:

„1,4,[5],12:i:-”

helyesen:

1,4,[5],12:i:-”.


13.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/91


Helyesbítés a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 178., 2013. június 28. )

1.

Az irányelv szövegének egészében a „végrehajtási aktus” kifejezés helyébe „végrehajtási jogi aktus” lép, a magyar nyelv toldalékolási szabályainak figyelembevételével.

2.

A 31. oldalon, az (56) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„A Bizottságnak végrehajtási aktusok révén, és – tekintetbe véve különleges tulajdonságaikat – a 182/2011/EU rendelet alkalmazása nélkül eljárva meghatározza, hogy ...”,

helyesen:

„A Bizottságnak végrehajtási jogi aktusok révén, és – tekintetbe véve különleges tulajdonságaikat – a 182/2011/EU rendelet alkalmazása nélkül eljárva meg kell határoznia, hogy ...”.

3.

A 31. oldalon, az (58) preambulumbekezdés utolsó mondatában:

a következő szövegrész:

„…rendelkezésre bocsáthatják a már forgalomba hozott pirotechnikai termékeket, azaz a már az ellátási láncban található készletet,”,

helyesen:

„…rendelkezésre bocsáthatják a már forgalomba hozott pirotechnikai termékeket, azaz a már az értékesítési láncban található készletet.”.

4.

A 33. oldalon, a 3. cikk 7. pontjában:

a következő szövegrész:

„…kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása fogyasztás vagy használat céljára …”,

helyesen:

„… kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára …”.

5.

A 33. oldalon, a 3. cikk 20. pontjában:

a következő szövegrész:

„… megelőzze a pirotechnikai termék forgalmazását az értékesítési láncban;”,

helyesen:

„… megelőzze a pirotechnikai termék forgalmazását az ellátási láncban;”.

6.

A 35. oldalon, a 8. cikk (8) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott pirotechnikai termék nem felel meg ennek az irányelvnek, azonnal meghozzák a szóban forgó pirotechnikai termék megfelelőségének biztosításához szükséges kiigazító intézkedéseket, adott esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják. Továbbá, amennyiben a pirotechnikai termék kockázatot jelent, a forgalmazók erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a pirotechnikai termékeket forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi megtett kiigazító intézkedésről.”

helyesen:

„Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg, illetve amelyeknek okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott pirotechnikai termék nem felel meg ennek az irányelvnek, azonnal meghozzák a szóban forgó pirotechnikai termék megfelelőségének biztosításához, vagy adott esetben a forgalomból való kivonásához vagy visszahívásához szükséges kiigazító intézkedéseket. Továbbá, amennyiben a pirotechnikai termék kockázatot jelent, a gyártók erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a pirotechnikai termékeket forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi meghozott kiigazító intézkedésről.”

7.

A 35. oldalon, a 8. cikk (9) bekezdésének második mondatában:

a következő szövegrész:

„A gyártók az említett hatóság kérésére együttműködnek vele minden olyan intézkedés terén, melyeket az általuk forgalomba hozott pirotechnikai termék jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében hoznak.”

helyesen:

„Az említett hatóság kérésére a gyártók együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott pirotechnikai termékek által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében hozott intézkedések terén.”

8.

A 37. oldalon, a 12. cikk (7) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott pirotechnikai termék nem felel meg ezen irányelv követelményeinek, azonnal meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a pirotechnikai termék megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják. Továbbá amennyiben a pirotechnikai termék kockázatot jelent, az importőrök erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a pirotechnikai terméket forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi elfogadott kiigazító intézkedésről.”

helyesen:

„Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg, illetve amelyeknek okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott pirotechnikai termék nem felel meg ennek az irányelvnek, azonnal meghozzák a szóban forgó pirotechnikai termék megfelelőségének biztosításához, vagy adott esetben a forgalomból való kivonásához vagy visszahívásához szükséges kiigazító intézkedéseket. Továbbá amennyiben a pirotechnikai termék kockázatot jelent, az importőrök erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a pirotechnikai terméket forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi meghozott kiigazító intézkedésről.”

9.

A 37. oldalon, a 12. cikk (9) bekezdésének második mondatában:

a következő szövegrész:

„… érdekében tett intézkedések terén.”,

helyesen:

„… érdekében hozott intézkedések terén.”.

10.

A 37. oldalon, a 13. cikk (4) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalmazott pirotechnikai termék nem felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak arról, hogy meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a pirotechnikai termék megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják. Továbbá amennyiben a pirotechnikai termék kockázatot jelent, a forgalmazók erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a pirotechnikai terméket forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi elfogadott kiigazító intézkedésről.”

helyesen:

„Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve amelyeknek okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalmazott pirotechnikai termék nem felel meg ennek az irányelvnek, gondoskodnak arról, hogy meghozzák a szóban forgó pirotechnikai termék megfelelőségének biztosításához, vagy adott esetben a forgalomból való kivonásához vagy visszahívásához szükséges kiigazító intézkedéseket. Továbbá amennyiben a pirotechnikai termék kockázatot jelent, a forgalmazók erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a pirotechnikai terméket forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi meghozott kiigazító intézkedésről.”

11.

A 37. oldalon, a 13. cikk (5) bekezdésének második mondatában:

a következő szövegrész:

„Az említett hatóság kérésére forgalmazók együttműködnek vele az általuk forgalmazott pirotechnikai termékek által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.”

helyesen:

„Az említett hatóság kérésére a forgalmazók együttműködnek vele az általuk forgalmazott pirotechnikai termékek által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében hozott intézkedések terén.”

12.

A 38. oldalon, a 18. cikk (2) bekezdésének második mondatában:

a következő szövegrész:

„Le kell fordítani azon tagállam által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre ...”,

helyesen:

„Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot le kell fordítani az azon tagállam által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre ...”.

13.

A 39. oldalon, a 25. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„… robbanóanyagok tervezésében, gyártásában vagy kialakításában, forgalomba hozatalában, üzembe helyezésében ...”,

helyesen:

„… robbanóanyagok tervezésében, gyártásában vagy kialakításában, forgalmazásában, üzembe helyezésében ...”.

14.

A 40. oldalon, a 25. cikk (6) bekezdésének harmadik albekezdésében:

a következő szövegrész:

„A megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkezik ...”,

helyesen:

„A megfelelőségértékelő szervezet rendelkezik ...”.

15.

A 43. oldalon, a 39. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„… ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket, hogy, hogy a pirotechnikai termék megfeleljen az említett követelményeknek, vagy vonja ki a pirotechnikai terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.”,

helyesen:

„…ésszerű időn belül hozza meg valamennyi, a pirotechnikai termék említett követelményeknek való megfelelésének biztosításához, a forgalomból való kivonásához vagy visszahívásához szükséges megfelelő kiigazító intézkedést.”.

16.

A 43. oldalon, a 39. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Amennyiben a jóváhagyó hatóságok úgy ítélik meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik országuk területére …”,

helyesen:

„Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik országuk területére …”.

17.

A 44. oldalon, a 41. cikk (3) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„…a pirotechnikai termék származási helyét és értékesítési láncát, a felmerülő kockázat jellegét,”,

helyesen:

„…a pirotechnikai termék származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét,”.

18.

A 44. oldalon, a 42. cikk (1) bekezdésének a) pontjában:

a következő szövegrész:

„a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 20. cikkét vagy ezen irányelv 19. cikkét megsértve tüntették fel;”

helyesen:

„a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy ezen irányelv 20. cikkét megsértve tüntették fel;”

19.

A 45. oldalon, a 44. cikk (5) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… amellyel kapcsolatban a 1025/2012/EU rendelet vagy bármely más uniós jogszabály szakértőkkel folytatott konzultációt ír elő …”,

helyesen:

„… amellyel kapcsolatban az 1025/2012/EU rendelet vagy bármely más uniós jogszabály ágazati szakértőkkel folytatott konzultációt ír elő …”.

20.

Az 50. oldalon, a II. mellékletben, a B. MODUL, 2. pontjában:

a következő szövegrész:

„Az EU-típusvizsgálatot úgy kell elvégezni, hogy értékelik a pirotechnikai termék megfelelő műszaki tervezését a műszaki dokumentáció és a 3. pontban említett alátámasztó bizonyítékok vizsgálata, valamint a teljes terméknek (a gyártási típus és a tervezési típus kombinációjának) a tervezett termelést képviselő valamely mintadarabjának vizsgálata révén.”

helyesen:

„Az EU-típusvizsgálatot úgy kell elvégezni, hogy értékelik a pirotechnikai termék műszaki tervezésének megfelelőségét a műszaki dokumentáció és a 3. pontban említett alátámasztó bizonyíték vizsgálata, valamint a teljes terméknek (a gyártási típus és a tervezési típus kombinációjának) a tervezett termelést képviselő valamely mintadarabjának vizsgálata révén.”

21.

Az 50. oldalon, a II. mellékletben, a B. MODUL, a 3.c) pont i) alpontjában:

a következő szövegrész:

„a típus általános leírása;”

helyesen:

„a pirotechnikai termék általános leírása;”

22.

Az 50. oldalon, a II. mellékletben, a B. MODUL, a 4.1. pont első mondatában:

a következő szövegrész:

„megvizsgálni a műszaki dokumentációt és a műszaki tervezés megfelelőségének értékelésére szolgáló bizonyítékot.”

helyesen:

„a pirotechnikai termék műszaki tervezése megfelelőségének értékelése céljából megvizsgálni a műszaki dokumentációt és az alátámasztó bizonyítékot.”

23.

Az 51. oldalon, a II. mellékletben, a B. MODUL, 4.3. pontjában:

a következő szövegrész:

„elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol a gyártó úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok szerinti megoldásokat, azokat megfelelően alkalmazta;”

helyesen:

„elvégezni vagy elvégeztetni a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó – amennyiben úgy döntött, hogy a vonatkozó harmonizált szabványokban szereplő megoldásokat alkalmazza – helyesen alkalmazta-e ezeket a megoldásokat;”

24.

Az 51. oldalon, a II. mellékletben, a B. MODUL, 4.4. pontjában:

a következő szövegrész:

„elvégzi a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy …”,

helyesen:

„elvégezni vagy elvégeztetni a megfelelő vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése érdekében, hogy …”.