ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 40

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. február 16.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2015/238 határozata (2015. február 10.) a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről

1

 

*

A Tanács (EU) 2015/239 határozata (2015. február 10.) az Európai Unió és a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről

4

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2015/240 végrehajtási rendelete (2015. február 9.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

7

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/241 határozata (2015. február 9.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

14

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

16.2.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 40/1


A TANÁCS (EU) 2015/238 HATÁROZATA

(2015. február 10.)

a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikkére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával és (7) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2012. július 11-én elfogadta a 2012/419/EU határozatot (1), amely 2014. január 1-jei hatállyal módosította Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállását. Az említett időponttól kezdve Mayotte nem tartozik a tengeren túli országok és területek közé, hanem az Unió egyik, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 349. cikke értelmében vett legkülső régiója.

(2)

A Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Unió nevében tárgyalásokat folytasson egy, a Seychelle Köztársaság lobogója alatt közlekedő halászhajóknak az uniós, nevezetesen Mayotte kizárólagos gazdasági övezetében található vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz való hozzáféréséről szóló, az Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásról.

(3)

A Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodást (a továbbiakban: „megállapodás”) a 2014/331//EU (2) határozatnak megfelelően aláírták és a 2014. május 20-tól kezdődően ideiglenesen alkalmazzák.

(4)

A megállapodás a megállapodás alkalmazásának nyomon követéséért felelős vegyes bizottság létrehozásáról rendelkezik. Emellett a megállapodás értelmében a vegyes bizottság jóváhagyhatja a megállapodás bizonyos módosításait. E módosítások jóváhagyásának megkönnyítése érdekében a Bizottságot helyénvaló felhatalmazni arra, hogy konkrét feltételekre is figyelemmel a szóban forgó módosításokat egyszerűsített eljárás keretében hagyja jóvá.

(5)

Annak érdekében, hogy a mayotte-i hatóságok Mayotte legkülső régióvá válásának napjától kezdődően végrehajtsák a közös halászati politika szabályait, létre kell hozni a megfelelő igazgatási keretet, ellenőrzési tevékenységeket, fizikai infrastruktúrát, és gondoskodni kell a megfelelő kapacitásépítésről. Ez segíteni fogja az Unió nemzetközi jelentéstételi kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos követelménynek való megfelelést is.

(6)

A szükséges pénzeszközöket a hajótulajdonosok által közvetlenül Mayotte-nak fizetendő díjak révén kell biztosítani Mayotte halászati hatóságai számára. Ez a megoldás különösen megfelelőnek tűnik, figyelemmel arra, hogy szoros kapcsolat alakult ki a Seychelle-szigeteki flotta és a mayotte-i francia legkülső régió helyi közössége között. A Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő flotta több éve folytat tevékenységet Mayotte vizein egy Mayotte és a hajótulajdonosok közötti megállapodás értelmében, amely szerint a hajótulajdonosok engedélyezési díjat fizetnek Mayotte számára azért, hogy a vizein halászhassanak. A halászati műveletek folytonosságának és az ebből eredően Mayotte-nál jelentkező előnyök fenntartásának érdekében helyénvaló, hogy az e megállapodás szerinti, engedélyekhez és fogásokhoz kapcsolódó kifizetésekben közvetlenül Mayotte helyi közössége részesüljön.

(7)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodást (3) az Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

2. cikk

(1)   Franciaország felhatalmazást kap, hogy a Mayotte partjaihoz tartozó uniós vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz való hozzáférés ellentételezéseként a megállapodás melléklete III. fejezete 1. szakaszának 8. és 9. pontja, valamint 2. szakaszának értelmében a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók üzemeltetői által az engedélyekhez és fogásokhoz kapcsolódóan teljesítendő kifizetéseket és egyéb fizetendő díjakat beszedje és legkülső régiója, Mayotte megfelelő számláján elhelyezze. Ezeket a bevételeket Franciaország arra fordítja, hogy létrehozza a megfelelő igazgatási keretet, ellenőrzési tevékenységeket, fizikai infrastruktúrát, és gondoskodjon a megfelelő kapacitás kiépítéséről azért, hogy Mayotte közigazgatási szervei teljesíthessék a közös halászati politika követelményeit.

(2)   Franciaországnak az említett bankszámla adatait meg kell adnia a Bizottságnak.

(3)   A megállapodás végrehajtásának minden éve végén Franciaország részletes jelentést küld a Bizottságnak a halászati engedéllyel rendelkező hajók által teljesített kifizetésekről és az említett kifizetések felhasználásáról.

3. cikk

A megállapodás 19. cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg (4).

4. cikk

A mellékletben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően és az ott szereplő feltételek mellett az Európai Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Unió nevében jóváhagyja a megállapodásnak a vegyes bizottság által elfogadott módosításait.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. február 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. RINKĒVIČS


(1)  Az Európai Tanács 2012/419/EU határozata (2012. július 11.) Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának módosításáról (HL L 204., 2012.7.31., 131. o.).

(2)  A Tanács 2014/331/EU határozata (2014. április 14.) a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá tartozó mayotte-i vizekhez és azok biológiai erőforrásaihoz biztosított hozzáféréséről szóló, az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 167., 2014.6.6., 1. o.).

(3)  A megállapodást az aláírásról szóló határozattal együtt a Hivatalos Lap 167. számában hirdették ki (HL L 167., 2014.6.6., 4. o.).

(4)  A Tanács Főtitkársága gondoskodik a megállapodás hatálybalépése időpontjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről.


MELLÉKLET

Az Unió álláspontjának a vegyes bizottságban történő kialakítására vonatkozó felhatalmazás hatálya és az ehhez kapcsolódó eljárás

1.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy tárgyalásokat folytasson a Seychelle Köztársasággal és – adott esetben – e melléklet 3. pontjának megfelelően megállapodjon a megállapodásnak a következők tekintetében történő módosításáról:

a)

a halászati lehetőségek újraértékelése és kiigazítása a megállapodás 9. cikkének megfelelően;

b)

a megállapodás és a melléklet műszaki rendelkezéseinek felülvizsgálata, ideértve a VMS-re vonatkozó műszaki szabályok felülvizsgálatát is a melléklet 6. függeléke 10. pontjának megfelelően.

2.

A megállapodás 8. cikke keretében létrehozott vegyes bizottságban a Bizottság:

a)

a közös halászati politika keretében kitűzött uniós célkitűzésekkel összhangban lép fel;

b)

a közös halászati politika külpolitikai vetületéről szóló bizottsági közleményről szóló 2012. március 19-i tanácsi következtetésekkel összhangban végzi tevékenységét;

c)

olyan álláspontokat képvisel, amelyek összeegyeztethetők a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott vonatkozó szabályokkal.

3.

Amikor a vegyes bizottság ülésének napirendjén egy, a megállapodásnak az 1. pontban említett módosításait érintő határozat elfogadása szerepel, minden szükséges lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy az Unió nevében kifejtett álláspont figyelembe vegye a Bizottsághoz eljuttatott legfrissebb statisztikai, biológiai és egyéb idevágó információkat.

Ebből a célból, a fenti információk alapján a Bizottság szolgálatai – elegendő idővel a vegyes bizottság adott ülése előtt – megküldik az Unió tervezett álláspontjának konkrét részleteit rögzítő előkészítő dokumentumot a Tanácsnak vagy a Tanács előkészítő szerveinek, vizsgálat és jóváhagyás céljából.

Amennyiben a későbbi, többek között a konferencia helyszínén sorra kerülő ülések során nem lehetséges megállapodásra jutni az uniós álláspontról az új elemek figyelembevételét illetően, a kérdést vissza kell utalni a Tanács vagy előkészítői szervei elé.

A Bizottság felkérést kap arra, hogy – kellő időben – tegye meg a vegyes bizottság által meghozott határozat nyomán szükségessé váló lépéseket, adott esetben beleértve a vonatkozó határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését, valamint az e határozat végrehajtásához szükséges bármely javaslat benyújtását.


16.2.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 40/4


A TANÁCS (EU) 2015/239 HATÁROZATA

(2015. február 10.)

az Európai Unió és a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikkére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával és 218. cikke (7) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

2007. július 23-án a Tanács a 894/2007/EK rendelet (1) elfogadásával jóváhagyta a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodást (a továbbiakban: partnerségi megállapodás).

(2)

A partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló legutóbbi jegyzőkönyv (2)2014. május 12-én hatályát vesztette.

(3)

Az Unió tárgyalásokat folytatott a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársasággal egy új, négyéves időszakra szóló jegyzőkönyvről, amely a halászat tekintetében a São Tomé és Príncipe felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken halászati lehetőségeket biztosít az Unió hajóinak.

(4)

Az új jegyzőkönyvet a 2014/334/EU tanácsi határozatnak (3) megfelelően aláírták, és azt az aláírásának napjától ideiglenesen alkalmazzák.

(5)

Az új jegyzőkönyvet jóvá kell hagyni.

(6)

A halászati megállapodás vegyes bizottságot hoz létre, amelynek feladata a megállapodás alkalmazásának ellenőrzése. A vegyes bizottság továbbá a jegyzőkönyvvel összhangban jóváhagyhatja a jegyzőkönyv bizonyos módosításait. Az ilyen módosítások jóváhagyásának előmozdítása érdekében a Bizottságot indokolt felhatalmazni arra, hogy meghatározott feltételek mellett a módosításokat egyszerűsített eljárás keretében fogadja el,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: jegyzőkönyv) az Unió nevében a Tanács jóváhagyja (4).

2. cikk

A jegyzőkönyv 15. cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg (5).

3. cikk

Az e határozat mellékletében megállapított rendelkezéseknek megfelelően és az ott szereplő feltételek mellett a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Unió nevében jóváhagyja a jegyzőkönyvnek a vegyes bizottság által elfogadott módosításait.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. február 10-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. RINKĒVIČS


(1)  A Tanács 894/2007/EK rendelete (2007. július 23.) a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (HL L 205., 2007.8.7., 35. o.).

(2)  Jegyzőkönyv az Európai Unió és a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról (HL L 136., 2011.5.24., 5. o.)

(3)  A Tanács 2014. május 19-i 2014/334/EU határozata az Európai Unió és a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 168., 2014.6.7., 1. o.).

(4)  A jegyzőkönyvet a HL L 168. számában hirdették ki az aláírásra vonatkozó határozattal együtt (2014.6.7., 3. o.).

(5)  A Tanács Főtitkársága gondoskodik a jegyzőkönyv hatálybalépése napjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről.


MELLÉKLET

Az Unió álláspontjának a vegyes bizottságban történő kialakítására vonatkozó felhatalmazás hatálya és az ehhez kapcsolódó eljárás

1.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy tárgyalásokat folytasson a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársasággal és – adott esetben – az e melléklet 3. pontjának megfelelően megállapodjon a jegyzőkönyvnek a következők tekintetében történő módosításáról:

a)

az ágazati támogatás módjaira vonatkozó döntés meghozatala a jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően;

b)

a halászati tevékenység végzésére irányadó feltételek, valamint a jegyzőkönyv és mellékletei alkalmazásának szabályainak kiigazítása a jegyzőkönyv 5. cikkének (2) bekezdése szerint.

2.

A halászati partnerségi megállapodás keretében létrehozott vegyes bizottságban az Unió:

a)

a közös halászati politika keretében kitűzött uniós célkitűzésekkel összhangban lép fel;

b)

a közös halászati politika külpolitikai vetületére vonatkozó közleményről szóló, 2012. március 19-i tanácsi következtetésekkel összhangban végzi tevékenységét;

c)

olyan álláspontokat mozdít elő, amelyek összeegyeztethetők a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott vonatkozó szabályokkal.

3.

Amikor a vegyes bizottság ülésének napirendjén egy, a jegyzőkönyvnek az 1. pontban említett módosításait érintő határozat elfogadása szerepel, minden szükséges lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy az Unió nevében kifejtett álláspont figyelembe vegye a Bizottsághoz eljuttatott legfrissebb statisztikai, biológiai és egyéb idevágó információkat.

Ebből a célból, a fenti információk alapján a Bizottság szolgálatai – elegendő idővel a vegyes bizottság adott ülése előtt – megküldik az Unió javasolt álláspontjának konkrét részleteit rögzítő dokumentumot a Tanácsnak vagy a Tanács előkészítő szerveinek, vizsgálat és jóváhagyás céljából.

Az előkészítő dokumentumban megfogalmazott uniós álláspontot elfogadottnak kell tekinteni, hacsak az ellen a tagállamok blokkoló kisebbséget kitevő számban kifogást nem emelnek a Tanács előkészítő szervének valamely ülésén vagy – amennyiben ez hamarabb következik be – az előkészítő dokumentum kézhezvételétől számított 20 napon belül. Kifogás esetén az ügyet a Tanács elé kell terjeszteni.

Amennyiben a későbbi, többek között a konferencia helyszínén sorra kerülő ülések során nem lehetséges megállapodásra jutni az uniós álláspontról az új elemek figyelembevételét illetően, a kérdést vissza kell utalni a Tanács vagy előkészítői szervei elé.

A Bizottság felkérést kap arra, hogy – kellő időben – tegye meg a vegyes bizottság által meghozott határozat nyomán szükségessé váló lépéseket, adott esetben beleértve a vonatkozó határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését, valamint az e határozat végrehajtásához szükséges bármely javaslat benyújtását is.


RENDELETEK

16.2.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 40/7


A TANÁCS (EU) 2015/240 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. február 9.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 269/2014/EU rendeletet.

(2)

Az ukrajnai helyzet változatlan súlyosságára tekintettel a Tanács úgy véli, hogy további személyeket és szervezeteket kell felvenni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(3)

A 269/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket és szervezeteket fel kell venni a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet 2015. február 16-án lép hatályba.

Ezt a rendeletet az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. február 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 78., 2014.3.17., 6. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek és szervezetek jegyzéke

I.   Személyek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbevétel dátuma

133.

Pavel DREMOV aka Batya

Павел ДРЁМОВ

Szül. hely és év: Stakhanov, 1976.

Az „Első Kozák Regiment” parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szakadár csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

134.

Alexey MILCHAKOV aka Fritz, Serbian

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Szül. hely és év: St. Petersburg, 1991.

A „Rusich” egység parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szakadár csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

135.

Arseny PAVLOV aka Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (aka Моторóла)

Szül. hely és idő: Ukhta, Komi, 1983.2.2.

A „Sparta” hadtest parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szakadár csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

136.

Mikhail TOLSTYKH aka Givi

Михаил Толстых

Szül. hely és év: Ilovaisk, 1980.

A „Somali” hadtest parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szakadár csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Az ún. „Donyecki Népköztársaság” „védelmi miniszterének” „parancsnokhelyettese”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

A törvénytelen „Luhanszki Népköztársaság” „igazságügyi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak az ország további destabilizálásához.

2015.2.16.

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Az ún. „Luhanszki Népköztársaság” „minisztertanácsának elnökhelyettese”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Az ún. „Luhanszki Népköztársaság” népi milíciájának „főparancsnoka”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Szül. hely és idő: Krasnoarmëisk, 1988.11.20.

Az ún. „Donyecki Népköztársaság” „igazságügyi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Szül. idő: 1974.1.27.

Az ún. „Donyecki Népköztársaság” „költségvetési minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak az ország további destabilizálásához.

2015.2.16.

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Az ún. „Luhanszki Népköztársaság” „költségvetési minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Szül. hely és idő: Kherson, 1985.4.22.

Az ún. „Donyecki Népköztársaság” „kommunikációs minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Az ún. „Luhanszki Népköztársaság” „gazdaság-fejlesztési és kereskedelmi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Szül. hely és év: Krasny Luch, Voroshilovgrad Luhansk, 1975.

Az ún. „Luhanszki Népköztársaság” „megbízott főügyésze”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Szül. hely és idő: Omsk, 1955.5.15.

A védelmi miniszter helyettese, és e minőségében részt vesz az orosz csapatok Ukrajnába való telepítésének támogatásában.

A jelenlegi orosz Védelmi Minisztérium struktúrájának megfelelően e minőségében részt vesz azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2015.2.16.

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Szül. hely és idő: Kaunas, Lithuania, 1956.5.8.

A védelmi miniszter első helyettese, és e minőségében részt vesz az orosz csapatok Ukrajnába való telepítésének támogatásában.

A jelenlegi orosz Védelmi Minisztérium struktúrájának megfelelően e minőségében részt vesz azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2015.2.16.

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Szül. hely és idő: DDR, 1963.11.9.

A fő műveleti orsztály igazgatója és az Oroszországi Föderáció hadseregének helyettes vezérkari főnöke. E két minőségében aktívan részt vesz az Ukrajnába telepített orosz erők hadjáratának alakításában és végrehajtásában.

A vezérkar hivatalos tevékenységeinek megfelelően azzal, hogy operatív ellenőrzést gyakorol a fegyveres erők felett, aktívan részt vesz azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2015.2.16.

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Szül. hely és idő: Tchassov Yar, Ukraine, 1937.9.11.

Az Állami Duma tagja. Ellátogatott az ún. „Donyecki Népköztársaságba”, és itt a szakadárok mellett szólalt fel.

Az Oroszországi Föderációban a „Donyecki Népköztársaság” tiszteletbeli konzulává válaszották.

2014. március 20-án azon szövetségi alkotmányos törvénytervezet mellett szavazott, mely a Krím Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való befogadásáról és az Oroszországi Föderáción belül új szövetségi tagok (Krím Köztársaság, ill. Szevasztopol szövetségi státuszú város) létrehozásáról szólt.

2015.2.16.

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Szül. hely és idő: Kaliningrad Oblast, USSR, 1955.3.14.

Az Állami Duma etnikai kérdésekkel foglalkozó bizottságának első elnökhelyettese.

A „Krassnaya Moskva – Vörös Moszkva hazafias frontsegély” megalapítója, mely nyílt demonstrációkat szervezett a szakadárok támogatására, ezzel támogatva azokat a politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014. március 20-án azon szövetségi alkotmányos törvénytervezet mellett szavazott, mely a Krím Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való befogadásáról és az Oroszországi Föderáción belül új szövetségi tagok (Krím Köztársaság, ill. Szevasztopol szövetségi státuszú város) létrehozásáról szólt.

2015.2.16.

II.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbevétel dátuma

29.

Kozák nemzeti őrség

Казачья Национальная Гвардия

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

Parancsnoka: a szintén jegyzékbe vett Nikolay KOZITSYN.

2015.2.16.

30.

„Sparta” hadtest

Батальон „Спарта”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

Parancsnoka: a szintén jegyzékbe vett Arseny PAVLOV.

2015.2.16.

31.

„Somali” hadtest

Батальон „Сомали”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

Parancsnoka: a szintén jegyzékbe vett Mikhail TOLSTYKH, más néven Givi.

2015.2.16.

32.

„Zarya” hadtest

Батальон „Заря”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

33.

„Prizrak” dandár

Бригада „Призрак”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

Parancsnoka: a szintén jegyzékbe vett Oleksiy MOZGOVY.

2015.2.16.

34.

„Oplot” zászlóalj

Батальон „Оплот”

Közösségi média:

http://vk.com/oplot_info

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

35.

„Kalmius” zászlóalj

Батальон „Кальмиус”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

36.

„Halál” zászlóalj

Батальон „Смерть”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

37.

„NOVOROSSIYA” (Új Oroszország) mozgalom

Движение Новороссия

 

A „Novorossiya” (Új Oroszország) mozgalom 2014. novemberben jött létre Oroszországban, vezetője Igor Strelkov orosz tisztviselő (az Oroszországi Föderáció hadseregének vezérkarán belül működő központi hírszerzési igazgatóság (GRU) állományának tagja.

A mozgalom kifejezett céljai közé tartozik „Új-Oroszország” teljes körű és eredményes támogatása, beleértve a Kelet-Ukrajnában harcoló milíciáknak nyújtott segítséget is. Ezáltal a mozgalom olyan politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

A mozgalom olyan személlyel hozható kapcsolatba, akit Ukrajna területi integritásának aláásása miatt jegyzékbe vettek.

2015.2.16.


HATÁROZATOK

16.2.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 40/14


A TANÁCS (KKBP) 2015/241 HATÁROZATA

(2015. február 9.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2014. március 17-i 2014/145/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 2014/145/KKBP határozatot.

(2)

Az ukrajnai helyzet változatlan súlyosságára tekintettel a Tanács úgy véli, hogy további személyeket és szervezeteket kell felvenni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2014/145/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzékére.

(3)

A 2014/145/KKBP határozat mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt személyeket és szervezeteket fel kell venni a 2014/145/KKBP határozat mellékletében szereplő jegyzékbe.

2. cikk

Ez a határozat 2015. február 16-án lép hatályba.

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2015. február 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 78., 2014.3.17., 16. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek és szervezetek jegyzéke.

I.   Személyek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbevétel dátuma

133.

Pavel DREMOV aka Batya

Павел ДРЁМОВ

Szül. hely és év: Stakhanov, 1976.

Az „Első Kozák Regiment” parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szakadár csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

134.

Alexey MILCHAKOV aka Fritz, Serbian

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Szül. hely és év: St. Petersburg, 1991.

A „Rusich” egység parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szakadár csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

135.

Arseny PAVLOV aka Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (aka Моторóла)

Szül. hely és idő: Ukhta, Komi, 1983.2.2.

A „Sparta” hadtest parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szakadár csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

136.

Mikhail TOLSTYKH aka Givi

Михаил Толстых

Szül. hely és év: Ilovaisk, 1980.

A „Somali” hadtest parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szakadár csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Az ún. „Donyecki Népköztársaság” „védelmi miniszterének” „parancsnokhelyettese”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

A törvénytelen „Luhanszki Népköztársaság” „igazságügyi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak az ország további destabilizálásához.

2015.2.16.

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Az ún. „Luhanszki Népköztársaság” „minisztertanácsának elnökhelyettese”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Az ún. „Luhanszki Népköztársaság” népi milíciájának „főparancsnoka”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Szül. hely és idő: Krasnoarmëisk, 1988.11.20.

Az ún. „Donyecki Népköztársaság” „igazságügyi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Szül. idő: 1974.1.27.

Az ún. „Donyecki Népköztársaság” „költségvetési minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak az ország további destabilizálásához.

2015.2.16.

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Az ún. „Luhanszki Népköztársaság” „költségvetési minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Szül. hely és idő: Kherson, 1985.4.22.

Az ún. „Donyecki Népköztársaság” „kommunikációs minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Az ún. „Luhanszki Népköztársaság” „gazdaság-fejlesztési és kereskedelmi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Szül. hely és év: Krasny Luch, Voroshilovgrad Luhansk, 1975.

Az ún. „Luhanszki Népköztársaság” „megbízott főügyésze”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Szül. hely és idő: Omsk, 1955.5.15.

A védelmi miniszter helyettese, és e minőségében részt vesz az orosz csapatok Ukrajnába való telepítésének támogatásában.

A jelenlegi orosz Védelmi Minisztérium struktúrájának megfelelően e minőségében részt vesz azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2015.2.16.

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Szül. hely és idő: Kaunas, Lithuania, 1956.5.8.

A védelmi miniszter első helyettese, és e minőségében részt vesz az orosz csapatok Ukrajnába való telepítésének támogatásában.

A jelenlegi orosz Védelmi Minisztérium struktúrájának megfelelően e minőségében részt vesz azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2015.2.16.

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Szül. hely és idő: DDR, 1963.11.9.

A fő műveleti orsztály igazgatója és az Oroszországi Föderáció hadseregének helyettes vezérkari főnöke. E két minőségében aktívan részt vesz az Ukrajnába telepített orosz erők hadjáratának alakításában és végrehajtásában.

A vezérkar hivatalos tevékenységeinek megfelelően azzal, hogy operatív ellenőrzést gyakorol a fegyveres erők felett, aktívan részt vesz azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2015.2.16.

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Szül. hely és idő: Tchassov Yar, Ukraine, 1937.9.11.

Az Állami Duma tagja.

Ellátogatott az ún. „Donyecki Népköztársaságba”, és itt a szakadárok mellett szólalt fel. Az Oroszországi Föderációban a „Donyecki Népköztársaság” tiszteletbeli konzulává válaszották.

2014. március 20-án azon szövetségi alkotmányos törvénytervezet mellett szavazott, mely a Krím Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való befogadásáról és az Oroszországi Föderáción belül új szövetségi tagok (Krím Köztársaság, ill. Szevasztopol szövetségi státuszú város) létrehozásáról szólt.

2015.2.16.

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Szül. hely és idő: Kaliningrad Oblast, USSR, 1955.3.14.

Az Állami Duma etnikai kérdésekkel foglalkozó bizottságának első elnökhelyettese.

A „Krassnaya Moskva – Vörös Moszkva hazafias frontsegély” megalapítója, mely nyílt demonstrációkat szervezett a szakadárok támogatására, ezzel támogatva azokat a politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014. március 20-án azon szövetségi alkotmányos törvénytervezet mellett szavazott, mely a Krím Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való befogadásáról és az Oroszországi Föderáción belül új szövetségi tagok (Krím Köztársaság, ill. Szevasztopol szövetségi státuszú város) létrehozásáról szólt.

2015.2.16.

II.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbevétel dátuma

29.

Kozák nemzeti őrség

Казачья Национальная Гвардия

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

Parancsnoka: a szintén jegyzékbe vett Nikolay KOZITSYN.

2015.2.16.

30.

„Sparta” hadtest

Батальон „Спарта”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

Parancsnoka: a szintén jegyzékbe vett Arseny PAVLOV.

2015.2.16.

31.

„Somali” hadtest

Батальон „Сомали”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

Parancsnoka: a szintén jegyzékbe vett Mikhail TOLSTYKH, más néven Givi.

2015.2.16.

32.

„Zarya” hadtest

Батальон „Заря”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

33.

„Prizrak” dandár

Бригада „Призрак”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

Parancsnoka: a szintén jegyzékbe vett Oleksiy MOZGOVY.

2015.2.16.

34.

„Oplot” zászlóalj

Батальон „Оплот”

Közösségi média:

http://vk.com/oplot_info

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

35.

„Kalmius” zászlóalj

Батальон „Кальмиус”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

36.

„Halál” zászlóalj

Батальон „Смерть”

 

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

37.

„NOVOROSSIYA” (Új Oroszország) mozgalom

Движение Новороссия

 

A „Novorossiya” (Új Oroszország) mozgalom 2014. novemberben jött létre Oroszországban, vezetője Igor Strelkov orosz tisztviselő (az Oroszországi Föderáció hadseregének vezérkarán belül működő központi hírszerzési igazgatóság (GRU) állományának tagja.

A mozgalom kifejezett céljai közé tartozik „Új-Oroszország” teljes körű és eredményes támogatása, beleértve a Kelet-Ukrajnában harcoló milíciáknak nyújtott segítséget is. Ezáltal a mozgalom olyan politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

A mozgalom olyan személlyel hozható kapcsolatba, akit Ukrajna területi integritásának aláásása miatt jegyzékbe vettek.

2015.2.16.