ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 19

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. január 24.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Tájékoztató az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti, a fenntartható halászatról szóló partnerségi megállapodás, valamint az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti, a fenntartható halászatról szóló partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról

1

 

*

A Tanács (EU) 2015/105 határozata (2014. április 14.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

2

 

 

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti keretmegállapodásról

4

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2015/106 rendelete (2015. január 19.) bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2015. évre történő meghatározásáról

8

 

 

A Bizottság (EU) 2015/107 végrehajtási rendelete (2015. január 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

12

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Európai Unió mali KBVP-missziója (EUCAP Száhil Mali) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról szóló, 2015. január 14-i (KKBP) 2015/67 politikai és biztonsági bizottsági határozathoz (EUCAP Száhil Mali/1/2015) ( HL L 11., 2015.1.17. )

14

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

24.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/1


Tájékoztató az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti, a fenntartható halászatról szóló partnerségi megállapodás, valamint az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti, a fenntartható halászatról szóló partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról

Az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság 2014. november 20-án aláírta az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti, a fenntartható halászatról szóló partnerségi megállapodást, valamint az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti, a fenntartható halászatról szóló partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvet.

A megállapodás és a jegyzőkönyv a megállapodás 17. cikke, illetve a jegyzőkönyv 12. cikke értelmében 2014. november 20-tól ideiglenesen alkalmazandó.


24.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/2


A TANÁCS (EU) 2015/105 HATÁROZATA

(2014. április 14.)

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak a 212. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. június 18-án felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat folytasson az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz (1) csatolt, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvről (a továbbiakban: a jegyzőkönyv).

(2)

E tárgyalások lezárultak.

(3)

A jegyzőkönyv célja, hogy meghatározza mindazokat a pénzügyi és technikai szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az Azerbajdzsán Köztársaság részt vegyen bizonyos uniós programokban. A jegyzőkönyv által létrehozott horizontális keret a gazdasági, pénzügyi és technikai együttműködésre vonatkozó olyan intézkedés, amely lehetővé teszi az Unió által a különböző programok keretében biztosított – különösen pénzügyi – támogatáshoz való hozzájutást. Ez a keret csak azokra a programokra vonatkozik, amelyek tekintetében az azokat létrehozó jogalkotási aktusok rendelkeznek az Azerbajdzsán Köztársaság részvételének lehetőségéről. Ezért a jegyzőkönyv aláírása és ideiglenes alkalmazása nem jár a programok által érintett különböző ágazati szakpolitikákra vonatkozó hatáskörök gyakorlásával; e hatásköröket az ilyen programok létrehozásakor gyakorolják.

(4)

A jegyzőkönyvet az Unió nevében alá kell írni, és a megkötéséhez szükséges eljárások lezárásáig ideiglenes jelleggel alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács felhatalmazást ad az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvnek (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) az Unió nevében történő aláírására, feltételezve az említett jegyzőkönyv megkötését.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az Unió nevében a jegyzőkönyv aláírására jogosult személyt vagy személyeket.

3. cikk

A megkötéséhez szükséges eljárások lefolytatásáig a jegyzőkönyvet az aláírásának napjától (2) kezdődően ideiglenes jelleggel alkalmazni kell.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2014. április 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 246., 1999.9.17., 3. o.

(2)  A jegyzőkönyv aláírásának időpontját a Tanács Főtitkársága közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


24.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/4


JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti keretmegállapodásról

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió,

egyrészről, valamint

AZ AZERBAJDZSÁN KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Azerbajdzsán,

másrészről,

a továbbiakban együttesen: a Felek

mivel:

(1)

Azerbajdzsán megkötötte az Európai Közösségekkel és tagállamaikkal a partnerségi és együttműködési megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) (1), amely 1999. július 1-jén lépett hatályba.

(2)

Az Európai Tanács a 2004. június 17–18-i ülésén üdvözölte az Európai Bizottság európai szomszédságpolitikára (a továbbiakban: ENP) vonatkozó javaslatait, és jóváhagyta a 2004. június 14-i tanácsi következtetéseket.

(3)

A Tanács számos más alkalommal támogatta következtetéseiben e szakpolitikát.

(4)

A Tanács 2007. március 5-én támogatását fejezte ki az Európai Bizottság 2006. december 4-i közleményében körvonalazott általános megközelítéssel kapcsolatban, amely lehetővé teszi az ENP partnerországai számára az érdemeik alapján való részvételt azokban a közösségi ügynökségekben és közösségi programokban, amelyek esetében a jogalapok ezt lehetővé teszik.

(5)

Azerbajdzsán hangot adott azon szándékának, hogy több uniós programban is részt kíván venni.

(6)

Azerbajdzsán egyes uniós programokban történő részvételének konkrét feltételeit – különös tekintettel az Azerbajdzsán által fizetendő pénzügyi hozzájárulásra, valamint a jelentéstételi és értékelési eljárásokra – az Európai Bizottság és Azerbajdzsán illetékes hatóságai közötti megállapodásban kell meghatározni,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Azerbajdzsán részt vehet minden olyan jelenlegi és jövőbeli uniós programban, amely az e programokat elfogadó vonatkozó rendelkezések szerint nyitva áll számára.

2. cikk

Azerbajdzsán pénzügyileg hozzájárul az Európai Unió általános költségvetéséhez azokkal az adott programokkal összefüggésben, amelyekben részt vesz.

3. cikk

Azerbajdzsán képviselői az Azerbajdzsánra vonatkozó pontok tekintetében megfigyelőként részt vehetnek azon uniós programok nyomon követéséért felelős irányítóbizottságokban, amelyekhez Azerbajdzsán pénzügyi hozzájárulást nyújt.

4. cikk

Az azerbajdzsáni résztvevők által benyújtott projektekre és kezdeményezésekre a lehetőségek szerint az érintett programokra vonatkozó ugyanazon feltételek, szabályok és eljárások érvényesek, mint amelyeket a tagállamok esetében alkalmaznak.

5. cikk

(1)   Azerbajdzsánnak az egyes uniós programokban történő részvételére vonatkozó egyedi feltételeket – különös tekintettel az Azerbajdzsán által fizetendő pénzügyi hozzájárulásra, valamint a jelentéstételi és értékelési eljárásokra – az Európai Bizottság és Azerbajdzsán illetékes hatóságai közötti megállapodásban kell meghatározni az érintett programok által meghatározott kritériumok alapján.

(2)   Abban az esetben, ha Azerbajdzsán valamely uniós programban való részvétele kapcsán az Unió külső támogatására pályázik a 2006/1638/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 3. cikke alapján, vagy bármely hasonló, Azerbajdzsán számára az Unió külső támogatását biztosító, a jövőben esetlegesen elfogadandó rendelet alapján, úgy az Unió által nyújtott külső támogatásnak az Azerbajdzsán általi felhasználását szabályozó feltételeket különösen a 2006/1638/EK rendelet 20. cikkével összhangban finanszírozási megállapodásban kell meghatározni.

6. cikk

(1)   Az 5. cikk szerint megkötött egyes megállapodásoknak a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) összhangban elő kell írniuk, hogy a pénzügyi, könyvvizsgálati vagy egyéb ellenőrzéseket, ideértve az adminisztratív vizsgálatokat is, az Európai Bizottság, az Európai Csalás Elleni Hivatal és a Számvevőszék, illetve az ezek felügyelete alatt működő szervezetek végzik.

(2)   A pénzügyi és könyvvizsgálati ellenőrzéssel, az igazgatási intézkedésekkel, a szankciókkal és a visszafizettetéssel kapcsolatban az Európai Bizottság, az Európai Csalás Elleni Hivatal és a Számvevőszék számára az Unióban székhellyel rendelkező kedvezményezettek vagy ajánlattevők tekintetében fennálló hatásköreikkel azonos hatásköröket biztosító részletes rendelkezéseket kell hozni.

7. cikk

(1)   E jegyzőkönyv arra az időtartamra alkalmazandó, amely alatt a megállapodás hatályban van.

(2)   E jegyzőkönyvet a Felek saját eljárásaiknak megfelelően írják alá és hagyják jóvá.

(3)   E jegyzőkönyvet bármelyik Fél felmondhatja a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel. A jegyzőkönyv az ilyen értesítés napját követő hat hónap elteltével hatályát veszti. A jegyzőkönyv bármelyik Fél általi felmondása következtében történő megszűnése semmilyen hatással nem jár az adott esetben az 5. és 6. cikk értelmében lefolytatandó ellenőrzésekre.

8. cikk

E jegyzőkönyv hatálybalépését követően legfeljebb három évvel, és azt követően minden harmadik évben Azerbajdzsán uniós programokban való tényleges részvétele alapján mindkét Fél felülvizsgálhatja e jegyzőkönyv végrehajtását.

9. cikk

E jegyzőkönyv egyrészről az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozó területeken az említett szerződésben meghatározott feltételek szerint, másrészről pedig Azerbajdzsán területén alkalmazandó.

10. cikk

(1)   E jegyzőkönyv azon napot követő hónap első napján lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai csatornákon keresztül kölcsönösen értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges eljárásaik befejeződéséről.

(2)   A jegyzőkönyv hatálybalépéséig a Felek megállapodnak abban, hogy e jegyzőkönyvet aláírásának napjától a jegyzőkönyv egy későbbi időpontban történő megkötéséig ideiglenesen alkalmazzák.

11. cikk

E jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

12. cikk

E jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint azeri nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

Image

За Република Азербайджан

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas vārdā

AzerbaidÞano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részről

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej

Pela República do Azerbaijão

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  Partnerségi és együttműködési megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről Azerbajdzsán közötti partnerség létrehozásáról (HL L 246., 1999.9.17., 3. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. október 24-i 2006/1638/EK rendelete az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).


RENDELETEK

24.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/8


A TANÁCS (EU) 2015/106 RENDELETE

(2015. január 19.)

bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2015. évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Szerződés 43. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a Tanács a Bizottság javaslata alapján intézkedéseket fogadjon el a halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan.

(2)

Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) előírja, hogy a védelmi intézkedéseket a rendelkezésre álló tudományos, műszaki és gazdasági szakvélemények, többek között – amennyiben releváns – a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottságtól (HTMGB) és a tanácsadó szervektől kapott szakvélemények figyelembevételével, valamint a tanácsadó testületektől kapott javaslatok tükrében kell elfogadni.

(3)

A Tanács feladata, hogy intézkedéseket fogadjon el halászati tevékenységenként vagy tevékenységcsoportonként a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan, beleértve – adott esetben – az azokkal funkcionálisan összefüggő feltételeket is. Az 1380/2013/EU rendelet 16. cikke (4) bekezdésével összhangban a halászati lehetőségeket az említett rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében megállapított közös halászati politika célkitűzéseivel összhangban kell meghatározni. Az említett rendelet 16. cikke (1) bekezdésével összhangban a halászati lehetőségeket úgy kell kiosztani a tagállamok között, hogy minden tagállam számára biztosított legyen a halászati tevékenységek viszonylagos stabilitása valamennyi állomány, illetve halászat tekintetében.

(4)

A teljes kifogható mennyiségeket ezért a 1380/2013/EU rendeletnek megfelelően, a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények alapján, valamint a biológiai és társadalmi-gazdasági szempontok figyelembevételével kell megállapítani, biztosítva eközben az egyes halászati ágazatokkal szembeni méltányos bánásmódot, továbbá figyelemmel az érdekelt felekkel folytatott konzultációk során megfogalmazott véleményekre.

(5)

A spratthalászat tekintetében az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében említett kirakodási kötelezettség 2015. január 1-jétől alkalmazandó. Az említett rendelet 16. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy amennyiben valamely halállomány tekintetében kirakodási kötelezettség kerül bevezetésre, a halászati lehetőségeket annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy a halászati lehetőségek már nem a kirakodásokat, hanem a fogásokat tükrözik.

(6)

Az e rendeletben meghatározott halászati lehetőségek igénybevétele az 1224/2009/EK tanácsi rendelet (2) és különösen az említett rendeletnek a fogások nyilvántartásáról, valamint a halászati lehetőségek kimerülésére vonatkozó adatok bejelentéséről szóló 33. és 34. cikkének hatálya alá tartozik. Ezért meg kell határozni, hogy a tagállamok milyen kódokat használjanak az e rendelet hatálya alá tartozó kirakodott állományokkal kapcsolatban a Bizottság részére történő adatközlés során.

(7)

A 847/96/EK tanácsi rendelet (3) 2. cikkének megfelelően a teljes kifogható mennyiségek rögzítésekor a Tanácsnak döntenie kell arról, hogy mely állományok esetében nem alkalmazandó a 3. és a 4. cikk, figyelembe véve különösen az állományok biológiai állapotát..

(8)

A halászati tevékenységek végzésének folyamatossága és az uniós halászok megélhetésének biztosítása érdekében e rendeletet 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. A sürgősségre tekintettel e rendeletnek a kihirdetését követően azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza bizonyos fekete-tengeri halállományok tekintetében a 2015. évre vonatkozó halászati lehetőségeket.

2. cikk

Hatály

Ez a rendelet a Fekete-tengeren tevékenységet folytató uniós hajókra vonatkozik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „Fekete-tenger”: az 1343/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) I. mellékletében meghatározott 29-es jelű földrajzi alterület;

b)   „uniós hajó”: az 1380/2013/EU rendelet 4. cikkének (1) és (5) bekezdésében meghatározott uniós halászhajó;

c)   „állomány”: az 1380/2013/EU rendelet 4. cikkének (1) és (14) bekezdésében meghatározott állomány;

d)   „teljes kifogható mennyiség (TAC)”:

i.

az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó halászati tevékenységekben az egyes állományokból évente halászható mennyiség;

ii.

minden más halászatban az egyes állományokból évente kirakodható mennyiség;

e)   „kvóta”: a teljes kifogható mennyiségnek az Unió, valamely tagállam vagy egy harmadik ország részére kiosztott hányada.

II. FEJEZET

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK

4. cikk

A teljes kifogható mennyiségek és elosztásuk

Az uniós hajókra vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket, az ilyen teljes kifogható mennyiségek tagállamok közötti elosztását és – adott esetben – az azokhoz funkcionálisan kapcsolódó feltételeket a melléklet határozza meg.

5. cikk

Az elosztásra vonatkozó különös rendelkezések

A halászati lehetőségeknek az e rendeletben meghatározott, tagállamok közötti elosztása nem érinti a következőket:

a)

az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (8) bekezdése alapján végrehajtott cserék;

b)

az 1224/2009/EK rendelet 37. cikke alapján végrehajtott levonások és újraelosztások;

c)

az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (9) bekezdésével összhangban engedélyezett további kirakodások;

d)

az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (9) bekezdése alapján visszatartott mennyiségek;;

e)

az 1224/2009/EK rendelet 105. és 107. cikke alapján végrehajtott levonások

6. cikk

A kirakodási kötelezettség hatálya alá nem tartozó fogásokra és járulékos fogásokra vonatkozó feltételek

A nagy rombuszhal kirakodási kötelezettség hatálya alá nem tartozó halászati fogásait és járulékos fogásait csak akkor lehet a fedélzeten tárolni, illetve kirakodni, ha azokat kvótával rendelkező tagállam lobogója alatt közlekedő uniós hajók ejtették, és az érintett kvóta még nincs kimerítve.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. cikk

Adattovábbítás

Amikor a tagállamok az 1224/2009/EK rendelet 33. és 34. cikke alapján a Bizottságnak megküldik a kifogott állományok kirakodott mennyiségeire vonatkozó adatokat, az e rendelet mellékletében meghatározott állománykódokat használják.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. január 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. RINKVIS


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(2)  A Tanács 2009. november 20-i 1224/2009/EK rendelete a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

(3)  A Tanács 1996. május 6-i 847/96/EK rendelete a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről (HL L 115., 1996.5.9., 3. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 1343/2011/EU rendelete a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről és a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló 1967/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 347., 2011.12.30., 44. o.).


MELLÉKLET

A TELJES KIFOGHATÓ MENNYISÉGEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEKEN TARTÓZKODÓ UNIÓS HAJÓKRA VONATKOZÓ TELJES KIFOGHATÓ MENNYISÉGEK FAJOK ÉS TERÜLETEK SZERINTI BONTÁSBAN

Az alábbi táblázatok állományonként meghatározzák a teljes kifogható mennyiségeket és a kvótákat (eltérő rendelkezés hiányában élőtömegtonnában), valamint a funkcionálisan kapcsolódó feltételeket.

A halállományokra a fajok latin nevének betűrendjében történik utalás. A következő táblázat e rendelet alkalmazása céljából megadja a fajok latin nevének és közönséges nevének megfeleléseit:

Tudományos név

Hárombetűs kód

Közhasználatú név

Psetta maxima

TUR

Nagy rombuszhal

Sprattus sprattus

SPR

Spratt


Faj:

Nagy rombuszhal

Psetta maxima

Övezet:

Fekete-tengeri uniós vizek

TUR/F37.4.2.C.

Bulgária

43,2

 

 

Románia

43,2

 

 

Unió

86,4 (1)

 

 

TAC

Nem releváns

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Spratt

Sprattus sprattus

Övezet:

Fekete-tengeri uniós vizek

SPR/F37.4.2.C

Bulgária

8 032,5

 

 

Románia

3 442,5

 

 

Unió

11 475

 

 

TAC

Nem releváns

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


(1)  2015. április 15. és június 15. között tilos a halászati tevékenység, ideértve az átrakodást, a fedélzetre vételt, a kirakodást és az első értékesítést.


24.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/107 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. január 23.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. január 23-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

EG

330,7

IL

160,5

MA

116,0

TR

156,6

ZZ

191,0

0707 00 05

JO

229,9

TR

179,2

ZZ

204,6

0709 93 10

MA

232,2

TR

178,2

ZZ

205,2

0805 10 20

EG

54,1

MA

61,0

TN

54,1

TR

65,0

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

146,9

MA

89,2

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

87,6

IL

129,5

JM

118,0

MA

141,2

TR

122,7

ZZ

119,8

0805 50 10

TR

63,6

ZZ

63,6

0808 10 80

BR

63,3

CL

88,6

MK

26,7

US

184,8

ZZ

90,9

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


Helyesbítések

24.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/14


Helyesbítés az Európai Unió mali KBVP-missziója (EUCAP Száhil Mali) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról szóló, 2015. január 14-i (KKBP) 2015/67 politikai és biztonsági bizottsági határozathoz (EUCAP Száhil Mali/1/2015)

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 11., 2015. január 17. )

A fedőlapon és a 72. oldalon, a címben:

a következő szövegrész:

A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2015/67 határozata (EUCAP Száhil Mali/1/2015) (2015. január 14.) az Európai Unió mali KBVP-missziója (EUCAP Száhil Mali) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

helyesen:

A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2015/67 határozata (2015. január 14.) az Európai Unió mali KBVP-missziója (EUCAP Száhil Mali) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUCAP Száhil Mali/1/2015)