ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 2

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. január 6.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/1 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. szeptember 30.) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság általi folyamatos felügyelet céljából a hitelminősítő intézetek által beszedett díjakkal kapcsolatos rendszeres adatszolgáltatásra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2015/2 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. szeptember 30.) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítő intézetek által az Európai Értékpapír-piaci Hatóság rendelkezésére bocsátandó információk bemutatására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

24

 

*

A Bizottság (EU) 2015/3 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. szeptember 30.) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a strukturált pénzügyi eszközök közzétételi követelményeire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről  ( 1 )

57

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

6.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. szeptember 30.)

az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság általi folyamatos felügyelet céljából a hitelminősítő intézetek által beszedett díjakkal kapcsolatos rendszeres adatszolgáltatásra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (4a) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1060/2009/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése és I. melléklete E. szakasza II. részének 2. pontja előírja, hogy a hitelminősítő intézetnek évente az ESMA rendelkezésére kell bocsátania az egyes ügyfeleknek az egyedi hitelminősítési és esetleges kiegészítő szolgáltatásokért felszámított díjak listáját, továbbá az árképzésre vonatkozó információkat, beleértve a különböző eszközosztályok hitelminősítése esetében alkalmazott díjstruktúrát és árképzési kritériumokat. Meg kell határozni a bejelentendő tartalom és az adatszolgáltatás formátumának technikai részleteit annak érdekében, hogy az intézetek teljesíthessék kötelezettségeiket és az ESMA gyakorolhassa a folyamatos felügyeleti jogkörét.

(2)

Annak érdekében, hogy ki lehessen küszöbölni az összeférhetetlenséget és elő lehessen segíteni a tisztességes versenyt a hitelminősítési piacon, az ESMA-nak biztosítania kell, hogy az árképzési politikák, az árképzési eljárások és végeredményben a hitelminősítők által az ügyfeleknek felszámított díjak ne legyenek diszkriminatívak. Ha ugyanazon szolgáltatásért eltérő díjat számítanak fel, azt a különböző ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás tényleges költségeiben mutatkozó különbségekkel kell indokolni. Ezenkívül az adott kibocsátónak felszámított hitelminősítési díj nem lehet az elvégzett munka eredményének függvénye.

(3)

A díjakra vonatkozóan a nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek által szolgáltatandó információknak lehetővé kell tenniük, hogy az ESMA azonosíthassa azokat a hitelminősítéseket, amelyek mélyebb vizsgálatot és esetleg további felügyeleti nyomonkövetési intézkedéseket igényelnek. A hasonló jellemzőkkel rendelkező hitelminősítésekért és kiegészítő szolgáltatásokért hasonló díjakat kell felszámítani, a díjtételek eltéréseit pedig a költségekben mutatkozó eltérésekkel kell indokolni. Az összegyűjtött információknak lehetővé kell tenniük, hogy az ESMA – minden egyes nyilvántartásba vett hitelminősítő vonatkozásában – azonosítani tudja az összehasonlítható szolgáltatásokat és azok árát, így ki tudja szűrni a felszámított díjakban jelentkező jelentős eltéréseket. Ezt követően az ESMA vizsgálat lefolytatásával megállapíthatja, hogy a díjakat a jogszabályokban foglaltaknak megfelelő árképzési politikának és árképzési eljárásoknak megfelelően állapították-e meg, az eltérő költségek miatt a díjakban mutatkozó eltérések összhangban állnak-e a tisztességes versenyre vonatkozó követelményekkel, azokat nem összeférhetetlenség okozza-e, és azok nem függenek-e az elvégzett munka eredményétől.

(4)

Az árképzési politikát és az árképzési eljárást minden minősítéstípusra vonatkozóan meg kell adni. Az adatszolgáltatáshoz, továbbá az egyes árképzési politikák és eljárások, illetve ezek frissítéseinek egyértelmű megkülönböztetése érdekében, az árképzési politikák és a hozzájuk tartozó díjjegyzékek, díjprogramok és eljárások minden egyes változatát azonosító számmal kell ellátni. Az árképzési politikáknak minden egyéb célra azokat a díjstruktúrákat vagy díjjegyzékeket és árképzési kritériumokat kell tartalmazniuk, amelyeket az egyedi hitelminősítésekért felszámított díjakról tárgyaló személyek alkalmazhatnak. Az árképzési politikáknak tartalmazniuk kell azt a szolgáltatási gyakoriságot vagy azokat az egyéb díjprogramokat is, amelyek a minősített szervezetnek vagy előfizetőnek előnyt biztosítanak a hitelminősítő által az egyedi minősítésért vagy minősítéssorozatért felszámított eltérő díjak formájában. A hitelminősítő intézetek kötelesek nyilvántartásban rögzíteni azokat az eseteket, amikor az árképzési politikákat, a díjjegyzékeket, a díjprogramokat és az eljárásokat nem alkalmazták, valamint minden olyan esetet, amikor eltértek az egyes minősítésekre alkalmazott árképzési politikától, egyértelműen azonosítva a kérdéses minősítést.

(5)

Azok a nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek, amelyek egy hitelminősítő csoport tagjai, külön szolgáltatnak adatot az ESMA-nak, vagy megbíznak egy másik csoporton belüli intézetet, hogy a csoport minden adatszolgáltatásra kötelezett tagja nevében szolgáltasson adatot.

(6)

E rendelet alkalmazásában a „kötvénykibocsátás strukturálása” és a „kötvénykibocsátás” az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (61) bekezdésében foglalt értékpapírosítási ügyletből vagy rendszerből származó pénzügyi vagy egyéb eszközöket foglalja magában (2).

(7)

Annak érdekében, hogy a nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek az ESMA által kiadott technikai utasításoknak megfelelő rendszereket és eljárásokat tudjanak kidolgozni, továbbá, hogy biztosítható legyen a teljes körű és pontos díjadat-szolgáltatás, a hitelminősítő intézeteknek először e rendelet hatálybalépését követő kilenc hónapon belül kell jelenteniük a díjadatokat. Az első adatszolgáltatásnak e rendelet hatálybalépésének napjától kezdve kell tartalmaznia a díjadatokat. E kötelezettség teljesítése nem értelmezhető felmentésként a nyilvántartásba vett hitelminősítő intézeteknek az 1060/2009/EU rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében előírt rendszeres, közbenső időszakra eső adatszolgáltatási kötelezettsége alól.

(8)

Az árképzési politikákról és az árképzési eljárásokról folyamatosan kell adatot szolgáltatni biztosítva, hogy a változásokat bevezetésüket követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 nappal végrehajtásukat követően jelentsék. A szolgáltatandó információkat szabványos formátumban kell benyújtani annak érdekében, hogy azokat az ESMA belső rendszerein keresztül automatikusan fogadhassa és dolgozhassa fel. A technikai nehézségek vagy a műszaki fejlődés miatt előfordulhat, hogy az ESMA-nak több, a hitelminősítő intézetek által benyújtandó fájlok továbbítására és formátumára vonatkozó adatszolgáltatási technikai utasítást frissítenie kell, amiről külön közlemények vagy iránymutatások formájában ad tájékoztatást.

(9)

Amennyiben a hitelminősítő intézet nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségeinek, az ESMA jogosult az 1060/2009/EU rendelet 23b. cikkének (3) bekezdése értelmében hozott határozat útján tájékoztatást kérni, vagy más vizsgálati intézkedéseket tenni.

(10)

E rendelet alapja az ESMA által az 1095/2010/EU rendelet (3) 10. cikke szerint a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezet.

(11)

Az ESMA nyilvános konzultációt tartott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetről, elemezte a kapcsolódó lehetséges költségeket és hasznokat, és véleményezésre kérte fel az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke értelmében létrehozott Értékpapír-piaci Érdekképviseleti Csoportot,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Általános elvek

(1)   A nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet a következők tekintetében szolgáltat adatokat az ESMA-nak:

a)

a 2. cikkben ismertetett árképzési politikák és eljárások;

b)

a 3. cikk (1) bekezdésében ismertetett, „a kibocsátó fizet” modell szerinti hitelminősítési tevékenységekre vonatkozó díjadatok;

c)

a 3. cikk (2) bekezdésében ismertetett, „a befektető/előfizető fizet” modell szerint végzett hitelminősítési tevékenységekre vonatkozó díjadatok.

(2)   A nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet gondoskodik az ESMA-nak szolgáltatott adatok és információk pontosságáról és teljességéről.

(3)   A hitelminősítő csoporthoz tartozó nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet megbízhat egy csoporton belüli intézetet, hogy a nevében teljesítse az e rendeletben előírt adatszolgáltatást. Minden olyan hitelminősítő intézetet, amelynek nevében az adatszolgáltatást teljesítik, azonosítani kell az ESMA-nak benyújtott adatokban.

2. cikk

Árképzési politikák és árképzési eljárások

(1)   A nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet adatot szolgáltat az ESMA-nak azon minősített szervezetekre vagy pénzügyi eszközökre alkalmazott árképzési politikájáról, díjstruktúrájáról vagy díjjegyzékéről, valamint árképzési kritériumairól, amelyekről minősítést bocsát ki, továbbá adott esetben a kiegészítő szolgáltatásaira vonatkozó árképzési politikájáról.

(2)   A nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet gondoskodik arról, hogy az árképzési politika az általa kínált minden egyes hitelminősítés-típusra vonatkozóan tartalmazza az alábbi tételeket, vagy e tételeket az árképzési politika kíséretében ismerteti:

a)

az árképzési politikák, a díjjegyzékek és/vagy a díjprogramok jóváhagyásáért és fenntartásáért, beleértve a díjak meghatározásáért felelős személyek neve, belső azonosítója, beosztása és szervezeti egysége;

b)

az árképzési politikákban, díjjegyzékekben és/vagy díjprogramokban szereplő árképzési kritériumok egyedi díjak meghatározása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó belső iránymutatások;

c)

a különböző díjtípusokra, beleértve a díjjegyzékekben foglalt díjtípusokra alkalmazandó díjtartomány vagy díjjegyzék, illetve kritériumok részletes ismertetése;

d)

azon díjprogramok, köztük az ügyfélkapcsolati programok, a szolgáltatás igénybevételének gyakoriságán alapuló programok, a hűségprogramok és egyéb programok, továbbá azon alkalmazási kritériumok és azon díjtartomány részletes ismertetése, amelyek alapján az egyedi minősítésekre vagy minősítéssorozatokra díjkedvezmény adható;

e)

adott esetben azok az árképzési elvek és szabályok, amelyeket a hitelminősítő intézetnek és/vagy a 83/349/EGK tanácsi irányelv (4) 1. és 2. cikke értelmében a hitelminősítő intézet csoportjához tartozó bármely szervezetnek, továbbá bármely, a 83/349/EGK tanácsi irányelv 12. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kapcsolat révén a hitelminősítő intézethez vagy a hitelminősítő intézet csoportjába tartozó bármely társasághoz kapcsolódó bármely szervezetnek akkor kell alkalmaznia, amikor az általa az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete E. szakasza II. része 2. pontjának második albekezdése értelmében vett ügyfélnek nyújtott hitelminősítési szolgáltatásokért felszámított díjak és a kiegészítő szolgáltatásokért vagy egyéb szolgáltatásokért felszámított díjak között kapcsolat vagy összefüggés áll fenn;

f)

az árképzési politika, a díjjegyzék vagy díjprogram földrajzi alkalmazási köre az ügyfelek és az árképzési politikát, a díjjegyzéket vagy a díjprogramot alkalmazó hitelminősítő intézet(ek) helyzete tekintetében;

g)

az árképzési politikák, a díjjegyzékek és/vagy a díjprogramok szerinti díjak és egyéb költségek meghatározására felhatalmazott, valamint azok meghatározásáért felelős személyek neve, belső azonosítója, beosztása és szervezeti egysége.

(3)   A hitelminősítő intézet gondoskodik arról, hogy az árképzési eljárások tartalmazzák az alábbi tételeket, vagy e tételeket az árképzési eljárások kíséretében ismerteti:

a)

az árképzési politikákat végrehajtó eljárások jóváhagyásáért és fenntartásáért, beleértve a díjak meghatározásáért felelős személyek neve, belső azonosítója, beosztása és szervezeti egysége;

b)

az árképzési politika szigorú betartását biztosító és nyomon követő eljárások és kontrollmechanizmusok részletes ismertetése;

c)

a díjcsökkentő vagy a díjjegyzéktől, illetve a díjprogramoktól más módon való eltérést lehetővé tevő eljárások részletes leírása;

d)

az árképzési politikák egyes díjak tekintetében történő alkalmazásának nyomon követéséért közvetlenül felelős személyek neve, belső azonosítója, beosztása és szervezeti egysége;

e)

az egyes díjak árképzési politikának való megfelelőségéért közvetlenül felelős személyek neve, belső azonosítója, beosztása és szervezeti egysége;

f)

az árképzési politikák, a díjjegyzékek, a díjprogramok és az eljárások megsértése esetén meghozandó intézkedések részletes ismertetése;

g)

az ESMA részére az árképzési politikák és eljárások olyan súlyos megsértésének jelentésére vonatkozó eljárás részletes ismertetése, amely az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete B. szakasza 3c. pontjának megsértését eredményezheti.

3. cikk

Az egyes ügyfeleknek felszámított díjak listája

(1)   A minősítési szolgáltatásokat „a kibocsátó fizet” modell szerint nyújtó, nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet – jogi személyenként és vállalatcsoportonként összesítve – tájékoztatja az ESMA-t az egyes ügyfeleknek az egyedi hitelminősítési és esetleges kiegészítő szolgáltatásokért felszámított díjakról.

(2)   A minősítési szolgáltatásokat „az előfizető/befektető fizet” modell szerint nyújtó, nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet tájékoztatja az ESMA-t a minősítési szolgáltatásokért és a kiegészítő szolgáltatásokért ügyfelenként felszámított összes díjról.

(3)   A nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet a II. melléklet 1. táblázatában található formátumban nyilvántartást vezet az árképzési politikáktól vagy az árképzési eljárásoktól való minden eltérésről, továbbá azokról az esetekről, amikor nem alkalmazta egy adott minősítésre a vonatkozó árképzési politikát, díjjegyzéket vagy díjprogramot, illetve eljárásokat, egyértelműen azonosítva az eltérés fő indokait és a szóban forgó egyedi minősítést. A nyilvántartást kérésre haladéktalanul az ESMA rendelkezésére kell bocsátani.

4. cikk

A hitelminősítések típusai

A nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet az (EU) 2015/2 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (5) meghatározott típusoknak megfelelően osztályozza az adatszolgáltatásban érintett minősítéseket.

5. cikk

Szolgáltatandó adatok

(1)   A nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet benyújtja az ESMA-nak a 2. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott tételeket és az I. melléklet 1–4. táblázatában előírt adatokat, továbbá külön fájlban az árképzési politikákat, a díjjegyzékeket, a díjprogramokat és az eljárásokat.

(2)   A nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet benyújtja az ESMA-nak a II. melléklet 1–2. táblázatában foglalt adatokat minden egyes kiadott minősítéssel kapcsolatos díjtételekre, valamint a hitelminősítésekért és az esetleges kiegészítő szolgáltatásokért ügyfelenként felszámított díjtételekre vonatkozóan a 3. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

(3)   A hitelminősítést „az előfizető/befektető fizet” modell alapján végző, nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet a 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően benyújtja az ESMA-nak minden ügyfél vonatkozásában az elvégzett szolgáltatásoknak a III. melléklet 1. táblázatában foglalt adatait.

(4)   Az I. melléklet 1–4. táblázatában, a II. melléklet 1–2. táblázatában és a III. melléklet 1. táblázatában foglalt adatokat külön fájlokban kell benyújtani az ESMA-nak.

6. cikk

Első adatszolgáltatás

(1)   E rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül minden nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint, az I. melléklet 1–4. táblázatának kitöltésével és az aktív működési területét jelentő minősítési típusokra alkalmazott árképzési politikák, díjjegyzékek, díjprogramok és eljárások külön fájlban történő benyújtásával szolgáltat adatokat az ESMA-nak.

(2)   Az 5. cikk (2) és (3) bekezdésében említett díjadatokat először e rendelet hatálybalépését követő kilenc hónapon belül kell benyújtani az ESMA-nak; az adatszolgáltatásnak az e rendelet hatálybalépésétől 2015. június 30-ig tartó időszak adatait kell tartalmaznia.

(3)   Az 5. cikk (2) és (3) bekezdésében említett díjadatokat másodszor 2016. március 31-ig kell benyújtani az ESMA-nak; az adatszolgáltatásnak a 2015. július 1-jétől2015. december 31-ig tartó időszak adatait kell tartalmaznia.

7. cikk

Folyamatos adatszolgáltatás

(1)   Az első adatszolgáltatás tekintetében a 6. cikkben előírt követelmények sérelme nélkül, az 5. cikk szerint szolgáltatott információkat évente, minden év március 31-ig kell benyújtani, és azoknak a megelőző naptári évre vonatkozó adatokat, árképzési politikákat, díjjegyzékeket, díjprogramokat és eljárásokat kell tartalmazniuk.

(2)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül, az árképzési politikákban, a díjjegyzékekben, a díjprogramokban és az eljárásokban bekövetkező lényeges változásokat folyamatosan kell jelenteni az ESMA-nak, bevezetésüket követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 nappal végrehajtásuk után.

(3)   A nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet haladéktalanul értesíti az ESMA-t minden rendkívüli körülményről, amely átmenetileg megakadályozza vagy késlelteti az e rendelet szerinti adatszolgáltatást.

8. cikk

Adatszolgáltatási eljárások

(1)   A nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet az ESMA által adott technikai utasításoknak megfelelően, az ESMA adatszolgáltatási rendszerének használatával nyújtja be az adatfájlokat.

(2)   A nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet legalább öt évig, elektronikus formában megőrzi az 5. cikknek megfelelően az ESMA-nak küldött és az attól kapott adatfájlokat, továbbá a 3. cikk (3) bekezdése szerinti eltérés-nyilvántartásokat. A fájlokat kérésre az ESMA rendelkezésére kell bocsátani.

(3)   Ha a nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet ténybeli hibát azonosít a jelentett adatokban, indokolatlan késedelem nélkül értesíti az ESMA-t, az érintett adatot pedig az ESMA által adott technikai utasításoknak megfelelően javítja.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 302., 2009.11.17., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(4)  A Tanács 1983. június 13-i 83/349/EGK hetedik irányelve a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján az összevont (konszolidált) éves beszámolóról (HL L 193., 1983.7.18., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2014. szeptember 30-i (EU) 2015/2 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság általi folyamatos felügyelet céljából a hitelminősítő intézetek által beszedett díjakkal kapcsolatos rendszeres adatszolgáltatásra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 24. oldalát.).


I. MELLÉKLET

1.   táblázat

Jelentés a hatályos, minősítési kategóriánkénti árképzési politikákról és későbbi lényeges frissítéseikről

Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

1

Hitelminősítő azonosítója

A jelentéstevő hitelminősítőt azonosító kódszám. Az azonosítót az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) adja meg nyilvántartásba vételkor

Kötelező

 

2

Hitelminősítői alkalmazási kör

Az árképzési politikát alkalmazó hitelminősítők azonosítása

Kötelező

ISO 17442

3

Az árképzési politika azonosítója

Az árképzési politika egyedi azonosítója, ami végig változatlan. Az árképzési politika által lefedett minősítéstípusok alkalmazási körének változását leszámítva az azonosító minden változás esetében változatlan marad. Az alkalmazási körben bekövetkezett változások esetén új egyedi árképzéspolitika-azonosító szükséges

Kötelező

Az árképzési politika azonosítója „PP_[belső árképzéspolitika-azonosító]” formátumban

4

Az árképzési politika érvényességének kezdőnapja

Az az időpont, amikortól az árképzési politika érvényes

Kötelező

ISO 8601 Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

5

Az árképzési politika érvényességének zárónapja

Az árképzési politika érvényességének vége

Kötelező

ISO 8601 Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN) vagy 9999-01-01

6

Modell megjelölése

Annak megjelölése, hogy az árképzési politika „a kibocsátó fizet” vagy „a befektető/előfizető fizet” modellhez kapcsolható-e. Az ESMA tudomással bír arról, hogy a hitelminősítők egynél több modell szerint nyújthatják szolgáltatásaikat, tehát előfordulhat, hogy az árképzési politika mindkét modellre alkalmazható. Ebben az esetben az I (befektető) és az S (előfizető) megjelölés is választható

Kötelező

„I” – „a kibocsátó fizet” modell, és/vagy

„S” – „a befektető/előfizető fizet” modell

7

Az árképzési politika alkalmazási köre

Az árképzési politikában foglalt vagy általa lefedett minősítések és kiegészítő szolgáltatások típusának ismertetése

Kötelező

Annak jelzése, hogy az árképzési politika az alábbiak közül egyre vagy többre érvényes-e:

„All” – mind

„C” – vállalati minősítések (kivéve a fedezett kötvényeket)

„S” – államadósság és államháztartás minősítése

„T” – strukturált pénzügyi eszközök minősítése

„B” – fedezett kötvények minősítése

„O” – egyéb minősítéstípusok

„A” – kiegészítő szolgáltatások

8

Az árképzési politika alkalmazási körébe tartozó iparági szegmensek

Vállalati minősítésekre vonatkozó adatszolgáltatás esetében azt jelzi, hogy az árképzési politika mely iparági szegmens minősítéseire vonatkozik: i. pénzügyi; ii. biztosítási; iii. egyéb vállalati.

Kötelező

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha „Az árképzési politika alkalmazási köre” elnevezésű 7. mezőben „C” jelölés szerepel

Annak jelzése, hogy az árképzési politika az alábbiak közül egyre vagy többre érvényes-e:

„All” – mind

„FI” – pénzügyi intézmények, köztük bankok, brókerházak és tőzsdei kereskedőházak

„IN” – biztosítók

„CO” – FI-hez és IN-hez nem tartozó vállalati kibocsátók

9

Az árképzési politika alkalmazási körébe tartozó eszközosztályok

Strukturált pénzügyi eszközök minősítésére vonatkozó adatszolgáltatás esetében azt jelzi, hogy az árképzési politika mely eszközosztály minősítéseire vonatkozik: i. lakóingatlannal fedezett értékpapírok (RMBS); ii. eszközfedezetű értékpapírok (ABS); iii. üzleti ingatlannal fedezett értékpapírok (CMBS); iv. fedezett adósságkötelezvények (CDO); v. eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok (ABCP); vi. egyéb

Kötelező

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha „Az árképzési politika alkalmazási köre” elnevezésű 7. mezőben „T” jelölés szerepel

Annak jelzése, hogy az árképzési politika az alábbiak közül egyre vagy többre érvényes-e:

„All” – mind

„RMBS” – lakóingatlannal fedezett értékpapírok minősítése

„ABS” – eszközfedezetű értékpapírok minősítése

„CMBS” – üzleti ingatlannal fedezett értékpapírok minősítése

„CDO” – fedezett adósságkötelezvények minősítése

„ABCP” –eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok minősítése

„OTH” – egyéb

10

Szektor

Államadósság és államháztartás minősítésére vonatkozó adatszolgáltatás esetében azt jelzi, hogy az árképzési politika mely szektor minősítéseire vonatkozik: i. állam; ii. regionális vagy helyi hatóság; iii. szupranacionális szervezetek (kivéve nemzetközi pénzügyi intézmények); iv. állami szervezetek; v. nemzetközi pénzügyi intézmények

Kötelező

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha „Az árképzési politika alkalmazási köre” elnevezésű 7. mezőben „S” jelölés szerepel

Annak jelzése, hogy az árképzési politika az alábbiak közül egyre vagy többre érvényes-e:

„All” – mind

„SV” – állam minősítése

„SM” – regionális vagy helyi hatóság minősítése

„SO” – szupranacionális szervezetek (kivéve IF-ek) minősítése

„PE” – állami szervezet minősítése

„IF” – nemzetközi pénzügyi intézmények

11

Korábbi árképzési politika

Annak a korábbi árképzési politikának az azonosítása, amelyet a jelenlegi politika felváltott

Kötelező

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha az aktuális árképzési politika módosítja a korábbi árképzési politika alkalmazási körét

Az árképzési politika azonosítója „PP_[belső árképzéspolitika-azonosító]” formátumban

12

Az árképzési politika fájlneve

Az árképzési politika fájlneve. Tömörített formátumban (zip) kell megadni

Kötelező

 


2.   táblázat

Jelentés a hatályos, minősítési kategóriánkénti díjjegyzékekről és későbbi lényeges frissítéseikről

Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

1

Hitelminősítő azonosítója

A jelentéstevő hitelminősítőt azonosító kódszám. Az azonosítót az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) adja meg nyilvántartásba vételkor

Kötelező

 

2

Hitelminősítői alkalmazási kör

A díjjegyzéket alkalmazó hitelminősítők azonosítása

Kötelező

ISO 17442

3

A díjjegyzék azonosítója

A díjjegyzék egyedi azonosítója, ami végig változatlan. A díjjegyzékkel érintett minősítéstípusok alkalmazási körének változását leszámítva az azonosító minden változás esetében változatlan marad. Az alkalmazási körben bekövetkezett változások esetén új egyedi díjjegyzék-azonosító szükséges

Kötelező

A díjjegyzék azonosítója „FS_[belső díjjegyzék-azonosító]” formátumban

4

Az árképzési politika azonosítója

Annak az árképzési politikának az azonosítása, amelynek megvalósítása a díjjegyzék célja. Ennek az árképzéspolitika-azonosítónak meg kell egyeznie az I. melléklet 1. táblázatában megadott azonosítóval/azonosítókkal

Kötelező

Árképzési politika azonosítója „PP_[belső árképzéspolitika-azonosító]” formátumban

5

A díjjegyzék érvényességének kezdőnapja

Az az időpont, amikortól a díjjegyzék érvényes

Kötelező

ISO 8601 Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

6

A díjjegyzék érvényességének zárónapja

A díjjegyzék érvényességének vége

Kötelező

ISO 8601 Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN) vagy 9999-01-01

7

Modell megjelölése

Annak megjelölése, hogy a díjjegyzék „a kibocsátó fizet” vagy „a befektető fizet” modellhez kapcsolható-e

Kötelező

„I” – „a kibocsátó fizet” modell

„S” - „a befektető/előfizető fizet” modell

8

A díjjegyzék alkalmazási körébe tartozó minősítéstípusok

A díjjegyzékben foglalt minősítések és kiegészítő szolgáltatások típusának ismertetése

Kötelező

Annak jelzése, hogy a díjjegyzék az alábbiak közül egyre vagy többre érvényes-e:

„All” – mind

„C” – vállalati minősítések (kivéve a fedezett kötvényeket)

„S” – államadósság és államháztartás minősítése

„T” – strukturált pénzügyi eszközök minősítése

„B” – fedezett kötvények minősítése

„O” – egyéb minősítéstípusok

„A” – kiegészítő szolgáltatások

9

A díjjegyzék alkalmazási körébe tartozó iparági szegmensek

Vállalati minősítésekre vonatkozó adatszolgáltatás esetében azt jelzi, hogy a díjjegyzék mely iparági szegmens minősítéseire vonatkozik: i. pénzügyi; ii. biztosítási; iii. egyéb vállalati

Kötelező

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha „A díjjegyzék minősítéstípusokra vonatkozó alkalmazási köre” elnevezésű 8. mezőben „C” jelölés szerepel

Annak jelzése, hogy a díjjegyzék az alábbiak közül egyre vagy többre érvényes-e:

„All” – mind

„FI” – pénzügyi intézmények, köztük bankok, brókerházak és tőzsdei kereskedőházak

„IN” – biztosítók

„CO” – FI-hez és IN-hez nem tartozó vállalati kibocsátók

10

A díjjegyzék alkalmazási körébe tartozó eszközosztályok

Strukturált pénzügyi eszközök minősítésére vonatkozó adatszolgáltatás esetében azt jelzi, hogy a díjjegyzék mely eszközosztály minősítéseire vonatkozik: i. lakóingatlannal fedezett értékpapírok (RMBS); ii. eszközfedezetű értékpapírok (ABS); iii. üzleti ingatlannal fedezett értékpapírok (CMBS); iv. fedezett adósságkötelezvények (CDO); v. eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok (ABCP); vi. egyéb

Kötelező

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha „A díjjegyzék minősítéstípusokra vonatkozó alkalmazási köre” elnevezésű 8. mezőben „T” jelölés szerepel

Annak jelzése, hogy a díjjegyzék az alábbiak közül egyre vagy többre érvényes-e:

„All” – mind

„RMBS” – lakóingatlannal fedezett értékpapírok minősítése

„ABS” –eszközfedezetű értékpapírok minősítése

„CMBS” – üzleti ingatlannal fedezett értékpapírok minősítése

„CDO” – fedezett adósságkötelezvények minősítése

„ABCP” –eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok minősítése

„OTH” – egyéb

11

A díjjegyzék alkalmazási körébe tartozó szektorok

Államadósság és államháztartás minősítésére vonatkozó adatszolgáltatás esetében azt jelzi, hogy a díjjegyzék mely szektor minősítéseire vonatkozik: i. állam; ii. regionális vagy helyi hatóság; iii. szupranacionális szervezetek (kivéve nemzetközi pénzügyi intézmények); iv. állami szervezetek; v. nemzetközi pénzügyi intézmények

Kötelező

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha „A díjjegyzék minősítéstípusokra vonatkozó alkalmazási köre” elnevezésű 8. mezőben „S” jelölés szerepel

Annak jelzése, hogy a díjjegyzék az alábbiak közül egyre vagy többre érvényes-e:

„All” – mind

„SV” – állam minősítése

„SM” – regionális vagy helyi hatóság minősítése

„SO” – szupranacionális szervezetek (kivéve IF-ek) minősítése

„PE” – állami szervezetek minősítése

„IF” – nemzetközi pénzügyi intézmények

12

A díjjegyzék alkalmazási körébe tartozó eszközalosztályok

Strukturált pénzügyi eszközök minősítése esetében a vonatkozó eszközalosztályokat határozza meg

Kötelező

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha a 8. mezőben „T” jelölés, az „Eszközosztályban” pedig „ABS” vagy „RMBS” vagy „CDO” vagy „OTH” szerepel

Annak jelzése, hogy a díjjegyzék az alábbiak közül egyre vagy többre érvényes-e:

„All” – mind

„CCS” – ha az ABS hitelkártya-követeléssel fedezett értékpapír

„ALB” – ha az ABS autóhitellel fedezett értékpapír

„CNS” – ha az ABS fogyasztási hitellel fedezett értékpapír

„SME” – ha az ABS kis- és középvállalati hitellel fedezett értékpapír

„LES” – ha az ABS magánszemélynek vagy vállalkozásnak nyújtott lízinggel fedezett értékpapír

„HEL” – ha az RMBS szabad felhasználású jelzáloghitel

„PRR” – ha az RMBS elsőrendű RMBS

„NPR” – ha az RMBS nem elsőrendű RMBS

„CFH” – ha a CDO cash flow és hibrid CDO/CLO

„SDO” – ha a CDO szintetikus CDO/CLO

„MVO” – ha a CDO piaci értéken értékelt CDO

„SIV” – ha az OTH strukturált befektetési eszköz

„ILS” – ha az OTH biztosításhoz kapcsolt értékpapír

„DPC” – ha az OTH származtatott termékeket kínáló egység

„SCB” – ha az OTH strukturált fedezett kötvény

„OTH” – egyéb

13

Korábbi díjjegyzék

Annak a korábbi díjjegyzéknek az azonosítása, amelyet a jelenlegi díjjegyzék felváltott

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha az aktuális díjjegyzék módosítja a korábbi díjjegyzék alkalmazási körét

Díjjegyzék-azonosító „FS__[belső díjjegyzék-azonosító]” formátumban

14

A díjjegyzék fájlneve

A díjjegyzék fájlneve. Tömörített formátumban (zip) kell megadni

Kötelező

 


3.   táblázat

Jelentés a hatályos, minősítési kategóriánkénti díjprogramokról és későbbi lényeges frissítéseikről

Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

1

Hitelminősítő azonosítója

A jelentéstevő hitelminősítőt azonosító kódszám. Az azonosítót az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) adja meg nyilvántartásba vételkor

Kötelező

 

2

Hitelminősítői alkalmazási kör

A díjprogramot alkalmazó hitelminősítők azonosítása

Kötelező

ISO 17442

3

A díjprogram azonosítója

A díjprogram egyedi azonosítója, ami végig változatlan. A díjprogram által lefedett minősítéstípusok vagy programtípus alkalmazási körének változását leszámítva az azonosító minden változás esetében változatlan marad. Az alkalmazási körben bekövetkezett változások esetén új egyedi díjprogram-azonosító szükséges

Kötelező

A díjprogram azonosítója „FP__[belső díjprogram-azonosító]” formátumban

4

Az árképzési politika azonosítója

Annak az árképzési politikának az azonosítása, amelynek megvalósítása a díjprogram célja. Ennek az árképzéspolitika-azonosítónak meg kell egyeznie az I. melléklet 1. táblázatában megadott azonosítóval/azonosítókkal

Kötelező

Az árképzési politika azonosítója „PP_[belső árképzéspolitika-azonosító]” formátumban

5

A díjprogram érvényességének kezdőnapja

Az az időpont, amikortól a díjprogram érvényes

Kötelező

ISO 8601 Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

6

A díjprogram érvényességének zárónapja

A díjprogram érvényességének vége

Kötelező

ISO 8601 Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN) vagy 9999-01-01

7

Modell megjelölése

Annak jelzése, hogy a díjprogram „a kibocsátó fizet” vagy „a befektető/előfizető fizet” modellhez kapcsolódik-e

Kötelező

„I” – „a kibocsátó fizet” modell, és/vagy

„S” – „a befektető/előfizető fizet” modell

8

A díjprogram alkalmazási körébe tartozó minősítéstípusok

A díjprogramban foglalt minősítés- és kiegészítőszolgáltatás-típusok ismertetése

Kötelező

Annak jelzése, hogy a díjprogram az alábbiak közül egyre vagy többre érvényes-e:

„All” – mind

„C” – vállalati minősítések (kivéve a fedezett kötvényeket)

„S” – államadósság és államháztartás minősítése

„T” – strukturált pénzügyi eszközök minősítése

„B” – fedezett kötvények minősítése

„O” – egyéb minősítéstípusok

„A” – kiegészítő szolgáltatások

9

A díjprogram alkalmazási körébe tartozó iparági szegmensek

Vállalati minősítésekre vonatkozó adatszolgáltatás esetében azt jelzi, hogy a díjprogram mely iparági szegmens minősítéseire vonatkozik: i. pénzügyi; ii. biztosítási; iii. egyéb vállalati

Kötelező

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha „A díjprogram alkalmazási körébe tartozó minősítéstípusok” elnevezésű 8. mezőben „C” jelölés szerepel

Annak jelzése, hogy a díjprogram az alábbiak közül egyre vagy többre érvényes-e:

„All” – mind

„FI” – pénzügyi intézmények, köztük bankok, brókerházak és tőzsdei kereskedőházak

„IN” – biztosítók

„CO” – FI-hez és IN-hez nem tartozó vállalati kibocsátók

10

A díjprogram alkalmazási körébe tartozó eszközosztályok

Strukturált pénzügyi eszközök minősítésére vonatkozó adatszolgáltatás esetében azt jelzi, hogy a díjprogram mely eszközosztály minősítéseire vonatkozik: i. lakóingatlannal fedezett értékpapírok (RMBS); ii. eszközfedezetű értékpapírok (ABS); iii. üzleti ingatlannal fedezett értékpapírok (CMBS); iv. fedezett adósságkötelezvények (CDO); v. eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok (ABCP); vi. egyéb

Kötelező

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha „A díjprogram alkalmazási körébe tartozó minősítéstípusok” 8. mezőben „T” jelölés szerepel

Annak jelzése, hogy a díjprogram az alábbiak közül egyre vagy többre érvényes-e:

„All” – mind

„RMBS” – lakóingatlannal fedezett értékpapírok minősítése

„ABS” –eszközfedezetű értékpapírok minősítése

„CMBS” – üzleti ingatlannal fedezett értékpapírok minősítése

„CDO” – fedezett adósságkötelezvények minősítése

„ABCP” – eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok minősítése

„OTH” – egyéb

11

A díjprogram alkalmazási körébe tartozó szektorok

Államadósság és államháztartás minősítésére vonatkozó adatszolgáltatás esetében azt jelzi, hogy a díjprogram mely szektorok minősítéseire vonatkozik: i. állam; ii. regionális vagy helyi hatóság; iii. szupranacionális szervezetek (kivéve nemzetközi pénzügyi intézmények); iv. állami szervezet; v. nemzetközi pénzügyi intézmények

Kötelező

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha „A díjprogram alkalmazási körébe tartozó minősítéstípusok” elnevezésű 8. mezőben „S” jelölés szerepel

Annak jelzése, hogy a díjprogram az alábbiak közül egyre vagy többre érvényes-e:

„All” – mind

„SV” – állam minősítése

„SM” – regionális vagy helyi hatóság minősítése

„SO” – szupranacionális szervezetek (kivéve IF-ek) minősítése

„PE” – állami szervezet minősítése

„IF” – nemzetközi pénzügyi intézmények

12

A díjprogram alkalmazási körébe tartozó eszközalosztályok

Strukturált pénzügyi eszközök minősítése esetében a vonatkozó eszközalosztályokat határozza meg

Kötelező

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha a 8. mezőben „T” jelölés, az „Eszközosztályban” pedig „ABS” vagy „RMBS” vagy „CDO” vagy „OTH” szerepel

Annak jelzése, hogy a díjprogram az alábbiak közül egyre vagy többre érvényes-e:

„All” – mind

„CCS” – ha az ABS hitelkártya-követeléssel fedezett értékpapír

„ALB” – ha az ABS autóhitellel fedezett értékpapír

„CNS” – ha az ABS fogyasztási hitellel fedezett értékpapír

„SME” – ha az ABS kis- és középvállalati hitellel fedezett értékpapír

„LES” – ha az ABS magánszemélynek vagy vállalkozásnak nyújtott lízinggel fedezett értékpapír

„HEL” – ha az RMBS szabad felhasználású jelzáloghitel

„PRR” – ha az RMBS elsőrendű RMBS

„NPR” – ha az RMBS nem elsőrendű RMBS

„CFH” – ha a CDO cash flow és hibrid CDO/CLO

„SDO” – ha a CDO szintetikus CDO/CLO

„MVO” – ha a CDO piaci értéken értékelt CDO

„SIV” – ha az OTH strukturált befektetési eszköz

„ILS” – ha az OTH biztosításhoz kapcsolt értékpapír

„DPC” – ha az OTH származtatott termékeket kínáló egység

„SCB” – ha az OTH strukturált fedezett kötvény

„OTH” – egyéb

13

Az integrált program típusa

A díjprogramba integrált program típusának leírása, például, hogy kapcsolódnak-e hozzá és/vagy részei-e a következő programok: a használat gyakoriságára épülő programok, hűségprogramok, többcélú kibocsátási programok, hitelminősítési csomag megvásárlása vagy más programtípusok

 

Annak jelzése, hogy a díjprogram az alábbiak közül egyre vagy többre érvényes-e:

„All” – mind

„F” – a használat gyakoriságára épülő program

„L” – hűségprogram

„M” – többcélú kibocsátási program

„B” – előre meghatározott számú hitelminősítésből álló csomag megvásárlása

„OTH” – egyéb díjprogramtípus

14

Korábbi díjprogram

Annak a korábbi díjprogramnak az azonosítása, amelyet a jelenlegi díjprogram felváltott

Kötelező

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha az aktuális díjprogram módosítja a korábbi díjprogram alkalmazási körét

A díjprogram-azonosítója „FP_[belső díjprogram-azonosító]” formátumban

15

Díjjegyzék(ek)

A díjprogram keretében alkalmazandó vagy ahhoz kapcsolódó bármely díjjegyzék egyedi azonosítója. Ennek a díjjegyzék-azonosítónak meg kell egyeznie az I. melléklet 2. táblázatában megadott azonosítóval/azonosítókkal

Kötelező

Adott esetben

A díjjegyzék azonosítója „FS_[belső díjjegyzék-azonosító]” formátumban

16

A díjprogram fájlneve

A díjprogram fájlneve. Tömörített formátumban (zip) kell megadni

Kötelező

 


4.   táblázat

Jelentés a hatályos árképzési eljárásokról és későbbi lényeges frissítéseikről

Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

1

Hitelminősítő azonosítója

A jelentéstevő hitelminősítőt azonosító kódszám. Az azonosítót az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) adja meg nyilvántartásba vételkor

Kötelező

 

2

Hitelminősítői alkalmazási kör

Az árképzési eljárást alkalmazó hitelminősítők azonosítása

Kötelező

ISO 17442

3

Az eljárás azonosítója

Az árképzési eljárás egyedi azonosítója, ami végig változatlan

Kötelező

 

4

Az árképzési politika azonosítója

Annak az árképzési politikának, illetve politikáknak az azonosítása, amely megvalósítása az árképzési eljárás célja. Ennek az árképzéspolitika-azonosítónak meg kell egyeznie az I. melléklet 2. táblázatában megadott azonosítóval/azonosítókkal

Kötelező

Az árképzési politika azonosítója „PP_[belső árképzéspolitika-azonosító]” formátumban

5

A díjjegyzék azonosítója

Annak a díjjegyzéknek az azonosítása, amelynek megvalósítása az árképzési eljárás célja. Ennek a díjjegyzék-azonosítónak meg kell egyeznie az I. melléklet 2. táblázatában megadott azonosítóval/azonosítókkal

Kötelező

Adott esetben

A díjjegyzék azonosítója „FS_[belső díjjegyzék-azonosító]” formátumban

6

A díjprogram azonosítója

Annak a díjprogramnak az azonosítása, amelynek megvalósítása az árképzési eljárás célja. Ennek a díjprogram-azonosítónak meg kell egyeznie az I. melléklet 3. táblázatában megadott azonosítóval/azonosítókkal

Kötelező

Adott esetben

A díjprogram azonosítója „FP_[belső díjprogram-azonosító]” formátumban

7

Az árképzési eljárás érvényességének kezdőnapja

Az az időpont, amikortól az árképzési eljárás érvényes

Kötelező

ISO 8601 Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

8

Az árképzési eljárás érvényességének zárónapja

Az árképzési eljárás érvényességének vége

Kötelező

ISO 8601 Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN) vagy 9999-01-01

9

Az árképzési eljárás fájlneve

Az árképzési eljárás fájlneve. Tömörített formátumban (zip) kell benyújtani

Kötelező

 


II. MELLÉKLET

1.   táblázat

Az ESMA-nak szolgáltatandó adatok „a kibocsátó fizet” modell értelmében elvégzett egyedi hitelminősítésekről

Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

1

Hitelminősítő azonosítója

A jelentéstevő hitelminősítőt azonosító kódszám. Az azonosítót az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) adja meg nyilvántartásba vételkor

Kötelező

 

2

Tárgyév

Az adatszolgáltatási tárgyidőszak naptári éve

Kötelező

Formátum: YYYY

3

A minősítés azonosítója

A minősítés egyedi azonosítója. Változatlan marad és megegyezik az (EU) 2015/2 felhatalmazáson alapuló rendelet szerint jelentett azonosítóval

Kötelező

4

A megbízásos hitelminősítés kezdőnapja

A hitelminősítési szolgáltatásról kötött első szerződés időpontja. Ez rendszerint megegyezik azzal az időponttal, amikor a hitelminősítési szolgáltatás árát meghatározzák

Kötelező

ISO 8601 Bővített dátum-időpont formátum: ÉÉÉÉ-HH-NN

5

Az alkalmazott díjjegyzék

Annak a díjjegyzéknek az egyedi azonosítója, amely szerint a díjakat megállapították. Ennek a díjjegyzék-azonosítónak meg kell egyeznie az I. melléklet 2. táblázatában megadott azonosítóval/azonosítókkal. Ha a díjat nem díjjegyzék alapján határozzák meg, akkor az árképzéspolitika-azonosítót kell alkalmazni. Ennek az árképzéspolitika-azonosítónak meg kell egyeznie az I. melléklet 1. táblázatában megadott azonosítóval/azonosítókkal

Ha sem árképzési politikát, sem díjjegyzéket nem alkalmaznak, akkor az „N” jelölést kell megadni

Kötelező

A díjjegyzék azonosítója „FS [belső díjjegyzék-azonosító]” formátumban vagy az árképzési politika azonosítója „PP_[belső árképzéspolitika-azonosító]” formátumban

„N” – egyik sem került felhasználásra

6

Az árképzésért felelős személy(ek)

A hitelminősítők által a minősítés díját az alkalmazandó díjjegyzék és/vagy díjprogram alapján megállapító személy(ek)hez rendelt egyedi azonosító, illetve ahhoz a személyhez rendelt azonosító, aki engedélyezi a díjjegyzéktől és/vagy a díjprogramtól való eltéréseket vagy az árkedvezményeket

Kötelező

A felelős személy belső azonosítója

7

Ügyfél-azonosító

A hitelminősítők által adott, az ügyfél azonosítására használt egyedi kód. Ez az ügyfél jellemzően megegyezik az eszköz kibocsátójával vagy a szervezettel, de sohasem lehet SPV (speciális célú társaság). A strukturált pénzügyi eszközök vonatkozásában az egyedi azonosítónak azt a kezdeményezőt vagy más szervezetet (pl. kibocsátásszervező) kell azonosítania, amely gazdasági szempontból közvetlenül vagy közvetve (SPV-n vagy SIV-n keresztül) ténylegesen megállapodik a hitelminősítővel a díjakról. Ennek meg kell egyeznie a II. melléklet 2. táblázatában meghatározott ügyfél-azonosítók valamelyikével

Kötelező

 

8

Az adott minősítés tekintetében alkalmazott díjmentesség vagy díjkedvezmény feltüntetése

Előfordulhat, hogy bizonyos hitelminősítésekért nem fizetendő egyedi közvetlen díj, vagy csökkentett díj fizetendő, mivel az ügyfél esetleg minősítéssorozatot vásárolt, éves (vagy egyéb rögzített időszakra szóló) nominális kibocsátási összegre vonatkozó díjat vagy átalánydíjat fizetett, vagy a minősítés minősítéscsomag része („csoportos díj”). Ebben a mezőben kell feltüntetni, hogy az adott minősítésre vonatkozik-e az ügyféllel kötött ilyen megállapodás

Kötelező

„C” – csoportos díj alkalmazandó

„N” – nem alkalmazandó csoportos díj

9

A felszámított díjak összesen

Az előző naptári tárgyév alatt a minősítésért kiszámlázott összes díjat határozza meg. Ha nem történt díjfizetés az adott hitelminősítésre vonatkozóan, a csoportos díjkedvezményben részesülő minősítések közül egy kivételével minden minősítés összege „0”

Kötelező

Összeg euróban megadva

10

A kezdeti díj összege

Az előző naptári tárgyév alatt kiszámlázott kezdeti/első díj összege

Kötelező

Összeg euróban megadva

11

Kifizetett felügyeleti díj

Az előző naptári tárgyév alatt kiszámlázott éves felügyeleti/monitoringdíj

Kötelező

Összeg euróban megadva

12

A minősítési szolgáltatásért felszámított egyéb díjak

Az előző naptári tárgyév alatt kiszámlázott egyéb díjak vagy térítések összesen

Adott esetben

Összeg euróban megadva

13

Egyéb díjak ismertetése

Azt jelzi, hogy a kiszámlázott díjak tartalmaztak-e térítést vagy díjat az ügyfél minősítési kérésének gyors teljesítéséért

Kötelező

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha az „Egyéb felszámított díjak” mezőt kitöltötték „A minősítési szolgáltatásért felszámított egyéb díjak” mezőre (12. mező) adott válaszként

„Y” – ha gyorsasági felárat alkalmaznak

„N” – ha nem alkalmaznak gyorsasági felárat

14

A díjtárgyalás kapcsolata más minősítésekkel

Azt jelzi, kapcsolódtak-e a minősítési díjról folytatott tárgyalások az ügyfél más, már meglévő minősítéseihez, továbbá hogy az eredményezett-e eltéréseket az alkalmazott, ügyfél által fizetett végleges díjakban. Ide értendők a kibocsátásokat segítő, MTN programokkal és hasonló eszközökkel kapcsolatban nyújtott hitelminősítési szolgáltatások

Kötelező

„Y” – igen

„N” – nem

15

Kapcsolódó minősítés(ek) azonosítása

Az adatszolgáltatás tárgyát képező hitelminősítéshez kapcsolódó minősítés(ek) (pl. strukturált pénzügyi eszközök esetében az értékpapírosítási szerkezet és sorozatai) egyedi azonosítója

Kötelező

Kizárólag akkor kell alkalmazni, ha „Y” volt a válasz a 14. mezőre

Azonosítók jegyzéke

16

Díjprogram

Azt jelzi, hogy az ügyfél részesült-e alacsonyabb egyedi díjakban a gyakorisági vagy egyéb díjprogramok révén

Kötelező

„Y” - igen

„N” - nem

17

A díjprogram azonosítása

Az a díjprogram, amely szerint a minősítést beárazzák. Azonosítja a díjprogramot, amelynek meg kell egyeznie az alkalmazandó díjprogram I. melléklet 3. táblázatában rögzített azonosítójával

Akkor kötelező, ha a 16. mezőben „Y” szerepelt

A díjprogram azonosítója „FP_[belső díjprogram-azonosító]” formátumban


2.   táblázat

Az ESMA-nak szolgáltatandó, a minősítési szolgáltatásokért és kiegészítő szolgáltatásokért kapott, ügyfelenkénti díjakra vonatkozó adatok

Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

1

Hitelminősítő azonosítója

A jelentéstevő hitelminősítőt azonosító kódszám. Az azonosítót az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) adja meg nyilvántartásba vételkor.

Kötelező

 

2

Ügyfél-azonosító

A hitelminősítők által adott egyedi azonosító szám, amelyet az ügyfél azonosítására használnak. Az ügyfél lehet kibocsátó, hitelminősített szervezet és/vagy kezdeményező/eredeti hitelező, és/vagy lehet olyan szervezet, amely gazdasági szempontból – közvetlenül vagy közvetve (SPV vagy SIV révén) – a hitelminősítési megállapodások során díjtárgyalásokat folytat a hitelminősítővel. Az egyértelműség érdekében megjegyzendő, hogy az ügyfél nem lehet sem SPV, sem SIV. Az ügyfél a fenti esetek mindegyikében ugyanazzal az azonosítóval szerepel

Kötelező

 

3

Jogi személyek

Az „Ügyfél-azonosító” mezőben szereplő jogi személyek jegyzéke

Kötelező

A jogi személyek megnevezése

4

Az összes kiszámlázott díj

Az ügyfélnek az előző naptári évben, „a kibocsátó fizet” alapú minősítésekért kiszámlázott díjak teljes összege

Kötelező

Összeg euróban megadva

5

Ügyfélminősítések

Azt jelzi, hány minősítése van az ügyfélnek a hitelminősítő intézetnél a megelőző naptári év december 31-én

Kötelező

Minősítések száma

6

A programok díja összesen

A megelőző naptári évben nem egyedi minősítés, hanem – egy vagy több hitelminősítésre vonatkozó – kibocsátási gyakoriságra alapuló, ügyfélkapcsolati vagy más jellegű átalánydíjprogram kapcsán elvégzett hitelminősítésért, valamint a többletkibocsátásokért az ügyfélnek kiszámlázott díjak összesen

Kötelező

Összeg euróban megadva

7

Minősítések azonosítása

A díjprogramok értelmében vagy a díjprogramokba beletartozóan a megelőző naptári évben kibocsátott minősítések

Kötelező

A minősítési azonosítók jegyzéke

8

A kiegészítő szolgáltatásokért kapott díjak

A hitelminősítő csoport által az ügyfélnek a megelőző naptári évben nyújtott kiegészítő szolgáltatásokért kiszámlázott díjak összesen

Kötelező

Összeg euróban megadva

9

Fő kiegészítő szolgáltatások

A megelőző naptári évben a hitelminősítő csoport által az ügyfélnek nyújtott három legnagyobb bevételt jelentő fő szolgáltatás

Kötelező Ha a válasz nem „0”„A kiegészítő szolgáltatásért kapott díjak” elnevezésű 8. mezőre

A kiegészítő szolgáltatások jegyzéke

10

A kiegészítő szolgáltatások rangsora

A kiegészítő szolgáltatások rangsora a „Fő kiegészítő szolgáltatások” elnevezésű 9. mezőben azonosított három fő szolgáltatás vonatkozásában, bevétel tekintetében

Kötelező Ha a válasz nem „0”„A kiegészítő szolgáltatásért kapott díjak” elnevezésű 8. mezőre.

A kiegészítő szolgáltatások rangsora

11

Egyéb szolgáltatások

Annak feltüntetése, hogy az ügyfélnek nyújtott hitelminősítési szolgáltatások díjának meghatározásakor figyelembe vették-e a 83/349/EGK irányelv 1. és 2. cikkének értelmében a hitelminősítő csoporthoz tartozó bármelyik szervezet és a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése értelmében a hitelminősítővel vagy hitelminősítő csoportjával kapcsolatban álló bármely szervezet által nyújtott szolgáltatásokat

Kötelező

„Y” – igen

„N” – nem


III. MELLÉKLET

1.   táblázat

Az ESMA-nak szolgáltatandó adatok az előfizetéses, illetve „a befektető fizet” alapú minősítésért felszámított díjakról

Ügyfelenként szolgáltatandók adatok a következőkre vonatkozóan:

i.

bevétel tekintetében a 100 legnagyobb előfizetéses ügyfél e hitelminősítési szolgáltatási típus vonatkozásában;

ii.

minden más előfizetéses ügyfél vagy olyan ügyfél, aki befektetőként fizet a hitelminősítésért, és a hitelminősítő intézetcsoport minősíti.

Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

1

A hitelminősítő azonosítója

A jelentéstevő hitelminősítőt azonosító kódszám. Az azonosítót az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) adja meg nyilvántartásba vételkor

Kötelező

 

2

Ügyfél-azonosító

A rendszerben használt belső azonosító, amellyel a fizető ügyfelek, illetve azok az ügyfelek azonosíthatók, akik részére számlát bocsátottak ki, vagy a hitelminősítővel a hitelminősítő szolgáltatások igénybevételéről tárgyalást folytatnak

Kötelező

 

3

Ügyfelenkénti díj

Az ügyfélnek a megelőző naptári évben az előfizetéses hitelminősítési szolgáltatásért kiszámlázott díjak teljes összege

Kötelező

Összeg euróban megadva

4

Az árképzési politika azonosítása

Annak az árképzési politikának a meghatározása, amely szerint a hitelminősítő az ügyfélnek számlázott. Az árképzéspolitika-azonosítónak meg kell egyeznie az alkalmazandó árképzési politika a jelen szabályozástechnikai standardok I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott azonosítójával

Kötelező

Adott esetben

Az árképzési politika azonosítója „PP_[belső árképzéspolitika-azonosító]” formátumban

5

A díjjegyzék azonosítása

Annak a három fő díjjegyzéknek a meghatározása, amely szerint a hitelminősítő az ügyfélnek számlázott. A díjjegyzék-azonosítónak meg kell egyeznie az árképzési politika alkalmazandó díjjegyzékrészének a jelen szabályozástechnikai standardok I. mellékletének 3. táblázatában meghatározott azonosítójával

Kötelező

Adott esetben

A díjjegyzék azonosítója „FS_[belső díjjegyzék-azonosító]” formátumban

6

A díjprogram azonosítása

Annak a három fő díjprogramnak a meghatározása, amely szerint a hitelminősítő az ügyfélnek számlázott. A díjprogram-azonosítónak meg kell egyeznie az árképzési politika alkalmazandó díjprogramrészének a jelen szabályozástechnikai standardok I. mellékletének 4. táblázatában meghatározott foglalt azonosítójával

Kötelező

Adott esetben

A díjprogram azonosítója „FP_[belső díjprogram-azonosító]” formátumban

7

Kibocsátó vagy minősített szervezet

Annak jelölése, hogy az ügyfél egyúttal kibocsátó, minősített szervezet vagy a II. melléklet 2. táblázata szerinti egyéb ügyfél-e

Kötelező

„Y” – igen

„N” – nem

8

Kiemelt ügyfél jelölése

Annak jelölése, hogy az ügyfél – bevétel tekintetében – a 100 legnagyobb előfizetéses ügyfél között volt-e a megelőző naptári évben

Kötelező

„Y” – igen

„N” – nem

9

A kiegészítő szolgáltatások díjai

A hitelminősítő csoport által az ügyfélnek a megelőző naptári évben nyújtott kiegészítő szolgáltatásokért kiszámlázott díjak teljes összege

Kötelező

Összeg euróban megadva


6.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. szeptember 30.)

az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítő intézetek által az Európai Értékpapír-piaci Hatóság rendelkezésére bocsátandó információk bemutatására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésére és 21. cikke (4a) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1060/2009/EK rendelet 11a. cikkének (1) bekezdése kötelezi a nyilvántartásba vett és a hitelesített hitelminősítő intézeteket, hogy hitelminősítés vagy hitelminősítési kilátás kiadása esetén szolgáltassanak minősítési információkat az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) számára. Ez a követelmény nem vonatkozik a kizárólag befektetők számára, díjfizetés ellenében készített és elérhetővé tett minősítésekre. Az ESMA köteles a hitelminősítők által szolgáltatott minősítési adatokat közzétenni az „Európai Hitelminősítési Platform” nevű nyilvános portálon. Ezért szabályokat kell alkotni az Európai Hitelminősítési Platformon való közzététel céljából az ESMA-nak benyújtandó információk tartalmára és bemutatására vonatkozóan.

(2)

Emellett az 1060/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése és 21. cikke (4) bekezdésének e) pontja kötelezi a hitelminősítőket, hogy korábbi teljesítményadataikról és a folyamatos felügyelet céljából szolgáltassanak információt az ESMA számára. Ezen információk tartalmára és bemutatására vonatkozó követelményeket a 448/2012/EU (2) és a 446/2012/EU (3) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletek határozzák meg. Az ESMA általi hatékonyabb adatfeldolgozás, valamint a nyilvántartásba vett és a hitelesített hitelminősítők általi adatszolgáltatás egyszerűsítése érdekében integrált adatszolgáltatási követelményeket kell meghatározni a nyilvántartásba vett és a hitelesített hitelminősítők által az ESMA felé teljesítendő minden adatszolgáltatás tekintetében. Következésképpen ez a rendelet meghatározza az Európai Hitelminősítési Platformon való közzététel céljából benyújtandó adatokra, az ESMA által létrehozott központi adatbázisban gyűjtendő, korábbi teljesítményre vonatkozó információkra, valamint a folyamatos felülvizsgálat céljából a hitelminősítők által az ESMA felé rendszeresen teljesítendő adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat. Ez a rendelet hatályon kívül helyezi a 448/2012/EU és a 446/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet. A hitelminősítő intézetek által az Európai Hitelminősítési Platform céljára, a központi adatbázis céljára és a hitelminősítők folyamatos felügyeletének céljára benyújtott adatokat az ESMA-nak egyetlen adatbázisban kell integrálnia.

(3)

Biztosítandó, hogy az Európai Hitelminősítési Platform friss információkat tartalmazzon azokról a minősítési intézkedésekről, amelyeket nem kizárólag befektetőknek, díj ellenében tesznek elérhetővé a hitelminősítő intézetek, meg kell határozni a benyújtandó adatokat, amelyeknek ki kell terjedniük a minősített eszköz vagy szervezet minősítésére, a minősítéshez rendelt kilátásra, a minősítési intézkedésre vonatkozó sajtóközleményekre, az államadóssággal kapcsolatos minősítési intézkedéseket kísérő jelentésekre, a minősítési intézkedés típusára és a bejelentés keltére és időpontjára. A minősítési döntés mögött meghúzódó főbb tényezőkről különösen a sajtóközlemények szolgálnak információval. Az Európai Hitelminősítési Platform központi hozzáférést biztosít az aktuális minősítési információkhoz a felhasználók számára, és azáltal, hogy átfogó áttekintést nyújt az egyes minősített szervezetekre vagy eszközökre vonatkozó különböző minősítésekről, csökkenti az információs költségeket.

(4)

Az ugyanarra a minősített szervezetre vagy eszközre vonatkozóan különböző hitelminősítők által adott minősítések átfogó áttekintését biztosítandó, az ESMA felé történő adatszolgáltatás során a hitelminősítőknek közös azonosítókat kell rendelniük az egyes minősített szervezetekhez és eszközökhöz. A minősített szervezetek, kibocsátók, kezdeményezők és hitelminősítők globális egyedi azonosításának egyetlen módja ezért a globális jogalany-azonosító (LEI) használata lehet.

(5)

Annak érdekében, hogy az Európai Hitelminősítési Platform naprakész információkat nyújthasson, a minősítési információkat napi gyakorisággal kell gyűjteni és közzétenni, lehetővé téve a platform napi egyszeri, az uniós hivatali időn kívül végrehajtandó frissítését.

(6)

A nyilvántartásba vett és a hitelesített hitelminősítő intézetek által benyújtott minősítési információknak lehetővé kell tenniük, hogy az ESMA szoros felügyeletet gyakorolhasson a hitelminősítő intézetek magatartása és tevékenysége felett annak érdekében, hogy az 1060/2009/EK rendelet tényleges vagy esetleges megsértése esetén késedelem nélkül beavatkozhasson. Ezért a minősítési adatokat havi rendszerességgel kell az ESMA részére bejelenteni. Az arányosság biztosítása érdekében azonban az 50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató és csoporthoz nem tartozó hitelminősítő intézetek számára lehetővé kell tenni, hogy a minősítési adatokat kéthavi rendszerességgel nyújthassák be. Ugyanakkor az ESMA számára lehetővé kell tenni, hogy ez utóbbi hitelminősítő intézetek számára havi adatszolgáltatást írhasson elő az általuk kiadott minősítések száma és típusa, ezen belül a hitelelemzés összetettsége, a minősített eszközök és kibocsátók jelentősége, valamint annak függvényében, hogy a minősítések használhatók-e szabályozási célra.

(7)

A többszörös adatszolgáltatást elkerülendő az ESMA-nak a folyamatos felügyelet céljára fel kell használnia az Európai Hitelminősítési Platform céljára már benyújtott adatokat. A hitelminősítő intézetek kötelesek a folyamatos felügyelet céljára azon hitelminősítések és minősítési kilátások tekintetében is információkat szolgáltatni, amelyeket nem jelentenek be az Európai Hitelminősítési Platform céljára.

(8)

Az ESMA-nak fel kell használnia az Európai Hitelminősítési Platform és a folyamatos felügyelet céljára benyújtott adatokat a hitelminősítők korábbi teljesítményére vonatkozó, a központi adatbázisban az 1060/2009/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően elérhetővé teendő információk összeállításához. A fokozottabb összehasonlíthatóság és a 448/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően jelentett adatokkal való összhang biztosítása érdekében az újonnan hitelesített hitelminősítő intézeteket kötelezni kell arra, hogy legalább a hitelesítésüket megelőző tíz év vagy tevékenységük teljes időtartama tekintetében szolgáltassanak adatokat. A hitelesített hitelminősítő intézeteket részben vagy egészben mentesíteni kell az említett adatokra vonatkozó adatszolgáltatás alól, ha bizonyítani tudják, hogy az nem lenne arányos az adatok volumenével és összetettségével.

(9)

Csoporthoz tartozó hitelminősítő intézetek számára lehetővé kell tenni, hogy minősítési adataikat vagy külön jelenthessék az ESMA felé, vagy megbízhassák a csoporton belüli további intézetek egyikét azzal, hogy nevükben jelentse az adatokat. Mindazonáltal a hitelminősítő intézetek uniós szinten nagymértékben integrált szervezete miatt és a statisztikák értelmezésének megkönnyítése érdekében a hitelminősítő intézeteket ösztönözni kell arra, hogy a jelentést az egész csoportra vonatkozóan, globális szempontból tegyék meg.

(10)

Az ESMA általi folyamatos felügyelet és a hitelminősítő intézetek korábbi teljesítményadatainak közzététele céljára a hitelminősítő intézetek önkéntes alapon adatot szolgáltathatnak az ESMA-nak a csoportjukhoz tartozó, harmadik országbeli hitelminősítő intézetek által kiadott, de az 1060/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében be nem fogadott hitelminősítésekről.

(11)

Az adatszolgáltatáshoz a hitelminősítő intézetek a kiadott minősítési adatokat és minősítési kilátásokat különböző kategóriákba sorolják a minősítés típusa és az ezen belüli alosztályok (szektor, ágazat vagy eszközosztály), vagy a kibocsátó és a kibocsátás típusa szerint. Ezek a kategóriák az ESMA korábbi hitelminősítési adatgyűjtési tapasztalatain és a hitelminősítési adatokkal kapcsolatos felügyeleti igényeken alapulnak.

(12)

A pénzügyi innovációk eredményeként megjelenő új pénzügyi eszközökre vonatkozó hitelminősítésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás lehetővé tétele érdekében külön adatszolgáltatási kategóriát kell képezni „egyéb pénzügyi eszközök” számára. Emellett a vállalati minősítések és a strukturált pénzügyi eszközök minősítése kategóriákon belül ugyancsak létre kell hozni egy „egyéb” kategóriát a vállalati kibocsátások és a strukturált pénzügyi eszközök új, a meglévő kategóriák közé nem sorolható típusainak számbavétele érdekében.

(13)

Annak érdekében, hogy az ESMA létrehozhassa az Európai Hitelminősítési Platformot, és a hitelminősítő intézetek hozzáigazíthassák belső rendszereiket az új adatszolgáltatási követelményekhez, az első adatszolgáltatást 2016. január 1-jéig kell teljesíteniük a hitelminősítő intézeteknek. Az e rendelet alapján jelentett adatok összehasonlíthatóságának és folytonosságának biztosítása érdekében az első adatszolgáltatásnak a 2015. június 21-ig kiadott és vissza nem vont minden minősítésre ki kell terjednie. Emellett az első adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a 2015. június 21. és 2016. január 1. között a hitelminősítő intézetek által kiadott hitelminősítéseket és minősítési kilátásokat. Az első adatszolgáltatásnak ugyanazokat az adattípusokat kell tartalmaznia, mint az azt követő napi minősítési adatszolgáltatásoknak.

(14)

A bejelentendő adatokat szabványos formátumban kell megadni, lehetővé téve az ESMA számára, hogy az adatokat belső rendszerén keresztül, automatikusan fogadja és dolgozza fel. A műszaki fejlődés miatt előfordulhat, hogy az ESMA-nak több, a hitelminősítő intézetek által benyújtandó fájlok továbbítására és formátumára vonatkozó adatszolgáltatási technikai utasítást frissítenie kell, amiről külön közlemények vagy iránymutatások formájában ad tájékoztatást.

(15)

Ez a rendelet az ESMA által az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 10. cikke szerint a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(16)

Az ESMA nyilvános konzultációt tartott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetről, elemezte a kapcsolódó lehetséges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke értelmében létrehozott Értékpapír-piaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.

(17)

A 462/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 2. cikke (3) bekezdésének való megfelelés érdekében ezt a rendeletet 2015. június 21-től kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A jelentendő adatok köre

(1)   A hitelminősítő intézet minden általa kiadott vagy befogadott hitelminősítésről és minősítési kilátásról adatokat szolgáltat a 8., 9. és 11. cikknek megfelelően. A hitelminősítő intézet minden általa kiadott hitelminősítésről és minősítési kilátásról a minősített szervezet szintjén és adott esetben minden kibocsátott adósságinstrumentum figyelembevételével szolgáltat adatokat.

(2)   A hitelminősítő intézet biztosítja az ESMA felé jelentett adatok pontosságát, teljességét és rendelkezésre állását, valamint biztosítja, hogy az adatszolgáltatásra a 8., 9. és 11. cikknek megfelelően, az ESMA technikai utasításai alapján kialakított megfelelő rendszerek használatával kerüljön sor.

(3)   A hitelminősítő intézet haladéktalanul értesíti az ESMA-t minden rendkívüli körülményről, amely átmenetileg megakadályozza vagy késlelteti az e rendelet szerinti adatszolgáltatást.

(4)   A hitelminősítő csoporthoz tartozó hitelminősítő intézet megbízhat egy csoporton belüli intézetet, hogy a nevében teljesítse az e rendeletben előírt adatszolgáltatást. Minden olyan hitelminősítő intézetet, amelynek nevében az adatszolgáltatást teljesítik, azonosítani kell az ESMA-nak benyújtott jelentésekben.

(5)   A 11. cikk (2) bekezdésének és az 1060/2009/EK rendelet 21. cikke (4) bekezdésének e) pontja alkalmazása céljából a csoport nevében adatot szolgáltató hitelminősítő intézet adatszolgáltatása kiterjedhet a csoporthoz tartozó harmadik országbeli hitelminősítő intézet által kiadott, be nem fogadott hitelminősítésekkel és minősítési kilátásokkal kapcsolatos adatokra is. Ha a hitelminősítő intézet nem jelenti ezeket az adatokat, kvalitatív jelentésében – e rendelet I. melléklete 1. része 1. táblázatának 9. és 10. mezőjében – ezt megindokolja.

(6)   A hitelminősítő intézet adatot szolgáltat minden egyes bejelentett hitelminősítés és minősítési kilátás kezdeményezettségi státusáról, megadva, hogy a hitelminősítés vagy minősítési kilátás az 1060/2009/EK rendelet 10. cikkének (5) bekezdésének megfelelően kezdeményezés nélkül, de részvétellel, kezdeményezés és részvétel nélkül vagy kezdeményezés alapján készült-e.

2. cikk

A nemteljesítési státus és a visszavonások jelentése

(1)   A hitelminősítő intézet az egyes minősítések tekintetében az I. melléklet 2. része 2. táblázatának 6. és 13. mezőjében, az alábbi események valamelyikének bekövetkezése esetén jelent nemteljesítést:

a)

a minősítés azt jelzi, hogy a hitelminősítő intézet nemteljesítésre vonatkozó fogalommeghatározása szerint nemteljesítés következett be;

b)

a minősítés visszavonásra került a minősített szervezet fizetésképtelensége vagy adósságátütemezés miatt;

c)

bármely egyéb eset, amelynek következtében a hitelminősítő intézet a minősített szervezetet vagy eszközt nemteljesítőnek, lényegesen értékvesztettnek vagy ezekkel egyenértékűnek tekinti.

(2)   A minősítés visszavonásának okát az I. melléklet 2. része, 2. táblázatának 11. mezőjében jelenteni kell.

3. cikk

Minősítési típusok

A hitelminősítő intézet a jelentett hitelminősítéseket és minősítési kilátásokat a következő minősítési típusok valamelyikébe sorolja:

a)

vállalati minősítések;

b)

strukturált pénzügyi eszközök minősítése;

c)

államadósság és államháztartás minősítése;

d)

egyéb pénzügyi eszközök minősítése.

4. cikk

Vállalati minősítések

(1)   A hitelminősítő intézet a jelentett vállalati minősítéseket a következő ágazati szegmensek valamelyikébe sorolja:

a)

pénzügyi intézmények, köztük bankok, brókerházak és tőzsdei kereskedőházak;

b)

biztosítók;

c)

az a) és b) pont alá nem sorolható egyéb vállalati kibocsátók.

(2)   A hitelminősítő intézet a vállalati kibocsátásokat a következő kibocsátástípusok valamelyikébe sorolja:

a)

kötvények;

b)

a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) 52. cikkének (4) bekezdésében említett azon fedezett kötvények, amelyek megfelelnek az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 129. cikkének (1)–(3), (6) és (7) bekezdésében említett jogosultsági követelményeknek;

c)

a fedezett kötvények egyéb típusai, amelyek minősítéséhez a minősítő a fedezett kötvényekre vonatkozó egyedi módszertanokat, modelleket vagy fő minősítési feltevéseket alkalmazott, és amelyeket a b) pont nem tartalmaz;

d)

a vállalati kibocsátások egyéb, az a), b) és c) pont alá nem sorolható típusai.

(3)   A minősített szervezetnek vagy kibocsátásnak az I. melléklet 2. része 1. táblázatának 10. mezőjében szereplő országkódja a szervezet letelepedési helye szerinti ország kódja.

5. cikk

Strukturált pénzügyi eszközök minősítése

(1)   A strukturált pénzügyi eszközök minősítése az 575/2013/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdésének 61. pontjában említett értékpapírosítási ügyletből vagy rendszerből származó pénzügyi vagy egyéb eszközökre vonatkozó minősítés.

(2)   A hitelminősítő intézet a strukturális pénzügyi eszközökre vonatkozóan jelentett minősítéseket a következő eszközosztályok valamelyikébe sorolja:

a)

eszközfedezetű értékpapírok, köztük gépjárműhitel, hajókölcsön, légijármű-hitel, diákhitel, fogyasztói hitel, egészségügyi ellátásra felvett hitel, előre gyártott házra felvett hitel, filmgyártási hitel, közműfejlesztési hitel, gép- és berendezéslízing, hitelkártya-követelés, adótartozás biztosítékául szolgáló zálogjog, nemteljesítő hitelek, lakóautó-hitel, magánszemélynek nyújtott lízing, vállalkozásnak nyújtott lízing és vevőkövetelések;

b)

lakóingatlannal fedezett értékpapírok, köztük lakóingatlannal fedezett elsőrendű értékpapírok és lakóingatlannal fedezett másodrendű értékpapírok, valamint szabad felhasználású jelzáloghitelek;

c)

üzleti ingatlannal fedezett értékpapírok, köztük kiskereskedelmi vagy irodacélú kölcsön, kórház-finanszírozási hitel, ápoló-gondozó otthonokra, raktározási létesítményekre felvett hitel, szállodafinanszírozási hitel, gyermekgondozási létesítményekre felvett hitel, ipari hitel és társasházakra felvett hitel;

d)

fedezett adósságkölezevények (CDO), köztük hitellel fedezett kötelezvény, kötvénnyel fedezett kötelezvény, szintetikus fedezett adósságkötelezvény, egy ügyletrész-sorozatos fedezett adósságkötelezvény, alappal fedezett kötelezvény, eszközalapú értékpapírokat tartalmazó fedezett adósságkötelezvény és fedezett adósságkötelezvényeket tartalmazó fedezett adósságkötelezvény;

e)

eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok;

f)

az a)–e) pontok alá nem sorolható egyéb strukturált pénzügyi eszközök, többek között strukturált fedezett kötvények, strukturált befektetési eszközök (SIV), biztosításhoz kapcsolt értékpapírok és származtatott termékeket kínáló egységek.

(3)   Adott esetben a hitelminősítő intézet feltünteti, hogy az egyes minősített eszközök az I. melléklet 2. része 1. táblázata 34. mezőjének melyik alosztályához tartoznak.

(4)   A strukturált pénzügyi eszközök országkódját, amelyet a mögöttes eszközök többségének származási országa alapján kell megadni, az I. melléklet 2. része 1. táblázatának 10. mezőjében kell jelenteni. Amennyiben a mögöttes eszközök többségének származási országa nem állapítható meg, a minősített eszközt „nemzetközi”-ként kell besorolni.

6. cikk

Az államadósság és az államháztartás minősítése

(1)   A hitelminősítő intézet az állam, állami szervezetek és szupranacionális szervezetek általa jelentett minősítéseit a következő szektorok valamelyikébe sorolja:

a)

állam, ha a minősített szervezet vagy a minősített adósság, pénzügyi kötelezettség, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz kibocsátója egy állam vagy egy állam különleges célú gazdasági egysége az 1060/2009/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdése v) pontja i. és ii. alpontjának megfelelően, és a minősítés egy államra vonatkozik;

b)

regionális vagy helyi hatóság, ha a minősített szervezet vagy a minősített adósság, pénzügyi kötelezettség, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz kibocsátója egy regionális vagy helyi hatóság vagy egy regionális vagy helyi hatóság különleges célú gazdasági egysége az 1060/2009/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdése v) pontja i. és ii. alpontjának megfelelően, és a minősítés egy regionális vagy helyi hatóságra vonatkozik;

c)

nemzetközi pénzügyi intézmény, az 1060/2009/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdése v) pontja iii. alpontjának megfelelően;

d)

szupranacionális szervezet, azaz a c) pontba nem sorolható olyan szervezet, amelyet egynél több állami részvényes hozott létre, birtokol és ellenőriz, ideértve az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) I. mellékletének U. nemzetgazdasági ágához sorolt szervezeteket;

e)

állami szervezet, ideértve az 1893/2006/EK rendelet I. mellékletének O., P. és Q. nemzetgazdasági ágához sorolt szervezeteket.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdés c) és d) pontja alá sorolt nemzetközi pénzügyi intézmények vagy szupranacionális szervezetek esetében nem állapítható meg a kibocsátás országa, a minősített kibocsátót „nemzetközi”-ként kell besorolni az I. melléklet 2. része, 1. táblázatának 10. mezőjében.

7. cikk

Egyéb pénzügyi eszközök

Az 1060/2009/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott, az e rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerinti vállalati kibocsátások, az e rendelet 5. cikke szerinti strukturált pénzügyi eszközök és az e rendelet 6. cikke szerinti államadósság vagy államháztartás körébe nem sorolható pénzügyi eszközökre vonatkozó hitelminősítéseket vagy minősítési kilátásokat az egyéb pénzügyi eszközök kategória alatt kell jelenteni.

8. cikk

Adatszolgáltatás az Európai Hitelminősítési Platformon való közzététel céljára

(1)   A hitelminősítő intézet minden olyan esetben, amikor nem kizárólag befektetők számára, díjfizetés ellenében készített minősítést vagy minősítési kilátást ad ki vagy fogad be, az 1060/2009/EK rendelet 11a. cikkének (1) bekezdése szerint adatot szolgáltat e hitelminősítésekről és minősítési kilátásokról.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, közép-európai idő (CET) (9) szerint 20:00:00 és a következő nap 19:59:59 között kiadott hitelminősítésekről és minősítési kilátásokról a következő nap 21:59:59-ig kell adatot szolgáltatni.

(3)   Az (1) bekezdésnek megfelelően jelentett hitelminősítések és minősítési kilátások esetében azokkal egy időben kell rendelkezésre bocsátani az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete D. szakasza I. részének 5. pontjában említett sajtóközleményt. Ha a sajtóközlemény először nem angol nyelven jelenik meg és kerül benyújtásra, az angol nyelvi változat is benyújtható, ha és amikor rendelkezésre áll.

(4)   A 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett minősítések esetében a minősítést kísérő, az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete D. szakasza III. részének 1. pontjában említett kutatási jelentést is rendelkezésre kell bocsátani. Ha a kutatási jelentés először nem angol nyelven jelenik meg és kerül benyújtásra, az angol nyelvi változat is benyújtható, ha és amikor rendelkezésre áll.

9. cikk

Adatszolgáltatás az ESMA által gyakorolt felügyelet céljára

(1)   Az 1060/2009/EK rendelet 21. cikke (4) bekezdése e) pontjának megfelelően a hitelminősítő adatot szolgáltat minden kiadott vagy befogadott, vagy az 1. cikk (5) bekezdésében említetteknek megfelelően harmadik országban kiadott és be nem fogadott hitelminősítésről és minősítési kilátásról, beleértve az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete D. szakasza I. része 6. pontjának megfelelően a kezdeti vizsgálat vagy előzetes minősítés céljából a szervezetek vagy adósságinstrumentumok vonatkozásában részére benyújtott információkat.

(2)   A hitelminősítő intézet a 8. cikk hatálya alá nem tartozó hitelminősítésekre és minősítési kilátásokra vonatkozó minősítési adatokat havonta jelenti a megelőző hónapra vonatkozóan.

(3)   Az a hitelminősítő intézet, amely 50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat, és amely nem tagja hitelminősítő intézetek csoportjának, kéthavonta nyújthatja be a (2) bekezdésben említett minősítési adatokat, kivéve, ha hitelminősítéseinek jellege, összetettsége és köre miatt az ESMA havi adatszolgáltatást ír elő számára. Az adatszolgáltatás a megelőző két hónapra vonatkozik.

(4)   A (2) bekezdésben említett minősítési adatokat az adatszolgáltatás tárgyidőszakának végétől számított 15 napon belül kell benyújtani az ESMA-nak. Ha a hónap tizenötödik napja a hitelminősítő intézet letelepedése szerinti országban – vagy ha a hitelminősítő intézet az 1. cikk (4) bekezdésének megfelelően csoport nevében jelent, az adott hitelminősítő intézet letelepedése szerinti országban – munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanap.

(5)   Ha a megelőző naptári hónapban a hitelminősítő intézet nem adott ki az (1) bekezdés szerinti hitelminősítést vagy minősítési kilátást, nem köteles adatot szolgáltatni.

10. cikk

Adatszolgáltatás a korábbi teljesítmény értékelése céljára

A kiadott vagy befogadott, vagy az 1. cikk (5) bekezdésében említett, harmadik országban kiadott és be nem fogadott hitelminősítéseket az ESMA korábbi teljesítményadatok rendelkezésre bocsátására használja fel, az 1060/2009/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésének és I. melléklete, E. szakasza, II. része 1. pontjának megfelelően.

11. cikk

Első adatszolgáltatás

(1)   A 2015. június 21. előtt nyilvántartásba vett vagy hitelesített hitelminősítő intézet 2016. január 1-ig elkészíti az ESMA-nak benyújtandó első jelentését, amely tartalmazza a következőket:

a)

a 8. és 9. cikkben említett, kiadott és 2015. június 21-ig vissza nem vont hitelminősítésekre és minősítési kilátásokra vonatkozó információk;

b)

a 8. és 9. cikkben említett, 2015. június 21. és 2015. december 31. között kiadott hitelminősítések és minősítési kilátások.

(2)   A 2015. június 21. és 2015. december 31. között nyilvántartásba vett vagy hitelesített hitelminősítő intézetnek 2016. január 1-jétől kezdődően kell megfelelnie e rendelet előírásainak. Első jelentésében a 8. és 9. cikknek megfelelően adatot szolgáltat a nyilvántartásba vétele vagy hitelesítése napja óta kiadott valamennyi hitelminősítésről és minősítési kilátásról.

(3)   A 2016. január 1. után nyilvántartásba vett vagy hitelesített hitelminősítő intézetnek a nyilvántartásba vétele vagy hitelesítése napjától számított három hónapon belül kell megfelelnie e rendelet előírásainak. Első jelentésében a 8. és 9. cikknek megfelelően adatot szolgáltat a nyilvántartásba vétele vagy hitelesítése napja óta kiadott valamennyi hitelminősítésről és minősítési kilátásról.

(4)   A (2) és (3) bekezdésben említett első jelentés mellett a 2015. június 21. után hitelesített hitelminősítő intézet az 1060/2009/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésének és I. melléklete, E. szakasza, II. része 1. pontjának megfelelően a hitelesítését megelőző legalább tíz évre vonatkozó – vagy ha a hitelesítése előtt tíz évvel még nem folytatott hitelminősítési tevékenységet, hitelminősítési tevékenységének kezdetétől rendelkezésre álló – korábbi teljesítményadatairól is adatot szolgáltat. A hitelesített hitelminősítő intézet részben vagy egészben mentesül az említett adatokra vonatkozó adatszolgáltatás alól, ha bizonyítani tudja, hogy az nem lenne arányos az adatok volumenével és összetettségével.

12. cikk

Adatszerkezet

(1)   A hitelminősítő intézet az I. melléklet 1. részének táblázataiban meghatározott formátumban kvalitatív jelentéseket nyújt be az ESMA-nak a 11. cikknek megfelelő első minősítési adatszolgáltatással együtt. A kvalitatív jelentések tartalmának bármely változását késedelem nélkül, a változás által érintett minősítési adatok benyújtása előtt, aktualizálásként jelezni kell az ESMA rendszerének. Ha egy hitelminősítő intézet az 1. cikk (4) bekezdése szerint, csoport nevében szolgáltat adatot, elegendő egyetlen kvalitatív jelentéssort benyújtania az ESMA-nak.

(2)   A hitelminősítő intézet a 8., 9. és 11. cikkekben említett minősítésekre vonatkozó minősítési jelentéseket az I. melléklet 2. részének táblázataiban meghatározott formátumban nyújtja be.

13. cikk

Adatszolgáltatási eljárások

(1)   A hitelminősítő intézet az ESMA által adott technikai utasításoknak megfelelően, az ESMA adatszolgáltatási rendszerének használatával nyújtja be a 12. cikkben említett kvalitatív jelentéseket és minősítési jelentéseket.

(2)   A hitelminősítő intézet az ESMA részére küldött és általa kapott fájlokat legalább öt évig elektronikus formában tárolja. A fájlokat kérésre az ESMA rendelkezésére kell bocsátani.

(3)   Ha a hitelminősítő intézet ténybeli hibát azonosít a jelentett adatokban, az érintett adatot indokolatlan késedelem nélkül, az ESMA által adott technikai utasításoknak megfelelően javítja.

14. cikk

Hatályon kívül helyezés és átmeneti rendelkezések

(1)   A következő rendeletek 2016. január 1-jén hatályukat vesztik:

a)

a Bizottság 446/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete;

b)

a Bizottság 448/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete.

(2)   A hatályon kívül helyezett rendeletekre történő hivatkozásokat a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

(3)   Az ESMA-nak az (1) bekezdésben meghatározott rendeleteknek megfelelően 2016. január 1. előtt benyújtott adatokat úgy kell tekinteni, mint amelyeket e rendeletnek megfelelően nyújtottak be; ezeket az adatokat az ESMA az 1060/2009/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésének, 21. cikke (4) bekezdésének és I. melléklete E. szakasza II. része 1. pontjának megfelelően továbbra is használja.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. június 21-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 302., 2009.11.17., 1. o.

(2)  A Bizottság 2012. március 21-i 448/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által létrehozott központi adatbázis számára a hitelminősítő intézetek részéről rendelkezésre bocsátandó információk bemutatására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 140., 2012.5.30., 17. o.).

(3)  A Bizottság 2012. március 21-i 446/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítő intézetek által az Európai Értékpapír-piaci Hatóság számára benyújtandó, a minősítési adatokra vonatkozó rendszeres jelentés tartalmát és formátumát előíró szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 140., 2012.5.30., 2. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 462/2013/EU rendelete a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 146 ., 2013.05.31., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1893/2006/EK rendelete a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

(9)  Megfelelő esetben a CET a közép-európai nyári időszámítást jelenti.


I. MELLÉKLET

1.   RÉSZ

A KVALITATÍV ADATOKAT TARTALMAZÓ FÁJL MEZŐINEK JEGYZÉKE

1.   táblázat

Hitelminősítők azonosítása és a módszertan ismertetése

A táblázat azokat az elemeket tartalmazza, amelyek azonosítják az adatszolgáltató hitelminősítőt, ideértve az alkalmazott jogi azonosítást, módszertant és politikákat.

A táblázatban minden adatszolgáltató hitelminősítőhöz egy sor tartozik.


Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

Alkalmazási kör

1

Hitelminősítő azonosítója

Az adatszolgáltató hitelminősítőt azonosító kódszám. Az azonosítót az ESMA adja meg a hitelminősítő nyilvántartásba vételekor vagy hitelesítésekor.

Kötelező.

 

Szakmai

2

Adatszolgáltató hitelminősítő LEI kódja

A fájlt küldő hitelminősítő LEI kódja.

Kötelező.

ISO 17442

Nyilvános

3

Hitelminősítő neve

A hitelminősítőt azonosító név. Megegyezik a hitelminősítő által a nyilvántartásba vételi folyamat során használt és az ESMA összes egyéb felügyeleti eljárásában alkalmazott névvel. Ha a hitelminősítő csoport valamely tagja a csoport egésze nevében szolgáltat adatot, akkor a hitelminősítő csoport nevét kell megadni.

Kötelező.

 

Nyilvános

4

A hitelminősítő bemutatása

A hitelminősítő rövid bemutatása.

Kötelező.

 

Nyilvános

5

A hitelminősítő módszertana

A hitelminősítő hitelminősítési módszertanának ismertetése. A hitelminősítő bemutathatja minősítési módszertanának egyedi jellemzőit.

Kötelező.

 

Nyilvános

6

Link a hitelminősítő honlapjának módszertani oldalához

Link a hitelminősítő honlapjának módszertani oldalához, amely a módszertannal kapcsolatos összes információt, a modellek bemutatását és a főbb minősítési alapfeltevéseket tartalmazza.

Kötelező.

A vonatkozó weboldalra mutató, működő link

Nyilvános

7

Megbízáson alapuló és megbízás nélküli hitelminősítési politikák

A hitelminősítő politikája a megbízáson alapuló és a megbízás nélküli, részvétellel vagy anélkül készülő minősítésekre vonatkozóan. Ha egynél több minősítési politika van, meg kell határozni az egyes politikákhoz alkalmazandó releváns minősítési típusokat.

Kötelező.

 

Nyilvános

8

Leányvállalatokra alkalmazott hitelminősítési politika

A leányvállalatok hitelminősítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó politika ismertetése.

Kötelező.

Csak vállalati minősítéseket kibocsátó hitelminősítőkre alkalmazandó.

 

Nyilvános

9

Az adatszolgáltatás földrajzi hatálya

Ha egy hitelminősítő egy csoport tagja, meg kell adnia, hogy a csoport által kibocsátott összes minősítés szerepel-e az adatszolgáltatásban (globális hatókör) vagy sem (csak az EU-s és a befogadott minősítések). Ha a hatókör nem globális, a hitelminősítőnek indokolnia kell, miért nem az. Egyéb hitelminősítőknek a „globális” megjelölést („Y”) kell szerepeltetniük.

Kötelező.

Y – Igen

N – Nem

Nyilvános

10

A nem globális hatókör indoka

Annak indoklása, hogy a csoporttag hitelminősítő miért nem közli a csoport által kiadott összes minősítést.

Kötelező.

Akkor kell alkalmazni, ha „A jelentéstétel földrajzi hatálya” = „N”.

 

Nyilvános

11

Nemteljesítés meghatározása

A hitelintézet nemteljesítésre vonatkozó definíciójának ismertetése.

Kötelező.

 

Nyilvános

12

Honlaplink

A hitelminősítő nyilvános honlapjára mutató link.

Kötelező.

A honlapra mutató, működő link.

Nyilvános


2.   táblázat

Kibocsátói minősítési típusok listája

Ezt a táblázatot akkor kell kitölteni, ha a hitelminősítő kibocsátói hitelminősítést készít. A táblázatban minden a hitelminősítő által kibocsátott kibocsátói minősítéstípushoz egy sor tartozik.


Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

Alkalmazási kör

1

A kibocsátói minősítési típus azonosítója

Egyedi azonosító minden kibocsátói minősítési típusra, amely alapján a minősített szervezeteket értékelik.

Kötelező.

Kizárólag akkor kell alkalmazni, ha a hitelminősítő kibocsátói minősítést ad ki.

 

Szakmai

2

A kibocsátói minősítési típus neve

A kibocsátói minősítés kategóriájának neve.

Kötelező.

 

Szakmai

3

A kibocsátói minősítési típus ismertetése

A minősített adósság kategóriájának bemutatása.

Kötelező.

 

Szakmai

4

A kibocsátói minősítési típus standardja

A kibocsátó minősítésének típusait kell megkülönböztetni a következők szerint: a vezető/globális kibocsátó hitelminősítése, az adósság minősítése (a kategóriák ismertetése az I. melléklet 2. részének 2. táblázatában található) és az összes többi adósságminősítés a kibocsátók vonatkozásában.

Kötelező.

IR – a vezető kibocsátó minősítése

DT – adósságminősítés

OT – Egyéb

Szakmai


3.   táblázat

Az adósságkategóriák listája

Ezt a táblázatot akkor kell kitölteni, ha a hitelminősítő adósságkategóriákat vagy adósságkibocsátásokat/adósságinstrumentumokat (például a kielégítési sorrendben elöl álló fedezetlen kölcsöntőkét, alárendelt fedezetlen kölcsöntőkét, a kielégítési sorrendben hátul álló alárendelt fedezetlen kölcsöntőkét) minősít. A táblázatban minden adósságtípushoz egy sor tartozik.


Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

Alkalmazási kör

1

Minősített adósság kategóriájának azonosítója

A vállalatok és az állam, mint kibocsátó adósságkategóriáinak vagy adósságkibocsátásainak besorolására alkalmazott adósságkategóriák egyedi azonosítója.

Kötelező.

Akkor kell alkalmazni, ha a hitelminősítő vállalati vagy államadósság-kategóriákat minősít.

 

Szakmai

2

Minősített adósság kategóriájának neve

A minősített adósság kategóriájának neve.

Kötelező.

 

Szakmai

3

Minősített adósság kategóriájának ismertetése

A minősített adósság kategóriájának bemutatása.

Kötelező.

 

Szakmai

4

Szenioritás

A minősített kibocsátó vagy kibocsátás adósságbesorolásának a rangsorban való elhelyezkedését azonosítja.

Választható.

SEU – ha a minősített kibocsátói adósság vagy kibocsátás a kielégítési sorrendben elöl álló fedezetlen adósság kategóriájába tartozik.

SEO – ha a minősített kibocsátói adósság vagy kibocsátás a SEU-tól különböző, a kielégítési sorrendben elöl álló adósság kategóriájába tartozik.

SB – ha a minősített kibocsátói adósság vagy kibocsátás az alárendelt adósság kategóriájába tartozik.

Szakmai


4.   táblázat

Kibocsátástípusok/programtípusok listája

Ezt a táblázatot akkor kell kitölteni, ha a hitelminősítő adósságkibocsátást/pénzügyi instrumentumokat minősít. A hitelminősítőnek fel kell tüntetnie minden olyan kibocsátástípust és programot, amelyek keretében az adósságot kibocsátják (például adósságlevelek, középlejáratú adósságlevelek, kötvények, kereskedelmi értékpapírok). A táblázatban minden programhoz vagy kibocsátástípushoz egy sor tartozik.


Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

Alkalmazási kör

1

Kibocsátástípus/programtípus azonosítója

A kibocsátás minősítésének besorolására alkalmazott kibocsátás/program egyedi azonosítója.

Kötelező.

Akkor kell alkalmazni, ha a hitelminősítő vállalati vagy államadósság-kibocsátásokat minősít.

 

Szakmai

2

Kibocsátástípus/programtípus neve

A kibocsátás/program neve.

Kötelező.

 

Szakmai

3

Kibocsátástípus/programtípus bemutatása

A kibocsátás/program bemutatása.

Kötelező.

 

Szakmai


5.   táblázat

Vezető elemzők listája

Ez a táblázat az Európai Unióban működő vezető elemzők teljes listáját tartalmazza. Ha a vezető elemző különböző időszakokban (megszakításokkal) dolgozott vezető elemzőként, a vezető elemzőről többször kell adatot szolgáltatni a táblázatban, azaz minden kinevezési időszakot külön kell jelezni. A funkció betöltésének kezdő- és záróidőpontja között nem lehet átfedés ugyanarra a vezető elemzőre vonatkozóan. A táblázatban minden vezető elemzőhöz és tevékenységi időszakhoz egy sor tartozik.


Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

Alkalmazási kör

1

Vezető elemző belső azonosítója

Az elemzőfunkcióba kinevezett munkatárs hitelminősítő intézet által megadott egyedi belső azonosítója.

Kötelező.

 

Csak felügyeleti

2

Vezető elemző neve

Vezető elemző teljes neve

Kötelező.

 

Csak felügyeleti

3

A vezető elemző tevékenységének kezdete

A vezető elemzői funkcióba helyezett munkatárs tevékenységének kezdete

Kötelező.

ISO 8601 Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Csak felügyeleti

4

A vezető elemző tevékenységének zárónapja

A vezető elemzői funkcióba kinevezett munkatárs tevékenységének vége. Ha a munkatárs jelenleg is vezetőelemzői funkcióban dolgozik, ezt 9999-01-01 dátumformátumban kell jelenteni.

Kötelező.

ISO 8601 Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN) vagy 9999-01-01

Csak felügyeleti


6.   táblázat

Minősítési skála

A táblázatban a hitelminősítők által, az e rendelet alkalmazási körében jelentendő hitelminősítések tekintetében alkalmazott minősítési skálákat kell bemutatni. A hitelminősítőknek minden egyes minősítési skálát külön sorban kell feltüntetniük. Az adatszolgáltatásban szereplő minősítési skálákon belüli minősítési kategóriákról és minősítési fokozatról a „Kategóriák”, illetve a „Fokozatok” kiegészítő táblázatban kell adatot szolgáltatni.


Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

Alkalmazási kör

1

Minősítési skála azonosítója

A hitelminősítő minősítési skáláját azonosítja egyedileg.

Kötelező.

 

Szakmai

2

A hitelesítési skála érvényességének kezdete

Az az időpont, amikortól a minősítési skála érvényes.

Kötelező.

ISO 8601 Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Nyilvános

3

A hitelesítési skála érvényességének vége

A hitelesítési skála érvényességének vége. A minősítési skála folyamatos érvényességéhez 9999-01-01 dátumformátumban kell jelenteni.

Kötelező.

ISO 8601 Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN) vagy 9999-01-01

Nyilvános

4

A minősítési skála ismertetése

A skála részét képező minősítéstípusok és adott esetben, a skála földrajzi hatályának bemutatása.

Kötelező.

 

Nyilvános

5

Időintervallum

A minősítési skála időintervallum szerinti alkalmazhatóságát azonosítja.

Kötelező.

„L” – ha a minősítési skála hosszú távú minősítésekre alkalmazandó

„S” – ha a minősítési skála rövid távú minősítésekre alkalmazandó

Nyilvános

6

Minősítési típus

A minősítési skála minősítési típus szerinti alkalmazhatóságát azonosítja.

Kötelező.

„C” – ha a minősítési skála vállalati minősítésére alkalmazandó

„S” – ha a minősítési skála államadósság és az államháztartás minősítésére alkalmazandó

„T” – ha a minősítési skála strukturált pénzügyi eszközök minősítésére alkalmazandó

„O” – ha a minősítési skála egyéb pénzügyi instrumentumok minősítésére alkalmazandó

Nyilvános

7

A minősítési skála alkalmazási köre

Jelzi, hogy a minősítési skálát előzetes, végleges vagy mindkét típusú minősítés esetében alkalmazzák-e.

Kötelező.

PR – a minősítési skálát kizárólag előzetes minősítés esetében alkalmazzák

FR – a minősítési skálát kizárólag végleges minősítés esetében alkalmazzák

BT – a minősítési skálát előzetes és végleges minősítés esetében alkalmazzák

Nyilvános

8

Minősítési skála CEREP-hez

Jelzi, hogy a minősítési skála használandó-e az ESMA által a központi adatbázisban (CEREP) tárolt adatokon alapuló statisztikák összeállításához.

Egy időszakra vonatkozóan minősítésitípus- és időintervallum-kombinációnként csak egy minősítési skála használható.

Kötelező.

Y – Igen

N – Nem

Szakmai

9

Kategóriák

Minősítésikategória-érték

A minősítési kategóriák helye a minősítési skálán (ahol az 1 felel meg a legjobb hitelképességet tükröző kategóriának)

Kötelező.

Egész számban kifejezett sorszám, amelynek minimális értéke 1, maximális értéke 20. A minősítési kategória értékeit egymást követő sorrendben kell megadni. Minden minősítéshez legalább egy minősítési kategóriát meg kell jelölni.

Nyilvános

10

Minősítésikategória-címke

Azonosítja a minősítési skálán belüli konkrét minősítési kategóriát.

Kötelező.

 

Nyilvános

11

Minősítési kategória bemutatása

A minősítési skálán belüli minősítési kategória definíciója

Kötelező.

 

Nyilvános

12

Fokozatok

A fokozat értéke

A fokozatok helye a minősítési skálán (ahol az 1 felel meg a legjobb hitelképességet tükröző fokozatnak).

Kötelező.

A fokozat értéke egész szám, amelynek minimális értéke 1, maximális értéke 99. Az értékeket egymást követő sorrendben kell megadni. Minden minősítéshez legalább egy minősítési fokozatot meg kell jelölni.

Nyilvános

13

Fokozatcímke

Azonosítja a minősítési skálán belüli konkrét minősítési fokozatot. A fokozatok a minősítési kategória további részletezését jelentik.

Kötelező.

 

Nyilvános

14

A fokozat bemutatása

A minősítési skálán belüli minősítési fokozat bemutatása.

Kötelező.

 

Nyilvános

2.   RÉSZ

A MINŐSÍTÉSI ADATFÁJL MEZŐINEK JEGYZÉKE

1.   táblázat

A minősített szervezetre/eszközre vonatkozó adatok

A táblázat a hitelminősítő által kiadott, az e rendelet alkalmazási körében jelentendő összes hitelminősítést azonosítja és ismerteti. A táblázatban minden hitelminősítéshez egy sor tartozik. Adott esetben minden hitelminősítési sor vonatkozásában egy vagy több „Kezdeményező” szerepelhet.


Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

Alkalmazási kör

1

Hitelminősítő azonosítója

Az adatszolgáltató hitelminősítőt azonosító kódszám. Az azonosítót az ESMA adja meg a hitelminősítő nyilvántartásba vételekor vagy hitelesítésekor.

Kötelező.

 

Szakmai

2

Adatszolgáltató hitelminősítő LEI kódja

A fájlt küldő hitelminősítő LEI kódja

Kötelező.

ISO 17442

Nyilvános

3

A felelős hitelminősítő LEI-kódja

A minősítésért felelős hitelminősítő LEI kódja. A felelős hitelminősítő:

az EU-ban kiadott minősítés esetében: a minősítést kiadó, nyilvántartásba vett hitelminősítő,

befogadott minősítés esetében: a minősítést befogadó, nyilvántartásba vett hitelminősítő,

hitelesített minősítő által kiadott minősítés esetében: a hitelesített hitelminősítő,

harmadik országban kiadott, de nyilvántartásba vett minősítő által be nem fogadott minősítés esetében: az a harmadik országbeli minősítő, amelyik kiadta a minősítést.

Kötelező.

ISO 17442

Nyilvános

4

A minősítést kiadó hitelminősítő LEI kódja

A minősítést kiadó hitelminősítő LEI kódja. A minősítést kiadó hitelminősítő:

az EU-ban kibocsátott minősítés esetében: a nyilvántartásba vett hitelminősítő,

befogadott minősítés esetében: a befogadott minősítést kiadó harmadik országbeli hitelminősítő,

hitelesített minősítő által kiadott minősítés esetében: a hitelesített szervezet,

harmadik országban kiadott, de nyilvántartásba vett minősítő által be nem fogadott minősítés esetében: a minősítést kiadó harmadik országbeli minősítő.

Kötelező.

ISO 17442

Nyilvános

5

Minősítésazonosító

A minősítés egyedi azonosítója, amely mindvégig változatlan. A minősítésazonosítónak az ESMA-nak küldött minden adatszolgáltatasában egyedinek kell lennie.

Kötelező

 

Szakmai

6

Minősítési típus

Azonosítja, hogy vállalati minősítésről, államadósság vagy államháztartás minősítéséről, strukturált pénzügyi eszköz minősítéséről vagy más pénzügyi eszköz minősítéséről van-e szó. Mindvégig változatlan.

Kötelező.

„C” – vállalati minősítés

„S” –államadósság minősítése

„T” –strukturált pénzügyi eszközök minősítése

„O” – egyéb pénzügyi eszközök minősítése

Nyilvános

7

Egyéb minősítéstípus

Az „O” minősítési típusban jelentett minősített pénzügyi eszköz típusát ismerteti.

Kötelező.

Az „O” minősítési típus esetében alkalmazandó.

 

Csak felügyeleti

8

Minősítés tárgya

Azt jelzi, hogy a minősítés szervezetre/adósság kibocsátójára vagy minősített szervezet adósságkibocsátására/pénzügyi eszközre vonatkozik-e.

Kötelező.

ISR – a minősítés szervezetre/adósság kibocsátójára vonatkozik

INT – a minősítés adósságkibocsátására/pénzügyi eszközre vonatkozik

Nyilvános

9

Időintervallum

Azt jelzi, hogy a minősítés rövid vagy hosszú távú-e. Mindvégig viáltozatlan.

Kötelező.

L –hosszú lejáratú minősítés,

S –rövid lejáratú minősítés

Nyilvános

10

Ország

A minősített szervezet/eszköz országkódja

Kötelező.

ISO 3166-1 kód.

A „ZZ” kód a „nemzetközi” kategóriát azonosítja.

Nyilvános

11

Pénznem

Jelzi, hogy a minősítés hazai vagy külföldi devizában denominált adósságra vonatkozik-e.

Kötelező.

A „C” vagy „S” minősítési típus esetében alkalmazandó.

LC – helyi pénznem

FC – külföldi deviza

Nyilvános

12

Jogi személy/kibocsátó LEI kódja

Jogi személy/kibocsátó LEI kódja. Mindvégig változatlan.

Kötelező.

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha a minősített szervezet kaphat LEI kódot.

ISO 17442

Nyilvános

13

Jogi személy/kibocsátó nemzeti adószáma

A minősített szervezet egyedi nemzeti adószáma. Mindvégig változatlan.

Választható.

Adott esetben.

 

Nyilvános

14

Jogi személy/kibocsátó héa (hozzáadottérték-adó) kódja

A minősített szervezet egyedi nemzeti héakódja. Mindvégig változatlan.

Választható.

Adott esetben.

 

Nyilvános

15

Jogi személy/kibocsátó BIC kódja

A minősített szervezet egyedi BIC kódja. Mindvégig változatlan.

Választható

Kizárólag pénzügyi intézményt képviselő szervezetekre alkalmazandó („Ágazat” = „FI” vagy „IN”).

ISO 9362

Nyilvános

16

Jogi személy/kibocsátó belső azonosítója

A kibocsátó egyedi belső azonosítója. Mindvégig változatlan.

Kötelező.

 

Csak felügyeleti

17

Jogi személy/kibocsátó neve

Megfelelő, érthető hivatkozást kell tartalmaznia a jogi személy/kibocsátó hivatalos megnevezésére.

Kötelező.

 

Nyilvános

18

Anyavállalat jogi személy/kibocsátó LEI kódja

Anyavállalat LEI kódja. Csak abban az esetben kell jelenteni, ha a minősített kibocsátó egy másik minősített szervezet leányvállalata. Mindvégig változatlan.

Kötelező.

Akkor alkalmazandó, ha a minősített szervezet/adósságkibocsátó egy másik minősített szervezet leányvállalata.

ISO 17442

Nyilvános

19

Anyavállalat jogi személy/kibocsátó belső azonosítója

Az anyaszervezet/kibocsátó egyedi belső azonosítója. Mindvégig változatlan.

Kötelező.

Akkor alkalmazandó, ha a minősített szervezet egy másik minősített szervezet leányvállalata.

 

Csak felügyeleti

20

Alsóbb közigazgatási szintek NUTS-kódja

Minősített önkormányzatok/alsóbb közigazgatási szintek városainak/régióinak területi azonosítója.

Kötelező.

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha az „Ország” az Európai Unióban található, a „Minősítéstípus” kódja „S” és a „Szektor” kódja „SM”.

EUROSTAT-nómenklatúra: NUTS 1–3.

Nyilvános

21

ISIN

A minősített eszköz ISIN kódja. Mindvégig változatlan.

Kötelező.

„Minősítés tárgya” = „INT” esetében, és akkor alkalmazandó, ha a minősített eszköz rendelkezik ISIN kóddal.

ISO 6166

Nyilvános

22

Eszköz egyedi azonosítója

Az eszköz jellemzőinek olyan kombinációja, amely egyedileg azonosítja az eszközt.

Választható.

ESMA-standard

Csak felügyeleti

23

Eszköz belső azonosítója

A minősített pénzügyi eszközt azonosító egyedi kód. Mindvégig változatlan.

Kötelező.

„Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

 

Csak felügyeleti

24

Kibocsátástípus/programtípus

Azt jelöli, hogy melyik kibocsátástípushoz/programtípushoz tartozik a minősített eszköz.

Választható.

„Minősítéstípus” = „C” vagy „S” és „Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

A „Kibocsátástípusok/programtípusok listája” táblázatban előzőleg jelentett érvényes kibocsátástípus-/programtípus-azonosító.

Nyilvános

25

Kibocsátói minősítés típusa

Meghatározza a kibocsátói minősítés típusát.

Kötelező.

„Minősítéstípus” = „C” és „Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

A „Kibocsátói minősítési típusok listája” táblázatban előzőleg jelentett érvényes kibocsátóiminősítéstípus-azonosító.

Nyilvános

26

Adósságkategória

A minősített kibocsátás vagy adósság adósságkategóriáját határozza meg.

Kötelező.

„Minősítéstípus” = „C” vagy „S” és „Minősítés tárgya” = „ISR” és „Kibocsátói minősítési típus” = „DT” vagy, adott esetben, „Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

Az „Adósságkategóriák listája” táblázatban jelentett érvényes adósságkategória-azonosító.

Nyilvános

27

Kibocsátás időpontja

A minősített eszköz vagy adósságkibocsátás kibocsátásának időpontját határozza meg. Végig változatlannak kell maradnia.

Kötelező.

„Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

ISO 8601 Dátumformátum: (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Csak felügyeleti

28

Lejárat dátuma

A minősített eszköz vagy kibocsátás lejáratának időpontját határozza meg.

Kötelező.

„Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

Ha folyamatos: 9999-01-01.

ISO 8601 Dátumformátum: (ÉÉÉÉ-HH-NN) vagy 9999-01-01

Csak felügyeleti

29

Kibocsátott mennyiség

Az első minősítéskor forgalomban lévő mennyiség. A mennyiséget a „Kibocsátott mennyiség – pénznemkód” mezőben feltüntetett pénznemben kell jelenteni.

Kötelező.

„Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

 

Csak felügyeleti

30

Kibocsátott mennyiség –pénznemkód

A minősített kibocsátás pénznemének kódja

Kötelező.

„Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

ISO 4217

Csak felügyeleti

31

Ágazat

A „vállalati” minősítéstípusban jelentett adósságkibocsátások és minősített szervezetek pénzügyi, biztosítási és nem pénzügyi vállalkozások szerinti kategorizálása

Kötelező.

„Minősítési típus” = „C” esetében alkalmazandó.

FI – pénzügyi intézmények (köztük bankok, brókerházak és tőzsdei kereskedőházak)

IN – biztosítók

CO – az „FI” vagy „IN” kategóriába nem sorolt vállalatok

Nyilvános

32

Szektor

Államadósság és államháztartás minősítésének alkategóriáit jelöli.

Kötelező.

„Minősítési típus” = „S” esetében alkalmazandó.

SV – állam minősítése

SM – regionális vagy helyi hatóság minősítése

IF – nemzetközi pénzügyi intézmények minősítése

SO – szupranacionális szervezetek (kivéve IF-ek) minősítése

PE – állami szervezet minősítése

Nyilvános

33

Eszközosztály

Strukturált pénzügyi eszközök minősítése esetében a főbb eszközosztályokat határozza meg.

Kötelező.

„Minősítési típus” = „T” esetében alkalmazandó.

„ABS” – az ABS-minősítés jelölése

„RMBS” – az RMBS-minősítés jelölése

„CMBS” – a CMBS-minősítés jelölése

„CDO” – a CDO-minősítés jelölése

„ABCP” – az ABCP-minősítés jelölése

OTH – Egyéb

Nyilvános

34

Eszközalosztály

Strukturált pénzügyi eszközök minősítése esetében a főbb eszközalosztályokat határozza meg.

Kötelező.

„Minősítési típus” = „T” esetében alkalmazandó.

CCS – ha az ABS hitelkártya-követeléssel fedezett értékpapír

ALB – ha az ABS autóhitellel fedezett értékpapír

CNS – ha az ABS fogyasztási hitellel fedezett értékpapír

SME – ha az ABS kis- és középvállalati hitellel fedezett értékpapír

LES – ha az ABS magánszemélynek vagy vállalkozásnak nyújtott lízinggel fedezett értékpapír

HEL – ha az RMBS szabad felhasználású jelzáloghitel

PRR – ha az RMBS elsőrendű RMBS NPR – ha az RMBS nem elsőrendű RMBS

CFH – ha a CDO cash flow és hibrid CDO/CLO

SDO – ha a CDO szintetikus CDO/CLO

MVO – ha a CDO piaci értéken értékelt CDO

SIV – ha az OTH strukturált befektetési eszköz

ILS – ha az OTH biztosításhoz kapcsolt értékpapír

DPC – ha az OTH származtatott termékeket kínáló egység

SCB – ha az OTH strukturált fedezett kötvény

OTH – egyéb

Nyilvános

35

Egyéb eszközalosztályok

Az „egyéb” eszközosztályt vagy eszközalosztályt részletezi.

Kötelező.

„Minősítési típus” = „T” és „Eszközalosztály” = „OTH” esetében alkalmazandó.

 

Csak felügyeleti

36

Vállalati kibocsátások osztályozása

Fedezett kötvények osztályozása.

Kötelező.

„Minősítési típus” = „C” és „Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

BND = kötvény

CBR – a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 52. cikkének (4) bekezdésében említett azon fedezett kötvények, amelyek megfelelnek az 575/2013/EU rendelet 129. cikkében említett követelményeknek

OCB – fedezett kötvények egyéb típusai, amelyek minősítéséhez a minősítő a fedezett kötvényekre vonatkozó egyedi módszertanokat, modelleket vagy fő minősítési feltevéseket alkalmazott, és amelyeket nem tartalmaz e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja

OTH – vállalati kibocsátások egyéb típusai, amelyek nem sorolhatók e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a), b) vagy c) pontja alá

Nyilvános

37

Egyéb vállalati kibocsátások

A vállalati kibocsátások „egyéb” kategóriájában jelentett kibocsátás típusának bemutatása.

Kötelező.

„Vállalati kibocsátások osztályozása” = „OTH” esetében alkalmazandó.

 

Csak felügyeleti

38

Ügyletrészsorozat-osztály

Az ügyletrészsorozat osztálya.

Kötelező.

„T” minősítési típus esetében alkalmazandó.

 

Nyilvános

39

Sorozatszám/Programazonosító

Ha a kibocsátás egy több kibocsátásból álló, egyazon programhoz tartozó kibocsátássorozat része, a kibocsátáshoz tartozó sorozatszámot kell feltüntetni. Ha programazonosító is létezik, az is megadható a „Program/ügylet/kibocsátás megnevezése” mező kiegészítésére.

Választható.

„Minősítéstípus” = „T” esetében, vagy „Minősítéstípus” = „C” és „Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

 

Nyilvános

40

Program/ügylet/kibocsátás megnevezése

A program/ügylet/kibocsátás nyilvános kibocsátási dokumentumokban használt megnevezését jelöli.

Választható.

„Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

 

Nyilvános

41

Kezdeményezők

A kezdeményező belső azonosítója

A hitelminősítő által a kezdeményezőhöz rendelt egyedi belső kód.

Kötelező.

„T” minősítési típus esetében alkalmazandó.

Ha több, egyedileg nem azonosítható kezdeményező van, a „MULTIPLE” megjelölés alkalmazandó.

 

Csak felügyeleti

42

Kezdeményező LEI kódja

A kezdeményező LEI kódja.

Kötelező.

„T” minősítési típus esetében alkalmazandó akkor, ha „A kezdeményező belső azonosítója” mezőben nem „MULTIPLE” szerepel.

ISO 17442

Csak felügyeleti

43

Kezdeményező BIC kódja

A kezdeményező egyedi BIC kódja

Választható.

„T” minősítési típus esetében alkalmazandó akkor, ha „A kezdeményező belső azonosítója” mezőben nem „MULTIPLE” szerepel.

ISO 9362

Csak felügyeleti

44

Kezdeményező neve

Megfelelő, érthető hivatkozást kell tartalmaznia a kezdeményező (vagy a kibocsátó anyavállalatának) hivatalos megnevezésére.

Kötelező.

„T” minősítési típus esetében alkalmazandó akkor, ha „A kezdeményező belső azonosítója” mezőben nem „MULTIPLE” szerepel.

 

Csak felügyeleti

45

Korábbi előzetes minősítés

Minden új minősítés esetében jelzi, hogy a hitelminősítő bocsátott-e ki előzetes minősítést, vagy elvégzett-e kezdeti vizsgálatot a végleges minősítés előtt.

Kötelező.

Akkor alkalmazandó, ha a 2. rész 2. táblázatában „Intézkedéstípus” = „NEW” (ÚJ)

Y – Igen

N – Nem

Csak felügyeleti

46

Korábbi előzetes minősítés azonosítója

A korábban kibocsátott előzetes minősítés vagy kezdeti vizsgálat minősítésazonosítóját jelzi. A „Korábbi előzetes minősítés azonosítójá”-nak meg kell egyeznie a korábbi minősítés előzőekben feltüntetett, érvényes „Minősítésazonosító”-jával.

Kötelező.

„Korábbi előzetes minősítés” = „Y” esetében alkalmazandó.

 

Csak felügyeleti

47

Összetettségi mutató

A strukturált pénzügyi eszköz minősítésének összetettségét jelzi, a hitelminősítő által relevánsnak tartott tényezők mellett figyelembe véve az érintett kezdeményezők, partnerek és országok számát, az új módszertanok vagy innovatív jellemzők kialakításának szükségességét, a hitelminőség-javítást, a mögöttes dokumentációt, a fedezetek összetettségét, a különböző vagy új joghatóságokat és/vagy a származékos összetevők meglétét.

Kötelező.

„T” minősítési típus esetében alkalmazandó.

S – szokásosan összetett

C – kiemelten összetett

Csak felügyeleti

48

Strukturált pénzügyi ügylet típusa

Azt jelzi, hogy az instrumentum önálló vagy master alapra (master trust) utal-e.

Kötelező.

„T” minősítési típus esetében alkalmazandó.

S – önálló ügylet

M – master alap ügylete

Csak felügyeleti

49

ERP-minősítések típusa

Azokat a hitelminősítéseket jelzi, amelyek az európai hitelminősítési platform (ERP) hatálya alá tartoznak, az 1060/2009/EK rendelet 11a. cikkében részletesen meghatározott követelmények alapján.

Kötelező.

NXI – a minősítést nem kizárólag befektetők számára, díjfizetés ellenében készítették és tették elérhetővé

EXI – a minősítés kizárólag díjfizető befektetők számára készült és elérhető

Szakmai

50

Felhasználás a CEREP-statisztikákhoz

Azt jelzi, hogy a minősítést használják-e CEREP-adatokon alapuló statisztikai számításokhoz.

Kötelező.

Y – igen

N – nem

Szakmai


2.   táblázat

Az egyedi minősítési intézkedésekre vonatkozó adatok

Ez a táblázat az 1. táblázatban feltüntetett hitelminősítésekkel kapcsolatban hozott összes minősítési intézkedést tartalmazza. Amennyiben a sajtóközlemények vagy az államadóssági kutatási jelentések több nyelven jelennek meg, azok különböző nyelvi változatai is megadhatók a minősítési intézkedésre vonatkozó adatszolgáltatás céljára.


Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

Alkalmazási kör

1

A minősítési intézkedés azonosítója

A minősítési intézkedés egyedi azonosítója. A minősítési intézkedés azonosítójának minden jelentett minősítés vonatkozásában egyedinek kell lennie.

Kötelező.

 

Szakmai

2

Minősítésazonosító

A minősítés egyedi azonosítója.

Kötelező.

A 2. rész 1. táblázatában jelentett érvényes „Minősítésazonosító”.

Szakmai

3

Az intézkedés érvényességének kelte és időpontja

Az intézkedés érvényességének kelte és időpontja. Egybe kell esnie az intézkedés nyilvánosság vagy előfizetők számára történő bejelentésének egyezményes koordinált világidőben (UTC) kifejezett időpontjával.

Kötelező.

ISO 8601 Bővített dátum-időpont formátum: ÉÉÉÉ-HH-NN (ÓÓ:PP:MM)

Nyilvános

4

Az intézkedésről szóló értesítés kelte és időpontja

Az intézkedés minősített szervezettel való közlésének kelte és egyezményes koordinált világidőben (UTC) kifejezett időpontja.

Kizárólag az Európai Unióban kibocsátott minősítések vonatkozásában kell jelenteni.

Kötelező.

„A minősítés kiadásának helye” = „T” esetében alkalmazandó.

ISO 8601 Bővített dátum-időpont formátum: ÉÉÉÉ-HH-NN (ÓÓ:PP:MM)

Csak felügyeleti

5

Az intézkedésről hozott döntés kelte

Az intézkedésről hozott döntés keltét azonosítja.

Abban az esetben, ha az intézkedést annak véglegesítése előtt közlik a minősített szervetettel, az intézkedés előzetes (például a minősítő bizottság általi) jóváhagyásának kelte.

Kizárólag az Európai Unióban kibocsátott minősítések vonatkozásában kell jelenteni.

Kötelező.

„A minősítés kibocsátásának helye” = „T” esetében alkalmazandó.

ISO 8601 Dátumformátum: (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Csak felügyeleti

6

Az intézkedés típusa

Azonosítja a hitelminősítő által konkrét minősítés kapcsán végrehajtott intézkedés típusát.

Kötelező.

OR – meglévő minősítés (csak első jelentéstételkor)

PR – előzetes minősítés

NW – első alkalommal kiadott minősítés

UP – felminősítés

DG – leminősítés

AF – minősítés megerősítése

DF – abban az esetben, ha a minősített kibocsátót vagy eszközt nemteljesítő státusba sorolják vagy abból kiveszik, és a nemteljesítés nem kapcsolódik másik minősítési intézkedéshez

SP – minősítés felfüggesztése

WD – minősítés visszavonása

OT – abban az estben, ha a minősítéshez kilátást/trendet (Outlook/Trend) rendelnek vagy a hozzárendelést megszüntetik

WR – abban az esetben, ha a minősítést megfigyelés/felülvizsgálat (Watch/Review) alá helyezik, vagy onnan kiemelik

Nyilvános

7

Kilátás/Megfigyelés/Nemteljesítő státus

A minősítéshez kilátás/megyfigyelés/felfüggesztés/nemteljesítés (Outlook/Watch/Suspension/Default) státust rendelnek, ezt a státust fenntartják vagy ebből a státusból kiveszik a minősítést.

Kötelező.

„Az intézkedés típusa” = „OT”, „WR”, „DF”, „SP” vagy „OR” esetében alkalmazandó.

P = státus hozzárendelése

M = státus fenntartása

R = státusból kivéve

Nyilvános

8

Kilátás

A hitelminősítő által – vonatkozó politikájának megfelelően – a minősítéshez kapcsolt kilátás/trend jellegét jelzi.

Kötelező.

„Az intézkedés típusa” = „OT”, és „OR” esetében alkalmazandó.

POS – pozitív kilátás

NEG – negatív kilátás

EVO – alakulóban lévő kilátás

STA – stabil kilátás

Nyilvános

9

Megfigyelés/Felülvizsgálat

A hitelminősítő által – vonatkozó politikájának megfelelően – a minősítéshez kapcsolt megfigyelés/felülvizsgálat jellegét jelzi.

Kötelező.

„Az intézkedés típusa” = „WR”, és „OR” esetében alkalmazandó.

POW – pozitív megfigyelés/felülvizsgálat

NEW – negatív megfigyelés/felülvizsgálat

EVW – alakulóban lévő megfigyelés/felülvizsgálat

UNW – bizonytalan irányú megfigyelés/felülvizsgálat

Nyilvános

10

Megfigyelés/felülvizsgálat státus meghatározó tényezői

A minősítés megfigyelés/felülvizsgálat státusának indoka. Kizárólag az Európai Unióban kiadott minősítések vonatkozásában kell jelenteni.

Kötelező.

„Az intézkedés típusa” = „WR”, és „OR” és „A minősítés kiadásának helye” = „T” esetében alkalmazandó.

1 – a megfigyelés/felülvizsgálat státus indoka a módszertanokban, a modellekben vagy a főbb minősítési feltevésekben bekövetkezett változás

2 – a megfigyelés/felülvizsgálat státus indoka gazdasági, pénzügyi vagy hitellel összefüggő indok

3 – a megfigyelés/felülvizsgálat státus indoka egyéb ok (például az elemzők kilépése, összeférhetetlenség)

Nyilvános

11

Visszavonás oka

A visszavonás indokát jelzi.

Kötelező.

„WD” intézkedés típus esetében alkalmazandó.

1 – pontatlan vagy nem elegendő információ a kibocsátóról/kibocsátásról

2 – a minősített szervezet csődje vagy adósságátstukturálás

3 – a minősített szervezet szerkezetének átalakulása (ideértve a minősített szervezet fúzióját vagy felvásárlását)

4 – az adósságkötelezettség futamidejének lejárata vagy, ha az adósságinstrumentumot visszavásárolták, visszahívták, előfinanszírozták vagy felmondták

5 – a minősítésnek a hitelminősítő üzleti modellje miatt automatikusan beálló érvénytelensége (például előre meghatározott ideig érvényes minősítés érvényessége lejár)

6 – a minősítés egyéb okból történő visszavonása

7 – a minősítésre az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete B szakaszának 3. pontjában foglalt pontok valamelyike vonatkozik

8 – az ügyfél kérésére

Nyilvános

12

A visszavonás egyéb oka

Ha a minősítés visszavonására a fentiektől eltérő ok miatt kerül sor, kérjük, adja meg ezt az okot.

Kötelező.

„Visszavonás indoka” = 6 esetében alkalmazandó.

 

Csak felügyeleti

13

Nemteljesítés

Ha a minősített szervezet vagy pénzügyi eszköz nemteljesítő státusba kerül vagy – egy másik minősítési intézkedés (például le- vagy felminősítés) miatt – kikerül onnan.

Kötelező.

„Az intézkedés típusa” = „AF”, „DG”, „UP” vagy „OR” esetében alkalmazandó.

Y – igen

N – nem

Nyilvános

14

Felfüggesztés oka

A felfüggesztési intézkedés okát ismerteti.

Kötelező.

„Az intézkedés típusa” = „SP” esetében alkalmazandó.

 

Nyilvános.

15

A minősítési skála azonosítója

A minősítési intézkedéshez alkalmazott minősítési skálát azonosítja.

Kötelező.

„Az intézkedés típusa” = „NW”, „UP”, „AF”, „DG”, „PR” vagy „OR” esetében alkalmazandó.

A „Minősítési skála” táblázatban jelentett érvényes „Minősítésiskála-azonosító”.

Nyilvános

16

A minősítés értéke

A hitelminősítő által – a minősítési intézkedés eredményeként – adott fokozatérték.

Kötelező.

„Az intézkedés típusa” = „NW”, „UP”, „AF”, „DG”, „PR” vagy „OR” esetében alkalmazandó.

A „Minősítési skála” táblázatban jelentett érvényes „Fokozatérték”.

Nyilvános

17

A minősítés kiadásának helye

A hitelminősítés kiadásának helyét azonosítja a következők szerint: nyilvántartásba vett hitelminősítő által az Európai Unióban kiadott minősítés; ugyanazon hitelminősítő csoporthoz tartozó, harmadik országbeli minősítő által kiadott és az Európai Unióban befogadott minősítés; ugyanazon hitelminősítő csoporthoz tartozó, harmadik országbeli minősítő által kiadott, de az Európai Unióban be nem fogadott minősítés.

Kötelező.

I – az EU-ban kibocsátott

E – befogadott

T – hitelesített hitelminősítő által harmadik országban kiadott

O – egyéb (nem befogadott)

N – nem áll rendelkezésre (csak 2011.1.1. előtt érvényes)

Nyilvános

18

Vezetőelemző-azonosító

A minősítésért felelős vezető elemző egyedi azonosítója. Kizárólag az Európai Unióban kibocsátott minősítések vonatkozásában kell jelenteni.

Kötelező.

„A minősítés kiadásának helye” = „T” esetében alkalmazandó.

A „Vezető elemzők listája” táblázatban jelentett érvényes belső vezetőelemző-azonosító.

Csak felügyeleti

19

Az ország, ahol a vezető elemző tartózkodik

Az ország, ahol a vezető elemző tartózkodott a minősítés kiadásakor.

Kötelező.

„A minősítés kiadásának helye” = „T” esetében alkalmazandó.

ISO 3166-1 kód.

Csak felügyeleti

20

Megbízási státus

A minősített szervezet/eszköz megbízási státusa

Kötelező.

S – megbízáson alapuló minősítés

U – megbízás és részvétel nélkül készült minősítés

P – megbízás nélkül, de részvétellel készült minősítés

Nyilvános

21

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Jelzi, hogy a minősítési intézkedést kísérte-e sajtóközlemény.

Kötelező.

„ERP-minősítések típusa” = „NXT” esetében alkalmazandó.

Y – Igen

N – Nem

Nyilvános

22

A sajtóközlemény nyelve

Azt a nyelvet jelzi, amelyen a sajtóközleményt kiadták.

Kötelező.

„Sajtóközlemény” = „Y” estén alkalmazandó.

ISO 639-1

Nyilvános

23

A sajtóközlemény fájlneve

Azt a fájlnevet jelzi, amely alatt a sajtóközleményről adatot szolgáltattak.

Kötelező.

„Sajtóközlemény” = „Y” esetében alkalmazandó.

ESMA-standard

Nyilvános

24

Sajtóközleményre mutató link

Ha a minősítési intézkedést ugyanaz a sajtóközlemény kíséri, mint egy másik minősítési intézkedést, akkor annak a minősítési intézkedésnek az azonosítóját kell feltüntetni, amely vonatkozásában a közös sajtóközleményt először adták ki.

Kötelező.

Akkor alkalmazandó, ha a sajtóközlemény egynél több minősítési intézkedéshez kapcsolódik.

Érvényes „Intézkedésazonosító”

Szakmai

25

Kutatási jelentés jelentés

Kutatási jelentés

Jelzi, hogy a minősítési intézkedést kísérte-e kutatási jelentés. Kizárólag az alábbi szektorokra vonatkozóan jelentett államadósság-minősítésekre alkalmazandó: „SV”, „SM” vagy „IF”

Kötelező.

„Minősítéstípus” = „S” és „Szektor” = „SV”, „SM” vagy „IF” esetében alkalmazandó.

Y – Igen

N – Nem.

Nyilvános

26

A kutatási jelentés nyelve

Azt a nyelvet jelzi, amelyen a kutatási jelentést kiadták.

Kötelező.

„Államadóssági kutatási jelentés” = „Y” esetében alkalmazandó.

ISO 639-1

Nyilvános

27

A kutatási jelentés fájlneve

Azt a fájlnevet jelzi, amely alatt a kutatási jelentésről jelentés készült.

Kötelező.

„Államadóssági kutatási jelentés” = „Y” esetében alkalmazandó.

ESMA-standard

Nyilvános

28

Kutatási jelentésre mutató link

Ha a minősítési intézkedést ugyanaz a kutatási jelentés kíséri, mint egy másik minősítési intézkedést, akkor annak a minősítési intézkedésnek az azonosítóját kell feltüntetni, amely vonatkozásában a közös kutatási jelentést először adták ki.

Választható.

Érvényes „Intézkedésazonosító”

Szakmai


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Jelen rendelet

446/2012/EU rendelet

448/2012/EU rendelet

1. cikk (1) bekezdés

 

3. cikk (1) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

1. cikk (3) bekezdés

2. cikk (6) bekezdés

 

1. cikk (4) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

1. cikk (5) bekezdés

 

3. cikk (3) bekezdés

1. cikk (6) bekezdés

 

3. cikk (2) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

 

8. cikk (2) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

 

8. cikk (3) bekezdés

3. cikk

4. cikk (1) bekezdés

3. cikk (5) bekezdés

4. cikk

4. cikk (3) bekezdés

4. cikk

5. cikk

4. cikk (2) bekezdés

5. cikk

6. cikk

 

6. cikk

7. cikk

 

 

8. cikk

 

 

9. cikk (1) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

 

9. cikk (2) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

 

9. cikk (3) bekezdés

2. cikk (4) bekezdés

 

9. cikk (4) bekezdés

2. cikk (5) bekezdés

 

9. cikk (5) bekezdés

3. cikk (3) bekezdés

 

10. cikk

 

 

11. cikk (1)–(3) bekezdés

 

 

11. cikk (4)

 

3. cikk (4) bekezdés

12. cikk

 

2. cikk (1) bekezdés, 7. cikk és 8. cikk (1) bekezdés

13. cikk

5. cikk

9,. 10., 11., 12. és 13. cikk

14. cikk

 

 

15. cikk

6. cikk

14. cikk


6.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/57


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/3 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. szeptember 30.)

az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a strukturált pénzügyi eszközök közzétételi követelményeire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8b. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1060/2009/EK rendelet 8b. cikkével összhangban a befektetőknek megfelelő információkat kell kapniuk alapul szolgáló eszközeik minőségéről és teljesítményéről annak érdekében, hogy a strukturált pénzügyi eszközök hitelképességét megalapozottan tudják felmérni. Ezzel a befektetők kevésbé függenének a hitelminősítő intézetektől, ami elősegítené a megbízás nélküli hitelminősítések kibocsátását.

(2)

E rendelet az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 4. cikkének (61) pontjában hivatkozott értékpapírosítási ügyletből vagy rendszerből származó valamennyi pénzügyi és egyéb eszközre alkalmazandó, feltéve, hogy a kibocsátó, a kezdeményező vagy a szponzor az Európai Unióban letelepedett szervezet és bejegyzett székhelye az Európai Unióban van. Ezért ez a rendelet csak az olyan ügyletből vagy rendszerből származó pénzügyi vagy más eszközökre vonatkozik, amelynél a kitettséggel vagy a kitettséghalmazzal kapcsolatos hitelkockázatot több ügyletrészsorozatba sorolják, és amely a rendelet szóban forgó cikkében említett tulajdonságokkal rendelkezik. Ezért az említett rendelettel összhangban az a kitettség, amelyik közvetlen fizetési kötelezettséget keletkeztet egy tárgyi eszközöket finanszírozó vagy működtető ügylet vagy rendszer tekintetében, nem tekinthető értékpapírosítással szembeni kitettségnek akkor sem, ha az ügyletnek vagy a rendszernek más besorolású fizetési kötelezettségei vannak.

(3)

E rendelet hatályát nem célszerű kizárólag értékpapírnak minősülő strukturált pénzügyi eszközök kibocsátására korlátozni. Az értékpapírosítási ügyletből vagy rendszerből származó más pénzügyi és egyéb eszközöket, így például a pénzpiaci eszközöket is célszerű bevonni, beleértve az eszközfedezetű kereskedelmiértékpapír-programokat. Ezenkívül e rendelet hatályát célszerű kiterjeszteni az Unióban nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet minősítésével vagy azzal nem rendelkező strukturált pénzügyi eszközökre is. A magán- és a kétoldalú ügyleteket is indokolt e rendelet hatálya alá vonni, továbbá azokat is, amelyek nem nyilvános kibocsátások, illetve amelyekkel nem szabályozott piacon kereskednek.

(4)

E rendelet egységesített közzétételi táblákat tartalmaz számos eszközosztály-kategória tekintetében. E rendelet hatályának sérelme nélkül, és addig, amíg az ESMA ki nem dolgozta, a Bizottság pedig jóvá nem hagyta az adatszolgáltatási kötelezettségeket, az egységesített közzétételi táblák és az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek kizárólag azokra a strukturált pénzügyi eszközökre vonatkoznak, amelyeket az e rendeletben meghatározott alapul szolgáló eszközosztály-kategóriák jegyzékében szereplő alapul szolgáló eszközök fedeznek, és amelyek ezenkívül nem magán- vagy bilaterális jellegűek.

(5)

Az e rendeletben foglaltak teljesítésekor a kibocsátónak, a kezdeményezőnek és a szponzornak meg kell felelnie az információforrás bizalmasságának védelméről és a személyes adatok feldolgozásáról szóló nemzeti és uniós jogszabályoknak, e jogszabályok esetleges megsértését elkerülendő.

(6)

A kibocsátó, a kezdeményező és a szponzor kijelölhet egy szervezetet arra a feladatra, hogy eljuttassa az információkat az ESMA által az 1060/2009/EK rendelet 8b. cikke (4) bekezdésének megfelelően kialakítandó honlapra („strukturált pénzügyi eszközök weboldala”). Az adatszolgáltatási kötelezettség kiszervezhető egy másik szervezetnek, például egy állománykezelőnek. Ennek azonban a kibocsátó, a kezdeményező és a szponzor e rendelet szerinti kötelezettségének sérelme nélkül kell történnie.

(7)

Az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai utasításokat, többek között a kibocsátók, a kezdeményezők és a szponzorok által benyújtandó fájlok továbbítására vagy formátumára vonatkozó utasításokat az ESMA-nak kell megadnia weboldalán. Az ESMA-nak kellő időben, az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek alkalmazásának időpontját megelőzően kell közölnie ezeket az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai utasításokat annak érdekében, hogy a kibocsátónak, a kezdeményezőnek, a szponzornak és más érintett félnek elegendő idő álljon rendelkezésére ahhoz, hogy – az ESMA technikai utasításait követve – megfelelő rendszereket és eljárásokat dolgozzon ki.

(8)

Az e rendelet értelmében szolgáltatandó információkat egységesített formátumban kell összeállítani, hogy az adatok automatikusan feldolgozhatók legyenek a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán. Továbbá olyan formátumban kell közzétenni őket, amely akadálytalan hozzáférést tesz lehetővé a strukturált pénzügyi eszközök weboldalát használóknak. Az ESMA-nak kell biztosítania, hogy az ágazat illetékes hatóságai az 1060/2009/EK rendeletben hozzájuk rendelt feladatok elvégzése céljából hozzáférjenek a strukturált pénzügyi eszközök weboldalához.

(9)

E rendeletnek az ESMA által az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkének (3) megfelelően a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezet képezi az alapját.

(10)

Az ESMA nyilvános konzultációt tartott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetről, elemezte a kapcsolódó lehetséges költségeket és hasznokat, és véleményezésre kérte fel az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke értelmében létrehozott értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportot.

(11)

Ésszerű időt kell hagyni, hogy a strukturált pénzügyi eszközök Unióban letelepedett kibocsátói, kezdeményezői és szponzorai igazodjanak ehhez a rendelethez és megtegyék a szükséges lépéseket, hogy megfeleljenek az abban foglaltaknak, továbbá, hogy az ESMA kialakítsa a strukturált pénzügyi eszközök weboldalát, amelyen az e rendeletben előírt közzétételre sor kerül. Ezért ezt a rendeletet 2017. január 1-jétől kell alkalmazni. Az ESMA-nak azonban kellő időben, az e rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően kell közölnie a szükséges, adatszolgáltatásra vonatkozó technikai utasításokat. Erre annak érdekében van szükség, hogy az Unióban letelepedett kibocsátóknak, kezdeményezőknek és szponzoroknak elegendő idő álljon rendelkezésükre ahhoz, hogy az említett technikai utasításokat követve megfelelő rendszereket és eljárásokat dolgozzanak ki, amelyekkel biztosítani lehet a teljes körű és pontos adatszolgáltatást és figyelembe lehet venni az Unió pénzügyi piacainak további fejleményeit,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

E rendelet azokra a strukturált pénzügyi eszközökre vonatkozik, amelyek kibocsátója, kezdeményezője vagy szponzora az Unióban letelepedett szervezet, és amelyeket e rendelet hatálybalépésének időpontját követően bocsátottak ki.

2. cikk

Az adatszolgáltató szervezet

(1)   A strukturált pénzügyi eszközök kibocsátója, kezdeményezője vagy szponzora kijelölhet egy vagy több szervezetet arra a feladatra, hogy az e rendelet 3. és 4. cikkében, valamint 5. cikke (3) bekezdésében előírt információkat közzétegye az 1060/2009/EK rendelet 8b. cikkének (4) bekezdésében említett weboldalon („strukturált pénzügyi eszközök weboldala”). Ezek a szervezetek e rendelet 4–7. cikkének megfelelően közzéteszik az előírt információkat a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán.

(2)   Ha a strukturált pénzügyi eszköz kibocsátója, kezdeményezője vagy szponzora az (1) bekezdésben említett szervezetet vagy szervezeteket jelöl ki, indokolatlan késedelem nélkül értesíti az ESMA-t az említett bekezdésnek megfelelően kijelölt bármely szervezetről. A szervezet vagy szervezetek kijelölése nem sérti a kibocsátónak, a kezdeményezőnek vagy a szponzornak azt a kötelezettségét, hogy megfeleljen az 1060/2009/EK rendelet 8b. cikkében foglaltaknak.

3. cikk

Az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok

Ha a strukturált pénzügyi eszközt a 4. cikkben említett alapul szolgáló eszközök valamelyike fedezi, az adatszolgáltató az alábbi információkat adja meg a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán:

a)

hitelszintű információk az I–VII. mellékletben található egységesített közzétételi tábla segítségével;

b)

ha alkalmazható a strukturált pénzügyi eszköz esetében, az alábbi dokumentumok, köztük a strukturált pénzügyi eszközzel kapcsolatos, vízesés-modell alapján történő kifizetések részletes ismertetése:

i.

a véglegesített forgalombahozatali dokumentáció vagy kibocsátási tájékoztató, a záróügylet dokumentumaival együtt, ideértve a kibocsátási tájékoztatóban hivatkozott bármely nyilvános vagy az ügylet működését szabályozó dokumentumot, kivéve a jogi szakvéleményeket;

ii.

eszköz-adásvételi, engedményezési, novációs vagy átruházási megállapodás és bármely vonatkozó bizalmi vagyonkezelői nyilatkozat;

iii.

szolgáltatói, tartalékszolgáltatói, hitelkezelési és készpénzkezelési megállapodások;

iv.

bizalmi vagyonkezelési megállapodás, biztosítéki szerződés, megbízási szerződés, számlakezelő-banki megállapodás, garantált befektetési szerződés, bejegyzett feltételek vagy bizalmi vagyonkezelési keretrendszer vagy definíciós keretrendszer;

v.

valamennyi releváns, hitelezők közötti megállapodás, csereügyleti dokumentáció, alárendelt hitelre vonatkozó megállapodás, indulóhitel-megállapodás és likviditásihitelkeret-megállapodás;

vi.

az ügylet megértéséhez szükséges valamennyi egyéb mögöttes dokumentum;

c)

ha a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (4) összhangban nem készült kibocsátási tájékozató, ügyleti összefoglaló vagy áttekintés a strukturált pénzügyi eszköz főbb tulajdonságairól, beleértve

i.

az ügyleti struktúrát;

ii.

az eszközjellemzőket, a pénzáramlást, a hitelminőség-javító és likviditástámogatási tulajdonságokat;

iii.

a kötvénytulajdonos szavazati jogait, az ügyletben részt vevő kötvénytulajdonosok és más biztosított hitelezők közötti kapcsolatot;

iv.

a b) pontnak megfelelően a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán elhelyezett dokumentumokban említett valamennyi olyan kiváltó okot és eseményt, amelynek jelentős hatása lehet a strukturált pénzügyi eszközök teljesítményére;

v.

az ügyletet, a pénzáramlást és a tulajdonosi szerkezetet áttekintő szerkezeti ábrákat;

d)

a VIII. mellékletben szereplő információkat tartalmazó befektetői jelentés.

4. cikk

Alapul szolgáló eszközök

A 3. cikkben ismertetett adatszolgáltatási követelmények az alábbi alapul szolgáló eszközökkel fedezett strukturált pénzügyi eszközökre vonatkoznak:

a)

lakóingatlanra bejegyzett jelzálog: a strukturált pénzügyi eszközöknek ez az osztálya olyan strukturált pénzügyi eszközöket tartalmaz, amelyeket első- és nem elsőrendű jelzálog és szabad felhasználású jelzáloghitel fedez. A strukturált pénzügyi eszközöknek erre az osztályára vonatkozóan az I. mellékletben foglalt közzétételi táblában található adatokat kell a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán megadni;

b)

üzleti ingatlanra bejegyzett jelzálog: a strukturált pénzügyi eszközöknek ez az osztálya olyan strukturált pénzügyi eszközöket tartalmaz, amelyeket kiskereskedelmi vagy irodacélú, kórház-finanszírozási, ápoló-gondozó otthonokra, raktározási létesítményekre felvett, szállodafinanszírozási, gyermekgondozási létesítményekre felvett, ipari hitel és társasházakra felvett hitel fedez. A strukturált pénzügyi eszközöknek erre az osztályára vonatkozóan a II. mellékletben foglalt közzétételi táblában található adatokat kell a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán megadni;

c)

kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek: a strukturált pénzügyi eszközöknek erre az osztályára vonatkozóan a III. mellékletben foglalt közzétételi táblában található adatokat kell a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán megadni;

d)

gépjárműhitelek: a strukturált pénzügyi eszközöknek erre az osztályára vonatkozóan a IV. mellékletben foglalt közzétételi táblában található adatokat kell a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán megadni;

e)

fogyasztási hitelek: a strukturált pénzügyi eszközöknek erre az osztályára vonatkozóan az V. mellékletben foglalt közzétételi táblában található adatokat kell a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán megadni;

f)

hitelkártyahitelek: a strukturált pénzügyi eszközöknek erre az osztályára vonatkozóan a VI. mellékletben foglalt közzétételi táblában található adatokat kell a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán megadni;

g)

magánszemélyeknek és/vagy üzleti vállalkozásoknak nyújtott lízing: a strukturált pénzügyi eszközöknek erre az osztályára vonatkozóan a VII. mellékletben foglalt közzétételi táblában található adatokat kell a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán megadni.

5. cikk

Az adatszolgáltatás gyakorisága

(1)   A 3. cikk a) és d) pontjában ismertetett információkat negyedévente kell rendelkezésre bocsátani legkésőbb a szóban forgó strukturált pénzügyi eszközre fizetendő kamat esedékességének napját követő egy hónappal.

(2)   A 3. cikk b) és c) pontjában ismertetett információkat a strukturált finanszírozási eszköz kibocsátását követően haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátani.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt követelményeken kívül:

a)

ha a bennfentes kereskedésről és a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 17. cikkében rögzített követelmények az adott strukturált finanszírozási eszközre is alkalmazandók, az adatszolgáltató a hivatkozott cikk értelmében közölt információkat a közlésüket követően haladéktalanul közzéteszi a strukturált pénzügyi eszközök honlapján is;

b)

ha az a) pont nem alkalmazható, az adatszolgáltató haladéktalanul közzétesz a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán minden jelentős változást vagy eseményt bármelyik alábbi esetben:

i.

a 3. cikk b) pontjának megfelelően biztosított dokumentumokban meghatározott kötelezettségek megsértése;

ii.

olyan strukturális jellemzők, amelyek lényegesen befolyásolhatják a strukturált pénzügyi eszköz teljesítményét;

iii.

a strukturált pénzügyi eszköz és az alapul szolgáló eszköz kockázati jellemzői.

6. cikk

Adatszolgáltatási eljárások

(1)   Az adatszolgáltató a strukturált pénzügyi eszközök weboldalának adatszolgáltatási rendszerével és az ESMA technikai utasításaival összhangban nyújtja be az adatfájlokat.

(2)   Az ESMA legkésőbb 2016. július 1-jéig közzéteszi ezeket a technikai utasításokat a weboldalán.

(3)   Az adatszolgáltató legalább öt évig, elektronikus formában megőrzi a strukturált pénzügyi eszközök weboldalára küldött és az onnan kapott fájlokat. Az adatszolgáltató, a kibocsátó, a kezdeményező vagy a szponzor a fájlokat kérésre az 1060/2009/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének r) pontjában meghatározott hatáskörrel rendelkező ágazati hatóságok rendelkezésére bocsátja.

(4)   Ha az adatszolgáltató, a kibocsátó, a kezdeményező vagy a szponzor ténybeli hibát azonosít a strukturált pénzügyi eszközök weboldalán benyújtott adatokban, indokolatlan késedelem nélkül javítja a kérdéses adatot.

7. cikk

Adatszolgáltatás a hatálybalépés és az alkalmazás időpontja között

(1)   Azoknak a strukturált pénzügyi eszközöknek a tekintetében, amelyeket az e rendelet hatálybalépésének és alkalmazásának időpontja között bocsátottak ki, a kibocsátó, a kezdeményező és a szponzor csak azoknak a strukturált pénzügyi eszközöknek a vonatkozásában tesz eleget az e rendeletben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeknek, amelyek e rendelet alkalmazásának időpontjában még forgalomban vannak.

(2)   A kibocsátó, a kezdeményező és a szponzor nem vezet az e rendeletben előírt információkról hátralék-nyilvántartást e rendelet hatálybalépésének és alkalmazásának időpontja között.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendeletet 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 6. cikk (2) bekezdését azonban e rendelet hatálybalépésének napjától kezdve kell alkalmazni.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 302., 2009.11.17., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2003/71/EK irányelve az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 345., 2003.12.31., 64. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 596/2014/EU rendelete a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Adatszolgáltatási tábla a lakóingatlannal fedezett strukturált pénzügyi eszközökhöz

ESZKÖZÖK:

A mező megnevezése

Statikus/Dinamikus

Adattípus

A mező fogalma és kritériumok

Poolzárás időpontja

Dinamikus

Dátum

Pool- vagy portfóliózárás időpontja. Minden dátumot ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban kell megadni.

Poolazonosító

Statikus

Szöveges/Numerikus

Pool- vagy portfólióazonosító/a tranzakció neve.

Hitelazonosító

Statikus

Szöveges/Numerikus

Minden hitelnek egyedi azonosítója van. A hitel azonosítója nem változhat az tranzakció élettartama alatt.

Értékpapírosítás kezdeményezője

Statikus

Szöveges

Az eredeti hitelt nyújtó hitelező.

Szolgáltató azonosítója

Statikus

Szöveges/Numerikus

Minden szolgáltató egyedi azonosítót kap, amely jelzi, melyik szervezet törleszti a hitelt.

Hitelfelvevő azonosítója

Statikus

Szöveges/Numerikus

Hitelfelvevőnkénti egyedi azonosító (a valódi név nem jelenik meg), amelynek segítségével a poolban lévő, több hitellel rendelkező hitelfelvevőket azonosítani lehet (például további folyósítás/másodhelyi jelzálog külön bejegyzésként jelenik meg). A hitelfelvevő azonosítóját a tranzakció élettartama során nem lehet változtatni.

Ingatlanazonosító

Statikus

Szöveges/Numerikus

Ingatlanonkénti egyedi azonosító, amelynek segítségével a poolban lévő, több hitelhez kapcsolódó ingatlanokat azonosítani lehet (például további folyósítás/másodhelyi jelzálog külön bejegyzésként jelenik meg).

Hitelfelvevői információ

Hitelfelvevő foglalkoztatási státusa

Statikus

Lista

Az elsődleges kérelmező foglalkoztatási státusa.

Elsődleges jövedelem

Statikus

Numerikus

Elsődleges kérelmező igazolt bruttó éves jövedelme (bérleti díj nem számít bele).

Jövedelemigazolás elsődleges jövedelemről

Statikus

Lista

Jövedelemigazolás az elsődleges jövedelemről.

A hitel jellemzői

Hitelnyújtás dátuma

Statikus

Dátum/Numerikus

Az eredeti hitel folyósításának dátuma.

Lejárat dátuma

Dinamikus

Dátum/Numerikus

A hitel lejáratának dátuma.

Cél

Statikus

Lista

A hitel célja.

Hitel futamideje

Statikus

Numerikus

Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma).

A hitel pénzneme

Statikus

Lista

A hitel pénzneme.

Eredeti egyenleg

Statikus

Numerikus

Az eredeti hitelegyenleg (díjakkal együtt).

Aktuális egyenleg

Dinamikus

Numerikus

Fennálló hiteltartozás a pool zárásának időpontjában. Ennek része minden jelzáloggal fedezett összeg, amelyet a tranzakcióban tőkeként tartanak nyilván.

Törlesztési mód

Statikus

Lista

A tőketörlesztés típusa.

Fizetési gyakoriság

Statikus

Lista

Az esedékes törlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések közötti hónapok száma.

Esedékes részlet

Dinamikus

Numerikus

Rendszeres, szerződésben meghatározott esedékes részlet (az esedékes részlet, ha nincs másfajta fizetési megállapodás hatályban).

Törlesztéstípus

Statikus

Lista

A tőketörlesztés típusa.

Kamatláb

Kamattípus

Statikus

Lista

Kamattípus.

Aktuális kamatlábindex

Dinamikus

Lista

Az aktuális kamatlábindex (referencia-kamatláb, amelynek alapján a jelzáloghitelek kamatát meghatározzák).

Aktuális kamatláb

Dinamikus

Numerikus

Az aktuális kamatláb (%).

Aktuális kamatmarzs

Dinamikus

Numerikus

Aktuális kamatmarzs (rögzített kamatozás esetén megegyezik az aktuális kamattal) változó kamatozás esetén az indexen felüli marzs (vagy az alatti marzs, ha negatívként viszik be).

Kamat-újramegállapítási időszak

Dinamikus

Numerikus

Az a hónapokban kifejezett közbenső időszak, amely két kamatkiigazítás között eltelik (változó kamatozás esetén).

1. felülvizsgált marzs

Dinamikus

Numerikus

Hitelmarzs (%) az első felülvizsgálatkor.

1. kamat-felülvizsgálat dátuma

Dinamikus

Dátum/Numerikus

A kamatláb következő változásának dátuma (pl. változik a diszkontmarzs, véget ér a rögzített kamatozási periódus, a rögzített kamat újrarögzítése stb., nem a LIBOR újrarögzítése).

2. felülvizsgált marzs

Dinamikus

Numerikus

Hitelmarzs (%) a második felülvizsgálatkor.

2. kamat-felülvizsgálat dátuma

Dinamikus

Dátum/Numerikus

A második kamatlábváltozás időpontja.

3. felülvizsgált marzs

Dinamikus

Numerikus

Hitelmarzs (%) a harmadik felülvizsgálatkor.

3. kamat-felülvizsgálat dátuma

Dinamikus

Dátum/Numerikus

A harmadik kamatlábváltozás időpontja.

Felülvizsgált (módosított) kamatlábindex

Dinamikus

Lista

A következő kamatlábindex.

Ingatlan és pótfedezet

Ingatlan irányítószáma

Statikus

Szöveges/Numerikus

Meg kell adni legalább az első két vagy három karaktert.

Ingatlan típusa

Statikus

Lista

Az ingatlan típusa.

Eredeti hitelfedezeti arány

Statikus

Numerikus

A kezdeményező által eredetileg jóváhagyott hitelfedezeti arány. Másodhelyi jelzáloggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány.

Az értékbecslés során megállapított összeg

Statikus

Numerikus

Az ingatlan értéke a legutolsó hitelfolyósítás időpontjában, értékpapírosítás előtt. Az értékbecslés során megállapított összeg pénznemének ugyanannak kell lennie, mint a hitelének.

Eredeti értékbecslés típusa

Statikus

Lista

Értékbecslés típusa hitelfolyósításkor.

Értékbecslés dátuma

Statikus

Dátum/Numerikus

A legutolsó értékbecslés dátuma a legutolsó hitelfolyósítás időpontjában, értékpapírosítás előtt.

Aktuális hitelfedezeti arány

Dinamikus

Numerikus

A kezdeményező által jóváhagyott aktuális hitelfedezeti arány. Másodhelyi jelzáloggal biztosított hitel esetén ez a kombinált vagy teljes hitelfedezeti arány.

Az aktuális értékbecslés által megállapított összeg

Dinamikus

Numerikus

A legutolsó értékbecslés során megállapított összeg (ha – például ingatlan lefoglalásakor – több értékelés készült, a legalacsonyabbat kell tükröznie). Az értékbecslés során megállapított összeg pénznemének ugyanannak kell lennie, mint a hitelének.

Az aktuális értékbecslés típusa

Dinamikus

Lista

Az aktuális értékbecslés típusa.

Az aktuális értékbecslés dátuma

Dinamikus

Dátum/Numerikus

A legutolsó értékbecslés dátuma.

Teljesítési információk

Számla státusa

Dinamikus

Lista

Számla aktuális státusa.

Hátralék egyenlege

Dinamikus

Numerikus

Hátralék aktuális egyenlege. A hátralék meghatározása: esedékes teljes törlesztési összeg az eddig befolyt és a tőkésített összeggel CSÖKKENTVE. Ez nem tartalmazza a számlára érvényesített díjakat.

Hátralékos hónapok száma

Dinamikus

Numerikus

Azon hónapok száma, amióta a hitel – a kibocsátó meghatározása szerint – hátralékos hitel (a pool zárásának időpontjában).

Hátralék 1 hónapja

Dinamikus

Numerikus

A hátralék egyenlege (a „hátralék egyenlege” mező meghatározása szerint) az előző hónapban.

Hátralék 2 hónapja

Dinamikus

Numerikus

A hátralék egyenlege (a „hátralék egyenleg” mező meghatározása szerint) 2 hónappal ezelőtt.

Peres eljárás

Dinamikus

I/N

Megjelölés, amely jelzi, hogy peres eljárás van folyamatban.

Visszafizetés dátuma

Dinamikus

Dátum/Numerikus

A számla visszafizetésének dátuma.

Nemteljesítés vagy végrehajtás

Dinamikus

Numerikus

A nemteljesítés teljes összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt.

Nemteljesítés vagy végrehajtás dátuma

Dinamikus

Numerikus

Nemteljesítés vagy végrehajtás dátuma.

Értékesítési ár alsó határa

Dinamikus

Numerikus

Végrehajtás esetén az ingatlan értékesítésekor kialkudott ára a legközelebbi 10 ezerre lefelé kerekítve.

Értékesítési veszteség

Dinamikus

Numerikus

Veszteség teljes összege díjak, felhalmozott kamatok stb. nélkül az értékesítés után (az előtörlesztés díja nélkül, ha az a tőkemegtérülésnek alárendelt).

Kumulált megtérülés

Dinamikus

Numerikus

Kumulált megtérülés – csak veszteség esetén releváns.


KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ:

A mező megnevezése

Statikus/Dinamikus

Adattípus

A mező fogalma és kritériumok

Értékpapír- és kötvényszintű adatok mezői

Adatszolgáltatás dátuma

Dinamikus

Dátum

A tranzakciós jelentés kibocsátásának dátuma. Minden dátumot ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban kell megadni.

Kibocsátó

Statikus

Szöveges

Kibocsátó és kibocsátott sorozat neve, adott esetben.

Lehívások likviditási keretből

Dinamikus

I/N

Annak megerősítése, hogy a likviditási kereten belül volt-e lehívás az utolsó kamatfizetés időpontjával záruló időszakban.

Biztosítékszintű adatok mezői

Kiváltó intézkedések/mutatók

Dinamikus

I/N

Különféle hátralékosság, hígítás, nemteljesítés, veszteség és hasonló biztosítéki intézkedések és mutatók előtörlesztéssel vagy egyéb kiváltó eseménnyel kapcsolatban az aktuális meghatározás időpontjában. Előfordult-e kiváltó esemény?

Átlagos állandó előtörlesztési ráta

Dinamikus

Numerikus

Az adatszolgáltatás tartalmazza a mögöttes ingatlanjelzálog-hitel átlagos állandó előtörlesztési rátájának sebességét. Bizonyos joghatóságokban a jelzáloghitel-pool kereskedelmi hiteleket is tartalmazhat. Az átlagos állandó előtörlesztési ráta sebessége az ütemezett törlesztésen felül előtörlesztett tőke annuitásos százalékában kifejezett összeg. Az átlagos állandó előtörlesztési ráta sebességének számítása: az ingatlanjelzálog-hitel tőkéjének jelenleg fennálló egyenlege (azaz tényleges egyenlege) osztva az ingatlanjelzálog-hitel tőkéjének ütemezett egyenlegével, feltételezve, hogy nem került sor előtörlesztésre (azaz kizárólag ütemezett törlesztésre került sor). Ezt a hányadost olyan hatványra kell emelni, ahol az exponens tizenkettő, osztva a kibocsátás óta eltelt hónapok számával. Az átlagos állandó előtörlesztési ráta sebességének meghatározásához ezt az eredményt ki kell vonni egyből, majd meg kell szorozni százzal (100). A számítást az alábbi ábra: szemlélteti:

Formula

Tranzakciós jelentés – kapcsolattartási információk

Kapcsolattartási pont

Statikus

Szöveges

Információs forrásként szolgáló osztály vagy kapcsolattartó személy(ek) neve.

Kapcsolattartási információk

Statikus

Szöveges

Telefonszám és e-mail cím.


KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ ÜGYLETRÉSZSOROZATONKÉNT:

A mező megnevezése

Statikus/Dinamikus

Adattípus

A mező fogalma és kritériumok

Az ügyletrészsorozatok szintjére vonatkozó mezők

Kötvényosztály neve

Statikus

Szöveges/Numerikus

A kibocsátási tájékoztatóban meghatározott jogokkal, elsőbbségi jogokkal és jellemzőkkel azonos tulajdonságokkal (azaz 1. sorozat A1 osztály stb.) rendelkező ingatlanjelzálog-fedezetű értékpapír-ügyletrészsorozat megnevezése (jellemzően betű és/vagy szám).

ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)

Statikus

Szöveges/Numerikus

Nemzetközi értékpapír-azonosító szám(ok), vagy ha nincs ilyen szám, akkor bármilyen egyéb azonosító kód, például CUSIP, amelyet a tőzsde- vagy más hatóság ehhez a kötvénysorozathoz rendel. Ha egynél több kód van, vesszővel kell elválasztani őket.

Kamatfizetés dátuma

Dinamikus

Dátum

Az a rendszeres időközönként visszatérő időpont, amikor az ingatlanjelzáloggal fedezett strukturált pénzügyi eszköz adott sorozata tulajdonosának – előre rögzített ütemezés szerint –a kamatot törlesztik.

Tőketörlesztés dátuma

Dinamikus

Dátum

Az a rendszeres időközönként visszatérő időpont, amikor az ingatlanjelzáloggal fedezett strukturált pénzügyi instrumentum adott sorozata tulajdonosának – előre rögzített ütemezés szerint –a tőkét törlesztik.

Pénznem

Statikus

Szöveges

Az az árfolyamegység, amelyben az értékpapírszintű egyenleg(ek)et és törlesztéseket jelentik.

Referenciaráta

Statikus

Lista

A kibocsátási dokumentumban meghatározott referencia-alapkamatindex (pl. három hónapos Euribor), amely az ingatlanjelzáloggal fedezett strukturált pénzügyi eszköz adott sorozatára alkalmazandó.

A kötvénykibocsátás dátuma

Statikus

Dátum

Az az időpont, amikor a kötvényt kibocsátották.


II. MELLÉKLET

Hitelszintű adatok – Adatszolgáltatási tábla az üzleti ingatlannal fedezett strukturált pénzügyi eszközökhöz

HITEL:

A mező megnevezése

Statikus/Dinamikus

Adattípus

A mező fogalma és kritériumok

Hitelazonosító

Tranzakciópool-azonosító

Statikus

Szöveges/Numerikus

Egyedi tranzakció- vagy ügyletnév.

Poolzárás időpontja

Dinamikus

Dátum

Az aktuális pool vagy portfólió zárásának időpontja.

Értékpapírosítás dátuma

Statikus

Dátum

Az ügylet első kibocsátási időpontja – az első kötvényjegyzés időpontja.

A hitel eredeti feltételei

Csoportazonosító

Statikus

Szöveges/Numerikus

Egy kibocsátáson belül a hitelcsoportokhoz hozzárendelt alfanumerikus kód.

A hitelszolgáltató azonosítója

Statikus

Szöveges/Numerikus

A hitelszolgáltató hitelhez rendelt egyedi azonosító karakterlánca.

Kibocsátási körlevél hitelazonosítója

Statikus

Szöveges/Numerikus

Kibocsátási körlevél vagy kibocsátási tájékoztató egyedi azonosító száma vagy a tranzakcióban vagy poolban található hitelhez rendelt tranzakciós hitelnév.

Hitelszponzor

Statikus

Szöveges/Numerikus

A hitel szponzora.

Hitelnyújtás dátuma

Statikus

Dátum

Az eredeti hitel folyósításának dátuma.

Hitel pénzneme

Statikus

Lista

A hitel pénzneme.

A hitel teljes összege folyósításkor

Statikus

Numerikus

A 100 %-ig kihasznált teljes hitel egyenlege folyósításkor, azaz értékpapírosított és nem értékpapírosított/tulajdonban és nem tulajdonban lévő összeg (a hitel pénznemében).

A hitel eredeti futamideje

Statikus

Numerikus

A hitel szerződésben meghatározott futamideje (hónapokban) a folyósítás időpontjában.

A törlesztés kezdőnapja

Statikus

Dátum

Az a nap, amikor a törlesztés az egész hitel vonatkozásában kezdődik (ez lehet az értékpapírosítás előtt).

Kamatlábindex kódja

Statikus

Lista

Az aktuális kamatlábindex (referencia-kamatláb, amelynek alapján a jelzáloghitelek kamatát meghatározzák).

Eredeti hitelkamatláb

Statikus

Numerikus

A hitel átlagos kamatlába a hitelfolyósítás napján. Ha a különféle sorozatokhoz különböző kamatlábak kapcsolódnak, a súlyozott átlagot kell alkalmazni.

Első kamatfizetés esedékességének napja

Statikus

Dátum

Amikor a hitelkamat törlesztése első alkalommal vált esedékessé.

Hitel országa

Statikus

Lista

Az az ország, ahol a hitelt nyújtják.

Hitelcél

Statikus

Lista

A hitel célja.

Jelzálog-biztosíték

Statikus

I/N

Fedezi-e a hitelt ingatlanjelzálog?

Hitelstatisztika az értékpapírosítás időpontjában

A (teljes) hitel adósságszolgálati fedezeti mutatója az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

A (teljes) hitel adósságszolgálati fedezeti mutatója az értékpapírosítás időpontjában.

A (teljes) hitel hitelfedezeti aránya az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

A (teljes) hitel hitelfedezeti aránya az értékpapírosítás időpontjában.

Kamatfedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában (A-hitel)

Statikus

Numerikus

Kamatfedezeti mutató kiszámítása az értékpapírosítás időpontjában az A-hitelre vonatkozóan a kibocsátási dokumentáció alapján.

Adósságszolgálati fedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában (A-hitel)

Statikus

Numerikus

Adósságszolgálat-fedezeti mutató kiszámítása az értékpapírosítás időpontjában az A-hitelre vonatkozó kibocsátási dokumentáció alapján.

Hitelfedezeti arány az értékpapírosítás időpontjában (A-hitel)

Statikus

Numerikus

Hitelfedezeti arány az értékpapírosítás időpontjában az A-hitelre vonatkozó kibocsátási dokumentáció alapján.

Rendelkezésre tartott tőkeegyenleg az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

A teljes hitel rendelkezésre tartott egyenlege az értékpapírosítás időpontjában, ideértve a le nem hívott összegeket is.

Tényleges tőkeegyenleg (a teljes hitelre vonatkoztatva) az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

Tényleges tőkeegyenleg (a teljes hitelre vonatkoztatva) az értékpapírosítás időpontjában, a kibocsátási körlevélben meghatározottak alapján.

Rendszeres tőketörlesztés és kamatfizetés az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

Az értékpapírosítás időpontjában a törlesztési ütemterv szerint a következő hiteltörlesztési időpontban esedékes tőketörlesztési és kamatfizetési összeg.

Hitelkamat az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

A hitelkamat kiszámítására használt értékpapírosításkori teljes kamatláb (pl. Libor és marzs).

Biztosítéki ranghely az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Lista

Az értékpapírosításhoz nyújtott biztosíték első ranghelyi-e?

Hátralévő futamidő az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

A hitel hátralévő futamideje az értékpapírosítás időpontjában a hónapok számában megadva (a futamidő-hosszabbítás lehetőségét kizárva).

Hátralévő törlesztési idő az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

A hitel lejártáig hátralévő törlesztési időszak hónapokban kifejezve. Ha a törlesztés az értékpapírosítás időpontjában még nem kezdődött el, ez rövidebb, mint a hátralévő futamidő az értékpapírosítás időpontjában.

Hitel lejárata az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Dátum

A hitel hitelszerződésben meghatározott lejáratának napja. Nem veszi figyelembe a hitelszerződésben lehetővé tett futamidő-hosszabbítást, kizárólag az eredeti lejáratot.

Tényleges tőkeegyenleg (A-hitel) az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

Az A-hitel tényleges tőkeegyenlege az értékpapírosítás időpontjában a kibocsátási körlevélben meghatározottaknak megfelelően.

Hosszabbítás lehetősége

Dinamikus

I/N

Jelölni kell, ha a hitel futamidejének meghosszabbítása lehetséges és ezáltal a lejárat kitolódik.

A legrövidebb futamidő-hosszabbítási opció tartama

Statikus

Numerikus

A hitelhez igénybe vehető legrövidebb futamidő-hosszabbítási opció tartama hónapokban megadva.

A futamidő-hosszabbítási opció jellege

Statikus

Lista

A futamidő-hosszabbítási opció jellege.

Biztosítéki adatok

Ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

A hitel biztosítékául szolgáló ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában.

Ingatlanok száma a pool zárásának időpontjában

Dinamikus

Numerikus

A hitel biztosítékául szolgáló ingatlanok száma a pool zárásának időpontjában.

A hitel biztosítékául befogadott ingatlanok értékpapírosításkor

Statikus

Szöveges/Numerikus

Rögzítse azoknak az ingatlanoknak az egyedi azonosítóját (PC1), amelyek a hitel biztosítékául szolgáltak értékpapírosításkor.

A hitel biztosítékául befogadott ingatlanok a pool zárásának időpontjában

Dinamikus

Szöveges/Numerikus

Rögzítse azoknak az ingatlanoknak az egyedi azonosítóját (PC1), amelyek a hitel biztosítékául szolgáltak a pool zárásának időpontjában.

Hitelre vonatkozó kötelezettségvállalás

Kamatfedezeti mutató számítási módszere (teljes hitel)

Statikus

Lista

Mutassa be a teljes hitelre a pénzügyi kötelezettség követelmény kamatfedezeti mutatóra érvényes számítási módszerét.

Adósságszolgálati mutató számítási módszere (teljes hitel)

Statikus

Lista

Mutassa be a teljes hitelre a pénzügyi kötelezettség követelmény adósságszolgálati mutatóra érvényes számítási módszerét.

Hitelfedezeti arány számítási módszere (teljes)

Statikus

Lista

Mutassa be a teljes hitelre a pénzügyi kötelezettség követelmény hitelfedezeti arányra érvényes számítási módszerét.

Egyéb pénzügyi kötelezettség kódja (teljes)

Statikus

Lista

Ha van másik előírt kód a pénzügyi kötelezettség követelmény kamatfedezeti mutatójára és adósságszolgálati fedezeti mutatójára a teljes hitel szintjén.

Kamatfedezeti mutató számítási módszere (A-hitel)

Statikus

Lista

Mutassa be az A-hitel kamatfedezeti mutatója számításának módszerét.

Adósságszolgálati mutató számítási módszere (A-hitel)

Statikus

Lista

Mutassa be az A-hitel adósságszolgálati mutatója számításának módszerét.

Hitelfedezeti arány számítási módszere (A-hitel)

Statikus

Lista

Mutassa be az A-hitel hitelfedezeti arányának számítási módszerét.

Mögöttes ingatlanra vonatkozó statisztika az értékpapírosítás időpontjában

Bevétel az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

Az ingatlanból származó, összes igazolt bevétel a kibocsátási körlevélben ismertetett módon. Ha több ingatlanról van szó, az ingatlanok értékének összege.

Működési költségek az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

Az ingatlanok igazolt működési költségei a kibocsátási körlevélben ismertetett módon. Ilyenek – többek között – az ingatlanadó, a biztosítás, az ingatlankezelés, a közművek, a karbantartás és javítások, és a tulajdonosnak közvetlenül fizetett, az ingatlannal összefüggő költségek; nem tartozik ide a beruházás és a lízingdíj.

Nettó működési bevételek az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

A működési költségekkel csökkentett bevételek az értékpapírosítás időpontjában. (A „Bevételek az értékpapírosítás időpontjában” mezőben szereplő adat csökkentve a „Működési költségek az értékpapírosítás időpontjában” mező adatával.) Ha több ingatlan van, az értékek összege.

Tőkekiadások az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

Tőkekiadások az értékpapírosítás időpontjában (szemben a javításokkal és karbantartással), ha a kibocsátási körlevél meghatározza.

Nettó pénzáramlás az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

Beruházásokkal csökkentett nettó működési bevételek az értékpapírosítás időpontjában (A „Nettó működési bevételek az értékpapírosítás időpontjában” mező adata csökkentve a „Tőkekiadások az értékpapírosítás időpontjában” mezőben levő adattal).

Értékpapírosításkori pénzügyi jelentés pénzneme

Statikus

Lista

A „Bevételek az értékpapírosítás időpontjában” – „Nettó pénzáramlás” mezőkről készített első pénzügyi jelentésben használt pénznem.

Kamatfedezeti mutató/Adósságszolgálati fedezeti mutató az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Lista

Az adósságszolgálati fedezeti mutató számítása/alkalmazása, amikor több ingatlan kapcsolódik a hitelhez.

Az ingatlanportfólió értéke az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanok értékelése az értékpapírosítás időpontjában a kibocsátási körlevélben foglaltak szerint. Ha több ingatlanról van szó, az ingatlanok értékének összege.

Az ingatlanportfólió értékelésének pénzneme az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Lista

„Az ingatlanportfólió értéke az értékpapírosítás időpontjában” mezőben szereplő értékelés pénzneme.

Értékelési időpont az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Dátum

Az a nap, amikor az értékelés készült a kibocsátási körlevélben közzétett értékekhez. Ha több ingatlan és több időpont van, a legutolsó időpontot kell figyelembe venni.

Gazdasági célú lakottság az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

Bérbe adható, leszerződött terület aránya az értékpapírosítás időpontjában, ha szerepel a kibocsátási körlevélben (a bérlő nem szükségszerűen van jelen, de fizeti a bérleti díjat). Ha több ingatlan is van, a súlyozott átlagot kell alkalmazni minden ingatlanra a {aktuális allokált % (ing.) × lakottság)} számítási módszerrel.

Elkülönített számlán lévő összegek az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

Jogilag érvényesíthetően terhelt tartalékszámla egyenlege hitelszinten értékpapírosításkor.

Elkülönített számlák – beszedés

Statikus

I/N

Írjon „I”-t, ha kizárólag a telekbérletet, a biztosítást és az adókat (a karbantartást, a fejlesztéseket, a tőkekiadásokat stb. nem) fedező összeget tartanak tartalékszámlán a hitelszerződésnek megfelelően. Ha nem, írjon „N”-t.

Egyéb tartalékok beszedése

Statikus

I/N

Vannak-e (a hitelszerződésben előírtaknak megfelelően) – a tartalékszámlán, a telekbérlet, a biztosítás és az adók kivételével – bérlői fejlesztésre, lízingdíjra és hasonló tételekre az ingatlan vonatkozásában vagy a hitelhez szükséges kiegészítő fedezet céljára szükséges összegek?

Elkülönített számla kiváltó esemény esetére

Statikus

I/N

Előírja-e a hitelszerződés tartalékösszeg képzését kiváltó esemény bekövetkeztekor?

Elkülönített számlát létrehozó kiváltó esemény

Statikus

Lista

A kiváltó esemény típusa.

Elkülönített összeg – cél/tartalék

Statikus

Numerikus

Elkülönített összeg – cél/tartalék.

Elkülönített számla – a felszabadítás feltételei

Statikus

Szöveges

Az elkülönített számla felszabadításának feltételei.

Készpénztartalék lehívásának feltételei

Statikus

Lista

Amikor a készpénztartalék felhasználható.

Elkülönített számla pénzneme

Statikus

Lista

Elkülönített összegek pénzneme. Az „Elkülönített számlán lévő összegek az értékpapírosítás időpontjában” és az „Elkülönített összeg – cél/tartalék” mezők.

Hitelcsoportosítás és -kiváltás adatai

Keresztbiztosítékkal fedezett hitel

Statikus

I/N

Jelölje, ha keresztbiztosítékkal fedezett hitelről van szó (például az 1. és a 44. hitel 4. és 47. hitelként keresztbiztosítékkal fedezett).

Kiváltott hitel

Dinamikus

I/N

Ezzel a hitellel váltottak-e ki egy másik hitelt értékpapírosítás után?

Hitelkiváltás időpontja

Dinamikus

Dátum

Ha a hitelt értékpapírosítás után váltották ki, a kiváltás időpontja.

Türelmi időszak

Statikus

Numerikus

Az esedékességet követő azon napok száma, amíg a hitelnyújtó nem számít fel késedelmi kamatot, illetve nem jelent késedelmes teljesítést.

További finanszírozás mutatója

Statikus

Lista

Volt-e kiegészítő/köztes finanszírozás?

Ügyleti kamatra vonatkozó adatok (az értékpapírosítás időpontjában)

Kamattípus

Statikus

Lista

Ügyletikamat-típus.

Kamathalmozódás számítási módszerének kódja

Statikus

Lista

Kamatszámításra alkalmazott „nap” megállapodás.

Kamatkésedelem

Statikus

I/N

Késedelmesen fizetik-e a hitelen felhalmozódó kamatokat?

Az A-hitel törlesztésének típusa (adott esetben)

Statikus

Lista

Az A-hitel törlesztésének típusa.

A teljeshitel-törlesztés adatai (az értékpapírosítás időpontjában)

Teljes hitel törlesztési típusa (adott esetben)

Statikus

Lista

A teljes hitel törlesztési típusa.

Megengedett kamathalmozódás

Statikus

I/N

Lehetővé tesz-e a hitelmegállapodás kamathalmozódást és -tőkésítést?

Előtörlesztés-kizárás zárónapja

Statikus

Dátum

Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az előtörlesztést.

Hozamfenntartás zárónapja

Statikus

Dátum

Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az előtörlesztést előtörlesztési díj vagy hozamfenntartás megfizettetése nélkül. Az a nap, amikortól hozamfenntartás nélkül lehetséges az előtörlesztés.

Előtörlesztési felár – zárónap

Statikus

Dátum

Az a nap, amikortól a hitelező engedélyezi az előtörlesztést előtörlesztési díj megfizettetése nélkül.

Előtörlesztési feltételek ismertetése

Statikus

Szöveges/Numerikus

Tükröznie kell a kibocsátási körlevélben foglalt információkat. Ha például a feltételek szerint az előtörlesztési díj az első évben a hitel 1 %-a, a másodikban 0,5 %-a és a harmadikban 0,25 %-a, ez a kibocsátási körlevélben a következőképpen jelenhet meg: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

Az előresorolt követelés meg nem fizetése a hitel nemteljesítését jelenti-e?

Statikus

I/N

Az előresorolt követelés meg nem fizetése a hitel nemteljesítését jelenti-e?

Az azonosan rangsorolt hitelek nemteljesítése az ingatlan nemteljesítését jelenti-e?

Statikus

I/N

Az azonosan rangsorolt hitelek nemteljesítése az ingatlan nemteljesítését jelenti-e?

Hitelfedezetre vonatkozó adatok (az értékpapírosítás időpontjában)

Kamatplafon a hitel élettartama során

Statikus

Numerikus

Változó kamatozású hitel hitelmegállapodásban rögzített legmagasabb kamata.

Kamatküszöb a hitel élettartama alatt

Statikus

Numerikus

Változó kamatozású hitel hitelmegállapodásban rögzített legalacsonyabb kamata.

Hitelszintű csereügylet típusa

Statikus

Lista

Ismertesse az alkalmazandó hitelszintű csereügylet típusát.

Hitelcsereügylet nyújtója

Dinamikus

Szöveges

Hitelcsereügylet nyújtójának neve.

Hitelszintű kamatcsereügylet típusa

Statikus

Lista

Ismertesse az alkalmazandó hitelszintű kamatcsereügylet típusát.

Hitelszintű devizacsere-ügylet típusa

Statikus

Lista

Ismertesse a devizacsere-ügylet típusát.

Hitelszintű csereügylet árfolyama

Statikus

Numerikus

Hitelszintű devizacsere-ügylethez meghatározott árfolyam.

Hitelszintű csereügylet kezdőnapja

Statikus

Dátum

Hitelszintű csereügylet kezdőnapja.

Hitelszintű csereügylet zárónapja

Statikus

Dátum

Hitelszintű csereügylet zárónapja.

Hitelfelvevő kötelezettsége felmondási díj megfizetésére hitelszintű csereügylet vonatkozásában

Statikus

Lista

A hitelfelvevőnek a hitelszintű csereügylet nyújtójával szemben fennálló felmondásidíj-fizetési kötelezettsége.

Hitelkamat-módosításra vonatkozó adatok (az értékpapírosítás időpontjában)

Fizetési gyakoriság

Statikus

Lista

A kamatfizetés és a tőketörlesztés gyakorisága az eredeti hitelmegállapodás szerint.

Kamat-újramegállapítás gyakorisága

Statikus

Lista

A kamat újramegállapításának gyakorisága az eredeti hitelmegállapodás szerint.

Törlesztőrészlet-újramegállapítás gyakorisága

Statikus

Lista

A törlesztőrészlet- és kamatfizetés újramegállapításának gyakorisága az eredeti hitelmegállapodás szerint.

Look back opció (napokban kifejezve)

Statikus

Numerikus

A kamatfizetés napját megelőző napok száma, amikor a kamatlábat meghatározzák (pl. az Euribort 2 nappal a kamatfizetés napja előtt).

Indexmeghatározás napja

Statikus

Dátum

Ha a hitelmegállapodás külön napokat ír elő az index meghatározására, jelölje a következő indexmeghatározás időpontját.

Szindikált hitelek és részesedés

Hitelszerkezet

Statikus

Lista

A hitelszerkezetkóddal mutassa be a hitel szerkezetét, pl. teljes hitel, A/B split vagy szindikált.

Szindikált hitel

Statikus

I/N

A hitel szindikált hitel része?

Az értékpapírosított teljes hitelkeret százaléka

Statikus

Numerikus

Az értékpapírosított teljes hitel százaléka az értékpapírosítás időpontjában.

Ellenőrzési jogot gyakorló fél jogai lényeges döntések vonatkozásában

Statikus

I/N

A kibocsátóétól eltérő részesedés tulajdonosa jogosult-e lényeges döntéseket hozni?

Konzorcium ügynökbankja

Statikus

Szöveges

Konzorcium ügynökbankja.

Egyéb hiteladatok

Jogorvoslat pénzügyi kötelezettségvállalás megszegése esetén

Statikus

Lista

Jogorvoslat pénzügyi kötelezettségvállalás megszegése esetén.

Kezdeményező

Statikus

Szöveges

Annak a kezdeményezőnek a neve, aki a kibocsátónak értékesítette a hitelt. Annak a szervezetnek a neve, amely a legfőbb felelőse a hitellel kapcsolatos jognyilatkozatoknak és garanciáknak.

Pénzügyi információk benyújtása – büntetések

Statikus

Lista

A pénzügyi információk (működési kimutatások, ütemterv stb.) hitelfelvevő részéről elmulasztott benyújtásáért kiszabott büntetések mutatója hitelszerződésenként.

Hitelátvállalás

Statikus

I/N

Átvállalja-e másik fél (pl. kezes) a hitelt, ha a hitelfelvevő nem teljesíti a hitelszerződés szerinti valamely kötelezettségét?

Kerekítési szabály

Statikus

Lista

A kamatkerekítés módszere.

Kerekítési növekmény

Statikus

Numerikus

Százalékosan kifejezett növekmény, amellyel az indexkamatláb a kamat megállapításakor kerekíthető a hitelmegállapodásnak megfelelően.

A speciális szolgáltató neve az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Szöveges

A speciális szolgáltató neve az értékpapírosítás időpontjában

Törlesztési előírás

Statikus

Lista

Törlesztési előírás (választott). A szolgáltató a teljes hitelt (A és B) vagy csak az A vagy csak a B elemet törleszti?

Törlesztés esedékességére vonatkozó adatok

Hiteltörlesztés napja

Dinamikus

Dátum

Az a nap, amikor a kibocsátónak törlesztik a tőkét és fizetik a kamatot. Ez rendszerint a hitel után járó kamat megfizetésének napja.

Fizetési ciklus vége

Dinamikus

Dátum

Az a nap, amikor minden fizetés hiánytalanul megtörtént. Teljesítő hitelek esetében ez a hiteltörlesztés napja, amely közvetlenül megelőzi a „Hiteltörlesztés napja” elnevezésű mezőben feltüntetett időpontot.

Indexkamatláb újramegállapításának napja

Dinamikus

Dátum

Változó kamatozás esetén a következő kamatváltozás napja. Rögzített kamatozás esetén írja be a kamatfizetés következő napját.

Következő törlesztésmódosítás napja

Dinamikus

Dátum

Változó kamatozás esetén az a nap, amikor a törlesztési ütemezés szerinti tőke és/vagy kamat összege legközelebb megváltozik. Rögzített kamatozás esetén írja be a következő törlesztés napját.

A hitel lejáratának napja

Dinamikus

Dátum

A hitel hitelszerződésben meghatározott aktuális lejáratának napja. Ez nem veszi figyelembe azokat a jóváhagyott futamidő-módosításokat, amelyeket a hitelmegállapodás lehetővé tehet.

Hiteltörlesztés következő esedékessége

Dinamikus

Dátum

Hiteltörlesztés következő esedékességi napja.

Kamatadatok

Jelenlegi kamatlábindex (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

A teljes hitelre alkalmazandó kamatláb megállapítására használt indexkamatláb. (Marzs nélküli) kamatláb, amelyet a teljes hitel törlesztésének napján fizetendő kamat kiszámítására alkalmaznak („Hiteltörlesztés napja” mező).

Aktuális kamatmarzs (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

A teljes hitelre alkalmazandó kamatláb megállapítására használt marzs. A marzs, amelyet a teljes hitel törlesztésének napján („Hiteltörlesztés napja” mező) fizetendő kamat kiszámítására alkalmaznak.

Jelenlegi kamatláb (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

A teljes kamatláb, amelyet a teljes hitel törlesztésének napján („Hiteltörlesztés napja” mező) fizetendő kamat kiszámítására alkalmaznak: az „Aktuális kamatlábindex (teljes hitel)” és az „Aktuális kamatmarzs (teljes hitel)” mezők összege változó kamatozás esetén.

Aktuális kamatláb (A-hitel)

Dinamikus

Numerikus

Éves bruttó kamatláb, amelyet az aktuális időszak ütemezett törlesztés szerinti kamatának kiszámítására alkalmaznak, a hitel A-szelete vonatkozásában.

A következő kamatlábindex (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

Az aktuális teljes hitelre alkalmazandó kamatláb megállapítására használt, következő periódusban érvényes indexkamatláb. (Marzs nélküli) kamatláb, amelyet a (teljes hitel) tényleges záróegyenleg(e) után fizetendő kamat kiszámítására alkalmaznak („Tényleges záróegyenleg [teljes hitel]” mező).

Jelenlegi késedelmi kamatláb (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

A teljes kamatláb, amelyet a teljes hitel törlesztésének napján („Hiteltörlesztés napja” mező) fizetendő késedelmi kamat kiszámítására alkalmaznak.

Tőkére vonatkozó adatok

Aktuális időszak nyitó egyenlege (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

Az aktuális időszak elején fennálló egyenleg. A kamatperiódus kezdetén fennálló, a hitel törlesztésének napján („Hiteltörlesztés napja” mező) fizetendő kamat kiszámítására alkalmazott hiteltartozás-egyenleg.

Törlesztési ütemezés szerinti tőkeösszeg (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

Az aktuális időszakban a hitel után járó, törlesztési ütemezés szerinti tőkeösszeg. A kibocsátónak a hitel törlesztésének napján („Hiteltörlesztés napja” mező) fizetendő tőketörlesztés, pl. törlesztés, de nem előtörlesztés.

Az aktuális időszak törlesztési ütemezés szerinti záróegyenlege (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

A hitel ütemezett törlesztés szerinti fennálló tőketartozása törlesztés után, előtörlesztés előtt az aktuális időszak végén. A hitel tőketartozása, amely az ütemezett törlesztés szerinti tőketörlesztés után és előtörlesztés előtt fennállna („Aktuális időszak nyitó egyenlege [teljes hitel]” csökkentve „Az ütemezett törlesztés szerinti tőketörlesztés”-sel [teljes hitel]” mező).

Nem törlesztési ütemezés szerint beszedett tőkeösszegek (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

Az aktuális időszakban nem törlesztési ütemezés szerint befolyt tőketörlesztések. A kamatperiódusban befolyt egyéb, hiteltörlesztésre fordított tőketörlesztések. Ez lehet értékesítésből, önkéntes előtörlesztésből vagy felszámolásból befolyt összeg.

Egyéb tőkeösszeg-módosítás (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

Nem ütemezés szerinti tőkeösszeg-módosítás a kamatperiódus vonatkozásában, pénzmozgás nélkül. Bármely olyan, az aktuális időszakban a hitel egyenlegét csökkentő vagy növelő összeg, amely nem „Nem törlesztési ütemezés szerint beszedett tőkeösszeg” és nem „Törlesztési ütemezés szerint beszedett tőkeösszeg”.

Ténylegesen befolyt tőkeösszeg

Dinamikus

Numerikus

A legutolsó kamatfizetés napján érvényes állapot szerint ténylegesen befolyt tőkeösszeg.

A hitelnek az aktuális időszak végén fennálló egyenlege (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

Tényleges fennálló tőketartozás az aktuális időszak végén. A tőketörlesztések után a következő kamatperiódus vonatkozásában fennálló hitelkinnlevőség tényleges egyenlege.

Aktuális kezdőegyenleg (A-hitel)

Dinamikus

Numerikus

Az aktuális időszak elején fennálló egyenleg (A-hitel). A kamatperiódus kezdetén fennálló, a hiteltörlesztés napján fizetendő kamat kiszámítására alkalmazott A-hiteltartozás-egyenleg.

Összes beszedett tőkeösszeg (A-hitel)

Dinamikus

Numerikus

Az aktuális időszakban befolyt összes tőketörlesztés (A-hitel). A kibocsátónak a hitel törlesztésének napján („Hiteltörlesztés napja” mező) fizetendő, az A-hitelhez kapcsolódó tőketörlesztés, pl. törlesztés, de nem előtörlesztés.

Az aktuális időszak végén fennálló hitelegyenleg (A-hitel)

Dinamikus

Numerikus

Tényleges fennálló tőketartozás az aktuális időszak végén (A-hitel). Az A-hitel tőketartozása, amely a törlesztési ütemezés szerint befolyt tőkeösszegek után áll fenn.

Rendelkezésre tartott, le nem hívott konstrukció hitelegyenlege (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

A teljes hitelből (elsőhelyi kölcsöntőkéből) megmaradt keret/le nem hívott egyenleg az időszak végén. A teljes hitelből (elsőhelyi kölcsöntőkéből) megmaradt keret a kamatfizetés napját követően, amelyet a hitelfelvevő még lehívhat.

Kamatadatok

Törlesztési ütemezés szerinti, esedékes kamatösszeg (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

Az aktuális kamatperiódus alatt esedékes bruttó kamat a teljes hitel vonatkozásában, feltételezve, hogy a tárgyidőszakban nem kerül sor előtörlesztésre. A kamat kamatfizetés napján esedékes teljes összege, feltételezve, hogy a kamatperiódusban nem kerül sor előtörlesztésre. A kamat alapja a hitelmegállapodás szerinti mögöttes kamatláb.

Előtörlesztés miatti kamattúlfizetés/-hiány

Dinamikus

Numerikus

A tárgyidőszaki, törlesztési ütemezés szerinti kamatfizetésből adódó – nem a hitel nemteljesítéséhez kapcsolódó –kamattúlfizetés vagy -hiány. A törlesztési ütemezés szerinti esedékességi naptól eltérő napon befolyt előtörlesztés eredménye.

Egyéb kamatmódosítás

Dinamikus

Numerikus

Az egyéb tőkemódosításokat („Egyéb tőkeösszeg-módosítás [teljes hitel]”) tartalmazó mező kísérőmezője, amelyben a kapcsolódó beszedési időszak nem ütemezett kamatkiigazításait kell megadni.

Negatív törlesztés

Dinamikus

Numerikus

Negatív törlesztés/halasztott kamat/tőkésített kamat büntetés nélkül.

Ténylegesen fizetett kamat (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

A teljes hitel után, a tárgyidőszakban ténylegesen fizetett kamat. A hitelfelvevő által a kamatperiódus alatt vagy a hiteltörlesztés napján fizetett kamat teljes összege.

Ténylegesen fizetett kamat (A-hitel)

Dinamikus

Numerikus

A kamatperiódus alatt vagy a hiteltörlesztés napján az A-hitel után fizetett kamat teljes összege.

Tényleges késedelmi kamat

Dinamikus

Numerikus

A teljes hitel után, a tárgyidőszakban ténylegesen fizetett késedelmi kamat. A hitelfelvevő által a kamatperiódus alatt vagy a hiteltörlesztés napján fizetett késedelmi kamat teljes összege.

Halasztott kamat (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

A teljes hitel utáni halasztott kamat. A halasztott kamat az az összeg, amennyivel alacsonyabb a hitelfelvevő által a jelzáloghitelre fizetendő kamat, mint a fennálló tőketartozáson felhalmozott kamat.

Tőkésített kamat (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

A teljes hitel utáni tőkésített kamat. A tőkésített kamat az az összeg, amely esetében a kamatperiódus végén fennálló hitelegyenleget megnöveljük a kamattal a hitelmegállapodásnak megfelelően.

Tőke- és kamatadatok

Ütemezés szerinti, esedékes tőke és kamat teljes összege (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

A kibocsátót megillető, a tárgyidőszak vonatkozásában a hitel után járó, törlesztési ütemterv szerinti tőketörlesztés és kamatfizetés (teljes hitel). Az ütemezés szerinti, esedékes tőke és kamat teljes összege a hiteltörlesztés napján (a „Törlesztési ütemterv szerinti tőke [teljes hitel]” és a „Törlesztési ütemterv szerinti esedékes kamat [teljes hitel]” mezők összege – használható az adósságszolgálati fedezeti mutató számításához (DSCR).

Fennálló tőke- és kamathátralék teljes összege (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

A tárgyidőszak végén a hitel után járó, fennálló, kumulatív tőke- és kamatösszeg. Bármely nem törlesztett tőke és kamat kumulatív összege a hiteltörlesztés napján.

Egyéb kinnlevőségek teljes összege

Dinamikus

Numerikus

A hitelen fennálló, olyan kumulatív kinnlevőség (például biztosítási díj, földbérlet, tőkekiadás stb.) a tárgyidőszak végén, amelyet a kibocsátó/szolgáltató kifizetett. Ingatlanőrzés díja vagy más összegek kumulatív összege, amelyet a kibocsátó/szolgáltató megelőlegezett, de a hitelfelvevő még nem térített meg.

Kinnlevőség kumulatív összege

Dinamikus

Numerikus

A „Fennálló tőke- és kamathátralék teljes összege (teljes hitel)” és az „Egyéb kinnlevőségek teljes összege” mezők összege.

Bekövetkezett törlesztéskiváltó esemény

Dinamikus

I/N

Bekövetkezett-e törlesztést kiváltó esemény?

A törlesztés aktuális típusa

Dinamikus

Lista

A törlesztés A-hitelre alkalmazott típusa.

Törlesztési ütemezés szerint esedékes tőke és kamat teljes összege (A-hitel)

Dinamikus

Numerikus

A kibocsátót megillető, a tárgyidőszak vonatkozásában az A-hitel után járó, törlesztési ütemezés szerinti tőketörlesztés és kamatfizetés.

Az évre kumulált legutolsó pénzügyi adatok

Az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése a hitelfelvevő részéről

Dinamikus

I/N

Megszegte-e a hitelfelvevő a szolgáltatóval vagy a hitelezővel szemben fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét?

Legutolsó bevétel

Dinamikus

Numerikus

Az összes ingatlanból származó teljes bevétel a legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszakban (az évre kumuláltan vagy a megelőző 12 hónapra vonatkozóan).

A legutolsó hitelfedezeti arány (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

A (teljes) hitel legutolsó hitelfedezeti aránya a hiteldokumentáció alapján.

A legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutató (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

A (teljes) hitel legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutatója (DSCR) a hiteldokumentáció alapján.

A legutolsó kamatfedezeti mutató (teljes hitel)

Dinamikus

Numerikus

A (teljes) hitel legutolsó kamatfedezeti mutatója (ICR) a hiteldokumentáció alapján.

A legutolsó kamatfedezeti mutató (A-hitel)

Dinamikus

Numerikus

A legutolsó kamatfedezeti mutató az A-hitelre vonatkozóan a kibocsátási dokumentáció alapján.

A legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutató (A-hitel)

Dinamikus

Numerikus

A legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutató az A-hitelre vonatkozóan a kibocsátási dokumentáció alapján.

A legutolsó hitelfedezeti arány (A-hitel)

Dinamikus

Numerikus

A legutolsó hitelfedezeti arány az A-hitelre vonatkozóan a kibocsátási dokumentáció alapján.

Tartalék- és elkülönített számlák adatai

A tartalékszámla egyenlege összesen

Dinamikus

Numerikus

A tartalékszámlák teljes egyenlege hitelszinten a hiteltörlesztés napján. Tartalmazza a fenntartási, javítási és karbantartási, környezetvédelmi stb. költségeket. Nem tartalmazza az adó- és biztosítási tartalékokat, de a tartalékra szánt lízingdíjat igen. Kitöltendő, ha a hitelbeállítások között az „Egyéb tartalékok beszedése” mezőben „I” = igen szerepel.

Elkülönített számla létrehozását kiváltó esemény

Dinamikus

I/N

Jelölje „I”-vel, ha olyan esemény következett be, amely letéti összeg elkülönítését indokolta. Jelölje „N”-nel, ha az összegek a hitelmegállapodás szokásos feltételei szerint halmozódnak.

A tárgyidőszakban az elkülönített számlán elhelyezett összegek

Dinamikus

Numerikus

Az elkülönített számlán vagy a tartalékszámlán a tárgyidőszakban elhelyezett összeg.

A tartalékegyenleg pénzneme

Dinamikus

Lista

A tartalékszámla pénzneme.

Elkülönített számla pénzneme

Statikus

Lista

Az elkülönített számla pénzneme.

Felszámolásra és előtörlesztésre vonatkozó adatok

Felszámolás/előtörlesztés napja

Dinamikus

Dátum

Az a nap, amelyen nem törlesztési ütemezés szerinti összeg vagy felszámolásból befolyó összeg érkezik.

Felszámolás/előtörlesztés kódja

Dinamikus

Lista

A beszedési időszak alatt nem törlesztési ütemezés szerinti vagy felszámolásból befolyó összeghez rendelt kód.

Fedezetre vonatkozó adatok a hitelfelvevő szintjén

A hitelcserenyújtó fél neve (hitelfelvevői szint)

Dinamikus

Szöveges

A hitelcserenyújtó fél neve, ha a hitelfelvevő közvetlen kapcsolatban áll a csereügyletben szereplő szerződő féllel.

A hitelcserenyújtó fél tényleges minősítése (hitelfelvevői szint)

Dinamikus

Szöveges/Numerikus

A csereügyletben szereplő szerződő félnek a hiteltörlesztés napján érvényes minősítését jelzi.

A hitelszintű csereügyletet teljesen vagy részlegesen lezáró esemény a tárgyidőszakra vonatkozóan (hitelfelvevői szint)

Dinamikus

Lista

Ha a hitelcsereügylet megszűnik a tárgyidőszak vonatkozásában, adja meg az okát.

A hitelcserenyújtó fél részére fizetendő nettó időszakos fizetések (hitelfelvevői szint)

Dinamikus

Numerikus

A hitelfelvevő által a csereügyletben szereplő szerződő félnek a törlesztés napján, a csereügyletre vonatkozó megállapodás értelmében fizetett összeg.

A hitelcserenyújtó fél részéről teljesítendő nettó időszakos fizetések (hitelfelvevői szint)

Dinamikus

Numerikus

A csereügyletben szereplő szerződő fél által a törlesztés napján, a csereügyletre vonatkozó megállapodás értelmében a hitelfelvevőnek fizetett bármely összeg.

A hitelcserenyújtó fél részére fizetendő felmondási díj

Dinamikus

Numerikus

A hitelfelvevő által a csereügyletben szereplő szerződő félnek a csereügylet részleges vagy teljes megszüntetése miatt fizetett összeg.

A felmondásidíj-fizetésben keletkezett hiány hitelszintű csereügylet vonatkozásában

Dinamikus

Numerikus

A hitelfelvevő által fizetendő felmondási díjban a csereügylet részleges vagy teljes megszüntetése miatt keletkezett hiány esetleges összege.

A csereügyletben szereplő szerződő fél által fizetendő felmondási díj.

Dinamikus

Numerikus

A csereügyletben szereplő szerződő fél által a hitelfelvevőnek részleges vagy teljes megszüntetéskor fizetendő nyereség összege.

A hitelszintű csereügyletre vonatkozó, következő újramegállapítás időpontja

Dinamikus

Dátum

A hitelszintű csereügyletre vonatkozó, következő újramegállapítás időpontja.

Csereügyletadatok

Dinamikus

Szöveges

A csereügylet részletei.

Késedelmes hitelek – státusadatok

Ingatlan státusa

Dinamikus

Lista

Ingatlan státusa.

Hitel státusa

Dinamikus

Lista

Hitel státusa (azaz aktuális, nemfizetés stb.). Ha a hitel több státuskódja is aktív, a szolgáltató saját hatáskörben dönt arról, melyik kódot szerepeltessék a jelentésben.

Érvényesítés kezdő napja

Dinamikus

Dátum

Amikor végrehajtást vagy végelszámolást, vagy más igényérvényesítést kezdeményeznek a hitelfelvevővel szemben vagy a hitelfelvevő jóváhagyásával.

Adósságkezelési stratégia kódja

Dinamikus

Lista

Adósságkezelési stratégia.

Megtérülés várható ütemezése

Dinamikus

Numerikus

A megtérülés várt ütemezése (hónapokban).

Fizetésképtelenség

Dinamikus

I/N

A hitel fizetésképtelenségi státusa (ha fizetésképtelen: „I”, egyébként: „N”).

Fizetésképtelenség dátuma

Dinamikus

Dátum

A fizetésképtelenség dátuma.

Ingatlan birtokbavételének napja

Dinamikus

Dátum

Amikor a biztosítékul szolgáló ingatlan birtokbavétele megtörténik (vagy tényleges irányításának/ellenőrzésének jogát, elidegenítési jogot megszerzik).

Nettó bevétel felszámoláskor

Dinamikus

Numerikus

Nettó bevétel felszámoláskor, amellyel – egy tranzakciós dokumentum vonatkozásában – megállapítható a kibocsátónkénti veszteség. Az értékesítésből befolyt nettó bevétel, amely alapján eldönthető, veszteségről vagy hiányról van-e szó.

Felszámolás ráfordításai

Dinamikus

Numerikus

A felszámolással összefüggő költségek, amelyek nettósíthatók a kibocsátó más eszközeivel szemben a tranzakciós dokumentációnkénti veszteség megállapítása céljából. A felszámolás nettó bevételekből fizetendő ráfordításainak összege annak megállapításához, hogy keletkezik-e veszteség.

Értékpapírosításon keletkezett veszteség

Dinamikus

Numerikus

A hitel fennálló egyenlege (a felszámolás ráfordításaival növelve) csökkentve a felszámolásból befolyt nettó összeggel. A kibocsátónál keletkező veszteség a felszámolás ráfordításainak az értékesítés nettó bevételeiből történő levonása után.

Hátralékos hónapok száma

Dinamikus

Numerikus

Azon hónapok száma, amióta a hitel – a kibocsátó meghatározása szerint – hátralékos hitel a tárgyidőszak végén.

A nemteljesítéssel érintett összeg

Dinamikus

Numerikus

A nemteljesítés teljes összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt.

Kumulált megtérülés

Dinamikus

Numerikus

Összes megtérült összeg, ideértve az értékesítésekből befolyó bevételeket is.

Egyedi adósságszolgálati státus

Dinamikus

I/N

A törlesztés időpontjában a hitelt ténylegesen egyedileg törlesztik?

A nemteljesítés dátuma

Dinamikus

Dátum

A hitel nemteljesítővé válásának dátuma.

Felszámolás pénzneme

Dinamikus

Lista

A felszámolás pénzneme.

Veszteség pénzneme

Dinamikus

Lista

A veszteség pénzneme.

Nemteljesítés/hátralék pénzneme

Dinamikus

Lista

Nemteljesítés/hátralék pénzneme.

Hitelmódosítás adatai

Kötvénytulajdonos hozzájárulása

Dinamikus

I/N

Szükséges-e a kötvénytulajdonos hozzájárulása az átütemezéshez?

Tervezett kötvénytulajdonosi ülés

Dinamikus

Dátum

Mikorra tervezik a kötvénytulajdonosok legközelebbi ülését?

Az utolsó hitel értékesítésének napja

Dinamikus

Dátum

Az a nap, amikor a hitelt értékesítették a kibocsátónak, ha a hitel az eredeti értékpapírosítás része volt, akkor ez a dátum az értékpapírosítás napja.

Az utolsó ingatlan értékpapírosításának napja

Dinamikus

Dátum

Amikor a legutolsó ingatlant vagy ingatlanokat átadták értékpapírosításra. Ha történt ilyen, az utolsó átadás dátuma. Ha az ingatlanok az eredeti ügylet részét képezték, akkor ez a dátum az értékpapírosítás napja.

Kötelezettségvállalás

Dinamikus

Dátum

Az engedményezés/nováció vagy kötelezettségvállalás új hitelfelvevő általi végrehajtásának ideje.

Az értékbecslés során megállapított összeg csökkenésének napja

Dinamikus

Dátum

Az értékbecslés során megállapított összeg csökkenése kiszámításának és jóváhagyásának napja (első vagy frissített kiszámítás adott időpontban).

Az utolsó módosítás dátuma

Dinamikus

Dátum

A hitelmódosítás utolsó hatálybalépésének napja.

Módosítás kódja

Dinamikus

Lista

Módosítás típusa.

Módosított törlesztési ráta

Dinamikus

Numerikus

Ha a hitelt átütemezték (valószínűsíthetően adósságkezelés során) és a törlesztési ütemezést módosították, a hitelegyenleg százalékában kifejezett új összeget kell szerepeltetni.

Módosított hitelkamat

Dinamikus

Numerikus

Ha a hitelt átütemezték (valószínűsíthetően adósságkezelés során) és a kamatot/marzsot módosították, az új kamatot/marzsot kell szerepeltetni.

A speciális szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatok

Szolgáltatóra vonatkozó megfigyelési lista

Dinamikus

Dátum

A hitel megfigyelési listára kerülésére vonatkozó döntés dátuma. Ha egyszer levették a listáról, de most ismét felkerül, jelölni kell az új felvitel dátumát.

A speciális szolgáltatónak való legutolsó átadás dátuma

Dinamikus

Dátum

Az a dátum, amikor a hitel a speciális szolgáltatóhoz került az átadást követően. Megjegyzés: Ha a hitelt többször átadták, ennek azon utolsó időpontnak kell lennie, amikor a speciális szolgáltatóhoz kerül.

Az elsődleges állománykezelőnek való legutolsó visszaadás kelte

Dinamikus

Dátum

Az a dátum, amikor a hitel korrigált jelzáloghitel lesz, vagyis a speciális szolgáltatótól visszakerül a master/elsődleges szolgáltatóhoz.

A behajthatatlanságról szóló döntés

Dinamikus

I/N

Azt jelzi (I/N), hogy az állománykezelő/speciális állománykezelő megállapítja, hogy nem a teljes kihelyezett hitelösszeget, a kinnlevőségként fennálló hitelegyenleget, illetve az ingatlan vagy hitel értékesítéséből vagy felszámolásából befolyt összeget tudják behajtani.

A hitelszerződés megszegésének dátuma

Dinamikus

Dátum

A szerződésszegés napja. Ha több is történt, a legkorábbi szerződésszegés dátuma.

A hitelszerződés-szegés orvoslásának dátuma

Dinamikus

Dátum

A szerződésszegés orvoslásának dátuma. Ha több is történt, a legutoljára orvosolt szerződésszegés dátuma.

Megfigyelési lista kritériumainak kódja

Dinamikus

Lista

A szolgáltató megfigyelési listájának kódja. Ha több kritérium is alkalmazandó, adja meg a legkedvezőtlenebb kódot.

Díjak pénzneme

Dinamikus

Lista

A díjak pénzneme.

Speciális szolgáltatóra vonatkozó adatok

A speciális szolgáltató neve

Dinamikus

Szöveges

A speciális szolgáltató neve.

Volt-e változás a speciális szolgáltató személyében?

Dinamikus

I/N

Volt-e változás a speciális szolgáltató személyében az előző adatszolgáltatási időszak óta?

Eltérő rangsorolású hitelező igényérvényesítése

Dinamikus

I/N

Részt vesz-e eltérő rangsorolású hitelező is a követelés érvényesítésében?

Nemteljesítő hitelek – státusadatok

Nemteljesítés vagy végrehajtás

Dinamikus

I/N

Nemteljesítő-e a hitel vagy végrehajtás alatt áll?

A nemteljesítés oka

Dinamikus

 

A nemteljesítés oka.

Kötelezettségvállalás megszegése/kiváltó esemény

Dinamikus

Lista

Kötelezettségvállalás megszegése/kiváltó esemény típusa.

A tőkekövetelmény-irányelvre vonatkozó információk

Jelezze, hogy a kezdeményező megfelel-e a négy megtartási követelmény közül egynek

Dinamikus

Lista

Megtartásra vonatkozó követelmény típusa.

Az értékpapírosítás kezdeményezője által megtartott

Dinamikus

Numerikus

Az értékpapírosítás kezdeményezője által megtartott nettó üzleti érdekeltség százalékban (%) kifejezve, a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet (CRR) 405. cikkének megfelelően.


INGATLAN:

A mező megnevezése

Statikus/Dinamikus

Adattípus

A mező fogalma és kritériumok

Ingatlanfedezet adatai

Ingatlanazonosító

Statikus

Szöveges/Numerikus

Az ingatlan egyedi azonosítója. Több ingatlan (például társasház) esetén, ez az egyedi azonosító azonosítja mindegyiket.

Ingatlannal keresztfedezett hitelek csoportosítása

Dinamikus

Szöveges/Numerikus

Jelölje a kibocsátási tájékoztatóban szereplő, megfelelő hitelazonosítót. Ha egy ingatlan a tranzakción vagy halmazon (poolon) belül több hitel biztosítéka, vesszővel válassza el az azonosítókat.

Ingatlan neve

Statikus

Szöveges/Numerikus

A biztosítékul szolgáló ingatlan neve. Több ingatlan (például társasház) esetén, ez a név azonosítja mindegyiket.

Ingatlan címe

Statikus

Szöveges/Numerikus

A hitelbiztosítékul szolgáló ingatlan címe.

A város neve, ahol az ingatlan található

Statikus

Szöveges

A város neve, ahol az ingatlan található.

Az ingatlan irányítószáma

Statikus

Szöveges/Numerikus

Az elsődleges ingatlan irányítószáma. Legalább az első 2–4 karakter.

Az ország, ahol az ingatlan található

Statikus

Lista

Az ország, ahol az ingatlan található.

Ingatlantípus kódja

Statikus

Lista

Az ingatlan típusa; használható az értékbecslési jelentésben vagy kibocsátási dokumentumban meghatározott hivatkozás.

Építés éve

Statikus

Dátum

Az ingatlan építésének éve az értékbecslési jelentésben vagy kibocsátási dokumentumban található információk szerint.

Utolsó felújítás éve

Dinamikus

Dátum

Az az év, amikor az ingatlan utolsó jelentős felújítása vagy az új építés befejeződött az értékbecslési jelentésben vagy kibocsátási dokumentumban található információk szerint.

Nettó m2 az értékpapírosítás időpontjában

Dinamikus

Numerikus

A hitelbiztosítékul szolgáló ingatlanok teljes nettó kiadható alapterülete m2-ben kifejezve a legutolsó értékbecslési jelentés alapján. Több ingatlan esetén adja össze az alapterületeket.

Igazolt nettó belső alapterület

Dinamikus

I/N

Felmérte-e értékbecslő az ingatlan nettó belső alapterületét?

Egységek/ágyak/szobák száma

Statikus

Numerikus

Társasház esetén adja meg az egységek (lakások) számát, vendéglátás/szálloda/egészségügyi ellátás esetén az ágyak számát, lakókocsiparkok esetén a lakókocsik számát, bérlemények esetében a szobák számát, tárolók esetében az egységek számát. Több ingatlan esetén, ha ugyanahhoz az ingatlantípushoz tartoznak, adja össze az értékeket.

Ingatlan státusa

Dinamikus

Lista

Az ingatlan legutolsó hitelstátusza.

Az ingatlan tulajdonjogának típusa

Statikus

Lista

Az ingatlan tulajdonjogának adott típusa. Kizárólag földterületbérlet, amikor az épület rendszerint a hitelfelvevő tulajdonát képezi vagy építményt köteles emelni a bérleti szerződésben meghatározott módon.

Ingatlan-haszonbérleti szerződés lejárata

Statikus

Dátum

Amikor a legkorábban lejár a haszonbérleti jog.

Fizetendő telekbérleti díj

Dinamikus

Numerikus

Ha az ingatlan haszonbérletben van, adja meg a bérbe adónak fizetendő aktuális éves haszonbérleti díjat.

A legutolsó értékbecslés dátuma

Dinamikus

Dátum

Az utolsó értékbecslés dátuma.

Legutolsó értékbecslés

Dinamikus

Numerikus

Az ingatlan legutolsó értékbecslése.

Legutolsó értékbecslés alapja

Dinamikus

Lista

A legutolsó értékbecslés alapja.

A telekbérleti díj pénzneme

Dinamikus

Lista

A telekbérleti díj pénzneme („Fizetendő telekbérleti díj”).

Legutolsó értékbecslés pénzneme

Dinamikus

Lista

Legutolsó értékbecslés pénzneme („Legutolsó értékbecslés”).

Értékpapírosítás dátuma – adatok

Ingatlan-értékpapírosítás dátuma

Statikus

Dátum

Az a dátum, amikor az ingatlan bekerült az értékpapírosítási körbe. Ha az ingatlant pótolták, a pótlás dátuma. Ha az ingatlanok az eredeti ügylet részét képezték, akkor ez az értékpapírosítás napja.

Allokált hitel százaléka az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

A hitel ingatlanhoz allokált %-a az értékpapírosítás időpontjában, ha egynél több ingatlan fedezi a hitelt.

Pénzügyi adatok dátuma az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Dátum

A kibocsátási körlevélben használt adatokhoz alkalmazott pénzügyi adatok záró időpontja (pl. évesített göngyölített, éves, negyedéves vagy a megelőző 12 hónapra vonatkozó).

Nettó működési bevétel az értékpapírosítás időpontjában

Dinamikus

Numerikus

Működési költséggel csökkentett bevételek az értékpapírosítás időpontjában.

Értékbecslés az értékpapírosítás időpontjában

Statikus

Numerikus

A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanok értékelése az értékpapírosítás időpontjában a kibocsátási körlevélben foglaltak szerint.

Az értékpapírosításkori értékbecslő neve

Statikus

Szöveges

Annak az értékbecslő cégnek a neve, amelyik elvégezte az ingatlan értékbecslését az értékpapírosítás időpontjában.

Értékbecslés kelte az értékpapírosítás időpontjában

Dinamikus

Dátum

Az a nap, amikor az értékelés készült a kibocsátási körlevélben közzétett értékekhez.

Üres ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában

Dinamikus

Numerikus

Üres ingatlanok száma az értékpapírosítás időpontjában.

Kereskedelmi hasznosítású terület

Dinamikus

Numerikus

A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanok kereskedelmi célú hasznosításra kiadható teljes nettó alapterülete m2-ben kifejezve a legutolsó értékbecslési jelentés alapján.

Lakás célú alapterület

Dinamikus

Numerikus

A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanok lakás célú hasznosításra kiadható teljes nettó alapterülete m2-ben kifejezve a legutóbbi értékbecslési jelentés alapján.

Pénzügyi adatok pénzneme

Dinamikus

Lista

A hitel pénzneme.

Ingatlanra vonatkozó, évre kumulált legutolsó pénzügyi adatok

Az allokált hitel aktuális százaléka

Dinamikus

Numerikus

Az ingatlanhoz allokált hitel %-a a hiteltörlesztés napján, ha egynél több ingatlan biztosítja a hitelt, az összegnek 100 %-nak kell lennie. Ezt a hitelmegállapodás meghatározhatja.

Aktuális allokált záró hitelösszeg

Dinamikus

Numerikus

Alkalmazza az aktuális allokált %-ot a tényleges fennálló hitelegyenlegre.

A legutolsó pénzügyi adatok a kezdő napon

Dinamikus

Dátum

A legutolsó működési pénzügyi kimutatásokhoz használt pénzügyi adatok kezdő napja (havi, negyedéves, éves göngyölített, megelőző 12 hónap).

A legutolsó pénzügyi adatok a záró napon

Dinamikus

Dátum

A legutolsó működési pénzügyi kimutatásokhoz használt pénzügyi adatok záró napja (havi, negyedéves, éves göngyölített, megelőző 12 hónap).

A pénzügyi jelentés alkalmazásában az év utolsó hónapja

Dinamikus

Szöveges/Numerikus

Adja meg azt a hónapot, amelyikben a pénzügyi adatokat minden évben (legutolsó, megelőző, azt megelőző) zárják.

A legutolsó pénzügyi mutató

Dinamikus

Lista

Ez a mező mutatja azt az időszakot, amelyikre a legutolsó pénzügyi adatok vonatkoznak.

Legutolsó bevétel

Dinamikus

Numerikus

A legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az évre kumuláltan vagy a megelőző 12 hónap) ingatlanból származó összes bevétele. Több ingatlan esetén adja össze a bevételeket.

Legutolsó működési költségek

Dinamikus

Numerikus

A legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az évre kumuláltan vagy a megelőző 12 hónap) összes ingatlanra vonatkozó működési ráfordításai.

Legutolsó nettó működési bevétel

Dinamikus

Numerikus

A legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal érintett időszak összes működési ráfordításával csökkentett összes bevétel.

A legutolsó tőkekiadások

Dinamikus

Numerikus

A legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az évre kumuláltan vagy a megelőző 12 hónap) összes ingatlanra vonatkozó összes tőkekiadása (nem javítás és karbantartás).

Legutolsó nettó pénzáramlás

Dinamikus

Numerikus

A legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak tőkekiadásával csökkentett összes nettó működési bevétel.

Adósságszolgálat legutolsó összege

Dinamikus

Numerikus

A legutolsó pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszak (pl. havi, negyedéves, az évre kumuláltan vagy a megelőző 12 hónap) törlesztési ütemezés szerinti összes tőke- és kamattörlesztése.

Legutolsó adósságszolgálati fedezeti mutató (nettó működési bevétel)

Dinamikus

Numerikus

Számítsa ki az adósságszolgálati fedezeti mutatót a legfrissebb pénzügyi-működési kimutatásokkal lefedett időszakra (havi, negyedéves, éves göngyölített, megelőző 12 hónap) a nettó működési bevétel alapján.

Szerződés szerinti éves bérletidíj-bevétel

Dinamikus

Numerikus

A hitelfelvevő legutolsó ingatlankihasználtsági kimutatásából levezethető, szerződés szerinti éves bérletidíj-bevétel.

Ingatlankihasználtság adatai

Aktuális ingatlankihasználtság

Dinamikus

Dátum

Az aktuális bérletidíjjegyzék és ingatlankihasználtság-kimutatás időpontja. (A vendéglátás (szállodaipar) és az egészségügyi ellátás területén annak az időszaknak az átlagos kihasználtságát kell feltüntetni, amelyikre a pénzügyi kimutatások vonatkoznak.)

Fizikai jelenlétet jelentő ingatlankihasználtság az értékpapírosítás időpontjában

Dinamikus

Numerikus

A ténylegesen elfoglalt, bérelhető terület százaléka az értékpapírosítás időpontjában (azaz a lakók jelen vannak, nem üres az ingatlan). Az aktuális pénzügyi évre vonatkozó információkkal összhangban álló bérletidíjjegyzék alapján vagy az ingatlankihasználtságot tükröző egyéb dokumentumok alapján.

Fizikai jelenlétet jelentő legutolsó ingatlankihasználtság

Dinamikus

Numerikus

A ténylegesen elfoglalt bérelhető terület százaléka (azaz a lakók jelen vannak, nem üres az ingatlan). Az aktuális pénzügyi évre vonatkozó információkkal összhangban álló bérletidíjjegyzék alapján vagy az ingatlankihasználtságot tükröző egyéb dokumentumok alapján.

Egyes bérlőkre vonatkozó, hozzáférhető adat

Dinamikus

I/N

Van-e információ az egyes bérlőkről?

A bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje

Dinamikus

Numerikus

A bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje években.

A bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje (1. szerződésbontási opció)

Dinamikus

Numerikus

A bérleti szerződés súlyozott átlagos futamideje években minden első szerződésbontási opció után.

A három legnagyobb bérlő adatai

1–12 hónapon belül kieső bevétel %-a

Dinamikus

Numerikus

1–12 hónapon belül kieső bevétel százaléka.

13–24 hónapon belül kieső bevétel %-a

Dinamikus

Numerikus

13–24 hónapon belül kieső bevétel százaléka.

25-36 hónapon belül kieső bevétel %-a

Dinamikus

Numerikus

25–36 hónapon belül kieső bevétel százaléka.

37-48 hónapon belül kieső bevétel %-a

Dinamikus

Numerikus

37–48 hónapon belül kieső bevétel százaléka.

49 hónapon túl kieső bevétel %-a

Dinamikus

Numerikus

49 hónapon túl kieső bevétel százaléka.

A legnagyobb bérlő a (nettó) bevétel alapján

Dinamikus

Szöveges/Numerikus

A nettó bérleti díj alapján az aktuális legnagyobb bérlő neve.

A legnagyobb bérlő bérleti szerződésének lejárata

Dinamikus

Dátum

A nettó bérleti díj alapján legnagyobb bérlő bérleti szerződésének lejárata.

A legnagyobb bérlő által fizetendő díj

Dinamikus

Numerikus

Az aktuális legnagyobb bérlő által fizetendő éves díj.

A 2. legnagyobb bérlő a (nettó) bevétel alapján

Dinamikus

Szöveges/Numerikus

A nettó bérleti díj alapján a második legnagyobb bérlő neve.

A 2. legnagyobb bérlő bérleti szerződésének lejárata

Dinamikus

Dátum

A második legnagyobb bérlő bérleti szerződésének lejárata.

A 2. legnagyobb bérlő által fizetendő díj

Dinamikus

Numerikus

Az aktuális második legnagyobb bérlő által fizetendő díj.

A 3. legnagyobb bérlő a (nettó) bevétel alapján

Dinamikus

Szöveges/Numerikus

A nettó bérleti díj alapján a harmadik legnagyobb bérlő neve.

A 3. legnagyobb bérlő bérleti szerződésének lejárata

Dinamikus

Dátum

A harmadik legnagyobb bérlő bérleti szerződésének lejárata (éves nettó bérleti díj).

A 3. legnagyobb bérlő által fizetendő díj

Dinamikus

Numerikus

A harmadik legnagyobb bérlő által fizetendő díj.

A bérleti díj pénzneme

Dinamikus

Lista

A bérleti díj pénzneme.

Végrehajtási adatok

Az eszköz várható szanálásának vagy végrehajtásának időpontja

Dinamikus

Dátum

Az a becsült időpont, amikorra a speciális szolgáltató szerint megtörténik a szanálás. Ha több ingatlanról van szó, a legközelebbi időpontot kell jelölni. Végrehajtás esetén a végrehajtás napja, visszabirtoklás esetén az értékesítés várható időpontja.

A visszabirtoklás kezdő napja

Dinamikus

Dátum

Amikor végrehajtást vagy más igényérvényesítést kezdeményeznek a hitelfelvevővel szemben vagy a hitelfelvevő jóváhagyásával.

Csődgondnokság időpontja

Dinamikus

Dátum

Amikor a biztosítékul szolgáló ingatlan birtokbavétele megtörténik (vagy tényleges irányításának/ellenőrzésének jogát, elidegenítési jogot megszerzik).


KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ:

A mező megnevezése

Statikus/Dinamikus

Adattípus

A mező fogalma és kritériumok

Általános kötvényinformációk

Tranzakciópool-azonosító

Statikus

Szöveges/Numerikus

Egyedi tranzakció- vagy poolazonosító sorozat.

Kifizetés dátuma

Statikus

Dátum

A kötvénysorozat tőke- és kamatfizetésének időpontja.

Nyilvántartásba vétel napja

Statikus

Dátum

Az az időpont, amikor a kötvénnyel tulajdonosként kell rendelkezni ahhoz, hogy a nyilvántartásban szerepeljen.

Kötvényosztály neve

Statikus

Szöveges/Numerikus

A kibocsátási tájékoztatóban meghatározott jogokkal, elsőbbségi jogokkal és jellemzőkkel azonos tulajdonságokkal (azaz 1. sorozat A1 osztály stb.) rendelkező, kereskedelmi jelzáloggal fedezett strukturált finanszírozási eszköz sorozatának megnevezése (jellemzően betű és/vagy szám).

CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures – az egységes értékpapír-azonosítók eljárásaival foglalkozó bizottság) (144A. szabály)

Statikus

Szöveges/Numerikus

Az egyes kötvényosztályokhoz vagy -sorozatokhoz rendelt, a CUSIP által a 144A. számú szabályhoz megállapított értékpapír-azonosító kód vagy más tőzsde- és egyéb hatóság által megállapított egyéb értékpapírkód.

ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)

Statikus

Szöveges/Numerikus

Az egyes kötvényosztályokhoz vagy -sorozatokhoz rendelt, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISIN) vagy tőzsde- vagy egyéb hatóság által megállapított egyedi értékpapírkód.

Közös kód (144A. szabály)

Statikus

Szöveges/Numerikus

Kilenc számjegyű azonosító kód, amelyet a CEDEL és az Euroclear együtt ad ki minden egyes kötvényosztályra és -sorozatra.

ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám) (S szabály)

Statikus

Szöveges/Numerikus

Az egyes kötvényosztályokhoz vagy -sorozatokhoz rendelt, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISIN) által az S követelményhez megállapított értékpapír-azonosító kód vagy tőzsde- és egyéb hatóság által megállapított egyéb értékpapírkód.

Közös kód (S szabály)

Statikus

Szöveges/Numerikus

Az egyes kötvényosztályokhoz vagy -sorozatokhoz rendelt, az egységes értékpapír-azonosítók eljárásaival foglalkozó bizottság (CUSIP) által az S előíráshoz megállapított értékpapír-azonosító kód vagy más tőzsde- és egyéb hatóság által megállapított egyéb értékpapírkód.

A kötvénykibocsátás dátuma

Statikus

Dátum

A kötvénykibocsátás dátuma.

Jogszerű lejárat időpontja

Statikus

Dátum

Az az időpont, amikor a kötvényt vagy a kötvény-sorozatot a nemteljesítés elkerüléséhez vissza kell váltani.

Pénznem

Statikus

Lista

Az a pénznem, amelyben a kötvényosztály vagy -sorozat értékét kifejezik.

Eredeti tőkeegyenleg

Statikus

Numerikus

Adott kötvényosztály vagy -sorozat eredeti tőkeegyenlege kibocsátáskor.

Kötvénytőkére vonatkozó adatok

Névleges megjelölés

Statikus

I/N

„I” – névleges, „N”, ha a kötvényosztály vagy -sorozat csak kamatot fizet, azaz IO (csak kamat jelzése).

Kezdő tőkeegyenleg

Statikus

Numerikus

A kötvényosztály vagy -sorozat fennálló tőketartozása az aktuális időszak elején.

Ütemezett tőke

Statikus

Numerikus

A kötvényosztálynak vagy -sorozatnak ütemezés szerint fizetett tőke az időszak során.

Nem ütemezett tőke

Dinamikus

Numerikus

A kötvényosztálynak vagy -sorozatnak nem ütemezés szerint fizetett tőke az időszak során.

Összes tőke elosztása

Dinamikus

Numerikus

A kötvényosztálynak vagy -sorozatnak ütemezés szerint vagy anélkül fizetett tőke az időszak során.

Törlesztés típusa

Statikus

Lista

Törlesztési módszer, amelynek megfelelően a kötvényosztály vagy -sorozat rendszeres kifizetése történik.

„Csak kamat” időszak tartama

Statikus

Numerikus

Az az időszak, amikor csak kamatfizetés történik.

Tőkésített kamat

Dinamikus

Numerikus

A kötvényosztály mérlegébe beszámított minden kamat, ideértve a negatív törlesztést.

Tőkeveszteség

Dinamikus

Numerikus

Tőkeveszteség összesen az adatszolgáltatási időszakban.

Kumulatív tőkeveszteségek

Dinamikus

Numerikus

Adott időpontig kumulált, allokált tőkeveszteség.

Záró tőkeegyenleg

Dinamikus

Numerikus

A kötvényosztály vagy -sorozat fennálló tőketartozása az aktuális időszak végén.

Fizetésiígérvény-tényező

Dinamikus

Numerikus

A kötvényosztályra vagy -sorozatra fizetett tőke az adatszolgáltatási időszakban a kötvényosztály vagy -sorozat eredeti (első) egyenlegének törtszámaként (0<x< 1), 12 tizedesjegyig.

Záró kötvény tényező

Dinamikus

Numerikus

A kötvényosztályra vagy -sorozatra fizetett utolsó tőke az aktuális adatszolgáltatási időszakban a kötvényosztály vagy -sorozat eredeti (kezdeti) egyenlegének törtszámaként (0<x< 1), 12 tizedesjegyig.

Kötvénytörlesztés következő esedékessége

Dinamikus

Dátum

A következő időszakbeli, kötvényosztályra vagy -sorozatra vonatkozó kifizetések időpontja.

Kötvénykamatadatok

Kamatlábindex típusa

Statikus

Lista

A kibocsátási dokumentumban meghatározott referencia-alapkamatindex, amelyet a kötvénynek erre az osztályára vagy adott sorozatára kell alkalmazni. Az aktuális kamatlábindex.

Aktuális kamatlábindex

Dinamikus

Numerikus

Adott kötvényosztályra vagy kötvénysorozatra alkalmazott kamatlábindex aktuális értéke a kamatelhatárolási időszakban, legalább 5 tizedesjegyig.

Eredményszemléletű módszer

Statikus

Lista

Eredményszemléletű módszer, amellyel a kötvényosztály vagy -sorozat értékét rendszeres időszakonként kiszámítják.

Aktuális elhatárolás napjai

Dinamikus

Numerikus

Az aktuális időszakban kifizetendő kamat kiszámításához alkalmazandó kamatelhatárolási napok száma.

Felhalmozott kamatok

Dinamikus

Numerikus

Felhalmozott kamatok összege.

Alkalmazandó AFC

Statikus

I/N

Részesedik-e a kötvényosztály az AFC-rendszer (Available Fund Cap) előnyeiből?

Az értékbecslés során megállapított összeg csökkenése

Dinamikus

Numerikus

Az értékbecslés során megállapított aktuális összeg csökkenése ehhez az osztályhoz allokálva.

Az értékbecslés során megállapított összeg kumulatív csökkenése

Dinamikus

Numerikus

Az értékbecslés során megállapított összeg összes allokált kumulatív csökkenése.

Egyéb kamatfelosztás

Dinamikus

Numerikus

Egyéb specifikus kamatkiegészítések.

Aktuális kamathiány

Dinamikus

Numerikus

Kamathiány az adatszolgáltatási időszakban ennek a kötvényosztálynak a vonatkozásában.

Kumulatív kamathiány

Dinamikus

Numerikus

Eddigi kumulatív kamathiány.

Felosztott kamat összesen

Dinamikus

Numerikus

Összes kifizetett kamat.

Kezdeti kifizetetlen kamategyenleg

Dinamikus

Numerikus

Az aktuális időszak elején fennálló kamathiány.

Ki nem fizetett rövid lejáratú kamat

Dinamikus

Numerikus

Az aktuális időszakban halasztott és a következő törlesztéskor fizetendő kamat.

Ki nem fizetett hosszú lejáratú kamat

Dinamikus

Numerikus

Az aktuális időszakban halasztott – lejáratkor törlesztendő – kamat.

AFC kiváltó esemény

Dinamikus

I/N

Aktiválásra került-e AFC esemény?

Következő időszaki kamatlábindex

Dinamikus

Numerikus

Következő időszaki kamatlábindex értéke.

A kamatlábindex következő újrameghatározása

Dinamikus

Dátum

A kamatlábindex újrameghatározása a következő időszakban.

Likviditási keret adatai

Likviditási keret – kezdő egyenleg

Dinamikus

Numerikus

Likviditási keret kezdő egyenlege.

A likviditási keret kiigazításai

Dinamikus

Numerikus

A likviditási keret bármely kiigazítása.

Lehívások a likviditási keretből

Dinamikus

Numerikus

Lehívások összege a likviditási keretből.

Törlesztések a likviditási keretbe

Dinamikus

Numerikus

Törlesztési összegek a likviditási keretbe.

Likviditási keret – záró egyenleg

Dinamikus

Numerikus

Záró egyenleg.

Likviditási keret pénzneme

Dinamikus

Lista

A likviditási keret pénzneme.


III. MELLÉKLET

Hitelszintű adatok – adatszolgáltatási tábla a kkv-knak nyújtott hitelekkel fedezett strukturált pénzügyi eszközökhöz

ESZKÖZÖK:

A mező megnevezése

Statikus/Dinamikus

Adattípus

A mező fogalma és kritériumok

Poolzárás időpontja

Dinamikus

Dátum

Az aktuális pool vagy portfólió zárásának időpontja.

Poolazonosító

Statikus

Szöveges/Numerikus

Egyedi tranzakció- vagy poolazonosító sorozat/tranzakciónév.

Hitelazonosító

Statikus

Szöveges/Numerikus

Az egyes hitelek egyedi azonosítója.

Értékpapírosítás kezdeményezője

Statikus

Szöveges

Az eredeti hitelt nyújtó hitelező.

Szolgáltató azonosítója

Statikus

Szöveges/Numerikus

Minden szolgáltató egyedi azonosítót kap, amely jelzi, melyik szervezet törleszti a hitelt.

Szolgáltató neve

Dinamikus

Szöveges

Szolgáltató neve.

Hitelfelvevő azonosítója

Statikus

Szöveges/Numerikus

Hitelfelvevőnkénti egyedi azonosító, amelynek segítségével a csoportban lévő, több hitelhez kapcsolódó hitelfelvevőket azonosítani lehet (például a további folyósítás/egyéb hitel külön bejegyzésként jelenik meg).

Kötelezettre vonatkozó információ

Ország

Statikus

Lista

Székhely szerinti ország.

Irányítószám

Statikus

Szöveges

Meg kell adni legalább az első két vagy három karaktert. Ne adjon meg teljes irányítószámot.

Kötelezett jogi formája/üzletivállalkozás-típusa

Statikus

Lista

 

A hitelfelvevő Bázel III szerinti szegmense

Statikus

Lista

 

Az értékpapírosítás kezdeményezőjének leányvállalata-e?

Statikus

I/N

A hitelfelvevő az értékpapírosítás kezdeményezőjének leányvállalata-e?

Eszköztípus

Statikus

Lista

 

Elsőbbség

Dinamikus

Lista

 

A bank belső becslése a nemteljesítéskori veszteségre

Dinamikus

Numerikus

Nemteljesítéskori veszteségráta szokásos gazdasági feltétek esetén.

NACE-szektorkód

Statikus

Szöveges/Numerikus

A hitelfelvevő NACE-szektorkódja.

Lízingjellemzők

Hitelnyújtás dátuma

Statikus

Dátum

Az eredeti hitel folyósításának dátuma.

Végső lejárat napja

Statikus

Dátum

A hitel végső lejárata.

A hitel pénzneme

Statikus

Lista

A hitel pénzneme.

Fedezett hitel

Dinamikus

I/N

Fedezték-e a szóban forgó hitelt devizakockázattal szemben?

Eredeti hitelegyenleg

Statikus

Numerikus

Eredeti hitelegyenleg teljes összege.

Aktuális egyenleg

Dinamikus

Numerikus

Fennálló hiteltartozás a pool zárásának időpontjában. Ennek része az ügyletben tőkeként besorolt minden összeg. Például, ha a hitelegyenleget díjak növelik és azok az ügyletben a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez. Nem tartalmazza a kamathátralékot és a büntetést.

Értékpapírosított hitelösszeg

Statikus

Numerikus

Értékpapírosított hitelösszeg egyenlege a zárás időpontjában.

A tőketörlesztés gyakorisága

Statikus

Lista

Az esedékes tőketörlesztések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt hónapok száma.

Kamatfizetés gyakorisága

Statikus

Lista

Az esedékes kamatfizetések gyakorisága, azaz a törlesztések között eltelt hónapok száma.

Törlesztés típusa

Dinamikus

Lista

Törlesztés típusa.

Hitel típusa

Statikus

Lista

 

Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege („balloon” összeg)

Dinamikus

Numerikus

Periodikus kifizetések után fennmaradó törlesztés összege.

Törlesztéstípus

Dinamikus

Lista

 

Kamatláb

Aktuális kamatláb

Dinamikus

Numerikus

Aktuális kamatláb (%).

Maximált kamatláb

Dinamikus

Numerikus

Kamatmaximum (%).

Kamatlábküszöb

Statikus

Numerikus

Kamatlábküszöb (%).

Kamattípus

Dinamikus

Lista

Kamattípus.

Aktuális kamatlábindex

Dinamikus

Lista

Az aktuális kamatlábindex (referencia-kamatláb, amelynek alapján a jelzáloghitelek kamatát meghatározzák).

Aktuális kamatmarzs

Dinamikus

Numerikus

Aktuális kamatmarzs (rögzített kamatozás esetén megegyezik az aktuális kamattal, változó kamatozás esetén az indexen felüli marzs vagy az alatti marzs, ha negatívként viszik be).

Kamat-újramegállapítási időszak

Statikus

Lista

 

Teljesítési információk

Kamathátralék összege

Dinamikus

Numerikus

Kamathátralék aktuális összege.

Kamathátralékos napok száma

Dinamikus

Numerikus

Azon napok száma, amióta a hitel – a kibocsátó meghatározása szerint – hátralékos hitel (a pool zárásának időpontjában).

Tőkehátralékos napok száma

Dinamikus

Numerikus

Tőkehátralék jelenlegi összege. A hátralék meghatározása: az eddig esedékes teljes tőkeösszeg az összes eddig befolyt tőketörlesztéssel és tőkésített összeggel CSÖKKENTVE.

Tőkehátralékos napok száma

Dinamikus

Numerikus

Azon napok száma, amióta a hitel – a kibocsátó meghatározása szerint – hátralékos hitel (a pool zárásának időpontjában).

Nemteljesítés vagy végrehajtás a hitelen a tranzakció meghatározása szerint

Dinamikus

I/N

Azt jelzi, volt-e hitel-nemteljesítés vagy -végrehajtás a tranzakció meghatározása szerint.

Nemteljesítés vagy végrehajtás a hitelen a Bázel III meghatározása szerint

Dinamikus

I/N

Azt jelzi, volt-e hitel-nemteljesítés vagy -végrehajtás a Bázel III meghatározása szerint.

A nemteljesítés oka (a Bázel II meghatározása)

Dinamikus

Lista

A Bázel II meghatározást alkalmazva a nemteljesítés oka.

A nemteljesítés dátuma

Dinamikus

Dátum

Az a dátum, amikor a hitel a tranzakció meghatározása szerint nemteljesítővé válik.

A nemteljesítéssel érintett összeg

Dinamikus

Numerikus

A nemteljesítés (a tranzakció keretében meghatározott nemteljesítés szerint) teljes összege az értékesítésből befolyt összeg és a megtérült összeg alkalmazása előtt.

Kumulált megtérülés

Dinamikus

Numerikus

Összes megtérült összeg, ideértve az értékesítésekből befolyó bevételeket is. Csak a nemteljesítő/végrehajtott hitelekre releváns.

Allokált veszteség

Dinamikus

Numerikus

Az eddig allokált veszteségek.

A veszteség allokálásának napja

Dinamikus

Dátum

Az a dátum, amikor a veszteséget allokálták.


TÖRLESZTÉSI PROFIL:

A mező megnevezése

Statikus/Dinamikus

Adattípus

A mező fogalma és kritériumok

Fennálló egyenleg az 1. időszakban

Dinamikus

Numerikus

Törlesztési profil 0 %-os előtörlesztéssel.

1. időszaki fennálló egyenleg – dátum

Dinamikus

Dátum

Az 1. időszak egyenlegéhez kapcsolódó időpont.

Fennálló egyenleg a [2-120] nap közötti időszakban

Dinamikus

Numerikus

Törlesztési profil 0 %-os előtörlesztéssel.

A [2-120] napos időszaki fennálló egyenleg – dátum

Dinamikus

Dátum

A [2-120] napos időszak egyenlegéhez kapcsolódó időpont.


BIZTOSÍTÉK:

A mező megnevezése

Statikus/Dinamikus

Adattípus

A mező fogalma és kritériumok

Biztosíték

Biztosítékazonosító

Statikus

Szöveges

A hitelnyújtó szervezet egyedi biztosítéki kódja.

Hitelazonosító

Statikus

Szöveges/Numerikus

A biztosítékhoz kapcsolódó egyedi hitelazonosító. Megegyezik a „Hitelazonosító” mezőével.

Biztosítéktípus

Statikus

Lista

Az eszközök fix vagy változó kamatozásúak?

Biztosíték típusa

Statikus

Lista

Biztosíték típusa.

Eredeti értékbecslés szerinti összeg

Statikus

Numerikus

Ingatlan értéke a legutolsó hitelfolyósítás időpontjában, értékpapírosítás előtt.

Az eredeti értékbecslés időpontja

Statikus

Dátum

A legutolsó értékbecslés kelte a legutolsó hitelfolyósítás időpontjában, értékpapírosítás előtt.

Az aktuális értékbecslés dátuma

Dinamikus

Dátum

Ennek a legutolsó értékbecslés időpontjának kell lennie.

Eredeti értékbecslés típusa

Statikus

Lista

Értékbecslés típusa hitelfolyósításkor.

Ranghely

Dinamikus

Szöveges

 

Ingatlan irányítószáma

Statikus

Szöveges

Meg kell adni legalább az első két vagy három karaktert.

Folyósítás közege/Szervező bank vagy osztály

Statikus

Lista

 

A biztosíték pénzneme

Statikus

Lista

A „Biztosítéki érték” mezőben levő, értékbecslés szerinti összeghez kapcsolódó pénznemnek kell lennie.

A hitel biztosítékainak száma

Dinamikus

Numerikus

A hitelt biztosító biztosítékelemek teljes száma. A biztosítékok számának meg kell egyeznie a jelen fájlban a hitellel kapcsolatban benyújtott biztosítéki jelentésben szereplő számmal.


KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ:

A mező megnevezése

Statikus/Dinamikus

Adattípus

A mező fogalma és kritériumok

Értékpapír- és kötvényszintű adatok mezői

Adatszolgáltatás dátuma

Dinamikus

Dátum

A tranzakciós jelentés kibocsátásának dátuma.

Kibocsátó

Statikus

Szöveges

Kibocsátó és kibocsátott sorozat neve, adott esetben.

Lehívások likviditási keretből

Dinamikus

I/N

Ha a tranzakcióhoz tartozik likviditási keret, meg kell erősíteni, hogy sor került-e lehívásra a likviditási keretből az utolsó kamatfizetés napjával záruló időszakban.

Biztosítékszintű adatok mezői

Kiváltó intézkedések/mutatók

Dinamikus

I/N

Előfordult-e kiváltó esemény? Különféle hátralékosság, hígítás, nemteljesítés, veszteség és hasonló biztosítéki intézkedések és mutatók előtörlesztéssel vagy egyéb kiváltó eseménnyel kapcsolatban az aktuális meghatározás időpontjában.

Átlagos állandó előtörlesztési ráta

Dinamikus

Numerikus

A jelentés tartalmazza a mögöttes hitelek átlagos állandó előtörlesztési rátájának sebességét. Az átlagos állandó előtörlesztési ráta sebessége az ütemezett törlesztésen felül előtörlesztett tőke annuitásos százalékában kifejezett összeg. Az átlagos állandó előtörlesztési ráta sebességének kiszámítása: az aktuális hitel-tőkeegyenleg (azaz a tényleges egyenleg) osztva az ütemezett tőkeegyenleggel, feltételezve, hogy nem került sor előtörlesztésre (azaz kizárólag ütemezett törlesztésre került sor). Ezt a hányadost olyan hatványra kell emelni, ahol az exponens tizenkettő, osztva a kibocsátás óta eltelt hónapok számával. Az átlagos állandó előtörlesztési ráta sebességének meghatározásához ezt az eredményt ki kell vonni egyből, majd meg kell szorozni százzal (100).

A tranzakciós jelentéssel összefüggő kapcsolattartási információkhoz használt mezők

Kapcsolattartási pont

Statikus

Szöveges

Információs forrásként szolgáló osztály vagy kapcsolattartó személy(ek) neve.

Kapcsolattartási információk

Statikus

Szöveges

Telefonszám és e-mail cím.


KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ ÜGYLETRÉSZSOROZATONKÉNT:

A mező megnevezése

Statikus/Dinamikus

Adattípus

A mező fogalma és kritériumok

Az ügyletrészsorozatok szintjére vonatkozó mezők

Kötvényosztály neve

Statikus

Szöveges/Numerikus

A kibocsátási tájékoztatóban meghatározott jogokkal, elsőbbségi jogokkal és jellemzőkkel azonos tulajdonságokkal (pl. 1. sorozat A1 osztály stb.) rendelkező kötvénysorozat megnevezése (jellemzően betű és/vagy szám).

ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)

Statikus

Szöveges/Numerikus

A kkv-khoz allokált, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISIN) vagy más tőzsde- vagy egyéb hatóság által megállapított egyedi értékpapírkód.

Kamatfizetés dátuma

Dinamikus

Dátum

Az az ismétlődő időpont, amikor adott kötvénysorozat tulajdonosainak – fizetési ütemterv szerint – utoljára kerül sor kamatfizetésre.

Tőketörlesztés dátuma

Dinamikus

Dátum

Az az utolsó ismétlődő időpont, amikor adott kötvénysorozat tulajdonosainak – fizetési ütemterv szerint – tőkefizetésre kerül sor.

A kötvény pénzneme

Statikus

Szöveges

A kötvény pénzneme.

Referenciaráta

Statikus

Lista

A kibocsátási dokumentumban meghatározott referencia-alapkamatindex (pl. 3 hónapos Euribor), amelyet a kötvények adott sorozatára kell alkalmazni.

Az eszköz jogszerű visszaváltásának időpontja

Statikus

Dátum

Az az időpont, amikor ezt a sorozatot vissza kell váltani, hogy ne következzen be nemteljesítés.

A kötvénykibocsátás dátuma

Statikus

Dátum

Az az időpont, amikor a kötvényt kibocsátották.


IV. MELLÉKLET

Hitelszintű adatok – Adatszolgáltatási tábla a gépjárműhitelekkel fedezett strukturált pénzügyi eszközökhöz

ESZKÖZÖK:

A mező megnevezése

Statikus/Dinamikus

Adattípus

A mező fogalma és kritériumok

Ügyletspecifikus információk

Poolzárás időpontja

Dinamikus

ÉÉÉÉ-HH-NN

Pool- vagy portfóliózárás időpontja. Az adatszolgáltatásban szereplő mögötteseszköz-adatokat erre az időpontra vonatkoztatják.

Poolazonosító

Statikus

Szöveges/Numerikus

Pool- vagy portfólióazonosító/a tranzakció neve.

Szolgáltató neve

Dinamikus

Szöveges/Numerikus

Minden szolgáltató egyedi azonosítót kap, amely jelzi, melyik szervezet törleszti a hitelt.

Helyettes szolgáltató neve

Dinamikus

Szöveges

A helyettes szolgáltató neve.

Hitel- vagy lízingszintű információk

Hitel- vagy lízingazonosító

Statikus

Szöveges/Numerikus

A hitel vagy a lízing egyedi azonosítója. Az azonosító a tranzakció élettartama alatt nem változhat.

Értékpapírosítás kezdeményezője

Statikus

Szöveges

Az eredeti hitelt vagy lízinget nyújtó hitelező.

Hitelfelvevő azonosítója

Statikus

Szöveges/Numerikus

A hitelfelvevő vagy a lízingbe vevő egyedi azonosítója.

Csoportvállalati azonosító

Dinamikus

Szöveges

Egyedi csoportvállalati azonosító, amely azonosítja a hitelfelvevő legfőbb anyavállalatát.

Hitel vagy lízing pénzneme

Statikus

Lista

A hitel vagy a lízing pénzneme.

Hitelfelvevő foglalkoztatási státusa

Statikus

Lista

Az elsődleges kérelmező foglalkoztatási státusa.

Elsődleges jövedelem

Statikus

9(11).99

Elsődleges hitelfelvevő igazolt bruttó éves jövedelme.

Elsődleges jövedelem pénzneme

Statikus

Lista

A jövedelem pénzneme.

Törlesztés típusa

Dinamikus

Lista

Törlesztés típusa.

Jövedelemigazolás elsődleges jövedelemről.

Statikus

Lista

Jövedelemigazolás az elsődleges jövedelemről.

Földrajzi régió

Statikus

Lista

Az a régió, ahol a hitelfelvevő található a jövedelemigazolás elfogadásakor.

Hitelfolyósítás időpontja

Statikus

ÉÉÉÉ-HH

Az eredeti hitel folyósításának vagy a lízing kezdetének dátuma.

A hitel vagy a lízing várható lejárata

Dinamikus

ÉÉÉÉ-HH

A hitel vagy a lízing lejáratának várható időpontja.

A hitel vagy a lízing eredeti futamideje

Statikus

Numerikus

Az eredeti szerződéses futamidő (hónapok száma).

A poolba való felvétel időpontja

Statikus

ÉÉÉÉ-HH

Az az időpont, amikor a hitel vagy lízing átkerül a különleges célú gazdasági egységhez (SPV).

Eredeti tőkeegyenleg

Statikus

9(11).99

A hitelfelvevő hiteltőke-egyenlege vagy diszkontált lízingegyenlege (a tőkésített díjakkal együtt) folyósításkor.

Aktuális fennálló tőketartozás egyenlege

Dinamikus

9(11).99

A hitelfelvevő fennálló hitel- vagy diszkontált lízingegyenlege a pool zárásának időpontjában. Ennek része a gépjárművel biztosított minden összeg. Például, ha az egyenleget díjak növelik és azok a tranzakcióban a tőke részei, azokat hozzá kell adni az egyenleghez.

Ütemezés szerint esedékes összeg

Dinamikus

9(11).99

Szerződésben meghatározott következő ütemezett esedékes részlet (az esedékes részlet, ha nincs másfajta fizetési megállapodás hatályban).

Ütemezett törlesztés gyakorisága

Dinamikus

Lista

Ütemezett törlesztés gyakorisága.

Előleg összege

Statikus

9(11).99

A letét/előleg összege a hitel vagy a lízing folyósításakor (ennek része a bevitt gépjármű értéke stb.).

Eredeti hitelfedezeti arány

Statikus

9(3).99

A gépjármű hitelfedezeti aránya folyósításkor; a legközelebbi 5 %-ra kerekítendő.

Terméktípus

Statikus

Lista

Terméktípus.

Vételi opció ára

Statikus

9(11).99

A hitelfelvevő által fizetendő díj a lízing vagy hitel futamidejének végén annak érdekében, hogy a gépjármű tulajdonosa legyen.

Kamat-újramegállapítási időszak

Statikus

9(2).99

A hitel vagy a lízing kamatának egyes újramegállapításai között eltelt hónapok száma.

Aktuális kamat- vagy diszkontkamatláb

Dinamikus

9(4).9(5)

A hitelre vagy a lízingre alkalmazandó teljes aktuális kamat- vagy diszkontkamatláb (%) (a legközelebbi fél százalékra kerekíthető).

Aktuális kamatlábbázis

Dinamikus

Lista

Aktuális kamatlábbázis.

Aktuális kamatmarzs

Dinamikus

9(4).9(5)

A hitelre vagy a lízingre alkalmazandó aktuális kamatmarzs (%) (a legközelebbi fél százalékra kerekíthető). Állandó kamatozás esetén ez megegyezik az aktuális kamat- vagy diszkontkamatlábbal. Változó kamatozás esetén ez az indexkamatláb feletti marzs (vagy az alatti marzs, amely esetben negatívként kell bevinni).

Diszkontkamatláb

Statikus

9(4).9(5)

A követelésre alkalmazott diszkontkamatláb, amikor a követelést különleges célú gazdasági egység részére értékesítették (a legközelebbi fél százalékra kerekíthető).

Gépjárműgyártó

Statikus

Szöveges

A gépjármű gyártójának márkaneve.

Gépjárműmodell

Statikus

Szöveges/Numerikus

A gépjárműmodell neve.

Új vagy használt gépjármű

Statikus

Lista

A gépjármű állapota a hitel folyósításakor vagy a lízing kezdetekor.

A gépjármű eredeti maradványértéke

Statikus

9(11).99

A gépjármű eredeti maradványértéke a hitel folyósításakor vagy a lízing kezdetekor. Az adat kerekíthető.

Értékpapírosított maradványérték

Statikus

9(11).99

A maradványértéknek csak az a része, amelyet értékpapírosítottak. Az adat kerekíthető.

A gépjármű aktualizált maradványértéke

Dinamikus

9(11).99

A gépjármű legutolsó becsült maradványértéke a szerződés tartamának végén. Az adat kerekíthető.

A gépjármű maradványértéke aktualizálásának dátuma

Dinamikus

ÉÉÉÉ-HH

Az az időpont, amikor a gépjármű becsült maradványértékét legutóbb kiszámították. Ha nem került sor aktualizálásra, az eredeti értékelés idejét kell rögzíteni.

Ügyféltípus

Statikus

Lista

Az ügyfél jogi formája.

Fizetési mód

Dinamikus

Lista

Szokásos fizetési mód (az utoljára befolyt törlesztés alapján is meghatározható).

A poolból való kiemelés dátuma

Dinamikus

ÉÉÉÉ-HH

Amikor a hitelt vagy a lízinget kiemelték a poolból, például visszavásárlás, visszafizetés, előtörlesztés, a megtérülési folyamat vége.

Maximált kamatláb

Dinamikus

9(4).9(8)

Itt kell megadni a számlára felszámítható maximált kamatláb mértékét, amennyiben van. Ne használja a %-jelet.

Kamatlábküszöb

Dinamikus

9(4).9(8)

Ha van erre a számlára terhelendő kamatküszöb, itt vigye fel. Ne használja a %-jelet.

Hátralék egyenlege

Dinamikus

9(11).99

Hátralék aktuális egyenlege.

Hátralékos hónapok száma

Dinamikus

9(5).99

Azon napok száma, amióta a hitel vagy a lízing hátralékos (a pool zárásának időpontjában).

A nemteljesítés dátuma

Dinamikus

ÉÉÉÉ-HH

A nemteljesítés dátuma.

A nemteljesítés bruttó összege

Dinamikus

9(11).99

A nemteljesítés bruttó összege ezen a számlán.

Értékesítési ár

Dinamikus

9(11).99

 

Értékesítési veszteség

Dinamikus

9(11).99

A nemteljesítés bruttó összege csökkentve az értékesítésből befolyt összeggel (kivéve az előtörlesztés díját, ha a tőkemegtérülésnek alárendelt).

Kumulált megtérülés

Dinamikus

9(11).99

Kumulált megtérülés ezen a számlán, költségek nélkül.

Visszafizetés dátuma

Dinamikus

ÉÉÉÉ-HH

Amikor a számlát visszavásárolják vagy a nemteljesítő hitel megtérülési folyamata lezárult.

Maradványérték-veszteség

Dinamikus

9(11).99

A gépjármű visszaadásából fakadó maradványérték-veszteség.

Számla státusa

Dinamikus

Lista

A számla jelenlegi státusa.


KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ:

A mező megnevezése

Statikus/Dinamikus

Adattípus

A mező fogalma és kritériumok

Kötvényszintű információ

Adatszolgáltatás dátuma

Dinamikus

ÉÉÉÉ-HH-NN

A tranzakciós jelentés kibocsátásának időpontja, azaz a kitöltött, hitelszintű adatokat tartalmazó tábla adattárba való benyújtásának napja.

Kibocsátó

Statikus

Szöveges

Kibocsátó és kibocsátott sorozat neve, adott esetben.

Célegyenlegű minden tartalékszámla

Dinamikus

I/N

Minden tartalékszámla (pénzeszköztartalék, egyesített [összevezetett] tartalék, beszámítási tartalék stb.) az előírt célegyenlegen áll-e?

Lehívások likviditási keretből

Dinamikus

I/N

Használták-e a likviditási keretet hiány pótlására a kamatfizetés utolsó napjával végződő időszakban?

Kiváltó intézkedések/mutatók

Dinamikus

I/N

Előfordult-e kiváltó esemény?

Annuitásos állandó előtörlesztési ráta

Dinamikus

9(3).99

A mögöttes követelések annuitásos állandó előtörlesztési rátája a legutolsó időszakos állandó előtörlesztési ráta alapján. Az időszakos állandó előtörlesztési ráta megegyezik a legutolsó időszakban kapott, nem ütemezett tőketörlesztés és az időszak kezdetén fennálló tőkeegyenleg hányadosával.

Különleges célú gazdasági egységnek (SPV) értékesített követelések összesen

Dinamikus

9(11).99

A különleges célú gazdasági egységnek (SPV) értékesített követelések tőkéjének tárgyévi összege (azaz záráskor és adott esetben a feltöltési időszakban).

Kumulatív bruttó nemteljesítések – pool

Dinamikus

9(11).99

Zárás óta keletkezett bruttó nemteljesítések összege pénznem megjelölésével.

Kumulatív megtérülések – pool

Dinamikus

9(11).99

Zárás óta befolyt megtérülések összege a költségek nélkül, pénznem megjelölésével.

Rulírozó időszak vége

Dinamikus

ÉÉÉÉ-HH

Az a nap, amikor a rulírozó időszak várhatóan véget ér vagy ténylegesen véget ért.

Tranzakciós jelentés – kapcsolattartási információk

Kapcsolattartási pont

Statikus

Szöveges/Numerikus

Információs forrásként szolgáló osztály vagy kapcsolattartó személy(ek) neve.

Kapcsolattartási információk

Statikus

Szöveges/Numerikus

Telefonszám és e-mail cím.


KÖTVÉNYINFORMÁCIÓ ÜGYLETRÉSZSOROZATONKÉNT:

A mező megnevezése

Statikus/Dinamikus

Adattípus

A mező fogalma és kritériumok

Az ügyletrészsorozatok szintjére vonatkozó információk

Kötvényosztály neve

Statikus

Szöveges/Numerikus

A kibocsátási tájékoztatóban meghatározott jogokkal, elsőbbségi jogokkal és jellemzőkkel azonos tulajdonságokkal rendelkező (pl. 1. sorozat A1a. osztály stb.) kötvénysorozat megnevezése (jellemzően betű és/vagy szám).

ISIN (nemzetközi értékpapír-azonosító szám)

Statikus

Szöveges/Numerikus

Nemzetközi értékpapír-azonosító szám(ok), vagy ha nincs ilyen szám, akkor bármilyen egyéb azonosító kód, például CUSIP, amelyet a tőzsde- vagy más hatóság ehhez a kötvénysorozathoz rendel. Ha egynél több kód van, vesszővel kell elválasztani őket.

Kamatfizetés dátuma

Dinamikus

ÉÉÉÉ-HH-NN

A pool zárásának időpontjára vonatkozó jelentést követő azon első nap, amikor ütemezés szerinti kamatfizetés történik e kötvénysorozat tulajdonosainak.

Tőketörlesztés dátuma

Dinamikus

ÉÉÉÉ-HH-NN

A pool zárásának időpontjára vonatkozó jelentést követő azon első nap, amikor az ütemezés szerinti tőkefizetés történik e kötvénysorozat tulajdonosainak.

A kötvény pénzneme

Statikus

Lista

Ennek az ügyletrészsorozatnak a pénzneme.

Referenciaráta

Statikus

Lista

A kibocsátási dokumentumban meghatározott referencia-alapkamatindex (pl. három hónapos Euribor), amelyet a kötvények adott sorozatára kell alkalmazni.

Az eszköz jogszerű visszaváltásának időpontja

Statikus

ÉÉÉÉ-HH-NN

Az az időpont, amikor ezt a kötvénysorozatot vissza kell váltani, hogy ne következzen be nemteljesítés.

A kötvénykibocsátás dátuma

Statikus

ÉÉÉÉ-HH-NN

Az az időpont, amikor a kötvényt kibocsátották.

Kamatfizetés gyakorisága

Statikus

Lista

Az ez után a konkrét kötvénysorozat után járó kamatfizetés gyakorisága.


V. MELLÉKLET

Hitelszintű adatok – adatszolgáltatási tábla a fogyasztási hitellel fedezett strukturált pénzügyi eszközökhöz

ESZKÖZÖK:

A mező megnevezése

Statikus/Dinamikus

Adattípus

A mező fogalma és kritériumok

Ügyletspecifikus információk

Poolzárás időpontja

Dinamikus

ÉÉÉÉ-HH-NN

Pool- vagy portfóliózárás időpontja. Az adatszolgáltatásban szereplő mögötteseszköz-adatokat erre az időpontra vonatkoztatják.

Poolazonosító

Statikus

Szöveges/Numerikus

Pool- vagy portfólióazonosító/a tranzakció neve.

Szolgáltató neve

Dinamikus

Szöveges/Numerikus

Minden szolgáltató egyedi azonosítót kap, amely jelzi, melyik szervezet törleszti a hitelt.

Helyettes szolgáltató neve

Dinamikus

Szöveges

A helyettes szolgáltató neve.

Hitelszintű információ

Hitelazonosító

Statikus

Szöveges/Numerikus

A poolban szereplő valamely hitel egyedi azonosítója.

Értékpapírosítás kezdeményezője

Statikus

Szöveges

Az eredeti hitelt nyújtó hitelező.

Hitelfelvevő azonosítója

Statikus

Szöveges/Numerikus

A hitelfelvevő egyedi azonosítója (azaz nem a tényleges azonosító). A hitelező anonimitásának megőrzése érdekében titkosítani kell.

A hitel pénzneme

Statikus