ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 366

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. december 20.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1367/2014/EU rendelete (2014. december 15.) az uniós halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2015. és 2016. évre történő meghatározásáról

1

 

*

A Bizottság 1368/2014/EU rendelete (2014. december 17.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK módosításáról, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 1372/2013/EU bizottsági rendelet módosításáról ( 1 )

15

 

*

A Bizottság 1369/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 17.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Garda (OEM)]

17

 

*

A Bizottság 1370/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. december 19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról

18

 

*

A Bizottság 1371/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. december 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról

20

 

 

A Bizottság 1372/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

32

 

 

A Bizottság 1373/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 19.) az Ukrajnából származó baromfihúsra vonatkozóan a 413/2014/EU rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2014. december 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

34

 

*

Az Európai Központi Bank 1374/2014/EU rendelete (2014. november 28.) a biztosítókra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről (EKB/2014/50)

36

 

*

Az Európai Központi Bank 1375/2014/EU rendelete (2014. december 10.) a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) módosításáról (EKB/2014/51)

77

 

*

Az Európai Központi Bank 1376/2014/EU rendelete (2014. december 10.) a kötelező tartalék képzéséről szóló 1745/2003/EK rendelet (EKB/2003/9) módosításáról (EKB/2014/52)

79

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2014/110/EU irányelve (2014. december 17.) a 2004/33/EK irányelvnek az allogén véradás donoraira vonatkozó átmeneti kizárási kritériumok tekintetében történő módosításáról ( 1 )

81

 

*

A Bizottság 2014/111/EU végrehajtási irányelve (2014. december 17.) a 2009/15/EK irányelvnek egyes szabályzatoknak és egyes egyezmények és jegyzőkönyvek kapcsolódó módosításainak a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) általi elfogadásával összefüggő módosításáról ( 1 )

83

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2014/938/EU

 

*

A Bizottság határozata (2014. július 9.) a Dánia és Svédország által a Scandinavian Airlines javára hozott SA.35668 (13/C) (korábbi 13/NN) (korábbi 12/CP) számú intézkedésről (az értesítés a C(2014)4532. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

88

 

 

2014/939/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. december 18.) a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza közelmúltbeli hollandiai kitöréseivel kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló 2014/833/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 9741. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

104

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

20.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 366/1


A TANÁCS 1367/2014/EU RENDELETE

(2014. december 15.)

az uniós halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2015. és 2016. évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Szerződés 43. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a Tanács a Bizottság javaslata alapján intézkedéseket fogadjon el a halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan.

(2)

A 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) előírja, hogy a védelmi intézkedéseket a rendelkezésre álló tudományos, műszaki és gazdasági szakvélemények, többek között – amennyiben releváns – a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottságtól (HTMGB) kapott szakvélemények figyelembevételével kell elfogadni.

(3)

A Tanács feladata, hogy intézkedéseket fogadjon el a halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan, beleértve – adott esetben – bizonyos, azokkal funkcionálisan összefüggő feltételeket is. A halászati lehetőségeket úgy kell elosztani a tagállamok között, hogy az valamennyi tagállamnak viszonylagos stabilitást biztosítson minden állomány halászata, illetve minden halászati tevékenység végzése tekintetében, továbbá kellően figyelembe vegye a közös halászati politikának az 1380/2013/EU rendeletben meghatározott célkitűzéseit.

(4)

A teljes kifogható mennyiségeket (TAC-ok) a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények alapján, a biológiai és társadalmi-gazdasági vonatkozások figyelembevételével kell meghatározni, biztosítva ugyanakkor az egyes halászati ágazatokkal szembeni méltányos bánásmódot; ezenkívül figyelembe kell venni az érdekeltekkel folytatott konzultációk során megfogalmazott véleményeket is, különös tekintettel az érintett regionális tanácsadó testületek ülésein elhangzottakra.

(5)

A halászati lehetőségeknek összhangban kell lenniük a nemzetközi megállapodásokkal és a nemzetközileg elfogadott elvekkel – ilyenek például a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományok (2), valamint a hosszú távon vándorló halállományok védelmére és kezelésére vonatkozó 1995. évi ENSZ-megállapodás és a nyílt tengeren folytatott mélytengeri halászat kezelésére vonatkozó 2008. évi nemzetközi ENSZ FAO-iránymutatásokban részletesen meghatározott gazdálkodási elvek –, amelyek szerint a szabályozó hatóságoknak különösen óvatosan kell eljárniuk olyan esetekben, amikor a rendelkezésre álló információ bizonytalan, nem megbízható vagy pontatlan. A megfelelő tudományos információk hiányára mindenestre nem lehet hivatkozni a védelmi és gazdálkodási intézkedések elhalasztásának vagy elmulasztásának okaként.

(6)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) és a HTMGB által kibocsátott legutóbbi szakvélemények kiemelik, hogy a mélytengeri állományok többségének halászata nem fenntartható, valamint hogy a szóban forgó állományok fenntarthatóságának biztosítása érdekében a rájuk vonatkozó halászati lehetőségeket tovább kell csökkenteni mindaddig, amíg az állományok méretének alakulása nem mutat pozitív tendenciát. Az ICES ezenkívül azt is javasolta, hogy az atlanti tükörhal célzott halászatát valamennyi területen be kell tiltani, és ugyanez a helyzet a nagyszemű vörösdurbincs és a gránátoshal bizonyos állományainak esetében is.

(7)

A gránátoshal négy állománya tekintetében az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság legfrissebb tudományos szakvéleménye és megbeszélései alapján úgy tűnik, hogy e faj fogásait gyakran tévesen, észak-atlanti gránátoshalként jelentik. Ezért ebben az összefüggésben indokolt egyetlen TAC-ot meghatározni a két faj fogásaira úgy, hogy a fogások jelentése mindazonáltal fajonként történjen.

(8)

A mélytengeri cápák vonatkozásában a kereskedelmi szempontból legértékesebb fajok állományai kimerítettnek tekinthetők, ezért célzott halászatuk nem engedélyezhető. Ezenkívül a mélytengeri cápák vándorló életmódjára, valamint az Atlanti-óceán egész északkeleti részén való széles elterjedtségére figyelemmel a HTMGB javasolta az ezen fajokra vonatkozó gazdálkodási intézkedéseknek a Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság (CECAF) Madeira körüli uniós vizeire történő kiterjesztését.

(9)

A 2347/2002/EK tanácsi rendelet (3) 2. cikkének a) pontjában meghatározott mélytengeri fajokra vonatkozó halászati lehetőségek megállapítására kétévente kerül sor. Kivételt képeznek ez alól az aranylazac és a kék menyhal állományai. Ami az utóbbit illeti, a kék menyhal fő halászatát a Norvégiával folytatott éves tárgyalások függvényében határozzák meg; az egyszerűsítés érdekében a kék menyhalra vonatkozó valamennyi TAC-ot az előbb említett tárgyalás szerint és ugyanazon jogszabály keretében kell meghatározni. Ennélfogva az aranylazac- és kékmenyhal-állományokat érintő halászati lehetőségeket egy, a halászati lehetőségeket évente megállapító másik vonatkozó rendeletben kell meghatározni.

(10)

A 847/96/EK tanácsi rendelettel (4) összhangban az abban említett intézkedések alá tartozó halállományokat meg kell határozni. Elővigyázatossági teljes kifogható mennyiség vonatkozik azokra az állományokra, amelyek esetében nem áll rendelkezésre a halászati lehetőségek tudományosan megalapozott értékelése arra az évre vonatkozóan, amelyre a teljes kifogható mennyiségeket meghatározzák; az egyéb esetekben az analitikai teljes kifogható mennyiséget kell alkalmazni. Figyelemmel az ICES és a HTMGB mélytengeri állományokra vonatkozó szakvéleményére, azon mélytengeri állományokat, amelyek esetében nem áll rendelkezésre a vonatkozó halászati lehetőségek tudományosan megalapozott értékelése, e rendelet keretében elővigyázatossági TAC hatálya alá kell vonni.

(11)

A halászati tevékenység megszakadásának elkerülése és az uniós halászok megélhetésének biztosítása érdekében ezt a rendeletet 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. A sürgősségre tekintettel e rendeletnek a kihirdetését követően azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a 2015. és 2016. évre az uniós vizeken, illetve egyes, fogási korlátozások hatálya alá tartozó nem uniós vizeken az uniós halászhajók rendelkezésére álló éves halászati lehetőségeket bizonyos mélytengeri halfajok állományai tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   E rendelet alkalmazásában:

a)

    „uniós halászhajó”: olyan halászhajó, amely tagállami lobogó alatt hajózik, és nyilvántartásba vételére az Unióban került sor;

b)

    „uniós vizek”: a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizek, kivéve a Szerződés II. mellékletében felsorolt területekkel szomszédos vizeket;

c)

    „teljes kifogható mennyiség” (TAC): az egyes halállományokból évente kifogható és kirakodható mennyiség;

d)

    „kvóta” a teljes kifogható mennyiségnek az Európai Unió vagy valamely tagállam részére kiosztott hányada;

e)

    „nemzetközi vizek”: az egyetlen állam felségterületéhez vagy joghatóságához sem tartozó vizek.

(2)   E rendelet alkalmazásában a következő övezeti meghatározásokat kell alkalmazni:

a)   „ICES-övezetek” (ICES, Nemzetközi Tengerkutatási Tanács): a 218/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) III. mellékletének meghatározása szerinti földrajzi területek;

b)   „CECAF-övezetek” (CECAF, Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság): a 216/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) II. mellékletének meghatározása szerinti földrajzi területek.

3. cikk

A teljes kifogható mennyiségek és elosztásuk

Az uniós halászhajók által az uniós vizeken vagy egyes, nem uniós vizeken halászott mélytengeri fajokra vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket, azok tagállamok közötti elosztását és – adott esetben – a teljes kifogható mennyiségekkel funkcionálisan összefüggő feltételeket e rendelet melléklete állapítja meg.

4. cikk

A halászat lehetőségek elosztására vonatkozó egyedi rendelkezések

(1)   A halászati lehetőségeknek az e rendeletben meghatározott, tagállamok közötti elosztása nem érinti a következőket:

a)

az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (8) bekezdése alapján végrehajtott cserék;

b)

az 1224/2009/EK tanácsi rendelet (7) 37. cikke, illetve az 1006/2008/EK tanácsi rendelet (8) 10. cikkének (4) bekezdése szerinti levonások és újraelosztások;

c)

a 847/96/EK rendelet 4. cikke szerint engedélyezett további kirakodások;

d)

az 1224/2009/EK rendelet 105., 106. és 107. cikke alapján végrehajtott levonások.

(2)   A 847/96/EK rendelet 3. cikke az elővigyázatossági TAC hatálya alá tartozó állományokra, az említett rendelet 3. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 4. cikke pedig az analitikai TAC hatálya alá tartozó állományokra alkalmazandó, kivéve, ha e rendelet melléklete ettől eltérően rendelkezik.

5. cikk

A fogások és a járulékos fogások kirakodásának feltételei

A megállapított teljes kifogható mennyiségek hatálya alá tartozó állományokból származó halakat csak akkor lehet a fedélzeten tárolni, illetve kirakodni, ha a fogásokat kvótával rendelkező tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajók ejtették, és az érintett kvóta még nincs kimerítve.

6. cikk

Adatküldés

Amikor a tagállamok az 1224/2009/EK rendelet 33. és 34. cikke alapján a Bizottsághoz benyújtják a halászott állományok kirakodott mennyiségeire vonatkozó adatokat, az e rendelet mellékletében meghatározott állománykódokat használják.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. MARTINA


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(2)  Megállapodás az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1982. december 10-i tengerjogi egyezményében foglalt, a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományok és a hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló rendelkezések végrehajtásáról (HL L 189., 1998.7.3., 16. o.).

(3)  A Tanács 2347/2002/EK rendelete (2002. december 16.) a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról (HL L 351., 2002.12.28., 6. o.).

(4)  A Tanács 847/96/EK rendelete (1996. május 6.) a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről (HL L 115., 1996.5.9., 3. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 218/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról (HL L 87., 2009.3.31., 70. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 216/2009/EK rendelete (2009. március 11.)az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (HL L 87., 2009.3.31., 1. o.).

(7)  A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.)

(8)  A Tanács 1006/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 33. o.).


MELLÉKLET

Eltérő rendelkezés hiányában az övezetekre vonatkozó utalást ICES-övezetekre való utalásként kell értelmezni.

1. RÉSZ

A fajok és fajcsoportok meghatározása

1.

Az e melléklet 2. részében foglalt jegyzékben a halállományokra a fajok latin nevének betűrendi sorrendjében történik utalás. Ugyanakkor a mélytengeri cápák a jegyzék elején szerepelnek. A következő táblázat e rendelet alkalmazásában a fajok latin neve és közönséges neve közötti megfeleléseket tartalmazza:

Közhasználatú név

Hárombetűs kód

Tudományos név

Fekete abroncshal

BSF

Aphanopus carbo

Tízujjú nyálkásfejűhalak

ALF

Beryx spp.

Gránátoshal

RNG

Coryphaernoides rupestris

Észak-atlanti gránátoshal

RHG

Macrourus berglax

Atlanti tükörhal

ORY

Hoplostethus atlanticus

Nagyszemű vörösdurbincs

SBR

Pagellus bogaraveo

Ezüstös tengericompó

GFB

Phycis blennoides

2.

E rendelet alkalmazásában a „mélytengeri cápák” az alábbi felsorolásban található fajokat jelölik:

Közhasználatú név

Hárombetűs kód

Tudományos név

Mélyvízi macskacápák

API

Apristurus spp.

Galléros cápa

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Nyelőcápa

CWO

Centrophorus spp.

Portugál cápa

CYO

Centroscymnus coelolepis

Hosszúorrú tüskéscápa

CYP

Centroscymnus crepidater

Szürke tüskéscápa

CFB

Centroscyllium fabricii

Madárcsőrű tüskéscápa

DCA

Deania calcea

Búvárcápa

SCK

Dalatias licha

Nagy lámspáscápa

ETR

Etmopterus princeps

Bársonyoshasú lámpáscápa

ETX

Etmopterus spinax

Egércápa

GAM

Galeus murinus

Hatkopoltyús szürkecápa

SBL

Hexandus griseus

Vitorlás disznócápa

OXN

Oxynotus paradoxus

Spanyol tüskéscápa

SYR

Scymnodon ringens

Grönlandi cápa

GSK

Somniosus microcephalus

2. RÉSZ

Az uniós halászhajókra alkalmazandó éves halászati lehetőségek fajok és területek szerinti bontásban (élőtömegtonnában kifejezve) azokon a területeken, amelyekre teljes kifogható mennyiségek kerültek meghatározásra,

Faj:

Mélytengeri cápák

Övezet:

Az V, VI, VII, VIII és IX övezet uniós és nemzetközi vizei; a 34.1.1., 34.1.2. és 34.2. CECAF-övezetek uniós vizei

(DWS/56789-)

Tárgyév

2015

2016

 

 

Németország

0

0

 

 

Észtország

0

0

 

 

Írország

0

0

 

 

Spanyolország

0

0

 

 

Franciaország

0

0

 

 

Litvánia

0

0

 

 

Lengyelország

0

0

 

 

Portugália

0

0

 

 

Egyesült Királyság

0

0

 

 

Unió

0

0

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

0

0

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Mélytengeri cápák

Övezet:

A X övezet uniós és nemzetközi vizei

(DWS/10-)

Tárgyév

2015

2016

 

 

Portugália

0

0

 

 

Unió

0

0

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

0

0

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Mélytengeri cápák, Deania hystricosa és Deania profundorum

Övezet:

A XII övezet nemzetközi vizei

(DWS/12INT-)

Tárgyév

2015

2016

 

 

Írország

0

0

 

 

Spanyolország

0

0

 

 

Franciaország

0

0

 

 

Egyesült Királyság

0

0

 

 

Unió

0

0

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

0

0

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Fekete abroncshal

Aphanopus carbo

Övezet:

Az I, II, III és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

(BSF/1234-)

Tárgyév

2015

2016

 

 

Németország

3

3

 

 

Franciaország

3

3

 

 

Egyesült Királyság

3

3

 

 

Unió

9

9

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

9

9

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Fekete abroncshal

Aphanopus carbo

Övezet:

Az V, VI, VII és XII övezet uniós és nemzetközi vizei

(BSF/56712-)

Tárgyév

2015

2016

 

 

Németország

42

39

 

 

Észtország

20

19

 

 

Írország

104

96

 

 

Spanyolország

208

191

 

 

Franciaország

2 918

2 684

 

 

Lettország

136

125

 

 

Litvánia

1

1

 

 

Lengyelország

1

1

 

 

Egyesült Királyság

208

191

 

 

Egyéb (1)

11

10

 

 

Unió

3 649

3 357

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

3 649

3 357

 

Analitikai TAC


Faj:

Fekete abroncshal

Aphanopus carbo

Övezet:

A VIII, IX és X övezet uniós és nemzetközi vizei

(BSF/8910-)

Tárgyév

2015

2016

 

 

Spanyolország

12

12

 

 

Franciaország

29

29

 

 

Portugália

3 659

3 659

 

 

Unió

3 700

3 700

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

3 700

3 700

 

Analitikai TAC


Faj:

Fekete abroncshal

Aphanopus carbo

Övezet:

A CECAF 34.1.2 övezet uniós és nemzetközi vizei

(BSF/C3412-)

Tárgyév

2015

2016

 

 

Portugália

3 141

2 827

 

 

Unió

3 141

2 827

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

3 141

2 827

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Tízujjú nyálkásfejűhalak

Beryx spp.

Övezet:

A III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

(ALF/3X14-)

Tárgyév

2015

2016

 

 

Írország

9

9

 

 

Spanyolország

67

67

 

 

Franciaország

18

18

 

 

Portugália

193

193

 

 

Egyesült Királyság

9

9

 

 

Unió

296

296

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

296

296

 

Analitikai TAC


Faj:

Gránátoshal és észak-atlanti gránátoshal

Coryphaenoides rupestris és Macrourus berglax

Övezet:

Az I, II és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

(RNG/124-) a gránátoshal tekintetében,

(RHG/124-) az észak-atlanti gránátoshal tekintetében

Tárgyév

2015

2016

 

 

Dánia

1

1

 

 

Németország

1

1

 

 

Franciaország

10

10

 

 

Egyesült Királyság

1

1

 

 

Unió

13

13

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

13

13

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Gránátoshal és észak-atlanti gránátoshal

Coryphaenoides rupestris és Macrourus berglax

Övezet:

A III övezet uniós és nemzetközi vizei

(RNG/03-) a gránátoshal tekintetében, (2)

(RHG/03-) az észak-atlanti gránátoshal tekintetében

Tárgyév

2015

2016

 

 

Dánia

412

329

 

 

Németország

2

2

 

 

Svédország

21

17

 

 

Unió

435

348

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

435

348

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Gránátoshal és észak-atlanti gránátoshal

Coryphaenoides rupestris és Macrourus berglax

Övezet:

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

(RNG/5B67-) a gránátoshal tekintetében, (5)

(RHG/5B67-) az észak-atlanti gránátoshal tekintetében

Tárgyév

2015 (3)  (4)

2016 (3)  (4)

 

 

Németország

8

8

 

 

Észtország

59

60

 

 

Írország

260

265

 

 

Spanyolország

65

66

 

 

Franciaország

3 302

3 358

 

 

Litvánia

76

77

 

 

Lengyelország

38

39

 

 

Egyesült Királyság

194

197

 

 

Egyéb (4)

8

8

 

 

Unió

4 010

4 078

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

4 010

4 078

 

Analitikai TAC


Faj:

Gránátoshal és észak-atlanti gránátoshal

Coryphaenoides rupestris és Macrourus berglax

Övezet:

A VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

(RNG/8X14-) a gránátoshal tekintetében, (7)

(RHG/8X14-) az észak-atlanti gránátoshal tekintetében

Tárgyév

2015 (6)

2016 (6)

 

 

Németország

24

21

 

 

Írország

5

5

 

 

Spanyolország

2 617

2 354

 

 

Franciaország

121

109

 

 

Lettország

42

38

 

 

Litvánia

5

5

 

 

Lengyelország

819

737

 

 

Egyesült Királyság

11

10

 

 

Unió

3 644

3 279

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

3 644

3 279

 

Analitikai TAC


Faj:

Atlanti tükörhal

Hoplostethus atlanticus

Övezet:

A VI övezet uniós és nemzetközi vizei

(ORY/06-)

Tárgyév

2015

2016

 

 

Írország

0

0

 

 

Spanyolország

0

0

 

 

Franciaország

0

0

 

 

Egyesült Királyság

0

0

 

 

Unió

0

0

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

0

0

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Atlanti tükörhal

Hoplostethus atlanticus

Övezet:

A VII övezet uniós és nemzetközi vizei

(ORY/07-)

Tárgyév

2015

2016

 

 

Írország

0

0

 

 

Spanyolország

0

0

 

 

Franciaország

0

0

 

 

Egyesült Királyság

0

0

 

 

Egyéb

0

0

 

 

Unió

0

0

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

0

0

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Atlanti tükörhal

Hoplostethus atlanticus

Övezet:

Az I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

(ORY/1CX14)

Tárgyév

2015

2016

 

 

Írország

0

0

 

 

Spanyolország

0

0

 

 

Franciaország

0

0

 

 

Portugália

0

0

 

 

Egyesült Királyság

0

0

 

 

Egyéb

0

0

 

 

Unió

0

0

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

0

0

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Nagyszemű vörösdurbincs

Pagellus bogaraveo

Övezet:

A VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizei

(SBR/678-)

Tárgyév

2015

2016

 

 

Írország

5

5

 

 

Spanyolország

135

128

 

 

Franciaország

7

6

 

 

Egyesült Királyság

17

16

 

 

Egyéb (8)

5

5

 

 

Unió

169

160

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

169

160

 

Analitikai TAC


Faj:

Nagyszemű vörösdurbincs

Pagellus bogaraveo

Övezet:

A IX övezet uniós és nemzetközi vizei

(SBR/09-)

Tárgyév

2015 (9)

2016 (9)

 

 

Spanyolország

294

144

 

 

Portugália

80

39

 

 

Unió

374

183

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

374

183

 

Analitikai TAC


Faj:

Nagyszemű vörösdurbincs

Pagellus bogaraveo

Övezet:

A X övezet uniós és nemzetközi vizei

(SBR/10-)

Tárgyév

2015

2016

 

 

Spanyolország

6

5

 

 

Portugália

678

507

 

 

Egyesült Királyság

6

5

 

 

Unió

690

517

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

690

517

 

Analitikai TAC


Faj:

Ezüstös tengericompó

Phycis blennoides

Övezet:

Az I, II, III és IV övezet uniós és nemzetközi vizei

(GFB/1234-)

Tárgyév

2015

2016

 

 

Németország

10

10

 

 

Franciaország

10

10

 

 

Egyesült Királyság

17

17

 

 

Unió

37

37

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

37

37

 

Analitikai TAC


Faj:

Ezüstös tengericompó

Phycis blennoides

Övezet:

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

(GFB/567-)

Tárgyév

2015 (10)

2016 (10)

 

 

Németország

12

12

 

 

Írország

312

312

 

 

Spanyolország

706

706

 

 

Franciaország

427

427

 

 

Egyesült Királyság

977

977

 

 

Unió

2 434

2 434

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

2 434

2 434

 

Analitikai TAC


Faj:

Ezüstös tengericompó

Phycis blennoides

Övezet:

A VIII és IX övezet uniós és nemzetközi vizei

(GFB/89-)

Tárgyév

2015 (11)

2016 (11)

 

 

Spanyolország

290

290

 

 

Franciaország

18

18

 

 

Portugália

12

12

 

 

Unió

320

320

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

320

320

 

Analitikai TAC


Faj:

Ezüstös tengericompó

Phycis blennoides

Övezet:

A X és XII övezet uniós és nemzetközi vizei

(GFB/1012-)

Tárgyév

2015

2016

 

 

Franciaország

10

10

 

 

Portugália

45

45

 

 

Egyesült Királyság

10

10

 

 

Unió

65

65

 

 

TAC (teljes kifogható mennyiség)

65

65

 

Analitikai TAC

(1)  Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(2)  Az EU és Norvégia közötti konzultációk lezárultáig az ICES IIIa övezetben nem folytatható gránátoshalra irányuló célzott halászat.

(3)  Minden egyes kvóta legfeljebb 10 %-a halászható a VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein (RNG/*8X14-).

(4)  Kizárólag a járulékos halfogásokra. Nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(5)  A gránátoshal kirakodása nem haladhatja meg a tagállamok kvótájának 95 %-át.

(6)  Minden egyes kvóta legfeljebb 10 %-a halászható az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein (RNG/*5B67-).

(7)  A gránátoshal kirakodása nem haladhatja meg a tagállamok kvótájának 80 %-át.

(8)  Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(9)  Minden egyes kvóta legfeljebb 8 %-a halászható a VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizein. (SBR/*678-).

(10)  Minden egyes kvóta legfeljebb 8 %-a halászható a VIII és IX övezet uniós és nemzetközi vizein (GFB/*89-).

(11)  Minden egyes kvóta legfeljebb 8 %-a halászható az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein (GFB/*567-).


20.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 366/15


A BIZOTTSÁG 1368/2014/EU RENDELETE

(2014. december 17.)

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK módosításáról, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 1372/2013/EU bizottsági rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 48. cikkére,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen 72. cikke (f) bekezdésére,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 8., 9. és 92. cikkére,

mivel:

(1)

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottsághoz több kérelem érkezett, amelyben a tagállamok a 987/2009/EK rendelet 1. mellékletének módosítását javasolták annak érdekében, hogy a mellékletek és a nemzeti jogszabályi változások nagyobb összhangban legyenek egymással.

(2)

A 987/2009/EK rendelet 1. melléklete a rendelet 8. cikke (1) bekezdésének alapján hatályban maradó, vagy 8. cikke (2) bekezdése és 9. cikke (2) bekezdése alapján megkötött és felsorolt kétoldalú megállapodások végrehajtási rendelkezéseiről ad áttekintést.

(3)

A szociális rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság benyújtotta a Bizottságnak a 883/2004/EK rendelet 72. cikkének (f) bekezdése szerint a kért módosításokra vonatkozó javaslatokat.

(4)

A Bizottság beleegyezett a technikai jellegű módosítások iránti javaslatok felvételébe a 987/2009/EK rendelet 1. mellékletébe.

(5)

Az 1372/2013/EU bizottsági rendelet (3) 1. cikkének (2) bekezdése hibásan a 883/2004/EK rendelet XI. mellékletét módosította. A fent említett módosító rendelkezést ezért ennek megfelelően el kell hagyni. A jogi egyértelműség érdekében az 1372/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének elhagyását visszamenőlegesen 2014. január elsejétől kell alkalmazni.

(6)

A 987/2009/EK és az 1372/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)

Az 1. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A „DÁNIA–OLASZORSZÁG” című szakaszt el kell hagyni;

(2)

Az „FRANCIAORSZÁG–LUXEMBURG” című szakaszban a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Az 1995. július 17-i és szeptember 20-i levélváltás az 574/72/EGK rendelet 93., 95. és 96. cikke szerinti kölcsönös követelések rendezésének feltételeiről, valamint a 2013. július 10-i és augusztus 30-i levélváltás”

.

2. cikk

Az 1372/2013/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdését el kell hagyni.

3. cikk

Ez a rendelet a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. január 1-jétől kell alkalmazni, a 2. cikk kivételével, amelyet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 284., 2009.10.30., 1. o.

(3)  A Bizottság 1372/2013/EU rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 346., 2013.12.20., 27. o.).


20.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 366/17


A BIZOTTSÁG 1369/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. december 17.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Garda (OEM)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdése első albekezdésének megfelelően a Bizottság megvizsgálta Olaszország kérelmét, amely a 2325/97/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Garda” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3).

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalás, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Garda” (OEM) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 17-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 1997. november 24-i 2325/97/EK rendelete (HL L 322., 1997.11.25., 33.–35. o.).

(3)  HL C 260., 2014.8.9., 17. o.


20.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 366/18


A BIZOTTSÁG 1370/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. december 19.)

a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 219. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 228. cikkével,

mivel:

(1)

2014. augusztus 7-én az orosz kormány megtiltotta egyes mezőgazdasági termékek, többek között a tejtermékek Unióból Oroszországba történő bevitelét.

(2)

Mivel tejtermelésének több mint 25 %-a Oroszországba került kivitelre, ami a harmadik országokba irányuló tej- és tejtermékkivitelének 64 %-át tette ki, Finnország azon országok közé tartozik, amelyek tejtermelése az importtilalom bevezetése előtt a leginkább függött Oroszországtól.

(3)

2014 szeptemberében a tej termelői ára meredeken csökkent Finnországban, kizárólag az orosz importtilalom miatt. Finnországban a tej átlagára viszonylag magas az EU egészéhez viszonyítva, és a termelési költségek az egész Unióban itt a legmagasabbak.

(4)

Az orosz importtilalom a finn tej- és tejtermékágazat működésének folyamatosságát veszélyezteti, mivel ezen iparág az orosz piac ízlésének és igényeinek megfelelően kialakított, magas hozzáadott értékkel rendelkező termékek előállításába fektetett be. Az orosz piacra gyártott tejtermékeket a finn kiskereskedelmi hálózatnak kell felvennie csökkentett áron. Finnország tejágazatának időre van szüksége ahhoz, hogy a termékeknek új felvevőpiacot találjon, vagy új termékekre való átállás révén a termelést a kereslethez igazítsa. E nehézség megoldásához nem elegendő állami beavatkozásra és magánszektorbeli raktározásra hagyatkozni.

(5)

Az ebből következő piaci zavarok eredményes és hatékony kezelése érdekében helyénvaló egyszeri pénzügyi keretösszeg formájában támogatást nyújtani Finnországnak az orosz importtilalom által érintett termelők támogatásához és likviditási problémáik megoldásához.

(6)

Az Finnország rendelkezésére bocsátandó pénzügyi keretösszeg a nemzeti kvóták keretében a 2013/2014-es időszakra eső tejtermelés alapján kerül kiszámításra, és arányos a tapasztalt tejárcsökkenéssel. Figyelembe véve a korlátozott költségvetési forrásokat és annak biztosítása érdekében, hogy a támogatást célzottan az importtilalom által érintett termelők kapják, Finnországnak a rendelkezésére álló támogatási összegeket objektív kritériumok alapján és megkülönböztetéstől mentes módon kell elosztania, elkerülve a piac és a verseny torzulását.

(7)

Mivel a Finnországnak biztosított pénzügyi keretösszeg csak a termelők tényleges veszteségeinek részleges kompenzációjához elegendő, lehetőséget kell biztosítani Finnországnak, hogy további támogatást nyújtson a tejtermelőknek.

(8)

Ezt a további támogatást ugyanazon objektív kritériumok alapján, megkülönböztetéstől mentes módon, valamint a piac és a verseny torzulását elkerülve kell nyújtani, figyelembe véve azokat a nemzeti támogatásokat is, amelyeket a termelők ugyanezen célra az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányának 142. cikke alapján kaptak.

(9)

Az e rendeletben rögzített támogatás az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti mezőgazdasági piacokat támogató intézkedésnek tekintendő.

(10)

Költségvetési megfontolásokból az Unió csak Finnországnak a tejtermelők pénzügyi támogatása keretében felmerülő azon költségeit fogja finanszírozni, amelyek kifizetésére egy bizonyos határidőn belül sor kerül.

(11)

A rendelkezésre álló keretösszegek átláthatóságának, nyomon követhetőségének és hatékony kezelésének érdekében helyénvaló előírni, hogy Finnország tájékoztassa a Bizottságot a támogatás odaítélését szolgáló módszerek meghatározásához használt objektív kritériumokról, valamint a versenytorzulás elkerülését célzó rendelkezésekről.

(12)

Annak érdekében, hogy a tejtermelők a lehető leghamarabb támogatásban részesülhessenek, Finnország számára lehetővé kell tenni e rendelet késedelem nélküli alkalmazását. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az uniós termékek oroszországi importtilalma által érintett tejtermelők számára nyújtandó célzott uniós támogatás céljára összesen 10 729 307 EUR áll Finnország rendelkezésére.

Finnország ezt az összeget objektív kritériumok alapján és megkülönböztetéstől mentes módon használja fel, feltéve, hogy a kifizetések nem eredményezik a piac és a verseny torzulását. E célból Finnország figyelembe veszi, hogy az orosz importtilalom mekkora hatást gyakorol az érintett termelőkre.

Finnország legkésőbb 2015. május 31-ig teljesíti a kifizetéseket.

2. cikk

Finnország az 1. cikkben említett támogatásban részesülő tejtermelőknek az ugyanazon cikkben szereplő összeg erejéig további támogatást nyújthat.

Ezt a további támogatást ugyanazon objektív kritériumok alapján, megkülönböztetéstől mentes módon, valamint a piac és a verseny torzulását elkerülve nyújtja, figyelembe véve azokat a nemzeti támogatásokat is, amelyeket a termelők ugyanezen célra az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányának 142. cikke alapján kaptak.

Finnország legkésőbb 2015. május 31-ig kifizeti a további támogatásokat.

3. cikk

Finnország értesíti a Bizottságot az alábbiakról:

a)

haladéktalanul, de legkésőbb 2015. április 30-ig a támogatás odaítélését szolgáló módszerek meghatározásához használt objektív kritériumok és a versenytorzulás elkerülése érdekében tett intézkedések;

b)

legkésőbb 2015. július 31-ig a kifizetett támogatás teljes összege, valamint a kedvezményezettek száma és típusa.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).


20.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 366/20


A BIZOTTSÁG 1371/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. december 19.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 219. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 228. cikkével,

mivel:

(1)

Az orosz kormány 2014. augusztus 7-én betiltotta bizonyos termékek, többek között a gyümölcs- és zöldségfélék Unióból Oroszországba irányuló importját.

(2)

Annak megelőzésére, hogy a nagy mennyiségű romlandó terméket érintő gyümölcs- és zöldségfélék piacán az ennek nyomán keletkező zavarok súlyosabb vagy hosszabban tartó piaci zavarokká váljanak, elfogadásra került a 932/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2). A szóban forgó rendelet maximális támogatási összegről rendelkezett a piacról való kivonás, a be nem takarítás és a zöld szüret tekintetében. A hivatkozott rendelettel bevezetett mechanizmus később kiegészült az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (3) meghozott intézkedésekkel, amelyek bizonyos, a hagyományosan Oroszországba irányuló export alapján kiszámolt további termékmennyiségek célzott támogatásának formáját öltik.

(3)

Az Oroszország által bevezetett importtilalom továbbra is súlyos piaci zavarok veszélyét hordozza magában: az a tény, hogy egy fontos exportpiac hirtelen elérhetetlenné vált, jelentős árcsökkenésekhez vezetett. Ilyen piaci helyzetben az 1308/2013/EU rendelet keretében rendelkezésre álló szokásos intézkedések elégtelennek tűnnek. Az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet által bizonyos termékmennyiségekre nyújtott támogatáson alapuló mechanizmust ezért meg kell hosszabbítani.

(4)

Figyelembe véve a tilalom által érintett becsült mennyiségeket, az uniós pénzügyi támogatás nyújtásának időszakát az érintett termékmennyiségeknek megfelelően meg kell hosszabbítani. Ezeket a mennyiségeket az érintett termékek Oroszországba exportált azon mennyiségeinek átlaga alapján kell kiszámítani, amelyek kivitelére az előző három év alábbi hónapjaiban került sor: a gyümölcsök vonatkozásában április és május, a zöldségfélék vonatkozásában pedig a januártól májusig tartó időszak. Ezen túlmenően idényjellegű kivitele miatt a 0805 50 10 KN-kód alá tartozó citromot indokolt felvenni az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet alapján támogatásra jogosult termékek listájára.

(5)

Ezért az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Annak érdekében, hogy azonnali hatást gyakoroljon a piacra és stabilizálja az árakat, indokolt előírni, hogy e rendeletet kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés a következő r) ponttal egészül ki:

„r)

a 0805 50 10 KN-kód alá tartozó citrom.”

;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az (1) bekezdésben említett támogatás egy olyan időszakra vonatkozik, amely a következő alidőszakokra tagolódik:

a)

a 2014. szeptember 30-tól a 2. cikk (1) bekezdése szerinti mennyiségek egyes érintett tagállamokban történő elfogyásának időpontjáig vagy a 2014. december 31-ig tartó időszak attól függően, melyik időpont a korábbi;

b)

a 2015. január 1-jétől a 2. cikk (1) bekezdése szerinti mennyiségek egyes érintett tagállamokban történő elfogyásának időpontjáig vagy a 2015. június 30-ig tartó időszak attól függően, melyik időpont a korábbi.”

2.

Az 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésében említett támogatást az alábbi termékmennyiségek vonatkozásában kell a tagállamok rendelkezésére bocsátani:

a)

az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti időszak vonatkozásában az I. mellékletben meghatározott mennyiségek;

b)

az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerinti időszak vonatkozásában az Ia. mellékletben meghatározott mennyiségek.

Az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti időszak vonatkozásában a támogatás termékkivonási, zöldszüreti és be nem takarítási műveletek tekintetében is igénybe vehető valamennyi tagállamban az 1. cikk (2) bekezdésében említett termékek közül egy vagy több esetében aszerint, hogy az adott tagállam miként állapítja meg, feltéve, hogy az érintett további mennyiség nem haladja meg a tagállamonkénti 3 000 tonnát.”

3.

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A termelői szervezeteknek az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett időszak vonatkozásában 2015. január 31-ig, az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett időszak vonatkozásában pedig 2015. július 31-ig kell kérelmezniük a 4., 5. és 6. cikk szerinti uniós pénzügyi támogatás kifizetését.

(2)   A termelői szervezeteknek az e rendelet 1. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett időszak vonatkozásában 2015. január 31-ig, az e rendelet 1. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett időszak vonatkozásában pedig 2015. július 31-ig kell kérelmezniük az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 72. cikke szerinti eljárásnak megfelelően az e rendelet 4. és 6. cikke szerinti teljes uniós pénzügyi támogatás kifizetését.”

;

b)

A (3) bekezdésben „az (1) bekezdésben említett határidőig” szöveg helyébe „az (1) bekezdésben említett határidőkig” szöveg lép.

4.

A 10. cikk (1) bekezdésében az első albekezdés bevezető szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett időszak tekintetében 2014. szeptember 30-ig, 2014. október 15-ig, 2014. október 31-ig, 2014. november 15-ig, 2014. november 30-ig, 2014. december 15-ig, 2014. december 31-ig, 2015. január 15-ig, 2015. január 31-ig, illetve 2015. február 15-ig, az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett időszak tekintetében pedig 2015. szeptember 30-ig minden hónap 15. és utolsó napjáig minden egyes termék tekintetében megküldik a Bizottságnak a következő információkat:”

.

5.

A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

Az uniós pénzügyi támogatás kifizetése

A kifizetések kapcsán felmerült tagállami kiadások csak akkor jogosítanak uniós pénzügyi támogatásra, ha a kifizetésekre az alábbi időpontokig sor került:

a)

2015. június 30. az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti időszakban végrehajtott műveletek vonatkozásában;

b)

2015. szeptember 30. az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerinti időszakban végrehajtott műveletek vonatkozásában.”

6.

Az I. melléklet címe helyébe a következő cím lép:

„A tagállamonként előirányzott maximális termékmennyiség a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint”

.

7.

A rendelet egy új Ia. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet I. melléklete tartalmazza.

8.

A III. és IV. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2014. augusztus 29-i 932/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról és a 913/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 259., 2014.8.30., 2. o.).

(3)  A Bizottság 2014. szeptember 29-i 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról (HL L 284., 2014.9.30., 22. o.).


I. MELLÉKLET

„Ia. MELLÉKLET

A tagállamonként előirányzott maximális termékmennyiség a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint

(tonna)

Alma és körte

Szilva, csemegeszőlő és kivi

Paradicsom, sárgarépa, édes paprika, uborka és apró uborka

Narancs, clementine, mandarin és citrom

Belgium

21 200

0

13 200

0

Németország

3 450

0

0

0

Görögország

200

3 100

2 000

0

Spanyolország

300

0

26 650

15 775

Franciaország

3 800

0

1 450

0

Olaszország

8 400

3 800

0

0

Ciprus

0

0

0

1 750

Litvánia

0

0

6 000

0

Hollandia

9 700

0

24 650

0

Ausztria

500

0

0

0

Lengyelország

155 700

0

18 650

0

Portugália

350

0

0

0”


II. MELLÉKLET

III. MELLÉKELET

A 10. cikk szerinti értesítési sablonok

ÉRTESÍTÉS TERMÉKKIVONÁSRÓL – INGYENES SZÉTOSZTÁS

Tagállam:

Vonatkozó időszak:

Dátum:


Termék

Termelői szervezetek

Nem tag termelők

Teljes mennyiség (t)

Teljes uniós pénzügyi támogatás (EUR)

Mennyiség (t)

Uniós pénzügyi támogatás (EUR)

Mennyiség (t)

Uniós pénzügyi támogatás (EUR)

kivonás

szállítás

válogatás és csomagolás

ÖSSZESEN

kivonás

szállítás

válogatás és csomagolás

ÖSSZESEN

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Alma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alma és körte összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sárgarépa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uborka és apróuborka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöldségfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friss csemegeszőlő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb gyümölcsfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narancs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrusfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Káposzta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karfiol és brokkoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehető gomba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogyós gyümölcs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb termékek összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Minden egyes értesítéshez külön Excel munkalapot kell kitölteni.

ÉRTESÍTÉS TERMÉKKIVONÁSRÓL – EGYÉB RENDELTETÉSEK

Tagállam:

Vonatkozó időszak:

Dátum:


Termék

Termelői szervezetek

Nem tag termelők

Teljes mennyiség (t)

Teljes uniós pénzügyi támogatás (EUR)

Mennyiség

(t)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR)

Mennyiség

(t)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Alma

 

 

 

 

 

 

Körte

 

 

 

 

 

 

Alma és körte összesen

 

 

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

 

 

Sárgarépa

 

 

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

 

 

Uborka és apróuborka

 

 

 

 

 

 

Zöldségfélék összesen

 

 

 

 

 

 

Szilva

 

 

 

 

 

 

Friss csemegeszőlő

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

Egyéb gyümölcsfélék összesen

 

 

 

 

 

 

Narancs

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

Mandarin

 

 

 

 

 

 

Citrom

 

 

 

 

 

 

Citrusfélék összesen

 

 

 

 

 

 

Káposzta

 

 

 

 

 

 

Karfiol és brokkoli

 

 

 

 

 

 

Ehető gomba

 

 

 

 

 

 

Bogyós gyümölcs

 

 

 

 

 

 

Egyéb termékek összesen

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

*

Minden egyes értesítéshez külön Excel munkalapot kell kitölteni.

ÉRTESÍTÉS BE NEM TAKARÍTÁSRÓL ÉS ZÖLD SZÜRETRŐL

Tagállam:

Vonatkozó időszak:

Dátum:


Termék

Termelői szervezetek

Nem tag termelők

Teljes mennyiség

(t)

Teljes uniós pénzügyi támogatás (EUR)

Terület

(ha)

Mennyiség

(t)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR)

Terület

(ha)

Mennyiség

(t)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Alma

 

 

 

 

 

 

 

 

Körte

 

 

 

 

 

 

 

 

Alma és körte összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

 

 

 

 

Sárgarépa

 

 

 

 

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

 

 

 

 

Uborka és apróuborka

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöldségfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilva

 

 

 

 

 

 

 

 

Friss csemegeszőlő

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb gyümölcsfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Narancs

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarin

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrom

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrusfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Káposzta

 

 

 

 

 

 

 

 

Karfiol és brokkoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehető gomba

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogyós gyümölcs

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb termékek összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Minden egyes értesítéshez külön Excel munkalapot kell kitölteni.

IV. MELLÉKLET

AZ ELSŐ ÉRTESÍTÉSSEL EGYÜTT MEGKÜLDENDŐ TÁBLÁZATOK (A 10. CIKK (1) BEKEZDÉSE)

TERMÉKKIVONÁSOK – EGYÉB RENDELTETÉSEK

A tagállam által az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 79. cikke (1) bekezdésének és e rendelet 4. és 5. cikkének megfelelően meghatározott maximális támogatási összeg

Tagállam:

Dátum:


Termék

Termelői szervezet hozzájárulása

(EUR/100 kg)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR/100 kg)

Alma

 

 

Körte

 

 

Paradicsom

 

 

Sárgarépa

 

 

Káposzta

 

 

Édes paprika

 

 

Karfiol és brokkoli

 

 

Uborka és apróuborka

 

 

Ehető gomba

 

 

Szilva

 

 

Bogyós gyümölcs

 

 

Friss csemegeszőlő

 

 

Kivi

 

 

Narancs

 

 

Clementine

 

 

Mandarin

 

 

Citrom

 

 

BE NEM TAKARÍTÁS ÉS ZÖLD SZÜRET

A tagállam által az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 85. cikke (4) bekezdésének és e rendelet 6. cikkének megfelelően meghatározott maximális támogatási összeg

Tagállam:

Dátum:


Termék

Szabadföldi

Üvegházi

Termelői szervezet hozzájárulása

(EUR/ha)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR/ha)

Termelői szervezet hozzájárulása

(EUR/ha)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR/ha)

Alma

 

 

 

 

Körte

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

Sárgarépa

 

 

 

 

Káposzta

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

Karfiol és brokkoli

 

 

 

 

Uborka és apróuborka

 

 

 

 

Ehető gomba

 

 

 

 

Szilva

 

 

 

 

Bogyós gyümölcs

 

 

 

 

Friss csemegeszőlő

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

Narancs

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

Mandarin

 

 

 

 

Citrom

 

 

 

 


20.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 366/32


A BIZOTTSÁG 1372/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. december 19.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 19-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

65,6

EG

176,9

IL

88,5

MA

85,1

TN

241,9

TR

106,4

ZZ

127,4

0707 00 05

IL

241,9

TR

149,1

ZZ

195,5

0709 93 10

MA

83,0

TR

137,8

ZZ

110,4

0805 10 20

AR

35,3

MA

68,6

TR

59,8

UY

32,5

ZA

50,5

ZW

33,9

ZZ

46,8

0805 20 10

MA

68,5

ZZ

68,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

MA

75,3

TR

79,5

ZZ

84,2

0805 50 10

TR

65,2

US

236,5

ZZ

150,9

0808 10 80

BR

59,1

CL

80,1

NZ

90,6

US

97,4

ZA

54,1

ZZ

76,3

0808 30 90

CN

90,3

US

141,4

ZZ

115,9


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


20.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 366/34


A BIZOTTSÁG 1373/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. december 19.)

az Ukrajnából származó baromfihúsra vonatkozóan a 413/2014/EU rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2014. december 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 188. cikke (1) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 413/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) éves vámkontingenseket nyitott meg az Ukrajnából származó baromfihús-ágazati termékek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2014. december 1. és 7. a 2015. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmek (a 09.4273 tételszámú vámkontingens esetében) a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikke (2) bekezdésével együtt értelmezett 6. cikke (3) bekezdésének megfelelően kiszámított elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(3)

Az intézkedés hatékonyságának biztosítása érdekében indokolt, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 413/2014/EU végrehajtási rendelet alapján a 2015. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre az e rendelet mellékletében megállapított elosztási együtthatót kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2014. április 23-i 413/2014/EU végrehajtási rendelete az Ukrajnából származó baromfihúsra vonatkozó uniós behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 121., 2014.4.24., 37. o.).

(3)  A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.).


MELLÉKLET

Tételszám

A 2015. január 1-jétőlmárcius 31-ig tartó alidőszakra benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható

(%)

09.4273

3,3555

09.4274


20.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 366/36


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 1374/2014/EU RENDELETE

(2014. november 28.)

a biztosítókra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről

(EKB/2014/50)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank általi statisztikai információgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére és 6. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A 2533/98/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Európai Központi Bankkal (EKB) szemben fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében az EKB-nak – a nemzeti központi bankok (NKB-k) közreműködésével – joga van a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) feladatainak ellátásához szükséges mértékben statisztikai adatokat gyűjteni az adatszolgáltatói körtől. A 2533/98/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjából következik, hogy az EKB-val szembeni – többek között a monetáris és pénzügyi statisztikák területén fennálló – adatszolgáltatási kötelezettségek céljára a biztosítók az adatszolgáltatói kör részét képezik. A 2533/98/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése továbbá rögzíti, hogy kellően indokolt esetekben az EKB-nak joga van a statisztikai adatokat konszolidált formában gyűjteni. A 2533/98/EK rendelet 3. cikke előírja az EKB számára, hogy az adatszolgáltatói kör keretein belül jelölje ki a tényleges adatszolgáltatói kört, valamint feljogosítja arra, hogy az adatszolgáltatók egyes csoportjait teljes mértékben vagy részlegesen mentesítse a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek alól.

(2)

A biztosítókra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek előírásának fő célja, hogy az EKB megfelelő statisztikai adatokkal rendelkezzen a biztosítók alszektorának pénzügyi tevékenységeiről azon – egy gazdasági területnek tekintett – tagállamokban, amelyeknek a pénzneme az euro (a továbbiakban: euroövezeti tagállamok). A biztosítókra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés a rendszeres és eseti elemzési igények kielégítése, a monetáris és pénzügyi elemzés végzése során az EKB támogatása, valamint a KBER-nek a pénzügyi rendszer stabilitásához való hozzájárulása érdekében szükséges.

(3)

Az NKB-knak jogosultnak kell lenniük arra, hogy az adatszolgáltatói körhöz tartozó biztosítóktól tágabb statisztikai adatszolgáltatási keret részeként gyűjtsenek adatokat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az EKB statisztikai követelményeinek teljesítését. Ilyen esetekben biztosítani kell az átláthatóságot oly módon, hogy az adatszolgáltatókat tájékoztatják az adatgyűjtés különböző statisztikai céljairól.

(4)

A biztosítókat terhelő adatszolgáltatási terhek minimalizálása érdekében az NKB-knak jogosultnak kell lenniük arra, hogy az e rendelet szerinti adatszolgáltatási követelményeiket összekapcsolják az 1011/2012/EU európai központi banki rendelet (EKB/2012/24) (3) szerinti adatszolgáltatási követelményeikkel.

(5)

Szoros összefüggés áll fenn az NKB-k által e rendelet alapján statisztikai célokra gyűjtött adatok, valamint az illetékes nemzeti hatóságok által a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (4) kialakított keretek között felügyeleti célokra gyűjtött adatok között. Figyelemmel az EKB-nak a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 5.1. cikkében rögzített azon általános feladatára, hogy a statisztika területén együttműködést folytasson, valamint az adminisztratív terhek korlátozása és a feladatok megkettőzésének elkerülése érdekében az NKB-k az e rendelet alapján szolgáltatandó adatokat levezethetik a 2009/138/EK irányelv, valamint az irányelvet átültető nemzeti jogszabály alapján gyűjtött adatokból, figyelemmel az érintett NKB és az érintett illetékes nemzeti hatóság közötti esetleges együttműködési megállapodás feltételeire. A 2009/138/EK irányelv 70. cikke úgy rendelkezik, hogy az illetékes nemzeti hatóságok hatóság az említett irányelv szerinti feladatai ellátásához szükséges információkat továbbíthatja NKB-knak és pénzügyi hatósági minőségükben hasonló feladatot ellátó egyéb szerveknek.

(6)

Az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) kialakított számlák európai rendszere (a továbbiakban: ESA 2010) előírja, hogy a gazdasági egységek eszközeit és forrásait abban az országban kell jelenteni, ahol az adott egység rezidens. Az adatszolgáltatási teher minimalizálása érdekében, amennyiben az NKB-k az e rendelet alapján szolgáltatandó adatokat a 2009/138/EK irányelv alapján gyűjtött adatokból vezetik le, azon biztosítók fióktelepeinek eszközei és forrásai, amelyek vállalatközpontja az Európai Gazdasági Térségben (EGT) rezidens, összevonhatók a vállalatközpontéval. A biztosítók fióktelepeiről korlátozott adatokat kell gyűjteni a méretük, valamint az ESA 2010-től való esetleges eltérések figyelemmel kísérése érdekében.

(7)

Az e rendelet alapján történő statisztikai adatgyűjtésre alkalmazni kell a bizalmas statisztikai adatok védelmére és felhasználására vonatkozó, a 2533/98/EK rendelet 8. cikkében szereplő előírásokat.

(8)

Annak elismerése mellett, hogy a KBER Alapokmányának 34.1. cikke szerint elfogadott rendeletek azokra a tagállamokra nem ruháznak jogokat és nem rónak kötelezettségeket, amelyeknek pénzneme nem az euro (a továbbiakban: nem euroövezeti tagállamok), a KBER Alapokmányának 5. cikke egyformán vonatkozik az euroövezeti és nem euroövezeti tagállamokra. A 2533/98/EK rendelet (17) preambulumbekezdése rögzíti, hogy a KBER Alapokmányának 5. cikke, az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésével együttesen értelmezve, magában foglalja azt a kötelezettséget, amely szerint nemzeti szinten meg kell hozni és végre kell hajtani minden olyan intézkedést, amelyet a nem euroövezeti tagállamok megfelelőnek tartanak az EKB statisztikai adatszolgáltatási követelményeinek teljesítése céljából, valamint a statisztika területén kellő időben előkészületeket kell tenni arra, hogy euroövezeti tagállammá válhassanak.

(9)

A 2533/98/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az EKB jogosult szankciók megállapítására azokkal az adatszolgáltatókkal szemben, akik elmulasztják az EKB rendeleteiben vagy határozataiban meghatározott statisztikai adatszolgáltatási követelmények teljesítését.

(10)

Legkésőbb 2020-ig a Kormányzótanácsnak értékelnie kell az alábbiak előnyeit és költségeit: a) a negyedéves adatszolgáltatási lefedettség növelése a biztosítók minden egyes euroövezeti tagállamokban fennálló teljes piaci részesedésének 80 %-áról 95 %-ára; b) a biztosítók fióktelepei eszközeinek és forrásainak külön jelentése, amennyiben a fióktelepek euroövezeti tagállamokban, a fióktelepek anyavállalatai pedig az EGT-ben rezidensek; és c) az adatszolgáltatók általi adattovábbítás határidejének további csökkentése az azon negyedév végét követő négy hétre, amelyre az adatok vonatkoznak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „biztosítók” (az ESA 2010 128 alszektora): azon pénzügyi vállalatok és kvázivállalatok, amelyek fő tevékenysége a kockázatok megosztásának formájában megvalósuló pénzügyi közvetítés, főként közvetlen biztosítás vagy viszontbiztosítás formájában.

E fogalommeghatározás körébe tartoznak:

a)

azon pénzügyi vállalatok vagy kvázivállalatok, amelyek életbiztosítási szolgáltatásokat nyújtanak, amelynek keretében a szerződők rendszeresen vagy egy összegben fizetnek egy adott biztosítónak, amiért cserébe a biztosító garantálja, hogy egy adott időpontban vagy annál korábban egy megállapodás szerinti összeget vagy járadékot biztosít a szerződők számára;

b)

azon pénzügyi vállalatok vagy kvázivállalatok, amelyek nem-életbiztosítási szolgáltatásokat nyújtanak, például olyan kockázatok fedezése érdekében, mint a balesetek, a betegség, a tűzesetek vagy hitel nemfizetése;

c)

azon pénzügyi vállalatok vagy kvázivállalatok, amelyek viszontbiztosítási szolgáltatásokat nyújtanak, amelynek keretében a biztosító a váratlanul nagy számú vagy különösen nagy összegű követelések elleni védelem céljából vásárol biztosítást.

Nem tartoznak e fogalommeghatározás körébe:

a)

az 1073/2013/EU európai központi banki rendelet (EKB/2013/38) (6) 1. cikkében meghatározott befektetési alapok;

b)

az 1075/2013/EU európai központi banki rendelet (EKB/2013/40) (7) 1. cikkében meghatározott, értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő pénzügyi közvetítő vállalatok;

c)

az 1071/2013/EU európai központi banki rendelet (EKB/2013/33) (8) 1. cikkében meghatározott monetáris pénzügyi intézmények;

d)

az ESA 2010 2.105. bekezdésében meghatározott nyugdíjpénztárak.

2.   „fióktelep”: egy biztosító vagy viszontbiztosító jogi személyiséggel nem rendelkező képviselete vagy fióktelepe, a vállalatközpont kivételével;

3.   „leányvállalat”: olyan jogi személyiséggel rendelkező egység, amelyben egy másik egység többségi vagy kizárólagos részesedéssel rendelkezik;

4.   „adatszolgáltató”: jelentését a 2533/98/EK rendelet 1. cikkében szereplő meghatározás tartalmazza;

5.   „rezidens”: jelentését a 2533/98/EK rendelet 1. cikkében szereplő meghatározás tartalmazza. E rendelet alkalmazásában, amennyiben egy jogalany nem rendelkezik fizikai dimenzióval, azt, hogy melyik terület rezidense, azon gazdasági terület alapján kell meghatározni, amelynek a joga szerint a vállalkozást bejegyezték. Amennyiben az egység nem rendelkezik jogi személyiséggel, azt, hogy melyik terület rezidense, jogi székhelye, vagyis azon ország alapján kell meghatározni, amelynek jogrendszere az egység létrehozását és fennállását szabályozza;

6.   „érintett NKB”: azon euroövezeti tagállam NKB-ja, amelyben a biztosító rezidens;

7.   „érintett illetékes nemzeti hatóság”: azon euroövezeti tagállam illetékes nemzeti hatósága, amelyben a biztosító rezidens;

8.   „értékpapíronkénti adatok”: az egyes értékpapírokra lebontott adatok;

9.   „tételes adatok”: az egyes eszközökre vagy eszközökre vagy forrásokra lebontott adatok;

10.   „aggregált adatok”: az egyes eszközökre vagy forrásokra le nem bontott adatok;

11.   „pénzügyi tranzakciók”: a pénzügyi eszközök vagy források létrejöttéből, megszüntetéséből vagy tulajdonjogának megváltozásából eredő tranzakciók, a II. melléklet 5. részében részletesebben leírtaknak megfelelően;

12.   „ár- és árfolyamváltozás miatti átértékelések”: az eszközök és források értékelésének azon változásai, amelyek az eszközök és források árának változásából és/vagy az árfolyamok által a külföldi valutában denominált eszközök és források értékére gyakorolt hatásokból erednek, a II. melléklet 5. részében részletesebben leírtaknak megfelelően.

2. cikk

Tényleges adatszolgáltatói kör

(1)   Amennyiben az NKB-k az ESA 2010 alapján gyűjtenek adatokat, amely előírja, hogy a gazdasági egységek eszközeit és forrásait abban az országban kell jelenteni, ahol ezen egységek rezidensek, a tényleges adatszolgáltatói kört az érintett euroövezeti tagállam területén rezidens biztosítók alkotják.

(2)   Amennyiben az NKB-k az e rendelet alapján szolgáltatandó adatokat a 2009/138/EK irányelv vagy az irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabály rendelkezései alapján gyűjtött adatokból vezetik le, a tényleges adatszolgáltatói kört az alábbiak alkotják:

a)

az érintett euroövezeti tagállam területén bejegyzett és rezidens biztosítók, beleértve azokat a leányvállalatokat is, amelyeknek az anyavállalata e területen kívül található;

b)

az a) pontban megjelölt biztosítók azon fióktelepei, amelyek az érintett euroövezeti tagállam területén kívül rezidensek; és

c)

az érintett euroövezeti tagállamban rezidens azon biztosítók fióktelepei, amelyek vállalatközpontja az EGT-n kívül található.

Azon biztosítók fióktelepei, amelyek valamely euroövezeti tagállamban rezidensek, és amelyek vállalatközpontja az EGT-n belül található, nem képezik a tényleges adatszolgáltatói kör részét.

(3)   A tényleges adatszolgáltatói körbe tartozó biztosítók teljes körű statisztikai adatszolgáltatásra kötelezettek, kivéve, ha a 7. cikk szerint megadott bármely eltérés alkalmazandó.

3. cikk

A biztosítók statisztikai célú jegyzéke

(1)   Az EKB Igazgatósága az e rendelet szerinti tényleges adatszolgáltatói kört alkotó biztosítókról statisztikai célú jegyzéket hoz létre és vezet. A jegyzék alapulhat a nemzeti hatóságok által a biztosítókról jelenleg készített jegyzékeken (amennyiben ilyen jegyzékek rendelkezésre állnak), kiegészítve azon biztosítók egyéb jegyzékeivel, amelyek a „biztosító” 1. cikkben szereplő meghatározása alá tartoznak.

(2)   Az érintett NKB felkérheti a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában megjelölt adatszolgáltatót, hogy bocsássa rendelkezésére a fióktelepeire vonatkozó szükséges információkat, amennyiben ezen információk a jegyzék céljára szükségesek.

(3)   Az NKB-k és az EKB megfelelő formátumban hozzáférhetővé teszik a jegyzéket és annak frissített változatait, ideértve az elektronikus eszközök és az internet használatát, vagy az érintett adatszolgáltatók kérésére nyomtatott formátumban.

(4)   Amennyiben az e cikkben említett jegyzék legutolsó elektronikus változata hibás, az EKB nem alkalmaz szankciót azon adatszolgáltatókkal szemben, amelyek nem tettek megfelelően eleget a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, amennyiben jóhiszeműen bíztak a hibás jegyzékben.

4. cikk

Statisztikai adatszolgáltatási követelmények

(1)   Az adatszolgáltatók az érintett NKB részére –akár közvetlenül, akár a helyi együttműködési megállapodások alapján az érintett illetékes nemzeti hatóságon keresztül – továbbá az I. és II. mellékletnek megfelelően adatot szolgáltatnak a következőkről:

a)

negyedévente a biztosítók eszközeinek és forrásainak negyedév végi állományadatai, valamint az 5. cikkel összhangban adott esetben negyedéves átértékelési kiigazítások vagy pénzügyi tranzakciók;

b)

negyedévente a nem-életbiztosítási technikai tartalékok negyedév végi állományadatai üzletág szerinti bontásban;

c)

évente a nem-életbiztosítási technikai tartalékok év végi állományadatai üzletág és földrajzi terület szerinti bontásban.

(2)   Az (1) bekezdésben rögzített követelmények mellett az euroövezeti tagállamok területén bejegyzett és rezidens biztosító adatszolgáltatók – akár közvetlenül, akár a helyi együttműködési megállapodások alapján az érintett illetékes nemzeti hatóságon keresztül – az érintett NKB rendelkezésére bocsátják a díjbevételre, a felmerült kárigényekre és a kifizetett jutalékokra vonatkozó adatokat. Ezeket az adatokat évente, az I. és II. mellékletnek megfelelően kell szolgáltatni.

(3)   Az NKB-k az e rendelet alapján szolgáltatandó adatokat a 2009/138/EK irányelvvel kialakított keretek között gyűjtött következő adatokból is megszerezhetik:

a)

az NKB-k részére az illetékes nemzeti hatóságok által továbbított, a felügyeleti adatszolgáltatás céljára szolgáló mennyiségi adatszolgáltatási formanyomtatványokban szereplő adatok, függetlenül attól, hogy az NKB és az illetékes nemzeti hatóság külön került létrehozásra vagy egy intézményen belül integrált, a két szerv közötti helyi együttműködési megállapodásoknak megfelelően; vagy

b)

az adatszolgáltatók által közvetlenül és egyidejűleg az NKB és az illetékes nemzeti hatóság részére megküldött, a felügyeleti adatszolgáltatás céljára szolgáló mennyiségi adatszolgáltatási formanyomtatványokban szereplő adatok.

Amennyiben a felügyeleti adatszolgáltatás céljára szolgáló mennyiségi adatszolgáltatási formanyomtatvány az e rendelet szerinti statisztikai adatszolgáltatási követelmények teljesítéséhez szükséges adatokat tartalmaz, az NKB-k az adatminőség biztosításához szükséges teljes formanyomtatványhoz és bármely kapcsolódó formanyomtatványhoz hozzáféréssel rendelkeznek.

A tagállamok együttműködési megállapodásokat alakíthatnak ki annak érdekében, hogy az érintett illetékes nemzeti hatóság központosított módon gyűjtse a 2009/138/EK irányelvvel kialakított keret szerinti adatszolgáltatási követelményeket és az e rendeletben meghatározott további adatszolgáltatási követelményeket egyaránt kielégítő információkat, a nemzeti joggal és az adott esetben az EKB által meghatározott harmonizált feltételekkel összhangban.

(4)   Az NKB-k tájékoztatják az adatszolgáltatókat arról, hogy adataik gyűjtése milyen célokat szolgál.

5. cikk

Átértékelési kiigazítások és pénzügyi tranzakciók

Az átértékelési kiigazításokra és a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó, az I. mellékletben részletesebben meghatározott és a II. mellékletben leírt információk megszerzése a következőképpen történik:

a)

az adatszolgáltatók az érintett NKB utasításai függvényében az átértékelési kiigazításokra és/vagy a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó aggregált adatokat jelentenek;

b)

az NKB-k az értékpapír-tranzakciók értékére vonatkozó közelítéseket vagy az értékpapíronkénti adatokból vezetik le, vagy az adatszolgáltatóktól értékpapíronként közvetlenül gyűjtik az ilyen tranzakciókra vonatkozó adatokat. Az NKB-k hasonló megközelítést követhetnek az értékpapíroktól különböző eszközök esetében a tételes adatok gyűjtése során;

c)

a biztosítók által fenntartott biztosítástechnikai tartalékokkal kapcsolatos pénzügyi tranzakciók értékére vonatkozó közelítéseket:

i.

az adatszolgáltatók vezetik le, az érintett NKB – euroövezeti szinten adott esetben meghatározott közös bevett gyakorlatokon alapuló – útmutatásának megfelelően; vagy

ii.

az érintett NKB vezeti le a biztosítók által szolgáltatott adatok alapján.

6. cikk

Számviteli szabályok

(1)   E rendelet eltérő rendelkezése hiányában az e rendelet szerinti adatszolgáltatás céljából a biztosítók által követendő számviteli szabályokat a 2009/138/EK irányelvet átültető vonatkozó nemzeti jogszabály vagy az NKB-k utasításai alapján a biztosítók által követendő bármely más nemzeti vagy nemzetközi standard határozza meg.

(2)   A biztosítók által az (1) bekezdésnek megfelelően követett számviteli szabályok követelményei mellett a biztosítók által tartott, és az I. melléklet 2.1. táblázatában és 2.2. táblázatában „névértékként” megjelölt betéteket és hiteleket negyedév végi fennálló tőkeösszegen kell jelenteni. A vonatkozó számviteli szabályoknak megfelelően meghatározott leírásokat és leértékeléseket ez az összeg nem tartalmazza.

(3)   Az egyes euroövezeti tagállamokban érvényes számviteli gyakorlatok és nettósítási eljárások sérelme nélkül statisztikai célokból az összes pénzügyi eszközt és forrást bruttó összegben kell jelenteni.

7. cikk

Eltérések

(1)   A kis biztosítók részére eltérések adhatók az alábbiak szerint:

a)

az NKB-k a – 2009/138/EK irányelv 35. cikkének (6) bekezdésében meghatározott – piaci részesedést tekintve legkisebb biztosítóknak eltérést adhatnak azzal a feltétellel, hogy a negyedéves aggregált mérleghez hozzájáruló biztosítók minden egyes euroövezeti tagállamban a biztosítók teljes piaci részesedésének legalább 80 %-át képviseljék;

b)

az a) pont alapján eltérésben részesülő biztosítók a 4. cikkben meghatározott adatszolgáltatási követelményeknek évente tesznek eleget oly módon, hogy az éves aggregált mérleghez hozzájáruló biztosítók minden egyes euroövezeti tagállamban a biztosítók teljes piaci részesedésének legalább 95 %-át képviseljék;

c)

az a) és a b) pont alapján adatszolgáltatásra nem köteles biztosítók az érintett NKB által meghatározott, szűkebb körű információkat jelentenek.

d)

Az NKB-k évente kellő időben ellenőrzik az a) és b) pontban rögzített feltételek teljesülését annak érdekében, hogy az eltérést a következő naptári év kezdetétől számított hatállyal szükség szerint megadják vagy visszavonják.

(2)   Az NKB-k eltérést adhatnak a biztosítók részére a készpénz- és betétállomány névértéken történő jelentése tekintetében.

Amennyiben az összesítés magasabb szintjén gyűjtött adatok azt mutatják, hogy a rezidens biztosítók készpénz- és betétállománya a biztosítók nemzeti összesített mérlegfőösszegének kevesebb mint 10 %-át és az állomány tekintetében az euroövezeti biztosítók készpénz- és betétállományának kevesebb mint 10 %-át teszi ki, az érintett NKB dönthet úgy, hogy nem kéri a készpénz- és betétállomány névértéken történő jelentését. Az érintett NKB tájékoztatja az adatszolgáltatókat e döntéséről.

(3)   A biztosítók dönthetnek úgy, hogy nem élnek az eltéréssel, és ehelyett teljesítik a 4. cikkben meghatározott, teljes körű statisztikai adatszolgáltatási követelményeket. Amennyiben valamely biztosító így dönt, az eltérések bármely későbbi igénybevétele esetét be kell szereznie az érintett NKB előzetes jóváhagyását.

8. cikk

Az adatszolgáltatás határideje

(1)   A 2016-os év tekintetében az adatszolgáltatók az előírt negyedéves adatokat legkésőbb azon negyedév végét követő nyolc héttel, amely negyedévre az adatok vonatkoznak, továbbítják az érintett NKB vagy az érintett illetékes nemzeti hatóság, vagy a helyi együttműködési megállapodásoknak megfelelően mindkettő részére. E határidő ezt követően évente egy héttel rövidül, és a 2019-ben véget érő negyedévek esetében öt hetet tesz majd ki.

(2)   A 2016-os év tekintetében az adatszolgáltatók az előírt éves adatokat legkésőbb azon év végét követő 20 héttel, amely évre az adatok vonatkoznak, továbbítják az érintett NKB vagy az érintett illetékes nemzeti hatóság, vagy a helyi együttműködési megállapodásoknak megfelelően mindkettő részére. E határidő ezt követően évente két héttel rövidül, és 2019-ben 14 hetet tesz majd ki.

9. cikk

Minimumelőírások és nemzeti adatszolgáltatási szabályok

(1)   Az adatszolgáltatók betartják a statisztikai adatszolgáltatási követelményeket, az adattovábbításra, az adatok pontosságára, a koncepcionális megfelelésre és a revíziókra vonatkozó, a III. mellékletben meghatározott minimumszabályokkal összhangban.

(2)   Az NKB-k a nemzeti követelményekkel összhangban meghatározzák és végrehajtják az adatszolgáltatók által követendő adatszolgáltatási szabályokat. Az NKB-k gondoskodnak arról, hogy az ilyen adatszolgáltatási szabályok biztosítsák az előírt statisztikai információk szolgáltatását, és lehetővé tegyék az adattovábbításra, az adatok pontosságára, a koncepcionális megfelelésre és a revíziókra vonatkozó, a III. mellékletben meghatározott minimumszabályok betartásának pontos ellenőrzését.

10. cikk

Egyesülések, szétválások és szervezeti átalakítások

Egyesülés, szétválás vagy olyan szervezeti átalakítás esetén, amely hatással lehet a statisztikai kötelezettségeik teljesítésére, az érintett adatszolgáltatók tájékoztatják az érintett NKB-t, közvetlenül vagy a helyi együttműködési megállapodásoknak megfelelően az érintett illetékes nemzeti hatóságon keresztül, – amint az ilyen művelet végrehajtásának szándékát nyilvánosságra hozzák, azonban annak hatálybalépését megelőzően – az e rendeletben rögzített statisztikai adatszolgáltatási követelmények teljesítése érdekében tervezett eljárásokról.

11. cikk

Ellenőrzés és kötelező adatgyűjtés

Az adatszolgáltatók által e rendelet szerint szolgáltatandó információk kötelező begyűjtésére, illetve azok ellenőrzésére vonatkozó jogosultságot az NKB-k gyakorolják, az EKB ezen információk kötelező begyűjtésére, illetve ellenőrzésére vonatkozó jogának sérelme nélkül. Az NKB-k e jogosultságukat különösen akkor gyakorolják, ha valamely adatszolgáltató nem tesz eleget az adattovábbításra, az adatok pontosságára, a koncepcionális megfelelésre és a revíziókra vonatkozó, az e rendelet III. mellékletében meghatározott minimumszabályoknak.

12. cikk

Első adatszolgáltatás

(1)   Az első adatszolgáltatás a 2016. első negyedévére vonatkozó negyedéves adatokkal és a 2016-ra vonatkozó éves adatokkal kezdődik.

(2)   A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett biztosítók a 2016-os referenciaévtől kezdődően jelentenek éves adatokat. Emellett 2016 elejétől a biztosítók alszektorára vonatkozó statisztikák összeállítása érdekében e biztosítók 2016. első negyedévére a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban teljes adatkészletet jelentenek.

13. cikk

Záró rendelkezés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamban.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. november 28-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

(2)  HL C 427., 2014.11.28., 1. o.

(3)  Az Európai Központi Bank 1011/2012/EU rendelete (2012. október 17.) az értékpapírállományokról szóló statisztikákról (EKB/2012/24) (HL L 305., 2012.11.1., 6. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 174., 2013.6.26., 1. o.).

(6)  Az Európai Központi Bank 1073/2013/EU rendelete (2013. október 18.) a befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló statisztikákról (EKB/2013/38) (HL L 297., 2013.11.7., 73. o.).

(7)  Az Európai Központi Bank 1075/2013/EU rendelete (2013. október 18.) az értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő pénzügyi közvetítő vállalatok eszközeiről és forrásairól szóló statisztikákról (EKB/2013/40) (HL L 297., 2013.11.7., 107. o.).

(8)  Az Európai Központi Bank 1071/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (EKB/2013/33) (HL L 297., 2013.11.7., 1. o.).


I. MELLÉKLET

STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. RÉSZ

Általános statisztikai adatszolgáltatási követelmények

1.

A tényleges adatszolgáltatói körnek negyedévente a következő statisztikai adatokat kell szolgáltatnia:

a)

értékpapíronkénti adatok az ISIN-kóddal rendelkező értékpapírok esetében;

b)

az ISIN-kóddal nem rendelkező értékpapírokra vonatkozó adatok, értékpapíronként vagy aggregált módon, instrumentum-/futamidő-kategóriák és szerződő felek szerinti bontásban;

c)

az értékpapíron kívüli eszközökre és forrásokra vonatkozó adatok, tételesen vagy aggregált módon, instrumentum-/futamidő-kategóriák és szerződő felek szerinti bontásban.

2.

Az aggregált adatokat állományként és – az érintett NKB utasításaival összhangban – az alábbiak alapján kell jelenteni: a) ár- és árfolyamváltozások miatti kiigazítások; vagy b) pénzügyi tranzakciók.

3.

Az euroövezeti tagállamok területén bejegyzett és rezidens biztosítóknak emellett évente a biztosítási díjakra, kárigényekre és jutalékokra vonatkozó adatokat is szolgáltatniuk kell, azonosítva a belföldön, illetve külföldi fióktelepeken keresztül végzett tevékenységeket, az Európai Gazdasági Térség (EGT) országai esetében országonkénti bontásban.

4.

Az érintett NKB részére értékpapíronkénti alapon szolgáltatandó adatokat az ISIN-kóddal rendelkező értékpapírok esetében a 2.1. táblázat, az ISIN-kóddal nem rendelkező értékpapírok esetében a 2.2. táblázat tartalmazza. Az aggregált negyedéves statisztikai adatszolgáltatási követelményeket az állományok esetében az 1a. és 1b. táblázat, az ár- és árfolyamváltozások miatti átértékelések vagy a pénzügyi tranzakciók esetében a 3a. és 3b. táblázat tartalmazza. A biztosítási díjakra, kárigényekre és jutalékokra vonatkozó éves adatszolgáltatási követelményeket a 4. táblázat tartalmazza.

2. RÉSZ

Biztosítástechnikai tartalékok

1.

A biztosítástechnikai tartalékokat illetően, amennyiben az adatok közvetlenül nem azonosíthatók, az adatszolgáltatók az alábbiakban felsorolt negyedéves adatszolgáltatási követelmények céljára az érintett NKB – euroövezeti szinten meghatározott közös bevált gyakorlatokon alapuló – útmutatásaival összhangban közelítéseket vezetnek le:

a)

az eszközök tekintetében, az adatszolgáltató részére nem életbiztosítási technikai tartalékként fenntartott viszontbiztosítást nyújtó szervezet rezidens országára vonatkozó adatok (viszontbiztosítási megtérülések);

b)

a források tekintetében az alábbiakra vonatkozó adatok:

i.

a biztosítástechnikai tartalékokkal rendelkezők rezidens országa (élet és nem-élet külön), amelyet az azon tagállamokban rezidens biztosítók szolgáltatnak, amelyek pénzneme az euro (a továbbiakban: euroövezeti tagállamok);

ii.

nyugdíjjogosultságok, amelyek a foglalkoztatói nyugdíjrendszerekre vonatkoznak (befizetésekkel meghatározott, szolgáltatással meghatározott és hibrid rendszerek szerinti bontásban);

iii.

pénzügyi tranzakciók és/vagy átértékelési kiigazítások valamennyi előírt bontásra vonatkozóan, a 3a. és 3b. táblázatban foglaltaknak megfelelően.

2.

Az NKB-k dönthetnek úgy, hogy az előírt információkat olyan adatokból vezetik le, amelyek tekintetében szükségesnek ítélik, hogy azokat e rész alkalmazásában az adatszolgáltatóktól megköveteljék.

3. RÉSZ

Adatszolgáltatási táblázatok

1a. táblázat

Negyedéves állományok

 

Összesen

Euroövezet

Külföld

Belföld

Belföldön kívüli euroövezeti tagállamok

Belföldön kívüli euroövezeti tagállamok

(országonkénti adatok)

Összesen

Az euroövezeten kívüli tagállamok

(országonkénti adatok)

Európai Unión kívüli főbb szerződő felek

(országonkénti adatok Brazília, Kanada, Kína, Hongkong, India, Japán, Oroszország, Svájc, USA esetében)

ESZKÖZÖK(F)

1.

Készpénz és betétek (ESA 2010: F.21 + F.22+F.29) – valós érték

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

ÖSSZEG

 

 

legfeljebb 1 év (lejáratig)

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

több mint 1 év (lejáratig)

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

1x.

Készpénz és betétek amelyből folyószámlabetétek (F.22)

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

1.

Készpénz és betétek (ESA 2010: F.21 + F.22 + F.29) – névérték

ÖSSZEG

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

2.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (ESA 2010: F.3)

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

MPI-k által kibocsátott

 

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

házt. és HSNPI-k által kibocsátott

 

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

legfeljebb 1 év (eredeti futamidő)

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

MPI-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

házt. és HSNPI-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

1 és 2 év között (eredeti futamidő)

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

MPI-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

házt. és HSNPI-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

több mint 2 év (eredeti futamidő)

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

MPI-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

házt. és HSNPI-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

legfeljebb 1 év (lejáratig)

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

MPI-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

házt. és HSNPI-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

1-2 év között (lejáratig)

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

MPI-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

házt. és HSNPI-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

2-5 év között (lejáratig)

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

MPI-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

házt. és HSNPI-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

több mint 5 év (lejáratig)

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

MPI-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

házt. és HSNPI-k által kibocsátott

 

 

 

 

 

 

 

3.

Hitelek (ESA 2010: F.4) – valós érték

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

ÖSSZEG

 

 

eredeti futamidő legfeljebb 1 év – valós érték

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

MPI-k részére

 

 

 

 

 

 

 

kormányzat részére

 

 

 

 

 

 

 

befektetési alapok részére

 

 

 

 

 

 

 

EPK-k részére

 

 

 

 

 

 

 

biztosítók részére

 

 

 

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak részére

 

 

 

 

 

 

 

NPV-k részére

 

 

 

 

 

 

 

házt. & HSNPI-k részére

 

 

 

 

 

 

 

eredeti futamidő 1-5 év között – valós érték

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

MPI-k részére

 

 

 

 

 

 

 

kormányzat részére

 

 

 

 

 

 

 

befektetési alapok részére

 

 

 

 

 

 

 

EPK-k részére

 

 

 

 

 

 

 

biztosítók részére

 

 

 

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak részére

 

 

 

 

 

 

 

NPV-k részére

 

 

 

 

 

 

 

házt. & HSNPI-k részére

 

 

 

 

 

 

 

eredeti futamidő több mint 5 év – valós érték

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

 

 

 

MPI-k részére

 

 

 

 

 

 

 

kormányzat részére

 

 

 

 

 

 

 

befektetési alapok részére

 

 

 

 

 

 

 

EPK-k részére

 

 

 

 

 

 

 

biztosítók részére

 

 

 

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak részére

 

 

 

 

 

 

 

NPV-k részére

 

 

 

 

 

 

 

házt. & HSNPI-k részére

 

 

 

 

 

 

 

lejáratig legfeljebb 1 év – valós érték

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

lejáratig legfeljebb 1-2 év – valós érték

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

lejáratig legfeljebb 2-5 év – valós érték

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

lejáratig több, mint 5 év – valós érték

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

3x.

Hitelek amelyből viszontbiztosítási tevékenységgel összefüggő betétgaranciák – valós érték

ÖSSZEG

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

3.

Hitelek (ESA 2010: F.4) – névérték

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

ÖSSZEG

 

 

eredeti futamidő legfeljebb 1 év – névérték

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

eredeti futamidő legfeljebb 1-5 év – névérték

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

eredeti futamidő több, mint 5 év – névérték

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

4.

Tulajdoni részesedések (ESA 2010: F.51)

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

4a.

Tulajdoni részesedések amelyből tőzsdei részvények

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

ÖSSZEG

 

MPI-k által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

4b.

Tulajdoni részesedések amelyből nem tőzsdei részvények

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

ÖSSZEG

 

MPI-k által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

4c.

Tulajdoni részesedések amelyből egyéb tulajdoni részesedések

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

ÖSSZEG

 

MPI-k által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

5.

Befektetési jegyek/ egységek (ESA 2010: F.52)

ÖSSZEG

ÖSSZEG

ÖSSZEG

 

ÖSSZEG

 

 

5a.

PPA befektetési jegyek/egységek

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

5b.

Nem pénzpiaci befektetési jegyek/egységek

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

6.

Származtatott pénzügyi eszközök (ESA 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Nem-életbiztosítási technikai tartalékok (ESA 2010: F.61)  (1)

ÖSSZEG

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

8.

Nem pénzügyi eszközök (ESA 2010: AN)

 

 

 

 

 

 

 

9.

Egyéb eszközök

 

 

 

 

 

 

 

10.

Eszközök összesen

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

ÖSSZEG
Részletesebb bontásokból levezethető rovatok

E táblázatban használt rövidítések: MPI = monetáris pénzügyi intézmény; EPK = egyéb pénzügyi közvetítő; NPV = nem pénzügyi vállalat; házt. = háztartás; HSNPI = háztartásokat segítő nonprofit intézmény


1b. táblázat

Negyedéves állományok  (2)

 

Összesen

Euroövezet

Külföld

Belföld

Belföldön kívüli euroövezeti tagállamok

Belföldön kívüli euroövezeti tagállamok

(országonkénti adatok)

Összesen

Nem résztvevő tagállamok

(országonkénti információk)

Európai Unión kívüli főbb szerződő felek

(országonkénti adatok Brazília, Kanada, Kína, Hongkong, India, Japán, Oroszország, Svájc, USA esetében)

FORRÁSOK (F)

1.

Hitelviszonyt megtestesítő kibocsátott értékpapírok (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Hitelek (ESA 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k) által kibocsátott (3)

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

nem MPI-k által kibocsátott (3)

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

2.x.

Hitelek amelyből viszontbiztosítási tevékenységgel összefüggő betétgaranciák

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tulajdoni részesedések (ESA 2010: F.51)

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

3a.

Tulajdoni részesedések amelyből tőzsdei részvények

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Tulajdoni részesedések amelyből nem tőzsdei részvények

 

 

 

 

 

 

 

3c.

Tulajdoni részesedések amelyből egyéb tulajdoni részesedések

 

 

 

 

 

 

 

4.

Biztosítástechnikai tartalékok (ESA 2010: F.6)  (4)

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

4.1.

Életbiztosítási technikai tartalékok

ÖSSZEG

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

ebből befektetési egységhez kötött

 

 

 

 

 

 

 

ebből nem befektetési egységhez kötött

 

 

 

 

 

 

 

ebből nyugdíjjogosultságok

ÖSSZEG

 

 

 

 

 

 

ebből befizetésekkel meghatározott rendszerek

 

 

 

 

 

 

 

ebből szolgáltatással meghatározott rendszerek

 

 

 

 

 

 

 

ebből hibrid rendszerek

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Nem-életbiztosítási technikai tartalékok

ÖSSZEG

 

ÖSSZEG

 

 

 

 

üzletág szerint

 

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi kiadásokra vonatkozó biztosítás

 

Éves

 

Éves

 

Éves

Éves

Jövedelemvédelmi biztosítás

 

Éves

 

Éves

 

Éves

Éves

Munkavállalóknak nyújtott kártérítésre vonatkozó biztosítás

 

Éves

 

Éves

 

Éves

Éves

Gépjármű-felelősségbiztosítás

 

Éves

 

Éves

 

Éves

Éves

Egyéb gépjármű-biztosítás

 

Éves

 

Éves

 

Éves

Éves

Tengeri, légi és szállítmánybiztosítás

 

Éves

 

Éves

 

Éves

Éves

Tűzre és egyéb vagyoni károkra vonatkozó biztosítás

 

Éves

 

Éves

 

Éves

Éves

Általános felelősségbiztosítás

 

Éves

 

Éves

 

Éves

Éves

Hitel- és kezességbiztosítás

 

Éves

 

Éves

 

Éves

Éves

Jogvédelmi biztosítás

 

Éves

 

Éves

 

Éves

Éves

Segítségnyújtás

 

Éves

 

Éves

 

Éves

Éves

Különböző pénzügyi veszteségek

 

Éves

 

Éves

 

Éves

Éves

Viszontbiztosítás

 

Éves

 

Éves

 

Éves

Éves

5.

Származtatott pénzügyi eszközök (ESA 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

6.

Egyéb források

 

 

 

 

 

 

 

2. táblázat

Előírt értékpapíronkénti adatok

A 2.1. és a 2.2. táblázatban szereplő mezők adatait a „hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok”, „tulajdoni részesedések” és „befektetési jegyek/egységek” (a II. melléklet 1. részének A. táblázatában meghatározott) instrumentumkategóriába sorolt minden egyes értékpapír esetében jelenteni kell. A 2.1. táblázat azon értékpapírokra vonatkozik, amelyek rendelkeznek ISIN-kóddal, a 2.2. táblázat pedig az ISIN-kóddal nem rendelkező értékpapírokra.

2.1. táblázat

ISIN-kóddal rendelkező értékpapírok állományai

Az egyes mezőkre vonatkozó adatokat az alábbi szabályoknak megfelelően kell jelenteni:

1.

Az 1. mezőre vonatkozó adatokat jelenteni kell.

2.

Amennyiben az érintett NKB közvetlenül nem gyűjt értékpapíronkénti adatokat a pénzügyi tranzakciókról, a 2., 3. és 4. mező közül kettőre vonatkozóan adatokat kell jelenteni (vagyis a 2. és 3. mező; a 2. és 4. mező; vagy a 3. és 4. mező). Amennyiben a 3. mezőre vonatkozóan gyűjtik az adatokat, úgy a 3b. mezőre vonatkozóan is kell adatokat gyűjteni.

3.

Amennyiben az érintett NKB közvetlenül gyűjt értékpapíronkénti adatokat a pénzügyi tranzakciókról, a következő mezőkre vonatkozóan is kell adatokat jelenteni:

a)

5. mező; vagy 6. és 7. mező; és

b)

4. mező; vagy 2. és 3. mező.

4.

Az érintett NKB előírhatja, hogy az adatszolgáltatók a 8., 9., 10. és 11. mezőre vonatkozóan is jelentsenek adatokat.

Mező

Cím

1.

ISIN-kód

2.

Egységek száma vagy aggregált nominális összeg

3.

Ár

3b.

Jegyzés alapja

4.

Teljes összeg piaci értéken

5.

Pénzügyi tranzakciók

6.

Vásárolt értékpapírok

7.

Értékesített értékpapírok

8.

Az értékpapír nyilvántartásának pénzneme

9.

Egyéb volumenváltozások névértéken

10.

Egyéb volumenváltozások piaci értéken

11.

Portfólió-befektetés vagy közvetlen befektetés

2.2. táblázat

ISIN-kóddal nem rendelkező értékpapírok állományai

Az egyes mezőkre vonatkozó adatokat az alábbiak szerint kell jelenteni: vagy a) minden egyes értékpapírra; vagy b) tetszőleges számú értékpapírt egyetlen tételként aggregálva.

Az a) esetén a következő szabályok érvényesülnek:

1.

Az 1., 12., 13., 14. és 15. mezőre vonatkozó adatokat jelenteni kell.

2.

Amennyiben az érintett NKB közvetlenül nem gyűjt értékpapíronkénti adatokat a pénzügyi tranzakciókról, a 2., 3. és 4. mező közül kettőre vonatkozóan adatokat kell jelenteni (vagyis a 2. és 3. mező; a 2. és 4. mező; vagy a 3. és 4. mező). Amennyiben a 3. mezőre vonatkozóan gyűjtik az adatokat, úgy a 3b. mezőre vonatkozóan is kell adatokat gyűjteni.

3.

Amennyiben az érintett NKB közvetlenül gyűjt értékpapíronkénti adatokat a tranzakciókról, a következő mezőkre vonatkozóan is kell adatokat jelenteni:

a)

5. mező; vagy 6. és 7. mező; és

b)

4. mező; vagy 2. és 3. mező.

4.

Az érintett NKB előírhatja, hogy az adatszolgáltatók a 3b., 8., 9., 10. és 11. mezőre vonatkozóan is jelentsenek adatokat.

A b) esetén a következő szabályok érvényesülnek:

1.

A 4., 12., 13., 14. és 15. mezőre vonatkozó adatokat jelenteni kell.

2.

Vagy az 5., vagy a 10. és 16. mezőre vonatkozó adatokat egyaránt jelenteni kell.

3.

Az érintett NKB előírhatja, hogy az adatszolgáltatók a 8., 9. és 11. mezőre vonatkozóan is jelentsenek adatokat.

Mező

Cím

1.

Értékpapír-azonosító kód

2.

Egységek száma vagy aggregált névérték

3.

Ár

3b

Jegyzés alapja

4.

Teljes összeg piaci értéken

5.

Pénzügyi tranzakciók

6.

Vásárolt értékpapírok

7.

Értékesített értékpapírok

8.

Értékpapír nyilvántartásának pénzneme

9.

Egyéb volumenváltozások névértéken

10.

Egyéb volumenváltozások piaci értéken

11.

Portfólió-befektetés vagy közvetlen befektetés

12.

Instrumentum (pénzügyi tranzakció besorolással):

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.3)

tulajdoni részesedések (F.51)

ebből tőzsdei részvények (F.511)

ebből tőzsdén nem jegyzett részvények (F.512)

ebből egyéb tulajdoni részesedések (F.519)

befektetési jegyek vagy egységek (F.52)

13.

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási időpontja és lejárati időpontja. Ehelyett megadható a következő lejárati sávok szerinti bontás: eredeti futamidő legfeljebb egy év, egy és két év között, két évnél hosszabb, és hátralévő futamidő legfeljebb egy év, egy és két év között, két és öt év között, öt évnél hosszabb.

14.

Kibocsátó szektora vagy alszektora:

központi bank (S.121)

betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével (S.122)

pénzpiaci alapok (S.123)

befektetési alapok a pénzpiaci alapok kivételével (S.124)

egyéb pénzügyi közvetítők a biztosítók és nyugdíjpénztárak kivételével (ide nem értve az értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő, pénzügyi közvetítő vállalkozásokat) + pénzügyi kiegészítő tevékenységet végző vállalatok + captive finanszírozók és pénzkölcsönzők (S.125 kivéve FVC-k + S.126 + S.127)

értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő, pénzügyi közvetítő vállalkozások (az S.125 további bontása)

biztosítók (S.128)

nyugdíjpénztárak (S.129)

nem pénzügyi vállalatok (S.11)

kormányzat (S.13)

háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények (S.14 + S.15) (5)

15.

Kibocsátó országa

16.

Átértékelési kiigazítások

3a. táblázat

Negyedéves átértékelési kiigazítások vagy pénzügyi tranzakciók

 

Összesen

Euroövezet

Külföld

Belföld

Belföldön kívüli euroövezeti tagállamok

Belföldön kívüli euroövezeti tagállamok

(országonkénti adatok)

Összesen

Az euroövezeten kívüli tagállamok

(országonkénti adatok)

Európai Unión kívüli főbb szerződő felek

(országonkénti adatok Brazília, Kanada, Kína, Hongkong, India, Japán, Oroszország, Svájc, USA esetében)

ESZKÖZÖK (F)

1.

Készpénz és betétek (ESA 2010: F.21 + F.22 + F.29) – valós érték

 

 

 

 

 

 

 

legfeljebb 1 év (lejáratig)

 

 

 

 

 

 

 

több mint 1 év (lejáratig)

 

 

 

 

 

 

 

1x.

Készpénz és betétek amelyből folyószámlabetétek (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Készpénz és betétek (ESA 2010: F.21 + F.22 + F.29) – névérték

 

 

 

 

 

 

 

2.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

MPI-k által kibocsátott

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

kormányzat által kibocsátott

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

EPK-k által kibocsátott

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

biztosítók által kibocsátott

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

NPV-k által kibocsátott

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

házt. és HSNPI-k által kibocsátott

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

legfeljebb 1 év (eredeti futamidő)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

MPI-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

házt. és HSNPI-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

1-2 év között (eredeti futamidő)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

MPI-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

házt. és HSNPI-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

több mint 2 év (eredeti futamidő)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

MPI-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

házt. és HSNPI-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

legfeljebb 1 év (lejáratig)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

MPI-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

házt. és HSNPI-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

1-2 év között (lejáratig)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

MPI-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

házt. és HSNPI-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

2-5 év között (lejáratig)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

MPI-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

házt. és HSNPI-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

több mint 5 év (lejáratig)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

MPI-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

kormányzat által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

EPK-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

biztosítók által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

NPV-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

házt. és HSNPI-k által kibocsátott

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

3.

Hitelek (ESA 2010: F.4) – valós érték

 

 

 

 

 

 

 

eredeti futamidő legfeljebb 1 év – valós érték

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

MPI-k részére

 

 

 

 

 

 

 

kormányzat részére

 

 

 

 

 

 

 

befektetési alapok részére

 

 

 

 

 

 

 

EPK-k részére

 

 

 

 

 

 

 

biztosítók részére

 

 

 

 

 

 

 

nyugdíjpénztárak részére

 

 

 

 

 

 

 

NPV-k részére

 

 

 

 

 

 

 

házt. & HSNPI-k részére