ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 331

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. november 18.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1225/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

1

 

*

A Bizottság 1226/2014/EU rendelete (2014. november 17.) élelmiszerekkel kapcsolatos, betegségek kockázatának csökkentésére utaló, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 1227/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 17.) a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti közvetlen kifizetésekre a 2014. naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről és a 879/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

6

 

*

A Bizottság 1228/2014/EU rendelete (2014. november 17.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről szóló, egyes egészségre vonatkozó állítások engedélyezéséről és engedélyezésének elutasításáról ( 1 )

8

 

*

A Bizottság 1229/2014/EU rendelete (2014. november 17.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egyes egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról ( 1 )

14

 

*

A Bizottság 1230/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 17.) a réz-bilizinát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

18

 

 

A Bizottság 1231/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

22

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2014/800/KKBP határozata (2014. november 17.) az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójának (EUAM Ukrajna) elindításáról és a 2014/486/KKBP határozat módosításáról

24

 

*

A Tanács 2014/801/KKBP határozata (2014. november 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

26

 

 

2014/802/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. november 14.) a 2010/470/EU és a 2010/472/EU határozatnak a juh- és kecskefélék embrióinak Unión belüli kereskedelmére és az Unióba történő behozatalára irányadó, a súrlókórra vonatkozó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 8339. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

28

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2014/803/EU

 

*

Az EU-Svájc Vegyes Bizottság 1/2014 határozata (2014. október 10.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, az árufuvarozáshoz kapcsolódó ellenőrzések és alakiságok egyszerűsítéséről, valamint a biztonsági vámintézkedésekről szóló 2009. június 25-i megállapodás I. melléklete 3. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében említett adatok továbbítás alóli mentesítése eseteinek meghatározásáról

38

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 304., 2011.11.22. )

40

 

*

Helyesbítés az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2014. április 14-i 2014/252/EU tanácsi határozathoz ( HL L 134., 2014.5.7. )

45

 

*

Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének módosításáról szóló, 2009. június 22-i 552/2009/EK bizottsági rendelethez ( HL L 164., 2009.6.26. )

46

 

*

Helyesbítés az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez ( HL L 153., 2010.6.18. )

50

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/1


A TANÁCS 1225/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. november 17.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 269/2014/EU rendeletet.

(2)

A 269/2014/EU rendeletben felsorolt személyek egyikére vonatkozó adatokat módosítani kell.

(3)

A 269/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 269/2014/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 78., 2014.3.17., 6. o.


MELLÉKLET

A 269/2014/EU rendelet I. mellékletében szereplő következő személyre vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi bejegyzés lép.

 

Név

Azonosító információ

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Születési idő és hely: 1946.4.25., Almati (korábban: Alma-Ata), Kazahsztán

A Duma (Államtanács) tagja; az LDPR párt vezetője. Aktívan támogatta orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését és a Krím annektálását. Aktívan szorgalmazta Ukrajna felosztását. Az LDPR párt elnökeként megállapodást írt alá az úgynevezett „Donyecki Népköztársasággal”.

2014.9.12.


18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/3


A BIZOTTSÁG 1226/2014/EU RENDELETE

(2014. november 17.)

élelmiszerekkel kapcsolatos, betegségek kockázatának csökkentésére utaló, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK rendelet értelmében tilos az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások alkalmazása, kivéve, ha a Bizottság az említett rendeletnek megfelelően engedélyezte őket, és szerepelnek az engedélyezett állítások jegyzékében.

(2)

Az 1924/2006/EK rendelet arról is rendelkezik, hogy az élelmiszer-vállalkozók a tagállamok illetékes nemzeti hatóságaihoz nyújthatják be egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmeiket. Az illetékes nemzeti hatóságnak az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (EFSA, a továbbiakban: Hatóság) kell továbbítania az érvényes kérelmeket.

(3)

A kérelem kézhezvételét követően a Hatóságnak késedelem nélkül tájékoztatnia kell a többi tagállamot és a Bizottságot, és véleményt kell nyilvánítania az egészségre vonatkozó adott állításról.

(4)

A Bizottság az egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről a Hatóság által megfogalmazott vélemény figyelembevételével határoz.

(5)

A Lactalis B&C által, az 1924/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak az alacsony zsírtartalommal és transz-zsírsavszinttel rendelkező, telítetlen és omega-3 zsírsavakban gazdag kenhető zsírral és az LDL-koleszterinszint csökkentésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2009-00458. sz. kérdés) (2). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „A telített zsírsavakban/transz-zsírsavakban gazdag zsír helyettesítése telítetlen zsírsavakban gazdag zsírral elősegíti az LDL-koleszterinszint csökkentését. Az LDL-koleszterin szív- és érrendszeri kockázati tényező.”

(6)

A Bizottságnak és a tagállamoknak 2011. május 25-én továbbított véleményében a Hatóság ismertette a benyújtott adatok alapján levont következtetését, miszerint ok-okozati összefüggés állapítható meg a telített zsírsavak keverékeinek fogyasztása és a vér LDL-koleszterinszintjének növekedése között, továbbá a telített zsírsavak (SFA) keverékeinek gramm/gramm alapú helyettesítése az élelmiszerekben és az étrendekben egyszeresen és/vagy többszörösen telítetlen cisz-zsírsavakkal csökkenti az LDL-koleszterinszintet. Amennyiben egy egészségre vonatkozó állítás ezt a megállapítást tükrözi, úgy kell tekinteni, hogy megfelel az 1924/2006/EK rendeletben foglalt követelményeknek, ezért fel kell venni az engedélyezett állítások listájára. A klinikai beavatkozásokon alapuló tanulmányt, amelyekre vonatkozóan a kérelmező szellemitulajdon-védelmet kért, a Hatóság nem tekintette szükségesnek a véleményalkotáshoz. Ezért úgy tekinthető, hogy az 1924/2006/EK rendelet 21. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelmények nem teljesülnek, ennélfogva a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó adatok védelmét nem szükséges biztosítani.

(7)

A Hatóság véleményében azt a következtetést vonja le, hogy az állítás feltüntetéséhez a telített zsírsavak jelentős mennyiségét kell gramm/gramm alapon helyettesíteni az élelmiszerekben vagy étrendekben egyszeresen és/vagy többszörösen telítetlen zsírsavakkal. Ezért, annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszer jelentős mennyiségű egyszeresen és/vagy többszörösen telítetlen zsírsavat tartalmazzon, célszerű az állítás használatának a zsírokra és az olajokra való korlátozása, továbbá alkalmazásának azokhoz a feltételekhez kötése, amelyek az 1924/2006/EK rendelet mellékletében meghatározott „TELÍTETLEN ZSÍRBAN GAZDAG” tápanyag-összetételre vonatkozó állításra érvényesek.

(8)

Az 1924/2006/EK rendelet 16. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy az egészségre vonatkozó állítás engedélyezése mellett állást foglaló véleménynek tartalmaznia kell bizonyos adatokat. Ennek megfelelően e rendelet mellékletében fel kell tüntetni az engedélyezett állításra vonatkozó adatokat, amelyeknek adott esetben tartalmazniuk kell az állítás módosított megfogalmazását, az állítás alkalmazására vonatkozó különös feltételeket, illetve adott esetben az élelmiszer felhasználására vonatkozó feltételeket és korlátozásokat és/vagy kiegészítő tájékoztatást vagy figyelmeztetést az 1924/2006/EK rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően, valamint a hatóság véleményével összhangban.

(9)

Az 1924/2006/EK rendelet egyik célkitűzése annak biztosítása, hogy az egészségre vonatkozó állítások valósághűek, világosak, megbízhatók és hasznosak legyenek a fogyasztó számára, és ennek érdekében figyelmet kell fordítani az állítások megszövegezésére és megjelenítésére. Ezért abban az esetben, ha az állítások szövegezésének jelentése a fogyasztó szempontjából tekintve megegyezik egy, az egészségre vonatkozó engedélyezett állításéval, mivel ugyanarra a kapcsolatra utalnak, amely egy élelmiszercsoport, élelmiszer vagy annak egyik összetevője és az egészség között fennáll, ugyanazon feltételeket kell alkalmazni felhasználásuk esetén az e rendelet mellékletében jelzetteknek megfelelően.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések meghatározása során a Bizottság figyelembe vette az 1924/2006/EK rendelet 16. cikke (6) bekezdésének megfelelően a kérelmezők és a nyilvánosság által benyújtott észrevételeket.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az e rendelet mellékletében foglalt, egészségre vonatkozó állítás az említett mellékletben előírt feltételek mellett fogalmazható meg az Unióban forgalomba hozott élelmiszerek vonatkozásában.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, egészségre vonatkozó állítást fel kell venni az 1924/2006/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében említett engedélyezett állítások uniós listájára.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

(2)  EFSA Journal 9. évf. (2011), 5. szám, 2168.


MELLÉKLET

Engedélyezett, egészségre vonatkozó állítás

Kérelem – az 1924/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezései

Kérelmező – cím

Tápanyag, anyag, élelmiszer vagy élelmiszercsoport

Állítás

Az állítás alkalmazásának feltételei

Az élelmiszer felhasználására vonatkozó feltételek és/vagy korlátozások és/vagy kiegészítő tájékoztatás vagy figyelmeztetés

Az EFSA véleményének hivatkozási száma

A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint betegség kockázatának csökkentésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás

Lactalis B&C, ZA Les Placis, 35230 Bourgbarré, Franciaország

Egyszeresen és/vagy többszörösen telítetlen zsírsavak

A telített zsírsavak helyettesítése az étrendben telítetlen zsírsavakkal bizonyítottan csökkenti a vér koleszterinszintjét. A magas koleszterinszint a szívkoszorúér-betegség kialakulásában kockázati tényező.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely az 1924/2006/EK rendelet mellékletében felsorolt TELÍTETLEN ZSÍRBAN GAZDAG állítás szerint telítetlen zsírsavakban gazdag.

Az állítás kizárólag zsírokra és olajokra alkalmazható.

Q-2009-00458


18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/6


A BIZOTTSÁG 1227/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. november 17.)

a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti közvetlen kifizetésekre a 2014. naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről és a 879/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

a Mezőgazdasági Alapok Bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

A Bizottság 2014. március 21-én a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014. naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot fogadott el (2). Az Európai Parlament és a Tanács 2014. június 30-ig nem határozta meg a kiigazítási arányt. Ezért az 1306/2013/EU tanácsi rendelet 26. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Bizottság meghatározta azt a 879/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) révén.

(2)

A Bizottságnak a 2015. évi költségvetés-tervezethez benyújtott 1. számú módosítási indítványában szereplő legújabb előrejelzések alapján a piaccal kapcsolatos kiadások és a közvetlen kifizetések összegére vonatkozó, a 2015. évi költségvetés-tervezet készítésekor alkalmazott pénzügyi kiigazítási arányt módosítani szükséges. A módosítási indítvány a pénzügyi fegyelem által megkívánt 433 millió EUR összeggel számolt az 1306/2013/EU rendelet 25. cikkében említett, a mezőgazdasági ágazatot érintő válságokra képzett tartalék vonatkozásában. Ezen új információk figyelembevétele érdekében a Bizottságnak módosítania kell a közvetlen kifizetések vonatkozásában a 879/2014/EU végrehajtási rendeletben meghatározott kiigazítási arányt.

(3)

Általános szabályként az egy adott (N.) naptári évre közvetlen kifizetés iránti kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelők részére az N + 1. pénzügyi éven belüli kifizetési időszakban kell folyósítani a kifizetést. A tagállamoknak azonban – bizonyos korlátokon belül – lehetőségük van arra, hogy a termelők részére a szóban forgó időszak lejárta után, bármikor késedelmesen teljesítsenek kifizetéseket. Előfordulhat, hogy a késedelmes kifizetések teljesítése egy későbbi pénzügyi évben történik. Ha egy adott naptári évben pénzügyi fegyelmet kell alkalmazni, a vonatkozó kiigazítási arányt csak azokra a kifizetésekre szabad alkalmazni, amelyekre vonatkozóan a támogatási kérelmet abban a naptári évben nyújtották be, amelyre a pénzügyi fegyelmet alkalmazni kell. Éppen ezért a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a kiigazítási arány csak azokra a kifizetésekre alkalmazandó, amelyekre vonatkozóan a támogatási kérelmet abban a naptári évben nyújtották be, amelyre a pénzügyi fegyelmet alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a kifizetést mikor folyósították a termelő részére.

(4)

Az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy az 1306/2013/EU rendelet (4) 26. cikkének megfelelően meghatározott, a közvetlen kifizetésekre vonatkozó kiigazítási arány csak az adott naptári évben a mezőgazdasági termelőknek nyújtandó olyan közvetlen kifizetésekre alkalmazandó, amelyek összege meghaladja a 2 000 EUR-t. Emellett az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közvetlen kifizetések fokozatos bevezetése következtében a kiigazítási arány csak Bulgária és Románia esetében alkalmazandó 2016. január 1-jétől, Horvátország esetében pedig 2022. január 1-jétől. Az e rendeletben meghatározandó kiigazítási arányt ezért az említett tagállamok mezőgazdasági termelőinek folyósított kifizetésekre nem kell alkalmazni.

(5)

Annak érdekében, hogy a módosított kiigazítási arány alkalmazandó legyen az 1306/2013/EU rendeletben a kifizetések mezőgazdasági termelők részére való teljesítésének megkezdésére előírt időponttól, ezt a rendeletet 2014. december 1-jétől kell alkalmazni.

(6)

A mezőgazdasági termelők 2014. naptári évre vonatkozó közvetlen kifizetés iránti kérelmei alapján nyújtandó valamennyi kifizetés összegét a módosított kiigazítási arány figyelembevételével kell megállapítani. Az egyértelműség érdekében a 879/2014/EU végrehajtási rendeletet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A mezőgazdasági termelőket a 2014-es naptári évre vonatkozóan benyújtott kérelmek alapján megillető, a 73/2009/EK tanácsi rendelet (5) 2. cikkének d) pontja szerinti, 2 000 EUR-t meghaladó kifizetések összegére – az 1306/2013/EU rendelet 25. és 26. cikkében előírt kiigazítás alkalmazása céljából, és az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban – 1,302214 %-os csökkentést kell alkalmazni.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott csökkentés Bulgária, Horvátország és Románia esetében nem alkalmazandó.

2. cikk

A 879/2014/EU bizottsági rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  COM(2014)175.

(3)  A Bizottság 2014. augusztus 12-i 879/2014/EU végrehajtási rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről (HL L 240., 2014.8.13., 20. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).

(5)  A Tanács 2009. január 19-i 73/2009/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 30., 2009.1.31., 16. o.).


18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/8


A BIZOTTSÁG 1228/2014/EU RENDELETE

(2014. november 17.)

élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről szóló, egyes egészségre vonatkozó állítások engedélyezéséről és engedélyezésének elutasításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK rendelet értelmében az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások alkalmazása csak akkor megengedett, ha a Bizottság az említett rendeletnek megfelelően engedélyezte őket, és szerepelnek az engedélyezett állítások jegyzékében.

(2)

Az 1924/2006/EK rendelet előírja továbbá, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozások az adott tagállam illetékes nemzeti hatóságához nyújthatják be az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmeiket. Az illetékes nemzeti hatóságnak az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (EFSA, a továbbiakban: Hatóság) kell továbbítania az érvényes kérelmeket.

(3)

A kérelem kézhezvételét követően a Hatóságnak késedelem nélkül tájékoztatnia kell a többi tagállamot és a Bizottságot, és véleményt kell nyilvánítania az egészségre vonatkozó adott állításról.

(4)

A Bizottság az egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről a Hatóság által megfogalmazott vélemény figyelembevételével határoz.

(5)

Az 1924/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint az Abtei Pharma Vertriebs GmbH által benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a kalciumot és D-vitamint tartalmazó rágótablettákkal és a csontritkulással kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2008-721. sz. kérdés) (2). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „A kalciumot és D-vitamint tartalmazó rágótabletták az 50 éves vagy annál idősebb nőknél javítják a csontsűrűséget. A rágótabletták ezért csökkenthetik a csontritkulás okozta törések veszélyét”.

(6)

A Bizottságnak és a tagállamoknak 2009. augusztus 7-én továbbított véleményében a Hatóság ismertette a benyújtott adatok alapján levont következtetését, miszerint ok-okozati összefüggést állapítottak meg a kalciumbevitel – önmagában vagy D-vitaminnal kombinálva – és a csont ásványianyagsűrűség-veszteségének csökkenése között a változókor után lévő nőknél. A csont ásványianyagsűrűség-veszteségének csökkenése hozzájárulhat a csonttörések veszélyének csökkentéséhez. Amennyiben két, egészségre vonatkozó állítás ezt a megállapítást tükrözi, úgy kell tekinteni, hogy e megállapítás megfelel az 1924/2006/EK rendeletben foglalt követelményeknek, ezért fel kell venni az engedélyezett állítások uniós listájára. A Hatóság ugyanakkor megállapította, hogy a rendelkezésre bocsátott információk nem voltak elégségesek az állítások alkalmazására vonatkozó feltételek megállapításához. Ezért a Bizottság újra kikérte a Hatóság tanácsát annak érdekében, hogy a kockázatkezelők számára lehetővé tegye az említett, egészségre vonatkozó állítások megfelelő alkalmazási feltételeinek a megállapítását. A Bizottságnak és a tagállamoknak 2010. május 17-én továbbított véleményében a Hatóság arra a következtetésre jutott (EFSA-Q-2009-00940. sz. kérdés) (3), hogy az állítás szerinti hatás eléréséhez naponta valamennyi forrásból legalább 1 200 mg kalcium vagy valamennyi forrásból 1 200 mg kalcium és 800 I.U. (20 μg) D-vitamin fogyasztására lenne szükség.

(7)

Amennyiben az egészségre vonatkozó állítás csak a kalciumot érinti, akkor – annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszer jelentős mennyiségű kalciumot tartalmazzon – helyénvaló olyan alkalmazási feltételeket meghatározni, amelyek az állítás alkalmazását kizárólag olyan élelmiszereken teszik lehetővé, amelyek meghatározott adagonként legalább 400 mg kalciumot tartalmaznak.

(8)

Tekintettel arra, hogy az állítás szerinti hatás eléréséhez nagy mennyiségű (20 μg) D-vitamin bevitelére van szükség, amennyiben az egészségre vonatkozó állítás a kalcium és a D-vitamin kombinációjára vonatkozik, helyénvaló az állítás alkalmazását az étrend-kiegészítőkre korlátozni. Annak biztosítása érdekében, hogy az étrend-kiegészítők az említett állítással összefüggésben jelentős mennyiségű kalciumot és D-vitamint tartalmazzanak, helyénvaló olyan alkalmazási feltételeket meghatározni, amelyek az állítás alkalmazását kizárólag olyan étrend-kiegészítőkön teszik lehetővé, amelyek napi adagonként legalább 400 mg kalciumot és 15 μg D-vitamint tartalmaznak.

(9)

A DSM Nutritional Products Europe AG által az 1924/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a D-vitaminnal és a 60 éves vagy annál idősebb férfiak és nők esésveszélyével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2010-01233. sz. kérdés) (4). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „A D-vitamin csökkenti az esésveszélyt. Az esés a csonttörések kockázati tényezője”.

(10)

A Bizottságnak és a tagállamoknak 2011. szeptember 30-án továbbított véleményében a Hatóság ismertette a benyújtott adatok alapján levont következtetését, miszerint ok-okozati összefüggést állapított meg a D-vitamin-bevitel, valamint az egyensúlyzavar és az izomgyengeség okozta esésveszély kockázatának csökkenése között. Az esés veszélyének csökkenése a 60 éves vagy annál idősebb korú férfiak és nők estében kedvezően hat az emberi egészségre, mivel csökken a csonttörés veszélye. Amennyiben egy egészségre vonatkozó állítás ezt a megállapítást tükrözi, úgy kell tekinteni, hogy megfelel az 1924/2006/EK rendeletben foglalt követelményeknek, ezért fel kell venni az engedélyezett állítások uniós listájára.

(11)

Véleményében a Hatóság megállapította, hogy az állítás szerinti hatás eléréséhez naponta 800 I.U. (20 μg) D-vitamin fogyasztására lenne szükség valamennyi forrásból. Tekintettel arra, hogy az állítás szerinti hatás eléréséhez nagy mennyiségű (20 μg) D-vitamin bevitelére van szükség, helyénvaló az állítás alkalmazását az étrend-kiegészítőkre korlátozni. Annak biztosítása érdekében, hogy az étrend-kiegészítők az említett állítással összefüggésben jelentős mennyiségű D-vitamint tartalmazzanak, helyénvaló olyan alkalmazási feltételeket meghatározni, amelyek az állítás alkalmazását kizárólag olyan étrend-kiegészítőkön teszik lehetővé, amelyek napi adagonként legalább 15 μg D-vitamint tartalmaznak.

(12)

Az 1924/2006/EK rendelet 16. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy az egészségre vonatkozó állítás engedélyezése mellett állást foglaló véleménynek tartalmaznia kell bizonyos adatokat. Ennek megfelelően e rendelet I. mellékletében fel kell tüntetni az engedélyezett állításokra vonatkozó adatokat, amelyeknek adott esetben tartalmazniuk kell az állítások módosított megfogalmazását, az állítások alkalmazására vonatkozó különleges feltételeket, illetve – adott esetben – az élelmiszer felhasználására vonatkozó feltételeket és korlátozásokat és/vagy kiegészítő tájékoztatást vagy figyelmeztetést az 1924/2006/EK rendeletben megállapított szabályokkal, valamint a Hatóság véleményeivel összhangban.

(13)

Az 1924/2006/EK rendelet egyik célkitűzése annak biztosítása, hogy az egészségre vonatkozó állítások valósághűek, világosak, megbízhatók és hasznosak legyenek a fogyasztó számára, és ennek érdekében figyelmet kell fordítani az állítások megszövegezésére és megjelenítésére. Ezért abban az esetben, ha az állítások szövegezésének jelentése a fogyasztó szempontjából tekintve megegyezik egy, az egészségre vonatkozó engedélyezett állításéval, mivel ugyanarra a kapcsolatra utalnak, amely egy élelmiszercsoport, élelmiszer vagy annak egyik összetevője és az egészség között fennáll, ugyanazon feltételeket kell alkalmazni felhasználásuk esetén az e rendelet I. mellékletében jelzetteknek megfelelően.

(14)

A GP International Holding B.V. által az 1924/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a glükózamin-hidrokloriddal és a csökkentett mértékű porckopással kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2009-00412. sz. kérdés) (5). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Lassítja/csökkenti a porckopás folyamatát a vázizomrendszerben, és ezáltal csökkenti a csontízületi gyulladás kockázatát.”.

(15)

A Bizottságnak és a tagállamoknak 2009. október 29-én továbbított véleményében a Hatóság ismertette a benyújtott adatok alapján levont következtetését, miszerint nem állapított meg ok-okozati összefüggést a glükózamin-hidroklorid fogyasztása és az állítás szerinti hatás között. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(16)

A Természetes Szójaélelmiszerek Gyártóinak Európai Szövetsége (ENSA), az Európai Növényi Fehérje Szövetség (EUVEPRO) és a Szójafehérje Szövetség által az 1924/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak az izolált szójafehérjének a vér LDL-koleszterinszintjének csökkenésére gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2011-00784 sz. kérdés) (6). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „A fehérjedús szójabab összetevő bizonyítottan csökkenti a vér koleszterinszintjét; a vér koleszterinszintjének csökkenése mérsékelheti a szív(koszorúér-)betegség kockázatát”.

(17)

A Bizottságnak és a tagállamoknak 2012. február 2-án továbbított véleményében a Hatóság ismertette a benyújtott adatok alapján levont következtetését, miszerint nem állapított meg ok-okozati összefüggést a kérelmező által meghatározott izolált szójafehérje-fogyasztás és az állítás szerinti hatás között. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(18)

A Health Concern B.V. által az 1924/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a növényi szterinek (szterolok) és a Cholesternorm®mix kombinációjával a vér LDL-koleszterinszintjének csökkenésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2009-00237. sz. és EFSA-Q-2011-01114 sz. kérdés) (7). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Aktívan csökkenti a koleszterinszintet”.

(19)

A Bizottságnak és a tagállamoknak 2012. július 17-én továbbított véleményében a Hatóság ismertette a benyújtott adatok alapján levont következtetését, miszerint a javasolt alkalmazási feltételek mellett nem állapított meg ok-okozati összefüggést a növényi szterinek (szterolok) és a Cholesternorm®mix kombinációjának fogyasztása és az állítás szerinti hatás között. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(20)

A Minami Nutrition Health BVBA által az 1924/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak az eikozapenténsavnak (EPA) a figyelemhiányos hiperaktív zavarban (ADHD) szenvedő gyermekek vérében lévő arakidonsav (AA)/EPA arány csökkenésére gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00573 sz. kérdés) (8). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Az EPA bizonyítottan csökkenti a vérben az AA/EPA arányát. A magas AA/EPA arány kockázati tényezőt jelent az ADHD-szerű tünetekben szenvedő gyermekeknél a figyelemhiány kifejlődésében. Ezek a gyermekek kevésbé hiperaktívak és/vagy tanúsítanak hiperaktivitással társuló oppozíciós (ellenkező) magatartást”.

(21)

A Bizottságnak és a tagállamoknak 2013. április 8-án továbbított véleményében a Hatóság ismertette a benyújtott adatok alapján levont következtetését, miszerint az állítás célcsoportjába beteg emberek (vagyis ADHD-ben szenvedő gyermekek) tartoznak, és az állítás szerinti hatás egy betegség kezelésére vonatkozik.

(22)

Az 1924/2006/EK rendelet kiegészíti az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) általános elveit. A 2000/13/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás nem tulajdoníthat az élelmiszereknek emberi betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására vonatkozó tulajdonságokat, és ilyen tulajdonságokra nem is utalhat. Ennek megfelelően az eikozapenténsavnak (EPA) az ADHD-ben szenvedő gyermekek vérében lévő a AA/EPA-arány csökkenésére gyakorolt hatásával kapcsolatos állítás nem engedélyezhető, mivel tilos az élelmiszereknek gyógyító hatást tulajdonítani.

(23)

A McNeil Nutritionals and Raisio Nutrition Ltd. által az 1924/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a napi 2 g növényi sztanol (sztanol-észterek formájában) telített zsírsavakban szegény étrend részeként való fogyasztásával és a vér LDL-koleszterinszintjének a pusztán telített zsírsavakban szegény étrendhez képest kétszer nagyobb mértékű csökkenésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00915 sz. kérdés) (10). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „A napi 2 g növényi sztanol (növényi sztanol-észterek formájában) telített zsírsavakban szegény étrend részeként való fogyasztása a vér LDL-koleszterinszintjének kétszer akkora csökkenését eredményezi, mint a csupán telített zsírsavakban szegény étrend. A magas koleszterinszint a szívkoszorúér-betegség kialakulásában kockázati tényező”.

(24)

A Bizottságnak és a tagállamoknak 2013. április 8-án továbbított véleményében a Hatóság ismertette a benyújtott adatok alapján levont következtetését, miszerint a kérelmező által rendelkezésre bocsátott bizonyítékok alapján nem állapítható meg, hogy a csupán telített zsírsavakban szegény étrendhez képest a napi 2 g növényi sztanol (sztanol-észterek formájában) telített zsírsavakban szegény étrend részeként való fogyasztása a vér LDL-koleszterinszintjének kétszer akkora csökkenését eredményezi. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(25)

Az e rendeletben előírt intézkedések meghatározása során a Bizottság figyelembe vette az 1924/2006/EK rendelet 16. cikke (6) bekezdésének megfelelően a kérelmezők és a nyilvánosság által benyújtott észrevételeket.

(26)

Az anyagok élelmiszerekhez való hozzáadását vagy azokban való felhasználását – csakúgy, mint a termékek élelmiszerként vagy gyógyszerként való besorolását – egyedi uniós és tagállami jogszabályok szabályozzák. Valamely egészségre vonatkozó állításról az 1924/2006/EK rendelet szerint hozott döntés, így például az említett rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott, engedélyezett állítások listájára való felvételéről hozott döntés nem tekinthető az állítás tárgyát képező anyag forgalombahozatali engedélyének, sem egy arról hozott döntésnek, hogy az anyag élelmiszerekben felhasználható, sem pedig egy adott termék élelmiszerként való besorolásának.

(27)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az e rendelet I. mellékletében foglalt, egészségre vonatkozó állítások az említett mellékletben előírt feltételek mellett alkalmazhatók az Unióban forgalomba hozott élelmiszerek vonatkozásában.

(2)   Az (1) bekezdésben említett állításokat fel kell venni az 1924/2006/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésében említett engedélyezett állítások uniós listájára.

2. cikk

Az e rendelet II. mellékletében foglalt egészségre vonatkozó állítások nem vehetők fel az 1924/2006/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében említett engedélyezett állítások uniós listájára.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

(2)  EFSA Journal (2009) 1180, 1-13.

(3)  EFSA Journal (2010);8(5):1609.

(4)  EFSA Journal (2011);9(9):2382.

(5)  EFSA Journal (2009);7(10):1358.

(6)  EFSA Journal (2012);10(2):2555.

(7)  EFSA Journal (2012);10(7):2810.

(8)  EFSA Journal (2013);11(4):3161.

(9)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

(10)  EFSA Journal (2013);11(4):3160.


I. MELLÉKLET

Engedélyezett, egészségre vonatkozó állítások

Kérelem – az 1924/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezései

Kérelmező – cím

Tápanyag, anyag, élelmiszer vagy élelmiszercsoport

Állítás

Az állítás alkalmazásának feltételei

Az élelmiszer felhasználására vonatkozó feltételek és/vagy korlátozások és/vagy kiegészítő tájékoztatás vagy figyelmeztetés

Az EFSA véleményének hivatkozási száma

A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint betegség kockázatának csökkentésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, Németország.

Kalcium

A kalcium hozzájárul a csont ásványianyag- veszteségének csökkentéséhez a változókor után lévő nőknél. Az alacsony csontásványianyag-sűrűség a csontritkulás miatti csonttörés kockázati tényezője.

Az állítás csak olyan élelmiszer esetében alkalmazható, amely meghatározott adagonként legalább 400 mg kalciumot tartalmaz.

A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy az állítás kifejezetten az 50 éves vagy annál idősebb nőkre vonatkozik, és hogy a jótékony hatás legalább napi 1 200 mg kalcium bevitelével érhető el valamennyi forrásból.

Hozzáadott kalciumot tartalmazó élelmiszerek esetében az állítást kizárólag az 50 éves vagy annál idősebb nőknek szánt élelmiszereken lehet alkalmazni.

Q-2008-721

Q- 2009-00940

A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint betegség kockázatának csökkentésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, Németország.

Kalcium és D-vitamin

A kalcium és a D-vitamin hozzájárul a csont ásványianyagveszteségének csökkentéséhez a változókor után lévő nőknél. Az alacsony csont ásványianyag-sűrűség a csontritkulás miatti csonttörés kockázati tényezője.

Az állítás csak olyan étrend-kiegészítők esetében alkalmazható, amelyek napi adagonként legalább 400 mg kalciumot és 15 μg D-vitamint tartalmaznak.

A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy az állítás kifejezetten az 50 éves vagy annál idősebb nőkre vonatkozik, és hogy a jótékony hatás legalább napi 1 200 mg kalcium és 20 μg D-vitamin valamennyi forrásból történő bevitelével érhető el.

Hozzáadott kalciumot és D-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítők esetében az állítást kizárólag az 50 éves vagy idősebb nőknek szánt étrend-kiegészítőkön lehet alkalmazni.

Q-2008-721

Q- 2009-00940

A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint betegség kockázatának csökkentésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás

DSM Nutritional Products Europe AG, P.O. Box 2676, 4002 Bázel, Svájc.

D-vitamin

A D-vitamin hozzájárul az egyensúlyzavar és az izomgyengeség okozta esésveszély kockázatának csökkenéséhez. A 60 éves vagy annál idősebb férfiak és nők esetében az esés a csonttörések kockázati tényezője.

Az állítás csak olyan étrend-kiegészítők esetében alkalmazható, amelyek napi adagonként legalább 15 μg D-vitamint tartalmaznak.

A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a kedvező hatás napi 20 μg D-vitamin valamennyi forrásból történő bevitelével érhető el.

Hozzáadott D-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítők esetében az állítást kizárólag az 60 éves vagy annál idősebb férfiaknak és nőknek szánt étrend-kiegészítőkön lehet alkalmazni.

Q-2010-01233


II. MELLÉKLET

Egészségre vonatkozó, elutasított állítások

Kérelem – az 1924/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezései

Tápanyag, anyag, élelmiszer vagy élelmiszercsoport

Állítás

Az EFSA véleményének hivatkozási száma

A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint betegség kockázatának csökkentésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás

Glükózamin-hidroklorid

Lassítja/csökkenti a porckopás folyamatát a vázizomrendszerben, és ezáltal csökkenti a csontízületi gyulladás kockázatát.

Q-2009-00412

A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint betegség kockázatának csökkentésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás

Izolált szójafehérje

A fehérjedús szójabab bizonyítottan csökkenti a vér koleszterinszintjét; a vér koleszterinszintjének csökkentése mérsékelheti a szív(koszorúér-)betegség kockázatát.

Q-2011-00784

A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint betegség kockázatának csökkentésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás

Növényi szterinek (szterolok) és a Cholesternorm®mix kombinációja

Aktívan csökkenti a koleszterinszintet.

Q-2009-00237

Q-2011-01114

A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint betegség kockázatának csökkentésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás

Eikozapenténsav (EPA)

Az EPA bizonyítottan csökkenti a vér AA/EPA-szintjét. A magas AA/EPA szint kockázati tényezőt jelent a figyelemhiányos, ADHD-szerű tünetekben szenvedő gyermekek fejlődése szempontjából. Ezek a gyermekek kevésbé hiperaktívak és/vagy tanúsítanak hiperaktivitással társuló oppozíciós (ellenkező) magatartást.

Q-2012-00573

A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint betegség kockázatának csökkentésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás

Növényi sztanolok (növényi sztanol-észterek formájában)

A napi 2 g növényi sztanol (növényi sztanol-észterek formájában) telített zsírsavakban szegény étrend részeként való fogyasztása a vér LDL-koleszterinszintjének kétszer akkora csökkenését eredményezi, mint a csupán zsírsavakban szegény étrend. A magas koleszterinszint a szívkoszorúér-betegség kialakulásában kockázati tényező.

Q-2012-00915


18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/14


A BIZOTTSÁG 1229/2014/EU RENDELETE

(2014. november 17.)

élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egyes egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK rendelet értelmében az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások alkalmazása csak akkor megengedett, ha a Bizottság az említett rendeletnek megfelelően engedélyezte őket, és szerepelnek az engedélyezett állítások jegyzékében.

(2)

Az 1924/2006/EK rendelet előírja továbbá, hogy az élelmiszer-vállalkozások az adott tagállam illetékes nemzeti hatóságához nyújthatnak be kérelmeket az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránt. Az illetékes nemzeti hatóságnak tudományos értékelés céljából továbbítania kell az érvényes kérelmeket az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (EFSA; a továbbiakban: a Hatóság) valamint tájékoztatásul a Bizottság és a többi tagállam részére.

(3)

A Hatóságnak véleményt kell nyilvánítania az egészségre vonatkozó állításokról.

(4)

A Hatóság által megfogalmazott vélemény figyelembevételével a Bizottság határoz az egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről.

(5)

Az Italsur s.r.l. által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése értelmében benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak véleményt kellett nyilvánítania a toszkán fekete káposzta, a „háromszínű” mángold, a „kétszínű” spenót és a „blu savoy” káposzta kombinációjának hatásaival és a vérzsír oxidációs károsodás elleni védelmével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról (EFSA-Q-2013-00574 számú kérdés) (2). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Hozzájárul a vérzsír oxidációs károsodás elleni védelméhez.”.

(6)

A Bizottság és a tagállamok 2013. október 30-án kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a toszkán fekete káposzta, a „háromszínű” mángold, a „kétszínű” spenót és a „blu savoy” káposzta kombinációjának fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(7)

Az Italsur s.r.l. által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése értelmében benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak véleményt kellett nyilvánítania a vörös spenót, a zöld spenót, a vörös cikória, a zöld cikória, a zöldlevelű mángold, a vöröslevelű mángold, az aranymángold és a fehérmángold kombinációjának hatásaival és a vérzsír oxidációs károsodás elleni védelmével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról (EFSA-Q-2013-00575 számú kérdés) (3). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Hozzájárul a vérzsír oxidációs károsodás elleni védelméhez.”.

(8)

A Bizottság és a tagállamok 2013. október 30-án kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a vörös spenót, a zöld spenót, a vörös cikória, a zöld cikória, a zöldlevelű mángold, a vöröslevelű mángold, az aranymángold és a fehérmángold kombinációjának fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(9)

Az Italsur s.r.l. által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése értelmében benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak véleményt kellett nyilvánítania a toszkán fekete káposzta, a „háromszínű” mángold, a „kétszínű” spenót és a „blu savoy” káposzta kombinációjának hatásaival és a vér normális LDL-koleszterin-szintjének fenntartásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról (EFSA-Q-2013-00576 számú kérdés) (4). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Fenntartja a vér normális koleszterin-szintjét.”.

(10)

A Bizottság és a tagállamok 2013. október 30-án kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a toszkán fekete káposzta, a „háromszínű” mángold, a „kétszínű” spenót és a „blu savoy” káposzta kombinációjának fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(11)

Az Italsur s.r.l. által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése értelmében benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak véleményt kellett nyilvánítania a vörös spenót, a zöld spenót, a vörös cikória, a zöld cikória, a zöldlevelű mángold, a vöröslevelű mángold, az aranymángold és a fehérmángold kombinációjának hatásaival és a vér normális LDL-koleszterin-szintjének fenntartásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról (EFSA-Q-2013-00579 számú kérdés) (5). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Fenntartja a vér normális koleszterin-szintjét.”.

(12)

A Bizottság és a tagállamok 2013. október 30-án kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a vörös spenót, a zöld spenót, a vörös cikória, a zöld cikória, a zöldlevelű mángold, a vöröslevelű mángold, az aranymángold és a fehérmángold kombinációjának fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(13)

Az Omikron Italia S.r.l. által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése értelmében benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak véleményt kellett nyilvánítania a diozmin, a troxerutin és a heszperidin kombinációjának hatásaival és a vénás erek normál áteresztőképességének fenntartásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról (EFSA-Q-2013-00353 számú kérdés) (6). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „A 300 mg diozmint, 300 mg troxerutint és 100 mg heszperidint tartalmazó flavonoid-keverék hasznos kiegészítő a fiziológiai vénás-kapilláris áteresztőképesség fenntartásához.”.

(14)

A Bizottság és a tagállamok 2014. január 13-án kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a diozmin, a troxerutin és a heszperidin kombinációjának fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(15)

Az Omikron Italia S.r.l. által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése értelmében benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak véleményt kellett nyilvánítania a diozmin, a troxerutin és a heszperidin kombinációjának hatásaival és a vénák normál tónusának fenntartásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról (EFSA-Q-2013-00353 számú kérdés) (7). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „A 300 mg diozmint, 300 mg troxerutint és 100 mg heszperidint tartalmazó flavonoid-keverék hasznos kiegészítő a vénák fiziológiai tónusának fenntartásához.”.

(16)

A Bizottság és a tagállamok 2014. január 13-án kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a diozmin, a troxerutin és a heszperidin kombinációjának fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(17)

Az Italsur s.r.l. által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése értelmében benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak véleményt kellett nyilvánítania az „Orzotto” árpaleves hatásaival és a vérzsír oxidációs károsodás elleni védelmével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról (EFSA-Q-2012-00382. sz. kérdés) (8). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Hozzájárul a vérzsír oxidációs károsodás elleni védelméhez.”

(18)

A Bizottság és a tagállamok 2014. január 10-én kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján nem állapítható meg ok-okozati összefüggés az „Orzotto” árpaleves fogyasztása és az állítás tárgyát képező hatás között. Ennek megfelelően az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(19)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt egészségre vonatkozó állítások nem vehetők fel az engedélyezett állítások 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében említett uniós listájára.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

(2)  The EFSA Journal 2013.; 11(10): 3413. o.

(3)  The EFSA Journal 2013.; 11(10): 3414. o.

(4)  The EFSA Journal 2013.; 11(10): 3415. o.

(5)  The EFSA Journal 2013.; 11(10): 3416. o.

(6)  The EFSA Journal 2014.; 12(1): 3511. o.

(7)  The EFSA Journal 2014.; 12(1): 3512. o.

(8)  The EFSA Journal 2014.; 12(1): 3519. o.


MELLÉKLET

Az egészségre vonatkozó elutasított állítások

Kérelem – az 1924/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezései

Tápanyag, anyag, élelmiszer vagy élelmiszercsoport

Állítás

Az EFSA véleményének hivatkozási száma

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz

A toszkán fekete káposzta, a „háromszínű” mángold, a „kétszínű” spenót és a „blu savoy” káposzta kombinációja

„Hozzájárul a vérzsír oxidációs károsodás elleni védelméhez.”

Q-2013-00574

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz

A vörös spenót, a zöld spenót, a vörös cikória, a zöld cikória, a zöldlevelű mángold, a vöröslevelű mángold, az aranymángold és a fehérmángold kombinációja

„Hozzájárul a vérzsír oxidációs károsodás elleni védelméhez.”

Q-2013-00575

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz

A toszkán fekete káposzta, a „háromszínű” mángold, a „kétszínű” spenót és a „blu savoy” káposzta kombinációja

„Fenntartja a vér normális koleszterin-szintjét.”

Q-2013-00576

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz

A vörös spenót, a zöld spenót, a vörös cikória, a zöld cikória, a zöldlevelű mángold, a vöröslevelű mángold, az aranymángold és a fehérmángold kombinációja.

„Fenntartja a vér normális koleszterin-szintjét.”

Q-2013-00579

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz

A diozmin, a troxerutin és a heszperidin kombinációja

„A 300 mg diozmint, 300 mg troxerutint és 100 mg heszperidint tartalmazó flavonoid-keverék hasznos kiegészítő a fiziológiai vénás-kapilláris áteresztőképesség fenntartásához.”

Q-2013-00353

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz

A diozmin, a troxerutin és a heszperidin kombinációja

„A 300 mg diozmint, 300 mg troxerutint és 100 mg heszperidint tartalmazó flavonoid-keverék hasznos kiegészítő a vénák fiziológiai tónusának fenntartásához.”

Q-2013-00354

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz

Az „Orzotto” árpaleves

„Hozzájárul a vérzsír oxidációs károsodás elleni védelméhez.”

Q-2013-00578


18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/18


A BIZOTTSÁG 1230/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. november 17.)

a réz-bilizinát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.

(2)

A réz-bilizinát engedélyezésére az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó réz-bilizinát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2014. július 3-i véleményében (2) megállapította, hogy – a javasolt felhasználási feltételek mellett – a réz-bilizinát nincs káros hatással sem az állatok és az emberek egészségére, sem a környezetre, és valamennyi állatfaj esetében hatékony rézforrásnak tekinthető. A Hatóság szerint nem szükséges elrendelni a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra vonatkozó analitikai módszerről szóló jelentést.

(5)

A réz-bilizinát értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyag használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „nyomelemek vegyületei” funkcionális csoportba tartozó anyag takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal (2014); 12(7):3796.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

Az elem (Cu) tartalma (mg/kg) a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: tápértékkel rendelkező adalékanyagok. Funkcionális csoport: nyomelemek vegyületei

3b411

Réz-bilizinát

Az adalékanyag jellemzése

Por vagy granulátum ≥ 14,5 % réz- és ≥ 84,0 % lizintartalommal.

A hatóanyag jellemzése

Az L-lizinát-HCl réz-kelátja

Kémiai képlet: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

CAS-szám: 53383-24-7

Analitikai módszerek  (1)

A takarmány-adalékanyagban található lizintartalom kimutatására:

Ioncserés kromatográfiás módszer, oszlopról való eluálódás utáni származékképzéssel és kolorimetriás vagy fotometriás detektálással – EN ISO 17180.

A takarmány-adalékanyag és az előkeverékek teljes réztartalmának mennyiségi meghatározása:

Az EN 15510 szabványnak megfelelő induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP-AES),

vagy

Az EN 15621 szabványnak megfelelő induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

Az takarmány-alapanyagok és az összetett takarmány összréztartalmának a kimutatása:

Atomabszorpciós spektrometria (AAS) – a 152/2009/EK bizottsági rendelet vagy

Az EN 15510 szabványnak megfelelő induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP-AES) vagy

Az EN 15621 szabványnak megfelelő induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP-AES) nyomás alatt végzett roncsolást követően.

Valamennyi állatfaj

Szarvasmarhák:

Szarvasmarhák a kérődzés megkezdése előtt: 15 (összesen),

Egyéb szarvasmarhafélék: 35 (összesen).

Juhok: 15 (összesen).

Malacok 12 hetes korig: 170 (összesen).

Rákfélék: 50 (összesen).

Egyéb állatok: 25 (összesen).

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

A felhasználók biztonsága érdekében: az anyag kezelésekor védőmaszk, védőszemüveg és kesztyű viselése kötelező.

3.

A címkén az alábbi szöveget kell feltüntetni:

Juhok takarmányozására, amennyiben a réztartalom a takarmányban meghaladja a 10 mg/kg-ot:

„E takarmány réztartalma egyes juhfajták esetében mérgezést okozhat.”

Szarvasmarhának a kérődzés megkezdése után adandó takarmány esetében, amennyiben a takarmányban a réztartalom nem éri el a 20 mg/kg-ot:

„E takarmányban lévő réztartalom rézhiányt okozhat azon állomány esetében, amely magas molibdén- vagy kéntartalmú füvet legel.”

„A takarmány összeállításakor figyelembe kell venni az adalékanyag lizintartalmát.”

2024. december 8.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/22


A BIZOTTSÁG 1231/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. november 17.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 17-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

94,9

MA

77,1

MK

78,8

ZZ

83,6

0707 00 05

AL

67,4

JO

194,1

TR

128,5

ZZ

130,0

0709 93 10

AL

65,0

MA

52,3

TR

125,4

ZZ

80,9

0805 20 10

MA

130,6

ZZ

130,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

74,4

ZZ

74,4

0805 50 10

TR

78,7

ZZ

78,7

0806 10 10

BR

293,5

LB

337,2

PE

282,9

TR

149,1

US

303,0

ZZ

273,1

0808 10 80

BR

54,0

CA

135,3

CL

80,6

MD

29,7

NZ

144,2

US

102,4

ZA

108,6

ZZ

93,5

0808 30 90

CN

75,6

ZZ

75,6


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/24


A TANÁCS 2014/800/KKBP HATÁROZATA

(2014. november 17.)

az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójának (EUAM Ukrajna) elindításáról és a 2014/486/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére, valamint 42. cikkének (4) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójáról (EUAM Ukrajna) szóló, 2014. július 22-i 2014/486/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. július 22-én elfogadta a 2014/486/KKBP határozatot.

(2)

A Tanács 2014. október 20-án jóváhagyta az EUAM Ukrajna műveleti tervét.

(3)

A polgári műveleti parancsnok ajánlását, valamint az EUAM Ukrajna kezdeti műveleti képességének elérését követően a EUAM Ukrajnát 2014. december 1-jén el kell indítani.

(4)

A 2014/486/KKBP határozat 2 680 000 EUR pénzügyi referenciaösszeget irányzott elő a 2014. november 30-ig tartó időszakra. A 2014. december 1-jén kezdődő 12 hónapos időszakra új pénzügyi referenciaösszeget kell meghatározni. A 2014/486/KKBP határozatot ezért módosítani kell.

(5)

Az EUAM Ukrajna végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely rosszabbodhat és akadályozhatja az Unió külső tevékenysége tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések elérését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió ukrajnai polgári biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziója (EUAM Ukrajna) 2014. december 1-jén kezdetét veszi.

2. cikk

Az EUAM Ukrajna polgári műveleti parancsnoka felhatalmazást kap arra, hogy azonnali hatállyal megkezdje a művelet végrehajtását.

3. cikk

A 2014/486/KKBP határozat 14. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az EUAM Ukrajnával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg a 2014. november 30-ig terjedő időszakra 2 680 000 EUR. Az EUAM Ukrajnával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg a 2014. december 1-jétől2015. november 30-ig terjedő időszakra 13 100 000 EUR. Az ezt követő időszak tekintetében előirányzandó pénzügyi referenciaösszegről a Tanács dönt.”

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 217., 2014.7.23., 42. o.


18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/26


A TANÁCS 2014/801/KKBP HATÁROZATA

(2014. november 17.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 2014/145/KKBP határozatot (1).

(2)

A 2014/145/KKBP határozatban felsorolt személyek egyikére vonatkozó adatokat módosítani kell.

(3)

A 2014/145/KKBP határozat mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/145/KKBP határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  A Tanács 2014/145/KKBP határozata (2014. március 17. ) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 78., 2014.3.17., 16. o.).


MELLÉKLET

A 2014/145/KKBP határozat mellékletében szereplő következő személyre vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi bejegyzés lép:

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Születési idő és hely: 1946.4.25., Almati (korábban: Alma-Ata), Kazahsztán

A Duma (Államtanács) tagja; az LDPR Párt vezetője. Aktívan támogatta orosz fegyveres erők ukrajnai bevetését és a Krím annektálását. Aktívan szorgalmazta Ukrajna felosztását. Az LDPR párt elnökeként megállapodást írt alá az úgynevezett „Donyecki Népköztársasággal”.

2014.9.12.


18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/28


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. november 14.)

a 2010/470/EU és a 2010/472/EU határozatnak a juh- és kecskefélék embrióinak Unión belüli kereskedelmére és az Unióba történő behozatalára irányadó, a súrlókórra vonatkozó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2014) 8339. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/802/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermájuk, petesejtjeik és embrióik Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (1), különösen annak 11. cikke (3) bekezdésének harmadik francia bekezdésére, 17. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 18. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére, valamint 19. cikke bevezető mondatára és b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2010/470/EU bizottsági határozat (2) IV. mellékletének A. része tartalmazza a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok 2010. augusztus 31-e után gyűjtött vagy előállított petesejt- és embriószállítmányainak Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminták meghatározását.

(2)

A 2010/472/EU bizottsági határozat (3) IV. mellékletének 2. része tartalmazza a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok petesejt- és embriószállítmányainak Unióba történő behozatalához előírt állat-egészségügyi bizonyítvány mintáját.

(3)

A 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) szabályokat állapít meg a szarvasmarha-, juh- és kecskeféléknél előforduló fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE-k) megelőzése, az ellenük való védekezés és a felszámolásuk tekintetében. Az említett rendelet VIII. mellékletének A. fejezete megállapítja az élő állatok, spermájuk és embrióik Unión belüli kereskedelmére vonatkozó feltételeket. Emellett a rendelet IX. melléklete meghatározza az élő állatok, embrióik, petesejtjeik és állati eredetű termékek harmadik országból az Unióba történő behozatalára vonatkozó feltételeket.

(4)

Az új tudományos eredményeket figyelembe véve a 630/2013/EU bizottsági rendelet módosította a 999/2001/EK rendeletet (5). Ezeket a súrlókórra vonatkozó módosításokat tükrözte 2014. december 31-ig tartó átmeneti időszakkal a 2013/470/EU bizottsági végrehajtási határozat (6) a 2010/470/EU határozat IV. mellékletének A. részében megállapított, a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok petesejt- és embriószállítmányainak Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintákban, továbbá a 2010/472/EU határozat IV. mellékletének 2. részében megállapított, a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok petesejt- és embriószállítmányainak az Unióba történő behozatalához előírt állat-egészségügyi bizonyítványmintákban.

(5)

A klasszikus súrlókór juhfélék in vivo körülmények között nyert embrióinak átültetése révén történő terjedésének kockázatáról szóló, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által 2013. január 24-én elfogadott tudományos szakvéleménnyel összhangban, amelyben az EFSA arra a következtetésre jutott, hogy a klasszikus súrlókór juhfélékből származó homozigóta, illetve heterozigóta ARR embriók beültetése útján történő átvitelének kockázata elhanyagolhatónak tekinthető, feltéve, hogy az embrióátültetésre az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) vonatkozó ajánlásainak és eljárásainak megfelelően kerül sor, a 999/2001/EC rendelet vonatkozó előírásait módosította az 1148/2014/EU bizottsági rendelet (7).

(6)

A 2010/470/EU határozat IV. mellékletének A. részében meghatározott, a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok petesejt- és embriószállítmányainak Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintákat, valamint a 2010/472/EU határozat IV. mellékletének 2. részében meghatározott, a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok petesejt- és embriószállítmányainak Unióba történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintákat ezért az 1148/2014/EU rendelettel módosított 999/2001/EK rendeletben megállapított követelmények figyelembevétele érdekében módosítani kell.

(7)

Ezen kívül a 2010/470/EU határozat IV. mellékletének A. részében meghatározott, a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok petesejt- és embriószállítmányainak Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintákon a félreértések elkerülése érdekében módosítani kell a 999/2001/EC rendeletre vonatkozó egyes hivatkozásokat.

(8)

Továbbá a 2010/472/EU határozat IV. mellékletének 2. részében meghatározott, a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok petesejt- és embriószállítmányainak Unióba történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintákon pontosabb fogalmazás szükséges annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az epizootikus haemorrhagiás betegséget (EHD) kiszűrő vizsgálati módszerek a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok nőivarú donorjaira vonatkoznak.

(9)

A 2010/470/EU és a 2010/472/EU határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/470/EU határozat IV. melléklete e határozat I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2010/472/EU határozat IV. melléklete e határozat II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ezt a határozatot 2015. január 1-től kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 14-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(2)  A Bizottság 2010. augusztus 26-i 2010/470/EU határozata a ló-, juh- és kecskefélékhez tartozó állatok spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak, valamint a sertésfélékhez tartozó állatok petesejtjeinek és embrióinak Unión belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminták meghatározásáról (HL L 228., 2010.8.31., 15. o.).

(3)  A Bizottság 2010. augusztus 26-i 2010/472/EU határozata a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak Unióba történő behozataláról (HL L 228., 2010.8.31., 74. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 999/2001/EK rendelete egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2013. június 28-i 630/2013/EU rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról (HL L 179., 2013.6.29., 60. o.).

(6)  A Bizottság 2013. szeptember 20-i 2013/470/EU végrehajtási határozata a 2010/470/EU és a 2010/472/EU határozatnak a juh- és kecskefélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak Unión belüli kereskedelmére és az Unióba történő behozatalára irányadó, a súrlókórra vonatkozó egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 252., 2013.9.24., 32. o.).

(7)  A Bizottság 2014. október 28-i 1148/2014/EU rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., VII., VIII., IX. és X. mellékletének módosításáról (HL L 308., 2014.10.29., 66. o.).


I. MELLÉKLET

A 2010/470/EU irányelv IV. mellékletében az A. rész helyébe a következő szöveg lép:

„A. RÉSZ

IVA. egészségügyi bizonyítványminta a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok 2010. augusztus 31-étkövetően a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően gyűjtött, illetve előállított, és egy a petesejtek vagy embriók származási helye szerinti, engedélyezett embriógyűjtő vagy embrió-előállító munkacsoport által feladott petesejt- és embriószállítmányainak Unión belüli kereskedelméhez

Image

Image

Image


II. MELLÉKLET

A 2010/472/EU határozat IV. mellékletében a 2. rész helyébe a következő szöveg lép:

„2. RÉSZ

Egészségügyi bizonyítványminta juh- és kecskefékhez tartozó állatok petesejt- és embriószállítmányainak behozatalához

Image

Image

Image

Image

Image


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/38


AZ EU-SVÁJC VEGYES BIZOTTSÁG 1/2014 HATÁROZATA

(2014. október 10.)

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, az árufuvarozáshoz kapcsolódó ellenőrzések és alakiságok egyszerűsítéséről, valamint a biztonsági vámintézkedésekről szóló 2009. június 25-i megállapodás I. melléklete 3. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében említett adatok továbbítás alóli mentesítése eseteinek meghatározásáról

(2014/803/EU)

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, az árufuvarozáshoz kapcsolódó ellenőrzések és alakiságok egyszerűsítéséről, valamint a biztonsági vámintézkedésekről szóló, 2009. június 25-i megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére, összefüggésben annak I. melléklete 3. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével,

mivel:

(1)

A megállapodás célja az árufuvarozáshoz kapcsolódó ellenőrzések és alakiságok egyszerűsítésének fenntartása az áruk határon történő átlépésekor, valamint a szerződő felek közötti kereskedelem zavartalanságának biztosítása az ellátási lánc magas szintű biztonságának szavatolása mellett.

(2)

A szerződő felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy az Unió hatályos jogszabályain alapuló intézkedések révén egyenértékű szintű biztonságot biztosítanak saját területükön.

(3)

Amikor a harmadik országba szánt áruk elhagyják az egyik szerződő fél vámterületét és a másik szerződő fél vámterületén áthaladnak, az első szerződő fél illetékes hatóságánál elhelyezett kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozaton feltüntetett biztonsági adatokat ez utóbbi hatóságnak továbbítania kell a második szerződő fél illetékes hatóságának.

(4)

A Vegyes Bizottság meghatározhat olyan eseteket, amikor nincs szükség ezen adatok továbbítására, amennyiben azok nem sértik az e megállapodás által szavatolt biztonsági szintet.

(5)

Az Európai Unió tagállamai és a Svájci Államközösség a nemzetközi polgári repülésről szóló Chicagói Egyezmény szerződő felei; az egyezmény 17. mellékletének értelmében a nemzetközi polgári repülés a jogellenes beavatkozás cselekményei elleni védelme érdekében a légi fuvarozók a szállítmány egészét a repülőgép fedélzetére történő berakodást megelőzően biztonsági ellenőrzésnek vetik alá.

(6)

Az Európai Közösségre és a Svájci Államszövetségre nézve kötelező a köztük 1999. június 21-én létrejött légiközlekedési megállapodás, amely a légi közlekedés biztonságát és védelmét szabályozza,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás I. melléklete 3. cikke (3) bekezdésének első albekezdése szerinti árukivitel esetében az adatok továbbítása nem kötelező, feltéve ha:

a)

az árukat egy légitársaság veszi át, amely biztosítja az áruk kiszállítását a szerződő felek vámterületéről;

b)

az áruk kiléptetése a második szerződő fél vámhivatala által légi úton történik;

c)

kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot vagy a gyűjtő vámáru-nyilatkozatban szereplő feltételeknek megfelelő kiviteli vámáru-nyilatkozatot nyújtottak be annál a vámhivatalnál, amelynek illetékességi területéről az árut exportálják;

d)

amikor az áruk megérkeznek a második szerződő fél vámterületének kilépési helye szerinti vámhivatalhoz, a fuvarozó e vámhivatal kérelmére annak rendelkezésére bocsátja az uniós kiviteli kísérő okmány vagy a svájci vámhatóságok által kiállított hasonló okmány egy példányát, amely tartalmazza az exportált árukra vonatkozó biztonsági adatokat.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Kelt Vacalloban, 2014. október 10-én.

az EU-Svájc Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Michaela SCHÄRER-RICKENBACHER


Helyesbítések

18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/40


Helyesbítés a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304., 2011. november 22. )

A 20. oldalon, a (22) preambulumbekezdés első mondatában:

a következő szövegrész:

„(22)

Listát kell készíteni minden olyan kötelező tájékoztatásról, amelyet a végső fogyasztóknak és a vendéglátásnak, illetve a közétkeztetés részére szánt összes élelmiszerre nézve elvileg meg kell adni.”

helyesen:

„(22)

Listát kell készíteni minden olyan kötelező tájékoztatásról, amelyet a végső fogyasztónak és a vendéglátóknak, illetve közétkeztetőknek szánt összes élelmiszerre nézve elvileg meg kell adni.”

A 24. oldalon, az 1. cikk (3) bekezdése első albekezdésének második mondatában:

a következő szövegrész:

„Ezt a rendeletet a végső fogyasztóknak szánt összes élelmiszerre alkalmazni kell, beleértve a vendéglátás, illetve a közétkeztetés által szállított élelmiszereket és a vendéglátás, illetve a közétkeztetés részére szánt élelmiszereket is.”

helyesen:

„Ezt a rendeletet a végső fogyasztónak szánt összes élelmiszerre alkalmazni kell, beleértve a vendéglátók, illetve közétkeztetők által szállított élelmiszereket és a vendéglátók, illetve közétkeztetők részére szánt élelmiszereket is.”

A 25. oldalon, a 2. cikk (2) bekezdésének d) pontjában:

a következő szövegrész:

„d)   »vendéglátás, illetve közétkeztetés«: minden olyan létesítmény (beleértve a járműveket, illetve a helyhez kötött vagy mozgó árusítóhelyeket), mint például éttermek, étkezdék, iskolák, kórházak és vendéglátó-ipari vállalkozások, amelyekben az üzleti tevékenység keretében a végső fogyasztó által történő közvetlen fogyasztásra szánt élelmiszereket készítenek;”

helyesen:

„d)   »vendéglátó, illetve közétkeztető«: minden olyan létesítmény (beleértve a járműveket, illetve a helyhez kötött vagy mozgó árusítóhelyeket), mint például éttermek, étkezdék, iskolák, kórházak és vendéglátó-ipari vállalkozások, amelyekben az üzleti tevékenység keretében a végső fogyasztó által történő közvetlen fogyasztásra szánt élelmiszereket készítenek;”

A 25. oldalon, a 2. cikk (2) bekezdésének e) pontjában:

a következő szövegrész:

„e)   »előrecsomagolt élelmiszer«: a végső fogyasztónak vagy vendéglátásnak, illetve közétkeztetésnek való eljuttatásra szánt olyan egység,”

helyesen:

„e)   »előrecsomagolt élelmiszer«: a végső fogyasztónak vagy a vendéglátóknak, illetve közétkeztetőknek való eljuttatásra szánt olyan egység,”

A 25. oldalon, a 2. cikk (2) bekezdésének n) pontjában:

a következő szövegrész:

„n)

[…] amellyel az élelmiszert a végső fogyasztónak vagy vendéglátásnak, illetve közétkeztetésnek értékesítik;”

helyesen:

„n)

[…] amellyel az élelmiszert a végső fogyasztónak vagy a vendéglátóknak, illetve közétkeztetőknek értékesítik;”

A 26. oldalon, a 3. cikk (3) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(3)   Amikor az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó jogszabályok új követelményeket állapítanak meg, az új követelmények hatálybalépését – egyes megfelelően indokolt esetek kivételével – ilyen átmeneti időszak követi. Az átmeneti időszakban az új követelményeknek nem megfelelően jelölt élelmiszereket forgalomba lehet hozni,”

helyesen:

„(3)   Amikor az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó jogszabályok új követelményeket állapítanak meg, az új követelmények hatálybalépését – egyes megfelelően indokolt esetek kivételével – átmeneti időszak követi. Az ilyen átmeneti időszakban az új követelményeknek nem megfelelően jelölt élelmiszereket forgalomba lehet hozni,”

A 26. oldalon, a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában:

a következő szövegrész:

„b)

a fogyasztók egészségének védelmére és az élelmiszer biztonságos használatára vonatkozó információk. Ez különösen az alábbiakról szóló információra vonatkozik:

i.

olyan összetételi jellemzők, amelyek károsak lehetnek a fogyasztók bizonyos csoportjainak egészségére;

ii.

eltarthatóság, tárolás és biztonságos használat;”

helyesen:

„b)

a fogyasztók egészségének védelmére és az élelmiszer biztonságos felhasználására vonatkozó információk. Ez különösen az alábbiakról szóló információra vonatkozik:

i.

olyan összetételi jellemzők, amelyek károsak lehetnek a fogyasztók bizonyos csoportjainak egészségére;

ii.

eltarthatóság, tárolás és biztonságos felhasználás;”

A 27. oldalon, a 6. cikkben:

a következő szövegrész:

„A végső fogyasztóknak vagy vendéglátásnak, illetve közétkeztetésnek szánt valamennyi élelmiszert e rendeletnek megfelelő, élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásnak kell kísérnie.”

helyesen:

„A végső fogyasztónak vagy a vendéglátóknak, illetve közétkeztetőknek szánt valamennyi élelmiszert e rendeletnek megfelelő, élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásnak kell kísérnie.”

A 27. oldalon, a 8. cikk (6) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(6)   Az élelmiszer-vállalkozóknak az ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban biztosítaniuk kell, hogy a végső fogyasztónak vagy vendéglátásnak, illetve közétkeztetésnek szánt, nem előrecsomagolt élelmiszerekkel kapcsolatos információkat”

helyesen:

„(6)   Az élelmiszer-vállalkozóknak az ellenőrzésük alá tartozó vállalkozásokban biztosítaniuk kell, hogy a végső fogyasztónak vagy a vendéglátóknak, illetve közétkeztetőknek szánt, nem előrecsomagolt élelmiszerekkel kapcsolatos információkat”

A 28. oldalon, a 8. cikk (7) bekezdése első albekezdésének a) és b) pontjában és második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„a)

amennyiben az előrecsomagolt élelmiszert a végső fogyasztóknak szánják, de azokat a végső fogyasztóknak való értékesítés előtti szakaszban forgalomba hozzák, feltéve, hogy ebben a szakaszban a vendéglátás illetve közétkeztetés számára történő értékesítés nem szerepel;

b)

amennyiben az előrecsomagolt élelmiszert vendéglátásnak, illetve közétkeztetésnek szánják, hogy azok azt elkészítsék, feldolgozzák, szétdarabolják vagy felvágják.

Az élelmiszer-vállalkozóknak az első albekezdés rendelkezéseire tekintet nélkül biztosítani kell, hogy a 9. cikk (1) bekezdésének a), f), g) és h) pontjában megadott adatok a forgalmazásra szánt előrecsomagolt élelmiszerek külső csomagolásán szintén megjelenjenek.”

helyesen:

„a)

amennyiben az előrecsomagolt élelmiszert a végső fogyasztónak szánják, de azokat a végső fogyasztónak való értékesítés előtti szakaszban forgalomba hozzák, feltéve, hogy ebben a szakaszban a valamely vendéglátó, illetve közétkeztető számára történő értékesítés nem szerepel;

b)

amennyiben az előrecsomagolt élelmiszert a vendéglátóknak, illetve közétkeztetőknek szánják, hogy azok azt elkészítsék, feldolgozzák, szétosszák vagy felvágják.

Az élelmiszer-vállalkozóknak az első albekezdés rendelkezéseire tekintet nélkül biztosítani kell, hogy a 9. cikk (1) bekezdésének a), f), g) és h) pontjában megadott adatok a forgalmazásra szánt előrecsomagolt élelmiszereket tartalmazó gyűjtőcsomagoláson szintén megjelenjenek.”

A 28. oldalon, a 8. cikk (8) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Azon élelmiszer-vállalkozók, amelyek más élelmiszer-vállalkozók részére nem a végső fogyasztónak vagy vendéglátásban, illetve közétkeztetésben működő élelmiszer-vállalkozónak szánt élelmiszert értékesítenek, biztosítják, hogy […].”

helyesen:

„Azon élelmiszer-vállalkozóknak, amelyek más élelmiszer-vállalkozók részére nem a végső fogyasztónak vagy a vendéglátóknak, illetve közétkeztetőknek szánt élelmiszert értékesítenek, biztosítaniuk kell, hogy […].”

A 31. oldalon, a 19. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(2)   […] feltéve, hogy az elhagyás nem eredményezi a végső fogyasztók, a vendéglátás, illetve a közétkeztetés nem megfelelő tájékoztatását.”

helyesen:

„(2)   […] feltéve, hogy az elhagyás nem eredményezi a végső fogyasztó, a vendéglátók, illetve közétkeztetők nem megfelelő tájékoztatását.”

A 31. oldalon, a 20. cikk c) pontjában:

a következő szövegrész:

„c)

azok az anyagok, amelyek nem élelmiszer-adalékanyagok, de amelyeket – a szigorúan szükséges mértékben – a hordozóanyagokkal megegyező módon és megegyező célra használnak;”

helyesen:

„c)

hordozók és azok az anyagok, amelyek nem élelmiszer-adalékanyagok, de amelyeket – a szigorúan szükséges mértékben – a hordozókkal megegyező módon és megegyező célra használnak;”

A 33. oldalon, a 26. cikk (2) bekezdése b) pontjának második mondatában:

a következő szövegrész:

„Ezt a pontot a (8) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadására is figyelemmel kell alkalmazni.”

helyesen:

„E pont alkalmazásának előfeltétele, hogy a (8) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadásra kerüljenek.”

A 33. oldalon, a 26. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„Ezt a bekezdést a (8) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadására is figyelemmel kell alkalmazni.”

helyesen:

„E bekezdés alkalmazásának előfeltétele, hogy a (8) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadásra kerüljenek.”

A 33. oldalon, a 26. cikk (8) bekezdésének első mondatában:

a következő szövegrész:

„A Bizottság, hatástanulmányok elvégzését követően, 2013. december 13-ig elfogadja az e cikk (2) bekezdése b) pontjának és (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó végrehajtási szabályokat.”

helyesen:

„A Bizottság – hatástanulmányok elvégzését követően – 2013. december 13-ig elfogadja az e cikk (2) bekezdése b) pontjának és (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó végrehajtási jogi aktusokat.”

A 35. oldalon, a 32. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(1)   Az energiatartalmat és a 30. cikk (1) és (5) bekezdéseiben említett tápanyagok mennyiségét a XV. mellékletben felsorolt mértékegységek használatával kell kifejezni.”

helyesen:

„(1)   Az energiatartalmat és a 30. cikk (1)–(5) bekezdésében említett tápanyagok mennyiségét a XV. mellékletben felsorolt mértékegységek használatával kell kifejezni;”

A 38. oldalon, a 44. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(1)   Amennyiben az élelmiszereket előcsomagolás nélkül kínálják megvételre a végső fogyasztóknak vagy vendéglátásnak, illetve közétkeztetésnek,”

helyesen:

„(1)   Amennyiben az élelmiszereket előcsomagolás nélkül kínálják megvételre a végső fogyasztónak vagy a vendéglátóknak, illetve közétkeztetőknek,”

A 45. oldalon, a III. melléklet 4.2. pontjának második oszlopában:

a következő szövegrész:

„»Koffeint tartalmaz. Fogyasztása gyermekek és terhes nők számára nem ajánlott.« szövegű tájékoztatás a termék nevével megegyező látómezőben, amely után zárójelben és e rendelet 13. cikkének (1) bekezdésével összhangban hivatkozás következik a mg/100 g/ml formában kifejezett koffeintartalomra.”

helyesen:

„»Koffeint tartalmaz. Fogyasztása gyermekek és terhes nők számára nem ajánlott.« szövegű tájékoztatás a termék nevével megegyező látómezőben, amely után zárójelben és e rendelet 13. cikkének (1) bekezdésével összhangban hivatkozás következik a mg/100 g/ml formában kifejezett koffeintartalomra. Étrend-kiegészítők esetében a koffeintartalmat a jelölésen a javasolt napi fogyasztási mennyiségre vonatkoztatva kell kifejezni.”

A 45. oldalon, a III. melléklet 6. pontjában:

a következő szövegrész:

„Fagyasztott hús, fagyasztott húskészítmény és fagyasztott feldolgozatlan halászati termékek”

helyesen:

„Fagyasztott hús, fagyasztott előkészített húsok és fagyasztott feldolgozatlan halászati termékek”

A 45. oldalon, a III. melléklet 6.1. pontjának első oszlopában:

a következő szövegrész:

„6.1.

Olyan hús, húskészítmények és feldolgozatlan halászati termékek, amelyeket lefagyasztottak.”

helyesen:

„6.1.

Fagyasztott hús, fagyasztott előkészített húsok és fagyasztott feldolgozatlan halászati termékek.”

A 47. oldalon, az V. melléklet 4. pontjában:

a következő szövegrész:

„4.

fűszernövény, fűszer vagy ezek keveréke;”

helyesen:

„4.

fűszernövény, gyógynövény, fűszer vagy ezek keveréke;”

A 48. oldalon, a VI. melléklet A. részének 5. pontjában:

a következő szövegrész:

„5.

Hozzáadott fehérjét – beleértve más állatból származó hidrolizált fehérjét – tartalmazó húskészítmények, előkészített húsok és haltermékek esetén az élelmiszer megnevezésének utalnia kell ezen fehérjék jelenlétére és származására.”

helyesen:

„5.

Abban az esetben, ha a húskészítmények, előkészített húsok vagy halászati termékek más állatfajból származó fehérjét – beleértve a hidrolizált fehérjét is – tartalmaznak, az élelmiszer megnevezésének utalnia kell ezen fehérjék jelenlétére és származására.”

A 48. oldalon, a VI. melléklet A. része 6. pontjának első mondatában:

a következő szövegrész:

„6.

Húskészítmények, és olyan előkészített húsok esetében, amelyek megjelenése […].”

helyesen:

„6.

Olyan húskészítmények és előkészített húsok esetében, amelyek megjelenése […].”

A 48. oldalon, a VI. melléklet A. része 7. pontjának bevezető szövegrészében:

a következő szövegrész:

„7.

Azon húskészítmények, előkészített húsok és halászati termékek esetében, amelyek azt a látszatot keltik, hogy egy darab húsból vagy halból állnak, de valójában több darabból egyéb összetevőket – köztük élelmiszer-adalékanyagokat, élelmiszer-ipari enzimeket vagy egyéb anyagokat felhasználva formázták őket egy darabbá, a jelölésen az alábbiakat kell feltüntetni:”

helyesen:

„7.

Azon húskészítmények, előkészített húsok és halászati termékek esetében, amelyek azt a látszatot keltik, hogy egy darab húsból vagy halból állnak, de valójában több darabból egyéb összetevőket – köztük élelmiszer-adalékanyagokat, élelmiszer-ipari enzimeket – felhasználva vagy más módon formázták őket egy darabbá, a jelölésen az alábbiakat kell feltüntetni:”

Az 50. oldalon, a VI. melléklet C. részének címében és szövegében:

a következő szövegrész:

„A HÚSKÉSZÍTMÉNYEK BURKOLATÁNAK MEGNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ EGYEDI KÖVETELMÉNYEK

Ha a húskészítmény burkolata nem ehető, akkor azt fel kell tüntetni.”

helyesen:

„A TÖLTELÉKES HÚSKÉSZÍTMÉNYEK BURKOLATÁNAK MEGNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ EGYEDI KÖVETELMÉNYEK

Ha a töltelékes húskészítmény burkolata nem ehető, akkor azt fel kell tüntetni.”

Az 51. oldalon, a VII. melléklet A. része 1. pontja második oszlopának utolsó mondatában:

a következő szövegrész:

„Ez az eltérés nem alkalmazandó a húskészítményekre, az előkészített húsokra, a nem feldolgozott halászati termékekre és a nem feldolgozott kéthéjú kagylókra.”

helyesen:

„Ez az eltérés nem alkalmazandó a húsokra, az előkészített húsokra, a feldolgozatlan halászati termékekre és a feldolgozatlan kéthéjú kagylókra.”

Az 51. oldalon, a VII. melléklet A. része 5. pontjának első oszlopában:

a következő szövegrész:

„5.

Fűszerek vagy fűszernövények keverékei, ahol egyetlen adott fűszer vagy fűszernövény sem emelkedik ki jelentősen a tömegarányát tekintve”

helyesen:

„5.

Fűszerek keverékei vagy fűszer-, illetve gyógynövények keverékei, ahol egyetlen adott fűszer, fűszernövény vagy gyógynövény sem emelkedik ki jelentősen a tömegarányát tekintve;”

Az 52. oldalon, a VII. melléklet A. része 9. pontja második oszlopának második mondatában:

a következő szövegrész:

„Gyűjtőnév használata esetén a növényi zsírokat a 18. cikk (1) bekezdésének megfelelően a jelen lévő olajok teljes tömege alapján kell feltüntetni az összetevők között.”

helyesen:

„Gyűjtőnév használata esetén a növényi zsírokat a 18. cikk (1) bekezdésének megfelelően a jelen lévő növényi zsírok teljes tömege alapján kell feltüntetni az összetevők között.”

Az 52. oldalon, a VII. melléklet B. része 8. pontjának első és második oszlopában:

a következő szövegrész:

„8.

Minden olyan fűszernövény vagy fűszernövényrész, amelynek tömege nem haladja meg az élelmiszer tömegének 2 %-át

»Fűszernövény(ek)« vagy »kevert fűszernövények«”

helyesen:

„8.

Minden olyan fűszernövény, gyógynövény vagy fűszernövény- illetve gyógynövényrész, amelynek tömege nem haladja meg az élelmiszer tömegének 2 %-át

»Fűszernövény(ek), gyógynövény(ek)« vagy »kevert fűszer-, illetve gyógynövények«”

Az 54. oldalon, a VII. melléklet E. része 2. pontjának b) alpontjában:

a következő szövegrész:

„b)

fűszerek és/vagy fűszernövények keverékéből álló összetett összetevők, amelyek a készterméknek kevesebb mint 2 %-át teszik ki,”

helyesen:

„b)

fűszerek és/vagy fűszer-, illetve gyógynövények keverékéből álló összetett összetevők, amelyek a készterméknek kevesebb mint 2 %-át teszik ki,”

Az 55. oldalon, a VIII. melléklet 4. pontjának a) alpontjában:

a következő szövegrész:

„a)

olyan élelmiszerek esetén, amelyek hőkezelés vagy egyéb kezelés következtében nedvességet veszítettek, a termékhez felhasznált összetevő-mennyiséget a késztermékben jelen levő mennyiséghez képest kell megjelölni, kivéve, ha […];”

helyesen:

„a)

olyan élelmiszerek esetén, amelyek hőkezelés vagy egyéb kezelés következtében nedvességet veszítettek, a mennyiséget úgy kell százalékban kifejezni, hogy az megfeleljen a felhasznált összetevő(k) késztermékben képviselt arányának, kivéve, ha […];”

Az 56. oldalon, a IX. melléklet 1. pontjának b) alpontjában:

a következő szövegrész:

„b)

amelyek nettó mennyisége kevesebb mint 5 g vagy 5 ml; mindazonáltal ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni a fűszerekre és fűszernövényekre;”

helyesen:

„b)

amelyek nettó mennyisége kevesebb mint 5 g vagy 5 ml; mindazonáltal ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni a fűszerekre és a fűszer-, illetve gyógynövényekre;”

Az 56. oldalon, a IX. melléklet 5. pontjának második mondatában:

a következő szövegrész:

„Fényezőanyaggal bevont élelmiszer esetében az élelmiszer nettó tömegeként a fényezőanyag nélküli tömeget kell megadni.”

helyesen:

„Glazúrréteggel (jégréteggel) bevont élelmiszer esetében az élelmiszer nettó tömegeként a glazúrréteg (jégréteg) nélküli tömeget kell megadni.”

Az 57. oldalon, a X. melléklet 1. pontja d) alpontjának második francia bekezdésében:

a következő szövegrész:

„—

nem szőlőből, hanem más gyümölcsökből előállított bor, likőrbor, szénsavas bor, aromásított bor és hasonló termékek, továbbá a 2206 00 KN-kód alá sorolt és szőlőből vagy szőlőmustból előállított italok,”

helyesen:

„—

borok, likőrborok, pezsgők, aromás borok és hasonló termékek, amelyeket nem szőlőből, hanem más gyümölcsből állítottak elő, továbbá a 2206 00 KN-kód alá sorolt és szőlőből vagy szőlőmustból előállított italok,”

.

A 62. oldalon, a XIV. melléklet táblázatának első oszlopában:

a következő szövegrész:

„—

szalatrim”

helyesen:

„—

szalatrimok”

.


18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/45


Helyesbítés az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2014. április 14-i 2014/252/EU tanácsi határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 134., 2014. május 7. )

Az 1. oldalon, a (3) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„(3)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló (21.) jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, és az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.”

helyesen:

„(3)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. cikkével összhangban az Egyesült Királyság a 2012. szeptember 21-én kelt levelében bejelentette, hogy részt kíván venni ennek a határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.”


18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/46


Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének módosításáról szóló, 2009. június 22-i 552/2009/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 164., 2009. június 26. )

1.

A 11. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 6. sor 2. pontjában:

a következő szövegrész:

„A fenti 1. pontban említett azbesztszálakat tartalmazó azon árucikkek forgalomba hozatala vagy felhasználása, amelyeket már 2005. január 1-je előtt beépítettek és/vagy alkalmaztak, továbbra is engedélyezett, amíg ezeket nem ártalmatlanítják, vagy el nem érik hasznos élettartamuk végét. Az emberi egészség védelme céljából a tagállamok azonban korlátozhatják, megtilthatják vagy külön feltételekhez köthetik az ilyen árucikkek felhasználását az árucikkek ártalmatlanítása előtt is, vagy mielőtt az árucikk eléri élettartama végét.

A tagállamok engedélyezhetik fenti 1. pontban említett azbesztszálakat tartalmazó azon árucikkek egészként történő forgalomba hozatalát vagy felhasználását, amelyeket már 2005. január 1-je előtt beépítettek és/vagy alkalmaztak, olyan külön feltételek mellett, amelyek biztosítják az emberi egészség magas szintű védelmét. A tagállamok 2011. június 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot ezekről a tagállami intézkedésekről. A Bizottság ezeket az információkat nyilvánossá teszi.”

helyesen:

„Az 1. pontban említett azbesztszálakat tartalmazó azon árucikkek felhasználása, amelyeket már 2005. január 1-je előtt beépítettek és/vagy alkalmaztak, továbbra is engedélyezett, amíg ezeket nem ártalmatlanítják, vagy el nem érik hasznos élettartamuk végét. Az emberi egészség védelme céljából a tagállamok azonban korlátozhatják, megtilthatják vagy külön feltételekhez köthetik az ilyen árucikkek felhasználását az árucikkek ártalmatlanítása előtt is, vagy mielőtt az árucikk eléri élettartama végét.

A tagállamok engedélyezhetik az 1. pontban említett azbesztszálakat tartalmazó azon árucikkek egészként történő forgalomba hozatalát, amelyeket már 2005. január 1-je előtt beépítettek és/vagy alkalmaztak, olyan külön feltételek mellett, amelyek biztosítják az emberi egészség magas szintű védelmét. A tagállamok 2011. június 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot ezekről a tagállami intézkedésekről. A Bizottság ezeket az információkat nyilvánossá teszi.”

2.

A 12. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 1. oszlopában, a 9. sor 9. a) pontjában:

a következő szövegrész:

„… EC…”

helyesen:

„… EK-szám:…”.

3.

A 12. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 9. sor 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„Az 1. és 2. pont azonban nem vonatkozik az 1,5 ml-nél kevesebb folyadékot tartalmazó bűzbombákra.”

helyesen:

„Az 1. és 2. pont azonban nem vonatkozik a legfeljebb 1,5 ml folyadékot tartalmazó bűzbombákra.”

4.

A 12. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 10. sor 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„Az 1. és 2. pont azonban nem vonatkozik az 1,5 ml-nél kevesebb folyadékot tartalmazó bűzbombákra.”

helyesen:

„Az 1. és 2. pont azonban nem vonatkozik a legfeljebb 1,5 ml folyadékot tartalmazó bűzbombákra.”

5.

A 13. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 11. sor 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„Az 1. és 2. pont azonban nem vonatkozik az 1,5 ml-nél kevesebb folyadékot tartalmazó bűzbombákra.”

helyesen:

„Az 1. és 2. pont azonban nem vonatkozik a legfeljebb 1,5 ml folyadékot tartalmazó bűzbombákra.”

6.

A 14. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 18a. sor 1. b) pontjában:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi…”

helyesen:

„… lakossági…”.

7.

A 15. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 19. sor 4. b) pontjának harmadik francia bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… brakkvízű…”

helyesen:

„… brakkvizű…”.

8.

A 15. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 19. sor 4. b) pontjának negyedik francia bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… ketreceken,”

helyesen:

„… falakban,”.

9.

A 19. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 27. sor 1. b) pontjában:

a következő szövegrész:

„… vagy…”

helyesen:

„… és…”.

10.

A 19. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 27. sor 1. c) pontjában:

a következő szövegrész:

„alpontban említett árucikkekben, amelyeknek van nikkelt nem tartalmazó bevonata, kivéve, ha az ilyen bevonat biztosítja azt, hogy az árucikknek a bőrrel közvetlenül és hosszan érintkező részén legalább két év rendeltetésszerű használat után a nikkelkibocsátási sebesség nem haladja meg a 0,5 μg/cm2/hét értéket.”

helyesen:

„a b) alpontban említett árucikkekben, amelyeknek van nikkelt nem tartalmazó bevonata, kivéve, ha az ilyen bevonat biztosítja azt, hogy az árucikknek a bőrrel közvetlenül és hosszan érintkező részén legalább két év rendeltetésszerű használat után a nikkelkibocsátási sebesség nem haladja meg a 0,5 μg/cm2/hét értéket.”

11.

A 20. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 28–30. sor 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„Nem hozható forgalomba és nem használható fel:

anyagként,

más anyag összetevőjeként, vagy

keverékben

kiskereskedelmi forgalmazásra, ha az anyagban vagy keverékben az egyedi koncentráció az alábbi vagy nagyobb:…”

helyesen:

„Nem hozható forgalomba és nem használható fel:

anyagként,

más anyag összetevőjeként, vagy

keverékben

lakossági ellátás céljából, ha az anyagban vagy keverékben az egyedi koncentráció legalább:…”

12.

A 21. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 31. sor 2. a) pontjában:

a következő szövegrész:

„… Az ipari eljárásokban vagy szakemberek által faanyagok kezelésére alkalmazható ilyen anyagok és keverékek:

csak 20 literes vagy annál nagyobb csomagolásban hozhatók forgalomba,

kiskereskedelmi forgalomban nem értékesíthetők.”

helyesen:

„… Az ipari eljárásokban vagy szakmai felhasználók által faanyagok kezelésére alkalmazható ilyen anyagok és keverékek:

csak legalább 20 literes csomagolásban hozhatók forgalomba,

a lakosság számára nem értékesíthetők.”

13.

A 22. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 32–38. sor 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„Nem hozható forgalomba és nem használható fel:

anyagként,

más anyagok összetevőjeként vagy keverékben, ha koncentrációja 0,1 tömegszázalék vagy nagyobb,

ha az anyag vagy keverék kiskereskedelmi forgalmazású, illetve ha rendeltetésszerűen szórással használják, például felülettisztításra vagy textíliák tisztítására.”

helyesen:

„Nem hozható forgalomba és nem használható fel:

anyagként,

más anyagok összetevőjeként vagy keverékben, ha koncentrációja 0,1 tömegszázalék vagy nagyobb,

ha az anyagot vagy keveréket lakossági ellátásra és/vagy szóródással járó felhasználásra például felülettisztításra vagy textíliák tisztítására szánják.”

14.

A 22. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 40. sor 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„Nem használható fel anyagként vagy keverékként aeroszoladagolókban, ha azokat kiskereskedelmi forgalmazásra szánják, az alábbi szórakoztató és díszítő célokra: …”

helyesen:

„Nem használható fel anyagként vagy keverékként olyan aeroszoladagolókban, amelyeket lakossági ellátásra szánnak szórakoztató és díszítő célokra, így például a következőkre: …”

15.

A 23. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 43. sor 2. pontjában:

a következő szövegrész:

„Továbbá nem lehet forgalomba hozni az 1. pontban említett textilvagy bőripari árucikkeket, ha azok nem felelnek meg az ott meghatározott követelményeknek.”

helyesen:

„Továbbá nem hozhatók forgalomba az 1. pontban említett textil- vagy bőripari árucikkek, ha nem felelnek meg az említett pontban meghatározott követelményeknek.”

16.

A 23. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 43. sor 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„Azokat az azofestékeket, amelyek szerepelnek a 9. függelékben foglalt »Azofestékek listáján« nem szabad forgalomba hozni vagy anyagként vagy keverékben felhasználni, ha koncentrációja 0,1 tömegszázaléknál nagyobb, és ha az anyagot vagy keveréket textilés bőripari árucikkek színezésére szánják.”

helyesen:

„Azok az azofestékek, amelyek szerepelnek a 9. függelékben foglalt »Azofestékek listáján« nem hozhatók forgalomba vagy használhatók fel anyagként vagy keverékben, ha koncentrációja 0,1 tömegszázaléknál nagyobb, és ha az anyagot vagy keveréket textil- és bőripari árucikkek színezésére szánják.”

17.

A 25. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, a 48. sorban:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazású…”

helyesen:

„… lakossági ellátásra szánt…”.

18.

A 25. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 1. oszlopában, a 49. sorban:

a következő szövegrész:

„Trikolór-benzol…”

helyesen:

„Triklór-benzol…”.

19.

A 26. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 51. sor 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„1.

Nem használható fel játékokban és gyermekápolási árucikkekben anyagként vagy keverékben, ha a műanyagra számított koncentrációja 0,1 tömegszázaléknál nagyobb.”

helyesen:

„1.

Nem használhatók fel játékokban és gyermekápolási árucikkekben anyagként vagy keverékben, ha a műanyagra számított koncentrációjuk 0,1 tömegszázaléknál nagyobb.”

20.

A 26. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 52. sorban:

a következő szövegrész:

„1.

Nem használható fel gyermekek által szájba vehető játékokban és gyermekápolási árucikkekben anyagként vagy keverékben, ha a műanyagra számított koncentrációja 0,1 tömegszázaléknál nagyobb.

2.

Nem hozhatók forgalomba az ezeket a ftalátokat a műanyagra számított 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazó játékok és gyermekgondozási árucikkek.”

helyesen:

„1.

Nem használhatók fel gyermekek által szájba vehető játékokban és gyermekápolási árucikkekben anyagként vagy keverékben, ha a műanyagra számított koncentrációjuk 0,1 tömegszázaléknál nagyobb.

2.

Nem hozhatók forgalomba az ezeket a ftalátokat a műanyagra számított 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazó, szájba vehető játékok és gyermekgondozási árucikkek.”

21.

A 27. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 54. sorban:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazásra…”

helyesen:

„… lakossági ellátás céljából…”.

22.

A 27. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 55. sor 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazásra…”

helyesen:

„… lakossági ellátás céljából…”.

23.

A 27. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 55. sor 2. pontjában:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazásra.”

helyesen:

„… lakosság ellátás céljából.”.

24.

A 27. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 55. sor 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazásra…”

helyesen:

„… lakossági ellátás céljából…”.

25.

A 27. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 56. sor 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazásra…”

helyesen:

„… lakossági ellátás céljából…”.

26.

A 28. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 57. sor 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazásra…”

helyesen:

„… lakossági ellátás céljából…”.

27.

A 28. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 57. sor 2. pontjában:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazásra.”

helyesen:

„… lakossági ellátás céljából.”.

28.

A 28. oldalon a melléklet 2. pontjában, a beillesztendő táblázat 2. oszlopában, az 57. sor 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„… kiskereskedelmi forgalmazásra…”

helyesen:

„… lakossági ellátás céljából…”.


18.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/50


Helyesbítés az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153., 2010. június 18. )

1.

A 23. oldalon, a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjában:

a következő szövegrész:

„b)

olyan épületek, amelyeknek legalább 500 m2 hasznos alapterületét valamely hatóság foglalja el,”

helyesen:

„b)

olyan épületek, amelyeknek 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületét valamely hatóság foglalja el,”

2.

A 24. oldalon, a 13. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„A tagállamok intézkedéseket tesznek annak biztosítására, hogy amennyiben egy, a 12. cikk (1) bekezdésével összhangban kiállított, energiahatékonysági tanúsítvánnyal rendelkező épületnek legalább 500 m2 hasznos alapterületét hatóságok foglalják el,”

helyesen:

„A tagállamok intézkedéseket tesznek annak biztosítására, hogy amennyiben egy, a 12. cikk (1) bekezdésével összhangban kiállított energiahatékonysági tanúsítvánnyal rendelkező épületnek 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületét hatóságok foglalják el,”.

3.

A 25. oldalon, a 15. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„A tagállamok a fűtési rendszer típusától és effektív névleges teljesítményétől függően, különböző vizsgálati gyakoriságokat határozhatnak meg, figyelembe véve ugyanakkor a fűtési rendszer helyszíni vizsgálatának költségeit”

helyesen:

„A tagállamok a légkondicionáló rendszer típusától és effektív névleges teljesítményétől függően különböző vizsgálati gyakoriságokat határozhatnak meg, figyelembe véve ugyanakkor a légkondicionáló rendszer helyszíni vizsgálatának költségeit”.